PEĐA GRBIN

ZASTUPNIK U
HRVATSKOM SABORU

PREDSJEDNIKU
HRVATSKOG SABORA

Predmet: amandmani na Konačni prijedlog zakona o osiguranju radničkih
tražbina, P.Z.E. br. 99

Na temelju članka 196. Poslovnika Hrvatskog sabora, na Konačni prijedlog zakona o
osiguranju radničkih tražbina, P.Z.E. br. 99, podnosim sljedeće

AMANDMANE

I.

U članku 1. Zakona, iza riječi „otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem“,
dodaje se zarez i riječi „otvaranja postupka izvanredne uprave u trgovačkim društvima od
sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (u daljnjem tekstu postupka izvanredne uprave)
nad poslodavcem“.

U preostalom tekstu Zakona, riječi „stečajni postupak“, u određenom broju i padežu,
zamjenjuju se riječima „stečajni postupak ili postupak izvanredne uprave“ u odgovarajućem
broju i padežu.

Obrazloženje:

Člankom 2. Direktive 2008/94/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. listopada
2008. o zaštiti zaposlenika u slučaju insolventnosti njihovog poslodavca propisano je „Za
potrebe ove Direktive smatra se da je poslodavac insolventan ako je podnesen zahtjev za
otvaranjem kolektivnog postupka zbog insolventnosti poslodavca, kako je predviđeno
zakonima i drugim propisima države članice,“.

Imajući u vidu da je Zakonom o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima
od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku („Narodne novine“, br. 32/17.) propisano da su
razlozi za otvaranje postupka izvanredne uprave oni stečajni razlozi propisani člankom 5.
Stečajnog zakona – dakle, nesposobnost za plaćanje i prezaduženost – koji su Direktivom
2008/94/EZ predviđeni kao razlozi za primjenu odredbi te Direktive, to je Zakon potrebno
dopuniti odredbom koja će predvidjeti njegovu primjenu i onda kada se nad poslodavcem
umjesto stečajnog postupka provodi postupak izvanredne uprave. S jedne strane, time
dosljedno poštujemo Direktivu 2008/94/EZ, što je naša obveza kao države članice, ali s druge
strane, a što je mnogo važnije, radnicima zaposlenima kod trgovačkih društava nad kojima se
provodi postupak izvanredne uprave jamčimo ona minimalna prava koja za njih proizlaze iz
ovoga Zakona.

II.

U članku 40. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

„(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ovaj se Zakon primjenjuje i na
postupke izvanredne uprave koji su započeli prije dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(4) U slučaju postupaka izvanredne uprave koji su započeli prije dana stupanja na
snagu ovoga Zakona, rok iz članka 28. stavka 2. računa se od dana stupanja na snagu ovog
Zakona ili od dana određenog sukladno odredbi članka 28. stavka 3. točke 1., ovisno o tome
koji je od ta dva roka povoljniji za radnika.“

Obrazloženje

Budući da Zakonom o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca
(„Narodne novine“, br. 86/08., 80/13. i 82/15.) nije bilo uređeno pitanje zaštite prava radnika
u slučajevima postupka izvanredne uprave, imajući u vidu da je taj postupak uveden nakon
stupanja na snagu tog Zakona, to je ovim amandmanom potrebno odrediti retroaktivnu
primjenu ovoga Zakona i na one postupke izvanredne uprave koji su pokrenuti prije stupanja
na snagu ovoga Zakona.

Kao i u slučaju amandmana I. i ovim se amandmanom provodi Direktiva 2008/94/EZ,
te se radnicima zaposlenima kod trgovačkih društava nad kojima se u trenutku stupanja na
snagu ovoga Zakona provodi postupak izvanredne uprave, jamče prava koja proizlaze iz
ovoga Zakona. Također, a budući da nije poznat točan trenutak stupanja na snagu ovoga
Zakona, uređuje se pitanje početka roka iz članka 28. stavka 2. ovoga Zakona tako da se isti
računa bilo od dana stupanja na snagu Zakona ili od dana određenog sukladno odredbi članka
28. stavka 3. točke 1., ovisno o tome koji je od ta dva roka povoljniji za radnika.

U Zagrebu, 28. lipnja 2017. godine
Peđa Grbin