You are on page 1of 6

Kezdetek – az első versek ideje 9

A l b u m u n k e l s ő f e j e z e t é b e n – néhány gyermekkori kép után – az
1925-ben első verseit, köztük a Téli dalt író Radnóti Miklóst látjuk. Ekkor már
teljesen árva. Édesanyja, Grosz Ilona és ikertestvére a születésekor haltak meg,
édesapja, Glatter Jakab pedig mikor ő tizenkét éves volt. Addig szerető mos-
tohaanyjával, Molnár Ilonával és féltestvérével, Ágnessel teljes családban,
érzelmi biztonságban élt, utána anyai nagybátyja, Grosz Dezső gyámsága alatt
dédnagynénjeinél, Ilka és Ernesztin néninél a Lipót (ma Szent István) körúton,
kortársaihoz képest kevesebb kötöttséggel, de kevesebb gondoskodással is
körülvéve. Kereskedelmi középiskolás éveiben kezdte írni és letisztázni verseit
(ez a szokása élete végéig megmaradt) két füzetbe, a kék márványfedelű és
a pe­pita fedelű füzetbe, melyek hagyatékában ma is megtalálhatók. Képein-
ken a verseket író, felnőtthivatására készülő fiatalember mellett a szívesen és
felszabadultan sportoló és kiránduló Radnóti Miklós jelenik meg.

T e l j e s é s s z é p c s a l á d b a n n e v e l k e d e t t G ya r m at i Fa n n i ,
akinek ezek a családi kapcsolatok egész életében sokat jelentettek. Szüleivel,
Gyarmati Dezsővel és Weisz Arankával, anyai nagyszüleivel, testvéreivel, Lász-
lóval és a rajongásig szeretett Rózsával látjuk vasárnap délutánonkénti kirán-
duláson, odahaza, a Hegedűs Sándor (ma Szófia) utcai polgári lakásban, és
a svábhegyi Diana úton nyaranta bérelt villában; barátnőivel a hegyen kószálva,
és ahogy később, Radnóti Miklóssal is oly szívesen töltötték az idejüket, a Du-
nán evezés és fürdőzés közben.
10 Á r n y ék b a n é l e s f é n y va g y

1. kép ›› Radnóti Miklós 1911-ben. A kép hátoldalán azonosítatlan kéz írásával:
„2 ¼ éves”. A felvétel Torda József Nagymező utcai műtermében készült.
Kezdetek – az első versek ideje 11

2. kép ›› Radnóti Miklós nevelőanyjával, Molnár Ilonával és húgával, Glatter
(később Erdélyi) Ágnessel az 1920-as évek elején. A felvétel a Duna Fényképészeti
Műintézet Berlini (ma Nyugati) téri műtermében készült.
12 Á r n y ék b a n é l e s f é n y va g y

3. kép ›› Radnóti Miklós nevelőanyjával és húgával az 1920-as évek elején
Kezdetek – az első versek ideje 13

4. kép ›› Radnóti Miklós nevelőanyjával és húgával Nagyváradon az 1920-as
évek közepén. Glatter Jakab halála (1921) után Molnár Ilona és lánya Nagyváradra
költöztek. Ez a kép Radnóti Miklós egyik látogatása alkalmával készült a Foto
Angelo műteremben.
14 Á r n y ék b a n é l e s f é n y va g y

5. kép ›› Radnóti Miklós ifjúkori verse, a Téli dal születése idején, 1925-ben.
A kép hátoldalán azonosítatlan kéz írásával: „15–16 éves. első füzet Téli dal 31.”
A felvétel Radnóti ekkori lakóhelyén, édesanyja nagynénjeinél, Ilka és Ernesztin
néninél a Lipót körút 5. szám alatti lakásban készült.