You are on page 1of 6

EAAHNIKH ilHMOKPATIA

A8~va 19.6.2017
npoe; TOUe;
lutpucouc ~uAAoyoue;
An: ~'3*
Ule;Xwpae;

Kupin/ E npOEOpE,

1. E8vLKOUOpvcviouou napox~e; Ynnpeouov Yvsluc, fEV.Mvoll Opyavwolle; &


~XEoLaollOuAvopuc Yrtnpsouov YYELae;,Mvoll <Dap~aKou, apL8~.rrpwl.
f32/43972/15/13.6.2017, (An nn 1294/15.6.2017) ~E 8E~a: flLWKpLVLOELe;
OXEHKa
~E La oLKaLOAoYllHKanou unurrouvrm YLaVWPoAoYLKa cf>ap~aKa nou E~Ela~OVlaL
cno He; Enrrportsc <Dap~aKwv E~WlEPLKOUKaLYljJIlAOUKOOlOUe;
2. YrroupYELOUEpyaoLae;, KOLVWVLK~e;
Aocf>clALolle;KaLKOLVWVLK~e;
AAAIlAEYYUIle;,
nEpLcf>EpELaK~
flLEU8uvOll ~uVla~Ewv KaLIlpovotac lOU TO~Ea YYELOVO~LKOU-
T~~~a
OLKOVO~LKOU
MIllPWOU, apL8~.rrpwl. 816159/6.6.2017/31.5.2017, (An nl~:
1295/15.6.2017), ~E 8E~a: EVIl~EPWOllOXEHKa~E rnv urraywy~ OEKaLWlEPIl
aocf>aALOlLK~urnvoplc
~E III rrapaKAIloll omccevnueptooere La ~EAIl rrEpLOx~e;w8uVIle; LOU~UAAOYOUone,

IIANEAAHNIor; IAT PIKor; rv AAoror; (II.I.r;.)


TIAOYTAPXOY 3 & Y'f'HAANTOY. 10675 A8HNA. THA.: 2107258660,2107258661,2107258662, FAX: 210 7258663
PANHELLENIC MEDICAL ASSOCIATION. 3, PLOUTARCHOU & IPSILANDOU Str., 10675 ATHENS. HELLAS
www.pis.gr e e-mails:KENTPIKO:pisinfo@pis.gr.rPAMMATEIA:pis@pis.gr.I1PQTOKOAAO:pisref@pis.gr
AOrILTHPIO: pislog@pis.gr ME8NEL: pisinter@pis.gr, pisinterl@pis.gr
MHXANOrPA<I>HLH:pismember@pis.gr
o
EMHNIKH AHMOKPATIA A8qva : 31/5/2017 (
VnOVprEIO EPrA:tIAI, KOINnNIKH:t Ap. npWT : BIG 15 q G (b I f-t .
A:tCl>AJ\I:tH:t KAI KOINS1NIKHE AMHJ\ErrvHE

ECI>KA

nEPICI>EPEIAKH 4IEV0VNEH EVNTA:ES1N KAI npOE


npONOIAE TOV TOMEA VrEIONOMIKnN 1. EMllvIK~ OOOVTlOTPIK~<;ouoonovoloc
TMHMA OIKONOMIKOV - MHTPS10V E>E~IOTOK!\e:OU<;
38 AS~va TK 10678
Tax: 4/ vail ':AXapvci>v27 -10436 Aeilva
nAI1PQ(popiEC;: :av9i} cJ)OOTOU V 2. ncivEJ\A~vloC; IOTPIKOC;2.uMoyoC;
T.,Aiq>wvo : 2132169359 nAOUTOPXOU3 10675 AS~va
Cl>A: : 2132169410
e-mail: xfotou@tsay.gr 3. navill~vloC; KTrlV10TPIKoC;2.uMoyoC;
A8<pe~p 4, 'tK 11744Neo; Kocuoc

KOIN:
nANEMHNIOt IATPIKOt 1YMOrOI.
API<:) nsm .
11MF.P"~I.4JC;OI
rU.I ~Vl~
'5"" 1: '~'i
J. " 1
1. rpa<pEio illolKIlT~
Ay. Kwv/vou 8 AS~va TK 10431

