You are on page 1of 7

-- - - ~

EIPHNOlliKEIO NEAL: IONIAL:


TAKTIKH t.IMIKA~IA
Ap181JO<; OTTO<pOO'l<;
TO EIPHNOlliKEIO NEAL: IONIAL:

LUYKPOT~8'1K OTTO TllV EIPilVOOfKil No<; lwvfa<; nopOOKEU~ <t>Aouoo KOI


OTTO Til rpOIJIJOTEO EuoyyAfo nloTTfVIl-
LUVEOpfoo OlliJOOIO oTo OKpoar~plo Tou one; 8 Mapriou 2017 y1o vo
OIK001 TllV UTT080il1JETO~U :
TH L: ANAKOnTOYLAL:- nPOL:0ETOL: ANAKOnTOYL:AL: ANllPIANAL: nAnAnE-

TPOnOYt\OY TOU rEOPriOY, KOTO[KOU N. lwvio<; ATTIK~<; (Bu~OVT[OU 75), IJE A<t>M
061361255, TTou KTTpoowTT~81lK oTTo rov TTAilPE~oumo OIKilyopo Til<; /\Ewvfoo
LTOIJOU .
THL: KA0' HL: H ANAKOnH - KA0' HL: 01 nPOL:0ETOI t\OrOI ANAKOnHL: Avwvu-
IJil<; TpOTTE~IK~<; ETOipfo<; IJE TllV ETTWVUIJ[O TPAnEZA EUROBANK ERGASIAS A.E
TTOU EOpEU1 OTilV A8~vo, oooc; 08wvoc; op. 8 KOI KTTpoowTTfTOI VOIJIIJO, ll o-
TTofo KTTpoowTT~81lK OTTO TllV TTAilPE~oumo OIKilVOPO Til<; LO<pio MTTouAouA~ .
H ovoKOTTTouoo - TTpoo8Twc; ovoKOTTTouoo ~~TilO vo yfv1 OEKT~ ll OTTO
15-7-2013 OVOKOTT~ Til<; KOI 01 OTTO 23-02-2017 TTp008TOI Aoy01 OVOKOTT~<; Til<;,
TTOU KOTOTE81lKOV OTil rpOIJIJOTEfO TOU L11KOOTilPfOU OUTOU IJE Opi81JO KaT.
245/2013 KOI EAK4/20 17 ovTfOTOIXO, TTpooolopfoTilKOV 11 ovoKoTT~ y1o TllV 10-
2-2016 KOI 01 TTp008TOI Aoyo1 YIO TllV 08-03-201 1
KoTa Til ou~~TilOil Til<; mo TTavw UTT080il<; TTou y1v IJETa OTTO ovo~oA~
Til<; OVOKOTT~<; YIO Til OIKOOIIJO TTOU OVO<pEpETOI OTilV OPX~ Til<; TTOpOUOO<;, 01
OIOOIKOI ovTTTU~ov roue; IOXUPIOIJOU<; roue; KOI ~~TilOOV vo yfvouv OEKTOf.
ME/\ETHL:E TH lliKOrPAct:>IA
L:KEct:>THKE KATA TO NOMO

NOIJIIJO <ppOVTOI YIO OU~~TilOil ll OTTO 20/7/201 0 KOI IJE Op181JO KOT080il<;
OIKoypq<poU 245/2013 OVOKOTT~ K08W<; KOI 01 OTTO 23-2-2017 TTp008TOI Aoyo1
OVOKOTT~<; IJE TOU<; OTTOfOU<; OIWKETOI ll OKUpWOil Til<; IJE Op181JO 613/2013 OIOTO-
y~<; TTAilPWIJ~<; rou L11KOOT~ rou E1PilVOOIKiou Noc; lwvfoc;, KOI Til<; oTTo 01-07-
2013 ETTnoy~<; TTpo<; EKTEAEOil TTOU EX1 T81 KaTw oTTo ovTfypo<po rou TTpwrou
KTAorou oTToypa<pou Til<; IJE op181Jo 613/2013 01oray~c; TTAilPWIJ~<; rou L11Ko-
oT~ rou E1PilVOOIKfou No<; lwvio<;, ll oTToio K0081lK y1o OTTOiTilOil 8.695,55
53A3rl9n3dMD 10 '5MA~riOll3 '13ll~dU So!riD380dll "V'YOU')f g 'D 'd3ll ~ 176
dedl? ,lD)I Sl.J1 SM3~dl?A3 Sl.J1 odll !38U)IDD 13X~ Sf!"lll3Ano ID)I SM3D~Y31)13 L1~9dll
l.Jyyl;) Dd(!)X 13gl;)y 13X~ 119 ID13f)A)II3QOllD A3Q 119 n0113ffi9A3 ~TYOU')f g ID)I D d3ll
~ 176 d9d9 ,10)1 DriD389dllrl3 !38U)IDD 3Q 13X3, .. ~i]"YOU'>f 'll3 179 AMd9d9
