You are on page 1of 5

VRON ZPRVA SPOLKU

ZA ROK 2016

-1-
Unijazz sdruen pro podporu kulturnch aktivit, od 1. 1. 2014 spolek, bylo registrovno v noru 1990,
ale pracovalo ji pedtm, a to od roku 1987. Unijazz je jednou z organizac navazujcch na innost
Jazzov sekce. Podpora kulturnch aktivit Unijazzu spov v pedvn informac, zkuenost,
zprostedkovn kontakt, propagac spznnch aktivit a zejmna v poskytovn prostoru kvalitnm
umleckm projektm v rmci jednotlivch akc spolku. Aktivity Unijazzu jsou ji adu let pevnou soust
kulturnho dn v esk republice a bylo tomu tak i v roce 2016.

Shromdn len
V roce 2016 se uskutenilo dn Shromdn len spolku Unijazz (dle stanov nejvy vkonn orgn
spolku) 4. ervna na festivalu Habrovka v Praze. Ptomn lenov zhodnotili uplynul rok a vyslechli
zprvu o hospodaen. Dle byli informovni o innosti pobonho spolku v Brn a tak o rozpotu pro
stvajc rok.
lenov zhodnotili innost vboru a revizn komise a nsledn hlasovnm potvrdili ve funkcch obou
orgn stvajc leny spolku. lenov rovn schvlili vi lenskch pspvk na rok 2017,
tj. minimln 700 K.

Vbor a revizn komise


Vbor spolku Unijazz pracoval v roce 2016 ve sloen:
estmr Hut, pedseda spolku a statutrn zstupce
Jana ern-Hldikov, tajemnk a mstopedseda spolku, zastupujc statutrn zstupce
Dana Makovsk, ekonom
Petr Knapp, Romek Hanzlk, Dagmar warzov, Jana Niedermayerov, Roman Skla a Milan Jake
lenov vboru.
Vbor se v uplynulm roce schzel dle poteby a operativn byli lenov v kontaktu prostednictvm
e-mailu. V rmci svch jednn se vbor v roce 2016 prbn zabval hospodaenm a financovnm
innosti spolku. Draz byl opt kladen na vlastn aktivity, pochopiteln v kontextu vcezdrojovho
financovn. Vbor se vnoval tak rozsahu innosti spolku, kter je bezprostedn zvisl na zskanch
finannch prostedcch, personlnm otzkm, prci s lenskou zkladnou apod.
Revizn komise pracovala v roce 2016 ve sloen:
Jan Lamser pedseda
Ludmila Knappov a Adla Vojkov lenky revizn komise
Komise pracovala prbn, pravideln sledovala hospodaen a dodrovn plnovanho cashflow
spolku. Jej lenov se pravideln zastovali zasedn a jednn vboru. Pipomnky komise byly
zohledovny pi tvorb rozpot i dalch innostech.

lensk zkladna
Poet len spolku v roce 2016 nezaznamenal dn vrazn vkyv, v evidenci je stle cca 1000 len,
kte jsou aktivn rznou mrou i zpsobem. Bu platbou lenskch pspvk, nebo dobrovolnou prac
v rmci aktivit spolku. Krom shromdn len vyuv spolek ke komunikaci s lenskou zkladnou
titn informan Zpravodaj (rozeslan spolen s magaznem UNI, k osobnmu odbru je k dispozici na
scn Unijazzu v Katanu a v trn Unijazzu), kter v roce 2016 vyel dvanctkrt, a prbn
informovn prostednictvm e-mailu, webovch strnek a socilnch st. Ji tradin lenov Unijazzu
dostvali v rmci lenskch vhod i kulturn magazn UNI, ze kterho mohli rovn erpat informace
o aktivitch a akcch Unijazzu a spznnch organizac. ada len, pedevm praskch, i v roce 2016
vyuvala monosti nvtvy trny spojen s osobnm setknm s osazenstvem Unijazzu a se leny
vboru. Dle svch monost spolek zajioval dal lensk vhody, krom slev na vechny vlastn akce
nap. slevy ze vstupnho na koncerty a festivaly nebo pi nkupu knih a hudebnch nosi u spznnch
poadatel a prodejc.