2. lljvoll Elo<popwv Mil MloSwTwv Tunpo


YnoAoYlo~ou Elo<popwv Mil MloSwTwv
LOTW~PIOVOOU18 TK 10432 AS~va

E>EMA EVIl~e:pwOIl OXETIKO~E rnv unaywy~ OE KOTWTEPIlao<paAIOTIK~ xornvoplo


LXET : 10/2/2017 olrnon - orouopruplo ooc

LE onovrnon TOU OVW EYYPO<poucoc , ooc evnuepcovoupe OTI:


1. ME rnv ap.398/18-5-16 anO<paOllilL TOU ETM onoeoclornse ouoqxovo 11 .. onooox~ TIl<; ~E aplS~o
122/2016 rVW~OOOTIlOIl TOU NLK rnv onolo e:KOVEOnOOEKT~0 Younoupvoc KOIVWVIKWVAo<poAioEWV KOI
OE E<pap~oy~ TIl<; onocookeroi va ~IlV avaK!\IlSouv 01 OIOIKIlTIKe:<;npo~EI<; oMay~<; oo<paAIOTIK~<;
ornvoploc OTI<;onoiec npoe:131lTO ETM vro OOOU<;ao<paAlo~e:vou<; une:13oAa~ETIKe:<; aIT~oEI<; KOT(lTa~ll<;
OE KaTwTEPIl ao<paAIOTIK~ ornvoplo 01 onoie; Kal e:Ylvav OnOMKTE<;OE eeoppovn TOU opSpou 39 TOU
N4336/2016. na TIlV TauToTIlTO TOU VO~IKOUAoyou OAE<;01 uno13AIlSEioEe;OIT~OEIe;OTOU<;EnI~e:pOU<;
TO~Ei<;TOU ETM, 01 onolsc EivOI EKKpE~Eie;OE olo<popa OTOOIOolooIKaoio<;, So e:xouv rnv OUT~
ovnuertorncn , ~E ~EPI~VO TWV oppookov unllPEOIWV , xwpi<; va XPEIOOSEi11EIOOyWY~ TOU Se:~OTO<;OTIe;
Op~OOIE<;ilIOIKOUOE<;Enrrponec ouuqxovo KOI ~E TO ovocepopevo OVWTe:pW.., KOTO ro AOlno Sa
IOXUOOUV01 OIOn]~EIe;TWV N.3986/2011 , N.4337/2015 KOI TOU N.4387/2016. Enioll<; onoooclorrucs
KOTOnAEI04JIl<Pio '" Eionpo~1l TWV ovoopopucov OIO<pOpWVOO<pOAIOTIKWVEIO<POpWVvro TOU<;EAwSe:pou<;
EnaYYEA~aTiE<;TOU noxorou KOI VEOUoo<paAIOTIKoU OE OKTW100nooE<; unviole; OOOEI<;~EOW
IlAEKTPOVIKWVEloonolllTIlPiwv TO onoio Sa Myouv OE TEAo<;KOSEIl~EpoAoYIOKOU E~a~~vou , apx~<;
vevouevnc ana TO 13E~O~IlVO TOU TPEXOVTO<;ETOU<; ... ,
2. ME rnv cnocoon TIl<; OpIS. 246/25-10-2016 onccccroc ouoqxovo :
A) LE OTI ocopc rnv EIO~YIlOIl TIl<; unnpeoioc YIO rnv unoywy~ OE KOTWTEPIlOO<pOAIOTIK~ornvopio
TWV NA va IOXUOEI11onoccon TIl<; 398f'1~LuvEOpiaoll<; /18-5-2016 TOU illolKIlTIKOU Lu~13ouAiou TOU
ETM.
8) H EIO~YIlOIl TOU ~EAou<; TIl<; ilE K. LEpO<PEi~Z~KO Kal 01 TEXVIKE<;AEmo~EpEIE<; TIl<; onorsxouv OOIlYO
uxonolnonc Tile; onooocnc TOU ilL TOU ETTM. To ~EAIl Tile; ilE K. TOEKEPIl<;L. n K. Z~KO<;L. va
ouvepvoorouv ~E TI<;OIOIKIlTIKE:<;unnpeolecTOU rousiou vro TIlV KoAuTEPIl KOI EYKolPOTEPIl uAonoilloll
Tile; we; ovw oruxpoonc .
INFORMATICS ~~I>t
DEVELOPMEN ~ I'I3EJC(
T AGENCY ~2017.05.'3'3:35'46
Reason;
"",""""AII-ens

