You are on page 1of 36

NIEUWSBLADheNOtRDEvan

editie stad Groningen en Haren woensdag 11 januari 1984-97ste jaargang no. 9

Bouterse zet leger in tegen stakers In Groningen 400 hartoperaties meer


NIEUWSBLAD
Van onze redactie buitenland

VANDAAG
200 stakende arbeiders een transformatorhuisje Van een onzer verslaggeefsters '.>
,
Sommige patinten moeten zes tot zeven maan-
PARAMARIBO

Het Surinaamse leger wordt in Paranam onklaar hadden gemaakt. GRONINGEN Als enig Academisch Zieken-

den wachten. Groningen maakt geen gebruik van


vandaag ingezet tegen de stakers van het Ameri- Suriname's ambassadeur in Nederland Henk huis mag dat in Groningen het aantal open hart- de hartluchtbrug naar onder meer Houston, waar
kaanse bauxietbedrijf Suralco. Dat heeft legerlei- Herrenberg is vandaag overhaast naar Suriname operaties uitbreiden. Verder wordt uitbreiding jaarlijks rond 600 mensen gebruik van maken.
der Bouterse gisteravond gezegd in een vraag- afgereisd. Hij is door legerleider Bouterse voor toegestaan aan de hartchirurgische centra in
gesprek met de Surinaamse televisie. De directie
van Suralco dreigde eerder het hele bedrijf on-
middellijk te sluiten wanneer de staking zou
spoedberaad ontboden. In Paramaribo wordt aan-
genomen dat de komst van Herrenberg verband
Amsterdam, Eindhoven, Zwolle en Breda. Dit
staat in een nog niet gepubliceerde nota over de
hartchirurgie, die staatssecretaris Van der Reij-
Het Academisch Ziekenhuis in Groningen kan
het aantal operaties op korte termijn uitbreiden
naar 800 per jaar en op langere termijn naar
36 pagina's
houdt met de pogingen van Bouterse een nieuwe 1000. Vorig jaar werden ruim 600 operaties uit-
voortduren. Bouterse zegt dat hij Suralco heeft regering samen te stellen. den van Volksgezondheid naar de Tweede Kamer
kunnen overhalen de sluiting met een dag te ver- heeft gestuurd. Van der Reijden wil het aantal gevoerd. Groninger student wil
De Raad voor de Bevrijding van Suriname riep -

tragen, om hem in staat te stellen de stakers weer gisteren het Surinaamse volk op eendrachtig hartoperaties'uitbreiden tot hoogstens 9500 in Van der Reijden stelt als voorwaarde dat de voor Unicef binnen 70-

aan het werk te krijgen. achter de vrijheidsstrijders van de vrije vakbewe- 1990. De Gezondheidsraad streefde naar 11.000 kosten per operatie niet boven de 25.000 uit mo-
Gisteren hebben Surinaamse militairen de ging te staan". Voorzitter Chin A Sen van deze operaties in 1990. gen komen, een bedrag dat al jaren op deze hoog-
dagen 17.500 kilometer
elektriciteitscentrale EBS in Paramaribo bezet raad zei voor de radio dat hij sinds enkele dagen Het Groninger AZ komt volgens cardioloog dr. te is vastgesteld. Met name de academische zie- fietsen langs 24 Europe-.
en het Suralco-complex in Paranam omsingeld. wordt bewaakt omdat en moordcommando uit F.D.M. Haagen voorlopig als enige voor uitbrei- kenhuizen in Utrecht en Leiden vrezen door deze se hoofdsteden:
De eerste maatregel werd genomen nadat in Pa- Suriname naar Nederland op weg zou zijn om ding in aanmerking omdat het een grote regio maatregel problemen te krijgen met de wachttij-
ramaribo enige tijd de stroom uitviel doordat zon moet w;">r n'iie langste warhtln o heeft. den. ;,*vt- pagina 3
hem te vermoorden.
*

Partijen niet tot elkaar in


Een uur na ultimatum geding over goedkope
boeken: pagina 3

Molukkers Sociaal stelsel: Willen


ambtenaren 'gelijkscha-
keling' met bedrijfsle-

in
ven?: pagina 4

Bouterse raakt steeds


meer in isolement:

Capel
meldenzich
pagina 4

Zeil- en motorjachten
vaak uitgerust met te
goedkoop hang- en
sluitwerk: pagina 19
Van een onzer verslaggevers }
CAPELLE AAN DEN IJSSEL En uur na het verstrijken van het ulti-

matum hebben zich vanochtend veertien Molukkers bij de politie in Capel- Beslissend gesprek SC
Ie aan den IJssel gemeld. De groep wordt door de politie verantwoordelijk Veendam en de be-
gehouden voor de rellen op 3 januari bij de ontruiming van zes woonhuizen
van Molukkers in de Capelse wijk Oostgaarde. De namen van de veertien lasting: pagina 29
verdachten zijn door de politie doorgegeven aan de Molukse wijkraad, die
ervoor zorgde dat de groep zich vanochtend vrijwillig aangaf.
Het ultimatum van de politie liep kers, die allemaal afkomstig zijn uit WEERSVERWACHTING
vanochtend om half negen af. Op dat Capelle zelf, een gebedsdienst.
tijdstip begonnen de veertien Moluk- Over de daders van de schietpartij van het KNMI voor morgen:

Vliegtuig stort Van een onzer verslaggevers VAM over de cao voor 1984. In decem-
van zaterdagavond, waarbij volgens stormachtig weer

neer; piloten
WIJSTER
Het personeel van de
Vuil Afvoer Maatschappij in Wijster Staking dreigt ber, tijdens de eerste cao-onderhande-
lingen, was afgesproken dat de korting
eerste berichten Molukkers uit Assen
en Nijverdal betrokken waren, heeft
de politie nog geen duidelijkheid. De
Wisselend bewolkt en nkele buien!
Temperatuur ongeveer vier graden.
Harde westenwind, kracht 7, aan de
raken gewond gaat morgenavond om zes uur. vrijwel zou worden toegepast- totdat

Capelse politie blijft er bij dat de iden-


bij VAM om kust en op het IJsselmeer storm,
...,

zeker in staking. Dat zegt de Abva/Ka- overeenstemming was bereikt over de titeit van de schutters niet/vaststaat. windkracht 9.
bo, bij welkev vakbond. het. merendeel nieuwe cao. Vorige week meldde een
-~

In een buitenwijk van Inmiddels hebben de Molukse' ge-


'


d Ame- van de 130 werknemers van de VAM groot deel van het personeel de bonden TEMP. HEDEN 14.00uur 7.3 C.
rikaanse stad Bridgeton in de meenschappen in Assen, en Nijverdal
staat Missouri stortte gisteren een
is aangesloten. Deze vakbond heeft de
drie procent echter, dat het een ook tijdelijke justitie gevraagd om duidelijkheid te
- -

Canadees vliegtuig neer. Het staking uitgeroepen omdat de directie korting niet zou accepteren.
geven over de beschuldigingen. Ze wil-
van de VAM de drie procent korting De directie van de VAM vindt het

Chauffeurs op
toestel, een DC-3, kwam neer op len weten of het bericht inderdaad van
van loon op de ambtenarensalarissen merkwaardig dat de bonden nu opeens de politie of de justitieafkomstig is en
slechts vijftig meter van de bebou- wil doorberekenen op de salarissen altijd tussenin gehangen. Bovendien
wing. Het vliegtuig verongelukte met een stakingsultimatum komen. of het juist is.
kort na de start op een nabijgele- van haar personeel. De directie over- heeft de advocaat van de VAM zelf ge- VAM-woordvoerder H.M. Swinkels: Mr. P.J. van Steen uit Hoogeveen
gen vliegveld. Er waren slechts
twee mensen aan boord, de piloot
weegt om een kort geding aan te span-
nen om te proberen de staking te voor-
zegd dat wij niet gekort hoeven te wor-
den. Alleen als de directie ons die drie
"Ons arbeidsvoorwaardenbeleid is dat
van de overheid. Het zou te gek zijn
heeft dit gisteren namens de Moluk-
kers in zowel Assen als Nijverdal
touringcars
en de co-piloot, die beiden gewond
raakten.
komen. Ze heeft vakbondsactiviteiten
op het VAM-terrein en onder werktijd
verboden.
procent laat houden gaat de staking
niet door." Dit zegt S.D. van Manne-
ks, voorzitter van de Abva/Kabo-af-
daar nu ineens van af te wijken."
Volgens Swinkels is het niet uit-
meegedeeld. Volgens Van Steen zijn
eer en goede naam van beide ge-
onderbetaald
gesloten dat de korting uiteindelijk meenschappen aangetast. Officier van
De meeste werknemers van het se- deling bij het VAM-bedrijf. Van onze correspondent
toch niet wordt doorberekend. "Maar justitie mr. D. Hart heeft al laten we- UTRECHT Buschauffeurs die naar
Fries bekent mi-overheidsbedrijf VAM vinden een De vakbond heeft de staking daarvoor moeten de aandeelhouders
-

korting onjuist. "Wij zijn geen trend- gisteren aangekondigd tijdens onder-
ten dat de omstreden beschuldigingen Spanje, Itali, Oostenrijk, Joegoslavi
en de commissarissen toestemming ge- ongegrond zijn en dat de berichtgeving en Griekenland pendelen, worden
handelingen met de directie van de
wapensmokkel volger of ambtenaar, maar hebben er ven," aldus Swinkels.
op een misverstand berust.
Tussen minister Rietkerk en burge-
zwaar onderbetaald. Dit zegt de Ver-
voersbond FNV na een enqute onder
Van onze correspondent wordt gesproken van

Van onze correspondent DEN HAAG De over-


-

heid stelt tot en met Miljarden- een geweldige uitda-


ging".
Kamervragen over meester Van Leeuwen van Capelle
aan den IJssel is gisteravond de
afspraak gemaakt dat snel gezocht zal
130 buschauffeurs. Bovendien maken
de meeste chauffeurs langere rijtijden
dan de Rijksverkeersinspectie toelaat.
LEEUWARDEN De 37-jari- De ministers Deetman
1988 ruim 1,3 miljard
herone-affaire in

ge administrateur J.F.IJ. uit gulden beschikbaar voor (Onderwijs) Van Aar- worden naar mogelijkheden om tot Uit het onderzoek bleek verder dat
vereffening te komen van de geen enkel bedrijf de cao strikt naleeft.
Leeuwarden wordt ervan ver-
dacht wapens te hebben gesmok-
een grootscheepse in-
steun voor denne (Economische Za-
huurschulden van de Molukse gezin-
Huis van Bewaring
haalactie" op het gebied ken) en Braks (Land- Vooral de overschrijding van de rij-
keld uit Duitsland en Frankrijk. bouw) zeggen in de nota, nen. Die loopt op dit moment in de ton-
van de informatica. Dit nen. De betreffende Molukkers beta-
tijdenwet vormt een van de be-
Hij werd gearresteerd toen bij het staat in de binnenkort te dat informatie, automa- langrijkste grieven van de onder-
len principieel niet, omdat ze van me-
onderzoek. in een moordzaak
bleek dat hij een wapen had gele-
verd. De dader, J.D. uit Drachten,
publiceren Nota Infor-
maticastimuleringsbe-
leid. Vooral het be-
informatica tisering en communica-
tie de trefwoorden van
deze tijd", zijn geworden.
De Centrum Partij in de Tweede Ka-
mer wil uitgezocht zien wat de ad-
junct-directeur van het Huis van Be-
ning zijn onvrijwillig in Nederland te
verblijven. Over de manier waarop de
huurschulden moeten worden wegge-
vraagde chauffeurs, werkzaam bij 34
bedrijven. Zo zijn rijtijden naar Spanje
van gemiddeld 23 uur normaal. Vol-
heeft dat wapen een pistool
- -

drijfsleven wordt hier- In de 'economie draait waring in Leeuwarden heeft gedaan gens de bond wordt veel geknoeid met
overigens niet gebruikt. Hij het steeds meer om het en gezegd in een heroneaffaire. werkt zijn geen mededelingen gedaan.
mee grote kansen gebo- Wel is naar buiten gekomen dat in Ca- de tachograaf, een apparaat in de bus
bracht zijn slachtoffer, Saapke den. Ook onderwijs en tingsposten bij Onder- weten om te gaan met en Volgens Janmaat van de Centrum waarmee kan worden- gecontroleerd
Sikkema in ht Friese Oudebildt- wijs, Economische Zak- het benutten van infor- Partij had een gedetineerde herone pelle voorlopig geen woningen meer
onderzoek kunnen zich hoe lang er onafgebroken wordt gere-
zijl, door wurging om het leven. ken en Landbouw. Het matie en de technologie geweigerd en kreeg hij daarna van ad- ontruimd zullen worden. den.
versterken.
De administrateur heeft be- gaat om voorlichting en daarvan. Gewezen wordt junct-directeur Van den Broek te ho-
kend ook wapens te hebben ver- Van het bedrag is on- bewustwording, aanpas- op het feit dat landen als ren dat hij herone moest accepteren of
kocht aan de 42-jarige schilder geveer de helft sen van het onderwijs en de VS en Japan Europa, anders eenzame opsluiting zou krij-
A.M. de J. uit Leeuwarden en een bestaand geld"; rest
d versterking van de en dus ook Nederland op gen. Kamerlid Janmaat wil nu weten
gaspistool aan de 25-jarige be- komt op tafel , via markt- en overheidssec- grote achterstand heb- of de minister met zijn "drugvrije
roepsmilitair F. de H. uit Emmen. herschikking van begro- tor. In het actieplan ben gezet. ruimten" in strafinrichtingen bedoeld
In de tuin van IJ. vond de politie heeft te spreken over "vrijwillige een-
zame opsluiting van niet-verslaafden."
nog twee revolvers en een grote
hoeveelheid munitie. Bij de mili- AP. Janmaat vraagt ook of de minister
tair uit Emmen werden onderde-
len van munitie gevonden die niet
Fot : weet dat in het Huis van Bewaring in
Leeuwarden een agressieve handel in
door IJ. was geleverd. De ko- herone wordt toegestaan. Hij wil dat
ninklijke marechaussee zoekt uit de minister onmiddellijk maatregelen
waar die munitie vandaan komt. neemt tegen drugshandel in het Huis
van Bewaring. Ook wil hij dat de gede-
tineerde, die zijn verhaal aan de
Benzine en diesel Centrumpartij vertelde wordt be-
schermd tegen wraak van de directie
opnieuw duurder van het Huis van Bewaring of van
drugsdealers.
ROTTERDAM

De meeste
oliemaatschappijen en? vrije
pomphouders gaan morgen de
prijzen van benzine en dieselolie
Groningen-Sparta
verhogen. Super- en normale ben-
gaat niet door
(

zine wordt een cent per liter duur-


der en gaat bij de zelftankstations Van onze sportredactie
gemiddeld 180.4 , cent en 176.4
GRONINGEN

De bekerwedstrijd
cent per liter kosten. Dieselolie FC GroningenSparta, die vanavond
stijgt twee cent in prijs en komt in het Oosterpark zou worden
gemiddeld op 122.8 cent per liter. gespeeld, is afgelast. Door de overvloe-
Huisbrandolie wordt ook 2 cent
per liter duurder en wordt 80.6 Toegang tot WASHINGTON China krijgt binnenkort toegang tot
-

Amerikaanse nucleaire technologie voor vreedzame doelein-


dige regenval verslechterde de
toestand van het veld zienderogen en
cent per liter. (Exclusief btw). den. Tijdens het officile bezoek van de Chinese premier vandaar dat vanmiddag werd besloten In Leiden is gisteren het feit herdacht dat Marinus van der
De prijsverhogingen zijn voor-
namelijk een gevolg van het
nucleaire Zhao Ziyang aan Washington zijn de laatste beletselen hier-
voor uit de weg geruimd. Reagan en zijn gast spraken
het duel te annuleren. Competitielei-
der Jan Huijbregts heeft nog geen
Van der Lubbe vijftig jaar geleden door de nazi's werd gexecuteerd
omdat hij de Rijksdag in brand had gestoken. Zijn vroegere
aantrekken van de koers van de
dollar. technologie gisteren ruim een uur met elkaar, terwijl bij het Witte Huis
'Taiwan-Chinezen tegen het bezoek protesteerden.
nieuwe datum voor de wedstrijd vast-
gesteld. Lubbehof vriend en huisgenoot Koos de Vink onthulde in het vroegere
Sjardincomplex de straatnaam Van der Lubbehof.
Nieuwsblad van het Noorden
2
RADIO-T.V./WEER/STRIPS woensdag 11 januari 1984

Bitter-ironische film TV morgen


Pressie:
over kostschoolterreur
Van onze rtv-redacteur
NEDERLAND 1
09.30 -09.35 NOS: Nieuws voor doven en
Twee jaar Britse kostschooljongen John Cox wordt mateloos slechthorenden.
geleden. . . . De getreiterd door zijn studiegenoten. Afhankelijk van de
omstandigheden, van drank en van de grillen van gangma-
10.30-10.50 ROF: lepen Skoalle Buter,
brea en griene tsiis XII: Technyk.
schitterend 11.30-12.00 NOS/NOT: Hier en nu voor
ker Mount lopen de pesterijen soms beestachtig uit de hand. de scholen Afl. 13.*
.;.,
Tien jaar later zoekt Cox zijn vijanden Mount en diens weife- 13.00-13.05 NOS: Nieuws voor doven en
lende handlanger Niles weer op. Het thema van de bitter- slechthorenden. .'

ironische tv-flm Good and bad at games vanavond bij de

16.00VARA: Poldark TV-serie naar de


.Verwachting voor VPRO is wraak. cistode gedrag bij het vol- boeken van Winston Graham. Deel 2.
het Noorden Demelza is door haar zwangerschap
Cox' vroegere medeleer- gen van leider Mount, en
lingen kunnen zich , Tiet Scne uit de film 'Good and bad at games. overgevoelig, jaloers en achterdochtig.
Nu en dan regen. Morgen het genoegen dat ze in ob- 16.50-17.15 Het donkere bos 'Brendon
miezerige zwijn' nauwelijks sceen geweld schepten als
Eerste liefde in'Het korte spel'
Chase' Jeugdserie. Deel 2: In dek-
*

een stormachtige herinneren. En als hij ze volkomen uit de hand gelo- king.
zuidwesten wind. Eerst daarbij helpt, slechts bij pen corpsballen, is de grond
zacht, daarna iets kouder zijn bijnaam 'Animal'. De van zijn haat. de serie Het korte niet vertellen dat zij ter NEDERLAND 2
met buien. .'...
film, door Jack Gold voor de
Engelse culturele zender
Pas een decennium daar-
na komt het tot een con-
In spel" brengt de NOS
vanavond het tv-spel 'Ita-
plekke verliefd is geworden
op de ober-werkstudent An-
13.00 -13.05 NOS: Nieuws voor doven en
slechthorenden.
Depressiestroom bederft Channel-4 gemaakt,
bestaat uit een constante
afwisseling van het verloop
frontatie tussen de inmid-
dels ziekelijk haatdragende
Cox en Mount, de grootste
li 09-39' op het scherm.
Het spel werd geschreven
door Dolf de Vries en is een
tonio. De vader dacht aan-
vankelijk dat zijn dochter
hem ontgroeide, maar de
17.45FEDUCO: Medelanders Nederlan-
ders Sedjarah Moluku.
*

DUITSLAND 1
de echte wintersfeer van de wraakoefening en
flashbacks over
k'ostschoolterreur, waarbij
de climax in beide onderde-
de
snob van het stel (Neder-
land 1,21.25 uur).
bewerking van het verhaal
Eerste liefde uit zijn verha-
lenbundel 'Boos door een
loop der gebeurtenissen
brengt vader .en dochter
juist dichter bij elkaar...
09.25 -09.55 Die Sendung mit der Maus.
10.00 Tagesschau und Tagesthemen.
10.23 EK Kunstschaatsen voor heren en
Door Jan Pelleboer
HOOG EN LAAG WATER len parallel loopt. Kenmerk ruitje' (Nederland 2, 20.10
uur). De rollen worden o.a.
/yxe eerste droge januaridag ligt
Delfzijl:
Hoog morgen 5.38 en 18.18 uur. Het is het tragische ver- aanleiding van de
Naar vertolkt door Dolf de Vries, Gewest tot Gewest 11.30Umschau.
11.40 Mosaik* Herhaling.
f no niet in het verschiet. Er is
J-S- meer regen onderweg. Lang
Laag morgen 11.02 uur.
Lauwersoog:
haal van een weerloos
slachtoffer dat ook na zijn
gebeurtenissen in Cap-
pelle aan den IJssel wordt
Renske Zwart, Rob Bakker
en Maurizio Riboni. T Tan Gewest tot Gewest,
12.10ZDFMagazin.
12.55 Persoverzicht.
duurt het niet meer of hier en daar is Hoog morgen 3.48 en 16.46 uur. schooltijd moeite heeft zich er in Ikons actualiteitenru- Een weduwnaar gaat met
V het regionale nieuws- 13.00-13.15 Tagesschau.
Laag morgen 9.47 en 21.55 uur. te manifesteren en uitein- programma van de NOS, 13.15-13.30 Teletekst-overzicht.
deze maand de 100 mm regen bereikt. briek Kenmerk vanavond zijn 15-jarige dochter Lisa
bevat vanavond de volgen-
Wat een verschil met twee jaargele- delijk zijn haat tot levens- 15.40 Teletekst-overzicht.
(Nederland 1, 19.25 uur) op vakantie naar Itali. Hij de vijf onderwerpen: de ge- 16.00 Tagesschau.
den. Een situatie die ons nog vers in het doel verheft. Hij besluit gesproken met jonge Mo- vertelt haar niet dat hij 16.10 Expeditionen ms
Niles tot zijn medestander meente Steenwijk wil pro- Tierreich Die- *

geheugen moet liggen. Van 9 tot 21 ja- VOORUITZICHTEN lukkers over de huidige destijds in dit vakantie- renfilm van Heinz Sielmann. Vandaag:
nuari werd er dagelijks geschaatst bij VOOR DONDERDAG T/M MAANDAG te maken, omdat hij zich oord op huwelijksreis is ge- beren met hulp van de be-
stand van "zaken binnen de volking het geldverslinden- Haaien (herhaling).
bijna elke dag volop zon, vrijwel Wisselvallig weer en de eerste dagen veel kan herinneren door hem Molukse gemeenschap in weest; Lisa wil haar vader 16.55 Was ist was Kinderserie. Afl. 9: De
wind. Later enige daling van temperatuur. eens na een mishandeling de industrieterrein aan de
windstil en vriezend weer. Niet op een Nederland. Kenmerk was
plas of vijver maar op onze meren en
een aantal kanalen was het ijs dik ge-
noeg.'Ook niet alleen in het Noorden
te zijn losgelaten. Mount,
nu succesvol officier in
Noord-lerland, is natuur-
ook aanwezig bij de ver-
gadering van de Molukse
wijkraad in Capelle na het
Studio Sport man te brengen; de restau-
ratie van veld- en wegkrui-
sen in Limburg; weerman
17.30 Alpha 5 Kinderprogramma.
17.50 Tagesschau.
*

*^r

maar ook op de Waddeneilanden en in In Europa lijk doel van de wraakactie. bekendworden van de De NOS besluit de avond
met de, sportrubriek
Peter Cruyff in Den Helder, DUITSLAND

2
weer max. min. neersl. een begrip voor veel zeelie-
Zeeland schaatsweer. Dat lijkt dan ten- Door. verleden en heden schietpartij afgelopen zon- Studio Sport, waarin ruime 10.00 -13.15 Zie Duitsland 1.
heden temp. temp. - . mm.
qua spanning synchroon te den; beeldend kunstenaar 13.15-13.30 Videotext fr alle Tele- *

7 uur gr.C. gr.C. afgel. dag. Verder aandacht voor aandacht zal worden Ton Verhey uit het Friese
Gisteren was er de hele dag nog vorst laten lopen, geeft regisseur tekst-overzicht.
Nicaragua en de daar afge- besteed aan het Europees Oldeholtpade, die gebruik 15.40 Videotext fr alle Teletekst-over-
+

tot in een groot deel van Denemarken Amsterdam regen 5 5 2.0 Gold een puntgaaf beeld lopen december aangekon- kampioenschap kunstrijden zicht.
De Bilt motregen 4 0.4 van de emoties van 'ziele-. digde maakt van de BKR en het
maar de krachtige zuidwesten winden 4 .
1.0
liberaliserings- op de schaats te Boedapest daarin nogal eens moeilijk 15.57 Programma-overzicht.
Deelen motregen 4 4 poot' Cox. Zo wordt niet al-
blazen ook daar de kou weer weg. Eelde motregen 4 3 1.0 maatregelen, waaronder met commentaar van Joan heeft met de plaatselijke 16.00 Heute.
Eengolfstoring met regen trekt snel Eindhoven motregen ,-54- 0.3 leen zijn jeugdtrauma een vermindering van de Haanappel. Tevens zullen overheid. Tot slot de Gro- 16.04 Aus meiner Aktenmappe Serie *

via Schotland naar zuid-Noorwegen. Den Helder regen 6 6 4.0 glashelder, maar vooral ook censuur. Er wordt o.a. er samenvattingen te zien over bureaucratie. Afl. 3: Die enthemm-
5 4 1.0 ninger Dirk Boon, di on- te Brokratie (herhaling). Aansluitend:
Het koufront passeert ons in de vroege Rotterdam regen
motregen 0.3
de achtergrond ervan. Het gesproken met Pablo Anto- zijn van de voetbalwedstrij- langs promoveerde op de
middag met wind en regen. Inmiddels
Twente 4 3
genot dat de 'stoere jongens' nio Vega, voorzitter van de Heute-Schlagzeilen Kort nieuws. *

Vlissingen regen 6 5 2.0 den voor de KNVB-beker rechten, die dieren zijns in- 16.35 Kuschelbaren Serie met poppen
',3 u, van Public School bij bana-
*

ontwikkelt zich even westelijk van ler- Zd. Limb. geh. bew. 5 r
Nicaraguaanse bisschop- en eredivisie-competitie ziens hebben (Nederland 2, naar het boek van Margarete Thiele.
land een volgende actieve depressie Aberdeen regen 10 4 0.3 liteiten beleefden, hun fas- penconferentie. (Nederland 2,22.45 uur). 19.22 uur). :.. 17.00 Heute Aansluitend: Aus. den
*
Athene geen opg.

NEDERLAND 1 NEDERLAND 1
waarvan wij morgen een stormachtige Barcelona onbew. -1 0.0 Landern Regionaal nieuws.
dag met regen kunnen verwachten. Berlijn geh. bew. 1 -3 0.0 17.15 Tele-lllustrierte Gevarieerd maga-
*

Achter die depressie tegen het Bordeaux halfbew. ' 2 -4 0.0 zine. v..- r\
.weekeinde kent het liedje langzamer-
-
Brussel geh; bew. -4 3 0.6 17.50 Flohmarkt TV-serie met Wolfgang
Frankfort sneeuw 4 -1 0.2 Weiser, Cordula Habel, Wolfgang Zifter
hand weer gure buien, mogelijk met
-

Genve zw. bew. 3 -5 0.0 e.a. Afl.: Besuch ausdem Jenseits


hagel. En daar zal dan waarschijnlijk Helsinki geh. bew. -16 -22 0.0 18.25 TELEAC: Spaans voor beginners (Por Favor) Les 5: Asi 18.15 NOS: Nieuws voor doven en slechthorenden.
de eerste helft van deze winter mee Innsbruck licht bew. 0 -11 2.0 es la vida. oder Die Kunst, ein Verhaltnis friedlich
-3 0.0
18.25 Staatsloterij. '.'."',. , -^ -

zu lsen. Aansluitend: Heute-Schlag-


Klagenfurt geh. bew. -11 18.55 IKON-KRO-RKK: Het Verhaal Bijbelvertelling voor de jeugd. 18.30 Sesamstraat.!*.
afsluiten. Een eerste helft die als zach- Kopenhagen motregen 0 -1 0.1
. :...';
zeilen Kort nieuws.
*

,
ter dan normaal zal worden geboekt Lissabon ' geen opg.
19.00 IKON: Jennifer als eiseres Deel 2. 18.45 Jeugdjournaal.

