Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

2014-2019

ΕπιτροπήΑναυορών

31.3.2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩ΢ΗΠΡΟ΢ΣΑΜΕΛΗ

Θέκα: Αναθοπά απιθ. 0573/2011 ηος Κυνζηανηίνος Παπαδιγενόποςλος, ελληνικήρ
ιθαγένειαρ, ζςνοδεςόμενη από 2.220 ςπογπαθέρ, ζσεηικά με ζοβαπά
ζθάλμαηα και παπαλείτειρ ζηην έκθεζη πεπιβαλλονηικών επιπηώζευν για
ηην πποηεινόμενη ηοποθεζία ςγειονομικήρ ηαθήρ αποππιμμάηυν ζηο Μαύπο
Βοςνό Γπαμμαηικού και ηη ζςνεπαγόμενη παπαβίαζη ηηρ πεπιβαλλονηικήρ
νομοθεζίαρ ηηρ ΕΕ

1. Πεπίλητη ηηρ αναθοπάρ

Αλαθεξφκελνο ζηελ ηνπνζεζία ελφο ρψξνπ πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνξξηκκάησλ θνληά ζην
Μαχξν Βνπλφ Γξακκαηηθνχ ζηελ Αλαηνιηθή Αηηηθή, ν αλαθέξσλ δηαηείλεηαη φηη έρνπλ
δηαπξαρζεί ζνβαξά ιάζε θαη παξαιείςεηο ζηε ζπλαθή εθηίκεζε πεξηβαιινληηθψλ
επηπηψζεσλ. Τν έξγν έιαβε ελίζρπζε απφ ην Τακείν Σπλνρήο (απφθαζε C(2004)5509), αιιά
ε εθηέιεζε θαζπζηέξεζε ιφγσ ηεο ππνβνιήο κηαο θαηαγγειίαο απφ πεξηνίθνπο ζην Αλψηαην
Γηθαζηήξην ηεο Διιάδαο. Ο αλαθέξσλ δηαηείλεηαη φηη ε ππφζεζε απηή αθνξά παξαβίαζε
δηαθφξσλ λνκηθψλ πξάμεσλ ηεο ΔΔ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε νδεγία 2008/1/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ νινθιεξσκέλε πξφιεςε θαη
έιεγρν ηεο ξχπαλζεο, ε νδεγία 2008/105/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
Σπκβνπιίνπ ζρεηηθά κε πξφηππα πνηφηεηαο πεξηβάιινληνο ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο ησλ
πδάησλ, ε νδεγία 2006/118/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ζρεηηθά
κε ηελ πξνζηαζία ησλ ππφγεησλ πδάησλ απφ ηε ξχπαλζε θαη ηελ ππνβάζκηζε, ε νδεγία
2001/42/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε
ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ θαη ε νδεγία
85/337/ΔΟΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ ζρεδίσλ
δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ ζην πεξηβάιινλ. Εεηεί σο εθ ηνχηνπ απφ ην Δπξσπατθφ
Κνηλνβνχιην λα παξέκβεη ψζηε λα ηεξκαηηζηεί ην ελ ιφγσ έξγν.

2. Παπαδεκηό

CM\1125774EL.docx PE478.550v05-00

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL
Ζ αλαθνξά 0573/2011 ραξαθηεξίζζεθε παξαδεθηή ζηηο 23 Σεπηεκβξίνπ 2011.
Ζ Δπηηξνπή εθιήζε λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο (άξζξν 216 παξάγξαθνο 6 ηνπ Καλνληζκνχ).