@ MopoUai 13-6-2017
BAAHNIKH ~HMOKPATIA
YTIOYPTEIO yrEIAl: Ap. npWT: r32/43972/15
EOVtK6<;
Opvcviouoc
IIapoX1l<;
EOnyy Y 1t11PSOl<))V
Yysia<; nsoz.
www.eopyy.gov.gr 1. <t>APMAKEIAsonvv
2. EnITPOnEL <t>APMAKQNE::QTEPIKOY &
rENIKH .d/NIH: OprANnIHI & IXE~IAIMOV Y4JHI\OY xozrovz
ArOPAI vnHPEIlfiN vrEIAI
.d/NIH: <t>APMAKOV
3. nEPI<t>EPEIAKELllIEY6YNLEIL sonvv
TMHMA: IXEMAIMOV KAI nAPAKOAOV0HIHI 4. EMHNIKH NEYPOI\OnKH ETAIPEIA
XOPHrHIHI <t>APMAKnN
Tax. b./van,: An. nauAou 12, MapouOI
Tax. KWOIKac;:15123 nANEMHNIOI IATPIKOI IYMOfOI
nAn,po<popiEC;:A. naaxoAn,
Tn,A.:210-8110575, <t>a~:210-8110544 APia. n=m
HMEP I\H4JEOL
. nI.~...l1~crl~'i'~
l.s.-.~ .. Y.?.~.
E-mail:d6.t1@eopyy.aov.gr

0EMA: AIEUKplViaEIC; OXETIKO IJE Ta lilKaloAoYI1TIKO nou nnarrouvrm Yla


VEupoAoYIKO q>OPIJOKanou E~ETo~oVTal ana TIC;EniTpontc; ClaPIJOK(l)VE~(l)TEPIKOU
Kal Yq.nlAou KOaTouC;.
IXETIKO: I.Evvpotpo ucc I-IEapI81-1o npwToKoMou 21165/06.06.2014.
2:Evypacpo I-Iac;I-IEapl81-1o npcoroxoxxou <t>36/OIK.37661 24-10-14
3:Evvpacpo I-Iac; I-IE apl81-1o npwToKoMou <t>36/0IK.12461 2-4-2015 (op8~
EnaVOAr14J11)

LE aUVEXEla TaU aVWTEpw axETIKOU 1 n 2 aae; KOIVOnOlOUI-IEI-IE TO nopov EVVpa<pO


nporunsc EniKalpOnOIIlI-lEVEe; VVWl-laTEUaEIC;Via VEUPOAOVIKOcpOPl-laKa nou E~ETO~OVTOIana
TIC;Enrrponec <t>apI-IOKWVE~WTEPIKOUKOI Y4JIlAOU KOaTOUC;EOnyy.

npOC; OIEUKOAuvall KOI Via onoouvn roxomoiolcc TWV aacpaAlal-lEVWV sruon 1-1
a lvsroi OTI
anOlTEiTOI I-IOVO 11 KOTo8Eall TaU nporunou YVWI-IOTEUallC; I-IE ro eruouvorrrouevo nou
ovoospa VIC rnv E~ETaall TaU cpaKEAOU ana TIlV Enrrponn, EKTOC;EOV 4lTIl8Ei rro
neplrmoon EninMov olEUKpivlall ana rnv Enrrponn.

LUV/I-lEVa cpuMa: 2
o npOEAPOI TOY Eonvv

InTHPIOI MnEPIIMHI
ElmPHElHKE rIA THN AKPIBEIA En. Ka9I1YI1TQC;naVEnlaTl1lJiOU nElpalCilc;

1
npOTYno rNQMATEYIHI rIA BOTOX/DYSPORT/NEUROBLOC

nroz:
E.O.n.Y.Y.
rENIKH dIEY0YNIH OprANQIHI & IXEdIAIMOY ArOPAI ynHPEIIQN yrEIAI
dIEY0YNIH (J)APMAKOY-EnITPOnH (J)APMAKOY

ITOIXEIA AI0ENOYI:

ONOMATEnnNYMO:

HAIKIA:

