You are on page 1of 6

LITERATURA MODEJ POLSKI LISTA LEKTUR

Zagadnienia
1. Geneza i sens terminw: dekadentyzm, Moda Polska, modernizm, neoromantyzm, symbolizm;
belle poque, fin de sicle; Art Nouveau / Jugendstil / secesja.
2. Geografia literacka Modej Polski gwne orodki ycia literackiego i kulturalnego (Krakw,
Lww, Warszawa; rola Zakopanego i Tatr; pisarze z zaboru pruskiego /J. Kasprowicz, S.
Przybyszewski/; odrodzenie kultury polskiej w Wilnie po 1905 r.).
3. Kulturowe, spoeczno-polityczne i filozoficzne rda modernizmu. Kryzys pozytywizmu i
przeom antypozytywistyczny. Teoria kultury Wilhelma Diltheya. Koncepcja pokole. Juliana
Krzyanowskiego teoria przemiennoci prdw kulturalnych.
4. Spory o sztuk. Autonomia sztuki, integralny estetyzm; parnasizm; sztuka dla sztuki (lart pour
lart). Thophile Gautier, Charles Baudelaire, John Ruskin, Oscar Wilde, Arthur Schopenhauer,
Stanisaw Przybyszewski.
5. Przybyszewskiego teoria sztuki, jego metafizyka, naga dusza, dualizm mzgu i duszy;
naturalizm a nowa sztuka. Modernistyczne (auto)kreacje artysty.
6. Modernizm i religia. Wobec Biblii i tradycji chrzecijaskiej. Przemiany katolicyzmu,
modernizm katolicki. Nihilizm, indyferentyzm, immoralizm; synkretyzm religijny. Metafizyka i
eschatologia modernizmu, katastrofizm i apokaliptyka; mistyka pozawyznaniowa, lucyferyzm i
religia jani Tadeusza Miciskiego, metempsychoza, nirwana, panteizm, antropozofia i
teozofia (Helena Bawatska, Rudolf Steiner). Recepcja kultury Orientu.
7. Mio modernistyczna; rola kobiety; pe i charakter (Otto Weininger), biologizm, erotyzm,
mizoginizm, witalizm; mity mioci: niszczcej (chu) i jednoczcej (androgynicznej).
Modernizm wobec chrzecijaskich wzorw mioci.
8. Zainteresowanie redniowieczem, schyek wieku a zmierzch wiata antycznego. Nowe pikno
wiekw rednich (Edward Porbowicz); neoklasycyzm. Odrodzenie religijnoci o podou
estetycznym. Franciszkanizm.
9. Postulat oryginalnoci. Fantastyka o podou filozoficznym i psychologicznym.
10. Indywidualizm i egotyzm modernistyczny. Max Stirner, Thomas Carlyle, Ralph Waldo
Emerson, Friedrich Nietzsche.
11. Prymat poezji. Impresjonizm, nastrojowo, symbolizm, preekspresjonizm; zwizki poezji z
muzyk i malarstwem; Paul Verlaine, Stphane Mallarm, Arthur Rimbaud alchemia sowa,
synestezja, poezja czysta; synteza sztuk, Ryszarda Wagnera dzieo przyszoci, dramat
muzyczny; rozbijanie konwencji i gatunkw literackich, synkretyzm rodzajowo-gatunkowy;
liryzacja prozy i dramatu, stylistyka i wersyfikacja modernistyczna.
12. Rnorodno modopolskiej prozy. Powie realistyczna i naturalistyczna, psychologiczna,
symbolistyczna, fantastyczna, egzotyczna (Wacaw Sieroszewski); mae formy narracyjne;
proza dokumentarna i diarystyczna. Formy pograniczne.
13. Dramat i teatr modernistyczny w Europie i w Polsce: Antoni Czechow, Bjrnstjerne Bjrnson,
Henryk Ibsen, Maurice Maeterlinck, August Strindberg; Przybyszewskiego teoria dramatu; teatr
i dramat Stanisawa Wyspiaskiego. Dramat spoeczno-obyczajowy, historyczny, moralitetowy,
poetycki, symboliczny. Komedia modopolska.
14. Czasopisma literackie i artystyczne (Chimera, Krytyka, Lamus, Museion, wiat,
ycie krakowskie). Najwybitniejsi krytycy literaccy (Stanisaw Brzozowski, Artur Grski,
Wilhelm Feldman, Karol Irzykowski, Jan Lorentowicz, Ignacy Matuszewski, Adolf
Nowaczyski, Antoni Potocki, Zenon Miriam-Przesmycki).
15. Recepcja literatury obcej (wspczesnej i dawnej); przekady Tadeusza Boya eleskiego i
Edwarda Porbowicza. Sztuki plastyczne i muzyka jako rdo inspiracji w literaturze epoki;
sylwetki najwybitniejszych malarzy i kompozytorw.
16. Znajomo podstawowych danych biograficznych oraz orientacja w caoksztacie twrczoci
autorw najwybitniejszych (Berent, Kasprowicz, Miciski, Przybyszewski, Reymont, Staff,
Tetmajer, Wyspiaski, eromski). Znajomo twrczoci wszystkich pisarzy polskich
znajdujcych si w spisie lektur.