3. Απάνηηζη ηηρ Επιηποπήρ, πνπ ειήθζε ζηηο 16 Γεθεκβξίνπ 2011

Ο αλαθέξσλ θαηαγγέιιεη ην ζρέδην θαηαζθεπήο ρψξνπ πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνβιήησλ ζηελ
πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην Μαχξν Βνπλφ ηνπ δήκνπ
Γξακκαηηθνχ. Σχκθσλα κε ηνλ αλαθέξνληα ην ελ ιφγσ ζρέδην παξαβηάδεη ηηο δηαηάμεηο ηεο
πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ (θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηηο νδεγίεο 99/31/ΔΚ1 πεξί
πγεηνλνκηθήο ηαθήο ησλ απνβιήησλ, 2008/98/ΔΚ2 γηα ηα απφβιεηα θαη 85/337/ΔΟΚ3 γηα ηελ
εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ ζην πεξηβάιινλ).
Δπηπιένλ, ζχκθσλα πάληνηε κε ηνλ αλαθέξνληα, ε κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ
έρεη πξαγκαηνπνηεζεί γηα ην ζρέδην απηφ πεξηιακβάλεη πξνθαλή ζθάικαηα εθηίκεζεο πνπ
δηέπξαμαλ νη ειιεληθέο αξρέο.
α. Τν ηζηνξηθό ησλ δξάζεσλ πνπ αλέιαβε ε Επηηξνπή όζνλ αθνξά ην ζρέδην θαηαζθεπήο ρώξνπ
πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνβιήησλ ζην Γξακκαηηθό
Ζ Δπηηξνπή επηζπκεί θαηαξράο λα επηζηήζεη ηελ πξνζνρή ζην γεγνλφο φηη θαηά ηα ηειεπηαία
ρξφληα έρεη ιάβεη εμαηξεηηθά κεγάιν αξηζκφ παξαπφλσλ θαη δηαθφξσλ άιισλ επηζηνιψλ
ζρεηηθά κε ην ζρέδην θαηαζθεπήο ρψξνπ πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνβιήησλ ζην Γξακκαηηθφ. Τα
ελ ιφγσ παξάπνλα έρνπλ ππνβιεζεί ηφζν απφ ηνλ αλαθέξνληα φζν θαη απφ άιινπο
θαηαγγέιινληεο, ηα νλφκαηα ησλ νπνίσλ εκθαλίδνληαη ζηα έγγξαθα ηεθκεξίσζεο πνπ έρνπλ
ππνβιεζεί καδί κε ηελ αλαθνξά, θαη νη νπνίνη εθπξνζσπνχληαη απφ ηνλ αλαθέξνληα. Ο ίδηνο
ν αλαθέξσλ είρε επίζεο ππνβάιεη θαηαγγειία ζηελ Δπηηξνπή ζηηο 8 Απξηιίνπ 2011. Ζ
Δπηηξνπή ηνλ ελεκέξσζε γηα ηελ απνπζία παξαβίαζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο ηεο
ΔΔ (γηα ηνπο ιφγνπο πνπ εμεγνχληαη παξαθάησ) κε επηζηνιή ηεο 9εο Σεπηεκβξίνπ 2011.
Διιείςεη απάληεζεο εθ κέξνπο ηνπ αλαθέξνληνο, ε εμέηαζε ηεο αλαθνξάο πεξαηψζεθε.
Σεκεησηένλ επίζεο φηη ζην παξειζφλ ε Δπηηξνπή είρε αλνίμεη δχν θαθέινπο ζρεηηθνχο κε
παξαβάζεηο γηα ην ίδην ζέκα βάζεη δχν θαηαγγειηψλ: ηνλ πξψην ην 2004 θαη ηνλ δεχηεξν ην
2008 πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεχζεη φηη ε Διιεληθή Γεκνθξαηία ζπκκνξθσλφηαλ πξνο ηηο
ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ λνκνζεζία ηεο ΔΔ. Ζ Δπηηξνπή θαηέιεμε ζην
ζπκπέξαζκα φηη δελ πθίζηαην παξαβίαζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ δηθαίνπ ηεο ΔΔ (θαη πην
ζπγθεθξηκέλα ησλ νδεγηψλ 85/337/ΔΟΚ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ
δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ ζην πεξηβάιινλ, 99/31/ΔΚ πεξί πγεηνλνκηθήο ηαθήο ησλ
απνβιήησλ, 75/442/ΔΟΚ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ νδεγία 91/156/ΔΟΚ, ζρεηηθά κε ηα
απφβιεηα4) θαη απνθάζηζε σο εθ ηνχηνπ λα πξνβεί ζηελ αξρεηνζέηεζε ησλ θαθέισλ κε ηηο
απνθάζεηο ηεο 16εο Μαξηίνπ 2005 θαη ηεο 5εο Ηνπλίνπ 2008.

Πξέπεη επίζεο λα ππνγξακκηζηεί φηη ζηηο 30 Μαξηίνπ 2011, αθνχ είρε ιάβεη θαηαγγειία, ν
Δπξσπαίνο Γηακεζνιαβεηήο είρε απνθαζίζεη λα αλνίμεη θάθειν (432/2011/ΑΝΑ). Ο
θάθεινο απηφο έθιεηζε ηελ 1ε Απγνχζηνπ 2011. Σηελ ζρεηηθή ηνπ απφθαζε 5 ν
Γηακεζνιαβεηήο πιεξνθφξεζε ηνλ αλαθέξνληα φηη ζθφπεπε «λα δηαβηβάζεη αληίγξαθν ηνπ
ζρεηηθνχ κε ηελ θαηαγγειία θαθέινπ ζηελ Δπηηξνπή Αλαθνξψλ ηνπ Δπξσπατθνχ

1
ΕΕ L 182 ηεο 16.7.1999, ζ. 1–19
2
ΕΕ L 312 ηεο 22.11.2008, ζ. 3–30
3
ΕΕ L 175 ηεο 5.7.1985, ζ. 40–48
4
ΕΕ L 78 ηεο 26.3.1991, ζ. 32–37
5
http://www.ombudsman.europa.eu/el/cases/decision.faces/el/10775/html.bookmark

PE478.550v05-00 2/9 CM\1125774EL.docx

EL
Κνηλνβνπιίνπ.Τν αληίγξαθν ηνπ θαθέινπ ζα πεξηιάβεη ηελ ζπληαγκέλε απφ ηνλ
Γηακεζνιαβεηή πεξίιεςε ηεο θαηαγγειίαο θαζψο θαη ηηο απφςεηο ηεο Δπηηξνπήο». Ζ
Δπηηξνπή δελ επηζπκεί, σο εθ ηνχηνπ, λα επαλέξζεη θαη πάιη εθηελψο ζε φια ηα ζηνηρεία πνπ
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ απάληεζε πνπ δηαβηβάζηεθε ζηνλ Δπξσπαίν Γηακεζνιαβεηή.
β. Δελ παξαβηάδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο ηεο ΕΕ
Ζ πγεηνλνκηθή ηαθή απνηειεί κία απφ ηηο κεζφδνπο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ θαη ππφθεηηαη
ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 99/31/ΔΚ (άδεηα, απνδνρή ησλ απνβιήησλ, έιεγρνο θαη
παξαθνινχζεζε θαηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο, παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη κεηέπεηηα θξνληίδα).
Πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη αθφκα θαη εάλ ε πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία ηεο ΔΔ δίδεη
πξνηεξαηφηεηα ζε άιιεο δηαδηθαζίεο, ζε θακία πεξίπησζε δελ απαγνξεχεη ζε θξάηνο κέινο
λα επηιέμεη ηελ κέζνδν ηεο πγεηνλνκηθήο ηαθήο. Ταπηφρξνλα, ε θαηαζθεπή ρσκαηεξψλ
πξέπεη λα απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ
νδεγία 85/337/ΔΟΚ. Ζ νδεγία σζηφζν δελ επηηξέπεη ζηελ Δπηηξνπή λα παξέκβεη φζνλ αθνξά
ηε ζθνπηκφηεηα ή ηελ ηνπνζεζία ηνπ ζρεδίνπ ή λα ειέγμεη ηελ νπζία ηεο κειέηεο
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ πνπ εγθξίζεθαλ (εμαηξνπκέλσλ
ησλ πεξηπηψζεσλ φπνπ ην θξάηνο κέινο δηαπξάηηεη πξνθαλέο ζθάικα εθηίκεζεο1). Όια απηά
εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ αξρψλ ησλ θξαηψλ κειψλ.

