You are on page 1of 10

AptOpo~ A1t6<paaq~: J.

3 )_ /2017
(apt8J.16<; EK8E<J11<; KUtll8E<J11<; avaKom)<;: 262/2015
apt8J.16<; EK8E<J11<; KUta8E<J11<; 1tp6cr8EtffiV 'Alrymv UVUKOm)<;: 57/2016)

l TO MONOMEAEl: IIPQTOAIKEIO XAAKIAAl:


T AKTIIffi AIAAIKAl:IA

0
n l:YrKPOTH8HKE an6 TI} ITpmto<iiKll l:tE<pavia Kffivcrta, nou opicrTI}KE an6
TI} <itcu8uvoucra to ITpwtooiKEtO Xa'Axi<iac; l1p6E<ipo ITpmto<itKWV, Kat to rpaJlJ.!UtEa
rawpyto Mnl>pW<Jll. : ;
l:YNEAPIAl:E 011J.10atU crto aKpoaTijpt6 tOU, TI}V 16-12-2016, 1tpOKEtMEvOU va
I
<itKacrat TI}V un68E<J11 J.!Eta~u:

1 TQN ANAKOIITONTQN - Al:KOYNT!lN IIPOl:8ETOYl: AOrOYl:


ANAKOIIHl:: 1) Euayya'A.ou l:aJlavtoupa tou ImaVVll, KatoiKou Xa'A.Ki<iac;, o<i6c;
KatmKoytaVVll apt8. 2 K:at 2) Maptmpitcrac; Busa tou A8avacriou, KatoiKou 6nmc;
napanavm, ot onoiot napacrta811Kav UJlq>6tEpot crto aKpoaTijpto <ita tou
1tA11PE~oucriou <itKllr6pou touc;, AEmvi<ia l:taJlOU, nou J<atE8EcrE npotacrEtc;.
THl: KA8' Hl: H ANAKODH - IIPOl:8ETOI AOrOI ANAKOIIIll::
AvmvuJ.111c; tpanEsua)c; EtatpEiac; JlE TI}V EnmvuJlia AA<I>A TPATIEZA A.E. Kat to
<itaKptnK6 tit'A.o ALPHA BANK, we; Ka8o'A.ua)c; <ita<i6x.ou A.6ym aurx.wvcu<Jllc; JlE
anopp6<p11<J11 TI}c; EMllOPIK.I-rr: TP ATIEZAl: THl: EAAAdOl: A.E., nou a<ipEi>Et
<JTI}V A8i]va, o<i6c; l:ta<iiou apt8. 40 Kat EKnpocrwnEitat v6J.1tJ.1U, 11 onoia
EK1tpocrmm)811KE mo aKpoaTijpto an6 tov 1tA11PE~oumo <itKllr6po tll<;, IwaVVll
TptJ.!tVtsto, 1tOU KatE8EcrE npotacrctc;.
Ot avaK61ttOVtE<; s11t0UV va rivEt OEKTIJ 11 an6 17-4-2015 avaKom) touc;, 1tOU
KatatE911KE Otll rpaJ.!JlatEia tOU dtKacrTI}piou autou JlE apt8J.16 EK8E<J11c; Kata8E<J11c;
OtKoypa<pou 262/17-4-2015, 11 ausfltll<Jll tllc; onoiac; npocr<itOpicrTI}KE apx.tKU yta TI}
OtKllatJlO TI}c; 3-6-2016, Kat6mv Cia avapoA.i]c; yta Tit CitKUatJlO nou ava<pEpEtat <JTI}V
apx.l) TI}<; 1tapoucrac;, 'YPll<J>tllKE <JtO <JXEnK6 1ttVllKtO JlE apt8J.16 52, 01tOtE EKq>Wvft811KE
JlE TI}V O'Etpa autOU Kat 0US11TIJ811KE. Em TI}<; UVaKonl)c; auTij<;, ot aVUK01ttOVtEc; JlE tO
an6 16-5-2016 autotEAE<; OtK6ypa<po, 1tOU KUtatE811KE <JTI} rpaJ.!JlUtEia tOU
8.tKacrTilqiou aU'tOU J.LE apt8J.L6 EK8EOTJ<; Ka'ta8acrf]<; 57/3-6-2016, acrKf]crav 7tp6cr8a'tOU<;
,.
A.6youc; avaKo7tft<;, 1tou 7tpocr8topicr'tf]Kav yta 'tfJV i8ta ro<; avro btKamJ.Lo, ypaq>'tf]Kav 45.25
'
CJ'tO CJXE'tt~6 ntVaKto pa apt8J.LO 18, 07tO't8 EK<j>ffi,VTJ8TJK~V J.LE 'rrlV CJEtpa UU'tOU Kat
CJU~11Tit8T\KaV. .
6321t
apep<
KATA TH LYZHTH.l:H 111<; u7t68EOTJ<; ot 1tAT\PE~oumm OtKT]y6pm 'tffiV otaoiKrov
'ta a~
7tapacr'ta8T\Kav 61tro<; avro'tepro, av1tm~av 'touc; tcrxuptcrJ.LOU<; 'tOU<; Kat ~ftTilcrav va
yivouv osK-ra 6cra avaq>spovrat crn<; 7tporacrat<; 1tou Ka-rtSacrav.

A<llOY MEAETH:EE TH AIKOrPA<JIA 'tffiV


:EKE~0HKE :EYM(J)!lNA ME TO NOMO Tjtot

Etcrayovrat 7tpo<; cru~ft'tTJOTJ cvromov 'tou 8.tKacr'tf]piou 'tou-rou: 1) 11 a1t6 17-4-


