You are on page 1of 57

Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017 Αριθ.

Τεύχους: 340

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Πίνακας περιεχομένων

Έκδοση Προκήρυξης 7Κ/2017 ........................................................................................................ 3

Προκήρυξη 3Ε/2017 - Αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο ........................................................... 4

Προκήρυξη 2Ε/2017 - Αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο ........................................................... 4

Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στην Προκήρυξη 6Κ/2017 ........................................................... 4

Εκσυγχρονισμός του Συστήματος Λιμενικής Διακυβέρνησης ........................................................ 5

Αναμόρφωση, τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 2251/1994 για την
«Προστασία των καταναλωτών» .................................................................................................... 6

Παροχή υπηρεσιών σίτισης, καθαριότητας και συντήρησης στα Κέντρα Υποδοχής και
Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου ......................................................... 6

Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης για τα ΕΠΑ.Λ" μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2017-18.. 7

Εγγραφές αλλοδαπών μαθητών και Τάξεις Υποδοχής ................................................................. 10

Προδημοσίευση για τη 2η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης–φακέλων υποψηφιότητας
προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 για το έτος 2017 ...................................................... 11

Πρωτιά της Ελλάδας στη διασύνδεση του ΓΕΜΗ με την e-justice platform ................................ 12

Πρόσκληση για συμμετοχή στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για την Καταναλωτική
Νομοθεσία..................................................................................................................................... 13

Διευκρινιστικές οδηγίες ως προς την ηλεκτρονική συνταγογράφηση Ιατρικών εξετάσεων ....... 13

Οδηγία προς τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς σχετικά με τις ιατρικές επισκέψεις
των ασφ/νων του Οργανισμού ..................................................................................................... 14

Διαδικασία Διόρθωσης Πιθανών Σφαλμάτων στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2017 .................... 15

Διαδικασίες για την υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2017 ....................................... 15

Ανακοίνωση για οικογενειακά επιδόματα ΟΓΑ ............................................................................ 17

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στον Δήμο Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
της Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου .................................................................... 18

1
Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017 Αριθ. Τεύχους: 340

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ για τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2017
– 2018» .......................................................................................................................................... 19

Πρόσκληση συμμετοχής ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων (start up) στο πρόγραμμα " LV Global
Launchpad" στο Ισραήλ ................................................................................................................. 20

Επικείμενη προκήρυξη υποτροφιών για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα,
ακαδημαϊκού έτους έναρξης 2016-2017 ...................................................................................... 20

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φοίτησης σε 9 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
με εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες ............................................................................................. 22

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Αιτήσεων Στήριξης στο Πρόγραμμα
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» ......................................................................... 22

2
Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017 Αριθ. Τεύχους: 340

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Έκδοση Προκήρυξης 7Κ/2017

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 7Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 19/15-6-2017 &
ΦΕΚ 20/21-6-2017 τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά
προτεραιότητας εξήντα τριών (63) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
(Κεντρική Υπηρεσία) και στα Νομικά Πρόσωπα αυτού (Λιμενικό Ταμείο Ν.
Φθιώτιδας, Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας, Οίκος Ναύτου, Οργανισμός Λιμένος Βόλου
Α.Ε., Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., Οργανισμός Λιμένα Καβάλας Α.Ε.), στη
Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και στην Ανώνυμο
Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου – ΑΕΔΙΚ Α.Ε. (Υπ. Οικονομικών).
Τα ΦΕΚ της προκήρυξης διατίθενται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο
(Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ
(Πουλίου 6, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση
συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη
(Παράρτημα ΣΤ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία
αρχίζει στις 11 Ιουλίου 2017 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 26 Ιουλίου 2017, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 14:00.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα
κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 7Κ/2017
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510
αναγράφοντας στο φάκελο την κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. της οποίας θέσεις
διεκδικούν.

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της
ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει με
την πάροδο της 31ης Ιουλίου 2017, ημέρας Δευτέρας.

3
Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017 Αριθ. Τεύχους: 340

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Προκήρυξη 3Ε/2017 - Αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 3Ε/2017
Προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π., που αφορά στην πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων
Ειδικευμένου Επιστημονικού Προσωπικού στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής
Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό
αρχείο.

Πίνακας Θέσεων

Προκήρυξη 2Ε/2017 - Αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2Ε/2017
Προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π., για την πλήρωση συνολικά οκτώ (8) θέσεων και ειδικότερα :

- Έξι (6) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου για την κάλυψη αναγκών του Ελληνικού
Δημοσιονομικού Συμβουλίου,

- Μιας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα επί θητεία για την κάλυψη αναγκών του
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Ν.Π.Ι.Δ. και

- Μιας (1) θέσης Ιατρού – Ελεγκτή με 3ετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται
για την κάλυψη αναγκών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2190/1994 ως ισχύει.

Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό
αρχείο

Πίνακας Θέσεων

Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στην Προκήρυξη 6Κ/2017

Γνωστοποιείται ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων
στην Προκήρυξη 6Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 17/19-5-2017 Τεύχος Προκηρύξεων
ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων τριών
(203) θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και

4
Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017 Αριθ. Τεύχους: 340

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Υπηρεσία Ασύλου (Υπουργείο
Μεταναστευτικής Πολιτικής).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση
συμμετοχής (Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες) ακολουθώντας τις οδηγίες που
παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Σχετικά επισημαίνονται και τα ακόλουθα:

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία
λήγει στις 30 Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Η συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή της
υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης των
υποψηφίων, με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠ, μέχρι
και την 4η Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη
διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 6Κ/2017
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510

αναγράφοντας στο φάκελο την κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. της οποίας θέσεις
διεκδικούν.

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων,
συνιστάται στους υποψήφιους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να
υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του
διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή
αδυναμία υποβολής αυτής.

Το ΑΣΕΠ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης που
οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες.

Εκσυγχρονισμός του Συστήματος Λιμενικής Διακυβέρνησης

Η μέχρι τώρα εμπειρία από την λειτουργία και αποτελεσματικότητα των φορέων
διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων της χώρας αλλά και οι νέες αναπτυξιακές
προκλήσεις που παρουσιάζονται από την εξέλιξη του τομέα θαλασσίων μεταφορών
παγκοσμίως θέτουν άμεσα το ζήτημα εκσυγχρονισμού της δομής, οργάνωσης και
λειτουργίας των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων της χώρας αλλά
και των λιμενικών δραστηριοτήτων.

5
Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017 Αριθ. Τεύχους: 340

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θέτει, λοιπόν, από σήμερα σε
Δημόσια Διαβούλευση (www.opengov.gr) το ζήτημα του εκσυγχρονισμού του
Συστήματος Λιμενικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα στο πλαίσιο που επεξεργάστηκε
η διυπουργική Ομάδα Εργασίας (Υπ. ΝΑΝΠ και Υπ. Εσωτερικών) που συστήθηκε
για τον σκοπό αυτό και καλεί κάθε εμπλεκόμενο κοινωνικό εταίρο -ιδιαίτερα τους
φορείς διαχείρισης λιμένων , τις δευτεροβάθμιες ενώσεις λιμένων, δήμων,
περιφερειών, συνδικαλιστικούς φορείς που σχετίζονται με λιμενικές δραστηριότητες,
τα επιμελητήρια και γενικά διαχειριστές, παρόχους και χρήστες λιμενικών
υπηρεσιών αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει τις προτάσεις του.

Η Διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 7 Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 17:00.

Πηγή: http://www.opengov.gr/ythynal/?p=1101

Αναμόρφωση, τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν.
2251/1994 για την «Προστασία των καταναλωτών»

Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δήμος Παπαδημητρίου, θέτει από
19/06/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το
σχέδιο νόμου ‘Αναμόρφωση, τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν.
2251/1994 για την «Προστασία των καταναλωτών»’.

Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε
κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για
την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος. Η διαβούλευση θα
διαρκέσει μέχρι τις 29/06/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Πηγή: http://www.opengov.gr/ypoian/?p=8174

Παροχή υπηρεσιών σίτισης, καθαριότητας και συντήρησης στα
Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) των νησιών του
Ανατολικού Αιγαίου

Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης και η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και
Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και
Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, και άλλων πόρων (Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.)
δημοσίευσε πρόσκληση με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών σίτισης, καθαριότητας και
συντήρησης στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) των νησιών του
Ανατολικού Αιγαίου».
6
Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017 Αριθ. Τεύχους: 340

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Η προκηρυσσόμενη δράση, προϋπολογισμού 45.000.000€, αφορά στη
χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης
και Ένταξης 2014-2020 της παροχής υπηρεσιών σίτισης, καθαριότητας και
συντήρησης των εγκαταστάσεων και υποδομών στα Κέντρα Υποδοχής και
Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, ήτοι Λέσβο, Σάμο, Κω,
Λέρο, Χίο, καθώς και της κάλυψης των λειτουργικών εξόδων τους (δαπάνες
ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνίες, ταχυδρομικά έξοδα
κλπ.). Επιπλέον, η δράση αφορά στην προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης και τη
διανομή τους στους φιλοξενούμενους των συγκεκριμένων Κ.Υ.Τ.

Η πρόσκληση απευθύνεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και συγκεκριμένα στη
Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού & Υποστήριξης και στη Διεύθυνση
Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.

Μέσω της δράσης αυτής, επιδιώκεται η άμεση κάλυψη των βασικών αναγκών των
προσφύγων που στεγάζονται στα Κ.Υ.Τ. και η απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών σε
αυτά. Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, ανταποκρινόμενο με σεβασμό και
συνέπεια στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη διαχείριση του προσφυγικού
ζητήματος, εξασφαλίζει την απαιτούμενη χρηματοδότηση για τη λειτουργία των εν
λόγω Κέντρων.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση βρίσκονται στην ιστοσελίδα της
Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. www.amifisf.gr

Πηγή: http://www.mindev.gov.gr/

Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης για τα ΕΠΑ.Λ" μαθητών/τριών για
το σχολικό έτος 2017-18

Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή
τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ
για το σχολικό έτος 2017-2018, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης
για τα ΕΠΑ.Λ.», μέσω της εφαρμογής e-epal στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://e-epal.minedu.gov.gr, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από
τη 19η Ιουνίου έως την 23η Ιουνίου 2017. Στην περίπτωση ανήλικων
μαθητών/τριών την ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης καταθέτουν οι κηδεμόνες
τους.

Για την είσοδο στην εφαρμογή e-epal, είναι απαραίτητοι οι κωδικοί taxis. Στην
περίπτωση ανήλικου/ης μαθητή/τριας ή ενήλικου προστατευόμενου μέλους ο/η
οποίος/α δε διαθέτει κωδικούς taxis, χρησιμοποιούνται οι κωδικοί taxis του γονέα ή
κηδεμόνα ή του κατά το νόμο υπεύθυνου αντίστοιχα. Στην περίπτωση αυτή,
απαιτείται αποδεικτικό έγγραφο δημόσιας αρχής κατά τη διαδικασία της εγγραφής
στο σχολείο.
7
Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017 Αριθ. Τεύχους: 340

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Επίσης, στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτούντες/αιτούσες δε διαθέτουν
κωδικούς taxis, οφείλουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
προκειμένου να τους αποκτήσουν έγκαιρα.

Για όσους/όσες επιθυμούν να εγγραφούν στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. και αδυνατούν να
αποκτήσουν κωδικούς taxis, μπορούν να απευθύνονται στους διευθυντές των
ΕΠΑ.Λ. οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν, μέσω των προσωπικών τους
κωδικών taxis, την προτίμηση που τους υποβάλλουν εγγράφως με υπεύθυνη
δήλωση, οι κηδεμόνες των ανήλικων ή οι ενήλικες μαθητές/τριες. Επισημαίνεται ότι
στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται: «Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η
…… εξουσιοδοτώ τον διευθυντή του …….ΕΠΑ.Λ. να υποβάλλει την ηλεκτρονική
δήλωση προτίμησης του/της μαθητή/τριας ……………για την Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. λόγω
αδυναμίας απόκτησης κωδικών taxis».

Οι αιτούντες/αιτούσες κατά την είσοδο τους στην εφαρμογή e-epal θα έχουν τη
δυνατότητα να ενημερώνονται για τις τάξεις, τους τομείς και τις ειδικότητες των
ΕΠΑΛ στις οποίες δικαιούνται να εγγραφούν.

Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης προτίμησης καταχωρίζονται στοιχεία
όπως:

1. Το e-mail του κηδεμόνα ή του/της ενήλικου/ης μαθητή/τριας

2. Τα ατομικά στοιχεία του κηδεμόνα

3. Η τάξη την οποία ολοκλήρωσαν και τους δίνει τη δυνατότητα να εγγραφούν στο
ΕΠΑΛ, το σχολείο προέλευσης και το τελευταίο έτος φοίτησης

4. Η επιλογή για εγγραφή στην Α΄ Τάξη ή στον Τομέα της Β΄ Τάξης ή στην
Ειδικότητα της Γ΄ Τάξης ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ή της Δ΄ τάξης
εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

5. Η επιλογή έως τριών (3) ΕΠΑ.Λ.

6. Τα ατομικά στοιχεία του/της μαθητή/τριας

Σημειώνεται ότι:

8
Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017 Αριθ. Τεύχους: 340

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

· Όσοι/όσες μαθητές/τριες έχουν προαχθεί από τάξη του ΕΠΑ.Λ. έχουν τη
δυνατότητα να επιλέξουν πρώτη τη σχολική μονάδα στην οποία φοιτούν και στην
οποία έχουν προτεραιότητα εγγραφής.

· Οι κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών και οι ενήλικοι/ ες μαθητές/τριες
πρέπει να γνωρίζουν ότι η κατάταξη τους σε ΕΠΑ.Λ προτίμησής τους θα γίνει με
βάση τη σειρά προτίμησης που δηλώθηκε και θα γίνει σε Τάξεις, Τομείς και
Ειδικότητες που πληρούν τις προϋποθέσεις λειτουργίας τους.

· Μετά την οριστική κατάταξή τους σε συγκεκριμένο ΕΠΑ.Λ οι ενδιαφερόμενοι/ες θα
ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής e-epal στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-
epal.minedu.gov.gr και οφείλουν να παρουσιαστούν από την 26η έως την 30ή
Ιουνίου 2017 για την οριστική εγγραφή, ανανέωση εγγραφής ή μετεγγραφή στη
σχολική μονάδα που επιλέχθηκαν προσκομίζοντας όσα δικαιολογητικά απαιτούνται
κατά περίπτωση.

· Στην περίπτωση μη λειτουργίας του Τομέα ή της Ειδικότητας στο σχολείο
φοίτησης, οι μαθητές/τριες μπορούν να μετακινηθούν στο επόμενο σχολείο (της
σειράς προτίμησής τους) στο οποίο εγκρίθηκε η λειτουργία Τομέα ή Ειδικότητας και
ενημερώνονται μέσω της εφαρμογής e-epal στην προαναφερόμενη ηλεκτρονική
διεύθυνση.