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη δπλάκεη ηεο νδεγίαο 2008/98/ΔΚ, ε απφθαζε ζρεηηθά κε ην επίπεδν
(εζληθφ, λνκαξρηαθφ, πεξηθεξεηαθφ) ηνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ
εκπίπηεη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ εζληθψλ αξρψλ, νη νπνίεο δηαζέηνπλ θαη δηαθξηηηθή επρέξεηα
φζνλ αθνξά ηελ επηινγή ησλ κεζφδσλ θαη ησλ ηνπνζεζηψλ δηάζεζεο ησλ απνβιήησλ. Όια ηα
αλσηέξσ δελ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν ειέγρνπ εθ κέξνπο ηεο Δπηηξνπήο. Όζνλ
αθνξά ηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο, ν πεξηθεξεηαθφο πξνγξακκαηηζκφο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ
απνβιήησλ έρεη θαζνξηζηεί κε ηελ έγθξηζε ηνπ λφκνπ 3164/2003 πνπ εγθξίλεη ηηο ηνπνζεζίεο
νη νπνίεο είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ θαηαζθεπή εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ.
Μεηαμχ ησλ ηνπνζεζηψλ απηψλ είλαη θαη ην Γξακκαηηθφ.

Σηελ πξνθείκελε πεξίπησζε, ην ζρέδην έρεη ππνβιεζεί ζε αμηνιφγεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ
επηπηψζεσλ ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 85/337/ΔΟΚ θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ
ηελ νδεγία απηή έρνπλ ηεξεζεί. Σην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο πεξηβαιινληηθήο αμηνιφγεζεο,
εγθξίζεθε ε θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε 136945/5.12.2003 κε ηελ νπνία γίλνληαη δεθηνί νη
πεξηβαιινληηθνί φξνη. Σεκεησηένλ φηη ην θνηλφ είρε πιεξνθνξεζεί θαη φηη είρε ηε δπλαηφηεηα
λα εθθξάζεη ηε γλψκε ηνπ πξηλ απφ ηελ νξηζηηθή έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ. Δπηπιένλ, νη αξκφδηεο
αξρέο ελεκέξσζαλ, χζηεξα απφ ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ, ην θνηλφ θαη έζεζαλ ζηε δηάζεζή
ηνπ φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. Ο αλαθέξσλ, φπσο θαη θάζε άιινο ελδηαθεξφκελνο,
είρε θαηά ζπλέπεηα ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηάζρεη θαη λα πξνβάιεη ηελ άπνςή ηνπ.

Σεκεησηένλ, ζην ζηάδην απηφ, φηη ην ζρέδην θαηαζθεπήο ελφο ρψξνπ πγεηνλνκηθήο ηαθήο ζην
Γξακκαηηθφ έρεη ήδε απνηειέζεη ην αληηθείκελν δχν πξνζθπγψλ ζην δηθαζηήξην. Ζ πξψηε
πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Σπκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο ηεο Διιάδαο (πνπ είρε θαηαηεζεί απφ ηελ
θνηλφηεηα ηνπ Γξακκαηηθνχ θαηά ηεο απφθαζεο κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη πεξηβαιινληηθνί
φξνη ηνπ ζρεδίνπ) απνξξίθζεθε ζηηο 18 Απξηιίνπ 2007. Τν Σπκβνχιην Δπηθξαηείαο ζεψξεζε

1
Ζ χπαξμε κειεηψλ πνπ θαηαιήγνπλ ζε δηαθνξεηηθά ζπκπεξάζκαηα απφ απηά ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηε
κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ φζνλ αθνξά ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη έλα ζρέδην ζην
πεξηβάιινλ δελ ζπληζηά πξνθαλέο ζθάικα εθηίκεζεο.

CM\1125774EL.docx 3/9 PE478.550v05-00

EL
φηη ε κειέηε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ είρε πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο
αξρέο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο πιεξνχζε ηα πνηνηηθά θξηηήξηα πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ
λνκνζεζία, ηφζν ηελ εζληθή φζν θαη απηή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φηη επέηξεπε ηελ
πξφιεςε θαη/ή ηελ αληηκεηψπηζε ελδερνκέλσλ δπζιεηηνπξγηψλ ηνπ ρψξνπ πγεηνλνκηθήο
ηαθήο θαη φηη, σο εθ ηνχηνπ, δελ ήηαλ δπλαηφλ λα δηαπηζησζεί θακία παξάβαζε νχηε ηνπ
εζληθνχ δηθαίνπ νχηε ηνπ δηθαίνπ ηεο ΔΔ. Τν ζρέδην ηεο θαηαζθεπήο ελφο ρψξνπ
πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνβιήησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γξακκαηηθνχ, ζηελ ηνπνζεζία Μαχξν
Βνπλφ, έρεη ππνβιεζεί ζηελ θξίζε ηεο νινκέιεηαο ηνπ Σπκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο ηεο Διιάδαο.
Ο εζληθφο δηθαζηήο, πνπ είλαη επίζεο δηθαζηήο θνηλνχ δηθαίνπ, αξκφδηνο γηα ηελ εθαξκνγή
ηνπ δηθαίνπ ηεο ΔΔ, απέξξηςε ηελ πξνζθπγή πνπ είρε θαηαηεζεί θαηά ηεο απφθαζεο κε ηελ
νπνία νη πεξηβαιινληηθνί φξνη ηνπ ζρεδίνπ είραλ εγθξηζεί.