1701
2015 Kat J.LE apt8~t6 eK8EOTJ<; Ka-raSEOTJ<; otKoypaq>ou 262/17-4-2015 avaKo7tft 'trov
Kat
EuayyaA.ou LaJ.Lavroupa 'tou IroavVll Kat Maptrophcra<; Bu~a 'tou ASavacriou Ka-ra Til<;
avroVUJ.LT\<; 'tpa7tE~tl<ftc; E'tatpaia<; J.LE 'tfJV E7tffiVUJ.Lia AA<I>A TPAITEZA A.E. Kat 'tO
otaKptnK6 'tt'tA.o ALPHA BANK Kat 2) m a1t6 16-5-2016 Kat J.LE apt8J.L6 eKSa<rrJ<;
Ka'ta8Eml<; btKoypaq>ou 57/3-6-2016 7tp6cr8E'tm A.6ym avaKo7tftc; 'trov toirov ro<; avro
avaK07t'tOV'tffiV KU'ta Til<; EV AOyffi aVcOVUJ.LT\<; 'tpa7tE~tKi]<; E'tatpaia<;, 7tOU ~aAAOUV Ka'ta
'tf]<; U7t' apt8. 170/2015 bta-rayft<; 1tA11PffiJ.llt<; 'tf]<; 8.tKacrrit 'LOU MOVOJ.lEAOU<;
CJUI
Tipro-rootKaiou XaA.Kioa<; Kat 111<; a1t6 19-3-2015 a7tt'tayft<; 7tpo<; 7tA11PffiJlit, 1tou
cruvtax8TJKE Katro a1t6 avtiypaq>o -rou 7tprotou aKtaA.acrtou a7toypaq>ou auti)<;, aq>opo6v
av
tO ioto 87ttOtKO avnKElJlEVO Kat 7tpE1tEt va CJUVEKOtKacrtOUV, OtO'tt EKKpE}lOUV EVc07t10V
1tp
-rou tbiou 8.tKacr'tf]piou Kat J.LE 111v EVffiOTJ Kat cruvaKoiKam) touc;, A.6yro Til<; 1tp6o11A.11<;
J!Eta~u -roue; cruvaq>atac;, 018UKOAUVE'tat Kat E1tttaxuva-rat 11 OlE~ayroyft Tile; btKT]c;,
E71
E1tepxa-rat J.Ldro<rrJ trov otKacrnKffiv E~6orov Kat a7toq>Ei>yatat T\ EKOOOTJ avnq>anKffiv
1t{
a1tmpam.~rov (apepa 31, 246, 623 a1t., 632 E1t., 933 E7t. KTioA.8.).
1[(
Ma 'tf]V u1t6 Kpi<ITJ avaKo7tft Kat touc; 7tp6cr0atou<; A.6youc; auritc;, ot
avaK67ttOVtE<; sll-rouv, yta touc; avaq>EpOJ.LEVOuc; aKd A.6youc;, va aKUproSai 11 U7t' aptS.
170/2015 ota-rayft 7tA11PffiJllt<; t11<; 8.tKacrrit 'LOU MoVOJlEAOU<; Tipro'tOOtKElOU XaA.Kiba<;,
Ka8ffic; Kat 11 a1t6 19-3-2015 a7tttayft 7tpo<; 7tA11PffiJ.Lit, 1tou cruv-rax811KE Ka'tro a1t6
0
avtiypaq>o 'LOU 7tpcOtOU EKtEAECJ'tOU a7toypaq>OU t11<; 1tapa1tavro Ota-rayijc; 1tA11PffiJ.LTJ<;, Jl8
11
nc; o1toia<; am'tacrcrovtat va Kn'ta~aA.ouv O"'tfJV Kae' T\c; -ro cruvoA.tK6 1tocr6 'trov
,.
2 qn>llo ll7t' aptOp. %..J...k-..../2017 ano'JlOll<; Movopd.o'6c; llproToOtKEioll XaJ..K[Oa<;
TaKTtKI} AtaOtKao[a
roue;
Kav 45.254,11 m>pro, n/...Eov 'tOKffiV Kat E~66rov, ytu anaitll<rrt tll<; 'tf:AEU1:aiac; npOEPXOJ.l!Ml

Kat an6 bUVEtO. H crwpm><rrt crt'o un6 Kpi<rrt btK6ypaq>o aq>cv6c; Tile; avaKom1c; 'tOU ap9pou
632 nap. 1 -rou Knot..~ Ka-ra Tile; bta-rayf]c; nA.11proJ.tt1c;, Kat aq>E-repou Til<;; avaK,o7tf]c; -rou
.
:ow ap9pou 933 Kllof..tl Ka'ta tll<; Em-rayf]c; npoc; EK'tEAEcrll ElVat napabEKn), crUJ.l.<,PffiVa J!E

va -ra ap9pa 585 nap. 1 Kat 218 KIIoA.L'l, Ka96crov Kat m Buo avaKontc; um1yov~at cr'tllv
I

apJ.toDt6't1l-ra au-rou -rou otKacrnlPiou (ap9pa 584, 625, 632 nap. 1 Eo. a', crE m.>Vo. J.lE
-ra ap9pa 14 nap. 2, 18 KTioA.L'l Kat 933 nap. 1 EO. a' Kat 2 KTioA.L'l, 6nroc; ot 6ta-ra~Etc;

