You are on page 1of 4

27-2017(07) 25-04-17 11:54 Page 1

AOTOIKH IAKONIA TH EKKHIA TH EAO

ETO 65 2 \I 2017 API. Y. 27 (3344)

,

, , \
\ -
, 473, .
^ , ,
-
, ,
. ^ \ , -
, ,
,
( )
, -
. , \
^ , -
-
.
^
^ , -
, r ,
^. , ^
. , ^ ,
, ^ . ^
,
, \ , -
27-2017(07) 25-04-17 11:54 Page 2

O AOTOO TH KYPIAKH (^E. 1-7)


T ,
Er b s d c .
c a , wF d d -
, A. Ma b e c
A , d c e -
, wF e d \Ag -
d , b Xd
e d z a . T b
b c c a e a , b
c , d , n b
d .


. \,
, \,
x ,
.

. r
, ,
, -
, -
, ,
, .

, ^ -
.^ ,
\,
^ , -
: , -
, .
,
. -
\, , ,
. ,
. o
^ q !

106
27-2017(07) 25-04-17 11:54 Page 3

M \A
Er . K-
,
, A. Y -
, q , A . \E
, q
\ q ,
, \A, r , . \E
q X, -
. \ r . ^Y -
, ,
, \ ,
, x,
.
(\E K . B. B,
\A. E. \A, ^A. \A, . K, E. AOTOIKH IAKONIA).

^
^, \
\ . \
\ , r ^,
^ , , ^
,
\ , -
\.
, \
^ r . ^ \ r
, r \. \-
, , \, -
r ,
r \ . \
q , \ w \
, -
.
r \,
. ,
\, , ,

107
27-2017(07) 25-04-17 11:54 Page 4

2 \I 2017: KYPIAKH MATAIOY


(473).
oH: ^E: \A: ^. 1-7 E: M. 5-13.
H EOMENH KYPIAKH: 9 \I, .
\A: . 1-10 E: M. 28 - 1.

\, x
. -
,
, ,
. \.
\. \..

80
\ \ ^, ^
(..) -
: 80 \ \
^.
^ ^.
\
12 , ^. -
^ .

.., -COSMOTE,
ELLINAIR-MOUZENIDIS GROUP,
\ .

NH KYPIOY, \A
\E ^E. \I 1, 115 21 \A. \E - \E
\A. , . 210.7272.331. , . 210.7272.388. ^Y
. \E T \A .
^H NH KYPIOY \ : www.apostoliki-diakonia.gr

108

You might also like