You are on page 1of 61

USPOREDBA CILJEVA I MJERA STRATEGIJE OBRAZOVANJA

,
ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE S CILJEVIMA I MJERAMA NACRTA
PRIJEDLOGA AKCIJSKOG PLANA PROVEDBE STRATEGIJE
OBRAZOVANJA, ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE (drugi kvartal
2017. – drugi kvartal 2019.)
KAZALO

Ukupan broj ciljeva i mjera u Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije ....................... 3

Usporedba Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i Nacrta prijedloga Akcijskog
plana provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije .......................................... 3

Usporedba Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i Nacrta prijedloga Akcijskog
plana provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije – RAZINA CILJEVA .............. 4
Cjeloživotno učenje - ciljevi .................................................................................................... 5
Rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje - ciljevi ................... 6
Visoko obrazovanje - ciljevi .................................................................................................... 7
Obrazovanje odraslih - ciljevi.................................................................................................. 8
Znanost i tehnologija - ciljevi .................................................................................................. 8
Smjernice za provedbu Strategije - ciljevi .............................................................................. 9

Usporedba Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i Nacrta prijedloga Akcijskog
plana provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije – RAZINA MJERA.............. 10
Cjeloživotno učenje - mjere .................................................................................................. 11
Rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje – mjere* .............. 12
Rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje – mjere* .............. 15
Visoko obrazovanje - mjere .................................................................................................. 33
Obrazovanje odraslih - mjere ............................................................................................... 47
Znanost i tehnologija - mjere................................................................................................ 54
Smjernice za provedbu Strategije - mjere ............................................................................ 59

2
Ukupan broj ciljeva i mjera u Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije
CILJEVI MJERE
Cjelina Strategije
Cjeloživotno učenje 5 0
Rani i predškolski,
osnovnoškolski i 8 170
srednjoškolski odgoj i
obrazovanje
Visoko obrazovanje 8 88
Obrazovanje odraslih 4 34
Znanost i tehnologija 6 28
Smjernice za provedbu 7 29
Strategije

UKUPNO STRATEGIJA CILJEVI MJERE
38 340

Usporedba Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i Nacrta prijedloga
Akcijskog plana provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije
CILJEVI MJERE
Dio
Dodano Dodano
Ciljevi iz Mjere iz mjere
Izbačeno novih Izbačeno novih
Strategije Strategije prebačen
ciljeva iz ciljeva u mjera iz mjera u
Cjelina modificirani modificirane u
Strategije AP mimo Strategije AP mimo
u AP-u u AP-u aktivnost
Strategije Strategije Strategije
AP-a
Cjeloživotno 1 1 0 0 5 0 0
učenje
Rani i
predškolski,
osnovnoškolski i
srednjoškolski
1 9 2 91 12 50 24
odgoj i
obrazovanje
Visoko 0 0 0 2 0 5 1
obrazovanje
Obrazovanje 2 2 0 16 5 13 6
odraslih
Znanost i 0 0 0 0 0 3 0
tehnologija
Smjernice za
provedbu 7 0 0 20 0 0 0
Strategije

UKUPNO 11 12 2 129 22 71 31

3
Usporedba Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i Nacrta prijedloga
Akcijskog plana provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije –
RAZINA CILJEVA

Izbačeno ciljeva Dodano novih Ciljevi iz
iz Strategije ciljeva u AP Strategije
mimo Strategije modificirani u
AP-u
Cjelina Strategije
Cjeloživotno 1 1 0
učenje
Rani i 1 9 2
predškolski,
osnovnoškolski i
srednjoškolski
odgoj i
obrazovanje
Visoko 0 0 0
obrazovanje
Obrazovanje 2 2 0
odraslih
Znanost i 0 0 0
tehnologija
Smjernice za
provedbu 7 0 0
Strategije

UKUPNO 11 12 2

4
TUMAČ BOJA

Crveno u LIJEVOJ koloni: cilj izbačen iz Strategije

Crveno u DESNOJ koloni: cilj dodan u AP mimo Strategije

Žuto u DESNOJ koloni: cilj iz Strategije modificiran u AP-u

Zeleno u DESNOJ koloni: cilj iz Strategije ostao isti u AP-u

Cjeloživotno učenje - ciljevi

STRATEGIJA AKCIJSKI PLAN (AP)
1.CILJ: Izgraditi sustav za identificiranje, 1.CILJ: Poticati provedbu programa suvremenih
poticanje i razvoj sposobnosti i potencijala vrsta pismenosti formalnim, neformalnim i
pojedinaca te ojačati službe za cjeloživotno informalnim poučavanjem zaposlenih i
osobno i profesionalno usmjeravanje nezaposlenih osoba, obnašatelja različitih uloga
(roditelja, skrbnika, stručnih suradnika, ravnatelja
i dr.)
2.CILJ: Unaprijediti kvalitetu i uspostaviti sustav 2.CILJ: Unaprijediti kvalitetu i uspostaviti sustav
osiguravanja kvalitete osiguravanja kvalitete

3.CILJ: Razviti procese i sustav priznavanja 3.CILJ: Razviti procese i sustav priznavanja
neformalno i informalno stečenih znanja i neformalno i informalno stečenih znanja i
vještina vještina
4.CILJ: Unaprijediti sustav trajnoga 4.CILJ: Unaprijediti sustav trajnoga
profesionalnog razvoja i usavršavanja odgojno- profesionalnog razvoja i usavršavanja odgojno-
obrazovnih djelatnika obrazovnih djelatnika
5.CILJ: Proširiti i unaprijediti primjenu 5.CILJ: Proširiti i unaprijediti primjenu
informacijske i komunikacijske tehnologije u informacijske i komunikacijske tehnologije u
učenju i obrazovanju učenju i obrazovanju

Izbačeno ciljeva iz Strategije: 1

Dodano novih ciljeva u AP mimo Strategije: 1

5
Rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje - ciljevi
STRATEGIJA AKCIJSKI PLAN (AP)
A) Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

- 1.CILJ: Osiguravati cjelovit i zdrav rast i razvoj
djece u predškolskim ustanovama
2.CILJ: Izgraditi objekte i osigurati druge uvjete za
rad dječjih vrtida i drugih pravnih osoba koje
- obavljaju djelatnost organiziranog oblika
odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i
predškolske dobi
3.CILJ: Izraditi i donijeti Nacionalni kurikulum za
- rani i predškolski odgoj kao pretpostavku za
donošenje posebnih programa i drugih
dokumenata
4.CILJ: Unaprijediti sustav trajnoga
- profesionalnog razvoja i usavršavanja odgojno-
obrazovnih djelatnika
5.CILJ: Unaprijediti sustav kvalitete rada
- predškolske ustanove poticanjem kreativnosti,
inovativnosti i poduzetnosti odgojitelja
6.CILJ: Promovirati vrijednosti sustavnog ranog i
- predškolskog odgoja i obrazovanja i poticati
konkurentnost u radu s predškolskom djecom
- 7.CILJ: Razviti cjelovit sustav podrške djeci u
ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju
- 8.CILJ: Uspostaviti optimalnu mrežu Predškolskih
ustanova

B) Osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i
obrazovanje

1.CILJ: Unaprijediti razvojni potencijal odgojno- 1.CILJ: Unaprijediti razvojni potencijal odgojno-
obrazovnih ustanova obrazovnih ustanova jačanjem njihove
autonomije
2.CILJ: Provesti cjelovitu kurikularnu reformu 2.CILJ: Provesti cjelovitu kurikularnu reformu
3.CILJ: Izmijeniti strukturu osnovnog obrazovanja 3.CILJ: Izmijeniti strukturu osnovnog obrazovanja
4.CILJ: Podidi kvalitetu rada i društvenog ugleda 4.CILJ: Podidi kvalitetu rada i društveni ugled
učitelja učitelja
5.CILJ: Unaprijediti kvalitetu rukovođenja 5.CILJ: Unaprijediti kvalitetu rukovođenja
odgojno-obrazovnim ustanovama odgojno-obrazovnim ustanovama
6.CILJ: Razviti cjelovit sustav podrške učenicima 6.CILJ: Razviti cjelovit sustav podrške djeci i
učenicima
7.CILJ: Osigurati optimalne uvjete rada odgojno- 7.CILJ: Izraditi mrežu odgojno-obrazovnih
obrazovnih ustanova ustanova
8.CILJ: Ustrojiti sustav osiguravanja kvalitete 8.CILJ: Ustrojiti sustav osiguravanja kvalitete
odgoja i obrazovanja odgoja i obrazovanja

6
Izbačeno ciljeva iz Strategije: 1

Dodano novih ciljeva u AP mimo Strategije: 9

Ciljevi iz Strategije modificirani u AP-u: 2

Visoko obrazovanje - ciljevi
STRATEGIJA AKCIJSKI PLAN (AP)
1.CILJ: Unaprijediti studijske programe 1.CILJ: Unaprijediti studijske programe
dosljednom provedbom postavki bolonjske dosljednom provedbom postavki bolonjske
reforme i redefinirati kompetencije koje se njima reforme i redefinirati kompetencije koje se njima
stječu stječu
2.CILJ: Ustrojiti kvalitetan binarni sustav visokog 2.CILJ: Ustrojiti kvalitetan binarni sustav visokog
obrazovanja usklađen s nacionalnim potrebama i obrazovanja usklađen s nacionalnim potrebama i
načelom učinkovita upravljanja visokim učilištima načelom učinkovita upravljanja visokim učilištima
3.CILJ: Osigurati kvalitetnu kadrovsku strukturu 3.CILJ: Osigurati kvalitetnu kadrovsku strukturu
visokih učilišta kao osnovu za unapređenje visokih učilišta kao osnovu za unapređenje
kvalitete visokog obrazovanja kvalitete visokog obrazovanja
4.CILJ: Osigurati učinkovit i razvojno poticajan 4.CILJ: Osigurati učinkovit i razvojno poticajan
sustav financiranja visokih učilišta sustav financiranja visokih učilišta
5.CILJ: Osigurati zadovoljavajude prostorne i 5.CILJ: Osigurati zadovoljavajude prostorne i
informacijsko-komunikacijse resurse visokih informacijsko-komunikacijske resurse visokih
učilišta učilišta
6.CILJ: Unaprijediti studentski standard uz 6.CILJ: Unaprijediti studentski standard uz
posebnu skrb za socijalnu dimenziju studiranja posebnu skrb za socijalnu dimenziju studiranja
7.CILJ: Internacionalizirati visoko obrazovanje i 7.CILJ: Internacionalizirati visoko obrazovanje i
jače ga integrirati u europski i svjetski jače ga integrirati u europski i svjetski
visokoobrazovni prostor visokoobrazovni prostor
8.CILJ: Osigurati primjerenu važnost kulture 8.CILJ: Osigurati primjerenu važnost kulture
kvalitete i načela odgovornosti u visokom kvalitete i načela odgovornosti u visokom
obrazovanju obrazovanju

7
Obrazovanje odraslih - ciljevi
STRATEGIJA AKCIJSKI PLAN (AP)
1.CILJ: Osigurati preduvjete za povedanje 1.CILJ: Povedati dostupnost strukovnih
uključenosti odraslih u procese cjeloživotnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije i
učenja i obrazovanja prekvalifikacije odraslim osobama s ciljem
osiguravanja zapošljivosti
2.CILJ: Unaprijediti i proširiti učenje, obrazovanje, 2.CILJ: Realizacija dualnog obrazovanja
osposobljavanje i usavršavanje kroz rad
3.CILJ: Upostaviti sustav osiguravanja kvalitete u 3.CILJ: Uspostaviti sustav osiguravanja kvalitete u
obrazovanju odraslih obrazovanju odraslih
4.CILJ: Poboljšati organiziranost, financiranje i 4.CILJ: Poboljšati organiziranost, financiranje i
upravljanje procesima obrazovanja odraslih upravljanje procesima obrazovanja odraslih

Izbačeno ciljeva iz Strategije: 2

Dodano novih ciljeva u AP mimo Strategije: 2

Znanost i tehnologija - ciljevi
STRATEGIJA AKCIJSKI PLAN (AP)
1.CILJ: Brzo pokretanje promjena u sustavu 1.CILJ: Brzo pokretanje promjena u sustavu
visokog obrazovanja i znanosti visokog obrazovanja i znanosti
2.CILJ: Međunarodno kompetitivna javna 2.CILJ: Međunarodno kompetitivna javna
sveučilišta I javni znanstveni instituti u sveučilišta I javni znanstveni instituti u
hrvatskome visokoobrazovnom i istraživačkom hrvatskome visokoobrazovnom i istraživačkom
prostoru koji stvaraju novu znanstvenu, prostoru koji stvaraju novu znanstvenu,
društvenu, kulturnu i gospodarsku vrijednost društvenu, kulturnu i gospodarsku vrijednost
3.CILJ: Okružje koje omoguduje i potiče 3.CILJ: Okružje koje omoguduje i potiče
interakcijske i transferne mehanizme suradnje interakcijske i transferne mehanizme suradnje
istraživačke zajednice s inovativnim istraživačke zajednice s inovativnim
gospodarstvom i društvenom djelatnosti gospodarstvom i društvenom djelatnosti
4.CILJ: Sveučilišta, veleučilišta i znanstveni 4.CILJ: Sveučilišta, veleučilišta i znanstveni
instituti uključeni u procese pametne instituti uključeni u procese pametne
specijalizacije i s njima povezane smjernice specijalizacije i s njima povezane smjernice
tehnološkog razvoja tehnološkog razvoja
5.CILJ: Nacionalne istraživačke i inovacijske 5.CILJ: Nacionalne istraživačke i inovacijske
infrastrukture s javnim pristupom, uz uključivanje infrastrukture s javnim pristupom, uz uključivanje
u europske infrastrukture i povezivanje s njima u europske infrastrukture i povezivanje s njima
6.CILJ: Rast ulaganja u istraživanje i razvoj 6.CILJ: Rast ulaganja u istraživanje i razvoj
unapređenjem sustava javnog financiranja te unapređenjem sustava javnog financiranja te
poticanjem ulaganja poslovnog i društvenog poticanjem ulaganja poslovnog i društvenog
sektora u istraživanje i razvoj sektora u istraživanje i razvoj

8
Smjernice za provedbu Strategije - ciljevi
STRATEGIJA AKCIJSKI PLAN (AP)
1.CILJ: Osigurati provedbeni okvir za ostvarivanje -
Strategije
2.CILJ: Poboljšati financiranje obrazovanja i -
znanosti
3.CILJ: Poticati znanstveno i stručno izdavaštvo -
4.CILJ: Povedanje dostupnosti znanstvenih -
informacija u javnosti, povedanje razine
informiranosti opde javnosti i podizanje javnog
utjecaja znanosti u javnosti
5.CILJ: Osigurati druge preduvjete za provedbu -
Strategije
6.CILJ: Projektnim planiranjem izraditi akcijske -
planove za provedbu Strategije
7.CILJ: Integrirati politike cjeloživotnog učenja i -
obrazovanja s ciljevima osobnog, društvenog,
gospodarskog, regionalnog i kulturnog razvoja te
s politikama zapošljavanja i socijalnom skrbi

Izbačeno ciljeva iz Strategije: 7

9
Usporedba Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i Nacrta prijedloga
Akcijskog plana provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije –
RAZINA MJERA
Izbačeno mjera Dodano novih Mjere iz Dio mjere
iz Strategije mjera u AP Strategije djelomično
mimo Strategije modificirane u prebačen u
AP-u aktivnosti AP-a
Cjelina Strategije
Cjeloživotno 0 5 0 0
učenje
Rani i
predškolski,
osnovnoškolski i
91 12 50 24
srednjoškolski
odgoj i
obrazovanje
Visoko 2 0 5 1
obrazovanje
Obrazovanje 16 5 13 6
odraslih
Znanost i 0 0 3 0
tehnologija
Smjernice za
provedbu 20 0 0 0
Strategije

UKUPNO 129 22 71 31

TUMAČ BOJA

Crveno u LIJEVOJ koloni: cilj izbačen iz Strategije

Crveno u DESNOJ koloni: cilj dodan u AP mimo Strategije

Žuto u DESNOJ koloni: cilj iz Strategije modificiran u AP-u

Zeleno u DESNOJ koloni: cilj iz Strategije ostao isti u AP-u

Ljubičasta slova sa zvjezdicom: Dio mjere djelomično prebačen u aktivnosti AP-a

10
Cjeloživotno učenje - mjere
STRATEGIJA AKCIJSKI PLAN (AP)
1.CILJ: IZGRADITI SUSTAV ZA IDENTIFICIRANJE, 1.CILJ: POTICATI PROVEDBU PROGRAMA
POTICANJE I RAZVOJ SPOSOBNOSTI I SUVREMENIH VRSTA PISMENOSTI FORMALNIM,
POTENCIJALA NEFORMALNIM I INFORMALNIM
POJEDINACA TE OJAČATI SLUŽBE ZA POUČAVANJEM ZAPOSLENIH I NEZAPOSLENIH
CJELOŽIVOTNO OSOBA, OBNAŠATELJA RAZLIČITIH ULOGA
OSOBNO I PROFESIONALNO USMJERAVANJE (RODITELJA, SKRBNIKA, STRUČNIH SURADNIKA,
RAVNATELJA I DR.)
MJERA 1.1. Izrada i provedba programa,
- projekata i aktivnosti za stjecanje suvremenih
pismenosti vidovima formalnog i neformalnog i
učenja
2.CILJ: UNAPRIJEDITI KVALITETU I USPOSTAVITI 2.CILJ: UNAPRIJEDITI KVALITETU I USPOSTAVITI
SUSTAV OSIGURAVANJA KVALITETE SUSTAV OSIGURAVANJA KVALITETE

MJERA 2.1. Vrednovanje provedenih aktivnosti i
- odobrenih projekata iz sustava cjeloživotnog
učenja
3.CILJ: RAZVITI PROCESE I SUSTAV 3.CILJ: RAZVITI PROCESE I SUSTAV
PRIZNAVANJA NEFORMALNO I INFORMALNO PRIZNAVANJA NEFORMALNO I INFORMALNO
STEČENIH ZNANJA I VJEŠTINA STEČENIH ZNANJA I VJEŠTINA
MJERA 3.1. Izrada modela priznavanja
- neformalno i informalno stečenih znanja, vještina
i sposobnosti, te osposobljavanje za njegovu
primjenu
4.CILJ: UNAPRIJEDITI SUSTAV TRAJNOGA 4.CILJ: UNAPRIJEDITI SUSTAV TRAJNOGA
PROFESIONALNOG RAZVOJA I USAVRŠAVANJA PROFESIONALNOG RAZVOJA I USAVRŠAVANJA
ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA
MJERA 4.1. Razviti sustavan stručni razvoj
- odgojno-obrazovnih djelatnika na svim razinama
odgoja i obrazovanja
5.CILJ: PROŠIRITI I UNAPRIJEDITI PRIMJENU 5.CILJ: PROŠIRITI I UNAPRIJEDITI PRIMJENU
INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE
TEHNOLOGIJE U UČENJU I OBRAZOVANJU TEHNOLOGIJE U UČENJU I OBRAZOVANJU
MJERA 5.1. Umrežavanje pojedinaca i ustanova
- radi kreiranja i provedbe programa e-učenja

Dodano novih mjera u AP mimo Strategije: 5

11
Rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje –
mjere*
(*ova cjelina Strategije u Akcijskom planu je podijeljena na A) Rani i predškolski odgoj i obrazovanje i
B) Osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje – u nastavku slijedi usporedba Strategije s
dijelom A) iz Akcijskog plana)

STRATEGIJA AKCIJSKI PLAN (AP)
A) RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I
OBRAZOVANJE
- 1.CILJ: OSIGURAVATI CJELOVIT I ZDRAV RAST I
RAZVOJ DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA
Detaljno raspisano u Strategiji u Mjerama pod MJERA 1.1. Povedati mogudnost uključenosti
7.1. (7.1.1. i 7.1.2.) - Rani i predškolski, djece u rani i predškolski odgoj.
osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i
obrazovanje

2.CILJ: IZGRADITI OBJEKTE I OSIGURATI DRUGE
UVJETE ZA RAD DJEČJIH VRTIDA I DRUGIH
- PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST
ORGANIZIRANOG OBLIKA ODGOJNO-
OBRAZOVNOG RADA S DJECOM RANE I
PREDŠKOLSKE DOBI
Detaljno raspisano u Strategiji u Mjerama 7.2.1., MJERA 2.1. Osiguravanje prostora za obavljanje
7.2.2., 7.2.3. (Rani i predškolski, osnovnoškolski i djelatnosti ranog i predškolskog odgoja.
srednjoškolski odgoj i obrazovanje)
MJERA 2.2. Eliminirati prostorne prepreke u
Vidi Mjeru 6.2.11. u Strategiji (Rani i predškolski, vrtidima i prilagoditi prostor djeci s teškodama.
osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i Opremiti vrtide, specifičnom opremom nužnom
obrazovanje) za primjereno sudjelovanje djece s teškodama u
odgojno-obrazovnom procesu.

3.CILJ: IZRADITI I DONIJETI NACIONALNI
- KURIKULUM ZA RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ
KAO PRETPOSTAVKU ZA DONOŠENJE POSEBNIH
PROGRAMA I DRUGIH DOKUMENATA
Vidi Mjeru 2.4.1 u Strategiji – djelomično (Rani i MJERA 3.1. Izraditi i donijeti Nacionalni
predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski kurikulum za rani i predškolski odgoj, te sve
odgoj i obrazovanje) druge dokumente koje pretpostavljaju zakon i
pravilnici.
*1 od aktivnosti u sklopu ove mjere u AP-u dio
je Mjere 2.4.9. u Strategiji

4.CILJ: UNAPRIJEDITI SUSTAV TRAJNOGA
- PROFESIONALNOG RAZVOJA I USAVRŠAVANJA
ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA

12
Detaljno raspisano u Strategiji u Mjerama 4.3.1., Mjera 4.1. Provoditi sustavan profesionalni razvoj
4.3.2., 4.3.3., 4.3.4. (Rani i predškolski, zaposlenika u predškolskim ustanovama.
osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i
obrazovanje)
*4 aktivnosti u sklopu ove mjere u AP-u
djelomično su dio Mjera 4.1.2, 4.1.3., 4.3.2. i
4.3.4. u Strategiji

5.CILJ: UNAPRIJEDITI SUSTAV KVALITETE RADA
- PREDŠKOLSKE USTANOVE POTICANJEM
KREATIVNOSTI, INOVATIVNOSTI I
PODUZETNOSTI ODGOJITELJA
Mjera 5.1. Povedati kvalitetu rada predškolskih
Detaljno raspisano u Strategiji u 7. cilju cjeline ustanova u organizacijskim, realizacijskim,
Rani i predškolski, osnovnoškolski i programskim i drugim segmentima.
srednjoškolski odgoj i obrazovanje (7. cilj:
Osigurati optimalne uvjete rada odgojno-
obrazovnih ustanova)
*3 aktivnosti u sklopu ove mjere u AP-u
djelomično su dio Mjera 6.2.1. i 4.1.4. u
Strategiji

6.CILJ: PROMOVIRATI VRIJEDNOSTI SUSTAVNOG
- RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I
OBRAZOVANJA I POTICATI KONKURENTNOST U
RADU S PREDŠKOLSKOM DJECOM
Mjera 6.1. Poticati stvaralaštvo u ranom i
- predškolskom odgoju, te popularizirati posebne
aktivnosti i vrijednosti sustavnog ranog i
predškolskog odgoja i obrazovanja.

7.CILJ: RAZVITI CJELOVIT SUSTAV PODRŠKE
- DJECI U RANOM I PREDŠKOLSKOM ODGOJU I
OBRAZOVANJU
Vidi Mjeru 6.1.1. u Strategiji – djelomično (Rani i MJERA 7.1. Osigurati kadrovske, financijske i
predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski prostorne uvjete u vrtidima za provođenje
odgoj i obrazovanje) standardiziranih postupaka rane identifikacije
teškoda kod djece.
Vidi Mjeru 6.2.1. u Strategiji (Rani i predškolski, MJERA 7.2. Uspostaviti mehanizme rane
osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i intervencije, pradenja psihofizičkog razvoja,
obrazovanje) savjetovanja roditelja i podrške darovitoj djeci u
dječjim vrtidima.