'tffiV ap9prov 632 Kat 933 Kilo/..i'l icrxuav Ka'tU 'tO XPOVO Ka'tU9E<rrt<; 'tTl<;; avaKOml<;;,
1)-rm J.lE'ta tllV -rpononoi11crt1 -roue; J.lE -ra ap9pa 14 nap. 1 Kat 19 nap. 1 v. 4055/2012
av-rimmxa). LtllV npoKeiJ.t!Ml oe nepin-rro<rrt, 11 un6 KP~<rrt avaKom1Ka-ra tll<;; un' apt9.
170/2015 btu-rayl)c; ni..11PffiJ.ltl<;; Kat Til<;; an6 19-3-2015 Em-rayi]c; npoc; EK'tEAE<rrt, Ka9roc;
Kat m vtm A.6ym avaKonl)c; Ka-ra Tile; i8tac; 8ta-rayf]c; nA11PffiJ.lf]c;, nou npo-reivov-rat J.lE
np6cr9e-ro otK6ypaq>o, napaoeK-ra etcrayov-rat Ka-ra tllV npocrf]Koucra -raKnKi)
OUlOtKacria, Ka'ta tllV on~ia DlKclSE'tat 11 otaq>opa an6 tllV anaitll<rrt 'YlU tllV onoia
EKo6911KE 11 avaKon-r6J!EV11 6ta-rayf] ni..11PffiJ.ltlc;, tTl<; onoiac; E1t1XEtpEhat 11 EK'tEAE<rrt,
cvffi 11 m)-yxpoVll EKOiKacrf] -roue; oev Emq>epEt Ka-ra tllV KPi<rrt -rou i'ltKacrtllpiou
m>nu<rrt (EqJA8 2497/1998 Elliv17 39, 916), m OE avaK6n-rov-rec; txouv EvvOJ.lO
cruJ.tq>Epov -r6cro yta TTJV aKl>pro<rrt 'tllc; ota-rayf]c; 6cro Kat 'tllc; otaotKacriac; 'tllc;
avayKacrnKf]c; EK'tEAE<rrtc; cre ~apoc; -roue; (Ail 337/2006 Elliv17 47, 779). Tiepat-rtpm, 11
avaKonl) -rou ap9pou 632 KIIo/..6 acrKi]911KE EJ.lnp69EcrJ.ta, oeooJ.ttvou 6n 11
npocr~ai..A.6J.t!Ml ota-rayf] nA11PWJ.lilc; Em86911KE cr-rouc; avaK6n-rov-rEc; 'tllV 26-3-2015
WI... nc; un' apt9J.l. 7135r' Kat 7134r' /26-3-2015 EK9tcrmc; EniOo<rrtc; Til<;; DtKacruKf]c;
EntJ.tEA.il-rptac; -rou Tipm-rootKEiou Xat..Kioac;, A.wac; KupmKioou, nou EmKai..Ehat Kat
npocrKOJ.llSEt 11 Ka9' 11<;), 11 bE KptVOJ.lEVll avaKonl) Ka'ta'tE911KE O"'tll rpaJ.tJ.ta'tEia 'tOU
nap6v-roc; AtKacr'tllpiou tllV 17-4-2015 Kat Ento69TJKE cr'tllv Ka9' 11c; tllV iota 11J!Epa (~/...
'tllV un' apt9J!. 5117B '117-4-20 15 EKGE<rrt Enioo<rrtc; -rou otKacrnKou E1tlJ.lEA1lnl -rou
Ilpro-rootKEiou Xat..Ki8ac;, Xpf]cr-rou K ouKta), 11-rm 11 acrKT]cri] 'tTl<;; oA.oKA.11pffi811KE cvt6c;
'tTl<; npo9EcrJ.tiac; -rrov bEKantv'te EpyamJ.trov 11J!Epwv, m oE np6cr9e-rot A.6ym aun)c;
acrKi]911Kav J!E ~Exropm-r6 otK6ypaq>o, -ro onoio Ka-ra-rt911KE cr-r11 ypaJ.tJ.laTEia -rou
nap6v-roc; AtKacr'tllpiou 'tllV 3-6-2016 Kat KmvonotilGTJKE EJ.lnp69EcrJ.ta O"'tllV Ka9' 11c;
~ ll>)l zzz \ n ~p 1 dmt r zz ModecJv Aou A(l)3~'9lmg Mol 91innngAo..o o1 9lLD 'rod~lmd3IJ
'(:IOWON IJN.L l lO'l/~ZZ dvvdrg '! lOZ/ZL[ l IJV "'(r/) O.O"(lJl <}Ol!>3"(3l)l3 LL.oog)l~
Alun OA91i \3lL?"(gOlLD '9YXD 'SlL.ocrJJ~n Slu SlL.oroM'91g ~<bdoli lu QlLO. SnJDDl!>OdlL
Sl.tlioM? ~Xodnll 3!> 13AJ3l A3g <}O<bn 'DJ)l1goli3d)l)l3 ~ Sloqg lw'9lD J3A.dnmlil!g A3g
3g SroJdO,)l 'S~A.roA.n Slu nAJ3)13 Sodll oliwJd)IA.o..o nlin3"(?lOlLD 9)11TIOAO)ltg ~ 9)11wmnno
Df\?1\D)l t3d?<blll3 l\3g S~lirodh"(ll Sl}A.n1mg l.t!>og)l? Sodll SlL.oluJn ~l''(ogolln l! 'nom~g:
(vpnqorl3d)l)l3 ttln.o 13CJOd>Wod1L 5lwlaJV Su1 ~yorfo1La lt 119 600[-800! y3.o 'ZZZ
edr; 'vroiD!rldg 'll?1LJV 0 uttv 't 8 r-r8 r "'(3.0 r 66 r svJ"tqmi3d""3 tt.ovwtl:J H 'N v"JN
'OL rr y3.o 'L rfU.o 'vrolDJ 9Z9 edr;
oooz 'II smi91 'vroiD! VJ3ttLaidg v"JN-urgqttox
-v?r1Vd3)[ 3.o Y)lvrluqon yrf) l.t!>ltlJnlln Alu mA. ~A.roA.n ~Dl11)1Dl S~lirodh"(ll Sl}A.n1mg Slu
) '., Sl.tnog)l? Slu odll J3el.t:xnn t3X? ADlQ t3lLJ3"("(3 119 m1J3dro39 A3g OJOllo 01 'SolA<}Olm ao1
ollroDQdlL OlD SolAOd?<blio..o nmi91\1\3 l!~dnll<} l! mlJ3lmlln Sl!nluJnlln Slu oX<}OlD)ltg
IL "
l AOl QlLD Sl}Tirodh"(ll Sl}A.n1mg Sl.t!>og)l? Sodll Sl.t!>luJn Sl!l 9l)l3gndnll 01 DlJ
ll 'JO.Ol
~l)
AIDA9Y. 1\0)l onwvg DJD<lO ll))l rorl91\ '9l)l3gndnll Ol Sodll Sro OJd?lll>d3lL A<}09l!A<l3d3 DA
ll>)l J?U3g '9)1\ll<ll A<lOAJA 'Dt\ 'JroA?JiOlL3 '13lL?dU SI.t!>3"f.?U3 ll~'9dll ll"f.Y.'9 ndqJX 3gD"f.?
lg
~LTirodh"f.lL Sodu Sl}A.nltll3 Slu l!nog}ll3 Alu '9l3li 119 ll>l3<}1\)lt3gmm A3g SqJQD)l 'l!nhlJDlln
lu.
Alun A<}odo<bn noll S~o)lnAn Slu SnoA.9Y. Snol Sodu Sro 'V"(OU)l ,g d3ll ,g g3 1 dnll
g.g
lLO. v6 nodedV no1 JD}TiD390dlL Slu JQli\3 ll>)J JQ)SD)l '(:IOWON IJNl ~OOZ/~frfr dlVIJd>JI)
JUn3"f.?U3 SlptU!>l>)IADAD St3~'9dll J3"("f.'9 ll))l AD!>ll9<}0"f.0)ll) ~Allllll3 UI\3TI9d3<hDADOdlL
mA.
101
Alu '913TI 119 131lL<})IOdlL i\3g 119 J01f\?90g '<lO"f.1)l <}OW3"f.3U3 <l01 Dllu9dQ.)lAa
l\U>
Alun vdo<bn noll S~O)IDAn ~l!l OAQY. 1\01 Sodu Sro ~V'Y.OIDI ,n d3ll ,n g3 I dnll v6
\D)l aoded'9 no1 SnJ1in3eodu Slu S9~1\3 'VY.OU)l 6 o.odedv o.o1ljllo)Jni\n lLA3r.!9o.3~ron Ahl
Sl.u Sodll Sro m)l 3)Juelptnn 'nlin3eQdlLTi3 m)l 3g nli1Ti9N S311\01ll9)1Di\n 10 Ao.o)JTi_9)l!)OdlL
I
1\l.ll ll>)l 1D1A<}O"f.ll)llll3 <lOlL 'O.O"(O.Oll9WID)I <lO}AdiD3J '1\Q)i\U()\f <l0}3)11g01IDdiJ
'
1 31i O.Ol \p.U"(3TI1ll3 <}0)lll!)l))l1g O.Ol Sl.t!>og}ll3 l.t!>39)1~
9 I oz-9-8/' 8I89v 'TI()tdn ,lLO. Alu
L mA. 9lLD 13llL<})IOdlL Jffill9 '(DJ!>l>)Jlgmg lj)IU3do<bmg '91ll)l - 10A9"f. 101391>9dll ll>)l ljlLO)llli\D
- 'DID'DdA9)11g ljdmAo..o <}OTimdo ~3 l'Dli\OJ'9)llg)l3 DA Oll01'9 ow 3AU"f.?ltn ne ~Xog)l3
'9ll>)l
1'9ll>)l lptu3do<bmg 1199ll)l 'no<h'9dAO)llg l.t!>Jd)l 9ll0. <lOl Slill39'91ll)l Oi\9dX 01 vdnll '<lO)D)llg
J01A'D!><)Xi>10dll <l01 O.Of\?riQJOTidD<b3 ~rOZ/~17 '1\ 0.01: v dnll 01Df\?'Odedv I odedv
lL 80
01 3TI O.O.l ~llJOlLOlLOd.lAlL.lAtdlL 3o.X!>J JO)ll9 'V"(OLDI z dulL ~8~ odedv) 9 IOZ-9-8 Al!l
~dl o
.
~ .. 3 qr6llo 1>1t' aptOfl. J.-.J..b .. ./2017 a7to<pamJ~ MovoJleA.oi>~ TiproToOtK&iol> Xa~Kioa~
TaKTtKt) AtaOLKaaia
J.lE TO
a.vToc; 308 7tUp. 1 tOU KlloA.il auvayEtat 6n 11 Ka'ta tO apOpo 215 7tap. 1 TOU iOtOU Kffi8tKU