RADIO
met te veel regen. Locarno.'j\ onbew. \ ,7 ;-9" 0.0 .<.. Jennifer loopt van huis weg. Zij neemt een advokaat in de arm, 19.00 Journaal.
Ook voor vrijdag en zaterdag' geven Londen motregen 11 10 0.2 . >'. die haar moeder gaat bellen.
-

r 19.12 P.P.: Uitzending van de RPF.


de,cpmputerkaarten-.
Luxemburg' ijzel' -1 -2 0.2 19.26 IKON-KRO-RKK: Kenmerk. iV. 19.22 NOS: Van Gewest tot Gewest Regionaal magazine met on- *

het Noord-j. Madrid ZV.. onbew.' IfCT >7*J! jF-4~.i]JJO.G 20.00NOS: Journaal; i'-i:>;r*vr. jj derwerpen uit o!a; Groningen" ri Weststellingwerf.
~'r.*mfflm
; ~::

zeegebied nog een "grote depressie-acti-


over:
;

Malaga ...licht bew. :14 '-. -4'- O.C

20.28 SOCUTERA: Instructiefilm mond-op-mond-beade- 20.10 Het korte spel: "Itali 09-39 *.Een tv-spel van Dolf de Vries HILVERSUM! (298 m en FM-kan.)
viteit t zien met veel wind, afwisselend, Mallorca lichtbew. ,11 -2 0.0 NOS: leder hl uur nws. EO: 18.06 Tijdsein. 18.30
'
"

Malta regen -17.' "iB*-^'o.2 "-' ming van de Maatschappij tot Redding van Drenkelin- 'SZ'l% naar zijn verhaal "Eerste Liefde. Regi:Jonne Severijn:' T ' ' | Het Reisjournaat. 18.50 De Wolkenwagen. 19.02
regen of gure winterse buien zodat de geo-
Mnchen'ri lichtbew.rr-jf'.O' p- r9<hjo.3-. *''7 ' 20.50 Duo voor 'virtuozen- ]pc lviqHst;Jaap van Zwedenfan: de.
'

iH to'T'frftrti : '--f
'-"*' ~
*;>'<- '"

Ronduit-Radiokrant,;-19.20 Var* U wil ik zingen.


eert ol?oge januaridag nog ver 'afisr.)
~
.

1 '"*

Nice onbew. 12 2 0.0 20.33 VPRO: Van Kooten and De Ble Kreateam voor multimediale
*
-

cohtrabasss Dunca'n McTie'r, spelen, begeleid door het Amster- 19.40 De Bijbel Open. NOS: 20.03 Langs de lijn,
WAARNEMINGEN GRONINGEN (stad)
Oslo zw. bew. 1 1 2.0 attitude-deformatie. sport en muziek. 23.02 Met het oog op morgen..
Parijs zw. bew. 5 .'2;.. 0.0 21.25 Good and bad at games Tv-film van Jack Gold over het le-
*
...dams Kamerorkest 0.1.v. Jan Stulen, het akrobatische "Grand NCRV: 0.02 Volgspot. 1.02 Metropolis. 2.02 Nach-'
Temp. vanmorgen 8.30 uur 3.2 gr. C. Rome geen opg. Duo" van Bottesini.
ven van drie jongens op een Engelse Public School in 1973. texpress. 6.02 Vandaag....donderdag. (6.02 In tj
Maximumtemperatuur gisteren 7.0 gr. C. Split onbew. *9 O.C
22.50 A good turn daily Tekenfilm van Gerrit van Dijk over een 21.10 Leven in herinnering het museum van het verdriet
-
*
voorbijgaan. 6.50 Het levende Woord).
Minimum temp. afgelopen nacht 3.0 gr. C. Stockholm ' sneeuw 2.C
padvinder, een moderne Don Quichot, die probeert de wereld ten
.V Documentaire over Sembeau Lecocq en zijn museum in Scha-
Neerslag afgelopen etmaal 1.2 mm. ""'.*, Wenen onbew. 2 -5 0.1
goede te keren.
gen. -
'

... . HILVERSUM II (402 m en FM-kan.)


:

Wind vanmorgen om 10 uur ZW 4.' Zrich licht bew. 2 -5 O.C 21.40 Cinevisie Filmrubriek van Cees van Ede, Guus van Waveren NOS: 18.00 Nws. P.P.: 18.20 Uitz. van de VVD.
Barometer om 10.00 uur 758 mm, 1010 mb. Casalanca half bew. 15 3 0.4
-

23.03 TELEAC: Programmeren met Pascal Les 5: Keuze en her-


*

en Ruud van Gessel. HUM.VERB.: 18.30 Het voordeel van de twijfel.


Istanbul geen opg. haling programmastructureren. 22.30 Journaal. NCRV: 19.00 Steen in de vijver. (19.00 NCRV-Leer-
ZON EN MAAN Las Palmas licht bew. 19 14 6.C 23.38 NOS: Journaal. ;.
~

! .' : huis. 19.15 Liederen van het begin. 19.30 Rondom


22.45 Studio Sport.
<

Zon op morgen 8.44 onder 16.41 uur. Beiroet onbew. 18 -5 , O.C .

23.43 -23.48 Nieuws voor doven en slechthorenden. het woord). 20.00 Nws. 20.03 Leger des Heilskwar-
Maan op morgen 12.29 onder 1.40 uur Tel-Aviv onbew. 18 9 O.C 23.55 -00.00 Nieuws voor doven en slechthorenden. tier. 20.18 De wereld zingt Gods lof. 21.00 Bij de tijd.
,

DUITSLAND 1
Volle maan 18 januari 15.05 uur. Tunis onbew. 11 3 0.4 -

21.25 Onder de kop. RVU: 21.40 Colours of English.


FEDUCO: 22.00 Fobien, afl. 1. 22.15 Taal, tekens

FILMAGENDA STAD GRONINGEN


DUITSLAND 2 en regels, afl. 9. NCRV: 22.30 Nws. 22.40 Neder-
land en zn buren. 23.00 Sestina van Monteverdi.
23.15 Muz. van eigen tijd. 23.55 Nws.
HILVERSUM 111 (445 m en FM-kan.)
:

18.00 Programma-overzicht Aansluitend: Hart ab'er Herzlich. Afl.: 18.00 Wildes wietes Land TV-serie. NOS: leder heel uur nws. 18.04 De Avondspits.
Ein daemliches Geschenk (1). 18.57 Programma-overzicht. "
**
KRO: 19.02 Krachtvoer. 21.02 Demo. 22.02 Roek-
18.35Zandmannetje. 19.00 Heute. ':;' tempel.
BEURS: dag. 14.30, 18.45, 21.00 CITY 1: dag. 14.00, 18.45, 21.15 Jaws
18.40 Hart aber Herzlich (2).
~

Meisjes voor sexplezier (18). HI3D2). r-.y- 19.30 De internationale jeugdfilm: Was wird aus Laura? En- * HILVERSUM V (via AM-zender Hilversum 1)
CITY 2: dag. 14.15, 19.00, 21.30
19.15 Berichte vomTage. . gelse jeugdfilm uit 1981.- ty,*"v.-. j_.; riis]\ NOS: 19.02 Nieuws voor buitenlanders. 19.02 Bul-
CAMERA 1: dag. 14.00, 18.45, 21.15
De vier vuisten slaan op hol (a.1.). Return of the Jedi (a.1.).
19.25 Das Nordschau-magazin.
19.59 Programmaoverzicht.
'"4 20.15 ZDF Magazine Informatie en meningen m.b.t. thema's van
* letin in het Marokkaans-Arabisch. 19.10 Bulletin in
het Berbers. 19.20 Bulletin in het Turks. 19.30 Bulle-
CITY 3: dag. 19.15, 21.45 De illusio-
deze tijd.
CAMERA 2: dag. 14.00, 19.15, 21.45 20.00 Tagesschau. 21.00 Der Denver-Clan (Dynasty) Amerikaanse serie. Afl.: Vlucht tin in het Spaans.
In Tirol; hangen de slipjes aan de Al- nist (12); wo. 14.30 Vol gas met Herbie 20.15 Zu Dir oder zu Mir TV-spel van Royce Ryton. Met: Susanne zonder uitweg. Met: John Forsythe, Linda Evans, Joan Collins
pen (16). (a.1.). Uhlen en Wolf Roth. Regie: Wolfgang Spier.
-^.v>
CAMERA 3: dag. 13.45,18.30 Stripes CONCERTHUIS: dag. 18.45, 21.15 21.25 ARD-Sport extra Europese Kampioenschappen Regionaal
(a.1.); dag. 21.00 Sophie's choice (16). Zelig (a.1.); wo. 13.45 Robin Hood (a.1.). kunstschaatsen voor heren en paren. 22.05 Midweeklotto 7 uit 38. -

22.30 Tagesthemen. 22.10 Menschenkinder! Marmer fr gewisse Stunden. Reportage


"
?

CAMERA 4: dag. 14.15, 19.00, 21.30 FILMHUIS: dag. 19.30, 22.00 Nara- .'
RADIO NOORD (FM 90.8 kan. 13) -

Trading places (a.1.). yama(l6). 23.00 Rock around Wagner Een Peter Hoffman portret. Met o.a. over de zogenaamde'callboys'.. 18.00-18.03' uur ANP. 18.03-18.30 uur Ak-
CINEMA: dag. 18.30,21.15 Never say THE MOVIES: wo. 15.00 Robin Hood Debbie Sasson, Leonard Bernstein, Richard Burton en Mick Jag- 22.40 Das Ende vom Anfang TV-film van Helmut Christian Grlitz tualiteiten, Weerbericht Jan Pelleboer, Special,
naar de roma van Michael Holzner. Agenda. Dagprogramma donderdag: 12.30-13.00
neveragain(l2). (a.1.). : ."-
uur Aktualiteiten, Weerbericht Jan Pelleboer,
-00.00-00.05 Tagesschau. -

*-::; 00.10-00.15 Heute. Vraagbaak, Agenda.

DUITSLAND 3
RADIO FRIESLAND (FM 88,6 kan. 5) -

18.03 Aktual. 18.15-19.00 123618; de harker ried

NIEUWSBLAD vanMNDORDEft
waarin opgenomen de Provinciale Groninger Courant opgericht in 1787
Ferd'nand
NDR
de bekende Fries of Friezin. Dagprogramma don-
derdag: 12.35-13.00 Waarberjocht Hans de Jong,
aktual. en muzyk, service-berjochten, underwiis-
rubryk, oersjoch jnsprogr.
Uitgave en druk van dit dagblad: Nieuwsblad van het Noorden 8.V.,
werkmaatschappij van Hazewinkel Pers BV. .
08.50 Tele-Gymnastik (12): Hoe Dagprogramma morgen
postbus6o, 9700 MC Groningen jSb^ elastisch is uw lichaam (herh.).
Gedempte Zuiderdiep 24. 9711 HG Groningen .jILT'EW 09.00 Schooltelevisie. HILVERSUM I (298 m en FM-kan.)
Directie: R. HazewinkelenS.S. F. Hazewinkel
16.30 Schooltelevisie. NOS: leder heel uur nws. NCRV: 7.02 Vandaag...
1 8.00 Sesamstraat Kleuterprogramma. donderdag (7.05, 8.06 Hier en Nu, 7.55 Landelijk
Telefoon: (050) 188111. alle afd. I Hoofdredactie:
*

voor zet-advertenlies: (050) 184444 algemeen hoofdredacteur:


v 18.30 Manu Wildnis aus Wasser und

krantenoverzicht). 8.54 Hebt u dat ook wel eens?
Telex: 77296 Giro: 883863 A.A. M. Schuurmans .' Wald Expeditie naar het tropische
* 9.03 Wie weet waar Willem Wever woont? 10.03
Bank: ABN nr. 57.03.13.244 commentarirend hoofdredacteur: Muziek bij de koffie (11.03 Hier en Nu). 11.30
regenwoud van Peru, filmreportage. Twaalfuurtje. 12.35 Middagpauzedienst. 12.55
Abonnementsprijs: 60,05 per . Vaders 19.15Alte Schatze aus der neven Welt *

drie maanden (postabonnementen adj.-hootdredacteuren: H. Venhuis, Kunst- en vliegwerk. 13.06 Hier en Nu. 13.20 Glo-
R - de Vries - mr- D - T - Dalmolen Reportage over- Europese antiquitei-, baal. 16.02 Hier en nu. 16.04 Goudenregen Ensem-
f 70.85): per mnd. 20.23; per jaar ten. ble 0.1.v. Ferry Wienneke. 16.30 Kletsmajoor. 16.40
/ 237.35. Rubrieken: 19.30 Unser Land: Superkuh im Milch- Van stad en land. 17.05 Hier en Nu. 17.15 Oud zeer.
Losse nummers: 0,95. Nieuwsdienst: R. H.v.d.Sleen (chef)
Advertenties / 1.61 per mm exclu- Binnen-Zbuitenland: J.Bakker (chef) stress *
Filmreportage. 17.32 Douce France. 17.50 Hier en nu. NOS: 17.55
20.00 Journaal. Meded. '
sief 5% BTW, minimum 10 mm. Eindred.: C. C. Suurmeijer (chef)
Bur.red.: H. J. G. Kamphuis (chef) 20.15 Extra Drei Actueel weekoverzicht. HILVERSUM II (402 m en FM-kan.)
Bijkantoren: Sportred.: A. R. van der Veen (chef) :. Aansl.: Nachrichtentelegramm. AVRO: (7.00 Nws.). 7.10 De AVRO-klok in de mor-
Assen. Brink 16. n^^-rV, 0 ; ??" en (ch e!> 21.00 Front in Eis und Fels (2) Docu- gen (7.30. 8.00, 8.30 Nws). NOS: 9.05 Sportief.

sude^cnlnsr
*

Bijlagen/RTV: J. Venema chef)


PANDA en de MEESTER-MONSTERMAKER
mentaire serie. Vandaag: De Alpenoor-
,

tel 05920-10543 en ls267


15267 9.24 Waterstanden. 9 30 Nws. Feduco: 9.33 Leer-
De.fzy.o
tl.
05960-19991
S^
rSSS? : . S
V (Che,)

*"
log 1915-1917.
21.45 Der Film-Club The Kids are All-
wijzer, all. 9. AVRO: 10.03 De AVRO-klok 'Buiten'
(10.04 Radiojournaal, 10.30 Nws.). 11.00 Radio-
Emmen. De Weiert32B. pSSS T h'h right. Engelse speelfilm uit 1979 met de journaal. 11.03 Duimeland. 11.10 De Nederlandse
W SL
M on ma
tel. 05910-11860 en 13848

Schoolradio (11.30 Nws). 11.33 Kijk op kunst


popgroep The Who, filmportret.
Groningen (Lewenborg). Kajuit 248 ?'!n? k J8d Ai" S kk ns 12.00 De AVRO-klok tussen de middag (OV: 12.16
, "

' ?
u
Geestelijk Leven: A. J. van der Werf 23.20 Nachrichtentelegramm.
,

Uitz. voor de landbouw, NOS: 12.26 Meded. voor


,

tel 050-414464
Ei 9en 'otodiens Nvh N
Haren. Rijksstraatweg 159. land- en tuinbouw, 12.30,13.00,13.30 Nws.). 13.57
Correspondenten buitenland: '

Per saldo. RVU: 14.00 Nou en? (14.30 Nws.). 14.33


Hoogeveen. Hoofdstraat 87. .-,

drs _ j, j, Ames2 (West-Duitsland) Allemans veren in de keuken. KRO: (15.00 Nws)-


tel. 05280-65131 H. Dam (Gr. Brittanni) 08.00 Tele-Gymnastik (50). 15.03 Te rade gaan. 15.20 Kruispunt (15.30 Nws)-
Gorecht-Oost 30. F Mingelen (Belgi, EG en NAVO) 15.32 Misdaad, fantasie en realiteit. 16.00 De we-
tel 05980-26030
.

18.00 Telekolleg I Engels, Les 33. reld op donderdag (16.30,17.30 Nws.).


R. Bakker (Frankrijk) 18.30' Sesamstraat.
Leek Tolberterstraat 42, H. Kolb (Ver. Staten)
tel. 05945-14040 mr. J. van Wesel (Isral) 19.00 Aktuelle Stunde. HILVERSUM 111 (445 m en FM-kan.)
Roden Heerestraat 6a. R . E . Mantiri ( v erre Oosten) 20.00 Tagesschau. NOS: leder heel uur nws. TROS: 7.02 De Haver-
' e'-05908-13334
", H ten Kortenaer(ltali.Vaticaan) ". 20.15 Mittwochs in... Informatie en amu-
*
moutshow. 9.03 De Hugo van Gelderenshow. 11.03
Stadskanaal Hoofdstraat 1. A . Koene (Oostenrijk. Oost-Europa) sement.
. De Polderpopparade. 12.03 De Nederlandstalig
te 1.05990-3034 mr.G.J. Hoek (Spanje) 21.45 Eff-eff Freizeit und Fitness.
* top tien. 13.03 50 pop of een envelop. 15.03 Top 50
Uithuizen Hoofdstraat West 32. R . Sprenkels (Latijns-Amerika)
tel. 05953-1663 K. Breyer (Zuidelijk Afrika)
22.15 Spatvorstellung: Schweigegeld HILVERSUM IV (FM-kan.)
' fr Liebesbriefe (The reckless VARA: (7.00 Nws). 7.02 Morgenrood (8.00 Nws)
W.Oftenberg (Zwitserland) 9.00 Uit VARA's Matinee Archief (7). 11.15 Klassie-
moment) (z-w) Amerikaanse*

ke muziek voor orgel en klavecimbel. 12.25 Operet-


Kerkstraat 56b (redactie). Raad voor da Journalistiek: speelfilm uit 1949. Lucia Harper ver-
tel. 05987-22560 en 22288 De Lairessestr. 79 1071 NV Adam te (13.00 Nws.). 13.05 Voor mensen met twee lin-
Winschoten. Langestraat sa. Reclame Code Commissie: moordt de vriend van haar dochter en keroren (25). EO: 14.30 Klassieke klankjuwelen-
tel. 05970-12405 Westermarkt 2, lOlDKA'dam wordt daarna achtervolgd door een -15.30 Zeggen en schrijven. 16.00 Licht en uitzicW
chanteur. 16.40-17.00 Theologische verkenningen.
Nieuwsblad van het Noorden woensdag 11 januari 1984
STAD EN STREEK/BINNENLAND

3
Zes miljoen op uitstaand kapitaal

NOM maakt voor


het eerst winst
Van onze sociaal-economische redacteur
Hartje
*

GRONINGEN.- Voor het eerst in haar (bijna) tienjarige bestaan heeft de


Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) winst gemaakt op in Noor-
delijke bedrijven gestoken aandelenkapitaal. Tot 1982 gingen de deelne-
Winter,
mingsactiviteiten steevast gepaard met verlies, maar in 1983 kon een voor-
deel worden behaald van ongeveer zes miljoen gulden p een uitstaand ri-
sicodragend kapitaal van 105 miljoen gulden. NOM-directeur ir. Henk A.
toch
Wisman maakte dat gisteren bekend.
De winst is vooral toe te schrijven
aan de gang van" zaken bij minder-
.1 , .'...',
de winst is toe te schrijven aan de deel-;
neming van.de NOM in de betrokken
is er
heidsdeelnemingen (bedrijven waar-
van de NOM voor minder dan de helft
mede-eigenaar is), in het bijzonder in
bedrijven, .Totriutoe stapte d NOM r
in (doorgaans op : verzoek), als de be-
drijven in nood 'i waren. Sinds kort
eten
de chemische sector. De metaalsector, wordt ook geparticipeerd *in gezonde Januari;..hartje
waar de NOM 'zwaar' in zit, baart nog bedrijven, waarbij de NOM dan zelf de winter...en geen
zorgen, aldus de NOM-directie. De initiatiefnemer is. : .. :'/r^V De.i geve-
NOM heeft op dit moment 23 deelne- f Wisman \ toonde zich voorzichtig op- derde; dierenvind-
mingen, in tien waarvan voor minder over -

de economische toe- en het best zo. Er


dan de helft van het aandelenkapitaal komst v van' het Noorden.' Vooralsnog is volop, voedsel in
wordt deelgenomen. ,; ; voorziet hij echter niet, dat de NOM er de bermen het wa-
Over 1982 liepen de participatieacti- in . zal slagen veel niuwe bedrijven ter te vinden.
viteiten van de NOM nog uit op een naar het Noorden te lokken. Er zijn op
verlies van tien miljoen gulden. Het dit I momeritr twee acquisitiecontacten Foto gisteren ge-
afgelopen jaar boekte de NOM : tien met buitenlandse bedrijven. En daar- nomen. jOan t de
miljoen gulden winst op haar aande- van'loopt overigens al.langer dan een Doorsneeweg y in
lenkapitaal in minderheidsdeelnemin- jaar.: -~ .-., r. i '(;:>>:,. NieuwePekelai*, ,
gen, waar tegenover stond dat op en-
kele (inmiddels afgestoten) meerder- Van pnze correspondent een telefoonnummer van de firma."

Partijen niet tot elkaar in het kort

,
heidsdeelnemingen vier miljoen gul- Wij vragen Volgens Nieuwe j Weme is wegens
LEEUWARDEN
den werd verloren. meneer Honig ook niet hoe hij aan d koersverschillen het eindbedrag in
Wisman kon niet zeggen in hoeverre guldens uitgedrukt. Dat gebeurt wel
soep komt, maar wij hebben de Kame-
leonboeken in ; elk geval gekocht bij meer," aldus Zwerver., Het ontbreken
Belgiok PVBA in Antwerpen." Dit van een telefoonnummer, ach, u kunt
Friesland boos, zei verkoper H. Zwerver van de super-
markt Nieuwe Weme groothandel BV
in 'Heerenveen gistermiddag tijdens
geding over goedkope boeken zo een afschrift uit het handelsregister
over het bedrijf opvragen." >\

Beide partijen konden het onderling


geen nieuwe dijk een'kort geding.voor de rechtbank in
Leeuwarden. Volgens de Vereniging
niet eens worden over de verkoop;l zo-
dat president mr. v Van' dehu Berg
ter Bevordering van de Belangen des prijzen tussen Nederlandse uitgevers niet de bedoeling om constant boeken mer. niet helemaal. Hij vroeg daarom uitspraak in deze zaak zal doen op 24
Van onze correspondent en boekhandels. 'ur' aan de president het papier ongeldig te januari of eerder. De vereniging staat
LEEUWARDEN Het provinci- Boekhandels te Amsterdam verkoopt beneden' de prijs' te verkopen. Dit is
meer en incident," zei hij. ;,Maar wij verklaren. Hier staat vierduizend erop dat Nieuwe:Weme vijftigduizend
-

Nieuwe jWeme ten onrechte Kamele- Volgens Zwerver is het legaal als de
aal bestuur van Friesland heeft kunnen desgevraagd een rekening en exemplaren voor twaalfduizend gul- gulden per verboden verkocht boek als
het kabinet niet warm gekregen ons ;twee gulden goedkoper dan 'de boeken worden gemporteerd en mo-
boekhandelaren.' De 'vereniging beriep gen ze best voor een.lagere prijs wor- vrachtbrief overleggen." den of zoiets," zij hij. Datis in gulr dwangsom betaalt als de vereniging in
voor d indijkingsplannen bij Hol- den verkocht. We hebben overigens De rekening deugt volgens mr. Bre- dens uitgedrukt; Bovendien ontbreekt het gelijk wordt gesteld. -'nv-,
zich' op : afspraken' over vastgestelde -..-.'

werd. Het kabinet wil 65 miljoen


gulden besteden aan verhoging
van de bestaande dijk tot delta-
17.500 kilometer binnen 70 dagen door Groninger Bart Knol moet ton opleveren

voor Unicef
hoogte. Daarmee wordt 'de zo-
veelste concessie-aanvraag van de
provincie Friesland voor dit ge-

Fietsweddenschap
bied afgewezen. Gedeputeerde
Staten 'van Friesland hebben
hierop gistermiddag ontstemd ge-
reageerd. '.'

| Het kabinet wil wel toestem-

ming geven om ' rond de reeds


bestaande landbouwgronden een
zomerdijk aan te leggen. De boe- Van onze verslaggeefster Greetje van der Veen
ren moeten de aanleg daarvan be- GRONINGEN -Is het te doen om binnen zeventig dagen 17.500 kilometer te fietsen. langs. 24
hoofdsteden van Europa? De Groninger student Wim Bart Knol (20) gaat begin april een poging wa-
De Friese gedeputeerde K: Dan-
.
gen. En hij wil wedden niet 4000 mensen dat het lukt. Wint hij de weddenschap dan is Unicef, zo is het
kerf a noemt fhet' kabinetsbesluit plan, honderdduizend gulden rijker. Rijdt hij de route niet binnen de gestelde tijd; dan krijgt het kin-
om los te lopen om 65 miljoen gul- derfonds van de Verenigde Naties niets. In dat stencil wordt gevraagd een schuldbekentenis te teke-
den te steken; iri een deltadijk, nen van vijfentwintig gulden, vr 1 augustus te betalen aan Unicef. Dat wil zeggen, als Knol de tocht
!

waar.nog mhri'
komt,'waardoor het water nooit
volbrengt,,lfet stencil zalldoort Studenten worden verpreid en op diverselplaatsen gedeponeerd,
vanwaar het is mee te nemen. Wie het strookje onderaan het stencil invult krijgt een acceptgirokaart
aan de hoge dijk toe zal komen.". :
.

De Vereniging tot Behoud van Wim Bart Knol die woont aan de
de Waddenzee zegt dat nu de Beyumerweg nummer 6 in Gronngeri,
kweldergronden niet nder de Na-
tuurbeschermingswet vallen, het
is een enthousiast fietser, maar noemt
zich geen wielrenner. Vijfentwintig ki-
Almelose officier in heronezaak:
moeilijk is \ een Waddenbeleid te

'Terreurdaden in
-v/i*;?,""*"
lometer per uur vindt hij een lekker
voeren, '.'?'&
','.
tempo dat wel tien uur per dag is vol te
houden. Ervaring in het fietsen heeft
Air Holland blijft hij in die zin dat hij eerder in vakan-
ties naar Zwitserland, de Middel-

godsdienstsfeer'
landse zee en naar Athene is'gefietst.-
nog aan de grond Hij weet wat afzien is. Om even een
vergelijking te maken: tweehonderd-
;

DEN HAAG Air Holland kan de-


vijftig kilometer per dag en dat zeven-


ze zomer geen chartervluchten uitvoe- tig dagen is een zwaarder karwei dan
ren. Oprichter John N. Block is er niet het rijden van de Tour de France. Die ment voor de raadslieden; om
in geslaagd contracten met touropera- rit is zon vierduizend: kilometer. Per. Van onze correspondent

ALMELO Aan illegale invoer van


< vrijspraak te bepleiten. Er is'immers
tors af te sluiten. Eind augustus vorig dag wordt daarin gemiddeld 200 gere- nooit vastgesteld, dat het om herone
jaar, toen Block zijn' vergunning den. Knol rijdt misschien niet zo hard, Turkse herone, die nooit is gevonden,
vervoer ervan naar Arnhem, brand- ging,.want de partij was er niet. 5
kreeg, kondigde hij aan dat zijn char- maar wel veel langer, zowel per dag Bij de behandeling van de aanslag
termaatschappij op 1 april dit jaar zou stichting in en een aanslag op restau-
als in totaal. rants van christen-Turken 'en op het theehuis , in. Hengelo') en
beginnen. In slapeloze nacht brandstichting in zon etablissement
Volgens de vergunning die Block brandstichting in een woning van een
De Groninger student econometrie van de verdachten had de Almelose in Enschede waren de zwaarste eisen
eind augustus kreeg mag hij (met. twee
Boeings-727) van elke Nederlandse kwam toen hij de nacht voor een tenta- rechtbank gisteren een dagtaak. drie jaar. De theehuizen werden
Vier jaar met aftrek was de gexploiteerd. door;, christen-Turken.
luchthaven opereren, maar niet van men statistiek niet kon slapen op het
Schiphol. Block had gevraagd om plan. had ik helemaal geen zwaarste eis. De officier van Justitie,' Ook in deze affaire dook weer de naam
Schiphol en Zuid-Limburg, maar zin meer in studeren. Ben ik meer een jonkheer mr. B. W. F. van Riemsdijk, van G. op als opdrachtgever
twee anderen, Y. en 8., vanwie de
en.
van
kreeg Rotterdam in plaats van doe-mens. Dit is voor mij een' uitda- wil deze straf opleggen aan de 29-jari-
ging. Die studie zie ik later misschien ge A. G. uit Hengelo, wie : de import laatste en nu in Turkije verblijvende,
De startbanen van Rotterdam en weiweer."- 'V; ; ^ 1
v van 350 gram herone in een koker- het hoofd van de Turkse mafla, werd
Zuid-Limburg zijn evenwel niet lang De uitgestippelde route, gaat via balk van de auto van de 35-jarige Hen- genoemd., Mr, .Van Riemsdijk sprak
genoeg om met volbeladen 727's zon- Amsterdam, Brussel, Bonn, Luxem- gelor A.R. K., rijden in een periode van gangstermethodeh" van .ter-
der tussenlanding ook de verst moge- burg, Bern, naar Parijs. Vandaar rijdt van ontzegging; en -mishandeling reurdaden in godsdienstsfeer". <
J?< V
lijke afstanden te halen, zoals Tel Aviv Knol naar Lissabon, Madrid, Monte wordt verweten. De officier ziet G. als
en de Canarische eilanden. "''. Carlo, Rome, Athene, Sofia en Boeka- een grootschalige handelaar, die lid is
De touroperators zijn alleen in Air
Holland: genteresseerd als
maatschappij alle vluchten j vanaf
Schiphol kan uitvoeren.
de
Bart Knol (rechts) en R udie deBruin
rest. Dat moet in zo'n'vijfendertig da-
gen gedaan zijn, want daar zit hij on-
geveer op de helft, schat Knol. Via
Belgrado, Budapest, Wenen, Praag,
Berlijn, Warschau, Moskou, Helsinki,
van een internationale organisatie.
Tegen K. : vorderde hij anderhalfjaar
en verbeurdverklaring van de auto.
Evenals G. en K. ontkende de 41-ja-
rige H: Y. uit Hengelo, door de officier
KORREL
betiteld als een zuivere koerier", een

Abonnee-tv: omroepen aan de kant,


Stockholm, Oslo en Kopenhagen moet
hij weer in Groningen belanden. Rust- aandeel in de herone-affaire. Hem
dagen zitten er niet in. Af en toe zal er werd het vervoer van de 350 gram en
een oversteek met een boot worden ge- het afleveren ervan aan M.' O. en N. C.

bedrijfsleven gaat samenwerken maakt. Dan kan Knol even rusten.