- 8.CILJ: USPOSTAVITI OPTIMALNU MREŽU
PREDŠKOLSKIH USTANOVA

13
Vidi Mjeru 7.1.1. u Strategiji - djelomično (Rani i MJERA 8.1. Provesti analizu provođenja ranog i
predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski predškolskog odgoja i obrazovanja na lokalnoj,
odgoj i obrazovanje) regionalnoj i nacionalnoj razini radi optimizacije
mreže predškolskih ustanova.
*1 aktivnost u sklopu ove mjere u AP-u
djelomično je dio Mjere 7.1.2. u Strategiji

Dodano novih mjera u AP kojih nema u Strategiji: 1

Mjere iz Strategije modificirane u AP-u: 7

Dio mjere iz Strategije djelomično prebačen u aktivnosti AP-a: 9

14
Rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje –
mjere*
(*ova cjelina Strategije u Akcijskom planu je podijeljena na A) Rani i predškolski odgoj i obrazovanje i
B) Osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje – u nastavku slijedi usporedba Strategije s
dijelom B) iz Akcijskog plana)

STRATEGIJA AKCIJSKI PLAN (AP)
B) OSNOVNOŠKOLSKI I SREDNJOŠKOLSKI ODGOJ
I OBRAZOVANJE
1.CILJ: UNAPRIJEDITI RAZVOJNI POTENCIJAL 1.CILJ: UNAPRIJEDITI RAZVOJNI POTENCIJAL
ODGOJNO-OBRAZOVNIH USTANOVA ODGOJNO-OBRAZOVNIH USTANOVA JAČANJEM
NJIHOVE AUTONOMIJE
MJERA 1.1. Smanjiti stupanj normiranosti MJERA 1.1. Iznadi normativna rješenja za
odgojno-obrazovnog i administrativnog rada otklanjanje prepreka u razvoju školske
odgojno-obrazovnih ustanova. autonomije.
MJERA 1.2. Osigurati odgojno-obrazovnim MJERA 1.2. Poticati razvoj školske autonomije.
ustanovama (1) specifičnu edukaciju zaposlenika,
(2) mogudnost kontinuirane suradnje, razmjene
iskustava i primjera dobre prakse te (3) stručnu i
financijsku podršku u koncipiranju, provođenju i
vrednovanju inovacijskih projekata.

2.CILJ: PROVESTI CJELOVITU KURIKULARNU 2.CILJ: PROVESTI CJELOVITU KURIKULARNU
REFORMU REFORMU
2.1. INOVIRATI I OSUVREMENITI NACIONALNI 2.1. INOVIRATI I OSUVREMENITI NACIONALNI
OKVIRNI KURIKULUM I USKLADITI RAZLIČITE OKVIRNI KURIKULUM I USKLADITI RAZLIČITE
DOKUMENTE OBRAZOVNE POLITIKE DOKUMENTE OBRAZOVNE POLITIKE
MJERA 2.1.1. Ustroj Ekspertne radne skupine za MJERA 2.1.1. Ustroj Ekspertne radne skupine za
provođenje kurikularne reforme (ERS). provođenje kurikularne reforme (ERS).
MJERA 2.1.2. Definiranje koordiniranoga MJERA 2.1.2. Definiranje koordiniranoga
metodološkog pristupa izradi kurikularnih metodološkog pristupa izradi kurikuluma.
dokumenata.
MJERA 2.1.3. Izrada prijedloga Okvira MJERA 2.1.3. Izrada prijedloga Okvira
nacionalnog kurikuluma. nacionalnog kurikuluma.
2.2. RAZVITI SUSTAV PODRŠKE IZRADI 2.2 RAZVITI SUSTAV PODRŠKE PROVEDBI
KURIKULARNIH DOKUMENATA I PROVEDBI CJELOVITE KURIKULARNE REFORME
CJELOVITE KURIKULARNE REFORME
MJERA 2.2.1. Ustroj Jedinice za stručnu i MJERA 2.2.1. Uspostava sustavne podrške u
administrativnu podršku izradi kurikularnih provedbi nacionalnoga kurikuluma.
dokumenata (JSAP).
MJERA 2.2.2. Ustroj Mreže za podršku uvođenju MJERA 2.2.2. Informiranje javnosti o provedbi
kurikularnih dokumenata u sustav odgoja i aktivnosti koje se odnose na cjelovitu kurikularnu
obrazovanja (MPU). reformu.

*slično Mjeri 2.2.3. u Strategiji
MJERA 2.2.3. Promotivna aktivnost s ciljem
objašnjavanja roditeljima i široj zainteresiranoj

15
javnosti prednosti kurikularnog pristupa i -
promjena koje se predlažu.
2.3. OSIGURATI PREDUVJETE ZA IZRADU 2.3. OSIGURATI PROFESIONALNU PODRŠKU ZA
KURIKULARNIH DOKUMENATA I PROVEDBU IZRADU NACIONALNIH KURIKULUMA
CJELOVITE KURIKULARNE REFORME
MJERA 2.3.1. Ustroj i osposobljavanje Stručnih MJERA 2.3.1. Ustroj i osposobljavanje stručnih
radnih skupina za izradu Nacionalnih kurikularnih radnih skupina za izradu nacionalnih kurikuluma.
dokumenata (SRS).
MJERA 2.3.2. Izrada prijedloga područne i MJERA 2.3.2. Izrada prijedloga predmetne/
predmetne/međupredmetne/modularne modularne/ međupredmetne strukture
strukture Nacionalnih kurikuluma za nacionalnih kurikuluma prema odgojno-
osnovnoškolski odgoj i obrazovanje te obrazovnim područjima za osnovnoškolski odgoj i
gimnazijsko, strukovno i umjetničko obrazovanje. obrazovanje te gimnazijsko, strukovno i
umjetničko obrazovanje.
2.4. IZRADITI I UVESTI NACIONALNE 2.4. IZRADITI I UVESTI NACIONALNE
KURIKULUME KURIKULUME ZA OSMOGODIŠNJU OSNOVNU
ŠKOLU, GIMNAZIJE, STRUKOVNE I UMJETNIČKE
ŠKOLE
MJERA 2.4.1. Izrada Nacionalnih kurikuluma za MJERA 2.4.1. Izrada nacionalnih kurikuluma za
rani i predškolski, osnovnoškolski, gimnazijski, osnovnoškolski (8. god.), gimnazijski, strukovni i
strukovni i umjetnički odgoj i obrazovanje umjetnički odgoj i obrazovanje.
(Nacionalni kurikulumi).
MJERA 2.4.2. Ustroj i osposobljavanje radnih MJERA 2.4.2. Ustroj i osposobljavanje radnih
skupina za izradu predmetnih/modularnih skupina za izradu predmetnih/modularnih
kurikuluma u osnovnoškolskom i gimnazijskom kurikuluma i međupredmetnih tema u
obrazovanju i radnih skupina za izradu osnovnoškolskom i gimnazijskom obrazovanju i
kurikuluma za stjecanje kvalifikacija u redovnom radnih skupina za izradu predmetnih/modularnih
strukovnom i umjetničkom obrazovanju. kurikuluma i međupredmetnih tema u
strukovnom i umjetničkom obrazovanju.
MJERA 2.4.3. Izrada predmetnih/modularnih MJERA 2.4.3. Izrada predmetnih/modularnih
kurikuluma u osnovnoškolskom odgoju i kurikuluma u osnovnoškolskom odgoju i
obrazovanju i gimnazijskom obrazovanju te obrazovanju i gimnazijskom obrazovanju te
kurikuluma za stjecanje kvalifikacija u redovnom predmetnih/modularnih kurikuluma u
strukovnom i umjetničkom odgoju i obrazovanju. strukovnom i umjetničkom odgoju i obrazovanju.
MJERA 2.4.4. Informiranje i osposobljavanje MJERA 2.4.4. Osposobljavanje učitelja,
odgojitelja, učitelja, nastavnika, ravnatelja i nastavnika, odgajatelja, ravnatelja i stručnih
stručnih suradnika za primjenu kurikularnih suradnika za primjenu kurikularnog pristupa.
dokumenata.
MJERA 2.4.5. Vrednovanje udžbenika i pomodnih MJERA 2.4.5. Odobravanje udžbenika i pomodnih
nastavnih sredstava u skladu s kurikularnim nastavnih sredstava izrađenih na temelju novih
dokumentima. kurikuluma.
MJERA 2.4.6. Prilagodba odgojno-obrazovnih MJERA 2.4.6. Prilagodba odgojno-obrazovnih
ustanova za primjenu kurikularnih dokumenata ustanova za primjenu kurikularnog pristupa
ispunjenjem kadrovskih, infrastrukturnih i ispunjenjem kadrovskih, infrastrukturnih i
materijalnih preduvjeta. materijalnih i drugih uvjeta.
MJERA 2.4.7. Evaluacija primjene Nacionalnog
kurikuluma ranog i predškolskog odgoja i
obrazovanja, predmetnih/modularnih -
kurikuluma u osnovnoškolskom i gimnazijskom
obrazovanju i kurikuluma za stjecanje

16
kvalifikacija redovnim strukovnim obrazovanjem.
MJERA 2.4.8. Eksperimentalno uvođenje
Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski -
odgoj i obrazovanje.
MJERA 2.4.9. Primjena Nacionalnog kurikuluma
za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.
-
MJERA 2.4.10. Primjena inoviranih MJERA 2.4.7. Primjena inoviranih predmetnih/
predmetnih/međupredmetnih/modularnih modularnih/ međupredmetnih/ kurikuluma za
kurikuluma za osmogodišnji osnovnoškolski osmogodišnji osnovnoškolski odgoj i
odgoj i obrazovanje. obrazovanje.
MJERA 2.4.11. Eksperimentalno uvođenje
Nacionalnog kurikuluma i -
predmetnih/međupredmetnih/modularnih
kurikuluma za devetogodišnji opdi odgoj i
obrazovanje.
MJERA 2.4.12. Primjena Nacionalnog kurikuluma
i predmetnih/ međupredmetnih/modularnih -
kurikuluma za devetogodišnji opdi odgoj i
obrazovanje.
MJERA 2.4.13. Izrada modela povedanja
izbornosti u gimnazijskom obrazovanju i utjecaja -
na uvjete rada i broj zaposlenih nastavnika.
MJERA 2.4.14. Eksperimentalno uvođenje
Nacionalnog kurikuluma i -
predmetnih/modularnih kurikuluma za
gimnazijsko obrazovanje.
MJERA 2.4.15. Primjena Nacionalnog kurikuluma MJERA 2.4.8. Primjena Nacionalnog kurikuluma i
i predmetnih/ modularnih kurikuluma za predmetnih/modularnih kurikuluma za
gimnazijsko obrazovanje. gimnazijsko obrazovanje.
MJERA 2.4.16. Izrada i donošenje Programa MJERA 2.4.9. Izrada i donošenje Programa
razvoja sustava strukovnog obrazovanja i razvoja sustava strukovnog obrazovanja i
osposobljavanja. osposobljavanja.
MJERA 2.4.17. Eksperimentalno uvođenje
Nacionalnog kurikuluma za strukovno
obrazovanje i kurikuluma za stjecanje kvalifikacija -
redovnim strukovnim obrazovanjem u odgojno-
obrazovni sustav.
MJERA 2.4.18. Primjena Nacionalnog kurikuluma MJERA 2.4.10. Primjena Nacionalnog kurikuluma
za strukovno obrazovanje i kurikuluma za za strukovno obrazovanje i strukovnih
stjecanje kvalifikacija redovnim strukovnim kurikuluma za stjecanje kvalifikacija usklađenih
obrazovanjem. sa standardima zanimanja i potrebama tržišta
rada.
MJERA 2.4.19. Izrada optimalnog modela izvedbe MJERA 2.4.11. Izrada modela učenja na radnom
učenja na radnom mjestu (work-based learning) mjestu u strukovnom obrazovanju.
u strukovnim školama.
MJERA 2.4.20. Izrada modela vertikalne MJERA 2.4.12. Izrada modela vertikalne i
mobilnosti učenika trogodišnjih strukovnih škola. horizontalne mobilnosti učenika trogodišnjih
strukovnih škola.

17
MJERA 2.4.21. Eksperimentalno uvođenje
Nacionalnog kurikuluma za umjetničko
obrazovanje i kurikulum za stjecanje kvalifikacija -
redovnim umjetničkim obrazovanjem u odgojno-
obrazovni sustav.
MJERA 2.4.22. Primjena Nacionalnog kurikuluma MJERA 2.4.13. Primjena Nacionalnog kurikuluma
za umjetničko obrazovanje i kurikuluma za za umjetničko obrazovanje.
stjecanje kvalifikacija redovnim umjetničkim
obrazovanjem.
2.5. RAZVITI I UVESTI CJELOVIT SUSTAV 2.5. RAZVITI I UVESTI SUSTAV PRADENJA I
VREDNOVANJA, OCJENJIVANJA I IZVJEŠTAVANJA VREDNOVANJA PRIMJENE KURIKULARNOG
O RAZINI USVOJENOSTI ODGOJNO-OBRAZOVNIH PRISTUPA
ISHODA (ISHODA UČENJA)
MJERA 2.5.1. Ustroj jedinice za izradu cjelovitog MJERA 2.5.1. Određivanje odgojno-obrazovnih
sustava pradenja, vrednovanja, ocjenjivanja i ciklusa za provođenje vanjskog vrednovanja.
izvještavanja kao dijela cjelovite kurikularne
reforme (VOI).
MJERA 2.5.2. Određivanje kriterija (standarda,
razina postignuda) na osnovi kurikularnih -
dokumenata.
MJERA 2.5.3. Razvoj različitih modela -
formativnog vrednovanja.
MJERA 2.5.4. Izrada priručnika za pradenje,
vrednovanje, ocjenjivanje i izvještavanje za -
pojedine sastavnice sustava.
MJERA 2.5.5. Izrada ispitnih materijala na osnovi
kurikulumom definiranih odgojno-obrazovnih -
ishoda.
MJERA 2.5.6. Razvoj hibridnih modela -
vrednovanja i ocjenjivanja.
MJERA 2.5.7. Eksperimentalno uvođenje -
hibridnog modela vrednovanja i ocjenjivanja.
MJERA 2.5.8. Izrada novog modela izvještavanja
o razvoju djece i usvojenosti odgojno-obrazovnih -
ishoda (ishoda učenja).
MJERA 2.5.9. Osposobljavanje učitelja,
nastavnika, ravnatelja i stručnih suradnika za -
nove modele vrednovanja, ocjenjivanja i
izvještavanja.
MJERA 2.5.10. Izrada i uvođenje kolegija
‘Vrednovanje i ocjenjivanje’ na sve studijske -
programe koji obrazuju budude učitelje i
nastavnike.
2.6. RAZVITI DIGITALNE OBRAZOVNE SADRŽAJE, 2.6. RAZVITI DIGITALNE OBRAZOVNE SADRŽAJE,
ALATE I METODE KORIŠTENJA IKT-A U UČENJU I ALATE I METODE KORIŠTENJA IKT-A U UČENJU I
POUČAVANJU POUČAVANJU
MJERA 2.6.1. Razviti standarde za digitalne MJERA 2.6.1. Razviti standarde za digitalne
obrazovne sadržaja i korištenje IKT-a u učenju i odgojno-obrazovne sadržaje i korištenje IKT-a u
poučavanju. učenju i poučavanju.

18
MJERA 2.6.2. Izraditi digitalne sadržaje za
repozitorije usklađene s kurikularnim -
dokumentima.
MJERA 2.6.3. Izraditi programe i obrazovati MJERA 2.6.2. Izraditi programe i obrazovati
učitelje za korištenje IKT-a u učenju i poučavanju, učitelje, nastavnike i stručne suradnike za
uključujudi i za izradu digitalnih obrazovnih korištenje IKT-a u učenju i poučavanju,
sadržaja. uključujudi i za izradu digitalnih obrazovnih
sadržaja.
MJERA 2.6.4. Eksperimentalno primijeniti
različite modele korištenja IKT-a u učenju i -
poučavanju.

3.CILJ: IZMIJENITI STRUKTURU OSNOVNOG 3.CILJ: IZMIJENITI STRUKTURU OSNOVNOG
OBRAZOVANJA OBRAZOVANJA
MJERA 3.1. Projektiranje modela promjene MJERA 3.1. Projektiranje modela promjene
strukture sustava odgoja i obrazovanja. strukture sustava odgoja i obrazovanja.
MJERA 3.2. Analiza potreba pojedinih odgojno- MJERA 3.2. Izrada prijedloga predmetne/
obrazovnih ustanova i jedinica samouprave za modularne/ međupredmetne strukture
infrastrukturnim, materijalnim i ljudskim nacionalnog kurikuluma prema odgojno-
resursima. obrazovnim područjima za obvezni
devetogodišnji osnovnoškolski odgoj i
obrazovanje te gimnazijsko, strukovno i
umjetničko obrazovanje.
MJERA 3.3. Osiguravanje infrastrukturnih i MJERA 3.3. Izrada Nacionalnog kurikuluma za
materijalnih uvjeta te osiguranje uvjeta za obvezni devetogodišnji osnovnoškolski odgoj i
preraspodjelu i/ili dodatno zapošljavanje učitelja, obrazovanje.
nastavnika i ostalih odgojno-obrazovnih
djelatnika.
MJERA 3.4. Primjena Nacionalnog kurikuluma i
- predmetnih/međupredmetnih/modularnih
kurikuluma za obvezni devetogodišnji
osnovnoškolski odgoj i obrazovanje

4.CILJ: PODIDI KVALITETU RADA I DRUŠTVENOG 4.CILJ: PODIDI KVALITETU RADA I DRUŠTVENOG
UGLEDA UČITELJA UGLEDA UČITELJA
4.1. PROFESIONALIZACIJA UČITELJSKOG 4.1. PROFESIONALIZACIJA UČITELJSKOG
ZANIMANJA ZANIMANJA
MJERA 4.1.1. Izraditi ključne dokumente za MJERA 4.1.1. Izraditi standard zanimanja i
profesionalizaciju učiteljske struke: Nacionalni standard kvalifikacije nastavnika opdih predmeta
kompetencijski standard za učiteljsku profesiju u osnovnoj i srednjoj školi i nastavnika strukovnih
temeljen na Hrvatskom kvalifikacijskom okviru predmeta kao profesija od nacionalnog značaja,
(HKO) i Etički kodeks za učitelje. temeljenih na Hrvatskom kvalifikacijskom okviru
(HKO) i izrada Etičkog kodeksa za odgojno-
obrazovne djelatnike.
MJERA 4.1.2. Razviti model i uvesti sustav MJERA 4.1.2. Razviti model relicenciranja učitelja,
(re)licenciranja za stjecanje i zadržavanje nastavnika i stručnih suradnika za rad u odgojno-
dopusnice za rad u odgojno-obrazovnoj ustanovi. obrazovnoj ustanovi.

19
MJERA 4.1.3. Razviti sustav napredovanja uz MJERA 4.1.3. Razviti sustav napredovanja
mogudnost fleksibilnog kretanja u karijeri neposrednih nositelja odgojno-obrazovne
temeljenog na nacionalnom kompetencijskom djelatnosti.
standardu za učiteljsku profesiju.
MJERA 4.1.4. Poboljšati opdi materijalni status MJERA 4.1.4. Poboljšati materijalni status
učitelja. odgojitelja, učitelja, nastavnika, stručnih
suradnika i ravnatelja odgojno-obrazovnih
ustanova.
MJERA 4.1.5. Koristiti se visokim kriterijima za MJERA 4.1.5. Definiranje visokih kriterija za upis
odabir najboljih kandidata za studij na učiteljskim studenata na učiteljske i nastavničke studije.
i nastavničkim fakultetima.
MJERA 4.1.6. Stimulirati upis najkvalitetnijih
kandidata na učiteljske i nastavničke studije. -

*nalazi se u AP-u kao aktivnost u Mjeri 4.1.5.
4.2. FUNKCIONALNO I STRUKTURNO 4.2. FUNKCIONALNO I STRUKTURNO
UNAPREĐENJE SUSTAVA INICIJALNOG UNAPREĐENJE SUSTAVA INICIJALNOG
OBRAZOVANJA UČITELJA OBRAZOVANJA UČITELJA I NASTAVNIKA
MJERA 4.2.1. Redefinirati programe inicijalnog i MJERA 4.2.1. Revidirati programe inicijalnog
poslijediplomskog obrazovanja učitelja temeljeno obrazovanja učitelja, nastavnika opdih i
na nacionalnom kompetencijskom standardu za strukovnih predmeta prema standardima
učiteljsku profesiju. zanimanja i standardima kvalifikacija temeljenih
na Hrvatskom kvalifikacijskom okviru.
MJERA 4.2.2. Razviti nove institucijske jedinice za
stjecanje učiteljskih kompetencija na sveučilišnoj
razini za profile učitelja koji su završili -
nenastavničke studijske programe (centri za
obrazovanje predmetnih učitelja za osnovne i
srednje škole).
MJERA 4.2.3. Razviti programe za stjecanje
učiteljskih kompetencija za sve kategorije učitelja -
u srednjem strukovnom obrazovanju.
MJERA 4.2.4. Razviti programe usavršavanja i -
podrške edukatorima učitelja.
MJERA 4.2.5. Uključivanje u međunarodne MJERA 4.2.2. Poticanje mobilnosti i uključivanja u
istraživačke projekte i poticanje mobilnosti u međunarodne projekte studenata tijekom
području inicijalnog obrazovanja učitelja. inicijalnog obrazovanja te nakon zapošljavanja.
4.3. POVEZIVANJE I UNAPREĐENJE SUSTAVA 4.3. UNAPREĐENJE SUSTAVA PRIPRAVNIŠTVA I
PRIPRAVNIŠTVA I TRAJNOG PROFESIONALNOG TRAJNOG PROFESIONALNOG RAZVOJA UČITELJA
RAZVOJA UČITELJA
MJERA 4.3.1. Uspostaviti učinkovit sustav MJERA 4.3.1. Uspostaviti učinkovit sustav
podrške, pradenja i mentorstva u razdoblju podrške, pradenja i mentorstva u razdoblju
pripravništva. pripravništva.
MJERA 4.3.2. Uspostaviti model trajnog MJERA 4.3.2. Unaprijediti sustav trajnoga
profesionalnog razvoja temeljenog na profesionalnog razvoja odgojitelja, učitelja,
kompetencijskom standardu, definiranim nastavnika i stručnih suradnika temeljenog na
prioritetnim područjima na razini sustava i definiranim prioritetnim područjima i ispitanim
iskazanim potrebama dionika. obrazovnim potrebama.
MJERA 4.3.3. Uspostaviti model provedbe i

20
pradenja profesionalnog razvoja pojedinaca na -
razini sustava i na razini odgojno-obrazovne
ustanove.
MJERA 4.3.4. Poticati međunarodnu suradnju i MJERA 4.3.3. Poticati međunarodnu suradnju i
mobilnost u području trajnoga profesionalnog mobilnost odgojitelja, učitelja, nastavnika i
razvoja učitelja. stručnih suradnika u području trajnoga
profesionalnog razvoja učitelja.
4.4. USPOSTAVA CJELOVITA SUSTAVA 4.4. USPOSTAVA CJELOVITA SUSTAVA
OSIGURAVANJA KVALITETE INICIJALNOG OSIGURAVANJA KVALITETE INICIJALNOG
OBRAZOVANJA I TRAJNOG PROFESIONALNOG OBRAZOVANJA I TRAJNOG PROFESIONALNOG
RAZVOJA RAZVOJA
MJERA 4.4.1. Uvesti usklađen sustav vanjskog i
unutarnjeg osiguravanja kvalitete u inicijalnom -
obrazovanju i sustavu trajnoga profesionalnog
razvoja učitelja.
MJERA 4.4.2. Uvesti sustav prepoznavanja i MJERA 4.4.1. Uvesti sustav nagrađivanja
nagrađivanja izvrsnosti studenata i zaposlenih izvrsnosti studenata učiteljskih i nastavničkih
učitelja. studija i zaposlenih učitelja, nastavnika i stručnih
suradnika.
MJERA 4.4.3. Poticati razvoj učiteljskih kapaciteta
u području samorefleksije, strateškog planiranja i -
liderstva za uvođenje poboljšanja i inovacija u
nastavnu praksu.
MJERA 4.4.4. Osnaživati institucijske i MJERA 4.4.2. Osnaživati institucijske i
individualne kapacitete za provedbu istraživanja individualne kapacitete za provedbu istraživanja
u području obrazovanja i profesionalnog razvoja u području obrazovanja i profesionalnog razvoja
učitelja u svrhu kreiranja i unapređivanja učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u svrhu
obrazovnih politika i obrazovne prakse. kreiranja i unapređivanja obrazovnih politika i
obrazovne prakse.