AM! DJDD)IIQDIQ Ul 1;)10)1 ("vyou>f 1789 'z ID)I ~ 6) OIQ9rldD A0ll91 1;)10)1
ID)I AUYf) ,80)1 IDAJ3 OJOllO 01 '("V'YOU ')f D 'd3ll ~ 176 '~ 6 d9d9) nOlf)Ol
noJdlllDD)IIQ n01 AOillf!"JA3 ID13Al;JD13 S(!)1)13QDdDll 'SI;ano l.Jo3y~1)13 Sodll Sl)Ax:H
-lll3 Sl,JriMdllyll Sl,JAD101Q Md~lMAD Sl.J1 5DQ9ll 9dDll Sl.J1 1;)10)1 l,JllO)IDAD odmdA
-9)11Q 91no 010 LIA3rl9n3dMo l.J1 9dodm 11'9 31 o!DD)IIQOdll l,J1no D!DD)IIQDIQ
l.J1 o1A LIA3rlf)011DllD l.J pel.Jdl.Jl 13X~ f)odm 'olf)Ol Sodll OIQ9llrl3 DA~AD)I 13Xd9lln
A3Q 119 noA~riOQ3Q 'SMo~rlo Sl,J1no SDJDD)IIQDIQ Sl.J1 Sl.JA~rlo)orldod>3 '(vvou)i
n01 G doll Z9 0d9d9) ,D 'd3ll ~ doll ~69 ID)I 179 AMd9d9 AM! DJDD)IIQ
-DIQ l,J)IIQI3 Alll 1;)10)1 Sl.Jll,JDo)IJQ)I3 l.J !38XD1DIQ DA vvou>t n01 z doll ~69 node
-d9 n01 l)Aorldod>3 ,lD)I 5Mly~AADll31nD 13ll~dll 91n0 oA9y 01 o1A ID)I z ~OZ/99017
A no1 Sof)XDI Sl.J~doA~ D!Al.Jrlod3rll.J 'z ~oz-v- z Alll 913rl 3)1l.Jel,J)Ioo l,JllO)IDAD
l.J 119 noA~riOQ3Q D!DD)IIQDIQ l,J)IIl)IDl AU! 1;)10)1 J310D)IIQ)I3 DA LJeXl,JDI3 5Mrl9 DDI
-3Ql;)dDllD '(VYOU>f 99 0d9d9) nOlf)Ol noJdUlOD)IIV n01 AOill(!)A3 IDlAOd~d> DIQ
-9rldo ID)I (Af!"JAUS\7' OJ3)11Q01MdU 010 l,Jll.Jy3rllll3 f)O)IIlDD)IIQ n01 Sl.JDOQ!ll3 LID38
-)1~ L~oz-z-t:Z/817969 r1e1do ,lln Alll yg) l.Jol.Jll,J)no Al.Jl 9llD Aldll S3d~rll.J Aolo
-1Xl;)yn01 (g) (!"11)10 no ,80)1 AOlD 3)1U8l,JIOllOAI0)1 ID)I (VYOU>f gz doll 989 DdSdl;>)
nolf)Ol noJdllwmuv n01 op10rlrlodA AUlD 3)1U8~1D10)1 noll od>odA9)11Q S~y3101no
3rl AD)IU8l,J)IDD IO!OllO 10 '10A9y 10138D9dll L ~OZ-ZO-Z 9llD 10 ID)I 5(!"180)1 'Sl,Jrl
-Mdllyll Sl,JAD101Q Sl.J!UOOQ!ll3 AU! 9llD A(!)d3rll.J AMri!DDAd3 9 ~ AM! SD!riD3SOdll
VYOU)i ~ dou Z9 od9d9 019llD Sl.JA3ri9DDD1 Sl.Jll,JQDYUQ 591A3 '(U)Il;)rll.JV noJdl
-l.Jrluv A(!)AUS\7' OJ3)11Q01MdU OlD l,Jllly3rllll3 f)0)1110D)IIQ nOl Sl.JOOQ!ll3 UD38)1~
~oz-- L0-6 ~/.VZ966 e1do ,lln All! yg) wz- L0-6 ~ sno 3)1uel,J)Ioo l,Jllo)loAo 3Q u
(l,Jll.Jy3rllll3 f)O)IIlOD)IIQ l.JoOQ!ll3 AU! DlADDl,JAd3A3 n01 Sl,JADlDIQ Sl.J1 nod>l;)dAilAD
no1 !ll3 l.JoMprll.Jolll3 yg) ~oz- LO- ~ ~ Sno oonolll9)1DAD Alllo 3)1U89Qill3 Sl,Jrl
-Mdllyll l,JAD101Q LIA3ri9YYD9oodll l.J 119 noA~riOQ3Q (VYOU>f Z9 odedl?) oriD38
,.. ...... .... i
' -9dllrl3 ID)I Drllri9A 3)1U8l,J)IDD l,JllO)IDAD H SM3D~V31)13 Sl,J)IIlDD)IADAD SD!DD)IIQDIQ
~4\ '.: :s_u l SD!DD)IIQOdll SM 'l,JriMdl.Jyll Sodll Sl)Anllll3 Sl.J1 l;JlD)I vvou)i 6 n01 l,Jllo)l
. \ ; -.DAD ID)I Sl,JriMdl.Jyll Sl,JAn1n1Q l;)lD)I Z9 nodedl? n01 l,JllO)IDAD '91)13Qndoll 1o1Ao