Alleen gaat hij niet. Het is de bedoe-
ling dat vriend Rudie meerijdt met een
auto met caravan, een reservefiets en
in.Arnhem verweten. Na de eis van
anderhalf, jaar werd zijn verzoek om
onmiddellijke invrijheidstelling door
de rechtbank genegeerd.
Van onze correspondent bedrijfsleven gezamenlijk een abon- aan dat gesprek wilden deelnemen. En onderdelen. De caravan is al beschik- De enige gedeeltelijke bekentenis
HILVERSUM De Verenig- " nee-tv-project willen beginnen,..zijn terwijl wij midden in die onderhande- baar, een | reservefiets ook, maar een kwam van de nu voor een soortgelyke
de Nederlandse Uitgeversbe- verontwaardigd over het afbreken van lingen zaten, kregen wij opeens een te- auto hoopt het duo van een garage,te zaak zittende' 44-jarige C. K. uit Hen-
drijven VNU, Deltakabel Hol- de gesprekken. We zijn van de ene op lefoontje dat het niet meer nodig was, kunnen lenen. Ook het geld dat nodig gelo. Hij had met V; in de zomer,van
de. andere dag aande kant. gezet", al- omdat de heren elkaar hadden gevon- is voor de kosten van levensonderhoud 1983 verdovende middelen vervoerd
ding, Elsevier-NDU en Vroom dus VARA-voorzitter Vanden Heuvel dene "
"

V\, "- ;S haar_ Arnhem, maar zou niet hebben


'";. ;!
en benzine hopen de studenten via
en Dreesmann zijn van plan sa- gisteravond.' . Deze wending betekent volgens Van sponsors bij elkaar te krijgen.'Lukt dat geweten, dat het herone was. Dit
men te werken op. het gebied v De . omroepen waren volgens Van den Heuvel dat mensen die een abon- niet dan moeten die kosten van het be- laatste was ht voornaamste argu-
van -abonnee-televisie in ons den Heuvel nog volop in gesprek met nement op een abonnee-kanaal nemen drag dat naar. Unicef gaat worden af-
land. Voor de zendtijd op het
speciale kanaal voor abonnee-
Deltakabel, terwijl de VNU had laten
weten aan die gesprekken te willen
zo'ri 400 gulden per jaar moeten beta-
len: driemaal zoveel vergeleken-met
getrokken, want zelf hebben de vrien-
den geen geld. Voor Unicef is gekozen
Weer grote brand in
tv zijn meer gegadigden, waar- deelnemen. Onbetrouwbare part-
ners", zei de VARA-voorzitter.
ht tv-kijken van nu. Daarvoor krijg
je een aantal speelfilms, sportevene-
omdat dit fonds internationaal bekend
is en bovendien goed werk doet.
centrum van Hilversum
onder de omroepen. Met Delta-
'>:

menten i en andere programma's die Er is een kans dat de tocht niet door HILVERSUM, -', In de binnenstad
kabel waren de omroepen al
-

Niet meer nodig een aantalkern worden herhaald.' gaat en dat is als er onvoldoende men- van, Hilversum heeft gisteravond een
enige tijd in gesprek over en Wanneer de omroep niet: meedoet sen het strookje insturend Maar Knol grote brand gewoed in een leegstaande
mogelijke samenwerking, maar .. Nahiens ;zes omroeporganisaties aan abonnee-tv; betekent dat volgens en De Bruin rekenen erop dat er wel voormalige ; tapijtfabriek. Het .is de
die onderhandelingen zijn nu waren wij in een intensief gesprek ge- de VARA-voorzitterj het.begin ivan vierduizend. mensen met hn willen derde grote brand binnen enkele da-
afgebroken. ;
v
::.: wikkeld meteen van de twee partners, commercile televisie in Nederland en wedden. En ook bereid zijn te~ betalen gen in! het, centrum van Hilversum
Delta. De andere partner VNU had zo- volstrekte, ondergraving, van :het als de tocht wordt uitgereden binnen binnen een straal van driehonderd me-
De omroeporganisaties die met het juist aangegeven dat zij graag met ons bestel"?... ";'/-: iv'Hr'T'! ' ..'.'' ''<
~
. ...:;.. . ...:..:".:;..
'.::.
de termijn,.i; :- /
4 Nieuwsblad van het Noorden ACHTERGROND/OPINIE woensdag 11 januari 1984

Trijfel SOCIAAL STELSEL: GER VADERS OVER

Door Nico
Scheepmaker
Willen ambtenaren
arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren
t praten. Dat doen ze zelf maar, met
Rietkerk. Hoe dat uitpakt hebben we
kunnen zien met de uniforme ziekte-
kostenregeling voor alle ambtenaren".
en
Kissinger het
in namaak-Yanks
geloof
WATERPOLO
Lacht u' even met mij mee om de
Fransen? Op 32 vragen om hun alge-
mene ontwikkeling te testen, vielen on-
'gelijkschakeling' Geen ziekenfondsregeling voor ambte-
naren, maar een regeling gebaseerd op
het systeem van de particuliere ziekte-
kostenverzekeraars. Misschien kun-
jjjc De vroegere president van
#
Costa Rica Jos Figueres gaf
eens een dichterlijke beschrijving van
de wijze, waarop de Noordamerikanen
ren zouden bedreigde naties in bij
voorbeeld het gebied van de Perzische
Golf hun vertrouwen in de Verenigde
Staten verliezen.,

met bedrijfsleven?
der andere dze antwoorden te bewon- nen we op dit terrein als voortrekkers
fungeren voor het bedrijfsleven omdat tgen midden-Amerika aan kijken. Hij De. strijd om de loyaliteit van de
deren: Wie was Rodin?" ' Een den- vertelde het verhaar van het doch-
ker. Wie schreef de Marseillaise?" het, hele ziektekostenverzekrings- midden-Amerikanen moet gewonnen
tertje van een miljonairsfamilie, dat

De Gaulle. ,jn welk jaar werdRusland systeem daar in discussie is," stelt worden met een koppeling van hulp n
Binnenlandse Zaken. op school een opstel moest maken over mensenrechten. Het toezicht op de
communistisch?" 1300. ,Jn welk

het onderwerp: een arme familie. Dit


jaar kwam'Hitler aan de macht?" mensenrechten zou evenwel niet een
FNV, CNV en MHP.met het kabinet
In
de komende weken zal het kabi- Terug naar de werkloosheidsrege- rolde er uit: ,Er was eens een arme fa-

1605. Roemeen nederlaag van Napo- zaak worden van de Amerikaanse re-
net overleggen met vakcentrales n en de werkgevers praten over deze re- lingen. Er zijn bonden en werkgevers milie. De vader was arm en de moeder gering, maar van een nieuwe, onaf-
leon" Waterpolo.
Het betrof een test van het weekblad
fefflfflfl werkgevers over onder meer het gelingen. Dat willen ze zelf. Over al die zeggen: laten we maar kiezen voor was arm. De huisknecht was arm en hankelijke organisatie. Via die organi-
nieuwe stelsel van sociale zekerheid. die regelingen willen ze alleen met de het ambtenarensystem,. maar dan de zes chauffeurs van de familie waren satie zou het geld naar de midden-A-
Le Point,' nadat 'er in Frankrijk enige Als het aan staatssecretaris De Graaf minister van Binnenlandse Zaken on- niet een lager percentage. Andere bon- arm. De vier koks, ze waren allemaal
onrust was ontstaan toen een meisje, -merikaanse landen vloeien, in princi-
van Sociale Zaken en Werkgelegen- derhandelen. Natuurlijk, er moet wat den en werkgevers vinden dat onzin. vreselijk arm. Met andere woorden: de pe ook-naar Nicaragua (al acht een
dat haar eindexamen middelbare
\
heid ligt zal het nieuwe stelsel moeten gebeuren, maar we eisen wel dat het Die voelen meer voor een systeem bewoners van de bananenrepublieken
school had gedaan, op de televisie het commissielid dat volgens de Washing-
gelden voor alle werknemers. Dus voor systeem vanonze regelingen overeind


waarbij de politiek kiest voor een mi- als gemankeerde Yanks. ton Post niet waarschijnlijk).
antwoord schuldig moest blijven op
,

zowel werknemers in het particuliere, blijft staan," is nu globaal de stelling nimum uitkering als bodemvoorzie- Deze anecdote is duidelijk van toe-
vragen als ,floem de vier grootste ste- Wat er aan het plan mankeert is de
van de ambtenarenbonden: ning en elke bond in elke.bedrijfstak passing op het rapport van d commis- primitieve kijk, die de commissie heeft
den van Frankrijk" en ,Jioe lang duur- vrij onderhandelt over de uitkering die sie-Kissinger (de oud-minister van op de zogenaamde bananrepublieken.
de de Honderdjarige Oorlog?"
VRAGEN
Behoedzaam daar bovenop gegeven moet worden. buitenlandse zaken) voor. centraal-A- In haar ogen zijn die allemaal hetzelf-
Van onze redactie binnenland En de vakcentrales? Die blijken te- Dan zal de uitkomst zijn dat in be- -merika. Wat is de kern van het advies de en is voor geld alles te koop, zelfs
De 32 vragen, die aan een represen- drijfstakken waar het nog redelijk aan president Reagan? Dat een bedrag
tatieve doorsnee van de Fransen boven genover de ambtenarenbonden zeer het afdwingen van de mensenrechten.
behoedzaam te opereren, alsof ze bang goed gaat goede regelingen worden af- van acht miljard dollar aan hulp voor Het Marshall-plan van na de oorlog
de 16 jaar werden gesteld,'zal ik nu gesloten en in bedrijfstakken waar het dit gebied nodig is om een .strategi-
voor u vertalen, in dubbel opzicht soms, bedrijfsleven als ambtenaren en trend- zijn hun vingers te branden. Want toe- werkte in Europa, omdat er hier een
volgers. Nu roepen ambtenaren steeds vallig zijn die ambtenarenbonden wel slecht gaat de bonden niet veel verder sche greep naar de macht van be- infrastuctuur bestond, die met dat
omdat ik een twaalftal vragen die over
-
.

om een gelijkschakeling", maar wil- de grootste binnen hun centrales. Aan- zullen komen dan de minimum-rege- langrijke afmetingen' door de Sovjet- geld produktief kon werken.' Die ont-
typisch Franse onderwerpen gingen', in ling. ,;;'VV'! --:^--''U;^ unie te voorkomen. Het is de raad van
overeenkomstige Nederlandse vragen len ze dat nu echt? vankelijk waren het de industrie- en . ..
;
breekt in midden-Amerika, met als
bouwbonden binnen de centrales die vader Cats: Geld dat stom is, maakt enige resultaat, dat met dit geld de
heb vertaald om eenzelfde moeilijk-
heidsgraad te bereiken: In plaats van Staatssecretaris De Graaf heeft vo- vonden dat de ambtenaren maar eens Sfeer is verpest recht, wat krom is. Kissinger kwam in zakken worden gevuld van degenen,
rig jaar een lijvige nota op tafel gelegd een toontje lager moesten zingen. Niks De vakcentrales doen intern alle zijn betere dagen openlijk voor zijn mi- die het het minst nodig hebben. Even-
twee Franse auteurs uit de 18e eeuw moeite om het begrip solidariteit in nachting voor Latijn's-Amerika uit.
waarin voorstellen worden gedaan om geen voordeelposities meer. min kan men met geld democratie ko-
koos ik bijvoorbeeld twee Nederlandse stand te houden, maar de sfeer is sinds Tegen een Chileens minister van bui-
schrijvers uit de 19e eeuw. Hier volgen ons hele stelsel van sociale zekerheid pen. Torn Wicker van de New Vork Ti-
te herzien. En van de eerste stappen Dat heeft tot fikse ruzies binnen de de laatste ambtenarenacties danig tenlandse zaken riep hij, volgens het mes wijst er op, dat Costa Rica zich
de 32 vragen: -::-.-
verpest. Laten we dan ook maar eens boek van Seymour Hersh, uit: ,In het
l.Kunt u twee Nederlandse schrijvers die genomen moeten worden is het in centrales geleid. De bij de FNV aan- zonder noemenswaardige Amerikaan-
elkaar schuiven en herzien van de gesloten Abva/Kabo liet weten wel kijken naar de ambtelijke pensioenen. Zuiden is nooit geschiedenis gemaakt. se hulp tot. een democratie heeft
uit del9de eeuw noemen ? Wat in het Zuiden gebeurt is niet be-
2. Wie heeft de 'Mona Lisa' geschil- loondervingsregelingen, ofwel de eens uit de FNV te kunnen stappen. ontwikkeld, dat zelfs'zijn leger radi-
Daar moet ook het een en ander aan langrijk. U verspilt uw tijd. Daar is hij caal heeft afgeschaft. Daarentegen
derd? werkloosheidsregelingen. En binnen het CNV ontstond een gebeuren, vinden de industrile bon- :
:

knallende ruzie toen voorzitter Van dan nu van terug. Volgens hetgeen er kreeg Chili in de jaren zestig het
3. Wat is een centenaar? den. Jullie moeten proberen in onder- over dit rapport bekend is concludeert
4. Noem vier hoofdsteden- van Afri- Nu is er in de praktijk een groot Commenee van de Hout- en Bouwbond grootste bedrag aan Amerikaanse
verschil tussen de werkloosheidsrege- handelingen hetzelfde systeem met de commissie, dat de revolutie in mid- hulp per hoofd van de bevolking. De
kaanse landen. lucht gaf aan zijn mening dat er nu jullie werkgevers af te spreken, krij-
lingen voor werknemers in het parti- maar eens gehakt moest worden in al- den-Amerika van oorsprong inheems Chilenen kozen eerst een marxist als
5. In welk jaar werdKarel de Grote tot
culiere : bedrijfsleven cri de wacht- gen ze als antwoord van de ambtena- is, maar dat de regie inmiddels in han- president, waarna het leger een van de
le ambtelijke regelingen. Het resul-
-

Rooms keizer gekroond? geldregelingen binnen: het ambtena- renbonden terug. Makkelijk praten is den is geraakt,van.de Sovjet-Unie en meest beruchte dictaturen instelde.
6. Waar bevindt zich Boedapest?
:
taat van deze ruzies was dat de centra- het weerwoord. Als zon systeem er
rendom._ Een werknemer in het be- les in elk geval de solidariteit wilden haar. Cubaanse en Nicaraguaanse 'Het plan laat zich omschrijven als
7. Wie heeft de'Mondscheinsonate'ge- drijfsleven krijgt 6 maanden WW, 2 door komt kunnen we rekenen op een handlangers. Dat heeft voor de Vere- gebrek aan visie, verpakt in goede be-
componeerd? handhaven. \ . flink aantal werklozen extra, omdat nigde Staten vergaande gevolgen. Het
-\

jaar,WWV cri dan bijstand. Ambtena-


doelingen. De commissie, zeg Kissin-


8: Wat is een alexandrijn? het systeem voor onze" bedrijven te zou Washington voor het eerst in zijn
9. Wat is een gelijkzijdige driehoek? ren

daaronder vallen ook de chauf- De ambtenarenbonden wilden toch duur is, zuchten de industrile bonden.
ger is totaal blind voor het feit, dat de
feurs van de reinigingsdienst, onder- echte vakbonden zijn en op gelijke voet geschiedenis dwingen om zijn land- midden-Amerikanen geen ambities
10. In welk jaar heeft Columbus Ame- Vakbeweging, werkgevers en amb- grenzen te gaan verdedigen en daar- hebben om de arme familie van de mil-
rika ontdekt? wijzers en politiemensen ontvangen

als bijvoorbeeld de industriebonden tenarenbonden zijn bang dat, als zij mee zou de Sovjet-Unie ,ons op we-
een:
'

bij -werkloosheid wachtgeldrege- onderhandelen met 'de werkgevers? jonairsdochter te zijn, met huisknecht
-

11. Noem een bot van de arm. ling die langer duurt naarmate zij een
niet tot overeenstemming komen over reldschaal buitenspel hebben gezet. en kok, alleen verschrikkelijk arm.
12. Waaruit ontsnapte, Hugo de Groot Nou, laat ze dan; zeggen de vakcentra- het nieuwe stelsel van. sociale zeker-
langere diensttijd hebben, waarbij ook les. En de werkgevers dan? Die hebben Het zal ongetwijfeld .waar zijn, al Het gaat haar verbeelding kennelijk
in 1621 niet behulpvan een boekenkist? wordt gekeken naar de leeftijd. " heid voor alle werknemers in ons land, doen de argumenten gedateerd aan: de te boven, dat een andersoortig bestaan
13. Wie schreef de Gysbreght van Aem- toch de afgelopen jaren van de daken de politiek de laatste beslissing neemt. domino-theorie, die indertijd de inter-
geschreeuwd dat de ambtenaren', dan the American way of life ; voor ve-
Wat die beslissing zal worden kan nog ventie in Vietnam moest rechtvaardi- len in Latijns-Amerika een aantrekke-
De Graaf wil ambtenaren onder,de trendvolgers en uitkeringstrekkers
-14. Welke toon geeft de sternvork? geen zinnig mens voorspellen. Maar gen, doet weer opgeld. Waarbij Mexico lijk perspectief is. Een bestaan met
15. In welke stad bevindt zich het 'Witte werkloosheidsregelingen voorwerkne- aangepakt moesten worden? Dat heeft lukt het de ambtenarenbonden hun
het kabinet het afgelopen jaar gedaan. uiteraard de laatste dominosteen is, minder luxe, maar met meer waardig-
Huis'? mers in het particuliere bedrijfsleven huidige regelingen overeind :te hou- die kan omvallen. Verder zou een
~.-.
brengen. _ Gelijke behandeling dus. En wat 'gebeurde er? De .werkgevers
<

heid. Als dat besef niet doorbreekt is


16. In weke. stad bevindt zich het Rode den, dan blijven ze, werknemers met Amerikaans verzaken in Bananaland

werden woest toen de ambtenarenbon- de. 8, miljard., dollar,vopr dat gejbied


Ambtenaren zijn ook werknemers.' Dat een andere dan de werknemer de ,credibility-gap', het gemis aan ge- weggegooid geld en wint Fidel Castro
den als echte vakbonden gingen sta-
17. Wte heeft de'Camera Obscura' ge- hebben de ambtenarenbonden de afge- ken. "v .-\r::;. \-::.
in'het bedrijfsleven; Met een ander so- loofwaardigheid elders in de wereld met een paar luizige artsen en '

schreven? ..'."-: lopen jaren tenminste beweerd. Maar ciaal zekerheidsstelsel, een andere zie- versterken. \ 'Als Washington het
'
'

,--.'
', . ...,,.
onderwijzers de strijd om de
18. Wie heeft het vaccin tegen de honds- wat blijkt nu? Deambtenarencentra- : .Vakcentrales en werkgevers kijken kenfondsregelirig,! een andere pensi- bstaah : van en marxistisch-leninisti- harten van de. *%$
met het kabinet over de
*

dolheid ontdekt? les laten niet toe dat hun vakcentrales wel uit oenregeling.*^ che' staat in "zijn achtertuin zou tolere-
19. Wie was Vermeer?
nu om kanen. *<;'>}**<>.*
'
:':/*:'..
'-.-.

20. Kunt u een overwinning van Prins


Maurits noemen?

Bouterse raakt steeds Werkloosheid


nu drie weken durende staking de Surinaamse economie, vitale
21. In welk jaar werd 'de Grondwet van
Thorbecke' aangenomen?
22. Wie heeft het Wilhelmus, wellicht,
De bij de Surinaamse bauxiet-
maatschappijen Billiton en Su-
bauxietmaatschappijen het werk her-
vatten, heeft Bouterse enige tijd om te
weer gestegen
verder in isolement
geschreven? . ralco, de solidariteitsacties bij de pogen orde op zaken t stellen. Als ze
23. Welke .. bloedlichaampjes zorgen ken en de eendagsstaking bij het elek- doorstaken is een confrontatie tussen Van onze redactie binnenland
voor de .verdediging van.; het orga- triciteitsbedrijf EBS hebben uiteinde- de militaire leiding en de arbeiders in
lijk veroorzaakt wat insiders al enige DEN HAAG .Het aantal werklo-
nisme? Suriname onvermijdelijk en is de posi-
tijd zagen aankomen; de val van de re- ding," vervolgde Bouterse, het het verdwijnen van de regering-Ali- tie vari Boutere zelf in het geding. En zen is in de laatste twee maanden van
24. Noem een groot Duits schrijver. gering-Alibux. besluit genomen haar.portefeuille ter bux en het intrekken per decreet van gezien de, uitlatingen van de stakers vorig jaar opnieuw fors gestegen. In
25. Noem een groot Italiaans schrijver. beschikking te stellen. Zij doet dit om- de maatregelen die door deze regering november, kwamen er ruim 12.000
Legerleider Bouterse, de feitelijke de afgelopen dagen zal het daar wel
26. Hoe groot is de bevolking, van Ne- machthebber in Suriname, zei het zon- dat zij van mening is dat de revolutie waren afgekondigd, heeft Bouterse eens op uit kunnen draaien.
werklozen bij; in december 18.600. Het
derland? - het middel is om de macht van u als een poging ondernomen om de directe Maar ook als de stakers het werk totaal aantal werklozen kwam hier-
27. Hoe groot is de bevolking van Chi- volk van Suriname te vestigen. Zij druk op de politieke ketel in Parama- hervatten is Bouterse nog lang niet uit door eind vorig jaar op 855.600. In de
na? Door Ruud de Wit, '

doet dit in het besef dat niette- laatste twee maanden verminderde
ribo weg te halen. Maar iedereen in de problemen. Met het aftreden van de
28: In welk jaar werd het communisti- correspondent in Paramaribo genstaande haar voortvarendheid en Suriname weet wat de oorzaak is van het aantal werkloze vrouwen iets,
regering-Alibux is Bouterse zijn
sche regime in Rusland gevestigd? besluitvaardigheid in het nemen van de financieel-economische problemen maar die daling werd teniet gedaan
laatste politieke steun, de PA LU, de
,'

29: Waar stroomt de Amazone? dagavond voor de Surinaamse radio en maatregelen die zij als essentieel be- waarin Suriname terecht is gekomen: door, een grote stijging van de
Progressieve ; Arbeiders en Landbou-
30. Wat gebeurde er in Linggadjatti? televisie aldus: Wij moeten erkennen schouwden dit geen begrip heeft ge- het ' wegvallen van de Nederlandse wers Unie, kwijtgeraakt. Nadat hij al
werkloosheid bij mannen. De vraag
31. In welk-jaar kwam Hitler in dat het land zich in een crisissituatie vonden bij het volk." ontwikkelingshulp. naar arbeidskrachten daalde in die pe-
eerder de gematigde krachten rond de riode met 1300 tot 9400.
'
,:

Duitsland aan de macht?. bevindt waarbij vitale belangen op het En dan komt men automatisch bij de ex-premiers Chin A Sen en Neijhorst
:-

32. Wie heeft de 'Max Havelaar' ge-


1
spel staan. Uit de consultaties met de De vraag die de komende dagen persoon van legerleider Bouterse van zich had vervreemd terwijl ook de , In n jaar is de werkloosheid met
schreven? vakbeweging, de gedachtenwisseling moet worden beantwoord is in hoever- terecht, de feitelijke machthebber in Cuba-gezinde Revolutionaire meer dan 90.000 gegroeid. Die groei is
ANTWOORDEN met het bedrijfsleven en het overleg re de val van de regering-Alibux de Suriname die voor de vierde keer in Volkspartij na de inval van Amerika niet zo groot als in 1982. In de eerste
Z heel eenvoudig zijn alle vragen nu met aspirant-leden van de 25 Februari crisis in Suriname zal bezweren. .De bijna vier jaar een regering naar huis op Grenada uit de politieke machtsfeer helft van 1983 kwamen er per maand
ook weer niet, zoals u merkt. Aan het Beweging hebben wij geconstateerd stakingen bij Billiton en Suralco leken stuurt en een nieuwe koers wil varen. in Paramaribo was verwijderd. gemiddeld 12.000 werklozen bij; in de
slot zal ik de antwoorden geven; dan dat de reacties van de werkers in de aanvankelijk slechts tot doel te heb- Juist nu zullen de.mieeste Surinamers Er blijven' nu niet meer zoveel men- tweede helft 3000. Volgens het mi-
kunt u nu uzelf even testen. Bij de verschillende bedrijven,het gevolg is ben om de belastingmaatregelen die zich realiseren dat het stopzetten van sen en groeperingen meer over in Suri- nisterie van Sociale Zaken komt dat
Franse test werden 13 van de 32 vragen geweest van de fouten die door de rege- de regering-Alibux per 1 januari had de' Nederlandse .ontwikkelingshulp name waarop Bouterse een beroep zal omdat het aantal werklozen in de
door meer dan 50 procent van de on- ring zijn gemaakt." afgekondigd om een lening van 100 werd veroorzaakt door de ernstige bouwafneemt. 'r.-' u''/^' ;

kunnen doen. Uit de laatste redevoe- / -v


dervraagden goed beantwoord: de vra- Volgens Bouterse hebben deze fou- miljoen dollar van het Internationale schendingen van de mensenrechten in ring van de.bevelhebber kan worden
gen 2, 3, 6,9,12,15,16, 18 (met 88,3 ten betrekking op onvoldoende raad- Monetaire Fonds te krijgen, ongedaan Suriname, het instellen van een grove Over het hele jaar gerekend waren
opgemaakt dat de vakbeweging in Su- in 1983 gemiddeld 800.600 mensen
procent goed!), 20, 22,26, 29 en 32. pleging van de betrokkenen en het te maken. perscensuur en het uitblijven van ie- riname grotere*invloed op de nieuwe
Hier volgen deantwoorden: niet op gang brengen van de discussies Naarmate de staking, overigens dere vorm van democratie. En het is werkloos. Dit aantal bedroeg een jaar
regering zal krijgen. Gezien echter het daarvoor 654.660, in 1981 479.800 en
1. Multatuli, Beets, Potgieter, die materiaal zouden kunnen ople- zonder de steun van de officile vakbe- niet in de eerste plaats de regering-A- gemak waarmee de afgelopen vier jaar
veren voor andere dan de gedane in 1980 waren gemiddeld 325.400
weging, doorzette,werd het duidelijk -libux die hiervoor verantwoordelijk is, regeringen gedwongen zijn'om op te mensen zonder werk. Het Centraal
2. Leonardo da Vinci. voorstellen. De regering-Alibux heeft dat het ging om de gehele Surinaamse maar Bouterse zelf. stappen is het nog maar de vraag of de Plan Bureau verwacht voor dit jaar ge-
3. Honderd kilo. na overleg met de revolutionaire lei- politieke en economische situatie. Met Als de stakende arbeiders in de voor vakbeweging daartoe bereid zal zijn.
4. Algiers, Tunis, Dakar, Rabat, Tri- middeld 890.000 werklozen.

5. Achterhonderd.
Verzet in VS tegen
8. Vers van 12 voeten. ' Heer Bommel betrekkingen
9. Driehoek met drie gelijke zijden,
10.1492. en de met Vaticaan

zelfkant
11. Opperarmbeen, spaakbeen, ellepijp.
Van onze correspondent.
WASHINGTON '-t Het besluit van
president Reagan om formele diploma-
tieke betrekkingen aan te knopen mt

door
het Vaticaan stuit in de Verenigde
Staten op sterk verzet van zowel niet-
katholieke kerkgenootschappen als d
beweging die kerk en staat gescheiden
wil houden. Volgens de Amerikaanse
Marten Toonder Katholieke bisschoppen gaat het nit
22. Marnix van St. Aldegonde (?).
om een religieus probleem, maar om
23. De Witte. een beleidskwestie. ..