5.CILJ: UNAPRIJEDITI KVALITETU RUKOVOĐENJA 5.CILJ: UNAPRIJEDITI KVALITETU RUKOVOĐENJA
ODGOJNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA ODGOJNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA
5.1. REDEFINIRATI ULOGU RAVNATELJA -
MJERA 5.1.1. Definirati ulogu ravnatelja. Izraditi
dokumente koji reguliraju uloge ravnatelja u -
pojedinim dijelovima sustava (dječji vrtidi,
osnovne škole, srednje škole, učenički domovi).
5.2. IZRADITI KOMPETENCIJSKE STANDARDE ZA -
RAVNATELJE
MJERA 5.2.1. Izraditi kompetencijske standarde -
za ravnatelje.
5.3. INSTITUCIONALIZIRATI OBRAZOVANJE -
BUDUDIH RAVNATELJA
MJERA 5.3.1. Stvoriti zakonske pretpostavke za
institucionalno obrazovanje i osposobljavanje -
ravnatelja.
MJERA 5.3.2. Akreditirati ustanove koje bi -
provodile specijalističko obrazovanje.

21
MJERA 5.3.3. Prihvatiti izvedbeni plan i program
obrazovanja i osposobljavanja ravnatelja. -
5.4. IZRADITI PROGRAM I POSTUPAK 5.1. IZRADITI POSTUPAK LICENCIRANJA
LICENCIRANJA RAVNATELJA ODGOJNO-OBRAZOVNIH
USTANOVA
MJERA 5.4.1. Razviti sustav vrednovanja rada MJERA 5.1.1. Razviti sustav vrednovanja vođenja
ravnatelja. Donošenje kriterija i instrumenata za i upravljanja odgojno-obrazovnom ustanovom.
provedbu vrednovanja.
MJERA 5.4.2. Izraditi Pravilnik o programu i -
postupku licenciranja.

*slično kao aktivnost u AP-u kod Mjere 5.1.1.
MJERA 5.4.3. Pokrenuti sustav (re)licenciranja za -
stjecanje i zadržavanje dopusnice za rad u
odgojno-obrazovnoj ustanovi.

*slično kao aktivnost u AP-u kod Mjere 5.1.1.

6.CILJ: RAZVITI CJELOVIT SUSTAV PODRŠKE 6.CILJ: RAZVITI CJELOVIT SUSTAV PODRŠKE
UČENICIMA DJECI I UČENICIMA
6.1. USPOSTAVITI STANDARDIZIRANE 6.1. USPOSTAVITI STANDARDIZIRANE
MEHANIZME RANE IDENTIFIKACIJE RAZVOJNIH MEHANIZME RANE IDENTIFIKACIJE RAZVOJNIH
POTREBA I MOGUDIH TEŠKODA DJECE POTREBA I TEŠKODA DJECE I UČENIKA
MJERA 6.1.1. Osigurati kadrovske (psiholozi, MJERA 6.1.1. Osigurati kadrovske, financijske i
edukacijski rehabilitatori i logopedi, mobilni prostorne uvjete osnovnim školama za
stručni timovi), financijske i prostorne uvjete u provođenje standardiziranih postupaka rane
vrtidima i osnovnim školama za provođenje identifikacije teškoda kod djece i učenika.
standardiziranih postupaka rane identifikacije
teškoda kod djece.
MJERA 6.1.2. Promijeniti postupak utvrđivanja MJERA 6.1.2. Inovirati postupak utvrđivanja
spremnosti djece za osnovnu školu (Pravilnik o spremnosti djece za osnovnu školu (Pravilnik o
upisu djece u osnovnu školu) koji regulira sastav postupku utvrđivanja psihofizičkoga stanja
stručnog povjerenstva za utvrđivanje spremnosti djeteta, učenika te sastavu stručnoga
djece za osnovnu školu, tako da u sastavu povjerenstva) koji regulira sastav stručnog
stručnog povjerenstva obvezno budu uključeni povjerenstva za utvrđivanje spremnosti djece za
psiholozi, edukacijski rehabilitatori i logopedi osnovnu školu.
koji su osposobljeni za korištenje
standardiziranih postupaka za ranu
identifikaciju posebnih odgojno-obrazovnih
potreba djece.

*dio označen masnim slovima nalazi se u AP-u
kao aktivnost u Mjeri 6.1.2.
6.2. USPOSTAVITI CJELOVIT SUSTAV PODRŠKE 6.2. USPOSTAVITI CJELOVIT SUSTAV PODRŠKE
DJECI I UČENICIMA U ODGOJNO-OBRAZOVNIM DJECI I UČENICIMA U ŠKOLSKIM USTANOVAMA
USTANOVAMA
MJERA 6.2.1. Uspostaviti mehanizme rane
intervencije, pradenja psihofizičkog razvoja, Istovjetno Mjeri 7.2. u AP-u u dijelu A) Rani i
savjetovanja roditelja i podrške darovitoj djeci u predškolski odgoj i obrazovanje

22
vrtidima.
MJERA 6.2.2. Organizirati sustav individualnog MJERA 6.2.1. Organizirati sustav individualnog
savjetovanja učenika i roditelja sa školskim savjetovanja učenika i roditelja sa školskim
psihologom, razrednikom, učiteljima, psihologom, razrednikom, učiteljima,
nastavnicima i odgojiteljima. nastavnicima i odgojiteljima.
MJERA 6.2.3. Uključiti savjetodavni rad s
učenicima u učiteljsku/ nastavničku normu -
neposrednog odgojno-obrazovnog rada s
učenicima.
MJERA 6.2.4. Organizirati sustav dodatnoga MJERA 6.2.2. Organizirati sustav dodatnoga
individualnog savjetovanja učenika s teškodama i individualnog savjetovanja učenika s teškodama i
njihovih roditelja s logopedom, socijalnim njihovih roditelja s logopedom, socijalnim
pedagogom i/ili edukacijskim rehabilitatorom. pedagogom i/ili edukacijskim rehabilitatorom.
MJERA 6.2.5. Osigurati ljudske, financijske i
prostorne resurse za poludnevni boravak tijekom -
kojega se provodi produženi stručni postupak.
MJERA 6.2.6. Uspostaviti pravedan i učinkovit MJERA 6.2.3. Uspostaviti pravedan i učinkovit
sustav odobravanja, angažiranja, financiranja, sustav odobravanja, angažiranja, financiranja,
edukacije i licenciranja obrazovnih asistenata. osposobljavanja i licenciranja pomodnika u
nastavi.
MJERA 6.2.7. Osmisliti skupine vršnjačke potpore MJERA 6.2.4. Poticati vršnjačku potporu kao oblik
i ugraditi ih u školski (domski) kurikulum. pomodi učenicima lošijeg školskog uspjeha,
MJERA 6.2.8. Uključiti dopunsku nastavu,
dodatnu nastavu i izvannastavne aktivnosti u -
učiteljsku/nastavničku normu neposrednog
odgojno-obrazovnog rada s učenicima.
MJERA 6.2.9. Osigurati redovito provođenje MJERA 6.2.5. Osigurati redovito provođenje
dopunske nastave, dodatne nastave i dopunske nastave, dodatne nastave i
izvannastavnih aktivnosti u skladu s realnim izvannastavnih aktivnosti u skladu s potrebama
potrebama učenika. učenika.
MJERA 6.2.10. Kreirati programe razvoja
metakognitivnih, emocionalnih i socijalnih -
vještina i ugraditi ih u školski kurikulum.
MJERA 6.2.11. Eliminirati prostorne prepreke u MJERA 6.2.6. Eliminirati prostorne prepreke u
vrtidima, školama i učeničkim domovima i vrtidima, školama i učeničkim domovima i
prilagoditi prostor djeci i učenicima s teškodama. prilagoditi prostor djeci i učenicima s teškodama.
Opremiti vrtide, škole i učeničke domove Opremiti vrtide, škole i učeničke domove
specifičnom opremom nužnom za primjereno specifičnom opremom nužnom za primjereno
sudjelovanje djece i učenika s teškodama u sudjelovanje djece i učenika s teškodama u
odgojno-obrazovnom procesu. odgojno-obrazovnom procesu.
MJERA 6.2.12. Na satovima redovne nastave i
satovima razredne zajednice, predavanjima i
radionicama senzibilizirati svu djecu, učenike, -
njihove roditelje i zaposlenike vrtida, škola i
učeničkih domova za specifične potrebe djece i
učenika s teškodama i za ulogu vrtida, škole i
učeničkog doma u njihovu zadovoljavanju.
MJERA 6.2.13. Razviti i/ili standardizirati MJERA 6.2.7. Razviti postupke za identifikaciju
instrumentarij i postupke za identifikaciju darovitih učenika.
potencijalno darovitih učenika.

23
MJERA 6.2.14. Izraditi školske planove rada s MJERA 6.2.8. Izraditi školske programe, projekte i
darovitim učenicima koji uključuju svladavanje aktivnosti rada s darovitim učenicima.
redovnih ili diferenciranih nastavnih programa.
MJERA 6.2.15. Organizirati rad s darovitim
učenicima tako da on omoguduje rad po
programima različite težine i složenosti, izborne
programe, skupni i individualni rad, rad s -
mentorom, raniji upis, akceleraciju,
izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, kontakte
sa stručnjacima iz područja interesa i pristup
izvorima specifičnog znanja.
MJERA 6.2.16. Revidirati pravilnike koji reguliraju
odgoj i obrazovanje darovitih učenika tako da se -
omogudi identifikacija, školovanje, poticanje i
pradenje darovitih učenika na optimalan način.
6.3. IZGRADNJA KAPACITETA CJELOVITA SUSTAVA 6.3. UJEDNAČAVANJE PROFESIONALNIH
PODRŠKE DJECI I UČENICIMA STANDARDA STRUČNIH SURADNIKA
MJERA 6.3.1. Zaposliti potreban broj MJERA 6.3.1. Izraditi standard zanimanja i
stručnih suradnika tako da u svakom vrtidu, standard kvalifikacije za radna mjesta stručnih
osnovnoj i srednjoj školi i učeničkom domu suradnika u odgojno-obrazovnim ustanovama.
postoji stručni tim koji se obavezno sastoji od
najmanje dva stručna suradnika, od kojih je
jedan obavezno psiholog, a drugi stručnjak
edukacijsko-rehabilitacijskog profila
(edukator, logoped, socijalni pedagog) ili
pedagog, ovisno o specifičnim potrebama
ustanova, pri čemu ukupan broj stručnih
suradnika ne smije biti ispod broja
propisanog važedim Državnim pedagoškim
standardom.
MJERA 6.3.2. Izraditi/revidirati kompetencijske
okvire za (1) stručne suradnike (pedagoge,
psihologe, stručnjake edukacijsko-
rehabilitacijskog profila) i (2) odgojitelje, učitelje i -
nastavnike, tako da oni sadržavaju kompetencije
potrebne za pružanje različitih oblika podrške
djeci i učenicima, uključujudi i oblike podrške
djeci i učenicima s teškodama i darovitima.
MJERA 6.3.3. Uskladiti (redefinirati) programe (1)
inicijalnog i specijalističkog obrazovanja stručnih
suradnika i (2) inicijalnog obrazovanja odgojitelja,
učitelja i nastavnika s novim kompetencijskim
okvirom, tako da se u njih ugradi razvoj -
profesionalnih kompetencija za pružanje
različitih oblika podrške djeci i učenicima,
uključujudi i oblike podrške djeci i učenicima s
teškodama i darovitima.
MJERA 6.3.4. Unaprijediti sustav stručnog MJERA 6.3.2. Unaprijediti sustav stručnog
usavršavanja (1) stručnih suradnika i (2) usavršavanja stručnih suradnika u odgojno-
odgojitelja, učitelja i nastavnika, tako da se u nj obrazovnim ustanovama.

24
uključe programi za razvoj profesionalnih
kompetencija za pružanje različitih oblika
podrške djeci i učenicima, uključujudi i oblike
podrške djeci i učenicima s teškodama i
darovitima.
MJERA 6.3.5. Uspostaviti koordinacijski centar MJERA 6.3.3. Uspostaviti koordinacijski mrežni
mreže potpore inkluzivnom obrazovanju u centar potpore primjeni inkluzivnog odgoja i
AZOO-u koji de organizirati i koordinirati obrazovanja.
aktivnosti (kreiranje i održavanje baze podataka,
organizacija edukacija, organizacija razmjene
iskustava…).
MJERA 6.3.6. Uspostaviti mehanizme pružanja
i/ili organiziranja stručne podrške vrtidima, -
školama i učeničkim domovima.
MJERA 6.3.7. Uspostaviti mrežu -
vrtida/škola/učeničkih domova za uzajamnu
podršku (učinkovit sustav razmjene iskustava,
učinkoviti kanali za suradnju s ustanovama izvan
obrazovnog sustava).
MJERA 6.3.8. Uspostaviti u svakoj županiji i MJERA 6.3.4. Uspostaviti koordinacijski centar za
Gradu Zagrebu koordinacijski centar za organizaciju rada mobilnih stručnih timova na
organizaciju rada mobilnih stručnih timova. regionalnoj i lokalnoj razini.
MJERA 6.3.9. Sustav natjecanja postupno MJERA 6.3.5. Sustav natjecanja postupno
nadopuniti ili zamijeniti mrežom ljetnih i zimskih nadopuniti mrežom ljetnih i zimskih škola,
škola, tečajeva i programa ‘naprednog učenja’ na tečajeva i programa „naprednog učenja” na
nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.
MJERA 6.3.10. Uspostaviti koordinacijski centar
mreže u AZOO-u koji de organizirati i koordinirati
aktivnosti (kreiranje i održavanje baze podataka, -
organizacija edukacija i razmjene iskustava…).
MJERA 6.3.11. Pružiti stručnu podršku školama MJERA 6.3.6. Pružiti stručnu podršku školama za
za razvoj u centre izvrsnosti u obrazovanju razvoj u centre izvrsnosti u odgoju i obrazovanju
darovitih kroz jačanje kapaciteta za obrazovanje darovitih učenika kroz jačanje kapaciteta za
darovitih (dodatna specifična edukacija stručnih obrazovanje darovitih (dodatna specifična
suradnika, ravnatelja, učitelja, savjetovanje, edukacija stručnih suradnika, ravnatelja, učitelja,
supervizija). savjetovanje, supervizija).
MJERA 6.3.12. Pružiti financijsku i stručnu MJERA 6.3.7. Poticati osnivanje novih i razvoj
podršku za osnivanje novih i razvoj ved postojedih izvanškolskih centara za rad s
postojedih izvanškolskih centara za rad s darovitim učenicima.
darovitim učenicima.
6.4. RANO NAPUŠTANJE ŠKOLOVANJA 6.4. RANO NAPUŠTANJE ŠKOLOVANJA
MJERA 6.4.1. Izraditi i uvesti sustav ranog MJERA 6.4.1. Sustavno sprječavati rano
prepoznavanja rizika napuštanja školovanja. napuštanje redovitog školovanja.

*ova mjera nalazi se u AP-u kao aktivnost u
Mjeri 6.4.1.
MJERA 6.4.2. Provoditi sustavno pradenje i -
istraživanje uzroka ranog napuštanja školovanja.

*ova mjera nalazi se u AP-u kao aktivnost u

25
Mjeri 6.4.1.
MJERA 6.4.3. Izraditi i uvesti mjere podrške
učenicima pod rizikom ranog napuštanja -
školovanja na razini odgojno-obrazovne
ustanove, u suradnji s drugim institucijama.

*ova mjera nalazi se djelomično u AP-u kao
aktivnost u Mjeri 6.4.1.
MJERA 6.4.4. Razviti kompenzacijske mehanizme
i fleksibilne kurikulume za stjecanje relevantnih
kvalifikacija, prilagođene specifičnim potrebama i -
mogudnostima učenika koji se vradaju u sustav
obrazovanja.
*ova mjera nalazi se u AP-u kao aktivnost u
Mjeri 6.4.1.
6.5. PEDAGOŠKE MJERE 6.5. PEDAGOŠKE MJERE
MJERA 6.5.1. Redefinirati sustav pedagoških MJERA 6.5.1. Revidirati sustav pedagoških mjera.
mjera.
6.6. OSIGURAVANJE PODRŠKE DJECI I UČENICIMA -
ROMSKE NACIONALNE MANJINE
MJERA 6.6.1. Potpuno financiranje dvogodišnjih
kvalitetnih programa integriranog predškolskog
odgoja i obrazovanja za Rome u postojedim -
ustanovama za predškolski odgoj i obrazovanje.
MJERA 6.6.2. Uspostavljanje i potpuno
financiranje dvogodišnjih kvalitetnih
alternativnih programa predškolskog odgoja i -
obrazovanja za Rome na područjima gdje
ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje nisu
dostupne (u suradnji s romskim udrugama,
osnovnim školama itd.).
MJERA 6.6.3. Otvaranje igraonica za vrtidku djecu -
u romskim naseljima.
MJERA 6.6.4. Omogudit de se naknadni besplatni
upis u srednjoškolske programe pripadnicima -
romske nacionalne manjine koji su prethodno
napustili školovanje.
MJERA 6.6.5. Izrada kurikuluma za nastavu -
romskog jezika i kulture.

7.CILJ: OSIGURATI OPTIMALNE UVJETE RADA 7.CILJ: IZRADITI MREŽU ODGOJNO-
ODGOJNO-OBRAZOVNIH USTANOVA OBRAZOVNIH USTANOVA
7.1. USPOSTAVITI OPTIMALNU MREŽU 7.1. USPOSTAVITI OPTIMALNU MREŽU
ODGOJNO-OBRAZOVNIH USTANOVA ODGOJNO-OBRAZOVNIH USTANOVA
MJERA 7.1.1. Provesti analizu organizacije i
strukture predškolskog odgoja i obrazovanja po
županijama-regijama. Analizirati materijalne i -
kadrovske uvjete rada predškolskih ustanova po

26
županijama-regijama. Procijeniti potrebe u
sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja za
izradu Mreže – izrada smjernica za optimizaciju
mreže predškolskih ustanova.
MJERA 7.1.2. Izrada i donošenje Mreže -
predškolskih ustanova.
MJERA 7.1.3. Provesti analizu Mreže MJERA 7.1.1. Provesti analizu Mreže
osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova s osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova s
gimnazijskim programima po županijama/regi- gimnazijskim programima po
jama. Analizirati materijalne i kadrovske uvjete županijama/regijama. Analizirati materijalne i
rada u školama po županijama/regijama. kadrovske uvjete rada u školama po
Procijeniti potrebe u sustavu školskog odgoja i županijama/regijama. Izraditi kriterije za
obrazovanja – izraditi kriterije za optimizaciju optimizaciju mreže škola.
mreže škola.
MJERA 7.1.4. Izraditi projekt optimalne Mreže
škola. -
*ova mjera nalazi se djelomično u AP-u kao
aktivnost u Mjeri 7.1.1.
MJERA 7.1.5. Uspostaviti optimalnu mrežu
osnovnoškolskih ustanova i srednjih škola s
gimnazijskim programima. -

*ova mjera nalazi se u AP-u kao aktivnost u
Mjeri 7.1.1.
MJERA 7.1.6. Provesti analizu usklađenosti MJERA 7.1.2. Provesti analizu usklađenosti
strukovnih programa s razvojnim potrebama strukovnih programa s razvojnim potrebama
županija/regija. Provesti analizu potrebnih županija/regija. Provesti analizu zanimanja
zanimanja vezanih uz razvojne potrebe vezanih uz razvojne potrebe županija/regija i
županija/regija i predložiti razvoj novih standarda tržišta rada i predložiti razvoj novih zanimanja i
kvalifikacija i korespondirajudih kurikuluma.. standarda kvalifikacija te strukovnih kurikuluma.
MJERA 7.1.7. Analizirati materijalne i kadrovske
uvjete rada i razvojne kapacitete u strukovnim
školama po županijama/regijama. Procijeniti -
regionalne kapacitete za provođenje praktične
nastave i povezivanje strukovnog obrazovanja sa
svijetom rada.
MJERA 7.1.8. Izraditi plan potrebnih promjena u
regionalnim mrežama strukovnih škola i -
programa.
MJERA 7.1.9. Izraditi projekt Mreže strukovnih -
škola i programa.

*ova mjera djelomično se nalazi u AP-u kao
aktivnost u Mjeri 7.1.2.
MJERA 7.1.10. Uspostaviti optimalnu (racionalnu
i učinkovitu) Mrežu strukovnih škola i programa.