Zamstnanci
V prbhu roku 2016 ml spolek Unijazz tyi zamstnance, kte zajiuj nutnou administrativu a bn
chod spolku. adu dalch, zejmna kreativnjch, innost Unijazz zajiuje prostednictvm externch
pracovnk, a u stlch i jednorzovch dle charakteru innosti.

trna a knihovna
S majitelem objektu v Jindisk ulici v Praze 1, kde je sdlo spolku i prostory trny, m Unijazz
podepsnu njemn smlouvu do 31. 12. 2017 a v roce 2016 pokraovaly aktivity v trn Unijazzu
v obvyklm rozsahu. Opt se zde uskutenilo na 150 poslechovch poad, besed, pednek,
autorskch ten a projekc a probhlo zde 14 vstav. V dopolednch hodinch byla trna vyuvna
jako spoleensk prostor k podn tiskovch konferenc, prezentac spznnch aktivit a organizac
a naten rozhovor do dokumentrnch film a hudebnch TV poad. Interir trny byl i v roce 2016
nkolikrt vyuit tak pro naten studentskch a dokumentrnch film.
Dky laskavosti etnch drc postupn stle obnovujeme a roziujeme fondy knihovny, je vak obtn
zskat dostaten prostedky na jejich drbu a systematitj doplovn. Veejnosti jsou krom
-2-
titnch materil k dispozici tak rzn druhy audio nahrvek a zdarma pstup k internetu. Studenti
opt vyuvali archiv spolku jako podklad pro sv seminrn a diplomov prce. Pracovnci Unijazzu se
tak setkvaj se zahraninmi studenty v rmci jejich kolnch semin.

Kulturn magazn UNI


V roce 2016 vychzel ji 26. ronk kulturnho magaznu UNI. Zkladn zamen magaznu se nezmnilo:
nejrznj hudebn nry se snahou o zalenn do irch kulturnch a spoleenskch souvislost.
Bhem roku 2016 se opt podailo zskat vce prostedk, jak z pedplatnho, tak z volnho prodeje
a inzerce. Stle vak hledme dal finann zdroje. Pravidelnmi podporovateli asopisu jsou MK R,
Sttn fond kultury a Nadace esk hudebn fond.
Od sla 1/2016 m magazn nov logo, kter vizuln lpe koresponduje s novm vzhledem asopisu
a jeho autorem je grafik a fotograf Ivan Prokop.
V roce 2016 nadle postupn narstala nvtvnost internetov verze magaznu UNI i facebookov
strnky asopisu, kter webov strnky dopluje. Internetov verze asopisu umouje pedplatn
novch sel a nabz pomrn rozshl archiv ji vydanch lnk. V roce 2016 se bohuel nepodailo
z finannch a personlnch dvod zprovoznit nov webov strnky asopisu. Nov verze internetov
prezentace asopisu se prbn pipravovala, s vhledem na dokonen v kvtnu 2017.
Velk rezervy stle zstvaj prv v propagaci asopisu a v doplovn archivu na internetovch
strnkch asopisu, protoe v rmci zskanch prostedk lze na tyto aktivity uvolnit pouze minimln
finann stku. Oboj vak zce souvis s roziovnm tenskho okruhu, kter je zase podstatn pro
zskvn novch inzerent.