· Στην περίπτωση κατά την οποία μαθητής/τρια κατανεμήθηκε σε ολιγομελές τμήμα
του οποίου δεν έχει εγκριθεί η λειτουργία έως το τέλος Ιουνίου, αναμένει νεότερη
ενημέρωση έως τη 10η Ιουλίου.

· Στην εξαιρετική περίπτωση κατά την οποία μαθητής/τρια δεν κατανεμήθηκε σε
κανένα σχολείο, η διαδικασία κατανομής του/της θα γίνει από την οικεία Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία απευθύνεται έως το τέλος Ιουνίου, όπου
ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προτείνει την εγγραφή του/της σε
υπάρχοντα τμήματα.

· Οι μαθητές/τριες ή οι κηδεμόνες αυτών που συναντούν δυσκολία στη
συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων στην εφαρμογή (e-epal) μπορούν να
απευθύνονται στο Help Desk της εφαρμογής ή στο πλησιέστερο ΕΠΑ.Λ. της
κατοικίας τους κατά τις ώρες λειτουργίας του.

· Τα στοιχεία που συμπληρώνονται στην εφαρμογή και είναι απαραίτητα για την
ολοκλήρωση της εγγραφής, κατατίθενται και ελέγχονται από τον Δ/ντή του ΕΠΑ.Λ.
στο οποίο κατατάχθηκαν οι μαθητές/τριες.

· Οι μετεξεταστέοι/ες μαθητές/τριες Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. οι οποίοι/ες
περιμένουν την έκδοση αποτελεσμάτων από τη δεύτερη εξεταστική περίοδο του
Ιουνίου και όσοι/ες δεν έχουν υποβάλει ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης για
λόγους ανωτέρας βίας, έχουν τη δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης
προτίμησης για τα ΕΠΑ.Λ. από την 1η έως την 7η Ιουλίου 2017. Οι εν λόγω
ενδιαφερόμενοι/ες αφού ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής e-epal στην
9
Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017 Αριθ. Τεύχους: 340

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

προαναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση για το ΕΠΑ.Λ. της κατάταξής τους, θα
πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στα ΕΠΑ.Λ. την ημέρα λειτουργίας τους,
από τη 10η έως τη 17η Ιουλίου 2017.

· Οι αιτούντες/αιτούσες έχουν τη δυνατότητα διαγραφής της ηλεκτρονικής δήλωσης
και υποβολής νέας κατά τις ημερομηνίες υποβολής της ηλεκτρονικής δήλωσης.

· Οι μαθητές/τριες που εμποδίστηκαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας (
π.χ. λόγοι υγείας, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι κ.α.) δύνανται να εγγραφούν από την
1η έως την 11η Σεπτεμβρίου 2017 στα υπάρχοντα τμήματα.

· Οι παραπεμπόμενοι/ες μαθητές/τριες στην ειδική εξεταστική περίοδο του
Σεπτεμβρίου, δύνανται να εγγραφούν από την 1η έως την 11η Σεπτεμβρίου 2017.

· Κατ’ εξαίρεση, οι απόφοιτοι των Σ.Δ.Ε. του τρέχοντος σχολικού έτους, δύνανται να
εγγραφούν στα ΕΠΑ.Λ. από την 1η έως την 11η Σεπτεμβρίου 2017, λόγω
επιμήκυνσης του σχολικού έτους.

· Κατ’ εξαίρεση, οι απόφοιτοι ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους 2016-2017, οι
οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν στη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. για την απόκτηση πτυχίου
ειδικότητας, δύνανται να εγγραφούν και από την 1η έως την 11η Σεπτεμβρίου 2017.

· Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
παρακαλούνται να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να έχουν εικόνα
των τμημάτων που θα λειτουργήσουν στα σχολεία της περιοχής τους κατά το
σχολικό έτος 2017-2018 έως την 20ή Ιουλίου 2017.

Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης για τα ΕΠΑ.Λ

Εγγραφές αλλοδαπών μαθητών και Τάξεις Υποδοχής

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εξέδωσε εγκύκλιες οδηγίες για
τις εγγραφές αλλοδαπών μαθητών. Ειδικότερα, στην εν λόγω εγκύκλιο αναφέρονται
τα εξής:

«Σχετικά με την εγγραφή αλλοδαπών μαθητών (μεταναστών, αιτούντων διεθνούς
προστασίας κ.λ.π.) σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας,
σας ενημερώνουμε ότι ισχύει η με αρ.πρ. 108457/Δ2/04-07-2016 εγκύκλιος με θέμα
«Εγκύκλιος σχετικά με την εγγραφή αλλοδαπών μαθητών με ελλιπή δικαιολογητικά
σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας».

Ειδικότερα, σε περίπτωση προσέλευσης μεγάλου αριθμού αλλοδαπών μαθητών για
εγγραφή στις σχολικές μονάδες Δ.Ε., δεδομένου ότι η δυνατότητα στέγασης κάθε
σχολείου είναι συγκεκριμένη και ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα είναι
10
Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017 Αριθ. Τεύχους: 340

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

καθορισμένος, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, οι
Διευθυντές των σχολικών μονάδων, αφού παραλάβουν τις υποβληθείσες αιτήσεις
από τους γονείς/κηδεμόνες ή τους ίδιους μαθητές, εφόσον είναι ενήλικες, να τις
διαβιβάσουν στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και οι Διευθυντές Εκπαίδευσης
να ορίζουν, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, τη σχολική μονάδα στην οποία δύναται
να εγγραφεί ο μαθητής.

Επίσης, ισχύει η υπ’ αριθμ. Φ10/20/Γ1/708/07-09-1999 (Β ́ 1789) Υ.Α. με θέμα
«Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Ίδρυση και λειτουργία Τάξεων υποδοχής και
Φροντιστηριακών Τμημάτων Σχετ. Αριθμ. Φ2/378/Γ1/ 1124/8.12.94 (ΦΕΚ
930/14.1294/τ.Β ́)», με την οποία δύνανται να ιδρύονται Τάξεις Υποδοχής Ι ή ΙΙ για
τους μαθητές που δεν έχουν την απαιτούμενη γνώση της ελληνικής γλώσσας,
προκειμένου να ενταχθούν ομαλά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Στα σχολεία που θα ιδρυθούν Τάξεις Υποδοχής Ι, το εβδομαδιαίο ωρολόγιο
πρόγραμμα διαμορφώνεται δίνοντας προτεραιότητα στα Ελληνικά, Μαθηματικά,
Ξένη Γλώσσα και Πληροφορική.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να μεριμνήσουν για την
ίδρυση Τάξεων Υποδοχής Ι υποβάλλοντας τεκμηριωμένες προτάσεις μέχρι το τέλος
του διδακτικού έτους (2016-2017) και συμπληρωματικά σχετικά στοιχεία μετά την
έναρξη του σχολικού έτους 2017-2018 στις οικείες Διευθύνσεις Δ.Ε.».

Ακολουθεί το έγγραφο σε μορφή pdf:

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/21_06_17ta3eis_ypodoxis.pdf

Προδημοσίευση για τη 2η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης–
φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1
«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 για το έτος 2017

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε προδημοσίευση που
αφορά στη 2η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης–φακέλων υποψηφιότητας
προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 για το έτος 2017.

Ακολουθεί το έγγραφο σε μορφή pdf:
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/ypoyrgeio/prodimosiefsi_2hs_neoi_geor
goi1906172.pdf

11
Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017 Αριθ. Τεύχους: 340

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Πρωτιά της Ελλάδας στη διασύνδεση του ΓΕΜΗ με την e-justice
platform

Ένα βήμα μπροστά στην εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αυτών πραγματοποίησε η Ελλάδα, κόβοντας το
νήμα πρώτη στη διασύνδεση του Γενικού Εμπορικού μας Μητρώου (Γ.Ε.Μ.Η.) με
την Ενιαία πλατφόρμα Εμπορικής Δημοσιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (e-
justice), αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά. Η
διασύνδεση αυτή εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας
των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων με μείωση του διοικητικού φόρτου και αύξηση της
ασφάλειας δικαίου. Η χώρα μας πρωτοστάτησε και έχει διασυνδεθεί ήδη ενεργά από
τις 8 Ιουνίου παρέχοντας, μέσω της πλατφόρμας, πληροφορίες για το σύνολο των
ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ μέχρι σήμερα έχουν διασυνδεθεί κι άλλα 14 κράτη-
μέλη της ΕΕ.

Στη νέα αυτή πλατφόρμα, ενιαίας και αδιαίρετης εμπορικής δημοσιότητας,
διασυνδέονται τα μητρώα επιχειρήσεων όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης βασικών πληροφοριών (βασικά στοιχεία
εταιρείας (επωνυμία, αρ. μητρώου, EUID, έδρα, μητρώο εγγραφής, καταβεβλημένο
μετοχικό κεφάλαιο, τύπος εταιρείας), Μέλη Διοίκησης ή Διαχειριστές της εταιρείας,
εκπρόσωποι της εταιρείας, οικονομικές καταστάσεις, ισχύουσα εταιρική σύμβαση
καθώς και πρόσφατες τροποποιήσεις αυτής) για τις εγγεγραμμένες εταιρείες σε κάθε
χώρα μέλος της ΕΕ, καθώς επίσης και για την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη
Νορβηγία, ενώ προβλέπεται και η ανταλλαγή πληροφοριών για τα ξένα
υποκαταστήματα και τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις εταιρειών.

Προκειμένου να ικανοποιήσει η χώρα μας τις μεταρρυθμίσεις επί των οργανωτικών
και τεχνικών κανόνων που τίθενται για να διασυνδεθεί με την πλατφόρμα, η αρμόδια
Δ/νση Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή εργάστηκε επί μακρόν, σε συνεργασία και με την Κεντρική Ένωση
Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Η αναζήτηση των στοιχείων μιας εταιρείας στο e-justice πραγματοποιείται είτε με την
επωνυμία της εταιρείας, είτε με τον αριθμό μητρώου εγγραφής της στο εμπορικό
μητρώο της χώρας προέλευσης (για την Ελλάδα, ο 12ψήφιος αριθμός ΓΕΜΗ)
συνοδευόμενο από το πρόθεμα της χώρας (ELGEMIγια τις ελληνικές επιχειρήσεις).

Ο διαθέσιμος σύνδεσμος για την αναζήτηση των πληροφοριών αναφορικά με την
εμπορική δημοσιότητα, είναι: https://e-justice.europa.eu/content_find_a_company-
489-en.do

12
Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017 Αριθ. Τεύχους: 340

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Πρόσκληση για συμμετοχή στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση
για την Καταναλωτική Νομοθεσία

O Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει θέσει σε δημόσια ηλεκτρονική
διαβούλευση το σχέδιο νόμου ‘Αναμόρφωση, τροποποίηση και συμπλήρωση των
διατάξεων του ν. 2251/1994 για την «Προστασία των καταναλωτών»’ (επισυνάπτεται
σχετικό ενημερωτικό σημείωμα).

Επισημαίνεται ότι την αναμόρφωση των διατάξεων του νόμου επεξεργάστηκε η
Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή μετά από μακρά περίοδο
προδιαβούλευσης και συνδιαμόρφωσης με βασικούς φορείς όλων των τομέων της
αγοράς, τις ενώσεις καταναλωτών, τους φορείς προμηθευτών ηλεκτρονικού
εμπορίου και ειδικούς εμπειρογνώμονες.

Η συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση όλων των κοινωνικών εταίρων και κάθε
ενδιαφερόμενου πολίτη είναι ουσιώδης για τη βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω
νομοθετήματος.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη, 29/06/2017 και ώρα 15:00.

Κλικ για είσοδο στη διαβούλευση: http://www.opengov.gr/ypoian/?p=8174

Κλικ για σχετικό ενημερωτικό σημείωμα εδώ.

Διευκρινιστικές οδηγίες ως προς την ηλεκτρονική συνταγογράφηση
Ιατρικών εξετάσεων

Ο ΕΟΠΥΥ εξέδωσε οδηγίες προς όλους τους συνταγογραφούντες ιατρούς σχετικά
με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση ιατρικών εξετάσεων. Ειδικότερα, στο εν λόγω
έγγραφο αναφέρονται τα εξής:
«Σας γνωρίζουμε ότι, ο θεράπων ιατρός κατά την έκδοση του ηλεκτρονικού
παραπεμπτικού εξετάσεων επιλέγει αρχικά από το σύστημα της ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης την κατηγορία των Εξετάσεων που επιθυμεί (π.χ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΥΓΡΑ 1 ή 2, προληπτικές εξετάσεις ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ 2, προληπτικές εξετάσεις
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ), εν συνεχεία δηλώνει τη διάγνωση κατά ICD-10 και την αιτιολογία
του παραπεμπτικού και τέλος επιλέγει τις σχετικές εξετάσεις που περιέχονται στην
αντίστοιχη κατηγορία και οι οποίες προβλέπονται για την ειδικότητά του, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
Ειδικότερα, όσον αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικού παραπεμπτικού εξετάσεων
προληπτικής ιατρικής, η χρήση των κωδικώντων εξετάσεων της προληπτικής
ιατρικής (δηλ. όσων κωδικών ξεκινούν από 5 5 00000_ _ ) γίνεται μόνο για τις
περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 του Ε.Κ.Π.Υ. του ΕΟΠΥΥ-ΦΕΚ

13
Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017 Αριθ. Τεύχους: 340

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

3054/τ.Β ́/18.11.2012 τηρουμένων αυστηρώς των προϋποθέσεων και ηλικιακών
ορίων, από τις προβλεπόμενες στην Υ.Α. Γ3γ/οικ.28501/2016-ΦΕΚ
115/τ.Β ́/19.4.2016 ιατρικές ειδικότητες. Κατά την εκτέλεση των συγκεκριμένων
εξετάσεων δεν προβλέπεται συμμετοχή των ασφ/νων».

Πηγή: http://www.eopyy.gov.gr

Οδηγία προς τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς σχετικά με
τις ιατρικές επισκέψεις των ασφ/νων του Οργανισμού

Ο ΕΟΠΥΥ εξέδωσε οδηγίες προς τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς
σχετικά με τις ιατρικές επισκέψεις των ασφ/νων του Οργανισμού. Ειδικότερα:

Με αφορμή πρόσφατα έγγραφα της Γενικής Επιθεωρήτριας της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. και
του Συνηγόρου του Πολίτη, επανερχόμαστε στο θέμα της υποχρέωσης των
συμβεβλημένων με τον Οργανισμό ιατρών να καταχωρούν καθημερινά στο e-ΔΑΠΥ
τόσο τις εκτελεσμένες (προκειμένου να τις αποζημιώνονται) όσο και τις
προγραμματισμένες (προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας)
ιατρικές επισκέψεις των ασφ/νων του ΕΟΠΥΥ, καθώς εξακολουθούν να
καταγγέλλονται φαινόμενα μη εξυπηρέτησής τους.

