‫ش ـ ـ ـ ـ ــهرزاد دوم ﻓﺼـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ ﭘﻨﺠ ـ ـ ـ ـ ــﻢ ﻗﺴـ ـ ــﻤﺖ دانلـ ـ ـ ـ ــود‬

‫د عاش قانهیال جدیال عاش قانه‪ ,‬دانل ود س ریگ ان س ریدانل ود را ‪,‬دانل ود قس مت پنج م فص ل دوم ش هرزاد‬
‫گ انید و ب رتر‪ ,‬دانل ود رایجد یلم هایم‪ ,‬دانل ود فین ک مس تقیال عاش قانه ب ا لیدانل ود س ر یرانیا‬
‫‪ :‬ال ش هرزاد ‪2‬یگ ران س ریم ب ازین ک مس تقیال ب ا لیل م و س ریف‬
‫‪ :‬ال ش هرزاد قس مت ‪5‬یگ ران س ریب از‬

‫ب ایف ر ‪،‬یس لطان یار‪ ،‬مهدیزدین از ایپ ر ‪ ،‬ینیشهاب ح س ‪ ،‬یمص طفا زم ان ‪ ،‬یدوس تیتران ه ع ل‬
‫هیان ‪ ،‬آتن ه ف قیانیرض ا ک ‪ ،‬یا نونه الیرو ‪ ،‬یر جعف ریام ‪ ،‬یس ام ن ور ‪ ،‬یمتخص ص ‪ ،‬گ ﻼره عب اس‬
‫‪...‬و یرین ص‬

‫‪ :‬خﻼص ه داس تان ش هرزاد قس مت پنج م‬

‫رس د و او یز ب ه قب اد میزرگ آقا اداره همه چش ود ک ه پ س از م رگ بیش روع م ي یفص ل دوم از ج ا یماجرا‬
‫د دانل ود فص ل دوم ش هرزاد قس مت پنج م ویط جدیش ود‪ ،‬ام ا ش را یوان س اﻻر میهم ه ک اره دم و دس تگاه د‬
‫ید و او ب رایآ یکن د خ وش ن میم یس ک ه در کرم ان زن دگیق درت گ رفتن قب اد ب ه م ذاق عم ه بل ق‬
‫دیآ یگ رفتن ق درت از قب اد ب ه ته ران م‬

‫‪Contract Us‬‬
‫‪http://tendownalod.blogsazan.com/post18.php‬‬
‫‪http://shimadownload.shopfa.com/products/340056‬‬
‫‪https://goo.gl/r8QEmg‬‬
‫‪https://goo.gl/37Ww3K‬‬
‫‪https://goo.gl/K6hPeC‬‬
‫‪https://goo.gl/1TrMo9‬‬