RAPORTI VJETOR 2008

PASQYRA E LËNDËS
1. 2. Përshëndetja e Kryetarit të Këshillit Drejtues Vështrim mbi ekonominë 2008 5 6 7 10 10 1 15 16 17 20 20 24

2.1 Ekonomia botërore 2.2 2.2.1 2.2.2 . Ekonomia shqiptare

Situata makroekonomike Sistemi bankar

Banka gjatë vitit 2008 

.1 .2 . .4 4 5

Vështrim mbi situatën financiare Analiza e menaxhimit

Rebranding - ndryshimi i identitetit vizual Përgjegjësia sociale e korporatës

Raporti i pavarur i auditorëve dhe pasqyrat e konsoliduara financiare Informacione bazë

112

Raporti Vjetor 2008 

1

Përshëndetja e Kryetarit të Këshillit Drejtues

Viti 2008 u karakterizua nga ndikimi negativ i krizës ekonomike në të gjithë vendet europiane. Gjatë tremujorit të fundit të vitit ambienti global u përkeqësua shumë, pasi problemet e disa prej aktoreve më të rëndësishëm financiar përhapën një frymë pasigurie në komunitetin e biznesit duke vënë në rrezik stabilitetin e sistemit bankar në shumë vende. Për shkak të varësisë së madhe në mbështetjen financiare të bankave të huaja, ekonomia e Europës Lindore u godit rëndë nga trazirat që prekën industrinë bankare dhe nga recesioni i përgjithshëm i cili filloi në ekonomitë e vendeve perëndimore. Si rezultat i integrimit të saj në ekonominë Europiane, Shqipëria u prek nga impakti i këtij skenari negativ duke shënuar një rënie të rritjes së PBB-së duke filluar që në tremujorin e fundit të vitit. Në këto kushte të vështira Intesa Sanpaolo Bank Albania pati një ecuri pozitive duke realizuar fitim neto në vlerën Lek 1.8 miliard, totali aktiveve shënoi 107.1 miliard në fund të vitit. Banka tani operon nëpërmjet një rrjeti të përbërë nga 37 degë dhe 511 punonjës. 2008 ishte viti i parë kur të dyja bankat, Banka Amerikane e Shqipërisë dhe Banka Italo Shqiptare të cilat u bashkuan në 1 janar, filluan punën si një bankë e vetme. Gjatë vitit, Banka u përqëndrua në integrimin e aktiviteteve të saj me Intesa Sanpaolo-n, Grupin Financiar Italian, pjesë e të cilit është. Ndër rezultatet më të rëndësishme të këtij integrimi do të përmendja ndryshimin e emrit: kështu, që nga muaji tetor, Banka operon me emrin Intesa Sanpaolo Bank Albania dhe zbaton politikat dhe platformën e vlerave të Grupit. Në kuadrin e këtyre vlerave, Banka vazhdon të jetë e përkushtuar ndaj plotësimit të nevojave të klientit duke ofruar shërbime të cilësisë së lartë dhe mbështetje për ekonominë vendase. Në të gjitha vendet ku Intesa Sanpaolo është e pranishme, ato përbejnë pikat kryesore të cilat në mënyrë të vazhdueshme drejtojnë aktivitetet ditore të të gjitha njësive tregtare. Në emër të Këshillit Drejtues, dëshiroj të falenderojë të gjithë vendimmarrësit e Intesa Sanpaolo Bank Albania pasi ecuria e mirë është rezultat i komponentëve të ndryshëm. Aksionerët për mbështetjen e vazhdueshme që i kanë dhënë Bankës për zhvillimin e aktivitetit bankar në kushte optimale, punonjësit për vëmendjen e përditshme ndaj shërbimeve në përputhje me pritshmërinë dhe kërkesat e klientëve dhe së fundmi klientët për zgjedhjen dhe besimin tek Intesa Sanpaolo Bank Albania si partner financiar.

Massimo Pierdicchi
Kryetari i Këshillit Drejtues

Raporti Vjetor 2008 5

2

Vështrim mbi ekonominë 2008

2.1 Ekonomia botërore ∗
Situata Makroekonomike dhe Sistemi Bankar Situata Makroekonomike
Gjatë vitit 2008 kriza ndërkombëtare financiare gradualisht shënoi rënien më të madhe të ekonomisë globale që nga periudha e pasluftës, e cila filloi të përkeqësohej në mënyrë drastike në muajin shtator. Në fakt qetësia në dukje e situatës ekonomike në fillim të vitit u prish në muajin mars me krizën në bankën e investimeve Bear Stears, por pas nxjerrjes nga situata e vështirë nëpërmjet injektimit të fondeve publike tensioni u duk sikur ra. Megjithatë gjatë verës, qeveria e Shteteve të Bashkuara duhet të merrte masa në mbështetje të kompanive Fannie Mae dhe Freddie Mac, derisa në shtator këto kompani u morën nën administrim. Kriza dramatike e Lehman Brothers dhe vendimi për të mos ta mbështetur daljen e saj nga situata sollën me vonë një reagim zinxhir ngjarjesh të rënda, e cila preku në mënyrë serioze funksionimin e tregjeve ndërkombëtare financiare. Edhe kontinenti Europian u prek nga një valë paniku, e cila kërkonte marrjen e masave në mbështetje të institucioneve të ndryshme financiare në Shtetet e Bashkuara dhe në Europë. Në 12 tetor, qeveritë e Bashkimit Europian deklaruan hartimin e një plani të koordinuar për stabilizimin e sistemit financiar, i cili u zbatua më pas nga qeveritë e vendeve përkatëse. Bankat qendrore rritën ofertën për para në mënyrë të konsiderueshme, për të përballuar rritjen e paparashikuar të kërkesës për likuiditet. Ekonomia reale reflektoi shenja vështirësish që në verë, shtyrë edhe nga ndikimi i rritjes së madhe të çmimit të energjisë dhe rënies së kërkesës së brendshme në Shtetet e Bashkuara. Që nga muaji shtator, rënia e aktivitetit prodhues dhe e treguesve të kërkesës ka qenë drastike dhe e shpejtë në të gjithë hapësirat gjeografike përfshi dhe Azinë. Në Shtetet e Bashkuara, recesioni kishte filluar zyrtarisht në dhjetor 2007. Në fund të vitit 2008, prodhimi industrial shënoi një rënie me 7.8% nga viti-në-vit, ndërsa shifra për humbjet totale të vendeve të punës arriti në 2.6 milion. PBB-ja, e prekur nga rënia e shpenzimeve të konsumatorëve si dhe nga kriza e strehimit, ra ndjeshëm gjatë tremujorit të katërt. Në zonën e përdorimit të euros, rënia e PBB-së filloi gjatë tremujorit të dytë, por ashtu si në Shtetet e Bashkuara, u përshpejtua në mënyrë intensive gjatë muajve të fundit të vitit. Ndryshimi mesatar vjetor në PBB për vitin 2008 është llogaritur +0.7%. Në dhjetor, prodhimi industrial ra me 12.0% krahasuar me të njëjtën periudhë në vitin 2007, në një situatë të karakterizuar nga një rënie e fortë dhe e gjerë e porosive që preknin kërkesën e huaj dhe atë vendase. Recesioni në Europë u ndikua gjithashtu edhe nga faktorët vendas, siç është kriza në Spanjë dhe në Irlandë pas rritjes se madhe shumë vjeçare të kërkesës vendase, veçanërisht të investimeve në sektorin e ndërtimit dhe konsumit privat. Italia nuk përbënte përjashtim nga situata: PBB-ja filloi të tkurret gjatë tremujorit të dytë dhe ndryshimi mesatar vjetor gjatë vitit 2008 është llogaritur -1%. Në dhjetor të vitit 2008, prodhimi industrial ra me 14.3% në krahasim me vitin e kaluar, rënie e cila kaloi nivelin e rënies mesatare të regjistruar në Europë. Bankat Qendrore në kundërpërgjigje të krizës morën masa për lehtësimin e politikave të tyre monetare dhe rritën ofertën e parasë. Rezerva Federale uli normat zyrtare nga 4.25% në 00.25%. Banka Qendrore Europiane (BQE) pas rritjes së papritur të normës së financimit nga 4.0% në 4.25% në korrik, bëri ulje të tjera të shpejta të normave, pas përhapjes së panikut për situatën financiare. Për periudhën tetor – dhjetor normat zyrtare u reduktuan në 2.50%

Raporti Vjetor 2008 7

në një total prej 175 pikë bazë. BQE përkohësisht uli dhe normat e interesit për depozitat dhe kreditimin margjinal nga 100 në 50 pikë bazë mbi normën e interesit për operacionin kryesor të rifinancimit. Gjithashtu në kuadrin e normalizimit të normave të interesit ndërbankar, Banka Qendrore Europiane bëri disa ndryshime për operacionet në tregun e hapur, të cilat sollën rritjen e ndjeshme të ofertës për likuiditet. Aspektet e sistemit të krizës kanë pasur një ndikim shumë negativ në sistemin financiar europian, duke vendosur kështu një trysni të madhe në tregun ndërbankar dhe duke i detyruar bankat qendrore të ndërhyjnë disa herë për të lehtësuar problemet me likuiditetin dhe për të rritur besimin e tregut. Në këtë kuadër, segmenti i investimeve ka pasur një zgjerim të boshllëqeve, veçanërisht përshkak të pozicionit negativ të bankave dhe obligacioneve financiare. Gjithashtu, lajmet e muajve të fundit mbi zhvillimet makroekonomike duket sikur mbështesin idenë që recesioni aktual mund të jetë mjaft intensiv si në Shtetet e Bashkuara ashtu edhe në zonën e Euros. Në vitin 2008, tregjet e bursave ndërkombëtare hynë në një fazë të përzgjatur të korrektimit të çmimit, si rezultat të ndikimit të kombinuar të krizës financiare të shkaktuar nga kreditë e banesave në Shtetet e Bashkuara, ngadalësimit të ciklit ekonomik në vendet e OECD-së dhe ndikimi i kësaj situate ekonomike mbi vetë fitimet e korporatave. Kriza ekonomike dhe financiare e ekonomive të maturuara vazhdoi të përkeqësohej, ngadalësimi i rritjes së tregtisë ndërkombëtare dhe rënia e madhe e çmimeve të mallrave nga vlerat e tyre maksimale gjatë kohëve të fundit ishte e njëjtë me të gjashtëmujorit të parë të vitit, situata ekonomike e ekonomive në zhvillim u prek shumë, veçanërisht nëse krahasojmë gjashtëmujorin e dytë të vitit me gjashtëmujorin e parë, kur PBB-ja rritej me hapa të qëndrueshme, autoritet e politikës monetare të shumë vendeve vazhdojnë manifestimin e shqetësimeve të tyre lidhur me “nxehjen” e ekonomisë. Në tregjet ndërkombëtare financiare çmimet e aktiveve kryesore financiare pësuan një rënie të ndjeshme si rezultat i tkurrjes së perspektivës së fitimit të kompanive, dobësisë së madhe financiare të vendeve të cilat varen kryesisht nga hyrjet e kapitalit të huaj, si dhe nga pakënaqësia në rritje e investitorëve. Vlerat e këmbimeve valutore kanë pësuar një rënie të konsiderueshme përfshi dhe monedhat kryesore, ndërkohë që janë rritur treguesit e riskut të pagesave, në disa raste kanë shënuar nivele të larta. Shumë monedha janë zhvlerësuar në mënyrë të konsiderueshme. Në këtë kontekst, agjencitë kryesore të klasifikimit kanë ulur nivelin e klasifikimit të riskut të vendeve. Ulja e nivelit të klasifikimit dhe ndryshimet në vështrimin e përgjithshëm lidhet në pjesën më të madhe të rasteve me ato vende që kanë detyrime të mëdha financiare të huaja, gjendja e llogarive korente të të cilave është e ndjeshme ndaj ndryshimit të çmimeve të mallrave. Në Europën Qendrore dhe Lindore, ulja e nivelit të klasifikimit midis të tjerash është bërë në Vendet Balltike, Rumani, Bullgari, Hungari, Rusi dhe Ukrainë. Në Amerikën Latine përveç Argjentinës dhe Venezuelës, përmendim vendet me nivel më të ulet risku si Kili dhe Meksika. Duke analizuar tendencën e ciklit ekonomik dhe zhvillimin e tregut, rritja në vendet me ekonomi në zhvillim në 2008 është më e vogël se ajo e vitit të kaluar. Në raportin e muajit nëntor 2008, FMN, për vendet në zhvillimin, parashikoi një rritje të PBB-së me 6.6%, nivel ky jo vetëm më i ulët se rritja e PBB-së në 2007 me 8%, por më i ulët se parashikimet dhe vlerësimet e bëra në pranverën e këtij viti. Nisur nga përkeqësimi i kushteve të ciklit të ekonomisë gjatë fundit të vitit, të dhënat përfundimtare mund të ndryshojnë. Vendet në zhvillim në Azi dhe Lindjen e Mesme duhet të kishin ruajtur një ritëm më të fortë zhvillimi falë pozicionit kryesues si vende të para në sektorin prodhues dhe të dytat në sektorin

8

Raporti Vjetor 2008

e energjisë, të cilat mbështeten nga dinamika e rritjes globale dhe tregtia ndërkombëtare. Lidhur me vendet me ekonomi në zhvillim në Europë dhe Amerikën Latine, rritja e PBB-së parashikohet të jetë më e kufizuar. Në Europë, vende të cilat kanë mbetur mbrapa në proceset e zhvillimeve ekonomike si Shqipëria, Bosnja, Serbia dhe Rumania duhet të bëjnë përparime. Nga ana tjetër, rritja ekonomike në vendet e Europës Lindore dhe Qendrore parashikohet të jetë e ulët.

Raporti Vjetor 2008 

2.2 Ekonomia shqiptare
2.2.1 Situata makroekonomike
Ekonomia shqiptare shënoi një rritje të kënaqshme gjatë vitit 2008, pavarësisht ndikimeve të krizës financiare dhe ekonomike globale që nisi në shtator të vitit të kaluar. Sipas të dhënave të INSTAT, - që për herë të parë gjatë këtij viti filloi llogaritjen e Prodhimit të Brendshëm Bruto (PBB) me bazë tre mujore -, rritja vjetore e PBB-së gjatë vitit 2008 vlerësohet paraprakisht të ketë qenë 8%, një ndër nivelet më të larta të rritjes së viteve të fundit. Ndërtimi, postë telekomunikacioni dhe shërbimet ishin sektorët me rritjen më të lartë. Duhet theksuar se rritja e lartë e sektorit të ndërtimit i dedikohet në një pjesë të konsiderueshme shpenzimeve të larta që po kryhen për rrugën Durrës-Kukës, shpenzime që sipas të dhënave të buxhetit 2008 arritën në 40 miliard lekë, rreth 4% e PBB-së. Pavarësisht rritjes së lartë vjetore të 2008-ës, tremujori i fundit dha sinjalet e para që ekonomia shqiptare po prekej nga kriza ekonomike, teksa grupi i industrive pësoi një rënie me 2.2% në tremujorin e katërt të 2008-ës krahasuar kjo me tremujorin e tretë të këtij viti. Furnizimi i vazhdueshëm me energji elektrike gjatë vitit 2008, i ndihmuar dhe nga një situatë më e favorshme klimaterike me reshje të shumta, bëri që të tejkalohej ngërçi i viteve të kaluara, ku mungesa e energjisë elektrike dha ndikimin e saj në rritjen ekonomike. Për vitin 2009, qeveria pret një nivel të kënaqshëm të rritjes ekonomike në 3-4%, ndërsa institucionet ndërkombëtare janë më pak optimiste. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka rishikuar disa herë në ulje parashikimin për Shqipërinë, nga 3.8% fillimisht, në 0.4%, që mbetet dhe vlerësimi më i fundit.

Deficiti tregtar dhe dërgesat
Viti 2008 ka vijuar përkeqësimin e deficitit të bilancit të llogarisë korente, që arriti në 14.9% të PBB-së (nga 10.4% e PBB-së në vitin 2007), në nivelet rekord më të larta që pas viteve ’90. Thellimi i deficitit të llogarisë korente pasqyron kryesisht deficitin e lartë në mallra që arriti në nivelet e 28% të PBB-së në fund të vitit 2008. Ndonëse eksportet shënuan një rritje të kënaqshme, me rreth 15%, rritja me po të njëjtin ritëm e importeve bëri që performanca e mirë e eksporteve të mos ndikonte në lehtësimin e deficitit tregtar dhe përqindja e mbulimit të importeve nga eksportet të mbetet në nivel të pandryshueshëm prej rreth 26%. Të ndihmuara dhe nga rritja e çmimeve në tregjet ndërkombëtare gjatë gjysmës së parë të vitit, eksportet e mineraleve, lëndëve djegëse dhe metaleve shënuan rritje mesatarisht 3040%, duke e çuar peshën e tyre ndaj totalit të eksporteve në rreth 38%. Eksportet e tekstileve e këpucëve shënuan një rritje më modeste prej 3.6%, duke e ulur peshën e tyre në totalin e eksporteve në 42% (nga 48% në fund të 2007-ës). Megjithatë, nëntor-dhjetori i vitit të kaluar dhe muajt e parë të vitit 2009 treguan që eksportet, që patën një ecuri të mirë gjatë vitit 2008, pësuan një goditje të menjëhershme nga ulja e çmimeve në tregjet ndërkombëtare dhe reduktimi i kërkesës, rrjedhojë e krizës globale ekonomike. Të ardhurat e emigrantëve, të cilat në vite kanë përbërë një prej burimeve kryesore të financimit të deficitit tregtar dhe atij të llogarive korente, shënuan një rënie vjetore prej rreth 16%, duke zbritur nga 12% në vitin 2007, në 9.2% të PBB-së në 2008-ën, niveli i tyre më i ulët historik.

10

Raporti Vjetor 2008

Ulja e dërgesave të emigrantëve, që pritet të vazhdojë edhe gjatë vitit 2009, ngadalësimi i Investimeve të Huaja Direkte, si dhe reduktimi i flukseve hyrëse financiare do të rrisin rrezikun për qëndrueshmërinë e bilancit të pagesave gjatë këtij viti dhe vitit në vijim.
Të dhëna mbi tregtinë (mln euro)
2005 Importet Eksportet Bilanci tregtar
Burimi: Banka e Shqipërisë

2006 -2,316.00 630.6 -1,685.40

2007 -2,890.40 786.3 -2,104.00

2008 -3,331.40 915.9 -2,415.50

-2,006.90 530.2 -1,476.70

Inflacioni
Viti 2008 nisi me një nivel të lartë të inflacionit me bazë vjetore, ku Indeksi i Çmimeve të Konsumit e kaloi objektivin maksimal të Bankës së Shqipërisë prej 4% përgjatë muajve prillmaj 2008, duke reflektuar konjukturën ndërkombëtare të çmimeve të larta të karburanteve, lëndëve të para ushqimore dhe produkteve të gatshme si dhe rritjen e çmimit të energjisë në muajin mars. Niveli i tij erdhi në ulje përgjatë muajve të verës, si rrjedhojë e efekteve sezonale dhe muajt e fundit të vitit reflektuan rënien e çmimeve që shoqëroi fillimin e krizës ekonomike globale. Viti 2008, u mbyll me një inflacion me bazë vjetore prej 2.1%, shumë pranë objektivit minimal të Bankës së Shqipërisë. Rritja e çmimeve të produkteve bujqësore nxori edhe njëherë në pah dobësitë strukturore të ekonomisë shqiptare, sidomos të bujqësisë, një sektor i rëndësishëm që zë rreth 18% të PBBsë së vendit, por që nuk arrin të jetë konkurrues dhe të plotësojë një pjesë të rëndësishme të nevojave për ushqim në vend. Në shportën e mallrave të konsumit shpenzimet për ushqime përbëjnë një nivel mjaft të lartë krahasuar me standardet europiane prej 37.2% të totalit të shpenzimeve, duke bërë që ndryshimi i çmimeve ushqimore të ketë një efekt të lartë në konsumin familjar.

Papunësia
Norma e papunësisë gjatë vitit 2008, sipas të dhënave të publikuara nga INSTAT shënoi një rënie të mëtejshme, duke arritur në 12.68%, në krahasim me 13.2% në fund të vitit 2007. Gjatë vitit 2008 iu shtuan forcave të punës rreth 35 mijë vetë. Megjithatë, nga të dhënat e INSTAT është e vështirë të analizohet ecuria e vërtetë e punësimit në ekonomi, sepse nga 35 mijë të punësuar që i janë shtuar ekonomisë shqiptare gjatë vitit 2008, rreth 26 mijë i përkasin sektorit të bujqësisë, të cilët konsiderohen si të vetëpunësuar. Është e vështirë të ndahet dhe efekti i rritjes reale të punësimit nga ai i kalimit drejt formalitetit, si rrjedhojë e masave të marra nga qeveria shqiptare vitin e fundit kundër evazionit fiskal.

Situata fiskale
Viti 2008 shënoi zhvillime të rëndësishme në sistemin fiskal, me vënien në skemë të tatimit të sheshtë prej 10% për fitimin korporativ në 1 janar, teksa taksa e sheshtë për tatimin mbi të ardhurat po prej 10% kishte hyrë në fuqi në mesin e vitit 2007. Pas një parashikimi fillestar për shpenzime të mëdha buxhetore, që do ta çonin deficitin buxhetor në nivele rekord prej 7.9% të PBB-së, buxheti u rishikua sërish në mes të vitit, për të arritur në nivelin e 5.2% të PBB-së.

Raporti Vjetor 2008 11

Të ardhurat reale buxhetore gjatë vitit 2008, arritën në rreth 27% të PBB-së nga 28.2%, që ishte parashikimi fillestar. Deficiti teknik u rrit në 5.7% të PBB-së, por deficiti real mbeti në kufijtë e planifikuar në buxhetin e rishikuar. Niveli i borxhit publik shënoi rritje gjatë vitit 2008, duke arritur në 55.6% të PBB-së nga 52.2% një vit më parë. Përmirësimi i administrimit të borxhit publik në drejtim të zgjatjes së afatit të maturimit dhe të diversifikimit të burimeve të financimit është zhvillim pozitiv që ka ndihmuar rifinancimin e borxhit dhe kontrollin e ndikimit të kostos së tij në treguesit e buxhetit. Karakteristikë e buxhetit të vitit 2008 ishte përqëndrimi i madh i shpenzimeve kapitale në projektin madhor të rrugës Durrës-Kukës, të cilat përbënin 44% të totalit të shpenzimeve buxhetore gjatë atij viti. Moskryerja ritmike e shpenzimeve buxhetore u konstatua edhe gjatë vitit 2008, ku me anë të një akti normativ u alokuan 25 miliard lekë, apo 25% e totalit të shpenzimeve buxhetore për t’u realizuar vetëm gjatë muajit dhjetor, duke shkaktuar vështirësi në harmonizimin e politikave fiskale me ato monetare.

Politika monetare
Pasi ndërhyri disa herë rresht gjatë periudhës korrik 2006 – nëntor 2007, duke rritur pesë herë normën bazë të interesit deri në nivelin e 6.25 për qind, si rrjedhojë e shtimit të presioneve inflacioniste në ekonomi, Banka e Shqipërisë e mbajti të pandryshuar këtë nivel gjatë vitit 2008. Gjatë kësaj periudhe, në tregun ndërbankar Banka e Shqipërisë ka kryer veprimet e nevojshme të injektimit të likuiditetit, me qëllim që sektori bankar të vijojë plotësimin e kërkesave të sektorit privat dhe atij publik për financime, në kushtet kur sektori bankar u përball me një situatë të paqëndrueshme të depozitave të publikut veçanërisht në tremujorin e fundit të vitit. Për të arritur më mirë këtë objektiv, Banka e Shqipërisë kaloi në formën e injektimit të likuiditetit pa shumë të përcaktuar në afatin njëjavor, duke e ofruar atë me normën bazë të interesit të politikës monetare. Injektimi i likuiditetit u realizua edhe në afate më të gjata, deri në tre muaj . Ndryshe nga tendenca positive e viteve të fundit, paraja jashtë institucioneve depozituese shënoi rritje gjatë vitit 2008 për të arritur në rreth 24% të parasë gjithsej, kryesisht si rrjedhojë e tërheqjes së depozitave gjatë periudhës tetor-nëntor.

Statistikat për ekonominë shqiptare
2005 Inflacioni mesatar vjetor (%) Norma e papunësisë (%) Norma reale e rritjes së PBB (%) PBB me çmimet aktuale (milion lek) PBB për frymë (USD) Kursi mesatar i këmbimit (lek për 1 eur) Paraja jashtë korporatave depozituese (miliard lek) Oferta e parasë (miliard lek) PJB/oferta e parasë (%)
Burimi: Ministria e Financave, BSH, INSTAT

2006 2.5 13.78 5.3 891,000.40 2,882.30 123.08 163 666 24.5

2007 3.1 13.2 5.3 982,736.90 3,437.00 123.62 154 757 20.3

2008 2.2 12.68 8 1,075,718 4,065.00 122.8 195 815 23.9

2.0 14.2 6 814,796.70 2,596.60 124.19 149 572 26.0

12

Raporti Vjetor 2008

2.2.2 Sistemi bankar
Në fund të vitit 2008, sistemi bankar shqiptar numëronte 16 banka të nivelit të dytë. Shkrirja e Bankës Amerikane të Shqipërisë me Bankën Italo-Shqiptare, pasi të dyja bankat u blenë nga banka italiane Intesa Sanpaolo, ishte një nga zhvillimet më të rëndësishme të sistemit bankar gjatë këtij viti. Numri i degëve dhe agjencive të sistemit bankar arriti në 515 në fund të vitit nga 392 në fund të vitit 2007. Pas një rritjeje të ndjeshme gjatë tre viteve të fundit, sistemi bankar uli ritmet e zhvillimit të tij përgjatë 2008-ës. Mbarimi i ciklit të rritjes me ritme relativisht të larta të sistemit bankar dhe prekja e këtij sistemi nga kriza ekonomike botërore në tremujorin e fundit të vitit 2008 ishin dy arsyet kryesore që orientuan këtë ecuri. Totali i aktiveve të sistemit bankar në fund të vitit 2008 arriti në rreth 834 miliard lekë, 77.3% të PBB-së, me një rritje prej 12.3% në krahasim me vitin 2007 (nga rreth 20% që ishte rritja në vitin 2007), sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë. Sistemi bankar shqiptar ishte i pari që ndjeu pasojat e krizës financiare globale, me valën e tërheqjes së depozitave në përiudhën shtator-nëntor, tërheqje e shkaktuar kryesisht nga paniku i importuar nga zhvillimet financiare ndërkombëtare. Si rrjedhojë, rritja vjetore e depozitave të sektorit bankar për të gjithë vitin 2008 ishte 2%, krahasuar me rreth 20% që ishte në vitin 2007. Paqëndrueshmëria e ecurisë së depozitave ndikoi edhe veprimtarinë e ndërmjetësimit të sektorit bankar, duke u shoqëruar me ngadalësim të ritmit të rritjes së kredisë. Kështu, gjatë vitit, ritmi i rritjes vjetore të kredisë ishte rreth 35%, kundrejt rreth 48% në vitin 2007. Edhe ngadalësimi i ritmit të rritjes së kredisë u përqendrua në fund të vitit. Në përfundim, në fund të dhjetorit 2008, kredia zinte rreth 43% të totalit të aktiveve të sektorit bankar, duke u ngjitur në rreth 37% të PBB-së, sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë. Në fund të vitit 2008, kapitali aksioner i sektorit bankar zinte rreth 8.6% të totalit të aktiveve, krahasuar me rreth 7.6% në fund të vitit 2007. Rezultati financiar i sektorit bankar në fund të vitit 2008, ishte pozitiv për rreth 7.3 miliardë lekë, në rënie me rreth 27%, në krahasim me vitin 2007. Si rrjedhojë e ngadalësimit të rritjes së huasë, kredia me probleme shënoi një rritje të menjëhershme në tremujorin e fundit, duke arritur në fund të vitit në 6.4% të totalit të kredisë, nga 3.3% në fund të vitit 2007. Kredia në valutë vazhdoi të dominonte strukturën e huasë sipas monedhës, duke përbërë 71% të stokut të kredisë në fund të vitit 2008. Gjatë 9 muajve të parë të vitit, interesat e kredive në euro mbetën relativisht të ulëta, pavarësisht rritjes së normës ndërkombëtare të referencës (Euribor), për shkak të rritjes së agresivitetit të bankave. Vetëm gjatë muajve të fundit të vitit u vu re një orientim i bankave drejt kredisë në lekë dhe një shtrenjtim i kredisë në valutë, tendencë që vijoi dhe në muajt e parë të vitit 2009. Një dukuri pozitive për vitin 2008, krahas fillimit të funksionimit të zyrës së regjistrit të kredive, ishte rritja e kujdesit të bankave për sa i përket kredidhënies në tremujorin e fundit të vitit, si reflektim i krizës financiare globale. Rritja e ndërgjegjësimit të bankave, së bashku me orientimin e kredisë drejt monedhës vendase krijojnë premisat për një situatë më të qëndrueshme për sa i përket kredive me probleme në të ardhmen.

Raporti Vjetor 2008 1

Megjithatë, kthimi i krizës financiare globale në krizë reale ekonomike globale dhe sinjalet se vendi ynë nuk mund të qëndrojë i paprekur në këtë situatë kërkojnë një rritje të mëtejshme të vëmendjes së sistemit bankar për ruajtjen e cilësisë së portofolit të huasë.
Të dhënat për sektorin bankar
2005 Totali aktiveve (milion lek) Totali aktiveve ndaj PBB-së Totali huave ndaj PBB-së Kredia për ekonominë ndaj totalit të aktiveve (%) Totali huave (në milion Lek) lek MH (monedhë e huaj) Totali depozitave në milion lek lek (%) MH (monedhë e huaj) % Rezultati neto (në miliard lek) Raporti i kthimit nga aktivet (%) Raporti i kthimit mbi kapitalin (%) Norma e mjaftueshmërisë së kapitalit (%)
Burimi: Banka e Shqipërisë

2006 624,410.5 69.4 21.3 31.5 191,211 29% 71% 503,203.2 62.4 37.6 7.4 1.5 20.2 18.1

2007 742,543.2 75.6 29.3 39.1 287,555 27.70% 72.30% 602,653.4 58.3 41.7 10.2 1.57 20.74 17.08

2008 833,681.5 77.5 36.8 47.2 396,231.0 28.80% 71.20% 619,790.4 57.9 42.1 7.3 0.91 11.35 17.23

487,466.8 59.3 14.8 25 121,939 25.50% 74.50% 423,312.3 65.4 34.6 6.6 1.4 22.24 18.6

14

Raporti Vjetor 2008

3

Banka gjatë vitit 2008 

.1 Një vështrim mbi situatën financiare
Treguesit kryesor të ISBA
në milion LEK

2007 Të ardhurat nga interesi neto Të ardhura jo nga interesi neto 3,518 297 ,815 (2,2) 1,028 0.99% 18.83% 60% 105,360 39,664 93,413 6,232

2008 4,203 623 4,826 (2,21) 1,776 1.67% 28.49% 46% 107,126 44,645 90,399 9,028

Ndryshimi Ndryshimi në % 685 325 1,011 6 748 0.68% 9.66% 16% 1,765 4,981 -3,014 2,796 2% 13% -3% 45% 19% 109% 26% -% 7%

Totali i të ardhurave Shpenzimet operative Të ardhurat neto
Kthimi nga aktivet Kthimi nga kapitali Raporti i tëardhurave/ shpenzimeve Totali i aktiveve Totali i huave Depozitat e klientit Totali i kapitalit aksioner

16

Raporti Vjetor 2008 

.2 Analiza e Menaxhimit
Përmirësimi i rentabilitetit gjatë një viti të vështirë
Analiza e mëposhtme bazohet në rezultatet IFRS të vitit 2008 dhe 2007 sipas standardeve ndërkombëtare të raportimit financiar IFRS.

2008 krahasuar me 2007
• • • • • • • • • • • Marzhi neto nga interesi LEK 4,203 mln, rritur me 19% (2007:LEK 3,518 mln). Të ardhura neto nga komisionet LEK 605 mln, rritur me 18% (2007: 515 mln) Rezultatet e këmbimeve valutore* në shumën LEK 312 mln, rritur me 43% (2007: 218 mln) Marzhi operativ neto LEK 4,826 mln, rritur me 26% (2007:LEK 3,815 mln). Kosto operative LEK 2,231 mln, ulur me 3% (2007: LEK 2,293mln). Të ardhura operative neto LEK 2,594 mln, rritur me 71% (2007:LEK 1,521 mln). Fitimi neto pas tatimit LEK 1,776 mln, rritur me 73% (2007:LEK 1,027 mln). Raporti i të ardhurave/shpenzimeve 46%, ulur me 14% (2007: 60%). Huatë e klientëve (bruto) në fund të vitit 2008 kapën vlerën LEK 44,645 mln, një rritje me 13% krahasuar me vitin e kaluar (dhjetor 2007: LEK 39,664 mln) Depozitat e klientëve në fund të vitit 2008-të shënuan LEK 90,399 mln, një rënie prej 3% krahasuar me vitin e kaluar (dhjetor 2007: LEK 93,413 mln) Totali i kapitalit aksioner në fund të vitit 2008 shënoi LEK 9,028 mln, një rritje 45% krahasuar me vitin e kaluar (dhjetor 2007: LEK 6,232 mln)

(*) Impakti i rivlerësimit të kapitalit të paguar gjatë vitit 2007-të ishte i normalizuar në vlerën LEK 293.6 mln.

Viti 2008 ishte një vit mbresëlënës për ISBA. Në saj të rritjes së qëndrueshme të të ardhurave dhe kontrollit të shkëlqyer të shpenzimeve, fitimi i bankës shënoi një vlerë rekord prej LEK 1.77 miliard, LEK 0.7 miliard ose 73% më shumë se në vitin 2007. Raportet e Kthimit nga Aktivet 1.67% dhe Kthimi nga Kapitali 28.49 % ishte mbi nivelin Të ardhura Të ardhura neto nga interesi mesatar të nga interesi sektorit bankar 0.91% dhe Shpenzime nga interesi 11.35%.
3,397 3,563 Në krahasim me vitin e kaluar këto raporte janë përmirësuar ndjeshëm (2007: KA/ROA 0.99% dhe KK/ROE 18.83%). 6,915 7,766 3,518 4,203

Pavarësisht nga zgjerimi i rrjetit bankar dhe investimeve të mëdha të kryera gjatë vitit raporti 2008 2007 2008 2007 2008 i 2007 të ardhura-shpenzimeve u përmirësua nga 60% në vitin 2007 në 46% në vitin 2008.

Të ardhurat totale 3,815 4,826 2,293

Shpenzimet totale 2,231

2007

2008

2007

2008

Raporti Vjetor 2008 17
Të ardhura - shpenzime

2007

2008

2007

2008

Ky raport është një nga raportet më të ulta në treg duke parë që raporti mesatar i sektorit bankar është mbi 60%.

Të ardhura - shpenzime 60%

46%

2007

2008

Banka arriti të përmirësonte Spredin Global dhe Spredin për Klientët përkatësisht me 0.40% dhe 0.12% kryesisht si rezultat i përmirësimit të normave mesatare të fitimit nga kreditë dhe ndryshimit të strukturës së portofolit të letrave me vlerë në LEK drejt obligacioneve me interes më të lartë. Ky përmirësim si dhe balanca mesatar i të ardhurave nga interesi mbi aktivet ndikoi pozitivisht tek të ardhurat nga interesi. Gjatë vitit 2008, të ardhurat nga interesi u rritën me LEK 685 mln ose 19% krahasuar me vitin e kaluar.
Shumat në mln LEK,

Të ardhura nga interesi 6,915 7,766

Shpenzime nga interesi 3,397 3,563

Të ardhura neto nga interesi 3,518 4,203

2007

2008

2007

2008

2007

2008

Viti 2008 ishte viti i sfidave, i karakterizuar nga një konkurrencë e fortë. Pas analizës së kujdesshme të të gjithë faktorëve makroekonomik dhe orientimeve kryesore në sektorin bankar, Drejtimi i lartë i bankës vendosi të mbajë një qëndrim shumë të kujdesshëm lidhur me aktivitetin e dhënies së kredive.
Të ardhurat totale Shpenzimet totale 3,815 4,826 2,293 2,231 Sektori bankar (LEK,mln)
+36% 292,459 396,768

ISBA kreditë (LEK,mln)
+13% 39,664 44,645

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

Duke pasur parasysh përkeqësimin e kushteve ekonomike të cilat sollën përkeqësimin e cilësisë së portofolit të kredisë të sektorit bankar, banka ngadalësoi nivelin e kredidhënies. Rritja dramatike e raportit të kredive meTë ardhura - shpenzime probleme në sektorin bankar nga 3.3% në fund të Rezultatet nga KV Komisionet neto (LEK,mln) vitit 2007 në 6.6% në fund të vitit 2008 mbështeti vendimin për strategjinë e bankës.
218 312
60%

515 46%

605

18

2007 Raporti Vjetor 2008

2008

2007

2008 2007

2008

44,645 39,664 292,459

396,768

2007

2008

2007

2008

Viti 2008 ishte një vit i rëndësishëm për fitimet e gjeneruara nga aktiviteti i këmbimeve valutore (KV) i ciliISBApërmirësua me LEK 94 mln ose 43% Sektori bankar kryesisht nga rritja e u kreditë (LEK,mln) gjatë 2008 (LEK,mln) volumit të tyre.
+13% 44,645 292,459 +36% 396,768 39,664 Rezultatet

nga KV
312 2008

Komisionet neto (LEK,mln)
515 2007 605 2008

2007 218

2007ISBA kreditë (LEK,mln) 2008

2007 2008 Sektori bankar (LEK,mln)

+13% +36% 396,768 Rezultatet nga KV 44,645 Komisionet neto (LEK,mln) (*) Impakti i rivlersimit të kapitalit të paguar gjatë vitit 2007-të ishte inormalizuar në vlerën LEK 293.6 mln. 292,459 605 39,664 312 515

Pavarësisht nga 218 ngadalësimi i aktivitetit të kredidhënies, të ardhurat nga komisionet, neto, u Nr. i degëve Nr. i personelit rritën me 18% në 2008 në krahasim me vitin 2007. Ky përmirësim ishte rezultat i të ardhurave 2007 2008 2007 2008 511 më të mëdha nga volumi i biznesit, numri i klientëve dhe 501 ardhurave më të mëdha të të 37 34 gjeneruara nga biznesi i kartave.
2007 2008 2007 2008

Me gjithë rritjen e numrit të degëve nga 34 në fund të vitit 2007 në 37 në fund të vitit 2008 dhe volumit në rritje të biznesit, numri i personelit të bankës u rrit me 6 punonjës në vitin 2007 2007 2008 duke shënuar 511 punonjës 2008 në 2008 Rezultatet nga KV fund të vitit 2008 (dhjetor 2007:501). (LEK,mln) Komisionet neto
218 34
985

Nr. i degëve 312
37
Shpenz. administrative

515 Nr. 501

605 i personelit 511
Shpenz. nga amortizimi

Shpenz. për personelin
906 2007

2008 2008

1, 018

968

2007 2007

291

2008

356

2007
2007 2008

2007

2008

2007

2008 2008

Nr. i dhe procesin e ndryshimit të identitetit vizual i cili përfundoi në Nr. i personelit Banka gjithashtu realizoidegëve 511 501 shtator 2008. Ndërkohë, kostot e tjera mbas bashkimit të bankave u aplikuan në fillim të vitit 37 34 Shpenz. nga amortizimi Shpenz. për personelin Shpenz. administrative 2008. 356 1, 018
985 906 968 291

Pavarësisht nga sa me sipër, kostot administrative gjatë vitit 2008 u zvogëluan me 5% në krahasim2007 të njëjtën periudhë në vitin 2007. 2008 me 2008 2007 2007 2008
2007 2008

Kjo rënie u reflektua tek shpenzimet e personelit dhe shpenzimet administrative duke qënë se banka përfitoi nga sinergjitë e bashkimit të BIA-s me BASH-in.

2007

2008

Shpenz. për personelin
985 906

Shpenz. administrative
1, 018 968

Shpenz. nga amortizimi
291 356

2007

2008

2007

2008

2007

2008

Si rezultat i investimeve në aktive fikse për zgjerimin e rrjetit, blerjes së ambienteve te Zyrat Qendrore dhe investimeve të tjera në Teknologjinë e Informacionit, shpenzimet e zhvlerësimit dhe amortizimit në vitin 2008 u rritën me 22% krahasuar me 2007.

Raporti Vjetor 2008 1 

. Rebranding – ndryshimi i identitetit vizual
Në 13 tetor, Banka Amerikane e Shqipërisë ndryshoi emrin dhe identitetin e saj vizual në Intesa Sanpaolo Bank Albania. Vendimi për ndryshimin e emrit ishte pjesë e një strategjie për të gjithë grupin Intesa Sanpaolo me qëllim adoptimin e një identiteti të përbashkët vizual që do të forcojë më tej imazhin dhe identitetin e grupit në të gjithë botën. Grupi është i pranishëm në mbi 40 vende të ndryshme, si dhe me banka ndërkombëtare në 13 vende të caktuara. Përsa i përket bankës tonë, procesi i ‘rebranding’ nënkuptonte adoptimin e një emri dhe identiteti të ri vizual mbështetur mbi elementë të përbashkët që reflektohen në logon e bankës. Logoja e re përbëhet nga dy elementë kryesorë: simboli dhe emri. Emblema (e cila mund të përdoret edhe veçmas), është një piktogram shumëngjyrësh me imazhin e një akuedoti (kanali ujisjellës) romak. Ky simbol – si pjesë e logos aktuale të Intesa Sanpaolo – është tashmë pjesë e logove të të gjitha bankave të grupit. Përveç stabilitetit dhe përparimit teknologjik, ky simbol gjithashtu simbolizon jetën, bollëkun dhe unitetin e kulturave. Gjithashtu, përfaqëson përkushtimin, përgjegjshmërinë sociale, dhe praninë ndërkombëtare të grupit Intesa Sanpaolo. Gërma dhe ngjyrat që përdoren në emrin “Intesa Sanpaolo Bank Albania” vijnë nga logoja origjinale e bankës së bazuar në Torino – Sanpaolo IMI. Gërma e pjerrët “Trajane” është e frymëzuar nga gërmat e lashta romake që skaliteshin në kolonat Trajane në Forumin Romak. Është një gërmë klasike që përçon një ndjenjë sigurie dhe qëndrueshmërie. Një nga elementët e procesit të ndryshimit të emrit dhe logos për të gjitha bankat e grupit Intesa Sanpaolo ishte edhe adoptimi i sloganit ndërkombëtar “Thinking Ahead with You”, i cili aplikohet universalisht në të gjithë grupin, por që është përkthyer më pas në çdo gjuhë duke marrë parasysh nuancat gjuhësore dhe karakteristikat e veçanta të çdo vendi. Përkthimi në shqip i sloganit shpreh faktin që meqënëse ne vazhdojmë të modernizohemi, një nga synimet tona do të mbetet gjithnjë që: ti mendojmë gjërat së bashku me klientët tanë dhe t’u ofrojmë zgjidhje financiare që i përshtaten më së miri nevojave të tyre. 

.4 Përgjegjësia Sociale e Korporatës
Intesa Sanpaolo Bank Albania i bashkohet përpjekjeve të Grupit Intesa Sanpaolo në dhënien e kontributit për mbrojtjen e mjedisit, shëndetit, punës, të ardhmes, mirëqenies të të gjithë komunitetit si dhe mbrojtjen e sistemit të marrëdhënieve sociale. Në këtë kuadër Intesa Sanpaolo Bank Albania promovon dhe zbaton politikat e përgjegjësisë sociale të korporatës si dhe praktika sociale për punonjësit e vet, klientët, furnitorët, aksionerët dhe mjedisin. Në përmbushjen e këtij misioni banka udhëhiqet nga Kodi i Etikës, i cili është një instrument qeverisje dhe pjesë e një vizioni më të gjerë të përgjegjësisë sociale dhe ambientale të bankës, dhe i kushton gjithashtu rëndësi e prioritet të veçantë marrëdhënies me aksionerët. Nga dialogu konstruktiv me ta lind procesi i cili aktivizon ciklin e përmirësimit të vazhdueshëm nëpërmjet dëgjimit të kërkesave dhe balancimit të tyre sipas strategjisë së Kompanisë.

20

Raporti Vjetor 2008

Për punonjësit tanë
Intesa Sanpaolo Bank Albania beson se respektimi i personalitetit dhe dinjitetit të secilit punonjës është thelbësor për zhvillimin e një ambienti pune të bazuar në besimin reciprok dhe besnikërinë dhe që pasurohet nga kontributi i secilit individ. Për më tepër, një përqëndrim i qartë drejt komunikimit të brendshëm nëpërmjet kanaleve të ndryshme ka ndihmuar në krijimin e një ambient ku punonjësit tanë janë të informuar mbi zhvillimet brenda dhe jashtë banke. Pjesëmarrja e drejtoreve të divizioneve të bankës në mbledhje të ndryshme të organizuara nga Grupi ka ndihmuar bankën të ndajë dhe të mësojë nga praktikat më të mira të bankave që janë pjesë e Grupit. Ndërkohë, mbështetja dhe përkushtimi në rritje për pjesëmarrjen e punonjësve të bankës në aktivitete sportive dhe aktivitetet të tjera të përbashkëta është përkrahur mjaft nga banka për të përmirësuar mirëqenien dhe frymën e ekipit ndërmjet punonjësve të vet. Gjatë vitit, ekipi i futbollit me sponsorizimin e bankës, arriti të marrë pjesë në katër kampionate të ndryshme, dy prej të cilave u zhvilluan jashtë vendit, në Poreç – Kroaci dhe Alassio – Itali. Një zhvillim tjetër i rëndësishëm ishte edhe krijimi i ekipit të volejbollit për femra. Një nga ngjarjet kryesore sportive, e cila u organizua për herë të parë në Shqipëri, Kampi Sportiv për të rinjtë - Milan Junior Camp, u zhvillua nga data 30 qershor deri në 4 korrik. Banka ishte një nga sponsorët e këtij evenimenti në të cilin morën pjesë 400 fëmijë të moshave 8 -16 vjeç. Banka u kujdes që t’u jepej mundësia të merrnin pjesë në këtë aktivitet dhe një numri të konsiderueshëm të fëmijëve të personelit të bankës, që të trajnoheshim sipas metodave të stafit zyrtar teknik të A.C. Milan-it. Një tjetër ngjarje e rëndësishme në kuadrin e pushimeve verore ishte mundësia që i’u dha fëmijëve të personelit për të kaluar dy javë në fshatin Follonica në Itali, ku patën mundësi të kalonin pushime me shumë fëmijë Italianë dhe fëmijë nga vende të tjera të rajonit. Drejtimi dhe punonjësit e bankës u përfshinë në një dialog mjaft intensiv për procesin e ndryshimit të emrit. Punonjësit u informuan në lidhje me procesin dhe u ftuan të merrnin pjesë në mënyrë aktive për realizimin me sukses të ndryshimit të identitetit vizual të bankës. Komunikimi për ndryshimin u bë nga drejtimi nëpërmjet një deklarate zyrtare të DPE drejtuar të gjithë punonjësve, më pas u vijua me konventën për të ndarë vlerat e Grupit, vizionin dhe identitetin i ri vizual.

Për klientët tanë
Banka beson se klientët duhet të jenë gjithmonë në qendër të vëmendjes dhe vetëm nëpërmjet një komunikimi të vazhdueshëm ajo mund të kuptojë realisht pritjet e tyre të vërteta dhe të ruajë marrëdhënie të shkëlqyera. Për këtë qëllim Banka vazhdimisht implementon sisteme dhe instrumente të ndryshme. Një nga instrumentet më të fundit ishte zbatimi i programit “Ju dëgjojmë 100%”, i cili ka për qëllim krijimin e një platforme komunikimi për shqetësimet dhe sugjerimet e klientëve. Ky program konsiston në mbledhjen dhe analizën e komunikimit me klientët nëpërmjet mënyrave të ndryshme të cilat ndër të tjerash përfshijnë materiale të printuara, forma elektronike të cilat plotësohen nga klientët dhe më pas i dërgohen Drejtorit për Marrëdhëniet me Klientët për t’u ndjekur dhe analizuar.

Raporti Vjetor 2008 21

Banka beson se jetëgjatësia e marrëdhënieve bazuar në besim kërkon një komunikim i cili i lejon klientët të kuptojnë karakteristikat dhe vlerat e të gjitha produkteve dhe shërbimeve që u ofrohen atyre dhe/ose ata blejnë. Për këtë arsye, Banka gjithmonë kërkon të thjeshtëzojë produktin, të hartojë kontrata të cilat kuptohen lehtë dhe të zvogëlojë mundësinë e keqkuptimit dhe paqartësitë duke ofruar informacion të plotë dhe të qartë. Në këtë aspekt banka ka komunikuar mjaft qartë dhe i ka informuar klientët rregullisht në lidhje me produktet dhe shërbimet bankare nëpërmjet të gjitha kanaleve të komunikimit.

Për furnitorët tanë
Banka beson se sjellja e cila bazohet në dëgjimin dhe ndarjen e ideve me furnitorët ndikon në përmirësimin e vazhdueshëm të këtyre marrëdhënieve duke i forcuar ato dhe duke krijuar vlera reciproke. Banka beson se qëndrimi transparent dhe i qartë kontribuon në krijimin e marrëdhënieve afat-gjata me furnitorët dhe integriteti është ambienti kryesor për këto marrëdhënie. Një kompani e madhe duhet të jetë e aftë të administrojë me përgjegjësi pozicionin kontraktual, për këtë arsye ajo përpiqet të garantojë mundësi të barabarta në përzgjedhjen e furnitorëve dhe partnerëve tregtar, duke marrë në konsideratë pajtueshmërinë e tyre dhe kapacitetin për përmasat dhe nevojat e kompanisë tonë.

Për aksionerët tanë
Banka vepron në mënyrë të tille që vlera e të gjithë kapitalit të aksionerëve që investohet në Intesa Sanpaolo Bank Albania të mbrohet dhe të shumëfishohet në mënyrë të qëndrueshme, pa diskriminim apo preferencë. Të gjitha komunikimet financiare të Intesa Sanpaolo Bank Albania, si dhe komunikimet me Autoritetet Mbikëqyrëse dhe të Kontrollit, vendas dhe ndërkombëtar, bazohen në informacionin transparent, të plotë dhe në çdo kohë, si dhe në respektimin e ligjit dhe kodeve disiplinore të miratuara. Për të garantuar shpërndarjen e informacionit janë përdorur disa mënyra komunikimi përfshi faqen e internetit ku publikohen pasqyrat financiare, raportet vjetore, njoftimet për shtyp si dhe prezantimi në treg i rezultateve dhe të dhënave kryesore të korporatës.

Për mjedisin tonë
Mbrojtja e mjedisit është një nga aspektet kryesore të angazhimit të bankës për të përmbushur përgjegjësitë e saj sociale. Ne përkrahim idenë se një grup si Intesa Sanpaolo ka një ndikim të madh për ruajtjen e mjedisit, veçanërisht në kontekstin social dhe ambiental në të cilin kryen operacionet tona afat-shkurtra dhe afat-gjata. Në këtë këndvështrim ne garantojmë përputhshmëri të plotë dhe të qëndrueshme me dispozitat ligjore për ambientin. Gjatë vitit 2008, u bënë përpjekje për përmirësimin e sistemit të prokurimeve me përfshirjen e parimeve të Përgjegjësise Sociale të Korporatës. Parametrat për kursimin e energjisë si dhe parimet ambientale janë aplikuar vazhdimisht në hapjen e degëve të reja. Ne vazhdimisht kërkojmë zgjidhje të reja dhe efikase për mjedisin edhe nëpërmjet shërbimeve dhe produkteve që u ofrojmë klientëve tanë dhe zgjidhjeve për furnitorët. Ne jemi angazhuar të përhapim praktikat më të mira për përgjegjësinë ambientale nëpërmjet

22

Raporti Vjetor 2008

zbatimit të parimeve ndërkombëtare si Deklarata UNEP, Marrëveshja Globale e Kombeve të Bashkuara dhe praktikat më të mira të bankave të Grupit. Ne vazhduam bashkëpunimin tonë me Iniciativën e Marrëveshjes Globale në Shqipëri duke marrë pjesë në të gjitha ngjarjet që u organizuan në vend dhe kemi shkëmbyer proceset më të mira në Shqipëri. Në këtë kuadër kemi promovuar 10 parime të Marrëveshjes Globale duke i publikuar në të gjithë rrjetin, në ambientet për publikun.

Raporti Vjetor 2008 2

4

Raporti i pavarur i auditorëve dhe pasqyrat e konsoliduara financiare

INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA SH.A. (Ish Banka Amerikane e Shqipërisë Sh.a.) Pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri më 31 Dhjetor 2008 (me raportin e auditorëve të pavarur)

Raporti Vjetor 2008 25

Përmbajtja:
Raporti i auditorëve të pavarur Bilanci i konsoliduar kontabël Pasqyra e konsoliduar e të ardhurave Pasqyra e konsoliduar e ndryshimeve në kapital Pasqyra e konsoliduar e fluksit të mjeteve monetare Shënime shoqëruese mbi Pasqyrat Financiare 1. 2. . 4. 5. 6. 7. 8. . 10. 11. 12. 1. 14. 15. 16. 17. 18. 1. 20. 21. 22. 2. 24. 25. 26. 27. 28. 2. 0. 1. 2. . 4. 5. 6. Subjekti Raportues Bazat e përgatitjes Përmbledhje e politikave kontabël Menaxhimi i riskut financiar Përdorimi i çmuarjeve dhe gjykimeve Veprimtaritë e Bankës në degët e Shqipërisë dhe Greqisë Aktivet dhe detyrimet financiare Mjete monetare dhe të ngjashme Hua dhe paradhënie bankave Letra me vlerë të vendosjes Letra me vlerë të investimit Hua dhe paradhënie klientëve Ndërtesa dhe pajisje Mjete të qëndrueshme të patrupëzuara Mjete të tjera Detyrime ndaj bankave Detyrime ndaj klientëve Borxhi i varur Tatimi i shtyrë Detyrime të tjera Kapitali aksioner dhe primet Rezerva ligjore dhe rregullative Diferenca të tjera rivlerësimi Të ardhura nga interesi, neto Të ardhura nga komisioni, neto Të ardhura bankare nga tregtueshmëria, neto Të ardhura / (shpenzime) të tjera operative, neto Shpenzime personeli Shpenzime të tjera Shpenzime tatimi mbi fitimin Angazhime dhe të drejta / detyrime rastësore Palët e lidhura Angazhime qeraje dhe shpenzime qiraje operacionale Shpjegim lidhur me kalimin në raportimin sipas SNRF Ngjarje pas datës së bilancit 28 2 0-1 2- 

4 5 6-56 57-76 77 78-81 82-8 85 85 86 86 87 88-8 0 1 2- 4 4 5 6 6-7 8 8 8   100 100 100 101-102 10 10-104 104 105-110 110

Informacioni krahasues dhe bashkimi me përthithje më Bankën Italo-Albanese 84

26

Raporti Vjetor 2008

RAPORTI I AUDITOREVE TË PAVARUR PËR AKSIONERËT E BANKËS INTESA SANPAOLO ALBANIA SH.A.
Në kemi audituar pasqyrat financiare bashkëlidhur të Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a. (“Banka”), të cilat përmbajnë bilancin kontabël me datë 31 Dhjetor 2008, dhe pasqyrën e të ardhurave, pasqyrën e ndryshimeve të kapitalit, dhe pasqyrën e fluksit të parasë për ushtrimin e mbyllur në këtë datë, dhe një përmbledhje të politikave të rëndësishme kontabël si dhe shënime të tjera sqaruese.

Përgjegjësia e Drejtimit për Pasqyrat Financiare
Drejtimi është përgjegjës për përgatitjen dhe paraqitjen e sinqertë të këtyre pasqyrave financiare në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF). Kjo përgjegjësi përfshin: hartimin, zbatimin dhe ruajtjen e kontrollit të brendshëm, i cili është i rëndësishëm për përgatitjen dhe paraqitjen e sinqertë të pasqyrave financiare pa anomali materiale, që mund të jenë pasojë e mashtrimit apo e gabimeve; përzgjedhjen dhe aplikimin e politikave kontabël të duhura; dhe bërjen e vlerësimeve kontabël të cilat janë të arsyeshme për rrethanat.

Përgjegjësia e Auditorëve
Përgjegjësia jonë është që, duke u bazuar në auditimin tonë, të shprehim një opinion mbi këto pasqyra financiare. Në e kryem auditimin tonë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit. Këto Standarde kërkojnë që ne tu përmbahemi kërkesave etike të përshtatshme, dhe të planifikojmë dhe të kryejmë auditimin për të fituar siguri të arsyeshme që pasqyrat financiare nuk përmbajnë anomali materiale. Auditimi përfshin kryerjen e procedurave për të siguruar evidence që mbështet tepricat dhe informacionet e dhëna në pasqyrat financiare. Procedurat e përzgjedhura janë në varësi të gjykimit tonë, përfshirë këtu vlerësimin e rreziqeve të anomalive materiale në pasqyrat financiare, prej mashtrimit apo gabimit. Në kryerjen e këtyre vlerësimeve të rrezikut, në shqyrtojmë kontrollin e brendshëm, i cili është i rëndësishëm për përgatitjen dhe paraqitjen e sinqertë të pasqyrave financiare, me qëllim hartimin e procedurave të auditimit që janë të përshtatshme për rrethanat, por që nuk kanë për qëllim shprehjen e një opinioni për efektivitetin e kontrollit të brendshëm të entitetit. Auditimi përfshin gjithashtu, vlerësimin e përshtatshmërisë së parimeve kontabël të përdorura dhe të çmuarjeve të rëndësishme të bëra nga Drejtimi, si edhe vlerësimin e paraqitjes së përgjithshme të pasqyrave financiare. Në besojmë së evidenca e auditimit jep një bazë të mjaftueshme dhe të përshtatshme për opinionin tonë.

Opinioni
Sipas opinionit tonë, pasqyrat financiare japin një pamje të vërtetë dhe të drejtë për gjendjen financiare të Intesa Sanpaolo Bank Albania më datë 31 Dhjetor 2008, dhe për ecurinë financiare të saj, dhe flukset e parasë për ushtrimin e mbyllur, në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF). Ernst & Young Ekspertë Kontabël të Autorizuar Shkup, Dega Tiranë 6 Prill 2009

Raporti Vjetor 2008 27

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Bilanci i konsoliduar kontabël me 31 Dhjetor 2008 (në ‘000 Lek)

Shënime

2008

2007

AKTIVET
Mjete monetare dhe të ngjashme Hua dhe paradhënie bankave Letra me vlerë të vendosjes Letra me vlerë të investimit Hua dhe paradhënie klientëve Ndërtesa dhe pajisje Mjete të qëndrueshme të patrupëzuara Të drejta tatimore të shtyra Të drejta tatimore korrente Mjete të tjera Aktive gjithsej 9 10 11 12 13 14 15 20 31 16 4,497,583 8,215,701 1,963,807 46,065,994 43,415,104 2,027,981 195,921 39,394 150,866 553,262 107,125,61 4,847,434 5,818,189 2,594,401 32,408,727 30,571,406 924,056 116,263 39,343 577,103 77,86,22

DETYRIMET
Detyrime ndaj bankave Detyrime ndaj klientëve Llogari rrjedhëse Depozita me afat Borxhi i varur Detyrime tatimore korrente Detyrime tatimore të shtyra Detyrime të tjera Detyrime gjithsej 19 31 20 21 17 18 6,489,442 90,399,380 24,216,368 66,183,012 481,811 249,000 14,889 462,897 8,07,41 4,079,996 68,815,984 13,931,373 54,884,611 428,791 43,965 20,303 201,603 7,50,642

KAPITALI AKSIONER
Kapitali i nënshkruar i paguar Primet e aksioneve Rezerva ligjore dhe rregullative Rezerva për letrat me vlerë të vendosjes Diferenca e rivlerësimit nga kurset e këmbimit Diferenca të tjera rivlerësimi Fitimi i pashpërndarë 24 22 22 23 5,562,518 1,383,880 1,258,387 (1,285,725) 6,389 714,555 1,388,190 ,028,14 107,125,61 3,001,851 617,281 (490,502) 28,416 416,889 732,345 4,06,280 77,86,22

Totali i Kapitalit Aksioner Totali i Detyrimeve dhe Kapitalit Aksioner

Shënimet nga faqja 33 deri në 110 janë pjesë integrale e pasqyrave financiare të konsoliduara.