Επιπρόσθετα κι έχοντας πάντοτε ως προτεραιότητα την καλύτερη εξυπηρέτηση των
ασφ/νων του Οργανισμού:

1. Καθορίζεται ως μέγιστος ημερήσιος αριθμός επισκέψεων των ασφ/νων του
ΕΟΠΥΥ στους συμβεβλημένους με τον Οργανισμό ιατρούς, οι είκοσι (20)
επισκέψεις, ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο της εξάντλησης του συνόλου των
(200) επισκέψεων μέσα στις πρώτες ημέρες κάθε μήνα, καθώς και ως ελάχιστος
χρόνος επίσκεψης (ανά δικαιούχο μέσω ΕΟΠΥΥ), τα δεκαπέντε (15) λεπτά της
ώρας,
2. Όλοι οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ ιατροί καλούνται να δηλώσουν στο e-
ΔΑΠΥ το ωράριο λειτουργίας του ιατρείου τους στο οποίο θα εξυπηρετούνται
οι ασφ/νοι του ΕΟΠΥΥ.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι ασφαλισμένοι, κατά την επικοινωνία με
τους συμβεβλημένους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ, να δίνουν τα απαραίτητα στοιχεία τους,
δηλαδή Ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, Αριθμό Μητρώου Ασφάλισης και Τηλέφωνο
επικοινωνίας, προκειμένου να εξυπηρετούνται άμεσα.

Πηγή: http://www.eopyy.gov.gr

14
Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017 Αριθ. Τεύχους: 340

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Διαδικασία Διόρθωσης Πιθανών Σφαλμάτων στην Ενιαία Αίτηση
Ενίσχυσης 2017

Σας ενημερώνουμε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε σε έλεγχο ύπαρξης πιθανών
σφαλμάτων στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2017 που υποβάλλατε. Έχετε τη
δυνατότητα της διαπίστωσης σφαλμάτων και διόρθωσης αυτών μέσω των κωδικών
που χρησιμοποιήσατε κατά την υποβολή της. Τα αποτελέσματα του ελέγχου είναι
διαθέσιμα στο μενού Έλεγχοι Αποσφαλμάτωσης & Αποτελέσματα ελέγχου
καταχωρώντας το ΑΦΜ σας και επιλέγοντας το κουμπί «Αναζήτηση».

Η διαδικασία της αποσφαλμάτωσης θα είναι συνεχής γι’ αυτό παρακαλούμε να
ενημερώνεστε τακτικά με τους κωδικούς σας για σφάλματα που πιθανόν να
προκύψουν στην πορεία των ελέγχων.

Σε περίπτωση που θα απαιτηθεί να κάνετε διόρθωση της αίτησής σας θα πρέπει να
ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

α) Μετατρέπετε την Αίτηση σας από οριστική σε πρόχειρη από το πλήκτρο
'Μεταβολή είδους εγγραφής'

β) Διορθώνετε την Αίτησή σας που είναι πλέον σε πρόχειρη μορφή

γ) Οριστικοποιείτε πάλι την αίτηση σας.

Τα βήματα αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής
υποβολής ΕΑΕ2017.

Για τυχόν βοήθεια παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του
Πολίτη, τηλ.: 210-8802000.

Πηγή: http://www.opekepe.gr/

Διαδικασίες για την υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2017

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι
διαδικασίες για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2017 ξεκινούν
από την Τετάρτη 21-6-2017 και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 14-7-2017.
Πιο συγκεκριμένα οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μ.Δ. θα
απευθυνθούν στο Λύκειό τους από την Τετάρτη 21 Ιουνίου και μετά για να
αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Με αυτόν τον προσωπικό

15
Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017 Αριθ. Τεύχους: 340

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

κωδικό θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση
http://exams.it.minedu.gov.gr, να μελετούν το Μ.Δ. και σε πρώτο στάδιο να
κάνουν κάποιες προσωρινές προτιμήσεις (Προσωρινή Αποθήκευση).
Μετά την ολοκλήρωση της ανακοίνωσης των βαθμών των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ
αντίστοιχα, όλοι οι υποψήφιοι στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση θα πρέπει να
κλειδώσουν το τελικό τους μηχανογραφικό (επιλέγοντας ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) ως και
την Παρασκευή 14-7-2017. Μετά την οριστικοποίηση, το μηχανογραφικό
καταχωρίζεται στη βάση του Υπουργείου Παιδείας και καμία τροποποίηση από τους
υποψηφίους δεν είναι πλέον δυνατή, χωρίς τη μεσολάβηση της σχολικής μονάδας.
Προτείνεται οι υποψήφιοι να εκτυπώσουν ή/και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή
τους το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και
αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές
προτιμήσεις τους.
Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της
κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Α. Μηχανογραφικό δελτίο μπορούν να υποβάλουν:
- όσοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ του 2017, και εφόσον
κατέχουν ή αποκτούν απολυτήριο (οι υποψήφιοι ΓΕΛ) και απολυτήριο και πτυχίο (οι
υποψήφιοι ΕΠΑΛ).
- όσοι απόφοιτοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων ΓΕΛ και
ΕΠΑΛ τα έτη 2015 ή 2016, διεκδικώντας φέτος το 10% των θέσεων εισακτέων,
χωρίς νέα εξέταση. Όσοι απόφοιτοι είναι υποψήφιοι για το 10%, συμμετέχουν στη
διαδικασία επιλογής με τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση. Οι
υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά σε ειδικό
μάθημα ή στα αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ, αλλά συνυπολογίζονται τα μόρια που
είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση.
Β. Για οποιαδήποτε πληροφορία, υποστήριξη, ακόμα και χρήση υπολογιστή που
τυχόν δεν διαθέτουν, οι υποψήφιοι θα απευθύνονται στα Λύκειά τους.

16
Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017 Αριθ. Τεύχους: 340

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Γ. Εφιστάται η προσοχή σε όλους τους υποψηφίους για την εμπρόθεσμη υποβολή
και οριστικοποίηση του μηχανογραφικού δελτίου, γιατί αλλιώς θα αποκλειστούν από
την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για φέτος.
Δ. Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι που παραπέμπονται στις επαναληπτικές
πανελλαδικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, καταθέτουν μηχανογραφικό με τις
προτιμήσεις τους, μαζί με τους υποψηφίους (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) της τακτικής
εξεταστικής περιόδου, δηλαδή την ίδια περίοδο 21 Ιουνίου με 14 Ιουλίου 2017.
Ε. Με την ευκαιρία υπενθυμίζεται ότι ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής
Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (αγωνίσματα) για εισαγωγή
στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) έχει οριστεί το
διάστημα από την Τρίτη 20-6-2017 μέχρι και την Παρασκευή 30-6-2017.

Πηγή: http://www.minedu.gov.gr/

Ανακοίνωση για οικογενειακά επιδόματα ΟΓΑ

H Διοίκηση του ΟΓΑ ενημερώνει τους δικαιούχους οικογενειακών επιδομάτων ότι, ο
Οργανισμός ενόψει της πληρωμής της Β’ δόσης 2017 έχει την δυνατότητα να
επεξεργαστεί όσες αιτήσεις Α21 θα υποβληθούν στην Α.Α.Δ.Ε (taxisnet) μέχρι τις 30
Ιουνίου 2017.

Στους δικαιούχους των οικογενειακών επιδομάτων, των οποίων οι αιτήσεις
Α21πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση των οικογενειακών επιδομάτων, και
θα υποβληθούν μέχρις τις 30/6/2017, θα καταβληθούν τα δικαιούμενα ποσά με την
πληρωμή της Β’ δόσης 2017.

Οι αιτήσεις Α21 των δικαιούχων οικογενειακών επιδομάτων που θα υποβληθούν
μετά την 30η Ιουνίου 2017, θα επεξεργαστούν και θα ελεγχθούν στη συνέχεια,
ενόψει της πληρωμής της επόμενης Γ’ δόσης.

Πηγή: http://www.oga.gr

17
Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017 Αριθ. Τεύχους: 340

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στον Δήμο
Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης της Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας
Πελοποννήσου

Παρατείνεται μετά από απόφαση του ΔΣ της ΕΚΧΑ Α.Ε (739/4/13-06-2017) η
προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για τους κατοίκους εσωτερικού έως την
1η Αυγούστου 2017, για τα ακίνητα που
βρίσκονται εντός των ορίων των Προκαποδιστριακών Δήμων/Κοινοτήτων του
Καλλικρατικού Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης της Περιφερειακής
Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Οι πολίτες καλούνται να
υποβάλουν δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους στο Γραφείο Κτηματογράφησης
της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητό τους ή και ηλεκτρονικά μέσω της
ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr.

Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων για τους κατοίκους εξωτερικού και το
Ελληνικό Δημόσιο λήγει στις 20-09-2017.

Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, άλλως επέρχονται οι κατά το νόμο
προβλεπόμενες κυρώσεις.

Τα ακίνητα τα οποία δεν θα δηλωθούν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, θα
καταγραφούν στις Αρχικές Εγγραφές ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και εφόσον δεν
πραγματοποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις στις προβλεπόμενες προθεσμίες, θα
περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο. Συνεπώς είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, οι δικαιούχοι να
προσέλθουν το αργότερο έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας συλλογής
δηλώσεων ιδιοκτησίας για να υποβάλλουν την δήλωση τους, διαφορετικά θα
απαιτηθεί μεγαλύτερο κόστος και περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση της
διαδικασίας.

Οι περιοχές (προκαποδιστριακοί ΟΤΑ) στις οποίες πραγματοποιείται η συλλογή
δηλώσεων ιδιοκτησίας και τα αρμόδια γραφεία εμφανίζονται αναλυτικά παρακάτω:

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΔΗΜΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ:

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ, ΓΕΛΙΝΙΑΤΙΚΩΝ, ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ - ΡΟΖΕΝΩΝ,
ΚΑΜΑΡΙΟΥ, ΚΑΡΥΑΣ, ΚΑΤΩ ΛΟΥΤΡΟΥ, ΛΥΓΙΑΣ, ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ, ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ,
ΠΙΤΣΩΝ, ΣΤΟΜΙΟΥ, ΣΑΡΑΝΤΑΠΗΧΟΥ, ΣΥΚΕΑΣ, ΧΕΛΥΔΟΡΕΟΥ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ:

18
Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017 Αριθ. Τεύχους: 340

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ξυλόκαστρο: Νοταρά 71 (ισόγειο κατάστημα), ΤΚ 20400, Τηλ: 27430 23522

Αθήνα: Σισίνης 24, ΤΚ 11528, Τηλ: 210 7212808

Ωράριο λειτουργίας

Καθημερινά 08:00-16:00 και κάθε Τετάρτη 08:00-20:00

Για πληροφορίες επισκεφθείτε το site www.ktimatologio.gr ή καλέστε το 210
6505600

Ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ για τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής
και Επαγγελματικής Ζωής 2017 – 2018»

Όπως ήταν προγραμματισμένο, στις 14/06 ώρα 12μ.μ. ολοκληρώθηκε η διαδικασία
υποβολής αιτήσεων για την δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής
Ζωής 2017 – 2018».

Με βάση τα στοιχεία της ΕΕΤΑΑ είχαμε μία σημαντική αύξηση των αιτήσεων κατά
10% αφού φέτος υπεβλήθησαν 117.000 αιτήσεις έναντι 106.000 το 2016. Αυτές
αντιστοιχούν σε 150.000 παιδιά έναντι 132.600 πέρσι δηλαδή αύξηση 12,5%. Οι
ανησυχίες που είχαν εκφραστεί για προβλήματα, εξαιτίας των φορολογικών
δηλώσεων δεν επιβεβαιώνονται, δεδομένου ότι μικρός είναι ο αριθμός των
φορολογουμένων που είχαν αντικειμενικές δυσκολίες να υποβάλλουν φορολογική
δήλωση.

Γι’ αυτές τις περιπτώσεις, όπως το έχουμε ήδη ανακοινώσει, εφόσον έχουν
υποβάλει αίτηση στην ΕΕΤΑΑ υπάρχει το περιθώριο να μας στείλουν το
εκκαθαριστικό μέχρι τέλος Ιουνίου.

Σύμφωνα με την πρόσκληση τα προσωρινά αποτελέσματα θα εκδοθούν
27/06/2017, θα υπάρχει τριήμερη προθεσμία υποβολής ενστάσεων και τα οριστικά
αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν 4/7/2017 έτσι ώστε οι ωφελούμενες/οι
να έχουν την δυνατότητα να εγγράψουν τα παιδιά τους έως αρχές Σεπτέμβρη στις
δομές που θα επιλέξουν, οι δε φορείς (Δήμοι και Ιδιώτες) να μπορούν να
προγραμματίσουν την νέα χρονιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Πηγή: https://www.eetaa.gr/

19
Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017 Αριθ. Τεύχους: 340

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Πρόσκληση συμμετοχής ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων (start up)
στο πρόγραμμα " LV Global Launchpad" στο Ισραήλ

Η StarTAU του Τελ Αβίβ, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αποτελεί το Κέντρο
Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου της πόλης, σε συνεργασία με τον Δήμο και
συντελεστές από το Ισραηλινό start up οικοσύστημα προσκαλεί για συμμετοχή μέλη
νεοφυών-καινοτόμων επιχειρήσεων στο πρόγραμμα «TLV (TEL AVIV) Global
Launchpad» που θα διεξαχθεί στο Τελ Αβίβ από 13.08 έως 07.09.2017 .

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να φέρει σε επαφή μέλη από 10 διεθνείς επιχειρήσεις με
την τεχνογνωσία startup της Ισραηλινής κοινότητας, αφού κατά την παραμονή τους στη
χώρα θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά χρηματοδοτικούς οργανισμούς
(funds), επιχειρηματικά κεφάλαια ( VC’s) και επιχειρηματίες.

Το πρόγραμμα θα παρουσιαστεί στο μεγαλύτερο Φεστιβάλ Καινοτομίας DLD του Τελ Αβίβ .

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής περιγράφονται στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://unbouncepages.com/global-launchpad/

Το πρόγραμμα προτίθεται να καλύψει μέρος των εξόδων συμμετοχής της εκπαίδευσης
των ατόμων που θα κληθούν να συμμετάσχουν μετά από τη διαδικασία επιλογής. Η αίτηση
μπορεί να γίνει μέσω του συνδέσμου:

http://unbouncepages.com/global-launchpad/.

Ως καταληκτική ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων έχει οριστεί η 10η Ιουλίου 2017.

Επισυνάπτεται αρχείο με ενημερωτικό υλικό.