} J~~~OMD od>odA9)11Q OA3riJ3)10dll OlD DlDrll,JliD ID)I OA3ri9X31d3ll 01 91nD 31(\J '(!"ldn3
p,
I
(O!DmiiQOIQ O)IIDIO!) So!AMI Som n0!3)11QOAUd13 no1 Suoo(J)Quo L ~OZ! gl S01 OQ!V3D uZ
">1\:fN.OI:=J n01 G ~ ~ ~ 10)1 0 ~ ~ 10)1 )f\:f n01 96G /\Md9d9 /\M1 513~I)101Q 511 9.110 101/\
-38!1 no.11 51)orl.oldold3ll 5n0l 5od.ll 5M '5~AoyyoAn.o 5~)11)3llOd1 511 o1A l.J.o3dJo~
-3 3)1U1.0J.ll.038 ~1no l.J~01I)IQ l.J1 3L"J 5n0l 5~1013/\0Q 5f)O.ll.IOY 10)1 5n0l 531~8010)1
5n0l.o 53)3lli)d1IO Anoypd>o nollf\M)I91AM1 I)Orl.OI)I01)13 noXI01.DJ1AO n011..Jrhnyx;)l
Al.J1 o1A J01U1IO.llo AI)01.D010)I 51Y9rl 5M.o~rlo AM)I91 AMA3rll)od31Dn80)I AM1 l)orl.o
-1)101)13 n01 01U19IO)IAOAO l.J IOAJ3 5l.J1 5M3.09Q)I3 5oA9Y o 119 I013d~d>oAo 5M3.ox;>d>
-o.11o 50IQJ 5l.J1 ,g Old>x;>Q3 01.0 t;)/\3 'l)orl.old01d3ll noyyx; ~ 1)0)11/\odX 310ll~Qnolo
mAx;> 5M3.o~d31Dn80)I 5od~rll.J 5l.J1<;ldll 5l.J1 9llO 1013AJA of\ 1010/\I)Q 'f\M)I91 13.0~d
-31Dn80)I /\3 51)orl.o1AoAdo 5f)O)II1M1.0I.ll 5f)O.llloy 5n0l 10)1 5o)3llx;>d1 501 513 AM/\
-~rloyl3d>O i\M1 59rl.01)101)13 O 119 3)1U1.0JdO OJOllO i\U1 3rl '(086 ~/80 ~ "I\ 8 0d9d9
yg) norl9A I)X.OI 13X~ 10)1 5M3.D~Ad3gn)f 5l.J1 OQJd3rll.Jd>:3 Al.J1.o 3)1U11)31.oorll.JQ no.11
'5~.llod11.113 5~)111orl.o1rloi\ 5u1u.ood>9.11o 086 ~ o ~ o/68G u 3)1U89Q)I3 'u.ol.J19QOI.o
-no~3 ~>111380rloA l.J1/\~1no l.J.ox;g 3L"J 9rl.Oido1d3.11 oyyx; ~ 9)11/\0dX 310ll~Q/\OIOllO
5JdMX 'OQ9YY:3 /\U1.0 AI)OAdno113y noll omrll)dQI I))II1M1.0ill 01.0 /\M)I91 AMA~rloy
-13d>O i\(Y)1 9rl.01)101)13 /\01 13ll~d11.113 0/\ 1010/\I)Q 5l.J1 513.0I)d>Oll0 3rl ~.ll.Odll.ll3 ~)Ill
-orl.o1rloA l.J 119 131.lli))IOd.ll 'AMJlOrlrlodA At;))l1)3.ll.Odl AMI\~~ 10)1 50lorlAx;yyoAn.o
5M3.o~yM.ll 1o>1 5x;doAo Jd3ll 086 ~/80 ~ A no1 g doll 8 nod9d9 n01 l.J~01I)IQ
l.J1 9.110 119 noA~rlOQ3Q '5orllrl9A IOAJ3 591no 5oA9Y o l.Jli)Ol 3)1U89Q)I3 OJO.ll.O 01
01A I)O.OO.ll no1 5l.J~I3Q9llO 5l.Jd>odAA~ l.Jrl 5l.J1 MA9y 5~rlMdl.Jyll 5~A010IQ 5l.Jl I)lO)I
5M~8n3 13yyx;g no1 5~llO)IO/\o 5l.Jl oA9y OA3rl9d3d>oAoodll /\01 3rl x;yyo '5M3.o
-c;J3dXol.OI.ll AMJYnQAO)I AOJQI ,10)1 1\Ml 5orhl) 01 J31l.Jg.old>rlo A3Q MA~rli3)10dll /\3
AM1ll9)10/\0 o ()Od>o '5l.J ,80)1 5l.Jl I)Orl.o1dnX.o1 no1~811AO n01 Jd3ll no1 '5<;).113/\n.o
'noA3rl91.lllddollo 5oA~rl.oldo IOAJ3 591no 59rl.o1dnX.o1 o od9 od>odAA~ 'orl9A 01
9.110 0/\~rlmdoAo.llo 5M 'odn)II) 01/\~8d3d>Oi\OOd.ll /\01.0 10)1/\MYYI;> 1)~013rl 3)1U1Xjd