____________________________ Stefano Farabbi Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv

_________________________ Adela Xhemali Drejtore e Kontrollit Financiar

28

Raporti Vjetor 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Pasqyra e konsoliduar e të ardhurave deri me 31 Dhjetor 2008 (ne ‘000 Lek)

Shënime Të ardhura nga interesi Shpenzime interesi

2008 7,765,638 (3,562,523)

2007 5,429,510 (2,733,615) 2,65,85 510,574 (114,863) 5,711 39,962 29,172

Të ardhura nga interesi, neto
Të ardhura nga komisionet Shpenzime për komisionet

25

4,20,115 744,030 (139,136)

Të ardhura nga komisionet, neto
Të ardhura bankare nga tregtueshmëria, neto Të ardhura / (shpenzime) të tjera operacionale, neto

26 27 28

604,84 312,055 15,926

Të ardhura operative
Humbje nga zhvleresimi i mjeteve financiare, neto Shpenzime personeli Shpenzime qeraje operacionale Zhvleresimi dhe amortizimi Amortizimi i përmirësimeve te ambienteve me qira Shpenzime të tjera Totali i shpenzimeve 13 29 34 14,15 16 30

5,15,0 (437,232) (924,238) (211,678) (356,103) (154,034) (907,831) (2,1,116) 2,144,874 31 (369,096) 1,775,778 

,160,740 (55,511) (704,626) (240,462) (233,211) (44,655) (612,696) (1,81,161) 1,26,57 (369,114) 00,465

Fitimi neto para tatimit
Tatimi mbi fitimin

Fitimi për periudhen

Shënimet nga faqja 33 deri në 110 janë pjesë integrale e pasqyrave financiare të konsoliduara.

____________________________ Stefano Farabbi Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv

_________________________ Adela Xhemali Drejtore e Kontrollit Financiar

Raporti Vjetor 2008 2

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Primet e aksioneve Rezervat Rezervat e vlerësimit Fitimi i vitit Totali

Pasqyra e konsoliduar e ndryshimeve ne kapital deri me 1 Dhjetor 2008 ( ne ‘000 Lek)

Kapitali i paguar

Fitimi i pashpërndarë (236,754) 236,754 68,64 80,527 (51,787) 15,26 -

Rezerva statutore, të përgjithshme dhe ligjore Diferenca të tjera rivlerësimi

Rezerva për letrat me vlerë të vendosjes

Rezervë e rivlerësimit nga kurset e këmbimit

Gjendja me 1 Janar 2007
- 

,418,740

3,531,383

Kalimi i fitimit të mbartur

Ndryshimi në vlerën e investimit në letra me vlerë të vendosjes, neto (138,715) (168,120) 617,281 (40,502) 28,416 13,147

(138,715)

Diferenca valutore e rivlerësimit

416,889 416,88 900,465 00,465

13,147

Rivlerësimi në vite i kapitalit -

(416,889)

Fitimi i vitit

900,465 4,06,280

Gjendja me 31 Dhjetor 2007 

,001,851 

0

Raporti Vjetor 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Primet e aksioneve Fitimi i mbartur Diferenca të tjera rivlerësimi Rezerva statutore, të përgjithshme dhe ligjore 617,281 614,140 1,21,421 26,966 (40,502) 28,416 (40,502) 28,416 416,88 297,666 714,555 1,830,130 (833,559) Rezerva Rezervë e për letrat rivlerësimit me vlerë të nga kurset e vendosjes këmbimit Rezervat Rezervat e vlerësimit Fitimi i vitit Totali

Pasqyra e konsoliduar e ndryshimeve ne kapital deri me 1 Dhjetor 2008 ( ne ‘000 Lek)

Kapitali i paguar

(168,120) (48,605) 1,383,880 00,465 6,210,425 (315,485) 00,465 4,06,280 1,904,145

Gjendja me 31 Dhjetor 2007 

,001,851

Efekti i bashkimit

1,307,824

Gjendja pas bashkimit me 1 Janar 2008

4,0,675

Zmadhimi i kapitalit aksioner

446,250

Kalimi i fitimit te mbartur 1,8,880 (1,288,05) 1,258,87 29,111 (1,285,725) (795,223) (22,027) 6,8 -

806,593

Ndryshimi ne vleren e tregut ne letra me vlere te vendosjes, neto,

(795,223) 714,555 1,775,778 2,676,24 7,084 1,775,778 ,028,14

Diferenca valutore e rivleresimit

Fitimi i vitit

Gjendja me 31 Dhjetor 2008

5,562,518

Shenimet nga faqa 8 deri ne 81 jane pjese integrale e pasqyrave financiare te konsoliduara.

_________________________ Stefano Farabbi Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv

_________________________ Adela Xhemali Drejtore e Kontrollit Financiar 

1

Raporti Vjetor 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Pasqyra e konsoliduar e fluksit të mjeteve monetare deri me 31 Dhjetor 2008 (në ‘000 Lek)

2008 Fluksi i parasë nga/(në) aktivitetet operative
Fitimi neto Zërat që rakordojnë fitimin para tatimit me mjetet monetare neto të përdorura në aktivitetet operacionale Zhvlerësimi i ndërtesave dhe pajisjeve Amortizimi i mjeteve të qëndrueshme të patrupëzuara Zhvlerësimi i përmirësimeve të ambienteve me qira Shitja e mjeteve të qëndrueshme të patrupëzuara Shitja e ndërtesave dhe pajisjeve Amortizimi i investimeve në letra me vlerë të mbajtura deri në maturim- bono thesari Amortizimi i investimeve në letra me vlerë të mbajtura deri në maturim- të ndryshme nga bono thesari Amortizimi i letrave me vlerë të vendosjes Humbje nga mjetet financiare Pakësimi (rritje) në interesin për t’u arkëtuar Rritje(pakësim) në interesin për t’u paguar Diferenca nga ndryshimi i kursit të këmbimit 253,801 68,729 154,034 21,564 (336,522) (436,199) (9,342) 437,232 (7,319) 313,198 (38,947) 1,775,778

2007 

00,465

125,366 55,906 44,655 127 2,126 57,228 (1,054) (7,799) 55,511 (51,314) 353,612 15,856

Ndryshime në aktive dhe detyrime operative
Ndryshimi në tregtimin e letrave me vlerë të vendosjes Ndryshime në hua dhe paradhënie bankave Ndryshime në hua dhe paradhënie klientëve Ndryshime në aktive të tjera Ndryshime në aktive tatimore të shtyra Ndryshime në detyrime ndaj bankave Ndryshime në detyrime ndaj klientëve Ndryshime në detyrime të tjera Ndryshime në detyrime tatimore të shtyra Ndryshime në tatime korente Fluksi neto i parasë nga aktivitetet operative 4,282,335 (4,990,733) (24,727) (976) 2,212,009 (3,297,301) (40,014) (6,339) 54,168 (1,1,4) 2,784,662 11,248,269 (5,578,918) 10,661 94,573 (15,789,707) 13,050,531 39,574 4,305 (270,237) 6,24,

Fluksi i parasë nga aktivitetet investuese
Shitja (blerja) e mjeteve të qëndrueshme të patrupëzuara Shitja (blerja) e ndërtesave dhe pajisjeve Shitja e letra me vlerë për tu shitur Shitja e letra me vlerë të mbajtura deri në maturim (141,257) (841,262) (155,286) (4,594,584) (5,72,8) (48,008) (399,426) (199,518) (4,122,682) (4,76,64)

Fluksi neto i parasë nga aktivitetet investuese 

2

Raporti Vjetor 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Pasqyra e konsoliduar e fluksit të mjeteve monetare deri me 31 Dhjetor 2008 (në ‘000 Lek)

2008

2007

Rrjedhja neto e parasë nga aktivitetet investuese
Zmadhimi (zvogëlimi) i borxhit të varur Emetim i kapitalit aksioner (417,310) 1,830,130 1,412,820 (,5,140) 4,847,434 3,585,289 4,497,583 4,847,434 (58,14) 2,16,450 2,530,984 (58,314)

Fluksi neto i parasë nga aktivitetet e financimit Ndryshimi i mjeteve monetare gjatë periudhës
Mjete monetare e të ngjashme në fillim të periudhës Efekti i bashkimit (shënimi 8)

Mjete monetare e të ngjashme në fund të periudhës Fluksi i parasë nga interesat:
Interesa të paguara Interesa të arkëtuara

3,249,325 7,758,319

2,380,003 5,378,196

Gjatë vitit 2008 Banka pagoi si Tatim Fitimi, për vitin aktual si dhe për vitet e mëparshme, një shumë totale prej Lek 294,519 mijë (2007: Lek 248,000 mijë). Shënimet nga faqa 37 deri ne 113 jane pjese integrale e pasqyrave financiare te konsoliduara. Këto pasqyra financiare janë miratuar nga Këshilli Drejtues i Bankës në 6 Prill 2009. Pas nxjerrjes së tyre, çdo ndryshim është kompetencë e Aksionerëve të Bankës. Pasqyrat financiare janë firmosur nue emër të Bankës nga:

_________________________ Stefano Farabbi Drejtor i Përgjithshuem Ekzekutiv

_________________________ Adela Xhemali Drejtore e Kontrollit Financiar

Raporti Vjetor 2008 

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe)

1. Subjekti raportues
Intesa Sanpaolo Bank Albania, (më poshtë referuar “Banka”), është themeluar në Maj të vitit 1998 me zyrat e saj qendrore në Tiranë, në adresën Rr. Ismail Qemali, nr. 27. Banka u autorizua që të ushtronte aktivitet bankar në Shqipëri në përputhje me Ligjin nr. 8365, “Për Sistemin Bankar në Shqipëri”, që daton në 2 Korrik 1998, i cili u zëvendësua nga Ligji nr. 9662 “Për Bankat në Shqipëri”, datë 18 Dhjetor 2006, i cili hyri në fuqi në Qershor 2007. Banka e filloi aktivitetin e vet me 24 Shtator 1998. Me 20-21 Dhjetor 2006, Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndërmarrjeve (më poshtë referuar “FSHAN”) në cilësinë e tij si aksioneri i vetëm i Bankës, firmosi një marrëveshje për Shitblerjen e Aksioneve (më poshtë referuar “Marrëveshja e Blerjes”) me SANPAOLO IMI s.p.a (“Blerësi”), një kompani e themeluar në përputhje me Ligjet e Republikës Italiane, me synimin e shitjes të 12,000,000 aksioneve të Bankës me një vlerë nominale prej 2.2266 USD që përbënte rreth 80% të vlerës totale të kapitalit të Bankës, kundrejt një çmimi prej 125,520 mijë USD (“Çmimi i Blerjes”). Me 1 Janar 2007, SANPAOLO IMI s.p.a dhe Banca Intesa S.p.a krijuan Intesa Sanpaolo S.p.a nëpërmjet bashkimit të të dy bankave. Në 29 Qershor 2007, Data e Mbylljes e përcaktuar në Marrëveshjen e Blerjes, pas plotësimit të të gjitha kushteve, përfaqësuesit e FSHAN dhe të Intesa Sanpaolo s.p.a nënshkruan transferimin e aksioneve. Banka dhe Banka Italo Albanese Sh.a. (e njohur si Banka Italo Shqiptare ose BIA) u bashkuan nëpërmjet përthithjes së aktiveve dhe pasiveve të BIA në aktivitetet e Intesa Sanpaolo Bank Albania. Përpara bashkimit aksionerët e Intesa Sanpaolo Bank Albania ishin Intesa Sanpaolo S.p.a dhe FSHAN duke zotëruar përkatësisht 80% dhe 20% të kapitalit aksioner. Aksionerët e BIA ishin Intesa Sanpaolo S.p.a, Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (më poshtë referuar BERZH) dhe Societa Italiana për le Imprese all’ Estero S.p.A (më poshtë referuar “SIMEST”) duke zotëruar përkatësisht 76.129%, 20% dhe 3.871% të kapitalit aksioner të BIA. Raporti i këmbimit të aksioneve u vendos nëpërmjet metodologjisë së përcaktimit të vlerës kontabël (përcaktimi i vlerës së aktiveve, neto). Raporti i këmbimit të aksioneve u përcaktua në bazë të numrit të aksioneve të secilit aksioner nisur nga vlerësimi i pozicionit financiar të secilës Bankë më 30 Qershor 2007 si një përqindje e kombinimit të vlerësimit të të dyja bankave në të njëjtën datë, pavarësisht nga numri i aksioneve që do të regjistroheshin. Aksionerët e Bankës dhe BIA miratuan termat dhe kushtet e bashkimit sikundër ishin parashikuar në Planin e Bashkimit dhe në Marrëveshjen për Bashkimin e Bankave, datë 6 Nëntor 2007, si dhe në shtojcën e saj, datë 4 Dhjetor 2007. Si rrjedhojë e bashkimit të Bankave si dhe e zgjerimit të mëtejshëm të aktiviteteve bankare, numri i degëve dhe agjencive të rrjetit bankar arriti në 37, të shtrira në qytete të ndryshme të Shqipërisë: Tiranë, Durrës, Vlorë, Elbasan, Fier, Gjirokastër, Korçë, Lushnjë, etj, si dhe në Greqi me katër degë në Athinë, Selanik, Peristeri dhe Pire. (në 2007: Banka kishte 27 degë, ish BIA 7 degë). Në 31 Dhjetor 2008 Banka numëronte 511 punonjës (në 2007: 400). Rritja e numrit të punonjësve ishte kryesisht rezultat i bashkimit me BIA-n, e cila në 31 Dhjetor 2007 numëronte 101 punonjës. Pas marrjes së miratimit përfundimtar të Bankës së Shqipërisë, datë 13 Tetor 2008, emri i Bankës u ndryshua nga Banka Amerikane e Shqipërisë në Intesa Sanpaolo Bank Albania. Pasqyrat financiare të konsoliduara të Bankës deri me 31 Dhjetor 2008 dhe për periudhën ushtrimore të mbyllur, përfshijnë gjithashtu filialin në Greqi (degët në Greqi), i cili operon si subjekt ligjor më vete. 

4

Raporti Vjetor 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe)

2. Bazat e Përgatitjes
(a) Deklaratë për përputhshmërinë rregullative
Pasqyrat financiare të konsoliduara janë përgatitur në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF) të miratuara nga Këshilli për Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit (IASB). Duke filluar nga data 1 Janar 2008, zbatimi i SNRF është një kërkesë statutore për të gjithë institucionet financiare që operojnë në Shqipëri. Për Bankën është hera e parë e aplikimit të SNRF. Në shënimin 35 shpjegohet së si kalimi në raportimin sipas SNRF ka ndikuar në pozicionin financiar që është raportuar me hapjen e bilancit kontabël në 1 Janar 2007, si dhe në ecurinë financiare të Bankës për ushtrimin e mbyllur me 31 Dhjetor 2007.

(b) Bazat e matjes
Pasqyrat financiare të konsoliduara janë përgatitur në përputhje me parimin e kostos historike, duke bërë përjashtim vetëm për mjetet financiare të letrave me vlerë të vendosjes, të cilat janë të matura me vlerën reale.

(c) Monedha funksionale dhe raportuese
Pasqyrat financiare të konsoliduara janë të raportuara në Lek, e cila është në të njëjtën kohë edhe monedha funksionale e Bankës. Ndryshimet e rivlerësimit përfshijnë të gjitha diferencat nga kurset e këmbimit si pasojë e konvertimit të pasqyrave financiare të veprimtarisë së filialit të huaj në monedhën funksionale dhe raportuese të Bankës. Monedha funksionale e degëve të Greqisë është Euro. Me përjashtim të rasteve kur është specifikisht e shprehur, informacioni financiar i shprehur në Lek është rrumbullakosur në të mijtën me të afërt.

(d) Përdorimi i çmuarjeve dhe gjykimeve

Përgatitja e pasqyrave financiare kërkon që drejtimi të japë gjykimet, përllogaritjet, çmuarjet dhe presupozimet që prekin zbatimin e politikave kontabël dhe shumën e raportuar të aktiveve, detyrimeve, të ardhurave dhe shpenzimeve. Rezultatet aktuale mund të ndryshojnë nga këto përllogaritje. Përllogaritjet dhe supozimet e ndryshme rishikohen në mënyrë të vazhdueshme. Rishikimet e përllogaritjeve kontabël njihen për periudhën kur bëhet rishikimi i përllogaritjes dhe në çdo kohë në të ardhmen që preket si rrjedhojë e kësaj të fundit.

Raporti Vjetor 2008 5

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe) 

. Përmbledhje e politikave kontabël
Politikat kontabël që vijojnë më poshtë janë zbatuar në mënyrë të vazhdueshme gjatë gjithë periudhës së këtyre pasqyrave financiare dhe janë aplikuar vazhdimisht nga subjektet e Bankës.

(a) Bazat e konsolidimit
(i) Filialet
Filialet janë entitete të cilat janë të kontrolluara nga Banka. Kontrolli ekziston kur Banka ka të drejta për të qeverisur politikat financiare dhe operative të një entiteti në mënyrë që të përfitojë të mira prej ushtrimit të aktivitetit të tij. Gjatë vlerësimit të kontrollit, të drejtat e votës që ushtrohen aktualisht, janë marrë në konsideratë. Pasqyrat financiare të filialeve janë të përfshira në pasqyrat financiare të konsoliduara që nga data e fillimit të ushtrimit të kontrollit deri në datën që ky kontroll merr fund.

(ii) Transaksionet e eliminuara gjatë konsolidimit
Tepricat që rrjedhin nga marrëdhënie brenda grupit, dhe të ardhurat e shpenzimet e parealizuara që burojnë nga transaksione brenda grupit, janë eliminuar në momentin që janë përgatitur pasqyrat financiare të konsoliduara. Të ardhurat e parealizuara janë eliminuar në përgatitjen e pasqyrave financiare të konsoliduara. Shpenzimet e parealizuara janë eliminuar në të njëjtën mënyrë si të ardhurat e parealizuara, por vetëm në atë mase kur nuk ka tregues për zhvlerësim.

(iii) Bashkimi me entitete nën të njëjtin kontroll
Bashkimi me përthithje i Bankës me BIA u kontabilizua me 1 Janar 2008, sipas përcaktimit në marrëveshjen e bashkimit. Të dy entitetet ishin nën kontrollin e përbashkët të Intesa Sanpaolo, si pasojë krahasuesit e pasqyrave financiare nuk janë rishikuar. Një informacion më i detajuar është paraqitur në shënimin 8 të këtyre pasqyrave financiare. Mjetet dhe detyrimet e marra janë njohur në vlerën e tyre kontabël, të njohur me parë në pasqyrat financiare të konsoliduara të grupit të aksionerëve nën kontrollin e tyre.

(b) Monedha e huaj
(i) Konvertimi i monedhave te huaja
Transaksionet në monedhe të huaj janë konvertuar në monedhën funksionale të Bankës me kursin e këmbimit të datës së transaksionit. Aktivet dhe detyrimet monetare në valutë të huaj janë ri-konvertuar në monedhën funksionale me kurset e këmbimit në datën e mbylljes së bilancit. Të gjitha diferencat respektive si pasojë e kësaj të fundit, kalojnë në pasqyrën e të ardhurave, përveç diferencave që vijnë nga rivlerësimi i kapitalit të nënshkruar të paguar, të cilat transferohen menjëherë në një rezervë të posaçme të kapitalit. Aktivet dhe detyrimet jo-monetare në valutë të huaj të matura me vlerën reale, janë rikonvertuar me kursin e këmbimit të datës së përcaktimit të vlerës reale. Ndryshimet valutore të cilat rezultojnë nga ri-konvertimet njihen në llogarinë fitim humbje. 

6

Raporti Vjetor 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe) 

. Përmbledhje e politikave kontabël (vazhdim)
b) Monedha e huaj (vazhdim)
(ii) Operacionet e huaja
Mjetet dhe detyrimet nga operacionet e huaja janë konvertuar në monedhën funksionale me kursin e këmbimit në datën e raportimit. Të ardhurat e shpenzimet nga operacionet e huaja janë konvertuar në monedhën funksionale me kursin e këmbimit në datën e transaksionit. Diferencat valutore njihen direkt në kapital. Nga data 1 Janar 2007, data e kalimit të raportimit të Bankës sipas SNRF, këto diferenca janë pasqyruar në rezervën për diferencën valutore të rivlerësimit. Kur një operacion i huaj mbyllet pjesërisht ose plotësisht, shuma përkatëse e diferencës valutore të rivlerësimit transferohet në llogarinë fitim humbje.

(c) Interesat
Të ardhurat dhe shpenzimet e interesit njihen në pasqyrën e të ardhurave me anë të metodës së normës efektive të interesit. Norma efektive e interesit është norma e cila bën zbritjen e pagesave dhe arkëtimeve të pritshme në të ardhmen gjatë kohëzgjatjes së pritshme të aktivit ose detyrimit financiar (ose mund të jetë një periudhë më e shkurtër) nga shuma e mbartur e aktivit dhe detyrimit financiar. Norma efektive e interesit përcaktohet me njohjen fillestare të aktivit dhe detyrimit financiar dhe nuk rishikohet me pas. Llogaritja e normës efektive të interesit përfshin të gjitha komisionet e paguara ose të arkëtuara, shpenzimet për transaksionet, dhe zbritjet ose primet që janë pjesë e normës efektive të interesit. Shpenzimet e transaksionit janë shpenzime shtese që i atribuohen në mënyrë direkte blerjes, emetimit ose shitjes së një aktivi ose detyrimi financiar.

(d) Komisionet
Të ardhurat dhe shpenzimet nga komisionet që janë pjesë integrale e normës efektive të interesit të një aktivi ose detyrimi financiar përfshihen ne përcaktimin e normës efektive të interesit. Të ardhurat e tjera nga komisionet, përfshirë komisionet e shërbimit, komisionet për menaxhim investimi, komisionet për shitje dhe vendosje depozite njihen në momentin e kryerjes së shërbimit. Shpenzime të tjera nga komisionet lidhen kryesisht me komisionet për transaksione dhe shërbime, të cilat kalojnë në shpenzime në momentin e marrjes së shërbimit të ofruar.

(e) Të ardhura bankare nga tregtueshmëria, neto
Këto të ardhura përfshijnë fitimin pa humbjet që rezultojnë nga tregtimi i aktiveve dhe detyrimeve, dhe përfshijnë të gjitha ndryshimet e vlerës reale dhe diferencat e këmbimeve valutore.

Raporti Vjetor 2008 7

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe) 

. Përmbledhje e politikave kontabël (vazhdim)
(f) Dividentët
Të ardhurat nga dividentet njihen kur vendoset e drejta për të përfituar të ardhura. Zakonisht, kjo bëhet në datën e ish-dividentit për letrat me vlerë të kapitalit. Dividentët pasqyrohen si komponent i të ardhurave bankare neto nga tregtueshmëria, të ardhurave neto nga instrumente të tjera financiare me vlerë reale ose të ardhurave të tjera operative të cilat bazohen në klasifikimin e instrumentit të kapitalit.

(g) Qiraja dhe përmirësimet e ambienteve me qera
Përcaktimi nëse një marrëveshje është kontrate qiraje ose përmban një të tillë, bazohet në thelbin dhe përmbajtjen e marrëveshjes e cila duhet të vlerësohet nëse përmbushja e detyrimeve të marrëveshjes varet nga përdorimi i një aktivi ose aktiveve të veçantë dhe në marrëveshje parashikohet e drejta për përdorimin e aktivit. Banka ka vetëm marrëveshje qiraje operacionale, pagesat e të cilave njihen në pasqyrën e të ardhura me metodën lineare gjatë gjithë kohëzgjatjes së qirasë. Shpenzimet për përmirësimin e ambienteve që përdoren në bazë të këtyre marrëveshjeve kontabilizohen si mjete të tjera dhe amortizimet gjatë kohëzgjatjes së afatit të qirasë. Pagesat rastësore për qiratë kontabilizohen me anë të rishikimit të pagesave minimale të qirasë për periudhën e mbetur të qirasë në momentin e konfirmimit të ndryshimit të kontratës së qirasë.

(h) Tatimi mbi fitimin
Të drejtat apo detyrimet aktuale tatimore për vitin korent dhe ato të mëparshme llogariten në atë vlerë që pritet për t’u mbuluar nga ose paguar të autoritetet tatimore. Normat e taksave dhe ligjet në lidhje me to të përdorura për llogaritjen e vlerës së detyrimit tatimor janë ato që ndodhen në fuqi apo që janë pothuajse fuqizuar në datën e bilancit. Tatimi i shtyrë gjendet mbi diferencat e përkohshme në datën e bilancit ndërmjet bazës së taksueshme të mjeteve dhe detyrimeve dhe vlerave të tyre të mbartura për qëllime raportimesh financiare. Detyrimet të shtyra tatimore njihen për të gjitha diferencat e përkohshme të tatueshme, përveç: • ku detyrimi i shtyrë tatimor vjen si pasojë e njohjes fillestare të një të drejtë apo detyrimi në një transaksion që nuk është kombinim biznesi, dhe në momentin e transaksionit, nuk ndikon as në fitimin kontabël as në fitimin apo humbjen e taksueshme; dhe • në lidhje me diferencat e përkohshme të taksueshme të lidhura me investimet në filialet, ku koha e rikthimit të diferencave të përkohshme mund të kontrollohet dhe është e mundshme që diferencat e përkohshme të mos kthehen në një të ardhme të parashikueshme (të afërt). E drejta tatimore e shtyrë njihet për të gjitha diferencat e përkohshme të zbritshme, deri në atë nivel ku është e mundshme që fitimi i tatueshëm të materializohet kundrejt të cilit diferencat e përkohshme të zbritshme mund të përdoren, përveç: 

8

Raporti Vjetor 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe) 

. Përmbledhje e politikave kontabël (vazhdim)
(h) Tatimi mbi fitimin (vazhdim)
• ku të drejtat tatimore të shtyra të lidhura me diferencat e përkohshme të zbritshme vijnë si pasojë e njohjes fillestare të një mjeti apo detyrimi në një transaksion që nuk është kombinim biznesi, dhe që në momentin e transaksionit, nuk ndikon as në fitimin kontabël as në fitimin apo humbjen e tatueshme; dhe • në lidhje me diferencat e përkohshme të zbritshme që i atribuohen investimeve në filiale, të drejtat e shtyra tatimore janë njohur deri në atë nivel ku është e mundshme që diferencat e përkohshme do të kthehen në një të ardhme të afërt dhe fitimi i tatueshëm do të jetë materializuar kundrejt të cilit diferencat e përkohshme mund të përdoren. Vlera e mbartur e të drejtave tatimore të shtyra rishikohet në çdo datë bilanci dhe reduktohet deri në atë nivel që nuk është me e mundshme që një fitim i mjaftueshëm dhe i tatueshëm do të materializohet për të lejuar që e gjitha apo një pjesë e të drejtave tatimore të shtyra të përdoren. Të drejtat tatimore të shtyra të panjohura rivlerësohen në çdo datë bilanci dhe njihen deri në atë nivel që është e mundshme që fitimi i ardhshëm i tatueshëm do të mundësojë që të drejtat tatimore të shtyra të rimerren. Të drejtat dhe detyrimet e shtyra tatimore maten me normat e taksave që priten të zbatohen në vitin në të cilin një e drejtë krijohet apo një detyrim shlyhet, i bazuar në normat e taksave (dhe ligjet për to) të fuqizuara apo pothuajse të fuqizuara në datën e bilancit. Tatimi aktual apo i shtyrë që lidhet me zëra të cilët njihen menjëherë në kapital njihen gjithashtu në një rezervë në kapital dhe jo në pasqyrën e të ardhurave. Të drejtat dhe detyrimet e shtyra tatimore shmangen nëse një e drejtë e detyrueshme ligjore ekziston për të krijuar një të drejtë tatimore aktuale kundrejt një detyrimi tatimor aktual dhe tatimet e shtyra lidhen me të njëjtët subjekte të tatueshëm dhe autoritet tatimor.

(i) Aktivet dhe detyrimet financiare
(i) Njohja
Banka fillimisht njeh huatë dhe paradhëniet, depozitat dhe huamarrjet në datën kur bëhen efektive. Blerjet dhe shitjet e rregullta të aktiveve financiare njihen në ditën e tregtimit kur banka realizon blerjen ose shitjet e aktivit. Të gjitha aktivet dhe detyrimet e tjera financiare njihen fillimisht në datën e tregtimit në të cilën Banka bëhet palë për respektimin e dispozitave kontraktuale për instrumentin.

(ii) Klasifikimi
Shih politikat kontabël 3(j) (k) (l) dhe (m).

(iii) Mos-njohja
Banka nuk e njeh një aktiv financiar kur të drejtat kontraktuale për përfitimin e parave nga aktivi nuk janë me efektive, ose kur transferohen të drejtat për të marrë përfitimin kontraktual nga aktivi financiar në një transaksion për të cilin transferohen të gjitha rreziqet dhe përfitimet e pronësisë mbi aktivin financiar. Çdo interes në aktivet financiare të transferuara që krijohet

Raporti Vjetor 2008 

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe) 

. Përmbledhje e politikave kontabël (vazhdim)
(iii) Mos-njohja (vazhdim)
ose mbahet nga Banka njihet si një aktiv ose detyrim më vete. Banka nuk njeh një detyrim financiar kur detyrimet kontraktuale nuk mbahen, anullohen ose kur i skadon afati. Banka kryen transaksione nëpërmjet të cilave transferon aktivet që njihen në bilancin e saj kontabël, por nuk merr përsipër asnjë nga rreziqet dhe shpërblimet aktuale ose të mëvonshme, apo ndonjë pjesë të tyre. Në rast së Banka merr përsipër të gjitha rreziqet dhe shpërblimet aktuale ose të mëvonshme, atëherë aktivet e transferuara njihen në bilancin kontabël. Transferimi i aktiveve, ndërkohë që merren përsipër të gjitha rreziqet dhe shpërblimet aktuale ose të mëvonshme përfshin kreditimin e letrave me vlerë dhe transaksionet e riblerjes. Për transaksione ku Banka nuk mban dhe as transferon rreziqet dhe shpërblimet aktuale ose të mëvonshme, ajo nuk e njeh aktivin në rast së nuk ka kontroll mbi aktivin. Të drejtat dhe detyrimet që mbahen gjatë transferimit njihen me vete si aktive dhe detyrime, sipas rastit. Në transferime, ku ruhet kontrolli mbi aktivin, Banka vazhdon të njoh aktivin për aq kohë sa ky aset rezulton i përfshirë, e cila përcaktohet nga niveli i ekspozimit ndaj ndryshimeve në vlerën e aktivit të transferuar . Banka fshin kredi të caktuara të cilat përcaktohen si kredi të pakthyeshme (shih shënimin 4). Mbulimi për një zë të fshirë nga bilanci regjistrohet nën zërin Të ardhura/shpenzime të tjera në pasqyrën e të ardhurave (shih shënimin 28).

(iv) Kompensimi
Aktivet dhe detyrimet financiare kompensohen dhe vlera neto paraqitet në bilancin kontabël kur, dhe vetëm kur Banka gëzon të drejtën ligjore për të bërë kompensimin e shumave dhe vlerave, dhe ka si qëllim likuidimin neto të aktivit ose marrjen e aktivit dhe njëkohësisht likuidimin e detyrimit. Të ardhurat dhe shpenzimet paraqiten neto vetëm kur lejohen nga standardet e kontabilitetit, ose tek fitimi ose humbjet të cilat rezultojnë nga realizimi i transaksioneve të ngjashme si në aktivitetin tregtar të Bankës.

(v) Matja me kosto të amortizuar
Kosto e amortizuar e aktivit ose detyrimit financiar përbën shumën me të cilën aktivi dhe detyrimi financiar matet në fazën e njohjes fillestare, minus kthimin e principalit, plus ose minus vlerën e amortizimit të akumuluar duke përdorur metodën e interesit efektiv për të gjitha ndryshimet midis shumës fillestare që është njohur dhe shumës së maturuar, duke zbritur ndonjë humbje nga zhvlerësimi.

(vi) Matja me Vlerë Reale
Përcaktimi i vlerës reale të aktiveve dhe detyrimeve financiare bazohet në çmimet e kuotuara në treg ose çmimet e kuotuara nga agjenti për instrumentet financiare të cilat tregtohen në tregjet aktive. Për të gjitha instrumentat e tjerë financiare vlera reale përcaktohet me anë të teknikave të vlerësimit. Teknikat e vlerësimit përfshijnë teknikat e vlerës aktuale neto, metodën e zbritjes së fluksit të mjeteve monetare, krahasimin me instrumente të ngjashme për të cilat në treg ekzistojnë çmimet përkatëse, dhe modelet e vlerësimit. Banka përdor modele vlerësimi të njohura gjerësisht për përcaktimin e vlerës reale të instrumenteve të zakonshme financiare dhe të thjeshta si opsionet dhe norma e interesit dhe këmbimet valutore swap. Për këto instrumente financiare informacionet që përdoren në modele janë të dukshme në treg.

40

Raporti Vjetor 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe) 

. Përmbledhje e politikave kontabël (vazhdim)
(vii) Identifikimi dhe matja e zhvlerësimeve
Në çdo datë të bilancit kontabël, Banka vlerëson nëse ekzistojnë prova objektive që aktivet financiare të cilat nuk janë mbajtur me vlerën reale me efekt në pasqyrën e të ardhurave janë të zhvlerësuara. Aktivet financiare konsiderohen të zhvlerësuara nëse vërtetohet që humbja ka ndodhur pas njohjes fillestare të aktivit, dhe së humbja do të influencoje në të ardhmen fluksin e mjeteve monetare të aktivit, si dhe të mund të vlerësohet besueshëm. Banka e konsideron zhvlerësimin e aktivit në aspektin specifik dhe kolektiv. Të gjitha aktivet financiare të rëndësishme vlerësohen veçmas për zhvlerësime specifike. Të gjitha aktivet e rëndësishme të cilat nuk rezultojnë të zhvlerësuara në veçanti, vlerësohen të gjitha së bashku për ndonjë zhvlerësim që mund t’i ketë ndodhur, por nuk është identifikuar ende. Aktivet që nuk janë të rëndësishëm me vete vlerësohen së bashku për identifikimin e zhvlerësimit, duke grupuar së bashku aktivet financiare (të mbajtura me koston e amortizuar) të cilat paraqesin karakteristika të ngjashme të riskut. Prova objektive që vërteton zhvlerësimin mund të jetë mospërmbushja e detyrimeve dhe shkelja nga ana e klientit, ristrukturimi i kredisë ose paradhënies nga banka me kushte ku Banka nuk merr në konsideratë faktin që huamarrësi ose emetuesi do të shpalle falimentin, zhdukjen nga tregu aktiv për siguri, ose të dhëna të tjera që ekzistojnë lidhur me një grup aktivesh si ndryshime jo të favorshme në statusin e likuidimit të huasë së kredimarrësit ose emetuesit në grup, apo të kushteve ekonomike që lidhen me mospërmbushjen e detyrimeve në grup. Huatë dhe paradhëniet që u jepen klientëve klasifikohen si nënstandart; të dyshimta; të humbura; të ristrukturuara sipas përcaktimeve të Bankës Qendrore të Shqipërisë, dhe nëse u ka kaluar afati për më shumë së 30 ditë, ato bëhen subjekt i vlerësimit individual për identifikimin e zhvlerësimit specifik. Banka vlerëson për identifikime të zhvlerësimeve individuale përkrah huave me probleme, ato hua të cilat në datën e vlerësimit janë me vonesë më shumë së 30 ditë. Ky zhvlerësim matet si diference ndërmjet vlerës së mbartur të kredisë, dhe vlerës aktuale të fluksit të parashikuar të të ardhurave, duke marrë në konsideratë flukset e të ardhurave nga mbulimet e pengjeve dhe/ose garancive të cilat sigurojnë këto ekspozime. Në rast së rezulton një humbje, vlera e mbartur e kredisë zvogëlohet nga fondi i krijuar për zhvlerësimin e mundshëm, i njohur më parë në pasqyrën e të ardhurave. Pas ushtrimit të mësipërm, zhvlerësimet varen nga faktorë të tjerë ose parametra vlerësimi të cilat përdoren për llogaritjen e vlerës aktuale të flukseve të ardhshme të të ardhurave, si p.sh.: vlera e realizueshme e pengjeve ose koha e realizueshme e flukseve të pritshme të të ardhurave. Të gjithë klientët që kanë linja huaje të ristrukturuara janë subjekt i vlerësimit për zhvlerësim individual. Ato mbeten pjesë e këtyre vlerësimeve për një periudhe prej një viti nga data e ristrukturimit dhe/ose datës së riskedulimit, pavarësisht nga pagesat e kryera në vazhdimësi të kushteve të reja të ripagimit. Të gjitha huatë për të cilat “nuk identifikohen prova objektive zhvlerësimi” vlerësohen në mënyrë kolektive. Vlerësimi kolektiv bëhet sipas grupeve të kredive me karakteristika të ngjashme risku, dhe duke marrë në konsideratë historikun e normave të humbjes dhe përqindjeve përkatëse për humbjet nga kreditë, në bazë të elementeve të dukshëm në datën e bilancit. Vlerësimi merr parasysh dhe riskun që paraqet vendi i huamarrësit.

Raporti Vjetor 2008 41

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe) 

. Përmbledhje e politikave kontabël (vazhdim)
(vii) Identifikimi dhe matja e zhvlerësimeve (vazhdim)
Humbjet nga zhvlerësimi i aktiveve maten në bazë të diferencës së shumës së mbartur të aktiveve financiare dhe vlerës reale të fluksit të përllogaritur të mjeteve monetare të skontuar me normën fillestare efektive të interesit të aktiveve. Humbjet njihen tek pasqyra e të ardhurave në llogarinë e fondit të zhvlerësimit për huatë dhe paradhëniet. Interesi i aktivit të zhvlerësuar vazhdon të njihet njësoj nëpërmjet skontimit. Kur një ngjarje e mëvonshme influencon në zvogëlimin e shumës së humbjes nga zhvlerësimi i aktivit, humbja kthehet tek pasqyra e të ardhurave.

(j) Mjete monetare dhe të ngjashme
Mjete monetare dhe të ngjashme përfshijnë mjetet në arke, gjendjet e pakufizuara me bankat qendrore dhe depozitat afat shkurtra shumë likuide me maturitet me pak së 3 muaj, të cilat janë subjekt i ndryshimeve jo të rëndësishme të vlerës së tyre reale dhe përdoren nga Banka për përmbushjen e angazhimeve të saj afatshkurtra. Mjete monetare dhe të ngjashme mbahen në bilanc me koston e amortizuar.

(k) Aktive dhe detyrime të tregtueshme
Aktive dhe detyrime të tregtueshme konsiderohen ato aktive dhe detyrime që Banka blen ose merr kryesisht për qëllimin e shitjes ose riblerjes brenda një afati të shkurtër, ose mban si pjesë të një portofoli që administrohet për realizimin e fitimit dhe marrjen e pozicionit brenda një afati të shkurtër. Aktivet dhe detyrimet të tregtueshme njihen fillimisht dhe me pas maten me vlerën reale në bilanc me shpenzimet për transaksione të cilat pasqyrohen direkt tek pasqyra e të ardhurave. Të gjitha ndryshimet në vlerën reale njihen në pasqyrën e të ardhurave si pjesë e të ardhurave të tjera nga tregtueshmëria të fitimi ose humbjet. Aktivet dhe detyrimet e tregtueshme nuk riklasifikohen pas njohjes fillestare të tyre.

(l) Huatë dhe paradhëniet
Huatë dhe paradhëniet janë aktive financiare jo derivative me pagesa fikse ose të përcaktueshme të cilat nuk janë të kuotuara në një treg aktiv dhe Banka nuk ka për qëllim shitjen e tyre të menjëhershme ose në një kohë të afërt. Huatë dhe paradhëniet maten në fillim me koston e amortizimit plus kostot e tjera të transaksioneve direkte, duke përdorur metodën e interesit efektiv.

42

Raporti Vjetor 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe) 

. Përmbledhje e politikave kontabël (vazhdim)
(m) Investime në Letra me Vlerë
Letrat me vlerë kontabilizohen në varësi të klasifikimit të tyre, si letra me vlerë të investimit, letra me vlerë të tregtueshme ose letra me vlerë të vendosjes.

(i) Letra me vlerë të investimit
Letrat me vlerë të investimit janë aktive financiare jo derivative me të ardhura fikse ose të përcaktueshme dhe me maturitete fikse që Banka ka qëllimin dhe aftësinë t’i mbajë deri në maturim dhe që nuk klasifikohen si të tregtueshme ose letra me vlerë të vendosjes. Letrat me vlerë të investimit maten me koston e amortizuar nëpërmjet metodës së interesit efektiv. Të gjitha shitjet dhe riklasifikimet e një shumë të konsiderueshme të letrave me vlerë të investimit që nuk janë afër maturimit riklasifikohen si investime në letra me vlerë të vendosjes dhe nuk e lejojnë Bankën t’i klasifikoje ato në investime në letra me vlerë të investimit për vitin ushtrimor aktual dhe dy vitet ushtrimore të ardhshëm.

(ii) Letra me vlerë të vendosjes
Letrat me vlerë të vendosjes janë instrumente jo derivative të cilat nuk përbëjnë një kategori tjetër të aktiveve financiare. Të ardhurat nga interesi njihen në pasqyrën e të ardhurave nëpërmjet metodës së interesit efektiv. Të ardhurat nga dividentet njihen në pasqyrën e të ardhurave kur Banka gëzon të drejtën mbi dividentin. Fitimet ose humbjet nga këmbimet valutore të investimeve në letra me vlerë të vendosjes njihen në pasqyrën e të ardhurave. Ndryshime të tjera të vlerës reale njihen direkt në kapital deri sa investimi të shitet ose zhvlerësohet, kur gjendja në kapital njihet me pas në pasqyrën e të ardhurave.

(n) Ndërtesat dhe pajisjet
(i) Njohja dhe matja
Ndërtesat dhe pajisjet paraqiten me koston e tyre neto pasi u është zbritur zhvlerësimi i akumuluar dhe ndonjë humbje nga dëmtimi. Kostot përfshijnë të gjitha shpenzimet të cilat mund t’i njihen në mënyrë të drejtpërdrejtë blerjes së mjetit. Nëse pjesë të një mjeti kanë jetë përdorimi të ndryshme, atëherë këto pjesë kontabilizohen si elemente të veçanta (përbërësit kryesore) të mjeteve të qëndrueshme të trupëzuara.

(ii) Kosto të tjera rrjedhëse
Kostot e zëvendësimit të një pjesë të një ndërtesë ose pajisjeje njihen në koston e aktivit nëse është e mundur që të sigurohen të mira të ardhshme ekonomike dhe nëse kostot e tij mund të maten në mënyrë të besueshme.

Raporti Vjetor 2008 4

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe) 

. Përmbledhje e politikave kontabël (vazhdim)
(n) Ndërtesa dhe pajisje (vazhdim)

((iii) Zhvlerësimi njihet në pasqyrën e të ardhurave duke përdorur metodën lineare përgjatë kohëzgjatjes së jetës së përdorimit të çdo pjesë të ndërtesës dhe pajisjes. Trualli dhe Veprat e Artit nuk zhvlerësohen. Ndryshimet në jetëgjatësinë e pritshme të përdorimit kontabilizohen duke ngarkuar periudhën ose metodën e zhvlerësimit në varësi të rastit, dhe trajtohen si ndryshime në përllogaritjet (parashikimet) kontabël. Jetëgjatësitë e parashikuara të përdorimit për periudhën aktuale dhe periudhën krahasuese janë të paraqitura si më poshtë: • • • Ndërtesat 20 vjet Mobiljet, orenditë dhe pajisjet 5 vjet Kompjuterat dhe pajisje të tjera kompjuterike 4 vjet

(iv) Mos-njohja
Ndërtesat dhe pajisjet nuk njihen me në momentin kur hiqen të drejtat dhe kontrolli mbi to dhe kur nga përdorimi i tyre asnjë përfitim ekonomik në të ardhmen nuk pritet të realizohet. Çdo humbje apo fitim nga mosnjohja e një aktivi (të llogaritur si diference ndërmjet të ardhurave nga vlera e shitjes dhe vlerës së tij të mbartur) njihet në kategorinë “Të ardhura të tjera operacionale” në pasqyrën e të ardhurave në vitin në të cilin ndodh mosnjohja.

(o) Mjete të qëndrueshme të patrupëzuara
Programet kompjuterike, licensat dhe markat tregtare përbëjnë mjetet e qëndrueshme të patrupëzuara. Programet e blera nga Banka paraqiten me koston neto nga amortizimi i akumuluar. Shpenzimet e mëtejshme në mjetet e qëndrueshme të patrupëzuara kapitalizohen vetëm nëse këto shpenzime rrisin të mirat e ardhshme ekonomike të këtij mjeti specifik. Çdo lloj kostoje tjetër shpenzohet në periudhën në të cilën kryhet. Amortizimi pasqyrohet të pasqyra e të ardhurave duke përdorur metodën lineare të amortizimit për të gjithë jetëgjatësinë e mjeteve të qëndrueshme të patrupëzuara. Mjetet e qëndrueshme të patrupëzuara amortizohen nga data e fillimit të përdorimit të tyre. Jetëgjatësia e parashikuar për periudhën aktuale dhe krahasuese vijon si më poshtë: • • Programet kompjuterike Liçensat dhe markat tregtare 4 vjet 10 vjet

(p) Zhvlerësimi i aktiveve jo financiare
Vlera e mbartur e aktiveve jo financiare të Bankës, të ndryshme nga aktivet tatimore të shtyra, rishikohet çdo datë raportimi, për të përcaktuar nëse ka tregues të zhvlerësimit. Në rast së rezultojnë tregues të tillë, atëherë përllogaritet vlera e rikuperueshme e aktivit.

44

Raporti Vjetor 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe) 

. Përmbledhje e politikave kontabël (vazhdim)
(p) Zhvlerësimi i aktiveve jo financiare (vazhdim)
Humbjet nga zhvlerësimi njihen nëse shuma e mbartur e një aktivi ose njësie që gjeneron të ardhura e tejkalon shumën e vlerës së rikuperimit. Njësia që gjeneron të ardhura është grupi me i vogël i aktivit, i identifikueshëm që gjeneron flukse të mjeteve monetare të cilat janë shumë të pavarura nga aktivet e tjera dhe grupet. Humbjet nga zhvlerësimi njihen tek fitimi ose humbjet. Humbjet nga zhvlerësimi lidhur me njësitë e gjenerimit të të ardhurave shpërndahen për të reduktuar shumën e mbartur të aktive të tjera në njësi (grup njësish) në mënyrë proporcionale. Vlera e rikuperueshme e një aktivi ose njësie gjenerimi të të ardhurave është me e madhja prej vlerës në përdorim dhe vlerës reale pa kostot për t’u shitur. Për vlerësimin e vlerës në përdorim, fluksi i të ardhurave të parashikuara skontohet në vlerë aktuale me normën e zbritjes para tatimit e cila reflekton vlerësimet aktuale të tregut me vlerën kohë të parasë dhe risqet specifike të aktivit. Humbjet nga zhvlerësimi të njohura gjatë periudhave të mëparshme vlerësohen në datën e raportimit për të verifikuar nëse ka tregues që pasqyrohen së humbjet janë zvogëluar ose nuk janë me ekzistente. Humbjet nga zhvlerësimi kthehen në rast së ka pasur ndonjë ndryshim në përllogaritjet e bëra për përcaktimin e shumës së rikuperueshme. Humbjet nga zhvlerësimi kthehen vetëm kur shuma e mbartur e aktivit nuk e tejkalon shumën e mbartur që do të ishte përcaktuar, pa zhvlerësimin dhe amortizimin, nëse nuk do të njihej asnjë humbje nga zhvlerësimi.

(q) Depozitat dhe borxhet e varura
Depozitat dhe borxhet e varura përbëjnë burimet e financimit të Bankës. Kur Banka shet një aktiv financiar dhe në të njëjtën kohë nënshkruan një marrëveshje për riblerjen e aktivit (ose të një aktivi të ngjashëm) me çmim fiks në një datë të me vone (“repo” ose “stock lend+ing”) marrëveshja kontabilizohet si depozite, dhe aktivi në fjale vazhdon të njihet në pasqyrat financiare të Bankës. Depozitat dhe borxhet e varura fillimisht maten me vlerën reale plus kostot direkte të transaksionit, dhe me pas maten me koston e tyre të amortizuar duke përdorur metodën e normës efektive të interesit, përveçse kur Banka vendos të mbart detyrime me vlerën reale nëpërmjet njohjes së fitim – humbjeve.

(r) Marrëveshjet e riblerjes dhe marrëveshjet e ndërsjellat të riblerjes

Letrat me vlerë të blera sipas marrëveshjeve për t’u rishitur (marrëveshjet për riblerjet e ndërsjellat) dhe letra me vlerë të shitura sipas marrëveshjeve për të riblerë (marrëveshjet për riblerje), trajtohen si transaksione financiare me kolateral në formën e parapagimeve ose arkëtimeve plus interesin e përllogaritur. Letrat me vlerë të marra mbi bazën e marrëveshjeve të riblerjes së ndërsjelltë dhe letrat me vlerë të dhëna sipas marrëveshjeve të riblerjes nuk njihen ose hiqen nga bilanci, derisa hiqet dore nga kontrolli i të drejtave kontraktuale të cilat përfshijnë këto letra me vlerë.

Raporti Vjetor 2008 45

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe) 

. Përmbledhje e politikave kontabël (vazhdim)
(r) Marrëveshjet e riblerjes dhe marrëveshjet e ndërsjellat të riblerjes (vazhdim)
Interesat e fituara nga marrëveshjet e riblerjeve të ndërsjellat dhe interesi i marrëveshjeve të riblerjeve njihen si të ardhura nga interesat ose shpenzime interesi për secilën marrëveshje, mbi jetën e çdo marrëveshje. Të gjitha marrëveshjet e riblerjes dhe marrëveshjet e ndërsjellat janë bërë me Bankën Qendrore të Shqipërisë.

(s) Fondet rezervë
Një fond rezervë mund të njihet nëse, si rezultat i një ngjarjeje në të kaluarën Banka disponon një detyrim ligjor ose konstruktiv që mund të vlerësohet me besueshmëri dhe që gjithashtu është e mundur që të kërkojë dalje të përfitimeve ekonomike për të mbyllur detyrimin. Provigjionet përcaktohen duke përdorur si normë skontimi për flukset e pritshme të parasë në të ardhmen , një normë para taksore e cila reflekton vlerësimet aktuale të tregut për vlerën në kohë të parasë dhe aty ku është e përshtatshme edhe specifikat e riskut për detyrimin.

(t) Garancitë Financiare
Garancitë financiare janë kontrata që kërkojnë që Banka të realizoje pagesa specifike për të rimbursuar mbajtësin e garancisë për një humbje që ka ndodhur si rezultat i mungesës së pagesës sipas termave kontraktore për një instrument borxhi nga një debitor i caktuar. Detyrimet për garancitë financiare njihen fillimisht me vlerën e tyre reale, e cila amortizohet gjatë jetës së garancisë financiare. Rrjedhimisht detyrimi i garancisë mbartet me vlerën me të lartë midis vlerës së amortizuar dhe vlerës aktuale të ndonjë pagese të pritshme. (kur pagesa në lidhje me garancinë bëhet e mundshme). Garancitë financiare janë të përfshira tek detyrime të tjera.

(u) Përfitimet e punonjësve
(i) Planet e përcaktuara të kontributeve Banka operon vetëm me kontribute të detyrueshme të sigurimeve shoqërore që sigurojnë përfitime pensioni për personelin në momentin e daljes në pension. Autoritetet lokale janë përgjegjës për të siguruar minimumin e nivelit të pensionit sipas ligjit për pensionet në Shqipëri sipas një plani të përcaktuar kontributi për pensionin. Kontributet e Bankës ndaj përfitimeve të planit të pensionit pasqyrohen në pasqyrën e të ardhurave në momentin kur ndodhin. (ii) Përfitimet afatshkurtër
Detyrimet ndaj përfitimeve afatshkurtër të punonjësve llogariten mbi një bazë të paskontueshme dhe njihen si shpenzime kur shërbimi përkatës është siguruar. Një provigjion njihet për vlerën e pritur për t’u paguar në qoftë se Banka ka një detyrim aktual ligjor ose konstruktiv për të paguar këtë shumë si rezultat i një shërbimi të kryer në të kaluarën nga punonjësi dhe ky detyrim mund të vlerësohet saktësisht.

46

Raporti Vjetor 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe) 

. Përmbledhje e politikave kontabël (vazhdim)
(v) Deklaratat e reja (standartet e reja, ndryshimet/rishikimet të standarteve ose interpretimeve të tyre) efektive per vitin ushtrimor të mbyllur me 1 Dhjetor 2008.
Interpretimet dhe ndryshimet (amendimet) e standardeve të mëposhtëm u bënë të detyrueshëm për here të parë për vitin financiar të filluar me 1 Janar 2008:
IFRIC 11, “SNRF 2 – Transaksionet në Grup dhe të Thesarit”. IFRIC 11 kërkon marrëveshje ku një punonjësi i jepet e drejta të blejë aksione, të merret në konsideratë në skemat e aksioneve që krijohen nga entiteti ku është i punësuar, edhe nëse entiteti zgjedh ose i kërkohet të blejë këto aksione nga një palë tjetër, ose nga aksionerët e vetë entitetit në fjalë të cilët ofrojnë këto instrumenta kapitale të dhuruar. Interpretimi shtrihet dhe në mënyrën në të cilën filialet, në pasqyrat e tyre financiare të veçanta, marrin në konsideratë të tilla skema kur punonjësve të tyre i jepen të drejta për të marrë instrumenta kapitali të kompanisë mëmë. Interpretimi i referohet mënyrës sesi njësia konsideron në pasqyrat e saj individuale financiare, opsionet e dhuruara punonjësve për të blerë aksione të Kompanisë. IFRIC 11 nuk është i aplikueshëm për veprimtarinë e Bankës. IFRIC 12, “Marrëveshjet për Koncensionet e Shërbimeve” . Ky interpretim cilëson mënyrën për marrjen në konsideratë të marrëveshjes kontraktuale (koncesionit të shërbimeve) që lind si pasojë e entiteteve që ofrojnë shërbime publike. Ky standard parashikon që operatori nuk duhet ta konsiderojë infrastrukturën si pronë, mjete dhe pajisje, por ta njohe si një aktiv financiar dhe/ose një mjet të qëndrueshëm të patrupëzuar. IFRIC 12 nuk është i aplikueshëm për veprimtarinë e Bankës. IFRIC 14, “IAS 19 – Kufiri në Përfitimet e Përcaktuara të një Aktivi, Kërkesat Minimale të Financimit dhe Marrëdhëniet ndërmjet tyre”. IFRIC 14 ofron drejtimin sesi të vlerësohet kufiri mbi vlerën e tejkaluar në një skeme të përcaktuar të përfitimeve që mund të njihen si një aktiv sipas IAS 19 për përfitimet e punonjësve. Ajo gjithashtu shpjegon sesi ky limit, gjithashtu i ashtuquajtur “testimi i aktivit tavan”, mund të influencohet nga një kërkesë minimale financimi dhe ka për qëllim të standartizojë praktiken aktuale. IFRIC 14 nuk është i aplikueshëm për veprimtarinë e Bankës. IAS 39, “Instrumentat Financiare: Njohja dhe Matja” dhe SRNF (IFRS) 7 “Instrumentat Financiare: Sqarimet; Riklasifikimi i Aktiveve Financiare” (Amenduar), ka hyre në fuqi që me datë 1 Korrik 2008 dhe nuk mund të zbatohet në mënyrë retrospektive për periudhat raportuese përpara datës së hyrjes në fuqi. Amendimi i IAS 39 lejon që një entitet në rrethana të caktuara të riklasifikojë aktivet financiare jo derivative (të tjera përveç atyre të klasifikuara me vlerë reale nëpërmjet fitimit ose humbjes nga entiteti në njohjen fillestare të tyre) jashtë kategorisë së vlerës reale nëpërmjet fitimit ose humbjes (VRNFH). Amendimi gjithashtu lejon një entitet të transferoje nga kategoria e letrave me vlerë të investimit të kategoria e huadhënieve dhe paradhënieve një aktiv financiar që do t’i përmbushte kriteret e këtij klasifikimi të fundit (nëse ky aktiv financiar nuk do të ishte klasifikuar si letra me vlerë të investimit), nëse entiteti do të kishte qëllimin dhe mundësinë për ta mbajtur këtë aktiv financiar deri në një të ardhme të afërt. Amendimet nuk lejojnë riklasifikimet në VRNFH. Amendimet e SRNF 7 lidhen me dhënien e sqarimeve (për palët e interesuara) që kërkohen për një aktiv financiar që ka qenë riklasifikuar dhe që nuk është relevant për Bankën pasi asnjë riklasifikim nuk është bërë.

Raporti Vjetor 2008 47

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe) 

. Përmbledhje e politikave kontabël (vazhdim)
(v) Deklaratat e reja (vazhdim)
ii) Standardet e reja të mëposhtme, amendimet kundrejt standardeve dhe interpretimet janë publikuar por nuk janë efektive për vitin financiar të filluar me 1 Janar 2008:
IFRIC 13, “Programet e Besnikërisë së Klientëve”, në fuqi për vitet financiare duke filluar në ose pas 1 Korrik 2008. Ky Interpretim kërkon që shpërblimet për besnikërinë e klientëve të merren në konsideratë si një përbërës i veçantë i transaksioneve të shitjeve në të cilat ato janë ofruar dhe atëherë një pjesë e vlerës reale të kësaj konsideratë të marrë, vendoset si pjesë e shpërblimit të dhënë dhe shtyhet në kohë derisa këto kreditë shpërblimi plotësohen. IFRIC 13 është detyrues për pasqyrat financiare 2009 të Bankës dhe do të jenë të aplikueshëm në mënyrë retrospektive. Banka është aktualisht në procesin e vlerësimit potencial të matjes së efektit të këtij interpretimi. IFRIC 15, “Marrëveshjet për Ndërtimin e Pasurive të Paluajtshme”, në fuqi për vitet financiare duke filluar në ose pas 1 Janar 2009 dhe të aplikueshme në mënyrë retrospektive. IFRIC 15 ofron udhëzime sesi të përcaktohet nëse një marrëveshje për ndërtimin e një pasurie të paluajtshme është brenda qëllimit të IAS 11 ‘Kontratat e Ndërtimit’ ose IAS 18 ‘Të ardhurat’ dhe, si rrjedhoje, kur këto të ardhura nga këto kontrata duhet të njihen. IFRIC 15 nuk është i aplikueshëm për veprimtarinë e Bankës pasi Banka nuk ofron shërbime për ndërtimin e pasurive të paluajtshme apo të zhvilloje pasuri të paluajtshme për shitje. IFRIC 16, “Mbrojtjet e Investimeve Neto në një veprimtari të huaj”, në fuqi për vitet financiare që fillojnë në ose pas 1 Tetor 2008 i cili duhet të zbatohet në mënyrë prospektive. IFRIC 16 qartëson kryesisht tre çështje si më poshtë: -Monedha raportuese nuk krijon një ekspozim kundrejt të cilit një entitet mund të aplikoje kontabilitetin mbrojtës (hedge accounting). Rrjedhimisht, entiteti mëmë mund të klasifikoje si të mbrojtura nga risku (hedged risk) vetëm ndryshimet nga kurset e këmbimit që dalin si pasojë e diferencave ndërmjet monedhës së vet funksionale dhe operatorit të saj të huaj. -Instrumentat mbrojtës (hedging instruments) mund të mbahen nga kushdo entitet apo entitete brenda grupit. -Ndërsa IAS 39, ‘Instrumentat Financiare: Njohja dhe Matja’, duhet të zbatohet për të përcaktuar vlerën e duhur për t’u riklasifikuar në fitim ose humbje nga rezerva e krijuar për diferencat nga konvertimi i monedhave të huaja, në lidhje me instrumentin mbrojtës, IAS 21 duhet zbatuar në lidhje me mjetin e mbrojtur (hedged item). Interpretimi lejon një entitet që përdor metodën hap-pas-hapi të konsolidimit të zgjedhe një politike kontabël për të përcaktuar korrigjimin e akumuluar nga konvertimi i monedhave të huaja që është riklasifikuar në fitim ose humbje në momentin e heqjes dore nga pronësia e një investimi neto, njësoj sikur metoda direkte e konsolidimit të ishte përdorur. IFRIC 16 është i zbatueshëm në mënyrë prospektive për marrëdhëniet ekzistuese mbrojtëse (hedge relationships) dhe investimeve neto të entitetit. Ky Interpretim nuk pritet të këtë ndonjë efekt për pasqyrat financiare të Bankës.