Festivaly
Festival Boskovice 2016 vnovan mstn idovsk tvrti se uskutenil ji pottyiadvact v termnu 7.
10. ervence. I v roce 2016 si zachoval svou nrovou pestrost a atmosfru a udrel si nastavenou
rove. V roce 2016 festival opt navtvilo cca 4 000 divk. O vznamu tto kulturn akce na jihu
Moravy svd jak kladn ohlasy nvtvnk z cel republiky i ze zahrani, tak i ohlasy v regionlnch
a celosttnch mdich. Tak z pohledu poadatele se Boskovice 2016 jev jako vydaen akce.
Velkm rizikovm faktorem je samozejm poas, ale v roce 2016 nebylo teba vyut pipraven
deov varianty pro jednotliv scny.
Pes veker pozitivn ohlasy se festivalu neda zskat stabilnho vtho partnera, a tak i v roce 2016 se
finann zdroje festivalu skldaly z ady mench pspvk, stabilnmi podporovateli jsou MK R, Sttn
fond kultury R, Jihomoravsk kraj, msto Boskovice, esko-nmeck fond budoucnosti, Nadan fond
obtem holocaustu, nadace esk hudebn fond, Nadace ivot umlce, Federace idovskch obc v R,
Velvyslanectv Sttu Izrael v R a v roce 2016 nad festivalem pevzal ztitu velvyslanec Gary Koren.
Festival tak aktivn podporuje ada jednotlivc, podnikatel i organizac v mst a mstn aktivist se
podleli na dramaturgii festivalu (filmov a divadeln st, autorsk ten) a pprav festivalovch novin.
V roce 2016 odvyslala report z festivalu francouzsko-nmeck TV stanice Arte Journal, a to v obou
jazykovch mutacch.
Festival Alternativa 2016 se uskutenil v pedpokldanm termnu a rozsahu, probhl ve dnech 5.12.
listopadu. 24. ronk tto akce opt navtvilo pestr publikum, cca 1900 nvtvnk, zajmajc se
o aktuln dn na svtov alternativn scn a o hudbu, kterou jinde nem monost v takov me
v rmci jedn akce slyet. Dramaturgie v roce 2016 nrov vraznji oddlila jednotliv veery, co
podtrhl i vbr jednotlivch prostor. Hlavn koncertn veery se uskutenily v Kulturn sportovn
Radlick, divadle Ponec a klubu FAMU, Mal Alternativa probhla tradin na scn Unijazzu v Katanu,
trna Unijazzu hostila site-specific instalaci pipravenou pmo pro festival a klubov noc zavedla
nvtvnky do sedmi rznch mst.Propagace festivalu se krom tradinch titnch materil
intenzivnji zamila na sociln st a na nich na konkrtn zjmov skupiny, co se osvdilo a pivedlo
na festival i zcela nov nvtvnky. Pravidelnmi podporovateli festivalu jsou hl. msto Praha, MK R,
Sttn fond kultury, Nadace esk hudebn fond, Nadace ivot umlce a pravideln spolupracujeme za
zahraninmi kulturnmi instituty a velvyslanectvmi.

Katan
V roce 2014 spolek Unijazz uspl v novm vbrovm zen M Praha 6 na provozovn KC Katan
a v innosti pokraoval i v roce 2016.
Chod Katanu v roce 2016 ovem vrazn ovlivnila rekonstrukce krovu a stechy provdn majitelem
objektu, M Praha 6. Stavba byla zahjena zatkem ervence, plnovan termn jen 2016 se
nepovedlo dodret a opravy se prothly a do roku 2017. Pro Unijazz to v roce 2016 znamenalo znan
finann ztrty (podnjem podkrov, nemonost vyuvat prostor za budovou, snen nvtvnosti, vt
spoteba energi zejmna topen, vy vdaje za klid)
Pesto se v sle v 1. pate (kapacita cca 80 divk) podailo udret rozsah programu na obvykl rovni,
odehrvalo se zde 56 poad tdn (koncerty, divadla, filmov projekce, pednky, poslechov poady
a dal, pro dti i dospl), ve foyer pravideln probhaly vstavy. V roce 2016 se uskutenily dal
ronky tchto akc: jazzov festival Jazznn (bezen), Festival osamlch psnik (duben), bluesov
-3-
festival Bluesnn (jen) a Festival jednoho nstroje vnovan houslm (listopad). V prosinci se Katan u
podruh vznamn zapojil do akce M Praha 6 Advent, jej program byl pstupn bez vstupnho
a v rmci n se uskutenily i venkovn akce.
Bhem roku byla nvtvnkm denn k dispozici suternn kavrna nik, kde probhaly obasn
projekce, pednky, koncerty a besedy. Bhem letnch msc ovem nebylo mon vyuvat prostor za
budovou, protoe zde bylo zzeno stavenit v souvislosti s opravou stechy.
Partnery spolku Unijazz pi provozovn Katanu byli Popmuseum (Muzeum a archiv populrn hudby),
kter zdilo v pzemnm sle budovy interaktivn stlou expozici a poskytuje nvtvnkm adu dalch
slueb a seznn Gastro Ptros s.r.o. provozujc zahradn restauraci. Vtvarn Atelir Katan, kter
v podkrov pod adu kurz pro dti i dospl, musel zatkem ervence uvolnit podkrov stavb
a penesl sv aktivity doasn do nhradnch prostor.