24. Goethe.'Mann, Brecht, 8011, enz.


25.Daht, Moravia, Pirandello, enz. 01440: Joost daalde met D-dubbele palveer. .". Femel niet,'
.
stond wenkte hij Joost.,,Vooruit" beval duwde hem de donkere ruimte in. Reagans woordvoerder Larry Spea-
26. Ruim 14 miljoen. hij.. Draag die kistjes naar buiten en

de knien de keldertrap af terwijl zijn kanenbraaier", snauwde de indringer, Schiet op," zei hij. Geen geintjes. We kes zei: "De Heilige Stoel is een b-,
27. En miljard. tanden akelig achter zijn verbleekte en hij stiet de ontzette bediende met zijn gooi.ze.in mijn wagen." M-maar dat hebben een beetje haast, en het zou langrijk en wezenlijk gegeven in dze
wangen klapperden. Hierist," sprak hij, schiettuig terzijde. Blijf daar staan, en kan ik niet doenL" riep de trouwe knecht vervelend zijn als we gestoord werden." wereld. Wij erkennen dat de Heilige
29. Brazili (grotendeels). toen ze beneden voor een metalen deur kijk wat we met inbraakvrij doen." Mt uit. In die kisten zitten alle bezittingen Joost gehoorzaamde met grote tegen- Stoel een internationale persoonlijk-
30. Overeenkomst tussen Nederland en stonden, die door een groot hangslot die woorden stak hij zijn sleutel in het van heer Olivier. Hij heeft ze hier laten zin, en even later sjokte hij met de eerste heid is, die los staat van de rooms
Indonesi, brengen voor de veiligheid, en ik moet er
y was afgesloten. K-kan n-niet open. slot en opende het zonder enige moeite. kist de trappen op. '\r

katholieke kerk. De VS hebben voor
De houten deur daarachter bood even- op passen, als mij toestaat," ; De Paus Johannes Paulus II grote ach-
32. Multatuli. In. . .
inbraakvrij, -ni-met welnemen min weerstand, en toen hij in de kelder schurk liet een stuitend lachje horen en ting."
Nieuwsblad van het Noorden woensdag 11 januari 1984 5
BINNENLAND/BUITENLAND @

Hoessein wil Nieuw element: beloning naar functie

praten met Deetman komt met


Jasser Arafat laatste bod voor
AMMAN/WASHINGTON Ko-
ning Hoessein van Jordani wil praten
met PLO-leider Jasser Arafat. Wij
zijn vastbesloten de dialoog voort te

onderwijssalarissen
Van onze redactie voortgezet als hoger be-
zetten met'de PLO, de enige wettige binnenland roepsonderwijs in een gewo-
vertegenwoordiger van het Palestijnse DEN HAAG

Minister ne leraarsfunctie worden


volk," aldus Hoessein in eenbrief. Hij Deetman van Onderwijs
"

aangesteld. Een ieder die


schreef die gisteren in het ziekenhuis, heeft de onderwijsvakorga- drie jaar op het maximum
waarin hij na de vorming, van een nisaties nieuwe salaris- van de leraarschaal. staat
.nieuwe regering is opgenomen. Hoes- voorstellen gedaan. Deze wordt bevorderd tot senior-
sein wordt enkele dagen voor een zijn bedoeld als een uiterste leraar met een daaraan ge-
maagzweer behandeld. ) / poging een compromis te koppeld hoger salaris.
De Jordaanse koning probeert het bereiken met de bonden.
-
De voorstellen van de mi-
verzet tegen vredesbespre- Deze hebben vorig jaar ei- nister zijneven duur als de
kingen te overwinnen. gen voorstellen ingediend huidige salariskosten.
De commissie voor buitenlandse za- in het overleg dat met de Daarmee komt de aanvan-
ken van de Amerikaanse senaat is minister werd gevoerd over kelijk voorgestelde bezuini-
vandaag begonnen met hoorzittingen de herziening van de sala- ging van 350 miljoen gul-
over de militaire rol van de Verenigde
risseh.V den te vervallen, omdat de-
Staten in Libanon. Er wordt steeds De nieuwe voorstellen ze nog niet was meegere-
meer politieke druk uitgeoefend om de gaan uit van beloning naar kend in de begroting en de
mariniers uit Beiroet terug te trekken. functie en niet van beloning meerjarenramingen.
naar bevoegdheid, die nu De Katholieke Onderwijs
Beiroet gisteren; in het ondergaand wordt gehanteerd. In te- Vakorganisatie noemt de
zonlicht tussen de puinhopen van de genstelling tot de oorspron- voorstellen van Deetman
kelijke voorstellen is er nu een goed uitgangspunt voor
stad vullen Franse soldaten zandzak- overleg. Volgens de KOV,
ken die hun posities moeten versterken. geen sprake meer van een
scheiding van lichte en (45.000 leden) heeft het fel-
Eerder deze week werd een observatie-' le verzet tegen de oorspron-
post van de Fransen hevig beschoten en zwaardere taken bij het on-
derwijs. Verder zullen lera- kelijke voorstellen duide-
getroffen door een granaat. lijk effect gehad.
ren zowel in het -basis-,

Tien arrestaties in Roosendaal Minister De Koning belooft na overleg met de vakbeweging:

Omvangrijke 'Als situatie


verandert
het beleid
in g o e d
zwendl

bijstellen'
Van onze redactie binnenland
DEN HAAG Bijstelling van het
onred

regeringsbeleid moet mogelijk zijn als


ROOSENDAAL De Roosendaalse politie heeft een aantal vooraanstaande Westbrabantse zaken-

de omstandigheden zijn veranderd. Dit
lieden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een omvangrijke zwendel met btw bij on- zei minister De Koning (Sociale Za-
ken) gisteren na afloop van het overleg
roerend-goedtransacties. Tot de arrestanten behoort directeur J. van der B. (38) van de Roosendaalse tussenleen regeringsdelegatie en de
vestiging van de Nederlandse Crediet Bank NV en onroerend-goedhandelaar en gemeenteraadslid vakcentrales. FNV-voorzitter Kok
M. B. (44) te St. Willebrord. Er worden nog meer arrestaties verwacht. ''Mi ; wees daarbij op het aantrekken van de
economie en het effect hiervan op het
In deze . zaak,
geruchtmakende gens de politie' lege BV's hebben opge- drijfspanden, woningen en boerderijen
waaraan de politie, deFIOD en de be kabinetsbeleid. Vorige week hadden
: kocht. In snel tempo zijn, de panden in Roosendaal en Bergen op' Zoom. werkgevers in het gesprek met het ka-
lastingdiensten in Breda en Roosen- aan een andere tijdelijk geactiveerde Binnen een half jaar zouden die vol- binet aangevoerd, dat verlaging van
daal werken, gaat het om de verkoop BV verkocht. De verkopende partij gens een zegsman via een Roosendaal- de sociale uitkeringen in juli niet mag
van panden. Verdachten zouden vol- droeg echter niet de verschuldigde btw se notaris drie keer zijn verhandeld. leiden tot hogere lasten voor de bedrij-
aan de belastingdienst af. ven. Deze zijn namelijk .verplicht een
Verder met regeringscoalitie Opdracht
Op kei ministerie van Algemene Zaken ontving het kabinet gisteren de hogere aanvullende uitkering te beta-
vakbonden voor hervatting van het informele overleg. Op de foto links pre- len om de werknemer zijn in de CAO

Conservatieven :Ds,directeuc,van de, kopende, partij


haalde bij de belastingdienst wel de
btw terug. In opdracht van de topman-
mier Lubbers met tegenover-zich zittend Wirn^Kok,>>FNV-voorzitter en
staand CNV-voorzitter Van der Meulen!-
overeengekomen 100 procent netto
loon te laten houden.'' *\ !*, f,
De vakbeweging heeft het kabinet
*
~

blijven aan nen in de fraudezaak hieven de direc-


teuren de BV's op, waarbij de be-
lasting het nakijken had. Goedkoop vlees inzet van alle rellen
laten weten'niets te voelen voor wette-
lijke maatregelen in deze zaak. Daar-
bij werd erop gewezen dat deze boven-
De FIOD in Haarlem is anderhalf wettelijke uitkeringen in vrije CAO-

de macht in jaar geleden met het onderzoek begon-


nen. Ze kreeg argwaan toen voor mil-
joenen guldens aan btw werd uitbe-, Franse excuses voor
onderhandelingen tot stand zijn geko-.
men. Toen de werkgevers in 1983 een
CAO afsloten wisten ze al wat het ka-

Denemarken taald aan BV's, die kort daarna over binet van plan was met de uitkerin-

acties van boeren


de kop : gingen. Toen bleek dat de gen. Toen hadden ze tegenvoorstellen
betrokken BV's hun kantooradres in kunnen doen", aldus de vakcentrales.
Van onze redactie buitenland Roosendaal hadden, is de zaak in han-
KOPENHAGEN De conservatieve den gegeven van de politie in Roosen-
Mogelijk ingrijpen
-

Deense premier Poul Schlter, wiens daal. De verdachten zouden hebben


gewerkt met pakketten". Zo was er Van onze redactie buitenland .'
partij de grootste overwinning in haar
bestaan heeft geboekt bij de parle-
mentsverkiezingen van gisteren, zal
een pakket van ongeveer twintig be- BRUSSEL De Franse minister van Landbouw Rocard heeft gisteren in
-

Brussel zijn verontschuldigingen aangeboden voor acties van Franse boe- Economische Zaken
de Koningin vandaag voorstellen een ren tegen Nederlands en Deens varkensvlees. Maar hij wilde nog geen ga-
in stroomtarieven
regeringscoalitie te vormen van con-
servatieven, liberalen, centrum-demo-
Laagstaande zon vaak rantie geven dat de Franse autoriteiten zullen optreden tegen de boerenac-
ties. Dit in afwachting van Frans regeringsoverleg. Van onze redactie economie
craten en Christelijke Volkspartij. oorzaak van ongelukken %>Mr. C. J. A. VAN LEDE (41)
Franse, varkensfokkers die zich boos
maken over de lage prijzen voor var-
ARNHEM Het ministerie van

Economische Zaken zal zonodig via


Maar de coalitie blijft evenals tevo-
ren afhankelijk van de steun van radi- op spoorwegovergangen Mr. Van Lede kensvlees, en de concurrentie van Zware schade na .

een prijsbeschikking ingrijpen in de


goedkoop, ingevoerd vlees willen te- stroomtarieven als blijkt dat elektrici-
cale liberalen en rechtse Voortuit-
gangspartij, die samen 16 zetels heb- DEN HAAG In de jaren 1980, 1981
en 1982 is
-

nieuwe VNO- gengaan, hebben gisteren een Deense explosie in USSR- teitsbedrijven hun tarieven voor groot-
acht procent"van het aantal vrachtwagen met ham gekaapt en de verbruikers dit jaar, in strijd met vorig
ben behaald. De centrum-rechtse rege-
ongelukken op spoorwegovergangen chauffeur gegijzeld. De varkensfok- aardgasleiding jaar gemaakte afspraken, toch verho-
ringscoalitie kreeg 42,8 procent van de
stemmen en krijgt 76 van de 179 zetels
in het parlement. Dat is een winst van
vermoedelijk Veroorzaakt door de
laagstaande zon. Dit was volgens het
voorzitter kers werden'op weg naar Parijs door
de politie tegengehouden, waarna de Van onze redactie buitenland
gen.
De EG-ministers waren het er
'?
elf zetels vergeleken met het oude par- ministerie van Verkeer ook het geval Van onze redactie binnenland Deen zijn reis kon vervolgen. V! O
; WASHINGTON -

Een j belangrijk gisteren over eens dat maatregelen


lement. De grootste oppositiepartij, de bij twee ongelukken op spoorwegover- DEN HAAG Mr..C.J.A. van Lede
-

i De Nederlandse minister van Land- pompstation, dat deel uitmaakt van de moeten worden genomen om de ge-
gangen begin december bij Zwolle. (41) wordt de nieuwe voorzitter van bouw Braks heeft uitdrukkelijk stop- Russische aardgasleiding van Siberi meenschap van bankroet te redden.
sociaal-democraten raakte twee zetels het Verbond van Nederlandse Onder- zetting van varkensvleesboycot geist,
kwijt en komt in het nieuwe parle- naar West-Europa, is door een explosie Over varkenspest* werd afgesproken
nemingen (VNO). Hij zal op een nog nu alle maatregelen zijn getroffen.om en een daarop volgende brand ernstig
ment terug met 57 afgevaardigden. dat bij nieuwe gevallen 30 dagen lang
vast te stellen datum mr. Chr. van de varkenspest en de mond- en klauw- beschadigd. Amerikaanse kranten
Van de regeringspartijen kwamen de
conservatieven van 26 op 42 zetels, de
liberalen van 20 op 21, de centrum-de-
Vliegramp in Veen (61) opvolgen. De heer Van Veen
is sinds tien jaar voorzitter van het
zeer in Nederland onder controle te
krijgen. Onder de huidige omstandig-
meldden vandaag dat de ontploffing,
die vorige maand gebeurde, zware
in een straal van vijf kilometer rond
het besmette bedrijf geen dieren mo-
gen worden vervoerd.
mocraten raakten 7 van hun 15 zetels
kwijt en de . Christelijke Volkspartij
Bulgarije: VNO.
De heer Van Lede is lid van de raad
heden weigert Braks op de verga-
.

dering van de Europese Landbouwmi-


schade aan de controlekamer Van het
pompstation in het Siberische stadje
kwam van 4 op 5. Vier zetels (Groen-
vijftig doden
van bestuur van de Hollandsche Beton
Groep (HBG). Daarvoor werkte hij on-
nisters in Brussel akkoord te gaan met
maatregelen om de prijs van varkens-
Oerengoy hft aangericht

Ex-president Bignone
land en Faroer-eilanden) zijn nog niet
verwerkt. - ;'.".
Van onze redactie buitenland
der meer bij het advies- en 'organisa-
tiebureau McKinsey. Volgens een
vlkees te ondersteunen. Volgens een van de Franse experts
die meewerken "aan de aanleg van de van Argentini
Dit heeft een woordvoerder van het
SOFIA -

Alle 50 inzittenden
van een Bulgaars verkeersvlieg-
woordvoerder van het verbond zal Van
Lede zich eerst enige tijd als vice-voor- ministerie vandaag meegedeeld.
4500 kilometer lange aardgasleiding,
zal het project door de explosie niet is gearresteerd
tuig, onder wie vijf bemanningsle- zitter inwerken vrdat hij Van Veen Verscheidene elektriciteitsbedrijven voor het einde van 1985 zijn voltooid. BUENOS AIRES Ex-president
hebben volgens Economische Zaken

den, zijn gisteravond om het leven opvolgt. ~;>{, Dit betekent een achterstand van n Reynaldo Bignone van Argentini is
laten weten de tarieven voor grootver- jaar op het schema. De brand verniel-
gekomen bij een landingspoging Van Veen was van 1964 tot 1967 ge- gisteravond ,in Buenos Aires gear-
op het vliegveld van Sofia. De meentesecretaris in Groningen. Zijn bruikers te willen verhogen. de elektronische apparatuur. \ resteerd. Dit gebeurde op , last van
Bulgaarse autoriteiten willen De afspraken luidden dat de vaste
benoeming tot VNO-voorzitter in 1974
kosten van het stroomtarief voor Het getroffen pompstation is het rechter Carlos Oliveri, die bezig is met
geen mededelingen over het onge- volgde op het ministerschap van On- een onderzoek naar de verdwijning
luk verstrekken. Volgens het kleinverbruikers op 1 januari met grootste van de 41 stations die langs
derwijs en Wetenschappen in het kabi- de van twee recruten van een militaire
Oostduitse persbureau ADN is de maximaal twee procent worden ver- gasleiding komen. Het eerste Russi-
net-Biesheuvel. Daarvoor was hij vier academie die sinds 1976 worden ver-
oorzaak van de ramp nog niet be- jaar staatssecretaris van Binnen-
hoogd. Het tarief voor grootverbrui- sche aardgas aan Frankrijk zou begin
mist. Bignone had destijds de leiding
kers mag volgens die afspraak niet januari via een andere leiding zijn ge-
kend. landse Zaken. leverd. over die academie.
omhooggaan. ..
Het toestel, de TU-34 van Bal- Een week voor zijn arrestatie
,

kan :Airlines, was aan het eind verscheen Bignone voor de rechter om
van de middag uit Oost-Berlijn een getuigeverklaring af te leggen
naar Sofia vertrokken. De vlucht
van Berlijn naar de Bulgaarse
Spoedig herstel band China-Nederland verwacht over de verdwijning van de twee recru-
ten. ,;-':.':' ".;V
hoofdstad duurt normaal drie uur. Van onze speciale verslaggever Dat verklaarde minister van Bui- sendonk, die in de . Indonesische
Het vliegtuig stortte neer nadat
de landingsprocedre was ingezet
JAKARTA Tussen Den Haag en
-

Peking zijn intensieve contacten aan


tenlandse Zaken Hans van den Broek
in een vraaggesprek aan het einde van
hoofdstad was om er de conferentie
van Nederlandse ambassadeurs, in Prins Souvanna Phouma
en direct contact met de ver-
keerstoren was gemaakt.
de gang om de diplomatieke betrek-
kingen op het niveau van ambassa-
zijn tiendaags bezoek aan Indonesi.
Mijn eindoordeel over dit bezoek is
Azi bij te wonen. Volgens Smitsen-
donk wil China het aan Nederland van Laos overleden
Poul Schlter, de conservatieve Onder de doden bevonden zich deurs te herstellen. Er zijn tekenen die positief', zei Van den Broek. overlaten wanneer de betrekkingen BANGKOK In Vientiane is

premier van Denemarken, is in zeven Oostduitsers, aldus het er op wijzen dat de regering*van de In Jakarta heeft de bewindsman weer op ambassadeursniveau worden gisteren prins Souvanna Phourha, her-
juichstemming als hij gehoord Oostduitse persbureau. De overi- Chinese Volksrepubliek zo snel moge- zich uitvoerig, laten informeren over gebracht. Maar Van den Broek zei dat haalde malen premier van Laos vr
ge slachtoffers zouden allen Bul- lijk die betrekkingen weer op het peil de Chinese wensen, via de Neder- diplomatieke betrekkingen zijn terug- de komst van de communistische rege-
heeft dat zijn partij meer zetels garen zijn. van ambassadeurs willen hebben. landse zaakgelastigde in Peking Smit- geschroefd op verzoek van Peking. ring in 1975, overleden. Hij werd 83
heeft veroverd in het parlement. jaar.
6 Nieuwsblad van het woensdag 11 januari 1984

burgemeester.'

I. 1
3
'

OPRUIMINGSFEST| JN B| J DE

- ' -; .
*sj-'S jF^^^^^^raawSs^^/'-'IJ BOBwSSlilf *- 'B Kr.'-"->'-.'>.' i y, -y *' i^ rj^^'vis?r l
"

*'

ii|>w> >-y'-"*7% ""-"-j l,*hk


*"

-.*
BBmI ff DflK t?z -4
w^Kv f' tfo- 'f*s#r
=

'- ' . -? * -
-/
.. -- nt .i..-
-
p
~

i> jv..
.-^... %
Br -
:

i Bfl S&BC&3 lil H' w^ 1 'tSrjr* f ffil ".fTT'*^".


t -*~

van
*..--' . - _r
*

1
*>^ %?/} "**
- *
-

pn 32r pagina-s teiiende boekje ugt voor ui


DE MENSEN MOETEN PLEZIER HEBBEN VAN ONZE OPRUIMING, ZEGT DE /^>
S
'

"". 1 EN METEEN DRUKT HIJ DE PRIJS VAN DEZE 4-DELIGE KINDERKAMER NAAR BENEDEN. / X&
>V GEHEEL GRATIS] l&J *&?%&

:
KOMPLEET MET BED VAN 90 X 200, EEN BEDKAST, SECRETAIRE ELEMENT EN 2-DEURS KAST -

ita^^ 'N fW
*

GEHEEL IN GRENEN STRUKTUUR.DE ELEMENTEN


g
W NORMALE PRIJS F 748,-AKTIEPRIJS F 648,-. CPI* j tfJL g
t Vfr^_gJLl^l :
'^

Pfj Telefoon So We937


e *

Gronin9en I 1 "f^'.^^T^' " L_==_l

r,;> :--:. -

] Amsterdam, berkel/rodenrijs, Groningen, hattem, heerhugowaard, kerkrade-west oosterhout-zuid, uden/volkel, utrecht en vlaardingen.
sument let u wel degelijk op iil 111 m mWMm VBBIII de hoeveelheid die op de
kwaliteit. Juist de kwaliteit moet altijd aan de hoogste verpakking vermeld staat. Bijvoorbeeld: in de ene pot
eisen voldoen. '&?%M mayonaise zit 620 gram voor f. 1.99. En in de andere pot
En natuurlijkvertrowtu niet blindelings op het etiket, mayonaise 500 gram voor f 1.89. Omgerekend dus 620
want u proeft en vergelijkt zelf. Bij Aldi gaan hoge kwaliteit gram voor f. 2.34. Zulke rekensommen vallen niet altijd
en lage prijzen altijd samen. Dat bewijst Aldi elke week. mee, maar ze lonen wel de moeite.
U kunt het kontroleren door de prijzen van de arti- ;Kom kijken, vergelijken en verdienen bij Aldi. '--M <

kelen stuk voor stuk te vergelijken met anderen. De prijzen van Aldi kunt u vertrouwen. Week in, week uit.
Nasi, literblik, f% #1Q Bakmeel of Cakemeel, ff% gj Doperwten/Wortelen l| AA Popla 1500 luxe crpe,
Kota Radja" *.*& 500 gram U.3 middel fijn 1/1 blik U.J9 6x250 vel L.daW
HMMW Nasi groenten, 50 gram
Q .65s. Aardappelpure
QJQ R
a g-W- ilO F-jna in.egkruisies,

flg
Albrecht Goud koffie, ZCC
S.M fc tabletvorm, I o
R
?9Q Gesneden sperc.ebonen,
Q Qf
aah
gjkdoeKw 10x10
i_ (J
l,doosjes
u^?; '
.
._, . .
<ft -
*
snelfiltermaling 250 gram Bouillon in p |
~
'

Albrecht Goud koffie,2 #1E
Hl^Ki 114x5our,
4 n ce
i.ifi.9 1/1 blik U.3M 100%celstof D.9
S.flS J
;

JJ.69 14.25
fiiitor a
jfl9
' %#nnr T..inhna n fl ra fiin >
4* ,%_ * .
AB
bonen,2sogram "- ""

||M|
3.05 Ketjap,Benteng2som,. <j| |9 %SXSS& 1.59 IHSE Q&1 H95
Pittig Voordelig koffie,
&

snelfi.terma.ing, 250 gram JCO


.30
.
Karvan Cevitam, 0.6 Itr.
JAB
Instant-pudding, aardbei/
vanille 3 pack
/ft
QJg I 250 gram box.
Roggebrood, 440 gram
Q.49
ff* flk

extra^nw
Kt7 kwaliteit
a
ie2 9ram
568
V*VV
Augurken, 1700 ml.
Gurkenpott",zoetzuur *7Q
./5J 250 gram
fl<sQ|k
Witte bonen in torn. saus,
1/Ib,ikr>'
44Q
l.fl" 1.19 00 gram Ontbijtkoek
'

X| ,|Q

aanS
500 gram pak
Va '
695 Zilveruitjes,grof,72o ml.
glas, zoetzuur
margarine, V3g| winzerschoppen Itr.,
witte wijn
2/3Q BBlliggroTWfg^ll
5.48 l^^^^fi^fWjM
Gloria kersenjam,
450 gram
A
I. 19
720 ml. Piccalilly, glas
Koeleman"
<3 /l Q
49'
Snelkookrijst 400 gram,
pak
ft "9g
U./9
Ruby Port 0.7 Itr, met
zegel, Portugese botteling #.913
OE iflllWlllliHlillllllhllillllllllllMlbTO
f I
Tamara extra jam dCO ft QC ACO
|.OJ ffeZ ADDelmoes
iKunststof boxmetl2 verschil-

ft OEI I'ende
Auaurken CD, ml
CD 720 ml.
aardbeien, 450 gram I.QSJ Augurken
Vruchtennougat, 200 gram kleuren naaigarens,
spoelen a5O mtr., 100% katoen
|
gram u
Qfi l P rodukt,e !_M I
oca a. a r.rri..irf; Q

BPIWBItHTWBi 9
o
350 He.nz Sandwich f) VQ ii

Mars 6 pack I fl(\


Spread, extra inhoud .39 gj|
M ''wHTJlTlllinreWKi "'' %fl
e on
Superreep 80 gram melk,
*SHJ f 729
i^#
CfICJ f'""' ''^'wUULBIHSIi--''*"*"' "i' fl QQ t&o H
AA
Nutoka hazelnootcreme, #|Q
.
-. -, -, -*

RodiazCream
~
...._ k
sherry
_.. _

s! puur.ofnoot,
400 gram Topprodukt E.99 v. Houten, chocolade U.99 0.7 Itr. fi ff. | Kreuzer fine-liners, 6 pack met

i-i
2.49
/SE!

i|\,
&-

fel
B
r
pils
ter
0,3 Itr. flesje
#to "59rt
. Ben^BiU,3 pacK

Ihw
"1 7Q Frohc 4 k g. pak .4? 4 Kie-n SChi ende 259
** *&

OB Tampons, 40 st. i 3
9N "

&**#

M BA** IJSI #"ft


a-
CalOna appel/
0
Suikerklontjes,
i
kilo In SkOBP H
..

L
U.3S F aardbeienjam, i 051 normaal/s P ec,aal
nnrmaal/Qnoriaal *. #3

920 I
| Maiszetmeel, pakje A >F
Corned Beef, 340 gram ? 9fl
MF.&Q !
S BrQuwmeester
S I
ldhom

.? d reK
spuitbus 150 mL

deo of antitransp. .
'

B
a 400 gram U.3
Goulash, 440 gram A f)Q Ps 0,5 Itr flesje A nta flu hoestbonbons, Blendax,duo Hip Hap Kandijkoek,
ft QQ
U.99
struik" L.iM Q gfl 175 gram B.dSI tandeborstels B.iJSJ 400 gram
Originele Engelse drop, EO
*

,-1 WK Lekkerbekjes, 3 repen,


1
|
thee,4ox4 gram
'

Dompeltjes"
1201
>,

B.kJZVr4
mwhnm
Brouwmeester pils rt
fl /PB?
U.3
400 gram .S3J

7|Q
P> Bruine bonen,
1/1 bhlik
1/1 "k
ft
U
Z*l_zJ
7Bn H
C Ka 450 gram 8.3S
fl^E
_.

0,33 Itr. blik Red band Top Drop, onn gram


H I B. 200 CrackerbreadH \ s
.