48

Raporti Vjetor 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe) 

. Përmbledhje e politikave kontabël (vazhdim)
(v) Deklaratat e reja (vazhdim)
IFRIC 17, “Shpërndarjet e Aktiveve jo në vlerë monetare te Aksionerët”, në fuqi për periudha vjetore që fillojnë në ose pas 1 Korrik 2009. IFRIC 17 është i zbatueshëm për shpërndarjet jo-reciproke të aktiveve jo në vlerë monetare tek aksionerët, që veprojnë me cilësitë e tyre si të tillë. Sipas Interpretimit detyrimi për të paguar dividentet duhet të njihet kur dividenti autorizohet në mënyrën e përshtatshme dhe nuk është me pjesë e konfidencialitetit të entitetit dhe do të matet me vlerën reale të aktiveve që do të shpërndahen. Vlera e mbartur e dividentit për t’u paguar duhet të ri-matet në çdo datë raportimi, me çdo ndryshim në vlerën e mbartur e cila është e njohur në kapital si korrigjime të vlerës që do të shpërndahet. Pasi të jetë përcaktuar shuma e dividenteve të pagueshëm, diferenca, nëse ka, ndërmjet vlerës së mbartur të aktiveve të shpërndara dhe vlerës së mbetur të dividenteve për t’u shpërndarë, njihet në fitim ose humbje. Duke qene së Interpretimi është i zbatueshëm vetëm nga data e fillimit të zbatimit, ai nuk ka ndikim në pasqyrat financiare për periudhat përpara datës së adoptimit të këtij interpretimi. Me tej, ky interpretim lidhet me dividentet e ardhshëm që do të jenë nën konfidencialitetin e bordit të drejtoreve/aksionerëve dhe nuk është e mundur të përcaktohen në avance efektet e zbatimit. IFRIC 18, “Transferimet e Aktiveve nga Klientët”, në fuqi në mënyrë prospektive për transferimet e aktiveve të marra në ose pas 1 Korrik 2009. Interpretimi zbatohet nga ana kontabile nga entitete që marrin kontribute në prona, pajisje dhe makineri nga klientët e tyre. Ky Interpretim i kërkon një entiteti që merr kontribute që i përmbahen qëllimit të interpretimit të njohe një mjet si një aktiv në vlerën reale të tij, nëse ky i fundit i plotëson kushtet për tu konsideruar si pronë, paisje dhe makineri sipas IAS 16. Interpretimi gjithashtu i kërkon një entiteti të njohe vlerën si të ardhur; koha e njohjes së të ardhurave do të jetë në varësi të fakteve dhe rrethanave të secilës marrëveshje në fjale. Interpretimi nuk është i aplikueshëm për pasqyrat financiare të Bankës, pasi Banka normalisht nuk ka qëllimin të marrë nga klientët kontributet e aktiveve. IAS 39, “Instrumentat Financiare: Njohja dhe Matja” dhe IFRIC 9, “Rivlerësimi i derivativeve të përfshirë (embeded derivatives)” (Amenduar), në fuqi për periudha vjetore që përfundojnë në ose pas 30 Qershor 2009. Ky amendim qartëson trajtimin kontabël të derivativeve të përfshirë për entitetet që përdorin Amendimin e Riklasifikimit të lëshuar nga IASB në Tetor 2008. Amendimi i riklasifikimit i jep mundësinë një entiteti në mënyrë të veçantë për instrumentat e tij financiare në rrethana të veçanta t’i riklasifikojë jashtë kategorisë së ‘vlerës reale nëpërmjet fitimit ose humbjes’. IFRIC 9 i amenduar dhe IAS 39, qartësojnë që riklasifikimi i një aktivi financiar jashtë kategorisë së ‘vlerës reale nëpërmjet fitimit ose humbjes’, ndikon në faktin që të gjithë derivativet e përfshirë duhet të vlerësohen dhe nëse është e nevojshme, të merren në konsideratë në pasqyrat financiare veçmas. Amendimet janë të zbatueshme në retrospektive dhe kërkohen që të zbatohen. Siç është përmendur dhe me sipër, Banka nuk ka në përdorim asnjë riklasifikim; si pasojë ky amendim nuk është i aplikueshëm.

Raporti Vjetor 2008 4

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe) 

. Përmbledhje e politikave kontabël (vazhdim)
(v) Deklaratat e reja (vazhdim)
SNRF 1,“Adoptimi i Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar” për herë të parë dhe IAS 27, “Pasqyrat Financiare të Konsoliduara dhe të Veçanta” (Amenduar), në fuqi për periudha vjetore që fillojnë në ose pas 1 Janar 2009. SNRF 1 mundëson një entitet të përcaktojë ‘koston’ e investimeve në filiale, pjesëmarrje apo sipërmarrje të përbashkëta në hapjen e pasqyrave financiare sipas SNRF në përputhje me IAS 27 ose duke përdorur një kosto të parashikuar. IAS 27 kërkon që të gjithë dividentet nga një filial, pjesëmarrje apo sipërmarrje të përbashkët të njihen në pasqyrën e të ardhurave në një pasqyre financiare të veçantë. Amendimi i IAS 27 duhet të aplikohet në mënyrë prospektive. Kërkesat e reja ndikojnë vetëm pasqyrat e veçanta financiare të entitetit mëmë dhe nuk kanë ndikim në pasqyrat financiare të konsoliduara. Banka nuk pret që ky amendim të këtë ndonjë efekt në pasqyrat e saj financiare. IFRS 2, “Pagesat të bazuara në aksione” (Amenduar), në fuqi për periudha vjetore që fillojnë në ose pas 1 Janar 2009. Amendimet qartësojnë dy çështje. Përkufizimi i ‘kërkesave të fitimit të të drejtës për të marrë përfitime’, duke përfshirë edhe termin ‘mos plotësim të kërkesave të fitimit të të drejtës për të marrë përfitime, për kushte të tjera përveç kushteve të shërbimeve dhe kushteve të ecurisë së aktivitetit. Ajo gjithashtu qartëson që i njëjti trajtim kontabël zbatohet për shpërblimet që nuk zbatohen efektivisht nga vete entiteti ose pala tjetër. IFRS 2 nuk është i aplikueshëm për veprimtarinë e Bankës pasi Banka nuk ka një plan pagesash të tilla për personelin apo drejtoret e saj. IFRS 3, “Kombinimet e Biznesit” (E rishikuar) dhe IAS 27, “Pasqyrat financiare të Konsoliduara dhe të Veçanta” (Amenduar), në fuqi për periudha vjetore që fillojnë në ose pas 1 Korrik 2009. Versioni i rishikuar i IFRS 3 paraqet një sere ndryshimesh në mënyrën e trajtimit të Kombinimeve të Biznesit, të cilat nuk ndikojnë në vlerën e njohur të ‘emri i mirë’, të rezultateve të raportuara në periudhën që një blerje ndodh, dhe në rezultatet për t’u raportuar në të ardhmen. Këto ndryshime përfshijnë që kostot e lidhura me blerjen që njihen si shpenzime dhe ndryshimet e mëtejshme të vlerës të kësaj blerjeje të njihen në fitim ose humbje (në vend të korrigjimit të ‘emri i mirë’). IAS 27 e amenduar kërkon që një ndryshim në interesat e pronësisë mbi një filial të konsiderohet si një transaksion kapitali. Atëherë, ky ndryshim nuk ka ndikim mbi ‘emri i mirë’, dhe as nuk ndikon në krijimin e një fitimi apo humbjeje. Për me tej, standardet e amenduara ndryshojnë mënyrën e të konsideruarit të humbjeve të realizuara nga filiali, si edhe humbjen e kontrollit mbi atë filial. IFRS 3 i rishikuar nuk është i aplikueshëm për veprimtarinë e Bankës. IFRS 8, “Segmentet Operacionale”, në fuqi për periudha vjetore që fillojnë në ose pas 1 Janar 2009. IFRS 8 zëvendëson IAS 14 ‘Raportimi Segmentar’. IFRS 8 përmban një metodë afrimi menaxheriale për tek raportimi segmentar. Informacioni i raportuar duhet të jetë i tillë që përdoret për përdorim të brendshëm nga menaxhimi për të vlerësuar ecurinë e segmenteve operacionale dhe ndarjes së burimeve në këto segmente. Ky informacion mund të jetë i ndryshëm nga ai që raportohet në bilancin kontabël dhe pasqyrën e të ardhurave dhe entitetet janë të detyruar të japin shpjegime dhe rakordime të diferencave. Ky standard nuk do të këtë impakt mbi fitimin ose humbjen apo kapitalin e raportuar të Bankës. Banka është aktualisht në procesin e përcaktimit të impaktit potencial të raportimit segmentar.

50

Raporti Vjetor 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe) 

. Përmbledhje e politikave kontabël (vazhdim)
(v) Deklaratat e reja (vazhdim)
IFRS 7, “Instrumentat Financiare: Dhënie Informacionesh Shpjeguese” (Amenduar), në fuqi për periudha vjetore që fillojnë në ose pas 1 Janar 2009. Ky amendim kërkon që matjet e vlerës reale të sqarohen nga burimi i kontributeve, duke përdorur tre nivelet e mëposhtme të hierarkisë: a) Çmime të listuara (të pakorrigjuara) në tregje aktive për aktive dhe detyrime identike (Niveli 1) (b) Kontribute të tjera përveç çmimeve të listuara të përfshira në Nivelin 1 që janë të evidentueshme për aktivin dhe detyrimin, qofte në mënyrë direkte (si çmimet) ose indirekte (të derivuar nga çmimet) (Niveli 2) (c) Kontribute për aktivin ose detyrimin që nuk janë të evidentueshme nga të dhënat e tregut (kontribute të paevidentueshme) (Niveli 3). Ky informacion duhet të jepet sipas klasave të instrumentit financiar. Amendimet gjithashtu rishikojnë në mënyrë specifike minimumin e sqarimeve të kërkuara për riskun e likuiditetit. Banka është duke vlerësuar ndikimin e këtij amendimi në pasqyrat e saj financiare, sidoqoftë nuk pritet të këtë ndonjë ndikim të ndjeshëm. IAS 1, “Paraqitja e Pasqyrave Financiare” (Rishikuar), në fuqi për periudha vjetore që fillojnë në ose pas 1 Janar 2009. IAS 1 është rishikuar për të përforcuar dobishmërinë e informacionit të prezantuar në pasqyrat financiare. Nga rishikimet me të rëndësishme janë kërkesat në lidhje me pasqyrën e konsoliduar të ndryshimeve të kapitalit e cila përfshin vetëm transaksionet me aksionerët; futjen e një kategorie siç është “fitimi nga vlerësimi i kapitalit në vite” që kombinon të gjithë zërat e të ardhurave dhe shpenzimeve të njohura në të ardhura dhe shpenzime së bashku me “diferenca nga vlerësimi i kapitalit në vite”; dhe kërkesa për të prezantuar rideklarimet e pasqyrave financiare ose zbatueshmërisë retrospektive të një politike kontabël në fillim të periudhës me të hershme krahasimore, me fjale të tjera një kolone të trete në bilancin kontabël. Pasi ky version pritet të këtë një ndikim, Banka planifikon të beje ndryshimet e nevojshme për prezantimin e pasqyrave financiare në vitin 2009, për të siguruar dhënien e vlerës totale të “fitimi nga vlerësimi i kapitalit në vite” në një pasqyre të vetme të “fitimi nga vlerësimi i kapitalit në vite”. IAS 32 dhe IAS 1, “Instrumenta Financiare të Kthyeshëm” (Amenduar), në fuqi për periudha vjetore që fillojnë në ose pas 1 Janar 2009. Amendimet e IAS 32 kërkojnë që disa instrumenta financiare të kthyeshëm dhe detyrimet që lindin në momentin e likuidimit të klasifikohen si kapital nëse disa kritere plotësohen. Amendimi i IAS 1 kërkon që të vihet në dijeni për një informacion të caktuar në lidhje me instrumentat e kthyeshëm të klasifikuara si kapital. Amendimet, të cilat bëhen të detyrueshme për pasqyrat financiare 2009 të Bankës për t’u zbatuar në mënyrë retrospektive, nuk pritet të kenë ndonjë ndikim në pasqyrat financiare. IAS 23, “Kostot e Huamarrjes” (Rishikuar), eliminon mundësinë për të shpenzuar kostot e huamarrjes dhe kërkon që entiteti të kapitalizojë kostot e huamarrjes që janë direkt të atribueshme ndaj blerjes, ndërtimit ose prodhimit të një aktivi të cilësuar si pjesë e kostos së atij aktivi. IAS 23 i rishikuar do të bëhet i detyrueshëm për pasqyrat financiare 2009 të Bankës dhe do të përbëjë një ndryshim në politikën kontabël të Bankës. Në përputhje me kërkesat tranzitore, Banka do të aplikoje IAS 23 të rishikuar për aktivet e cilësuara për të cilat kapitalizimi i kostove të huamarrjes fillon në ose pas datës efektive. Atëherë, kjo nuk do të këtë ndikim për periudhat e mëparshme në pasqyrat financiare 2009 të Bankës, për kostot e huamarrjes të krijuara në atë datë.

Raporti Vjetor 2008 51

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe) 

. Përmbledhje e politikave kontabël (vazhdim)
(v) Deklaratat e reja (vazhdim)
IAS 39, “Instrumenta Financiare: Njohja dhe matja” (Amenduar), në fuqi për periudha vjetore që fillojnë në ose pas 1 Korrik 2009. Amendimet lidhen me zëra që gëzojnë të drejtën të jenë të mbrojtura dhe që sqarojnë aplikimin e parimeve ekzistuese që përcaktojnë nëse risku specifik ose pjesë të rrjedhës së parasë gëzojnë të drejtën për klasifikim në marrëdhënie të mbrojtura. Amendimet do të bëhen të detyrueshme për pasqyrat financiare të Bankës për vitin 2010, me aplikim retrospektiv. Aktualisht Banka është duke vlerësuar efektin potencial të këtij amendimi. iii) Në Maj 2008, IASB-ja nxori grupin e parë të amendimeve për standardet e tij, fillimisht duke rishikuar heqjen e mospërputhjeve dhe duke sqaruar formimin e shprehjeve. Këto amendime janë në fuqi për periudha që fillojnë në ose pas 1 Janar 2009. IFRS 5, “Aktive Afatgjata që mbahen për t’u shitur dhe Operacionet jo të vijueshme” (Amenduar), në fuqi për periudha vjetore që fillojnë në ose pas 1 Janar 2009. Amendimi sqaron që aktivet dhe pasivet e një filiali janë klasifikuar për shitje, sipas IFRS 5, edhe nëse entiteti do të këtë një interes jo kontrollues mbi entitetin pas shitjes. Për t’u aplikuar prospektivisht që nga data në të cilën Banka ka aplikuar për here të parë IFRS 5. Për rrjedhoje çdo investim në dege, të klasifikuara për shitje, që nga data kur është aplikuar IFRS 5, do të duhet të rivlerësohet. Një aplikim me i hershem është i lejueshëm. IAS 27 (siç është amenduar në Janar 2008) duhet të adoptohet që nga ajo ditë. IFRS 7, “Instrumentat Financiare: Dhënie Informacionesh Shpjeguese ” (Amenduar), në fuqi për periudha vjetore që fillojnë në ose pas 1 Janar 2009. Ky amendim heq referencën e “të ardhurat nga interesat” si një komponent i kostove të financimit. IAS 1, “Paraqitja e Pasqyrave Financiare ” (Amenduar), në fuqi për periudha vjetore që fillojnë në ose pas 1 Janar 2009. Ky amendim sqaron së aktivet dhe pasivet të klasifikuara për tregtim, në përputhje me IAS 39 Instrumentat Financiare: Njohja dhe matja, nuk janë automatikisht të klasifikuara si aktive dhe pasive likuide në bilanc. Për t’u aplikuar retrospektivisht. Është i lejueshëm një aplikim i hershem. IAS 8, “Politikat Kontabël, Ndryshime në Vlerësimet Kontabël dhe Gabimet ” (Amenduar), në fuqi për periudha vjetore që fillojnë në ose pas 1 Janar 2009. Ky amendim sqaron që vetëm një udhëzim implementimi, që është një pjesë integrale e një IFRS-je, është e detyrueshme kur zgjedh politikat kontabël. IAS 10, “Ngjarje pas Periudhës së Raportimit” (Amenduar), efektive për periudha vjetore që fillojnë në ose pas 1 Janar 2009. Ky amendim sqaron që dividentet e deklaruar pas fundit të periudhës së raportimit nuk janë detyrime. IAS 16, “Aktivet Afatgjata Materiale” (Amenduar), në fuqi për periudha vjetore që fillojnë në ose pas 1 Janar 2009. -Zëvendëson termin “çmimi neto i shitjes” me “vlera reale minus kostot për shitje” që ka lidhje me shumat e rimarra, për të qene konsistent me IFRS 5 dhe IAS 36 Zhvlerësimi i Aktiveve. -Zërat Ndërtesa, Trualli dhe Pajisje të mbajtura për dhënie me qera, që janë shitur në mënyrë rutine gjatë jetës së biznesit pas dhënies me qera, transferohen në inventar kur kontratat e qerase mbarojnë dhe ato mbahen për shitje. Fitimet nga shitja njihen si e ardhur. IAS 7 Pasqyra e flukseve monetare, është gjithashtu rishikuar, për të kërkuar që pagesat në mjete monetare për të prodhuar ose blere zëra të tillë të riklasifikohen si rrjedhjë e parasë nga aktivitetet operative. Paratë e arkëtuara nga dhëniet me qera dhe shitje të mëvonshme të këtyre aktiveve janë paraqitur gjithashtu si rrjedhë e parasë nga aktivitetet operative.

52

Raporti Vjetor 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe) 

. Përmbledhje e politikave kontabël (vazhdim)
(v) Deklaratat e reja (vazhdim)
IAS 18, “Të ardhurat” (Amenduar), në fuqi për periudha vjetore që fillojnë në ose pas 1 Janar 2009. Ky amendim zëvendëson termin “kosto direkte” me “kosto transaksioni” siç është përcaktuar në IAS 39. IAS 19, “Përfitimet e Punonjësve” (Amenduar), në fuqi për periudha vjetore që fillojnë në ose pas 1 Janar 2009. -Rishikon përkufizimin e “kosto të shkuara të shërbimit” duke përfshirë reduktime në përfitimet që lidhen me shërbimet e shkuara (“kostot e shkuara të shërbimit negative”) dhe përjashtuar reduktimet në përfitimet që lidhen me shërbimet në të ardhmen që rezultojnë nga amendime planesh. Amendimet për plane që rezultojnë me një reduktim në përfitime që lidhen me shërbime të ardhshme konsiderohen si një shkurtim. Për t’u aplikuar në periudhat e ardhshme – për ndryshimet në përfitimet që ndodhin në ose pas 1 Janar 2009. Një aplikim i hershem është i lejueshëm. -Rishikon përkufizimin e ‘fitimit mbi aktivet e planifikuara’ duke përjashtuar kostot administrative të planifikuara nëse ato kanë qene të përfshira në supozimet e përdorura për të matur përfitimet e përcaktuara të detyrimit. Aplikohet në mënyrë retrospektive. Një aplikim i hershem është i lejueshëm. -Rishikon përkufizimin e përfitimeve të punonjësve ’afat shkurtër’ dhe ’të tjera afat gjata’ për t’u përqendruar në kohen kur detyrimi duhet të shlyhet. Aplikohet në mënyrë retrospektive. Një aplikim i hershem është i lejueshëm. -Fshin referencën e njohjes së detyrimeve për të siguruar konsistenca me IAS 37, Provigjionet, Aktivet dhe Pasivet e Kushtëzuara. IAS 37 nuk lejon njohjen e detyrimeve jashtë bilancit. Një aplikim i hershem është i lejueshëm. IAS 20, ”Kontabiliteti i Granteve Qeveritare dhe Dhënia e Informacioneve Shpjeguese për Ndihmën Qeveritare”, (Amenduar), në fuqi për periudha vjetore që fillojnë në ose pas 1 Janar 2009. Kreditë e dhëna pa ose me interes të ulët nuk përjashtohen nga kërkesat e përfshirjes së interesave. Interesi duhet të përfshihet në kreditë e dhëna me norma interesi nën normat e tregut për interesat, duke qene në këtë mënyrë konsistent me IAS 39. Diferencat ndërmjet vlerës së marrë dhe vlerës së skontuar konsiderohet si grant qeveritar. Aplikohet në mënyrë retrospektive – për kreditë qeveritare të marra në ose pas 1 Janar 2009. Një aplikim i hershem është i lejueshëm. Sidoqoftë, SNRF 1 Adaptimi për Herë të Parë i SNRF nuk është rishikuar për ata subjekte që e kanë përshtatur për here të parë SNRF; atëherë atyre do t’u kërkohet të përfshijnë interesat në tepricat e kredive të këtij lloji në datën e përshtatjes së SNRF. IAS 23, “Kostot e Huamarrjes” (Amenduar), në fuqi për periudha vjetore që fillojnë me ose pas 1 Janar 2009. Kjo rishikon përkufizimin e kostove të borxhit për të bërë të mundur konsolidimin në një të llojeve të mjeteve që konsiderohen si pjesë perberese e ‘kostove të huamarrjes’ – shpenzimet e interesave të llogaritur duke përdorur metodën e normës efektive të interesit si është pershkruar në IAS 39. Të aplikohet në mënyrë retrospektive. Aplikimi me i hershem është i lejueshëm.

Raporti Vjetor 2008 5

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe) 

. Përmbledhje e politikave kontabël (vazhdim)
(v) Deklaratat e reja (vazhdim)
IAS 27, “Pasqyrat Financiare të Konsoliduara dhe Individuale” (Amenduar), në fuqi për periudha vjetore që fillojnë në ose pas 1 Janarit 2009. Kjo kërkon që ndryshimet e ndodhura në interesat e pronësisë tek një filial pa humbur kontrollin mbi to të konsiderohen si transaksione kapitali. Kur Banka humbet kontrollin e një filiali, çdo interes i mbajtur në ishfilialin do të matet me vlerën reale me fitim ose humbje të njohur në pasqyrën e të ardhurave. Amendimet e IAS 27, të cilat bëhen të detyrueshme për pasqyrat financiare 2010 të Bankës, nuk priten të kenë ndonjë ndikim të pasqyrat financiare. IAS 28, “Investimet në Pjesëmarrje”, (Amenduar), në fuqi për periudhat vjetore që fillojnë në ose pas 1 Janar 2009. -Nëse një pjesëmarrje llogaritet me vlerën e saj në përputhje me IAS 39 (që është e përjashtuar nga kërkesat e IAS 28), vetëm kërkesat e IAS 28 bëjnë që të jepen sqarime mbi natyren dhe nivelin e pengesave në aftësinë e partnerit të transferoje fonde të entiteti në formën e kesh-it ose pagesave të kredive. Aplikimi i hershem është i lejueshëm. Nëse aplikohet shumë shpejt, një entitet duhet të aplikoje dhe amendimet e mëposhtme, si edhe amendimet e paragrafit 3 të IFRS 7 Instrumentat Financiare: Sqarimet, paragrafi 1 i IAS 31 Interesat në Sipermarrjet e Përbashkëta dhe paragrafit 4 të IAS 32 Instrumentat Financiare: Prezantimi në të njëjtën kohë. -Një investim në një Pjesmarrje të përbashkët konsiderohet si një aktiv i vetëm për qëllime të testimeve për zhvlerësim – duke përfshirë edhe kthimin e zhvlerësimeve. Atëherë, çdo zhvlerësim nuk vendoset në mënyrë të veçantë të ‘emri i mirë’ i përfshirë në balancen e investimit. Çdo zhvlerësim, kthehet nëse vlera e rikuperueshme e interesit në sipermarrjen e përbashkët rritet. Nëse aplikohet për periudha të hershme, një entitet duhet gjithashtu të aplikoje ç’ka u permend me sipër, dhe amendimet e paragrafit 3 të IFRS 7 Instrumentat Financiare: Dhënia e Informacioneve Shpjeguese, paragrafi 1 i IAS 31 Interesat në Sipermarrjet e Përbashkëta dhe paragrafin 4 të IAS 32 Instrumentat Financiare: Prezantimi në të njëjtën kohë. IAS 29, “Raportimi Financiar në Ekonomi me Hiperinflacion” (Amenduar), në fuqi për periudha vjetore që fillojnë në ose pas 1 Janar 2009. Ky rishikon referencën e përjashtimit të matjes së aktiveve dhe detyrimeve me kosto historike, si në shënimet e ndërtesave, truallit dhe pajisjeve për shembull, me shumë së sa të nënkuptojë që kjo është një liste përfundimtare. Asnjë kërkesë specifike transitore nuk është cilësuar pasi ky është me tepër një qartësim i referencave sesa një ndryshim. IAS 31, “Interesat në Ndërmarrjet e Përbashkëta (Joint Ventures)” (Amenduar), në fuqi për periudhat vjetore që fillojnë në ose pas 1 Janar 2009. Kjo qartëson që nëse një ndërmarrje e përbashkët konsiderohet me vlerën reale në përputhje me IAS 39 (që është e përjashtuar nga kërkesat e IAS 31), vetëm kërkesat e IAS 31 do të aplikohen për të sqaruar angazhimet e sipërmarrësit dhe ndërmarrjes së përbashkët, si edhe një përmbledhje e informacionit financiar në lidhje me aktivet, detyrimet, të ardhurat dhe shpenzimet. Aplikimi i hershem është i lejuar. Nëse do të aplikohej në periudha me të hershme, një entitet duhet të aplikoje gjithashtu dhe amendimet e paragrafit 3 të IFRS 7 Instrumentat Financiare: Sqarimet, IAS 28 Investimet në Pjesëmarrje dhe paragrafi 4 i IAS 32 Instrumentat Financiare: Prezantimi në të njëjtën kohë.

54

Raporti Vjetor 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe) 

. Përmbledhje e politikave kontabël (vazhdim)
(v) Deklaratat e reja (vazhdim)
IAS 34, “Raportim Financiar i Ndërmjetëm”, (Amenduar), në fuqi për periudha vjetore që fillojnë në ose pas 1 Janar 2009. Ky amendim qartëson që të ardhurat për aksion duhet të paraqiten dhe sqarohen në raportet financiare të ndërmjetëm nëse një entitet është brenda qëllimit të IAS 33. IAS 36, “Zhvlerësimi i aktiveve”, (Amenduar), në fuqi për periudha vjetore që fillojnë në ose pas 1 Janar 2009. Ky amendim sqaron së kur skontimi i flukseve të ardhshme të parasë përdoret për të vlerësuar “vlerën e tregut minus kostot e shitjes”, i njëjti shënim kërkohet kur skontimi i flukseve të ardhshme të parasë përdoret për të vlerësuar ”vlerën në përdorim”. IAS 38, “Aktive të patrupëzuara”, (Amenduar), në fuqi për periudha vjetore që fillojnë në ose pas 1 Janar 2009. -Shpenzimet në reklama dhe aktivitete promocionale njihen si shpenzime kur entiteti ka të drejtën ose të përdorë të mirat ose të përfitojë shërbimet. Ky standard aplikohet në mënyrë retrospektive. Aplikimi në periudha me të hershme është i lejuar. -Fshin referencat që janë të rralla, evidence të besueshme për të mbështetur një metodë amortizimi për mjetet e qëndrueshme të patrupëzuara që kanë një jetëgjatësi të përcaktuar që rezulton në një vlerë me të ulët të amortizimit të akumuluar sesa nën metodën lineare, duke bërë kështu të mundur metodën e njësisë së prodhimit. Ky standard aplikohet në mënyrë retrospektive. Aplikimi në periudha me të hershme është i lejuar. -Një parapagim mund të njihet vetëm në rastin kur pagesa është kryer para së të përfitohet e drejta për të përdorur të mirat apo për të përfituar shërbimet. IAS 39, “Matja dhe Njohja e Instrumentave Financiare” (Amenduar), në fuqi për periudha vjetore që fillojnë në ose pas 1 Janar 2009. -Qartëson që ndryshimet në rrethanat që lidhen me derivativet – veçanërisht derivativet e përcaktuar ose ri-përcaktuar si instrumenta mbrojtës (hedging instruments) pas njohjes fillestare – nuk janë riklasifikime. Kështu, një derivativ pas njohjes fillestare mundet ose të hiqet ose të përfshihet në klasifikimin “i tregtueshëm”. Në mënyrë të ngjashme, kur aktivet financiare riklasifikohen si rezultat i një kompanie sigurimi që ndryshon politikat kontabël në përputhje me paragrafin 45 të IFRS 4 “Kontratat e Sigurimit”, dhe ky është një ndryshim rrethanor dhe jo një riklasifikim. Për t’u aplikuar në mënyrë retrospektive. Aplikimi në periudha me të hershme është i lejuar. -Heq referencën e ‘segmentit’ në IAS 39 kur përcaktohet nëse një instrument cilësohet si mbrojtës (hedge) ose jo. Aplikohet në retrospektive. Aplikimi në periudha me të hershme është i lejuar. -Kërkon përdorimin e normës efektive të rishikuar të interesit (në vend të normës efektive fillestare të interesit) kur ri-mat një instrument borxhi në mbarim të vlerës reale të kontabilitetit të mbrojtjes (hedge accounting). Aplikohet në retrospektive. Aplikimi në periudha me të hershme është i lejuar.

Raporti Vjetor 2008 55

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe) 

. Përmbledhje e politikave kontabël (vazhdim)
(v) Deklaratat e reja (vazhdim)
IAS 40, “Ndërtesat për Investim” (Amenduar), në fuqi për periudhat vjetore në ose pas 1 Janar 2009. -Rishikon qëllimin (dhe qëllimin e IAS 16) që ndërtesa e ndërtuar ose zhvilluar për përdorim të ardhshëm si ndërtesë për investim klasifikohet si e tillë. Nëse një entitet e ka të pamundur të përcaktojë vlerën reale të një ndërtesë për investim gjatë ndërtimit, mund të jetë në gjendje ta përcaktojë vlerën e saj reale në përfundim të ndërtimit, kështu që investimi gjatë procesit të ndërtimit do të matet me kosto deri sa të matet vlera reale që është e mundur në përfundim të ndërtimit. Aplikohet në mënyrë prospektive. Aplikimi në periudha me të hershme është i lejuar. Një entiteti i lejohet të zbatoje amendimet e standardit për pronat e investimit në proces ndërtimi nga cilado datë përpara 1 Janarit 2009 duke u siguruar që vlera reale e ndërtesave për investime në poçes ndërtimi mund të përcaktoheshin në ato data. -Rishikon kushtet për një ndryshim vullnetar në politikat kontabël për të qene konsistente me IAS 8. -Qartëson që vlera e mbartur e një pronë investimi të mbajtur me qera është vlerësimi i marrë i rritur nga njohja e ndonjë detyrimi. Banka nuk ka asnjë ndërtesë investimi në proces ndërtimi ndaj ky amendim nuk është i aplikueshëm për të. IAS 41, “Agrikultura” (Amenduar), në fuqi për periudha vjetore që fillojnë në ose pas 1 Janar 2009. -Zëvendëson termin “kostot e pikave të shitjes” me “kostot e shitjes”. Rishikon shembullin e prodhimit nga pemët në një plantacion në pyll nga “trungje” në “lende drusore”. -Zhvendos referencën për të përdorur një normë skontimi para taksës për të përcaktuar vlerën reale, duke lejuar në këtë mënyrë një normë skontimi para ose pas taksës në varësi të metodologjisë së përdorur. -Heq ndalimin për të marrë në konsideratë flukset e të ardhurave që rezultojnë nga çdo transformim shtese kur parashikohet vlera reale, në vijim flukset e parasë që priten të realizohen në ‘tregjet me të përshtatshme’ merren në konsideratë. Të aplikohet në mënyrë prospektive. Aplikimi në periudha me të hershme është i lejuar.

56

Raporti Vjetor 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe)

4. Menaxhimi i Riskut Financiar
Banka ka ekspozim ndaj risqeve të mëposhtëm si pasojë e përdorimit të instrumentave financiare: • • • • risku i kredisë risku i likuiditetit risku i tregut risku operacional

Ky shënim jep informacion rreth ekspozimit të Bankës ndaj secilit prej llojeve të risqeve, objektivat e bankës, politikat dhe proceset për vlerësimin dhe menaxhimin e riskut si dhe menaxhimin e kapitalit të Bankës.

Kuadri i Menaxhimit të Riskut
Bordi i Drejtoreve të Bankës ka përgjegjësi të plote për vendosjen dhe mbikëqyrjen e strukturës së menaxhimit të riskut të Bankës. Bordi ka krijuar Komitetin e Aseteve dhe Detyrimeve dhe një Komitet Risku Kredie Lokal të cilët janë përgjegjës për marrjen e vendimeve në fushat e tyre specifike, e mbështeten nga Departamenti i Thesarit dhe Divizioni i Menaxhimit të Riskut, të cilët janë përgjegjës për zhvillimin dhe monitorimin e politikave të menaxhimit të riskut të Bankës në këto fusha. Të gjitha komitetet e Bordit kanë anëtarë ekzekutivë dhe joekzekutivë dhe raportojnë rregullisht tek Bordi i Drejtoreve lidhur me aktivitetet e tyre. Politikat e menaxhimit të riskut të Bankës janë krijuar për të identifikuar dhe analizuar riskun me të cilin përballet Banka, për të vendosur limitet dhe kontrollin e duhur si dhe për të monitoruar risqet dhe zbatimin e limiteve. Politikat e menaxhimit të riskut rishikohen rregullisht për të reflektuar ndryshimet në kushtet e tregut si dhe produktet dhe shërbimet e ofruara. Banka nëpërmjet trajnimit, standardeve dhe procedurave të menaxhimit synon të zhvilloje një hapësirë kontrolli konstruktive dhe të disiplinuar, në të cilën të gjithë punonjësit të kuptojnë rolet dhe detyrimet e tyre.

Risku i Kredisë
Në aktivitetin normal bankar, Banka është e ekspozuar ndaj riskut të kredisë në huadhëniet dhe parapagesat ndaj klientëve dhe institucioneve financiare, investimet në letra me vlerë dhe zërave të tjerë jashtë bilancit. Risku i kredisë është risku i një humbjeje financiare të Bankës nëse një klient ose palë e ngjashme që posedon një instrument financiar dështon në realizimin e detyrimeve kontraktore që burojnë nga huadhënia e Bankës ndaj klientëve, institucioneve financiare ose që burojnë nga zëra të tjerë jashtë bilancit. Për arsye raportimi të menaxhimit të riskut Banka konsideron dhe konsolidon të gjithë elementet e ekspozimit të kredisë ndaj riskut (risku individual i mospërmbushjes së detyrimeve, risku i sektorëve të ekonomisë si dhe risku lokal). Banka e menaxhon ekspozimin e saj ndaj riskut të kredisë periodikisht duke monitoruar nga afër limitet e kredisë, portofolin e huave dhe përqendrimin e ekspozimit.

Raporti Vjetor 2008 57

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe)

4. Menaxhimi i Riskut Financiar (vazhdim)
Menaxhimi i Riskut të Kredisë
Bordi i Drejtoreve të Bankës i ka deleguar përgjegjësi për marrjen e vendimeve në fushën e riskut të kredisë Komitetit të Kredisë. Divizioni i Menaxhimit të Riskut, i cili raporton tek Komiteti Lokal i Kredive, është përgjegjës për kontrollin dhe menaxhimin e riskut të kredive të Bankës; ai: • Formulon politika kredie duke: u konsultuar me njësitë e biznesit, mbuluar kërkesat për kolateral, vlerësuar kredinë, nivelin e riskut dhe raportimin, procedurat e dokumentacionit dhe ato ligjore, si dhe përputhshmërinë me kërkesat rregullative dhe statutore. Vendos strukturën e autorizimit për aprovimin dhe rinovimin e lehtësirave të kredisë. Limitet e autorizimit shpërndahen në zyrtaret e kredisë të njësive të biznesit. Lehtësi me të mëdha kërkojnë aprovim nga Drejtori i Menaxhimit të Riskut të Kredisë, Komitetit Lokal të Kredive ose Bordit të Drejtoreve sipas rastit. Rishikon dhe vlerëson riskun e kredisë. Departamenti i Kredisë vlerëson të gjitha ekspozimet e kredisë që e kanë tejkaluar limitin e caktuar, përpara së lehtësirat për kreditim të jepen ndaj klientëve nga njësia e biznesit e autorizuar për këtë gjë. Rishikimet dhe kontrolli i kushteve të kredisë janë objekt i të njëjtit proces kontrolli. Kufizon përqendrimin e ekspozimit ndaj palëve të biznesit, gjeografikisht dhe për nga industria, (për huadhënie dhe parapagesa) si dhe sipas lëshuesit, likuiditetit të tregut dhe vendit (për letrat me vlerë). Zhvillon dhe mirëmban klasifikimin e riskut të Bankës në mënyrë që të kategorizoje ekspozimet sipas nivelit të riskut të humbjes financiare që përballet si dhe të fokusoje menaxhimin e risqeve të tjerë shoqërues. Klasifikimi i riskut përdoret për të përcaktuar nevojën e provigjionimit të dëmeve ndaj ekspozimeve specifike të kredisë. Struktura e klasifikimit të riskut aktual, pranuar sipas rregulloreve të Bankës së Shqipërisë konsiston në pese nivele, duke reflektuar nivele të ndryshme të riskut të mosshlyerjes së detyrimeve si dhe disponueshmërinë e kolateralit ose minimizimit të risqeve të tjera të huadhënies. Përgjegjësia për të vendosur nivelet e riskut bie mbi aprovimin final të Komitetit Lokal të Kredisë. Nivelet e riskut janë objekt i rishikimit mujor nga Menaxhimi i Riskut të Kredisë. Rishikon përputhshmërinë e njësive të biznesit me limitet e ekspozimit të miratuara duke përfshirë ato për industritë e zgjedhura dhe llojet e produkteve. Komitetit Lokal të Kredive i sigurohen raporte mujore mbi cilësinë e kredive të portofoleve lokale ku gjithashtu paraqitet dhe tendenca e tyre dhe veprimet rregulluese të duhura që duhen ndërmarrë. Ofron konsultën, drejtimin dhe aftësitë profesionale ndaj njësive të biznesit për të promovuar në Banke praktiken me të mirë të menaxhimit të riskut të kredisë.

• •

Çdo njësie biznesi i kërkohet të zbatoje politika dhe procedura kredie me autoritetet aprovuese të kredisë të deleguara nga Komiteti Lokal i Kredisë. Zyrtari përgjegjës për çdo njësi biznesi raporton si duhet për të gjitha çështjet lidhur me kreditë tek menaxhimi lokal, Risku i Kredisë ose Komiteti Lokal i Kredisë. Çdo njësi biznesi dhe Komiteti i Riskut të Kredisë janë përgjegjës përcilësinë dhe efektshmërinë e portofoleve të kredisë si dhe për monitorimin dhe kontrollin për të gjitha risqet e kredisë tek to duke përfshirë dhe ato objekt të aprovimit nga qendra.

58

Raporti Vjetor 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe)

4. Menaxhimi i Riskut Financiar
Risku i Kredisë (vazhdim)
Ekspozimi Maksimal ndaj Riskut të Kredisë pa marrë në konsideratë pengjet apo ndonjë lehtësi tjetër kreditore
Tabela e mëposhtme tregon ekspozimin aktual maksimal ndaj riskut të kredisë për komponentët e aplikueshëm të bilancit: Ekspozimi Maksimal Bruto 
1 Dhjetor 2008 Llogaritë me Bankën Qendrore (duke përjashtuar Arkën) Hua dhe paradhënie bankave Hua dhe paradhënie klientëve Aktive financiare-letra me vlerë të vendosjes Aktive financiare-letra me vlerë të investimit 2,864,865 8,215,701 44,645,468 1,963,807 46,065,994 10,755,85 4,091,582 5,860,405 6,500,946 16,452, 1 Dhjetor 2007 3,695,698 5,818,189 30,842,962 2,594,401 32,408,727 75,5,77 2,280,116 1,118,571 3,823,907 7,222,54

Totali
Huadhënie të aprovuara por jo të disbursuara Letër Kredi Garanci të dhëna në favor të klientëve Totali i angazhimeve në lidhje me kredinë

Totali i Ekspozimit ndaj Riskut të Kredisë

120,208,768 82,582,571

Ekspozimi maksimal i kredisë kundrejt një klienti apo grupi klientësh në 31 Dhjetor 2008 është 1,371,372 mijë Lek (2007: 1,518,056 mijë Lek) përpara marrjes në konsideratë të pengjeve apo ndonjë lehtësie tjetër të kredisë. Banka i mundëson klientëve të saj garanci të cilat mund të kërkojnë që Banka të kryejë pagesa në përfitim të tyre dhe ndërmerr angazhime për të shtrire me tej linjat e kredisë për të siguruar nevojat e tyre të likuiditetit. Letër kreditë dhe garancitë e angazhojnë Bankën në kryerjen e pagesave në përfitim të klientëve në rast të një akti specifik, përgjithësisht i lidhur me importin dhe eksportin e mallrave. Të tilla angazhime e ekspozojnë Bankën në risqe kredie të ngjashme, të cilat zbuten nga të njëjtat procedura dhe politika kontrolli. Çdo tremujor Banka vlerëson angazhimet e saj financiare për ndonjë zhvlerësim të mundshëm. Subjekt i vlerësimit individual për zhvlerësime të mundshme të këtyre angazhimeve janë huatë e klientëve me probleme ose huatë e atyre klientëve që janë ristrukturuar dhe/ose riskeduluar. Përjashtim bëjnë angazhimet financiare të cilat sigurohen me pengje të tilla si para kesh-i dhe/ose kundra garanci të vendosura nga kompania mëmë. Matja e humbjeve nga zhvlerësimet bëhet nëpërmjet të njëjtës metodë, si për huatë dhe paradhëniet për klientët (referoju shënimit 3).

Raporti Vjetor 2008 5

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe)

4. Menaxhimi i Riskut Financiar
Risku i Kredisë (vazhdim)
Cilësia e Kredisë sipas klasave të aktiveve financiare
Tabelat më poshtë tregojnë cilësinë e kredisë për aktivet financiare të ekspozuara kundrejt riskut të kredisë, bazuar në klasifikimet e brendshme të Bankës. Ato janë vlera bruto pa marrë parasysh fondet e krijuara për zhvlerësimet e tyre, për të dy vitet ushtrimore të mbyllura me 31 Dhjetor 2008 dhe 31 Dhjetor 2007:
31 Dhjetor 2008
As me vonesë as të zhvlerësuara 30,735,137 5,838,938 239,293 6,81,68 Me vonesë Individualisht të zhvlerësuara por jo të zhvlerësuara 2,329,872 865,630 ,15,502 3,823,881 739,841 72,876 4,66,58 Totali

Llogaritë me Bankën Qendrore (duke përjashtuar Arkën) Hua dhe paradhënie bankave Hua dhe paradhënie klientëve: Hua tregtare Hua hipotekore Hua konsumatore Aktive financiare-letra me vlerë të vendosjes Aktive financiare-letra me vlerë të investimit

2,864,865 8,215,701 36,888,890 7,444,409 312,169 1,963,807 46,065,994 10,755,85

Totali

31 Dhjetor 2007

As me vonesë as të zhvlerësuara -

Me vonese Individualisht te por jo te zhvleresuara zhvleresuara -

Totali

3,695,698

Llogarite me Banken Qendrore (duke perjashtuar Arken) Hua dhe paradhënie bankave Hua dhe paradhënie klientëve: Hua tregtare Hua hipotekore Hua konsumatore Aktive financiare-letra me vlerë të vendosjes Aktive financiare-letra me vlerë të investimit 22,262,890 5,066,490 208,327 1,234,558 640,890 750 990,694 391,576 46,787 1,42,057 24,488,142 6,098,956 255,864 2,594,401 32,408,727 75,5,77 5,818,189

Totali

27,57,707 1,876,18

Në huatë me vonesë me sipër janë përfshirë kreditë që janë me shumë së 30 ditë me vonesë.

60

Raporti Vjetor 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe)

4. Menaxhimi i Riskut Financiar
Risku i Kredisë (vazhdim)
Analiza e kohës së kredive me vonesë por jo të zhvlerësuara sipas klasave të aktiveve financiare me 31 Dhjetor 2008 dhe 2007 tregohet në tabelat më poshtë:
31 Dhjetor 2008 
1 në 0 ditë 1 në 180 ditë me shumë së 180 ditë 968,842 168,524 Totali

Llogaritë me Bankën Qendrore (duke përjashtuar Arkën) Hua dhe paradhënie bankave Hua dhe paradhënie klientëve: Hua tregtare Hua hipotekore Hua konsumatore Aktive financiare-letra me vlerë të vendosjes Aktive financiare-letra me vlerë të investimit

409,470 552,962 -

951,560 144,144 -

2,329,872 865,630 -

Totali 

62,42

1,05,704

1,17,66 

,15,502

31 Dhjetor 2007 

1 në 0 ditë 

1 në 180 ditë

me shumë së 180 ditë 25,234 223 -

Totali

Llogaritë me Bankën Qendrore (duke përjashtuar Arkën) Hua dhe paradhënie bankave Hua dhe paradhënie klientëve: Hua tregtare Hua hipotekore Hua konsumatore Aktive financiare-letra me vlerë të vendosjes Aktive financiare-letra me vlerë të investimit

1,208,804 640,667 750 -

520 -

1,234,558 640,890 750 -

Totali

1,850,221

520

25,457

1,876,18

Vlera e mbartur sipas klasave të aktiveve financiare për të cilat kushtet janë rinegociuar.

Raporti Vjetor 2008 61

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe)

4. Menaxhimi i Riskut Financiar
Risku i Kredisë (vazhdim)
Tabela më poshtë tregon vlerën e mbartur të huave dhe paradhënieve për klientët, të cilat janë rinegociuar/riskeduluar, sipas produkteve: 
1 Dhjetor 2008 Hua tregtare Hua hipotekore Hua konsumatore 825,874 35,340 861,214 1 Dhjetor 2007 44,195 6,130 50,25

Totali

Huatë e zhvlerësuara dhe letrat me vlerë
Kreditë e zhvlerësuara dhe letrat me vlerë janë ato për të cilat Banka mendon së është e mundur të ndodhë që do të jetë e paaftë të mbledhë principalin dhe interesin e pagueshëm sipas kushteve kontraktuale të marrëveshjes së huasë. Banka i klasifikon huadhëniet dhe parapagimet ndaj klientëve në grupet: Standarde, Në ndjekje, Nën standarde, Të dyshimta dhe Të humbura në përputhje me rregulloret e Bankës së Shqipërisë për riskun e kredisë, ndërkohë që kryen teste të zhvlerësimit për të gjitha huadhëniet që shfaqin prova objektive për zhvlerësim, duke vlerësuar të skontuar rrjedhën e ardhshme të parasë dhe duke e krahasuar me shumën e mbetur për huatë respektive. Huatë, provat objektive të të cilave nuk përmbushin kushtet për t’u testuar individualisht si të zhvlerësuara, testohen së bashku duke përdorur normat historike të Bankës për huatë e dobëta dhe kthimin ose zgjidhjen e zhvlerësimit për grupe kredish me karakteristika të ngjashme të riskut. .

Fondet rezervë për zhvlerësim
Banka vendos një nivel tolerance për humbjet nga kreditë e zhvlerësuara që përfaqëson një përllogaritje për humbjet në portofolin e kredive. Komponentët kryesore të kësaj tolerance janë një komponent i humbjes specifike që lidhet me ekspozimet e rëndësishme individuale, dhe një tolerance për humbjet në huatë e vlerësuara kolektivisht, të vendosura për grupe asetesh homogjene në konsideratë të humbjeve që kanë ndodhur por që nuk janë identifikuar në huatë objekt i vlerësimit individual për zhvlerësim. Tabela më poshtë tregon Ekspozimin Neto të Huave dhe Paradhënieve për klientët pas fondit të provigjioneve:

62

Raporti Vjetor 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe)

4. Menaxhimi i Riskut Financiar
Risku i Kredisë (vazhdim)
Ekspozimi Neto i Huave dhe paradhënieve klientëve 
1 Dhjetor 2008 Individualisht të zhvlerësuara Standarde & Në ndjekje Nën standarde Të dyshimta Të humbura Shuma bruto Fondi rezervë për zhvlerësim për humbjet 3,366,341 606,672 297,237 370,584 4,640,834 (1,077,151) ,56,68 1,318,441 13,828 43,534 54,159 1,429,962 (202,216) 1,227,746 1 Dhjetor 2007

Vlera neto
Kolektivisht të zhvlerësuara Standarde & Në ndjekje Shuma bruto Fondi Rezervë për zhvlerësim për humbje

40,004,634 40,004,634 (153,213) ,851,421 4,415,104

29,413,000 29,413,000 (69,340) 2,4,660 0,571,406

Vlera neto Total i Huave dhe paradhënieve për klientët

Lëvizjet e veçanta të fondit rezervë për zhvlerësime, individuale dhe kolektive paraqiten në shënimin 13.

Më poshtë paraqitet një analizë të shumave bruto dhe neto (nga fondi rezervë për zhvlerësime) për huatë e zhvlerësuara individualisht sipas klasifikimit të riskut:
Hua dhe paradhënie klientëve individualisht të zhvlerësuara

Bruto

Neto

31 Dhjetor 2008
Hua Standarde & Në ndjekje Hua nën standarde Hua të dyshimta Hua të humbura 3,366,341 606,672 297,237 370,584 4,640,84 1,318,441 13,828 43,534 54,159 1,42,62 2,818,512 473,120 74,675 197,376 ,56,68 1,199,817 246 26,965 718 1,227,746

Total
31 Dhjetor 2007 Hua Standarde & Në ndjekje Hua nën standarde Hua të dyshimta Hua të humbura

Totali

Raporti Vjetor 2008 6

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe)

4. Menaxhimi i Riskut Financiar
Risku i Kredisë (vazhdim)
Politikat e fshirjes nga librat kontabël
Banka fshin nga librat një huadhënie (dhe fondet rezervë për zhvlerësime nga humbje të lidhura me të) kur Komiteti i Kredisë së Bankës përcakton së kredia është e pambledhshme. Ky vendim arrihet pas një konsideratë ndaj informacionit për ndodhjen e ndryshimeve të rëndësishme në pozicionin financiar të huamarrësit, në mënyrë të tillë që huamarrësi nuk paguan dot me detyrimet ose kolaterali nuk do të jetë i mjaftueshëm për të shlyer të gjithë ekspozimin. Ashtu si tregohet dhe në shënimin 3i, fluksi i parashikuar i të ardhurave nga kolateralet dhe/ ose garancive që mbulojnë ekspozimet konsiderohen si flukse parash në të ardhmen për linjat e kredisë. Disa parametra vlerësimi të përdorura për llogaritje janë: -Vlera e realizueshme e kolateraleve, të cilat përllogariten duke ulur vlerën e kolateraleve të vlerësuara me një ‘faktor skontimi’. Kjo e fundit merr në konsideratë karakteristikat e grupeve të ngjashme të kolateraleve dhe vendodhjen e tyre. Kjo nënkupton vlerën mesatare të rikuperueshme të një kolaterali të caktuar, i bazuar në eksperiencën tonë të procesit të rikuperimit të kolateraleve. -Koha e flukseve të parashikuara të parasë, e cila i referohet kohës së pritshme të rikuperimit (në vite) të një lloji të caktuar pengu. Kostot e rikuperimit zbriten nga fluksi i ardhshëm i parashikuar i parasë. Pengu përgjithësisht nuk mbahet për huatë dhe paradhëniet ndaj institucioneve financiare, përveç kur instrumentat financiare mbahen si pjesë e marrëveshjeve të ndërsjellat dhe aktivitetit të huamarrjes nëpërmjet instrumentave financiare. Zakonisht, pengu nuk mbahet kundrejt instrumentave të investimit, dhe asnjë peng i tillë nuk është mbajtur në 31 Dhjetor 2008 ose 2007.
Kolateralet për Huatë dhe paradhëniet klientëve 1 Dhjetor 2008 Për Individualisht të zhvlerësuara Ndërtesa Mjete monetare Pengje & Garanci Bruto 5,886,366 84,145 676,810 6,647,21 Neto 3,212,771 81,828 269,084 ,56,68 Kolateralet për Huatë dhe paradhëniet klientëve 1 Dhjetor 2007 Bruto 1,800,192 4,365 340,938 2,145,45 Neto 1,055,316 4,271 168,159 1,227,746

Totali

Parashikimet për vlerën reale janë të bazuara në vlerën e pengjeve të vlerësuara në momentin e marrjes së borxhit, dhe janë gjithashtu të rishikueshme për disa nga huatë dhe paradhëniet të zhvlerësuara individualisht. Një përllogaritje e vlerës reale të pengjeve dhe instrumentave të tjerë të mbajtur kundrejt aktiveve financiare tregohet më poshtë: Shuma bruto e kolateralit përfshin vlerën e kolateralit përpara testimit të huadhënieve individualisht të zhvlerësuara . Shuma neto tregon vlerën e aktualizuar të të njëjtit kolateral pas këtij testi. Tabela më poshtë tregon totalin e kolateraleve për huadhëniet e vlerësuara në kategorinë e zhvlerësimit kolektiv. Këto kolaterale nuk kalojnë në të njëjtën procedure testimi si grupi me sipër, kështu që vetëm vlera bruto është paraqitur.

64

Raporti Vjetor 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe)

4. Menaxhimi i Riskut Financiar
Risku i Kredisë (vazhdim)
Kolaterale për Huatë dhe paradhënie klientëve (Bruto) Për Kolektivisht të zhvlerësuara Ndërtesa Letra me vlerë Kapitali Mjete monetare Pengje & Garanci 31 Dhjetor 2008 60,276,953 9,962 815,842 812,230 4,004,679 65,919,666 31 Dhjetor 2007 58,257,116 15,661 916,120 2,600,575 16,981,357 78,770,829

Totali

Banka ka si politike që të shes (heq) aktivet që mban nëpërmjet procesit të rikuperimit. Vlerat që mblidhen nga të ardhurat e shitjes së aktivit përdoren për të zvogëluar ose shlyer vlerën e mbartur të huave dhe paradhënieve me probleme. Në rastin e ndërtesave si kolaterale në pronësi të Bankës, konvertimi në para është qëllimi kryesor i Bankës, e cila ndërmerr një marketing të mirëfilltë për shitjen. Nëse nuk ka asnjë oferte të mirë të mbledhur deri në një moment të caktuar, Banka ka si procedurë të mbajë aktivin në inventarët e saj për shitje deri sa të marrë ofertën me të mirë. Në varësi të veprimtarisë së Bankës dhe nevojave të saj dhe përshtatshmërisë së aktivit për t’i plotësuar ato nevoja, menaxhimi vendos ta vere në përdorim atë, rrjedhimisht bëhet një riklasifikim në aktivet operacionale të Bankës. Natyra dhe vlerat përkatëse të inventarit të kolateraleve - ndërtesa me 31 Dhjetor 2008 paraqiten në shënimin 16. Banka monitoron përqendrimet e riskut të kredisë sipas sektorëve dhe vendit. Analiza e riskut të kredisë në datën e raportimit paraqitet si më poshtë:

Raporti Vjetor 2008 65

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe)

4. Menaxhimi i Riskut Financiar
Risku i Kredisë (vazhdim)
Hua dhe paradhënie klientëve Përqendrimi sipas sektorëve
Pronat e patundshme Prodhimi Shitja me shumice Ndërtimi Shërbimet Të tjera 1 Dhjetor 2008 7,740,908 7,213,777 7,117,692 4,559,806 3,775,457 2,872,792 ,280,42 2,357,288 2,196,764 2,167,504 1,388,568 1,149,715 874,833 10,134,672 4,415,104 1 Dhjetor 2007 6,126,878 4,810,109 5,023,973 2,101,298 2,453,617 1,604,215 22,120,00 2,340,867 1,837,775 1,919,485 802,833 937,441 612,915 8,451,316 0,571,406

Korporatat
Kredi hipotekare Prodhimi Shitja me shumice Ndërtimi Shërbimet Te tjera

Individët Vlera neto Përqëndrimi sipas vendit
Shqipëri Greqi

42,444,956 970,148 4,415,104

29,560,875 1,010,531 0,571,406

Vlera neto

Hua dhe paradhënie bankave Përqendrimi sipas sektorëve
Banka 1 Dhjetor 2008 8,215,701 8,215,701 8,215,701 8,215,701 1 Dhjetor 2007 5,818,189 5,818,18 5,818,189 5,818,18

Vlera neto Përqendrimi sipas vendit
Shqipëri Greqi

Vlera neto

66

Raporti Vjetor 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe)

4. Menaxhimi i Riskut Financiar
Risku i Kredisë (vazhdim)
Letra me vlerë Përqëndrimi sipas sektorëve
Shteti Banka Kapitali 1 Dhjetor 2008 39,339,225 8,675,834 14,742 48,02,801 1 Dhjetor 2007 28,363,860 6,639,268 5,00,128

Vlera neto Përqëndrimi sipas vendit
Shqipëri Greqi

42,188,780 5,841,021 48,02,801

29,381,806 5,621,322 5,00,128

Vlera neto

Raporti Vjetor 2008 67

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe)

4. Menaxhimi i Riskut Financiar (vazhdim)
Risku i Kredisë (vazhdim)
Përqëndrimi i huave dhe paradhënieve sipas vendit matet në bazë të vendit ku ndodhet Banka që ka aktivin, që lidhet ngushtë edhe me vendndodhjen e klientit. Përqëndrimi sipas vendit për letrat me vlerë matet në bazë të vendit ku ndodhet emetuesi i letrës me vlerë. Analiza e letrave me vlerë sipas agjencisë së vlerësimit Moody, ku është e aplikueshme, vijon si më poshtë:
Letra me vlerë Shteti
Klasifikimi A3 Klasifikimi Aa2 Klasifikimi i pa disponueshëm Klasifikimi Aaa Klasifikimi Aa3 Klasifikimi A2 1 Dhjetor 2008 36,725,909 1,589,789 457,751 367,893 197,883 ,,225 1 Dhjetor 2007 22,901,529 1,492,544 427,343 2,925,073 270,741 346,630 28,6,860 1,239,987 1,298,402 480,726 1,338,453 1,773,997 507,703 6,6,268 5,00,128

Banka
Klasifikimi Aaa Klasifikimi A2 Klasifikimi A1 Klasifikimi Aa2/*Klasifikimi Aa3 Klasifikimi Aa1 /* Klasifikimi Baa2 Klasifikimi Aaa /* Klasifikimi Aa2 Klasifikimi A3 Klasifikimi Baa1 /*+ Klasifikimi i pa disponueshëm 2,978,810 1,030,093 981,011 879,229 765,956 540,577 508,633 448,037 347,380 196,108 8,675,84

Kapitali
Klasifikimi A1 14,742 48,02,801

Totali Vlerës neto

Risku i shlyerjes
Aktivitetet e Bankës mund të krijojnë risk në kohën e shlyerjes së transaksioneve dhe tregtimit. Risku i shlyerjes është risku i humbjes për shkak të dështimit të një kompanie për të shlyer detyrimet për dhënien e parasë në dorë, letrave me vlerë ose aseteve të tjera sipas marrëveshjes kontraktuale. Risku i shlyerjes me partnerë bankare përfshihet brenda një sistemi kufizimesh për të gjitha transaksionet me këta partnerë dhe është objekt i monitorimit të përditshëm.