*ova mjera djelomično se nalazi u AP-u kao
aktivnost u Mjeri 7.1.2.
MJERA 7.1.11. Izraditi i implementirati plan MJERA 7.1.3. Poticati razvoj regionalnih centara

27
razvoja regionalnih centara kompetentnosti kompetentnosti strukovnog obrazovanja.
strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.
MJERA 7.1.12. Osigurati aktivno sudjelovanje
lokalne zajednice u razvoju strukovnog
obrazovanja u županiji/regiji. Osnovati -
regionalne kooperacijske odbore koji skrbe o
razvoju strukovnog obrazovanja u županiji/regiji.
MJERA 7.1.13. Kadrovski ekipirati i materijalno
opremiti centre u skladu s razvojem tehnologija i
potreba tržišta rada. Izgraditi/opremiti učeničke -
domove u skladu s potrebama centara
kompetentnosti.
MJERA 7.1.14. Provesti analizu školskih ustanova -
s otežanim uvjetima rada.
MJERA 7.1.15. Izraditi jedinstvene kriterije
izdvajanja škola s otežanim uvjetima rada.
Načiniti izmjene propisa u sustavu školskog -
obrazovanja temeljem jedinstvenih kriterija
izdvajanja školskih ustanova s otežanim uvjetima
rada.
MJERA 7.1.16. Provesti analizu statusa učeničkih MJERA 7.1.4. Provesti analizu statusa učeničkih
domova po županijama/regijama. Analizirati domova po županijama/regijama. Analizirati
materijalne i kadrovske uvjete rada učeničkih materijalne i kadrovske uvjete rada učeničkih
domova. domova.
MJERA 7.1.17. Izrada programa mreže učeničkih MJERA 7.1.5. Izrada mreže učeničkih domova u
domova u kontekstu izrade optimalne mreže povezanosti s izradom mreže srednjih škola.
škola.
MJERA 7.1.18. Uspostaviti optimalnu mrežu
učeničkih domova.
-
*ova mjera nalazi se u AP-u kao aktivnost u
Mjeri 7.1.4.
7.2. UJEDNAČAVANJE UVJETA RADA U 7.2. UJEDNAČAVANJE UVJETA RADA U
ODGOJNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA ODGOJNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA
MJERA 7.2.1. Provesti analizu uvjeta rada u MJERA 7.2.1. Provesti analizu uvjeta rada u
predškolskim i školskim ustanovama u školskim ustanovama u županijama/regijama s
županijama/regijama s ciljem izgradnje, ciljem izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije
dogradnje i rekonstrukcije postojedih ili novih postojedih ili novih objekata.
objekata.
MJERA 7.2.2. Izraditi prijedlog mjera za
smanjenje postojedih razlika. Izraditi jasne
smjernice za funkcionalnu i racionalnu izgradnju i -
opremanje vrtida i škola. Osigurati materijalna
sredstva za učinkovito provođenje pedagoških
standarda u svim odgojno-obrazovnim
ustanovama.
MJERA 7.2.3. Graditi i opremati predškolske i
školske ustanove s ciljem ujednačavanja uvjeta -
rada.
7.3. UVOĐENJE PRODUŽENOG BORAVKA 7.3. UVOĐENJE PRODUŽENOG BORAVKA

28
MJERA 7.3.1. Provesti analizu mogudnosti MJERA 7.3.1. Provesti analizu mogudnosti
organizacije produženog boravka u školskim organizacije produženog boravka u školskim
ustanovama po županijama/regijama i izraditi ustanovama po županijama/regijama i izraditi
prijedlog mjera organizacije produženog boravka. prijedlog mjera organizacije produženog boravka.
MJERA 7.3.2. Izraditi nove propise vezano uz rad
učitelja u produženom boravku i uz nova -
zaduženja odgojno-obrazovnih i pomodno-
tehničkih djelatnika.
MJERA 7.3.3. Postupno uvoditi programe
produženog boravka u školske ustanove. -
Osigurati potrebne prostorne kapacitete za
uvođenje produženog boravka.
7.4. UNAPREĐIVANJE RADA ODGOJNO- 7.4. UNAPREĐIVANJE RADA ODGOJNO-
OBRAZOVNIH USTANOVA U KOJIMA SE OBRAZOVNIH USTANOVA U KOJIMA SE
OSTVARUJU POSEBNI PROGRAMI ODGOJA I OSTVARUJU POSEBNI PROGRAMI ODGOJA I
OBRAZOVANJA ZA UČENIKE S TEŠKODAMA OBRAZOVANJA ZA UČENIKE S TEŠKODAMA
MJERA 7.4.1. Analizirati i po potrebi revidirati MJERA 7.4.1. Revidirati mrežu odgojno-
mrežu odgojno-obrazovnih ustanova u kojima se obrazovnih ustanova u kojima se ostvaruju
ostvaruju posebni programi odgoja i obrazovanja posebni programi odgoja i obrazovanja učenika s
učenika s teškodama. teškodama.
MJERA 7.4.2. Razgraničiti poslove, ovlasti i
financiranje u ustanovama za djecu s teškodama; -
Regulirati obveze i financiranje ustanova s
posebnim programima za djecu s teškodama.
MJERA 7.4.3. Transformirati odgojno-obrazovne MJERA 7.4.2. Osnivanje centara kompetentnosti
ustanove u kojima se izvode posebni programi za za podršku redovnim odgojno-obrazovnim
djecu s teškodama u centre kompetentnosti za ustanovama pružanjem usluga savjetodavne
podršku redovnim odgojno-obrazovnim podrške mobilnih stručnih timova.
ustanovama pružanjem usluga savjetodavne
podrške mobilnih stručnih timova.
MJERA 7.4.4. Izraditi nastavne programe za nove -
kvalifikacije za učenike s teškodama.
MJERA 7.4.5. Opremati postojede odgojno-
obrazovne ustanove u kojima se ostvaruje odgoj -
i obrazovanje učenika s teškodama u skladu s
potrebama.
MJERA 7.4.6. Izraditi kriterije za dobivanje MJERA 7.4.3. Izraditi kriterije za dobivanje
statusa stručno-razvojnog centra. Imenovati statusa centara kompetentnosti u različitim
stručno-razvojne centre (centre kompetentnosti) područjima odgoja i obrazovanja (inkluzivnog,
u području inkluzivnog obrazovanja poduzetničkog i dr.).
MJERA 7.4.7. Razvijati programe osposobljavanja
utemeljene na osobno usmjerenom planiranju. -
7.5. E-ŠKOLA: CJELOVITA INFORMATIZACIJA 7.5. INFORMATIZACIJA ODGOJNO-OBRAZOVNIH
ODGOJNO-OBRAZOVNOG PROCESA I PROCESA USTANOVA
POSLOVANJA ŠKOLA
MJERA 7.5.1. Uspostava podatkovnih centara za MJERA 7.5.1. Razvoj informatičkih aplikacija u
pružanje usluga odgojno-obrazovnim svrhu povedanja učinkovitosti poslovanja u
ustanovama. odgojno-obrazovnim ustanovama.
MJERA 7.5.2. Razvoj usluga za informatizaciju -

29
poslovanja odgojno-obrazovnih ustanova.

8.CILJ: USTROJITI SUSTAV OSIGURAVANJA 8.CILJ: USTROJITI SUSTAV OSIGURAVANJA
KVALITETE ODGOJA I OBRAZOVANJA KVALITETE ODGOJA I OBRAZOVANJA
8.1. PODIDI OPDU RAZINU KVALITETE
UPRAVLJANJA ODGOJNO-OBRAZOVNIM -
SUSTAVOM
MJERA 8.1.1. Osigurati profesionalne
kompetencije zaposlenika u tijelima nadležnim
za upravljanje sustavom odgoja i obrazovanja -
(jedinice lokalne i područne samouprave, uredi
državne uprave u županijama, Ministarstvo
znanosti, obrazovanja i sporta).
MJERA 8.1.2. Uspostaviti i osigurati mehanizme
zajedničkog planiranja, koordinacije i pradenja -
mjera obrazovne politike nadležnih upravljačkih
tijela i agencija.
8.2. FUNKCIONALNA TRANSFORMACIJA I
IZGRADNJA KAPACITETA NACIONALNIH -
AGENCIJA
MJERA 8.2.1. Provesti samovrednovanje i
neovisno vanjsko vrednovanje nacionalnih -
agencija u obrazovanju.
MJERA 8.2.2. Izraditi strateški plan funkcionalne -
transformacije i izgradnje kapaciteta agencija.
MJERA 8.2.3. Pokrenuti funkcionalnu i -
organizacijsku transformaciju agencija.
MJERA 8.2.4. Izgraditi unutarnje kapacitete
agencija (povedati broj savjetnika i stručnih -
edukacija).
MJERA 8.2.5. Provoditi redovito periodično
samovrednovanje i vanjsko vrednovanje -
agencija.
8.3. UPRAVLJANJE SUSTAVOM OSIGURAVANJA -
KVALITETE ODGOJA I OBRAZOVANJA
MJERA 8.3.1. Ustrojiti jedinicu nadležnu za
osiguravanje kvalitete odgoja i obrazovanja
(OKO) – Osigurati učinkovito upravljanje -
sustavom osiguravanja kvalitete predškolskog i
školskog odgoja i obrazovanja.
8.4. UNAPREĐIVANJE SUSTAVA 8.1. UNAPREĐIVANJE SUSTAVA
SAMOVREDNOVANJA ODGOJNO-OBRAZOVNIH SAMOVREDNOVANJA ODGOJNO-OBRAZOVNIH
USTANOVA USTANOVA
MJERA 8.4.1. Osnaživati unutarnje kapacitete MJERA 8.1.1. Osnaživati unutarnje kapacitete
ustanova za samovrednovanje i uspostaviti ustanova za samovrjednovanje i uspostaviti
sustav vanjske podrške samovrednovanju škola. sustav vanjske podrške samovrjednovanju škola.
MJERA 8.4.2. Ustrojiti i koordinirati regionalne MJERA 8.1.2. Uspostaviti regionalne mreže
mreže supervizora/savjetnika/kritičkih prijatelja, supervizora/savjetnika/kritičkih prijatelja,

30
pokretanje rada mreža. pokretanje rada mreža.
8.5. VANJSKO VREDNOVANJE ODGOJNO- 8.2. VANJSKO VREDNOVANJE ODGOJNO-
OBRAZOVNIH USTANOVA OBRAZOVNIH USTANOVA
MJERA 8.5.1. Razraditi model i procedure MJERA 8.2.1. Provoditi vanjsko vrednovanje i
vanjskog vrednovanja i kontinuiranog pradenja kontinuirano pradenje rada odgojno-obrazovnih
rada ustanova – Izraditi Pravilnik i Priručnik za ustanova
vanjsko vrednovanje odgojno-obrazovnih
ustanova.

*ova mjera djelomično je u AP-u kao aktivnost u
Mjeri 8.2.1.
MJERA 8.5.2. Planirati i izraditi program
provođenja vanjskog vrednovanja odgojno-
obrazovnih ustanova. -

*ova mjera je u AP-u kao aktivnost u Mjeri
8.2.1.
MJERA 8.5.3. Osigurati edukaciju i licenciranje -
vanjskih procjenitelja (evaluatora, auditora).
MJERA 8.5.4. Provesti eksperimentalni program
vanjskog vrednovanja odgojno-obrazovnih -
ustanova.
MJERA 8.5.5. Pokrenut sustavan program -
vanjskog vrednovanja odgojno-obrazovnih
ustanova.
8.6. VANJSKO VREDNOVANJE ISHODA UČENJA 8.3. VANJSKO VREDNOVANJE OČEKIVANIH
ODGOJNO-OBRAZOVNIH POSTIGNUDA UČENIKA
MJERA 8.6.1. Razraditi, raspraviti i uspostaviti MJERA 8.3.1. Izraditi plan vanjskog vrednovanja
cjelovit okvir vanjskog vrednovanja ishoda učenja očekivanih postignuda učenika u različitim
u različitim vrstama obrazovanja i na različitim vrstama obrazovanja i na različitim obrazovnim
obrazovnim razinama. razinama nakon uvođenja cjelovite kurikularne
reforme.
MJERA 8.6.2. Definirati nadležnosti za
upravljanje i primjenu okvira vanjskog -
vrednovanja.
MJERA 8.6.3. Razraditi model korištenja rezultata
periodičnih vanjskih ispita za pradenje -
ostvarivanja obrazovnih ishoda na nacionalnoj
razini (usklađeno sa Strateškim ciljem 2.5.).
MJERA 8.6.4. Rekonceptualizirati model državne -
mature u skladu s novim kurikularnim ciljevima.
MJERA 8.6.5. Uspostaviti model vanjskog
vrednovanja – certificiranja strukovnih -
kvalifikacija u redovnom sustavu strukovnog
obrazovanja.
8.7. USPOSTAVA DIGITALNOG SUSTAVA ZA
VREDNOVANJE I PRADENJE OSTVARIVANJA -
ISHODA UČENJA
MJERA 8.7.1. Razviti i uspostaviti IKT sustav za -

31
digitalno vrednovanje ishoda učenja.

Izbačeno mjera iz Strategije: 91

Dodano novih mjera u AP kojih nema u Strategiji: 11

Mjere iz Strategije modificirane u AP-u: 43

Dio mjere djelomično prebačen u aktivnosti AP-a: 15

32
Visoko obrazovanje - mjere
STRATEGIJA AKCIJSKI PLAN (AP)
1.CILJ: UNAPRIJEDITI STUDIJSKE PROGRAME 1.CILJ: UNAPRIJEDITI STUDIJSKE PROGRAME
DOSLJEDNOM PROVEDBOM POSTAVKI DOSLJEDNOM PROVEDBOM POSTAVKI
BOLONJSKE REFORME I REDEFINIRATI BOLONJSKE REFORME I REDEFINIRATI
KOMPETENCIJE KOJE SE NJIMA STJEČU KOMPETENCIJE KOJE SE NJIMA STJEČU
1.1. USKLADITI BROJ I PROFIL STUDIJSKIH 1.1. USKLADITI BROJ I PROFIL STUDIJSKIH
PROGRAMA S DRUŠTVENIM I GOSPODARSKIM PROGRAMA S DRUŠTVENIM I GOSPODARSKIM
POTREBAMA POTREBAMA
MJERA 1.1.1. Provesti analizu studijskih MJERA 1.1.1. Provesti analizu studijskih
programa prema sadržajima i usklađenosti programa prema sadržajima i usklađenosti
ishoda učenja i kompetencija koje se njima stječu ishoda učenja i kompetencija koje se njima stječu
s realnim potrebama društva. Na toj osnovi s realnim potrebama društva. Na toj osnovi
racionalizirati broj studijskih programa i upisne racionalizirati broj studijskih programa i upisne
kvote. Pri tome se koristiti instrumentima HKO-a. kvote. Pri tome se koristiti instrumentima HKO-a.
Poticati visoka učilišta na izradu standarda Poticati visoka učilišta na izradu standarda
kvalifikacija. Na temelju analize usvojiti i provesti kvalifikacija. Na temelju analize usvojiti i provesti
plan racionalizacije broja studijskih programa. plan racionalizacije broja studijskih programa.
Koristiti sektorska vijeda i HZZ kao predlagatelje Koristiti sektorska vijeda i HZZ kao predlagatelje
upisnih kvota prilikom sklapanja programskih upisnih kvota prilikom sklapanja programskih
ugovora. ugovora.
1.2. PRILAGODITI SADRŽAJE STUDIJSKIH
PROGRAMA JASNO DEFINIRANIM ISHODIMA -
UČENJA
MJERA 1.2.1. Provesti reviziju sadržaja i ishoda MJERA 1.2.1. Provesti reviziju sadržaja i ishoda
učenja studijskih programa. Korištenjem HKO-a učenja studijskih programa. Korištenjem HKO-a
uskladiti ishode učenja s kompetencijama. U uskladiti ishode učenja s kompetencijama. U
razradu izmjena i dopuna sadržaja studijskih razradu izmjena i dopuna sadržaja studijskih
programa uključiti poslodavce putem sektorskih programa uključiti poslodavce putem sektorskih
vijeda, HUP-a i HGK-a. Težište studija pomaknuti s vijeda, HUP-a i HGK-a. Težište studija pomaknuti s
preddiplomskih na diplomske studije i pritom preddiplomskih na diplomske studije i pritom
uskladiti stvarno opteredenje studenta s ECTS uskladiti stvarno opteredenje studenta s ECTS
bodovima koje nose pojedini kolegiji/moduli. bodovima koje nose pojedini kolegiji/moduli.
Osigurati studentsku praksu u okviru svih Osigurati studentsku praksu u okviru svih
programa u kojima ona doprinosi stjecanju programa u kojima ona doprinosi stjecanju
kompetencija. Osigurati vedu zastupljenost kompetencija. Osigurati vedu zastupljenost
transverzalnih kompetencija i u preddiplomskim i transverzalnih kompetencija i u preddiplomskim i
u diplomskim studijima. u diplomskim studijima.
MJERA 1.2.2. Uvesti sustav poticanja inovativnih MJERA 1.2.2. Uvesti sustav poticanja inovativnih
pristupa u izvođenju studijskih programa pristupa u izvođenju studijskih programa
uključujudi i uporabu informacijsko- uključujudi i uporabu informacijsko-
komunikacijskih tehnologija. Osmisliti sustav komunikacijskih tehnologija. Osmisliti sustav
nastavnih projekata za koje bi se jednom nastavnih projekata za koje bi se jednom
godišnje otvarao poziv i kojima bi se sufinancirali godišnje otvarao poziv i kojima bi se sufinancirali
novi, kreativni i učinkovitiji pristupi izvođenju novi, kreativni i učinkovitiji pristupi izvođenju
nastave na visokim učilištima. nastave na visokim učilištima.

33
MJERA 1.2.3. Osmisliti i uvesti mentorski sustav MJERA 1.2.3. Osmisliti i uvesti mentorski sustav
na sva visoka učilišta. Provesti edukaciju na sva visoka učilišta. Provesti edukaciju
nastavnika i suradnika u svrhu razvoja nastavnika i suradnika u svrhu razvoja
mentorskih kompetencija internim postupcima mentorskih kompetencija internim postupcima
unutar visokih učilišta. U mentorski sustav unutar visokih učilišta. U mentorski sustav
uključiti što više nastavnika i suradnika i osigurati uključiti što više nastavnika i suradnika i osigurati
redovita savjetovanja studenata sa svojim redovita savjetovanja studenata sa svojim
mentorima. U provođenju studentskih anketa mentorima. U provođenju studentskih anketa
potrebno je uvesti i ocjenjivanje mentora. potrebno je uvesti i ocjenjivanje mentora.
MJERA 1.2.4. Utvrditi metodologiju za
verificiranje i validaciju ishoda učenja i stečenih
kompetencija i potom provesti usklađivanje. Ovu *djelomično prebačeno u aktivnost pod
mjeru treba provesti na razini ishoda učenja MJERA 1.2.4.
studija.*
MJERA 1.2.5. Revidirati načine provjere ishoda MJERA 1.2.4. Revidirati načine provjere ishoda
učenja u cilju njihova pouzdanijeg utvrđivanja. učenja u cilju njihova pouzdanijeg utvrđivanja.
Ova mjera odnosi se na provjeru ishoda učenja Ova mjera odnosi se na provjeru ishoda učenja
kolegija/modula. Potrebno je utvrditi načela kolegija/modula. Potrebno je utvrditi načela
provođenja, evaluiranja i arhiviranja provođenja, evaluiranja i arhiviranja
dokumentacije vezane uz provjeru ishoda učenja. dokumentacije vezane uz provjeru ishoda učenja.
Također je nužno organizirati edukaciju Također je nužno organizirati edukaciju
nastavnika visokih učilišta o provjeri ishoda nastavnika visokih učilišta o provjeri ishoda
učenja. učenja.
MJERA 1.2.6. Poticati završavanje studija u MJERA 1.2.5. Poticati završavanje studija u
propisanom vremenu trajanja uz istodobno propisanom vremenu trajanja uz istodobno
osiguravanje kvalitete i dostupnosti studija te osiguranje kvalitete i dostupnosti studija te
postizanje ishoda učenja. Ovu mjeru uvrstiti i postizanje ishoda učenja.
među ciljeve zadane programskim ugovorima.
MJERA 1.2.7. Uspostaviti odgovarajudu
infrastrukturu i organizaciju centara za
podršku studentima u izradi završnih radova i -
disertacija.

2.CILJ: USTROJITI KVALITETAN BINARNI SUSTAV 2.CILJ: USTROJITI KVALITETAN BINARNI SUSTAV
VISOKOG OBRAZOVANJA USKLAĐEN S VISOKOG OBRAZOVANJA USKLAĐEN S
NACIONALNIM POTREBAMA I NAČELOM NACIONALNIM POTREBAMA I NAČELOM
UČINKOVITA UPRAVLJANJA VISOKIM UČINKOVITA UPRAVLJANJA VISOKIM
UČILIŠTIMA UČILIŠTIMA
2.1. POVEDATI UČINKOVITOST UPRAVLJANJA 2.1. POVEDATI UČINKOVITOST UPRAVLJANJA
VISOKIM UČILIŠTIMA VISOKIM UČILIŠTIMA
MJERA 2.1.1. Uspostaviti sustav financiranja MJERA 2.1.1. Uspostaviti sustav financiranja
visokih učilišta putem cjelovitih programskih visokih učilišta putem cjelovitih programskih
ugovora. ugovora.
MJERA 2.1.2. Razraditi i implementirati MJERA 2.1.2. Razraditi i implementirati učinkovit
učinkovit model upravljanja visokim učilištima model upravljanja visokim učilištima uzimajudi u
uzimajudi u obzir njihovu autonomiju i načelo obzir njihovu autonomiju i načelo odgovornosti
odgovornosti za postizanje ciljeva. za postizanje ciljeva.
MJERA 2.1.3. Utvrditi jasan odnos prava i

34
obveza sveučilišta i njihovih sastavnica -
registriranih kao pravne osobe. Izmjene unijeti u
statute i podzakonske akte visokih učilišta.
MJERA 2.1.4. Uvesti sustav dopunske edukacije MJERA 2.1.3. Poticati sustav dopunske edukacije
čelnika visokih učilišta. Dopunsku edukaciju čelnika visokih učilišta. Dopunsku edukaciju
provoditi u obliku programa iz područja sustava provoditi u obliku programa iz područja sustava
upravljanja, za čelnike izabrane za akademsku upravljanja, za čelnike izabrane za akademsku
godinu 2016./2017. i dalje. godinu 2016./2017. i dalje.
MJERA 2.1.5. Uspostaviti jedinstven sustav MJERA 2.1.4. Uspostaviti jedinstven sustav
upravljanja informacijama relevantnim za upravljanja informacijama relevantnim za
hrvatski visokoobrazovni prostor. hrvatski visokoobrazovni prostor.
2.2. UTEMELJITI RAZLIKOVANJE SVEUČILIŠNIH, 2.2. UTEMELJITI RAZLIKOVANJE SVEUČILIŠNIH,
ODNOSNO STRUČNIH STUDIJSKIH PROGRAMA ODNOSNO STRUČNIH STUDIJSKIH PROGRAMA
ISKLJUČIVO NA TRANSPARENTNIM ISKLJUČIVO NA TRANSPARENTNIM
VERIFICIRANIM KOMPETENCIJAMA VERIFICIRANIM KOMPETENCIJAMA
MJERA 2.2.1. Ishode učenja postaviti kao temelj MJERA 2.2.1. Ishode učenja postaviti kao temelj
razlikovanja stručnih i sveučilišnih studija. razlikovanja stručnih i sveučilišnih studija.
MJERA 2.2.2. Uskladiti nacionalne minimalne MJERA 2.2.2. Uskladiti nacionalne minimalne
kriterije za dobivanje dopusnice s međunarodno kriterije za dobivanje dopusnice s međunarodno
prihvadenom praksom koja se odnosi na resurse prihvadenom praksom koja se odnosi na resurse
potrebne za djelovanje visokih učilišta. potrebne za djelovanje visokih učilišta.
MJERA 2.2.3. Ujednačiti minimalne kriterije za MJERA 2.2.3. Ujednačiti minimalne kriterije za
razinu kvalitete koja se zahtijeva od visokih razinu kvalitete koja se zahtijeva od visokih
učilišta koja izvode stručne i/ili sveučilišne učilišta koja izvode stručne i/ili sveučilišne
studije. studije.
2.3. JAVNU POTPORU VISOKOM OBRAZOVANJU 2.3. JAVNU POTPORU VISOKOM OBRAZOVANJU
USMJERITI NA PROFILE VISOKOOBRAZOVNIH USMJERITI NA PROFILE VISOKOOBRAZOVNIH
KVALIFIKACIJA POTREBNIH ZA DUGOROČAN KVALIFIKACIJA POTREBNIH ZA DUGOROČAN
ODRŽIV RAZVOJ HRVATSKOG DRUŠTVA I ODRŽIV RAZVOJ HRVATSKOG DRUŠTVA I
GOSPODARSTVA GOSPODARSTVA
MJERA 2.3.1. Razviti metodologiju predviđanja MJERA 2.3.1. Razviti metodologiju predviđanja
društvenih potreba po kompetencijama za društvenih potreba po kompetencijama za
bududa zanimanja i utvrđivanja kvota po bududa zanimanja i utvrđivanja kvota po
područjima i studijskim programima svih triju područjima i studijskim programima svih triju
razina visokog obrazovanja. Definirati fiksni dio razina visokog obrazovanja. Definirati fiksni dio
kvote te varijabilni dio kvote koji uzima u obzir kvote te varijabilni dio kvote koji uzima u obzir
predviđanja razvoja i oscilacije tržišta rada. Pratiti predviđanja razvoja i oscilacije tržišta rada. Pratiti
kretanja na tržištu rada i trajno usklađivati kvote. kretanja na tržištu rada i trajno usklađivati kvote.
2.4. POVJERAVANJE NASTAVE TEMELJITI NA 2.4. POVJERAVANJE NASTAVE TEMELJITI NA
USKLAĐENOSTI KOMPETENCIJA NASTAVNIKA S USKLAĐENOSTI KOMPETENCIJA NASTAVNIKA S
NASTAVNIM SADRŽAJIMA NASTAVNIM SADRŽAJIMA
MJERA 2.4.1. Definirati sustav u kojem se izbor MJERA 2.4.1. Definirati sustav u kojem se izbor
nastavnika temelji na sadržaju, a ne na vrsti nastavnika temelji na sadržaju, a ne na vrsti
studija. Nastavnik mora imati odgovarajude studija. Nastavnik mora imati odgovarajude
nastavničke kompetencije za izvođenje nastavničke kompetencije za izvođenje
određenih nastavnih sadržaja neovisno o određenih nastavnih sadržaja neovisno o vrsti
vrsti studija na kojem izvodi nastavu. studija na kojem izvodi nastavu.
2.5. KORISTITI ISKLJUČIVO ULAZNE 2.5. KORISTITI ISKLJUČIVO ULAZNE
KOMPETENCIJE KAO KRITERIJ VERTIKALNE KOMPETENCIJE KAO KRITERIJ VERTIKALNE
MOBILNOSTI STUDENATA MOBILNOSTI STUDENATA