1
LITERATURA OBOWIZKOWA

W podanych edycjach dzie obowizuje znajomo twrczoci modopolskiej poszczeglnych


autorw, a take wstpw / opracowa. Edycje dzie bez wskazanych wstpw mog by
zastpione innymi, atwiej dostpnymi. BN Biblioteka Narodowa. Uwaga: kady egzaminator
moe zmodyfikowa list lektur i opracowa obowizkowych i zalecanych.

Berent Wacaw Ozimina, oprac. M. Gowiski, Wrocaw 1974, BN I 213; Prchno, oprac. J.
Paszek, wyd. 2 zmien., Wrocaw 1998, BN I 234.
Brzozowski Stanisaw Legenda Modej Polski (rozdziay: Kryzys romantyzmu; Naturalizm,
dekadentyzm, symbolizm; Sam na sam z klsk), [w:] Eseje i studia o literaturze, oprac. H.
Markiewicz, Wrocaw 1990, BN 258, t. 1.
Legenda Modej Polski, Krakw 1983, 2001 (tu: Kryzys romantyzmu; Naturalizm, dekadentyzm,
symbolizm; Sam na sam z klsk).
Dbrowski Ignacy mier, wstp i oprac. T. Lewandowski, Krakw 2001.
Irzykowski Karol Pauba. Sny Marii Dunin, oprac. A. Budrecka, Wrocaw 1981, BN I 240; Wybr
pism krytycznoliterackich, oprac. W. Gowala, Wrocaw 1975, BN I 222.
Kasprowicz Jan Hymny. Ksiga ubogich, wstp Konrad Grski, 1956, 1972; Utwory literackie, t. 4,
1984); Wybr poezji, oprac. J. J. Lipski, wyd. 3 rozszerz., Wrocaw 1990, BN I 120 (tu: Ballada o
soneczniku, Krzak dzikiej ry, Hymny, O bohaterskim koniu i walcym si domu cao).
Kisielewski Jan August Karykatury, [w:] Dramaty, oprac. R. Taborski, Wrocaw 1969, BN I 196.
Lange Antoni Wiersze wybrane, Krakw 2003 (lub: Rozmylania i inne wiersze, Warszawa 1979,
tu: Rozmylania z 1906 r.; 10 utworw).
Lemian Bolesaw Poezje wybrane, oprac. J. Trznadel, wyd. 3, Wrocaw 1991 (BN I 217) (tu:
Sad rozstajny); Szkice literackie, oprac. J. Trznadel, Warszawa 1959 (tu: Rytm jako wiatopogld).
Miciski Tadeusz Wybr poezji, wstp i oprac. W. Gutowski, Krakw 1999; Knia Patiomkin lub
W mrokach zotego paacu czyli Bazilissa Teofanu lub Termopile polskie (w: Utwory
dramatyczne, oprac. T. Wrblewska, t. 1, 1996; t. 2, 1978; t. 3, 1980); Xidz Faust. Powie,
Krakw 1913 lub Nietota. Ksiga tajemna Tatr, Krakw 2002.
Orkan Wadysaw Komornicy i opowiadania wybrane, Warszawa 1975 (tu: Komornicy).
Perzyski Wodzimierz Wybr komedii BN I, 237 (1 dramat do wyboru: Szczcie Frania,
Aszantka, Lekkomylna siostra).
Przybyszewski Stanisaw Wybr pism, oprac. R. Taborski, Wrocaw 1966, BN I 190 (lub w serii
