You are on page 1of 1

NGY HI THNG TIN - HC BNG AMCHAM 2016

Chng trnh Hc bng Thng nin AmCham l mt trong nhng n lc gp phn h tr xc tin thng
mi v u t ca Hip hi Thng mi M ti TP. H Ch Minh (AmCham Vietnam) bng vic xc nh
ngun nhn lc cht lng cao cho cc cng ty hi vin, ng thi trang b cho sinh vin nhng k nng cn
thit trc khi bc vo mi trng lm vic chuyn nghip.

Chng trnh s trao 50 sut hc bng tr gi 10.000.000 ng/sut cho cc sinh vin xut sc nht n t
13 trng i hc ti Thnh ph H Ch Minh v tnh Bnh Dng: H Bch khoa, H Khoa hc T nhin,
H Khoa hc X hi v Nhn vn, H Kinh t - Lut, H Cng ngh Thng tin, H Quc t, Khoa Y
(thuc H Quc Gia TP.HCM), H Ngoi thng CS II ti TP.HCM, H Ngn hng, H Hoa Sen, H
Lut, H S phm K thut TP.HCM v H Quc t min ng.

HY N VI NGY HI THNG TIN HC BNG AMCHAM 2016 :


- Tm hiu cch thc np n v quy trnh xt tuyn
- Trao i cng i din AmCham, Ban iu Hnh Chng Trnh Hc Bng v cc nh ti tr
- Chia s kinh nghim t cc cu sinh vin t hc bng
- Giao lu, tm hiu thng tin v cc cng ty, c hi thc tp, vic lm ti bn thng tin
- Tham gia t cu hi v rt thm trng thng nhn c nhiu phn qu th v t Ban iu hnh v
cc nh ti tr (Vietnam Esports, Amway v ThaiHaBooks)

Thi gian: 8h00 - 11h30 AM | Th By ngy 10 thng 09 nm 2016


a im: Riverside Palace 360D Bn Vn n, Qun 4, TP H Ch Minh

Xem thng tin chi tit v ng k tham gia chng trnh ti: bit.ly/info-acs2016 trc 22:00 Th nm, ngy
08/09/2016. bit thm thng tin chi tit v chng trnh v cc vng thi, vui lng truy cp trang web chnh
thc ti http://www.amchamvietnam.com/amcham-scholarship-2016/ hoc nhn Like/Thch theo di
trang Fanpage ca chng trnh: https://www.facebook.com/amchamscholarship