Pobon spolek v Brn


Pobon spolek se v Brn se vrazn podlel na dramaturgii a produkci festivalu v Boskovicch, konkrtn
na jeho filmov sti, divadeln sti a autorskch tench. Krom toho pobon spolek v kvtnu
zrealizoval Odpoledne v idovskm ghettu v Boskovicch pednka, komentovan prohldky Achaba
Haidlera a Heleny Jankov, a doprovodn hudebn vystoupen, a na jae 2016. cyklus Osobnosti esk
kultury v kontextu holocaustu filmov projekce s pednkami filmovho historika Pavla Taussiga
v knihovn Jiho Mahena v Brn.

Propagace
Unijazz propaguje jednak jednotliv aktivity v rmci dlch projekt a tak innost spolku jako celek.
Vzhledem k objemu finannch prostedk, ktermi disponujeme, se sname pro propagaci spolku v co
nejvt me vyuvat spznn aktivity, sociln st a internet vbec a dal monosti, kter nejsou tak
finann nron. V roce 2016 jsme se zastnili pravidelnho veletrhu neziskovch organizac NGO
Market, propagan i prodejn stnek jsme mli na nkolika festivalech Respect, Colours of Ostrava,
Eurotrialog v Mikulov, Folkov przdniny v Nmti nad Oslavou, JazzfestBrno, na ad dalch jsme
distribuovali propagan materily Zmost v Tebi, Litomick koen, Proseck mje v Praze,
Slunkato na hrad Tonk, Folkov Podvin, Vlkovice

Vedlej hospodsk innost


Pjmy z vedlej hospodsk innosti pramen zejmna z oberstven, k 1. 12. 2016 jsme bez vtch
technickch problm peli na EET v trn Unijazzu i v Katanu, jak v kavrn nik, tak v oberstven
u slu v 1. pate. Finann ns zatila vak vstupn investice.

Vhled do roku 2017


Pokud to ekonomick situace spolku Unijazz dovol, budou zachovny vechny dosavadn aktivity
piblin ve stvajcm rozsahu, tak jak je odsouhlasilo shromdn len.
Unijazz v minulch letech opel sv aktivity vce o extern spolupracovnky, jejich okruh je dky
charakteru prce organizace pomrn irok. Vzhledem k tomu, e se tento zpsob prce dlouhodob
osvdil, protoe pin vt nzorovou pestrost a v jistm ohledu je tak efektivnj, Unijazz u tohoto
systmu zstv, pestoe v mnoha ohledech klade vt nroky na koordinaci.
Co se jednotlivch aktivit te, zamstnanci i dal pracovnci stle hledaj zpsoby jak je lpe propojit,
udret aktuln a zskvat nov zjemce o innost Unijazzu vbec.
V Katanu propracovvme dramaturgick pln, kter by sice neml pinst zsadn zmny v programu,
ale zatraktivnit jej pro nvtvnky a zpestit a plnujeme vce venkovnch akc v prostoru za budovou.
Na festivalu v Boskovicch se opt zsadnm zpsobem podl pobon spolek v Brn, a vtm podlem
i jednotlivci a firmy z Boskovic, co je v souladu se snahou Unijazzu penst co nejvt st ppravy
festivalu pmo do regionu.
Na dramaturgii festivalu Alternativa 2017 opt pracujeme s dramaturgickm tmem, kter jsme sestavili
v roce 2014 a kter se velmi osvdil. Pokraujeme tak v hledn co nejvhodnjch prostor pro
festival.
Dle je samozejm nezbytn udrovat vcezdrojov financovn jednotlivch projekt i chodu celho
Unijazzu a sniovn zvislosti na veejnch financch. Pjmy zskan z vlastnch aktivit a vedlej
hospodsk innosti jsou s ohledem na kapacitu spolku na solidn rovni. Stle je vak teba hledat pro
jednotliv aktivity Unijazzu dal partnery a finann zdroje, co je vzhledem k nekomernmu charakteru
innosti pomrn obtn. Pedpokldme postupnou generan vmnu, kter zapoala ji v roce 2013
stenm omlazenm vboru a revizn komise. Souasn pracujeme na vtm osamostatnn
jednotlivch aktivit, zejmna co se personlnho zajitn te, co ovem neoslab jejich obsahov
propojen.