Skarby Biblioteki Narodowej, 2006) (wstp, rapsody, eseistyka: Requiem aeternam lub De
profundis, Z psychologii jednostki twrczej I. Chopin i Nietzsche, Na drogach duszy. Gustaw
Vigeland) lub: Synagoga szatana i inne eseje, oprac. G. Matuszek, Krakw 1995; Moi
wspczeni, Warszawa 1959 (cz. 1: Wrd obcych); nieg, wstp i przypisy R. Taborski,
Warszawa 1987 lub wyd.: Krakw 2002.
Reymont Wadysaw Stanisaw Chopi, oprac. F. Ziejka, Wrocaw 1991, BN I 279; Komediantka,
Warszawa 1961.
Rittner Tadeusz W maym domku, oprac. Z. Raszewski, Wrocaw 1954, BN I 116.
Rostworowski Karol Hubert Judasz z Kariothu, [w:] Wybr dramatw, wstp J. Popiel, 1992, BN
I 281).
Sieroszewski Wacaw Na kresach lasw, Warszawa 1963.
Staff Leopold Wybr poezji, oprac. M. Jastrun, wyd. 3, Wrocaw 1985, BN I 181.
Strug Andrzej Ludzie podziemni, Warszawa 1957.
Tetmajer Kazimierz Przerwa Na skalnym Podhalu, oprac. J. Kolbuszewski, Wrocaw 1998, BN I 290
(tu: Przedmowa, Stara ksika i stara pie, Zbjecka chaupa, Orlice, Jak umar Jakb Zych,
Dziki Juhas, O Panu Jezusie i zbjnikach, Jak baba Djaba wyonacya, Rosicka, On, picy
rycerze, Dzi tu cicho); Poezje wybrane, oprac. J. Krzyanowski, wyd. 2 zmien., Wrocaw 1968,
BN I 123.
Wyspiaski Stanisaw Achilleis; Powrt Odysa, oprac. J. Nowakowski, Wrocaw 1984, BN I 248 (tu:
Achilleis); Noc listopadowa (BN I 193 oprac. J. Nowakowski, Wrocaw 1967; lub oprac. M.

2
Prussak, Krakw 1998); Poezje, oprac. A. empicka, Krakw 1994; Wesele, oprac. J. Nowakowski,
wyd. 2, Wrocaw 1977, BN I 218; Wyzwolenie, oprac. A. empicka, Wrocaw 1970, BN I 200.
Zapolska Gabriela Moralno pani Dulskiej, oprac. T. Weiss, wyd. 3, Wrocaw 1978, BN I 187.
eleski Tadeusz Boy Swka, wstp T. Weiss, Wrocaw 1988, BN I 255; Znasz-li ten kraj?,
Wrocaw 1998 (5 szkicw do wyboru).
eromski Stefan Dzienniki. Wybr, oprac. J. Kdziela, 1980, BN I 283; Ludzie bezdomni, oprac. I.
Maciejewska, 1987, BN I 254; Popioy, wstp I. Maciejewska, Wrocaw 1996, BN I 289;
Syzyfowe prace, oprac. A. Hutnikiewicz, 1991, BN I 216; Wierna rzeka, oprac. Z. J. Adamczyk,
1978, BN I 232; Wybr opowiada, wyd. 2 zmien., oprac. A. Hutnikiewicz, 2003, BN I 203.
uawski Jerzy Na srebrnym globie. Rkopis z Ksiyca, przedmowa S. Lema, Krakw 1987.