E't'lldJ Ka'ta9EaT] Til~ a.yroyl)~ auVE7tUyEtat EKKpEJ..lObtKia, J..lE'tU TllV E1tBAEUaT] Til~ 07tofa~ Kat
cpa. - Ka'ta Tl1 OtapKEtU Til~ &ey J..l7tOpEi va. yivEt EV001ttOV 01tOtoUbTJ7t0tE OtK~aTilpiou vea 8iKT]
~ .,.. - I '

a1t6 yta. TllV iota E1tt0t1Cll Ota<popa a.va~LEaa <TIOU~ tOtOU~ oiaoiKOU~, E<p6aov EJ..l<pa.vtt;ovtat
TOU J..lE TllV iota tOt6Tilta. IIpoti7to98aEt~ Til~ imap~11~ EKKpEJ..lOOtKia~, 11 o1toia EJ..l7tOOt~Et

TllV 8pwva a1t6 to OtKa.ati)pto Til~ J..lEta.yev8atEP11~ ayroyi)c;, Eivat acpev6~ 11 ta.ut6'tT]ta
:poe; Til~ ota<popac; 1tou EtaayEtat 1rpo~ EKOiKaaT] J..lEta.~u Tile; ayroyi)c; 1tou aaKfJ911KE 7tpffitT]
POU KUt EKEtVT]c; 7tOU EtaUyEtat J..lEtayev8atEpa. Kat aq>EtBpOU 11 'tUUtOTil'tU 'tffiV OtUOtKffiV

rTJV an; ouo OiK~. TaU'tOTill'U OE Til~ 8ta.<popa~, Ka'ta TllV Bvvota. tOU apOpou 222 1tap. 1

~v 1:ou KIIoA.~, aT]J..laivEt 'taut6Till'U tatoptKi)~ Kat VOJ..ltKTJ~ atria~, 011Aa8il va 7tp6KEttat
il]c; yux. Ota.<popa 11 o1toia 9EJ..lEAtffivE'tat a1:a iota. Ka'ta ~a011 7tpa.yJ..lattKa 7tEptcnanKa 1tou
34 u7tayovtat a1:ov iow Kav6va 8tKaiou, evro 'taut6Tilta. OtaOiKrov U7tUPXEt 6tav Kat en~

~v ouo oiKE~ m OtaOtKot Eivat -ca. a.uta 1tp6aro1ta, J..lE TllV 8vvota. 6n 1:0 OEOtKacrJ..lBvO a.1t6
TllV a1t6<paaT] Til~ 7tpffit1J~ biKT]~ bEcrJ..lEUEt Kat tOU~ OtaObcou~ n1~ i8ta.~ E7ttOtKT]~

Otacpopa~ 'tll~ OEi>tEP11~ oilcq~, a.vE~a.pti)tro~ Til~ J..lEta.A.A.ayi)~ Til~ 8tKOVOJ..ltKTJ~ t8t6Tilta~

v autrov aE Ka9E Jlia OiKT] (fiJ... All 88/2015, 139/2010, 1658/2009 TNll NOMOI). EK
trov ro~ avro B7tE'tat 6n yux. va u7tapxet EKKpEJ..lOOtKia 7tpB7tEt ot ouo OiKE~ va
1 'taU~OVtat 1tATJpW~, va BXOUV bllAUbTJ 'tO tOto avttKElJlEVO TJ 'tO UV'ttKEtJ..lEVO Til~

7tPWTI1~ va EtVat EUpUtEpO EKELVOU Til~ bEUtEP11~, 01tO'tE 11 bEUtEP11 EiVat, Ka't'U A.oytKi)
avayKat6'tllta, 7tEpt'tti). Av'ti9Eta, av ot ouo 8iKE~ oev tau't(~ovtat 1tA.i)pw~ EitE ytati
f.xouv oux.cpopEttK6 avnKEiJ..lEVO Eil'E yta.'ti TO avnKetJ..lEVO Til~ OEi>TEPll~ Eivat euputEpo
EKEivou Til~ 1tPWTI1~, toTE 11 osutEP11 OiKT] oev sivat 7tEptt'ti], acpou J..lE auti)v ~11TEha.t

Ota.<popEttKi) i) J..leu;rov 7tpoaTa.aia a1t' 6Tt ~11tiJ911KE J..lE TllV 7tpffiTI1 (PA.. All 139/2010,
1716/2009, 908/2007 TNll NOMOI). llspa.tt8pro, a.1t6 n~ i8tE~ w~ avw Otata~E~

7tpoKi>7tl'Et 6n yta Til OEJ..lEAiWaT] Tl1~ 8vataaT]~ EKKPEJ..lObtKia~ a.7ta.ttsi'tat Kat