Σχετικά Αρχεία

 Ενημερωτικό υλικό—[pdf-1169 KB]

Πηγή: http://www.gsrt.gr

Επικείμενη προκήρυξη υποτροφιών για εκπόνηση μεταδιδακτορικής
έρευνας στην Ελλάδα, ακαδημαϊκού έτους έναρξης 2016-2017

Το ΙΚΥ ανακοινώνει ότι επίκειται, μέχρι το τέλος Ιουνίου, προκήρυξη 100 νέων
θέσεων υποτροφιών διάρκειας ενός (1) έτους για μεταδιδακτορική έρευνα στην
Ελλάδα με έναρξη το νωρίτερο από 1/9/2016. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο
πλαίσιο της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της
Siemens. Οι εν λόγω θέσεις υποτροφιών αφορούν Μεταδιδάκτορες των Ελληνικών
ΑΕΙ/ΤΕΙ και κατανέμονται στις θεματικές περιοχές Βιομηχανία, Υγεία, Ενέργεια,
Υποδομές - Αστική Ανάπτυξη – Περιβάλλον, ενώ δεν αποκλείονται οι Ανθρωπιστικές
20
Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017 Αριθ. Τεύχους: 340

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Επιστήμες με την προϋπόθεση ότι αφορούν τις Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις
των ανωτέρω θεματικών περιοχών.
Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις
συμμετοχής:
1. Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με βαθμό Άριστα, εφόσον δεν έχει
παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των επτά (7) ετών από το έτος αναγόρευσής τους.
Ως ημερομηνία αναφοράς θα θεωρείται η ημερομηνία έναρξης των υποτροφιών.
2. Να έχουν βεβαίωση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας από Τμήμα, Τομέα ή
επιβλέποντα καθηγητή ΑΕΙ, στην οποία να βεβαιώνεται η έναρξη αυτής εντός της
περιόδου από 1/9/2016 έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
3. Να έχουν ατομικό δηλωθέν εισόδημα μικρότερο των 15.000,00€ κατά το τελευταίο
φορολογικό έτος και να μην έχουν σύμβαση πλήρους απασχόλησης στη διάρκεια
χορήγησης της υποτροφίας.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει με τις δόκιμες διαδικασίες βάσει ποιοτικών
κριτηρίων, όπως η ποιότητα της πρότασης, το προφίλ του/της υποψηφίου και οι
δημοσιεύσεις του/της.
Λόγω του ότι όλες διαδικασίες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος
Αυγούστου 2017, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προετοιμάσουν φάκελο
υποψηφιότητας με τα εξής:
1. Ατομικά στοιχεία (πτυχία-τίτλους σπουδών, βεβαίωση επιβλέποντα ή Τμήματος ,
πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και λοιπά πιστοποιητικά που θα δημοσιευτούν στην
προκήρυξη)
2. Ερευνητική Πρόταση έκτασης έως 2000 λέξεων.
3. Τουλάχιστον δύο (2) συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά
με κριτές (εκδιδόμενα στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό).
4. Προαιρετικά έως 4 άλλες επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με
κριτές.
5. Έως τρεις (3) προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις (posters) σε διεθνή
συνέδρια

Έως τρία ελληνικά ή διεθνή βραβεία επιστημονικών διαγωνισμών.
Οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλει παρόμοια πρόταση στο ΙΚΥ κατά τα έτη 2015-17
θα μπορούν να επικαλεσθούν στοιχεία του προηγούμενου φακέλου τους, εφόσον
συνεχίζουν να είναι σε ισχύ, με εξαίρεση την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση.

Λεπτομερής περιγραφή του προγράμματος (προθεσμίες, όροι κτλ) θα περιληφθεί
στην σχετική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, η οποία θα αναρτηθεί στον ιστοτόπο
του ΙΚΥ (ww.iky.gr) και θα λάβει την μέγιστη δυνατή δημοσιότητα.

21
Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017 Αριθ. Τεύχους: 340

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φοίτησης σε 9 Προγράμματα
Μεταπτυχιακών Σπουδών με εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ.
337/29-05-2017 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π, προσφέρει 9
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών με εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες. Τα
προσφερόμενα ΠΜΣ είναι τα εξής:

Language Education for Refugees and Migrants (LRM),
Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία (ΑΣΚ),
Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ),
Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ),
Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων (ΓΧΝ),
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ),
Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ),
Σύγχρονες Τάσεις στην Ανάλυση και τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής
Γλώσσας (ΑΔΕ),

με εισαγωγή φοιτητών στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου από την
6η Ιουνίου 2017 και ώρα 15.00 έως την 10η Ιουλίου 2017 και ώρα 15.00

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή
Αιτήσεων Στήριξης στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της
Ελλάδας 2014 – 2020»

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί τους δυνητικούς
δικαιούχους του υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή
και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2014-2020 που είναι πολύ μικρές,
μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της
Επιτροπής και επιθυμούν να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο της δράσης
4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εκτός του
Παραρτήματος Ι της Συνθήκης Λειτουργίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΛΕΕ) (μη
γεωργικό προϊόν)».

Ακολουθεί το κείμενο της πρόσκλησης:

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/metapoiisi/1hprosklisi4.2.2_paa2
014_2020.pdf

22
Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017 Αριθ. Τεύχους: 340

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Πίνακας περιεχομένων
ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ/2017): Πρόσληψη 63 ατόμων .................................................. 1

ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Ε/2017): Πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικευμένου
Επιστημονικού Προσωπικού στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ............................................... 3

ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Ε/2017): Πλήρωση οκτώ (8) θέσεων .......................................... 3

Υπουργείο Δικαιοσύνης: Πρόσληψη 3 ατόμων ............................................................... 4

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Πρόσληψη 10 ατόμων ....................................................... 4

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ): Πρόσληψη 1
εξωτερικού συνεργάτη ..................................................................................................... 5

Δήμος Σιθωνίας: Πρόσληψη 2 ατόμων ............................................................................ 6

Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ./ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Πρόσληψη Εκπ/κού Προσωπικού ................................ 7

Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου: Πρόσληψη 12 ατόμων ............................................... 8

Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε :
Πρόσληψη 1 ατόμου .......................................................................................................... 8

K.E.Σ.Ε.Ν./Μ.: Πρόσληψη Εκπ/κού Προσωπικού ............................................................. 9

K.E.Σ.Ε.Ν./ΡΗ-ΡΕ.: Πρόσληψη Εκπ/κού Προσωπικού ................................................... 10

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Α.Λ.Σ./ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΚ.Ν.: Πρόσληψη
1142 Σπουδαστών-τριών στις Α.Ε.Ν. ............................................................................ 12

Eυρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA): Πρόσληψη 2 ατόμων .......... 13

ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: Πρόσληψη ωρομίσθιων καθηγητών ............................. 14

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ................................... 15

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Αθηνών (Ξ.Ε.Ε.)(Ν.Π.Δ.Δ.): Τροποποίηση της
Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης ως προς την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για
μετάταξη Διοικητικού Προσωπικού στο Ξ.Ε.Ε .............................................................. 15

ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ/2017): Πρόσληψη 63 ατόμων
Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 7Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 19/15-6-2017 & ΦΕΚ 20/21-6-
2017 τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα τριών
1
Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017 Αριθ. Τεύχους: 340

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

(63) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής (Κεντρική Υπηρεσία) και στα Νομικά Πρόσωπα αυτού (Λιμενικό Ταμείο Ν.
Φθιώτιδας, Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας, Οίκος Ναύτου, Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε.,
Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., Οργανισμός Λιμένα Καβάλας Α.Ε.), στη Ρυθμιστική Αρχή
Λιμένων, στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και στην Ανώνυμο Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου –
ΑΕΔΙΚ Α.Ε. (Υπ. Οικονομικών).

Τα ΦΕΚ της προκήρυξης διατίθενται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο
ΑΣΕΠ, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 11
Ιουλίου 2017 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 26 Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά
περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη
διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Αίτηση για την Προκήρυξη 7Κ/2017

Τ.Θ. 14308

Αθήνα Τ.Κ. 11510

αναγράφοντας στο φάκελο την κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν.

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης
με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 31ης Ιουλίου
2017, ημέρας Δευτέρας.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF
%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.015388&_
afrLoop=13019600040484007&_adf.ctrl-
state=4759tajgt_38#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.015
388%26_afrLoop%3D13019600040484007%26_adf.ctrl-state%3D4759tajgt_42

2
Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017 Αριθ. Τεύχους: 340

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Ε/2017): Πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων
Ειδικευμένου Επιστημονικού Προσωπικού στο Ανώτατο Συμβούλιο
Επιλογής Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου
Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 3Ε/2017 Προκήρυξη
Α.Σ.Ε.Π., που αφορά στην πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικευμένου Επιστημονικού
Προσωπικού στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF
%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.015381&_
afrLoop=13019950150440513&_adf.ctrl-
state=4759tajgt_71#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.015
381%26_afrLoop%3D13019950150440513%26_adf.ctrl-state%3D4759tajgt_75

ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Ε/2017): Πλήρωση οκτώ (8) θέσεων
Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2Ε/2017 Προκήρυξη
Α.Σ.Ε.Π., για την πλήρωση συνολικά οκτώ (8) θέσεων και ειδικότερα :

- Έξι (6) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου για την κάλυψη αναγκών του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου,

- Μιας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα επί θητεία για την κάλυψη αναγκών του Περιφερειακού
Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Ν.Π.Ι.Δ. και

- Μιας (1) θέσης Ιατρού – Ελεγκτή με 3ετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται για την κάλυψη
αναγκών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19
του ν. 2190/1994 ως ισχύει.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF
%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.015379&_
afrLoop=13020088118079887&_adf.ctrl-
state=4759tajgt_104#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.01
5379%26_afrLoop%3D13020088118079887%26_adf.ctrl-state%3D4759tajgt_108

3
Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017 Αριθ. Τεύχους: 340

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Υπουργείο Δικαιοσύνης: Πρόσληψη 3 ατόμων
Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εδρεύει
στην Αθήνα του Νομού Αττικής.

ΠΕ Μηχανικών/Πολιτικών Μηχανικών 8 μήνες 1

ΠΕ Μηχανικών/Μηχανολόγων Μηχανικών 8 μήνες 1

ΤΕ Μηχανικών/Μηχανολόγων Μηχανικών 8 μήνες 1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της
υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μεσογείων 96, Τ.Κ.115 27-
Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού,
υπόψιν κου Μπέγκα (τηλ. επικοινωνίας: 210 -7767560).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/doc/66ΒΓΩ-ΥΡΓ

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Πρόσληψη 10 ατόμων
Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης
του Δάκου της Ελιάς έτους 2017 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της
Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, που εδρεύει στη Σπάρτη του Ν. Λακωνίας

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της
υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας,
Διοικητήριο, 2ο χλμ. Ε.Ο. Σπάρτης - Γυθείου, Τ.Κ. 231 00 - Σπάρτη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα

4
Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017 Αριθ. Τεύχους: 340

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, υπόψη κας Π. Αποστολάκου επικοινωνίας: 27313
63321 ή κ. Β. Γορανίτη στο τηλ.27313-63333).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΤΠΒ7Λ1-62Δ

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
(ΙΙΒΕΑΑ): Πρόσληψη 1 εξωτερικού συνεργάτη
Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), στο πλαίσιο του
προγράμματος με τίτλο “Roles of Notch signaling in urinary tract development and neoplasia” που
χρηματοδοτείται από το Fondation Sante με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Απόστολο Κλινάκη,
και έχοντας υπόψη την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 72ΤΖ4694Φ7-030,
ενδιαφέρεται να προσλάβει με σύμβαση υποτροφίας έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη (θέση
υποψήφιου διδάκτορα)

Διάρκεια συνεργασίας: 3 μήνες

Προβλεπόμενο μηνιαίο ποσό υποτροφίας: 750€

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει τα κάτωθι:

Απαιτούμενα προσόντα:

1. Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Βιολογία

2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Βιολογία ή Μοριακή Βιολογία ή Ιατρική

3. Τουλάχιστον διετή εργαστηριακή εμπειρία σε: α) μοριακές και βιοχημικές τεχνικές, β)
συνεστιακή μικροσκοπία και γ) στον χειρισμό ποντικών

Επιθυμητά προσόντα:

1. Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

2. Εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα

Αντικείμενο έργου: Η θέση αφορά στην μελέτη του μονοπατιού σηματοδότησης του Notch στην
ανάπτυξη του ουροποιητικού συστήματος και στον καρκίνο.

Υποβολή Αιτήσεων: Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται μέχρι και τις 06/07/2017 να
επισυνάψουν/καταθέσουν τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο με τους εξής τρόπους:

5
Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017 Αριθ. Τεύχους: 340

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Α) να τα αποστείλουν με email στην διεύθυνση jobs@bioacademy.gr και με θέμα «Αίτηση στο
πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ.πρωτ. ……/ ……-…..-2017)» ή

Β) να τα καταθέσουν αυτοπροσώπως (ώρες γραφείου 9.30-16.30) στην Γραμματεία του
Ιδρύματος ή

Γ) να τα αποστείλουν με την υπηρεσία της ταχυμεταφοράς (courier) σε φάκελο με την ένδειξη
«Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ.πρωτ. ……/ ……-…..-2017)», στη διεύθυνση:

Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.

Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων

Σωρανού του Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον επιστημονικό υπεύθυνο κ.
Απόστολο Κλινάκη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: aklinakis@bioacademy.gr

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΘΥ34694Φ7-5ΣΥ

Δήμος Σιθωνίας: Πρόσληψη 2 ατόμων
Ο Δήμος Σιθωνίας, που εδρεύει στη Νικήτη της Π.Ε. Χαλκιδικής, της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας,
για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ», στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
09Β «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ – ΕΚΤ» του
Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, ετήσιας διάρκειας από την
υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του
Προγράμματος, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα
ως εξής:

2ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, (για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας Δ. Σιθωνίας),
Νικήτη Χαλκιδικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της
Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

6
Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017 Αριθ. Τεύχους: 340

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Δήμος Σιθωνίας, Τ.Κ. 630 88, Νικήτη, Χαλκιδική, (υπόψη κ. Νικολάου Πολυγυρνού-Καρρά).

Πληροφορίες στο τηλ.: 23753 50105.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-06-2017 έως και 29-06-2017.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω35ΨΩ1Φ-1ΙΥ/document

Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ./ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Πρόσληψη Εκπ/κού Προσωπικού
Η Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού/Σωστικών, Πυροσβεστικών Μέσων Μακεδονίας, της
Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, που εδρεύει στη Ν.
Μηχανιώνα της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, λαμβάνοντας υπόψη τις
διατάξεις του Β.Δ. 631/72, της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 1943/91, όπως αντικαταστάθηκαν με
το άρθρο 10 του Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ Α’ 43), σε συνδυασμό με το 1ο εδάφιο της περίπτωσης β.β
του άρθρου 24 και την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.2190/1994 και σύμφωνα με την
αριθμ. 2901.02/43347/2017/15-06-2017(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Εγκριτική Απόφαση ΥΝΑΝΠ/ΔΔΥ
1Ο, ανακοινώνει την πρόσληψη για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018 Ωρομίσθιων Καθηγητών και
συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

Μέχρι 3 Πλοιάρχους Α’ τάξης Ε.Ν.

