You are on page 1of 129

Agnieszka Krl

Niemiecki
Przyim ki

WYDAWNICTW

erem1s
Spis treci
Wstp
Wstp .......................................................................................................................... VII
..............................................................................................................VII
Rozdzia 11 Przyimki z poszczeglnymi przypadkami
Prpositionen mit verschiedenen Fallen
Prapositionen .............................. ..................... 1
Fllen................................................ 1
1.1. Przyimki zz dopeniaczem
1.1. Przyimki dopeniaczem
Prapositionen
Prpositionen mit mit dem dem Genitiv
Genitiv ......................................................... .................... 11
1.2. Przyimki zz biernikiem
1.2. Przyimki biernikiem
Prapositionen
Prpositionen mit mit dem dem Akkusativ
Akkusativ ......................................................3 .......... . ........... 3
1.3. Przyimki zz celownikiem
1.3. Przyimki celownikiem
Prapositionen
Prpositionen mit dem demDativ ................................................................... 4
D ativ.............................................................4
1.4.
1.4. Przyimki zz biernikiem biernikiem lub lub celownikiem
celownikiem
Prapositionen mit
Prpositionen mit dem dem Akkusativ
Akkusativ oder oder mit dem demDativ. Dativ....................6 ......... 6
1.5. Formy
1.5. skrcone rodzajnikw
Formy skrcone rodzajnikw zz przyimkiem przyimkiem
Verschmelzungen der
Verschmelzungen der Prpositionen
Prapositionen mit mit den den Artikeln ................... ....... 13 13
1.5.1. Przyimek z rodzajnikiem das
1.5.1. Przyimek das (biernik rodzaju rodzaju nijakiego) nijakiego)
Prapositionen mit
Prpositionen mit demdem Akkusativ + das das (Neuttum
(Neutrum Singular) Singular) .... .... 13 13
1.5.2. Przyimek zz rodzajnikiem
1.5.2. Przyimek rodzajnikiemdem (celo-ik rodzaju
dem (celownik rodzaju mskiego mskiego
ii nijakiego)
Prapositionen
Prpositionen mit mitDativ
Dativ + dem (Maskulinum/
+dem
Neuttum Singular)
Neutrum Singular) .............................................................................
.................................................................. 14 14
1.5.3.
1.5.3. Przyimek
Przyimek zz rodzajnikiem
rodzajnikiemder der (celownik
(celownik rodzaju rodzaju eskiego).
Prapositionen mit
Prpositionen mit demdemDativDativ + +der der (Femininum(Femininum Singular) Singular) .... .... 14 14
Podsumowanie ..
Podsumowanie....................................................................................... ....... 15 15
Rozdzia 2 synonimiczne ................................................................................ 21
Przyimkisynonimiczne..........................................................................21
Przyimki
2.1.
2.1. NA NA -- an, an, auf,
auf, fr,
ftir, in,
in, zzu u ....................................................................21 ............ ...... 21
2.2. PO -
2.2. PO an, auf, in, je,
- an, je, nach,
nach, v von
o n.................................................................
..........................................................25 25
2.3. W -- an, auf, in, zu
2.3. zu ............................................................................ .......27 27
2.4.
2.4. O O - - auf, an, an, nach, liber,ber, um, urn, v von
o n...................................................... ..... 29 29
2.5.
2.5. DODO -- an, an, bis, in, nach, zu zu ................................................................. .........32 32
2.6.
2.6. Z - aus,aus, mit, von von ................................................................................34 . ........ 34
2.7.
2.7. PRZEZ
PKZEZ - durch, durch, tiber,
ber, vvon o n..................................................................36 ...... 36
2.8. OD - seit, von, aab
2.8. Ol) b ..............................................................................
........................................................................ ........ 38 38
Podsumowanie .
Podsumowanie.......................................................................................40 .................. 40
Rozdzia 3 Wyraenia idiomatyczneiiprzysowia
Wyraeniaidiomatyczne przysowiazzprzyimkami przyimkami
Redewendungen und Sprichwrter
Idiomatische Redewendungen SprichwOrter mit Prapositionen Prpositionen....47 ..... 47

3.1. A AN. .. . ..................................................... 47


N ..................................................................................................47
3.2. AUF. ................................................................................. 49
3.2. AUF................................................................................................ 49
3.3. AUS. - -- -- - - --
3.3. AUS................................................................................................51 --
3.4.
3.4. BIS ...................................................................................................54 ...... 54
3.5. DURCH.
3.5. 56
DURCH ..........................................................................................56
3.6.
3.6. FOR.FR ................................................................................................ ..... 58 58
3.7.
3.7. IN. IN ....................................................................................................60 ........ 60
3.8. MIT. MIT................................................................................................. ........ 63 63
3.9.
3.9. NACH.
NACH............................................................................................ ............ ..... 65 65

V
.....67
67
3.10. UM .................................................
<it_ lTTI.P_
':\.1.1. i'iurnU .... ....... .. 668
8
3.12.
3.12. VON.
VON............................................. ................71
71
3.13. VOR.
3.13. VOR.............................................. ..7373
3.14. zu .................................................
3.14. ZU . . . . . . . . . . . . . ..7474
Podsumowanie
P o d su m o w a n ie ................................. ..7777
.

Rozdzia 4 Rekcja czasownikw


Rektion der V erben.............................
Verben ....................................................................................... .. 83
wiczenia .
wiczenia............................................. . ........................77 77
Rozdzia 5 Rekcja rzeczownikw
Rektion der Substantive
Substantive......................
............................................................................... .. 97
97
wiczenia . ..............................................................................................77
wiczenia.............................................
. 77
Rozdzia 6 Rekcja przymiotnikw i przyswkw
Rektion der Adjektive und Adverbien Adverbien ................................................... 109
wiczenia . .. ... .. . . . . .... .... ...... ..... .. .. .. . .. . ...... ....... .. ... . . .. ...... .. ... ... .. ..... ... ..77
wiczenia.............................................
. . . .... . .. . . . . . .. 77
Klucz do wicze
wicze........................................................
................................................................................................................... 117
R ozdzia 1
lnymi
Przyimki z poszczeglnymi
przypadkami

W jzyku niemieckim wystpuj 4 podstawowe grupy przyimkw:


przyimki czce si z 22 przypadkiem (dopeniaczem -- Genitiv)
przyimki czce si z 33 przypadkiem (celownikiem -- Dativ)

przyimki czce si z 4 przypadkiem (biernikiem -- Akkusativ)

przyimki czce si zarwno z 3,
3, jak i 4 przypadkiem
przypadkiem (Dativ lub Akkusativ)

@ uwaga!
u
Uwaga!
W jzyku niemieckim niekiedy nie uywa
W uywa si przyimka, w
w przeciwiestwie
do jzyka polskiego.

Przykad
Przykad
na prawo rechts
spdnica w kratk ein karierter Rock

1I .. 1I .. Przyimki z dopeniaczem
Prapositionen mit dem Genitiv
Prpositionen
Do
D o przyimkw,
przyimkw, ktre
ktre cz
cz si
si z
z dopeniaczem
dopeniaczem zaliczamy:
zaliczamy:
abseits z dala
dala abziiglich
abzglich z potrceniem
angesichts wobec, w obliczu anhand
anhand z pomoc, na podstawie
podstawie
anlasslich
anlsslich z okazji anstatt zamiast
aufgrund na podstawie auerhalb
auJlerhalb na zewntrz, poza
betreffs
betreffs odnonie
odnonie bezglich
beziiglich odnonie
diesseits z tej strony einschlielich cznie, cznie (z)
einschlieJllich
hinsichtlich
hinsichtlich ze wzgldu infolge
infolge na skutek
inmitten
inmitten na rodku innerhalb
innerhalb wewntrz
jenseits z tamtej strony kraft
kraft z mocy
!aut
laut wedug, zgodnie z !angst
lngst wzdu
mangels z braku mittels przy
przy pomocy
oberhalb powyej seitens ze strony
statt
statt za1niast
zamiast trotz
trotz pomimo
ungeachtet pomimo, bez wzgldu na unterhalb poniej
unterhalb
unweit niedaleko wegen
wegen z powodu
powodu
wahrend
whrend podczas zwecks w celu
ce]u
zufolge na skutek, wedug zugunsten na korzy
zugunsten

Przykad
Przykad
Statt
Statt des Spielzeuges schenkte ich Anna ein Buch.
Zamiast zabawki podarowaem Annie ksik.
Anlasslich Ihres Geburtstags
Anlsslich Geburtstags wiinschen Ihnen alles Gute.
wnschen wir Ihnen Gute.
Pai\skich urodzin yczymy wszystkiego najlepszego.
Z okazji Paskich
Wahrend
Whrend des Urlaubs binbin ich vie!
viel gewandert.
Podczas urlopu duo wdrowaem.

ZUFOLGE + das Substantiv -------


ZUFOLGE + - Genitiv

das Substantiv + ZUFOLGE -------Dativ


ZUFOLGE -

Przykad
Przykad
Zufolge deiner Bitte habe ich Erika sofort angerufen.
angerufen.
Zgodnie z twoj prob zadzwoniem natychmiast do Eryki.
Dieser neuen Anordnung zufolge ist es nicht
nicht mehr erlaubt.
erlaubt.
Zgodnie z nowym rozporzdzeniem
rozporzdzeniem na to si ju nie zezwala.

MIITELS
MITTELS + nazwa przedmiotu
+ przedmiotu (osb nie!)

Przykad
Przykad
Die Waffe
Waffe wurde mittels eines Flugzeugs transportiert.
Bro
Bro zostaa przetransportowana
przetransportowana przy pomocy
pomocy samolotu.
samolotu.

2
LANGST
LNGST (bezruch -- Genitiv)
ENTLANG (ruch -- Akkusativ)
ENTLANG Akkusativ)

Przykad
Przykad
Langst
Lngst des Weges wuchsen schone
schne Kastanienbaurne.
Kastanienbume.
Wzdu drogi rosy pikne kasztany
Sie rniissen
mssen zuerst diese Strae
Stralle entlang gehen.
gehen.
Pastwo musz najpierw przej wzdu tej ulicy.

1.2. Przyimki
Przyimkiz zbiernikiem
biernikiem
Prapositionen
Prpositionen mit dem Akkusativ
Akkusativ
Do
D o przyimkw,
przyimkw, ktre cz si
ktre cz si z biernikiem zaliczamy:
z biernikiem zaliczamy:
bis a a do
do durch przez
durch przez entlang wzdlu
entlang wzdu
fr dla,
fiir dla, na,
na, do,
do, za,
za, oo przeciw,okoo
gegen przeciw,
gegen okoo ohne
ohne bez
bez
urn o, o, wok
wok wbrew
wider wbrew
wider

Przykad
Przykad
Ich bin
bin rnorgen
morgen von
von 8 bis 10 Uhr beschftigt.
beschaftigt.
jestem zajty rano od
Jestem od 88 do 10.
Die Frau
Frau kam
kam ohne
ohne ihren Mann.
Kobieta przysza bez ma.
Urn
Um das Haus wachsen schone
schne Blumen.
Wok dornu
domu rosn pikne kwiaty.

ENTLANG + das Substantiv -


ENTLANG + ------- Dativ
Dativ

ENTLANG -
das Substantiv + ENTLANG ------- Akkusativ

Przykad
Przykad
Entlang diesem Fluss wuchsen viele Mohnblurnen.
Mohnblumen.
Wzdlu
Wzdu rzeki roso duo makw.
Olaf muss zuerst Richardsstralle
Richardsstrae entlang
entlang gehen.
gehen.
Olaf musi najpierw przej wzdu ulicy Richardsstrae.
Richardsstralle.

3
GEGEN w znaczeniu 'okoo' nie uywa si w wyraeniach okrelajcych dane
liczbowe w przyblieniu; w takich sytuacjach korzystamy z wyraenia an die.
die.

Przykad
Przykad
Die Stadt
Stadt zahlt
zhlt an die 20 OOO
000 Einwohner.
To miasto liczy okoo 20
20 OOO
000 mieszkacw.

DURCH/OHNE + das Substantiv (ohne Artikel -bez


DURCH/ OHNE + rodzajnika)
- bez rodzajnika)

Przykad
Przykad
Ohne FleiB
Flei kein
kein Preis.
Bez pracy nie ma koaczy.
Durch Schaden wird man klug.
Czowiek uczy si na bdach.

DURCH-
DURCH - VON
VON

durch-
- oznacza 'przez' w odniesieniu do rzeczownikw nieywotnych
nieywotnych
von-
- oznacza 'przez' w odniesieniu do rzeczownikw ywotnych

Przykad
Przykad
Durch Warschau fliet
fliellt die Weichsel.
Przez Warszaw pynie Wisa.
Von wem
wem ist diese Brilcke
Brcke entworfen worden?
worden?
Przez kogo zosta zaprojektowany ten most?
most>

11.3.
.3. Przyimki
Przyimkiz zcelownikiem
celownikiem
Prapositionen
Prpositionen mit dem Dativ
Do
D o przyimkw
przyim kw czcych si zz celownikiem
czcych si celownikiem zaliczamy:
zaliczamy:
ab od......(w
od (wodniesieniu
odniesieniudodoprzyszoci)
przyszoci) auller oprcz
auer
aus zerodka
z,21ze rodka bei u, przy, w
entgegen naprzeciw, wbrew
entgegen wbrew gem wedlug
gemall wedug
gegentiber naprzeciwko, w porwnaniu do
gegenber mit z
nach do,o,o,po,
do, po,wedug
wedug seit ... do chwili obecnej
od ...
von od
z,Z,od zu do, ku

4
Przykad
Przykad
Urn
Um wie vie!
viel Uhr kam
kam Petra aus der Apotheke?
O ktrej godzinie Petra przysza z apteki?
Mein Vater fiihrt
fhrt oft mit dem
dem Taxi zur Arbeit.
Mj tata jedzi czsto do pracy takswk.
Ab morgen
morgen geht
geht er auf Arbeit.
Od jutra idzie do pracy.

BEi
BEI uywa si przede wszystkim w
w odniesieniu do danych geograficznych,
geograficznych, po
oenia
oenia obiektw,
obiektw, w znaczeniu 'koo'. Oznacza blisko
blisko okrelon nieprecyzynie,
bez punktw stycznych:

Przykad
Przykad
bei Berlin kolo Berlina
koo
bei der Post kolo
koo poczty
poczty

an +
w przeciwnym przypadku zamiast bei uywamy an + Dativ:

Przykad
Przykad
am
am Bahnhof przy dworcu (istniej punkty styczne zz dworcem)


AUS-
AUS - VON
VON

Aus uywa si w znaczeniu 'ze rodka (czego)'


Von uywa si w znaczeniu 'z
'z kierunku, od strony (czego), z miejsca oddalone
go od mwicego, z jakiej powierzchni'
powierzchni'

Jest to przeciwiestwo in i zu.


in

Przykad
Przykad
Ich gehe ins Kino.
Id do kina.
kina.
Ich komme aus dem Kino.
Przychodz z kina.
Ich gehe zum Geschaft.
zum Geschft.
Id do sklepu.
Geschaft.
Ich komme vom Geschft.
Przychodz ze sklepu.
Ich trinke
trinke Kaffee
Kaffee aus einer
einer T asse.
Tasse.
Pij kaw z filianki.
filianki, (ze rodka)

5
Ich esse von einem
einem Teller.
jem talerza. (z powierzchni)
Jem z talerza,

ENTGEGEN / GEGENUBER
das Substantiv + ENTGEGEN/ GEGENBER // GEMASS
GEMSS

Przykad
Przykad
Die nachste
nchste Haltestelle
Haltestelle befindet sich dem
dem Krankenhaus
Krankenhaus gegeniiber.
gegenber.
Nastpny przystanek znajduje sie naprzeciwko szpitala.

ZU
ZU +czas
+ czas okrelajcy wita

Przykad
Przykad
zu Weihnachten na Boe Narodzenie

11.4.
.4. Przyimki
Przyimkizzbiernikiem
biernikiemlub
lubcelownikiem
celownikiem
Prapositionen
Prpositionen mit dem Akkusativ oder mit dem Dativ
Istnieje rwnie w jzyku niemieckimtpewna
niemieckirhpewna grupa przyimkw, ktre mog si
czy zarwno z biernikiem, jak i celownikiem.

Nale do
Nale do nich:
nich:
an na, przy -
- w pionie na- -wwpoziomie
auf na
auf poziomie za
hinter za
hinter
in do, w obok
neben obok
neben ber nad
iiber nad
unter pod przed
vor przed
vor zwischen pomidzy
zwischen pomidzy

jeeli mamy do czynienia z ruchem w okrelonym kierunku, wwczas po wyej


Jeeli wyej
wymienionych przyimkach stawiamy rzeczownik w bierniku (Akkusativ).
Przyimki
Przyimki te
te wystpuj zatem
zatem w zdaniach, do ktrych
ktrych mona
mona zada
zada pytanie wohin?
wohin?
(dokd) oraz obok czasownikw takich jak np.:

hangen wiesza

schauen patrze

6
sich anstellen ustawia si

legen ka

,,
f
sich legen ka si

I ,,,.. ""'

setzen sadza

.
sich setze
setzenn siada

stecken wkada

stellen stawia
a take:

fahren jecha

gehen i

C"i;: fliegen lata

':'3t__o

schreiben pisa

r,
""Il./
1..4...:'
(--Z
) M, . _,Q.
. '2.J .;v:;r schwimmen pywa

--- -
--<----

zeichnen rysowa

8
malen malowa

(sich) lehnen opiera si

Przykad
Ich mae/
male / schreibe /zeichne gem an die Tafel.
/zeichne gern
Maluj // pisz // rysuj na tablicy.

Natomiast w zdaniach, w ktrych mamy do czynienia ze spoczynkiem po zako


czonym ruchu i gdy moemy zada pytanie wo? (gdzie), powysze przyimki wyst
puj w poczeniu z celownikiem (Dativ).

Przyimki te zazwyczaj obok takich czasownikw jak np.:


zazwyczaj wystpuj w zdaniu bbok

hangen wisie

stehen sta

stecken tkwi

9
liegen lee

a take:

sein by

bleiben pozostawa

Przykady uycia przyimkw


Przykady uycia przyim kw z biernikiem ii celownikiem:
z biernikiem celownikiem:
Um wie vie!
viel Uhr kommt der Zug an die Grenze? (an + Akkusativ)
O ktrej godzinie pocig przybywa na granic?
Wer ist jetzt an der Reihe? (an + Dativ)
Kto jest teraz w kolejce?
Monika ist jetzt auf der Post.
Post, (auf + Dativ)
Monika jest teraz na poczcie.
Ich gehe auf den Hof.
Haf. (auf + Akkusativ)
Id na podwrze.
Klaus arbeitet in der Milchbar.
Milchbar, (in + Dativ)
Klaus pracuje w barze mlecznym.
Kurt geht in die Galerie.
Galerie, (in + Akkusativ)
Kurt idzie do galerii.
galerii.
Gibt es vor dem Hotel ein Geschaft?
Geschft? (var
(vor + Dativ)
Czy
Czy przed hotelem znajduje si sklep?
Fahre bitte vor das Hotel! (var
(vor + Akkusativ)
jed
Jed prosz do hotelu!
Bruno steckt Schrank, (hinter +
steckt den Brief hinter den Schrank. + Akkusativ)
Bruno wkada list
list za szaf.

IO
Der Brief steckt
steckt hinter dem Schrank.
Schrank, (hinter
(hinter + Dativ)
List tkwi za szaf.
szaf.
Der Stuhl steht neben dem dem Tisch.
Tisch, (neben + Dativ)
Krzeso stoi obok st ou .
stou.
Olaf steli!
stellt den
den Stuhl neben den Tisch.
Tisch, (neben + Akkusativ)
Olaf stawia krzeso obok stou.
Vera hangt
hngt das Bild iiber
ber den Sessel. (iiber
den Sessel, (ber + Akkusativ)
Vera wiesza obraz nad fotelem.
Das Bild hangt
hngt iiber
ber dem Sessel. (ber
dem Sessel, (iiber + Dativ)
Obraz wisi nad fotelem.
Kurt stellt seine Schuhe unter unter den Tisch. (unter + Akkusativ)
den Tisch,
Kurt stawia buty pod stoem.
Diese Schuhe stehen unter unter dem
dem Tisch.
Tisch, (unter + Dativ)
buty stoj pod stoem.
Sabine legt
Iegt ihr Heft
Heft vor den Computer.
Computer, (vor + Akkusativ)
Sabine kadzie zeszyt przed komputerem.
Das Heft liegt vor dem Computer.
Computer, (vor + Dativ)
ley przed
Zeszyt ley przed komputerem.
Diese Lampe steht zwischen dem dem Schrank und und dem
dem Fenster.
Fenster, (zwischen + Dativ)
Lampa stoi pomidzy szaf i oknem.
Mathias stellt
stellt diese Lampe zwischen den Schrank und und das Fenster.
Fenster, (zwischen
(zwischen
+ Akkusativ)
Mathias stawia lamp pomidzy szaf a oknem.


-- hinter -- za
hinter

'I\
in-w
m-w

111 11.
77 I I
rr/ /\ v\ '
.o
- na
auf- na

an- na
vor -- przed

11

unter-pod i
- a.n :'( b:=k

Q
ne
11111lldllilllillldilllll'.illtJI . .(.tJ

- uber nad -

zwischen - pomidzy
-
@ uwaga! Uwaga!
Niestety w
w niektrych
niektrych sytuacjach ii kontekstach wobec tak zwanych czasowni
kw ruchu mona
mona zada oba pytania, zarwno 'wo?'
wo? jak ii 'wohin?' ('gdzie' lub 'dokd").
wohin? (gdzie dokd?).

Przykad
Przykad
Der Hubschrauberfliegt
fliegt iiber Dorf, (wohin, poniewa 'nadlatuje z jakiego
ber das kleine Dorf.
kierunku')
Helikopter nadlatuje nad ma wie.
Der Hubschrauber fliegt iiber
ber dem kleinen Dorf, (wo, poniewa 'jest nad, unosi
kleinen Dorf. unosi si')
Helikopter leci nad ma wsi.

@ uwaga! Uwaga!
in ii an wystpuj w
Jeeli przyimki in w kontekcie czasowym, wwczas cz
si one z celownikiem (Dativ).

Przykad
Przykad
Im Mai fuhr ich nach Deutschland. W maju wyjedaem do Niemiec.

%
Am Montag
Montag gehe ich ins Kino. W poniedziaek pjd do kina.

-1Jwag31 Uwaga!
W jzyku niemieckim istnieje take grupa czasownikw, ktre w zalenoci
tcz si z 33 lub 4
od formy (proste lub zoone) cz 4 przypadkiem. _________

12
Czasowniki zoone zazwyczaj
zazwyczaj cz si z celownikiem (Dativ).

czasowniki zoone + DATIV

Przykad
Przykad
fahren + Akkusativ
fahren Akkusativ
vorfahren
Vorfahren + Dativ

Ii-AHREN
FAHREN (wohin?) -- NACH
NACH Berlin WOHNEN (wo?) -
- IN
IN Berlin
Berlin

wann? ____
w ann?------- ___._ IN

IM-AM
IM -A M

IM/
IM dem - stosujemy przy nazwach miesicy, pr roku
/ in dem-
AM/ dem-- przy nazwach dni tygodnia oraz porach dnia, jeeli nie s one rodzaju
A M / an dem rodzaju
eskiego, np. in
in der Nacht ale am
der Nacht am Morgen
Morgen

Am 20. April 2006. (pena data)


Im Jahre 2006. (rok)
Im

11.5.
.5. Formy
Formyskrcone
skrconerodzajnikw
rodzajnikwzzprzyimkami
przyimkami
Verschmelzungen der Prapositionen
Prpositionen mit den Artikeln

1.5.1.
1.5.1. Przyimek rodzajnikiemdas
Przyim ekz zrodzajnikiem das(biernik
(biernikrodzaju
rodzajunijakiego)
nijakiego)
Prapositionen
Prpositionen mit
m it dem A k k u sa tiv +
dem Akkusativ + das (Neutrum
das (N e u tru m Singular)

Niektre przyimki, czc si z rodzajem nijakim biernika przyczaj do siebie


rodzajnik okrelony das:

13
Przykad
Przykad
an + (da)s ==ans
ans vor + =vors
+ (da)s =
durch+ + (da)s == durchs
durchs auf + (da)s == aufs
hinter + ((da)s
da)s =
= hinters fiir + (da)s =
fr =fiirs
frs
iiber
ber + (da)s = iibers
= bers in + (da)s =
in+ =ins
urn+
um + (da)s = = ums unter+ + (da)s =
= unters
unters

Z wyjtkiem ans i ins pozostae formy skrcone wystpuj w zasadzie jedynie


w mowie
inowie potocznej.
ums Leben
Forma ums wystpuje niekiedy w wyraeniach idiomatycznych, np: ums Leben
ko111111en
kommen (straci ycie).

1.5.2. Przyimek
1.5.2. Przyim ek z z rodzajnikiem dem (celownik
rodzajnikiem dem (celow nik rodzaju
rodzaju mskiego
m skiego
i nijakiego)
Prpositionen mit Dativ +
Prii.positionen + dem
dem (Maskulinum/Neutrum
(Maskulinum /Neutrum Singular)
Singular)
Nastpujce przyimki tworz formy skrcone z rodzajnikiem okrelonym dem:
okrelonym dem:
an+
an + (de)m =
= am bei ++ (de)m
bei (de)m ==beim
beim hinter
hinter++(de)m
(de)m==hinterm
hinterm
in+
in + (de)m =im
= im iiber+
ber (de)m== berm
+ (de)m iiberm unter+
unter +(de)m
(de)m==unterm
unterm
von+
von + (de)m == vom vor++(de)m
vor (de)m ==vorm
vorm zu
zu+
+(de)m
(de)m==zum
zum

Formy skrcone hinterm, iiberm, unterm, vorm wystpuj w zasadzie tylko w mo


berm, unterm,
wie potocznej.

1.5.3. Przyimek
1.5.3. Przyim ek zz rodzajnikiem der (celownik
rodzajnikiem der (celow nik rodzaju
rodzaju eskiego)
Prii.positionen
Prpositionen mit dem D
m it dem Dativ
ativ ++ der (Femininum
der (Fem ininum Singular)
Forma skrcona wystpuje tu jedynie w odniesieniu do przyimka zu"

ZU + (de)r =
= ZUR

Skrconych
Skrconych form przyimkw ii rodzajnikw okrelonych uywa si:
w niektrych wyraeniach, np. ums Leben kommen
kommen (zgin),
przy
przy stopniowaniu przymioh1ikw ii przyswkw
stopniowaniu przymiotnikw przyswkw (III
(III stopie -- najwyszy),
np. am besten
besten (najlepiej),
przed nazwami wasnymi, np. am Rhein (nad Renem),

przy
przy liczebnikach
liczebnikach porzdkowych
porzdkowych (funkcja
(funkcja okolicznika), np.: im
im ersten
ersten Stock
Stock
(na pierwszym pitrze), am ersten Mai (pierwszego maja).

14
e Podsumowanie
Podsumowanie

wiczenie II
wiczenie
Podpisz ponisze rysunki, uywajc wyrae z przyimkami.

15
'\ I ,.--__,,

9
,=f!] 10

-
--.:::;:-
- .

wiczenie 2
wiczenie 2
Uzupenij ponisz tabel.

Priipositionen
P r p o s itio n e n Ccnctiv
G e n e tiv Dativ
D ativ Akkusativ
A k k u sa tiv

ohnc
ohne

durch
durch

wlihrend
w hrend

nach
nach

scil
seit

in

:twischen
zw ischen

en tlan g

unter
unter

ilbber
er

zufolge

zu

statt

vor

w ider
w ider

ab
ab

trotz
trotz

um

dicsscits
diesseits

unwcit
unw eit

16
lwiczenie
wiczenie 33
Uzupenij zdania przyimkiem z odpowiednim przypadkiem. Skorzystaj z podpowie
dzi
dzi w
w nawiasach
nawiasach obok.
1.
1 brachteder
..................... brachte
.................... .... derKellner..................
Kellner ................. .(yeczka(yeczka- -n)
n)
2.
2 . ............... ........haben
..................... habenwir wirviel vie!fotografiert,
fotografiert.(ferie) (ferie)
3. Urn
Um wie vie] viel Uhr kommst du d u ................
. . . . . . . . . . . .? (klub)
(klub)
4. Fra
Frau u Brem arbeitet .......... .(poczta)
arbeitet............. (poczta)
5.
5. Sonja fahrt fhrt aft .
o ft........... ..nach
nachHause, Hause. (takswka)(takswka)
6.
6. Wann fohrt fhrt Klaus . . . . . . . . . . .?? (do
K laus............ (do Szwecji)
Szwecji)
7. . .............trinkt
7................. trinktMax Maxkeinen
keinenAlkohol Alkoholmehr, rnehr.(od (od22lat)
lat)
8.
8. Vera kommt direkt ................ .(od
direkt................ (odfryzjera)
fryzjera)
9.
9. Fahrst
Fhrst du noch nach heute ............ ? (na
heu te...........? (na stacj benzynow) benzynow)
10. Meine MeineMutter Mutterbraucht brauchtden denStaff ........... . (nasukienk)
Stoff.........(na sukienk)

wiczenie
wiczenie 4
4
w poniszych zdaniach odpowiednio formy 33 albo 4
Wstaw w 4 przypadka.
przypadka.
1. Claudia stellt dieses Buch zwischen zwischen.......... .............Computer
Computeruund ............ Telefonapparat.
n d ...........Telefonapparat.
2.
2. Di eses Spielzeug liegt var
Dieses v o r .................
. .. . . . . . . . ..Computer.
Computer.
3.
3. Olaf geht iinn ........
. . . . . . . .Disco.
Disco.
4. Monika hngt
hangt ihr Foto tiber . ....... Couch.
b e r........Couch.
5.
5. Meine Pantoffeln stehen unter .
u n te r................ . . . . . . .Stuhl.
Stuhl.
6.
6. Justus arbeitet in i n .......
. . . . .Hotel.
Hotel.
7. Sein Haus steht nneben . . . . . . . . .Wald.
eb en .......... W ald.
8. Fra
8. Frauu Kesler ist jetzt auf a u f .........
. . . . . . .Post.
Post.
9. Wann kommt
kornmt der Zug aann ......... . . . . . . .Grenze?
Grenze?
10. Ich
Ichschreibe
schreibeaft oftana n. . .......Tafel.
. . . .. Tafel.

wiczenie 5
wiczenie
Opisz, co ii gdzie znajduje si na poniszym rysunku.

17
wiczenie 6
wiczenie
W poniszym tekcie psotny chochlik pomiesza
W pomiesza! kolejno przyimkw. je.
przyimkw. Uporzdkuj je.

Gegen Wochenende und auf Montag dauerte die am Anfang September September
herrschende Hochdrucklage an. Auf zeitweise massiger rnassiger Brise stiegen die
Ternperaturen hochsornmerliche Werte an. Dadurch
Temperaturen am hochsommerliche Dadurch bildeten sich am allem
von den Bergen noch isolierte Warmegewitter.
Wrmegewitter. Am Stiden
Sden war es zeitweise
bewtilkt.
bewlkt. Die Schweiz liegt |m Stidrand eines kraftigen
im Sdrand krftigen Hochs, das sich amam
den Britischen Inseln allmhlich ostwarts verlagert. Dadurch wird in
allmahlich ostwrts in Dienstag
Brisenstrtimung wieder verstrkt.
und besonders vor Mittwoch die Brisenstrmung verstarkt. Auch auf
dorrtiniert trotz der Alpennordseite noch der Hochdruckeinfluss.
Donnerstag dominiert
Am Freitag stellt
steli! sich die Wetterlage allmahlich urn, di
allmhlich um, diee Winde drehen
drehen seit
seit
Stidwest und es wird allmhlich
Sdwest allmahlich feuchtere Mittelmeerlauf am die Westschweiz
gefuhrt.
gefhrt. Damit geht aaber
ber auch wieder eine Erwrmung.
Erwarmung.

wiczenie 77
wiczenie

Uzupenij dwa przyimki, ktrych brak w
w tekcie.

Prognose flir
fr die Schweiz
......Norden
. Nordensonniges
sonnlgesSptsommerwetter,..........Flachland.........Vormittag
Spatsommerwetter, . . Flachland . . . . . Vormittageinzelne einzelne
Nebel- oder Hochnebelfelder. Mittwoch und
oder Hochnebelfelder........... und Donnerstag ......... . OstenOsten mitmit
auffrischender Brise etwas weniger warm.........F
warm. . . . . . Frei tag . . . . . . Westen,
reitag........W . . . . . . Smstag
esten,........Samstag
auch .Osten
auch....... Ostenzunehmend
zunehmendWolken,
Wolken,aber abermeist
meisttrocken..........
trocken. .SStiden . Mittwoch
den......Mittwoch
sonnig, .Donnerstag
sonnig,....... Donnerstageinige
einigeWolkenfelder.........Freitag
Wolkenfelder. . Freitagund undSamstag
Samstagmeist meistbe
be
wtilkt und etwas Regen mtiglich.
wlkt mglich.

wiczenie 8
wiczenie 8
Jakie przyimki mona wpisa w
w wykropkowane miejsca?

Unfall
Frei tagkkurz
....Freitag
. . 20Uhr
u rz.......20 Uhrfuhr
fu.hrein
ein25-jhriger
25-jahrigerM Mann . . einemM
ann......einem Motorfahrrad .
otorfahrrad.......
der Birnenstrafle
Birnenstrae....... Lampe.Kurz
.Lampe. Kurz.... derAAbzweigung
der bzw eigung...... Gammenkollidierte
.Gammen kollidierte
der Fahrer . . einernunbekannten
Fahrer.....einem unbekanntenFahrzeug.
Fahrzeug.DerDerLenker
Lenkerdes
desMotorfahrrads
Motorfahrradswurde
wurde
Unbeteiligtenerheblich
.....Unbeteiligten erheblichverletzt
verletztauf
aufgefunden
gefunden undundmusste
musste .... dasSpital
das Spita!....
eiei
nem Helikopter
Helikopter eingeliefert
eingeliefert werden.
werden. Die
Die Polizei
Polizei sucht nun
nun Zeuginnen und und Zeugen.
Zeugen.