'tUUTO'tT]'ta UlTilJ..lUl'(l)V 't(l)V EKKPEJ..lWV OtKOOV' 11 01tOia. (taUtOTT]l'U) OEV U1tUPXEt, KUl
auvE7tffi~ oev 9EJ..lEAtWVE'tat EKKpEJ..lOOtKia, 6ta.v TO avl'tKEtJ..lEVO Til~ ~ua~ 8iKT]~ a7totEAEi
7tpoOtKaanK6 ~TJTilJ..la. Til~ aA.A-11~ (pA.. All 171612009 6. n.). E~allou, a1t6 n~ 8ta.ta~E~

't(l)V ap9prov 623, 626 7tap. 1 EO. a'' 2, 628 7ta.p. 1 Eb. a'' 629 EO. a'' 632 7tUp. 1 Eb. a'
Kat 633 KIToA.il 7tpoKi>7ttEt 6n Ki>pto a.vnKEtJ..lEVO Tl1~ OilCll~ 1tou t8pi>Eta.t J..lE TllV
avaKOml Ka-ra Til~ ota-rayfl~ 1tA11PffiJlll~ Eivat 'tO EyKupo il ll11 Til~ EKOOcrT]~ Til~

'tEAEU-raia~, EVffi 11 KpicrT] yta TI}V unap~11 TI}c; anaiLllcrT]c;, TI}c; onoiac; EX,Et ota-rax.Oei 11
~

7tA11PffiJlll, ano-rEAEi anA.ro~ npootKa<HtK6 ~llTI}Jla (ap8po 331 KlloA.Ll) Lllc; 1CUptac;
KpicrT]c; (jJ).. All 1343/2004, ErpAB 264912009, Erpllarp 834/2008, ErpAB 1746/2007,
33/2006, ErpBt:a 1910/2004 TNll NOMOL, llo~1'/JJ.ar6., 6.n:., ad. 1194, 6n 1CUpto JlEV
~llLllJla Eivat 11 unap~11 'tOU OtKatcOJla-roc; a1CUpCOcrT]~ TI}c; ota-rayflc;, 7tpOotKacrnK6 OE 11
ouiyvrocrT] Lll<; avunap~iac; Lllc; anaiLllcrT]c;), i]-rot aVLtKElJlEVO Lllc; OlKll~ crX,E'ttKU JlE LllV
{l1[(
avaKo1ti] Ka-ra om-rayflc; n"-11PCOJlflc; Eivat 6x.t 11 otayvcocrT] TI}c; oumacrnKflc; ~acrtJl6Lll-rac;
.
Til~ a~irocrT]~ a.A:A.a J.!6vo o otKacrnK6~ 8A.Eyx.o~ Til~ vo~Lt~ottt-rac; Kat -rou 1CUpou~ Lll~
ota-rayfl~ 7tA11PffiJlll<; Ka-ra 'tO x.p6vo EKoocrflc; TI}c;, crLllV EK'tacrT] 7tOU npocrotopi~E'tat an6
-roue; A.6youc; Lll~ avaKo1ti]~ Kat roc; EK -rou-rou oev -riGE-rat ~llTI}Jla EKKpEJlOotKiac; 6-rav
JlE TI}V avaKo1ti] EAEyX,E-rat 11 VOJl6W1t11 EKoOcrT] TI}c; ota-rayflc; nA.11proJlf1~, 8mro Kat av o
avaK6n-rcov JlE Kanmov an6 -roue; A.6youc; Lllc; avaKo1ti]c; -rou ~aA.A.Et Ka-ra Lllc; unap~11c;
I

Til~ an?iLllcrT]c;, acpou crL'Tlv 1tEpin-rrocrT] auLfl oev umipX,Et crn~ ouo uno88crEtc; nA.flp11c;
I

-rau-r6L'Tl't<l otaq>opa~, 6~coc; anat-rEi 11 1tpoavaq>Ep8Eicra OtU't<l~11 'tOU apOpou 222 nap. 1 a:

KTioA..1;;(pA: All 1752/2013, Erpi.lm~ 13312008 TNII_ NOMOI). OJloicoc;, Ka-ra L11
0
ota't<X~11 'tOU ap8pou 933 KfloA.Ll, 1CUpto avnKEl~lEVO TI}<;.,OiKllc; E1tt Lll<; avaKo1tf]c; Ka-ra
1
Lll<; avayKacrnKflc; EK'tEAEcrT]<; EtVat -ro 1CUpoc; Lll~ 1tpU~11<; Lll~ EK'tEAEcrT]<;, Lllc; onoiac;
~11-rEi-rat 11 aKi>procrT], evro 11 tcrx;Uc; Kat -ro JlEyEOoc; Lll<; anaiL'TlcrT]c;, Lll<; onoiac;
Em-racrcrE-rat 11 7tA11PWJlfl, 6-rav aJlq>tcr~11-rEiLat JlE LllV avaKo1t1), Eivat anA.roc;
npootKacrnK6 ~llL'TlJla -rou Ki>ptou -rou-rou ~11-rilJla-roc; (All 132912014, 5/2003, ErpAB
7369/2004 TNll NOMOE). T8A.oc;, an6 L11 otaronrom1 Kat LllV Evvota 'tTl<; ota-ra~11c; -rou
apOpou 249 EO. a' KlloA.Ll, 1tOU EX,Et 8Ecrmcr-rEi yta va anoq>Ei>yE-rat 11 EKOOcrT]
avnq>anKrov anocpacrErov Kat ym LllV EvapJl6VtcrT] TI}c; otKamtKflc; KPiO'Tlc; crx_EnKa JlE -ro
ioto ~llL'TlJla, fficr-rE V<l E1tt'tEUX,8Ei 11 op8fl EKTIJl11011 Lll~ ota<popac; Kat 11 Ka-ra 't<lU't6crT]JlO
-rp6no EniA.u011 auLflc; il a~tfficrEcov nou yevEmoupy6 at-ria 8x.ouv LllV (fto111tapaUftA.ro~

Kptv6J.!EV11 EVffimov UA.A.ou OtKacrL'Tlpiou) otaq>opa auLfl, Kat EV-rEi>OEV va otacrq>aA.tcr-rEi


-ro 1CUpoc; Lll<; otKatOcrUVll<; aUa Kat ym LllV otKOVOJlia Lll<; oiKllc; (p;.. Mmcpi~ov at:

Kt:paJJ.ea-Kov~vA17-NiKa, EpJ1.1'/Vt:ia K.lloM, r6JJ.oc; 1, 2000, apBpo 249, ad. 522-523),