-l.J1.o 119 n01 13rh9A3 U/\3rl91llO)IO/\O l.J o~lMdn)IO 13Ax;>XAm n01I)Ol )13 5M 10)1 /\019)
-1)1010/\0 10)1 i\01/\1)010llOIOYO<f>3)1 5Mrl9AOdO.ll 'nod9 1)0>1110grln.o 1)0)1113X.O nOIQJ
n01 13rlx;>AnQ '5~1no 5x;dod>.ol3 5l.J1 91no 9.00.11 01 119 10)1 5l.J ,80)1 l.J I013/\I)doglll3
I))II/\0/\0)1 OJO.llo Al.Jl 3rl '9L6 ~/8G ~ N no1 5x;dod>.ol3 5l.Jl '5l.Jl 5odx;g 3.0 l.J.olyi))I013rl
13AJA 13X~ 'noJ3AOQ nO)IIQJll3 n01 nod9 I)O)IIWgrln.o I)O)I113X.o 13rlx;>Anv :119 o.ono1.11
-9)10/\0 l.J I013)JdnX.o1 5l.Jl /\MA9y /\Ml38.09d.ll AMl oA9y od311)3Q /\01 3L"J
.
5n0l AMA9Y AM1 01U19rl1.oog ~)lll.OOI.ono 10)1 ~)llriOA Al.Jl 5od.ll 5M Md~l~~-~:3.11
AI)08l.JAmd3 oA 13ll~d.ll 5ol3d>x;>An.o 5n0l 0~onrl 5l.J1 MA9y AI)Ol.Oo)IIQ)I3An.I...Qod>o
IO)I 5~1)13Q I))llllm AnOAJA oA 5~llO)IOAo 10A9y I0138.D9dll 10 10)1 5<;)8oi.~ 0.o;y
' .
-~1)13 5l.Jl I)lO)I 10)1 5~rlMdl.Jy.ll 5~A0101Q 5l.Jl I)lO)I '5~.110)10/\0 od>odA9)11Q 9.i! 9a:~..o
(DJDD>IIQDIQ 0)111)10!) So]AcYll So~N nOJ3)11QOAU013 no1 5Uoo(f)9l!D L ~OZI f:Q t SU! DQJY3D ~
y~
3:>1UlD!ldOlO:>I nou nopAOQ l.Joogrlr;w L11 Llm;:>g 3rl 3:>1U89Q:>13 Si)rlMdlly11 i)AolDIQ
LIA3rl9VVOloodll l.J 119 I013QA:>II3QOllO odmdAA~ OA3rl911rlo:>~oodu 01 911\f
9dn3y11 l}:>lllDOIDnO 9110
1o:>1 Sorl1o91 IOI\!3 AO !381d:>l Of\ o1A Md~ll0d311 !38UAn3d3 Of\ 131l~du S91no SoA
-9y o Sc;>ll3An~ '(06 ~ ~ '600l rld\f LOOl/Vl ~ rlov <1>3) 9A31D 1013Q3Al.Jrld3 Of\ 1311
-~dll ' l.Jo3d!0~3 13J!llD38 Si)llodllll3 Si):>lllorlolrloA Sll1 l.Jood>9ll0 l.J 119 n01 13rh9"
-3 'Qod>o 'OIQ! 101\!3 orlood~llrlno 01 AM3~91DIQ Ac;J:>IIBXo 1\Ml opALlrld3 1}:>11Aoyo
-3V31 3rl 10:>1 url9:>1V ')IV 6L ~ '8L ~ 'v L ~ f\(Y)3~910IQ f\(Y)l Mn~rl 1onXA~y3 uoMlll!d
-3ll 3Q 399:>1 3D 'SI3~910IQ MA9llodoll Suo LIB8!1AO SM~8n3 IOA!3 l.JoogrlQD LIB8
-!11\0 389)1 ' f\MQ9~3 10:>1 Ac;J138UrlOdll 'AMd9d> 3Q 1X9 'AM:>191 OA9rl 59rlDI:>I0101\0 0
IOI\!3 59lll3dllll3 ')Olc;J1D380:>1 ()0:>111380rl01\ nOA~rlO!DI<i>n n01 10:>1 5011\0DQXD
-.1.odu n01 S13~91o1Q S~1ud MA9llodoll S11 9ll\f (ov~ zooc;LIAVYY3 'lOOlll8L ~
U\1') Si)llodllll3 Si):>~lmrlolrloA Sl.J1 l.Jood>9ll0 OD!38d3d>oAoodu l.J 1o:>1 086 ~/80 ~
'1\ n01 9 doll 8 0d9d9 01 13j!dO 5Mll9 'AM:>I91 O!OrlQdQI9:>111M1Dill 30 f\(Y)f\3rl9Y
-13d>o odi)1:>10doX 01 AnoX~ oA AQ08noyo:>~o~3 10:>191 l.Jolll!OllO o1dQ:>1 AU! o1A lOA
-3rl9V13d>o 10 OlQOl 913rl 1o:>1 AOD980:>I 'OVl!l 91D3V31:>13 oyy9 I) l.Jood>9ll0 1}:>111DO:>I
-IQ 3rl Sno1 9rlD1yuo~3 AOl 913rl 1o:>1 S ~wo 13ll~IQ oA !38noyo:>~o~3 Ac;>j3uodl AM!