Ζ δεχηεξε πξνζθπγή, πνπ θαηαηέζεθε απφ ηνλ δήκν ηνπ Γξακκαηηθνχ, ππνβιήζεθε ζην
Γηθαζηήξην ηεο ΔΔ (ππφζεζε Τ-13/08) ελφςεη ηεο αθχξσζεο ηεο απφθαζεο Δ(2004) 5509 ηεο
Δπηηξνπήο ηεο 21εο Γεθεκβξίνπ 2004 ζρεηηθά κε ηελ ρνξήγεζε ζπλδξνκήο απφ ην Τακείν
Σπλνρήο γηα ην έξγν «Καηαζθεπή Φψξνπ Υγεηνλνκηθήο Ταθήο Απνβιήησλ (Φ.Υ.Τ.Α) ζηελ
Ο.Δ.Γ.Α. Βνξεηναλαηνιηθήο Αηηηθήο ζηε ζέζε ‘Μαχξν Βνπλφ Γξακκαηηθνχ’ ζηε βνξεην-
αλαηνιηθή Αηηηθή». Τν ίδην Γηθαζηήξην είρε απνξξίςεη ηελ πξναλαθεξζείζα πξνζθπγή.

Σεκεησηένλ, ζην ζηάδην απηφ, φηη, βάζεη ηεο απφθαζεο E(2004) 5509, κε ηελ νπνία ε
Δπηηξνπή δέρζεθε λα ζπγρξεκαηνδνηήζεη ην ζρέδην θαηαζθεπήο ηνπ ρψξνπ ηαθήο
απνβιήησλ ζην Γξακκαηηθφ, ε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζρεδίνπ εμαξηάηαη απφ ηνλ ζεβαζκφ
νξηζκέλσλ εηδηθψλ φξσλ, πνπ έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ απφθαζε ζπγρξεκαηνδφηεζεο.

Σην πιαίζην ηεο απφθαζεο γηα ηελ ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ ελ ιφγσ ζρεδίνπ, ε Δπηηξνπή είρε
ζηε δηάζεζή ηεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα λα είλαη ζε ζέζε λα δηαπηζηψζεη παξάβαζε
ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο θαη λα ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα, εθφζνλ ππήξρε παξφκνηα
παξάβαζε. Δπεηδή φκσο δελ είρε δηαπηζησζεί παξάβαζε απηνχ ηνπ ηχπνπ, ε πξναλαθεξζείζα
απφθαζε κπφξεζε λα ιεθζεί. Δμάιινπ, απηφ επηβεβαηψζεθε απφ ην Γηθαζηήξην πνπ
απέξξηςε ηελ πξνζθπγή αθχξσζεο ηεο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο. Δπηπιένλ, θαηά ηελ ηειηθή
πιεξσκή γηα ην ελ ιφγσ ζρέδην, ε Δπηηξνπή ζα επαιεζεχζεη θαηά πφζν έρεη ρνξεγεζεί άδεηα
πξηλ απφ ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηεο νδεγίαο
99/31/ΔΚ· ε δε άδεηα απηή, ε νπνία εθδίδεηαη κεηά απφ επηζεψξεζε ηνπ ρψξνπ, ζα
δηαζθαιίζεη φηη ην ζρέδην ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πξναλαθεξζείζαο
νδεγίαο, γεγνλφο ην νπνίν πξνυπνζέηεη φηη ζα έρνπλ επίζεο ιεθζεί φια ηα κέηξα γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ αέξα θαη ησλ πδάησλ.

Όζνλ αθνξά ηελ επίθιεζε απφ ηνλ αλαθέξνληα ηεο νδεγίαο 80/68/ΔΟΚ πεξί πξνζηαζίαο ησλ
ππνγείσλ πδάησλ απφ ηε ξχπαλζε πνπ πξνέξρεηαη απφ νξηζκέλεο επηθίλδπλεο νπζίεο θαζψο
θαη ηεο λέαο νδεγίαο 2006/118/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ ππφγεησλ πδάησλ απφ ηε
ξχπαλζε θαη ηελ ππνβάζκηζε, νη νπνίεο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ, έρνπλ
παξαβηαζηεί ιφγσ ηεο ξχπαλζεο πνπ πξνθιήζεθε απφ νξηζκέλεο γεσηξήζεηο ζην ζαιάζζην
νηθνζχζηεκα, ε Δπηηξνπή επηζπκεί λα επηζεκάλεη θαηαξράο φηη ε ελ ιφγσ νδεγία
εθαξκφδεηαη απνθιεηζηηθά ζηα ππφγεηα χδαηα θαη φρη ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Εν ηούηοιρ,
ακόμα και εάν η νομική βάζη πος επικαλείηαι είναι λανθαζμένη, η Επιηποπή επιθςμεί
να ςπογπαμμίζει όηι οι πεπιβαλλονηικοί όποι, πος έσοςν εγκπιθεί με κοινή ςποςπγική
απόθαζη και «επιβεβαιυθεί» με δικαζηική απόθαζη (ηος Σςμβοςλίος Επικπαηείαρ),
εμπεπιέσοςν ηιρ απαπαίηηηερ εγγςήζειρ για ηην ππόλητη οιαζδήποηε πεπιβαλλονηικήρ

PE478.550v05-00 4/9 CM\1125774EL.docx

EL
βλάβηρ και/ή ηην επανόπθυζη οιαζδήποηε απνηηικήρ ζςνέπειαρ πος μποπούζε να είσε
πποκληθεί ζηο πεπιβάλλον. Ζ Δπηηξνπή επηζπκεί ζην ζηάδην απηφ λα επαλαιάβεη φηη κηα
παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηα απφβιεηα θαη ηα χδαηα δελ ζα κπνξνχζε λα
δηαπηζησζεί παξά κφλν εάλ θαηά ην ζηάδην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ρψξνπ πγεηνλνκηθήο ηαθήο
(ζηάδην ην νπνίν δελ έρεη αξρίζεη αθφκα) ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ δελ
ζπκκνξθσλφηαλ πξνο ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία ηεο ΔΔ.