35
MJERA 2.5.1. Razviti sustav i metodologiju MJERA 2.5.1. Razviti sustav i metodologiju
priznavanja prethodnoga učenja, odnosno priznavanja prethodnoga učenja, s posebnim
vrednovanja i provjere ulaznih kompetencija kao osvrtom na neformalno i informalno učenje,
osnove za vertikalnu mobilnost. odnosno vrednovanja i provjere ulaznih
kompetencija kao osnove za vertikalnu i
horizontalnu prohodnost.
2.6. OSNAŽITI INSTITUCIJSKO UMREŽAVANJE U 2.6. OSNAŽITI INSTITUCIJSKO UMREŽAVANJE U
CILJU UČINKOVITIJEG KORIŠTENJA KADROVSKIH I CILJU UČINKOVITIJEG KORIŠTENJA KADROVSKIH I
MATERIJALNIH RESURSA MATERIJALNIH RESURSA
MJERA 2.6.1. Uspostaviti registar podataka o MJERA 2.6.1. Uspostaviti registar podataka o
visokim učilištima sa svim podatcima o resursima visokim učilištima sa svim podatcima o resursima
relevantnim za izvođenje studijskih programa relevantnim za izvođenje studijskih programa
(npr. materijalni i kadrovski resursi) i ugraditi ga (npr. materijalni i kadrovski resursi) i ugraditi ga
u jedinstveni informacijski sustav visokih učilišta. u jedinstveni informacijski sustav visokih učilišta.
MJERA 2.6.2. Uspostaviti poticajne MJERA 2.6.2. Uspostaviti poticajne mehanizme
mehanizme za suradnju i umrežavanje za suradnju i umrežavanje visokih učilišta u
visokih učilišta u izvođenju zajedničkih izvođenju zajedničkih studijskih programa i/ili
studijskih programa i/ili njihovih pojedinih njihovih pojedinih dijelova.
dijelova.
2.7. OSIGURATI POVEZANOST TRŽIŠTA RADA I 2.7. OSIGURATI POVEZANOST TRŽIŠTA RADA I
VISOKOG OBRAZOVANJA VISOKOG OBRAZOVANJA
MJERA 2.7.1. Uspostaviti odgovarajudu MJERA 2.7.1. Uspostaviti odgovarajudu
infrastrukturu i organizaciju centara za podršku infrastrukturu i organizaciju centara za podršku
studentima i karijerno savjetovanje. studentima i karijerno savjetovanje.
2.8. REDEFINIRATI MODEL STUDIRANJA S 2.8. REDEFINIRATI MODEL STUDIRANJA S
DJELOMIČNIM OPTEREDENJEM (IZVANREDNI DJELOMIČNIM OPTEREDENJEM (IZVANREDNI
STUDIJI) STUDIJI)
MJERA 2.8.1. Pravno regulirati studije s MJERA 2.8.1. Pravno regulirati studije s
djelomičnim opteredenjem. Izmjenama djelomičnim opteredenjem.
zakona potrebno je definirati ključne
elemente za uspješno izvođenje studija s *daljnji dio mjere razložen je u napomeni
djelomičnim opteredenjem, a posebice
sljedede:
- provođenje inicijalne akreditacije
- priznavanje prethodne razine učenja i
prije stečenih kvalifikacija te
rješavanje problema državne mature
za starije polaznike (npr. predvidjeti
posebne kvote)
- definiranje statusa studenata na studiju s
djelomičnim opteredenjem i ublažavanje
razlika u odnosu na status redovnih
studenata
- definiranje ukupnog
financiranja i školarina –
predvidjeti mogudnost
sklapanja programskih ugovora
za studije s djelomičnim
opteredenjem
- predlaganje mehanizama

36
odobravanja, nadzora i
periodičnog vrednovanja
izvanrednih studijskih
programa i dr.
MJERA 2.8.2. Osnovati centre za cjeloživotno MJERA 2.8.2. Osnovati centre za cjeloživotno
učenje i obrazovanje pri visokim učilištima kao učenje i obrazovanje pri visokim učilištima kao
potporu za poticanje i koordiniranje aktivnosti formalni i neformalni oblike cjeloživotnog
vezanih uz cjeloživotno učenje i obrazovanje, koji obrazovanja koje omoguduje stjecanje
bi uključivali i studije s djelomičnim kvalifikacija.
opteredenjem kao formalni oblik cjeloživotnog
obrazovanja koji završava odgovarajudom
kvalifikacijom.
MJERA 2.8.3. Donijeti izvedbene planove na MJERA 2.8.3. Donijeti izvedbene planove na
razini visokih učilišta koji de studentima s razini visokih učilišta koji de studentima s
djelomičnim opteredenjem omoguditi posti-zanje djelomičnim opteredenjem omoguditi postizanje
ishoda učenja studija uzimajudi u obzir ishoda učenja studija uzimajudi u obzir
specifičnosti njihova načina studiranja. specifičnosti njihova načina studiranja.
MJERA 2.8.4. Analizirati potrebe u javnim i MJERA 2.8.4. Analizirati potrebe u javnim i
gospodarskim subjektima za programima u STEM gospodarskim subjektima za programima u STEM
području. Organizirati okrugle stolove i slična području.
događanja na temu studija u STEM području i na
njih pozivati predstavnike gospodarstva (službe *daljnji dio mjere razložen je u napomeni
za upravljanje ljudskim resursima u vedim
tvrtkama, menadžere, vlasnike manjih tvrtki,
predstavnike javnih ustanova i dr.) i ugledne
stručnjake iz inozemstva koji imaju iskustva u
organiziranju izvanrednih studija u navedenu
području. Program takvih događanja trebao bi
uključivati prezentaciju postojedeg stanja i
prijedloge poboljšanja te primjere dobre prakse
na uglednim institucijama.
MJERA 2.8.5. Detaljno analizirati i obnoviti MJERA 2.8.5. Detaljno analizirati i obnoviti
postojede programe za studente s djelomičnim postojede programe za studente s djelomičnim
opteredenjem i predložiti nove s ciljem opteredenjem i predložiti nove s ciljem
oblikovanja takvih programa koji de privudi oblikovanja takvih programa koji de privudi
potencijalne studente dajudi kao krajnji rezultat potencijalne studente dajudi kao krajnji rezultat
izvrsno obrazovane stručnjake sposobne izvrsno obrazovane stručnjake sposobne
odgovoriti društvenim potrebama, zahtjevima odgovoriti društvenim potrebama, zahtjevima
suvremenog gospodarstva i javnog sektora. suvremenog gospodarstva i javnog sektora.
MJERA 2.8.6. Proširiti postojedi informacijski MJERA 2.8.6. Proširiti postojedi informacijski
sustav uz uključivanje podataka koji se odnose na sustav uz uključivanje podataka koji se odnose na
studente koji studiraju s djelomičnim studente koji studiraju s djelomičnim
opteredenjem, aktivno promicati vrijednosti opteredenjem, aktivno promicati vrijednosti
uključivanja u takve studije za pojedinca, uključivanja u takve studije za pojedinca,
izvještavati o mogudnostima zapošljavanja izvještavati o mogudnostima zapošljavanja
polaznika takvih studija te upravljati njihovim polaznika takvih studija te upravljati njihovim
karijerama. karijerama.
MJERA 2.8.7. Osmisliti sustav dodatnih poticajnih MJERA 2.8.7. Osmisliti sustav dodatnih poticajnih
financijskih mjera za upisivanje na studije s financijskih mjera za upisivanje na studije s
djelomičnim opteredenjem STEM područja te djelomičnim opteredenjem STEM područja te

37
razraditi mehanizme stipendiranja studenata. U razraditi mehanizme stipendiranja studenata. U
tom smislu potaknuti suradnju s poslodavcima. tom smislu, potaknuti suradnju s poslodavcima.

3.CILJ: OSIGURATI KVALITETNU KADROVSKU 3.CILJ: OSIGURATI KVALITETNU KADROVSKU
STRUKTURU VISOKIH UČILIŠTA KAO OSNOVU ZA STRUKTURU VISOKIH UČILIŠTA KAO OSNOVU ZA
UNAPREĐENJE KVALITETE VISOKOG UNAPREĐENJE KVALITETE VISOKOG
OBRAZOVANJA OBRAZOVANJA
3.1. POVEDATI ZNANSTVENU I NASTAVNU 3.1. POVEDATI ZNANSTVENU I NASTAVNU
KVALITETU NASTAVNIKA KVALITETU NASTAVNIKA
MJERA 3.1.1. Izraditi novi jedinstveni sustav MJERA 3.1.1. Izraditi novi jedinstveni sustav
kriterija za izbore u znanstveno-nastavna, kriterija za izbore u znanstveno-nastavna,
umjetničko-nastavna, nastavna i leksikografska umjetničko-nastavna, nastavna i leksikografska
zvanja temeljenih na istorazinskom zvanja temeljenih na istorazinskom vrednovanju.
vrednovanju.
MJERA 3.1.2. Organizacija centara za pedagoško- MJERA 3.1.2. Organizacija centara za pedagoško-
psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu
nastavnika u sustavu visokog obrazovanja. nastavnika u sustavu visokog obrazovanja.
MJERA 3.1.3. Izrada, prihvadanje i MJERA 3.1.3. Izrada, prihvadanje i
implementacija programa kontinuiranog implementacija programa kontinuiranog
obrazovanja nastavnika u sustavu visokog obrazovanja nastavnika u sustavu visokog
obrazovanja. U planiranju i izvođenju programa u obrazovanja. U planiranju i izvođenju programa u
najvedoj se mjeri koristiti mehanizmima e-učenja. najvedoj se mjeri koristiti mehanizmima e-učenja.
MJERA 3.1.4. Razraditi mehanizme varijabilnog MJERA 3.1.4. Razraditi mehanizme varijabilnog
vrednovanja rada nastavnika i uvođenja vrednovanja rada nastavnika i uvođenja
odgovarajudeg varijabilnog dijela plade. odgovarajudeg varijabilnog dijela plade.
MJERA 3.1.5. Razraditi sustav cjeloživotnog MJERA 3.1.5. Poticati sustav cjeloživotnog
obrazovanja nenastavnog osoblja. obrazovanja nenastavnog osoblja.
3.2. REDEFINIRATI MEHANIZME ODREĐIVANJA 3.2. REDEFINIRATI MEHANIZME ODREĐIVANJA
STRUKTURE RADNOG VREMENA I RADNIH STRUKTURE RADNOG VREMENA I RADNIH
ZADADA VISOKOŠKOLSKIH NASTAVNIKA ZADADA VISOKOŠKOLSKIH NASTAVNIKA
MJERA 3.2.1. Utvrditi mehanizme vrednovanja MJERA 3.2.1. Utvrditi mehanizme vrednovanja
rada visokoškolskih nastavnika temeljem četiriju rada visokoškolskih nastavnika temeljem četiriju
segmenata aktivnosti, uvođenjem odgovarajudih segmenata aktivnosti, uvođenjem odgovarajudih
zakonskih izmjena. Utvrditi okvirne omjere poje- zakonskih izmjena. Utvrditi okvirne omjere
dinih aktivnosti u skladu s misijama pojedinih pojedinih aktivnosti u skladu s misijama
visokih učilišta i specifičnostima područja i pojedinih visokih učilišta i specifičnostima
struka; definirati mogudnosti promjene omjera područja i struka; definirati mogudnosti
na razini visokog učilišta. U tom smislu provesti promjene omjera na razini visokog učilišta.
izmjene i dopune pravnih akata.
MJERA 3.2.2. Razraditi zaštitne mehanizme MJERA 3.2.2. Razraditi zaštitne mehanizme
maksimalnih opteredenja visokoškolskih maksimalnih opteredenja visokoškolskih
nastavnika po pojedinim segmentima radnih nastavnika po pojedinim segmentima radnih
zadada. Razrađenim se popisom aktivnosti zadada. Razrađenim se popisom aktivnosti
koristiti pri izradi kolektivnog ugovora. koristiti pri izradi kolektivnog ugovora.
MJERA 3.2.3. Uspostaviti i implementirati MJERA 3.2.3. Uspostaviti i implementirati
mehanizam cjelovita vrednovanja četiriju mehanizam cjelovita vrednovanja četiriju
segmenata radnih zadada visokoškolskih segmenata radnih zadada visokoškolskih
nastavnika. Pravilnicima na razini visokih učilišta nastavnika. Pravilnicima na razini visokih učilišta

38
normirati i vrednovati utvrđene aktivnosti i normirati i vrednovati utvrđene aktivnosti i
ugovaranje dodatnih aktivnosti ovisno o ugovaranje dodatnih aktivnosti ovisno o
strateškom usmjerenju visokoškolske institucije. strateškom usmjerenju visokoškolske institucije.
Osigurati postupnost uvođenja promjena za Osigurati postupnost uvođenja promjena za
poboljšanje sustava uz obvezno osiguranje poboljšanje sustava uz obvezno osiguranje
prihvatljivog razdoblja prilagodbe. Predvidjeti prihvatljivog razdoblja prilagodbe. Predvidjeti
usklađivanje radnih obveza visokoškolskih usklađivanje radnih obveza visokoškolskih
nastavnika s trajanjem ugovora o radu u nastavnika s trajanjem ugovora o radu u
postojedim nastavnim i znanstveno-nastavnim postojedim nastavnim i znanstveno-nastavnim
statusima, kao i osiguranje prijelaznog razdoblja statusima, kao i osiguranje prijelaznog razdoblja
za informiranje, prilagodbu i implementaciju za informiranje, prilagodbu i implementaciju
predloženog sustava. predloženog sustava.
3.3. UTVRDITI STANDARDE KADROVSKE 3.3. UTVRDITI STANDARDE KADROVSKE
STRUKTURE VISOKIH UČILIŠTA I DEFINIRATI STRUKTURE VISOKIH UČILIŠTA I DEFINIRATI
USTROJ RADNIH MJESTA I POLITIKU USTROJ RADNIH MJESTA I POLITIKU
ZAPOŠLJAVANJA ZAPOŠLJAVANJA
MJERA 3.3.1. Izraditi standarde kadrovske MJERA 3.3.1. Izraditi standarde kadrovske
strukture prema vrsta-ma i opsezima programa strukture prema vrstama i opsezima programa te
te na temelju standarda regulirati ustroj radnih na temelju standarda regulirati ustroj radnih
mjesta zaposlenika čija plada tereti sredstva mjesta zaposlenika čija plada tereti sredstva
proračuna. proračuna.

4.CILJ: OSIGURATI UČINKOVIT I RAZVOJNO 4.CILJ: OSIGURATI UČINKOVIT I RAZVOJNO
POTICAJAN SUSTAV FINANCIRANJA VISOKIH POTICAJAN SUSTAV FINANCIRANJA VISOKIH
UČILIŠTA UČILIŠTA
4.1. USPOSTAVITI SUSTAV ALOCIRANJA JAVNIH 4.1. USPOSTAVITI SUSTAV ALOCIRANJA JAVNIH
SREDSTAVA VISOKIM UČILIŠTIMA PUTEM SREDSTAVA VISOKIM UČILIŠTIMA PUTEM
CJELOVITIH PROGRAMSKIH UGOVORA UZ CJELOVITIH PROGRAMSKIH UGOVORA UZ
NJIHOVU POTPUNU AUTONOMIJU U NJIHOVU POTPUNU AUTONOMIJU U
RASPOLAGANJU FINANCIJSKIM SREDSTVIMA, ŠTO RASPOLAGANJU FINANCIJSKIM SREDSTVIMA, ŠTO
PODRAZUMIJEVA I ODGOVORNOST ZA PODRAZUMIJEVA I ODGOVORNOST ZA
OSTVARENE REZULTATE OSTVARENE REZULTATE
MJERA 4.1.1. Razraditi i implementirati model MJERA 4.1.1. Razraditi i implementirati model
financiranja programskim ugovorima. financiranja programskim ugovorima.
MJERA 4.1.2. Različita ministarstva razradit de MJERA 4.1.2. Različita ministarstva razradit de
sustav sufinanciranja visokog obrazovanja. sustav sufinanciranja visokog obrazovanja.
Odrediti udjele pojedinih ministarstava u Odrediti udjele pojedinih ministarstava u
financiranju visokog obrazovanja. financiranju visokog obrazovanja.
MJERA 4.1.3. Razraditi sustav prikupljanja i MJERA 4.1.3. Razraditi sustav prikupljanja i
upravljanja financijskim podatcima za kvalitetno upravljanja financijskim podatcima za kvalitetno
upravljanje i utemeljeno donošenje odluka u upravljanje i utemeljeno donošenje odluka u
visokom obrazovanju. visokom obrazovanju.
4.2. POTICATI IZDVAJANJA ZA VISOKO 4.2. POTICATI IZDVAJANJA ZA VISOKO
OBRAZOVANJE IZ JAVNOG I PRIVATNOG OBRAZOVANJE IZ JAVNOG I PRIVATNOG
SEKTORA SEKTORA
MJERA 4.2.1. Postupno povedavati proračunska MJERA 4.2.1. Postupno povedavati proračunska
izdvajanja za visoko obrazovanje do postizanja izdvajanja za visoko obrazovanje do postizanja
medijana EU-a. medijana EU-a.
MJERA 4.2.2. Razraditi i implementirati sustav MJERA 4.2.2. Razraditi i implementirati sustav

39
poreznih olakšica za gospodarske subjekte i poreznih olakšica za gospodarske subjekte i
privatne osobe koji investiraju u visoko privatne osobe koji investiraju u visoko
obrazovanje. obrazovanje.
MJERA 4.2.3. Razraditi sustav alociranja dijela MJERA 4.2.3. Razraditi sustav alociranja dijela
sredstava uprihođenih prodajom državne sredstava uprihođenih prodajom državne
imovine i/ili ostvarenih putem državnih koncesija imovine i/ili ostvarenih putem državnih koncesija
u visoko obrazovanje. u visoko obrazovanje.
MJERA 4.2.4. Formirati sektorske interesne MJERA 4.2.4. Formirati sektorske interesne
mreže. U interesne mreže potrebno je uključiti mreže. U interesne mreže potrebno je uključiti
visoka učilišta, poslodavce, državna tijela i druge visoka učilišta, poslodavce, državna tijela i druge
zainteresirane dionike. zainteresirane dionike.

5.CILJ: OSIGURATI ZADOVOLJAVAJUDE 5.CILJ: OSIGURATI ZADOVOLJAVAJUDE
PROSTORNE I INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSE PROSTORNE I INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSE
RESURSE VISOKIH UČILIŠTA RESURSE VISOKIH UČILIŠTA
5.1. OSIGURATI PRIMJERENE PROSTORNE 5.1. OSIGURATI PRIMJERENE PROSTORNE
STANDARDE I OPREMLJENOST STANDARDE I OPREMLJENOST
MJERA 5.1.1. Provesti detaljnu analizu postojedih MJERA 5.1.1. Provesti detaljnu analizu postojedih
prostornih kapaciteta visokih učilišta i utvrditi prostornih kapaciteta visokih učilišta i utvrditi
nacionalne prioritete ulaganja s realnim nacionalne prioritete ulaganja s realnim
vremenskim planovima. U ovu mjeru treba vremenskim planovima. U ovu mjeru treba
uključiti i postojede podatke kojima raspolaže uključiti i postojede podatke kojima raspolaže
MZOS te prikupiti dodatne podatke koji MZO te prikupiti dodatne podatke koji
omoguduju informirano donošenje nacionalnih omoguduju informirano donošenje nacionalnih
prioriteta. prioriteta.
MJERA 5.1.2. Izgraditi nove i obnoviti postojede MJERA 5.1.2. Izgraditi nove i obnoviti postojede
kapacitete visokih učilišta. Nacionalni prioriteti kapacitete visokih učilišta. Nacionalni prioriteti
trebaju uzeti u obzir i ved započete projekte trebaju uzeti u obzir i ved započete projekte
unapređenja prostornih kapaciteta. unaprjeđenja prostornih kapaciteta.
5.2. UNAPRIJEDITI INFORMACIJSKO- 5.2. UNAPRIJEDITI INFORMACIJSKO-
KOMUNIKACIJSKU INFRASTRUKTURU KOMUNIKACIJSKU INFRASTRUKTURU
MJERA 5.2.1. Izraditi plan razvoja informacijsko- MJERA 5.2.1. Izraditi plan razvoja informacijsko-
komunikacijske infrastrukture za razdoblje do komunikacijske infrastrukture za razdoblje do
2020. godine. 2020.
MJERA 5.2.2. Nadograditi i proširiti MJERA 5.2.2. Nadograditi i proširiti
informacijsko-komunikacijsku infrastrukturu. informacijsko-komunikacijsku infrastrukturu.
MJERA 5.2.3. Nadograditi i povezati postojede MJERA 5.2.3. Nadograditi i povezati postojede
informacijske sustave iz domene visokog informacijske sustave iz domene visokog
obrazovanja, te ih povezati sa sustavima iz obrazovanja, te ih povezati sa sustavima iz
domene znanosti i cjeloživotnog obrazovanja, na domene znanosti i cjeloživotnog obrazovanja, na
način da osiguravaju cjelovite i kvalitetne način da osiguravaju cjelovite i kvalitetne
informacije potrebne za donošenje odluka informacije potrebne za donošenje odluka
vezanih uz sustav visokog obrazovanja i znanosti. vezanih uz sustav visokog obrazovanja i znanosti.
MJERA 5.2.4. Izraditi paket programskih alata za MJERA 5.2.4. Izraditi paket programskih alata za
upravljanje visokim učilištima. upravljanje visokim učilištima.
MJERA 5.2.5. Definirati modele i izgraditi sustave MJERA 5.2.5. Definirati modele i izgraditi sustave
za izradu i uporabu otvorenih obrazovnih za izradu i uporabu otvorenih obrazovnih
sadržaja, uključujudi nastavnu literaturu i druge sadržaja, uključujudi nastavnu literaturu i druge

40
nastavne sadržaje u otvorenom pristupu. nastavne sadržaje u otvorenom pristupu.