3 pack m
Voorgebr. half haantje, 909 A2iino 75ltr ftO Winegums/Colaflesjes, PQ Lido luxe toiletzeep, /1 "Fft Jonge Edammer kaas, C ftf)
ca.33ogram &.9CI J '

| 250gramzak 1.35 2xlsogram i.33 ca. 875 gram kiloprijs .5J


Gekookte ham, blik, /| QQ I6o gram koffiemejk, AQQ Pennywafels, 150 gram ft QC 1500ml.Andy AQQ |
453 gram (achterham) *S. 7,5% vet,geen stgeld |.SS Bst. U.S3 allesreiniger,gezinsfles i&.S S.
Zuurkoolsoek""
gram
fi IflO
U. #C5 |
Gebraden gehakt,
500gram
900
Gm***W
Magere chocolademelk,
Itr. houdbaar brikpak"
ft QC
U.Q9
Gevulde koeken met
amandel, 6 st., 300 gram
/| 90
i&3
Una vloeibaar
schuurmiddel, 450 gram
ft
y.#S
I kiloprijs

IS
II hw Tamara Roze- 3 H Una vloeibare zee P Boerenbruin/Boerenwit, QSJ
A ftO bottelsiroop, 1 AQI 1 1 kMo topkwaliteit -/3 800 gram B.S
metworst, 155 gram &.USf 5 ltr-
-
H l l ol'- 3^^J ? : ; Poppel aanstekers, op fil %f% A 02?
Y| fift I| : blister, 2 stuks 1.313 Melkbrood, 800 gram I.QJ
Mini sticks, 250 gram . |'fy
J|Q N
'

Vanille vla, literpak, mager Volkorenbrood, 800 gram rf g


-topkwaliteit, houdbaar 1.U3 i HBSfe? I P Beschuit rol,
ft CO H I.D
ur-
149
fIA

1 .03 1

h
Gepast. Zeeuwse '^^

9
! gram

iQQ 135 i K
1 Una vloeibaar
U

Zn ;:
WOoram
9 h
SSfiSP*
. .

tomate-
f.93 1 SRST
saus,4oogram
Lemco knotsen, 1 /8Q
Volle chocolademelkliter
ff [I
met zege. groen

O#Q
Motorolie 5 1,,15W-50,
Unox rookworst 250 gram ,
2.29
&J 49 v
'
Buttella 250 gram
ft CC H W.xJJ Unamat 2 kg. kompleet } QQ

/ ~ , *

20 stuks U (*}
margarine UtU9 H " wasmiddel, topkwaliteit 6&.3/0 Gm.*SO
""

Truffels, 250 gram


Moorgebakjes,

137
n -
.a.
IflQ F
17R fi 9Q

_
. _ _

5 stuks jn
Becel, kuipje, 250 gram
'
Spritsringen, 400 gram '

Noorse sokken, 50% wol


I *## VV I ' oo 9ram P ak J.#W [
mi
Sardines, 120 gram A Q{|
U.
Buttella dieetmargarine,
ft ftC
U.33
Tarwebiskwie rol ffc (Pft i. fes >fk | s^^w
ritsblikje" 250 gram kuipje 200 gram U.S P Zuurkool,
ft/IQ i^^^f^X
U.*4S|l /^%l^^, N
V^^
*^
500 gram
Tonijn in groente met MPA Ik fe Theebiskwie, ca. ft /l C
1 t
/ ***"*^J^4
AliniirkpnA
pikante saus, 185 gram
fi/n?720zoetzuur
mL 1 fIQ 1759ram U.K-3 i
Rundvlees in bouillon, /1 QQ glas, Stroopwafels, 8 st., /J Una afwas met citroen, 4AA f f Aff n?' "Il 11Vil
340 gram, 75 gram vlees! I.S|S| 240 gram 1.51 500 ml. J.U9 l/lljji
> Rookworst, A Ap| Croma 200 gram, pakje Q.99 Snatfegdd POt 0.75
H Bratella, bak en braad- ft CC Gesneden champignons, 9P r.-:" : >l ii-L,< ''"- 'j>rf V '';\-*
\
%
; -^"-" :
*-""Ll -*": J '^'~ s :;^?,
^**^wfe<W :>
: >*--' --'^
U.03 |.33 ;^^EflUSJi^
-

i
-

produkt, 200 gram pakje 170 gram blikje 1


1
SS?- 1.69 ^;izr
Bouillon Aroma, 250 gram
m
1.19 gjg pi i il
ECg^feMiKWSl^i^^
fl ft QQ Doperwten zeer fijn. /| /|Q

STADSKANAAL, Hoofstraat 10-11 MUSSELKANAAL, Marktstraat 83 O HOOGEZAND, M. Verningastraat 9 O DELFZIJL, Mercuriusstraat 7 O ASSEN,

Neptunespassage 6 O GRONINGEN, Korreweg 51 O Flemingstraat 1 RC. Hooftlaan 2 % Prunusstraat 59-61 WlNSCHOTEN,Vissersdijk 86

O VEENDAM, Molenstreek 180 O BEDUM, Stationsweg 34 LEEK, Boveneind 19 APPINGEDAM, Koningstraat 32 O BEILEN, Brinkstraat 10


ZUIDHORN, Nieuwstraat 9-11 OUDE PEKELA, Raadhuislaan 1-7 RODEN, Julianaplein 20-30 HAREN, Jachtlaan 4

8 Nieuwsblad van het Noorden- woensdag 11 januari 1984
?-.-;

GRONAM
Official Ford-dealer te Groningen

GROOTSE IBRKTI
WAGENSSHOW
Keuze uit plm. 250 automobielen met
BOVAG-zekerheid en Ford A-1 garantie.
: Hieronder vindt u een deel van onze voorraad:
Citroen 2CV6 oranje 1980 6.750,-
Cilron GS grijs 1980 7.450,-
Cilron Visa GT grijs . .1983 14.950,-
Cilron Visa Club groen 1981 10.250,-
V\V Pcssat autom. bruin 1978 7.450,-
VWGoIfGLS beige 1982 17.950,-
AudiBoLS & .
Lodo 1200 LPG +

beige
groen
1 1981.
1980
14.725,-
6.450,-
L0d02105 wil 1982 9.450,-
Morris Marino 4-drs. groen 1979 6.450,-
FordFiesta 1300 S beige 1980 10.950,-
FordFiesta 1100 L blauw 1980 9.850,-
Ford Fiesta 1000 bruin 1981 10.950,-
FordFiestallOOroYO+LPG aystol 1981 lV* 9.850,-
FordfiesrollOOL groen' 1981" 11.950,-
HondaCivic blauw 1979 6.950,-
HondaGvks-drs. '.. .rood 1980 '"/. 8.750,-.
HondaGvic grijs 1979 6.950,-
Honda Accord autom. grijs 1980 11.750,-
Fiatitmo6s groen 1979 7.950,-
Fiat Ritmo 65 L rood ",' 1980 9.250,-
Fiat 1311.6 rood 1980 6.950,-
Fiat 1311.6 CL blauw 1981 10.950,-
Datsun Bluebird LPG +
blauw 1981 11.450,-
DatsunCherry rood 1981 11.950,-
DarsunCherry bruin 1979 7.950,-
MitsubishiColtGL rood ' 1980 10.950,-
Mitsubishi Galant 1.6 blauw 1979 8.950,-
Peugeotlo4GL64-drs. v
groen 1979 7.850,-
Peugeot 104 ZS Coup groen 1979 8.250,-
Peugeol 504 beige 1980 10.450,-
Peugeot 305 SR Comfort rood 1980 11.750,-
Mazda 626 4-drs. blauw 1979 7.850,-

1
Mazda 626 Coup grijs 1981 13.950,-
OpelKodett Coup bruin . 1979 8.950,-
OpelKodett bruin 1980 11.750,- LUXE MEUBELEN MOGEN OOK IN DE OPRUIMING, BESLIST DE
Opel Kadett bruin 1982 V -
13.950,-
IP;."" '*'*

e^il|;; ': : BURGEMEESTER. ZOALS DEZE 3-2 KOMBINATIE, BEKLEED MET EEN WARMEJEDDY-
Pff
blauw 1981 12.950,-
"II/

- "

OpelAstonal.9 r
OpelKodett
Opel Rekord 2.0 E
geel 1981
1980
12.950,-
11.950,-
'

ACHTIGE STOF MET LICHT STREEP-EFFEKT


Chevrolet Camaro Berlinetta
maroen
bruin 1980 15.750,- Ui' -

HET PRAKTISCHE AAN DEZE KOMBINATIE IS DAT DE ARMLEUNINGEN


l|; 'm',
;.;

Ford Capri 2.0 V-6 geel 1978 8.250,-


WEGGEKLAPT KUNNEN WORDEN, ALS IN EEN LUXE LIMOUSINE. NORMALE
'

; '

Ford Capri 2.0 , rood 1980 12.950,-


Volvo 345 DL
Volvo 244 GL D-6
beige
grijs
1980
1982
12.750,-
33.500,- || }| . PRIJS F 1.748- AKTIEPRIJS F 1.498,-.OOK LEVERBAAR ALS 3-2-1 en 3-1-1 KOMBINATIE.
Ford Sierra 1600L LPG +
blauw 1983 23.950,-
Talbol Horizon blauw

1979 6.950,-
RenauMGTL
RenaulMBGTS
ToyotaCarinol.6L
blouw
rood "1"=
grijs
1981
1981
1981
9.850,-
12.950,-
12.950,-
Hj|; ||; lf 0 (TS vv-'31!M18I * i ik fr T I
V vS
Saab 900 GLE zwart ' 1983 34.950,-
Ford Escort 1.3 5-drs. crystal 1981 14.950,-
Ford Escort 1.13-drs. bruin .
1981 13.250,-
Ford Escort XR-3 blauw 1983 23.750,-
Ford Escort 1300 L. bruin 1979 7.250,-
GRONINGEN PROTONSTRAATB(BIJHETHOENDIEP),TELOSO-!B4O22.VANMAANDAGT/MZATERDAGGEOPEND.DONDERDAGAVONDKOPAVOND. ' .'
.

Ford Escort 1.1 L 3-drs. blauw 1983 16.450,- (

VINDT DE SHOWROOMS VAN DE BURGEMEESTER IN: AMSTERDAM, BERKEL/RODENRIJS, GRONINGEN, HATTEM, HEERHUGOWAARD, KERKRADE-WEST, OOSTERHOUT-ZUID, UDEN/VOIXEL EN VIAARDINGEN.'. .
Ford Escort 16 Ghio ,1 '"N
bruin 1982 17.500,-
Ford Escort 13 L 3-drs. bruin 1981 13.250,-
Ford Escort 11L 3-drs. crystal 1982 . 14.950,-
FordEscortl3Loutom.il'* groen . 1980 10.950,-
Ford Escort 13L bruin 1980 9.850,-
FordTaunusl6l . grijs. 1980 8.950,-
FordTaunus 16 Bravo crystal 1981 -V, 13.150,-
FordTounusl6Br.outom. crystal 1982 16.950,-'
Ford Taunus 16 Br. LPG + aystol /" 1981 13.950,-
FordTaunus 16Br. 4-drs. (Ghio) . bruin $ 1982 17.500,-
GEMEENTE
\

FordTounsl6L beige 1979 -7.950,-

J||
Ford Taunus 16 LKombi bruin 1978 6.950,-
FordTounusl6LKombi LPG
Ford Gronada 2.0 L
+ beige
bruin
1981
1978
14.250,-
6.950,-
norg
Verder nog plm. 30 auto's in de. prijsklasse 2.000,- -.j,V
5.000.-.
Gronam biedt u Bovag-zekerheid en de A-1-garantie van De burgemeester der gemeente Norg maakt ingevolge
Ford. De garantie waarop u kunt bouwen. Juist bij de artikel 22, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
bekend, dat de raad dezer gemeente in zijn vergadering
.aanschaf van een gebruikte wagen tellen de voordelen,
van een groot merk extra zwaar. En dat we graag uw huidi- van 5 januari 1984 heeft besloten te verklaren, dat een
bestemmingsplan wordt voorbereid voor het
ge wagen inruilen hoeft geen betoog. Neem de proef op de
som en kom eens langs! Een occasion van Gronam: een -

perceel kadastraal bekend gemeente Norg, sectie I,


gouden greep!!' nr. 1199, plaatselijk bekend Asserstraat 82 te Zuidvel-
de;
|| GRONAM
A.H. de Wit
perceel kadastraal bekend gemeente Norg, sectie R,

Bontspeciaalzaak
-
-

nr. 1041, plaatselijk bekend Eikenlaan 7te Norg.


Billijk in prijs Best in service
Rijksweg 130 (N 42 Groningen-Delfzijl)
Groningen Tel. 050-411552 -
-

De raadsbesluiten en de daarbij behorende en als zoda-


nig gewaarmerkte tekeningen liggen ingaande 12 janua-
bij
Koopavond tot 21.00 uur. ri 1984 ter gemeentesecretarie (geopend van maandag
t/m vrijdag 08.00 tot 12.00 uur) voor een ieder ter inzage.
Norg, 11 januari 1984.

Alle kwaliteitsbontmantels nu ver beneden de normale prijs!


'

. ' -v - '-^-."'. '."., '- m J*m*>. |h R55881 im jtm*. rrzm BI


_ -
--
:

Geef Uzelf Korte mantels van VOOr Lange mantels van voor

nog 'n kans Deze kans mag u^nietiaten:loipen, i$


Bongos lam

Veulen

Persianer pattes
... ....1450.-

. 1745.-
198,-
245,
1295.- &jr,-
-
Vemen met opossumkraag 998.-

Persianer pieces
Viking lam
1995.-

1695.-
298,-
398,
*tJr,
-

m
V
:tfe~ # I i wantWoltjer Schoenmode geeft hu Zweeds lam... H5O.- ,398," Zobelfeh ....
.... 1595.- 595, -

r^;|>S%iKORTING.vV:/
'
"'

Kidskin 169 S - 698


1 oplbijnaxie gehele kllktie :
Vemen 99*
.

S" i v ~:
' schoenmode! Cabrito 950.- 495,- Persianer ........
1795.- 798, -

Kal/m. nertskraag 1595-, 595," Nertsdelen 2450.- /98,-


Hamster ...1750.-698,- Dankali 1995.- 895.-
Attentie:
.

7fl
000
"",-
Spitsnutria 1995.- /"o,- ;; ***"',' Wezel met wasbeerkraag 3550.-
Van mantels zijn
...

si*ti sommige


,;/.;

Blauwvospoten ...1998.- 895,-. maar enkele stuks voorradig. Bisamrug met voskraag 2995.- 1495,-
Groningen: j r Bisamdelen 2250.- 898,- Spitsnutria met wasbeer 3495.- 1895,-
'.' ' Oude Ebbingestraat2B- Nerts koppen 2350.- 998,- L>TfTl

j^-'-'^'
-'
A T

!A : Kerkhof 21 fHerestraat 14 j

-
'
; ;
-r.W .'
Rt-sV- ;
Winschoten:
Langestraat3s f/
>\-\:*--&rm** ' :'.l!i :->V-''.?' , ;..Zwolle::, ''.-. V

"

Zwanestraat 2, Nijverheidsstraat 44-47, Si


telefoon 050-128137
Donderdag koopavond.
WWB^^^ tdefoon 05987 16800
Donderdag koopavond.
-

B I
\jBBBW :
<V' * >*; *
- ' *
' " _^^flDi
Nieuwsblad van het Noorden woensdag 11 januari 1984

IM

9
tol 1 rM I HVbI
voordelige)
B n |~8 mm 0
*!
WfJ GRONINGEN: Herestraat 59, Nieuwe Ebbingestraat 102, H
g Bk IQijmtJJfcaH 1 .fi Hl IBT A H *
C rl f il ** 11
H a\l JFii

Dierenriemstraat 166 -Winkelcentrum Paddepoel. I]


V\W|fPfpLU[Pl|nifnJ i oTi N Ll-1 Hl Vfi II Pi A\U p!| =Bf bl H\M T8V "
fle,di '
n oiwflltaln: ASSEN. DELFZIJL. HAREN. O
KEJa 1 Mlagil
yWvvSlvAlUilVwmlviaV r'L_ Ji t 4_Z3' I Jbr ;
|1 (V V [M ""l fll BkJ$M hoogeveen.hoogezand.oosterwolde.roden. I
Geldig t/m jaterdag en tijdens de koopavond. Zolang de oorraad strekt Lb |1 'tyi ; _'. I 1" 7**!^. j :
IMafru B&ksH,
I STADSKANAAL, VEENDAM. I
leningen
-.

IN Vi DAG
PER
TELEFOON
I|
kwijtschelding bij fJ
overlijden I

(afm. 14x33x21 cm.) of Metalen pedaalemmer in Veilig keukentrapje met Een fraai en handig elektrisch Lieftalin keramiek planten- recepten, patronen en il %f*S*b nl Lopende leningen I]
vierkante uitvoering modern wit, voorzien van koffiezetapparaat, vooi bakje in meisjes-figuur. nog veel meer. beslist geen []
extra brede anti-slip treden !
l ; bezwaar.
~-

||
(afm. 16x25x25 cm.) handige losse binnenemmer. Is inklapbaar en vraagt dus 1 tot 10 kopjes, precieste Bedeesd slaat zij de ogen neer. Zowel staand als liggend WM ""'^:,,IM
-

; >(

Inhoud 12 liter. weinig ruimte na gebruik. doseren. Met warmhoudplaat,


plus een volledige garantie.
en laat de plant de op te bergen.
Nu bij ons, per set B MllP GEWOON EVEN 1
JmL ' Frame zwaar verchroomd. meesteeer. Qne ~

BELLEN l|
Si] '- O.tJU o stuks. tMBSC

-j-;i ONZE Grote maat


I
'-'
-
JP99
->

lftill 2ZrS-a
_

APfCn VOOR.
05910-11464
[Nu bi) ons per Q stuks, slechts
Hm I
Sla Nbflr H flfc ifl O
"# DV
M ah B
DEEL
PRIJS Cfflfl B
Klein
model fl&flg
slechts
|MH
MBMjMMMMMMMMMMMMMMMMMMMj MMMMMMJ M lII IIMIMI lIIIIJMnMMMMJMMMMffMMi"MI"'MMMMMMMjpiIMIIUIIMIIIWIIII
BaWaSs 1
WILHELMINASTR. f]
II
fiflE? EEN ADVERTENTIE IN DE KRANT BEREIKT U MER MENSEN.
32
== EMMEN I

TRANSPORTBEDRIJF
B.V. VAN DER WAL GRONINGEN
INTERNATIONAAL TRANSPORT
KONINGSWEG 17TE GRONINGEN

l ADMINISTRATEFMEDEWERKER
Moet redelijk Frans kunnen spreken.
Schriftelijke sollicitaties te zenden aan Postbus 9433,
9703 LP Groningen. <
-


PROVINCIE

De voorzitters van de commissies ex artikel 64/65 van


de Provinciewet brengen ter kennis dat de volgende
openbare vergaderingen zullen worden gehouden
(plaats: Provinciehuis. Westerbrink 1, Assen):
Maandag 16 januari 1984, aanvang 9.30 uur, van de

{commis ie
voor de zorg voor het milieu
Tussenrapportage waterkwaliteitsplan
Afwijking Streekplan Midden-Drenthe/ruimtelijke mo-
gelijkheden voor de VAM te Wijster op de lange ter-.'
mijn. t , .

,;,j .

Voortijdige beindiging van een aantal VAM-contrac-


ten.''

DE LAAGSTE PRIJZEN VOOR NEDERLAND!


Maandag 16 januari 1984, aanvang 14.00 uur, van de
commissie voor bestuurlijke aangelegenheden
( Rapport 'Interne emancipatie'
. ? Eerste evaluatie behandeling Beleidsplan 1984-1987 i'.'\
KEUKENS
L-KEUKENOx2OO
KASTEN
AANBOUWWAND S
~

'
MMm^^^JM^^^^aWnMJ^^^
MM Jo]S2 SLAAPKAMER m eo
Organisatie binnenlands bestuur
' ISP (voor zover punten aanwezig)
, : ,
v. lir ,
J fcjo-T
met Bauknechtinbouwapparatuur IU44D 998 eiken massief met verlichting IPPri 199 BUERENKAST eiken massief 1598 eiken massief, ronde spiegel, bed 140x200 1598 1198 Het 'voorstel:* subsidie Samenwerkingsverband'
stuurswetenschappen Noorden des lands.
L-KEUKEN Pepita wit ncoLvonn AANBOUWWAND 215 cm on L. CQQ
BOEKENKAST 100 cm, 2 deurs!;;; J SLAAPKAMER Model Peter, ombouw
iH-if nZSU en verlichting, front massief, bed 140x200
Woensdag 18 januari 1984, aanvang 9.30 uur, van de

(com is ie
n^,no \
iDaoa Model Delft eiken met verlichting jB9o 788
,

met Siemensinbouwapparatuur -UyjlS . 3 planken, eiken voor verkeer en waterstaat


L-KEUKEN 240x200 eiken massief _ AANBOUWWAND 305 cm wiS .V. ..
BOEKENKAST 50 cm. 1 d2: oca L' SLAAPKAMER Model Sonja. eiken, -z^^tf" Onttrekking aan de doorgaande scheepvaart van een
gedeelte van de Hoogeveensche Vaart nabij Meppel
)Alrn6 ji+OO chso ,3 198 1498 898
,

met AEG inbouwapparatuur ", . \- ;


-

OUU Model Avantgarde planken, eiken ombouw en ronde spiegel, bed 140x200
Rapport vervoer van gevaarlijke stoffen in Drenthe
U-KEUKEN blank eiken '_

nn
AANBOUWWAND eiken massief. ],_ _

0
_
WINDSORKASTI6S cm. nno SLAAPKAMER met ombouw, ,' jnn
Opname van enkele wegen in de gemeente Odoorn
met AEG inbouwapparatuur J4dU OUU, Original Webe -Bino 4ay eiken massief front ./ JAt\ 1998 wit/blank, bed 180x200 im 498 in het klinkerwegenplan ' : :

373 tT 2998
jj
,

'
L-KEUKEN eiken massief frni' WANDKAST 270 cm
13T06998 eiken massief met verlichting. Zug EX
CQM WOONKAMERS TEENERKAMER Reno Rster, Nota verkeersongevallenconcentraties 1980 t/m 1982
290x170 BANKSTEL Mode| 5 deug. bed 90x200 1312 nno
998 Reactie op het rapport 'Naar een nieuw Drents water-
schapsbestel'
KEUKENBLOK 280 cm- &m 4998 WANDKAST Mode. Tessa met toog, -
- eiken massief, leer bekleed m 4072-3698 TEENERKAMER Malta, eiken blank. De voorstellen:
2498 BANKSTEL 3-1, Mode, Renkum, 5 delig.bsd 90x200
, eno
jhet beschikbaar stellen van een krediet voor de ver-
KEUKENBLOK27Ocm
-

vanging van de Bentehoeksbrug over het kanaal


eiken rustieke kasten 215#1198 WANDKAST 150 cm eiken massief, draion stof bekleed 142X 1Z98 '-'::
. ii Coevorden-Zwinderen

n
-

front eiken massief ITBt 998 BANKSTEL 3-1-1 Kuipmodel.' eiken, DIVERSEN
"no onttrekking aan het openbaar verkeer van een ge-

KEUKENBLOK 290 cm ; -

mSeltordeaux r deelte van waterschapsweg nr. 50 (Coertsweg) en


_
.

699& 2998 WANDKAST27Ocm leerw d SALONTAFEL SharonLWSiofpoot


"'

*"
W- van twee gedeelten van waterschapsweg nr. 108 in
149 V BANKSTEL
--

59*398
rft(> _

' front eiken massief met,e 9elblad de gemeente Odoorn


KEUKENBLOK 270 cm ' 3-1-1 Model Domburg.' wijziging bijzonder reglement waterschap Smilde
eiker, massief Rupfen Am 2998 WANDKAST 300 cm
'

_; eiken massief - 4Wf 3498 NOSTALGISCHE SPIEGEL 15fr 98


-

aanbrengen meer permanente pompinstallatie op de.


Jrt) Z4yo
-

Potter, eiken massief


Model dami/ctci .j m , , } ;' .
KEUKENBLOK
ifpni/miKmu

280 cm wit vries/


'


xnnri/AOT
BANKSTEL 3-1-1 eiken massief,
~

-_
n
OQ KLASSIEKE SALONTAFEL
n>n
,/,.AA .r./p .. ..pr,
-,
. Stieltjeskanaalsluis ;,
>;. -..

oena
,B9f 4998 ftfMl
TOOGKASTIBO cm, 3 deurs. .2495 1998 noten, ovaal , 380 498
>.

koelkast, gasfornuis en vaatwasser _


draion bekleed Donderdag 19 januari 1984, aanvang 14.00 uur van de
'

Model Bavel, eiken massief front tISo commissie voor ruimtelijke ordening en recreatie
_...,...;..

KEUKENBLOK 270 cm blank eiken 48502798 Tnn p ACT I BANKSTEL


dami/ctci
. 3-M eiken massief, SECRETAIRE eiken massief front -480 350

....,._
,~~.

Aanpassing recreatieve voorzieningen gehandicapten,


TOUGKAST 2 deurs, leer bekleed - 3198 periode IT2-198/-129831 T 12-1982/1-12-1983 . ;
KEUKENBLOK 280 cm eiken massief front 28601998 TV FAUTEUIL 280 198
, ,;,
~ ~
;.

met vaatwasser en alle apparatuur \299a 1998 Tnnp| CT<on BANKSTEL 311 Model ~;,;;
Miami, Afwijking Streekplan Midden-Drenthe/ruimtelijke mo-,
caiitc.i.i e
TOOGKAST 180 cm. 3 deurs. 3445 2698 LOSSE FAUTEUILS mo
vanaf 198 gelijkheden voor de VAM te Wijster op de lange termijn
-.

eiken massief, leer bekleed


'

[....,_-. n
.VAM-contract
.

KEUKENBLOK 270 cm Model Waalwijk, eiken massief front


BANKSTEL 3-1-1 -~i noten, Voortijdige beindiging van een aantal
EIKEN
-*

941 4200 Tnnr^flQT * UITSCHUIFTAFEL


ni/ru iiiTCPunirTArri

-:
klass.ek, -1
_._

..>
~

eiken massief front , on


ien
5914 4998 met wit blad.
:''.'
TOOGKAST 2 deurs, Model Bavel, ' D ,
leer bekleed >:; (>,'.. JBo
~c
150.-'. :-? /

Structuurschema stedelijke gebieden- r - : .'

ALLE BOVENSTAANDE KEUKENS ZIJN eiken massief front 3W2198 ~:V


HOEKBANKSTEL^I FFTK.MFR<STnFI 'u'h iih L Maandag 23 januari 1984, aanvang 9.30 uur, van de
COMPLEET MET KOELKAST, FORNUIS, TOOGKAST 2 deurs. Model Schayk. OOOA., ftno
Origineel Bretz. rShaTr bekd 7068 4190 eikel S ':
3SB 270 commissie voor maatschappelijke ontwikkeling en
WASEMKAP, KOOKPLAAT EN eiken massief front
HOEKBANKSTEL3 2 1 Model Rocky 't EETKAMERTAFEL Model 3152
volksgezondheid ,;:.'.... /.-.

Jaarverslag commissie 'werkenden niet-werkenden'


*

ORIGINAL eiken Groenlose kast 1034 t 6998 2526 1998


-

SPOELBAK. >/;'-': eiken massief, zware draion bekleding ' uitschuifbaar, donker eiken ' .373" 198 Subsidieaanvraag werkgroep 'Post-natale depressie
ALLE KEUKENS METVERKLEININGS- ORIGINAL eiken Groeniose kast HOEKBANKSTEL 321 eiken
Cordinatiefunctie IStichting
: Opbouw :^
2998 OPAUELAMPRIGEVRIWUNU Drenthe

EN VERGROTINGSMOGEUJKHEID. massief. Model Ammerland. leer bekleed


HALKAST 2 deurs Model Katrin r,,
De voorstellen:
:..:,:.:

no eiken massief front lOH 698 HOEKBANKSTEL 321 eiken !< 3% KORTING '
'
''

'garantie geldlening aan de Stichting dienstverlening


cc..* rnniuyAAiirrilKPlUQ
OP ALLE SIEMATIC
ai,c
TOONZAALKEUKENS i 2998
-

massie, Mode Maastncnt dralon / L) ''-


J l' (?
ri geestelijke gezondheidszorg De Open.Ankh t.b.v.
WOONKAMERKAST 270 cm
_

40% KORTING.
W% KPRTINfi n n
'
rT. 'Licht en kracht'te Assen
390& 2998 HOEKBANKSTEL 3 2-1 eiken
~ , .
model Lausanne. eiken massief front n VLOERBEDEKKING wol.
7ivPr wol
zuiver garantie geldlening aan de Stichting dienstverlening
433T2998
-

V qqfl masB^-Model Helmond - leer


'

V\ UAA
*
QQ9- 598 'geestelijke gezondheidszorg De Open Ankh t.b.v:
, r W EETHoEKbeuke,blank breed, per strekkende meter- 98,- het centrum voor geestelijk gehandicapten 'Hendrik
; tafelen 4 stoeiend 450
van Boeijenoord'te Assen , i '.-

f7o7E CF ///DEZE GROTE KORTINGEN GELDEN ALLEEN afwijzing subsidieverzoek provinciaal medewerker
-


t.b.v. de Stichting Federatie van verenigingen van
Xn/ml UI VOOR DE TOONZAALMEUBELS EN WEL ".
h ;^.. ouders en vrienden van geestelijk en/of lichamelijk
gehandicapte kinderen.
,,., i
Maandag 23 januari 1984, aanvang 14.00 uur, van d
..

commissie voor financile, sociale en economische


aangelegenheden . , ,

Nota 'Interne emancipatie'


"

Personeelsformatieplan

:
Kanaal Coevorden-Zwinderen. beschikbaar stellen
krediet voor de vervanging van de Bentehoeksbrug
f
pompinstallatie op de Stieltjeskanaalsluis:;:;/. [ j

I-
-

;;-,!.

aanvullend krediet uitbreiding en verbouw provin-


-

wijzigingen Ambtenarenreglement provincie Dren-

Belangstellenden kunnen de agenda's en de bij de on-


derwerpen behorende stukken bij de afdeling voor-
lichting inzien. Exemplaren van de stukken zijn daar
tegen betaling van de leges voor zover mogelijk ook
verkrijgbaar.
Voor deze vergaderingen geldt voor het publiek
spreekrecht. Belangstellenden hiervoor kunnen zich
voor het begin van de vergaderingen melden bij de
secretaris van de desbetreffende commissie.. >~,,,.
10 - Nieuwsblad van het Noorden- -woensdag 11 januari 1984.'
W zijn erg blij met de 6 e *

Geheel onverwacht ging Na een kortstondige ziekte is van ons heengegaan onze Onverwacht is van ons Bedroefd geef ik kennis D. J. Muller Verwarmde
boorte van onze zoon dat na een kortstondige inboedelopslag? (semi-)
.

. van ons heen onze beste lieve zorgzame vader, groot- en overgrootvader' heengegaan, onze beste ARTS voor
FOPKO JAKOB broer en zwager ziekte van mij is heen-
zwager n oom NATUURGENEESWIJZE NIEUWENHUIS
BOUWRAMP HENDRIK GEHARD H.G.OVERBEEK,
gegaan mijn geliefde
Behandeling AMBTENAREN
TON BOUWRAMP
DERKHUT
OVERBEEK Roldei
man
volgens afspraak. VERHUIZINGEN
VEENDAM 05987-17547.
DOUWINA BOUWKAMP- Hoogezand, GERRITTEUNIS Als gevolmachtigde
9 januari 1984. 9 januari 1984. Tel. 050-128337. kunnen wij u GELD-
:
TE BIESEBEEK , - DE VRIES leningen aanbieden, ta-
Uit aller naam: op de leeftijd van 83 jaar; sinds 9 januari 1981 weduw- Stadskanaal:
8931DK Leeuwarden, op de leeftijd van 84 riel-voorbeelden:
Bjanuari 1984, Fam. Schaank naar van Johanna Henrica Cornelia van Buuren. R. J. C. Bouwman-, jaar.
13.500,-48x97(15.8%)
.