6-rav 11 8vcr-ra011 Lll<; EKKPEJlOOtKiac; apyEi, ot6n OEV 1tA11POUV'tat 01 aUOL'TlPE<;
4 qn)ll.o vn' aptOp. J.,.J. ../.:-0 oooo/2017 an6<paaqt; Movof.1d.oi>t; llponootKEiou XalKioat;
Tmc.-rtKij Awouc.aO'ia

}B{ 11 a~ouaia -rou btKaGTllpiou va bta-r<i~at TllV avaa-roA.il il va npoxwpilaatnapat-rspro G'tT]V


ptac; spauva 'tT]<; lha<pop<ic;, 6-rav yta 'tO ibto 8tJ.La unapxat UAA11 1t0Al't1Kll biKT) aKKpaJ.Lil<;
?07, cvffimov -rou iowu il <iA.A.ou btKaG'tT]piou, ava~aptil-rroc; Pa8J.LOU, J.La-ra~u -rrov autffiv il
IJ.IN btacp6prov npoaffinrov {{JA.. ErpA8 673/2009 TNll NOMOE), tbiroc; 6-rav ucpiatatat
ET] oaaJ.L6<; npobtKaanK6'tT]-rac; J.La-ra~u -rrov ouo btKffiv, 11-rm 6-rav 11 ot<iyvmG'Il 'tTl<;

rTJV omcpopac; a~aptatat cv 6A.m 11 cv J.!Epat an6 'tT]V aniAuG'Il VOJltKou ~11ti1Jlawc;, -ro onoio
cac; ano-raA.ai avnKElJlEVO UM11<; ~i101<; cvffimov -rou iowu OtKaG'tT]piou Kat auvapt<itat J.LE
J I,

TJc; EvvOJl11 axtG'Il, 11 onoia anp-raA.ai npoun68EG1l yta Til y8YEG11 -rou anibtKou
. ..
1t6 btKatffiJ.Latoc;, cvffi nap<iAA.11A.a 11 E7tlAUG11 a'tT]V aA.A.11 biK'Il -rou VOJli.Ko~: au-rou
lV ~11tilJ..tatoc;, Sa auv-raA.saat a'tT]V ampaA.satEP11 bt<iyvmail -rou, JlE 'tT]V cvapJ.16Vt911 -rrov
\
0 btKaanKffiv Kpiaarov, TllV anocpuyil EKbOGll<; avncpanKffiv anocp<iaamv Kat 't11 I

rc; btacpuA.a~11 Til<; EV6'tT]tac; 't11<; VOJloA.oyiac; {{JA.. All 960/2004 TNll NOMOE). TEA.oc;,
c; an6 nc; om-ra~atc; -rmv <ip8prov 847, 850, 851 an. AK Kat 328 KTioA.~ auvayatat 6-tt
I an6 OiK11 1tOU EXEt Ota~axS~i J.la'ta~u 'tOU oavatatil Kat EltE 'tOU 1tprotocpctM't'll aha LOU
EYYD11tll npoKi>n-rat bEOtKaaJlEvO unsp -rou a-rspou J.16vo anrocpaA.sc; Kat J.16vo av 11
ayroril -rou oavatatil anopptcp811KE A.6ym avunap~iac; -rou XPEouc; (yta Tt,v 'taut6't11ta bE
-rou VOJ.ltKou A.6you Kat 6-rav 11 ayroyil -rou npro'tocpElM't11 il -rou ayyu11t11 napi
avayvffiptG'Il<; 't11<; avunap~iac; -rou xpsouc; tytva baKtil), t-rm matE va ucpia-ra-rat JlE'ta~u
-roue; OEGJ.16<; avayKaanKilc; OJ.LObtKiac; U1t6 'tT]V tvvota 'tOU ap8pou 76 nap. 1 1tEp. w
KlloA.~ ({JA.. All 159812000, 122311995, ErpAe 191712002 Kaz Erpeeu 162712003 TNll
NOMOE). l:'t11V npoKElJ.lEV111tEpin-rmG'Il 01 avaK67t'tOVtac;, JlE 'tOV npffito A.6yo 'Ill<; ux6
KPiG'Il avaKonilc; -roue;, Kat<i npoffilKouaa EK'tlJl11Gll -rou 1tEPtEXOJlEvOu 'tOU,
tax;upi~ov-rat 6n 11 avaK07tt6JlEV11 om-rayiln"-11PWJlll<; EK06811KE anapabEK'tW<; Kat aivat
UKUp11, AOyffi U<ptGtUJlEV'Il<; EKKpEJlOOtKiac;, Ka86aov 11 ai't11Gll J.LE 't11V onoia ~11tll811KE 11
EKOoail 't11<; unoPA.i1811KE J.!Et<i 't'llV <iGKllGll an6 -rov npono avaK67ttovta 't'll<; taKLttcilc;
(cvoxttcilc;) ayroyilc; -rou cvffimov -rou lloA.uJ.LaA.ouc; llprotoOtKaiou A811vffiv (J.LE ycvuc6
apt8J.16 Kat<i8EG11<; 67754/2014 Kat apt8J.16 Ka-r<i8EG1l<; OtKoyp<icpou 1894/2014), ate;
P<ipoc; 't'll<; Ka8' 11<; 11 avaKonil -rp<ina~ac;, nou G't11Pi~Etat G't'llV iota npayJ.LanK'il Kat
VOJltKit ania, iltot -ro Ki>poc; 't11<; tvbtK'Il<; oavataKi}c; al>J.LPaGll<;, 11 au~il't11G11 't11<; oxoiac;
npoaowpia't11KE ym 't11V 1-12-2016. 0 A.6yoc; am:6c; Til<; avaKonilc; Eivat anopptn-rtoc;

j
I
me; VOJ..lffi a~am~toc;, 8t6n aq>Ev6c; JlEV 11 eAAEl\1'11 EKKpEJ..Lo8udac; 8cv nEptAaJl~UVETat
crnc; an61L11 8tata~ll Tou apOpou 624 Kilo/..~ npo~A.EnOJlEVE<; apV'llnKec; 8ta8tKamtKec; yta 't'll'
I "

npounoO$crEtc; yta. TllV EyKUPll eK8o<J11 8taTayftc; nA.llpmJ..LiJc;, aq>ETepou 8E JlE TllV avaq>EI
.,. .
uno~oA.iJ :TI,c; aiTll<Jllc; Tile; KaO' 11c; npoc; EK8ocr11 Til~ npo&f3aA.A.6J..LEV11<; 8taTayftc; 'tO na{