1 Πλοίαρχος Β’ τάξης Ε.Ν.

1 Βοηθός Πρακτικών Εφαρμογών (Πλοίαρχος Γ’ τάξης Ε.Ν. ή Ναύκληρος)

1 Ιατρός.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν
την αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με την ένδειξη
«ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ» ή «EXPRESS» στη διεύθυνση: ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Τ.Κ. 570
04, Νέα Μηχανιώνα, Θεσσαλονίκη.

Πληροφορίες στo τηλ.: 23920 34200 (εργάσιμες ημέρες και ώρες), και στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: www.yen.gr .

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 04-07-2017.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΚΙΙ4653ΠΩ-ΣΟΛ/document

7
Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017 Αριθ. Τεύχους: 340

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου: Πρόσληψη 12 ατόμων
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, που εδρεύει στη
Μυτιλήνη, της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, για την κάλυψη εποχικών αναγκών της για το
«πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου ελιάς έτους 2017», ανακοινώνει την πρόσληψη με
σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 30-11-
2017, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως
εξής:

12 Τομεάρχες Δακοκτονίας (ΠΕ Γεωπόνοι ή ΤΕ Τεχνολόγοι Γεωπόνοι δηλ. Φυτικής Παραγωγής ή
Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ή Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων),
Μυτιλήνη Λέσβου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της
Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, Καραντώνη 2, Τ.Κ. 811 00,
Μυτιλήνη, Λέσβος.

Πληροφορίες στο τηλ.: 22510 46665.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22-06-2017 έως και 03-07-2017.

Περισσότερες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΒΝ87ΛΩ-1ΔΡ/document

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/72ΒΜ7ΛΩ-873/document

Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων-Μακεδονικό Πρακτορείο
Ειδήσεων Α.Ε : Πρόσληψη 1 ατόμου
Το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε., που εδρεύει στους
Αμπελοκήπους της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, έχοντας υπόψη τις
διατάξεις του αρθρου 14 του Ν. 2190/94 όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την περ. της παρ 2 του
άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. β’ του Π.Δ.
191/2008 « Ιδρυση και Καταστατικό του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων - Μακεδονικό
Πρακτορείου Ειδήσεων (ΦΕΚ Α’ 251/9-12/2008), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση
εργασίας ΙΔΟΧ, μονοετούς θητείας, ενός (1) ατόμου στη θέση Δημοσιογράφου-Ανταποκριτή στην
Τουρκία.

8
Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017 Αριθ. Τεύχους: 340

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Χαρακτηριστικά Υποψηφίων: Να διαμένει στην Τουρκία ώστε να αποφεύγονται οι μετακινήσεις
καθώς και να υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση και κάλυψη γεγονότων και να έχει υπηκοότητα
Τουρκική και Ελληνική.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν το βιογραφικό
τους στην ταχ. διεύθυνση:

Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε. (Α.Π.Ε. –Μ.Π.Ε. Α.Ε.),
2ος όροφος, Τσόχα 36, Τ.Κ. 115 21, Αμπελόκηποι, Αθήνα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 19-06-2017 έως και 30-06-2017.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/73ΟΖΘΩΗ-7ΦΕ/document

K.E.Σ.Ε.Ν./Μ.: Πρόσληψη Εκπ/κού Προσωπικού
Το Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού/Μηχανικών της Ελληνικής Ακτοφυλακής
– Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος, του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, που
εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη της Π.Ε. Πειραιώς, της Περιφέρειας Αττικής, λαμβάνοντας υπόψη
τις διατάξεις του Π.Δ. 63/1974, της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 1943/91, όπως
αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ Α’ 43), σε συνδυασμό με το 1ο εδάφιο
της περίπτωσης β.β του άρθρου 24 και την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.2190/1994 και
σύμφωνα με την αριθμ. 2901.2/43373/2017/15-06-2017 Έγκριση ΥΝΑΝΠ/ΔΔΥ 1Ο, ανακοινώνει
την πρόσληψη για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018 Ωρομίσθιων Καθηγητών και συγκεκριμένα,
ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

Μέχρι 3 Μηχανικούς Α’ τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίων με τα απαιτούμενα προσόντα,
κάλυψη των θέσεων από Μηχανολόγους Μηχανικούς

1 Μηχανικός Α’ τάξης Ε.Ν. με κατάλληλη εκπαιδευτική εμπειρία ως εκπαιδευτής σε
προσομοιωτή μηχανοστασίου για το ειδικό σχολείο ERS-ERM και μαθήματα της ειδικότητάς
του

Μέχρι 3 Μηχανολόγους Μηχανικούς

1 Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός

Μέχρι 3 Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς

9
Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017 Αριθ. Τεύχους: 340

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

1 Νομικός

1 Κοινωνιολόγος.

Οι υποψήφιοι Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι ενταγμένοι στο Μητρώο
Εκπαιδευτών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια του
ΕΟΠΠΕΠ ή να είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Β (Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων),
δηλαδή να διαθέτουν πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια σε ισχύ.

Είναι δυνατή η πρόσληψη υποψηφίων που δεν είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών
Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ, εφόσον δεν επαρκούν οι Πιστοποιημένοι υποψήφιοι.

Ως εκ τούτου θα γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων που δεν είναι πιστοποιημένοι στον
ΕΟΠΠΕΠ, η κατάταξη των οποίων θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Ζ της
παρούσης ανακοίνωσης-προκήρυξης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν
την αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με την ένδειξη
«ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ» ή «EXPRESS» στη διεύθυνση:

Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Φλέμιγκ 43, Τ.Κ. 182 33, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Αττική. Πληροφορίες στα
τηλ.: 210 4810316 και 210 4810615 (εργάσιμες ημέρες και ώρες), και στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: kesenm@hcg.gr .

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 04-07-2017.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΜΛΒ4653ΠΩ-ΕΨ6/document

K.E.Σ.Ε.Ν./ΡΗ-ΡΕ.: Πρόσληψη Εκπ/κού Προσωπικού
Το Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού/Ραδιοηλεκτρονικών Ραδιοεπικοινωνιών
της Ελληνικής Ακτοφυλακής – Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος, του Υπουργείου Ναυτιλίας &
Νησιωτικής Πολιτικής, που εδρεύει στην Παραλία Ασπροπύργου Ελευσίνας, της Π.Ε. Δυτικής
Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ. 110/1986, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 1943/91, όπως αντικαταστάθηκαν με
το άρθρο 10 του Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ Α’ 43), σε συνδυασμό με το 1ο εδάφιο της περ. β.β του
άρθρου 24 και την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.2190/1994 και σύμφωνα με την αριθμ.
2901.2/43362/2017/15-06-2017 Έγκριση ΥΝΑΝΠ/ΔΔΥ 1Ο, ανακοινώνει την πρόσληψη για το

10
Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017 Αριθ. Τεύχους: 340

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

εκπαιδευτικό έτος 2017-2018, συνολικά τριών (3) ατόμων στη Ωρομίσθιων Καθηγητών και
συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

Ραδιοτηλεγραφητές Α’ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. με Πιστοποιητικό REO Β’ Τάξης και ελλείψει υποψηφίων με
πιστοποιητικό REO B’ Tάξης, Ραδιοτηλεγραφητές Α’ ΤΑΞΗΣ με Πιστοποιητικό Χειριστή Γενικής
Χρήσης (GOC).

H Yπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην πρόσληψη μέρους του αριθμού προσωπικού
που προκηρύσσεται, σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον
αιτιολογείται από το ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ, χωρίς αυτό να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση από τους
υποψηφίους.

Οι υποψήφιοι Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι ενταγμένοι στο Μητρώο
Εκπαιδευτών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια του
ΕΟΠΠΕΠ ή να είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Β (Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων),
δηλαδή να διαθέτουν πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια σε ισχύ.

Είναι δυνατή η πρόσληψη υποψηφίων που δεν είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών
Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ, εφόσον δεν επαρκούν οι Πιστοποιημένοι υποψήφιοι.

Ως εκ τούτου θα γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων που δεν είναι πιστοποιημένοι στον
ΕΟΠΠΕΠ, η κατάταξη των οποίων θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Ζ της
παρούσης ανακοίνωσης-προκήρυξης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν
την αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με την ένδειξη
«ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ» ή «EXPRESS» στη διεύθυνση:

Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./ΡΗ-ΡΕ, Παραλία Ασπροπύργου, Τ.Κ. 193 00, Ασπρόπυργος, Ελευσίνα Αττικής.
Πληροφορίες στα τηλ.: 210 5570450 και 210 5574956, (εργάσιμες ημέρες και ώρες), και στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: www.yen.gr .

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 04-07-2017.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΨΞΧ4653ΠΩ-ΒΧΚ/document

11
Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017 Αριθ. Τεύχους: 340

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής/Α.Λ.Σ./ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΚ.Ν.: Πρόσληψη 1142 Σπουδαστών-
τριών στις Α.Ε.Ν.
Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών/Κλάδος Β’ Ναυτιλίας, της Ελληνικής Ακτοφυλακής του
Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εδρεύει
στον Πειραιά της Π.Ε. Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την προκήρυξη για την
εισαγωγή Σπουδαστών-τριών, συνολικά χιλίων εκατόν σαράντα δύο (1142) ατόμων, για το
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, ως εξής:

597 Πλοίαρχοι

545 Μηχανικοί.

Η διάρκεια εκπαίδευσης στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών περιλαμβάνει έξι (6) διδακτικά
εξάμηνα και δύο θαλάσσια ταξίδια (1ο και 2ο), κατευθυνόμενης πρακτικής άσκησης εκπαίδευσης
σε πλοία, συνολικής διάρκειας 12 μηνών.

Τα 2 ανωτέρω ταξίδια περιλαμβάνονται μεταξύ των Α’-Β’ και Γ’-Δ’ διδακτικών εξαμήνων
αντίστοιχα.

Μετά το τέλος της εκπαίδευσης (θεωρητική-πρακτική) και κατόπιν επιτυχών εξετάσεων οι
αποφοιτήσαντες των Α.Ε.Ν. λαμβάνουν μετά το Πτυχίο της Σχολής και το αποδεικτικό ναυτικής
ικανότητας του Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ’ τάξης Ε.Ν.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση
ηλεκτρονικά σύμφωνα με το Παράρτημα ΣΤ, ως εξής:

ΣΤ 1) Δικαιολογητικά Πρώτης Γενικής Κατηγορίας

Οι υποψήφιοι-ες της ΠΡΩΤΗΣ Γενικής Κατηγορίας πρέπει να δηλώσουν τις Α.Ε.Ν. στο
μηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και επιπλέον
πρέπει έχοντας μαζί τους το αποδεικτικό της αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο ΥΝΑΝΠ,
κατά τη διαδικασία του κεφαλαίου Ε (της παρούσας προκήρυξης), να υποβάλουν αυτοπροσώπως
ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν. ,τα απαραίτητα κατά την προκήρυξη,
δικαιολογητικά.

ΣΤ 2) Δικαιολογητικά ΔΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής Κατηγορίας

Οι υποψήφιοι-ες της ΔΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής Κατηγορίας πρέπει, έχοντας μαζί τους το αποδεικτικό της
αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο ΥΝΑΝΠ, σύμφωνα με τη διαδικασία του κεφαλαίου Ε, να
υποβάλουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν. ,τα
απαραίτητα κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά.

12
Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017 Αριθ. Τεύχους: 340

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Οι Υποψήφιοι της Πρώτης Γενικής Κατηγορίας ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να δηλώσουν όλες τις
Σχολές (με τη σειρά επιθυμίας τους)της μίας ή και των δύο ειδικοτήτων που έχουν δηλωθεί στο
μηχανογραφικό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Όλοι οι υποψήφιοι με τη χρήση των κωδικών τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού, θα
μπορούν να παρακολουθούν την αίτησή τους και τα περιλαμβανόμενα σε αυτή στοιχεία.

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 1374547, 210 4224166, 213 1371429 και 213 1371526.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 06-06-2017 έως και 06-07-2017 (για τους υποψηφίους
ΠΡΩΤΗΣ Γενικής Κατηγορίας)

και από 06-06-2017 έως και 10-08-2017 (για τους υποψηφίους ΔΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής Κατηγορίας).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ4ΦΘ4653ΠΩ-ΜΑΦ/document

Eυρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA): Πρόσληψη 2
ατόμων
Ο Eυρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA), σύμφωνα με το Α.Π. 4217/12-06-2017
έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.),
ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων για τις εξής θέσεις:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ

ECHA/TA//IV/2017/004 Temporary agent (M/F) Economist (AD 06)

ECHA/CA/IV/2017/004 Contract agent (MF) Legal Support Officer (shortterm)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους
ηλεκτρονικώς απευθείας στον ως άνω Οργανισμό. Πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις
μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/open-positions

Εναλλακτικά, τα στοιχεία των προκηρύξεων μπορούν να αναζητηθούν στον

ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.minadmin.gov.gr/?cat=14

13
Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017 Αριθ. Τεύχους: 340

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 05-07-2017, (ώρα Ελσίνκι 12.00).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΥΑΡ465ΧΘΨ-Ω2Α/document

ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: Πρόσληψη ωρομίσθιων καθηγητών
Η ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ προτίθεται να προσλάβει για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018
λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Β.Δ. 631/72, της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 1943/91,
όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ Α’ 43), σε συνδυασμό με το 1 ο
εδάφιο της περίπτωσης β.β του άρθρου 24 και την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 14 του
ν.2190/1994 και σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.2901.02/43356/2017,15-06-2017 Εγκριτική
Απόφαση ΥΝΑΝΠ/ΔΔΥ 1Ο ωρομίσθιους καθηγητές για να διδάξουν μαθήματα της ειδικότητας ως
εξής :

α) Μέχρι εννέα (09) Πλοίαρχοι Α΄ Τάξης Ε.Ν.

β) Μέχρι τέσσερις (04) Βοηθοί πρακτικών εφαρμογών (Πλοίαρχοι Γ΄ Τάξης ή Ναύκληροι)

γ) Μέχρι δυο (02) Ιατροί.

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει εντός δέκα
πέντε (15) ημερολογιακών ημερών, από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της
Ανακοίνωσης στον Τύπο ή στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Υπουργείου, ήτοι
μέχρι και την 07/07/2017, να υποβάλουν ή να αποστείλουν με «ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ» ή
«EXPRESS» στη ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (Παραλία Ασπροπυργου - Ταχ. Κώδικας 19300 –
Τ.Θ.173) την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. (Λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της
σφραγίδας του Ταχυδρομείου με την ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS)

Περίληψη της Ανακοίνωσης δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών και μία του
Πειραιά.