6.CILJ: UNAPRIJEDITI STUDENTSKI STANDARD 6.CILJ: UNAPRIJEDITI STUDENTSKI STANDARD
UZ POSEBNU SKRB ZA SOCIJALNU DIMENZIJU UZ POSEBNU SKRB ZA SOCIJALNU DIMENZIJU
STUDIRANJA STUDIRANJA
6.1. REFORMIRATI SUSTAV STUDENTSKOG 6.1. REFORMIRATI SUSTAV STUDENTSKOG
STANDARDA U CILJU VEDE PRAVEDNOSTI STANDARDA U CILJU VEDE PRAVEDNOSTI
MJERA 6.1.1. Na temelju komparativne analize MJERA 6.1.1. Na temelju komparativne analize
sustava studentskog standarda u Hrvatskoj i sustava studentskog standarda u Hrvatskoj i
europskih sustava izraditi projekt reforme europskih sustava izraditi projekt reforme
sustava. sustava.
MJERA 6.1.2. Uspostaviti nov nacionalni sustav MJERA 6.1.2. Uspostaviti nov nacionalni sustav
financijske potpore koji bi u vedoj mjeri bio financijske potpore koji bi u vedoj mjeri bio
temeljen na izravnoj potpori studentima putem temeljen na izravnoj potpori studentima putem
stipendija kao osnovnog oblika potpore i stipendija kao osnovnog oblika potpore i
subvencioniranih studentskih kredita kao subvencioniranih studentskih kredita kao
dopunskog oblika te koji bi bio dostupan svim dopunskog oblika te koji bi bio dostupan svim
studentima uključujudi i studente s djelomičnim studentima uključujudi i studente s djelomičnim
opteredenjem. Sustav financijske potpore treba opteredenjem.
temeljiti na kriteriju potrebe (npr.
socioekonomskog statusa ili drugih kriterija za *daljnji dio mjere razložen je u napomeni
ranjive skupine) te na temelju tog kriterija
utvrditi visinu i vrstu potpore. Smanjiti neizravne
potpore u obliku subvencionirane prehrane te
povedati neizravne potpore za studentski
smještaj kroz izgradnju i obnovu studentskih
domova.
6.2. IZRADITI PROGRAM UNAPREĐENJA 6.2. IZRADITI PROGRAM UNAPREĐENJA
SOCIJALNE DIMENZIJE UZ ANALIZU PRISTUPA I SOCIJALNE DIMENZIJE UZ ANALIZU PRISTUPA I
USPJEHA PODZASTUPLJENIH SKUPINA U USPJEHA PODZASTUPLJENIH SKUPINA U
VISOKOM OBRAZOVANJU VISOKOM OBRAZOVANJU
MJERA 6.2.1. U skladu s praksom u drugim MJERA 6.2.1. U skladu s praksom u drugim
europskim zemljama ustanoviti međusektorsku europskim zemljama ustanoviti međusektorsku
Nacionalnu skupinu za unapređenje socijalne Nacionalnu skupinu za unapređenje socijalne
dimenzije visokog obrazovanja. Skupina treba dimenzije visokog obrazovanja. Skupina treba
djelovati kao savjetodavno tijelo Vlade RH, djelovati kao savjetodavno tijelo Vlade RH, MZO-
MZOS-a, Rektorskog zbora i Vijeda veleučilišta i a, Rektorskog zbora i Vijeda veleučilišta i visokih
visokih škola. škola.
MJERA 6.2.2. Identificirati podzastupljene i MJERA 6.2.2. Identificirati podzastupljene i
ranjive skupine u visokom obrazovanju i utvrditi ranjive skupine u visokom obrazovanju i utvrditi
čimbenike koji pridonose slabijem uključivanju čimbenike koji pridonose slabijem uključivanju
studenata iz tih skupina. studenata iz tih skupina.
MJERA 6.2.3. Izraditi i implementirati nacionalni MJERA 6.2.3. Izraditi i implementirati nacionalni
akcijski plan za unapređenje socijalne dimenzije akcijski plan za unapređenje socijalne dimenzije
visokog obrazovanja, vodedi računa o potrebi visokog obrazovanja, vodedi računa o potrebi
koordiniranih mjera na svim razinama sustava koordiniranih mjera na svim razinama sustava
obrazovanja. Razraditi i pokrenuti sustav obrazovanja. Razraditi i pokrenuti sustav
nacionalnog programa stipendiranja nacionalnog programa stipendiranja
podzastupljenih ili ranjivih skupina studenata. podzastupljenih ili ranjivih skupina studenata.

41
MJERA 6.2.4. Razviti integrirani sustav pradenja MJERA 6.2.4. Razviti integrirani sustav pradenja
upisa, dinamike i uspješnosti završavanja studija upisa, dinamike i uspješnosti završavanja studija
za studente iz podzastupljenih i ranjivih skupina. za studente iz podzastupljenih i ranjivih skupina.
6.3. PROŠIRITI SMJEŠTAJNE MOGUDNOSTI ZA 6.3. PROŠIRITI SMJEŠTAJNE MOGUDNOSTI ZA
STUDENTE, IZGRADITI NOVE I OBNOVITI STUDENTE, IZGRADITI NOVE I OBNOVITI
POSTOJEDE KAPACITETE POSTOJEDE KAPACITETE
MJERA 6.3.1. Razraditi i provesti plan izgradnje MJERA 6.3.1. Razraditi i provesti plan izgradnje
novih i obnove postojedih smještajnih kapaciteta novih i obnove postojedih smještajnih kapaciteta
u studentskim domovima. Posebno treba voditi u studentskim domovima.
računa da se pri planiranju i izgradnji nove
infrastrukture visokih učilišta u okviru nastajudih *daljnji dio mjere razložen je u napomeni
kampusa planiraju i izgrade i smještajni kapaciteti
za studente.
6.4. OSIGURATI MINIMALNE STANDARDE 6.4. OSIGURATI MINIMALNE STANDARDE
PRISTUPAČNOSTI VISOKIH UČILIŠTA STUDENTIMA PRISTUPAČNOSTI VISOKIH UČILIŠTA STUDENTIMA
S INVALIDNOŠDU S INVALIDNOŠDU
MJERA 6.4.1. Osigurati nacionalni sustav MJERA 6.4.1. Osigurati nacionalni sustav
financiranja za postizanje vede razine financiranja za postizanje vede razine
pristupačnosti studenata s invalidnošdu. pristupačnosti studentima s invalidnošdu.
MJERA 6.4.2. Prijavne i upisne procedure na MJERA 6.4.2. Prijavne i upisne procedure na
visokim učilištima prilagoditi osobama s visokim učilištima prilagoditi osobama s
invalidnošdu. Sve potrebne informacije o upisu invalidnošdu. Sve potrebne informacije o upisu
na visoka učilišta trebaju biti jednako dostupne na visoka učilišta trebaju biti jednako dostupne
osobama s invalidnošdu. osobama s invalidnošdu.
MJERA 6.4.3. Izvođenje nastave i provjeru MJERA 6.4.3. Izvođenje nastave i provjeru znanja,
znanja, vještina i sposobnosti prilagoditi vještina i sposobnosti prilagoditi studentima s
studentima s invalidnošdu i omoguditi im da na invalidnošdu i omoguditi im da na pravedan način
pravedan način dokažu postizanje definiranih dokažu postizanje definiranih ishoda učenja. U
ishoda učenja. U tom smislu provesti edukaciju tom smislu provesti edukaciju nastavnika.
nastavnika.
MJERA 6.4.4. Osigurati pomodnu tehnologiju i MJERA 6.4.4. Osigurati pomodnu tehnologiju i
asistente u nastavi za studente s invalidnošdu. asistente u nastavi za studente s invalidnošdu.
MJERA 6.4.5. Osigurati rad institucionalnih službi MJERA 6.4.5. Osigurati rad institucionalnih službi
i stručnih tijela za potporu studentima s i stručnih tijela za potporu studentima s
invalidnošdu. invalidnošdu.
MJERA 6.4.6. Osiguravanjem prostorne MJERA 6.4.6. Osiguravanjem prostorne
pristupačnosti i primjenom univerzalnog dizajna pristupačnosti i primjenom univerzalnog dizajna
omoguditi svim studentima, uključujudi i omoguditi svim studentima, uključujudi i
studente s invalidnošdu, dostupnost svih resursa studente s invalidnošdu, dostupnost svih resursa
namijenjenih studentima. namijenjenih studentima.
MJERA 6.4.7. Osigurati prilagođeni prijevoz MJERA 6.4.7. Osigurati prilagođeni prijevoz
studentima s invalidnošdu. Institucionalne službe studentima s invalidnošdu. Institucionalne službe
potpore za studente s invalidnošdu pri visokim potpore za studente s invalidnošdu pri visokim
učilištima svake akademske godine trebaju učilištima svake akademske godine trebaju
iskazivati potrebe studenata za prilagođenim iskazivati potrebe studenata za prilagođenim
prijevozom. prijevozom.
MJERA 6.4.8. Sustavno prikupljati podatke o MJERA 6.4.8. Sustavno prikupljati podatke o
studentima s invalidnošdu koji ostvaruju prava i studentima s invalidnošdu koji ostvaruju prava i
koriste se oblicima potpore u sustavu visokog koriste se oblicima potpore u sustavu visokog
obrazovanja u cilju pradenja tijeka studija i obrazovanja u cilju pradenja tijeka studija i

42
unapređenja potpore studentima s invalidnošdu. unapređenja potpore studentima s invalidnošdu.
6.5. POTICATI SADRŽAJE I PROGRAME KOJI 6.5. POTICATI SADRŽAJE I PROGRAME KOJI
OBOGADUJU KULTURNI, SPORTSKI I DRUŠTVENI OBOGADUJU KULTURNI, SPORTSKI I DRUŠTVENI
ŽIVOT STUDENATA ŽIVOT STUDENATA
MJERA 6.5.1. Razraditi i provesti plan izgradnje MJERA 6.5.1. Razraditi i provesti plan izgradnje
novih i obnove postojedih sadržaja za potrebe novih i obnove postojedih sadržaja za potrebe
kulturnog, sportskog i društvenog života kulturnog, sportskog i društvenog života.
studenata.

7.CILJ: INTERNACIONALIZIRATI VISOKO 7.CILJ: INTERNACIONALIZIRATI VISOKO
OBRAZOVANJE I JAČE GA INTEGRIRATI U OBRAZOVANJE I JAČE GA INTEGRIRATI U
EUROPSKI I SVJETSKI VISOKOOBRAZOVNI EUROPSKI I SVJETSKI VISOKOOBRAZOVNI
PROSTOR PROSTOR
7.1. POVEDATI DOLAZNU I ODLAZNU MOBILNOST 7.1. POVEDATI DOLAZNU I ODLAZNU MOBILNOST
STUDENATA I NASTAVNIKA STUDENATA I NASTAVNIKA
MJERA 7.1.1. Povedati izdvajanja za mobilnost MJERA 7.1.1. Povedati izdvajanja za mobilnost
studenata i nastavnika da bi se do 2020. studenata i nastavnika da bi se do 2020.
osigurala odlazna mobilnost studenata od 10% i osigurala odlazna mobilnost studenata od 10 % i
dolazna mobilnost od 5%, što uključuje i dolazna mobilnost od 5 %, što uključuje i
semestralnu mobilnost i mobilnost za stjecanje semestralnu mobilnost i mobilnost za stjecanje
cjelovite kvalifikacije. Izraditi plan povedavanja cjelovite kvalifikacije. Izraditi plan povedavanja
izdvajanja za mobilnost. Ukupno povedanje izdvajanja za mobilnost.
sredstava za programe mobilnosti trebalo bi rasti
po prosječnoj stopi od 17% do 2020. godine. *daljnji dio mjere razložen je u napomeni
Sredstva za mobilnost nastavnika i studenata
potrebno je ugraditi u programske ugovore za
ESF − operativni program za učinkovite ljudske
potencijale 2014. – 2020, te potaknuti visoka
učilišta na prijavu na natječaje programa
Erasmus+ koji predviđaju ovu aktivnost.
MJERA 7.1.2. Ukloniti interne prepreke MJERA 7.1.2. Ukloniti interne prepreke
mobilnosti na visokim učilištima. Potrebno je mobilnosti na visokim učilištima. Potrebno je
ukloniti prepreke mobilnosti na samim visokim ukloniti prepreke mobilnosti na samim visokim
učilištima vezanim uz priznavanje ECTS bodova učilištima vezanim uz priznavanje ECTS bodova
ostvarenih putem mobilnosti i na primjeren način ostvarenih putem mobilnosti i na primjeren način
organizirati sustav poticanja studenata na organizirati sustav poticanja studenata na
mobilnost. mobilnost.
MJERA 7.1.3. Uvesti obvezu međunarodnog MJERA 7.1.3. Uvesti obvezu međunarodnog
usavršavanja nastavnika kao kriterij za izbor u usavršavanja nastavnika kao kriterij za izbor u
znanstveno-nastavna zvanja. znanstveno-nastavna zvanja.
MJERA 7.1.4. Osigurati sustav stipendija za strane MJERA 7.1.4. Osigurati sustav stipendija za strane
polaznike doktorskih škola hrvatskih visokih polaznike doktorskih škola hrvatskih visokih
učilišta. Osigurati financijske potpore za strance, učilišta. Osigurati financijske potpore za strance,
polaznike hrvatskih doktorskih škola za razdoblje polaznike hrvatskih doktorskih škola za razdoblje
od 3 do 4 godine. Financijsku potporu potrebno od 3 do 4 godine.
je uključiti u programske ugovore i ESF −
Operativni program za učinkovite ljudske *daljnji dio mjere razložen je u napomeni
potencijale, a vezati uz znanstvene projekte.
MJERA 7.1.5. Osigurati sustav stipendija za MJERA 7.1.5. Osigurati sustav stipendija za

43
hrvatske polaznike inozemnih doktorskih škola. hrvatske polaznike inozemnih doktorskih škola.
Osigurati financijske potpore za znanstvene Osigurati financijske potpore za znanstvene
novake s hrvatskih visokih učilišta, polaznike novake s hrvatskih visokih učilišta, polaznike
doktorskih škola na eminentnim europskim i doktorskih škola na eminentnim europskim i
svjetskim sveučilištima za razdoblje od 3 do 4 svjetskim sveučilištima za razdoblje od 3 do 4
godine. Financijsku potporu potrebno je uključiti godine.
u programske ugovore i ESF − Operativni
program za učinkovite ljudske potencijale, a *daljnji dio mjere razložen je u napomeni
vezati uza znanstvene projekte uz obvezu
povratka znanstvenog novaka u Hrvatsku nakon
završetka doktorske škole.
MJERA 7.1.6. Osigurati sustav jednogodišnjih MJERA 7.1.6. Osigurati sustav jednogodišnjih
stipendija za strane znanstvenike na hrvatskim stipendija za strane znanstvenike na hrvatskim
visokim učilištima. Stipendije je potrebno visokim učilištima. Stipendije je potrebno
uključiti u programske ugovore, a vezati uz uključiti u programske ugovore, a vezati uz
znanstvene projekte. Visoka učilišta treba znanstvene projekte. Visoka učilišta treba
potaknuti na prijavu na natječaje programa EU potaknuti na prijavu na natječaje programa EU
‘Obzor 2020.« koji predviđaju ovu aktivnost. „Obzor 2020.” koji predviđaju ovu aktivnost.
MJERA 7.1.7. Osnažiti kapacitete ureda za MJERA 7.1.7. Osnažiti kapacitete ureda za
međunarodnu suradnju visokih učilišta. međunarodnu suradnju visokih učilišta.
7.2. POTICATI UVOĐENJE NASTAVE NA STRANIM 7.2. POTICATI UVOĐENJE NASTAVE NA STRANIM
JEZICIMA JEZICIMA
MJERA 7.2.1. Osigurati financijsku potporu MJERA 7.2.1. Osigurati financijsku potporu
nastavi koja se izvodi na stranom jeziku. nastavi koja se izvodi na stranom jeziku.
Postupno uvoditi kolegije/module, a zatim i Postupno uvoditi kolegije/module, a zatim i
doktorske i diplomske studije na stranom doktorske i diplomske studije na stranom
(engleskom ili drugom) jeziku. Razraditi i (engleskom ili drugom) jeziku. Razraditi i
osigurati sustav financijske potpore za izvođenje osigurati sustav financijske potpore za izvođenje
nastave na stranom jeziku. Financijsku potporu nastave na stranom jeziku.
potrebno je uključiti u programske ugovore i ESF
− Operativni program za učinkovite ljudske *daljnji dio mjere razložen je u napomeni
potencijale te potaknuti visoka učilišta na prijavu
na natječaje programa Erasmus+ koji predviđaju
ovu aktivnost.
7.3. POTICATI FORMIRANJE ZDRUŽENIH STUDIJA 7.3. POTICATI FORMIRANJE ZDRUŽENIH STUDIJA
S EMINENTNIM EUROPSKIM I SVJETSKIM S EMINENTNIM EUROPSKIM I SVJETSKIM
VISOKIM UČILIŠTIMA VISOKIM UČILIŠTIMA
MJERA 7.3.1. Izraditi plan uključivanja u združene MJERA 7.3.1. Izraditi plan uključivanja u združene
studije na svim razinama. Identificirati strateške studije na svim razinama. Identificirati strateške
partnere visokih učilišta i provesti pregovore o partnere visokih učilišta i provesti pregovore o
formiranju združenih studija. Usvojiti mehanizme formiranju združenih studija. Usvojiti mehanizme
akreditacije studijskih programa za združene akreditacije studijskih programa za združene
studije. Usvojiti sustav internih pravila visokih studije. Usvojiti sustav internih pravila visokih
učilišta za uključivanje u združene studije. učilišta za uključivanje u združene studije.
MJERA 7.3.2. Uspostaviti sustav poticanja MJERA 7.3.2. Uspostaviti sustav poticanja
uključivanja hrvatskih visokih učilišta u združene uključivanja hrvatskih visokih učilišta u združene
studije. Osigurati dodatne financijske potpore za studije. Osigurati dodatne financijske potpore za
mobilnost studenata i nastavnika (izvan mobilnost studenata i nastavnika (izvan
programa ERASMUS+), ponajprije kroz ESF − programa ERASMUS+), ponajprije kroz ESF −
Operativni program za učinkovite ljudske Operativni program za učinkovite ljudske

44
potencijale i uključiti ih u programske ugovore. potencijale i uključiti ih u programske ugovore.
MJERA 7.3.3. Izraditi studijske programe u MJERA 7.3.3. Izraditi studijske programe u
suradnji sa stranim partnerima u združenim suradnji sa stranim partnerima u združenim
studijima. Započeti izvođenje programa studijima. Započeti izvođenje programa
združenih studija. združenih studija.
7.4. POVEDATI BROJ INOZEMNOG AKADEMSKOG 7.4. POVEDATI BROJ INOZEMNOG AKADEMSKOG
OSOBLJA NA VISOKIM UČILIŠTIMA OSOBLJA NA VISOKIM UČILIŠTIMA
MJERA 7.4.1. Izraditi strategiju zapošljavanja MJERA 7.4.1. Izraditi strategiju zapošljavanja
stranih nastavnika na pojedinim visokim stranih nastavnika na pojedinim visokim
učilištima. Plan kadrova potrebno je ažurirati učilištima. Plan kadrova potrebno je ažurirati
svake godine. U planu kadra potrebno je za svake godine. U planu kadra potrebno je za svako
svako visoko učilište postaviti realan postotak visoko učilište postaviti realan postotak stranih
stranih nastavnika koji bi se postigao do 2025. i nastavnika koji bi se postigao do 2025. i približnu
približnu dinamiku njegove realizacije uz dinamiku njegove realizacije uz identifikaciju
identifikaciju radnih mjesta za koja bi se radnih mjesta za koja bi se predvidjeli strani
predvidjeli strani nastavnici. nastavnici.

8.CILJ: OSIGURATI PRIMJERENU VAŽNOST 8.CILJ: OSIGURATI PRIMJERENU VAŽNOST
KULTURE KVALITETE I NAČELA ODGOVORNOSTI KULTURE KVALITETE I NAČELA ODGOVORNOSTI
U VISOKOM OBRAZOVANJU U VISOKOM OBRAZOVANJU
8.1. POTICATI AUTONOMIJU INSTITUCIJA 8.1. POTICATI AUTONOMIJU INSTITUCIJA
VISOKOG OBRAZOVANJA U NJIHOVU VISOKOG OBRAZOVANJA U NJIHOVU
PROFILIRANJU I RAZVOJU KULTURE KVALITETE UZ PROFILIRANJU I RAZVOJU KULTURE KVALITETE UZ
PREUZIMANJE ODGOVORNOSTI VEZANE UZ PREUZIMANJE ODGOVORNOSTI VEZANE UZ
PITANJA OSIGURAVANJA KVALITETE I PITANJA OSIGURAVANJA KVALITETE I
POSTIZANJA STRATEŠKIH CILJEVA INSTITUCIJE POSTIZANJA STRATEŠKIH CILJEVA INSTITUCIJE
MJERA 8.1.1. Osmisliti i provesti projekt(e) i MJERA 8.1.1. Osmisliti i provesti projekt(e) i
promotivne aktivnosti u svrhu podizanja svijesti o promotivne aktivnosti u svrhu podizanja svijesti o
kulturi kvalitete i stavljanja naglaska na kulturi kvalitete i stavljanja naglaska na
akademske vrijednosti i usklađenost postupaka akademske vrijednosti i usklađenost postupaka
osiguravanja kvalitete sa strateškim ciljevima. osiguravanja kvalitete sa strateškim ciljevima.
8.2. RAZVITI CJELOKUPNO PROGRAMSKO 8.2. RAZVITI CJELOKUPNO PROGRAMSKO
FINANCIRANJE KOJE UZIMA U OBZIR FINANCIRANJE KOJE UZIMA U OBZIR
NACIONALNE PRIORITETE TE IH POVEZUJE S NACIONALNE PRIORITETE TE IH POVEZUJE S
OSIGURAVANJEM KVALITETE I OSTVARIVANJEM OSIGURAVANJEM KVALITETE I OSTVARIVANJEM
STRATEŠKIH CILJEVA INSTITUCIJE VISOKOG STRATEŠKIH CILJEVA INSTITUCIJE VISOKOG
OBRAZOVANJA OBRAZOVANJA
MJERA 8.2.1. Uvesti programsko financiranje MJERA 8.2.1. Uvesti programsko financiranje
visokih učilišta. visokih učilišta.
MJERA 8.2.2. Sustavno pratiti provedbe MJERA 8.2.2. Sustavno pratiti provedbe
programskih ugovora. programskih ugovora.
8.3. DOPUNITI POSTOJEDI NORMATIVNI OKVIR 8.3. DOPUNITI POSTOJEDI NORMATIVNI OKVIR
MJERA 8.3.1. Ujednačiti minimalne inicijalne MJERA 8.3.1. Ujednačiti minimalne inicijalne
kriterije za sve institucije visokog obrazovanja, kriterije za sve institucije visokog obrazovanja,
odnosno znanosti bez obzira na to radi li se odnosno znanosti bez obzira na to radi li se
sveučilištima, veleučilištima i visokim školama, sveučilištima, veleučilištima i visokim školama,
odnosno javnim ili privatnim znanstvenim odnosno javnim ili privatnim znanstvenim
institucijama. Pritom voditi računa da se pri institucijama. Pritom voditi računa da se pri

45
donošenju kriterija udjela sudjelovanja stalno donošenju kriterija udjela sudjelovanja stalno
zaposlenih nastavnika u nastavi uzima u obzir zaposlenih nastavnika u nastavi uzima u obzir
specifičnost stručnih studija. Izmjene regulirati specifičnost stručnih studija.
pravilnikom koji treba propisati i dodatne
specifične minimalne kriterije koji de uzimati u *daljnji dio mjere razložen je u napomeni
obzir vrstu programa odnosno istraživanja koje
institucija izvodi (preddiplomski, diplomski,
integrirani preddiplomski i diplomski studijski
programi, sveučilišni ili stručni, temeljna,
primijenjena istraživanja i sl.).
MJERA 8.3.2. Razraditi postupak akreditacije MJERA 8.3.2. Razraditi postupak akreditacije
zajedničkih i združenih studijskih programa. zajedničkih i združenih studijskih programa.
8.4. RACIONALIZIRATI POSTUPKE VREDNOVANJA 8.4. RACIONALIZIRATI POSTUPKE VREDNOVANJA
MJERA 8.4.1. Izraditi skupne analize provedenih MJERA 8.4.1. Izraditi skupne analize provedenih
reakreditacijskih postupaka visokoškolskih reakreditacijskih postupaka visokoškolskih
institucija i postupaka vanjskog vrednovanja institucija i postupaka vanjskog vrednovanja
sustava osiguravanja kvalitete te izraditi sustava osiguravanja kvalitete te izraditi
racionalni plan za drugi ciklus vrednovanja racionalni plan za drugi ciklus vrednovanja
institucija koji je utemeljen na rezultatima institucija koji je utemeljen na rezultatima
prethodnog. prethodnog.
MJERA 8.4.2. Kontinuirano pratiti institucije u MJERA 8.4.2. Kontinuirano pratiti institucije u
razdoblju između dvaju vrednovanja, odnosno razdoblju između dvaju vrednovanja, odnosno
nakon inicijalne akreditacije. nakon inicijalne akreditacije.
8.5. POVEZATI POSTOJEDE INFORMACIJSKE 8.5. POVEZATI POSTOJEDE INFORMACIJSKE
SUSTAVE U VISOKOM OBRAZOVANJU I ZNANOSTI SUSTAVE U VISOKOM OBRAZOVANJU I ZNANOSTI
KAKO BI BILI INTEROPERABILNI I SLUŽILI KAKO BI BILI INTEROPERABILNI I SLUŽILI
PRIKUPLJANJU I ANALIZI PODATAKA TE KAO PRIKUPLJANJU I ANALIZI PODATAKA TE KAO
PODLOGA ZA INFORMIRANE ODLUKE PODLOGA ZA INFORMIRANE ODLUKE
MJERA 8.5.1. Nadograditi i povezati postojede MJERA 8.5.1. Nadograditi i povezati postojede
informacijske sustave za područje znanosti i informacijske sustave za područje znanosti i
visokog obrazovanja u jedinstveni sustav. visokog obrazovanja u jedinstveni sustav.

Izbačeno mjera iz Strategije: 2

Mjere iz Strategije modificirane u AP-u: 5

Dio mjere djelomično prebačen u aktivnosti AP-a: 1

46
Obrazovanje odraslih - mjere
STRATEGIJA AKCIJSKI PLAN (AP)
1.CILJ: OSIGURATI PREDUVJETE ZA POVEDANJE 1.CILJ: POVEDATI DOSTUPNOST STRUKOVNIH
UKLJUČENOSTI ODRASLIH U PROCESE KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE I
CJELOŽIVOTNOG UČENJA I OBRAZOVANJA PREKVALIFIKACIJE ODRASLIM OSOBAMA S
CILJEM OSIGURAVANJA ZAPOŠLJIVOSTI
MJERA 1.1.1. Uvesti nove standarde zanimanja i MJERA 1.1.1. Poticati uključivanje odraslih osoba
kvalifikacija te poticati razvoj i provođenje u programe kvalifikacije i prekvalifikacije s ciljem
relevantnih i novih akreditiranih programa za osiguravanja zapošljivosti.
područja od strateškog interesa za razvoj RH.
MJERA 1.1.2. Kontinuirano evaluirati i definirati MJERA 1.1.2. Unaprjeđivati standarde zanimanja
standarde zanimanja i kvalifikacija i prilagođavati i standarde kvalifikacija i prilagođavati ih
ih društvenim, gospodarskim, kulturnim i društvenim, gospodarskim, kulturnim,
umjetničkim potrebama pojedinaca i zajednice. umjetničkim, informacijsko-komunikacijskim
potrebama pojedinaca i društva.
MJERA 1.1.3. Definirati sustav cjeloživotnog MJERA 1.1.3. Provoditi trajni profesionalni razvoj
profesionalnog razvoja i licenciranja andragoških nositelja programa obrazovanja odraslih.
djelatnika.
Razviti standarde kvalifikacija za andragoške
djelatnike.
MJERA 1.1.4. Definirati i provoditi programe za MJERA 1.1.4. Osigurati optimalne standarde za
psihološko, didaktičko-metodičko, andragoško i kvalitetno provođenje strukovnih kurikuluma i
stručno dodatno cjeloživotno obrazovanje, visokoškolskih studijskih programa.
osposobljavanje postojedih i bududih odgojitelja,
učitelja, nastavnika i stručnih suradnika
(savjetnika, mentora i trenera).
MJERA 1.1.5. Uspostaviti projekt koji bi MJERA 1.1.5. Uspostaviti sustav vrednovanja i
definirao procese i sustav za vrednovanje priznavanja ili utvrđivanje prethodno neformalno
prethodno neformalno i informalno stečenih i informalno stečenih znanja, vještina i
znanja i vještina u obrazovanju odraslih. sposobnosti u obrazovanju odraslih. Poticati
primjenu vrednovanja prethodno stečenih
Poticati primjenu vrednovanja prethodno
znanja, vještina i sposobnosti u obrazovanju
stečenih znanja i vještina u obrazovanju odraslih.
odraslih.
MJERA 1.1.6. Analizirati resurse postojedih MJERA 1.1.6. U suradnji gospodarstva,
laboratorija, radionica i edukacijskih središta za regionalne i lokalne samouprave te obrazovnih
izabrane skupine ili vrste programa. ustanova pokretati osnivanje i razvoj regionalnih
i nacionalnih centara kompetentnosti i njihovih
U suradnji gospodarstva, regionalne i lokalne mreža.
samouprave te obrazovnih ustanova
projektnim financiranjem pokretati osnivanje i
razvoj regionalnih i nacionalnih centara
kompetentnosti i njihovih mreža, koristedi se
isključivo postojedim prostornim
kapacitetima.
Centri trebaju biti mjesta za stjecanje praktičnih
iskustava, verificiranje i certificiranje znanja,
vještina i kompetencija nastavnika, mentora,
trenera i polaznika obrazovanja i strukovnog
osposobljavanja i usavršavanja.

47
Definirati uvjete suradnje centara i korištenja
resursa kao i procese izvođenja programa za
različite korisnike.
MJERA 1.1.7. Razraditi uvjete i kriterije MJERA 1.1.7. Razraditi uvjete i kriterije
uključivanja te modele financijskih poticaja i uključivanja radno neaktivnih visokoobrazovanih
olakšica za djelomično zapošljavanje radno i/ili profesionalno iskusnih građana – kao
neaktivnih visokoobrazovanih i/ili profesionalno nastavnika, mentora ili predavača u ustanovama
iskusnih građana - kao nastavnika, mentora ili za obrazovanje odraslih.
trenera u ustanovama za obrazovanje odraslih.
Time bi se povedao kapacitet i kompetentnost
poučavateljskih resursa te povedala socijalna
uključenost, osobito starijih građana.

Pratiti učinke uključivanja novih davatelja
usluga.
MJERA 1.1.8. Razvijati i primjenjivati računalne i MJERA 1.1.8. Razvijati i primjenjivati sustave
ekspertne sustave i sadržaje za e-poučavanje obrazovanja na daljinu, računalne sustave i
odraslih. modele e-učenja u području obrazovanja
odraslih. Razvijati i primjenjivati računalne i
Organizirati stvaranje otvorenih obrazovnih ekspertne sustave i sadržaje za e-poučavanje
sadržaja i pomagala s mogudnošdu slobodnog odraslih. Organizirati stvaranje otvorenih
pristupa i poticati korištenje njima. obrazovnih sadržaja i pomagala s mogudnošdu
slobodnog pristupa i poticati korištenje njima.
MJERA 1.2.1. Poticati provođenje programa MJERA 1.2.1. Promovirati i popularizirati
formalnog i neformalnog obrazovanja, koji bi obrazovanja odraslih.
uključivali razvijanje ekonomske i financijske
pismenosti, roditeljskih vještina, građanske,
kulturne, političke i ekološke osviještenosti,
potrošačke i medijske pismenosti te poticanje i
razvijanje kreativnosti, umjetničkog i kulturnog
izražavanja.
MJERA 1.2.2. Izraditi i provoditi prioritetne MJERA 1.2.2. Poticati, razvijati i provoditi
programe formalnog i neformalnog obrazovanja programe obrazovanja odraslih u manjim
za građane bez osnovne obrazovanosti, s nižim naseljima, nerazvijenim i ruralnim područjima.
razinama obrazovanosti, za socijalno
marginalizirane i isključene, za osobe s *slično Mjeri 1.2.4. u Strategiji
invalidnošdu, za starije i osobe trede životne dobi
te useljenike.
MJERA 1.2.3. Motivirati i financijski stimulirati MJERA 1.2.3. Osigurati besplatno osnovno
osobe niže razine obrazovanosti i kvalifikacija, obrazovanje odraslih i stjecanje kvalifikacije
socijalno marginalizirane i isključene, osobe s osobama koje su isključene iz sustava
invalidnošdu, starije i osobe trede životne dobi srednjoškolskog obrazovanja, te mlade osobe bez
mogudnosti zaposlenja na tržištu rada.
te useljenike za sudjelovanje u obrazovanju
odraslih. *slično Mjeri 1.2.5. u Strategiji
Medijski informirati i promicati mogude načine
pristupa obrazovanju za te skupine građana.

*dio označen masnim slovima nalazi se u AP-u
kao aktivnost u Mjeri 1.2.1.

48
MJERA 1.2.4. Financijski poticati, razvijati i
provoditi programe obrazovanja odraslih u
manjim naseljima, nerazvijenim i ruralnim -
područjima. *slično Mjeri 1.2.2. u AP-u
MJERA 1.2.5. Osigurati besplatno osnovno
obrazovanje odraslih. Osobito poticati starije -
građane da završe osnovno obrazovanje.

*slično Mjeri 1.2.3. u AP-u
MJERA 1.2.6. Financijski poticati uključivanje
nezaposlenih osoba u programe formalnog
obrazovanja kojima se stječe osnovna, viša
razina kvalifikacije ili druga kvalifikacija. -
Posebne ciljne skupine jesu: nezaposleni mladi sa
završenim gimnazijskim obrazovanjem,
srednjoškolskim strukovnim ili visokoškolskim
kvalifikacijama koje nisu tražene na tržištu rada.
MJERA 1.3.1. Širiti i unapređivati postojede MJERA 1.3.1. Razvijati nove i specifične procese
manifestacije koje doprinose promociji savjetovanja na svim razinama odgoja i
cjeloživotnog učenja i obrazovanja te uvesti nove obrazovanja te zapošljavanja. Proširiti mjesta i
oblike i načine promocijskih aktivnosti. službe za savjetovanje i profesionalno
usmjeravanje i umrežiti ih. Osnivati središta i
službe za savjetovanje tako da budu regionalno
odgovarajude raspoređene i lako dostupne svim
građanima, posebice mladima.

*Vidi Mjeru 1.3.2. u Strategiji
MJERA 1.3.2. Razvijati nove i specifične MJERA 1.3.2. Omogudavanje mobilnosti u
procese savjetovanja na svim razinama obrazovanju odraslih. Uspostaviti projekte za
odgoja i obrazovanja te zapošljavanja. povedanje unutarnje prostorne mobilnosti u
Proširiti mjesta i službe za savjetovanje i obrazovanju odraslih.
profesionalno usmjeravanje i umrežiti ih.
Osnivati središta i službe za savjetovanje tako da *Vidi Mjeru 1.3.4. u Strategiji
budu regionalno odgovarajude raspoređene i
lako dostupne svim građanima, posebice
mladima.

*Vidi Mjeru 1.3.1. u AP-u
MJERA 1.3.3. Poboljšati strukturu, ažurnost i
korisničke mogudnosti postojedega
Andragoškog upisnika podataka (AZUP) u
Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje
odraslih i učiniti ga javno dostupnim. Razviti
integralni internetski portal te aplikacije za -
mobilne uređaje za informiranje o
mogudnostima obrazovanja odraslih: programi,
institucije, savjetodavne službe, uvjeti,
financijski poticaji, ishodi i sl.

*dio označen PLAVIM masnim slovima nalazi se

49
u AP-u kao aktivnost u Mjeri 3.2.1.

*dio označen CRNIM masnim slovima nalazi se u
AP-u kao aktivnost u Mjeri 1.3.1.
MJERA 1.3.4. Uspostaviti projekte za povedanje
unutarnje prostorne mobilnosti u obrazovanju
odraslih. Pojačano informirati potencijalne
polaznike o mogudnostima unutarnje i
međunarodne mobilnosti. Različitim financijskim
i drugim poticajima utjecati na povedanje -
mobilnosti sudionika cjeloživotnog učenja i
obrazovanja odraslih, unutar zemlje i na
međunarodnom planu u funkciji stjecanja
specijaliziranih znanja i vještina.

*dio označen masnim slovima nalazi se u AP-u
kao aktivnost u Mjeri 1.3.2.

2.CILJ: UNAPRIJEDITI I PROŠIRITI UČENJE, 2.CILJ: REALIZACIJA DUALNOG OBRAZOVANJA
OBRAZOVANJE, OSPOSOBLJAVANJE I
USAVRŠAVANJE KROZ RAD
MJERA 2.1. Razraditi specifične prioritetne MJERA 2.1. Razraditi specifične programe
programe obrazovanja, osposobljavanja i obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja
usavršavanja za manja i srednja poduzeda, za odraslih za manja i srednja poduzeda te
postojede i potencijalne poduzetnike, pozivima osiguravanje poučavanja i učenja odraslih na
na ponudu programa na temelju dogovorenih radu i uz rad.
kompetencija i ishoda učenja.
Objaviti javni poziv za nadmetanje programa koji
de nuditi definirane kompetencije i ishode
učenja. Akreditirani izvoditelji obrazovnih usluga
trebaju ponuditi programe obrazovanja malim i
srednjim poduzedima.
MJERA 2.2. (veza s mjerom 1.1.6.) Definirati
jednostavnije uvjete i postupke poticanja
suradnje između ustanova za obrazovanje
odraslih i gospodarstvenika te lokalne uprave s
ciljem unapređenja uvjeta u kojima se izvodi
nastava, stručna praksa i vježbe u programima
obrazovanja odraslih.

Predvidjeti poticaje poslodavcima za -
osposobljavanje i poticanje mentora za
prakse.

U tom smislu prilagoditi postojedu zakonsku
regulativu u području radnog zakonodavstva i
Zakona o obrazovanju odraslih da bi se
omogudilo nesmetano i legalno izvođenje
nastave i stručne prakse u obrazovanju odraslih

50
na području cijele Hrvatske.

*dio označen masnim slovima nalazi se u AP-u
kao aktivnost u Mjeri 2.1.

3.CILJ: UPOSTAVITI SUSTAV OSIGURAVANJA 3.CILJ: USPOSTAVITI SUSTAV OSIGURAVANJA
KVALITETE U OBRAZOVANJU ODRASLIH KVALITETE U OBRAZOVANJU ODRASLIH
MJERA 3.1.1. Napraviti analizu ponude programa MJERA 3.1.1. Reakreditirati programe
obrazovanja odraslih i učinkovitosti svih obrazovanja odraslih u skladu s Hrvatskim
sudionika u sustavu stvaranja novih programa te kvalifikacijskim okvirom (HKO) i Nacionalnom
na temelju procjene razina prema HKO-u klasifikacijom zanimanja (NKZ).
propisati nadležnosti agencija u osiguravanju i
razvoju kvalitete programa te razvoju novih
programa obrazovanja i stručnog usavršavanja
odraslih.
MJERA 3.1.2. Izraditi i usvojiti procedure MJERA 3.1.2. Izraditi i usvojiti procedure
nadležnih agencija u osiguravanju kvalitete nadležnih agencija u osiguravanju kvalitete
programa obrazovanja odraslih uvažavajudi programa obrazovanja odraslih uvažavajudi
specifičnosti razina i vrsta obrazovanja. specifičnosti razina i vrsta obrazovanja.
MJERA 3.2.1. Doraditi smjernice i upute za izradu MJERA 3.2.1. Uspostaviti nacionalni informacijski
programa obrazovanja odraslih i odgovarajudih sustav obrazovanja odraslih.
standarda kvalifikacija temeljenih na ishodima
učenja i usklađenih s odgovarajudim standardima *Vidi Mjeru 3.2.4. u Strategiji
zanimanja, sukladno HKO-u i eventualnim
promjenama u propisima.
MJERA 3.2.2. Izraditi unaprijeđene kurikulume i
programe osnovnog i srednjoškolskog
obrazovanja odraslih sa sadržajima prilagođenim
odraslim polaznicima te sažetim na temelju -
procjene potrebnih temeljnih kompetencija i
vremena potrebnog za njihovo stjecanje da bi
polaznici bili u isto vrijeme osposobljeni za izlazak
na tržište rada, ali i za nastavak obrazovanja.
MJERA 3.2.3. Unaprijediti kriterije i provedbu
efikasne savjetodavne pomodi agencija -
obrazovnim ustanovama u procesu akreditacije i
reakreditacije programa obrazovanja odraslih.
MJERA 3.2.4. Uspostaviti nacionalni
informacijski sustav obrazovanja odraslih, koji bi
sadržavao podatke o programima, polaznicima,
andragoškim djelatnicima i financiranju -
akreditiranih programa obrazovanja odraslih te
bio povezan s AZUP-om, Registrom ljudskih
potencijala i Registrom HKO-a.

*vidi Mjeru 3.2.1. u AP-u (samo dio označen
masnim slovima)
MJERA 3.2.5. Prikupljati informacije o

51
zapošljivosti kandidata koji su prošli akreditirane
programe obrazovanja odraslih namijenjene -
tržištu rada te ih koristiti u analizi učinkovitosti
programa i kvalitete rada ustanova.
MJERA 3.3.1. Razraditi smjernice za akreditaciju MJERA 3.3.1. Razraditi smjernice za akreditaciju
unutarnjih sustava osiguravanja kvalitete u unutarnjih sustava osiguravanja kvalitete u
akreditiranim ustanovama obrazovanja odraslih akreditiranim ustanovama obrazovanja odraslih
po uzoru na ESG (European Standards and po uzoru na smjernice u visokom obrazovanju
Guidelines for Quality Assurance) smjernice u European Standards and Guidelines for Quality
visokom obrazovanju. Assurance (ESG) i primjenu ISO standarda.
Uspostaviti sustav unutarnjeg osiguravanja Uspostaviti sustav unutarnjeg osiguravanja
kvalitete u ustanovama obrazovanja odraslih koji kvalitete u ustanovama obrazovanja odraslih koji
su predmet vanjskog vrednovanja nadležnih su predmet vanjskog vrednovanja nadležnih
agencija. agencija.

4.CILJ: POBOLJŠATI ORGANIZIRANOST, 4.CILJ: POBOLJŠATI ORGANIZIRANOST,
FINANCIRANJE I UPRAVLJANJE PROCESIMA FINANCIRANJE I UPRAVLJANJE PROCESIMA
OBRAZOVANJA ODRASLIH OBRAZOVANJA ODRASLIH
MJERA 4.1.1. Definirati postupke analize
pokazatelja provedbe Strategije, odlučivanja,
upravljanja i nadzora.
Utvrditi nadležnosti i odgovornosti
ministarstava, agencija, zavoda za -
zapošljavanje i drugih državnih i lokalnih
institucija.
Ustanoviti odgovarajudu službu u MZOS-u
nadležnu za obrazovanje odraslih.
MJERA 4.1.2. Definirati postupke
koordiniranja državnih i nedržavnih sudionika
u usklađivanju i razvoju sustava obrazovanja
odraslih i uključivanje predstavnika civilnog
društva u rasprave o promjenama zakona i -
podzakonskih akata.
Utvrditi kriterije i postupke definiranja
programa obrazovanja odraslih od prioriteta za
gospodarski i društveni razvoj.
MJERA 4.2.1. Definirati postupke
koordiniranja u financiranju među različitim
nadležnim ministarstvima, državnim i
lokalnim tijelima.
Identificirati programe za financiranje,
-
usmjeravati sredstva iz državnog i lokalnih
proračuna prema kriterijima prioriteta za
zajednicu, koordinirati financiranje i
učinkovito trošenje sredstava.
MJERA 4.2.2. Predložiti pokazatelje MJERA 4.2.2. Predložiti pokazatelje učinkovitosti
učinkovitosti provedbe ciljeva programa provedbe ciljeva programa obrazovanja odraslih
obrazovanja odraslih za potrebe nadzora i za potrebe nadzora i upravljanja financiranjem.
upravljanja financiranjem. Podnositi godišnje izvještaje od strane nadležnih
Podnositi godišnje izvještaje od strane nadležnih državnih i lokalnih tijela te izvoditelja

52
državnih i lokalnih tijela te izvoditelja obrazovanja odraslih, objedinjene i metodološki
obrazovanja odraslih, objedinjene i metodološki uređene prema definiranim pokazateljima.
sređene prema definiranim pokazateljima, koji
trebaju dati uvid u broj polaznika, programe,
provoditelje i utrošena sredstva.
MJERA 4.2.4. Uskladiti i dopuniti propise koji
reguliraju djelatnost obrazovanja odraslih u
dijelu koji se odnosi na financiranje. Definirati -
poreznu politiku vezanu uz oporezivanje dobiti
koja vodi izjednačavanju ustanova za
obrazovanje odraslih bez obzira na osnivača.
MJERA 4.3.1. Predložiti optimalan model MJERA 4.3.1. Predložiti optimalan model
financijskog poticanja pojedinaca i poslodavaca financijskog poticanja pojedinaca i poslodavaca
na temelju analize mogudnosti i opravdanosti na temelju analize mogudnosti i opravdanosti
uvođenja sljededih načina financijskih poticaja i uvođenja različitih načina financijskih poticaja i
olakšica: olakšica. Uvesti optimalan model financijskog
poticanja pojedinaca i poslodavaca, sukladno
— modela osobnih obrazovnih računa i provedenim analizama
vaučera koje (su)financira država ili
lokalna zajednica za obrazovanje
odraslih
— slobodnih dana za zaposlenike koji se
obrazuju
— poreznih olakšica pojedincima za stjecanje
temeljnih kompetencija
— kredita za obrazovanje odraslih, u dogovoru
sa socijalnim partnerima
— osnivanje fonda za osposobljavanje,
usavršavanje i obrazovanje odraslih.

Uvesti optimalan model financijskog poticanja
pojedinaca i poslodavaca, sukladno
provedenim analizama.

*dio označen masnim slovima nalazi se u AP-
u kao aktivnost u Mjeri 4.3.1.

Izbačeno mjera iz Strategije: 16

Dodano novih mjera u AP kojih nema u Strategiji: 5

Mjere iz Strategije modificirane u AP-u: 13

Dio mjere djelomično prebačen u aktivnosti AP-a: 6

53
Znanost i tehnologija - mjere
STRATEGIJA AKCIJSKI PLAN (AP)
1.CILJ: BRZO POKRETANJE PROMJENA U 1.CILJ: BRZO POKRETANJE PROMJENA U
SUSTAVU VISOKOG OBRAZOVANJA I ZNANOSTI SUSTAVU VISOKOG OBRAZOVANJA I ZNANOSTI
MJERA 1.1. U programe svih ministarstava uvesti MJERA 1.1. U programe svih ministarstava uvesti
odgovornost za istraživanje i razvoj te odgovornost za istraživanje i razvoj te
kompetitivno financiranje projekata, uz kompetitivno financiranje projekata, uz
djelotvornu međuresornu koordinaciju kojom de djelotvornu međuresornu koordinaciju kojom de
se postidi učinkovito korištenje svih državnih se postidi učinkovito korištenje svih državnih
izvora financiranja istraživanja i razvoja. izvora financiranja istraživanja i razvoja.
MJERA 1.2. Uspostaviti strateško upravljanje MJERA 1.2. Poticati strateško upravljanje visokim
visokim obrazovanjem i znanošdu i započeti obrazovanjem i znanošdu i započeti strukturne
strukturne promjene u sustavu visokog promjene u sustavu visokog obrazovanja i
obrazovanja i znanosti istraživačkom znanosti istraživačkom preobrazbom javnih
preobrazbom javnih sveučilišta i sveučilišta i restrukturiranjem javnih instituta.
restrukturiranjem javnih instituta.
MJERA 1.3. Unaprijediti prikupljanje, obradu, MJERA 1.3. Unaprijediti prikupljanje, obradu,
interpretaciju i objavu statističkih i drugih interpretaciju i objavu statističkih i drugih
pokazatelja istraživanja, razvoja i inovacija. pokazatelja istraživanja, razvoja i inovacija.

2.CILJ: MEĐUNARODNO KOMPETITIVNA JAVNA 2.CILJ: MEĐUNARODNO KOMPETITIVNA JAVNA
SVEUČILIŠTA I JAVNI ZNANSTVENI INSTITUTI U SVEUČILIŠTA I JAVNI ZNANSTVENI INSTITUTI U
HRVATSKOME VISOKOOBRAZOVNOM I HRVATSKOME VISOKOOBRAZOVNOM I
ISTRAŽIVAČKOM PROSTORU KOJI STVARAJU ISTRAŽIVAČKOM PROSTORU KOJI STVARAJU
NOVU ZNANSTVENU, DRUŠTVENU, KULTURNU I NOVU ZNANSTVENU, DRUŠTVENU, KULTURNU I
GOSPODARSKU VRIJEDNOST GOSPODARSKU VRIJEDNOST
MJERA 2.1. Definirati istraživačku misiju svakog MJERA 2.1. Definirati istraživačku misiju svakog
javnog sveučilišta i njegove sastavnice i svakog javnog sveučilišta i njegove sastavnice i svakog
javnog instituta kao pretpostavku za istraživačku javnog instituta kao pretpostavku za istraživačku
preobrazbu i oblikovanje istraživačkih sveučilišta preobrazbu i oblikovanje istraživačkih sveučilišta
te restrukturiranje instituta. te restrukturiranje instituta, uz uvažavanje misije
sveučilišta određene aktom osnivanja u
Hrvatskom saboru.
MJERA 2.2. Jačati financijsku i upravljačku MJERA 2.2. Jačati financijsku i upravljačku
autonomiju javnih sveučilišta i javnih instituta te autonomiju javnih sveučilišta i javnih instituta te
njihovu odgovornost za provedbu istraživačke njihovu odgovornost za provedbu istraživačke
misije i društvene uloge, uz jačanje nadzorne misije i društvene uloge, uz jačanje nadzorne
funkcije osnivača putem pradenja kvalitete i funkcije osnivača putem pradenja kvalitete i
ostvarivanja misije. Unaprijediti međunarodnu ostvarivanja misije. Unaprijediti međunarodnu
evaluaciju javnih sveučilišta i instituta i evaluaciju javnih sveučilišta i instituta i
uspostaviti mehanizme utjecaja rezultata uspostaviti mehanizme utjecaja rezultata
evaluacija na institucijsko financiranje putem evaluacija na institucijsko financiranje putem
programskih ugovora. programskih ugovora.
MJERA 2.3. Uspostaviti sustav evaluacije MJERA 2.3. Uspostaviti sustav evaluacije
istraživača, istraživanja i istraživačkih institucija istraživača, istraživanja i istraživačkih institucija
koji de afirmirati i poticati znanstvenu izvrsnost i koji de afirmirati i poticati znanstvenu izvrsnost i
međunarodnu vidljivost, međusobnu suradnju i međunarodnu vidljivost, međusobnu suradnju i
suradnju s korisnicima rezultata istraživanja te suradnju s korisnicima rezultata istraživanja te

54
društvenu relevantnost istraživanja. društvenu relevantnost istraživanja.
MJERA 2.4. Uvesti istorazinsko vrednovanje (peer MJERA 2.4. Uvesti istorazinsko vrednovanje (peer
review) u postupke znanstvenog izbora i review) u postupke znanstvenog izbora i
napredovanja sveučilišnih nastavnika i napredovanja sveučilišnih nastavnika i
istraživača. istraživača.
MJERA 2.5. Osnovati doktorske škole na MJERA 2.5. Osnovati doktorske škole na
sveučilišnoj institucijskoj razini, međunarodne sveučilišnoj institucijskoj razini, međunarodne
združene doktorske studije i nacionalne združene doktorske studije i nacionalne
doktorske studije s najmanje 80% istraživačke doktorske studije s najmanje 80% istraživačke
sastavnice na temeljima postojedih kvalitetnih sastavnice na temeljima prethodno pozitivno
doktorskih studija. ocijenjenih kvalitetnih doktorskih studija.
MJERA 2.6. Unaprijediti pripremu i provedbu MJERA 2.6. Unaprijediti pripremu i provedbu
nacionalnih znanstvenih projekata da bi nacionalnih znanstvenih projekata da bi
sadržajem i postignudima pridonijeli kvaliteti, sadržajem i postignudima pridonijeli kvaliteti,
relevantnosti i racionalnosti istraživanja te relevantnosti i racionalnosti istraživanja te
ostvarenju strateških ciljeva. ostvarenju strateških ciljeva.
MJERA 2.7. Uspostaviti nacionalne znanstvene MJERA 2.7. Uspostaviti nacionalne znanstvene
centre izvrsnosti koji okupljaju istraživače i centre izvrsnosti koji okupljaju istraživače i
istraživačke resurse i povezuju ih s europskima. istraživačke resurse i povezuju ih s europskima.

3.CILJ: OKRUŽJE KOJE OMOGUDUJE I POTIČE 3.CILJ: OKRUŽJE KOJE OMOGUDUJE I POTIČE
INTERAKCIJSKE I TRANSFERNE MEHANIZME INTERAKCIJSKE I TRANSFERNE MEHANIZME
SURADNJE ISTRAŽIVAČKE ZAJEDNICE S SURADNJE ISTRAŽIVAČKE ZAJEDNICE S
INOVATIVNIM GOSPODARSTVOM I INOVATIVNIM GOSPODARSTVOM I
DRUŠTVENOM DJELATNOSTI DRUŠTVENOM DJELATNOSTI
MJERA 3.1. Jačati suradnju javnih sveučilišta i MJERA 3.1. Jačati suradnju javnih sveučilišta i
javnih instituta s poslovnim sektorom i javnih instituta s poslovnim sektorom i
društvenim djelatnostima, a posebice istraživanje društvenim djelatnostima, a posebice istraživanje
i razvoj putem zajedničkih projekata, zajedničkog i razvoj putem zajedničkih projekata, zajedničkog
mentorstva doktorskih i diplomskih studenata, mentorstva doktorskih i diplomskih studenata,
financiranja doktorskih istraživanja i osnivanja financiranja doktorskih istraživanja i osnivanja
poduzeda temeljenih na rezultatima istraživanja. poduzeda temeljenih na rezultatima istraživanja.
Uspostaviti mehanizme transfera znanja, Uspostaviti mehanizme transfera znanja,
tehnologije, inovacija i intelektualnog vlasništva tehnologije, inovacija i intelektualnog vlasništva
u gospodarstvo, kao i transfera potreba za u gospodarstvo, kao i transfera potreba za
tehnološkim rješenjima i zahtjeva za rješavanjem tehnološkim rješenjima i zahtjeva za rješavanjem
specifičnih problema u industriji, gospodarstvu i specifičnih problema u industriji, gospodarstvu i
društvenim djelatnostima prema javnim društvenim djelatnostima prema javnim
sveučilištima i javnim institutima. sveučilištima i javnim institutima.
MJERA 3.2. Jačati suradnju javnih poduzeda, MJERA 3.2. Jačati suradnju javnih poduzeda,
komunalnih društava i državnih institucija sa komunalnih društava i državnih institucija sa
sveučilištima i znanstvenim institutima na sveučilištima i znanstvenim institutima na
istraživanju i razvoju vezanom uz društvene istraživanju i razvoju vezanom uz društvene
izazove. izazove.
MJERA 3.3. Jačati mobilnost istraživačkog MJERA 3.3. Jačati mobilnost istraživačkog
ljudskog potencijala koja uključuje zapošljavanje ljudskog potencijala koja uključuje zapošljavanje
studenata koji su završili preddiplomski, studenata koji su završili preddiplomski,
diplomski ili doktorski studij te zapošljavanje ili diplomski ili doktorski studij te zapošljavanje ili
privremeni boravak istraživača s javnih sveučilišta privremeni boravak istraživača s javnih sveučilišta

55
i javnih instituta u poslovnom sektoru. i javnih instituta u poslovnom sektoru.
Udvostručiti broj doktora znanosti u Udvostručiti broj doktora znanosti u
gospodarstvu, uz potporu za zapošljavanje gospodarstvu, uz potporu za zapošljavanje
doktora znanosti u industriji i poduzetničku doktora znanosti u industriji i poduzetničku
potporu doktorima znanosti pri osnivanju potporu doktorima znanosti pri osnivanju
inovativnih poduzeda. inovativnih poduzeda.
MJERA 3.4. Uspostaviti inovativne sheme MJERA 3.4. Uspostaviti inovativne sheme
sufinanciranja doktorskih studija i doktoranada, sufinanciranja doktorskih studija i doktoranada,
za jačanje suradnje s gospodarstvom i rješavanje za jačanje suradnje s gospodarstvom i rješavanje
aktualnih društvenih izazova. aktualnih društvenih izazova.
MJERA 3.5. U okviru klastera konkurentnosti MJERA 3.5. U okviru klastera konkurentnosti
poticati međunarodnu suradnju i sudjelovanje poticati međunarodnu suradnju i sudjelovanje
hrvatskih partnera u međunarodnim hrvatskih partnera u međunarodnim
istraživačkim projektima te zajednički nastup istraživačkim projektima te zajednički nastup
sveučilišta, znanstvenih instituta i gospodarstva sveučilišta, znanstvenih instituta i gospodarstva
na međunarodnim i domadim natječajima. na međunarodnim i domadim natječajima.
MJERA 3.6. Za društveno potrebne komercijalne MJERA 3.6. Za društveno potrebne komercijalne
djelatnosti koje ne obavljaju drugi poslovni djelatnosti koje ne obavljaju drugi poslovni
subjekti na tržištu, ustanove u sustavu znanosti i subjekti na tržištu, ustanove u sustavu znanosti i
visokog obrazovanja trebaju osnovati društva s visokog obrazovanja trebaju osnovati društva s
ograničenom odgovornošdu u svojem vlasništvu i ograničenom odgovornošdu u svojem vlasništvu i
prenijeti im takve poslove. prenijeti im takve poslove.

4.CILJ: SVEUČILIŠTA, VELEUČILIŠTA I 4.CILJ: SVEUČILIŠTA, VELEUČILIŠTA I
ZNANSTVENI INSTITUTI UKLJUČENI U PROCESE ZNANSTVENI INSTITUTI UKLJUČENI U PROCESE
PAMETNE SPECIJALIZACIJE I S NJIMA POVEZANE PAMETNE SPECIJALIZACIJE I S NJIMA POVEZANE
SMJERNICE TEHNOLOŠKOG RAZVOJA SMJERNICE TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
MJERA 4.1. Sveučilišta, veleučilišta i znanstvene MJERA 4.1. Sveučilišta, veleučilišta i znanstvene
institute institucijski uključiti u procese pametne institute institucijski uključiti u procese pametne
specijalizacije. U kriterije vrednovanja specijalizacije. U kriterije vrednovanja
prioritetnih područja uključiti definiranje i analizu prioritetnih područja uključiti definiranje i analizu
industrijskih lanaca vrijednosti i mreža industrijskih lanaca vrijednosti i mreža
vrijednosti. vrijednosti.
MJERA 4.2. Smjernice tehnološkog razvoja izvesti MJERA 4.2. Smjernice tehnološkog razvoja izvesti
u okviru procesa pametne specijalizacije i u okviru procesa pametne specijalizacije i
definiranja prioritetnih gospodarskih aktivnosti i definiranja prioritetnih gospodarskih aktivnosti i
s njima povezane proizvodnje u Hrvatskoj, vodedi s njima povezane proizvodnje u Hrvatskoj, vodedi
računa o europskim i svjetskim tehnološkim računa o europskim i svjetskim tehnološkim
postavkama za razdoblje 2014. – 2020. postavkama za razdoblje 2014. – 2020.

5.CILJ: NACIONALNE ISTRAŽIVAČKE I 5.CILJ: NACIONALNE ISTRAŽIVAČKE I
INOVACIJSKE INFRASTRUKTURE S JAVNIM INOVACIJSKE INFRASTRUKTURE S JAVNIM
PRISTUPOM, UZ UKLJUČIVANJE U EUROPSKE PRISTUPOM, UZ UKLJUČIVANJE U EUROPSKE
INFRASTRUKTURE I POVEZIVANJE S NJIMA INFRASTRUKTURE I POVEZIVANJE S NJIMA
MJERA 5.1. Uspostaviti transparentan sustav MJERA 5.1. Uspostaviti transparentan sustav
vrednovanja prijedloga infrastrukturnih vrednovanja prijedloga infrastrukturnih
projekata, projekata nabave opreme i projekata projekata, projekata nabave opreme i projekata
koji predviđaju uporabu inozemnih ili koji predviđaju uporabu inozemnih ili

56
međunarodnih infrastruktura i provoditi ga pri međunarodnih infrastruktura i provoditi ga pri
donošenju odluka o ulaganjima. donošenju odluka o ulaganjima.
MJERA 5.2. Izgraditi naprednu zajedničku e- MJERA 5.2. Izgraditi naprednu zajedničku e-
infrastrukturu hrvatskoga obrazovnog i infrastrukturu hrvatskoga obrazovnog i
istraživačkog prostora. istraživačkog prostora.
MJERA 5.3. Uspostaviti sustav otvorenog MJERA 5.3. Uspostaviti sustav otvorenog
pristupa postojedim i novim javnim pristupa postojedim i novim javnim
istraživačkim infrastrukturama i opremi istraživačkim infrastrukturama i opremi
nabavljenoj sredstvima javnog financiranja. nabavljenoj sredstvima javnog financiranja.
Uspostaviti podatkovne usluge, uključujudi Uspostaviti podatkovne usluge, uključujudi
digitalne repozitorije za omogudavanje digitalne repozitorije za omogudavanje
učinkovitog prikupljanja i obrade te osiguranje učinkovitog prikupljanja i obrade te osiguranje
trajnog i pouzdanog čuvanja i pristupa trajnog i pouzdanog čuvanja i pristupa
rezultatima istraživanja, uključujudi otvoreni rezultatima istraživanja, uključujudi otvoreni
pristup znanstvenim i stručnim informacijama pristup znanstvenim i stručnim informacijama
nastalim sredstvima javnog financiranja. nastalim sredstvima javnog financiranja.
MJERA 5.4. Uspostaviti sustav i osigurati MJERA 5.4. Uspostaviti sustav i osigurati
kompetitivne mehanizme za opremanje kompetitivne mehanizme za opremanje
postojedih i novih laboratorija, samostalnih ili u postojedih i novih laboratorija, samostalnih ili u
okviru centara izvrsnosti, temeljem okviru centara izvrsnosti, temeljem
transparentne evaluacije primjenom kriterija iz transparentne evaluacije primjenom kriterija iz
Mjere 5.1. Mjere 5.1.

6.CILJ: RAST ULAGANJA U ISTRAŽIVANJE I 6.CILJ: RAST ULAGANJA U ISTRAŽIVANJE I
RAZVOJ UNAPREĐENJEM SUSTAVA JAVNOG RAZVOJ UNAPREĐENJEM SUSTAVA JAVNOG
FINANCIRANJA TE POTICANJEM ULAGANJA FINANCIRANJA TE POTICANJEM ULAGANJA
POSLOVNOG I DRUŠTVENOG SEKTORA U POSLOVNOG I DRUŠTVENOG SEKTORA U
ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ
MJERA 6.1. Ostvariti porast ulaganja u MJERA 6.1. Ostvariti porast ulaganja u
istraživanje i razvoj od 1,4% BDP, od čega 0,7% istraživanje i razvoj od 1,4% BDP, od čega 0,7%
putem državnog/javnog financiranja, a opdim putem državnog/javnog financiranja, a opdim
refokusiranjem izdataka prema istraživanju i refokusiranjem izdataka prema istraživanju i
inovacijama te malim i srednjim poduzedima te inovacijama te malim i srednjim poduzedima te
jačanjem financiranja istraživanja i razvoja koje jačanjem financiranja istraživanja i razvoja koje
provodi poslovni sektor i iz drugih nacionalnih i provodi poslovni sektor i iz drugih nacionalnih i
stranih izvora težiti postizanju ulaganja od 2% stranih izvora težiti postizanju ulaganja od 2%
BDP-a u 2020. BDP-a u 2020.
MJERA 6.2. Porast i diversifikacija proračunskih MJERA 6.2. Porast i diversifikacija proračunskih
izdvajanja za istraživanje i razvoj, uz rast izdvajanja za istraživanje i razvoj, uz rast
proračunskih izdvajanja MZOS-a te povedanje proračunskih izdvajanja MZOS-a te povedanje
udjela drugih ministarstava na 30% ukupnih udjela drugih ministarstava na 30% ukupnih
proračunskih izdvajanja za istraživanje i razvoj. proračunskih izdvajanja za istraživanje i razvoj.
MJERA 6.3. Proračunska ulaganja u istraživanje i MJERA 6.3. Proračunska ulaganja u istraživanje i
razvoj provoditi sukladno metodologiji i udjelima razvoj provoditi sukladno metodologiji i udjelima
koje primjenjuje EU u programskom okviru Obzor koje primjenjuje EU u programskom okviru Obzor
2020. i usmjeriti ponajprije u istraživače i 2020. i usmjeriti ponajprije u istraživače i
istraživačke projekte, potom u nabavu istraživačke projekte, potom u nabavu
istraživačke opreme, a najmanje u izgradnju istraživačke opreme, a najmanje u izgradnju
novih objekata. novih objekata.

57
MJERA 6.4. Povedati proračunska sredstava za MJERA 6.4. Povedati proračunska sredstava za
znanstvene kompetitivne programe i projekte na znanstvene kompetitivne programe i projekte na
najmanje 0,15% BDP-a. najmanje 0,15% BDP-a.
MJERA 6.5. Pospješiti ulaganje inovativnoga MJERA 6.5. Pospješiti ulaganje inovativnoga
gospodarstva u istraživanje, razvoj i inovacije, gospodarstva u istraživanje, razvoj i inovacije,
uključujudi zajedničke istraživačke projekte s uključujudi zajedničke istraživačke projekte s
javnim sveučilištima i institutima. javnim sveučilištima i institutima.
MJERA 6.6. Stimulirati ulaganja poslovnog MJERA 6.6. Stimulirati ulaganja poslovnog
sektora u Hrvatsku zakladu za znanost te sektora u Hrvatsku zakladu za znanost te
osnivanje i financijsko jačanje privatnih zaklada osnivanje i financijsko jačanje privatnih zaklada
mjerama koje su se pokazale djelotvornima u mjerama koje su se pokazale djelotvornima u
zemljama EU-a. zemljama EU-a.

Mjere iz Strategije modificirane u AP-u: 3

58
Smjernice za provedbu Strategije - mjere
STRATEGIJA AKCIJSKI PLAN (AP)
1.CILJ: OSIGURATI PROVEDBENI OKVIR ZA -
OSTVARIVANJE STRATEGIJE
MJERA 1.1. Osnovati Posebno stručno
povjerenstvo pri Uredu predsjednika Vlade RH za
provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i -
tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja
na području obrazovanja i znanosti.
MJERA 1.2. Donijeti Akcijski plan provedbe -
Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije.
MJERA 1.3. Izraditi analizu potreba izmjena
postojedih zakonskih i provedbenih akata u svrhu -
ostvarivanja ciljeva Strategije.
MJERA 1.4. Definirati postupke analize -
pokazatelja provedbe Strategije.

2.CILJ: POBOLJŠATI FINANCIRANJE -
OBRAZOVANJA I ZNANOSTI
MJERA 2.1. Postupno promijeniti strukturu
izdvajanja za obrazovanje i znanost tako da se u
ukupnoj masi smanji udio za osobne dohotke, a -
ujedno povedavati izdvajanje iz državnog
proračuna i BDP-a.
MJERA 2.2. Unaprijediti procese koordiniranja u
financiranju i nadzoru trošenja sredstava između -
različitih nadležnih ministarstava, državnih i
lokalnih tijela.
MJERA 2.3. Izjednačiti porezni tretman svih
akreditiranih obrazovnih ustanova neovisno o -
njihovom osnivaču, napose u dijelu primjene
poreza na dobit.
MJERA 2.4. Definirati pokazatelje učinkovitosti
provedbe ciljeva cjeloživotnog učenja za potrebe
nadzora i upravljanja financiranjem. Podnositi
godišnje izvještaje od strane nadležnih državnih i -
lokalnih tijela te provoditelja programa;
objedinjene i metodološki sređene prema
definiranim pokazateljima.

3.CILJ: POTICATI ZNANSTVENO I STRUČNO -
IZDAVAŠTVO
MJERA 3.1. Osnovati radnu skupinu za izradu
prijedloga ciljeva, mjera i nadležnosti vezanih uz -
znanstveno i stručno izdavaštvo.

59
4.CILJ: POVEDANJE DOSTUPNOSTI
ZNANSTVENIH INFORMACIJA U JAVNOSTI, -
POVEDANJE RAZINE INFORMIRANOSTI OPDE
JAVNOSTI I PODIZANJE JAVNOG UTJECAJA
ZNANOSTI U JAVNOSTI
MJERA 4.1. Izgraditi sustav za medijsko pradenje -
odgoja, obrazovanja i znanosti.
MJERA 4.2. Pokrenuti edukaciju novinara i -
znanstvenika za medijsko posredovanja znanosti.

5.CILJ: OSIGURATI DRUGE PREDUVJETE ZA -
PROVEDBU STRATEGIJE
MJERA 5.1. Osigurati jednake financijske
preduvjete rada svih javnih odgojno-obrazovnih -
ustanova.
MJERA 5.2. Osigurati jednak pristup
informacijsko-komunikacijskim tehnologijama -
svim ustanovama u odgoju, obrazovanju i
znanosti.
MJERA 5.3. Osigurati pravodobno, redovito,
objektivno i kvalitetno informiranje javnosti o
ciljevima i provedbi Strategije te odgoju, -
obrazovanju i istraživanjima opdenito;
povremeno organiziranje javnih rasprava o
ostvarivanju Strategije.

6.CILJ: PROJEKTNIM PLANIRANJEM IZRADITI -
AKCIJSKE PLANOVE ZA PROVEDBU STRATEGIJE
MJERA 6.1. Organizirati projekte za izradu
akcijskih planova za provedbu pojedinih složenih -
mjera.

7.CILJ: INTEGRIRATI POLITIKE CJELOŽIVOTNOG
UČENJA I OBRAZOVANJA S CILJEVIMA -
OSOBNOG, DRUŠTVENOG, GOSPODARSKOG,
REGIONALNOG I KULTURNOG RAZVOJA TE S
POLITIKAMA ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNOM
SKRBI
MJERA 7.1. Projektirati i uspostaviti Javni registar
ljudskih potencijala i povezati baze podataka -
zaposlenih, nezaposlenih i polaznika formalnih
obrazovnih programa.
MJERA 7.2. Uspostaviti sustav pradenja i
vrednovanja integriranih politika razvoja,
obrazovanja i zapošljavanja s obzirom na
postavljene ciljeve. Provoditi analize potreba

60
tržišta rada i društva u cjelini te pripremati i -
provoditi projekte u cilju izrade novih standarda
zanimanja, standarda kvalifikacija te izrade i
provedbe na njima utemeljenih obrazovnih
programa.
MJERA 7.3. Razviti modele i instrumente za
predviđanje bududih potreba za znanjima,
vještinama i kvalifikacijama u skladu s razvojnim -
ciljevima društva, predvidivim demografskim te
migracijskim promjenama.
MJERA 7.4. Izraditi model i provedbene
mehanizme stjecanja praktičnih znanja i vještina -
u radnom okruženju za kvalifikacije koje
pripremaju za tržište rada.
MJERA 7.5. Izraditi model poticanja deficitarnih -
zanimanja.

Izbačeno mjera iz Strategije: 20

61