You are on page 1of 11

BIDANG HEM

ANALISIS SWOT 3K (KESELAMATAN MURID)

Kekuatan(S)
Kelemahan (W)
S1. Guru berpengalaman dalam 3K.
W1. Sebahagian kecil pelajar yang tidak mahu menghayati
S2. Guru komited dan bermotivasi tinggi
keselamatan.
S3. Guru mempunyai perancangan strategik untuk mencapai target 3K
W2. Pengetahuan pelajar tentang keselamatan jalanraya masih kurang.
dan prosedur kerja.
W3. Papan tanda keselamatan masih tidak mencukupi.
S4. Wujud semangat kolaborasi yang amat baik dalam kalangan
W4. Poster-poser berkaitan keselamatan masih kurang dipamer di
pengurusan , guru 3K dan pekerja pembersihan.
tempat-tempat strategik
S5. Pelajar boleh dibentuk dalam mematuhi keselamatan.
S6. Pelajar mempunyai sahsiah yang baik

Peluang (O) Ancaman (T)

O1. Sokongan daripada pihak pentadbir dan guru. T1. Ibu bapa atau penjaga kurang prihatin terhadap keselamatan
O2. Pentadbir selalu mengadakan program keselamatan di sekolah. pelajar.
O3. Pengawal keselamatan sekolah yang akur pada perintah pentadbir. T2. Lokasi sekolah hampir dengan jalan raya utama(Seremban-K.Pilah)
O4. Senarai semak dan panduan 3K keselamatan dari Jabatan. T3. Infrastruktur sekolah masih kurang selamat.
O5. Lokasi sekolah berhampiran bandar memudahkan untuk mendapat
kerjasama dari pihak luar untuk menjayakan program keselamatan
yang dirancang.
O6. Kerjasama dari PIBG

Smadklana/HEM/J/K Keselamatan 2011 1


TOWS MATRIKS 3K (KESELAMATAN MURID)

Kekuatan(S)
Dalaman Kelemahan(W)
S1.Guru berpengalaman dalam 3K.
S2.Guru komited dan bermotivasi tinggi W1.Sebahagian kecil pelajar yang tidak mahu menghayati
S3.Guru mempunyai perancangan strategik untuk keselamatan.
mencapai target 3K dan prosedur kerja. W2.Pengetahuan pelajar tentang keselamatan jalanraya
Luaran S4.Wujud semangat kolaborasi yang amat baik dalam masih kurang.
kalangan pengurusan , guru 3K dan pekerja W3.Papan tanda keselamatan masih tidak mencukupi.
pembersihan. W4.Poster-poser berkaitan keselamatan masih kurang
S5.Pelajar boleh dibentuk dalam mematuhi dipamer di tempat-tempat strategik
keselamatan.
S6.Pelajar mempunyai sahsiah yang baik

SO (maxi-maxi) WO (mini-maxi)
Peluang (O)
S1+S2+S3+S4+O1+O2+O3+O4 W1+W2+W3+W4+O2+O3+O4+O5
O1.Sokongan daripada pihak pentadbir 1.Mewujudkan satu pasukan yang saling 3.Meningkatkan tahap keselamatan dalam sekolah.
dan guru.
bekerjasama.
O2.Pentadbir selalu mengadakan
program keselamatan di sekolah.
O3.Pengawal keselamatan sekolah yang S1+S2+S3+S4+S5+S6+O2+O4+O5+O6
akur pada perintah pentadbir. 2.Memantapkan pencapaian keselamatan bagi
O4.Senarai semak dan panduan 3K setiap pelajar di sekolah.
keselamatan dari Jabatan.
O5. Lokasi sekolah berhampiran bandar
memudahkan untuk mendapat
kerjasama dari pihak luar untuk
menjayakan program keselamatan
yang dirancang.
O6. Kerjasama dari PIBG

ST(maxi-mini) WT(mini-mini)
Ancaman (T)
S1+S3+S4+T1 W5+W6+T1+T2+T3
T1.Ibu bapa atau penjaga kurang prihatin 4.Mengadakan kempen minggu keselamatan di 6..Guru membawa isu keselamatan dalam
terhadap keselamatan pelajar.
kawasan sekolah. perhimpunan pelajar dan menyediakan poster-
T2.Lokasi sekolah hampir dengan jalan
raya utama(Seremban-K.Pilah) S5+S6+T1+T2+T3 poster keselamatan di tempat-tempat strategik.
T3.Infrastruktur sekolah masih kurang 5.Mendidik dan membimbing warga
selamat. SMADKLANA menjaga keselamatan
Smadklana/HEM/J/K Keselamatan 2011 2
PEMBINAAN STRATEGI
S1+S2+S3+S4+O1+O2+O3+O4
1.Mewujudkan satu pasukan yang saling
bekerjasama.