AM3DI}l iOllo AM! QOrlDI:>IOm Ao Sou9d1 Sod3l !OIQI Si)llodl lll3 S i) :>~ l mrlo l rlo A Sl.J1
086 ~ /68 l 5M3D9<i>ouo Sll! IO:>I 086 ~ /80 ~ " n01 9 d3ll 8 nod9d9 no1 AM3~910 I Q
Md~lMI\0 1\Ml i)Aorldod>3 ,10:>1 o 'Md~liOd3U '(L8l '666 ~ UA'iJYV3 '886 ~/99 ~ U\1'
Qorloi:>I01:>13 n01 OIOAA~ All! o1A yg) Sn01 5M3oi)d31Dn80:>I Sll1 od~rl
-l.J Ll1c;>dll All! 9llO AM:>I91 AMA3rlQod31Dn80:>I !113 Sno:>191 Sc;>:>~llD IAo y An i !Aoy
-Olin 01\ '0d9 9:>11rl01\0:>IIO 91n0 Ol\3rl()OI0110rl10l.JdX 1\01 910:>1 i)QOVUQ AnOj!:>IODI3
Of\ 'l.J~Ol91Q U 3138~ nOll nO!O:>IIQ 01\91\0:>1 ()Olll3dllll3 n01 OID!OYll OlD '013d~Xn3 U
morlQdQI 9:>111M1Dill 010 1o:>1 S3j3ll9dl S110 A019X3doll 'Si)uodllll3 Si):>~llorlolrloA
Sl.J1 l.Jood>9ll0 orl9A 3rl OD!38Mdn:>l AU! 3rl 3:>1UlD!llD38 noll '1)1no l.Jo3d!0~3 Al.u
3rl OAM<i>rlQ~ (866~/~09l " c;~ od9d9) 513D9lrlno S~:>~lj3llodl (norl9A n01 QXDI
3D uo~9 Ll1 9nrl) 53~" S11 o1A 13QXD1 oA Ao~yll 3rholl~ Sc;>1D380:>I 91no 9:>11B9orloA
01 "{"ll3 LL ~ '866 ~ 33'il '866 ~/68 UWO) AM:>I91 AMA3rlQOd31Dn80:>I 1\Ml 9rl01:>1
...-~ ...__ -oloAo Oll9d1 MA9llOdou 1\0l 910:>1 AOl o1A od9 A91no ,1A i)A3rlong 1\0l l.JoogrlQD
,, ;.-......_,~...- 1;1 llMlDill 1\Ul 3rl !38X3QOllO 13X~ Sl.Jl~V13d>O o i)goyl.JQ AOD9<i>3 ' l.Jd~rl 01 9ll0 !38UA
'\~ .\~~. '"~ ~ rlno 13X~ Ol()Ol 119 LID389llOOdll AU! 3rl OA9rl1013ll~dllll3 AM:>I91 13Di)d31D
1/ ~ '-n9o:>1 A3 AMl 59rlDI:>I01:>13 Qorlol:>~omAo n01 SQorlo1do1d3u Sn01 9llO l.Jo3d!0~3
\' )o:>~ o 'Si)uodllll3 Sl}:>lllorlolrloA Sl.J1 Si)1no SM3D9<i>OllO Sl.J1 3Q OIOI\1\~ AU! 910)1
'1(.,.