68

Raporti Vjetor 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe)

4. Menaxhimi i Riskut Financiar ( vazhdim)
Risku i Likuiditetit
Risku i likuiditetit është përcaktuar si paaftësia e mundshme e një institucioni për të plotësuar detyrimet që ka për pagesa për shkak të paaftësisë për të likuiduar asete ose pamundësisë për financim nga tregu (risku i likuiditetit nga financimi), ose për shkak të vështirësive që lidhen me konvertimin e pozicionit të aseteve financiare që shoqërohen me ndryshime të rëndësishme negative të çmimeve, për shkak të kushteve të papërshtatshme ose çrregullimeve të përkohshme të tregut.

Menaxhimi i riskut të likuiditetit
Metoda e Bankës për menaxhimin e likuiditetit është të siguroje sa me shumë të jetë e mundur, që do të këtë gjithmonë likuiditet të mjaftueshëm për të shlyer detyrimet e saj kur duhet, në kushte si normale dhe jonormale, pa pësuar humbje të papranueshme ose dëme riskoze për reputacionin e Bankës. Banka përcakton udhëzimet për menaxhimin e riskut të likuiditetit dhe një plan emergjence të cilat janë objekt i rishikimit nga ALCO. Ka departamente që sigurojnë aplikimin e duhur të politikave të likuiditetit si Departamenti i Thesarit përgjegjës për menaxhimin e likuiditetit dhe Divizioni i Menaxhimit të Riskut, përgjegjës për monitorimin e treguesve dhe verifikimin e zbatimit të limiteve. Banka monitoron likuiditetin në bazë ditore që të menaxhoje detyrimet e saj dhe kur duhen realizuar si dhe që të aktivizoje procedura emergjence në rast përshkallëzimi. Për qëllim të normës së likuiditetit që kërkohet nga grupi asetet neto likuide konsiderohen duke përfshirë mjetet monetare dhe të ngjashme me to, letrat me vlerë, për të cilat ka një treg aktiv dhe likuid, letrat me vlerë të pranueshme minus depozitat nga bankat, letrat e lëshuara të borxhit, të tjera huamarrje ose detyrime financiare me maturim brenda muajit pasardhës. Një kalkulim i ngjashëm por jo i njëjtë përdoret për të vlerësuar përputhshmërinë e bankës me limitet e likuiditetit të vendosur nga Banka e Shqipërisë. Politika e brendshme e Bankës siguron që Banka duhet të mbajë jo me pak së 7% të të gjitha depozitave të klientëve në një nga monedhat e huaja në mjete monetare dhe menjëherë të këtë balanca të vlefshme me banka korrespondente, dhe rregullat lokale i kërkojnë asaj që 10% të këtyre depozitave t’i mbajë si rezervë të detyruar me Bankën Qendrore të Shqipërisë. Banka mund të investoje një maksimum prej 75 % të depozitave të klientëve të saj dhe fondeve të lira në çdo monedhë në Investime në Letra me Vlerë. Raportet afat shkurtra të likuiditetit monitorohen në mënyrë periodike nga Grupi duke iu referuar limiteve dhe instruksioneve të brendshme. Raportet afat shkurtra të likuiditetit kanë qënë brenda limiteve që nga Dhjetor 2007. Në vijim raportet e strukturës së likuiditetit llogariten nga Grupi në përputhje me metodologjinë dhe rregullat e Bankës së Italisë dhe kanë rezultuar përsëri brenda limiteve të kërkuara.

Raporti Vjetor 2008 6

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.

Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë Lekë, përveçse kur janë shprehur ndryshe)

4.Menaxhimi i Riskut Financiar ( vazhdim)

Risku i Likuiditetit (vazhdim)

Tabela më poshtë tregon situatën e likuiditetit të Bankës siç monitorohet aktualisht nga menaxhimi i Bankës, me 31 Dhjetor 2008 dhe 31 Dhjetor 2007, duke konsideruar flukset e dala jashtë të parasë të paskontuara për të gjitha detyrimet financiare, duke iu referuar maturitetit kontraktual dhe duke mos reflektuar ndonjë ripagesë të hershme ose supozime të historikut të mbajtjes së tyre.
deri në 1 muaj (51,1,841) (30,861,125) (559,140) (30,301,985) (5,805,469) (5,094,531) (14,653,247) (16,730) (15,267,894) (29,393,779) (16,458) (15,454) (16,134) (47,382) (1,417,573) (132,842) (15,00,078) (2,426,71) (1,57,77) 1- muaj -12 muaj 1-5 vjet > 5 vjet Totali 

1 Dhjetor 2008

DETYRIMET (FLUKSI I MJETEVE MONETARE DALESE)

(68,06) (397,911) (570,185)

(8,612,18) (30,861,125) (559,140) (30,301,985) (5,884,439) (5,094,531) (61,130,404) (736,215)

Depozita nga bankat dhe klientët - llogari rrjedhëse

Llogari rrjedhëse me bankat

Llogari rrjedhëse me klientët

Depozita nga bankat

Nga të cilat: kesh për repo dhe për letrat me vlerë të dhëna borxh

Depozita nga klientët - Depozita me afat

Borxhi i varur 

1 Dhjetor 2007 (,08,728) (22,742,968) (2,195,053) (20,547,915) (806,796) (1,507,771) (9,758,964) (1,12,402) (1,089,863) (12,039,539) -

deri në 1 muaj

1- muaj 

-12 muaj (24,664,4) (24,235,702) (428,791)

1-5 vjet (2,87,725) (2,873,725) -

> 5 vjet (58,648) (583,648) -

Totali (74,55,6) (22,742,968) (2,195,053) (20,547,915) (1,896,659) (1,507,771) (49,491,578) (428,791)

DETYRIMET (FLUKSI I MJETEVE MONETARE DALESE)

Depozita nga bankat dhe klientët - llogari rrjedhëse

Llogari rrjedhëse me bankat

Llogari rrjedhëse me klientët

Depozita nga bankat

Nga të cilat: kesh për repo dhe për letrat me vlerë të dhëna borxh

Depozita nga klientët - Depozita me afat

Borxhi i varur

70

Raporti Vjetor 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe)

4. Menaxhimi i Riskut Financiar (vazhdim)
Risku i Likuiditetit (vazhdim)
Informacioni i siguruar lidhet me fluksin e parasë që vjen nga detyrimet financiare, kështu që ndryshon konsiderueshëm nga prezantimi në bilanc. Analiza nuk përfshin detyrimet jofinanciare, dhe kapitalin dhe përfshin flukset e parasë me interes kontraktual. Tabela më poshtë tregon maturitetin kontraktual të detyrimeve rastësore dhe angazhimeve të Bankës:
31 Dhjetor 2008
Angazhime Garanci 1 Muaj 4,091,582 70,307 2,280,116 507,894 1- Muaj 257,735 1,101,583 -12 Muaj 2,546,398 2,903,380 1-5 Vjet 8,923,230 281,033 >5 Vjet 563,681 148,588 Totali 4,091,582 12,361,351 2,280,116 4,942,478

31 Dhjetor 2007
Angazhime Garanci

Banka pret që vetëm një pjesë e vogël e angazhimeve të kërkohet brenda një muaji dhe garancitë të mbyllen sipas afatit të maturimit. Referojuni dhe shënimit 32 Angazhimet dhe detyrimet rastësore. Rakordimi ndërmjet tabelës së maturitetit të angazhimeve dhe detyrimeve rastësore dhe shënimit 32 Angazhimet dhe detyrimet rastësore është si më poshtë: 

1 Dhjetor 2008 

1 Dhjetor 2007 2,280,116 2,280,116 4,942,478 1,118,571 3,823,907

Angazhime
Hua të aprovuara jo të disbursuara

4,091,582 4,091,582 12,361,351 5,860,405 6,500,946

Garanci
Letër Kredi Garanci në favor të klientëve

Risku i Tregut
Risku i tregut është risku që ndryshon në çmimet e tregut, si norma e interesit, çmimet e kapitalit, kurset e këmbimit të monedhave të huaja, spread-et e kredisë (jo të lidhura me ndryshime të gjendjes së debitorit/kreditorit) do të ndikojnë fitimet e bankës ose vlerën e mbajtjes së intrumentave financiare. Objektivi i menaxhimit të riskut të tregut është të menaxhoje dhe kontrolloje ekspozimet ndaj riskut të tregut brenda parametrave të pranueshëm, ndërkohë që maksimizon kthimin mbi riskun.

Menaxhimi i Risqeve të Tregut

Banka nuk e ka ndarë ekspozimin ndaj riskut të tregut në portofole të tregtueshme dhe jo të tregtueshme deri me 1 janar 2007. Me aplikimin e SNRF sipas kuadrit ligjor të kontabilitetit, Banka bëri një ndarje të portofolit të letrave me vlerë në përputhje me IAS 39 në Letrave me vlerë të tregtueshme, të vendosjes, të investimit. Në këtë mënyrë pozicionet që krijohen nga portofolet e ndryshme janë monitoruar së bashku.

Raporti Vjetor 2008 71

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe)

4. Menaxhimi i Riskut Financiar (vazhdim)
Ekspozimi ndaj riskut të kursit të këmbimit

Risku i kursit të këmbimit përkufizohet si mundësia që luhatjet e normave të huaja të këmbimit të prodhojnë ndryshime të rëndësishme, si pozitive dhe negative në bilancin e konsoliduar të Bankës. Burimet me të rëndësishme të riskut të normës së këmbimit shtrihen në: • • • • • Huadhëniet dhe depozitat në monedhe të huaj të korporatave dhe individëve; Investime në Letrat me vlerë në monedhe të huaj; Konvertimi në monedhën vendase të aktiveve, detyrimeve dhe të ardhurave të degëve të huaja; Tregtimi i kartëmonedhave të huaja; Mbledhja ose pagesa e interesit, komisioneve, dividenteve, kostove administrative, etj në monedha të huaja.

Ekspozimi i Bankës ndaj riskut të kursit të këmbimit monitorohet në bazë ditore nga Divizioni i Menaxhimit të Riskut që siguron përputhshmëri me limitet e brendshme dhe rregullative. Rregulloret e brendshme caktojnë kufizime për çdo pozicion të hapur monedhash, për pozicione të hapura globale, për humbje maksimale dhe Vlerën me Risk (“VaR”), ndërkohë kufizimet rregullative të sistemit bankar i referohen një maksimumi prej 20 % të një pozicioni të hapur për çdo monedhe dhe 30% për pozicionin e përgjithshëm të monedhave në bazë konsolidimi. Metodologjitë e vlerësimit për llogaritjen e VaR-it të përfshira në procedurat e brendshme janë të bazuara në vlerën e variancës dhe kovariancës të metodologjisë së riskut. Një stimulim është bërë për të dhënat historike të pozicionit të monedhave për dy vite në mënyrë që të vlerësohej saktësia e modelit të përdorur, për të përcaktuar testime të tjera dhe për të vendosur për kufizimet e përmendura me parë. Llogaritjet aktuale ditore përgatiten duke aplikuar pesha specifike në çdo pozicion monedhe me një rang kohor prej 125 ditësh dhe një faktor skontues 0.992, në përputhje me Udhëzimet e Grupit. Për me tepër, matriksi variancëkovariancë llogaritet për çdo ditë në mënyrë që të merret në konsideratë lidhja (correlation) ndërmjet valutave të ndryshme. VaR-i i vlerësuar në një nivel konfidence prej 99% dhe periudhe mbajtjeje një ditore, është 5.3 milion Lek me 31 Dhjetor 2008, me një mesatare përgjatë vitit prej 1.4 milion Lek gjatë vitit (2007: 3.8 milion Lek dhe mesatarisht 0.9 milion Lek). Efektiviteti i llogaritjeve të VaR-it është monitoruar në baza ditore nëpërmjet testimeve të kthyera , ku vlerësimet e vlerës me risk janë krahasuar me humbjet e llogaritura nga testimet e kthyera (në kohë), edhe pse modeli nuk parashikon në mënyrë precize vlerën e fitimit ose humbjes ditore, ndaj rezultatet evidentuan një nivel VaR-i brenda limiteve të vendosura për të dy vitet 2008 dhe 2007, vetëm me pese thyerje të ‘ndal limiti i humbjes’ (një thyerje limiti ka ndodhur gjatë 2007). Aktivet financiare të dominuara nga monedhat e huaja janë të paraqitura në çdo note respektive të pasqyrave financiare.

72

Raporti Vjetor 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.

Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë Lekë, përveçse kur janë shprehur ndryshe)

4. Menaxhimi i riskut financiar (vazhdim)
LEK 1,494,986 2,904,781 4,088,680 435,395 36,508,459 2,056,095 39,394 371,480 47,8,270 5,158,292 32,038,254 400,151 14,889 9,028,194 46,6,780 1,25,40 2,704,149 2,591,208 112,41 1,72,41 29,003,508 28,836,327 10,770 276,51 (1,2,176) 13,804,302 11,846,182 1,58,120 25,44 19,266,882 19,506,359 28,56 (521) 1,771,702 215,181 19,504,776 37,604,153 92,862 481,811 ,458,21 1,026,14 91,074,518 93,325,580 (2,251,062) (1,224,28) 27,896,291 27,819,106 (4,784) (257,5) 51,745 1,279,405 17,8,526 40,484,65 70,860 238,478 23,310 02,452 1,252,197 3,703 1,255,00 (5,448) 300,963 120,962 180,001 (17,447) 1,730,241 1,735,130 (1,42) (18,81) 380 167,427 6,415,892 2,747,634 394,009 1,528,412 6,147,459 33,178,685 280 1,853,977 3,456,943 1,822,546 695,198 484,853 4,497,583 8,215,701 43,415,104 1,963,807 46,065,994 2,223,902 39,394 704,128 107,125,61 6,489,442 90,399,380 711,897 14,889 481,811 9,028,194 107,125,61 107,883,932 107,883,932 77,896,922 77,896,922 USD EUR OTHER TOTAL

Aktive

Mjete monetare e të ngjashme

Hua dhe paradhënie bankave

Hua dhe paradhënie klientëve

Letra me vlerë të vendosjes

Letra me vlerë të investimeve

Aktive të qëndrueshme, neto

Tatimi i shtyrë

Mjete të tjera

Aktive gjithsej (1)

DETYRIME

Detyrime ndaj bankave

Detyrime ndaj klientëve

Detyrime të tjera

Detyrimet tatimore të shtyra

Borxhi i varur

Kapitali aksioner, neto

Totali i Detyrimeve (2)

Pozicioni valutor neto me 31 Dhjetor 2008 (1)-(2)

Aktive jashtë bilancit

Detyrime jashtë bilancit

Pozicioni valutor neto jashtë bilancit me 1 Dhjetor 2008

TOTALI I POZICIONIT VALUTOR 31 Dhjetor 2008

Aktive në Bilanc me 31 Dhjetor 2007

Detyrime në Bilanc me 31 Dhjetor 2007

Pozicioni valutor neto jashtë bilancit me 1 Dhjetor 2007

TOTALI I POZICIONIT VALUTOR 31 Dhjetor 2007

7

Raporti Vjetor 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe)

4. Menaxhimi i Riskut Financiar (vazhdim)
Ekspozimi ndaj riskut të normës së interesit
Risku kryesor i normës së interesit ndaj të cilit janë të ekspozuar portofolet e bankës është risku i humbjes nga luhatjet e flukseve të ardhshme të parasë ose vlerave reale të instrumentave financiare për shkak të një ndryshimi në normat e interesave të tregut. Risku krijohet fillimisht nga portofoli i letrave me vlerë, si edhe aktiviteti bankar i lidhur me korporatat dhe individët. Risku i normave të interesit menaxhohet kryesisht nëpërmjet monitorimit periodik të diferencave e shumave të normave të interesit midis aktiveve dhe detyrimeve të Bankës si dhe gjithashtu duke përgatitur analiza të detajuara mbi normat e interesit për qëllime vendimmarrje. Metoda e përdorur për llogaritjen e riskut të normës së interesit të bilancit të Bankës është analiza e ndjeshmërisë. Analiza e zhvendosjes së ndjeshmërisë saktëson ndryshimin në vlerë të portofolit financiar që rezulton nga lëvizjet e pafavorshme të normës së interesit. Duke konsideruar riskun e normës së interesit, një lëvizje e pafavorshme përkufizohet si një zhvendosje paralele dhe uniforme e kurbës së normës së interesit prej ±25 pikesh. Kjo matje thekson efektin e variacioneve në normat e interesit të tregut në portofol që është përllogaritur pa supozuar ndryshime në të ardhmen në aktive dhe detyrime të Bankës. Ndjeshmëria e kapitalit llogaritet duke rivlerësuar portofolin e letrave me vlerë të vendosjes. Aktivet financiare të Bankës dhe detyrimet e saj kanë normë të ndryshueshme interesi ose kanë një datë riçmimi në me pak së një vit me përjashtim të disa letrave me vlerë jo shqiptare, të cilat kanë një normë kuponi midis 0 – 7 % për ato në USD, midis 3.72 – 6 % për ato në EUR dhe midis 3.72 – 6 % për ato në monedhën GBP ( British Paund). Risku i normës së interesit gjeneruar nga bilanci i Bankës dhe i matur nëpërmjet analizës së ndjeshmërisë sipas zhvendosjes ± 25 pikësh, regjistroi në 2008 një vlerë prej Lek 274 milion në fund të vitit (Dhjetor 2007: Lek 290.4 milion). Tabela më poshtë tregon ndarjen e monedhave sipas analizës së ndjeshmërisë për fund vitin 2008, vit në të cilin Banka prezantoi matjen e riskut të normës së interesit.
Ndjeshmëria e zhvendosjes 31 Dhjetor 2008
EUR EUR USD USD LEK LEK Të tjera (GBP & CHF) Të tjera (GBP & CHF)

Rritje në bazë pikesh (b.p.)

Totali

Ndjeshmëria e Fitimit & Humbjes

Ndjeshmëria e Kapitalit

+25 b.p. / -25 b.p. +26 b.p. / -26 b.p. +25 b.p. / -25 b.p. +26 b.p. / -26 b.p. +25 b.p. / -25 b.p. +26 b.p. / -26 b.p. +25 b.p. / -25 b.p. +26 b.p. / -26 b.p.

(78,259)/ 78,259 (81,363)/ 81,363 (92,682)/ 92,682 (96,315)/ 96,315 (100,531)/ 100,531 (104,533)/ 104,533 (2,550)/ 2,550 (2,651)/ 2,651

(78,259)/ 78,259 (81,363)/ 81,363 (81,318)/ 81,318 (84,500)/ 84,500 (100,531)/ 100,531 (104,533)/ 104,533 (910)/ 910 (946)/ 946

(11,364)/ 11,364 (11,815)/ 11,815 (1,641)/ 1,641 (1,706)/ 1,706

74

Raporti Vjetor 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe)

4. Menaxhimi i Riskut Financiar (vazhdim)
Risku Operacional
Risku operacional përkufizohet si risk i humbjeve që vijnë nga pamjaftueshmëria ose dështimi i proceseve, burimeve njerëzore dhe sistemeve të brendshme, ose si rezultat i ngjarjeve të jashtme dhe përfshin riskun ligjor, i cili është risku i humbjes për shkak të thyerjes së rregullores dhe ligjeve, kontraktual ose prej përgjegjësive jo kontraktuale ose konflikteve të tjera; risku strategjik dhe i reputacionit nuk përfshihen. Bordi Drejtues i Bankës aprovoi udhëzimet për një strukture të përgjithshme të menaxhimit të riskut operacional duke adoptuar një politike dhe një proces organizativ për vlerësimin, menaxhimin dhe kontrollin e riskut operacional. Divizioni i Menaxhimit të Riskut është përgjegjës për identifikimin, vlerësimin, menaxhimin dhe minimizimin e riskut operacional, verifikimin e efektshmërisë së minimizimit si dhe raportimin tek Drejtuesit e Lartë të Bankës dhe njësia përkatëse e Grupit me synim vlerësimin e impaktit ekonomik të mundshëm veçanërisht nga ngjarje serioze operacionale. Përputhshmëria me standardet e Bankës mbështetet nga një program periodik kontrolli që bëhet nga Kontrolli i Brendshëm. Rezultatet e Kontrollit të Brendshëm diskutohen me menaxhimin e njësisë së biznesit me të cilën lidhen, dhe përmblidhen për t’iu adresuar Komitetit të Kontrollit dhe Drejtuesve të Lartë të Bankës. Politika e menaxhimit të kapitalit të Bankës synon të mbajë një bazë të forte kapitali në mënyrë që të siguroje zhvillimin e biznesit në të ardhmen.

Kapitali Rregullator
Rregullatori drejtues i Bankës, Banka Qendrore, vendos dhe monitoron kërkesën për kapital të Bankës. Dega Greke mbikëqyret direkt nga rregullatori i vet lokal. Politika e Bankës është të mbajë bazën e kapitalit brenda limiteve, duke kapitalizuar të gjitha të ardhurat nga aktiviteti në mënyrë që të mbështetë zhvillimin e ardhshëm të biznesit duke njohur impaktin aktual të nivelit të kapitalit mbi kthimet ndaj aksionerëve. Banka njeh nevojën për të mbajtur një ekuilibër midis kthimeve me të larta që mund të jenë të mundura duke përdorur me shumë instrumenta dhe avantazhe që ofrohen nga një pozicion i forte i kapitalit.

Raporti Vjetor 2008 75

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe)

4. Menaxhimi i Riskut Financiar (vazhdim)
Norma e Mjaftueshmërisë së Kapitalit
Në implementimin e kërkesave korente për kapital, Banka Qendrore e Shqipërisë i kërkon Bankës të mbajë një normë të detyrueshme që llogaritet si raport i totalit të kapitalit rregullator ndaj totalit të aktiveve të ponderuara me riskun si dhe zërave jashtë bilancit, në një minimum prej 12 %. Gjatë vitit financiar 2008 Banka ka pasur një normë mjaftueshmërie përtej minimumit të kërkuar dhe për 31 Dhjetorin e 2008 ishte në shumën 16.19%. Norma e modifikuar e mjaftueshmërisë së kapitalit, e cila përfaqëson normën e kapitalit bazë ndaj aktiveve të vlerësuara me riskun dhe zërave jashtë bilancit është një tjetër limit i vendosur nga Autoriteti Mbikëqyrës i Bankës, në një përqindje prej 6 %. Gjatë gjithë periudhës nuk ka pasur ndryshime të konsiderueshme në menaxhimin e kapitalit nga Banka si dhe është siguruar një përputhshmëri me të gjitha kërkesat e jashtme rregullative mbi kapitalin.

76

Raporti Vjetor 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe)

5. Përdorimi i çmuarjeve dhe gjykimeve
Menaxhimi ka diskutuar me Bordin Drejtues mbi zhvillimin, seleksionimin dhe sqarimin e politikave dhe çmuarjeve kontabël kritike, si dhe aplikimin e tyre. Këto sqarime plotësojnë komentet mbi menaxhimin e riskut financiar.

Burimet kryesore të pasigurisë në çmuarje
Fondi Rezervë për humbjet nga huatë
Aktivet e kontabilizuara me kosto të amortizuar vlerësohen për zhvlerësim mbi një bazë që përshkruhet në politikën kontabile 3.(i)(vii). Komponenti specifik homolog i totalit të fondit të zhvlerësimit e aplikuar për kërkesa të vlerësuara individualisht për zhvlerësim bazohet në përllogaritjet me të mira të menaxhimit për vlerën aktuale të fluksit të parasë që pritet të arkëtohet. Gjatë përllogaritjes së fluksit të parasë menaxhimi bën gjykime mbi gjendjen financiare të një homologu të ngjashëm si dhe vlerën neto të realizueshme të ndonjë kolaterali. Secili aktiv problematik vlerësohet për gjendjen e tij, strategjia dhe përllogaritja e fluksit të parasë e konsideruar si e rekuperueshme aprovohen në mënyrë të pavarur nga funksioni i Riskut të Kredisë. Fondet e vlerësuara kolektivisht të huave të zhvlerësuara mbulojnë humbjet e kredive të pandara në portofole me karakteristika të ngjashme ekonomike kur ka prova objektive që sugjerojnë që ato kanë kërkesa për zhvlerësim, por zhvlerësimi në mënyrë individuale nuk mund të identifikohet akoma. Një komponent për tolerancat e vlerësuara kolektivisht është risku i vendit. Gjatë vlerësimit për tolerancat për humbjet nga huadhëniet kolektive menaxhimi konsideron faktorë të tillë si cilësia e huasë, madhësia e portofolit, përqendrimi dhe faktorët ekonomike. Në mënyrë që të përllogaritet fondi i kërkuar bëhen supozime për të përcaktuar mënyrën së si humbjet janë modeluar si dhe për të përcaktuar parametrat e duhur që do vendosen, bazuar në eksperiencën historike dhe kushtet ekonomike aktuale. Saktësia e fondeve varet në faktin së sa mirë këto parashikojnë flukset e ardhshme të parasë për ato specifike dhe së si modelojnë supozime dhe parametra që përdoren për përcaktimin e fondeve kolektive.

Përcaktimi i vlerës reale
Përcaktimi i vlerës reale për aktivet financiare dhe detyrimet për të cilat nuk ka çmime të observueshme tregu kërkon përdorimin e teknikave të vlerësimit siç përshkruhet në politikën kontabile 3.(i).(v). Për instrumenta financiare që tregtohen jo në mënyrë frekuente dhe kanë transparence të ulët të çmimit, vlera reale është me pak objektive, dhe kërkon nivele të ndryshme gjykimi që varen nga likuiditeti, përqendrimi, paqëndrueshmëria e faktorëve të tregut, supozimet e çmimit dhe risqe të tjerë që influencojnë instrumentin specifik.

Gjykimet kritike kontabile në zbatimin e politikave kontabile të Bankës
Gjykimet kritike kontabile të bëra për të zbatuar politikat kontabile të Bankës përfshijnë:

Klasifikimi i aktiveve dhe detyrimeve financiare
Politikat kontabile të Bankës kanë për qëllim që aktivet dhe detyrimet financiare të klasifikohen në kategori të ndryshme kontabël në momentin e krijimit të tyre, në rrethana të caktuara: Në klasifikimin e aktiveve dhe detyrimeve financiare të tregtueshme, Banka përcakton që ka përmbushur kushtin për klasifikim të shprehur në shënimin 3 (m). Duke i klasifikuar aktivet financiare si të mbajtura në maturim, Banka përcakton që ajo ka dhe qëllimin e mirë dhe mundësinë për t’i mbajtur aktivet deri në maturitet siç kërkohet dhe në politikën kontabël 3 (m).

Raporti Vjetor 2008 77

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe)

6. Veprimtaritë e Bankës në degët e Shqipërisë dhe Greqisë
Me 31 Dhjetor 2008, veprimtaritë e Bankës në degët e Shqipërisë dhe Greqisë janë si më poshtë:
Shqipëri Greqi Transaksione brenda Grupit Të Konsoliduara

AKTIVI
Mjete monetare e të ngjashme Hua dhe paradhënie bankave Hua dhe paradhënie klientëve Letra me vlerë të vendosjes Letra me vlerë të investimit Ndërtesa dhe pajisje Mjete të qëndrueshme të patrupëzuara Të drejta tatimore të shtyra Të drejta tatimore korrente Mjete të tjera 8,240,743 8,215,701 42,444,956 1,765,915 40,422,865 1,927,796 183,347 39,394 150,866 359,398 10,750,81 2,115,795 970,148 197,892 5,643,129 100,185 12,574 193,864 ,2,587 (5,858,55) (5,858,955) 4,497,583 8,215,701 43,415,104 1,963,807 46,065,994 2,027,981 195,921 39,394 150,866 553,262 107,125,61

Aktive gjithsej DETYRIMET
Detyrime ndaj bankave Detyrime ndaj klientëve Llogari rrjedhëse Depozita me afat Borxhi i varur Detyrime tatimore korrente Detyrime tatimore të shtyra Detyrime të tjera

8,369,835 86,362,882 23,690,989 62,671,893 481,811 245,985 14,889 403,966 5,87,68

3,978,562 4,036,498 525,379 3,511,119 3,015 58,931 8,077,006

(5,858,955)

6,489,442 90,399,380 24,216,368 66,183,012 481,811 249,000 14,889 462,897

Detyrime gjithsej KAPITALI AKSIONER
Kapital i nënshkruar i paguar Diferenca të tjera rivlerësimi Fitim i pashpërndarë Rezervat për letrat me vlerë të vendosjes Rezerva Ligjore dhe rregullative Diference rivlerësimi nga kurset e këmbimit

(5,858,55) 

8,07,41

6,946,398 714,555 1,388,190 (1,285,725) 1,258,387 6,389 ,028,14

Totali i Kapitalit Aksioner

Shuma prej 5,858,955 mijë Lek përfaqëson depozita brenda grupit midis Zyrave Qendrore në Shqipëri dhe Degëve të Greqisë, në 31 Dhjetor 2008.

78

Raporti Vjetor 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe)

6.Veprimtaritë e Bankës në degët e Shqipërisë dhe Greqisë (vazhdim)
Me 31 Dhjetor 2007, veprimtaritë e Bankës në degët e Shqipërisë dhe Greqisë janë si më poshtë:
Shqipëri Greqi Transaksione brenda Grupit (5,601,511) Të Konsoliduara 4,847,434 5,818,189 30,571,406 2,594,401 32,408,727 924,056 116,263 39,343 577,103 (5,601,511) 77,86,22

AKTIVI
Mjete monetare e të ngjashme Hua dhe paradhënie bankave Hua dhe paradhënie klientëve Letra me vlerë të vendosjes Letra me vlerë të investimit Ndërtesa dhe pajisje Mjete të qëndrueshme të patrupëzuara Të drejta tatimore të shtyra Mjete të tjera 8,664,206 5,818,189 29,560,875 2,594,401 26,787,405 829,880 98,235 39,343 196,465 74,588, 1,784,739 1,010,531 5,621,322 94,176 18,028 380,638 8,0,44

Aktive gjithsej DETYRIMET
Depozita nga bankat Depozita nga klientët Llogari rrjedhëse Depozita me afat Borxhi i varur Detyrime tatimore korrente Detyrime tatimore të shtyra Detyrime të tjera

5,395,671 65,389,146 13,348,727 52,040,419 428,791 40,698 20,303 146,566 71,421,175

4,285,836 3,426,838 582,646 2,844,192 3,267 55,037 7,770,78

(5,601,511)

4,079,996 68,815,984 13,931,373 54,884,611 428,791 43,965 20,303 201,603

Detyrime gjithsej KAPITALI AKSIONER
Kapital i nënshkruar i paguar Diferenca të tjera rivlerësimi Fitim i pashpërndarë Rezervat për letrat me vlerë të vendosjes Rezervat Ligjore dhe rregullatore Diference rivlerësimi nga kurset e këmbimit

(5,601,511)

7,50,642

3,001,851 416,889 732,345 (490,502) 617,281 28,416 4,06,280

Totali i Kapitalit Aksioner

Shuma prej 5,601,511 mijë Lek përfaqëson depozita brenda grupit midis Zyrave Qendrore në Shqipëri dhe Degëve në Greqi në 31 Dhjetor 2007.

Raporti Vjetor 2008 7

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe)

6.Veprimtaritë e Bankës në degët e Shqipërisë dhe Greqisë (vazhdim)
Me 31 Dhjetor 2008, veprimtaritë e Bankës në degët e Shqipërisë dhe Greqisë janë si më poshtë:
Shqipëri Greqi Transaksione Të brenda Konsoliduara Grupit 457,249 (295,977) 161,272 15,130 (4,630) 10,500 (104,275) (6,758) 60,7 (832) (126,422) (58,142) (19,950) (94,318) (112,653) (412,17) (351,578) (51,578) (119,458) 119,458 7,765,638 (3,562,523) 4,20,115 744,030 (139,136) 604,894 312,055 15,926 5,15,0 (437,232) (924,238) (211,678) (356,103) (154,034) (907,831) (2,1,116) 2,144,874 (369,096) 1,775,778

Të ardhura nga interesi Shpenzime interesi

7,427,847 (3,386,004) 4,041,84 728,900 (134,506) 594,394 416,330 22,684 5,075,251 (436,400) (797,816) (153,536) (336,153) (59,716) (795,178) (2,578,7) 2,496,452 (369,096) 2,127,56

Të ardhura nga interesi, neto
Të ardhura nga komisionet Shpenzime për komisionet Të ardhura nga komisionet, neto Të ardhura bankare nga tregtueshmëria, neto Të ardhura /(shpenzime) të tjera operacionale, neto

Të ardhura operative
Humbje nga zhvlerësimi i mjeteve financiare, neto Shpenzime personeli Shpenzime qeraje operacionale Zhvlerësimi dhe amortizimi Amortizimi i përmirësimeve të ambienteve me qira Shpenzime të tjera

Totali i shpenzimeve Fitimi neto para tatimit
Tatim mbi fitimin

Fitimi për periudhën

Shuma prej 119,458 mijë Lek përfaqëson të ardhura nga interesi dhe shpenzime nga interesi në depozitat brenda grupit midis Zyrave Qendrore në Shqipëri dhe Degëve në Greqi me 31 Dhjetor 2008.

80

Raporti Vjetor 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe)

6.Veprimtaritë e Bankës në degët e Shqipërisë dhe Greqisë (vazhdim)
Me 31 Dhjetor 2007, veprimtaritë e Bankës në degët e Shqipërisë dhe Greqisë janë si më poshtë:
Shqipëri Greqi Transaksione brenda Grupit (323,296) 323,296 Të Konsoliduara 5,429,510 (2,733,615) 2,65,85 510,574 (114,863) 395,711 39,962 29,172 ,160,740 (55,511) (704,626) (240,462) (55,906) (177,305) (44,655) (612,696) (1,81,161) 1,269,579 (369,114) 00,465

Të ardhura nga interesi Shpenzime interesi

5,280,257 (2,714,545) 2,565,712 497,367 (110,918) 386,449 38,644 30,147 ,020,52 (73,451) (578,703) (177,137) (45,521) (174,033) (31,465) (530,409) (1,610,71) 1,410,233 (369,114) 1,041,11

472,549 (342,366) 10,18 13,207 (3,945) 9,262 1,318 (975) 1,788 17,940 (125,923) (63,325) (10,385) (3,272) (13,190) (82,287) (280,442) (140,654) (140,654)

Të ardhura nga interesi, neto
Të ardhura nga komisionet Shpenzime për komisionet

Të ardhura nga komisionet, neto
Të ardhura bankare nga tregtueshmëria, neto Të ardhura / (shpenzime) të tjera operacionale, neto

Të ardhura operative
Humbje nga zhvlerësimi i mjeteve financiare, neto Shpenzime personeli Shpenzime qeraje operacionale Amortizimi për mjete të qëndrueshme të patrupëzuara Zhvlerësimi i ndërtesave dhe pajisjeve Amortizimi i përmirësimeve të ambienteve me qira Shpenzime të tjera

Totali i shpenzimeve Fitimi neto para tatimit
Tatim mbi fitimin

Fitimi për periudhën

Shuma prej 323,296 mijë Lek përfaqëson të ardhura nga interesi dhe shpenzime nga interesi në depozitat brenda grupit midis Zyrave Qendrore në Shqipëri dhe Degëve në Greqi me 31 Dhjetor 2007.

Raporti Vjetor 2008 81

Intesa Sanpaolo Bank - Albania Sh.a.

Shenime shoqeruese mbi pasqyrat financiare te konsoliduara per periudhen deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat ne mije Leke, perveçse kur jane shprehur ndryshe)

7. Aktivet dhe Detyrimet Financiare

Klasifikimi kontabël dhe vlerat reale

Tabela më poshtë tregon vlerën e mbartur dhe vlerën reale të aktiveve dhe detyrimeve financiare të Bankës:
Tregtimi Letra të investimit 46,065,994 46,065,4 56,128,88 1,6,807 6,489,442 90,399,380 481,811 7,70,6 1,963,807 43,415,104 8,215,701 8,215,701 43,415,104 1,963,807 46,065,994 104,158,18 6,489,442 90,399,380 481,811 7,70,6 4,497,583 4,497,583 Hua dhe të arkëtueshme Letra të vendosjes Të tjera në kosto të amortizuara Vlera totale kontabël Vlera reale 

1 Dhjetor 2008

Shënim

Mjete monetare dhe të ngjashme 10 13 11 12 17 18 19 -

9

-

4,497,583 8,215,701 43,415,104 1,963,807 43,922,410 102,014,605 6,489,442 77,115,379 481,811 84,086,62

Hua dhe paradhënie bankave

Hua dhe paradhënie klientëve

Letra me vlerë

Matur me vlerë reale

Matur me kosto të amortizuar

TOTALI

Depozita nga banka

Depozita nga klientë

Detyrime të varura

TOTALI

Letrat me vlerë të vendosjes se Qeverisë Shqiptare janë obligacione me norma të ndryshueshme me kupon Bono Thesari 1 Vjeçare plus marzhin dhe për këtë arsye vlera reale e tyre i përafrohet vlerës së mbartur. Pjesa tjetër e letrave me vlerë të vendosjes janë instrumenta në monedha të huaja dhe përfaqësojnë obligacione nga Banka dhe Institucione Financiare. Vlera e tyre reale ofrohet nga Agjensi Nderkombetare e Klasifikimeve (Rating). Instrumentat e mbajtur deri në maturim, duke iu referuar obligacioneve shqiptare, janë kryesisht obligacione me norma të ndryshueshme dhe vlera e tyre reale i përafrohet vlerës së tyre të mbartur. Obligacionet e mbajtura deri në maturim, në monedha të huaja maten me vlerë reale (tregu), e cila merret nga e njëjta Agjensi Ndërkombetare e Klasifikimeve e lartpërmendur (Bloomberg). Huatë dhe paradhëniet klientëve kanë vlerën e tyre kontabël, e cila është gjithashtu dhe vlera reale e tyre pasi i gjithë portofoli bazohet në norma te ndryshueshme interesi dhe qe ndryshohen ne baza tremujore, gjashtemujore dhe vjetore. Vlera reale e depozitave nga klientët ri-çmohet duke përdorur vlerën aktuale neto. Normat e interesave të perdorur janë normat e interesit të tregut për vitim ushtrimor të mbyllur, të cilat janë të publikuara nga Banka Qendrore e Shqipërisë. Këto norma janë një përafrim i normave të tregut (shiko shënimin 3 Përmbledhje të Politikave Kontabël për matjen e vlerës reale).

82

Raporti Vjetor 2008

Intesa Sanpaolo Bank - Albania Sh.a.

Shenime shoqeruese mbi pasqyrat financiare te konsoliduara per periudhen deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat ne mije Leke, perveçse kur jane shprehur ndryshe)

7. Aktivet dhe Detyrimet Financiare (vazhdim)

Klasifikimi kontabël dhe vlerat reale (vazhdim)
Shenim Tregtimi Letra të investimit Hua dhe të Letra të arkëtueshme vendosjes Të tjera në Kosto të amortizuara 4,079,996 68,815,984 428,791 7,24,771 5,818,189 30,571,406 2,594,401 32,408,727 76,240,157 4,079,996 68,815,984 428,791 7,24,771 4,847,434 Vlera totale kontabël Vlera reale 

1 Dhjetor 2007

Mjete monetare dhe të ngjashme 10 13 11 12 17 18 19 2,408,727 41,27,02 2,54,401 32,408,727 2,594,401 30,571,406 5,818,189 -

9

-

-

4,847,434

-

4,847,434 5,818,189 30,571,406 2,594,401 33,344,652 77,176,082 4,079,996 66,904,766 428,791 71,41,55

Hua dhe paradhënie bankave

Hua dhe paradhënie klientëve

Letra me vlerë

Matur me vlerë reale

Matur me kosto të amortizuar

TOTALI

Depozita nga banka

Depozita nga klientë

Detyrime të varura

TOTALI

8

Raporti Vjetor 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe)

8. Informacioni krahasues dhe Bashkimi me përthithje me Bankën Italo-Albanese

Informacioni krahasues është paraqitur në mënyrë konsistente duke zbatuar politikat kontabël të Bankës. Kur është e nevojshme, vlerat krahasuese riklasifikohen për qëllime krahasimore. Siç është diskutuar në shënimin 1, Banka u bashkua me BIA ku të dy entitetet ishin nën kontrollin e përbashkët të Intesa Sanpaolo që nga 27 Qershor 2007 (shiko shënimin 1). Vlerat e mbartura të BIA-s me 1 Janar 2008 u bashkuan me ato të Bankës në të njëjtën datë, dhe ky bashkim u krye ndërmjet dy entiteteve nën kontroll të përbashkët, ndaj IFRS 3 nuk është i zbatueshëm. Marrëveshja për bashkim me përthithje të BIA-s nga ABA (e njohur me parë si Banka Amerikane e Shqipërisë) u firmos me 6 Nëntor 2007 me aneksin datë 4 Dhjetor 2007 dhe nga pikëpamja ligjore dhe fiskale hyri në fuqi me 1 Janar 2008. Bashkimi ka patur efektet e mëposhtme për aktivet dhe detyrimet e Bankës në datën efektive të bashkimit:
Para bashkimit BIA Pas bashkimit Vlerat kontabël Vlerat kontabël Vlerat kontabël

AKTIVI
Mjete monetare dhe të ngjashme Hua dhe paradhënie bankave Hua dhe paradhënie klientëve Letra me vlerë të vendosjes Letra me vlerë të investimit Ndërtesa dhe pajisje Mjete të qëndrueshme të patrupëzuara Të drejta tatimore të shtyra Të drejta tatimore korrente Mjete të tjera 4,847,434 5,818,189 30,571,406 2,594,401 32,408,727 924,056 116,263 39,343 577,103 77,896,922 4,079,996 68,815,984 13,931,373 54,884,611 428,791 43,965 20,303 201,603 73,590,642 3,001,851 416,889 732,345 126,779 28,416 4,306, 280 77,896,922 3,585,289 6,679,654 8,278,447 8,289,962 426,829 12,231 43,534 147,552 27,463,498 164,676 24,597,291 11,874,903 12,722,388 473,300 925 301,308 25,537,500 1,307,824 297,666 (293,632) 614,140 1,925,998 27,463,498 8,432,723 12,497,843 38,849,853 2,594,401 40,698,689 1,350,885 128,494 39,343 43,534 724,655 105,360,420 4,244,672 93,413,275 25,806,276 67,606,999 902,091 43,965 21,228 502,911 99,128,142 4,309,675 714,555 438,713 740,919 28,416 6,232,278 105,360,420

Aktive gjithsej Detyrimet
Depozita nga banka Depozita nga klientë Llogari rrjedhëse Depozita me afat Borxhi i varur Detyrime tatimore korrente Detyrime tatimore të shtyra Detyrime të tjera

Detyrime gjithsej KAPITALI AKSIONER
Kapital i nënshkruar i paguar Diferenca të tjera rivlerësimi Fitim i pashpërndarë Rezerva të tjera Diferencëw rivlerësimi nga kurset e këmbimit Totali i Kapitalit Aksioner Totali i Detyrimeve dhe Kapitalit Aksioner

84

Raporti Vjetor 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe) 

. Mjete monetare dhe të ngjashme
Mjete monetare dhe të ngjashme për periudhat 31 Dhjetor 2008 dhe 31 Dhjetor 2007 janë si vijon: 
1 Dhjetor 2008 Arka dhe llogari në banka Llogari të pakufizuara me banka qendore Depozita me banka 1,953,212 642,841 1,901,530 4,497,583 1 Dhjetor 2007 1,358,379 17,250 3,471,805 4,847,434

10. Hua dhe paradhënie bankave
Hua dhe paradhënie bankave me 31 Dhjetor 2008 dhe 31 Dhjetor 2007 përfshijnë si më poshtë: 
1 Dhjetor 2008 Rezervë e detyrueshme Banka korrespondente -Llogari rrjedhëse -Depozita 8,773 8,215,701 11,605 5,818,189 8,206,928 1 Dhjetor 2007 5,806,584

Raporti Vjetor 2008 85

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe)

11. Letra me vlerë të vendosjes
Letrat me vlerë të vendosjes me 31 Dhjetor 2008 dhe 31 Dhjetor 2007 përfshijnë si më poshtë: 
1 Dhjetor 2008 Qeveria Shqiptare 274,342 1,476,839 197,884 14,742 1,6,807 1 Dhjetor 2007 199,518 2,124,141 270,742 2,54,401

Kompani të listuara:
Banka & Institucione Financiare Qeveri e BE-së Institucione Financiare të tjera Totali

Banka rishikon instrumentat e saj të borxhit të klasifikuara si letra me vlerë të vendosjes në çdo datë bilanci në mënyrë që të vlerësojë nëse ka ndonjë prove objektive që ato mund të jenë zhvlerësuar. Kjo kërkon që të zbatohet një gjykim i ngjashëm si ai i aplikuar për huatë dhe paradhëniet për klientët. Duke u bazuar në testimet e bëra për të evidentuar zhvlerësimet në letrat me vlerë të vendosjes, gjykimi i menaxhimit është që kur ngjarjet ndodhin pas datës fillestare të njohjes së tyre kjo nuk përbën një arsye që të këtë prove objektive për ndonjë zhvlerësim. Rënia e konsiderueshme e çmimeve të tregut ka patur një ndikim negativ në të gjithë sistemin financiar, por kjo nuk përbën domosdoshmërisht një evidence për zhvlerësim. Duke marrë në konsideratë informacionet me të fundit të tregut, menaxhimi i Bankës beson së asnjë nga instrumentat financiare, nuk vlerësohet të jetë në vështirësi financiare, që të mund të ndikojë në zhvlerësimin e tyre.

12. Letra me vlerë të investimit
Letrat me vlerë të investimit me 31 Dhjetor 2008 dhe 31 Dhjetor 2007 mund të detajohen si më poshtë: 
1 Dhjetor 2008 1 Dhjetor 2007 736,626 3,046,984 5,923,106 ,706,716 22,702,011 22,702,011 2,408,727

Qeveri dhe të tjera:
Institucion Ndërkombëtar Qeveri të SHBA-së dhe BE-së 748,844 2,681,581 6,175,809 ,606,24 36,459,760 6,45,760 46,065,4

Kompani të listuara: Bankat Nëntotali – Obligacione jo-Shqiptare
Qeveria Shqiptare

Nëntotali – Obligacione Shqiptare Totali

Në 31 Dhjetor 2008, letrat me vlerë të investimit në shumën 5,280,000 mijë Lek (2007: 1,800,000 mijë Lek ) janë vendosur si kolateral për marrëveshje të riblerjes së anasjelltë. Këto marrëveshje janë nënshkruar në bazë të kushteve të përgjithshme tipike për kreditimin standard dhe aktivitetet e huamarrjes dhe kreditimit të letrave me vlerë si dhe në bazë të kërkesave të përcaktuar nga Banka Qendrore e Shqipërisë.

86

Raporti Vjetor 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe)

1. Hua dhe paradhënie klientëve
Hua dhe paradhënie klientëve përbëhen si më poshtë : 
1 Dhjetor 2008 Hua klientëve Overdrafte klientëve 24,708,586 19,977,673 44,686,25 (40,791) (1,230,364) 4,415,104 1 Dhjetor 2007 19,131,108 11,747,552 0,878,660 (35,698) (271,556) 0,571,406

Vlera Bruto
Komisioni i disbursimit , i shtyrë Fonde për humbje nga zhvlerësimi

Totali

Lëvizjet në fondet rezervë për humbjet nga zhvlerësimi për Huatë dhe paradhëniet klientëve paraqiten si më poshtë: 
1 Dhjetor 2008 Fondet Rezervë specifike për humbjet nga zhvlerësimi 1 Dhjetor 2007

Gjendja me 1 Janar
Humbja nga zhvlerësimi për periudhën Shpenzime për periudhën Rikuperime Diferenca konvertimi Shuma të fshira

202,216 1,125,907 (219,835) (64,825) 33,688 1,077,151 6,40 183,570 (109,716) 10,019 153,213 1,230,364

168,674 171,125 (108,525) (55,368) 26,310 202,216 8,215 17,801 (24,890) (12,786) 69,340 271,556

Gjendja me 31 Dhjetor
Fonde Rezervë kolektive për humbjet nga zhvlerësimi

Gjendja me 1 Janar
Humbja nga zhvlerësimi për periudhën Shpenzime për periudhën Rikuperime Diferenca konvertimi Shuma të fshira

Gjendja me 31 Dhjetor Totali i Fondeve Rezervë për humbjet nga zhvlerësimi

Shpenzimet me 31 Dhjetor 2008, për provigjionet individuale dhe kolektive për humbjet nga zhvlerësimi përfshijnë përkatësisht shumat 423,391 mijë Lek dhe 119,303 mijë Lek, arkëtuar gjatë bashkimit, nga tepricat e ish BIA-s me 1 Janar 2008.

Raporti Vjetor 2008 87

Intesa Sanpaolo Bank - Albania Sh.a.

Shenime shoqeruese mbi pasqyrat financiare te konsoliduara per periudhen deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat ne mije Leke, perveçse kur jane shprehur ndryshe)

14. Ndërtesa dhe pajisje

Ndërtesa dhe pajisje me 31 Dhjetor 2008 dhe 31 Dhjetor 2007 përbëhen si më poshtë:
Truall dhe Ndërtesa Pajisje informatike dhe elektrike Mobilje dhe Vepra arti Mjete të tjera jo elektrike Paradhënie për pajisje Totali

Kosto
207,5 254,406 462,41 1,164,479 1,626,820 1,044,423 191,565 1,407 389 (28,320) (14,267) 323,666 59,303 747,670 146,140 20,707 101,551 (27,581) 337 278,014 (1,418) (398) (354) (28,891) (2,075) (7,866) 125,189 8,930 29,654 652,70 1,68 182,27 6,884 34,700 71,584 30,181 101,765 1,21,565 452,879 (38,832) (2,170) 1,61,442 1,679,180 (70,168) 2,133 3,242,587

Gjendja me 1 Janar 2007

Shtesa gjatë periudhës

Pakësime

Diferenca konvertimi

Gjendja me 31 Dhjetor 2007

Shtesa gjatë periudhës

Pakësime

Diferenca konvertimi

Gjendja me 31 Dhjetor 2008

Përveç investimeve të reja, shtesat për periudhën e mbyllur me 31 Dhjetor 2008, përfshijnë shumën 680,073 mijë Lek, të marra gjatë bashkimit, nga gjendjet e ish BIA me 1 Janar 2008. Lutemi referojuni gjithashtu shënimit 8 të këtij raporti.

Pakësimet e periudhës së mbyllur me 31 Dhjetor 2008 përfshijnë shumën 13,334 mijë Lek, si rezultat i fshirjes së disa zërave të aktiveve të ish BIA, në vijim të zbatimit në bazë të politikave kontabël të Bankës.

Nuk ka asnjë barrë mbi Ndërtesat dhe pajisjet.

Vlerësimet e Bankës për periudhën raportuese dolën në përfundimin që nuk ka tregues për zhvlerësimin e ndonjë aktivi.

Me 31 Dhjetor 2008, vlera e angazhimeve kontraktuale të Bankës për Ndërtesat dhe pajisjet është 26,947 mijë Lek. Vlera me e madhe lidhet me kontratën e shitjes së ambienteve të një prej zyrave të Bankës në Tiranë (17,208 mijë Lek).

88

Raporti Vjetor 2008

Intesa Sanpaolo Bank - Albania Sh.a.

Shenime shoqeruese mbi pasqyrat financiare te konsoliduara per periudhen deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat ne mije Leke, perveçse kur jane shprehur ndryshe)

14. Ndërtesa dhe pajisje (vazhdim)
Truall dhe Truall dhe Ndërtesa Mobilje dhe Vepra arti Mjete të tjera jo elektrike Paradhënie për pajisje Pajisje informatike e elektrike Totali

Zhvlerësim i akumuluar
4,26 14,525 57,851 197,457 255,08 62,462 150,28 1,218 384 (19,292) (933) 218,389 51,216 73,560 (15,044) 265 176,547 42,147 ,622 117,766 (1,156) (343) (239) (27,601) (1,559) (4,417) 109,010 17,933 35,838 51,84 8,51 86,584 565,5 177,3066 (33,577) (1,738) 707,86 540,622 (35,269) 1,867 1,214,606

Gjendja me 1 Janar 2007

Zhvlerësimi për periudhën

Pakësime

Diferenca konvertimi

Gjendja ne 31 Dhjetor 2007

Zhvlerësimi për vitin

Pakësime

Diferenca nga rivleresimi

Gjendja me 31 Dhjetor 2008

Vlera kontabel neto
164,60 404,40 1,71,512 411,61 15,52 00,86 56,02 46,518 41,276 5,68 85,41 101,467 6,884 71,584 101,765 654,170 24,056 2,027,81

Me

1 Janar 2007

Me 31 Dhjetor 2007

Me 31 Dhjetor 2008

Zhvlerësimi për periudhën deri me 31 Dhjetor 2008 përfshin shumën 253,244 mijë Lek, të marra gjatë bashkimit, nga gjendjet e ish BIA - s me 1 Janar 2008. Lutemi referojuni gjithashtu shënimit 8 të këtij raporti.

Zhvlerësimet për periudhën e mbyllur me 31 Dhjetor 2008 përfshijnë gjithashtu një rregullim të rezultatit financiar për vitin 2008 në shumën 35,516 mijë Lek, për shkak të ndryshimit në politikat kontabël për klasifikimin e disa aktiveve të marra nga ish BIA dhe rillogaritjen e zhvlerësimit me normat e Bankës.

Me 31 Dhjetor 2008 zërat e amortizuar plotësisht përbëjnë një shumë prej 524,857 mijë Lek (2007: 288,795 mijë Lek).

8

Raporti Vjetor 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe)

15. Mjete të Qëndrueshme të Patrupëzuara
Mjetet e qëndrueshme të patrupëzuara me 31 Dhjetor 2008 dhe 31 Dhjetor 2007 paraqiten si më poshtë:
Programe kompjuterike & Liçensa Paradhënie për programe kompjuterike Totali

Kosto Gjendja me 1 Janar 2007
Shtesa gjatë periudhës Pakësim Diferenca konvertimi 262,781 49,765 (526) (789) 11,21 152,154 783 464,168 2,21 (2,213) 7,128 7,128 264,4 49,765 (2,739) (789) 11,21 159,282 783 471,26

Gjendja me 31 Dhjetor 2007
Shtesa gjatë periudhës Pakësim Diferenca konvertimi

Gjendja me 31 Dhjetor 2008
Zhvleresimi dhe humbjet nga demtimi

Gjendja me 1 Janar 2007
Zhvlerësimi për periudhën Pakësim Diferenca konvertimi

140,044 55,905 (363) (618) 14,68 79,516 891 275,75

-

140,044 55,905 (363) (618) 14,68 79,516 891 275,75

Gjendja me 31 Dhjetor 2007
Zhvlerësimi për periudhën Pakësim Diferenca konvertimi

Gjendja me 31 Dhjetor 2008 Vlera neto kontabel Me 1 Janar 2007

122,77 116,26 188,7

2,21 7,128

124,50 116,26 15,21

Me 31 Dhjetor 2007 Me 31 Dhjetor 2008

Shtesat dhe zhvlerësimet gjatë periudhës deri me 31 Dhjetor 2008 përfshijnë përkatësisht shumat 22,770 mijë Lek dhe 10,539 mijë Lek, të marra pas bashkimit, nga gjendjet e ish BIA-s me 1 Janar 2008. Lutemi referojuni gjithashtu shënimit 8 të këtij raporti. Zhvlerësimet për periudhën deri me 31 Dhjetor 2008 përfshijnë gjithashtu një rregullim të rezultatit financiar për vitin 2008 në shumën 247 mijë Lek, bërë për shkak të ndryshimit në politikat kontabël për rillogaritjen e zhvlerësimit me normat e Bankës, për programet kompjuterike të marra nga BIA. Me 31 Dhjetor 2008 zërat e amortizuar plotësisht përbëjnë një shumë prej 189,955 mijë Lek (2007: 70,060 mijë Lek). Me 31 Dhjetor 2008, vlera e angazhimeve kontraktuale të bankës për aktivet e Programeve kompjuterike është 138,697 mijë Lek. Vlera me e madhe lidhet me pagesat për licensat shtesë për programin qendror të Bankës (113,305 mijë Lek). 

0

Raporti Vjetor 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe)

16. Mjete të tjera
Mjete të tjera në datat 31 Dhjetor 2008 dhe 31 Dhjetor 2007 përbëhen si më poshtë: 
1 Dhjetor 2008 Përmirësime të ambienteve me qera Çeqe për arkëtim Aktive jo korrente të mbajtura për shitje Parapagime Humbje të parealizuara nga kontratat e këmbimeve valutore Transaksione ATM & POS Debitorë të ndryshëm Të tjera 258,676 88,029 52,985 51,358 40,780 31,656 29,294 484 55,262 1 Dhjetor 2007 225,556 221,487 57,636 30,894 27,248 14,269 13 577,10

Totali

Aktive jo korrente të mbajtura për shitje përfshijnë kolaterale të disa huave të parikuperuara, të mbartura nga ish BIA. Nga totali i vlerës 52,985 mijë Lek, në datë 31 Dhjetor 2008: Ndërtesa (duke përfshirë truallin e ndërtimit) përfshin një vlerë prej 41,887 mijë Lek; Toka përfshin një vlerë prej 11,098 mijë Lek. Banka ka pronësinë mbi këto aktive dhe synon t’i shesë ato. Lëvizjet në zërin e përmirësimeve të ambienteve me qera për periudhën e raportimit vijojnë si më poshtë: 
1 Dhjetor 2008 1 Dhjetor 2007 215,552 63,073 (44,655) (44,655) (8,414) 225,556

Në fillim të vitit
Shtesa gjatë periudhës Pakësime Amortizimi i periudhës Transferime Diferenca konvertimi

225,556 200,342 (169,323) (154,034) (15,289) 2,101 258,676

Totali

Shtesat gjatë periudhës deri me 31 Dhjetor 2008, përfshijnë shumën 87,381 mijë Lek të marrë pas bashkimit, nga gjendjet e BIA-s me 1 Janar 2008. Lidhur me rritjen e amortizimit për vitin 2008, shpjegimi kryesor është përfundimi i kontratës së qirasë që Banka kishte nënshkruar për një nga ambientet e saj në Greqi, për një kosto shtese në vlerën 40,032 mijë Lek, e cila u fshi gjatë vitit.

Raporti Vjetor 2008 1

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe)

17. Detyrime ndaj bankave
Detyrime ndaj bankave me 31 Dhjetor 2008 dhe 31 Dhjetor 2007 janë si më poshtë: 
1 Dhjetor 2008 1 Dhjetor 2007 66,58

Detyrime ndaj Bankës Qendrore Banka korrespondente
Llogari rrjedhëse Rezidente Jo-rezidente Depozita Rezidente Jo-rezidente Diferenca rivlerësimi

70,68

53,434 504,848 558,282 433,329 272,379 46,780 752,488

195,647 423,985 61,62 380,244 1,510,284 (5,585) 1,884,4 1,50,06 4,07,6

Marrëveshjet e riblerjes Totali

5,107,8 6,48,442

Shuma 46,780 mijë Lek (Dhjetor 2007: 5,585 mijë Lek) përfaqëson diferencën e depozitave në Greqi nga ato në Zyrat Qendrore në Shqipëri dhe gjendjen e huamarrjeve në degët në Greqi nga Zyrat Qendrore në Shqipëri me 31 Dhjetor 2008. Diferenca rivlerësimi lidhet me transaksionet brenda Grupit. Marrëveshjet e riblerjes me 31 Dhjetor 2008 dhe 31 Dhjetor 2007 përbëhen si më poshtë: 
1 Dhjetor 2008

Maturimi
5 Janar 5 Janar 5 Janar Total 2009 2009 2009

Norma e interesit 6.25% 6.25% 6.25% 6.60% 6.25%

Vlera nominale 2,508,995 957,629 1,234,341 398,662 5,0,627

Interesi i përllogaritur 2,578 984 1,268 3,532 8,62 1 Dhjetor 2007

Vlera kontabël 2,511,573 958,613 1,235,609 402,194 5,107,8

12 Shkurt 2009

Maturimi
3 Janar 2008

Norma e interesit 6.25%

Vlera nominale 1,507,771

Interesi i përllogaritur 1,291

Vlera kontabël 1,509,063

Banka ka vendosur si kolaterale Bono Thesari për një vlerë prej 5,280,000 mijë Lek (2007: 1,800,000 mijë Lek) siç përshkruhet në shënimin 12. 

