You are on page 1of 2

Shromdn len spolku Unijazzu

13. kvtna 2017, Dolsk mln u Okoe

Zpis:
Ptomni: viz prezenn listina (uloena k nahldnut v sdle spolku)

Zprva za minul obdob:


pedloena vron zprva za rok 2016 vetn hospodaen
vemi ptomnmi schvlena
zveejnna bude ve Zpravodaji . 6 /2017 a na internetovch stnkch spolku
do 30. 6. bude zprva odeslna na Ministerstvo kultury R a Magistrt hl. m. Prahy

Vbor a revizn komise spolku v roce 2016 a pro nsledujc obdob


vbor se pravideln schzel a byl operativn v e-mailovm kontaktu ve sloen:
o estmr Hut (pedseda, statutrn zstupce spolku)
o Jana ern Hldikov (tajemnice a zastupujc statutrn zstupce spolku)
o Dana Makovsk (ekonomka),
o Dagmar warzov, Jana Niedermayerov, Romek Hanzlk, Petr Knapp, Milan Jake
a Roman Skla lenov
stejn jako vbor pracovala po cel rok revizn komise sdruen ve sloen:
o Jan Lamser pedseda, Lda Knappov a Adla Vojkov lenov

Hlasovn:
o ptomn lenov souhlasili, aby vbor v ptm roce pracoval ve sloen estmr Hut,
Jana ern Hldikov, Dana Makovsk, Dagmar warzov, Jana Niedermayerov,
Romek Hanzlk, Petr Knapp, Roman Skla a Milan Jake a e vbor v nejbli dob zvol
ze svho stedu pedsedu a mstopedsedu.
Jeden z ptomnch se zdrel hlasovn.
o ptomn lenov souhlasili, aby revizn komise v ptm roce pracovala ve sloen Jan
Lamser, Lda Knappov a Adla Vojkov v nejbli dob zvol ze svho stedu
pedsedu.
Jeden z ptomnch se zdrel hlasovn.

lensk pspvky na rok 2018:


ptomn lenov souhlasili se zachovnm minimln stky pro ron lensk pspvek
v roce 2018 na 700 K.

Aktivity v roce 2017 a vhled do konce roku


Katan scna Unijazzu
o pokraujeme ve stvajcch aktivitch a pracujeme na dramaturgickm plnu pro dal
obdob, kter pinese nrov zpesten, v letnch mscch bychom rdi pipravili vce
venkovnch akc, pipravujeme personln rozen tmu o pracovnka PR, smlouva
o provozovn Katanu je uzavena do 31. 1. 2019
trna:
o pokrauje v provozu v sdle sdruen, njemn smlouva plat do konce roku 2017
o v dramaturgii se pokraujeme mj. v zaazovn poad reflektujcch souasnou
spoleensko-politickou situaci
Kulturn magazn UNI:
o vychz 27. ronk a souasn estm rokem soubn s titnou i internetov verze,
do konce kvtna 2017 bude sputna nov verze internetovch strnek asopisu
o v roce 2017 vydvn asopis opt podpoilo MKR, SFK a NHF
o od zmny formtu asopisu se postupn zvyuje stka zskan z inzerce,
pedplatnho i volnho prodeje, pesto se stle neda pokrt vechny nklady na
vrobu asopisu a hledme dal finann zdroje
o intenzivn pracujeme na zskvn novch ten, oslovujeme kavrny a spznn
prostory, v letnch mscch bude UNI opt cestovat po republice a pedstavovat se
na festivalech.
festival Boskovice:
o pipravujeme 25. ronk a povedlo se zskat grantovou podporu v podobnm jako
v minulch letech
o pokraujeme v pedvn dramaturgie, organizace a produkce festivalu do regionu,
divadeln a filmovou st a autorsk ten opt pipravuj lenov pobonho spolku
Unijazzu v Brn, mstn firmy se podlej na technickm zabezpeen akce a propagaci
festival Alternativa:
o pipravujeme 25. ronk a pokraujeme ve spoluprci s irm dramaturgickm tmem
o suma zskanch finannch prostedk je letos vy ne v minulm roce (kdy hl. m.
Praha rozdlovalo zsadn mn prostedk)
pobon spolek v Brn
o letos na jae pipravil dal cyklus poad v Mahenov knihovn v Brn s Dr. Pavlem
Taussigem a 27. 5. se uskuten 2. Ronk Odpoledne v idovsk tvrti v Boskovicch
o Shromdn len pobonho spolku v Brn probhne v ervnu 2017.

Zprva o rozhodnut vboru spolku:


ani pro rok 2017 se zatm nezdailo zskat vznamnho sponzora, i jin dal vznamn
finann zdroje a spolek druhm rokem vykazuje finann ztrtu, kterou se doposud dailo
pokrt z vytvoen finann rezervy
spolek potebuje a pipravuje personln generan obmnu, to ovem opt souvis
s finannmi prostedky, protoe u adu let se neda zohledovat rst prmrn mzdy v R
a je tedy stle obtnj najt stl zamstnance
vbor z tohoto dvodu povil mstopedsedkyni Janu ernou Hldikovou a pedsedu revizn
komise Jana Lamsera, aby pipravili anketu ohledn dalho smovn Unijazzu (idea
a jednotliv aktivity, zpsob prce a financovn), se kterou oslovili jednak leny vboru
a revizn komise, a tak zamstnance a ir okruh pravidelnch externch spolupracovnk.
Na zklad souasn situace a s pihldnutm k vsledkm tto ankety vbor uinil nsledujc
zvry:
o spolek potebuje zkladn tm (ideln tilenn; administrace: zpracovn grantovch
dost v. vytovn, etnictv, statistiky a dal formality; kontorla jednotlivch
tm, smovn); tmy zasteujc jednotliv aktivity mus mt vt personln
a finann samostatnost a budou se zodpovdat zkladnmu tmu a jeho
prostednictvm vboru
o s ohledem na souasnou situaci je tak teba vyhodnotit monost udritelnosti
jednotlivch aktivit a to s ohledem na podvn dost o granty na pt obdob:
festival Alternativa: podklady pro rozhodnut vboru 2. polovina kvtna 2017
festival Boskovice a kulturn magazn UNI: podklady pro rozhodnut vboru do
konce srpna 2017
Katan scna Unijazzu: smlouva s M Praha 6 na jej provozovn je uzavena do
31. 1. 2019 a tylet grant h. m. Praha je navzn na tuto smlouvu, v nsledujcm
obdob je teba rozhodnout, zda v dalm vbrovm zen M Praha 6 opt usilovat
o provozovn tohoto objektu
trna Unijazzu: smlouva s majitelem objektu je opakovan uzavrna na jeden
kalendn rok, tedy te do konce roku 2017; pokud bude prodlouena spolek bude
v jejm provozovn pokraovat, krom kladnho hodnocen programu je oberstven
v trn vznamnm zdrojem finannch prostedk na pokryt provoznch nklad
spolku
Diskuse:
lenov intenzivn diskutovali o nastolench tmatech a sv nzory na jednotliv tak vyjdili
v pipraven anket

V Praze dne 16. kvtna 2017

Zapsala a za sprvnost odpovd: Jana Hldikov

Ovil: estmr Hut