18
wiczenie
wiczenie 9
9
Przetumacz na jzyk niemiecki.
1. To miasto liczy okoo 25 000
OOO mieszkacw.
2.
2. Nie mam nic przeciwko twojemu pomysowi.
3.
3. Zamiast zabawki podarowaam Annie ksik.
4.
4. Wzdu drogi rosn pikne drzewa.
5. Najpierw musz przej wzdu tej ulicy.
6. To krzeso stoi naprzeciwko szafy.
7. Pani Winkler mieszka koo poczty.
8.
8. To byo 13
13 marca 2004 roku.
9. Ucze rysuje na tablicy kota.
10. W nocy
W nocyjad pocigiem
jad do do
pocigiem Berlina.
Berlina.

wiczenie
wiczenie I10
O
Zaznacz
Zaznacz waciw odpowied.
1. Haben Haben SieS ihremFreund
ie..ihrem Freund 6.
6. Statt ..... Koffers nahm nahm Theo eine
wieder ein GeschenkGeschenk bekommen? Reisetasche.
a. init
mit a. der
b. aus b. des
c. von c. den
2. dem
2............ demersten
erstenJuli
Juliist
istkein
kein 7. Mein Nachbar arbeitet .
arbeitet.........
Unterricht mehr. a.
a. in die
die Bahn
Bahn
a. von b. auf der Bahn
b. seit
seit c. bei der Bahn
c. ab 8.
8............... .Breslau
Breslaufahren
fahrenwir wirerst
erstmor
mor-
3. Vormittag
3............. Vormittagbummelten
bummelten gen.
wir .... die Stadt. a. in
a. am, liber ber b. nach
b. im, durch zu
c. zu
c. am, durch Mochtest du Cola .......
9. Mchtest . . . . .. der Flasche
Flasche
4. Das Bild hangi hngt liber . Couch.
b e r.....Couch. trinken?
trinken?
a. die a.mit
a. mit
b. den b. von
c. der c. aus
5.
5. Den Schrank stellen wir neben neben 10.
10. K Kurz
urz...... 10sind
. .10 sindwir
wirsicher
sicherbeibeieuch.
euch.
.......
Klavier.
. . .Klavier. a. nach
a. das b. urn
um
b. dem c. an
c.
c. den
den

19
R ozdzia 2
Przyimki synonimiczne
ERT

2. 1 . NA
2.1. N A -an,
- an,auf,
auf,fUr,
fr,in,in,zuzu
Polski przyimek na tumaczy si w jzyku niemieckim najczciej na 5 przyimkw:
an, auf, fiir, in oraz zu.
fr, in

Przyimka AUF uywamy, gdy:

komunikujemy, e co znajduje si na czym (pooenie poziome), np.:


Dieses Buch lag auf dem
dem Tisch.
Ta ksika leaa na stole.

okrelamy kierw1ek,
kierunek, np.:
Die Kinder warfen den Bali
Ball aufs
aufs Dach.
wrzucily pik na dach.
Dzieci wrzuciy

okrelamy sposb, w jaki co si wydarzyo lub si wydarzy, np.:


Wollen wir es aufs Neue schreiben?
schreiben?
Czy chcemy to pisa na nowo?

podajemy rdo lub powd takiego wanie stanu rzeczy, np.:


Ich habe es doch auf Ihre
Ihre Anregung gemacht!
Ja uczyniem to przecie na Pani yczenie!

21
Przyimka AN uywamy, gdy:

co
co znajduje
znajduje si
si na
na czym
czym (pooenie
(pooenie pionowe),
pionowe), np.:
Dieses Bild hangt
hngt an der Wand.
Ten obraz wisi na cianie.

co nie znajduje si bezporednio na czym, a jedynie w pobliu, np.:


Haben Sie gestem
gestem Sterne
Sterne am Himmel beobachtet?
beobachtet?
Czy Pani // Pan / oglda( a) // ogldali wczoraj gwiazdy na niebie?
/ Pastwo oglda(a) niebie?

okrelamy stan zdrowia, np.:


Meine
Meine Oma leidet anan der Ohrenkrankheit.
Moja babcia cierpi na chorob uszu.

w wyraeniach abstrakcyjnych, np.:


Die Verhandlungen
Verhandlungen ha ben letztens an
haben an Intensitat
Intensitt verloren.
Rokowania straciy ostatnio na intensywnoci.

Przyimka F OR uywamy, gdy:


FR

okrelamy
okrelamy czas, por, termin, np.:
Ftir
Fr wann
wann soli
soll diese Arbeit
Arbeit fertig
fertig sein?
sein?
Na kiedy powinna by gotowa ta praca?

porwnujemy
porwnujemy moliwoci, np.:
Fur
Fr einen Sportler ist er zu oft krank.
krank.
Jak na sportowca zbyt czsto choruje.

okrelamy przeznaczenie czego, np.:


Wofilr
Wofr hast du deine
deine letzte Pramie
Prmie verwendet?
verwendet?
Na co przeznaczye swoj ostatni premi?

Przyimka IN uywamy, gdy:

okrelamy strony
strony wiata, np.:
Im Norden
Norden ist es jetzt
jetzt sonnig.
Na pnocy jest teraz sonecznie.

okrelamy miejsce (najczciej w rodku ktrego kto akurat si znajduje), np.:


Ich
Ich wohne in
in der
der RosenstraBe.
Rosenstrae.
Mieszkam na ulicy Ranej.

22
Przyimka ZU uywamy, gdy:


okrelamy cel lub efekt dziaania, np.:
np. :
Wer wurde zum Gruppenleiter
Gruppenleiter gewii
gewhlt?hlt?
Kto zosta wybrany na przewodnika grupy?


okrelamy miejsce, w kierunku ktrego si udajemy, np.:
Der Bus fiihrt
fhrt zum
zum Hauptbahnhof.
Hauptbahnhof.
Autobus jedzie na dworzec gwny.
gwny.


okrelamy rodzaj posiku, np.:
Zum Frhstck esse ich immer zwei A
Zum zweiten Friihstiick pfel.
pfel.
Na drugie niadanie zjadam zawsze dwa jabka.


ko1nunikujemy
komunikujemy stopniow zmian . . na ...', np.:
z1nian w czasie, w wyraeniu 'z ....
Das Wetter veriinderte sich
vernderte sich von
von Stunde zu Stunde.
Pogoda zmienia si z godziny na godzin.

VON ....
VON . . ZU ....
. . z ...
. .. na ...

:>wiczenia wiczenia

wiczenie
wiczenie II
Uzupenij zdania nastpujcymi przyimkami: an,
an, auf,
auf, fiir,
fr, in,
in, zu.
zu.
1. Das Heft lag la g ... .....dem
........ demTisch.
Tisch.
2. Der Schler
2. Schiiler schreibt eine neue Vokabel .. ....die
Vokabel...... dieTafel.
Tafel.
3.
3. Justus isst ......dem
is s t...... demzweiten
zweitenFrhstck
Friihstuckimmer
immerzwei A pfe!.
zweipfel.
4. Mein Nach Nachbar bar fahrt ..... eineWoche
f h rt.....eine Wocheins insGrne.
Griine.
5. Meine ElternEl tern w wohnen ..... demersten
ohnen.....dem erstenStock.
Stock.
6. Karo
6. line antwortete schnell
Karolin ..... meinenBrief.
schnell.....meinen Brief.
7. . .... demWesten
7.........dem Westenvon vonEuropa
Europaist istes jetztsehr
esjetzt sehrkalt.
kalt.
8.
8. Haben Sie gestem Sterne ..... demHimmel
gestern Sterne.....dem Himmelbeobachtet?
beobachtet?
9. Passen Sie bbitte itte... ...ihr
...... ihrKind
Kindbesser
besserauf!
auf!
10.
10. Das DasAutoAutofuhrfuhrmit mitder Geschwindigkeit6060km
derGeschwindigkeit k m. ..der
. derStunde.
Stunde.

23
wiczenie
wiczenie 2
2
Pocz przyimki z odpowiednimi grupami wyrae ii zwrotw.

1. 2. auf3. fiir
1. anan2. auf 3. fr4. in
4. in5. zu
5. zu
A
A..
......
.....demdemzweiten
zweitenStock
Stockwohnen
wohnen .. dem Osten sein
....... derRichardsstrae
......der Richardsstraflewohnen
wohnen ....... die Sommerferien fahren
100
100 Silben ..... derMinute
Silben....der Minuteschreiben
schreiben

B.
Sterne ...... demHimmel
Sterne.....dem Himmelbeobachten
beobachten .. derEndstation
.....der Endstationaussteigen
aussteigen
.....Rheuma
...... Rheumaleidenleiden einen R Ring ...... demFinger
ing.....dem Fingerhaben
haben
....... derEcke
......der Eckewarten
warten

c.
C.
einen guten Eindruck .... .... den Chef machen jdm
jd m ..... dasWort
....das Wortglauben
glauben
... . eineIdee
.....eine Ideekommen
kommen das Buch
Buch.....Seite 100aufschlagen
...... Seite100 aufschlagen
jdn
jd n .....die
.. dieProbe
Probestellen
stellen

D.
........ sein Alter grofl
gro sein ........ eine Woche fahren
........ heute Schluss! ........ de
die damalige Zeit billig sein
........ einen Sportler zu schwach se in
sein

E.
...... dem Frilhstilck
Frhstck Milch trinken ...... dem
dem Bahnhof fahren
...... Fufl
Fu gehen ..... der Probe gehen
...... der rechten Zeit kommen

wiczenie 3
wiczenie 3
Przetumacz na jzyk niemiecki.
1.
1. mieszka na 3 pitrze
2. pi kakao na niadanie
3. by niskim jak na swj wiek
4. zrobi ze wraenie na ssiadach
5. wisie na cianie
6.
6. jecha na urlop
7. podziwia gwiazdy na njebie
niebie
8.
8. jecha na miesic w gry
9. i pieszo
10. czeka
czekananarogu
rogu

24
2.2. PO
PO -an,
an,auf,
- auf,in,in,je,je,nach,
nach,von
von
Przyimek po tumaczymy na niemiecki jako:

AN
AN

gdy chodzi o rozpoznanie i zauwaenie czego lub


lub kogo na podstawie czego, np.:
Ich habe <lich
dich an der Kleidung erkannt.
Rozpoznaem ci po ubraniu.

t\UF
AUF

gdy wyraamy ruch po powierzchni czego, np.:


np.:
Die Kinder
Kinder liefen auf
auf dem Rasen.
Dzieci biegaj po trawniku.

IN

gdy wyraamy ruch po czym znajdujcym si wewntrz pomieszczenia, np.:


Warum gehst du so nervOs im Zimmer herum?
nervs im herum?
Dlaczego chodzisz tak nerwowo po pokoju?

4P
JE

gdy okrelamy ilo, np.:


Diese Arznei sollen Sie nur nach dem Friihsttick
Frhstck (je einen Teeltiffel)
Teelffel) einnehmen.
To lekarstwo powinna Pani bra po jedzeniu (po jednej yeczce od herbaty).

MCH
NACH

gdy okrelamy czas, np.:


Ich komme
komme zu dir erst nach
nach dem Abendbrot.
Przyjd do ciebie dopiero po kolacji.
kolacji.

VON

po czasowniku o znaczeniu 'dziedziczy' (erben


(erben von),
von), np.:
Hast du von ihr was geerbt?
Czy odziedziczye co po niej?

VON -- dziedziczy po
ERBEN VON

25
wiczenia
wiczenia

wiczenie
wiczenie 4
4
an, auf,
Uzupenij zdania nastpujcymi przyimkami: an, in, je,
auf, in, je, nach,
nach, von.
von.
1.
1. Ich besuche dichd ich...........dem
demFrhstck.
Frtihstuck.
2. Es ist 10 Minu ten zehnUhr.
M inuten.....zehn Uhr.
3.
3. Lauft
Luft Sonja jetzt.....der
jetzt . derKcheKticheherum?
herum?
4. Ich habe dich derKleidung
......der
d ich . Kleidungerkannt.
erkannt.
5. Ich erb
erbte meinemOpa
te.....meinem Opaein
einschnes
schonesAuto.
Auto.
6.
6. Meine Schwester muss diese Arznei zweimal taglich einen Essloffel
tglich.... einnehrnen.
Esslffel einnehmen.
7. Ich sehe ....
ihren Augen, dass sie Fieber hat.

8.
8. Meine Mutter geht aufgeregt . . demZimmer
aufgeregt.......dem Zimmerherum.
herum.
9. Die Tanie
Tante gab den Kindern . einenApfel.
Kindern....einen Apfel.
10.
10. Was
Washast
hastdud u. deinenGroeltern
... deinen Grollelterngeerbt?
geerbt?

wiczenie
wiczenie 5
Pocz przyimki z odpowiednimi grupami wyrae ii zwrotw.

1. an 2. auf 3. in 4. je 5. nach 6.
1. 6. von
A.
denAugen
.........den
Augensehen
sehen derStimme
.........der Stimmeerkennen
erkennen
.......... seinemBenehmen
........ seinem Benehmenbemerken
bemerken

B.
der Schmuck......der
Schmuck . . derTante
Tanteerben
erben schnes Haus
ein schnes .. demOpa
H au s.....dem Opaerben
erben
vie!
viel Geld . derSchwester
G eld......der Schwestererben
erben

c.
C.
demRasen
........... dem
Rasen ........... demSeil
.dem Seilgehen
gehen
............den
denStraen
Strallen

D.
der Altstadt herumgehen ............
. demdemStillen
Stillenhoffen
hoffen
. Zimmer herumgehen

E.
. einen Teeloffel
Teelffel einnehmen eineApfelsine
........eine
. Apfelsinegeben
geben
. zehn in der Reihe stehen

F.
schwerem Leiden sterben . . 10 Minu ten schon fertig sein
10 Minuten
der Pause

26
wiczenie
wiczenie 6
lak
Jak te wyraenia ii zwroty bd brzmiay po niemiecku?
1.
1. da po kawaku chleba
2.
2. przyj po godzinie 20
20
3.
3. chodzi po pokoju
4.
4. odziedziczy duo pienidzy po dziadku
5. rozpozna kogo po gosie
6. zaywa po yeczce od herbaty
7.
7. chodzi po trawniku
8.
8. przyj po kolacji
9. widzie po oczach
10 umrze po cikich cierpieniach

2.3. WW -an,
an,auf,
- auf,in,in,
zuzu
Przyimek w mona tumaczy na jzyk niemiecki jako:

AN

w poczeniu z nazwami dni tygodnia, np.:


Am Montag
Montag gehe
gehe ich in die Disco.
W poniedziaek id na dyskotek.

rn.in.
m.in. po czasownikach glauben, zweifeln, studieren, unterrichten, np.:
np.
Glau bst du an Geister?
Glaubst
Wierzysz w duchy?

0.UF
AUF

kssen, np.:
po czasowniku ktissen,
Der Vater kiisste
ksste die Tochter auf die Wange.
Ojciec pocaowa crk w policzek.
policzek.

wyraajc sposb, np.:


auf elegante Art
w elegancki sposb

IN

przy okrelaniu czasu (przed nazwami miesicy, lat, pr roku), np.:


Im Mai war ich mit meiner M
Mutter
utter in Spanien.
W maju byam z moj mam w Hiszpanii.
Hiszpanii.

przy oznaczaniu miejsca, np.:


Im Fahrstuhl gab es kein Licht.
W windzie nie byo wiata.

27
zu
zu

z danymi liczbowymi, np.:
Meine Magisterarbeit
Magisterarbeit ist schon zu 30% fertig.
Moja praca magisterska jest gotowa w 30%.

wiczenia wiczenia

wiczenie 7
wiczenie 7
Uzupenij zdania nastpujcymi przyimkami: an,
an, au,
auf, in, zu.
in, zu.
1............. .dem
1. demFreitag
Freitaggehe
geheich
ichins
insKino.
Kino.
2.
2. Die Mutter ki.isste
ksste den S Sohn
ohn .......die
. .. dieStirn.
Stirn.
3.
3. Mein Schulprojekt ist schon ....... . 40% fertig.
4. ......dem
4.......... demApril
Aprilwarwarich ich....
....Spanien.
Spanien.
5. Glaubst du d u ..... Geister?
.....Geister?
6. ...
6. . .. dem August war ich in Deutschland.
7. Wer ist je jetzt . . derReihe?
tz t.....der Reihe7
8. Ich muss mich b bald
a ld.. .. denWeg
.....den Wegmachen.
machen.
9. Lass mich ..... Ruhe!
m ich.....Ruhe!
10. Ich Ichglaube
glaubenich!
n ic.h t....
. . Wunder.
Wunder.

wiczenie
wiczenie 88
Przyporzdkuj przyimki odpowiednim wyraeniom ii zwrotom.
zwrotom.

1. an 2. 2. auf 3. in 4. zu
zu
A.
....... Hausesein
....... Hause sein . ....der
....... derSeite
Seitespringen
springen
....... 30%
. . . .30% ....... Bettliegen
....... Bett liegen

B.
eine Fahrt ......das
F ah rt...... dasBlaue
Blauemachen
machen . ... dieLuft
........die Luftsprengen
sprengen
nnich! .. ....Frage
ich t...... Fragekommen
kommen ....dem
...... demGebirge
Gebirgesein
se.in

c.
C.
sich .... den Weg machen jdnn .....den
jd ..... denMund
Mundkssen
ki.issen
. .. diese Weise erledigen
etwas .... ........elegante
.......... eleganteArt
Art

D.
D.
.......
.. .. .dem
demMontag
Montagfahren
fahren ........der
..... derReihe
Reihesein
sein
kein wahres Wart . ...der
W ort...... derGeschichte
Geschichtefinden
finden dasSchnste........der
das Schonste . . derSache
Sachesein
sein

28
lwiczenie
wiczenie 99
Przetumacz na jzyk niemiecki.
1.
L jecha w zimie na urlop 6.
6. nie wierzy w cuda
2-
2. uczy si w liceum 7. by w domu
domu
3.
3. lee w ku 8. by nastpnym w kolejce
(.
4. urodzi si w maju 9. wyruszy w drog
5. pocaowa dziewczyn w policzek 10.
10. zakocha si w aktorze

2.4. OO -auf,
auf,an,
- nach,uber,
an,nach, ber,urn,
um,von
von
Polski przyimek o mona tumaczy na jzyk niemiecki jako:

N
AN

m.in.
m.in. po czasownikach denken,
denken, sich erinnern, np.:
Denke an mich!
Pomyl o mnie!

[.<\UF
AUF

min.
m.in. po takich przymiotnikach, jak eifersiichtig,
eiferschtig, neidisch, np.:
Der Mann war auf seine junge
junge Frau eifersiichtig.
eiferschtig.
M by zazdrosny o swoj mod on.
on.

N.CH
NACH

m.in. po takich czasownikach, jak fragen, sich erkundigen, np.:


Warum
Warum hast du danach nicht
nicht gefragt?
Dlaczego o to nie spytae?

\\)
BERBER

przy rzeczownikach nieywotnych wszdzie tam, gdzie przekazujemy obszerne


informacje, np.:
Wir ha ben uns lange
haben iiber die letzten Ereignisse
lange ber Ereignisse in Kairo
Kairo unterhalten.
unterhalten.
Dugo rozmawialimy o ostatnich wydarzeniach w Kairze.
Kairze.
przy rzeczownikach ywotnych wszdzie tam, gdzie chcemy podkreli swj ne
gatywny
gatywny stosunek do danej
danej osoby, np.:
O ber Herm
ber Herrn Schrei rede
redet man letztens vie!
viel zu vie!.
viel.
O Panu Schrei mwi si ostatnio o wiele za duo.

UM

gdy chcemy wyrazi, e si o co staramy, o co prosimy, np.:


Ich bitte urn
um Verstandnis,
Verstndnis, anders ging es aber nich!!
nicht!
Prosz o wyrozumiao, inaczej nie mona byo!

29

w wyraeniach z es geht, np.:
Es geht mir eben darum!
O to mi wanie chodzi!

przy okrelaniu czasu, np.:
Urn 21 Uhr bin
bin ich schon mit der Arbeit fertig.
O 21
21 skoczyem prac.
przy komunikowaniu rnicy, np.:
Lhne sind
Unsere Lohne sind urn
um 20% hoher
hher ais
als eure.
place s o 20% wysze ni wasze.
Nasze pace wasze.
przy dokonywaniu porwna, np.:
Ich bin
bin <loch
doch urn
um 25 cm kleiner als du.
ais du.
Jestem o 25
25 cm niszy od ciebie.
ciebie.

va
V fN
z rzeczownikami nieywotnymi, marny zbyt mao informacji na ich temat, np.:
nieywotnymi, gdy mamy
Ich weiB
wei von dieser Wanderung
Wanderung kaum
kaum etwas.
O tej wdrwce mao co wiem.
zz rzeczownikami ywotnymi, np. osobami, gdy akcentujemy nasze pozytywne
lub neutralne nastawienie do nich, np.:
Von dem
dem neuen
neuen Direktor kann
kann ich kein schlechtes Wort sagen.
O nowym dyrektorze nie mog powiedzie zego sowa.
sowa.

wiczenia
wiczenia

wiczenie IO
wiczenie 10
Uzupenij zdania podanymi przyimkami: auf, an, nach,
auf, an, nach, i.iber, urn, von.
ber, um, von.
1.
1. Ich Ichbitte ......
b itte Verstandnis.
....Verstndnis.
2.
2 . .... 21Uhr
... 21 Uhrbin binichichschon
schonfertig.
fertig.
33. . ....
...dem
demneuen
neuenDirektor
Direktorkann kannich ichkein
keinschlechtes
schlechtesWort
Wortsagen.
sagen.
4. Du sollst.......
sollst . . ..deine
deineZukunft
Zukunftdenken!
denken!
5. Olaf schreibt einen Aufsatz ......die
A ufsatz...... dieUmweltverschmutzung.
Umweltverschrnutzung.
6. ist..... Florianeiferschtig.
Klara ist.....Florian eifersiichtig.
7. Ich muss nnoch o c h .......
. ....der
derAbfahrtzeit
Abfahrtzeitdes desZuges
Zugesfragen.
fragen.
8. Wir red eten Ietztens
redeten letztens vie! . .... ihrn.
v ie l.....ihm.
9. Ich erkundige mich ..... demPreis
m ich.....dem Preisdes
desMantels.
Mantels.
10. Monika
Monikaerzahlt
erzhltvie! v ie.l....
. ihrem
ihremVater.
Vater.

30
wiczenie II II
tlwiczenie
Przyporzdkuj przyimki odpowiednim grupom zwrotw
zwrotw ii wyrae.
I.
1. nach
nach auf 3.
2. auf 3. an 4.
4. tiber urn 6. von
ber 5. um von
A.
denFrieden
.... den Friedenkmpfen
kampfen
.......Rat
Ratbitten
bitten
..... diedieHand
Handeines
einesMdchen
Madchenanhalten
anhalten
........ eine
eineMahlzeit
Mahlzeitbitten
bitten
B.
viel .... dem Freund reden
viel....
viel .... dem Vater erzahlen
viel.... erzhlen
__..dem
demneuen
neuenDirektor
Direktorsprechen
sprechen
.....
... jdm. viel
vie] gehtirt
gehrt ha ben
haben
c.
C
...... demWetter
.....dem Wetterfragen
fragen
sich . ..... derAnkunftszeit
sich.....der Ankunftszeitdes
desZuges
Zugeserkundigen
erkundigen
.. demGesundheitszustand
.....dem Gesundheitszustandfragen
fragen
D
D..
..... jdn. eiferschtig
......jdn. eiferstichtigsein
sein
... denneuen
......den neuenMantel
Mantelder
derNachbarin
Nachbarinneidisch
neidischsein
sein
E.
...... seinenFreund
.....seinen Freunddenken
denken
sich .... sein Versprechen erinnern
F.
. etwasnachdenken
......etwas nachdenken
ein Buch....Vgel
Buch ..... Vogellesen
Jesen
...... einenWaffenstillstand
.....einen Waffenstillstandverhandeln
verhandeln

wiczenie 12
Przetumacz na jzyk niemiecki.
1.
1. pyta o drog
2.
2. myle o swojej crce
3.
3. o 20%
4. czyta ksik
ksik o rybach
5. prosi o poparcie
6. mwi duo o ssiadach
7. przypomina sobie o wakacjach
8. chodzi o wan spraw
spraw
9. by zazdrosnym o Piotra
10. zakada si o 100 Euro

31
D O -anan,
2.5. DO -, bis,
bis,i nin,
, nach,
nach,zu
zu
Przyimek do na jzyk niemiecki mona tumaczy na 5 sposobw, jako:

AN
AN

gdy jedna osoba zwraca si do drugiej w formie pisemnej lub ustnej, np.:
schickst du an mich eine e-Mail?
e-Mail?
Wylesz do mnie e-rnaila?
e-maila?

gdy wyraamy ruch w stron jakiego przedmiotu, np.:


Petra korom,
komm, bitte
bitte an die Landkarte von Europa!
Petra podejd do mapy Europy, prosz!

BIS

gdy chcemy podkreli granic, kres czego, np.:


Bis Frankfurt sind es noch ungefahr
ungefhr 50 km.
Do Frankfurtu jest jeszcze okoo 50 km.

gdy okrelamy czas, np.:


Bis Montag sollst du mir aber dieses Buch unbedingt zuriickgeben.
zurckgeben.
Do poniedziaku musisz mi bezwzgldnie odda t ksik.

oddajc polsk konstrukcj od ... do ...


...,, np.:
Der
Der Unterricht dauert in der
der Rege!
Regel von
von 8 bis bis 14
14 Uhr.
Lekcje trwaj z reguy od 8 do 14. *

NACH

gdy marny
mamy do czynienia z nazw pastwa lub miasta w
w rodzaju mskim lub ni
jakim, np.:
Fahrst
Fhrst du nach Liechtenstein?
Liechtenstein?
Jedziesz do Liechtensteinu?

IIN
N

gdy wystpuje nazwa pastwa, ktra jest rodzaju eskiego, np.:


Ich fahre iibermorgen
bermorgen in die Schweiz.
Schweiz.
Pojutrze jad do Szwajcarii.

gdy komunikujemy wchodzenie lub zamiar wejcia do pomieszczenia, np.:


Ich gehe morgen inin den Klub.
Jutro pjd do klubu.

zu
ZU

gdy kto si zblia si do kogo lub do pomieszczenia, ale z jakich wzgldw nie
zamierza lub nie moe wej, np.:
Ich muss heute unbedingt zum Zahnarzt.
Musz dzisiaj bezwzgldnie pj do dentysty.
dentysty.

32

gdy okrelamy cel lub przeznaczenie, np.:
viel Zeit haben
Wie vie! haben wir noch Abfahrt des Zuges?
nach zur Abfahrt
De czasu mamy jeszcze do odjazdu pocigu?

gdy okrelamy wewntrzny stosunek do czego, np.:
Ich habe es nur aus Freundschaft zu dir gemacht.
gemach!.
Uczyniem to tylko z przyjani do ciebie.

Owiczenia wiczenia

wiczenie
wiczenie 13
Uzupenij zdania podanymi przyimkami: an, bis, in, in, nach, zu.
1.
1. Kommen Sie bitte . dasRednerpult.
b itte......das Rednerpult.
2.
2. Dieser Zug fahrt
fhrt nur .... Wien.
3.
3. Fahrst
Fhrst du schon nchste
nachste Woche ltalien?
W oche.....Italien?
4. Otto fiihrt
fhrt mmorgen dieGUS.
orgen.....die GUS.
5. Ich kom
komme Klub
m e...Klub mit.
mit.
6. Sandra lief
lief . ihrem Vater.
7.
7. Mein Va ter bleibt
Vater demSommer
bleibt.....dem Sommerin indem
demAusland.
Ausland.
8. Ich gehe nach
noch schnell . . Hause.
schnell.....Hause.
9. Gehen wir heu heute . demFriseur?
te....dem Friseur?
10. Bleibe
Bleibebei
beiuns
u n nachstenMontag.
s .. nchsten Montag.

wiczenie 14
wiczenie 14
Przyporzdkuj poszczeglne przyimki odpowiednim grupom zwrotw
zwrotw ii wyrae.

1. anan2. bis
1. 2. bis3. in
3. in4. nach
4. nach5. zu
5. zu
A.
dem Tanz auffordern dem Arzt gehen
. der Verftigung
Verfgung stehen dem Bahnhof fahren

B.
Hause gehen
Hause .. Frankreichfliegen
.......Frankreich fliegen
Ruhm streben

c.
. die Mongolei fahren denKlub
........den
. Klubmitkommen
mitkommen
. das Kino gehen

o.
D.
nur
n u r Bonn fahren . nachstenFreitag
............nchsten Freitagbleiben
bleiben
........... Weihnachtenim
.Weihnachten imAusland
Auslandbleiben
bleiben . Juliwarten
.............Juli warten

33
E.
einen Brief . ...... dieFirma
Brief.......die Firmaschreiben
schreiben sich ....... jdn.nicht
sich......jdn. nichtgewhnen
gewihnenknnen
konnen
sich ....... jdn. wenden
sich......jdn. wenden .denTisch
.......den Tischkommen
kornrnen

wiczenie 15 15
Przetumacz na jzyk niemiecki.
1.
1. i do dornu
domu
2. i do lekarza
3. jecha do dworca
4. lecie do Francji
5. podej do mapy
6. jecha tylko do Warszawy
7. jecha do Turcji
8. pozosta za granic do Boego Narodzenia
9. czeka do maja
10.
10. zaprosi do taca

2.6. Z Z -aus,
aus,mit,
- mit,von
von
Przyimek z na jzyk niemiecki mona tumaczy jako:

AUS

gdy wyraamy ruch ze rodka czego, np.:


Urn
Um wie vie!
viel Uhr
Uhr kommst
kommst du
du aus der Schule nach Hause zuriick?
zurck?
O ktrej wracasz ze szkoy do domu?
domu?

gdy okrelamy materia, z ktrego co si wykonuje, np.:


Ist dieser Uhrengiirtel
Uhrengrtel aus Leder?
Czy ten pasek od zegarka jest ze skry?

gdy podajemy powd zrobienia czego, przyczyn wewntrzn, np.:


Xavier hat es aus Verzweiflung gemacht.
Xavier zrobi to z rozpaczy.

gdy okrelamy czas danego wydarzenia, np.:


Aus welchem
welchem Jahrhundert stammt dieses Gemalde?
Gemlde?
Z ktrego wieku pochodzi ten obraz?

MIT
MIT

w znaczeniu 'razem z kim lub czym', np.:


Gehst du mit uns in
in den
den Klub?
Idziesz z nami do klubu?

34
gdy oznaczamy sposb robienia czego, np.:
Mit groBer
groer Freunde mochte
mchte ich es dir mitteilen.
chcialbyrn ci to zakomunikowa.
Z wielk radoci chciabym zakomunikowa.

VON
VON

gdy dan czynno wykonujemy z okrelonego kierunku (ale nie ze rodka), np.:
Nimm die Decke vomvom Tisch weg!
Zdejmij obrus ze stou!
..., np.:
tumaczc wyraenie z ... do ...,
Wie
Wie viel Kilometer sind von Warschau nach
sind es von nach Berlin?
Ile kilometrw jest z Warszawy do Berlina?

OR
VOR

(z blu)
sygnalizujc niezalen od naszej woli przyczyn, jak w wyraeniu vor (z
(ze strachu),
Schmerzen, vor Angst (ze strachu), np.:
Die Kranke schrie vor Schmerzen.
Chory krzycza z blu.

:wiczeniawiczenia

wiczenie 16
Uzupelnij
Uzupenij zdania odpowiednimi przyimkami.
1. Urn
Um wie vie]viel Uhr kommst du du morgen ..... der Schule nach Hause zuriick?
zurck?
2. Sind diese Schuhe .... Leder?
3. Nimm die Decke . . demTisch
Decke.....dem Tischweg!
weg!
4. Ich esse Sal a t diesem Teller, gut?
S alat....
5. Martha mtichte
mchte Orangensaft
Orangensaft.... .... der Flasche trinken.
6. Das Madchen
Mdchen war rot r o t ... Scham.
Scham.
7. Ich komme leider . leerenHnden.
leid er.....leeren Handen.
8. Was ist .... dir wieder los?
i s t
9. Die Blatter
Bltter begannen ........ den BaumenBumen zu fallen.
fallen.
10. Der
10. DerKranke
Krankeschrie schrie ....Schmerzen.
Schmerzen.
wiczenie 117
7
Przyporzdkuj przyimki odpowiednim grupom zwrotw
zwrotw ii wyrae.