2

Raporti Vjetor 2008

Intesa Sanpaolo Bank - Albania Sh.a.

Shenime shoqeruese mbi pasqyrat financiare te konsoliduara per periudhen deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat ne mije Leke, perveçse kur jane shprehur ndryshe)

18. Detyrime ndaj klientëve

Detyrimet ndaj klientëve me 31 Dhjetor 2008 dhe 31 Dhjetor 2007 përbëhen si më poshtë: 
1 Dhjetor 2008 LEK 2,430,880 7,643,454 10,074,4 20,652,759 1,304,834 21,57,5 2,01,27 58,67,45 0,,80 22,154,402 44,225,41 66,18,012 17,581,2 6,242,390 7,547,224 712,660 37,983,029 58,635,788 16,869,272 14,142,04 24,216,68 4,572,470 ,58,0 34,171,902 3,130,777 7,02,67 46,661,582 9,505,117 17,148,571 2,808,866 6,043,451 4,636,917 7,067,797 1,763,604 3,315,452 Valutë Total LEK Valutë 1 Dhjetor 2007 Total 5,079,056 8,852,317 1,1,7 51,041,174 3,843,437 54,884,611 68,815,84

Llogari rrjedhëse

Individë

Korporata

Depozita me afat

Individë

Korporata

Totali

Gjendjet në favor të klientëve sipas maturimit të mbetur dhe llojit të monedhës janë si më poshtë: 
1 Dhjetor 2008 LEK 10,074,4 1,284,984 4,846,768 4,778,889 3,564,046 4,224,346 2,305,673 765,078 187,809 21,57,5 2,01,27 11,860,841 10,036,030 6,091,875 6,865,253 3,771,096 522,004 287,588 44,225,41 58,67,45 4,790,732 14,142,04 Valutë Total 24,216,68 6,075,716 16,707,609 14,814,919 9,655,921 11,089,599 6,076,769 1,287,082 475,397 66,18,012 0,,80 LEK 4,572,470 1,181,133 2,897,908 3,169,238 3,178,528 3,190,752 2,523,700 1,304,058 136,615 17,581,2 22,154,402 1 Dhjetor 2007 Valutë ,58,0 5,413,950 8,703,508 8,582,780 4,860,978 4,854,873 3,944,895 740,228 201,467 7,02,67 46,661,582 Total 1,1,7 6,595,083 11,601,416 11,752,018 8,039,506 8,045,625 6,468,595 2,044,286 338,082 54,884,611 68,815,84

Llogari rrjedhëse

Depozita

Pa afat

1 mujore

3 mujore

6 mujore

9 mujore

12 mujore

24 mujore

Te tjera

Totali

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe)

18. Detyrime ndaj klientëve (vazhdim)
Për llogaritë rrjedhëse dhe depozitat me afat normat vjetore të interesit të aplikueshme për afate të ndryshme ishin:
2008
Llogari rrjedhëse dhe depozita pa afat Depozita me afat – 1 mujore Depozita me afat – 3 mujore Depozita me afat – 6 mujore Depozita me afat – 12 mujore Depozita me afat – 24 mujore LEK (%) 1.00 – 4.50 3.00 – 6.70 3.70 – 11.00 5.05 – 7.80 6.10 – 11.00 7.20 – 9.00 USD (%) 0.10 – 4.35 0.60 – 4.75 1.10 – 4.80 1.30 – 4.65 1.50 – 5.50 3.90 – 2.15 EUR (%) 0.10 – 4.77 1.80 – 7.50 2.70 – 8.10 3.10 – 7.25 2.90 – 7.00 2.50 – 6.50

2007
Llogari rrjedhëse dhe depozita pa afat Depozita me afat – 1 mujore Depozita me afat – 3 mujore Depozita me afat – 6 mujore Depozita me afat – 12 mujore Depozita me afat – 24 mujore

LEK (%) 0.25 – 4.25 3.00 – 3.50 3.50 – 4.50 4.60 – 5.40 5.60 – 6.50 6.20 – 7.20

USD (%) 0.55 – 5.30 2.55 - 3.50 3.05 – 4.00 3.30 – 4.50 3.85 – 4.80 3.90 – 5.00

EUR (%) 0.90 – 4.85 2.20 – 3.50 2.80 – 4.15 3.10 – 4.35 3.50 – 4.65 3.90 – 4.70

1. Borxhi i varur
Gjendja e borxhit të varur me 31 Dhjetor 2008 dhe 31 Dhjetor 2007 është si më poshtë: 
1 Dhjetor 2008 Borxhi i varur Interesi i përllogaritur 470,440 11,371 481,811 1 Dhjetor 2007 414,450 14,341 428,71

Totali

Në 10 Mars 2005, Këshilli Drejtues i Bankës miratoi borxhin e varur prej 5 milion USD i cili i akordohej Bankës nga aksioneri i vetëm, Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndërmarrjeve. Borxhi u lëvrua në datën 16 Mars 2005 dhe norma e interesit ishte LIBOR + 6.5% me këste gjashtë mujore, të cilat paguheshin në datat 16 Mars dhe 16 Shtator të çdo viti. Në përputhje me kushtet kontraktuale, principali me interesat iu likuiduan Bankës në 18 Mars 2008. Pas bashkimit me BIA, të gjitha të drejtat dhe detyrimet lidhur me borxhin e varur të BIA-s, prej EURO 3,800,000 iu transferuan Bankës (shih shënimin 8). Marrëveshja e borxhit u nënshkrua në 23 Shkurt 2007 midis San Paolo IMI BANK IRELAND dhe BIA me datë maturimi në 28 Shkurt 2017 dhe këste gjashtë mujore të cilat paguhen në datat 28 Shkurt dhe 28 Gusht. Interesi i borxhit është i barabartë me EURIBOR 6M +180 b.p në vit deri në 28 Shkurt 2012. Pas kësaj datë marzhi do të rritet me 0.60 cent në vit. 

4

Raporti Vjetor 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe)

20. Tatimi i shtyrë
Njohja e aktiveve dhe detyrimeve tatimore të shtyra i atribuohet sa më poshtë: 
1 Dhjetor 2008 Aktive Detyrime (14,88) (14,889) (14,88) Neto ,4 37,314 2,080 3,570 (14,88) (14,889) 24,505 364 ,4 Aktive ,4 31,475 3,934 Detyrime (20,0) (20,303) (20,0) 1 Dhjetor 2007 Neto ,4 31,475 3,934 3,570 364 (20,0) (20,303) 1,040

Të drejta tatimore të shtyra
Mjete të qëndrueshme të trupëzuara dhe të patrupëzuara Aktive të tjera Hua dhe paradhënie klientëve Efekti i këmbimit 

,4 37,314 2,080 ,4

Detyrime tatimore të shtyra
Fondi i zhvlerësimit për humbje

Të drejta / (detyrime) tatimore të shtyra, neto

Lëvizjet e diferencave të përkohshme gjatë vitit janë si më poshtë:
31 Dhjetor 2008
Teprica ne fillim 31,475 3,934 (16,733) 364 1,040 Efekti i Njohur të fitimi bashkimit ose humbjet (925) (25) 5,838 (1,853) 2,769 (364) 6,0 Teprica në fund

Mjete të qëndrueshme të trupëzuara dhe të patrupëzuara Mjete të tjera Hua dhe paradhënie klientëve Efekti i këmbimit

37,313 2,081 (14,889) 24,505

Totali 31 Dhjetor 2007
Mjete të qëndrueshme të trupëzuara dhe të patrupëzuara Mjete të tjera Hua dhe paradhënie klientëve Efekti i këmbimit

62,973 6,688 (10,343) 58,599 117,17

-

(31,498) (2,754) (6,390) (58,235) (8,877)

31,475 3,934 (16,733) 364 1,040

Totali

Nuk ka asnjë ndikim në kapitalin aksioner për tatimin e shtyrë për të dy vitet ushtrimore. 21.

Raporti Vjetor 2008 5

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe)

21. Detyrime të tjera
Detyrime të tjera në datat 31 Dhjetor 2008 dhe 31 Dhjetor 2007 përbëhen si më poshtë : 
1 Dhjetor 2008 Kreditore të ndryshëm Fatura për të mbërritur Fonde rezervë për angazhime Fonde rezervë për procese gjyqësore Çeqe bankare të lëshuara Të tjera 192,587 107,704 27,505 26,141 9,508 99,452 462,87 1 Dhjetor 2007 32,910 29,876 24,417 114,400 201,60

Totali

Fondet rezervë për angazhime dhe procese gjyqësore përfaqësojnë gjendjen e marrë nga ish BIA.

22. Kapitali aksioner dhe primet
Banka fillimisht e filloi aktivitetin e saj me një kapital aksioner të nënshkruar prej 3,000,000 USD. Në 31 Dhjetor 2006, ai kishte një vlerë prej 33,400,000 USD dhe i lejuar nga Banka e Shqipërisë, u regjistrua në USD. Të gjitha aksionet, me një vlerë fillestare 2.2266 USD, u paguan plotësisht nga ish aksioneri i vetëm, Fondi Shqiptaro - Amerikan i Ndërmarrjeve. Në Asamblenë e Jashtëzakonshme të Aksionerëve me 29 Qershor 2007, u vendos që 80% të aksioneve të Bankës do të zotërohej nga Intesa Sanpaolo S.p.a, dhe pjesa e mbetur prej 20% e aksioneve nga Fondi Shqiptaro - Amerikan i Ndërmarrjeve. Gjatë muajit Gusht 2007, kapitali aksioner i nënshkruar i Bankës u konvertua në monedhën vendase Lek, në një vlerë ekuivalente prej 3,001,851 mijë Lek, e përbërë prej 15,000,000 aksionesh me vlerë nominale 200.12 Lek. Në 29 Prill 2008, në Asamblenë e Jashtëzakonshme të Aksionerëve, u vendos që të rritej kapitali i Bankës duke kapitalizuar fitimin e pa shpërndarë të vitit 2007, duke përfshirë dhe atë të ish BIA-s. Në 16 Maj 2008, në Asamblenë e Jashtëzakonshme të Aksionerëve, u vendos të rritej kapitali nëpërmjet emetimit të 1,250,000 aksioneve të reja me vlerë 15,000,000 Euro (ose 1,830,130 mijë Lek). Aksionet e reja u dhanë me një vlerë nominale prej 357 Lek për aksion me një vlerë totale prej 446,250 mijë Lek. Për me tepër, u dha një prim aksionesh prej 1,383,880 mijë Lek në një vlerë prej 1,017 mijë për aksion. 

6

Raporti Vjetor 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe)

22. Kapitali aksioner dhe primet (Vazhdim)
Më poshtë është paraqitur një informacion i detajuar në lidhje me strukturën e kapitalit të Bankës në 31 Dhjetor 2008 dhe lëvizjet e kapitalit gjatë periudhës:

(shumat në njësi origjinale)

Numri i aksioneve

Vlera nominale

Primi i paguar

Totali i vlerës së aksioneve

Pjesëmarrja në kapital në %

Kapitali Aksioner me 1 Janar 2008
Pas bashkimit

15,000,000 14,331,282

200.12 300.72 357.00

-

,001,851,000 4,309,675,110

Rritja e kapitalit nga fitimi i pashpërndarë 14,331,282 Emetimi i aksioneve të reja 1,250,000

5,116,267,674 446,250,000 5,562,517,674 4,427,290,161

357.00 15,581,282 12,401,373 57.00 357.00 357.00 1,751,283 357.00 1,212,224 357.00 216,402 1,250,000 1,152,750 -

Kapitali Aksioner me 31 Dhjetor 2008
Intesa Sanpaolo Group S.p.A. Fondi Shqiptaro – Amerikan i Ndërmarrjeve Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim Società Italiana për le Imprese all’Estero S.p.A.

-

100.00% 79.59% 11.24%

625,208,031 432,763,968 77,255,514 1,107.10 1,107.10 1,107.10 57.00 1,107.10 1,8,880,000 1,276,214,136 107,665,864 6,46,7,674 1.39% 7.78%

Primet e paguara për aksionet e reja
Intesa Sanpaolo Group S.p.A. Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim

97,250 15,581,282

Kapitali aksioner dhe Primet me 31 Dhjetor 2008

Të gjitha aksionet e Bankës kanë të drejta të njëjta; nuk ka preferenca, kufizime apo diferencime të tjera, pavarësisht nga fakti i primeve të paguara nga aksionerët me të mëdhenj.

Raporti Vjetor 2008 7

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe)

2. Rezerva ligjore dhe rregullative
Në fund të 2001 Banka krijoi dy rezerva nëpërmjet shpërndarjes së fitimit, rezervën e përgjithshme që përfaqëson rezervën e aktiveve të ponderuara me risk, sipas kërkesës së Bankës së Shqipërisë, dhe rezervën ligjore, sipas kërkesës së Ligjit “Mbi Kompanitë Tregtare”. Rezerva e përgjithshme llogaritet 20% të fitimit vjetor neto, ndërsa rezerva ligjore llogaritet 5% mbi fitimin vjetor neto. Në momentin e bashkimit me ish BIA rezervat e përgjithshme dhe ligjore u rriten respektivisht me 562,883 mijë Lek dhe 51,257mije Lek. 

1 Dhjetor 2008 Rezerva rregullative Rezerva ligjore 1,125,837 132,550 1,258,87 

1 Dhjetor 2007 562,954 54,327 617,281

Totali

24. Diferenca të tjera rivlerësimi
Gjatë muajit Gusht 2007, Banka e konvertoi në Lek kapitalin e saj aksioner të mbajtur me parë në USD. Diferenca e akumuluar që rezultoi ndërmjet vlerës historike dhe vlerës së konvertuar të kapitalit u klasifikua në kapital si Diferenca të tjera rivlerësimi. Në momentin e bashkimit me BIA, kishte një diferencë të ngjashme dhe për BIA nga konvertimi i kapitalit të saj nga USD në Lek prej 297,666 mijë Lek, e cila u përfshi në vlerën e mbartur të Bankës me 1 Janar 2008 (shiko gjithashtu shënimin 8).

25. Të ardhura nga interesi, neto 
1 Dhjetor 2008 1 Dhjetor 2007

Të ardhura nga interesi
Hua dhe paradhënie klientëve Investime të mbajtura deri në maturim Hua dhe paradhënie bankave Aktive financiare, të vendosjes Mjete monetare dhe të ngjashme 3,621,318 3,383,007 652,571 107,938 804 7,765,68 3,068,732 295,921 152,690 45,180 3,562,523 4,20,115 2,549,811 2,014,300 775,233 87,089 3,077 5,42,510 2,022,274 583,544 74,373 53,424 2,733,615 2,65,85

Totali i të ardhurave nga interesi Shpenzime interesi
Depozita me afat Depozita nga banka Llogari rrjedhëse Borxhi i varur

Totali i shpenzimeve nga interesi Të ardhura nga interesi, neto 

8

Raporti Vjetor 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe)

26. Të ardhura nga komisioni, neto 
1 Dhjetor 2008 Shërbime arkëtimesh dhe pagesash Llogari rrjedhëse aktive Depozita dhe tërheqje nga llogaritë rrjedhëse ATM dhe POS aktive Garanci të dhëna Shërbime drejtimi, negocimi dhe këshillimi 287,149 186,025 123,430 116,456 19,871 11,099 744,00 122,087 15,098 1,375 576 1,16 604,84 1 Dhjetor 2007 228,163 103,953 18,584 89,614 59,650 10,610 510,574 83,894 25,483 4,887 517 82 114,86 5,711

Të ardhura nga komisioni
ATM dhe POS aktive Shërbime bankare - dege të huaja Shërbim arkëtimesh dhe pagesash Garancitë e marra Karta Krediti

Shpenzime komisioni Të ardhura nga komisioni, neto

Shifrat e mësipërme nuk përfshijnë komisionet e arkëtuara për huatë dhe paradhëniet e klientëve (kosto transaksioni) të cilat konsiderohen si rregullim për vlerën neto kontabël të këtyre aktiveve financiare sipas metodës së normës efektive të interesit.

27. Të ardhura bankare nga tregtueshmëria, neto
Të ardhura bankare nga tregtueshmëria, neto, me 31 Dhjetor 2008 dhe 31 Dhjetor 2007 përbëhen si më poshtë: 
1 Dhjetor 2008 Këmbimi Valutor Letra me vlerë të kapitalit (të vendosjes, VISA) 293,147 18,908 12,055 1 Dhjetor 2007 39,962 ,62

Totali

Shuma e paraqitur lidhur me aksionet VISA , është rezultat e materializimit të 5,029 aksioneve, nga 8,950 aksione në total, të cilat Banka i siguroi nëpërmjet biznesit me kartat VISA. .

Raporti Vjetor 2008 

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe)

28. Të ardhura / (shpenzime) të tjera operative, neto
Të ardhura të tjera me 31 Dhjetor 2008 dhe 31 Dhjetor 2007 janë si vijon: 
1 Dhjetor 2008 Divident për letrat me vlerë të vendosjes, të kapitalit Të ardhura / (shpenzime) të tjera Humbje nga shitja e mjeteve të qëndrueshme Humbje nga fshirja e mjeteve të qëndrueshme 51 37,460 (525) (21,060) 15,26 1 Dhjetor 2007 34,463 (5,291) 2,172

Totali

2. Shpenzime personeli
Shpenzime personeli me 31 Dhjetor 2008 dhe 31 Dhjetor 2007 janë si vijon: 
1 Dhjetor 2008 Paga Sigurime shoqërore Shërbime konsulence, drejtimi Trajnime dhe të ngjashme Fonde shpërblimi në përfundim të marrëdhënies së punës Të tjera 805,895 100,430 9,882 2,970 5,061 24,28 1 Dhjetor 2007 547,467 80,003 50,093 19,155 527 7,381 704,626

Totali 

0. Shpenzime të tjera
Shpenzime të tjera me 31 Dhjetor 2008 dhe 31 Dhjetor 2007 janë si vijon: 
1 Dhjetor 2008 Siguracione Reklama dhe Publikime Mirëmbajtje dhe riparime Mirëmbajtje e programeve kompjuterike Telefon dhe energji elektrike Transport i vlerave monetare Shërbime ligjore dhe konsulence Artikuj kancelarie Udhëtime pune Administrimi i çështjeve të huave të humbura Siguria Të tjera 157,645 134,616 127,889 116,289 93,651 65,097 63,184 62,855 38,963 24,130 22,634 878 07,81 1 Dhjetor 2007 102,934 91,525 93,776 80,822 51,922 36,826 36,078 43,098 45,656 6,549 15,385 8,125 612,66

Totali

100 Raporti Vjetor 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe) 

1. Shpenzime tatimi mbi fitimin
Komponentët e këtij zëri për vitet e mbyllura në 31 Dhjetor 2008 dhe 31 Dhjetor 2007 janë: 
1 Dhjetor 2008 Viti aktual Tatimi mbi fitimin i viteve të mëparshme 225,306 150,180 75,486 (6,390) (6,390) 6,06 1 Dhjetor 2007 270,237 270,27 98,877 98,877 6,114

Totali i tatimeve aktuale
Tatimi i shtyrë

Totali i tatimit të shtyrë Totali i shpenzimeve të tatimit mbi fitimin

Më poshtë paraqitet një kuadrim i shpenzimeve të tatimit mbi fitimin me fitimin kontabël për vitet e mbyllura me 31 Dhjetor 2008 dhe 31 Dhjetor 2009: 
1 Dhjetor 2008 1 Dhjetor 2007

Fitimi kontabël përpara tatimit
Tatim fitimi me normën ligjore për korporatat Efekti tatimor mbi shpenzimet e panjohura Efekti tatimor nga njohja e humbjeve tatimore të mëparshme Lindja dhe kthimi i diferencave të përkohshme 10% 0.5% 7% 0% 17%

2,144,874 214,487 10,819 150,180 (6,390) 6,06 20% 1% 0% 8% 2%

1,269,579 253,916 9,074 106,124 6,114

Shpenzimi për tatimin mbi fitimin

Norma efektive tatimore për vitin 2008, siç vërehet me sipër është 17% (2007: 29%).

Për periudhën e mbyllur me 31 Dhjetor 2008, për llogaritjen e detyrimeve aktuale tatimore, fitimi para tatimit, në bazë të Ligjit nr. 9228 datë 29.04.2004 “Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare është llogaritur sipas Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit SNRF. Gjithashtu, në bazë të dispozitave të Udhëzimit nr. 5, datë 30.01.2006 për “Tatimin mbi Fitimin”, ai është korrigjuar me disa shpenzime që janë klasifikuar si të panjohura. Diferencat e llogaritura për zhvlerësimin e mjeteve të qëndrueshme dhe fondeve rezervë të krijuara për huatë, të cilat rezultojnë nga aplikimi i rregullave tatimore dhe kontabël janë zërat kryesore të shpenzimeve të panjohura për vitin 2008. Një informacion me i detajuar është paraqitur më poshtë: 
1 Dhjetor 2008 Zhvlerësimi & amortizimi i mjeteve të qëndrueshme Fonde rezervë për huatë Shpenzime të tjera Shpenzime për zyra Qera për apartamente Shpenzime personeli Shpenzime përfaqësimi 27,608 24,451 15,695 14,692 12,312 6,981 6,447 108,186 1 Dhjetor 2007 25,715 7,212 9,847 2,598 45,72

Totali i shpenzimeve të panjohura

Raporti Vjetor 2008 101

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe) 

1. Shpenzimi i tatimit mbi fitimin (vazhdim)
Referuar ligjit nr. 9766 datë 09.07.2007 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 8438, datë 28.12.1998” (2007: 20%), norma e tatimit mbi fitimin për korporatat e aplikuar për vitin 2008 duke filluar që nga 1 janar 2008 është 10%.. Bazuar në legjislacionin e mëparshëm mbi kontabilitetin fitimi i tatueshëm për vitin 2007 rezulton me një diference krahasuar me fitimin para tatimit të përllogaritur sipas SNRF-ve për një vlerë prej 36,234 mijë Lek. Detyrimi tatimor për vitin 2007 kishte vlerën 270,237 mijë Lek. Gjatë vitit 2008 Banka pagoi një tatim fitimi të parapaguar prej 183,960 mijë Lek (2007: 248,000 mijë Lek) i cili mund të pakësohet vetëm prej shpenzimeve të tatimit mbi fitimin , nëse do të jetë rasti, pas inspektimeve të ardhshme nga Zyra e Taksave të çdo juridiksioni. ………………………………………………………………………………………………………….. Tatimi aktual mbi fitimin për vitet e mëparshme përfaqëson fondin rezervë të regjistruar bazuar në rezultatet e inspektimit tatimor për ish-BIA-n për një periudhe katër vjeçare 20032007, i cili u pagua në Maj 2008, në përputhje me raportin e vlerësimit tatimor marrë nga autoritetet tatimore, duke mbuluar kuadrin fiskal të tatimit mbi vlerën e shtuar dhe atë të tatimit mbi fitimin për korporatat. Një njoftim Rivlerësimi Tatimor iu dërgua Bankës me 14.05.2008, me vlerë 300,359 mijë Lek, duke përfshirë interesat dhe gjobat. Për shlyerjen e detyrimeve (50% e shumës së mësipërme duke përjashtuar gjobat), Banka ka paguar vetëm 110,559 mijë Lek, pasi 39,621 mijë Lek u zbrit nga Zyra Tatimore nga balanca kreditore e ish BIA-s me 31 Dhjetor 2007. Për me tepër, duke qene së duhet të bëhet një rimbursim në këtë rast nga aksionerët e mëparshëm të ish BIA-s, Banka ka njohur në kategorinë Fonde Rezervë për Rreziqe dhe Shpenzime, vetëm vlerën prej 110,559 mijë Lek që është pjesë e taksave që u përket Bankës. Ndërsa, fondi për gjobat, prej 150,180 mijë Lek nuk është krijuar sepse ekziston mundësia që ky shpenzim të mos i ngarkohet Bankës, pasi është me shumë e mundur të aplikohet amnistia për gjobat tatimore. Siç parashikohet në nenin 73 të Ligjit Nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore“, administrata tatimore rezervon të drejtën për të bërë një vlerësim tatimor brenda 5 vjetëve nga data e fundit e dorëzimit të deklaratës vjetore tatimore. Humbjet nga taksat mund të mbarten deri në 3 vjet në Shqipëri dhe deri në 5 Vjet në Greqi. Të drejtat tatimore të shtyra në lidhje me humbjet e filialit të Greqisë nuk janë njohur, pasi nuk është e mundshme që fitimi i ardhshëm i tatueshëm të jetë i disponueshëm, kundrejt të cilit filiali mund të përdorë përfitimet që në atë moment e me pas.

Detyrimet tatimore aktuale
Detyrimet tatimore aktuale me 31 Dhjetor 2008 dhe 31 Dhjetor 2007 përbëhen si më poshtë: 
1 Dhjetor 2008 Detyrime tatimore aktuale Fond rezervë për çështje gjyqësore (shih shënimin 32) 138,441 110,559 24,000 1 Dhjetor 2007 43,965 4,65

Totali

102 Raporti Vjetor 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe) 

2. Angazhime dhe të drejta / detyrime rastësore
Angazhime dhe detyrime rastësore në 31 Dhjetor 2008 dhe 31 Dhjetor 2007 janë si vijon: 
1 Dhjetor 2008 1 Dhjetor 2007 68,82,7 60,802,509 4,205,518 2,280,116 1,118,571 426,259 ,82,07 3,823,907

Të drejta rastësore
Garanci të marra nga klientë kreditore Kontrata mbi këmbimet valutore me afat Linja huaje të pa tërhequra Letër kredi Depozita të ardhshme me bankat

101,82,86 86,144,908 4,894,770 4,091,582 5,860,405 391,321 6,500,46 6,500,946

Detyrime rastësore
Garanci në favor të klientëve

Garancitë konsistojnë kryesisht në garanci oferte dhe kontrate. Garancitë dhe letrat e kredisë janë të siguruara nga depozita e mjete monetare. Banka lëshon garanci në favor të klientëve të saj. Këto instrumente mbartin një rrezik kreditimi që është i ngjashëm me atë të kredive të disbursuara. Bazuar në vlerësimin e menaxhimit, nuk ka patur asnjë humbje materiale në lidhje me garancitë që rezultojnë me datë 31 Dhjetor 2007, kështu që asnjë fond rezervë në lidhje me ndonjë humbje nuk është parashikuar për t’u përfshirë në këto pasqyra financiare.

Çështje me autoritetet tatimore
Sikundër edhe u trajtua në shënimin 31, në lidhje me inspektimin tatimor të kryer tek ish BIA, Banka është duke ndjekur të gjitha hapat ligjore për mbrojtjen e saj dhe beson së gjetjet dhe konkluzionet nuk janë në përputhje me legjislacionin shqiptar. Çështja është aktualisht e apeluar në pritje të caktimit të datës së gjykimit nga Gjykata e Rrethit të Tiranes. Drejtimi beson së fondi rezervë për riskun tatimor është i duhuri. Drejtimi ka një rast të forte për të mbrojtur pretendimet e tij si rezultat i pasigurive në sistemin tatimor Shqiptar.

Procese të tjera gjyqësore
Banka është subjekt procedimesh ligjore, pretendimesh dhe detyrimesh që lindin gjatë ushtrimit të aktivitetit të saj bankar. Drejtimi beson së të gjitha proceset gjyqësore aktuale ose ato potenciale të së ardhmes nuk do të kenë një efekt material në gjendjen financiare të Bankës, në rezultatet operacionale apo në fluksin e parasë. 

. Palët e lidhura
Palët konsiderohen të lidhura kur një palë ka mundësinë për të kontrolluar palën tjetër ose ushtron një ndikim të konsiderueshëm tek pala tjetër në marrjen e vendimeve financiare dhe vendimeve të tjera, ose palët kontrollohen nga i njëjti subjekt. Një numër transaksionesh bankare janë ekzekutuar me palën e lidhur Intesa Sanpaolo s.p.a gjatë zhvillimit normal të aktivitetit bankar. Kjo palë cilësohet si kompania mëmë e bankës. Transaksionet e mësipërme përfshijnë hua, depozita dhe të tjera për administratoret, aksionerët dhe palë të tjera të lidhura ngushte me to. Në shumicën e rasteve, palët e tjera të lidhura janë palë nën kontroll ose interes të aksionerëve të Bankës ose janë familjare të ngushte të drejtuesve kryesore. Transaksionet janë ekzekutuar sipas kushteve tregtare dhe me normat e tregut. Gjatë periudhës së raportimit, nuk ka pasur përfitime afat – gjata dhe as shpërblime për përfundim të marrëdhënies së punës të paguara për drejtuesit kryesore. Nuk kanë rezultuar borxhe të dyshimta lidhur me tepricën debitorë të palëve të lidhura, për rrjedhoje as fonde rezervë shtese për ndonjë humbje.

Raporti Vjetor 2008 10

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe)

Tepricat e balancave për palët e lidhura me 31 Dhjetor 2008 dhe 31 Dhjetor 2007 vijojnë si më poshtë:
Kompania mëmë 1 Dhjetor 2008 Palë të tjera të lidhura 1 Dhjetor 2007 81,802 819,802 820,86 820,869 1,10,672 6,436 1,097,236 7,71 79,367 4 6,414 63,414 110,40 49,763 4,923 1,882 53,923 1 Dhjetor 1 Dhjetor 2007 2008 2,86,6 2,386,336 27,070 273,070 12,178 12,178 56 569 56,601 563,601 2,766,27 2,766,273 686,00 314,738 371,271 6,852 36,835 17 12,48 12,498 7,16 49,014 27,605 2,517 -

Aktive në fund të vitit
Hua dhe paradhënie institucioneve të kreditit Hua dhe paradhënie klientëve

154,072 154,072 1,057,840 1,057,840 5,74,870 2,281,591 3,462,279 172,700 172,700 2, 2,939 -

Detyrime në fund të vitit
Hua dhe paradhënie nga institucionet e kreditit Depozitat e klientëve

Zëra jashtë bilancit
Letër kredi/ Letër garanci të dhëna Letër kredi/Letër Garanci të marra Kontrata valutore Kolaterale

Të ardhura në fund të vitit
Të ardhura nga interesi Të ardhura nga komisionet

Shpenzime në fund të vitit
Shpenzime interesi

Kompensim për Drejtuesit Kryesor
Paga neto Bonuse të paguara neto Sigurime shoqërore dhe shëndetësore Shpenzime menaxhimi 

4. Angazhime qeraje dhe shpenzime qeraje operacionale
Qeratë operacionale Bankës janë të pagueshme si më poshtë: 
1 Dhjetor 2008 Me pak së një vit Një deri në pese vjet Me shumë së pese vjet 139,272 277,071 100,000 516,4 1 Dhjetor 2007 187,011 464,793 112,330 764,14

Totali

Banka ka nënshkruar marrëveshje qeraje me mundësi rinovimi për zyrat e saj në Shqipëri dhe Greqi. Gjatë vitit 2008, për ambientet e marra me qira, u njoh si shpenzim në pasqyrën e të ardhurave, shuma prej 211,678 mijë Lek (2007: 240,462 mijë Lek). Kontratat operacionale të qerase janë të anullueshme, nëse bëhet një lajmërim paraprak prej një periudhe 180 ditore.

104 Raporti Vjetor 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe) 

5. Shpjegim lidhur me kalimin në raportimin sipas Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar SNRF
Sikundër theksohet dhe në shënimin 2 këto janë pasqyrat e para financiare të konsoliduara të cilat janë përgatitur sipas SNRF-ve. Politikat kontabël të paraqitura në shënimin 1 janë aplikuar gjatë përgatitjes së pasqyrave financiare për periudhën deri me 31 Dhjetor 2008, informacionit krahasues që paraqitet në këto pasqyra financiare për periudhën deri me 31 Dhjetor 2007 dhe për përgatitjen e bilancit të hapjes sipas SNRF me 1 Janar 2007 (data e kalimit në raportimin SNRF për Bankën). Për përgatitjen e bilancit kontabël sipas SNRF, Banka ka rregulluar shumat që janë raportuar me parë në pasqyrat financiare të cilat ishin përgatitur sipas bazës së mëparshme kontabël. Tabelat e mëposhtme dhe shënimet shoqëruese të tyre shpjegojnë mënyrën e kalimit në raportimin sipas SNRF-ve dhe si ka ndikuar kjo në pozicionin financiar të Bankës, ecurinë financiare dhe fluksin e mjeteve monetare.

Raporti Vjetor 2008 105 

5. Shpjegim lidhur me kalimin në raportimin sipas SNRF (Rakordimi i kapitalit aksioner) (vazhdim):
Parimet e Efekti i kalimit Efekti i kalimit mëparshme në raportimin në raportimin kontabël SNRF SNRF (riklasifikimet) (korrigjimet ) Efekti i kalimit në raportimin SNRF (korrigjimet ) SNRF Parimet e Efekti i kalimit mëparshme në raportimin kontabël SNRF (riklasifikimet) SNRF

Aktivet
19,597,442 25,199,127 2,393,561 31,610,905 778,601 315,388 1,944 393,670 80,20,68 19,839,444 55,442,100 487,105 460,150 76,228,7 3,775,320 388,933 (634,312) 531,898 4,061,8 (254,156) (254,156) 15,999 15, (356,580) (360,194) 649,581 (463,263) (50,456) 19,839,444 55,442,100 487,105 15,999 205,994 75,0,642 3,418,740 28,739 15,269 68,635 ,51,8 840,218 4,47,2 (254,156) (514,457) 7,522,025 (33,433) 360,237 1,944 133,917 133,917 616,440 78,6,106 4,079,996 68,815,984 428,791 570,343 7,85,114 3,001,851 625,687 6,236 (190,438) 124,950 276,138 (24,775) 43,965 (368,740) (24,775) (498,908) 22,180 416,889 (107,873) (167,712) (124,430) 654,171 1,078,932 (3,268,686) 28,342,219 32,424,437 (15,710) (159,875) 39,343 (39,337) (147,40) 20,303 20,0 3,268,686 (351,788) 5,310,459 2,578,691 15,710 (254,156) 51,715 24,996,686 30,728,845 (324,775) 17,066,458 17,066,458 5,818,189 (17,066,458) 2,530,984 10,665,623 (5,818,189) 167,336 (154,876)

Shënim

1 Janar 2007

31 Dhjetor 2007
4,847,434 5,818,189 30,571,406 2,594,401 32,408,727 924,056 116,263 39,343 577,103 77,86,22 4,079,996 68,815,984 428,791 43,965 20,303 201,603 7,50,642 3,001,851 126,779 28,416 416,889 732,345 4,06,280

Mjete monetare dhe të ngjashme

a

Hua dhe paradhënie bankave

a

Hua dhe paradhënie klientëve

b, c

Letra me vlerë të vendosjes

d

Letra me vlerë të Investimit

d

Ndërtesa dhe pajisje

e

Mjete të qëndrueshme të patrupëzuara

f

Të drejta tatimore të shtyra

h

Të drejta tatimore korente

Mjete të tjera

g

Aktive gjithsej

Detyrimet

Depozita nga banka

Depozita nga klientë

Borxhi i varur

Detyrime tatimore korente

j

Detyrime tatimore të shtyra

h

Detyrime të tjera

j

Detyrime gjithsej

Kapitali Aksioner

Kapitali i paguar dhe primet

l

Rezerva të tjera

d

Diferencë rivlerësimi nga kurset e këmbimit

i, l

Diferenca të tjera rivlerësimi

k

Fitimi i pashpërndarë

b,c,d,e,f,g h,k

Totali i Kapitalit Aksioner

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe) 

5. Shpjegim lidhur me kalimin në raportimin sipas SNRF (vazhdim)
a) Referuar parimeve të mëparshme kontabël “Mjete monetare dhe të ngjashme” përfshin balanca me maturitet të mbetur mbi tre muaj, bazuar këtu dhe në manualin kontabël të Bankës së Shqipërisë. Sipas standardeve SNRF këto balanca janë klasifikuar nën zërin “Kredi dhe Paradhënie ndaj Bankave”. Efekti është ulja e vlerës së zërit “Para dhe ekuivalente të saj” me 17,066,458 mijë Lek në 1 Janar 2007 dhe me 5,818,189 mijë Lek në 31 Dhjetor 2007 dhe rritja respektive e zërit “Kredi dhe Paradhënie ndaj Bankave” me të njëjtat vlera. (b) Sipas parimeve të mëparshme kontabël vlerësimi i fondeve rezervë për humbjet e mundshme nga kreditë bëhet bazuar në kërkesat e Rregullores së Bankës së Shqipërisë mbi Menaxhimin e Riskut të Kredisë dhe që rezulton i ndryshëm nga ai që përllogaritet sipas IAS 39 – Instrumentat financiare, njohja dhe matja. Në 1 Janar 2007 dhe 31 Dhjetor 2007 fondi rezervë për humbje nga huatë u përllogarit sipas kërkesave SNRF. Efekti është pikërisht rritja e zërit “Kredi dhe paradhënie ndaj klientëve”, neto dhe fitimi i mbartur për 63,725 mijë Lek në 1 janar 2007 që përbëhej nga rimarrja prej 31,395 mijë Lek për 2005, rimarrja prej 32,329 mijë Lek për 2006 dhe rimarrja e provigjioneve të kredive me efekt në Pasqyrën e të Ardhurave dhe Shpenzimeve të 2007 për 123,041 mijë Lek me 31 Dhjetor 2007. Gjithashtu zëri “Detyrime të Tjera” është pakësuar si pasojë e riklasifikimeve të provigjioneve statistikore të kredive në një kundërllogari të “kredi dhe paradhënie ndaj klientëve” në 1 janar 2007 dhe 31 dhjetor 2007 me respektivisht 254,156 mijë Lek dhe 324,775 mijë Lek. (c) Nën aplikimin e parimeve të mëparshme kontabël huatë dhe paradhëniet ndaj klientëve njiheshin në librat kontabël me kosto të amortizuar me vlerën nominale të interesit. Duke filluar që nga 1 Janar 2007 efekti i matjes së kredive dhe paradhënieve ndaj klientëve me kosto të amortizuar është bërë duke përdorur normën efektive të interesit. Efekti i kësaj metodë është zvogëlimi respektiv i kredive dhe paradhënieve ndaj klientëve, të netuara, dhe i fitimit të mbartur me 28,278 mijë Lek në 1 Janar 2007, që përbëhet nga shpenzime prej 16,268 mijë Lek për vitin 2005, shpenzime prej 12,010 mijë Lek për vitin 2006 dhe shpenzime për kostot e administrimit të kredive me efekt në Pasqyrën e të Ardhura Shpenzimeve prej 7,418 mijë Lek në 31 Dhjetor 2007. (d) Në përputhje me politikat kontabile të Grupit, një pjesë e portofolit të letrave me vlerë të investimit u klasifikuan si letra me vlerë të vendosjes, duke konsideruar së këto janë letra me vlerë pa maturitet; vlera e këtij riklasifikimi arrin 3,268,686 mijë Lek në 01 Janar 2007. Në përputhje me parimet SNRF letrat me vlerë të vendosjes janë njohur si aktive me vlerë tregu dhe efekti i ndryshimit në vlerën e tregut është njohur direkt në kapital dhe jo në pasqyrën e të ardhurave. Efekti ishte zvogëlimi i rezervës për këto letra me vlerë prej 351,787 mijë Lek dhe rritja e fitimit të mbartur me të njëjtën shumë në 1 Janar 2007 dhe rritja e Zërit “Të ardhura të tjera operative”, të netuara, me 138,715 Lek për periudhën e mbyllur me 31 Dhjetor 2007 dhe zvogëlimi i rezervës për të njëjtën vlerë. Riklasifikimi i shumës prej 15,710 mijë Lek përfaqëson interesat e përllogaritura për portofolin e letrave me vlerë të vendosjes në 31 Dhjetor 2007, vlerë e cila nën parimet e mëparshme kontabël mbahej nën portofolin e letrave me vlerë të investimit. (e) Amortizimi i akumuluar për zërin “Ndërtesa dhe paisje” sipas parimeve të mëparshme kontabël është llogaritur duke aplikuar metodën e balancës zbritëse. Me aplikimin e parimeve SNRF Banka aplikoi metodën e amortizimit linear për të llogaritur zhvlerësimin për pronat dhe pajisjet, duke qene në këtë mënyrë në përputhje edhe me politikat kontabile të Bankës Mëmë. Efekti (amortizimi i akumuluar neto) përbëhet nga zvogëlimi i zërit “Ndërtesa dhe

Raporti Vjetor 2008 107

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe) 

5. Shpjegim lidhur me kalimin në raportimin sipas SNRF (vazhdim)
Paisje”prej 124,430 mijë Lek në 1 Janar 2007, rritja e fitimit të mbartur prej 102,677 mijë Lek për vitin 2005 dhe 21,753 mijë Lek për vitin 2006. Efekti për vitin 2007 (neto nga zhvlerësimi i akumuluar) prej 154,876 mijë Lek përbëhet nga 124,430 mijë Lek (shpjeguar me sipër) dhe prej 30,446 mijë Lek shumë e cila pakëson shpenzimet për amortizim për vitin 2007 për 51,626 mijë Lek, rrit të ardhurat e tjera operative neto për 20,440 mijë Lek dhe rrit të ardhurat nga diferencat nga këmbimet valutore për 741 mijë Lek. (f) Sipas parimeve të mëparshme kontabël, kostot e nisjes në vlerën prej 197,670 mijë Lek rrjedhin nga krijimi i aktivitetit të Bankës, kontabilizohen nën Aktive të patrupëzuara dhe amortizohen me një normë amortizimi vjetore 15%, sipas metodës lineare. Me aplikimin e parimeve SNRF, këto kosto nuk klasifikohen nën zërin Aktive të patrupëzuara dhe për rrjedhoje vlera e kostove të nisjes dhe amortizimi i akumuluar, janë rregulluar në përputhje me standardet e reja. Efekti (amortizimi i akumuluar neto) është pakësimi i zërit të Aktiveve të patrupëzuara me 190,438 mijë Lek në 1 Janar 2007 dhe me 159,875 mijë Lek në 31 Dhjetor 2007 dhe pakësimi me 30,564 mijë Lek i shpenzimeve të amortizimit për periudhën e mbyllur me 31 Dhjetor 2007. (g) Sipas parimeve të mëparshme kontabël, disa aktive mbaheshin nën zërin Aktive të tjera, ndërkohë që nuk mund të kualifikohen në të njëjtën mënyrë sipas parimeve SNRF, dhe për rrjedhoje janë rregulluar sipas standardeve të reja. Efekti i këtij ndryshimi ishte pakësimi i zërit Aktive të tjera me 33,433 mijë Lek në 1 Janar 2007 dhe me 39,337 mijë Lek në 31 Dhjetor 2007. Si rrjedhim zëri “Shpenzime të tjera” u rrit me 5,905 mijë Lek për vitin ushtrimor të mbyllur me 31 Dhjetor 2007. (h) Të gjitha ndryshimet e mësipërme rriten (pakësojnë) të drejtat e shtyra tatimore sikurse tregohet më poshtë, bazuar në normën e tatimit mbi të ardhurat prej 20%:
1 Janar 2007 1 Dhjetor 2007 ,4 31,475 3,934 3,570 364 (20,0) (20,303) 1,040

Aktivi tatimor i shtyrë
Mjete të qëndrueshme të trupëzuara dhe të patrupëzuara Mjete të tjera Hua dhe paradhënie klientëve Efekti i këmbimit valutor

1,17 62,974 6,687 5,656 58,600 (15,) (15,999) 117,18

Detyrimi tatimor i shtyrë
Fondi rezervë për humbje nga huatë

Të drejta / detyrime tatimore të shtyra, neto)

Efekti në pasqyrën e të ardhurave për periudhën e mbyllur 31 Dhjetor 2007 ishte pakësimi i tatimeve të raportuara me parë për periudhën me një vlerë prej 98,877 mijë Lek. i) Secili zë në pasqyrën e të ardhurave është pakësuar apo rritur sipas rivlerësimit të zërave të pasqyrës së të ardhurave të Greqisë. Shuma prej 3,643 mijë Lek ka ndikim në pasqyrën e të ardhura ve të vitit 2007 dhe në rezervat për rivlerësim nga kurset e këmbimit nën kapitalin aksioner.

108 Raporti Vjetor 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe) 

5. Shpjegim lidhur me kalimin në raportimin sipas SNRF (vazhdim)
(j) Sipas parimeve të mëparshme kontabël, vlera e tatimit në burim gjendej e përfshirë nën zërin Detyrime të Tjera, ndërkohë që pas aplikimit të parimeve SNRF, kjo vlerë është nën zërin Detyrime tatimore për shumën prej 43,965 mijë Lek në 31 Dhjetor 2007 (k) Në Gusht 2007, Banka konvertoi kapitalin aksioner në LEK, mbajtur me parë në USD. Diferenca e akumuluar prej 416,889 mijë Lek që rezultoi nga konvertimi i vlerës historike me kursin e këmbimit në datën e konvertimit u klasifikua brenda kapitalit aksioner si diferenca të tjera rivlerësimi, duke rritur gjithashtu me të njëjtën vlerë edhe fitimin e mbartur. (l) Në 1 Janar 2007, shuma e kalimit në raportimin sipas SNRF, prej 356,580 mijë Lek i korrespondon konvertimit të kapitalit aksioner me monedhe funksionale Lek në 1 Janar 2006 me impakt në rezervën e diferencave nga kurset e këmbimit.. Rakordimi i fitimit në 31 Dhjetor 2007 është si më poshtë:
Shënim Parimet e Efekti i kalimit në SNRFs mëparshme kontabile 5,395,583 (2,728,333) 2,667,250 c, i 542,227 (114,802) 427,425 i, k i, d, e 175,928 (480,044) 2,70,560 b, i g, i g, i e, f,i (178,024) (696,602) (239,450) (213,705) (44,655) g, i (602,812) (1,75,248) 815,11 h (270,237) 545,074 33,927 (5,282) 28,645 (31,653) (61) (1,714) (135,966) 509,216 70,181 122,512 (8,024) (1,012) (19,506) (9,884) 84,088 454,268 (98,877) 55,1 SNRF

Të ardhura nga interesi Shpenzime interesi

c ,i i

5,429,510 (2,733,615) 2,65,85 510,574 (114,863) 5,711 39,962 29,172 ,160,740 (55,511) (704,626) (240,462) (233,211) (44,655) (612,696) (1,81,161) 1,26,57 (369,114) 00,465

Të ardhura nga interesi, neto
Të ardhura nga komisionet Shpenzime nga komisionet

Të ardhura nga komisionet, neto
Të ardhura të tjera bankare Të ardhura të tjera operative, neto

Të ardhura operative
Humbje nga zhvlerësimi i aktiveve financiare Shpenzime personeli Shpenzime qiraje Zhvlerësimi dhe Amortizimi Amortizimi i përmirësimeve të ambienteve me qera Shpenzime të tjera

Totali i shpenzimeve Fitimi neto para tatimit
Tatimi mbi fitimin

Fitimi i periudhës

Raporti Vjetor 2008 10

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhën deri me 1 Dhjetor 2008 (shumat në mijë LEK, përveçse kur janë shprehur ndryshe) 

5. Shpjegim lidhur me kalimin në raportimin sipas SNRF (vazhdim)
Efekti mbi pasqyrën e të ardhurave për vitin ushtrimor të mbyllur me 31 Dhjetor 2007 ishte rënia e shpenzimit të ngarkuar për taksat të raportuar me parë prej një vlerë 98,877 mijë Lek. Banka ka një Plan Opsionesh mbi Aksione për Punonjësit me datë efektive zbatueshmërie me 1 Tetor 2004. Në 20-21 Dhjetor 2006, Banka përfundoi Marrëveshjen e Blerjes së Aksioneve me Intesa Sanpaolo dhe vlera prej 14,743,800 USD (1,222,114 mijë Lek) është materializuar si një depozite e cila do të mbahet deri në datën e investimit (e cila është përcaktuar të jetë 5 vjet, dmth pas 1 Dhjetor 2009) në përputhje me Planin e Depozitës së Përbashkët të Stafit. Në momentin e përafrimit të datës së investimit vlera e depozitës do t’u shpërndahet punonjësve të veshur me këtë të drejtë. Në rast së një punonjës tërhiqet apo përfundon marrëdhënien e punës, pjesa e mbetur e vlerës nga ajo e përcaktuar për depozitën do i kthehet FASHN. Ky plan nuk ndikon në Pasqyrën e të Ardhurave 

6. Ngjarjet pas datës së bilancit
(i) Kontrolli tatimor
Në Banke u krye inspektimi nga Autoritetet Tatimore Shqiptare për periudhën 4 vjeçare 2004 - 2007. Qëllimi i këtij kontrolli, i cili përfundoi në Janar 2009, ishte verifikimi i zbatimit të kuadrit fiskal nga ana e Bankës, me specifikisht në lidhje me Tatimin mbi fitimin e korporatës, Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, Procedurat Tatimore dhe Kontributet e Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore. Pas marrjes së raportit përfundimtar të vlerësimit, Banka në mënyrë të vazhdueshme i ka paraqitur Autoriteteve Tatimore kundërshtimet dhe ankesat e saj, dhe pas mbledhjes së argumenteve dhe provave të mjaftueshme ka arritur të siguroje një rikontroll mbi të njëjtin kuadër nga autoritetet përkatëse. Si rrjedhoje, pas marrjes së vlerësimit final tatimor, totali i detyrimeve të pretenduara u ul ndjeshëm, me pothuajse 80%. Pjesa e mbetur, tashme e paguar, është ende objekt apelimi drejtuar Drejtorisë së Përgjithshme të Taksave. Aktualisht, nuk ka asnjë zhvillim tjetër në lidhje me këtë çështje.

(ii) Të tjera
Drejtimi i Kompanisë nuk ka dije për ndonjë ngjarje tjetër pas datës së bilancit, të cilat do të kërkonin korrigjime apo edhe pasqyra informacioni shtese në pasqyrat financiare.

110 Raporti Vjetor 2008

5

Informacione Bazë

5. Informacione Bazë
Në datën 13 tetor 2008, Banka Amerikane e Shqipërisë ndryshoi emrin e saj në Intesa Sanpaolo Bank Albania. Intesa Sanpaolo Bank Albania është pjesë e grupit ndërkombëtar bankar italian Intesa Sanpaolo dhe banka e dytë në vend sipas aktiveve. Aktualisht, banka u shërben klientëve, nëpërmjet një rrjeti prej 38 degësh në Shqipëri dhe Greqi. Misioni i kësaj banke është të ofrojë shërbime të plota dhe cilësore bankare për të gjithë klientët e saj si dhe të mbështesë më tej zhvillimin e ekonomisë së vendit në tërësi. Që në themelimin e saj, Intesa Sanpaolo Bank Albania ka udhëhequr në transformimin e industrisë së shërbimeve financiare në Shqipëri duke u kthyer njëkohësisht në një ndër huadhënësit më të mëdhenj në vend si dhe duke ofruar një shërbim cilësor për të gjithë klientët e saj. Rritja e vazhdueshme e Bankës mbështetet në teknologjinë më të fundit bankare, që përfshin këtu edhe shërbimin e saj bankar në`përmjet internetit, ATM-ve dhe kartave të saj. Si pjesë e grupit bankar Intesa Sanpaolo, banka do vazhdojë t’u ofrojë klientëve të saj shërbime edhe më konkuruese dhe të reja. Më 1 janar 2008 ish-Banka Amerikane e Shqipërisë u bashkua me Bankën Italo-Shqiptare për të formuar institucionin e dytë kryesues në sistemin bankar shqiptar.

Historik i shkurtër i Bankës Amerikane të Shqipërisë (BASH)
Banka Amerikane e Shqipërisë (BASH) u themelua në shtator 1998, nga Fondi ShqiptaroAmerikan i Ndërmarrjeve (FSHAN) një fond privat investimesh i themeluar nga Qeveria e Shteteve të Bashkuara nën Aktin SEED të vitit 1989, për të mbështetur Shqipërinë në rrugën e saj drejt një ekonomie tregu. Sipas shifrave të 30 dhjetorit 2007, BASH rezultonte me një total depozitash prej 93.4 miliard lekë, total kredish mbi 39.7 miliard lekë, dhe total aktivesh mbi 106.4 miliard lekë. Më 20 dhe 21 dhjetor 2006, FSHAN, në rolin e saj si aksioneri i vetëm i BASH-it, firmosi Marrëveshjen e Shitblerjes së Aksioneve si dhe Marrëveshjen e Aksionerëve për shitjen e 80% të aksioneve, sipas të cilin FSHAN mban kontroll të 20% të aksioneve deri në vitin 2009. Marrëveshja u finalizua më 29 qershor 2007, kur BASH u bë zyrtarisht pjesë e Grupit Intesa Sanpaolo.

Historik i shkurtër i Bankës Italo-Shqiptare (BISH)
Banka Italo-Shqiptare u themelua në korrik 1993 si një ndër institucionet e para private në Shqipëri. Themelimi i saj u bë si një sipërmarrje e përbashkët (joint venture) ndërmjet Bankës Kombëtare Tregtare të Shqipërisë (aksionet e së cilës i’u transferuan Ministrisë së Financave) dhe Bankës italiane Banca di Roma. Më 7 dhjetor 2005, atëherë Sanpaolo IMI, firmosi marrëveshjen e blerjes së 80% të aksioneve të Bankës Italo-Shqiptare, nga Capitalia dhe Ministria e Financave (me 40% secila). Ndërsa Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim (BERZH) mbajti aksionet e veta prej 20%.

Struktura Aksionere
Subjekti Intesa Sanpaolo Group S.p.A. Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndërmarrjeve Banka Europiane për Rindërim & Zhvillim Società Italiana per le Imprese all’Estero S.p.A. Totali
% Pjesëmarrjes në Bank 79.59% 11.24% 7.78% 1.39% 100.00%

112 Raporti Vjetor 2008

Këshilli Drejtues
Massimo Pierdicchi Massimo Malagoli Lorenzo Roncari Andrea Fazzolari Michael D. Granoff Naltina Koço Kryetar Zv. Kryetar President & DPE Anëtar Anëtar Sekretare e Bordit

Komiteti Ekzekutiv
Lorenzo Roncari Paul Lind Piers Badcoe Lauresha Basha Roberto Cerisola Gjergji Guri Liliana Nanaj Ledia Plaku Ardiana Ujka Adela Xhemali Spyros Kordopatis Naltina Koço Edmond Gore Mehmet Bakalli President & Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv Zv. DPE & Drejtor i Thesarit Zv. President i Parë, Operacionet Zv. Presidente, Imazhi i Korporatës Zv. President, Menaxhimi i Riskut të Kredisë & Burimet Zv. President, Teknologjia e Informacionit Zv. Presidente, Shërbimi për Klientët Individë Zv. Presidente, Çështjet Ligjore Zv. Presidente, Kreditë & Shërbimet për Korporatat Zv. Presidente, Kontrolli Financiar Zv. Drejtor i Përgjithshëm, Dega Greqi Sekretare e Komitetit Ekzekutiv Asst. Zv. President, Auditi i Brendshëm Drejtor i Parë, Përputhshmëria

Raporti Vjetor 2008 11

Shënime

114 Raporti Vjetor 2008

ANNUAL REPORT 2008

TABLE OF CONTENTS
1. 2. Message from the Chairman Economic Overview 2008 119 120 121 123 126 126 129 133 133 133 133 138 221

2.1 World Economy 2.2 2.2.1 2.2.2 3.

Albanian Economy

Macroeconomic Overview Banking System

The Bank During 2008 Financials at a glance Management Analysis Rebranding

3.1 3.2 3.3 3.4 4 5

Corporate Social Responsibility Independent Auditor’s Report and Consolidated Financial Statements Basic Information

Annual Report 2008 117

1

Message from the Chairman

The year 2008 has been characterized by the negative influence of the economic crisis in all the European countries. A sharp deterioration of the global environment has taken place in the last quarter of the year when the troubles of several important financial players have spread strong uncertainties in the business community putting the stability of the banking system of many countries in jeopardy. Largely depending on the financial support of foreign banks, the economy of East Europe has been badly hit by the turmoil which affected the banking industry and by the general recession which has started to bite in the western economies. As a result of its integration in the European economy, Albania has been stricken by the negative impact of this negative scenario recording a decrease of the growth of GDP starting from the last quarter of the year. Under these difficult circumstances Intesa Sanpaolo Bank Albania has recorded a positive performance with a net profit of Lek 1.8 billion and with total assets reaching 107.1 billions at the end of the year. The Bank now operates through a network of 37 branches and 511 employees. 2008 has been the first year when the two banks American Bank of Albania and Banca Italo Albanese, merged since January 1st, have started to work as a single company. During the year the Bank has been concentrated in integrating its activities with Intesa Sanpaolo, the Italian financial Group to which it belongs. Among the most important results of this integration I would mention the adoption of the new brand: since October the Bank is operating under the name of Intesa Sanpaolo Bank Albania sharing the policies and platform of values of the Group. As part of such common values the Bank keeps on being committed to satisfy customer needs through the high quality of its services and to support the local economy. In all the countries where Intesa Sanpaolo is present these represent key points which constantly drive the dayby-day activities of all its commercial units. On behalf of the Board of Directors I would like to thank all the stakeholders of Intesa Sanpaolo Bank Albania since the good performance is the result of different components. The shareholders for the continuous support given to the Bank for operating in the best conditions, the staff for the daily attention in providing services in line with the expectations of the customers and finally the clientele for selecting and trusting Intesa Sanpaolo Bank Albania as financial partner.