Aντίγραφο της Ανακοίνωσης αποστέλλεται σε ΠΕΠΕΝ, ΠΕΜΕΝ, ΠΕΜΜΕΚΕΝ, ΠΝΟ και Ε.Ε.Ε, στην
ΥΝΑΝΠ/ΔΔΥ και τοιχοκολλάται στο Κατάστημα της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ και στο Δημοτικό
Κατάστημα Ασπρόπυργου, επίσης αναρτάται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ του
Υπουργείου (Αναζήτηση: Ανά είδος/ Πράξεις Οργανωτικού και Διοικητικού
Περιεχομένου/Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.yen.gr .

14
Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017 Αριθ. Τεύχους: 340

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ψ494653ΠΩ-ΜΦΟ

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Αθηνών (Ξ.Ε.Ε.)(Ν.Π.Δ.Δ.):
Τροποποίηση της Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης ως προς την
προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για μετάταξη Διοικητικού
Προσωπικού στο Ξ.Ε.Ε
Το Ν.Π.Δ.Δ. - Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Αθηνών (Ξ.Ε.Ε.), που εποπτεύεται από το Υπουργείο
Τουρισμού και εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, αποφασίζει την τροποποίηση της
Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης με Α.Π. 2317/15-3-2017 (ΑΔΑ: 7Θ56469ΗΤΖ-ΞΚΤ), ως προς την
προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για μετάταξη Διοικητικού Προσωπικού στο Ξ.Ε.Ε., με
παράταση έως και 10-07-2017.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ. αριθ. 2317/15-3-2017 ανακοίνωση-πρόσκληση.

15
Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017 Αριθ. Τεύχους: 340

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: To παρόν αρχείο, είναι προϊόν αναζήτησης του συνόλου των προκηρύξεων του Δημοσίου, που αναρτώνται στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια
σε χρονικό διάστημα μιας εβδομάδας, (ήτοι από τη Δευτέρα εκάστης εβδόμαδας που έκλεισε το προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά,
έως τις 12:00μμ της Δευτέρας που κλείνει η ύλη της εφημερίδας «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά», προκειμένου να δημοσιευθεί την επομένη ημέρα (Τρίτη).
Επομένως, για κάποιες προκηρύξεις ενδέχεται να έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία κατά το χρόνο ανάρτησής του εν λόγω υλικού. Για το λόγο αυτό
και του χρονικού διαστήματος της μιας εβδομάδος συνιστάται η απευθείας on line αναζήτηση απευθείας από το Πρόγραμμα Δι@ύγεια.

Ημ/νία Αρ. Πρωτο-
Α/Α ΑΔΑ Θέμα Φορέας URL Εγγράφου Ημ/νία Πράξης
Ανάρτησης κόλλου
Ανακοίνωση αριθ. ΣΟΧ
2/2017 για τη σύναψη τριών
(3) συμβάσεων εργασίας
26/06/2017 ορισμένου χρόνου στην https://diavgeia.gov.gr/doc/ 03/05/2017
1 ΩΗ3ΦΩ-ΞΡΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 35972
09:09:11 Ιατροδικαστική Υπηρεσία ΩΗ3ΦΩ-ΞΡΑ 03:00:00
Αθηνών του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Ανακοίνωση αριθ. ΣΟΧ
1/2017 για τη σύναψη τριών
(3) συμβάσεων εργασίας
22/06/2017 ορισμένου χρόνου στην https://diavgeia.gov.gr/doc/ 07/04/2017
2 66ΒΓΩ-ΥΡΓ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 31076
12:28:22 Κεντρική Υπηρεσία του 66ΒΓΩ-ΥΡΓ 03:00:00
Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΥΠΠΟΑ/ΥΣΜ
Ω1ΕΜ4653Π4- 19/06/2017 ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/ 19/06/2017
3 Α/230659/110
Ο50 14:19:59 ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ω1ΕΜ4653Π4-Ο50 03:00:00
1
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»
ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ
ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΥΠΠΟΑ/ΥΣΜ
Ω6ΔΧ4653Π4- 20/06/2017 ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/ 19/06/2017
4 Α/230659/110
18Ψ 10:05:51 ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ω6ΔΧ4653Π4-18Ψ 03:00:00
1
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»
ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ
ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
19/06/2017 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ_ΣΟΧ1 https://diavgeia.gov.gr/doc/ 19/06/2017
5 Ω35ΨΩ1Φ-1ΙΥ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 8499
08:48:15 2017 Ω35ΨΩ1Φ-1ΙΥ 03:00:00
ΩΤΞ7469Β7Η- 21/06/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ 21/06/2017
6 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10918
4Ρ3 09:23:41 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΤΞ7469Β7Η-4Ρ3 03:00:00
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 (αρ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
22/06/2017 https://diavgeia.gov.gr/doc/ 22/06/2017
7 62Μ7ΟΕΨΡ-Φ5Ζ πρωτ. 3700/26-05-2017) για ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 4370
13:04:40 62Μ7ΟΕΨΡ-Φ5Ζ 03:00:00
τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΩΓΞΑ46941Δ- 20/06/2017 https://diavgeia.gov.gr/doc/ 20/06/2017
8 ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ Π 556
ΩΚΡ 15:28:56 ΩΓΞΑ46941Δ-ΩΚΡ 03:00:00
ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ_Π556_20-06-
2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
22/06/2017 ΣΟΧ 1.2017 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ 20/06/2017
9 Ω46ΦΟΡΥΤ-ΧΣΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 683.2017
09:17:38 ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ Ω46ΦΟΡΥΤ-ΧΣΟ 03:00:00
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΧΡΟΝΟΥ.
Ανακοίνωση πρόσληψης (12)
ατόμων (πυροπροστασία-
πυρασφάλεια) σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 206
19/06/2017 https://diavgeia.gov.gr/doc/ 19/06/2017
10 ΨΟΤ6ΩΛ1-ΤΑΘ παρ.1 του Ν.3584/2007 ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 10124
14:52:23 ΨΟΤ6ΩΛ1-ΤΑΘ 03:00:00
(Φ.Ε.Κ.143/Α/28.6.2007)
όπως αυτή αντικαταστάθηκε
με την παρ.2 του άρθρου 41
του Ν.4325/2015.
Ανακοίνωση πρόσληψης (26)
ατόμων (πυροπροστασία-
πυρασφάλεια) σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 206
21/06/2017 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ 21/06/2017
11 7ΝΓ5ΟΚΛ7-ΕΜ8 παρ.1 του Ν.3584/2007 671
11:49:18 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 7ΝΓ5ΟΚΛ7-ΕΜ8 03:00:00
(Φ.Ε.Κ.143/Α/28.6.2007)
όπως αυτή αντικαταστάθηκε
με την παρ.2 του άρθρου 41
του Ν.4325/2015.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ 2901.02/430/
7ΚΙΙ4653ΠΩ- 19/06/2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ https://diavgeia.gov.gr/doc/ 19/06/2017
12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 2017/16-06-
ΣΟΛ 09:31:35 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 7ΚΙΙ4653ΠΩ-ΣΟΛ 03:00:00
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2017
ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ
6Ψ494653ΠΩ- 22/06/2017 ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ https://diavgeia.gov.gr/doc/ 2901.02/298/ 22/06/2017
13
ΜΦΟ 09:49:07 ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6Ψ494653ΠΩ-ΜΦΟ 2017 03:00:00
ΣΩΣΤΙΚΩΝ -
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
(ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
7ΜΣΦ4653ΠΩ- 26/06/2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ https://diavgeia.gov.gr/doc/ 2901.02/92/1 26/06/2017
14 ΣΤΟ ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
Υ5Η 09:23:06 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 7ΜΣΦ4653ΠΩ-Υ5Η 7 03:00:00
ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2017-2018

Λήψη απόφασης περί
πρόσληψης προσωπικού με
Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
22/06/2017 https://diavgeia.gov.gr/doc/ 02/06/2017
15 6038ΟΡΦΑ-ΠΑΠ για την στελέχωση των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ 19/2017
10:55:14 6038ΟΡΦΑ-ΠΑΠ 03:00:00
Κέντρων Δημιουργικής ΔΟΞΑΤΟΥ
Απασχόλησης Παιδιών
(ΚΔΑΠ) του δήμου Δοξάτου.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
7ΦΨΛ46941Δ- 21/06/2017 https://diavgeia.gov.gr/doc/ 21/06/2017
16 ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ Π 561
759 13:40:27 7ΦΨΛ46941Δ-759 03:00:00
ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ_Π561_21-06-
2017
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
19/06/2017 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/ 1460/19-6- 19/06/2017
17 ΨΗΥΚΟΛ8Γ-4Λ1 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ
13:45:48 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΨΗΥΚΟΛ8Γ-4Λ1 2017 03:00:00
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΕΤΟΥΣ 2017
Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ
22/06/2017 https://diavgeia.gov.gr/doc/ 22/06/2017
18 ΩΔ8ΡΩΡΙ-Ι2Κ τρίμηνης απασχόλησης για ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 13341
09:42:05 ΩΔ8ΡΩΡΙ-Ι2Κ 03:00:00
πυροπροστασία
20/06/2017 https://diavgeia.gov.gr/doc/ 24/04/2017
19 ΩΕΝΦΩ1Ξ-ΕΜΠ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2017 ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 5499
10:45:45 ΩΕΝΦΩ1Ξ-ΕΜΠ 03:00:00
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.
ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
21/06/2017 https://diavgeia.gov.gr/doc/ 21/06/2017
20 60ΜΕΟΚΨΓ-4Ε9 ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 2316/2017
09:11:07 60ΜΕΟΚΨΓ-4Ε9 03:00:00
την υλοποίηση Ευρωπαϊκών ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Προγραμμάτων από ΟΤΑ & ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Νομικά Πρόσωπα ΟΤΑ
Ανακοίνωση πλήρωσης 10
θέσεων με σύμβαση εργασίας
23/06/2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ https://diavgeia.gov.gr/doc/ 144002/2134 23/06/2017
21 7ΤΠΒ7Λ1-62Δ ιδιωτικού ορισμένου χρόνου
09:43:27 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 7ΤΠΒ7Λ1-62Δ 7 03:00:00
(Τομεάρχες Δακοκτονίας
2017) στην Π.Ε.Λακωνίας
Ανακοίνωση πρόσληψης
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
προσωπικού για την
19/06/2017 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/ 07/06/2017
22 6ΓΕΞΟΛ8Γ-6ΜΓ λειτουργία των δομών ΚΔΑΠ ----
11:38:01 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 6ΓΕΞΟΛ8Γ-6ΜΓ 03:00:00
της Επιχείρησης κατά την
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
θερινή περίοδο.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΟ 2/2017
Γ. ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣ.
7ΙΧΛ469Η2Π- 20/06/2017 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/ 27/04/2017
23 ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η 6948
ΥΤ7 10:54:45 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ 7ΙΧΛ469Η2Π-ΥΤ7 03:00:00
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»
ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
6ΣΘΩΟΡΡΘ- 22/06/2017 https://diavgeia.gov.gr/doc/ 20043/4944/2 22/06/2017
24 ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΣΔΧ 13:41:11 6ΣΘΩΟΡΡΘ-ΣΔΧ 2.6.17 03:00:00
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
''ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΡΗΤΗΣ''
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
22/06/2017 https://diavgeia.gov.gr/doc/ 20043/4747/2 22/06/2017
25 6ΡΩΙΟΡΡΘ-ΧΜ1 ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
13:44:03 6ΡΩΙΟΡΡΘ-ΧΜ1 2.6.17 03:00:00
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
''ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΡΗΤΗΣ''
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
19/06/2017 ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ 19/06/2017
26 69ΕΙΟΞ3Μ-6Ι9 25636/805
13:14:13 ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 69ΕΙΟΞ3Μ-6Ι9 03:00:00
ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 2017

«Έγκριση προκήρυξης μίας
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΩΒ4Τ4653ΠΣ- 21/06/2017 (01) θέσης καθηγητή (πρώτης https://diavgeia.gov.gr/doc/ Φ16/97344/Ζ 12/06/2017
27 ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΑΕΝ 17:22:07 βαθμίδας) του Α.Τ.Ε.Ι. ΩΒ4Τ4653ΠΣ-ΑΕΝ 2 03:00:00
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Θεσσαλονίκης».