(D!DD:>~IQDIQ Q:>~il:>~Dl) 5DJAMI Som nop:>~IQOAUdi3 no1 5uood5QllD L ~0<::1 iS I S01 DQJY3D uP'
l.uioA9dou MA9 SM H su ,80)1 AU! 9llO Suoogrlr)D Su1 SoJy3AAom)l Su1 Suoog
-Jll3 Su1 UA~rlou3 AU! 9llO )oJd3rlud3un Ol)l9llil3 01 3rl 9oou Su1 9)11DIO!OIQ 010
OA3rl9d3d>OAO Ol 13y9 g0l0)1 OA 10l3009llil3 OlDIY9rl OJOilO AU! 3rl ')~rlMdUyll
S~Aom1g SuA~rlo!llO)IOAO Su1 uoOQ)I~ AU! 3Xnl~il 10)1 3DUl~j noJouo n01 uo9g
u1o 900!! OA3rl9YI3d>o 9)11Y3l 01 3)1U8cy>d>dorloiQ SI3DAr)doglll3 S~1no S3rlOA9d
-oil S11 3Q uo9g 3rl '9oou oA~rlulolloJOyod>3)1 10)1 SnO)I9l SnorloA9dou 10)1 Ao~yu
-lll3 3rl oonolll9)IOAO AU! 3And991ll3 Su ,80)1 u 9L6 ~/8~ ~ A no1 S9dod>o13 Md~!
-MAO Su!JO)I od9 9rlDI)IOlOAO AO! 311\J uoogrlr)o u1o AnoXd9llnA3 noll Acy>dod>OI3
JO)I AMQ933 'Acy>l38urlodl! Jil3 SnO)I9l 1X9 JO)I OIOAA~ ~A3!D AU! 3rl '[S9rlDI)IO!OAo]
SM3o~d3!Dn80)I od~rlu u1cy>du AU! 9uo AM)I9l AMA3rlr)od3!Dn80)I Jll3 Sno)l9l
)cy>)lllOIAoy AnOjJAoyoun OA IO!Ar)OIO)IIQ )3j3ll9d_il0 /\00980)1 '[nOJOYO<f>3)1 )nO)!
-91 SnoA3rl9YI3d>o Sn01 3rl Jjorl] IOl3jJ)IO!OAO SMrl9AOdou SMrl9 Auyu '01)1911113
OlD IOl38JlDOdil 10)1 nod9 r)O)II!Ogrlno 13rl9AnQ 3)1U8DJyn)IOl3rl )MrljrlOA S9d0d>0
-13 Su1 900u 01 Scy>ll3Ano 10)1 (Sorl9N rlug L00~/96 ~ d1oud>3 'llo 900~1017
UV') u30191Q uyy9 9llO IOl3r)3doAollo A3Q AOD9d>3 10)1 SoJrlOAolno )~)II!MIQI Su1
~X do AU! uo9g 3rl IOl3il~d!lll3 oonOlll9)IOAO AUlD 9L/8~ ~ N n01 S9dod>o13 Su1
UDIYr))l0!3rl A3rl U Md~!MAO AM! 13rh9 A3 )M3D9grlno )Ul 9' ~ 0d9 OA3rl9d3d>
-oAoodl! AO! 3rl OAMd>rlr)o OAUrl933 9AO Snm191 SnoA~rlu3nooodu Sn01 3Dr)OIO!l
-o1oyod>3)1 '01)19!1!!3 9dod>o13 MA9 SM AU! 910)1 OA~rlu3nooodu 01 91no uo9g 3rl
Sno)l91 Su ,80)1 u SmAOjJAoyouA (S9dod>o13 Su1 S9rlDI)IO!OAo 10)1 S9rlDI)IOl)l3)
9dod>o13 10)1 S3!AOX~Id3il SnO)I9l Sno~A 13jJAoyoun oA OIOY9d>3)1 3!0109)13 AOlll
-r))IOdil 3Q O~A OlD '9L/8~ ~ 'A no! S9d0d>013 900il 10)1 )3!AOX~Id3il (S9rl01)10!)13)
)nO)I9l 13jjAoyolln OA IOlr)OIO)IIQ OIOY9<f>3)1 OiliOY9lln AOlllr))IOdll 9d0d> 389)1 OlD
r)Od>o) OlUl9AXno ~)IIAodX OJ01Aurlo33 3D 91n0 10)1 SM3Dr)d> Suo9u SnO)I9l 13Acy>
-3d X nou 9dod> 389)1 ~1no 9dod>o13 AU! 10)1 13jJ)IO!OAO oA Scy>ll3Ano 10)1 9L/8Z ~
A n01 9dod>o13 u J383loodll13X~ SnoJOllO Sn01o Sno)l91 SnOl (13jJ)IO!OAo) J310l!O
-JOyod>3)1 oA Su ,80)1 AUlD orlMJO)IIQ 01 10l3X~dol! SM309grlno )u)IIQJ!l3 Su1 9' ~
0d9 AO! UD9g 3rl 10)1 01)19llil3 OlD 10l38JlOOdll OJOllO U '9L/8~ ~ 'A nO! 9d0d>013
AU! 3rl IOl3Ar)doglil3 Su!ll~YOI3AOQ o 13lllr))IOdll S~1no orlu1d9dou 01 10)1 uoog
...,......,...-----.- '"'I~
-rlr)D AU! 9llV' "9L6 ~/8~ ~ 'A 9dod>o13+ Ol)l9llll3 IOl3d~d>oAo 'S~1no orlu1d9dJ...U:'~, ''.