Massimo Pierdicchi
Chairman of the Board

Annual Report 2008 119

2

Economic Overview 2008

2. Economic Overview 2008
2.1 World Economy ∗ The macroeconomic context and the banking system
During 2008 the international financial crisis gradually developed into the severest global downturn of the post-war era, which worsened dramatically starting from September. Indeed, the apparent lull at the start of the year had soon been interrupted in March by the crisis of the investment bank Bear Stearns, but after it was rescued through an injection of public funds the tension had seemed to abate. However, during the summer, the United States government had to step in support of Fannie Mae and Freddie Mac, until in September they were placed under receivership. The dramatic crisis of Lehman Brothers and the decision not to rescue it then triggered a chain reaction of grave events, which severely affected the functioning of the international financial markets. Europe was also swept by a wave of panic, which required the adoption of measures in support of various US and European financial institutions. On 12 October, EU governments announced a coordinated financial system stabilization plan, which was subsequently implemented by the national governments. The central banks increased the offer of base money to an unusual extent, in order to meet the surge in precautionary demand for liquidity. The real economy showed signs of strain as early as the summer; as it was impacted by the sharp rise in energy prices and by the decline in US domestic demand. Since September, the fall in manufacturing activity and order indexes has been exceptionally rapid and sharp across all geographic areas, including Asia. In the United States, recession had officially started already in December 2007. At the end of 2008, industrial production dropped by 7.8% on a year-over-year basis, while the figure for total job losses in the year came to 2.6 million. GDP, affected by the fall in consumer spending as well as by the housing slump, underwent a sharp contraction in the fourth quarter. In the Euro area, GDP contraction started in the second quarter but, similarly to the US, rapidly accelerated in the last months of the year. The estimated average annual change in GDP for 2008 is +0.7%. In December industrial production fell by 12.0% compared with the same month of 2007, in a context marked by sharp widespread decline in orders affecting both foreign and domestic demand. The European recession is also fuelled by local factors, such as the crisis in Spain and Ireland after years of excessive growth of domestic demand, specifically in building investments and private consumption. Italy was no exception to the general trend: GDP started contracting in the second quarter and its average annual change in 2008 is estimated at -1%. In December 2008, industrial production dropped -14.3% from the previous year, exceeding the average drop recorded in the euro area. The central banks responded to the crisis by easing their monetary policy and increasing the offer of base money. The Federal Reserve slashed official rates from 4.25% to 0-0.25%. The European Central Bank, after surprisingly raising its key refinancing rate from 4.0% to 4.25% in July, launched a rapid series of rate cuts after financial panic erupted. From October to December the official rates were reduced to 2.50%, for a total of 175 basis points. The ECB also temporarily reduced the rate of the deposit facility and marginal lending facility from 100 to 50 basis points above the interest rate on the main refinancing operation. Moreover in order to favor normalization of interbank interest rates, it introduced a series of changes to

Annual Report 2008 121

open market operations, which led to a substantial increase in the offer of liquidity. The systemic features of the crisis have had a very negative impact on the European financial system, placing a heavy strain on the interbank market and forcing the central banks to step in repeatedly in a bid to ease the ensuing liquidity problems and boost market confidence. Against this background, the investment grade segment has experienced considerable widening of spreads, due in particular to the negative position of bank and financial bonds. Moreover, the news of recent months on macroeconomic developments seem to confirm that the current recession could be very intense both in the United States and in the euro area, drawing the attention of market back to the deterioration of fundamentals and favoring the widening of asset swap spreads also in the non-financial corporate bond sector. In 2008 international stock markets entered a prolonged and marked price correction phase, due to the combined effect of the financial crisis triggered by subprime mortgages in the United States, the slowdown of the economic cycle in OECD countries and the consequent impact of this economic situation on corporate profits. The economic and financial crisis of mature economies worsened, the slow-down of growth ininternational trade and the steep decline of commodity prices from the peak values reached as recently as in mid-year, the economy of emerging economies was deeply affected, especially if we compare the second half of the year with the first half, when GDP was still growing at a sustained pace and the monetary policy Authorities of many countries were manifesting their concerns for the possible “overheating” of the economy. On the financial markets the prices of the main financial assets fell sharply due to the shrinking profit prospects of companies, the greater financial vulnerability of the countries more heavily dependent on foreign capital inflows, and the increasing risk aversion of investors. In this context, the main rating agencies have downgraded their country risk ratings. Rating downgrading and changes to outlook have mostly concerned those countries that have the greatest foreign financial obligations and whose current account balance is especially sensitive to fluctuations in commodity prices. In Central-Eastern Europe, the downgrades concerned, among others, the Baltic States, Romania, Bulgaria, Hungary, Russia and Ukraine. In Latin America, in addition to Argentina and Venezuela, the downgrades also concerned countries with a lower risk level such as Chile and Mexico. Looking in detail at the trend in the economic cycle and market evolution, the estimated growth of emerging economies in 2008 is lower than in the previous year. In its November 2008 Report, the IMF projected for emerging countries a GDP growth of 6.6% down not only from the 8% recorded in 2007, but also from the projections made in spring for the current year. In view of the significant deterioration in cyclical conditions in the last part of the year, the final data might however require further downward adjustment. The emerging countries of Asia and the Middle East group should have maintained a relatively stronger pace of growth overall, thanks to the leading position of the first countries in the manufacturing sector and of the second in the energy sector, both sustained by the dynamics of global growth and international trade. As concerns Emerging Europe and Latin-America, GDP growth is predicted to be more moderate. In Europe, the countries still relatively lagging behind in the economic convergence process such as Albania, Bosnia, Serbia and Romania, should achieve the best performances. On the other hand, growth in the EEC countries is predicted to be lower.

122 Annual Report 2008

2.2 Albanian Economy
2.2.1 Macroeconomic Overview
Albanian economy marked a satisfactory growth during 2008, irrespective of the impact of the global financial and economic crisis that started last September. According to INSTAT data – which for the first time started the calculation of Gross Domestic Production on a quarterly basis – the annual growth of GDP during 2008 is estimated to be 8%, one of the highest levels over the last years. Construction, telecommunication and services were the sectors demonstrating the highest growth. It should be highlighted that the high growth of the construction sector at a considerable extent is dedicated to the high expenses being incurred from the construction of the Durres-Kukes highway, which according to the 2008 budget data reached 40 billion Lek, about 4% of GDP. Despite the high annual growth for 2008, the last quarter reflected the first signals that the Albanian economy was being affected by the economic crisis, while the group of industries marked a decrease by 2.2% during the last quarter of 2008, compared to the third quarter of this year. The continuous supply with energy during 2008, supported also by favorable weather conditions with much rain overcame the cramp of the past years, where the economic growth was affected by the lack of electricity. For 2009, the government is expecting a satisfactory level of growth at about 3-4%, whereas the international institutions are less optimistic. International Monetary Fund has decreasingly revised several times the forecast for Albania, from initially 3.8% to 0.4%, being the recent estimation.

Trade Deficit and Remittances

2008 continued to worsen the deficit of the current account, which reached 14.9% of GDP (compared to 10.4% of GDP in 2007), the record highest level after the ‘90s. The deepening of the current account deficit mainly reflects the high deficit of goods, reaching 28% of GDP at the end of 2008. Although exports marked a satisfactory growth of about 15%, the sustained growth of imports, made it so that the good performance of exports did not ease the trade deficit and the coverage percentage of imports by exports remains at the stable level of about 26%. Supported also by the increase of prices in the international markets during the first half of the year exports for minerals, fuel and metals marked an average increase of 30- 40%, increasing their weight toward total exports to about 38%. The exports of textiles and shoes marked a modest increase of 3.6% restricting their weight to only 42% of total exports (compared to 48% at the end of 2007). However, during November-December and into the first months of 2009 demonstrated that the good progress of exports during 2008, was immediately affected by the price decrease in the international markets and the demand decrease, resulting from the global economic crisis.

Annual Report 2008 123

Emigrant remittances, which over the years have constituted one of the main financing sources of the trade deficit and current accounts deficit, marked an annual decrease of about 16%, decreasing from 12% in 2007 to 9.2% of GDP in 2008, their lowest historical level. Reduction of remittances is expected to continue also during 2009, the slowdown of Direct Foreign Investments, as well as the reduction of financial inflows shall increase the stability risk of the balance of payments during this year and the next year.
Data on Trade (mln euro)
2005 Imports Exports Trade Balance
Source: Bank of Albania

2006 -2,316.00 630.6 -1,685.40

2007 -2,890.40 786.3 -2,104.00

2008 -3,331.40 915.9 -2,415.50

-2,006.90 530.2 -1,476.70

Inflation
2008 started with a high inflation level on annual basis, where the Consumption Price Index exceeded the maximum objective of the Bank of Albania of 4% during April-May 2008, reflecting the international conjecture of high prices of fuel, food, raw materials, ready made products and also the increase of the energy price in March. Inflation was reduced during the summer season, as a result of the seasonal effects while the last months of the year reflected the price decrease which accompanied the beginning of the global economic crisis. 2008 ended with an inflation of an annual basis of 2.1%, very is close to the minimum objective of the Bank of Albania. Price increases of agriculture products highlighted once more the structural weaknesses of the Albanian economy, in particular the weakness of the agriculture sector, which makes up about 18% of the country’s GDP, but it fails to be a competitor and meet an important part of the food needs of the country. In the consumption goods basket, food expenses constitute a large portion compared to the European standards of 37.2% of total expenses, hence the change of food prices has a high impact over family consumption.

Unemployment
Unemployment rate during 2008, based on INSTAT published data marked a further decrease, reaching 12.68% compared to 13.2% at the end of 2007. During 2008 employment increased by 35 thousand employees. However, based on INSTAT data, it is not easy to analyze the real progress of employment in the economy, because of the 35 thousand people added to the Albanian economy during 2008, about 26 thousand belong to the agriculture sector, who are considered self-employed. It is difficult to separate the effect of the real employment growth from the transition to formality, following the measures taken by the Albanian government during the last year against fiscal evasion.

Fiscal Situation
2008 made important developments in the fiscal system, by including in the tax scheme the flat corporate income tax of 10 percent as of 1 January, while the flat income tax of 10 percent was enforced since mid 2007. After an initial estimation of big budget expenses, that would take the budget deficit to

124 Annual Report 2008

record levels of 7.9% of GDP, the budget was revised again in the middle of the year in order to reach a 5.2% level. Real budget revenues during 2008, reached about 27% of GDP from the 28.2% initial forecast. The technical deficit increased to 5.7% of GDP, but the real deficit remained at the limits planed in the revised budget. The level of the public debt marked an increase during 2008, reaching 55.6% of GDP compared to 52.2% a year ago. Improvement of public debt management regarding the extension of the maturity term and diversification of financing sources is a positive development that has helped the debt refinancing and control of its cost impact over the budget indicators . The main feature of the 2008 budget was the large concentration of capital expenses on the major Durres-Kukes road project, which comprised 44% of the total budget expenses during the year. Failure to carry out regular budget expenses as per their plan was repeated also during 2008, where through a normative act 25 billion Lek, or 25% of total budget expenses were allocated to be spent only during December, creating difficulties in the harmonization of fiscal with monetary policies.

Monetary Policy
After several consecutive interventions during July 2006 – November 2007, that increased five times the interest base rate to the level 6.25%, due to the additional inflation pressures in the economy, the Bank of Albania maintained this rate unchanged during the whole of 2008. During this period, Bank of Albania undertook the necessary actions of injecting liquidity in the inter-banking market so that the banking sector could continue to meet the demands of the private and public sector for financing, at a time when the banking sector was facing an instable situation of public deposits, particularly over the last quarter of the year. In order to reach this objective, Bank of Albania moved to the liquidity injection form at an undefined amount in the one week term, offering it at the base interest rate of the monetary policy. The liquidity injection was effected with longer terms of up to three months . Despite the positive trend of the past years, money outside bank deposits marked an increase during 2008 reaching 24%, mainly due to the withdrawal of deposits during the months of October – November.
Statistics on Albanian Economy
2005 Annual average inflation (%) Unemployment rate (%) Real growth of GDP (%) GDP at current prices (million Lek) GDP per capita (USD) Average exchange rate (LEK per 1 Eur) Money outside depositing corporates (billion Lek) Money supply (billion Lek) Money Outside Banks/money supply (%)
Source: Ministry of Finances, Bank of Albania, INSTAT

2006 2.5 13.78 5.3 891,000.40 2,882.30 123.08 163 666 24.5

2007 3.1 13.2 5.3 982,736.90 3,437.00 123.62 154 757 20.3

2008 2.2 12.68 8 1,075,718 4,065.00 122.8 195 815 23.9

2.0 14.2 6 814,796.70 2,596.60 124.19 149 572 26.0

Annual Report 2008 125

2.2.2 Banking System
At the end of 2008, the Albanian banking system had 16 second tier banks. The merger of the American Bank of Albania with the Italian Albanian Bank, after being bought by the Italian bank Intesa Sanpaolo, was one of the most important developments of the banking system during this year. The number of branches and agencies of the banking system reached 515 at the end of the year compared to 392 at the end of 2007. After considerable growth during the last three years, the banking system slowed down its development rate during 2008. The termination of the high growth cycle of the banking system and the effects of the world economic crisis in the last quarter of 2008, were two of the main reasons orienting this progress. Total assets of the banking system at the end of 2008 marked about 834 billion Lek, 77.3% of GDP, increased by 12.3% compared to 2007 (about 20% was the growth for 2007), according to the data of the Bank of Albania. The Albanian banking system was the first suffering the consequences of the global financial crisis, starting with deposit withdrawals during September – November, caused mainly by the imported panic following the international financial developments. Hence, the annual growth of deposits in the banking sector for the entire 2008 was 2%, compared to 20% in 2007. Progress instability of deposits impacted also the intermediation activity of the banking sector, being accompanied by the slowdown of the credit growth. Therefore, during the year the annual increase of loans was at about 35%, against 48% in 2007. Also the slowdown of the lending activity was concentrated at the end of the year. In conclusion, at the end of December 2008, loans made up 43% of the total assets of the banking system, reaching 37% of GDP, based on data by the Bank of Albania. At the end of 2008, the share capital of the banking sector made about 8.6% of total assets, compared to 7.6% at the end of 2007. The financial results for the banking sector at the end of 2008, were positive at about 7.3 billion Lek, however with a decrease of 27% compared 2007. As a result of the slow down of lending, bad loans marked an immediate increase in the last quarter, reaching at the end of the year 6.4% of total loans, compared to 3.3% at the end of 2007. Foreign currency loans continued to dominate the loan structure as per currencies, comprising 71% of the loan stock at the end of 2008. During the first 9 months of the year, the loan interests in euro remained relatively low, despite the increase of the international reference norm (Euribor), because of the increase of the banks’ aggressiveness. Only during the last months of the year, it was noticed an orientation of banks toward loans in Lek were foreign currency loans became more expensive, a tendency that continued even during the first months of 2009. A positive phenomenon in 2008, in addition to the commencing of the credit registry office, was the increase of the banks prudence regarding lending during the last quarter of the year, as a reflection of the global financial crisis. Enhancement of the banks’ prudence, together with the orientation of loans toward the local currency establishes the conditions for a more stable situation for bad loans in the future.

126 Annual Report 2008

However, the conversion of the global financial crisis into the real global economic crisis, and the signals that our country will be affected in this situation demand a further increase of attention by the banking system with regard to retaining the quality of the loan portfolio.
Data on banking sector
2005 Total assets (million Lek) Total Assets against GDP Total loans against GDP Loan to economy against total assets (%) Total Loans (in million Lek) LEK FC (foreign currency) Total deposits in million Lek LEK (%) FC (foreign currency) % Net Result (in billion Lek) Return on Assets (%) Return on Equity (%) Capital Adequacy Ratio (%)
Source: Bank of Albania

2006 624,410.5 69.4 21.3 31.5 191,211 29% 71% 503,203.2 62.4 37.6 7.4 1.5 20.2 18.1

2007 742,543.2 75.6 29.3 39.1 287,555 27.70% 72.30% 602,653.4 58.3 41.7 10.2 1.57 20.74 17.08

2008 833,681.5 77.5 36.8 47.2 396,231.0 28.80% 71.20% 619,790.4 57.9 42.1 7.3 0.91 11.35 17.23

487,466.8 59.3 14.8 25 121,939 25.50% 74.50% 423,312.3 65.4 34.6 6.6 1.4 22.24 18.6

Annual Report 2008 127

3

The Bank During 2008

3.1 Financials at a glance
ISBA Key Figures
in millions of LEK

2007 Net Interest Income Non Interest Income 3,518 297 3,815 (2,293) 1,028 0.99% 18.83% 60% 105,360 39,664 93,413 6,232

2008 4,203 623 4,826 (2,231) 1,776 1.67% 28.49% 46% 107,126 44,645 90,399 9,028

Change 685 325 1,011 63 748 0.68% 9.66% 16% 1,765 4,981 -3,014 2,796

Change in % 19% 109% 26% -3% 73%

Total Revenue Operating Expenses Net Income
Return on Assets Return on Equity Cost/Income Ratio Total Assets Total Loans Customer Deposits Total Shareholders’ Equity

2% 13% -3% 45%

Annual Report 2008 129

3.2 Management Analysis
Improving Profitability throughout a difficult year
The following analysis is made based on the IFRS results of 2008 and 2007 according to IFRS.

2008 versus 2007
• • • • • • • • • • • Net Interest Margin at LEK 4,203 mln, up 19% (2007:LEK 3,518 mln). Net Commissions at LEK 605 mln, up 18 % (2007: 515 mln) FX result * at LEK 312 mln, up 43 % (2007: 218 mln) Net Operating Margin at LEK 4,826 mln, up 26% (2007:LEK 3,815 mln). Operating Costs at LEK 2,231 mln, down 3% (2007: LEK 2,293mln). Net Operating Profit at LEK 2,594 mln, up 71% (2007:LEK 1,521 mln). Net Profit after tax at LEK 1,776 mln, up 73% (2007:LEK 1,027 mln). Cost income at 46%, down 14% (2007: 60%). Customer Loans (Gross) at the end of 2008 were LEK 44,686 mln, an increase of 13% from last year (Dec 2007: LEK 39,664 mln) Customer Deposits at the end of 2008 were LEK 90,399 mln, a decrease of 3% from last year (Dec 2007: LEK 93,413 mln) Total Shareholders’ Equity at the end of 2008 were LEK 9,028 mln, an increase of 45% from last year (Dec 2007: LEK 6,232 mln)

(*) 2007 was normalized for the paid-in capital translation impact for an amount of LEK 293.6 mln

Year 2008 was an impressive year for ISBA. Driven by a stable growth in revenues and excellent control in cost, the Bank earned a record of LEK 1.77 bln, which is LEK 0.7 bln or 81% more than 2007. ROA of 1.67% and ROE of 28.49 % was well above the banking sector average of 0.91% and 11.35%. Both ratios have improved significantly compared to last year (2007: ROA of 0.99% and ROE 7,766 6,915 4,203 of 18.83%). 3,518 3,397 3,563 Notwithstanding the network expansion and considerable investment on the course of the year, the Cost Income ratio was significantly improved from 60% in 2007 to 46% in 2008.
2007 2008 2007 2008 2007 2008 Interest Income Interest Expenses Net Interest Income

Total Revenue 3,815 4,826 2,293

Total Expenses 2,231

2007

2008

2007

2008

130 Annual Report 2008

2007

2008

2007

2008

Such ratio is one of the lowest in the market considering that the average of the banking sector is above 60%.

Cost-Income 60%

46%

2007

2008

The bank managed to improve its Global Spread and Customer Spread by approximate 0.40% and 0.12% respectively mainly as a result of improvement in average rates earned on loans and to the change of LEK securities portfolio structure in favor to higher interest earning bonds. Such improvement and the increase in the average balance of interest earning assets impacted positively the net interest income. During 2008, the net interest income increased by LEK 685 mln or 29% compared to last year.
Amounts in LEK, mln

Interest Income 6,915 7,766

Interest Expenses 3,397 3,563

Net Interest Income 3,518 4,203

2007

2008

2007

2008

2007

2008

Year 2008 was a very challenging year especially in terms of a fierce competition. By carefully analyzing all macroeconomic factors and main trends in the banking sector, the Senior Management decided to take a very prudent stance in the lending activity.
Total Revenue 3,815 4,826 2,293 Total Expenses 2,231

ISBA loans (LEK,mln)
+13% 44,645

Banking Sector (LEK,mln)
+36% 292,459 2007 396,768

2007 39,664

2008

2008

2007

2008

2007

2008

Bearing in mind the worsening of economic condition that was accompanied by a considerable Cost-Income worsening of banking sector loan portfolio quality, the bank deliberately slowed down the lending activity. The dramatic increase of nonperforming ratio of the banking sector from FX result Net Commissions (LEK,mln) 3.3% at the end of 2007 to 6.6% at 60% end of 2008 46% the proved the rightness of the bank’s 605 312 515 strategy.
218
2008 2007 Year 2008 was an outstanding year with regards to the profit from FOREX activity that

2007

2008

2007

2008

Annual Report 2008 131

39,664

292,459

2007

2008

2007

2008

improved by LEK 76 mln or 35% during 2008 mainly coming from the increase in volume turnover.
ISBA loans (LEK,mln) Banking Sector (LEK,mln)

FX result +13%
218 39,664 2007 2007

44,645

Net Commissions (LEK,mln) +36% 396,768
515 292,459 2007 2007 605

312

2008 2008 ISBA loans (LEK,mln)

2008 2008 Banking Sector (LEK,mln)
396,768

+13% (*) 2007 was normalized for the paid-in capital 44,645 transaction impact for an amount of LEK 293.6+36% mln

FX result Net Commissions (LEK,mln) No. of outlets No. 292,459 of personnel 605 39,664 Despite the slowing in the lending activity, net result from fees and commissions went up by 511 312 515501 37 Such an improvement was driven mainly by higher income 218 34 18% in 2008 compared to 2007. 2007 2008 from growth in 2007 business volume, 2008 customer number and higher income generated by cards business.

Notwithstanding the increase in the number of branches from 34 at the end of 2007 to 37 at 2007 2008 2008 the end of 2008 and the increasing business volume, the2007 number of personnel increased by only 6 during 2008 reaching 511 at the end of 2008 (December 2007:501). FX result Net Commissions (LEK,mln)
Personnel Exp.
985

2007

2008

2007

2008

218

No. of outlets 312
37
1, 018

515 No. of personnel
Admin. Exp.
968

605
356

34

501
291

511 Depr/Amort Exp

906

2007

2008

2007

2008 2008

2007

2008

2007 2007

2007

2008
2008

2007

2008

No. of outlets No. of personnel The bank as well went through the rebranding process that was finalized in September 2008 511 501 37 and other costs related to post merger occurred in the beginning of 2008. 34
Personnel Exp.

Notwithstanding the above, the administrative costs during 2008 went down by 5% compared to the same period of 2007.
2007 2008

985

906

1, 018

Admin. Exp.

Depr/Amort Exp

968

291

356

2007 2008 Such decrease was evidenced in personnel cost and administrative cost as the bank took fully advantage of the synergies deriving the merger of BIA into ABA.

2007

2008

2007

2008

2007

2008

Personnel Exp.
985 906

1, 018

Admin. Exp.
968 291

Depr/Amort Exp

356

2007

2008

2007

2008

2007

2008

Driven by investments in fixed assets to support the network expansion, the purchase of Head Office premises and further investments in IT technology, the depreciation and amortization expenses went up by 22% in 2008 compared to 2007.

132 Annual Report 2008

3.3 Rebranding – changing the visual identity
On October 13, the American Bank of Albania changed its name and visual identity to Intesa Sanpaolo Bank Albania. The decision for the name change was part of a group-wide rebranding strategy of Intesa Sanpaolo to adopt a common visual identity that would help strengthen the image and identity of the Group around the world. The Group is present in over 40 different countries, with subsidiary banks in 13 select countries. For our bank, the rebranding process meant the adoption of a new name and visual identity with common elements represented in the logo of the bank. The new logo is comprised of two main elements: the emblem and the brand name. The emblem (which may also be used separately), is a multi-colored pictogram depicting a Roman aqueduct. The aqueduct is a common symbol that is part of Intesa Sanpaolo’s current logo and that of all the other banks of the group. The ancient aqueduct represents not only stability and technological advancement, but also symbolizes life, abundance, and the uniting of cultures. It also reflects the commitment, social responsibility, and reassuring international presence of the Intesa Sanpaolo group. The font and color of the letters used in Intesa Sanpaolo Bank Albania brand name are derived from the original logo of Torino-based Sanpaolo IMI: the Trajan font family was inspired by the ancient Roman letters inscribed on the Trajan column in the Roman Forum. It is a classic, timeless font, which exudes a sense of security and permanence. One of the most important elements of the image makeover at the subsidiaries of the Intesa Sanpaolo group is the international brand slogan “Thinking Ahead with You”, which is applied universally across the group, but has been translated into each language taking into account the linguistic nuances and the special characteristics of the given country. The Albanian translation of the slogan expresses the fact that while we continue to adapt and modernize, one of our goals will always remain the same: to think things through together with our customers and offer innovative financial solutions that are genuinely appropriate for their needs.

3.4 Corporate Social Responsibility
Intesa Sanpaolo Bank Albania joins Intesa Sanpaolo Group efforts to contribute to the preservation of our natural environment, health, work, the future, the well-being of the entire community and the protection of the social relations system. In this framework Intesa Sanpaolo Bank Albania promotes and implements corporate and social responsibility policies and practices in relation to its employees, its customers, its suppliers, its shareholders and the environment. In achieving this the bank is guided by the Code of Ethics, which is a governance tool, and part of the wider vision of the bank’s social and environmental responsibility and attributes primary importance to our relations with our stakeholders. From constructive dialogue with them springs a process that activates a circle of continuous improvement, through listening to requests and balancing them with respect to company strategy.

Annual Report 2008 133

For Our Employees
Intesa Sanpaolo Bank Albania believes that respect for the personality and dignity of each employee is fundamental for developing a work environment based on reciprocal trust and loyalty and which is enriched by the contribution of each individual. Moreover, a clear focus on internal communication through various channels has helped create an environment where our employees stay updated with bank related developments both within and outside of it. Participation of managers from all bank divisions in different meetings organized by the Group has helped the bank in sharing and learning from best practices of the banks belonging to the Group. Meanwhile, support and increasing commitment for the participation of bank employees in sports and other joint activities has received an increased focus by the bank to help improve the wellbeing and team spirit of its employees. During the year, the bank’s sponsored football team was able to attend four different championships, two of which were organized outside of the country, in Porec – Croatia and Alassio – Italy. Another important development was the creation of the first ever women’s volleyball team. Another major sports event, which was organized for the first time ever in Albania called - Milan Junior Camp, was held during the week of 30th of June to 4th of July. This bank cosponsored event brought together over 400 children from around the country, ages 8-16. The bank ensured that a good number of the staff’s children were given the opportunity to go and attend the event as well, and train using methods of the A.C. Milan’s official technical staff. Another unique summer vacation’s event for the staff’s children was the opportunity to spend two weeks in the village of Follonica in Italy, where they were able to enjoy an international vacations experience together with many children from Italy and the countries around the region. An intensive dialogue was established during 2008 between management and staff for the rebranding process. The staff was informed on the process and invited to participate actively to the success of the rebranding. The communication was top down through an official communication of the CEO addressed to every single employee, followed by a convention to share the values of the Group, the vision and the new visual identity.

For Our Customers
The bank believes that customers should always be at the centre of its attention and that only through an on-going dialogue can it truly understand their true expectations and maintain excellent relations. To achieve this, the Bank continuously implements systems and tools with this aim in mind. A most recent tool was the implementation of the “Listening 100%” program which aims at creating a multi-entry feedback platform for the concerns and suggestions of customers. This program consists in the gathering and analyzing of feedback created by customers and collected through channels which include printed materials and online forms that customers can fill out and then submit to the Customer Relationship Manager for follow-up and analysis.

134 Annual Report 2008

The bank believes that enduring relationships based on trust require communication that allows customers to always understand the features and value of all the products and services offered to them and/or purchased by them. Thus it always seeks to simplify the products, make contracts easily understood and reduce possible misunderstandings and ambiguities by providing clear and exhaustive information. Thus a sustained focus was maintained on having clear communications and regular notification of customers regarding bank products and services through all available channels.

For Our Suppliers
The bank believes that behavior based on listening and sharing ideas with its suppliers fosters the on-going improvement of those relationships, reinforcing them and generating reciprocal value. It is the bank’s conviction that a clear and transparent attitude contributes to maintaining enduring relationships with suppliers. And that that integrity is a fundamental premise of these relationships. A big company should be able to manage responsibly the contractual position, therefore it strives to guarantee equal opportunity in the selection of suppliers and commercial partners, taking into account their compatibility with and capacity for the size and needs of our company.

For Our Shareholders
The bank acts in such a way that the value of all shareholders’ capital invested in Intesa Sanpaolo Bank Albania is protected and increased in a sustainable manner. It guarantees equal information and the best attention to shareholders, without any discrimination or preferences. All the financial communications of Intesa Sanpaolo Bank Albania, as well as those submitted to the Supervisory and Control Authorities, both domestic and international, were based on the transparency, exhaustiveness and timeliness of the information, as well as on full respect for the law and the codes of self-discipline adopted. In order to guarantee equal information, various channels were used, including the web, where financial statements, annual reports, press releases and presentations to the market of corporate results and principal corporate data are published.

Annual Report 2008 135

For Our Environment
Environmental protection is one of the key dimensions of the bank’s commitment to fulfill its social responsibilities. We join the idea that a Group like Intesa Sanpaolo has a significant influence in terms of environment sustainability, particularly in the social and environmental context in which it carries out its operation, both in short and long term. From this vantage point we guarantee complete and substantial compliance with legislative provisions regarding the environment. During 2008, efforts were made to improve the procurement system incorporating CSR principles. Energy saving parameters as well as environmental principles were more and more incorporated in the opening of new branches. We continuously seek new and effective solutions for the environment even through the offer of products and services to our customers and solutions to our suppliers. We have undertaken to spread best practices regarding environmental responsibility, through the implementation of international principles such as the UNEP Declaration, the Global Compact of the United Nations and best practices shared among the banks of the Group. We continued our cooperation with the Global Compact Initiative in Albania participating in all local events organized and sharing best practices in Albania. In this framework, we promoted the 10 principles of Global Compact publishing them in our entire network, in the public area.

136 Annual Report 2008

4

Independent Auditors’ Report and Consolidated financial statements

Annual Report 2008 137

Intesa SanPaolo Bank Albania Sh.a. (Previously known as American Bank of Albania Sh.a.) Consolidated Financial Statements as at 31 December 2008 (with independent auditor’s report thereon)

138 Annual Report 2008

Contents:
Independent Auditors’ Report Consolidated balance sheet Consolidated income statement Consolidated statement of changes in equity Consolidated statement of cash flows Notes to the Financial Statements 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Reporting entity Basis of preparation Significant accounting policies Financial risk management Use of estimates and judgments Bank Operations in Albanian and Greek Branches Financial assets and liabilities Comparatives and Merge by incorporation with Banka Italo Albanese Cash and cash equivalents Loans and advances to banks Financial Investments Available-for-sale Financial Investments Held-to-maturity Loans and advances to customers Property and equipments Intangible assets Other assets Due to banks Due to customers Subordinated debt Deferred tax Other liabilities Share capital and premiums Legal and regulatory reserves Other comprehensive items Net interest income Net fee and commission income Net trading income Other operating (expenses)/income, net Personnel expenses Other expenses Income tax expense Commitments and contingencies Related parties Lease commitments and operating lease expenses Explanation of Transition to IFRS Events after Balance Sheet Date

Page 140 142 143-144 145-146 147 148 149-168 169-186 187 188-191 192-193 194 195 195 195-196 196 196-197 198-199 200 201 202 203-204 204 205 206 206-207 207 208 208 208 209 209 209 210 211-212 212 213 214 214-219 219

Annual Report 2008 139

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Consolidated balance sheet as at 31 December ( in ‘000 Lek)

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA SH.A..
We have audited the accompanying financial statements of Intesa San Paolo Bank Albania Sh.a, which comprise the balance sheet as of 31 December 2008, and the income statement, statement of changes in equity and cash flow statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory notes.

Management’s Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards. This responsibility includes: designing, implementing and maintaining internal control relevant to the preparation and fair presentation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error; selecting and applying appropriate accounting policies; and making accounting estimates that are reasonable in the circumstances.

Auditor’s Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatement. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion
In our opinion, the consolidated financial statements give a true and fair view of the financial position of Intesa SanPaolo Bank Albania Sh.a. as of 31 December 2008, and of its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards. ЕErnst & Young Albania Sh.p.k 6 April 2009

140 Annual Report 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Consolidated balance sheet as at 31 December ( in ‘000 Lek)

Notes

2008

2007

Assets
Cash and cash equivalents Loans and advances to banks Financial Investments Available-for-sale Financial Investments Held-to-maturity Loans and advances to customers Property and equipments Intangible assets Deferred tax assets Current tax assets Other assets Total Assets 9 10 11 12 13 14 15 20 31 16 4,497,583 8,215,701 1,963,807 46,065,994 43,415,104 2,027,981 195,921 39,394 150,866 553,262 107,125,613 4,847,434 5,818,189 2,594,401 32,408,727 30,571,406 924,056 116,263 39,343 577,103 77,896,922

Liabilities
Due to banks Due to customers Current accounts Time deposits Subordinated debt Current tax liabilities Deferred tax liabilities Other liabilities Total Liabilities 19 31 20 21 17 18 6,489,442 90,399,380 24,216,368 66,183,012 481,811 249,000 14,889 462,897 98,097,419 4,079,996 68,815,984 13,931,373 54,884,611 428,791 43,965 20,303 201,603 73,590,642

Equity
Share capital Share premiums Legal and regulatory reserves Available-for-sale reserve Foreign currency translation reserve Other comprehensive items Retained earnings 24 22 22 23 5,562,518 1,383,880 1,258,387 (1,285,725) 6,389 714,555 1,388,190 9,028,194 107,125,613 3,001,851 617,281 (490,502) 28,416 416,889 732,345 4,306,280 77,896,922

Total Equity Total Liabilities and Equity

The notes on pages 147 to 219 are an integral part of these consolidated financial statements.

____________________________ Stefano Farabbi Chief Executive Officer

_________________________ Adela Xhemali Chief Financial Officer

Annual Report 2008 141

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Consolidated income statement For the year ended 31 December (in ‘000 Lek)

Notes Interest income Interest expenses

2008 7,765,638 (3,562,523)

2007 5,429,510 (2,733,615) 2,695,895 510,574 (114,863) 395,711 39,962 29,172

Net interest income
Fee and commission income Fee and commission expenses

25

4,203,115 744,030 (139,136)

Net fee and commission income
Net trading income Other operating (expenses)/income, net

26 27 28

604,894 312,055 15,926

Operating income
Net impairment loss on financial assets Personnel expenses Operating lease expenses Depreciation and amortization Amortization of leasehold improvements Other expenses 13 29 34 14,15 16 30

5,135,990 (437,232) (924,238) (211,678) (356,103) (154,034) (907,831) (2,991,116) 2,144,874 31 (369,096) 1,775,778

3,160,740 (55,511) (704,626) (240,462) (233,211) (44,655) (612,696) (1,891,161) 1,269,579 (369,114) 900,465

Total expenses Net income before taxes
Income tax expense

Profit for the period

The notes on pages 147 to 219 are an integral part of these consolidated financial statements.

____________________________ Stefano Farabbi Chief Executive Officer

_________________________ Adela Xhemali Chief Financial Officer

142 Annual Report 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.

Consolidated statement of changes in equity for the year ended 31 December 2008 ( in ‘000 Lek)

Share capital

Share premiums

Reserves

Valuation Reserves

Profit of the year

Total

Retained earnings Comprehensive item (236,754) 236,754 68,634 380,527 (351,787) 15,269

Statutory, General and Legal reserve Available for Sale reserve

Foreign Currency Translation reserve

Balance at 1 January 2007

3,418,740

3,531,383

Appropriation of retained earnings

-

Net change in fair value of AFS investment securities (138,715) (168,120) 617,281 (490,502) 28,416 13,147 416,889 416,889 900,465 900,465

(138,715)

Foreign currency translation difference

-

13,147

Other comprehensive Items

(416,889)

Profit for the year

-

900,465 4,306,280

Balance at 31 December 2007

3,001,851

143 Annual Report 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.

Consolidated statement of changes in equity for the year ended 31 December 2008 ( in ‘000 Lek)

Share capital

Share premiums

Reserves

Valuation Reserves

Profit of the year

Total

Retained earnings (168,120) (483,605) 1,383,880 (833,559) 26,966 1,231,421 (490,502) 28,416 714,555 (315,485) 614,140 617,281 (490,502) 28,416 416,889 297,666

Statutory, General and Legal reserve Available for Sale reserve Comprehensive item

Foreign Currency Translation reserve

Balance at 31 December 2007

3,001,851

900,465 900,465

4,306,280 1,904,145 6,210,425 1,830,130

Effect of the merger

1,307,824

Balance after merge as at 1 January 2008

4,309,675

Increase in share capital

446,250

Appropriation of retained earnings 29,111 (795,223) -

806,593

Net change in fair value of AFS investment securities

-

(795,223) (22,027) 1,775,778 7,084 1,775,778

Foreign currency translation difference

Profit for the year 1,383,880 (1,288,053) 1,258,387 (1,285,725) 6,389 714,555 2,676,243 9,028,194

Balance at 31 December 2008

5,562,518

The notes on pages 147 to 219 are an integral part of these consolidated financial statements.

_________________________ Stefano Farabbi Chief Executive Officer

_________________________ Adela Xhemali Chief Financial Officer

144 Annual Report 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Consolidated statement of cash flows for the year ended 31 December (in ‘000 Lek) (continued)

2008 Cash flows from/(in) operating activities
Net income Adjustments to reconcile change in net assets to net cash provided by operating activities: Depreciation of property and equipment Amortization of intangible assets Depreciation of leasehold improvements Disposals of Intangible Assets Disposals of Property and Equipment Amortization of investments HTM-treasury bills Amortization of investments HTM-other than treasury bills Amortization of AFS investment securities Impairment on financial assets Decrease (increase) in interest receivable Increase (decrease) in interest payable Foreign exchange difference 253,801 68,729 154,034 21,564 (336,522) (436,199) (9,342) 437,232 (7,319) 313,198 (38,947) 1,775,778

2007

900,465

125,366 55,906 44,655 127 2,126 57,228 (1,054) (7,799) 55,511 (51,314) 353,612 15,856

Changes in operating assets and liabilities
Change in trading AFS assets Changes in loans and advances in banks Change in loans and advances to customers Change in other assets Change in deferred tax assets Change in due to banks Change in due to customers Change in other liabilities Change deferred tax liabilities Change in current taxes Net cash provided by operating activities 4,282,335 (4,990,733) (24,727) (976) 2,212,009 (3,297,301) (40,014) (6,339) 54,168 (1,391,349) 2,784,662 11,248,269 (5,578,918) 10,661 94,573 (15,789,707) 13,050,531 39,574 4,305 (270,237) 6,243,933

Cash flows from investing activities
Sale(purchase) of intangible assets Sale(purchase) of property and equipment Sale of securities available for sale Sale of held to maturity investments (141,257) (841,262) (155,286) (4,594,584) (5,732,389) (48,008) (399,426) (199,518) (4,122,682) (4,769,634)

Net cash used in investing activities

Annual Report 2008 145

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Consolidated statement of cash flows For the year ended 31 December (in ‘000 Lek) (continued)

2008

2007

Cash flows from financing activities
Increase (decrease) of subordinated debt Issue of share capital (417,310) 1,830,130 1,412,820 (3,935,140) 4,847,434 3,585,289 4,497,583 4,847,434 (58,314) 2,316,450 2,530,984 (58,314)

Net Cash from financing activities Net increase/(decrease) in cash during the year
Cash and cash equivalents at beginning of the year Effect of merger (note 8)

Cash and cash equivalents at end of period Operational cash flows from interest:
Interest paid Interest received

3,249,325 7,758,319

2,380,003 5,378,196

During the year 2008 the Bank paid as Corporate Income Tax, for current and previous years, a total amount of Lek 294,519 thousand (2007: Lek 248,000 thousand). The notes on pages 147 to 219 are an integral part of these consolidated financial statements. These financial statements have been approved by Board of Directors of the Bank on 6 April 2009. After their issuance, any amendment is the power of Bank’s shareholders. On behalf of the Bank, these financial statements are signed by:

_________________________ Stefano Farabbi Chief Executive Officer

_________________________ Adela Xhemali Chief Financial Officer

146 Annual Report 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

1. Reporting entity
Intesa Sanpaolo Bank Albania, (hereinafter called the “Bank”), was incorporated on May 1998 with its principal location in Tirana and registered office at “Ismail Qemali” street, no.27. The Bank was authorized to undertake banking activity in Albania according to the law no 8365, “For the Banking system in Albania”, dated July 2, 1998 and substituted by law no 9662 “On the Banks in Albania” dated December 18, 2006 enforced on June 2007. The Bank started operations on September 24, 1998. On 20-21 December 2006, the Albanian-American Enterprise Fund (hereinafter the “AAEF”) in its capacity of sole Bank shareholder signed a Share Purchase Agreement (hereinafter the “Purchase Agreement”) with Sanpaolo Imi S.p.a. (the “Purchaser”), an entity incorporated under the laws of Republic of Italy intending to sell 12,000,000 shares of the Bank with a nominal value of USD 2.2266 equal to an equity portion of 80% of the Bank entire issued capital, for a price of USD 125,520 thousand (the “Purchase Price”). As of 1st of January 2007 Sanpaolo Imi S.p.a. and Banca Intesa S.p.a. created Intesa Sanpaolo S.p.a through the merger of these two banks. On 29 June 2007, the Closing Date as defined in the Purchase Agreement, after the fulfillment of all conditions, the representatives of AAEF and Intesa Sanpaolo S.p.a signed the transfer of shares. The Bank and Banca Italo Albanese Sh.a. (also known as Banka Italo Shqiptare Sh.a. or BIA) merged by incorporating BIA assets and liabilities with and into the activities of Intesa Sanpaolo Bank Albania. Prior to the merger, Intesa Sanpaolo Bank Albania’s shareholders were Intesa Sanpaolo S.p.a and AAEF holding respectively 80% and 20% of the share capital. BIA’s shareholders were Intesa Sanpaolo S.p.a, the European Bank for Reconstruction and Development (hereafter the “EBRD”) and the Societa Italiana per le Imprese all’ Estero S.p.A (hereafter the “SIMEST”) holding respectively 76.129%, 20% and 3.871% of BIA share capital. The share exchange ratio was established by using the adjusted net book value (adjusted net asset value) methodology. The share exchange ratio was established based on the holding of each shareholder based on the respective valuation of each Bank’s financial position as at 30 June 2007 as a percentage of the combined valuation of the two banks as at the same date, regardless of the number of shares that will be registered. The Bank and BIA shareholders approved the terms and conditions of the merger, as previously established in the Merger plan and in the Merger Agreement on 6 November 2007 and its addendum dated 4 December 2007. Following both, event of the merger and further expansion of banking activities , the Bank’s network increased, to 37 branches and agencies, located in different cities of Albania: Tirana, Durres, Vlora, Elbasan, Fier, Gjirokastra, Korca, Lushnja, etc, as well as in Greece with four branches in Athens, Thessalonika, Peristeri and Piraeus (2007: the Bank 27, former BIA 7 branches). The Bank had 511 employees as at 31 December 2008 (2007: 400). The increase is mainly due the merger with BIA that had 101 personnel as at 31 December 2007. Upon the final approval from the Bank of Albania, effective 13 October 2008, the Bank’s name was changed from American Bank of Albania to Intesa Sanpaolo Bank Albania. The consolidated financial statements of the Bank as of 31 December 2008 and for the period then ended, comprise also its subsidiary in Greece (i.e. Greek branches) which operates as a separate legal entity.

Annual Report 2008 147

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

2. Basis of Preparation
(a) Statement of compliance
The consolidated financial statements have been prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs) as issued by the International Accounting Standards Board (IASB). Starting from 1 January 2008 the application of International Financial Reporting Standards becomes a statutory requirement for any financial institution operating in Albania. The Bank is an IFRS first time adopter. An explanation of how the transition to IFRS has effected the reported financial position as at the opening balance sheet on 1 January 2007, and the financial performance of the Bank for the year ended 31 December 2007 is provided in Note 35.

(b)Basis of measurement
The consolidated financial statements are prepared on the historical cost basis except for available-for-sale financial instruments, which are measured at fair value.

(c) Functional and presentation currency
The consolidated financial statements are presented in Lek, which is the Bank’s functional and presentational currency. Translation difference comprises all foreign exchange differences arising from translation of foreign operations financial statements into both functional and presentation currency of the Bank. Functional currency of Greek branches is Euro. Except as indicated, financial information presented in Lek has been rounded to the nearest thousand.

(d) Use of estimates and judgments
The preparation of financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Actual results may differ from these estimates. Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period in which the estimate is revised and in any future periods affected.

148 Annual Report 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

3. Significant accounting policies
The accounting policies set out below have been applied consistently to all periods presented in these consolidated financial statements and have been applied consistently by the Bank entities.

(a) Basis of consolidation
(i) Subsidiaries
Subsidiaries are entities controlled by the Bank. Control exists when the Bank has the power to govern the financial and operating policies of an entity so as to obtain benefits from its activities. In assessing control, potential voting rights that presently are exercisable are taken into account. The financial statements of subsidiaries are included in the consolidated financial statements from the date that control commences until the date that control ceases.

(ii) Transactions eliminated on consolidation
Intra-group balances, and any unrealised income and expenses arising from intra-group transactions, are eliminated in preparing the consolidated financial statements. Unrealised gains are eliminated in preparing the consolidated financial statements. Unrealised losses are eliminated in the same way as unrealised gains, but only to the extent that there is no evidence of impairment.

(iii) Merger with entities under common control
Merger of the Bank by incorporation of BIA was accounted at 1 January 2008, as defined in the merger deed. Both entities were under common control of Intesa Sanpaolo, consequently the comparatives in these financial statements are not restated. More detailed information has been provided in the note 8 of these financial statements. The assets and liabilities acquired are recognized at the carrying amounts recognized previously in the group controlling shareholders’ consolidated financial statements.

(b) Foreign currency
(i) Foreign currency transactions
Transactions in foreign currencies are initially recorded at the functional currency rate of exchange ruling at the date of transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are retranslated at the functional currency rate of exchange at the balance sheet date. All respective differences arising are taken to income statement, except the difference arised from shareholders’equity retranslation, which goes directly to equity reserves. Non-monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies that are measured at fair value are retranslated to the functional currency at the exchange rate at the date that the fair value was determined. Foreign currency differences arising on retranslation are recognised in profit or loss.

Annual Report 2008 149

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

3. Significant accounting policies (continued)
(b) Foreign currency (continued)
(ii) Foreign operations
The assets and liabilities of foreign operations are translated to the functional currency at exchange rates at the reporting date. The income and expenses of the foreign operations are translated to the functional currency at exchange rates at the dates of the transactions. Foreign currency differences are recognised directly in equity. Since 1 January 2007, the Bank’s date of transition to IFRSs, such differences have been recognised in the foreign currency translation reserve. When a foreign operation is disposed of, in part or in full, the relevant amount in the foreign currency translation reserve is transfered to profit or loss.

(c) Interest
Interest income and expense are recognized in the income statement using the effective interest method. The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments and receipts through the expected life of the financial asset or liability (or where appropriate, a shorter period) to the carrying amount of the financial asset or liability. The effective interest rate is established on initial recognition of the financial asset and liability and is not revised subsequently. Calculation of effective interest rate includes all fees paid or received, transaction costs, and discounts or premiums that are an integral part of the effective interest rate. Transaction costs are incremental costs that are directly attributable to the acquisition, issue or disposal of a financial asset or liability.

(d) Fees and commissions
Fees and commission income and expenses that are integral to the effective interest rate on a financial asset or liability are included in the measurement of the effective interest rate. Other fees and commission income, including account servicing fees, investment management fees, sales commission and placement fees are recognized as the related services are performed. Other fees and commission expense relates mainly to transaction and service fees, which are expensed as the services are received.

(e) Net trading income
Net trading income comprises gains less losses related to trading assets and liabilities, and includes all fair value changes, and foreign exchange differences.

150 Annual Report 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

3. Significant accounting policies (continued)
(f) Dividends
Dividend income is recognized when the right to receive income is to be established. Usually, this is the ex-dividend date for equity securities. Dividends are reflected as a component of net trading income, net income on other financial instruments at fair value or other operating income based on the underlying classification of the equity instrument.

(g) Lease and Leasehold improvements
The determination of whether an arrangement is a lease, or it contains a lease, is based on the substance of the arrangement and requires an assessment of whether the fulfilment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets and the arrangement conveys a right to use the asset. Bank has only operating lease agreements, payments of which are recognized in profit or loss on a straight-line basis over the term of the lease. Restructuring costs made in the premises used under these agreements are accounted for other assets and amortized over the term of the lease on a straight-line basis. Contingent lease payments are accounted for by revising the minimum lease payments over the remaining term of the lease when the lease adjustment is confirmed.

(h) Income Tax
Current tax assets and liabilities for the current and prior years are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authorities. The tax rates and the tax laws used to compute the amount are those that are enacted or substantively enacted by the balance sheet date. Deferred tax is provided on temporary differences at the balance sheet date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences, except: • where the deferred tax liability arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination, and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit or loss; and • in respect to taxable temporary differences associated with investments in subsidiaries, where the timing of the reversal of the temporary differences can be controlled and it is probable that the temporary differences will be not reversed in the foreseeable future. Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences, to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences can be utilized, except: • where the deferred tax asset relating to the deductible temporary difference arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination, and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit or loss; and in respect of deductible temporary differences associated with investments in subsidiaries, deferred tax assets are recognized only to the extent that it is probable that the temporary differences will be reversed in the foreseeable future and taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized.

Annual Report 2008 151

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

3. Significant accounting policies (continued)
(h) Income Tax (continued)
The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each balance sheet date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each balance sheet date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered. Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to be applied in the year when the asset is realized or liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date. Current tax and deferred tax relating to items recognized directly in equity are also recognized in equity and not in the income statement. Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if a legally enforceable right exists to set off current tax assets against current tax liabilities and the deferred taxes relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

(i) Financial assets and liabilities
(i) Recognition
The Bank initially recognizes loans and advances, deposits and borrowings on the date that they are originated. Regular way purchases and sales of financial assets are recognized on the trade date at which the Bank commits to purchase or sell the asset. All other financial assets and liabilities are initially recognized on the trade date at which the Bank becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

(ii) Classification
See accounting policies 3(j) (k) (l) and (m).

(iii) De-recognition
The Bank derecognizes a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or it transfers the rights to receive the contractual cash flows on the financial asset in a transaction in which substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred. Any interest in transferred financial assets that is created or retained by the Bank is recognized as a separate asset or liability. The Bank derecognizes a financial liability when its contractual obligations are discharged, canceled or expired.

152 Annual Report 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

3. Significant accounting policies (continued)
(iii) De-recognition (continued)
The Bank enters into transactions whereby it transfers assets recognised on its balance sheet, but retains either all or substantially all of the risks and rewards of the transferred assets or a portion of them. If all or substantially all risks and rewards are retained, then the transferred assets are not derecognised from the balance sheet. Transfers of assets with retention of all or substantially all risks and rewards include, for example, securities lending and repurchase transactions. In transactions in which the Bank neither retains nor transfers substantially all the risks and rewards of ownership of a financial asset, it derecognises the asset if it does not retain control over the asset. The rights and obligations retained in the transfer are recognised separately as assets and liabilities as appropriate. In transfers in which control over the asset is retained, the Bank continues to recognise the asset to the extent of its continuing involvement, determined by the extent to which it is exposed to changes in the value of the transferred asset. The Bank writes off certain loans when they are determined to be uncollectible (see note 4). The recovery of a written off item is recorded under the item Other Income/Expenses in income statement (see note 28).

(iv) Off-setting
Financial assets and liabilities are set off and the net amount is presented in the balance sheet when, and only when, the Bank has a legal right to set off the amounts and intends either to settle on a net basis or to realize the asset and settle the liability simultaneously. Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by the accounting standards, or for gains and losses arising from a Bank of similar transactions such as in the Bank’s trading activity.

(v) Amortized cost measurement
The amortized cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount, minus any reduction of impairment.

(vi) Fair value measurement
The determination of fair values of financial assets and financial liabilities is based on quoted market prices or dealer price quotations for financial instruments traded in active markets. For all other financial instruments fair value is determined by using valuation techniques. Valuation techniques include net present value techniques, the discounted cash flow method, comparison to similar instruments for which market observable prices exist, and valuation models. The Bank uses widely recognized valuation models for determining the fair value of common and simpler financial instruments like options and interest rate and currency swaps. For these financial instruments, inputs into models are market observable.

Annual Report 2008 153

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

3. Significant accounting policies (continued)
(vii) Identification and measurement of impairment
At each balance sheet date the Bank assesses whether there is objective evidence that financial assets not carried at fair value through profit or loss are impaired. Financial assets are impaired when objective evidence demonstrates that a loss event has occurred after the initial recognition of the asset, and that the loss event has an impact on the future cash flows on the asset that can be estimated reliably. The Bank considers evidence of impairment at both a specific asset and collective level. All individually significant financial assets are assessed for specific impairment. All significant assets found not to be specifically impaired are then collectively assessed for any impairment that has been incurred but not yet identified. Assets that are not individually significant are then collectively assessed for impairment by grouping together financial assets (carried at amortized cost) with similar risk characteristics. Objective evidence of impairment can include default or delinquency by borrower, restructuring of a loan or advance by the Bank on terms that the Bank would not otherwise consider, indications that a borrower or issuer will enter bankruptcy, the disappearance of an active market for security, or other observable data relating to a group of assets such as adverse changes in the payment status of borrowers or issuers in the group, or economic conditions that correlate with defaults in the group. The loans and advances to customers are classified as substandard; doubtful; loss; restructured according to the definition of Central Bank of Albania, and past due more than 30 days, are subject to individual assessment for specific impairment. The Bank tests for individual impairment besides the other non performing customers, the ones that at assessment date are shown to be in overdue by more than 30 days. The impairment is measured as a difference between carrying value of the loan, and present value of estimated future cash flows, considering here the cash flows originated by collaterals’ recoveries and/or guarantees securing the exposures. In case the result is a loss, the carrying amount of the loan is reduced by the impairment allowance, previously recognized in the income statement. After the above exercise, the impairment depends on other factors or valuation parameters which are used for calculating the present value of future cash flows, such as: realizable value of collaterals or timing of the expected cash flows. All the customers with any restructured credit facility are subject to individual impairment testing. They remain under that asssessment for a period of 1 year from the restructuring and /or rescheduling date, independently from the payments performed pursuant to the new terms of repayments. All the loans for which “no objective evidence of impairment is identified”, are subject to collective assessment. Collective assessment is based on groups of loans with similar credit risk characteristics, and is estimated considering past historical default rates and relative percentages for loans losses incurred, founded on observable elements at balance sheet date. The valuation also considers the risk of the borrower’s country.

154 Annual Report 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

3. Significant accounting policies (continued)
Impairment losses on assets are measured at the difference between the carrying amount of the financial assets and the present value of estimated cash flows discounted at the assets’ original effective interest rate. Losses are recognized in profit or loss and reflected in an allowance account against loans and advances. Interest on the impaired asset continues to be recognized through the unwinding of the discount. When a subsequent event causes the amount of impairment loss to decrease, the impairment loss is reversed through profit or loss.

(j) Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents include notes and coins on hand, unrestricted balances held with central banks and highly liquid financial assets with original maturities of less than three months, which are subject to insignificant risk of changes in their fair value, and are used by the Bank in the management of its short-term commitments. Cash and cash equivalents are carried at amortized cost in the balance sheet.

(k) Trading assets and liabilities
Trading assets and liabilities are those assets and liabilities that the Bank acquires or incurs principally for the purpose of selling or repurchasing in the near term or holds as part of a portfolio that is managed together for short-term profit or position taking. Trading assets and liabilities are initially recognized and subsequently measured at fair value in the balance sheet with transaction costs taken directly to profit or loss. All changes in fair value are recognized as part of net trading income in profit or loss. Trading assets and liabilities are not reclassified subsequent to their initial recognition.

(l) Loans and advances
Loans and advances are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market and that the Bank does not intend to sell immediately or in the near term. Loans and advances are initially measured at amortized cost plus incremental direct transaction costs, using the effective interest method.

(m) Investment securities
Investment securities are accounted for depending on their classification, as either held-tomaturity, fair value through profit or loss, or available-for-sale.

(i) Held-to-maturity
Held-to-maturity investments are non-derivative assets with fixed or determinable payments and fixed maturity that the Bank has the positive intent and ability to hold to maturity, and which are not designated at fair value through profit or loss or available-for-sale. Held-to-maturity investments are carried at amortized cost using the effective interest method. Any sale or reclassification of a significant amount of held-to-maturity investments not close to their maturity would result in the reclassification of all held-to-maturity investments as available-for-sale, and prevent the Bank from classifying investment securities as held-tomaturity for the current and following two financial years.

Annual Report 2008 155

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

3. Significant accounting policies (continued)
(m) Investment securities (continued)
(ii) Available-for-sale
Available-for-sale investments are non-derivative investments that are not designated as another category of financial assets. Interest income is recognized in profit or loss using the effective interest method. Dividend income is recognized in profit or loss when the Bank becomes entitled to the dividend. Foreign exchange gains or losses on available-for-sale debt security investments are recognized in profit or loss. Other fair value changes are recognized directly in equity until the investment is sold or impaired and the balance in equity is recognized in profit or loss.

(n) Property and equipments
(i) Recognition and measurement
Items of property and equipment are measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses. Cost includes expenditures that are directly attributable to the acquisition of the asset. When parts of an item of property or equipment have different useful lives, they are accounted for as separate items (major components) of property and equipment.

(ii) Subsequent costs
The cost of replacing part of an item of property or equipment is recognized in the carrying amount of the item if it is probable that the future economic benefits embodied within the part will flow to the Bank and its cost can be measured reliably. (iii) Depreciation is recognized in profit or loss using straight-line method over the estimated useful life of each part of an item of property and equipment. Land and Fine Arts are not depreciated. Changes in the expected useful life are accounted for by charging the amortization period or method as appropriate and treated as changes in accounting estimate. The estimated useful lives for the current and comparative periods are as follows: • • • Buildings Furniture, fixture and equipments Computer and other IT equipments 20 years 5 years 4 years

(iv) De-recognition
Property and equipments are derecognized on disposals or when no future economic benefits are expected from their use. Any gain or loss arising on derecognizing of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the assets) is recognized in “Other operating income” in the income statement in the year the asset is derecognized.

156 Annual Report 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

3. Significant accounting policies (continued)
(o) Intangible assets
Software, licenses and trademarks compose intangible assets. Software acquired by the Bank is stated at cost less accumulated amortization. Subsequent expenditure on intangible assets is capitalized only when it increases the future economic benefits embodied in the specific asset to which it relates. All other expenditure is expensed as incurred. Amortization is charged to the income statement on a straight-line basis over the estimated useful lives of intangible assets. Intangible assets are amortized from the date they are available for use. The estimated useful lives for the current and comparative periods are as follows: • • Software Licenses and trademarks 4 years 10 years

(p) Impairment of non-financial assets
The carrying amounts of the Bank’s non-financial assets, other than deferred tax assets, are reviewed at each reporting date to determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists then the asset’s recoverable amount is estimated. An impairment loss is recognized if the carrying amount of an asset or its cash-generating unit exceeds its recoverable amount. A cash-generating unit is the smallest identifiable asset group that generates cash flows that largely are independent from other assets and groups. Impairment losses are recognized in profit or loss. Impairment losses in respect of cashgenerating units are allocated to reduce the carrying amount of the other assets in the unit (group of units) on a pro rata basis. The recoverable amount of an asset or cash-generating unit is the greater of its value in use and its fair value less costs to sell. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. Impairment losses recognized in prior periods are assessed at each reporting date for any indications that the loss has decreased or no longer exists. An impairment loss is reversed if there has been a change in the estimates used to determine the recoverable amount. An impairment loss is reversed only to the extent that the asset’s carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation or amortization, if no impairment loss had been recognized.

Annual Report 2008 157

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

3. Significant accounting policies (continued)
(q) Deposits and subordinated liabilities
Deposits and subordinated liabilities are the Bank’s sources of debt funding. When the Bank sells a financial asset and simultaneously enters into an agreement to repurchase the asset (or a similar asset) at a fixed price on a future date (“repo” or “stock lending”), the arrangement is accounted for as a deposit, and the underlying asset continues to be recognised in the Bank’s financial statements. Deposits and subordinated liabilities are initially measured at fair value plus directly attributable transaction costs, and subsequently measured at their amortised cost using the effective interest method, except where the Bank chooses to carry the liabilities at fair value through profit or loss.

(r) Repurchase agreements and reverse repurchase agreements

Securities purchased under agreements to resell (reverse repurchase agreements) and securities sold under agreements to repurchase (repurchase agreements) are generally treated as collaterized financing transactions and are carried at the amounts of cash advanced or received, plus accrued interest. Securities received under reverse repurchase agreements and securities delivered under repurchase agreements are not recognized in the balance sheet or derecognized from the balance sheet, unless control of the contractual rights that comprise these securities is relinquished. Interest earned on reverse repurchase agreements and interest incurred on repurchase agreements is recognized as interest income or interest expense, over the life of each agreement. All the repurchase agreements and reverse agreements are with the Central Bank of Albania.

(s) Provisions
A provision is recognized if, as a result of a past event, the Bank has a present legal or constructive obligation that can be estimated reliably, and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation. Provisions are determined by discounting the expected future cash flows at a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and, where appropriate, the risks specific to the liability.