«Έγκριση προκήρυξης μιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
Ψ5Σ44653ΠΣ- 21/06/2017 https://diavgeia.gov.gr/doc/ Φ16/97320/Ζ 12/06/2017
28 (01) θέσης αναπληρωτή ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
2ΒΠ 17:26:20 Ψ5Σ44653ΠΣ-2ΒΠ 2 03:00:00
καθηγητή του Τ.Ε.Ι. Αθήνας». ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
«Έγκριση προκήρυξης μιας
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
6ΡΘΒ4653ΠΣ- 22/06/2017 (01) θέσης καθηγητή (πρώτης https://diavgeia.gov.gr/doc/ Φ16/99601/Ζ 14/06/2017
29 ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
Σ62 12:42:53 βαθμίδας) του Τ.Ε.Ι. Ιονίων 6ΡΘΒ4653ΠΣ-Σ62 2 03:00:00
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Νήσων».
«Έγκριση προκήρυξης μίας
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΨΓ2Κ4653ΠΣ- 23/06/2017 (01) θέσης καθηγητή (πρώτης https://diavgeia.gov.gr/doc/ Φ16/100021/ 14/06/2017
30 ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
25Ι 14:46:27 βαθμίδας) του Α.Τ.Ε.Ι. ΨΓ2Κ4653ΠΣ-25Ι Ζ2 03:00:00
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Θεσσαλονίκης».
«Έγκριση προκήρυξης μιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
6Τ3Ω4653ΠΣ- 23/06/2017 https://diavgeia.gov.gr/doc/ Φ16/100009/ 14/06/2017
31 (01) θέσης επίκουρου ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
Ζ58 14:51:30 6Τ3Ω4653ΠΣ-Ζ58 Ζ2 03:00:00
καθηγητή του Τ.Ε.Ι. Κρήτης». ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
«Έγκριση προκήρυξης μιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
7ΤΤΓ4653ΠΣ- 23/06/2017 https://diavgeia.gov.gr/doc/ Φ16/97337/Ζ 12/06/2017
32 (01) θέσης επίκουρου ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
Κ33 14:42:19 7ΤΤΓ4653ΠΣ-Κ33 2 03:00:00
καθηγητή του Τ.Ε.Ι. Αθήνας». ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Προκήρυξη μεταπτυχιακού
προγράμματος σπουδών
"Ορθόδοξη θεολογία και
6ΩΟΘ46Ψ8ΧΒ- 23/06/2017 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ https://diavgeia.gov.gr/doc/ 23/06/2017
33 χριστιανικός πολιτισμός" του 1311
ΥΤΓ 14:11:05 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 6ΩΟΘ46Ψ8ΧΒ-ΥΤΓ 03:00:00
Τμήματος Ποιμαντικής και
Κοινωνικής Θεολογίας για το
έτος 2017-18
Ανακοίνωση - Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για την πλήρωση θέσης
23/06/2017 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ https://diavgeia.gov.gr/doc/ 23/06/2017
34 6Η62ΟΞΛΔ-ΝΒ2 Ειδικού/ης Συμβούλου στο 3913
14:06:50 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6Η62ΟΞΛΔ-ΝΒ2 03:00:00
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής (ΙΕΠ) με απόσπαση
διετούς διάρκειας
Πρόσληψη, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, συνολικά
τεσσάρων (4) ατόμων για την
κάλυψη εποχικών αναγκών
του προγράμματος
καταπολέμησης του δάκου της
20/06/2017 ελιάς της Διεύθυνσης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/ 07/06/2017
35 ΨΗ917ΛΩ-3Κ8 2508
14:13:24 Αγροτικής Οικονομίας και ΑΙΓΑΙΟΥ ΨΗ917ΛΩ-3Κ8 03:00:00
Κτηνιατρικής της
Περιφερειακής Ενότητας
Σάμου «στο πρόγραμμα
καταπολέμησης του δάκου της
ελιάς έτους 2017», που
εδρεύει στη Σάμο του Νομού
Σάμου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.
ΣΟΧ 02/ 2017
ΨΨΤΩΟΛΣ4- 22/06/2017 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ 22/06/2017
36 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1101
0ΟΨ 13:25:22 ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΨΨΤΩΟΛΣ4-0ΟΨ 03:00:00
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ
Προκήρυξη Πρόσληψης
21/06/2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ 16/06/2017
37 Ω54Ξ6-ΖΚΘ Ιδιωτών, ως «Ωρομίσθιο 443003
07:52:02 ΑΜΥΝΑΣ Ω54Ξ6-ΖΚΘ 03:00:00
Διδακτικό Προσωπικό»
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
19/06/2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΣΗ ΤΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ 13/06/2017
38 6ΔΓΠ6Η6-9ΞΔ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 10335
14:32:04 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 5Κ/2017 6ΔΓΠ6Η6-9ΞΔ 03:00:00
(ΑΣΕΠ)
«Έγκριση προκήρυξης δύο
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
Ψ7Λ04653ΠΣ- 22/06/2017 (02) θέσεων αναπληρωτών https://diavgeia.gov.gr/doc/ Φ16/99590/Ζ 14/06/2017
39 ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
Μ6Ζ 12:57:10 καθηγητών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ψ7Λ04653ΠΣ-Μ6Ζ 2 03:00:00
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Ελλάδας».
«Έγκριση προκήρυξης μιας
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΩΙΛΝ4653ΠΣ- 23/06/2017 (01) θέσης επίκουρου https://diavgeia.gov.gr/doc/ Φ16/100012/ 14/06/2017
40 ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
Η1Ρ 13:43:07 καθηγητή του Τ.Ε.Ι. Δυτικής ΩΙΛΝ4653ΠΣ-Η1Ρ Ζ2 03:00:00
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Ελλάδας».
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
23/06/2017 https://diavgeia.gov.gr/doc/ 07/06/2017
41 6ΨΠΩ6Η6-9ΤΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ/2017 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 9857
12:17:10 6ΨΠΩ6Η6-9ΤΝ 03:00:00
(ΑΣΕΠ)
ΩΟΞ846Ψ8ΧΒ- 22/06/2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ https://diavgeia.gov.gr/doc/ 22/06/2017
42 61957/2017
ΒΥΣ 09:26:35 Ενδιαφέροντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΩΟΞ846Ψ8ΧΒ-ΒΥΣ 03:00:00
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
20/06/2017 ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/ 20/06/2017
43 6ΒΝ87ΛΩ-1ΔΡ 7127
08:53:19 ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΟΧ1/2017 ΑΙΓΑΙΟΥ 6ΒΝ87ΛΩ-1ΔΡ 03:00:00
ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.
ΣΟΧ 2/2017 - Πρόσληψη, με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου,
23/06/2017 συνολικά δύο (2) ατόμων για https://diavgeia.gov.gr/doc/ 30/05/2017
44 ΩΟΩ3ΩΚΥ-ΞΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 14668
13:09:35 την υλοποίηση της Πράξης ΩΟΩ3ΩΚΥ-ΞΗΣ 03:00:00
«Δομή Παροχής Βασικών
Αγαθών: Κοινωνικό
Παντοπωλείο Δήμου Νέας
Ιωνίας»
Ω7ΤΡ469Β7Η- 21/06/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ 21/06/2017
45 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10916
ΞΣΒ 09:21:44 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ω7ΤΡ469Β7Η-ΞΣΒ 03:00:00
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
20/06/2017 ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/ 20/06/2017
46 72ΒΜ7ΛΩ-873 7126
09:31:36 ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΟΧ1/2017 ΑΙΓΑΙΟΥ 72ΒΜ7ΛΩ-873 03:00:00
ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
6Θ8946941Δ- 20/06/2017 https://diavgeia.gov.gr/doc/ 20/06/2017
47 ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ Π 551
ΞΓΣ 12:34:17 6Θ8946941Δ-ΞΓΣ 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Π551_20-06-2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΩΧ8Ω46941Δ- 21/06/2017 ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ 21/06/2017
48 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ Π 560
Κ0Χ 13:44:47 ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΩΧ8Ω46941Δ-Κ0Χ 03:00:00
ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Π560_21-06-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ
21/06/2017 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ Φ.392/4627/Σ 31/05/2017
49 6ΤΠΝ6-90Σ
09:09:59 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΜΥΝΑΣ 6ΤΠΝ6-90Σ .1369 03:00:00
ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ
ΛΕΚΤΟΡΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ

Έγκριση Προκήρυξης πέντε
(5) θέσεων για στελέχωση του
Βρεφικού Σταθμού Ελεούσας
23/06/2017 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ 12/06/2017
50 6Θ5ΧΟΕΟΞ-161 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 26
12:11:39 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 6Θ5ΧΟΕΟΞ-161 03:00:00
Δ22 / οικ. 11828 / 293/
04.04.2017 απόφαση (ΦΕΚ
αρ. Α1157/Β’/04.04.2017)
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΩΔΚΗΟΞ3Μ- 19/06/2017 ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ 19/06/2017
51 25623/804
ΩΚΠ 12:08:28 ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΩΔΚΗΟΞ3Μ-ΩΚΠ 03:00:00
ΤΙς ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 2017 ΜΕ
ΟΡΙΣΜΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Φ.300/ΑΔ.47
Απόφαση 2ης Συνεδρίασης
72/Σ.1155/21-
21/06/2017 ΕΕΕΕ (Τεχνολογία Υλικών με ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ 21/06/2017
52 65Υ66-ΧΡΔ 06-
13:59:52 έμφαση την Τεχνολογία ΑΜΥΝΑΣ 65Υ66-ΧΡΔ 03:00:00
2017/ΣΙ/ΚΟΣ
Επικαλύψεων)
ΜΗΤΕΙΑ
πρόσληψη επτά (7)
23/06/2017 ναυαγοσωστών με σύμβαση https://diavgeia.gov.gr/doc/ 23/06/2017
53 690ΜΩ9Ω-Π3Μ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ 11.939/2017
13:16:06 εργασίας ιδιωτικού δικαίου 690ΜΩ9Ω-Π3Μ 03:00:00
ορισμένου χρόνου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
19/06/2017 https://diavgeia.gov.gr/doc/ 19/06/2017
54 Ω1ΓΝΩΕΡ-ΓΗ2 ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 22717
16:36:20 Ω1ΓΝΩΕΡ-ΓΗ2 03:00:00
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ,
ΕΝΟΣ (1)
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ
Ανακοίνωση για σύναψη
19/06/2017 https://diavgeia.gov.gr/doc/ 15/06/2017
55 71ΥΟΩΚΣ-39Μ σύμβασης εργασίας ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ 9866
09:11:43 71ΥΟΩΚΣ-39Μ 03:00:00
ορισμένου χρόνου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΩΡΙΔ4653ΠΣ- 19/06/2017 https://diavgeia.gov.gr/doc/ 19/06/2017
56 ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 102716/Γ1
9ΝΟ 16:45:10 ΩΡΙΔ4653ΠΣ-9ΝΟ 03:00:00
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Π.Ε. ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Π.Ε.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΣ ΓΙΑ ΝΕΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
6ΗΤΑ469ΗΓΥ- 19/06/2017 https://diavgeia.gov.gr/doc/ 08/06/2017
57 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 1388
ΜΛΡ 12:12:05 6ΗΤΑ469ΗΓΥ-ΜΛΡ 03:00:00
ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
26/06/2017 https://diavgeia.gov.gr/doc/ 21/04/2017
58 Ω62ΙΟΛΠ7-ΨΥΒ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 1178
09:12:08 Ω62ΙΟΛΠ7-ΨΥΒ 03:00:00
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
19/06/2017 ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ 19/06/2017
59 ΨΑΒ7ΩΕΡ-ΝΑΕ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 22716
16:31:51 ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΨΑΒ7ΩΕΡ-ΝΑΕ 03:00:00
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ,
ΤΡΙΩΝ (3) ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
19/06/2017 ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/ 19/06/2017
60 75Φ8ΩΕΡ-ΨΤΕ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 22718
16:38:08 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, 75Φ8ΩΕΡ-ΨΤΕ 03:00:00
ΕΝΟΣ (1) ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΑ ΚΑΙ
ΕΝΟΣ ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
Έγκριση προκήρυξης
πρόσληψης εποχικού
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΤΩΝ ΜΑΛΙΩΝ
19/06/2017 προσωπικού με σύμβαση https://diavgeia.gov.gr/doc/ 19/06/2017
61 ΩΜΡΣΟΕΣΨ-ΙΙ3 ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 09/2017
14:33:58 εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΩΜΡΣΟΕΣΨ-ΙΙ3 03:00:00
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
ορισμένου χρόνου διάρκειας
τεσσάρων (4) μηνών».
ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Ω8ΕΥ469ΗΓΥ- 19/06/2017 https://diavgeia.gov.gr/doc/ 19/06/2017
62 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 1517/120-24
24Ψ 12:39:45 Ω8ΕΥ469ΗΓΥ-24Ψ 03:00:00
ΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
: Προκήρυξη: Μία (1) θέση
Διδακτορικού Ερευνητή στα
πλαίσια του Προγράμματος
72Η3469ΗΚΥ- 19/06/2017 Η2020-ERC-2014-GA646663, ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ https://diavgeia.gov.gr/doc/ 19/06/2017
63 9882
Β4Τ 12:50:26 entitled: “Nucleotide Excision ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 72Η3469ΗΚΥ-Β4Τ 03:00:00
Repair: Decoding its
Functional Role in Mammals –
DeFiNER” [Ref. #ΟΡΖ-0044]
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη εργατικού
22/06/2017 και τεχνικού προσωπικού https://diavgeia.gov.gr/doc/ 21/06/2017
64 63ΥΔΩ9Χ-9Δ8 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 4601
10:50:43 μέχρι δέκα (10) ατόμων και 63ΥΔΩ9Χ-9Δ8 03:00:00
πέντε ημερομισθίων κατ΄
άτομο τον μήνα
22/06/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ 18478/20-6- 22/06/2017
65 Ω3Τ1Ω17-2ΦΧ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
12:59:32 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ Ω3Τ1Ω17-2ΦΧ 2017 03:00:00