Za sprvnost odpovd Ing. estmr Hut, pedseda spolku

-4-
Hospodaen spolku Unijazz v roce 2016

Vdaje
Reie....................................................................................................................................... 244.732,00
Katan.................................................................................................................................. 2,955.807,00
trna.................................................................................................................................... 265.408,00
Magazn UNI........................................................................................................................ 1,280.000,00
Festival Boskovice............................................................................................................... 1,582.108,00
Festival Alternativa............................................................................................................... 1,034.683,00
Sluby / nkup zbo............................................................................................................ 2,885.996,00
Celkem.............................................................................................................................. 10,248.734,00

Pjmy
Sttn rozpoet..................................................................................................................... 1,275.000,00
Sttn sprva........................................................................................................................ 2,235.000,00
Nadace a zahranin fondy..................................................................................................... 256.000,00
Sponzorsk pspvky a dary.................................................................................................. 328.887,00
Pjmy ze vstupnho............................................................................................................ 1,580.825,00
Pjmy z prodeje vrobk a zbo ........................................................................................ 3,189.835,00
Pjmy z prodeje slueb........................................................................................................... 997.980,00
lensk pspvky.................................................................................................................... 86.232,00
roky ............................................................................................................................................ 300,00
Celkem............................................................................................................................... 9,950.059,00

Vsledek hospodaen / ztrta ........................................................................................... 298.675,00

Pozn.:
Ve uveden hospodaen vychz z daovho piznn. Ve vdajch za jednotliv aktivity proto nejsou
zapotny recipron vdaje, nepenn plnn a prce dobrovolnk.
Vsledn celkov nklady na akce v roce 2016 byly tyto:
Katan ................................................................................................................................ 3,360.490,00
trna.................................................................................................................................... 527.494,00
Magazn UNI....................................................................................................................... 1,589.439,00
Festival Boskovice.............................................................................................................. 2,348.030,00
Festival Alternativa............................................................................................................. 1,521.776,00

Odvodnn ztrty hospodaen


V roce 2016 jsme ji druhm rokem pokraovali v provozu Kavrny nik, suternnho prostoru v KC
Katan, a pedpokldali jsme, e se ji poda zajistit ziskovost provozovny. Trend je pozitivn a ztrta
v roce 2016 byla zsadn ni ne v roce pedchozm. Bohuel i vzhledem ke komplikacm zpsobenm
rekonstrukc stechy v KC Katan (zazen stavenit v prostoru za objektem, ni nvtvnost objektu
mimo poady i dky neptomnosti Atelieru Katan) se nezdailo ji zcela eliminovat. V roce 2017 jsme
pijali takov finann a provozn opaten, aby pi provozu kavrny nik k dalmu nrstu ztrty
nedochzelo.
Dal st ztrty se tk kulturnho magaznu UNI, kter pravideln nen ziskov. V roce 2016 vychzel ji
celm druhm rokem v novm, finann znan nkladnjm, formtu. Postupn se stle da zvyovat
vlastn pjmy z projektu (pedplatn, prodej a pjmy z inzerce), ale zatm se ani spolu se zskanmi
granty neda pokrt vechny pm nklady projektu. Intenzivn hledme dal finann zdroje. Tento
projekt bychom neradi opustili, protoe je na naem trhu mezi titnmi periodiky svm charakterem,
obsahem i histori skuten ojedinl.
Ztrta byla z velk sti pokryta z finann rezervy spolku.

Vypracovala Dana Makovsk, ekonomka spolku

-5-