'

Neven en nichten. Overbeek INSPECTIE DER DOMEINEN TE MEPPEL


Prins Bernhardstraat 48. 9451 AG Rolde, 9 januari 1984. 9742 GV Groningen, f 8.000,-60x184 (14.3%)
Assen: 9januari 1984.
Kon. Wilhelminalaan 5. , F. T. Booij-Overbeek
Plutolaan 176.
-

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING f12.500,-60x284 (13.7%);


Na een langdurige ziekte is voor ons nog onverwacht Rolde: WILLIE OVERBEEK Dalen:
zacht en kalnj heengegaan, mijn lieve man, onze zorgza- J. de Vries-Rozema te houden op WOENSDAG 25 JANUARII9B4, v.m. om Bel 050-136504

.ASSCOMbvJ
Assen: H. OVERBEEK R. Overbeek-Heling
me vader en opa
_

H.J.OVERBEEK-STOFFERS Mijn man is opgebaard 10 uur ten kantore van de Inspectie, van:
in het Uitvaart- a. 10 brandweerauto's, 13 pers. auto's, 2 landrovers,
HEIKO OLTHOF Met leedwezen geven centrum", Nw. Boterin-
-

1.bestelauto, 3 lichte vrachtauto's, schaftwagens,


wij kennis van het over- een reddingboot;
op de leeftijd van 79 jaar. {
Vlieland: M PRONKER-OVERBEEK gestraat3l. b: smidsvuur, cv. ketel, hardingsoven, motorpompje,
lijden van onze oud-me- Bezoekuren van 45 en kettingtakels, ankerlier, radar;
9743 HSGrohingen, 8 januari 1984. dewerker, de heer van 7B. c. olietanks, lichtmasten en schroot;
Klein- en achterkleinkinderen.
',
A.LAMBECK De crematieplechtig- d. bureaus, stoelen, kasten, tafels, enz. enz.
Groningen:; P. OLTHOF-BEUKER De begrafenis zal;plaatsvinden op vrijdag 13 januari
a.s. om 15.00uur vanuit de Ned. Herv.' Kerk te Rolde. op de leeftijd van 84 heid zal plaatshebben in
Aanwezig op diverse plaatsen in het rayon. Bezichtiging
a/bSiema: S. OLTHOF. aula 2 van het cremato- 17 en 18 januari 1984.
Zij die de laatste eer wensen te bewijzen worden om rium te Groningen op
M. R. OLTHOF-SCHRIK 14.30uur in de kerk verwacht.
HeikoenAnje donderdag 12 januari Kavellijst met vermelding van tijden van bezichti-
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in het 8 januari 1984. a.s. om 12.30 uur, waar- ging, verkoopvoorwaarden en inschrijfbiljet zijn ver-
;ibTwenthe Regge: Ch. OLTHOF :
:
.
Directie en personeel
,

stationskoffiehuis (Hidding). na gelegenheid tot con- krijgbaar bij de Inspectie Domeinen, Ceintuurbaan
't Y. OLTHOF-DEKKER ' l: :..:
AVEBE Foxhol. doleren in de ontvang- 106,Postbus 506,7940 AM Meppel, tel. 05220-54041,
kamer van het cremato- toestel 14. 55
Roden: M. G. GARLICH-OLTHOF-' rium.
Na een langdurig ziek-,
.

zijn is vanons heenge-


gaan onze lieve opa Op de gezegende leeftijd
ALBERT VOOGD van 80 jaar is van ons 1

De crematieplechtigheid heeft in familiekring plaatsge- Wij wensen oma veel


sterkte. ,
heengegaan onze beste
schoonzus
OPRUIMING
vonden.
God nam tot Zich, mijn geliefde man, onze vader, opa en 10 januari 1984. PIETERNELLA
LUINSTRA
Bij Juwelier Stuart in Assen

.
Albert en Geertje I In de etalages van Juwelier Stuart, Marktstraat 7,
Bedroefd moesten wij afscheid nemen van onze lieve AnniekeenFia echtgenote van L: K.

liggen honderden occasions, nieuwe sieraden
ALBERT VOOGD Willem en Anita
Nieuwenhuis, eerder
en horloges in de opruiming met een korting van
van Sjuk Offringa.
HEIKO (Ko) OLTHOF op de leeftijd van 83 jaar; echtgenoot van Hendrikje Jankeenoef ;
Namens de 30 t0t60%. . ';<'{
Wolters. Femke
Alle horloges worden geleverd onder de normale
C. BAPTIST-BEUKER 9891 BK Ezinge, 10januari 1984. Henritte
garantie en service, zoals de levensduur lang gratis
Op 7 januari is plotse- batterij.
Paterswolde, januari 1984.' H. VOOGD-WOLTERS
:
Rust zacht lieve ling van ons heenge- Restanten in stalen, verzilverde en zilveren cassettes
Ezinge: M.WIERENGA-VOOGD gaan onze beste zwager
VOOGD uitsluitend in bekende merken voor de halve prijs.
Geheel onverwacht is van mij heengegaan mijn innig Wij zullen u erg missen. en oom
J.VOOGD

.
Bolton(Can):
geliefde man en mijn lieve schoonzoon JAN KNOT Op alle klokken 10% korting.
PUNTN\
G. VOOGD-DEVRIES Ezinge,
10 januari 1984. op de leeftijd van 62 Op alle voorradige sieraden, ringen,
KLAAS DE LANGE Emmen: J. WERKEMA-VOOGD Benei en Corry Kracht jaar; echtgenoot van
op de leeftijd van 60 jaar. E.WERKEMA armbanden, broches, oorsieraden met uit-
j Jolanda SientjePar.
sluitend briliant, 25% korting.
Allen die hem gekend nebben, weten wat een groot ge- Feerwerd: B. O. VOOGD Wij wensen 'de familie Groningen:
mis het voor ons is. F. VOOGD-SIKMA veel sterkte met dit gro- Fam. Pare Deze kortingen worden in de gehele maand
S. A. DE LANGE-POOL
'. Feerwerd: S. VOOGD te verlies. januari gegeven.
J. VOOGD-DIJKSTRA
v-;"-T/POOL-PETTINGA
Ezinge: P.J. VOOGD
Plotseling is van ons /
v,
-
Juwelier ff amanctejsfys }
Plotseling is overleden heengegaan onze voor-
\*sinasof^<9inireatt


9721 BE Groningen, 10januari 1984. A. VOOGD-SLOPSEMA
Helperwestsingel 16-2. de ons zeer sympathieke zitter
t afpel-rctijnen J
j

'S' Haren: A. H. VOOGD PA HUT f


#
Assen
L*kwartenoffd j&
Mijn man is opgebaard in het Uitvaartcentrum" Nw. JAN KNOT :^
jn
L. VOOGD-DOBBEN
Paterswolde, Zijn spontane wils- Ook maandagmiddag open en
Bezoekuur woensdag- en donderdagavond van 9 januari 1984. kracht zal bij ons steeds vrijdagavond van 18.00 tot 21.00 uur
Thuis liever geen bezoek.' Jannie Koiter-Luttmer : in herinnering blijven.
De teraardebestelling zal plaatshebben op de begraaf- Een dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden KLaas Koiter VisciubH.C'67
D.V. op zaterdag 14 januari om 13.30 uur in de Gerefor- Condities: Betaling a contant. Ruiling binnen 24 uur toe-
plaats Selwerderhof" op vrijdag'l3 januari a.s. om 1 gestaan. Verander- en graveerkosten, luxe verpakking worden
uur, waarna gelegenheid tot condoleren in de ontvang- meerde Kerk te Ezinge, waarna de begrafenis zal
plaatsvinden op de begraafplaats te Ezinge. extra berekend.
kamer op de begraafplaats. - 1 ' '

Onverwacht ging van ons heen onzelievebbroerzwagerr r 'zwager


en oom *: 'j\~s-'J. x '','t*}.>'o ,:.. ; ; -'.-. ?;y
Zij, di vader de laatste eer willen bewijzen, worden ver-
zocht tijdig in bovengenoemde kerk aanwezig te zijn.
Gelegenheid tot condoleren op vrijdagavond van 19.00
tot 20.00 uur in de aula van de N.H. kerk en na de
In de volle kracht van zijn leven is toch nog onverwacht
van ons heengegaan onze lieve zoon, broer, zwager en
ADVERTENTIES WORDEN GELEZEN,
ZIET U WEL
KLwssem
begrafenis in het verenigingsgebouw Ons Centrum" te, ; HARM KROES /
KLAAS DE LANGE op de leeftijd van bijna 32 jaar. w '

; Groningen: A DE LANGE-WEIS
ENORME
-

9933 GK Delfzijl, 10 januari 1984... ;

!
,

Geen bezoek aan huis.


! ,

jgiS: UITVERKOOP i
Eelde: A.BUUREMA-DE LANGE'\
J.BUUREMA
Groningen: MARION en CEES |
Odoorn: WIANDA en TON
Groningen: M. G. DE LANGE
Y.EKINCI
'/is vreemd, maar die vergeet je
het is je dikwijls zelfs ontgaan
HarmJan l ff 5:%-'Partijsude jacks M ........1. /O/"

Condolancebezoek donderdag 12 januari a.s. van


Amsterdam: RIA en JANGERRIT
FEDOR maar op 'n keer dan ben je aan 19.00-20.00 uur in het rouwcentrum Zwet 30 te Delfzijl i
De laatste sudebroeken......... I 70/"

(Tuikwerd).
J
Horeb (G. Br.); C. HUISMAN-DE LANGE De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 13 | T
'

Warm gevoerde leren jacks ... I l7 #


-

januari a.s. om 11.00 uur in aula 1 van het crematorium


Vandaag hebben wij afscheid moeten nemen van mijn te Groningen.
liefhebbende vrouw, onze zorgzame moeder, oma, zuster
r \\
J 30% korting
Rockportwinterjacks

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren.


,

en schoonzuster
j
'

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons


heeft beteketd, geven wij u kennis dat toch nog onver- In plaats van kaarten.
| en nog veel meer!! '
wacht van o*is is heengegaan onze lieve vader, groot-,
overgrootvader en huisgenoot j;]S)S|iB?S
SCHRDER-BRAND
op de leeftijd van 76 jaar.
V Voor de vele blijken van medeleven die wij mochten
ontvangen na het overlijden van onze vader, groot- en
overgrootvader J '^C; '.

KLAAS TERPSTRA
:

9742 TH Groningen, 9 januari 1984. KLAAS PRUISMAN


op de leeftydl van 90 jaar; sedert 19 juli 1974 weduw-
naar van Pietje van Dijk. , H.A:SCHRDER
betuigen wij onze oprechte dank.
Hoogezand,januari 1984. ,
I iRf
MBk?;.'.' ~-S
'
.
,O.EbbingestraatB6(HoekEbbingebrug)
Groningen, tel. 050-123776-129314.

J
9203 HT Dra-chten, 10 januari 1984. . Amsterdam: EVERTenMARGA < -

--; : Familie PRUISMAN.


- :

De Warren $ De Warrenhove" K. 131.


Voor de blijken van medeleven en belangstelling na het


Groningen: K. TERPSTRA Dordrecht: K. T. KONING-SCHRDER overlijden van onze lieve moeder en oma
W. TERPSTRA-WASSING K. KONING
M. TERPSTRA Zuidhom: S. REINING-BRAUNS
EGBERDINA HUT-NOORMAN

r NIEUWSBLAD van hetHOORDEM v|


A. TERPSTRA-VLOEDMAN betuigen wij onze hartelijke dank. .
Enschede: J. TERPSTRA Mijn vrouw en onze moeder en oma is opgebaard in het A.C.J.SMIT-HUT
L. TERPSTRA-GROOTEN Uitvaartcentrum", Nw. Boteringestraat 31. H.E.HUT
Klein- en achterkleinkinderen. Bezoekuren van 45 en van 7B. ''X-' t
Delfzijl, januari 1984.
E.H.HUT

Drachten: J. RURENGA-JORRITSMA De crematieplechtigheid zal plaatshebben in aula 2 van het grootste dagblad in noord-nederland
het crematorium te Groningen op vrydag 13 januari a.s. In plaats van kaarten.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrydag 13
om 10.30 uur, waarna gelegenheid tot condoleren in de Voor de zeer vele blijken van medeleven zowel persoon- Op korte termijn kunnen wij een part-time
januari om 12.30 uur in het crematorium te Groningen j

(aula 2). ' '".' ' ontvangkamer van het crematorium. lijk als schriftelijk na het overlijden.van mijn innig ge-
liefde man en schoonzoon
Na de plechtigheid is er gelegenheid de familie te con-
doleren in de koffiekamer van het crematorium. FRE LANTING
Na een langdurige ziekte is van ons heengegaan, onze
Vertrek vanuit aula De Warrenhove" om 11.30 uur. lieve moeder, groot- en overgrootmoeder betuig ik hiermee allen mijn oprechte dank.
;

Delfzijl, januari 1984: *;'


HINDERKIEN N. LANTING-OOSTERVELD
plaatsen op de advertentieafdeling.
Enige kennisgeving. WINSINGH-VANES
Na een korUe ziekte overleed rustig en kalm mijn lieve
in de ouderdom van 73 jaar, sinds 30 maart '78 weduwe
M. OOSTERVELD-PERDOK -%'^r > '? -~ -.' Haar/zijn taak zal bestaan uit:
het noteren van telefonisch op te geven advertenties en het geven
vrouw, onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder van advies bij het opstellen van de tekst en de wijze van plaatsing.
van Gerardus Winsingh. Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en na
9761 VL Eelde, 10januari '84. . het overlijden van mijn lieve man en onze lieve vader en
GEERTJE
BOLHUIS-HAMMINGA Mandelandenweg 5. het bezit van het Havo- of Mavo-diploma '*,.,
Paterswolde: A. ARENDS-WINSINGH . een goede kennis van de Nederlandse taal *.

op de leeftydl van 84 jaar. betuigen wij u onze oprechte dank. een typediploma (type-ervaring strekt tot aanbeveling)
J.ARENDS
de door ons gezochte telefonist(e) kan goed in teamverband werken,
Eelde: R. WINSINGH-BRINK en is bereid voor haar/zijn werk deel te nemen aan gesprekstrainin- ....;
9791 AC Teia Boer, 7 januari 1984.

Voor de vele blijken van medeleven zowel persoonlijk, beloning volgens de cao voor het administratief personeel in het dag-
Ten Boer: J. DE GROOT
J. DE GROOT-TERPSTRA schriftelijk als telefonisch, na.het overlijden'door. een
Paterswolde: TEIJE en HARRIET noodlottig ongeval van onze geliefde broer, zwager en vijf weken vakantie, te rekenen van mei tot mei.
Burlington Canada: A:H. TERPSTRA-DE JONG
Moeder is thuis opgebaard.
de werktijden zijn van maandag t/m vrijdag van 11.30-14.30 uur.
Burlingtoon Canada: R. TERPSTRA De begrafenis zal plaatsvinden zaterdag 14 januari om eg 1 Schriftelijke sollicitaties met uitvoerige informatie te richten aan: /
Rj
G. L. TERPSTRA-PRUIM
11.00 uur op de oude begraafplaats te Eelde. Vm\ AfJaiK Nieuwsblad van het Noorden, afd. Personeelszaken, /JaSf
Klein-en achterkleinkinderen. Zij, die moeder de laatste eer wensen te bewijzen, wor-
betuigen wij onze oprechte dank. m\ HWf
w\ V
Postbus 60,
9700 MC Groningen.
/

Zuidhorn,januari 1984. yJr


De teraardebestelling heeft in aanwezigheid van de den verzocht om 10.15 uur in Het Loughoes"; Kosterij- .

Fam. VELTING
naaste familie heden te Zuidwolde plaatsgevonden. weg 2, te Eelde, aanwezig te zijn.
DIRK en DIRKJE nCTtHin ._._,_^u^mK&Ut
' '" ,:_,<"<- : -_**v '.r:~' 'A~~- 'tTT-'/- S^^SV^
,~ ~

**-' ' '-


,-.\'> rh~
r .
VST
STAD EN STREEK woensdag 11 januari 1984

1
J. Melis chef Van een onzer verslaggeefsters rige sigarenhandelaar met een overval
te maken kreeg, maar het was meteen
reservepolitie GRONINGEN
"Volgens mij
schrok hij toen er zon robuuste man
van achter.de tijdschriftenbak. van- Rover vlucht goed raak. Gekleed in een jas met een
kraag tot over de oren stapte gister-
Van een onzer verslaggeefsters daan kwam. Hij had waarschijnlijk middag tegen zes uur een jongeman
BELLINGWOLDE De heer mijn vrouw verwacht. Ik verbeeldde
voor lottoteller binnen, gewapend met een pistool. Hij

J. Melis uit Wedde is benoemd tot op- me.dat hij even trilde. Op datzelfde wilde geld, maar kreeg in plaats daar-
perwachtmeester van het reserve- moment greep ik de lottoteller die voor van de lottoteller naar zn hoofd. "Die
korps van de Rijkspolitie in Gronin- me stond en gooide die naar hem. Ik man had wel kunnen schieten, dat rea-
gen. In zijn nieuwe functie gaat Melis, raakte hem op een haar na. jammer. val gistermiddag in zijn winkel aan de liseer ik me nu pas," aldus Van Gulde-
reserve-politieagent en ex-wethouder
Hij draaide zich om en liep weg, eerst
Koninginnelaan vrij laconiek. Toch ner. Spijt van zijn doortastend optre-
van Bellingwedde, het bevel voeren geeft hij aan er wel een naar gevoel
over de 145' reservisten van de heel rustig, maar toen hij doorhad dat aan te hebben overgehouden: "Ik ben den heeft hij echter niet. "Het risico is
Rijkspolitie in de provincie Groningen. ik hem achterna ging, begon hij te ren- nu beroerder, dan gisteravond. Wat wel groot, maar als iedereen zonder
Opperwachtmeester van het reser- nen." Sigarenwinkelier C. F. van Gul- had er niet kunnen gebeuren!" meer geld geeft dan komt er geen ein-
vekorps is een nieuwe functie. Tot voor dener vertelt het verhaal van de over- Het was de eerste keer dat de 62-ja- de aan," vindt hij.
kort was de hoogste rang bij de reser-
visten wachtmeester eerste klas. En
van de eisen die aan de functie van op-
perwachtmeester wordt gesteld, is een
diensttijd van 13 jaar als reservist.
Politie doet inval in Lewenborg
vermoedelijke overvallers NIEUWSBLAD
Klachten over de bezorging?
Tot 8 uur 's avonds kunt
u bellen nummer
in jongerenflat aangehouden vanhet

NORDE
1881111
Van een onzer verslaggevers
GRONINGEN De politie heeft vanochtend vier personen in een jongerenflat aan de Lijzijde (Lewenborg) in
-

Groningen aangehouden die worden verdacht van een geslaagde en mislukte overval. De geslaagde overval
vr Groningen! werd zondagavond bij het benzihpmpstation in Lewenborg gepleegd, waar een cassire onder bedreiging van

Haren en Hoogkerk een vuurwapen 700 gulden en een paar cheques afgaf. De mislukte overval deed zich gisteravond in de Konin- Gdera i
-Fot:
.

ginnelaan voor waar een van de overvallers op de vlucht sloeg voor een kordaat handelende winkelier (zie hier-
boven). ; / .:.'--"i. i :",:,.; -o: .-.-.:.- Han
De verdachten zijn de 25-jarige T.8., een woning aan de Lijzijde verbleven.
Til de 19-jarige J.R., de 26-jarige juffrouw

Gerad
M. de G en de 30-jarige G.P.
De politie viel vanochtend de flat
Een van de aangehouden personen is
een bekende van de politie. SH E
van het viertal binnen en trof alle ver-
Fot :
dachten in de woning aan. Ook vond
de politie een omgebouwd gasalarm-
Sander Doeve
pistool, waarmee patronen van negen
millimeter kunnen worden afgevuurd.
Omdat het onderzoek nog in een bij-
geplaagd door
zonder pril stadium verkeert, kon de
politie vanmiddag niet vertellen of iets
van de buit van de overval op het ben-
straaljager
zinestation is teruggevonden. Ook is Van een onzer verslaggevers
nog. niet bekend wat de overvallers, -GRONINGEN : Het PSP-raadslid
drie jongens en een meisje, met het Sander Doeve is onlangs bijna geraakt
geld deden. ... door een straaljager. Hij stelt althans
Het onderzoek richt zich in eerste in schriftelijke vragen aan het college
instantie op de overvallen in Lewen- van B en W: "Uit mijn eigen ervaring
borg en aan de Koninginnelaan. De heb ik kunnen constateren dat dit
politie heeft echter het vermoeden, dat (vlieg)tuig laag overvliegt. Toen ik een
het viertal in wisselende samenstel- keer weer zon kabaal hoorde en naar
ling ook best verantwoordelijk voor buiten keek op de eerste verdieping
andere overvallen in de provincie Gro- zag ik twee toestellen bijna op oog- Raadsvragen ofgeen raadsvragen, ondertussen gaan de restauratiewerkzaamhe-
ningen kan zijn. De politie had al lan- hoogte voorbij vliegen. Als ik alert ge- den aan de plafonds in de schouwburg onverminderd voort, v I,
ger het vermoeden dat de verdachten noeg geweest was had ik de vliegtuig-
Bouwcordinator weet van niets
t2Z

Een vara de verdachten wordt geboeid door de politie afgevoerd. van de overval od het pompstation in nummers kunnen noteren".

Raadsleden zien plafond van


Doeve wil, naar aanleiding van re-
Ultimatum voor sollidtatieweigeraars: cente ongevallen, van het Groninger
college weten wat eigenlijk de regels
zijn voor vliegen boven een dichtbe-
schouwburg al weer instorten
'Formulier volledig invullen
volkt gebied als Groningen.' Hij 'heeft
het milieunummer al gebeld en' ook de
1

Rijksluchtvaartdienst,"' naar:; stoort Van'etfbhzer Verslaggevers


zich nog steeds aan de vliegerij boven
de stad. Hij wil weten: weet het college GRONINGEN "We besteden extra.veel aandacht een de beton- en
-

of uitkering stopt definitief' van militaire vluchten boven de stad,


van de overlast en van de risico's?
Voorziet het rampenplan in Starfigh-
ters op Beijum en willen B enW.de
vluchten stoppen of op zn minst beper-
staalconstructies. We zijn de Stadsschouwburg natuurlijk niet voor de
flauwekul aan het verbouwen voor 16 miljoen gulden. Ik vraag mij dan
ook af waar die VVD-ers de informatie vandaan hebben gehaald." Bouw-
cordinator E. Timmer is wel van plan nog vandaag de telefoon te pakken
GRONINGEN Als vijftien leden van actiegroep Basta niet voor vrijdagmiddag twaalf uur een heronder-
-

en de VVD-ers Roelof Houwing en Jan Evenhuis even t vragen waar zij


zoeksformulier, bij de Groninger gemeentelijke sociale dienst inleveren, worden hun uitkeringen (die al sinds 1 ken? :

de informatie over het slechte stucwerk in de foyer vandaan hebben.


januari geblokkeerd zijn) definitief stopgezet. Bij dit formulier moeten zij aangeven waarom zij niet mee willen VOLKSDANSVERENIGING TEU houdt De raadsleden stellen daarover van-
"

werken aan het halfjaarlijks heronderzoek van de GSD. Dit is de uitkomst van het gesprek, dat de GSD-directie op 14 januari een renie-lustrumfest in daag vragen'aan het college van bur-
vanmorgen voerde met leden van de actiegroep Basta. Zij zijn collectief tegen de sollicitatieplicht voor uitke- het Veemarkthallencomplex met Samoaan- gemeesteren wethouders. De proble-
ringsgerechtigden en weigeren mee te werken aan het halfjaarlijkse GSD-heronderzoek. ." >
se dansen, films, dia's en een maaltijd. In-
lichtingen tel. 136039. men zouden zich voordoen met het pla-
fond omdat de constructie te licht zou
Jeugd krijgt
Basta zal, aldus Fenna Besijn, ge-
schouwburgprimeur
in etalage
zijn. Er zou zelfs gevaar voor instor-
Krakers
Sparg en
deeltelijk gehoor geven aan de uit-
komst van het gesprek, dat wil zeggen: ting zijn als straks de foyer in gebruik
wordt genomen. De WD-ers willen nu Van onze kunstredactie
de formulieren worden, met naam en GRONINGEN Een heel -

wel GRONINGEN En van de al-


weten of hun beweringen juist zijn en

adres ingeleverd, vergezeld van een merkwaardig uitstalling was .er lereerste voorstellingen in de gere-
hoeveel kosten reparatie van dit euvel
gezamenlijke schriftelijke motivatie
van de weigering om het formulier in
zn geheel in te vullen. V
Elmer gisteravond te zien in de vroegere
vitrine van het universiteitsmuseum
de Oude Kijk in 't Jatstraat in
voor de gemeente met zich mee zal
brengen. Ook willen de raadsleden we-
noveerde Stadsschouwburg in Gro-
ningen wordt een grote jeugdthea-
"We vullen maandelijks een werk-

Fot : aan
Groningen: Een zestal jongelui kraak- ten wie verantwoordelijk is voor de on-
deuglijke constructie.
terproduktie van de Dienst Stads-
schouwburg/Oosterpoort. Op 29 en
briefje in; het is onzin dat jullie ieder te vannacht het leegstaande pand en 30 april,'steeds om 15.00 en 19.00
halfjaar nog eens een hoop gegevens ging direct op onderzoek uit. Het pand uur, zal een voorstelling worden ge-
willen hebben", aldus de vijftien solli- staat al enige tijd leeg en is anderhal- DE STICHTING GROENE ' SPELEN geven, waaraan ongeveer 200 kin-
citatieweigeraars. Op de heronder- ve maand geleden verkocht. houdt op 12 januari'een spelavond in de deren hun medewerking zullen ver-
zeksformulieren moeten vragen over De vitrine werd gebruikt om recla- Kranepoortschool, waar geleerd kan wor-
den hoe spelen aan te passen aan de lenen. De werktitel van de produk-
inkomen en studie uitgebreid be- me te maken voor tentoonstellingen in tie luidt 'De schone en het beest.
antwoord worden. "Wij hebben die for- het museum en voor bijeenkomsten doelgroep. -'
-
Het oude volksverhaal, waar de
'

mulieren nodig om juliie recht op een van het Studium Generale. De vitrine DE VERENIGING MILIEUDEFENSIE voorstelling op gebaseerd is, wordt
uitkering vast te stellen", wierp direc- voldeed echter niet. Doordat de zon.er houdt op 17 januari een bijeenkomst in het
teur B.Ouwerkerk van de sociale bewerkt door de schrijver Ren
pal op stond verkleurde veel materiaal speeltuingebouw aan de Groenesteinlaan
dienst vanmorgen tegen. "Dat is nou tussen half tien en half twee. Het onder- Verheezen. De regie van deze mas-
of trok het krom. savoorstelling, is in handen van
eenmaal de procedure die in deze ge- werp is wat er te doen valt om een gezonde
De nieuwe bestemming van het omgeving te krijgen. Matthijs Rmke, die zelf vroeger in
meente geldt. De gemeenteraad en het pand is noe niet bekend.
college van B en W hebben die proce- Belgi een kindertheatergroep had.
Rmke denkt voor deze voorstel-
dure vastgesteld; wij ambtenaren moe-
ten die uitvoeren. Als we dat niet
doen, worden we op onze vingers ge-
'Goede doel' zijn de verkopers zelf ling . diverse 'plaatsen van de
schouwburg t zullen gebruiken.
tikt". 'Het wrdt een soort raamvertel-

Wafelhandel tiert welig in Groningen


.;,

ling', zegt Rmke, 'waarin op speel-


De Basta-leden protesteerden tgen se manier onder meer tegenstellin-
de blokkering van hun uitkeringen gen als goed en kwaad, mooi en le-
vrdat een gesprek had plaatsgevon- lijk aan de orde komen. Het wordt
den. "Dit is praten .met het mes op a- Van een onzer verslaggevers een soort familiespektakel en niet

Straemijr
fel..U zou uw vrijheid van beleid als specifiek een kindervoorstelling.
ambtenaar beter moeten gebruiken. In GRONINGEN

De politie van Groningen heeft gisteren weer vier wa-


De produktieleiding van 'De
plaats van een blokkade had U ook een felverkopers aangehouden. Het viertal probeerde stroopwafels te verko- schone en het beest' is in handen
symbolische strafkorting kunnen toe- pen en deed daarbij voorkomen, dat de opbrengst ten goede komt aan de van Aleid Smid, de choreografien
passen", verweet een Basta-lid de
GSD-directeur. "Ik moet nou eenmaal
het vastgestelde beleid uitvoeren", al-
kunstacademie in Den Haag. De pakjes met zes wafels kosten vijf gulden
(inkoopprijs een daalder), maar het geld gaat. niet naar Den Haag, maar Frank zullen worden gemaakt door
Greetje Selders.
dus directeur Ouwerkerk. "Ik kan de
blokkade alleen maar opheffen als ik
verdwijnt in de zak van de wafelverkoper. De verkopers die gisteren zijn
aangehouden en geverbaliseerd, opereerden in de Billitonstraat, Bedu- Foto:
merstraat en Patrijspoort.
jullie formulieren krijg met een
persoonlijke toelichting. Dan zal ik
jullie standpunten doorspelen naar de
Hoeveel wafelverkopers in Gronin-
gen hebben gewerkt, is bij de politie
meentelyke ventvergunning die zij
voor 5 gulden kunnen afhalen bij het
Nieuwe cursussen
raadscommissies en naar B en W.
Meer kan ik jullie niet aanreiken". "'
niet bekend. Wel staat vast, dat leden
van de groep ook al in 1981 in Gronin-
politiebureau.
"Maar dan moeten ze wel goed be-
Volksuniversiteit
Raadsleden van PSP, PPR en CPN gen zijn geweest om de koekjes te vr- kend staan. En dat kunnen we van de Van een onzer verslaggevers ;
hebben de zaak op de agenda van de kopen. Een van d verkopers is.toen wafelverkopers van de kunstacademie GRONINGEN