01 10)1 nOJ3AOQ nO! S~Xodou uoogrlr)o 900~- L-L 9llO AU! 9llO AUlD od3l911lQ1 3
'cyldn3 99'969'8 AM! 9D0il oonOlll9)10AO AU! 9il0 OA3rl9YI3d>O OiliOY9lln f
/."'"~I ~ ~
-5-L ~ AU! 910)1 OA3rl9!Did>n 01 o1A Su ,80)1 Su1 10)1 Soonolll9)10AO Su1 r) ~~x:>nrl
(DJOD)f iQDIQ O)f ll)fDl) 5DJAMI So~N nOJ3)fiQOAUd13 no1 Suoo(f)911D HOG/ 91 S01 DQJY3D u9
'1\M)IJQOIQ 1\Ml OJyMrlllAO ,lD)I 13jr))IIV
~ AO.iAV ~AOJOV ~AO.l VIJ
tvvou>i
n01 9L ~ od9dr;>) l}ilo)loAo l.J Sl.J ,80)1 Sl.J1 Sodr;>g 3D J38l.Jygtl13 oA t31l~dll
SoDnOll19)IOAo Sl.JlLIAr;>iloQ l))lllDO)IIQ H "("go 800Z/Z9S 8\:fdULAJ '68 ~ v l.JAVY:3
~OOZ/vZ8S 8\:fd>:3 yg) SLI1AMA9y Ac;>iltoy AMl l.Jom~~3 LJ t3)1y~doilto)l l)1no toBA
-c;>dn)lo 'Sl)rlMdllyll Sl)AomtQ Sl.J1 r;>lO)I Sl)llO)IOAO Sl.J1 SoA9y SoA~ 10)1 MlD~ S91)1
-3Q 13AJA AD19 91n0 ,lA 10)1 Ac;lilO)I0/\0 AMd319DDid3ll UDn3dc;>D l))ll/\3rll3)11l/\O OIA
1Dl13)19dll 'odmdA9)11Q OIQJ OlD IDl/\Of)3dMD JOlnO AD19 '10)1 UDr;>g l))ltdOlDI l)y3101
-no r;>lDtAnD SoA9y 389)1 o 'Sl)ilO)IOAO 10A9y tod319DDtd3il AnoXdr;>iln AD19 JlOtA
'Sl)1no 10A9y tOlltOY9lln to ID)I Af)08LIAn3d3 oA SJdMX 'Sl)rlMdl.Jyll Sl)Amotg MAr;>
SM Sl.J1 no<hr;>dAollo f)OlD3Y31)13 no1c;>d11 n01 od>odAJlAO 9110 Mlr;>)l J3831 t3X~ noll
UD3Y~l)l3 Sodil l)ADltll3 ~oz- LO- ~ 0 9110 l.J 10)1 Sc;>80)1 'Sl))ltll\:f SO JAM I .N nOJ3)1
-tQOAl.Jdt:3 noll}lDO)ItV n01 Sl)rlMdl.Jyill)AolOtQ ~OZ/ ~9 do ,lin l.J J38Mdn)lo OA
10)1 l}llO)I0/\0 l.J l)l)I3Q 13AJA 0/\ 13il~dll 08 10)1 Sorltor;>g r))lllDOtDno IOAJ3 Sl)ilO)I0/\0
SoA9y So139D9d11 SoA3rl9d3d>oAoodil o SMA~rlo11:3 ( ~zs do'~ ~z y3D ,\:f 1 'ooz
Q)l ~ 'S l.JD3V~Dl:3 Sl))J ilDO)I AOA\:f OI O)(JV 'OAJ)( nOV)I e -OAJ>I nOy)i x- l.Jdc;>80Vl.Jrlox
1) l}ilmtoAo l.J Sl.J ,9m1 oj 3119d1 Sl)rlMdl.Jy11 Sl)Amotg l.JDOQ)I~ Alll oDf)Olto Ala
3Andr;>g Sl.JDLilJOilO Sl.J1 noA~rlDtd08D>t:>t3 tD>t no t og~g n01 l.J~ t 3Q9ilO H Sl.J ,9m1 Sl.J1
Sl.JDLilJOllO Sl.J1 oXtolDJlAO tmt Sl)yt3d>o Sl.J1 f)ODOil f)O)(tlDrlAodil no1 oorlDtdotQ
-DOdll OJrlOAnQo /\Ul ot3il~AnD od~ilodoll 3rl 'AM)(91 AMl r;>DOil DlD Sr;>dod>ot3
Sl.J1 Ac;>DOllAMl 9rlDotdoAoy AOlD Sl.JDMlr;:>rlMD/\3 Sl.J1 MA9y nod~nd>o 'Sl)d>odAA3