1.
1. ausaus2. mit
2. mit3. von
3. von4. vor
4. vor
A.
.... ....Freude
........ Freudeweinen
weinen ........ Schmerzenschreien
. . . . Schmerzen schreien
........ Schamrot
Scham rotsein
sein

35
B.
sich ...... den Eltern verabschieden
verabschieden ...... demDach
...... dem Dachfallen
fallen
........
... .weitem
weitemkommen
komn1en jedem
jed . unsgut
em .....uns gutkommen
kornmen
c.
C.
demFenster
...... dem
Fenstersehen
sehen jdn. . derFassung
jdn.......der Fassungbringen
bringen
. .allen
.... allenKrften
Kraftenschreien
schreien etwas
etw . derNhe
as.....der Nahebeobachten
beobachten
D.
jdn.verlobt
.... jdn.
. verlobtsein
sein . groBerFreude
.....groer Freude
Freundenins
.....Freunden insKino
Kinogehen
gehen
wiczenie 18
Przetlumacz
Przetumacz na jzyk niemiecki.
1
1.. paka z radoci 6. spa ze stou
2. patrze z okna 7.
7. przybywa z daleka
3. wraca ze szkoy 8. by z kim zarczonym
zarczonym
4. je z talerza 9.
9. straci kogo z oczu
5. krzycze z blu 10.
10. umiera z tsknoty

PRZEZ -durch,
2.7. PRZEZ durch,liber,
- ber,von
von
Przyimek przez mona tumaczy w jzyku niemieckim na 3 sposoby jako:

DURCH

gdy si wyraa przechodzenie lub przejedanie przez co, np.:


Wir rniissen
mssen zuerst durch den
den Tunne
Tunnel fahren.
Najpierw musimy przejecha przez tunel.

opisujc dzielenie, np.:


Zehn durch zwei ist fiinf.
fnf.
Dziesi podzieli przez dwa jest pi.
pi.

gdy okrelamy sposb wykonywania czego (na wskro), np.:


Lasst
Lsst sich das durch Batt kopieren?
durch dieses Blatt kopieren?
Czy to da si skopiowa przez t kartk?

gdy okrelamy narzdzie stosowane do wykonania


wykonania czego, np.:
Die Burnen
Blumen wurden ihr durch einen Boten berreicht.
iiberreicht.
Kwiaty zostay jej przekazane przez goca.

w stronie czynnej
czynnej i biernej, gdy okrelamy sprawc, rodek lub sposb, dziki
ktrym czynno si dokonuje, np.:
U ber die vorgeplante Renovierungwurde
ber Renovierung wurde ich durch meinen Nachbarn benach
richtigt.
O planowanym remoncie zostaem poinformowany przez ssiada.

36
OBER

gdy wyraamy przechodzenie przez
przez co, czsto te w znaczeniu 'nad czym', np.:
np.
Muss ich noch tiber
ber die Brilcke
Brcke gehen?
Czy musz jeszcze przej przez most?

przy okrelaniu przekroczenia porcji czasu, np.:
Ober das letzte Jahr hat er Schulabschluss gemach!.
ber gemacht.
Przez ostatni rok skoczy szko.

VON

w stronie biernej, dla wyraenia waciwego sprawcy czynnoci, np.:
Soli
Soll das von Anke gemach!
gemacht werden?
werden?
Powinno to zosta zrobione przez Anke?

:>wiczeniawiczenia

wiczenie
wiczenie 1919
durch, ber,
Uzupenij zdania podanymi przyimkami: durch, i.iber, von.
von.
1. Sie rnilssen
mssen zuerst
zu erst.........den
denTunnel
Tunnelfahren!
fahren!
2. Z wOlf .... zwei
Zwlf zwei ist sechs.
3. Ich muss nochn o ch...... dieBrcke
...... die Brilckegehen.
gehen.
4. Der Kranke w wurde
u rd e ..... einemFacharzt
.....einem Facharztoperiert.
operiert.
5. Ich spreche .... die Nase. Nase.
6. Das Kind wurde .... den El tern gerufen.
Eltern
7. . .... Nachtist
7.........Nacht istesesWinter
Wintergeworden.
geworden.
8.
8. Die N Nacht . ....klrte
ach t.... klartesichsichwieder
wiederauf!
auf'
9. Der Einbrecher iist
9. s t..... derPolizei
.... der Poizeiverfolgt.
verfolgt.
10.
10. Der DerVerbrecher
Verbrecherwar war.... ....die
dieGrenze
Grenzegeflilchtet.
geflchtet.

wiczenie 20
wiczenie 20
Przyporzdkuj przyimki odpowiednim grupom wyrae ii zwrotw.

durch2. tiber
1. durch 2. ber3. von
3. von
A
A..
........
. .. . ..einem
einemSpezialisten
Spezialistenuntersucht
untersuchtwerden
werden ....... derPolizei
.........der Polizeiverfolgt
verfolgtsein
sein
.....
.........einem
einemFacharzt
Facharztoperiert
operiertwerden
werden

B
B..
. . . .. . die Grenze flilchten
flchten ...... die Wiese laufen
.... die Brticke
Brcke fahren

37
c.
c.
...... dieNase
......die Nasesprechen
sprechen ...... den Tunnel fahren
ehvas
etwas .... eigene Dummheit verlieren

wiczenie 2 1
I
Przetumacz na jzyk niemiecki.
1. by ledzonym przez policj 6. uciec przez granic
2.
2. przez noc 7. i przez las
3.
3. operowany przez lekarza specjalist 8. przeskoczy przez mur
4. i przez most 9.
9. mwi przez nos
5. jecha tunelem (przez tunel)
tunel) 10.
10. zosta zawoanym przez rodzicw
rodzicw

O D -seit,
2.8. OD von,ab
seit,von,
- ab
Przyimek od w jzyku niemieckim
niemieckim tumaczy si przede wszystkim przy pomocy
ktrego z trzech przyimkw ab, seit i von.

SEIT
gdy mwimy o czynnoci,
czynnoci, ktra trwa od jakiego czasu a do chwili obecnej,
obecnej, np.:
Seit gestem
gestem bin
bin ich in
in der
der Schweiz.
Od wczoraj jestem w Szwajcarii.

AB

gdy moment pocztkowy akcji naley do teraniejszoci lub przyszoci, np.:
Ab ersten Juli geht er zur Arbeit.
Od pierwszego lipca idzie do pracy.
pracy.

VON
oddajc polskie okrelenie trwania czynnoci od .... do ...,
., np.:

Wie viele Monate sind


sind es vom
vom April bis zum
zum Dezember?
Ile miesicy jest od kwietnia do grudnia?

VON
VON ..... BIS .....
. . . BIS . VOM . BIS
VOM .....B IS ZUM
ZUM ....

O Uwaga! Uwaga!
Aby bliej okreli punkt pocztkowy, po rzeczowniku lub przyswku po
winno si poda drugi przyimek.

38
VON . ... AUS (z) VON . . . ... ANIAB (od)

Np.:
N p .; Von
V on wo
w o aus
a u s fJihrst du nach
f h r s t du London?
n ach L ondon? Sk9d
Skd po jedzjesz do
pojedziesz do Londynu?
Londynu
:Von
Von Briissel
Brssel aus. Z Brukseli.
Von wo ab
ab// an soli
soll ich schreiben? Odkd mam zacz pisa?
Schreibe von hier ab
ab// an! Zacznij pisa z tego miejsca.
miejsca.

wiczenia wiczenia

wiczenie
wiczenie 2222
seit, von,
Uzupenij zdania podanymi przyimkami: seit, von, ab.
1. Klaus arbeitet bei u
1. uns . . . . dem1.l.Mai.
n s .....dem Mai.
2. Das Geschaft
2. Geschft ist . . ..77Uhr
i s t ........ Uhrbis bis1919Uhr
Uhrgeffnet.
geoffnet.
33. ........
......wann
wannbist
bistdu duhier? hier?
44. ........
......ersten
erstenJuli
Juliwerde
werdeich ichbeibeieucheucharbeiten.
arbeiten.
55. ........
......Montag
Montagwartewarteich ichauf aufdich.
dich.
6. Wie viele Mona Monate te sind es ... . . demAprikbis
e s .....dem Apri!biszum
zumDezember?
Dezember?
77. .....wo
.... woaus
ausfhrst
fahrstdu dunach nachPolen?
Polen?
8.
8 .....gestern
... gestembin binichichin inder derSchweiz.
Schweiz.
9. ... sofort.
9 ....sofort.
10. . ... wo ....
10........wo ....soll
soliich
ichschreiben?
schreiben?

wiczenie 23
Przyporzdkuj przyimki odpowiednim grupom zwrotw
zwrotw ii wyrae.

1.
1. seit 22.. von 3. ab
A
A.
..... sofort
.....sofort
.... zw eiten Mai
zweiten
. . heute
....
.... jetzt

B.
. ... .. dem letzten Winter im Krankenhaus liegen
.... .... einem Jahr krank sein
...... Montag warten
...... zwei
zwei Jahren
Jahren tot sein

39
c.
c.
.... dem Tisch aufstehen
aufstehen
.... morgens bis abends beschftigt
beschaftigt sein
einen Brief ....
.... einer Firma erhalten
erhalten
....
jdm. etwas verlangen

wiczenie 24
wiczenie 24
Przetumacz na jzyk niemiecki.
1.
1. Od maja nic nie syszaem o Klaudii.
Klaudii.
2.
2. Miaam urlop od poniedziaku do pitku.
pitku.
3. Moja babcia nie yje od roku.
4. Od dzi?
5. Pisz od tego miejsca!
6. Od nastpnego maja bd pracowa u ciebie, dobrze?
7. Od wczoraj jestem w Niemczech.
8. Od stycznia do maja jest 5 miesicy.
9.
9. Marta wstaje od stou.
stou.
10. Od
Odrana
ranadodowieczora
wieczorajestem
jestembardzo
bardzozajta.
zajta.

@ Podsumowanie
Podsumowanie

wiczenie I
Przetumacz
Przetumacz na jzyk polski podane grupy przyimkw synonimicznych.
1
1..an -- auf -- fi.ir
fr -- in
in -- zu
zu
2.
2. an -- auf -- in -- je -- nach -- von
3. an -- auf -- in -- zu
3.
4. an -- auf -- nach -- ii ber -- um
ber urn -- von
5. an -- bis -- in -- nach -- zu
6. ans
aus -- mit -- von -- vor
7. seit -
- von -- ab

wiczenie 2
Podaj polskie znaczenie przyimkw w
w zdaniach.
1. Ich erkannte dich an der Kleidung.
Kleidung.
2.
2. Hilda erbte vie!
viel Geld von der Mutter.
3. Der Hund geht auf dem Rasen.
4. Nach 10
10 Minu ten ist der Bus abgefahren.
Minuten abgefahren.
5. Klaus kommt zu mir erst nach 22 Uhr.
22 Uhr.
6.
6. Mein Opa muss diesen Sirup zweimal tglich
taglich je einen Teelffel
Teeloffel einnehmen.
7. Die Mutter gab ihren Kindern je eine Banane.
Banane.

40
. .
8. deinen
An d emenAugen sehe ich, <lass
dass du sehr mtide
mde bist.
9.
9. Meine Nachba rin ist nach schwerem Leiden gestorben.
Nachbarin gestorben.
10.
10. Bettina ging aufgeregt in ihrem Zimmer.

wiczenie 3
Podpisz ponisze ilustracje.
ilustraqe
. Uyj grup przy.1 m ko
przyimkw ' w synonimicznych.


5
4
3

41
9

wiczenie 4
Psotny chochlik pomiesza przyimki w
1 . Sterne auf dem H1mmel
1

in dem Rasen
2 . in
3
Himmel beobach

3. an dem Zimmer herumgehen


4. in Hause sem
4 sein
en.
beobachten, et
w poniszych wyraeniach. Uporzdkuj je.

-;:...
;
6
6. zu dem Mai
7 zu dem Frei
7.

9
tag
Freitag
8. aus Hause gehen
8
9. Saft von einem Glas trinken
5 an dem Bett gehen
5. 10 aus einem Teller essen
10.

wiczenie 5
w poniszych wyraeniach ii zwrotach. Uzupenij tabel.
Przetumacz przyimek auf w

auf
aufw znaczeniu'na'
w znaczeniu 'na' auf
aufw znaczeniu
w znaczeniu' po''
' po auf
aufww znaczeniu
znaczeniu'w'
'w' auf
aufww znaczeniu
znaczeniu'o'
'o'

a. auf eine Idee kommen


b. auf dem Rasen
c. sich auf den Weg machen
d. auf jdn. eiferschtig
eifersiichtig sein
e. auf den neuen Mantel der Nachbarin neidisch sein
f. einen schlechten Eindruck auf jdn.
jdn. machen
machen
g. jdn.
jdn. auf den Mund kiissen
kssen
h. auf den Bumen
Baumen herum klettern
i. auf dem Seil gehen
j. auf den Straen
Straflen herumbummeln
k. etwas auf diese Weise erledigen
I.
l. jdn. auf die Probe stellen
m. jdm. auf das Wort
Wart glauben
n. das Buch auf Seite 11 aufschlagen

42
wiczenie 6
Zaznacz waciw odpowied.
l.
1.......... gestembin
.gestem binich ichschonschonininBonn.
Bonn.
a. von
b. ab
c. seit
2. Gisela geht jeden Tag zur A Arbeit . . ... dieseBrcke.
rbeit.....diese Brticke.
a. von
b. mit
c. liber
ber
3. Das Kind isst . . . . einem Schlchen.
is s t.... Schalchen.
a. aus
b. vor
vor
c. von
4. Lisa trinkt Kakao .... . .. dem Becher.
a. mit
b. aus
c. von
von
5.
5. Pascal Bergmann geht g e h t... . . Arzt.
a. in dem dem
b. am
c. zurn
zum
6. Nicole geht sehr bose . ... Zimmerherum.
b se.....Zimmer herum.
a. auf dem dem
b. im
c. nach dem dem
7. Fra
Frau u Ganz wohnt . . ... Erdgeschoss.
w o h n t.....Erdgeschoss.
a. amam
b. auf dem dem
c. im
8.
8 .....SamstagSamstaggehe geheich ichmitmitAngelika
Angelikains Kino.
insKino.
a. im
b. am
c. auf dem dem
9. . . ..Januar
9 . . Januarist
istesesbei beiuns unsgewhnlich
gewomlichsehr sehrkalt.
kalt.
a. in
b. am
c. im
10. Der
Der Mann Mann gab
gab den WanderernWanderem .... . . . . ein Stckchen
Sttickchen Brat.
Brot.
a. auf
b. nach
c. je

43
wiczenie 77
Uzupenij przyimki.
1. an -- auf -- flir fr -- in -- zu
zu 5.
5. an -- bis -- in -- nach -- zu zu
a. . demersten
a.......dem erstenStock
Stockwohnen
wohnen a.
a......
.. den Tisch kommen
b . . . . .der
b...... derEcke
Eckewarten
warten b.
b......
.. dem Facharzt
Facharzt gehen
gehen
c. . heuteSchluss
c.......heute Schluss c.
c......
.. Spanien fliegen
d . . . eineIdee
d.......eine Ideekommen
kommen d . . . . . .... die Schweiz fahren
d......
e. demFrhstck
e......dem FrlihstilckMilch
Milchtrinken
trinken e. nur .... Krakau fahren
fahren
f. das Buch .... Seite 2 2 aufschlagen f. . Hause gehen
f.......
2. an -- auf -- in -- je -- nach -- von 6. aus -- mit -- von -- var
6. vor
a . . . . derStimme
a.......der Stimmeerkennen
erkennen a. . . . . . Sclunerzen
a........ Schmerzen schreien
Schmuck . derTante
b. den Schmuck.....der Tanteerben
erben b.
b...... . dem Schrank fallen

c . . . . . .dem
c........ demZimmer
Zimmerherumgehen
herumgehen c. . dem Fenster schauen
c.......
d.
d ........
dem demRasen
Rasen d. Apfel
pfel.... dem Baum pflcken
pflticken
e. die Arznei . einenTeelffel
A rznei.....einen Teelffel e. . Heimweh sterben
e........
einnehmen f. . weitem kommen
f....... kommen
f. . 10Minuten
f......10 Minutenfertig
fertigsein
sein 7. durch - - liber
ber -- von
von
3.
3. auf -- an -- in -- in a.
a......
.. den Tunnel fahren
fahren
a. . dasBett
a..........das Bettgehen
gehen b.
b......
.. die Brticke
Brcke fahren
b. . . . . .dem
b......... demGebirge
Gebirgesein sein c.
c......
.. den Wald gehengehen
c. jdn. denMund
jdn......den Mundkssen
kussen d . . . . . .... die Grenze fltichten
d...... flchten
d. . derReihe
d .......der Reiheseinsein e . . . . ..
e...... . . einem
einem Facharzt operiert
operiert werden
werden
e. . demJuni
e.......dem Junigeboren
geborenseinsein f. . . . . . . der Polizei verfolgt sein
f.........
f. . demFreitag
f.......dem Freitagabfahren
abfahren 8. seit -- ab -- von von
4. an - - auf -- nach -- il ber -- urn
ber um -- von a.
a......
.. sofort

a. eine
a........ eineSpende
Spendebittenbitten b. .. dem Tisch aufstehen
b...... aufstehen
b. vie! . . Kurtreden
v iel.....Kurt reden c. Mon
c.......,. Montag tag warten
warten
c. . demWeg
c.......dem Wegfragen
fragen d.
d........ .. drei Jahren tot sein
d. seinenFreund
d ......seinen Freunddenkendenken ee......
. . . ... morgens bis abends beschftigtbeschaftigt
e. ein Buch Buch.... Tierelesen
.Tiere lesen se
seinin
f. . .seinen
f...... seinenMannManneiferschtig
eiferstichtigsein
sein f. . . . . . . ersten Oktober geoffnet
f......... geffnet sein

wiczenie
wiczenie 88
Przetumacz na jzyk niemiecki zakoczenia zda.
1. Der Schiller
Schler schreibt eine schwierige Vokabel (na tablicy).
2. Frau Briesel wohnt (na 3 pitrze).
3. Ich erka1mte
erkannte dich (po glosie).
gosie).
4. Petra erbte (pikny dom po cioci).
5. Die Mutter ktisst
5. ksst ihren Sohn (w gow).
6. Ich bitte (o zrozumienie).
6.
7. Ines liest ein
ein Buch
Buch (o kwiatach).
8. Wir gehen heute (do lekarza).
9. Mark kommt (do klubu).
10. Steffen
10. Steffenfahrt
fhrt(do
(doParya).
Parya).

44
Wiczenie
wiczenie 9
Podaj przykady uycia przyimkw bliskoznacznych w zdaniach, gdy oznaczaj one:
1. na
na 2.2.po
po 3.3.ww 4.4.o o 5.5.do
do 6.6.z z 7.7.przez
przez 8.8.od
od
wiczenie
wiczenie I10
O
zwrotw z przyimkiem an w
Podaj jak najwicej przykadw zwrotw w jego poszczeglnych
znaczeniach.

AN-NA
AN-NA AN-W
AN-W AN-DO
AN-DO

AN-PO
AN-PO AN-O
AN-O

45
R ozdzia 3
Wyraenia idiomatyczne
i przysowia z przyimkami

un
lonllB^^^pSW w mit
Prapositionen
Prpositionen

3. 1 . AN
3.1. AN
mit
m Krften an die Arbeit gehen zabiera si do pracy z nowymi
it frischen Kraften silami
nowymi siami
an Boden gewinnen zyskiwa na znaczeniu
an Boden verlieren znaczeniu
verlieren traci na znaczeniu
Unter eigenem Dach schlaft
schlft man am sichersten.
Wszdzie dobrze, ale w dornu
domu najlepiej.
an allen Ecken und Enden sparen oszczdza na wszystkim
etwas auf der Zunge haben mie co na kocu jzyka
haben mie
an einem seidenen
seidenen (diinnen)
(dnnen) Faden (Fadchen; hangen wisie na
(Fdchen; einem Haar) hngen na wosku
keinen guten Faden (kein gutes Haar) an jdm. lassenlassen
nie zostawia na kim suchej
suchej nitki
herbeiziehen naciga
an den Haaren herbeiziehen
bis an den Hals (bis ii ber die Ohren) in
ber in Schulden stecken (verschuldet sein)
tkwi/ siedzie po uszy w dugach
tkwi/siedzie dugach
an Hand (anhand) von etwas na podstawie czego
jdm. an den Kragen gehen gardowa sprawa
jdrn. am Kragen packen dorwa kogo
jdm.

am Herzen liegen lee na sercu

47
am Kopf haben mie cay dom na gowie
das ganze Haus am

ans Licht (an den Tag) kommen wychodzi na jaw


etwas an die Luft gehen i na troch na powietrze
an den Mann bringen sprzedawa co, znajdowa nabywc na co
etwas an
etwas hngen zaniecha czego, porzuca
etwas an den Nagel hangen porzuca co
jdn. an der Nase herumfiihren
herumfhren wodzi kogo za nos
an einen toten Punkt gelangen (kommen) utkn w martwym punkcie
an der Reihe sein by nastpnym
Spiee schreien krzycze jak obdzierany ze skry
wie am Spiefle
an den Tag (ans Tageslicht) kommen (bringen) wychodzi na jaw (wyjania)

den Teufel an die Wand malen wywoywa wilka z lasu


Wanchnalen

fiinfte Rad am Wagen sein by pitym koem u wozu


das fnfte wozu
Narren erkennt man am vielen Lachen. Pozna
Narren Pozna gupiego po miechu
miechu jego.

wiczenia
wiczenia

wiczenie I
pomiesza! wyraenia idiomatyczne ii przysowia z przyimkiem an.
Psotny chochlik pomiesza
Uporzdkuj jje.
e.
1. mit frischen
frischen Kraften
Krften an die Arbeit
2. jdm an den Kragen
Kragen
a.
b.
verlieren
haben
ntu
3.
3. etwas an den Nagel c. schreien
W
schreien
4. das ftinfte
fnfte Rad am Wagen
Wagen d. gelangen
5.
5. an den Tag e. malen
6.
6. den Teufel an die Wand f. kommen
kommen
7. an einen toten Punkt g.
g- sein
sein

48
8. wie am Spielle
Spiee hangen
h. hngen
9.
9. auf der Zunge i. gehen
10. an Boden j. gehen

wiczenie 2
Przetumacz na jzyk niemiecki.
1.
1. by nastpnym 6.
6. wisie na wosku
2.
2. wodzi kogo za nos 7. naciga
naciga
3. zyskiwa
zyskiwa na znaczeniu 8.
8. nie zostawia na kim suchej nitki
suchej nitki
4. lee na sercu 9.
9. tkwi po uszy w dugach
5.
5. oszczdza na wszystkim 10. na podstawie czego
wiczenie 3
Uzupenij rodzajniki w
w odpowiednim przypadku.
1. an
a n ......Reihe
.... Reihesein sein
2. mit frischen Kraften Krften aann ..... Arbeitgehen
.....Arbeit gehen
3. an
a n ..... Luftgehen
.....Luft gehen
4. etwas an . . . Mannbringen
a n .....Mann bringen
5. etwas an ..... NageI hangen
. . . Nagel hngen
6. an ....... toten Punkt gelangen
7. das fiinfte
fnfte Rad an . . Wagensein
a n ......Wagen sein
8. an
a n .......Tag
... Tag kommen
kommen
9. an
a n ......Herzen
. ... Herzenliegenliegen
10.
10. den
denTeufelTeufelana n. ....Wand
. . Wandmalen malen

3.2. AUF
AUF
Ein Griinling
Grnling besser auf
auf dem
dem Tisch ais in der See ein
als in groller Fisch.
ein groer
Lepszy wrbel w garci ni gob na dachu.
auf dem absteigenden Ast sein pogarsza si, przybiera zy obrt
auf den Beinen sein by na nogach
Bildflche erscheinen pojawia si na horyzoncie
auf der Bildflache horyzoncie
bekommen obrywa, dostawa po gowie, po uszach
ein aufs Dach bekommen
steigen beszta
jdm. aufs Dach steigen beszta kogo

'^ j \ / "7 . . .
IW 91 i auf die Finger
jdm. auf patrze komu na
Finger sehen patrze na rce

49
Fen // Beinen stehen sta na wasnych nogach, by samodzielnym
auf eigenen Fiiflen
auf gutem
gutem Fufl
Fu le ben y na dobrej stopie, w zgodzie
leben
haben mie kogo /
jdm. (etwas) auf dem Gewissen haben / co na sumieniu
sumieniu
Grund gehen doj do sedna, zgbi istot sprawy
einer Sache auf den Grund
stimmen zgadza si co do joty
aufss Haar (haargenau) stimmen
auf
auf der Hand liegen by rzecz oczywist
oczywist
auf Herz und priifen dokadnie, gruntownie
und Nieren prfen gruntownie egzaminowa
auf dem
dem Holzwege sein by w bdzie
Hlle auf Erden haben mie pieko na ziemi
eine Holle
auf der Hut sein mie si na bacznoci
jdm. auf die Hiihneraugen
Hhneraugen (auf den Fu) treten nadeptywa komu na odcisk
den Fufl)
auf eine Idee kommen wpada na pomys
alles auf eine Karte setzen stawia wszystko na jedn kart
kart
ehrlich bis auf die Knochen sein by uczciwym do szpiku koci
nicht gefallen sein nie upada na gow // by nie w ciemi bitym
nicht auf den Kopf gefallen bitym
alles auf den Kopf stellen przewraca wszystko do gry nogami

....
den Nagel auf den Kopf treffen trafia w sedno

'>), der Jagd nach etwas sein polowa na co, gon


auf der i za czym
goni
'
.1w?
.

i> -
- --

auf seine Kosten kommen wychodzi na swoje


jdm. auf den Leim gehen dawa si nabiera
auf die Linie achten dba o lini
M und gefallen sein nie zapomina jzyka
nicht auf den Mund jzyka w gbie
jdm. auf die Nerven gehen dziaa na nerwy
spielen gra komu na nerwach
jdm. auf die Nerven spielen nerwach
Pfennig sehen by bardzo oszczdnym
auf den Pfennig
wie auf einer trkischen
tiirkischen Predigt
Predigt sitzen siedzie jak na tureckim kazaniu
auf den Riicken
Rcken (aufs Kreuz) fallen osupie, zdbie

.: '
jdm. auf Schritt und Tritt
Tritt folgen i za kim krok w krok

'1 . /,
. .

50
ku azf dem W a g a und mal dzrmxsr * r ~ r s v rxz razem .
-i- Srz auf der Zunge tragen rc ^ r . .*_

wiczenia
wiczenia

ie 4
* c z e n ie 4
Psotny chochlik pomiesza wyraenia idiomatyczne ii przysowia
przysowia z przyimkiem auf.
auf.
Uporzdkuj je.
1.
1. auf jdn.
jdn. einen schlechten Eindruck a. folgen
2. auf gu tern Full
gutem Fu b. setzen
3. nich!
nicht auf den Kopf c. sein
4. auf die Nerven d.
d. gehen
5.
5. ein aufs Dach e. leben
6.
6. auf der Hhe
Hhe f. gefallen sein
7. jdm. auf den Leim g. bekommen
8. alles auf eine Karte h. gehen
9.
9. den Nagel auf den Kopf i. treffen
10. jdrn. aufauf
jdm. Schritt und
Schritt Tritt
und Tritt j. machen
wiczenie 5
wiczenie
Uzupenij rodzajniki w w odpowiednim przypadku.
1. auf . . . . . .Hut
a u f...... Hutsein
sein 6.
6; auf ....... absteigenden Ast sein
2. alles auf ....
2. .... Kopf stellen 7. auf .....
... Bildflche
Bildflache erscheinen
a u f .....
3. auf . . . .Pfennig
Pfennigsehen
sehen 8. nich! auf ....
8. nicht .... Mund gefallen sein
4. jdm. auf ..... Hhneraugen treten
... Hiihneraugen 9.
9. auf ....
.... Idee kommen
5.
5. auf .... Haar stimmen 10. auf ....... Riicken
Rcken fallen

wiczenie
wiczenie 66
Przetumacz
Przetumacz na jzyk niemiecki.
1. nie upa na gow
gow 6.
6. dawa
dawa si komu nabra
2. nie zapomina jzyka w gbie 7. i za kim krok w krok
3. dokadnie
dokadnie egzaminowa 8. trafia w sedno
4.
4. by w bdzie
bdzie 9.
9. wychodzi na swoje
5.
5. by uczciwym do szpiku koci 10. nadepn komu na odcisk

3.3. AUS
AUS
den Augen verlieren traci
aus den traci z oczu
jdn. nicht aus den Augen lassen nie n.ie spuszcza kogo z oczu
Aus den Augen, aus dem Sinn. Co z oczu, to i z serca.
heiterem Himmel jak grom zz jasnego nieba
wie ein Blitz aus heiterem

SI
etwas aus dem Boden stampfen wydobywa co spod ziemi
aus eigener Erfahrung wissen zna z wasnego dowiadczenia
Ferne beobachten obserwowa z daleka
aus der Ferne

wie aus dem


dem Gesicht geschnitten
geschnitten
podobny jak dwie krople wody

saugen wyssa
sich etwas aus dem Finger saugen wyssa co z palca
sich kein Gewissen aus etwas machen nie mie skrupuw
jdn aus dem Gleichgewicht bringen wyprowadza kogo z rwnowagi
diesem Grunde z tego powodu
aus diesem

-

-
.
Katz aus dem
dem Haus, rtihrt
Myszy tacuj,
rhrt sich die Maus.
tacuj, gdy kota nie czuj.
Maus.

knnen nie potrafi zmieni wasnej natury


aus seiner Haut nicht kOnnen
dem gleichen Holze geschnitzt sein by ulepionym z tej samej gliny
aus dem
bringen przerywa komu tok rozumowania
dem Konzept bringen
jdm. aus dem
aus allen Kraften
Krften ze wszystkich si

aus voller Kehle // Brust singen piewa na cay gos

jdm. das Wort aus dem Mund nehmen wyjmowa komu sowa z ust
dem Mund
aus einer Nadel einen Rechen machen robi z igy widy
aus Neugier z ciekawoci
helfen wybawia z kopotw, biedy
aus der Not helfen
wie dem
dem Hund dem Rachen gezogen jak psu z garda
Hund aus dem

52
dem Rahmen fallen nie pasowa do caoci
aus dem

aus der Schule plaudern papla, zdradza tajemnic


sich etwas aus dem Sinn// Kopf schlagen wybija sobie z gowy
dem Sinn
Oberzeugung handeln dziaa z przekonaniem
aus berzeugung
aus diesen Worten
Worten schlieflen
schlieen z tych sw wnioskowa

:>wiczenia wiczenia

wiczenie 7
Psotny chochlik pomiesza wyraenia idiomatyczne ii przysowia z przyimkiem aus.
aus.
Uporzdkuj je.
1. wie dem Hund a. geschnitten
2. aus einer Nadel
Nade! b. aus dem Sinn
3. aus eigener Erfahrung
Erfahrung c. helfen
4. aus der Feme d. machen
5.
5. aus den Augen e. arbeiten
arbeiten
6. aus allen Kraften
Krften f. verlieren
verlieren
7. sich aus dem Staube g.
% beobachten
beobachten
8. aus der Not h. wissen
9.
9. aus den Augen i. einen Rachen machen
machen
10. wie aus dem Gesicht j.
) aus dem Rachen gezogen

wiczenie 8
Dokocz wyraenia idiomatyczne.
1. jdn. aus dem
dem Konzept .
Konzept.... 6. sich etwas aus dem Sinn ....
2. Kehle
aus voller K .
ehle..... 7. sich etwas aus dem Finger .
3. jdm. das Wort .
W o rt..... 8. wie ein Blitz aus ....
.
4. aus dem Rahmen .... . 9. Augen,
9. aus den A ugen,....
.
5.
5. aus der Schule ....
. 10. aus Oberzeugung
10. berzeugung......

53
wiczenie 9
Przetumacz na jzyk niemiecki.
1. wybi sobie z gowy 6.
6. wydoby z podziemi
2. by ulepionym z tej samej gliny 7. nie spuszcza kogo z oczu
3. natury
nikt nie potrafi zmieni swojej nai 8. dziaa z przekonania
przekonania
4.
4. nie mie skrupuw
skrupuw 9.
9. ulotni si
5. wyssa co z palca 10.
10. wybawi
wybawiz zkopotw
kopotw

3.4. BIS
BIS
bis bald d doo zobaczenia wkrtce
jdn. bis aufs Blut hassen miertelnie kogo nienawidzi
nienawidzi


/ I bis an die
die// zu den Knie reichen siga do kolan

ehrlich bis auf die Knochen sein by uczciwym do szpiku kocibis auf einen z wyjtkiem jednego

bis auf die Haut durchnassen przemaka do suchej nitki

ein Kampf bis aufs Messer walka na mier i ycie

bis ins letzte durchdenken rozwaa w najdrobniejszych szczegach


letzte durchdenken
bis ans Ende der Welt gehen i a na koniec wiata

54
vom Scheitel bis zur Sohle od stp do gw

bis dahin viel Wasser hinunter jeszcze wiele wody upynie


fliefSt noch vie!
dahin fliet

ewiczenia wiczenia

wiczenie I10
wiczenie O
Psotny chochlik pomiesza wyraenia idiomatyczne ii przysowia z przyimkiem bis.
Uporzdkuj je.
1. bis ins letzte a. auf einen
2. bis ans Ende der Welt b. bis aufs Messer
3. bis an die Knie c. hassen
hassen
4. bis auf die Haut d. durchnassen
5.
5. bis e. <gehen
gehen
6.
6. jdn. bis aufs Blut f. vie!
viel Wasser hinunter
7. vom Scheitel g. bis zur Sohle
8. ein Kampf h. bald
9.
9. bis dahin fliefSt
fliet noch i. reichen
10. bis j. durchdenken
durchdenken

wiczenie
wiczenie II II
Dokocz wyraenia idiomatyczne.
1. bis ins letzte .
letzte..... 6.
6. bis auf .
auf....
2.
2. bis ans Ende .
E n d e.... 7. jdn bis aufs .
a u fs.....
3.
3. bis zu den Knie .
K nie..... 8. bis dahin fliefSt
fliet noch .
noch .....
4. ein Kampf bis ..... 9.
9. bis auf die Haut .
H a u t....
5. vom Scheitel
Scheitel bis .
b is ..... 10. ehrlich bis auf die Knochen ....