S1+S2+S3+S4+S5+S6+O2+O4+O5+O6
2.Memantapkan pencapaian keselamatan bagi
setiap pelajar di sekolah.

W1+W2+W3+W4+O2+O3+O4+O5
3.Meningkatkan tahap keselamatan dalam sekolah.

S1+S3+S4+T1
4.Mengadakan kempen minggu keselamatan di
kawasan sekolah.

W5+W6W7+T1+T2+T3
5.Mendidik dan membimbing warga SMADKLANA menjaga keselamatan

W5+W6+T1+T2+T3
6..Guru membawa isu keselamatan dalam perhimpunan pelajar dan menyediakan poster-poster keselamatan di tempat-tempat
strategik.
. STRATEGI

1+2+3+4+5+6+7 Meningkatkan tahap keselamatan dari segi kualiti dan kuantiti mengikut KPI yang
telah ditetapkan bagi tahun 2011

Smadklana/HEM/J/K Keselamatan 2011 3


PELAN TAKTIKAL 2011

BIDANG : PENGURUSAN HEM ( JK KESELAMATAN MURID )

Strategi 1 : Memantapkan Pengurusan Keselamatan Sekolah Melalui Pelaksanaan Program Yang Berkesan.
Temp
Kos / Pelan
Bil Program / Projek Tanggungjawab oh / Output KPI
Sumber Kontigensi
Hari
Mesyuarat JK Kecil AJ/K JAN Tiada Guru dapat 100% kehadiran Perbincangan
Keselamatan Keselamatan membincangkan guru terlibat terus
1
Sekolah Sekolah keadaan
keselamatan sekolah
Pengumpulan Data Semua Ketua FEB Tiada Guru mengetahui 100% guru Rondaan
Keselamatan AJK Unit Bilik- keadaan terlibat menerima sekitar
Sekolah bilik Khas/Kelas keselamatan borang yang sekolah
-Pengedaran borang sebenar bilik di diedarkan
2 laporan keselamatan bawah
kepada semua unit tanggungjawab
dan bilik untuk mereka
pengumpulan data
Pengumpulan Data Semua Ketua FEB Tiada Guru dapat 100% borang Rondaan
Keselamatan AJK Unit Bilik- mengetahui keadaan laporan yang sekitar
3 Sekolah bilik Khas/Kelas sebenar dilengkapkan sekolah
-Pengumpulan keselamatan sekolah dapat dikumpul
borang laporan dan direkodkan.
keselamatan
Papan Tanda J/K Keselamatan MAC RM500 Papan tanda Semua tempat Kerjasama
Keselamatan PIBG@S keselamatam berbahaya daripada
ekolah sekolah dapat mempunyai tanda Panitia Sivik
4 disediakan amaran

Smadklana/HEM/J/K Keselamatan 2011 4


Temp
Kos / Pelan
Bil Program / Projek Tanggungjawab oh / Output KPI
Sumber Kontigensi
Hari
Cat Garisan Kuning Pengetua JUN RM500 Garisan Kuning dan 100% garisan
dan Putih mengikut PIBG PIBG@ Putih yang luntur kuning dan putih Peringatan
spesifikasi Sekolah Sekolah dapat dicat semula yang dicat berterusan
5 Selamat (Panduan Selamat mengikut spesifikasi adalah mengikut dan papan
NIOSH) sekolah spesifikasi yang tanda
ditetapkan

Kempen J/Keselamatan JULAI RM 100 Memeriksa lesen 100% pelajar Pemeriksaan


Keselamatan Jalan PIBG@ motor pelajar bermotor Laporan
6 Raya Sekolah mempunyai lesen
(Pemeriksaan Selamat yang sah
Lesen Motor)

Smadklana/HEM/J/K Keselamatan 2011 5


PELAN OPERASI BIDANG HEM
JAWATANKUASA KESELAMATAN SEKOLAH
TAHUN 2011 - 2015

Nama Program Mesyuarat JK Kecil Keselamatan Sekolah


/Projek
Objektif Membincangakan perancangan aktiviti

Tempoh JAN
Kumpulan J/K Keselamatan
Sasaran
Guru terlibat J/K Keselamatan

Proses kerja 1. Menyediakan surat panggilan mesyuarat


2. Melaksanakan mesyuarat
3. mencatat minit mesyuarat

Kekangan Masa

Pemantauan GPK HEM

Penilaian Aspek Penilaian :


1. Perjalanan mesyuarat
2. Minit mesyuarat
Penambahbaikan

PELAN OPERASI BIDANG HEM


JAWATANKUASA KESELAMATAN SEKOLAH
Smadklana/HEM/J/K Keselamatan 2011 6
TAHUN 2011 - 2015