Antologia liryki Modej Polski, oprac. J. Sikora. Wrocaw 1990.


Bibliografia literatury polskiej Nowy Korbut, t. 13-16, 18 (cz. 2) (orientacja w zawartoci).
Poetki przeomu XIX i XX wieku, red. J. Zacharska, Biaystok 2000 (tu: Maria Komornicka,
Bronisawa Ostrowska, Maryla Wolska, Kazimiera Zawistowska).
Polska krytyka literacka 1800-1918. Materiay, Warszawa 1959, t. 4 (Stanisaw Brzozowski,
Kultura i ycie; Wilhelm Feldman, Synteza Modej Polski; Ignacy Matuszewski, Istota i rola
nastroju; Ostap Ortwin, O teatrze tragicznym; Edward Porbowicz, Poezja polska nowego
stulecia; Stanisaw Szczepanowski, Dezynfekcja prdw europejskich).
Programy i dyskusje literackie okresu Modej Polski, oprac. M. Podraza-Kwiatkowska, Wrocaw
2000, BN I 212 (tu: Edward Abramowski, Co to jest sztuka?, S. Brzozowski, My modzi,
Henryk Sienkiewicz i jego stanowisko w literaturze wspczesnej; K. Irzykowski, Dwie
rewolucje; Maria Komornicka, Przejciowi; I. Matuszewski, Sztuka i spoeczestwo; S.
Przybyszewski, Confiteor, [O symbolu w dramacie], O now sztuk; Z. Przesmycki, Maurycy
Maeterlinck. Stanowisko jego w literaturze belgijskiej i powszechnej; Leopold Staff,
[Franciszkanizm], Rekonwalescencja koca wieku; Marian Zdziechowski, Pazy a ptaki).

OPRACOWANIA OBOWIZKOWE
Syntezy
Hutnikiewicz Artur Moda Polska, Warszawa 1994, 2007.
Kulczycka-Saloni Janina, Maciejewska Irena, Makowiecki Andrzej Z., Taborski Roman Moda
Polska, Warszawa 1991 (rozdzia: Geografia ycia literackiego).
Podraza-Kwiatkowska Maria Literatura Modej Polski, Warszawa 1992, 2000.
Tomkowski Jan Moda Polska, Warszawa 2001.
Wyka Kazimierz Modernizm polski, Krakw 1977 (cz. I: Struktura i rozwj).

Chwalba Andrzej Historia Polski 1795-1918, Krakw 2005.


Tatarkiewicz Wadysaw Historia filozofii, t. 3: Filozofia XIX wieku i wspczesna, Warszawa
2005 (Max Stirner, Thomas Carlyle, Wilhelm Dilthey, Ralph Waldo Emerson, Friedrich
Nietzsche, Henri Bergson).
................................................................................................................................................................

LITERATURA ZALECANA

Literatura polska (do wyboru 5 dzie)