Sl.J1 SnOQJ3 n01 MA9y S9A3d>o 'Ac;>DOll Snod~rltll3 AMl S9rlDtdMXOtQ o S910AnQ
tOAJ3 A3Q Sl.J ,80)( Al.Jl 9110 AO)(UlDJrlO)(DOdil noll AMJYgtg Acy>)(tdoilrl3 AMl orlD
-OilD9ilO OlD oo<ho 'SM3Dl}l tOilO Sl.J1 noy9AnD n01 o<hodAA~ 3rl mll19)(tl)(t3QOllO
Al.Jl t3jr;>3dllll3 Ac;>DOil Snod~rltll3 AMl ml.J19dn)(o H Sr;>dod>Dt3 Sl.J1 f)OrlDt)(OlOAO
9rlDotdoAoy OlD AMA~rloAogrloytd3llrlnD AMl Sml.J19dn)(o Sl.J1 MA9y 'Sl)yt3<ho Sl.J1
oyoAf)D 01 'AO)(UlDJrlO)(DOdil noli 'Soj3llr;>dl Sl.J ,80)( Sl.JlAMJY9t9 Acy>)(tdoilrl3 AMl
DlOrlDr;>ilDOilO 01 9110 131ilf))(OdllA3Q 'Sl)rlMdl.Jyll l)ADlOIQ l.J 3)(U89Q)(3 OJOllO 01
~\p:- -. p tA Sl.JDLilJOllO Sl.J1 9DOil 01 Sodll SM SMA~rlo11:3 Sl)rlMdllylll)AomtQ l.JA~rlOlllO)(
, ~~. ~,.._-o'Ap l.J J38Mdn)(O OA t3il~dil 91no oA9y AOl otA tO)( 90011 9)(tlorll.JdX OA3rl9Yt3<ho
~._Oi',": .
5 01 O{'~rlD td o tOAJ3 OA Sl.J1 l.JDOQ)( ~ Alll otA LID389llOOdll SM t3DDr;>l noli 'VVO U>i
-r}/.-, vZ9 nod9dr;> n01 ~ doli Sl.Jll.JDogr;>doil r;>lD)( 'LI1Dtdr;>80)()(3Ao tOlDlDJ80)( 'Sl)rlMd
\' ~{11 l)Amotg LIA3rl9YY09Dodil AUlD 3)(U8c;>lorlMDA3 noll 'Sl.J ,80)( Sl.J1 l.JDLilJOllO
(DJDD:>!IQDIQ Q:>!ll:>!Dl) 5DJfi(Y)I 5D~N no]3:>!IQO/\Ud13 no1 5UDDdl9llD L ~OGI S I 50! DQJV3D u9
7~ aidoa TQ<; ( 5i /2017 OTTO<pOOQ<; TOU ElpQVOOIKEiOU Na<; lwvia<; (TaKTIKr'J OIOOIKOOia)

.~\
'> ~
ilEXETal TllV OVOKOTT~.
\ r~ll1
l-"i
f-L AKupwv1 TllV urr' op. 613/2013 01oray~ TTAilPWIJ~<; Tou iliKOOT~ Tou E1-
-. Jji~,

.~~',~4/llVOOIKEiou N. lwvioc; ATTIK~<;.


-:.. I_'J;Y. AKupwv1 TrJV orro 01-07-2013 ETTnoy~c; rrpoc; EKTEAEOil rrou EX1 T9i
KaTw orro ovTiypocpo Tou rrpwTou EKTEAEOTou orroypacpou Til<; urr' op. 613/2013
01aroy~c; TTAilPWIJ~<; rou iliKOOT~ Tau EIPilVOOIKEiou N. lwvioc; ATTIK~<;.
ETTI~clAA1 0 ~apo<; Til<; K09' ll<; ll OVOKOTT~ Til OIKOOTIK~ OOTTclVIl Til<; 0-
VOKOTTTOUOO<;, TllV OTTOiO opis1 0 OIOKOOIO TTEV~VTO (250) EUpW.
Kpi91lKE, orrocpooiOTilKE KOI OlliJOOIEUTilKE o EKTOKTil OlliJOOIO ouvEopi-
aoll OTO OKpOOT~piO TOU OTI<; )'f -r o l )\/JO\) -2017.
H EIPHNOlliKHL H rPAMMATEAL
~--~~~ ~
nopOOKE~OUOO EuoyyEAiO KrdrriVIl

3 ' ~ - ~~{ '

Er