1tATlPffiJlTJ<; bEV b11Jlt0Upyij011KE <JTU<Jll 8i1Cllc;, TJTOL bEV. ' 8tE~iJX01l cru~iJTll<Jll <J't'O KiloA
aKpoa't'ijptO (apOpo 625 Eb. ~, KTioA.~), OUTE ElcnlX01l <JE 8iK111l anaiTll<Jll Til<; Ka0' 11<;, aKpt~

aUa Ent8t<:0X011KE 11 an6Kt11<Jll EKTEAE<JTOU TtTAOU, aq>ou, K~UTU Ta 8taAUJl~UVOJlEVU EV JlB

<JTll VOJ..LtKiJ crKE'I'll TTl<; napoucrac;, avnKEtJlEVO Tile; ai't"ll<Jllc; 8cv Eivat 11 8tayvro<J11 't"llc; npoa;
(l(J1(11
oumacrnKi]c; a~irocr11c; 't"ll<; atTOl)(Jac;, aA,A,a JlOVOV o E~07tAtcr~t6c; 't"ll<; JlE Ti't'Ao EKTEAE<J't'O,
UVE~UPTllTU an6 't"llV auOcvnKij 8tayvm<J11 't"ll<; <JXEnKf]c; a~tm<Jllc;, 07t0TE Kat bEY VOEhat
yta '

me; npoc; 't'llV unoBoA.ij 't"ll<; ai't"ll<Jll<; anapa8EKTo A.6ym EKKPEJlObtKiac; an6 npollyOUJlEV11 apO{

acrK'll<Jll<; aymyijc;, 11 onoia, E~aA.A.ou, 8cv avatpEi To ewo~to cruJ..Lq>epov 't'llc; 8tKatouxou npro
't'llc; anai't'll<Jll<; Ka8' 11c; va E~onA.tcrTEi JlE EKTEAEcrT6 TiTA.o. llEpatTepm, OJ..Lmc;, an6 Ta
8taAUJl~UVOJlEVU <JTOV UVffiTEpffi A.6yo UVUK07tTJ<; aA,A,a Kat an6 't"llV napabEK't'ij <JTO
nap6v <JTa8to Ent<JK01tll<J11 t11<; EntKUAOUJlEV'll<; aymyijc; 7tpOKU7tTEt 6n <JTO 8tK6ypaq>o
1[0l
au't'ijc; crmpEl>ovTat, JlETa~u aA.A.rov, avayvroptcrnKi] aymyij aKUpO't"llTac; 't'llc; Eni8t1Cllc;
nt<JTmnKf]c; crUJl~U<Jll<; me; UVTiOE't"ll<; ma XPll<JTU 1)811 Kat me; KUTUXPll<JTIKfJc; KaT' (pJ.

EntKAll<Jll Tmv apOprov 178, 179' 180 Kat 281 AK, l:ntKOUptKa 8E 8tanA.acrnK6 Ul't"llJlU N(
8tl
anOJ..LEiro<Jllc; 't"llc; anoppeoucrac; an6 't'llV ev8tK11 8avEtaKij crUJl~U<Jll anai't'll<Jllc; 't"llc; Ka8'
1[(
11<; Kat 811 8taypa<pl)c; JlEpouc; TOU XPEOU<; TOU 8aVEtoA1)7t't"ll. Oc; l:K TOUTOU, nap6n bEY
Ti0ETat ~ll't"llJlU EKKPEJlObtKiac;, rq cruv8poJ..Ll) Tmv 6pmv 't'llc; onoiac;, me; apV'llnKiJc; 8t

8ta8tKacrnKf]c; npoi.>n60E<J11<; 't"ll<; 8i1Cllc;, btKUtOUTUl va E~ETU<JEL Kat UUTEnayyeA,noc; TO


nap6v ~tKacr't'ijpto, JlEta~u 't"llc; acrK110Ei<Jllc; Kata ta npoavaq>EpOevta aymyijc; Kat Trov
un6 Kpt<Jll avaKom:Ov tffiV apOpmv 632 Kat 933 KlloA.~, 8t6n 8EV unapxEt crnc; 8uo
unoOecrEtc; nA.i]p11c; taut6Tllta 8taq>opac;, 6nroc; anatTEi 11 8taTa~ll Tou apOpou 222 nap.
1 KlloA.~, f:crtro Kat av 11 tcrtoptril ~a<Jll 't"ll<; apVllnKl)c; avayvmptcrnKi]c; aymyi}c;
tauti~Etat EV JlEpEt ~LE touc; A.6youc; Tile; avaKonl)c; nou acpopouv 't'1l ~amJ..L6't"llta 't"llc;

anai't'll<Jllc;, aq>ou Ta avnKEiJlEVU tmv 8uo 8tKffiv 8cv cru~minTouv, A.6ym 't"ll<; 8taq>op<lc;
tffiV at't"ll~LUtffiV touc;, Ka0ffic; KUptO UV't'tKElJlEVO 't'll<; btlCTl<; 1tOU t8pUEtat JlE nc;
npoavaq>EpOJlEVE<; avaKonec; Eivat to Kl>poc; 't"llc; avaKont6J..LEV11<; 8tatayftc; nATlPffiJlllc;
KUI 'OJ<; ~all6ftEV1]<; np<li;r]<; etcrAE<Jl]<; nvtimotxa, Knt 6xt 1J Ot6:yvro<J11 'OJ<; nltlli'OJ"'l<; . ~

-$-
5 qn)llo 'U1t' apt9p. %.-1.. ..b.../2017 anoqm61]c; Movo,wl<r6c; llproTOOlKEL01J Xai..KiOac;
Tm(TtKI\ AwotKaO"ia

yta 'tTJV onoia aun) EKo60TJkE, 11 onoia, ano-raA.ffiv-ra<; npootKaanK6 sfJn1~a, Ka-ra -ra
ava<papOE\1-ra an1 ~aisova aKE~'11 'tll<; napouaa<;, ~6vo napa~mn-r6v-rco<; al;a-ra~~at an6
-ro nap6v ~tKaan)ptO ( apOpo 331 KlloA.~), E1tt~UAAE'tat 11 E<pap~oyl) 'tOU apOpou
.. 249
<no K.IIoA.~ yta TilV ano<puyl) eKooart<; avn<panKffiv ano<paascov. EtotK6-rapa, evaKa
1

TJ~, UKpt~ffi~ 'tOU OEO~OU npootKUO'ttKO'tll'tU<; ~E'tU~U 'tOW ouo OtKWV aA.A.a Kat Til<; UOKllart<;
~a EV ~EpEt KU'taAU'ttKOU otanA.aa'ttKOU OtKatcO~U'tO<; an6 'tOV npcO'tO avaK6n-rov-ra ota Til<;
npoava<papOaiaa<; aycoyl)<;, napa Til om<popa -rou atn)~a-ro<;, 11 otKaanKl) Kpiart ani Til<;
t6, UOK110Eiaa<; ro<; avro aycoyl)<; ea EXEt ro<; EnaK6A.oueo Til OTJ~tOupyia OEOtKaa~evou Kat
yta 'tt<; avaKone<; 'tffiV apepcov 632 Kat 933 KlloA.~,. aU~<prova ~E. Til OtU'tU~TJ 'tOU
'
6.p0pou 3 31 Kilo A.~, as napin-rcoa11 oa nou au-r6 Eivat cuvotK6 yta -rov npco-ro<pEtAETil -
)\) 1tpcO'tO 'tffiV UVaKOn'tOV'tffiV, 'tU UnOKEt~EVtKU 'tOU 6pta Oa EnEK'ta00UV Kat OTilV
eyyul)-rpta- oEi>-rEpTJ E~ au-rffiv, 1)-rm -ro ~tKaan)pto nou EntA.a~~ava-rat -rrov avaKonffiv,
o cvffimov -rou onoiou avaKl>n-rat ro<; npootKaanK6 sTJTil~a -ro otKaico~a nou KpiOTJKE J..LE

0 -rEA.aaiotKll an6<paart, o<pc.iA.Et va Oeaat ro<; ~aart Til<; an6<paa1)<; -rou -ro oaotKaaJ.lEYO
nou anoppeat an6 au'tl)v (-raA:aaiotKll an6<paart), A.aJ..L~avov-ra<; -ro co<; aJ..LllXTJTil aA.l)Oata
(fJA.. OAAll 7/2013, All 183/2011, 256/2011, 133312000, E(/Jllarp 88412007 TNll
NOMOI), rux6v OE'ttKTJ OE an6<pavart napi anOJ..LElffiart<; 'tOU XPEOU<; ea avanw~Et
otanA.aanKft cvepyam auvta-rUJ.lEVTJ O'tTJV aUoicoart Til<; ouaia<; Til<; evvo~TJ<; axsOTJ<;,
nou anO'tEAEi 'tO aV'ttKElJ.lEVO Til<; an6<paart<;, EVcO 0 XPOVO<; evap~TJ<; Til<; EVOEXOJ.lEVll<;
otanA.aartc;, 11 onoia Ka-rapxfJv taxuat yta -ro ~eA.A.ov, ana<pia-rat O'tTJV a~ouaia -rou
E1ttATJ<j>OEv'to<; ~tKUO'tTJpiou. Ev6~1Et 'tffiV avonepco, yta 'tO aKon6 avap~6Vtart<; Til~
otKamtKl)<; Kpiart~ axanKa ~a -ro sil'tTJ~a 'tT)<; EYKDPO'tTJ'ta<; Til~ evotKll<; aUJ..L~aart<;
oaVEtOU Kat yta 'tTJV op01) EK'ttf..LT)Oll Til<; ota<popa<;, 11 onoia npouno0E'tEt auvoA.tKfJ
0EcOPTJart 'tTJ~ EWOJ..L11<; axsart<;, npo<; ano<puyl) EKOOart<; avn<pa'ttKWV ano<paaEffiV, aUa
Kat npo<; E~U1tTJPE'tTJart -rou aKonou Til<; OtKOVOJ..Lia<; 'tT)<; oiKTJ<;, Ent~aA.A.E-rat Ka-r' 6.p0po
249 K.IloA.~, Va ava~A110Ei 11 aDSTJTilall 'tffiV KptVOJ..LEVffiV avaKonffiv, Ka0ffi<; Kat 'tffiV
np6a0a-rrov A.6yrov au-rffiv, ~expt va. napa-rcoOai -raA.aaiotKa 11 oiKll ani Til<; ~tE ycvtK6
apt0J..L6 Ka-r6.0aart<; 67754/2014 Kat aptO~t6 Ka-r6.0aart<; otKoypa<pou 1894/2014 aycoyl)<;
'tffiV avaKOn'tOV'tffiV aE ~apo<; 'tT)<; Ka0' TJ<; EVW1ttOV 'tOU IloA.u~EAOU<; Ilpro'tOOtKEtOU

/ I

/j
A811VWV. ~tKa.crnKa t~o()a. Bev ea. E1tl8tKa.crtouv, Ka.86n 111ta.poucra. a.n6q>a.O"'Il ()ev eivat
optcrnldj.

riA TOY:E AOr OY:E AYTOY:r."

:EYNEKAIKAZEI tt<; crropeueeicre<; a.va.Kont<; Kat roue; np6cr8etouc; A.6youc;


UVtlJ.lffiAta. tffiV 8ta.8tKffiV.
ANABAAAEI TTl crusilTllO"'Il TTl<; a.va.Ko1tf]c; Ka.ta tT)c; un' apt8J.L. 170/2015
Bta.ta.yf]c; 1tATJPffiJ.Li]c; TTl<; ~tKa.crti] tou MovoJ.LeA.ouc; Tiproto8tKEiou XaA.KiBac; Kat tll<;
avaKoki]c; Ka.ta tll<; an6 19-3-2015 emta.yf]c; npoc; n"-11PIDJ.lf], nou cruvrax8TJKE KatroOt
TOU UY,ttyp~q>OU TOU 1tpffitOU EKTEAecrtOU a.noypa<pOU tTl<; 1tUpU1tclVffi 8tatayf]c;
. .
..
1tA11Pffi~~c;, Ka8roc; Kat trov np6cr8etrov A.6yrov avaKo7ti]c;, erocr6tou nepatroOei
teA.eaiBtKa 11 Bmvmyeicra 8iK11 eni t11<; J.LE yevtK6 aptOJ.L6 Kata8e0"1lc; 677 54/2014 Kat
apt8J.16 Kata8e0"11c; 8tKoypaq>ou 1894/2014 ayroyf]c; trov avaKonr6vtrov cre ~apoc; tll<;
Ka.8' 11c; evffimov tou TioAUJ.LEA.ouc; TiprotoBtKeiou A011vrov.
KPI8HKE, anoq>acricrt11KE Kat B11J.LOcrteUt11KE O"t1l XaA.Ki8a, ae ooaKtll
s: ,
u'tlJ.lOO"l(l s: ,
OUVEupta<nl , ,
OTO UKp0Ut11Pto TOU, t11V J..' ~J-..
.. ./:...........Is I
1, X,Wptc;, VU
napeupicrKOVtat Ol btabtKOl Kat Ol1tA11PE~OUcrtOl btJCl1y6pm touc;.
H AIKA:r.TH:E

~I!
~t-~~
~

:t
I

.,