(t) Financial guarantees
Financial guarantees are contracts that require the Bank to make specified payments to reimburse the holder for a loss it incurs because a specified debtor fails to make payment when due in accordance with the terms of a debt instrument. Financial guarantee liabilities are initially recognised at their fair value, and the initial fair value is amortised over the life of the financial guarantee. The guarantee liability is subsequently carried at the higher of this amortised amount and the present value of any expected payment (when a payment under the guarantee has become probable). Financial guarantees are included within other liabilities.

158 Annual Report 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

3. Significant accounting policies (continued)
(u) Employee benefits
(i) Defined contribution plans The Bank makes only compulsory social security contributions that provide pension benefits for employees upon retirement. The local authorities are responsible for providing the legally set minimum threshold for pensions in Albania under a defined contribution pension plan. The Bank’s contributions to the benefit pension plan are charged to the income statement as incurred. (ii) Short-term benefits
Short-term employee benefit obligations are measured on an undiscounted basis and are expensed as the related service is provided. A provision is recognized for the amount expected to be paid under short-term cash bonus or profit-sharing plans if the Bank has a present legal or constructive obligation to pay this amount as a result of past service provided by the employee and the obligation can be estimated reliably.

(v) New pronouncements (new standards, amendments/revisions to standards or interpretations) effective for 31 December 2008 year end.
i) The following new interpretations and amendments to standards became mandatory for the first time for the financial year beginning 1 January 2008:
IFRIC 11, “IFRS 2 – Group and Treasury Share Transactions”. IFRIC 11 requires arrangements whereby an employee is granted options to buy equity shares, to be accounted for as equitysettled schemes by an entity even if the entity chooses or is required to buy those equity shares from another party, or the shareholders of the entity provide the equity instruments granted. The interpretation also extends to the way in which subsidiaries, in their separate financial statements, account for such schemes when their employees receive rights to equity instruments of the parent. This Interpretation applies to the way the entity accounts, in its individual financial statements, for options granted to their employees to buy equity shares of the Company. IFRIC 11 is not relevant to Bank’s operations. IFRIC 12, “Service Concession Arrangements”. This Interpretation outlines an approach to account for contractual (service concession) arrangements arising from entities providing public services. It provides that the operator should not account for the infrastructure as property, plant and equipment, but recognizes a financial asset and/or an intangible asset. IFRIC 12 is not relevant to bank’s operations. IFRIC 14, “IAS 19 – The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction”. IFRIC 14 provides guidance on how to assess the limit on the amount of surplus in a defined benefit scheme that can be recognized as an asset under IAS 19 Employee Benefits. It also explains how this limit, also referred to as the “asset ceiling test”, may be influenced by a minimum funding requirement and aims to standardize current practice. IFRIC 14 is not relevant to Bank’s operations.

Annual Report 2008 159

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

3. Significant accounting policies (continued)
(v) New pronouncements (continued)
IAS 39, “Financial Instruments: Recognition and Measurement” and IFRS 7 “Financial Instruments: Disclosures; Reclassification of Financial Assets” (Amended), effective from 1 July 2008 and cannot be applied retrospectively to reporting periods before the effective date. The amendment to IAS 39 permits an entity to reclassify non-derivative financial assets (other than those designated at fair value through profit or loss by the entity upon initial recognition) out of the fair value through profit or loss (“FVTPL”) category in particular circumstances. The amendment also permits an entity to transfer from the available-for-sale category to the loans and receivables category a financial asset that would have met the definition of loans and receivables (if it had not been designated as available for sale), if the entity has the intention and ability to hold that financial asset for the foreseeable future. The amendments do not permit reclassification into FVTPL. The amendment to IFRS 7 relates to the disclosures required to financial assets that have been reclassified and it is not relevant to the Bank as no reclassifications have been done.

ii) The following new standards, amendments to standards and interpretations have been issued but are not effective for the financial year beginning 1 January 2008:
IFRIC 13, “Customer Loyalty Programmes”,effective for financial years beginning on or after 1 July 2008. This Interpretation requires customer loyalty award credits to be accounted for as a separate component of the sales transaction in which they are granted and therefore part of the fair value of the consideration received is allocated to the award credits and deferred over the period that the award credits are fulfilled. IFRIC 13 becomes mandatory for the Bank’s 2009 consolidated financial statements and will be applicable retrospectively. The Bank is currently in the process of evaluating the potential effect of this interpretation. IFRIC 15, “Agreements for the Construction of Real Estate”, effective for financial years beginning on or after 1 January 2009 and is to be applied retrospectively. IFRIC 15 provides guidance on how to determine whether an agreement for the construction of real estate is within the scope of IAS 11 ‘Construction Contracts’ or IAS 18 ‘Revenue’ and, accordingly, when revenue from such construction should be recognized. IFRIC 15 is not relevant to the Bank’s operations as the Bank does not provide real estate construction services or develop real estate for sale IFRIC 16, “Hedges of a Net Investment in a foreign operation”, effective for financial years beginning on or after 1 October 2008 and is to be applied prospectively. IFRIC 16 clarifies three main issues namely: -A presentation currency does not create an exposure to which an entity may apply hedge accounting. Consequently, a parent entity may designate as a hedged risk only the foreign exchange differences arising from a difference between its own functional currency and that of its foreign operation. -Hedging instrument(s) may be held by any entity or entities within the group. -While IAS 39, ‘Financial Instruments: Recognition and Measurement’, must be applied to determine the amount that needs to be reclassified to profit or loss from the foreign currency translation reserve in respect of the hedging instrument, IAS 21 must be applied in respect of the hedged item.

160 Annual Report 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

3. Significant accounting policies (continued)
(v) New pronouncements (continued)
IFRIC 16, “Hedges of a Net Investment in a foreign operation” (continued) The interpretation allows an entity that uses the step-by-step method of consolidation an accounting policy choice to determine the cumulative currency translation adjustment that is reclassified to profit or loss on disposal of a net investment as if the direct method of consolidation had been used. IFRIC 16 applies prospectively to entity’s existing hedge relationships and net investments. This Interpretation is not expected to have any effect to Bank’s financial statements. IFRIC 17, “Distributions of Non-cash Assets to Owners”, effective for annual periods beginning on or after 1 July, 2009. IFRIC 17 applies to non-reciprocal distributions of noncash assets to owners acting in their capacity as owners. As per Interpretation a liability to pay a dividend shall be recognized when the dividend is appropriately authorised and is no longer at the discretion of the entity and shall be measured at the fair value of the assets to be distributed. The carrying amount of dividend payable shall be re measured at each reporting date, with any changes in the carrying amount recognized in equity as adjustments to the amount of the distribution. When the dividend payable is settled the difference, if any, between the carrying amount of the assets distributed and the carrying amount of the dividend payable shall be recognized in profit or loss. As the Interpretation is applicable only from the date of application, it will not impact on the financial statements for periods prior to the date of adoption of the interpretation. Further, it relates to future dividends that will be at the discretion of the board of directors/shareholders and it is not possible to determine the effects of application in advance. IFRIC 18, “Transfers of Assets from Customers”, effective prospectively for transfers of assets from customers received on or after 1 July 2009. The Interpretation applies to the accounting by entities that receive contributions of property, plant and equipment from their customers. The Interpretation requires an entity that receives a contribution in the scope of the Interpretation to recognize the item as an asset at its fair value if the contributed item meets the criteria for property, plant and equipment in IAS 16. The Interpretation also requires the entity to recognize the amount as revenue; the timing of the revenue recognition will depend on the facts and circumstances of the particular agreement. The Interpretation is not relevant to the Bank’s financial statements as the Bank does not normally receive in scope asset contributions from its customers. IAS 39, “Financial Instruments: Recognition and Measurement” and IFRIC 9, “Reassessment of embedded derivatives” (Amended), effective for annual periods ending on or after 30 June 2009. This amendment clarifies the accounting treatment of embedded derivatives for entities that make use of the Reclassification Amendment issued by the IASB in October 2008. The reclassification amendment allows entities to reclassify particular financial instruments out of the ‘fair value through profit or loss’ category in specific circumstances. Amended IFRIC 9 and IAS 39 clarify that on reclassification of a financial asset out of the ‘fair value through profit or loss’ category, all embedded derivatives have to be assessed and, if necessary, separately accounted for in financial statements. The amendments apply retrospectively and are required to be applied. As mentioned above, the Bank does not have use of any reclassification; consequently the amendment is not relevant.

Annual Report 2008 161

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

3. Significant accounting policies (continued)
(v) New pronouncements (continued)
IFRS 1, “First-time Adoption of International Financial Reporting Standards” and IAS 27, “Consolidated and Separate Financial Statements” (Amended), effective for annual periods beginning on or after 1 January 2009. IFRS 1 allows an entity to determine the ‘cost’ of investments in subsidiaries, jointly controlled entities or associates in its opening IFRS financial statements in accordance with IAS 27 or using a deemed cost. IAS 27 requires all dividends from a subsidiary, jointly controlled entity or associate to be recognized in the income statement in the separate financial statement. The amendment to IAS 27 will have to be applied prospectively. The new requirements affect only the parent’s separate financial statement and do not have an impact on the consolidated financial statements. The bank expects that this amendment will have no impact on its financial statements. IFRS 2, “Share-based Payments” (Amended), effective for annual periods beginning on or after 1 January 2009. The amendment clarifies two issues. The definition of ‘vesting condition’, introducing the term ‘non-vesting condition’ for conditions other than service conditions and performance conditions. It also clarifies that the same accounting treatment applies to awards that are effectively cancelled by either the entity or the counterparty. IFRS 2 is not relevant to the Bank’s operations as the Bank has not put in place any share based payments plan for its personnel or directors. IFRS 3, “Business Combinations” (Revised) and IAS 27, “Consolidated and Separate Financial Statements” (Amended), effective for annual periods beginning on or after 1 July 2009. A revised version of IFRS 3 and an amended version of IAS 27 were issued by IASB on January 10, 2008. The revised IFRS 3 introduces a number of changes in the accounting for business combinations which will impact the amount of goodwill recognized, the reported results in the period that an acquisition occurs, and future reported results. Such changes include the expensing of acquisition-related costs and recognizing subsequent changes in fair value of contingent consideration in the profit or loss (rather than by adjusting goodwill). The amended IAS 27 requires that a change in ownership interest of a subsidiary is accounted for as an equity transaction. Therefore such a change will have no impact on goodwill, nor will it give raise to a gain or loss. Furthermore the amended standard changes the accounting for losses incurred by the subsidiary as well as the loss of control of a subsidiary. Revised IFRS 3 is not relevant to the Bank’s operations. IFRS 8, “Operating Segments”, effective for annual periods beginning on or after 1 January 2009. IFRS 8 replaces IAS 14 ‘Segment reporting’. IFRS 8 adopts a management approach to segment reporting. The information reported would be that which management uses internally for evaluating the performance of operating segments and allocating resources to those segments. This information may be different from that reported in the balance sheet and income statement and entities will need to provide explanations and reconciliations of the differences. This standard will have no impact on the Bank’s reported total profit or loss or equity. The bank is currently in process of determining the potential impact on the segment reporting.

162 Annual Report 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

3. Significant accounting policies (continued)
(v) New pronouncements (continued)
IFRS 7, “Financial Instruments: Disclosures” (Amended), effective for annual periods beginning on or after 1 January 2009. The amendment requires fair value measurements to be disclosed by the source of inputs, using the following three-level hierarchy: a) Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets and liabilities (Level 1) (b) Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (as prices) or indirectly (derived from prices) (Level 2) (c) Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs) (level 3). This information must be given by class of financial instrument. The amendment also revises specified minimum liquidity risk disclosures. The Bank is assessing the influence of this amendment in its financial statements, however no significant impact is expected. IAS 1, “Presentation of Financial Statements” (Revised), effective for annual periods beginning on or after 1 January 2009. IAS 1 has been revised to enhance the usefulness of information presented in the financial statements. Of the main revisions are the requirement that the statement of changes in equity includes only transactions with shareholders; the introduction of a new statement of comprehensive income that combines all items of income and expense recognized in profit or loss together with “other comprehensive income”; and the requirement to present restatements of financial statements or retrospective application of a new accounting policy as at the beginning of the earliest comparative period, i.e. a third column on the balance sheet. As this revision is expected to have an impact, the Bank plans to make the necessary changes to the presentation of its financial statements in 2009, for providing the total comprehensive income in a single statement of comprehensive income. IAS 32 and IAS 1, “Puttable Financial Instruments” (Amended), effective for annual periods beginning on or after 1 January 2009. The amendment to IAS 32 requires certain puttable financial instruments and obligations arising on liquidation to be classified as equity if certain criteria are met. The amendment to IAS 1 requires disclosure of certain information relating to puttable instruments classified as equity. The amendments, which become mandatory for the Bank’s 2009 financial statements with retrospective application required, are not expected to have any impact on the financial statements. IAS 23, “Borrowing Costs” (Revised), removes the option to expense borrowing costs and requires that an entity capitalise borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset as part of the cost of that asset. Revised IAS 23 will become mandatory for the Bank’s 2009 financial statements and will constitute a change in accounting policy for the Bank. In accordance with the transitional requirements, the Bank will apply the revised IAS 23 to qualifying assets for which capitalisation of borrowing costs commences on or after the effective date. Therefore there will be no impact on prior periods in the Bank’s 2009 financial statements for the expensed borrowing costs incurred to that date.

Annual Report 2008 163

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

3. Significant accounting policies (continued)
(v) New pronouncements (continued)
IAS 39, “Financial Instruments: Recognition and Measurement” (Amended), effective for annual periods beginning on or after 1 July 2009. The amendment relates to eligible hedged items and it clarifies application of existing principles that determine whether specific risks or portions of cash flows are eligible for designation in hedging relationship. Amendments will become mandatory for Bank’s 2010 financial statements, with retrospective application required. The Bank is currently in process of evaluating the potential effect of this amendment. iii) In May 2008 the IASB issued its first set of amendments to its standards, primarily with a view to removing inconsistencies and clarifying wording. These amendments are effective for periods beginning on or after 1 January 2009. IFRS 5, “Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations” (Amended), effective for annual periods beginning on or after 1 July 2009. The amendment clarifies that all of a subsidiary’s assets and liabilities are classified as held for sale, under IFRS 5, even when the entity will retain a non-controlling interest in the subsidiary after the sale. To be applied prospectively from the date at which the company first applied IFRS 5. Therefore, any investments in subsidiaries classified as held for sale since IFRS 5 was applied will need to be re-evaluated. Early application is permitted. If early adopted, IAS 27 (as amended in January 2008) must also be adopted from that date. IFRS 7, “Financial Instruments: Disclosures” (Amended), effective for annual periods beginning on or after 1 January 2009. This amendment removes the reference to ‘total interest income’ as a component of finance costs. IAS 1, “Presentation of Financial Statements” (Amended), effective for annual periods beginning on or after 1 January 2009. This amendment clarifies that assets and liabilities classified as held for trading in accordance with IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement are not automatically classified as current in the balance sheet. To be applied retrospectively. Early application is permitted. IAS 8, “Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors” (Amended), effective for annual periods beginning on or after 1 January 2009. This amendment clarifies that only implementation guidance that is an integral part of an IFRS is mandatory when selecting accounting policies. IAS 10, “Events after the Reporting Period” (Amended), effective for annual periods beginning on or after 1 January 2009. This amendment clarifies that dividends declared after the end of the reporting period are not obligations. IAS 16, “Property, Plant and Equipment” (Amended), neffective for annual periods beginning on or after 1 January 2009. -Replaces the term ‘net selling price’ with ‘fair value less costs to sell‘, regarding the recoverable amount, to be consistent with IFRS 5 and IAS 36 Impairment of Assets. -Items of property, plant & equipment held for rental that are routinely sold in the ordinary course of business after rental, are transferred to inventory when rental ceases and they are held for sale. Proceeds on sale are subsequently shown as revenue. IAS 7 Statement of cash flows is also revised, to require cash payments to manufacture or acquire such items to be classified as cash flows from operating activities. The cash receipts from rents and subsequent sales of such assets are also shown as cash flows from operating activities.

164 Annual Report 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

3. Significant accounting policies (continued)
(v) New pronouncements (continued)
IAS 18, “Revenue” (Amended), effective for annual periods beginning on or after 1 January 2009. This amendment replaces the term ‘direct costs’ with ‘transaction costs’ as defined in IAS 39. IAS 19, “Employee Benefits” (Amended), effective for annual periods beginning on or after 1 January 2009. -Revises the definition of ‘past service costs’ to include reductions in benefits related to past services (‘negative past service costs’) and to exclude reductions in benefits related to future services that arise from plan amendments. Amendments to plans that result in a reduction in benefits related to future services are accounted for as a curtailment. To be applied prospectively – to changes to benefits occurring on or after 1 January 2009. Early application is permitted. -Revises the definition of ‘return on plan assets’ to exclude plan administration costs if they have already been included in the actuarial assumptions used to measure the defined benefit obligation. To be applied retrospectively. Early application is permitted. -Revises the definition of ‘short-term’ and ‘other long term’ employee benefits to focus on the point in time at which the liability is due to be settled. To be applied retrospectively. Early application is permitted. -Deletes the reference to the recognition of contingent liabilities to ensure consistency with IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets. IAS 37 does not allow for the recognition of contingent liabilities. To be applied retrospectively. Early application is permitted. IAS 20, “Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance” (Amended), effective for annual periods beginning on or after 1 January 2009. Loans granted with no or low interest rates will not be exempt from the requirement to impute interest. Interest is to be imputed on loans granted with below-market interest rates, thereby being consistent with IAS 39. The difference between the amount received and the discounted amount is accounted for as a government grant. To be applied prospectively – to government loans received on or after 1 January 2009. Early application is permitted. However, IFRS 1 First-time Adoption of IFRS has not been revised for first-time adoptees; hence they will be required to impute interest on all such loans outstanding at the date of transition. IAS 23, “Borrowing Costs” (Amended), effective for annual periods beginning on or after 1 January 2009. This revises the definition of borrowing costs to consolidate the types of items that are considered components of ‘borrowing costs’ into one – the interest expense calculated using the effective interest rate method as described in IAS 39. To be applied retrospectively. Early application is permitted.

Annual Report 2008 165

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

3. Significant accounting policies (continued)
(v) New pronouncements (continued)
IAS 27 “Consolidated and Separate Financial Statements” (Amended), effective for annual periods beginning on or after 1 January 2009. This requires accounting for changes in ownership interests in a subsidiary that occur without loss of control, to be recognised as an equity transaction. When the Bank loses control of a subsidiary, any interest retained in the former subsidiary will be measured at fair value with the gain or loss recognised in profit or loss. The amendments to IAS 27, which become mandatory for the Bank’s 2010 financial statements, are not expected to have any impact on the financial statements. IAS 28, “Investment in Associates” (Amended), në fuqi për periudhat vjetore që fillojnë në ose pas 1 Janar 2009.effective for annual periods beginning on or after 1 January 2009. -If an associate is accounted for at fair value in accordance with IAS 39 (as it is exempt from the requirements of IAS 28), only the requirement of IAS 28 to disclose the nature and extent of any significant restrictions on the ability of the associate to transfer funds to the entity in the form of cash or repayment of loans applies. To be applied retrospectively, although an entity is permitted to apply it prospectively. Early application is permitted. If early adopted, an entity must also adopt the amendment below, and the amendments to paragraph 3 of IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures, paragraph 1 of IAS 31 Joint Ventures and paragraph 4 of IAS 32 Financial Instruments: Presentation at the same time. An investment in an associate is a single asset for the purpose of conducting the impairment test – including any reversal of impairment. Therefore, any impairment is not separately allocated to the goodwill included in the investment balance. Any impairment is reversed if the recoverable amount of the associate increases. If early adopted, an entity must also adopt the above, and the amendments to paragraph 3 of IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures, paragraph 1 of IAS 31 Joint Ventures and paragraph 4 of IAS 32 Financial Instruments: Presentation at the same time. IAS 29, “Financial Reporting in Hyperinflationary Economies” (Amended), effective for annual periods beginning on or after 1 January 2009. This revises the reference to the exception to measure assets and liabilities at historical cost, such that it notes property, plant and equipment as being an example, rather than implying that it is a definitive list. No specific transition requirements have been stated as it is a clarification of the references rather than a change. IAS 31, “Interest in Joint ventures” (Amended), effective for annual periods beginning on or after 1 January 2009. This clarifies that if a joint venture is accounted for at fair value, in accordance with IAS 39 (as it is exempt from the requirements of IAS 31), only the requirements of IAS 31 to disclose the commitments of the venturer and the joint venture, as well as summary financial information about the assets, liabilities, income and expenses will apply. Early application is permitted. If early adopted, an entity must also adopt the amendments to paragraph 3 of IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures, IAS 28 Investments in Associates and paragraph 4 of IAS 32 Financial Instruments: Presentation at the same time. IAS 34, “Interim Financial Reporting” (Amended), effective for annual periods beginning on or after 1 January 2009. This amendment clarifies that earnings per share is disclosed in interim financial reports if an entity is within the scope of IAS 33.

166 Annual Report 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

3. Significant accounting policies (continued)
(v) New pronouncements (continued)
IAS 36, “Impairment of assets” (Amended), effective for annual periods beginning on or after 1 January 2009. This amendment clarifies that when discounted cash flows are used to estimate ‘fair value less costs to sell’, the same disclosure is required as when discounted cash flows are used to estimate ‘value in use’. To be applied retrospectively. Early application is permitted. IAS 38, “Intangible Assets” (Amended), effective for annual periods beginning on or after 1 January 2009. -Expenditure on advertising and promotional activities is recognized as an expense when the entity either has the right to access the goods or has received the services. To be applied retrospectively. Early application is permitted. -Deletes references to there being rarely, if ever, persuasive evidence to support an amortization method for finite life intangible assets that results in a lower amount of accumulated amortization than under the straight-line method, thereby effectively allowing the use of the unit of production method. To be applied retrospectively. Early application is permitted. -A prepayment may only be recognized in the event that payment has been made in advance to obtaining right of access to goods or receipt of services. IAS 39, “Financial instruments recognition and measurement” (Amended), , effective for annual periods beginning on or after 1 January 2009. -Clarifies that changes in circumstances relating to derivatives – specifically derivatives designated or de-designated as hedging instruments after initial recognition – are not reclassifications. Thus, a derivative may be either removed from, or included in, the ‘fair value through profit or loss’ classification after initial recognition. Similarly, when financial assets are reclassified as a result of an insurance company changing its accounting policy in accordance with paragraph 45 of IFRS 4 Insurance Contracts, this is a change in circumstance, not a reclassification. To be applied retrospectively. Early application is permitted. -Removes the reference in IAS 39 to a ‘segment’ when determining whether an instrument qualifies as a hedge. To be applied retrospectively. Early application is permitted. Requires use of the revised effective interest rate (rather than the original effective interest rate) when re measuring a debt instrument on the cessation of fair value hedge accounting. To be applied retrospectively. Early application is permitted.

Annual Report 2008 167

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

3. Significant accounting policies (continued)
(v) New pronouncements (continued)
IAS 40, “Investment property” (Amended), effective for annual periods beginning on or after 1 January 2009. -Revises the scope (and the scope of IAS 16) such that property that is being constructed or developed for future use as an investment property is classified as investment property. If an entity is unable to determine the fair value of an investment property under construction, but expects to be able to determine its fair value on completion, the investment under construction will be measured at cost until such time as fair value can be determined or construction is complete. To be applied prospectively. Early application is permitted. An entity is permitted to apply the amendments to investment properties under construction from any date before 1 January 2009 provided that the fair values of investment properties under construction were determined at those dates. -Revises the conditions for a voluntary change in accounting policy to be consistent with IAS 8. -Clarifies that the carrying amount of investment property held under lease is the valuation obtained increased by any recognized liability. As the Bank does not deal with any investment property under construction this amendment is not relevant. IAS 41, “Agriculture” (Amended), IAS 41, “Agriculture” (Amended), effective for annual periods beginning on or after 1 January 2009. -Replaces the term ‘point-of-sale costs’ with ‘costs to sell’. Revises the example of produce from trees in a plantation forest from ‘logs’ to ‘felled trees’. -Removes the reference to the use of a pre-tax discount rate to determine fair value, thereby allowing use of either a pre-tax or post-tax discount rate depending on the valuation methodology used. -Removes the prohibition to take into account cash flows resulting from any additional transformations when estimating fair value. Rather, cash flows that are expected to be generated in the ‘most relevant market’ are taken into account. To be applied prospectively. Early application is permitted.

168 Annual Report 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

4. Financial Risk Management
The Bank has exposure to the following risks from its use of financial instruments: • • • • credit risk liquidity risk market risks operational risks

This note presents information about the Bank’s exposure to each of the above risks, the Bank’s objectives, policies and processes for measuring and managing risk, and the Bank’s management of capital.

Risk management framework
The Board of Directors of the Bank has overall responsibility for the establishment and oversight of the Bank’s risk management framework. The Board has established the Bank’s Asset and Liability Committee (ALCO) and a local Credit Risk Committee which are responsible for decision making on their specified areas and they are supported by Treasury Department and Risk Management Division, which are responsible for developing and monitoring the Bank’s risk management policies in these areas. All Board committees have both executive and non-executive members and report regularly to the Board of Directors on their activities. The Bank’s risk management policies are established to identify and analyze the risks faced by the Bank, to set appropriate risk limits and controls, and to monitor risks and adherence to limits. Risk management policies and systems are reviewed regularly to reflect changes in market conditions, products and services offered. The Bank, through its training and management standards and procedures, aims to develop a disciplined and constructive control environment, in which all employees understand their roles and obligations.

Credit Risk
In the normal course of its business, the Bank is exposed to credit risk on its loans and advances to customers and financial institutions, investment securities and other off-balance sheet items. Credit risk is the risk of financial loss to the Bank if a customer or counterparty to a financial instrument fails to meet its contractual obligations, and arises principally from the Bank’s loans and advances to customers and on funds with other financial institutions and other off-balance sheet items. For risk management reporting purposes, the Bank considers and consolidates all elements of credit risk exposure (such as individual obligor default risk, country and sector risk). The Bank manages its exposure to credit risk on a regular basis by closely monitoring credit limits, its loan portfolio and concentration of exposure.

Annual Report 2008 169

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

4. Financial Risk Management (continued)
Management of credit risk
The Board of Directors of the Bank has delegated responsibility of decision-making on the credit risk area to the local Credit Committee. The Risk Management Division, reporting to the local Credit Committee, is responsible for the oversight and management of the Bank’s credit risk, including: • Formulating credit policies in consultation with business units, covering collateral requirements, credit assessment, risk grading and reporting, documentary and legal procedures, and compliance with regulatory and statutory requirements. • Establishing the authorization structure for the approval and renewal of credit facilities. Authorization limits are allocated to business unit credit officers. Larger facilities require approval by the Head of Credit Risk Management, Local Credit Committee or the Board of Directors as appropriate. • Reviewing and assessing credit risk. Bank Credit Department assesses all credit exposures in excess of designated limits, prior to facilities being committed to customers by the business unit concerned. Renewals and reviews of facilities are subject to the same review process. • Limiting concentrations of exposure to counterparties, geographies and industries ( for loans and advances), and by issuer, credit rating band, market liquidity and country (for investment securities). • Developing and maintaining the Bank’s risk classifications in order to categorize exposures according to the degree of risk of financial loss faced and to focus management on the attendant risks. The risk classification is used in determining where impairment provisions may be required against specific credit exposures. The current risk- classification framework, adopted in accordance with Bank of Albania regulations, consists of five grades, reflecting varying degrees of risk of default and the availability of collateral or other credit risk mitigation. The responsibility for setting risk grades lies with the final approving of the Local Credit Committee. Risk grades are subject to monthly reviews by Credit Risk Management. • Reviewing compliance of business units with agreed exposure limits, including those for selected industries and product types. Monthly reports are provided to the Local Credit Committee on the credit quality of local portfolios and their trend and appropriate corrective action is proposed. • Providing advice, guidance and specialist skills to business units to promote best practice throughout the Bank in the management of credit risk. Each business unit is required to implement credit policies and procedures, with credit approval authorities delegated from the Local Credit Committee. The assigned officer for each business unit reports appropriately on all credit related matters to local management, Credit Risk or Local Credit Committee. Each business unit and the Credit Risk Committee are responsible for the quality and performance of credit portfolios and for monitoring and controlling all credit risks in them, including those subject to central approval.

170 Annual Report 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

4. Financial Risk Management (continued)
Credit Risk (continued)
Maximum Exposure to Credit Risk without taking account of any collateral and other credit enhancements
The following table shows the current maximum exposure to credit risk for the applicable components of balance sheet: Gross Maximum Exposure
31 December 2008 Cash Balances with Central Bank (excluding cash on hand) Due from banks Hua dhe paradhënie klientëve Loans and advances to customers Financial assets- available-for-sale 2,864,865 8,215,701 44,645,468 1,963,807 46,065,994 103,755,835 4,091,582 5,860,405 6,500,946 16,452,933 31 December 2007 3,695,698 5,818,189 30,842,962 2,594,401 32,408,727 75,359,977 2,280,116 1,118,571 3,823,907 7,222,594

Total
Undrawn credit commitments Letters of credit Guarantees in favor of customers

Total credit related commitments Total Credit Risk Exposure

120,208,768 82,582,571

The maximum credit exposure to any client or group of clients as at 31 December 2008 is Lek 1,371,372 thousand (2007: Lek 1,518,056 thousand) before taking account of collateral or other credit enhancements. The Bank makes available to its customers guarantees which may require that the Bank makes payments on their behalf and enters into commitments to extend credit lines to secure their liquidity needs. Letters of credit and guarantees commit the Bank to make payments on behalf of the customers in the event of a specific act, generally related to the import or export of goods. Such commitments expose the Bank to similar credit risks, which are mitigated by the same control processes and policies. Every quarter the Bank assesses the financial commitments for impairment. Subject to individual impairment assessment are commitments granted to non-performing customers or customers with any of credit facilities restructured and/or rescheduled. Exceptions are made to financial commitments which are secured by cash collateral and/or by counter guarantees provided by parent company. Measurement of impairment loss is performed at the same method, as for the loans and advances to the customers (please refer to note3).

Annual Report 2008 171

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

4. Financial Risk Management (continued)
Credit Risk (continued)
Credit Quality by class of financial assets
The tables below show the credit quality of the financial assets exposed to credit risk, based on the Bank’s internal ratings .They are gross of impairment allowances for both financial years ended as at 31 December 2008 and 31 December 2007:
31 December 2008
Neither past due nor impaired 30,735,137 5,838,938 239,293 36,813,368 Past due but not impaired Individually Impaired Total

Cash Balances with Central Bank (excluding cash on hand) Due from Banks Loans and advances to customers: Commercial lending Mortgage lending Consumer lending Financial Assets-available-for-sale Financial Assets-held-to-maturity

2,329,872 865,630 3,195,502

3,823,881 739,841 72,876 4,636,598

2,864,865 8,215,701 36,888,890 7,444,409 312,169 1,963,807 46,065,994 103,755,835

Total

31 December 2007

Neither past due nor impaired -

Past due but not impaired

Individually Impaired

Total

-

-

3,695,698

Cash Balances with Central Bank (excluding cash on hand) Due from Banks Loans and advances to customers: Commercial lending Mortgage lending Consumer lending Financial Assets-available-for-sale Financial Assets-held-to-maturity 22,262,890 5,066,490 208,327 27,537,707 1,234,558 640,890 750 1,876,198 990,694 391,576 46,787 1,429,057 24,488,142 6,098,956 255,864 2,594,401 32,408,727 75,359,977 5,818,189

Total

In the past due loans above there are included the loans that are more than 30 days in overdue.

172 Annual Report 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

4. Financial Risk Management (continued)
Credit Risk (continued)
Aging analysis of past due but not impaired loans by class of financial assets as at 31 December 2008 and 2007 are shown in the tables below:
31 December 2008
31 to 90 days 91 to 180 days more than 180 days 968,842 168,524 1,137,366 Total

Cash Balances with Central Bank (excluding cash on hand) Due from Banks Loans and advances to customers: Commercial lending Mortgage lending Consumer lending Financial Assets-available-for-sale Financial Assets-held-to-maturity

409,470 552,962 962,342

951,560 144,144 1,095,704

2,329,872 865,630 3,195,502

Total

31 December 2007

31 to 90 days

91 to 180 days

more than 180 days 25,234 223 25,457

Total

Cash Balances with Central Bank (excluding cash on hand) Due from Banks Commercial lending Mortgage lending Consumer lending Financial Assets-available-for-sale Financial Assets-held-to-maturity

1,208,804 640,667 750 1,850,221

520 520

1,234,558 640,890 750 1,876,198

Total

Carrying amount by class of financial assets whose terms have been renegotiated.

Annual Report 2008 173

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

4. Financial Risk Management (continued)
Credit Risk (continued)
The table below shows the carrying amount of renegotiated/rescheduled loans and advances to customers by product:
31 December 2008 Commercial lending Mortgage lending Consumer lending 825,874 35,340 861,214 31 December 2007 44,195 6,130 50,325

Total

Impaired loans and securities
Impaired loans are loans and securities for which the Bank determines that it is probable that it will be unable to collect all principal and interest due according to the contractual terms of the loan agreement(s). The Bank classifies loans and advances to customers in the groups of Standard, Special mention, Substandard, Doubtful and Lost in accordance with Bank of Albania credit risk regulations; meanwhile it performs impairment tests for all loans that show objective evidence for impairment, estimating their discounted future cash flows and comparing them with the respective loans’ carrying amount. Loans that do not show objective evidence for individual impairment are assessed collectively for impairment using the Bank’s historical default rates and recovery for the groups of loans with similar risk characteristics..

Allowances for impairment
The Bank establishes an allowance for impairment losses that represents its estimate of incurred losses in its loan portfolio. The main components of this allowance are a specific loss component that relates to individually significant exposures, and a collective loan loss allowance established for groups of homogeneous assets in respect of losses that have been incurred but have not been identified on loans subject to individual assessment for impairment.

174 Annual Report 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

4. Financial Risk Management (continued)
Credit Risk (continued)
The table below shows the Net Exposure of Loans and advances to customers after the allowance for impairment:
Net Exposure to Loans and advances to customers
31 December 2008 Individually impaired Standard & Special Mention Substandard Doubtful Lost Gross amount Allowance for impairment 3,366,341 606,672 297,237 370,584 4,640,834 (1,077,151) 3,563,683 1,318,441 13,828 43,534 54,159 1,429,962 (202,216) 1,227,746 31 December 2007

Carrying amount
Collectively impaired Standard & Special Mention Gross amount Allowance for impairment

40,004,634 40,004,634 (153,213) 39,851,421 43,415,104

29,413,000 29,413,000 (69,340) 29,343,660 30,571,406

Carrying amount Total carrying amount on Loans and advances to customers

Separate movements for both individual and collective impairments are presented in note 13.

While, set out below is an analysis of the gross and net (of allowances for impairment) amounts of individually impaired loans by risk classification:
Individually Impaired Loans and advances to customers Gross Net

31 December 2008
Standard & Special mention Substandard Doubtful Lost 3,366,341 606,672 297,237 370,584 4,640,834 2,818,512 473,120 74,675 197,376 3,563,683

Total 31 December 2007
Standard & Special mention Substandard Doubtful Lost

1,318,441 13,828 43,534 54,159 1,429,962

1,199,817 246 26,965 718 1,227,746

Total

Annual Report 2008 175

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

4. Financial Risk Management (continued)
Credit Risk (continued)
Write-off policy
The Bank writes off a loan (and any related allowances for impairment losses) when the Bank’s Credit Committee determines that the loans are uncollectible. This determination is reached after considering information such as the occurrence of significant changes in the borrower financial position, such that the borrower can no longer pay the obligation, or that proceeds from collateral will not be sufficient to pay back the entire exposure. As stated in the note 3i, the estimated cash flows derived from the collaterals and/or guarantees securing the exposures are being considered as future cash flows of the credit lines. Some of the valuation parameters used for that calculation are: - Realizable value of collaterals, which is estimated by reducing the appraised collateral value with a “discount factor”. The latest takes into account the characteristics of the similar groups of collaterals; their location. It presumes the average recoverable value of specific collateral, based on our experience on the collateral’s recovering process. -Timing of the expected cash flow, which represent the expected recovery time (in years) of a specific type of collateral. The recovery costs are deducted from estimated future cash flows. Collateral generally is not held over loans and advances to financial institutions, except when securities are held as part of reverse repurchase and securities borrowing activity. Usually, collateral is not held against investment securities, and no such collateral was held at 31 December 2008 or 2007. Estimates of fair value are based on the value of collateral assessed at the time of borrowing, and are also updated for some of the loans which are individually assessed as impaired. An estimate of the fair value of collaterals and other security enhancements held against financial assets is shown below:

Collaterals of Loans and advances to customers 31 December 2008

Collaterals of Loans and advances to customers 31 December 2007 Gross 1,800,192 4,365 340,938 2,145,495 Net 1,055,316 4,271 168,159 1,227,746

Against individually impaired
Property Cash Pledge & Guarantees

Gross 5,886,366 84,145 676,810 6,647,321

Net 3,212,771 81,828 269,084 3,563,683

Total

176 Annual Report 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

4. Financial Risk Management (continued)
Credit Risk (continued)
The gross amount of collaterals includes the value of collaterals before testing the individually impaired loans. The net amount shows the actualized value of the same collaterals under this test. The table below shows the total amount of collaterals for the loans assessed under the category of collectively impaired. These collaterals do no undergo the same testing procedures as for the above group, hence only their gross value is presented.
Collaterals of Loans and advances to customers (Gross)

Against Collectively Impaired
Property Debt Securities Equity Cash Pledge and Guarantees

31 December 2008 60,276,953 9,962 815,842 812,230 4,004,679 65,919,666

31 December 2007 58,257,116 15,661 916,120 2,600,575 16,981,357 78,770,829

Total

It is the Bank’s policy to dispose of the assets possessed through the recovering process. The amounts collected from the proceeds are used to reduce or liquidate the carrying amount of the non performing loans. In case of collateral properties under the ownership of the Bank, their conversion into cash is the first aim of the Bank, which performs a good and proper marketing on the sale. If there is no satisfying offer collected, the bank practice is to keep having the asset in its inventories for sale until receiving the best offer. Depending on the Bank operations need and the suitability of the asset to fulfill those needs, management decides to take use of it, consequently a reclassification into operational fixed assets of the Bank is done. The nature and the respective amounts of the collateral properties inventory as of 31 December 2008 are disclosed in the note 16.

Annual Report 2008 177

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

4. Financial Risk Management (continued)
Credit Risk (continued)
The Bank monitors concentrations of credit risk by sector and location. An analysis of credit risk at the reporting date is shown below:
Loans and advances to customers Concentration by sector
Real Estate Manufacturing Wholesale Construction Services Other 31 December 2008 7,740,908 7,213,777 7,117,692 4,559,806 3,775,457 2,872,792 33,280,432 2,357,288 2,196,764 2,167,504 1,388,568 1,149,715 874,833 10,134,672 43,415,104 31 December 2007 6,126,878 4,810,109 5,023,973 2,101,298 2,453,617 1,604,215 22,120,090 2,340,867 1,837,775 1,919,485 802,833 937,441 612,915 8,451,316 30,571,406

Corporate
Mortgage Manufacturing Wholesale Construction Services Other

Retail Carrying amount Concentration by location
Albania Greece

42,444,956 970,148 43,415,104

29,560,875 1,010,531 30,571,406

Carrying amount

Loans and advances to banks Concentration by sector
Bank 31 December 2008 8,215,701 8,215,701 8,215,701 8,215,701 31 December 2007 5,818,189 5,818,189 5,818,189 5,818,189

Carrying amount Concentration by location
Albania Greece

Carrying amount

178 Annual Report 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

4. Financial Risk Management (continued)
Credit Risk (continued)
Investment securities Concentration by sector
Sovereign Bank Equity 31 December 2008 39,339,225 8,675,834 14,742 48,029,801 31 December 2007 28,363,860 6,639,268 35,003,128

Carrying amount Concentration by location
Albania Greece

42,188,780 5,841,021 48,029,801

29,381,806 5,621,322 35,003,128

Carrying amount

Concentration by location for loans and advances is measured based on the location of the Bank entity holding the asset, which has a high correlation with the location of the borrower. Concentration by location for investment securities is measured based on the location of the issuer of the security. An analysis of investment securities based on agency Moody’s ratings, where applicable, is as follows:
Investment securities Sovereign
Rate A3 Rate Aa2 Rates non available Rated Aaa Rate Aa3 Rate A2 31 December 2008 36,725,909 1,589,789 457,751 367,893 197,883 39,339,225 31 December 2007 22,901,529 1,492,544 427,343 2,925,073 270,741 346,630 28,363,860 1,239,987 1,298,402 480,726 1,338,453 1,773,997 507,703 6,639,268 35,003,128

Bank
Rated Aaa Rate A2 Rate A1 Rate Aa2/*Rate Aa3 Rate Aa1 /* Rate Baa2 Rate Aaa /* Rate Aa2 Rate A3 Rate Baa1 /*+ Rates non available 2,978,810 1,030,093 981,011 879,229 765,956 540,577 508,633 448,037 347,380 196,108 8,675,834

Equities
Rate A1 14,742 48,029,801

Total carrying amount

Annual Report 2008 179

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

4. Financial Risk Management (continued)
Settlement risk
The Bank’s activities may give rise to risk at the time of settlement of transactions and trades. Settlement risk is the risk of loss due to the failure of a company to honor its obligations to deliver cash, securities or other assets as contractually agreed. The settlement risk with banking counterparties is included within a system of limits for all the transactions with such counterparties and is subject to daily monitoring.

Liquidity risk
Liquidity risk is defined as the possibility that an institution is unable to meet its payment obligations due to its incapacity to liquidate assets or obtain adequate funding from the market (funding liquidity risk) or due to the difficulty/impossibility of easily unwinding positions in financial assets without negatively and significantly affecting their price due to the inadequate market depth or temporary market disruptions.

Management of liquidity risk
The Bank’s approach to managing liquidity is to ensure, as far as possible, that it will always have sufficient liquidity to meet its liabilities when due, under both normal and stressed conditions, without incurring unacceptable losses or risking damage to the Bank’s reputation. The Bank defines the guidelines for liquidity risk management and the contingency liquidity plan which are subject to review and approval by ALCO. There are departments ensuring the appropriate application of liquidity policy being the Treasury Department, responsible for liquidity management, and the Risk Management Division, responsible for monitoring indicators and verifying the adherence of the limits. The Bank monitors liquidity on a daily basis in order to manage its obligations when they fall due and activate emergency procedures in case of escalation. For liquidity ratio purposes required by the Group, net liquid assets are considered as including cash and cash equivalents, investment grade debt securities, for which there is an active and liquid market, and eligible securities less any deposits from banks, debt securities issued, other borrowings and commitments maturing within the next month. A similar, but not identical, calculation is used to measure the Bank’s compliance with the liquidity limit established by the Central Bank of Albania. The Bank’s internal policy provides that the Bank shall keep not less than 7% of total customer deposit liabilities in any one foreign currency in cash and immediately available balances with approved correspondent banks and local regulations provide for it to keep 10% of its customer deposits as an obligatory reserve with the Central Bank. The Bank can invest a maximum of 75% of its customer deposits and free funds in any one currency in “Investment Grade Bonds”. Bank’s short term liquidity ratios are periodically monitored by the Group with reference to Group internal limits and guidelines. The short term liquidity ratios have been well within limits since December 2007. In addition Bank’s structural liquidity ratios are calculated by the Group with reference to Bank of Italy liquidity regulations and methodology, with results well within the limits required.

180 Annual Report 2008

Intesa Sanpaolo Bank - Albania Sh.a.

Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

4. Financial Risk Management (continued)

Liquidity risk (continued)

The table enclosed shows the liquidity situation of the Bank as currently monitored by the Bank’s management, as at 31 December 2008 and 31 December 2007, considering the undiscounted cash flow out of the Bank for all financial liabilities, according to contractual maturity and not reflecting any earlier repayment or retention history assumptions.
Up to 1 month (51,319,841) (30,861,125) (559,140) (30,301,985) (5,805,469) (5,094,531) (14,653,247) Up to 1 month (33,308,728) (22,742,968) (2,195,053) (20,547,915) (806,796) (1,507,771) (9,758,964) (1,089,863) (12,039,539) (13,129,402) 1-3 months 3-12 months (24,664,493) (24,235,702) (428,791) (16,730) (16,458) (15,267,894) (29,393,779) (15,454) (16,134) (47,382) (1,417,573) (132,842) 1-5 years (2,873,725) (2,873,725) (15,300,078) (29,426,371) (1,597,797) (968,096) (397,911) (570,185) > 5 years (583,648) (583,648) 1-3 months 3-12 months 1-5 years > 5 years Total

31 December 2008

LIABILITIES (CASH FLOW OUT)

(98,612,183) (30,861,125) (559,140) (30,301,985) (5,884,439) (5,094,531) (61,130,404) (736,215) Total (74,559,996) (22,742,968) (2,195,053) (20,547,915) (1,896,659) (1,507,771) (49,491,578) (428,791)

Deposits from banks and customers- Current accounts

Current accounts with banks

Current accounts with customers

Deposits from banks

of which: cash on repo and on securities lent

Deposits from customers- Time deposits

Subordinated debt

31 December 2007

LIABILITIES (CASH FLOW OUT)

Deposits from banks and customers- Current accounts

Current accounts with banks

Current accounts with customers

Deposits from banks

of which: cash on repo and on securities lent

Deposits from customers- Time deposits

Subordinated debt

181 Annual Report 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

4. Financial Risk Management (continued)
Liquidity risk (continued)
The information provided relates to cash flows deriving from financial liabilities, therefore it considerably differs from face of balance sheet. The analysis does not include non financial liabilities and equity and comprises cash flows of contractual interest. The table below shows contractual maturity of the Bank’s contingent liabilities and commitments.
31 December 2008
Commitments Guarantees 1 Month 4,091,582 70,307 2,280,116 507,894 1-3 Months 257,735 1,101,583 3-12 Months 2,546,398 2,903,380 1-5 Years 8,923,230 281,033 >5Years 563,681 148,588 Total 4,091,582 12,361,351 2,280,116 4,942,478

31 Dhjetor 2007
Commitments Guarantees

The Bank expects only a small part of the commitments to be demanded within one month and guarantees to be closed at maturity date. Refer also to note 32 Commitment and contingencies. Reconciliation between contingent liabilities and commitments maturity table and note 32 Commitment and contingencies is as follows:
31 December 2008 31 December 2007 2,280,116 2,280,116 4,942,478 1,118,571 3,823,907

Commitments
Un-drawn credit facilities

4,091,582 4,091,582 12,361,351 5,860,405 6,500,946

Guarantees
Letters of credit Guarantees in favor of customers

Market Risk
Market risk is the risk that changes in market prices, such as interest rate, equity prices, foreign exchange rates and credit spreads (not relating to changes in the obligor’s / issuer’s credit standing) will affect the Bank’s income or the value of its holdings of financial instruments. The objective of market risk management is to manage and control market risk exposures within acceptable parameters, while optimizing the return on risk.

Management of market risks

The Bank has not separated its exposure to market risk between trading and non-trading portfolios until 1 January 2007. Upon application of IFRS as the accounting framework, the Bank separated its bond portfolio in accordance with IAS 39 as either Trading, Held to Maturity or Available for Sale portfolio. Therefore, the positions arising from the different portfolios have been jointly monitored.

182 Annual Report 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

4. Financial Risk Management (continued)
Exposure to foreign exchange rate risk

“Foreign exchange risk” is defined as the possibility that foreign exchange rate fluctuations produce significant changes, both positive and negative, in the Bank’s aggregated balance sheet. The key sources of exchange rate risk lie in: • Foreign currency loans and deposits held by corporate and retail customers; • Investment securities in foreign currencies; • Conversion into domestic currency of assets, liabilities and income of the foreign subsidiary; • Trading of foreign banknotes; • Collection and/or payment of interest, commissions, dividends, administrative costs, etc in foreign currencies. The Bank’s exposure to exchange rate risk is monitored on a daily basis by Market and Operational Risk Department ensuring compliance with internal and regulatory limits. Internal regulations set limits for each open currency position, global open position, maximum loss and Value at Risk (“VaR”), meanwhile banking system regulations limits refer to a maximum of 20% of open position in each currency and 30% of overall open currency position on consolidated basis. The estimation methodologies of VaR calculation introduced in the internal procedures are based on variance-covariance value at risk methodology. A simulation was done on two years historical currency position data in order to judge on the accuracy of the model perform back testing and decide the aforementioned limits. The current daily calculations are performed applying decay weights on each of the currency positions with a time window of 125 days and a decay factor of 0.992, in line with the Group Guidelines. In addition, variance – covariance matrixes are calculated for each day in order to consider the correlation between the different foreign currencies. The VaR, estimated at 99% confidence level and 1 day holding period, was Lek 5.3 Million as of 31 December 2008, with an average of Lek 1.4 Million during the year (2007: Lek 3.8 Million and average Lek 0.9 Million). The effectiveness of VaR calculations was monitored daily via back testing comparing the estimates of value at risk with the losses calculated for back testing and, even though the model does not predict precisely the amount of daily profit or loss, the results evidenced a VaR level to be within limits set during both 2008 and 2007, with only five breaches of the stop loss limit (one breach during 2007). Financial assets dominated in foreign currencies are disclosed in each relevant note to the financial statements.

Annual Report 2008 183

Intesa Sanpaolo Bank - Albania Sh.a.

Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

4. Financial Risk Management (continued)
LEK USD EUR OTHER TOTAL

ASSETS
1,494,986 2,904,781 4,088,680 435,395 36,508,459 2,056,095 39,394 371,480 47,899,270 5,158,292 32,038,254 400,151 14,889 9,028,194 46,639,780 1,259,490 2,704,149 2,591,208 112,941 1,372,431 29,003,508 28,836,327 109,770 276,951 19,771,702 (1,932,176) 13,804,302 11,846,182 1,958,120 25,944 19,266,882 19,506,359 238,956 (521) 215,181 19,504,776 37,604,153 92,862 481,811 39,458,231 1,026,134 91,074,518 93,325,580 (2,251,062) (1,224,928) 27,896,291 27,819,106 (334,784) (257,599) 51,745 1,279,405 17,839,526 40,484,365 70,860 238,478 23,310 902,452 1,252,197 3,703 1,255,900 (353,448) 300,963 120,962 180,001 (173,447) 1,730,241 1,735,130 (13,942) (18,831) 380 167,427 6,415,892 2,747,634 394,009 1,528,412 6,147,459 33,178,685 280 1,853,977 3,456,943 1,822,546 695,198 484,853 4,497,583 8,215,701 43,415,104 1,963,807 46,065,994 2,223,902 39,394 704,128 107,125,613 6,489,442 90,399,380 711,897 14,889 481,811 9,028,194 107,125,613 107,883,932 107,883,932 77,896,922 77,896,922 -

Cash and cash equivalents

Loans and advances to banks

Loans and advances to customers

Available for Sale Investment Securities

Held to Maturity Investment Securities

Fixed Assets, net

Deferred tax

Other assets

Total Assets (1)

LIABILITIES

Due to Banks

Due to customers

Other liabilities

Deferred tax liabilities

Subordinated debt

Net Equity

Total Liabilities (2)

Net FX Position at 31 December 2008 (1)-(2)

Off balance sheet Assets

Off balance sheet Liabilities

Net Off BSH FX Position at 31 December 2008

Total Net FX Position at 31 December 2008

Balance sheet Assets as at 31 December 2007

Balance sheet Liabilities as at 31 December 2007

Net Off BSH FX Position at 31 Dec 2007

Total Net FX Position at 31 December 2007

184 Annual Report 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

4. Financial Risk Management (continued)
Exposure to interest rate risk
The principal Interest Rate risk to which Bank’s portfolios are exposed is the risk of loss from fluctuations in the future cash flows or fair values of financial instruments because of a change in market interest rates. This risk arises primarily from securities portfolios, retail and corporate banking. Interest rate risk is managed principally through periodic monitoring of interest rate spreads between bank’s assets and liabilities and also preparing related scenario analysis on interest rates for decision making purposes. The method used to measure Interest Rate risk of the Bank’s balance sheet is the sensitivity analysis. Shift sensitivity analysis quantifies the change in value of a financial portfolio resulting from adverse movements in the interest rates. In respect of interest rate risk, an adverse movement is defined as a parallel and uniform shift of ±25 basis points of the interest rate curve. This measure highlights the effect of variations in market interest rates on the portfolio being measured without assuming future changes in the mix of assets and liabilities. The sensitivity of equity is calculated by revaluing the available-for-sale securities portfolio. The Bank’s financial assets and liabilities have variable interest rate or have a re-pricing date of less than one year except for certain non Albanian investment securities which have coupon rate between 0-7% for USD denominated securities, between 3.72-6.00% for EURO denominated securities and between 3.72-6.00% for GBP denominated securities. Interest rate risk generated by the Bank’s balance sheet, as measured through shift sensitivity analysis of ± 25 basis points, registered in 2008 a value of Lek 274 million at year end (December 2007: Lek -290.4 Million). The table below shows the currency breakdown of the shift sensitivity for the year end 2008, year in which the Bank introduced the interest rate risk measurement.
Shift sensitivity Increase in basis 31 December 2008 points Total Sensitivity of Profit & Loss Sensitivity of Equity

EUR EUR USD USD LEK LEK Other (GBP & CHF) Other (GBP & CHF)

+25 b.p. / -25 b.p. +26 b.p. / -26 b.p. +25 b.p. / -25 b.p. +26 b.p. / -26 b.p. +25 b.p. / -25 b.p. +26 b.p. / -26 b.p. +25 b.p. / -25 b.p. +26 b.p. / -26 b.p.

(78,259)/ 78,259 (81,363)/ 81,363 (92,682)/ 92,682 (96,315)/ 96,315 (100,531)/ 100,531 (104,533)/ 104,533 (2,550)/ 2,550 (2,651)/ 2,651

(78,259)/ 78,259 (81,363)/ 81,363 (81,318)/ 81,318 (84,500)/ 84,500 (100,531)/ 100,531 (104,533)/ 104,533 (910)/ 910 (946)/ 946

(11,364)/ 11,364 (11,815)/ 11,815 (1,641)/ 1,641 (1,706)/ 1,706

Annual Report 2008 185

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

4. Financial Risk Management (continued)
Operational risks
Operational risk is defined as the risk of suffering losses due to inadequacy or failures of processes, human resources and internal systems, or as a result of external events and it includes legal risk, that is, the risk of losses deriving from breach of laws or regulations, contractual or out-of-contract responsibilities or other disputes; strategic and reputation risks are not included. The Bank’s Management Board approved the guidelines on the overall operational risk management framework adopting a policy and an organizational process for measuring, managing and controlling operational risk. The Bank’s Risk Management Division is responsible for the identification, assessment, management and mitigation of its operational risks, the verification of mitigation effectiveness and reporting to the Bank Senior Management and Group Risk Management with the aim of assessing the potential economic impact of particularly serious operational events. Compliance with Bank standards is supported by a program of periodic reviews undertaken by Internal Audit. The results of Internal Audit reviews are discussed with the management of the business unit to which they relate, with summaries submitted to the Audit Committee and senior management of the Bank. Capital management policy of the Bank aims to maintain a strong capital base in order to ensure future business development.

Regulatory Capital
The Bank’s lead regulator, Central Bank of Albania, sets and monitors capital requirements for the Bank. The Greek subsidiary is directly supervised by its local regulators. The Bank’s policy is to maintain the capital base within limits, capitalizing all activity earnings so as to sustain future development of the business recognizing contemporary the impact of the level of capital on shareholders’ return. The Bank recognizes the need to maintain a balance between the higher returns that might be possible with greater gearing and the advantages and security afforded by a sound capital position.

Capital Adequacy Ratio
In implementing current capital requirements Bank of Albania requires the Bank to maintain a prescribed ratio of total capital to total risk-weighted assets and off balance sheet items, at a minimum level of 12%. During financial year 2008 the Bank has achieved an adequacy ratio well above the minimum required and as of 31 December 2008 it amounted to 16.19%. The modified capital adequacy ratio, which represents the ratio of base capital to risk-weighted assets and off balance sheet items, is another limit set by Banks’ supervisory authority at a percentage of 6%. Throughout the period, there were no material changes in the Bank’s management of capital and a compliance with all externally imposed capital requirements was achieved.

186 Annual Report 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

5. Use of Estimates and Judgements
Management discussed with the Board of Directors the development, selection and disclosure of the Bank’s critical accounting policies and estimates, and the application of these policies and estimates. These disclosures supplement the commentary on financial risk management.

Key sources of estimation uncertainty
Allowance for credit losses
Assets accounted for at amortised cost are evaluated for impairment on a basis described in accounting policy 3.(i)(vii) The specific counterparty component of the total allowances for impairment applied to claims evaluated individually for impairment and is based upon management’s best estimate of the present value of the cash flows that are expected to be received. In estimating these cash flows, management makes judgements about a counterparty’s financial situation and the net realisable value of any underlying collateral. Each impaired asset is assessed on its merits, and the workout strategy and estimate of cash flows considered recoverable are independently approved by the Credit Risk function. Collectively assessed impairment allowances cover credit losses inherent in portfolios of claims with similar economic characteristics when there is objective evidence to suggest that they contain impaired claims, but the individual impaired items cannot yet be identified. A component of collectively assessed allowances is for country risks. In assessing the need for collective loan loss allowances, management considers factors such as credit quality, portfolio size, concentrations, and economic factors. In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modelled and to determine the required input parameters, based on historical experience and current economic conditions. The accuracy of the allowances depends on how well these estimate future cash flows for specific counterparty allowances and model assumptions and parameters used in determining collective allowances.

Determining fair values
The determination of fair value for financial assets and liabilities for which there is no observable market price requires the use of valuation techniques as described in accounting policy 3.(i).(v). For financial instruments that trade infrequently and have little price transparency, fair value is less objective, and requires varying degrees of judgment depending on liquidity, concentration, uncertainty of market factors, pricing assumptions and other risks affecting the specific instrument.

Critical accounting judgments in applying the Bank’s accounting policies
Critical accounting judgements made in applying the Bank’s accounting policies include:

Financial asset and liability classification
The Bank’s accounting policies provide scope for assets and liabilities to be designated on inception into different accounting categories in certain circumstances: In designating financial assets or liabilities at fair value through profit or loss, the Bank has determined that it has met one of the criteria for this designation set out in 3 (m). In classifying financial assets as held-to-maturity, the Bank has determined that it has both the positive intention and ability to hold the assets until their maturity date as required by accounting policy 3 (m).

Annual Report 2008 187

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

6. Bank Operations in Albanian and Greek Branches
As of 31 December 2008, the Bank’s Operations in Albanian and Greek Branches are as follows:
Albania Greece Intra-group transactions Consolidated

Assets
Cash and cash equivalents Loans and advances to banks Loans and advances to customers Financial Investments Available-for- sale Financial Investments Held-to-maturity Property and equipments Intangible assets Deferred tax assets Current tax assets Other assets 8,240,743 8,215,701 42,444,956 1,765,915 40,422,865 1,927,796 183,347 39,394 150,866 359,398 103,750,981 2,115,795 970,148 197,892 5,643,129 100,185 12,574 193,864 9,233,587 (5,858,955) (5,858,955) 4,497,583 8,215,701 43,415,104 1,963,807 46,065,994 2,027,981 195,921 39,394 150,866 553,262 107,125,613

Total assets Liabilities
Deposits from banks Deposits from customers Current accounts Time deposits Subordinated debt Current tax liabilities Deferred tax liabilities Other liabilities

8,369,835 86,362,882 23,690,989 62,671,893 481,811 245,985 14,889 403,966 95,879,368

3,978,562 4,036,498 525,379 3,511,119 3,015 58,931 8,077,006

(5,858,955)

6,489,442 90,399,380 24,216,368 66,183,012 481,811 249,000 14,889 462,897

Total Liabilities Equity
Share capital Other comprehensive item Retained earnings Available-for-sale reserves Legal and regulatory reserves Foreign currency translation reserve

(5,858,955)

98,097,419

6,946,398 714,555 1,388,190 (1,285,725) 1,258,387 6,389 9,028,194

Total Equity

The amount of Lek 5,858,955 thousand represents intra-group placements between Head Office in Albania and Branches in Greece as of 31 December 2008.