Όζνλ αθνξά ηελ εηθαδφκελε ξχπαλζε ηνπ ζαιαζζίνπ νηθνζπζηήκαηνο εμαηηίαο ησλ έξγσλ
θαηαζθεπήο ηνπ ρψξνπ πγεηνλνκηθήο ηαθήο, φπσο ηζρπξίδεηαη ν αλαθέξσλ, πξέπεη λα
ζεκεησζεί φηη νη πεξηβαιινληηθνί επηζεσξεηέο ηνπ ειιεληθνχ Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο
πξνέβεζαλ ζε δηαβήκαηα, αθνχ έιαβαλ θαηαγγειίεο, θαη δήηεζαλ δηεπθξηλίζεηο απφ ηελ
πεξηθέξεηα Αηηηθήο. Οι πεπιθεπειακέρ απσέρ ανηέκποςζαν όλοςρ ηοςρ ιζσςπιζμούρ και
ειδικόηεπα δεν ζςμθυνούν όηι ςπάπσει αιηιώδηρ ζςνάθεια μεηαξύ ηηρ πύπανζηρ ηος
θαλαζζίος οικοζςζηήμαηορ και ηυν έπγυν καηαζκεςήρ ηος σώπος ςγειονομικήρ ηαθήρ,
και πποβάλλοςν άλλερ δςνηηικέρ αιηίερ, και πιο ζςγκεκπιμένα ηην καηαζηποθή ηηρ
σλυπίδαρ μεηά από ηιρ πςπκαγιέρ ηος 2009. Σημειυηέον όηι οι πεπιθεπειακέρ απσέρ
αναθέποςν όηι επιηόπιερ επιθευπήζειρ ππαγμαηοποιούνηαι ζσεδόν καθημεπινά και όηι
έυρ ζήμεπα δεν έσει διαπιζηυθεί καμία παπέκκλιζη από ηην εγκπιθείζα μελέηη.

Όζνλ αθνξά ηνπο δηάθνξνπο άιινπο γεληθνχο ηζρπξηζκνχο ηνπ αλαθέξνληνο ζρεηηθά κε ηνπο
θηλδχλνπο πνπ ελδερνκέλσο ζπλεπάγνληαη ε θαηαζθεπή θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ (π.ρ.
ξχπαλζε ησλ πεγψλ πφζηκνπ λεξνχ), ε πηζαλή παξάβαζε ησλ νδεγηψλ ζρεηηθά κε ηε
δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ή ηελ πξνζηαζία ησλ πδάησλ ζα εμαξηεζεί θπξίσο απφ ηνλ ηξφπν
ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο, αλ δειαδή ζα είλαη ζχκθσλε κε ηηο ζπλαθείο δηαηάμεηο ηεο
θνηλνηηθήο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο ή φρη.

Σπκπέξαζκα

Τν ζρέδην θαηαζθεπήο ελφο ρψξνπ πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνβιήησλ ζην Γξακκαηηθφ, ζηελ
ηνπνζεζία Μαχξν Βνπλφ, έρεη εμεηαζηεί ηξεηο θνξέο απφ ηελ Δπηηξνπή: βάζεη ησλ θαθέισλ
ηνπ 2004 θαη ηνπ 2008, αιιά θαη πξηλ απφ ηελ έγθξηζε ηεο απφθαζεο (2004) 5509 ζρεηηθά κε
ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ. Γελ δηαπηζηψζεθε θακία παξαβίαζε ηεο πεξηβαιινληηθήο
λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ. Δπηπιένλ, ην ζρέδην έρεη ήδε απνηειέζεη ην αληηθείκελν δχν απνθάζεσλ
θνηλνηηθψλ δηθαζηψλ. Τφζν ην Σπκβνχιην Δπηθξαηείαο ηεο Διιάδαο φζν θαη ην Γηθαζηήξην
ηεο ΔΔ απέξξηςαλ ηηο πξνζθπγέο ηεο θνηλφηεηαο ηνπ Γξακκαηηθνχ θαη δηαπίζησζαλ ηελ
λνκηκφηεηα ηνπ έξγνπ θαη ηεο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ ζπγρξεκαηνδφηεζή
ηνπ. Παξάβαζε ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ δελ ζα κπνξνχζε λα δηαπηζησζεί
παξά κφλν ελδερνκέλσο θαηά ην ζηάδην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ρψξνπ πγεηνλνκηθήο ηαθήο, ζε
πεξίπησζε πνπ, θαηά παξάβαζε ησλ ρνξεγεζεηζψλ αδεηψλ, ε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ
δελ ήηαλ πιένλ ζχκθσλε πξνο ηηο πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ ίδηα
απηή λνκνζεζία.

4. Απάνηηζη ηηρ Επιηποπήρ (ΑΝΑΘ.), πνπ ειήθζε ζηηο 30 Μαΐνπ 2012.

Ζ Δπηηξνπή επηζπκεί λα επηβεβαηψζεη ηελ πξνεγνχκελε αλαθνίλσζή ηεο θαη λα επηβεβαηψζεη
εθ λένπ ηελ απνπζία θάζε παξαβίαζεο ηεο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ γηα ην πεξηβάιινλ. Τν ελ ιφγσ
ζρέδην έρεη ήδε απνηειέζεη αληηθείκελν ηξηψλ απνθάζεσλ εθ κέξνπο επξσπαίσλ δηθαζηψλ.

CM\1125774EL.docx 5/9 PE478.550v05-00

EL
Τν ειιεληθφ Σπκβνχιην ηνπ Κξάηνπο (ην 2007 θαη πξφζθαηα, ζηηο 13 Ηαλνπαξίνπ 2012) θαη
ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην απέξξηςαλ ακθφηεξα ηελ πξνζθπγή ηνπ Γήκνπ Γξακκαηηθνχ. Τν
πξψην δηαπίζησζε ηελ ηζρχ ηεο δηαδηθαζίαο εμνπζηνδφηεζεο ηνπ ζρεδίνπ, ελψ ην δεχηεξν
απέξξηςε ηελ αίηεζε αθχξσζεο ηεο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηε
ζπγρξεκαηνδφηεζή ηνπ σο απαξάδεθηε.