De Volksuniversi-
raadscommissievergadering voor soci- ook al op het politiebureau geweest en uit Den Haag niet bepaald zeggen. Ze teit Groningen komt dit voorjaar weer
ale zaken laten plaatsen. heeft toegegeven, dat de opbrengst zullen dan ook nooit een vergunning met een aantal nieuwe cursussen. Zo
niet voor de kunstacademie in Den krijgen," aldus de heer A. Ritsema van worden er cursussen aangeboden over
Haag is maar voor. de verkopers zelf. de afdeling Bijzondere Wetten van de Engelse literatuur, Franse chansons,
..De Groninger H.V. (21) raakte De verkopers beschikken ook over een politie. Middeleeuwse geschiedenis en verzor-
gisteravond gewond toen hij op de kruising
bestelwagen waarin de voorraad ligt De verkopers opereren in het gehele ging van kleine huisdieren. Verder
Gedempte Damsterdiep-Zaagmuldersweg
betrokken raakte bij een aanrijding met opgeslagen. land. De vier overtreders die gisteren kan men grasduinen in de Neder-
een andere auto. Vervolgens werd ook een De politie weet niet wat de gemid- zijn aangehouden, komen uit Eist, landse taal, computerprogrammeren
Twee wafelverkopers in de Nieuwe Bleckerstraat, toen de politie zich nog niet had
geparkeerde wagen geraakt zodat veel ma- delde dagopbrengst van de verkoop is. Dordrecht en Roermond. Voor dezelfde en strip- en cartoontekenen.
terile schade ontstond. V. liep lichte ver- Wel bestaat de indruk dat de verkoop groep bestaat ook belangstelling van De Volksuniversiteit.... organiseert
wondingen op en werd voor onderzoek naar over het algemeen lekker loopt. De de zijde van de rijkspolitie. De 121 gisteren in beslag heeft genomen, zijn bij de bewoners van het Treslinghuis ook lezingen, 'excursies en reizen
het Academisch Ziekenhuis gebracht. verkopers beschikken niet over een ge- pakken stroopwafels die de politie na overleg met de officier van justitie afgeleverd. 9| (waaronder naar Praag en Wenen).
Nieuwsblad van ht Noorden em.as.nrd. st
12
STAD EN STREEK woensdag 11 januari 1984

OUD-UNIIEVER-TOPMAN VOORZITTER
Voorzitter Kamer van Koophandel:
Commissie-Wagner voor Tekenen van herstel
Noorden nu snel rond voor Drentse economie
Door onze sociaal-economische redacteur
ASSEN De vorming van een commissie Industriebeleid voor
-

het Noorden ("de Noordelijke commissie-Wagner") kan snel haar Van onze verslaggever Henk Wollenen
beslag krijgen, nu dr. J.M. Goudswaard, een gepensioneerde Unile- MEPPEL De Drentse economie staat aan de vooravond van een economisch herstel. Aldus voor-
ver-topman, heeft toegezegd het voorzitterschap op zich te willen zitter K. de Boer van de Drentse Kamer van Koophandel vanmiddag tijdens de nieuwjaarsreceptie
nemen. Goudswaard moet zelf geschikte mede-commissieleden van de Kamer in Meppel. De eerste tekenen van herstel kondigen zich aan. De verwachting is gewet-
tigd, dat het komende jaar voor het bedrijfsleven er een zal zijn van een opgaande lijn," aldus De Boer.
Ondanks deze optimistische gelui- export." De totale afzet op de buiten-
de voorzitter te bedrijven nog verlies
Volgens de . van den stelde De Boer vast dat er op landse markten van Drentse produc- De Kamervoorzitter zette zich af te-
Bestuurscommissie Noorden des
Kamminga (VVD) Lands, de Drentse Commissaris der
Koningin ir. dr. A.P. Oele, is de heer
S. FABER verschillende terreinen ook sprake is
geweest van een tegenvallende
ten daalde vorig jaar. Het aantal be-
drijven dat zich met export is gaan be-
gen de zoals hij het noemde niet
onaanzienlijke | winsten van gemeen-
Kamerlid Faber: ontwikkeling. Hij doelde ondermeer op zighouden steeg echter. Met name de teljke energie-distributiebedrijven, die
wil volgend jaar Goudswaard daar 'hopelijk snel mee de teruggang het afgelopen jaar in de kleine bedrijven leggen zich steeds in de gemeentelijke budgetten terecht-

'CDA-kandidaten
klaar. Goudswaard heeft een brede in- werkgelegenheid en het achterblijven meer toe op de export.
ternationale ervaring als manager. komen. Ook in lokale situaties is het
van de investeringen. De verwachtingen van het be- terugbrengen van energiekosten in
belasting verlagen Het idee van een commissie In-
dustriebeleid voor het Noorden is af- toetsen op kerkgang'
Een' indicatie voor de verbetering
noemde de Kamer-voorzitter de ver-
mindering van het aantal verliesge-
drijfsleven voor het komende jaar zijn
vrij goed. Zo ziet 31 procent de omzet
het belang van het bedrijfsleven. He-
laas is het beleid van de gemeentelijke
komstig van de werkgeversorganisatie toenemen. Zeventien procent ver- overheden op dit punt niet altijd in be-
Van onze redactie binnenland Van onze correspondent vende bedrijven in. Drenthe. Het wacht een omzetdaling. ver de resul- lans." Ook het vragen van bankgaran-
NCW. De commissie moet in navol-
ASSEN

Het kabinet moet dit jaar ging van de (inmiddels opgeheven) MAKKUM Het CDA moet in de
- meest opvallende signaal van een aan- taten zijn de bedrijven optimistischer. ties aan bedrijven voor de levering van
ernst maken met het ontwikkelen van toekomst kijken of kandidaten die komend herstel geeft het verloop van Het grootste deel verwacht een verbe- snergie, zoals bijvoorbeeld in Hooge-
commissie-Wagner, die de regering
plannen om de rol van de overheid in voor deze partij op een vrkiezingslijst de rendementspositie echter te zien." tering. Van de grote bedrijven er yeen gebeurt, hekelde hij. Het moet
de samenleving terug te dringen. Een adviseerde over. een nieuw industrie- De rendementsbeoordeling in Drenthe
beleid, adviezen opstellen ver een op komen te staan, regelmatig naar de wacht acht procent in de rode cijfers te toch mogelijk zijn zich tegen de risico's
dergelijke kleinere rol van de overheid kerk gaan. Dit zei het CDA-Tweede is zelfs beter dan de landelijke, zo is uit zullen belanden. Een jaar eerder ver- van onbetaalde energierekeningen op
moet resulteren in lagere belastingen Groningen, Friesland en Drenthe ge- de Enqute Regionale Bedrijfs
richt industriebeleid. "Een regionaal Kamerlid S. Faber op een spreekbeurt wachtte een kwart van de grote Dren- aen andere wijze in te dekken."
voor de burgers. De eerste aanzet in het Friese Makkum. Onderzoekin- Ontwikkeling (ERBO) gebleken.
daartoe moet duidelijk worden in de vervolg op de commissie-Wagner", al- Voor een verdere verbetering van de
dus Oele, die zegt de exacte taakom- gen tonen volgens hem aan dat 40 pro-
begroting voor volgend jaar. Dat zei
VVD-voorzitter Kamminga gisteren
tijdens een bijeenkomst van de VVD in
schrijving goeddeels aan de commissie
zelf te willen overlaten, "al heb ik daar
cent van de CDA-stemmers zelden of
nooit naar de kerk gaan. Omdat die
Drentse economie is het volgens De
Boer onafwendbaar dat we ons nog
meer richten op de stimulering van de
Meer dan 1000 startende
Assen. natuurlijk wel mijn ideen over". hun stempel niet op de besluitvor-
ming mogen drukken" vindt Faber dat
daarom de regelmaat van de kerkgang
ondernemers in Drenthe
De WD heeft voor dit jaar een be-
lastingverhoging voor de.burgers ge-
Aanvankelijk wilde de Bestuurs- bij het selecteren van CDA-kandida- Geen gaswinning Van een onzer verslaggevers brek aan beter, een bedrijf wordt
commissie oud-premier mr. ten moet worden gebruikt. MEPPEL Het afgelopen jaar heb-
op Zuidwal na
,"
accepteerd in de wetenschap dat het
,
-

gestart."
B.W. Biesheuvel strikken als voorzit- Faber constateerde dat het CDA zijn

ben meer dan duizend startende on- De Boer zei geschrokken te zijn"
terugdringen van de rol van de over- ter, maar deze voelde er niet voor. Wel beginselen de laatste jaren wat heeft dernemers zich in laten schrijven in
heid in de latere jaren meer gestalte
zal krijgen, aldus Kamminga. De be-
hebben de drie Commissarissen .der laten liggen. Het lijkt wel een taboe van Waddenzee het handelsregister. Het aantal uit-
van de Grote Gifatlas Drenthe, die on-
langs is gepubliceerd door het blad
Koningin eind verleden jaar met om over ons uitgangspunt te praten,", schrijvingen steeg echter ook. Het ef-
zuinigingen op het overheidsapparaat Noorderbreedte en de Milieuraad
moeten volgens de VVD-voorzitter
Biesheuvel en twee leden van de echte zei hij. i&?is Van een onzer verslaggevers fect is toch een vrij constante groei van Drenthe. Ik heb de stellige indruk
commissie-Wagner gesproken over de DEN HAAG In de Waddenzee mo- het totale aantal bedrijven in Drenthe. dat de provincie hiermee op een on-
worden gevonden in een grotere effi-
-

vorming van een Noordelijke commis- gen geen nieuwe aardgasboringen Voorzitter K. de Boer van de Drent- juiste manier in de publiciteit is geko-
ciency en in het afstoten van taken. ASSEN De film De Vierde Man wordt
sie. Daar is toen de naam van drs. se Kamer van Koophandel maakte dit

woensdagavond vertoond in wijkcentrum worden uitgevoerd. Alleen voor de lo- men. Niet zozeer omdat de feitelijke
Als er toch een duidelijke behoefte is Goudswaard voor het eerst gevallen. De Boerderij, aanvang acht uur. katie Zuidwal (waar 22 miljard kubie- vanmiddag in Meppel bekend. Over informatie niet zou kloppen, maar wel
aan'die taken, zal dat door particulie- ke meter gas in de bodem zit) halver- het vroegtijdig afhaken van veel be- omdat de wijze waarop dit hele ver-
ren moeten worden overgenomen, wege tussen Vlieland en Harlingen drijven merkte hij op de stellige haal is gepresenteerd sterk is over-
meent Kamminga! krijgt de oliemaatschappij Petroland indruk te hebben dat er nogal wat lie- trokken en problemen suggereert op
onder voorwaarden toestemming om den zijn die ondernemer willen worden een schaal die in Drenthe niet voorko-
In zaak-Slavenburg twintigste arrestatie tot winning over te gaan. Dit staat in
de gewijzigde nota Waddenzee van mi-
zonder voldoende op de hoogte te zijn
van de valkuilen en andere verrassin-
men. Ik wil het illegaal storten van
chemisch afval niet goedpraten, maar
Huisarts iets duurder Van onze redactie binnenland B. wordt er volgens de Rotterdamse
nister Winsemius (Milieubeheer), die gen die ze onderweg kunnen tegenko- ik vind het bijzonder betreurenswaar-
De tarieven van de ROTTERDAM Het openbaar mi- naar de Tweede Kamer is gestuurd. men." dig dat de samenstellers van de atlas
UTRECHT

officier van Justitie mr. Schoonaard De Kamer houdt zich op verschillen-


huisartsen voor niet bij het zieken- nisterie in Rotterdam heeft gisteren in naar de andere kant zijn doorgeslaan
van verdacht dat hij valsheid in ge- De minister wil dat de Waddenzee de fronten met deze materie bezig.
fonds .verzekerde patinten zijn met verband met de Slavenburgaffaire de en in feite onverantwoord bezig zijn
schrifte heeft gepleegd of daartoe op- behouden blijft als natuurgebied van Wij achten het van groot belang dat geweest.
ingang van 9 januari iets verhoogd. 41-jarige L. B. uit Krimpen aan den dracht heeft gegeven. Het is de twin-
IJssel gearresteerd. Hij werkt bij de af- bijzondere waarde. Hij wil gaan praten mensen die een eigen bedrijf beginnen
Voor een visite mag een huisarts.nu tigste keer dan een Slavenburgmede- oliemaatschappijen goed beslagen ten ijs komen," aldus De
35,60 gulden* (was 35) in rekening deling effecten op het kantoor van de met die al
werker is gearresteerd sinds de inval
brengen. Dit heeft de Landelijke Huis-
artsen Vereniging gisteren meege
bank (nu Credit Lyonnais Nederland)
in Rotterdam. : "!.*;
'

'
van justitie bij de bank, vorig jaar fe-
bruari. .
toestemming hebben om elders in de
Waddenzee gas te winnen, om te voor-
Boer. Niemand is er bij gebaat, ster-
ker nog, velen ondervinden zowel fi- Drentse recreatie
komen dat zij daadwerkelijk gaan bo- nancieel als emotioneel schade als zon-
heeft te lijden
>
:

deeld. r '~'
;^
ren! . der goede voorbereiding en zelfs bij ge-

onder de recessie
Van een onzer verslaggevers * &,
MEPPEL De economische ontwik-
NOORDER RONDBLIK NOORDER RONDBLIK
-

keling in de recreatie in Drenthe is


niet florissant. De omzet stabiliseert
zich, maar de resultaten vallen tegen.
Als oorzaak wordt gezien het teruglo-

Geschiedenis van Bedum


Een kaleidoskoop van het pende gezinsbudget als gevolg van de
leven in Bedum" noemt Ad van
economische recessie.
Dongen het boek Bedum door Dit is naar voren gekomen uit de
de jaren heen", dat hij samen ERBO-enqute (Enqute Regionale

in fotoboek geschetst
met Jan Dijkema n anderen Bedrijfs Ontwikkeling). Het is voor
maakte en dat. onlangs is het eerst in Drenthe dat ook de recrea-
verschenen (Drukkerij Schol- tiesector in dit jaarlijks onderzoek is
ma, Bedum, f 29,50). Jan Dijke- meegenomen. Gebleken is dat veel re-
ma belicht speciaal de histori- creatiebedrijven knelpunten onderving
sche aspecten. Er staan veel fo- huizen, kerken, schepen, gereedschap ; Uitvoerig wordt verteld over twee dra- den in hun bedrijfsvoering. Het meest
to's in uit Bedum in vroegere ja- en voor verwarming. '

ma's in de 16e eeuw, nl de twist tussen genoemd wordt in dit verband het
ren van veel medewerkers uit Veel rampen hebben in de loop der Wigbolt van Ewsum en Bartholt Entens bestemmingsplan, dat een, voor een
eeuwen deze gewesten getroffen: wa- en de moord op de pastoor Regnerus betere bedrijfsvoering noodzakelijke'
de bevolking. De geschiedenis tervloeden, misgewassen, ziekten, oor-, Papinck. Ook is de Noorder Rondblik uitbreiding, vaak in de weg staat. Ver :

van Bedum begint omstreeks logen en onderlinge twisten, dijkdoor- van 28 februari 1981 overgenomen over der wijzen verschillende bedrijven op
800, toen Walfridus hier het braken, veeziekten, armoede, hongers- de bul van paus Sixtus IV uit 1475, die de" moeilijke bereikbaarheid van het
Christendom predikte. Hij werd noden en branden. Ook Bedum had bewaard wordt in het Gemeentearchief bedrijf met het openbaar vervoer.
door Noormannen vermoord. daar onder te lijden. Zo deden zich in de: te Groningen. Tot omstreeks 1100 wer- Voorzitter K. de Boer van de Kamer
Hij heeft vermoedelijk geleefd 13e eeuw meer "dan 20 grote overstror den de Ommelanden, waaronder wor- van Koophandel maakte deze gege-
op de plaats waar nu de kweke- mingen voor. Door bedorven drinkwater den verstaan de drie kwartieren Hunzin- vens vanmiddag in Meppel bekend.'
en slecht voedsel ontstonden besmette- De opheffing van de laatste gemeentelijke tolboom van Bedum op 1 juli 1944. De
rij Oud-Kapelle en het hulp- go, Fivelingo en Westerkwartier, door tol stond aan het eind van de Oude Dijk. De tolwachterswoning en de tolboom zijn Uit de enqute is verder naar voren
lijke ziekten en daardoor stierven soms graven geregeerd. Daarna kwamen gekomen dat met name kleine bedrij-,
postkantoor staan, aan de Ka- later overgebracht naar het Openluchtmuseum in Arnhem. Op de foto van i.n.r.
meer mensen dan door de overstroming bestuur en rechtspraak in handen van de heren G. Koolhof (architect), M. Jouwstra (burgemeester), J. A. de Boer ven de beschikbare bedrijfsruimte als
pelstraat. Hier zijn nl. funda- zelf. Het was vooral de zwarte dood" of
menten blootgelegd van de vrije. boeren, zonder dat hen de be- (wethouder), L Alma (tolbaas), H. R. Lijfering (consul A.N.W.8.) en E. Boonstra een knelpunt ervaren voor de verdere
de pest, die na een dergelijke misoogst voegdheid hiertoe van een hogere (gemeentesecretaris). ontwikkeling van hun activiteiten.
eerste kapel. Na Walfridus' duizenden slachtoffers maakte. macht was gegeven. In Bedum en om- Andere problemen zijn de bereikbaar-
dood werden veel bedevaarten De eerste buitenlandse vijanden die liggende dorpen had het geslacht Van Herv. kerk te Bedum en over de andere jonge broeders, die pas de gelofte had- heid en de vergunningenproblema-
naar de kapel gehouden. Vol- beschreven zijn, waren de Noormannen.. Ewsum van Middelstum veel macht. kerken in Zuidwolde, Noordwolde, Men- den afgelegd, opgeleid om later naar de tiek. De Kamer wil deze knelpunten
gens een verklaring zou Bdum Zij drongen bij hun strooptochten tot Be- De voornaamste burcht onder Bedum keweer, Onderwierum,. en Onderden- school van het klooster te Aduard'te binnenkort nader analyseren.
afgeleid zijn van Bedeheim. dum door en verbrandden in 837 het he- was de Schultingaborg, die in het Reid- dam. Bedum was vroeger zeer bekend worden gezonden. In 1350 woedde in
. De Wolddijk van Wold" (woud)dijk, le dorp met het houten kerkje. Ze vernie- land stond. Hij wordt reeds genoemd in door de zgn. Roode school achter in Ter heel Europa de pest. Hieraan overleden
of volgens sommigen Wolddijk van tigden vele hoeven en doodden de be- 1500, in de heftige strijd van de Schierin- Laan. Deze school werd reeds als ui- van deze school 90 studenten en enige
Walfridusdijk, is n van de oudste dij-
ken van de provincie Groningen. Reeds
woners! Ook tijdens de Middeleeuwen is
hier in,dit gewest veel strijd gevoerd.
gers en de Vetkoopers. De burcht The-
dema stond aan de Oostzijde van de
terhuis" van de abdij van Aduard ver-
meld, tijdens Albertus, die van 1205 tot
meesters, die in loden kisten werden
begraven op het kerkhof bij het hoofdge-
KvK in de slag
tegen verkoop
omstreeks 808 is er sprake van de In- Vooral ook door de onderlinge twisten- Wolddijk, even ten zuiden van de bocht 1216 als abt het klooster te Aduard re- bouw.
nersdijk voor de lage landen rond Be- had de bevolking veel te lijden. Vaak bij de Poel, onder Noordwolde. De Al- geerde. Het uiterhuis was een inrichting De geschiedenis van de verschillende

in kantines e. d.
dum. Hieronder werd verstaan het land was er onenigheid tussen de Hunzin- maborg lag ook aan de oostzijde van de van onderwijs, om de aankomende kerkgenootschappen wordt op de voet
dat binnen de dijken lag. Walfridus zag gors en Fivelingors of tussen de Gro- Wolddijk, maar onder Bedum. Folkerda jeugd door bekwame meesters als Wes- gevolgd en er wordt aandacht besteed
de noodzaak van een lagere stand van ningers en de Ommelanders. Tijdens de lag ten westen van de Noordwolderweg, sel Gansfort en Busto in de wijsbegeerte aan allerlei aspecten van het dorpsle-
het binnenwater in en moedigde de be- Tachtigjarige Oorlog tegen Spanje werd dicht bij het dorp Bedum. Het Huis te en godgeleerdheid en Latijnse spraak- ven, de traditionele gebruiken van Van een onzer verslaggevers
woners van de enkele hoogten in het hier veel Schade aangericht door rond- Beyem of Coendersborg, dat rondom uit kunst te onderwijzen.' Als ze bekwaam oudsher en de bijzondere gebeurtenis- MEPPEL De Kamer van Koophan;
-

moeras aan tot het maken van een dijk. zwervende, dikwijls slecht betaalde, het water was opgetrokken, stond in het genoeg waren om onderwijs in de vrije sen, die zich hebben voorgedaan. Er del gaat dit jaar onderzoeken hoe het
Ook lgde hij de Walfridusbrug over de Spaanse en Staatse troepen, die zich vroegere kerkdorp, thans de wijk Beijum kunsten en in het kerkelijke recht te ont- werd een ruime keus gemaakt uit foto's er in Drenthe voorstaat met de zoge-,
Hunze, bij Noorderhogebrug. Dit is de met plunderen en roven schadeloos bij Zuidwolde. vangen, gingen ze naar de buitenlandse uit familiealbums van ingezetenen. De naamde paracommercialisme: de ver-*
oudste brug in de provincie die bij naam trachtten te stellen. Verteld wordt over de historische Ned. hogescholen. Tevens werden hier de volksverhalen die over deze streek zijn kapte horeca-activiteiten in dorpshui-,
wordt genoemd. opgetekend, worden verteld en er ko- zen, ontmoetingscentra, voetbalkanti-,
In de lijsten van giften aan de door men onderwerpen aan de orde als wa- nes en dergelijke. Voorzitter K.de
Liudger gestichte abdij van Werden terschapshistorie, hoe de landbouw zich Boer kondigde dit vanmiddag in Mep-'
komt Bedum in het jaar 1040 voor als hier heeft ontwikkeld, hoe de gang van pel aan. De continuteit van het mid-
Bederowalda, Brederawalda, Bedder- zaken in het bedrijfsleven was ontwik- den- en kleinbedrijf wordt door para-
wolde, Bedumerwold of Bedumerwoud. keld en hoe het verkeer in de loop der tij- commercialisme en beunhazerij in ge-
Bederawalda kan ook wel komen van den bepalend is geweest voor Bedum. vaar gebracht, zei hij tijdens de nieuw-
wal of dijk van het beder AE (de oude Al in 1659 besloten de Staten van de jaarsbijeenkomst van de Kamer
AE). Bedum schijnt zijn opgang en bloei provincie Groningen om trekwegen aan Door onjuist gebruik van
te danken te hebben aan het ter bede- te leggen van Groningen naar Onder- maatschappelijk kapitaal wordt het
vaart gaan naar de kapel te Bedum (Be- dendam en reeds vr 1816was de weg particuliere bedrijfsleven op een onge-1
dinghem, Bedeheim, d.i. Bedehuis). Tot geschikt voor het gebruik van rijtuigen. wenste wijze beconcurreerd. We zullen
in de 11e eeuw vond men hier hout in Met de weg naar Winsum was deze toen de zaak nader analyseren in een zoge-,
overvloed. Met de toename van de be- al de voornaamste verkeersweg naar naamde paracommercile commissie."
volking zijn die bossen verdwenen. | Het Noord-Groningen. Beunhazerij moet volgens hem wor.
hout werd gebruikt voor de bouw van Tenslotte zijn veel foto's opgenomen, den bestreden door de opdrachtgever
die een indruk geven van het vereni- en uitvoerder aan te pakken. Men is
gingsleven in deze gemeente. er nog onvoldoende van doordrongen
Twee foto's uit het vooroorlogse Be- welk een negatieve uitwerking .&
dum, hl: hotel Krijthe en daarnaast de beunhazerij op het bedrijfsleven en
Grotestraat. daarmee ook op de werkgelegenheid
heeft."
, 4.*M*Adltflu:i ite f^fW
< ~S
Nieuwsblad van het Noorden st STADENSTREEK woensdag 11 januari 1984

13
Brieven aan gemeentebestuur
Startkapitaal voor 'Ondernemend Meer druk op college voor

Gronige'
Van een onzer verslaggevers
GRNINGEN

Instellingen die zich bezighouden met hulp aan en


behoud watertoren Noord
deskundige begeleiding van startende ondernemers blijven in aantal Van een onzer verslaggevers . .

groeien. Zo is er sinds gisteren de Stichting "Ondernemend Groningen", GRONINGEN De druk op het college van B en W van Groningen om

het zoveelste initiatief op dit gebied maar aldus de commissaris der Ko-

de watertoren: noord t laten staan neemt toe. Deze week bepleitten de


ningin H. J. L. Vonhoff"toch geen duplicaat van wat we al hebben". stichting Monument en Materiaal en de stichting Moderne Architectuur
Vonhoff zei dit bij gelegenheid van het in ontvangst riemen van de eerste Groningen in brieven aan het gemeentebestuur handhaving van de wa-
f35.000 als startkapitaal voor deze stichting, waarin de provincie Gronin- tertoren, bekend als,'De Duiventil' en ook wel als 'Waterhoofd', vanwege
gen en het bedrijfsleven samenwerken. Formeel moet overigens de deel- de constructie op stalen poten. Het college stelt de gemeenteraad voor om
neming van de provincie nog worden bekrachtigd door Provinciale Staten het gevaarte, dat 1000.000 liter water kon bevatten, te slopen voor een be-
die daar 1 februari ver vergaderen. drag van 130.000 gulden. Ben W vinden alternatieve plannen (een zon-
Ondernemend Groningen beoogt tiekstn), maar . houdt bovendien net-energieproject en/of woningen) te duur, maar laten de uiteindelijke
startende ondernemers juist in de zo f 200.000-achter d hand ter aanvul- beslissing aan de raad over. De coalitiepartijen PvdA en CDA zijn wat
kritische begintijd te voorzien van de ling van bijdragen uit de marktsector. betreft het college vrij om voor of tegen sloop te stemmen.
nodige kennis op juridisch, financieel Het initiatief tot de stichting is van
en fiscaal gebied. "Veel nieuwe bedrijf- de Maatschap Dien & Co. (onder meer "Dat de toren slecht is staat de achterpagina van het NRC-han-
jes sneuvelen juist door hun gebrek accountancy), waarvan de Groninger volstrekt niet vast", aldus Max Meijer, delsblad een uitgebreid artikel schreef
aan kennis op deze terreinen", aldus vestiging onlangs 60 jaar bestond. secretaris van de stichting M&M, in tegen de, wat hij noemde, 'poging tot
Vonhoff. Naast deskundige hulp kan Besloten werd om het geld wat nor- zijn brief. Volgens Meijer, zelf gemeen- moord op' een industrieel-architecto-
de stichting ok aanvullend voorzien maal voor een feestje gebruikt zou teambtenaar, heeft onderzoek aange- nisch monument. Pek van Andel
in risicodragend kapitaal voor de op worden, te weten f 35.000 te steken in toond dat de toren ook nu nog een be- schreef onder meer: "Burgemeester en
weg te helpen onderneminkjes. De om- dit initiatief. Intussen zijn ook toezeg- lasting van 75 procent kan verdragen. wethouders van Groningen hebben vo-
vang van die mogelijkheid hangt gingen binnen uit andere Groninger "Wij pleiten ervoor dat nu ook andere rige maand besloten een voorstel tot
overigens nauw samen met bijdragen bedrijven. Zo heeft Het Nieuwsblad mogelijkheden van hergebruik worden collectief vandalisme op staatskosten
van het gevestigde bedrijfsleven! De van het Noorden f 10.000 beschikbaar onderzocht, zoals de verbouw tot woon- aan de gemeenteraad voor te leggen.
provincie steekt vooralsnog f50.000 gesteld, een bedrag dat de provincie eenheden. Wij stellen U voor om het Als deze afbraak doorgaat laat Gro-
kapitaal in de stichting (plus nog drie uit de pot van f200.000 zal verdubbe- bedrag dat thans wordt uitgetrokken ningen een wereldprimeur liggen".
O Commissaris Vonhoffneemt de schenking in ontvangst
;

jaar lang een bijdrage in de exploita- len. voor de sloop wordt aangewend voor Ook deze schrijver betoogt dat zonne-
het hoogst noodzakelijke herstel.. In- collectoren een goede; en renderende
tussen kan dan een onderzoek naar de bestemming" voor De Duiventil kun-
Maximum vergoeding f 4,70... mogelijkheden van hergebruik
gang gebracht worden".
op nen betekenen: die verwarmen het wa-
ter in de toren dat 's winters door
Geluidsinstallatie Ook de SMAG maakt zich sterk voor
woonhuizen geleid kan worden. Dat