Berent Wacaw ywe kamienie, oprac. M. Popiel, Wrocaw-Krakw 1992, BN I, 280.
Brzozowski Stanisaw Eseje i studia o literaturze, t. 1-2, oprac. H. Markiewicz, Wrocaw 1990, BN
I 258 (w t. 1: Sztuka i spoeczestwo); Sam wrd ludzi, oprac. M. Wyka, Wrocaw 1979, BN I 228.
Brzozowski Stanisaw Korab Poezje zebrane, oprac. M. Podraza-Kwiatkowska, Krakw 1978.
Brzozowski Wincenty Korab Utwory zebrane, oprac. M. Stala, Krakw 1980.
Dbrowski Ignacy Nowele wybrane, Krakw 1969 (Matka, Sama lub Idylla).
Jaworski Roman Historie maniakw, wstp M. Gowiski, Krakw 1978.
Kasprowicz Jan Uczta Herodiady, [w:] Pisma zebrane, t. 4: Utwory literackie, 4, Krakw 1984.
3
Kisielewski Jan August W sieci, [w:] Dramaty, oprac. R. Taborski, Wrocaw 1969, BN I 196.
Komornicka Maria Utwory poetyckie wierszem i proz, oprac. M. Podraza-Kwiatkowska, Krakw
1996 (tu: Biesy).
Lemaski Jan Proza ironiczna, Warszawa 1904 (tu: Lycoperdon giganteum, Sokrates i
Obrazoplujca, Pustelnik i niedwied, Wilk uspoeczniony, Czarna topiel).
Liciski Ludwik Stanisaw Halucynacje. Z pamitnika wczgi, oprac. T. Lewandowski, Krakw 1978.
Miciski Tadeusz Poematy proz, oprac. W. Gutowski, Krakw 1985.
Nowaczyski Adolf Mapie zwierciado, oprac. J. Leniak, przedm. T. Weiss, Warszawa 1974, t. 1-2.
Orkan Wadysaw W roztokach, oprac. S. Pigo, Wrocaw 1965, BN I 188.
Perzyski Wodzimierz Lekkomylna siostra, oprac. L. Eustachiewicz, Wrocaw 1980, BN I 237.
Przesmycki Zenon Miriam Wybr poezji, oprac. T. Walas, Krakw 1982.
Przybyszewski Stanisaw Dzieci szatana, oprac. G. Matuszek, Krakw 1993; Poematy proz,
oprac. G. Matuszek, Krakw 2003.
Reymont Wadysaw Stanisaw Nowele, t. 1-2, Krakw 1956 lub Dziwna opowie i inne nowele,
Warszawa 2000; Ziemia obiecana, oprac. M. Popiel, Wrocaw 1996, BN I 286.
Rittner Tadeusz Most. Powie, Warszawa 1958.
Rolicz-Lieder Wacaw Poezje wybrane, oprac. M. Podraza-Kwiatkowska, Krakw 2003 (10 utworw).
Rostworowski Karol Hubert Kajus Cezar Kaligula, [w:] Wybr dramatw, oprac. J. Popiel,
Wrocaw 1992, BN I 281.
Rydel Lucjan Betlejem polskie. Jaseka; wstp J. Szczypka, Warszawa 1983; Dies irae. Misterium
fantastyczne, Krakw 1893 (lub w: Utwory dramatyczne, Lww 1902); Poezje wybrane, oprac. L.
Tatarowski, Krakw 2004; Zaczarowane koo. Ba dramatyczna, Warszawa 1900, Krakw 1935.
Strug Andrzej Dzieje jednego pocisku, Warszawa 1989.
Witkiewicz Stanisaw Na przeczy, t. 1-2, oprac. R. Hennel, Krakw 1978; Sztuka i krytyka u
nas, [w:] Pisma zebrane, red. J. Z. Jakubowski i M. Olszaniecka, t. 1, Krakw 1971.
Wolska Maryla Poezje wybrane, oprac. K. Zabawa, Krakw 2002.
Wyspiaski Stanisaw Warszawianka. Noc listopadowa, oprac. J. Nowakowski, Wrocaw 1967,
BN I 193.
Zapolska Gabriela Ich czworo, [w:] abusia. Ich czworo, oprac. T. Weiss, Wrocaw 1974, BN I
219; Kaka Kariatyda, Krakw 1965.
Zawistowska Kazimiera Utwory zebrane, oprac. L. Kozikowska-Kowalik, Krakw 1982.
eleski Tadeusz Boy Ludzie ywi, Warszawa 1975 (tu: S. Przybyszewski, S. Wyspiaski).
eromski Stefan Aryman mci si, Warszawa 1975; Dzieje grzechu, Wrocaw 2000 (posowie A.
Hutnikiewicz); Ra, oprac. E. Jaworska, Warszawa 1999.; Uroda ycia, oprac. K. Zapaowa,
Warszawa 1993.
uawski Jerzy Eros i Psyche. Powie sceniczna w siedmiu rozdziaach, Krakw 1921; Wiersze
wybrane, Warszawa 1965; Znaczenie symbolizmu w sztuce, [w:] Prolegomena. Uwagi i szkice, Lww
1902.