55
wiczenie I 2
Przetumacz na jzyk niemiecki.
1. wiele jeszcze wody upynie
upynie 7. z wyjtkiem jednego
2.
2. walka na mier i ycie 8. przemokn do suchej nitki
3.
3. od stp do gw 9. rozway w najdrobniejszych
4. miertelnie kogo nienawidzi szczegach
5.
5. by uczciwym do szpiku koci 10. pj a na koniec wiata
6.
6. do zobaczenia
zobaczenia

3.5. DURCH
D U RCH
jdm. etwas durch die Blumen sagen nie mwi wprost, owija w w bawen
ein Gedanke schoss // fuhr mir durch den Kopf co strzelio mi do gowy

sich etwas durch den Kopf gehen lassen przemyle co

jes lc ze raz si zastanowi


noch einmal durch den Kopf gehen lassen jeszcze
durch das Feuer gehen skaka w ogie

sich durch Heill auszeichmen wyrnia si pracowitoci


Flei auszeichrnen pracowito

durch Kauf drog kupna


Liebe geht durch den Magen. Przez odek do serca.

Wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert


umkommen.
Kto mieczem wojuje, od miecza ginie.

56
durch Tatsachen iiberzeugen
berzeugen przekonywa faktami
wird man klug. Mdry Polak po szkodzie.
Durch Schaden wird

mit dem Kopf durch


durch die Wand wollen
wollen
chcie przebi gow mur

jdm. einen
einen Strich durch die Rechnung machen
krzyowa komu plany, miesza szyki

wiczenia wiczenia

wiczenie
wiczenie l13
3
Psotny
Psotny chochlik pomiesza wyraenia idiomatyczne ii przysowia
przysowia z przyimkiem
durch. Uporzdkuj je.
durch.
1
1.. ein Gedanke a. tiberzeugen
berzeugen
'K
2.
2. noch einmaJ
einmal durch den Kopf b. auf
'Kauf
3.
3. jdm. einen Strich c. wird man klug
klug
4.
4. durch das Feuer d. durch die Wand wollen
woJJen
5. jdm. etwas durch die BJumen
Blumen e. durch den Magen
Magen
6.
6. Liebe geht f. sagen
7. mit dem Kopf g. gehen
8. durch Schaden
Schaden h. durch die Rechnung machen
9.
9. durch i. gehen lassen
10.
10. durch Tatsachen
Tatsachen j. fuhr mir durch den Kopf

wiczenie l4
wiczenie 14
Dokocz wyraenia idiomatyczne.
1.
1. ein Gedanke
G edanke..... 6.
6. jdm. etwas durch die Blumen .
2.
2. noch einmal
einrnal durch den K
Kopf .
opf..... 7. jdm ein Strich
jdm. .
Strich....
3.
3. ddurch .
urch.... 8. sich etwas durch den K Kopf .
opf....
4. durch Schaden ..... 9. Liebe geht .
g e h t....
5. durch das Feuer .
Feuer..... 10.
10. mit dem Kopf durch ....
.

57
wiczenie I 5
Przetumacz na jzyk niemiecki.
1.
1. co strzelio mi do gowy
gowy 6.
6. przez odek do serca
2. zastanowi si jeszcze raz 7. owija w bawen
3. pokrzyowa plany 8.
8. drog kupna
4. skoczy w ogie
ogie 9.
9. chcie przebi gow mur
mur
5.
5. mdry Polak po szkodzie 10. przekonywa faktami

3.6. FUR
FR
Lehrer fiir
fr Deutsch nauczyciel jzyka niemieckiego
Facharzt fiir
fr Nasenkrankheiten sein by lekarzem-specjalist od chorb nosa

nich!
nicht fiir
fr Geld und
und gute
gute Worte za adne skarby

fiir
fr jdn. (etwas) die Hand ins
ins Feuer legen rczy za kogo, za co
ein Kapitel
Kapitel fiir
fr sich sein inna historia

Feuer Flamme fiir


Feuer und Flarnrne fr jdn. (etwas) sein
sein
pali si do czego, kogo

Wort fiir
fr Wort bersetzen
tibersetzen tumaczy sowo w sowo
fiir
fr jdn. gehen i za kogo
kogo

' "K'" '"''"'"" ll 'Y' m w;,,,,ym

GE-{j/
58
daftir
dafr sein by za
sich etwas ein filr
fr allemal merken zapamita to sobie

>
fiir
fr heute genug na dzisiaj dosy

wiczenia wiczenia

wiczenie
wiczenie 1616
Psotny chochlik pomiesza wyraenia idiomatyczne ii przysowia z przyimkiem fUr.
fr.
U porzdkuj je.
Uporzdkuj je,
1. nicht fiir
fr Geld und
und 6.
6. Feuer
Feuer und Flamme fiir
fr jdn. (etwas)
2. ein Kapitel fur
fr sich 7. fiir
fr jdn. die Hand ins Feuer
3. fur Wort
Wort fr 8. fiir
fr jdn.
4.
4. nichts dafor
dafr 9.
9. dafur
dafr
5.
5. sich etwas ein fr
for allemal 10. Facharzt
10. Facharztfur
frOhrenkrankheiten
Ohrenkrankheiten
a. sein kOnnen
e. knnen
b. gehen f. gute Worte
c. legen tibersetzen
g. bersetzen
d. merken

wiczenie
wiczenie I17
7
Dokocz wyraenia idiomatyczne.
1. ein KKapitel .
apitel...... 6. fiir
6. fr jdn. die Hand .....
2.
2. Wort fiir
fr Wort .
W o rt.... for jdn.......
7. fr jdn.
3.
3. Facharzt for fr ..... nichts ddafiir
8. nichts .
af r.....
4.
4. Lehrer
Lehrer furf r ..... 9. Feuer und
9. und Flamme .
Flam m e.....
5. fiir h
fr heute .
e u te ..... 10. sich etwas fur
10. fr allemal
allem al.....

wiczenie
wiczenie 118
8
Przetumacz na jzyk niemiecki.
1.
1. to jest inna
inna historia
historia 6.
6. pali si do czego
2. za adne skarby
skarby 7. rczy za kogo
3. i za kogo 8. na dzi dosy
4. tumaczy sowo w sowo 9. by nauczycielem jzyka rosyjskiego
5.
5. nie by temu winnym
winnym 10.
10. by lekarzem-specjalist od chorb garda

59
3.7. I N
iim
m Anzug sein nadciga
jdn. in Atem halten trzyma kogo w napiciu
napiciu
ins Auge (in die Augen) fallen/ springen wpada w oko, zwraca
fallen / springen zwraca na siebie uwag
jdm. ein Dorn im Auge sein by komu sol // cierniem w oku
im Bilde sein orientowa si w czym
jdn. ins Bockshorn jagen zapdza kogo w kozi rg
in den Erdboden
in versinken zapada si pod ziemi
Erdboden versinken
in einem Fach zu Haus sein dobrze si na czym zna
in zna

o o

im Gnsemarsch
Gansemarsch gehen i gsiego
gsiego

gehen wpada w czyje sida


jdm. in die Falle gehen
jdn. in die Flasche stopfen nabija kogo w butelk
butelk
und Freundschaft auseinander gehen rozstawa si w zgodzie
in Frieden und zgodzie
jdm. ins Gesicht lachen mia si w ywe oczy
jdm. ins Gewissen reden przemawia komu do sumienia
bringen wpdza kogo do grobu
jdn. ins Grab bringen
im Grollen einkaufen kupowa hurtem
Groen einkaufen hurtem
groen und ganzen oglnie rzecz biorc
im grollen

im Geld schwimmen opywa w pienidze

in die Haare geraten bra si za by


einander in
in die Hand nehmen bra nogi za pas
die Beine in
siebten Himmel sein by w sidmym niebie
im siebten
im
in Hiille
in Hlle und Fulle w brd, pod dostatkiem
und Flle dostatkiem
in die Jahre kommen starze si
in
im Kampf stehen toczy walk
im
in der Klemme sitzen znajdowa si w potrzasku
in

60
in den Himmel heben wychwala kogo pod niebiosa
j dn. in
jdn.

in Kraft sein obowizywa


in Kraft treten wchodzi w ycie
Lnge ziehen zwleka z czym
etwas in die Lange
tiefem Leid sein by w gbokim smutku
in tiefem
in
sich im besten Lichte zeigen pokazywa si z jak najlepszej strony
etwas im rosigen Licht sehen patrze na co optymistycznie
in erster Linie przede wszystkim, w pierwszym rzdzie
in der Luft liegen wisie w powietrzu
in
die Zunge imim Maul vergessen zapomina jzyka w gbie

jdm. im Lichte ste!len zawadza, sta na drodze

Einem geschenkten Gaul sieht man nicht ins Maul.


Darowanemu koniowi
koniowi w zby si nie zaglda.
Morgenstunde hat Gold im Munde. Kto rano wstaje, temu Pan Bg daje.
Morgenstunde
Mancher hat das Evangelium
Evangelium im Munde und und den Teufel im Herzen.
Herzen.
Modli si pod figur, a diaba ma za skr,
skr.
alles in der Nase haben mie wszystko w nosie
Treue Freunde in der Not gehen hundert auf ein ein Lot.
Prawdziwych przyjaci poznaje si w biedzie.

die Katze im Sack kaufen kupowa kota w worku

61
jdm. einen Floh ins Ohr setzen zabija komu wieka
Da liegt der Hase im Pfeffer Hund begraben). Tu ley pies pogrzebany,
Pfeffer (der Hund pogrzebany.
stehen by w cenie
hoch im Preis stehen
nicht mal mit der Zehe im Schuhe winken nie kiwn palcem w bucie
wie in den Schuhen gestorben umar w butach
ein
ein Haar in
in der Suppe finden mie zastrzeenia
fiihlen czu si jak ryba w wodzie,
sich wie ein Fisch im Wasser fhlen wodzie, by w swoim J"'ole
ywiole

wiczenia wiczenia

wiczenie
wiczenie 19
19
in.
Psotny chochlik pomiesza wyraenia idiomatyczne i przysowia z przyimkiem in.
Uporzdkuj je.
1. jdn. in Atem a. gehen
2. in die Augen b. versinken
3. im Bilde c. jagen
4. die Zunge im Maul d. winken Ar r
5.
5. alles in Nase e. stopfen \
6.
6. jdn. in die Flasche f. haben ,%
7. nicht mal mit der Zehe im Schuhe g. vergessen i J /,
8.
8. jdn ins Bockshorn h. se in
sein
9.
9. in den
den Erdboden i. faIlen
fallen
10. im Gansemarsch
Gnsemarsch j. halten
halten ^
wiczenie 20
wiczenie 20
Uzupenij rodzajniki w odpowiednim przypadku.
1. Herr in i n .......
. . . . .Haus
Haussein sein 6.
6. jdm. in .... . . Gesicht lachen
2. in ....
. . . . siebten Himmel sein 7. sich in . . . . . bestenLichte
i n .....besten Lichiezeigen
zeigen
3. in ...
. . . Jahre
Jalue komrnen
kommen 8. in ....
. . . . Luft liegenliegen
4. die Katze in .... . . . . Sack ka ufen
kaufen 9.
9. jdn. in ..... . . . Grab bringen
5. in .....
. . . Klemme sitzen 10. jdm. einen Floh in ..... . . . Ohr setzen
setzen
wiczenie 2 11
Przetumacz na jzyk niemiecki.
1. by komu sol w oku 6.
6. ntla si w ywe oczy
mia
2.
2. by w swoim ywiole 7. oglnie biorc
3. zabi komu wieka
wieka 8. w brd
4. opywa w dostatki 9.
9. przede wszystkim
wszystkim
5. nie kiwn palcem w bucie 10. patrze na co optymistycznie

62
3.8. MIT
etwas mit Absicht un robi co umylnie
tun robi umylnie
mit einem
einem blauen
blauen Auge davonkommen wykrca si sianem

jdn. mit offenen


offenen Armen aufnehmen
auf nehmen
przyjmowa kogo z otwa rtymi ramionami
otwartymi ramionami

mit
m it dem link en (falschen, verkehrten) Bein /
linken aufstehen wstawa lew nog
FuB aufstehen
/ Fu
nich!
nicht mal ein Hund hinkendem Bein pies z kulaw nog
Hund mit hinkendem
sich mit fremden
fremden Federn schmcken stroi si w cudze pirka
Federn schmiicken
m it dem Feuer spielen igra z ogn
mit iem
ogniem
mit
m it einem Gedanken liebugeln nosi si z myl
Gedanken liebaugeln
sich jdm. mit Haut und verschreiben oddawa si komu bez reszty
und Haaren verschreiben
mit ganzem Herzen dabei sein sprzyja caym sercem
mit pracowa pen par
m it Hochdruck arbeiten pracowa
mit den Hunden
Hunden behangen w iesza na kim psy
behngen wiesza

mit jdm. ein Hiihnchen zu rupfen


Hhnchen zu haben
rupfen haben
mie z kim na pieku

mit
m it den
den Hiihnern
Hhnern aufstehen
auf stehen wstawa z kurami (wczenie)
mit Kind und
und Kegel rodzin
Kegel// mit Sack und Pack z ca rodzin
mit dem durch die Wand wollen chcie przebi
dem Kopf durch przebi gow mur
mur
mit Lust und
und Liebe z zamiowaniem
zamiowaniem

mit offenen Karten spielen gra w otwarte karty

63
mit einem Mal nagle
mit Mann und MaMausus z ca zaog
it langer Nase abziehen odchodzi z kwitkiem
mit
m

- -

__.
',', ..
\ 'Jl mit
m und Not z wielkim trudem
Miihe und
it Mhe trudem // ledwo

\'-.

und Tat beistehen pomaga sowem i czynem


mit Rat und czynem
mit jdm. ins Reine kommen dochodzi z kim do porozumienia
porozumienia
die Katze mit dem Schwanz verdrehen wykrca kota ogonem
ogonem
mit vollen Segeln pen par

ein Buch mit sieben Sigeln sein by otwart


otwart ksig

m it einem Wort jednym sowem


mit
sndigen nie grzeszy rozumem
nicht mit dem Verstand siindigen
mit seinem Verstand/ Kunst am Ende sein nie wiedzie, co dalej robie
Verstand / mit seiner Kunst robic
Wssern gewaschen sein kuty na cztery nogi
mit allen Wassern
Eile mit Weile piesz si powoli
m it der Zeit gehen i z postpem
mit postpem
Mit der Zeit vergisst man's Leid. Czas jest najlepszym lekarzem.

wiczenia wiczenia

wiczenie 22
wiczenie 22
Psotny chochlik pomiesza wyraenia idiomatyczne i przysowia z przyimkiem mit.
mit.
Uporzdkuj
Uporzdkuj je.
1
1..die Katze mit dem Schwanz a. abziehen
2.
2. nicht mit dem
dem Verstand b. dabei sein
3.
3. mit den Hunden c. davonkommen
davonkommen

64
4. nicht mal ein Hund
Hund d.
d. mit
mit hinkendem Bein
5.
5. dem linken Bein
mit dem e. stindigen
sndigen
6.
6. mit einem blauen Auge f. aufstehen
7. es mit Freund und
und Feind g. halten
8. mit ganzem Herzen
Herzen h. aufstehen
9.
9. mit den Htilmern
Hhnern '1 k i. behangen
behngen
10. mit langer Nase j. verdrehen
wiczenie
wiczenie 23
23
Dokocz wyraenia idiomatyczne.
1.. etwas
1 etwas mit Absicht
Absicht.... . 6.
6. sich mit fremden Federn .....
2. mit Mhe
Mtihe und .
u n d ..... 7. mit Hochdruck .
H ochdruck.....
3. mit Lust und ..... 8. mit Mann und ....
.
4. jdn.
4. jdn . mit offenen
offenen Armen ..... 9. mit einem Gedanken ....
.

5. ein Buch mit sieben


5. sieben...... 10. mit langer Nase ....
.

wiczenie 24
wiczenie 24
Przetumacz na jzyk niemiecki.
1. nie
nie grzeszy rozumem
rozun1em 6.
6. igra z ogniem
ogniem
2. wykrca kota ogonem
ogonem 7. gra w otwarte karty
karty
3. z zamiowaniem
3. 8. chcie przebi gow mur
4. jednym sowem 9.
9. odej z kwitkiem
kwitkiem
5.
5. nagle lOi>
!0. z ca rodzin
rodzin

3.9. NACH
NACH
etwas ganz nach Belieben machen robi wedug upodobania
Ma liegen lee jak ula!
wie nach MafS ula

sich nach der Decke strecken


strecken
dostosowywa si do okolicznoci

nach dem Gehor


Gehr spielen
spielen gra ze suchu
suchu

65
nach N oten spielen gra jak z nut
Noten
die Dinge nicht nach dem Schein beurteilen nie sdzi rzeczy po pozorach

Viele Wege
Wege fiihren
fhren nach Rom.
Wszystkie drogi prowadz do Rzymu.

nach Wunsch gehen odby si wedug yczenia // po myli


je nach Wunsch wedug yczenia
dem anderen jeden po drugim
einer nach dem drugim

wiczenia
wiczenia

wiczenie 25
wiczenie 25
Psotny chochlik pomiesza wyraenia idiomatyczne i przysowia z przyimkiem nach.
nach.
Uporzdkuj je.

1. nach Noten
1. Noten a. beurteilen
2.
2. nach dem Gehr
Gehr b. nach Rom
3.
3. etwas ganz nach Belieben c. strecken
4.
4. wie nach MaB
Ma d. nach Wunsch
5. nach Wunsch e. den1
dem anderen
anderen
6.
6. einer nach f. gehen
7. je g. liegen
8.
J'e
8. sich nach der Decke
m y iJ k h. machen
9.
9. viele Wege fiihren
fhren r? i. spielen
10. die Dinge nicht nach dem Schein
10. j. spielen

wiczenie
wiczenie 26
26
Dokocz wyraenia idiomatyczne.
1. nach Noten .
N o ten ..... 6.
6. einer nach .....
2.
2. nach dem
dem Gehr .
G ehr..... 7. je nach .
jenach....
3. eetwas
twas ganz nach Belieben ....
. 8. die Dinge nach dem Schein .
4.
4. wie nach MaB
Ma ..... 9. sich nach der Decke ....
.
5.
5. nach Wunsch .... . 10. Viele Wege fhren
fiihren ....
.

66
wiczenie 27
wiczenie 27
Przetumacz na jzyk niemiecki.
1.
1. Wszystkie drogi prowadz do Rzymu. 6. odby si po myli
2. dostosowa si do okolicznoci 7. lee jak ula
3. wedug yczenia 8.
8. robi wedug upodobania
upodobania
4. nie sdzi rzeczy po pozorach 9. gra
gra ze suchu
5. drugim
jeden po drugim 10.
10. gra jak z nut
nut

3. 1 0. UM
3.10. UM
Auge urn um Zahn. Oko
um Auge, Zahn urn Oko za
za oko,
oko, zb za
za zb.
zb.

jdm. urn fallen rzuca si komu na szyj


um den Hals fallen

urn ein Haar o may wos


um
viel L3.rm nichts wiele haasu
urn nichts
Lrm um haasu o nic
nic

urn jjds.
um anhalten prosi o czyj rk
ds. Hand anhalten

jeden Preis za wszelk cen


urn jeden
keinen Preis za adn cen
urn keinen
um

urn Wort bitten prosi o gos

um alles in der Welt za nic na wiecie


nicht urn
sich den Wind
den W urn die Nase wehen lassen przewietrzy si, pozna wiat
ind um wiat

67
wiczenia
wiczenie
wiczenie 28
28
Psotny chochlik pomiesza wyraenia idiomatyczne i przysowia z przyimkiem um.
Uporzdkuj je.
l
1.. Auge
Auge urn
um Auge a. bitten
bitten
2. urn
um b. wehen lassen .
3.
3. jdm. um
urn den Hals c. in der Welt w


4. urn
um jds. Hand d. keinen Preis
5. urn die Ohren
sich die Nacht um e. jeden Preis ,,.
-
6. urn
um f. schlagen "'
7. urn
um g. anhalten
anhalten .
8.
8. nicht urn
um alles h. fallen
9.
9. sich den Wind um
urn die Nase i. ein Haar
Haar
10. urns
ums Wort j.j. Zahn urn
um Zahn

wiczenie
wiczenie 29
29
Dokocz wyraenia idiomatyczne.
1.
1. Auge urn
um A Auge ..
u g e..... 6. urn jeden
je d e n ......
2
2.. um
um ein
e in ...... urn
um keinen
7. keinen.... .
3. jdm. um
urn den Hals ..... 8.
8. nicht urn
um alles .... .
4.
4. urn
um jds. Hand .
H a n d ..... 9.
9. sich den
den Wind
Wind urn um die Nase .
5. sich die Nacht um urn die Ohren ..... 10. ums Wort .
W o rt.....
wiczenie 30
wiczenie 30
Przetumacz na jzyk niemiecki.
l
1..oko za oko, zb za zb 6. za adn cen
2. o may
rnaly wos 7. za wszelk cen
3. prosi
3. gos
prosi o gos 8.
8. robi z nocy dzie
4. pozna wiat 9.
9. rzuca
rzuca si
si komu
komu na
na szyj
szyj
5. za nic na wiecie 10. prosi o czyj rk

3.11 1i.. OBER


3. BER

sich iiber etwas Gedanken machen martwi si o co


ber

68
ber den Berg sein mie najgorsze za sob
iiber
ber Fehler machen robi bd na bdzie
Fehler iiber
jdm.
jdm. ist eine Laus ber Leber gelaufen co komu ley na wtrobie
iiber die Leber wtrobie

etwas iibers Knie brechen


bers robi co na kolanie

iiber Nacht nagle, z dnia na dzie


ber Nach!
iiber
ber jdn. die Nase riimpfen
rmpfen krci nosem na kogo
ber die Ohren in Schulden stecken tkwi po uszy w dugach
bis iiber dugach


Jl) ;ru.. ""' 0'" "'"'" M'""'"og

c;1iil
bis iiber errten czerwieni si po uszy
ber die Ohren errten
iiber
ber etwas Rechenschaft ablegen / geben skada z czego sprawozdanie
Rechenschaft ablegen/ sprawozdanie
iiber seine Verhaltnisse
ber leben y ponad stan
Verhltnisse Ieben stan

sich bis iiber


ber die Ohren
Ohren in jdn. verlieben
verlieben
zakocha si w kim po uszy

Wunder
W under ii W under geschehen dziej si cuda
ber Wunder
ber
Die Zunge
Zunge hinter den Zahne
Zhne zu halten
halten ist eine Tugend
Tugend iiber
ber alle Tugenden.
Jest
Jest to cnota
cnota nad
nad cnotami
cnotami trzyma
trzyma jzyk
jzyk za zbami.
zbami.

69
wiczenia
wiczenie 331
wiczenie
Psotny chochlik pomiesza wyraenia idiomatyczne i przysowia z przyimkiem ii ber
ber
Uporzdkuj je.
1. tiber
ber etwas Rechenschaft a. hauen
hauen
2. tiber
ber seine Verhltnisse
Verhaltnisse b. rtimpfen
rmpfen
3. Fehler tiber
ber Fehler c. brechen
4. Wunder tiber
ber Wunder d. in Schulden stecken
tiber den Berg
5. ber e. machen
tiber etwas Gedanken
6. sich ber f. sein
sein
7. bis ber
tiber die Ohren
Ohren g.
geschehen
8. etwas tibers
8. bers Knie h. machen
machen
9. tiber
9. ber jdn. die Nase i. leben
leben
10. jdm. tibers
bers Ohr
Ohr i ablegen
j-

wiczenie 32
wiczenie 32
Dokocz wyraenia idiomatyczne.
1. sich bis Ober
ber die O
Ohren .
h ren ..... 6. Fehler ber
Ober Fehler
Fehler......
2. jdm Obers
jdm bers Ohr .
O h r...... 7. Wunder Ober .
b e r.......
3. etwas bers
Obers Knie ..... 8.
8. liber
ber den Berg .... .
4.
4. Ober jdn die Nase
ber jdn .
N ase..... 9.
9. Ober
ber etwas Rechenschaft
Rechenschaft .
5.
5. bis ber
Ober die Ohren
Ohren ..... 10 liber
ber seine
seine Verhaltnisse
Verhltnisse ...

wiczenie 33
wiczenie 33
Przetumacz na jzyk niemiecki.
1. nagle, z dnia na dzie11
dzie 6. robi bd na bdzie
2.
2. zakocha si w kim po uszy 7.
7. martwi si
3. zaczerwieni
zaczerwieni si
si po uszy 8. y nad stan
8.
4.
4. zrobi co na kolanie 9. nabra kogo
9.
5.
5. dziej si cuda
cuda 10. krci nosem na kogo

70
3. 1 2. VON
3.12. VON
luft nicht davon. Robota nie zajc, nie ucieknie,
Arbeit lauft ucieknie.
jdm. etwas von den Augen ablesen zgadywa czyje yczenia
sich ein Bild von etwas machen wyrabia sobie zdanie o czym
czym

jdm. die Maske vom reien demaskowa kogo


vom Gesicht reillen

von der Bildflache verschwinden znika z horyzontu


Bildflche verschwinden horyzontu
getroffen stehen sta jak raony piorunem
wie vom Blitz getroffen piorunem
wie vom Blitz (Schlag) getroffen jak gromem raony
raony

von einem
einem anderel\
anderen Standpunkt sehen
se hen
spojrze zz innego punktu widzenia
widzenia

von Dorf zu Dorf ze wsi do wsi


mir fiel
fiel ein Stein vom 1ni z serca
vom Herzen kamie spad mi
ganzem Herzen z caego serca
von ganzem
von Jahr zu Jahr z roku na rok

von Kopf bis FuB od stp do gw

von Land zu Land z kraju do kraju


absparen odejmowa sobie od ust
sich etwas vom Munde absparen
von Ort zu Ort z 1niejsca
miejsca na miejsce

71
von groer Wichtigkeit sein by bardzo wanym

knnen mc duo o czym opowiada


von einer Sache ein Lied singen kOnnen
nicht Stelle kommen nie rusza
nicht von der Stelle rusza z miejsca
von Stunde zu Stunde z godziny na godzin
Wenn dann kommt er. o wilku mowa
W enn man vom Teufel spricht, dann
von Zeit zu Zeit od czasu do czasu
czasu

:> wiczenia wiczenia

wiczenie
wiczenie 34
34
von.
Psotny chochlik pomiesza wyraenia idiomatyczne i przysowia z przyimkiem von.
Uporzdkuj je.

1. von groJSer
groer Wichtigkeit a. bis FuJS
Fu
2. wie vom Blitz getroffen b. absparen .rt
3.
3. von ganzem Herzen c. kommen


4. von einem anderem Standpunkt d. reiJSen
reien Mjv i
,,.
5.
5. von Zeit e. nehmen NjJ
-
s
6.
6. kein Blatt vor den Mund
Mund f. zu Zeit ' K"' j
7. jdm. die Maske vom Gesicht g. sehen y j / t.
8.
8. nich!
nicht von der Stelle h. gratulieren
gratulieren
9.
9. sich etwas vom
vom Munde
Munde i. stehen
10. von Kopf
Kopf j. sein

wiczenie 35
wiczenie 35
Dokocz wyraenia idiomatyczne.
1.
i. von Ja
Jahr
h r....... 6. nicht von der Stelle .
Stelle.....
2
2.. jdm. etwas von den Augen
A u g en ....... Kopf
7. von K .
opf......
3.
3. sich ein Bild .
B ild..... 8.
8. von einer Sache ein Lied ... .
4. von der Bildflache .
Bildflche..... 9. von ganzem Herzen .... . . ..
5.
5. sich etwas vom M Mund .
u n d ..... 10. von groJSer
groer Wichtigkeit
W ichtigkeit.... .

72
wiczenie 36
wiczenie 36
Przetumacz na jzyk niemiecki.
1. odejmowa sobie od ust 6.
6. kamie spad mi z serca
2.
2. gw
od stp do gw 7. z godziny na godzin
3.
3. jak gromem raony
raony 8.
8. robota nie zajc
4.
4. zgadywa czyje yczenia 9. nie rusza
rusza zz miejsca
1niejsca
5. z roku na rok 10. zdemaskowa kogo

3. 1 3. V
3.13. VOR
OR
kein Blatt vor den Mund
M und nehmen ogrdek
nehm en mwi bez ogrdek

sich den
den Bauch vor Lachen halten
halten
pka ze miechu, trzyma si za boki

soli den Tag nicht vor dem


Man soll Ioben.
dem Abend loben.
Nie
Nie mw
mw hop, zanim
zanim nie przeskoczysz. Ni chwal dnia
przeskoczysz. // Nie dnia przed zachodem soca.
soca.

Tr setzen wyrzuca kogo za drzwi


jdn. vor die Tiir

vor Neid blass


blass// gelb/ grn werden bledn
gelb / grtin blednc /zielenie //kn
kn z zazdroci
zazdroci

vor Wut // vor Arger rot sein czerwienie ze zoci


rger

Scheuklappen vor den Augen haben mie klapki na oczach


jdm. die Ttir zamyka komu
Tr vor der Nase zuschlagen zamyka drzwi przed
komu drzwi przed nosem
nosem

73
wiczenia
wiczenie 37
wiczenie 37
Psotny chochlik pomiesza wyraenia idiomatyczne i przysowia z przyimkiem vor.
Uporzdkuj je.
1. Man soll den Tag a. rot werden
2.
2. sich den Bauch b. vor der Nase zuschlagen
zuschlagen
3.
3. vor Neid r*5 c. setzen
4.
4. Scheuklappen ^ d. vor den Augen haben
haben
5. Ti.ir
jdn. vor die Tr y T y l JI \ e. gelb werden
werden
6.
6. jdm. die Ti.i
Trr /r f. vor Lachen halten
halten
7. vor Wut ^ g nich!
nicht vor dem Abend Jo ben.
loben.
wiczenie
wiczenie 38
38
Dokocz wyraenia idiomatyczne.
1.
1. Man
Man soll
soll den
den TTaga g ......
. 5. Scheuklappen .....
2. vor Wut .
W u t..... 6. sich den Bauch.....
Bauch .
3.
3. jdm. die Ti.ir
Tr vor der Nase ....
. 7. vor Neid .
Neid....
4. jdn.
jdn. vor die
die Ti.ir .
T r.....
wiczenie
wiczenie 39
39
Przetumacz na jzyk niemiecki.
1.
1. nie zmruy oka 5.
5. bledn
blednc z zazdroci
2. poczerwienie ze zoci
2. 6. nie chwali dnia przed zachodem soca
3.
3. mie klapki na oczach 7. pka ze miechu
4. wyrzuci
wyrzuci kogo
kogo za
za drzwi 8.
8. zamkn komu drzwi przed nosem

3.
3 . 11 4.
4 . ZU
z u
Gut Gut pienidz robi pienidz
Gut will zu Gut
nicht zu Atem kommen nie mie chwili wytchnienia
nich!
zu Bet
Bett gehen i do ka

jdm. zur Last fallen by


by komu
komu ciarem
ciarem

74
jdm. // etwas zum
zum alten Eisen werfen
werfen
odsuwa kogo /co
/ co poza nawias, wyrzuca na szmelc
Fu gehen i pieszo
zu FuE
jdm.
jdm. etwas zum heraushngen wyazi komu bokiem
zum Hals heraushangen bokiem
jdrn. Hlle machen zatruwa komu ycie
jdm. das Leben zur Holle ycie
Kampf auffordern wyzywa
jdn. zum Kampf wyzywa kogo do walki, na pojedynek


:
.\,(;T> .',::
,...,
jdm. etwas zur Last legen wini kogo za co

Kchinnen gibt, dart


Wo es sechs Kochinnen dort gibt es nicht zu essen.
essen.
Gdzie kucharek sze, tam nie ma co je.
wie ein Ochse zur Konigskutsche passen pasowa jak w do karety
Knigskutsche passen karety
zum
zum Lachen sein miechu warte

Was hat der Lebkuchen zur Miihle?


Mhle?
Co ma piernik do wiatraka?

Ohren kommen doj do czyi uszu


jdrn. zu Ohren
jdm.
zum Pelzmantel passen pasowa jak kwiatek do koucha
wie eine Blume zum

etwas zu Papier bringen co napisa

Zurn niemand zu alt. Na nauk nigdy nie jest za pno.


Zum Lernen ist niemand
jdn. zu Rate ziehen zasiga czyje rady
rady
jdn. zur Rechenschaft ziehen pociga do odpowiedzialnoci
zur Sache kommen przechodzi do rzeczy
rzeczy
Verstand kommen nabiera rozumu
zu Verstand rozumu

75
jdn. zum Pferd machen robi kogo w konia

zu Wort kommen dochodzi do gosu


zu gosu
zum Ziei
zum fhren prowadzi do celu
Ziel fiihren

wiczenia
wiczenia

wiczenie 40
wiczenie 40
Psotny chochlik pomiesza wyraenia idiomatyczne i przysowia
przysowia z przyimkiem zu
zu
Uporzdkuj je.
1.
1. zu Ful5
Fu a. kommen
2. nich!
nicht zu Alem
Atem b. sein
3. jdn. zu Rate c. gehen
4. jdm. etwas zum alten
alten Eisen d. heraushangen
heraushngen
5. jdm. etwas zum
zum Hals e. werfen
6. zu Bett f. kommen
kommen
7. jdm. zu Ohren
Ohren g. gehen
gehen
8.
8. jdm. etwas zur Last h. ziehen
9. nich!
nicht zum
zum Lachen i. komn1en
kommen
10. zur Sache jj.. legen
wiczenie 4
wiczenie 41
Dokocz wyraenia.
1. nich!
nicht zum Lachen
Lachen.... .. 6.
6. zum Z Ziel .
iel.....
2.
2. Was hat der Lebkuchen .
Lebkuchen..... 7. jdn. zu Rate .
R ate.....
3.
3. jdn. zum
zum Pferd
P fe rd ...... 8.
8. 011fen ....
jdm. zu Ohren .
4.
4. zur Sache .
Sache.... 9. jdm. etwas zur Last .
L ast....
5. zum
zum Wort .
W o rt..... 10. jdm. das Leben zur Hlle
Holle .
wiczenie
wiczenie 42
42
Przetumacz na jzyk niemiecki.
1
1.. nie mie czasu
czasu odetchn 6.
6. pasowa jak w do karety
karety
2.
2. tego ju za wiele 7. Gdzie kucharek 6, tam nie ma co jec
je
3. mie z kim na pieku 8.
8. miechu warte
4. pienidz robi pienidz
pienidz 9.
9. by komu ciarem
5. robi
robi kogo
kogo w
w konia
konia 10. zatruwa ycie
ycie

76
@ Podsumowanie
Podsumowanie

wiczenie
wiczenie II
Zaznacz waciw odpowied.
1. Was Washat hatder
derLebkuchen
Lebkuchen . . ... der
derMtihle?
Mhle? 6 . . . . . . . bald
6. bald
a. auf a. von
b. an b. zu
c. zu c. bis
2. . ......
2 . . . . gutem
gutemFu FuGleben
leben 7. . . . . dem
7 .............d em RRahm.en
ahm falle:n
en falletrx
a. an a.
a. von
von
b. auf b. aus
c. zu c. init
mit
33. . ......
. . . .jdm.
jdm.ein
einHhnchen
Hiihnchenzu rupfenhaben
zurupfen haben 88............Kind
. . . . . . Kindund undKegel Kegel
a.
a. vonvon a. von
von
b. aus b.
b. aus
c. mit c.
c. mit
mit
4 . ......
4. . . . .dem
demGehr
Gehtirspielen
spielen 9. jdn . . . . . dieTr
jdn.......die Ti.irsetzen
setzen
a. an a. von
b. nach b. vor
c. auf c. umum
55. . ....Jahr
. . Jahr ..... .Jahr
Jahr 10.
10. jdm. etwas etwas..... . ...den
denKopf
Kopfgehen
gehenlassen
lassen
a. von, zu zu a. fi.ir
fr
b. von, bis bis b.
b. vonvon
c. an, von von c. durch

wiczenie
wiczenie 2
2
Uyj niej podanych zwrotw
zw rotw i przysw.

1. Gdzie kucharek
Gdzie 6, tam
kucharek nienie
6, tam mama
co co
je.
je.

77
2. razraz
nana
wozie, razraz
wozie, pod wozem
pod wozem

3. i
i pieszo
pieszo

4.
4. skoczy w
w ogie

5. przez odek do serca

6. wstawa z kurami

78
7. jak grom z jasnego nieba

10. i do ka

a. zu
zu Bett gehen
gehen g. Wie ein Blitz aus heiterem
heiterem Himmel.
b. bis auf die Haut durchnassen
durchnassen h. Liebe
Liebe geht
geht durch
durch den
den Magen.
c. mit den Hilhnern
Hhnern aufstehen i. zu Full
Fu gehen
gehen
d. durch <las
das Feuer gehen
gehen j. Wo es sechs Kchinnen
KOchi1111en gibt,
e. Wagen und mal
mal auf den Wagen mal darunter dort gibt es nicht zu essen.
f. Auge urn
um Auge, Zahn urnum Zahn.

79
wiczenie 3
wiczenie 3
Uzupenij przyimki. Wybierz spord podanych w
w nawiasach.
1 . . . . . . der Reihe
1. sein (ader
.................... uf -Reihe
an - in - ftir
sein (auf- zu)
- an - in - fr - zu)
2.
2 . .......
. . . ..Herz
Herzund undNieren
Nierenprfen
prilfen(auf
(auf--an an--in in--fr zu)
flir--zu)
3.
3 . ......Wort
. . . . Wartkommen kornmen(auf (auf--anan--in
in--fr
ftir--zu)
zu)
4 . ......den
4. . . . . denErdboden
Erdbodenversinken versinken(auf
(auf- -anan--inin--fr
fiir- -zu)
zu)
5.
5. wie ..... . . . Mall
Ma liegen (an -- auf -- in -- je -- nach -- von)
6.
6........... .ZZeit . . ... Zeit(an
e it......Zeit (an--auf
auf--in
in--von
von--zu) zu)
Fehler . . ... Fehlermachen
7. Fehler.....Fehler machen(an (an--auf
auf--nach
nach--bertiber--um urn--von)
von)
8. . . . . . . .dahin
8........... dahinfliet flielltnoch
nachvielvie!Wasser
Wasserhinunter
hinunter(an (an--bisbis--in
in--nach
nach--zu)
zu)
9.
9. wie . . ... demGesicht
w ie .....dem Gesichtgeschnitten
geschnitten(aus
(aus--mitmit--vonvon--vor)vor)
10. . . . . . .dem
10.......... demKopf Kopfdurchdurchdie dieWand
Wandwollen
wollen(aus (aus- -mit
mit- -von
von- -vor)
vor)

wiczenie
wiczenie 4
4
Psotny chochlik pomiesza przysowia
przysowia i wyraenia idiomatyczne. Uporzdkuj je.
1. wie dem Hund a. vor den Mund
Mund nehmen

.4J
Hund jMc
2. nicht mit dem Verstand b. bitten
bitten
3.
3. alles in der Nase
Nase
JL c. durchdenken

ft
4. das ganze Ha
Hausus d. helfen
5. etwas
etwas 3 e. blass werden
6. vor Neid
6. f.f. in1
im rosigen Licht sehen
7. aus der Not z g. am Kopf
g- Kopi haben
8.
8. bis
bis ins Letzte h. haben
9.
9. ums Wort
Wort siindigen
i. sndigen
10. sich kein Blatt j . aus dem Rachen gezogen
j- gezogen
wiczenie 55
wiczenie
Dokocz wyraenia idiomatyczne.
1
1.. an der
der Reihe .
Reihe ....
6. urn ds. Hand ....
um jjds. .
2. Wort fr
ftir Wart .
W o rt...
7. iiber
ber den Berg .....
3.
3. jdm. zu Ohren ....
8. bis auf die H
Haut .
a u t....
4. Alem ...
jdn. in Atem .
9. jdm. aus dem K
9. Konzept .
onzept....
5.
5. von ganzem Herzen ....
Hochdruck ....
10. mit Hochdruck .

wiczenie
wiczenie 6
Uzupenij brakujcy przyimek.
.. gutemFu
11..........gutem Fulllebenleben 6. . . . . .die
6........ dieLinie
Linieachten
achten
2. . . . .. die Nerven
2.........die Nervengehen gehen jdm . . . . . demLeim
7. jdm......dem Leimgehen
gehen
3. einer Sache .....
3. . . . den Grund gehen 8. . . . .der
8....... derHut
Hutsein
sein
4. die H Holle . . ... Erdenhaben
lle.....Erden haben 9.
9. alles ..... . eine Karte setzensetzen
5. jdm......Schritt
5. jdm . . . . . Schrittund undTritt
Trittfolgen
folgen 10. ehrlich
ehrlich bis .... . . . . die Knochen
Knochen sein

80
wiczenie
wiczenie 7
7
Uzupenij wyraenia i przysowia. Przetumacz je na jzyk polski.
1. Wo es sechs . . . . . . .gibt,
sechs....... gibt,dort dartgibt gibtes esnicht
nich!zu
zuessen.
essen.
2. Gutwill
2. Gut w ill....... .
3. mal . . ... demWagen
m a l.....dem Wagenund undm mal .
a l........
4. die Katze ..... ... ddem . . ... verdrehen
e m .....verdrehen
5. . . . . einerNadel
5........einer Nadelein einen . . . . machen
en ......machen
6. das fi.i. nfte Rad ....
fnfte . . Wagen
W agen...... .
7. den
d e n ......an
. ... andiedie.... . . . .malen
malen
8.
8. jdm.
jdm........ . ..HHtihneraugen
hneraugen...... .
9. jdm......Bockhorn........
jdm. . . . . Bockhorn .
10. die dieKatzeKatze. . .....
. Sack Sack.. .
wiczenie 8
wiczenie 8
Vyi
U yjgrvpy wy
grupy w raeil podartym
yrae podanymi) payimkami.
przym kam ).
1. an
1. an zu
2. zu
2. 3. for
3. fr 4. in 5. von
6. urn
um 7.7. ber
liber 8.8.bis
bis 9. aus 10. mit

A. E
E..
. . . . Hochdruck arbeiten
.... arbeiten . . ... einHaar
.....ein Haar
....
. . ganzem Herzen dabei sein ....... . . .jds.
jds. Hand
Handanhalten
anhalten
l's
es ... . . . Freund und Feind halten
halten .........keinen
. . . . .. keinenPreisPreis
......demdemlinken
linkenBeinen
Beinenaufstehen
aufstehen nichts
nichts.....alles . . allesininder
derWelt
Welt
.....
. . . einem
einern Wort Auge ... . . . Auge, Zahn ....
. . . . Zahn

B. F.
. . ... derNot
.....der Nothelfen
helfen ......groer
. . . . gro!SerWichtigkeit
Wichtigkeitsein
sein
. . ... Oberzeugunghandeln
.....berzeugung handeln ......ganzem
. ... ganzemHerzen
Herzengratulieren
gratulieren
jdm . . . . demKonzept
jdm......dem Konzeptbringen
bringen ......Ort
. ... Ortzu zuOrt
Ort
. . ... derSchule
.....der Schuleplaudern
plaudern ......einem
. ... einemanderen
anderenStandpunkt
Standpunktsehen
sehen
sich etwas .... . . dem Sinn schlagen ......der
. . . . derBildflche
Bildflacheverschwinden
verschwinden '

c.
C. G.
.....bald
. . . bald . . . . . Alemhalten
jdm ......Atem halten
.....
. . . auf
a.u.{ efossv
\t\t\ . ({\1: fl.\t'!;\'.\\ fa((\'.\\
.......dfe.
.....
. . . auf die Haut nassen sich . . . .. seinerHaut
sich .....seiner Hautwohl wohlfhlen
ftihlen
jdn . . . .. aufsBlut
jdn......aufs Bluthassen
hassen . . . . . . Kraftsein
.......Kraft sein
. . . derKlemme
.......der Klemmesitzen sitzen

D. H.
...... .den
denBerg Bergsein
sein Wart
W ort.... . . . . Wort
Wart bersetzen
ubersetzen
sich ..... . . . etwas Gedanken machen
machen ......jdn.
. ... jdn. die dieHand
Handins insFeuer
Feuerlegen
legen
.. Nacht
.....Nacht Feuer und Flamme . . ... jdn.sein
Flam m e.....jdn. sein
.. seineVerhltnisse
.....seine Verhiiltnisseleben
leben ein Kapitel . . ... sichsein
K apitel.....sich sein
. . . . die Ohren in Schulden stecken
bis .... stecken nich! . . . . Geld und gutes Wort
n ich t.... Wart

81
I. J.
.......
. . . . .Fu
FuJSgehengehen . . . . .der
...... derReihe
Reihesein
sein
.......
. . . . .kurz
kurzkommenkommen . . . . . .die
...... dieLuft
Luftgehen
gehen
.......
. . . . .Bett
Bettgehengehen bis .... . . .. den Hals in Schulden stecken
.......
. . . . .Wort
Wortkommenkommen . . . einen toten Punkt gelangen
.... gelangen
jdm . . . . . Ohrenkommen
jdm......Ohren kommen ..... . den Tag kommen

wiczenie 9
wiczenie 9
U zdania z podanymi wyraeniami.
1. an Boden verlieren 6. einer nach dem anderen
2.
2. auf eigenen FiiJSen
Fen stehen
stehen 7. nich!
nicht vor der Stelle kommen
3. jdm. zur Last fallen 8. iiber
ber Nach!
Nacht
4. ein Kapitel fur
fr sich sein 9.
9. urn
um ein Haar
Haar
5. im Geld schwimmen 10. bis auf einen

wiczenie 10
wiczenie IO
Przetumacz na jzyk niemiecki.
1. wywoywa wilka z lasu
lasu 6. wszystkie drogi prowadz do Rzymu
2
2.. nabiera rozumu
rozumu 7. pka ze miechu
3. za adne skarby 8. zakocha si w kim po uszy
4. by w swoim ywiole 9.
9. zapomnie jzyka w gbie
5. mia si w ywe oczy 10. wykrca kota ogonem

82
R ozdzia 4

w jzyku njernieckim
W niemieckim istnieje pewna grupa czasowrukw,
czasownikw, ktre cz si z konkret
nymi, cile okrelonymi przyimkami i przypadkami. Niestety, cz z tych po
cze nie odpowiada
od powiada reguom obowizujcym w jzyku polskim i to wanie wlarue one
sprawiaj Polakom najwiksze trudnoci. Czsto te dzieje si tak, e dany przyprzy-
imek wywouje
"'Ywoluje zmian znaczerua czasowruka, z ktrym si czy. Poruej
znaczenia czasownika, Poniej zaprezen
tuj rekcj najczciej uywanych czasownikw, nie pokrywajc si z zasadami j
zyka polskiego. Uatwieniem w przyswajaruu
przyswajaniu tego materiau bdzie pogrupowanie
okrelonych przyimkw wedug rnych znacze.

#uwaga!
@ Uwaga!
W
W jzyku niemieckim wystpuje rwnie grupa czasownikw, ktre
ktre mog
czy si z rnymi przyimkami i ktre na pierwszy rzut oka oznaczaj to
lecz rnice je szczegy s bardzo istotne.
to samo,

Przykad:
arbeiten an // iiber
ber 'pracowa nad czym'
an + Dat. by w trakcie ro bierna lub polepszania czego
robienia
Np.: Der Kilnstler
Knstler arbeitete bis zum
zum seinem
seinem Tode an seinem neuen
neuen Bild.
Artysta pracowa nad nowym
nowym obrazem
obrazem a do mierci.

ii ber + Akk. pisa prac naukow o czym


ber
Np.: Meine Tochter arbeitet vorliiufig ii
vorlufig ber die Psychologie.
ber
Crka zajmuje si tymczasowo psychologi.

83
denken von
von// ii ber 'myle o'
ber
iiber + Akk. najczciej myle o problemach, rzadko o osobach
ber
Np.: Wie denken
denken Sie iiber
ber die Todesstrafe?
Todesstrafe?
Co Pani sdzi o karze mierci?

von + Dat. odmiennie nin.i w poprzedniej sytuacji


Np.: Klaus hat von ihr immer mit Bewunderung gedacht.
Klaus o niej zawsze myla z podziwem.

sich freuen auf //ii ber 'cieszy si z'


ber
auf + Dat. odnosi si do przyszoci, czyli: cieszy si z tego, co bdzie
Np.: Ich freue mich schon jetzt auf die nchsten
nachsten Winterferien.
Ju teraz si ciesz na nastpne
nastpne ferie
ferie zimowe.
zimowe.

iiber teran.iejszoci i przeszoci, czyli: cieszy si z tego, co


ber + Akk. odnosi si do teraniejszoci
jest do chwili obecnej i co byo
Np.: Ich habe mich riesig ber
iiber deinen Besuch gefreut.
Ogromnie mnie ucieszya twoja wizyta.

hindern
hindern aan/ 'utrudn.ia'
n / bei 'utrudnia'
an + Dat. uniemoliwia wykonanie czego
Np.: Wer hinderte <lich
dich am Verlassen des Ladens?
Kto ci przeszkodzi
przeszkodzi w opuszczeniu
opuszczeniu sklepu?
sklepu?

bei + Dat. utrudnia


Np.: Durch dein Klopfen hinderst du mich beim Schreiben.
Swoim pukaniem
pukaniem przeszkadzasz mi w pisaniu.

kampfen gegen / mit 'walczy z'


kmpfen gegen/
gegen + G. walczy z przeciwnikiem, przeciw komu, zwalcza co lub kogo
Np.: Viele
Viee Frauen kampfen
kmpfen dagegen, <lass
dass man sie diskriminiert.
diskriminiert.
Wiele kobiet walczy z tym, e si je dyskryminuje.

it + Dat. walczy u czyjego boku, z przeciwnocia1ni


mit
m przeciwnociami losu, broni si przed kim
Np.: Das Kind karnpfte
kmpfte mit den
den Tranen.
Trnen.
Dziecko walczyo ze zami w oczach.

klagen um
urn// ii ber 'narzeka na co'
ber
urn + Akk. wyraa bl, al z utraty (straty) kogo lub czego
Np.: Die ganze Familie klagte urn
um den Verstorbenen.
Caa rodzina wyraaa bl z powodu jego mierci.

ber + Akk. uskara


liber uskara si na co, narzeka na co
Np.: Fran
Frau Maxi klagt
klagt oft iiber den Larm
ber den Lrm (die Schmerzen).
Pani Maxi czsto skary si na haas (ble).

84
leiden an unter 'cierpie na co'
an// unter
an + Dat. cierpie na co, mie dan chorob, by chorym na co i cierpie z tego
powodu
.Np.:
p.: Meine Tanie
Tante Jitt
litt an Krebs.
Moja ciocia bya chora na raka.

unter + Akk. cierpie pod wpywem, mie ze samopoczucie, odnosi z powodu


powodu
choroby jakie szkody, czu si uciskanym
uciskanym
p.: Viele Menschen leiden oft unter fohn.
Np.: Fhn.
Wielu ludzi czesto
czsto le
le si czuje z powodu halnego.

m it/ auf 'liczy na co'


rechnen mit/
mit + Dat. liczy na co negatywnego lub pozytywnego
Np.: Ich habe damit nicht gerechnet,
habe gerechnet, dass du kommen
kommen willst.
Nie liczyem si z tym, e przyjdziesz.

auf + Akk. liczy na czyje poparcie, pomoc


Np.: Ich habe auf deine Hilfe gerechnet.
Liczyem na twoj pomoc.

sprechen von/
sprechen von / iiber 'rozmawia o czym, wypowiada si na jaki temat'
ber
von + Dat. wyjania krtko, nadmienia o co chodzi, o czym jest mowa
Np.: Wovon hast du vor einem Moment gesprochen?
O czym przed chwilk rozmawiae?

ber + Akk. wygasza przemwienie, mow na dany temat, swoje opinie; jeeli
iiber
ber ni von.
przedmiotem rozmowy jest osoba, to czciej wystpuje iiber
Np.: Der Professor hat oft und lange iiber Richard
lange ber Richard Wagner gesprochen.
Profesor czsto i dugo mwi o Richardzie Wagnerze.

iiber// um
weinen ber urn// nach 'paka'
iiber + Akk. paka z jakiego powodu
ber
Np.: Der Schiller
Schler weinte ii ber das ihm
ber ihm zugefgte
zugefiigte Unrecht.
Ucze paka z powodu wyrzdzonej mu krzywdy.

urn + Akk. opakiwa strat


Np.: Alle weinten urn
um den Verstorbenen.
Wszyscy opakiwali zmarego.
nach + Dat. paka po to, by co otrzyma (najczciej odnosi si do dzieci)
Np.: Das Baby weinte nach seinem
seinem Flaschchen.
Flschchen.
Dziecko pakao za butelk.

85
wissen iiber 'wiedzie o czym, o kiln'
von// ber
wissen von kim'
von + Dat. wiedzie
wiedzie co od kogo, w zdaniach
zdaniach przeczcych jako: 'mie dowiadczenie'
Np.: Davon wei
weiB ich aber nichts. Ich wusste schon von seinem Lottogewinn.
Ale ja o tym nic
nie nie wiem. Wiedziaem ju o jego wygranej w totolotka.

ber + Akk. -- wiedzie dokadnie co o czym, jak co przebiega, take w dziedzinie


liber
wiedzy teoretycznej
Np.: Wissen Sie etwas Genaueres liber Ober das Priifungsthema
ber seinen Tod? ber Prfungsthema habe
ich vie!
viel gewusst.
Czy wie Pani co dokadniej o jego mierci? Na ten temat egzaminacyjny duo
wiedziaem.

verstehen von// unter 'rozumie co'


verstehen von
von + Dat. zna si na czym
Np.: Claudia versteht wenig von Philosophie.
Claudia niewiele zna si na filozofii,
filozofii.
unter + Akk. rozumie co pod pojciem
Np.: Was verstehen Sie unter
unter Freiheit"?
Co Pani rozumie pod pojciem wolno"?
wolno?

Rekcja czasownikw
Rekcja czasownikw

AN + Akkusativ

w znaczeniu 'do':
anknlipfen nawizywa do
anknpfen do appellieren apelowa do
gewohnen przyzwyczaja si do
gewhnen herantreten podchodzi do
liefern dostarcza do
do sich machen zabiera si do
schicken wysya do
wysya do schreiben pisa do
senden wysya
wysya do sich wenden zwraca
sich zwraca si do

w znaczeniu 'w':
'w': w znaczeniu 'o':
glauben wierzy w
glauben denken myle o
denken

w znaczeniu 'z':
'z': inne znaczenia:
grenzen
grenzen graniczy z sich erinnern
erinnern wspomina co/
/
/ przypomina sobie o
sich halten trzyma si (czego)

86
AN + Dativ

w znaczeniu 'w':
w: w znaczeniu
znaczeniu 'na':
na :
sich beteiligen bra udzia w
bra udzia w (za)chomwa na
erkranken (za)chorowa
teilnehmen uczestniczy w leiden cierpie na
zweifeln wtpi w sterben umiera na

'p o':
w znaczeniu 'po': w znaczeniu
znaczeniu 'nad':
erkennen rozpoznawa po arbeiten pracowa nad
arbeiten nad

w znaczeniu 'od':
'od': w znaczeniu
znaczeniu 'do':
liegen zalee od hngen by przywizanym
hangen przywizanym do

nne znaczenia:
inne
hindern mie moliwo
hindern by zainteresowanym
interessiert sein zainteresowanym
wykonania czego czym
fehlen brakowa
brakowa czego Vorbeigehen przechodzi obok
vorbeigehen
zerbrechen tuc o

AUF + Akkusativ

w znaczni _ u 'na':
znaczeniu na :
achten zwraca uwag na antworten odpowiada na
antworten
aufpassen uwaa na basieren bazowa na
bestehen polega na na eingehen zgadza si na
einstellen nastawia si na
sich einstellen hinweisen wskazywa na
hoffen mie nadziej na sich konzentrieren koncentrowa si na
reagieren reagowa na rechnen liczy na
schwren przysiga na
schworen warten czeka na
warten ,
sich verlassen polega na

w znaczeniu 'do':
beschrnken ogranicza si do
sich beschranken sich beziehen odnosi si do
sich vorbereiten przygotowa si do zurckkommen nawizywa do
zuriickkommen

w znaczeniu //o':
o': w_
w znaczeni:
znaczeniu 'z':
vergessen zapomina o verzichten rezygnowa z

w
W zn czeniu 'za':
znaczeniu 'za': w znacz.enid'
znaczeniu 'od':
trinken pi za
trinken ankommen zalee od
ankommen

inne znaczenia:
anstoen stuka (si) czym
anstoflen

87
AUS + Dativ

w znaczeniu 'z':
bestehen skada si z entnehmen wnioskowa z
sich ergeben wynika z resultieren wynika z
resultieren
schlieBen wnioskowa z
schlieen stammen wywodzi
wywodzi si z

BEi
BEI + Dativ
Dativ

, w znaczeniu 'przy':
bleiben pozostawa przy helfen pomaga przy
helfen przy
zuschauen przyglda
przyglda si zusehen przyglda
przyglda si

w znaczeniu 'do': w znaczeniu 'w':


'w':
anrufen telefonowa do
anrufen hindern przeszkadza w
vorbeikommen wpada, zaglda do

i w znaczeniu 'u': inne znaczenia:


znaczenia:
! sich entschuldigen usprawiedliwia bedanken podzikowa
sich bedanken podzikowa (komu)
si u

F OR + Akkusativ
FR Akkusativ

w znaczeniu 'za':
bedanken dzikowa
sich bedanken dzikowa za danken dzikowa za
sich einsetzen opowiada si za sich entschuldigen usprawiedliwia si za
sich eintreten wstawia si za halten uwaa za
kampfen
kmpfen walczy za schmen wstydzi si za
sich schamen
sein by
sein by za stimmen gosowa za

w znaczeniu 'na':
'na': w znaczeniu 'o':
ausgeben wydawa na sorgen troszczy si o, dba o
sorgen
sich entscheiden decydowa si na sprechen wiadczy o

w znaczeniu 'do': w znaczeniu 'dla':


'dla':
werben namawia do arbeiten pracowa dla

inne znaczenia:
sich interessieren interesowa si (czym)

88
GEGEN + Akkusativ

w znaczeniu 'E rzeciw':


'przeciw7:
sich aussprechen wypowiada si przeciw einschreiten wkracza przeciw
sich entscheiden by przeciwnym intrigieren intrygowa przeciw
kii walczy przeciw
mpfen waczy
kmpfen protestieren protestowa przeciw
sein by przeciw stimmen gosowa przeciw
sich wenden zwraca si przeciw

inne znaczenia:
polemisieren polemizowa z sich wehren broni si przed
verstof.Sen
verstoen naruszy (co)

IN + Akkusativ
Akkusativ

w znaczeniu 'w':
geraten popada w sich verlieben zakochiwa si w
sich vertiefen zagbia si w verwandeln zamienia si w

inne znaczenia:
znaczenia:
ij (ein)teilen dzieli na iibersetzen
bersetzen tumaczy na

IN + Dativ

w znaczeniu 'w': inn


innee znaczenia:
irren myli si w
sich irren bestehen nalega na
unterscheiden rni si w
sich unterscheiden unterrichten uczy si (czego)
unterrichten

MIT + Dativ
Dativ

w znaczeniu 'z':
sich aussprechen rozmwi si z korrespondieren korespondowa z
streiten kci si z sprechen rozm awia z
rozmawia
telefonieren rozmawia przez Zusammensten zderza si z
zusammenstofSen
telefon z

NACH + Dativ
Dativ

w znaczeniu 'o': w znaczeniu 'Eo':


'po':
sich erkundigen dowiadywa si o anstehen sta po
fragen pyta o greifen siga po
-

89
inne znaczenia:
angeln owi (co)
angeln aussehen wyglda
aussehen wyglda jak
duften pachnie (czym)
duften fahnden poszukiwa
fahnden poszukiwa (kogo)
forschen bada (co) riechen pachnie (czym)
schmecken smakowa (czym) stinken
stinken mierdzie (czym)
suchen szuka (czego) urteilen sdzi po
urteilen
weinen paka za/
weinen za / po verangen da (czego)
verlangen

UM + Akkusativ -
- zawsze w znaczeniu 'o'

zazdrosnym
jdn. beneiden by zazdrosnym bemhen stara si
sich bemiihen
bitten prosi flehen baga
baga
handeln
handeln chodzi klagen wyraa bl (po utracie
klagen
osoby lub rzeczy)
kmmern troszczy si
sich kiimmern ringen
ringen walczy
sich sorgen
sorgen troszczy si streiten kci si
weinen
weinen paka, opakiwa

OBER + Akkusativ
BER Akkusativ

: w znaczeniu 'o':
berichten donosi o, denken rozmyla o
relacjonowa
diskutieren dyskutowa o
diskutieren entscheiden decydowa o
erzhlen opowiada o
erzahlen sich informieren zasiga informacji o
lesen czyta o reden
reden gada o
sprechen mwi o
sprechen schreiben pisa o
unterhalten rozmawia o
sich unterhalten wissen wiedzie o
wissen

w znaczeniu 'z':
'z':
sich aufregen denerwowa si z rgern denerwowa si z powodu
sich argern
freuen cieszy si z
sich freuen lachen mia si z
lachen
scherzen artowa z schimpfen szydzi z
spotten artowa z
spotten weinen paka z
weinen
sich wundern
wundern dziwi si z

w znaczeniu 'na':
'na':
herfallen napada na klagen narzeka na

w znaczeniu
znaczeniu 'nad':
'nad': inne znaczenia:
debattieren debatowa nad
debattieren nad sich beschweren uskara si
herrschen panowa nad
herrschen verfgen dys ponowa (czym)
verfiigen
nachdenken zastanawia si nad
nachdenken nad wachen pilnowa (kogo/
//czego)
czego)

90
VOR + Dativ
Dativ

w znaczeniu ''przed':
12r: zed': inne znaczenia:
schiitzen
schtzen chroni przed driicken wymigiwa si od
sich drcken
warn
warnenen ostrzega przed frchten ba si (kogo lub czego)
sich fiirchten

VON + Dativ

w znaczeniu 'o':
erfahren dowiadywa si o erzahlen
erzhlen opowiada o
halten sdzi o handeln traktowa o
handeln
hren sysze o
hiiren sprechen mwi o
trumen marzy o
traumen berzeugen przekonywa si o
sich iiberzeugen
wissen wiedzie o
wissen

w znaczeniu
znaczeniu 'od':
abhalten odciga od
I abhalten
abschreiben odpisywa od, sich ausruhen odpoczywa od
ciga od
befreien uwalnia si od sich
sich distanzieren zachowywa
; sich erholen odpoczywa od dystans od
abhngen zalee od
abhangen sich unterscheiden rni si od

w znaczeniu 'z':
sich abheben podnosi si z leben y z
leben
: profitieren czerpa korzyci z sich trennen rozchodzi si z
sich verabschieden egna si z verstehen rozumie si z

inne znaczenia:
mn znaczenia:
absehen pomija co berichten relacjonowa co *
sehen widzie co
sehen

ZU + Dativ

w znaczeniu 'do':
beitragen przyczynia si do benutzen uywa do
berichtigen uprawnia do do brauchen potrzebowa do
dien en suy do
dienen fiihren
fhren prowadzi do
gehoren nalee do
gehren kommen dochodzi do
neigen skania si ddo/ku
o /k u passen pasowa do
sagen mwi do sprechen mwi do
iiberreden namawia do
berreden zahlen zalicza si do
zhlen
zwingen zmusza do do

91
:>wiczenia wiczenia

wiczenie
wiczenie II
Odpowiedz na pytania
1. Woran erinnerst du dich sehr gern?
2.
2. Zweifelst du immer an der Aufrichtigkeit deiner Freunde?
3.
3. Glaubst du
du nur von Zeit zu Zeit an das Gu te im Menschen?
Gute Menschen?
4. Hoffst du immer auf eine schnelle Antwort?
Antwort?
5. Interessierst du dich ftir
fr Theater?
6.
6. Womjt beschaftigst du
Womit beschftigst du dich oft?
7. Wie fragst du einen Deutschen nach der Uhrzeit?
8.
8. Denkst du noch nicht ber
iiber deine Karriere nach?
9.
9. Verabschiedest du dich nie von den Gasten?
Gsten?
10.
10. Ladst
Ldstdu
duoft
oftdeine
deineBekannten
BekanntenzuzuWeihnachten
Weihnachtenein?
ein?

wiczenie
wiczenie 2
2
Zaznacz
Zaznacz waciw odpowied.
1. Ich bedanke mich m ich ......fr
. ... ftirIhre
Ihreinteressante
interessanteDiskussion. Diskussion.
a. zu Ihnen
Ihnen
b. von Ihnen
c. bei Ihnen
2. Frau Henkel ladt ldt uns u n s ......ein.
. ... ein.
a. zu einer Tasse
Tasse Tee
b. nach Essen
c. bei Essen
3. Gaste verabschieden sich
3. Die Gste sich .....Gastgebern.
. . . .. Gastgebern.
a. mit den
b. von den
c. bei den
den
4. Denke
Denke bitte
b itte ........
. . . .Vorteile
Vorteiledieser dieserIdee! Idee!
a. an die
b. auf die
c. nach der
5. Petra
Petra fragt . . . . . .Preis
fra g t...... Preisder derKleidung.
Kleidung.
a. urn dem
um dem
b. nach dem
dem
c. liber
ber den
6.
6. Wir sind gestern unserem unserem Freund Freund...... . . . . . .Strae
Stral5ebegegnet.
begegnet.
a. in der
b. an der
c. auf der

92
7. Ich zweifele . . . . . .seinen
zw eifele...... seinenWorten.
Worten.
a. auf
b. an
c. nach
8. Die Eltern argern
8. rgern sich ooft . . ... Kinder.
f t.....Kinder.
a. auf ihre
b. nach ihre
ihre
c. iiber
ber ihre
9. Ich hoffe . . . . . . .eine
hoffe....... einepositive
positiveLsung
LosungdesdesProblems.
Problems.
a. nach
b. an
c. auf
10. Glaubst dud. .u....Wunder?
Glaubst Wunder?
a. auf
b. an
c. in

wiczenie 33
wiczenie
Pocz wyrazy w
w zwroty

achten
achten urn den Rat
um

beginnen iiber
ber den Lehrer
Lehrer

jdn. fragen von den Eltem


Eltern

gehren
gehOrcn in einen Jungen

glauben fr den Film


fur

sich interessieren
interessiercn an die Zukunft

sich verlieben zu einer Gruppe

abhngen
abhangen nach dem Weg

sich argem
rgern mit der Begrii!lung
Begrung

jdn. bitten auf die Fehler

93
wiczenie
wiczenie 4
4
Uzupenij tabel rekcji czasownikw.

Verb
Verb an
an + +
um + nach
nach + fr +
for + vor +
vor + von
von + ber
Ober + auf +
auf + zu
zu + mit+
m.it -

Akk Akk DO Akk O


D o
D Akk.
Akk. Akk.
Akk. O
D o
D
denken
denken
sprechen
sprechen

schreiben
schreiben
flehen
flehen
weinen
stimmen
stimmen
sich
sichdriicken
drcken
hoffen
hoffen
passen
passen
anfangen
anfangen

wiczenie
wiczenie 5
5
Pocz grupy czasownikw z odpowiednimi przyimkami. Zaznacz, z ktrym
ktrym przy
padkiem si czy.

1. 2.
2. 3.
3. 4.
4.
sich gewohnen
gewhnen streiten erkennen schn1ecken
schmecken
wenden
sich wenden sich bemilhen
bemhen sterben
sterben riechen
schicken flehen
flehen teilnehmen duften
senden handeln zweifeln greifen
halten
sich halten ringen lei den
leiden sich sehnen

5. 6. 7. 8.
ausgeben anfangen
anfangen abhangen
abhngen kiagen
klagen
sich interessieren aufhoren
aufhren sehen
sehen nachdenken
nachdenken
stimmen sich befassen sich erholen lachen
lachen
eintreten korrespondieren berichten reden
reden
werben streiten traumen
trumen sich freuen
freuen

9. 10.
achten
achten gehoren
gehren
ankommen gratulieren
gratulieren
aufpassen
aufpassen beitragen
konzentrieren
sich konzentrieren zwingen
zwingen
trinken
trinken passen

94
wiczenie 6
wiczenie

1%
W
W poniszym tekcie psotny chochlik pomiesza kolejno przyimkw. Popraw je.


Fernvorlesung dank
dank Streaming-Technik
Chinesische Studenten konnen ber das Internet erstmals von
knnen iiber
fF.
von
einer Informatikvorlesung aus Deutschland teilnehmen. Jeden
Professorr
Dienstag- und Donnerstagmorgen wird der Trierer Professo
Christoph Meinel bis Ende Februar von Schwachstellen und .(
Angriffpunkte der Intemetsicherheit referieren. An seinem
seinem "
gehren auch etwa 24
globalen Auditorium gehiiren 24 Studenten der
der
Polytechnischen Hochschule Peking, wie die Universitat mit-
Universitt mit

teilte. Die Vorlesung in englischer Sprache wird zu Demonstra-
Demonstra
tionen auf einem Smart Board" begleitet, einer Art Tafel mit
elektronischem Stift. Dabei wir die Streaming-Technik von Re
Re-
ber technischen Erweiterungen der Universitat
alnetworks iiber Universitt Trier
erganzt.
ergnzt.
rdo:Neue
rdo: Neue Zoricher
ZricherZeitung
Zeitung02.11.2002.
02.11.2002.

wiczenie 7
wiczenie 7
Uzupenij brakujce przyimki w
w zdaniach.
1
1.. Ein Mann aus der Steiermark ist gestem gestem .... Tollwut gestorben.
2.
2. Tina interessiert sich aber a uch noch
auch .. 3
nach .... ie Bildhauerkunst.
die
3.
3. Ein offizieller Untersuchungsbericht spricht .... mehr als 1000 toten Passagieren.
spricht.... Passagieren.
4.
4. Wir setzen uns ein .... .... eine bessere Zukunft der Kinder.
5. Die Radiofassung stam stammt . . . . dem Autor.
m t.... Autor.
6. Ein Grol5teil
Groteil der deutschen Geschftsfhrer
Geschaftsfiihrer ssetzt ... die Automarken BMW
e tz t.....
oder Mercedes.
Mercedes.
7. Was wissen wir ..... . diesen Helden, den uns die Geschichte nur in groBel'\ Ziigen
groen Zgen
skizziert?
8. Historiker suchen .... Beweisen fiir fr die Existenz von Robin Hood.
9. Ein Hoch sorgte zu Wochenbeginn .... recht sonniges und warmes Herbstwetter.
10. Wir
Wir danken
danken allen
allen Einsendem
Einsendern von von Leserbriefen
Leserbriefen und und bitten . .... Verstandnisdafr,
bitten....Verstndnis dafiir,
iiber nicht verffentlichte
dass wir ber veriiffentlichte Beitrage
Beitrge keine Korrespondenz fhren fiihren kii1men.
knnen.

wiczenie 88
wiczenie
Przetumacz na jzyk niemiecki.
1
1.. zwraca si do 6.
6. wymigiwa si od
2. stara si o 7. skada si z
3. mci si na 8. telefonowa do
4.
4. dy do 9. zderzy si z
5. wstydzi si za 10.
10. odpoczywa od

95
wiczenie 9
Pocz czasowniki
czasowniki z odpowiednimi dla nich przyimkami. Wyjanij, co one ozna
oznacz= s.
I. arbeiten
1. 6. klagen
2. denken 7. wissen
3. sich freuen 8. verstehen
4. sprechen
sprechen 9.
9. weinen
5. leiden
5. leiden 10.
10. rechnen
rechnen

IO
wiczenie 10
Zaznacz
Zaznacz waciw odpowied.
odpowied.
1. Ich habe . . ...deine
h ab e.... deineUntersttzung
Unterst:Utzunggar nichtgerechnet,
garnicht gerechnet.(auf/mit)
(auf/ mit)
2. Wir haben da ..... gerechnet, das ihr
. . . gerechnet, ihr nicht kommt, (auf/ mit)
korrunt. (auf/
3. Der Mann klagteklagte.... seineverstorbene
. . . . .seine Frau. (um/ber)
verstorbeneFrau, (um/tiber)
4. Der Junge klagte
klagte . . ... heftige Kopfschmerzen. (um
heftige Kopfschmerzen, (um/tiber)
/ ber)
5.
5. Der Bildhauer arbeitete
arbeitete ... . . . seinem neuen Werk. (an/ ber)
Werk, (an/ Ober)
6.
6. Frau Planck arbeitet....
arbeitet . . . . die deutsche Literatur des 19. Jhs. (an/ber) (an/tiber)
7. Ich freue schon . . ... meinenchste
freue mich schon.....meine nachsteAuslandsreise,
Auslandsreise.(auf/ber)
(auf/tiber)
8. Ich habe
habe mich .... . . . . deine Oberraschung
berraschung sehr gefreut. (auf/Uber)
gefreut, (auf/ber)
9. Was verstehst
verstehst dduu .....dem. . ... demBegriff BegriffLegasthenie?
Legasthenie"?(unter/
(unter/von)
von)
10. Ich
Ichverstehe
verstehenichtnichtvie! . . . . . dermodernen
v iel..der modernenMalerei, (unter/ von)
Malerei.(unter/von)

96
w
ntive

Rzeczowniki, tak jak i czasowniki maj swoj rekcj, czyli cz si ze swoimi okre
leniaini poprzez przyimki, te za z kolei wymagaj konkretnych
leniami konkretnych przypadkw.

fi Uwaga!
Uwaga!
.
IIstnieje
. . grupa rzeczowni
strne1e .kow,
.
rzeczownikw, ktore
.
ktre - pod ob me
- podobnie. 1a
jak .k1 -- mog I-
. k czasowrn
czasowniki -
czy si z wieloma przyimkami i przypadkami.

Przykad:
die Freude -- liber
ber + Akk., auf + Akk.

Uwaga!
Uwaga!
Rzeczowniki utworzone od czasownikw jak i przymiotnikw
przymiotnikw na og maj
tak sam rekcj, jak i ich podstawy.

Przykad:
schuld an + Dat. die Schuld an + Dat.
arbeiten
arbeiten an + Dat. die
die Arbeit
Arbeit an
an + Dat.
Dat.

97
AN ;+
r, Akkusativ
.. " ' ' ;. \
Akkusativ
'

w znaczeniu 'do':
'do':
die Ankntipfung
Anknpfung nawizanie do die Bitteproba do
die Frage pytanie do die Lieferung dostawa do
das Schreiben pismo do die Sendung przesyka do

w znaczeniu ''z':
z' :
die Bindung
Bindung poczenie z Freude rado z
die Freude

inne znaczenia:
der
der Anspruch
Anspruch wymaganie (czego) die Antwort
Antwort odpowied (komu)
die Erinnerung wspomnienie (czego) die Forderung danie (czego)
der Gedanke myl o der Glaube wiara w

v;"\. ' AN + Dativ


Dativ
,;(:;;:'.
w znaczeniu 'w':
der Anteil udzia w die Beteiligung uczestnictwo w
die Teilnahme udzia w der Zweifel wtpienie w

znaczeniu 'na':
w znaczeniu
der Bedarf zapotrzebowanie na die Orientierung orientacja na
die Rache zemsta na
na

inne znaczenia:
das Angebot
Angebot oferta (czego) die Arbeit praca nad
das Interesse zainteresowanie (czym) die Kritjk
Kritik krytyka (czego)
der Mangel brak (czego) die
die Schuld
Schuld winny (czego/ czemu)
(czego/czemu)

AUS + Dativ
Dativ

1die Folgerung konsekwencja (czego) die Konsequenz konsekwencja (czego)


i die Mischung
Mischung mieszanka z

AUF + Akkusativ

w znaczeniu 'na':
'na':
der Angriff
Angriff atak na die Antwort odpowied na
die na
die Aufmerksamkeit
Aufmerksamkeit uwaga na der Druck
Druck nacisk na

98
der Eindruck
Eindruck wraenie na
wraenie der
der Einfluss wpyw na
na
die Hoffnung nadzieja
nadzieja na die
die Konzentration koncentracja na
na
die Lust ochota na die Reaktion
Reaktion reakcja na
die Riicksicht
Rcksicht wzgld na der Wert nacisk na
die W
Wirkung
irkung dziaanie na

w znaczeniu 'do':
der
der Bezug odniesienie do der Hass nienawi do
der Hinweis
Hinweis wskazwka do das Recht prawo doo
prawo d

znaczenia :
inne znaczenia:
inne
der Anspruch
Anspruch mie prawo do der Antrag wniosek o
die Forderung wymaganie, danie die Freude
Freude rado (z czego,
(czego) co ma nastpi)
der Neid zawi wobec die Steigerung stopniowanie (czego)
der Verzicht rezygnacja z die Vorbereitung przygotowywanie
przygotowywanie
(czego)

BEI + Dativ

die Arbeit praca u der Anruf telefon


telefon do
die Entschuldigung
Entschuldigung przeprosiny (kogo)-
(kogo) die Hilfe pomoc przy
przy

FOR
FR + Akkusativ
Akkusativ

w znaczeniu 'dla':
die Arbeit
Arbeit praca dla die Bedeutung znaczenie dla
die Hilfe pomoc dla die Niitzlichkeit
Ntzlichkeit korzy dla

znaczeniu 'za':
w znaczeniu 'za':
der Dank podzikowanie
podzikowanie za die Entschuldigung
Entschuldigung przeprosiny za
der Kampf walka za die
die Verantwortung odpowiedzialno za

inne znaczenia:
die Begriindung
Begrndung umotywowanie das Beispiel przykad
przykad (czego)
(czego)
die Bezeichnung okrelenie, die Erklarung
Erklrung wyjanienie (czego)
oznaczenie (czego)
der Ersatz zastpienie (czego) das Gefiihl
Gefhl wyczucie (czego)
der Grund
Grund powd (czego) die Grundlage podstawa (czego)
das Interesse zainteresowanie der Platz miejsce (czego)
(czym)

99
der Preis cena (czego) die Sorge troska o
die Stirnrne
Stimme gos na/za
n a / za die Ursache przyczyna (czego)
das Verstandnis zrozumienie (czego)
Verstndnis die Voraussetzung
Voraussetzung warunek (czego)
die Werbung
W erbung namowa do

GEGEN + Akkusativ
Akkusativ

w znaczeniu ''przeciw':
przeciw':
die Intrige intryga przeciw das Einschreiten wystpienie przeciw
! die Entscheidung decyzja przeciw der Protest protest przeciw
! die Stimme gos przeciw

'
w znaczeniu ''z':
z : inn
innee znaczenia:
znaczenia:
der Kampf walka z der VerstoB
Versto naruszenie (czego)
s die Polemik polemika z der Widerstand opr wobec

'-;''; IN
IN +
+ Akkusativ
Akkusativ
"

w znaczeniu 'w':
'w':
der Einblick wgld w die Einsicht wgld w
die Vertiefung zagbienie si w die V erwandlung
Verwandlung zamiana w

znaczeniu 'na':
w znaczeniu inne znaczenia:
znaczenia:
die Einteilung
Einteilung podzia na der Eingriff wdarcie si do, ingerencja w
die Obersetzung
bersetzung tumaczenie na

IN + Dativ
Dativ

w znaczeniu 'w':
'w':
die Erfahrung dowiadczenie w die Schmerzen ble w
die Ttichtigkeit
Tchtigkeit pilno w der Unterschied rnica w

inne znaczenia:
der Unterricht lekcja (czego)

MIT + Dativ

w znaczeniu 'z':
die Auseinandersetzung sprzeczka z die Begegnung podobiestwo z
die Bekanntschaft znaomo
znajomo z die Ehe maestwo z

1 00
das Experiment eksperyment z die Freundschaft przyja z
die Gemeinsamkeit
Gemeinsamkeit cechy wsplne zz das Gesprach
Gesprch rozmowa z
die Korrespondenz korespondencja z der Streit ktnia z
die Verabredung
Verabredung randka z die Vertrautheit zaznajomienie z
die Verwandschaft pokrewiestwo z die Verwechslung
Verwechslung pomylenie z
die Zufriedenheit
Zufriedenheit zadowolenie zz der Zusammenhang zwizek z
der Zusammenstof'S
Zusammensto zderzenie z

inne znaczenia:
die Ahnlichkeit
hnlichkeit podobiestwo do die Beschftigung
Beschaftigung zajmowanie si
(czym)
der Kampf walka u boku (kogo)

NACH + Dativ

znaczeniu 'o':
w_..............
; die Frage pytanie o der Ruf woanie o

inne znaczenia:
i das Angeln
Angeln owienie (czego) das Bediirfnis
Bedrfnis potrzeba (czego)
die Fahndung poszukiwanie die Nachfrage
Nachfrage popyt na
(kogo/ czego)
(kogo/czego)
die Sehnsucht tsknota za das Streben denie do
die Suche poszukiwanie (czego) das Verlangen danie (czego)
der Wunsch yczenie sobie (czego)

UM + Akkusativ
Akkusativ

w znaczeniu 'o':
der Anstieg wzrost o die Bitte proba o
die Erhtihung
Erhhung podnoszenie o das Flehen baganie o
der Kampf walka o die Miihe
Mhe staranie o
der Neid zawi o das Ringen walka o
die Senkung spadek o die Sorge troska o
der Streit ktnia o die Vermehrung powikszenie o
die Verminderung
Verminderung zmniejszenie o die Zunahme wzrost o

inne znaczenia:
das Bemiihen
Bemhen usiowanie (czego)

101
BER + Akkusativ

w znaczeniu o':
znaczeniu /'o':
; der Aufsatz wypracowanie o der Bescheid informacja o
die Entscheidung
Entscheidung decyzja o die Erzahlung
Erzhlung opowiadanie o
der Gedanke myl o Gesprach rozmowa o
das Gesprch
die Information
Information informacja o czytanie o
das Lesen czytanie
die Literatur litera tura o
Literatur literatura die Rede przemwienie o
das Schreiben pismo o die Unterhatung
Unterhaltung rozmowa o
das Urteil osd o das Wissen wiedza o

w znaczeniu 'nad':
die Debatte debata nad die Diskussion dyskusja nad
die Herrschaft panowanie nad die Kontrolle kontrola nad
nad
die Macht wadza nad
nad die Reflexion
Reflexion refleksja nad
nad
die Untersuchung badanie nad

jw znaczeniu 'z':
vv znaczeniu z'\
die Aufregung zdenerwowanie, der rger
Arger zo z powodu
powodu
nerwy z powodu
powodu
der Bericht sprawozdanie z die Entrtistung
Entrstung wzburzenie z powodu
powodu
die Enttauschung
Enttuschung rozczarowanie die Freude
Freude rado z (tego, co byo
z powodu lub co jest)
der Scherz art z der Spott szyderstwo
szyderstwo z
die Trauer smutek z powodu

znaczeniu 'na':
w znaczeniu 'na': inne znaczenia:
die Bemerkung
Bemerkung uwaga na der Oberbick
berblick przegld (czego)
; die Klage skarga na Obersicht przegld (czego)
die bersicht
die Wut wcieko na

ZU + Dativ

w znaczeniu 'do':
der Anlass okazja do
do die Alternative alternatywa
alternatywa do
die Berechtigung uprawnienie do die Bereitschaft gotowo
gotowo do
die Beziehung stosunek do die Distanz dystans do
die Fahigkeit
Fhigkeit zdolno do der Gegensatz przeciwiestwo do
die Gelegenheit okazja do der Grund
Grund powd do
die Liebe mio do
do der Mut odwaga do
die Neigung skormo do
Neigung skonno die Verbindung poczenie do
der Zwang
Zwang p rzymus do
przymus

1 02
znaczeniu 'na':
w znaczeniu na :
Chance szansa na
die Chance die Einladung
Einladung zaproszenie na
na
die Einwilligung
Einwilligung zgoda na die Erlaubnis zezwolenie na
die Erziehung wychowanie na die Entschlossenheit zdecydowanie si na
der Entschluss decyzja na

inne znaczenia:
der Beitrag wklad
wkad w die Grenze granica (czego)
der Kontakt kontakt z die Moglichkeit
Mglichkeit moliwo (czego)
Nhe poblie (czego/kogo)
die Nahe die Notwendigkeit konieczno (czego)
die Stellung stanowisko wobec der Vergleich porwnanie z

ZWISCHEN + Dativ
Dativ

w znaczeniu 'mi:dzy':
'midzy':
die Beziehung stosunek midzy die Differenz rnica midzy
die Distanz dystans midzy die Entfernung odlego midzy
die Feindschaft wrogo midzy die Grenze granica midzy
der Kontakt kontakt midzy midzy
der Unterschied rnica midzy
der
die Verbindung poczertie
poczenie midzy
midzy Verhaltnis stosunek midzy
das Verhltnis

VOR + Dativ
Dativ

w znaczeniu 'przed':
'przed':
die Angst strach przed die Flucht ucieczka przed
die Furcht obawa, strach przed die Scheu wstyd przed
przed
der Schreck przeraenie
przeraenie der Schutz ochrona przed
die Sicherheit zabezpieczenie przed die W
Warnung
arnung ostrzeenie przed

VON + Dativ

w znaczeniu 'od':
die Abhangigkeit
Abhngigkeit zaleno od die Abkehr odwrt od
der Abstand odstp od die Abweichung odchylenie od
die Ausnahme
Ausnahme wyjtek od die Befreiung uwolnienie od
die
die Distanz dystans od die Erholung odpoczynek od
die Entfernung odlego od die Freiheit wolno od

w znaczeniu 'o':
'o':
die Erzahlung
Erzhlung opowiadanie o das Gesprach
Gesprch rozmowa o
die Notiz
Notiz notatka
notatka o die Rede przemwienie o

1 03
der Traum
Traum marzenie o die Oberzeugung
berzeugung przekonanie o
die Vorstellung
Vorstellung wyobraenie o das Wissen wiedza o
Wissenschaft nauka o
die Wissenschaft

w znaczeniu
znaczeniu 'z':
der Abschied poegnanie z der Bericht relacja z
die Scheidung rozwd z die Trennung rozstanie z

inne znaczenia:
die Lehre nauka (czego) Unterschied rnica wobec
der Unterschied wobec

wiczenia
wiczenia

wiczenie
wiczenie Il
przypadkom.
Przyporzdkuj ponisze rzeczowniki odpowiednim przyimkom i przypadkom,

die Stimme
Stimme
der Streit der Neid
die Arbeit
IN
UM + Akkusativ
Akkusativ
+ Akkusativ die Differenz
Differenz
die Entscheidung
Entscheidung
die Intrige
der Unterschied
Hille
die Hilfe
Kontakt
der Kontakt

der Versto
der Verstofl
die Verbindung
ZWISCHEN
+ Dativ
der Eingriff
der der Anstieg
der Anstieg

Protest
der Protest
Distanz
die Distanz der Kampf
der Kampf
Grenze
die Grenze
Zunahme
die Zunahme GEGEN
GEGEN
der Anruf
der Anruf Akkusativ
+ Akkusativ
der Einblick
der
BEJ
BEI
+i- Dativ
Dativ
Einleitung
die Einleitung Verwandlung
die Verwandlung

die Einleitung
die Einleitung die Sorge
die Sorge
die bersetzung
die Obersetzung

I1 04
04
wiczenie 2
wiczenie 2
Uzupenij grupy rzeczownikw
rzeczownikw przyimkami. Zaznacz przypadki, z ktrymi si cz.

1. 2. 3.
das Angebot das Schreiben der Ruf
die Arbeit die Sendung das Streben
die Kritik die Bindung die Nachfrage
die Schuld
Schuld die Lieferung die Suche
Suche
das Interesse der Gedanke das Angeln

4.
4. 5.
5. 6.
6.
die Angst der Grund
Grund die Korrespondenz
die Scheu der Platz die Begegnung
der Schreck der Preis die Zufriedenheit
die Sicherheit die Stimme der Streit
die Flucht der Dank das Experiment

7.
7. 8.
8. 9.
9.
die Alternative die Antwort der Arger
rger
die Bereitschaft der Eindruck der Aufsatz
die Erlaubnis der Neid die Klage
der Kontakt die Reaktion die Macht
der Mut die Lust die Wut

10..
10
die Rede
die Vorstellung
die Notiz
das Leben
der Traum

wiczenie 3
wiczenie 3
Uzupenij rzeczowniki przyimkami. Podaj ich znaczenie.
1.
1. der Anspruch 6. die Freude
2. die Bitte 7. die Grenze
3.
3. die Distanz 8. die Hilfe
8.
4. die Entfernung 9. das Interesse
9.
5. die Frage 10.
10. die Verbindung
Verbindung

1 05
wiczenie 4
Utwrz rzeczowniki od poniszych czasownikw i przymiotnikw, a nastpnie
Utwrz
napisz, z jakim przyimkiem i przypadkiem si one cz.
1.
1. schuld
schuld 6.
6. einladen
2. arbeiten 7. helfen
3.
3. bitten 8.
8. korrespondieren
korrespondieren
4. glauben 9. aufmerksam
aufmerksam
5. schreiben 10. argerlich
rgerlich

wiczenie 55
wiczenie
Pocz wyrazy
wyrazy w
w zwroty.

die Einladung
Einladung von den Eltern bekonunen
bekommen

die Hilfe tiber


ber den Nachbarn brauchen
brauchen

die Antwort mit dem Radfahrer geben

der Verzicht ftir


fr die Tiere
Tiere haben
haben

die Angst urn


um Hilfe nehmen

die Bitte vor Spinnen

die Sorge auf eine Auslandsreise

Zusammenstofl
der Zusammensto auf die Frage

die Wut bei den Kindern


Kindern

der Abschied zum


zum Kaffee

wiczenie
wiczenie 6
Uzupenij przyimki i rodzajniki.
1. In stiller Trauer nehmen wir Abschied ........ . ... Mitgrnderin
Mitgrtinderin und langjhrigen
langjahrigen
Mitinhaberin.
2. Die Arbeit
2. . . ... Spracheist
A rbeit.....Sprache istAArbeit . . ... Gedanken.
rbeit......Gedanken.
3.
3. Bei einem Unfall sind in der Nacht vom Smmteg Sonnteg auf Montag
Montag zwei Personen ....
.
Leben gekommen.

1 06
4.
4. Wir feiern gemeinsam die deutsch-polnische Begegnung . . . . . diesjahrigenSom
Begegnung.....diesjhrigen Som-
merfest am Samstag, 10. Juli 2006 ab 14 Uhr in der RichardsstralSe Richardsstrae 10.
5. Der Gla ube .....
Glaube . . . eigenen Krafte Krfte bringt Erlolge. Erfolge.
6. Hast du schon die Einladung ..... . . . Fest im Restaurant bekommen?
7. Die Korrespondenz
Korrespondenz.....Deutschen. . . . . Deutschenliegt liegtauf
aufdem
demTisch.
Tisch.
8. !st
Ist das der Ruf . . . .. Hilfe?
R u f.....Hilfe?
9.
9. War eine zu hohe Geschwindigkeit die Ursache . . . .Unfall?
Ursache...... Unfall?
10. Peter
Peterschreibt
schreibteinen einenAufsatz . . . . . . . Sommerferien.
A ufsatz.....Sommerferien.

wiczenie 7
wiczenie 7
Uzupenij zdania podanymi rzeczownikami. Rozwi
Rozwi krzywk.
1........... .von
1. vonden
denEltern
Elternnehmen
nehmen
2. Den
D e n ........ . . . . .auf
aufdie
dieMitteilung
Mitteilungnehmen
nehmen
3. GuG ute te ...... . . . .zuzuden
denNachbarn
Nachbarnhaben
haben
4. Den . . . . . gegeneine
D en .....gegen eineEntscheidung
Entscheidungeinlegen
einlegen
5. Die ..... . . . von ei ner Person nehmen
einer nehmen
6. E Eine .
in e........ . ..nach
nachder
derBezahlung
Bezahlunghaben
haben
7. Sich......
7. Sich . .auf
aufeinen
einenGewinn
Gewiru1machen
machen
8. . .. aneinem
8 ......an einemMenschen
Menschenbenilben
9. . . . . mitden
9 ......mit denWanderern
Wanderemhalten
halten
10. . . . . . . .fr
10........... fureine eineExpedition
Expeditiontreffen
treffen

2
3
4

6
7
8
9

Vorbereitungen, Kritik, Frage, Protest, Bezug, Abschied, Beziehungen, Notiz,


Hoffnung, Schritt

1 07
wiczenie 8
Przetumacz ponisze rzeczowniki na jzyk niemiecki, a nastpnie powiedz, z ktry
mi przyimkami i przypadkami mog si czy.
1.
1. okazja 6. porwnanie
2.
2. szansa 7.
7. przymus
3. odwaga 8. stanowisko
4. blisko 9.
9. decyzja
5.
5. konieczno 10.
10. sklonno
skonno

wiczenie 9
wiczenie 9
Przetumacz na jzyk niemiecki podane wyraenia.
1
1..praca nad 6.przykad czego
2. nawizanie do 7.walka u boku
3. popyt na 8. protest przeciwko
4. telefon do 9. mio do
9.
5. ostrzeenie przed
przed 10. prawo do

wiczenie l10
wiczenie O
Zaznacz waciw odpowied.
odpowied.
1. das Angebot
1. 6.
6. von + Dat.
a. an + Dat. a. die Lust, der Neid
b. auf + Dat. b. die Rede, die Notiz
c. zu + Dat. c.. der Mut, der Kontakt
c
2. die Hilfe 7. an + Akk.
a. zu + Dat., bei + Dat. a. das Schreiben, der Gedanke
b. bei + Dat., fr
for + Akk. b. der Preis, der Dank
c. zu + Dat.,
Dat., an + Dat. c. der Streit, der Grund
Grund
3. die Grenze 8. var
vor + Dat.
D, zwischen + Dat.
a. zu + O, a. die Angst, die Flucht
Flucht
b. an + Dat., nach + Dat. b. die Angst, der Ruf
c. an + Akk., zwischen
zwischen + Dat. c. die Angst, die Suche
4. die Antwort 9. zu + Dat.
a. auf + Akk. a. die Antwort
b. an + Akk. b. die Klage
c. fr
for + Akk. c. die Erlau bnis
Erlaubnis
5. die Frage
5. 10. zu + Dat.,
10. Dat zwischen + Dat.
a. an + D, bei + Dat. a. die Hilfe, die Verbindung
Verbindung
b. an + Akk., bei + Dat. b. die Grenze, die Freude
c. an + Akk., nach + Dat. c. die Verbindung, die Grenze

1 08
R ozdzia 6
w
Rekcja przymiotnikw
i przyswkw
PSa tive und

W jzyku niemieckim istnieje take pewna grupa przymiotnikw i przyswkw,


ktrym towarzyszy przyimek z odpowiednim przypadkiem.

AN + Akkusativ

w znaczeniu 'do':
gebunden przywizany do gewohnt
gewhnt przyzwyczajony do

AN + Dativ

w znaczeniu 'w': inne znaczenia:


arm biedny w (= pod wzgldem) interessiert zainteresowany (czym)
krank chory na
beteiligt biorcy udzia, uczestniczcy w krank
reich bogaty w schuld winien (czego/
schuld czemu)
(czego/czemu)

AUF + Akkusativ
Akkusativ

w znaczeniu 'na':
'na':
angewiesen skazany na aufmerksam zwracajcy uwag na
aufmerksam
bose
bse zy na scharf majcy ochot na
wiitend
wtend wcieky na zornig wcieky na

w znaczeniu 'o':
eiferschtig zazdrosny o
eifersiichtig neidisch zawistny o

1 09
inne znaczenia:
bezogen odnoszcy si do gespannt ciekaw (czego)
gespannt
neugierig wcibski stolz dumny z

AUF + Dativ

w znaczeniu 'na':
'na':
blind lepy na
blind lahm
lahm kulejcy na
taub guchy na

BEl
BEI + Dativ
Dativ

w znaczeniu ''przez':
przez': w znaczeniu 'w':
beliebt lubiany
ubiany przez behilflich pomocny w
verhasst znienawidzony
znienawidzony przez
przez

FOR
FR + Akkusati
Akkusativv

w znaczeniu 'dla':
angenehm przyjemny
angenehm przyjemny dla bedeutsam
bedeutsam majcy znaczenie dla
bedeutungslos bez znaczenia
znaczenia dla bestimmt przeznaczony dla
dla
charakteristisch charakterystyczny dla
charaktestisch entscheidend decydujcy dla
geeignet odpowiedni dla, geschaffen stworzony dla
nadajcy si do
gut dobry dla interessant interesujcy dla
ntig konieczny dla
niitig niitzlich
ntzlich korzystny dla
schadlich
schdlich szkodliwy dla schlecht zy
schlecht zy dla
schmerzlich bolesny dla verstiindlich
verstndlich zrozumiay dla
vorteilhaft k orzys h1y dla
korzystny wesentlich istotny dla
wichtig wany
wichtig wany dla

! w znaczeniu 'za':
'za':
: dankbar wdziczny za verantwortlich odpowiedzialny za
zustiindig
zustndig odpowiedzialny
(kompetentny) za

w znaczeniu 'na':
'na': inne znaczenia:
znaczenia:
genug do na
genug bekannt znany z
offen otwarty na

1 10
GEGENOBER + Dativ
GEGENBER Dativ

'w stosunku
w znaczeniu 'w stosunku do':
tolerant tolerancyjny w stosunku do
misstauisch nieufny w stosunku do
misstrauisch
verstndnisvoll wyrozumiay w stosunku do
verstandnisvoll
voreingenommen uprzedzony w stosuku do
zurckhalten powcigliwy w stosunku do
zuruckhalten

IN + Akkusativ

verliebt zakochany w

IN
IN + Dativ

w znaczeniu 'w':
ahnlich podobny w
hnlich bewandert obeznany w
erfahren dowiadczony w geschickt
geschickt spryh1y
sprytny w
tiichtig pilny w
tchtig

MIT + Dativ
Dativ

w znaczeni u 'z':
znaczeniu
befreundet zaprzyjaniony z einverstanden
einverstanden zgadza si z
fertig gotw z vergleichbar porwnywalny z
verheiratet onaty z verlobt zarczony z
verlobt
verhaut zaznajonliony z
vertraut zaznajomiony verwandt spokrewniony z
zufrieden zadowolony z
zufrieden

inne znaczenia:
beschaftigt
beschftigt zajty (czym) streng srogi wobec
verbunden
verbunden przywizany do

OBER
BER + Akkusativ
Akkusativ

w znaczeniu 'na':
w na : w znaczeniu 'z':
w z:
argerlich zy na, zdenerwowany na
rgerlich bose zy z
bse
wiitend wcieky na
wtend entrstet wzburzony z powodu
entriistet wzburzony powodu
ungeduldig niecierpliwy (z powodu)
ungeduldig

1 1 1
inne znaczenia:
erstaunt zdziwiony (czym), zaskoczony (czym)
erstaunt

VOR + Dativ

i blass blady z (powodu) rot czerwony z (powodu)

VON + Dativ

w znaczeniu 'od':
abhngig zaleny od
abhangig fern daleki od
frei wolny od entfernt oddalony, odlegy od
unabhngig niezaleny od
unabhangig verschieden rny od

w
w znaczeniu
znaczeniu 'Erzez1:
'przez':
begrenzt ograniczony przez betroffen dotknity przez
besessen optany
optany przez verschont chroniony przez
verlassen opuszczony przez

inne znaczenia:
begeistert oczarowany (czym) enttauscht
enttuscht rozczarowany (czym)
heiser zachrypnity z powodu berzeugt przekonany o
iiberzeugt o

ZU + Dativ
Dativ

1do1:
w znaczeniu 'do':
bereit gotw dodo eorderlich konieczny, potrzebny do
erforderlich
fhig zdolny do
: fahig do freundlich przyjemny, miy w stosunku do
verpflichtet zobowizany do
do

w znaczeniu 'dla':
'dla': w znaczeniu 'na':
gut dobry dla entschlossen zdecydowany na
nett miy dla

1 12
)wi
9 czenia wiczenia

wiczenie II
wiczenie
Uzupenij tabel rekcji przymiotnikw i przyswkw.

Adverbien an ++
Adverbien an
an + gegenber+ auf
auf+
gegentiber + + auf++
auf ber+ f
tiber +r+
fi.ir mit +
mit + von + zu ++
zu

und
und Dat.
Dat. Akk.
Akk. Dat.
Dat. Akk.
Akk. Dat.
Dat. Akk.
Akk. Akk.
Akk. Dat.
Dat. Dat.
Dat. Dat.
Dat.

Adjektive
Adjektive

interessiert
interessiert

gebunden
gebunden

tolerant
tolerant

blind
blind

streng
streng

stolz
stolz
frei
frei

bse
bose

interessant
interessant

gut
gut

wiczenie 2
wiczenie 2
Uzupenij tabel rekcji przymiotnikw
przymiotnikw i przyswkw.

an + an + auf + auf + bei + in + in + vor + von + zu +

Dat. Akk. Akk. Dat. Dat. Akk. Dat. Dat. Dat. Dat.

wiczenie
wiczenie 3
3
Podaj przyimek, z ktrym
ktrym cz si grupy. Zaznacz odpowiedni przypadek, z ktrym
ktrym
cz si przyimki.

1.
1. 2..
2 3.
3. 4.
4.
arm
arm bose
bse vergleichbar fern
fern
schuld gespannt vertraut he iser
heiser
kranl<
krank aufmerksam fertig begrenzt
begrenzt

1 13
5. 6.6. 7. 8.
8.
bewandert bestimmt
bestimmt wiitend
wtend freundlich
geschickt charakteristisch
charakteristisch erstaunt
erstaunt verpflichtet
verpflichtet
tiichtig
tchtig genug
genug ungeduldig
ungeduldig entschlossen

9.
9. 10.
10.
behilflich blind
blind
beliebt lahm
lahm
verhasst taub
taub

wiczenie 4
wiczenie 4
Pocz wyrazy w
w zwroty.

krank ii ber
ber der Grippe

blass mit Angst

voll an Milch

streng
streng bei Schiilern
Schlern

blind auf linkem Auge

bose
bse mit den Nachbarn

beliebt auf den Kindern

gebunden von den Baum

verbunden var
vor dem Baum

wiitend
wtend an den Lehrer

wiczenie 55
wiczenie
Odpowiedz na pytania.
1. Auf wen ist dein Vater
Vater stolz?
stolz?
2. Wer war an diesem Unfall schuld?
3. Bist du daran
daran schon gewhnt?
gewhnt?
4.
4. Mit wem bist du aft
oft nicht einverstanden?
einverstanden?
5. Bis! du bei deinen Kollegen beliebt?
Bist
6. Mit wem sind die Lehrer zufrieden?

1 14
7. In
In wen ist Vera verliebt?
8. Bist du auf mich noch bose?
bse?
9.
9. Bist du urn
um meine
meine Gesundheit wirklich besorgt?
!st deine Freundin tolerant dir gegentiber?
10. Ist gegenber?

wiczenie
wiczenie 6
Zaznacz waciw odpowied
1. . . .....diesem
1............ diesemUnfall Unfallwar warder derRadfahrer
Radfahrerschuld.
schuld.
a. nach b. auf c. an
2. Ich w wara r ......so
. ... solange langeWartezeiten
Wartezeitennicht nichtgewhnt.
gewohnt.
a. anb. auf c. fr ftir
3. Der Vater w war . . ... ihrenSohn
a r .....ihren Sohnstolz.
stolz.
a. anb. auf c. nach nach
4. Claudia war w a r ...... . .den dennderungen
Anderungenim imText
Texteinverstanden.
einverstanden.
a. auf
a. auf b. aus c.
b. aus c. mit
mit
5. Klaus ist wieder bse bose .... . . . . mich,
mich.
a. anb. auf c. zu
6.
6. Mein NachbarNachbar ist . . . . rechten Auge blind.
is t .... blind,
a. an dem b. auf dem c. nach
nach das
7. Dieser Ktinstler
Knstler war w a r ......Publikum
... Publikumbeliebt.
beliebt.
a. vor dem b. nach dem c. bei dem
dem
8. Meine Schwester war ....
8. . . . . Ausflug ans Meer nichtnich! interessiert,
interessiert.
a. mit dem b. auf dem dem
c. an dem
9.
9. Kurt w war . . . . . .Auslnderin
a r ...... Auslanderinverliebt. verliebt.
a. von einer b. an einer c. in eine
Karoline ist
10. Karolin . . . . . .neuen
i s t ....... neuenFilm Filmmit
mitTom
TomCruise
Cruisegespannt.
gespannt.
a. an dem b. auf den c. von dem

wiczenie 7
wiczenie 7
Uzupenij przyimki z rodzajnikami.
1. Ich
Ich war
war .....
. . . der Meinung
Meinung unseres Direktors Direktors vollig
vllig einverstanden.
einverstanden.
2. Der Mann w war
a r ......Frau
. ... Frauneidisch. neidisch.
3. Mein Hund
Hund Rex war . . .. Leinegebunden.
w a r .....Leine gebunden.
4.
4. lnvalide w
Der Invalide war a r ......linken
. ... linkenBein Beinlahm.
lahrn.
5. Der Motorfahrer
Motorfahrer w war a r ......Unfall
. ... Unfallschuld.
schuld.
6. Andreas war .... . . . Arbeit stolz.
7. Die Lehrerin ist . . .. Schtilern
is t .... Schlern beliebt.
8. Die Eltern sind . . . . . fleiiSigenKindern
sin d .....fleiigen Kindernzufrieden.
zufrieden.
9.
9. Madchen iist
Das Mdchen . . . .. jungensehr
s t .....Jungen sehrverliebt.
verliebt.
10. Mein
MeinOpa
Opaisti s.t. ..
. . .linken
linkenOhr Ohrtaub.
taub.

1 15
wiczenie
wiczenie 8
8
Uzupenij przyimki, z ktrymi cz si ponisze przymiotniki. Rozwi
Rozwi krzywk.

1
1.
1. blass
blass ...... + Dat. 2
2.
2. beliebt
beliebt.... . . . . + Dat
Dat..
3.
3 .- - K3
verwandt
4. verw andt.....+ . ... +Dat. Dat. 44 |
5. fertig . . . .. +Dat.
fertig.....+ Dat. ^
6.
6. verschieden
verschieden.....+ . . . . . +Dat.
Dat.
7.
7. beteiligt
beteiligt.....+ . . ... +Dat.Dat. J
7

wiczenie 9
wiczenie 9
Przetumacz przymiotniki na jzyk niemiecki. U z nimi zdania.
1.
1. zy na 6. lepy na
2. przywizany do 7. peen czego
3. chory na
3. 8.
8. znany z
4. blady
4. 9. wzburzony z powodu
5. pomocny
5. pomocny ww 10.
10. miy dla

wiczenie IO
wiczenie 10
Przetumacz
Przetumacz zdania na jzyk niemiecki. U do nich pytania.
1.
1. Moja ssiadka
ssiadka jest chora na gryp.
2.
2. Vera jest zakochana we Florianie.
3.
3. Monika jest bardzo lubiana
ubiana przez przyjaci.
4. Rex
Rex jest przywizany
przywizany dodo drzewa.
drzewa.
5. Nauczyciel niemieckiego by znienawidzony przez uczniw.
6.
6. Mj kot jest nieufny w stosunku do nieznajomych.
7. Mathias jest zazdrosny o swoj dziewczyn.
8. Ojciec jest wcieky na swojego syna.
9. Klaus jest obeznany w swojej pracy.
10.
10. Koledzy
Koledzysswdziczni
wdzicznizazamoj
mojpomoc.
pomoc.
wiczenie IO
wiczenie 10
1.
l.cc 2. b
2.b 3. c
3.c 4. c
4.c 5.aa
5. 6. b
6.b 7.
7.cc 8..b
8 b 9. c
9.c 10.
10.aa

Rozdzia
R o z d z ia 2
2

wiczenie
wiczenie I
1. auf
1 . auf 2. an 2.an 3.zu
3. zu 4.fr
4. for 5.in
5. in 6. auf
6.auf 7. in
7.in 8. an 9.auf 10.10
8.an 9. auf in
.in

wiczenie 2
1-B
1-B 2-C
2-C 3-D
3-D 4-A
4-A 5-E
5-E

wiczenie 3
3
1.
1. imim dritteStock
dritten nStock wohnen
wohnen 2
2.. zum
zum Frilhsti.lck
FrhstckKakao
Kakao trinken
trinken
3. frseinAlterkleinsein
3. for sein Alter klein sein 4. einen schlechten Eindruck auf die Nachbarn machen
4. einenschlechtenEindruckaufdieNachbarn machen
5. anan
5. derderWand
Wand hngen
hangen 6.. in
6 den Urlaub
inden Urlaub fahren
fahren
7.
7. diediSterne
eSternam
eam Himmel
Himmel beobachten
beobachten 8.. ftir
8 fre einen
inenMonat
Monat ins
insGebirge
Gebirgefahren
fahren
9. zu Fu
9. zu FuB gehen
gehen 10.
10. an
an der Ecke warten
derEcke warten

wiczenie 4
1.nach
1. nach 2.nach
2. nach 3.in
3. in 4. an4.an 5. von
5.von 6. je
6.je 7. an
7.an 8. in
8.in 9.je 10.1von
9. je 0.von

wiczenie 5
wiczenie
1 -A
1-A 2-C
2-C 3-D
3-D 44--EE 55--FF 6-B
6-B

wiczenie 6
1.. je j
1 ein
eeiStilck
nStck Brat
Brogeben
tgeben 2. nach
2. 20 Uhr
nach 20 Uhr kommen 3.
3 Zinuner herumgehen
. im Zimmer
4.
4. vie!vieCeld
lGeld von dem
von demOpa
Opa erben 5. jdn
erben 5. an der
jdn an derStimme erkennen
Stimme erkcnnen 66.
. jje
eeeinen
inenTTeel6ffel ellmeluncn
eelffeleinnehmen
. aufauf
7.
7 dem
dem Rasen
Rasen 8. nach
8. nach demAbendesscn
Abendessenkotnmen
kommen 99.. an
an den
den Augen
Augen sehen
sehen
1O.. nach
10 nachsclnverem Leiden s
schwerem Leiden sterben
terben

wiczenie 7
7
1.an an 22.
1. .auf
auf 33.
.zuzu 44.
.iin,
n,iin
n 55.
.anan 66.
.iin
n 77.
.anan 88. auf
.auf .iin
99. n 110.
0.anan

wiczenie 8
1-D
1-D 2-C
2-C 33--BB 4-A
4-A

wiczenie 9
1
1.. imim Winter
Winter ini nUrlaub
Urlaub fahren
fahren 2. an der Oberschule unterrichten
2. an derOberschuleunterrichten
3
3.. zuzu Betliegen
Bett tliegen 4. im Mai geborensein
4. im Mai geboren sein
5.. das
5 Madchen
das Mdchen auf die
auf diWange
eWangekosscn
kssen 6. an
6. an Wunder nicht
nichtglauben
glauben
7.. zu
7 zuHause
Hause s sein
ein 8. an
8. an der Reihes
der Reihe ein
sein
9.. sich
9 auf den
sichauf den Weg machen 10.
1 sich
0. sichiin den S
nden Schauspieler
chauspielervverlieben
erlieben

wiczenie I10
O
1..urnum
1 2. urn2.um 3. von
3.von 4. an 4.an 5. tiber 6.auf
5.ber 6. auf 7.nach
7. nach 8..von
8 von 9.nach
9. nach 10.von
10. von

wiczenie I11I
1-C
1-C 22--DD 33--EE 44--FF 55 -- AA 6-B
6-B

1 18
Kl ucz do wicze
Klucz

Rozdzia
R o z d zia l
1

wiczenie
wiczenie I1
r y s. 1
rys. 1-- das
d a s Buch
B u c h auf
a u f den Tisch
den T is c h legen
le g e n r y s. 22 -
rys. - aan
n die
d ie Tafel
T a fe l schreiben
s c h re ib e n
r y s. 33 -- mit
rys. m it dem Bus
dem B fahren
u s fa h ren ry s. 44 -
rys. - Mngen
h n g e n an
a n dder
e r Wand
W and
ry s. 55 -
rys. - im
im Sessel
S e ssel sitzen
sitz e n ry s. 6
rys. 6-- neben
n e b e n ddem
e m Regenschirm
R e g e n s c h irm stehen
s te h e n
rrys. 7-
y s. 7 - Ober
b e r ddie
ie SStralle
tra e ggehen
ehen y s . 88 -
rrys. - vvon
o n eeinem
in e m T
T eeller
lle r eesse
ssenn
y s. 9
rrys. - aaus
9 - u s einer Tasse
e in e r T trinken
a s s e tri nken rys. 10 -- im
r y s . 10 im Juli Ferien
J u li F e r ie n ha
h a bben
en

wiczenie
wiczenie 2
Akkusativ
A k k u s a t iv -- olme,
o h n e , durch, in,, zzwischen,
d u r c h , in w is c h e n , entlang,
e n tla n g , unter,
u n t e r , liber,
b e r, vvor, wider,
o r, w i d e r , uurn
m
Dativ
D a t iv -
- nnach,
a c h , sseit,
e it, in,
in , zwischen,
z w is c h e n , entlang,
e n tla n g , unter,
u n te r , Ober,
b e r , zufolge,
z u fo lg e , zzu,
u , vvor,
o r , aab
b
G e n e tiv -- wahre.nd,
Genetiv w h r e n d , z.ufolge,
z u fo lg e , statt,
s t a t t , ttotz.,
tr o t z , disits,
d ie s s e its , unweit
u n w e it

wiczenie
wiczenie 3
1.
1. Statt
S ta des
tt d eLOffels brachte
s L ffe ls der
b r a c h te d eKellner
r K e lln eein
r e in M e sse r. 2.
Messer. 2. Wahrend
W h r e nder
d d eFerien
r F e r iehaben
n h a b ewir
n w vie!
i r v iefotografiert.
l fo to g ra fie rt.
3.
3. Urn
U mwie
w ie v ieUhr
viel l U hkomrnst
r k o m m sdu
t d uaus
a u dem
s d e mKlub?
K lu b ? 4.
4. Fra
Fur aBrem arbeitet
u B re m a r b e i tebei
t b eder
i d ePost.
r P o s t.
5. Sonja
5. S o n jafahrt
f h roft
t o fmit dem
t m it d e mTaxi
T a xnach
i n a c hHause.
H ause. 6.
6. Wann
W a nfahrt
n f h Klaus
r t K la unach
s n a cSchweden?
h Schw eden?
7. S e it 2
7. Seit 2 jahren
J a h re n trinkt Max
trin k t M a x keinen
k e in e n Alkohol
A lk o h o l mehr.
m e h r. 8.
8. Vera kommt
V e ra k o m mdirekt
t d i r e kvom
t vomFriseur.
F r is e u r.
9. Fhrst
9. F h r s t dduu nnoch
o c h hheute
e u t e zur
zur TTankstelle?
a n k s te lle ? 10.
10. Meine
M e in e Mutter
M u tt e r braucht
b r a u c h t dden
e n Stoff
S to ff ffiir
r einen Rock.
e in e n R o ck .

wiczenie
wiczenie 4
1.
1. den,
d e nden
, d eAkk.
n A kk. 2. ddem
2. e m Dat.
D a t. 3. die
3. d ie Akk.
A kk. 4. d
4. die
i e Akk.
A kk. 5. d
5. dem
em D Dat.
a t.
6.
6. dem Dat.
dem D alub:
t. lu bim
: im dem
7. 7. Dat.
dem D a t. 8.
8. der
der DDat.
a t. 9. d
9. die
ie Akk.
A kk. 10. d
10. die Akk.
ie A kk.

wiczenie
wiczenie 6
Am,
Am, am,
am , seit,
se it, Trotz,
T ro tz , aauf,
u f, vor,
v o r, in, Im,,
Im am ,
am, vvon,
on, am, am, am,
am ,
auf,
a u f, AAm,
m, aauf,
u f, gegen
gegen

wiczenie
wiczenie 1
7
In
In - An
- A n
Im,
Im , im,,
im aam,
m, Am,
A m, im,,
im Am,
Am, im, aam,
m, im,,
im Im,,
Im am, am, Am
A m

wiczenie
wiczenie 8
Am,
Am, nach,
nach, auf,
a u f, aauf,
u f, von,
von, vvor,
o r, nach,
nach, mit,
m it, von,
von, in,,
in mit
m it

wiczenie
wiczenie 9
1.
1. Diese
D ie sStad!
e S ta dza.hit
t z han n d i25
lt adie OOO
e 25 00Einwohner.
0 E in w o h n e r . 2. Ich
2. habe
Ich h a bnichts gegen
e n ic h ts g e g e deine
n d e inIdee.
e Id e e .
3.
3. Statt
S tades
tt d Spielzeuges
e s S p ie lz e u g eschenkte
s s c h e n kich
te icAnna
h A n nein
a e Buch. 4. Llngs
in Buch. 4. L n gdes
s d eWeges
s W e g ewachsen
s w a c h s eschone
n s c h nBaume.
e B um e.
5.
5. Zuerst
Z u e r muss
s t m u sich
s i cdiese
h d ie sStraGe
e S tra entlang
e e n tl a ngehen.
g gehen. 6. Dieser
6. D ie s eStuhl
r S tu hsteht
l s te hdem
t demSchrank
S c h r a ngegenilber.
k g e g e n b er.
7.
7. Frau
F r aWinkler
u W in k lewohnt
r w o h nbei
t b edem Post
i dem P o gebaude.
st geb u d e. 8.
8.EsEwar
s w aam r am13.13.MarzM r2004.
z 2004.
9.
9. Der
D eSchiller
r S c h lezeicmet
r z e ic h n eeine
t e inKatze
e K a tzan
e adie
n d iTafel.
e T afel. 10. InIder
10. n d eNach!
r N a c hfahre
t f a h rich
e icmit
h m dem
it d e m Zug
Z unach
g n a c Berlin.
h B erlin .

1 17
wiczenie 1 2
1 . nach dem Weg fragen
1. nachdem Weg fragen 2. an seineTochterdenken
2. an seine Tochter denken
3. um 20%
3. um 20% 4.
4. eineiBuch Liber
nBuch Fische
ber Fischlesen
elesen
5. urn cine Unterst
iltzung bitten
5. um eineUntersttzungbitten 6. vie!
6. vievon den
lvon Nachbarn
den reden
Nachbarn reden
7. sich
7. sican
han seinFerien
seine eFerieerinnem
nerinnern 8. urnum
8. ein
eine ewichtigAngelegenheit
wichtige eAngelegenheit gehen
gehen
9. aufauf
9. Peteeifersilchtig
Peter reiferschtisein
gsein 10. urnum
10. 100
100 Euro
Euro wetten
wettcn

wiczenie 113
3
1..anan
1 2. bis
2.bis 3. nach
3.nach 4. in
4.in 5. in 7.bis 8. nach
6.zu zu 7. bis
5.in 6. 8.nach 9. zu
9.zu 10.1bis
0.bis

14
wiczenie 14
1-E
1- E 2-D
2- D 3
3--C
C 4
4--B
B 5-A
5- A

wiczenie I15
S
1. nachHause gehen
1 . nach Hause gehen 2. zum Arz
2. zum Arztgehen
gehen 3.. zum Bahnhof
3 fahren
Balmhof fahren
4. nachFrankreichfliegen 5.
4. nach Frankreich fliegen5. an
an die
dieLandkarte
Landkarte kommen 6.. nur
6 nur bisWarschau
bis Warschau fahren
fahren
7. in i
7. ndTUrkei
die ieTrkei fahren
fohrcn 8. bisWeihnachten
8. bis im Ausland
Weilmachten im bleiben
Ausland bleiben 9. b
9. isMai
bis Mai warten
wartcn
10.
1 Tanz a
0. zum Tanz auffordern
uffordern

wiczenie 16
16
1
1.=aus 22
-.aus 3
-
.von 4
-.von -
5.aus -
6.vor
7.mit & 8
.mit -
9.von m10
-.vor

wiczenie 17
17
1-C
1 -C 2-D
2-D 3 -B
3 -B 4-A
4-A

wiczenie 118
8
1 . vor Freu de weinen
1. vorFreudeweinen 2. aus dem Fenster sehen
2. aus dem Fenstersehen 3
3.. aus
ausder
der Schule zurckkommen
Schule zurockkommcn
4.
4. von
voneinem Telleressen
einem Teller essen 5. vorSchmerzenschreien
5. vor Schmerzen schreien 6.
6. vom T ischf
Tisch allen
fallen
7. von
7. vonweitem
weitemkommen
kommen 8.
8. mit
mit jdn.verlobt
jdn. verlobtsein
sein 9.
9. j dn.aus
jdn. aus den
den Augen
Augen v erlieren
verlieren
10. vor
10. vor Sehnsucht sterben
Sehnsucht sterben

19
wiczenie 19
1.
1 . durch
durch 22.
.durch
durch 33. Liber
.ber 4..von
4 von 5.durch
5. durch
6
6..von
von 77.
.ber
i.iber 88.
.ber
Ober 9..von
9 von 110. i.iber
0.ber

wiczenie 20
20
1-C
1-C 2-B
2-B 3-A
3-A

wiczenie 1
wiczenie 2 1
11.. von
von der
der Polizei
Polizeivverfolgt
erfolgtssein
ein 2.
2. liber
berN01cht
Nacht
3
3.. von
von einem
einem Facharztoperiert
Facharzt operiertwerden 4.. Liber
4 ber d ieBrcke
die Brucke gehen
gehen
5.
5 durch den
. durch den Tunnel
Tunnel fahren
fahren 6. ber
6. Ober ddie
ieGrenze
Grenze fflUchten
lchten
7
7.. durch
durch den Wald
Wald gehen
gehen 8.
8. ber die
O ber di Mauer springen
eMauer springen
9. durch
9. durch dieNasesprechen
die sprechen 10. von den
10. von denEltern
Elterngerufen
gerufenwerden

wiczenie 22
l
1..seit
scit 2.von
2. von 3.s
3. eit
seit 4.
4.ab
ab 5.seit
5. seit 6 von
6..von 7..von
7 von 8.
8.sse
eit
it .ab
9.
9 ab 10.
10.von, ab
von,ab

23
wiczenie 23
1
1-
-BB 2-C
2-C 3-
3 -A

1 19
wiczenie 24
1.
1. Seit
SeitMai
Maihabe
habeich
ichvon Clau dianichts
Oaudia nichtsmehr
mehrgehrt.
gehOrt. 2. Von Montag bis Freitag habe ich Urlaub gehabt.
2. VonMontagbisFreitaghabeichUrlaubgehabt.
3.. Meine
3 Meine Oma i ist seit
sts einem Ja
eiteinem rt
Jahhr tot.
ot. 4
4.. Ab heute?
heute?
5.S
5. Schreibe
chreibevon
vonh iera
hier b!
ab! 6. Ab n
6. chstenMai
nachsten Maiwerde
werdei chb
ich eid
bei ira
dir rbeiten,ggu
arbeiten, t?
ut?
7.. S
7 Seit estem
eitggesternbbin
iniich
chi in
nDeutschland.
Deutschland. 8. Von
8. Von Januar
Januar bisMai
bis sind
Mai sindes
es55 Monate.
Monate.
9.. Martha
9 Martha s steht vom Tisch
tehtvorn Tischa auf.
uf. 10
1O.
. Vonmorgens
rnorgens bis abends b
bisabends ini
bin chs
ich ehrb
sehr eschftigt.
beschMtigt.

PODSUMOWANIE
PODSUMOWANIE

wiczenie I
1
1.. nana 2. 2po
. po 3. 3w
.w 4. 4o
. o 5. 5do
. do 6. 6z
.z od
7. 7
. od

wiczenie 2
wiczenie 2
po
po
3
wiczenie 3
Przy imki synonimiczne
Przyimki synonimiczneoo znaczeniu
znaczeniupolskiego 'na'.
polskiego'na'.
1.. imim
1 ersteStock
ersten nStock 2.
2 teerrn
.SSt neean demHimmel
andem Himmel 3.Ring
3.Ringan Fi
an dem Fin r
nger
4.
4. zuzu Fu
FuB gehen
gehen 5.eein
5. inBBild
ildanander Wand
derWand 6.
6.ein Buchauf
einBuch aufdem
dem Tiisch
sch
7. diedi
7. anan eTafeschreiben
Tafel lschreiben 8.
8.im
imO Westen,Norden,
sten,Westen,
Osten, Norden,Sden
Sliden 9.aauuf
9. f eine
eineIdee
Ideekorrunen
kommen

wiczenie
wiczenie 4
4
1.. an
1 an 2.auf
2.auf 3..i
3 in
n 4
4..zu
zu 5. zu
5.zu 6.
6.iinn 7..an
7 an 8.
8.nach
nach 9.aus
9. aus 10.
10.von
von

wiczenie 5
auf'na'
auf 'na'- a,f,f,I,1,m,
- a, n
m, n auf'
auf po'-
'po' -b,h
b, h,,i, j
ii, j auf 'w'
auf 'w'--c,
g,
g,kk auf
aufV'o' --d,
d,ee

wiczenie
wiczenie 6
l.
1. c
c 2. c
2.c 3. c
3.c 4..b
4 b 5..c
5 c 6.bb
6. 7.
7.cc 8. b
8.b 9.c
9. c 10. c
10.c

wiczenie
wiczenie 7
1..a
1 a-- in,
in, b-
b - an,
an, c
c- ftir,
-fr, d-
d auf,
- auf, e
e--zu,
zu, f-auf
f - auf
2.
2.aa-- an,
an, b --v
b on,
von, c
c--in,
in, d
d --auf,
auf, e--jjee,
e , f-in
f- in
3.
3.aa-- iin,
n, b -in,
b - in, c--auf,
c auf, d
d-- an,
an, e
e--in,
in, f - an
f-an
4.
4.aa--um,
um, b
b- -von,
von, c--na
c nach,, d
d --an,
an, e--li
e bbeerr,, f--auf
f auf
5.
5.aa- an,
- an, b-
b -zu,
zu, c--na
c h,,
nacch d
d --in,
in, e
e--bis,
bis, ff-
-nach
nach
6.aa-
6. vor,
- vor, b
b --von,
von, c
c--aauss,, d
d --von,
von, ee--vor,
vor, ff-von
- von
7.
7.aa-
-dduurrcch,
h, b
b- - ber,,
liber, c--durch,
c durch, d - ber,
d - liber, ee--vvon,
on, ff-
-von
von
8.
8 - ab,
.aa- ab, b --von,
b von, c-
c -seit,
seit, d
d --s
seit,
eit, ee--vvo n,,
on f-ab
f - ab

wiczenie 8
1.
1. an die
an dieTTafel
afel 2.. in
2 indem
dem dritten
drittenStock
Stock 3. an der
3. an der Stimme
4. ein
4. e schones Haus
inschnes von der
Haus von Tante
derTante 5. in
5. inden
den Kopf
Kopf 6
6.. um V erstndnis
Verstandnis
7. liber Blurnen
7. ber Blumen 8.
8. zum Arzt
Arzt 9. in
9. den Klub
inden Klub
10. nach
10. nachPParis
aris

1 20
Rozdzia 3

wiczenie I
l j
1..j 2. i
2.i 3. h
3.h 4. g
4.g 5..ff
5 6.ee
6. 7.
7.d 8. c
8.c 9.bb
9. 10.
10.aa

wiczenie 2
wiczenie 2
1.
1 an der
. an der Reihe
Reihe sein
sein 2.
2. jjdn. an der
dn.an der Nase
Nase herurnflihren
herumfhren
3. an Boden gewinnen
3. an Boden gewinnen 4.. am Herz
4 Herz eenliegen
nliegen
5.
5 an a
. an a\len Ecken und
llenEcken und Enden
Enden sparen
sparen 6.. an
6 an einem
einem seidenen
seidenen Fadcn hangen
Fadenhngen
7.. an
7 an den
den Ha aren h
Haaren herbeiziehen
erbeiziehen 8. keinen guten
8. keinen guten Faden
Faden an
an j
jdm.,
dm.,llassen
assen
9.
9.b bis an den
isan Hals i
den Hals in
nSchulden
Schuldens stecken
tecken 10.
1 an Hand von
0. an vonetwas
etwas

wiczenie 3
wiczenie 3
1..der
1 + Dat.
der + Dat. 2.
2.die Akk. 3.
die+ Akk. 3.ddie
ie++ Akk.
Akk. 4. den + Akk.
4.den + Akk. 5. den + Akk.
5.den + Akk.
6 einen +
6..einen + Akk 7..dem + D
7 Dat.
at. 8 den +
.den
8. Akk.
+ Akk. 9.dem + Dat.
9. Dat. 10. die + Akk.
10.die+ Akk.

wiczenie 4
wiczenie 4
1.
l j
.j 2. e
2.e 3. f
3.f 4..d
4 5. g
5.g 6.
6.cc 7.
7.hh 8.
8.bb 9 i
9..i 10.
10.aa

wiczenie
wiczenie 5
1..der
1 der+ Dat.
+Dat. 2. den + Akk.
2.den + Akk. 3. den + Akk.
3.den + Akk. 4..d
4 ie++ Akk.
die 5.das
5. das ++ Akk.
Akk.
6. dem + Dat.
6.dem + Dat. 7. der++ Dat.
7.der Dat. 8 den +
.den
8. + Akk.
Akk. 9.
9.eeine
ine++ Akk. 10. den + Akk.
10.den + Akk.

wiczenie 6
wiczenie 6
1.
1. nicht
nichtauf den Kopf
aufden Kopf gefallen
gefallenssein
ein 2.. nicht
2 nichauf
taufden
denMund
Mundgefallen
gefallesein
nsein
3. auf
:J. aufHerz und Nieren
Herz und Nieren prilfen
prfen 4. auf dem Holzwege
4. auf Holzwege s
sein
ein
5 ehrlich
5.. ehrlichbbis auf die
isauf dieKnochen
Knochen s sein
ein 6.. dm.
6 auf
jdm. auden
fdenLeim
Leimgehen
gehen
7. jdm. auf Schritt
7. jdm. au fSc hrittund Tritt
Trittffolgen
olgen 8.. den
8 Nagel
den denden
aufauf
Nagel Kopf treffen
Kopf treffen
9. auf
9. aufsseine
eineKosten
Kostenkommen 10. jdrn.
10. auf die
jdm.auf dieHOJuierangehen
Hhnerangehen (auf den FufS)
(aufden Fu) t reten
treten

wiczenie
wiczenie 7
l.j
l.j 2. i
2.i 3.
3.hh 4.g
4. g 5.
5.ff 6.ce
6. 7.
7.dd 8. c
8.c 9.bb
9. 10.aa
10.

wiczenie 8
1. bringen
1. bringen 2 singen
2.. sin gen 3. aus
3. ausdem
dem Mund nehmcn
nehmen 4. fallen
4. fallen 5.
5. pl;udern
plaudern
6.
6. schlagen
schlagen 7.. saugen
7 saugen 8.. heiterem
8 heiteremHimmel
Himmel 9. aus
9. ausdem
dem Sinn
Sinn 10.
10. handeln
handeln

wiczenie
wiczenie 9
9
1.. sich
1 sichetwas
etwasaus Sim1 s
ausdem Sinn ch.lagen
sch lagen 2.
2 aus dem g
. aus gleichen Holze g
leichenHolze geschnitzt
eschnitztssein
ein
3. aus seiner Haut nicht kOnnen
3. ausseinerHautnichtkrmen 4.. s
4 sich Gewissen aus
kein Gewissen
ichkein etwas machen
ausetwas
5. sich
5. etwas aus
sichetwas Finger saugen
ausdem Finger saugen 6. ehvas aus
6. etwas Boden stampfen
ausdem Boden stampfen
7. jdm. nicht
7. jdm. aus den
nichtaus den Augen Jassen
lassen 8 aus berzeugung
8.. aus Oberzeugung handeln
handeln
9.
9. ssich aus dem Staube
ichaus Staubemachen
machen 1 aus der
0. aus
10. der Not helfen
Not h elfen

wiczenie I10
wiczenie O
1. j
l.j 2. e
2.e 3.ii
3. 4..d
4 5.hh
5. 6.
6.cc 7. g
7.g 8. b
8.b 9.
9.ff 10.
10.aa

wiczenie 11
wiczenie 11
1. durchdenken
1. durchdenken 2. der Welt gehen
2. derWeltgehen 3.. reichen
3 reichen 4.. aufs
4 Messer
aufsMesser 5. zur Sohlc
6.
6. einen
einen 7. Blut
7. Bluthassen
hassen 8 viel
8.. v Wasser h
ielWasser inunter
hinunter 9.. durchnassen
9 durchnassen 10. sein

121
wiczenie 12
1 bis
1 dahin f
bisdahin flieBt nach v
lietnoch viel Wasser h
ielWasser hi
innu
unter
nter 2
2.. ein
einKampf
Kampf bis
bisaaufs Messer
ufsMesser
3.. vom
3 vomScheitel
Scheitebis
lbizur Sohle
szur Sohle 4.
4. jjdn.
dn.bbis
isaufs
aufsBBlut hassen
luthassen
5.. ehrlich
5 ehrlicbis
hbiauf
saufdie
diKnochen
eKnochen sein
sein 6.
6. bbis
isbbald
ald
7.. bisbi
7 sauf
auf einen
einen 8.
8. bisauf
bis aufddie
ieHaut
Haut durchuassen
durchuassen
9.
9. bisbiins
sinletzte
sletzt durchdenken
edurchdenken 10. b
10. isans
bis ans Ende
Ende der
der Welt
Welt gehen
gehcn

wiczenie
wiczenie 113
3
1.
l.jj 2. i
2.i 3. h
3.h 4..g
4 g 5.ff
5. 6.
6.ee 7..d
7 d 8
8..c
c 9.bb
9. 10.a
10. a

wiczenie 114
4
1. schoss
1. schossmir
mirdurch
durchdcn
den Kopf 2.
2. gehen
gehenlassen
lassen 3.
3. Kauf
4. wird man klug
4. wird klug 5
5.. gehen
gehen 6.
6. sagen
sagen
7.
7. durch dieRechnung
durch die Rechnung machen 8.. gehen
8 gehen lassen
lassen 9. durch den
9. durch dcn Magen
10. d
10. ieWand wollen
die wollen

wiczenie
wiczenie 115
5
1.. ein
1 einCedanke
Gedanke fuhr mirdurch
fuhrmir den Kopf
durchden Kopf 2
2.. noch eirnnal durch
nach einmal durch den
den Kopf
Kopf gehen
gehen lassen
lassen
3. jdm. einen
3. jdm. einen S
Strich durch die
trichdurch dieRechnung
Rechnungmachen 4.. durch
4 durchdas
das Feuer
Feuer gehen
gehen
5. Durch
5. Schaden wird
Durch Schaden klu
wird man k g.
lug. 6
6.. Liebegeht
Liebe durch den
geht durch den Magen.
Magen.
7.
7. jdm. etwasdurch
jdm. etwas durch dieBlume
die Blume sagen
sagen 8.
8. durch Kauf
durchKauf
9. mit
9. mitdem Kopf
Kopf durch
durch dieWand wollen
die wollen 10.
1 durch Tatsachen
0. durch tiberzeugen
Tatsachenberzeugen

wiczenie 116
6
1.
1.ff 2. a
2.a 3. g
3.g 4.
4.ee 5.
5.d 6
6..a
a 7.cc
7. 8. b
8.b 9.
9.aa 10.aa
10.

wiczenie 117
7
1.. for
1 frsich
sichsein
sein 2.
2 tibersetzen
. bers etzen 3.. Nasenkrankheiten
3 Nasenk.rankheiten s
sein
ein 44.. EEnglisch
nglischssein
ein
5. genug
5. genug 6.. i
6 nsFener
ins Fener legen
legen 7.. gehen
7 gehen kOrn1en
88.. knnen
9. filr
9. frjdn (etwas)sein
jdn (etwas) sein 10. merken
10. merken

wiczenie 118
8
1.. ein
1 einKKapitel
apitelffor
rsich
sichsein
sein 2. nichts fur Geld und gute Warte
2. nichtsfrGeld und guteWorte
3.
3. filr
frj dn.gehen
jdn. gehen 4. Wart f
4. Wort rWort
for bersetzen
Wart Libersetzen
5.
5.nnichts daftir kt'.mnen
ichtsdafr knnen 6. Feuer und
6. Feuer und Flarnme
Flamme f filr etwas sein
retwas sein
7.
7. frj
for dn.d
jdn. ieHand i
die ins
nsFeuer
Feuer legen
Jegen 8. for
8. frheute
heutegenug
genug
9. Lehrer
9. frR
Lehrer filr ussischs
Russisch ein
sein 10. F
10. acharztf
Facharzt rHalskrankheiten
for sein
Halskrankheiten sein

wiczenie 119
9
l
l..jj 2.i
2.i 3.h
3.h 4. g
4.g 5.ff
5. 6.
6.ee 7.
7.dd 8.
8.cc 9.b
9. 10.a
10. a

wiczenie 20
1
1.. dem +
+ Dat.
Dat. 2.
2. dem ++ Dat.
Dat. 33.
. die
die++ Akk.
Akk. 4. dem + Dat.
4. dem + Dat. 5. der +
5. der + Dat.
Dat.
6. das
6. das++ Akk.
Akk. 7.
7. dem ++ Dat.
Dat. 8. der
8. der++ Dat.
Dat. 9.
9. das
das ++ Akk.
Akk. das++ Akk.
10. das
10. Akk.

wiczenie 2 11
1.. jdm.
1 jdm.ein
einDorn
Dom iim Auge sein
m Auge sein 2.
2. s wie e
ichwie
sich ein
inFisch
Fischim
im Wasser
Wasser fhlen
ftihlen
3. jdm. einen
3. jdm. einenFloh
Floh insOhr
ins Ohr setzen
setzen 4. im Geld schwimmcn
4. im Geld schwimmen
5. nichl mal mit der Zehe im Schuhe winken
5. nichtmal mitderZeheim Schuhewinken 6.jdm.
6. jdm.ins
insCesicht
Gesichtlach
lachen
en
7. im
7. im groen
graBen und ganzen
und ganzen 8. in
8. inHUik
Hlle und
und Ftil!e
Flle
9.
9. in
ineerster
rsterLLinie
inie 10. etwas im
10. etwas im rosigen
rosigenLicht
Lichtsehen
sehen

1 22
wiczenie 22
1.
l.jj 2..e
2 e 3..i
3 i 4.dd
4. 5.h
5. h 6..c
6 c 7.
7.gg 8.bb
8. 9 f
9..f 10.
10.aa

wiczenie 23
1.
1. tun
tun 22.. Not
Not 3.. Liebe
3 Liebe 44. aufnehmen
. aufnehmen 5. Siegeln sein
5. Siegelnsein
6. schmcken
6. schmi.icken 77.. aarbeiten
rbeiten 8.. Maus
8 . lliebiiugeln
99. iebugeln 10.
10. abziehen
abziehen

wiczenie 24
1.. n
1 nicht mit dem V
ichtmit Verstand stindigen
erstandsndigen 2.. d
2 die K<itze mit
ieKatze mitdem Schwanz
Schwanz verdrehen
verdrehen
3.
3. mit Lust und
m it Lust und Liebe
Liebe 4.
4. miteinem
m it einem Wart
Wort
5. mit einem Mal
5. miteinem Mal 6.
6. mit
mitdem Feuer
Feuersspielen
pielen
7. mit offenen
7. mit offenenKarten
Kartenspielen
spielen 8. mit
8. Kopf durch
mit dem Kopf durch ddie wollen
ieWand wollen
9. mit
9. langerNase
mit langer Nase abziehen
abziehen 10. mit Kind und Kegel/mit Sack und Pack
10. mitKind und Kegel/mitSackund Pack

wiczenie 25
7. d 8.cc
8. 9.bb
9. 10.
l
1..j
j 2.i
2. i 3.
3.hh 4.gg
4. 5.f
5. f 6
6..e
e 7.d 10.aa

wiczenie 26
1. spielen
1. spielen 2.
2. spielen
spielen 3.
3. machen
machen 4. liegen
4. !iegen 5. gehen
5. gehen
6. dem anderen
6. dem anderen 7. Wunsch
7. Wunsch 8. n
8. ichtb
nicht eurteilen
beurteilen 9.. strecken
9 strecken 10. nach
10. nach Rom
Rom

wiczenie 27
1. Viele Wege ftihren nach Rom.
1. VieleWege fhrennachRom. 2. sich nach der Decke strecken
2. sichnach derDecke strecken
3.
3. je
jenach
nachWunsch 4. die Dinge nach dem Schein nicht beurteilen
4. dieDingenachdem Scheinnichtbeurteilen
5. einer nach dem anderen
5. einernachdem anderen 6. .nach Wunsch gehen
6vnachWunsch gehen
..
7. wie nach
7. wie nach Ma
MaB l
liegen
iegen 8. etwas ganz nach Belieben machen
8. etwasganz nach Beliebenmachen
9. nach dem Gehor
9. nach Gehr sspielen
pielen 10.
10. nach Noten
nach spielen
Noten spielen

wiczenie 28
l
1..j
j 2.
2.;i 3. h
3.h 4.
4. g
g 5. f
5.f 6..c
6 e 7.
7.d 8.cc
8. 9.
9.bb JO.
10.aa

wiczenie 29
1
1.. Zahn zu Zahn
Zahn zu Zahn 2.
2. Haar
Haar 3. fallen
3. fallen 4.
4. anhalten
anhalten 5. schlagen
5. schlagen
6. Preis
6. Preis 7.
7. Preis
Preis 8. in der Welt
8. inderWelt 9. "'"ehen
9. wehen lassen
lassen 10. b
10. itten
bitten

wiczenie 30
1.
1. Auge
Auge urn
um Auge, Zahn um Zahn
Auge, Zahn Zahn 2.
2. umumein
eiHaar
nHaar
3.. ums
3 Wort bitten
ums Wort bitten 4.
4. sich
sicden
hdenWind
Windum
umdiediNase
eNasewehen
wehenlassen
lassen
5. nicht urn alles in der Welt
5. nichtum allesinderWelt 6. urn keinen Preis
6. um keinenPreis
7.
7. um jeden
jeden Preis
Preis 8. sich
8. sicdie
hdiNacht
eNacht umdiediOhren
urn eOhren schlagen
schlagen
9. jdm.
9. jdm. um den Hals fallen
den Hals fallen 10. um jds. Hand an.halten
10. um jds.Hand anhalten

wiczenie 3 11
1l.
.j
j 2.
2.ii 3.
3.hh 4. g
4.g 5. f
5.f 6. e
6.e 7. d
7.d 8.cc
8. 9.
9.bb 10.
10.aa

wiczenie 32
1. in
1. injjdn.
dn.verlieben
verlieben 2. hauen
2. hauen 3.. brechen
3 brechen 4. rlimpfen
4. rmpfen 5. errten
5. errOten
6. machen
6. machen 7. Wunder geschehen
7. Wunder geschehen 8. scin
8. sein 9. ablegen
9. ablegen JO.
10. leben
leben

1 23
wiczenie 33
1.
1. Uber
ber Nacht 2. sich bis Ober die Ohren in jdn. verlieben
2. sichbisberdieOhren injdn.verlieben
3.
3.bbis i.iber d
isber die
ieOhren e
errOten
rrten 4. ehvas i.ibers Knie brechen
4. etwasbers Kniebrechen
5. Wunder ber Wunder geschehen
5. Wunder liber Wunder geschehen 6. FehlerberFehlermachen
6. Fehler ilber Fehler machen
7.. s
7 ichliber
sich beretwas Gedanken machen
ehvas Gedanken machen 8. liber seine
8. ber seineVVerhaltnisse
erhltnisseleben
leben
9. jdm. iibers
9. jdm. bersOhr hauen
hauen 10.
1 i.iber j
0. ber jdn.
dn.ddie
ieNase ri.impfen
Nase rmpfen

wiczenie 34
l.j
1. j 2.i
2. ; 3.h
3. h 4.g
4. g 5..f
5 f 6
6..e
e 7.d
7. 8.
8.cc 9.
9.b 10.aa
10.

wiczenie 35
35
1.. zu
1 zuJahr
Jahr 22.
. aablesen
blesen 3.
3. von
von etwas
ehvas machen
machen 44.
. verschwinden
verschwinden 5.5.ababsparen
sparen
6. kommen
6. kommen 7. bbis
7. FuB
isFu 8. singenknnen
8. singen kannen 9. gratulieren
9. gratulieren 110.
0. sscin
ein

wiczenie 36
1
1.. sich
sichetvvas
etwas vom Mund absparen
absparen 2.. von
2 von Kopf
Kopf b bis FuG
isFu
3. wie vom Blitz getroffcn
3. wievom Blitzgetroffen 4.
4 jdm. etwas
. jdm. etwasvonvon den
den Augen ablesen
ablesen
5. von
5. von J ahrzu
Jahr zu Jahr
Jahr 6
6.. Mir fiele
Mir ficl inStein
ein Steinvom H erz.
Herz.
7. von
7. von Stunde
Stundezuzu Stunde
Stunde 8.. Arbeit
8 Arbeitluft
luftn ichtdavon.
nicht davon.
9. n
9. ichtvon
nicht derS
von der tellekommen
Stelle 10.
1 jdm. die
0. jdm. dieMaske
Maske vom Gesicht
GesichtreiGen
reien

wiczenie 37
1.gg
1. 2.ff
2. 3.e
3. e 4.d
4. d 5.c
5. c 6.b
6. b 7. a

wiczenie 38
1
1.. nicht
nichtvor
vordem Abend
Abend loben
loben 2.
2. rot
rotwerden
werden 3. zuschlagen
3. zuschlagen 4.s
4. etzen
setzen
5. vorden Augen haben
5. vor den Augen haben 6. vor
6. vor Lachen
Lachen halten
haJten 7. gelb/gri.in/blass werden
7. gelb/grn/blasswerden

wiczenie 39
39
1.
1. vor
vorLlirm
Lrmkein
keinAuge
Auge zumachen
zumachen 2. vor
2. vorWut r otwerden
rot werden
3. Scheuklappcn vor den Augen haben
3. ScheuklappenvordenAugen haben 4.j
4. dn.vor
jdn. vor d ieTr
die Tiir setzen
setzen
5. vor Neid blass (gelb/gri.in) werden
5. vorNeid blass(gelb/grn)werden 6.. Man so\l
6 sollden Tag nkht
denTag vor dem Abend
nichtvor Abend loben.
loben.
7.
7. sich
sichden
denBauch
Bauch vor
vorLa.chen
Lachenhalten
halten 8.
8. jdm.
jdm. die
dieTilr vor der
Tr vor derNase zuschlagen
Nasezuschlagen

wiczenie 40
1.
l.gg 2.f
2. f 3.h
3. h 4.e
4. e 5.d
5. d 6.c
6. c 7. i
7.i 8.j
8. j 9.
9.b 10.a
10. a

wiczenie 4 11
11.
. sein
sein 22.
. zur
zurMhle
MUhle 3. machen
3. machen 44.
. kommen
kommen 5. kommen
5.
6. filhren
6. fhren 77.. ziehen
ziehen 8. kommen
8. kommen . lle
99. eggen
en 10.
10. machen

wiczenie
wiczenie 42
42
1.. n
1 ichtzu
nicht zu AAtem
tern kommen 2. jdm.
2. jdm. zu dumm sein
sein
3. mit jdrn. ein Hi.ihnchen zu rupfen haben
3. mitjdm. einHhnchen zu rupfenhaben 4.
4. Gut
Gut will
willzu
zu Gut
5. jdn.zum Pferdmachen
5. jdn. zum Pferd machen 6. wie
6. einOchse
wie ein Ochsezur Knigskutschepassen
zur KOnigskutsche passen
7. Wo e
7. ss
es sechs
echsKOChinnen
Kchinnengibt,d
gibt, ortgibt
dort gibtesn
es ichtzu
nicht zu essen. 8. zum Lachen
8. sein
Lachen sein
9. jdm.
9. zurL"lst
jdm. zur Lastfallen
fallen 10. jdm.
10. jdm. das
das Leben zurHlle
Lebcn zur HOile machen

1 24
PODSUMOWANIE

wiczenie I
1. c
l.c 2. b
2.b 3.
3.cc 4..b
4 5. a
5.a 6. c
6.c 7. b
7.b 8. c
8.c 9. b
9.b 10.
10.cc

wiczenie 2
rys. 1 - j
rys.1 -j rrys. 2-e
ys.2-e rrys.
ys.33 -- ii rrys.
ys.44--dd rrys.
ys. 55--hh
rys. 6 - c
rys.6 -c rrys.
ys.77--gg rrys.
ys.88 -bb rrys.
ys.99--ff rrys.
ys.1010-
-aa

wiczenie 3
1. an
1.an 2.
2.auf
auf 3. zu
3.zu 4.
4.in
in 5. nach
5.nach 6. von, zu
6.von,zu 7.
7 iiber
.ber 8..bis
8 bis 9.
9 aus
.aus 10.
1 mit
0.mit

wiczenie 4
l
1..j
j 2.i
2. i 3.h
3. h 4. g
4.g 5. f
5.f 6.ee
6. 7.
7.dd 8. c
8.c 9. b
9.b 10.
10.aa

wiczenie 5
5
1.. s
1 sein
ein 2.
2 bersetzen
. ilbersetzen 3.
3. kommen 4. halten
4. halten gratulieren
5.. g
5 ratulieren
6.. a
6 anhalten
nhalten 7.. sein
7 sein 8.. nass
8 nasswerden 9. bringen
9. bringen 10.
10. arbeiten
arbeiten

wiczenie 6
auf
auf

wiczenie 7
1.. Kchlnnen,
1 Kchinnen, 2. zu Gut
2. zuGut 3. auf,darunter'
3. auf, darunterT 4. mit,
4. m Schwanz
it,Schwanz aus,
5. a
5. Rechen
us,Rechen
6.. am,
6 am,ssein
ein 7. Teufel, Wand
7. Teufel,Wand 8. auf die, treten
8. aufdie,treten 9. ins, jagen
9. ins,jagen 10.
10. im, kaufen
im,kaufen

wiczenie 8
l
1..j
j 2. i
2.i 3. h
3.h 4.
4.gg 5. f
5.f 6. e
6.e 7..d
7 d 8.
8.cc 9..b
9 b 10.
10.aa

wiczenie
wiczenie I10
O

1. den
1. denTeufel
Teufelanan dieWand malen
die 2.
2. zum Verstand komrnen
Verstandkommen
3. nichtfrGeld und guteWorte
3. nicht filr Geld und gute Worte 4.
4.ssich wie e
ichwie ein
inFisch im Wasser
Fischim Wasser ffilhlen
hlen
5.
5. jdm. insiGesicht
jdm. nsGesiclachen
htlachen 6. viele
6. vieleWege fhren
fuhren nach
nach Rom
7. sich
7. sic hden
den Bauch
Bauch vorvor Lachen
Lachen halten
halten 8. sich
8. sichb isber
bis iiber dieOhren i
die njdn
in jdn verlieben
verlieben
9. diedi
9. eZunge
Zunge imim Maul
Maul vergessen
vergessen 10. die
10. dieKatze
Katzemitmitdem Schwanz
Schwanz verdrehen
verdrehen

Rozdzia 4

wiczenie
wiczenie 2
1..c
1 c 2.a
2. a 3.b
3. b 4.a
4. a 5
5..b
b 6.c
6. c 7.b
7. b 8.c
8. c 9.cc
9. 10. b
10.b

wiczenie
wiczenie 3
auf dieFehler
auf die Fehlerachten
achten mit der BegriiBung beginnen
mitderBegrungbeginnen jdn nach
jdn nach dem Weg f fragen
ragen
zu e
zu einer Gruppe gehOren
inerGruppe gehren an die Zukunft glauben
an dieZukunftglauben sichfor
sich frden
den Film
Film interessieren
interessicren
sich
sichiin
neinen Jungen verlieben
einenJungen verlieben von den Eltern abhangen
von den Elternabhngen sich
sichiiber
berden Lehrer
den Lehrerargern
rgern
jdn. um den Rat bitten
jdn. urn den Rat bitten

1 25
wiczenie 4
denken -von + Dat.,ber + Akk.
denken - von + Dat., i.iber + Akk. sprechen
sprechen -- von
von + +Dat.,liber
Dat., ber +
+ Akk.
Akk.
schreiben - an + Akk Ober + Akk.
schreiben-an + Akk.,ber+ Akk. flehen-
flehen - um + + Akk.
Akk.
sichdrcken -vor + Dat.
sich drocken - vor + Dat. anfangen-
anfangen mit + D
- mit+ at.
Dat.
stimmen --flir
stimmen fr++ Akk.,
Akk.,gegen
gegen + Akk.
+ Akk. hoffen
hof fen--auf
auf + Akk.
+ Akk.
weinen-- um ++ A
Akk., nach +
kk.,nach + Dat.
Dat. passen
passen- - zu Dat.
zu + D at.

wiczenie 5
5
l.
1. an
an +
+ Akk.
Akk. 2. um + Akk.
2. um + Akk. 3.
3. an
an +
+D at.
Dat. 44. nach+
. nach +DDat.
at. 5.5.fflir
r++Akk.
Akk.
6.
6. mit
mit++Dat.
Dat. 7. von +
7. von +DDat.
at. 8.
8. Gber
ber++ Akk.
Akk. . aauf
99. uf++Akk.
Akk. 110. zu +
0. zu +D
Dat.
at.

wiczenie
wiczenie 6
Femvorlesungdank
Fernvorlesung dank Streaming-Technik.
Streaming-Technik.
ChinesischeStudentenknnen berdasInterneterstmalsaneinerInformatikvorlesungausDeutschland
Chinesische Studenten k01men ober das Internet erstmals an ei.ner lnformatikvorlesung aus Deutschland
teilnehmen. Jeden
teilnehmen. JedenOienstag-
Dienstag-und
undDonnerstagmorgen
Donnerstagmorgenwird wird der
der Trierer
TriererPProfessor
rofessorChristoph Meinel bis
ChristophMeinei En
bisEn
de Februar
de Februarberiiber Schwachstellen
Schwachstellen und
und Angriffpunkte
Angriffpunkte derderIInternetsicherheit
ntemetsicherheitrreeffe
erieer
ri re
en.. Zu
Zu seinem
seinemg globalen
lobalen
Auditorium gehren auch
Auditorium gehOren auch etwa
etwa 24
24 Studenten
Studenten der PolytechnischenHochschule
der Polytechnischen Hochschule P eking, wie
Peking, wie d ieUniver
die Univer
sittmitteilte.
sitit mitteilte.Die
Die Vorlesung
Vorlesung ine
in nglischerSprache
englischer Sprachewird
wird von Demonstrationen
Demonstrationen auf einem Smart
auf ei.nem Board"
Smart Board"
begleitet,e
begleitet, inerArt
einer Art Tafelmit
Tafel mit elektro nischemStift.
elektronischem Stift.Dabei
Dabei wir
wir d ieStreaming-Technik
die Streaming-Technik von von Realnetworks
Realnetworks
von
von technischen Erweiterungen der
technischenErweiterungen Universitat
derU niversittTrier
Triereergiinzt.
rgnzt.

wiczenie 7
l..an
1 an 2. filr
2.fr 3
3..von
von 4.f
4. r
fi.ir 5
5..von
von 6..auf
6 auf 7. liber
7.ber 8.
8.nach
nach 9..fi.ir
9 fr 10.
1 urn
0.um

wiczenie 8
1.
1. sich
sichwenden
wenden an + Akk.
an + Akk. 2
2.. s
sich
ichbemi.ihen
bemhenuum
rn + Akk.
+ Akk. 3. sich
3. s rtichen an
ichrchen +D
an + Dat.
at.
4. streben
4. s nach +
trebennach +DDat.
at. 5. sich schamen for + Akk.
5. sichschmenfr+ Akk. 6. sich
6. s drticken vor
ichdrcken vor +
+DDat.
at.
7. bestehen
7. bestehen aus
aus + Dat.
+ Dat. 8. anrufen bei
8. anrufen bei++ Dat.
Dat. 9. Zusammensten
9. zusammenstoBen mit +
+D at.
Dat.
10.
10. sich
sichausruhen
ausruhenvon
von + Dat.
Dat.

wiczenie 9
9
1.. arbeiten
1 arbeitenan/Ober
an/ber 2. denken
2. von/ber
denken von/ Ober 3. sichfreuenauf/ber 4.
4. sprechen
3. sich freuen auf/Ober sprechenvon/Ober
von/ber
5.. leiden
5 leidenan/ unter
an/unter 6.
6.klagen
klagen um/ber
urn/Ober 7. wissenvon/ber
7. wissen von/Gber 8.
8. verstehenvon/unter
verstehen von/unter
9.. weinen
9 weinenOber/urn/nach
ber/um/nach 10. rechnen auf/mit
10. rechnenauf/mit

wiczenie I10
O

1..auf
1 auf 2. mit
2.mit 3.
3.urn
um 4.
4.Ober
ber 5.
5.an
an 6.
6.iiber
ber 7. auf
7.auf 8..ber
8 Ober 9.unter
9. unter 10.
10.von
von

Rozdzia
Rozdzia 55

wiczenie
wiczenie I
in
in++ Akk.
Akk.--der
derEinblick,
Einblick, der
derEingriff,
Eingriff, die
dieEinteilung,
Einteilung, die Verwandlung, die
dieVerwandlung, Obersetzung
diebersetzung
urn +
um + Akk.
Akk. --der
derAAnstieg,
nstieg, die
dieSorge,
Sorge, die
dieZunahme,
Zunahme, der derKampf,
Kampf, der
derNeid,
Neid, derderStreit
Streit
bei
bei++DDat.
at.--ddie
ieArbeit, der Anruf,
Arbeit, der Anruf, d die Entscheidung, d
ieEntscheidung, die
ieHilfe
Hilfe
zwischen + Dat. - die Distanz, die Differenz, die Grenze, die Verbindung, der Kontakt,
zwischen + Dat. - die Distanz, di eDiffe renz, dieGrenze, dieVerbindung, der Kontakt,
derUnterschied
der Unterschied
gegen +
gegen Akk. -- der
+ Akk. Kampf, der
der Kampf, derP rotest, der
Protest, derVerstoB,
Versto, d ieStimme,
die Stimme, die
dielntrige,
Intrige,
dieEntscheidung
die Entscheidung

1 26
wiczenie 2
1..an
1 an +
+D at.
Dat. 22.
.anan++Akk.
Akk. 33. nach+
.nach +D
Dat.
at. 44..vor
vor +
+DDat.
at. 5.5.ffiir
r+ +Akk.
Akk.
6..mitmit
6 + Dat.
+ Dat. 7.zu
7. zu++DDat.
at. 88. auf+
.auf +Akk.
Akk. 99..ber
Ober++ Akk.
Akk. 110.
0.vonvon+ +D
Dat.
at.

wiczenie 3
3
1
1.. an
an + Akk. (wymaganie
+ Akk. czego)
(wymaganie czego)
2.
2 an +
. an Akk. (
+ Akk. (proba
probad do),
o),umurn + Akk.
Akk. (proba
(probao o))
3.. zu
3 zu ++DDat.
at. ((dystans
dystansd do), zwischen +
o),zwischen +D Dat. (dystans
at. ( dystansmidzy),
midzy),von +D
von + Dat. (dystans
at. (dystansod)od)
4. zwischen
4. zwischen++ D at.(odlego
Dat. (odlegomidzy),
midzy),vonvon ++D at. (
Dat. odlegoo
(odlego d)
od)
5. an
5. an + Akk.
Akk. (pytanie
(pytaniedo),
do),nach
nach + +D at. (pytanie
Dat. (pytanieo o))
6.
6. auf
auf ++ Akk.
Akk. ( radozzczego,
(rado czego,co co ma nnastpi), iiber +Akk.
astpi),ber +Akk. ( radoz
(rado zt ego,co
tego, co jestlub
jest lub byo)
byo)
7. zu
7. zu ++D at. (
Dat. granicac
(granica zego),zwischen
czego), zwischen + +D at.(
Dat. granicamidzy)
(granica midzy)
8. b
8. ei++ D
bei at. (pomoc
Dat. (pomoc p rzy),f
przy), r+
fi.i.r + Akk.
Akk. (pomoc
(pomoc d la)
dla)
9. an +
9. an +DDat.,
at.,fi.ir
fr+ + Akk.
Akk. ( (zainteresowanie
zainteresowanieczym)czym)
10.
10. zuzu + Dat(poczenie
+ Dat. . (poczenido),
edo) ,zwischen
zwischen + Dat(poczenie
+ Dat. . (poczeni emidzy)
midzy)

wiczenie 4
1. die Schuld an + Dat.
1. dieSchuldan + Dat. 2. die
2. dieAArbeit an + Dat.
rbeitan Dat. 3.
3. ddie
ieBitte
Bittean
an ++ Akk./um
Akk./urn ++ Akk.
Akk.
4. der Glaube an + Akk.
4. derGlaubean + Akk. 5.
5. das
dasSSchreiben
chreibenan + Akk.
an + Akk. 6.. d
6 die Einladung zu
ieEinladung zu + D
Dat.
at.
7. d
7. ieHilfe
die Hilfebei
bei++Dat.
Dat. 8. die Korrespondenz mit+ Dat.
8. dieKorrespondenz mit + Dat. 9.. d
9 die Aufmerksamkeit auf
ieAufmerksamkeit auf + Akk.
Akk.
10. der
10. Arger Ober
der rger ber + Akk.
Akk.

wiczenie S
wiczenie 5
die Einladung zurn Kaffee bekommen
dieEinladungzum Kaffeebekommen die Hilfe bei den Kindern brauchen
dieHilfebeiden Kindernbrauchen
dieAntwort aufdieFrage geben
die Anhvort auf die Frage geben der Verzicht auf eine Aus!andsreise
derVerzichtaufeineAuslandsreise
dieAngst
die Angstvor
vorSpinnen haben
Spinnen haben dieB
die itteum
Bitte Hilfehaben
urn Hilfe habend ieSorge
die Sorge f rd
fi.i.r ieT
die iere
Tiere
den ZusammenstoB mit
den Zusammensto mitdem Radfahrer haben
Radfahrerhaben die
dieWut i.iber den
Wut ber den Nachbarn
den Abschied von
den Abschied von den Eltern
den Elternnehmen

wiczenie 6
1. von unserer
1. von unserer 2. an der, am
2. an der,am 3.. urns
3 ums 4.
4. bei
beiunsercm
unserem 5. an die
5. an die
6.
6. zum 7.. mit
7 den
mitden 8
8.. nach
nach 9.
9. frden
fOr den 10. Uber s
10. ber seine
eine

wiczenie 7
1. Abschied
1. Abschied 2.. Bezug
2 Bezug 3.. Beziehungen
3 Beziehungen 4. Protest
4. Protest 5. Notiz
5. Notiz
6.
6. Frage
Frage 7.. Hoffnung
7 Hoffnung 8. Kritik
8. Kritik 9. Schritt
9. Schritt JO.
10. Vorbereitungen
Vorbereitungen

Rozwizaniekrzywki: SUBSTANTIV
Rozwizanie krzywki: SUBSTANTIV

wiczenie 8
zu + Dat.wszystkieponisze
zu + Dat. wszystkie ponisze
1. der Anlass
1. derAnlass 2. ddie
2. Chance
ieChance 33. derMut
. der Mut 4. dieNhe
4. die Na.he 5.d
5. ieNotwendigkeit
die Nohvendigkeit
6. derVergleich 7.
6. der Vergleich 7. der
derZwang
Zwang 88.
. ddie
ieSStellung
tellung 9.
9. der
der Entschluss
Entschluss 10. die Neigung
10. dieNeigung

wiczenie 9
1.
1. die
dieArbeit an +
Arbeitan + Dat.
Dat. 2 . die Ankntipfung an + Akk.
2. dieAnknpfung an + Akk. 3.
3. ddie
ieNachfrage
Nachfragenachnach++ D
Dat.
at.
4.
4. der
derAnruf
Anrufbbei
ei++ Dat.
Dat. 5. die Warnung vor + Dat.
5. dieWarnung vor + Dat. 6.. das
6 dasBBeispiel
eispielffi.ir
r+ + Akk.
Akk.
7.
7. der mit +
derKampf mit +DDat
at. 8.. der
8 derProtest
Protestgegen
gegen++ Akk.
Akk. 9.. d
9 die
ieLiebe zu +
Liebezu +D Dat.
at.
10. das
10. dasRecht
Rccht auf
auf +
+ Akk.
Akk.

wiczenie 110
0

1. a
1.a 2. b
2.b 3..a
3 a 4. a
4.a 5.
5.cc 6.
6.bb 7..a
7 a 8.
8.aa 9.
9.cc 10.
10.cc

1 27
Rozdzia
Rozdzia 66

wiczenie
wiczenie I

interessiert
interessiertan
an ++ D
Dat.
at. gebunden
gebunden an
an +
+ Akk.
Akk. tolerant gegentiber + D
tolerantgegenber Dat.
at.
blind
blind auf
auf++ Dat., vor + D
Dat.,vor Dat.
at. streng
strengmit
mit+
+ Dat.
Dat. stolz
stolzauf
auf++ Akk.
Akk.
frei
freivon + Dat.
von + Dat. bose
bseauf
auf+
+ Akk., Ober + Akk.
Akk., ber Akk. interessant
interessantfor +Akk.
fr+Akk.
gut
gutzu
zu +
+ Dat
Dat

wiczenie 33
wiczenie
l.
1. an
an +
+DDat.
at. 2. auf + Akk.
2.auf+ Akk. 3.
3.mit
mit++Dat.
Dat. 4.
4.von
von +
+ Dat.
Dat. 5.
5.iin+
n+ Dat.
Dat.
6.
6.ffilr
r 7 Uber + Akk.
7..ber Akk. 8.
8.zu
zu +
+ Dat.
Dat. 9..bei
9 bei++ Dat.
Dat. 10.
1 auf +
0.auf +DDat.
at.

wiczenie
wiczenie 4
4
krank
krank an der Grippe
an der Grippe blass vor Angst
blassvor Angst voll
vollvon
von Mich
Milch
streng mit Schlern
strengmit Schtilern blind
blindauf
auflinkem
linkem Auge bose auf den
bse auf den Nachbarn
Nachbam
beliebt
beliebtbei
beiden
den Kindern
Kindern gebunden an
gebunden an den
den Baum verbunden mit dem Baum
verbunden mit
wtitend Ober den Lehrer
wtend ber Lehrer

wiczenie 6
wiczenie 6
L
1.ec 2..a
2 a 3.
3.b 4.
4.cc 5. b 6. b 7. c 8.
8.cc 9.
9.cc 10.
10.bb

wiczenie
wiczenie 7
1.
1. mit
mit 2.
2. auf
aufdie
die 3.
3. an die
an die 4.
4. auf
aufdem 5.
5 an dem
. andern
6.
6. auf seine
aufseine 7.
7. bei
beiihren
ihren 8.
8. mit
mit den 9.
9. in
inden 10. auf dem
10. auf

wiczenie 8
wiczenie
1.
1.vor
vor 2..bei
2 bei 3.
3.-- 4.
4 mit
.mit 5.
5 mit
.mit 6..von
6 7.
7.an

Rozwizanie krzywki:
Rozwizanie krzywki: REKTION

wiczenie 99
wiczenie
1.. bt>se
1 bseauf
auf+ Akk.
Akk. 2. gebunden
2. gebunden anan
+ Akk.
+ Akk. 3. 3krank anan
. krank + Dat.
+ Dat. 4.
4. blass
blassvor Dat.
vor + Dat.
5.
5. behilflich
behilflichbbei
ei++ Dat.
Dat. 6.. blind
6 auf +
blindauf +DDat.
at. 7.
7.v voll
ollvon + D
Dat.
at. 8.
8. bekannt filr
bekannt f r+ Akk.
Akk.
9.
9. entrilstet
entrstettiber
ber + Akk.
Akk. 10. nett zu + Dat.
10. nett zu + Dat.

wiczenie I10
wiczenie O
1. Meine Nachbarin
1. Meine Nachbarin ist istkrank an Grippe.
krank an Grippe.
2.
2 Vera i
. Vera ist
stiin Florian
nFlor ianverliebt.
verliebt.
3.
3. Monika ististbei ihren Freunden
beiihren sehr b
Freunden sehr beliebt.
eliebt.
4.
4. Rex iist
stan
an den
den Baum gebunden.
5.
5 Der Lehrer
. Der Lehrer f for
rDeutsch
Deutsch warwar be
bei
iden
den Schi.ilern
Schlernverhasst.
verhasst.
6. Meine Katze
6. Meine Katze i ist
stden
den Unbekannten
Unbekannten gegenilber
gegenber misstrauisch.
misstrauisch.
7.. Mathias
7 Mathias i ist
stauf
aufs sein
einMadchen
Mdchen eifersilchtig.
eiferschtig.
8. Der Vater
8. Der Vater ist
istauf
aufseinen
seinenSohn wiltend.
Sohn wtend.
9. Klaus i
9. Klaus ist
stin
inseiner Arbeit bewandert.
seinerArbeit bewandert.
10.
10. Meine
Meine Kollegen
Kollegen sind
sindmir
mirfor
fmeine
rmeine HiJfe
Hilfdan kbar.
edankbar.

1 28