AMKA:

ITOIXEIA 0EPAnEIAI (va ViVEI Em~ov~):

LKEUa0l-la (nEpIEKTIKOTIlTa n apl8l-1oe;EI-I~a~ayyiwv):

o Botox
o Dysport
o Neurobloc
npOKEITCIVia (va ViVEI srnxovn):

o XOP~VIlOIl Via 111qiopo


o LUVEXI~OI-lEVIl8EpanEia
HI-IEpOl-IllVia rsxeurclcc M4JIle; ,
El-lnElpia ana TUXOVna~C1oTEPIl XOP~VIlOIl

ENdEI:EU: (va ViVEI EnI~OV~):


EVKEKpII-IEVEe;
EVOEi~EIe;
Via TIe;onolec anO~IlI-lIWVETCITO ocoucxo:

Evl)Ei~EIC BOTOX:
o AUXEVIK~oUOTovia-onaOTIKo pCl~oKpavo.
o B~E<papoOnaoI-lOe;,npioncouoc npootonou KCI crxETI~OI-lEVEe; EOTlaKEe;oUOToviEC;
o EOTlaK~ onaOTIKoTIlTa nou crxETi~ETCI I-IE Ouol-lop<pia oxpou noooc (mnonoolo) ana
EVKE<pa~IK~noooxucn, nClolwv ana 2 ETWV ~ I-IEva~UTEpa (va ovovpoesrcn TO LWl-laTIKO
Bapoe;) L.B.: .
o EOTlaK~ onaOTIKoTIlTa kopnou aKpae; XElpOe;KCI avw aKpou OE EV~"IKEC;I-IETaana A.E.E1.
o EOTlaK~ onaOTIKoTIlTa corpovoxou cxpoo noooe; n KaTw okpou OE EV~~IKEe;I-IETa ana
2
A.E.E .
o AvaKou<ploll ouprmouortov OE EV~~IKEC;nou nxnpouv ro xprrnpro Via rnv XPovla Ill-llKpavia
(KE<pa~a~viEe; OE >= 15 IlI-lEpEe; ovo I-I~va, ana TIe; onolsc Tou~aXIOTov 8 IlI-lEpEe; I-IE
runxpovlo) KCI 01 onoloi ovronoxplanxov aVEnapKWC;~ nopooomiouv 1-111 aVEKTIKoTIlTa crnv
npo<pu~aKTIK~ <papl-laKEUTIK~avwv~ KaTa Tile; IlI-lIKpaviae;3.

1
npOTYno rNnMATEYIHI rIA BOTOXIDYSPORTINEUROBLOC

o AKPOrEIO ouocov OE EV~AIKEe;I-IEVEUPOYEV~unEpOpoOTr)PIOTI1TO TOU E~WOT~pO (VEUpOYEV~e;


ouooooxoc KUOTI1) AOYW KaKwOr)e; VWTIOiou I-IUEAOU~ ~:Kn.
o IOlOnoe~e; unEpOpoOT~PIO oupoooxoc; KUOTr) I-IE OUl-inTWI-I0TO oKpaTEIOe; oupov, EniTOKTIK~e;
KOI ouxv~e; oupnonc, OE EV~AIKEe;OOeEVEie;I-IEOVEnOPK~ oVTonOKplOI1 ~ I-Ir) OVEKTIKOTr)TOOE
OVTIXOAlvEPYIKa4.

EVOEisEICDYSPQRT:
o ~noOTIKo pOI~OKPOVO OE EV~AIKEe;.
o BAEq>opoOnooI-lOe; KOI onoouoc r)l-liOEWe;npootonou OE EV~AIKEe;.
o ~noOTIKoTr)TO ovto aKpou OE OOeEVEie;I-IETa ana EYKEq>OAIKOEnEIOOOI01.
o ~uol-lopq>io ana OUVOI-IIK~mnonooio, AOYW onOOTIKOTI1TOe;OE nEpmoTr)TIKOUe; nOiOloTpIKOUe;
OOeEVEie;I-IEEYKEq>OAIK~nopcxucn, OUO ETWV ~ I-IEYOAUTEpOUe;(va ovovporprrm TO ~WI-IOTIKO
scpoc) ~.B.: .