Literatura powszechna (do wyboru 5 dzie)


Baudelaire Charles Kwiaty za, Krakw 1991.
Bjrnson Bjrnstjerne Dziewcz ze Sonecznego Wzgrza, tum. F. Mirandola, Pozna 2002.
Bok Aleksander Poezje, wybr i posowie S. Pollak, Krakw 1981.
Conrad Joseph Jdro ciemnoci, [w:] Wybr opowiada, oprac. Z. Najder, Wrocaw 1972, BN II 171;
Lord Jim, prze. A. Zagrska, oprac. Z. Najder, Wrocaw 1978, BN II 188; Tajfun (liczne wyd.).
Czechow Antoni Trzy siostry lub Winiowy sad, [w:] Wybr dramatw, oprac. R. liwowski,
Wrocaw 1979, BN II 198.
DAnnunzio Gabriele Triumf mierci, prze., wstp S. Kasprzysiak, Warszawa 1976.
Dostojewski Fiodor Bracia Karamazow, prze. A. Wat, t. 1-2, Wrocaw 1995, BN II 237.
Hamsun Knut Gd, prze. F. Mirandola, Wrocaw 1994.
Hardy Thomas Tessa dUrberville. Historia kobiety czystej, Wrocaw 2006, BN II 253.
Hauptmann Gerhart Tkacze, [w:] Dramaty, t. 1-2, Wrocaw 1998.
Huysmans Joris Karl Na wspak, prze. J. Rogoziski, Warszawa 1976.
Ibsen Henryk Nora lub Dzika kaczka, [w:] Wybr dramatw, t. 1-2, Wrocaw 1984, BN II 210.

4
Maeterlinck Maurycy lepcy, Pelleas i Melisanda, tum. Z. Przesmycki, Wrocaw 1997 (tu: lepcy).
Mallarm Stphane Wybr poezji, red. A. Wayk, Warszawa 1980.
Mann Tomasz Buddenbrookowie, prze. E. Librowiczowa, Wrocaw 1996.
Nietzsche Fryderyk Tako rzecze Zaratustra, prze. W. Berent, Toru 1922; Warszawa 2002.
Poe Edgar Allan Opowieci niesamowite, Krakw-Wrocaw 1984.
Rimbaud Arthur Wiersze; Sezon w piekle; Iluminacje; Listy, Krakw 1993.
Ruskin John Sztuka, spoeczestwo, wychowanie. Wybr pism, Wrocaw 1977.
Schopenhauer Artur Metafizyka ycia i mierci, tum. J. Marzcki, Warszawa 1995.
Stevenson Robert Louis Dr Jekyll i pan Hyde, prze. T. J. Dehnel, Warszawa 1992.
Strindberg August Dramaty, Pozna 1976; Krakw 2006 (tu: Sonata widm, Do Damaszku lub Ojciec).
Symbolici francuscy (od Baudelairea do Valryego), wstp M. Jastrun, Wrocaw 1965, BN II 146
(tu: Ch. Baudelaire, T. Gautier, S. Mallarm, A. Rimbaud, P. Verlaine; rdo alternatywne dla
wyda osobnych wymienionych autorw).
Verlaine Paul Wybr poezji, oprac. A. Drzewicka, Wrocaw 1980.
Wilde Oscar Portret Doriana Graya, prze. M. Feldmanowa (liczne wydania).