Ωζηφζν, ζηηο 18 Ηαλνπαξίνπ 2012 ε έθζεζε επηζεψξεζεο ηεο ππεξεζίαο πεξηβαιινληηθψλ
επηζεσξεηψλ δηαπίζησζε νξηζκέλεο ειιείςεηο ή παξαιείςεηο ζηε Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ
Δπηπηψζεσλ πνπ εληνπίζηεθαλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο (π.ρ.: παξνπζία χδαηνο
ζηα πέξημ ηνπ ζρεδίνπ πνπ δελ αμηνινγήζεθε επαξθψο, απνπζία εκπεξηζηαησκέλεο κειέηεο
φζνλ αθνξά ηνλ βαζκφ ζεηζκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ πεξηνρή…).

Σηε βάζε απηή, ππεβιήζε λέα πξνζθπγή ζην αξκφδην Γηθαζηήξην Αζελψλ. Σηηο 28
Φεβξνπαξίνπ 2012, ην ελ ιφγσ Γηθαζηήξην απνθάζηζε ηε δηαθνπή ησλ έξγσλ έσο ηηο 16
Μαξηίνπ 2012, εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ζα εθδηθαδφηαλ ε ππφζεζε. Ζ απφθαζε πήξε λέα
αλαβνιή ζηηο 16 Μαξηίνπ 2012 κε λέα εκεξνκελία εθδίθαζεο ηελ 21ε Μαΐνπ 2012.

Τν ζχλνιν σζηφζν ησλ ζηνηρείσλ απηψλ επ’ νπδελί επηηξέπεη ζηελ Δπηηξνπή λα
αλαζεσξήζεη ηελ αξρηθή ηεο ζέζε.

Πξάγκαηη, ε Δπηηξνπή ζα επηζπκνχζε λα ππελζπκίζεη φηη βάζεη ηεο νδεγίαο 2011/92/ΔΔ1, ηα
θξάηε κέιε είλαη εθείλα πνπ ειέγρνπλ επί ηεο νπζίαο ηηο κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ
επηπηψζεσλ· εμάιινπ, ε ελ ιφγσ νδεγία δελ πξνβιέπεη θάπνην ζχζηεκα επνπηείαο ησλ
εγθξηζέλησλ κέηξσλ. Σηελ παξνχζα πεξίπησζε, έλαο ηέηνηνο έιεγρνο πξαγκαηνπνηήζεθε απφ
πεξηβαιινληηθνχο επηζεσξεηέο πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί ην θαηά πφζνλ ε εθηέιεζε ηνπ
ζρεδίνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο. Γεδνκέλνπ φηη απνθαιχθζεθαλ
ειιείςεηο ή παξαιείςεηο ζε ζρέζε κε ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο θαη αμηνινγήζεθαλ ζην
πιαίζην ηεο εμνπζηνδφηεζεο, νη αξκφδηεο ειιεληθέο αξρέο είλαη εθείλεο πνπ πξέπεη λα ιάβνπλ
ηα αλαγθαία δηνξζσηηθά κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο (π.ρ. αλαζεψξεζε ηεο
ρνξεγεζείζαο αδείαο).

Δπηπιένλ δένλ επίζεο λα ππελζπκηζηεί φηη ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην ηφληζε θαη’ επαλάιεςε,
(επί παξαδείγκαηη ζηελ απφθαζε ζηηο 19.1.2012 ζε ζρέζε κε ηελ ππφζεζε C-555/07, παξ.
48), φηη νη εζληθέο δηθαζηηθέο αξρέο είλαη επίζεο αξκφδηεο γηα ηελ εξκελεία ηνπ εζληθνχ
δηθαίνπ ππφ ην πξίζκα ηνπ ελσζηαθνχ, θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ηειεπηαίνπ:

«Δμ απηνχ έπεηαη φηη, εθαξκφδνληαο ην εζσηεξηθφ δίθαην, ν θαινχκελνο λα ην εξκελεχζεη
εζληθφο δηθαζηήο νθείιεη λα ην πξάμεη ζηνλ κέγηζην δπλαηφ βαζκφ ππφ ην πξίζκα ηνπ
γξάκκαηνο θαη ηνπ ζθνπνχ ηεο νδεγίαο απηήο, ψζηε λα επηηεπρζεί ην επηδησθφκελν κε απηήλ
απνηέιεζκα, ζπκκνξθνχκελνο έηζη πξνο ην άξζξν 288, ηξίην εδάθην, ΣΛΔΔ (βι., ζπλαθψο,
πξνπαξαηεζείζεο απνθάζεηο von Colson θαη Kamann, ζθέςε 26, Marleasing, ζθέςε 8,
Faccini Dori, ζθέςε 26, θαζώο θαη Pfeiffer θ.ιπ., ζθέςε 113). Ζ επηηαγή πεξί ζχκθσλεο πξνο
ην δίθαην ηεο Έλσζεο εξκελείαο ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ είλαη εγγελήο ζην ζχζηεκα ηεο
Σπλζήθεο, θαζφζνλ επηηξέπεη ζην εζληθφ δηθαζηήξην λα εμαζθαιίδεη, ζην πιαίζην ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπ, ηελ πιήξε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο φηαλ εθδίδεη

1
ΔΔ L 26 ηεο 28.1.2012

PE478.550v05-00 6/9 CM\1125774EL.docx

EL
απφθαζε επί εθθξεκνχο ελψπηφλ ηνπ δηαθνξάο (βι., ζπλαθψο, πξνπαξαηεζείζα απφθαζε
Pfeiffer θ.ιπ., ζθέςε 114)».