EVOEisEICNEUROBLOC:
o AUXEVIK~ oUOTovio(pOI~OKpOVO) OE EV~AIKEe;

*EnIIYNAnTOMENA (End;nyrioEIC):
1. no Tr)V EVOp~r) Tile; oywy~e;, onOITEiTOI noprouo onEIKOVIOTIK~e; E~ETOOr)e;EYKEq>aAOUnou
OVOOEIKVUEITO A.E.E ~ EVr)I-IEPWTIKO/~E~oiwOr) VOOr)AEioe;YIO aUTO.
2. no Tr)V EVOP~11rnc oywy~e;, onorrslrm nopiouo onEIKovIOTIK~e; E~ETOOr)e;EYKEq>aAou nou
aVOOEIKVUEITO A.E.E ~ EVI1I-IEPWTIKO/~E~oiwOr) VOOr)AEioe;YIO aUTO.
3. no TI1V EVOp~r) Tile; oywy~e;, onOiTEiTOI 10TPIK~ ~E~oiwOr) OTr)V onoio OVOq>EPETOI11
npoq>uAOKTIK~ q>OPI-IOKEUTIK~oywy~ nou EAO~E KOI AOI-I~aVEI 0 OOeEV~e; KOI r) olapKElo
M4Jr)e; rnc,
4. no Tr)V EVOP~11 rnc oywy~e;, onOiTEiTOI 10TPIK~ ~E~oiwOr) OTr)V onoio OVOq>EPETOIr)
OVTIXOAIVEPYIK~oywy~ nou EXEI M~EI 0 OOeEV~e;, 11olapKElo A~4JI1e;Tile; KOI 11 nleOV~ 1-111
OVEKTIKOTI1TaTOU OE OUT~V.

llHAnIH 0EPAnONTOIIIYNTArorPACS>OY IATPOY:


E~~Yr)oo OTOV OOq>OAI0I-IEVO Til OloolKooio npOEYKpIOr)e; KOI Xop~YI10r)e; TOU q>0Pl-laKOU
................................... , we; q>apI-IOKO nEpIOpIOI-IEVr)e; xp~Or)e; YIO OnOKAEIOTIK~ VOOOKOI-iEIOK~
XP~OI1 ana 10TPO I-IE KOTaMI1AI1 E~EIOiKEUOI1KOI eunaplo KOI BEBOIWVW OTI 0 XOPOVOOOTOU eo
ViVEI OE VOOOKOblEIOKOnEpl~aMov:

o IOIWTIKO NOOI1AEUT~PIO
o KPOTIKO NOOOKOI-iEio

ICS>PArIM/ NOIOKOMEIOY / KJ\INIKHI/ HMEPOMHNIA o BEBAInN IATPOI


(o<ppavi~a& unovpa<p~)

2
MA: OIH20=:7M-P45

E:EnTEPIKH 4IANOMH:
1) rPA<l>EIOnpOELlPOY sonvv
2) rPA<l>EIOANnnpOELlPOY sonvv
3) rPA<l>EIOrENIKOY LlIEY0YNTH OprANill:HL KAI LXELlIALMOY ArOPAL ynHPELIQN
yrEIAL
4) LlIEY0YNLH <l>APMAKOYsonvv
TMHMA EKKA0APILHL LYNTArQN (KMEL)
5) LlIEY0YNLH nl\H PO<l>OPIKHLeonvv
TMHMA ANAnTY=HL KAI ynOITHPEHL ynHPELIQN
6) ynELlY<l>KA

KOINOnOIH:EH:
1) vnovrrero yrEIAL
rPA<l>EIOrENIKOY rPAMMATEA LlHMOLIAL yrEIAL
LlIEY0YNLH yrEIONOMIKHL nEPI0MlVHL AL<l>MILMENQN sonvv
2) yrEIONOMIKEL nEPI<l>EPEIEL(ME EY0YNH TOYL rIA ENHMEPQLH OI\QN TQN
EnOnTEYOMENQN <l>OPEQNTOYL)
3) AnOKENTPQMENA rPA<l>EIAE=ynHPETHLHL AL<l>MILMENQN sonvv
4) nANEMHNIOL IATPIKOL LYMOrOL
5) nANEMHNIOL <l>APMAKEYTIKOLLYMOrOL
6) HLlIKA

You might also like