GVBbetal
r e i z g s
behoud van de uit 1908 daterende to- plan dateert al uit 1976 en is op kosten
van particulieren gemaakt, maar Pek
voor 'De Brug' ren. De brief aan B en W: "Bouwhisto-

van Andel en de zijnen mochten nog


risch onderzoek heeft uitgewezen dat niets van het gemeentebestuur verne-
de toren in zijn vormgeving en men. De activist besluit zijn verhaal:
Van een onzer verslaggeefsters constructie een unikum is in Neder- "Er is geen haast bij sloop. Een toren
GRONINGEN

Dank zij een land. Tevens is het gebouw zeer bepa- zonder 1000 ton water.is zo licht dat

stakingsschade
,
inzamelingsactie van de onderlin- lend in zowel de skyline van Gronin-
ge begrafenis- en crematievereni- hij nog jaren zonder gevaar voor de
gen, als markering aan de noordzijde
ging Algemeen Belang heeft de van het Noorderplantsoen als in zijn
omgeving en zonder onderhoud kan
Stichting De Brug voor sport en blijven staan. En zonne-installaties
samenhang met de omgevende bebou-
recreatie voor geestelijk gehandi- wing". Ook de SMAG wijst op de moge-
worden steeds goedkoper en doelmati-
ger. Misschien is er tegen die tijd er-
terug
capten sinds gisteren de beschik- lijkheden van verbouw.
gens in Nederland een ondernemer die
;

king over een geluidsinstallatie. D briefschrijvers haken in op de al er wel een zonnekruik in ziet. Of wordt
De geluidsinstallatie is bedoeld Van een onzer verslaggevers enige jaren durende actie van de medi- het weer torentje, torentje, busse-
voor de muziekgroep van De cus Pek van Andel die vorige week op
GRONINGEN Het Gemeentelijk Vervoerbedrijf (GVB) in Groningen heeft in december 2000 gulden terug- kruit?"
Brug, die regelmatig in Gronin-

ger bejaardentehuizen optreedt. betaald aan houders van week-, maand- en jaarkaarten. De verwachting is dat dit bedrag deze maand met nog
De begrafenisvereniging be- ongeveer duizend gulden zal stijgen. Tot 1 februari hebben houders van abonnementen de gelegenheid deze te-
sloot tot de inzamelingsactie van- gemoetkoming voor het ongemak tijdens de decerhberstakingen af te halen. Het gaat om donderdag 1 en vrijdag
wege het 50-jarig bestaan vorig 2 december toen ook het stadsvervoer in Groningen in het kader van de veryoersstakingen tegen het overheids-
jaar. Op een speciaal hiervoor ge- beleid plat ging. ~;'."
...,
opende rekening kwam bijna weekkaart voor vol tarief. De meeste van het Gemeentelijk Vervoer Bedrijf.
2000 binnen, voldoende voor de Het zijn vooral jeugdige buspassa-
giers geweest die na het bekend wor- kaarthouders vallen wel in een of an- Nieuwenhuis kan niet vertellen
aanschaf van de geluidsinstalla- den van de geste van het GVB in Gro- dere reductieregeling. hoeveel passagiers precies van de mo-
tie. Gistermiddag overhandigde
...

ningen de balie van het kantoor aan de , Het grootste deel van de jeugd die gelijkheid gebruik heben gemaakt.
F. Swarte van de begrafenisvere- geld terug heeft gehaald komt van bui- "Er zijn ook wel kaarthouders die even
niging het kado aan Joop Sinnige Ebbingestraat bestormden. In bijna al-
le gevallen kwamen zij in aanmerking ten de gemeente Groningen. Zij maken bellen om te informeren hoeveel ze
van De Brug (foto), begeleid door echter wel gebruik van het stadsver? terug kunnen krijgen. Als ze horen dat
de klanken van de muziekgroep, voor het luttele bedrag van 1,05.
"Net voldoende om een zak patat te ko- voer als verlengstuk van het streek- Ht;ernaar n %ldri- is;^ Ad*be-
die elke dinsdag repeteert in het vervoer~'m" vanuit de provincie 'p larigstlling plotseling minder."Ze heb-*
Brug'-clbhis Siiinige"'Stee aan' pen," ,aldus de; heeiyH. J. Nieuwen-
van' kasafdeling::yan; I het school te komen. Dit betekent'.'inVyel' bn'.vaak om 'Voor djan gul-
de Donderslaan. ,'*
gevallen dat'zij de buskaartrik niet den Van'huis'naar de EbbingesCraaCxe
;


w
GVB. Het maximumbedrag dat reizi-
~-> -
>-.

gers terug kunnen krijgen i's 4,70, bij het GVB hebben gekocht, maar bij komen." De mogelijkheid, om geld
maar dat gaat wel om een twee sterren een voorverkoopadres of postkantoor terug te krijgen is alleen bekend ge-
in hun woonplaats. "Het,valt.niet.te maakt in de bussen van het GVB en bij
controleren wie nu wel en wie nu niet het kantoor aan de Ebbingestraat.
in aanmerking komt voor de terugga-
ve van het vervoerbedrijf in Gronin-
gen," aldus Nieuwenhuis.
Het ministerie van Verkeer en Wa-
Wereldgebedsweek
terstaat en de organisatie van vervoer- GRONINGEN

In het kader van


ders zijn vanaf het begin tegen de de Wereldgebedsweek voor de eenheid
teruggaveregeling I geweest. Het mi- onder de christenen (18 tot 25 januari)
nisterie heeft ook zonneklaar laten worden in de verschillende Groninger
weten de kosten die met deze geste zijn wijken onder auspicin van de plaatse-
gemoeid niet voor zijn rekening te wil- lijke Raad van Kerken oecumenische
len nemen. In Groningen, waar B en diensten gehouden.
W tot de teruggave besloten, verwacht De gezamenlijke binnenstadskerken
de directie zelfs een berisping van de houden op zondag 22 januari om 19.00
minister te zullen krijgen. Het mi- uur een avonddienst in de Martini-
nisterie laat bij monde van een voor- kerk. Voorgangers zijn daar de predi-
lichter wel weten verbaasd te zijn en kanten Reerds, Berveling en Beuk-
over de terugave van het geld graag zo man en pastor Heymans.; Medewer-
spoedig mogelijk een gesprek met Gro- king verleent het mannenkoor Halle-
ningen te willen hebben. Volgens de- luja uit Hoogkerk.. - i
zelfde woordvoerder kan helemaal niet Op zaterdag 21 januari worden in
wat Groningen doet. De kosten die met het kader van dezelfde gebedsweek de
het gebaar zijn gemoeid, er wordt re- Vespers gezongen in de russisch ortho-
kening gehouden met ongeveer 3000 doxe kerk op het R. K. Kerkhof (Here-
weg 93). Deze dienst begint eveneens De watertoren Noord, die zijn langste tijd gehad heeft tenzij er een wonder ge-
gulden, komen geheel voor, rekening
om 19.00 uur. - - beurt. .-. :-''- .

gestraat of de Nieuwstad t laten zien.


Kroegbaas Piet Muurling stopt ermee vende muziek willen de mensen heb-
ben. Die discotheken zijn er gekomen
gestraat begon ik op 17-jarige leeftijd
als kellner bij mijn vader te werken.; Ik Ze hadden al eens met bajonetten ach-
omdat levende muziek in de vorm van heb sindsdien nooit anders gedaan.'ln ter mij aangezeten. "Oberkellner,
brechnen, schnell/'brulde zon Duit-

'Horeca is een zwaar,


orkesten niet meer te betalen zijn. de kellnerswereld had je in die tijd de
Maar echt gezellig zijn 'die disco- 'drie Pieten': Piet Kok, Piet Eimers en ser eens. "Val dood" zei ik. Ik moest de
toestanden niet voor het wat oudere Piet Muurlihg. Ik was twee jaar uit de zaak uitvluchten want'anders was ik
publiek zoals ik dat in mijn caf altijd zaak toen ik als kellner bij het inmid- aan de bajonet geregen."
had. Praten is nauwelijks mogelijk en dels ook alweer gesloten Casablanca Het laatste oorlogsjaar bracht Piet

maar ook mooi vak'


het is zo onpersoonlijk. Oudere men- werkte. Nadat mijn vader in 1953 ook Muurling door in Mauthauseh. Hij
sen willen gewoon een gezellig hokje wegens ziekte moest stoppen.werd het was op een nachtelijke tocht van Leeu-
met af en toe leuke muziek. Grote or- caf vijfjaar verhuurd aan Hanning warden naar Groningen gearresteerd
kesten hoeven niet. Ik denk dat ook de bij wie ik als kellner in dienst bleef om wegens zwarte handel en naar Osna-
huidige generatie die kant weer op het bedrijf tenslotte in 1958 zelf over brck gestuurd. "Ik stapte daar mooi
De laatste 'kroegbaas-oude-stempel' in de Gelkingestraat is gestopt. gaat. Ik heb niets tegen een discotheek te nemen." niet uit de trein en reed door naar We-
Piet Muurling (62) deed op 31 december 1983 de deur dicht van het caf
...

maar daar wil je toch niet je hele uit- nen waar veel Groningers zaten. Heel
waar de naam Muurling zon 47 jaar aan verbonden was en waar Piet link want ik had geen ausweis. Toch

stadse
gaansleven rondhangen. Men wil ge-
Muurling meer dan 43 jaar zijn hart aan had verpand. Eerst als kellner en woon gezelligheid en die was vroeger ben ik er gekomen en.werd daar aan
sinds 1958 als eigenaar. "En als ik niet ziek was geworden ook mijn leven echt groter. Er gebeurde wel eens wat werk geholpen tot ze ons oppakten. We

mensen
want ik was tot aan mijn dood door gegaan. De horeca is een zwaar maar maar dat was dan ook klaar als het zijn door'de Russen bevrijd en door
ook een mooi vak. Je moet er echter geknipt voor zijn. Je bent niet zomaar uitgevochten was. Tegenwoordig lopen Amerikanen op veewagens naar Gro-
ze met pistolen en messen rond." ningen teruggebracht." Sindsdien
een goede cafhouder. Teveel mensen denken daar tegenwoordig te licht
over," vindt Piet Muurling achter de huisbar van zijn fraai ingerichte wo- moesten Duitse klanten nooit een gro-
Er zijn nu nog maar weinig kroegba- te mond hebben in caf Piet Muurling.
ning in de Groninger Vinkenstraat. zen-oude-stempel over in Groningen. In de afgelopen januari-dagen had
Een zilveren bordje hangt achter die afscheidscadeau's die Piet Muurling Piet Muurling achter de tap van zijn Benno van der Heide,van de City Bar Piet Muurling het nog te druk met de
bar: 'Herinnering caf Piet Muurling, kreeg op de volgens hem geweldige huisbar. verkoop van zijn caf eigendom van
overleed onlangs plotseling en Muur- -

1937-1983, aangeboden door Alie en afscheidsavond op vrijdag 30 decem- er nog. De 'snorre'. Die stond meer dan ling is gestopt. Piet komt tot namen Eerst echter beleefde Piet Muurling zijn nog levende moeder en andere
-

Derk'. Ook de antieke oude bierpomp ber. Er naast hangt een kleurenfoto veertien jaar bij de deur. Wij hadden als Cees Julsing, Ru Ploeger en Tjeerd de oorlogsjaren. In het eerste bezet- formele gevolgenvan de stopzetting
is veilig gesteld alsmede enkele an- van het pand van caf-bar Piet Muur- vroeger altijd drie tot vijf man perso- Kok. Hij weet dat hij ook nog wel en- tingsjaar kwamen zowel Duitsers als van zijn bedrijf waar de nieuwe eige-
dere attributen die voor 'lange' Piet ling, aangeboden door een collega uit neel in de bediening en als muziek." kele 'instituten' vergeet. "Maar veel Hollanders in het caf van toen nog naar Kok uit Haren een caf-restau-
Muurling vooral emotionele waarde de straat. "Op het afscheid waren veel Namen als Wessel Klompstra en Roe- chten zijn er niet meer. Ik heb al ge- zijn vader. "Goede maar ook verkeerde rant exploiteert. Daarom is er; nog
hebben zoals een originele bullepees oude klanten en ook personeel dat we lof van Agteren worden genoemd. En zegd dat je niet zomaar cafhouder Nederlanders. Dat leverde voortdu- geen 'gat' gevallen. Dat komt nog wel
die hij vele jaren onder de bar had lig- vroeger in dienst hadden. Onder die evenementen als 28 augustus en voor- wordt. Dat moet je in je hebben en bo- rend spanning op maar het ging steeds weet ook Piet Muurling die zich nu op
gen. "Ik heb dat ding nooit echt hoeven klanten zijn mensen die al 25, 30 jaar al de Meiklermis. i vendien is er een'jarenlange ervaring weer goed., Ik stond er voortdurend zijn vrije tijd gaat bezinnen. Van zijn
gebruiken. Als er al eens iets dreigde -

en langer in het caf kwamen. Er was "Op die dagen hadden wij altijd mu- voor nodig. Tenslotte moet je het vol- tussen. Als Duitsers en Groningers op dagelijkse tappilsje blijft hij in ieder
zoals dat in een caf nou nmaal wel zelfs een invalide vrouw bij die al veer- ziek in de zaak. Meestal een accordeo- houden. Drie jaar nadat mijn vader het punt;stonden op de vuist te gaan geval niet verstoken want het vat
eens gebeurt sloeg ik even met dat
-
tig jaar klant was. Ze is nu 84 en nist en een drummer. Mt zang. Altijd zijn .caf Keizerskroon in de Pe- sprong ik over twee tafels heen om de staat aangesloten in zijn huisbar. "Dat
ding op de bar en brulde: orde, rrdde. kwam tot aan de sluitingsdag nog re- groot feest. Als ik twintig jaar jonger perstraat het was toen nota bene het
-
boel te sussen. Gelukkig werd de Duit- heb ik dan toch ook wel verdiend",
Dan was 't weer rustig." gelmatig langs. Van het oude perso- zou zijn zou ik vrijwel iedere dag weer enige caf inde Peperstraat in 1937
-
sers door hun eigen leiding al vrij snel vindt hij.
:,Het genoemde bordje is n van de neel was onze portier Appie Veldman .muziek in de zaak willen hebben. Le- verruilde voor dit caf in de Gelkin- verboden zich nog langer in de Gelkin- GER VAN GELDER
14 Nieuwsblad van het Noordei

BANKSTELLEN etc: B 3- 2-zits Kariba/ rundieder iets beschadigd


+
Nu 3490,- Gelderland Nu 1990,- H 3- 2-zits +

grenen bank stof geblokt Nu 2350,- B Losse 2-zits banken p. stuk Nu vanaf 350,- B Slaapbankjes vanaf 450,- B Losse zitelementen p. stuk
vanaf 75,- 3- 2- Irzits bankstel acryl velours beige 6790;= Nu 3750,- B Bankstel klassiek mohair rib SB9r Nu 4890,- B Bankstel eiken effen

E"
+ +

-'-
s groen-34eer Nu 2490,- B Klassiek bankstel mix mohair Nu 3490,- B 2-zits bank klassiek koopje Nu 2490,- B Wandkast wit incl.spelcomputer/-
zwart/wit compleet Nu 1498,- B Hlsta kast 2 1/ 2 deel
'.
Nu 3990,- B Losse delen wandkasten uitv. wit Nu vanaf 390,- p. st. Q 3-dlg.
ast uitv. klassiek bloemmahonieSSer Nu 6990,- B Eiken buffetkast Nu 3190,- B Toogkasten massief eiken front Nu vanaf 1290,-
;ta Studioform kast uitv. grenen 444Gr Nu 3490,- B Grenen aanbouwkast Nu 2190,- B Wandkast zwart essen Nu of nooit 890,- B Gelderland
I XAQQr Nu 990,- B Hoekopstelling berg/boekenkast uitv: balibruin 2320- Nu 690,- B Toogkast massief eiken front Nu 1365,- B Kussenkast

net pali. Nu 4290,- B Slaapkamer Hlsta Trendstyle aanbouwkastjes 4512,- Nu 2250,- B Ombouwslaapkamer blank eiken decor
+

S Jazeker! ! ! Op 1 februari a.s. zal dat de normale verkoop-prijs zijn "H :

is gegaan, nemen wij voor gedistilleerd deze maand voor onze /


y I

Februari AKTIE AKTIE ""'" w^^^^m^^ww

<,j
"""

Normale
.^ ..

n Normale Februari
MemiKes
> .

iMUiUniwHu 1983 1984 prijs 1933 i 9 84 pmjs . ' 1


left jonge
meWir
Pms .w "">

h e cc en
1 J95 WCSSen- -
pr,,s prijs
n 95 PaardlehooM sherry
nnoc meaumdryofpaledry

f|-C S^S/ffi
I I
nier 15 17 fenever; mer 13 15 II _ .

i IJ !

flOn do \nfItt Johan de Wifit frisse Moezel Oualitatswein


litfif SSjff Sp 1 9'
'

DGSSGII" Hh9s Uil 1


(iioimjjcinieyer 4 so 4 ||J JS j
RMmSAIMAMAM t iPH
Borries
H

5@S
O*

l?r!d!fe"ev !n
f,,,

so

!S
|
ienever M ., 10 45
11 9S
V '-
,

innema ?5 -_ wmiamLawson M
W f1
|4* 1
_

irenburg 5 whisky
e 14 16

18 204S

|

seirembwrj 1345 | 5 45
IJ 75 whisky
l 3
15

12* 5
f JII

HET VERSCHILTUSSEN DE KRANT EN EEN HUIS4AN-HUBS FOER?


DE KRANT WORDTGELEKN. ?1
woensdag 11 januari 1984

15
n DIVERSEN: BBurGaustoelen vanaf 89
35* VerscMtende hanglampen, 30% korting | I Dekbedovertrekken gordijnstof h
2E" V
m- ... VV
-
_.. -.-., . . ~ ,

"
vanaf l Aantal rollen prite
matraQ<spA 1 -npr<; uitzoeken Nnl qn r. I. Eu ? eurs linnenkast vanaf 169,-; 3-deurs kasten vanaf 350,- O Veren kussens p. stel 35,- B Aantal
s^****%
.

SynthetisCh N 49 52 perS 69 BToi,ettafe ' 3 d,g S Res^ '"


"

- '"
-

'

wit/grenen uitv. met laden of deuren vanaf 98 i Per rol H Kla P stoelen diversen vanaf 19,- Losse stalen tapijt p. st. 1,- m Losse kastjes
D Vitrinekast geheel massief vuren/
en salontafels massief Nu 129,- D 1-pers. grenen ledikanten mcl. rolbodem Nu 180,-
\/

r
i
boekenkastjes wit of 1 9'asdeuren 998 Nu 490,- D Sierkussentjes moderne kleuren Nu p. stuk 7,50 D Losse
-

a
4 stoelen eiken/incl. \ balibruin Nu vanaf 189,- 83 Grenen buffetkast Nu 895,- Eethoek Steenderen
690 r Nu
\
: 1 nachtkastje 1 6W Jj&a \ schuiftafel Nu 1490,-B Eetkamertafels vanaf 75,-0 Grenen ledikant 140x200 mcl. f^TV

140x200 2 n.k. boven 1


99

1 3Q 5,- D Hlsta creation M uitv. boir mcl. 2 nachtkastjes 2280- Nu 1490,- B Slaapkamer
.+

deze
l bouw mcl. radio N 995,- B Coupons tapijt reeds vanaf 35,-. X^^r-kin

iJNBSaP' | ,
""

Energieweg 15, Groningen, aan het Hoendiep. Telefoon 050-132344. Donderdag koopavond AA 04

^a^^ ^j^jiH'W'^ifllHf tbH l Gemakkelijk te bereiken via de Westelijke ringweg. O Dealer van o.a. New Sity, Gelderland, Leolux en Hlsta. |' "i*mfliHlilllill I IiiHIBUI

i
"~"
Wj L- j
, BURGEMEESTER EN kerwiis niet in staat is geweest.

Fc helionHo Canon mnn noon i I ', i Gelet op artikel 12 van de Wet algemene bepa- GRON I NG EN BRENG EN
eoekende PCIO en PC2O Dr
kopieerapparaten voor gewoon papier (dus ook * #j

<;/f J| . ' Mngen milieuhygine; tcdadcmdadci/cmmic


w eigen briefpapier) kunnen wij u nmalig aanbieden voor een uiterst scherpe prijs.
De Canon PC 10 van 2970,-VOOr 2495 inkl btw -
/,

ilt-Li-T^V
<X/%
I
11 /u ' S3IW I
W
/N</OV%- I. dat'op 16 december 1983 bij hen een ver-
UKtINbAHb r\tlNl\llb.
Gelet op artikel 24, tweede lid, onder c, van de
De Canon PC2O van /35R4 vnnr t&?0,-
_T f9QoV inU ht/ t H IXU W J zoek is ingekomen van K.J. BODE, Gang- Wet algemene bepalingen milieuhygine; dat zij
..**?: inKI. DtW. TIF" B
rH-**//rl
-

r _
VS / ]&%& boord 42 te Groningen, om vergunning in- voornemens zijn om op de aanvraag van:
\tV ,1 nJL J\LvK

lijdelijk geven wij daarbij gratis de tonercassette in zwart (waarde 351,- inkl. btw.). t gevolge de Hinderwet tot het oprichten en
*
S "
Haast U. De voorraad is beDerkt ',>&s -V l fi\\ V\JA} in werking hebben van een inrichting voor I. HET BESTUUR VAN DE STICHTING JAS-
Pc I-
I

>~..,//.

.
.

v-TT LA *SjH\ fcJ


\
"

f
vil
:
L-C het slopen van auto's en het handelen in
schroot op het perceel HOENDIEP 151 te
VINKHUIZEN, Friesestraatweg 416 te Gro-
ningen, om vergunning ingevolge de Hm
rr
<J derwet tot het oprichten en in werking heb-
;

l t MMM HSV B
,
__ '
Il
;J.'!
f(\r <U ?- YY
JK I \ GRONINGEN, kadastraal bekend gemeen-
ben van een club-en buurthuis, op het per-
/&& 31! A 7 , / te Hoogkerk, sectie B, nr. 1434 ged.;
Wi ~K%. \rZ?\\ IP3 nV A\\ \r W>yh\H-
~

r ceel FRIESESTRAATWEG 416 te GRONIN-


/
TrfFPll'l\ il V\
-'
ir I I Ai. I f vV h GEN, kadastraal bekend gemeente Gronin-

.
Il X ' 11. datoP l6 december 1983 bij hen een *

gen, sectie L,nr. 3579 (ged.), .


*:.';?
~~

zoek is ingekomen van. HEt:COLLEGE 4'


I

m&m ~~fj -"Xy


:

;^.' . - '
-

i -rx .;'^- positief;


t beschikken.
'

-r-T- VAN BESTUUR VAN DE RIJKSUNIVERSI- .


,'. ;
; .
(
: \ .-

)t. Jansstraat 17 Groningen Tel; 050-1 :iueerste.l j

.
teit te Groningen,
; .>:
De raadscommissie voorde stadsont- De raadscommissie voor algemene postbus 72 te Gro;); Groninger container
.<;s Zaterdags is de zaak niet geopend. wikkeling en volkshuisvesting, open- en bestuurlijke zaken vergadert op a^' transportmij. kruger b.v., Middei-
: : : bare werken, verkeer en openbaar ver- maandag 16 januari 1984, 's middags de inrichting, welke uitbreiding en wijzi- ',
fJf nlt^f^wH-?!l^T iffi-JiS
uitteen, werkpjaatsengebouw B3SB
a
;

: voer vergadert op donderdag 12 janu- om 17.00 uur in zaal I van het nieuwe ojng bestaat
"

ari 1984, *s avonds om 20.00 uur in het stadhuisgedeelte onder voorzitter- ronijiEftWi'^LfiT#SJtm,? richting voor eigen materieel;op het per-
. ?:<'<' _1_ :"

restaurant van cultuurcentrum schap van het raadslid W. Boersma. kroningen' " e' middelbeTEWeg44tegronin-

IVj
.

jtf^-&i:jWy ' - '-


y -',' d'Oosterpoort, onder voorzitterschap Op de agenda onder meer: %" Noord- /

/At ,
(

}\^"v'.'/^/-.r V
De aanvragen en andere stukken liggen vanaf positief te beschikken.'
'"

f
lffl--' mxh van het raadslid J. Kuin. Op de Programmavoorstel 5 mei-1984
''

iIBPwWM -I/T3 4'A A V -1-H


: ;'
M Iui
IW< i B --
heden ter inzage tot het einde van de termijn, M


.
' "

|1 11*rf dil 'IlI


'V; l J
aanvfa-
! ,

. .
a 9enda..
Tlr nota openings-en Sluitingstijden
-!

'

|
.

waarbinnen tegen de beschikking op de in. h.C.M. KROON, Anna Pau.ownastraat 7a


I lllillin l/J* DebOUWingsplan Van GOOI VOOr horeca-innchtingen ?.
Jm rTJr trir\y'A
I m
V*"l I I ri3 -H 1
.
gen beroep kan worden ingesteld. te Groningen, om vergunning ingevolge de
MP
v 1 '] HKIH
-*- n Ili I kfi #Al W K.H ii*J
-n klik f
-- -

.-
Hlil -.-
. COncept-StedebOUWkundig deelplan begroting 1984 van de regionale .
Een ieder kan ze inzien:
elke werkdag van 09.00-12.00 uur en van 14.00
Hinderwet tot het oprichten en in werking
hebben van een slachthuis, op een perceel
brandweer
<

Stationeo Groninaen-
' -,

- Centraal
'-
n mgen
-

;l
"
"

Qidiiuii.u.
'j oranuweer uem raaira
16.00 uur op de afdeling Ruimteli ke Orde-
1UnHIIULHIYII
-

I oeleoen aan de GOTENBURGWEG te


t\j] 10LAMPEN G,t bSend
-

METALEN COncept-VOOrstel tot Wijziging van Noord Drenthe.


AMPI AMD GRONINGEN, kadastrVal

ning, kamer 32. in het Stadhuis. Mark. 1 gemeen


[3E luu 1111
DIArfIMnCDfIT M het bestemmingsplan Station e.O. De agenda VOOr deze vergadering IS te Groningen, en voorts elke week gedurende
" "

>! NU te Groningen, sectie P, nr. 580 (ged.),


il beige Stof 4 LIIM
II T rnfl a/ /3x40
W; 2x75
x
2xloo Watt

:.., rLHIUIUOrU |M
De agenda voor deze vergadering is gratis af te halen bij het STADjers-
"
drie uren buiten kantoortijd, te weten:
-P donderdag van 16.30 19.30 uur in het
positief te beschikken.

imetfranie I IU1 i aan de o o


oodkantoor in het Stadhiil; Grote MarktJ.te
-

af te hhalen Ki:
+
U gratis
(i
bij Khet STADjers- ui 110
HUIS Guldenstraat 3, de infor-
,,

Wnn
,,

W1 HUIS aan de Guldenstraat 3, deinfor- matiewinkel van de gemeente, waar


De ontwerp-beschikkingen met de voorschriften
1 22Jtft A li 14 Samen UU
11 1 matiewinkel van de gemeente, waar OOk de Stukken ter inzage liggen.
Groningen; het Goudkantoor is bereikbaar via
de staatsietrap.
om gevaar, schade of hinder voor de omgeving
te ondervangen liggen samen met de andere
OS. v r Ua y H| Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 11 februari stukken ter inzage tot het einde van de termijn,
I ><S^m\\; >

nnl< Ho tnldfon ier tor in 7 ano linnon
: /oHaP\'\\\ I BMllP"*aiP*>*'"Sfran *& \
inzage liggen. 1984 door een ieder schriftelijk worden inge- waarbinnen tegen de beschikkingen op de aan-
lESili ' I <X II -ijiiy
bracht bij Burgemeester en Wethouders van vragen beroep kan worden ingesteld.
Inlrl/ I II II I
r
H] J M^>

HfI V I M r#*J*J >] jjfil M I H IE Een ieder kan ze inzien:


_

Gronngen pa Gedempte Zuiderdiep 96 9711


, ^,,-_.^ . _^,im_.^

2? j HL Groningen
lul 'fC S* I I nfITITWK' I metaal H] W Ik k H"1W I I*4 elke werkdag van 09 00- 12 OOuur en van 1400
i' ui' i i nii iiiimi'i n"i i i.__j__iiiMaSu__

iiMi'i

i jHf / t r'M.ii,. 3 lichte I