Σην πιαίζην απηφ, ε Δπηηξνπή επηζεκαίλεη φηη απηή ε ζέζε αξρήο έρεη επίζεο γίλεη απνδεθηή
απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, φπσο αλαθέξεηαη ζην ςήθηζκά ηνπ ηεο 6εο Ηνπιίνπ 2010
ζρεηηθά κε ηηο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ ην 2009 (2009/2139(INI)) ε αηηηνινγηθή
ζθέςε ΗΑ ηνπ νπνίνπ αλαθέξεη:

«ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη πνιίηεο ζα πξέπεη εηδηθόηεξα λα ελεκεξσζνύλ όηη –
όπσο αλαγλσξίζηεθε από ηνλ Επξσπαίν Δηακεζνιαβεηή ζηελ απόθαζε ηνπ
Δεθεκβξίνπ 2009 κε ηελ νπνία νινθιεξώζεθε ε έξεπλα γηα ηελ θαηαγγειία
822/2009/BU θαηά ηεο Επηηξνπήο– νη δηαδηθαζίεο ησλ εζληθώλ δηθαζηεξίσλ
απνηεινύλ κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο ζηα
θξάηε κέιε, θαη όηη ε Επηηξνπή Αλαθνξώλ δελ κπνξεί λα επηιεθζεί δεηεκάησλ
ηα νπνία απνηεινύλ αληηθείκελν δηαδηθαζηώλ ησλ εζληθώλ δηθαζηεξίσλ ή λα
αλαζεσξήζεη ην απνηέιεζκα ησλ ελ ιόγσ δηαδηθαζηώλ».

Όζνλ αθνξά ηελ θαηαζθεπή ελφο ρψξνπ πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνξξηκκάησλ ζην Γξακκαηηθφ,
έρνπλ ήδε ιεθζεί δχν απνθάζεηο απφ ην ειιεληθφ Σπκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο θαη κηα ηξίηε
απφ ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην (θαη νη ηξεηο ππέξ ηεο ζπλέρηζεο ησλ έξγσλ) ελψ κηα λέα
δηαδηθαζία βξίζθεηαη ζε εμέιημε ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ Γηθαζηεξίνπ Αζελψλ.

Ζ Δπηηξνπή ζα επηζπκνχζε επίζεο λα ηνλίζεη ην έγγξαθν «Γηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ζηελ
Δπξψπε: βαζηθά πξνβιήκαηα θαη βέιηηζηεο πξαθηηθέο» (PE 453.194) ην νπνίν ζπλέηαμε ε
ΓΓ Δζσηεξηθψλ Πνιηηηθψλ ηεο Έλσζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζηηο 15 Σεπηεκβξίνπ
2011, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνξψλ, ην νπνίν, φζνλ αθνξά ηνλ ρψξν
πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνξξηκκάησλ ζην Γξακκαηηθφ, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη:

«Σύκθσλα κε ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο, ν ρώξνο πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνξξηκκάησλ ζην
Γξακκαηηθό θαη ην θέληξν δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ απνηεινύλ ζνβαξή απόπεηξα κείσζεο
ησλ επηπηώζεσλ ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο δηαρείξηζεο ή θαθήο
δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ.
(…)

Από ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δεηήζεθαλ, πξνθύπηεη όηη νη αξρέο πξνζπαζνύλ λα εμεύξνπλ θαη λα
εθαξκόζνπλ ηελ θαιύηεξε δπλαηή ιύζε ζε έλα δύζθνιν πξόβιεκα, θαηά ηξόπνλ
αληαπνθξηλόκελν ζηνπο θαλνληζκνύο ηεο ΕΕ. Οη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο δελ επαξθνύλ γηα ηελ
εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ην πξαθηέν ζε ζρέζε κε ηελ θαιύηεξε ζπκκεηνρή ηνπ ηνπηθνύ
πιεζπζκνύ θαη ηνλ θαζεζπραζκό ηνπ».

Τέινο, ε Δπηηξνπή επηζπκεί λα ππνγξακκίζεη φηη ε αληίζεζε κηαο νκάδαο αηφκσλ ή κηαο
θνηλφηεηαο ζε έλα ζρέδην, φζν ζθιεξή θαη αλ είλαη, δελ επηηξέπεη αθ' εαπηήο λα θεξπρζεί ην
ζρέδην απηφ παξάλνκν νχηε λα κε γίλνπλ ζεβαζηέο νη ήδε ιεθζείζεο απφ ηε δηθαηνζχλε
απνθάζεηο.

Σπκπέξαζκα

Σην ζηάδην απηφ, δελ δηαπηζηψλεηαη θακία παξαβίαζε ηεο ελσζηαθήο λνκνζεζίαο γηα ην

CM\1125774EL.docx 7/9 PE478.550v05-00

EL
πεξηβάιινλ. Τνχην επηβεβαηψζεθε θαη’ επαλάιεςε απφ ην Σπκβνχιην Δπηθξαηείαο ηεο
Διιάδαο θαη απφ ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην. Οη ειιεληθέο αξρέο πξέπεη αληίζεηα λα ιάβνπλ
ηα δένληα δηνξζσηηθά κέηξα πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη ειιείςεηο θαη νη
παξαιείςεηο πνπ εληνπίζηεθαλ απφ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο επηζεσξεηέο ζηηο 18 Ηαλνπαξίνπ
2012. Ζ ιήςε ησλ κέηξσλ απηψλ ζα εμαθξηβσζεί επίζεο δηα ηεο ελ εμειίμεη ελψπηνλ ηνπ
αξκνδίνπ Γηθαζηεξίνπ Αζελψλ δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο.

Παξαβίαζε ηεο ελσζηαθήο λνκνζεζίαο ζπληζηάηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζρέδην
αξρίζεη λα εθηειείηαη ρσξίο λα ζπκκνξθνχηαη κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπεη ε ελ ιφγσ
λνκνζεζία γηα ην πεξηβάιινλ.

5. Απάνηηζη ηηρ Επιηποπήρ (ΑΝΑΘ. ΙΙ), πνπ ειήθζε ζηηο 28 Ηνπλίνπ 2013.

Ζ Δπηηξνπή, θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 25εο Απξηιίνπ 2013, είρε ελεκεξψζεη ηελ Δπηηξνπή
Αλαθνξψλ φηη είρε θαηαηεζεί πξνζθπγή αθπξψζεσο ηνπ ζρεδίνπ απφ ηνλ Γήκν Μαξαζψλα
ελψπηνλ ηνπ Σπκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο ηεο Διιάδαο.

Σηηο 21 Μαΐνπ 2013, ην Σπκβνχιην Δπηθξαηείαο απέξξηςε ηελ πξνζθπγή απηή. Πξφθεηηαη γηα
ηελ ηξίηε απφθαζε (χζηεξα απφ απηέο ηνπ 2007 θαη ηνπ 2012) ηνπ αλσηάηνπ απηνχ
δηνηθεηηθνχ δηθαηνδνηηθνχ νξγάλνπ ππέξ ηεο ζπλέρηζεο ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ.

Σπκπέξαζκα

Ζ ηειεπηαία απφθαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο ηεο Διιάδαο επηβεβαηψλεη, γηα άιιε κηα
θνξά, φρη κφλν ηε ζέζε ηεο Δπηηξνπήο εηο φ,ηη αθνξά ηελ απνπζία νηαζδήπνηε παξαβίαζεο
ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ, αιιά θαη απηή ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ φπσο
δηαηππψλεηαη ζην έγγξαθν ηεο ΓΓ Δζσηεξηθψλ Πνιηηηθψλ ηεο Έλσζεο κε ηίηιν «Γηαρείξηζε
ησλ απνβιήησλ ζηελ Δπξψπε: βαζηθά πξνβιήκαηα θαη βέιηηζηεο πξαθηηθέο» (PE 453.194)
πνπ έρεη ήδε αλαθεξζεί ζηελ πξνεγνχκελε αλαθνίλσζε.

6. Απάνηηζη ηηρ Επιηποπήρ (ΑΝΑΘ. III), πνπ ειήθζε ζηηο 26 Απγνχζηνπ 2015.

Διιείςεη νηνπδήπνηε λένπ ζηνηρείνπ ζρεηηδφκελνπ κε ηελ παξνχζα αλαθνξά, ε Δπηηξνπή ζα
ήζειε λα παξαπέκςεη ζηηο πξνεγνχκελεο αλαθνηλψζεηο ηεο.
Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην πεξηθεξεηαθφ ζρέδην δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ
ηεο Αηηηθήο (πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην Γξακκαηηθφ) βξίζθεηαη επί ηνπ παξφληνο
ππφ αλαζεψξεζε απφ ηηο λέεο πεξηθεξεηαθέο αξρέο.
Τέινο, ε Δπηηξνπή ζα ήζειε λα ππελζπκίζεη φηη ην ειιεληθφ Σπκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο έρεη
απνθαλζεί ζε δηάθνξεο πεξηπηψζεηο ππέξ ηεο ζπλέρηζεο ηνπ έξγνπ. Μία απφ ηηο απνθάζεηο
απηέο εθδφζεθε κεηά ηε δηεξεπλεηηθή ησλ πξαγκάησλ απνζηνιή πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζηελ
Διιάδα ε Δπηηξνπή Αλαθνξψλ ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 2013.
Σπκπέξαζκα
Αθ’ εο ζηηγκήο ηεξνχληαη ε νδεγία πεξί ησλ απνβιήησλ (2008/98/ΔΚ) θαη ε νδεγία πεξί ηεο
πγεηνλνκηθήο ηαθήο ησλ απνβιήησλ (99/31/ΔΟΚ), ελαπφθεηηαη ζηα θξάηε κέιε λα
απνθαζίζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνηίζεληαη λα δηαρεηξηζηνχλ ηα απφβιεηά ηνπο, θαζψο

PE478.550v05-00 8/9 CM\1125774EL.docx

EL
θαη ηνλ αξηζκφ θαη ηελ ηνπνζεζία ησλ ζρεδηαδφκελσλ εγθαηαζηάζεσλ πγεηνλνκηθήο ηαθήο.
7. Απάνηηζη ηηρ Επιηποπήρ (ΑΝΑΘ. IV), πνπ ειήθζε ζηηο 31 Μαξηίνπ 2017

Δπεηδή δελ ππάξρνπλ λέα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ παξνχζα αλαθνξά, ε Δπηηξνπή ζα ήζειε
λα παξαπέκςεη ζε πξνεγνχκελεο αλαθνηλψζεηο ηεο.

Ζ Δπηηξνπή γλσξίδεη ηελ απφθαζε 3562/2014 ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ηεο Διιάδαο,
ε νπνία ζπλάγεη, κεηαμχ άιισλ, φηη δελ ππάξρεη πδάηηλν ξεχκα ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή θαη φηη
κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ ηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα. Σπλεπψο, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ
απφθαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, ν αξρηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ έξγνπ δελ αθπξψλεηαη
νχηε αλαηξέπεηαη, θαζψο δελ ππάξρεη ζήκεξα παξαβίαζε ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο.

Ζ Δπηηξνπή ελεκεξψζεθε φηη έρεη νινθιεξσζεί ε αλαλέσζε θαη ε ηξνπνπνίεζε ησλ
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ έξγνπ1. Ζ Δπηηξνπή αλακέλεη επί ηνπ παξφληνο ηελ νινθιήξσζε
ησλ ελαπνκεηλαζψλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ πξηλ πξνβεί ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ζρεηηθά κε ηε
ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ.

Σπκπέξαζκα

Ζ νινθιήξσζε θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ε ζπκβαηφηεηά ηνπ κε ηε
ζρεηηθή λνκνζεζία ηεο ΔΔ, απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ηειηθή πιεξσκή. Σπγθεθξηκέλα,
ην έξγν πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία ηεο ΔΔ, ηηο
απνθάζεηο ηνπ Τακείνπ Σπλνρήο θαη ηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο
πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί ε ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή.

1
Αξηζκφο πξσηνθφιινπ 153176/04.11.2015 ΑΓΑ: Ω5ΠΣ4653Π8-ΝΛΓ

CM\1125774EL.docx 9/9 PE478.550v05-00

EL