Nama Program Pengumpulan Data Keselamatan Sekolah


/Projek -Pengedaran borang laporan keselamatan kepada semua unit dan bilik untuk pengumpulan data
Objektif Semua ketua unit bilik mendapat borang laporan keselamatan

Tempoh Feb
Kumpulan Ketua ketua unit bilik
Sasaran
Guru terlibat J/K Keselamatan

Proses kerja 1. Mengenalpasti ketua-ketua unit bilik


2. Menyediakan borang laporan keselamatan
3. Mengedarkan borang laporan keselamatan

Kekangan Kerjasama ketua unit bilik

Pemantauan GPK HEM

Penilaian Aspek Penilaian :


Borang laporan keselamatan

Penambahbaikan

PELAN OPERASI BIDANG HEM


JAWATANKUASA KESELAMATAN SEKOLAH
TAHUN 2011 - 2015

Smadklana/HEM/J/K Keselamatan 2011 7


Nama Program Pengumpulan Data Keselamatan Sekolah
/Projek -Pengumpulan borang laporan keselamatan
Objektif Mengenalpasti maklumat keselamatan bilik-bilik.

Tempoh Feb
Kumpulan Ketua unit bilik
Sasaran
Guru terlibat J/K Keselamatan

Proses kerja 1. Mengumpul borang maklumat keselamatan bilik


2. Menganalisa borang maklumat keselamatan bilik
3. Menyediakan laporan maklumat keselamatan bilik
4. Menyerahkan laporan maklumat keselamatan bilik kepada GPK HEM untuk tindakan

Kekangan Kerjasama ketua unit bilik

Pemantauan GPK HEM

Penilaian Aspek Penilaian :


Laporan keselamatan Bilik

Penambahbaikan

PELAN OPERASI BIDANG HEM


JAWATANKUASA KESELAMATAN SEKOLAH
TAHUN 2011 - 2015

Smadklana/HEM/J/K Keselamatan 2011 8


Nama Program Papan Tanda Keselamatan
/Projek
Objektif Menyediakan papan tanda keselamatan di tempat-tempat berbahaya

Tempoh Mac
Kumpulan Pelajar kelas sivik tingkatan 1 dan 2
Sasaran
Guru terlibat J/K Keselamatan
Guru subjek sivik

Proses kerja 1. Mengenalpasti kawasan berbahaya


2. Membuat anggaran kos
3. Perbincangan dengan guru subjek sivik
4. Mendapatkan bahan
5. Menyediakan jadual kerja
6. Melaksanakan aktiviti
Kekangan Kos sumber
Kerjasama
Pemantauan GPK HEM

Penilaian Aspek Penilaian :


Papan Tanda Keselamatan
Kerjasama

Penambahbaikan

PELAN OPERASI BIDANG HEM


JAWATANKUASA KESELAMATAN SEKOLAH
TAHUN 2011 - 2015

Nama Program Cat Garisan Kuning dan Putih mengikut spesifikasi Sekolah Selamat (Panduan NIOSH)
Smadklana/HEM/J/K Keselamatan 2011 9
/Projek
Objektif Membuat garisan keselamatan

Tempoh Jun
Kumpulan Pelajar kelas sivik
Sasaran
Guru terlibat J/K Keselamatan
Guru subjek sivik

Proses kerja 1. Mengenalpasti kawasan terlibat (baru dan baikpulih)


2. Anggaran kos
3. Mendapatkan bahan
4. Mengenalpasti pelajar terlibat
5. Melaksanakan aktiviti

Kekangan Kos sumber


Kerjasama

Pemantauan GPK HEM

Penilaian Aspek Penilaian :


Garisan Kuning dan Putih pada laluan
Penambahbaikan

PELAN OPERASI BIDANG HEM


JAWATANKUASA KESELAMATAN SEKOLAH
TAHUN 2011 2015

Nama Program Kempen Keselamatan Jalan Raya


/Projek (Pemeriksaan Lesen Motor)
Objektif Memastikan pelajar bermotor mempunyai lesen yang sah
Smadklana/HEM/J/K Keselamatan 2011 10
Tempoh Julai
Kumpulan Pelajar bermotor
Sasaran
Guru terlibat J/K Keselamatan
J/K Disiplin

Proses kerja 1. Mengenalpasti pelajar terlibat


2. Memaklumkan J/K Keselamatan
3. Memeriksa lesen
4. Membuat laporan
5. Menyerahkan laporan kepada GPK HEM

Kekangan Kos sumber


Kerjasama

Pemantauan GPK HEM

Penilaian Aspek Penilaian :


Garisan Kuning dan Putih pada laluan
Penambahbaikan

Smadklana/HEM/J/K Keselamatan 2011 11