Opracowania zalecane (do wyboru 5 prac)


Czabanowska-Wrbel Anna Ba w literaturze Modej Polski, Krakw 1996.
De la Bdoyere Camilla Secesja, Warszawa 2007.
Floryska Halina Spadkobiercy Krla Ducha. O recepcji filozofii Sowackiego w wiatopogldzie
polskiego modernizmu, Wrocaw 1976.
Gazda Grzegorz Sownik europejskich kierunkw i grup literackich XX wieku, Warszawa 2000.
Gowiski Micha Ekspresja i empatia. Studia o modopolskiej krytyce literackiej, Krakw 1997;
Powie modopolska. Studium z poetyki historycznej, Krakw 1997.
Gutowski Wojciech Nagie dusze i maski. O modopolskich mitach mioci, Krakw 1997; Z prni
nieba ku religii ycia. Motywy chrzecijaskie w literaturze Modej Polski, Krakw 2001.
Hutnikiewicz Artur eromski, Warszawa 1987, 2000.
Juszczak Wiesaw Malarstwo polskiego modernizmu, Gdask 2004.
Kaczmarek Wojciech Od kontestacji do relacji. Czowiek wobec Boga w dramacie Modej Polski,
Lublin 2007.
Krzyanowski Julian Neoromantyzm polski 1890-1918, wyd. 3, Wrocaw 1980.
Lektury polonistyczne. Pozytywizm, Moda Polska, t. 2: Od realizmu do preekspresjonizmu, pod red.
G. Matuszek, Krakw 2001.
Matuszek Gabriela Naturalistyczne dramaty, Krakw 2001.
Modopolski wiat wyobrani. Studia i eseje, pod red. M. Podrazy-Kwiatkowskiej, Krakw 1977.
Nycz Ryszard Jzyk modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocaw 2002.
Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, red. K Wyka i in., ser. V: Literatura okresu Modej Polski
(t. 1-4, Warszawa, Krakw 1967~1977). T. 1: Charakterystyka okresu, S. Korab-Brzozowski,
M. Wolska, B. Ostrowska, K. Zawistowska; t. 2: S. Przybyszewski, T. Miciski, T. Rittner, A.
Nowaczyski; t. 3: W. Orkan, A. Strug; t. 4: Z. Przesmycki, A. Grski, I. Matuszewski.
Pado Roman Filozofia religii polskiego modernizmu, Krakw 1982.
Podraza-Kwiatkowska Maria Symbolizm, symbolika w poezji Modej Polski, Krakw 1994.
Podraza-Kwiatkowska Maria Wolno i transcendencja. Studia i eseje o Modej Polsce, Krakw 2001.
Popiel Magdalena Oblicza wzniosoci. Estetyka powieci modopolskiej, Krakw 1999.
Sawiska Irena Tragedia w epoce Modej Polski, Toru 1948.
Sownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka i in., Wrocaw-Warszawa-Krakw 1996 (hasa:
dekadentyzm, katastrofizm, Moda Polska, modernizm, neoromantyzm, panteizm, symbolizm).
Stala Marian Pejza czowieka. Modopolskie myli i wyobraenia o duszy, duchu i ciele, Krakw 1994.
Stulecie Modej Polski, pod red. M. Podrazy-Kwiatkowskiej, Krakw 1995.
Szondi Peter Teoria nowoczesnego dramatu 1880-1950, prze. E. Misioek, Warszawa 1976.
Tatarowski Lesaw Ludowo w literaturze Modej Polski, Wrocaw 1991.
W krgu Modej Polski, pod red. M. Stali i F. Ziejki, Krakw 2001.
Walas Teresa Ku otchani (dekadentyzm w literaturze polskiej 1880-1905), Krakw-Wrocaw 1986.

5
Zabawa Krystyna Kalejdoskop myli, wrae i obrazw. Modopolskie odmiany krtkiego
poematu proz, Krakw 1999.