Ανακοίνωση πρόσληψης, με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου
χρόνου χρονικής διάρκειας
21/06/2017 δύο (2) μηνών, συνολικά δέκα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ 21/06/2017
66 7ΑΚ67ΛΗ-ΙΒΒ 127239/1279
10:37:25 (10) ατόμων για την ΕΛΛΑΔΑΣ 7ΑΚ67ΛΗ-ΙΒΒ 03:00:00
αντιμετώπιση κατεπειγουσών,
εποχικών και πρόσκαιρων
αναγκών της Περιφερειακής
Ενότητας Ευρυτανίας
Ανακοίνωση - Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για αποσπάσεις
εκπαιδευτικών δημόσιας
23/06/2017 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ https://diavgeia.gov.gr/doc/ 23/06/2017
67 6ΙΛΡΟΞΛΔ-ΓΘΨ εκπαίδευσης για τις ανάγκες 3914
14:09:59 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6ΙΛΡΟΞΛΔ-ΓΘΨ 03:00:00
υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ που
υλοποιούνται στο Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής
(Ι.Ε.Π.)
Προκήρυξη θέσεων
απασχόλησης μεταπτυχιακών
7Θ62469Β7Γ- 19/06/2017 https://diavgeia.gov.gr/doc/ 19/06/2017
68 φοιτητών του Τμήματος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 320
ΥΛΗ 15:53:46 7Θ62469Β7Γ-ΥΛΗ 03:00:00
Φιλολογίας για επικουρία των
μελών Δ.Ε.Π.
Προκήρυξη μιας θέσης
Ω2Μ3469ΗΚΥ- 19/06/2017 ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ https://diavgeia.gov.gr/doc/ 19/06/2017
69 Ερευνητή Γ’ βαθμίδας του 314
ΗΙΟ 11:54:11 ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) Ω2Μ3469ΗΚΥ-ΗΙΟ 03:00:00
ΙΜΣ/ΙΤΕ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ
19/06/2017 https://diavgeia.gov.gr/doc/ 19/06/2017
70 7ΚΠΞΩΕΛ-9Ω1 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 10151
13:46:30 7ΚΠΞΩΕΛ-9Ω1 03:00:00
ΕΤΟΥΣ 2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ ΑΤΟΜΩΝ
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
21/06/2017 https://diavgeia.gov.gr/doc/ 20043/4585/1 13/06/2017
71 7ΧΙΙΟΡΡΘ-ΖΛ7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
10:54:41 7ΧΙΙΟΡΡΘ-ΖΛ7 3.6.17 03:00:00
΄΄ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.΄΄
Προκήρυξη Τριών (3)
Μεταδιδακτορικών Ερευνητών
στα πλαίσια των
60ΜΝ469ΗΚΥ- 23/06/2017 ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ https://diavgeia.gov.gr/doc/ 23/06/2017
72 προγραμμάτων του 9892
507 11:39:38 ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 60ΜΝ469ΗΚΥ-507 03:00:00
Εργαστηρίου Μοριακής
Εντομολογίας [Ref. #ΙΝΤ-
0045]
Ανακοίνωση - Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για τη στελέχωση της
23/06/2017 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ https://diavgeia.gov.gr/doc/ 23/06/2017
73 Ω4ΞΨΟΞΛΔ-ΧΤ0 επιστημονικής, της διοικητικής 3912
14:19:56 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ω4ΞΨΟΞΛΔ-ΧΤ0 03:00:00
υπηρεσίας και των αυτοτελών
τμημάτων του Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΩΥΛΟΟΛΠ7- 26/06/2017 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΞΙ https://diavgeia.gov.gr/doc/ 26/06/2017
74 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 1335
ΦΗ2 08:05:51 ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΩΥΛΟΟΛΠ7-ΦΗ2 03:00:00
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ
26/06/2017 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ ΑΤΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ 23/06/2017
75 7Μ3ΣΟΕΟΞ-ΕΒ2 271
08:52:18 ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 7Μ3ΣΟΕΟΞ-ΕΒ2 03:00:00
ΧΡΟΝΟΥ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ
19/06/2017 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ 15/06/2017
76 ΨΗ13ΟΚΟ4-Ω7Ν ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΜΗΝΩΝ 743
11:01:04 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΔΕΣΣΑΣ ΨΗ13ΟΚΟ4-Ω7Ν 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
21/06/2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ 295/21.06.20 21/06/2017
77 ΩΤΓΗΟΛ1Μ-ΓΕΤ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ
11:09:51 ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΣΜΕ1/2017 ΩΤΓΗΟΛ1Μ-ΓΕΤ 17 03:00:00
ΠΑΙΑΝΙΑΣ.
21/06/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ 21/06/2017
78 Ψ9Ε2ΟΛ2Φ-ΒΚΒ ΚΕΔΕ 2116
12:27:34 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ψ9Ε2ΟΛ2Φ-ΒΚΒ 03:00:00
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΩΧΟΙ4691ΒΣ- 21/06/2017 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 1 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ https://diavgeia.gov.gr/doc/ 21/06/2017
79 Γ-1422-2017
4Ρ2 06:46:49 ΑΤΟΜΟ ΣΤΟ ΠΜΣ 30000 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΩΧΟΙ4691ΒΣ-4Ρ2 03:00:00
(Ο.Ο.Ο.)
Προκήρυξη μίας (1) θέσης
Μεταδιδακτορικού Ερευνητή
ΨΛΗΣ469ΗΚΥ- 21/06/2017 ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ https://diavgeia.gov.gr/doc/ 21/06/2017
80 στο πλαίσιο της 319
1Τ7 13:34:21 ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) ΨΛΗΣ469ΗΚΥ-1Τ7 03:00:00
Χρηματοδότησης από το
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
«ERASMUS+/ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ
ΩΕ8Χ469Β7Λ- 22/06/2017 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/ ΕΛΕ_2017_2 22/06/2017
81 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
5Ψ7 09:16:44 ΜΕΤΑΞΥ ΧΩΡΩΝ ΩΕ8Χ469Β7Λ-5Ψ7 781 03:00:00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΚΑ103)
2017 - 2018» και
«ERASMUS+/ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΧΩΡΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ (ΚΑ107)
2016», ΤΑ ΟΠΟΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΟ ΊΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
65ΚΤ46Ψ8Ζ6- 23/06/2017 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ https://diavgeia.gov.gr/doc/ 23/06/2017
82 6059/2017
ΝΔΗ 13:59:10 ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 65ΚΤ46Ψ8Ζ6-ΝΔΗ 03:00:00
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
7ΘΑΟ46Ψ8Ζ6- 23/06/2017 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ https://diavgeia.gov.gr/doc/ 23/06/2017
83 6072/2017
Δ99 14:03:05 ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 7ΘΑΟ46Ψ8Ζ6-Δ99 03:00:00
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Ψ3ΡΧ469Β7Γ- 21/06/2017 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη https://diavgeia.gov.gr/doc/ 21/06/2017
84 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 5356
ΝΦΩ 15:13:35 ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ψ3ΡΧ469Β7Γ-ΝΦΩ 03:00:00
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ (Κ.Α. 3645)
21/06/2017 Ανακοίνωση Πρόσληψης ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ 21/06/2017
85 7ΓΝΚΟΛΑΟ-ΜΛ5 3401
12:27:52 προσωπικού δίμηνη σύμβαση ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ 7ΓΝΚΟΛΑΟ-ΜΛ5 03:00:00
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΩΤ7Ε46Ψ8Ζ6- 23/06/2017 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ https://diavgeia.gov.gr/doc/ 23/06/2017
86 6082/2017
ΝΓΗ 14:07:32 ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΩΤ7Ε46Ψ8Ζ6-ΝΓΗ 03:00:00
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Ω8ΗΒ46Ψ8Ζ6- 23/06/2017 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ https://diavgeia.gov.gr/doc/ 23/06/2017
87 6080/2017
ΩΞΞ 14:06:18 ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Ω8ΗΒ46Ψ8Ζ6-ΩΞΞ 03:00:00
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ανακοίνωση υπ. αριθμ. ΣΟΧ
2/2017 για τη σύναψη
σύμβασης εργασίας
ορισμένου χρόνου ενός (1)
19/06/2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ οικ. 16/06/2017
88 ΨΚΦΨ7ΛΗ-ΝΓΚ ατόμου κλάδου ΥΕ Εργατών
09:06:30 ΕΛΛΑΔΑΣ ΨΚΦΨ7ΛΗ-ΝΓΚ 131767/3649 03:00:00
έως τριάντα 34 ημερομίσθια
και δύο (2) ατόμων κλάδου ΥΕ
Εργατών έως εξήντα (60)
ημερομίσθια
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ
19/06/2017 https://diavgeia.gov.gr/doc/ Δ 440 19/06/2017
89 73ΟΖΘΩΗ-7ΦΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ - ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ
14:27:52 73ΟΖΘΩΗ-7ΦΕ 19/06/2017 03:00:00
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΕ
ΤΟΥΡΚΙΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ.ΔΙΚΑΙΟΥ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
2η ανακοίνωση πρόσληψης
21/06/2017 επτά (7) ναυαγοσωστών για https://diavgeia.gov.gr/doc/ 20/06/2017
90 Ω9Ω7ΩΞΓ-ΥΕΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 7858
10:01:58 τις πολυσύχναστες παραλίες Ω9Ω7ΩΞΓ-ΥΕΝ 03:00:00
του Δήμου Πάρου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΨΘΥ34694Φ7- 22/06/2017 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ 22/06/2017
91 ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 1856
5ΣΥ 15:45:06 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ - ΨΘΥ34694Φ7-5ΣΥ 03:00:00
ΑΘΗΝΩΝ (ΙΙΒΕΑΑ)
1856

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
23/06/2017 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/ 23/06/2017
92 6ΘΗΑΩΗ9-ΝΤΡ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 32194
14:16:08 ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 6ΘΗΑΩΗ9-ΝΤΡ 03:00:00
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ
ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ ΤΟ ΜΗΝΑ
Για την πρόσληψη δύο
ατόμων Ειδικότητας ΥΕ
23/06/2017 Εργατών Νεκροταφείου https://diavgeia.gov.gr/doc/ 23/06/2017
93 6ΞΒΣΩΗΚ-96Ω ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 9768
14:46:40 (Ταφής-Εκταφής) με σύμβαση 6ΞΒΣΩΗΚ-96Ω 03:00:00
εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου
Προκήρυξη μίας (1) κενής
θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα
του Επίκουρου Καθηγητή του
Τμήματος Ιατρικής της
22/06/2017 https://diavgeia.gov.gr/doc/ 18/05/2017
94 70ΥΤ469Β7Γ-ΡΥΙ μονοτμηματικής Σχολής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 14450 π.ε'
11:11:40 70ΥΤ469Β7Γ-ΡΥΙ 03:00:00
Επιστημών Υγείας του
Πανεπιστημίου Κρήτης, με
γνωστικό αντικείμενο
«Εντατική Θεραπεία Παίδων».
Προκήρυξη μίας (1) κενής
θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα
του Επίκουρου Καθηγητή του
Τμήματος Ιατρικής της
ΩΘΤ7469Β7Γ- 22/06/2017 https://diavgeia.gov.gr/doc/ 18/05/2017
95 μονοτμηματικής Σχολής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 14449 π.ε'
62Υ 11:42:32 ΩΘΤ7469Β7Γ-62Υ 03:00:00
Επιστημών Υγείας του
Πανεπιστημίου Κρήτης, με
γνωστικό αντικείμενο
«Νεογνολογία».
Προκήρυξη μίας (1) κενής
θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα
του Επίκουρου Καθηγητή του
Τμήματος Ιατρικής της
7Μ3Ο469Β7Γ- 22/06/2017 https://diavgeia.gov.gr/doc/ 18/05/2017
96 μονοτμηματικής Σχολής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 14455 π.ε'
ΦΗΜ 11:57:35 7Μ3Ο469Β7Γ-ΦΗΜ 03:00:00
Επιστημών Υγείας του
Πανεπιστημίου Κρήτης, με
γνωστικό αντικείμενο
«Γαστρεντερολογία».
Προκήρυξη μίας (1) κενής
θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα
του Καθηγητή πρώτης
βαθμίδας του Τμήματος
6ΕΔΠ469Β7Γ- 22/06/2017 https://diavgeia.gov.gr/doc/ 18/05/2017
97 Ιατρικής της μονοτμηματικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 14454 π.ε΄
ΓΟΦ 13:00:16 6ΕΔΠ469Β7Γ-ΓΟΦ 03:00:00
Σχολής Επιστημών Υγείας του
Πανεπιστημίου Κρήτης, με
γνωστικό αντικείμενο
«Αναισθησιολογία».
Προκήρυξη μίας (1) κενής
θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα
του Επίκουρου Καθηγητή του
Τμήματος Ιατρικής της
ΩΛΕΠ469Β7Γ- 22/06/2017 https://diavgeia.gov.gr/doc/ 18/05/2017
98 μονοτμηματικής Σχολής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 14453 π.ε΄
ΥΟΔ 12:53:23 ΩΛΕΠ469Β7Γ-ΥΟΔ 03:00:00
Επιστημών Υγείας του
Πανεπιστημίου Κρήτης, με
γνωστικό αντικείμενο
«Ενδοκρινολογία».
Προκήρυξη μίας (1) κενής
θέσης καθηγητή στη βαθμίδα
του Επίκουρου Καθηγητή του
Τμήματος Ιατρικής της
ΨΚΒΓ469Β7Γ- 22/06/2017 https://diavgeia.gov.gr/doc/ 18/05/2017
99 μονοτμηματικής Σχολής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 14451 π.ε΄
ΜΟΥ 12:34:37 ΨΚΒΓ469Β7Γ-ΜΟΥ 03:00:00
Επιστημών Υγείας του
Πανεπιστημίου Κρήτης, με
γνωστικό αντικείμενο
«Μαιευτική - Γυναικολογία».
Προκήρυξη μίας (1) κενής
θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα
του Επίκουρου Καθηγητή του
Τμήματος Ιατρικής της
6ΩΒΞ469Β7Γ- 22/06/2017 https://diavgeia.gov.gr/doc/ 18/05/2017
100 μονοτμηματικής Σχολής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 14448 π.ε΄
ΔΘ7 12:11:09 6ΩΒΞ469Β7Γ-ΔΘ7 03:00:00
Επιστημών Υγείας του
Πανεπιστημίου Κρήτης, με
γνωστικό αντικείμενο
«Ιατροδικαστική».
21/06/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΟΧ https://diavgeia.gov.gr/doc/ 120688/21-6- 21/06/2017
101 ΩΑ4Φ7Λ7-Π0Ρ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
11:46:05 2/2017 ΩΑ4Φ7Λ7-Π0Ρ 2017 03:00:00
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
20/06/2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ 20/06/2017
102 6ΒΗ77ΛΒ-ΡΓ2 ΜΙΑΣ(1) ΘΕΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΔ οικ.3190
15:09:25 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6ΒΗ77ΛΒ-ΡΓ2 03:00:00
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
6ΦΝΑ46ΨΖ2Ν- 22/06/2017 προκήρυξη σε θέση ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ https://diavgeia.gov.gr/doc/ 1617021577/ 22/06/2017
103
2Η4 12:59:31 αναπληρωτή καθηγητή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 6ΦΝΑ46ΨΖ2Ν-2Η4 21-3-17 03:00:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΙΔΟΧ 3ΜΗΝΗΣ
23/06/2017 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δ. ΣΠΑΤΩΝ- ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - https://diavgeia.gov.gr/doc/ 23/06/2017
104 7ΑΔ5Ω1Χ-ΓΨ8 20543
11:41:11 ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 7ΑΔ5Ω1Χ-ΓΨ8 03:00:00
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Προκήρυξη για την πλήρωση
τριών (3) θέσεων ΕΡΕΥΝ. ΚΕΝΤΡΟ
ΨΧΩ0469ΗΚΚ- 22/06/2017 https://diavgeia.gov.gr/doc/ 22/06/2017
105 μεταδιδακτορικών ερευνητών ΒΙΟΙΑΤΡ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 'Α. 279
ΣΩ7 15:49:56 ΨΧΩ0469ΗΚΚ-ΣΩ7 03:00:00
στα πλαίσια του έργου "ERC ΦΛΕΜΙΓΚ'
FastBio" (κωδ.39.03.00)
ΨΖΚ4469ΗΚ5- 22/06/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ 22/06/2017
106 1607
ΣΡΘ 14:31:15 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΨΖΚ4469ΗΚ5-ΣΡΘ 03:00:00
Προκήρυξη
7ΚΟΠ46Ψ8ΧΒ- 24/06/2017 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ https://diavgeia.gov.gr/doc/ 20/06/2017
107 ΔΜΠΣ_Ανθρώπινη Απόδοση 285
ΑΡΖ 00:57:59 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 7ΚΟΠ46Ψ8ΧΒ-ΑΡΖ 03:00:00
και Υγεία_2017
ΕΠΑΝΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ μέρους
της υπ' αριθμ. 12737/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ - Πρόσληψη
προσωπικού με σύμβαση
19/06/2017 εργασίας ιδιωτικού δικαίου https://diavgeia.gov.gr/doc/ 19/06/2017
108 7ΝΨΦΩΚΥ-Ν0Ζ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 17516
10:00:38 ορισμένου χρόνου διάρκειας 7ΝΨΦΩΚΥ-Ν0Ζ 03:00:00
έως τρεις (3) μήνες για τις
ανάγκες της Δημοτικής
κατασκήνωσης στο
Αλεποχώρι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΩΜΛΒ4653ΠΩ- 19/06/2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ https://diavgeia.gov.gr/doc/ 19/06/2017
109 ΣΤΟ ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2901.2/21/17
ΕΨ6 10:10:07 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΩΜΛΒ4653ΠΩ-ΕΨ6 03:00:00
ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2017-2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
6ΨΞΧ4653ΠΩ- 19/06/2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ https://diavgeia.gov.gr/doc/ 2901.2/07/20 19/06/2017
110 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΒΧΚ 09:57:23 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6ΨΞΧ4653ΠΩ-ΒΧΚ 17 03:00:00
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ -
ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
(ΚΕΣΕΝ Ρ/Η - Ρ/Ε)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
7ΔΨ746914Κ- 22/06/2017 https://diavgeia.gov.gr/doc/ 22/06/2017
111 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2529
ΦΣ1 12:29:57 7ΔΨ746914Κ-ΦΣ1 03:00:00
ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ
2017-2018