188 Annual Report 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

6. Bank Operations in Albanian and Greek Branches (continued)
As of 31 December 2007, the Bank’s Operations in Albanian and Greek Branches are as follows:
Albania Greece Intra-group transactions Consolidated

Assets
Cash and cash equivalents Loans and advances to banks Loans and advances to customers Financial Investments Available-for- sale Financial Investments Held-to-maturity Property and equipments Intangible assets Deferred tax assets Other assets 8,664,206 5,818,189 29,560,875 2,594,401 26,787,405 829,880 98,235 39,343 196,465 74,588,999 1,784,739 1,010,531 5,621,322 94,176 18,028 380,638 8,909,434 (5,601,511) (5,601,511) 4,847,434 5,818,189 30,571,406 2,594,401 32,408,727 924,056 116,263 39,343 577,103 77,896,922

Total assets Liabilities
Deposits from banks Deposits from customers Current accounts Time deposits Subordinated debt Current tax liabilities Deferred tax liabilities Other liabilities

5,395,671 65,389,146 13,348,727 52,040,419 428,791 40,698 20,303 146,566 71,421,175

4,285,836 3,426,838 582,646 2,844,192 3,267 55,037 7,770,978

(5,601,511)

4,079,996 68,815,984 13,931,373 54,884,611 428,791 43,965 20,303 201,603

Total Liabilities Equity
Share capital Other comprehensive item Retained earnings Available-for- sale reserves Legal and regulatory reserves Foreign currency translation reserve

(5,601,511)

73,590,642

3,001,851 416,889 732,345 (490,502) 617,281 28,416 4,306,280

Total Equity

The amount of Lek 5,601,511 thousand represents intra-group placements between Head Office in Albania and Branches in Greece as of 31 December 2007.

Annual Report 2008 189

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

6. Bank Operations in Albanian and Greek Branches (continued)
As of 31 December 2008, the Bank’s Operations in Albanian and Greek Branches are as follows:
Albania Greece Intra-group Consolidated transactions (119,458) 119,458 7,765,638 (3,562,523) 4,203,115 744,030 (139,136) 604,894 312,055 15,926 5,135,990 (437,232) (924,238) (211,678) (356,103) (154,034) (907,831) (2,991,116) 2,144,874 (369,096) 1,775,778

Total interest income Total interest expenses

7,427,847 (3,386,004) 4,041,843 728,900 (134,506) 594,394 416,330 22,684 5,075,251 (436,400) (797,816) (153,536) (336,153) (59,716) (795,178) (2,578,799) 2,496,452 (369,096) 2,127,356

457,249 (295,977) 161,272 15,130 (4,630) 10,500 (104,275) (6,758) 60,739 (832) (126,422) (58,142) (19,950) (94,318) (112,653) (412,317) (351,578) (351,578)

Net interest income
Fee and commission income Fee and commission expense Net fee and commission income Net trading income Other operating income, net

Operating income
Net impairment loss on financial assets Personnel costs Operating lease expenses Depreciation and amortization Amortization for leasehold improvement Other expenses

Total expenses Net income before taxes
Income tax expense

Profit for the period

The balance of Lek 119,458 thousand represents intra-group interest income and expenses on the placements between Head Office Albania and Branches in Greece for the period ended 31 December 2008.

190 Annual Report 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

6. Bank Operations in Albanian and Greek Branches (continued)
As of 31 December 2007, the Bank’s Operations in Albanian and Greek Branches are as follows:
Albania Greece Intra-group transactions (323,296) 323,296 Consolidated

Interest income Interest expenses

5,280,257 (2,714,545) 2,565,712 497,367 (110,918) 386,449 38,644 30,147 3,020,952 (73,451) (578,703) (177,137) (45,521) (174,033) (31,465) (530,409) (1,610,719) 1,410,233 (369,114) 1,041,119

472,549 (342,366) 130,183 13,207 (3,945) 9,262 1,318 (975) 139,788 17,940 (125,923) (63,325) (10,385) (3,272) (13,190) (82,287) (280,442) (140,654) (140,654)

5,429,510 (2,733,615) 2,695,895 510,574 (114,863) 395,711 39,962 29,172 3,160,740 (55,511) (704,626) (240,462) (55,906) (177,305) (44,655) (612,696) (1,891,161) 1,269,579 (369,114) 900,465

Net interest income
Fee and commission income Fee and commission expense

Net fee and commission income
Net trading income Other operating income, net

Operating income
Net impairment loss on financial assets Personnel costs Operating lease expenses Amortization for intangible assets Depreciation of property and equipments Amortization of leasehold improvement Other expenses

Total expenses Net income before taxes
Income tax expense

Profit for the period

The balance of Lek 323,296 thousand represents intra-group interest income and expenses on the placements between Head Office Albania and Branches in Greece for the period ended 31 December 2007.

Annual Report 2008 191

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.

Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

7. Financial Assets and Liabilities

Accounting classification and fair values

The table below sets our the carrying amounts and fair values of the Bank’s financial assets and financial liabilities:
Trading Fair Value

Note

31 December 2008 9 10 13 11 12 17 18 19 46,065,994 56,128,388 1,963,807 46,065,994 6,489,442 90,399,380 481,811 97,370,633 1,963,807 43,415,104 8,215,701 8,215,701 43,415,104 1,963,807 46,065,994 104,158,189 6,489,442 90,399,380 481,811 97,370,633 4,497,583 4,497,583

Held-tomaturity

Loans and Receivables

Availablefor-sale

Other Total carrying amortized amount cost

Cash and cash equivalents

4,497,583 8,215,701 43,415,104 1,963,807 43,922,410 102,014,605 6,489,442 77,115,379 481,811 84,086,632

Loans and advances to banks

Loans and advances to customers:

Investment securities

Measured at fair value

Measured at amortised cost

TOTAL

Deposits from banks

Deposits from customers

Subordinated liabilities

TOTAL

Available-for-sale Albanian Government securities are floating rate bonds with coupon of 1Year Treasury Bills plus spread and their fair value is considered to approximate their carrying amount. The rest of the available-for-sale securities denominated in foreign currencies represent Banks and Financial Institutions bonds. Their fair value is provided from an International Rating Agency. Held-to-maturity securities, referring to Albanian bonds, are mainly floating rate bonds and their fair value approximates their carrying amount. The held-to-maturity foreign bonds are measured at fair value and the latter is provided from the same International Rating Agency as mentioned above (Bloomberg). Loans and advances to customers have a book value, which is also their fair value as the whole portfolio is based on floating interest rates and they are re-priced on quarterly, semiannually and yearly basis. The fair value of Deposits from customers is re-priced using the net present value. The interest rates applied are the market interest rates for the financial period ended, which are published from Central Bank of Albania. These rates are an estimate of the market rates (refer also to Note 3 on Accounting Policies on fair value measurement).

192 Annual Report 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.

Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

7. Financial Assets and Liabilities (continued)

Accounting classification and fair values (continued)
Note Trading Held-tomaturity Loans and AvailableReceivables for-sale Other Total carrying amortized amount cost 4,079,996 68,815,984 428,791 73,324,771 4,847,434 5,818,189 30,571,406 2,594,401 32,408,727 76,240,157 4,079,996 68,815,984 428,791 73,324,771 Fair Value

31 December 2007

Cash and cash equivalents 10 13 11 12 17 18 19 32,408,727 41,237,029 2,594,401 32,408,727 2,594,401 30,571,406 5,818,189 -

9

-

-

4,847,434

-

4,847,434 5,818,189 30,571,406 2,594,401 33,344,652 77,176,082 4,079,996 66,904,766 428,791 71,413,553

Loans and advances to banks

Loans and advances to customers

Investment securities

Measured at fair value

Measured at amortised cost

TOTAL

Deposits from banks

Deposits from customers

Subordinated liabilities

TOTAL

193 Annual Report 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

8. Comparatives and Merge by incorporation with Banca Italo-Albanese
The comparative information has been presented consistently applying the Bank’s accounting policies. When necessary, comparative figures are reclassified for the purposes of comparability. As previously discussed in note 1, the Bank merged with Banca Italo-Albanese where both entities were under joint control of Intesa Sanpaolo since 29 June 2007 (refer also to note 1). BIA carrying amounts as 1 January 2008 were merged with those of the Bank at the same date, as such merger took place between two entities under the same joint control IFRS 3 was not applied. The deed for the merger by incorporation of BIA with and into previously known ABA was signed on 6 November 2007 and its addendum dated 4 December 2007 and came into legal, accounting and tax effect as of 1 January 2008. The merger had the following effect on the Bank’s assets and liabilities on the effective merger date:
Pre-merge carrying amounts BIA Carrying amount Post-merge carrying amounts

Assets
Cash and cash equivalents Loans and advances to banks Loans and advances to customers Financial Investments Available-for- sale Financial Investments Held-to-maturity Property and equipments Intangible assets Deferred tax assets Current tax assets Other assets 4,847,434 5,818,189 30,571,406 2,594,401 32,408,727 924,056 116,263 39,343 577,103 77,896,922 4,079,996 68,815,984 13,931,373 54,884,611 428,791 43,965 20,303 201,603 73,590,642 3,001,851 416,889 732,345 126,779 28,416 4,306, 280 77,896,922 3,585,289 6,679,654 8,278,447 8,289,962 426,829 12,231 43,534 147,552 27,463,498 164,676 24,597,291 11,874,903 12,722,388 473,300 925 301,308 25,537,500 1,307,824 297,666 (293,632) 614,140 1,925,998 27,463,498 8,432,723 12,497,843 38,849,853 2,594,401 40,698,689 1,350,885 128,494 39,343 43,534 724,655 105,360,420 4,244,672 93,413,275 25,806,276 67,606,999 902,091 43,965 21,228 502,911 99,128,142 4,309,675 714,555 438,713 740,919 28,416 6,232,278 105,360,420

Total assets Liabilities
Deposits from banks Deposits from customers Current accounts Time deposits Subordinated debt Current tax liabilities Deferred tax liabilities Other liabilities

Total Liabilities Equity
Share capital Other comprehensive item Retained earnings Other Reserves Foreign Currency Translation reserve

Total Equity Total Liabilities and Equity

194 Annual Report 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

9. Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents as of 31 December 2008 and 31 December 2007 can be detailed as follows:
31 December 2008 Cash and balances with banks Unrestricted balances with central bank Money market placements 1,953,212 642,841 1,901,530 4,497,583 31 December 2007 1,358,379 17,250 3,471,805 4,847,434

10. Loans and advances to banks
Loans and advances to banks as of 31 December 2008 and 31 December 2007 are composed as follows:
31 December 2008 Compulsory reserve Correspondent banks -Current Accounts -Deposits 8,773 8,215,701 11,605 5,818,189 8,206,928 31 December 2007 5,806,584

11. Financial Investments Available-for-sale
Financial Investments Available-for-sale as of 31 December 2008 and 31 December 2007 can be detailed as follows:
31 December 2008 Albanian Government 274,342 1,476,839 197,884 14,742 1,963,807 31 December 2007 199,518 2,124,141 270,742 2,594,401

Listed Companies:
Banks & Financial Institutions EU Government Other International Institutions

Total

The Bank reviews its debts securities classified as available-for-sale investments at each balance sheet date to asses whether there is any objective evidence that they are impaired. This requires similar judgment as applied to the individual assessment of loans and advances to customers.

Annual Report 2008 195

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

11. Financial Investments Available-for-sale (continued)
Based on the impairment testing performed on Available -for- sale securities, management judgment is that the events occurred after the initial recognition of those securities do not represent a reason for existence of objective evidence for any impairment. The considerable decrease of the market prices has been a negative impact to the overall financial system, but it is not necessarily an evidence of impairment. Taking into consideration the latest news from the market, management of the Bank believes that none of the securities is estimated to be in serious financial difficulties, which may lead them to be impaired.

12. Financial Investments Held-to-maturity
Financial Investments Held-to-maturity as of 31 December 2008 and 31 December 2007 can be detailed as follows:
31 December 2008 31 December 2007

Government and others
International Institution US and EU government 748,844 2,681,581 6,175,809 9,606,234 36,459,760 36,459,760 46,065,994 736,626 3,046,984 5,923,106 9,706,716 22,702,011 22,702,011 32,408,727

Listed companies: Banks Subtotal - non- Albanian bonds
Albanian Government

Subtotal - Albanian bonds Total

As at 31 December 2008, Albanian Held-to-Maturity investments securities of Lek 5,280,000 thousand (2007: Lek 1,800,000 thousand) have been pledged as collateral for Reverse REPO Agreements. These transactions are conducted under terms that are usual to the customary to standard lending, and securities borrowing and lending activities as well as requirements determined by Central Bank of Albania.

13. Loans and advances to customers
Loans and advances to customers are composed as follows:
31 December 2008 24,708,586 Loans to customers Overdrafts to customers 19,977,673 44,686,259 (40,791) Deferred disbursement fee Allowance for impairment (1,230,364) 43,415,104 (271,556) 30,571,406 11,747,552 30,878,660 (35,698) 31 December 2007 19,131,108

Gross amount

Total

196 Annual Report 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

13. Loans and advances to customers (continued)
Movement in the allowance for impairment losses on loans and advances to customers is as follows:
31 December 2008 31 December 2007

Specific Allowance for impairment

Balance at 1 January
Impairment loss for the year Charge for the year Recoveries Effect of movements in foreign exchange Write-offs

202,216 1,125,907 (219,835) (64,825) 33,688 1,077,151

168,674 171,125 (108,525) (55,368) 26,310 202,216

Balance at 31 December
Collective Allowance for impairment

Balance at 1 January
Impairment loss for the year Charge for the year Recoveries Effect of movements in foreign exchange Write-offs

69,340 183,570 (109,716) 10,019 153,213 1,230,364

89,215 17,801 (24,890) (12,786) 69,340 271,556

Balance at 31 December Total Allowance for Impairment

Charge for the year ending 31 December 2008, for both individual and collective impairment allowances, includes respectively amounts of Lek 423,391 thousand and Lek 119,303 thousand, received on merger, from former BIA balances as at 1 January 2008.

Annual Report 2008 197

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.

Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

14. Property and equipments

Property and equipments as of 31 December 2008 and 31 December 2007 are as follows:
Land and Building IT and Electrical Equipments Furniture and Fine Art Works Other non Advances for Electrical Assets equipments Total

Cost
207,935 254,406 462,341 1,164,479 1,626,820 1,044,423 191,565 1,407 389 (28,320) (14,267) 323,666 59,303 747,670 146,140 (1,418) (398) (354) 203,707 101,551 (27,581) 337 278,014 (28,891) (2,075) (7,866) 125,189 8,930 29,654 652,790 139,683 182,273 36,884 34,700 71,584 30,181 101,765 1,219,565 452,879 (38,832) (2,170) 1,631,442 1,679,180 (70,168) 2,133 3,242,587

Balance as at 1 January 2007

Additions during period

Disposals

Effect of movements in foreign exchange

Balance as at 31 December 2007

Additions during period

Disposals

Effect of movements in foreign exchange

Balance as at 31 December 2008

Apart from new investments, additions during period ending 31 December 2008, include an amount of Lek 680,073 thousand, received on merger, from former BIA balances as at 1 January 2008. Please refer also to the note 8 of this report. Disposals for period ending 31 December 2008 include an amount of Lek 13,334 thousand, due to write offs of some assets items of former BIA as per application of Bank’s accounting policies.

There is no pledge on Property and equipments.

The assessment of the Bank for the reporting period concluded that there is no indication that any asset may be impaired.

Contractual commitments on Property and equipments for period ending 31 December 2008 include an amount of Lek 26,947 thousand. The main commitment relates to sale of the premises of one of bank’s offices in Tirana (LEK 17,208 thousand).

198 Annual Report 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.

Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

14. Property and equipments (continued)
Land and Building IT and Electrical Equipment Furniture and Fine Art Works Other non Electrical Assets Advances for equipment Total

Accumulated Depreciation
43,326 14,525 57,851 197,457 255,308 632,462 150,289 1,218 384 (19,292) (933) 218,389 51,216 73,560 (15,044) 265 176,547 432,147 99,622 117,766 (1,156) (343) (239) (27,601) (1,559) (4,417) 109,010 17,933 35,838 351,894 83,591 86,584 565,395 177,3066 (33,577) (1,738) 707,386 540,622 (35,269) 1,867 1,214,606

Balance as at 1 January 2007

Depreciation charge for the year

Disposals

Effect of movements in foreign exchange

Balance as at 31 December 2007

Depreciation charge for the year

Disposals

Effect of movements in foreign exchange

Balance as at 31 December 2008

Carrying amount
164,609 404,490 1,371,512 411,961 315,523 300,896 56,092 46,518 41,276 95,689 85,941 101,467 36,884 71,584 101,765 654,170 924,056 2,027,981

At 1 January 2007

At 31 December 2007

At 31 December 2008

Depreciation charge for period ending 31 December 2008 includes an amount of Lek 253,244 thousand, received on merger, from former BIA balances as at 1 January 2008. Please refer also to the note 8 of this report.

Depreciation charge for period ending 31 December 2008 includes also an adjustment done in the financial result of the year 2008 for the amount of 35,516 thousand , due to the change of accounting policies regarding classification of some assets received from former BIA and recalculation of depreciation with Bank’s rates.

As at 31 December 2008 the fully depreciated items represent an amount of Lek 524,857 thousand (2007: Lek 288,795 thousand).

199 Annual Report 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

15. Intangible Assets
Intangible assets as of 31 December 2008 and 31 December 2007 are as follows:
Software and Licenses Advances for Software Total

Cost Balance as at 1 January 2007
Additions during period Disposals Effect of movements in foreign exchange 262,781 49,765 (526) (789) 311,231 152,154 783 464,168 2,213 (2,213) 7,128 7,128 264,994 49,765 (2,739) (789) 311,231 159,282 783 471,296

Balance as at 31 December 2007
Additions during period Disposals Effect of movements in foreign exchange

Balance as at 31 December 2008 Depreciation and Impairment Losses Balance as at 1 January 2007
Depreciation charge for the year Disposals Effect of movements in foreign exchange

140,044 55,905 (363) (618) 194,968 79,516 891 275,375

-

140,044 55,905 (363) (618) 194,968 79,516 891 275,375

Balance as at 31 December 2007
Depreciation charge for the year Disposals Effect of movements in foreign exchange

Balance as at 31 December 2008 Carrying amount At 1 January 2007 At 31 December 2007 At 31 December 2008

122,737 116,263 188,793

2,213 7,128

124,950 116,263 195,921

Additions and Depreciation charge during period ending 31 December 2008, include respectively the amounts of Lek 22,770 thousand and Lek 10,539 thousand, received on merger, from former BIA balances as at 1 January 2008. Please refer also to the note 8 of this report. Depreciation charge for period ending 31 December 2008 includes also an adjustment done in the financial result of the year 2008 for the amount of Lek 247 thousand , due to the change of accounting policies regarding recalculation of depreciation with Bank’s rates for software assets received from former BIA. As at 31 December 2008 the fully depreciated items represent an amount of Lek 182,955 thousand (2007: Lek 70,060 thousand). Contractual commitments on Software assets for period ending 31 December 2008 include an amount of Lek 138,697 thousand. The main commitment relates to additional licences for the core banking system (Lek 113,305 thousand).

200 Annual Report 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

16. Other Assets
Other assets as of 31 December 2008 and 31 December 2007 are as follows:
31 December 2008 Leasehold improvements Cheques for collection Non current assets, held for sale Prepayments Unrealized Loss on Foreign Exchange contracts ATM & POS transactions Sundry debtors Others 258,676 88,029 52,985 51,358 40,780 31,656 29,294 484 553,262 31 December 2007 225,556 221,487 57,636 30,894 27,248 14,269 13 577,103

Total

Non current assets held for sale include collateral values of some unrecoverable loans received from former BIA. Out of the total amount of Lek 52,985 thousand, as of 31 December 2008: Buildings (including land where they were instructed) amount to Lek 41,887 thousand; Lands amount to Lek 11,098 thousand. The Bank has the ownership on these assets and its intention is to sale them. The movement of leasehold improvements item during the reporting period is presented as follows:
31 December 2008 31 December 2007 215,552 63,073 (44,655) (44,655) (8,414) 225,556

At beginning of the year
Addition of the year

225,556 200,342 (169,323) (154,034) (15,289) 2,101 258,676

Decrease:
Amortization of the period Transfers Effect of movements in foreign exchange

Total

Additions during period ending 31 December 2008, include an amount of Lek 87,381 thousand, received on merger, from former BIA balances as at 1 January 2008. Regarding the increase of the amortization for the year 2008, the main explanation is the closure of an operating lease agreement that the Bank had for one of its premises in Greece, for an extra charge of Lek 40,032 thousand, written off during the year.

Annual Report 2008 201

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

17. Due to banks
Due to banks as of 31 December 2008 and 31 December 2007 are as follows:
31 December 2008 31 December 2007 66,358

Due to Central Bank Correspondent banks
Current account Resident Non-resident Deposits Resident Non-resident Foreign exchange differences

70,683

53,434 504,848 558,282 433,329 272,379 46,780 752,488

195,647 423,985 619,632 380,244 1,510,284 (5,585) 1,884,943 1,509,063 4,079,996

Repurchase Agreements Total

5,107,989 6,489,442

The amount of Lek 46,780 thousand (December 2007: Lek 5,585 thousand) represents the difference between the placements placed in Greece from Head Office and the balance of borrowings of Greece branches from Head Office as of 31 December 2008. Foreign exchange differences are related to the Intra-Group transactions. Repurchase agreements as of 31 December 2008 and as of 31 December 2007 are comprised as follows:
31 December 2008

Maturity
5 Janar 5 Janar 5 Janar 2009 2009 2009

Interest Rate 6.25% 6.25% 6.25% 6.60% 6.25%

Nominal value 2,508,995 957,629 1,234,341 398,662 5,099,627

Accrued interest 2,578 984 1,268 3,532 8,362 31 December 2007

Book value 2,511,573 958,613 1,235,609 402,194 5,107,989

12 Shkurt 2009

Total

Maturity
3 Janar 2008

Interest Rate 6.25%

Nominal value 1,507,771

Accrued interest 1,291

Book value 1,509,063

The Bank has placed as collateral Treasury Bills for an amount of Lek 5,280,000 thousand (2007: Lek 1,800,000 thousand) as previously described in note 12.

202 Annual Report 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.

Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

18. Due to customers
31 December 2008 Local Currency 2,430,880 7,643,454 10,074,334 20,652,759 1,304,834 21,957,593 32,031,927 58,367,453 90,399,380 22,154,402 44,225,419 66,183,012 17,581,932 6,242,390 7,547,224 712,660 37,983,029 58,635,788 16,869,272 34,171,902 3,130,777 37,302,679 46,661,582 14,142,034 24,216,368 4,572,470 9,358,903 9,505,117 17,148,571 2,808,866 6,043,451 4,636,917 7,067,797 1,763,604 3,315,452 Foreign Currency Total Local Currency Foreign Currency Total 5,079,056 8,852,317 13,931,373 51,041,174 3,843,437 54,884,611 68,815,984 31 December 2007

Due to customers as of 31 December 2008 and 31 December 2007 are composed as follows:

Current accounts

Retail

Corporate

Deposits

Retail

Corporate

Total

Balances due to customers by maturity and currency type are as follows:
31 December 2008 Local Currency 10,074,334 1,284,984 4,846,768 4,778,889 3,564,046 4,224,346 2,305,673 765,078 187,809 21,957,593 32,031,927 11,860,841 10,036,030 6,091,875 6,865,253 3,771,096 522,004 287,588 44,225,419 58,367,453 4,790,732 14,142,034 Foreign Currency Total 24,216,368 6,075,716 16,707,609 14,814,919 9,655,921 11,089,599 6,076,769 1,287,082 475,397 66,183,012 90,399,380 Local Currency 4,572,470 1,181,133 2,897,908 3,169,238 3,178,528 3,190,752 2,523,700 1,304,058 136,615 17,581,932 22,154,402 Foreign Currency 9,358,903 5,413,950 8,703,508 8,582,780 4,860,978 4,854,873 3,944,895 740,228 201,467 37,302,679 46,661,582 31 December 2007 Total 13,931,373 6,595,083 11,601,416 11,752,018 8,039,506 8,045,625 6,468,595 2,044,286 338,082 54,884,611 68,815,984

Current Accounts

Deposits

On demand

One month

Three months

Six months

Nine months

Twelve months

Twenty four months

Other

Total

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

18. Due to customers (continued)
For current accounts and time deposits the annual interest rates applicable for the various fixed terms were:
2008
Current accounts and demand deposits Time deposits – 1 month Time deposits – 3 months Time deposits – 6 months Time deposits – 12 months Time deposits – 24 months LEK (%) 1.00 – 4.50 3.00 – 6.70 3.70 – 11.00 5.05 – 7.80 6.10 – 11.00 7.20 – 9.00 USD (%) 0.10 – 4.35 0.60 – 4.75 1.10 – 4.80 1.30 – 4.65 1.50 – 5.50 3.90 – 2.15 EUR (%) 0.10 – 4.77 1.80 – 7.50 2.70 – 8.10 3.10 – 7.25 2.90 – 7.00 2.50 – 6.50

2007
Current accounts and demand deposits Time deposits – 1 month Time deposits – 3 months Time deposits – 6 months Time deposits – 12 months Time deposits – 24 months

LEK (%) 0.25 – 4.25 3.00 – 3.50 3.50 – 4.50 4.60 – 5.40 5.60 – 6.50 6.20 – 7.20

USD (%) 0.55 – 5.30 2.55 - 3.50 3.05 – 4.00 3.30 – 4.50 3.85 – 4.80 3.90 – 5.00

EUR (%) 0.90 – 4.85 2.20 – 3.50 2.80 – 4.15 3.10 – 4.35 3.50 – 4.65 3.90 – 4.70

19. Subordinated debt
The balance of subordinated debt as of 31 December 2008 and 31 December 2007 is as follows:
31 December 2008 Subordinated Debt Accrued Interest 470,440 11,371 481,811 31 December 2007 414,450 14,341 428,791

Total

On 10 March 2005, the Board of Directors of the Bank approved the issuance of a subordinated debt of USD 5 million extended to the Bank by the sole shareholder, the Albanian-American Enterprise Fund. The debt was issued on 16 March 2005 and its bearing interest rate was LIBOR + 6.5% with semi-annual installments, all paid on 16 March and 16 September of each year. In accordance with contractual terms, the principal and the accrued interest were liquidated at 18 March 2008. Upon the merger with BIA, all the benefits and obligations related to its subordinated debt of EUR 3,800,000 were transferred to the Bank (as disclosed in the note 8). The debt agreement was signed on 23 February 2007 between San Paolo IMI BANK IRELAND and BIA with a final maturity on 28 February 2017 and with semi-annual installments payable on 28 February and 28 August. The debt bears an interest of EURIBOR 6M +180 b.p per annum until 28 February 2012. After that date the margin will be increased by 0.60 cent per annum.

204 Annual Report 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

20. Deferred Tax
Recognized deferred tax assets and liabilities are attributable to the following:
31 December 2008 Assets Liabilities (14,889) (14,889) (14,889) Net 39,394 37,314 2,080 3,570 (14,889) (14,889) 24,505 364 39,343 Assets 39,343 31,475 3,934 31 December 2007 Liabilities (20,303) (20,303) (20,303) Net 39,343 31,475 3,934 3,570 364 (20,303) (20,303) 19,040

Deferred tax asset
Tangible and intangible assets Other assets Loans and advances to customer Translation effect

39,394 37,314 2,080 39,394

Deferred tax liability
Allowance for impairment

Net deferred tax assets/ (liabilities)

Movements in temporary differencies during the year are as follows:
Opening balance 31,475 3,934 (16,733) 364 19,040 Effect of merger (925) (925) Recognized in profit or loss 5,838 (1,853) 2,769 (364) 6,390 Closing balance

31 December 2008
Tangible and intangible assets Other assets Loans and advances to customer Translation effect

37,313 2,081 (14,889) 24,505

Total 31 December 2007
Tangible and intangible assets Other assets Loans and advances to customer Translation effect

62,973 6,688 (10,343) 58,599 117,917

-

(31,498) (2,754) (6,390) (58,235) (98,877)

31,475 3,934 (16,733) 364 19,040

Total

There are no impacts in the equity for deferred tax in both financial years ended.

Annual Report 2008 205

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

21.Other liabilities
Other liabilities as of 31 December 2008 and 31 December 2007 are composed as follows:
31 December 2008 Sundry Creditors Invoices to be received Provisions for commitments Provisions for litigations Bank cheques issued Other 192,587 107,704 27,505 26,141 9,508 99,452 462,897 31 December 2007 32,910 29,876 24,417 114,400 201,603

Total

Provisions for commitments and litigations represent balances received from former BIA.

22. Share capital and premiums
The Bank initially started its activity with a share capital of USD 3,000,000. As of 31 December 2006, it amounted to USD 33,400,000 and as allowed by the Bank of Albania, was registered in USD. All shares, with a par value of 2.2266 USD, were fully paid by former sole shareholder, Albanian-American Enterprise Fund. At the Extraordinary Shareholders’ Assembly dated June 29, 2007, it was resolved that 80% of the shares of the Bank be owned by Intesa Sanpaolo S.p.a., and the remaining 20% of the shares by Albanian-American Enterprise Fund. During August 2007, the share capital of the Bank was converted into Albanian Lek, at an equivalent of Lek 3,001,851 thousand, comprising 15,000,000 shares at Lek 200.12 each. On 29 April 2008, at the Extraordinary Shareholders’ Assembly, it was decided to increase the capital of the Bank through the capitalization of the undistributed retaining earnings of year 2007, including the ones of former BIA. On 16 May 2008, at the Extraordinary Shareholders’ Assembly, it was decided to increase the capital through issuance of 1,250,000 new shares amounting to EUR 15,000,000 (Lek equivalent 1,830,130 thousand). The new shares were issued at a nominal value of Lek 357 per share amounting to Lek 446,250 thousand. In addition, a share premium was issued for the amount of Lek 1,383,880 thousand at a value per share of Lek 1,107 thousand.

206 Annual Report 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

22. Share capital and premiums (continued)
Following, detailed information is presented with regard to Bank’s capital structure as of 31 December 2008 and the movements in capital during the period:
(amounts in original units) Number of Shares Nominal Premium Value Paid Total Shares Value Capital Particip. in %

Share Capital at 1 January 2008
After merger

15,000,000 14,331,282

200.12 300.72 357.00

-

3,001,851,000 4,309,675,110

Capital increase from retained earnings 14,331,282 Issuance of new shares 1,250,000

5,116,267,674 446,250,000 5,562,517,674 4,427,290,161

357.00 15,581,282 12,401,373 357.00 357.00 357.00 1,751,283 357.00 1,212,224 357.00 216,402 1,250,000 1,152,750 -

Share Capital at 31 December 2008
Intesa Sanpaolo Group S.p.A. Albanian-American Enterprise Fund European Bank for Reconstruction and Development Società Italiana per le Imprese all’Estero S.p.A.

-

100.00% 79.59% 11.24%

625,208,031 432,763,968 77,255,514 1,107.10 1,107.10 1,107.10 357.00 1,107.10 1,383,880,000 1,276,214,136 107,665,864 6,946,397,674 1.39% 7.78%

Premiums paid on new shares
Intesa Sanpaolo Group S.p.A. European Bank for Reconstruction and Development

97,250 15,581,282

Share Capital, Premiums at 31 December 2008

All the Bank’s shares have same rights; there are no preferences, restrictions or other differences, despite the fact of premiums paid by major shareholders.

23. Legal and regulatory reserves
At the end of 2001 the Bank created two reserves through an appropriation from earnings being the general reserve, which represents the risk weighted assets reserve, as required by the Bank of Albania, and the legal reserve, as required by the Law “On Commercial Companies”. The general reserve is calculated as 20% of annual profit after tax, whereas the legal reserve is calculated as 5% of annual profit after tax. Upon the merge with BIA the general and legal reserve increased respectively by Lek 562,883 thousand and Lek 51,257 thousand.
31 December 2008 Regulatory reserve Legal reserve 1,125,837 132,550 1,258,387 31 December 2007 562,954 54,327 617,281

Total

Annual Report 2008 207

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

24. Other comprehensive items
The Bank converted the share capital previously USD denominated into LEK during the month of August 2007. The resulting accumulated difference between the historical value and the exchange rate at the date of conversion was classified within equity as other comprehensive item. Upon the merge with BIA, a similar difference related to the conversion of BIA share capital from USD into Lek amounting Lek 297,666 thousand was included in the Bank carrying amounts as at 1 January 2008 (refer also to note 8).

25. Net Interest income
31 December 2008 31 December 2007

Interest income
Loans and advances to customers Investments held to maturity Loans and advances to banks Financial Assets Available for Sale Cash and cash equivalents 3,621,318 3,383,007 652,571 107,938 804 7,765,638 3,068,732 295,921 152,690 45,180 3,562,523 4,203,115 2,549,811 2,014,300 775,233 87,089 3,077 5,429,510 2,022,274 583,544 74,373 53,424 2,733,615 2,695,895

Total interest income Interest expenses
Time deposits Deposits from banks Current accounts Subordinated loan

Total interest expenses Net interest income

26. Net fee and commission income
31 December 2008 Collection and payment services Active current accounts Deposits and overdrawn current accounts Active ATM’s and POS Guarantees given Management, dealing and advisory services 287,149 186,025 123,430 116,456 19,871 11,099 744,030 122,087 15,098 1,375 576 139,136 604,894 31 December 2007 228,163 103,953 18,584 89,614 59,650 10,610 510,574 83,894 25,483 4,887 517 82 114,863 395,711

Fee and commission income
Active ATM’s and POS Banking services-foreign branches Collection and payment services Guarantees received Credit cards

Fee and commission expenses Net fee and commission income

Figures above do not include fees received for loans and advances to customers (transaction costs) considered as adjustment for the carrying value of these financial assets as per effective interest rate method.

208 Annual Report 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

27. Net trading income
Net trading income for the year ended 31 December 2008 and 2007 are composed as follows:
31 December 2008 Foreign exchange Equities (AFS VISA Shares) 293,147 18,908 312,055 31 December 2007 39,962 39,962

Total

The amount disclosed in respect of VISA shares, is result of redemption of 5,029 shares, out of a total of 8,950 shares, on which the Bank was entitled from the cards’ business with VISA.

28. Other operating (expenses)/ income, net
Other expenses for the years ended 31 December 2008 and 31 December 2007 are as follows:
31 December 2008 Dividend on AFS equity securities Other income/(expense) Loss on sale fixed assets Loss-writte off of fixed assets 51 37,460 (525) (21,060) 15,926 31 December 2007 34,463 (5,291) 29,172

Total

29. Personnel expenses
Personnel costs for the periods ended 31 December 2008 and 31 December 2007 are as follows:
31 December 2008 Salaries Social Insurance Management consulting fee Training & similar Termination indemnities Other 805,895 100,430 9,882 2,970 5,061 924,238 31 December 2007 547,467 80,003 50,093 19,155 527 7,381 704,626

Total

Annual Report 2008 209

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

30. Other expenses
Other expenses for the years ended 31 December 2008 and 31 December 2007 are as follows: 31 December 2008 Insurance Advertising & Publication Maintenance & repair Software maintenance Telephone and electricity Transportation of counting valuable Consulting & Legal fees Stationery Travel & business trips Administration cost lost loans Security Other 157,645 134,616 127,889 116,289 93,651 65,097 63,184 62,855 38,963 24,130 22,634 878 907,831 31 December 2007 102,934 91,525 93,776 80,822 51,922 36,826 36,078 43,098 45,656 6,549 15,385 8,125 612,696

Total

31. Income tax expense
The components of income tax expense for the year ended 31 December 2008 and 2007 are:
31 December 2008 Current year Current income tax in respect of prior years 225,306 150,180 375,486 (6,390) (6,390) 369,096 31 December 2007 270,237 270,237 98,877 98,877 369,114

Current Tax
Deferred tax (origination and reversal of temporary differences)

Deferred Tax Income Tax Expense

Reconciliation of the income tax expense with the accounting profit for the year ended 31 December 2008 and 2007 is presented as follows:
31 December 2008 31 December 2007

Accounting Profit Before Tax
Income tax at domestic corporate tax rate Tax effect of nondeductible expenses Tax effect of prior tax losses recognition Origination and reversal of temporary differences 10% 0.5% 7% 0% 17%

2,144,874 214,487 10,819 150,180 (6,390) 369,096 20% 1% 0% 8% 29%

1,269,579 253,916 9,074 106,124 369,114

Income Tax Expense

Effective income tax rate for the year 2008, as noticed above is 17% (2007: 29%).

210 Annual Report 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

31. Income tax expense (continued)
For the year ended 31 December 2008, for the purpose of current tax liabilities calculation, profit before tax, based on the Law No. 9228 dated 29.04.2004 “On Accounting and Financial Statements” has been calculated according to International Financial Reporting Standards. In addition, according to provisions of Instruction No. 5, dated 30.01.2006 “On Income Tax”, it has been adjusted with certain expenses which are classified as non deductible. Calculation differences for fixed assets depreciations and provisions for loans, which result between tax and accounting rules, are the main items of nondeductible costs during 2008. More detailed information is presented below:
31 December 2008 Depreciation and Amortization of Fixed Assets Provisions for loans Other expenses Office expenses Rent apartments Personnel costs Representation 27,608 24,451 15,695 14,692 12,312 6,981 6,447 108,186 31 December 2007 25,715 7,212 9,847 2,598 45,372

Total Nondeductible Expenses

Corporate Income tax rate applicable for the period 2008, starting January 1, 2008 is 10% according to the Law No. 9766 date 09.07.2007 “On some changes on the provisions of the Corporate and Personal Income Tax of the Law No.8438 date 28.12.1998”(2007: 20%). Based on the previous accounting legislation, taxable profit for 2007 results with a difference compared to IFRS comparative Profit before tax, amounting to Lek 36,234 thousand. The tax liability for the year ended 2007 amounted to Lek 270,237 thousand. The Bank paid for the year 2008 a prepaid income tax of Lek 183,960 thousand (2007: Lek 248,000 thousand), which can only be offset against income tax expense, if any, after future Tax Office inspections for each jurisdiction. Current income tax in respect of prior years represents the income tax provision booked on the results of a tax audit performed at former BIA the 4 years period 2003-2007, which was paid on May 2008, in line with the tax evaluation report received from tax authorities, covering the fiscal framework of value added tax and corporate income tax. A Tax Reassessment Notification was issued to the Bank on 14.05.2008, which total amounted to Lek 300,359 thousand, including interest and penalties. For the liabilities settlement (50% of the above amount excluding penalties), the Bank has paid only 110,559 thousand Lek, as 39,621 thousand Lek was deducted by Tax Office from the credit balance of former BIA as of December 2007. In addition, since there is a reimbursement to be done in this case by the prior shareholders of former BIA, the Bank has recognized in the Provisions Risk Expenses only the amount of Lek 110,559 thousand that is the part of the tax that belongs to the Bank. While the provision on penalties for 150,180 thousand is not created because it exists the possibility that this expense will not be charged to the Bank, as the tax amnesty for tax penalties is mostly probable.

Annual Report 2008 211

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

31. Income tax expense (continued)
As provided by article 73 of the Law No.9920, date 19.05.2008 “On Tax Procedures”, tax administration reserves the right to perform a tax assessment within 5 years from the delivery date of yearly income tax declaration. Tax losses can be carried forward up to 3 years in Albania, whereas in Greece it is possible to carry forward tax losses for a period of 5 years. Deferred tax assets have not been recognized in respect of losses from the Greek subsidiary as it is not probable that future taxable profit will be available against which the subsidiary can utilize the benefits there from.

Current tax liabilities
Current tax liabilities as of 31 December 2008 and 31 December 2007 are composed as follows:
31 December 2008 Current tax liabilities Provisions for tax litigations (see note 32) 138,441 110,559 249,000 31 December 2007 43,965 43,965

Total

32. Commitment and contigencies
Commitments and contingencies as at 31 December 2008 and 31 December 2007 are as follows:
31 December 2008 31 December 2007 68,832,973 60,802,509 4,205,518 2,280,116 1,118,571 426,259 3,823,907 3,823,907

Contingent Assets
Guarantees received from credit customers Forward foreign exchange contracts Un-drawn credit facilities Letters of credit Money market future dated deals

101,382,986 86,144,908 4,894,770 4,091,582 5,860,405 391,321 6,500,946 6,500,946

Contingent Liabilities
Guarantees in favor of customers

Guarantees are mainly represented by bid and performance bonds. Guarantees and letters of credit are collateralized by cash and deposits. The Bank issues guarantees to its customers. These instruments bear a credit risk similar to that of loans granted. Based on the management’s assessment, no material losses related to guarantees outstanding at 31 December 2007 had been incurred, thus no provision for losses has been accrued in these financial statements.

Dispute with tax authorities
As discussed in note 31, in respect to the tax inspection performed at former BIA, the Bank is following all legal steps to defend itself as it believes the findings are not in accordance with the Albanian legislation. The case is presently at the first level of judicial appeal waiting scheduling by the Tirana District Court. Management believes that the tax risk provision is prudent; they have a strong case with which to defend such tax claims, given the uncertainty of the Albanian tax environment.

212 Annual Report 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

Other litigations
The Bank is subject to legal proceedings, claims, and litigation that arise in the ordinary course of business. Management believes that any existing or potential future litigation will not have a material adverse effect on Bank’s financial position, results of operations, or cash flows.

33. Related parties
Parties are considered to be related if one party has the ability to control or exercise significant influence over the other party on making financial or operational decisions, or the parties are under common control. A number of banking transactions are entered into with the related with the Intesa SanPaolo s.p.a in the normal course of business. This related party qualifies as parent company of the Bank. The respective transactions include loans, deposits and others for administrators, shareholders and other closely related to them. Mostly, other related are parties of control or interests of Bank’s shareholders, or they are close family members related to key management. The transactions were carried out on commercial terms and at market rates. During reporting period, there were no long term benefits and nor termination benefits paid to key management. There are no doubtful debts related to outstanding balances of related parties, consequently allowances for impairment. The outstanding balances with related parties as at 31 December 2008 and 31 December 2007 are as follows:
Parent company 31 December 2008 Other related parties

31 December 31 December 31 December 2007 2008 2007 2,386,336 2,386,336 273,070 273,070 12,178 12,178 569 569 563,601 563,601 2,766,273 2,766,273 686,009 314,738 371,271 36,852 36,835 17 12,498 12,498 79,136 49,014 27,605 2,517 819,802 819,802 820,869 820,869 1,103,672 6,436 1,097,236 79,371 79,367 4 63,414 63,414 110,490 49,763 4,923 1,882 53,923

Assets at end of year
Loans and advances to Credit Institutions Loans and advances to customers

154,072 154,072 1,057,840 1,057,840 5,743,870 2,281,591 3,462,279 172,700 172,700 2,939 2,939 -

Liabilities at end of year
Loans and advances from Credit Institutions Customers deposits

Off balance sheet
Letter of Credit/of Guarantees given Letter of Credit/of Guarantees received Foreign Currency Contracts Collaterals

Income for year ending
Interest income Commission income

Expenses for year ending
Interest expense

Compensation of Key Managers
Net Salary Net Bonus paid Social & Health Insurance Management fees

Annual Report 2008 213

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

34. Lease commitments and operating lease expenses
Operating lease rentals of the Bank are payable as follows:
31 December 2008 Less than one year Between one and five years More than five years 139,272 277,071 100,000 516,343 31 December 2007 187,011 464,793 112,330 764,134

Total

The Bank has rental agreements with renewal options for its offices in Albania and Greece. During 2008 the amount of Lek 211,678 thousand was recognized as an expense in the statement of profit and loss in respect of lease rentals (2007:Lek 240,462 thousand). Operating lease contracts are cancellable, if notified for a period of 180 days in advance.

35. Explanation of Transition to IFRS
As stated in note 2 these are the Bank’s first consolidated financial statements prepared in accordance with IFRSs. The accounting policies set out in note 1 have been applied in preparing the financial statements for the year ended 31 December 2008, the comparative information presented in these financial statements for the year ended 31 December 2007 and in the preparation of an opening IFRS balance sheet at 1 January 2007 (the Bank’s date of transition to IFRS). In preparing its opening IFRS balance sheet, the Bank has adjusted amounts reported previously in financial statements prepared in accordance with its old basis of accounting (previous GAAP). An explanation of how the transition from previous GAAP to IFRSs has affected the Bank’s financial position, financial performance and cash flows is set out in the following tables and the notes that accompany the tables.

214 Annual Report 2008

Intesa Sanpaolo Bank - Albania Sh.a.
Shenime shoqeruese mbi pasqyrat financiare te konsoliduara per periudhen deri me 31 Dhjetor 2008 (shumat ne mije Leke, perveçse kur jane shprehur ndryshe)

35. Explanation of Transition to IFRS (Reconciliation of equity) (continued):
IFRSs Previous Effect of GAAP transition to IFRSs (reclassifications) IFRSs Effect of transition to IFRSs (adjustments) Previous Effect of GAAP transition to IFRs (reclassifications) Effect of transition to IFRSs (adjustments)

Assets
19,597,442 25,199,127 2,393,561 31,610,905 778,601 315,388 1,944 393,670 80,290,638 19,839,444 55,442,100 487,105 460,150 76,228,799 3,775,320 388,933 (634,312) 531,898 4,061,839 (254,156) (254,156) 15,999 15,999 (356,580) (360,194) 649,581 (463,263) (530,456) 19,839,444 55,442,100 487,105 15,999 205,994 75,990,642 3,418,740 28,739 15,269 68,635 3,531,383 840,218 4,473,992 (254,156) (514,457) 79,522,025 (33,433) 360,237 1,944 133,917 133,917 (190,438) 124,950 276,138 616,440 78,369,106 4,079,996 68,815,984 428,791 570,343 73,895,114 3,001,851 625,687 6,236 (124,430) 654,171 1,078,932 (3,268,686) 28,342,219 32,424,437 3,268,686 (351,788) 5,310,459 2,578,691 (254,156) 51,715 24,996,686 30,728,845 17,066,458 17,066,458 5,818,189 (324,775) 15,710 (15,710) (324,775) 43,965 (368,740) (324,775) (17,066,458) 2,530,984 10,665,623 (5,818,189)

Note

1 January 2007 (IFRS transition date)

31 December 2007
167,336 (154,876) (159,875) 39,343 (39,337) (147,409) 20,303 20,303 4,847,434 5,818,189 30,571,406 2,594,401 32,408,727 924,056 116,263 39,343 577,103 77,896,922 4,079,996 68,815,984 428,791 43,965 20,303 201,603 73,590,642 3,001,851 (498,908) 22,180 416,889 (107,873) (167,712) 126,779 28,416 416,889 732,345 4,306,280

Cash and cash equivalents

a

Loans and advances to banks

a

Loans and advances to customers

b, c

Financial Investments AFS

d

Financial Investments HTM

d

Property and equipment

e

Intangible assets

f

Deferred tax assets

h

Current tax assets

Other assets

g

Total assets

Liabilities

Deposits from banks

Deposits from customers

Subordinated debt

Current tax liabilities

j

Deferred tax liabilities

h

Other liabilities

j

Total Liabilities

Equity

Share capital and premiums

l

Other reserves

d

Foreign Currency Translation reserve

i, l

Other comprehensive items

k

Retained earnings

b,c,d,e,f,g h,k

Total Equity

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

35. Explanation of Transition to IFRS (continued)
(a) Under previous GAAP cash and cash equivalent includes balances with a remaining maturity of more than three months based on the accounting manual provided from Bank of Albania. Under IFRSs those balances have been classified under Loans and Advances to banks. The effect is to decrease cash and cash equivalents by Lek 17,066,458 thousand as at 1 January 2007 and by Lek 5,818,189 thousand at 31 December 2007 and increase respectively loans and advances to banks by the same amount. (b) Under previous GAAP the estimation of loan losses impairment was made based on the requirements of the Regulation for the Credit Risk Management issued by the Bank of Albania, which results in different estimations for loan loss impairment than the estimation made according to IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement. As of 1 January 2007 and 31 December 2007 the loan losses impairment is estimated according to the IFRSs requirements. The effect is to increase respectively loans and advances to customers, net and retained earnings by Lek 63,725 thousand as at 1 January 2007, composed from the reversal of Lek 31,395 thousand in year 2005, reversal of Lek 32,329 thousand in year 2006 and reversal of loans provisions with impact in Profit and Loss of year 2007,by Lek 123,041 thousand as at 31 December 2007. Also other liabilities have been decreased due to the reclassification of statistical provisions of loans as a contra account to Loans and advances to customers as at 1 January 2007 and 31 December 2007 respectively by Lek 254,156 thousand and by Lek 324,775 thousand. (c) Under previous GAAP, loans and advances to customers were subsequently recognised at amortised cost with nominal interest rate. Starting from 1 January 2007 the effect of the measurement of the Loans and advances to customers with amortised cost is recognised using effective interest rate. The effect is to decrease respectively loans and advances to customers, net and retained earnings by Lek 28,278 thousand as at 1 January 2007, composed from the charge of Lek 16,268 thousand in year 2005, charge of Lek 12,010 thousand in year 2006 and charge of loans administration fee with impact in Profit and Loss of year 2007, by Lek 7,418 thousand as at 31 December 2007. (d) Consistent with the Group’s accounting policy, parts of the Financial Investments Held-toMaturity have been reclassified as Financial Investments Available-for-Sale considering that these are perpetual securities, the amount of the reclassification is Lek 3,268,686 thousand as at 01 January 2007. In accordance with IFRSs, available-for-sale investments have recognized as assets at fair value with the effect of changes in fair value recognized directly in equity rather then at income statements. The effect is to decrease the Available for Sale reserve by Lek 351,787 thousand and increase the retained earnings as at 1 January 2007 by the same amount and increase other operating income, net by Lek 138,715 for the year ended 31 December 2007, and decrease the Available for Sale reserve by the same amount as at 31 December 2007. The reclassification of the amount of Lek 15,710 thousand represents the accrued interest of AFS securities as of 31 December 2007, which for GAAP has been placed under held-to-maturity portfolio. (e) Accumulated depreciation of Property and Equipment under previous is calculated according to the previous GAAP based on declining balance method. Upon the IFRS application the Bank has consider to apply the straight line balance while calculating the depreciation for Property and Equipment being consistent also with the Parent Bank accounting policy.

216 Annual Report 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

35. Explanation of Transition to IFRS (continued)
The effect (net of accumulated depreciation) is to decrease property and equipment by Lek 124,430 thousand at 1 January 2007 and increase retained earnings by Lek 102,677 thousand for year 2005 and Lek 21,753 thousand for year 2006. The effect (net of accumulated depreciation) in year 2007 in property and equipment is Lek 154,876 thousand composed by the amount of Lek 124,430 thousand (explained above) and by the amount of Lek 30,446 thousand which decrease the depreciation expenses for the year ended 31 December 2007 by Lek 51,626 thousand, increase the other operating income net by Lek 20,440 thousand and by Lek 741 thousand income from foreign exchange differences. (f) Start-up costs amounting Lek 197,670 arising during the establishment of the Banking activity was capitalised under intangible assets previously according to the previous GAAP and were amortised at 15% annual rate. These costs do not qualify for recognition as an intangible asset under IFRS’s and start-up costs and accumulated amortization at the date of transition to IFRSs have been adjusted accordingly. The effect (net of accumulated amortisation) is to decrease intangible assets by Lek 190,438 thousand at 1 January 2007 and by Lek 159,875 thousand at 31 December 2007 and to decrease by Lek 30,564 thousand amortization expenses for the year ended 31 December 2007. (g) Under previous GAAP certain assets were recognised under other assets which do not qualify for the asset recognition criteria under IFRSs which have been adjusted accordingly. The effect is to decrease other assets by Lek 33,433 thousand as of 1 January 2007 and by Lek 39,337 thousand as of 31 December 2007. As a result other expenses were increased by Lek 5,905 thousand for the year ended 31 December 2007. (h) The above changes increased (decreased) the deferred tax asset as follows, based on the income tax rate of 20 %:
1 January 2007 31 December 2007 39,343 31,475 3,934 3,570 364 (20,303) (20,303) 19,040

Deferred tax asset
Tangible and intangible assetspatrupëzuara Other assets Loans and advances to customer Translation effect

133,917 62,974 6,687 5,656 58,600 (15,999) (15,999) 117,918

Deferred tax liability
Allowance for impairment

Net deferred tax assets/(liabilities)

The effect on the income statement for the year ended 31 December 2007 was to decrease the previously reported tax charge for the period by Lek 98,877 thousand.

(i) Each item in Profit and loss has been decreased or increased according to Greece profit and loss revaluation balances. The amount is Lek 3,643 thousand with impact in profit and loss year 2007, and translation reserve under shareholders equity. Under previous GAAP the balances of withholding tax are included under other liabilities Under IFRSs those balances have been classified under current tax liabilities at the amount of Lek 43,965 thousand as of 31 December 2007

Annual Report 2008 217

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

35. Explanation of Transition to IFRS (continued)
(k) The Bank converted the share capital previously USD denominated into LEK during the month of August 2007. The resulting accumulated difference Lek 416,889 thousand, between the historical value and the exchange rate at the date of conversion was classified within equity as other comprehensive item, and the same amount increasing the retaining earnings. (l) The adjustment amount as of 01 January 2007, Lek 356,580 thousand, corresponds to the adjustment of the share capital translation with Lek functional currency as at 1 January 2006, with impact in translation reserve. Reconciliation of profit for 31 December 2007 is as follows:
Note Previous GAAP Effect of transition to IFRSs 33,927 (5,282) 28,645 (31,653) (61) (31,714) (135,966) 509,216 370,181 122,512 (8,024) (1,012) (19,506) (9,884) 84,088 454,268 (98,877) 355,391 IFRSs

Interest income Interest expenses

c ,i i

5,395,583 (2,728,333) 2,667,250

5,429,510 (2,733,615) 2,695,895 510,574 (114,863) 395,711 39,962 29,172 3,160,740 (55,511) (704,626) (240,462) (233,211) (44,655) (612,696) (1,891,161) 1,269,579 (369,114) 900,465

Net interest income
Fee and commission income Fee and commission expense c, i

542,227 (114,802) 427,425

Net fee and commission income
Net trading income Other operating income, net i, k i, d, e

175,928 (480,044) 2,790,560

Operating income
Net impairment loss on financial assets Personnel costs Operating lease expenses Depreciation and Amortization Depreciation of leasehold improvement Other expenses g, i b, i g, i g, i e, f,i

(178,024) (696,602) (239,450) (213,705) (44,655) (602,812) (1,975,248) 815,311

Total expenses Net income before taxes
Income tax expenses h

(270,237) 545,074

Profit for the period

218 Annual Report 2008

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Notes to the consolidated financial statements for the period ended 31 December 2008 (amounts in ‘000 Lek, unless otherwise stated)

35. Explanation of Transition to IFRS (continued)
The effect on the income statement for the year ended 31 December 2007 was to decrease the previously reported tax charge for the period by Lek 98,877 thousand. The Bank operated a Stock Option Employee Plan with effective date of application from 1 October 2004. On 20-21 December 2006, the Bank concluded the Share Purchase Agreement with Intesa Sanpaolo and the amount of USD 14,743,800 (Lek 1,222,114 thousand) has materialized as a dedicated deposit amount which will be held until the vesting date (which is determined to be 5 years, i.e. after 1 December 2009) according to the Staff Deposit Pool Plan. Upon the expiration of the vesting date the amount will be paid out to the entitled employees. In case an employee withdraws or is terminated, then the remaining amount from the dedicated amount of deposit will be paid back to the AAEF. There are no impacts in the Profit or Loss from the Deposit Pool Plan.

36. Events after balance sheet date
(i) Tax Control
The Bank was subject to an audit by Albanian Tax authorities covering the 4 years period 2004 - 2007. The aim of this control, which was closed in January 2009, was the verification of Bank’s compliance to fiscal framework, covering the area of Corporate Income Tax, Value Added Tax, Tax Procedures and Social and Health Contributions. After receiving the final evaluation report, the Bank has continuously submitted its objections to Tax Authorities, and by providing sufficient arguments and evidences has achieved another control covering the same area. Consequently, as per the receipt of final tax evaluation, the total liabilities claimed were considerably decreased, by almost 80%.The rest of the outstanding amount, already settled, is still subject of an appeal request filed to General Tax Directorate. Presently, there is no any other development regarding this issue.

(ii) Other
The management of the Company is not aware of any other events after the balance sheet date that would require either adjustments or additional disclosures in the financial statements.

Annual Report 2008 219

5

Basic Information

5. Basic Information
On October 13th, 2008, the American Bank of Albania changed its name to Intesa Sanpaolo Bank Albania. Intesa Sanpaolo Bank Albania is part of the international Italian banking group Intesa Sanpaolo and ranks second in Albania in terms of assets. Its mission is to provide full and quality banking services to all its customers and to support the development of the country’s economy as a whole. Since its establishment, Intesa Sanpaolo Bank Albania has led the transformation of the financial services industry in Albania by becoming one of the largest lenders in the country, and by providing a distinct quality service to all its customers. The ongoing growth is sustained by leading edge banking technology including its Internet banking service, ATMs and cards. As part of the Italian banking group Intesa Sanpaolo, the Bank will continue to offer its customers ever more competitive, service-led and innovating banking services. On January 1st, 2008, former-American Bank of Albania merged with Banca Italo-Albanese, to form the second leading banking institution in Albania.

Short history of the American Bank of Albania (ABA)
ABA was established in September of 1998, by the Albanian-American Enterprise Fund (AAEF) a private investment fund established by the United States Government under the SEED Act of 1989, to assist Albania in its transition to a market economy. As at 30 December 2007, ABA had total deposits of LEK 93.4 billion, total loans of over LEK 39.7 billion, and total assets of over LEK 106.4 billion. On the 20th and 21st of December 2006, AAEF, ABA’s sole shareholder, signed a Share Purchase Agreement and a Shareholder Agreement for the sale of 80% stake of the shares outstanding, with AAEF maintaining control of the other 20% stake, until 2009. The agreement was finalized on the 29th of June 2007, when ABA officially became a bank of Intesa Sanpaolo Group.

Short history of Banca Italo-Albanese (BIA)
Banca Italo-Albanese was established in July 1993 as one of the first private banks in Albania. It was established as a joint venture between the National Commercial Bank of Albania (shares were transferred to Ministry of Finance) and the Italian Banca di Roma. On 7 December 2005, Sanpaolo IMI signed the agreement for the acquisition of a stake of 80% in Banca Italo Albanese, from Capitalia and the Ministry of Finance (40% each). The European Bank for Reconstruction and Development (20%) retained its stake.

Shareholders Structure
Entity Intesa Sanpaolo Group S.p.A. Albanian-American Enterprise Fund European Bank for Reconstruction and Development Società Italiana per le Imprese all’Estero S.p.A. Total
% Holding in Bank 79.59% 11.24% 7.78% 1.39% 100.00%

Annual Report 2008 221

Board of Directors
Massimo Pierdicchi Massimo Malagoli Lorenzo Roncari Andrea Fazzolari Michael D. Granoff Naltina Koço Chairman Vice Chairman President & CEO Member Member Secretary to the Board

Management Committee 2008
Lorenzo Roncari Paul Lind Piers Badcoe Lauresha Basha Roberto Cerisola Gjergji Guri Liliana Nanaj Ledia Plaku Ardiana Ujka Adela Xhemali Spyros Kordopatis Naltina Koço Edmond Gore Mehmet Bakalli President & CEO Deputy CEO & Treasurer Senior Vice President, Operations Vice President, Corporate Image Vice President, Credit Risk Management & HR Vice President, Information Technology Vice President, Retail Banking Vice President, Legal Affairs Vice President, Corporate & Lending Services Vice President, Financial Control Deputy General Manager, Greek Branch Secretary to the Executive Committee Asst. Vice President, Internal Auditor Senior Manager, Compliance Officer

222 Annual Report 2008

Notes

Annual Report 2008 223

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful