You are on page 1of 338

David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

www.shepherdserve.org
Mile widziane jest drukowanie, kopiowanie, dystrybucja lub
rozsyanie tego dokumentu w jakikolwiek sposb.
Warunkiem jest zachowanie integralnoci i niezmienionej
treci oraz nie czerpanie z tego zyskw.
(c) 2007 David Servant

Pozyskujcy uczniw suga Boy


Biblijne zasady przynoszenia owocu oraz pomnaania Boego Krlestwa
David Servant

Wstp
W ostatnich 25 latach miaem przywilej odwiedzi ponad 40 krajw i przemawia do
dziesitkw tysicy kaznodziejw na konferencjach 3- lub 5-dniowych. Uczestniczyli w nich
oddani liderzy rnych denominacji i nurtw chrzecijaskich. Kada taka podr utwierdzaa mnie
w przekonaniu, e owe kilkudniowe konferencje zwyczajnie nie zaspokajaj istniejcych potrzeb.
Aby wyposay pracownikw kocielnych, potrzeba o wiele wicej, i niniejsza ksika jest wanie
prb skuteczniejszego wypenienia tej luki.
Przez ponad 20 lat sam miaem przywilej prowadzi prac pastorsk w rnych kocioach. I
chocia wedug pewnych kryteriw odnosiem sukces, czsto musiaem si zmaga, poniewa nie
rozumiaem niektrych podstawowych zasad posugi biblijnej. W rezultacie odczuem gbok
trosk o miliony szczerych sug Boych, ktrym brakuje tego, czego i mnie brakowao, i ktrzy
potrzebuj lepszego przygotowania do wykonania powierzonego im zadania. Niektre z owych
zasad, ktrych wwczas nie byem wiadom, s tak wane, i z chwil ich zrozumienia ustawiaj
kierunek pracy Boego sugi do koca ycia. Staj si wzorcem do mierzenia wszystkich aspektw
posugi. Zasady te przedstawiem w rozdziaach pocztkowych i nie mona ich pomin, poniewa
bez tego fundamentu wszystkie kolejne rozdziay bd praktycznie bezuyteczne.
Ksik t polecam zwaszcza pastorom, jako e to wanie oni stanowi wikszo
chrzecijaskich liderw. Jednak wszystko, co w niej zawarem, dotyczy rwnie ewangelistw,
nauczycieli, misjonarzy, pionierw zakadajcy nowe kocioy lokalne, nauczycieli szkoy
niedzielnej itd. Take kady czonek ciaa Chrystusa czytajc j moe co wzi dla siebie,
poniewa wszyscy otrzymalimy od Boga jak funkcj do spenienia.
Piszc miaem na uwadze gwnie kaznodziejw mieszkajcych poza terytorium Stanw
Zjednoczonych, Europy Zachodniej oraz Australii/Nowej Zelandii, co nie znaczy, i treci tu
zawarte nie odnosz si do duchownych w tych czciach wiata. Wrcz przeciwnie, mog si
okaza wielce pomocne, niemniej niewielu wydaje si interesowa tym, co im si mwi. Tak czy
owak, w zalenoci od poziomu wiedzy, dowiadczenia i obszaru dziaania czytelnika, niektre
rozdziay oka si dla niego bardziej przydatne ni inne. Na przykad w rozdziale o kocioach
domowych pastorzy chiscy znajd dla siebie niewiele nowego. Natomiast ci, ktrzy nie s
zaznajomieni z modelem kociow domowych, znajd tam bardzo pomocne informacje.
Z pewnoci nie kady czytelnik zgodzi si ze wszystkim, co napisaem. Ufam jednak, i nie
przeszkodzi mu to wzi co dla siebie z kadego rozdziau tej ksiki.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 1
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Jezus naucza, by nie wlewa nowego wina w stare, zesztywniae i nieelastyczne bukaki, bo
popkaj. Tylko nowe bukaki s podatne, by wytrzyma cinienie fermentujcego modego wina.
Chocia cz niniejszego materiau mona uzna za wino nowe, to waciwie jest ono cakiem
stare co najmniej tak stare jak Nowy Testament. A zatem za popkanie starych bukakw nie
odpowiada wino wylewajce si z tych kart! Jezusa cieszy, e Bg objawia sw prawd dzieciom,
zakrywajc j przed mdrymi i roztropnymi (Mt 11,25). On daje sw ask pokornym, a
sprzeciwia si pysznym (zob. Jk 4,6). Dziki Bogu za rzesze pokornych liderw chrzecijaskich na
caym wiecie. Niech Bg ich bogosawi, gdy bd czyta t prac.
David Servant

Rozdzia pierwszy
Okrelenie celu
Aby osign sukces w oczach Boych, Jego suga musi wiedzie, jaki cel Bg mu wyznaczy.
Jeli tego nie rozumie, nie potrafi oceni, czy mu si udao go osign czy nie.1 Moe mu si
wydawa, e si sprawdzi, cho w rzeczywistoci zawid. A to wielka tragedia. Jawi si jak
zwycizca biegu, ktry triumfalnie przebieg 800 metrw. Napawa si zwycistwem, wyrzuca do
gry rce przed wykrzykujcym tumem, a nie wie, e mia przebiec 1600 metrw. Niezrozumienie
celu przyczynio si do jego poraki. Sdzc, e wygra, przypiecztowa przegran. W takim
przypadku powiedzenie pierwsi bd ostatnimi nabiera szczeglnego znaczenia.
Wikszo kaznodziejw posiada jaki konkretny cel, ktry czsto nazywaj swoj wizj.
Staraj si j realizowa w oparciu o wasne powoanie i uzdolnienia. Kady ma wasne wyjtkowe
uzdolnienia i powoanie: czy to prowadzi gdzie lokalny koci, ewangelizowa na jakim terenie
czy naucza Boych prawd. Jednake wyznaczony przez Boga cel, o jaki mi chodzi, jest oglny i
dotyczy kadego sugi. Jest to wielka wizja, ktra powinna by napdzajc nas wizj ogln,
ukryt za kad wizj indywidualn. Niestety czsto tak nie jest. Wizje wielu duchownych nie tylko
nie harmonizuj z Bo wizj ogln, ale w niektrych przypadkach wrcz s jej przeciwne. Kiedy
tak byo ze mn, chocia koci, w ktrym pastorowaem, rozwija si.
Jaki jest zatem oglny cel lub wizja, jak Bg da kademu swojemu sudze? Odpowied
znajdujemy choby w Mt 28,18-20; urywek ten znamy tak dobrze, i czsto nie zauwaamy, co
zawiera. Przyjrzyjmy si mu wiersz po wierszu:
Wtedy Jezus zbliy si i oznajmi im: Zostaa mi dana wszelka wadza w niebie i na ziemi (w.
18).
Jezus chcia, by uczniowie zrozumieli, e Ojciec udzieli Mu najwyszej wadzy. Zrozumiae, i
zamiarem Ojca byo (i jest), aby okazywa Jezusowi posuszestwo, podobnie jak w kadym innym
przypadku, kiedy Ojciec obdarza kogo wadz. Jednake Jezus jest wyjtkowy poniewa Ojciec
da Mu wszelk wadz w niebie i na ziemi, nie tylko wadz ograniczon, jakiej czasem udziela
ludziom. Jezus jest Panem.
Wobec tego kady, kto nie odnosi si do Jezusa jako do Pana, nie odnosi si do Niego w sposb
naleyty. Jest On przede wszystkim Panem. Dlatego te Nowy Testament ponad 600 razy nazywa
Go Panem. (A jedynie 15 razy Zbawicielem.) Pawe napisa: Po to przecie Chrystus umar i
oy, aby panowa (ang. by Panem) nad umarymi i nad yjcymi (Rz 14,9). Jezus umar i
powrci do ycia, aby wada ludmi jako Pan.

1
W caej ksice stosuj wobec sug ewangelii rodzaj mski, bo chc by konsekwentny, a take dlatego, e wikszo
zawodowych duchownych, np. pastorzy, to mczyni. Jestem jednak przekonany na podstawie Pisma, i do suby w
Kociele Bg powouje kobiety i znam sporo kobiet sprawujcych bardzo skuteczn posug. Jest to temat rozdziau
Kobiety w subie.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 2
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Wiara prawdziwie zbawcza


Kiedy wspczeni ewangelici i pastorzy zapraszaj niezbawionych do przyjcia Jezusa jako
Zbawiciela (to sformuowanie nie wystpuje w Pimie witym), zwykle wskazuje to na
podstawow skaz w ich pojmowaniu ewangelii. Dla przykadu, kiedy stranik wizienia w Filippi
spyta Pawa, co ma zrobi, by zosta zbawiony, tamten nie odpowiedzia: Przyjmij Jezusa jako
Zbawiciela ale rzek: Uwierz w Pana Jezusa, a bdziesz zbawiony (Dz 16,31). Ludzie dostpuj
zbawienia, kiedy uwierz w Pana Jezusa Chrystusa. Zwrmy uwag, e nie dlatego s zbawieni, e
wierz w doktryn dotyczc zbawienia lub Jezusa, ale kiedy zawierz osobie Panu Jezusowi
Chrystusowi. To jest zbawcza wiara. Zbyt wielu sdzi, e posiadaj zbawcz wiar, poniewa
wierz, i mier Jezusa bya wystarczajc ofiar za ich grzechy, lub e zbawienie jest z wiary.
Jednake nie o to chodzi. Diabe te wierzy we wszystkie te rzeczy dotyczce Jezusa i zbawienia.
Wiara zbawcza to wiara w Jezusa. A kim On jest? Panem.
Oczywicie, jeli wierz, e Jezus jest Panem, w swoim postpowaniu take uznaj Go za Pana,
ulegajc mu szczerym sercem. Jeli si Mu nie poddaj, to w Niego nie wierz. Gdyby kto
powiedzia: Wierz e mam w swoim bucie jadowitego wa a nastpnie spokojnie by ten but
woy, najwyraniej nie wierzyby w to, co mwi. Ci, ktrzy powiadaj, i wierz w Jezusa, a nie
opamitali si z grzechw i szczerze Mu si nie poddali, tak naprawd w Jezusa nie wierz. Moe
wierz w Jezusa wyimaginowanego, ale nie w Pana Jezusa, tego, ktry ma wszelk wadz w
niebie i na ziemi.
Chc przez to powiedzie, e jeli kaznodzieja ma wypaczone zrozumienie podstawowego
przesania chrzecijaskiego, od samego pocztku jest w kopocie. Jeli wykrzywia najbardziej
fundamentaln prawd, jak Bg chce przekaza wiatu, to w aden sposb nie moe liczy na
Bo aprobat. Moe by nawet pastorem duego, rozwijajcego si kocioa lokalnego, a jednak w
kwestii speniania Boej oglnej wizji co do swojej suby okrutnie zawodzi.

Wizja nadrzdna
Powrmy do tekstu z Mt 28,18-20. Po ogoszeniu swojej absolutnej zwierzchnoci Jezus da
uczniom przykazanie:
Idcie wic i czycie uczniw wrd wszystkich narodw, chrzczc ich w imi Ojca i Syna, i
Ducha witego. Uczcie ich zachowywa wszystko, co wam nakazaem (Mt 28,19-20a).
Zauwamy, e Jezus uy sowa wic: Idcie wic i czycie uczniw. Innymi sowy: Ze
wzgldu na to, co wanie powiedziaem poniewa mam wszelk wadz poniewa jestem
Panem ludzie bezsprzecznie powinni mi by posuszni dlatego nakazuj wam (a wy winnicie
okaza Mi posuszestwo) i i pozyskiwa uczniw, uczc ich spenia wszystkie moje nakazy.
I wanie to jest oglnym celem, Bo nadrzdn wizj dotyczc wszelkiego naszego
posugiwania. Naszym obowizkiem jest pozyskiwanie uczniw, ktrzy bd zachowywa wszystkie
nakazy Chrystusa.
Dlatego Pawe stwierdzi, i jemu jako apostoowi zostaa dana aska Boa, aby przywie do
posuszestwa wiary wszystkie narody (Rz 1,5 - BW). Celem byo posuszestwo, za rodkiem
do prowadzcym wiara. Ludzie szczerze wierzcy w Pana Jezusa przestrzegaj jego przykaza.
Podobnie gosi Piotr w dniu Pidziesitnicy: Niech wic cay dom Izraela wie z niewzruszon
pewnoci, e tego Jezusa, ktrego wy ukrzyowalicie, Bg uczyni i Panem i Mesjaszem (Dz
2,36). Piotr chcia uzmysowi sprawcom ukrzyowania Chrystusa, i Bg uczyni Jezusa Panem i
Chrystusem. Umiercili tego, ktrego Bg kaza im sucha! Dlatego przejci tymi sowami
zapytali: Co mamy czyni? W odpowiedzi Piotr przede wszystkim stwierdzi: Opamitajcie
si! Czyli odwrcie si od nieposuszestwa i zacznijcie by posuszni. Uznajcie Jezusa za
swego Pana. Nastpnie kaza im si ochrzci, jak to nakaza Chrystus. Piotr czyni uczniw, czyli
posusznych naladowcw Chrystusa. I zaczyna we waciwy sposb, goszc waciwe przesanie.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 3
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Na tej podstawie kady suga Ewangelii jest w stanie oceni swoje dokonania. Wszyscy
powinnimy zada sobie pytanie: Czy moja suba prowadzi ludzi do posuszestwa wszystkim
nakazom Chrystusa? Jeli tak, odnosimy sukces. Jeli nie, zawodzimy.
Ewangelista, ktry tylko przekonuje ludzi do przyjcia Jezusa, nie kac im odwrci si od
grzechw, zawodzi. Pastor, ktry chce stworzy wielk kongregacj poprzez uszczliwianie
wszystkich oraz organizowanie licznych imprez towarzyskich, zawodzi. Nauczyciel, ktry uczy
tylko najnowszych charyzmatycznych powieww nauki, zawodzi. Aposto, ktry zakada lokalne
kocioy zoone z ludzi wyznajcych wiar w Jezusa, ale nieposusznych Mu, zawodzi. Prorok,
ktry mwi ludziom tylko o bogosawiestwach, jakie wkrtce ich spotkaj, zawodzi.
Moja poraka
Jaki czas temu, kiedy prowadziem dynamicznie rozwijajcy si koci, Duch wity zada mi
pytanie, ktre otworzyo moje oczy na to, w jak znikomym stopniu wypeniam Bo ogln wizj.
Duch wity przemwi, kiedy czytaem o sdzie nad owcami i kozami w Mt 25,31-46: Gdyby
wszyscy w twoim kociele dzisiaj umarli i stanli przed Boym sdem, ilu z nich okazaoby si
owcami, a ilu kozami? Albo konkretniej: Ile osb w twoim kociele w cigu ostatniego roku
nakarmio godnych braci i siostry w Chrystusie, napoio spragnionych wierzcych, udzielio
schronienia bezdomnym czy podrujcym naladowcom Chrystusa, odziao nagich chrzecijan czy
odwiedzio chorych lub uwizionych? Uwiadomiem sobie, e bardzo niewielu zrobio co z tego,
chocia przychodz do kocioa, piewaj pieni uwielbiajce, suchaj kaza i daj pienidze na
ofiar. A zatem wedug Chrystusowego kryterium s kozami, za cz winy ponosz ja sam,
poniewa nie ucz, jak wanym dla Boga jest to, bymy zaspokajali pilne potrzeby braci i sistr w
Chrystusie. Nie ucz ich przestrzegania wszystkiego, co nakaza Chrystus. Zaniedbuj to, co dla
Boga jest niezmiernie wane drugie najwaniejsze przykazanie, by miowa bliniego jak samego
siebie. Nie mwic ju o nowym przykazaniu Jezusa, aby miowa jedni drugich tak, jak On nas
umiowa.
Co wicej, w kocu zrozumiaem, e tak naprawd nauczam czego przeciwnego wobec Boego
oglnego celu pozyskiwania uczniw, poniewa przedstawiaem kocioowi agodn wersj bardzo
popularnej ewangelii sukcesu. A przecie wol Jezusa jest, aby jego lud nie gromadzi skarbw
na ziemi (zob. Mt 6,19-24) i aby by zadowolony z tego, co posiada, jeli nawet jest to tylko
poywienie i odzienie (zob. Hbr 13,5; 1Tm 6,7-8). Nauczaem swoj bogat amerykask
kongregacj, i Bg chce, aby mieli tych dbr jeszcze wicej, czyli eby pod tym wzgldem nie
byli posuszni Jezusowi (podobnie jak to czyni setki tysicy innych pastorw na wiecie).
Kiedy zrozumiaem, co robi, opamitaem si i poprosiem czonkw kocioa o wybaczenie.
Zaczem si stara czyni z nich uczniw. Nauczaem, by przestrzegali wszystkiego, co nakaza
Chrystus. Robiem to z bojani i ze dreniem, podejrzewajc, e niektrzy tak naprawd nie chc
podporzdkowa si wszystkim przykazaniom Chrystusa, wybierajc chrzecijastwo wygodne, nie
wymagajce adnych ofiar. I miaem racj. Cakiem sporo z nich nie przejmowao si cierpicymi
chrzecijanami na caym wiecie. Nie obchodzio ich szerzenie ewangelii pord tych, ktrzy jej
nigdy nie syszeli. Troszczyli si raczej o to, by zdobywa coraz wicej dla siebie. W kwestii
uwicenia prowadzili ycie podobne do wikszoci konserwatywnych amerykanw, unikali tylko
najbardziej skandalicznych grzechw, potpianych nawet przez ludzi nieodrodzonych. Ale tak
naprawd nie miowali Pana, bo nie chcieli przestrzega Jezusowych przykaza, co zgodnie z Jego
sowami miao by dowodem naszej mioci do Niego (zob. J 14,21).
Moje obawy si potwierdziy, niektrzy uwaajcy si za chrzecijan, okazali si kozami w
owczej skrze. Kiedy wzywaem, by zaparli si samych siebie i wzili swj krzy, zocili si.
Koci by dla nich przede wszystkim miejscem spotka towarzyskich z dobr muzyk, podobnie
do tego, czego ludzie szukaj w klubach i barach. Tolerowali te kazania, ktre potwierdzay ich
zbawienie i Bo mio do nich. Ale nie chcieli sucha o tym, czego Bg od nich wymaga. Nie
chcieli, by kto kwestionowa ich zbawienie. Nie chcieli dostosowa swojego ycia do wymogw
Boej woli, jeli to miao ich co kosztowa. Owszem, byli gotowi rozsta si z pewn kwot

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 4
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

pienidzy, o ile byli przekonani, e Bg zwrci im je z nawizk lub e bd mogli bezporednio


odnie z tego jak korzy, bo na przykad poprawi si stan kocielnych pomieszcze.

Czas na zbadanie samego siebie


Teraz byby dobry moment, aby kady suga ewangelii czytajcy t ksik zada sobie takie
samo pytanie, jakie zada mi Duch wity: Gdyby ludzie, ktrym posuguj, teraz umarli i stanli
przed Boym sdem, ilu z nich okazaoby si owcami, a ilu kozami? Kiedy kaznodzieje
zapewniaj czonkw swoich kociow, postpujcych jak kozy, e s zbawieni, mwi im
dokadnie co przeciwnego do tego, co chciaby im przekaza Bg. Taki kaznodzieja dziaa
przeciwko Chrystusowi. Staje po zej stronie, sprzeciwia si temu, co chce zakomunikowa ludziom
Jezus, a co wyrazi w Mt 25,31-46. Istot Jego wypowiedzi byo ostrzeenie skierowane do kozw.
Nie chce by sdzili, e id do nieba.
Jezus powiedzia, i po naszej wzajemnej mioci wszyscy poznaj, e jestemy Jego uczniami
(zob. J 13,35). Z pewnoci mwi tu o mioci przewyszajcej mio okazywan sobie przez
niewierzcych, gdy inaczej nie mona byoby odrni od nich Jego uczniw. Jezus mwi o
mioci ofiarnej, kiedy kochamy jeden drugiego tak, jak On nas ukocha, kadc za bliniego swoje
ycie (zob. J 13,34; 1J 3,16-20). Jan napisa, e wiemy, i przeszlimy ze mierci do ycia czyli
narodzilimy si na nowo wtedy, kiedy miujemy siebie nawzajem (1J 3,14). Czy osoby
narzekajce, obmawiajce i nienawidzce pastorw nauczajcych przykaza Chrystusa, okazuj
mio, ktra wyrnia ich jako ludzi nowonarodzonych? Nie, bo s kozami zmierzajcymi do
pieka.

Uczniowie spord wszystkich narodw


Zanim pjdziemy dalej, jeszcze raz spjrzmy na tekst Mt 28,19-20, na w Wielki i Powszechny
Nakaz Misyjny, jaki Jezus zostawi swym uczniom. Zobaczmy, czy nie wyowimy z niego jeszcze
jakich prawd.
Idcie wic i czycie uczniw wrd wszystkich narodw, chrzczc ich w imi Ojca i Syna, i
Ducha witego. Uczcie ich zachowywa wszystko, co wam nakazaem (Mt 28,19-20a).
Zauwamy, e Jezus pragnie mie uczniw we wszystkich narodach, a dokadniej zgodnie z
oryginaem greckim, we wszystkich grupach etnicznych na wiecie. Jeli nakaza to Jezus, skonny
jestem wierzy, i osignicie tego musi by moliwe. Moemy czyni uczniw pord kadej
etnicznej grupy globu ziemskiego. Zadanie to nie zostao zlecone tylko jedenastu apostoom, ale
wszystkim uczniom po nich, poniewa Jezus owym jedenastu kaza z kolei naucza innych
przestrzegania wszystkiego, co im przykaza. I tak jedenastu uczyo swoich uczniw, by speniali
nakaz Chrystusa i czynili uczniw wrd wszystkich narodw. Miao to by stale aktualne
przykazanie dla kadego kolejnego ucznia. Kady ucze Jezusa powinien by w jaki sposb
zaangaowany w szerzenie uczniostwa pord narodw.
To po czci wyjania, dlaczego Wielki Nakaz Misyjny nie zosta jeszcze wykonany. Chocia
miliony ludzi przyznaj si do chrzecijastwa, to liczba faktycznych uczniw, zdecydowanych
sucha Jezusa, jest o wiele mniejsza. Zdecydowan wikszo ludzi uwaajcych si za chrzecijan
nie obchodzi pozyskiwanie uczniw w kadej grupie etnicznej, gdy zwyczajnie nie zaley im na
przestrzeganiu przykaza Chrystusa. Kiedy podnosi si w temat, zasaniaj si wymwkami: To
nie mj rodzaj suby. Albo: Nie czuj prowadzenia w tym kierunku. Stwierdza to wielu
pastorw, jak rwnie wszystkie kozy, ktre same wybieraj, ktre przykazania Chrystusa im
odpowiadaj.
Gdyby kady, kto si przyznaje do chrzecijastwa, wierzy w Pana Jezusa Chrystusa, w
niedugim czasie kady czowiek na wiecie usyszaby ewangeli. Doprowadzioby do tego
wsplne zaangaowanie uczniw Chrystusa. Przestaliby marnowa swj czas i pienidze na sprawy

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 5
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

doczesne i wieckie, a wykorzystywaliby je po to, by speni nakaz swego Pana. Kiedy jednak
bogobojny pastor ogasza, i na najbliszym naboestwie bdzie przemawia misjonarz, czsto
moe si spodziewa zmniejszonej frekwencji. Wielu kozw zostanie w domu albo pjdzie gdzie
indziej. Nie s zainteresowani wykonywaniem ostatniego przykazania Pana Jezusa Chrystusa.
Natomiast owce zawsze s podekscytowane na myl o zaangaowaniu si w czynienie uczniw
pord wszystkich narodw.
I ostatnia myl dotyczca omawianego urywka Mt 28,18-20: Jezus kaza te uczniom chrzci
kolejnych uczniw i apostoowie wiernie ten nakaz speniali. Bez zwoki chrzcili tych, ktrzy si
nawracali i wierzyli w Pana Jezusa. Chrzest jest oczywicie wyrazem identyfikacji czowieka
wierzcego ze mierci, pogrzebem i zmartwychwstaniem Chrystusa. Nowo nawrceni umarli i
zostali wzbudzeni jako nowe istoty w Chrystusie. Jezus chcia, aby ta prawda znalaza swj
widoczny wyraz w chrzcie kadego nowego wierzcego, by w jego umyle utrwalio si
przekonanie, i teraz jest nowym czowiekiem posiadajcym now natur. Jest jednym duchem z
Chrystusem, i teraz zamieszkujcy w nim Chrystus daje mu si, aby by posusznym Bogu. By
umary w grzechach, lecz zosta oczyszczony i oywiony przez Ducha witego. Dozna czego
wicej ni tylko przebaczenia. Raczej radykalnej przemiany. W ten sposb Bg ponownie
pokazuje, e prawdziwi wierzcy s innymi ludmi, zachowuj si bowiem zupenie inaczej ni
przedtem, gdy byli duchowo umarli. Bezsprzecznie sugeruj to ostatnie sowa Jezusa: A oto Ja
jestem z wami przez wszystkie dni a do koca wiata (Mt 28,20). Czy to nie logiczne, i ciga
obecno Chrystusa wpywa na zachowanie ludzi?

Jezus definiuje, czym jest uczniostwo


Ustalilimy, i nadrzdnym celem Jezusa wobec nas jest to, bymy pozyskiwali uczniw, czyli
ludzi, ktrzy odwrcili si od grzechw oraz ucz si Jego przykaza i przestrzegaj ich. W
Ewangelii Jana 8,31b-32 Jezus dokadniej okrela, kim jest ucze:
Jeeli bdziecie trwa w Moim sowie, bdziecie prawdziwie Moimi uczniami. Poznacie
prawd i prawda was wyzwoli.
Wedug Jezusa prawdziwymi uczniami s ci, ktrzy trwaj, albo inaczej przebywaj w Jego
Sowie. W miar, jak poznaj prawd Jego Sowa, staj si coraz bardziej wolni, a pniejszy
kontekst wskazuje, i Jezus mwi o wyzwalaniu si od grzechu (zob. J 8,34-36). A zatem
ponownie widzimy, e zgodnie z definicj Jezusa uczniowie poznaj Jego przykazania oraz ich
przestrzegaj.
Nieco pniej Jezus stwierdzi:
Mj Ojciec bdzie uwielbiony przez to, e przyniesiecie obfity owoc i staniecie si (ang. i w
ten sposb udowodnicie, e jestecie) moimi uczniami (J 15,8).
Wedug Jezusa uczniowie uwielbiaj Boga poprzez przynoszenie owocu. Ci, ktrzy owocu nie
przynosz, nie dowodz, i s Jego uczniami.
W k 14,25-33 Jezus wyraniej okreli w owoc, po ktrym poznaje si Jego uczniw.
Zacznijmy od wersetu 25:
Gdy wielu ludzi szo za Jezusem, On odwrci si do tumu i powiedzia
Czy Jezusa zadowalao to, i szy za nim wielkie tumy? Czy osign swj cel, kiedy udao
Mu si zgromadzi wielu suchaczy?
Nie, Jezusa nie zadowalay wielkie rzesze Mu towarzyszce, suchajce Jego kaza, ogldajce
Jego cuda i czasem karmice si Jego poywieniem. Jezus szuka ludzi kochajcych Boga z caego
serca, umysu, duszy i ze wszystkich si. Chce ludzi posusznych Jego przykazaniom. Chce mie
uczniw. Dlatego do podajcych za Nim tumw powiedzia:

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 6
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Jeeli kto przychodzi do Mnie, a bardziej kocha swojego ojca i matk, swoj on i dzieci, i
swoje ycie, nie moe by Moim uczniem (k 14,26).
Co do tego nie ma wtpliwoci: Jezus sformuowa wymagania, jakie powinien spenia Jego
ucze. Ale czy Jego uczniowie rzeczywicie musz nienawidzi tych, ktrych w naturalny sposb
kochaj najbardziej? Nie o to chyba tu chodzi, skoro Pismo nakazuje nam szanowa rodzicw oraz
kocha maonkw i dzieci.
Jezus najwyraniej uy hiperboli - aby podkreli myl, przerysowa j . Niewtpliwie chcia
jednak wyrazi co najmniej jedno: Jeli mamy by Jego uczniami, musimy kocha Go ponad
wszystko, o wiele bardziej ni tych, ktrych w sposb naturalny kochamy najbardziej. Oczekiwania
Jezusa s cakiem rozsdne, skoro On jest Bogiem, ktrego powinnimy kocha z caego serca,
umysu, duszy oraz ze wszystkich si.
Pamitajmy: zadaniem sug Boych jest czynienie uczniw, czyli ksztatowanie takich ludzi,
ktrzy kochaj Jezusa ponad wszystko, bardziej ni wspmaonkw, dzieci czy rodzicw. Kady
suga Boy, czytajcy te sowa, powinien zada sobie pytanie: Na ile mi si to udaje?
Skd wiemy, czy kto kocha Jezusa? On sam powiedzia: Jeli kto Mnie miuje, sowa Mojego
przestrzega bdzie (J 14,23 BW). Logicznie mona wnioskowa, i ci ktrzy kochaj Jezusa
bardziej ni maonkw, dzieci i rodzicw, przestrzegaj Jego przykaza. Uczniowie Jezusa s
posuszni Jego nakazom.

Drugi wymg
W dalszych sowach Jezus mwi do idcych za nim tumw:
Kto nie dwiga swojego krzya, a idzie za mn, nie moe by moim uczniem (k 14,27).
To drugi wymg, jaki musi speni ucze Jezusa. Co to oznacza? Czy uczniowie musz
dosownie nosi ogromne kloce drewna? Nie, Jezus ponownie posuy si hiperbol.
Zapewne wszyscy ydowscy suchacze Jezusa widzieli, jak skazani przestpcy umierali na
krzyach. Aby zmaksymalizowa efekt ukrzyowania, majcego by przestrog przed amaniem
prawa, Rzymianie krzyowali ofiary przy gwnych drogach poza murami miast.
Z tego powodu uwaam, e zwrot nie swj krzy by powszechnie uywany w czasach
Jezusa. Kady skazany na ukrzyowanie sysza, jak rzymski onierz mwi: We swj krzy i id
za mn. Skazani wzdragali si przed tymi sowami, wiedzieli bowiem, e oznaczaj one pocztek
trwajcej wiele godzin, a nawet dni, okrutnej agonii. Zwrot ten mg zatem funkcjonowa jako
powszechne powiedzenie, oznaczajce: Przyjmij nieuniknione trudnoci, jakie ci czekaj.
Wyobraam sobie, jak ojciec mwi do syna: Synu, wiem e nie znosisz oprniania latryny. To
mierdzca robota. Ale jest to twoim obowizkiem raz w miesicu, wic we swj krzy. Id,
oprnij latryn. Albo ona mwi mowi: Kochanie, wiem, jak nie znosisz pacenia
Rzymianom podatkw. Ale dzisiaj jest termin i poborca wanie do nas idzie. Zatem we swj krzy.
Zapa mu.
Branie swojego krzya jest synonimem wyparcia si samego siebie i w tym znaczeniu Jezus uy
tych sw w Mt 16,24: Jeli kto chce pj za Mn, niech si zaprze samego siebie, niech wemie
swj krzy i niech Mnie naladuje. Mona to sparafrazowa: Jeli kto chce pj za Mn, niech
odrzuci wasne plany, pogodzi si z nieuniknionymi trudnociami, na jakie w efekcie tej decyzji
napotka, i niech Mnie naladuje.
Prawdziwi uczniowie gotowi s cierpie z powodu naladowania Jezusa. Obliczyli koszty
jeszcze zanim wyruszyli i wiedzc, e trudnoci s nieuniknione, wybrali si w t drog z
postanowieniem dotarcia do celu. Tak interpretacj usprawiedliwiaj dalsze sowa Jezusa o
obliczeniu kosztw zwizanych z naladowaniem Go. Potwierdzaj to dwie ilustracje:

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 7
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Kto bowiem z was, chcc zbudowa wie, najpierw nie usidzie i nie oblicza wydatkw, czy
wystarczy mu na ukoczenie? W przeciwnym razie, gdy zbuduje fundament, a nie zdoa
ukoczy, wszyscy przygldajcy si zaczn kpi z niego: Ten czowiek zacz budowa, a
nie zdoa ukoczy. Albo ktry krl wyruszajc na wojn z drugim krlem, nie usidzie, by
najpierw rozway, czy bdzie mg z dziesicioma tysicami wystpi przeciwko dwudziestu
tysicom tego, ktry nadciga przeciw niemu? Jeli za nie, to gdy jeszcze jest daleko, wysya
poselstwo i prosi o pokj (k 14,28-32).
Myl Jezusa brzmi bardzo wyranie: Jeli chcesz by Moim uczniem, oblicz najpierw koszty,
aby nie zrezygnowa, kiedy natrafisz na przeciwnoci. Prawdziwi uczniowie przyjmuj po drodze
wszelkie trudnoci jako wynik naladowania Mnie.

Trzeci wymg
Owego dnia, przemawiajc do tumw, Jezus wymieni jeszcze jeden warunek uczniostwa:
Tak wic kady z was, kto nie wyrzeka si wszystkiego, co do niego naley, nie moe by
moim uczniem (k 14,33).
I znw nasuwa si logiczny wniosek, i Jezus posuy si hiperbol. Nie musimy wyzbywa si
caego mienia, pozostajc bez dachu nad gow, odzienia i poywienia. Niemniej z pewnoci
musimy zrezygnowa z tego wszystkiego w tym sensie, e przekazujemy prawo wasnoci Bogu, i
to w takim zakresie, i nie suymy ju mamonie, ale si ni posugujemy, by suy Bogu. W
praktyce moe to oznacza, e pozbdziemy si wielu zbdnych rzeczy i bdziemy prowadzi
proste ycie, polegajce na bogobojnym zarzdzaniu dobrami i dzieleniu si, jak to miao miejsce u
pierwszych chrzecijan, co opisuje ksiga Dziejw Apostolskich. Bycie uczniem Chrystusa oznacza
przestrzeganie Jego przykaza, a On nakazuje swym naladowcom gromadzi skarby nie na ziemi
lecz w niebie.
Podsumowujc, jeli mam by uczniem Jezusa, to zgodnie z Jego nauk musz przynosi owoc.
Musz Go kocha ponad wszystko, bardziej ni czonkw wasnej rodziny. Musz by gotw
ponosi trudy wynikajce z mojej decyzji pjcia za Nim. Natomiast ze swoimi dochodami i
mieniem musz robi to, co On kae. (A wiele z Jego przykaza co mwi na ten temat, nie mog
wic si oszukiwa, i jak czyni to wielu, mwi: Gdyby Pan mi powiedzia, eby co zrobi z tym
wszystkim, co posiadam, chtnie bym to uczyni.)
I tacy wanie maj by oddani naladowcy Jezusa, ktrych my, jako Jego sudzy, mamy
pozyskiwa! To jest naszym, wyznaczonym przez Boga, celem! Jestemy powoani, aby by
sugami ewangelii czynicymi uczniw!
To fundamentalna prawda, ktrej wielu duchownych na caym wiecie nie dostrzega. Jeli tak jak
ja, poddadz ocenie swoj sub, bezsprzecznie stwierdz, e wiele im brakuje, by spenia Boe
pragnienia i oczekiwania. Kiedy rozwaaem stopie oddania moich wiernych Chrystusowi, nie
miaem wtpliwoci, i wielu z nich trudno byoby nazwa prawdziwymi uczniami.
Pastorzy, przyjrzyjcie si swoim kocioom. Ilu waszych czonkw Jezus uwaa za swoich
uczniw, zgodnie z Jego kryteriami zawartymi w k 14,26-33? Ewangelici, czy gosicie
przesanie, dziki ktremu ludzie decyduj si przestrzega wszystkich przykaza Chrystusa?
Teraz jest pora oceni nasz posug, zanim staniemy przed Jezusem, by ostatecznie nas
rozliczy. Jeli mijam si z Jego celem, to wolabym odkry to dzisiaj. A ty nie?

Ostatnia otrzewiajca myl

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 8
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Jezus chce, aby ludzie stawali si Jego uczniami, co wynika z Jego sw skierowanych do tumu,
a zapisanych w k 14,26-33. Jak wane jest, aby zosta Jego uczniem? A co, jeli kto si na to nie
zdecyduje? Jezus odpowiada na te pytania nieco dalej w tyme rozdziale:
Dobra jest sl (ang. Dlatego dobra jest sl). Jeeli jednak i sl smak utraci, czym zostanie
przyprawiona? Nie nadaje si ani do ziemi, ani do nawozu. Wyrzuca si j na zewntrz. Kto
ma uszy do suchania, niechaj sucha! (k 14,34-35)
Zauwamy, nie jest to wypowied pozbawiona kontekstu. Zaczyna si od sowa dlatego.
Sl ma by sona. To czyni j sol. Jeli utraci swj smak, nie nadaje si do niczego i wyrzuca
si j.
Co ma to wsplnego z uczniostwem? Tak jak od soli si oczekuje, by bya sona, tak samo Jezus
oczekuje, e ludzie bd Jego uczniami. Skoro On jest Bogiem, naszym jedynym rozsdnym
obowizkiem jest kocha Go ponad wszystko, wzi swj krzy i zrezygnowa z naszego mienia.
Jeli nie staniemy si Jego uczniami, odrzucamy sens naszej egzystencji nadany przez Niego. Do
niczego si nie nadajemy i jestemy przeznaczeni na wyrzucenie. To nie brzmi jak niebo, prawda?
Przy innej okazji Jezus powiedzia do uczniw (zob. Mt 5,1):
Wy jestecie sol ziemi. Jeeli sl utraci swoj moc, to jak mona przywrci jej smak? Nie
nadaje si ju do niczego, zostanie wic wyrzucona i podeptana przez ludzi (Mt 5,13).
Jest to rzeczywicie powane ostrzeenie. Po pierwsze, tylko ci, ktrzy s soni (oczywista
przenonia dotyczca oddanego posuszestwa) s dla Boga uyteczni. Pozostali nie nadaj si
do niczego tylko do wyrzucenia i podeptania. Po drugie, kto sony moe utraci t
waciwo, inaczej Jezus nie widziaby powodu, aby uczniw ostrzec. Czy prawdy te nie stoj w
sprzecznoci z tym, co wielu tak chtnie gosi obecnie. Twierdz, e mona by zdajcym do
nieba wierzcym w Chrystusa, nie bdc Jego uczniem, albo e utrata zbawienia nie jest rzecz
moliw. Bardziej szczegowo zastanowimy si nad tymi bdnymi pogldami w nastpnych
rozdziaach.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 9
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

www.shepherdserve.org
Mile widziane jest drukowanie, kopiowanie, dystrybucja lub
rozsyanie tego dokumentu w jakikolwiek sposb.
Warunkiem jest zachowanie integralnoci i niezmienionej
treci oraz nie czerpanie z tego zyskw.
(c) 2007 David Servant

Pozyskujcy uczniw suga Boy


Biblijne zasady przynoszenia owocu oraz pomnaania Boego Krlestwa
David Servant

Rozdzia drugi
Waciwy pocztek
Wedug Biblii ucze to osoba szczerze wierzca w Pana Jezusa Chrystusa, ktra trwa w Jego
Sowie i w efekcie jest uwalniana od grzechu. To kto, kto uczy si spenia wszystkie przykazania
Chrystusa, bo kocha Go bardziej ni wasn rodzin, wygody czy mienie, i mio t okazuje swym
prawym stylem ycia. Prawdziwi uczniowie Jezusa miuj si nawzajem i demonstruj to
praktycznie. Przynosz owoc.1 Takich wanie ludzi chce mie Jezus.
Zrozumiae, e ci, ktrzy nie s uczniami, nie mog czyni uczniami innych. Najpierw sami
musimy by pewni, e jestemy Jego uczniami, zanim sprbujemy pozyskiwa innych. Wielu sug
Boych, skonfrontowanych z biblijnym wzorcem ucznia, wykazuje braki. Tacy kaznodzieje
waciwie nie bd nawet prbowa czyni innych uczniami. Sami nie s wystarczajco oddani
Jezusowi Chrystusowi, by znosi trudnoci zwizane z formowaniem prawdziwych uczniw.
Od tego momentu bd zakada, e sudzy Pascy, ktrzy dalej czytaj t ksik, sami s
uczniami Pana Jezusa, w peni oddanymi, by spenia jego nakazy. Jeli nie jeste uczniem, nie ma
sensu, by kontynuowa czytanie, dopki nie podejmiesz konkretnego zobowizania, by zosta
prawdziwym uczniem. Nie zwlekaj! Padnij na kolana i opamitaj si! W swej wspaniaej asce Bg
ci przebaczy i uczyni nowym stworzeniem w Chrystusie!

Nowe zdefiniowanie uczniostwa


Chocia Jezus nie pozostawia wtpliwoci, kim jest ucze, wielu zmienio Jego definicj na
wasn. Niektrzy sowo ucze rozumiej jako termin oglny, dotyczcy kadego, kto przyznaje si
do chrzecijastwa. Dla nich zostao ono odarte ze swego biblijnego znaczenia.
Inni uwaaj uczniostwo za nieobowizkowy drugi krok zaangaowania si dla ludzi wierzcych,
ktrzy i tak ju zmierzaj do nieba. Myl, e mona by czowiekiem wierzcym w Jezusa, lecz
niekoniecznie Jego uczniem! Poniewa nie da si zignorowa zapisanych w Biblii surowych
wymogw Jezusa dotyczcych uczniostwa, naucza si, i s dwa poziomy chrzecijastwa na
jednym znajduj si wierzcy w Jezusa, a na drugim Jego uczniowie, wierzcy w Niego i Mu
oddani. Zgodnie z tym myleniem czsto si mwi, i wielu jest wierzcych, ale niewielu uczniw,
jednak i jedni i drudzy id do nieba.

1. Definicja ta wynika z tego, co ju czytalimy w tekstach Mt 28,18-20; J 8,31-32; 13,25; 15,8 i k 14,25-33.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 10
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Ta doktryna skutecznie neutralizuje nakaz Jezusa, by ludzi czyni uczniami, przez co hamuje
proces formowania uczniw. Jeli uczniostwo wie si z ofiarnym zaangaowaniem i
ponoszeniem trudw, a nie jest obowizkowe, mona przewidzie, i wikszo ludzi wybierze
drugie wyjcie, zwaszcza jeli sdz, e zostan przyjci do nieba jako nie-uczniowie.
Musimy zatem postawi bardzo wane pytania: Czy Pismo naucza, i mona by zmierzajcym
do nieba wierzcym, nie bdc uczniem Jezusa Chrystusa? Czy uczniostwo jest dla chrzecijan
nieobowizkowe? Czy s dwa poziomy chrzecijastwa: niezaangaowani wierzcy i oddani
uczniowie?
Odpowied na te wszystkie pytania brzmi: Nie. Nowy Testament nigdzie nie naucza, by istniay
dwie kategorie chrzecijan: wierzcy i uczniowie. W Dziejach Apostolskich wielokrotnie czytamy o
uczniach, i nigdy nie odnosi si to do jakiej wyszej kategorii bardziej oddanych wierzcych.
Kady, kto uwierzy w Jezusa, by uczniem.2 W rzeczywistoci w Antiochii po raz pierwszy
nazwano uczniw chrzecijanami (Dz 11,26).
Ciekawe jest zauway, i greckie sowo oznaczajce ucznia (matetes) wystpuje w Nowym
Testamencie 261 razy, podczas gdy sowo wierzcy (pistos) tylko dziewi, za sowo chrzecijanin
(christianos) trzy razy. Ju sam ten fakt wystarczy, by przekona uczciwego badacza, e wszyscy
w pierwszym Kociele, ktrzy wierzyli w Jezusa, byli uwaani za Jego uczniw.

Komentarz Jezusa
Jezus wcale nie uwaa, e zostanie Jego uczniem byo dla wierzcych jakim drugim,
nieobowizkowym krokiem. Trzy wymogi dotyczce uczniostwa, o jakich czytamy w k r. 14, nie
byy skierowane do wierzcych jako zaproszenie do wzniesienia si na wyszy poziom osobistego
zaangaowania. Jezus mwi raczej do wszystkich tumnie zgromadzonych. Uczniostwo jest
pierwszym krokiem w relacji z Bogiem. Ponadto, w Ewangelii Jana czytamy:
Kiedy to mwi, wielu uwierzyo w Niego. Mwi wic Jezus do tych ydw, ktrzy Mu
uwierzyli: Jeeli bdziecie trwa w Moim sowie, bdziecie prawdziwie Moimi uczniami.
Poznacie prawd i prawda was wyzwoli (J 8,30-32).
Nie da si rozsdnie podway niezaprzeczalnego faktu, e Jezus mwi tu o uczniostwie do
nowo nawrconych wierzcych. Jezus nie powiedzia: Moe kiedy w przyszoci zechcecie
podj nastpny krok gbszego oddania si, by sta si Moimi uczniami. Przeciwnie, do nowo
nawrconych mwi tak, jak gdyby oczekiwa, i ju s uczniami, jakby sowa wierzcy i ucze
byy synonimami. Powiedzia im, e fakt bycia Jego uczniami mog udowodni, trwajc w Jego
sowie, a to sprawi, e bd wolni od grzechu (zob. 8,34-36).
Jezus widzia, i samo wyznanie wiary nie gwarantuje, e kto naprawd uwierzy. Wiedzia te,
e ci, ktrzy prawdziwie uwierzyli, i jest On Synem Boym, poka to swoim yciem od razu
zostan Jego uczniami, pragnc Go sucha i si Mu podoba. Tacy wierzcy/uczniowie w
naturalny sposb bd trwa w Jego Sowie, zadomawiajc si w Nim. I w miar odkrywania
Jego woli, poprzez poznawanie Jego przykaza, bd stopniowo uwalniani z grzechu.
Dlatego niezwocznie wezwa owych nowo nawrconych, by si poddali sprawdzianowi. Jego
wypowied: Jeli naprawd jestecie moimi uczniami wskazuje, e dopuszcza moliwo, i
mog nie by Jego prawdziwymi uczniami, a jedynie si za tym opowiada. Mogli oszukiwa
samych siebie. Tylko w przypadku zdania testu mogli by pewni, e s Jego prawdziwymi

2. Termin uczniowie wystpuje w Dz 6,1.2.7; 9,1.10.19.25.26.36.38; 11,26.29; 13,52; 14,20.21.22.28; 15,10; 16,1;
18,23.27; 19,1.9.30; 20,1.30; 21,4.16; wierzcy tylko w Dz 5,14; 10,45 i 16,1. Na przykad w Dz 14,21 ukasz napisa:
W tym miecie gosili [Pawe i Barnaba] Dobr Nowin i pozyskali wielu uczniw. Zatem Pawe i Barnaba pozyskali
uczniw goszc ewangeli. Czyli ludzie staj si uczniami od razu, w chwili nawrcenia, a nie kiedy pniej, jeli tak
zdecyduj.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 11
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

uczniami. (Czytajc dalej dialog zapisany w Ew. Jana 8,37-59 okazuje si, i Jezus mg mie
uzasadnione powody, aby wtpi w ich szczero.)3
Take nasz kluczowy tekst, z Mt 28,18-20 rozwiewa teori, jakoby uczniowie stanowili jak
wysz klas prawdziwie oddanych chrzecijan. W Wielkim Poleceniu Misyjnym Jezus nakaza
chrzci uczniw. Zapis ksigi Dziejw Apostolskich wskazuje, i apostoowie nie czekali, a
nowonawrceni wykonaj drugi krok radykalnego oddania si Chrystusowi, aby mona byo ich
ochrzci. Chrzcili wszystkich nowych wierzcych niemal natychmiast po ich nawrceniu. Wierzyli,
e wszyscy prawdziwie wierzcy s uczniami.
W tym wietle zwolennicy pogldu, i uczniami s wyjtkowo oddani wierzcy, nie s
konsekwentni w swojej teologii. W wikszoci chrzcz wszystkich, ktrzy wyznaj wiar w Jezusa,
nie czekajc, a osign poziom uczniostwa. Gdyby jednak naprawd wierzyli w to, co gosz,
powinni chrzci tylko tych, ktrzy wdrapi si na w poziom uczniostwa, czyli niewielu spord
swych szeregw.
By moe wystarczy zada ostatni cios w t diaboliczn doktryn. Jeli uczniowie rni si od
reszty wierzcych, to dlaczego Jan napisa, i mio do braci jest znakiem, ktry wyrnia
prawdziwych nowonarodzonych wierzcych (zob. 1J 3,14), za Jezus stwierdzi, i mio do braci
jest wyrniajcym znakiem Jego prawdziwych uczniw (J 13,35)?

Pocztki tej faszywej doktryny


Jeli koncepcji o dwch klasach chrzecijan: wierzcych i uczniw, nie znajdujemy w Pimie, to
jak tak doktryn mona obroni? Odpowiedzi jest to, e opiera si ona na innej faszywej
doktrynie dotyczcej zbawienia, ktra sugeruje, i surowych wymogw uczniostwa nie mona
pogodzi z faktem, i zbawienie jest z aski. W oparciu o t logik wyciga si wniosek, e wymogi
uczniostwa nie mog by wymogami dotyczcymi zbawienia. A uczniostwo musi by dla
zdajcych do nieba, zbawionych z aski wierzcych, krokiem nieobowizkowym.
Fatalny bd tej teorii polega na tym, i mnstwo tekstw si jej sprzeciwia. Czy moe, na
przykad, by co wyraniejszego od sw Jezusa, wypowiedzianych pod koniec Kazania na grze,
po tym, jak wymieni wiele przykaza?
Nie kady kto mwi do Mnie: Panie, Panie, wejdzie do Krlestwa Niebios, ale ten, kto spenia
wol Mego Ojca, ktry jest w niebie (Mt 7,21).
W tym miejscu, jak i wielu innych, Jezus wyranie czy posuszestwo ze zbawieniem. Jak
zatem pogodzi wiele wersetw takich jak ten z biblijnym twierdzeniem, i zbawienie jest z aski?
To bardzo proste. Bg w swojej niezmierzonej asce oferuje wszystkim moliwo, by si
opamita, uwierzy i narodzi na nowo, otrzymawszy moc Ducha witego do ycia w
posuszestwie. Zbawienie jest zatem z aski. Bez niej nikt nie mgby by zbawiony, poniewa
wszyscy zgrzeszyli. Grzesznicy nijak nie mog zasuy na zbawienie. Potrzebuj Boej aski.
Boa aska dotyczca naszego zbawienia przejawia si na wiele sposobw. Objawia si w
mierci Jezusa na krzyu, w Boym zaproszeniu skierowanym do nas w ewangelii, w przyciganiu
nas do Chrystusa, przekonywaniu nas o grzechu, oferowaniu nam sposobnoci opamitania si,
odradzaniu nas i napenianiu Duchem witym, amaniu mocy grzechu w naszym yciu,
uzdalnianiu nas do ycia w witoci, karceniu nas, kiedy zgrzeszymy, i tak dalej. Na adne z tych
bogosawiestw nie zasuylimy. Od pocztku do koca jestemy zbawieni z aski.
Jednake zgodnie z Pismem, zbawienie jest nie tylko z aski, lecz take przez wiar. ask
przecie jestecie zbawieni przez wiar (Ef 2,8a). Konieczne s obydwa komponenty, i
3. Urywek ten rwnie ujawnia bdn praktyk zapewniania nowonawrconych o ich zbawieniu. Jezus nie
zapewni tych dopiero co nawrconych, e s na pewno zbawieni, poniewa w krtkiej modlitwie wyrazili wiar w
Niego czy ch przyjcia Go. Wezwa ich raczej, by si zastanowili, czy ich wyznanie jest szczere. Powinnimy i za
Jego przykadem.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 12
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

najwyraniej si nie wykluczaj. Do zbawienia potrzebna jest i aska i wiara. Bg oferuje swoj
ask, a my odpowiadamy wiar. Prawdziwa wiara, oczywicie, skutkuje posuszestwem Boym
przykazaniom. Jak w swoim licie napisa Jakub, wiara bez uczynkw jest martwa, bezuyteczna i
nie moe nikogo zbawi (zob. Jk 2,14-26).4
Faktem jest, e Boa aska nikomu nie zezwala na grzech. Oferuje wszystkim moliwo, by si
opamita i narodzi na nowo. Po mierci nie bdzie moliwoci, by si opamita i narodzi na
nowo, wwczas Boa aska nie bdzie ju dostpna. Czyli Jego zbawcza aska musi by
tymczasowa.

Kobieta, ktr Jezus zbawi z aski przez wiar


Doskonaym przykadem zbawienia oferowanego z aski przez wiar jest przypadek kobiety
przyapanej na cudzostwie. Jezus jej powiedzia: Ja rwnie ciebie nie potpiam [to jest aska, bo
zasuya na potpienie]. Id, i od tej chwili nie grzesz wicej (J 8,11). Cho zasugiwaa na mier,
Jezus j uwolni i odesa, jednake ostrzegajc: Od tej chwili nie grzesz wicej. Wanie to Jezus
mwi dzisiaj kademu grzesznikowi na wiecie: Nie potpiam ci. Zasugujesz na mier i
wieczne potpienie w piekle, ale Ja okazuj ci ask. Jednak moja aska kiedy si skoczy, zatem
opamitaj si i przesta grzeszy, pki nie jest za pno, aby nie musia stan przed moim
sdziowskim tronem jako winny grzesznik.
Przypumy, e owa jawnogrzesznica opamitaa si, jak nakaza jej Jezus. Jeli tak, to zostaa
zbawiona z aski przez wiar. Zbawienie otrzymaa z aski, gdy jako grzesznica bez aski Boej
nigdy by zbawienia nie osigna. Nie mogaby szczerze powiedzie, e zasuya na nie swoimi
uczynkami. Zostaa zbawiona przez wiar, poniewa zawierzya Jezusowi i Jego sowom do niej
skierowanym. Pomna ostrzeenia odwrcia si od grzechu, zanim byo za pno. Kady szczerze
wierzcy w Jezusa chce si opamita, gdy On ostrzeg, e jeli kto si nie opamita, zginie (zob.
k 13,3). Jezus uroczycie te owiadczy, i tylko ci, ktrzy czyni wol Ojca, wejd do nieba (Mt
7,21). Kady, kto wierzy w Jezusa, uwierzy w Jego ostrzeenia i je przyjmie.
Ale przypumy, e jawnogrzesznica nie opamitaa si. Grzeszya nadal, a po mierci stana
przed sdziowskim tronem Jezusa. I odezwaa si: O, Jezu, jak dobrze Ci znw spotka!
Pamitam, e kiedy na ziemi przyprowadzono mnie do Ciebie, nie potpie mnie za grzech. Na
pewno nadal jeste rwnie askawy. Nie potpie mnie wwczas, wic na pewno nie potpisz mnie
rwnie teraz!
Jak sdzisz, czy Jezus wpuci j do nieba? Odpowied jest oczywista. Pawe ostrzeg: Nie
udcie si! Ani rozpustnicy ani cudzoonicy nie odziedzicz Krlestwa Boga (1Kor 6,9-10).
Mwic to chc dowie, i wymogi Jezusa dotyczce uczniostwa nie s niczym wicej jak
wymogami dotyczcymi szczerej wiary w Niego, czyli wiary zbawczej. A kady, kto ma zbawcz
wiar, zosta zbawiony z aski przez wiar. Nie ma biblijnych podstaw, by twierdzi, e poniewa
zbawienie jest z aski, Jezusowe wymogi dotyczce uczniostwa rni si od Jego wymogw
dotyczcych zbawienia. Uczniostwo to nie opcjonalny krok dla wierzcych idcych do nieba, jest
raczej dowodem szczerej zbawczej wiary.5

4. Ponadto, wbrew opiniom tych, ktrzy utrzymuj, e jestemy zbawieni przez wiar, nawet jeli brakuje nam
uczynkw, Jakub stwierdza, e sama wiara nie moe nas zbawi: Widzicie, e czowiek zostaje usprawiedliwiony
dziki uczynkom, a nie wycznie dziki wierze. Prawdziwa wiara nigdy nie jest osamotniona, zawsze towarzysz jej
uczynki.
5. Dobrze jest pamita, e powodem, dla ktrego Pawe czsto podkrela, i zbawienie jest z aski a nie z
uczynkw, bya jego ciga walka z wczesnymi legalistami. Pawe nie chcia korygowa tych, ktrzy nauczali, e
wito jest istotna dla dostania si do nieba, poniewa sam tak wierzy i czsto ten fakt potwierdza. W swoich listach
korygowa ydw, ktrzy nie rozumiejc roli Boej aski w dziele zbawienia, nie widzieli powodu, dla ktrego Jezus
miaby umiera. Wielu z nich nie wierzyo, e poganie mog kiedykolwiek zosta zbawieni, nie pojmujc faktu, i to
Boa aska otworzya im moliwo skorzystania ze zbawienia. Niektrzy nauczali, e obrzezanie, genealogiczne wizi

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 13
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Skoro tak, to aby znale aprobat w Boych oczach, suga ewangelii powinien rozpocz proces
pozyskiwania uczniw waciwie, czyli od goszenia prawdziwej ewangelii i wzywania ludzi do
posusznej wiary. Jeli kaznodzieje promuj faszyw doktryn, jakoby uczniostwo byo dla
zbawionych wierzcych nieobowizkowym krokiem oddania si, dziaaj wbrew przykazaniu
Jezusa, by czyni innych uczniami. Gosz faszyw ask i faszyw ewangeli. Tylko prawdziwi
uczniowie Jezusa posiadaj zbawcz wiar i zdaj do nieba, tak jak Jezus obieca: Nie kady, kto
mwi do mnie: Panie, Panie, wejdzie do Krlestwa Niebios, ale ten, kto spenia wol mego Ojca,
ktry jest w niebie (Mt 7,21).

Nowa faszywa ewangelia


Ze wzgldu na faszywe pojmowanie roli aski w dziele zbawienia, wspczesna ewangelia
zostaa odarta z elementw biblijnych, ktre s uwaane za nieprzystajce do przesania aski.
Jednak faszywa ewangelia tylko tworzy faszywych chrzecijan, dlatego te w obecnych czasach
tak wielki odsetek nowo nawrconych po kilku tygodniach od przyjcia Chrystusa przestaje
nawet chodzi do kocioa. Poza tym tych, ktrzy chodz do kocioa, czsto trudno odrni od
ludzi nieodrodzonych; wyznaj te same wartoci i popeniaj te same grzechy co ich porzdni, cho
niewierzcy ssiedzi. Wszystko dlatego, e tak naprawd nie uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa i
nie narodzili si na nowo.
Jeden z istotnych elementw, pomijany teraz w goszeniu ewangelii, to wezwanie do opamitania
si. Wielu kaznodziejw uwaa, i powiedzie ludziom, by przestali grzeszy (co zrobi Jezus w
przypadku kobiety przyapanej na cudzostwie), to tak jakby twierdzi, i zbawienie nie jest z aski
lecz z uczynkw. Co nie jest prawd, poniewa zarwno Jan Chrzciciel, jak i Jezus, Piotr i Pawe
gosili, e opamitanie jest absolutnym warunkiem zbawienia. Jeli goszenie opamitania w jaki
sposb podwaa Bo ask w dziele zbawienia, to wszyscy wyej wymienieni j podwaali. Oni
jednak rozumieli, i Boa aska oferuje ludziom yjcym na ziemi sposobno opamitania si, a
nie trwania w grzechu.
Na przykad kiedy Jan Chrzciciel gosi, wedug sw ukasza, Dobr Nowin, jego
centralnym przesaniem byo opamitanie (zob. k 3,1-18). Ci, ktrzy si nie opamitaj, pjd do
pieka (zob. Mt 3,10-12, k 3,17).
Jezus gosi opamitanie od samego pocztku swojej suby (zob. Mt 4,17). Ostrzega ludzi, e
jeli si nie opamitaj, zgin (zob. k 13,3.5).
Wysa dwunastu uczniw, by gosili w rnych miastach: Wyruszyli wic i wzywali do
nawrcenia (BW -opamitania, Mk 6,12).
Po zmartwychwstaniu Jezus kaza apostoom nie przesanie o opamitaniu na cay wiat,
poniewa jest ono kluczem otwierajcym drzwi do przebaczenia:
I powiedzia im: Zostao przecie napisane, e Mesjasz bdzie cierpia i trzeciego dnia
powstanie z martwych. W imi Jego bdzie goszone wszystkim narodom wezwanie do
opamitania dla odpuszczenia grzechw, zaczynajc od Jeruzalem (k 24,46-47).
Apostoowie spenili polecenie Jezusa. Kiedy Piotr przemawia w dniu Pidziesitnicy, jego
poruszeni do gbi suchacze, zrozumiawszy prawd o Tym, ktrego niedawno ukrzyowali, spytali
Piotra, co maj czyni. W odpowiedzi usyszeli, e przede wszystkim musz si opamita (zob. Dz
2,38).
Drugie kazanie Piotra w Kruganku Salomonowym zawierao identyczne przesanie. Bez
opamitania nie ma zgadzenia grzechw.6
Przeto opamitajcie i nawrcie si, aby byy zgadzone grzechy wasze (Dz 3,19a).

z patriarchami lub zachowywanie Prawa (czego sami nie robili) zaskarbiay czowiekowi zbawienie, co wykluczao
Bo ask i potrzeb mierci Chrystusa.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 14
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Kiedy Pawe dawa wiadectwo przed krlem Agrypp, podkreli, e goszona przez niego
ewangelia zawsze zawieraa przesanie o opamitaniu:
Dlatego te, krlu Agryppo, nie byem nieposuszny temu widzeniu niebieskiemu. Lecz
gosiem najpierw tym, ktrzy s w Damaszku, potem w Jerozolimie i po caej krainie
judzkiej, i poganom, aby si opamitali i nawrcili do Boga, i speniali uczynki godne
opamitania (Dz 26,19-20 BW).
W Atenach Pawe ostrzeg suchaczy, e kady musi stan na sdzie przed Chrystusem, a ci,
ktrzy si nie opamitaj, nie bd na ten wielki dzie przygotowani:
Nie zwaajc przeto na czasy niewiadomoci, wzywa Bg teraz wszdzie i wszystkich ludzi,
aby si nawracali (opamitali BW), gdy wyznaczy dzie, w ktrym sprawiedliwie bdzie
sdzi wiat przez Czowieka, ktrego na to przeznaczy, po uwierzytelnieniu Go wobec
wszystkich przez wskrzeszenie Go z martwych (Dz 17,31-31).
W swoim poegnalnym przemwieniu do starszych z Efezu Pawe, obok wiary, wymieni
opamitanie jako istotny skadnik swego przesania:
Nie uchylaem si od niczego Nawoywaem zarwno ydw jak i Grekw do nawrcenia
si do Boga (opamitania si przed Bogiem BW), i do wiary w naszego Pana Jezusa (Dz
20,2a,21).
Ta lista biblijnych dowodw powinna wystarczy, by kadego przekona, e jeli nie gosi si
koniecznoci opamitania si (nawrcenia), to nie gosi si prawdziwej ewangelii. Wi z Bogiem
zaczyna si od opamitania. Bez tego nie ma przebaczenia grzechw.

Nowa definicja opamitania


Nawet w wietle tak wielu biblijnych dowodw, i zbawienie zaley od opamitania, niektrzy
kaznodzieje i tak znajduj sposb, by uniewani ten warunek. Przekrcaj oczywiste znaczenia
tego aktu tak, by dopasowa to do swego bdnego pojmowania Boej aski. Wedug ich nowej
definicji opamitanie to nic innego jak tylko zmiana mylenia na temat osoby Jezusa, i to taka, ktra
w jaki dziwny sposb niekoniecznie musi wpyn na zmian postpowania czowieka.
A czego oczekiwali nowotestamentowi kaznodzieje, wzywajc ludzi do opamitania? Czy tylko
zmiany pogldw na temat Jezusa, czy te zmiany ich ycia?
Pawe uwaa, i prawdziwe opamitanie wymaga zmiany zachowania. Czytalimy ju jego
wiadectwo dotyczce wielu lat suby, jakie zoy przed krlem Agrypp:
Dlatego te, krlu Agryppo, nie byem nieposuszny temu widzeniu niebieskiemu. Lecz
gosiem najpierw tym, ktrzy s w Damaszku, potem w Jerozolimie i po caej krainie
judzkiej, i poganom, aby si opamitali i nawrcili do Boga, i speniali uczynki godne
opamitania (Dz 26,19-20 BW).
Jan Chrzciciel take wierzy, e opamitanie to co wicej ni zmiana mylenia co do pewnych
faktw teologicznych. Kiedy przekonani przeze suchacze wyrazili odzew na wezwanie do
opamitania i pytali, co maj robi, wymieni konkretne zachowania, jakie naley zmieni (zob. k
3,3.10-14). Skarci te faryzeuszy i saduceuszy za ograniczanie si do samych gestw opamitania i
ostrzeg przed ogniem piekielnym, jeli nie opamitaj si prawdziwie:

6. Podobnie, kiedy Bg objawi Piotrowi, i poganie mog zosta zbawieni na podstawie samej wiary w Jezusa, ten
ogosi domownikom Korneliusza: Przekonuj si naprawd, e Bg nie ma wzgldu na osob, lecz w kadym
narodzie jest Mu miy ten, kto si Go boi i postpuje sprawiedliwie (Dz 10,34b-35). Piotr stwierdzi take w Dz 5,32, i
Bg udzieli Ducha witego tym, ktrzy s Mu posuszni. A we wszystkich prawdziwie wierzcych zamieszkuje
Duch wity (zob. Rz 8,9; Ga 4,6).

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 15
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Plemi mijowe, kto wam podsun myl, e mona uciec przed nadchodzcym gniewem?
Wydajcie wic owoc godny opamitania Ju siekiera jest przyoona do korzenia drzew.
Kade wic drzewo, ktre nie rodzi dobrego owocu, zostanie wycite i wrzucone w ogie (Mt
3,7-10).
Jezus gosi takie samo przesanie o opamitaniu jak Jan (zob. Mt 3,2; 4,17). W innym miejscu
przypomnia, e Niniwa opamitaa si na skutek kazania Jonasza (k 11,32). Wiemy, i
mieszkacy Niniwy nie tylko zmienili sposb mylenia. Zmienili te swoje postpowanie,
odwracajc si od grzechu. Jezus nazwa to opamitaniem.
Wedug Biblii opamitanie to wiadoma zmiana zachowania w odpowiedzi na autentyczn wiar
zrodzon w sercu. Kiedy kto gosi ewangeli nie mwic nic o potrzebie szczerej zmiany
postpowania, ktra potwierdza opamitanie, to tak naprawd dziaa wbrew temu, czego Chrystus
pragnie dla swoich uczniw. Wicej, zwodzi suchaczy sugerujc, e mog by zbawieni bez
opamitania. A jeli mu uwierz, skazuje ich potencjalnie na potpienie. wiadomie czy
niewiadomie dziaa wbrew Bogu, na korzy szatana.
Jeli suga Boy ma czyni ludzi uczniami wedug nakazu Jezusa, musi rozpocz ten proces
prawidowo. Jeli nie gosi prawdziwej ewangelii, ktra wzywa ludzi do opamitania i
posuszestwa pyncego z wiary, czeka go poraka, choby nawet w oczach ludzi odnosi wielkie
sukcesy. Moe mie du kongregacj, ale buduje z drewna, somy i siana. A kiedy w przyszoci
jego dzieo zostanie poddane prbie ognia, sprawdzi si jego jako; po prostu zostanie strawione
(zob. 1Kor 3,12-15).

Jezus wzywa do oddania si


Jezus nie tylko wzywa ludzi, by odwracali si od grzechu, ale te eby si zdecydowali
niezwocznie pj za Nim. Nie oferowa zbawienia na agodniejszych warunkach, jak to si czsto
dzieje obecnie. Nie byo tak, e nawoywa, by Go przyjli, obiecujc im przebaczenie, a dopiero
potem proponowa, by zdecydowali si by Mu posuszni. Przeciwnie, Jezus wymaga, aby ju
pierwszy krok by krokiem cakowitego oddania si.
Niestety, wezwanie Jezusa do ofiarnego oddania si jest czsto zwyczajnie ignorowane przez
wielu tych, ktrzy uwaaj si za chrzecijan. A jeli jest traktowane serio, to przedstawia si je
jako wezwanie do nawizania gbszej relacji, lecz skierowane nie do grzesznikw, ale do tych,
ktrzy ju przyjli Bo zbawienn ask. C z tego, skoro wielu owych wierzcych
twierdzcych, i wezwanie Jezusa do ofiarnego oddania si jest skierowane do nich, nie za do
ludzi niezbawionych, nie poda za tym wezwaniem. W swych umysach dopuszczaj opcj
pozostania nieposusznymi Jezusowi i niestety j wybieraj.
Przyjrzyjmy si jednemu z zaprosze Jezusa do przyjcia zbawienia, ktre bywa interpretowane
jako wezwanie do pogbienia ycia duchowego, rzekomo skierowane do ludzi ju zbawionych:
Nastpnie przywoa do siebie tum wraz ze swoimi uczniami i powiedzia: Jeli kto chce
pj za Mn, niech si zaprze samego siebie, niech wemie swj krzy i niech Mnie
naladuje. Kto bowiem chce swoje ycie zachowa, utraci je, a kto utraci swoje ycie z
Mojego powodu i dla Ewangelii, ten je ocali. Co pomoe czowiekowi, jeli cay wiat zyska,
a na swojej duszy poniesie szkod? Co moe da czowiek w zamian za swoj dusz? Kto si
bowiem wstydzi Mnie i Moich sw wobec tego wiaroomnego i grzesznego pokolenia, tego
Syn Czowieczy bdzie si te wstydzi, gdy przyjdzie w chwale swojego Ojca razem ze
witymi anioami (Mk 8,34-38).
Czy jest to zaproszenie do zbawienia, skierowane do niewierzcych, czy te zaproszenie do
pogbienia wizi, skierowane do wierzcych? Jeli czytamy uczciwie, odpowied jest oczywista.
Po pierwsze zauwamy, i grono suchaczy Jezusa stanowi tum wraz z Jego uczniami (w. 34).
Jest wic oczywiste, e tum nie skada si wycznie z Jego uczniw. Jezus ich wezwa, aby

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 16
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

usyszeli, co ma do powiedzenia. Chcia, eby wszyscy, i Jego naladowcy i sympatycy poznali


prawd, jak chcia przekaza. Zauwamy te, e zacz od sw: Jeli kto (w. 34). Jego sowa
dotycz zatem wszystkich.
W trakcie czytania staje si jasne, do kogo Jezus si zwraca. Konkretnie Jego sowa s
skierowane do kadego, kto pragnie (1) pj za Nim, (2) zachowa swoje ycie, (3) nie
ponie szkody na swojej duszy oraz (4) by pord tych, ktrych On nie bdzie si wstydzi, gdy
przyjdzie w chwale swojego Ojca razem ze witymi anioami. Wszystkie cztery okrelenia
wskazuj, i Jezusowi chodzio o ludzi pragncych zbawienia. Czy mamy uwaa, e istnieje kto
wybierajcy si do nieba, kto nie chce pj za Jezusem i zachowa swoje ycie? Czy mona
sdzi, e s ludzie szczerze wierzcy, ktrzy zechc ponie szkod na swojej duszy, wstydz si
Jezusa i Jego sw, ktrych Jezus te bdzie si wstydzi, kiedy powrci? Bezsprzecznie w tym
urywku Pisma Jezus mwi o osigniciu wiecznego zbawienia.
Zauwamy, e w tym urywku kilka razy wystpuje spjnik bowiem. Kade zdanie wyjania i
rozszerza tre zdania poprzedzajcego. adnego z nich nie naley interpretowa bez rozwaenia,
jak wyjaniaj je pozostae. Majc to na uwadze, przyjrzyjmy si sowom Jezusa, zdanie po zdaniu.

Zdanie #1
Jeli kto chce pj za Mn, niech si zaprze samego siebie, niech wemie swj krzy i nich
Mnie naladuje (Mk 8,34).
Zauwamy, e Jezus kieruje te sowa do kadego, kto chce pj za Nim, kto chce zosta Jego
naladowc. Jest to jedyna wi, jak Jezus oferuje na pocztek: by Jego naladowc.
Niejeden pragnie by Jego przyjacielem, ale nie naladowc, jednak taka opcja nie istnieje. Jezus
nie uznawa za swego przyjaciela kogo, kto nie by Mu posuszny. Kiedy stwierdzi: Wy jestecie
Moimi przyjacimi, jeli czynicie to, co Ja wam przykazuj (J 15,14).
Niejeden wolaby by Jego bratem a nie naladowc, lecz Jezus nie stworzy takiej moliwoci.
Nie uznawa za swojego brata kogo, kto nie by Mu posuszny: Kto bowiem czyni wol Mojego
Ojca, ktry jest w niebie, ten jest Moim bratem (Mt 12,50).
Niejeden chciaby znale si z Jezusem w niebie, nie bdc Jego naladowc, lecz Jezus co
takiego wykluczy. Do nieba id tylko ci, ktrzy s Mu posuszni: Nie kady, kto mwi do mnie:
Panie, Panie, wejdzie do Krlestwa Niebios, ale ten, kto spenia wol Mego Ojca, ktry jest w
niebie (Mt 7,21).
W rozwaanym zdaniu Jezus poinformowa tych, ktrzy chcieli i za Nim, e jest to niemoliwe
bez zaparcia si samego siebie. Trzeba by gotowym odoy wasne pragnienia i podporzdkowa
je Jego woli. Samozaparcie i ulego stanowi istot naladowania Jezusa. To oznaczaj sowa:
we swj krzy.

Zdanie #2
Kolejne zdanie Jezusa objania znaczenie pierwszego:
Kto bowiem chce swoje ycie zachowa, utraci je, a kto utraci swoje ycie z Mojego powodu
i dla ewangelii, ten je ocali (Mk 8,35).
Zauwamy, e na pocztku tego zdania wystpuje spjnik bowiem, czy je z pierwszym,
dodajc jasnoci. Tutaj Jezus przeciwstawia sobie dwch ludzi, tych samych, ktrych sugeruje
zdanie pierwsze tego, kto zaprze si samego siebie i wemie swj krzy, by Go naladowa, oraz
drugiego, ktry tego nie uczyni. Jeden jest gotw dla Chrystusa i ewangelii utraci wasne ycie, a
drugi nie. Szukajc zwizku pomidzy tymi dwoma przeciwstawieniami musimy stwierdzi, i ten,
kto w pierwszym zdaniu nie chce si zaprze samego siebie, odpowiada czowiekowi w drugim

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 17
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

zdaniu, ktry chce swoje ycie zachowa, ale je straci. Ten za, kto jest gotw zaprze si samego
siebie, odpowiada czowiekowi w drugim zdaniu, ktry tracc swoje ycie, w ostatecznoci je ocali.
Jezus nie mwi o utracie czy ocaleniu ycia fizycznego. Dalsze zdania tego urywka wskazuj,
e Jezusowi chodzio o straty i zyski w wymiarze wiecznym. Podobn wypowied Jezusa
znajdujemy w innym miejscu: Kto miuje ycie swoje, utraci je, a kto nienawidzi swego ycia na
tym wiecie, zachowa je na ycie wieczne (J 12,25).
Ten, kto w pierwszym zdaniu nie chce si zaprze samego siebie, jest w drugim zdaniu tym, kto
chce swoje ycie zachowa. Moemy zatem wysnu logiczny wniosek, i zachowanie swego
ycia oznacza zachowanie wasnego pomysu na ycie. Staje si to jeszcze wyraniejsze w
przypadku czowieka, ktry traci swe ycie dla Chrystusa i ewangelii. Zapiera si samego siebie,
bierze swj krzy i rezygnujc z wasnych planw yje tylko po to, by promowa zamiary
Chrystusa i szerzy ewangeli. I to on w kocu swoje ycie zachowa. Ten, kto stara si podoba
nie sobie lecz Chrystusowi, ostatecznie bdzie szczliwy w niebie, ten za, kto yje dla wasnych
przyjemnoci, jako nieszczliwy znajdzie si w piekle, tracc tam wszelk swobod realizacji
wasnych planw.

Zdania #3 i 4
Teraz dwa kolejne zdania:
Co pomoe czowiekowi, jeli cay wiat zyska, a na swojej duszy poniesie szkod? Co moe
da czowiek w zamian za swoj dusz? (Mk 8,36-37)
Przedstawiaj tego, kto nie chce si zaprze samego siebie, chce zachowa swoje ycie, ale w
kocu je straci. Goni za tym, co oferuje wiat, i ostatecznie ponosi szkod na swej duszy. Jezus
wykazuje gupot takiego czowieka porwnujc warto wasnej duszy z wartoci caego wiata.
Nie mona, oczywicie, tego porwna. Teoretycznie moemy zdoby wszystko, co wiat oferuje,
lecz jeli naszym kocem bdzie wieczno w piekle, to popeniamy najwikszy bd.
Te dwa zdania daj nam rwnie wgld w to, co ludzi odciga od zaparcia si samych siebie i
pjcia za Chrystusem. Jest to pragnienie samozaspokojenia, oferowane przez wiat. Ci, ktrzy nie
chc naladowa Chrystusa, motywowani przez mio wasn, szukaj grzesznych przyjemnoci,
ktrych prawdziwi naladowcy Chrystusa unikaj, powodowani mioci i posuszestwem Jemu.
Ci, ktrzy staraj si zdoby wszystko to, co daje wiat, szukaj bogactwa, wadzy i prestiu,
natomiast prawdziwi naladowcy Chrystusa szukaj najpierw Jego Krlestwa i sprawiedliwoci.
Wszelkie bogactwo, wadza i presti, jakie zdobywaj, uwaaj za dary powierzone im przez Boga,
z ktrych powinni korzysta w sposb nieegoistyczny i dla Jego chway.

Zdanie #5
Dochodzimy wreszcie do zdania pitego. Zauwamy, i ponownie czy je z pozostaymi spjnik
bowiem:
Kto si bowiem wstydzi Mnie i Moich sw wobec tego wiaroomnego i grzesznego
pokolenia, tego Syn Czowieczy bdzie si te wstydzi, gdy przyjdzie w chwale swojego
Ojca razem ze witymi anioami (Mk 8,38).
Tutaj znowu widzimy czowieka, ktry nie chce si zaprze samego siebie, yje wedug
wasnych planw, poda za tym, co oferuje wiat i ostatecznie traci swoje ycie, ponoszc szkod
na duszy. Jest przedstawiony jako kto, kto wstydzi si Chrystusa i jego sw. Ten wstyd wypywa,
oczywicie, z jego niewiary. Gdyby prawdziwie wierzy, e Jezus jest Synem Boym, na pewno nie
wstydziby si ani Jego samego ani Jego sw. Niestety, naley do wiaroomnego i grzesznego
pokolenia i Jezus bdzie si go wstydzi w dniu swego powrotu. Najwyraniej Jezus nie mwi tu o
czowieku zbawionym.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 18
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Jaki z tego wszystkiego pynie wniosek? Urywka tego nie mona traktowa jako wezwania do
bardziej oddanego ycia, skierowanego do tych, ktrzy ju s w drodze do nieba. Jest to objawienie
drogi zbawienia poprzez porwnanie tych, ktrzy s prawdziwie zbawieni z ludmi niezbawionymi.
Ci pierwsi wierz w Pana Jezusa Chrystusa i dlatego dla Niego zapieraj si samych siebie,
natomiast niezbawieni nie wykazuj takiej postawy posusznej wiary.

Jeszcze jedno wezwanie do oddania si


Jest ich wiele, ale rozwamy jeszcze jedno wezwanie Pana Jezusa do oddania si Jemu, ktre nie
jest niczym innym jak wezwaniem do zbawienia:
Przyjdcie do mnie wszyscy utrudzeni i obcieni, a Ja wam dam ukojenie. Wecie na siebie
Moje jarzmo i uczcie si ode Mnie, e jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie
dla waszych dusz. Jarzmo Moje bowiem jest mie, a Moje brzemi lekkie (Mt 11,28-30).
Ewangelici czsto posuguj si tym urywkiem w ewangelizacyjnych wezwaniach, i susznie.
Jest on wyranym zaproszeniem do zbawienia. Jezus oferuje ukojenie tym, ktrzy s utrudzeni i
obcieni. Nie proponuje odpoczynku fizycznego dla zmczonych, ale ukojenie dla ich dusz.
Ludzie niezbawieni s przytoczeni win, lkiem i grzechem, i kiedy to wszystko zaczyna im
ciy, staj si dobrymi kandydatami do zbawienia.
Jeli chc otrzyma ukojenie oferowane przez Jezusa, powinni zgodnie z Jego sowami, uczyni
dwie rzeczy. Musz (1) do Niego przyj oraz (2) wzi na siebie Jego jarzmo.
Faszywi gosiciele aski czsto przekrcaj oczywiste znaczenie zwrotu wzi jarzmo Jezusa.
Niektrzy nawet twierdz, i Jezus mwi tu o jarzmie zawieszonym na Jego wasnej szyi, dlatego
nazwa je Moim jarzmem. I chodzi tu, powiadaj, o jarzmo podwjne, ktrego jedna poowa
spoczywa na Jego barkach a druga jest pusta, przeznaczona dla nas. Mamy jakoby zrozumie, i
Jezus obiecuje wzi na siebie cay wysiek cignicia puga, poniewa stwierdzi, e Jego jarzmo
jest mie, a brzemi lekkie. Zatem cae nasze zadanie, powiadaj ci nauczyciele, polega na tym,
abymy pozostawali zczeni z Jezusem przez wiar, pozwalajc Mu wykonywa ca prac dla
naszego zbawienia, sami za mamy tylko korzysta z dobrodziejstw oferowanych dziki Jego asce!
Ta interpretacja jest niewtpliwie mocno nacigana.
W istocie, kiedy Jezus mwi utrudzonym o braniu na siebie Jego brzemienia, mia na myli
poddanie si Jemu, uczynienie Go mistrzem, pozwolenie na kierowanie naszym yciem. Dlatego
zachca, by wzi Jego jarzmo, a nastpnie uczy si od Niego. Niezbawieni s jak nieujarzmione
woy, chodzce wasnymi drogami i kierujce swoim yciem. Kiedy bior na siebie jarzmo Jezusa,
kierownictwo oddaj Jemu. A Jego jarzmo jest mie, za brzemi lekkie, poniewa On, przez swego
Ducha, mieszkajcego w nas, daje nam siy, aby okazywa Mu posuszestwo.
Widzimy przeto, e Jezus wzywa ludzi do zbawienia, w tym przypadku nazwanego ukojeniem
dla utrudzonych, i do poddania si Jemu, by uczynili Go Panem.

Podsumowanie
Z powyszego wynika, i prawdziwie skutecznym sug Boym jest ten, kto wykonuje nakaz
Jezusa, by pozyskiwa uczniw, wiedzc i opamitanie, oddanie si i uczniostwo nie s dla
zdajcych do nieba wierzcych czym opcjonalnym, nieobowizkowym. Stanowi raczej jedyny
autentyczny wyraz zbawczej wiary. Skuteczny suga gosi niezbawionym biblijn ewangeli.
Wzywa niezbawionych do opamitania i naladowania Jezusa i nie obiecuje zbawienia ludziom,
ktrym brakuje oddania.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 19
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

www.shepherdserve.org
Mile widziane jest drukowanie, kopiowanie, dystrybucja lub
rozsyanie tego dokumentu w jakikolwiek sposb.
Warunkiem jest zachowanie integralnoci i niezmienionej
treci oraz nie czerpanie z tego zyskw.
(c) 2007 David Servant

Pozyskujcy uczniw suga Boy


Biblijne zasady przynoszenia owocu oraz pomnaania Boego Krlestwa
David Servant

Rozdzia trzeci
Waciwa kontynuacja
Przez wiele lat i na rne sposoby sam niewiadomie angaowaem si w praktyki przeciwne
celowi, do jakiego Bg kaza mi zmierza: czyli do pozyskiwania uczniw. Jednak Duch wity
stopniowo otwiera mi oczy na moje bdy. Nauczyem si jednej rzeczy: wszystko, czego mnie
nauczono i w co wierz, powinienem konfrontowa z Boym Sowem. Nasze tradycje zalepiaj
nas na to, co powiedzia Bg. A nawet gorzej, bo jestemy ze swych tradycji dumni, pewni e
naleymy do owej elitarnej grupy, ktra posiada lepsze poznanie prawdy ni pozostali
chrzecijanie. Pewien nauczyciel Boego Sowa sarkastycznie zauway: Obecnie na wiecie
istnieje 32 tysice denominacji. Czy nie jeste szczliwy jako czonek tej, ktra jest prawdziwa?
Z powodu naszej pychy Bg si nam sprzeciwia. Jeli chcemy pj dalej i by w peni gotowi,
by stan przed Jezusem, musimy si uniy. Takim Bg daje ask.

Rola pastora
Pozyskiwanie uczniw, czyli gwny cel sugi ewangelii, winien ksztatowa ca jego posug.
Powinien nieustannie zadawa sobie pytanie: Na ile moje dziaanie wpywa na proces
pozyskiwania takich uczniw, ktrzy bd posuszni wszystkim przykazaniom Jezusa? To proste,
szczere pytanie wyeliminowaoby wiele z tego, co si robi pod hasem dziaalnoci chrzecijaskiej.
Rozwamy sub pastora/starszego/przeoonego1, ktry zajmuje si jednym lokalnym
kocioem. Jaki jest jego pierwszorzdny obowizek, jeli ma on pozyskiwa uczniw, posusznych
wszystkim przykazaniom Jezusa? Naturalnie na myl nasuwa si nauczanie. Jezus powiedzia, e
uczniw pozyskuje si poprzez nauczanie (zob. Mt 28,19-20). Wymogiem stawianym kandydatowi
na pastora/starszego/przeoonego jest umiejtno nauczania (1Tm 3,2). Ci, ktrzy dobrze si
trudz goszeniem Sowa i nauczaniem, powinni doznawa podwjnego szacunku (1Tm 5,17).

1. Wydaje si cakiem jasne, i termin pastor (grecki rzeczownik poimain, co znaczy pasterz, wystpujcy tylko
jeden raz w NT) jest odpowiednikiem sowa starszy (gr. presbuteros, spotykany wielokrotnie w NT), a take terminu
przeoony (gr. episkopos, tumaczonego take jako biskup). Pawe na przykad poleci starszym (presbuteros) z
Efezu, ktrych Duch wity ustanowi biskupami/przeoonymi (episkopos), by pali (gr. poimaino) trzod Bo [z
ang.] (zob. Dz 20, 17.28). W Tt 1,5-7 terminy starsi (presbuteros) i biskupi (episkopos) uy zamiennie. Rwnie Piotr
zachca starszych (presbuteros), by pali (poimaino) trzod (1P 5,1-2). Koncepcja, jakoby biskup/przeoony (gr.
episkopos), sprawowa urzd wyszy od pastora czy starszego i by zwierzchnikiem nad wiksz liczb lokalnych
kociow jest wymysem ludzkim.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 20
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Dlatego pastor powinien ocenia kade kazanie, pytajc siebie: Na ile to kazanie przyczynia si
do pozyskiwania uczniw?
Czy jednak pastor wypenia swj obowizek nauczania, wygaszajc tylko niedzielne i rodowe
kazania? Jeli tak sdzi, pomija fakt, i zgodnie z Pismem swoj sub nauczania spenia przede
wszystkim wasnym przykadem i sposobem ycia. Przykad jego codziennego ycia jest tylko
uzupeniany przez kazania. Wanie dlatego wymogi stawiane pastorom/starszym/przeoonym
bardziej dotycz ich charakteru i stylu ycia ni umiejtnoci komunikacji sownej. Spord 15
wymogw dotyczcych biskupw (przeoonych), wymienionych w 1Tm 3,1-7 czternacie odnosi
si do cech charakteru, a tylko jeden to umiejtno nauczania. Spord 18 wymogw dotyczcych
starszych, wymienionych w Tt 1,5-9 siedemnacie odnosi si do charakteru, a tylko jeden to
umiejtno nauczania. Pawe najpierw przypomnia Tymoteuszowi: Wzorem bd dla wierzcych
w mowie, postpowaniu, mioci, wierze, czystoci (1Tm 4,12). A potem doda: Dopki nie
przybd, zajmuj si czytaniem, zachcaj, nauczaj (w. 13). Zanim powiedzia o publicznej
posudze nauczania Tymoteusza, wezwa go, by dawa przykad osobistego charakteru, czym
podkreli, jak wielk ma to wag.
Podobnie napisa Piotr:
Starszych wic, ktrzy s wrd was, ja rwnie starszy, a take wiadek cierpie Chrystusa i
uczestnik chway, ktra ma si objawi, zachcam: Pacie trzod Boga, ktra jest wrd was,
troszczcie si o ni nie pod przymusem, ale z ochot, zgodnie z wol Boga, nie dla marnego
zysku, lecz z oddaniem, nie jak ci, ktrzy maj wadz nad powierzonymi sobie, ale jak ci,
ktrzy staj si wzorem dla trzody (1P 5,1-3).
Kto nas inspiruje do tego, by zaprze si samych siebie i okazywa posuszestwo Chrystusowi?
Czy godne podziwu kazania, czy raczej dobre wzorce yciowe? Niezaangaowani, niebiorcy si w
karby pastorzy nikogo nie inspiruj do brania wasnego krzya. Wygaszaj okazjonalne kazanie na
temat oddania si Chrystusowi, uywajc mglistych oglnikw, by suchacze nie kwestionowali ich
szczeroci. Wielcy liderzy chrzecijascy w wikszoci s znani nie ze swych kaza, ale z
poniesionych ofiar. Ich przykad inspiruje nas jeszcze dugo po ich odejciu.
Jeli pastor, jako prawdziwy ucze Jezusa Chrystusa, nie stanowi wzoru posuszestwa, traci
jedynie czas goszc kazania. Pastorze, twj przykad przemawia 10 razy goniej ni twoje kazania.
Czy inspirujesz ludzi, by zaparli si samych siebie i byli posuszni Chrystusowi, czynic to samo w
swoim yciu?
A jak pastor przykadem wasnego ycia moe naucza ludzi, skoro znaj go tylko jako
niedzielnego oratora? Najbliej za widz jego ycie podczas 5-sekundowego ucisku doni, kiedy
grzecznie wychodz z kocioa. Chyba jest co nie tak ze wspczesnym modelem pastorowania.

Cotygodniowe niedzielne kazanie


Pastor robi kolejne bdne zaoenie, jeli uwaa, i jego suba nauczania to przede wszystkim
wygaszanie cotygodniowych wykadw. Jezusowa posuga nauczania polegaa nie tylko na
publicznych kazaniach (ktre w wikszoci byy raczej krtkie), ale te na prywatnych rozmowach,
inicjowanych przez jego dociekliwych uczniw. Ponadto, te rozmowy nie ograniczay si do p
godziny tygodniowo w budynku kocielnym, ale odbyway si na brzegu jeziora, w domach i
podczas wdrwek po polnych drogach, kiedy to Jezus prowadzi swoje ycie wystawione w peni
na widok publiczny. Ten sam model nauczania przejli apostoowie. Po dniu Pidziesitnicy
nauczali w wityni i po domach (Dz 5,42). Prowadzili codzienn interakcj ze wsplnot
wierzcych. Pawe rwnie naucza publicznie i po domach (Dz 20,20).
Moe jako pastor porwnujesz swoj posug nauczania do suby Jezusa i pierwszych
apostow. Moe nawet si zastanawiasz, czy to, co robisz, jest zgodne z Boym zamiarem wobec

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 21
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

ciebie, czy te kontynuujesz tylko to, czego ci nauczyy setki lat tradycji kocielnej. Jeli si
zastanawiasz, to dobrze. To bardzo dobrze. To pierwszy krok we waciwym kierunku.
A moe poszede dalej. Zadae sobie pytanie: Skd wzi czas na takie posugiwanie,
nauczanie ludzi po domach, wczanie ich w moje codzienne ycie, by wywiera na nich wpyw
gwnie wasnym przykadem? To cudowne pytanie, bo moe ci skoni do zastanawiania si, czy
co jest nie tak ze wspczesn koncepcj roli pastora.
A moe pomylae: Nie wiem, czy chciabym a tak bardzo si zbliy do swoich wiernych.
W szkole biblijnej nauczono mnie, i pastor powinien zachowa pewien dystans, aby utrzyma
swj zawodowy wizerunek. Nie moe si z nimi zaprzyjania.
Taka myl wyjawia, i w dobie obecnej z prowadzeniem kocioa dzieje si naprawd co zego.
Jezus by na tyle blisko z dwunastoma uczniami, e jeden z nich podczas wsplnego posiku bez
skrpowania pooy gow na jego piersi (zob. J 13,23-25). Oni dosownie yli razem przez kilka
lat. A gdzie profesjonalny dystans do uczniw, aby mc im skutecznie posugiwa?

Porwnanie metod, dawnych i wspczesnych


Jeli naszym celem jest posuszestwo Jezusowi i pozyskiwanie uczniw, to czy nie byoby
mdrze stosowa w tym dziele Jego metody? U Niego sprawdzay si one cakiem dobrze, a take u
Jego naladowcw, apostow.
A jak skuteczne s wspczesne metody pozyskiwania uczniw, posusznych wszystkim
przykazaniom Chrystusa? Skoro badania robione w Ameryce stale wskazuj, i styl ycia
wikszoci z tych, ktrzy uwaaj si za chrzecijan praktycznie nie odbiega od sposobu ycia
niewierzcych, to moe nadszed czas, aby zada sobie kilka pyta i na nowo przestudiowa Pismo
wite.
Oto wana kwestia: W jaki sposb pierwszy Koci, ktry nie mia profesjonalnie
wyksztaconych duchownych, budynkw sakralnych, szk biblijnych i seminariw, piewnikw i
rzutnikw, bezprzewodowych mikrofonw i nagrywarek, programw dla Szkoy Niedzielnej i grup
modzieowych, zespow uwielbiajcych i chrw, komputerw i kopiarek, chrzecijaskiego
radia i telewizji, setek tysicy ksiek chrzecijaskich, a nawet osobistych Biblii, tak dobrze sobie
radzi z pozyskiwaniem uczniw? Ani oni ani Jezus nie potrzebowali tych rzeczy. A jeli wwczas
nie byy one niezbdne, to nie s konieczne i dzisiaj. Mog by pomocne, ale nie s nieodzowne.
Waciwie wiele z nich nieraz przeszkadza w pozyskiwaniu uczniw. Podam dwa przykady.
Najpierw rozwamy wspczesny wymg, i koci powinni prowadzi jedynie pastorzy
wyszkoleni w szkoach biblijnych lub seminariach. Taka koncepcja bya dla Pawa czym
niesychanym. W rnych miastach zakada lokalne kocioy, nastpnie wyjeda na kilka tygodni
lub miesicy, po czym tam wraca, aby ustanowi starszych do ich prowadzenia (zob. na przykad
Dz 13,14 14,23). Oznacza to, e te kocioy, pozbawione przez ten czas obecnoci Pawa, nie
miay formalnego przywdztwa, za owi starsi, w chwili ich powoywania, byli w wikszoci do
modymi w wierze. Jake wiele im brakowao w porwnaniu z dwu- lub trzyletni formaln
edukacj, przygotowujc do tej pracy.
Zatem Biblia uczy, i pastorzy/starsi/przeoeni nie potrzebuj dwch czy trzech lat formalnej
edukacji, by skutecznie sprawowa swoj sub. Tego faktu nie da si podway. A jednak obecnie
kady wierzcy syszy: Jeli chcesz zosta w kociele liderem, potrzebujesz lat zawodowego
szkolenia.2 Spowalnia to proces tworzenia liderw, spowalnia pozyskiwanie uczniw, w efekcie

2. Wspczesny nacisk na profesjonalne przygotowanie duchowiestwa jest pod wieloma wzgldami objawem
szerszej choroby, polegajcej na zaoeniu, e zdobywanie wiedzy jest jednoznaczne ze wzrostem duchowym.
Uwaamy, e ten, kto wicej wie, jest bardziej dojrzay duchowo, cho bywa wrcz odwrotnie, gdy moe si pyszni
tym, czego si nauczy. Pawe napisa: wiedza wbija w pych (1Kor 8,1). I z pewnoci kto, kto przez 2 lub 3 lata
codziennie sucha nudnych wykadw, jest dobrze przygotowany do tego, by co tydzie nudne wykady wygasza!

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 22
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

spowalnia rozwj kocioa. Ciekaw jestem, na ile amerykaskie firmy Avon i Amway nasyciyby
swoje rynki zbytu, gdyby wymagay od kadego handlowca, aby przed podjciem sprzeday myda
czy perfum przenosi si z rodzin do innego miasta w celu zdobycia tam formalnego
przeszkolenia.
- Ale pastorowanie to takie trudne i zoone zadanie! powiadaj niektrzy. Biblia uczy, aby
nie powoywa na stanowisko przeoonego (biskupa) kogo nowo nawrconego (zob. 1Tm 3,6).
Po pierwsze, chodzi o definicj nowo nawrconego. Najwyraniej opinia Pawa rnia si od
naszej, gdy na stanowisko pastora/starszego/przeoonego powoywa tych, ktrzy byli wierzcy
dopiero od kilku miesicy.
Po drugie, pastorowanie jest obecnie tak trudne i wymagajce, poniewa nasza rozbudowana
struktura kocioa i jego sub daleko odbiega od modelu biblijnego. Tak ten system
skomplikowalimy, e faktycznie tylko niektrzy super-ludzie potrafi sprosta jego wymogom!
- Ale niech Bg broni, by na czele kocioa sta kto, kto nie zosta wyksztacony w szkole
biblijnej czy w seminarium! powiadaj inni. Taki niewyedukowany przeoony mgby
sprowadzi swoj trzdk na drog faszywej nauki!
Pawe wyranie tym si nie przejmowa. Natomiast obecnie faktem jest, e wielu kaznodziejw
po szkoach biblijnych i seminariach nie wierzy ju w niepokalane poczcie, pochwalaj
homoseksualizm, nauczaj, e Bg chce, aby kady jedzi luksusowym autem, twierdz, i Bg
przeznacza niektrych na potpienie lub te bez mrugnicia okiem powiadaj, i do nieba mona
si dosta bez posuszestwa Chrystusowi. Wspczesne uczelnie teologiczne czsto propaguj
faszyw nauk, za profesjonalni duchowni szerz j dalej. Szarzy czonkowie boj si ich
konfrontowa, poniewa owi profesjonalici skoczyli seminarium i potrafi wycign wicej
tekstw na dowd. Co wicej, duchowni ci separuj swoje kocioy od pozostaych poprzez rne
dziwaczne doktryny. Posuwaj si nawet do reklamowania owych rnic na tablicach przed swoimi
budynkami kocielnymi, ogaszajc wiatu: My nie jestemy tacy jak tamci chrzecijanie.
Wyrzdzan szkod potguj jeszcze bardziej, nadajc tym, ktrzy nie zgadzaj si z ich
nietykalnymi i rozamowymi doktrynami, miano rozamowcw. Inkwizycja cigle yje i ma si
dobrze, prowadzona przez ludzi z dyplomami. Czy takiego przykadu oczekuje Jezus od tych, ktrzy
maj pozyskiwa uczniw, a ktrych wiat ma pozna po ich mioci?
Wierzcy wybieraj teraz kocioy w oparciu o goszone doktryny, za najwaniejszym
kryterium staa si prawidowa teologia, a nie prawidowy styl ycia. Wszystko dlatego, e
porzucono model biblijny.

Biblijna alternatywa
Czy zalecam przekazywanie pieczy nad kocioami osobom wierzcym od trzech miesicy (co
akurat czyni Pawe)? Tak, o ile ci wierzcy speniaj biblijne wymogi dotyczce
starszych/przeoonych i tylko wtedy, jeli zleca si im piecz nad zborami, ktre wzoruj si na
modelu biblijnym. Mianowicie kocioy te musz by przede wszystkim zgromadzeniami nowo
zaoonymi, poddanymi dojrzaemu zaoycielowi, jak aposto, ktry zapewni im pewien nadzr.3
Dziki temu nowo mianowani starsi nie s zdani zupenie na siebie.

3. W swoich listach do Tymoteusza oraz do Tytusa Pawe mwi, e zostawi ich, aby wyznaczyli w kocioach
starszych/biskupw. Zatem Tymoteusz i Tytus przez jaki czas sprawowali nadzr nad tymi starszymi/biskupami.
Przypuszczalnie spotykali si z nimi co jaki czas, aby ich szkoli w uczniostwie, jak napisa Pawe: A co usyszae
ode mnie za porednictwem wielu wiadkw, to przekazuj ludziom wierzcym, ktrzy bd w stanie naucza take
innych (2Tm 2,2).

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 23
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Po drugie, kocioy te musz by na tyle mae, by spotyka si w domach, jak czytamy w


Dziejach.4 Takim kocioem atwiej kierowa. Pewnie dlatego jednym z wymogw wzgldem
starszych/przeoonych jest to, by dobrze kierowali swoim domem (zob. 1Tm 2,4-5). Prowadzenie
maego domu wiary nie jest o wiele trudniejsze od sprawowania pieczy nad wasn rodzin.
Po trzecie, zgromadzenie musi si skada z ludzi, ktrzy opamitali si w odzewie na biblijn
ewangeli i s prawdziwymi uczniami Jezusa Chrystusa. To eliminuje problemy, jakie wynikaj z
pastorowania owcami, ktre tak naprawd s kozami.
I po czwarte, pastorzy/starsi/przeoeni powinni wypenia swoj biblijn, a nie tradycyjn rol.
To znaczy, e nie powinni zajmowa najwaniejszej, wiecznikowej pozycji i plasowa si na
grze, jak to si dzieje w wikszoci wspczesnych kociow.5 Winni raczej, jako czonki
caego ciaa, by pokornymi sugami, nauczajcymi innych swym przykadem i sowem. Ich celem
jest pozyskiwanie uczniw nie za pomoc niedzielnych przemwie lecz stosowania metod
Jezusowych.
W przypadku naladowania takiego wzorca niektrzy 3-miesiczni wierzcy mog sprawowa
piecz nad kocioami.

Budynki kocielne
A co ze wityniami? To kolejny wspczesny nieodzownik, bez ktrego pierwszy Koci
bardzo dobrze dawa sobie rad.
Jako pastor czsto bardziej si czuem jak porednik handlu nieruchomociami, bankier,
budowlaniec i specjalista od zdobywania funduszy. niem o budynkach, szukaem ich,
remontowaem, wynajmowaem, budowaem nowe i je naprawiaem. Budynki pochaniaj mnstwo
czasu i energii. Zajmowaem si tymi sprawami tak bardzo, poniewa jak wikszo pastorw
byem pewien, e bez wityni, miejsca zgromadze zboru, nie bdzie rozwoju.
Budynki pochaniaj te cae mnstwo pienidzy. W Stanach Zjednoczonych niektre kocioy
wydaj na swoje budynki dziesitki milionw dolarw. Kiedy speniay si moje sny o zdobyciu
budynku, marzyem o dniu, w ktrym bdzie spacona hipoteka, aby cae wpywy przeznacza na
dzieo Boe. Kiedy nauczaem w zborze na temat szafarstwa i wydobywaniu si z dugw.
Uwiadomiem sobie wtedy, e sam wszystkich nas wpuciem w dugi! (Takie to byo nauczanie
poprzez przykad.)
Wikszo kocielnych budynkw jest wykorzystywana raz lub dwa w tygodniu przez dwie
godziny. Jaka inna organizacja na wiecie wznosi budynki tak sabo wykorzystywane?
(Odpowied: tylko sekty i faszywe religie.)
Ta dziura wysysajca pienidze przysparza wiele problemw. Pastor posiadajcy budynek cigle
potrzebuje pienidzy, co odbija si na jego poczynaniach. Kusi go, by przymila si bogatym
(ktrzy czsto daj to, co im zbywa), uwaa, by w kazaniu kogo nie urazi i przekrca Sowo
Boe, aby osign swj cel. Kazania ci ku tematom, ktre nie utrudniaj przepywu pienidzy
ale go uatwiaj. Z tego powodu wierzcy zaczynaj myle, i najwaniejszymi elementami
chrzecijastwa s: (1) dawanie dziesiciny (co Jezus akurat uzna za mao wane przykazanie) oraz

4. Patrz Dz 2,2.46; 5,42; 8,3; 12,12; 16,40; 20,20; Rz 16,5; 1Kor 16,19; Kol. 4,15; Flm. 1,2; 2J 1,10.
5. Warto zauway, i listy Pawa do kociow s adresowane do wszystkich ich czonkw, a nie do starszych czy
biskupw. Jedynie w dwch swoich listach wymienia Pawe starszych/pastorw/biskupw. W jednym przypadku
pojawiaj si w powitaniu, jak gdyby Pawe nie chcia, by poczuli si wyczeni z grona adresatw (zob. Flp 1,1). W
drugim przypadku wymienia pastorw w spisie posugujcych, ktrzy przygotowuj witych (zob. Ef 4,11-12). Jest
te godne szczeglnej uwagi, i Pawe nie wspomina o roli starszych, podajc pewne wskazwki, ktre naszym
zdaniem odnosiyby si do nich, jak posugiwanie przy Wieczerzy Paskiej czy rozstrzyganie konfliktw pomidzy
wierzcymi. Wszystko to wskazuje na fakt, i starszy/pastor nie peni centralnej, najwaniejszej roli, jak to jest w
wikszoci kociow obecnie.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 24
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

(2) uczszczanie do kocioa (gdzie co niedziel zbiera si dziesicin). To zupenie nie przypomina
dziea pozyskiwania uczniw. A jednak wielu pastorw marzy, by mie takie zgromadzenia, gdzie
wszyscy robiliby wanie te dwie rzeczy. Gdyby w kociele jakiego pastora chocia poowa ludzi
to czynia, pisaby ksiki i sprzedawa swj sekret milionom innych pastorw!
Fakty s nastpujce: W Dziejach Apostolskich nie ma wzmianki, by jaki zbr kupowa lub
wznosi budynek kocielny. Wierzcy najczciej spotykali si regularnie w domach.6 Nie byo
adnych zbirek na fundusz budowlany. W Listach nie ma wskazwek, jak budowa kocioy.
Wicej, nikt nie myla o wznoszeniu wity przez pierwsze 300 lat istnienia chrzecijastwa, a
do czasu, gdy edyktem Konstantyna Koci zwiza si ze wiatem. Trzysta lat! Pomylmy, jak to
dugo! A Koci rozkwita i potnie si rozrasta, nawet w czasach intensywnych przeladowa,
cay czas pozbawiony budynkw. Takie zjawiska powtarzay si wielokrotnie w nastpnych
stuleciach. Obecnie dzieje si to w Chinach, gdzie jest pono ponad milion kociow domowych.

Dziesita rano w niedziel jest godzin najwikszej segregacji


Wspczesne budynki kocielne, wedug modelu amerykaskiego, powinny mie tyle
oddzielnych pomieszcze, by mogy pomieci zajcia dla wszystkich grup wiekowych. W
pierwszym Kociele oddzielne suby dla mczyzn, kobiet i dzieci w rnym wieku byy nie do
pomylenia. Koci by pod kadym wzgldem zjednoczony, a nie rozczonkowany. Komrka
rodzinna pozostawaa razem, a rodzicielska odpowiedzialno duchowa bya przez struktur
kocioa wzmacniana, a nie osabiana, jak to ma miejsce obecnie.
Czy budynek kocielny przyczynia si do pozyskiwania uczniw, czy te temu przeszkadza? Z
historycznego punktu widzenia poprzez cae stulecia chrzecijastwo lepiej obchodzio si bez
budynkw, a to z wielu istotnych powodw.
Domowe spotkania, praktykowane w Kociele przez pierwsze trzy stulecia, na ktrych przez 3
do 5 godzin w radosnej atmosferze dzielono si posikiem, nauczaniem, pieniami i darami
duchowymi, stanowiy idealne rodowisko dla zdrowego duchowego wzrostu wierzcych.
Czonkowie ciaa Chrystusa, siedzc naprzeciw siebie, czuli si uczestnikami, a nie widzami w
teatrze jak to odczuwaj uczestnicy wspczesnych naboestw. Patrz na ty czyjej gowy,
starajc si nic nie uroni ze scenicznego przedstawienia. Swobodna atmosfera wsplnego posiku
prowadzia do przejrzystoci, autentycznych, przepenionych trosk wizi i prawdziwego poczucia
wsplnoty, niedajcego si porwna ze wspczesn spoecznoci, ktra czsto ogranicza si do
pytkiego ucisku doni ludzi z ssiedniej awki zupenie nam obcych, kiedy pastor rzuci takie haso.
Nauczanie wygldao jak sesje pyta i odpowiedzi oraz otwarte dyskusje pomidzy rwnymi
sobie, a nie wykady w wykonaniu ludzi w dziwnych strojach, mwicych teatralnym gosem do
grzecznego (a czsto znudzonego) audytorium. Pastorzy nie przygotowywali kaza na dany
tydzie. Kady (z pewnoci take starsi/pastorzy/przeoeni) mg co wzi z nauczania Ducha
witego.
Kiedy dom si zapeni, starsi nie starali si o wikszy budynek. Wszyscy wiedzieli, e musz si
podzieli na dwa kocioy domowe. Trzeba byo jedynie szuka kierownictwa Ducha witego,
gdzie spotkania nowej grupy miay si odbywa i kto miaby nad ni piecz. Na szczcie nie
musieli gromadzi poda teoretykw z dziedziny rozwoju kocioa, osb sobie nieznanych, aby
sprawdzi ich filozoficzne czy doktrynalne stanowisko. Potencjalni przeoeni istnieli pord nich,
mieli za sob praktyczne wyszkolenie i znali czonkw swojej przyszej trzdki. Taki nowy
domowy koci mia moliwo ewangelizowania w nowej okolicy, mg pokazywa
niewierzcym, kim s ci miujcy si nawzajem chrzecijanie. Z atwoci mogli ich zaprasza na
spotkania, tak jak do siebie na obiad.

6. Patrz Dz 2,2.46; 5,42; 8,3; 12,12; 16,40; 20,20; Rz 16,5; 1Kor 16,19; Kol 4,15; Flm 1,2; 2J 1,10.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 25
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Bogosawiony pastor
aden pastor/starszy/przeoony nie cierpia na wypalenie w subie z powodu natoku
pastorskich obowizkw, co jest powszechne we wspczesnym Kociele. (Pewne badania
ujawniy, i w USA 1800 pastorw miesicznie odchodzi z pracy.) Mia pod opiek tylko ma
grupk, i jeli ona zaspokajaa jego finansowe potrzeby, mg si powici wycznie subie, mia
czas na modlitw, rozwaanie, goszenie ewangelii niewierzcym, pomaganie biednym,
odwiedzanie i modlenie si za chorych oraz przeznaczanie czasu na szkolenie nowych uczniw, aby
to wszystko robili razem z nim. Kierowanie lokalnym kocioem byo proste.
Pracowa w jednoci z innymi pastorami/starszymi/przeoonymi w swym regionie. Nie stara si
mie najwikszy koci w miecie ani nie rywalizowa z innymi pastorami, by si poszczyci
najlepsz sub wrd modziey czy najbardziej ekscytujcym programem dla dzieci. Ludzie
nie szli na naboestwa, aby ocenia poziom przygotowania grupy uwielbiajcej lub pastora, czy
przemawia zajmujco. Narodzili si na nowo i kochali Jezusa oraz Jego lud. Lubili wsplnie jada i
dzieli si wszystkim, czym Bg ich obdarzy. Chcieli by posuszni Jezusowi i przygotowani, by
stan przed Jego sdziowskim tronem.
Oczywicie, w kocioach domowych te wystpoway trudnoci, i nimi zajmuj si Listy
apostolskie. Jednake liczne problemy, jakie nieodcznie gnbi wspczesne kocioy i hamuj
dzieo pozyskiwania uczniw, w pierwszym Kociele byy po prostu nie do pomylenia. Ich model
lokalnego kocioa w sposb zasadniczy rni si od tego, ktry si wyksztaci poczwszy od
trzeciego stulecia poprzez ciemny okres redniowiecza. Pozwlcie, e powtrz: do pocztku
czwartego wieku nie istniay adne budynki kocielne. Gdyby y wwczas, czym twoja suba
rniaby si od obecnej?
Podsumowujc, im dokadniej trzymamy si wzorcw biblijnych, tym skuteczniejsi bdziemy w
osiganiu Boego celu, jakim jest pozyskiwanie uczniw. We wspczesnych kocioach najwiksze
przeszkody w tym dziele wypywaj z niebiblijnych struktur i praktyk.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 26
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

www.shepherdserve.org
Mile widziane jest drukowanie, kopiowanie, dystrybucja lub
rozsyanie tego dokumentu w jakikolwiek sposb.
Warunkiem jest zachowanie integralnoci i niezmienionej
treci oraz nie czerpanie z tego zyskw.
(c) 2007 David Servant

Pozyskujcy uczniw suga Boy


Biblijne zasady przynoszenia owocu oraz pomnaania Boego Krlestwa
David Servant

Rozdzia czwarty
Kocioy domowe

Kiedy syszymy o kocioach domowych, czsto bdnie sobie wyobraamy, i to, co odrnia
je od kociow tradycyjnych, to tylko wielko oraz stosunkowo mniejsze moliwoci zapewnienia
duchowej posugi. Wydaje si nam, e czonkowie kocioa domowego nie mog korzysta z
takiej posugi duszpasterskiej, jaka jest dostpna w kocioach posiadajcych wasne budynki. Jeli
jednak posug rozumiemy jako rodek sucy pozyskiwaniu uczniw, pomaganiu im stawa si
podobnymi do Chrystusa i przygotowywaniu ich do suby, to kocioy tradycyjne nie maj tu
adnej przewagi. Mog by wrcz w gorszej sytuacji, co wykazaem w rozdziale poprzednim. Z
pewnoci w kocioach domowych nie znajdziemy takiej iloci rnorodnych zaj, co w
tradycyjnych, niemniej mog one zapewnia prawdziw duszpastersk posug.
Niektrzy nie traktuj kociow domowych jak rzeczywiste kocioy, tylko dlatego, e nie
posiadaj budynku. Gdyby tacy ludzie yli przed upywem trzeciego stulecia, odrzuciliby kady
istniejcy wwczas lokalny koci. A Jezus przecie zadeklarowa: Gdzie bowiem dwch albo
trzech gromadzi si w Moje imi, tam jestem pord nich (Mt 18,20). Nic nie mwi o tym, gdzie
wierzcy maj si zgromadza. Zagwarantowa za sw obecno nawet w przypadku, jeli tylko
dwoje wierzcych gromadzi si w Jego imieniu. To, co uczniowie Chrystusa robi czasem w
restauracji, kiedy dziel si posikiem i rozmawiaj o Boych prawdach, nauczajc i napominajc
si nawzajem, jest w istocie blisze nowotestamentowemu modelowi zebra kocielnych ni to, co
si czsto dzieje w wielu budynkach kocielnych w niedzielny poranek.
W poprzednim rozdziale wymieniem niektre zalety kociow domowych w porwnaniu z
tradycyjnymi. Na pocztku tego rozdziau chciabym wymieni kilka dalszych powodw, dla
ktrych model kocioa domowego jest bardzo biblijn i bardzo skuteczn alternatyw w osiganiu
celu, jakim jest pozyskiwanie uczniw. Najpierw chc jednak zaznaczy, i moim zamiarem nie jest
atakowanie kociow tradycyjnych czy ich pastorw. S cae rzesze bogobojnych i szczerych
pastorw w kocioach tradycyjnych, ktrzy czyni wszystko, co jest moliwe w obrbie tych
struktur, aby podoba si Bogu. Co roku przemawiam do tysicy pastorw, bardzo ich miuj i
doceniam. S wspaniaymi ludmi. A poniewa wiem, jak niewiarygodnie trudna jest ich praca,
chc przedstawi alternatyw, ktra pomoe im unika wielu poraek, a jednoczenie uczyni ich
bardziej skutecznymi i szczliwszymi. Model kocioa domowego jest modelem biblijnym i moe
dobrze suy efektywnemu pozyskiwaniu uczniw i rozszerzaniu Boego Krlestwa. Nie mam
najmniejszych wtpliwoci, e pastorzy kociow tradycyjnych byliby o wiele radoniejsi i
bardziej spenieni, gdyby posugiwali w rodowisku kocioa domowego.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 27
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Przez ponad 20 lat sam byem tradycyjnym pastorem i staraem si jak najlepiej pracowa w
oparciu o posiadan wiedz. Ale dopiero po kilku miesicach odwiedzania wielu kociow w
niedzielne poranki dostrzegem, co to znaczy chodzi do kocioa jako zwyky czonek. Otworzyy
mi si oczy i pojem, dlaczego tak wiele osb przejawia w kociele tak niewielki entuzjazm. Tak
jak prawie wszyscy, z wyjtkiem pastora, grzecznie siedziaem czekajc na koniec naboestwa.
Dopiero potem mogem wchodzi w interakcj z innymi jako uczestnik, a nie tylko znudzony widz.
To przeycie byo jednym z katalizatorw, ktre skoniy mnie do zastanowienia si nad lepsz
alternatyw. Zaczem wic bada model kocioa domowego. Z zaskoczeniem odkryem, i na
wiecie istniej ich miliony, doszedem te do wniosku, e kocioy domowe posiadaj wyran
przewag nad kocioami tradycyjnymi.
Wikszo pastorw czytajcych t ksik nie zajmuje si kocioami domowymi. Rozumiem,
e to co napisaem, moe wydawa si radykalne i na pocztku trudne do przyjcia. Ale prosz, by
powicili nieco czasu i rozwayli moje myli; nie oczekuj, e przyjm wszystko z dnia na dzie.
Napisaem to z myl o pastorach, motywowany mioci do nich oraz ich kociow.

Jedyny model kocioa przedstawiony w Biblii


Przede wszystkim w czasie powstawania Nowego Testamentu kocioy instytucjonalne,
gromadzce si w specjalnych budynkach, nie byy znane. W pierwszym Kociele norm byy
kocioy domowe:
Gdy sobie to uwiadomi, poszed do domu Marii, matki Jana, zwanego Markiem, gdzie wielu
zebrao si na modlitwie (Dz 12,12).
Nie uchylaem si od niczego, co poyteczne, od przemawiania i nauczania was publicznie i
po domach (Dz 20,20).
Pozdrwcie Pryscyll i Akwil take Koci, ktry gromadzi si w ich domu (Rz 16,3-5;
patrz take w. 14-15 wspominajce przypuszczalnie o dwch innych kocioach domowych w
Rzymie).
Pozdrawiaj was Kocioy Azji. Serdecznie pozdrawiaj was w Panu Akwila i Pryscylla wraz
z Kocioem, ktry zbiera si w ich domu (1Kor 16,19).
Pozdrwcie braci w Laodycei, Nimf i Koci w jej domu (Kol 4,15). do Apii, siostry, do
walczcego razem z nami Archipa i do Kocioa, ktry jest w twoim domu (Flm w.2).
Argumentowano, i pierwszy Koci nie wznosi budynkw dlatego, e wci by w
powijakach. Ale w okres niemowlctwa trwa przez kilka dobrych dekad, opisanych w Nowym
Testamencie (oraz jeszcze przez ponad dwa stulecia). Jeli wznoszenie budynkw jest oznak
dojrzaoci Kocioa, to Koci opisany w Dziejach, a prowadzony przez apostow, nigdy nie
dojrza.
Uwaam, e apostoowie nie wznieli adnego budynku, poniewa co takiego byoby zapewne
uwaane za niezgodne z Bo wol, jako e Jezus nie pozostawi takiego przykadu ani polecenia.
On pozyskiwa uczniw nie korzystajc ze specjalnych budynkw, i swoim uczniom kaza robi to
samo. Po prostu nie widzieli potrzeby posiadania budynkw kocielnych. Kiedy Jezus nakaza
uczniom i na cay wiat i czyni innych uczniami, ci nie myleli: Jezus chce, bymy wznosili
budynki i raz w tygodniu wygaszali tam do ludzi kazania.
Wicej, wznoszenie specjalnych budowli mogo by uwaane za zwyczajne amanie
przykazania Chrystusa, aby nie gromadzi skarbw na ziemi. Tracenie pienidzy na co zupenie
niepotrzebnego to okradanie Boego Krlestwa ze rodkw, jakie mona by wykorzysta do suby
przemieniajcej ludzi.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 28
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Biblijne szafarstwo
I tak przechodzimy do drugiej przewagi kociow domowych nad tradycyjnymi: model
kocioa domowego promuje bogobojne szafarstwo rodkami finansowymi czonkw, co
niewtpliwie stanowi wany aspekt uczniostwa.1 Nie marnuje si pienidzy na budowanie,
utrzymywanie, wynajmowanie, rozbudowywanie, remontowanie czy ogrzewanie wity. W
efekcie zamiast marnowa pienidze na budynki, mona je przeznaczy na doywianie i odziewanie
ubogich, szerzenie ewangelii i pozyskiwanie uczniw, tak jak to czyniono w ksidze Dziejw.
Pomylmy, ile dobra mona by uczyni dla Boego Krlestwa, gdyby miliardy dolarw wydawane
na budynki zuyto na szerzenie ewangelii i pomaganie biednym! To prawie niewyobraalne.
Ponadto, kocioy domowe liczce do 20 czonkw mog by pod piecz
starszych/pastorw/przeoonych pracujcych zawodowo, co jest realn moliwoci, gdy w
kociele domowym jest kilku dojrzaych wierzcych. Takie kocioy nie potrzebuj praktycznie
adnych pienidzy do swego funkcjonowania.
Biblia, oczywicie, wskazuje, i starsi/pastorzy/przeoeni powinni by opacani proporcjonalnie
do wkadu pracy, aby ci, ktrzy powicaj cay swj czas posugiwaniu mogli z tego y (zob.
1Tm 5,17-18). Dziesi osb w kociele domowym otrzymujcych regularne pensje moe, dziki
swoim dziesicinom, utrzyma jednego pastora na przecitnym poziomie materialnym. Pi takich
osb moe umoliwi pastorowi powicenie poowy swego czasu pracy na sub.
Przy stosowaniu modelu kocioa domowego pienidze wydawane na budynki zostaj
uwolnione do wspierania pastorw, zatem pastorzy kociow tradycyjnych nie powinni si
obawia o swoje stanowiska w przypadku mnoenia si kociow domowych. To znaczy, i wiele
mczyzn i kobiet moe zrealizowa pragnienie, woone przez Boga do ich serc, aby w peni
powici si w subie dla Niego.2 Co z kolei moe si przyczynia do pozyskiwania uczniw.
Oprcz tego koci domowy, skupiajcy 20 czonkw otrzymujcych pensje, potencjalnie moe
oddawa poow swych dochodw na dzieo misyjne oraz biednych.3
Gdyby koci tradycyjny przeksztaci si w sie kociow domowych, swoje zatrudnienie
straciliby pracownicy ekipy administracyjnej oraz osoby dbajce o realizacj kocielnych
programw, a take te, ktre prowadz wyspecjalizowane posugi (na przykad praca wrd dzieci i
modziey), o ile nie chcieliby zamienia swojej dotychczasowej suby, posiadajcej znikome
podstawy biblijne, na prawdziw sub biblijn. Kocioy domowe nie potrzebuj programw dla
dzieci i modziey, poniewa Biblia nakada taki obowizek na rodzicw, a czonkowie kociow
domowych staraj si kierowa Bibli, a nie normami tradycyjnego chrzecijastwa. Modzie nie
majc wierzcych rodzicw mona wczy do kociow domowych i tam szkoli j w
uczniostwie, tak jak bywa wczana do kociow tradycyjnych. Czy nikt si nie zastanawia,
dlaczego w Nowym Testamencie nie ma wzmianki o pastorach modzieowych czy pastorach
dziecicych? Takie suby nie istniay przez pierwszych 1900 lat chrzecijastwa. Dlaczego nagle
s wane teraz, zwaszcza w bogatych krajach zachodnich?4

1. Patrz Jesus on Money pod Biblical Topics na stronie www.shepherdserve.org.


2. Cho moe to brzmie radykalnie, jedynym rzeczywistym powodem, dla ktrego potrzebne s budynki, jest brak
liderw, ktrzy by prowadzili mniejsze kocioy domowe, co jest efektem nieskutecznego szkolenia w uczniostwie
potencjalnych liderw w kocioach instytucjonalnych. Czy to moliwe, by pastorzy duych kociow byli winni
niedopuszczania powoanych przez Boga duszpasterzy w swych kongregacjach do suby? I owszem.
3. W wietle biblijnego modelu Jezus szkolcy dwunastu czy Mojesz wyznaczajcy jednego sdziego na 10 osb
(zob. Wj 18,25) ten stosunek jeden na dziesiciu czy dwudziestu nie powinien by uwaany za okrojenie pola
dziaania pastora. Wikszo pastorw instytucjonalnych ma pod swoj piecz o wiele za duo ludzi, by mogli ich
skutecznie poprowadzi jako uczniw.
4. Mona by te spyta, dlaczego Biblia nie wspomina o gwnych pastorach zastpcach pastora czy pastorach
pomocniczych. I znowu, tytuy te tak wane we wspczesnym Kociele ze wzgldu na jego struktur byy
niepotrzebne w pierwszym Kociele ze wzgldu na jego struktur. 20-osobowe kocioy domowe nie potrzebuj caej

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 29
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

I wreszcie, sprawa pastw biedniejszych, gdzie pastorzy nie s w stanie wynajmowa lub
kupowa budynkw kocielnych bez wsparcia chrzecijan z Zachodu. Niezdrowe tego
konsekwencje s liczne. A fakt pozostaje niezmienny, i przez 300 lat ten problem w
chrzecijastwie nie istnia. Jeli jeste pastorem w kraju rozwijajcym si i twj zbr nie sta na
wasny budynek, nie musisz podlizywa si gociowi z Ameryki w nadziei, e co ci skapnie.
Bg ju rozwiza twj problem. Tak naprawd nie potrzebujesz budynku, aby skutecznie
pozyskiwa uczniw. Zastosuj model biblijny.

Koniec z dzieleniem rodzin


Kolejn zalet kociow domowych jest szkolenie dzieci i modziey w uczniostwie. Nieprawd
jest opinia, rozsiewana obecnie przez kocioy instytucjonalne (zwaszcza te due w Stanach
Zjednoczonych), i zapewniaj one wspaniae programy dla dzieci i modziey. Ukrywaj jednak
fakt, e znakomita wikszo dzieci po latach wietnej zabawy, zapewnianej im przez zajmujce si
nimi suby, gdy opuszcza gniazdo nie pozostaje w kociele. (Poprocie kadego pastora
modzieowego o dane statystyczne powinien je zna.)
Dodatkowo, kocioy posiadajce pastorw modzieowych i dziecicych stale okamuj
rodzicw wmawiajc im, e jakoby nie oni odpowiadaj za duchowe wychowanie swoich dzieci lub
s do tego niezdolni. Powiadaj: To my zajmiemy si duchowym wzrostem waszych dzieci. To
my jestemy wyszkolonymi profesjonalistami.
System taki prowadzi do poraki, poniewa tworzy cykl coraz wikszych kompromisw.
Zaczyna si od tego, i rodzice szukaj kocioa, ktry spodoba si ich dzieciom. Jeli jadc do
domu nastoletni Jasio mwi, e dobrze si bawi w kociele, rodzice s zachwyceni, bo utosamiaj
jego dobr zabaw w kociele z zainteresowaniem sprawami duchowymi. Czsto ogromnie si
myl.
Dcy do sukcesu pastorzy chc, by ich kocioy rosy, zatem duszpasterze od dzieci i
modziey czsto czuj presj, by tworzy odpowiednie programy, ktre dzieciakom sprawi
frajd. (Odpowiednie jest zawsze drugorzdne wobec frajdy i niekoniecznie oznacza
prowadzenie dzieci do opamitania, wiary i posuszestwa przykazaniom Jezusa.) Jeli malcy
program kupi, naiwni rodzice bd przychodzi (z pienidzmi) i koci bdzie si rozwija.
Sukces funkcjonowania zwaszcza grup modzieowych mierzy si frekwencj. Duszpasterze
modzieowi robi wszystko, by ich przycign, co zbyt czsto oznacza rezygnacj z prawdziwej
duchowoci. Szkoda pracownika, ktry dowiaduje si, e rodzice skar si pastorowi, i jego
kazania dla modziey s nudne lub surowe.
Jakim bogosawiestwem dla Ciaa Chrystusowego byliby pastorzy modzieowi, gdyby zostali
liderami kociow domowych! Posiadaj spore umiejtnoci pracy z ludmi, wiey zapa oraz
mnstwo energii. Wielu z nich pracuje z modzie, poniewa jest to wymagany pierwszy stopie w
zdobywaniu nadludzkich umiejtnoci, wymaganych do sprawowania pniej funkcji pastora
kocioa. W wikszoci wietnie potrafiliby prowadzi koci domowy. To co robi w grupie
modzieowej moe by blisze modelowi biblijnemu ni to, co si dzieje w gwnym budynku
kocielnym! To samo dotyczy pracownikw wrd dzieci, ktrzy mog daleko wyprzedza
wikszo gwnych pastorw, jeli chodzi o zdolno posugiwania w kocioach domowych,
gdzie wszyscy, z dziemi wcznie, siedz w kku i uczestnicz w spotkaniu, a nawet wsplnie
spoywaj posiek.
Dzieci i modzie bardziej naturalnie jest szkoli w uczniostwie w kocioach domowych. Tam
dowiadczaj tego, czym jest prawdziwa chrzecijaska wsplnota, mog zadawa pytania oraz
wchodzi w relacje z osobami w rnym wieku jako czonkowie tej samej chrzecijaskiej rodziny.
W kocioach tradycyjnych s stale naraeni na duy show i nauk przez zabaw. Prawie nie

hierarchii pastorw.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 30
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

dowiadczaj prawdziwej wsplnoty, za to czsto stykaj si z wszechobecn hipokryzj i tak jak w


szkole, ucz si jedynie interakcji z rwienikami.
A co w takim maym zgromadzeniu robi z paczcymi niemowlakami albo maluchami, ktre nie
usiedz na miejscu?
Powinnimy zawsze cieszy si ich obecnoci, za kiedy przysparzaj problemw, podejmujmy
pewne praktyczne kroki. Mona je na przykad zabra do ssiedniego pokoju, by si tam bawiy,
albo da im papier i kredki do rysowania na pododze. We wsplnocie kocioa domowego
niemowlaki i dzieci nie stanowi problemu, jaki si normalnie rozwizuje zostawiajc je w szkce
niedzielnej, pod opiek obcej osoby. S otoczone mioci ze strony wszystkich czonkw ich duej
rodziny. Pacz dziecka w kociele tradycyjnym zakca porzdek naboestwa i przynosi wstyd
rodzicom, czujcym na sobie karccy wzrok nieznanych im ludzi. Dziecko paczce w kociele
domowym znajduje si w otoczeniu rodziny i nikomu nie przeszkadza przypomnienie, i pord
nich znajduje si maleki dar Boga, ktry wszyscy ju brali na rce.
Rodzice majcy kopoty wychowawcze korzystaj z porad innych rodzicw. Wszyscy s
przecie ze sob w szczerych, penych troski relacjach. Nie plotkuj o sobie nawzajem, jak to si
czsto dzieje w kociele tradycyjnym, bo si znaj i miuj.

Zadowoleni pastorzy
Po dwudziestu latach pastorowania w rnych lokalnych kocioach, po rozmowach z tysicami
pastorw w rnych czciach wiata, z ktrymi si osobicie zaprzyjaniem, mog chyba
powiedzie, e co wiem o pracy pastora w dzisiejszym Kociele. Jak kady pastor kocioa
instytucjonalnego dowiadczyem ciemnych stron tej suby. Chwilami bywao bardzo mroczno.
A nawet naleaoby uy sowa brutalnie.
Oczekiwania, jakim pastorzy w wikszoci musz sprosta, w naturalny sposb wywouj
ogromny stres, co czasem nawet rujnuje ich wizi rodzinne. Zniechcenie pastorw bierze si z
kilku powodw. Musz peni rol politykw, sdziw, pracodawcw, psychologw, organizatorw,
budowlacw, doradcw maeskich, mwcw, dyrektorw, jasnowidzw i administratorw.
Czsto prowadz zaciek rywalizacj z innymi pastorami, aby uszczkn wikszy ks
Chrystusowego Ciaa. Na pielgnowanie osobistego ycia duchowego pozostaje im niewiele czasu.
Wielu czuje si w swym marnie opacanym zawodzie jak w puapce. Ich kocioy s ich klientami,
a jednoczenie pracodawcami. Czasami ci pracodawcy i klienci mog pastorowi solidnie zaj za
skr.
W porwnaniu z nimi pastorowi kocioa domowego jest naprawd atwo. Po pierwsze, jeli
prowadzi przykadne ycie prawdziwego ucznia i naucza bezkompromisowego posuszestwa
przykazaniom Jezusa, kozy nie bd chciay przyczy si do jego grupy. Waciwie ju samo
spotykanie si w domach wystarczy, aby odpdzi wielu kozw. A zatem do pasterzowania
pozostan mu raczej same owce.
Po drugie, swoje owieczki moe miowa i wychowywa na zasadzie kontaktw osobistych,
poniewa pod swoj piecz ma tylko od 12 do 20 dorosych osb. Cieszy si ich prawdziw
bliskoci, bdc jakby ojcem rodziny. Moe powica im tyle czasu, ile potrzebuj. Kiedy byem
pastorem tradycyjnym, czsto czuem si samotny. Nie mogem z nikim z kocioa nawiza
bliskich wizi, aby inni nie czuli si uraeni, e nie wczyem ich do wskiego grona swych
przyjaci albo nie zazdrocili tym, ktrzy si w tym gronie znaleli. Tskniem za prawdziw
bliskoci z innymi wierzcymi, ale nie mogem ryzykowa ponoszenia kosztw wicych si z
pozyskaniem bliskich przyjaci.
W rodzinnej atmosferze kocioa domowego pastor w naturalny sposb yje tak, by niczego nie
ukrywa przed czonkami, jest bowiem ich przyjacielem a nie aktorem na scenie.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 31
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Moe powica czas na szkolenie przyszych liderw, a kiedy nadchodzi pora, s oni gotowi
obj opiek nowe kocioy domowe. Nie musi patrze, jak najbardziej obiecujcy kandydaci na
liderw zabieraj swoje talenty i przenosz si do szkoy biblijnej w innym miecie.
Ma czas na posug poza swoim zborem, na przykad w wizieniu, domu opieki lub na
ewangelizacj indywidualn wrd uchodcw czy biznesmenw. W zalenoci od dowiadczenia
moe te si zajmowa zakadaniem nowych kociow domowych lub nadzorowa, wychowanych
przez niego, modszych pastorw tyche kociow.
Nie czuje presji, by by gwiazd niedzielnego poranka. Nie musi przygotowywa 3-punktowego
kazania na niedzielny poranek, zastanawiajc si, jak zaspokoi potrzeby tak wielu ludzi,
znajdujcych si na tak rnym poziomie duchowego rozwoju.5 Moe z radoci oglda, jak Duch
wity posuguje si wszystkimi zgromadzonymi, zachcajc ich do uywania swoich darw. Moe
nie uczestniczy w naboestwie, a wszystko i tak dobrze si potoczy bez niego.
Nie ma na gowie adnego budynku i pracownikw, ktrymi trzeba zarzdza.
Nie istnieje adna rada zborowa, aby go unieszczliwia, a za porednictwem ktrej
podjazdowa wojna staje si nieunikniona.
Krtko mwic, moe robi to, do czego Bg go powoa, a nie to, co narzuca mu tradycyjne
chrzecijastwo. Nie jest gwnym aktorem, prezesem firmy ani osi, wok ktrej wszystko si
obraca. Zajmuje si pozyskiwaniem uczniw i przygotowywaniem witych.

Zadowolone owieczki
Prawdziwy, biblijny koci domowy zapewnia wszystko to, czego prawdziwi wierzcy pragn i
co lubi.
A pragn szczerych relacji z innymi wierzcymi, poniewa mio Boa zostaa rozlana w ich
sercach. Takie wizi s nieodcznym elementem kociow domowych. Biblia nazywa to
wsplnot, czyli dzieleniem swego ycia z innymi brami i siostrami. Kocioy domowe tworz
atmosfer, w ktrej wierzcy mog robi to, co powinni, a co znajdujemy w wielu urywkach
Nowego Testamentu, ktre zawieraj wyraenie jedni drugich. W rodowisku kocioa
domowego wierzcy mog si napomina, zachca, budowa, pociesza, naucza suy i modli
si o siebie nawzajem. Mog pobudza si do mioci i dobrych uczynkw, wyznawa grzechy
jedni drugim, nosi brzemiona innych i pokrzepia jedni drugich psalmami, hymnami i pieniami
duchowymi. Mog paka z paczcymi i radowa si ze szczliwymi. Takie rzeczy rzadko maj
miejsce podczas niedzielnych naboestw w kocioach tradycyjnych, gdzie wierzcy tylko siedz i
si przygldaj. Jak powiedzia mi czonek pewnego kocioa domowego: Kiedy kto spord nas
zachoruje, nie nios obiadu obcej osobie, bo si wpisaem na list posugi ywieniowej. Po prostu
spontanicznie id z jedzeniem do kogo, kogo znam i kocham.
Prawdziwi wierzcy lubi wzajemne kontakty. Bierne siedzenie i suchanie rok po roku
oderwanych od ycia lub przeterminowanych kaza jest obraz dla ich inteligencji i duchowoci.
Wol raczej dzieli si osobistym zrozumieniem osoby Boga i Jego Sowa, a tak sposobno
oferuj kocioy domowe, kierujc si modelem biblijnym, gdzie kady ma jaki dar: piewania
hymnw lub nauczania, objawiania tego, co zakryte, bd mwienia jzykami, albo tumaczenia

5. Wielu pastorw, cho s powoanymi przez Boga, troskliwymi sugami Chrystusa, nigdy nie zostaje dobrymi
mwcami. A tak naprawd, chyba nie jest zbyt surowym stwierdzenie, i wiele pastorskich kaza jest nudnych, a
przynajmniej niektre z nich. To, co jeden z krytykw Kocioa nazywa wzrokiem utkwionym w bezkresn dal, jest
bardzo powszechne wrd osobnikw zajmujcych awki kocielne. Ale ci sami pastorzy, ktrzy s nudnymi mwcami,
czsto wietnie potrafi osobicie z ludmi rozmawia i wtedy ich nie nudz. Dlatego interaktywne nauczanie w
kocioach domowych jest zwykle tak interesujce. Wtedy czas szybko upywa, w odrnieniu od wielu znaczcych
spojrze na zegarki podczas kaza w kociele. Pastorzy kociow domowych nie musz si martwi, e s nudni.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 32
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

(1Kor 14,26). W kocioach domowych nikt nie gubi si w tumie ani nie jest wykluczany przez
kocieln klik.
Prawdziwi wierzcy pragn by uywani przez Boga w subie. W kociele domowym jest
sposobno dla wszystkich, aby nie bogosawiestwo innym, a obowizki s dzielone tak, aby
nikt nie dozna wypalenia, tak powszechnego wrd oddanych czonkw kociow tradycyjnych.
Tu przynajmniej mona przynie jedzenie na wsplny posiek, ktry Pismo nazywa agap (Jud
w. 12). W wielu kocioach domowych posiek ten jest wzorowany na oryginalnej Wieczerzy
Paskiej, ktra stanowia element faktycznej uczty paschalnej. Wieczerza Paska to nie wita
Boa przekska, jak j nazwa may chopiec z poprzedniego tradycyjnego kocioa, gdzie
pastorowaem. Pomys zjadania kawaeczka wafla i wypicia odrobiny wina w gronie ludzi sobie
dalekich jest cakowicie obcy i Biblii i biblijnym kocioom domowym. Sakramentalne znaczenie
komunii jest zwielokrotnione podczas posiku spoywanego wsplnie przez uczniw, ktrzy
nawzajem si miuj.
W kociele domowym naboestwo jest czym prostym, szczerym i angaujcym wszystkich, a
nie jakim przedstawieniem. Prawdziwi wierzcy lubi oddawa cze Bogu w duchu i w prawdzie.

Doktrynalna rwnowaga i tolerancja


Na nieformalnych, otwartych zgromadzeniach maych kociow wszelkie nauczanie moe by
kontrolowane przez kadego, kto potrafi czyta. Bracia i siostry, znajcy i miujcy si nawzajem,
s skonni z szacunkiem rozway opinie rnice si od ich wasnych, a jeli nawet grupa nie
dojdzie do konsensusu, to nadal spaja ich mio, a nie doktryna. Wszelkie nauczanie przekazywane
grupie, rwnie przez starszych/pastorw/przeoonych podlega opartej na mioci ocenie
wszystkich pozostaych, poniewa w kadym czonku zamieszkuje sam Nauczyciel (zob. 1J 2,27).
Wzajemna kontrola, wbudowana w model biblijny, pozwala unikn doktrynalnego zejcia na
manowce.
Kontrastuje to mocno z norm przyjt we wspczesnych kocioach instytucjonalnych, gdzie
doktryna kocielna, ustalona na samym pocztku, nie podlega zmianom. W efekcie bdne nauki
trwaj w nieskoczono, za doktryna staje si papierkiem lakmusowym dla nowych czonkw. Z
tego samego powodu jedna teza w kazaniu moe spowodowa natychmiastowy exodus
dysydentw, ktrzy opuszczaj statek, znajdujc tymczasowo podobnie mylcych
wierzcych. Wiedz, e nie ma sensu rozmawia z pastorem o rnicach doktrynalnych. Gdyby
nawet si przekona do zmiany pogldu, musiaby to ukrywa przed wieloma ludmi w kociele, a
take przed zwierzchnikami swojej denominacji. Doktrynalne rnice w kocioach tradycyjnych
sprawiaj, e pastor staje si bardzo zrcznym politykiem. W swoich przemwieniach posuguje si
oglnikami, by unikn wszystkiego, co mogoby wywoa kontrowersj, i stara si wszystkim
wmwi, e s w tym samym obozie.

Wspczesna tendencja
Ciekawe, e coraz wicej kociow tradycyjnych, dostrzegajc warto uczniostwa, rozwija w
ramach swych struktur siatk maych grup. Niektre id nawet dalej i opieraj swoj dziaalno na
maych grupach, uznajc je za najwaniejszy aspekt swej suby. Wikszym uroczystym
zgromadzeniom przypisano podrzdne znaczenie wobec maych grup (przynajmniej w teorii).
S to kroki we waciwym kierunku i niech Bg je bogosawi, jako e Jego bogosawiestwo
jest proporcjonalne do tego, w jakim stopniu podporzdkujemy si Jego woli. Struktury kociow
komrkowych lepiej ksztatuj uczniw ni struktury tradycyjnych kociow instytucjonalnych.
Znajduj si gdzie porodku pomidzy modelem kocioa tradycyjnego a domowego, czc
elementy obydwu.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 33
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Jak wspczesne kocioy instytucjonalne, w ktrych funkcjonuj mae grupy, wypadaj w


porwnaniu z kocioami nowotestamentowymi oraz wspczesnymi kocioami domowymi?
Istniej pewne rnice.
Na przykad mae grupy wewntrz kociow tradycyjnych czasami niestety su promowaniu
tego, co w tych kocioach jest niewaciwe, zwaszcza jeli rzeczywistym motywem rozpoczcia
dziaania maych grup jest budowanie kocielnego krlestwa pastora. Konsekwentnie
wykorzystuje on ludzi do wasnych celw, a mae grupy wietnie do tego planu pasuj. W takim
przypadku liderw maych grup dobiera si pod ktem ich lojalnoci wobec kocioa
macierzystego. Nie mog te by oni ani zbyt utalentowani ani charyzmatyczni, aby przypadkiem
diabe nie podkusi ich do dziaania niezalenego. Taka polityka osabia skuteczno maych grup i
tak jak w przypadku prawie kadego kocioa tradycyjnego, przepdza prawdziwie powoanych,
potencjalnych liderw do szk biblijnych i seminariw. Tym samym ograbia koci z cennych
darw, a ludzi tych wysya do miejsca, gdzie zamiast by praktycznie szkolcymi si uczniami,
zostaj suchaczami wykadw.
Mae grupy w kocioach instytucjonalnych czsto staj si niczym wicej, jak tylko okazj do
spotka. Ksztatowanie uczniw tak naprawd si tu nie obywa. Skoro ludzie rzekomo otrzymuj
duchow straw w niedziel, mae grupy, nie chcc powiela niedzielnych naboestw, nie
koncentruj si na Boym Sowie.
Mae grupy w kocioach tradycyjnych s czsto tworzone przez etatowych pracownikw
kocioa, rzadko s zrodzone z Ducha. Staj si kolejnym punktem na licie wielu kocielnych
programw. Grupuje si w nich ludzi w oparciu o wiek, pochodzenie i status spoeczny,
zainteresowania, stan cywilny czy miejsce zamieszkania. Kozy czsto mieszaj si tam z owcami.
Ta cielesna organizacja nie pomaga wierzcym uczy si wzajemnie miowa, niezalenie od
dzielcych ich rnic. Pamitajmy, e wiele pierwszych kociow byo mieszank ydw i pogan.
Regularnie spoywali razem posiki, czego ydowska tradycja zabraniaa. Jakim edukacyjnym
dowiadczeniem musiay by ich spotkania! Jak sposobnoci okazywania mioci! Co za
wiadectwo mocy ewangelii! Dlaczego zatem sdzimy, e aby zapewni maym grupom
powodzenie, trzeba wszystkich podzieli na grupy jednorodne?
Kocioy tradycyjne z funkcjonujcymi w nich maymi grupami nadal maj swoje niedzielne
przedstawienie, gdzie widzowie ogldaj popisy profesjonalistw. Maym grupom nie wolno
spotyka si w czasie, kiedy odbywaj si prawdziwe naboestwa, co daje wszystkim sygna, e
te ostatnie s najwaniejsze. Z tego wzgldu wielu, jeli nie wikszo uczestnikw niedzielnych
naboestw nie zaangauje si w maych grupach, nawet jeli bd do tego zachcani, bo potraktuj
je jako niezobowizujce. Wystarczy im, e uczestnicz w najwaniejszym naboestwie w
tygodniu. A zatem pomys maych grup moe by promowany jako istotny, jednak nie tak wany
jak tradycyjne niedzielne naboestwa. I w ten sposb skutecznie ruguje si najlepsz moliwo
prawdziwej wsplnoty, uczniostwa i duchowego wzrostu. Wysya si bdn informacj. Formalne
naboestwo nadal jest krlem.

Dalsze rnice
Kocioy tradycyjne z maymi grupami nadal zachowuj struktur korporacyjnej piramidy, gdzie
kady zna swoje miejsce w hierarchii. Osoby na szczycie mog si nazywa posugujcymi
liderami, lecz czsto zachowuj si raczej jak naczelni dyrektorzy, odpowiedzialni za wane
decyzje. Im koci jest wikszy, tym bardziej pastor jest oddalony od swej trzdki. Jeli jest
szczery i z zaskoczenia potrafimy wycign z niego prawd, zazwyczaj przyzna, i by
szczliwszy prowadzc mniejsze stadko.
Co wicej, kocioy tradycyjne z grupami domowymi nadal podtrzymuj podzia na
duchowiestwo i laikw. Liderzy maych grup nale zawsze do klasy podporzdkowanej
etatowym profesjonalistom. Tre studiw biblijnych jest czsto narzucana lub aprobowana przez

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 34
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

pastorw, gdy liderom maych grup nie mona powierzy zbyt duej odpowiedzialnoci. W
maych grupach nie wolno przeprowadza Wieczerzy Paskiej ani chrztw. Te wite obowizki s
zarezerwowane dla klasy elitarnej, posiadajcej tytuy i dyplomy. Kto czujcy powoanie do suby
musi ukoczy szko biblijn lub seminarium, aby si zakwalifikowa do prawdziwej suby i
zosta wczonym do elity.
Mae grupy w ramach kociow tradycyjnych s czsto niczym wicej jak tylko mini-
naboestwami, trwajcymi od 60 do 90 minut, na ktrych kto utalentowany prowadzi
uwielbianie, a inny zdolny przekazuje zatwierdzone nauczanie. I nie ma tu wiele miejsca, by Duch
uywa innych, rozdawa dary czy rozwija posugi.
Czsto ludzie nie angauj si powanie w dziaalno maych grup kocioa tradycyjnego,
przychodz sporadycznie, a grupy z zaoenia s tymczasowe, dlatego poczucie wsplnoty jest tam
mniejsze ni w kocioach domowych.
Mae grupy w kocioach tradycyjnych zwykle spotykaj si w cigu tygodnia, aby nie zapycha
weekendu kolejnym naboestwem. W konsekwencji spotkanie grupy jest zwykle ograniczone do 2
godzin dla tych, ktrzy mog uczestniczy, za cakowicie niedostpne dla rodzicw dzieci w
wieku szkolnym lub osb mieszkajcych w duej odlegoci.
Jeli nawet kocioy tradycyjne promuj dziaalno maych grup, pozostaje jeszcze kwestia
utrzymania budynku pochaniajcego pienidze. Jeli dziki maym grupom do kocioa trafiaj
nowi czonkowie, to pojawia si potrzeba wydania jeszcze wicej pienidzy na rozbudow.
Konieczno nadzoru nad maymi grupami w ramach kociow tradycyjnych wymaga zatrudnienia
dodatkowej osoby, co oznacza wydawanie dalszych pienidzy na kolejny program kocielny.
Najgorsze jest chyba to, e pastorzy kociow tradycyjnych, z funkcjonujcymi tam maymi
grupami, s czsto zbyt zajci, by osobicie szkoli uczniw. Tak bardzo absorbuj ich liczne
obowizki, e pozostaje im niewiele czasu na formowanie uczniw na zasadzie jeden na jeden.
Co najwyej mog wychowywa liderw maych grup, ale nawet to ogranicza si do jednego
spotkania w miesicu.
Chc przez to powiedzie, e w mojej opinii kocioy domowe s bardziej biblijne i
skuteczniejsze w pozyskiwaniu i wychowywaniu uczniw oraz ich wychowawcw. Jestem
jednak wiadom, i moje zdanie nie zmieni od razu setek lat tradycji kocielnej. Wzywam wic
pastorw, by co w tym kierunku zrobili i zaczli stosowa w swoich lokalnych kocioach bardziej
biblijny model pozyskiwania uczniw.6 Mogliby rozway osobiste szkolenie przyszych liderw
lub zainicjowa dziaalno maych grup. Mogliby zrezygnowa z porannego niedzielnego
naboestwa, wtedy czonkowie spoywaliby wsplny obiad po domach, prbujc prowadzi
spotkania tak, jak to czynili chrzecijanie przez pierwsze trzy stulecia. Pastorzy majcy w swoim
kociele grupy domowe mogliby rozway przeksztacenie niektrych z nich w kocioy domowe i
obserwowa, jak to si bdzie rozwija. Jeli mae grupy s zdrowe i s prowadzone przez
pastorw/starszych/przeoonych, powinny umie funkcjonowa samodzielnie. Nie potrzebuj
kocioa-matki, podobnie jak nie potrzebuje tego aden nowo zaoony niezaleny koci lokalny.
Dlaczego nie da im wolnoci?7 Pienidze czonkw przeznaczane na utrzymanie duego kocioa
mogyby wspiera pastora kocioa domowego.
Czy moja pochlebna opinia o kocioach domowych oznacza, i nie mona powiedzie nic
dobrego o kocioach tradycyjnych? Wcale nie. Jeli dokonuje si u nich formacja uczniw

6. Moja ulubiona definicja obdu brzmi: Robi cigle to samo i oczekiwa coraz to innych efektw. Pastor moe
przez cae lata naucza, e kady czonek ma obowizek zaangaowa si w pozyskiwanie uczniw, lecz o ile nie
zmieni formatu lub struktury, ludzie bd przychodzi do kocioa tylko po to, by siada, sucha i wraca do domu.
Pastorze, jeli nadal bdziesz robi to, co nie zmienio ludzi w przeszoci, to nie zmieni to ludzi i w przyszoci. Zmie
to, co robisz!
7. Oczywicie, wielu pastorw jest przeciwnych tej idei przede wszystkim dlatego, i faktycznie buduj nie Boe,
ale wasne krlestwo.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 35
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

posusznych Chrystusowi, s godne pochway. Jednake ich tradycyjne praktyki i struktura bardziej
bywaj przeszkod ni pomoc w osiganiu celu, jaki nam Chrystus wyznaczy, a czsto wrcz
wykaczaj pastorw.

Jak wyglda zebranie kocioa domowego?


Nie wszystkie kocioy domowe musz mie identyczn struktur, jest przestrze dla
rnorodnoci. Kady z nich powinien odbija wasn kulturow i spoeczn odmienno dziki
czemu kocioy domowe mog by tak skuteczne w dziele ewangelizacji, zwaszcza w krajach
pozbawionych tradycji chrzecijaskiej. Czonkowie nie zapraszaj ssiadw do budynku
kocielnego, ktry jest dla nich czym obcym, aby brali udzia w rytuaach cakowicie im obcych,
bo to stanowi gwn przeszkod w ich nawrceniu. Zapraszaj ssiadw na posiek w gronie
przyjaci.
Wsplny posiek jest w zasadzie gwnym skadnikiem spotkania kocioa domowego. W wielu
przypadkach obejmuje on take Wieczerz Pask, co do ktrej kady koci domowy sam
decyduje, jak najlepiej przedstawi jej znaczenie duchowe. Jak wspomniaem wyej, pierwsza
Wieczerza Paska zacza si od wieczerzy paschalnej, ju przesyconej duchowym znaczeniem.
Obchodzenie Wieczerzy Paskiej jako posiku lub jego czci byo najwyraniej wzorcem dla
spotka pierwszych chrzecijan. Tak o tym czytamy:
Trwali oni w nauce apostow i we wsplnocie, w amaniu chleba i na modlitwach
Codziennie trwali jednomylnie w wityni, amali chleb po domach i przyjmowali pokarm z
radoci i prostot serca (Dz 2,42.46).
Brali chleb, amali i dzielili si nim, co w ich kulturze odbywao si praktycznie przy kadym
posiku. Czy takie amanie chleba miao dla pierwszych chrzecijan jakie znaczenie? Biblia raczej
nic o tym nie mwi. William Barclay pisze jednak w ksice The Lords Supper: Nie ma
wtpliwoci, e wzorcem Wieczerzy Paskiej by posiek spoywany w gronie rodziny lub
przyjaci w prywatnym domu Drobny kawaeczek chleba i yczek wina nie ma adnego zwizku
z Wieczerz Pask w jej oryginalnej postaci To by po prostu rodzinny posiek wrd
przyjaci. Zadziwiajce, e cho kady wspczesny biblista zgadza si z Barclayem, Koci w
tej kwestii nadal trzyma si swojej tradycji a nie Boego Sowa.
Jezus nakaza uczniom, aby uczyli swoich uczniw przestrzega wszystkiego, co im przykaza.
Skoro zatem poleci im wsplnie spoywa chleb i pi wino na Jego pamitk, tego samego uczyli
nowo nawrconych. Czy miao to miejsce podczas normalnych posikw? Tak wynika ze sw
Pawa, skierowanych do wierzcych w Koryncie:
Gdy si wic schodzicie w jednym miejscu [i nie mwi tu o zgromadzeniach w budynkach
kocielnych, bo takich nie byo], nie spoywacie Wieczerzy Paskiej. Kady bowiem zabiera
si do spoywania wasnej wieczerzy, i jeden jest godny, a drugi pijany (1Kor 11,20-21).
Czy te sowa miayby jaki sens, gdyby chodzio o Wieczerz Pask w formie praktykowanej
obecnie? Czy syszelimy, aby kto na naboestwie podczas Wieczerzy Paskiej zjada najpierw
wasny obiad, kto inny by godny a jeszcze inny pijany? Takie sowa byyby sensowne tylko
wwczas, jeli Wieczerz Pask obchodzono w powizaniu z normalnym posikiem. Pawe
kontynuuje:`
Czy nie macie domw, aby je i pi? Albo czy chcecie zniewaa Koci Boy [pamitajmy,
e Pawe nie pisa o budynku, ale zgromadzeniu ludzi] i upokarza tych, ktrzy nic nie maj?
C mam wam powiedzie? Czy mam was pochwali? Nie, za to nie pochwalam (w. 22).
Jak kto mg zosta upokorzony, jeli to nie odbywaoby si w trakcie faktycznego posiku?
Pawe wskazywa na fakt, i niektrzy z wierzcych w Koryncie, przybywajc na zgromadzenie
najwczeniej, jedli wasny posiek nie czekajc na pozostaych. Kiedy przychodzili tacy, ktrzy byli

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 36
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

tak biedni, e nie przynosili adnej potrawy do wsplnego spoywania, pozostawali nie tylko
godni, ale take zawstydzeni, kiedy si okazywao, e niczego nie przynieli.
Zaraz po tych sowach Pawe pisze szerzej o Wieczerzy Paskiej, sakramencie ktry otrzyma
od Pana (w. 23), i przypomina, co si zdarzyo podczas pierwszej Wieczerzy (zob. w. 24-25).
Nastpnie ostrzega Koryntian przed uczestniczeniem w Wieczerzy Paskiej w sposb niegodny.
Stwierdza, e jeli nie bd rozsdza si sami, bd spoywa i pi wasne potpienie w postaci
saboci, choroby, a nawet przedwczesnej mierci (zob. w. 26-32).
I tak koczy:
Tak wic, moi bracia, gdy si schodzicie, aby spoywa Wieczerz, czekajcie jedni na
drugich. Jeeli kto jest godny, niech zje w domu, abycie si nie schodzili ku potpieniu (w.
33-34).
Zatem wykroczenie popeniane podczas Wieczerzy Paskiej polegao na lekcewaeniu innych
wierzcych. Pawe ponownie ostrzeg tych, ktrzy przy okazji wsplnego posiku najpierw zjadali
wasny obiad. Ci byli naraeni na osdzenie (lub skarcenie) przez Boga. Rozwizanie byo proste.
Jeli kto jest a tak godny, e nie moe si doczeka pozostaych, niech co zje, zanim przyjdzie
na zgromadzenie. Wszyscy, ktrzy przybywaj wczeniej, powinni czeka na tych, ktrzy
przychodz pniej, i wsplnie spoywa posiek, ktry najwyraniej obejmowa Wieczerz
Pask.
Patrzc na cay urywek jest jasne, i Pawe naucza, by spoywanie Wieczerzy Paskiej odbywao
si w sposb podobajcy si Panu, taki, ktry odzwierciedla mio i poszanowanie drugich.
W kadym razie jest bezdyskusyjne, i pierwszy Koci obchodzi Wieczerz Pask w ramach
wsplnego posiku w domach, bez duchownego, ktry j celebrowa. Dlaczego my tak nie robimy?

Chleb i wino
Posta skadnikw Wieczerzy Paskiej nie jest najwaniejsza. Gdybymy starali si doskonale
odtworzy ow pierwsz Wieczerz, musielibymy zna wszystkie skadniki chleba oraz rodzaj
winogron, z jakich powstao wino. (Niektrzy z ojcw Kocioa przez kilka pierwszych stuleci
surowo nakazywali rozciecza wino wod, bo inaczej komunia bya obchodzona nieprawidowo.)
Chleb i wino byy normalnymi skadnikami ydowskich posikw. Jezus nada gbokie
znaczenie dwm rzeczom niezmiernie powszechnym, produktom, ktre kady spoywa na co
dzie. Gdyby pojawi si w innej kulturze, w innym okresie historii, pierwsza Wieczerza mogaby
si skada z sera i koziego mleka czy plackw ryowych i soku ananasowego. A zatem,
jakikolwiek pokarm stay i napj mogyby potencjalnie reprezentowa Jego ciao i krew podczas
wsplnego posiku z uczniami. Wane jest ich duchowe znaczenie. Nie pomijajmy ducha Prawa,
pilnie przestrzegajc jego litery!
Wsplne posiki nie musz by miertelnie powane. Jak czytalimy, pierwsi chrzecijanie
amali chleb po domach i przyjmowali pokarm z radoci i prostot serca (Dz 2,46). Powaga jest
jednak wskazana podczas tej czci posiku, kiedy si wspomina mier Jezusa i spoywa skadniki
Wieczerzy. Przed tym aktem naley bada samego siebie, na co wskazuj uroczyste sowa
pawowego ostrzeenia w 1Kor 11,17-34. Wszelkie przekroczenie przykazania Chrystusa, by
miowa si nawzajem, naraa nas na Bo kar. Przed Wieczerz trzeba umierzy wszystkie
wanie i podziay. Kady wierzcy, wnikajc we wasne wntrze, powinien wyzna wszelkie
grzechy; Pawe nazywa to osdzaniem siebie.

Duch przejawiajcy si w ciele

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 37
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Wsplny posiek powinien by spoywany po spotkaniu, na ktrym odbywa si uwielbianie,


nauczanie i dzielenie darami duchowymi. Kady koci domowy przyjmuje wasn form
spotkania, ktra moe by inna na rnych zgromadzeniach tego samego kocioa.
Z Pisma jasno wynika, e zgromadzenia pierwszego Kocioa bardzo si rniy od
wspczesnych naboestw w kocioach tradycyjnych. W szczeglnoci rozdziay 11 14 1. Listu
do Koryntian daj nam obszerny wgld w to, jak przebiegay spotkania pierwszych chrzecijan, i
nie ma powodu sdzi, e dzisiaj nie mona by si trzyma tego samego wzorca. Jasne jest take, e
to, co si odbywao podczas opisanych przez Pawa zgromadzeniach pierwszego Kocioa, mogo
mie miejsce tylko w maych grupach. Na duych zgromadzeniach byoby to niemoliwe.
Sam si przyznaj, e nie rozumiem wszystkiego, co Pawe napisa w tych czterech rozdziaach.
Wydaje si jednak oczywiste, i najwyraniejsz cech owych spotka bya obecno Ducha
witego wrd zgromadzonych oraz Jego przejawy poprzez czonkw ciaa Chrystusa. Rozdawa
poszczeglnym wierzcym dary dla zbudowania caego ciaa.
Pawe wymienia co najmniej dziewi darw duchowych: proroctwo, jzyki, tumaczenie
jzykw, mowa wiedzy, mowa mdroci, rozpoznawanie duchw, dary uzdrawiania, wiary i
czynienia cudw. Nie stwierdza, e wszystkie one przejawiaj si na kadym zgromadzeniu, ale
wyranie sugeruje moliwo ich dziaania i niejako streszcza najpowszechniejsze przejawy Ducha
w nastpujcych sowach:
Co wic pozostaje, bracia? Kiedy si zbieracie, kady ma jaki dar: piewania hymnw lub
nauczania, lub objawienia tego, co zakryte, lub mwienia jzykami, lub tumaczenia.
Wszystko niech suy ku zbudowaniu (1Kor 14,26).
Rozwamy owe pi przejaww, a w kolejnym rozdziale przyjrzymy si dokadniej dziewiciu
darom Ducha, wymienionym w 1Kor 12,8-10.
Pierwszy na licie jest hymn (lub psalm). Pawe w dwch innych listach do kociow mwi o
inspirowanych przez Ducha psalmach podkrelajc ich wane miejsce na chrzecijaskich
zgromadzeniach.
Nie upijajcie si winem, w ktrym jest rozwizo, ale pozwlcie si napenia Duchem.
Mwcie do siebie psalmami, hymnami i pieniami natchnionymi. piewajcie i grajcie waszym
sercem Panu (Ef 5,18-19).
Sowo Chrystusa niech mieszka w was obficie. Z wszelk mdroci nauczajcie i
napominajcie jedni drugich psalmami, hymnami i pieniami natchnionymi, z wdzicznoci
piewajc w waszych sercach Bogu (Kol 3,16).
Rnica pomidzy psalmami, hymnami i pieniami natchnionymi nie jest jasna, ale
najwaniejsze jest to, i wszystkie s oparte na sowach Chrystusa, inspirowane przez Ducha i
powinny by piewane przez wierzcych w celu wzajemnego napominania si. Z pewnoci wiele
hymnw i refrenw piewanych w cigu caej historii Kocioa zmieci si w jednej z tych
kategorii. Niestety, zbyt wielu wspczesnym pieniom i refrenom brakuje biblijnej gbi, co
wskazuje na brak inspiracji Ducha. A poniewa s tak pytkie, nie maj rzeczywistej wartoci,
nauczajcej i napominajcej wierzcych. Niemniej osoby gromadzce si w kocioach domowych
powinny oczekiwa, e Duch bdzie nie tylko inspirowa poszczeglnych czonkw do intonowania
znanych pieni chrzecijaskich, czy to dawnych czy wspczesnych, ale bdzie te niektrym
poddawa jakie pieni szczeglne ku wsplnemu zbudowaniu. Jest czym wspaniaym, jeli
poszczeglne kocioy maj wasne pieni, zainspirowane przez Ducha!

Nauczanie
Drugie miejsce na pawowej licie zajmuje nauczanie, co wskazuje, i podczas spotka kady
moe podzieli si inspirowanym przez Ducha nauczaniem. Oczywiste, e wwczas byo ono

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 38
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

poddawane osdowi, czy jest zgodne z nauk apostow (jako e wszyscy w niej trwali patrz Dz
2,42). I my obecnie powinnimy robi to samo. Zauwamy jednak, i ani z tego ani z
jakiegokolwiek innego tekstu Nowego Testamentu nie wynika, e podczas cotygodniowych spotka
kocioa kazanie wygaszaa ta sama osoba, dominujc na zgromadzeniu.
W Jerozolimie wiksze zgromadzenia odbyway si w wityni, i tam te nauczali apostoowie.
Wiemy te, e odpowiedzialnoci za nauczanie w kocioach byli obarczani starsi, a niektrzy s
szczeglnie powoani do suby nauczania. Pawe wiele naucza, tak publicznie jak i po domach
(zob. Dz 20,20). Jednak w maych zgromadzeniach Duch wity mg do nauczania
wykorzystywa, obok apostow, starszych i nauczycieli, take innych wierzcych.
Jeli chodzi o nauczanie, mogoby si wydawa, i mamy ogromn przewag nad pierwszym
Kocioem, bo na spotkania moemy przynosi wasne Biblie. Z drugiej strony, by moe atwy
dostp do Biblii przyczyni si do wyniesienia doktryny ponad miowanie Boga caym naszym
sercem, a blinich jak samych siebie, ograbiajc nas z Boego ycia, jakie Boe Sowo miao
przekazywa. Zostalimy zdoktrynalizowani na mier. Czsto studia biblijne w maych grupach
s tak samo nieyciowe i nudne jak niedzielne kazania. W nauczaniu w kocioach domowych
naley stosowa jedn zasad: jeli starsze dzieci nie ukrywaj znudzenia, to na pewno nudz si
take doroli. Dzieciaki s kapitalnym barometrem prawdy.

Objawienie
Na trzecim miejscu Pawe wymienia objawienie. Moe to oznacza co, co Bg objawia
ktremu z czonkw wsplnoty. Na przykad Pawe mwi konkretnie o sytuacji, kiedy to
niewierzcy odwiedza chrzecijaskie spotkanie i dziki darowi prorokowania tajniki jego serca
staj si jawne. W efekcie jest przekonywany oraz osdzany (ang. wzywany do rozliczenia)
i tak upadnie na twarz, odda pokon Bogu i wyzna: Rzeczywicie Bg jest pord was (1Kor
14,24-25).
Tutaj ponownie widzimy, i na spotkaniach kocioa oczekiwano rzeczywistej obecnoci Ducha
witego, i e dziki Jego obecnoci bd si dzia rzeczy nadnaturalne. Pierwsi chrzecijanie
naprawd wierzyli obietnicy Jezusa: Gdzie bowiem dwch albo trzech gromadzi si w Moje imi,
tam jestem pord nich (Mt 18,20). Gdyby Jezus by osobicie pord nich, te dziayby si cuda.
Oni dosownie oddawali cze w Duchu Boga (Flp 3,3 dos. z ang.).
Zatem proroctwo, o czym szerzej powiem niebawem, mogo zawiera objawienie dotyczce
ludzkich serc. Ale mogy by objawienia dotyczce take innych spraw, przekazywane innymi
rodkami, na przykad przez sny lub wizje (zob. Dz 2,17).

Jzyki i tumaczenie
Po czwarte Pawe wymieni dwa dary dziaajce razem: jzyki oraz ich tumaczenie. W Koryncie
naduywano mwienia jzykami. Wierzcy na spotkaniach mwili jzykami, lecz nie byo
tumaczenia, wic nikt nie wiedzia, co zostao przekazane. Mona by si zastanawia, dlaczego
obwinia Koryntian, skoro to Duch wity udziela daru mwienia jzykami, a nikomu nie dawa
daru tumaczenia. Na to pytanie istnieje zadowalajca odpowied, ktr przedstawi w nastpnym
rozdziale. Tak czy owak Pawe nie zabrania mwi jzykami (jak to czyni wiele kociow
instytucjonalnych). Skarci raczej fakt zakazywania mwienia jzykami stwierdzajc, e jest to
nakaz Pana (zob. 1Kor 14,37-39)!8 By to dar, ktry waciwie wykorzystany mg zgromadzonych

8. Jestem wiadom, e niektrzy releguj wszelkie przejawy Ducha do pierwszego stulecia, kiedy to rzekomo ustay.
Zatem nie ma powodu, by prosi o to, czego dowiadcza pierwszy Koci, i mwienie jzykami nie jest ju aktualne.
Mam niewiele zrozumienia dla takich wspczesnych saduceuszy. Jako kto, kto kilkakrotnie wielbi Boga po japosku,
co potwierdzili syszcy mnie Japoczycy, cho nigdy nie uczyem si tego jzyka, wiem e Duch wity nie przesta
udziela tych darw. Dziwi mnie, dlaczego ci saduceusze nadal utrzymuj, i Duch wity wzywa, przekonuje i

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 39
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

budowa i potwierdza nadnaturaln obecno Boga pord nich. Przecie to sam Bg przemawia
ustami ludzi, przypominajc o swojej prawdzie i woli.
W rozdziale 14. Pawe wyranie wykaza wyszo prorokowania nad pozbawionym
tumaczenia mwieniem jzykami. Usilnie zachca Koryntian, by chcieli prorokowa, co
wskazuje, i dary duchowe przejawiaj si czciej pord tych, ktrzy tego pragn. Pawe
napomnia te wierzcych w Tesalonikach: Ducha nie gacie, proroctw nie lekcewacie (1Tes
5,19). Wida wic, e wierzcy mog gasi ogie Ducha, przyjmujc niewaciw postaw wobec
daru proroctwa. Niewtpliwie jest to powd, dla ktrego proroctwo tak rzadko pojawia si obecnie
pord wierzcych.

Jak zacz
Kocioy domowe powstaj za spraw Ducha witego dziki posudze osoby je zakadajcej lub
pastora/starszego/przeoonego, ktry otrzymuje od Boga wizj nowego kocioa domowego.
Pamitajmy, i pastorem/starszym/przeoonym moe by osoba uwaana w kociele tradycyjnym
za dojrzaego czonka. Kto, kto zakada koci domowy, nie musi mie formalnego
przygotowania do suby kocielnej.
Kiedy zaoyciel otrzyma od Ducha wizj kocioa domowego, musi pyta Pana co do innych
osb, ktre miayby si wczy w to dzieo. Bg sprawi, e wejdzie w kontakt z tymi, ktrzy maj
podobn wizj, a to potwierdzi jego wasn. Moe te trafi do niewierzcych o otwartych sercach,
ktrych przyprowadzi do Chrystusa, a nastpnie bdzie ich szkoli w uczniostwie w kociele
domowym.
Ci, ktrzy dopiero rozpoczynaj przygod z kocioem domowym powinni wiedzie, e jego
czonkowie potrzebuj czasu, by si ze sob oswoi oraz nauczy wzajemnych kontaktw, a take
poddawania si Duchowi. Bdzie to czas prb i bdw. Aktywny udzia wszystkich na spotkaniach,
biblijne przywdztwo sprawowane w duchu posugiwania, szkolenie starszych, prowadzenie i dary
Ducha witego, wsplne posiki oraz swobodna acz duchowa atmosfera wszystko to jest czym
obcym dla tych, ktrzy znaj tylko naboestwa w kociele instytucjonalnym. Dlatego w okresie
rodzenia si nowego kocioa domowego potrzeba wyrozumiaoci i cierpliwoci. Pierwsze
spotkania mog mie form studium biblijnego, na ktrym jedna osoba prowadzi uwielbianie, inna
dzieli si przygotowanym wykadem, pod koniec jest wsplna modlitwa, a take moliwo
porozmawiania ze sob oraz posiek. Jednak w miar poznawania przez grup biblijnego wzorca
kocioa domowego, pastor/starszy/przeoony powinien zachca czonkw, by dyli do Boego
ideau. ycz miej podry!
Spotkania kocioa domowego mog w kadym tygodniu przenosi si z jednego domu do
innego, albo te kto zechce udostpnia swj dom co tydzie. Niektre kocioy domowe, jeli
pozwala na to pogoda, od czasu do czasu przenosz si do atrakcyjnych miejsc na wolnym
powietrzu. Spotkania nie musz odbywa si w niedzielny poranek, lecz w porze najbardziej
odpowiadajcej czonkom. I wreszcie, najlepiej zaczyna od nieduej grupy, najwyej dwunastu
osb.

Jak przej z kocioa tradycyjnego do domowego


Zapewne wikszo pastorw czytajcych t ksik pracuje w strukturach kociow
instytucjonalnych; moe i ty, drogi czytelniku, jeste jednym z nich. Jeli trciem w tobie strun
tsknoty za takim kocioem, jaki opisaem, to ju si zastanawiasz, jak dokona przejcia.
Zachcam, by si nie spieszy. Zacznij od nauczania wycznie prawdy biblijnej i czy to, co

odradza grzesznikw, natomiast odrzucaj dziaanie Ducha wykraczajce poza te cuda. Taka teologia jest produktem
ludzkiej niewiary i nieposuszestwa, nie ma biblijnego oparcia i w istocie dziaa wbrew zamierzeniom Chrystusa.
Zgodnie ze sowami Pawa w 1Kor 14,37, jest to otwarte nieposuszestwo nakazowi Chrystusa.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 40
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

moesz w ramach istniejcej struktury, by pozyskiwa uczniw, posusznych przykazaniom Jezusa.


Prawdziwi uczniowie o wiele szybciej zechc dokona przejcia do biblijnej struktury kocioa.
Kozy i ludzie religijni bd si raczej opiera takim przemianom.
Po drugie: studiuj co Pismo mwi na ten temat i nauczaj swoj kongregacj o strukturze kocioa
domowego oraz o zwizanych z ni dobrodziejstwach. Potem moesz zrezygnowa z wieczornego
naboestwa w niedziel lub w tygodniu, by zacz cotygodniowe spotkania komrkowe w
domach, pod nadzorem dojrzaych wierzcych. Zachcaj wszystkich do uczestniczenia. Stopniowo
na tych spotkania wzoruj si jak najcilej na biblijnym modelu kocioa domowego. Ludziom za
daj czas, by zaczli w peni korzysta z bogosawiestw swej maej grupy.
Kiedy wszyscy polubi spotkania domowe, mona ogosi, e jedna niedziela w przyszym
miesicu bdzie niedziel pierwszych chrzecijan. Wtedy budynek bdzie zamknity, a wszyscy
spotkaj si w domach, tak jak to byo u zarania Kocioa. Bd si cieszy wsplnym obiadem,
Wieczerz Pask, przebywaniem z sob (spoecznoci), modlitw, uwielbianiem, nauczaniem
przekazywanym przez kilka osb oraz darami duchowymi. Jeli to si powiedzie, takie spotkania
mona organizowa najpierw raz w miesicu, nastpnie dwa, a potem trzy razy. W kocu wszystkie
grupy mona przeksztaci w niezalene kocioy domowe, by si rozwijay i mnoyy, za co dwa
miesice mona wsplnie si spotyka na wikszych zgromadzeniach.
Cay ten proces przejciowy moe trwa od roku do dwch lat.
A jeli chcesz wybra ostroniejsz drog, moesz zacz tylko od jednej grupy domowej,
skupiajcej garstk najbardziej zainteresowanych czonkw kocioa, ktr poprowadzisz sam.
(Kocioy domowe nie musz spotyka si w niedziel rano.) Mona to przedstawi jako
eksperyment, ktry z pewnoci bdzie dla wszystkich dobr lekcj pogldow.
Jeli to si powiedzie, wyznacz przeoonego i pozwl grupie dziaa jako niezaleny koci
domowy, ktry w tradycyjnych naboestwach niedzielnych bdzie uczestniczy tylko raz w
miesicu. W ten sposb pozostanie czci rodzimego kocioa i nie bdzie postrzegany negatywnie
przez osoby pozostajce nadal w kongregacji instytucjonalnej. Moe te pomc wpyn na innych,
by rozwayli wsptworzenie kolejnego kocioa domowego, zakadanego przez rodzimy koci.
Jeli pierwsza grupa si rozronie, z modlitw przeprowad jej podzia, ale tak, aby obie nowe
grupy miay w swoim gronie solidnych liderw i do uzdolnionych czonkw. Obie grupy mog
si spotyka co miesic lub co dwa miesice na wikszych, uzgodnionych wczeniej
uroczystociach.
Niezalenie od obranej drogi nie spuszczaj z oczu wytyczonego celu, zwaszcza pord
rozczarowa, jakie was nie omin. Kocioy domowe skadaj si z ludzi, a ci zawsze stwarzaj
problemy. Nie poddawaj si.
Jest mao prawdopodobne, e wszyscy czonkowie kocioa zechc dokona takiego przejcia,
bdziesz wic musia zdecydowa, w ktrym momencie osobicie zaangaujesz si tylko w koci
domowy czy te grup takich kociow, pozostawiajc koci instytucjonalny. Bdzie to dla ciebie
znaczcy dzie!

Koci idealny
Czy pastor kocioa domowego moe by w Boych oczach lepszy ni pastor mega-kocioa z
ogromnym budynkiem i tysicami uczestnikw niedzielnych naboestw? Tak, jeli pomnaa liczb
posusznych uczniw, ktrzy dalej pozyskuj kolejnych uczniw. Wzoruje si na modelu Jezusa,
zamiast co niedziel gromadzi tylko kozy, aby wysuchay koncertu i ciekawego przemwienia,
uwiconego kilkoma wyrwanymi z kontekstu tekstami z Biblii.
Pastor, ktry postanowi trzyma si wzorca kocioa domowego, nigdy nie bdzie mia sam
duego kocioa. Jednak na dusz met jego owoc bdzie obfitszy, jeli jego uczniowie bd

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 41
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

pozyskiwa dalszych uczniw. Niejeden pastor maego zboru, liczcego 40 50 czonkw, ktry
marzy o tym, by mie ich wicej, bdzie musia zweryfikowa swoje mylenie. By moe jego
koci ju jest za duy? Moe powinien przesta si modli o wikszy budynek, lepiej niech pyta
si Boga, kogo naleaoby wyznaczy do prowadzenia dwch nowych kociow domowych?
(Tylko bagam, kiedy to nastpi, nie nadawaj im adnej nowej nazwy denominacyjnej, siebie za
nie tytuuj biskupem!)
W kwestii kocioa trzeba si pozby mylenia, e wiksze znaczy lepsze. Jeli kongregacje
zoone z setek niewyszkolonych w uczniostwie widzw, spotykajcych si w specjalnych
budynkach, ocenia wycznie na podstawie Biblii, mona by je uzna za zjawisko do dziwne.
Gdyby ktry z apostow odwiedzi wspczesny koci instytucjonalny, mocno podrapaby si po
gowie!

Ostatnie zastrzeenie
Syszy si, e w wiecie zachodnim, gdzie chrzecijastwo stao si elementem kultury, nikt nie
pogodzi si z ide kociow spotykajcych si w domach. Zatem twierdzi si, e musimy pozosta
przy modelu instytucjonalnym.
Po pierwsze, okazuje si to nieprawd, gdy ruch kociow domowych w naszych krajach
nabiera coraz wikszego rozpdu. Po drugie, ludzie i tak chtnie zbieraj si w domach z okazji
przyj, wsplnych posikw, studiw biblijnych i na spotkaniach komrek domowych.
Przyswojenie pomysu kocioa gromadzcego si w domu wymaga niewielkiego przestawienia
mylenia.
Po trzecie, prawd jest, i ludzie religijni, duchowe kozy nie zaakceptuj koncepcji kocioa
domowego. Nie zrobi niczego, co postawioby ich w miesznym wietle w oczach ssiadw. Ale
prawdziwi uczniowie Jezusa Chrystusa, kiedy zrozumiej argumenty biblijne, na pewno przyjm
pomys kociow domowych. Uwiadomi sobie, jak mao potrzebne dla uczniostwa s budynki
kocielne. Jeli chcesz zbudowa duy koci z drewna, siana i somy (zob. 1Kor 3,12), bdziesz
potrzebowa budynku, ale to wszystko w kocu i tak zostanie spalone. Jeli jednak chcesz
pomnaa liczb uczniw oraz tych, ktrzy czyni uczniw, budujc Koci Jezusa Chrystusa przy
pomocy zota, srebra i drogich kamieni, to nie musisz marnowa pienidzy i si na budynki.
Najwikszy obecnie na wiecie lokalny ruch ewangelizacyjny, czyli ruch kociow domowych
w Chinach, znany pod nazw powrt do Jerozolimy, przyj strategi zewangelizowania strefy
10/40. Powiadaj: Nie chcemy budowa adnych wity! Dziki temu ewangelia moe szybko
si rozprzestrzenia, wadzom jest trudniej nas wytropi, a wszystkie rodki moemy przeznaczy
bezporednio dla suby ewangelii.9 Rzeczywicie mdry i biblijny wzr do naladowania!

9. Paul Hathaway, Powrt do Jerozolimy, (W Wyomie, 2005).

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 42
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

www.shepherdserve.org
Mile widziane jest drukowanie, kopiowanie, dystrybucja lub
rozsyanie tego dokumentu w jakikolwiek sposb.
Warunkiem jest zachowanie integralnoci i niezmienionej
treci oraz nie czerpanie z tego zyskw.
(c) 2007 David Servant

Pozyskujcy uczniw suga Boy


Biblijne zasady przynoszenia owocu oraz pomnaania Boego Krlestwa
David Servant

Rozdzia pity
Rozwj kocioa
Jako pastor chcesz, by twj koci si rozwija. To powszechne pragnienie pastorw. Ale po co
ma si rozwija? Jaki jest tego szczery powd w twoim sercu?
Czy po to, aby poczu si speniony? Czy chcesz by szanowany i czu si kim wpywowym?
Czy chcesz mie wadz nad ludmi? Czy chcesz si wzbogaci? To s oczywicie niewaciwe
pobudki.
Jeli chcesz rozwoju kocioa po to, aby Bg by uwielbiony dziki przemianie ycia wielu ludzi,
dokonanej przez Ducha witego, to taka motywacja jest waciwa.
Oczywicie, mona oszukiwa samych siebie i twierdzi, e nasze motywy s czyste, podczas
gdy faktycznie s podszyte egoizmem.
Jak rozpozna swoje prawdziwe motywy? Skd mamy wiedzie, czy naprawd chcemy budowa
Krlestwo Boe, a nie wasne?
Jednym ze sposobw jest zbadanie naszych reakcji na sukcesy innych pastorw. Jeli uwaamy,
e nasze motywy s czyste, bo szczerze pragniemy wzrostu Boego krlestwa oraz Jego Kocioa,
ale syszc o rozwoju innych kociow czujemy w sercu zazdro, to nasze pobudki nie do koca
s waciwe. Tak naprawd nie interesuje nas wzrost globalnego Kocioa, tylko rozwj naszego
kocioa lokalnego. A dlaczego tak si dzieje? Bo nasze motywy przynajmniej czciowo s
samolubne.
Sprawdmy te swoje pobudki badajc, jak reagujemy na wie o powstaniu nowego kocioa w
naszej okolicy. Jeli czujemy si zagroeni, to znak, i bardziej zaley nam na krlestwie wasnym
ni Boym.
Rwnie pastorzy duych lub rozwijajcych si kociow mog w ten sam sposb sprawdzi
swoje motywy, zadajc sobie pytanie: Czy bybym gotw zaoy nowe kocioy lokalne,
wysyajc do nich swych kluczowych liderw i pozbywajc si czonkw wasnej kongregacji,
zmniejszajc tym samym jej stan liczebny? Pastor niechtny takiej idei buduje swj koci dla
wasnej chway. (Cho z drugiej strony pastor duego kocioa moe zakada nowe kocioy take
dla wasnej chway, aby mc si tym chwali.) Kolejne pytanie brzmiaoby: Czy utrzymuj
kontakty z pastorami mniejszych kociow, czy te si od nich dystansuj, bo osignem wyszy

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 43
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

poziom? Albo: Czy podjbym si pastorowania grupy dwunastu do dwudziestu osb w


kociele domowym, czy te moje ego by tego nie znioso?1

Ruch na rzecz wzrostu kociow


W chrzecijaskich ksigarniach w USA i Kanadzie s cae pki ksiek na temat wzrostu
kocioa. Zawarte w nich pomysy rozeszy si po caym wiecie. Pastorzy pragn wiedzie, jak
poprawi frekwencj w kociele i czsto skwapliwie korzystaj z porad pastorw amerykaskich
mega-kociow, uwaanych za autorytety z uwagi na wielko budynkw oraz liczb uczestnikw
niedzielnych naboestw.
Jednak osoby majce cho troch rozeznania wiedz, i frekwencja i rozmiar budynku
niekoniecznie wiadcz o tym, e tam dokonuje si skuteczna formacja uczniostwa. Niektre
kocioy w Ameryce rozrosy si dziki atrakcyjnym doktrynom, bdcym wynaturzeniem prawd
biblijnych. Rozmawiaem z pastorami na caym wiecie, ktrzy byli zaszokowani faktem, i
mnstwo amerykaskich pastorw wierzy oraz gosi, e osoba zbawiona nie moe zbawienia
utraci, bez wzgldu na to, w co wierzy lub jak si w yciu prowadzi. Wielu zwiastuje
rozcieczon ewangeli o taniej asce, sugerujc ludziom, e do nieba mona pj bez witoci.
Cakiem pokana rzesza gosi ewangeli sukcesu, podsycajc chciwo ludzi, dla ktrych religia
jest sposobem na zdobycie skarbw na ziemi. Techniki rozwoju kocioa, stosowane przez takich
pastorw, z pewnoci nie powinny by naladowane.
Przeczytaem sporo ksiek na ten temat i mam co do ich treci mieszane uczucia. Wiele podaje
strategie i rady do pewnego stopnia biblijne, i te warto przeczyta. Lecz prawie wszystkie s oparte
na liczcym 1700 lat modelu kocioa instytucjonalnego, nie za na modelu biblijnym. W efekcie
skupiaj si nie na budowaniu ciaa Chrystusa poprzez pomnaanie liczby uczniw oraz tych,
ktrzy ich pozyskuj, lecz na tworzeniu kongregacji instytucjonalnych, co zawsze wymaga
wikszych budynkw, liczniejszego wyspecjalizowanego personelu i programw oraz struktury
przypominajcej raczej korporacj biznesow ni chrzecijask rodzin.
Niektre strategie rozwoju kocioa sugeruj, e aby zwikszy frekwencj i przycign ludzi,
ktrzy nie chc pj za Jezusem, naley naboestwa uatrakcyjni. Doradzaj krtkie, pozytywne
kazania, mao wylewne uwielbianie, mnstwo zaj towarzyskich, brak wzmianek o pienidzach
itd. To nie prowadzi do pozyskiwania uczniw gotowych zaprze si samych siebie i przestrzega
wszystkich przykaza Chrystusa. Daje tylko przyrost czonkw, ktrzy uwaaj si za chrzecijan,
ale niczym si nie rni od wiata i szerok drog zmierzaj do pieka. Nie jest to Boa strategia
zdobycia wiata ale strategia szatana, by zdoby Koci. To nie rozwj Kocioa ale rozwj
wiata.

Model wraliwy na poszukujcych


Tak nazywa si najpopularniejsza amerykaska strategia. Zgodnie z ni niedzielne naboestwa
maj by takie, aby: (1) chrzecijanie mogli bez oporw zaprasza swych niezbawionych
znajomych, za (2) niezbawieni mogli usysze ewangeli ktra ich nie zraa, ale jest im bliska i
zrozumiaa. Naboestwa w cigu tygodnia oraz mae grupy s zarezerwowane dla szkolenia
wierzcych w uczniostwie.
W ten sposb pewne nieliczne kocioy znacznie si rozrosy. Wrd amerykaskich kociow
instytucjonalnych wanie te posiadaj najwikszy potencja do ewangelizowania i wychowywania
ludzi, o ile wszyscy zostan wczeni do maych grup (co si dzieje rzadko), by tam uczy si
uczniostwa, oraz jeli zwiastowana ewangelia nie jest okrojona (a czsto bywa, kiedy celem jest to,

1. Oto kolejna zaleta modelu kocioa domowego: pastorzy nie staraj si tworzy duych kongregacji z
niewaciwych pobudek, poniewa liczebno lokalnego kocioa jest ograniczona wielkoci domu.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 44
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

by nikogo nie urazi, jako e prawdziwa ewangelia razi ludzk pych). Kocioy wraliwe na ludzi
nowych stosuj przynajmniej jak strategi dotarcia do niezbawionych, czego brakuje w
przypadku wikszoci kociow instytucjonalnych.
A jak si ma w amerykaski model wraliwoci na poszukujcych do biblijnego modelu
rozwoju kocioa?
W Dziejach Apostolskich powoani przez Boga apostoowie i ewangelici gosili ewangeli
publicznie oraz po domach, czemu towarzyszyy znaki i cuda, przycigajce uwag niewierzcych.
Ci, ktrzy si opamitali i uwierzyli w Pana Jezusa, poddawali si nauce apostolskiej i regularnie
spotykali si w domach. Tam uczyli si Boego Sowa, posugiwali duchowymi darami, obchodzili
Wieczerz Pask, wsplnie si modlili itd., czynic to wszystko pod przewodnictwem
starszych/pastorw/przeoonych. Powoani za przez Boga nauczyciele i prorocy odwiedzali
lokalne kocioy. Wszyscy dzielili si ewangeli ze znajomymi i ssiadami. Nie trzeba byo wznosi
budynkw. To by spowalniao rozwj Kocioa i ograbiao Boe Krlestwo ze rodkw
przeznaczonych na szerzenie ewangelii i czynienie ludzi uczniami. Liderzy przechodzili sprawne
praktyczne szkolenie, angaujc si w sub, nie musiano ich wysya do seminariw czy szk
biblijnych. Wszystko to skutkowao niesamowitym rozwojem Kocioa a do czasu, gdy w danej
okolicy pozyskano wszystkich ludzi otwartych na ewangeli.
Dla porwnania model wraliwy na poszukujcych z reguy jest pozbawiony znakw i cudw,
brakuje mu zatem owej niebiaskiej metody przycigania ich oraz przekonywania ludzi. Opiera si
na marketingu i reklamie, by przycign ludzi do budynku, gdzie mog usysze kazanie.
Gwnymi rodkami dotarcia do ludzi s umiejtnoci oratorskie oraz sia przekonywania
kaznodziei. Jake to odmienne od metod Pawa, ktry napisa: A moje sowo i moje goszenie nie
opieray si na przekonujcych sowach mdroci, ale na ukazywaniu Ducha i mocy, aby wasza
wiara nie opieraa si na mdroci ludzkiej, lecz na mocy Boga (1Kor 2,4-5).

Dalsze rnice
Model wraliwy na poszukujcych w zasadzie obywa si bez apostow i ewangelistw,
poniewa najwaniejsz postaci jest pastor. Ciekawe, czy wyeliminowanie apostow i
ewangelistw z dziea ewangelizacji i przejcie ich odpowiedzialnoci przez pastorw jest lepsz
metod rozwoju Kocioa?2
Pastor wraliwy na osoby poszukujce wygasza kazanie raz w tygodniu na niedzielnym
naboestwie, na ktre wierzcy maj przyprowadza osoby niezbawione. W zasadzie owi znajomi
czonkw kocioa mog usysze ewangeli tylko raz w tygodniu, jeli zechc przyj do kocioa.
A najpierw musz zosta zaproszeni przez tych czonkw, ktrzy zechc to zrobi. W modelu
biblijnym apostoowie i ewangelici nieustannie zwiastuj ewangeli i publicznie i po domach, a
wszyscy wierzcy opowiadaj ewangeli swoim znajomym oraz ssiadom. Ktry z tych modeli
pozwala wikszej liczbie niezbawionych usysze ewangeli?

2. Z tego gwnie powodu tak wielu ewangelistw, nauczycieli, prorokw, a nawet apostow zajmuje si obecnie
pastorowaniem. Udzielone przez Boga posugi nie znajduj dla siebie waciwego lub jakiegokolwiek miejsca w
strukturach kocioa instytucjonalnego, dlatego ludzie z nie-pastorskim powoaniem prowadz kocioy, okradajc
koci z wikszego bogosawiestwa, jakim mogliby by dla szerszej rzeszy wierzcych w ramach struktur biblijnych.
Wyglda na to, e kady zaj si budowaniem wasnego krlestwa w postaci kocioa instytucjonalnego, niezalenie od
swego rzeczywistego powoania. Poniewa pastorzy maj rzekomo prawo do dziesicin swoich ludzi, z czego wiele
idzie na wznoszenie i utrzymanie budynkw, liderzy powoani do sub nie-pastorskich uciekaj si do pastorowania
tylko po to, aby zdoby wsparcie finansowe dla penienia posug, do ktrych s rzeczywicie przeznaczeni.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 45
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Model wraliwy na poszukujcych wymaga odpowiedniego budynku, by wierzcy nie wstydzili


si zaprosi tam swych niewierzcych znajomych, ktrzy do takiego miejsca przyjd bez oporw.
To zawsze wymaga sporych wydatkw. Zanim bdzie mona szerzy ewangeli, najpierw trzeba
zdoby lub zbudowa porzdny budynek. W Ameryce musi on mie dobr lokalizacj, zazwyczaj w
bogatej dzielnicy. Natomiast model biblijny nie wymaga ani adnych szczeglnych budynkw, ani
dobrej lokalizacji ani te pienidzy. Szerzenie ewangelii nie jest ograniczone rozmiarem
specjalnego miejsca niedzielnych zgromadze.

Kolejne rnice
Apostoowie i ewangelici w Dziejach Apostolskich wzywali ludzi, aby si opamitali, uwierzyli
w Pana Jezusa i od razu dali si ochrzci. Spodziewano si, e w chwili nawrcenia ludzie ci stan
si uczniami Chrystusa, czyli speni warunki uczniostwa okrelone przez Jezusa, a wymienione w
k 14,26-33 oraz J 8,31-32. Kochali Jezusa ponad wszystko, yli Jego Sowem, brali swj krzy
rezygnujc z wasnych praw, teraz byli tylko zarzdcami tego, co naley do Boga.
Ewangelia goszona w kocioach wraliwych na ludzi poszukujcych czsto jest inna.
Grzesznikom si mwi, e Bg, ktry bardzo ich kocha, potrafi zaspokoi ich potrzeby, i e zostan
zbawieni przyjmujc Jezusa jako Zbawiciela. Po wypowiedzeniu krtkiej modlitwy grzesznika,
nie usyszawszy ani sowa o kosztach uczniostwa, s upewniani, i naprawd s zbawieni. Potem s
zachcani do przyczenia si do odpowiedniej grupy, gdzie bd mogli wzrasta w Chrystusie.
Kiedy do tej grupy przystpi (a wielu nie pojawia si ju wicej w kociele), s poddawani
systematycznemu procesowi nauki, skupionemu na zdobywaniu wiedzy na temat konkretnych
doktryn kocioa, a nie na uczeniu si posuszestwa przykazaniom Chrystusa. Szczyt owego
programu uczniostwa nastpuje wtedy, gdy wierzcy w kocu zaczyna oddawa sw dziesicin
kocioowi (pokrywajc przede wszystkim dug budowlany oraz niebiblijne etaty, co si
sprowadza do kiepskiego szafarstwa: wspiera si cele w wikszoci nie wyznaczone przez Boga,
za ograbia to, co wedug Boga winno by wspierane). Po czym, kiedy zaczyna spenia jak
pomocn rol w kociele instytucjonalnym, o ktrej Pismo w ogle nie wspomina, wmawia si mu,
e znalaz swoje miejsce w subie.
Co by si stao, gdyby rzd waszego pastwa, przejty ma liczb ochotnikw zgaszajcych si
do wojska, postanowi sta si wraliwy na poszukujcych? Potencjalnym rekrutom byby gotw
obieca, e po zgoszeniu si niczego nie bdzie si od nich wymagao, ich od bdzie,
niezapracowanym i niezasuonym podarunkiem. Mog wstawa o dowolnej porze. Mog
uczestniczy w musztrze, jeli bd chcieli, chyba e wol oglda telewizj. Gdyby wybucha
wojna, sami zadecyduj, czy wezm udzia w walce czy te pjd na pla. Jaki byby tego efekt?
Niewtpliwie szeregi wojska pkayby w szwach! Ale to nie byoby wojsko gotowe do
wypenienia zadania. Co podobnego si dzieje w kocioach wraliwych na poszukujcych.
Obnianie poprzeczki poprawia niedzieln frekwencj, ale podwaa prawdziwe uczniostwo i
posuszestwo. Te kocioy, ktre w niedziel gosz ewangeli, a tylko na tygodniowych
spotkaniach zajmuj si uczniostwem, staj wobec problemu. Jeli dopiero wtedy mwi
ludziom, e do nieba pjd tylko uczniowie Jezusa, ci mog si czu oszukani niedzielnymi
kazaniami. Dlatego owe kocioy musz zwodzi ludzi rwnie podczas spotka tygodniowych,
przedstawiajc uczniostwo oraz posuszestwo jako co dobrowolnego, a nie jako wymg dla ludzi
zdajcych do nieba.3

3. Pamitajmy, i wymogi, jakie w k 14,26-33 Jezus postawi tym, ktrzy chc by Jego prawdziwymi uczniami,
nie zostay skierowane do ludzi ju wierzcych, aby zaproponowa im kolejny krok na ich duchowej drodze. Jezus
zwraca si tumw. Jedynym krokiem, jaki proponowa, byo zostanie Jego uczniem, a by to krok (prowadzcy do)
zbawienia. Pozostaje to w sprzecznoci z nauk prezentowan w wikszoci kociow wraliwych na ludzi
poszukujcych.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 46
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Doskonale rozumiem, i niektre kocioy instytucjonalne pewne aspekty modelu biblijnego


wczaj, a inne odrzucaj. Jednake model biblijny jest najwyraniej najbardziej skuteczny w
pomnaaniu szeregw uczniw oraz ich wychowawcw.
Dlaczego nie jest stosowany obecnie? Lista powodw wydaje si nieskoczona, ale w
ostatecznym rozrachunku okazuj si nimi tradycja, niewiara i nieposuszestwo. Dla wielu model
biblijny wydaje si w dzisiejszym wiecie niemoliwoci. Jednak faktem jest, i jest on stosowany
w wielu miejscach na wiecie. Na przykad niesychany rozwj kocioa w Chinach w cigu
ostatnich 50 lat dokonuje si tylko dziki temu, e wierzcy trzymaj si wzorca biblijnego. Czy w
Chinach Bg jest inny ni gdzie indziej?
Chc przez to powiedzie, i pastorzy poza Ameryk powinni si wystrzega amerykaskich
metod rozwoju kocioa, tak promowanych na caym wiecie. Jeli zastosuj metod biblijn,
odnios o wiele wikszy sukces w wypenianiu Chrystusowego celu pozyskiwania uczniw.

Pokosie
Z mojej obserwacji wynika, i wielu propagatorw wspczesnych teorii rozwoju kocioa
zupenie nie rozumie szeregowych pastorw na caym wiecie. Ogromna ich wikszo pracuje w
zborach liczcych mniej ni sto czonkw. I wielu si zniechca prbujc zastosowa owe techniki
rozwoju, ktre nie przynosz efektw, a wrcz szkody, niezawinione przez pastorw. Nikt nie chce
przyzna, i szereg czynnikw, niezalenych od ich dziaa, ogranicza rozwj kociow. Spjrzmy
na niektre z nich.
Przede wszystkim wzrost kocioa jest ograniczony liczebnoci lokalnej populacji. To
oczywiste, e wikszo duych kociow instytucjonalnych znajduje si w ogromnych
metropoliach. Mieszkaj tam miliony ludzi, spord ktrych mona rekrutowa czonkw. Gdyby
jednak liczby stanowiy rzeczywisty wskanik sukcesu, to koci naleaoby ocenia nie na
podstawie jego wielkoci, ale procentowego udziau w miejscowej populacji. Zatem niektre 10-
osobowe kocioy s o wiele skuteczniejsze od tych, liczcych 10 tysicy. Lokalny koci z 10
czonkami w wiosce liczcej 50 mieszkacw ma na swym koncie sukces wikszy ni koci 10-
tysiczny w 5-milionowym miecie. (Jednak pastorw 10-osobowych zborw nikt nie zaprosi na
mwnic podczas konferencji powiconej rozwojowi kocioa.)

Trzeci czynnik ograniczajcy rozwj kocioa


Po drugie, wzrost kocioa jest ograniczony stopniem nasycenia wszystkich kociow na danym
terenie osobami otwartymi na ewangeli. W danym czasie liczba takich ludzi jest okrelona. Kiedy
ju wszyscy zostan pozyskani, aden lokalny koci nie odnotuje wzrostu, co najwyej
czonkowie jednego kocioa przenios si do innego (wanie w ten sposb rozwino si wiele
duych kociow, kosztem innych na danym terenie).
To oczywiste, e kady chrzecijanin kiedy by zamknity na ewangeli, ale otworzy si pod
wpywem dziaania Ducha witego. Zatem moliwe jest, e ludzie dotychczas zamknici si
otworz. Gdy to nastpuje, kocioy si rozwijaj. Tak zwane przebudzenie ma miejsce wtedy,
gdy wielu zamknitych ludzi nagle si otwiera. Nie naley wszak zapomina, i otwarcie si jednej
osoby to take przebudzenie, tylko na ma skal. Kade due przebudzenie zaczyna si od otwarcia
si jednej osoby. Pastorze, nie gard wic dniem skromnych pocztkw.
Jezus wysya uczniw, by gosili ewangeli w miastach, o ktrych wiedzia, e bd zamknite,
i ani jeden czowiek si nie opamita (zob. k 9,5). A mimo to Jezus kaza w to miejsce i. Czy
wtedy uczniowie nie odnieli sukcesu? Przeciwnie, bo cho nikt si nie nawrci (i aden koci
si nie rozwin), powiodo im si, bo okazali posuszestwo Jezusowi.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 47
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Jezus nadal wysya pastorw do wiosek, miast i osiedli, cho wie, e tylko may odsetek ludzi
otworzy si na ewangeli. Ci sudzy, wiernie posugujcy w swoich niewielkich zgromadzeniach, w
Boych oczach odnosz sukcesy, cho w opinii niektrych ekspertw od rozwoju kocioa mog
by przegranymi.
Wszyscy pastorzy, gdziekolwiek pracuj, powinni by zachceni faktem, i dziki asce Boga i w
odpowiedzi na wstawiennicze modlitwy Jego ludu, ludzie zamknici na ewangeli si otwieraj. To
On wpywa na niezbawionych poprzez ich sumienie, stworzony przez siebie wiat, okolicznoci,
doranie zsyane kary, ywe wiadectwo Jego Kocioa, goszenie ewangelii oraz dziaanie Ducha
witego, ktry ludzi przekonuje. Pastorze, gowa do gry. Nie ustawaj w posuszestwie,
modlitwie i zwiastowaniu Sowa. Kade due przebudzenie poprzedza ogromna potrzeba
przebudzenia. I zawsze jest kto, kto o takim przebudzeniu marzy. Nie przestawaj marzy!

Trzeci czynnik ograniczajcy rozwj kocioa


To moliwoci samego pastora. Wikszo pastorw nie posiada umiejtnoci potrzebnych do
prowadzenia duej kongregacji i to nie ich wina. Nie maj po prostu zdolnoci organizacyjnych,
administracyjnych czy kaznodziejskich wymaganych w duym kociele. Najwyraniej nie s
powoani przez Boga do suby w duych kongregacjach i popeniliby bd, prbujc prowadzi
cokolwiek innego ni przecitnej wielkoci koci instytucjonalny lub domowy.
Czytaem niedawno popularn ksik na temat przywdztwa, autorstwa pastora jednego z
najwikszych kociow w Ameryce. Czytajc, co radzi wspczesnym pastorom, nie mogem
odpdzi jednej myli: On nie mwi, jak by pastorem, lecz dyrektorem naczelnym duej
korporacji. Dla pastora amerykaskiego mega-kocioa nie ma innego wyboru. Potrzebuje
licznego personelu pomocniczego, a zarzdzanie tym personelem to praca na peny etat. Autor
ksiki posiada wystarczajce umiejtnoci, by szefowa wielkiej wieckiej korporacji. (I
faktycznie w swojej ksice czsto cytuje znanych konsultantw od zarzdzania wielkim biznesem,
dostosowujc ich porady do potrzeb swoich czytelnikw, czyli pastorw.) Jednak wielu, jeli nie
wikszo, nie posiada takich jak on zdolnoci przywdczych i menederskich.
W swej ksice autor szczerze opisuje, jak kilkakrotnie podczas tworzenia swej ogromnej
kongregacji popeni niemal miertelne bdy, ktre mogy go kosztowa utrat rodziny lub
perspektyw na dalsze pastorowanie. Dziki Boej asce si osta. Przypomniay mi si liczne
przypadki, kiedy to inni pastorzy instytucjonalni, dc do podobnego sukcesu popenili podobne
bdy i dotkna ich cakowita ruina. Niektrzy, powicajc si swoim kocioom, utracili dzieci
lub zrujnowali swoje maestwa. Inni doznali zaamania nerwowego lub powanie si wypalili
jako pastorzy. Jeszcze inni tak si zniechcili, e definitywnie zrezygnowali ze suby w kociele.
Wielu przetrwao, ale niewiele wicej mona by o nich powiedzie. Prowadz ycie milczcej
rozpaczy, zastanawiajc si, czy warto ponosi tak nadludzk ofiar.
Tre owej ksiki uzmysowia mi mdro pierwszego Kocioa, ktry w niczym nie
przypomina wspczesnych kociow instytucjonalnych, bo aden pastor nie mia pod swoj
piecz wicej ni okoo 25 osb. Jak ju stwierdziem w poprzednim rozdziale, wielu pastorw
uwaajcych, e ich kocioy s za mae, powinni przeanalizowa swoj posug w wietle Pisma
witego. Jeli maj 50 czonkw, to by moe ich zbr ju jest za duy. I jeeli wrd nich s
uzdolnieni liderzy, moe powinni z modlitw zastanowi si, czy nie sprzeda budynku i nie
podzieli si na trzy kocioy domowe po to, by pozyskiwa uczniw i budowa Boe Krlestwo
Boymi metodami.
Jeli ta myl wydaje si zbyt radykalna, niech przynajmniej szkol w uczniostwie przyszych
liderw lub stworz mae grupy, albo jeli ju je maj, niech pozwol im dziaa jako niezalene
kocioy domowe, a zobacz, co si stanie.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 48
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Inne wspczesne techniki liczebnego wzrostu kocioa


Oprcz modelu kocioa wraliwego na poszukujcych promuje si obecnie take inne techniki
rozwoju kocioa lokalnego. Wiele z nich jest niebiblijnych, cho odwouj si do nauki o walce
duchowej. Promuje si je pod takimi hasami, jak burzenie warowni, modlitwa walczca oraz
duchowe mapowanie (oznakowanie terenu).
Zastanowimy si nad nimi w pniejszym rozdziale, traktujcym o walce duchowej. Rozwamy
jednak pokrtce, dlaczego takie praktyki, zupenie nieznane apostoom, dzisiaj uwaa si za
nieodzowne dla rozwoju kocioa.
Wiele z tych nowych technik bierze si z przey kilku pastorw. Mwi oni: Zrobiem to i
tamto, i mj koci si powikszy. A zatem jeli ty zrobisz to samo, twj koci te si rozwinie.
Natomiast prawda jest taka, i nie ma adnego istotnego zwizku pomidzy liczebnym wzrostem
ich kociow a tymi dziwacznymi rzeczami, jakie czynili, chocia sami myleli inaczej. Dowodz
tego liczne przykady pastorw, ktrzy dokadnie stosuj owe dziwaczne praktyki, a ich kocioy
wcale si nie rozwijaj.
Pastor promujcy wzrost kocioa mwi: Kiedy zaczlimy wykrzykiwa na demony panujce
nad naszym miastem, w kociele nastpio przebudzenie. Jeli wic chcesz przebudzenia w swoim
kociele, zacznij robi to samo.
Ale dlaczego w cigu dwch tysicy lat historii Kocioa miao miejsce tak wiele wspaniaych
przebudze bez wykrzykiwania na demony? To pokazuje, e chocia pastor myla, i przebudzenie
byo efektem wykrzykiwania na demony, by w bdzie. Bardziej prawdopodobne jest to, i ludzie
w jego miecie zaczli si otwiera na ewangeli. By moe w wyniku zespolonych modlitw
wierzcych, a w pastor akurat tam si znalaz i gosi o zbawieniu. Najczciej wzrost kocioa jest
wynikiem znalezienia si we waciwym miejscu o waciwym czasie. (A Duch wity czsto tak
dziaa.)
Jeli wykrzykiwanie na demony panujce nad miastem sprowadzio do kocioa przebudzenie, to
dlaczego po pewnym czasie utracio ono impet i wreszcie ustao, jak to si zawsze dzieje? Gdyby
kluczem byo wykrzykiwanie na demony, to logika podpowiada, e jeli nie przestaniemy
wykrzykiwa, to wszyscy w miecie przyjd do Chrystusa. A tak nie jest.
Wystarczy si nieco zastanowi, aby doj do prawdy. Jedynymi biblijnymi rodkami
prowadzcymi do przebudzenia s: modlitwa, zwiastowanie, nauczanie, wychowywanie uczniw,
wsparcie Ducha witego itd. Lecz nawet te biblijne rodki nie gwarantuj wzrostu kocioa,
poniewa Bg da ludziom woln wol. Albo zechc si opamita albo nie. Mona powiedzie, e
nawet Jezusowi si nie powodzio, kiedy odwiedzane przez niego miasta nie pokutoway.
Chc przez to powiedzie, e do budowania kocioa musimy uywa biblijnych rodkw.
Wszystko inne jest strat czasu, bo to dziea zbudowane z drewna, somy i siana, ktre kiedy
spon i nie zostan nagrodzone (zob. Kor r. 3).
Wreszcie, celem nie powinien by tylko wzrost liczebny, ale ksztatowanie uczniw. Jeli w
trakcie tego procesu koci si rozwija, to chwaa Bogu!

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 49
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

www.shepherdserve.org
Mile widziane jest drukowanie, kopiowanie, dystrybucja lub
rozsyanie tego dokumentu w jakikolwiek sposb.
Warunkiem jest zachowanie integralnoci i niezmienionej
treci oraz nie czerpanie z tego zyskw.
(c) 2007 David Servant

Pozyskujcy uczniw suga Boy


Biblijne zasady przynoszenia owocu oraz pomnaania Boego Krlestwa
David Servant

Rozdzia szsty
Suba nauczania
W tym rozdziale rozwaymy rne aspekty posugi nauczania. Nauczanie jest obowizkiem
apostow, prorokw, ewangelistw,1 pastorw/starszych/przeoonych, nauczycieli (oczywicie)
oraz, do pewnego stopnia, wszystkich naladowcw Chrystusa, poniewa wszyscy winnimy
pozyskiwa uczniw, uczc ich przestrzega wszystkiego, co nakaza Chrystus.2
Jak podkrelaem wczeniej, pastor czy kaznodzieja pozyskuje uczniw przede wszystkim
swoim przykadem, a take sowem. Gosi to, co praktykuje. Aposto Pawe, niezmiernie skuteczny
w pozyskiwaniu uczniw, napisa:
Stacie si moimi naladowcami, jak i ja jestem naladowc Chrystusa (1Kor 11,1).
Kady suga Paski, powinien mc powiedzie tym, ktrymi przewodzi: Postpujcie tak jak ja.
Jeli chcecie wiedzie, jak yje naladowca Chrystusa, patrzcie na mnie.
Dla porwnania przytocz, co mwiem czonkom poprzedniego kocioa, gdzie pastorowaem:
Nie naladujcie mnie ale Chrystusa! Chocia wtedy to do mnie nie docierao, przyznawaem
si, i nie jestem dobrym przykadem do naladowania. Stwierdzaem, e nie naladuj Chrystusa
tak jak powinienem, a ludziom kazaem robi to, czego sam nie robiem! C za rozdwik w
porwnaniu ze sowami Pawa. Jeli tak naprawd nie moemy powiedzie ludziom, aby szli w
nasze lady, poniewa my naladujemy Chrystusa, to nie powinnimy peni suby w kociele,
gdy pastor jest dla ludzi wzorcem. Koci jest odbiciem swoich liderw.

Nauczanie jednoci na wasnym przykadzie


Zastosujmy t koncepcj nauczania w odniesieniu do konkretnego tematu: jednoci. Wszyscy
pastorzy/starsi/przeoeni pragn w swoim kociele jednoci. Nie znosz wewntrznych podziaw.
Wiedz, e Bg nie lubi rozamw. W kocu Jezus przykaza nam miowa jedni drugich tak, jak

1. Goszenie ewangelii przez ewangelistw naley uwaa za pewn form nauczania, ci za musz bezsprzecznie
zwiastowa ewangeli zgodn z Bibli.

2. Nie wszyscy wierzcy maj obowizek naucza publicznie wiksze grupy ludzi, jednak na kadym, w trakcie
pozyskiwania uczniw, spoczywa odpowiedzialno nauczania na zasadzie jeden na jeden (zob. Mt 5,19; 28,19-20; Kol
3,16; Hbr 5,12).

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 50
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

On nas umiowa (zob. J 13,34-35). Nasza wzajemna mio wyrnia nas jako Jego uczniw w
oczach wiata. Dlatego te wikszo liderw wzywa swoich wiernych, by dyli do jednoci i
wzajemnie si miowali.
Jednak jako sudzy Boy, ktrzy powinni naucza przede wszystkim swoim przykadem, czsto
sami w tej dziedzinie zawodzimy, wykazujc brak braterskiej mioci i jednoci z innymi pastorami.
Wysyamy wiadomo sprzeczn z tym, co gosimy do swoich ludzi. Oczekujemy, by robili to,
czego nie robimy sami.
Waciwie najwaniejsze sowa wypowiedziane przez Jezusa na temat jednoci byy skierowane
do liderw i dotyczyy ich kontaktw z innymi liderami. Na przykad podczas Ostatniej Wieczerzy,
po umyciu uczniom ng, Jezus powiedzia do nich:
Wy nazywacie Mnie Nauczycielem i Panem, i dobrze mwicie, bo nim jestem. Jeli wic Ja,
Pan i Nauczyciel, umyem wam nogi, to i wy powinnicie sobie nawzajem umywa nogi.
Daem wam przykad, abycie i wy czynili, co Ja wam uczyniem (J 13,13-15). [Zauwamy,
e Jezus uczy wasnym przykadem.]
Pastorzy czsto posuguj si tym urywkiem Pisma, nauczajc czonkw swojego kocioa o
wzajemnej mioci, co jest na pewno suszne. Jednak te sowa byy skierowane do liderw, do
dwunastu apostow. Jezus wiedzia, i Jego Koci ma niewielkie szanse powodzenia, jeli jego
liderzy bd podzieleni lub bd ze sob rywalizowa. Dlatego podkreli, e oczekuje, aby liderzy
Jego Kocioa pokornie suyli sobie nawzajem.
W wczesnym kontekcie kulturowym Jezus zademonstrowa, na czym polega pokorna suba,
wykonujc najpoledniejsze zajcie domowego niewolnika, jakim byo umywanie ng. W innej
kulturze, w innym okresie historii moe oprniaby latryny albo czyci pojemniki na mieci
swoich uczniw. Ilu wspczesnych liderw jest gotowych zademonstrowa taki rodzaj mioci i
pokory wobec drugich?
W cigu niecaej godziny Jezus ponownie podkreli to wane przesanie. Zaraz po umyciu ich
ng, Jezus powiedzia do przyszych liderw Kocioa:
Nowe przykazanie wam daj, abycie si wzajemnie miowali. Jak Ja was umiowaem, tak i
wy miujcie jedni drugich. Po tym wszyscy poznaj, e jestecie Moimi uczniami, jeli
bdziecie si wzajemnie miowali (J 13,34-35).
Te sowa z pewnoci odnosz si do wszystkich uczniw Chrystusa, ale zostay wypowiedziane
do liderw w odniesieniu do ich relacji z innymi liderami.
Zaraz potem Jezus rzek:
Takie jest Moje przykazanie, abycie si wzajemnie miowali, jak Ja was umiowaem. Nikt
nie ma wikszej mioci ni ta, gdy kto daje swoje ycie za swoich przyjaci (J 15,12-13).
Zauwamy, e i tutaj Jezus zwraca si do liderw.
Nie mino kilka chwil, a On:
To wam, przykazuj, abycie si wzajemnie miowali (J 15,17).
Nastpnie uczniowie syszeli, jak Jezus si za nich modli:
Ju nie jestem na wiecie, ale oni s na wiecie, a Ja id do Ciebie. Ojcze wity, zachowaj ich
w Twoim imieniu, ktre mi dae, aby byli jedno, jak my (J 17,11).
I wreszcie, nieco pniej, usyszeli dalsze sowa modlitwy:
Nie prosz jedynie za nimi, ale take za tymi, ktrzy dziki ich sowu uwierz we Mnie. Aby
wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w Tobie, eby i Oni byli w nas, aby wiat
uwierzy, e Ty mnie posae. Obdarowaem ich chwa, ktr mi dae, aby byli jedno, jak

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 51
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

my jedno jestemy, Ja w nich, a Ty we Mnie. Aby doskonalili si w jednoci, eby wiat


pozna, e Ty mnie posae i umiowae ich tak, jak mnie umiowae (J 17,20-23).
W przecigu niecaej godziny w gronie przyszych liderw Kocioa Jezus szeciokrotnie
podkreli wag jednoci, wyraanej pokorn mioci i sueniem sobie nawzajem. Musiao to by
dla Niego bardzo wane, wszak ich jedno stanowia klucz do tego, aby wiat w Niego uwierzy.

Jak my si sprawdzamy?
Podczas gdy my, pastorzy, spodziewamy si, e nasze owieczki zachowaj jedno w mioci,
wielu z nas, niestety, konkuruje ze sob i uywa nieetycznych metod w celu budowania swoich
lokalnych kociow kosztem innych. Unikamy jakichkolwiek kontaktw z innymi pastorami,
goszcymi odmienn doktryn. A ten brak jednoci reklamujemy nawet na tablicach przed
budynkami kocielnymi, ogaszajc wiatu: My nie jestemy jak tamci chrzecijanie w innych
kocioach. (Brak jednoci rozpropagowalimy do skutecznie, skoro niemal kady niewierzcy
wie, i chrzecijastwo to bardzo podzielona instytucja.)
Po prostu nie postpujemy tak, jak gosimy, a nasz przykad uczy zborownikw na temat
jednoci o wiele wicej ni nasze kazania. Nierozsdnie jest myle, e szeregowi chrzecijanie
bd zjednoczeni w mioci, podczas gdy ich liderzy zachowuj si inaczej.
Jedynym wyjciem jest, oczywicie, opamitanie. Musimy pokutowa z tego, ze dawalimy zy
przykad wierzcym oraz wiatu. Usumy dzielce nas bariery i zacznijmy miowa si nawzajem,
jak nakaza Jezus.
Powinnimy wic przede wszystkim spotyka si z innymi kaznodziejami i duchownymi, nawet
pastorami majcymi odmienne przekonania doktrynalne. Nie mwi tu o pastorach, ktrzy nie s
narodzeni na nowo, nie staraj si by posuszni Jezusowi lub su w kociele dla osobistych
korzyci. To wilki w owczej skrze i Jezus dokadnie powiedzia, jak ich rozpozna po owocach.
Mwi o pastorach i duchownych, ktrzy staraj si przestrzega przykaza Jezusa, o
prawdziwych braciach i siostrach w Chrystusie. Jeli jeste pastorem, powiniene miowa innych
pastorw, okazujc t mio w sposb praktyczny, jako wzr dla swoich wiernych. Na pocztek
moesz pj do pastorw w okolicy i poprosi, by ci wybaczyli, bo nie miowae ich tak jak
powiniene. To powinno zburzy niektre mury. Nastpnie mona ustali wsplne spotkania, aby
co zje, zachca si i napomina siebie nawzajem oraz si modli. Kiedy to nastpi, wreszcie
mona z mioci zacz rozmawia o dzielcych was doktrynach. Dcie do jednoci nie baczc,
czy w kocu uda si wam zgodzi co do wszystkiego. Moje ycie i suba wyranie si wzbogaciy,
kiedy otworzyem si, by sucha duchownych spoza mojego obozu doktrynalnego. Tak dugo
traciem tak wiele bogosawiestwa, zamykajc si.
Swoj mio i denie do jednoci moesz zademonstrowa zapraszajc innych pastorw do
wygoszenia kazania w twoim kociele. Moecie take uczestniczy we wsplnym zgromadzeniu z
innymi kocioami lokalnymi lub domowymi.
Aby nie ogasza wiatu braku jednoci z reszt Ciaa Chrystusa, moesz zmieni nazw swego
kocioa, lub te wystpi ze swojej denominacji lub zwizku wyznaniowego. Tym samym
wszystkich powiadomisz, e utosamiasz si jedynie z Ciaem Chrystusa, poniewa wierzysz, i
Jezus buduje tyko jeden Koci, nie za wiele rnych, ktre nie potrafi si ze sob dogada.
Wiem, e to brzmi radykalnie. Ale po co utrzymywa co, do czego Jezus wyranie nigdy nie
zmierza? Po co angaowa si w co, co Jemu si nie podoba? Pismo nie wspomina o adnych
denominacjach ani zwizkach wyznaniowych. Kiedy Koryntian podzieliy preferencje co do swoich
ulubionych nauczycieli, Pawe zdecydowanie ich skarci, stwierdzajc, i takie podziay ujawniaj
ich cielesno i duchow niedojrzao (zob. 1Kor 3,1-7). Czy nasze podziay ujawniaj co
innego?

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 52
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Unikajmy wszystkiego, co nas dzieli. Kocioy domowe nie powinny nadawa sobie nazw czy
przycza si do zwizkw noszcych jakie nazwy. W Biblii poszczeglne kocioy byy
identyfikowane tylko na podstawie domw, w ktrych si zbieray. Grupy kociow byy
identyfikowane tylko na podstawie miast, gdzie si mieciy. Wszyscy uwaali si za czstk
jednego Kocioa, Ciaa Chrystusowego.
Jest tylko jeden Krl i jedno Krlestwo. Ktokolwiek stawia si w takiej pozycji, e wierzcy i
kocioy si z nim identyfikuj, buduje wasne krlestwo w obrbie Krlestwa Boego. Niech si
przygotuje, by stan przed Krlem, ktry mwi: Chway mojej nie oddam innemu (Iz 48,11).
Mwi to po to, aby podkreli, i kaznodzieje powinni dawa wszystkim dobry przykad
posuszestwa Chrystusowi, bo ludzie id za ich przykadem. Przykad ich ycia to najwyraniejszy
rodek przekazu. Jak napisa Pawe do wierzcych w Filippi:
Bracia, bdcie moimi naladowcami i podajcie za przykadem tych, ktrzy postpuj
zgodnie ze wzorem, jaki w nas macie (Flp 3,17).

Czego mamy naucza


Pozyskujcy uczniw Boy suga ma taki cel jak Pawe, aby kadego czowieka ukaza
doskonaym w Chrystusie (Kol 1,28b). Dlatego te, chce jak on napomina i naucza kadego
czowieka z wszelk mdroci (Kol 1,28a). Zauwamy, e Pawe naucza ludzi nie po to, by tylko
ich edukowa czy zabawia.
Oby kady duchowny mg za Pawem powiedzie: Celem tego nakazu (ang. 'pouczenia') jest
mio pynca z czystego serca, prawego sumienia i szczerej wiary (1Tm 1,5). Jeli ludzi, ktrym
posuguje, chce doprowadzi do prawdziwej witoci i podobiestwa do Chrystusa, niech uczy ich
przestrzegania wszystkich przykaza Chrystusa. Niech naucza prawdy, nakaniajc suchaczy:
Szukajcie ze wszystkimi pokoju i uwicenia, bez ktrego nikt nie bdzie oglda Pana (Hbr
12,14).
Suga ewangelii, pozyskujcy uczniw wie, e Jezus nakaza Swoim uczniom naucza kolejnych
uczniw przestrzegania wszystkiego, a nie tylko czci tego, co im przykaza (zob. Mt 28,19-20). W
swoim nauczaniu nie chce pomin adnego z nakazw Chrystusa, dlatego naucza systematycznie,
wiersz po wierszu, treci Ewangelii i Listw, gdzie przykazania Chrystusa s zapisane oraz z
naciskiem powtrzone.
Takie nauczanie homiletyczne zapewnia rwnowag doktrynaln. Wygaszajc jedynie kazania
tematyczne mamy skonno pomija tematy mniej popularne, a skupia si na tych ulubionych
przez suchaczy. Osoba nauczajca systematycznie, wiersz po wierszu, mwi nie tylko o Boej
mioci, ale te o Jego surowoci i gniewie. Naucza nie tylko o bogosawiestwach, ale te o
obowizkach ludzi wierzcych. Nie podkrela spraw drugorzdnych, zaniedbujc te najwaniejsze.
(W opinii Jezusa to by bd faryzeuszy; patrz Mt 23,23-24).

Unikanie obawy przed nauczaniem wiersz po wierszu


Wielu pastorw boi si naucza wiersz po wierszu, poniewa nie zawsze rozumiej to, co mwi
Pismo, a nie chc si zdradzi sw ignorancj przed zborem! Oczywicie mamy tu do czynienia z
pych. Nikt na wiecie nie rozumie dokadnie caej Biblii. Nawet Piotr stwierdzi, e niektre
wypowiedzi Pawa s trudne do zrozumienia (zob. 2P 3,16).
Jeli pastor napotka werset lub urywek, ktrego nie rozumie, powinien po prostu ludziom o tym
powiedzie i przej do kolejnego wersetu. Moe te poprosi wiernych o modlitw, eby Duch
wity da mu zrozumienie. Jego pokora bdzie dobrym przykadem, kazaniem samym w sobie.
Pastor/starszy/przeoony kocioa domowego, prowadzc nauczanie maej grupy, jest w tej
dobrej sytuacji, e uczestnicy mog w kadej chwili zadawa pytania. Stwarza to rwnie

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 53
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

moliwo Duchowi witemu, aby dawa osobom w grupie wgld w znaczenie studiowanego
tekstu. W efekcie edukacja moe by dla wszystkich o wiele skuteczniejsza.
Jeli chodzi o nauczanie przykaza Chrystusa, dobrze jest zacz od Kazania na Grze,
zapisanego w rozdziaach 5 7 Ewangelii Mateusza. Jezus poda tam wiele przykaza i pomg
swym ydowskim naladowcom waciwie zrozumie prawa nadane przez Mojesza. Nieco dalej
podaj swj komentarz do Kazania na Grze, aby pokaza, jak to mona robi wiersz po wierszu.

Przygotowanie kazania
Nigdzie w Nowym Testamencie nie czytamy, aby jaki pastor/starszy/przeoony przygotowywa
cotygodniowe kazanie, zawierajce zgrabnie opracowane punkty i przykady, zapisane w formie
konspektu, jak to robi wielu wspczesnych kaznodziejw. Z pewnoci nikt z nas nie wyobraa
sobie, by Jezus robi co takiego! Nauczanie w pierwszym Kociele byo bardziej w ydowskim
stylu, spontaniczne oraz interaktywne, a nie oratoryjne, bliskie tradycji Grekw i Rzymian, ktr
przej Koci, gdy si zinstytucjonalizowa. Skoro Jezus mwi uczniom, aby nie przygotowywali
swojej obrony w razie wezwania przed sd, bo obieca im, i Duch wity spontanicznie podda im
sowa nie do odparcia, mona si spodziewa, e Bg w rwnym stopniu potrafi pomc pastorom
na zgromadzeniach!
Nie znaczy to, e kaznodzieja nie powinien studiowa Sowa i przygotowa samego siebie w
modlitwie. Pawe wzywa Tymoteusza:
Staraj si usilnie, aby sam stan przed Bogiem jako wyprbowany i nienaganny pracownik,
ktry wiernie przekazuje Sowo prawdy (2Tm 2,15).
Kaznodzieje, ktrzy trzymaj si wskaza Pawa, aby Sowo Chrystusa mieszkao w nich
obficie (Kol 3,16) bd tak wypenieni Boym Sowem, e bd naucza z tego, co si im
przelewa. Zatem, drogi pastorze, wane jest, by zanurzy si w Biblii. Jeli jeste z ni obeznany
i mocno przekonany co do tematu, to tak naprawd niewiele wicej potrzeba, aby przekaza Bo
prawd. A jeli nauczasz werset po wersecie, to waciwie kady z nich moe posuy jako
konspekt. Twoje przygotowanie powinno polega na rozwaaniu z modlitw wierszy, na temat
ktrych bdziesz naucza. Jeli prowadzisz koci domowy, interaktywny charakter nauczania
jeszcze bardziej zminimalizuje potrzeb przygotowania konspektu.
Suga Boy, ktry wierzy w Bo pomoc podczas nauczania, zostanie t pomoc nagrodzony.
Zacznij wic mniej ufa sobie, swojemu przygotowaniu i notatkom, a wicej Bogu. W miar, jak
bdziesz nabywa coraz wicej ufnoci i wiary, wystarcz ci skromniejsze notatki, ewentualnie
zarys konspektu lub wrcz obejdziesz si bez niczego.
Kto niemiay, kto polega na przygotowanych notatkach, bo si boi popenienia pomyki w
obecnoci suchaczy, powinien zrozumie, e jego lk bierze si z niepewnoci, ktra ma swoje
korzenie w pysze. Lepiej niech si nie martwi, jak wypadnie w oczach ludzi, a bardziej niech si
przejmuje tym, jak on sam i jego suchacze wypadaj w oczach Boga. adna przygotowana
przemowa nie poruszy suchaczy tak, jak pynce z serca, namaszczone przez Ducha nauczanie.
Pomyl, jak trudne byoby porozumiewanie si, gdyby kady do wszystkich swoich wypowiedzi
uywa przygotowanych wczeniej notatek! Rozmowa by zamara! Nieprzewiczony,
konwersacyjny styl wypowiedzi odbieramy jako bardziej szczery ni przygotowana oracja.
Nauczanie to nie gra aktorska lecz przekazywanie prawdy. Suchajc przemwienia wszyscy mamy
skonno automatycznie si wycza.

Jeszcze cztery myli


(1) Niektrzy kaznodzieje s jak papugi, cay materia do kazania czerpi z ksiek napisanych
przez innych. Rozmijaj si ze wspaniaym bogosawiestwem, jakim jest osobista nauka
odbierana od Ducha witego, a take mog powiela bdy autorw, do ktrych sigaj.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 54
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

(2) Wielu pastorw naladuje styl goszenia i nauczania innych kaznodziejw. Czsto bywa on
wycznie tradycyjny. Na przykad w niektrych krgach uwaa si, i kazania s namaszczone
tylko wtedy, gdy mwi si gono i szybko. Uczestnicy takich naboestw s naraeni na suchanie
kaza od pocztku do koca wykrzykiwanych. Jednake syszc owe niepotrzebne krzyki, ludzie
czsto si wyczaj, podobnie jak to robi w przypadku suchania monotonnego gosu.
Zrnicowanie o wiele bardziej przykuwa uwag. Poza tym goszenie, bdce raczej
napominaniem, jest z natury goniejsze, natomiast nauczanie jest bardziej instruktaem, wic
powinno by przekazywane bardziej konwersacyjnym tonem.
(3) Obserwowaem suchaczy kaza podczas setek naboestw i dziwi mnie, jak wielu
kaznodziejw i nauczycieli nie zauwaa sygnaw, i ludzie s znudzeni lub wrcz nie suchaj.
Pastorze, ludzie wygldajcy na znudzonych s znudzeni! A ci, ktrzy na ciebie nie patrz,
prawdopodobnie nie suchaj. Jeli nie suchaj, nie odnosz najmniejszego poytku. Skoro s
znudzeni lub nie suchaj, to musisz poprawi swoje kazania. Podawaj wicej przykadw.
Opowiadaj ciekawe historie. Wymylaj przypowieci. Nie komplikuj. Nauczaj Sowo z serca. Bd
szczery. Bd sob. Zmieniaj ton gosu. Nawizuj kontakt wzrokowy z jak najwiksz liczb
suchaczy. Uywaj mimiki i rk. Ruszaj si. Nie mw zbyt dugo. Jeli grupa jest maa, pozwl by
we waciwych momentach ludzie mogli zadawa ci pytania.
(4) Pomys, by kade kazanie miao trzy punkty, jest czysto ludzkim wynalazkiem. Celem jest
pozyskiwanie uczniw, a nie podporzdkowywanie si wspczesnym teoriom homiletyki. Jezus
powiedzia: Pa Moje owce a nie: Imponuj Moim owcom.

Kogo naucza
Boy suga stosujc model Jezusa, by pozyskiwa uczniw powinien by do pewnego stopnia
wybredny co do tego, kogo naucza. Moe ci to zaskoczy, ale to prawda. Jezus czsto
przemawia do tumw w przypowieciach, i robi to nie bez powodu: nie chcia, aby wszyscy
zrozumieli, co mwi. Wynika to wyranie z Pisma:
Wtedy podeszli uczniowie i zapytali: Dlaczego mwisz do nich w przypowieciach?
Odpowiedzia im: Wam zostao dane pozna tajemnice Krlestwa Niebios, a tamtym nie
zostao dane. Kto bowiem ma, temu bdzie dodane i bdzie mia w nadmiarze, a kto nie ma,
straci nawet to, co ma. Dlatego mwi do nich w przypowieciach, bo patrz, a nie widz,
suchaj, a nie sysz, i niczego nie pojmuj (Mt 13,10-13).
Przywilej rozumienia przypowieci Chrystusa by zarezerwowany tylko dla tych, ktrzy si
opamitali i zdecydowali pj za Nim. Inni, ktrzy odrzucili szans opamitania si i sprzeciwiali
si Boej woli wobec ich ycia, zostali przez Boga odrzuceni. Bg sprzeciwia si pysznym, lecz
pokornym ask daje (zob. 1P 5,5).
Jezus te poucza Swych naladowcw: Tego, co wite, nie dawajcie psom, a pere nie
rzucajcie przed wieprze, aby ich nie podeptay, nie rzuciy si na was i nie rozszarpay (Mt 7,6).
Oczywicie, Jezus mwi symbolicznie. Jego sowa znaczyy: Nie dawajcie tego co cenne tym,
ktrzy nie doceni jego wartoci. Wieprze nie wiedz, e pery s cenne, podobnie wieprze
duchowe nie doceniaj Boego Sowa, kiedy je sysz. Gdyby wierzyli, e faktycznie suchaj
Boego Sowa, zwrciliby na nie najwysz uwag i byliby mu posuszni.
Jak stwierdzi, czy kto jest duchowym wieprzem? Rzumy mu jedn per i zobaczymy, co z
ni zrobi. Jeli j zignoruje, to wiedzmy, e wanie z kim takim mamy do czynienia. A jeli si jej
podporzdkuje, to wieprzem nie jest.
Niestety, zbyt wielu pastorw robi to, czego Jezus robi nie kaza. Nieustannie rzucaj pery
przed wieprze, nauczajc tych, ktrzy opieraj si Boemu Sowu lub je odrzucili. Tacy duchowni
trac dany im przez Boga czas. Dawno ju powinni strzepn proch ze swych stp i pj dalej, tak
jak rozkaza Jezus.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 55
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Owce, kozy i wieprze


Nie mona wychowywa w uczniostwie kogo, kto tego nie chce, kto nie by posuszny
Jezusowi. Wiele kociow penych jest takich ludzi, tradycyjnych chrzecijan, z ktrych wielu
uwaa si za nowonarodzonych tylko dlatego, e zgadzaj si z kilkoma teologicznymi faktami na
temat Jezusa czy chrzecijastwa. S to wieprze i kozy, a nie owce. Niemniej wielu pastorw
przeznacza 90% swego czasu starajc si zadowoli owe wieprze i kozy, a zaniedbuje prawdziwe
owce, czyli tych, ktrym mogliby duchowo pomc i ktrym powinni suy! Pastorze, Jezus chce,
by pas Jego owce, a nie kozy i wieprze (zob. J 21,17)!
Ale jak pozna owce? To ci, ktrzy do kocioa przychodz pierwsi, a wychodz ostatni. S
godni poznania prawdy, poniewa Jezus jest ich Panem i chc si Mu podoba. Przychodz do
kocioa nie tylko w niedziel, ale na wszystkie inne naboestwa. Angauj si w maych grupach.
Czsto zadaj pytania. S przejci Bogiem. Szukaj sposobnoci usuenia innym.
Pastorze, wikszo czasu i uwagi powicaj takim ludziom. To s uczniowie. Kozom i
wieprzom uczszczajcym na naboestwa go ewangeli dopki bd j znosi. Ale jeli gosisz
prawdziw ewangeli, nie znios jej dugo. Albo odejd z kocioa, albo jeli maj wpywy, zechc
usun ci ze stanowiska. Jeeli im si to uda, odchodzc strzepnij proch ze swoich stp. (W
kociele domowym nic takiego nie moe si zdarzy, zwaszcza, jeli spotkania odbywaj si w
twoim w domu!)
Podobnie ewangelici nie musz czu si zobowizani, aby gosi ewangeli tym samym
ludziom, ktrzy stale j odrzucaj. Niech umarli grzebi umarych (zob. k 9,60). Jeste
ambasadorem Chrystusa, nioscym najwaniejsz wiadomo od Krla krlw. Zajmujesz wysokie
stanowisko w Boym Krlestwie i ciy na tobie wielka odpowiedzialno! Nie tra czasu na
goszenie komu ewangelii dwukrotnie, zanim wszyscy nie usysz jej cho raz.
Jeli masz by Boym sug pozyskujcym uczniw, bd wybirczy co do osb, ktre nauczasz,
nie tra cennego czasu na tych, ktrzy nie chc by Jezusowi posuszni. Pawe napisa do
Tymoteusza:
A co usyszae ode mnie za porednictwem wielu wiadkw, to przekazuj ludziom wierzcym
(ang. wiernym), ktrzy bd w stanie naucza take innych (2Tm 2,2).

Osiganie celu
Wyobramy sobie co, co nigdy nie mogoby si wydarzy w subie Jezusa, a co jednak si
dzieje we wspczesnych kocioach. Przypumy, e Jezus po zmartwychwstaniu pozosta na
ziemi, zaoy koci podobny do wspczesnego kocioa instytucjonalnego i pastorowa tam
przez 30 lat. Kadej niedzieli wygasza kazania do tego samego zgromadzenia. Piotr, Jakub i Jan
siedz w pierwszej awce, na ktrej siadywali przez 20 lat. Nagle Piotr pochyla si do Jana i
wzdychajc szepcze mu do ucha: To kazanie syszelimy ju dziesi razy.
Wiemy, e taka scena jest nie do pomylenia, bo Jezus nigdy nie postawiby siebie ani uczniw
w podobnej sytuacji. Przyszed, aby pozyska grono uczniw. Uczyni to w okrelony sposb i w
okrelonym czasie. W cigu trzech lat szkoli w uczniostwie Piotra, Jakuba i Jana oraz kilku innych.
Nie przemawia do nich co niedziel w budynku kocielnym. Czyni to, prowadzc swe ycie na ich
oczach. Odpowiada na ich pytania i dawa im sposobno suenia innym. Speni swoje zadanie i
poszed dalej.
Dlaczego wic my robimy to, czego Jezus nigdy by nie zrobi? Dlaczego przez dziesitki lat
prbujemy gosi kazania tym samym ludziom? Kiedy wreszcie wykonamy swoje zadanie? Czemu
nasi uczniowie nie s gotowi po kilu latach sami pozyskiwa dalszych uczniw?

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 56
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Jeli swoj robot wykonujemy prawidowo, powinien nadej taki czas, kiedy nasi
wystarczajco dojrzali uczniowie nie bd ju potrzebowa naszej posugi. Pjd i sami bd
pozyskiwa uczniw. Mamy osiga wyznaczony nam przez Boga cel, a Jezus pokaza, jak to robi.
W rozwijajcym si kociele domowym wystpuje ciga potrzeba szkolenia w uczniostwie nowych
ludzi i wychowywania liderw. Zdrowemu kocioowi domowemu nie grozi powtarzajcy si cykl,
w ktrym ten sam kaznodzieja przez dziesitki lat przemawia do tych samych ludzi.

Waciwe motywy
Waciwe motywy decyduj o tym, czy nauczanie prowadzce do pozyskania uczniw bdzie
skuteczne. Jeli kto zajmuje si sub w kociele z niewaciwych pobudek, bdzie robi
niewaciwe rzeczy. Dlatego we wspczesnym kociele jest tyle faszywej i niezrwnowaonej
nauki. Jeli pastora motywuje osignicie popularnoci i sukcesu w oczach ludzi lub dorobienie si
fortuny, w oczach Boych jest skazany na porak. Najsmutniejsze jest to, e moe osign
wymarzony cel, lecz pewnego dnia jego niewaciwe motywy zostan ujawnione przed
sdziowskim tronem Chrystusa i za swoj prac nie otrzyma nagrody. O ile w ogle zostanie do
Krlestwa Niebios wpuszczony,3 wtedy wszyscy tam przebywajcy dowiedz si o nim prawdy, a
wyjawi to brak nagrody i jego podrzdna pozycja w Krlestwie. Bez wtpienia w niebie istnieje
zrnicowanie. Jezus ostrzeg:
Kto by uniewani jedno, choby najmniejsze przykazanie i tak naucza, bdzie najmniejszym
w Krlestwie Niebios. Kto jednak bdzie posuszny Prawu i bdzie tak naucza, zostanie
nazwany wielkim w Krlestwie Niebios (Mt 5,19).
Oczywicie, ci sudzy Pascy, ktrzy nauczaj i przestrzegaj jego przykaza, bd na ziemi
cierpie. Tym, ktrzy s Mu posuszni, Jezus obieca cierpienie (zob. Mt 5,10-12; J 16.33). Jest
mao prawdopodobne, e osign sukces, popularno i bogactwa. Za to w przyszoci zdobd
nagrody i pochwa od Boga. Co wolisz? Na ten temat Pawe napisa:
Kim bowiem jest Apollos? Kim za jest Pawe? Sugami, przez ktrych uwierzylicie, kady
zgodnie z tym, co Pan mu powierzy. Ja zasadziem, Apollos podlewa, ale Bg dawa wzrost.
Tak wic ani ten, kto sadzi, ani ten, kto podlewa nic nie znacz, tylko Bg, ktry daje wzrost.
Ten za, kto sadzi, jak i ten, kto podlewa, stanowi jedno, a kady otrzyma swoj zapat,
stosownie do swojej pracy. Jestemy bowiem wsppracownikami Boga. Wy jestecie
uprawn rol Boga, Jego budowl.
Zgodnie z udzielon mi ask Boga niczym umiejtny architekt pooyem fundament, inny
natomiast na nim buduje. A kady niech zwaa na to, jak buduje, fundamentu bowiem nikt nie
moe pooy innego ni ten, ktry jest pooony, a ktrym jest Jezus Chrystus. Czy za kto
buduje na tym fundamencie ze zota, srebra, szlachetnych kamieni, drewna, trawy, somy
dzieo kadego stanie si jawne. Dzie bowiem uczyni je jawnym, poniewa w ogniu si
objawi i dzieo kadego, jakie jest, ogie wyprbuje. Jeeli przetrwa dzieo, ktre kto
budowa, otrzyma on nagrod. Jeeli czyje dzieo sponie, poniesie strat. On natomiast
bdzie zbawiony, tak jednak jak przez ogie (1Kor 3,5-15).
Pawe porwna si do mistrza budowlanego, ktry kadzie fundament. Apollosa, nauczyciela,
ktry przyby do Koryntu po tym, jak Pawe zaoy tam koci, Pawe przyrwna do kogo, kto
buduje na zaoonym ju fundamencie.
Zauwamy, i zarwno Pawe jak i Apollos zostan kiedy nagrodzeni nie w oparciu o ilo
swojej pracy lecz o jako (zob. 3,13).

3. Uywam trybu przypuszczajcego, poniewa owe wilki w owczej skrze to najwyraniej egoistycznie
motywowani dziaacze kocielni, ktrzy zostan wtrceni do pieka. Od szczerych duchownych, kierujcych si wszak
niewaciwymi pobudkami, rni si stopniem zych motywacji.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 57
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Mwic obrazowo Pawe i Apollos mogli uy do wznoszenia Boego budynku szeciu


rodzajw materiaw, z ktrych trzy s powszechne, stosunkowo niedrogie i atwopalne, za inne
trzy rzadkie, bardzo drogie i niepalne. Kiedy na Boym sdzie zostan one poddane prbie ognia:
drewno, siano i som strawi ogie, ujawniajc ich nisk i nietrwa jako. Zoto, srebro i drogie
kamienie, symbolizujce dziea cenne i trwae w oczach Boych, przetrwaj ogie prby.
Moemy by pewni, i na sdzie Chrystusowym niebiblijne nauczanie zostanie spalone na
popi. Take wszystko inne czynione moc, metodami i mdroci ciaa, oraz z niewaciwych
pobudek. Jezus ostrzeg, e wszystko, co robimy z myl o pochwale od ludzi, nie zostanie
nagrodzone (zob. Mt 6,1-6. 16-18). Te bezwartociowe dziea mog nie by widoczne dla ludzkiego
oka, ale na pewno zostan wszystkim objawione w przyszoci, przed czym ostrzeg Pawe. Gdyby
moje dziea byy zaliczone do kategorii drewna, siana i somy, wolabym to odkry teraz ni
pniej. Teraz jest czas, by si opamita, wwczas bdzie za pno.

Sprawdzenie naszych motyww


Bardzo atwo da si zwie co do wasnych motyww. Tak byo ze mn. Skd mamy wiedzie,
czy nasze motywy s czyste?
Najlepiej poprosi Boga, by nam to objawi, a nastpnie sprawdza swoje myli i czyny. Jezus
kaza nam peni dobre uczynki, takie jak modlitwa czy dawanie jamuny, dyskretnie, i to jest
sposb na to, by by pewnym, e postpujemy dobrze, poniewa pragniemy pochway od Boga a
nie od ludzi. Jeli jestemy Bogu posuszni tylko wtedy, gdy patrz na nas ludzie, to sygnalizuje, e
co jest nie tak. Lub jeli unikamy jedynie grzechw skandalicznych, ktre w razie wykrycia
zniszczyyby nasz reputacj, a popeniamy grzechy lejsze, o ktrych nikt moe si nie
dowiedzie, wiadczy to rwnie o naszej niewaciwej motywacji. Jeli naprawd chcemy podoba
si Bogu, ktry zna kad nasz myl, sowo i czyn, to bdziemy si starali by Mu posuszni cay
czas, w rzeczach i wielkich i maych, znanych i nieznanych ludziom.
Podobnie, jeli mamy waciwe pobudki, nie bdziemy poda za rnymi trendami
dotyczcymi rozwoju kocioa, ktre su tylko podniesieniu frekwencji kosztem pozyskiwania
uczniw, posusznych wszystkim przykazaniom Chrystusa.
Bdziemy uczy caego Boego Sowa, a nie skupia si na tematach popularnych, podobajcych
si ludziom wieckim i nieduchowym.
Nie bdziemy przekrca Boego Sowa ani naucza go w sposb naruszajcy jego peny
kontekst biblijny.
Nie bdziemy dla siebie szuka ani tytuw ani honorowych miejsc. Nie bdziemy goni za
saw.
Nie bdziemy si podlizywa bogatym.
Nie bdziemy gromadzi skarbw na ziemi, lecz bdziemy y prosto i oddawa wszystko, co
moemy, dajc swoim owieczkom przykad dobrego szafarstwa.
Bardziej bdzie nas przejmowa to, co o naszych kazaniach myli Bg, a nie ludzie.
Jakie s twoje motywy?

Doktryna rujnujca pozyskiwanie uczniw


Boy suga, ktry pozyskuje uczniw, nie naucza niczego sprzecznego z tym celem. Nigdy nie
mwi ludziom niczego, co pochwalaoby nieposuszestwo Panu Jezusowi. Nie przedstawia Boej
aski jako przyzwolenia na grzech, pozbawionego bojani przed kar. Prezentuje j raczej jako

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 58
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

rodek umoliwiajcy odwrcenie si od grzechu i prowadzenie zwyciskiego ycia. Pismo


przecie stwierdza, e tylko zwycizcy odziedzicz Boe Krlestwo (zob. Ap 2,11; 3,5; 21,7).
Niestety, niektrzy wspczeni kaznodzieje trzymaj si niebiblijnych doktryn, ktre
wyrzdzaj wielkie szkody dzieu pozyskiwania uczniw. Jedna z takich doktryn, bardzo popularna
w Stanach Zjednoczonych, mwi o bezwarunkowym wiecznym bezpieczestwie, czyli raz
zbawiony na zawsze zbawiony. Wedug niej ludzie nowonarodzeni nie mog utraci zbawienia,
niezalenie od tego, jak yj. Skoro zbawienie jest z aski, to ta sama aska, ktra na pocztku
zbawia tych, ktrzy si modl o przyjcie zbawienia, zachowa ich zbawionymi do koca. Wszelki
inny pogld mwi jest rwnoznaczny z twierdzeniem, e zbawienie jest z uczynkw.
Taki pogld stanowi, naturalnie, ogromn przeszkod dla witoci. Skoro posuszestwo
Chrystusowi jest rzekomo nieistotne, aby si dosta do nieba, to motywacja do okazywania Mu
posuszestwa jest bardzo saba, zwaszcza, kiedy jest to kosztowne.
Jak stwierdziem wczeniej, Boa aska oferowana ludziom nie zwalnia ich z obowizku
posuszestwa. Pismo mwi, i zbawienie jest nie tylko z aski, ale te przez wiar (zob. Ef 2,8). Do
zbawienia potrzebna jest i aska i wiara. Wiara to waciwy odzew na Bo ask, prawdziwa wiara
zawsze prowadzi do opamitania i posuszestwa. Wedug Jakuba wiara bez uczynkw jest martwa,
bezuyteczna i nie moe zbawi (zob. Jk 2,14-26).
Dlatego Biblia wielokrotnie stwierdza, i trwae zbawienie zaley od trwaej wiary i
posuszestwa. Potwierdzaj to liczne teksty. Na przykad w swym licie do wierzcych w
Kolosach Pawe mwi:
A was, ktrzy kiedy bylicie obcymi i nieprzyjacimi z powodu mylenia przejawiajcego
si w zych czynach, teraz pojedna w Jego doczesnym ciele przez mier, aby postawi was
przed sob jako witych, nieskazitelnych i nienagannych, jeli tylko wytrwacie w wierze,
ugruntowani, stali i nie dacie si odwie od nadziei, jak daje Dobra Nowina, ktr
usyszelicie ogoszon wszelkiemu stworzeniu pod niebem (Kol 1,21-23).
Nie mona by tego powiedzie wyraniej. Tylko jaki kiepski teolog mgby le odczyta lub
przekrci znaczenie sw Pawa. Jezus potwierdzi nasz nieskazitelno, jeli wytrwamy w wierze.
Ta sama prawda jest powtrzona w Rz 11,13-24; 1Kor 15,1-2 oraz Hbr 3,12-14; 10-38-39.
Wszystkie te urywki zawieraj warunkowy spjnik jeli i jasno stwierdzaj, i ostateczne zbawienie
jest uzalenione od cigoci wiary.

Nieodzowno witoci
Czy wierzcy moe utraci ycie wieczne grzeszc? Odpowied znajdujemy w wielu urywkach,
ktre stwierdzaj, i ci, ktrzy popeniaj grzechy, nie odziedzicz Krlestwa Boego. Jeli
wierzcy moe powrci do popeniania wymienionych tu grzechw, to w kocu moe take utraci
zbawienie:
Czy nie wiecie, e niesprawiedliwi nie odziedzicz Krlestwa Boga? Nie udcie si! Ani
rozpustnicy, ani bawochwalcy, ani cudzoonicy, ani rozwili, ani ci, ktrzy wspyj z
mczyznami, ani zodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedzicz
Krlestwa Boga (1Kor 6,9-10).
Znane s uczynki, jakie rodz si z ciaa. S nimi: cudzostwo, nieczysto, wyuzdanie,
bawochwalstwo, magia, nienawi, spr, zawi, gniew, intrygi, niezgoda, rozamy, zazdro,
pijastwo, hulanki i tym podobne. O nich wam mwi, tak jak ju wczeniej powiedziaem, e
ci, ktrzy takie czyny popeniaj, nie odziedzicz Krlestwa Boga (Gal 5,19-20).
To bowiem powinnicie wiedzie i rozumie, e ani czowiek rozwizy, ani bezwstydny, ani
chciwy to jest bawochwalca nie otrzyma dziedzictwa w Krlestwie Chrystusa i Boga.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 59
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Niech was nikt nie zwodzi prnymi sowami, gdy wanie z ich powodu gniew Boy
przychodzi na synw buntu (Ef 5,5-6).
Zauwamy, e w kadym przypadku Pawe kieruje te sowa do wierzcych, ostrzegajc ich.
Dwukrotnie ostrzega przed zwiedzeniem, wskazuje, i jest zatroskany o wierzcych, ktrzy sdz,
e mimo popeniania wymienionych przez niego grzechw i tak odziedzicz Krlestwo Boe.
Swoich najbliszych uczniw, Piotra, Jakuba, Jana i Andrzeja Jezus przestrzega, e jeli kto nie
bdzie gotowy na Jego powrt, moe by wtrcony do pieka. Zwrmy uwag, e te sowa
skierowa do nich, nie za do niewierzcych (zob. Mk 13,1-4):
Czuwajcie wic, bo nie wiecie, ktrego dnia wasz Pan przyjdzie. To za zrozumiejcie: Gdyby
gospodarz wiedzia, o jakiej porze nocy zodziej przyjdzie, na pewno by czuwa i nie pozwoli
wama si do swego domu. Dlatego i wy [Piotrze, Jakubie, Janie i Andrzeju] bdcie gotowi,
gdy Syn Czowieczy przyjdzie o godzinie, ktrej si nie spodziewacie.
Kto wic jest wiernym I mdrym sug, ktrego pan ustanowi nad swoj sub, aby w
odpowiednim czasie wydawa jej posiki? Szczliwy ten suga, ktrego pan, gdy przyjdzie,
zastanie tak czynicego. Zapewniam was, ustanowi go zarzdc caego swojego majtku. Jeli
za taki zy suga powiedziaby sobie w duchu: Mj pan opnia swj powrt, i zaczby bi
swoich podwadnych, jadby i pi z pijakami, to pan tego sugi nadejdzie w dniu, w ktrym si
nie spodziewa i o godzinie, ktrej nie zna. Surowo go ukarze i wyznaczy mu miejsce z
obudnikami. Tam bdzie pacz i zgrzytanie zbw (Mt 24,42-51).
Jaki z tego wniosek? Piotrze, Jakubie, Janie i Andrzeju, nie bdcie jak w niewierny suga z
tej przypowieci.4
Aby podkreli wypowiedziane wanie sowa, Jezus niezwocznie przytacza przypowie o
dziesiciu pannach. Pocztkowo wszystkie byy gotowe na powitanie oblubieca, jednak pi
utracio czujno i nie zostay wpuszczone na uczt weseln. Jezus zakoczy przypowie
sowami: Czuwajcie, wic [Piotrze, Jakubie, Janie i Andrzeju], bo nie znacie dnia ani godziny (Mt
25,13). Czyli: Nie bdcie jak owe pi gupich panien. Gdyby nie istniaa taka ewentualno,
e Piotr, Jakub, Jan i Andrzej mogliby nie by gotowi, nie byoby potrzeby, eby Jezus ich
ostrzega.
Zaraz potem Jezus opowiedzia przypowie o talentach. Przesanie znw byo takie samo: Nie
bdcie jak suga z jednym talentem, ktry w dniu powrotu pana nie mg si pochwali adnym
dorobkiem. Na kocu pan rozkazuje: A sug nieuytecznego wyrzucie w ciemno, na
zewntrz. Tam bdzie pacz i zgrzytanie zbw (Mt 25,30). Nie mona by tego powiedzie
wyraniej. Tylko jaki teolog mgby przekrci znaczenie sw Jezusa. Istniaa realna groba, e
gdyby w dniu przyjcia Jezusa Piotr, Jakub, Jan i Andrzej nie byli posuszni, mogliby na koniec
zosta wtrceni do pieka. Jeli taka ewentualno istniaa w przypadku apostow, to istnieje w
przypadku nas wszystkich. Jezus obieca, e tylko ci, ktrzy wypeniaj wol Jego Ojca, wejd do
Krlestwa Niebios (zob. Mt 7,21).5
Wszyscy, ktrzy gosz faszyw doktryn raz zbawiony na zawsze zbawiony, wyranie
dziaaj przeciwko Chrystusowi. Propagujc co wrcz przeciwnego nauce Jezusa i apostow,
pomagaj szatanowi. Skutecznie niweluj nakaz Jezusa, by pozyskiwa uczniw posusznych

4. To zadziwiajce, e niektrzy nauczyciele, nie mogcy zignorowa faktu, i niewierny suga przedstawia
czowieka wierzcego, twierdz, e miejsce paczu i zgrzytania zbw znajduje si gdzie na obrzeach nieba. Tam
niewierni wierzcy bd rzekomo opakiwa brak nagrody, a do chwili gdy Jezus otrze ich zy i wpuci do nieba!

5. To jasne, e wierzcy, ktry popeni pojedynczy grzech, nie od razu utraci zbawienie. Proszc Boga o
przebaczenie, otrzyma je (jeli wybaczy swym winowajcom). Ci, ktrzy o przebaczenie nie prosz, naraaj si na Boe
karcenie. Jedynie zatwardzajc serce na wielokrotne karcenie wierzcy naraa si na utrat zbawienia.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 60
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

wszystkim Jego przykazaniom. Blokuj wsk drog prowadzc do nieba, a poszerzaj t szerok,
wiodc do pieka.6

Kolejna wspczesna doktryna nastawiona przeciwko pozyskiwaniu uczniw


Nie tylko doktryna raz zbawiony na zawsze zbawiony zwodzi ludzi sugerujc, e uwicenie
nie jest konieczne do osignicia zbawienia. Boa mio jest czsto przedstawiana w taki sposb,
ktry podwaa pozyskiwanie uczniw. Nierzadko kaznodzieje mwi suchaczom: Bg kocha ci
bezwarunkowo. A ludzie interpretuj to nastpujco: Bg mnie akceptuje i pochwala to, co
robi, bez wzgldu na to, czy jestem Mu posuszny czy nie. Ale to po prostu nie jest prawd.
Ci sami kaznodzieje wierz, e ludzi nieodrodzonych Bg wtrca do pieka, i tutaj maj
cakowit racj. Zastanwmy si nad tym. Bezsprzecznie takich ludzi Bg nie pochwala. Jake wic
mona mwi, e ich kocha? Czy idcy do pieka s przez Boga miowani? Czy mog powiedzie,
e Bg ich kocha? Jasne e nie. Czy Bg powie, e ich kocha? Na pewno nie! S dla Niego
odraajcy, dlatego karze ich piekem. Nie kocha ich ani nie pochwala ich czynw.
Wobec tego Boa mio do grzesznikw na ziemi jest wyranie mioci miosiern, jedynie
tymczasow, nie za mioci akceptujc. Okazuje im miosierdzie, odsuwa sw kar i daje im
sposobno opamitania si. Jezus za nich umar, otwierajc drog do uzyskania przebaczenia. W
taki sposb i w takim wanie stopniu mona powiedzie, e Bg ich kocha. Ale ich nie pochwala.
Nie czuje do nich takiej mioci, jak ojciec czuje do dziecka. Pismo stwierdza: Pan lituje si nad
tymi, ktrzy si Go boj, jak ojciec lituje si nad swoimi dziemi (Ps 103,13). Mona wic
wnioskowa, i Boe wspczucie wobec tych, ktrzy si Go nie boj, nie jest takie samo. Boa
mio do grzesznikw jest bardziej podobna do miosierdzia sdziego wobec skazanego zabjcy,
ktry zamiast kary mierci dostaje doywocie.
W Dziejach Apostolskich nie znajdujemy adnego przypadku, aby goszcy ewangeli mwi
niezbawionym suchaczom, i Bg ich kocha. Biblijni kaznodzieje raczej przestrzegali przed
Boym gniewem i wzywali ludzi do opamitania, mwic e Bg nie aprobuje ich , e grozi im
niebezpieczestwo, wic musz dokona radykalnej zmiany w swoim yciu. Gdyby mwili im
tylko o Boej mioci (jak wielu kaznodziejw robi obecnie), mogliby suchaczom bdnie
zasugerowa, i ci nie s w niebezpieczestwie i nie sprowadz na siebie Boego gniewu, dlatego
nie musz pokutowa.

Boa nienawi wobec grzesznikw

6. Osoby nadal nie przekonane do tego, i chrzecijanin moe zbawienie utraci, powinny rozway wszystkie
ponisze urywki Nowego Testamentu: Mt 18,21-35; 24,4-5.11-13.23-26.42-51; 25,1-30; k 8,11-15; 11,24-28; 12,42-
46; J 6,66-71; 8,31-32.51; 15,1-6; Dz 11,21-23; 14,21-22; Rz 6,11-23; 8,12-14.17; 11,20-22; 1Kor 9,23-27; 10,1-21;
11,29-32; 15,1-2; 2Kor 1,24; 12,21 - 13,5; Ga 5,1-4; 6,7-9; Flp 2,12-16; 3,14 - 4,1; Kol 1,21-23; 2,4-8.18-19; 1Tes 3,1-
8; 1Tm 3,1-7.18-20; 4,1-16; 5,5-6.11-15; 6,9-12.17-19.20-21; 2Tm 2,11-18; 3,13-15; Hbr 2,1-3; 3,6-19; 4,1-16; 5,8-9;
6,4-9.10-20; 10,19-39; 12,1-17.25-29; Jk 1,12-16; 4,4-10; 5,19-20; 2P 1,5-11; 2,1-22; 3,16-17; 1J 2,15-28; 5,16; 2J 6-9;
Jud 20-21; Ap 2,7.10-11.17-26; 3,4-5.8-12.14-22; 21,7-8; 22,18-19. Teksty podawane przez zwolennikw doktryny
bezwarunkowego wiecznego bezpieczestwa zwyczajnie podkrelaj, i Bg jest wierny w kwestii naszego zbawienia,
nic za nie mwi o odpowiedzialnoci ludzi. Naley zatem ich interpretacj zharmonizowa z jake wieloma
powyszymi tekstami Pisma. Fakt, e Bg obiecuje by wierny, nie jest adn gwarancj wiernoci czowieka. Moje
zapewnienie, e nigdy nie zami przysigi maeskiej i ony nie opuszcz, wcale nie gwarantuje, i ona mnie nie
zostawi.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 61
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Wbrew temu, co si obecnie gosi o Boej mioci do grzesznikw, Pismo czsto stwierdza, i
Bg ich nienawidzi:
Nie ocalej przed Tob zarozumialcy wynioli, bo nienawidzisz tych wszystkich, ktrzy czyni
zo i nieprawo. Ty niszczysz kamcw, bo Pan gardzi zbrodniarzem obudnym (Ps 5,6-7).
Pan dowiadcza i sprawiedliwego i grzesznego, a z gbi duszy nienawidzi grzesznego (Ps
11,5).
Opuciem swj dom, pozostawiem swoje dziedzictwo. To, co umiowaem, oddaem w rce
swych nieprzyjaci. Moje dziedzictwo stao si dla mnie jak lew w gstwinie. Podnioso
przeciwko mnie swj gos, dlatego musz go nienawidzi (Jr 12,7-8).
Caa ich zo dokonaa si w Gilgal, tam te zaczem ich nawiedza (ang. nienawidzi) z
powodu czynw nieprawych. Wyrzuc ich z mojego domu, nie bd ich wicej miowa.
Wszyscy ich ksita s buntownikami (Oz 9,15).
Zauwamy, i aden z powyszych tekstw nie mwi, e Bg nienawidzi tylko tego, co ludzie
robi On nienawidzi ich samych. Rzuca to pewne wiato na oklepany frazes mwicy, i Bg
nienawidzi grzechu, ale kocha grzesznika. Nie mona oddzieli czowieka od tego, co robi. Jego
czyny mwi o tym, kim jest. A zatem Bg susznie nie tylko nienawidzi grzechw popenianych
przez ludzi, ale take ludzi, ktrzy popeniaj grzech. Gdyby aprobowa tych, ktrzy czyni to,
czego On nienawidzi, byby bardzo niekonsekwentny. W sdach tu na ziemi sdzi si ludzi za ich
przestpstwa i otrzymuj oni suszn odpat. Nie jest tak, e nienawidzimy zbrodni, lecz
aprobujemy zbrodniarza.

Ludzie, ktrymi Bg si brzydzi


Pismo nie tylko potwierdza, i Bg niektrych ludzi nienawidzi, deklaruje wrcz, e si brzydzi
pewnym rodzajem grzesznikw, s dla Niego odraajcy. Zauwamy, i ponisze cytaty biblijne
stwierdzaj, e odraajce s dla Boga nie ludzkie czyny, ale oni sami. Nie czytamy w nich, e Bg
si brzydzi ich grzechami, ale brzydzi si nimi:7
Kobieta nie bdzie nosia ubioru mczyzny ani mczyzna ubioru kobiety; gdy kady, kto
tak postpuje, obrzydy jest dla Pana, Boga swego (Pwt 22,5).
gdy brzydzi si Pan kadym, ktry tak czyni, kadym, ktry postpuje niesprawiedliwie
(Pwt 25,16).
Bdziecie jedli ciao synw i crek waszych. Zniszcz wasze wyyny soneczne, rozbij
wasze stele, rzuc wasze trupy na trupy waszych bokw, bd si brzydzi wami (Kp 26,29-
30).
Nie ocalej przed Tob zarozumialcy wynioli, bo nienawidzisz tych wszystkich, ktrzy
czyni zo i nieprawo. Ty niszczysz kamcw, bo Pan gardzi zbrodniarzem obudnym (Ps
5,6-7).
bo Pan si brzydzi przewrotnym, a z wiernym obcuje przyjanie (Prz 3,32).
Obrzyde s dla Pana serca przewrotne, On tych miuje, ktrych droga prawa (Prz 11,20).

7. Mona by wysuwa zastrzeenia co do tego, e wszystkie teksty mwice o Boej nienawici i obrzydzeniu do
grzesznikw pochodz ze Starego Testamentu. Jednak Boe nastawienie wobec grzesznikw od tamtego czasu si nie
zmienio. Rozmowa Jezusa z Kananejk z Mt 15,22-28 jest doskonaym nowotestamentowym przykadem Boej
postawy wobec grzesznikw. Jezus najpierw nie chcia nawet sucha jej baga, a nawet nazwa j psem. Dziki jej
wytrwaej wierze Jezus okaza w kocu miosierdzie. Opinia Jezusa o nauczycielach Prawa i faryzeuszach nie mieci
si w kategoriach mioci aprobujcej (zob. Mt 23).

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 62
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Obrzyde Panu serce wyniose, z pewnoci karania nie ujdzie (Prz 16,5).
Kto uwalnia otra i kto skazuje niewinnych: Pan do obu czuje odraz (Prz 17,15).
Jak pogodzi owe teksty z innymi, ktre potwierdzaj Bo mio do grzesznikw? Jak mona
mwi, e Bg czuje obrzydzenie i nienawi do grzesznikw, a zarazem ich kocha?
Trzeba uzna, i istniej rne rodzaje mioci. Jeden z nich to mio bezwarunkowa. Mona by
j nazwa mioci miosiern. Ona mwi: Kocham ci pomimo Kocha ludzi bez wzgldu
na ich postpowanie. Tak mio Bg ma wobec grzesznikw.
Mioci miosiernej jest przeciwstawiona mio uwarunkowana. Mona j nazwa mioci
aprobujc. Na ni si zasuguje. Mwi ona: Kocham ci ze wzgldu na
Niektrzy uwaaj, e mio warunkowa wcale nie jest mioci. Albo pomniejszaj jej warto
twierdzc, e jest samolubna, rna od mioci Boej.
Jednake prawd jest, i Bogu nie jest obca mio warunkowa, o czym si przekonamy na
podstawie Biblii. Nie naley zatem z niej drwi. Mio warunkowa jest podstawow mioci, jak
Bg okazuje swoim dzieciom. Powinnimy bardziej pragn Boej mioci warunkowej ni Jego
mioci miosiernej.

Czy mio aprobujca jest gorszym rodzajem mioci?


Zadaj sobie takie pytanie: Jaki rodzaj mioci wolabym, aby mi okazywano: miosiern czy
aprobujc? Na pewno wolaby, eby inni kochali ci ze wzgldu na co a nie pomimo
czego.
Co chciaby usysze od wspmaonka: Nie ma powodu, bym ci kocha, bo nie ma w tobie
niczego, co by mnie motywowao do okazywania ci dobroci. Czy te: Kocham ci z wielu
powodw, bo podziwiam w tobie tak wiele rzeczy. Zapewne wolelibymy, aby partner kocha nas
mioci aprobujc. Taki rodzaj mioci przyciga mczyzn i kobiet do siebie oraz ich zwizek
utrzymuje. Jeeli nic ju nie podziwiamy w swoim wspmaonku, kiedy ustaje wszelka mio
aprobujca, nasz zwizek ma nike szanse przetrwania. Jeli trwa, to dziki mioci miosiernej,
wypywajcej z bogobojnego charakteru tego, ktry t mio okazuje.
Wobec powyszego widzimy, i ani mio aprobujca ani warunkowa nie jest jej gorszym
rodzajem. Jak mio miosierna jest najcenniejsz mioci, jak mona dawa, tak mio
aprobujca jest najcenniejsz mioci, jak mona otrzymywa. Ponadto mio aprobujca jest
jedynym rodzajem mioci, jak Ojciec okazywa Jezusowi, co wynosi j na nalene jej wyyny
szacunku. Bg Ojciec nigdy nie wykazywa odrobiny mioci miosiernej wobec Jezusa, poniewa
w Chrystusie nigdy nie byo nic niegodnego mioci. Jezus zawiadczy:
Dlatego Ojciec Mnie miuje, bo Ja oddaj swoje ycie, aby na nowo je odzyska (J 10,17).
Widzimy zatem, e Ojciec kocha Jezusa ze wzgldu na Jego posuszestwo a do mierci.
Mio aprobujca nie wymaga akceptacji niczego, co jest zem; ona docenia wszystko, co dobre.
Jezus zasugiwa na mio Ojca.
Twierdzi, e trwa w mioci swego Ojca przestrzegajc Jego przykaza:
Jak Mnie umiowa Ojciec, tak i Ja was umiowaem. Trwajcie w Mojej mioci. Jeli
bdziecie zachowywa Moje przykazania, bdziecie trwa w Mojej mioci, jak Ja
zachowaem przykazania Mojego Ojca i trwam w Jego mioci (J 15,9-10).
Tekst ten wskazuje, i mamy za przykadem Jezusa trwa w Jego mioci, zachowujc Jego
przykazania. Mwi tu wyranie o mioci aprobujcej, twierdzi, e moemy i powinnimy
zasugiwa na Jego mio. Jednake z powodu nieposuszestwa Jego przykazaniom moemy si

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 63
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

tej mioci pozbawi. W Jego mioci trwamy tylko wwczas, gdy zachowujemy Jego przykazania.
Niestety dzisiaj rzadko si o tym mwi, a powinno, bo tak powiedzia sam Jezus.
Nieco dalej potwierdzi Bo mio aprobujc wobec tych, ktrzy s posuszni Jego
przykazaniom:
Sam bowiem Ojciec was miuje, bo wy Mnie umiowalicie i uwierzylicie, e Ja wyszedem
od Boga (J 16,27).
Kto przyj Moje przykazania i je zachowuje, ten Mnie miuje. Tego za, kto Mnie miuje,
umiuje Mj Ojciec i Ja go bd miowa, i objawi mu siebie Jeli kto Mnie miuje i bdzie
zachowywa Moje sowo, Mj Ojciec go umiuje i do niego przyjdziemy, i zamieszkamy u
niego (J 14,21.23).
Zauwamy, e w ostatnim urywku Jezus nie skada obietnicy niezaangaowanym wierzcym, i
jeli zaczn zachowywa Jego sowa, On si do nich przybliy w szczeglny sposb. Po prostu
obieca kademu, kto zacznie Go miowa i przestrzega Jego sowa, e Ojciec te go umiuje i e
razem z Ojcem w nim zamieszkaj. To wyranie odnosi si do nowonarodzenia. Kady narodzony
na nowo posiada i Ojca i Syna, ktrzy w nim zamieszkuj dziki Duchowi witemu (zob. Rz 8,9).
Widzimy zatem, e prawdziwie narodzonymi na nowo s ci, ktrzy si opamitali i zaczynaj
okazywa posuszestwo Jezusowi. Tylko tacy uzyskuj aprobujc mio Ojca.
Oczywicie, Jezus wci rezerwuje mio miosiern wobec tych, ktrzy w Niego wierz.
Kiedy bywaj nieposuszni, gotw jest im wybaczy, jeli wyznaj swoje grzechy i przebacz
blinim.

Zakoczenie
Nie jest prawd, e Bg kocha swoje posuszne dzieci tak samo jak grzesznikw. Tym ostatnim
okazuje mio miosiern. Jest ona tymczasowa, trwa tylko do ich mierci. Kochajc ich mioci
miosiern jednoczenie ich nienawidzi, bo nie aprobuje ich charakteru. Tego wanie naucza
Biblia.
Z drugiej strony, Bg kocha swoje dzieci o wiele bardziej ni ludzi nienawrconych. Okazuje im
przede wszystkim mio aprobujc, poniewa si opamitali i staraj si zachowywa Jego
przykazania. W miar, jak wzrastaj w witoci ma coraz mniej podstaw do tego, by okazywa im
mio miosiern, a coraz wicej, by ich kocha mioci aprobujc, a tego wanie oni pragn.
Z powyszego wynika, i wspczeni kaznodzieje i nauczyciele czsto przedstawiaj Bo
mio w sposb mylcy i niedokadny. W wietle nauki Pisma witego zastanwmy si przez
chwil i ocemy znane frazesy mwice o Boej mioci:
1) Nie moesz nic zrobi, aby Bg kocha ci odrobin wicej lub mniej, ni kocha ci obecnie.
2) Nie moesz nic zrobi, aby Bg przesta ci kocha.
3) Boa mio jest bezwarunkowa.
4) Bg kocha wszystkich jednakowo.
5) Bg kocha grzesznika, ale nienawidzi grzechu.
6) Nie moesz nic zrobi, aby zasuy na Bo mio.
7) Boa mio do nas nie zaley od naszych dokona.
Wszystkie powysze stwierdzenia s potencjalnie mylce lub wrcz faszywe, jako e w
wikszoci odrzucaj Bo mio aprobujc, za wiele z nich bdnie przedstawia Jego mio
miosiern.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 64
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

W odniesieniu do punktu 1) jest co, co wierzcy mog zrobi, aby Bg okazywa im wicej
mioci aprobujcej: mog by bardziej posuszni. Mog te sprawi, by Bg okazywa im mniej
mioci aprobujcej: by nieposuszni. Grzesznicy mog zrobi co, eby Bg pokocha ich o wiele
bardziej: opamita si. Wwczas zdobd Bo mio aprobujc. Mog te zrobi co, eby Bg
mniej ich pokocha: umrze. Utrac wtedy jedyn mio, jak Bg ma wobec nich, miosiern.
W odniesieniu do punktu 2) chrzecijanin moe utraci Bo mio aprobujc powracajc
do ycia w grzechu, wtedy moe liczy tylko na Bo mio miosiern. Take niewierzcy, kiedy
umiera, traci Bo mio miosiern, jedyn, na jak mg liczy.
W odniesieniu do punktu 3) Boa mio aprobujca jest bezsprzecznie uwarunkowana. Nawet
Jego mio miosierna jest uzaleniona od pozostawania czowieka przy yciu. Po mierci ustaje,
jest zatem warunkowa, bo tymczasowa.
W odniesieniu do punktu 4) jest prawdopodobne, i Bg nie kocha wszystkich tak samo, bo
chocia aprobuje i grzesznikw i zbawionych, to w rnoraki sposb. Na pewno Jego mio wobec
grzesznikw nie jest taka sama co wobec witych.
W odniesieniu do punktu 5) Bg nienawidzi i grzesznikw, i ich grzechw. Naleaoby raczej
mwi, e Bg kocha grzesznikw mioci miosiern, a nienawidzi ich grzechw. Z punktu
widzenia Jego mioci aprobujcej nienawidzi ich.
W odniesieniu do punktu 6) kady moe i powinien stara si zasuy na Bo mio
aprobujc. Nikt oczywicie nie moe zasuy na Jego mio miosiern, jest bowiem
bezwarunkowa.
Wreszcie, w odniesieniu do punktu 7) Boa mio miosierna nie opiera si na naszych
osigniciach, jednake Jego mio aprobujca na pewno tak.
Chc przez to powiedzie, e kaznodzieja, ktry pozyskuje uczniw, winien przedstawia Bo
mio dokadnie tak, jak j opisuje Biblia, aby nikogo nie zwodzi. Do nieba wejd tylko ci,
ktrych Bg kocha mioci aprobujc, czyli tacy, ktrzy narodzili si na nowo i s posuszni
Jezusowi. Pozyskujcy uczniw suga ewangelii nie bdzie naucza czego, co nie motywuje ludzi
do witoci. Jego cel jest taki sam jak Boy: pozyskiwa uczniw, ktrzy przestrzegaj wszystkich
przykaza Chrystusa.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 65
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

www.shepherdserve.org
Mile widziane jest drukowanie, kopiowanie, dystrybucja lub
rozsyanie tego dokumentu w jakikolwiek sposb.
Warunkiem jest zachowanie integralnoci i niezmienionej
treci oraz nie czerpanie z tego zyskw.
(c) 2007 David Servant

Pozyskujcy uczniw suga Boy


Biblijne zasady przynoszenia owocu oraz pomnaania Boego Krlestwa
David Servant

Rozdzia sidmy
Jak interpretowa Bibli
Pawe napisa do Tymoteusza:
Dbaj o siebie i o nauk (ang. o swoje nauczanie), bd wytrway. Tak postpujc, siebie
samego zbawisz, i tych, ktrzy ciebie suchaj (1Tm 4,16).
Kady Boy suga winien to napomnienie wzi do serca i zwraca piln uwag przede
wszystkim na siebie, dbajc o to, by dawa dobry przykad pobonoci.
Po drugie, powinien zwraca baczn uwag na swoje nauczanie, gdy wieczne zbawienie jego
samego i jego suchaczy zaley od tego, czego naucza. O tym mwi Pawe w cytowanym powyej
wersecie.1 Jeli kaznodzieja przyjmie faszyw doktryn lub zaniedba mwienia ludziom prawdy,
rezultat moe by tragiczny dla niego oraz innych, i to na wieki.
Suga Boy pozyskujcy uczniw nie moe, bez wymwki, uczy faszywej doktryny, bowiem
Bg da mu Ducha witego oraz swoje Sowo, aby prowadzi go do prawdy. Niestety, kaznodzieje
kierujcy si niewaciwymi pobudkami czsto jedynie powtarzaj rozpowszechniane nauki innych.
Sami nie wnikaj w Sowo, dlatego s naraeni na pobdzenie w swojej doktrynie i nauczaniu. Dla
Boego sugi zabezpieczeniem przed tak sytuacj jest oczyszczenie serca. Powinien si upewni,
czy jego motywacj jest (1) podobanie si Bogu oraz (2) pomaganie ludziom, aby byli gotowi
stan przed Jezusem, a nie by sta si zamonymi, wpywowymi i popularnymi. Musi te pilnie
studiowa Boe Sowo, aby posi jego pene, zrwnowaone zrozumienie. Pniej Pawe znw
pisze do Tymoteusza:
Staraj si usilnie, aby sam stan przed Bogiem jako wyprbowany i nienaganny pracownik,
ktry wiernie przekazuje Sowo prawdy (2Tm 2,15).
Pilne czytanie, studiowanie i rozmylanie o Boym Sowie powinno by staym zajciem Boego
sugi. Wtedy Duch wity pozwoli mu lepiej rozumie Boe Sowo, dziki czemu bdzie mg
wiernie przekazywa Sowo prawdy. Jednym z najpowaniejszych problemw w dzisiejszym
Kociele jest to, e kaznodzieje bdnie interpretuj Boe Sowo i w efekcie prowadz swoich
suchaczy na manowce. To bardzo niebezpieczne. Jakub ostrzega:

1. Pawe oczywicie nie wierzy w bezwarunkowe wieczne bezpieczestwo, inaczej nie powiedziaby
Tymoteuszowi, czowiekowi zbawionemu, e musi co robi, by zbawienie zachowa.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 66
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Niech niewielu z was zostaje nauczycielami, moi bracia, gdy wiecie, e bdziemy surowiej
sdzeni (Jk 3,1).
Z tego wzgldu nieodzowne jest, aby pozyskujcy uczniw usugujcy wiedzia, jak poprawnie
interpretowa Sowo Boe, czyli dobrze je rozumie i przekazywa zamierzone przez autora
znaczenie kadego urywka.
Poprawne interpretowanie Boego Sowa niczym si nie rni od poprawnego zinterpretowania
sw kogo innego. Jeli chcemy dokadnie zrozumie zamierzone znaczenie wypowiedzi jakiego
autora czy mwcy, musimy zastosowa pewne zasady interpretacji, oparte na zdrowym rozsdku.
W tym rozdziale rozwaymy trzy najwaniejsze zasady poprawnej interpretacji Biblii. Oto one:
Czytaj (1) inteligentnie, (2) w sposb zwizany z kontekstem oraz (3) uczciwie.

Zasada # 1: Czytaj inteligentnie. To co czytasz, interpretuj dosownie, o ile nie zostao


wyranie wypowiedziane tak, aby to rozumie przenonie lub symbolicznie.
Biblia, podobnie jak kada literatura, pena jest wypowiedzi przenonych; s metafory, hiperbole
oraz antropomorfizmy i naley je odczytywa wanie jako takie.
Metafora to porwnanie podobiestw pomidzy dwiema zasadniczo odmiennymi rzeczami.
Biblia zawiera ich wiele. Jedn znajdujemy na przykad w wypowiedzi Chrystusa podczas Ostatniej
Wieczerzy:
A gdy oni jedli, Jezus wzi chleb, pobogosawi, poama go i da uczniom, mwic: Bierzcie
i jedzcie, to jest Moje ciao. Potem wzi kielich i po dzikczynieniu poda im, mwic: Pijcie
z niego wszyscy, to jest bowiem Moja krew Przymierza, ktra za wielu bdzie wylana na
odpuszczenie grzechw (Mt 26,26-28).
Czy Jezus rzeczywicie sdzi, i chleb, ktry podawa uczniom, by dosownie Jego ciaem, a
pite przez nich wino dosownie Jego krwi? Zdrowy rozsdek podpowiada e Nie. Biblia wyranie
mwi, e Jezus da im chleb i wino i ani sowem nie wspomina o tym, by si w jakim momencie
przemieniy w dosowne ciao i krew. Ani Piotr ani Jan, obecni na Wieczerzy, nie opisuj czego
takiego w swoich listach, i jest mao prawdopodobne, by uczniom z atwoci przyszo odgrywa
rol kanibali!
Niektrzy upieraj si: Ale przecie Jezus mwi, o chlebie i winie, i s Jego ciaem i krwi,
bd wic wierzy w to, co powiedzia Jezus!
Lecz kiedy indziej te stwierdzi, e jest drzwiami (zob. J 10,9). Czy dosownie sta si drzwiami
wyposaonymi w zawiasy i klamk? Powiedzia rwnie, e jest krzewem winnym, a my gazkami
(zob. J 15,5). Czy dosownie sta si krzakiem winogron? Czy my dosownie stalimy si
gazkami? Powiedzia, e jest wiatem wiata i chlebem, ktry zstpi z nieba (zob. J 9,5; 6,41).
Czy Jezus jest dosownym sonecznym wiatem i bochnem chleba?

Najwyraniej kade z tych wyrae jest figur stylistyczn, w tym wypadku metafor,
porwnujc dwie rzeczy zasadniczo odmienne, cho posiadajce pewne podobiestwa. Jezus w
jakim sensie by drzwiami i krzewem winnym. Jego stwierdzenia podczas Ostatniej Wieczerzy
take s oczywistymi metaforami. Wino byo podobne do Jego krwi, za chleb do Jego ciaa.

Przypowieci Chrystusa
Podobiestwa s czym takim jak metafory, ale zawsze zawieraj wyraenie podobne do.
Przekazuj duchow nauk porwnujc podobiestwa pomidzy dwiema rzeczami, zasadniczo si
od siebie rnicymi. Interpretujc je naley o tym pamita, bo inaczej popenimy bd doszukujc
si znaczenia w kadym drobnym szczegle danej przypowieci. W metaforach i podobiestwach

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 67
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

zawsze dochodzimy do punktu, w ktrym podobiestwa si kocz a pojawiaj si rnice. Jeli na


przykad mwi do ony: Twoje oczy s jak sadzawki chc przez to powiedzie, e s
niebieskie, gbokie i urocze, a nie e pywaj w nich ryby, na ich powierzchni lduj ptaki, a zim
pokrywa je ld.
Rozwamy trzy przypowieci Jezusa, z ktrych wszystkie s podobiestwami. Pierwsza to
przypowie o sieci:
Krlestwo Niebios podobne jest take do sieci zarzuconej w morze, zagarniajcej wszelkiego
rodzaju ryby. Gdy bya ju pena, wycignli j na brzeg, usiedli i dobre zebrali do koszy, a
nieprzydatne odrzucili. Tak bdzie przy kocu wiata: wyjd anioowie, odcz zych od
sprawiedliwych i wrzuc ich do rozpalonego pieca. Tam bdzie pacz i zgrzytanie zbw (Mt
13, 47-50).
Czy Krlestwo Niebios i sie s zasadniczo takie same? Absolutnie nie! Bardzo si rni, cho
kilka cech jest podobnych. Tak jak ryby, po wycigniciu z sieci, s oceniane i rozdzielane na dwie
kategorie, podane i niepodane, tak samo bdzie w Boym Krlestwie. Pewnego dnia nieprawi i
sprawiedliwi, ktrzy obecnie yj razem, zostan rozdzieleni. Ale na tym podobiestwa si kocz.
Ryby pywaj, ludzie chodz. Rybacy rozdzielaj ryby. Anioowie oddziel nieprawych od
sprawiedliwych. Ryby ocenia si na podstawie tego, jak smakuj po przyrzdzeniu. Ludzie s
oceniani na podstawie posuszestwa lub nieposuszestwa Bogu. Dobre ryby przechowuje si w
pojemnikach, a ze wyrzuca. Ludzie sprawiedliwi odziedzicz Boe Krlestwo, za nieprawi
zostan wtrceni do pieka.
Przypowie ta jest doskonaym przykadem tego, i kada metafora i podobiestwo jest w
kocu niedoskonaym porwnaniem, poniewa rzeczy porwnywane zasadniczo si rni. Nie
sigajmy dalej ni intencja autora, czynic z rnic podobiestwa. Wiemy na przykad, i dobre
ryby kocz ostatecznie na patelni, a ze ryby wracaj do wody, by popywa cho jeden dzie
duej. Jezus o tym nie wspomnia! To nie suyoby Jego celowi.
Akurat ta przypowie nie uczy (niezalenie od czyjejkolwiek opinii) strategii ewangelizacji
sieciowej, polegajcej na cigniciu do kocioa wszystkich, dobrych i zych, czy tego chc czy
nie! Nie uczy te, by plaa bya najlepszym miejscem do dawania wiadectwa. Nie uczy, e
pochwycenie Kocioa nastpi pod koniec ucisku. Nie uczy, i nasze zbawienie jest wycznie
Boym niezalenym wyborem, bo przecie w tej przypowieci ryby wybrane nie przyczyniy si
wcale do swego wybrania. Nie nadawajmy przypowieciom Jezusa nieuzasadnionego znaczenia!

Bdmy gotowi
Oto inna znana przypowie, o dziesiciu pannach:
Wtedy Krlestwo Niebios bdzie podobne do dziesiciu panien, ktre wziy swoje lampy i
wyszy na spotkanie pana modego. Pi z nich byo gupich, a pi mdrych. Gupie wziy
lampy, ale nie zabray z sob oliwy. Mdre natomiast razem z lampami zabray rwnie oliw
w naczyniach. Gdy pan mody si spnia, wszystkie zasny. Nagle o pnocy rozlego si
woanie: Idzie pan mody, wyjdcie mu na spotkanie! Wwczas wszystkie panny zerway si
ze snu i przygotoway swoje lampy. Gupie za powiedziay do mdrych: Dajcie nam ze swej
oliwy, bo nasze lampy gasn. Mdre jednak odpowiedziay: Nie, mogoby przecie i nam, i
wam nie wystarczy. Idcie raczej do sprzedawcw i kupcie sobie. Gdy one odeszy kupi,
nadszed pan mody. Te, ktre byy gotowe, weszy z nim na wesele i drzwi zostay zamknite.
Pniej wrciy i pozostae panny, proszc: Panie, panie, otwrz nam! Lecz on odpowiedzia:
Owiadczam wam, e was nie znam. Czuwajcie wic, bo nie znacie dnia ani godziny (Mt
25,1-13).
Jakiej najwaniejszej lekcji uczy ta przypowie? Zawiera j ostatnie zdanie: Bdcie cay czas
gotowi na przyjcie Pana, bo moe zwleka duej, ni si spodziewacie. Tylko tyle.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 68
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Jak wspomniaem w poprzednim rozdziale, Jezus opowiedzia t przypowie swoim


najbliszym uczniom (zob. Mt 24,3; Mk 13,3), ktrzy wwczas posusznie go naladowali. Jej tre
wyranie sugeruje, i Piotr, Jakub, Jan i Andrzej mog nie by gotowi, kiedy Jezus powrci.
Wanie dlatego ich ostrzega. Zatem przypowie ta poucza, i jest moliwe, aby ci, ktrzy obecnie
s gotowi na przyjcie Chrystusa, nie bd gotowi, kiedy On faktycznie powrci. Pocztkowo
wszystkie dziesi panien byo gotowych, jednak pi utracio czujno. Gdyby pan mody
przyszed wczeniej, wwczas wszystkie dziesi mogyby wej na uczt weseln.
Ale co oznacza liczba piciu gupich oraz piciu mdrych panien? Czy dowodzi, i jedynie
poowa ludzi przyznajcych si do wiary bdzie gotowych na powrt Chrystusa? Nie.
Jakie znaczenie ma oliwa? Czy symbolizuje Ducha witego? Czy ujawnia, e tylko osoby
ochrzczone w Duchu witym dostan si do nieba? Nie.
Czy powrt pana modego o pnocy oznacza, e Jezus przyjdzie o tej porze? Nie.
Dlaczego pan mody nie poprosi mdrych panien, by rozpoznay te gupie, stojce u drzwi?
Gdyby to zrobi, runby cay sens przypowieci, bo gupie w kocu take uzyskayby wstp.
By moe mona powiedzie, i tak jak gupie panny zasny, bo zabrako im oliwy, tak duchowo
zasypiaj gupi wierzcy, ktrzy chodz w duchowych ciemnociach, co prowadzi ich do zguby.
By moe mona by znale podobiestwa pomidzy uczt weseln z tej przypowieci a przysz
weseln uczt Baranka, ale tylko tak daleko moemy si posun nie dopisujc tej przypowieci i
rnym jej szczegom niezamierzonych znacze.

Przynoszenie owocu
Bodaj najgorsz interpretacj przypowieci Chrystusa syszaem na pewnym kazaniu o pszenicy i
chwastach. Najpierw przeczytajmy t przypowie:
Powiedzia im te inn przypowie: Krlestwo Niebios jest podobne do czowieka, ktry
zasia na swoim polu dobre ziarno. Kiedy ludzie spali, przyszed jego nieprzyjaciel, posia
chwasty midzy pszenic i odszed. A gdy zboe wyroso i wypucio kosy, wtedy pojawiy
si rwnie chwasty. Wwczas przyszli sudzy i zapytali gospodarza: Panie, czy nie posiae
na swojej roli dobrego ziarna? Skd wic te chwasty? Oznajmi im: Zrobi to czowiek wrogo
do mnie usposobiony. Sudzy wic powiedzieli do niego: Czy chcesz, ebymy poszli i zebrali
te chwasty? Odpowiedzia: O nie, poniewa usuwajc chwasty, moglibycie wyrwa te
pszenic. Pozwlcie im razem rosn a do niwa, a w czasie niwa powiem ecom:
Zbierzcie najpierw chwasty, zwicie je w snopki na spalenie, pszenic natomiast zwiecie do
mojego spichlerza (Mt 13,24-30).
Oto wyjanienie autorstwa owego kaznodziei:
Faktem jest, i kiekujca pszenica oraz chwasty wygldaj identycznie. Pszenicy nie mona
odrni od chwastw. I tak wanie jest na wiecie i w kociele. Nie mona rozrni, kto jest
prawdziwym chrzecijaninem, a kto niewierzcym. Nie da si ich rozpozna na podstawie stylu
ycia, poniewa wielu chrzecijan, podobnie jak ludzie niewierzcy, okazuje nieposuszestwo
Chrystusowi. Tylko Bg zna ich serca i w kocu ich rozdzieli.
Nie taki jest, oczywicie, sens tej przypowieci! W istocie pokazuje ona, i wierzcy bardzo si
rni od niewierzcych. Zauwamy, i sudzy zorientowali si, e zostay zasiane chwasty, kiedy
pszenica wydaa ziarna (zob. w. 26). Chwasty (w wersji ang. kkol) nie daj plonu, dlatego atwo je
rozpozna. Uwaam, e nie bez znaczenia jest fakt, i Jezus wybra bezowocny kkol jako symbol
niegodziwych, ktrzy zostan na kocu zebrani i wrzuceni do pieka.
Zasadnicze myli tej przypowieci s jasne: Prawdziwie zbawieni przynosz owoc, za
niezbawieni nie. Chocia Bg na razie nie sdzi niegodziwych, yjcych pord zbawionych, jednak
kiedy oddzieli ich od sprawiedliwych i wrzuci do pieka.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 69
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Waciwie Jezus sam wyjani t przypowie, nie ma wic potrzeby, aby doszukiwa si
jakiego znaczenia ponad to, co powiedzia:
Wtedy opuci tumy i poszed do domu. Podeszli do Niego Jego uczniowie i poprosili:
Wyjanij nam przypowie o chwacie na polu. Odpowiedzia im: Siewc dobrego ziarna jest
Syn Czowieczy. Polem jest wiat, dobrym ziarnem s synowie Krlestwa, a chwastem
synowie Zego. Nieprzyjacielem, ktry posia chwast, jest diabe, niwem jest koniec wiata, a
ecami s anioowie. Tak jak zbiera si chwasty i spala w ogniu, tak bdzie przy kocu
wiata. Syn Czowieczy pole swoich aniow i zbior z Jego Krlestwa wszystko, co
powoduje upadek oraz tych, ktrzy dopuszczaj si bezprawia, i wrzuc ich do rozpalonego
pieca. Tam bdzie pacz i zgrzytanie zbw. Wtedy sprawiedliwi zajaniej jak soce w
Krlestwie swojego Ojca. Kto ma uszy, niechaj sucha (Mt 13,36-43).

Hiperbola
Drug powszechn figur stylistyczn w Biblii jest hiperbola, czyli wiadoma przesada, majca
na celu podkrelenie czego. Kiedy matka mwi do dziecka: Tysic razy woaam ci na obiad
to jest to hiperbola. Przykadem biblijnej hiperboli moe by wypowied Jezusa o odciciu prawej
rki:
Jeli twoja prawa rka jest powodem twojego upadku, odetnij j i wyrzu. Lepiej bowiem
bdzie dla ciebie, gdy stracisz jedn cz ciaa, ni gdyby mia cay zgin w Gehennie (Mt
5,30).
Gdyby Jezus mwi dosownie, eby kady, kto grzeszy posugujc si w jaki sposb praw
rk,odci j, to wszyscy chodzilibymy bez rk! Oczywicie rozwizanie problemu grzechu tak
naprawd nie ley w naszych rkach. Najprawdopodobniej Jezus uczy, e grzech moe nas posa
do pieka, i aby go unikn, naley wyzby si pokus oraz tych rzeczy, ktre powoduj, e si
potykamy.

Antropomorfizm
Trzeci figur stylistyczn wystpujc w Biblii jest antropomorfizm. To wyraenie
metaforyczne, przypisujce Bogu ludzkie atrybuty, abymy mogli lepiej Go zrozumie. Na przykad
czytamy:
A Pan zstpi z nieba, by zobaczy to miasto i wie, ktre budowali ludzie (Rdz 11,5).
Jest to prawdopodobnie antropomorfizm, gdy wydaje si dziwne, i wszystko wiedzcy Bg
musia dosownie przeby drog z nieba do okolicy Babel, aby sprawdzi, co ludzie tam buduj!
Wielu biblistw traktuje wszystkie wzmianki opisujce czci Boego ciaa, jak ramiona, donie,
nos, oczy i wosy jako antropomorficzne. Z pewnoci, powiadaj, wszechmocny Bg nie posiada
w rzeczywistoci takich czonkw ciaa jak ludzie.
Ja bym si jednak spiera, i to z kilku powodw. Po pierwsze, Biblia wyranie naucza, e
zostalimy stworzeni na obraz i podobiestwo Boe:
A wreszcie rzek Bg: Uczymy czowieka na Nasz obraz, podobnego Nam (Rdz 1,26).
Kto moe powiedzie, e jestemy do Boga podobni w sensie posiadania samowiadomoci,
poczucia moralnej odpowiedzialnoci, zdolnoci rozumowania itd. Przeczytajmy jednak
stwierdzenie bardzo podobne do Rdz 1,26, zapisane kilka rozdziaw dalej:
Gdy Adam mia sto trzydzieci lat, urodzi mu si syn, podobny do niego jako jego obraz, i da
mu imi Set (Rdz 5,3).

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 70
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

To z pewnoci oznacza, e Set by podobny do ojca pod wzgldem fizycznym. Jeli takie jest
znaczenie Rdz 5,3, to identyczne stwierdzenie w Rdz 1,26 oznacza to samo. Zdrowy rozsdek i
uczciwa interpretacja podpowiadaj, e tak jest.
Ponadto, mamy relacje biblijnych autorw, ktrzy Boga widzieli. Na przykad Mojesz wraz z
73 innymi Izraelitami widzia Boga:
Wstpi Mojesz wraz z Aaronem, Nadabem, Abihu i siedemdziesiciu starszymi Izraela.
Ujrzeli Boga Izraela, a pod Jego stopami jakby jakie dzieo z szafirowych kamieni,
wieccych jak samo niebo. Na wybranych Izraelitw nie podnis On swej rki, mogli przeto
patrze na Boga. Potem jedli i pili (Wj 24,9-11).
Gdyby zapyta Mojesza, czy Bg mia rce i nogi, co by odpowiedzia?2 Prorok Daniel rwnie
mia wizj Boga Ojca oraz Boga Syna:
Patrzaem, a postawiono trony, a Przedwieczny [Bg Ojciec] zaj miejsce. Szata jego bya
biaa jak nieg, a wosy Jego gowy jakby z czystej weny. Tron Jego by z ognistych pomieni,
jego koa poncy ogie. Strumie ognia si rozlewa i wypywa od Niego. Tysic tysicy
suyo Mu, a dziesi tysicy po dziesi tysicy stao przed Nim. Sd zasiad i otwarto
ksigi Patrzaem w nocnych widzeniach: a oto na obokach nieba przybywa jakby Syn
Czowieczy [Bg Syn]. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzaj Go przed Niego.
Powierzono Mu panowanie, chwa i wadz krlewsk, a suyy Mu wszystkie narody, ludy
i jzyki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, ktre nie przeminie, a Jego krlestwo
nie ulegnie zagadzie (Dn 7,9-10. 13-14).
Gdyby zapyta Daniela, czy Bg ma biae wosy i posta, ktra moe zasi na tronie, co by
odpowiedzia?
W zwizku z powyszym jestem przekonany, i Bg Ojciec ma chwalebn posta, niejako
podobn do postaci czowieka, cho nie jest z ciaa i koci, ale jest Duchem (zob. J 4,24).
Jak rozezna, ktre urywki Pisma witego naley interpretowa dosownie, a ktre przenonie
czy symbolicznie? Dla kogo, kto rozumuje logicznie powinno to by atwe. Odczytuj wszystko
dosownie, o ile nie istnieje adna inna rozsdna alternatywa ni interpretacja przenona lub
symboliczna danego tekstu. Na przykad ksigi prorockie Starego Testamentu oraz Apokalipsa s
wyranie pene symboliki, po czci wyjanionej a po czci nie. Ale symbolik nietrudno
rozpozna.

Zasada # 2: Czytaj w sposb zwizany z kontekstem. Kady urywek naley interpretowa


biorc pod uwag ssiednie urywki oraz ca Bibli. A tam, gdzie to moliwe, naley te bra
pod uwag kontekst historyczny oraz kulturowy.
Czytanie Biblii z pominiciem bezporedniego oraz caociowego kontekstu jest gwn
przyczyn bdnych interpretacji.
Wyrywajc tekst biblijny z kontekstu mona mu przypisa, cokolwiek chcemy. Czy wiemy, na
przykad, e zgodnie ze sowami Biblii Bg nie istnieje? w Psalmie 14 czytamy: Nie ma Boga
(w.1). Jeli jednak chcemy te sowa zinterpretowa poprawnie, musimy je odczyta w ich
kontekcie: Rzek gupiec w swoim sercu: Nie ma Boga. Teraz werset ten nabiera zupenie innego
znaczenia!
Inny przykad: Kiedy syszaem, jak kaznodzieja twierdzi, i chrzecijanie musz zosta
chrzczeni w ogniu. Zacz od przytoczenia sw Jana Chrzciciela z Mt 3,11: Ja was chrzcz
wod, abycie si opamitali. Za mn za idzie mocniejszy ode mnie. Nie jestem godzien poda Mu
sandaw. On was bdzie chrzci Duchem witym i ogniem.
2. Mojesz take widzia kiedy Boga z tyu, kiedy Ten przechodzi. Bg zasoni Mojesza swoj rk, by ten nie
zobaczy Jego twarzy, zob. Wj 33,18-23.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 71
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

W oparciu o ten jeden wiersz zbudowa cae kazanie. Mwi: Sam chrzest w Duchu witym
nie wystarczy! Jezus chce take ochrzci was w ogniu, tak jak gosi Jan Chrzciciel! Dalej
wyjania, e dopiero po chrzcie w ogniu bdziemy peni zapau do pracy dla Pana. Na koniec
wezwa do przodu tych, ktrzy chcieli zosta ochrzczeniu w ogniu.
Niestety, kaznodzieja popeni klasyczny bd, bo wyj tekst z kontekstu.
O co chodzio Janowi Chrzcicielowi, gdy mwi, i Jezus bdzie chrzci w ogniu? Aby znale
odpowied wystarczy przeczyta dwa wersety poprzedzajce oraz jeden nastpujcy po tym
wersecie. Zacznijmy od dwch poprzedzajcych, gdzie Jan powiedzia:
i nie udcie si, e moecie mwi sobie: Naszym Ojcem jest Abraham. Zapewniam was:
Bg moe nawet z tych kamieni wzbudzi dzieci Abrahamowi. Ju siekiera jest przyoona do
korzenia drzew. Kade wic drzewo, ktre nie rodzi dobrego owocu, zostanie wycite i
wrzucone w ogie (w. 9-10).
Najpierw si dowiadujemy, i wrd suchaczy Jana byli ydzi, ktrzy sdzili, i zbawienie
opiera si na rodowodzie. A zatem jego kazanie byo ewangelizacyjne.
Dowiadujemy si te, e Jan ostrzega niezbawionych przed grocym im niebezpieczestwem
wtrcenia w ogie. Wydaje si rozsdne wnioskowa, e ogie, o ktrym mwi w w. 10 jest tym
samym ogniem wspomnianym w w. 11. A staje si jeszcze klarowniejsze, gdy czytamy w. 12:
Ma On w rku przetak i oczyci swoje klepisko: pszenic zbierze do spichlerza, a plewy spali
w ogniu nieugaszonym.
Zarwno w w. 10 jaki i 12 Jan mwi o ogniu piekielnym. W w. 12 metaforycznie stwierdza, i
Jezus rozdzieli ludzi na dwie grupy pszenic, ktr zbierze do spichlerza oraz plewy, ktre spali
w ogniu nieugaszonym.
W wietle ssiednich wersetw Jan musia w w. 11 mwi, i Jezus albo bdzie chrzci ludzi
Duchem witym, jeli s wierzcy, albo w ogniu, jeli s niewierzcy. Skoro tak, to nie mona
gosi, e chrzecijanie potrzebuj chrztu w ogniu!
Poza bezporednim kontekstem naley te spojrze na cao Nowego Testamentu. Czy
znajdziemy w Dziejach Apostolskich przykad, by chrzecijan chrzczono w ogniu? Nie.
Najblisze temu jest opisanie przez ukasza wydarzenie w dniu Pidziesitnicy, kiedy to
uczniowie zostali ochrzczeni w Duchu witym, a nad ich gowami chwilowo ukazay si jzyki
ognia. Jednak ukasz wcale nie mwi, i by to chrzest w ogniu. A czy w Listach znajdziemy
napomnienie czy pouczenie, aby chrzecijan chrzci w ogniu? Nie. Zatem ze spokojem moemy
przyj, i wierzcy nie powinni dy do chrztu w ogniu.

Faszywa ewangelia wywiedziona z Biblii


Nierzadko kaznodzieje i nauczyciele bdnie przedstawiaj ewangeli, poniewa nie zwracajc
uwagi na kontekst, przekrcaj przesanie Biblii. Z tego wanie powodu szerzy si faszywa nauka
odnonie do Boej aski.
Na przykad do promowania faszywej ewangelii posuono si pawowym stwierdzeniem, e
zbawienie jest z aski a nie z uczynkw w Ef 2,8-9:
ask przecie jestecie zbawieni przez wiar. Nie od was wic to pochodzi, lecz jest darem
Boga. Nie z powodu uczynkw, aby si nikt nie chlubi.
Wielu skupia si wycznie na wypowiedziach Pawa, i zbawienie jest darem, z aski, a nie
skutkiem uczynkw. Na takiej podstawie, wbrew wiadectwu wielu urywkw biblijnych twierdz,
i nie ma adnego powizania pomidzy zbawieniem a witoci. Niektrzy posunli si a tak
daleko, e nie uznaj opamitania jako koniecznego warunku zbawienia. Oto klasyczny przykad
bdnej interpretacji Biblii z powodu pomijania kontekstu.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 72
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Po pierwsze, rozwamy, co mwi powyszy tekst caoci. Pawe nie mwi, i zostalimy
zbawieni ask, lecz ask przez wiar. Wiara stanowi taki sam element owego rwnania
zbawienia co aska. Biblia twierdzi, i wiara bez uczynkw jest bezuyteczna, martwa i nie moe
zbawi (zob. Jk 2,14-26). Pawe zatem nie uczy, by wito bya dla zbawienia nieistotna. Mwi,
e to nie nasze wysiki nas zbawiaj; podstaw zbawienia jest Boa aska, bez niej nie moglibymy
zosta zbawieni. Ale dopiero gdy Bo ask przyjmujemy wiar, w naszym yciu faktycznie
dokonuje si zbawienie. Efektem zbawienia jest zawsze posuszestwo, czyli owoc szczerej wiary.
Potwierdza to ju kontekst nastpnego wersetu:
Przez Niego bowiem zostalimy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynkw, ktre
Bg wczeniej przygotowa, abymy w nich postpowali (w. 10).
Po to zostalimy odrodzeni przez Ducha witego i teraz jestemy nowym stworzeniem w
Chrystusie, aby postpowa w dobrych uczynkach posuszestwa. Pawowe rwnanie zbawienia
wyglda zatem nastpujco:
aska + Wiara = Zbawienie + Posuszestwo
Czyli aska oraz wiara daj w sumie zbawienie i posuszestwo. Kiedy na Bo ask reagujemy
wiar, efektem jest zawsze zbawienie i dobre uczynki.
Jednake ci, ktrzy odarli sowa Pawa z kontekstu, spreparowali co takiego:
aska + Wiara - Posuszestwo = Zbawienie
Czyli aska oraz wiara niepoparte posuszestwem daj zbawienie. Z biblijnego punktu widzenia
to herezja.
Jeli przeczytamy nieco szerszy kontekst tych sw Pawa, odkryjemy, i sytuacja w Efezie bya
taka sama jak wszdzie tam, gdzie Pawe gosi. Mianowicie ydzi kazali nowonawrconym
poganom obrzeza si oraz przestrzega niektrych ceremonialnych aspektw Prawa
Mojeszowego, jeli chc by zbawieni. I wanie owo obrzezanie i ceremonialne uczynki mia
Pawe na myli, gdy pisa o uczynkach, ktre nie potrafi nas zbawi (zob. Ef 2,11-22).
Jeli obejmiemy szerszy kontekst caego listu Pawa do Efezjan, zobaczymy wyranie, i Pawe
wierzy, e wito jest niezbdna do zbawienia:
O nierzdzie za, czy jakimkolwiek postpowaniu bezwstydnym lub chciwym, nawet nie
wspominajcie, jak przystoi witym. Niestosowne s take nieprzyzwoite i gupie rozmowy
lub sprone arty. Bdcie raczej peni wdzicznoci. To bowiem powinnicie wiedzie i
rozumie, e ani czowiek rozwizy ani bezwstydny, ani chciwy to jest bawochwalca nie
otrzyma dziedzictwa w Krlestwie Chrystusa i Boga. Niech was nikt nie zwodzi prnymi
sowami, gdy wanie z ich powodu gniew Boy przychodzi na synw buntu [ang.
nieposuszestwa] (Ef 5,3-6).
Pawe nie napisaby tych sw, gdyby wierzy, e Boa aska w kocu zbawi kogo
nieodwracalnie niemoralnego, nieczystego czy chciwego. Zamierzone znaczenie sw Pawa,
zapisanych w Ef 2,8-9 mona prawidowo zrozumie tylko w kontekcie jego caego listu do
Efezjan.

Fiasko w Galacji
Sowa Pawa z listu do Galatw rwnie byway bdnie interpretowane w oderwaniu od
kontekstu. Efektem byo znieksztacanie ewangelii, a wanie to Pawe chcia skorygowa w swoim
licie.
Naczelnym tematem listu jest zbawienie przez wiar, a nie dziki uczynkom Prawa. Czy
jednak Pawe chcia, by czytelnicy doszli do wniosku, i wito nie jest koniecznym warunkiem
wstpu do nieba? Na pewno nie.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 73
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Po pierwsze zauwaamy, i ponownie spiera si z ydami, ktrzy przybyli do Galacji i nauczali


nowonawrconych, e nie mog by zbawieni bez obrzezania i zachowywania Prawa
Mojeszowego. Zwaszcza kwesti obrzezania Pawe wielokrotnie porusza w tym licie (zob. 2,3.
7-9. 12; 5,2-3.6.11; 6,12-13.15). Nie martwi si, e tamtejsi wierzcy zbyt gorliwie przestrzegaj
przykaza Chrystusa; niepokoi go, i w kwestii swego zbawienia nie pokadaj ju zaufania tylko w
Chrystusie, lecz w obrzezaniu i wasnych nieudolnych prbach przestrzegania Prawa
Mojeszowego.
Biorc pod uwag peny kontekst listu Pawa do Galicjan, zauwaamy i w rozdziale 5 pisze:
Jeli jednak pozwalacie prowadzi si duchowi, nie jestecie pod panowaniem Prawa. Znane
s uczynki, jakie rodz si z ciaa. S nimi: cudzostwo, nieczysto, wyuzdanie,
bawochwalstwo, magia, nienawi, spr, zawi, gniew, intrygi, niezgoda, rozamy, zazdro,
pijastwo, hulanki i tym podobne. O nich wam mwi, tak jak ju wczeniej powiedziaem,
e ci, ktrzy takie czyny popeniaj, nie odziedzicz Krlestwa Boga (w. 18-21).
Gdyby Pawe chcia przekaza Galacjanom, e mog pj do nieba nie bdc witymi, to by
takich sw nie napisa. Nie twierdzi, e ludzie niewici pjd do nieba, lecz e ci, ktrzy
uniewaniaj Bo ask oraz ofiar Chrystusa, starajc si zasuy na zbawienie obrzezaniem i
zachowywaniem Mojeszowego Prawa, nie mog zosta zbawieni. Nie obrzezanie daje nam
zbawienie, ale wiara w Jezusa, skutkujca zbawieniem, ktre zmienia wierzcych w wite nowe
stworzenia:
Ani bowiem obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, lecz tylko nowe stworzenie (Ga
6,15).
Wszystko to pokazuje, jak wane jest uwzgldnienie kontekstu przy interpretowaniu Biblii.
Ewangeli mona wykrzywi za pomoc Boego Sowa jedynie przez zignorowanie kontekstu.
Zastanawiam si tylko nad sercami kaznodziejw, ktrzy czyni to tak wyranie, e trudno si
oprze wraeniu, i robi to wiadomie.
Kiedy na przykad syszaem, jak kaznodzieja twierdzi, i goszc ewangeli nie naley
wspomina o Boym gniewie, gdy Biblia uczy, e dobro Boga prowadzi ci do nawrcenia (Rz
2,4). Wedug niego waciwym sposobem zwiastowania ewangelii jest mwienie jedynie o Boej
mioci i dobroci. To ma rzekomo prowadzi ludzi do opamitania.
Czytajc jednak kontekst owego pojedynczego wersetu, zacytowanego przez kaznodziej,
odkryjemy, e jest oboony tekstami mwicymi o Boym gniewie i sdzie! Bezporedni
kontekst wskazuje, i nie jest moliwe, aby Pawe mia na myli to, o czym mwi kaznodzieja:
Wiemy za, e zgodny z prawd sd Boga spotyka tych, ktrzy tak postpuj. A moe liczysz
na to, czowieku, ktry sdzisz tych, co tak postpuj, a czynisz to samo, e unikniesz sdu
Boga? A moe lekcewaysz bogactwo Jego dobroci i cierpliwoci, i wielkodusznoci,
zapominajc o tym, e dobro Boga prowadzi ci do nawrcenia? Tak wic z powodu Twojej
zatwardziaoci i niezdolnego do nawrcenia serca, gromadzisz nad sob gniew na dzie
gniewu i objawienia sprawiedliwego sdu Boga, ktry odda kademu wedug jego czynw:
tym, ktrzy wytrwale czyni dobrze, d do chway i szacunku, i niemiertelnoci, da ycie
wieczne, tym natomiast, ktrzy powodowani samolubn rywalizacj nie przyjmuj prawdy, a
ulgaj nieprawoci gniew i zo; utrapienie i ucisk kademu czowiekowi, ktry czyni zo,
najpierw ydowi, potem Grekowi (Rz 2,2-9).
Pawowe odniesienie do dobroci dotyczy dobroci, jak Bg okazuje, powstrzymujc swj gniew!
Zastanawiajce jest, jak pastor mg wypowiedzie tak absurdalne stwierdzenie, kiedy w szerszym
biblijnym kontekcie czsto czytamy o kaznodziejach publicznie wzywajcych suchaczy do
opamitania.

Biblijna konsekwencja

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 74
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Poniewa Biblia powstaa z inspiracji jednej Osoby, jej przesanie jest w peni konsekwentne.
Dlatego moemy zaufa, i kontekst pozwoli nam tak zinterpretowa znaczenie kadego urywka,
jak to zamierzy Bg. On nie powiedziaby w jednym wersecie czego, co byoby sprzeczne z
treci innego, a jeli pozornie tak to wyglda, musimy tak dugo si w ni zagbia, a nasza
interpretacja obydwu bdzie spjna. W Kazaniu na Grze w kilku miejscach na pierwszy rzut oka
wydaje si, i Jezus zaprzecza, a nawet koryguje starotestamentowe prawo moralne. Na przykad:
Wiecie, e powiedziano: Oko za oko i zb za zb. A Ja wam powiadam: Nie szukajcie odwetu
na tym, kto was skrzywdzi. Temu, kto ci uderzy w prawy policzek, pozwl uderzy si i w
lewy (Mt 5,38-39).
Jezus zacytowa Prawo Mojeszowe, a nastpnie wypowiedzia co, co wydao si temu prawu
zaprzecza. Jak zinterpretowa Jego sowa? Czy Bg zmieni zdanie w kwestii moralnoci? Czy
zemsta w ramach starego przymierza bya do przyjcia, a w nowym ju nie? Pomoe nam tutaj
kontekst.
Jezus mwi przede wszystkim do swych uczniw (zob. 5,1-2), ktrzy wczeniej stykali si z
Boym Sowem jedynie za porednictwem nauczycieli zakonu i faryzeuszy, nauczajcych w
synagogach. Tam syszeli: Oko za oko i zb za zb, czyli przykazanie, ktrego znaczenie
nauczajcy przekrcili pomijajc kontekst. Bg nie chcia, aby to przykazanie interpretowano jako
wymg i eby Jego lud zawsze wywiera zemst za drobne przewinienia. W Prawie Mojeszowym
powiedzia, e pomsta naley do Niego (zob. Pwt 32,35), a Jego lud winien wywiadcza dobro
nawet swoim wrogom (zob. Wj 23,4-5). Jednak nauczyciele zakonu i faryzeusze ignorowali te
przykazania i wymylili wasn interpretacj Boego prawa, czyli oko za oko, co dawao im
wygodne prawo do osobistej zemsty.3 Pominli kontekst.
Boy nakaz mwicy: oko za oko i zb za zb znajduje si w kontekcie Jego przykaza
okrelajcych wymierzanie susznej sprawiedliwoci w izraelskich sdach (zob. Wj 21,22-24; Pwt
19;15-21). Ustanowienie systemu sdownictwa samo w sobie ujawnia Bo dezaprobat wobec
osobistej zemsty. Bezstronni sdziowie, ktrzy rozpatruj dowody, s o wiele bardziej zdolni do
wymierzania sprawiedliwoci ni poszkodowani, stronniczy ludzie. Bg oczekuje, i sdy i
sdziowie bd orzekali kary bezstronnie, stosownie do przestpstw. Std oko za oko i zb za zb.
Wobec powyszego moemy pogodzi to, co pocztkowo wydao si sprzeczne. Jezus po prostu
pomaga suchaczom, ktrzy przez cae ycie byli poddawani bdnej nauce, zrozumie Bo
faktyczn wol co do osobistej odpaty. Wczeniej zostao to ju objawione w Prawie
Mojeszowym, ale faryzeusze to przekrcili. Jezus nie sprzeciwia si Prawu nadanemu przez
Mojesza. Wyjawia tylko jego pierwotne znaczenie.
To pomaga rwnie nam waciwie zrozumie, czego Jezus oczekuje od nas w kwestii
powanych sporw, jakie mog doprowadzi ludzi do sdu. Bg nie oczekiwa, e Izraelici bd
ignorowa kad krzywd zadan przez blinich, inaczej nie ustanowiby systemu sdownictwa.
Podobnie Bg nie oczekuje, by chrzecijanie pomijali kade przewinienie swoich wspbraci (lub
niewierzcych). Nowy Testament zaleca, by chrzecijanie nie mogcy si pogodzi uciekali si do
mediacyjnej pomocy innych wierzcych (zob. 1Kor 6,1-6). I nie ma nic zego w tym, e
chrzecijanin pozwie do sdu osob niewierzc w przypadku sporu lub powanej krzywdy, jak
wybicie oka lub zba! Przestpstwa drobne to takie, jak wspomniane przez Jezusa spoliczkowanie
czy prawowanie si o drobn rzecz (na przykad koszul), albo przymuszenie do przejcia jednej
mili. Bg chce, aby Jego lud Go naladowa i okazywa niezwyk ask bezmylnym grzesznikom
i ludziom zym.
Kierujc si powysz zasad niektrzy szczerzy wierzcy w przekonaniu, e s posuszni
Jezusowi, nie wnosz oskarenia przeciwko tym, ktrzy ich okradali. Uwaaj, e nadstawiaj

3. Naley zauway, i Jezus wczeniej powiedzia w kazaniu, e jeli sprawiedliwo Jego suchaczy nie bdzie
doskonalsza ni nauczycieli Prawa i faryzeuszy, nie wejd do Krlestwa Niebios (zob. Mt 5,20). Jezus nastpnie
napitnowa kilka konkretnych bdw nauczycieli Prawa i faryzeuszy.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 75
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

drugi policzek, podczas gdy w rzeczywistoci pozwalali zodziejowi kra dalej. Utrzymuj go w
przekonaniu, e za przestpstwo nie ponosi si konsekwencji. Tacy chrzecijanie nie chodz w
mioci wobec tych, ktrych ten zodziej okradnie! Bg chce, eby zodziejowi wymierzono
sprawiedliwo i aby si opamita. Lecz jeli kto skrzywdzi ci w stopniu niewielkim, na przykad
uderzajc ci w policzek, nie cigaj go po sdach, by mu odda. Oka mu miosierdzie i mio.

Interpretowanie Starego w wietle Nowego


Powinnimy nie tylko interpretowa teksty nowotestamentowe biorc pod uwag Stary
Testament, ale te zawsze interpretowa teksty starotestamentowe w wietle Nowego Testamentu.
Na przykad jaki szczery wierzcy przeczyta o mojeszowych zasadach ywieniowych i dojdzie do
wniosku, e chrzecijanie take powinni stosowa ow diet. Gdyby przeczyta choby dwa urywki
Nowego Testamentu, odkryby, i mojeszowe zasady ywieniowe nie dotycz tych, ktrych
obowizuje Nowe Przymierze:
[Jezus] odpowiedzia im: Czy i wy tego nie rozumiecie? Czy nie dostrzegacie, e to, co z
zewntrz dostaje si do czowieka, nie moe go uczyni skalanym, bo nie wchodzi do jego
serca, lecz do odka i jest wydalane na zewntrz, oczyszczajc wszystkie pokarmy? (W ten
sposb uzna wszystkie pokarmy za czyste Mk 7,18-19).
Duch za wyranie mwi, e w ostatecznych czasach niektrzy odejd od wiary, dajc posuch
zwodniczym duchom i naukom demonw, zwodzeni przez kamcw, ktrzy pozwolili wypali
wasne sumienie. Zabraniaj oni wstpowania w zwizki maeskie i spoywania pokarmw,
ktre Bg stworzy dla wiernych i uznajcych prawd, aby byy przyjmowane z
wdzicznoci. Wszystko bowiem, co Bg stworzy, jest dobre i nie naley odrzuca niczego,
lecz przyjmowa z wdzicznoci, bo jest uwicone przez Sowo Boga i modlitw (1Tm 4,1-
5).
W ramach nowego przymierza nie podlegamy Prawu Mojesza, ale Chrystusa (zob. 1Kor 9,20-
21). Chocia Jezus bezsprzecznie potwierdzi moralne aspekty Prawa Mojeszowego (wczajc je
w ten sposb w zakres Prawa Chrystusowego), to ani On sam ani apostoowie nie zobowizali
chrzecijan do zachowywania mojeszowych zasad ywieniowych.
Pierwsi chrzecijanie, bdcy wszyscy nawrconymi ydami, nadal zachowywali zasady
ywieniowe dawnego przymierza ze wzgldu na osobiste przekonania (zob. Dz 10,9-14). I kiedy
pierwsi poganie nawrcili si do Jezusa, owi ydowscy chrzecijanie kazali im przestrzega tych
samych zasad ywieniowych, przez wzgld na ssiadujcych ydw, ktrych mogliby zgorszy
(zob. Dz 15,1-21). Zachowywanie przez chrzecijan ydowskich zasad ywieniowych nie jest
niczym zym, o ile nie s przekonani, i przestrzeganie tych zasad ich zbawi.
Niektrzy pierwsi chrzecijanie take uwaali, e nie wolno je misa ofiarowanego wczeniej
bokom. Pawe pouczy wierzcych, ktrzy (tak jak on) sdzili inaczej, by kierowali si mioci
wobec swoich braci sabszych w wierze (zob. Rz 14,1) i nie robili niczego, co mogoby wzburzy
ich sumienie. Jeli kto wystrzega si spoywania pokarmw z przekonania, i czyni to przed
Bogiem (nawet jeli te przekonania s nieuzasadnione), za swoje oddanie godzien jest pochway, a
nie potpienia za to, e ma niewaciwe zrozumienie. Podobnie ci, ktrzy powstrzymuj si od
pewnych pokarmw z osobistego przekonania, nie powinni osdza tych, ktrzy tego nie czyni.
Obie grupy maj okazywa sobie wzajemn mio, bo jest to nakaz samego Boga (zob. Rz 14,1-
23).
Poniewa Biblia zawiera objawienie postpujce, zawsze powinnimy objawienie starsze (Stary
Testament) interpretowa przez pryzmat objawienia nowego (Nowego Testamentu). adne dane
przez Boga objawienie nie jest sprzeczne z innymi; zawsze je dopenia.

Kontekst kulturowy i historyczny

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 76
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Tam, gdzie to moliwe, naley wzi pod uwag kulturowy oraz historyczny kontekst
studiowanych urywkw. Wiedza o pewnych aspektach kulturowych, geograficznych i
historycznych biblijnego tekstu pomaga w uzyskaniu wgldu, jaki inaczej byby niemoliwy.
Wymaga to oczywicie dostpu do innych ksiek poza Bibli. W jzyku angielskim dostpne s
poszerzone wersje Biblii, zawierajce dobre pomoce do studiowania.
Oto kilka przykadw, jak historyczna lub kulturowa wiedza moe nas ustrzec przed bdami w
rozumieniu Biblii:
1) Czytamy na przykad o tym, e ludzie wchodzili na dachy domw (zob. Dz 10,9) lub
przedostawali si do rodka przez sufit (zob. Mk 2,4). Dobrze jest wiedzie, e w czasach
biblijnych dachy w Izraelu byy zasadniczo paskie, i prowadziy do nich schody na zewntrz
budynku. Jeli o tym nie wiemy, moemy pomyle, jak jaki biblijny bohater balansuje na szczycie
dachu i wchodzi przez komin!
2) W Ewangelii Marka 11,12-14 czytamy, e Jezus przekl drzewo figowe, bo nie miao
owocw, chocia nie by to czas na figi. Pomocna moe by wiedza, i na drzewach figowych
zwykle mona znale kilka fig nawet poza sezonem, zatem oczekiwania Jezusa byy uzasadnione.
3) W Ewangelii ukasza 7,37-48 czytamy o kobiecie, ktra wesza do domu faryzeusza, kiedy
Jezus spoywa tam posiek. Biblia mwi, e stojc z tyu za Jezusem pakaa i zami zwilaa Jego
stopy, a potem ocieraa je wosami, caowaa i namaszczaa wonnym olejkiem. Mona si
zastanawia, jak to byo moliwe, skoro Jezus siedzia przy stole. Jak zdoaa si przecisn
pomidzy nogami pozostaych biesiadnikw?
Odpowied znajduje si w stwierdzeniu ukasza, i Jezus pooy si przy stole (w. 36,
Przypis). W tamtych czasach zwykle jedzono lec na pododze na jednym boku wok niskiego
stou. Jedn rk, si podpierano, drugiej uywano do sigania po jedzenie. W takiej pozycji Jezus
zosta przez ow kobiet uczczony.
To pomaga te zrozumie, jak podczas Ostatniej Wieczerzy Jan mg si pooy na piersi
Jezusa i osobicie zada mu pytanie (zob. J 13,23-25). Synny obraz Leonarda da Vinci Ostatnia
Wieczerza ukazujcy Jezusa siedzcego przy stole w towarzystwie uczniw, po szeciu po kadej z
Jego strony, ujawnia nieznajomo biblijnych realiw przez malarza. Kontekst historyczny jest
niezbdny!

Powszechne pytania o ubir


Pastorzy na caym wiecie zadaj mi czsto jedno pytanie: Czy chrzecijankom przystoi nosi
spodnie, zwaywszy na biblijny zakaz noszenia przez kobiety strojw mskich?
Jest to dobre pytanie, na ktre mona odpowiedzie stosujc zdrowe zasady interpretacji oraz
uwzgldniajc kontekst kulturowy.
Po pierwsze, przyjrzyjmy si biblijnemu zakazowi noszenia przez kobiety strojw mskich (i
odwrotnie):
Kobieta nie bdzie nosia ubioru mczyzny ani mczyzna ubioru kobiety; gdy kady, kto
tak postpuje, obrzydliwy jest dla Pana, Boga swego (Pwt 22,5).
Naley zacz od pytania: Jaka intencja przywiecaa Bogu, kiedy dawa to przykazanie?
Czy chcia kobietom zabroni noszenia spodni?
Nie, nie to byo Jego intencj, poniewa wwczas w Izraelu nikt spodni nie nosi. Spodnie nie
byy ubiorem mskim, bo jeszcze ich wwczas nie znano. Waciwie to, co w czasach biblijnych
nosili mczyni, dzisiaj potraktowalibymy jako strj kobiecy! Oto odrobina historycznego i
kulturowego ta, ktre pomoe nam prawidowo zinterpretowa to, o co Bogu chodzi.
Jaki wic by Jego zamiar?

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 77
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Czytamy, e kady, kto nosi ubir przedstawiciela pci przeciwnej, by obrzydliwoci dla Pana.
Brzmi to do powanie. Jeli mczyzna na trzy sekundy zaoy na gow damsk chustk, czy
przez to staje si obrzydliwoci dla Boga? Bardzo wtpliwe.
Bardziej prawdopodobne wydaje si, i Bg by przeciwny temu, by ludzie wiadomie ubierali
si w taki sposb, by uchodzi za osob pci przeciwnej. Ale dlaczego kto miaby to robi? Po to,
by uwie jak osob tej samej pci, co jest perwersj seksualn, zwan transwestytyzmem. Jest
wic zrozumiae, i to byoby dla Boga obrzydliwoci.
Zatem na podstawie Pwt 22,5 mona susznie stwierdzi, e kobiecie wolno nosi spodnie, o ile
nie robi tego jako transwestytka. Jeli wci wyglda jak kobieta, nie grzeszy noszc spodnie.
Oczywicie, Biblia uczy, i kobiety powinny ubiera si skromnie (zob. 1Tm 2,9), a wic
spodnie ciasne, uwypuklajce ksztaty, s nieodpowiednie (podobnie jak obcise sukienki i
spdniczki), gdy mog wywoywa w mczyznach podanie. Ubrania noszone publicznie przez
kobiety w krajach zachodnich s w wikszoci cakowicie niestosowne. W krajach rozwijajcych
si takie odzienie nosz tylko prostytutki. adna chrzecijanka nie powinna publicznie ubiera si
tak wyzywajco, by uchodzi za seksown.

Jeszcze kilka myli


Ciekawe, e pastorzy w Chinach nigdy nie zadawali mi pyta dotyczcych noszenia spodni
przez kobiety. Pewnie dlatego, e wikszo tamtejszych kobiet od duszego czasu je nosi. Pytanie
to zadawali tylko pastorzy w krajach, gdzie kobiety w wikszoci spodni nie nosz. Wida w tym
specyficzne kulturowe odchylenie.
Interesujce, e podobnego pytania nie zadaway mi pastorki w Myanmar, gdzie tradycyjnie
mczyni nosz co, co nazwalibymy spdnic, oni za zw to longgi. Forma kobiecego i
mskiego ubioru rni si w rnych kulturach, trzeba wic uwaa, by na tekst biblijny nie
nakada wasnego kulturowego zrozumienia.
Na koniec zastanawiam si, dlaczego tak wielu mczyzn opierajc si na Pwt 22,5, sprzeciwia
si noszeniu spodni przez kobiety, a jednoczenie nie czuje si w obowizku stosowa wobec siebie
Kp 19,27:
Nie bdziecie obcina w kko wosw na gowie. Nie bdziesz goli wosw po bokach
brody.
Jak mczyni, ktrzy wbrew powyszemu zakazowi cakowicie gol dane im przez Boga
brody, wyranie odrniajce ich od kobiet, mi oskara kobiety noszce spodnie o to, ze prbuj
wyglda na mczyzn? To wydaje si nieco obudne!
Drobna informacja historyczna pomaga zrozumie intencj wersetu z Ksigi Kapaskiej 19,27.
Obcinanie bokobrodw stanowio bawochwalczy rytua pogaski. Bg nie chcia, aby Jego lud
wyglda na czcicieli pogaskich bokw.

Kto to mwi?
Zawsze zwracajmy uwag, kto si wypowiada w danym urywku biblijnym, gdy taka
informacja kontekstowa pomoe nam poprawnie go zinterpretowa. Chocia caa Biblia jest
natchniona, to nie wszystko w Biblii jest natchnionym Sowem Boym. Co mam na myli?
W wielu biblijnych tekstach zapisane s nienatchnione sowa ludzi. Nie mylmy zatem, e
wszystkie wypowiedziane tam przez ludzi sowa s zainspirowane przez Boga.
Na przykad niektrzy popeniaj bd cytujc wypowiedzi Hioba i jego przyjaci, jak gdyby
byy one natchnione przez Boga. Jest to bdne z dwch powodw. Po pierwsze, Hiob oraz jego

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 78
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

przyjaciele na przestrzeni 34 rozdziaw spierali si. Wypowiadali sprzeczne pogldy i bez


wtpienia nie wszystko, co mwili, byo Sowem natchnionym, poniewa Bg nie przeczy samemu
sobie.
Po drugie, pod koniec ksigi przemawia sam Bg i karci zarwno Hioba jak i jego przyjaci za
wypowiadanie sdw, ktre nie byy suszne (zob. Hi r. 38 42).
Podobn ostrono musimy zachowa czytajc Nowy Testament. W kilku przypadkach Pawe
wyranie stwierdza, e pewne fragmenty jego listw wyraaj jego wasn opini (zob. 1Kor
7,12.25-26.40).

Do kogo te sowa s skierowane?


Powinnimy nie tylko pyta, kto mwi w danym biblijnym urywku, ale te do kogo. Inaczej
bdnie wemiemy do siebie sowa wcale do nas nie skierowane, albo uznamy, e co nie odnosi si
do nas, podczas gdy istotnie jest skierowane do nas.
Na przykad niektrzy powouj si na obietnic z Psalmu 34, uwaajc j za wasn:
On speni pragnienia twego serca (Ps 37,4).
Ale czy ta obietnica rzeczywicie dotyczy kadego, kto j czyta lub zna? Nie, bo jeli
przeczytamy kontekst, stwierdzimy, e dotyczy tych ludzi, ktrzy speniaj pi warunkw:
Ufaj Panu i czy dobrze, mieszkaj w swej ziemi i bd jej wierny. Zaufaj Panu [ang. rozkoszuj
si Panem], a On speni pragnienia twego serca (Ps 37,3-4).
Widzimy wic, jak wanym jest wzi pod uwag, kto jest adresatem danych sw.
Oto kolejny przykad:
Wtedy Piotr odezwa si do Niego: Oto my zostawilimy wszystko i poszlimy za Tob. Jezus
odpowiedzia: Zapewniam was, kto ze wzgldu na Mnie i na Ewangeli opuci dom, braci,
siostry, matk, ojca, dzieci lub pola, otrzyma ju teraz, w tym czasie, stokrotnie wicej
domw, braci, sistr, ojcw, matek, dzieci i pl, wrd przeladowa, a w przyszoci ycie
wieczne (Mk 10,28-30).
W niektrych krgach bardzo popularne jest powoywanie si na stokrotny zwrot w
przypadku oenia pienidzy na wspieranie goszenia ewangelii. Ale czy ta wanie obietnica ich
dotyczy? Nie, bo skierowana jest do ludzi, ktrzy faktycznie opuszczaj rodziny, pola lub domy,
aby gosi ewangeli, jak to uczyni Piotr, ktry zapyta Jezusa, jaka nagroda czeka za to jego oraz
innych uczniw.
Co ciekawe, ci ktrzy cigle gosz o stokrotnym zwrocie, skupiaj si gwnie na domach i
polach, a nigdy na dzieciach czy przeladowaniach, ktre take s obiecane! Jezus oczywicie nie
obiecywa, e ci, ktrzy opuszczaj swoje domy, otrzymaj w nagrod prawo wasnoci stu innych
domw. Obiecywa, e kiedy opuszcz wasne rodziny i domy, czonkowie ich nowych rodzin
duchowych otworz przed nimi swoje domy. Prawdziwi uczniowie nie dbaj o wasno, poniewa
sami nic nie posiadaj, s tylko zarzdcami tego, co naley do Boga.

Ostatni przykad
Kiedy wierzcy czytaj Jezusowy Wykad na Grze Oliwnej, zapisany w Ewangelii Mateusza
r. 24 25, niektrzy bdnie sdz, i przemawia do ludzi niezbawionych. Myl si zatem
wnioskujc, e Jego sowa nie odnosz si do nich. Czytaj przypowie o niewiernym sudze oraz
o dziesiciu pannach, jak gdyby byy skierowane do niewierzcych. Ale jak ju wskazaem,
adresatami obu byli najblisi uczniowie Jezusa (zob. Mt 24,3; Mk 13,3). Jeli zatem Piotr, Jakub,
Jan i Andrzej potrzebowali ostrzeenia przed ewentualnym brakiem gotowoci w chwili powrotu

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 79
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Jezusa, to na pewno my take. Ostrzeenia Jezusa w powyszym tekcie dotycz wszystkich


wierzcych, nawet tych, ktrzy nie zauwaaj, do kogo Jezus przemawia.

Zasada # 3: Czytaj uczciwie. Nie przykadaj do tekstu wasnej teologii. Jeli to, co czytasz,
nie zgadza si z twoim przekonaniem, nie zmieniaj Biblii; zmie swoje przekonania.
Kady z nas podchodzi do Biblii z jakimi gotowymi zaoeniami, dlatego czsto tak trudno
czyta j uczciwie. W efekcie wciskamy swoje przekonania w tekst biblijny zamiast pozwala
Biblii ksztatowa nasz teologi. Bywa, e wyszukujemy teksty, ktre potwierdz nasz doktryn,
a pomijamy inne, sprzeczne z naszymi przekonaniami. To si nazywa dowodzenie tekstem.
Niedawno natknem si na przypadek teologizacji tekstu. Kaznodzieja przeczyta najpierw
znane sowa Jezusa, z Mt 11,28-29:
Przyjdcie do Mnie wszyscy utrudzeni i obcieni, a Ja wam dam ukojenie. Wecie na siebie
Moje jarzmo i uczcie si ode Mnie, e jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie
dla waszych dusz.
Nastpnie wyjania, e Jezus oferuje dwa rne rodzaje ukojenia. Pierwszym jest (rzekomo)
ukojenie w zbawieniu (w. 28), a drugim ukojenie w uczniostwie (w. 29). Pierwsze otrzymujemy
przychodzc do Jezusa, drugie poddajc si Jemu jako Panu przez wzicie Jego jarzma.
Ale czy o to chodzio Jezusowi? Nie. Jest to przypisywanie znaczenia, ktrego tekst wcale
nawet nie sugeruje. Jezus nie mwi, e oferuje dwa rodzaje ukojenia. Oferowa tylko jedno, dla
utrudzonych i obcionych, a jedyn drog, by go otrzyma jest wzi na siebie jarzmo Jezusa,
czyli podda si Jemu. Takie jest oczywiste znaczenie sw Jezusa.
Skd taka interpretacja u owego kaznodziei? Poniewa oczywiste znaczenie urywka nie
pasowao do jego przekona, wedug ktrych istniej dwa rodzaje ludzi idcych do nieba: wierzcy
i uczniowie. Dlatego nie zinterpretowa tekstu uczciwie.
Jak wykazywalimy ju wczeniej, taka interpretacja nie pasuje do kontekstu caej nauki Jezusa.
Nowy Testament nigdzie nie mwi o dwch rodzajach chrzecijan: wierzcych i uczniach. Wszyscy
prawdziwi wierzcy s uczniami. Ci, ktrzy nie s uczniami, nie s ludmi wierzcymi. Uczniostwo
to owoc szczerej wiary.
Czytajmy Bibli czystym sercem, uczciwie, a efektem bdzie gbsze oddanie i posuszestwo
Chrystusowi.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 80
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

www.shepherdserve.org
Mile widziane jest drukowanie, kopiowanie, dystrybucja lub
rozsyanie tego dokumentu w jakikolwiek sposb.
Warunkiem jest zachowanie integralnoci i niezmienionej
treci oraz nie czerpanie z tego zyskw.
(c) 2007 David Servant

Pozyskujcy uczniw suga Boy


Biblijne zasady przynoszenia owocu oraz pomnaania Boego Krlestwa
David Servant

Rozdzia smy
Kazanie na grze
Ze wzgldu na pragnienie pozyskiwania uczniw posusznych wszystkim nakazom Chrystusa,
nasz tytuowy suga Boy bdzie bardzo zainteresowany Jezusowym Kazaniem na grze. Jest to
Jego najdusze kazanie, i pene przykaza. Pozyskujcy uczniw suga ewangelii bdzie chcia
sam przestrzega oraz naucza swych uczniw wszystkiego, co Jezus przykaza w tym kazaniu.
Z tego wzgldu podziel si swoim zrozumieniem kazania, zapisanego w Mt 5-7. Zachcam
kaznodziejw, aby uczyli swoich uczniw Kazania na grze werset po wersecie. Mam nadziej, e
ten rozdzia im w tym pomoe.
Oto plan Kazania na grze: oglny przegld i najwaniejsze tematy.
I. Jezus gromadzi suchaczy (5,1-2)
II. Wstp (5,3-20)
A) Cechy i bogosawiestwa bogosawionych (5,3-12)
B) Wezwanie do bycia sol i wiatem (5,13-16)
C) Jak si ma Prawo Mojeszowe do naladowcw Chrystusa (5,17-20)
III. Kazanie: Bdcie sprawiedliwsi od nauczycieli Prawa i faryzeuszy (5,21- 7,12)
A) Okazujcie sobie wzajemn mio, nie tak jak nauczyciele Prawa i faryzeusze (5,21-
26)
B) Bdcie czyci moralnie, nie tak jak nauczyciele Prawa i faryzeusze (5,22-32)
C) Bdcie uczciwi, nie tak jak nauczyciele Prawa i faryzeusze (5,33-37)
D) Nie mcijcie si, tak jak nauczyciele Prawa i faryzeusze (5,38-42)
E) Nie ywcie nienawici do swych wrogw, jak nauczyciele Prawa i faryzeusze (5,43-
48)
F) Czycie dobro z waciwych pobudek, nie tak jak nauczyciele Prawa i faryzeusze
(6,1-18)
1. Wspierajcie ubogich z waciwych pobudek (6,2-8)
2. Mdlcie si z waciwych pobudek (6,5-6)

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 81
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

3. Dygresja dotyczca modlitwy i wybaczania (6,7-15)


a) Wskazwki dotyczce modlitwy (6,7-13)
b) Konieczno wzajemnego wybaczania (6,8-15)
4. Pocie z waciwych pobudek (6,16-18)
G) Nie sucie pienidzom, jak nauczyciele Prawa i faryzeusze (6,19-34)
H) Nie doszukujcie si drobnych uchybie u brata (7,1-5)
I) Nie marnujcie czasu na przekazywanie prawdy opornym suchaczom (7,6)
J) Zachta do modlitwy (7,7-11)
IV. Zakoczenie: streszczenie kazania
A) Stwierdzenie podsumowujce (7,12)
B) Wezwanie do posuszestwa (7,13-14)
C) Jak rozpozna faszywych prorokw i faszywych wierzcych (7,15-23)
D) Kocowe ostrzeenie przed nieposuszestwem oraz podsumowanie (7,24-27).

Jezus gromadzi suchaczy


Jezus widzc tumy, wszed na gr, a gdy usiad, Jego uczniowie podeszli do Niego. Wtedy
zacz naucza (5,1-2).
Wydaje si, e Jezus wiadomie ograniczy liczebno suchaczy odchodzc od tumw na
gr. Czytamy, e Jego uczniowie podeszli do Niego, co moe wskazywa, i tylko osoby
spragnione suchania Go byy gotowe wdrapa si na gr, gdzie On spocz. Najwyraniej byo ich
sporo, w wersecie 7,28 nazwani s tumami.
Jezus zacz swoje kazanie, zwracajc si do uczniw. Od samego pocztku mamy wskazwk,
co bdzie jego gwnym tematem. Mwi im, i s bogosawieni, jeli posiadaj pewne cechy, ktre
charakteryzuj ludzi zdajcych do nieba. Bdzie to naczelna myl Jego kazania: Tylko ludzie
wici odziedzicz Krlestwo Boe. Temat ten wyranie si przewija w bogosawiestwach,
zapisanych w urywku 5,3-12.
Jezus wymieni szereg cech charakteryzujcych ludzi bogosawionych, ktrym obieca szereg
konkretnych bogosawiestw. Pobieny czytelnik czsto zakada, i kady chrzecijanin powinien
znale si tylko w jednej kategorii bogosawionych. Jednake wnikliwy czytelnik odkryje, e
Jezus nie wymieni rnych grup wierzcych, majcych otrzyma po jednym bogosawiestwie,
ale wszystkich prawdziwych wierzcych, ktrzy otrzymaj jedno wszechogarniajce
bogosawiestwo, jakim jest odziedziczenie Krlestwa Niebios. Inaczej nie da si rozsdnie
zinterpretowa Jego sw:
Bogosawieni ubodzy w duchu, bo do nich naley Krlestwo Niebios.
Bogosawieni zasmuceni, bo oni doznaj pociechy.
Bogosawieni agodni, bo oni odziedzicza ziemi.
Bogosawieni godni i spragnieni sprawiedliwoci, bo oni zostan nasyceni.
Bogosawieni miosierni, bo oni doznaj miosierdzia.
Bogosawieni czystego serca, bo oni zobacz Boga.
Bogosawieni, ktrzy krzewi pokj, bo oni bd nazwani synami Boga.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 82
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Bogosawieni, ktrzy s przeladowani za sprawiedliwe postpowanie, bo do nich naley


Krlestwo Niebios.
Bogosawieni jestecie, gdy z mojego powodu bd wam ublia, przeladowa was i
mwi kamliwie wszystko, co ze przeciwko wam. Radujcie si i weselcie, gdy wielka jest
wasza nagroda w niebie. Tak bowiem przeladowali prorokw przed wami (5,3-12).

Bogosawiestwa a cechy charakteru


Po pierwsze rozwamy wszystkie przyobiecane bogosawiestwa. Jezus powiedzia, e
bogosawieni (1) odziedzicz Krlestwo Niebios, (2) bd pocieszeni, (3) odziedzicz ziemi, (4)
bd nasyceni, (5) dostpi miosierdzia, (6) ujrz Boga, (7) bd nazwani synami Boymi oraz (8)
odziedzicz Krlestwo Niebios (powtrzenie #1).
Czy zgodnie ze sowami Jezusa mamy myle, i tylko ubodzy w duchu oraz przeladowani z
powodu sprawiedliwoci odziedzicz Krlestwo Niebios? Czy tylko ludzie czystego serca bd
oglda Boga, a krzewicy pokj zostan nazwani synami Boymi, natomiast ani jedni ani drudzy
nie odziedzicz Krlestwa Boego? Czy krzewicy pokj nie dostpi miosierdzia, a miosierni nie
bd nazwani synami Boymi? Oczywicie, takie wnioski byyby bdne. Mona zatem bez obawy
twierdzi, i owe liczne bogosawiestwa stanowi razem jedno wielkie bogosawiestwo
odziedziczenie Krlestwa Boego.
Przyjrzyjmy si teraz poszczeglnym cechom wymienionym przez Jezusa: (1) ubodzy w duchu,
(2) zasmuceni, (3) agodni, (4) godni sprawiedliwoci, (5) miosierni, (6) czystego serca, (7)
krzewicy pokj, (8) przeladowani.
Czy Jezus kae nam sdzi, e mona by czowiekiem czystego serca, nie bdc miosiernym?
Czy kto moe by przeladowany za sprawiedliwe postpowanie, nie bdc godnym i
spragnionym tej sprawiedliwoci? Jasne, e nie. Te wielorakie cechy charakteru ludzi
bogosawionych s, w jakim stopniu, udziaem wszystkich bogosawionych.
Najwyraniej bogosawiestwa opisuj cechy charakteru prawdziwych naladowcw Jezusa.
Wymieniajc je Jezus zapewnia uczniw, e s bogosawieni, zbawieni i kiedy znajd si w
niebie. Na razie, ze wzgldu na cierpienia, mogli tych bogosawiestw nie odczuwa. Take wiat
mg nie uwaa ich za bogosawionych, jednak w oczach Boych takimi byli.
Ludzie nie pasujcy do opisu Jezusa nie s bogosawieni i nie odziedzicz Krlestwa Niebios.
Kady pozyskujcy uczniw pastor czuje obowizek, aby czonkowie jego stadka o tym
wiedzieli.

Cechy charakteru bogosawionych


Mona w jakim stopniu dyskutowa na temat omiu cech ludzi bogosawionych. Na przykad,
co jest cnotliwego w byciu ubogim w duchu? Myl, e Jezus mwi tu o pierwszej nieodzownej
cesze. Jeli chc by zbawionym musz sobie uwiadomi wasne duchowe ubstwo. Najpierw
trzeba dostrzec, e potrzebuj Zbawiciela. Pord suchaczy Jezusa znajdowali si tacy, ktrzy
zrozumieli swoj nikczemno. Jake byli bogosawieni w porwnaniu z dumnymi Izraelitami,
lepymi na wasne grzechy!
Pierwsza cecha wyklucza wszelk samowystarczalno oraz myl o zasueniu na zbawienie.
Prawdziwie bogosawiony czowiek jest wiadom, i niczego nie moe Bogu zaoferowa, a jego
wasna sprawiedliwo jest jak skrwawiona [splugawiona] szmata (Iz 64,5).
Jezus nie chcia, by ktokolwiek uwaa, i samodzielnie zdoa posi cechy czowieka
bogosawionego. Przeciwnie, bogosawionymi przez Boga s ci, ktrzy posiadaj wymagane
cechy, bdce dzieem Boej aski. Opisani przez Jezusa ludzie s bogosawieni nie tylko ze

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 83
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

wzgldu na to, co ich czeka w niebie, ale take ze wzgldu na to, czego Bg dokona w ich yciu tu
na ziemi. Jeli dostrzegam w sobie owe cechy, nie powinienem ich przypisywa wasnym
osigniciom, ale dziaaniu Boej aski w moim yciu.

Zasmuceni
Skoro pierwsza cecha zostaa wymieniona na pierwszym miejscu, bo jest nieodzowna dla ludzi
zdajcych do nieba, to zapewne i druga nie znalaza si na swoim miejscu przypadkowo:
Bogosawieni zasmuceni (w. 4). Czy Jezusowi chodzio o szczere opamitanie si i wyraenie
alu? Chyba tak, zwaszcza e Biblia mwi wyranie o smutku zgodnym z wol Bo, ktry
owocuje koniecznym do zbawienia opamitaniem (zob. 2Kor 7,10). Zasmucony poborca podatkw,
o ktrym Jezus mwi, jest przykadem takiego bogosawionego czowieka. W wityni pokornie
opuci gow, bi si w piersi i woa o Boe zmiowanie. w celnik odszed majc grzechy
przebaczone, inaczej ni stojcy w pobliu faryzeusz, ktry w modlitwie dumnie przypomina
Bogu, e daje dziesicin i dwa razy w tygodniu poci. W tym przypadku bogosawiony by nie
faryzeusz, ale poborca podatkw (zob. k 18,9-14). Podejrzewam, e wrd suchaczy Jezusa byli
tacy, ktrzy przekonani przez Ducha witego, byli zasmuceni. Wkrtce mieli dozna od Ducha
witego pociechy!
A jeli Jezusowi nie chodzio o smutek czowieka pokutujcego, ktry przychodzi do Chrystusa,
to moe mwi o smutku odczuwanym przez wszystkich prawdziwie wierzcych, ktrzy stale
stykaj si ze wiatem buntujcym si przeciwko kochajcemu go Bogu. Pawe nazwa to wielkim
smutkiem i nieustannym blem w swoim sercu (Rz 9,2).

agodni
Trzeci cech, agodno, Biblia wymienia te jako jeden z owocw Ducha (zob. Ga 5,22-23).
agodno nie jest wypracowan przez czowieka postaw. Ci, ktrzy otrzymali Bo ask oraz
zamieszkujcego w nich Ducha s te ubogosawieni agodnoci. Kiedy odziedzicz ziemi,
poniewa tylko sprawiedliwi zamieszkaj na nowej ziemi, jak stworzy Bg. Ludzie szorstcy i
gwatowni, cho przyznaj si do chrzecijastwa, powinni mie si na bacznoci, bo nie znajduj
si pord bogosawionych.

Godni sprawiedliwoci
Czwarta cecha, gd i pragnienie sprawiedliwoci, okrela dan przez Boga wewntrzn
tsknot, ktr posiada kady nowonarodzony czowiek. Smuci go niesprawiedliwo na wiecie, a
take jej choby nike przejawy w nim samym. Nienawidzi grzechu (zob. Ps 97,10; 119,128.163), a
kocha sprawiedliwo.
Zbyt czsto, gdy spotykamy w Biblii sowo sprawiedliwo, natychmiast tumaczymy je jako
prawny status czowieka sprawiedliwego nadany nam przez Chrystusa. Sowo to jednak nie
zawsze ma takie znaczenie. Czsto oznacza: sprawiedliwe ycie wedug Boych standardw. W
tym przypadku Jezusowi najwyraniej chodzio o takie znaczenie, bo nie ma powodu, by
chrzecijanin pragn czego, co ju ma. Ludzie zrodzeni z Ducha pragn y sprawiedliwie i maj
zapewnienie, e zostan zaspokojeni (w. 6), pewni, i Bg w swojej asce dokoczy dziea, jakie
w nich rozpocz (zob. Flp 1,6).
Sowa Jezusa wybiegaj rwnie w przyszo, do nowej ziemi w ktrej mieszka
sprawiedliwo (2P 3,13). Nie bdzie ju grzechu. Wszyscy bd caym sercem kocha Boga, a
bliniego jak siebie samego. My, ktrzy teraz jestemy godni i spragnieni sprawiedliwoci,
zostaniemy wwczas nasyceni. W kocu zostanie w peni wysuchana modlitwa naszego serca:
Niech si speni Twoja wola jak w niebie, tak i na ziemi (Mt 6,10).

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 84
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Miosierni
Take pit cech, miosierdzie, posiada kady nowonarodzony czowiek z racji tego, e
mieszka w nim miosierny Bg. Ludzie niemiosierni nie s przez Boga bogosawieni i nie s
uczestnikami Jego aski. Aposto Jakub ostrzega: Sd bowiem bez miosierdzia bdzie nad tym,
ktry postpuje bez miosierdzia (Jk 2,13). Jak mylisz, czy osoba osdzona bez miosierdzia
pjdzie do nieba czy do pieka?1 Odpowied jest oczywista.
Jezus opowiedzia o sudze, ktry dostpi od swego pana wielkiego miosierdzia, ale nie chcia
okaza ni odrobiny miosierdzia swemu wspsudze. Kiedy Pan si o tym dowiedzia, odda go
katom, dopki nie zwrci caego dugu (Mt 18,34). Zosta obciony caym wczeniej darowanym
mu dugiem. Po czym Jezus ostrzeg uczniw: Tak Mj Ojciec, ktry jest w niebie, postpi z
wami, jeli kady z was nie przebaczy swojemu bratu (w. 35). Odmowa przebaczenia bratu lub
siostrze w Chrystusie, jeli o to prosi, oznacza ponowne przypisanie nam wczeniej wybaczonych
grzechw. W efekcie zostaniemy oddani katom, dopki nie oddamy tego, czego nigdy nie bdziemy
w stanie odda. Dla mnie to wcale nie wyglda na niebo. Ludzie niemiosierni nie mog liczy na
miosierdzie Boe. Nie ma ich pord bogosawionych.

Ludzie czystego serca


Szst cech ludzi idcych do nieba jest czysto serca. W odrnieniu od wielu ludzi
uwaajcych si za chrzecijan, prawdziwi naladowcy Chrystusa nie tylko z pozoru s wici.
Dziki asce Boej ich serca zostay oczyszczone. Szczerze Boga kochaj, co wpywa na ich myli i
motywacje. Jezus obieca, e zobacz Boga.
Znowu zapytam: Czy mamy rozumie, e istniej prawdziwie wierzcy chrzecijanie, ktrzy
nie s czystego serca, wic Boga nie ujrz? Czy Bg im powie: Wejdziecie do nieba, ale mnie
zobaczy nie moecie? Nie, bezsprzecznie kady czowiek, naprawd zdajcy do nieba, ma
czyste serce.

Krzewiciele pokoju
Oni s wymienieni w nastpnej kolejnoci. Bd nazwani synami Boga. Jezus znw musia
mie na myli wszystkich szczerych naladowcw Chrystusa, poniewa kady wierzcy w
Chrystusa jest dzieckiem Boga (zob. Ga 3,26).
Ludzie zrodzeni z Ducha s krzewicielami pokoju co najmniej na trzy sposoby:
Po pierwsze, zawarli pokj z Bogiem, ktry wczeniej by ich wrogiem (zob. Rz 5,10).
Po drugie, na ile to moliwe, yj w pokoju z blinimi. Unikaj niesnasek i zatargw. Pawe
napisa, i ludzie, ktrym nieobce s: spr, zawi, gniew, intrygi , niezgoda i rozamy, nie
odziedzicz Boego Krlestwa (zob. Ga 5,19-21). Prawdziwi wierzcy pjd dodatkow mil, aby
unikn ktni i zachowa pokj w swych relacjach. Nie twierdz, e maj pokj z Bogiem, cho
nie miuj brata (zob. Mt 5,23-24; 1J 4,20).
Po trzecie, szczerzy naladowcy Chrystusa dzielc si ewangeli pomagaj te innym zawrze
pokj z Bogiem i z blinimi. By moe nawizujc do tego wersetu z Kazania na grze Jakub
napisa: Owoc za sprawiedliwoci jest siany w pokoju dla tych, ktrzy krzewi pokj (Jk 3,18).

Przeladowani

1. Ciekawe, e zaraz w nastpnym wersecie Listu Jakuba czytamy: Jaki z tego poytek, moi bracia, jeli kto
mwiby, e wierzy, a nie speniaby uczynkw? Czy sama wiara moe go zbawi? (Jk 2,14)

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 85
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

W kocu Jezus nazwa bogosawionymi tych, ktrzy s przeladowani za sprawiedliwo. Na


pewno mia na myli ludzi yjcych sprawiedliwie, a nie tych, ktrzy tylko myl, i zostaa im
przypisana sprawiedliwo Chrystusa. Przez niewierzcych przeladowani s ci, ktrzy speniaj
przykazania Chrystusa. I oni odziedzicz Boe Krlestwo.
O jakim przeladowaniu mwi Jezus? O torturach? O mczestwie? Nie, ale wyranie
wymieni obelgi i kamliwe oskarenia rzucane z Jego powodu. To wskazuje, i niewierzcy
potrafi rozpozna prawdziwego chrzecijanina, inaczej nie mwiliby przeciwko niemu tego, co
ze. Wielu tak zwanych chrzecijan nie odrnia si od niewierzcych, dlatego nikt nic zego o nich
nie mwi. Waciwie to wcale nie s chrzecijanami. Jak powiedzia Jezus: Biada wam, gdy
wszyscy ludzie bd o was mwi dobrze. Tak samo bowiem ich ojcowie postpowali wobec
faszywych prorokw (k 6,26). Kiedy wszyscy mwi o tobie dobrze, to znak, e jeste
faszywym wierzcym. wiat nienawidzi prawdziwych chrzecijan (zob. take J 15,18-21; Ga 4,29;
2Tm 3,12; 1J 3,13-14).

Sl i wiato
Kiedy Jezus upewni swych posusznych uczniw, e naprawd nale do grona ludzi
przemienionych i bogosawionych, dla ktrych jest przeznaczone Krlestwo Niebios,
wypowiedzia sowo ostrzeenia. W odrnieniu od wielu wspczesnych kaznodziejw, ktrzy
nieustannie zapewniaj duchowych kozw, i ci nigdy nie utrac zbawienia, jakie rzekomo
posiadaj, Jezus na tyle kocha swych prawdziwych uczniw, by ich ostrzec, e sami mog si
wykluczy z kategorii bogosawionych.
Wy jestecie sol ziemi. Jeeli sl utraci swoj moc, to jak mona przywrci jej smak? Nie
nadaje si ju do niczego, zostanie wic wyrzucona i podeptana przez ludzi. Wy jestecie
wiatoci wiata. Nie mona ukry miasta zbudowanego na szczycie gry. Nikt nie zapala
te lampy i nie przykrywa jej korcem, lecz stawia j na wieczniku, by dawaa wiato
wszystkim domownikom. Tak niech janieje wasza wiato przed ludmi, aby widzieli
wasze dobre uczynki i oddawali chwa waszemu Ojcu w niebie (Mt 5,13-16).
Zauwamy, Jezus nie wzywa uczniw, by stali si sol lub wiatoci. Stwierdzi (przenonie),
e ju s sol i wzywa ich, by zachowali t waciwo, a take e ju s wiatoci i wezwa, by
nie ukrywali swego wiata, ale nim wiecili. Jake to inne od wielu kaza kierowanych do ludzi
uwaajcych si za chrzecijan. Wskazuje si w nich na potrzeb stania si sol i wiatoci. Jeli
kto jeszcze nie jest sol i wiatoci, nie jest uczniem Chrystusa. Nie znajduje si w gronie
bogosawionych. Nie kroczy do nieba.
W czasach Jezusa soli uywano gwnie do konserwowania misa. Jako posuszni naladowcy
Chrystusa chronimy ten wiat przed cakowitym zepsuciem. Jeli w swoim postpowaniu nie
rnimy si od wiata, to tak naprawd nie nadajemy si ju do niczego (w. 13). Jezus ostrzeg
bogosawionych, by nie utracili sonoci, ale zachowali swoje wyjtkowe cechy. Musz si
odrnia od otaczajcego ich wiata, aby nie utracili swoich waciwoci, skazujc si na
wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Jest to jedno z wielu wyranych ostrzee przed
odstpstwem skierowanych do ludzi prawdziwie wierzcych, jakie znajdujemy w Nowym
Testamencie. Prawdziwa sl jest sona. Podobnie naladowcy Jezusa postpuj tak jak Jezus, bo
inaczej nimi nie s, choby nawet kiedy nimi byli.
Prawdziwi naladowcy Jezusa s te wiatoci wiata. wiato wieci zawsze. Jeli nie, to nie
jest wiatem. W niniejszej analogii wiato symbolizuje nasze dobre uczynki (zob. w. 16). Jezus
nie wzywa ludzi, ktrzy nie czyni dobrych uczynkw, aby jakie wyprodukowali, ale wzywa tych,
ktrzy je speniaj, by nie ukrywali swojej dobroci przed innymi. Czynic to oddadz chwa
swemu Ojcu w niebie, poniewa to Jego dziaanie jest rdem dobroci w ich yciu. Widzimy tu
pikn rwnowag pomidzy Boym dzieem aski i nasz z Nim wspprac. Aby by witym,
potrzeba jednego i drugiego.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 86
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Na ile Prawo Mojeszowe dotyczy naladowcw Chrystusa


Przechodzimy do kluczowego urywka o ogromnej wadze; jest to wstp do pozostaej czci
kazania Jezusa.
Nie mylcie, e przyszedem uniewani Prawo lub Prorokw. Nie przyszedem uniewani,
ale dopeni. Zapewniam was, dopki niebo i ziemia bd istnie, ani jedna jota, ani jedna
kreska w Prawie nie przeminie, a wszystko si wypeni. Kto by uniewani jedno, choby
najmniejsze przykazanie i tak by naucza, bdzie najmniejszy w Krlestwie Niebios. Kto
jednak bdzie posuszny Prawu i bdzie tak naucza, zostanie nazwany wielkim w Krlestwie
Niebios. Mwi wam, jeli wasza sprawiedliwo nie bdzie doskonalsza ni nauczycieli
Prawa i faryzeuszy, nigdy nie wejdziecie do Krlestwa Niebios (Mt 5,17-20).
Skoro Jezus zapewnia suchaczy, e nie zamierza obala Prawa i Prorokw, to widocznie
niektrzy czynili takie zaoenie. Moemy si tylko domyla dlaczego. Moe ostra krytyka Jezusa
wobec legalistycznych nauczycieli Prawa i faryzeuszw kazaa niektrym myle, e chce obali
Prawo i Prorokw.
Niezalenie od wszystkiego Jezus chcia, by Jego uczniowie zrozumieli bd takiego mylenia.
Przecie to On sam zainspirowa cay Stary Testament, wic na pewno nie zamierza obala tego
wszystkiego, co powiedzia za porednictwem Mojesza i prorokw. Przeciwnie, jak powiedzia,
zamierza Prawo i prorokw dopeni.
Jak dokadnie chcia to zrobi? Niektrzy sdz, i Jezus mwi tylko o wypenieniu
mesjanistycznych przepowiedni. I cho na pewno mia w swoim yciu wypeni kad z nich, nie
jedynie to mia na myli. Kontekst wyranie wskazuje, e chodzio Mu o wszystko, co zostao
zapisane w Prawie i u prorokw, a do najdrobniejszej litery (w. 18) Prawa, i najmniejszego
przykazania (w. 19).
Inni uwaaj, e Jezus myla o wypenieniu Prawa poprzez wypenienie jego wymogw w
naszym imieniu, dziki swemu posusznemu yciu i ofiarnej mierci (zob. Rz 8,4). Jednak, jak te
wynika z kontekstu, nie to mia na myli. W nastpnych wierszach sowem nie wspomnia o swoim
yciu lub mierci jako punktach odniesienia w kwestii wypenienia Prawa. Przeciwnie, zaraz w
nastpnym zdaniu stwierdzi, e Prawo bdzie wane co najmniej tak dugo, dopki niebo i ziemia
bd istnie, i a wszystko si wypeni, czyli duej ni nastpi Jego mier na krzyu. Nastpnie
powiedzia, e stosunek ludzi do Prawa wpynie nawet na ich status w niebie (w. 19) dlatego naley
przestrzega Prawa nawet lepiej ni nauczyciele Prawa i faryzeusze, bo inaczej nie wejdzie si do
nieba (w. 20).
Obok wypenienia mesjanistycznych proroctw, symboli i cieni zawartych w Prawie, jak te
spenienia w naszym imieniu wymogw Prawa, Jezus najwyraniej myla te o tym, by Jego
suchacze zachowywali przykazania Prawa oraz czynili to, o czym mwili prorocy. W pewnym
sensie Jezus mia wypeni Prawo wyjawiajc jego prawdziw, Bo intencj. W peni je popiera,
wyjaniajc oraz dopeniajc braki wynikajce z jego niepenego zrozumienia u suchajcych Go
ludzi.2 Greckie sowo przetumaczone w w. 17 jako dopeni jest te tumaczone w Nowym

2. Byo to prawdziwe w odniesieniu do tak zwanych obrzdowych aspektw Prawa, jak rwnie jego aspektw
moralnych, chocia peniejsze wyjanienie co do wypenienia przez Jezusa Prawa obrzdowego Duch wity udzieli
apostoom po Jego zmartwychwstaniu. Teraz rozumiemy, dlaczego w nowym przymierzu nie ma potrzeby skada ofiar
ze zwierzt, poniewa Jezus by Barankiem Boym. Nie stosujemy si te do ywieniowych przepisw starego
przymierza, gdy Jezus uzna wszelki pokarm za czysty (zob. Mk 7,19). Nie potrzebujemy porednictwa najwyszego
kapana na ziemi, bo naszym Najwyszym Kapanem jest teraz Jezus, itd. W odrnieniu jednak od prawa
obrzdowego, prawo moralne nie zostao w adnej czci zmienione przez sowa lub czyny Jezusa, ani przed ani po
Jego mierci i zmartwychwstaniu. Jezus raczej pogbi znaczenie Boego prawa moralnego i je potwierdzi, co po Jego
zmartwychwstaniu uczynili te apostoowie, natchnieni przez Ducha witego. Prawo Chrystusowe nowego przymierza
obejmuje wszystkie moralne aspekty Prawa Mojeszowego. Pamitajmy, e Jezus przemawia do ydw podlegych
Prawu Mojeszowemu. Dlatego Jego sowa z Mt 5,17-20 naley interpretowa w wietle Jego objawienia, podanego w

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 87
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Testamencie jako dokona, dokoczy, napeni oraz doprowadzi do koca. To wanie Jezus
uczyni, o czym mwi urywek rozpoczynajcy si ju cztery zdania poniej.
Jezus na pewno nie przyszed, by Prawo i prorokw uniewani, ale wypeni, czyli napeni
do przelewu. Kiedy wykadam na temat tego urywka, czsto pokazuj szklank do poowy
napenion wod, jako przykad objawienia, jakie Bg przekaza w swoim Prawie i poprzez
prorokw. Jezus nie przyszed obali Prawa i prorokw (mwic to wykonuj gest jakbym mia
wyla ow poow szklanki wody). Mia raczej Prawo i prorokw dopeni (wtedy bior butelk z
wod i napeniam szklank do koca). To pomaga ludziom zrozumie, co Jezus mia na myli.

Waga przestrzegania Prawa


Odnonie do przestrzegania przykaza zapisanych w Prawie i u prorokw, Jezus wyrazi si tak
dobitnie, jak tylko mona. Oczekiwa, e Jego uczniowie bd ich przestrzega. Byy tak samo
wane jak dotychczas. Waciwie to, jak szanowali przykazania, miao okreli ich pozycj w
niebie: Kto by uniewani jedno, choby najmniejsze przykazanie i tak by naucza, bdzie
najmniejszy w Krlestwie Niebios. Kto jednak bdzie posuszny Prawu i bdzie tak naucza,
zostanie nazwany wielkim w Krlestwie Niebios (w. 19).
Nastpnie przechodzimy do wersetu 20: Mwi wam, jeli wasza sprawiedliwo nie bdzie
doskonalsza ni nauczycieli Prawa i faryzeuszy, nigdy nie wejdziecie do Krlestwa Niebios.
Zauwamy, e nie jest to nowa myl, ale stwierdzenie kocowe, powizane (w wersji
angielskiej oraz w BW) spjnikiem albowiem. Jak wane jest przestrzeganie przykaza? eby wej
do nieba trzeba to robi lepiej ni nauczyciele Prawa i faryzeusze. Jezus konsekwentnie trzyma si
myli przewodniej: Tylko ludzie wici odziedzicz Boe Krlestwo.
Jeli pozyskujcy uczniw suga Boy nie chce by w sprzecznoci z Chrystusem, nie bdzie
upewnia o zbawieniu kogo, kogo sprawiedliwo nie przewysza sprawiedliwoci nauczycieli
Prawa i faryzeuszy.

O jakiej sprawiedliwoci mwi Jezus?


Czy Jezus mwic, e nasza sprawiedliwo musi przewysza sprawiedliwo nauczycieli
Prawa i faryzeuszy, nie mia na myli prawnego statusu sprawiedliwoci, jaki jest nam
przypisywany jako dar? Nie, i to z konkretnego powodu. Po pierwsze, kontekst nie pozwala na tak
interpretacj. Przed i po tym zdaniu (oraz w caym Kazaniu na grze) Jezus mwi o przestrzeganiu
przykaza, czyli o sprawiedliwym yciu. Najbardziej naturaln interpretacj Jego sw jest to, e
musimy y bardziej sprawiedliwie ni nauczyciele Prawa i faryzeusze. Absurdem byoby myle,
i Jezus nauczycieli Prawa i faryzeuszy stawia na wyszej pozycji ni wasnych uczniw. Jake
rwnie nierozsdnym byoby sdzi, e Jezus potpiaby nauczycieli Prawa i faryzeuszy za grzechy,
za ktre nie potpiaby swoich uczniw tylko dlatego, e pomodlili si modlitw grzesznika.3
Nasz problem polega na tym, i nie chcemy si zgodzi z oczywistym znaczeniem tego wersetu.
Wydaje si nam legalistyczny. Szkopu w tym, e nie rozumiemy nierozdzielnej wspzalenoci
pomidzy sprawiedliwoci przypisan a praktyczn. Aposto Jan to rozumia. Napisa: Dzieci,
niech was nikt nie zwodzi. Ten, kto czyni sprawiedliwo, jest sprawiedliwy (1J 3,7). Nie
rozumiemy te korelacji pomidzy nowonarodzeniem a praktyczn sprawiedliwoci: Kto
postpuje sprawiedliwie, z niego si narodzi (1J 2,29 BW).

Nowym Testamencie.
3. Co wicej, jeliby Jezus mwi o przypisanej nam sprawiedliwoci w sensie prawnym, jak otrzymujemy, kiedy
w Niego uwierzymy, to dlaczego nawet sowem o tym nie wspomnia? Dlaczego powiedzia co, co mogli niewaciwie
zrozumie Jego niewyksztaceni suchacze, ktrzy nigdy by nie wpadli na to, e mwi o sprawiedliwoci nam
przypisanej?

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 88
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Jezus mg doda do swego stwierdzenia w w. 20: Jeli si opamitacie, prawdziwie


narodzicie si na nowo i dziki ywej wierze przyjmiecie Mj dar sprawiedliwoci, oraz bdziecie
wsppracowa z zamieszkujcym w was Moim Duchem, wtedy wasza praktyczna
sprawiedliwo rzeczywicie bdzie przewysza sprawiedliwo nauczycieli Prawa i faryzeuszy.

Jak by witszym od nauczycieli Prawa i faryzeuszy


W reakcji na stwierdzenie Jezusa w Mt 5,20 nasuwa si pytanie: Jak bardzo nauczyciele
Prawa i faryzeusze rzeczywicie byli sprawiedliwi? Odpowied brzmi: Nie za bardzo.
W innym miejscu Jezus nazwa ich pobielanymi grobami, ktre na zewntrz wygldaj
piknie, wewntrz jednak s pene koci umarych i gnijcych szcztkw (Mt 23,27). To znaczy, e
wygldali na sprawiedliwych, ale wewntrz byli li. wietnie trzymali si litery Prawa, ale pomijali
jego ducha, czsto usprawiedliwiajc si poprzez przekrcanie a nawet zmienianie Boych
przykaza.
Ta nieodczna wada nauczycieli Prawa i faryzeuszy stanowi przedmiot pozostaej czci
Kazania na grze. Jezus przytoczy kilka dobrze znanych Boych przykaza i po kadym cytacie
objania rnic pomidzy przestrzeganiem litery danego przepisu a jego istot, duchem. W ten
sposb wyjawia obud oraz demaskowa faszyw nauk nauczycieli Prawa i faryzeuszy, a take
przedstawia swoje rzeczywiste oczekiwania wobec uczniw.
Kady przykad zaczyna od sowa: Syszelicie. Przemawia do ludzi, ktrzy przypuszczalnie
nigdy nie czytali, syszeli tylko fragmenty zwojw Starego Testamentu, odczytywane w synagogach
przez nauczycieli Prawa i faryzeuszy. Mona powiedzie, i Jego suchacze przez cae ycie byli
poddawani faszywej nauce. Suchali pokrtnych komentarzy Boego Sowa z ust nauczycieli
Prawa i faryzeuszy, obserwujc ich niegodne ycie.

Miujcie si wzajemnie, nie tak jak nauczyciele Prawa i faryzeusze


Posugujc si szstym przykazaniem jako punktem odniesienia Jezus zacz naucza uczniw,
czego Bg od nich oczekuje, demaskujc jednoczenie obud nauczycieli Prawa i faryzeuszy.
Syszelicie, e powiedziano praojcom: Nie bdziesz zabija. Kto by zabi, zostanie osdzony.
A Ja wam mwi: Kady, kto by si gniewa na swego brata, zostanie osdzony, a kto by
obrazi swego brata, mwic: Raka, stanie przed trybunaem, kto by natomiast powiedzia do
swego brata: Ty gupcze, tego czeka ogie Gehenny (Mt 5,21-22).
Po pierwsze zauwamy i Jezus ostrzega przed czym, co grozio wtrceniem do pieka. To
bya Jego myl przewodnia: Tylko wici odziedzicz Boe Krlestwo.
Nauczyciele Prawa i faryzeusze potpiali zabijanie, cytujc szste przykazanie. Najpewniej
ostrzegali, i zabjca stanie przed sdem.
Jezus jednak chcia, by uczniowie wiedzieli, czego nauczyciele Prawa i faryzeusze chyba nie
rozumieli: czowiek nawet za o wiele drobniejsze przestpstwa moe stan przed Boym sdem.
Poniewa mio bliniego jest czym tak wanym (drugie najwaniejsze przykazanie), to kiedy
gniewamy si na brata, ju powinnimy uzna swoj win przed Boym sdem. Jeli nasz gniew
wyrazimy, tak i zwrcimy si do niego w sposb niegrzeczny, nasze przestpstwo jest jeszcze
powaniejsze i powinnimy uzna swoj win przed najwyszym Boym sdem. A jeli posuniemy
si jeszcze dalej i wyrzucimy z siebie nienawi do brata wypowiadajc kolejn zniewag, jestemy
w Boych oczach winni na tyle, e zasugujemy na pieko!4 To jest powane!

4. Dotyczy to naszych relacji z brami i siostrami w Chrystusie. Jezus wobec niektrych przywdcw religijnych
uy okrelenia gupcy (zob. Mt 23,17), tak zreszt cae Pismo nazywa ludzi bezbonych (zob. Prz 1,7; 13,20).

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 89
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Nasz wi z Bogiem mierzy si relacjami z brami. Jeli nienawidzimy brata, znaczy to, e nie
mamy ycia wiecznego. Jan napisa:
Kady, kto nienawidzi swojego brata, jest zabjc, a wiecie, e aden zabjca nie ma w sobie
ycia wiecznego (1J 3,15).
Jeeli kto mwi, e miuje Boga, a swojego brata nienawidzi, jest kamc. Ten przecie, kto
nie miuje swojego brata, ktrego widzi, nie moe miowa Boga, ktrego nie widzi (1J 4,20).
Jakie to wane, abymy miowali jedni drugich, a kiedy urazimy siebie nawzajem, dmy do
pojednania, jak to nakaza Jezus (zob. Mt 18,15-17).
Jezus kontynuowa:
Jeli przyniesiesz swj dar, by zoy go na otarzu i przypomnisz sobie, e twj brat ma co
przeciwko tobie, zostaw swj dar przed otarzem, id i pojednaj si najpierw ze swoim
bratem, a potem wr i z swj dar (Mt 5,23-24).
Jeli nasza relacja z bratem nie jest waciwa, to szwankuje take nasza relacja z Bogiem. Win
faryzeuszy byo to, e koncentrowali si na tym, co byo mniej wane a pomniejszali to, co byo
naprawd wane; odcedzali komara, a poykali wielbda jak to wyrazi Jezus (Mt 23,23-24).
Podkrelali wano dawania dziesiciny oraz ofiar, a pomijali co o wiele waniejszego,
mianowicie drugie najwaniejsze przykazanie, by miowa bliniego. Jakie to obudne przynosi
ofiary, rzekomo po to, by pokaza swoj mio do Boga, a jednoczenie przekracza drugie
najwaniejsze przykazanie! Przed czym takim ostrzega Jezus.
Pozostajc przy temacie surowoci Boego sdu, Jezus doda:
Szukaj szybko zgody ze swoim przeciwnikiem, zanim przyjdziesz z nim do sdu, aby
przeciwnik nie wytoczy ci sprawy i sdzia nie wyda ci stranikowi, by nie znalaz si w
wizieniu. Zapewniam ci, pozostaniesz tam, dopki si nie rozliczysz co do grosza (Mt 5,25-
26).
Najlepiej trzyma si z dala od Boej sali sdowej, yjc w pokoju z brami, na ile to moliwe.
Jeli brat czy siostra si na nas gniewa, a my uparcie unikamy pojednania w drodze do sdu, czyli
na naszej drodze ycia, to kiedy w kocu staniemy przed Bogiem, moemy tego aowa. Te sowa
mocno przypominaj ostrzeenie Jezusa przed naladowaniem sugi, ktry nie chcia wybaczy (Mt
18,23-35). Otrzyma przebaczenie, ale sam odmwi odpuszczenia, dlatego jego dug nie zosta mu
anulowany, a jego samego przekazano katom, dopki nie zwrci caego dugu (Mt 18,34). Tutaj
take Jezus ostrzega przed wiecznymi konsekwencjami braku mioci do brata, jak tego oczekuje
Bg.

Bdcie moralnie czyci, w odrnieniu od nauczycieli Prawa i faryzeuszy


Sidme przykazanie byo tematem drugiego przykadu Jezusa, jak to nauczyciele Prawa i
faryzeusze zachowuj liter, a zaniedbuj sens (ducha) Prawa. Jezus oczekiwa od swych uczniw,
e bd bardziej moralni ni nauczyciele Prawa i faryzeusze.
Wiecie, e powiedziano: Nie bdziesz ama wiernoci maeskiej. A Ja wam mwi: Kady,
kto patrzy na kobiet i pragnie j mie, ju w swoim sercu zama wierno maesk. Jeli
wic twoje prawe oko jest przyczyn twojego upadku, wyup je i wyrzu. Lepiej bowiem
bdzie dla ciebie, gdy stracisz jedn cz ciaa, ni gdyby cay zosta wrzucony do Gehenny.
Jeli twoja prawa rka jest powodem twojego upadku, odetnij j i wyrzu. Lepiej bowiem
bdzie dla ciebie, gdy stracisz jedn cz ciaa, ni gdyby mia cay zgin w Gehennie (Mt
5,27-30).
Jeszcze raz zauwamy, i Jezus trzyma si przewodniej myli Tylko wici odziedzicz Boe
Krlestwo. Ponownie ostrzeg przed piekem i powiedzia, jak go unikn.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 90
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Nauczyciele Prawa i faryzeusze nie mogli ignorowa sidmego przykazania, dlatego na zewntrz
go przestrzegali i byli wierni swoim onom. Jednake fantazjowali o kochaniu si z innymi
kobietami. W mylach rozbierali kobiety, ktre widywali na targowisku. W sercu byli
cudzoonikami, a zatem przestpowali sidme przykazanie. Ilu we wspczesnym Kociele niczym
si od nich nie rni?
Bg oczywicie chce, aby ludzie byli moralnie czyci. Jeli seksualna wi z on bliniego jest
czym niewaciwym, to niewaciwe jest take rozmylanie o tym. Jezus nie zaostrza tego, czego
ju wymagao Prawo Mojeszowe. Dziesite przykazanie wyranie zawierao zakaz podania:
Nie bdziesz poda ony bliniego twego (Wj 20,17).
Czy ktry ze suchaczy Jezusa poczu si winny? Niektrzy pewnie tak. I co powinni byli
uczyni? Tak jak uczy Jezus, natychmiast si opamita. Bez wzgldu na wyrzeczenia i koszty
podliwi musz przesta poda, poniewa ci, ktrzy to czyni, id do pieka.
Oczywicie, nikt rozsdny nie uwaa, i Jezusowi chodzio o dosowne wyupienie oka czy
odcicie rki. Czowiek podliwy pozbawiony jednego oka staje si po prostu jednookim
podliwcem! Jezus w ten radykalny sposb podkrela wag przestrzegania ducha sidmego
przykazania. Od tego zaley wieczno.
Idc za przykadem Jezusa, pozyskujcy uczniw Boy suga bdzie nakania swych uczniw,
by odcinali wszystko, co wiedzie ich do upadku. Jeli jest to telewizja kablowa, kabel trzeba
odczy. Jeli telewizja zwyka, trzeba telewizor usun. Jeli to prenumerata czasopisma, trzeba z
niej zrezygnowa. Jeli to internet, naley go odczy. Jeli to otwarte okno, zasoni aluzje. Z
powodu adnej z tych rzeczy nie warto spdzi wiecznoci w piekle, a poniewa pozyskujcy
uczniw suga ewangelii naprawd kocha swoj trzdk, bdzie jej mwi prawd i ostrzega, tak
jak czyni to Jezus.

Inny sposb popeniania cudzostwa


Kolejny przykad, podany przez Jezusa, wie si z rozwaanym powyej i pewnie dlatego
znalaz si tu po nim. Naley go raczej uwaa za rozwinicie, a nie nowy temat. Brzmi on: Inna
rzecz, jak czyni faryzeusze, rwnowana cudzostwu.
Powiedziano take: Kto chce oddali swoj on, niech jej wrczy list rozwodowy. A Ja wam
mwi: Kady, kto oddala swoj on, poza przypadkiem nierzdu, naraa j na cudzostwo,
a kto oddalon polubia, cudzooy (Mt 5,31-32).
Oto przykad, jak nauczyciele Prawa i faryzeusze przekrcali Boe prawo, aby je nagi do
swego grzesznego stylu ycia.
Wyobramy sobie faryzeusza yjcego w czasach Jezusa. Naprzeciwko jego domu mieszka
atrakcyjna kobieta, ktr poda. Kiedykolwiek j spotyka, flirtuje z ni. Ona wyraa
zainteresowanie i jego podanie narasta. Chtnie zobaczyby j rozebran, wic regularnie
wyobraa j sobie w swoich seksualnych fantazjach. O, gdyby tylko mg j mie!
Ale jest problem. Jest onaty, a jego religia zabrania cudzostwa. Nie chce zama sidmego
przykazania (chocia ama je za kadym razem, gdy poda). Co moe zrobi?
Jest rozwizanie! Gdyby si rozwid z obecn on, mgby si oeni z kochank swoich
marze! Ale czy rozwd jest dopuszczalny? Kolega faryzeusz mwi, e tak! Samo Pismo wite to
potwierdza! Pwt 24,1 mwi o wrczeniu onie listu rozwodowego. W pewnych okolicznociach
rozwd musi by legalny! Ale jakie to okolicznoci? Uwanie czyta, co Bg powiedzia:
Jeli mczyzna polubi kobiet i zostanie jej mem, lecz nie bdzie jej darzy yczliwoci,
gdy znalaz u niej co odraajcego, napisze jej list rozwodowy, wrczy go jej, potem odele
j od siebie (Pwt 24,1).

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 91
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Aha! Moe odprawi on, jeli znajdzie w niej co odraajcego! A znalaz! Nie jest tak
atrakcyjna, jak ssiadka z naprzeciwka! (Przykad nie jest przesadny. Wedug rabina Hillela, ktry
w czasach Jezusa wygasza najpopularniejsze nauki na temat rozwodu, mczyzna mg legalnie
rozwie si z on, jeli znalaz inn kobiet, bardziej atrakcyjn, bo to czynio jego on
odraajc w jego oczach. Rabin Hillel naucza te, e mona si rozwie z on, jeli przesoli
potraw, porozmawia z innym mczyzn albo nie da mu syna.)
I tak nasz podliwy faryzeusz legalnie rozwodzi si z on, wrczajc jej wymagany list
rozwodowy i szybko eni si z wymarzon kobiet. I to wszystko bez odczuwania ani cienia winy,
poniewa Boe prawo nie zostao zamane!

Inne spojrzenie
Bg oczywicie widzi to inaczej. Nigdzie nie sugerowa, czym rzeczywicie moga by
odraza wspomniana w Pwt 24,1-4, ani te czy by to wystarczajcy powd do rozwodu. W istocie
urywek ten nic nie mwi, kiedy rozwd jest uprawniony, a kiedy nie. Zawiera tylko zakaz
ponownego wyjcia za m za pierwszego ma przez kobiet dwukrotnie rozwiedzion lub raz
rozwiedzion i owdowia. Twierdzenie, e w oparciu o ten urywek, w Boej opinii istnieje jakie
obrzydzenie uprawniajce do rozwodu, jest przypisywaniem tekstowi znaczenia, ktrego brak.
Tak czy owak, w Boym umyle nasz przykadowy bohater niczym si nie rni od
cudzoonika. Zama sidme przykazanie. W rzeczywistoci jego wina jest jeszcze wiksza, bo jest
winien podwjnego cudzostwa. Dlaczego? Po pierwsze, sam popeni cudzostwo. Jezus w
innym miejscu powiedzia: Kto oddaliby swoj on z innego powodu ni nierzd i polubi inn,
cudzooy (Mt 19,9).
Po drugie, poniewa jego rozwiedziona ona musi znale innego ma, aby przey, nasz
faryzeusz w Boym pojciu zmusi j niejako do zwizku seksualnego z innym mczyzn. Jest
zatem winien jej cudzostwa.5 Jezus powiedzia: Kady, kto oddala swoj on, poza
przypadkiem nierzdu, naraa j na cudzostwo (w. 32). Moe Jezus nawet oskary naszego
podliwego faryzeusza o potrjne cudzostwo, jeli jego stwierdzenie: a kto oddalon
polubia, cudzooy (w. 32) oznacza, i Bg obarcza faryzeusza odpowiedzialnoci za
cudzostwo rwnie nowego ma jego dotychczasowej ony.6
W czasach Jezusa bya to kwestia dyskusyjna, gdy w innym miejscu czytamy, jak faryzeusze
pytali Jezusa: Czy wolno mczynie rozwie si z on z jakiegokolwiek powodu? (Mt 19,3).
To pytanie objawia ich pragnienia. Najwyraniej niektrzy z nich woleli wierzy, e rozwd jest
uprawniony z jakiegokolwiek powodu.
Naley te doda, e chrzecijanie, niestety, przekrcaj teksty dotyczce rozwodu i nakadaj
na Boe dzieci cikie kajdany. Jezus nie mwi o chrzecijaninie, ktry si rozwid jako
nienawrcony, a ktry spotyka wspania potencjaln maonk, take kochajc Chrystusa i
zawiera z ni zwizek maeski. To nie jest rwnoznaczne z cudzostwem. Gdyby taki by zamys
Jezusa, naleaoby zmieni ewangeli, bo nie zapewniaaby przebaczenia wszystkich grzechw.
Musielibymy gosi: Jezus za ciebie umar i jeeli si opamitasz i w Niego uwierzysz, zostan ci
przebaczone wszystkie grzechy. Jeli jednak si rozwiode, to nie e si ponownie, bo bdziesz
y w cudzostwie, a Biblia mwi, i cudzoonicy pjd do pieka. A take, gdyby si rozwid
oraz ponownie oeni, to zanim przyjdziesz do Chrystusa musisz popeni jeszcze jeden grzech i

5. Jeli ponownie wyjdzie za m, Bg nie obwini jej za cudzostwo, gdy jest ofiar grzechu ma. Oczywicie,
sowa Jezusa nie maj sensu, gdyby znw za m nie wysza. Wwczas nie byoby adnych podstaw uznawa j za
cudzoonic.
6. Bg take nie obwini za cudzostwo jej drugiego ma. Czyni bowiem co szczytnego, enic si z kobiet
rozwiedzion i biorc j pod opiek. Gdyby jednak jaki mczyzna zachca kobiet do rozwodu z mem, aby si z
ni oeni, wwczas byby winien cudzostwa i przypuszczalnie taki grzech mia tu na myli Jezus.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 92
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

rozwie si ze swoj on. Inaczej bdziesz nadal y w cudzostwie, a cudzoonicy nie zostan
zbawieni.7 Czy to jest ewangelia?8

Bdcie uczciwi, nie tak jak nauczyciele Prawa i faryzeusze


Trzeci podany przez Jezusa przykad nieprawego postpowania oraz bdnego zastosowania
Pisma witego dotyczy Boego przykazania mwienia prawdy. Nauczyciele Prawa i faryzeusze
opracowali bardzo kreatywny sposb kamania. Z Mt 23,16-22 dowiadujemy si, e nie czuli si
zobowizani dotrzymywa przysigi, jeli przysigali na wityni, otarz lub niebo. Jeli jednak
przysigali na zoto w wityni, ofiar na otarzu lub na Boga w niebie, byli zobowizani tej
przysigi dotrzyma! By to dorosy odpowiednik zaiste dziecicego mylenia: z mwienia
prawdy jest si zwolnionym tak dugo, jak dugo ma si palce skrzyowane za plecami. Jezus
oczekuje, by Jego uczniowie mwili prawd.
Wiecie, e powiedziano ojcom: Nie dopucisz si krzywoprzysistwa, a to, co lubowae
Panu, wypenisz. A Ja wam mwi: Nie skadajcie adnej przysigi ani na niebo, bo jest
tronem Boga, ani na ziemi, bo jest Jego podnkiem, ani na Jerozolim, bo jest miastem
wielkiego Krla. Ani na swoj gow nie przysigaj, bo nawet jednego wosa nie moesz
uczyni biaym lub czarnym. Niech wasze tak znaczy tak, a nie znaczy nie. Co
ponadto pochodzi od Zego (Mt 5,33-37).
Boe oryginalne przykazanie dotyczce przysigania nie mwio nic o skadaniu przysigi na
cokolwiek. Bg chcia, aby Jego lud mwi zawsze prawd, by nigdy nie trzeba byo przysiga.
Sama przysiga nie jest niczym zym, jest tylko zapewnieniem lub obietnic. Waciwie
przysiganie posuszestwa Bogu jest czym bardzo dobrym. Zbawienie zaczyna si od
postanowienia pjcia za Jezusem. Lecz jeli trzeba przysiga, aby ludzi przekona, e mwi si
prawd, to jest to otwarte przyznanie si, e normalnie si kamie. Ludzie, ktrzy zawsze mwi
prawd, nie potrzebuj nigdy przysiga. Jednak dzisiaj kocioy s pene kamcw, a duchowni
czsto przoduj w oszukiwaniu i krtactwach.
Pozyskujcy uczniw suga Boy daje przykad prawdomwnoci i uczy swych uczniw
mwienia prawdy. Wie, e Jan ostrzeg, i wszyscy kamcy zostan wrzuceni do jeziora poncego
ogniem i siark (Ap 21,8).

Nie mcijcie si, jak to czyni nauczyciele Prawa i faryzeusze


Kolejny punkt na Jezusowej licie zarzutw dotyczy faryzejskiego przekrcania znanego
wersetu ze Starego Testamentu. Urywek ten rozwaalimy ju w rozdziale powiconym
interpretowaniu Biblii.
Wiecie, e powiedziano: Oko za oko i zb za zb. A Ja wam powiadam: Nie szukajcie odwetu
na tym, kto was skrzywdzi. Temu, kto ci uderzy w prawy policzek, pozwl uderzy si i w
lewy. Temu, kto chce pozwa ci do sdu, by zabra ci koszul, pozostaw rwnie paszcz.
Zmusza ci kto, aby szed z nim jedn mil, id z nim i dwie. Temu, kto ci o co prosi, daj,
a temu, kto chce od ciebie poyczy, nie odmawiaj (Mt 5,38-39).
Prawo Mojeszowe gosio, e jeli kogo uznano w sdzie winnym wyrzdzenia szkody
bliniemu, jego kara powinna by odpowiednia do wyrzdzonej szkody. Jeeli wybi komu zb, w
imi sprawiedliwoci powinien take sam zb straci. Przykazanie to zostao dane po to, by
zagwarantowa sprawiedliwo w sprawach o powane przestpstwa. Bg w Prawie ustanowi
7. S te inne sytuacje, jakie mona by wzi pod uwag. Na przykad, wierzca kobieta, z ktr rozwodzi si
niezbawiony m, nie bdzie na pewno winna cudzostwa, jeli wyjdzie za chrzecijanina.
8. W pniejszym rozdziale, powiconym rozwodom i ponownym maestwom, zajmuj si tym zagadnieniem
dokadniej.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 93
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

system sdw i sdziw, aby powstrzyma zo, zapewni sprawiedliwo oraz ograniczy zemst.
Nakaza sdziom bezstronno i sprawiedliwo w ferowaniu wyrokw. Mieli wymierza oko za
oko i zb za zb. To przykazanie zawsze znajdziemy w urywkach dotyczcych dochodzenia
sprawiedliwoci w sdach.
Natomiast nauczyciele Prawa i faryzeusze i to przykazanie przekrcili, czynic z niego wite
zobowizanie do osobistej zemsty. Najwyraniej przyjli polityk zerowej tolerancji, dc do
odpaty nawet za najdrobniejsze przewinienia.
Bg za zawsze oczekiwa od swego ludu czego wicej. Zemsty wyranie zabroni (zob. Pwt
32,35). Stary Testament naucza, i czonkowie ludu Boego winni okazywa dobro swoim
wrogom (zob. Wj 23,4-5; Prz 25,21-22). Jezus potwierdzi t prawd, kac uczniom nadstawia
drugi policzek oraz i dodatkow mil, kiedy maj do czynienia z ludmi zymi. Kiedy nas
krzywdz, Bg oczekuje od nas miosierdzia, odpacania dobrem za zo.
Ale czy Jezus chce, bymy pozwalali ludziom si wykorzystywa i niszczy nasze ycie, bo tak
im si podoba? Czy mona pozwa niewierzcego do sdu, dajc sprawiedliwoci za bezprawn
krzywd? Owszem. Jezus nie mwi tu o dochodzeniu w sdzie susznej sprawiedliwoci za
powane przestpstwa, ale o wywieraniu osobistej zemsty za drobne wykroczenia. Zauwamy,
Jezus nie kae nam nadstawia szyi komu, kto dgn nas w plecy. Nie kae nam odda domu,
skoro kto domaga si naszego samochodu. Jezus po prostu oczekuje, bymy w wysokim stopniu
okazywali tolerancj i miosierdzie, kiedy na co dzie spotykaj nas drobne ludzkie przewinienia
oraz trudy znoszenia ludzi samolubnych. Chce, bymy byli lepsi, ni tego oczekuj egoici. Do
takiego standardu nauczycielom Prawa i faryzeuszom byo daleko.
Dlaczego tak atwo urazi tych, ktrzy uwaaj si za chrzecijan? Dlaczego tak szybko unosz
si gniewem z powodu rzeczy dziesiciokrotnie drobniejszej od uderzenia w policzek? Czy s
zbawieni? Pozyskujcy uczniw suga ewangelii daje przykad nadstawiania drugiego policzka i
uczy swych uczniw, by postpowali podobnie.

Nie ywcie nienawici wobec wrogw, jak to czyni nauczyciele Prawa i faryzeusze
Na koniec Jezus przytoczy jeszcze jedno Boe przykazanie, ktre nauczyciele Prawa i
faryzeusze zmienili, dostosowujc do swych nienawistnych serc.
Wiecie, e powiedziano: Bdziesz miowa swego bliniego, a swego wroga bdziesz
nienawidzi. A Ja wam mwi: Miujcie waszych wrogw i mdlcie si za tych, ktrzy was
przeladuj, abycie byli synami waszego Ojca, ktry jest w niebie. On bowiem kae swemu
socu wschodzi nad zymi i nad dobrymi i deszcz daje sprawiedliwym i niesprawiedliwym.
Jeli kochalibycie tylko tych, ktrzy was kochaj, jak nagrod mie bdziecie? Przecie
celnicy czyni podobnie. Jeli jestecie yczliwi tylko dla swoich braci, co szczeglnego
czynicie? Nawet poganie tak postpuj. Bdcie wic doskonali, jak doskonay jest wasz
Ojciec w niebie (Mt 5,43-48).
W Starym Testamencie Bg powiedzia: Bdziesz miowa bliniego jak siebie samego (Kp
19,18), ale nauczyciele Prawa i faryzeusze jako blinich traktowali tylko tych, ktrzy ich miowali.
Wszyscy inni byli wrogami, a skoro Bg kaza miowa tylko blinich, nienawidzenie wrogw jest
suszne. Zdaniem Jezusa nie takie byo zamierzenie Boga.
W opowiadaniu o dobrym Samarytaninie Jezus naucza, e kadego czowieka powinnimy
traktowa jak swego bliniego.9 Bg chce, bymy miowali wszystkich, z wrogami wcznie. To
Boy standard dla jego dzieci, ktrym On sam si kieruje. Posya yciodajny deszcz nie tylko na
dobrych ale te na zych. Powinnimy i za Jego przykadem, okazujc dobro ludziom nie

9. To nauczyciel Prawa ydowskiego, chcc si usprawiedliwi, zapyta Jezusa: Kto jest moim blinim? Na
pewno sdzi, e dobrze zna odpowied. Jezus wtedy opowiedzia mu o dobrym Samarytaninie, przedstawicielu
znienawidzonej przez ydw grupy spoecznej, ktry okaza si blinim poturbowanego yda (zob. k 10,25-37).

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 94
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

zasugujcym na ni, wwczas jestemy synami [naszego] Ojca, ktry jest w niebie (w. 45).
Ludzie autentycznie narodzeni na nowo postpuj tak jak ich Ojciec.
Mio do nieprzyjaci, jakiej Bg od nas oczekuje, to nie aprobata dla ich niegodziwoci. Nie
wymaga te, bymy zdobywali si na ciepe uczucia wobec tych, ktrzy si nam sprzeciwiaj. Nie
kae nam mwi nieprawdy, i nasi wrogowie to tak naprawd wspaniali ludzie. Oczekuje jednak,
e bdziemy wobec nich miosierni, okazujc im to wiadomymi czynami, choby witajc si z
nimi i modlc si za nich.
Zauwamy, i Jezus znw podkreli swoj myl przewodni: Tylko wici odziedzicz Boe
Krlestwo. Powiedzia uczniom, e jeli miuj tylko tych, ktrzy take ich miuj, nie s lepsi od
pogan i celnikw, dwch kategorii ludzi, co do ktrych wszyscy ydzi byli zgodni, i pjd do
pieka. Innymi sowy stwierdzi, i ludzie, ktrzy miuj tylko tych, ktrzy odwzajemniaj ich
mio, id do pieka.

Czycie dobro z waciwych pobudek, nie tak jak nauczyciele Prawa i faryzeusze
Jezus nie tylko oczekuje od swych naladowcw witoci, ale chce, by ta wito wypywaa z
waciwych motyww. Mona przestrzega Boych przykaza, a jednak Mu si nie podoba, jeli
owo posuszestwo wypywa z niewaciwych pobudek. Jezus potpi nauczycieli Prawa i
faryzeuszy za to, e speniali dobre uczynki tylko po to, by zaimponowa innym (zob. Mt 23,5). Od
swych uczniw oczekuje czego innego.
Wystrzegajcie si pobonoci na pokaz, takiej, ktra szuka ludzkiego uznania, bo inaczej nie
otrzymacie nagrody od Waszego Ojca w niebie. Kiedy dajesz jamun, nie ka trbi przed
sob, jak to czyni obudnicy w synagogach i na ulicach, aby zyska poklask u ludzi.
Zapewniam was, ju otrzymuj swoj nagrod. Kiedy dajesz jamun, niech nie wie twoja
lewa rka, co czyni prawa, aby twoja jamuna pozostaa w ukryciu, a twj Ojciec, ktry
widzi take to, co ukryte, wynagrodzi tobie (Mt 6,1-4).
Jezus oczekiwa, e Jego naladowcy bd dawa jamun. Taki by nakaz Prawa (zob. Wj
32,11; Kp 19,10; 23.22; 25,35; Pwt 15,7-11), ale faryzeusze i nauczyciele Prawa czynili to z
zadciem, ostentacyjnie dli w trb zwoujc ubogich na swe szczodre publiczne rozdawanie
pienidzy. A jake wielu ludzi uwaajcych si za chrzecijan nic nie daje ubogim? Nie mona
zatem nawet oceni ich motyww ofiarnoci. Jeli nauczyciele Prawa i faryzeusze kierowali si
egoizmem, rozgaszajc o swojej jamunie, to czym kieruj si chrzecijanie, ktrych w ogle nie
obchodzi los ubogich? Czy w tym wzgldzie swoj sprawiedliwoci przewyszaj sprawiedliwo
nauczycieli Prawa i faryzeuszy?
Jak potwierdza Pawe w 1Kor 3,10-15, dobre uczynki mona wykonywa z niewaciwych
powodw. Jeli nasze motywy nie s czyste, owe dobre uczynki nie zostan wynagrodzone. Nawet
ewangeli mona gosi z nieczystych pobudek (zob. Flp 1,15-17). Jezus stwierdzi, e nasze
dawanie wypywa z czystych motyww, jeli odbywa si dyskretnie, a nasza lewa rka nie wie, co
czyni prawa. Pozyskujcy uczniw Boy suga uczy swych uczniw (o ile maj rodki) wspierania
biednych, czynic bez rozgosu to, co gosi.

Modlitwa i post z waciwych pobudek


Jezus take oczekiwa od swych naladowcw modlitwy i postu. Nie po to, by pokaza si
ludziom, ale by si podoba swojemu Ojcu. Inaczej nie rniliby si od idcych do pieka
nauczycieli Prawa i faryzeuszy, ktrzy modlili si i pocili tylko po to, by zasuy na pochwa
ludzi, co ju jest doczesn nagrod. Jezus napomnia swych naladowcw:
Gdy si modlicie, nie naladujcie obudnikw, ktrzy lubi odprawia modlitwy w
synagogach i na gwnych ulicach, aby pokaza si ludziom. Zapewniam was, ju otrzymuj

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 95
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

swoj nagrod. Ale ty, gdy si modlisz, wejd do swojego pokoju, zamknij drzwi i mdl si do
swego Ojca, ktry jest w ukryciu, a twj Ojciec, ktry widzi take to, co ukryte, wynagrodzi
tobie.
W czasie postu nie bdcie pospni jak obudnicy, ktrzy przybieraj ponury wygld, aby
pokaza ludziom, e poszcz. Zapewniam was, ju otrzymuj swoj nagrod. Ty natomiast w
czasie postu nama gow i umyj twarz, aby nie ludziom pokaza, e pocisz, lecz Ojcu,
ktry widzi to, co ukryte i wynagrodzi tobie (Mt 6,5-6. 16-18).
Jake wielu chrzecijan nie prowadzi adnego ycia modlitewnego i nigdy nie poci?10 Czy i w
tym wzgldzie ich sprawiedliwo przewysza sprawiedliwo nauczycieli Prawa i faryzeuszy,
ktrzy czynili jedno i drugie (cho z niewaciwych pobudek)?

Dygresja dotyczca modlitwy i wybaczania


Mwic o modlitwie Jezus uczyni ma dygresj, chcc poda uczniom bardziej szczegowe
wskazwki, jak si modli. Powinnimy si modli w sposb, ktry nie obraa Jego Ojca, aby nie
zaprzecza w modlitwie temu, co On sam o sobie objawi. Na przykad skoro Bg wie, czego
potrzebujemy, zanim jeszcze Go poprosimy (On wie wszystko), nie ma powodu, bymy w
modlitwie bezsensownie si powtarzali:
W swoich modlitwach nie bdcie gadatliwi jak poganie, ktrym wydaje si, e zostan
wysuchani ze wzgldu na sw wielomwno. Nie naladujcie ich. Ojciec wasz bowiem wie,
jakie macie potrzeby, jeszcze zanim Go poprosicie (Mt 6,7-8).
Rzeczywicie, nasze modlitwy ujawniaj, jak dobrze znamy Boga. Ci, ktrzy Go znaj takim,
jakim si objawi w swoim Sowie, modl si o to, aby spenia si Jego wola, a On by uwielbiony.
Ich najwyszym pragnieniem jest by witymi, cakowicie podobajcymi si Jemu. Odzwierciedla
to wzorcowa modlitwa Jezusa, ktr nazywamy modlitw Pask, ktrej nauczy uczniw.
Wyjawia, jakie s Jego oczekiwania co do naszych priorytetw oraz oddania:11
Wy zatem tak si mdlcie: Ojcze nasz, ktry jeste w niebie, niech si wici Twoje imi. Niech
przyjdzie Twoje Krlestwo, niech si speni Twoja wola jak w niebie, tak i na ziemi. Naszego
chleba powszedniego daj nam dzisiaj (Mt 6,9-11).
Najwaniejsz trosk uczniw Chrystusa powinno by pragnienie, by Boe imi byo wicone,
czyli szanowane, czczone i traktowane jako wite.
To oczywiste, e ci, ktrzy si modl o to, by Boe imi si wicio, sami powinni by wici.
Inaczej byliby obudni. Zatem ta modlitwa wyraa nasze pragnienie, aby inni oddali si Bogu tak
jak my.
Druga proba w tej modlitwie jest podobna: Niech przyjdzie Twoje Krlestwo. Koncepcja
krlestwa zakada, e jest krl, ktry rzdzi swoim krlestwem. Wierzcy ucze pragnie, by jego
Krl, ktry rzdzi w jego yciu, rzdzi te ca ziemi. Aby wszyscy w posusznej wierze zgili
swoje kolana przed Krlem Jezusem!
Trzecia proba przypomina pierwsz i drug: Niech si speni Twoja wola jak w niebie, tak i na
ziemi. I znw, czy mona szczerze wypowiada te sowa, nie poddajc si Boej woli w swoim
yciu? Prawdziwy ucze pragnie, aby Boa wola speniaa si na ziemi tak samo jak i w niebie
doskonale i w peni.

10. W dalszej czci ksiki znajduje si cay rozdzia na temat postu.


11. Niektrzy twierdz, i chrzecijanie nie powinni si modli tymi sowami, poniewa nie modl si wtedy w
imieniu Jezusa. Tak rozumujc naleaoby wiele modlitw apostow, zapisanych w Dziejach i Listach, uzna za
niechrzecijaskie.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 96
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

To, aby wicio si Boe imi, by speniaa si Jego wola i przyszo Jego Krlestwo, powinno
by dla nas o wiele waniejsze ni zabieganie o pokarm, o nasz chleb powszedni. Czwarta proba
znajduje si w tym miejscu nie bez powodu. Odzwierciedla waciwe ustawienie naszych
priorytetw, bez odrobiny chciwoci. Uczniowie Chrystusa su Bogu a nie mamonie. Nie
koncentruj si na gromadzeniu ziemskich skarbw.
Pozwol te sobie doda, i ta czwarta proba wskazuje, by ow wzorcow modlitw modli si
codziennie, na pocztek kadego dnia.

Dalszy cig wzorcowej modlitwy


Czy zdarza si uczniom Chrystusa zgrzeszy? Czasami najwyraniej tak, poniewa Jezus uczy
ich prosi o przebaczenie wasnych grzechw.
i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, ktrzy przeciw nam zawinili, i
nie dopu, abymy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od zego. Jeli przebaczycie ludziom ich
przewinienia, to i wam przebaczy wasz Ojciec, ktry jest w niebie. Jeli za nie przebaczycie
ludziom, to i wasz Ojciec nie przebaczy wam przewinie (Mt 6,12-15).
Uczniowie Jezusa s wiadomi, e nieposuszestwo obraa Boga. Kiedy grzesz, wstydz si
tego i chc si tej plamy pozby. Na szczcie ich askawy niebiaski Ojciec jest gotw im
przebacza. Musz jednak o przebaczenie prosi, i to jest pit prob modlitwy Paskiej.
Otrzymanie przebaczenia jest jednak uzalenione od wybaczania blinim. Poniewa uczniom tak
wiele wybaczono, maj obowizek wybacza kademu, kto ich o to prosi (ale take miowa i
dy do pojednania z tymi, ktrzy o to nie prosz). Jeli nie wybacz, Bg im te nie przebaczy.
Ostatnia, szsta proba rwnie wie si z pragnieniem witoci u ucznia Paskiego: I nie
dopu, abymy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od zego [lub od Zego]. Prawdziwy ucze tak
bardzo pragnie witoci, i prosi Boga, by go ustrzeg przed sytuacj, w ktrej byby naraony na
pokus, nie mwic ju o tym, by jej uleg. Prosi rwnie Boga o wyratowanie go od wszelkiego
za, jakie mogoby na niego czyha. Bezsprzecznie jest to wspaniaa modlitwa na pocztek dnia,
zanim wyruszymy w wiat za i pokus. I ze spokojem moemy oczekiwa, i Bg odpowie na
modlitw, ktrej nas nauczy!
Ci, ktrzy Boga znaj, rozumiej, dlaczego wszystkie proby zawarte w tej modlitwie s tak
celowe. Powd znajdujemy w ostatnim jej zdaniu: Poniewa Twoje jest Krlestwo i moc, i chwaa
na wieki (w.13). Bg jest potnym Krlem, wadajcym swoim Krlestwem, w ktrym my
jestemy sugami. Jest wszechmocny i Jego woli nikt nie moe si sprzeciwi. Do Niego naley na
wieki wszelka chwaa. Zaiste jest godzien, by okazywa Mu posuszestwo.
Jaka jest myl przewodnia modlitwy Paskiej? wito. Uczniowie Chrystusa pragn, aby
wicio si Boe imi, by Jego wadza zapanowaa na caej ziemi, a Jego wola doskonale si
wszdzie wypeniaa. Jest to dla nich waniejsze, ni codzienny chleb. Chc Mu si podoba, wic
gdy upadaj, prosz, by im przebaczy. A skoro sami przebaczenie otrzymali, okazuj je te innym.
Pragn by doskonale wici, dlatego unikaj pokus, gdy one zwikszaj ryzyko popenienia
grzechu. I tego naucza kady pozyskujcy uczniw.

Ucze i jego mienie


Kolejny temat Kazania na grze jest potencjalnie bardzo niewygodny dla ludzi uwaajcych si
za chrzecijan, dla ktrych najwaniejsz yciow motywacj jest gromadzenie rzeczy
materialnych:
Nie gromadcie sobie skarbw na ziemi, gdzie ml i rdza niszcz, a zodzieje wamuj si i
kradn. Ale gromadcie sobie skarby w niebie, gdzie ani ml ani rdza nie niszcz, a zodzieje

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 97
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

nie mog si wama ani ukra. Gdzie bowiem jest twj skarb, tam bdzie i twoje serce (Mt
6,19-24).
Jezus nie chcia, bymy gromadzili sobie skarby na ziemi. A co jest skarbem? Skarby
normalnie s trzymane w sejfach, ukryte i nigdy nie uywane do celw praktycznych. Jezus okreli
je jako rzeczy, do ktrych lgn mole, rdza i zodzieje. Innymi sowy mona by je nazwa rzeczami
zbdnymi. Mole zjadaj to, co si kryje w zakamarkach naszych szaf, a nie to, co czsto nosimy.
Rdza zera to, co rzadko uywamy. W krajach rozwinitych zodzieje najczciej kradn to, czego
ludzie tak naprawd nie potrzebuj: dziea sztuki, biuteri, drogie gadety i to, co mona upynni
w lombardzie.
Prawdziwi uczniowie wyrzekaj si wszystkiego, co maj (zob. k 14,33). S po prostu
zarzdcami Boych pienidzy, zatem kada decyzja dotyczca ich wydania jest decyzj duchow.
To co robimy z naszymi pienidzmi wskazuje, kto kieruje naszym yciem. Jeli gromadzimy
skarby, zagarniajc pienidze i kupujc to co zbyteczne, pokazujemy, e to nie Jezus jest u steru.
Gdyby by, lepiej rozporzdzalibymy powierzonymi przez Niego pienidzmi.
Jak postpi lepiej? Jezus przykaza, bymy gromadzili skarby w niebie. W jaki sposb? W
Ewangelii ukasza mwi: Sprzedajcie wasze majtnoci i dajcie jamun. Sprawcie sobie trzosy,
ktre nie niszczej, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie zodziej si nie wkrada ani ml nie
niszczy (k 12,33).
Przeznaczajc pienidze na pomoc dla biednych oraz na szerzenie ewangelii gromadzimy sobie
skarb w niebie. Jezus radzi nam zainwestowa w to, co nigdy nie straci na wartoci. I tak wanie
czyni pozyskujcy uczniw suga Boy i tego naucza swoich uczniw.

Chore oko
Co Jezus mia na myli mwic o ludziach posiadajcych zdrowe oczy, ktrych ciao jest pene
wiata, oraz o tych z chorymi oczami, ktrych ciao jest pogrone w ciemnoci? Jego sowa
musz dotyczy pienidzy i rzeczy materialnych, poniewa o tym mwi w urywku
poprzedzajcym, a take nastpnym.
Greckie sowo w Mt 6,23, oznaczajce chore, jest przetumaczone w Mt 20,15 jako
zawistne. Czytamy tam o pracodawcy, ktry powiedzia robotnikowi: Dlaczego zawistnym
okiem patrzysz na to, e jestem dobry? Oczywicie, samo oko nie moe by zawistne, okrelenie
zawistne (lub chore) oko dotyczy wic osoby chciwej. To pomoe lepiej zrozumie znaczenie
sw Chrystusa w Mt 6,22-23.
Czowiek ze zdrowym okiem to kto o czystym sercu, wpuszczajcym do rodka wiato prawdy.
Suy Bogu i gromadzi skarby nie na ziemi ale w niebie, bo tam jest jego serce. Czowiek z okiem
chorym nie dopuszcza do siebie wiata prawdy, bo uwaa, e ju j posiada, wierzy w kamstwo,
dlatego jest peen ciemnoci. Gromadzi skarby na ziemi, bo tu jest jego serce. Celem jego ycia jest
samozaspokojenie, za bogiem pienidze. Nie zmierza do nieba.
Co to znaczy, e pienidze s naszym bogiem? Zajmuj to miejsce w naszym yciu, ktre naley
tylko do Boga. To one kieruj naszym yciem. Pochaniaj nasz energi, myli i czas. S gwnym
rdem naszej radoci. Kochamy je.12 Dlatego Pawe zrwna chciwo z bawochwalstwem
stwierdzajc, i aden chciwiec nie odziedziczy Boego Krlestwa (zob. Ef 5,5; Kol 3,5-6).
I Bg i pienidze roszcz sobie prawo do naszego ycia, a Jezus powiedzia, e nie mona suy
obu. Jezus znowu trzyma si swojej przewodniej myli Tylko wici odziedzicz Boe Krlestwo.
Wyrazi to bardzo jasno. Ludzie peni ciemnoci, ktrych bogiem s pienidze, ktrych serce jest

12. Kiedy indziej Jezus powtrzy to zdanie, e nie mona suy Bogu i mamonie. Przy tej okazji ukasz dodaje:
Suchali tego wszystkiego faryzeusze, ktrzy bardzo lubili pienidze, i drwili z Niego (k 16,14). Zatem w Kazaniu
na grze Jezus znw wyranie napitnuje postpowanie i nauk faryzeuszy.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 98
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

przywizane do ziemi i do gromadzenia ziemskich skarbw, nie id po wskiej drodze, prowadzcej


do ycia.

Chciwy biedak
Zabieganie o rzeczy materialne to nie tylko zabieganie o luksusy. Mona niewaciwie zabiega
nawet o rzeczy nieodzowne. Jezus tak kontynuowa:
Dlatego mwi wam: Nie martwcie si o swoje ycie, co bdziecie je i pi, ani o swoje
ciao, w co si ubierzecie. Czy ycie nie znaczy wicej ni jedzenie, a ciao ni ubranie?
Popatrzcie na ptaki pod niebem, nie siej ani nie zbieraj plonw i nie gromadz w
spichlerzach, a wasz Ojciec, ktry jest w niebie, karmi je. Czy nie jestecie cenniejsi ni
ptaki? Kto z was martwic si moe przeduy wasne ycie choby o jeden dzie? A o
ubranie dlaczego si martwicie? Zwrcie uwag na lilie polne, jak wzrastaj. Nie pracuj ani
nie przd, a mwi wam, e nawet Salomon w caej swojej chwale nie by tak ubrany, jak
jedna z nich. Jeli wic rolin poln, ktra dzisiaj jest, a jutro zostanie wrzucona do pieca,
Bg tak przyodziewa, to czy nie o wiele bardziej was, ludzi maej wiary? Dlatego nie
martwcie si, mwic: Co bdziemy je? Co bdziemy pi? W co mamy si ubra? O to
wszystko zabiegaj poganie. Wasz Ojciec w niebie zna bowiem wszystkie wasze potrzeby.
Szukajcie wic najpierw Krlestwa Boga i Jego sprawiedliwoci, a wszystko inne bdzie wam
dodane. Nie martwcie si o dzie jutrzejszy, bo jutro zatroszczy si samo o siebie. Kady
dzie ma do wasnego utrapienia (Mt 6,25-34).
Wielu moich czytelnikw zapewne nie potrafi si utosami z ludmi, do ktrych Jezus si
zwraca. Kiedy ostatnio martwie si o zdobycie poywienia czy ubrania?
A jednak sowa Jezusa s skierowane i do nas. Skoro naganne jest zabieganie o rzeczy w yciu
niezbdne, to o ile bardziej o to co zbdne? Jezus chce, by Jego uczniowie skupiali si gwnie na
szukaniu dwch rzeczy: Jego Krlestwa i Jego sprawiedliwoci. Jeli osob uwaajc si za
wierzc nie sta na dawanie dziesiciny (dodam, i jest to przykazanie dawnego przymierza), ale
nie potrafi sobie odmwi wiele rzeczy zbdnych, to czy yje on zgodnie z wymogami Chrystusa i
szuka najpierw Jego Krlestwa i sprawiedliwoci? Odpowied jest oczywista.

Nie bd krytykancki
Kolejna grupa przykaza Jezusa, skierowanych do Jego naladowcw, dotyczy grzechw
osdzania i krytykanctwa:
Nie sdcie, abycie nie zostali osdzeni. Jaki bowiem wydajecie wyrok, taki i na was
wydadz, jak miar mierzycie, tak i wam odmierz. Dlaczego widzisz dbo w oku swego
brata, a belki we wasnym nie zauwaasz? Albo jak powiesz swemu bratu: Pozwl, e wyjm
z twego oka dbo, skoro belka tkwi w twoim oku? Obudniku, najpierw wyrzu belk ze
swego oka, a wtedy przejrzysz i bdziesz mg wyj dbo z oka twego brata (Mt 7,1-5).
Chocia Jezus w tym urywku nie oskara nauczycieli Prawa i faryzeuszy bezporednio czy
porednio, na pewno byli oni winni omawianego grzechu; mianowicie dopatrywali si winy nie w
sobie lecz w Nim!
O co dokadnie chodzio w tym ostrzeeniu przed osdzaniem innych?
Najpierw rozwamy, o co Jezusowi nie chodzio. Zapewne nie o to, by nie by wnikliwym i
dokonywa podstawowych ustale co do ludzkich charakterw poprzez obserwowanie ich dziaa.
To jasne. Bezporednio po tym urywku Jezus pouczy swoich uczniw, aby nie rzucali pere przed
wieprze, ani nie dawali psom tego, co wite (zob. 7,6). Najwyraniej mwi tu obrazowo o
ludziach, ktrzy nie doceniaj wartoci rzeczy witych, czyli oferowanych im pere.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 99
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Bezsprzecznie s to ludzie niezbawieni. I jeli mamy przestrzega tego przykazania, musimy


oceni, kto jest wieprzem lub psem.
Ponadto, Jezus powiedzia swym naladowcom, i faszywych nauczycieli, tych wilkw w
owczej skrze (zob. 7,15), mona ocenia przygldajc si ich owocom. Musimy obserwowa
ycie ludzi i dokonywa osdu.
Podobnie Pawe pisa do wierzcych w Koryncie:
Teraz jednak wam napisaem, abycie nie utrzymywali kontaktw z kim, kto jest nazywany
bratem, a jest rozpustnikiem, chciwcem, bawochwalc, oszczerc, pijakiem lub zdzierc. Z
takim nawet nie jedzcie razem (1Kor 5,11).
Aby wypeni to polecenie, przygldajmy si stylowi ycia ludzi i w oparciu o nasze obserwacje
oceniajmy, kim s.
Wedug apostoa Jana atwo moemy stwierdzi, kto jest z Boga, a kto z diabla. Patrzc na ycie
ludzi staje si jasne, kto jest zbawiony a kto nie (zob. 1J 3,10).
Wobec powyszego rozpoznawanie charakteru ludzi poprzez badanie i ocenianie ich czynw, aby
stwierdzi, czy nale do Boga czy do diaba, nie jest grzechem osdzania, przed ktrym Chrystus
ostrzega. Co wic Jezus mia na myli?
Mwi o tym, by nie doszukiwa si dbe, czyli drobnych wad u brata (zauwamy, i w tym
urywku trzy razy uy sowa brat). To co innego ni ocenianie ludzi jako niewierzcych, poprzez
obserwowanie ich jaskrawych bdw (co nieco niej w tyme kazaniu Jezus poleci nam czyni).
Tu chodzi raczej o wskazwki, jak chrzecijanie powinni traktowa innych chrzecijan. Nie
powinien jeden drugiemu wytyka drobnych bdw, zwaszcza, kiedy sam jest lepy na wasne
powaniejsze bdy, bo wtedy staje si obudnikiem. Kiedy Jezus tak odezwa si do grupy
obudnych sdziw: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w ni kamieniem (J 8,7).
Aposto Jakub napisa podobnie: Nie narzekajcie jedni na drugich, bracia, abycie nie zostali
osdzeni. Oto Sdzia stoi przed drzwiami (Jk 5,9). Te sowa powinny nam pomc zrozumie,
przed czym Jezus ostrzega, a mianowicie przed krytykowaniem wspwierzcych, plotkowaniem o
ich bdach i narzekaniem na siebie nawzajem. Osdzanie to najpowszechniejszy grzech w
Kociele, za osoby winne naraaj si na sd Boy. Kiedy krytykujemy wspbrata, wycigajc
jego bdy wobec innych, przekraczamy biblijn zot zasad, bo przecie nie chcemy, by za
naszymi plecami inni te o nas le mwili.
Moemy z mioci wytkn bratu jego bd pod warunkiem, e zrobimy to nieobudnie, pewni
e sami nie jestemy (tak samo albo bardziej) winni tego samego grzechu co osoba, ktr
konfrontujemy. Jednak robienie tego samego w stosunku do niewierzcego jest cakowit strat
czasu, co wydaje si by tematem kolejnego wersetu. Jezus powiedzia:
Tego, co wite, nie dawajcie psom, a pere nie rzucajcie przed wieprze, aby ich nie podeptay,
nie rzuciy si na was i nie rozszarpay (Mt 7,6).
Podobnie czytamy w ksidze Przysw: Nie strofuj szydercy, by ci nie znienawidzi, strofuj
mdrego, a bdzie ci kocha (Prz 9,8). Przy innej okazji Jezus powiedzia, by uczniowie otrzsnli
proch ze swoich stp w protecie przeciwko tym, ktrzy odrzucaj goszon im ewangeli. Bg nie
chce, aby Jego sudzy tracili czas na pozyskiwanie psw, ktre nie doceniaj prawdy, podczas
gdy inni nie mieli jeszcze szansy usysze ewangelii.

Zachta do modlitwy
Wreszcie dochodzimy do ostatniego segmentu kazania Jezusa. Rozpoczyna si zachcajcymi
obietnicami dotyczcymi modlitwy:

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 100
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Procie, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a otworz wam. Kady bowiem, kto
prosi, otrzymuje i kto szuka, znajduje, a kto puka, temu otworz. Czy jest wrd was
czowiek, ktry poda swemu synowi kamie, gdy ten prosi go o chleb? Albo wa, gdy ten
prosi go o ryb? Jeli wic wy, cho jestecie li, potraficie dawa dobre dary swoim
dzieciom, to o ile bardziej wasz Ojciec w niebie da, co dobre tym, ktrzy Go prosz (Mt 7,7-
11).
Aha! mgby powiedzie jaki czytelnik. Oto fragment Kazania na grze, ktry nie dotyczy
witoci.
Wszystko zaley od tego, o co prosimy, po co pukamy i czego w modlitwie szukamy. Jako ludzie
godni i spragnieni sprawiedliwoci chcemy przestrzega wszystkiego, co Jezus nakaza w swoim
kazaniu, a nasze modlitwy wyranie odzwierciedlaj to pragnienie. Przecie wzorcowa modlitwa,
podana przez Jezusa nieco wyej, wyraa pragnienie witoci i spenienia si Boej woli.
Dodatkowo ukaszowa wersja tych samych obietnic, jakie rozwaamy, koczy si sowami:
Jeli wic wy, cho li jestecie, potraficie dawa dobre dary swoim dzieciom, to tym bardziej
Ojciec z nieba udzieli Ducha witego tym, ktrzy Go prosz (k 11,13). Obiecujc nam dobre
dary Jezus nie mia na myli luksusowych przedmiotw. W Jego pojciu dobrym darem by
Duch wity, poniewa to On czyni nas witymi i pomaga szerzy ewangeli, dziki ktrej inni
take staj si wici. A do nieba id ludzie wici.
Inne dobre dary to wszystko to, co zawiera si w Boej woli. Bg jest oczywicie najbardziej
zainteresowany swoj wol i swoim Krlestwem, spodziewajmy si wic, i nasze proby o to, by
wzmoga si nasza uyteczno dla Boego Krlestwa, zawsze bd wysuchane.

Zdanie podsumowujce
Dochodzimy do wersetu, ktry waciwie podsumowuje wszystko, co Jezus do tej pory
powiedzia. Niestety, wielu autorw komentarzy go nie zauwaa. Werset ten jest najwyraniej
zdaniem podsumowujcym, jako e zawiera spjnik wic. czy si zatem z poprzedzajcymi go
wskazwkami i tu nasuwa si pytanie: Jak wiele z tego, co powiedzia Jezus streszcza w wers?
Przeczytajmy go i zastanwmy si:
Wszystko wic, czego pragniecie, aby wam ludzie czynili, to i wy im czycie. Takie bowiem
jest Prawo i Prorocy (Mt 7,12).
Nie mamy tu tylko do czynienia ze streszczeniem kilku wczeniejszych wersetw, dotyczcych
modlitwy, bo to nie miaoby sensu.
Pamitajmy, e na pocztku Jezus ostrzeg, aby nie myle, e przyszed obali Prawo i
Prorokw (zob. Mt 5,17). Przez cae kazanie waciwie stale potwierdza i wyjania przykazania
Starego Testamentu. Teraz podsumowuje wszystko to, co nakaza, a co wywodzi si z Prawa i
Prorokw: Wszystko wic, czego pragniecie, aby wam ludzie czynili, to i wy im czycie. Takie
bowiem jest Prawo i Prorocy. Okrelenie Prawo i Prorocy czy w cao to, co Jezus
wypowiedzia pomidzy Mt 5,17 a Mt 7,12.
Teraz, kiedy dochodzi do koca swego kazania, ponownie powraca do swojej myli przewodniej:
Tylko wici odziedzicz Boe Krlestwo:
Wchodcie przez ciasn bram. Szeroka jest bowiem brama i wygodna droga, ktra prowadzi
do zguby i wielu przez ni wchodzi. Ciasna natomiast jest brama i wska droga, ktra
prowadzi do ycia i niewielu j znajduje (Mt 7,13-14).
Ciasna brama i wska droga, ktre prowadz do ycia, a ktre znajduje niewielu, symbolizuj
zbawienie. Szeroka brama i przestronna droga, prowadzca do zguby, symbolizuje potpienie. Jeli
wszystkie dotychczasowe wypowiedzi Jezusa maj jaki sens, jeli w Jego kazaniu jest jaka
logiczna progresja, jeli Jezus potrafi inteligentnie komunikowa swoje myli, to najbardziej

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 101
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

naturaln interpretacj byoby to, e wska droga to droga za Jezusem, czyli przestrzeganie Jego
przykaza. Przeciwiestwem jest droga szeroka. Ilu ludzi uwaajcych si za chrzecijan znajduje
si na drodze wskiej? Pozyskujcy uczniw suga Boy bezsprzecznie kroczy wsk drog, i tak
samo prowadzi swoich uczniw.
Dla wielu nominalnych chrzecijan zagadk jest, dlaczego w kazaniu o zbawieniu i potpieniu
Jezus nie powiedzia nic o wierze czy zaufaniu Jemu. Kazanie to nie nastrcza adnych trudnoci
tym, ktrzy rozumiej, ze pomidzy wiar i postpowaniem istnieje nierozerwalny zwizek. Ludzie
wierzcy w Jezusa manifestuj swoj wiar uczynkami. Wszyscy, ktrzy s Mu nieposuszni, nie
wierz, e jest Synem Boym. Objawem dziaajcej w nas aski Boej jest nie tylko zbawienie ale
rwnie przemiana, jaka si dokonuje w naszym yciu. Nasza wito jest tak naprawd Jego
witoci.

Jak rozpozna faszywych przywdcw religijnych


Kontynuujc swoje uwagi kocowe, Jezus ostrzeg uczniw przed faszywymi prorokami,
prowadzcymi naiwnych ludzi szerok drog ku zatraceniu. Nie s od Boga, ale takimi si jawi. W
tej kategorii mieszcz si wszyscy faszywi liderzy i nauczyciele. Jak ich rozpozna?
Wystrzegajcie si faszywych prorokw, ktrzy przychodz do was w owczej skrze, ale
wewntrz s drapienymi wilkami. Poznacie ich po owocach. Czy zbieraj z cierni winogrona
lub z ostu figi? Kade zdrowe drzewo rodzi dobre owoce, a chore drzewo owoce ze. Nie
moe bowiem zdrowe drzewo rodzi zych owocw ani chore drzewo dobrych owocw.
Kade drzewo, ktre nie rodzi dobrych owocw, nadaje si tylko do wycicia i spalenia.
Poznacie ich zatem po owocach.
Nie kady, kto mwi do mnie: Panie, Panie, wejdzie do Krlestwa Niebios, ale ten, kto spenia
wol Mego Ojca, ktry jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czy nie
prorokowalimy w Twoim imieniu, czy w Twoim imieniu nie wypdzalimy demonw i w
Twoim imieniu nie dokonywalimy wielu cudw? Wtedy im owiadcz: Nigdy was nie
znaem, odstpcie ode Mnie wy, ktrzy si dopuszczacie bezprawia (Mt 7,15-23).
Jezus wskazuje, i faszywi prorocy s bardzo podstpni, cho na pozr wydaj si autentyczni.
Mog nazywa Jezusa Panem, prorokowa, wypdza demony i czyni cuda. Ale owcza skra
przykrywa drapienego wilka. Nie nale do prawdziwych owiec. Skd wiadomo, czy s
prawdziwi czy faszywi? Ich charakter rozpoznamy przygldajc si ich owocom.
O jakich owocach mwi Jezus? O takich, ktre nie s wynikiem cudotwrstwa, ale
posuszestwa wszystkiemu, czego Jezus naucza. Prawdziwe owoce przynosz ci, ktrzy wykonuj
wol Ojca, a faszywe tacy, ktrzy dopuszczaj si bezprawia (w. 23). Naszym obowizkiem jest
zatem porwnywa ycie dziaaczy kocielnych z nauczaniem i przykazaniami Jezusa.
Obecnie w Kociele jest duo faszywych nauczycieli, i nie dziwmy si temu, bo i Jezus i Pawe
zapowiedzieli, e przy kocu czasw nie powinnimy spodziewa si czego innego (zob. Mt
24,11; 2Tm 4,3-4). Najwiksz rzesz wspczesnych faszywych prorokw stanowi ci, ktrzy
gosz, e niebo jest otwarte dla niewitych. S odpowiedzialni za wieczne zatracenie milionw
ludzi. O takich pisa John Wesley:
Jakie to okropne! kiedy ambasadorowie Boga okazuj si agentami diaba! kiedy ci,
ktrym zlecono wskazywanie ludziom drogi do nieba, w rzeczywistoci prowadz ich do
pieka Gdyby zapyta: Dlaczego, kto si na to poway? Odpowiadam: Dziesi
tysicy mdrych, czcigodnych ludzi; wszyscy ci, ktrzy, bez wzgldu na denominacj,
utwierdzaj w przekonaniu te pyszne, zabawiajce si, podliwe, miujce wiat, szukajce
przyjemnoci, niesprawiedliwe lub nieuprzejme, naiwne, beztroskie, niegrone, bezuyteczne
stworzenia, ktre nie cierpi w imi sprawiedliwoci, i s na drodze do nieba. S to faszywi
prorocy w najczystszym wydaniu. Zdradzaj zarwno Boga jak i czowieka Nieustannie

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 102
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

zapeniaj ludmi krlestwo ciemnoci; i gdziekolwiek pjd wraz z biednymi duszyczkami,


ktre zniszczyli, pieko si wysunie z czeluci, by im wyj na spotkanie!13
Jest to komentarz Wesleya dotyczcy faszywych nauczycieli, przed ktrymi Jezus ostrzeg w Mt
7,15-23.
Zauwamy, e Jezus ponownie ostrzeg, wbrew temu, co nam dzisiaj mwi wielu faszywych
nauczycieli, i ci, ktrzy nie przynosz dobrego owocu, zostan wtrceni do pieka (zob. w.19).
Dotyczy to nie tylko nauczycieli i prorokw, ale wszystkich. Jezus powiedzia: Nie kady, kto
mwi do mnie: Panie, Panie, wejdzie do Krlestwa Niebios, ale ten, kto spenia wol Mego Ojca,
ktry jest w niebie (Mt 7,21). To co si odnosi do prorokw, odnosi si te do wszystkich. I znowu
przewodnia myl Jezusa: Tylko wici odziedzicz Boe Krlestwo. Na tych, ktrzy nie s
posuszni Jezusowi, czeka pieko.
Jezus wskaza te na zwizek pomidzy wntrzem czowieka, a tym, jaki jest na zewntrz.
Zdrowe drzewa wydaj dobre owoce. Chore dobrych owocw wydawa nie mog. rdem
dobrych owocw, jakie wida na zewntrz, jest natura czowieka. Dziki swej asce Bg zmieni
natur tych, ktrzy szczerze zawierzyli Jezusowi.14

Ostatnie ostrzeenie i podsumowanie


Jezus zakoczy kazanie ostatnim ostrzeeniem oraz podsumowujcym przykadem. Jak si
mona spodziewa, jest to ilustracja Jego myli przewodniej: Tylko wici odziedzicz Boe
Krlestwo.
Kady wic, kto sucha tych Moich sw i wprowadza je w czyn, podobny jest do czowieka
rozsdnego, ktry zbudowa swj dom na skale. Spad deszcz, wezbray rzeki, zerway si
wichry i uderzyy w ten dom, jednak si nie zwali, poniewa fundament mia zaoony na
skale. Kady za, kto sucha tych Moich sw i nie wprowadza ich w czyn, podobny jest do
czowieka gupiego, ktry zbudowa swj dom na piasku. Spad deszcz, wezbray rzeki,
zerway si wichry i uderzyy w ten dom, i zwali si, i run z wielkim trzaskiem (Mt 7,24-
27).
Ostatni przykad nie jest recept na sukces w yciu, cho niektrzy tak go traktuj. Kontekst
pokazuje, i Jezus nie radzi, jak w cikich czasach osign finansowe powodzenie, wierzc Jego
obietnicom. Podaje raczej streszczenie wszystkiego, co powiedzia w Kazaniu na grze. Ci, ktrzy
czyni to, co im nakazuje, s mdrzy i przetrwaj; nie musz si ba Boego gniewu, kiedy
nadejdzie. Wszyscy, ktrzy nie s Mu posuszni, s gupi i powanie ucierpi, a kar dla nich
bdzie wieczna zagada (2Tes 1,9).

Odpowied na pytanie
Czy Kazanie na grze mogo dotyczy jedynie tych naladowcw Jezusa, ktrzy yli przed Jego
mierci i zmartwychwstaniem? Czy nie polegali oni na Prawie jako doranej drodze do zbawienia,
a dopiero po mierci Jezusa za ich grzechy, zostali zbawieni przez wiar, i wtedy cae kazanie stao
si niewane?
13. The Works of John Wesley (Baker, Grand Rapids, 1996) autorstwa Johna Wesleya, przedruk z wydania z roku
1872, Wesleyan Methodist Book Room, Londyn, s. 441, 416.
14. Nie mog si oprze chci skomentowania take innego powszechnego stwierdzenia, jakie uywamy, aby
usprawiedliwi grzechy innych: Nie wiadomo, co jest w jego sercu. Jezus tu jednak mwi, e to, co jest na zewntrz,
wyjawia ludzkie wntrze. Gdzie indziej stwierdza: Usta mwi przecie to, co przepenia serce (Mt 12,34). Jeli kto
wypowiada sowa nienawistne, to znaczy, e w sercu ma nienawi. Jezus powiedzia te: We wntrzu bowiem, w
ludzkim sercu, rodz si ze myli, rozwizo, kradziee, zabjstwa, cudzostwa, chciwo, niegodziwo, podstp,
wyuzdanie, zazdro, blunierstwa, pycha i gupota (Mk 7,21-22). Kiedy kto popenia cudzostwo, wiadomo, co jest
w jego sercu: cudzostwo.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 103
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

To za teoria. Przed nadaniem starego przymierza i w trakcie jego obowizywania nikt nie zosta
zbawiony dziki swoim uczynkom. Pawe w Licie do Rzymian 4 dowodzi, i zarwno Abraham
(przed nadaniem starego przymierza) jak i Dawid (w trakcie jego obowizywania) zostali
usprawiedliwieni dziki wierze a nie uczynkom.
Co wicej, byo niemoliwoci, aby ktry ze suchaczy Jezusa by zbawiony dziki uczynkom,
poniewa wszyscy zgrzeszyli i byli pozbawieni chway Boej (zob. Rz 3,23). Zbawi ich moga
tylko Boa aska, a tylko wiara pozwala Jego ask przyj.
Niestety, w dzisiejszym Kociele zbyt wielu uwaa, i przykazania Jezusa su tylko jednemu
celowi: by wzbudzi w nas poczucie winy, abymy dostrzegli niemono zasuenia na zbawienie
uczynkami. A kiedy ju si poapalimy i zostalimy zbawieni przez wiar, moemy sobie
podarowa wikszo z Jego przykaza, powiadaj. Chyba e chcemy, aby inni zostali zbawieni.
Wtedy znowu wycigamy przykazania, aby ludziom pokaza, jak bardzo s grzeszni, eby przyjli
zbawienie przez wiar pozbawion uczynkw.
Jednak Jezus nie powiedzia uczniom: Idcie na cay wiat i czycie uczniw, starajcie si, by
zrozumieli, e kiedy poczuj si winni i zostan zbawieni przez wiar, wtedy Moje przykazania nie
bd ju im do niczego potrzebne. Powiedzia raczej: Idcie wic i czycie uczniw wrd
wszystkich narodw Uczcie ich zachowywa wszystko, co wam nakazaem (Mt 28,19-20). Boy
sudzy, ktrzy pozyskuj uczniw, to wanie robi.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 104
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

www.shepherdserve.org
Mile widziane jest drukowanie, kopiowanie, dystrybucja lub
rozsyanie tego dokumentu w jakikolwiek sposb.
Warunkiem jest zachowanie integralnoci i niezmienionej
treci oraz nie czerpanie z tego zyskw.
(c) 2007 David Servant

Pozyskujcy uczniw suga Boy


Biblijne zasady przynoszenia owocu oraz pomnaania Boego Krlestwa
David Servant

Rozdzia dziewity
Ulubiony kaznodzieja Jezusa
Moe si zdziwisz syszc, e Jezus mia ulubionego kaznodziej. Moe jeszcze bardziej
bdziesz zdumiony, e nie by nim jaki luteranin, metodysta, zielonowitkowiec, anglikanin czy
prezbiterianin, ale baptysta! Znamy go, to oczywicie Jan Chrzciciel (gra sw - w j. ang. chrzciciel
= baptysta)! Jezus o nim powiedzia:
Zapewniam was: Wrd narodzonych z kobiet nie pojawi si nikt wikszy od Jana
Chrzciciela (Mt 11,11a).
Wszyscy rodzimy si z kobiet, zatem w opinii Jezusa Jan Chrzciciel by najwikszym
czowiekiem, jaki kiedykolwiek y na ziemi. Dlaczego Jezus tak uwaa, pozostaje spraw
domysu. Wydaje si, e dziki duchowym przymiotom Jana. W takim razie mdr rzecz byoby je
przestudiowa oraz naladowa. Ja znalazem u Jana Chrzciciela co najmniej siedem cech, ktre s
godne pochway. Chocia suba Jana bya najblisza posudze proroka i ewangelisty, wszystkie one
s cenne u kadego sugi ewangelii. Rozwamy pierwsz z nich.

Pierwsza cecha Jana


Takie jest wiadectwo Jana. Gdy ydzi z Jerozolimy posali do niego kapanw i lewitw, aby
go zapyta: Kim ty jeste?, on wyzna, a nie zaprzeczy, wyzna: Ja nie jestem Mesjaszem.
Wwczas gdy go zapytali: Kim wic jeste? Czy jeste Eliaszem? Odpowiedzia: Nie jestem.
Czy moe jeste prorokiem? Oznajmi: Nie. Zapytali wic: Kim jeste? Musimy bowiem da
odpowied tym, ktrzy nas posali. Co mwisz sam o sobie? Odpowiedzia: Ja jestem gosem
woajcego na pustyni: Prostujcie drog Pana! jak powiedzia prorok Izajasz (J 1,19-23).
Jan zna swoje powoanie i za nim poda.
To wane, aby sudzy Boy znali swoje powoanie i za nim podali. Jeli jeste ewangelist, nie
prbuj by pastorem. Jeli jeste nauczycielem, nie prbuj by prorokiem, inaczej spotka ci tylko
frustracja.
Jak rozpozna swoje powoanie? Po pierwsze, pytaj Pana, ktry ciebie powoa. Po drugie,
sprawd swoje uzdolnienia. Jeli Bg powoa ci na ewangelist, wyposay ci to tego zadania. A
po trzecie, czekaj na potwierdzenie ze strony innych, ktrzy na pewno dostrzeg twj dar.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 105
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Kiedy si upewnisz co do swego powoania, podaj za nim caym swoim sercem; nie pozwl,
by cokolwiek stano ci na drodze. Wielu czeka, a Bg sam uczyni to, czego od nich oczekuje.
Noe nie czeka, a Bg zbuduje ark!
Mwi si, e sowo posuga literuje si P R A C A. Szatan na pewno bdzie si stara
powstrzyma ci przed wypenieniem twojego powoania, ale musisz mu si oprze i z wiar i do
przodu. Chocia Biblia tego nie mwi, na pewno by taki dzie, kiedy Jan zacz gosi w okolicach
Jordanu. Niewtpliwie jego suchacze byli wtedy mniej liczni ni gromadzce si pniej tumy. Na
pewno ludzie si z niego wymiewali i go przeladowali. Jednak to go nie powstrzymao. Jego
jedynym celem byo podoba si Bogu, ktry go do tej suby powoa. W kocu odnis sukces.
Oto jego pierwsza cecha godna naladowania: Jan zna swoje powoanie i za nim poda.

Druga cecha Jana


W tym czasie pojawi si na Pustyni Judzkiej Jan Chrzciciel i woa: Opamitajcie si!
Krlestwo Niebios jest ju blisko! (Mt 3,1-2)
Bezsprzecznie Jezus wysoce ceni proste przesanie Jana, jako e sam te to gosi, gdziekolwiek
si uda (zob. Mt 4,17). Jan wzywa ludzi do opamitania i odwrcenia si od ycia grzesznego w
stron sprawiedliwego. Wiedzia, e wi z Bogiem zaczyna si od opamitania, a ci, ktrzy tego
nie uczyni, zostan wtrceni do pieka.
Inaczej ni tak wielu wspczesnych ewangelistw, Jan w ogle nie mwi o Boej mioci. Nie
mwi te o ludzkich potrzebach, aby skoni suchaczy do wypowiedzenia pustej modlitwy
grzesznika, po ktrej bd dowiadcza obfitego ycia. Nie wmawia im, i w zasadzie s
dobrymi ludmi, ktrych Bg zabierze do nieba, jeli tylko zrozumiej, e zbawienie nie jest z
uczynkw. Widzia ich takimi, jakimi widzia ich Bg: buntownikami, ktrym gro wieczne
konsekwencje za popenione grzechy. Z ca powag ich ostrzega przed nadchodzcym sdem.
Wyranie im uwiadamia, e jeli nie odmieni swego serca i postpowania, bd potpieni.
Zatem druga cecha, godna naladowania przez kadego pozyskujcego uczniw sug Boego
jest nastpujca: Jan gosi, e opamitanie jest pierwszym krokiem w relacji z Bogiem.

Trzecia cecha Jana


Jan mia odzienie z sierci wielbdziej i pas skrzany wok bioder, a jego pokarmem bya
szaracza i mid leny (Mt 3,4).
Jan z pewnoci nie pasuje do obrazu wspczesnego ewangelisty sukcesu. Ci tak naprawd
nigdy nie wpuciliby kogo takiego jak Jan za kazalnic w swoim kociele, bo nie nosi si jak
czowiek sukcesu. By on jednak prawdziwym mem Boym, niezainteresowanym ani gonitw za
ziemskimi dobrami ani imponowaniem ludziom swoim wygldem, bo wiedzia, e Bg patrzy na
serce. Prowadzi proste ycie. Jego styl ycia nikogo nie gorszy, bo najwyraniej nie zajmowa si
gromadzeniem pienidzy. Jakie to przeciwiestwo w stosunku do tak wielu wspczesnych
kaznodziejw, dla ktrych ewangelia jest przede wszystkim rodkiem do zdobycia osobistych
korzyci. Ci karykaturalni przedstawiciele Chrystusa wyrzdzaj Jego sprawie ogromn szkod.
Oto trzecia cecha, dziki ktrej by ulubionym kaznodziej Jezusa: Jan prowadzi proste ycie.

Czwarta cecha Jana


Do tumw, ktre przychodziy, aby si ochrzci, mwi: Plemi mijowe, kto wam podsun
myl, e mona uciec przed nadchodzcym gniewem? Wydajcie wic owoce godne

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 106
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

opamitania. Nie prbujcie sobie wmawia: Naszym ojcem jest Abraham. Zapewniam was:
Bg moe nawet z tych kamieni wzbudzi dzieci Abrahamowi (k 3,7-8).
Chocia posuga Jana docieraa do coraz szerszych krgw spoeczestwa, w swoim przesaniu
nie szed on na kompromis. Kiedy zauway, i przychodzenie do chrztu stao si czym
popularnym, sta si chyba troch podejrzliwy co do motyww takiego kroku u ludzi. Bo nawet
nauczyciele Prawa i faryzeusze szli nad Jordan (Pr, Mt 3,7). Obawia si, e wielu robi po prostu to
co inni. Dlatego czyni wszystko, by ich odwie od samooszukiwania si, usuwa wszelkie
podprki, ktre podtrzymyway ludzk uud. Nie chcia, aby myleli, e zbawi ich sam akt chrztu,
a deklaracja opamitania uchroni przed piekem. Prawdziwe opamitanie mwi wydaje owoce
posuszestwa.
Poniewa wielu ydw uwaao si za zbawionych dziki biologicznemu pochodzeniu z linii
Abrahama, Jan wykaza faszywo takiej nadziei.
Jego czwarta godna pochway cecha: Kocha ludzi tak bardzo, e mwi im prawd. Osoby
niepokutujcej, niewitej, nigdy by nie zapewnia, e jest na drodze do nieba.

Pita cecha Jana


Jan nie chrzci tych, ktrzy wyranie si nie opamitali, aby nikogo nie upewnia w jego samo-
zwiedzeniu. Chrzci tych, ktrzy wyznawali swoje grzechy (Mt 3,6). Przychodzcych ostrzega:
Ju siekiera jest przyoona do korzenia drzew. Kade wic drzewo, ktre nie rodzi dobrego
owocu, zostanie wycite i wrzucone w ogie Ma On w rku przetak i oczyci swoje
klepisko: pszenic zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym (Mt 3,10..12).
Jan nie ba si mwi prawdy o piekle. Dzi wielu kaznodziejw ten temat omija, staraj si
raczej wygra konkurs popularnoci ni zdobywa dusze dla Boego Krlestwa. Jan tego tematu nie
pomija, gosi tak jak Jezus w Kazaniu na grze, e tylko wici odziedzicz Krlestwo Boe. Ci,
ktrzy nie wydaj dobrego owocu, zostan wrzuceni w ogie.
Gdyby Jan y obecnie, bez wtpienia byby karcony przez wielu nominalnych chrzecijan za to,
e jest gosicielem ognia piekielnego i siarki, prorokiem pospnoci i potpienia, kaznodziej
niewraliwym na poszukujcych albo jeszcze gorzej: negatywnym, potpiajcym,
legalistycznym lub super-sprawiedliwym. A jednak by ulubionym kaznodziej Jezusa. Jego
pita cecha: Jan gosi o piekle i wyranie mwi, jacy ludzie tam pjd. Ciekawe, e ukasz nazwa
goszenie Jana Dobr Nowin (k 3,18).

Szsta cecha Jana


Chocia by potnie uywany przez Boga i cieszy si ogromn popularnoci wrd ludzi,
wiedzia, e w porwnaniu z Jezusem jest niczym, dlatego zawsze swego Pana wywysza:
Ja was chrzcz wod, abycie si opamitali. Za mn idzie za mocniejszy ode mnie. Nie
jestem godny poda Mu sandaw. On was bdzie chrzci Duchem witym i ogniem (Mt
3,11).
Jake wyranie samoocena Jana kontrastuje z arogancj, jaka czsto uderza u wspczesnych
sug Boych. Kolorowe magazyny wydawane przez ich misyjne organizacje na kadej stronie
zawieraj ich zdjcia, podczas gdy o Jezusie ledwo wspominaj. Jak pawie paraduj wzdu i
wszerz sceny, wywyszajc si w oczach swych naladowcw. S niedotykalni i nieosigalni, peni
poczucia wasnej wartoci. Niektrzy rozkazuj nawet anioom i Bogu! Natomiast Jan uwaa, e
jest niegodny zdj sanday z ng Jezusa, cho byo to zajciem najniszego rang niewolnika.
Broni si, kiedy Jezus przyszed proszc, by Go ochrzci. A kiedy rozpozna w nim Chrystusa,
natychmiast wszystkich kierowa do niego, ogaszajc, e jest Barankiem Boym, ktry gadzi

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 107
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

grzech wiata (J 1,29). Motto pokornego Jana brzmiao: On musi wzrasta, a ja stawa si
mniejszym (J 3,30).
Bya to szsta cecha Jana, dziki ktrej sta si ulubionym kaznodziej Jezusa: Jan uniy siebie,
a wywyszy Jezusa. Nie pragn wasnej chway.

Sidma cecha Jana


Wspczeni kaznodzieje, aby nikogo nie urazi, czsto uywaj mglistych oglnikw: Bg
chce, abymy robili to, co suszne! Na takie kazanie i prawdziwi i faszywi chrzecijanie
odpowiedz: Amen. Wielu mwcw z atwoci rozwodzi si nad skandalicznymi grzechami
tego wiata, a jednoczenie unika mwienia o podobnych grzechach w Kociele. Potrafi na
przykad wcieka si na pornografi, ale nie omiel si wspomnie o kasetach i pytach DVD z
filmami dla dorosych, jakie ogldaj, a czsto kolekcjonuj ich parafianie. Dali si usidli bojani
przed czowiekiem.
Natomiast Jan nie waha si gosi konkretnie. ukasz relacjonuje:
Zgromadzeni pytali Jana: Co wic powinnimy czyni? Odpowiedzia im: Kto ma dwie
koszule, niech si podzieli z tym, ktry nie ma, kto ma poywienie, niech uczyni podobnie.
Przyszli rwnie celnicy, aby si ochrzci i pytali Go: Nauczycielu, co powinnimy czyni?
On za odpowiedzia im: Nie pobierajcie nic wicej ponad to, co wam si naley. Pytali go te
onierze: A my co powinnimy czyni? Odpowiedzia im: Nikomu nie dokuczajcie i niczego
nie wymuszajcie. Niech wam wystarczy wasz od (k 3,10-14).
Ciekawe, e pi spord szeciu konkretnych rad Jana dotyczyo pienidzy lub rzeczy
materialnych. Nie ba si mwi o rozporzdzaniu dobrami w wietle zotej zasady oraz drugiego
najwaniejszego przykazania. Nie czeka te kilka lat, a nowonawrceni bd gotowi sucha tak
powanych tematw. Wierzy, e nie mona suy Bogu i mamonie, wic waciwe
rozporzdzanie dobrami jest od samego pocztku spraw najwyszej wagi.
I jeszcze jedna myl. Jan nie skupia si na drobiazgach, nie rozwodzi si nad strojami oraz
innymi kwestiami zwizanymi z wygldem zewntrznym ludzi wierzcych. Koncentrowa si na
tym, co w Prawie najwaniejsze (Mt 23,23). Wiedzia, e spraw najwaniejsz jest miowa
bliniego jak siebie samego i traktowa innych tak, jak sami chcielibymy by traktowani. A to
oznacza, by dzieli si jedzeniem i odzieniem z tymi, ktrym brakuje podstawowych rodkw do
ycia, oraz uczciwe odnosi si do innych, a take by zadowolonym z tego, co mamy.
Oto sidma cecha, ktra podobaa si Jezusowi w Janie: W swoich kazaniach nie uywa
oglnikw, ale mwi o sprawach konkretnych, nawet dotyczcych pienidzy. Skupia si na
najwaniejszym, czyli na tym, co ludzie powinni czyni, aby podoba si Bogu.

Na zakoczenie
Posuga pastora czy nauczyciela obejmuje szerszy zakres zagadnie ni to byo u Jana. Jan gosi
do nienawrconych. Pastorzy i nauczyciele maj gwnie naucza tych, ktrzy ju si opamitali.
Ich nauczanie opiera si na naukach, jakie Jezus przekaza uczniom, a ktre s zapisane w
nowotestamentowych listach.
Problem w tym, e czasem niewaciwie rozpoznajemy swoich suchaczy. Czsto grzesznicy
sysz kazania przeznaczone dla witych. To, e ludzie siedz w kocielnych awkach, nie oznacza,
i naszym zadaniem jest upewnia ich o zbawieniu, zwaszcza jeli ich ycie niczym nie rni si
od ycia ludzi wieckich. Obecnie istnieje palca potrzeba, by miliony Janw Chrzcicieli wyszo i
gosio z kocielnych kazalnic. Czy podejmiesz takie wyzwanie? Czy zostaniesz ulubionym
kaznodziej Jezusa?

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 108
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

www.shepherdserve.org
Mile widziane jest drukowanie, kopiowanie, dystrybucja lub
rozsyanie tego dokumentu w jakikolwiek sposb.
Warunkiem jest zachowanie integralnoci i niezmienionej
treci oraz nie czerpanie z tego zyskw.
(c) 2007 David Servant

Pozyskujcy uczniw suga Boy


Biblijne zasady przynoszenia owocu oraz pomnaania Boego Krlestwa
David Servant

Rozdzia dziesity
Nowonarodzenie
Z chwil, gdy ludzie si opamituj i uwierz w Jezusa Chrystusa, rodz si na nowo. A co
dokadnie to oznacza? O tym traktuje niniejszy rozdzia.
Aby zrozumie, co znaczy narodzi si na nowo, najpierw trzeba si przyjrze ludzkiej naturze.
Biblia mwi, e nie jestemy jedynie istotami fizycznymi ale i duchowymi. Na przykad Pawe
napisa:
Sam Bg pokoju niech was w peni uwici, aby cay wasz duch, dusza i ciao zostay
zachowane be zarzutu na ponowne przyjcie waszego Pana Jezusa Chrystusa (1Tes 5,23).
Wedug Pawa jestemy istotami trjczonowymi, zoonymi z ducha, duszy i ciaa. Biblia nie
definiuje tych czonw dokadniej, zatem staramy si odrnia je od siebie poprzez wasne
zrozumienie tych sw. Zazwyczaj przyjmujemy, e ciao, to nasz byt fizyczny zoony z mini,
koci, krwi itd. Dusza to nasz byt intelektualny i emocjonalny, czyli nasz umys. Duch to
oczywicie nasz byt duchowy, albo jak go opisuje aposto Piotr: ukryty czowiek wewntrzny (1P
3,4).
Poniewa duch jest dla oka niewidoczny, ludzie nieodrodzeni ignoruj jego istnienie. Biblia
mwi jednak bardzo wyranie, e wszyscy jestemy istotami duchowymi. Czytamy, e kiedy
czowiek umiera, funkcjonowa przestaje tylko jego ciao, za jego duch i dusza funkcjonuj nadal.
W chwili mierci opuszczaj ciao (jako jedno), aby stan przed Boym sdem (zob. Hbr 9,27).
Potem id albo do nieba albo do pieka. Na koniec wiekw, podczas zmartwychwstania ciaa, duch i
dusza czowieka znowu si z nim pocz.

Dokadniejsze okrelenie ludzkiego ducha


Piotr nazwa ducha ukrytym czowiekiem (1P 3,4) sugerujc, i ten duch to osoba. Rwnie
Pawe mwi o duchu jako o wewntrznym czowieku, wyraajc swoje przekonanie, e ludzki
duch to nie tylko jaka koncepcja czy sia, ale osoba:
Dlatego nie upadamy na duchu, ale jeli nasz czowiek zewntrzny ulega zniszczeniu, to
jednak ten, ktry jest wewntrz, odnawia si z dnia na dzie (2Kor 4,16).
Czowiek zewntrzny niewtpliwie oznacza ciao fizyczne, natomiast czowiek wewntrzny
oznacza ducha. Podczas gdy ciao si starzeje, duch codziennie si odnawia.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 109
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Zauwamy, e Pawe czowiekiem nazywa i ciao i ducha. Kiedy wic mylimy o swoim duchu, nie
wyobraajmy go sobie jako duchowego oboku. Lepiej pomylmy o osobie majcej posta podobn
do nas. Jeli nasze ciao jest wiekowe, nie sdmy, e podobnie wyglda nasz duch. Przypomnijmy
sobie, jak wygldalimy w kwiecie wieku tak ma si duch teraz, bo si nie starzeje! Odnawia si z
dnia na dzie.
Nasz duch jest tym elementem naszej istoty, ktry rodzi si na nowo (jeli uwierzymy w Pana
Jezusa). Nasz duch czy si z Duchem Boym (zob. 1Kor 6,17), ktry teraz nas prowadzi w drodze
za Jezusem (zob. Rz 10,14)
Biblia naucza, i Bg te jest duchem (zob. J 4,24), podobnie jak anioowie i demony. Wszystkie
maj jak posta oraz istniej w sferze duchowej. Sfery tej nie da si jednak postrzega fizycznymi
zmysami. Prba kontaktowania si za ich pomoc ze wiatem duchowym to jak usiowanie
uchwycenia w donie fal radiowych. Tych fal wypeniajcych pomieszczenie, nie mona dostrzec
ani odczu fizycznymi zmysami ale to nie dowd, e nie istniej. eby je wychwyci, trzeba
wczy radio.
Podobnie rzecz si ma ze sfer duchow. To, e nie moemy jej wychwyci zmysami, nie jest
dowodem na to, e nie istnieje. Istnieje, a ludzie, czy sobie to uwiadamiaj czy nie, stanowi
czstk tej sfery duchowej, poniewa te s istotami duchowymi. Duchowo s zwizani albo z
szatanem (jeli si nie opamitali) albo z Bogiem (jeli narodzili si na nowo). Niektrzy spirytyci
za pomoc swego ducha nauczyli si kontaktowa ze wiatem duchowym, ale jest to kontakt ze
sfer szatana z krlestwem ciemnoci.

Wieczne ciaa
Pozostajc przy tym temacie chciabym wspomnie o naszych ciaach. Chocia w kocu
umieraj, mier fizyczna nie jest nieodwracalna. Nadchodzi dzie, kiedy sam Bg wskrzesi kade
martwe ludzkie ciao. Jezus powiedzia:
Nie dziwcie si temu, bo zblia si godzina, kiedy wszyscy, ktrzy s w grobach, usysz Jego
gos, i ci, ktrzy dobrze czynili, powstan do ycia, ci za, ktrzy le czynili, powstan na
potpienie (J 5,28-29).
Aposto Jan napisa w ksidze Apokalipsy, e zmartwychwstanie cia ludzi niesprawiedliwych
bdzie miao miejsce co najmniej tysic lat po zmartwychwstaniu cia ludzi sprawiedliwych:
I oyli [wici, ktrzy dowiadczali mczestwa w okresie ucisku], i krlowali z Chrystusem
tysic lat. Pozostali z umarych nie oyj, dopki nie dopeni si tysic lat. To jest pierwsze
zmartwychwstanie.1 Szczliwy i wity ten, ktry ma udzia w pierwszym
zmartwychwstaniu bd kapanami Boga i Chrystusa i bd krlowa z Nim tysic lat (Ap
20,4b-6).
Biblia take informuje nas, e kiedy Jezus powrci, aby pochwyci Koci, wszystkie martwe
ciaa sprawiedliwych zostan wskrzeszone i pocz si ze swymi duchami, ktre powrc z nieba
do ziemskiej atmosfery wraz z Jezusem:
Jeli bowiem wierzymy, e Jezus umar i zmartwychwsta, to i tych, ktrzy umarli w Jezusie,
Bg poprowadzi razem z Nim. To wam ogaszamy jako Sowo Pana, e my, ktrzy yjemy i
jestemy pozostawieni do przyjcia Pana, nie wyprzedzimy tych, ktrzy umarli, gdy na
wezwanie Boga, na gos archanioa i dwik trby, sam Pan zstpi z nieba i najpierw powstan
ci, ktrzy umarli w Chrystusie. Potem my, ktrzy pozostaniemy jeszcze przy yciu, razem z
nimi zostaniemy porwani na obokach, w powietrze, na spotkanie z Panem i odtd ju na
zawsze bdziemy z Panem (1Tes 4,14-17).

1. Poniewa Jan nazywa to pierwszym zmartwychwstaniem, to znaczy, e wczeniej nie byo adnego masowego
zmartwychwstania. I poniewa ma miejsce pod koniec globalnego ucisku, wraz z powrotem Jezusa, pozostaje w
sprzecznoci z koncepcj pochwycenia przed uciskiem, gdy jak wiemy z 1Tes 4,13-17, masowe zmartwychwstanie
nastpi wtedy, gdy Jezus przybdzie z nieba w chwili pochwycenia Kocioa. Bardziej szczegowo rozwaymy to w
rozdziale Pochwycenie i koniec wiekw.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 110
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Pierwszego czowieka Bg uksztatowa z prochu ziemi, wic dla Niego nie bdzie adn
trudnoci zebra czstki ciaa kadego czowieka i z tych samych materiaw uksztatowa je na
nowo w oddzielne, nowe ciaa.
W zwizku ze zmartwychwstaniem cia Pawe napisa:
Podobnie jest i ze zmartwychwstaniem. Sieje si zniszczalne, wskrzeszane jest niezniszczalne;
sieje si pozbawione chway; wskrzeszane jest otoczone chwa; sieje si sabe, wskrzeszane
jest mocne; sieje si ciao zmysowe, wskrzeszane jest ciao duchowe To za mwi, bracia,
e ciao i krew nie mog sta si dziedzicami Krlestwa Boga, ani to, co zniszczalne, nie
stanie si dziedzicem tego, co niezniszczalne. Oto ogaszam wam tajemnic: Nie wszyscy
umrzemy, wszyscy za bdziemy przemienieni, w jednej chwili, w mgnieniu oka, na dwik
ostatniej trby. Zabrzmi bowiem trba i umarli bd wskrzeszeni jako istoty niezniszczalne, i
my zostaniemy przemienieni. Trzeba bowiem, aby to, co zniszczalne, przyobleko si w
niezniszczalno, a to, co miertelne, przyobleko si w niemiertelno (1Kor 15,42-44a.50-
53).
Zauwamy, e istotn cech naszych nowych cia jest niemiertelno i niezniszczalno. Nie
bd si starze, chorowa ani umiera! Bd dokadnie takie jak ciao Jezusa po
zmartwychwstaniu:
Nasza za ojczyzna jest w niebiosach, skd te oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa
Chrystusa. On przemieni nasze ponione ciao na podobne do swego chwalebnego ciaa,
moc, ktr moe podporzdkowa sobie wszystko (Flp 3,20-21).
Aposto Jan rwnie potwierdzi t wspania prawd:
Umiowani, teraz jestemy dziemi Boymi, ale jeszcze si nie ujawnio, kim bdziemy.
Wiemy, e kiedy On si objawi, bdziemy do Niego podobni, poniewa ujrzymy Go takim,
jakim jest (1J 3,2).
Cho nasze umysy nie s w stanie w peni tego poj, wierzymy temu i cieszymy si tym, co
nas czeka!2

Jezus na temat nowego narodzenia


Kiedy Jezus rozmawia z ydowskim przywdc, Nikodemem, o koniecznoci odrodzenia
ludzkiego ducha dziki dziaaniu Ducha witego:
Jezus odpowiedzia: Zapewniam, zapewniam ci, jeli si kto nie narodzi z gry, nie moe
wej do Krlestwa Boga. Wtedy Nikodem zapyta: Jak czowiek moe si narodzi, bdc
starcem? Czy moe po raz drugi wej do ona swojej matki i si narodzi? Jezus
odpowiedzia: Zapewniam, zapewniam ci, jeli si kto nie narodzi z wody i Ducha, nie
moe wej do Krlestwa Boga. To, co si narodzio z ciaa, jest ciaem, a to, co si narodzio
z Ducha, jest duchem. Nie dziw si, e ci powiedziaem: Musicie si narodzi z gry (J 3,3-7).
Najpierw Nikodem sdzi, e Jezus mwi o nowonarodzeniu fizycznym. Jednak Jezus wyjani,
e chodzi o narodzenie duchowe, czyli takie, gdy duch czowieka rodzi si na nowo.
Duchowego narodzenia potrzebujemy dlatego, e nasz duch zosta skaony z, grzeszn natur.
Biblia czsto nazywa j mierci. Dla jasnoci t z natur bdziemy nazywa mierci duchow,
aby j odrni od mierci fizycznej (kiedy to przestaje funkcjonowa nasze ciao).

Definicja mierci duchowej


Pawe w Licie do Efezjan 2,1-3 opisa, jak wyglda mier duchowa:
Bylicie umarli wskutek waszych wystpkw i grzechw, w ktrych niegdy ylicie,
postpujc wedug zasad tego wiata, posuszni wadzy si, ktre unosz si w powietrzu,
duchowi, ktry teraz dziaa w synach buntu. Wrd nich i my wszyscy kiedy ulegalimy

2. Do dalszego studiowania tego tematu zobacz Dn 12,1-2; J 11,23-26; Dz 24,14-15; 1Kor 15,1-57.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 111
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

podaniom naszego ciaa, speniajc wol ciaa i umysu, i z natury bylimy dziemi gniewu,
podobnie jak wszyscy inni.
Aposto nie mwi tu o mierci fizycznej, gdy pisa do ludzi yjcych. Stwierdzi jednak, i
kiedy byli umarli wskutek swoich wystpkw i grzechw. Grzech otwiera drzwi dla mierci
duchowej (zob. Rz 5,12). By martwym duchowo to mie w swoim duchu grzeszn natur,
Zauwamy, e Pawe mwi, i z natury byli dziemi gniewu.
Wicej, by duchowo martwym to posiada w pewnym sensie natur samego szatana. Wedug
Pawa w takich ludziach dziaa wadca si, ktre unosz si w powietrzu, czyli niewtpliwie sam
diabe (zob. Ef 6,12), a jego duch dziaa we wszystkich ludziach niezbawionych.
Zwracajc si do nieodrodzonych ydw, Jezus powiedzia:
Waszym ojcem jest diabe i chcecie spenia dze waszego ojca. Od pocztku by on
morderc i nie wytrwa w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy. Kiedy kamie, mwi od siebie,
bo jest kamc i ojcem kamstwa (J 8,44).
Z duchowego punktu widzenia ludzie nie narodzeni na nowo nie tylko posiadaj w swoim duchu
natur szatana, ale on jest te ich ojcem. W sposb naturalny postpuj tak jak diabe. S
mordercami i kamcami.
Nie wszyscy niezbawieni popeniaj morderstwa, ale s motywowani tak sam nienawici i
zabiliby, gdyby im to uszo na sucho. Legalizacja aborcji w wielu krajach jest tego dowodem.
Ludzie niezbawieni zabijaj wasne nienarodzone dzieci.
Dlatego duchowe nowonarodzenie jest konieczne. Kiedy ono nastpuje, grzeszna, szataska
natura zostaje z ducha czowieka usunita i zastpuje j Boa wita natura. Teraz w jego duchu
zamieszkuje Boy Duch wity. Przesta by duchowo umary, zosta oywiony dla Boga.
Przesta by duchowym dzieckiem szatana, a staje si duchowym dzieckiem Boga.

Reformacja nie zastpi regeneracji (odrodzenia)


Poniewa ludzie niezbawieni s duchowo martwi, nie mog si zbawi przez reformowanie
samych siebie, bez wzgldu na to, jak bardzo si staraj. Potrzebuj nowej natury, nie tylko nowych
dziaa. wini te mona adnie umy, spryska perfumami i przewiza kark row wsteczk,
ale to bdzie tylko czysta winia! Jej natura pozostaa taka sama. Niedugo znw bdzie mierdzie
i tarza si w bocie.
To samo dotyczy ludzi religijnych, ktrzy nie narodzili si na nowo. Na zewntrz mog si nieco
oporzdzi, ale w rodku dalej s tak samo brudni. Do ludzi bardzo religijnych Jezus powiedzia:
Biada wam, nauczyciele Prawa i faryzeusze, obudnicy, bo czycicie od zewntrz kubek i
mis, wewntrz za s pene chciwoci i gwatu! lepy faryzeuszu, oczy najpierw wntrze
kubka, aby i na zewntrz stal si czysty. Biada wam, nauczyciele Prawa i faryzeusze,
obudnicy, bo podobni jestecie do pobielonych grobw, ktre na zewntrz wygldaj piknie,
wewntrz jednak s pene koci umarych i gnijcych szcztkw! Tak i wy na zewntrz
wydajecie si ludziom sprawiedliwi, ale wewntrz peno w was obudy i bezprawia (Mt 23,25-
28).
Te sowa trafnie okrelaj tych ludzi religijnych, ktrzy nigdy nie dowiadczyli narodzenia z
Ducha witego. Nowe narodzenie oczyszcza ludzi wewntrznie a nie tylko na zewntrz.
Co si dzieje z dusz, kiedy odradza si duch?
Pocztkowo dusza czowieka w zasadzie pozostaje nietknita (poza faktem, e podj w swym
umyle decyzj pjcia za Jezusem). Bg jednak chce, bymy z chwil stania si Jego dzieckiem
co zrobili ze swoj dusz. Nasza dusza (umys) winna zosta odnowiona dziki Boemu Sowu,
abymy myleli tak, jak Bg tego pragnie. Poprzez nieustanne odnawianie naszego umysu
nastpuje w naszym yciu rwnie zewntrzna transformacja, co sprawia, e stajemy si coraz
bardziej podobni do Jezusa:

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 112
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Nie dostosowujcie si do tego wiata, ale dajcie si przemieni przez odnowienie myli,
abycie potrafili rozpozna, co jest wol Boga, co jest dobre, co Mu si podoba i co jest
doskonae (Rz 12,2).
O tym samym procesie w yciu chrzecijanina pisa Jakub:
z agodnoci przyjmijcie zaszczepione w was Sowo, ktre ma moc zbawi wasze dusze
(Jk 1,21b).
Zauwamy, e Jakub pisa do wierzcych, ktrych duch by ju odrodzony. Ale potrzebowali
zbawienia swojej duszy, a to mogo si sta tylko wtedy, gdy z agodnoci przyjmowali
zaszczepione w nich Sowo. Dlatego wanie narodzonych na nowo wierzcych naley naucza
Boego Sowa.

Pozostaoci starej natury


Po nowonarodzeniu wierzcy szybko odkrywaj, e s ludmi o podwjnej naturze,
przeywajcymi co, co Pawe nazywa walk pomidzy duchem a ciaem:
Ciao bowiem poda na przekr duchowi, a duch natomiast przeciwko ciau. A tak s sobie
przeciwne, e czynicie to, czego nie chcecie (Ga 5,17).
Tkwice w nas pozostaoci starej, grzesznej natury Pawe nazywa ciaem. Te dwie natury
rodz w nas odmienne pragnienia; jeli ulegniemy ciau, bdzie nas cigno do przeciwnego
postpowania i stylu ycia ni wskazuje nam Duch. Zwrmy uwag, jak Pawe przeciwstawia
sobie uczynki ciaa oraz owoc Ducha:
Znane s uczynki, jakie rodz si z ciaa. S nimi: cudzostwo, nieczysto, wyuzdanie,
bawochwalstwo, magia, nienawi, spr, zawi, gniew, intrygi, niezgoda, rozamy, zazdro,
pijastwo, hulanki i tym podobne. O nich wam mwi, tak jak ju wczeniej powiedziaem, e
ci, ktrzy takie czyny popeniaj, nie odziedzicz Krlestwa Boga. Owocem za Ducha jest
mio, rado, pokj, cierpliwo, uprzejmo, dobro, wierno, agodno, opanowanie.
Prawo nie jest przeciwko temu (Ga 5,19-23).
Najwyraniej jest moliwe, by wierzcy ulegali ciau, inaczej Pawe by ich nie ostrzega, e jeli
bd w tym trwa, nie odziedzicz Krlestwa Boego. Take w swoim licie do Rzymian Pawe
napisa o podwjnej naturze kadego chrzecijanina i ostrzeg przed konsekwencjami ulegania
ciau:
Jeli za Chrystus jest w was, to chocia ciao podlega mierci z powodu grzechu, to jednak
Duch daje ycie dziki usprawiedliwieniu Nie jestemy wic, bracia, dunikami ciaa, tak,
aby y wedug ciaa. Jeli bowiem wedug ciaa yjecie, umrzecie, jeli za przy pomocy
Ducha umiercacie uczynki ciaa, bdziecie y. Ci, ktrzy daj si prowadzi Duchowi Boga,
s synami Boga (Rz 8,10.12-14).
Bezsprzecznie jest to ostrzeenie dla wierzcych. ycie wedug ciaa, czyli regularne uleganie
mu, prowadzi do mierci. Pawe ostrzega przed mierci duchow, poniewa fizycznie wszyscy
umieramy, nawet chrzecijanie, ktrzy umiercaj uczynki ciaa.
Moe si zdarzy, e chrzecijanin tymczasowo popadnie w ktry z wymienionych przez Pawa
grzechw, ale kiedy wierzcy zgrzeszy i poczuje si winny, musi si opamita. Kady, kto wyznaje
swj grzech i prosi Boga o przebaczenie, zostanie, oczywicie, oczyszczony (zob. 1J 1,9).
Kiedy chrzecijanin zgrzeszy, to nie znaczy, e zerwa wi z Bogiem zerwana zostaje blisko
z Nim. Nadal jest Boym dzieckiem, ale nieposusznym. Jeli grzechu nie wyzna, naraa si na
karcenie Paskie.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 113
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Walka
Jeli stwierdzasz, e pragniesz tego co ze, to dowiadczasz podliwoci ciaa. Niewtpliwie,
gdy przez ciao jeste kuszony do zego, czujesz, e w twoim wntrzu co opiera si tej pokusie. To
jest pragnienie Ducha. Jeli masz wiadomo winy, ktra si pojawia, gdy ulegasz pokusie,
znaczy to, e rozpoznajesz gos swego ducha, ktry nazywamy sumieniem. Bg dobrze wiedzia,
e nasze cielesne pragnienia bd nas kusi do zego. Nie jest to jednak wymwka, ktra
usprawiedliwia uleganie podliwociom ciaa. Bg nadal oczekuje, e bdziemy posuszni i
wici, przezwyciajc natur ciaa:
Polecam wic: Postpujcie wedug ducha, a nie spenicie podania ciaa (Ga 5,16).
Nie istnieje adna magiczna sztuczka pozwalajca przezwyciy zachcianki ciaa. Pawe mwi
po prostu, bymy postpowali wedug ducha, a nie bdziemy spenia podliwoci ciaa. W tej
dziedzinie aden wierzcy nie ma przewagi nad innymi. Postpowanie wedug Ducha wymaga
decyzji kadego z nas, a nasze oddanie Panu moemy mierzy stopniem, w jakim nie ulegamy
podliwociom ciaa.
Pawe po prostu napisa:
Ci, ktrzy nale do Chrystusa, ukrzyowali ciao wraz z namitnociami i podliwociami
(Ga 5,24).
Zauwamy, e wedug Pawa ci, ktrzy nale do Chrystusa, ukrzyowali (czas przeszy) ciao.
To si stao, kiedy pokutowalimy i uwierzylimy w Pana Jezusa Chrystusa. Ukrzyowalimy
grzeszn natur, postanawiajc by posuszni Bogu i opiera si grzechowi. Teraz nie jest to wic
kwestia ukrzyowania ciaa, ale utrzymywania go w tym stanie.
Nie zawsze awo utrzymywa ciao w stanie ukrzyowania, ale to moliwe. Jeli bdziemy si
kierowa pobudkami wewntrznego czowieka i nie ulega impulsom ciaa, bdziemy
manifestowa ycie Chrystusa i chodzi przed Nim w witoci.

Natura odrodzonego ducha


Sowem, ktre najlepiej oddaje natur naszego odrodzonego ducha, jest Chrystus. Dziki
Duchowi witemu, ktry ma tak sam natur co Jezus, faktycznie zamieszkuje w nas natura
Chrystusa. Pawe napisa: I ju nie ja yj, lecz yje we mnie Chrystus (Ga 2,20).
Poniewa mamy w sobie Jego moc i natur, posiadamy wspaniay potencja, by y jak
Chrystus. Tak naprawd to nie potrzebujemy wicej mioci, cierpliwoci czy opanowania bo
zamieszkuje w nas najbardziej kochajca, cierpliwa i opanowana Osoba! Wystarczy, jeli Jej
pozwolimy okazywa swoje ycie przez nas.
Wszyscy jednak mamy jednego gwnego wroga, ktry walczy przeciwko naturze Jezusa, nie
pozwalajc jej przejawia si w nas. To nasze ciao. Nic dziwnego, e Pawe stwierdzi, i ciao
musimy ukrzyowa. Naszym obowizkiem jest co z tym ciaem zrobi, wic prosi Boga, by co z
tym uczyni, jest strat czasu. Sam Pawe mia kopoty ze swoj cielesn natur, ale stan na
wysokoci zadania i j pokona:
opanowuj wasne ciao i traktuj jak niewolnika, abym innym goszc nauk, sam nie
zosta odrzucony (1Kor 9,27).
Jeli chcemy chodzi przed Panem w witoci, kady z nas musi uczyni swoje ciao
niewolnikiem ducha. To jest moliwe!

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 114
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

www.shepherdserve.org
Mile widziane jest drukowanie, kopiowanie, dystrybucja lub
rozsyanie tego dokumentu w jakikolwiek sposb.
Warunkiem jest zachowanie integralnoci i niezmienionej
treci oraz nie czerpanie z tego zyskw.
(c) 2007 David Servant

Pozyskujcy uczniw suga Boy


Biblijne zasady przynoszenia owocu oraz pomnaania Boego Krlestwa
David Servant

Rozdzia jedenasty
Chrzest w Duchu witym
Czytajc Dzieje Apostolskie na kadej stronie widzimy wyrane dziaanie Ducha witego w
pierwszym Kociele. Gdyby usun Jego wpyw z ksigi Dziejw, to praktycznie nic by nie zostao.
On rzeczywicie uzdolni pierwszych uczniw do tego, by przewrcili cay wiat do gry nogami
(zob. Dz 17,6).
Obecnie najszybciej Koci rozwija si tam, gdzie naladowcy Jezusa s wyposaeni w moc
Ducha witego i si Jemu poddaj. To nie powinno nikogo dziwi. Duch wity w cigu 10
sekund moe dokona wicej ni my wasnymi wysikami przez tysic lat. Jest niezmiernie istotne,
aby pozyskujcy uczniw suga Boy zrozumia, czego Biblia naucza na temat dziaania Ducha
witego w yciu i subie ludzi wierzcych.
Dzieje Apostolskie dostarczaj wiele przykadw tego, jak wierzcy byli chrzczeni w Duchu
witym oraz jak On ich wyposaa do suby. Warto ten temat przestudiowa, abymy mogli
dowiadcza tego sami, i tak jak oni oglda cudowne wsparcie ze strony Ducha witego.
Niektrzy twierdz, i to cudowne dziaanie Ducha witego byo ograniczone do okresu
pierwszych apostow, jednak dla takiej opinii nie znajduj adnego potwierdzenia, ani biblijnego,
ani historycznego, ani te logicznego. Jest to teoria zrodzona z niewiary. Ci, ktrzy wierz temu, co
obiecuje Boe Sowo, bd dowiadcza obiecanych przez Boga bogosawiestw. Jak niewierzcy
Izraelici, ktrzy nie weszli do Ziemi Obiecanej, tak i ci, ktrzy dzisiaj nie wierz Boym
obietnicom, nie skorzystaj z wszystkiego, co Bg dla nich przygotowa. W jakiej grupie si
znajdujesz? Ja jestem wrd wierzcych.

Dwa rodzaje dziaania Ducha witego


Kady, kto szczerze uwierzy w Pana Jezusa, dowiadczy dziaania Ducha witego w swoim
yciu. Jego duch, czyli wewntrzny czowiek zosta przez Niego odrodzony (zob. Tt 3,5) i teraz
Duch wity w nim mieszka (zob. Rz 8,9; 1Kor 6,19). Czowiek ten zosta zrodzony z Ducha (J
3,5).
Wielu charyzmatykw i zielonowitkowcw, nie rozumiejc tego, bdnie wmawia wierzcym,
e nie posiadaj Ducha witego, dopki nie zostan w Nim ochrzczeni i nie mwi jzykami. Ale
Biblia i dowiadczenie potwierdzaj, i to oczywisty bd. Wielu niecharyzmatycznych wierzcych
wykazuje o wiele wicej oznak zamieszkujcego w nich Ducha ni niektrzy charyzmatycy! W
znaczni wikszym stopniu przejawiaj owoce Ducha wymienione w Ga 5,22-23, co byoby
niemoliwe, gdyby nie dziaa w nich Duch wity.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 115
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Ale samo narodzenie z Ducha nie oznacza jeszcze, i kto zosta ochrzczony w Duchu witym.
Zgodnie z Bibli narodzenie z Ducha oraz chrzest w Duchu witym to zwykle dwa oddzielne
przeycia.
Rozwamy najpierw to, co Jezus powiedzia nienawrconej Samarytance przy studni:
Gdyby znaa dar Boga i wiedziaa, kim jest Ten, ktry do ciebie mwi: Daj mi pi, ty
prosiaby Go, a daby ci wod yw Kady, kto pije t wod, znowu bdzie pragn. Kto
za bdzie pi wod, ktr Ja mu dam, nigdy wicej nie bdzie pragn, ale woda, ktr mu
dam, stanie si w nim rdem wody wytryskujcej ku yciu wiecznemu (J4,10.13-14).
Wydaje si, i da do zrozumienia, e owa nie wyczerpujca si ywa woda przestawia Ducha
witego, ktry zamieszkuje w tych, ktrzy wierz. Pniej w Ewangelii Jana Jezus uy tego
samego okrelenia, woda ywa, a tam bez wtpienia mwi o Duchu witym:
W ostatnim za, najwaniejszym dniu wita, Jezus stan i zawoa: Jeli kto pragnie, niech
przyjdzie do Mnie i niech pije. Kto wierzy we Mnie, jak mwi Pismo, strumienie wody ywej
popyn z jego wntrza. A powiedzia to o Duchu, ktrego mieli otrzyma ci, ktrzy uwierzyli
w Niego. Duch bowiem dotychczas nie by dany, gdy Jezus nie zosta jeszcze uwielbiony
(J7,37-39).
W tym przypadku Jezus nie mwi o ywej wodzie stajcej si rdem wody wytryskujcej
ku yciu wiecznemu. Tym razem ta ywa woda staje si rzekami wypywajcymi z wntrza
czowieka.
Te dwa podobne do siebie urywki Ewangelii Jana dobitnie ilustruj rnic pomidzy
narodzeniem z Ducha a chrztem w Duchu witym. Narodzenie z Ducha przynosi gwnie korzy
temu, kto rodzi si na nowo, aby mg cieszy si yciem wiecznym. Czowiek zrodzony na nowo z
Ducha posiada w sobie zasb Ducha, dajcy mu wieczne ycie.
Natomiast chrzest w Duchu witym przynosi przede wszystkim korzy innym, poniewa
wyposaa wierzcych do suby w mocy Ducha witego. Z ich wntrza popyn strumienie wody
ywej, niosc innym Boe bogosawiestwo dziki mocy Ducha.

Dlaczego chrzest w Duchu witym jest potrzebny


Jake rozpaczliwie potrzebujemy pomocy Ducha, aby posugiwa ludziom! Bez Jego pomocy
nie moemy mie nadziei na czynienie uczniw wrd wszystkich narodw. Wanie dlatego
Jezus obieca chrzci wierzcych w Duchu witym, aby wiat usysza ewangeli. Do uczniw
powiedzia:
Oto Ja posyam wam Obietnic Mojego Ojca. Dlatego pozostacie w miecie dopki nie
przyjmiecie mocy z wysokoci (k 24,49).
ukasz zapisa te inne sowa Jezusa:
Nie wasza to rzecz pozna dni i godziny, ktre Ojciec ustanowi swoj moc, ale gdy Duch
wity zstpi na was, wemiecie Jego moc i bdziecie moimi wiadkami w Jeruzalem i w
caej Judei, w Samarii i a po krace ziemi (Dz 1,7-8).
Jezus poleci uczniom nie opuszcza Jerozolimy, dopki nie zostan przyobleczeni moc z
wysoka (BT). Wiedzia, e bez tego przeycia bd waciwie bezsilni, niezdolni do wykonania
zleconego im zadania. A kiedy zostali ochrzczeni w Duchu witym, Bg zacz przez nich dziaa
w sposb nadnaturalny, by mogli szerzy ewangeli.
Miliony chrzecijan na caym wiecie po przeyciu chrztu w Duchu witym dowiadczaj
nowego wymiaru mocy, zwaszcza kiedy wiadcz niezbawionym. Stwierdzaj, e mwi w sposb
bardziej przekonujcy i czasem cytuj wersety, ktrych znajomoci nie byli wiadomi. Niektrzy
odczuli powoanie i konkretne uzdolnienie do jakiej posugi, jak na przykad ewangelizowanie.
Inni odkrywaj, e Bg uywa ich tak jak chce, by przez nich przejawia rne nadnaturalne dary
Ducha. Ich dowiadczenia s zupenie biblijne. Ludzie sprzeciwiajcy si tym przeyciom nie maj
ku temu adnych podstaw biblijnych. Waciwie walcz przeciwko samemu Bogu.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 116
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Nie powinno nas dziwi, e nasze powoanie do naladowania Chrystusa obejmuje te


powoanie do naladowania Jego osobistych przey z Duchem witym. Narodzi si, oczywicie,
z Ducha po tym, jak pocz si w onie Marii (zob. Mt 1,20). A nastpnie, podczas inauguracji
swojej suby, zosta ochrzczony w Duchu witym (zob. Mt 3,16). Jeli Jezus potrzebowa chrztu
w Duchu witym, by Ten uzdolni Go do posugiwania, o ile bardziej my tego potrzebujemy?

Pocztkowe potwierdzenie chrztu w Duchu witym


Kiedy wierzcy zostaje ochrzczony w Duchu witym, pocztkowym potwierdzeniem tego
przeycia bdzie mwienie nowym jzykiem, co Pismo nazywa nowymi jzykami lub innymi
jzykami. Potwierdzaj to liczne teksty biblijne. Rozwamy je.
Po pierwsze, w ostatnich chwilach przed wniebowstpieniem Jezus powiedzia, e jednym ze
znakw, ktre bd towarzyszy wierzcym, bdzie mwienie jzykami:
Idcie na cay wiat i gocie ewangeli wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i zostanie
ochrzczony, bdzie zbawiony, a kto nie uwierzy, zostanie potpiony. Tym, ktrzy uwierz,
bd towarzyszy takie znaki: w Moje imi bd wyrzuca ze duchy, bd mwi innymi
jzykami (Mk 16,15-17)
Niektrzy komentatorzy twierdz, e te wersety nie powinny si znale w Biblii, poniewa nie
wszystkie staroytne rkopisy Nowego Testamentu je zawieraj. W wielu jednake si znajduj i
adne z licznych angielskich tumacze, jakie czytaem, ich nie pomija. Poza tym, sowa Jezusa w
tych wersetach doskonale odpowiadaj dowiadczeniu pierwszego Kocioa, o czym czytamy w
ksidze Dziejw.
Dzieje Apostolskie opisuj pi przypadkw, kiedy to wierzcy po raz pierwszy przeywali
chrzest w Duchu witym. Rozwamy je wszystkie, zadajc za kadym razem dwa pytania: (1) Czy
chrzest w Duchu witym by przeyciem nastpujcym po przeyciu zbawienia? oraz: (2) Czy
przeywajce to osoby mwiy nowymi jzykami? To pomoe nam zrozumie Bo wol wobec
wierzcych yjcych w dobie obecnej.

Jerozolima
Pierwsz wzmiank znajdujemy w 2. rozdziale. Wwczas, w dniu Pidziesitnicy,
ochrzczonych w Duchu witym zostao 120 uczniw:
Kiedy nadszed dzie Pidziesitnicy, znajdowali si wszyscy razem na tym samym miejscu.
Nagle powsta z nieba szum, jakby wiejcego silnego wiatru, i napeni cay dom, w ktrym
przebywali. Ukazay si im te jzyki jakby z ognia, ktre si rozdzielay i na kadym z nich
spocz jeden. Wszyscy zostali napenieni Duchem witym i zaczli mwi innymi
jzykami, tak jak im Duch pozwala mwi (Dz 2,1-4).
Nie ma wtpliwoci co do tego, e wszyscy oni byli ju zbawieni i narodzeni na nowo, zatem
chrztu w Duchu witym dowiadczyli ju jako ludzie wierzcy. Wczeniej nie mogli tego przey,
bo Duch wity nie by jeszcze Kocioowi dany.
Znakiem towarzyszcym byo, oczywicie, mwienie jzykami.

Samaria
Drug wzmiank znajdujemy w 8. rozdziale, kiedy to Filip uda si do miasta Samarii i gosi
tam ewangeli:
Gdy jednak uwierzyli Filipowi, ktry gosi Dobr Nowin o Krlestwie Boga oraz o imieniu
Jezusa Chrystusa, dali si ochrzci zarwno mczyni, jaki kobiety Kiedy apostoowie w
Jerozolimie dowiedzieli si, e Samaria przyja Sowo Boga, wysali do nich Piotra i Jana.
Oni przyszli i pomodlili si za nich, aby otrzymali Ducha witego. Na adnego z nich
bowiem jeszcze nie zstpi. Byli jedynie ochrzczeni w imi Pana Jezusa (Dz 8,12.14-16).

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 117
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Wierzcy w Samarii dowiadczyli chrztu w Duchu witym jako kolejnego przeycia, po


nawrceniu. Biblia wyranie mwi, i zanim pojawili si Piotr i Jan, Samarytanie ju przyjli
Sowo Boga, uwierzyli ewangelii i zostali ochrzczeni w wodzie. Potem jednak przyszli Piotr i Jan,
aby si za nich modli, Pismo mwi, e po to, aby otrzymali Ducha witego. Czy nie jest to
jasne?
Czy wierzcy w Samarii mwili nowymi jzykami, kiedy zostali ochrzczeni w Duchu
witym? Biblia tego nie podaje, ale stwierdza, e stao si z nimi co niezwykego. Kiedy niejaki
Szymon widzia, co si dzieje, kiedy Piotr i Jan nakadali rce na wierzcych Samarytan, prbowa
kupi od nich t sam zdolno udzielania Ducha witego:
Wtedy wic wkadali na nich rce, a oni otrzymywali Ducha witego. Gdy Szymon
zobaczy,, e apostoowie przez nakadanie rk udzielali Ducha, przynis im pienidze i
powiedzia: Dajcie i mnie t wadz, aby ten, na kogo nao rce, otrzyma Ducha witego
(Dz 8,17-19).
Co Szymon zobaczy, e tak go to zaintrygowao? A widzia ju wiele cudw, takich jak
uwalnianie ludzi od demonw czy uzdrawianie sparaliowanych i chromych (zob. Dz 8,6-7). On
sam uprzednio zajmowa si magi, wprawiajc w zdumienie lud Samarii (zob. Dz 8,9-10). Wobec
tego to, co widzia, kiedy Piotr z Janem si modlili, musiao by bardzo spektakularne. I cho nie
mona tego powiedzie z ca pewnoci, to jednak jest bardzo prawdopodobne, e oglda te same
zjawiska, ktre miay miejsce za kadym razem, gdy w Dziejach Apostolskich chrzecijanie
przyjmowali Ducha witego: widzia i sysza, jak mwi innymi jzykami.

Saul w Damaszku
Trzecia wzmianka w ksidze Dziejw o otrzymaniu Ducha witego dotyczy przypadku
Szawa z Tarsu, znanego pniej jako aposto Pawe. Nawrci si na drodze do Damaszku, gdzie
zosta czasowo olepiony. Trzy dni po nawrceniu Bg posa do niego niejakiego Ananiasza:
Wtedy Ananiasz poszed, wszed do domu, pooy na nim rce i powiedzia: Szawle, bracie,
Pan Jezus, ktry ukaza ci si w drodze, ktr szede, przysa mnie, aby przejrza i zosta
napeniony Duchem witym. Wtedy natychmiast jakby uski spady z jego oczu, odzyska
wzrok, wsta i zosta ochrzczony (Dz 9,17-18).
Zanim przyby Ananiasz, aby si za niego modli, Szawe bez wtpienia by narodzony na nowo.
Zawierzy Panu Jezusowi na drodze do Damaszku i od razu posucha wskazwek swego nowego
Pana. Kiedy Ananiasz zobaczy Szawa, bez wahania nazwa go bratem Szawem. I powiedzia,
e przyszed, aby ten przejrza i zosta napeniony Duchem witym. W przypadku Szawa
napenienie, czy jak te mwimy chrzest w Duchu witym nastpi trzy dni po nawrceniu.
Dzieje nie opisuj faktycznego chrztu Szawa w Duchu witym, ale musia on nastpi
wkrtce po przybyciu Ananiasza. Nie ma wtpliwoci, e Szawe w jakim momencie przemwi
jzykami, poniewa pniej stwierdzi: Dzikuj Bogu, e mwi jzykami wicej od was
wszystkich (1Kor 14,18).

Cezarea
Czwart wzmiank znajdujemy w rozdziale 10. Aposto Piotr w sposb cudowny zosta
wysany, by gosi ewangeli w domu Korneliusza w Cezarei. Kiedy wyjawi im, e zbawienie
otrzymuje si przez wiar w Jezusa, wszyscy ci pogascy suchacze zareagowali z wiar i zstpi na
nich Duch wity:
Kiedy jeszcze Piotr mwi te sowa, Duch wity zstpi na wszystkich, ktrzy suchali nauki.
Zdumieli si wwczas wierni pochodzenia ydowskiego, ktrzy przybyli z Piotrem, e dar
Ducha witego zosta wylany take na pogan. Syszeli bowiem, e mwi jzykami i wielbi
Boga. Wtedy Piotr powiedzia: Czy moe kto odmwi chrztu tym, ktrzy otrzymali Ducha
witego tak, jak my? I rozkaza ich ochrzci w imi Jezusa Chrystusa (Dz 10,44-48a).

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 118
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

W tym wypadku czonkowie domu Korneliusza, pierwsi poganie wierzcy w Jezusa, narodzili
si na nowo i zostali ochrzczeni w Duchu witym jednoczenie.
Jeli przestudiujemy biblijny oraz historyczny kontekst tego wydarzenia, staje si jasne,
dlaczego Bg nie czeka, a Piotr oraz jego wierzcy towarzysze nao rce na wierzcych pogan,
aby ci otrzymali Ducha witego. Tak Piotr jak i pozostali wierzcy ydzi nie potrafili uwierzy, e
poganie mog dostpi zbawienia, a co dopiero chrztu w Duchu witym! Przypuszczalnie nawet
by si nie modlili, eby domownicy Korneliusza przyjli chrzest w Duchu witym, dlatego tu Bg
zadziaa suwerennie. Nauczy Piotra i jego przyjaci, e Jego aska obejmuje rwnie pogan.
Co przekonao Piotra i pozostaych ydowskich wierzcych, e rodzina Korneliusza
prawdziwie otrzymaa Ducha witego? ukasz napisa: Syszeli bowiem, e mwi jzykami
(w. 46). Piotr stwierdzi, e poganie otrzymali Ducha witego tak samo jak owych 120 osb w
dzie Pidziesitnicy (zob. w. 47).

Efez
Pit wzmiank znajdujemy w rozdziale 19. Podrujc przez Efez aposto Pawe spotka
pewnych uczniw i zada im pytanie: Czy otrzymalicie Ducha witego, gdy przyjlicie wiar?
(Dz 19,2)
Pawe, autor wikszoci Listw Nowego Testamentu, najwyraniej wierzy, e mona uwierzy
w Jezusa, a w pewnym sensie nie otrzyma Ducha witego. Inaczej takiego pytania by nie zada.
Tamci odrzekli, e nigdy nie syszeli o Duchu witym, a jedynie o nadchodzcym Mesjaszu z
ust Jana Chrzciciela, ktry ich ochrzci. Pawe niezwocznie ponownie ochrzci ich w wodzie. Tym
razem by to prawdziwy chrzest chrzecijaski. Wreszcie naoy na nich rce, aby przyjli Ducha
witego:
Gdy to usyszeli, zostali ochrzczeni w imi Pana Jezusa. Nastpnie Pawe woy na nich rce
i Duch wity zstpi na nich. Mwili te jzykami i prorokowali. Wszystkich ich byo koo
dwunastu mczyzn (Dz 19,5-7).
I tym razem e chrzest w Duchu witym, w przypadku tych dwunastu, nastpi po nawrceniu,
niezalenie od tego, czy byli oni narodzeni na nowo, zanim spotkali si z Pawem. Tutaj ponownie
znakiem towarzyszcym temu przeyciu byo mwienie jzykami (a take prorokowanie).
Werdykt
Dokonajmy przegldu owych piciu przykadw. W co najmniej czterech chrzest w Duchu
witym by przeyciem majcym miejsce po nawrceniu.
W trzech Pismo wyranie podaje, i osoby te mwiy innymi jzykami. Ponadto, cho chrzest
Pawa w Duchu witym, podczas spotkania z Ananiaszem, nie jest opisany, to wiemy, e potem
mwi jzykami. To przypadek czwarty.
W ostatnim przypadku zdarzyo si co nadnaturalnego, kiedy wierzcy w Samarii otrzymywali
Ducha witego, poniewa Szymon prbowa zdolno t kupi.
Dowody s zatem jasne. W pierwszym Kociele nowonarodzeni wierzcy doznawali drugiego
przeycia z Duchem witym, a przy tym mwili innymi jzykami. To nie powinno dziwi, gdy
Jezus powiedzia, e ci, ktrzy w Niego uwierz, bd mwi nowymi jzykami.
Mamy wic mocny dowd na to, e kady, kto rodzi si na nowo, powinien take przey inne
dziaanie Ducha witego chrzest w Duchu witym. Wicej, kady wierzcy powinien
oczekiwa, e kiedy otrzyma chrzest w Duchu witym, bdzie mwi innymi jzykami.
Jak otrzyma chrzest w Duchu witym
Ducha witego, podobnie jak wszystkie Boe dary, przyjmuje si wiar (zob. Ga 3,5). Aby
mie wiar potrzebn do przyjcia tego daru, wierzcy musi by przekonany, e chrzest w Duchu
witym jest dla niego zgodny z Bo wol. Jeli si zastanawia albo powtpiewa, nie otrzyma go
(zob. Jk 1,6-7).

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 119
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

aden wierzcy nie ma podstaw, by nie wierzy, e przyjcie przez niego Ducha witego jest
zgodne z Bo wol, poniewa Jezus jasno to wyrazi:
Jeli wic wy, cho li jestecie, potraficie dawa dobre dary swoim dzieciom, to tym bardziej
Ojciec z nieba udzieli Ducha witego tym, ktrzy Go prosz (k 11,13).
Obietnica ta, wypowiedziana przez samego Jezusa, powinna przekona kade Boe dziecko, e
otrzymanie Ducha witego jest Bo wol.
Werset ten potwierdza take prawd, i chrzest w Duchu witym nastpuje po nawrceniu,
poniewa Jezus obieca to Boym dzieciom (jedynym ludziom, dla ktrych Bg jest niebiaskim
Ojcem). Bg da im Ducha witego, jeli o Niego poprosz. To oczywiste, e gdyby jedynym
przeyciem zwizanym z Duchem witym byo narodzenie si na nowo w chwili nawrcenia, to
Jezusowa obietnica nie miaaby sensu. W odrnieniu od niektrych wspczesnych teologw Jezus
wierzy, e jest czym zupenie normalnym, aby ludzie nowonarodzeni prosili Boga o Ducha
witego.
Wedug Jezusa, aby otrzyma Ducha witego, trzeba speni tylko dwa warunki. Po pierwsze,
Bg musi by naszym Ojcem, co jest faktem, jeli jestemy zrodzeni na nowo. Po drugie, o Ducha
witego trzeba poprosi.
Chocia przyjcie Ducha witego poprzez naoenie rk jest biblijne (zob. Dz 8,17; 19,6), nie
jest to nieodzowne. Kady chrzecijanin moe sam otrzyma Ducha witego w swojej
modlitewnej komrce. Niech tylko poprosi, przyjmie Go wiar i zacznie mwi jzykami, jak
Duch mu poddaje.

Powszechne obawy
Niektrzy si boj, e proszc o Ducha witego mog otworzy si na jakiego demona. Nie
istniej jednak adne podstawy dla takich obaw. Jezus obieca:
Czy jest wrd was taki ojciec, ktry, gdy syn poprosi go o ryb, poda mu wa albo
skorpiona, gdy ten prosi o jajko? Jeli wic wy, cho li jestecie, potraficie dawa dobre dary
swoim dzieciom, to tym bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha witego tym, ktrzy Go
prosz (k 11,11-13).
Jeli prosimy o Ducha witego, Bg nam Go da i nie musimy si ba, e otrzymamy
cokolwiek innego.
Niektrzy si obawiaj, e mwienie innymi jzykami moe by tylko bezsensown
paplanin pochodzca od ich samych, a nie aden nadnaturalny jzyk, otrzymany od Ducha
witego. Gdybymy jednak sprbowali stworzy jaki wiarygodny jzyk przed chrztem w Duchu
witym, stwierdzimy, e to niemoliwe. Z drugiej strony, jeli mamy mwi innymi jzykami,
musimy wiadomie uruchomi jzyk i usta, oraz swoje struny gosowe. Duch wity nie mwi za
nas, On poddaje nam tylko sowa do wypowiedzenia. Jest naszym pomocnikiem, a nie wykonawc.
To my musimy mwi, tak jak naucza Biblia:
Wszyscy zostali napenieni Duchem witym i zaczli mwi innymi jzykami, tak jak im
Duch pozwala mwi (Dz 2,4).
Nastpnie Pawe woy na nich rce i Duch wity zstpi na nich. Mwili te jzykami i
prorokowali (Dz 19,6).

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 120
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Kiedy wierzcy poprosi o dar Ducha witego, powinien wierzy i spodziewa si mwienia
innymi jzykami. Poniewa Ducha witego przyjmuje si wiar, nie powinno si oczekiwa
jakich szczeglnych odczu czy fizycznych objaww. Naley po prostu otworzy usta i zacz
wymawia nowe dwiki i sylaby, ktre zo si na jzyk, jaki Duch nam podaje. Zanim nie
zaczniemy mwi z wiar, adna wypowied nie wyjdzie z naszych ust. My tylko otwrzmy usta, a
Duch wity bdzie poddawa nam sowa.

rdo wypowiedzi
Wedug Pawa, kiedy wierzcy modli si w jzykach, czynny jest jego duch a nie umys:
Jeli przecie modl si mwic jzykami, to modli si mj duch, ale umys jest bezczynny.
C wic pozostaje? Bd si modli duchem, bd si modli te i umysem. Bd piewa
duchem, bd piewa te i umysem (1Kor 14,14-15).

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 121
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Pawe stwierdzi, e kiedy modli si w jzykach, jego umys by bezczynny. To znaczy, e


umys nie bra w tym udziau i nie rozumia, o co si modli. Dlatego zamiast modli si cay czas w
jzykach, bez rozumienia tego, co mwi, Pawe modli si rwnie umysem, w swoim jzyku.
piewa w jzykach, ale te piewa w jzyku zrozumiaym. Jest miejsce na oba rodzaje modlitwy
oraz piewu i dobrze zrobimy idc za zrwnowaonym przykadem Pawa.
Zauwamy, e mwienie jzykami byo tak samo poddane jego woli jak mwienie jzykiem
zrozumiaym. Powiedzia: Bd si modli duchem, bd si modli te i umysem. Krytycy
twierdz, e gdyby mwienie jzykami wspczesnymi byo prawdziwie darem Ducha, to mwicy
nie miaby nad tym kontroli, bo inaczej byby winny sterowania Bogiem. Ale taka teza jest
bezpodstawna. Mwienie zarwno jzykami wspczesnymi jak i martwymi pozostaje pod kontrol
mwicego, jak to Bg zaplanowa. To tak jakby powiedzie, e ludzie, posiadajcy rce stworzone
przez Boga, nie maj nad nimi adnej kontroli, a ci, ktrzy uywaj rk wiadomie, usiuj Bogiem
kierowa.
Kiedy zostalimy ochrzczeni w Duchu witym, moemy atwo si przekona, e wypowiedzi
w jzykach pochodz z naszego ducha a nie umysu. Po pierwsze, sprbujmy prowadzi z kim
rozmow podczas czytania tej ksiki. Stwierdzimy, e nie da si robi tych rzeczy jednoczenie.
Jednake odkryjemy, e jzykami moemy mwi nieprzerwanie, cigle czytajc ksik. A to
dlatego, e do mwienia jzykami nie uywamy umysu, wypowiedzi te wypywaj z naszego
ducha. Moemy wic uruchomi swojego ducha do modlitwy, a umys do czytania ze
zrozumieniem.

A co po chrzcie w Duchu witym?


Pamitajmy, w jakim celu Bg da nam chrzest w Duchu witym: jest to wyposaenie w moc
po to, by by Jego wiadkami poprzez manifestowanie owocu oraz darw Ducha (Pr. 1Kor 12,4-11;
Ga 5,22-23). Jeli prowadzimy ycie podobne do Chrystusowego, przejawiamy Jego mio i
rado wobec wiata oraz nadnaturalne dary Ducha, Bg si nami posuy, aby przyciga do siebie
innych. Umiejtno mwienia jzykami jest jednym ze strumieni wody ywej, ktre bd pyn
z naszego wntrza.
Pamitajmy, Bg da nam Ducha witego, abymy dotarli z ewangeli do wszystkich ludzi
na ziemi (zob. Dz 1,8). Kiedy mwimy innymi jzykami, powinnimy wiedzie, e dany jzyk
moe by jzykiem jakiego zagubionego plemienia lub obcego narodu. Za kadym razem, gdy
modlimy si w jzykach, pamitajmy, e Bg chce, aby ludy wszystkich jzykw usyszay o
Jezusie. Pytajmy Pana, jak si zaangaowa w wypenianie Wielkiego Polecenia Misyjnego.
Jzykami powinnimy mwi jak najwicej. Pawe, duchowy tytan, napisa: Dzikuj Bogu,
e mwi jzykami wicej od was wszystkich (1Kor 14,18). Sowa te kierowa do kocioa, w
ktrym duo mwio si jzykami (cho zwykle w niewaciwych momentach). Jeli wic Pawe
ich w tym przewysza, to musia mwi jzykami naprawd duo. Modlitwa w jzykach pomaga
nam utrzymywa wiadomo obecnoci Ducha witego, ktry w nas zamieszkuje i pomaga
modli si nieustannie, jak naucza Pawe w 1Tes 5,17.
Uczy te, e mwienie innymi jzykami buduje czowieka wierzcego (zob. 1Kor 14,4), czyli
wzmacnia nas duchowo. Modlc si w jzykach posilamy naszego wewntrznego czowieka w
sposb, jakiego nie w peni rozumiemy. Mwienie jzykami powinno codzienne ubogaca duchowe
ycie kadego wierzcego. To nie ma by tylko jednorazowe przeycie, wystpujce podczas
pierwszego napenienia Duchem witym.
Po przeyciu chrztu w Duchu witym zachcam, by codziennie powica czas na modlitw
do Boga w swoim nowym jzyku. To ogromnie spotguje wzrost twego ycia duchowego.

Odpowiedzi na kilka powszechnych pyta


Czy mona powiedzie, e ci, ktrzy nigdy nie mwili jzykami, nie zostali ochrzczeni w
Duchu witym? Osobicie tak nie uwaam.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 122
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Zawsze, kiedy si modl z ludmi o chrzest w Duchu witym, zachcam ich, aby oczekiwali
mwienia jzykami, i chyba 95% z nich zaczyna mwi w cigu kilku sekund po mojej modlitwie.
W przecigu lat nazbieray si tysice takich ludzi.
Jednake nie miabym powiedzie, e chrzecijanin, ktry si pomodli o chrzest w Duchu
witym, a nie przemwi jzykami, nie jest ochrzczony w Duchu witym, poniewa chrzest w
Duchu witym przyjmuje si wiar, a mwienie jzykami jest dobrowolne. Jeli mam jednak
sposobno rozmawia z wierzcym, ktry si pomodli o chrzest w Duchu witym ale nie mwi
jzykami, pokazuj mu najpierw wszystkie urywki z ksigi Dziejw na ten temat. Wskazuj te, e
Pawe napisa, i sam panuje nad tym, kiedy mwi, a kiedy nie mwi jzykami. Ja rwnie mog
mwi jzykami kiedy tylko zechc, i mog te postanowi, e ju wicej nie przemwi w
jzykach. Skoro tak, to hipotetycznie mgbym zosta ochrzczony w Duchu witym i nigdy nie
przemwi w jzykach, odmawiajc wsppracy z pobudkami Ducha.
A zatem, kiedy mam sposobno rozmawia z wierzcym, ktry si pomodli z wiar o chrzest
w Duchu witym lecz nigdy nie mwi jzykami, nie mwi mu (ani te nie uwaam), e nie
zosta ochrzczony w Duchu witym. Po prostu mu wyjaniam, e mwienie jzykami nie jest
czym, co Duch wity robi niezalenie od nas. Duch wity poddaje nam sowa, ale to my
musimy mwi, tak jak to robimy we wasnym jzyku. Nastpnie go zachcam, by we wsppracy z
Duchem witym zacz mwi jzykami. I prawie wszyscy bez wyjtku niebawem to robi.

Czy Pawe nie napisa, e nie wszyscy mwi jzykami?


Na retoryczne pytanie Pawa: Czy wszyscy mwi jzykami? (1Kor 12,30), oczywista
odpowied brzmi: Nie. Spjrzmy na to przez pryzmat caego Nowego Testamentu. Pytanie to
znajduje si w kontekcie wskazwek dotyczcych duchowych darw ktre manifestuj si tylko
tak jak chce Duch (zob. 1Kor 12,11). Konkretnie Pawe pisa tu o duchowym darze rnego
rodzaju jzykw, (1Kor 12,10), ktremu, wedug Pawa, powinien zawsze towarzyszy duchowy
dar tumaczenia jzykw. Koryntianie nie zawsze przejawiali ten wanie dar w swoim kociele,
publicznie mwili w jzykach bez ich tumaczenia. Naleaoby zapyta: Dlaczego Duch wity
miaby udziela w zgromadzeniu daru jzykw bez dania komu daru tumaczenia? Odpowied
brzmi: Nie zrobiby tego. Inaczej Duch wity promowaby co, co nie jest Bo wol.
Koryntianie na naboestwach musieli modli si na gos w jzykach bez adnego
tumaczenia. Dowiadujemy si zatem, e s dwa rne sposoby korzystania z daru mwienia
jzykami. Jeden to modlitwa w jzykach, co wedug Pawa naley robi na osobnoci. I ten sposb
korzystania z mwienia jzykami nie wymaga tumaczenia, bo jak napisa aposto: modli si
mj duch, ale umys jest bezczynny (1Kor 14,14). Najwyraniej Pawe nie zawsze wiedzia, co
mwi modlc si w jzykach, ani tego rozumia, ani nie otrzymywa tumaczenia.
Mona te korzysta z daru jzykw publicznie, na zgromadzeniu kocioa, czemu zawsze
towarzyszy dar tumaczenia jzykw. Wwczas Duch wity wedug swego uznania pobudza
kogo, podsuwajc mu ten dar. Osoba taka mwi na gos publicznie, a nastpnie podawane jest
tumaczenie. Bg jednak nie posuguje si w ten sposb wszystkimi wierzcymi. Dlatego Pawe
napisa, e nie wszyscy mwi jzykami. Nie wszyscy s uywani przez Boga do manifestowania
spontanicznego daru jzykw, tak samo, jak nie wszyscy s uywani do tumaczenia jzykw.
Tylko w ten sposb mona pogodzi z caoci nauki Pisma witego retoryczne pytanie Pawa:
Czy wszyscy mwi jzykami?
Mog mwi jzykami kiedy tylko zapragn, tak jak Pawe. Ani wic Pawe ani ja nie
powiedzielibymy, e mwimy jzykami tylko tak jak Duch chce. Odbywa si to tak, jak my
chcemy. A zatem to, co robimy wedug wasnej woli, nie moe by owym darem mwienia
jzykami, ktry si przejawia tak jak Duch chce. Ponadto Pawe, tak jak ja, mwi jzykami
prywatnie, nie rozumiejc tego, co wypowiada, a wic to nie moe by w dar jzykw, o ktrym
napisa w 14. rozdziale 1. Listu do Koryntian, ktremu zawsze powinien towarzyszy dar
tumaczenia jzykw.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 123
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Ja sam bardzo rzadko mwi jzykami na publicznym zgromadzeniu. Tylko wtedy, kiedy czuj
pobudzenie Ducha witego, chocia mgbym (jak to robili Koryntianie), kiedy zechc, modli si
w kociele na gos w jzykach bez ich tumaczenia. Lecz zawsze, kiedy czuem, jak Duch wity
pobudza mnie do publicznego uycia tego daru, nastpowao po nim tumaczenie, budujce
zgromadzonych.
Na koniec chc powiedzie, e Bibli musimy interpretowa caociowo. Ci, ktrzy na
podstawie retorycznego pytania Pawa z 1Kor 12,30 dochodz do wniosku, e nie wszyscy
wierzcy mwi innymi jzykami, pomijaj inne teksty, ktre nie zgadzaj si z ich interpretacj.
Szkoda, e z powodu swego bdu rozmijaj si z wielkim bogosawiestwem Boym.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 124
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

www.shepherdserve.org
Mile widziane jest drukowanie, kopiowanie, dystrybucja lub
rozsyanie tego dokumentu w jakikolwiek sposb.
Warunkiem jest zachowanie integralnoci i niezmienionej
treci oraz nie czerpanie z tego zyskw.
(c) 2007 David Servant

Pozyskujcy uczniw suga Boy


Biblijne zasady przynoszenia owocu oraz pomnaania Boego Krlestwa
David Servant

Rozdzia dwunasty

Kobiety w subie
Skoro powszechnie wiadomo, e kobiety stanowi ponad poow czonkw Kocioa Pana
Jezusa Chrystusa, wane jest zrozumienie wyznaczonej im przez Boga roli w tym ciele. Wikszo
kociow i organizacji chrzecijaskich uwaa kobiety za wartociowych pracownikw, jako e
czsto wykonuj one wiele posug.
Nie ma jednak zgody co do roli kobiet. Odsuwa si je od tych sub, ktre wi si z
przemawianiem oraz przywdztwem. Niektre kocioy dopuszczaj pastorw pci eskiej, wiele
nie. Jedne pozwalaj im naucza, inne nie. S takie, ktre zabraniaj kobietom w ogle si odzywa
podczas naboestw.
Wikszo z tych ogranicze wypywa z odmiennych interpretacji sw Pawa na temat roli
kobiet, zapisanych w 1Kor 14,34-35 oraz 1Tm 2,11 3,7. Teksty te bd przedmiotem naszych
rozwaa, zwaszcza pod koniec rozdziau.

Od pocztku
Zacznijmy od tego, co Pismo od pocztku mwi na temat kobiet. Kobiety, podobnie jak
mczyni, s stworzone na obraz Boga:
Stworzy wic Bg czowieka na swj obraz, na obraz Boy go stworzy; stworzy mczyzn
i niewiast (Rdz 1,27).
Wiemy, oczywicie, e Adama Bg stworzy wczeniej ni Ew, i wedug Pawa ma to istotne
znaczenie duchowe (por. 1Tm 2,3). Znaczenie tej kolejnoci stworzenia rozwaymy nieco pniej,
ale wystarczy powiedzie, e to nie dowodzi wyszoci mczyzny nad kobiet. Wiemy, e Bg
przed ludmi stworzy zwierzta (por. Rdz 1,24-28), i nikt nie bdzie si upiera, e zwierzta maj
wysz pozycj od ludzi.1
Kobieta zostaa stworzona, aby by pomoc dla mczyzny (por. Rdz 2,18). To take nie
dowodzi jej niszego statusu, tylko ukazuje jej rol w maestwie. Duch wity zosta nam dany
jako Pomocnik, ale na pewno nie jest od nas niszy rang, a wrcz odwrotnie! Z powodzeniem
mona powiedzie, e stworzenie kobiety jako pomocnicy ma dowodzi, i mczyzna
potrzebowa pomocy! Sam Bg stwierdzi, e nie jest dobrze, eby mczyzna by sam (por. Rdz

1. Naley te zauway, i kady mczyzna od Adama jest stworzony przez Boga, a rodzi si z kobiety, stworzonej
wczeniej przez Boga. Kady mczyzna po Adamie wyszed z kobiety, o czym przypomina Pawe w 1Kor 11,11-12.
Ale z pewnoci nikt nie bdzie utrzymywa, i ten boski porzdek dowodzi niszoci mczyzn wobec ich matek.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 125
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

2,18). Ta prawda sprawdzia si nieskoczon ilo razy w historii ludzkoci, kiedy to mczyni
pozostawali bez pomocy on.
Wreszcie ju na pierwszych kartach ksigi Rodzaju zauwaamy, e pierwsza kobieta zostaa
uformowana z ciaa pierwszego mczyzny. Zostaa wzita z niego, co wskazuje, e bez niej czego
mu brakuje, bo na pocztku oboje byli jednym. To co Bg rozdzieli, miao zgodnie z Jego intencj
ponownie sta si jednoci poprzez zjednoczenie seksualne, bdce nie tylko rodkiem prokreacji
ale rwnie wyraania mioci i doznawania oboplnej przyjemnoci, co do ktrej oboje s od
siebie uzalenieni.
Wszystkie te fakty stoj w sprzecznoci z pogldem, jakoby jedna pe bya wysza od
drugiej, albo jedna miaa prawo dominowa nad drug. To, e Bg wyznaczy dla kobiet inne role,
tak w maestwie jak i w subie, nie ma nic wsplnego z ich rwnoci w Chrystusie wobec
mczyzn, bo w Nim nie ma mczyzny ani kobiety (Ga 3,28).

Suba kobiet w Starym Testamencie


Przyjrzyjmy si teraz kobietom, ktre Bg uywa do osignicia swych celw w Starym
Testamencie. Jest oczywiste, e w czasach starotestamentowych, podobnie jak i w Nowym
Testamencie, Bg powoywa do publicznej suby gwnie mczyzn. Karty Starego Testamentu
wypeniaj yciorysy takich mczyzn jak Jzef, Mojesz, Aaron, Jozue, Samuel i Dawid.
Wyrniao si jednak wiele kobiet, co jest dowodem na to, e Bg moe powoa i uy do suby
kogo zechce, a kobiety wyposaone przez Boga mog si podj kadego zadania, jakie im
wyznaczy.
Zanim przyjrzymy si ktrej z nich, zauwamy, e kady wielki starotestamentowy Boy
bohater zosta urodzony i wychowany przez kobiet. Nie byoby Mojesza bez niejakiej Jokebed
(por. Wj 6,20), a take innych wielkich mw Boych, gdyby nie ich matki. Bg naoy na
kobiety wielk odpowiedzialno oraz da im zaszczytn sub wychowywania dzieci w Panu (por.
2Tm 1,5).
Jokebed bya matk nie tylko dwch powoanych przez Boga mczyzn, Mojesza i Aarona,
ale te powoanej przez Boga kobiety, ich siostry, prorokini i liderki uwielbiania imieniem Miriam
(por. Wj 15,20). W ksidze Micheasza 6,4 Bg umieci Miriam, razem z Mojeszem i Aaronem, w
gronie przywdcw Izraela:
Otom ci wywid z ziemi egipskiej, z domu niewoli wybawiem ciebie i posaem przed
obliczem twoim Mojesza, Aarona i Miriam.
To oczywiste, e przywdcza rola Miriam w Izraelu nie bya taka jak Mojesza, ale jako
prorokini przemawiaa w imieniu Boga i sdz, e mona przyj, i Boe przesanie skierowane
przez ni byo adresowane nie tylko do kobiet, ale take do mczyzn, Izraelitw.
Sdzina nad Izraelem
Inn kobiet, ktr Bg wynis do roli przywdcy Izraela, bya Debora, yjca w czasach
izraelskich sdziw. Ona rwnie bya prorokini i sdzi nad Izraelem takim samym jak Gedeon,
Jefte i Samson. Czytamy, e do niej przybywali Izraelici, aby rozsdza swoje sprawy (Sdz 4,5).
Rozstrzygaa wic sprawy nie tylko kobiet, ale i mczyzn. Tu nie ma adnej pomyki: Kobieta
mwia mczyznom, co maj robi, a do tego namaci j Bg.
Podobnie jak w przypadku wikszoci kobiet, ktre Bg powouje do przywdztwa, Debora
te miaa do czynienia z mczyzn, ktremu z trudem przychodzio przyjmowanie Boego sowa z
ust kobiety. Nazywa si Barak, a poniewa by sceptyczny wobec proroczego polecenia Debory,
aby wyruszy na wojn przeciwko kanaaskiemu generaowi Siserze, powiadomia go, i zaszczyt
zabicia Sisery przypadnie kobiecie. Miaa racj, niejaka Jael przebia palikiem od namiotu gow
picego Sisery (por. Sdz 4). Historia koczy si tym, e Barak piewa w duecie z Debor! Niektre
wersy pieni s pene pochwa dla Debory i Jael (por. Sdz 5), a zatem wreszcie Barak chyba
uwierzy w sub kobiet.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 126
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Trzecia prorokini
Trzeci kobiet, ktr Stary Testament przedstawia jako uznan prorokini jest Chulda. Bg
uy j, by udzieli prorockich wskazwek zaniepokojonemu krlowi Judy, Jozjaszowi (por. 2Krl
22). Bg znowu posuy si kobiet, by poinstruowa mczyzn. Najwyraniej Chulda bya
Boym narzdziem w tej subie do regularnie, inaczej Jozjasz nie wykazaby takiej wiary w to,
co mu powiedziaa.
Dlaczego Bg powoa Miriam, Debor i Chuld na prorokinie? Czy nie mg powoa
mczyzn? Z pewnoci mg, i wykonaliby to zadanie dokadnie tak samo. Ale tego nie zrobi. I
nie wiadomo dlaczego. Powinnimy wycign z tego wniosek, e lepiej nie ogranicza Boga
ramkami, jeli chodzi o powoywanie kogo do suby. Cho normalnie w Starym Testamencie do
zada przywdczych wybiera mczyzn, czasem powoywa kobiety.
Naley zauway, i te wszystkie trzy wybitne kobiety byy prorokiniami. W tamtych czasach
do niektrych sub kobiety nie byy powoywane. Na przykad adna kobieta nie bya kapank. A
zatem Bg rezerwowa niektre suby wycznie dla mczyzn.

Suba kobiet w Nowym Testamencie


Ciekawe, e i w Nowym Testamencie spotykamy kobiet powoan przez Boga na prorokini.
Kiedy Jezus by kilkudniowym niemowlciem, rozpoznaa Go Anna i ogosia Mesjaszem:
Bya tam te prorokini Anna, crka Manuela z pokolenia Asera, bardzo ju sdziwa. Od
swego paniestwa ya z mem tylko przez siedem lat. Teraz, jako liczca osiemdziesit
cztery lata wdowa, dniem i noc nie opuszczaa wityni. Suya Bogu postami i modlitwami.
Podesza w tej wanie chwili, wychwalaa Boga i opowiadaa o Dziecku wszystkim, ktrzy
oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem (k 2,36-38).
Zauwamy, i Anna opowiadaa o Jezusie wszystkim, ktrzy oczekiwali wyzwolenia
Jeruzalem. Wrd nich byli te, oczywicie, mczyni. Mona zatem powiedzie, e Anna
nauczaa mczyzn o Chrystusie.
S te inne kobiety, ktre z inspiracji Boga przejawiay dar prorokowania. W tej grupie
znajduje si Maria, matka Jezusa (por. k 1,46-55). Za kadym razem, kiedy prorocze sowa Marii
s odczytywane na naboestwie, mona powiedzie, e kobieta naucza koci. (Bg
bezsprzecznie uhonorowa cay rodzaj kobiecy, posyajc swego Syna na wiat za porednictwem
kobiety, a przecie mg to uczyni w inny sposb.)
W Dz 12,8-9 czytamy o czterech crkach Filipa, ktre byy prorokiniami. Pawe pisa o
kobietach prorokujcych na zgromadzeniach kocioa (por. 1Kor 11,5). Z kontekstu jasno wynika,
e byli tam te obecni mczyni.
W wietle wszystkich biblijnych przykadw kobiet, ktre prorokoway, nie mamy
wystarczajcych podstaw, by zamyka przed kobietami moliwoci posugiwania, skoro sam Bg
si nimi posuy! Ponadto nic nie wskazuje na to, by kobiety nie mogy prorokowa do mczyzn
w Boym imieniu.

Kobiety jako pastorki?


A co z kobietami w roli pastora? Wydaje si jasne, e urzd pastora/starszego/przeoonego
Bg przeznaczy mczyznom:
Jeli kto zabiega o urzd biskupa (przeoonego), pragnie tego, co dobre. Trzeba wic, aby
biskup (przeoony) by bez zarzutu, mem jednej ony (1Tm 3,1-2).
Zostawiem ci na Krecie, aby uporzdkowa to, co zostao do zrobienia i ustanowi w
kadym miecie starszych, zgodnie z tym, co ci poleciem. Moe to by kto, kto jest
nienaganny, jest mem jednej ony (Tt 1,5-6).

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 127
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Pawe nie mwi wyranie, e zabrania kobietom peni ten urzd, naleaoby wic zachowa
nieco ostronoci w wyciganiu ostatecznych wnioskw. Obecnie w bardzo wielu miejscach na
wiecie rol pastorw/starszych/przeoonych skutecznie peni kobiety, zwaszcza w krajach
rozwijajcych si. Jednak stanowi one znikom mniejszo. By moe Bg sporadycznie powouje
do tej funkcji kobiety, kiedy to suy Jego przemylanym celom, albo te kiedy brakuje wrd
mczyzn wykwalifikowanych przywdcw. Moliwe, e obecnie wiele kobiet-pastorw jest
powoanych do innej suby, biblijnie usankcjonowanej dla kobiet, jak prorokinie, ale struktura
kocioa pozwala im funkcjonowa tylko w roli pastorw.
Dlaczego urzd pastora/starszego/przeoonego jest zarezerwowany dla mczyzn? Zrozumienie
funkcji tego urzdu rzuci nam wiato na to zagadnienie. Oto jeden z biblijnych wymogw
dotyczcych pastora/starszego/przeoonego:
Powinien dobrze kierowa swoim domem, mie dzieci posuszne i pene szacunku. Jeli
bowiem kto nie umie kierowa wasnym domem, jak bdzie dba o Koci Boga? (1Tm 3,4-
5)
Wymg ten nabiera sensu, kiedy sobie uwiadomimy, e nowotestamentowy starszy mia pod
swoj piecz may koci domowy. Jego rola bya podobna do roli ojca dbajcego o dom. To
tumaczy, dlaczego urzd pastorski powinien by sprawowany przez mczyzn: poniewa bardzo
przypomina sytuacj rodzinn. A rodzina zgodnie z Boym zamierzeniem powinna by kierowana
przez mczyzn a nie kobiet. Wrcimy do tego nieco pniej.

Kobiety w roli apostow?


Ustalilimy, e kobiety mog peni sub proroki (jeli s do niej przez Boga powoane). A co
z innymi subami? Nieco wiata rzucaj pawowe pozdrowienia w Rz 16, gdzie chwali on szereg
kobiet, penicych posugi na rzecz Boego Krlestwa. Jedn mg nawet wymieni jako apostoa.
W trzech poniszych cytatach wyrniem kursyw imiona kobiet:
Polecam Feb, nasz siostr, ktra jest diakonis kocioa w Kenchrach. Przyjmijcie j w
Panu w sposb godny witych i wesprzyjcie w kadej potrzebie. Wielu bowiem obja swoj
opiek, take i mnie samego (Rz 16,1-2).
Jaki to list polecajcy! Dokadnie nie wiemy, jak sub penia Feba, ale Pawe nazwa j
diakonis [ang. suebnic] kocioa w Kenchrach oraz doda, i wielu bowiem obja swoj
opiek, take jego samego. Cokolwiek robia dla Pana, musiao to by do znaczce, bo zasuya
na wyrnienie wobec caego kocioa w Rzymie.
Dalej czytamy o Pryscylli, ktra wraz z mem, Akwil wykonywaa tak wan sub, e
doceniay ich wszystkie kocioy powstae wrd pogan:
Pozdrwcie Pryscyll i Akwil, moich wsppracownikw w Chrystusie Jezusie, ktrzy za
moje ycie nadstawiali swoj gow, a ktrym nie tylko ja dzikuj, ale take wszystkie
kocioy z pogan. Pozdrwcie take koci, ktry gromadzi si w ich domu. Pozdrwcie
Epeneta, mojego umiowanego, ktry jest pierwszym owocem Azji dla Chrystusa. Pozdrwcie
Mari, ktra si wiele natrudzia dla was. Pozdrwcie Andronika i Juniasa [Juni, zob. przypis
w BT], moich rodakw i wspwiniw, ktrzy si ciesz wielkim powaaniem u apostow,
a ktrzy przede mn uwierzyli w Chrystusa (Rz 16,3-7).
Jeli chodzi o osob imieniem Junias, wydaje si logiczne, e kto cieszcy si wielkim
powaaniem u apostow mg by tylko apostoem. Jeli waciwym tumaczeniem jest Junia, to
ta kobieta moga by apostoem. Dla Pana pracoway Pryscylla i Maria.
Pozdrwcie Ampliata, mojego umiowanego w Panu. Pozdrwcie Urbana, naszego
wsppracownika w Chrystusie, i mojego umiowanego Stachyra. Pozdrwcie Apellesa,
dowiadczonego w Chrystusie. Pozdrwcie tych, ktrzy s z domu Arystobula. Pozdrwcie
Herodiona, mojego rodaka. Pozdrwcie tych, ktrzy s z domu Narcyza, a nale do Pana.
Pozdrwcie Tryfen i Tryfoz, ktre trudz si w Panu. Pozdrwcie umiowan Persyd, ktra
w Panu zniosa wielkie trudy. Pozdrwcie Rufusa, wybranego w Panu, oraz matk jego i moj.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 128
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Pozdrwcie Asynkryta, Flegonta, Hermesa, Patrob, Hermasa oraz braci, ktrzy s z nimi.
Pozdrwcie Filologa i Juli. Nereusza i jego siostr, Olimpasa i wszystkich witych, ktrzy
s z nimi (Rz 16,8-15).
Najwyraniej kobiety mog by pracownikami w Boej subie.

Kobiety jako nauczyciele Pisma witego?


A co z kobietami prowadzcymi nauczanie? Nowy Testament o adnej takiej nie wspomina.
Oczywicie, nie wymienia te adnych mczyzn powoanych do suby nauczania. Pryscylla, ona
Akwili bya zaangaowana w nauczanie, przynajmniej na niewielk skal. Kiedy w Efezie wraz z
Akwil usyszeli, jak Apollos gosi niepen ewangeli, zabrali go z sob i wyoyli mu dokadniej
Drog Boga (Dz 18,26). Nikt nie moe zaprzeczy, e Pryscylla pomagaa mowi naucza
Apollosa, mczyzn. Poza tym Pawe dwukrotnie wymienia i Pryscyll i Akwil, piszc o
kociele, ktry gromadzi si w ich domu (zob. Rz 16,3-5; 1Kor 16,19), a w Licie do Rzymian
oboje nazywa wsppracownikami w Chrystusie. Bez wtpienia Pryscylla penia aktywn rol u
boku ma.

Kiedy Jezus nakaza kobietom instruowa mczyzn


Zanim ustosunkujemy si do sw Pawa, nakazujcych kobietom milcze w kociele, a take
zakazujcych im nauczania mczyzn, rozwamy dla rwnowagi jeszcze inny urywek.
Po zmartwychwstaniu Jezusa anio posa co najmniej trzy kobiety z poleceniem poinstruowania
Jego uczniw. Miay im powiedzie, e Jezus powsta z martwych i ukae si im w Galilei. To nie
wszystko. Pniej sam Jezus ukaza si tym kobietom i nakaza, aby poleciy uczniom uda si do
Galilei (zob. Mt 28,1-10; Mk 16,1-7).
Po pierwsze, jest dla mnie znaczce, e Jezus najpierw ukaza si kobietom, a pniej
mczyznom. Po drugie, gdyby nauczanie mczyzn przez kobiety byo czym fundamentalnie
niewaciwym, Jezus nie kazaby kobietom przekaza wie o Jego zmartwychwstaniu
mczyznom. To nie byo jak mao znaczc informacj; mg j przecie przekaza osobicie
(co faktycznie pniej uczyni). Tego faktu nie mona podway: Pan Jezus poleci kobietom
przekaza istotn prawd oraz pewne duchowe wskazwki grupie mczyzn.

Teksty kontrowersyjne
Gdy ju nieco wiemy, co Biblia mwi o roli kobiet w kocielnej subie, moemy lepiej
zinterpretowa teksty problematyczne w pismach Pawa. Przyjrzyjmy si najpierw jego sowom
nakazujcym kobietom w kociele milcze:
kobiety niech w czasie zgromadze milcz. Nie pozwala si bowiem im mwi, ale niech
bd podporzdkowane, jak nakazuje to rwnie Prawo. A jeli chc si czego nauczy,
niech w domu pytaj swoich mw. Nie wypada przecie kobiecie przemawia na
zgromadzeniu (1Kor 14,34-35).
Niektrzy zastanawiaj si, czy byy to faktyczne wskazwki Pawa, czy te po prostu
przytoczenie sw Koryntian. W drugiej czci listu staje si jasne, e Pawe odpowiada na pytania,
jakie sami mu zadali w przesanym do niego licie (zob. 1Kor 7,1.25; 8,1; 12,1; 16,1.12).
Co wicej, sowa Pawa w nastpnym wersecie mona traktowa jako reakcj na generaln
polityk Koryntian, by kobietom zamyka usta w kocioach:
Czy Sowo Boga wyszo od was, czy tylko do was dotaro? (1Kor 14,36)
Pawe oczywicie zadaje tu pytanie retoryczne. Odpowied brzmi: Nie. Koryntianie nie byli
autorami Boego Sowa, ani nie dotaro ono tylko do nich. Pytanie to jest najwyraniej nagan dla
ich pychy. Jeli taka jest jego reakcja na dwa poprzedzajce wiersze, to nabiera ona nastpujcego
znaczenia: Kime wy jestecie? Od kiedy decydujecie, kim Bg moe si posuy do

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 129
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

przekazywania swego Sowa? Jeli chce, moe uy kobiet, a wy postpujecie gupio zamykajc im
usta.
Taka interpretacja wydaje si logiczna, kiedy wemie si pod uwag, e Pawe ju wczeniej w
tym samym licie napisa, jaki jest waciwy sposb prorokowania kobiet w kociele (zob. 1Kor
11,5), czego nie mona pogodzi z nakazem milczenia. Ponadto, zaledwie kilka wersetw dalej
Pawe wzywa wszystkich Koryntian2, z kobietami wcznie, aby zabiegali o dar prorokowania
(1Kor 14,39). Zatem wyranie przeczyby sobie, gdyby w 1Kor 14,34-35 nakada na kobiety
bezwarunkowy wymg milczenia na zgromadzeniach kocioa.

Inne moliwoci
Ale przypumy, e powysze sowa rzeczywicie pochodz od Pawa i e nakazuje on
kobietom milcze. Jak wic zinterpretowa to, co mwi?
Trzeba by si znw zastanowi, dlaczego wyda kobietom generalny nakaz milczenia na
naboestwach, podczas gdy w tym samym licie stwierdzi, i mog publicznie si modli i
prorokowa.
Co wicej, Pawe na pewno zna owe przykady biblijne, jakie rozwaylimy, kiedy to Bg
posuy si kobietami, aby publicznie wypowiaday Jego Sowo, nawet do mczyzn. Dlaczego
zamyka usta tym, ktre Bg czsto namaszcza do mwienia?
Zdrowy rozsdek podpowiada, i Pawe na pewno nie mia na myli tego, by kobiety
cakowicie milczay podczas zgromadze kocioa. Pamitajmy, e czonkowie pierwszego
Kocioa spotykali si w domach i wsplnie spoywali posiki. Czy mamy sdzi, e kobiety
absolutnie nic nie mwiy od chwili przestpienia progu domu a do jego opuszczenia? Czy nie
odzyway si przygotowujc lub spoywajc wsplny posiek? Czy przez ten cay czas nic nie
mwiy swoim dzieciom? Taka myl wydaje si absurdalna.
Skoro tam, gdzie dwch albo trzech si gromadzi w imi Jezusa, On jest pord nich (zob.
Mt 18,20), i to na pewno stanowi zgromadzenie kocioa, to czy jeli dwie kobiety zbieray si w
imi Jezusa, nie mogy ze sob rozmawia?
Jeeli 1Kor 14,34-35 jest faktycznie pawow wskazwk, odnosi si ona raczej do problemu
zwykego porzdku w kocioach. Niektre kobiety w jakim stopniu nie przestrzegay porzdku i
zadaway zbdne pytania. Pawowi nie chodzio o to, by kobiety zupenie milczay podczas caego
zgromadzenia. Tak samo, jak podajc podobne wskazwki co do prorokw kilka wersetw wyej,
na pewno nie chcia, aby przez cae naboestwo milczeli:
A gdyby kto [jaki prorok] z siedzcych tam otrzyma objawienie, ten pierwszy niech milczy
(1Kor 14,30).
W tym przypadku sowa niech milczy oznaczaj chwilowo powstrzyma si od mwienia.
Tym za, ktrzy mwi jzykami, poleca aby milczeli, jeli nie ma na naboestwie tumacza:
A jeli nie byoby tumacza, niech milczy na zgromadzeniu, niech mwi sobie i samemu Bogu
(1Kor 14,28).
Czy nakazywa im cakowicie milcze przez cae naboestwo? Nie, po prostu kaza im milcze
i nie mwi jzykami publiczne, kiedy nikt nie tumaczy. Zauwamy, e powiedzia: niech milczy
na zgromadzeniu, dosownie to samo co nakaza kobietom w 1Kor 14,34-35. Dlaczego wic
mielibymy jego sowa dotyczce milczenia kobiet w kociele rozumie tak: niech milcz przez
cae zgromadzenie, natomiast te skierowane do niesubordynowanych jzykomwcw jako:
niech powstrzymaj si od mwienia w konkretnych momentach podczas naboestwa?

2. Napomnienie Pawa jest skierowane do braci (ang. brethren braterstwo). Termin ten wystpuje w tym licie 27
razy i dotyczy wszystkich czonkw Ciaa Chrystusowego, nie tylko mczyzn.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 130
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Zauwamy wreszcie, e w rozwaanym urywku Pawe nie kieruje swych sw do wszystkich kobiet,
a tylko do matek, poniewa je poucza, by w domu pytay swoich mw, jeli maj jakie
pytania.3 Moe problem polega na tym, i kobiety zamne zadaway pytania innym mczyznom,
a nie swoim mom. Co takiego z pewnoci mogo by niestosowne, ujawniao brak szacunku i
ulegoci wobec wasnych mw. Jeli Pawe ustosunkowywa si do takiego problemu, to
wyjania, dlaczego swoj argumentacj podpiera faktem, i kobiety powinny by podporzdkowane
(swoim mom), jak te od pierwszych kart ksigi Rodzaju w rnoraki sposb mwio o tym
Prawo (zob. 1Kor 14,34).
Podsumowujc, jeli w 1Kor 14,34-35 Pawe rzeczywicie nakazuje kobietom milczenie, to
dotyczy to tylko matek zadajcych pytania w nieodpowiednich momentach albo w sposb
pozbawiony szacunku wobec mw. Poza tym mog prorokowa, modli si i przemawia.

Drugi kontrowersyjny tekst


W kocu przechodzimy do drugiego problematycznego tekstu, zapisanego w Licie Pawa do
Tymoteusza:
Kobieta niech si uczy w cichoci, w penej ulegoci. Nie pozwalam te kobiecie naucza ani
growa nad mczyzn, lecz ma trwa w cichoci. Pierwszy bowiem zosta stworzony
Adam, potem Ewa. I nie Adam zosta zwiedziony, lecz zwiedziona kobieta pogrya si w
grzechu (1Tm 2,11-14).
Pawe z pewnoci wiedzia o Miriam, Deborze, Chuldzie i Annie, czterech prorokiniach, ktre
przemawiay w imieniu Boga do mczyzn i kobiet, skutecznie nauczajc i przekazujc im Bo
wol. Na pewno wiedzia, e Debora, jako sdzia nad Izraelem sprawowaa wadz nad
mczyznami i kobietami. Wiedzia, i Bg w dniu Pidziesitnicy wyla Ducha witego, co byo
pocztkiem speniania si proroctwa Joela, zapowiadajcego wylanie przez Boga w dniach
ostatecznych Jego Ducha na wszelkie ciao, tak e synowie i crki bd prorokowa. Wiedzia te o
kobietach, ktrym Jezus poleci zanie wiadomo do apostow. Pewnie pamita wasne sowa
aprobaty, napisane do kocioa w Koryncie, a dotyczce modlitwy i prorokowania kobiet na
zgromadzeniach kocioa. Powiedzia Koryntianom, i w kociele kady moe otrzyma od Ducha
witego dar nauczania, aby si nim dzieli z pozostaymi (zob. 1Kor 14,26). Co zatem chcia
przekaza, piszc do Tymoteusza powysze sowa?
Zauwamy, e powouje si na dwa powizane z sob fakty z ksigi Rodzaju: (1) Adam zosta
stworzony przed Ew; (2), to nie Adam, lecz Ewa zostaa zwiedziona i pogrya si w grzechu.
Fakt pierwszy ustala waciw relacj pomidzy mem i on. Zgodnie z porzdkiem stworzenia
m ma by gow, czego Pawe naucza w innych miejscach (zob. 1Kor 11,3; Ef 5,23-24).
Drugi wspomniany przez Pawa fakt nie ma pokaza, e kobiet atwiej zwie ni mczyzn,
bo tak nie jest. Poniewa w ciele Chrystusa jest wicej kobiet ni mczyzn, mona by twierdzi, i
to mczyzn atwiej zwie ni kobiety. Drugi fakt mwi raczej, e kiedy Boy porzdek w rodzinie
zostanie zignorowany, szatan moe uzyska dostp. Cay problem ludzkoci mia pocztek w raju,
gdzie relacja pomidzy mem i on zostaa zakcona: ona Adama nie bya mu
podporzdkowana. Adam musia jej przekaza Boe wskazwki odnonie do zakazanego owocu
(zob. Rdz 2,16-17; 3,2-3). Ona jednak si ich nie trzymaa. W pewnym sensie wykazaa nad nim
wadz, dajc mu do zjedzenia zakazany owoc (zob. Rdz 3,6). W tym przypadku to nie Adam
prowadzi Ew, ale Ewa Adama, a skutek okaza si katastrofalny.

3 . Naley zauway, e w grece to samo sowo oznacza kobiet i on oraz jedno sowo mczyzn i ma. Musimy
zatem wnioskowa z kontekstu, czy autor mwi o mczyznach i kobietach, czy o mach i onach. W rozwaanym
urywku Pawe zwraca si do on, jako e w domu tylko one mogy o cokolwiek pyta mw.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 131
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Koci jako wzorzec rodziny


Zamierzony przez Boga porzdek w rodzinie powinien by demonstrowany w Kociele.
Pamitajmy, i przez pierwszych 300 lat historii Kocioa, kocioy lokalne byy mae. Spotykay
si w domach. Pastorzy/starsi/przeoeni byli jakby ojcami rodzin. Ta ustanowiona przez Boga
struktura Kocioa tak bardzo przypominaa rodzin, i faktycznie bya rodzin duchow, e kobiece
przywdztwo nad ni byoby niewaciwym sygnaem dla wszystkich rodzin i w Kociele i poza
nim. Wyobramy sobie, e kobieta jako pastor/starszy/przeoony regularnie naucza w kociele,
podczas gdy jej m posusznie siedzi i sucha jej nauki, podporzdkowujc si jej autorytetowi.
Byoby to sprzeczne z Boym porzdkiem w rodzinie i zym przykadem.
Wanie do takiej sytuacji odnosz si sowa Pawa. Zauwamy, i s zapisane w bliskim
kontekcie wymogw stawianych starszym [biskupom przekad ekumeniczny] (zob. 1Tm 3,1-7), z
ktrych jeden okrela, e maj to by mczyni. Zauwamy, i starsi mieli regularnie naucza w
kociele (zob. 1Tm 5,17). Sowa Pawa mwice o tym, e kobiety winny przyjmowa nauczanie w
milczeniu, bo nie wolno im naucza ani growa nad mczyznami s oczywicie zwizane z
utrzymaniem porzdku podczas naboestwa. Wedug niego niewaciw rzecz jest, by kobieta,
nawet w niewielkim stopniu speniaa rol pastora/starszego/przeoonego.
Nie znaczy to, e podporzdkowana mowi kobieta/ona nie moga modli si, prorokowa,
otrzyma od Boga jakiej nauki do przekazania caej grupie czy w ogle zabiera gosu na
zgromadzeniach. Wszystko to moga robi w kociele nie naruszajc Boego porzdku, moga te
robi to wszystko w domu, nie naruszajc Boego porzdku. W kociele zakazane jej byo tylko to,
czego nie wolno jej byo w domu growa nad mem.
W dalszych wersetach czytamy, e kobiety mogy peni funkcj diakona, tak samo jak
mczyni (zob. 1Tm 3,11). Posugiwanie w kociele w roli diakona, czyli dosownie sugi, nie
wymaga wykroczenia poza Boy porzdek dotyczcy relacji ma i ony.
Tylko tak potrafi pogodzi sowa Pawa z 1Tm 2,11-14 z caoci nauki Pisma witego.
Kady inny biblijny przypadek, jaki rozwaylimy, kiedy Bg posugiwa si kobietami, nie
stanowi wzorca dla rodziny tak jak Koci, zatem nie narusza ustanowionego przez Boga
porzdku. Nigdzie nie znajdziemy przykadu ony grujcej nad mem w rodzinie. Wyobramy
sobie mae zgromadzenie kilku rodzin w czyim domu, gdzie rzdzi ona, nauczajc i nadzorujc
zgromadzenie, podczas gdy jej m biernie siedzi i poddaje si jej przywdztwu. Nie tego pragnie
Bg i jest to sprzeczne z Jego porzdkiem w rodzinie.
A to, e Debora sprawowaa urzd sdziego w Izraelu, Anna mwia mczyznom o Chrystusie,
Maria i jej towarzyszki powiadomiy apostow o zmartwychwstaniu Jezusa to nie s niewaciwe
przykady, bo w aden sposb nie wykrzywiaj Boego wzorca dotyczcego porzdku w rodzinie.
Regularne zgromadzenia kocioa s sytuacj wyjtkow, tu wystpuje niebezpieczestwo
wysyania niewaciwych sygnaw, jeli kobiety / ony regularnie nauczaj mczyzn / mw i
gruj nad nimi autorytetem.

Na zakoczenie
Gdybymy zadali pytanie: Co moe by fundamentalnie zego w tym, e kobiety s
zaangaowane w sub, su udzielonymi im przez Boga darami lub posuguj innym sercem
penym wspczucia? Jak moraln czy etyczn zasad mogoby to narusza? Jedynym
moliwym naruszeniem tej zasady byaby sytuacja, gdy suba kobiety w jaki sposb narusza Boy
porzdek w relacji mczyzna kobieta, m ona. W obydwu problematycznych urywkach,
jakie rozwaylimy, Pawe odwouje si do boskiego porzdku w maestwie jako podstawy
swojej troski.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 132
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Widzimy zatem, i kobiety podlegaj ograniczeniom w subie kocielnej w bardzo niewielkim


stopniu. Bg chce si nimi posugiwa dla swojej chway i czyni to od tysicy lat w wieloraki
sposb. Biblia mwi o ogromnym pozytywnym wkadzie kobiet w Boe Krlestwo; niektre
przykady rozwaalimy. Nie zapominajmy, i wrd osb najbliszych Jezusowi byy kobiety (zob.
J 11,5), one te wspieray finansowo Jego sub (zob. k 8,1-3), czego nie czytamy o adnym
mczynie. Samarytanka przy studni opowiedziaa o Chrystusie mczyznom ze swego
miasteczka i wielu w Niego uwierzyo (zob. J 4,28-30.39). Niejaka uczennica imieniem Tabita
czynia duo dobrego i dawaa hojne jamuny (Dz 9,36). Rwnie kobieta namacia Jezusa na
Jego pogrzeb, a On j za to pochwali, cho niektrzy mczyni szemrali (zob. Mk 14,3-9).
Kobiety w kocu pakay nad Jezusem, kiedy nis swj krzy ulicami Jerozolimy, czego nie
czytamy o adnym mczynie. Te oraz inne przykady powinny zachci kobiety do tego, by
zechciay peni wyznaczone im przez Boga posugi. Potrzebujemy je wszystkie!

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 133
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

www.shepherdserve.org
Mile widziane jest drukowanie, kopiowanie, dystrybucja lub
rozsyanie tego dokumentu w jakikolwiek sposb.
Warunkiem jest zachowanie integralnoci i niezmienionej
treci oraz nie czerpanie z tego zyskw.
(c) 2007 David Servant

Pozyskujcy uczniw suga Boy


Biblijne zasady przynoszenia owocu oraz pomnaania Boego Krlestwa
David Servant

Rozdzia trzynasty

Rozwd i ponowne maestwo


Rozwd i ponowne maestwo jest czsto tematem dyskusji wrd chrzecijan. Podstaw tego
sporu s dwa pytania: (1) Kiedy, i czy w ogle, Bg dopuszcza rozwd? Oraz: (2) Kiedy, i czy w
ogle, Bg dopuszcza ponowne maestwo? Wikszo denominacji oraz kociow niezalenych
zajmuje w tym wzgldzie okrelone oficjalne stanowisko doktrynalne, w oparciu o ich wasn
interpretacj Biblii. Naley wszystkich ich szanowa za ich przekonania, o ile s one motywowane
mioci do Boga. Na pewno byoby najlepiej, gdybymy wszyscy posiadali przekonania
stuprocentowo biblijne. Pozyskujcy uczniw Boy suga nie chce naucza czego, co nie jest
zgodne z Boymi zamiarami, ani nakada na ludzi brzemion, jakich Bg dla nich nie przewidzia.
Majc to na uwadze postaram si jak najrzetelniej zinterpretowa stanowisko Biblii na ten
kontrowersyjny temat i pozostawi czytelnikowi decyzj, czy si z nim zgadza.
Na pocztku chc powiedzie, e podobnie jak wy, jestem zasmucony tak powszechnoci
rozwodw na wiecie, zwaszcza boli mnie fakt, i rozwodzi si tak wiele osb uznajcych si za
chrzecijan, ze sugami ewangelii wcznie. To ogromna tragedia. Starajmy si ze wszystkich si
zapobiega wzrostowi tej tendencji, a najlepszym rozwizaniem problemu rozwodw jest goszenie
ewangelii i wzywanie ludzi do opamitania. Kiedy dwoje maonkw prawdziwie rodzi si na nowo
i oboje podaj za Chrystusem, nigdy si nie rozwiod. Boy suga, ktry pozyskuje uczniw, robi
wszystko, co w jego mocy, aby wzmacnia wasne maestwo wiedzc, i przykad jest
najskuteczniejsz metod nauczania.
Pozwol sobie doda, e od ponad 25 lat yj w szczliwym maestwie i wczeniej nie
byem onaty. Nie mog sobie wyobrazi wasnego rozwodu. Nie musz wic ze wzgldw
osobistych rozwadnia trudnych tekstw dotyczcych rozwodu. Mam jednak duo serca dla ludzi
rozwiedzionych wiedzc, e sam jako modzieniec mogem dokona bdnego wyboru, enic si z
kim, z kim pniej, niestety, chciabym si rozwie, na przykad z osob mniej wyrozumia
wobec mnie ni ta cudowna kobieta, ktra zostaa moj on. Innymi sowy mogem si rozwie,
ale dziki asce Boej tak si nie stao. Sdz, e wikszo osb bdcych w zwizkach potrafi si
z tym utosami, a zatem powstrzymajmy si przed obrzucaniem rozwiedzionych kamieniami.
Kime jestemy, yjc we w miar zgodnych maestwach, by potpia rozwiedzionych, nie majc
pojcia, przez co przeszli? Moe Bg ich uwaa za bardziej sprawiedliwych od nas, bo wie, e my
w podobnych okolicznociach rozwiedlibymy si jeszcze wczeniej.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 134
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Nikt, kto si pobiera, nie zakada rozwodu i sdz, e najbardziej nienawidz go ci, ktrzy to
przeyli. Starajmy si zatem wspiera maestwa, za rozwiedzionym pomagajmy znale ask,
jak Bg moe im zaoferowa. I w takim duchu o tym pisz.
Postaram si jak najlepiej zinterpretowa Bibli Bibli. Zauwayem, e teksty na ten temat s
czsto interpretowane tak, e stoj w sprzecznoci z innymi wersetami, co wskazuje, e co najmniej
czciowo zostay le zrozumiane.

Fundament
Zacznijmy od fundamentalnej prawdy, co do ktrej wszyscy moemy si zgodzi.
Bezsprzecznie Pismo potwierdza, i w zasadzie Bg wyranie sprzeciwia si rozwodom. W
czasach, kiedy Izraelici rozwodzili si z onami, ogosi ustami proroka Malachiasza:
Bo on ma w nienawici opuszczenie ony przeto e taki okrywa okruciestwo paszczem
jego a tak strzecie ducha waszego, a nie obchodcie si zdradliwie (Ml 2,16).
To nie powinno dziwi kogo, kto cokolwiek wie o penym mioci i sprawiedliwym
charakterze Boga, albo tego, kto wie, jak rozwd niszczy mw, ony i dzieci. Naleaoby
zakwestionowa moralno kadego, kto z zasady popiera rozwody. Bg jest mioci (zob. 1J 4,8),
dlatego nienawidzi rozwodw.
Faryzeusze zapytali kiedy Jezusa o prawomocno rozwodu z byle przyczyny. Jego
odpowied ujawnia cakowit dezaprobat dla rozwodw. W rzeczywistoci w swoich zamiarach
wobec czowieka nigdy nie przewidywa rozwodu:
Wtedy przyszli do Niego faryzeusze i chcc wystawi Go na prb, pytali: Czy wolno
mczynie rozwie si z on z jakiegokolwiek powodu? On odpowiedzia: Czy nie
czytalicie, e Stwrca od pocztku uczyni ich jako mczyzn i kobiet? I oznajmi: Dlatego
mczyzna opuci ojca i matk i poczy si ze swoj on, i bd oboje jednym ciaem. Tak
wic ju nie s dwoje, lecz stanowi jedno. Co zatem Bg zczy, czowiek niech nie
rozdziela (Mt 19,3-6).
Z perspektywy historycznej wiemy, i za czasw Jezusa wrd ydowskich liderw religijnych
istniay dwie szkoy. Pniej zbadamy obie bardziej szczegowo, na razie powiemy, e jedna bya
konserwatywna, a druga liberalna. Konserwatyci uwaali, e mczynie wolno opuci on tylko
z bardzo powanych powodw natury moralnej, liberaowie za, e mona si rozwie z byle
powodu, jak chociaby poznanie bardziej atrakcyjnej kobiety. Te sprzeczne przekonania stanowiy
podstaw pytania faryzeuszy.
Jezus odwoa si do tekstw Pisma z pierwszych kart ksigi Rodzaju, ktre ukazuj, i Boy
plan przewidywa permanentne a nie tymczasowe zczenie si mczyzny z kobiet. Mojesz
stwierdzi, i Bg stworzy osobnikw obojga pci, majc na myli maestwo i wi maeska
jest dla czowieka pierwszorzdn. Kiedy zaistnieje, staje si waniejsza od wizi z rodzicami.
Mczyzna opuszcza rodzicw, aby poczy si ze swoj on.
Ponadto wi seksualna pomidzy mem i on wskazuje na ich jedno ustanowion przez
Boga. Oczywicie, ta wi, ktrej owocem byy dzieci, miaa by zgodnie z planem Boga nie
tymczasowa, lecz trwaa. Podejrzewam, i ton wypowiedzi Jezusa wskazywa na Jego gbokie
rozczarowanie tym, e takie pytanie w ogle pado. Bg z pewnoci nie chcia, by mczyni
opuszczali swoje ony z byle powodu.
Nie chcia, aby kto grzeszy w taki czy inny sposb, niemniej wszyscy jestemy winni. Na
szczcie Bg znalaz wyjcie, by wyratowa nas z niewoli grzechu. Jednake po tym, jak stalimy
si Mu nieposuszni, ma nam co do powiedzenia. Podobnie Jego zamiarem nie byo, aby
ktokolwiek si rozwodzi. Jednak wrd ludzi nieposusznych Bogu rozwd sta si czym
nieuniknionym. Boga nie zaskoczy ani pierwszy rozwd ani miliony nastpnych. Zatem On nie
tylko deklaruje, e rozwodw nienawidzi, ale ma co w tym wzgldzie do powiedzenia ludziom
rozwiedzionym.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 135
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Na pocztku
Teraz zastanwmy si bardziej szczegowo, co Bg powiedzia odnonie do rozwodu i
ponownego maestwa. Poniewa najbardziej kontrowersyjne opinie na ten temat wyrazi Jezus
zwracajc si do swoich ziomkw, przestudiujmy, co Bg mwi na ten temat do Izraelitw
yjcych setki lat wczeniej. Jeli stwierdzimy, e Jego przesanie przekazane przez Mojesza jest
sprzeczne ze sowami Jezusa, to moemy by pewni, e albo zmienio si Boe Prawo albo le
zinterpretowalimy wypowiedzi Mojesza bd Jezusa. Zacznijmy wic od Boego objawienia co
do rozwodu i ponownego maestwa.
Wspomniaem ju o urywku z Ksigi Rodzaju 2, ktry wedug Jezusa odnosi si do tematu
rozwodw. Tym razem przeczytajmy jego zapis starotestamentowy:
Po czym Pan Bg z ebra, ktre wyj z mczyzny, zbudowa niewiast. A gdy j
przyprowadzi do mczyzny, mczyzna powiedzia: Ta dopiero jest koci z koci moich i
ciaem z mego ciaa! Ta bdzie si zwaa niewiast, bo ta z mczyzny zostaa wzita. Dlatego
mczyzna opuszcza ojca swego i matk swoj i czy si ze sw on tak cile, e staj si
jednym ciaem (Rdz 2,22-24).
Jest tu mowa o pocztkach maestwa. Bg uczyni pierwsz kobiet z pierwszego mczyzny i
dla pierwszego mczyzny, i osobicie przyprowadzi j do niego. Jezus to wyrazi: Bg ich
zczy (Mt 19,6). Pierwsze powoane przez Boga maestwo wyznacza wzorzec dla wszystkich
kolejnych. Bg powouje do ycia mniej wicej tak sam liczb kobiet co mczyzn, i stwarza ich
w taki sposb, e pociga ich pe przeciwna. Mona wic powiedzie, e Bg nadal dziaa w tym
biznesie, na wielk skal aranujc maestwa (chocia teraz dla kadego jest o wiele wicej
potencjalnych partnerw ni w przypadku Adama i Ewy). Dlatego, jak wskaza Jezus, aden
czowiek nie powinien rozdziela tego, co czy Bg. On nie chcia, aby pierwsza para ya
oddzielnie. Mieli znale szczcie we wsplnym yciu, opartym na wspzalenoci. Zamanie
wyranie objawionej Boej woli jest grzechem. A zatem ju drugi rozdzia Biblii ustala fakt, i
rozwd nie by Boym zamiarem dla adnego maestwa.

Boe prawo zapisane w sercach


Chc powiedzie, e nawet ci, ktrzy nie czytali przywoanego wyej tekstu, instynktownie
wiedz, i rozwd jest czym zym, jako e przymierze dozgonnego maestwa jest praktykowane
w wielu kulturach pogaskich, gdzie ludzie nie posiadaj adnej wiedzy biblijnej. Jak napisa Pawe
do Rzymian:
Jeli bowiem poganie nie majc Prawa, z natury czyni to, co Prawo nakazuje, to chocia go
nie maj, sami dla siebie s Prawem. Wykazuj, e czyn zgodny z Prawem jest wpisany w ich
serca, bo ich sumienie jawi si rwnoczenie jako wiadek, midzy jednymi a drugimi
mylami, ktre oskaraj lub broni (Rz 2,14-15).
Boy kodeks etyczny jest zapisany w sercu kadego czowieka. W istocie w kodeks wyraajcy
si gosem sumienia jest jedynym prawem, jakie Bg da czowiekowi od czasw Adama a do
Jezusa, z wyjtkiem ludu izraelskiego. Kady, kto choby rozwaa ewentualno rozwodu, musi si
zmierzy ze swoim sumieniem, a jedynym sposobem, by je uspokoi, to znale solidne
uzasadnienie dla rozwodu. Jeli si rozwiedzie bez takiego uzasadnienia, sumienie bdzie go
oskara, dopki nie zostanie stumione.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 136
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

O ile wiemy, przez 27 generacji od Adama a do czasu nadania Izraelowi Prawa przez Mojesza
okoo 1440 roku przed Chrystusem, prawo sumienia, rwnie w kwestii rozwodu i ponownego
maestwa, byo jedynym objawieniem danym ludziom przez Boga, take Izraelitom. Bg uzna to
za wystarczajce. (Pamitajmy, e Mojesz zapisa relacj o stworzeniu czowieka dopiero w
czasach wyjcia Izraelitw z Egiptu.) Naley sdzi, e zanim zostao nadane Prawo Mojeszowe,
w okresie ycia tych 27 pokole, ktry obejmowa te potop za Noego, niektre maestwa na
przestrzeni owych setek lat koczyy si rozwodem. Chyba rozsdnym bdzie wnioskowa, i
niezmienny Bg gotw by przebacza tym, ktrzy cignli na siebie win z powodu rozwodu,
jeli tylko swj grzech wyznali i si opamitali. Jestem pewien, e ludzie mogli dostpi
usprawiedliwienia, nawet przed nadaniem Prawa Mojeszowego, jak tego dostpi Abraham dziki
swej wierze (zob. Rz 4,1-12). Jeli od Adama do Mojesza ludzie mogli by usprawiedliwiani na
podstawie swej wiary, to mogli uzyskiwa przebaczenie za wszystko, take za grzech rozwodu.
Kiedy zaczynamy si wgbia w temat rozwodu i ponownego maestwa, zastanawiam si: Czy
ludzi, ktrzy przed nadaniem Prawa Mojeszowego cignli na siebie grzech z powodu rozwodu, a
nastpnie uzyskali od Boga przebaczenie, mogo oskara sumienie (poniewa nie byo adnego
prawa spisanego), e cign na siebie grzech enic si ponownie? Tylko stawiam takie pytanie.
A co z ofiarami rozwodw, ktre nie zgrzeszyy, a rozwd spotka je nie z wasnej winy, ale z
powodu egoistycznych da wspmaonka? Czy ich sumienie nie zezwalaoby im na ponowne
maestwo? Raczej wydaje si to nieprawdopodobne. Skoro mczyzna zostawia on dla innej,
co skaniaoby porzucon do wniosku, e nie ma prawa ponownie wyj za m? Zostaa wszake
rozwdk nie z wasnej winy.

Prawo Mojeszowe
Dopiero trzecia ksiga Biblii mwi konkretnie o rozwodzie i ponownym maestwie. Prawo
Mojeszowe zabraniao kapanom eni si z rozwiedzionymi kobietami:
Nie wezm za on nierzdnicy lub kobiety pohabionej. Nie wezm kobiety wypdzonej
przez ma, bo kapan jest powicony Bogu (Kp 21,7).
Nigdzie w Prawie Mojeszowym taki zakaz nie dotyczy izraelskich mczyzn w oglnoci. Co
wicej, powyszy werset sugeruje, e (1) w Izraelu byy rozwiedzione kobiety oraz (2) nie byo
niczym niewaciwym, aby Izraelita, ktry nie by kapanem, oeni si z kobiet wczeniej
zamn. Cytowany wyej wymg dotyczy tylko kapanw oraz rozwiedzionych kobiet
zamierzajcych wyj za m za kapanw. Zgodnie z Prawem Mojeszowym kada rozwiedziona
kobieta moga wyj ponownie za m, byle nie za kapana. Kady mczyzna, z wyjtkiem
kapanw, mg si oeni z rozwiedziona kobiet.
Najwyszy kapan (pewnie jako najdoskonalszy typ Chrystusa) musia y wedug jeszcze
surowszych standardw ni zwykli kapani. Jemu nie wolno byo nawet oeni si z wdow. Kilka
wersetw poniej w ksidze Kapaskiej czytamy:
Nie wemie za on ani wdowy ani rozwdki, ani pohabionej, ani nierzdnicy: adnej z
takich nie wemie, ale wemie dziewic spord swych krewnych (Kp 21,14).
Czy ten werset dowodzi, i dla przecitnego Izraelity byo czym grzesznym ponownie si
oeni albo oeni si z wdow? Stanowczo nie. Sugeruje wyranie, e dla wdowy nie byoby
grzechem wyj za m za kogokolwiek oprcz najwyszego kapana, za dla kadego innego
mczyzny oeni si z wdow. Inne teksty potwierdzaj cakowit legalno zawierania
ponownego maestwa przez wdowy (zob. Rz 7,2-3; 1Tm 5,14).
Werset ten, wraz z rozwaanym poprzednio (Kp 21,7) sugeruje te, e nie byo zabronione, by
Izraelita (oprcz najwyszego kapana) oeni si z rozwdk, a nawet kobiet, ktra nie bya
dziewic, pohabion przez nierzd. Zatem, zgodnie z Prawem Mojeszowym, kobieta
rozwiedziona moga ponownie wyj za m, a take pohabiona przez nierzd moga wstpi w
zwizek maeski, byle nie z kapanem. Bg w swojej askawoci da i rozwdkom i nierzdnicom
kolejn szans, chocia by wyranie przeciwny zarwno nierzdowi jak i rozwodom.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 137
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Drugi konkretny zakaz ponownego oenku


Ile kolejnych szans da Bg kobietom rozwiedzionym? Czy naleaoby wycign wniosek,
e zgodnie z Prawem Mojeszowym Bg da rozwdkom tylko jedn now szans, zezwalajc na
jeden ponowny zwizek? Byby to wniosek bdny. Dalej w Prawie Mojeszowym czytamy:
Jeli mczyzna polubi kobiet i zostanie jej mem, lecz nie bdzie jej darzy yczliwoci, gdy
znalaz u niej co odraajcego, napisze jej list rozwodowy, wrczy go jej, potem odele j od
siebie. Jeli ona wyszedszy z jego domu, pjdzie i zostanie on innego, a ten drugi te j
znienawidzi, wrczy jej list rozwodowy i usunie j z domu, albo jeli ten drugi m, ktry j
polubi, umrze, nie bdzie mg pierwszy jej m, ktry j odesa, wzi jej powtrnie za on
jako splugawionej. To bowiem budzi odraz u Pana, a ty nie moesz dopuci do takiej nieprawoci
w kraju, ktry ci daje w posiadanie Pan (Pwt 24,1-4).
Zauwamy, e powysze wersety zabraniaj powrotu do pierwszego ma jedynie kobiecie
dwukrotnie rozwiedzionej (lub raz rozwiedzionej i owdowiaej). Nie ma mowy o obwinianiu jej za
wyjcie za m po raz drugi, natomiast po drugim rozwodzie (lub po mierci drugiego ma) nie
wolno jej byo wraca do pierwszego ma. Wynika z tego wyranie, e moga ponownie wyj za
m za kadego innego mczyzn (ktry chciaby zaryzykowa). Gdyby wyjcie za m za
kogokolwiek innego byo grzechem, Bg by nie poda tego rodzaju szczegowych wskazwek.
Wystarczyoby, aby powiedzia: Osobom rozwiedzionym nie wolno ponownie wchodzi w
zwizki maeskie.
Ponadto, jeli Bg pozwala takiej kobiecie wyj za m po raz drugi, to mczyzn, ktry j
polubia po jej pierwszym rozwodzie nie mona byo obwinia. A jeli wolno byo jej wyj za
m po raz trzeci, to aden mczyzna, polubiajcy j po jej dwch rozwodach, nie grzeszy
(chyba e by jej pierwszym mem). A zatem Bg nienawidzcy rozwodw kocha ludzi
rozwiedzionych i askawie dawa im ponown szans.

Podsumowanie
Chciabym podsumowa to, co dotychczas odkrylimy: Chocia Bg ogosi, e nienawidzi
rozwodw, nie poda adnej wskazwki, e ponowne maestwo jest grzechem, z dwoma
wyjtkami: (1) powrotu kobiety dwukrotnie rozwiedzionej lub rozwiedzionej, a nastpnie
owdowiaej, do pierwszego ma oraz (2) maestwa kobiety rozwiedzionej z kapanem. Ponadto
nic nie wskazuje na to, by maestwo z osob rozwiedzion byo grzechem, pominwszy oczywicie
kapanw.
Stoi to w wyranej sprzecznoci ze stwierdzeniem Jezusa co do ponownego maestwa ludzi
rozwiedzionych lub wizania si z osobami rozwiedzionymi. Wedug Niego tacy popeniaj
cudzostwo (zob. Mt 5,32). A zatem, albo le rozumiemy Jezusa albo Mojesza, albo te Bg
zmieni swoje prawo. Podejrzewam, e pewnie niewaciwie interpretujemy nauk Jezusa,
poniewa byoby dziwnym, gdyby Bg nagle uzna za grzeszne co, co przez 1500 lat byo
moralnie do przyjcia i zgodne z Prawem, jakie On sam da Izraelowi.
Zanim zajmiemy si szerzej t sprzecznoci, pozwol sobie zauway, i Boe zezwolenie na
ponowne maestwo, w ramach starego przymierza, nie byo uwarunkowane ani przyczyn
rozwodu ani stopniem winy danej osoby za rozwd. Bg nigdzie nie powiedzia, i niektrzy
rozwiedzeni nie s uprawnieni do ponownego maestwa, poniewa powody ich rozwodu byy
nieuzasadnione. Nie powiedzia te, e niektrzy zasuyli na prawo do zawarcia ponownego
zwizku z powodu uzasadnionego rozwodu. A jednak takie opinie s czsto wydawane przez
wspczesnych duchownych w oparciu o jednostronne wiadectwo ktrej ze stron. Na przykad
rozwiedziona kobieta prbuje przekona pastora, e powinna uzyska zgod na ponowne
maestwo, bo jest ofiar rozwodu, poniewa to nie ona odesza, ale byy m j opuci. Jednak

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 138
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

gdyby w pastor usysza relacj byego ma, moe byby skonny stan po jego stronie. Moe
ona bya potworem i jest wspwinna.
Znaem maonkw, z ktrych kade, aby unikn oskarenia o wystpienie o rozwd,
prowokowao drugiego do zoenia pozwu rozwodowego. Wszystko po to, aby mc potem
powiedzie, e to partner chcia rozwodu, dziki czemu miao otwart drog do ponownego
maestwa. Ludzi moemy oszuka, Boga nie. Co na przykad sdzi On o kobiecie, ktra wbrew
Boemu Sowu stale pozbawia ma kontaktw seksualnych, a potem si z nim rozwodzi z powodu
jego niewiernoci? Czy nie jest po czci odpowiedzialna za rozwd?
Przypadek kobiety dwukrotnie rozwiedzionej z Pwt 24 nic nie mwi o zasadnoci obu
rozwodw. Jej pierwszy m znalaz w niej co odraajcego. Gdyby to byo cudzostwo, to
zgodnie z Prawem Mojeszowym, ktre nakazywao cudzoonikw kamienowa, zasugiwaaby
na mier (zob. Kp 20,10). Gdyby cudzostwo byo jedyn prawnie usankcjonowan przyczyn
rozwodu, to pierwszy m nie miaby uzasadnionego powodu, by si z ni rozwie. Z drugiej
strony, by moe popenia cudzostwo, a on, bdc czowiekiem prawym jak Jzef, m Marii,
zamierza oddali j potajemnie (Mt 1,19). Jest wiele moliwych scenariuszy.
O jej drugim mu czytamy, e po prostu j znienawidzi. Znowu nie wiemy, po czyjej stronie
leaa wina, a moe bya oboplna. Ale to nie ma znaczenia. Dziki Boej asce moga wyj za
kadego, wyjwszy jej pierwszego ma, kto chciaby si oeni z kobiet po dwch rozwodach.

Zastrzeenie
Czsto syszymy: - A co bdzie, jeli powiemy ludziom, e po rozwodzie z byle powodu mog
ponownie zawrze zwizek maeski? Czy nie zachci ich to do rozwodzenia si z
nieuzasadnionych powodw? Myl, e moe tak by w przypadku ludzi religijnych, ktrzy tak
naprawd nie staraj si Bogu podoba. Ale powstrzymywanie przed grzechem tych, ktrzy i tak
nie s Bogu oddani, jest dziaaniem bezuytecznym. Osoby oddane Bogu caym sercem nie szukaj
sposobw, by zgrzeszy. Staraj si Jemu podoba i tacy ludzie zwykle yj w stabilnych
maestwach. W ramach starego przymierza Bg nie przejmowa si zbytnio tym, e z powodu
do liberalnych praw dotyczcych ponownego maestwa ludzie bd si rozwodzili z
nieuzasadnionych powodw, poniewa sam ustanowi w Izraelu takie liberalne przepisy.
Czy po to, aby ludzi nie zachca do grzeszenia, mamy im nie mwi, e Bg jest gotw
wybaczy im kady grzech, poniewa bd wiadomi dostpnoci przebaczenia? W takim razie
naleaoby przesta gosi ewangeli. I znw wszystko sprowadza si do stanu ludzkich serc.
Kochajcy Boga chc by Mu posuszni. Wiem, e mgbym skorzysta z Boego przebaczenia,
gdybym o nie poprosi, bez wzgldu na to, jaki grzech bym popeni. Ale to wcale nie motywuje
mnie do popenienia grzechu, poniewa kocham Boga i narodziem si na nowo. Boa aska mnie
przeksztacia, wic chc si Jemu podoba.
Bg wie, e do licznych negatywnych konsekwencji rozwodu nie ma potrzeby dodawa
dodatkowej, w nadziei, e to umotywuje ludzi do pozostania razem. Mwienie komu
przeywajcemu trudnoci maeskie, eby si nie rozwodzi, bo nie bdzie mu wolno wej w
nowy zwizek, jest marn motywacj dla ratowania maestwa. Nawet jeli nam uwierzy, to
perspektywa ycia w stanie wolnym w porwnaniu z nieustajc udrk, wydaje si osobie
nieszczliwie oenionej niebem.

Pawe na temat ponownego maestwa


Zanim zastanowimy si, jak sowa Jezusa na ten temat zharmonizowa z mojeszowymi,
musimy uwzgldni jeszcze jednego autora ksig biblijnych, ktry si zgadza z Mojeszem
apostoa Pawa. Wyranie napisa, e ponowne maestwo rozwiedzionych nie jest grzechem,
dokadnie tak, jak mwi Prawo Mojeszowe:

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 139
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Co do osb dziewiczych natomiast, nie mam nakazu Paskiego, ale daj wskazanie jako ten,
ktry wskutek doznanego od Pana miosierdzia zasuguje na wiar. Sdz wic, e przy
obecnych utrapieniach dobrze jest tak pozosta, dobrze dla czowieka tak y. Jeste zwizany
z on? Nie prbuj odczy si od niej. Nie jeste zwizany z on? [ rozwizany od
ony? - BG] Nie szukaj ony. A jeli si oenisz, nie zgrzeszysz, i jeli panna wyjdzie za m,
nie zgrzeszy. Tacy jednak bd mieli utrapienia w tym yciu, a ja chciabym ich wam
oszczdzi (1Kor 7,25-28).
Nie ma wtpliwoci, e Pawe zwraca si w tym urywku do ludzi rozwiedzionych. Radzi, aby
onaci/zamne, kawalerowie/panny oraz osoby rozwiedzione pozostay w dotychczasowym stanie
cywilnym ze wzgldu na wczesne przeladowania dotykajce chrzecijan. Wyranie jednak
stwierdzi, e rozwiedzeni i panny nie zgrzesz, jeli wstpi w zwizek maeski.
Zauwamy, e Pawe nie poddawa ocenie zasadnoci ponownego maestwa rozwiedzionych.
Nie mwi, i na ponowne maestwo zezwala si tylko osobie, ktra nie ponosi winy za rozwd.
(A jaki czowiek ma prawo osdza takie sprawy oprcz Boga?) Nie powiedzia, e na ponowny
zwizek zezwala si jedynie tym, ktrzy rozwiedli si przed nawrceniem. Po prostu stwierdzi, e
ponowne maestwo osb rozwiedzionych nie jest grzechem.

Czy Pawe pobaa rozwodom?


Czy dlatego, e prezentowa umiarkowane stanowisko w kwestii ponownego maestwa, by
pobaliwy wobec rozwodw? Nie, Pawe z zasady wyranie sprzeciwia si rozwodom. W tym
samym rozdziale sformuowa prawo dotyczce rozwodw, zgodne z Bo do nich nienawici:
Tym natomiast, ktrzy trwaj w zwizku maeskim, nakazuj nie ja, lecz Pan: ona niech
nie odchodzi od ma! A jeliby odesza, winna pozosta niezamna albo pojedna si z
mem. M rwnie niech nie rozwodzi si z on. Wreszcie pozostaym mwi ja, nie Pan:
Jeli ktry z braci ma on niewierzc, a ta chce z nim y, nich si z ni nie rozwodzi. I
jeli jaka ona ma niewierzcego ma, a ten chce z ni y, niech si nie rozwodzi z mem.
M niewierzcy bowiem jest uwicony przez swoj on i niewierzca ona jest uwicona
przez tego brata. Inaczej dzieci wasze byyby nieczyste, teraz za s wite. Jeeli natomiast
niewierzcy chce odej, niech odejdzie. W takich przypadkach nie jest skrpowany
niewolniczo ani brat, ani siostra. Do ycia w pokoju przecie powoa was Bg. Skd bowiem
wiesz, ono, czy zbawisz ma? Albo skd wiesz, mu, czy zbawisz on? Zreszt, niech
kady postpuje tak, jak mu wyznaczy Pan, zgodnie z tym, do czego powoa go Bg. Tak
zasad ustanawiam we wszystkich Kocioach (1Kor 7,10-17).
Zauwamy, e najpierw zwrci si do wierzcych, bdcych w zwizku maeskim z
wierzcymi. Nie powinni si, oczywicie, rozwodzi i stwierdza, e nie jest to jego wskazanie, ale
Paskie. I to jest zgodne ze wszystkim, co dotychczas na podstawie Biblii rozwaylimy.
Ale teraz sprawa zaczyna wyglda interesujco. Pawe by najwyraniej realist, wiadomym
tego, i bywaj rzadkie przypadki, kiedy nawet wierzcy musz si rozwie. Jeli taka sytuacja ma
miejsce, to osoba opuszczajca wspmaonka powinna pozosta w stanie wolnym lub si z nim
pojedna. (Chocia Pawe te konkretne wskazwki kieruje do on, zakadam, e te same zasady
dotycz mw.)
Sowa Pawa nas nie zaskakuj. Najpierw sformuowa Boe prawo dotyczce rozwodu, ale jest
na tyle rozsdny, by wiedzie, i nie zawsze moe by ono przestrzegane. Jeli jednak w
maestwie ludzi wierzcych wystpi grzech rozwodu, osoba opuszczajca wspmaonka
powinna pozosta w stanie wolnym lub si z nim pojedna. W przypadku rozwodu ludzi
wierzcych to niewtpliwie byoby najlepszym rozwizaniem. Jak dugo pozostaj wolni, istnieje
nadzieja na pojednanie, i to byoby najlepsze. Oczywicie, jeli ktre z nich wejdzie w nowy
zwizek, kadzie tym samym kres nadziei na moliwo pojednania. (Gdyby rozwd by

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 140
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

rwnoznaczny z popenieniem grzechu niewybaczalnego, nie byoby sensu, aby Pawe radzi im
pozosta w stanie wolnym lub zej si ponownie.)
Myl, e Pawe by na tyle inteligentny by wiedzie, i jego drugie zalecenie dla
rozwiedzionych wierzcych nie zawsze mogo by przestrzegane. By moe nie poda adnych
dalszych polece, bo spodziewa si, e prawdziwi wierzcy przejm si jego pierwszym
zaleceniem, by si nie rozwodzi. Zatem to drugie polecenie bdzie potrzebne tylko w
wyjtkowych przypadkach. Na pewno prawdziwi naladowcy Chrystusa, ktrzy maj problemy
maeskie, zrobi wszystko co moliwe, eby maestwo utrzyma. A jeli po wszelkich prbach
ratowania maestwa stwierdz, i jedynym wyjciem jest rozwd, to z poczucia wstydu i chci
uhonorowania Chrystusa nie bd brali pod uwag wizania si z kim innym, majc nadal nadziej
na pojednanie. Wydaje mi si, e prawdziwym problemem wspczesnego Kocioa w kwestii
rozwodu jest fakt, i znajduje si w nim tak duy odsetek faszywych wierzcych, ludzi ktrzy
nigdy prawdziwie nie uwierzyli, a zatem nie poddali si Panu Jezusowi.
Ze sw Pawa w 7. rozdziale Listu do Koryntian wyranie wynika, e Bg od ludzi wierzcych,
posiadajcych Ducha witego, oczekuje czego wicej, ni od niewierzcych. Czytamy, e
wierzcy nie powinni opuszcza swoich niewierzcych wspmaonkw, jeli tamci zgadzaj si z
nimi y. I znw ten nakaz nas nie dziwi, bo pozostaje w penej zgodnoci ze wszystkim, co Biblia
mwi na ten temat. Bg jest przeciwny rozwodom. Jednak Pawe mwi dalej, e jeli strona
niewierzca chce rozwodu, wierzcy powinien si na to zgodzi. Pawe nie oczekuje od czowieka
niepoddanego Bogu tego samego, co od wierzcego. Pozwol sobie doda, e jeeli osoba
niewierzca zgadza si y z wierzcym wspmaonkiem, to moe to znaczy, e albo osoba
niewierzca jest otwarta na ewangeli, albo to wierzcy jest odstpc lub udaje chrzecijanina.
A kto mie twierdzi, e osoba wierzca opuszczona przez stron niewierzc nie ma prawa do
ponownego maestwa? Pawe czego takiego nigdy nie powiedzia, podobnie jak w przypadku
dwojga rozwiedzionych wierzcych. Naleaoby si zastanawia, dlaczego Bg miaby si
sprzeciwia ponownemu maestwu wierzcego, ktrego opucia strona niewierzca. Czemu
miaoby to suy? Jednak takie przyzwolenie wyranie stoi w sprzecznoci do sw Jezusa na ten
temat: kto oddalon polubia, cudzooy (Mt 5,32). Podejrzewam, e niewaciwie
zinterpretowalimy to, co Jezus chcia przekaza.

Dylemat
Zarwno Jezus, jak Mojesz i Pawe zgadzaj si, i rozwd wskazuje na grzech jednej lub obu
stron konfliktu. W zasadzie oni wszyscy konsekwentnie s przeciwnikami rozwodw. Mamy jednak
dylemat: Jak pogodzi stanowisko Mojesza i Pawa co do ponownego maestwa ze sowami
Jezusa? Naleaoby oczekiwa, e powinni by zgodni, skoro wszyscy wypowiadali si pod
natchnieniem Boym.
Przyjrzyjmy si dokadnie temu, co powiedzia Jezus, biorc pod uwag, do kogo to mwi. W
Ewangelii Mateusza dwukrotnie wypowiada si na temat rozwodu i ponownego maestwa, raz w
Kazaniu na grze, a drugi w odpowiedzi na pytanie faryzeuszw. Zacznijmy od Jego rozmowy z
faryzeuszami:
Wtedy przyszli do Niego faryzeusze i chcc wystawi Go na prb, pytali: Czy wolno
mczynie rozwie si z on z jakiegokolwiek powodu? On odpowiedzia: Czy nie
czytalicie, e Stwrca od pocztku uczyni ich jako mczyzn i kobiet? Oznajmi: Dlatego
mczyzna opuci ojca i matk i poczy si ze swoj on, i bd oboje jednym ciaem. Tak
wic ju nie s dwoje, lecz stanowi jedno. Co zatem Bg zczy, czowiek niech nie
rozdziela. Oni jednak zapytali: To dlaczego Mojesz pozwoli [poleci BT] da onie list
rozwodowy i si rozwie? Odpowiedzia im: Mojesz pozwoli wam na rozwd z powodu
zatwardziaoci waszych serc. Na pocztku jednak tak nie byo. Mwi wam, kto oddaliby
swoj on z innego powodu ni nierzd i polubi inn, cudzooy (Mt 19,3-9).

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 141
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

W tej rozmowie faryzeusze nawizali do urywka z Prawa Mojeszowego, o ktrym


wspomniaem wczeniej, Pwt 24,1-4. Byo tam napisane: Jeli mczyzna polubi kobiet i
zostanie jej mem, lecz nie bdzie jej darzy yczliwoci, gdy znalaz u niej co odraajcego,
napisze jej list rozwodowy, wrczy go jej, potem odele j od siebie (Pwt 24,1).
W czasach Jezusa istniay dwie szkoy interpretacji sowa odraza. Jakie dwadziecia lat
wczeniej rabin Hillel naucza, i chodzi tu o jak rnic, ktrej nie da si pomin. Kiedy Jezus
prowadzi dyskusj z faryzeuszami, interpretacja Hillela staa si jeszcze bardziej liberalna,
zezwalano na rozwd waciwie z byle powodu, co byo sycha w pytaniu faryzeuszy. Z on
mona si byo rozwie, jeli przypalia obiad, przesolia potraw, taczya w miejscu publicznym
tak, e wida jej byo kolana, spucia wosy, porozmawiaa z innym mczyzn, powiedziaa co
nieprzyjemnego o teciowej albo bya bezpodna. M mg nawet rozwie si, jeli zobaczy
bardziej atrakcyjn kobiet , bo to czynio jego on odraajc.
Inny znany rabin, Szamaj, yjcy przed Hillelem, naucza e odraza dotyczy tylko czego
wyranie niemoralnego, jak cudzostwo. Jak mona si byo spodziewa, wrd faryzeuszy w
czasach Jezusa liberalna interpretacja Hillela bya popularniejsza ni Szamajego. Faryzeusze
nauczali, e rozwd jest uprawniony z kadego powodu, i sami te tak yli, std rozwody si
mnoyy. A eby nie zama Prawa Mojeszowego, w typowy dla siebie sposb podkrelali wag
wrczenia onie listu rozwodowego.

Pamitajmy, e Jezus rozmawia z faryzeuszami


Majc na uwadze to to lepiej zrozumiemy, z kim Jezus mia do czynienia. Staa przed Nim
grupa obudnych nauczycieli religijnych, z ktrych wielu, jeli nie wszyscy, byo przynajmniej po
jednym rozwodzie, i zapewne dlatego, e znaleli bardziej atrakcyjne partnerki. (Uwaam, e
nieprzypadkowo sowa Jezusa na temat rozwodu w Kazaniu na grze nastpuj bezporednio po
ostrzeeniu przed podliwoci jako form cudzostwa.) Usprawiedliwiali si jednak twierdzc,
i zachowuj Prawo Mojeszowe.
Ju samo pytanie ujawnia ich pogldy. Wierzyli, e on mona odprawi z jakiegokolwiek
powodu. Jezus skonfrontowa ich wyranie bdne zrozumienie Boych intencji, odwoujc si do
sw Mojesza na temat maestwa z 2. rozdziau Ksigi Rodzaju. W Boych zamiarach nie byo
adnych rozwodw, nie mwic ju o rozwodach z byle powodu, to jednak nie przeszkadzao
przywdcom Izraela rozwodzi si z onami, zachowujc si jak nastolatki, ktrzy zrywaj ze
swoimi sympatiami!
Podejrzewam, e faryzeusze znali stanowisko Jezusa w sprawie rozwodw, bo wyrazi je
publicznie ju wczeniej, dlatego mieli przygotowan replik: To dlaczego Mojesz pozwoli da
onie list rozwodowy i si rozwie? (Mt 19,7).
To pytanie take ujawnia ich pogldy. Jest tak sformuowane, e sprawia wraenie, jakoby
Mojesz nakazywa mczyznom odprawianie on, jeli odkryj co odraajcego, do czego
uprawnia odpowiedni list rozwodowy. Ale jak wiemy z lektury Pwt 24,1-4, Mojesz wcale tego nie
powiedzia. Poda jedynie regulacj prawn dotyczc trzeciego maestwa kobiety, zabraniajc jej
powrotu do pierwszego ma.
Skoro Mojesz mwi o rozwodzie, musia on by z jakiego powodu dozwolony. Zauwamy,
jak uyty przez Jezusa czasownik pozwoli, kontrastuje z wybranym przez faryzeuszy sowem:
poleci. Mojesz zezwoli na rozwd, ale nigdy go nie poleca. Zezwoli z powodu zatwardziaoci
serc Izraelitw. Z uwagi na ludzk grzeszno Bg dopuci rozwody jako miosierne ustpstwo.
Wiedzia, e z powodu niemoralnoci ludzie bd niewierni swoim wspmaonkom. Wiedzia, e
bd zamane ludzkie serca. Dlatego dopuci rozwody. Nie zaplanowa tego, ale z powodu grzechu
stao si to konieczne.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 142
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Nastpnie Jezus przypomnia faryzeuszom Boe prawo, przy okazji definiujc sowo odraza:
kto oddaliby swoj on z innego powodu ni nierzd [ang. niemoralno] i polubi inn,
cudzooy (Mt 19,9). W Boych oczach niemoralno jest jedynym uzasadnionym powodem
rozwodu, i to jest zrozumiae. Co gorszego mona uczyni wspmaonkowi? Kiedy popenia si
cudzostwo albo wpltuje si w romans, wysya si partnerowi brutalny sygna. Mwic o
niemoralnoci, Jezus na pewno mia na myli nie tylko cudzostwo. Namitne caowanie i
pieszczenie kogo innego ni wspmaonka, jak te ogldanie pornografii czy inne seksualne
perwersje, s obraliwym aktem niemoralnoci. Pamitajmy, e w Kazaniu na grze Jezus zrwna
podanie z cudzostwem.
Nie zapominajmy, z kim Jezus rozmawia z faryzeuszami, ktrzy rozwodzili si ze swoimi
onami z byle powodu i szybko enili si ponownie, ale nigdy nie popeniali cudzostwa, aby bro
Boe, nie zama sidmego przykazania. Jezus im uwiadomi, e oszukuj samych siebie. Ich
postpowanie nie rnio si niczym od cudzostwa. Kady trzewo mylcy dostrzee, i
czowiek opuszczajcy on, aby oeni si z inn, robi to co cudzoonik, tylko pod pozorem
legalnoci.

Rozwizanie
Oto klucz do pogodzenia Jezusa z Mojeszem i Pawem. Jezus po prostu wykazywa obud
faryzeuszy. Nie formuowa prawa zabraniajcego ponownych zwizkw, bo inaczej pozostawaby
w sprzecznoci z Mojeszem i Pawem, powodujc zamieszanie u milionw ludzi rozwiedzionych i
ponownie oenionych. Jeli Jezus sformuowa tutaj prawo dotyczce zawierania maestwa po
rozwodzie, to co powiedzie tym, ktrzy to uczynili zanim si dowiedzieli o Jezusowym prawie?
Czy powiedzie im, e yj w cudzoonym zwizku, bo Biblia ostrzega, i cudzoonicy nie
odziedzicz Boego Krlestwa (zob. 1Kor 6,9-10) i kaza im rozwie si jeszcze raz? Ale czy Bg
nie ma rozwodw w nienawici?
Czy powiedzie im, by nie sypiali ze sob a do mierci poprzedniego wspmaonka, aby
unikn regularnego popeniania cudzostwa? Ale czy Pawe nie radzi, aby nie stroni od
uprawiania seksu? Czy takie polecenie nie prowadzioby do pokus seksualnych i nie budzio
pragnienia mierci byego wspmaonka?
Czy mamy takim ludziom powiedzie, eby si rozwiedli z aktualnym partnerem i wrcili do
pierwszego (co niektrzy zalecaj), cho Prawo Mojeszowe w Pwt 24,1-4 tego zabraniao?
A co z rozwiedzionymi pozostajcymi w stanie wolnym? Jeli wolno im znowu wej w zwizek
maeski pod warunkiem, e ich poprzedni partner dopuci si jakiej niemoralnoci, to kto
podejmie si stwierdzenia, e co takiego faktycznie miao miejsce? Czy, eby ponownie si oeni,
niektrzy bd musieli udowodni, e ich eks-maonek by tylko winien podania, za inni bd
musieli przedstawi wiadkw romansw ich byego wspmaonka?
A co z przypadkami, jak wspominaem wczeniej, kiedy byy wspmaonek popeni
cudzostwo po czci z winy partnera, ktry odmawia wspycia? Czy to suszne, by w partner
mg ponownie zawrze maestwo, za ten winien cudzostwa nie miaby do tego prawa?
A co z osob, ktra uprawiaa seks przedmaeski? Czy nie jest to akt niewiernoci wobec
przyszego wspmaonka? Czy grzech tej osoby nie byby rwnoznaczny z cudzostwem, gdyby
ona sama albo jej partner by w zwizku maeskim, kiedy ten grzech popeniali? Dlaczego wic
kto taki miaby prawo zawrze maestwo?
A co z ludmi yjcymi razem bez lubu, ktrzy nastpnie zrywaj ze sob? Czemu po takim
zerwaniu wolno im zwiza si z kim innym tylko dlatego, e nie mieli oficjalnego lubu? Czyme
si rni od tych, ktrzy si rozwodz i pobieraj z kim innym?

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 143
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

A co z faktem, e kiedy kto si nawraca, stare rzeczy przemijaj a wszystko staje si nowe
(zob. 2Kor 5,17)? Czy to znaczy, e zostaje przebaczony kady grzech oprcz grzechu
nieuprawnionego rozwodu?
Mona zadawa jeszcze wiele innych pyta1, ktre stanowi silny argument, e Jezus nie
formuowa nowego prawa dotyczcego zawierania ponownych maestw. Na pewno by na tyle
rozsdny, by zrozumie ewentualne konsekwencje swego nowego prawa, jeli faktycznie ono takim
byo. Ju samo to chyba wystarczy, by nam podpowiedzie, i chcia jedynie ujawni hipokryzj
faryzeuszy ludzi religijnych, lubienych i obudnych, ktrzy rozwodzili si ze swoimi onami z
jakiejkolwiek przyczyny, by pobra si z kim innym.
Jezus nie powiedzia po prostu, e robi co zego, ale stwierdzi, e popeniaj cudzostwo.
Chcia, eby zrozumieli, i rozwd z byle przyczyny, a nastpnie nowy zwizek tak naprawd nie
jest niczym innym tylko cudzostwem, do czego nigdy by si nie przyznali. Czy mamy wycign
wniosek, e Jezusowi chodzio tylko o seksualny aspekt ponownego maestwa? Czy mgby je
zaaprobowa, gdyby wchodzio w gr powstrzymywanie si od seksu? Oczywicie, e nie. Nie
wkadajmy zatem w Jego usta czego, czego powiedzie nie zamierza.

Wymowne porwnanie
Wyobramy sobie dwoje ludzi. Jeden to mczyzna onaty i religijny. Twierdzi, e kocha Boga
caym sercem, ale zaczyna poda modszej ssiadki. Wkrtce rozwodzi si z on i eni z
dziewczyn swoich marze.
Drugi mczyzna nie jest religijny. Nie sysza ewangelii i prowadzi grzeszny tryb ycia, co
doprowadza do rozbicia maestwa. Po latach, jako nieonaty, syszy ewangeli, opamituje si i
szczerym sercem zaczyna i za Jezusem. Po trzech latach zakochuje si w bardzo oddanej
chrzecijance, ktr poznaje w kociele. Oboje gorliwie szukaj woli Pana i porady u wierzcych i
w kocu postanawiaj si pobra. Bior lub, su Bogu i s sobie wierni a do mierci.
Przypumy, e obaj mczyni zgrzeszyli enic si ponownie. Czyj grzech jest wikszy?
Oczywicie, pierwszego, bo nie jest lepszy od cudzoonika.
Ale co z tym drugim? Czy naprawd zgrzeszy? Czy mona powiedzie, e niczym si nie rni
od cudzoonika, tak jak ten pierwszy? Nie sdz. Czy powiemy mu, co Jezus mwi o tych
rozwodnikach, ktrzy eni si z kim innym? Czy poinformujemy go, i teraz yje z kobiet, z
ktr Bg go nie zczy, poniewa nadal uznaje jego pierwsze maestwo? Czy mu powiemy, e
yje w cudzostwie?
Odpowiedzi s oczywiste. Cudzostwo popeniaj onaci mczyni i zamne kobiety, ktrym
spodoba si kto inny. A zatem odprawienie wspmaonka dlatego, e znalazo si kogo bardziej
atrakcyjnego, jest tym samym co cudzostwo. Osoba nie zalubiona nie moe popeni
cudzostwa, bo nie ma wspmaonka, z tego samego powodu cudzostwa nie moe te popeni
kto rozwiedziony. Kiedy pojmiemy biblijny oraz historyczny kontekst wypowiedzi Jezusa, nie
bdziemy wyciga bezsensownych wnioskw, ktre s sprzeczne z caoci Biblii.
Uczniowie syszc, jak Jezus odpowiedzia na pytanie faryzeuszy, zareagowali pytaniem: Jeli
tak przedstawia si sprawa midzy mem a on, to nie warto si eni (Mt 19,10). Pamitajmy,
e wychowali si na nauce faryzeuszy i byli pod ich wpywem. Nigdy nie brali pod uwag faktu, e
maestwo ma by trwae. A do tej chwili pewnie te sdzili, e mczyzna moe legalnie
rozwie si z on z jakiegokolwiek powodu. Dlatego od razu stwierdzili, e lepiej w ogle unika
maestwa, aby nie ryzykowa popenienia rozwodu i cudzostwa.

1. Zastanwmy si dla przykadu nad sowami pewnego pastora, ktrego wyczono z Ciaa Chrystusowego po tym,
jak si ponownie oeni. Byoby lepiej, gdybym on zamordowa ni si z ni rozwid. Wwczas mgbym si
opamita, otrzyma przebaczenie, legalnie znw si oeni i pozosta aktywny w subie.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 144
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Jezus odrzek:
Nie wszyscy to rozumiej, ale tylko ci, ktrym jest dane. S bowiem od urodzenia niezdolni
do maestwa, s te niezdolni do maestwa, poniewa takimi uczynili ich ludzie, s i tacy,
ktrzy nie zawieraj zwizku maeskiego ze wzgldu na Krlestwo Niebios. Kto moe to
zrozumie, niech zrozumie (Mt 19,11-12).
To znaczy, e nasza umiejtno panowania nad pocigiem seksualnym stanowi czynnik
rozstrzygajcy. Nawet Pawe powiedzia: Lepiej jest bowiem zawrze maestwo ni pon
(1Kor 7,9). Ci, ktrzy albo urodzili si eunuchami, albo takimi ich uczyniono (jak to si dziao w
przypadku mczyzn, ktrych potrzebowano do pilnowania haremw), nie maj pragnie
seksualnych. Natomiast tacy, ktrzy uczynili si eunuchami dobrowolnie, ze wzgldu na
Krlestwo Niebios, to zapewne ludzie obdarowani przez Boga wyjtkow samodyscyplin,
dlatego nie wszyscy to rozumiej, ale tylko ci, ktrym jest dane (Mt 19,11).

Kazanie na grze
Tum suchaczy Jezusowego Kazania na grze skada si take z ludzi pozostajcych przez cae
ycie pod wpywem obudnych faryzeuszy, przywdcw i nauczycieli Izraela. Jak widzielimy
wczeniej, Jezus waciwie korygowa bdne nauczanie faryzeuszy, suchaczom powiedzia, e nie
wejd do nieba, jeli ich sprawiedliwo nie bdzie doskonalsza ni nauczycieli Prawa i faryzeuszy
(zob. Mt 5,20), co waciwie oznaczao, i nauczyciele Prawa i faryzeusze zdaj do pieka. Na
koniec kazania ludzie byli zdumieni, bo Jezus nie naucza tak jak nauczyciele Prawa (Mt 7,29).
Na pocztku kazania Jezus wykaza obud tych, ktrzy twierdzili, i nigdy nie popenili
cudzostwa, cho podaj lub si rozwodz, aby znowu si oeni. Poszerzy wic znaczenie
cudzostwa. Jego sowa byy oczywiste dla kadego, ktry cho troch si nad nimi zastanowi.
Pamitajmy, e wczeniej wikszo ludzi suchajcych Kazania na grze sdzia, e rozwd z
jakiegokolwiek powodu jest zgodny z prawem. Jezus chcia, aby Jego naladowcy i wszyscy inni
wiedzieli, e od samego pocztku Bg wyznaczy standard o wiele wyszy.
Wiecie, e powiedziano: Nie bdziesz ama wiernoci maeskiej. A Ja wam mwi: Kady,
kto patrzy na kobiet i pragnie j mie, ju w swoim sercu zama wierno maesk. Jeli
wic twoje prawe oko jest przyczyn twojego upadku, wyup je i wyrzu. Lepiej bowiem
bdzie dla ciebie, gdy stracisz jedn cz ciaa, ni gdyby cay zosta wrzucony do Gehenny.
Jeli twoja prawa rka jest powodem twojego upadku, odetnij j i wyrzu. Lepiej bowiem
bdzie dla ciebie, gdy stracisz jedn cz ciaa, ni gdyby mia cay zgin w Gehennie.
Powiedziano take: Kto chce oddali swoj on, niech jej wrczy list rozwodowy. A Ja wam
mwi: Kady, kto oddala swoj on, poza przypadkiem nierzdu, naraa j na cudzostwo,
a kto oddalon polubia, cudzooy (Mt 5,27-32).
Najpierw zauwamy, e sowa Jezusa na temat rozwodw i ponownych maestw nie tylko
nastpuj bezporednio po ostrzeeniu przed podliwoci. Jezus wkadajc je do tej samej
kategorii zrwna jedno i drugie z cudzostwem. Widzimy wsplny wtek przewijajcy si przez
ten cay urywek Pisma. Jezus prbowa pomc swoim naladowcom zrozumie, co waciwie
oznacza przestrzeganie sidmego przykazania. Nie naley ani ulega podliwoci, ani si
rozwodzi, by zawrze ponowny zwizek.
Wszyscy Jego ydowscy suchacze syszeli, jak odczytywano sidme przykazanie w synagogach
(wtedy nikt nie posiada wasnej Biblii), oraz syszeli jego interpretacj, obserwowali rwnie, jak
stosowali je w yciu ich nauczyciele Prawa i faryzeusze. Wtedy Jezus doda: a Ja wam mwi,
lecz nie zamierza dokada nowych przepisw. Chcia tylko pokaza Boy oryginalny zamiar.
Po pierwsze, dziesite przykazanie wyranie zabrania poda, ale nawet bez niego kady
mylcy doszedby do wniosku, e nie wolno pragn czego, co Bg potpia.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 145
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Po drugie, od pierwszych rozdziaw Biblii Bg jasno da do zrozumienia, e maestwo ma


by dozgonnym zobowizaniem. Co wicej, jeli si nad tym zastanowi, dojdzie si do wniosku,
e rozwd i kolejne maestwo jest czym takim jak cudzostwo, zwaszcza jeli kto si
rozwodzi z zamiarem zawarcia nowego zwizku.
Wyranie wida, e w swoim kazaniu Jezus pomaga ludziom dostrzec t prawd. Nie
formuowa adnego nowego prawa dotyczcego ponownego maestwa, ktrego nie byoby w
dotychczasowym kodeksie.
Chyba niewielu chrzecijan sowa Jezusa o wydubaniu oka czy obciciu rki pojmuje
dosownie, jako e takie idee zupenie nie przystaj do caoci Biblii. Su temu, by mocniej
podkreli wag unikania pokus seksualnych. A tymczasem wielu wierzcych prbuje
interpretowa dosownie sowa Jezusa dotyczce tego, e kto enic si ponownie, popenia
cudzostwo, chocia taka dosowna interpretacja jest wyranie sprzeczna z pozostaym tekstem
Pisma witego. Jezus chcia, aby Jego suchacze poznali prawd z nadziej, e spadnie liczba
rozwodw. Gdyby Jego naladowcy wzili sobie do serca to, co powiedzia o podaniu, zniknaby
pord nich niemoralno, a co za tym idzie, przestayby istnie uzasadnione podstawy do
rozwodw, ktre zapewne by znikny, tak jak Bg zamierza na pocztku.

Jak mczyzna naraa swoj on na cudzostwo?


Zauwamy, e Jezus powiedzia: Kady, kto oddala swoj on, poza przypadkiem nierzdu,
naraa j na cudzostwo. To kae nam wierzy, e nie formuowa nowego prawa o ponownym
zawieraniu maestwa, tylko objawia prawd o grzechu czowieka, ktry rozwodzi si z on bez
przyczyny. Naraa j na cudzostwo. Niektrzy twierdz, e tym samym Jezus zabrania jej
wejcia w nowy zwizek, bo uznaje to za cudzostwo. Ale to absurdalne. Nacisk jest pooony na
rozwodzcego si mczyzn. Z powodu jego dziaania, ona nie ma innego wyjcia jak ponownie
wyj za m, jednak dla niej to nie jest grzechem, gdy w oczach Boych jest tylko ofiar
mowskiego egoizmu. Poniewa m nie zostawi onie innego wyjcia jak tylko ponowne
maestwo, postpi tak jak gdyby wepchn j do ka innego mczyzny. I cho taki kto
uwaa, e nie popeni cudzostwa, de facto jest winien podwjnego cudzostwa: swojego i ony.
Jezus nie mg powiedzie, e Bg obwinia pokrzywdzon on za cudzostwo, bo to byoby
cakowicie niesprawiedliwe, a gdyby ona nie wysza ponownie za m, waciwie zupenie
pozbawione znaczenia. Jeli pozostaa w stanie wolnym, czy Bg mg powiedzie, e jest
cudzoonic? To nie miaoby najmniejszego sensu. Zatem wyranie wida, e Bg obwinia
mczyzn i za jego wasne cudzostwo i za cudzostwo ony, cho dla niej samej nie jest to
adnym cudzostwem i uprawnia do ponownego maestwa.
A co z nastpnym stwierdzeniem Jezusa, e kto oddalon polubia, cudzooy? S tylko dwie
sensowne moliwoci. Albo Jezus przypisywa mowi trzecie cudzostwo, chocia ten uwaa, e
cudzostwa nie popeni (z podobnego powodu co drugie), albo mwi o kim, kto zachca kobiet
do rozwodu z mem, aby j poj, unikajc cudzostwa. Gdyby Jezus powiedzia, e kady
czowiek na ziemi, ktry polubia rozwiedzion, popenia cudzostwo, to w cigu minionych setek
lat cudzooyby kady Izraelita, ktry w zgodzie z Prawem Mojesza polubi rozwiedzion
kobiet. Waciwie kady mczyzna, wrd suchaczy Jezusa, oeniony z rozwdk zgodnie z
Prawem Mojeszowym, nagle staby si winnym czego, czego nie by winien przed minut, a
Jezus w tamtej chwili musiaby zmieni Boe prawo. Ponadto kady, kto od tamtego czasu zwiza
si z osob rozwiedzion, wierzc sowom Pawa do Koryntian, e nie jest to grzechem, w
rzeczywistoci zgrzeszyby popeniajc cudzostwo.
Duch caej Biblii kae mi podziwia kadego, kto oeni si z kobiet rozwiedzion. Jeli bya
niewinn ofiar egoizmu swego poprzedniego ma, podziwiabym go tak samo jak tego, kto
polubia wdow, biorc j pod swoj opiek. Jeli ponosi ona jak win za rozwd, podziwiabym
go za naladowanie Chrystusa w tym sensie, e wierzy w to, co w niej najlepsze i podejmujc

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 146
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

ryzyko, jest gotw zapomnie o przeszoci. Na jakiej podstawie kto, kto czyta Bibli i w kim
zamieszkuje Duch wity, wnioskuje, e Jezus zabroni maestwa z osob rozwiedzion? Czy
taki pogld pasuje do Boej sprawiedliwoci, ktra nie pozwala kara ofiary, w tym przypadku
kobiety rozwiedzionej nie z wasnej winy? Czy taki pogld pasuje do przesania ewangelii,
oferujcej przebaczenie i now szans dla pokutujcych grzesznikw?

Podsumowanie
Biblia konsekwentnie przyznaje, e rozwd jest zawsze zwizany z win jednej lub obu stron.
Bg nie chce, by ktokolwiek si rozwodzi, ale askawie dopuci moliwo rozwodu w przypadku
niemoralnoci, a take zawarcia ponownego maestwa przez rozwiedzionych.
Gdyby nie wypowied Jezusa na temat ponownego maestwa, aden czytelnik Biblii nigdy by
nie pomyla, e to jest grzechem (z wyjtkiem dwch bardzo rzadkich przypadkw w ramach
starego przymierza i jednego rzadko wystpujcego w ramach przymierza nowego, mianowicie
ponownego maestwa osoby wierzcej, ktra rozwioda si z wierzcym partnerem). Znalelimy
jednak sposb na spjne pogodzenie wypowiedzi Jezusa na temat ponownego maestwa z
caociow nauk Biblii. Jezus nie wprowadza w miejsce dotychczasowego Boego prawa
surowszych przepisw, ktre zabraniayby zawierania nowych zwizkw w kadym przypadku, co
byoby niemoliwe do spenienia przez ludzi ju rozwiedzionych i yjcych w nowych
maestwach (to tak jakby z jajecznicy prbowa znw zrobi cae jajka). To spowodowaoby
nieobliczalne zamieszanie i kazao ludziom zama inne Boe prawa. Jezus raczej chcia, aby ludzie
dostrzegli swoj obud, aby ci, ktrzy uwaaj, e nie popenili cudzostwa, zrozumieli, i je
popeniaj. Przyjmujc liberaln postaw wobec rozwodw, daj upust swoim dzom.
Biblia naucza, i przebaczenie jest dostpne dla wszystkich pokutujcych grzesznikw
niezalenie od ich grzechu. Grzesznicy, w tym ludzie rozwiedzeni, otrzymuj drug i trzeci szans.
W ramach nowego przymierza ponowny oenek nie jest grzechem, z wyjtkiem sytuacji, kiedy
osoba wierzca rozwioda si z wierzcym partnerem, co nigdy nie powinno mie miejsca.
Prawdziwi wierzcy nie yj niemoralnie, nie maj zatem podstawy do rozwodu. Jeli jednak taki
przypadek si zdarzy, oboje powinni pozosta w stanie wolnym albo zej si ponownie.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 147
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

www.shepherdserve.org
Mile widziane jest drukowanie, kopiowanie, dystrybucja lub
rozsyanie tego dokumentu w jakikolwiek sposb.
Warunkiem jest zachowanie integralnoci i niezmienionej
treci oraz nie czerpanie z tego zyskw.
(c) 2007 David Servant

Pozyskujcy uczniw suga Boy


Biblijne zasady przynoszenia owocu oraz pomnaania Boego Krlestwa
David Servant

Rozdzia czternasty
Podstawy wiary
Bez wiary za nie mona podoba si Bogu, bo trzeba, aby ten, kto zblia si do Boga
uwierzy, e On jest, i e nagradza tych, ktrzy Go szukaj (Hbr 11,6).
Fundamentem naszej wiary jest prawda, e Bg istnieje i e inaczej traktuje tych, ktrzy Go
szukaj, od tych, ktrzy tego nie robi. Kiedy prawdziwie uwierzymy w te dwie rzeczy, zaczynamy
podoba si Bogu, bo natychmiast zaczynamy Go szuka. Szukanie Boga obejmuje (1) poznawanie
Jego woli, (2) okazywanie Mu posuszestwa oraz (3) zaufanie Jego obietnicom. W naszym
codziennym yciu powinny wystpowa wszystkie te trzy skadniki.
W tym rozdziale skupimy si na chodzeniu w wierze. Przykro, e wielu akcentuje wiar
ewidentnie przekraczajc jej biblijne ramy, zwaszcza w dziedzinie materialnego powodzenia. Z
tego powodu niektrzy wrcz niechtnie w ogle ten temat podejmuj. Ale czy dlatego, e
niektrzy ton w rzekach, mamy przesta pi wod? Mona zachowa rwnowag i wierno
Biblii. A ma ona wiele do powiedzenia na nasz temat i Bg chce, bymy podeszli z wiar do wielu
Jego obietnic.
Jezus posiada wiar w Boga i chcia, by uczniowie poszli za Jego przykadem. Podobnie i
pozyskujcy uczniw suga Boy stara si dawa przykad zaufania Bogu i naucza swych uczniw
wierzy w Boe obietnice. To niezmiernie istotne. Bez wiary nie tylko nie mona podoba si
Bogu, ale rwnie otrzymywa odpowiedzi na modlitwy (zob. Mt 21,22; Jk 1,5-8). Czytamy
wyranie, e wtpicy pozbawiaj si bogosawiestw otrzymywanych przez wierzcych. Jezus
Powiedzia: Wszystko jest moliwe dla wierzcego (Mk 9,23).

Definicja wiary
Znajdujemy j w Hbr 11,1:
A wiara jest pewnoci tego, czego si spodziewamy, przewiadczeniem o tym, czego nie
widzimy (BW).

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 148
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Definicja ta podaje kilka cech wiary. Po pierwsze osoba posiadajca wiar ma pewno, czyli
przekonanie. To co innego ni nadzieja, gdy wiara jest pewnoci tego, czego si spodziewamy.
Nadzieja zawsze zostawia margines wtpliwoci. Zawsze mwi by moe. Na przykad mog
powiedzie: Spodziewam si, e dzisiaj bdzie pada i ogrd zostanie dobrze nawodniony.
Pragn deszczu, ale nie mam pewnoci, czy spadnie. Wiara natomiast jest zawsze pewna tego,
czego si spodziewamy.
To, co ludzie nazywaj wiar, nie zawsze jest wiar wedug biblijnej definicji. Spogldaj na
ciemne chmury na niebie i powiadaj: Wierz, e dzisiaj popada. Nie s jednak tego pewni,
tylko sdz, e istnieje due prawdopodobiestwo opadw. To nie jest wiara biblijna, bo ta nie
zawiera elementu wtpliwoci, nie pozostawia miejsca na nic innego poza tym, co Bg obieca.

Wiara jest przewiadczeniem o tym, czego nie widzimy


Jeli co widzimy lub postrzegamy innymi zmysami, nie potrzebujemy wiary.
Przypumy, e kto nam mwi: Z jakiego niewyjanionego powodu wierz, e masz w rku
ksik. Pomylelibymy oczywicie, e co z nim jest nie tak. Odrzeklibymy: Nie musisz
wierzy, e j mam, bo wyranie widzisz, e j trzymam.
Wiara dotyczy sfery niewidzialnej. Na przykad piszc te sowa wierz, e obok mnie stoi anio.
Jestem tego pewien. A skd ta pewno? Czy go widz? Nie. Czy usyszaem, albo odczuem, e
jaki przelatuje? Nie. Gdybym go zobaczy, usysza lub odczu, to nie musiabym wierzy, e jest
w pobliu wiedziabym to.
Co zatem daje mi pewno obecnoci anioa? Wypywa ona z jednej z Boych obietnic. W
Psalmie 34,8 obieca: Anio Pana rozbija obz wok bojcych si Go i ratuje ich. Nie mam
adnego dowodu na poparcie swojej wiary oprcz Boego Sowa. To jest prawdziwa wiara biblijna
przewiadczenie o tym, czego nie widzimy. Ludzie tego wiata czsto powtarzaj: Jak
zobacz to uwierz. Natomiast w Boym Krlestwie prawdziwa jest odwrotno: Uwierz to
zobacz.
Kiedy uwierzymy w jak Bo obietnic, czsto napotykamy na okolicznoci, ktre ka nam
zwtpi. Moe przeywamy jaki duszy okres, kiedy pozornie Bg nie dotrzymuje obietnicy, bo
wok nas nic si nie zmienia. W takich przypadkach, aby wytrwa w wierze, musimy da odpr
zwtpieniu, i zachowa w sercu przekonanie, e Bg zawsze dotrzymuje sowa. On nie moe
kama (zob. Tt 1,2).

Jak uzyska wiar?


Poniewa wiara opiera si wycznie na Boych obietnicach, jest tylko jedno rdo biblijnej
wiary Boe Sowo. W Licie do Rzymian 10,17 czytamy: Wiara przecie rodzi si ze suchania,
ze suchania Sowa Chrystusa. Boe Sowo objawia Jego wol. Tylko wtedy, kiedy j znamy,
moemy jej wierzy.
Jeli wic chcemy mie wiar, musimy sysze (lub czyta) Boe obietnice. Wiara nie rodzi si
jako skutek modlitwy, postu ani nie mona jej przekaza przez naoenie rk. Jej jedynym rdem
jest suchanie Boego Sowa, a kiedy je usyszymy, musimy postanowi, e bdziemy mu wierzy.
Uzyskawszy wiar naley dba o jej rozwj. Biblia mwi o kilku poziomach wiary, od
niewielkiej do tej przenoszcej gry. Wiara si umacnia, kiedy jest karmiona i uywana, tak jak
ludzkie minie. Naley stale j karmi, rozmylajc nad Boym Sowem. I trzeba jej uywa,
reagujc na napotykane sytuacje i dziaajc w oparciu o Boe Sowo. To obejmuje rwnie te
chwile, kiedy zmagamy si z problemami, kopotami i troskami. Bg nie chce, by Jego dzieci o
cokolwiek si martwiy, lecz aby Jemu ufay w kadych okolicznociach (zob. Mt 6,25-34, Flp 4,6-
8; 1P 5,7). Odrzucenie trosk to jeden ze sposobw stosowania naszej wiary.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 149
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Jeli prawdziwie wierzymy w to, co Bg powiedzia, bdziemy postpowa i wypowiada si


tak, jakby to byo prawd. Jeli wierzymy, e Jezus jest Synem Boym, bdziemy si wypowiada i
dziaa tak, jak osoba w to wierzca. Jeli wierzymy, e Bg zaspokoi wszystkie nasze potrzeby,
bdziemy zgodnie z tym si wypowiada i postpowa. Biblia jest pena przykadw ludzi, ktrzy
pord nieprzyjaznych okolicznoci dziaali w oparciu o wiar w Boga i w efekcie dowiadczali
cudw. Kilka z nich rozwaymy w dalszej czci tego rozdziau oraz w nastpnym, dotyczcym
uzdrawiania. (Dobre przykady znajdziemy w 1Krl 4,1-7; Mk 5,25-34; k 19,1-10 oraz Dz 14,7-
10).

Wiara wypywa z serca


Biblijna wiara nie gniedzi si w naszych umysach, ale w sercach. Pawe napisa: sercem
bowiem wierzy si (Rz 10,10a). Jezus powiedzia:
kto powie tej grze: Unie si i wrzu w morze, a nie zwtpi w swoim sercu, lecz bdzie
wierzy, e to, co mwi stanie si, to tak bdzie (Mk 11,23).
Jest cakiem moliwe mie w mylach wtpliwoci, a w sercu jednak wiar i otrzyma to, co Bg
obieca. W rzeczywistoci czsto, kiedy staramy si uwierzy Boym obietnicom, nasz umys,
naraony na wpyw fizycznych zmysw i kamstw szatana, bdzie atakowany wtpliwociami.
Wtedy wtpice myli trzeba zastpi Boymi obietnicami i mocno, bez wahania, uchwyci si ich
wiar.

Powszechne bdy dotyczce wiary


Czasem, kiedy prbujemy uruchomi wiar w Boga, nie otrzymujemy tego, co pragniemy, bo
nie dziaamy zgodnie z Boym Sowem. Jeden z powszechnych bdw polega na tym, e
prbujemy uwierzy w co, czego Bg nam nie obieca.
Na przykad dla maestw jest czym biblijnym ufa Bogu w sprawie potomstwa, gdy Boe
Sowo zawiera obietnic, na ktrej mog si oprze. Znam pary, ktrym lekarze nie dawali adnych
nadziei na urodzenie dzieci. Postanowili jednak uwierzy Bogu, oparli si na poniszych
obietnicach i dzisiaj s rodzicami zdrowych maluchw:
Bdziecie oddawa cze Panu, Bogu waszemu, gdy pobogosawi twj chleb i twoj wod.
Oddal od ciebie wszelk chorob. adna kobieta w twoim kraju nie bdzie miaa
przedwczesnego porodu i adna nie bdzie bezdzietna. Liczb dni twojego ycia uczyni
pen (Wj 23,25-26).
Obfitsze bogosawiestwo otrzymasz ni inne narody. Pomidzy ludmi i pomidzy trzodami
twoimi nie bdzie niepodnego ani niepodnej (Pwt 7,14).
Obietnice te powinny by zacht dla bezdzietnych par! Czym innym jest natomiast konkretna
wiara, e urodzi si chopiec albo dziewczynka. Biblia nie zawiera adnych wyranych obietnic
mwicych, e moemy wybra pe naszych przyszych dzieci. Jeli nasza wiara ma by
skuteczna, musimy pozostawa w granicach wyznaczonych przez Pismo. Moemy zaufa Bogu
tylko w tych sprawach, jakie nam obieca.
Rozwamy jedn obietnic i zdecydujmy, w co moemy na jej podstawie uwierzy:
gdy na wezwanie Boga, na gos archanioa i dwik trby, sam Pan zstpi z nieba i
najpierw powstan ci, ktrzy umarli w Chrystusie (1Tes 4,16).
W oparciu o t obietnic moemy niezachwianie ufa, e Jezus powrci.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 150
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Czy jednak moemy si modli z wiar, aby powrci jutro? Nie, poniewa ani ten tekst ani
aden inny tego nie obiecuje. W rzeczywistoci Jezus powiedzia, e nikt nie zna dnia ani godziny
jego powrotu.
Moemy, oczywicie, si modli z nadziej, e nastpi to jutro, ale nie mamy takiej gwarancji.
Kiedy modlimy si z wiar, jestemy pewni, e nasza proba si speni, bo taka jest Boa obietnica.
W oparciu o ten sam tekst moemy mie ufno, i ciaa wierzcych, ktrzy umarli, powstan w
dniu przyjcia Jezusa. Ale czy moemy wierzy, e ci z nas, ktrzy bd ywi podczas powrotu
Chrystusa, otrzymaj zmartwychwstae ciaa w tej samej chwili co umarli w Chrystusie, a moe
nawet wczeniej? Nie, gdy ten werset obiecuje co wrcz przeciwnego: najpierw powstan ci,
ktrzy umarli w Chrystusie. A zaraz nastpny mwi: Potem my, ktrzy pozostaniemy jeszcze
przy yciu, razem z nimi zostaniemy porwani na obokach (1Tes 4,17). Nie ma zatem takiej
moliwoci, by podczas powrotu Jezusa umarli w Chrystusie nie otrzymali najpierw
zmartwychwstaych cia. Obiecuje to Boe Sowo.
Jeli mamy zaufa Bogu w jakiej sprawie, musimy by pewni, e Bo wol jest, abymy
otrzymali to, czego pragniemy. A to moemy okreli badajc Jego obietnice zapisane w Biblii.
Tak samo wiara funkcjonuje w sferze naturalnej. Byoby nierozsdne, gdybycie myleli, e was
odwiedz jutro w poudnie, o ile bym wczeniej wam tego nie obieca.
Wiara nie oparta na obietnicy nie jest wiar, jest gupot. Zanim wic o co Boga poprosimy,
najpierw zadajmy sobie pytanie: Jaki tekst biblijny obiecuje mi to, czego pragn? Bez obietnicy
nie mamy podstawy, by wierzy.

Drugi powszechny bd
Czsto chrzecijanie prbuj zaufa Bogu, e speni w ich yciu ktr ze swoich obietnic, ale
nie dotrzymuj wszystkich warunkw towarzyszcych tej obietnicy. Na przykad, syszaem jak
cytowano Psalm 37 z komentarzem: Biblia mwi, e Bg da mi pragnienia mojego serca. I
wanie w to wierz.
Jednake nie tylko to tam czytamy. Oto co faktycznie jest tam napisane:
Nie uno si gniewem z powodu zoczycw, nie zazdro czynicym nieprawo, bo oni
uschn szybko jak trawa i zwidn jak bujna ziele. Ufaj Panu i czy dobrze, mieszkaj w swej
ziemi i bd jej wierny. Zaufaj Panu, a On speni pragnienia twego serca. Powierz swoj drog
Panu, zaufaj Mu, a On ju uczyni, co naley (Ps 37,1-5).
Aby Bg speni pragnienia naszego serca, musi zosta spenionych kilka warunkw. Doliczyem
si ich co najmniej omiu. Jeli ich nie spenimy, nie mamy prawa otrzyma obiecanego
bogosawiestwa. Nasza wiara nie ma podstaw.
Wierzcy chtnie te cytuj obietnic z Flp 4,19: Mj Bg natomiast zaspokoi wszelkie wasze
potrzeby wedug swojego bogactwa w chwale Ale czy obietnicy tej dotycz jakie warunki?
Zdecydowanie tak.
Badajc kontekst powyszej obietnicy odkryjemy, e nie odnosi si ona do wszystkich
chrzecijan, tylko dla tych, ktrzy sami s ofiarni. Pawe wiedzia, e Bg zaspokoi wszelkie
potrzeby Filipian, gdy wanie przysali mu ofiar. Poniewa najpierw, jak nakaza Jezus, szukali
Boego Krlestwa, Bg zaspokoi wszelkie ich potrzeby, jak Jezus obieca (zob. Mt 6,33). Wiele
biblijnych obietnic, dotyczcych zaspokajania przez Boga naszych materialnych potrzeb, pociga za
sob warunek: sami mamy by ofiarni.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 151
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Nie mamy adnego prawa sdzi, e moemy Bogu zaufa w sprawie zaspokojenia naszych
potrzeb, jeli nie suchamy Jego przykaza dotyczcych pienidzy. W ramach starego przymierza
Bg powiedzia swemu ludowi, e s przeklci, bo zatrzymuj sobie dziesicin, natomiast bdzie
ich bogosawi, jeli posusznie bd oddawa dziesiciny i ofiary (zob. Ml 3,8-12).
Wiele bogosawiestw obiecanych w Biblii jest uzalenionych od naszego posuszestwa Bogu.
Dlatego zanim sprbujemy Mu zaufa, e co uczyni, najpierw musimy si zapyta: Czy speniam
wszystkie warunki towarzyszce tej obietnicy?

Trzeci powszechny bd
W Nowym Testamencie Jezus sformuowa warunek, ktry nas dotyczy, ilekro w modlitwie o
co prosimy:
Miejcie wiar w Boga. Zapewniam was, e ktokolwiek powie tej grze: Unie si i wrzu w
morze, a nie zwtpi w swoim sercu, lecz bdzie wierzy, e to, co mwi si stanie, to tak
bdzie. Dlatego mwi wam: Wierzcie, e otrzymacie [ang. otrzymalicie] wszystko, o co si
modlicie i prosicie, a speni si wam (Mk 11,22-24).
Warunek, jaki Jezus postawi wymaga, abymy w modlitwie wierzyli, e otrzymalimy. Wielu
chrzecijan bdnie prbuje wierzy, e otrzymali, kiedy zobacz odpowied na modlitw. Wierz,
e otrzymaj, a nie e otrzymali.
Kiedy Boga prosimy o co, co nam obieca, musimy wierzy, e kiedy si modlimy, otrzymujemy
odpowied, i ju wtedy zaczynajmy Bogu za ni dzikowa. Musimy wierzy, e mamy
odpowied, zanim j zobaczymy, a nie wtedy, gdy j widzimy. Nasze proby do Boga winnimy
zanosi z dzikczynieniem, jak napisa Pawe:
O nic si nie troszczcie, ale w kadej modlitwie i baganiu powierzajcie z dzikczynieniem
wasze pragnienia Bogu (Flp 4,6).
Jak wczeniej stwierdziem, jeli mamy wiar w sercu, nasze sowa i czyny w sposb naturalny
bd zgodne z tym, w co wierzymy. Jezus powiedzia: Usta mwi przecie to, co przepenia
serce (Mt 12,34).
Niektrzy chrzecijanie popeniaj bd polegajcy na wielokrotnym powtarzaniu tej samej
proby, co pokazuje, e jeszcze nie uwierzyli, i otrzymali. Jeli w modlitwie uwierzymy, e
otrzymalimy, to nie ma potrzeby powtarza tej samej proby. To oznacza, e wtpimy, i Bg nas
usysza za pierwszym razem.

Czy Jezus nie powtarza tej samej proby kilkakrotnie?


Oczywicie, podczas modlitwy w Getsemane Jezus trzy razy prosi o to samo (zob. Mt 26,39-
44). Ale pamitajmy, e nie modli si z wiar, zgodnie z objawiona Bo wol. Waciwie prosi
trzykrotnie o uniknicie ukrzyowania, gdyby to byo moliwe. Wiedzia, i Jego proba jest
sprzeczna z Bo wol. Dlatego trzykrotnie w tej samej modlitwie podda si Jego woli.
Wierzcy czsto bdnie powouj si wanie na t modlitw jako na wzorzec modlitwy w ogle,
poniewa niektrzy nauczaj, i kad modlitw naley za przykadem Jezusa koczy sowami:
Jeli taka jest Twoja wola lub: Wszak nie moja, ale Twoja wola niech si stanie.
Przypominam, e proba Jezusa, o czym sam wiedzia, nie bya zgodna z wol Boga. I za tym
Jego przykadem, kiedy modlimy si zgodnie z wol Bo, byoby bdem i wskazywao na brak
wiary. Na przykad modlitwa: Panie, wyznaj ci swoje grzechy i prosz o przebaczenie, jeli taka
jest Twoja wola sugerowaaby, e Bg moe nie chce przebaczy komu grzechw. Oczywicie,
Biblia obiecuje, e jeli wyznamy grzechy, Bg nam je przebaczy (zob. 1J 1,9). Taka modlitwa
ujawniaaby brak wiary w Bo objawion wol.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 152
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Jezus nie koczy kadej modlitwy sowami: Wszake nie Moja, ale Twoja wola niech si
stanie. To jest jedyny przykad, kiedy modli si w taki sposb, wtedy oddawa siebie woli Ojca, ze
wiadomoci, jakie w zwizku z tym bdzie musia znosi cierpienia.
Z drugiej strony, jeli w jakiej sytuacji nie znamy Boej woli, bo nam tego nie objawi, to
waciwym jest koczenie modlitwy sowami: Jeli taka jest Twoja wola. Jakub napisa:
Posuchajcie teraz wy, ktrzy mwicie: Dzi albo jutro udamy si do tego oto miasta,
spdzimy tam rok, bdziemy handlowa i osigniemy zyski, a nie macie pojcia, co przyniesie
w waszym yciu dzie jutrzejszy. Jestecie bowiem jak para, ktra pojawia si na krtko i
nastpnie znika. Zamiast tego mwcie: Jeli Pan zechce i bdziemy yli, to uczynimy to czy
tamto. Teraz za przechwalacie si w swojej pysze. Wszelkie takie przechwalanie si jest ze
(Jk 4,13-16).
Co naley robi, kiedy wyrazimy swoje proby, oparte na Boej obietnicy i speniamy wszystkie
warunki? Nieustannie dzikujmy Bogu za odpowied, co do ktrej wierzymy, e j otrzymalimy,
a si speni. Boe obietnice dziedziczymy przez wiar i cierpliwo (Hbr 6,12). Szatan na pewno
bdzie chcia nas pokona zasiewajc wtpliwoci, a pamitajmy, e nasz umys jest polem walki.
Kiedy atakuj go myli wtpice, musimy je zastpi mylami opartymi na Boych obietnicach i
wypowiada z wiar Boe Sowo. Wtedy szatan ucieknie (zob. Jk 4,7; 1P 5,8-9).

Przykad wiary w dziaaniu


Klasycznym bliblijnym przykadem wiary w dziaaniu jest historia chodzenia Piotra po wodzie.
Przeczytajmy o tym zdarzeniu i zobaczmy, czego moemy si z niego nauczy.
Zaraz te wymg na uczniach, aby wsiedli do odzi i jako pierwsi przeprawili si na drugi
brzeg, zanim On oddali tumy. Gdy ju je oddali, wszed na gr, aby si modli w
samotnoci. Kiedy zapad wieczr, by tam zupenie sam. d tymczasem odpyna ju
daleko od brzegu, rzucana przez fale, bo wiatr by przeciwny. O czwartej stray nocnej
przyszed do nich, idc po jeziorze. Gdy uczniowie spostrzegli Go idcego po jeziorze,
przerazili si, mylc, e to zjawa i ze strachu krzyknli. Jezus jednak natychmiast odezwa
si do nich: Odwagi, Ja jestem! Nie bjcie si! Na to Piotr zawoa: Panie, jeli to Ty, ka mi
przyj do siebie po wodzie. On za odpowiedzia: Przyjd! Piotr wyszed z odzi i zbliy si
do Jezusa. Lecz widzc wichur, przerazi si, a kiedy zacz ton, zawoa: Panie, ratuj
mnie! Jezus natychmiast wycign rk, chwyci go i powiedzia: Czowieku maej wiary,
dlaczego zwtpie? Gdy weszli do odzi, wiatr si uciszy. Ci za, ktrzy byli w odzi, oddali
Mu hod i powiedzieli: Naprawd jeste Synem Boym (Mt 14,22-33).
Wiemy, e uczniowie nieco wczeniej przeyli inn gwatown burz, pync po Morzu
Galilejskim (zob. Mt 8,23-27). Jezus by wwczas z nimi i uciszy sztorm, zgromiwszy go, potem
zgromi take uczniw za brak wiary. Zanim weszli do odzi, powiedzia, e chce, aby si
przeprawili na drugi brzeg jeziora (zob. Mk 4,35). Kiedy jednak zerwaa si burza, przejli si
okolicznociami i w pewnej chwili sdzili, e wszyscy zgin. Jezus oczekiwa od nich przynajmniej
tego, e nie bd si ba.
Tym razem Jezus wysa ich, by sami przeprawili si przez Morze Galilejskie. Z pewnoci
uczyni to za spraw Ducha witego. Na pewno Bg wiedzia, e tej nocy zerwie si przeciwny
wiatr. Tej nocy Pan pozwoli im stan wobec pewnego wyzwania dla ich wiary. Z powodu
przeciwnych wiatrw przeprawa, ktra normalnie trwaaby kilka godzin, zabraa im ca noc.
Trzeba pochwali uczniw za wytrwao, ale ciekawe, czy ktry z nich gotw by uwierzy, e
wiatry mog ucichn, czego byli wiadkami zaledwie kilka dni wczeniej. Co ciekawe, Marek w
swojej Ewangelii relacjonuje, e kiedy Jezus przyszed do nich po wodzie, Zamierza ich min
(Mk 6,48). Chcia ich zostawi samych z ich problemem, podczas gdy sam cudownie przechodzi
obok! To chyba wskazuje, e oni po prostu ani si nie modlili ani nie oczekiwali Boej pomocy.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 153
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Ciekaw jestem, ile razy Cudotwrca przechodzi obok nas, podczas gdy my mczymy si przy
wiosach ycia, walczc z wiatrami kopotw.

Zasady wiary
Na odwan propozycj Piotra Jezus odpowiedzia jednym sowem: Chod. Gdyby Piotr
prbowa i po wodzie, zanim pado to sowo, natychmiast by uton, bo nie mia jeszcze
obietnicy, na ktrej mg oprze swoj wiar. Wyszedby z odzi na podstawie wasnej
zarozumiaoci a nie wiary. A nawet po tym zaproszeniu Jezusa, gdyby jaki inny ucze prbowa
i po wodzie, natychmiast by uton, gdy Jezus da obietnic tylko Piotrowi. Tak samo jest z
nami, kiedy prbujemy zaufa jakiej Boej obietnicy, musimy si upewni, czy odnosi si ona do
nas i czy speniamy jej warunki.
Piotr szed po wodzie. To bya chwila, kiedy ufa, cho niewtpliwie kilka sekund wczeniej
krzykn ze strachu przed duchem i moe teraz te mia jakie wtpliwoci, stawiajc pierwszy
krok. Ale by dozna cudu, musia dziaa w oparciu o wiar. Gdyby trzyma si masztu i wysun za
burt stop, aby stwierdzi, czy woda utrzyma jego ciar, nie dowiadczyby cudu. My take,
zanim doznamy cudu, musimy w jakim momencie zawierzy Boej obietnicy, a nastpnie dziaa
na podstawie wiary. Wtedy zawsze przychodzi chwila prby naszej wiary. Czasem trwa krtko,
czasem duej. Ale przychodzi czas, kiedy nie moemy kierowa si swoimi zmysami, lecz dziaa
na podstawie Boego sowa.
Na pocztku Piotrowi szo dobrze. Kiedy jednak dostrzeg, e robi co niemoliwego, zwrci
uwag na wiatr i fale, i przelk si. Moe przesta i, bojc si zrobi kolejny krok.
Dowiadczywszy cudu, zacz ton. Kiedy zaczniemy dziaa w oparciu o wiar, nie moemy
przestawa. Idmy do przodu.
Piotr ton, bo zwtpi. Ludzie nie lubi bra na siebie winy za brak wiary. Wol obwinia Boga.
Jak, waszym zdaniem, zareagowaby Jezus, gdyby Piotr, siedzc ju bezpiecznie w odzi,
powiedzia do pozostaych uczniw: Tak naprawd Bg chyba chcia, ebym przeszed tylko
kawaek.
Piotrowi nie do koca si udao, bo si przelk i straci wiar. Takie s nagie fakty. Jezus go nie
potpi, ale natychmiast wycign rk, by Piotr si Go uchwyci. Ale zaraz zapyta, dlaczego
zwtpi. Piotr nie mia powodu, by wtpi, gdy sowo Boego Syna jest pewniejsze ni wszystko
inne. Nikt z nas nie ma powodu wtpi w Boe Sowo, ani si ba czy martwi.
Biblia jest pena opisw zwycistw odniesionych dziki wierze oraz poraek bdcych wynikiem
zwtpienia. Jozue i Kaleb dziki wierze posiedli ziemi obiecan, podczas gdy ich rwienicy z
powodu wtpliwoci poginli na pustyni (zob. Lb 14,26-30). Potrzeby uczniw Jezusa byy
zaspokajane, kiedy dwjkami wdrowali goszc ewangeli (zob. k 22,35), ale kiedy z powodu
swej niewiary nie potrafili wypdzi demona (zob. Mt 17,19-20). Wielu otrzymao uzdrowienie z
rk Chrystusa, natomiast wikszo chorych w Jego rodzinnym Nazarecie nie, z powodu swej
niewiary (zob. Mk 6,5-6).
Sam te dowiadczyem i zwycistw i poraek, zgodnie z moj wiar lub zwtpieniem. Ale z
powodu tych ostatnich nie bd si zaamywa ani obwinia Boga. Nie chc si usprawiedliwia,
oskarajc Go. Nie bd si rwnie doszukiwa jakiego wymylnego teologicznego
wytumaczenia, ktre na nowo odkrywaoby wyranie objawion Bo wol. Wiem, e Bg nie
moe kama. Kiedy wic nie udaje mi si, po prostu wyznaj swoj niewiar i ponownie zaczynam
i po wodzie. Zauwayem, e Jezus zawsze mi przebacza i ratuje przed utoniciem!
Werdykt zosta uzgodniony: wierzcy otrzymuj bogosawiestwo, wtpicy - nie! Pozyskujcy
uczniw Boy suga poda za przykadem Jezusa, ktry sam jest peen wiary i wzywa swych
uczniw: Miejcie wiar w Boga! (Mk 11,22)

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 154
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

www.shepherdserve.org
Mile widziane jest drukowanie, kopiowanie, dystrybucja lub
rozsyanie tego dokumentu w jakikolwiek sposb.
Warunkiem jest zachowanie integralnoci i niezmienionej
treci oraz nie czerpanie z tego zyskw.
(c) 2007 David Servant

Pozyskujcy uczniw suga Boy


Biblijne zasady przynoszenia owocu oraz pomnaania Boego Krlestwa
David Servant

Rozdzia pitnasty
Cudowne uzdrowienie
Chocia temat cudownego uzdrowienia jest nieco kontrowersyjny, na pewno nie jest w Biblii
niejasny. Waciwie jedna czwarta tekstu czterech ewangelii dotyczy uzdrowieczej suby Jezusa.
Obietnice uzdrowienia znajdujemy w Starym Testamencie, w ewangeliach oraz w
nowotestamentowych listach. Osoby chore mog znale wielk zacht w bogactwie tekstw
budujcych wiar.
Zaobserwowaem, e wszdzie tam, gdzie kocioy s pene prawdziwie oddanych wierzcych
(uczniw), cudowne uzdrowienia s bardziej powszechne, natomiast w kocioach letnich i
wyniosych zdarzaj si rzadko.1 Nie powinno to nas dziwi, poniewa Jezus powiedzia, e jednym
ze znakw towarzyszcych wierzcym bdzie uzdrawianie chorych na skutek naoenia rk przez
tyche wierzcych (zob. Mk 16,18). Gdyby ocenia kocioy na podstawie znakw, ktre zgodnie
ze sowami Jezusa maj towarzyszy wierzcym, naleaoby stwierdzi, e w wielu kocioach nie
ma wcale ludzi wierzcych:
Idcie na cay wiat i gocie ewangeli wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i zostanie
ochrzczony, bdzie zbawiony, a kto nie uwierzy, zostanie potpiony. Tym, ktrzy uwierz,
bd towarzyszy takie znaki: w Moje imi bd wyrzuca ze duchy, bd mwi innymi
jzykami, we bd bra do rk, a jeliby wypili co zatrutego, nie zaszkodzi im. Na chorych
bd ka rce i odzyskaj zdrowie (Mk 16,15-18).
Pozyskujcy uczniw Boy suga, naladujc doskona sub Chrystusa, na pewno bdzie
korzysta z otrzymanych od Niego darw, by promowa cudowne uzdrowienie w krgu swojego
oddziaywania. Wie, e cudowne uzdrowienie rozszerza Boe Krlestwo na co najmniej dwa
sposoby. Po pierwsze, takie cuda wspaniale reklamuj ewangeli, co zrozumie nawet dziecko
czytajce Ewangelie lub Dzieje Apostolskie (a czego najwyraniej nie pojmuje wielu
utytuowanych duchownych). Po drugie, uczniom korzystajcym z uzdrowienia choroby nie
przeszkadzaj w subie.
Pozyskujcy uczniw suga Boy musi te by wraliwy na tych czonkw ciaa Chrystusa,
ktrzy pragn uzdrowienia, ale nie potrafi go przyj. Czsto potrzebuj waciwego nauczania i
delikatnej zachty, zwaszcza jeeli zrazili si do przesania o uzdrawianiu. Wtedy Boy suga stoi
przed wyborem: unika nauczania na ten temat, a wtedy nikt si nie zrazi, lecz nikt nie bdzie

1. W niektrych kocioach w Ameryce Pnocnej pastor wiele by ryzykowa, gdyby na ten temat naucza, z uwagi
na silny opr ze strony tak zwanych wierzcych. Jezus te czasami spotyka si z oporem oraz niewiar, co blokowao
Jego posug uzdrowiecz (zob. Mk 6,1-6).

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 155
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

uzdrowiony; albo moe z mioci na ten temat naucza, ryzykujc, e niektrym si narazi, ale
jednoczenie pomoe tym, ktrzy pragn dowiadczy uzdrowienia. Osobicie optuj za wyjciem
drugim wierzc, e jest to naladowanie Jezusa.

Uzdrowienie wyjednane na krzyu


Studium na temat uzdrawiania dobrze jest zacz od 53. rozdziau ksigi Izajasza, powszechnie
uwaanego za proroctwo mesjaskie. Duch wity ustami Izajasza obrazowo opisa mier oraz
dzieo Mesjasza na krzyu:
Lecz On si obarczy naszym cierpieniem, On dwiga nasze boleci, a mymy Go za
skazaca uznali, chostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On by przebity za nasze grzechy,
zdruzgotany za nasze winy. Spada Na chosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze
zdrowie. Wszyscy pobdzili jak owce, kady z nas si obrci ku wasnej drodze, a Pan
zwali na Niego winy nas wszystkich (Iz 53,4-6).
Pod natchnieniem Ducha witego Izajasz ogosi, i Jezus dwiga nasze cierpienie i boleci.
Wierniejsze tumaczenie hebrajskiego oryginau mwi, i Jezus nis nasze choroby i ble, jak
podaje to w przypisach wiele dobrych tumacze.
Hebrajskie sowo przetumaczone jako cierpienie w Iz 53,4 brzmi choli, znajdujemy je take w
Pwt. 7,15; 28,61; 1Krl 17,17; 2Krl 1,2; 8,8; oraz 2Krn 16,22; 21,15. We wszystkich tych
przypadkach jest przetumaczone jako choroba albo niemoc.
Wobec powyszego, dokadniejsze tumaczenie Iz 53,4 bdzie brzmie: Prawdziwie On dwiga
na sobie nasze choroby i nis nasze boleci. Potwierdza to cytat tego wersetu w Ewangelii
Mateusza: On wzi na siebie nasze saboci [niemoce BW], i ponis nasze grzechy (Mt 8,17).
Nie mogc zignorowa tych faktw, niektrzy prbuj nas przekona, e Izajasz mwi tu o
naszych rzekomych duchowych chorobach i niemocach. Jednake mateuszowy cytat z Iz 53,4
nie pozostawia wtpliwoci, e prorok mwi o dosownych fizycznych chorobach. Przeczytajmy to
w kontekcie:
Wieczorem przyprowadzono do Niego wielu owadnitych przez demony. Jezus wypdzi
demony sowem i uzdrowi wszystkich chorych. W ten sposb spenia si zapowied proroka
Izajasza: On wzi na siebie nasze saboci, i ponis nasze grzechy (Mt 8,17).
Mateusz wyranie stwierdzi, e fizyczne uzdrowienia dokonywane przez Jezusa byy
wypenieniem Izajasza 53,4. Nie ma wic wtpliwoci, i Izajasz mwi o tym, e Chrystus dwiga
nasze fizyczne saboci i choroby.2 Tak jak Pismo mwi, e Jezus nis nasze nieprawoci (zob. Iz
53,11), tak samo mwi, e nis nasze saboci i choroby. Wiadomo ta powinna ucieszy kadego
chorego. Swoj odkupiecz ofiar Jezus wyjedna dla nas zbawienie oraz uzdrowienie.

Pytanie
Jeli to prawda pytaj niektrzy to dlaczego nie wszyscy bywaj uzdrowieni? Najlepiej
odpowiedzie innym pytaniem: Dlaczego nie wszyscy rodz si na nowo? Poniewa albo nie
usyszeli ewangelii albo jej nie uwierzyli. Tak samo kady czowiek musi wiar przyj wasne
uzdrowienie. Wielu jeszcze nie syszao cudownej prawdy, e Jezus nis ich choroby; inni syszeli
ale j odrzucili.

2. Chwytajc si czegokolwiek, aby trwa w niewierze, niektrzy prbuj nas przekona, i Jezus cakowicie
wypeni proroctwo z Iz 53,4 uzdrawiajc tego wieczoru ludzi w Kafarnaum. Izajasz jednak mwi, e Jezus dwiga
nasze boleci, a take zosta zdruzgotany za nasze grzechy (por. Iz 53,4 oraz 5). Jezus ponis choroby tych samych
ludzi, za ktrych grzechy zosta zmiadony. Mateusz wskazuje zatem, i uzdrowiecza posuga Jezusa w Kafarnaum
jedynie potwierdzia Jego Mesjasko, o czym pisa Izajasz w 53. rozdziale: mia On dwiga zarwno nasze
nieprawoci jak i choroby.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 156
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Postaw Boga Ojca wobec choroby wyranie objawia suba Jego umiowanego Syna, ktry tak
o sobie owiadczy:
Zapewniam, zapewniam was, Syn nie mgby nic uczyni sam od siebie, jeli nie widziaby,
jak czyni to Ojciec. Co bowiem On czyni, to i Syn czyni podobnie (J 5,19).
W Licie do Hebrajczykw czytamy, i Jezus by odbiciem Jego [Ojca] istoty (Hbr 1,3). Nie
ma wtpliwoci, e postawa Jezusa wobec choroby bya taka sama jak Jego Ojca.
Jaka bya postawa Jezusa? Ani razu nie odprawi nikogo, kto do Niego przyszed proszc o
uzdrowienie. Ani razu nie powiedzia choremu, ktry pragn wyzdrowie: Nie, nie jest Bo
wol, aby zosta uzdrowiony, musisz wic pozosta chory. Jezus zawsze uzdrawia chorych,
ktrzy do Niego przychodzili, a kiedy zostawali uzdrowieni, czsto im mwi, e stao si to za
spraw ich wiary. Co wicej, Biblia deklaruje, i Bg nigdy si nie zmienia (zob. Mt 3,6), a Jezus
Chrystus jest wczoraj i dzi, Ten sam i na wieki (Hbr 13,8).

Ogoszenie uzdrowienia
Niestety, obecnie zbawienie zostao waciwie zredukowane do przebaczenia grzechw. Ale
grecki termin tumaczony jako zbawienie sugeruje nie tylko przebaczenie, ale te zupene
uwolnienie i uzdrowienie.3 Przyjrzyjmy si biblijnej historii czowieka, ktry dowiadczy
zbawienia w tym szerszym sensie. Dziki wierze zosta uzdrowiony suchajc kazania Pawa w
swoim miecie.
uciekli do miast Likaonii, do Listry i Derbe oraz w ich okolice. Tam te gosili Dobr
Nowin. W Listrze mieszka pewien czowiek o bezwadnych nogach, chromy od urodzenia,
ktry nigdy nie chodzi. Sucha on przemawiajcego Pawa, ktry spojrza na niego uwanie i
gdy zobaczy, e ma wiar potrzebn do uzdrowienia, zawoa gono: Sta prosto na nogach!
A on poderwa si i chodzi (Dz 14,6-10).
Zauwamy, e chocia Pawe gosi ewangeli (dobr nowin), czowiek ten usysza co, co
wzbudzio w jego sercu wiar, by przyj uzdrowienie fizyczne. Musia usysze, jak Pawe
mwic o subie Jezusa, stwierdzi, e uzdrawia On wszystkich, ktrzy z wiar prosili o
uzdrowienie. Pawe mg te wspomnie o proroctwie Izajasza, e Jezus mia ponie nasze
choroby i saboci. Tego nie wiemy, ale skoro wiara rodzi si ze suchania (Rz 10,17),
sparaliowany musia usysze co, co obudzio w jego sercu wiar w uzdrowienie. Co, co
przekonao go, e Bg nie chce, by pozosta sparaliowany.
Sam Pawe musia wierzy, e Bg chce uzdrowi tego czowieka, inaczej jego sowa nie
przekonayby chorego, by uwierzy w uzdrowienie, ani nie kazaby mu powsta. Co by si stao,
gdyby Pawe powiedzia to, co mwi wielu wspczesnych kaznodziejw? Gdyby gosi: Nie jest
Bo wol, aby wszyscy zostali uzdrowieni. Czowiek ten nie miaby wiary, e wyzdrowieje.
Moe dlatego tak wielu pozostaje dzisiaj nieuzdrowionych. Kaznodzieje, ktrzy powinni
inspirowa ludzi do wiary, niszcz j.
Zauwamy, i zosta on uzdrowiony dziki swej wierze. Gdyby nie uwierzy, pozostaby
sparaliowany, chocia najwyraniej Bo wol wobec niego byo uzdrowienie. Co wicej, tego
dnia wrd suchaczy byli zapewne te inni chorzy, ale nie czytamy, by ktokolwiek jeszcze zosta
uzdrowiony. Jeli tak, to dlaczego? Z tego samego powodu, dla ktrego wielu niezbawionych
suchaczy nie nawrcio si tego dnia, bo nie uwierzyli sowom Pawa.

3. Na przykad kobiecie uzdrowionej z wewntrznego krwotoku Jezus powiedzia: Crko, twoja wiara ci
uzdrowia (Mk 5,34). Grecki czasownik (sozo) jest w tym wersecie oraz w dziesiciu innych miejscach Nowego
Testamentu przetumaczony jako uzdrowi, za w ponad 80 innych przypadkach jest oddany sowem zbawi. Na
przykad w Ef 2,5: ask przecie jestecie zbawieni! Widzimy zatem, e znaczenie tego greckiego sowa, najczciej
tumaczonego jako zbawi, obejmuje rwnie uzdrowienie.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 157
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Nie wolno zakada, e niektrzy nigdy nie dostpuj uzdrowienia, bo nie jest Bo wol
uzdrawia wszystkich. To tak samo jakby stwierdzi, e niektrzy nigdy si nie nawrc, bo nie jest
Bo wol, aby wszyscy zostali zbawieni. Kady musi sam uwierzy ewangelii, jeli ma zosta
zbawiony, i kady te musi sam uwierzy, jeli ma zosta uzdrowiony.

Kolejny dowd Boej woli dotyczcej uzdrowienia


Dawne przymierze zawarte przez Boga z Izraelem obejmowao te uzdrowienie fizyczne.
Zaledwie kilka dni po wyjciu z Egiptu Bg da im obietnic:
Jeli wiernie bdziesz sucha gosu Pana, twego Boga, i bdziesz wykonywa to, co jest
suszne w Jego oczach; jeli bdziesz dawa posuch Jego przykazaniom i strzeg wszystkich
Jego praw, to nie ukarz ci adn z tych plag, jakie zesaem na Egipt, bo Ja, Pan, chc by
twym lekarzem (Wj 15,26).
Kady podchodzcy do tematu uczciwie musi si zgodzi, e w ramach przymierza z Izraelem
Bg zapewni swemu ludowi uzdrowienie, uzalenione wszak od ich posuszestwa. (Ciekawe, e
w 1Kor 11,27-31 Pawe jasno stwierdza, i w nowym przymierzu zdrowie fizyczne jest rwnie
uzalenione od posuszestwa.)
Bg obieca te Izraelitom:
Bdziecie oddawa cze Panu, Bogu waszemu, gdy pobogosawi twj chleb i twoj wod.
Oddal od ciebie wszelk chorob. adna kobieta w twoim kraju nie bdzie miaa
przedwczesnego porodu i adna nie bdzie bezdzietna. Liczb dni twojego ycia uczyni
pen (Wj 23,25-26).
Obfitsze bogosawiestwo otrzymasz ni inne narody. Pomidzy ludmi i pomidzy trzodami
twoimi nie bdzie niepodnego ani niepodnej. Pan oddali od ciebie wszelk chorob, nie
zele na ciebie adnej ze zgubnych plag egipskich, ktrych bye wiadkiem, a zele je na
wszystkich, ktrzy ci nienawidz (Pwt 7,14-15).
Jeli dawne przymierze obejmowao uzdrowienie, trzeba by si zastanowi, dlaczego nie
miaoby funkcjonowa i w nowym przymierzu, skoro nowe przymierze jest lepsze od dawnego, jak
mwi Pismo:
Teraz za o tyle wzniolejsz otrzyma [Jezus] sub, o ile jest porednikiem lepszego
Przymierza, ktre jest oparte na lepszych obietnicach (Hbr 8,6).

Kolejny dowd
Biblia zawiera wiele wersetw, stanowicych niepodwaalny dowd, i Bo wol jest
uzdrowienie dla kadego. Przytocz trzy najlepsze:
Bogosaw, duszo moja, Pana, caym moim wntrzem Jego wite imi! Bogosaw, duszo
moja, Pana, nie zapominaj Jego dobrodziejstw! On odpuszcza wszystkie twoje winy i leczy
wszystkie twoje choroby (Ps 103,1-3).
Ktry chrzecijanin chciaby polemizowa z deklaracj Dawida, i Bg chce przebacza
wszystkie nasze winy? Dawid te wierzy, e Bg pragnie uzdrawia wszystkie nasze choroby.
Zwaaj, synu, na moje sowa, do uwag mych nako swe ucho; niech one nie schodz ci z
oczu, przechowuj je pilnie w swym sercu; bo yciem s dla tych, co je otrzymali, lekarstwem
[ang. zdrowiem] caego ich ciaa (Prz 4,20-22).
Choruje kto midzy wami? Niech przywoa starszych zboru i niech si modl nad nim,
namaciwszy go oliw w imieniu Paskim. A modlitwa pynca z wiary uzdrowi chorego i
Pan go podwignie; jeeli za dopuci si grzechw, bd mu odpuszczone (Jk 5,14-15; BW).

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 158
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Zauwamy, e ta ostatnia obietnica odnosi si do kadego, kto choruje, i to nie olejek ani starsi
przynosz uzdrowienie lecz modlitwa wiary.
Czy chodzi o wiar starszych czy chorego? Wszystkich. Wiara chorego przynajmniej po czci
wyraa si w tym, e przywouje starszych (prezbiterw) kocioa. Jego niewiara zniweczyaby
efekt modlitwy starszych. Taka modlitwa jest wietnym przykadem modlitwy uzgodnionej, o
ktrej Jezus wspomina w Mt 18,19. Obie strony zaangaowane w tego rodzaju modlitw musz si
zgodzi. Jeli jeden wierzy a drugi nie, nie ma midzy nimi zgody.
Wiemy te, e w kilku urywkach Biblia skada odpowiedzialno za chorob na szatana (zob. Hi
2,7; k 13,16; Dz 10,38; 1Kor 5,5). Mona zatem rozumie, e Bg sprzeciwia si dzieu szatana w
ciele Jego dzieci. Nasz Ojciec kocha nas o wiele bardziej ni jakikolwiek ziemski ojciec swoje
dzieci (zob. Mt 7,11), a nigdy jeszcze nie spotkaem ojca, ktry by chcia, eby jego dzieci
choroway.
Kade uzdrowienie dokonane przez Jezusa podczas Jego ziemskiej posugi oraz kade
uzdrowienie zapisane w Dziejach Apostolskich powinno nas zachca do wiary, e Bg chce,
bymy byli zdrowi. Jezus czsto uzdrawia tych, ktrzy przychodzili do Niego po uzdrowienie, a
doznany przez nich cud przypisywa ich wierze. To dowodzi, e nie wybiera ludzi, nie chcia
uzdrowi tylko niektrych wyjtkowych. Kady chory mg przyj do Niego z wiar i
wyzdrowie. Chcia uzdrawia wszystkich, ale wymaga z ich strony wiary.

Odpowiedzi na kilka powszechnych zarzutw


Chyba najpowszechniejszym ze wszystkich jest zarzut oparty nie na Boym Sowie, ale na
ludzkim dowiadczeniu. Brzmi on mniej wicej tak: Znaem wspania chrzecijank, ktra
modlia si o uzdrowienie z raka, ale umara. To dowodzi, e nie jest Bo wol uzdrawia
wszystkich.
Nie powinnimy nigdy precyzowa Boej woli w oparciu o cokolwiek innego ni Jego Sowo.
Na przykad, gdybymy cofnli si w czasie i obserwowali Izraelitw wdrujcych przez 40 lat po
pustyni, podczas gdy ziemia pynca mlekiem i miodem czekaa tu za Jordanem, mona by
przypuszcza, e nie byo Bo wol, aby weszli do Ziemi Obiecanej. Lecz jeli znamy Bibli,
wiemy, e byo inaczej. Bezsprzecznie Bg chcia, by Izrael wszed do Ziemi Obiecanej, ale nie
weszli z powodu niewiary (zob. Hbr 3,19).
A co z tymi wszystkimi, ktrzy s teraz w piekle? Bg chcia, by znaleli si w niebie, ale nie
spenili warunkw, nie opamitali si i nie uwierzyli w Pana Jezusa. Podobnie, widzc chorych nie
moemy okrela Boej woli odnonie ich uzdrowienia. To, e wierzcy modli si o uzdrowienie i
go nie otrzymuje, nie jest dowodem, i Bg nie chce go w ogle uzdrowi. Gdyby speni Boe
warunki, zostaby uzdrowiony, inaczej Bg jest kamc. Kiedy nie otrzymujemy uzdrowienia
obwiniamy za to Boga tumaczc, e to nie byo Jego wol, niczym si nie rnimy od
niewierzcych Izraelitw, ktrzy poginli na pustymi twierdzc, e Bg nie chcia, aby weszli do
Ziemi Obiecanej. Lepiej zrezygnowa z wasnej dumy i przyzna si do winy.
Jak stwierdziem w poprzednim rozdziale, wielu wierzcych niewaciwie koczy swoje
modlitwy o uzdrowienie, niszczcym wiar zwrotem: Jeli to jest Twoj wol. Jasno wida, e
nie modl si z wiar, bo nie s pewni Boej woli. Jeli chodzi o uzdrowienie, Jego wola, jak
widzielimy, jest bardzo prosta. Jeeli wiemy, e Bg chce nas uzdrowi, nie ma powodu dodawa
do modlitwy o uzdrowienie kocwki: Jeli taka jest Twoja wola. To jakby powiedzie Bogu:
Panie, wiem, e obiecae mnie uzdrowi, ale na wypadek, gdyby kama, prosz, by mnie
uzdrowi tylko wtedy, jeli rzeczywicie jest to Twoj wol.
Jest te prawd, e Bg moe dyscyplinowa nieposusznych wierzcych, zezwalajc na to, by
dotkna ich choroba, a w niektrych przypadkach nawet przedwczesna mier. Tacy wierzcy
musz oczywicie si opamita, zanim bd mogli przyj uzdrowienie (zob. 1Kor 11,27-32). S

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 159
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

inni, ktrzy nie troszcz si o wasne ciao, ci sami daj przystp chorobie. Chrzecijanie powinni
by na tyle rozsdni, by zachowywa zdrow diet, regularnie wiczy i dba o odpowiedni
odpoczynek.

Drugi powszechny zarzut


Czsto syszymy: Pawe mia cier w ciele, a Bg go nie uzdrowi.
Koncepcja, e pawowym cierniem bya choroba, jest po prostu kiepska teologicznie, poniewa
sam Pawe powiedzia dokadnie, co to byo anio szatana:
szczeglnie z powodu nadzwyczajnych objawie. Po to, abym nie wynosi si zbytnio,
zosta mi dany cier dla ciaa, wysannik szatana, eby mnie policzkowa, abym si zbytnio
nie wynosi. Trzykrotnie prosiem Pana, aby go oddali ode mnie, lecz powiedzia mi:
Wystarczy ci mojej aski. Moc bowiem osiga swj cel w saboci. Najchtniej wic bd si
chlubi z moich saboci, aby zamieszkaa we mnie moc Chrystusa (2Kor 12,7-9).
Sowo przetumaczone jako wysannik to greckie aggelos, przetumaczone w ponad 160
przypadkach w Nowym Testamencie jako anio. Cierniem w ciele Pawa by anio szatana, wysany
aby go policzkowa; nie bya to choroba.
Zauwamy, e nie ma wzmianki, by modli si o uzdrowienie, ani te nic nie wskazuje na to, by
Bg go nie wysucha. Trzykrotnie Pawe po prostu prosi Pana, aby oddali od niego owego
policzkujcego anioa, ale Bg stwierdzi, e powinna mu wystarczy Jego aska.
Kto by sprawc tego ciernia u Pawa? Niektrzy uwaaj, e szatan, skoro by nazwany
anioem szatana, a inni, e Bg, po to, aby trzyma w ryzach dum Pawa. On sam powiedzia:
Abym si zbytnio nie wynosi.
Warte podkrelenia jest sowo zbytnio. Bg najwyraniej nie jest przeciwny naszemu
wysokiemu poczuciu wasnej wartoci. Waciwie obiecuje, e jeli si uniymy, On nas wywyszy.
Jest zatem cakiem moliwe, i Bg go wynis, a szatan prbowa temu przeszkodzi, wysyajc
policzkujcego anioa, aby wywoywa kopoty, gdziekolwiek Pawe si udawa. Bg jednak obieca
wykorzysta te okolicznoci dla swojej chway. I rzeczywicie w wyniku saboci Pawa Boa moc
tym wydatniej objawiaa si w yciu apostoa.
Tak czy owak twierdzenie, e Pawe by chory, bo Bg nie chcia go uzdrowi, jest powanym
wykrzywieniem przekazu biblijnego. W urywku mwicym o cierniu w ciele Pawe nie wspomina
o adnej chorobie i nic nie wskazuje na to, by Bg odmwi mu uzdrowienia z rzekomej choroby.
Przegldajc uczciwie wykaz wszystkich pawowych przeciwnoci w 2Kor 11,23-30, nie
znajdziemy tam nawet wzmianki o chorobie.

Rozwinicie tego tematu


Niektrzy wyraaj zastrzeenie co do mojego wyjanienia ciernia Pawa: Czy sam Pawe nie
napisa do Galatw, e by chory, kiedy pierwszy raz gosi im ewangeli? Czy nie chodzio mu
wanie o w cier w ciele?
Oto sowa samego Pawa:
Wiecie przecie, e zatrzymany przez chorob gosiem wam pierwszy raz Dobr Nowin, i
nie zlekcewaylicie ani nie odrzucilicie waszego dowiadczenia spowodowanego moj
chorob, ale przyjlicie mnie jak anioa Boga, jak Chrystusa Jezusa (Ga 4,13-14).
Sowo asthenia, przetumaczone tu jako choroba, dosownie oznacza sabo. Moe to by
sabo wywoana chorob, ale niekoniecznie.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 160
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Na przykad Pawe napisa: to co sabe u Boga, jest mocniejsze ni ludzie (1Kor 1,25).
Tutaj w oryginale te wystpuje sowo asthenia. Nie miaoby sensu, gdyby je przetumaczy: to
co chore u Boga, jest mocniejsze ni ludzie. (zob. take Mt 26,41 oraz 1P 3,7, gdzie to sowo
zostao przetumaczone jako sabo i nie pasowaby tu termin choroba.)
Kiedy Pawe odwiedzi Galacj, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich, nie znajdujemy tam
wzmianki o tym, by by chory. Jest owszem napisane o tym, e zosta ukamienowany i porzucony
na mier, po czym cudownie ody albo zosta wskrzeszony (zob. Dz 14,5-7. 19-20). Na pewno
ciao Pawa po czym takim byo w opakanym stanie, pene ran i siniakw.
Pawe w Galacji nie cierpia z powodu choroby, ktra byaby dla jego suchaczy
dowiadczeniem. Raczej by saby po niedawnym kamienowaniu. Najprawdopodobniej nadal nosi
na sobie pozostaoci owych przeladowa w Galacji, kiedy pisa list do jej mieszkacw, bo
zakoczy go sowami:
Odtd niech nikt ju nie sprawia mi przykroci! Ja bowiem na swoim ciele nosz znamiona
Jezusa (Ga 6,17).

Kolejny zarzut Cierpi dla chway Boej


Odwouj si do niego ci, ktrzy oparli si na jednym wersecie z relacji o wskrzeszeniu azarza,
na podstawie ktrego twierdz, e znosz chorob dla Boej chway. O azarzu Jezus powiedzia:
Choroba ta nie prowadzi do mierci, lecz jest na chwa Boga, aby przez ni zosta uwielbiony
Syn Boy (J 11,4).
Jezus nie mwi, e Bg zostanie uwielbiony w wyniku choroby azarza, ale wtedy, kiedy
azarz zostanie wzbudzony z martwych. Innymi sowy, ostatecznym skutkiem choroby nie bdzie
mier, ale uwielbienie Boga. Bg nie bywa uwielbiony w chorobie, ale w uzdrowieniu. (zob. take
Mt 9,8; 15,31; k 7,16; 13,13 oraz 17,15, gdzie uzdrowienie przysporzyo Bogu chway.)

Inne zastrzeenie: Pawe powiedzia, e zostawi Trofima chorego w Milecie


To zdanie pisz przebywajc w pewnym miecie w Niemczech. Kiedy tydzie temu
wyjedaem z mojej miejscowoci, zostawiem tam wielu chorych, szpitale pene pacjentw. Ale to
nie znaczy, e nie jest Bo wol ich wszystkich uzdrowi. To, e Pawe zostawi jednego chorego
w odwiedzanym przez siebie miecie, nie dowodzi, e Bg nie chcia go uzdrowi. A co z rzeszami
niezbawionych, ktrych Pawe te zostawi? Czy to dowodzi, e Bg nie chcia ich zbawi?
Absolutnie nie.

Kolejne zastrzeenie: Jest ze mn tak jak z Hiobem


Chwaa Bogu! Jeli doszede do koca opowieci o Hiobie, wiesz, e zosta uzdrowiony. Nie
byo Bo wol, aby pozosta chory, i nie jest te Jego wol, by ty pozosta chory. Przeycia Hioba
potwierdzaj, e Bg zawsze chce uzdrawia.

Inne zastrzeenie: Porada Pawa dotyczca odkowych dolegliwoci Tymoteusza


Wiemy, e Pawe poradzi Tymoteuszowi uywa nieco wina ze wzgldu na odek i jego czste
niedomagania (zob. 1Tm 5,23).

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 161
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Faktycznie, Pawe kaza Tymoteuszowi przesta pi wod i uywa nieco wina ze wzgldu na
czste niedomagania jego odka. To moe wskazywa, e z wod byo co nie tak. Zrozumiae, e
jeli si pije zanieczyszczon wod, naley przesta i pi co innego, bo si mona nabawi
kopotw odkowych, jak Tymoteusz.

Inne zastrzeenie: Jezus uzdrawia tylko po to, by dowie swego bstwa


Niektrzy chc nas przekona, e Jezus uzdrawia tylko po to, by dowie, e jest Bogiem. Teraz,
kiedy ju o tym wiadomo, rzekomo przesta uzdrawia.
Jest to cakowicie bdne. To prawda, e cuda Jezusa potwierdzay Jego bstwo, ale nie tylko z
tego powodu ludzi uzdrawia. Uzdrowionym wielokrotnie zabrania o tym opowiada (zob. Mt 8,4;
9,6.30; 12,13-16; Mk 5,43; 7,36; 8,26). Gdyby uzdrawia ich tylko po to, by dowie swego bstwa,
kazaby im wszystkim o tym rozpowiada.
Co motywowao Jezusa do uzdrawiania? Wielokrotnie czytamy w Pimie, e litowa si nad
ludmi (zob. Mt 9,35-36; 14,14; 20,34; Mk 1,41; 5,19; k 7,13). Uzdrawia, bo ludzi kocha i
uala si nad nimi. Czy po skoczeniu swej ziemskiej posugi Jezus ma teraz mniej wspczucia?
Czy Jego mio osaba? Absolutnie nie!

Kolejne zastrzeenie: Z jakiego powodu Bg chce, ebym chorowa


W wietle wszystkich tekstw Pisma, jakie rozwaylimy, jest to niemoliwe. Jeli trwae w
nieposuszestwie, moe rzeczywicie Bg dopuci twoj chorob, aby ci przyprowadzi do
opamitania. Ale nadal nie jest Jego wol, by pozosta chory. Chce, aby si opamita i zosta
uzdrowiony.
A tak na marginesie, jeeli sdzisz, e Bg chce, aby chorowa, to dlaczego chodzisz do lekarza
i bierzesz lekarstwa z nadziej na wyzdrowienie? Czy prbujesz omin Bo wol?

Ostatnie zastrzeenie: Jeli nie zachorujemy, to jak umrzemy?


Biblia naucza, e nasze fizyczne ciaa ulegaj zniszczeniu (zob. 2Kor 4,16). Nic nie poradzimy
na to, e siwiej nam wosy i ciaa si starzej. W kocu nasz wzrok i such nie s tak sprawne jak
w modoci. Nie potrafimy tak szybko biega. Nasze serce nie jest tak mocne jak dawniej. Powoli
si zuywamy.
Ale to nie znaczy, e musimy umrze z powodu choroby. Nasze ciao moe po prostu zuy si
do koca, a wtedy Bg wezwie nas do niebiaskiego domu i nasz duch opuci ciao. W ten sposb
umaro wielu wierzcych. Czemu z tob nie miaoby by tak samo?

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 162
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

www.shepherdserve.org
Mile widziane jest drukowanie, kopiowanie, dystrybucja lub
rozsyanie tego dokumentu w jakikolwiek sposb.
Warunkiem jest zachowanie integralnoci i niezmienionej
treci oraz nie czerpanie z tego zyskw.
(c) 2007 David Servant

Pozyskujcy uczniw suga Boy


Biblijne zasady przynoszenia owocu oraz pomnaania Boego Krlestwa
David Servant

Rozdzia szesnasty
Uzdrowiecza suba Jezusa
Sdzimy, e poniewa Jezus by Synem Boym, mg dokona cudu lub kogo uzdrowi, kiedy
tylko chcia. Jednak uwaniej przygldajc si Pismu widzimy, e chocia rzeczywicie by
Bogiem, to w swojej ziemskiej subie dobrowolnie by ograniczony. Kiedy powiedzia: Syn nie
mgby nic uczyni sam od siebie, jeli nie widziaby, jak czyni to Ojciec. Co bowiem On czyni, to
i Syn czyni podobnie (J 5,19).
Wedug Pawa, kiedy Jezus sta si czowiekiem, ogooci samego siebie z pewnych rzeczy,
ktre przedtem jako Bg posiada:
To denie niech was oywia; ono te byo w Chrystusie Jezusie. On istniejc w postaci
Boej, nie skorzysta ze sposobnoci, aby na rwni by Bogiem, lecz ogooci samego siebie,
przyjwszy posta sugi, stawszy si podobnym do ludzi (Flp 2,5-7).
Z czego Jezus si ogooci? Nie z boskoci. Nie ze witoci. Nie z mioci. Najpewniej ze
swojej nadnaturalnej mocy. Bezsprzecznie nie by ju wszechobecny, ani wszechwiedzcy, ani
wszechmocny. Sta si czowiekiem. W subie funkcjonowa jak czowiek namaszczony przez
Ducha witego. Wynika to bardzo jasno z lektury czterech ewangelii.
Mona by zapyta: Skoro Jezus by Synem Boym, dlaczego u progu swej posugi w wieku 30
lat musia zosta ochrzczony w Duchu witym? Dlaczego Bg potrzebowa zanurzenia w Bogu?
Aby zosta namaszczony do suby, Jezus najwyraniej potrzebowa chrztu w Duchu witym.
Dlatego niedugo po chrzcie wygasza nastpujce sowa: Duch Pana nade mn, dlatego namaci
mnie, abym zwiastowa abym gosi abym wypuci na wolno (k 4,18).
Z tego te powodu Piotr gosi: Wiecie e Bg namaci Jezusa z Nazaretu Duchem witym i
moc. Przeszed On dobrze czynic i uzdrawiajc wszystkich, ktrzy byli pod wadz diaba,
poniewa Bg by z nim (Dz 10,37-38).
Dlatego te Jezus nie uczyni adnego cudu, dopki nie zosta ochrzczony w Duchu witym w
wieku 30 lat. Czy by Boym Synem majc 25 lat? Na pewno. To dlaczego nie czyni cudw przed
ukoczeniem 30. roku ycia? Po prostu dlatego, e ogooci samego siebie z boskiej nadnaturalnej
mocy i musia czeka na chwil, kiedy przez Ducha bdzie napeniony moc.

Kolejny dowd, e Jezus posugiwa jak czowiek namaszczony przez Ducha

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 163
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Czytajc Ewangelie zauwaamy, i czasami Jezus posiada nadnaturaln wiedz, a kiedy indziej
nie. W rzeczywistoci czsto zadawa pytania, aby uzyska jak informacj.
Na przykad Samarytance przy studni powiedzia, e miaa piciu mw i aktualnie mieszka z
mczyzn bez lubu (zob. J 4,17-18). Skd to wiedzia? Czy dlatego, e by Bogiem, ktry wie
wszystko? Nie, bo wtedy stale wykazywaby t zdolno. Chocia by Bogiem, a Bg wie
wszystko, Jezus ogooci siebie z wasnej wszechwiedzy stajc si czowiekiem. Zna maesk
przeszo tej kobiety, bo w tym momencie Duch wity udzieli Mu daru sowa wiedzy (1Kor
12,8), czyli nadnaturalnej wiedzy o czym z teraniejszoci lub przeszoci. (W nastpnym
rozdziale bdziemy bardziej szczegowo omawia temat darw Ducha.)
Czy Jezus stale wszystko wiedzia? Nie. Kiedy kobieta cierpica na krwotok dotkna skraju
Jego paszcza, odczu, jak wychodzi z Niego moc uzdrawiajca, wic zapyta: Kto dotkn Mojego
paszcza? (Mk 5,30b) Kiedy zobaczy z oddali drzewo figowe, podszed z zamiarem znalezienia
czego na nim (Mk 11,13).
Dlaczego Jezus nie wiedzia, kto Go dotkn? Dlaczego nie wiedzia, e na drzewie figowym nie
ma owocw? Poniewa funkcjonowa tylko jako czowiek namaszczony przez Ducha witego,
obdarowany Jego darami. Dary Ducha przejawiaj si tak, jak chce Duch (zob. 1Kor 12,11; Hbr
2,4). Jezus nie posiada nadnaturalnej wiedzy, o ile Duch wity nie zechcia udzieli Mu daru
sowa wiedzy.
To samo odnosi si do uzdrowieczej suby Jezusa. Pismo wyranie mwi, e Jezus nie mg
uzdrowi kadego w kadym czasie. Na przykad w Ewangelii Marka czytamy, e kiedy Jezus
odwiedzi swoje rodzinne miasto Nazaret, nie potrafi tam dokona wszystkiego, co chcia.
Jezus wyruszy stamtd i przyszed w swoje rodzinne strony, a razem z Nim Jego uczniowie.
Gdy nadszed szabat, zacz naucza w synagodze. Wielu za przysuchujc si, pytao ze
zdumieniem: Skd On to ma? Co to za mdro zostaa Mu dana i jakie cuda staj si przez
Jego rce? Czy nie jest to ten ciela, syn Marii, brat Jakuba, Jzefa, Judy i Szymona? Czy
Jego siostry nie mieszkaj wrd nas? I pogorszyli si z Jego powodu. A Jezus powiedzia im:
Tylko w swojej ojczynie, wrd swoich krewnych i w swoim domu prorok nie znajduje
uznania. I nie mg uczyni tam adnego cudu, jedynie na kilku chorych pooy rce i
uzdrowi ich. I dziwi si z powodu ich niedowiarstwa (Mk 6,1-6).
Zauwamy, i Marek nie powiedzia, e Jezus nie chcia uczyni adnego cudu, ale e nie mg.
Dlaczego? Bo mieszkacy Nazaretu byli niewierzcy. Nie przyjli Jezusa jako namaszczonego
Syna Boego ale jako syna miejscowego cieli. I Jezus tak to skomentowa: Tylko w swojej
ojczynie, wrd swoich krewnych i w swoim domu prorok nie znajduje uznania (Mk 6,4). W
efekcie mg tylko uzdrowi kilka osb z drobnych dolegliwoci (jak podaje jedno z tumacze). A
przecie na pewno w miecie, w ktrym przey wikszo ycia, Jezus chcia czyni cuda i
uzdrawia ludzi. Jednak czytamy, e nie mg tego zrobi.

Gbszy wgld ukasza


Jezus uzdrawia stosujc gwnie dwie metody: (1) naucza Boego Sowa, by wzbudzi w
chorych wiar w uzdrowienie oraz (2) przejawia dary uzdrawiania, tak jak tego chcia Duch
wity. Dlatego w posudze uzdrawiania ograniczay Go dwa czynniki: (1) niewiara chorych oraz
(2) wola Ducha witego, by si przejawiay dary uzdrawiania.
Wikszo mieszkacw rodzinnego miasta Jezusa najwyraniej nie wierzya w Niego. Chocia
syszeli, e uzdrawia w innych miastach, nie wierzyli, e ma moc uzdrawiania i w konsekwencji nie
mg ich uzdrowi. Co wicej, nie wiadomo z jakiego powodu, Duch wity najwyraniej nie
udzieli Mu w Nazarecie adnego daru uzdrawiania.
ukasz bardziej szczegowo ni Marek opisuje to, co si dziao, kiedy Jezus odwiedzi Nazaret:

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 164
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Przyszed te do Nazaretu, gdzie si wychowa. Zgodnie ze swym zwyczajem wszed w dzie


szabatu do synagogi i powsta, aby czyta. Podano Mu zwj proroka Izajasza. Gdy go
rozwin, znalaz miejsce, gdzie byo napisane: Duch Pana nade mn, dlatego namaci mnie,
abym zwiastowa ubogim dobr nowin. Posa mnie, abym gosi winiom uwolnienie i
niewidomym przejrzenie, abym wzitych do niewoli wypuci na wolno i ogosi rok
miosierdzia Pana. Nastpnie zwin zwj, poda go sudze i usiad, a wszyscy w synagodze
utkwili w Nim wzrok. Wtedy zacz do nich mwi: Dzisiaj wypenio si proroctwo Pisma,
ktre usyszelicie. Wszyscy przytakiwali Mu i dziwili si sowom aski, ktre wypowiada, a
take pytali: Czy nie jest to syn Jzefa? (k 4,16-22).
Jezus chcia, aby Jego suchacze uwierzyli, i jest owym obiecanym Pomazacem z proroctwa
Izajasza. Mia nadziej, e uwierz i przyjm wszystkie dobrodziejstwa Jego namaszczenia, ktre
wedug Izajasza obejmoway uwolnienie z niewoli oraz ucisku, a take przywrcenie wzroku
lepym.1 I chocia byli pod wraeniem Jego umiejtnoci przemawiania, nie uwierzyli, e syn
Jzefa moe by kim wyjtkowym. Na ich sceptycyzm Jezus tak odpowiedzia:
Zapewne przytoczycie Mi przysowie: Lekarzu, lecz samego siebie. Dokonaj i tu, w swojej
ojczynie tego, co miao miejsce, jak syszelimy, w Kafarnaum. I doda: Zapewniam was, e
aden prorok nie znajduje uznania w swojej ojczynie (k 4,23-24).
Mieszkacy rodzinnego miasta Jezusa chcieli zobaczy, czy uczyni to samo, co wedug
krcych wieci uczyni w Kafarnaum. Nie cechowaa ich wiara pena nadziei, ale sceptycyzm.
Swoim brakiem wiary uniemoliwili Mu dokonanie jakichkolwiek cudw czy powaniejszych
uzdrowie.

Jeszcze inne ograniczenie w Nazarecie


Kolejne sowa Jezusa do suchaczy w Nazarecie ujawniaj, e ograniczaa go take wola Ducha
witego:
Mwi wam otwarcie: Za dni Eliasza, kiedy przez trzy i p roku zamknite byo niebo, a ca
ziemi dotkn wielki gd, wiele wdw byo w Izraelu, ale do adnej z nich nie zosta
posany Eliasz, tylko do wdowy z Sarepty koo Sydonu. I wielu byo trdowatych w Izraelu za
czasw proroka Elizeusza, ale aden nie dozna oczyszczenia, tylko Naaman Syryjczyk (k
4,25-27).
Jezusowi chodzio o to, e podczas trzyletniego godu w Izraelu Eliasz nie mg wedug swego
uznania rozmnoy oliw i mk, aby zachowa przy yciu kad wdow (zob. 1Krl 17,9-16).
Chocia w Izraelu byo wwczas wiele cierpicych wdw, Duch namaci Eliasza, by zachowa
jedn, ktra nawet nie bya Izraelitk. Podobnie Elizeusz nie mg uzdrowi z trdu kadego, kogo
sam chcia. Dowodzi tego fakt, e kiedy zosta oczyszczony Naaman, w Izraelu trdowatych byo
wielu. Gdyby to zaleao od decyzji Elizeusza, wpierw uzdrowiby zapewne trdowatych
wspziomkw, a dopiero potem Naamana, czciciela bawanw (zob. 2 Krl 5,1-14).
Zarwno Eliasz jak i Elizeusz byli prorokami, namaszczonymi przez Ducha witego, ktrzy
posugiwali rnymi darami Ducha, tak jak On chcia. Dlaczego Bg nie posa Eliasza do jakiej
innej wdowy? Nie wiem. Dlaczego Bg nie posuy si Elizeuszem, by uzdrowi jakiego innego
trdowatego? Nie wiem. Nikt nie wie, oprcz Boga.
Te dwa znane starotestamentowe wydarzenia nie dowodz jednak, e nie byo Bo wol
zatroszczy si o kad wdow czy uzdrowi kadego trdowatego. Izraelici mogli pooy kres
godowi za dni Eliasza, gdyby sami wraz ze swym zym krlem Achabem opamitali si z
grzechw. A gd by form sdu Boego. Take wszyscy trdowaci w Izraelu mogli dozna

1. Wszystko to moe odnosi si do uzdrowienia fizycznego. Chorob bezsprzecznie mona uzna za demoniczne
drczenie, jako e Pismo mwi: Bg namaci Jezusa z Nazaretu Duchem witym i moc. Przeszed On dobrze
czynic i uzdrawiajc wszystkich, ktrzy byli pod wadz [ang. byli drczeni przez] diaba (Dz 10,38).

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 165
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

uzdrowienia, gdyby okazali posuszestwo i uwierzyli sowom Boego przymierza, ktre take
obejmowao uzdrowienie fizyczne.
Jezus wyjawi swym suchaczom w Nazarecie, e podlega takim samym ograniczeniom, co
Eliasz i Elizeusz. Z jakiego powodu Duch wity nie udzieli Jezusowi adnych darw
uzdrowienia w Nazarecie. Fakt ten, wraz z niewiar mieszkacw miasta sprawi, e na swojej
rodzimej ziemi Jezus nie dokona adnych wielkich cudw.

Spojrzenie na jedno uzdrowienie dokonane przez Jezusa


Studiujc ewangeliczne relacje o rnych uzdrowieniach dokonanych przez Jezusa, stwierdzamy,
e wikszo ludzi uzyskao uzdrowienie nie dziki darom uzdrawiania ale wasnej wierze.
Rozwamy rnice pomidzy tymi dwoma rodzajami uzdrowienia na podstawie konkretnych
przykadw. Najpierw przestudiujemy przypadek sparaliowanego przy sadzawce Betezda,
uzdrowionego nie dziki swej wierze, ale darowi uzdrowienia, ktry przejawi si przez Jezusa.
W Jerozolimie za przy bramie owczej jest sadzawka z picioma krugankami, zwana po
hebrajsku Betezda. W krugankach leao wielu chorych: lepych, chromych,
sparaliowanych. [Czekali oni na poruszenie wody. Anio bowiem zstpowa co pewien czas i
porusza wod. Kto pierwszy wstpi do poruszonej wody, odzyskiwa zdrowie niezalenie od
tego, jaka chorob by dotknity.] By tam te pewien czowiek od trzydziestu omiu lat
zoony chorob. Kiedy Jezus zobaczy go lecego i pozna, e od wielu lat czeka na
uzdrowienie, zapyta: Czy chcesz by zdrowy? Chory Mu odpowiedzia: Panie, nie mam
czowieka, aby sprowadzi mnie do sadzawki, gdy si poruszy woda. W tym czasie, gdy ja
id, kto inny schodzi przede mn. Powiedzia mu Jezus: Wsta, zabierz swoj mat i chod! I
natychmiast czowiek ten wyzdrowia, zabra swoj mat i chodzi (J 5,2-9).
Skd wiemy, e czowiek ten odzyska zdrowie nie dziki swej wierze, ale darowi
uzdrowienia? Oto kilka wskazwek.
Po pierwsze zauwamy, e czowiek ten nie szuka Jezusa. To Jezus znalaz go przy sadzawce.
Gdyby szuka Jezusa, wskazywaoby to na jego wiar.
Po drugie, Jezus mu nie powiedzia, e uzdrowia go jego wiara, co czsto mwi innym
uzdrowionym.
Po trzecie, kiedy pniej ydzi wypytywali uzdrowionego, kto mu kaza wsta i chodzi,
odpowiedzia, e nawet nie zna tego Czowieka. A zatem definitywnie to nie wiara w Jezusa
przyczynia si do jego uzdrowienia. Jest to klasyczny przypadek osoby uzdrowionej poprzez dar
uzdrawiania, ktry si przejawi zgodnie z wol Ducha.
Zauwamy te, e cho cay tum czeka na poruszenie wody, Jezus uzdrowi tylko jednego, a
reszt pozostawi w ich chorobie. Dlaczego? Nie wiem. Przypadek ten jednak nie dowodzi, e Bo
wol jest, aby kto pozostawa chory. Kady z tych chorych mg by uzdrowiony dziki wierze w
Jezusa. A moe to wanie byo powodem. Moe ten jeden zosta nadnaturalnie uzdrowiony, aby
zwrci uwag reszty chorych na Jezusa, na tego, ktry mg i chcia ich uzdrowi, gdyby tylko
uwierzyli.
Dary uzdrawiania zaliczamy do kategorii znakw i cudw, czyli nadnaturalnych zdarze,
ktrych celem jest zwrcenie uwagi na Jezusa. Z tego powodu wielu nowotestamentowych
ewangelistw, jak na przykad Filip, przejawiao dary uzdrawiania, poniewa dokonywane przez
nich cuda przycigay ludzi do goszonej przez nich ewangelii (zob. Dz 8,5-8).
Chorzy chrzecijanie nie powinni czeka, a pojawi si kto z darami uzdrawiania i ich
uzdrowi, bo ani taka osoba ani taki dar mog si nigdy nie pojawi. Uzdrowienie jest dostpne
dziki wierze w Jezusa. I cho nie wszyscy zostan uzdrowieni dziki darom uzdrawiania, kady
moe zosta uzdrowiony dziki wasnej wierze. Dary uzdrawiania s dane Kocioowi przede

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 166
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

wszystkim po to, aby niewierzcy mogli zosta uzdrowieni, a uwaga ludzi bya zwrcona na
ewangeli. To nie znaczy, e wierzcy nigdy nie bd uzdrowieni dziki darom uzdrawiania. Bg
jednak oczekuje, by Jego dzieci przyjmoway uzdrowienie wiar.

Przykad osoby uzdrowionej dziki wasnej wierze


Bartymeusz by niewidomym, ktry dozna uzdrowienia dziki wasnej wierze w Jezusa.
Przeczytajmy o nim w Ewangelii Marka.
I przyszli do Jerycha. Kiedy razem z uczniami i liczn grup ludzi wychodzi z Jerycha, przy
drodze siedzia niewidomy ebrak, syn Tymeusza, Bartymeusz. Gdy usysza, e to jest Jezus
z Nazaretu, zacz krzycze: Synu Dawida, Jezusie, zlituj si nade mn! Wielu nakazywao
mu, eby zamilk, On jednak tym goniej krzycza: Synu Dawida, zlituj si nade mn! Wtedy
Jezus przystan i poleci: Zawoajcie go! I zawoali niewidomego i powiedzieli do niego:
Zaufaj, wsta, woa ci! On za zrzuci swj paszcz, zerwa si i przyszed do Jezusa. A Jezus
zapyta go: Co chcesz, abym zrobi dla ciebie? Niewidomy za odpowiedzia: Rabbuni, ebym
widzia! Wwczas Jezus powiedzia do niego: Id! Twoja wiara ci ocalia. Natychmiast te
odzyska wzrok i poszed za Nim drog (Mk 10,46-52).
Po pierwsze zauwamy, e Jezus nie szuka Bartymeusza. (Odwrotnie ni w przypadku chorego
przy sadzawce Betezda.) Tak naprawd gdyby Bartymeusz nie zawoa, Jezus poszedby dalej, a on
nie zostaby uzdrowiony.
Zastanwmy si nad tym. Co by byo, gdyby Bartymeusz tylko sobie tam siedzia i myla:
C, jeli Jezus chce mnie uzdrowi, to przyjdzie i mnie uzdrowi. Co by si stao? Moe nigdy
nie doznaby uzdrowienia? Chocia ta historia wyranie wskazuje, e wol Jezusa byo go
uzdrowi. Pierwsz oznak wiary Bartymeusza byo jego woanie do Jezusa.
Po drugie, Bartymeusz nie da si zniechci tym, ktrzy prbowali go uciszy. Kiedy to robili,
on tym goniej krzycza (Mk 10,48). To wskazuje na jego wiar.
Po trzecie zobaczmy, e Jezus nie od razu zareagowa na jego woanie. Moe go nie usysza, ale
jeli tak, to nie od razu zareagowa. Innymi sowy, podda jego wiar prbie.
Gdyby Bartymeusz krzykn tylko raz i da za wygran, nie doznaby uzdrowienia. My te
musimy by czasem wytrwali w wierze. Czsto wyglda to tak, jak gdyby nasza modlitwa nie bya
wysuchana. Wanie wtedy nasza wiara jest poddawana prbie. Bdmy wic wytrwali, nie
poddajc si przeciwnociom.

Dalsze dowody wiary Bartymeusza


Kiedy w kocu Jezus go zawoa, Bartymeusz zrzuci swj paszcz. Wedle mojego
zrozumienia niewidomi w czasach Jezusa nosili szczeglnego rodzaju paszcze, ktre odrniay
ich od reszty. Jeli to prawda, to moe Bartymeusz zrzuci swj paszcz, poniewa wierzy, i nie
bdzie mu ju duej potrzebny jako niewidomemu. W takim wypadku znowu uwidocznia si jego
wiara.
Wicej, kiedy zrzuci swj paszcz, czytamy, e zerwa si. By to znak ekscytujcego
oczekiwania, e wydarzy si z nim co dobrego. Ludzie majcy wiar w uzdrowienie, gdy prosz o
nie Boga, s przejci, bo oczekuj, e je otrzymaj.
Zauwamy, e Jezus jeszcze raz przetestowa wiar Bartymeusza. Kiedy ten stan przed Nim,
zapyta go, czego pragnie. Z odpowiedzi niewidomego wynika, e wierzy, i Jezus moe i zechce
przywrci mu wzrok.
W kocu Jezus powiedzia, e ocalia go jego wiara. Jeli Bartymeusz zosta uzdrowiony przez
wiar, to moe tego dowiadczy kady inny czowiek, bo Bg nie ma wzgldu na osob.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 167
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Do dalszego studiowania
Poniej wymieniem 21 konkretnych przypadkw uzdrowienia dokonanych przez Jezusa, a
opisanych w czterech Ewangeliach. Jezus, oczywicie, uzdrowi o wiele wicej osb, ale w tych
przypadkach znane s jakie szczegy osoby chorej oraz to, jak zostaa uzdrowiona.
Podzieliem ten wykaz na dwie gwne kategorie. Pierwsza dotyczy tych, ktrzy zostali
uzdrowieni dziki wierze, za druga tych, ktrzy tego doznali dziki darom uzdrawiania.
Zauwayem, e kilku osobom, uzdrowionym dziki wasnej wierze, Jezus zakaza rozpowiada o
ich uzdrowieniu. To kolejna wskazwka, e nie by to przejaw darw uzdrawiania, bo chorzy nie
zostali uleczeni, by promowa Jezusa czy ewangeli.

Przypadki, gdzie przyczyn uzdrowienia bya wiara:


1. Suga (albo syn) setnika: Mt 8,5-13; k 7,2-10 Niech ci si stanie, jak uwierzye.
2. Sparaliowany spuszczony przez otwr w dachu: Mt 9,2-8; Mk 2,3-11; k 5,18-26 Gdy
zobaczy ich wiar, powiedzia id do domu!.
3. Crka Jaira: Mt 9,18-26; Mk 5,22-43; k 8,41-56 Nie bj si, tylko wierz! Nakaza im
jednak stanowczo, aby nikt si o tym nie dowiedzia.
4. Kobieta cierpica na krwotok: Mt 9,20-22; Mk 5,25-34; k 8,43-48 Twoja wiara ci
uzdrowia.
5. Dwch niewidomych: Mt 9,27-31 Skoro wierzycie, to niech si tak stanie Uwaajcie,
niech si nikt o tym nie dowie!
6. Niewidomy Bartymeusz: Mk 10,46-52; k 18,35-43 Twoja wiara ci ocalia.
7. Dziesiciu trdowatych: k 17,12-19 Twoja wiara ci ocalia.
8. Syn urzdnika krlewskiego: J 4,46-53 Czowiek ten uwierzy sowu, ktre powiedzia mu
Jezus.

W nastpnych czterech przypadkach nie ma konkretnej wzmianki o wierze chorego, ale na


podstawie jego sw lub czynw mona si domyla, e j posiada. Na przykad dwaj niewidomi
(pozycja 10) woali do przechodzcego Jezusa, tak jak Bartymeusz. Wszyscy ci chorzy szukali
Jezusa, co wyranie wskazuje na ich wiar. W trzech spord czterech przypadkw Jezus nakaza
uzdrowionym, by nikomu o tym nie mwili, co potwierdza, e nie byy to dary uzdrawiania.
9. Trdowaty, ktry nie zna Boej woli: Mt 8,2-4; Mk 1,40-45; k 5,12-14 Nikomu nic nie
mw.
10. Dwaj niewidomi (przypuszczalnie jednym z nich by Bartymeusz): Mt 20,30-34 Krzyczeli:
Zlituj si nad nami, Panie!
11. Guchy i niemy: Mk 7,32-36 Nakaza im, eby nikomu o tym nie mwili.
12. Niewidomy: Mk 8,22-26 Nie wstpuj do wsi!

W ostatnich dwch przypadkach ludzie uzdrowieni dziki wierze waciwie zostali uwolnieni od
demonw. Ale Jezus przypisa to uwolnienie ich wierze.
13. Epileptyk: Mt 17,14-18; Mk 9,17-27; k 9,38-42 Jezus mu odpowiedzia: Wszystko jest
moliwe dla wierzcego. Wtedy ojciec chopca natychmiast zawoa: Wierz, ratuj mnie w mojej
niewierze!

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 168
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

14. Crka Kananejki: Mt 15,22-28; Mk 7,25-30 O kobieto, wielka jest twoja wiara. Niech ci si
stanie, jak chcesz.

Przypadki uzdrowionych dziki darom uzdrawiania:


Ostatnie siedem przypadkw dotyczy ludzi uzdrowionych dziki darom uzdrawiania. Jednak w
trzech pierwszych potrzebne byo posuszestwo konkretnemu nakazowi Jezusa. W adnym z tych
przypadkw Jezus nie zakaza uzdrowionemu opowiada o tym. I adna z tych osb nie szukaa
Jezusa.
15. Czowiek z bezwadn rk: Mt 12,9-13; Mk 3,1-5; k 6,6-10 Wyjd na rodek!
Wycignij rk!
16. Chory przy sadzawce Betezda: J 5,2-9 Wsta, zabierz swoj mat i chod!
17. Niewidomy od urodzenia: J 9,1-38 Id i obmyj si w sadzawce Siloam.
18. Teciowa Piotra: Mt 8,14-15; Mk 1,30-31; k 4,38-39
19. Kobieta zgita w p: k 13,11-16
20. Chory na wodn puchlin: k 14,2-4
21. Suga arcykapana: k 22,50-51

Zauwamy, e we wszystkich powyszych przykadach adna osoba dorosa nie zostaa


uzdrowiona wycznie dziki wierze innej dorosej osoby, najwyej dziecko uzdrowione za spraw
wiary rodzicw (zob. przykady 1, 3, 8, 13 i 14).
Jedynymi wyjtkami mogyby by przykady nr 1 i 2, czyli suga setnika oraz sparaliowany
spuszczony przez otwr w dachu. W pierwszym przypadku greckie sowo oznaczajce sug brzmi
pais, i mona je te przetumaczy jako chopiec, jak w Mt 17,18: Od tej godziny chopiec by
zdrowy.
Jeli to by faktycznie suga setnika, a nie jego syn, musia by modym chopcem. Dlatego
setnik, jako prawny opiekun, by za niego odpowiedzialny, mg wic uwierzy w jego imieniu, tak
jak mg to zrobi dla wasnego dziecka kady rodzic.
W przypadku sparaliowanego spuszczonego przez otwr w dachu zauwamy, e on sam te
musia mie wiar, bo inaczej nie pozwoliby na to przyjacioom. A zatem nie zosta uzdrowiony
wycznie dziki wierze przyjaci.
Wszystko to wskazuje, e wiara dorosej osoby niekoniecznie przyczynia si do uzdrowienia
innej dorosej osoby, ktra jest chora, jeli w chory sam nie ma wiary. Owszem, kto dorosy moe
si modli z czowiekiem potrzebujcym uzdrowienia, ale niewiara chorego moe potencjalnie
zniweczy dziaanie wiary modlcego si.
Natomiast dzieci do pewnego wieku mog zosta uzdrowione dziki naszej wierze. Kiedy jednak
nieco dorosn, Bg bdzie chcia, by wasn wiar sigali po Jego dary.
Zachcam do dokadnego przestudiowania kadego wyej wymienionego przykadu, w celu
wzmocnienia naszej wiary w uzdrawiajc moc Pana Jezusa.

Uzdrawiajce namaszczenie
Naley te wiedzie, e podczas swojej ziemskiej suby Jezus by namaszczony odczuwaln
uzdrawiajc moc. To znaczy, e faktycznie odczuwa, jak uzdrawiajce namaszczenie opuszcza
Jego ciao, a w niektrych przypadkach uzdrawiany czu, jak to namaszczenie przenika do jego

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 169
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

ciaa. Na przykad w k 6,19 czytamy: A kady stara si Go dotkn, poniewa moc wychodzia z
Niego i uzdrawiaa wszystkich.
Najwyraniej tym uzdrawiajcym namaszczeniem byy przesiknite nawet Jego szaty, tak e
gdy chory z wiar ich dotkn, uzdrawiajce namaszczenie przepywao do jego ciaa. W innym
miejscu czytamy:
A gdy wchodzili do wsi, miast czy osad, kadli chorych na placach i prosili Go, aby mogli
dotkn choby skraju Jego szaty. Ci za, ktrzy Go dotknli, odzyskiwali zdrowie (Mk 6,56).
Kobieta cierpica na krwotok (zob. Mk 5,25-34) zostaa uzdrowiona, gdy zaledwie dotkna
skraju szaty Jezusa, bo oczekiwaa z wiar, i zostanie uzdrowiona.
Nie tylko Jezus by namaszczony odczuwaln moc uzdrawiajc, ale te Pawe w pniejszych
latach swej posugi:
Bg czyni te niezwyke cuda przez rce Pawa, dlatego nawet chusty i przepaski z jego ciaa
kadziono na chorych, a choroby ustpoway i wychodziy ze duchy (Dz 19,11-12).
Odczuwalne uzdrawiajce namaszczenie przesycao kad tkanin, ktra dotykaa ciaa Pawa.
Widocznie tkanina jest dobrym przewodnikiem uzdrawiajcej mocy!
Bg si nie zmieni od czasw Jezusa czy Pawa, nie dziwmy si wic, jeli Bg i dzi
namaszcza ktrego ze swych sug takim samym uzdrawiajcym namaszczeniem, jak niegdy
Jezusa i Pawa. Dary te nie s jednak udzielane nowonawrconym, ale tylko tym, ktrzy przez
duszy czas okazywali si wiernymi uczniami, pozbawionymi egoizmu.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 170
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

www.shepherdserve.org
Mile widziane jest drukowanie, kopiowanie, dystrybucja lub
rozsyanie tego dokumentu w jakikolwiek sposb.
Warunkiem jest zachowanie integralnoci i niezmienionej
treci oraz nie czerpanie z tego zyskw.
(c) 2007 David Servant

Pozyskujcy uczniw suga Boy


Biblijne zasady przynoszenia owocu oraz pomnaania Boego Krlestwa
David Servant

Rozdzia siedemnasty
Dary Ducha
Biblia mwi o wielu przypadkach mczyzn i kobiet, ktrzy otrzymywali nadnaturalne
uzdolnienia od Ducha witego. W Nowym Testamencie nazywaj si one darami Ducha. S
darami w tym sensie, e nie mona na nie zapracowa. Pamitajmy jednak, i Bg promuje tych,
ktrzy s godni Jego zaufania. Jezus stwierdzi: Kto jest wierny w najmniejszym, i w wielkim jest
wierny, a kto jest nieuczciwy w najmniejszym, ten jest nieuczciwy i w wielkim (k 16,10).
Naleaoby zatem oczekiwa, e dary Ducha bd otrzymywa ci, ktrzy dowiedli przed Bogiem, i
s godni zaufania. Wane, by byli powiceni i oddani Duchowi witemu, gdy raczej takich Bg
uywa w sposb nadnaturalny. Z drugiej strony, Bg posuy si kiedy olic, aby prorokowaa,
moe zatem uywa kogo zechce. Gdyby musia czeka, a bdziemy doskonali, nie mgby
posuy si adnym z nas!
Nowotestamentowe dary Ducha s wymienione w 1 Licie do Koryntian 12, a jest ich
dziewi:
Temu bowiem przez Ducha jest dany dar mdroci sowa, innemu natomiast, wedug tego
samego Ducha, umiejtno poznania; jednemu dar wiary w tym samym Duchu, drugiemu za
aska uzdrawiania w tym jednym Duchu; innemu dar czynienia cudw, innemu prorokowania,
jeszcze innemu rozpoznawania duchw; jednemu rne rodzaje jzykw, drugiemu natomiast
dar tumaczenia jzykw (w. 8-10).
Umiejtno zdefiniowania poszczeglnych darw nie jest konieczna, by Bg si nami
posugiwa w dziedzinie darw duchowych. Starotestamentowi prorocy, kapani i krlowie, a take
duchowni w Kociele nowotestamentowym suyli darami Ducha, nie potrafic ich zaszeregowa
ani zdefiniowa. Niemniej, poniewa w Nowym Testamencie zostay one uszeregowane, pewnie
Bg chce, abymy co z tego porzdku zrozumieli. Pawe przecie napisa: A co do darw
duchowych, bracia, nie chciabym, abycie trwali w niewiedzy (1Kor 12,1).
Klasyfikacja dziewiciu darw
Owe dziewi darw Ducha zostao w czasach wspczesnych podzielone na trzy grupy:
(1) dary mowy, a mianowicie: rne rodzaje jzykw, tumaczenie jzykw oraz prorokowanie;
(2) dary objawienia: sowo mdroci, umiejtno poznania oraz dar rozpoznawania duchw;
(3) dary mocy: czynienie cudw, szczeglna wiara oraz dary uzdrawiania.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 171
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Pierwsze trzy co nam przekazuj, nastpne trzy co objawiaj, a ostatnie co z nami czyni.
Wszystkie one, za wyjtkiem rnych rodzajw jzykw oraz ich tumaczenia, przejawiay si
take w okresie dawnego przymierza. Za pozostae dwa s wyrniajce dla nowego przymierza.
Nowy Testament nie podaje adnych wskazwek co do waciwego uywania darw mocy oraz
niewiele wskazwek co do waciwego uywania darw objawienia. Jednake Pawe podaje
wyczerpujce instrukcje dotyczce waciwego uywania darw mowy, a to przypuszczalnie z
dwojakiego powodu.
Po pierwsze, na zgromadzeniach kocioa najczciej przejawiaj si dary mowy, natomiast dary
objawienia rzadziej, a dary mocy najrzadziej. Potrzebujemy zatem wicej wskazwek co do darw
uywanych najczciej.
Po drugie, dary mowy wymagaj ludzkiego wspdziaania, dlatego mog by niewaciwie
uywane. O wiele atwiej jest doda co od siebie i zniszczy dar prorokowania ni podrobi dar
uzdrawiania.

Jak chce Duch


Naley pamita, i dary Ducha s rozdzielanie tak, jak tego chce Duch a nie my. Biblia mwi o
tym cakiem jasno:
Wszystko to za sprawia jeden i ten sam Duch, udzielajc kademu z osobna tak, jak chce
(1Kor 12,11).
Bg za powiadczy je przez znaki i cuda, rne dziea mocy i przez udzielanie Ducha
witego wedug swej woli (Hbr 2,4).
Duchowe dary mona przejawia, nawet czsto, ale nie mona ich posiada. Jednorazowe
namaszczenie, aby uczyni cud nie oznacza, e moemy czyni cuda, kiedy tylko chcemy; nie jest
te gwarancj, e ponownie ten dar przez nas si przejawi.
Pokrtce przestudiujemy kady dar oraz rozwaymy biblijne przykady jego uycia. Pamitajmy
jednak, i Bg moe objawi swoj ask i moc na nieskoczon ilo sposobw, nie mona wic
dokadnie przewidzie, jak dany dar si przejawi za kadym razem. Co wicej, Biblia nie podaje
adnych definicji dziewiciu darw duchowych, mamy tylko ich nazwy. Dlatego moemy tylko
szuka w Biblii przykadw i prbowa okreli, jak etykietk kademu z nich przypisa naley,
rozrniajc je na podstawie widocznych rnic. Poniewa Duch wity moe si przejawia
poprzez nadnaturalne dary na tak wiele sposobw, nierozsdne jest formuowanie zbyt sztywnych
definicji. Niektre dary mog w by istocie kombinacj kilku darw. W zwizku z tym Pawe
napisa:
Rne s dary aski, ale ten sam Duch, rne s te posugi, ale ten sam Pan. Rne s
wreszcie dziaania, lecz ten sam Bg, ktry sprawia wszystko we wszystkich. W kadym
jednak Duch objawia si dla wsplnego dobra (1Kor 12,4-7).
Dary mocy
1) Dary uzdrawiania: dotycz one oczywicie przywracania do zdrowia ludzi chorych. S
czsto okrelane jako nage nadnaturalne uzdolnienia do fizycznego uzdrawiania chorych. Nie
widz powodu, by to podwaa. W poprzednim rozdziale rozwaalimy jeden przykad daru
uzdrawiania przejawionego przez Jezusa, kiedy to uzdrowi chromego przy sadzawce Betesda (zob.
J 5,2-17).
Bg posuy si Elizeuszem, aby uzdrowi trdowatego Syryjczyka Naamana, cho ten by
bawochwalc (zob. 2 Krl 5,1-14). Jak si dowiedzielimy ze sw Jezusa z k 4,27 dotyczcych
tamtego uzdrowienia, Elizeusz nie mg uzdrowi kadego trdowatego, kiedy tylko zapragn.
Nagle zosta nadnaturalnie zainspirowany i poleci Naamanowi siedmiokrotne zanurzy si w
Jordanie, i kiedy tamten wreszcie posucha, zosta oczyszczony z trdu.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 172
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Bg uy Piotra, aby za porednictwem daru uzdrawiania ocali chromego przy bramie Piknej
(Dz 3,1-10). Mao, e w czowiek zosta uzdrowiony, to jeszcze ten nadnaturalny znak przycign
wielu do suchania ewangelii, i tego dnia zostao dodanych do kocioa okoo pi tysicy ludzi.
Dary uzdrawiania czsto su podwjnemu celowi: uzdrowieniu chorych oraz przycigniciu
niezbawionych do Chrystusa.
Przemawiajc tego dnia Piotr powiedzia:
Izraelici, dlaczego si temu dziwicie? Dlaczego te patrzycie na nas, jakbymy wasn moc
lub pobonoci sprawili, e on chodzi? (Dz 3,12)
Piotr wiedzia, e to nie dziki jego wasnej mocy ani witoci Bg go uy do uzdrowienia
chromego. Pamitajmy, i zaledwie dwa miesice przed tym cudem Piotr wypar si Jezusa. Sam
fakt, i na samym pocztku Dziejw Apostolskich Bg posuy si Piotrem w tak nadnaturalny
sposb, powinien podbudowa nasz pewno, e Bg uyje take nas, w taki sposb, w jaki bdzie
chcia.
Kiedy Piotr wyjania, jak dokonao si uzdrowienie, z pewnoci nie okreliby tego mianem
daru uzdrawiania. Wiedzia jedno: kiedy wraz z Janem przechodzili obok chromego, nagle
stwierdzi w sobie namaszczenie wiar ku uzdrowieniu owego czowieka. Nakaza mu wic, by w
imieniu Jezusa wsta i zacz chodzi. Chwyci go za praw rk i podnis, a chromy zacz
chodzi, skaka i wielbi Boga. Piotr wyjani to w nastpujcy sposb:
Wanie z powodu wiary w Jego imi, temu, ktrego widzicie i ktrego znacie, to Imi
przywrcio siy. Wiara w Niego daa mu t peni si, ktr wszyscy widzicie (Dz 3,16).
Potrzeba nie lada wiary, by chwyci za rk uomnego, podnie go i kaza mu chodzi! Wraz z
tym konkretnym darem uzdrawiania potrzebne byo te udzielenie Piotrowi wiary, aby cud si
dokona.
Niektrzy sugeruj, e nazwa tego daru wystpuje w liczbie mnogiej (dary uzdrawiania)
dlatego, e wystpuj rne dary, ktre uzdrawiaj rne rodzaje chorb. Osoby czsto posugujce
darami uzdrawiania stwierdzaj, i na skutek ich posugi czciej s uzdrawiani chorzy cierpicy na
jakie konkretne choroby ni na inne schorzenia. Na przykad ewangelista Filip wydawa si
wyranie skuteczny w uzdrawianiu ludzi sparaliowanych i kalekich (Dz 8,7). Niektrzy
ewangelici ubiegego wieku byli bardziej skuteczni w przypadku lepoty, guchoty, chorb serca
czy innych, w zalenoci od tego, jakie dary uzdrawiania przejawiay si przez nich najczciej.

2) Dar wiary oraz czynienia cudw: wydaj si do siebie bardzo podobne. Tak w przypadku
pierwszego jak i drugiego daru, namaszczona osoba niespodziewanie otrzymuje wiar, by uczyni
co niemoliwego. Rnic midzy nimi okrela si czsto nastpujco: w przypadku daru wiary
osoba namaszczona otrzymuje wiar, aby przyj ten cud dla siebie, natomiast w przypadku daru
czynienia cudw wiara jest dana, aby sprawi cud dla kogo innego.
Dar wiary nazywa si te szczegln wiar, gdy jest to nage udzielenie wiary wykraczajcej
poza wiar zwyczajn. Ta druga rodzi si przez suchanie Boej obietnicy, za wiara szczeglna jest
udzielana niespodziewanie przez Ducha witego. Ci, ktrzy dowiadczaj tego daru relacjonuj, i
rzeczy niemoliwe nagle staj si moliwe, a oni sami stwierdzaj, e w tym przypadku zwtpienie
jest niemoliwe. To samo odnosi si do daru czynienia cudw.
Historia trzech przyjaci Daniela, Szadraka, Meszaka i Abed-Nega stanowi doskonay przykad
tego, e szczeglna wiara wyklucza zwtpienie. Kiedy zostali wrzuceni do ognistego pieca za to,
e nie pokonili si bokowi, wszyscy otrzymali dar szczeglnej wiary. Aby przey w pomieniach,
potrzebna bya wiara nadzwyczajna! Spjrzmy, jak wiar ci trzej modziecy okazali przed
krlem:
Szadrak, Meszak i Abed-Nego odpowiedzieli, zwracajc si do krla Nabuchodonozora: Nie
musimy tobie, krlu, odpowiada w tej sprawie. Jeeli nasz Bg, ktremu suymy, zechce
nas wybawi z rozpalonego pieca, moe nas wyratowa z twej rki, krlu! Jeli za nie, wiedz,
krlu, e nie bdziemy czci twego boga, ani oddawa pokonu zotemu posgowi, ktry
wzniose (Dn 3,16-18).

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 173
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Zauwamy, e dar funkcjonowa jeszcze zanim zostali wrzuceni do pieca. W ich mylach nie
byo wtpliwoci, czy Bg ich wybawi.
Eliasz dziaa w oparciu o dar szczeglnej wiary, kiedy by codziennie karmiony przez kruki
podczas trwajcego trzy i p roku godu, za panowania zego krla Achaba (zob. 2Krl 17,1-6).
Potrzeba nadzwyczajnej wiary, by zaufa Bogu, e bdzie przysya nam ptaki z poywieniem przez
wiele rankw i wieczorw. Chocia w swoim Sowie Bg nie obieca nam, e codziennie bd nas
karmi kruki, moemy na podstawie zwyczajnej wiary ufa Bogu, e zatroszczy si o nasze
potrzeby, bo sam to obieca (zob. Mt 6,25-34).
Czynienie cudw byo powszechnym elementem posugi Mojesza. Dar ten objawi si, kiedy
rozdzieli Morze Czerwone (zob. Wj 14,13-31) oraz wczeniej, gdy poszczeglne plagi dotykay
Egipt.
Jezus uczyni cud karmic 5000 osb dziki rozmnoeniu kilku rybek i chlebw (zob. Mt 14,15-
21).
Kiedy Pawe sprawi, e mag Elimas, ktry sprzeciwia si jego posudze na Cyprze, na jaki
czas olep, by to te przykad czynienia cudw (zob. Dz 13,4-12).

Dary objawienia
1) Sowo wiedzy i mowa mdroci: Pierwszy z tych darw okrela si jako nage nadnaturalne
udzielenie jakiej informacji, dotyczcej przeszoci lub przyszoci. Wszechwiedzcy Bg czasem
udziela uamka tej wiedzy, pewnie dlatego nazywa si to sowem wiedzy. Sowo to fragment zdania,
czyli sowo wiedzy byoby czstk wiedzy Boej.
Mowa mdroci, bardzo podobna do sowa wiedzy, jest okrelana jako nage nadnaturalne
udzielenie informacji dotyczcej przyszych wydarze. Pojcie mdroci zwykle obejmuje co z
przyszoci. Take tutaj nasze definicje s poniekd domylne.
Spjrzmy na przykad przejawu sowa wiedzy w Starym Testamencie. Po tym, jak Elizeusz
sprawi, e Syryjczyk Naaman zosta oczyszczony z trdu, ten ostatni z wdzicznoci za
uzdrowienie zaoferowa prorokowi duo pienidzy. Elizeusz odmwi przyjcia daru, aby nikt nie
pomyla, e zostao ono kupione, a nie askawie darowane przez Boga. Jednak suga proroka,
Gechazi, dostrzeg sposobno wzbogacenia si i potajemnie przyj cz oferowanej przez
Naamana zapaty. Ukry zdobyte podstpem srebro i przyszed do Elizeusza. Czytamy:
Elizeusz zapyta go: Skd ty idziesz, Gechazi? Odpar: Suga twj nigdzie nie chodzi.
Lecz on powiedzia do niego: Nie, serce moje ci towarzyszyo, kiedy kto odwrci si na
wozie swoim na twoje spotkanie (2Krl 5,25b-26a).
Bg, ktry dobrze wiedzia o nieczystym postpku Gechaziego, w sposb nadnaturalny objawi
to Elizeuszowi. Historia ta wyranie pokazuje, i prorok nie posiada daru sowa wiedzy, to
znaczy nie zawsze wiedzia wszystko o wszystkich. Gdyby tak byo, Gechaziemu nie przyszoby do
gowy, e moe ukry swj grzech. Elizeusz posiada nadnaturaln wiedz tylko wtedy, gdy Bg od
czasu do czasu mu j objawi. Dar funkcjonowa tak, jak chcia Duch.
Jezus przejawi sowo wiedzy, kiedy powiedzia Samarytance przy studni, e miaa piciu
mw (zob. J 4,17-18).
Piotr posuy si tym darem, kiedy w sposb nadnaturalny wiedzia, i Ananiasz i Safira
skamali przed zgromadzeniem mwic, e oddali kocioowi wszystko, co dostali za sprzedan
wanie ziemi (zob. Dz 5,1-11).
Co do daru mowy mdroci, widzimy jego czste przejawy u wszystkich starotestamentowych
prorokw za kadym razem, kiedy przepowiadali przysze wydarzenia. Rwnie Jezus czsto
otrzymywa ten dar. Przepowiedzia zniszczenie Jerozolimy, wasne ukrzyowanie oraz zdarzenia,
jakie spotkaj wiat przed Jego ponownym przyjciem (zob. k 17,22-36; 21,6-28).
Dar ten przejawi si u apostoa Jana, kiedy zostay mu objawione kary okresu ucisku. Zapisa je
nam w ksidze Apokalipsy.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 174
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

2) Dar rozrniania duchw: jest definiowany jako naga nadnaturalna zdolno ujrzenia lub
rozpoznania w inny sposb tego, co si rozgrywa w sferze duchowej.
Tak wizj, dostrzegan oczami lub umysem wierzcego, moemy okreli mianem daru
rozpoznawania lub rozrniania duchw. Pozwala on widzie anioy, demony, a nawet samego
Jezusa, czego dowiadczy kilkakrotnie Pawe (zob. Dz 18,9-10; 22,17-21; 23,11).
Kiedy armia syryjska cigaa Elizeusza i jego sug, zostali oni otoczeni w miecie Dotan. Kiedy
suga wyjrza poza mury miasta, zobaczy zastpy onierzy i powanie si przelk:
[Elizeusz] odpowiedzia: Nie lkaj si, bo liczniejsi s ci, co s z nami, anieli ci, co s z
nimi. Potem Elizeusz pomodli si tymi sowami: Panie! Racz otworzy oczy jego, aby
widzia. Pan otworzy oczy sugi, a on zobaczy: oto gra pena bya ognistych rumakw i
rydwanw otaczajcych Elizeusza (2Krl 6,16-17).
Czy wiedziae, e anioowie jed na koniach i rydwanach? Kiedy zobaczysz je w niebie, ale
suga Elizeusza otrzyma zdolno ujrzenia ich na ziemi.
Ten dar pozwala wierzcemu rozpozna zego ducha drczcego jak osob i uzyska zdolno
rozrnienia, jakiego rodzaju jest to duch.
Dar ten pozwala nie tylko rozpoznawa sfer duchow, ale te mie inny rodzaj wgldu w t
sfer. Moe na przykad umoliwia usyszenie gosu samego Boga.
Chc wreszcie zaznaczy, e nie jest to dar rozpoznawania, jak niektrzy sdz. Niektrzy,
rzekomo posiadajcy ten dar, uwaaj, i potrafi rozpoznawa motywy innych osb, ale taki dar
naleaoby raczej nazwa darem krytyki i osdzania. Prawda jest taka, e pewnie mieli ten dar
przed nawrceniem, a teraz Bg chce ich od niego na zawsze uwolni!

Dary mowy
1) Dar prorokowania: to naga nadnaturalna umiejtno przemawiania w ojczystym jzyku z
boskiej inspiracji. Moe zaczyna si od sw: Tak mwi Pan.
Ten dar nie jest zwiastowaniem czy nauczaniem. Natchnione zwiastowanie i nauczanie zawiera
jaki element prorokowania, gdy jest namaszczone przez Ducha, ale to nie prorokowanie w
cisym znaczeniu tego sowa. Namaszczony kaznodzieja lub nauczyciel moe pod nag inspiracj
powiedzie co, czego nie planowa mwi, ale nie jest to prawdziwe prorokowanie, chocia mona
by to uwaa za wypowied prorock.
Dar prorokowania jako taki suy do zbudowania, zachty i pocieszenia:
Ten natomiast, kto prorokuje, mwi do ludzi ku zbudowaniu i zachcie, i pocieszeniu (1Kor
14,3).
Nie zawiera zatem adnego objawienia, czyli nie wyjawia niczego o przeszoci, teraniejszoci
czy przyszoci, tak jak mowa mdroci czy sowo wiedzy. Jak stwierdziem wczeniej, dary Ducha
mog funkcjonowa w powizaniu z sob nawzajem, zatem mowa mdroci czy sowo wiedzy
mog zosta przekazane jako proroctwo.
Kiedy na zgromadzeniu kto wypowiada proroctwo przepowiadajce przysze wydarzenia, to nie
syszymy tylko proroctwa; syszymy mow mdroci przekazywan za porednictwem daru
prorokowania. Sam dar prorokowania bdzie brzmie tak jakby kto czyta teksty biblijne:
Bdcie mocni w Panu i w sile Jego mocy albo: Nie zostawi ci ani ci nie opuszcz.
Niektrzy s przekonani, i nowotestamentowe proroctwo nie powinno zawiera niczego
negatywnego, bo nie bdzie wtedy zbudowania, zachty i pocieszenia. Ale to nieprawda.
Ograniczanie Boego przesania jedynie do tego, co sami uwaamy za pozytywne, cho

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 175
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

zasugujemy na nagan, jest wynoszeniem si ponad Boga. Skarcenie moe zdecydowanie mieci
si w kategoriach i zbudowania i zachty [w innych tum. napomnienia]. Przecie zapisane w
Apokalipsie listy Pana do siedmiu kociow w Azji niewtpliwie zawieraj element nagany. Czy
mamy je zatem odrzuci? Nie sdz.

2) Dar rnych rodzajw jzykw oraz ich tumaczenia: pierwszy dar to niespodziewana
nadnaturalna zdolno mwienia w jzyku nieznanym mwicemu. Towarzyszy mu zwykle dar
tumaczenia jzykw, czyli niespodziewana nadnaturalna zdolno przeoenia tego, co zostao
wypowiedziane w nieznanym jzyku.
W angielskim tumaczeniu Biblii nazywa si to interpretacj jzykw. Nie naley zatem
oczekiwa dosownego tumaczenia owego przesania w jzykach. Dlatego te moliwa jest krtka
wypowied w jzykach oraz dusza jej interpretacja, i na odwrt.
Dar tumaczenia jzykw jest bardzo podobny do prorokowania, poniewa sam w sobie take nie
zawiera adnego objawienia i zwykle suy do zbudowania, zachty i pocieszenia. Moemy
nieomal powiedzie, e zgodnie z 1Kor 14,5 jzyki plus tumaczenie rwna si prorokowanie:
Wikszy jest bowiem ten, kto prorokuje, ni ten, kto mwi jzykami, chyba, e tumaczy je,
aby Koci by zbudowany.
Jak ju powiedziaem, Biblia nie podaje adnych wskazwek, jak uywa darw mocy, niewiele
mwi o tym, jak maj funkcjonowa dary objawienia, natomiast duo uczy, jak stosowa dary
mowy. Z powodu pewnego nieporzdku w korynckim kociele, spowodowanego nieprawidowym
funkcjonowaniem darw mowy, Pawe powici temu zagadnieniu prawie cay 14. rozdzia
Pierwszego Listu do Koryntian.
Najpilniejszy problem dotyczy waciwego uywania innych jzykw, poniewa jak ju si
dowiedzielimy w rozdziale powiconym Duchowi witemu, kady wierzcy ochrzczony w
Duchu witym posiada zdolno modlenia si w jzykach, kiedy tylko chce. Koryntianie na swych
naboestwach wiele mwili jzykami, ale nie zachowywali w tym porzdku.

Rne sposoby uywania innych jzykw


Jest niezmiernie wane, bymy zrozumieli rnic pomidzy publicznym a prywatnym
mwieniem innymi jzykami. Chocia napeniony Duchem wierzcy moe zawsze mwi
jzykami, nie znaczy to, i Bg chce si nim posuy do publicznego przejawienia tego daru.
Wierzcy mwi jzykami przede wszystkim prywatnie, w celu budowania samego siebie. Natomiast
Koryntianie spotykali si i mwili jzykami bez adnego tumaczenia i oczywicie nikt nie by tym
zbudowany ani posilony (zob. 1Kor 14,6-12.16-19.23.26-28).
Mona by si pokusi o rozrnienie pomidzy publicznym a prywatnym uyciem jzykw,
okrelajc to pierwsze mwieniem za drugie modlitw w jzykach. Pawe mwi o obu w 14.
rozdziale Pierwszego Listu do Koryntian. Na czym polega rnica?
Kiedy modlimy si w jzykach, nasz duch modli si do Boga (zob. w. 2.14). Natomiast kiedy
kto zostaje niespodziewanie namaszczony darem rnych rodzajw jzykw, to jest to przesanie
od Boga do zgromadzenia (zob. w. 5) i staje si zrozumiae, kiedy zostaje przetumaczone.
Wedug Pisma moemy modli si w jzykach, kiedy tylko chcemy (zob. w. 15), ale dar rnego
rodzaju jzykw przejawia si tylko wtedy, kiedy tego chce Duch wity (zob. 1Kor 12,11).
Darowi rnego rodzaju jzykw normalnie towarzyszy dar ich tumaczenia. Prywatna modlitwa
w jzykach nie bywa zwykle tumaczona. Pawe stwierdzi, e wtedy umys jest bezczynny (zob.
1Kor 14,14).

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 176
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Osoba modlca si jzykami buduje si sama (zob. 1Kor 14,4), za kiedy zostaje przejawiony dar
rnego rodzaju jzykw wraz z towarzyszcym mu darem ich tumaczenia, buduje si cae
zgromadzenie (zob. 1Kor 14,4b-5).
Kady wierzcy powinien codziennie modli si w jzykach w czasie osobistego czasu z
Bogiem. W przypadku modlitwy w jzykach wspaniae jest to, e nie wymaga ona uycia umysu.
To znaczy, e mona modli si w jzykach, kiedy nasz umys jest zajty prac czy innymi
rzeczami. Pawe powiedzia do Koryntian: Dzikuj Bogu, e mwi jzykami wicej od was
wszystkich (1Kor 14,18). Musia powica temu sporo czasu, aby wyprzedzi cay koci w
Koryncie!
Napisa te, e modlc si jzykami czasem bogosawimy Bogu (1Kor 14,16-17). Trzykrotnie
zdarzyo mi si, e kto suchajcy mojej modlitwy zrozumia mj jzyk modlitewny, bo go zna.
Za kadym razem modliem si po japosku. Raz mwiem: Jeste tak dobry. Kiedy indziej:
Bardzo Ci dzikuj. I wreszcie: Przyjd prdko, przyjd prdko; czekam. Czy to nie
zadziwiajce? Nie znam ani sowa po japosku, a co najmniej trzy razy bogosawiem Pana w
tym jzyku!

Wskazwki Pawa dotyczce mwienia jzykami


Byy bardzo konkretne. Liczba osb dopuszczonych do publicznego mwienia jzykami na
danym zgromadzeniu bya ograniczona do dwch lub trzech. Nie powinni mwi wszyscy naraz,
ale czeka i przemawia po kolei (zob. 1Kor 14,27).
Pawowi nie chodzio o to, e dozwolone byy tylko trzy przekazy w jzykach, ale e na
danym naboestwie nie wicej ni trzy osoby powinny wygasza przesania w jzykach.
Niektrzy uwaaj, e jeli byo wicej ludzi czsto posugujcych darem rnych rodzajw
jzykw, to kady z nich mg otworzy si na Ducha i wygosi sowo w jzykach, jakie Duch
chcia przekaza kocioowi. Wobec tego wskazwki Pawa w istocie ograniczay Ducha witego,
limitujc liczb przekazw w jzykach, jakie mogyby si przejawi na danym spotkaniu. Gdyby
Duch wity nie inspirowa na zgromadzeniu wicej ni trzy osoby do posugiwania darem
jzykw, Pawe nie musiaby podawa takich wskazwek.
To samo odnosi si do tumaczenia jzykw. Uwaa si, i zapewne wicej ni jedna osoba na
zgromadzeniu potrafia si podda Duchowi i wygosi tumaczenie wypowiedzi w jzykach.
Prawdopodobnie wierzcy, przejawiajcy czsto dar tumaczenia jzykw, byli uznawani za
tumaczy (zob. 1Kor 14,28). Jeli tak byo, to pewnie do nich odnosio si wskazanie Pawa:
jeden niech tumaczy (w. 27). Nie chodzio mu pewnie o to, by tylko jedna osoba tumaczya
wszystkie przesania w jzykach; ostrzega raczej przed konkurencyjnymi tumaczeniami tego
samego przesania. Jeli kto jeden tumaczy wypowied w jzykach, innemu tumaczowi nie byo
wolno tumaczy tego samego przesania, nawet jeli uwaa, e zrobi to lepiej.
Zasadniczo wszystko na zgromadzeniach kocioa powinno si dzia z godnoci i we
waciwym porzdku, nie moe by zgieku jednoczesnych, tworzcych zamt a nawet
konkurencyjnych wypowiedzi. Poza tym wierzcy powinni by uwraliwieni na obecnych na
spotkaniu niewierzcych, tak jak to uj Pawe:
Jeli wic zgromadziby si cay Koci w jednym miejscu i wszyscy mwiliby jzykami, a
wejd podczas tego ludzie proci bd niewierzcy, czy nie powiedz, e szalejecie? (1Kor
14,23)
Taki wanie problem istnia w Koryncie: wszyscy jednoczenie mwili jzykami i czsto bez
tumaczenia.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 177
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Kilka wskazwek dotyczcych darw objawienia


Pawe przedstawi je w odniesieniu do przejaww tych darw u prorokw:
Prorocy natomiast, dwch albo trzech, niech mwi, a inni niech to rozpoznaj. A gdyby kto
z siedzcych tam otrzyma objawienie, ten pierwszy niech milczy. Moecie bowiem wszyscy,
jeden po drugim prorokowa, aby wszyscy uczyli si i doznawali zachty. Take natchnienia
prorokw s podporzdkowane prorokom. Bg bowiem nie jest Bogiem nieadu, ale pokoju.
Tak jak we wszystkich zgromadzeniach witych (1Kor 14,29-33).
Podobnie, jak niektrzy czonkowie kocioa w Koryncie, czsto posugujcy darem tumaczenia
jzykw, byli znani jako tumacze, tak samo inni, czsto posugujcy darami prorokowania i
objawienia, byli uwaani za prorokw. Nie byli to prorocy tej miary co prorocy
starotestamentowi, ani nawet jak Agabos w Nowym Testamencie (zob. Dz 11,28; 21,10). Ich
posuga ograniczaa si raczej do lokalnej spoecznoci.
Chocia na zgromadzeniu mogo by wicej takich prorokw, Pawe znw nakada restrykcje,
ograniczajc liczb posugujcych prorokw do dwch lub trzech. To ponownie sugeruje, e
kiedy Duch udziela tego daru na zgromadzeniu, wicej osb mogo si otworzy na jego przyjcie.
Gdyby tak nie byo, pouczenia Pawa mogy sprawi, e zgromadzeni nie mogliby skorzysta z
darw Ducha, bo zostaa ograniczona liczba prorokw mogcych przemwi.
Gdyby byo obecnych wicej ni trzech prorokw, pozostali cho powstrzymani przed
mwieniem, mogli pomc w rozsdzaniu danej wypowiedzi. W ten sposb objawiaby si te ich
zdolno rozeznania, co mwi Duch. I pewnie byby to sygna, e i oni mog si otworzy na
dziaanie Ducha, posugujc darami manifestowanymi przez innych prorokw. Inaczej mogli tylko
osdza proroctwa i objawienia jedynie w sposb oglny, by stwierdzi, czy zgadzaj si z
przekazanym ju wczeniej od Boga objawieniem (takim jak Biblia), co mg robi kady dojrzay
chrzecijanin.
Pawe powiedzia, i wszyscy ci prorocy mog prorokowa kolejno (zob. 1Kor 14,31), bo
natchnienia prorokw s podporzdkowane prorokom (1Kor 14,29-33). Wskaza, i kady
prorok, nawet jeli otrzyma proroctwo lub objawienie od Ducha dla zgromadzenia moe
powstrzyma siebie, by nie przeszkadza innemu. To pokazuje, e Duch moe udziela darw w
tym samym czasie kilku prorokom obecnym na zgromadzeniu, ale kady prorok moe i powinien
kontrolowa, kiedy si podzieli swoimi objawieniami czy proroctwami z kocioem.
Dotyczy to kadego daru mowy, jaki moe si przejawi przez kadego wierzcego. Jeli kto na
zgromadzeniu otrzyma od Pana przesanie w jzykach lub proroctwo, moe spokojnie z tym
poczeka na waciwy moment. Byoby niewaciwe przeszkodzi komu w prorokowaniu lub
nauczaniu, eby przekaza swoje proroctwo.
Naley pamita, e sowa: moecie wszyscy, jeden po drugim prorokowa (1Kor 14,31) Pawe
wypowiedzia do prorokw, ktrzy otrzymali proroctwo. Niektrzy wyrywaj te sowa z kontekstu
twierdzc, e kady wierzcy moe prorokowa na kadym naboestwie. Dar prorokowania jest
udzielany tak, jak chce Duch.
Obecnie, tak jak zawsze, Koci potrzebuje wsparcia, mocy, obecnoci i darw Ducha
witego. Pawe zachca wierzcych w Koryncie, by zabiegali o dary duchowe, a szczeglnie o
to, by prorokowa (1Kor 14,1). To wskazuje, e poziom naszego pragnienia ma co wsplnego z
przejawianiem si darw duchowych, inaczej Pawe takiej wskazwki by nie poda. Pozyskujcy
uczniw Boy suga, ktry pragnie by uywany dla Boej chway bdzie gorliwie zabiega o dary
duchowe i tego samego bdzie naucza swych uczniw.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 178
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

www.shepherdserve.org
Mile widziane jest drukowanie, kopiowanie, dystrybucja lub
rozsyanie tego dokumentu w jakikolwiek sposb.
Warunkiem jest zachowanie integralnoci i niezmienionej
treci oraz nie czerpanie z tego zyskw.
(c) 2007 David Servant

Pozyskujcy uczniw suga Boy


Biblijne zasady przynoszenia owocu oraz pomnaania Boego Krlestwa
David Servant

Rozdzia osiemnasty

Dary posugiwania
Kademu te z nas zostaa dana aska wedug miary daru Chrystusa To On uczyni jednych
apostoami, innych prorokami, innych gosicielami Dobrej Nowiny [ewangelistami], jeszcze
innych pasterzami i nauczycielami, aby uzdolni witych do wykonywania dziea suby, do
budowania Ciaa Chrystusa, a wszyscy dojdziemy do jednoci wiary i poznania Syna
Boego, do czowieka doskonaego, do miary doskonaoci wynikajcej z peni Chrystusa (Ef
4,7.11-13).
I tak Bg ustanowi w Kociele najpierw apostow, po drugie prorokw, po trzecie
nauczycieli, nastpnie tych, co maj dar czynienia cudw, dar uzdrawiania, niesienia pomocy,
rzdzenia oraz mwienia jzykami (1Kor 12,28).
Dary posugiwania, jak si je czsto nazywa, to powoania oraz rnorakie uzdolnienia udzielane
pewnym wierzcym, ktre pozwalaj im peni funkcj apostoa, proroka, ewangelisty, pasterza lub
nauczyciela. Nikt nie moe wprowadzi sam siebie na aden z tych urzdw. Trzeba zosta
powoanym i uzdolnionym przez Boga.
Ta sama osoba moe peni wicej ni jedn z tych piciu funkcji, ale tylko niektre
poczenia s realistyczne. Na przykad wierzcy moe by powoany na pastora i nauczyciela,
albo proroka i nauczyciela. Byoby jednak czym niecodziennym, aby kto peni funkcje i pastora i
ewangelisty, jako e pastorowanie wymaga pozostawania w jednym miejscu, aby suy miejscowej
trzdce, a zatem osoba ta nie mogaby wypenia powoania ewangelisty, ktry musi czsto
podrowa.
Chocia przedstawiciele owych piciu sub s inaczej obdarowani, bo wypeniaj inne zadania,
wszyscy zostali dani Kocioowi w jednym celu: aby uzdolni witych do wykonywania dziea
suby (Ef 4,12).1 Celem kadego sugi powinno by przygotowanie witych do wykonywania
suby. Jednake zbyt czsto owi penicy posug zachowuj si tak, jakby nie byli powoani do
przygotowania witych do suby, lecz do zabawiania ludzi cielesnych, siedzcych na
naboestwach. Kady powoany do jednej z tych posug powinien stale ocenia swj wkad w
przygotowanie witych do wykonywania dziea suby. Gdyby kady duchowny to robi, wielu
porzucioby liczne dziaania bdnie uwaane za sub.

1. Innymi sowy: do formowania uczniw Jezusa Chrystusa.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 179
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Czy niektre dary posugiwania byy przeznaczone tylko dla pierwszego Kocioa?
Jak dugo te dary posugiwania bd darowane Kocioowi? Jezus bdzie ich udziela tak dugo,
jak dugo Jego wici bd potrzebowali przygotowania do suby, czyli co najmniej do Jego
powrotu. Koci nieustannie wchania nowonawrconych, ktrzy potrzebuj wzrostu, my za
pozostali cigle musimy dojrzewa duchowo.
Niektrzy stwierdzili, niestety, e obecnie istniej tylko dwie posugi: pastora i ewangelisty, jak
gdyby Bg zmieni swj zamiar. Przeciwnie, tak samo jak pierwszy Koci, cigle potrzebujemy
apostow, prorokw i nauczycieli. W wikszoci kociow na wiecie nie widzimy przykadw
tych darw z tego prostego powodu, e Jezus je daje swojemu Kocioowi, a nie kocioowi
udawanemu, niewitemu, goszcemu faszyw ewangeli. W kociele faszywym mona
znale tylko tych, ktrzy czyni niezdarne prby, by wypenia role wyznaczone tylko przez
niektre dary posugiwania (w wikszoci pastorw i ewentualnie ewangelistw). Ale daleko im do
powoanych i namaszczonych przez Boga posugujcych, ktrych Jezus chce da swojemu
Kocioowi. Z pewnoci nie przygotowuj witych do wykonywania dziea suby, poniewa
goszona przez nich ewangelia nie prowadzi do witoci, a jedynie mami ludzi, eby myleli, e
dostpili przebaczenia. Ludzie ci z kolei wcale nie pragn by przygotowani do dziea suby, bo
nie maj najmniejszego zamiaru wyprze si samych siebie i bra swego krzya.

Skd wiemy, e jestemy powoani?


Skd wiadomo, e jest si powoanym do jednej z tych posug? Po pierwsze czujemy Boe
powoanie. Spoczywa na nas brzemi, by wykona okrelone zadanie. To co o wiele wicej ni
tylko dostrzeganie potrzeby, ktrej naley wyj naprzeciw. To dany przez Boga gd wewntrzny,
popychajcy nas w kierunku pewnej suby. Jeli kto jest powoany przez Boga, nie znajdzie
zaspokojenia, dopki nie zacznie wypenia swojego powoania. Nie ma to nic wsplnego z
otrzymaniem nominacji od czowieka czy jakiej organizacji. Powouje nas sam Bg.
Po drugie, osoba prawdziwie powoana stwierdza, e jest wyposaona przez Boga do wykonania
zleconego przez Niego zadania. Kada z piciu posug niesie ze sob nadnaturalne namaszczenie,
umoliwiajce wykonanie tego, do czego Bg nas powouje. Wraz z powoaniem otrzymujemy
namaszczenie. Bez namaszczenia nie ma powoania. Mona aspirowa do tego, by peni jak
posug, uczszcza przez cztery lata do szkoy biblijnej uczc si i przygotowujc do tej posugi,
ale bez Boego namaszczenia nie ma szans na prawdziwe powodzenie.
Po trzecie, okazuje si, e Bg otwiera nam drzwi sposobnoci, by naszego daru uywa. W ten
sposb moemy dowie swojej wiernoci, a z czasem zostan nam powierzone wiksze zadania,
moliwoci i dary.
Jeli nie czujemy wewntrznego przymusu i powoania do ktrego z piciu darw posugiwania,
albo nie czujemy jakiego szczeglnego namaszczenia do wypenienia zleconego przez Boga
zadania, lub te nie pojawia si sposobno do uywania darw, jakie naszym zdaniem posiadamy,
nie powinnimy prbowa robi czego, do czego Bg nas nie powoa. Starajmy si raczej by
bogosawiestwem w lokalnej wsplnocie kocielnej, w naszym ssiedztwie i w miejscu pracy.
Nawet nie bdc powoani do adnej z owych piciu posug, mamy suy uywajc otrzymanych
od Boga darw i stara si okaza wiernymi.
Chocia Pismo wymienia pi darw posugiwania, nie znaczy to, i suba kadego, kto
sprawuje dan funkcj, bdzie identyczna. Pawe napisa, i istniej rne posugi (1Kor 12,5),
dlatego moliwa jest rnorodno wrd posugujcych penicych t sam funkcj. Co wicej,
wystpuje u nich rne natenie namaszczenia. A zatem w ramach danej funkcji moemy dokona
dalszego rozrnienia w zalenoci od poziomu namaszczenia. Na przykad niektrzy nauczyciele
wydaj si bardziej namaszczeni ni inni. To samo dotyczy innych posug. Osobicie uwaam, i

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 180
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

kady posugujcy moe zrobi co, co si przyczyni do wikszego namaszczenia jego suby,
choby wykaza si przez duszy okres wiernoci oraz cakowicie powici si Bogu.

Blisze spojrzenie na funkcj apostoa


Greckie sowo apostolos znaczy posany. Prawdziwy nowotestamentowy aposto to wierzcy
wysany przez Boga do pewnego miejsca (lub miejsc), by zakada kocioy. Zakada tam duchowy
fundament Boej budowli. Mona go porwna do generalnego wykonawcy, jak napisa Pawe,
bdcy sam apostoem:
Jestemy bowiem wsppracownikami Boga. Wy jestecie uprawn rola Boga, Jego budowl.
Zgodnie z udzielon mi ask Boga niczym umiejtny architekt [ang. mistrz budowlany]
pooyem fundament, inny natomiast na nim buduje (1Kor 3,9-10a).
Mistrz budowlany czy generalny wykonawca nadzoruje cay proces budowy, ma w gowie
gotowy produkt. Nie jest specjalist, jak ciela czy murarz. Moe potrafiby wykona ich prac, ale
pewnie nie zrobi tego tak dobrze jak oni. Podobnie i aposto moe wykonywa prac ewangelisty
lub pastora, ale tylko przez okrelony czas, kiedy zakada koci. (Aposto Pawe zwykle
pozostawa w jednym miejscu od szeciu miesicy do trzech lat.)
Funkcj apostoa jest zakadanie kociow, a nastpnie ich nadzorowanie, by nie zboczyy z
Boej drogi. Aposto jest odpowiedzialny za ustanowienie starszych/pastorw/przeoonych, ktrzy
maj si troszczy o zgromadzenie, jakie zakada (zob. Dz 14,21-23; Tt 1,5).

Prawdziwi i faszywi apostoowie


Wydaje si, e obecnie niektrzy duchowni, pragnc sprawowa wadz nad kocioami,
pochopnie ogaszaj swoje rzekome powoanie apostolskie. Wikszo z nich ma wielki kopot, bo
nie zaoyli kociow (moe jeden czy dwa) i nie posiadaj darw oraz namaszczenia biblijnego
apostoa. Musz zatem znale naiwnych pastorw, ktrzy im zezwol na sprawowanie wadzy nad
swoimi zborami. Jeli jeste pastorem, nie daj si oszuka tym zadufanym, dnym wadzy
faszywym apostoom. To s zwykle wilki w owczej skrze. Czsto chodzi im o pienidze. Pismo
przestrzega przed faszywymi apostoami (zob. 2Kor 11,13; Ap 2,2). Jeli musz ci przekonywa,
e s apostoami, to najwyraniej wskazuje, e nimi nie s. Ich owoce powinny mwi same za
siebie.
Pastor, ktry zakada wasny zbr i pozostaje w nim przez lata, nie jest apostoem. Mona go
nazwa pastorem apostolskim, gdy zacz prac od zera. Jednak nie peni funkcji apostoa, gdy
ten ostatni zakada kocioy stale.
Funkcj apostoa peni prawdziwi, posani przez Boga i namaszczeni misjonarze, jak czsto
s obecnie nazywani, ktrych gwnym powoaniem jest zakadanie kociow. Z drugiej strony,
misjonarze, ktrzy zajmuj si zakadaniem szk biblijnych lub szkoleniem pastorw, nie s
apostoami lecz nauczycielami.
Posuga prawdziwego apostoa charakteryzuje si nadnaturalnymi znakami i cudami, ktre
pomagaj mu w zakadaniu kociow. Pawe napisa:
Niczego bowiem mi nie brakuje w porwnaniu z wielkimi apostoami, jeli nawet jestem
niczym. To, co rzeczywicie charakteryzuje apostoa, dokonao si wrd was z wielk
wytrwaoci zarwno przez znaki, jak te cuda i przejawy mocy (2Kor 12,11b-12).
Jeli czyjej subie nie towarzysz znaki i cuda, nie jest apostoem. Oczywicie, prawdziwi
apostoowie zdarzaj si rzadko i nie funkcjonuj w kocioach udawanych, niewitych,
goszcych faszyw ewangeli. Znajduj ich gwnie w tych miejscach na ziemi, gdzie s biae
plamy, jeli chodzi o ewangeli.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 181
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Wysoka ranga apostoa


W obydwu nowotestamentowych wykazach darw posugi funkcja apostoa jest wymieniona na
pierwszym miejscu, co wskazuje, i jest to powoanie najwysze (zob. Ef 4,11; 1Kor 12,28).
Nikt nie zaczyna posugiwania jako aposto. Mona kiedy zosta powoanym na apostoa, ale
nikt nie zaczyna od tej funkcji. Najpierw w przecigu kilku lat musi okaza si wierny w
zwiastowaniu i nauczaniu, aby w kocu sprawowa funkcj, jak Bg mu przeznaczy. Pawe ju w
onie matki zosta powoany na apostoa, ale spdzi wiele lat w subie, zanim otrzyma ten
zaszczyt (zob. Ga 1,15 2,1). Zacz jako nauczyciel i prorok (zob. Dz 13,1-2), a pniej, bdc
wysany przez Ducha witego, otrzyma promocj na apostoa (zob. Dz 14,14).
Oto wzmianki o innych apostoach oprcz dwunastu oraz Pawa w Dz 1,15-26; 14,14; Rz 16,7;
2Kor 8,23; Ga 1,17-19; Flp 2,25 oraz 1Tes 1,1 i 2,6. (Sowo wysannik w 2Kor 8,23 oraz Flp 2,25
[BW] to po grecku apostolos.) To burzy teori, jakoby funkcja apostoa bya ograniczona tylko do
dwunastu.
Jednake tylko dwunastu apostow mona nazwa apostoami Baranka i jedynie owych
dwunastu zajmie szczeglne miejsce w tysicletnim krlestwie Chrystusa (zob. Mt 19,28; Ap
21,14). Nie potrzebujemy ju apostow takich jak Piotr, Jakub i Jan, ktrzy byli szczeglnie
natchnieni, by napisa ksigi biblijne, poniewa objawienie Biblii jest zakoczone. Jednak
potrzebujemy nadal apostow, ktrzy dziki mocy Ducha witego zakadaj kocioy, tak jak to
czyni Pawe oraz inni apostoowie, o ktrych czytamy w Dziejach.

Funkcja proroka
Prorok to kto, kto otrzymuje nadnaturalne objawienie i przemawia z Boej inspiracji. Przejawia
czsto duchowy dar prorokowania, a take dary objawienia: mow mdroci, sowo wiedzy oraz
rozpoznawania duchw.
Kady wierzcy moe posugiwa darem prorokowania, jak chce Duch, ale to nie czyni z niego
proroka. Prorok to przede wszystkim suga Boy, ktry potrafi zwiastowa lub naucza z
namaszczeniem. Poniewa funkcja proroka jawi si jako drugie co do wanoci powoanie (zob.
kolejno podan w 1Kor 12,28), nawet czynny duchowny nie otrzyma funkcji proroka, jeli nie
bdzie mia za sob kilku lat suby. Jeli zostanie prorokiem, otrzyma nadnaturalne, potrzebne do
tego wyposaenie.
Nowy Testament wymienia dwch prorokw: Jud i Sylasa. W Dz 15,32 czytamy, e regularnie
prorokowali w kociele w Antiochii:
Juda i Sylas, ktrzy byli rwnie prorokami, przez liczne nauki zachcili i umocnili braci.
Innym nowotestamentowym prorokiem by Agabos. W Dz 11,27-28 czytamy:
W tym wanie czasie jacy prorocy przybyli z Jerozolimy do Antiochii. Jeden z nich, o
imieniu Agabos, powsta i przepowiedzia z natchnienia Ducha, e na caej ziemi nastanie
wielki gd. Nasta on za Klaudiusza.
Zauwamy, i Agabos otrzyma mow mdroci, zostao mu objawione co z przyszoci.
Oczywicie, Agabos nie wiedzia o wszystkim, co si wydarzy w przyszoci, wiedzia tylko to, co
zechcia mu objawi Duch wity.
W Dz 21,10-11 znajdujemy kolejny przykad mowy mdroci przejawionej w subie Agabosa.
Tym razem dotyczyo to jednej osoby, Pawa:
Kiedy mieszkalimy tam przez duszy czas, przyszed z Judei pewien prorok o imieniu
Agabos. Przyby do nas, wzi pas Pawa, zwiza sobie rce i nogi i powiedzia: To mwi

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 182
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Duch wity: Ma, do ktrego naley ten pas, tak zwi ydzi w Jeruzalem i wydadz w
rce pogan.
Czy w nowym przymierzu jest rzecz biblijn zwraca si do prorokw o porad dotyczc tego,
jak mamy postpi? Nie. Poniewa wszyscy wierzcy maj w sobie Ducha witego i to On ich
prowadzi. Prorok powinien tylko potwierdza to, co ju wiemy w swoim duchu odnonie do
Boego kierownictwa. Na przykad, kiedy Agabos prorokowa Pawowi, nie da mu adnej rady, co
powinien zrobi; potwierdzi tylko to, o czym Pawe wiedzia od pewnego czasu.
Jak stwierdzilimy wyej, Pawe peni funkcj proroka (i nauczyciela), zanim zosta powoany
do posugi apostolskiej (zob. Dz 13,1). Na podstawie Ga 1,11-12 wiemy, e otrzymywa objawienia
od Pana, mia te szereg wizji (zob. Dz 9,1-9; 18,9-10; 22,17-21; 23,11; 2Kor 12,1-4).
Prawdziwych prorokw, podobnie jak i apostow, nie znajdziemy w faszywym kociele. Taki
zamyka si przed Silasami, Judami czy Agabosami, poniewa prawdziwi prorocy objawiaj Bo
dezaprobat wobec ich nieposuszestwa (jak to uczyni Jan w stosunku do wikszoci kociow
Maej Azji w rozdziaach 2 3 Ksigi Apokalipsy). Faszywy koci nie jest otwarty na co
takiego.

Funkcja nauczyciela
Na licie z 1Kor 12,28 nauczyciel zajmuje trzeci pozycj. To kto nadnaturalnie namaszczony
do nauczania Boego Sowa. Nie kady nauczajcy prawd biblijnych musi by
nowotestamentowym nauczycielem. Niektrzy nauczaj, bo to lubi albo czuj si do tego
zobowizani, natomiast kto sprawujcy funkcj nauczyciela jest do tego nadnaturalnie uzdolniony.
Zazwyczaj otrzymuje nadnaturalnie objawienie znaczenia Boego Sowa i potrafi wyjania Bibli
w sposb pozwalajcy j rozumie i stosowa.
Nowotestamentowym przykadem sprawowania takiej funkcji jest Apollos. Pawe porwna
wasn sub apostolsk z posug nauczania Apollosa takimi sowy:
Ja zasadziem, Apollos podlewa, ale Bg dawa wzrost pooyem fundament, inny
natomiast na nim buduje (1Kor 3,6.10b).
Apollos, nauczyciel, nie zaj si wstpnym sadzeniem czy pooeniem fundamentu. Ale
podlewa mode kieki Boym Sowem i wznosi mury na ju istniejcym fundamencie.
O Apollosie czytamy te w Dz 18,27-28:
Poniewa [Apollos] chcia wyruszy do Achai, bracia zachcili go i napisali do uczniw, aby
go przyjli. Gdy przyby, pomaga bardzo tym, ktrzy dziki asce Boej uwierzyli. Dzielnie
bowiem obala twierdzenia ydw, wykazujc publicznie z Pism, e Jezus jest Mesjaszem.
Zauwamy, i Apollos pomaga bardzo tym, ktrzy ju byli nawrceni, a jego nauczanie jest
okrelone jako dzielne [ang. potne]. Namaszczone nauczanie zawsze jest pene mocy.
Dla Kocioa suba nauczania jest waniejsza ni czynienie cudw lub dary uzdrawiania,
dlatego zostaa wymieniona w 1Kor 12,28 przed tymi darami:
I tak Bg ustanowi w Kociele najpierw apostow, po drugie prorokw, po trzecie
nauczycieli, nastpnie tych, co maj dar czynienia cudw, dar uzdrawiania
Niestety, wierzcych bardziej pociga ogldanie uzdrowie ni suchanie jasnego wykadu
Sowa, ktre prowadzi do witoci oraz duchowego wzrostu w ich yciu.
Biblia mwi i o zwiastowaniu i o nauczaniu. To drugie ma aspekt bardziej mylowy i
szkoleniowy, za zwiastowanie bardziej inspiruje i motywuje. Ewangelici zasadniczo zwiastuj.
Nauczyciele i pastorzy nauczaj. Apostoowie zwiastuj i nauczaj. Szkoda, e niektrzy wierzcy

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 183
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

nie dostrzegaj wartoci nauczania. Niektrym si nawet wydaje, e mwca jest namaszczony tylko
wtedy, gdy przemawia gono i szybko! Ale tak nie jest.
Najlepszym przykadem namaszczonego nauczyciela jest Jezus. Nauczanie stanowio tak
znaczc cz jego suby, e wielu nazywao Go Nauczycielem (Mt 8,19; Mk 5,35; J11,28).
Na temat nauczycieli i nauczania zobacz: Dz 2,42; 5,21.25.28.42; 11,22-26; 13,1; 15,35; 18,11;
20,18-20; 28,30-31; Rz 12,6-7; 1Kor 4,17; Ga 6,6; Kol 1,28; 1Tm 4,11-16; 5,17; 6,2; 2Tm 1,11; 2,2
oraz Jk 3,1. Ostatni odnonik stwierdza, i nauczyciele podlegaj surowszemu osdowi, zatem
powinni bardzo uwaa na to, czego nauczaj. Powinni uczy tylko Sowa.

Funkcja ewangelisty
To kto namaszczony do zwiastowania ewangelii. Jego kazania maj prowadzi ludzi do
opamitania i wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Towarzysz im cuda, ktre przycigaj uwag
niewierzcych i przekonuj ich o prawdziwoci jego sw.
W pierwszym Kociele niewtpliwie byo wielu ewangelistw, ale Dzieje Apostolskie
wymieniaj tylko jednego, Filipa: Weszlimy do domu Filipa ewangelisty, ktry by jednym z
Siedmiu, i zamieszkalimy u niego (Dz 21,8).
Zacz on swoje posugiwanie jako suga (a raczej diakon) obsugujcy stoy (zob. Dz 6,1-6).
Zosta wyniesiony do godnoci ewangelisty w okresie przeladowania Kocioa, ktre wybucho w
zwizku z mczestwem Szczepana. Najpierw zwiastowa ewangeli w Samarii:
Filip przyby do miasta Samarii i gosi im Chrystusa. A tumy przyjmoway uwanie i
zgodnie to, co Filip mwi, poniewa syszay o znakach, ktre czyni i je widziay. Z wielu
optanych bowiem wychodziy z dononym krzykiem duchy nieczyste. Wielu
sparaliowanych i chromych zostao uzdrowionych. Wielka wic rado zapanowaa w tym
miecie (Dz 8,5-8).
Zauwamy, e Filip mwi na jeden temat: o Chrystusie. Jego celem byo pozyskiwanie uczniw,
czyli posusznych naladowcw Chrystusa. Zwiastowa Chrystusa jako czyniciela cudw, Syna
Boego, Pana, Zbawiciela oraz nadchodzcego wkrtce Sdziego. Wzywa ludzi do opamitania i
naladowania jego Pana.
Zauwamy te, i Filip by uzdolniony do czynienia nadnaturalnych znakw i cudw,
potwierdzajcych jego kazanie. Kady penicy funkcj ewangelisty jest namaszczony darami
uzdrawiania oraz innymi darami duchowymi. Faszywy koci ma tylko faszywych ewangelistw,
goszcych faszywa ewangeli. Obecnie wiat jest peen takich ewangelistw i wyranie wida, e
Bg nie potwierdza ich sw cudami i uzdrowieniami. A to dlatego, e nie gosz Jego ewangelii.
Tak naprawd nie zwiastuj Chrystusa. Zwykle mwi o potrzebach ludzi i o tym, e Chrystus
moe im da obfite ycie. Albo te przedstawiaj przepis na zbawienie, ktry nie obejmuje
opamitania. Prowadz ludzi do faszywych nawrce, ktre umierzaj ich poczucie winy, ale ich
nie zbawiaj. W efekcie takiego zwiastowania ludzie maj mniejsze szanse narodzi si na nowo,
poniewa nie widz potrzeby przyjcia czego, co rzekomo ju maj. Tacy ewangelici pomagaj
budowa krlestwo szatana.
Funkcja ewangelisty nie jest wymieniona wrd innych darw posugiwania w 1Kor 12,28, ale
wystpuje w Ef 4,11. Przypuszczam jednak, e wzmianka o cudach i darach uzdrawiania odnosi
si do ewangelistw, gdy wanie one charakteryzoway sub Filipa ewangelisty, i w sposb
oczywisty stanowi nadnaturalne potwierdzenie suby kadego ewangelisty.
Jest wielu takich, ktrzy podruj od kocioa do kocioa, nazywaj siebie ewangelistami, ale
tak naprawd nimi nie s, poniewa gosz tylko w budynkach kocielnych, i to do wierzcych, nie
bdc zarazem wyposaeni ani w dary uzdrawiania ani czynienia cudw. (Niektrzy udaj, e takie
dary posiadaj, ale mog oszuka tylko naiwnych. Ich najwiksze cuda to upadanie ludzi na skutek

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 184
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

popchnicia przez nich.) Tacy podrujcy duchowni mog by kaznodziejami, mog naucza czy
napomina (zob. Rz 12,8), ale nie peni funkcji ewangelisty. Jest jednak moliwe, i Bg najpierw
zleci komu posug upominania lub zwiastowania, a pniej wyniesie go do funkcji ewangelisty.
Wicej na temat posugi ewangelisty znajdziemy w Dz 8,4-40, tekcie opisujcym sub Filipa.
Zwrmy tam uwag na wspzaleno darw posugiwania (zob. zwaszcza w. 14-25) oraz na to,
e Filip nie tylko gosi ewangeli do tumw, ale by te prowadzony przez Boga do posugiwania
pojedynczym osobom (zob. Dz 8,25-39).
Wydaje si, e ewangelici maj polecenie chrzczenia swoich konwertytw, ale niekoniecznie
musz usugiwa modlitw o przyjcie przez nowonawrconych chrztu w Duchu witym. To jest
przede wszystkim obowizek apostow lub pastorw/starszych/przeoonych.

Funkcja pastora
W dwch poprzednich rozdziaach porwnywaem rol pastora biblijnego z rol przecitnego
pastora instytucjonalnego. Jednake nie wyczerpuje to tematu suby pastorskiej.
Aby w peni zrozumie, czego Pismo naucza o funkcji pastora, naley zrozumie trzy kluczowe
sowa greckie: (1) poimen, (2) presbyteros oraz (3)episkopos. S one tumaczone odpowiednio jako:
(1) pasterz lub pastor, (2) starszy oraz (3) przeoony lub biskup.
Sowo poimen wystpuje w Nowym Testamencie 18 razy, w wersji angielskiej jest
przetumaczone 17 razy jako pasterz i raz jako pastor. Forma czasownikowa, poimaino, wystpuje
11 razy i najczciej jest tumaczona jako pasterz.
Presbyteros wystpuje w Nowym Testamencie 66 razy. 60 razy zostao przetumaczone jako
starszy lub starsi.
Wreszcie episkopos wystpuje w Nowym Testamencie 5 razy i 4 razy zostao przetumaczone
jako przeoony [nadzorca], a w angielskiej Biblii Krla Jakuba (oraz w tumaczeniach polskich)
jako biskup.
Wszystkie te sowa odnosz si do tej samej funkcji w Kociele i s uywane zamiennie.
Gdziekolwiek aposto Pawe zakada kocioy, wyznacza tam starszych (presbyteros), aby
troszczyli si o miejscowe wsplnoty (zob. Dz 14,23; Tt 1,5). Ich zadaniem byo peni rol
przeoonych [nadzorcw] (episkopos) i pa (poimaino) swoj trzod. Na przykad w Dz 20,17
czytamy:
Z Miletu posa do Efezu i wezwa starszych [presbyteros] Kocioa.
I co im Pawe powiedzia?
Uwaajcie na samych siebie i na ca trzod, w ktrej Duch wity ustanowi was biskupami
(przeoonymi) [episkopos], abycie pali [poimaino] Koci Boga, ktry On naby wasn
krwi (Dz 20,28).
Zauwamy zamienne uycie owych trzech greckich sw. Czyli nie chodzi tu o trzy rne
funkcje. Pawe powiedzia starszym, i s przeoonymi, ktrzy maj dziaa jak pasterze.
Piotr w swoim Pierwszym Licie 5,1-4 napisa:
Starszych [presbyteros] wic, ktrzy s wrd was, ja rwnie starszy, a take wiadek
cierpie Chrystusa i uczestnik chway, ktra ma si objawi, zachcam: Pacie [poimaino]
trzod Boga, ktra jest wrd was, troszczc si o ni nie pod przymusem, ale z ochot,
zgodnie z wol Boga, nie dla marnego zysku, lecz z oddaniem, nie jak ci, ktrzy maj wadz
nad powierzonymi sobie, ale jak ci, ktrzy staj si wzorem dla trzody. A gdy si objawi
Arcypasterz, otrzymacie niewidncy wieniec chway.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 185
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Piotr nakaza starszym pa trzod. Uyty tu czasownik pa wystpuje w Ef 4,11 w postaci


rzeczownikowej jako pastor:
To On [Jezus] uczyni jednych apostoami, innych prorokami, innych gosicielami Dobrej
Nowiny [ewangelistami], jeszcze innych pasterzami [ang. pastorami] i nauczycielami.
Nasuwa si wniosek, i starsi i pastorzy to to samo.
Pawe w Tt 1,5-7 take uy zamiennie sw starszy i przeoony:
Zostawiem ci na Krecie, aby uporzdkowa to, co zostao do zrobienia i ustanowi w
kadym miecie starszych, zgodnie z tym, co ci poleciem Trzeba bowiem, aby biskup
(przeoony) by nienaganny.
Nie mona zatem rozsdnie dowie, e funkcja pastora, starszego i przeoonego (biskupa) to
nie to samo. Dlatego wszystko, co w Nowym Testamencie zostao napisane do przeoonych i
starszych, odnosi si do pastorw.

Kierowanie kocioem
Z wyej cytowanych wersetw wynika, e pastorzy/starsi/przeoeni nie tylko maj
sprawowa duchowy nadzr nad kocioem, ale otrzymali te autorytet, upowanienie do
sprawowania tej wadzy. Krtko mwic, pastorzy/starsi/przeoeni kieruj, a czonkowie kocioa
powinni by im ulegli:
Swoim przeoonym bdcie posuszni i ulegli, gdy oni czuwaj nad wami, poniewa z tego
maj zda spraw (Hbr 13,17).
Oczywicie, aden wierzcy nie powinien by ulegy pastorowi, ktrzy sam nie jest ulegy
Bogu, ale te powinien rozumie, e aden pastor nie jest doskonay.
Pastorzy/starsi/przeoeni maj wadz nad swoimi kocioami, tak jak ojciec ma wadz nad
wasn rodzin:
Trzeba wic, aby biskup [pastor/starszy/przeoony] by bez zarzutu Powinien dobrze
kierowa swoim domem, mie dzieci posuszne i pene szacunku. Jeli bowiem kto nie umie
kierowa wasnym domem, jak bdzie dba o Koci Boga? (1Tm 3,2-5)
Pawe kontynuuje:
Prezbiterzy [pastorzy/starsi/przeoeni], ktrzy dobrze sprawuj swj urzd, powinni
doznawa podwjnego szacunku, najbardziej za ci, ktrzy si trudz goszeniem Sowa i
nauczaniem (1Tm 5,17).
Wida wic, e to starsi maj sprawowa wadz nad kocioem.

Niebiblijni starsi
Wiele kociow uwaa, e ich struktura organizacyjna jest biblijna, poniewa na ich czele stoi
grupa starszych. Problem w tym, e ich koncepcja starszych jest nieprawidowa. Starsi s u nich
wybierani cyklicznie spord czonkw wsplnoty. Zwykle nazywani s rad starszych. Ale tacy
ludzie nie s starszymi zgodnie z definicj biblijn. Wystarczy przeanalizowa wymagania stawiane
kandydatom na starszych, wymienione przez Pawa. Wedug niego starszy obejmuje stanowisko
penoetatowe, a zatem jest opacany i zajmuje si w kociele nauczaniem/goszeniem oraz
kierowaniem (zob. 1 Tm 3,4-5; 5,17-18; Tt 1,9). Bardzo niewielu z tych, ktrzy zasiadaj w
kocielnych radach starszych spenia te kwalifikacje. Nie s opacani; nie s tymi, ktrzy gosz
lub nauczaj; nie pracuj w kociele w penym wymiarze i niewiele wiedz, jak zarzdza
kocioem.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 186
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Niebiblijna struktura zarzdzania, bardziej ni cokolwiek innego, moe stanowi przyczyn


problemw w kociele. Jeli kocioem rzdz ludzie niewaciwi, mona si spodziewa kopotw.
Mog wystpowa niesnaski, pjcie na kompromis oraz zupeny rozkad kocioa. Niebiblijna
struktura kierowania kocioem to jak powitalny dywan dla diaba.
Jestem wiadom, e zwracam si do pastorw kociow instytucjonalnych, a take
domowych. Niektrzy pastorzy tych pierwszych zapewne posuguj w kocioach o niebiblijnej
strukturze zarzdzania, gdzie starsi s wybierani spord zgromadzenia. Takich struktur zwykle nie
da si zmieni bez wywoania spi.
Takim pastorom radz, by zrobili, co si da, i z Bo pomoc zmienili struktur kierowania
kocioem. Niech przetrzymaj chwilowy konflikt, bo jeli nie zrobi niczego, pojawienie si
powanego konfliktu w przyszoci jest nieuniknione. Jeli si uda przetrwa pocztkowe niesnaski,
uniknie si problemw na przyszo. A jeli nie, zawsze mona rozpocz prac w nowym kociele
i od pocztku zorganizowa go w sposb biblijny.
Cho to bolesne, na dusz met moe przynie wicej owocu dla Boego Krlestwa. Jeli
ci, ktrzy aktualnie zarzdzaj kocioem, s prawdziwymi uczniami Chrystusa, pastor ma szans
przekona ich do zmiany struktury, z szacunkiem przedstawiajc im na podstawie Pisma konieczne
do przeprowadzenia zmiany.

Kolegialny zarzd starszych?


Niektrzy wskazuj, i Biblia mwi wszdzie o starszych w liczbie mnogiej, sugerujc w ten
sposb, e to niebiblijne, by pojedynczy starszy/pastor/przeoony prowadzi trzod. Jednake w
mojej opinii nie jest to przekonujcy dowd. Biblia faktycznie mwi, e w pewnych miastach
piecz nad kocioem sprawowa nie tylko jeden starszy, ale to nie znaczy, i ci starsi byli
wspzarzdcami jednej wsplnoty. Kiedy na przykad Pawe zgromadzi starszych z Efezu (zob.
Dz 20,17), jest oczywiste, i w tamtym miecie byy tysice, a moe i dziesitki tysicy wiernych
(zob. Dz 19,19). A zatem musiao tam by wiele wsplnot i cakiem moliwe, e kady starszy sta
na czele oddzielnego kocioa domowego.
W Biblii nie znajdujemy adnego przykadu, by do wykonania jakiego zadania Bg
powoywa komitet. Kiedy chcia wyzwoli Izraela z Egiptu, powoa na lidera jednego mczyzn,
Mojesza. Inni mieli mu pomaga, ale wszyscy byli mu podlegli, cho kady z nich, podobnie jak
Mojesz, by osobicie odpowiedzialny za jak grup ludzi. Wzorzec ten stale powtarza si w
Pimie. Kiedy Bg wyznacza zadanie, do jego wykonania powouje jednego czowieka, za wzywa
innych, by mu pomogli.
Wydaje si zatem nieprawdopodobne, by Bg powoywa komitet starszych, posiadajcych
taki sam zakres wadzy, do sprawowania pieczy nad niewielkim, 20-osobowym kocioem
domowym. To wyglda na zaproszenie do ktni.
Nie chc przez to powiedzie, i kady koci domowy powinien pozostawa pod piecz
tylko jednego starszego. Chodzi mi jednak o to, e jeli w kociele jest wicej ni jeden starszy, ci
modsi wiekiem i mniej duchowo dojrzali starsi powinni podlega najstarszemu i najbardziej
duchowo dojrzaemu z nich. Zgodnie Bibli, to kocioy, a nie seminaria powinny by poligonem
szkoleniowym dla modych wiekiem starszych/pastorw/przeoonych. A zatem jest moliwe, a
nawet wskazane, aby w kociele domowym byo kilku starszych/pastorw/przeoonych, z ktrych
modsi byliby szkoleni przez starszego wiekiem.
Takie zjawisko zaobserwowaem nawet w kocioach rzekomo prowadzonych przez rwnych
sobie starszych. Zawsze jest jeden bardziej powaany przez pozostaych. Albo te jeden jest
dominujcy, podczas gdy inni s bardziej bierni. Inaczej dochodzi do sporw. Przecie nawet
komitety zawsze wybieraj jednego przewodniczcego. Kiedy grupa rwnych sobie zabiera si do
jakiego zadania, rozumiej, e jeden musi by liderem. Tak samo jest w kociele.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 187
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Co wicej, w 1Tm 3,4-5 Pawe przyrwnuje odpowiedzialno starszych do odpowiedzialnoci


ojcw. Starsi musz dobrze kierowa swoim domem, aby potrafili kierowa kocioem. Ale jak
dwch rwnowanych ojcw mogoby kierowa rodzin? Podejrzewam, e byyby problemy.
Starsi/pastorzy/przeoeni powinni by wzajemnie powizani w wiksze lokalne ciao, aby
mogli si wzajemnie przed sob rozlicza (ze swego ycia) oraz w razie potrzeby uzyskiwa
pomoc. Pawe pisa o kolegium prezbiterw (starszych) [BT], ktre najpewniej skadao si z
presbyteros (starszych) oraz innych osb posiadajcych dary posugiwania. Jeli w miejscowej
wsplnocie jest aposto-zaoyciel, on take moe suy pomoc w przypadku problemw
wynikajcych z bdw jakiego starszego. Kiedy bdz pastorzy instytucjonalni, to taka sytuacja,
ze wzgldu na struktur kocioa, zawsze powoduje due trudnoci. Trzeba utrzyma budynek i
realizowa programy. Natomiast kocioy domowe mog si natychmiast rozwiza, gdyby pastor
zbdzi. Wtedy czonkowie mog po prostu doczy do innej wsplnoty.

Autorytet do suby
Cho Bg udziela pastorowi duchowego autorytetu do kierowania kocioem, nie daje mu to
prawa do dominowania nad trzod. Nie on jest panem, tylko Jezus. Wierni nie s jego trzod, ale
Bo.
Pacie trzod Boga, ktra jest wrd was, troszczc si o ni nie pod przymusem, ale z ochot,
zgodnie z wol Boga, nie dla marnego zysku, lecz z oddaniem, nie jak ci, ktrzy maj wadz
nad powierzonymi sobie, ale jak ci, ktrzy staj si wzorem dla trzody. A gdy si objawi
Arcypasterz, otrzymacie niewidncy wieniec chway (1P 5,2-4).
Kady pastor zostanie kiedy rozliczony ze swojej suby przed sdziowskim tronem Chrystusa.
Poza tym w sprawach finansowych samodzielny starszy/pastor/przeoony nie powinien dziaa
sam. Jeli regularnie bd sporadycznie s zbierane pienidze na jaki cel, to inni ze wsplnoty
powinni si zaj ich rozliczeniem, aby nie powstay adne podejrzenia co do dysponowania
funduszami (zob. 2Kor 8,18-23). Powinna to by grupa wybierana lub wyznaczana.

Opacanie starszych
Biblia mwi wyranie, e starsi/pastorzy/przeoeni maj by opacani, gdy s penoetatowymi
pracownikami kocioa. Pawe napisa:
Prezbiterzy [pastorzy/starsi/przeoeni], ktrzy dobrze sprawuj swj urzd, powinni
doznawa podwjnego szacunku, najbardziej za ci, ktrzy si trudz goszeniem Sowa i
nauczaniem. Pismo bowiem mwi: Nie zawiesz pyska mccemu woowi, oraz: Zasuguje
robotnik na swoj zapat (1Tm 5,17-18).
Temat jest jasny: Pawe uywa nawet sowa zapata. Jego wczeniejsze, bardziej mgliste zdanie
o zasugiwaniu na podwjny szacunek atwo zrozumie, gdy uwzgldni si kontekst. W
poprzedzajcych wersetach napisa o obowizku utrzymywania przez koci wdw, ktre inaczej
pozostayby bez rodkw do ycia. Tamten urywek zacz podobnie: Okazuj szacunek wdowom,
ktre naprawd s wdowami (zob. 1Tm 5,3-16). Tak wic w tym kontekcie szacunek oznacza
wsparcie finansowe. Starsi, ktrzy si dobrze wywizuj, s godni podwjnego szacunku, czyli
mog otrzymywa co najmniej dwa razy tyle co wdowy, a wicej, jeli maj na utrzymaniu dzieci.
Koci instytucjonalny na caym wiecie w zasadzie utrzymuje swoich pastorw (nawet w krajach
ubogich), natomiast wiele kociow domowych, zwaszcza na Zachodzie, tego nie robi. Wynika to,
jak sdz, po czci z faktu, e wiele ludzi w wiecie zachodnim przycza si do kociow
domowych dlatego, e w gbi serca s buntownikami; szukaj i znajduj najmniej obciajc ich
form chrzecijastwa. Powiadaj, e s w kociele domowym, bo chcieli uciec od niewoli kocioa
instytucjonalnego, ale tak naprawd chcieli uciec od jakichkolwiek zobowiza wobec Chrystusa.
Znaleli kocioy, ktre nie wymagaj adnych finansowych obcie, co stoi w wyraniej
sprzecznoci z tym, czego Chrystus oczekuje od swoich uczniw. Ci, ktrych bogiem jest pienidz i
ktrzy tego dowodz gromadzc skarby na ziemi, a nie w niebie, nie s prawdziwymi uczniami

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 188
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Chrystusa (zob. Mt 6,19-24; k 14,33). Jeli nasze chrzecijastwo nie ma wpywu na sposb
rozporzdzania naszymi pienidzmi, nie jestemy w ogle chrzecijanami.
Kocioy domowe aspirujce do biblijnych wzorcw powinny utrzymywa swoich pastorw,
troszczy si o biednych oraz wspiera misje. W ofiarnoci i we wszystkich sprawach finansowych
powinny daleko wyprzedza kocioy instytucjonalne, jako e nie musz utrzymywa budynkw
ani opaca personelu realizujcego rne programy. Aby utrzyma pastora wystarczy tylko dziesi
osb, ktre nie robi nic wicej oprcz pacenia dziesiciny. Dziesi osb, oddajcych 20% ze
swych dochodw moe utrzyma i pastora i misjonarza, zapewniajc mu ycie na takim samym
poziomie jak pastor.

Czym zajmuj si pastorzy?


Przypumy, e spytamy przecitnego wiernego: Do czyich obowizkw naley robienie
nastpujcych rzeczy: dzielenie si ewangeli z ludmi niezbawionymi; prowadzenie witego
ycia; upominanie, zachcanie i pomaganie innym wierzcym; odwiedzanie chorych; nakadanie na
nich rk, by wyzdrowieli; noszenie brzemion innych; suenie swymi darami caej wsplnocie;
zapieranie si samego siebie, ponoszenie ofiary dla Boego Krlestwa; pozyskiwanie, chrzczenie i
nauczanie uczniw, by przestrzegali przykaza Chrystusa?
Wiele osb chodzcych do kocioa odpowiedziaoby bez zastanowienia: To wszystko
naley do obowizkw pastora. Ale czy rzeczywicie?
Zgodnie z Bibli kady wierzcy ma dzieli si ewangeli z niezbawionymi:
Pana za, Chrystusa, uwicie w waszych sercach, gotowi zawsze do obrony wobec kadego,
kto od was da sowa o tej nadziei, ktra jest w was. Czycie to jednak agodnie i z
bojani (1P 3,15-16a).
Kady wierzcy ma prowadzi wite ycie:
Ale za przykadem witego, Tego, ktry was powoa, sami te bdcie wici w swoim
postpowaniu. Zostao przecie napisane: witymi bdcie, bo Ja jestem wity (1P 1,15-16).
Kady wierzcy ma si modli:
Zawsze si radujcie, nieustannie si mdlcie (1Tes 6,16-17).
Od kadego wierzcego oczekuje si, e bdzie upomina, zachca i pomaga innym
wierzcym:
Prosimy was, bracia, abycie napominali niesfornych, pocieszali bojaliwych, umacniali
sabych, wszystkim okazywali cierpliwo (1Tes 5,14).
Kady wierzcy ma odwiedza chorych:
byem nagi i ubralicie Mnie, byem chory i odwiedzilicie Mnie, byem w wizieniu i
przyszlicie do Mnie (Mt 25,36).

Dalsze obowizki
Ale to nie wszystko. Kady wierzcy ma nakada rce na chorych i ich uzdrawia:
Tym, ktrzy uwierz, bd towarzyszy takie znaki: w Moje imi bd wyrzuca ze duchy,
bd mwi nowymi jzykami, we bd bra do rk, a jeliby wypili co zatrutego, nie
zaszkodzi im. Na chorych bd ka rce i odzyskaj zdrowie (Mk 16,17-18).
Kady wierzcy ma nosi brzemiona innych wierzcych:
Jedni drugich ciary nocie, i tak wypenicie prawo Chrystusa (Ga 6,2).
Od kadego wierzcego oczekuje si, e bdzie posugiwa swoimi darami dla dobra innych:
Jeli wic mamy rne dary, wedug udzielonej nam aski, to jeli kto ma dar prorokowania
niech go uywa zgodnie z wiar, jeli dar suby niech suy, jeli dar nauczania- niech
naucza, jeli dar napominania niech napomina, jeli dar wspomagania niech to robi z

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 189
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

hojnoci, jeli kto jest przeoonym niech dziaa z gorliwoci, a kto okazuje miosierdzie
niech czyni to z radoci (Rz 12,6-8).
Kady wierzcy ma si zaprze samego siebie i ponosi ofiary dla Boego Krlestwa:
Nastpnie przywoa do siebie tum wraz ze swoimi uczniami i powiedzia: Jeli kto chce
pj za Mn, niech si zaprze samego siebie, niech wemie swj krzy i niech Mnie
naladuje. Kto bowiem chce swoje ycie zachowa, utraci je, a kto utraci swoje ycie z
Mojego powodu i dla Ewangelii, ten je ocali (Mk 8,34-35).
Od kadego wierzcego oczekuje si, e bdzie pozyskiwa, chrzci i naucza uczniw
przestrzegania przykaza Chrystusa:
Kto by uniewani jedno, choby najmniejsze przykazanie i tak by naucza, bdzie
najmniejszy w Krlestwie Niebios. Kto jednak bdzie posuszny Prawu i bdzie tak naucza,
zostanie nazwany wielkim w Krlestwie Niebios (Mt 5,19).
Idcie wic i czycie uczniw wrd wszystkich narodw, chrzczc ich w imi Ojca i Syna, i
Ducha witego. Uczcie ich zachowywa wszystko, co wam nakazaem. A oto Ja jestem z
wami przez wszystkie dni a do koca wiata (Mt 28,19-20).2
Wszystkie te obowizki zostay naoone na kadego wierzcego, a jednak wikszo czonkw
kocioa uwaa, e dotycz tylko pastorw! To chyba wynika z tego, e sami pastorzy sdz, i
wycznie oni s odpowiedzialni za spenianie tych zada.

Co zatem pastorzy maj do roboty?


Jeli wszystkie te obowizki zostay naoone na kadego wierzcego, co zatem maj do roboty
pastorzy? Mwic krtko, s powoani, by przygotowa wierzcych do wykonywania tego
wszystkiego (zob. Ef 4,11-12). Maj naucza wierzcych przestrzegania wszystkich przykaza
Chrystusa (zob. Mt 28,19-20) sowem oraz swoim przykadem (zob. 1Tm 3,2; 4,12-13; 5,17; 2Tm
2,2; 3,16 - 4,4; 1P 5,1-4).
Ju janiej nie mona tego wyrazi. Biblijna rola pastora nie polega na tym, by gromadzi jak
najwicej ludzi na niedzielne naboestwa, ale na tym, eby kadego czowieka ukaza
doskonaym w Chrystusie (Kol 1,28). Biblijni pastorzy nie echc ludzkich uszu (zob. 2Tm 4,3
BW); oni nauczaj, wychowuj, napominaj, gani, karc i gromi, a wszystko to w oparciu o Boe
Sowo (zob. 2Tm 3,16 - 4,4).
W swoim licie do Tymoteusza Pawe wymieni niektre kwalifikacje kandydata do funkcji
pastora. Czternacie spord pitnastu dotycz jego charakteru, co wskazuje na to, e najwaniejszy
jest przykad jego ycia:
Jeli kto zabiega o urzd biskupa (przeoonego), pragnie tego, co dobre. Trzeba wic, aby
biskup (przeoony) by bez zarzutu, mem jednej ony, trzewy, rozsdny, uprzejmy,
gocinny i dobry jako nauczyciel i wychowawca. Nie powinien naduywa wina, by
porywczy, ale agodny, nastawiony pokojowo i nie przywizujcy wagi do pienidzy.
Powinien dobrze kierowa swoim domem, mie dzieci posuszne i pene szacunku. Jeli
bowiem kto nie umie kierowa wasnym domem, jak bdzie dba o Koci Boga? Nie
powinien to by kto nowo nawrcony, aby nie opanowaa go pycha i przez to nie wpad w
potpienie, jak diabe. Powinien te mie dobr opini wrd niewierzcych, aby nie
doznawa zniewag i nie wpad w sida diaba (1Tm 3,1-7).

2. Jeli uczniowie Jezusa mieli naucza swoich uczniw przestrzega wszystkiego, co im nakaza, to w
konsekwencji nauczaliby te swoich uczniw pozyskiwa dalszych uczniw, chrzczc oraz nauczajc ich przestrzega
wszystkiego, co Chrystus im nakaza. I tak pozyskiwanie, chrzczenie i nauczanie uczniw byoby nieustannym
nakazem, obowizujcym kadego kolejnego ucznia.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 190
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Porwnanie powyszych wymogw z tymi, jakie czsto publikuj kocioy instytucjonalne,


poszukujce nowego pastora, wyjawia najpowaniejszy problem wielu kociow. Szukaj
pracownika w charakterze menadera/artysty rozrywkowego/zwile wypowiadajcego si
mwcy/administratora/psychologa/dyrektora rnych programw/pozyskiwacza
funduszy/przyjaciela wszystkich/konia pocigowego. Chc kogo do prowadzenia suby w
kociele. Jednake biblijny przeoony musi by nade wszystko czowiekiem wielkiego
charakteru, gboko oddanym Chrystusowi, prawdziwym sug, poniewa jego celem jest
reprodukcja samego siebie. Musi szczerze powiedzie wiernym: Stacie si moimi
naladowcami, jak i ja staem si naladowc Chrystusa (1Kor 11,1).
W celu dalszego przestudiowania tego tematu (funkcja pastora) zobacz take Dz 20,28-31; 1Tm
5,17-20 oraz Tt 1:5-9.

Funkcja diakona
Na zakoczenie wspomn pokrtce o diakonach. Jest to druga funkcja sprawowana tylko w
lokalnym kociele, a nie wymieniona wrd piciu darw posugiwania. Diakoni, w odrnieniu od
starszych, nie posiadaj adnej wadzy w kociele. W jzyku greckim termin ten brzmi diakonos i
dosownie znaczy suga.
Za pierwszych diakonw uwaa si siedmiu mczyzn wyznaczonych do codziennego karmienia
wdw w jerozolimskim kociele (zob. Dz 6,1-6). Zostali wybrani przez zgromadzenie i wysani do
suby przez apostow. Co najmniej dwaj, Filip i Szczepan, zostali pniej wyniesieni przez Boga
do roli penych mocy ewangelistw.
O diakonach czytamy te w 1Tm 3,8-13 oraz Flp 1,1. Najwyraniej funkcj t mog peni
mczyni lub kobiety (zob. 1Tm 3,11).

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 191
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

www.shepherdserve.org
Mile widziane jest drukowanie, kopiowanie, dystrybucja lub
rozsyanie tego dokumentu w jakikolwiek sposb.
Warunkiem jest zachowanie integralnoci i niezmienionej
treci oraz nie czerpanie z tego zyskw.
(c) 2007 David Servant

Pozyskujcy uczniw suga Boy


Biblijne zasady przynoszenia owocu oraz pomnaania Boego Krlestwa
David Servant

Rozdzia dziewitnasty
Co mamy w Chrystusie
W nowotestamentowych Listach wielokrotnie znajdujemy wyraenia takie jak: w Chrystusie,
z Chrystusem, przez Chrystusa oraz w Nim. Czsto s powizane z jakim dobrodziejstwem,
ktre jest udziaem nas, wierzcych dziki temu, czego Jezus dla nas dokona. Jeli bdziemy
patrze na siebie tak, jak widzi nas Bg, w Chrystusie, pomoe to nam y tak, jak chciaby Bg.
Pozyskujcy uczniw Boy suga chce naucza swoich uczniw, kim s w Chrystusie, aby mogli
dorasta do penej duchowej dojrzaoci.
Po pierwsze, co to znaczy by w Chrystusie?
Rodzc si na nowo zostajemy wczeni w ciao Chrystusa i duchowo stajemy si jedno z Nim.
Spjrzmy na kilka przykadowych wersetw z apostolskich Listw, ktre to potwierdzaj:
tak chocia liczni, jestemy jednym ciaem w Chrystusie (Rz 12,5).
Kto natomiast czy si z Panem, jest z Nim jednym duchem (1Kor 6,17).
Wy za jestecie Ciaem Chrystusa, a z osobna czonkami (1Kor 12,27).
My, ktrzy uwierzylimy w Pana Jezusa Chrystusa, powinnimy widzie siebie jako
zczonych z Nim, czonkw Jego ciaa, ktrzy maj z Nim jednego ducha. On jest w nas, a my w
Nim.
Oto werset mwicy o niektrych korzyciach, jakie mamy dziki pozostawaniu w
Chrystusie:
To dziki Niemu jestecie w Chrystusie Jezusie, ktry sta si dla nas mdroci od Boga, i
sprawiedliwoci, i uwiceniem, i odkupieniem (1Kor 1,30).
W Chrystusie stalimy si sprawiedliwi (uznani za niewinnych, czynicy teraz to co
suszne), uwiceni (odczeni dla Boych witych celw) oraz odkupieni (wykupieni z niewoli).
Nie czekamy, aby kiedy w przyszoci sta si sprawiedliwymi, uwiconymi czy odkupionymi.
Wszystkie te bogosawiestwa s ju teraz naszym udziaem, poniewa jestemy w Chrystusie.
W Nim zostay nam przebaczone wszystkie poprzednie grzechy: On nas wybawi z mocy
ciemnoci i przenis do Krlestwa swego umiowanego Syna, w ktrym mamy odkupienie,
uwolnienie od [BW odpuszczenie] grzechw (Kol 1,13-14).
Zauwamy, i tekst ten rwnie stwierdza, e nie pozostajemy ju w krlestwie szatana, w
krainie ciemnoci, ale jestemy w krlestwie wiata, Krlestwie Jezusa.
Dlatego jeli kto pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne,
przemino, a nastao nowe (2Kor 5,17).

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 192
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Dziki Bogu, e jako naladowcy Chrystusa jestemy nowymi stworzeniami, jak poczwarka
zamieniona w motyla! Nasz duch otrzyma now natur. Poprzednio w swoim duchu posiadalimy
samolubn natur szatana, ale teraz caa nasza przeszo przemina.

Dalsze bogosawiestwa w Chrystusie


Wszyscy bowiem dziki wierze w Chrystusa Jezusa jestecie synami Boga (Ga 3,26).
Czy to nie wspaniaa wiadomo, e jestemy faktycznie synami samego Boga, zrodzonymi z
Jego Ducha? Kiedy przychodzimy do Niego w modlitwie, to nie tylko jako do Boga, ale take do
swego Ojca!
Przez niego bowiem zostalimy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynkw, ktre
Bg wczeniej przygotowa, abymy w nich postpowali (Ef 2,10).
Bg nas nie tylko stworzy, ale te stworzy na nowo w Chrystusie. Wicej, Bg dla kadego z
nas ma sub do wykonania: dobre uczynki, ktre wczeniej przygotowa. Dla kadego z nas jest
przewidziane indywidualne boskie przeznaczenie.
On to dla nas Tego, ktry nie zna grzechu, uczyni grzechem, abymy w Nim stali si
sprawiedliwoci Bo (2Kor 5,21).
Nasza sprawiedliwo w Chrystusie jest w rzeczywistoci sprawiedliwoci samego Boga. A to
dziki temu, e Bg w nas zamieszka i przemieni przez Ducha witego. Nasze dobre uczynki to
faktycznie Boe dobre uczynki dokonywane przez nas.
Ale w tym wszystkim w peni zwyciamy przez Tego, ktry nas umiowa (Rz 8,37).
Co Pawe mia na myli, piszc o tym wszystkim? Wersety poprzedzajce mwi o prbach i
cierpieniach dowiadczanych przez wierzcych. Nawet w mczestwie jestemy zwycizcami, cho
wiat moe nas uzna za ofiary. W peni zwyciamy przez Chrystusa, bo kiedy umieramy, idziemy
do nieba!
Wszystko mog w Tym, ktry mnie umacnia (Flp 4,13).
Dziki Chrystusowi nie ma dla nas rzeczy niemoliwych, bo Bg daje nam zdolnoci i si.
Moemy wykona kade zadanie, jakie nam zleca.
Mj Bg natomiast zaspokoi wszelkie wasze potrzeby wedug swojego bogactwa w chwale,
w Chrystusie Jezusie (Flp 4,19).
Moemy oczekiwa, i Bg zaspokoi wszystkie nasze rzeczywiste potrzeby, jeli bdziemy
szuka Jego Krlestwa. Pan jest naszym pasterzem i troszczy si o swoje owce!
Zgadzanie si z tym, co mwi Bg
Niestety, niektrzy z nas nie wierz temu, co Boe Sowo mwi na nasz temat. Zdradzaj to
nasze stwierdzenia, przeczce Biblii. Zamiast twierdzi: Wszystko mog w Chrystusie, ktry mnie
posila mwimy: Chyba nie dam rady.
Takie wypowiedzi Biblia nazywa zymi wiadomociami, gdy nie zgadzaj si z tym, co
mwi Bg (zob. Lb 13,32). Jeli jednak nasze serca s pene Boego Sowa, bdziemy te peni
wiary, z ufnoci wypowiadajc tylko to, co jest zgodne z Pismem.

Niektre deklaracje biblijne


Powinnimy wierzy i mwi, e jestemy tacy, jak mwi o nas Bg.
Powinnimy wierzy i mwi, e robimy to, co wedug Boga ley w naszych moliwociach.
Powinnimy wierzy i mwi, e Bg jest takim, jak o sobie mwi.
Powinnimy wierzy i mwi, e Bg uczyni to, co deklaruje.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 193
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Oto kilka biblijnych stwierdze, jakie wszyscy wierzcy mog miao wypowiada. Moe nie
wszystkie akurat dotycz tego, co mamy w Chrystusie, ale wszystkie, zgodnie z Pismem, s
prawdziwe.
W Chrystusie jestem odkupiony, uwicony, i usprawiedliwiony (zob. 1Kor 1,30).
Zostaem przeniesiony z krlestwa ciemnoci do Krlestwa Syna Boego, krlestwa wiatoci
(zob. Kol 1,13-14).
W Chrystusie otrzymaem przebaczenie wszystkich grzechw (zob. Ef 1,7).
Jestem nowym stworzeniem w Chrystusie, moje stare ycie przemino (zob. 2Kor 5,17).
Bg przygotowa dla mnie dobre uczynki, abym w nich postpowa (zob. Ef 2,10).
Staem si sprawiedliwoci Bo w Chrystusie (zob. 2Kor 5,21).
Zwyciam we wszystkim przez Chrystusa, ktry mnie umiowa (zob. Rz 8,37).
Wszystko mog dziki Chrystusowi, ktry mnie umacnia (zob. Flp 4,13).
Mj Bg zaspokaja wszelkie moje potrzeby wedug swojego bogactwa w chwale w Chrystusie
(zob. Flp 4,19).
Jestem powoany, aby by wity (zob. 1Kor 1,2).
Jestem Boym dzieckiem (zob. J 1,12; 1J 3,1-2).
Moje ciao jest wityni Ducha witego (zob. 1Kor 6,19).
Ju nie ja yj, ale yje we mnie Chrystus (zob. Ga 2,20).
Zostaem wyzwolony spod wadzy szatana (zob. Dz 26,18).
Boa mio jest wylana w moim sercu przez Ducha witego (zob. Rz 5,5).
Wikszy jest Ten, ktry jest we mnie, ni ten (szatan), ktry jest na wiecie (zob. 1J 4,4).
Otrzymaem peni duchowych bogosawiestw na wyynach niebiaskich w Chrystusie (zob.
Ef 1,3).
Zostaem posadzony z Chrystusem na wyynach niebiaskich, wysoko ponad wszelkie duchowe
moce szatana (zob. Ef 2,4-6).
Poniewa miuj Boga i jestem powoany wedug Jego postanowienia, On sprawia, e wszystko
suy ku dobremu (zob. Rz 8,28).
Jeli Bg jest ze mn, kto moe by przeciwko mnie? (zob. Rz 8,31)
Nic nie odczy mnie od mioci Chrystusowej (zob. Rz 8,35-39).
Wszystko jest dla mnie moliwe, bo jestem wierzcy (zob. Mk 9,23).
Jestem kapanem Boga (zob. Ap 1,6).
Poniewa Jestem Boym dzieckiem, Jego Duch mnie prowadzi (zob. Rz 8,14).
Kiedy id za Panem, cieka mojego ycia staje si coraz janiejsza (zob. Prz 4,18).
Bg obdarzy mnie szczeglnym darem, by go uywa w subie dla Niego (zob. 1P 4,10-11).
Mog wygania ze duchy i ka rce na chorych, aby wyzdrowieli (zob. Mk 16,17-18).
Bg w Chrystusie zawsze mnie wiedzie w pochodzie triumfalnym (zob. 2Kor 2,14).
Jestem ambasadorem (posacem) Chrystusa (zob. 2Kor 5,20).
Posiadam ycie wieczne (zob. J 3,16).
Otrzymuj wszystko, o co w modlitwie prosz z wiar (zob. Mt 21,22).
Ranami Jezusa zostaem uleczony (zob. 1P 2,24).
Jestem sol ziemi i wiatem wiata (zob. Mt 5,13-14).
Jestem dziedzicem Boga i wspdziedzicem z Chrystusem (zob. Rz 8,17).
Nale do potomstwa wybranego, krlewskiego kapastwa, narodu witego, ludu nalecego
do Boga (zob. 1P 2,9).
Jestem czonkiem ciaa Chrystusa (zob. 1Kor 12,27).
Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego (zob. Ps 23,1).
Pan jest obroc mojego ycia, kogo miabym si obawia? (zob. Ps 27,1)
Pan obdarzy mnie dugim yciem (zob. Ps 91,16).
Chrystus dwiga moje choroby i nis mj bl (zob. Iz 53,4-5).
Pan jest tym, ktry mnie wspomaga, nie bd si lka (zob. Hbr 13,6).
Zrzucam na Pana kad moj trosk, poniewa On troszczy si o mnie (zob. 1P 5,7).

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 194
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Daj odpr diabu i ten ucieka ode mnie (zob. Jk 4,7).


Odnajduj swoje ycie, tracc je dla Jezusa (zob. Mt 16,25).
Jestem niewolnikiem Pana (zob. 1Kor 7,22).
Dla mnie yciem jest Chrystus, a mier zyskiem (zob. Flp 1,21).
Moja ojczyzna jest w niebie (zob. Flp 3,20).
Bg doprowadzi do koca dobre dzieo, jakie we mnie rozpocz (zob. Flp 1,6).
Bg sprawia, e dziaam wedug Jego upodobania (zob. Flp 2,13).
To tylko maa prbka pozytywnych deklaracji, jakie moemy wypowiada w oparciu o Boe
Sowo. Byoby dobrze powtarza je regularnie, a wyraone w nich prawdy gboko si zakorzeni
w naszych sercach. Sprawdzajmy kade sowo wychodzce z naszych ust, aby przypadkiem nie
opowiedzie si przeciwko temu, co powiedzia Bg.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 195
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

www.shepherdserve.org
Mile widziane jest drukowanie, kopiowanie, dystrybucja lub
rozsyanie tego dokumentu w jakikolwiek sposb.
Warunkiem jest zachowanie integralnoci i niezmienionej
treci oraz nie czerpanie z tego zyskw.
(c) 2007 David Servant

Pozyskujcy uczniw suga Boy


Biblijne zasady przynoszenia owocu oraz pomnaania Boego Krlestwa
David Servant

Rozdzia dwudziesty
Uwielbianie
Kobieta Mu [Jezusowi] powiedziaa: Panie, widz, e jeste prorokiem. Nasi ojcowie na tej
grze czcili Boga, ale wy mwicie, e w Jerozolimie jest miejsce, gdzie naley Go czci.
Jezus powiedzia do niej: Wierz mi, kobieto, e zblia si godzina, kiedy ani na tej grze, ani
w Jerozolimie nie bdzie si ju wicej oddawa czci Ojcu. Wy czcicie Tego, ktrego nie
znacie, my czcimy tego, ktrego znamy, gdy zbawienie wywodzi si od ydw. Ale zblia
si godzina, i teraz ju jest, gdy prawdziwi czciciele bd czci Ojca w Duchu i prawdzie.
Takich bowiem czcicieli szuka Ojciec. Bg jest Duchem i Jego czciciele powinni Go czci w
Duchu i prawdzie (J 4,19-24).
Sowa te, wypowiedziane przez Jezusa, s fundamentem dla lepszego zrozumienia
najwaniejszych aspektw uwielbiania. On mwi o prawdziwych czcicielach i okreli ich
kwalifikacje. To wskazuje, e nie wszyscy czciciele s prawdziwymi czcicielami. Uwaaj, e czcz
Boga, ale tak nie jest, poniewa nie speniaj Jego wymogw.
Jezus powiedzia, co charakteryzuje prawdziwych czcicieli: oddaj cze w duchu i prawdzie.
Co oznaczaj te dwa okrelenia? Spjrzmy najpierw na oddawanie czci w duchu. Zauwamy, e
kontekst przeciwstawia prawdziwych czcicieli tym, ktrzy ograniczaj oddawanie czci do pewnych
miejsc geograficznych, takich jak witynia jerozolimska czy jaka gra. Jezus tu mwi, e
prawdziwi czciciele nie ograniczaj oddawania czci do jakiego miejsca, poniewa uwielbienie
wypywa z ich ducha, z ich wewntrznej wityni.
A co z oddawaniem czci w prawdzie? Znowu Jezus przeciwstawia prawdziwych czcicieli tym,
ktrzy czcz Boga w niewiedzy. Samarytanie czcili Tego, ktrego nie znali, natomiast ydzi czcili
Boga, ktrego rzeczywicie znali. Bg pragnie czcicieli, ktrzy Go znaj i chwal za to, kim
naprawd jest. Bogu nie sprawia przyjemnoci uwielbianie ze strony tych, ktrym jest obcy.
Prawdziwe uwielbianie Boga moe wypywa tylko z serca, ktre Go kocha. Zatem uwielbianie to
nie tylko czynno, jak wykonujemy, kiedy zgromadza si koci. To jest co, co robimy w kadej
chwili swego ycia, przestrzegajc przykaza Chrystusa. Zadziwiajce, e kobieta piciokrotnie
zamna, aktualnie yjca z kolejnym mczyzn, chciaa dyskutowa z Jezusem, gdzie naley
Bogu oddawa cze! Jake jest reprezentatywna dla wielu ludzi religijnych, ktrzy chodz na
naboestwa, a na co dzie yj jak wrogowie Boga. Na pewno nie s prawdziwymi czcicielami.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 196
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Kiedy Jezus zgani faryzeuszy i nauczycieli Prawa za powierzchowne oddawanie czci Bogu:
Obudnicy! Susznie prorokowa o was Izajasz: Lud ten czci mnie wargami, lecz swoim
sercem daleko jest ode mnie. Daremnie jednak cze Mi oddaj, uczc zasad, ktre s
wymysem ludzi (Mt 15,7-9).
Cho i ydzi i Samarytanie w czasach Jezusa najwyraniej przykadali du wag do tego,
gdzie si czci Boga, Jezus stwierdzi, e nie miejsce jest wane. Liczy si raczej stan serca
czowieka i jego nastawienie do Boga, to decyduje o jakoci jego uwielbiania.
To, co dzisiaj w kocioach nazywamy uwielbieniem, bywa niczym wicej jak tylko
martwym rytuaem, odgrywanym przez martwych czcicieli. Ludzie bezmylnie powtarzaj czyje
sowa o Bogu piewajc pieni uwielbiajce, za ich uwielbienie jest puste, bo ich ycie zdradza,
co naprawd nosz w sercu.
Bg wolaby usysze zwyke, pynce z serca kocham Ci z ust ktrego ze swych
posusznych dzieci, ni znosi bezduszne buczenie tysica niedzielnych chrzecijan piewajcych
Jak wielkim Ty.

Oddawanie czci w Duchu


Niektrzy twierdz, e to oznacza modlitw i piew w innych jzykach. W wietle sw Jezusa
wydaje si to interpretacj nacigan. Powiedzia, e zblia si godzina, i teraz ju jest, gdy
prawdziwi czciciele bd czci Ojca w Duchu i prawdzie, sugerujc, e ju byli tacy, ktrzy
speniali warunki oddawania czci w duchu. Oczywicie, nikt nie mwi jzykami a do dnia
Pidziesitnicy. Zatem kady wierzcy, obojtnie czy mwi jzykami czy nie, moe wielbi Boga
w duchu i prawdzie. Modlitwa i piew w jzykach na pewno mog pomaga w uwielbianiu, ale
nawet modlitwa w jzykach moe by bezdusznym rytuaem.
Ciekawy wgld w to, jak oddawano cze w pierwszym Kociele, znajdujemy w Dz 13,1-2:
W Antiochii, w tamtejszym Kociele, prorokami i nauczycielami byli: Barnaba i Szymon,
zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, ktry si wychowywa razem z Herodem
Tetrarch, oraz Szawe. Gdy penili sub Panu i pocili, Duch wity powiedzia:
Wyznaczcie ju Mi Barnab i Szawa do dziea, do ktrego ich powoaem.
Zauwamy, e urywek ten mwi, i penili sub Panu. Z uwagi na kontekst moe to
oznacza, e oddawali Mu cze, jak oddaj to niektre tumaczenia angielskie. Dowiadujemy si
zatem, e prawdziwe uwielbianie jest faktycznie sub dla Pana. A to jest prawdziwe tylko wtedy,
gdy to On jest obiektem naszej mioci.

Sposoby uwielbiania
Ksiga Psalmw, ktr mona nazwa piewnikiem Izraela, wzywa nas do uwielbiania Boga na
szereg rnych sposobw. Na przykad w Psalmie 32 czytamy:
wszyscy prawego serca, wykrzykujcie radonie! (w. 11b)
Chocia spokojne, pene czci uwielbianie ma swoje miejsce, podobnie jest z radosnym
wykrzykiwaniem.
Sprawiedliwi! Radujcie si w Panu! Prawym przystoi pie chway [ang. piewajcie
radonie]. Wysawiajcie Pana na cytrze, grajcie Mu na harfie o dziesiciu strunach!
piewajcie Mu now pie, piewajcie piknie z radosnym okrzykiem (Ps 33,1-3).
Podczas uwielbiania powinnimy, oczywicie piewa Panu, ale nasz piew ma by radosny, co
jest kolejn zewntrzn oznak stanu naszego serca. Moemy te sobie akompaniowa na rnych
instrumentach. Musz jednak wspomnie, e na wielu zgromadzeniach kocielnych instrumenty
elektryczne s tak gone, e cakowicie zaguszaj piew. Naleaoby je ciszy lub wyczy.
Psalmista nie mia tego problemu!
Bd Ci bogosawi przez cae moje ycie i w twoje imi bd wznosi rce (Ps 63,5).

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 197
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Na znak oddania i zbonej czci moemy podnosi do Boga rce.


Wykrzykuj radonie Bogu, caa ziemio, opiewajcie chwa Jego imienia, wypiewajcie Mu
hymn pochwalny! Powiedzcie Bogu: Jak cudowne s Twoje dziea! Nawet Twoi wrogowie
schlebiaj Twojej mocy. Niech caa ziemia odda Ci pokon, niech piewa Tobie, niech piewa
Twojemu imieniu! (Ps 66,1-4)
Powinnimy mwi Panu, jak jest wspaniay i wielbi Go za wiele cudownych Jego atrybutw.
W Psalmach bardzo atwo znale odpowiednie sowa uwielbiajce Boga. Wyjdmy poza
nieustanne powtarzanie: Chwal Ci, Panie! Przecie mona powiedzie Mu o wiele wicej.
Chodcie, kaniajmy si kornie, klknijmy przed Panem, naszym stwrc (Ps 95,6).
Nawet nasz postaw fizyczn moemy wyraa Mu chwa, czy to stojc, klczc czy
kaniajc si.
Niech si poboni raduj w chwale, niech ciesz si na swoich oach (Ps 149,5).
Podczas uwielbiania nie trzeba koniecznie sta czy klcze, moemy nawet lee w ku.
Z dzikczynieniem wchodcie w Jego bramy, z pieni pochwaln na Jego podwrza!
Wysawiajcie Go, bogosawcie Jego imi (Ps 100,4).
Dzikczynienie powinno by niewtpliwie czci naszego uwielbiania.
Niech Jego imi chwal tacem (Ps 149,3).
Boga moemy chwali nawet tacem. Ale nie powinien to by taniec cielesny, zmysowy czy
tylko rozrywkowy.
Chwalcie Go dwikiem trby, chwalcie Go harf i cytr, chwalcie Go bbnem i tacem,
chwalcie Go na strunach i flecie, chwalcie Go na dwicznych cymbaach, chwalcie Go na
gonych cymbaach! Wszystko, co yje, niech chwali Pana! (Ps 150,3-6)
Dziki Bogu za ludzi uzdolnionych muzycznie. Ich zdolnoci su uwielbianiu Boga, jeli ich
gra wypywa z serca penego mioci.

Pieni duchowe
piewajcie Panu Pie now, bo dokona cudw! (Ps 98,1a)
piewanie starych pieni nie jest niczym zym, o ile nie staje si to rytuaem. Wtedy
potrzebujemy pieni nowej, wypywajcej z serca. W Nowym Testamencie dowiadujemy si, e
Duch wity pomaga nam komponowa nowe pieni:
Sowo Chrystusa niech mieszka w was obficie. Z wszelk mdroci nauczajcie i
napominajcie jedni drugich psalmami, hymnami i pieniami natchnionymi [ang. duchowymi],
z wdzicznoci piewajc w waszych sercach Bogu (Kol 3,16).
Nie upijajcie si winem, w ktrym jest rozwizo, ale pozwlcie si napenia Duchem.
Mwcie do siebie psalmami, hymnami i pieniami natchnionymi [ang. duchowymi].
piewajcie i grajcie waszym sercem Panu. Zawsze dzikujcie za wszystko Bogu i Ojcu w
imi naszego Pana Jezusa Chrystusa (Ef 5,18-20).
Pawe radzi, abymy piewali psalmy, hymny i pieni duchowe, a zatem musz si one od
siebie odrnia. Studiowanie oryginalnych greckich sw niewiele tu wnosi, ale moe piewanie
psalmw to piewanie psalmw tych zapisanych w Biblii, wraz z akompaniamentem
instrumentw muzycznych. Hymny natomiast mogy by pieniami dzikczynnymi,
komponowanymi przez rnych wierzcych. Pieni duchowe, natchnione byy pewnie
spontanicznymi pieniami darowanymi przez Ducha witego, podobnymi do daru prorokowania,
tyle e ich tekst piewano.
Uwielbiamy Boga nie tylko wtedy, kiedy si zgromadzamy, to powinno by czci naszego
codziennego ycia. Przez cay dzie moemy w ten sposb suy Panu i dowiadcza Jego
bliskoci.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 198
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Uwielbianie wiara w dziaaniu


Uwielbianie jest normalnym wyrazem wiary w Boga. Jeli naprawd wierzymy obietnicom
Boego Sowa, to bdziemy ludmi radosnymi, penymi chway dla Boga. Aby mury runy, Jozue
wraz z ludem najpierw musieli wykrzykn. Biblia nakazuje, bymy radowali si w Panu zawsze
(Flp 4,4) oraz w kadym pooeniu dzikowali (1Tes 5,18a BT).
Chyba najwyraniejszy przykad mocy uwielbiania znajdujemy w 2 Ksidze Kronik 20, kiedy
Jud najechay wojska Moabitw i Ammonitw. W odpowiedzi na modlitw krla Jozafata, Bg da
wskazwki Izraelowi:
Nie bjcie si i nie lkajcie tego wielkiego mnstwa, albowiem nie wy bdziecie walczy,
lecz Bg. Jutro zejdcie przeciwko nim Nie wy bdziecie tam walczy. Jednake stawcie
si, zajmijcie stanowisko, a zobaczycie ocalenie dla was od Pana, o Judo i Jerozolimo! (w.
15b-17)
Dalej czytamy:
Wczesnym rankiem powstali i ruszyli ku pustyni Tekoa. Gdy ruszali, stan Jozafat i rzek:
Mieszkacy Judy i Jerozolimy, posuchajcie mnie: Zaufajcie Panu, Bogu waszemu, a
ostaniecie si, zaufajcie Jego prorokom, a bdzie si wam powodzio. Potem, poradziwszy si
ludu, ustanowi piewakw dla Pana, by idc w witych szatach przed zbrojnymi wysawiali
Go piewajc: Wysawiajcie Pana, albowiem na wieki jest jego askawo. W czasie, kiedy
rozpoczli wznosi okrzyki radoci i uwielbienia, Pan zastawi zasadzk na Ammonitw,
Moabitw i mieszkacw gry Seir, wkraczajcych przeciw Judzie, tak i si wzajemnie
pobili. Powstali wwczas Ammonici i Moabici przeciwko mieszkacom gry Seir, aby ich
oboy kltw i wytpi. Gdy za tego dokonali z mieszkacami Seiru, jeden drugiemu
pomaga do zguby. Gdy mieszkacy Judy doszli do miejsca, skd wida ju pustyni, i
spojrzeli na to mnstwo, oto [zobaczyli] trupy lece na ziemi: nikt nie uszed z yciem.
Przystpi wic Jozafat i jego lud, aby pobra z nich upy. Znaleli wtedy przy nich mnstwo
zdobyczy: byda, dobytku, szat i kosztownych naczy. Zdobyli takie upy, i nie mogli tego
udwign. Trzy dni im zeszy na zbieraniu upu, by on bowiem wielki (w. 20-25).
Pene wiary uwielbianie przynosi ochron i zaopatrzenie!
Wicej na temat mocy uwielbiania zob. Flp 4,6-7 (przynosi pokj), 2Krn 5,1-14 (przynosi Bo
obecno), Dz 13,1-2 (rozjania Boe zamierzenia i plany) oraz Dz 16,22-26 (przynosi Bo
ochron i wolno).

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 199
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

www.shepherdserve.org
Mile widziane jest drukowanie, kopiowanie, dystrybucja lub
rozsyanie tego dokumentu w jakikolwiek sposb.
Warunkiem jest zachowanie integralnoci i niezmienionej
treci oraz nie czerpanie z tego zyskw.
(c) 2007 David Servant

Pozyskujcy uczniw suga Boy


Biblijne zasady przynoszenia owocu oraz pomnaania Boego Krlestwa
David Servant

Rozdzia dwudziesty pierwszy


Chrzecijaska rodzina
Oczywicie to u Boga zrodzi si pomys na rodzin. Wydaje si wic rozsdne, e to On moe
nam da pewien wgld, jak rodziny powinny funkcjonowa oraz ostrzec przed puapkami, ktre
rodziny niszcz. Istotnie, w swoim Sowie poda nam wiele zasad regulujcych struktur rodziny
oraz role penione przez poszczeglnych jej czonkw. Jeli te biblijne wskazwki bd
przestrzegane, rodziny bd si cieszy wszelkimi bogosawiestwami, jakie Bg dla nich
przewidzia. Kiedy s amane, skutkuje to blem i spustoszeniem.

Role ma i ony
Bg zaplanowa, aby chrzecijaska rodzina wzorowaa si na konkretnej strukturze. Poniewa
jej ramy zapewniaj stabilno ycia rodzinnego, szatan usilnie dziaa, by wykrzywi ten Boy
wzorzec.
Po pierwsze, Bg postanowi, e to m bdzie gow rodzinnej komrki. Co wszak nie daje
mu prawa do egoistycznej dominacji nad on i dziemi. Wedug Boego planu m jako gowa ma
kocha, chroni, utrzymywa i prowadzi swoj rodzin. ona za ma by ulega przywdztwu
ma. Pismo przedstawia to jasno:
ony niech bd poddane swoim mom jak Panu, bo m jest gow ony, tak jak gow
Kocioa jest Chrystus, On Zbawiciel Ciaa. Jak wic Koci jest poddany Chrystusowi, tak
te ony niech bd poddane mom we wszystkim (Ef 5,22-24).
M nie jest duchow gow ony t rol peni Jezus, ktry jest duchow gow Kocioa.
Wierzca ona jest tak samo czonkiem Kocioa jak jej m, jednak w rodzinie to m jest gow
ony i dzieci, a ci powinni podda si jego wadzy, udzielonej mu przez Boga.
W jakim stopniu ona powinna by ulega mowi? We wszystkim, jak stwierdzi Pawe.
Jedynym dopuszczalnym odstpstwem od tej reguy byaby sytuacja, gdyby m oczekiwa od niej
nieposuszestwa Boemu Sowu albo zrobienia czego wbrew jej sumieniu. Oczywicie, aden
chrzecijaski m tego nie zrobi. Nie jest przecie panem swojej ony, to miejsce w jej yciu
zajmuje tylko Jezus. Jeli miaaby wybra, kogo posucha, powinna wybra Jezusa.
Mowie powinni pamita, e Bg niekoniecznie jest zawsze po stronie ma. Kiedy Bg
powiedzia Abrahamowi, by zrobi to, co mu kazaa ona, Sara (zob. Rdz 21,10-12). Pismo podaje
te, e Abigail nie posuchaa swojego gupiego ma, Nabala i zapobiega nieszczciu (zob. 1Sm
25,2-38).

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 200
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Boe Sowo do mw
Mowie, miujcie ony, tak jak i Chrystus umiowa Koci i wyda za niego samego
siebie Tak te mowie powinni miowa swoje ony, jak swoje ciao. Kto miuje swoj
on, siebie samego miuje. Nikt przecie nie mia w nienawici swojego ciaa, ale je karmi i
pielgnuje, tak jak Chrystus Koci. Jestemy przecie czonkami Jego Ciaa Niech wic
kady z was miuje swoj on jak siebie samego, a ona niech okazuje szacunek mowi (Ef
5,25.28-30.33).
Biblia nakazuje mom kocha ony, tak jak Chrystus umiowa Koci. To niebaha
odpowiedzialno! Kada ona chtnie podda si temu, kto kocha j tak bardzo jak Jezus, ktry
odda wasne ycie w ofiarnej mioci. Tak jak Chrystus kocha swoje ciao, Koci, tak te m
powinien kocha on, z ktr jest jednym ciaem (Ef 5,31). Wierzcy m, naleycie kochajcy
on bdzie j utrzymywa, troszczy si o ni, szanowa, pomaga, zachca i z ni przebywa. Jeli
nie bdzie ony kocha, naraa si na to, e jego modlitwy nie bd wysuchane:
Podobnie wy, mowie, yjc wsplnie z onami, traktujcie je z wyrozumiaoci, poniewa
jako kobiety s sabsze. Okazujcie im szacunek jako tym, ktre wspdziedzicz ask ycia,
aby nic nie powstrzymao waszych modlitw (1P 3,7).
Oczywicie, adne maestwo nie jest wolne od konfliktw i nieporozumie. Jednake dziki
wzajemnemu oddaniu i pielgnowaniu owocu Ducha, mowie i ony mog si nauczy y
zgodnie i dowiadcza coraz wikszego bogosawiestwa, jakie jest udziaem chrzecijaskiego
maestwa. Nieuniknione problemy wystpujce w kadym maestwie mog pomc kademu z
partnerw dorasta do wikszej dojrzaoci w Chrystusie.
Wicej na temat obowizkw ma i ony zob. Rdz 2,15-25; Prz 19,13; 21,9. 19; 27,15-16;
31,10-31; 1Kor 11,3; 13,1-8; Kol 3,18-19; 1Tm 3,4-5; Tt 2,3-5; 1P 3,1-7.

Seks w maestwie
Bg wymyli seks, zarwno dla prokreacji jak i przyjemnoci. Niemniej Biblia wyranie
stwierdza, e wizi seksualn mog si cieszy tylko ci, ktrych czy dozgonne przymierze
maeskie.
Poza maestwem jest ona uznawana za rozwizo albo cudzostwo. Aposto Pawe
powiedzia, e ci, ktrzy takie rzeczy czyni, nie odziedzicz Krlestwa Boego (zob. 1Kor 6,9-11).
Chrzecijanin, ktry ulegnie pokusie i dopuci si takiego czynu, bdzie odczuwa w swym duchu
ogromn win, skaniajc go do opamitania. I powinien si opamita!
Pawe poda te konkretne wskazwki dotyczce seksualnych powinnoci ma i ony:

Z powodu jednak niebezpieczestwa rozpusty niech kady ma swoj on, i kada niech ma
wasnego ma. M niech oddaje powinno onie, podobnie i ona mowi. ona nie jest
pani wasnego ciaa, ale m. Podobnie i m nie jest panem swego ciaa, lecz ona. Nie
strocie jedno od drugiego, chyba e obopln zgod i na pewien czas, abycie mogli odda
si modlitwie. Potem znowu bdcie razem, aby szatan nie kusi was z powodu waszego
nieopanowania (1Kor 7,2-5).
Wersety te wyranie mwi, i ani m ani ona nie moe si posugiwa seksem jako
nagrod, poniewa adne z nich nie ma wadzy nad swoim ciaem.
Co wicej, seks jako dar od Boga nie jest niczym nieczystym ani grzesznym, o ile
pozostaje w granicach maestwa. Pawe zachca chrzecijaskie maestwa, by nie
stroniy od seksu. Wicej, w Ksidze Przysw znajdujemy tak oto rad dla wierzcych
mw:

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 201
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

niech rdo twoje witym zostanie, znajduj rado w onie modoci. Przemia to ania i
wdziczna kozica, jej piersi upajaj si zawsze, w mioci jej stale czuj rozkosz! (Prz 5,18-
19).1
Aby chrzecijaskie pary mogy cieszy si wzajemnie zadowalajcym yciem seksualnym,
mowie i ony powinni zrozumie, e pomidzy seksualn natur mczyzn i kobiet istnieje
ogromna rnica. U mczyzn jest to bardziej sprawa fizycznoci, natomiast u kobiet nade
wszystko uczuciowoci. Mczyni podniecaj si seksualnie poprzez stymulacj wizualn (zob.
Mt 5,28), natomiast kobiety podnieca blisko i dotyk (zob. 1Kor 7,1). Mczyzn zwykle pocigaj
kobiety, ktre wpadn im w oko, natomiast dla kobiet atrakcyjnymi s mczyni zwracajcy
uwag nie tylko swoim wygldem. Dlatego mdre ony, chcc si mom podoba, staraj si
zawsze wyglda jak najlepiej. Mdrzy mowie natomiast okazuj swoim onom czuo
bliskoci i dobroci, nie oczekujc, e ona wieczorem nagle si w ku rozpali.
Natenie pragnie seksualnych u mczyzny wydaje si narasta wraz z gromadzeniem si
nasienia, natomiast u kobiety zmienia si w zalenoci od cyklu menstruacyjnego. Mczyni
potrafi si podnieci i dozna szczytowania w cigu kilku minut, a nawet sekund; u kobiet trwa to
o wiele duej. Mowi wystarczy par sekund, aby by gotowym do wspycia, natomiast ciao
ony moe si rozgrzewa nawet p godziny. Dlatego mdry m nie pieszy si podczas gry
wstpnej, gaszcze, cauje oraz stymuluje domi wraliwe obszary ciaa ony, a bdzie gotowa do
zblienia. Jeli nie wie, jakie to obszary, powinien j zapyta. Poza tym powinien wiedzie, e
kiedy on sam posiada zdolno osignicia tylko jednego szczytowania, ona moe ich mie wicej.
Powinien zatem stara si dostarcza jej tego, czego ona pragnie.
Wane, by wierzcy mowie i ony mwili otwarcie o swych wzajemnych potrzebach i
poznawali swoje rnice. Po miesicach i latach takiej komunikacji, poznawania wzajemnie swoich
cia i praktyki, wspycie seksualne ma i ony moe si sta rdem coraz wikszej rozkoszy.

Dzieci w chrzecijaskiej rodzinie


Dzieci naley naucza ulegoci i posuszestwa wierzcym rodzicom, bo takich dotyczy
obietnica dugiego ycia oraz innych bogosawiestw:
Dzieci, bdcie posuszne w Panu waszym rodzicom, bo jest to sprawiedliwe. Czcij swego
ojca i matk to jest pierwsze przykazanie z obietnic: aby ci si dobrze powodzio i aby
dugo y na ziemi (Ef 6,1-3).
Na wierzcych ojcach, jako gowach rodziny spoczywa gwny obowizek ich wychowywania:
A wy, ojcowie, nie doprowadzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je w
karnoci i nauce Pana (Ef 6,4).
Zauwamy, e odpowiedzialno ojca jest podwjna: wychowywa je w karnoci i nauce Pana.
Rozwamy najpierw potrzeb karcenia.

Karcenie dzieci
Dziecko nigdy nie skarcone wyronie na czowieka samolubnego i zbuntowanego. Dzieci naley
karci za kadym razem, kiedy uparcie ami rozsdne reguy, ustalone wczeniej przez rodzicw.
Nie naley ich kara za bdy lub dziecic nieodpowiedzialno. Trzeba im jednak uwiadamia
konsekwencje ich bdw i nieodpowiedzialnoci, aby je przygotowa do dorosego ycia.

1. Co do dalszych dowodw tego, e Bg nie jest pruderyjny, zob. PnP 7,1-9 oraz Kp 18,1-23.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 202
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Mae dzieci, naley karci klapsami, jak poucza Boe Sowo. Nie dotyczy to, oczywicie,
niemowlt, co nie znaczy, e naley im na wszystko pozwala. Waciwie ju od dnia urodzin
powinny wiedzie, e w domu rzdz mama i tata. Ju w bardzo modym wieku mona je uczy, co
znaczy sowo nie, zwyczajnie nie pozwala im robi tego, czego nie powinny. A jeli bd
nieposuszne, lekkie uderzenie w pup pomoe im jeszcze lepiej rozumie. Takie konsekwentne
postpowanie pozwoli dzieciom nauczy si posuszestwa w bardzo modym wieku.
Rodzice mog te wzmocni swj autorytet, nie utrwalajc niepodanego zachowania swoich
dzieci, na przykad nie dajc im natychmiast tego, czego domagaj si paczem. Inaczej naucz si,
e paczc mog uzyska wszystko, czego pragn. Jeli rodzice ulegaj daniom dzieci, kiedy te
si zoszcz lub marudz, w rzeczywistoci sami zachcaj je do takich niepodanych zachowa.
Mdrzy rodzice nagradzaj tylko waciwe zachowanie swoich dzieci.
Klapsy nie mog powodowa uszkodze ciaa, ale winny by na tyle bolesne, by nieposuszne
dziecko w jaki sposb to odczuo. Wwczas bdzie kojarzyo nieposuszestwo z blem.
Potwierdza to Biblia:
Nie kocha syna, kto rzgi auje, kto kocha go w por go karci W sercu chopicym
gupota si mieci, rzga karnoci wypdzi j stamtd Karcenia chopcu nie auj, gdy
rzg uderzysz nie umrze. Ty go uderzysz rzg, a od Szeolu zachowasz mu dusz Rzga
i karcenie udziela mdroci; chopiec pozostawiony sobie jest wstydem dla matki (Prz 13,24;
22,15; 23,13-14; 29,15).
Kiedy rodzice egzekwuj ustalone reguy, nie musz dzieci zmusza do posuszestwa grobami.
Jeli dziecko uparcie si buntuje, naley je zbi. Jeli rodzic ogranicza si tylko do grb, tym
samym wzmacnia upr swego nieposusznego dziecka. W efekcie dziecko uczy si go lekceway,
dopki sowne groby rodzicw nie stan si odpowiednio gone.
Po wymierzeniu klapsw rodzice powinni dziecko przytuli i upewni o swojej mioci.

Wychowuj dziecko
Wierzcy rodzice musz zrozumie, e spoczywa na nich odpowiedzialno za wychowanie
dzieci, jak to czytamy w Ksidze Przysw 22,6: Wychowuj chopca odpowiednio do drogi, ktr
ma i, a nie zejdzie z niej nawet w staroci.
Wychowywanie to nie tylko wymierzanie kar za nieposuszestwo, ale te nagradzanie za dobre
zachowanie. Rodzice powinni konsekwentnie dzieci chwali, by wzmacnia ich dobre cechy i
podane zachowania. Niech je czsto upewniaj, e s kochane, akceptowane i doceniane. Mio
mona okazywa pochwaami, przytulaniem i powicaniem dzieciom czasu.
Wychowywa znaczy uczy posuszestwa. Chrzecijascy rodzice nie powinni zatem
pozostawia dzieciom wyboru, czy pjd do kocioa, czy bd si codziennie modli, itd. One nie
s wystarczajco odpowiedzialne, by wiedzie, co jest dla nich najlepsze: dlatego Bg da im
rodzicw. Rodzicom, ktrzy podejmuj ten wysiek i wkadaj duo energii, by je dobrze
wychowa, Bg obiecuje, e ich dzieci w wieku dorosym nie zbocz z waciwej drogi, jak
czytamy w Prz 22,6.
W miar, jak dzieci dorastaj, naley na nie nakada coraz wiksz odpowiedzialno. Celem
skutecznego wychowania jest stopniowe przygotowanie ich do penej odpowiedzialnoci w yciu
dorosym. Dziecko powinno otrzymywa coraz wicej wolnoci w podejmowaniu decyzji.
Nastolatek powinien ju rozumie, e jest odpowiedzialny za konsekwencje swoich wyborw, e
rodzice nie zawsze bd pod rk, by go wycign z kopotw.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 203
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Obowizek nauczania dzieci


Jak czytamy w Ef 6,4, ojcowie maj nie tylko obowizek karcenia dzieci, ale te
wychowywania ich w nauce Pana. To nie koci ma obowizek je nauczy biblijnej moralnoci,
chrzecijaskiego charakteru czy poznania Boga to zadanie ojca. Rodzice, ktrzy
odpowiedzialno za nauczanie dzieci o Bogu przenosz na nauczyciela szkoy niedzielnej,
popeniaj powany bd. Bg nakaza Izraelowi przez Mojesza:
Niech pozostan w twym sercu te sowa, ktre ja ci dzi nakazuj. Wpoisz je twoim synom,
bdziesz o nich mwi przebywajc w domu, w czasie podry, kadc si spa i wstajc ze
snu (Pwt 6,6-7).
Wierzcy rodzice powinni mwi swym dzieciom o Bogu od ich najmodszych lat, o tym, kim
jest i jak bardzo je kocha. Powinny pozna histori narodzenia, ycia, mierci i zmartwychwstania
Jezusa. Wiele dzieci rozumie przesanie ewangelii ju w wieku 5 czy 6 lat i jest w stanie podj
decyzj suenia Panu. Za niedugo mog otrzyma chrzest w Duchu witym z mwieniem
jzykami jako potwierdzeniem. Oczywicie, nie mona tu narzuca adnych sztywnych regu, gdy
kade dziecko jest inne. Chodzi o to, e dla wierzcych rodzicw duchowe wychowanie dzieci
powinno by najwyszym priorytetem tu na ziemi.

Zasady okazywania dzieciom mioci


1) Nie doprowadzajmy do gniewu naszych dzieci (zob. Ef 6,4). Nie mona oczekiwa, e bd
zachowyway si jak doroli. Jeli oczekujemy od nich zbyt wiele, przestan w ogle si stara nam
przypodoba wiedzc, e to niemoliwe.
2) Nie porwnujmy swoich dzieci z innymi. Niech wiedz, jak bardzo doceniamy ich wyjtkowe
cechy i dane im przez Boga talenty.
3) Powierzajmy im obowizki domowe, aby wiedziay, e stanowi wan czstk rodziny.
Wszelkie osignicia to cegieki budujce ich zdrow samoocen.
4) Powicajmy im czas. Wtedy wiedz, e s dla nas kim wanym. Dawanie im rzeczy nie
zastpi dawania im samych siebie. Przecie najwikszy wpyw na dzieci maj ci, ktrzy spdzaj z
nimi najwicej czasu.
5) Jeli musimy powiedzie co negatywnego, starajmy si to zrobi w sposb jak najbardziej
pozytywny. Nigdy nie mwiem swoim dzieciom, e s ze, kiedy mnie nie suchay. Mwiem
raczej: Jeste dobrym chopcem, a dobrzy chopcy nie robi tego, co teraz zrobie. (I wtedy
dawaem mu klapsa.)
6) Pamitajmy, e sowo nie oznacza zaley mi na tobie. Jeli dzieci zawsze stawiaj na
swoim, intuicyjnie wiedz, e nie zaley nam na nich na tyle, by je ogranicza.
7) Niech dzieci nas naladuj. One si ucz na przykadzie rodzicw. Mdry rodzic nie powie
dziecku: Rb to, co mwi, nie to, co robi.
8) Nie uatwiajmy dzieciom ycia, wycigajc ich z kopotw. Usuwajmy im spod ng tylko
gazy zagradzajce drog, ale pozostawiajmy kamienie umoliwiajce przekraczanie strumieni.
9) Sumy Bogu caym sercem. Zauwayem, e dzieci rodzicw letnich duchowo, rzadko
pozostaj przy Bogu, gdy dorosn. Wierzce dzieci rodzicw niezbawionych oraz dzieci oddanych
chrzecijan zwykle su Bogu od samej modoci.
10) Uczmy dzieci Boego Sowa. Rodzice czsto dbaj o wyksztacenie swych pociech, a
zaniedbuj najwaniejsz edukacj w yciu, znajomo Biblii.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 204
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Priorytety dotyczce chrzecijaskiej suby, maestwa i rodziny


Najpowszechniejszym bodaj bdem popenianym przez chrzecijaskich liderw jest
zaniedbywanie swoich maestw oraz rodzin z powodu zaangaowania w sub. Tumacz, e
powicaj si pracy dla Pana.
Bd ten mona naprawi, kiedy pozyskujcy uczniw suga Boy uwiadomi sobie, e
prawdziwym odzwierciedleniem jego posuszestwa i oddania Bogu jest jego wi z on i dziemi.
Duchowny nie moe twierdzi, e jest Bogu oddany, jeli nie kocha ony tak, jak Chrystus kocha
Koci, lub jeli nie powica do czasu na wychowywanie dzieci w karnoci i nauce Pana.
Ponadto zaniedbywanie ony oraz dzieci w imi suby jest zwykle wyranym znakiem, e suba
ta jest cielesna, wykonywana ludzk si. Przykadem tego jest wielu pastorw instytucjonalnych,
dwigajcych duy ciar obowizkw. Trac siy i zdrowie, aby zrealizowa wszystkie kocielne
programy.
Jezus obieca, e Jego brzemi jest lekkie, a jarzmo mie (zob. Mt 11,30). Nie kae adnemu
swojemu sudze powica si kocioowi czy ewangelizowaniu wiata kosztem wasnej rodziny. W
istocie, jedn z kwalifikacji starszego jest umiejtno dobrego kierowania swoim domem (zob.
1Tm 3,4). To relacja z wasn rodzin jest testem jego przydatnoci do suby.
Ci, ktrzy s powoani do posugi objazdowej i musz czsto wyjeda, powinni wtedy, kiedy
s w domu, przeznacza dla rodziny duo czasu. Czonkowie ciaa Chrystusa powinni uczyni
wszystko, co w ich mocy, aby to umoliwi. Pozyskujcy uczniw suga Boy jest wiadomy, e
jego dzieci s najwaniejszymi uczniami. Jeli w tej dziedzinie zawiedzie, nie ma prawa
pozyskiwa innych uczniw.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 205
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

www.shepherdserve.org
Mile widziane jest drukowanie, kopiowanie, dystrybucja lub
rozsyanie tego dokumentu w jakikolwiek sposb.
Warunkiem jest zachowanie integralnoci i niezmienionej
treci oraz nie czerpanie z tego zyskw.
(c) 2007 David Servant

Pozyskujcy uczniw suga Boy


Biblijne zasady przynoszenia owocu oraz pomnaania Boego Krlestwa
David Servant

Rozdzia dwudziesty drugi

Jak da si prowadzi Duchowi witemu


Ewangelia Jana zawiera szereg obietnic Jezusa dotyczcych roli Ducha witego w yciu
wierzcych. Oto kilka z nich:
A Ja poprosz Ojca i da wam innego Ordownika, aby by z wami na wieki. Ducha Prawdy,
ktrego wiat przyj nie moe, poniewa Go nie widzi i nie zna. Wy Go znacie, bo przebywa
z wami i w was bdzie (J 14,16-17).
Ordownik za, Duch wity, ktrego Ojciec pole w moim imieniu, On nauczy was
wszystkiego i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziaem (J 14,26).
Ale Ja mwi wam prawd: Lepiej jest dla was, abym odszed. Jeli bowiem nie odejd,
Ordownik do was nie przyjdzie, jeli za odejd, pol Go do was Jeszcze mam wiele wam
do powiedzenia, ale teraz nie moecie temu podoa. Kiedy za przyjdzie On, Duch Prawdy,
doprowadzi was do caej prawdy. Nie bdzie bowiem mwi od siebie, ale bdzie mwi, co
usyszy, i objawi wam to, co ma nastpi. On mnie uwielbi, bo z Mojego wemie i wam
objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest Moje. Dlatego powiedziaem, e z Mojego wemie i
wam objawi (J 16,7.12-15).
Jezus obieca uczniom, e Duch wity w nich zamieszka. Bdzie te im pomaga, naucza,
prowadzi i pokazywa rzeczy przysze. Jako wspczeni uczniowie Chrystusa nie mamy powodu
uwaa, e Duch wity bdzie dla nas czyni nieco mniej.
Zadziwiajce, Jezus powiedzia uczniom, e dla nich bdzie lepiej, jeli On odejdzie, bo inaczej
Duch wity nie przyjdzie! To im mwio, e ich wi z Duchem witym moe by tak samo
cisa, jak gdyby fizycznie Jezus nadal z nimi by. W przeciwnym razie nie byoby to dla nich
korzystne. Dziki Duchowi witemu Jezus jest zawsze z nami i w nas.
W jaki sposb moemy oczekiwa kierownictwa Ducha witego?
Samo imi, Duch wity, wskazuje, i Jego pierwszorzdna rola, jeli chodzi o prowadzenie nas,
polega na pomaganiu nam w dojciu do witoci i posuszestwa Bogu. Zatem kierownictwo
Ducha witego dotyczy wszystkiego, co wie si ze witoci i wypenianiem Boej woli na
ziemi. Bdzie nas prowadzi do posuszestwa wszystkim oglnym przykazaniom Chrystusa, a
take konkretnym, dotyczcym wanie tej suby, do jakiej Bg nas powoa. Jeli wic
oczekujemy kierownictwa Ducha odnonie do naszej konkretnej suby, musimy si podda Jego
kierownictwu w sferze witoci. Nie mona mie jednego bez drugiego. Zbyt wielu sug Boych

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 206
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

chce, aby Duch wity aranowa spektakularne wydarzenia i cuda w ich subie, ale nie chc si
przejmowa drobniejszymi aspektami witoci. To wielki bd. Jak Jezus prowadzi swych
uczniw? Po pierwsze, udziela im oglnych wskazwek dotyczcych witoci. Jego konkretne
polecenia co do ich posugi byy stosunkowo nieznaczne. Tak samo jest z mieszkajcym w nas
Duchem witym. Jeli chcemy by prowadzeni przez Ducha, musimy przede wszystkim poda
Jego drog ku witoci.
Aposto Pawe napisa: Ci, ktrzy daj si prowadzi Duchowi Boga, s synami Boga (Rz
8,14). To wanie kierownictwo Ducha wyrnia nas jako Boe dzieci. A zatem wszystkie Boe
dzieci s prowadzone przez Ducha. To od nas, posiadajcych woln wol, zaley, czy bdziemy
posuszni Jego prowadzeniu.
Wobec tego aden chrzecijanin nie musi si uczy, jak da si prowadzi Duchowi witemu,
bo On i tak prowadzi kadego wierzcego. Z drugiej strony szatan stara si sprowadza Boe dzieci
na manowce, bo nadal posiadamy w sobie star, cielesn natur, ktra prbuje nas prowadzi
wbrew Boej woli. Wierzcy musz si wic nauczy odrnia, czy prowadzi ich Duch, czy te s
pod innym wpywem. Ten proces prowadzi do dojrzaoci. Ale fakt podstawowy jest nastpujcy:
Duch zawsze poprowadzi nas zgodnie z Boym Sowem pisanym, i zawsze do tego, co jest suszne
i mie Bogu, co przyniesie Mu chwa (zob. J 16,14).

Gos Ducha witego


Chocia Pismo stwierdza, e Duch wity czasem moe prowadzi nas w sposb do
spektakularny przez wizje, proroctwo czy syszalny gos Boga to zwykle komunikuje si z nami
w naszym duchu, poprzez wraenia. To znaczy, e jeli chce, bymy co zrobili, bdzie nas w
naszym duchu do tego popycha, i odczujemy Jego prowadzenie, by poda w jakim
kierunku.
Ten gos naszego ducha mona nazwa sumieniem. Wszyscy wierzcy ten gos znaj. Jeli
jestemy kuszeni, nie syszymy wyranego gosu: Nie ulegaj tej pokusie. Czujemy raczej, e co
wewntrz opiera si tej pokusie. A jeli jej ulegniemy i popenimy grzech, nie syszymy wyranego
gosu: Zgrzeszye! Zgrzeszye! Po prostu odczuwamy wewntrzne przekonanie, ktre
prowadzi nas do opamitania i wyznania grzechu.
W podobny sposb Duch nas uczy i prowadzi do prawdy oraz zrozumienia. Moe udzieli
niespodziewanego wewntrznego objawienia (zawsze zgodnego z Bibli). Opisanie komu takiego
objawienia moe nam zabra 10 minut, ale od Ducha witego przychodzi ono w cigu kilku
sekund.
Podobnie Duch wity prowadzi nas w sprawach posugi. Trzeba tylko podj wiadomy
wysiek, by nadstawi ucha na te wewntrzne wskazwki i wraenia, a powoli nauczymy si,
metod prb i bdw, poda za Duchem w sprawach dotyczcych suby. Natomiast jeli
pozwalamy naszej gowie (racjonalnemu lub nieracjonalnemu myleniu) wtrci si w sfer serca
(gdzie Duch nas prowadzi), popeniamy bdy odnonie do Boej woli.

Jak Duch prowadzi Jezusa


Jezus by prowadzony przez Ducha poprzez wewntrzne wraenia. Na przykad ewangelista
Marek opisuje, co si zdarzyo po Jego chrzcie w Duchu witym, tu po tym, jak Jan ochrzci go
w wodzie:
Nastpnie Duch zaprowadzi Go [ang. nakoni Go, by poszed] na pustyni (Mk 1,12).
Jezus nie sysza adnego gosu ani nie mia wizji, ktra by Go poprowadzia na pustyni, zosta
po prostu nakoniony. Tak wanie Duch wity zwykle nas prowadzi. Odczuwamy wewntrzne
jasne przekonanie, pobudk, by co zrobi.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 207
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Kiedy Jezus powiedzia sparaliowanemu, spuszczonemu przez dach, e s mu przebaczone


grzechy, wiedzia, e obecni tam nauczyciele Prawa myl, i bluni. Skd wiedzia, co myl?
Czytamy:
Jezus pozna zaraz w swym duchu, e tak myl i rzek do nich: Czemu nurtuj te myli w
waszych sercach? (Mk 2,8 BT)
Jezus rozpozna w swym duchu, co myl. Jeli bdziemy wraliwi na gos swego ducha, take
bdziemy wiedzie, jak odpowiada tym, ktrzy sprzeciwiaj si dzieu Boemu.

Prowadzenie Ducha w subie Pawa


Po co najmniej 20 latach posugiwania Pawe dobrze si nauczy poddawa prowadzeniu Ducha
witego. W pewnym stopniu Duch pokazywa mu rzeczy przysze, odnoszce si do czekajcej
go suby. Na przykad kiedy posugiwa w Efezie, mia pewne rozeznanie, jakim torem potoczy si
jego ycie i suba w cigu nastpnych trzech lat:
Po tych wydarzeniach Pawe postanowi [postanowi Pawe w duchu BG] uda si do
Jerozolimy przez Macedoni i Achaj. Powiedzia: Potem, gdy ju tam bd, musz i Rzym
zobaczy (Dz 19,21).
Zauwamy, e Pawe nie obra zamierzonego kierunku w swym umyle ale w duchu. A wic to
Duch wity prowadzi go w duchu, by najpierw uda si do Macedonii i Achai (obydwie prowincje
pooone w dzisiejszej Grecji), nastpnie do Jerozolimy, a w kocu do Rzymu. I tak dokadnie
drog przeby. Jeli mamy w swojej Biblii map pokazujc trzeci podr misyjn Pawa oraz jego
drog do Rzymu, moemy t tras przeledzi.
Pawe podrowa przez Macedoni i Achaj nastpnie wrci do Macedonii, opywajc
wybrzee Morza Egejskiego, a potem przemierza wybrzee Egejskie Azji Mniejszej. W tej podry
zatrzyma si w Milecie, wezwa starszych z pobliskiego Efezu i wygosi do nich poegnaln
mow, w ktrej powiedzia:
Teraz natomiast przynaglany Duchem [bdc zwizany duchem BG] udaj si do Jeruzalem.
Nie wiem, co mnie tam spotka oprcz tego, e czekaj mnie wizy i utrapienia, o czym
zapewnia mnie Duch wity w kadym miecie (Dz 20,22-23).
Pawe mwi, e by zwizany duchem, co oznacza, e mia w swym duchu przekonanie, ktre
prowadzio go do Jerozolimy. Nie mia penego obrazu, co go tam spotka, ale stwierdzi, e w
kadym miecie, gdzie si w swej podry zatrzymywa, Duch wity powiadcza, e czekaj go
wizy i utrapienia. Jak Duch wity mu powiadcza, e w Jerozolimie czekaj go wizy i
utrapienia?

Dwa przykady
W 21. rozdziale Dziejw Apostolskich s zapisane dwa incydenty, ktre daj odpowied na to
pytanie. Pierwszy wydarzy si, kiedy Pawe wyldowa w Tyrze, portowym miecie nad Morzem
rdziemnym:
Odszukalimy uczniw i pozostalimy u nich siedem dni. Pod wpywem Ducha mwili oni
Pawowi, eby nie szed do Jerozolimy (w. 4).
W oparciu o ten werset niektrzy komentatorzy wysnuwaj wniosek, e Pawe, kontynuujc sw
podr do Jerozolimy, by Bogu nieposuszny. Jednake biorc pod uwag pozostae informacje
podane w ksidze Dziejw nie ma wystarczajcych podstaw, by tak wnioskowa. Przeledmy t
histori do koca.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 208
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Najwyraniej uczniowie w Tyrze, wraliwi duchowo, otrzymali rozeznanie, jakie kopoty


czekaj Pawa w Jerozolimie. Prbowali go wic przekona, by tam nie szed. Tumaczenie
Williama to uwypukla, oddajc ten werset nastpujco: Z powodu wrae otrzymanych od Ducha
ostrzegali Pawa, by nie wchodzi do Jerozolimy.
Nic jednak nie wskrali, wbrew ich ostrzeeniom Pawe i tak ruszy w drog do Jerozolimy.
To nas uczy, by nie dodawa wasnej interpretacji do objawie, jakie otrzymujemy w duchu.
Pawe dobrze wiedzia, jakie trudnoci czekaj go w Jerozolimie, ale wiedzia te, e mimo to Bo
wol jest, aby tam poszed. Jeli Bg co nam objawia przez Ducha witego, to wcale nie oznacza,
e mamy i i to rozpowiada. Uwaajmy te, by nie dodawa czego od siebie do tego, co objawi
Duch.

Przystanek w Cezarei
Kolejnym przystankiem w podry Pawa do Jerozolimy byo portowe miasto Cezarea:
Kiedy mieszkalimy tam przez duszy czas, przyszed z Judei pewien prorok o imieniu
Agabos. Przyby do nas, wzi pas Pawa, zwiza sobie rce i nogi i powiedzia: To mwi
Duch wity: Ma, do ktrego naley ten pas, tak zwi ydzi w Jeruzalem i wydadz w
rce pogan (w. 10-11).
Oto kolejny przykad wiadectwa Ducha witego, skierowanego do Pawa, i w Jerozolimie
czekaj go wizy i utrapienia. Zauwamy jednak, e Agabos nie powiedzia: Dlatego nie id do
Jerozolimy, mwi Pan. Przeciwnie, to Bg tam Pawa prowadzi, a za porednictwem proroctwa
Agabosa po prostu przygotowa go na czekajce go tam kopoty. Zauwamy, e proroctwo tylko
potwierdzio to, o czym Pawe wiedzia w swoim duchu ju wiele miesicy wczeniej. Nie
powinnimy nigdy kierowa si proroctwem; jeli nie potwierdza tego, co ju wiemy, wtedy nie
naley za nim poda.
Proroctwo Agabosa mona by nazwa prowadzeniem spektakularnym, poniewa wykraczao
poza wewntrzne wraenie w duchu Pawa. Bg zwykle je daje w postaci wizji lub syszalnego
gosu wtedy, kiedy chce nam powiedzie, e nasza droga nie bdzie atwa. Wie, e bdziemy
potrzebowali takiej dodatkowej pewnoci, dlatego prowadzi nas w sposb tak spektakularny. Pawe,
przed podr do Rzymu w charakterze winia, mia nieomal zosta zabity przez tum i spdzi
kilka lat w wizieniu. Jednak dziki owemu spektakularnemu prowadzeniu, jakie otrzyma, potrafi
zachowa w tym wszystkim spokj wiedzc, e wszystko zakoczy si dobrze.
Nie martw si, jeli nie dowiadczasz takiego prowadzenia, w razie potrzeby Bg si o nie
postara. Naley jednak zawsze si wsuchiwa w wiadectwo wewntrzne i nim si kierowa.

W kajdanach, acz zgodnie z Bo wol


Kiedy Pawe przyby do Jerozolimy, zosta pojmany i uwiziony. Jeszcze raz otrzyma
spektakularne prowadzenie w formie wizji samego Jezusa:
Nastpnej nocy ukaza mu si Pan i powiedzia: Odwagi, jak bowiem dae o Mnie
wiadectwo w Jeruzalem, tak trzeba da wiadectwo i w Rzymie (Dz 23,11).
Jezus nie zapyta: Co tutaj robisz, Pawle? Czy nie prbowaem ci ostrzec, by nie przybywa
do Jerozolimy! Waciwie potwierdzi to, co aposto wyczu w swoim duchu przed miesicami.
Pawe znajdowa si w centrum Boych zamierze, aby w Jerozolimie wiadczy o Jezusie. Pniej
mia te gosi Chrystusa w Rzymie.
Trzeba pamita, e Pawe zosta powoany do tego, by wiadczy nie tylko ydom i poganom,
ale rwnie krlom (zob. Dz 9,15). W trakcie swego uwizienia w Jerozolimie, a pniej w Cezarei
mia sposobno dawa wiadectwo przed namiestnikiem Feliksem, Porcjuszem Festusem i krlem

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 209
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Agrypp, ktrego prawie przekona (Dz 26,28) do wiary w Jezusa. W kocu zosta odesany do
Rzymu, aby da wiadectwo przed samym cesarzem Neronem.

W drodze na spotkanie z Neronem


Na pokadzie statku wiozcego go do Italii Pawe jeszcze raz otrzyma Boe kierownictwo dziki
wsuchiwaniu si w swego ducha. Kiedy kapitan i waciciel statku zastanawiali si, w ktrym
porcie na Krecie przezimowa, Pawe otrzyma objawienie:
Gdy upyno wiele czasu i egluga staa si niebezpieczna, bo min ju post, Pawe przestrzeg
ich:
Mowie, widz [przewiduj BW], e dalsza egluga bdzie zwizana z
niebezpieczestwem i wielk szkod nie tylko dla adunku i statku, ale i dla naszego ycia
(Dz 27,9-10).
Pawe przewidzia, co si stanie. Z pewnoci stao si to za spraw wraenia otrzymanego od
Ducha witego.
Niestety, kapitan nie posucha Pawa i skierowa si do innej przystani. W efekcie statek przez
dwa tygodnie zmaga si z potnym sztormem. Sytuacja bya tak niebezpieczna, e drugiego dnia
zaoga wyrzucia cay adunek, a trzeciego pozbya si nawet olinowania. Jaki czas pniej Pawe
otrzyma dalsze prowadzenie:
Kiedy przez wiele dni nie pokazao si ani soce, ani gwiazdy, a wichura szalaa z nie
mniejsz si, w kocu zacza znika wszelka nadzieja naszego ocalenia. A gdy ludzie nie
chcieli ju nawet je, wtedy Pawe stan porodku nich i powiedzia: Trzeba byo, mowie,
posucha mnie i nie odpywa z Krety. Uniknlibycie tej niedoli i szkody. Mimo to wzywam
was teraz, abycie byli dobrej myli, bo nikt z was nie zginie, tylko statek. Tej nocy ukaza mi
si bowiem anio Boga, do ktrego nale i ktremu su, i powiedzia: Nie bj si, Pawle.
Musisz stan przed Cezarem, dlatego Bg podarowa ci wszystkich, ktrzy pyn razem z
tob. Bdcie wic dobrej myli, mowie, bo ufam Bogu, e bdzie tak, jak mi powiedziano.
Musimy przecie dopyn do jakiej wyspy (Dz 27,20-26).
Chyba to jasne, dlaczego w wietle tamtej sytuacji Bg pozwoli Pawowi otrzyma dalsze
spektakularne prowadzenie. Po tamtej morddze Pawe ju wkrtce mia przey rozbicie si
statku i zosta ukszony przez jadowitego wa (zob. Dz 27,41 28,5). I czy nie jest mio, kiedy
anio powie nam wczeniej, e wszystko zakoczy si dobrze!

Rada praktyczna
Zacznijmy doszukiwa si w swoim duchu owych wrae, ktre s prowadzeniem Ducha
witego. Pewnie na pocztku popenimy jakie bdy sdzc, e to On nas dokd prowadzi, a
jednak tak nie bdzie. Ale to normalne. Nie zaamujmy si i nie rezygnujmy.
Pomocne te s chwile we wasnej komorze: czytanie Biblii oraz modlitwa w jzykach.
Bowiem wtedy modli si nasz duch i w sposb naturalny stajemy si wraliwsi na sygnay pynce
z ducha. Czytajc Boe Sowo i rozmylajc nad nim stajemy si na nie bardziej wraliwi, bo Boe
Sowo jest duchowym pokarmem.
Kiedy Bg daje nam swoje prowadzenie, jest ono konsekwentne. To znaczy, e w sprawie
wanych decyzji naley przez jaki czas trwa w modlitwach, aby si upewni, e to Bg nas
prowadzi, a nie nasze wasne pomysy czy emocje. Jeli podczas modlitwy nie mamy w sercu
pokoju, by poda w jakim kierunku, nie idmy tam, dopki nie otrzymamy Boego pokoju.
Jeeli otrzymamy jakie spektakularne prowadzenie, to dobrze, ale nie wysilajmy si, eby
koniecznie zobaczy wizj albo usysze gos. Bg nie obieca, e bdzie nas prowadzi w ten

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 210
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

sposb (chocia czasem zgodnie ze sw suwerenn wol to robi). Jednak zawsze moemy ufa, e
nas poprowadzi dajc nam wewntrzne wiadectwo.
I wreszcie, nie dodawajmy nic do tego, co nam Bg mwi. Moe wyjawi, e przygotowa dla
nas jak sub w przyszoci. Nie zakadajmy, e to si speni za kilka tygodni, bo w
rzeczywistoci moe jeszcze upyn wiele lat. Znam to z dowiadczenia. Nie zakadajmy niczego.
Pawe nieco wiedzia, co go czeka w przyszoci, ale nie zna wszystkiego, bo Bg mu tego nie
objawi. Bg chce, abymy zawsze kroczyli wiar.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 211
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

www.shepherdserve.org
Mile widziane jest drukowanie, kopiowanie, dystrybucja lub
rozsyanie tego dokumentu w jakikolwiek sposb.
Warunkiem jest zachowanie integralnoci i niezmienionej
treci oraz nie czerpanie z tego zyskw.
(c) 2007 David Servant

Pozyskujcy uczniw suga Boy


Biblijne zasady przynoszenia owocu oraz pomnaania Boego Krlestwa
David Servant

Rozdzia dwudziesty trzeci


Sakramenty
Jezus zostawi Kocioowi tylko dwa sakramenty: chrzest wodny (zob. Mt 28,19) oraz Wieczerz
Pask (zob. 1Kor 11,23-26). Najpierw rozwaymy chrzest wodny.
W ramach nowego przymierza kady wierzcy powinien przey trzy rne chrzty. S to:
zanurzenie (chrzest) w Ciao Chrystusa, chrzest w wodzie i chrzest w Duchu witym.
Rodzc si na nowo jestemy automatycznie zanurzani w Ciao Chrystusa. Stajemy si
czonkami Chrystusowego ciaa, czyli Kocioa:
Bo te w jednym Duchu wszyscy zostalimy ochrzczeni w jedno ciao (1Kor 12,13 BW; zob.
te Rz 6,3; Ef 1,22-23; Kol 1,18.24).
Chrzest w Duchu witym jest przeyciem majcym miejsce po nawrceniu, i chrzest ten mog i
powinni przey wszyscy wierzcy.
Take kady wierzcy, kiedy si opamita i uwierzy w Pana Jezusa, powinien by jak najszybciej
ochrzczony w wodzie. To jest pierwszy akt posuszestwa czowieka nowonawrconego.
I powiedzia do nich: Idcie na cay wiat i gocie Ewangeli wszelkiemu stworzeniu. Kto
uwierzy i zostanie ochrzczony, bdzie zbawiony, a kto nie uwierzy, zostanie potpiony (Mk
16,15-16).
Pierwszy Koci traktowa nakaz Jezusa dotyczcy chrztu bardzo powanie. Prawie wszyscy
bez wyjtku byli chrzczeni natychmiast po nawrceniu (zob. Dz 2,37-41; 8,12-16.36-39; 9,17-19;
10,44-48; 16,31-33; 18,5-8; 19,1-5).

Niektre przypadki niebiblijnego pojmowania chrztu


Niektrzy chrzcz nowonawrconych pokrapiajc ich kilkoma kroplami wody. Czy to jest
waciwe? Czasownik chrzci w Nowym Testamencie zosta przetumaczony z greckiego baptizo,
oznaczajcego dosownie zanurzy. Zatem osoby chrzczone w wodzie powinny by w niej
zanurzone, a nie tylko ni pokropione. Symbolika chrzecijaskiego chrztu, ktr rozwaymy za
chwil, take przemawia za zanurzeniem.
Niektrzy praktykuj chrzest niemowlt, chocia w Biblii brak na to przykadw. Ta praktyka
wywodzi si z faszywej doktryny odrodzenia przez chrzest, koncepcji i czowiek rodzi si na

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 212
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

nowo w chwili chrztu. Pismo wyranie uczy, e przed chrztem trzeba najpierw uwierzy w Jezusa.
Do chrztu kwalifikuj si zatem tylko dzieci na tyle due, by mogy same si opamita i pj za
Jezusem, ale nigdy niemowlta czy mae dzieci.
Niektrzy ucz, e chocia kto uwierzy w Jezusa, nie jest zbawiony, dopki nie zostanie
ochrzczony w wodzie. Wedug Pisma jest to bdne. W Dz 10,44-48 oraz 11,17 czytamy, e
czonkowie domu Korneliusza zostali zbawieni i ochrzczeni w Duchu witym, zanim ktokolwiek z
nich by ochrzczony w wodzie. Niemoliwe, eby kto zosta ochrzczony w Duchu witym, jeli
nie jest zbawiony (zob. J 14,17).
Inni nauczaj, e jeeli nie zostanie si ochrzczonym zgodnie z ich konkretnym wzorcem, nie
jest si zbawionym. Biblia nie podaje adnego konkretnego rytuau jako wzorca chrztu. Inni na
przykad mwi, e wierzcy nie jest zbawiony, jeli zosta ochrzczony w imi Ojca, i Syna i
Ducha witego (Mt 28,19) zamiast w imi Jezusa (Dz 8,16). Tacy ludzie przejawiaj takiego
samego ducha, jaki kierowa faryzeuszami, ktrzy przecedzali komara, a poykali wielbda. To
tragiczne, e chrzecijanie dyskutuj nad waciw formuk wypowiadan podczas chrztu, kiedy
cay wiat czeka, by usysze ewangeli.

Biblijna symbolika chrztu


Chrzest w wodzie symbolizuje kilka spraw, jakie ju si dokonay w yciu osoby
nowonawrconej. W sposb oczywisty przedstawia fakt, e nasze grzechy zostay zmyte i teraz
stoimy przed Bogiem oczyszczeni. Kiedy Ananiasz zosta posany do Szawa (Pawa) tu po jego
nawrceniu, powiedzia mu:
Dlaczego teraz zwlekasz? Ochrzcij si i obmyj ze swoich grzechw, wzywajc Jego imienia
(Dz 22,16).
Po drugie, symbolizuje nasze utosamienie si z Chrystusem w Jego mierci, pogrzebie i
zmartwychwstaniu. Od chwili, gdy narodzilimy si na nowo i zostalimy wczeni w ciao
Chrystusa, Bg nas widzi w Chrystusie, czyli umarlimy, zostalimy pogrzebani i wzbudzeni do
ycia jako nowy czowiek:
Czy nie wiecie, e my wszyscy, ktrzy zostalimy zanurzeni w Chrystusa Jezusa, zostalimy
zanurzeni w Jego mier? Zostalimy wic pogrzebani z Nim przez zanurzenie w mier,
abymy tak, jak Chrystus zosta wskrzeszony z martwych dziki chwale Ojca, i my prowadzili
nowe ycie (Rz 6,3-4).
gdy zostalicie pogrzebani razem z Nim w chrzcie, w ktrym rwnie razem zostalicie
wskrzeszeni dziki wierze w dziaanie Boga, ktry wskrzesi Go z martwych (Kol 2,12).
Kady nowonawrcony, przystpujc do chrztu w wodzie, powinien pozna te wane prawdy i
zosta ochrzczony jak najszybciej po tym, kiedy uwierzy w Jezusa.

Wieczerza Paska
Ma swe korzenie w starotestamentowej uczcie paschalnej. W noc, kiedy Bg wyzwoli Izrael z
egipskiej niewoli, nakaza, aby w kadym domu zabito rocznego baranka i pokropiono jego krwi
nadproe oraz odrzwia domu. Kiedy tej nocy anio mierci przechodzi przez kraj i zabija
pierworodnych w Egipcie, widzc krew na domach Izraelitw, omija je.
Poza tym Izraelici mieli witowa; tego wieczoru spoywali paschalnego baranka, a przez
siedem nastpnych dni jedli przany chleb. Mia to by w Izraelu stay obrzd, obchodzony co roku
o tej samej porze (zob. Wj 12,1-28). Paschalny baranek przedstawia Chrystusa, ktry w 1Kor 5,7
zosta nazwany nasz Pasch.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 213
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Kiedy Jezus ustanawia Wieczerz Pask, tego dnia witowa Pasch wraz z uczniami. Podczas
wita Paschy zosta te ukrzyowany, prawdziwie wypeniajc swe powoanie jako Baranka
Boego, ktry gadzi grzechy wiata (J 1,29).
Chleb, jaki spoywamy jest symbolem ciaa Jezusa, ktre dla nas zostao zamane, a sok, jaki
pijemy, to symbol Jego krwi, wylanej na odpuszczenie naszych grzechw:
A gdy oni jedli, Jezus wzi chleb, pobogosawi, poama go i da uczniom, mwic: Bierzcie
i jedzcie, to jest Moje ciao. Potem wzi kielich i po dzikczynieniu poda im, mwic: Pijcie
z niego wszyscy, to jest bowiem Moja krew Przymierza, ktra za wielu bdzie wylana na
odpuszczenie grzechw. Mwi wam: Odtd nie bd ju pi z tego owocu winnego krzewu,
a do dnia, kiedy z wami ponownie bd pi z niego w Krlestwie Mojego Ojca (Mt 26,26-
29).
Aposto Pawe tak to opowiedzia:
Ja bowiem otrzymaem od Pana to, co te wam przekazaem, e Pan Jezus tej nocy, ktrej
zosta wydany, wzi chleb i po dzikczynieniu poama i powiedzia: To jest Moje ciao za
was wydane. To czycie na moj pamitk. Podobnie po wieczerzy wzi take kielich,
mwic: Ten kielich jest Nowym Przymierzem w Mojej krwi. To czycie, ile razy bdziecie
pi, na moj pamitk. Ile razy bowiem spoywacie ten chleb i pijecie kielich, mier Pana
gosicie, a przyjdzie (1Kor 11,23-26).

Kiedy i jak
Biblia nie podaje, jak czsto naley uczestniczy w Wieczerzy Paskiej, ale w pierwszym
Kociele odbywao si to regularnie podczas normalnego posiku na spotkaniach kociow
domowych (zob. 1Kor 11,20-34). Poniewa Wieczerza ma swoje korzenie w wieczerzy paschalnej,
Jezus j ustanawia jako element normalnej wieczerzy. I tak bya ona spoywana w pierwszym
Kociele. Czy nie powinno by tak i dzisiaj? W Kociele wci w duym stopniu pielgnuje si
tradycje ludzkie.
Do Wieczerzy Paskiej naley podchodzi z bojani. Pawe naucza, e uczestniczenie w niej w
sposb niegodny jest powanym przestpstwem:
Dlatego te, kto spoywa chleb i pije kielich Pana niegodnie, dopuszcza si grzechu przeciw
Ciau i Krwi Pana. Niech wic czowiek bada samego siebie i wtedy spoywa z tego chleba i
pije z tego kielicha. Kto bowiem spoywa i pije nie zwaajc na Ciao, spoywa i pije wasne
potpienie. Dlatego to wrd was wielu jest sabych i chorych, i liczni umieraj. Jeli
natomiast sami siebie osdzimy, nie bdziemy sdzeni. Jeli za jestemy sdzeni przez Pana,
jestemy karceni, abymy nie zostali potpieni wraz ze wiatem (1Kor 11,27-32).
Mamy tu napomnienie, aby przed uczestniczeniem w Wieczerzy Paskiej sami siebie bada i
osdza, a jeli odkryjemy jaki grzech, musimy si opamita i go wyzna. Inaczej moemy by
winni grzechu przeciw Ciau i Krwi Pana.
Poniewa Jezus umar i wyla sw krew, aby nas uwolni od grzechu, na pewno nie bdziemy
wyciga rki po elementy reprezentujce Jego ciao i krew, wiadomi jakiego niewyznanego
grzechu. Inaczej jedzc i pijc moemy cign na siebie sd w postaci choroby i przedwczesnej
mierci, jak to byo wrd wierzcych w Koryncie. Aby unikn Boego karcenia, musimy sami si
osdzi, czyli przyzna do grzechu i odwrci si od niego.
Najwikszym grzechem Koryntian by brak mioci; kcili i sprzeczali si ze sob. To ich
niezwaanie na drugich przejawiao si nawet podczas Wieczerzy Paskiej, bo jedni si najadali,
inni odchodzili godni, a jeszcze inni nawet si upijali (zob. 1Kor 11,20-22).
Spoywany przez nas chleb przedstawia ciao Chrystusa, ktrym obecnie jest Koci. Jemy z
tego samego bochenka, co symbolizuje jedno ciaa (zob. 1Kor 10,17). Jaka to zbrodnia

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 214
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

uczestniczy w spoywaniu czego, co przedstawia ciao Chrystusa, a w tym samym czasie kci
si i y w niezgodzie z innymi czonkami tego Ciaa! Zanim przystpimy do Wieczerzy Paskiej,
upewnijmy si, czy nasze relacje z brami i siostrami w Chrystusie s poprawne.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 215
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

www.shepherdserve.org
Mile widziane jest drukowanie, kopiowanie, dystrybucja lub
rozsyanie tego dokumentu w jakikolwiek sposb.
Warunkiem jest zachowanie integralnoci i niezmienionej
treci oraz nie czerpanie z tego zyskw.
(c) 2007 David Servant

Pozyskujcy uczniw suga Boy


Biblijne zasady przynoszenia owocu oraz pomnaania Boego Krlestwa
David Servant

Rozdzia dwudziesty czwarty


Konfrontowanie, wybaczanie i pojednanie
Kiedy rozwaalimy wczeniej Kazanie na grze, widzielimy, jak wane jest wybaczanie
naszym winowajcom. Jeli tego nie robimy, Jezus uroczycie owiadczy, e i nam Bg nie
przebaczy (zob. Mt 6,14-15).
Co to znaczy wybaczy? Zobaczmy, czego naucza Pismo.
Jezus porwna wybaczenie do uniewanienia dugu (zob. Mt 18,23-35). Przypumy, e kto
jest nam winien pienidze, a my zwalniamy go z obowizku ich zwrotu. Niszczymy rewers. Nie
oczekujemy ju spaty i nie gniewamy si na dunika. Teraz patrzymy na niego inaczej ni wtedy,
kiedy by nam winien.
Lepiej rozumiemy, co znaczy wybaczanie, jeli rozwaymy, co to znaczy otrzyma przebaczenie
od Boga. Kiedy nam wybacza grzech, przestaje obarcza nas odpowiedzialnoci za czyn, ktrym
Go zasmucilimy. Ju si na nas z powodu tego grzechu nie gniewa. Nie karci ani nie karze nas za
to, co zrobilimy. Jestemy z Nim pojednani.
Podobnie, gdy komu prawdziwie wybaczam, w swoim sercu daj mu wolno, przezwyciam
pragnienie zemsty czy dochodzenia sprawiedliwoci, poprzez okazanie miosierdzia. Ju si nie
gniewam na tego, kto wobec mnie zgrzeszy. Jestemy pojednani. Jeli chowam przeciwko komu
gniew lub uraz, to znaczy, e mu nie przebaczyem.
Chrzecijanie czsto si w tym wzgldzie oszukuj. Mwi, e komu wybaczyli, bo si tego od
nich oczekuje, ale gdzie gboko wci chowaj do winowajcy uraz. Unikaj z nim spotka, bo
wtedy ich stumiony gniew wyszedby na powierzchni. Wiem, o czym mwi, bo robiem
dokadnie to samo. Nie oszukujmy si. Pamitajmy, e Jezus nie chce, abymy gniewali si na brata
(zob. Mt 5,22).
Zadam pytanie: Komu atwiej przebaczy? Winowajcy ktry prosi o wybaczenie, czy temu,
ktry o to nie prosi? Oczywicie, o wiele atwiej wybaczy temu, ktry przyznaje si do winy i
prosi o wybaczenie. Wybaczenie komu, kto o to nie prosi, wydaje si praktycznie niemoliwe.
Spjrzmy na to z innej perspektywy. Jeli odmowa wybaczenia winowajcy, ktry okazuje
skruch, jest czym zym, a take odmowa wybaczenia temu, ktry skruchy nie okazuje, rwnie
jest zem, to ktry z tych grzechw jest wikszy? Chyba wszyscy si zgodzimy, e skoro i jedno i
drugie jest zem, to niewybaczenie winowajcy, ktry okazuje skruch, bdzie czym gorszym.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 216
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Niespodzianka wyaniajca si z kart Biblii


Nasuwa si kolejne pytanie: Czy Bg chce, abymy wybaczali kademu, kto przeciwko nam
zgrzeszy, nawet tym, ktrzy si nie ukorz, nie przyznaj do grzechu i nie poprosz o przebaczenie?
Studiujc Bibli dokadnie odkryjemy, e odpowied brzmi: Nie. Ku zaskoczeniu wielu
Pismo wyranie stwierdza, e cho mamy wszystkich miowa, z wrogami wcznie, nie mamy
obowizku wszystkim przebacza.
Na przykad, czy Jezus oczekuje, e wybaczymy wspbratu, ktry przeciw nam zgrzeszy?
Wcale nie. Inaczej nie kazaby nam kierowa si czterema krokami pojednania, ktre sam wytyczy
w Mt 18,15-17. Zgodnie z nimi winowajca, jeli si nie opamita, ma zosta ekskomunikowany:
Jeli twj brat zawiniby wobec ciebie, id i upomnij go w cztery oczy. Gdy ci usucha,
pozyskasz swego brata. Jeli za nie usuchaby, we z sob jeszcze jednego lub dwch
wiadkw, aby na zeznaniu dwch albo trzech wiadkw opara si caa sprawa. Jeli i tych
nie usucha, powiedz Kocioowi. A jeli nawet Kocioa nie usucha, niech bdzie dla ciebie
jak poganin i celnik.
Oczywicie, w przypadku dojcia do czwartego kroku (ekskomuniki), winowajcy nie okazuje si
przebaczenia, co wynika z ekskomuniki. Byoby dziwne usysze: Wybaczylimy mu, a potem go
wyczylimy poniewa przebaczenie skutkuje pojednaniem, a nie oddzieleniem. (Co bymy
pomyleli, gdyby Bg powiedzia: Przebaczam ci, ale od tej chwili nie chc mie z tob nic
wsplnego?) Jezus kae traktowa ekskomunikowanego jak poganina i celnika. A z tymi dwiema
grupami spoecznymi ydzi nie mieli adnych zwizkw i waciwie traktowali ich z
obrzydzeniem.
W tym czterostopniowym wzorcu Jezusa, jeli winowajca si nie opamita, nie okazuje si
przebaczenia po pierwszym ani po drugim, a nawet po trzecim kroku. Jeli nie wyrazi skruchy za
pierwszym razem, podejmuje si nastpny krok, cigle traktujc go jak zatwardziaego winowajc.
Dopiero kiedy ci usucha (czyli si opamita), mona powiedzie, e pozyskae swego brata,
a wic nastpio pojednanie.
Celem konfrontacji jest moliwo okazania przebaczenia. Jednak zaley ono od skruchy
winowajcy. Zatem (1) konfrontujemy z nadziej, e winowajca (2) si opamita, abymy mogli (3)
mu wybaczy.
Wobec powyszego moemy z ca pewnoci powiedzie, e Bg nie spodziewa si, e
wybaczymy wierzcym braciom, ktrzy wobec nas zgrzeszyli, jeli po konfrontacji nadal s
zatwardziali. To, oczywicie, nie daje nam prawa nienawidzi wierzcego, ktry zawini.
Przeciwnie, konfrontujemy go, bo go miujemy i chcemy mu wybaczy i si z nim pojedna.
Jednak po wyczerpaniu wszelkich rodkw, po przejciu trzech pierwszych krokw wytyczonych
przez Jezusa, czwarty krok, jako wyraz posuszestwa Chrystusowi, jest zerwaniem wizi.1 Tak jak
nie powinnimy utrzymywa kontaktw z tak zwanymi chrzecijanami, ktrzy s cudzoonikami,
pijakami, homoseksualistami itp. (zob. 1Kor 5,11), tak samo nie moemy utrzymywa kontaktw z
tak zwanymi chrzecijanami, ktrzy nie chc si opamita na prob caej wsplnoty. Tacy
dowodz, e nie s prawdziwymi naladowcami Chrystusa i przynosz hab Jego Kocioowi.

Boy przykad
Rozwaajc nasz odpowiedzialno za wybaczanie innym, zastanwmy si, dlaczego Bg
miaby od nas oczekiwa czego, czego On sam nie czyni. Bezsprzecznie Bg kocha ludzi winnych

1. Wydaje si rozsdne, e gdyby wyczona osoba po jakim czasie si opamitaa, Jezus oczekiwaby, i zostanie
jej okazane przebaczenie.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 217
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

i wyciga swe miosierne donie, oferujc im przebaczenie. Powstrzymuje gniew i daje im czas na
opamitanie. Ale przebaczenie zaley od tego, czy si opamitaj. Bg nie przebacza ludziom
winnym, ktrzy nie chc si opamita. Dlaczego mielibymy sdzi, e od nas oczekuje czego
wicej?
Wobec powyszego czy nie jest moliwe, e grzech nieprzebaczenia, tak powany w Boych
oczach, to konkretnie grzech nieprzebaczenia tym, ktrzy o nie prosz? Ciekawe, e zaraz po tym,
jak Jezus sformuowa cztery kroki dyscypliny kocielnej, Piotr zapyta:
Panie, ile razy mam przebaczy, jeli mj brat zawini wobec mnie? Czy a siedem razy? Jezus
mu odpowiedzia: Nie mwi ci, e a siedem razy, lecz a siedemdziesit siedem razy [ang.
siedemdziesit razy siedem] (Mt 18,21-22).
Czy Piotr sdzi, i Jezus spodziewa si, e Jego ucze bdzie wybacza nieskruszonemu bratu
setki razy za setki grzechw, skoro Jezus dopiero co powiedzia, by nieskruszonego brata traktowa
jak poganina czy celnika z powodu jednego grzechu? Wydaje si to nieprawdopodobne. Przecie
nie czujemy odrazy do kogo, komu wybaczylimy.
Kolejne pytanie, ktre powinno nas zmusi do mylenia, brzmi: Jeeli Jezus oczekuje, e
bdziemy wybacza wierzcemu setki razy za setki grzechw, ktrych nie wyznaje, bo dziki temu
cigle pozostajemy z nim w kontakcie, to dlaczego pozwala zerwa wi maesk tylko z powodu
jednego grzechu cudzostwa, jeli wspmaonek nie wyrazi skruchy (zob. Mt 5,32)?2 Wydaje si
to do niekonsekwentne.

Rozwinicie
Zaraz po tym, jak Jezus kaza Piotrowi wybacza bratu 490 razy, opowiedzia przypowie, aby
Piotr lepiej zrozumia, co ma na myli:
Dlatego te Krlestwo Niebios podobne jest do pewnego krla, ktry chcia si rozliczy ze
swoimi sugami. Kiedy zacz si rozlicza, przyprowadzono do niego pewnego dunika,
ktry by mu winien dziesi tysicy talentw. Poniewa nie mia z czego odda, pan kaza go
sprzeda razem z on, dziemi i caym jego dobytkiem, aby dug odzyska. Wtedy suga
upad mu do ng, kania si i prosi: Oka mi cierpliwo, a wszystko ci oddam. Jego pan
ulitowa si nad nim, uwolni go i dug mu darowa. Lecz gdy w suga wyszed, spotka
innego wspsug, ktry by mu winien sto denarw. Dopad go, dusi i woa: Oddaj, co
winien! Wwczas tamten pad mu do ng i baga: Oka mi cierpliwo, a oddam ci. On
jednak nie chcia czeka, lecz odszed i wtrci go do wizienia, dopki nie odda dugu. Gdy
inni wspsudzy to zobaczyli, zasmucili si bardzo. Poszli i opowiedzieli swemu panu o
wszystkim, co si stao. Wtedy jego pan wezwa go i powiedzia: Sugo zy, darowaem ci cay
dug, poniewa mnie o to poprosie. Czy wic i ty nie powiniene ulitowa si nad swoim
wspsug, jak ja zlitowaem si nad tob! I rozgniewa si jego pan, odda go katom, dopki
nie zwrci caego dugu. Tak mj Ojciec, ktry jest w niebie, postpi z wami, jeli kady z
was nie przebaczy z serca swojemu bratu (Mt 18,23-35).
Zauwamy, e pierwszemu sudze dug zosta darowany, bo o to prosi. Drugi suga te poprosi
pierwszego o darowanie dugu. Pierwszy nie postpi z drugim tak, jak postpiono z nim, i wanie
to tak rozgniewao jego pana. Czy wobec tego Piotr mia myle, e Jezus oczekuje od niego, by
rwnie wybacza zatwardziaemu bratu, cho ten nie prosi o wybaczenie, czego w ogle nie
ilustruje Jezusowa przypowie? Wydaje si to nieprawdopodobne, zwaszcza wobec faktu, i Jezus
wanie powiedzia, jak traktowa nieskruszonego brata, kiedy ju zostanie prawidowo
skonfrontowany: jak poganina i celnika.

2. Jeli cudzoony wspmaonek jest wierzcy, przed wszczciem sprawy rozwodowej naley go przeprowadzi
przez trzy stopnie pojednania, nakrelone przez Jezusa. Jeli si opamita, powinnimy, zgodnie z nakazem Jezusa,
okaza mu przebaczenie.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 218
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Wydaje si jeszcze mniej prawdopodobne, by Piotr uwaa, e powinien wybaczy opornemu


bratu, biorc pod uwag kar, jak Jezus zapowiedzia, gdy nie przebaczymy z serca naszym
braciom. Zostanie nam wwczas przypisany cay uprzednio darowany dug, a my zostaniemy
oddani katom, a spacimy to, czego nie bdziemy w stanie spaci. Czy byaby to sprawiedliwa
kara dla wierzcego, ktry nie wybacza bratu, ktremu Bg rwnie nie przebacza? Jeli brat
grzeszy przeciwko mnie, grzeszy te przeciwko Bogu, a Bg mu nie wybaczy, jeli si nie
opamita. Czy Bg moe mnie susznie ukara, bo nie wybaczyem komu, komu On sam nie
wybacza?

Podsumowanie
To, czego Jezus oczekuje od nas w kwestii wybaczania wspbraciom zawieraj Jego sowa
zapisane w k 17,3-4:
Uwaajcie na siebie. Jeeli twj brat zawini, upomnij go, a jeli si opamita, przebacz mu.
Gdyby nawet siedmiokrotnie w cigu dnia zawini wobec ciebie, mwic: Zmieniam swoje
postpowanie [auj tego BT] przebacz mu.
Czy wymaga to wyjanie? Jezus oczekuje, e bdziemy wybaczali innym wierzcym, jeli si
opamitaj. Gdy si modlimy: Przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, ktrzy
przeciw nam zawinili, prosimy Boga, by postpi z nami tak, jak my postpujemy z innymi. Sami
nie oczekiwalibymy od Niego przebaczenia, gdybymy o to nie poprosili. Dlaczego wic
mielibymy sdzi, i oczekuje od nas, e wybaczymy tym, ktrzy nas o to nie prosz?
Jednak nie daje nam to prawa chowa urazy przeciwko bratu czy siostrze w Chrystusie, ktrzy
przeciw nam zgrzeszyli. Mamy nakaz miowa siebie nawzajem, dlatego te brata, ktrzy
przeciwko nam zgrzeszy, powinnimy skonfrontowa, abymy mogli si z nim pojedna, i tym
samym eby on mg si pojedna z Bogiem, przeciw ktremu take zgrzeszy. Tak postpuje
mio. Niestety, chrzecijanie zbyt czsto mwi, e wybaczaj winnemu wspbratu, ale robi to
tylko po to, by unikn konfrontacji. W rzeczywistoci nie wybaczaj, co wida na podstawie ich
czynw. Za wszelka cen unikaj winowajcy i stale mwi o wyrzdzonej im szkodzie, bo zabrako
pojednania.
Kiedy grzeszymy, Bg nas wewntrznie konfrontuje gosem Ducha witego, gdy nas kocha i
chce nam przebaczy. Powinnimy Go naladowa, konfrontujc z mioci wspbraci, ktrzy
przeciw nam grzesz, aby nastpio opamitanie, przebaczenie i pojednanie.
Bg zawsze oczekiwa, e czonkowie Jego ludu bd okazywa sobie nawzajem szczer mio,
ktra dopuszcza napomnienie, ale nie chowanie urazy. W Prawie Mojeszowym zapisane jest
przykazanie:
Nie bdziesz ywi w sercu nienawici do brata. Bdziesz upomina bliniego, aby nie
zacign winy z jego powodu. Nie bdziesz szuka pomsty, nie bdziesz ywi urazy do
synw twego ludu, ale bdziesz miowa bliniego jak siebie samego. Ja jestem Pan (Kp
19,17-18).

Zastrzeenie
Ale jak zrozumie sowa Jezusa z Ewangelii Marka 11,25-26? Czy wskazuj, e musimy
kademu wszystko wybacza, bez wzgldu na to, czy poprosi o wybaczenie?
Kiedy za stoicie modlc si, przebaczcie, jeli macie co przeciwko komu, aby i wasz
Ojciec, ktry jest w niebie, przebaczy wam wasze przewinienia. A jeli wy nie przebaczycie,
to i wasz Ojciec, ktry jest w niebie, nie przebaczy wam waszych przewinie.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 219
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Ten jeden tekst nie uniewania wszystkich pozostaych jakie ju na ten temat, rozwaylimy.
Wiemy, e Boga boli, jeli odmawiamy wybaczenia komu, kto nas o to prosi. Zatem ten werset
moemy zinterpretowa w wietle owego niepodwaalnego faktu. Jezus podkrela tylko, e chcc
otrzyma Boe przebaczenie, musimy wybacza innym. Nie przedstawia jakich szczegowych
mechanizmw przebaczania, na przykad co robi, aby je otrzyma.
Nie mwi te, e musimy prosi Boga o przebaczenie, aby je nam da. Czy mamy zatem
zignorowa ca pozosta nauk Pisma, zgodnie z ktr Boe przebaczenie jest uzalenione od
tego, czy Boga o nie poprosimy (zob. Mt 6,12; 1J 1,9)? Czy mamy zaoy, e kiedy zgrzeszymy,
nie potrzebujemy prosi Boga o przebaczenie, poniewa Jezus w tym miejscu o tym nie mwi?
Byoby to niemdre w wietle tego, co mwi nam Pismo. Rwnie niemdre jest ignorowanie
pozostaej nauki Pisma, zgodnie z ktr mamy wybacza tym, ktrzy o to poprosz.

Kolejne zastrzeenie
Czy Jezus nie modli si o onierzy dzielcych si Jego szatami: Ojcze, przebacz im, bo nie
wiedz, co czyni (k 23,34)? Czy to nam nie mwi, e Bg przebacza ludziom, nawet wtedy gdy
o to nie prosz?
Owszem, ale tylko do pewnego stopnia. Pokazuje, e ludziom niewiadomym Bg okazuje
pewn miar przebaczenia. Poniewa jest doskonale sprawiedliwy, rozlicza tylko tych ludzi, ktrzy
wiedz, e grzesz.
Modlitwa Jezusa o onierzy nie gwarantowaa im pjcia do nieba. Zapewniaa tylko to, e nie
bd odpowiada za podzia szat Boego Syna, i tylko dlatego, e nie wiedzieli, kim On jest.
Widzieli w Nim jedynie kolejnego przestpc skazanego na egzekucj. Bg zatem okaza
miosierdzie za czyn, za ktry naleaaby si kara, gdyby wiedzieli, co faktycznie robi.
Ale czy Jezus prosi o Boe przebaczenie dla wszystkich pozostaych, odpowiedzialnych w jaki
sposb za Jego cierpienie? Wcale nie. Na przykad w przypadku Judasza Jezus stwierdzi, e byoby
lepiej, gdyby si nigdy nie urodzi (zob. Mt 26,24). Jezus bez wtpienia nie prosi Ojca, aby
przebaczy Judaszowi. Wrcz przeciwnie, jeli Psalmy 69 i 109 potraktujemy jak prorocze modlitwy
Jezusa, co te uczyni Piotr (zob. Dz 1,15-20). Jest tam proba, aby na Judasza spada kara, bo by
wiadomym winowajc.
Jako naladowcy Chrystusa powinnimy okazywa miosierdzie tym, ktrzy nie s wiadomi
tego, e wyrzdzaj nam krzywd, tak jak to byo w przypadku onierzy pod krzyem. Bg chce,
bymy niewierzcym okazywali wyjtkowe miosierdzie, ebymy miowali wrogw, dobrze
czynili tym, ktrzy nas nienawidz, bogosawili tym, ktrzy nas przeklinaj i modlili si o tych,
ktrzy nas zniewaaj (zob. k 6,27-28). Powinnimy rozbraja ich nienawi swoj mioci,
przezwyciajc zo dobrem. Ta koncepcja zostaa zapisana ju w Prawie Mojeszowym:
Jeli spotkasz wou twego wroga, albo jego osa bkajcego si, odprowad je do niego. Jeli
ujrzysz, e osio twego wroga upad pod swoim ciarem, nie ominiesz go, ale razem z nim
przyjdziesz mu z pomoc (Wj 23,4-5).
Gdy wrg twj aknie, nakarm go chlebem, gdy pragnie, napj go wod ar ognia
zgromadzisz na nim, a Pan ci za to zapaci (Prz 25,21-22).
To ciekawe, e chocia Jezus nakaza, bymy miowali wrogw, dobrze czynili tym, ktrzy nas
nienawidz, bogosawili tym, ktrzy nas przeklinaj i modlili si o tych, ktrzy nas zniewaaj
(zob. k 6,27-28), nigdzie nie kae nam im wybacza. Mona ludzi miowa nie przebaczajc im,
tak jak Bg kocha ludzi, cho im nie przebacza. Nie tylko moemy, ale powinnimy ich miowa, bo
tak nam kae Bg. I t mio powinny uwidacznia nasze czyny.
Sam fakt, e Jezus prosi Ojca, by przebaczy onierzom pod krzyem, nie dowodzi, e Bg
chce, bymy zapomnieli o caej pozostaej nauce Pisma na ten temat i wybaczali wszystkim, ktrzy

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 220
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

przeciwko nam zawini. Uczy nas tylko tego, bymy automatycznie wybaczali ludziom
niewiadomym swego grzechu i okazywali nadzwyczajn ask niewierzcym.

A co z Jzefem?
Jzef, ktry askawie przebaczy braciom, ktrzy sprzedali go do niewoli, jest podawany jako
przykad tego, e powinnimy wybacza kademu, kto przeciw nam zawini, niezalenie od tego,
czy prosi o nasze wybaczenie. Ale czy tego uczy historia Jzefa?
Wcale nie.
Jzef, aby doprowadzi braci do opamitania przez co najmniej rok poddawa ich kolejnym
prbom. Nawet jednego z nich trzyma przez wiele miesicy w egipskim wizieniu (zob. Rdz
42,24). Wreszcie kiedy bracia byli w stanie przyzna si do swej winy (zob. Rdz 42,21; 44,16), a
jeden z nich oferowa si posuy jako okup za najmodszego, najbardziej ukochanego przez ojca
(zob. Rdz 44,33), Jzef wiedzia, e teraz nie s to ju tacy sami zazdroni i samolubni ludzie,
ktrzy kiedy sprzedali go do niewoli. Dopiero wtedy Jzef wyjawi im swoj tosamo i odezwa
si agodnymi sowami do braci, swych winowajcw. Gdyby Jzef przebaczy im natychmiast,
nigdy by si nie opamitali. I na tym polega bd goszonej tu i wdzie nauki o niezwocznym
wybaczaniu wszystkim. Przebaczanie braciom, ktrzy przeciw nam zawinili, bez konfrontowania
ich prowadzi do dwch rzeczy: (1) nieszczerego przebaczenia, ktre nie przynosi pojednania oraz
(2) braku opamitania ze strony winowajcw, ktrzy przez to nie rozwijaj si duchowo.

Praktykowanie Mt 18,15-17
Chocia podane przez Jezusa cztery kroki prowadzce do pojednania s zrozumiae, to
wprowadzenie ich w czyn nie zawsze okazuje si atwe. Nakrelajc je Jezus zakada sytuacj, e
brat A jest susznie przekonany, i brat B przeciwko niemu zawini. Jednak w rzeczywistoci brat A
moe si myli. Rozwamy wic hipotetycznie kady moliwy scenariusz.
Jeli brat A jest przekonany, e brat B zawini przeciw niemu, powinien najpierw sprawdzi, czy
nie jest aby przesadnie krytyczny, doszukujc si dba w jego oku. Wiele drobnych win naley po
prostu pomin i okaza miosierdzie (zob. Mt 7-3-5). Jeli jednak brat A czuje uraz wobec brata B
z powodu jakiej powanej krzywdy, powinien z tym przyj do niego.
Najpierw prywatnie, zgodnie z nakazem Jezusa, okazujc tym samym mio do brata B.
Powinien kierowa si mioci, a jego celem winno by pojednanie. Nie powinien jednak o tym
rozpowiada. Mio zakrywa wiele grzechw (1P 4,8). Jeli kogo kochamy, nie bdziemy
opowiada o jego grzechach; zakryjemy je.
Taka konfrontacja powinna by agodna, wyraa mio. Mgby powiedzie co takiego:
Bracie B, bardzo ceni nasz relacj. Ale wydarzyo si co, co zbudowao w moim sercu mur
odgradzajcy mnie od ciebie. Nie chc tego, dlatego musz ci powiedzie, dlaczego czuj, e
przeciwko mnie zawinie, abymy mogli si pojedna. A jeli ja zrobiem co, co przyczynio si
do powstania tego problemu, powiedz mi. Nastpnie powinien agodnie powiedzie, co go boli.
W wikszoci przypadkw brat B nie jest nawet wiadom, e urazi brata A, i kiedy tylko si o
tym dowie, poprosi o wybaczenie. W takim wypadku brat A powinien od razu mu wybaczy. I
nastpuje pojednanie.
Drugi moliwy scenariusz zakada, e brat B bdzie prbowa si usprawiedliwi mwic, e to
bya jego reakcja na wczeniejsze przewinienie brata A wobec niego. W takim wypadku brat B
powinien by ju wczeniej skonfrontowa brata A. Ale przynajmniej teraz doszo wreszcie do
jakiego dialogu i szansy na pojednanie.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 221
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Uraone strony powinny przedyskutowa to, co zaszo, przyzna si do winy, a nastpnie


zaoferowa oraz przyj przebaczenie od siebie nawzajem. I nastpuje pojednanie.
W trzecim scenariuszu strony A i B nie potrafi si pojedna. Potrzebuj zatem pomocy i wtedy
naley przej do kroku drugiego.

Krok drugi
Byoby najlepiej, gdyby bracia A i B zgodzili si co do tego, kto miaby im pomc doj do
pojednania. Byoby idealnie, gdyby znaleli si bracia C i D, znajcy i miujcy obu braci A i B, co
gwarantowaoby bezstronno. Z mioci i szacunku dla skonfliktowanych tylko bracia C i D
powinni zosta poinformowani o nieporozumieniu pomidzy A i B.
Jeli na tym etapie brat B nie jest otwarty na wspprac, to brat A powinien zwrci si o pomoc
do C lub C i D.
Jeli bracia C i D s mdrzy, nie wydadz osdu, zanim nie wysuchaj zdania obydwch A i B.
Kiedy C i D wydadz werdykt, A i B powinni uzna ich decyzj i dokona przeprosin oraz
zadouczynienia zaleconych jednemu lub obu z nich.
Bracia C i D nie powinni pozorowa bezstronnoci i unika osobistego ryzyka, zalecajc skruch
obydwu braciom A i B, jeli w rzeczywistoci tylko jeden jest winien. Powinni wiedzie, e jeli A
lub B odrzuci ich osd, sprawa stanie przed caym kocioem i wtedy ich tchrzliwy osd stanie
si jawny wobec wszystkich. Pokusa dotyczca C lub D, by naginajc prawd zachowa przyja
zarwno A jak i B, jest susznym wyjanieniem, dlaczego lepszych jest dwch arbitrw ni jeden,
jako e mog wspiera jeden drugiego w dochodzeniu do prawdy. Co wicej, ich decyzja bdzie
miaa wiksz wag dla A i B.

Krok trzeci
Jeli A lub B odrzuci decyzj C i D, spraw naley przedoy Kocioowi. Tego trzeciego kroku
nigdy nie praktykuje si w kocioach instytucjonalnych, a to z uzasadnionego powodu:
nieuchronnie prowadzioby to do rozamw wynikajcych z odmiennych opinii. Jezus nie
przewidywa, by kocioy lokalne byy wiksze ni liczba osb mogca pomieci si w domu.
Taka niewielka chrzecijaska rodzina, gdzie wszyscy znaj i troszcz si o A i B, jest wedug Biblii
odpowiednim rodowiskiem do zaatwienia kroku trzeciego. W kocioach instytucjonalnych
powinno si to odbywa w ramach maej grupy, zoonej z ludzi, ktrzy znaj i miuj obydwu, A i
B. Jeli s oni czonkami rnych wsplnot lokalnych, to jako ciao decyzyjne powinno suy po
kilku najodpowiedniejszych czonkw z obu wsplnot.
Kiedy koci wyda osd, bracia A i B winni mu si podporzdkowa, znajc konsekwencje jego
odrzucenia. Powinni si przeprosi, wybaczy sobie i si pojedna.
Jeli A lub B odmwi przeproszenia brata, powinien zosta wykluczony z kocioa i nikt z
czonkw nie powinien utrzymywa z nim kontaktw. Czsto taka krnbrna osoba z wasnej woli i
tak bdzie znajdowaa si poza wsplnot, i nie zmieni zdania, dopki na ktrym etapie tego
procesu nie uzyska przychylnej dla siebie decyzji. Wyjawia to jedynie jej brak szczerego
pragnienia, by miowa sw duchow rodzin.

Powszechny problem
W kocioach instytucjonalnych jest norm, e ludzie rozwizuj swe nieporozumienia
odchodzc od kocioa i przyczajc si do innego. Do takiego, gdzie pastor chce budowa swoje
krlestwo za wszelk cen i nie zaley mu na szczerych relacjach z innymi pastorami. Dlatego
przyjmuje takich ludzi i bierze ich stron, kiedy opowiadaj mu swoje bolesne historie. Taki

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 222
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

wzorzec podwaa kroki prowadzce do pojednania, nakazane przez Chrystusa. Zwykle jest to
kwestia miesicy czy lat, kiedy osoba uraona, przyjta przez owego pastora do kocioa, odchodzi
do kolejnego, znowu obraona.
Jezus oczekiwa, e kocioy bd na tyle mae, i pomieszcz si w domach, a miejscowi
pastorzy/starsi/przeoeni bd ze sob wsppracowa jako czonkowie jednego ciaa. Wyczenie
czonka z jednego kocioa byoby w istocie wyczeniem go ze wszystkich kociow.
Obowizkiem kadego pastora/starszego/przeoonego jest zapyta wierzcych, przyczajcych si
do jego kocioa, o ich zwizki z poprzednim kocioem, a nastpnie skontaktowa si z jego
przywdcami, by stwierdzi, czy tych ludzi naley przyj.

Boy zamiar wobec witego Kocioa


Kolejny powszechny problem w kocioach instytucjonalnych polega na tym, e czsto skadaj
si z ludzi, ktrzy przychodz tylko na przedstawienie. Nie podlegaj niczyjemu nadzorowi, bo
ich relacje z innymi czonkami kocioa maj charakter czysto towarzyski. Zatem nikt, a zwaszcza
pastor nie ma pojcia, jak wyglda ich ycie. Ludzie niewici plami wizerunek kocioa, do
ktrego uczszczaj. Osoby z zewntrz widz, e ludzie podajcy si za chrzecijan niczym nie
rni si od niewierzcych.
Ju samo to powinno by wystarczajcym dowodem, e struktura kociow instytucjonalnych
nie pokrywa si z Boym zamiarem wobec Jego witego Kocioa. Ludzie niewici i obudni
zawsze zdoaj si ukry w wielkich kocioach instytucjonalnych, przynoszc ujm Chrystusowi. A
z tego, co przeczytalimy w Mt 18,15-17 jasno wynika, e Jezus chcia, by Jego Koci skada si
z ludzi witych, z samo-oczyszczajcego si ciaa. wiat patrzc na Koci mia widzie Jego
czyst oblubienic. Jednak dzisiaj widz nierzdnic, niewiern swojemu mowi.
Ten zamierzony przez Boga aspekt samo-oczyszczania si Kocioa wida wyranie w sowach
Pawa, dotyczcych krytycznej sytuacji w korynckim kociele. Tam czonek wsplnoty y w
cudzoonym zwizku ze swoj macoch:
Powszechnie syszy si o rozpucie midzy wami, i to o takiej rozpucie, ktrej nie ma nawet
wrd pogan, o tym, e kto yje z on ojca. A wy wbilicie si w pych, zamiast raczej tak
bole nad tym, aby zosta usunity spord was ten, kto si dopuci takiego czynu. Ja chocia
nieobecny ciaem, ale obecny duchem, jak osoba obecna wydaem wyrok przeciwko temu, kto
si dopuci takiego czynu. W imi naszego Pana Jezusa, czc si, wy i mj duch, z moc
naszego Pana Jezusa, wydajcie takiego szatanowi dla wyniszczenia ciaa, aby duch zosta
zbawiony w dniu Pana Napisaem wam w licie, abycie nie utrzymywali kontaktw z
rozpustnikami, ale nie z rozpustnikami tego wiata lub chciwcami, zodziejami czy
bawochwalcami, poniewa musielibycie opuci ten wiat. Teraz jednak wam napisaem,
abycie nie utrzymywali kontaktw z kim, kto jest nazywany bratem, a jest rozpustnikiem,
chciwcem, bawochwalc, oszczerc, pijakiem lub zdzierc. Z takim nawet nie jedzcie razem.
Po co mi bowiem osdza tych z zewntrz? Czy wy nie osdzacie tych, ktrzy s wewntrz?
Tych, ktrzy s na zewntrz, osdzi Bg. Usucie zego spord was samych (1Kor 5,1-5.9-
13).
Tamtego czowieka nie trzeba byo prowadzi poszczeglnymi krokami do pojednania, bo
najwyraniej nie by szczerym wierzcym. Wedug Pawa by on tylko nazywany bratem oraz
zy. Ponadto kilka wersetw poniej Pawe pisze:
Czy nie wiecie, e niesprawiedliwi nie odziedzicz Krlestwa Boga? Nie udcie si! Ani
rozpustnicy, ani bawochwalcy, ani cudzoonicy, ani rozwili, ani ci, ktrzy wspyj z
mczyznami, ani zodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie
odziedzicz Krlestwa Boga (1 Kor 6,9-10).

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 223
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Najwyraniej Pawe susznie by przekonany, e ludzie niemoralni, jak w czonek kocioa w


Koryncie, zdradzaj faszywo swej wiary. Takich nie naley traktowa jak braci i nie ma potrzeby
przeprowadza ich przez cztery kroki do pojednania. Trzeba ich wyczy, odda szatanowi, aby
koci nie wzmacnia ich samo-oszukiwania si, w nadziei, e dostrzeg potrzeb opamitania si,
aby zosta zbawionymi w dniu Pana (1Kor 5,5).
W duych kocioach na caym wiecie bywaj setki ludzi pozujcych na chrzecijan, ktrzy
wedug biblijnych kryteriw s niewierzcy i powinni zosta wyczeni. Pismo wyranie pokazuje,
e koci ma obowizek usuwania ze swoich szeregw zatwardziaych rozpustnikw,
cudzoonikw, homoseksualistw, pijakw, itd. A jednak tacy ludzie pod sztandarem aski s
umieszczani w kocielnych grupach wsparcia, gdzie mog doznawa otuchy od innych
wierzcych z podobnymi problemami. Jest to obraza wobec przemieniajcej ycie mocy
ewangelii Jezusa Chrystusa.

Upadli liderzy
I na koniec, czy skruszony lider powinien zosta natychmiast przywrcony do swej poprzedniej
pozycji, jeli popad w powany grzech (jak cudzostwo)? Chocia Bg niezwocznie mu
przebaczy (i podobnie powinien postpi koci), jednak traci on zaufanie tych, ktrym posuguje.
Na zaufanie trzeba zasuy. Dlatego liderzy po upadku powinni dobrowolnie zrezygnowa z
przywdczych stanowisk i podda si duchowemu nadzorowi, a dowiod, e s godni zaufania.
Musz zaczyna od zera. Ci, ktrzy nie zechc pokornie suy na mniej eksponowanym
stanowisku, aby w ten sposb odzyska zaufanie, nie powinni by w kociele uznawani za liderw.

Podsumowanie
Jako pozyskujcy uczniw pracownicy kocioa, powoani, by upomina, poucza i zachca z
ca cierpliwoci (2Tm 4,2), nie uchylajmy si od swego powoania. Nauczajmy swych uczniw
prawdziwie si miowa, okazujc zawsze miosierdzie znoszc jedni drugich, stosujc, kiedy
trzeba, agodn konfrontacj, a w razie koniecznoci konfrontacj z pomoc innych, oraz
przebaczajc tym, ktrzy o to poprosz. To o wiele lepsze ni faszywe przebaczenie, nie
przynoszce adnego uzdrowienia zerwanych wizi. I bdmy Panu posuszni w kadym aspekcie,
aby Jego Koci pozostawa czysty i wity, przynoszc zaszczyt Jego imieniu!
Do dalszego studiowania tematu dotyczcego konfrontowania oraz dyscypliny kocielnej zobacz
take: Rz 16,17-18; 2Kor 13,1-3; Ga 2,11-14; 2Tes 3,6.14-15; 1Tm 1,19-20; 5,19-20; Tt 3,10-11; Jk
5,19-20; 2J 10-11.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 224
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

www.shepherdserve.org
Mile widziane jest drukowanie, kopiowanie, dystrybucja lub
rozsyanie tego dokumentu w jakikolwiek sposb.
Warunkiem jest zachowanie integralnoci i niezmienionej
treci oraz nie czerpanie z tego zyskw.
(c) 2007 David Servant

Pozyskujcy uczniw suga Boy


Biblijne zasady przynoszenia owocu oraz pomnaania Boego Krlestwa
David Servant

Rozdzia dwudziesty pity


Boe karcenie
Pomylcie wic o Tym, ktry tak wielk wrogo wycierpia od grzesznikw, abycie si nie
zniechcili, zamani na duchu. Jeszcze bowiem nie stawilicie oporu grzechowi, walczc a
do krwi, a ju zapomnielicie o napomnieniu, ktre jest skierowane do was, jak do synw:
Synu mj, nie lekcewa karcenia Pana, ani nie zaamuj si, gdy On napomina. Pan bowiem
karci tego, kogo kocha, choszcze za kadego, ktrego przyjmuje za syna. Trwajcie, gdy
jestecie karceni. Bg traktuje was jak synw. Jaki to bowiem syn, ktrego ojciec nie karci?
Jeli za nie jestecie karceni tak, jak wszyscy, jestecie bkartami, a nie synami. Poza tym,
karcili nas ziemscy ojcowie, a ich szanowalimy. Czy wic o wiele bardziej nie
podporzdkujemy si Ojcu duchw, abymy yli? Tamci bowiem tylko przez krtki czas nas
karcili tak, jak chcieli, Ten za dla naszego dobra, abymy mieli udzia w Jego witoci.
adne te karcenie w danej chwili nie wydaje si przyjemne, ale bolesne. Pniej jednak
przynosi pokojowy owoc sprawiedliwoci tym, ktrzy zostali przez nie dowiadczeni. Dlatego
wyprostujcie opade rce i omdlae kolana. Kroczcie prostymi ciekami, aby to, co kuleje,
nie zeszo z drogi, ale nade wszystko zostao uleczone (Hbr 12,3-13).
Wedug natchnionego autora Listu do Hebrajczykw nasz Ojciec niebiaski karci wszystkie
swoje dzieci. Jeli nigdy tego nie dowiadczamy, to znaczy, e nie jestemy Jego dziemi. Bdmy
wic wiadomi oraz wraliwi na Jego karcenie. Niektrzy nominalni chrzecijanie, ktrzy skupiaj
si tylko na Boych bogosawiestwach i dobroci, traktuj wszelkie negatywne okolicznoci jako
ataki diaba, pozbawione jakiegokolwiek Boego celu. To moe by wielkim bdem, skoro to Bg
prbuje swoim karceniem doprowadzi ich do opamitania.
Dobrzy rodzice karc dzieci w nadziei, e one wreszcie si czego naucz, dojrzej i przygotuj
si do odpowiedzialnej dorosoci. Bg te nas karci, abymy wzrastali duchowo, stawali si
bardziej uyteczni w Jego subie i byli przygotowani stan przed Jego sdziowskim tronem. Karci
nas, bo nas kocha i chce, bymy mieli udzia w Jego witoci. Naszemu kochajcemu Ojcu
niebiaskiemu zaley na naszym wzrocie duchowym. Pismo mwi: Ten, kto rozpocz w was
dobre dzieo, doprowadzi je do koca, a do dnia Chrystusa Jezusa (Flp 1,6).
adnemu dziecku nie podobaj si rodzicielskie klapsy. Przeycie Boego karcenia te nie jest
przyjemne, ale bolesne jak czytalimy. Jednak w kocu jest poyteczne, bo przynosi pokojowy
owoc sprawiedliwoci.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 225
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Kiedy i jak Bg nas karci?


Podobnie jak kady dobry ojciec, Bg karci swoje dzieci tylko wtedy, gdy s nieposuszne. Za
kadym razem, gdy Go nie posuchamy, moemy by poddani Jego karceniu. Pan jest jednak
miosierny i zwykle daje nam sporo czasu na opamitanie si. Karcenie zwykle nas dotyka po Jego
wielu ostrzeeniach, gdy ju wielokrotnie bylimy nieposuszni.
Jak Bg nas karci? Jak si dowiedzielimy wczeniej, Bg moe dopuci sabo, chorob a
nawet przedwczesn mier:
Dlatego to wrd was wielu jest sabych i chorych, i liczni umieraj. Jeli natomiast sami
siebie osdzimy, nie bdziemy sdzeni. Jeli za jestemy sdzeni przez Pana, jestemy
karceni, abymy nie zostali potpieni ze wiatem (1Kor 11,30-32).
Nie naley wyciga pochopnych wnioskw, e wszelka choroba jest wynikiem Boego karcenia
(przypadek Hioba temu zaprzecza). Jeli jednak uderzy w nas choroba, mdrze jest dokona
duchowej analizy, czy przypadkiem nieposuszestwem nie otworzylimy drzwi dla Boego
karcenia.
Moemy unikn Boego sdu, jeli sami si osdzamy, czyli przyznajemy do grzechu i si
opamitujemy. Logicznym byby wniosek, i po opamitaniu si jestemy kandydatami do
uzdrowienia, jeli nasza choroba wynika z Boego karcenia.
Dziki sdowi Boemu, mwi Pawe, unikamy potpienia ze wiatem. Co to znaczy? Chyba
jedynie to, e Boe karcenie skania nas do opamitania, abymy ostatecznie nie poszli do pieka
wraz ze wiatem. Jest to trudne do zaakceptowania przez tych, ktrzy sdz, e dla zmierzajcych
do nieba wierzcych wito jest czym nieobowizkowym. Ale po przeczytaniu Kazania na grze
wiemy, e tylko ci, ktrzy s posuszni Boej woli, wejd do Jego Krlestwa (zob. Mt 7,21). Jeli
zatem trwamy w grzechu i nie odwracamy si od niego, ryzykujemy utrat wiecznego ycia.
Dziki Bogu za Jego karcenie, ono prowadzi nas do opamitania i ratuje przed piekem!

Szatan jako narzdzie Boych sdw


Z szeregu biblijnych urywkw jasno wynika, e Bg, aby nas dyscyplinowa, moe posuy si
szatanem. Na przykad w podobiestwie o sudze, ktry nie wybaczy innemu, w Mt 18, Jezus
stwierdzi, e pan si rozgniewa, kiedy dowiedzia si, e zwolniony z dugu suga nie odpuci
swojemu wspsudze. W efekcie odda go katom, dopki nie zwrci caego dugu (Mt 18,34). To
podobiestwo Jezus zakoczy wanymi sowami:
Tak mj Ojciec, ktry jest w niebie, postpi z wami, jeli kady z was nie przebaczy z serca
swojemu bratu (w. 35).
Kim s owi kaci? Wydaje si prawdopodobne, e to diabe i jego demony. Bg moe odda
swoje nieposuszne dziecko w rce diaba, aby je skoni do opamitania si. A jeli i wwczas si
nie opamita, odda mu je na wieczno. Trudnoci i tragedie potrafi przyprowadzi ludzi do
skruchy, tak jak syna marnotrawnego (zob. k 15,14-19).
W Starym Testamencie znajdujemy przykady, jak Bg posugiwa si szatanem czy zymi
duchami, aby wykona kar lub sdy nad ludmi, ktrzy zasuyli na Jego gniew. Przykad tego
znajdziemy w Ksidze Sdziw, gdzie czytamy, e Bg zesa ducha niezgody [ducha zego - BG]
midzy Abimelekiem a monymi z Sychem (Sdz 9,23), aby wykona nad nimi sd za ich niecne
czyny przeciwko synom Gedeona.
Biblia mwi te, e krla Saula opta duch zy, zesany przez Pana, aby go przywie do
opamitania (1Sm 16,14). Saul jednak si nie opamita i z powodu swego buntu w kocu zgin w
bitwie.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 226
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

W obydwu tych starotestamentowych przykadach Pismo stwierdza, e ze duchy zostay


posane od Boga. To nie znaczy, e Bg ma w niebie ze duchy, ktre tylko czekaj, by Mu
suy. Jest bardziej prawdopodobne, e Bg zezwala zym duchom szatana, by w sposb
ograniczony wykonywali swe ze dzieo, majc nadziej, e grzesznicy dotknici takim utrapieniem
opamitaj si.

Inne rodki Boej dyscypliny


W starym przymierzu Bg czsto karci swj lud dopuszczajc take tragedie, jak gd czy
najazd obcych wrogw. W kocu Izraelici postanawiali si ukorzy, a Bg wybawia ich od
wrogw. Kiedy po latach udrki i ostrzee i tak nie chcieli si opamita, Bg w ostatecznoci
zezwoli obcym mocarstwom ich zniewoli i deportowa z kraju jako wygnacw.
W ramach nowego przymierza jest bezsprzecznie moliwe, i Bg take moe karci swoje
nieposuszne dzieci dopuszczajc w ich yciu kopoty lub zezwalajc, by drczyli ich wrogowie. Na
przykad cytowany na pocztku tego rozdziau urywek o Boym karceniu (Hbr 12,3-13) znajduje
si w kontekcie mwicym o hebrajskich wierzcych przeladowanych za wiar. Jednak nie kade
przeladowanie jest Boym dopustem za nieposuszestwo. Kady przypadek trzeba ocenia
indywidualnie.

Waciwa reakcja na Boe karcenie


Zgodnie z napomnieniem przytoczonym na pocztku tego rozdziau na Boe karcenie mona
reagowa niewaciwie w dwojaki sposb: lekcewac karcenie Pana lub zaamujc si, gdy On
napomina (Hbr 12,5). Jeli lekcewaymy Boe karcenie, znaczy to, e go nie rozpoznajemy lub
ignorujemy ostrzeenie, ktre w ten sposb wyrazi. Zaamywanie si pod wpywem Boego
dyscyplinowania to rezygnowanie z wysikw, aby si Jemu podoba, poniewa uwaamy, e
traktuje si nas zbyt surowo. Obydwie reakcje s bdne. Powinnimy pamita, e Bg nas kocha i
dyscyplinuje dla naszego dobra. Kiedy rozpoznamy, e karci nas Jego kochajca rka, opamitajmy
si i przyjmijmy Jego przebaczenie.
Kiedy to uczynimy, moemy oczekiwa, e Boe karcenie ustanie. Nie powinnimy jednak
koniecznie oczekiwa zwolnienia nas z nieuchronnych konsekwencji naszego grzechu, cho
oczywicie moemy prosi Pana o miosierdzie i pomoc. Bg reaguje na pokornego i skruszonego
ducha (zob. Iz 66,2). Biblia obiecuje: bo Jego gniew trwa tylko przez chwil, a Jego aska przez
cae ycie. Choby wieczorem przyszed pacz, ranek przyniesie rado (Ps 30,6).
Po tym, jak Boe sdy spady na Izraelitw, On obieca:
Na krtk chwil porzuciem ciebie, ale z ogromn mioci ci przygarn. W przystpie
gniewu ukryem przed tob na krtko swe oblicze, ale w mioci wieczystej nad tob si
ulitowaem (Iz 54,7-8).
Bg jest dobry i miosierny!
Do dalszego studiowania tematu Boej dyscypliny zobacz take: 2Krn 6,24-31. 36-39; 7,13-14;
Ps 73,14; 94,12-13; 106,40-46; 118,18; 119,67.71; Jer 2,29-30; 5,23-25; 14,12; 30,11; Ag 1,2-13;
2,17; Dz 5,1-11; Ap 3,19.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 227
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

www.shepherdserve.org
Mile widziane jest drukowanie, kopiowanie, dystrybucja lub
rozsyanie tego dokumentu w jakikolwiek sposb.
Warunkiem jest zachowanie integralnoci i niezmienionej
treci oraz nie czerpanie z tego zyskw.
(c) 2007 David Servant

Pozyskujcy uczniw suga Boy


Biblijne zasady przynoszenia owocu oraz pomnaania Boego Krlestwa
David Servant

Rozdzia dwudziesty szsty


Post
Post to dobrowolne powstrzymanie si na jaki czas od spoywania ywnoci oraz/lub pynw.
Biblia podaje wiele takich przykadw. Niektrzy przez okres postu rezygnowali z jedzenia
czegokolwiek, inni ze spoywania tylko niektrych produktw ywnociowych. Przykadem tego
ostatniego jest trzytygodniowy post Daniela, kiedy to nie jad wybornych potraw misa ani
wina (Dn 10,3).
Znajdujemy te kilka przykadw ludzi, ktrzy nie przyjmowali ani jedzenia ani wody, ale ten
rodzaj postu wystpuje rzadko i naley go traktowa jako niezwyky, jeli trwa ponad trzy dni.
Kiedy na przykad Mojesz poci w ten sposb przez czterdzieci dni, gdy przebywa w obecnoci
samego Boga, jego twarz janiaa (zob. Wj 34,28-29). Niedugo potem powtrzy ten 40-dniowy
post (zob. Pwt 9,9.18). Byy to dwa zupenie nadnaturalne posty i nikt nie powinien w tym
wzgldzie naladowa Mojesza. Jest rzecz niemoliw, aby bez nadzwyczajnej pomocy Boga,
przey bez wody duej ni kilka dni. Odwodnienie prowadzi do mierci. Natomiast wikszo
zdrowych ludzi moe przey sporo tygodni bez jedzenia.

Po co poci?
Pierwszorzdnym celem postu s korzyci pynce ze spdzenia dodatkowego czasu na
modlitwie i szukaniu Pana. W Biblii nie ma prawie adnej wzmianki o pocie, ktry by si nie
czy z modlitw, co sugeruje, e post bez modlitwy nie ma sensu. Na przykad obydwie wzmianki
o pocie w Dziejach Apostolskich mwi o modlitwie. W pierwszym przypadku (zob. Dz 13,1-3)
prorocy i nauczyciele w Antiochii zwyczajnie penili sub Panu i pocili. Wtedy otrzymali
prorockie objawienie i w konsekwencji wysali Pawa i Barnab w ich pierwsz podr misyjn. W
drugim przypadku Pawe i Barnaba wyznaczali starszych w nowych kocioach w Galacji.
Czytamy:
Kiedy w kadym kociele wrd modlitw i postw, przez woenie rk ustanowili im
starszych, polecili ich Panu, w ktrego uwierzyli (Dz 14,23),
Moe tutaj Pawe i Barnaba naladowali przykad Jezusa, ktry spdzi ca noc na modlitwie,
zanim wybra dwunastu (zob. k 6,12). Wane decyzje, jak ustanawianie duchowych liderw,
musz by przemodlone, a bdziemy pewni, jakie jest prowadzenie Pana. Dziki postowi
moemy mie wicej czasu na modlitw w tej sprawie. Skoro Nowy Testament zaleca maonkom

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 228
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

chwilow abstynencj seksualn, aby mogli si bardziej odda modlitwie (zob. 1Kor 7,5), to atwo
zrozumie, i chwilowe powstrzymanie si od jedzenia moe suy temu samemu celowi.1
Kiedy zatem potrzebujemy si modli o Boe kierownictwo w sprawie wanych duchowych
decyzji, post si przydaje. O wiele innych potrzeb mona si modli stosunkowo krtko. Nie trzeba
na przykad poci, aby si pomodli Modlitw Pask. Modlitwy o Boe kierownictwo trwaj
duej ze wzgldu na trudnoci w rozrnieniu Boego gosu w naszych sercach, jako e
konkuruj z nim nasze niewaciwe pragnienia czy motywacje, albo zwyczajnie brak nam
penego oddania si Bogu. Uzyskanie pewnoci co do Jego kierownictwa moe wymaga duszego
okresu modlitwy i w takim przypadku post jest korzystny.
Oczywicie, samo powicanie czasu na modlitw o jakikolwiek dobry cel jest duchowo
korzystne. Dlatego post naley uwaa za cudowny rodek dajcy duchow si i skuteczno, o ile
jest powizany z modlitw. Czytamy, e pierwsi apostoowie oddawali si modlitwie i posudze
Sowa (Dz 6,4). To z pewnoci po czci wyjania sekret ich duchowej mocy i skutecznoci.

Post niewaciwy
Ustaliwszy niektre biblijne powody postu w ramach Nowego Przymierza rozwamy te
powody niebiblijne.
Niektrzy poszcz w nadziei, e dziki temu Bg szybciej odpowie na ich proby. Jednak Jezus
powiedzia, i odpowied na modlitw zapewnia przede wszystkim wiara, a nie post (zob. Mt
21,22). Post nie jest narzdziem przymusu wobec Boga lub sposobem zakomunikowania Mu:
Lepiej mi odpowiedz, bo zagodz si na mier! To nie jest post biblijny, ale strajk godowy!
Pamitamy, jak Dawid poci i modli si przez kilka dni o to, by jego dziecko urodzone z Batszeby
przeyo. Jednak umaro, gdy Bg karci Dawida. Post nie zmieni sytuacji. Dawid nie modli si z
wiar, bo nie mia adnej obietnicy, na ktrej mgby si oprze. Kocowy efekt pokaza, e
waciwie modli si i poci wbrew Boej woli.
Post nie jest te warunkiem przebudzenia. Nie czytamy w Nowym Testamencie, aby kto poci
w intencji przebudzenia. Apostoowie, posuszni Jezusowi, zwyczajnie gosili ewangeli. Jeli
jakie miasto ich nie przyjmowao, posuszni Jezusowi, strzepywali kurz ze swoich stp i szli do
nastpnego (zob. k 9,5; Dz 13,49-51). Nie pozostawali na miejscu i nie pocili, prbujc zburzy
duchowe warownie w oczekiwaniu na przebudzenie. Musz wszak doda, i post poczony z
modlitw z pewnoci moe przynie korzy sugom ewangelii, czynic ich skuteczniejszymi
nosicielami przebudzenia. Wielu z duchowych gigantw, o ktrych czytamy w historii Kocioa,
miao w zwyczaju modli si i poci.
Post nie jest rodkiem ujarzmiania ciaa, jako e ch jedzenia jest pragnieniem uprawnionym
i nie grzesznym, w odrnieniu od oczywistych dz ciaa, wymienionych w Ga 5,19-21. Z
drugiej strony post jest wiczeniem w opanowaniu ciaa, a ta cnota jest potrzebna do chodzenia
wedug Ducha a nie wedug ciaa.
Poszczenie w celu udowodnienia swojej duchowoci czy pokazania oddania Bogu to strata czasu
i oznaka obudy. Wanie dlatego pocili faryzeusze i Jezus ich za to potpi (zob. Mt 6,16; 23,5).
Niektrzy poszcz, aby zdoby zwycistwo nad szatanem. Ale to niebiblijne. Pismo obiecuje, e
jeli odeprzemy szatana wiar w Boe Sowo, ucieknie od nas (zob. Jk 4,7; 1P 5,8-9). Post nie jest
konieczny.
Ale czy Jezus nie powiedzia, e niektre demony mona wypdzi tylko przez modlitw i
post?

1. Angielskie tumaczenie Krla Jakuba [a take polska Biblia Gdaska] zalecaj obopln zgod maonkw na
powstrzymanie si od fizycznego wspycia, aby odda si postowi i modlitwie. Wspczesne tumaczenia w
wikszoci mwi tylko o modlitwie.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 229
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Kiedy Jezus usysza wiadomo, e uczniowie nie potrafi uwolni chopca z wadzy demona,
najpierw ubolewa nad ich brakiem wiary (zob. Mt 17,17). Gdy uczniowie Go zapytali, dlaczego
zawiedli, odpowiedzia, e wanie z powodu ich maej wiary (zob. Mt 17,20). Mg te na
marginesie doda: Tego rodzaju demonw nie mona wypdzi inaczej, jak tylko przez modlitw i
post (Mt 17,21). Powiedziaem, e mg te sowa doda na marginesie, gdy s dowody, i tego
zdania nie byo w oryginalnej Ewangelii Mateusza (zob. przekad ekumeniczny Nowego
Testamentu), co oznacza, e Jezus mg wcale tych sw nie powiedzie.
Marek, relacjonujc to samo wydarzenie, przytacza takie oto sowa Jezusa: Tego rodzaju nie
mona wypdzi adn inn moc, jak tylko przez modlitw (Mk 9,29), a przypisy przekadu
ekumenicznego podaj, e w wielu rkopisach zostay w tym miejscu dodane sowa i post.
Gdyby Jezus faktycznie te sowa wypowiedzia, to konkluzja, i post jest konieczny do tego, by
skutecznie wypdza demony, i tak byaby niewaciwa. Jeli Jezus komu udziela wadzy nad
demonami, jak w przypadku dwunastu apostow (zob. Mt 10,1), to ta osoba t wadz ma, za post
nie moe jej wzmocni. Oczywicie, post moe da nam wicej czasu na modlitw, co potguje
duchow wraliwo i wiar w udzielone nam przez Boga penomocnictwo.
Pamitajmy te, e jeli Jezus faktycznie wypowiedzia tamto zdanie, dotyczyo ono tylko
jednego rodzaju demona. Chocia uczniowie tym razem nie potrafili wypdzi tego konkretnego
demona, to skutecznie wypdzili wiele innych demonw (zob. k 10,17).
Chodzi o to, e nie musimy poci, eby odnie zwycistwo nad szataskimi atakami
skierowanymi przeciw nam.

Nadmierne podkrelanie znaczenia postu


Niestety, niektrzy wierzcy uczynili z postu religi, umieszczajc go na pierwszorzdnym
miejscu w swoim chrzecijaskim yciu. Natomiast w nowotestamentowych Listach nie ma ani
jednej wzmianki o pocie.2 Nie ma adnych wskazwek, skierowanych do wierzcych, jak lub
kiedy poci. Nie ma te zachty do poszczenia. To wskazuje, e post nie jest gwnym wymogiem
w naladowaniu Jezusa.
O pocie czciej wspomina Stary Testament. Zwykle by powizany albo ze smutkiem po
mierci bliskiej osoby czy w czasie pokuty, albo z arliw modlitw w okresach narodowego lub
osobistego kryzysu (zob. Sdz 20,24-28; 1 Sm 1,7-8; 7,1-6; 31,11-13; 2 Sm 1,12; 12,15-23; 1Krl
21,20-29; 2Krn 20,1-3; Ezd 8,21-23; 10,1-6; Ne 1,1-4; 9,1-2; Est 4,1-3.15-17; Ps 35,13-14; 69,11;
Iz 58,1-7; Dn 6,16-18; 9,1-3; Jl 1,13-14; 2,12-17; Jon 3,4-10; Za 7,4-5). Uwaam, e nadal s to
uzasadnione powody postu.
Stary Testament naucza, e oddawanie si postowi wwczas, gdy zaniedbuje si waniejsze
przykazania, jak troszczenie si o ubogich, jest pozbawione rwnowagi (zob. Iz 58,1-12; Za 7,1-4).
Z pewnoci nie mona Jezusa oskary o nadmierne promowanie postu. Faryzeusze
krytykowali Go za to, e go nie praktykuje (zob. Mt 9,14-15). Zgani ich za to, e przedkadali post
nad waniejsze sprawy duchowe (zob. Mt 23,23; k 18,9-12).
Z drugiej strony Jezus w Kazaniu na grze mwi swoim naladowcom o pocie. Poucza, by
pocili z waciwych pobudek, i wyrazi oczekiwanie, i bd od czasu do czasu poci. Obieca im,
i Bg wynagrodzi ich post. Sam te do pewnego stopnia praktykowa post (zob. Mt 17,21). I
zapowiedzia, e nadejdzie czas, gdy uczniowie bd poci, kiedy zostanie od nich zabrany (zob.
k 5,34-35).

2. Jedynym wyjtkiem byaby pawowa wzmianka o pocie maonkw w 1Kor 7,5, ale znajdujemy j tylko w
angielskiej Biblii Krla Jakuba [oraz w polskiej Biblii Gdaskiej]. O wymuszonym pocie czytamy w Dz 27,21.33-34;
1Kor 4,11 oraz 2Kor 6,5; 11,27. Nie byy to jednak posty majce jaki duchowy cel, ale spowodowane trudnymi
okolicznociami lub brakiem poywienia.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 230
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Jak dugo naley poci?


Jak wspomniaem wczeniej, wszystkie 40-dniowe posty opisane w Biblii mona sklasyfikowa
jako nadnaturalne. Rozwaalimy dwa posty Mojesza, odbywane w obecnoci Boga. Eliasz
rwnie poci przez czterdzieci dni, ale wczeniej by karmiony przez anioa (zob. 1Krl 19,5-8).
Czterdziestodniowy post Jezusa by rwnie wyranie nadnaturalny. Zosta poprowadzony przez
Ducha witego na pustyni. Tam pod koniec postu dowiadcza nadnaturalnych pokus ze strony
szatana. Wreszcie odwiedzili go anioowie (zob. Mt 4,1-11). Posty 40-dniowe nie s biblijn norm.
Jeli kto dobrowolnie powstrzymuje si od spoycia posiku, aby powici czas na szukanie
Pana, to wtedy poci. Pomys, eby post trwa po kilka dni, jest bdny.
Oba posty wspomniane w Dziejach Apostolskich, o jakich mwilimy (zob. Dz 13,1-3; 14,23),
najwyraniej nie byy bardzo dugie. Mogy polega na rezygnacji z jednego posiku.
Poniewa post suy gwnie szukaniu Pana, zalecabym, aby poci tak dugo, a uzyskamy to,
czego pragniemy od Boga.
Pamitajmy, post nie jest po to, by zmusza Boga do odpowiedzi. Moe tylko poprawi nasz
wraliwo na Ducha witego. Bg do nas mwi niezalenie od tego, czy pocimy czy nie.
Trudno polega na tym, by odrni Jego kierownictwo od wasnych pragnie.

Kilka rad praktycznych


Post wpywa na nasze ciao w rnoraki sposb. Moemy odczuwa osabienie, zmczenie, ble
gowy, nudnoci, oszoomienie, skurcze odka, itd. Jeli kto ma nawyk picia kawy, herbaty lub
innych napojw z kofein, niektre z tych objaww mona wytumaczy odstawieniem kofeiny. W
takich wypadkach dobrze jest wyeliminowa te napoje ze swojej diety na kilka dni przed postem.
Jeli kto poci w miar regularnie, odkryje, e kady kolejny post znosi atwiej, chocia zwykle
odczuje osabienie przez pierwszy tydzie lub dwa.
Podczas postu trzeba pi duo czystej wody, aby si nie odwodni.
Post naley przerywa ostronie i powoli, zwaszcza jeli by dugotrway. Gdy nasz odek nie
trawi staego poywienia przez trzy dni, byoby nierozsdne nagle zje co cikostrawnego.
Lepiej zacz od sokw i potraw lekkostrawnych. Po duszym pocie ukad trawienny potrzebuje
duszego czasu do przystosowania si, eby je normalnie. Zrezygnowanie z jednego czy dwch
posikw nie wymaga okresu przejciowego.
Niektrzy s przekonani, e ostrone i umiarkowane poszczenie wpywa pozytywnie na nasze
zdrowie, i ja podzielam ten pogld. Wysuchaem wiadectw wielu ludzi chorych, ktrzy podczas
postu wyzdrowieli. Uwaa si, e post to sposb na odpoczynek dla organizmu i jego oczyszczenie.
Z tego powodu pierwszy post moe by najtrudniejszy. Taka osoba najbardziej potrzebuje
oczyszczenia swych organw wewntrznych.
Odczucie fizycznego godu zwykle ustaje po okresie dwch do czterech dni postu. Kiedy
powraca (zwykle po kilku tygodniach), jest to znak, aby ostronie post koczy, jako e zaczyna si
faza godzenia organizmu, ktry po wykorzystaniu caego nagromadzonego tuszczu zaczyna spala
ywotne komrki. Czytamy, e Jezus poczu gd po 40 dniach postu i wtedy go zakoczy (zob. Mt
4,2).

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 231
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

www.shepherdserve.org
Mile widziane jest drukowanie, kopiowanie, dystrybucja lub
rozsyanie tego dokumentu w jakikolwiek sposb.
Warunkiem jest zachowanie integralnoci i niezmienionej
treci oraz nie czerpanie z tego zyskw.
(c) 2007 David Servant

Pozyskujcy uczniw suga Boy


Biblijne zasady przynoszenia owocu oraz pomnaania Boego Krlestwa
David Servant

Rozdzia dwudziesty sidmy


ycie pozagrobowe
Wikszo chrzecijan wie, e po mierci ludzie id albo do nieba albo do pieka. Nie wszyscy
jednak rozumiej, e niebo nie jest ostatecznym miejscem zamieszkania sprawiedliwych, a Hades
nie jest ostatecznym miejscem zamieszkania niesprawiedliwych.
Kiedy umieraj naladowcy Jezusa Chrystusa, ich duch/dusza natychmiast idzie do nieba, gdzie
mieszka Bg (zob. 2Kor 5,6-8; Flp 1,21-23; 1Tes 4,14). Kiedy w przyszoci Bg stworzy nowe
niebo i now ziemi. Wwczas Nowe Jeruzalem zstpi z nieba na ziemi (zob. 2P 3,13; Ap 21,1-2) i
sprawiedliwi zamieszkaj tam na zawsze.
Niesprawiedliwi po mierci natychmiast id do Hadesu, miejsca, gdzie tymczasowo oczekuj na
zmartwychwstanie cia. Owego dnia stan przed Boym tronem sdziowskim, a nastpnie zostan
wrzuceni do jeziora poncego ogniem i siark, nazywanego w Biblii Gehenn. Przyjrzymy si
temu wszystkiemu bliej w oparciu o Bibli.

Kiedy umieraj niesprawiedliwi


Aby lepiej zrozumie los niesprawiedliwych po mierci, musimy przestudiowa jedno hebrajskie
sowo ze Starego Testamentu oraz trzy greckie z Nowego. Chocia te trzy sowa okrelaj trzy
rne miejsca, czsto s tumaczone w rnych wersjach Biblii jako pieko, co moe by dla
czytelnikw mylce.
Przyjrzyjmy si najpierw hebrajskiemu sowu Szeol. Wystpuje ono w Starym Testamencie
ponad 60 razy. Najwyraniej dotyczy miejsca przebywania niesprawiedliwych po mierci. Kiedy na
przykad Korach oraz jego zwolennicy zbuntowali si przeciw Mojeszowi na pustyni, Bg ich
pokara w ten sposb, e rozstpia si ziemia i ich pochona wraz z dobytkiem. Pismo mwi, e
wpadli do Szeolu:
Wpadli razem ze wszystkim, co do nich naleao, ywcem do Szeolu, a ziemia zamkna si
nad nimi. Tak zniknli spord spoecznoci (Lb 16,33).
Pniej Bg ostrzeg Izraelitw, e Jego gniew rozpali ogie, ktry ponie w Szeolu:
Zapon ar mego gniewu, co siga do gbin Szeolu, poera ziemi z plonami, podwaliny
gr zapala (Pwt 32,22).

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 232
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Krl Dawid tak si wyrazi:


Niech wrc bezboni do Szeolu, wszystkie narody, ktre zapomniay o Bogu (Ps 9,18).
W sprawie niesprawiedliwych si modli:
Niech mier na nich spadnie, niech ywcem wpadn do Szeolu, bo w ich domach i pomidzy
nimi panuje przewrotno! (Ps 55,16).
Ostrzegajc modziecw przed sztuczkami nierzdnicy mdry Salomon napisa:
Dom jej drog jest do Szeol, co w podwoje mierci prowadzi Nie myli si o tym, e tam
bawi zmarli, jej zaproszeni w gbinach Szeol (Prz 7,27; 9,18).
Napisa te inne przysowia, ktre utwierdzaj nas w przekonaniu, e w Szeolu na pewno nie
znajd si sprawiedliwi:
Dla mdrego droga ycia w gr, by unikn Szeolu, co w dole (15,24).
Ty go uderzysz rzg, a od Szeolu zachowasz mu dusz (23,14).
I wreszcie, zapowiadajc Jezusowy opis pieka, Izajasz proroczo mwi o krlu Babilonu, ktry
si wywyszy, ale mia zosta strcony do Szeolu:
Podziemny Szeol poruszy si przez ciebie, na zapowied twego przybycia; dla ciebie obudzi
cienie zmarych, dla wszystkich wielmow ziemi; kaza powsta z tronw wszystkim krlom
narodw. Wszyscy oni zabieraj gos, by ci powiedzie: Ty rwnie pade bezsilny jak i my,
stae si do nas podobny! Do Szeolu strcony twj przepych i dwik twoich harf. Robactwo
jest twoim posaniem, robactwo te twoim przykryciem. Jake spade z niebios, Janiejcy,
Synu Jutrzenki? Jake rune na ziemi, ty, ktry podbijae narody? Ty, ktry mwie w
swym sercu: Wstpi na niebiosa; powyej gwiazd Boych postawi swj tron. Zasid na
Grze Obrad, na kracach pnocy. Wstpi na szczyty obokw, podobny bd do
Najwyszego. Jak to? Strcony do Szeolu na samo dno Otchani! Ktrzy ci ujrz, utkwi
wzrok w tobie, zastanowi si nad tob: Czy to nie ten, ktry trzs ziemi, ktry obala
krlestwa, ktry wiat cay zamienia w pustyni, a miasta jego obraca w perzyn, ktry
swych jecw nie zwalnia do domu? (Iz 14,9-17)
Te i podobne teksty przekonuj nas, e Szeol zawsze by i nadal jest miejscem mki, gdzie s
uwizieni niesprawiedliwi po mierci. A dowodw jest wicej.

Hades
Jest jasne, e greckie sowo Hades oznacza to samo miejsce co hebrajskie sowo Szeol. Na
dowd tego wystarczy porwna Ps 16,10 z Dz 2,27, gdzie jest cytowany:
Bo nie opucisz mej duszy w Szeolu i nie skaesz wiernego na zagad [ang. - nie dopucisz,
aby Twj wity dozna skaenia] (Ps 16,10).
nie zostawisz Mojej duszy w otchani (gr. w Hadesie) ani nie dopucisz, aby Twj wity
dozna skaenia (Dz 2,27).
Ciekawe, e we wszystkich dziesiciu przypadkach wystpowania sowa Hades w Nowym
Testamencie, zawsze oznacza ono co negatywnego, miejsce udrk, gdzie niesprawiedliwi s
wizieni po mierci (zob. Mt 11,23; 16,18; k 10,15; 16,23; Dz 2,27; 2,31; Ap 1,18; 6,8; 20,13-14).
Wszystko to wskazuje, e Szeol/Hades by i jest miejscem przebywania niesprawiedliwych po
mierci, miejscem udrk.1

1. Niektrzy tez, i Szeol by miejscem, do ktrego trafiali po mierci sprawiedliwi, prbuj udowodni w oparciu
o kilka tekstw, takich jak Rdz 37,35; Hi 14,13, Ps 89,49; Koh (Kzn) 9,10 oraz Iz 38,9-10. Biblijny materia dowodowy
nie jest tu zbyt przekonujcy. Jeli do Szeolu trafiali po mierci i niesprawiedliwi i sprawiedliwi, to musia si skada z
dwch oddzielnych przedziaw: nieba i raju. I to wanie twierdz propagatorzy tej koncepcji.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 233
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Czy Jezus zstpi do Szeolu/Hadesu?


Wrmy do Psalmu 61,10 oraz Dz 2,27, gdzie Piotr cytuje ten tekst; oba wersety wskazuj, i
Szeol i Hades s tym samym miejscem. W swoim kazaniu w dzie Pidziesitnicy Piotr stwierdzi,
e w Ps 61,10 Dawid nie mwi o sobie, ale proroczo o Chrystusie, gdy ciao Dawida, inaczej ni
Chrystusa, ulego skaeniu (zob. Dz 2,29-31). Wobec tego rozumiemy, e w Ps 61,10 to faktycznie
Jezus zwraca si do Ojca, wyraajc przekonanie, e Ojciec nie opuci Jego duszy w Szeolu ani nie
pozwoli, by Jego ciao doznao skaenia.
Niektrzy t wypowied Jezusa interpretuj jako dowd na to, i Jego dusza zstpia do
Szeolu/Hadesu podczas trzech dni pomidzy mierci a zmartwychwstaniem. Ale waciwie nic na
to nie wskazuje. Jeszcze raz zauwamy, co dokadnie Jezus mwi do Ojca:
Bo nie opucisz mej duszy w Szeolu i nie skaesz wiernego na zagad [ang - nie dopucisz,
aby Twj wity dozna skaenia] (Ps 16,10).
Jezus nie mwi Ojcu: Wiem, i moja dusza spdzi kilka dni w Szeolu/Hadesie, ale wierz, e
mnie tam nie opucisz. Mwi raczej: Wierz, e kiedy umr, nie zostan potraktowany jak
niesprawiedliwi, moja dusza nie zostanie opuszczona w Szeolu/Hadesie. Nie spdz tam nawet
minuty. Wiem, e zamierzasz mnie wzbudzi w cigu trzech dni i nie pozwolisz na skaenie mojego
ciaa.
Taka interpretacja jest z pewnoci uzasadniona. Kiedy Jezus mwi: Nie dopucisz, aby Twj
wity dozna skaenia, to rozumiemy, e przez te trzy dni ciao Jezusa nie ulegao stopniowemu
rozkadowi, by podczas zmartwychwstania zosta odnowione. Raczej chodzi o to, e ono nie
podlegao adnemu skaeniu, od chwili mierci a do zmartwychwstania.
Podobnie stwierdzenie, e Jego dusza nie zostanie opuszczona w Szeolu/Hadesie, nie trzeba
interpretowa, jakoby przez kilka dni pozostawa w Szeolu/Hadesie, ale ostatecznie nie zosta tam
opuszczony.2 Chyba raczej to znaczy, e Jego dusza nie miaa zosta potraktowana tak jak dusze
niesprawiedliwych, opuszczone w Szeolu/Hadesie. Nie miaa tam spdzi ani minuty.

Gdzie Jezus przebywa w cigu tych trzech dni?


Pamitajmy, e Jezus powiedzia uczniom, i spdzi trzy dni i noce w gbi ziemi (zob. Mt
12,40). Nie wydaje si, e chodzi tu o przebywanie Jego ciaa przez trzy dni w grobie, jako e grb
trudno uwaa za gbi ziemi. Musia raczej mwi o tym, e Jego duch/dusza bdzie gboko w
ziemi. Moemy zatem wywnioskowa, i Jego duch/dusza od mierci do zmartwychwstania nie
bya w niebie. Jezus potwierdzi to po zmartwychwstaniu, mwic do Marii, e jeszcze nie wstpi
do Ojca (zob. J 20,17).
Wiemy te, e skruszonemu zoczycy na krzyu obieca, e ten znajdzie si z Nim tego samego
dnia w raju (zob. k 23,43). Biorc pod uwag wszystkie te fakty wiemy, e duch /dusza Jezusa
spdzi(a) trzy dni i noce w gbi ziemi. Przynajmniej przez cz tego okresu przebywa w miejscu
zwanym rajem, ktrego nazwa nie wydaje si by waciwym synonimem Szeolu/Hadesu,
miejsca udrki!

2. Osoby podpisujce si pod t wanie interpretacj musz zatem zgodzi si z jedn z dwch innych teorii. Jedna
zakada, e Szeol/Hades by nazw miejsca, gdzie przebywali po mierci zarwno niesprawiedliwi jak i sprawiedliwi,
podzielonego na dwa przedziay miejsce mk oraz raj, do ktrego poszed Jezus. Wedug drugiej teorii Jezus przez
trzy dni i noce znosi udrki potpionych w pomieniach Szeolu/Hadesu, cierpic w caej rozcigoci kar za grzech w
zastpstwie za nas. Trudno obie teorie udowodni na podstawie Pisma, a poza tym adna z nich nie jest potrzebna, jeli
Jezus w ogle w Szeolu/Hadesie nie przebywa. A to wanie oznacza Jego stwierdzenie. W odniesieniu do drugiej
teorii, Jezus przez trzy dni i noce od mierci do zmartwychwstania nie cierpia udrk ludzi potpionych, poniewa nasze
odkupienie zostao wyjednane Jego cierpieniem na krzyu (zob. Kol 1,22), a nie Jego rzekomymi udrkami w
Szeolu/Hadesie.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 234
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Wszystko to nasuwa wniosek, e w gbi ziemi, obok Szeolu/Hadesu, musi by miejsce zwane
rajem. T ide bezsprzecznie podpiera opowiedziana przez Jezusa historia o dwch ludziach, ktrzy
umarli, o niesprawiedliwym bogaczu i sprawiedliwym azarzu. Przeczytajmy j:
By pewien bogacz, ktry ubiera si w purpur i bisior i kadego dnia wystawnie ucztowa.
Przed jego bram lea pewien owrzodziay ebrak imieniem azarz, ktry pragn zaspokoi
gd tym, co spadao ze stou bogacza. Lecz tylko psy przychodziy i lizay jego wrzody. I
umar biedak, i zosta zaniesiony przez aniow w objcia Abrahama. Umar te bogacz i
zosta pogrzebany. A gdy cierpic mki w krainie umarych, podnis oczy, ujrza z daleka
Abrahama i azarza w jego objciach. Wtedy zawoa: Ojcze Abrahamie! Zmiuj si nade
mn i polij azarza, eby umoczy koniec palca w wodzie i zwily mi jzyk, poniewa
bardzo cierpi w tym pomieniu. Abraham jednak powiedzia: Dziecko, przypomnij sobie, e
za ycia odebrae swoje dobro, podobnie jak azarz zo. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty
mki. Poza tym pomidzy nami a wami rozpociera si tak wielka przepa, e nikt, choby
chcia, nie moe wej std do was ani stamtd przedosta si do nas (k 16,19-26).
To jasne, e i azarz i bogacz nie pozostali w swych ciaach po mierci, ale dotarli kady do
swojego miejsca jako duch/dusza.

Gdzie by azarz?
Zauwamy, e bogacz znalaz si w Hadesie, ale widzia azarza w innym miejscu, wraz z
Abrahamem. W istocie czytamy, e azarz by w objciach Abrahama, co nie oznacza jakiego
miejsca ale przypuszczalnie odnosi si do pociechy, jak otrzymywa od Abrahama po przybyciu na
to miejsce.
Jaka odlego dzielia bogacza od azarza po ich mierci?
Dowiadujemy si, e bogacz ujrza azarza z daleka, a midzy nimi rozpociera si wielka
przepa. A zatem okrelenie odlegoci jest spraw spekulacji. Wydaje si jednak, e dzielia ich
odlego mniejsza ni pomidzy gbi ziemi a niebem. Inaczej bogacz nie mgby widzie
azarza (bez nadnaturalnej pomocy) i nie byoby potrzeby wspomina o rozpocierajcej si
wielkiej przepaci pomidzy tymi dwoma miejscami, aby nie dopuci do przejcia z jednego do
drugiego. Ponadto bogacz zawoa na Abrahama, a ten mu odpowiedzia. Naleaoby wic
domniemywa, e byli wystarczajco blisko siebie, by rozmawia przez wielk przepa.
Wobec powyszego uwaam, e azarz nie znajdowa si w miejscu, ktre nazywamy niebem,
ale w oddzielnym przedziale wewntrz ziemi.3 Musiao to by miejsce, ktre Jezus, zwracajc si
do skruszonego zoczycy, nazwa rajem. To do tego raju w gbi ziemi szli po mierci
starotestamentowi sprawiedliwi. Poszed tam azarz, a take Jezus i skruszony zoczyca.
Tam te najwyraniej poszed po mierci prorok Samuel. W 1Sm 28 czytamy, e gdy Bg
zezwoli duchowi zmarego Samuela pojawi si i rozmawia proroczo z Saulem, wrka z Endor
opisaa Samuela jako istot pozaziemsk, wyaniajc si z ziemi (1Sm 28,13). Sam Samuel
spyta Saula: Dlaczego nie dajesz mi spokoju i wywoujesz mnie [ang. kaesz mi wstpowa]?
(1Sm 28,15). Najwyraniej duch/dusza Samuela przebywa(a) w raju w ziemi.
Pismo wydaje si potwierdza, i w momencie zmartwychwstania Chrystusa raj zosta
oprniony i starotestamentowi sprawiedliwi, ktrzy zmarli, zostali wzici z Jezusem do nieba.
Czytamy, e kiedy Jezus wstpi do nieba z najniszych obszarw ziemi, powid za sob jecw

3. Zauwamy, e zarwno azarz jak i bogacz, cho oddzieleni od ciaa, byli wiadomi i posiadali nadal swoje
funkcje, jak wzrok, dotyk i such. Dowiadczali blu i pociechy oraz pamitali swoje wczeniejsze przeycia. To
zaprzecza teorii o nie duszy, jakoby ludzie po mierci przechodzili w stan braku wiadomoci, oczekujc jej
odzyskania w chwili zmartwychwstania cia.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 235
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

(Ef 4,8-9 BW; Ps 68,19). Przypuszczam, e tymi winiami byli wszyscy mieszkacy raju. Jezus na
pewno nie uwolni nikogo z Szeolu/Hadesu!4

Jezus gosi uwizionym duchom


Czytamy te, e w jakim momencie pomidzy swoj mierci a zmartwychwstaniem Jezus
zwiastowa grupie bezcielesnych duchw:
Przecie i Chrystus raz cierpia za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby
przyprowadzi was do Boga. Zabity wprawdzie w ciele, przez Ducha jednak zosta oywiony.
W Nim te poszed i ogosi ocalenie duchom zamknitym w wizieniu, nieposusznym
wwczas, gdy Bg wyczekiwa cierpliwie za dni Noego, kiedy bya budowana arka. W niej
tylko niewielu, to jest osiem dusz, zostao uratowanych przez wod (1P 3,18-20).
Ten urywek Pisma na pewno nasuwa pytania, na ktre nie znam odpowiedzi. Dlaczego Jezus
miaby gosi garstce nieposusznych ludzi, ktrzy zginli podczas potopu? Co im mwi?
Tak czy owak tekst ten wydaje si potwierdza, i Jezus nie spdzi wszystkich trzech dni i nocy
od mierci do zmartwychwstania w raju.

Gehenna
Kiedy obecnie umiera ciao sprawiedliwych, ich duch/dusza idzie od razu do nieba (zob. 2Kor
5,6-8; Flp 1,21-23; 1Tes 4,14).
Niesprawiedliwi nadal id do Szeolu/Hadesu, gdzie cierpi udrki i oczekuj zmartwychwstania
swych cia, ostatecznego sdu i wtrcenia do ognistego jeziora, miejsca innego ni Szeol/Hades.
To ogniste jezioro jest okrelane trzecim greckim sowem, gehenna, czasem take tumaczonym
jako pieko. Gehenna to wysypisko mieci za murami Jerozolimy w dolinie Hinnom. Byo to
gnijce skadowisko, pene robactwa, ktrego cz nieustannie dymia i palia si ogniem.
Mwic o gehennie Jezus mia na myli miejsce, dokd zostan wtrceni ludzie w ciele.
Powiedzia na przykad:
Jeli twoja prawa rka jest powodem twojego upadku, odetnij j i wyrzu. Lepiej bowiem bdzie
dla ciebie, gdy stracisz jedn cz ciaa, ni gdyby mia cay [ang. twoje cae ciao] zgin w
Gehennie Nie bjcie si tych, ktrzy zabijaj ciao, lecz duszy zabi nie mog. Bjcie si raczej
tego, ktry dusz i ciao moe zatraci w Gehennie (Mt 5,30; 10,28).
Gehenna i Hades nie mog by tym samym miejscem, gdy Biblia powiada, e niesprawiedliwi
id do Hadesu jako duchy/dusze bez cia. Dopiero po tysicletnim panowaniu Chrystusa ciaa
niesprawiedliwych zostan wzbudzone i stan przed Boym sdem, a nastpnie zostan wtrcone
do ognistego jeziora czyli Gehenny (zob. Ap 20,5.11-15). Co wicej, kiedy sam Hades zostanie
wtrcony do tego jeziora ognistego (zob. Ap 20,14), musi by wic miejscem innym ni ogniste
jezioro.

Taratar
Czwartym greckim sowem czsto tumaczonym w Biblii jako pieko jest taratros. W Nowym
Testamencie wystpuje tylko raz:
Jeli bowiem Bg nie oszczdzi aniow, ktrzy zgrzeszyli, lecz strci ich do Tarataru i
wyda wizom mroku, aby byli strzeeni na sd (2P 2,4).

4. Niektrzy uwaaj, i pewnie susznie, i winiowie, o ktrych mowa w Ef 4,8-9, to my wszyscy, bdcy niegdy
w niewoli grzechu, a teraz uwolnieni dziki zmartwychwstaniu Chrystusa.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 236
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Taratar jest uwaany za specjalne wizienie dla niektrych aniow ktrzy zgrzeszyli. Dlatego
nie jest to ani Szeol/Hades ani Gehenna. Juda take napisa o uwizionych anioach:
Aniow, ktrzy nie zachowali swojego pierwotnego stanu, lecz opucili wasne mieszkanie,
trzyma w ciemnociach do wielkiego dnia sdu, zwizanych nierozerwalnymi wizami (Jud
6).

Okropnoci pieka
Kiedy umiera osoba niepojednana z Bogiem, nie ma ju moliwoci opamitania si. Jej los jest
przypiecztowany. Czytamy: I tak jak zostao postanowione w stosunku do ludzi, e raz umr, a
potem bdzie sd (Hbr 9,27).
Pieko jest wieczne i ci, ktrzy tam trafiaj, nie maj adnej nadziei na ucieczk. Mwic o
potpieniu czekajcym niesprawiedliwych, Jezus powiedzia: I pjd ci na kar wieczn,
sprawiedliwi za do ycia wiecznego (Mt 25,46). Kara dla niesprawiedliwych w piekle jest tak
samo wieczna, jak wieczne ycie dla sprawiedliwych.
Podobnie pisa Pawe:
Jest bowiem sprawiedliwe u Boga odpaca uciskiem tym, ktrzy was uciskaj, a wam
uciskanym, i nam, da ulg, gdy Pan Jezus objawi si z nieba z anioami Jego mocy w
pomieniach ognia i ukarze tych, ktrzy nie uznaj Boga i nie s posuszni Ewangelii naszego
Pana Jezusa. Kar dla nich bdzie wieczna zagada z dala od oblicza Pana i od chway Jego
mocy (2Tes 1,6-9).
Pieko to miejsce nieopisanej agonii, niekoczcej si nigdy kary. Uwizieni tam na zawsze
niesprawiedliwi bd na wieki odczuwa wasn win i cierpie w nieugaszonym ogniu z powodu
Boego gniewu.
Jezus nazwa pieko ciemnociami na zewntrz, gdzie bdzie pacz i zgrzytanie zbw,
miejscem, gdzie robak ich nie umiera i ogie nie ganie (Mt 22,13; Mk 9,44). Jake powinnimy
ostrzega ludzi przed tym miejscem i opowiada im o zbawieniu dostpnym jedynie w Chrystusie!
Jedna denominacja naucza o czycu, gdzie wierzcy bd przez jaki czas cierpie, aby si
oczyci z grzechw i zasuy na niebo, jednak Biblia nic o tym nie mwi.

Sprawiedliwi po mierci
Kiedy umiera wierzcy, jego duch natychmiast idzie do nieba, by przebywa z Panem. Pawe
przedstawi to bardzo jasno, kiedy pisa o wasnej mierci:
Dla mnie bowiem ycie to Chrystus, a mier to zysk. Jeli jednak y w ciele oznacza dla
mnie owocnie pracowa to nie wiem, co wybra. Obydwie moliwoci s przede mn:
chciabym umrze i by z Chrystusem, bo to znacznie lepsze (Flp 1-21-23).
Pawe pragn odej, by po mierci by z Chrystusem. Jego duch nie przeszedby w jaki stan
niewiadomoci czekajc na zmartwychwstanie (jak niektrzy, niestety, uwaaj).
Zauwamy te, e dla Pawa byby to zysk. Stwierdzenie takie byoby prawdziwe tylko wtedy,
gdyby po mierci poszed do nieba.
Powiedzia te, e duch wierzcego po wyjciu z ciaa zamieszkuje z Panem:
Zawsze wic mamy ufno i wiemy, e jak dugo pozostajemy w ciele, tak dugo jestemy z
daleka od Pana chcemy raczej opuci nasze ciao i zamieszka z Panem (2Kor 6,8).
Potwierdzaj to inne jego sowa:

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 237
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Nie chcemy te, bracia, abycie pozostawali w niewiedzy co do tych, ktrzy umieraj i si
smucili, jak ci, ktrzy nie maj nadziei. Jeli bowiem wierzymy, e Jezus umar i
zmartwychwsta, to i tych, ktrzy umarli w Jezusie, Bg poprowadzi razem z Nim (1Tes 4,13-
14).
W chwili powrotu Jezus przyprowadzi ze sob z nieba tych, ktrzy umarli, a zatem teraz
musz by z Nim w niebie.

Przebysk nieba
Jakie jest niebo? Swoim ograniczonym umysem nie jestemy w stanie w peni poj caej
chway, jaka nas tam czeka, a Biblia podaje nam tylko jej przebysk. Najwspanialszym faktem dla
wierzcych jest to, e w niebie ujrzymy twarz w twarz naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa oraz
Boga, naszego Ojca. Zamieszkamy w domu Ojca:
W domu Mojego Ojca jest wiele mieszka. Jeliby tak nie byo, to czy powiedziabym wam,
e id przygotowa wam miejsce? Gdy pjd i przygotuj wam miejsce, znowu przyjd i
zabior was do siebie, abycie tam, gdzie Ja jestem i wy byli (J 14,2-3).
Gdy si tam znajdziemy, zrozumiemy wiele tajemnic, ktrych teraz nie potrafimy poj. Pawe
pisa:
Teraz bowiem widzimy niejasno, jakby w zwierciadle, kiedy ujrzymy twarz w twarz. Teraz
poznaj czstkowo, ale kiedy poznam tak, jak zostaem poznany (1Kor 13,12).
Najpeniejszy obraz nieba podaje nam ksiga Apokalipsy. Przedstawione jako miejsce aktywnej
dziaalnoci, cudownego pikna, nieograniczonej rnorodnoci oraz niewymownej radoci. Niebo
nie jest miejscem, gdzie ludzie tylko siedz na chmurach i cay dzie brzdkaj na harfach!
Jan, otrzymawszy wizj nieba, najpierw zauway tron Boga, orodek wszechwiata:
Zaraz doznaem zachwycenia w duchu: oto tron sta w niebie, a na tronie Kto siedzia. Ten,
ktry siedzia z wygldu podobny by do kamienia jaspisu i krwawnika, a dookoa tronu bya
tcza podobna do szmaragdu. Wok tronu byy dwadziecia cztery trony. Na tronach
siedziao dwudziestu czterech Starszych, ktrzy byli odziani w biae szaty, a na gowach mieli
zote wiece. Od tronu wychodziy byskawice, gosy i gromy, a przed tronem palio si
siedem lamp ognistych, ktre s siedmioma Duchami Boga. Przed tronem te znajdowao si
jakby szklane morze podobne do krysztau. Porodku tronu natomiast i wok tronu byy
cztery istoty yjce, pene oczu z przodu i z tyu. Pierwsza istota yjca podobna bya do lwa,
druga podobna do wou, trzecia miaa twarz jakby ludzk, a czwarta podobna bya do ora w
locie. Kada za z czterech istot yjcych miaa po sze skrzyde, dookoa i wewntrz byy
pene oczu. I bez odpoczynku, dniem i noc mwi: wity, wity, wity. Pan, Bg,
Wszechmogcy, Ten, ktry by i ktry jest, i ktry przychodzi. A kiedy istoty yjce oddadz
chwa, cze i dzikczynienie Siedzcemu na tronie i yjcemu na wieki wiekw, wtedy
dwudziestu czterech Starszych upada przed Siedzcym na tronie, oddaje pokon yjcemu na
wieki wiekw i rzuca swoje wiece przed tronem, mwic: Jeste godny, nasz Panie i Boe,
wzi chwa i cze, i moc, poniewa Ty wszystko stworzye, i z Twojej woli to byo, i
zostao stworzone (Ap 4,2-11).
Jan, uywajc ziemskich poj, opisa tak jak potrafi to, czego nie da si porwna do
czegokolwiek na ziemi. Oczywicie, w aden sposb nie pojmiemy wszystkiego, co zobaczy,
dopki nie ujrzymy tego sami. Ale bezsprzecznie czytanie o tym jest inspirujce.
Najbardziej frapujce urywki o niebie znajdujemy w rozdziaach 21 i 22 Apokalipsy, gdzie Jan
opisa Nowe Jeruzalem, ktre obecnie jest w niebie, ale zstpi na ziemi po tysicletnim panowaniu
Chrystusa:

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 238
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

I przenis mnie w duchu na gr wielk i wysok, i pokaza mi miasto Jeruzalem, zstpujce


z nieba od Boga, majce chwa od Boga. Jego blask by podobny do blasku drogocennego
kamienia, jakby jaspisu, przezroczystego jak kryszta. Miao mur wielki i wysoki, miao
dwanacie bram, a na bramach dwunastu aniow Ten, ktry mwi ze mn mia miar,
trzcin zot, by zmierzy miasto, jego bramy i mur. A miasto ma ksztat czworoboku, i jego
dugo jest taka sama, jak i szeroko. I zmierzy miasto trzcin. Jego dugo, szeroko i
wysoko s rwne A jego mur jest zbudowany z jaspisu, a miasto z czystego zota,
podobnego do przezroczystego szka A dwanacie bram to dwanacie pere. Kada z bram
jest z jednej pery. A gwna ulica miasta jest z czystego zota, przezroczystego jak szko. Ale
wityni w nim nie zobaczyem, bo jego wityni jest Pan, Bg Wszechmogcy i Baranek. I
miasto nie potrzebuje soca ani ksiyca, aby mu wieciy, bo owietlia je chwaa Boga, a
jego lamp jest Baranek I pokaza mi rzek wody ycia, lnic jak kryszta, wypywajc
spod tronu Boga i Baranka. Pomidzy gwn ulic miasta a rzek, i stamtd, jest drzewo
ycia, ktre rodzi dwanacie owocw, wydajc owoc w kadym miesicu. A licie tego
drzewa su do leczenia narodw. I nic ju nie bdzie oboone kltw. A w miecie bdzie
tron Boga i Baranka, i Jego sudzy bd Mu suy. I bd ogldali Jego oblicze, i Jego imi
bd mieli na czoach. I nocy ju nie bdzie, i nie bd ju potrzebowali wiata lampy i
wiata soca, bo Pan, Bg, bdzie im wieci i bd krlowa na wieki wiekw (Ap 21,10
22,5).
Kady naladowca Jezusa moe oczekiwa tych wszystkich cudownoci, jeli wytrwa w wierze.
Niewtpliwie przez pierwsze kilka dni w niebie bdziemy mwi do siebie: O, wanie to Jan
prbowa opisa w ksidze Apokalipsy!

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 239
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

www.shepherdserve.org
Mile widziane jest drukowanie, kopiowanie, dystrybucja lub
rozsyanie tego dokumentu w jakikolwiek sposb.
Warunkiem jest zachowanie integralnoci i niezmienionej
treci oraz nie czerpanie z tego zyskw.
(c) 2007 David Servant

Pozyskujcy uczniw suga Boy


Biblijne zasady przynoszenia owocu oraz pomnaania Boego Krlestwa
David Servant

Rozdzia dwudziesty smy


Boy odwieczny plan
Po co Bg nas stworzy? Czy od samego pocztku mia na uwadze jaki cel? Czy nie wiedzia,
e wszyscy przeciw Niemu si zbuntuj? Czy nie przewidzia konsekwencji naszego buntu, caego
cierpienia i smutku, jakie s udziaem ludzkoci? To dlaczego stworzy czowieka?
Biblia daje odpowiedzi na te pytania. Stwierdza, e jeszcze przed stworzeniem Adama i Ewy
Bg wiedzia, i najpierw oni, a potem wszyscy inni zgrzesz. I ju wtedy stworzy plan odkupienia
upadej ludzkoci przez Jezusa. Tak o tym przedwiecznym planie pisa Pawe:
On [Bg] nas wybawi i powoa witym powoaniem, nie na podstawie naszych uczynkw,
ale zgodnie ze swoim postanowieniem i ask, dan nam odwiecznie w Chrystusie Jezusie
(2Tm 1,9).
Boa aska zostaa nam dana w Chrystusie przed wiecznymi czasami [BT], nie tylko po wieczne
czasy. To pokazuje, e zastpcz mier Jezusa Bg postanowi przed stworzeniem czowieka.
Podobnie pisa Pawe do Efezjan:
zgodnie z zamiarem podjtym przed wiekami w Chrystusie Jezusie, naszym Panu (Ef
3,11).
mier Jezusa na krzyu nie bya skutkiem Boego zreflektowania si, jakiego popiesznie
opracowanego planu naprawienia czego, czego Bg nie przewidzia.
Bg od wiecznoci nie tylko zamierza udzieli nam swojej aski, ale te z gry wiedzia, ktrzy
t ask przyjm, bo nawet ich imiona zapisa w ksidze:
I oddadz jej [apokaliptycznej bestii] pokon wszyscy mieszkacy ziemi, kady, ktrego imi
nie jest zapisane od zaoenia wiata w ksidze ycia zabitego Baranka [Jezusa] (Ap 13,8).
Boga nie zaskoczy upadek Adama, ani twj czy mj upadek. Bg wiedzia, e zgrzeszymy,
wiedzia te, kto z ludzi si opamita i uwierzy w imi Pana Jezusa.

Kolejne pytanie
Jeli Bg wczeniej wiedzia, e niektrzy uwierz w Jezusa, a inni Go odrzuc, to dlaczego
stworzy ludzi wiedzc, e Go nie przyjm. Dlaczego po prostu nie stworzy tylko tych, o ktrych
widzia, e si opamitaj i uwierz w Jezusa?

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 240
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Odpowied na to pytanie jest nieco trudniejsza, ale nie jest niemoliwa.


Po pierwsze, Bg stwarzajc nas da nam woln wol. To znaczy, e kady z nas ma przywilej
zdecydowania, czy bdzie suy Bogu czy nie. Nasze wybory, czy okaza posuszestwo czy nie,
opamita si lub nie nie s z gry postanowione przez Boga. To s nasze decyzje.
Wobec tego kady musi zosta sprawdzony. Bg, oczywicie, zawczasu wie, co zrobimy, ale w
jakim momencie musimy zrobi co, aby mg to przewidzie.
Na przykad Bg zna wynik kadego meczu, zanim jeszcze zostanie rozegrany, ale mecze musz
by rozgrywane, jeli Bg ma zawczasu zna ich wyniki. Bg nie zna (i nie moe zna) wynikw
meczw, ktre si nie odbywaj, bo wtedy nie ma czego zna zawczasu.
Podobnie Bg tylko wtedy moe zna zawczasu decyzje posiadajcych woln wol ludzi, jeli ci
maj moliwo dokonywania wyborw i ich dokonuj. Musz zosta sprawdzeni. I dlatego Bg
nie stworzy (i nie mg stworzy) jedynie takich ludzi, o ktrych widzia, e si opamitaj i
uwierz w Jezusa.

Pytanie nastpne
Mona by te zapyta: Jeli Bg chce mie tylko ludzi posusznych, to dlaczego da nam woln
wol? Czemu nie stworzy rasy wiecznie posusznych robotw?
Poniewa Bg jest Ojcem. Chce mie z nami tak wi jak ojciec z dziemi, a w przypadku
robotw jest to niemoliwe. Bg pragnie mie na wieki rodzin zoon z dzieci, ktre z wasnej
wolnej woli postanowiy Go kocha. Wedug Biblii taki by Jego przedwieczny plan:
w mioci Wedug postanowienia swojej woli przeznaczy nas, abymy przez Jezusa
Chrystusa stali si Jego synami (Ef 1,4b-5).
Jeli chcemy mie pojcie, ile przyjemnoci dayby Bogu roboty, wemy w rk pacynk i niech
ona nam powie, e nas kocha. Najprawdopodobniej nie rozgrzeje naszego serca, bo mwi tylko to,
co wkadamy jej w usta. Tak naprawd nas nie kocha.
Mio jest wyjtkowa, gdy wypywa z czyjej woli. Pacynki i roboty nic o mioci nie wiedz,
bo o sobie nie decyduj.
Poniewa Bg pragn mie dzieci, ktre kochayby Go z wyboru i suyy Mu szczerym sercem,
musia stworzy istoty obdarzone woln wol. Decyzja ta oznaczaa podjcie ryzyka, e niektre z
tych istot postanowi nie kocha Go i Mu nie suy. Wiedzia, e niektrzy ludzie, obdarzeni
woln wol przez Boga, ktry si im objawia i przywouje do siebie poprzez dzieo stworzenia, ich
sumienie oraz zew ewangelii, bd mimo to przez cae ycie Mu si opiera. Tacy musz ponie
suszn kar, bo dowodz, e s godni Boego gniewu.
Nikt w piekle nie bdzie mie prawa oskary Boga, gdy kademu wskaza drog ucieczki
przed kar za grzechy. Bg chce, aby wszyscy byli zbawieni (zob. 1Tm 2,4; 2P 3,9), ale kady musi
zadecydowa za siebie.

Biblijna predestynacja
Jak zatem rozumie te urywki Nowego Testamentu, ktre mwi, e Bg nas wybra przed
zaoeniem wiata?
Niestety, niektrzy uwaaj, i Bg wybra do zbawienia konkretnych ludzi, a innych
przeznaczy na potpienie bez wzgldu na to, co uczynili. Koncepcja ta oczywicie wyklucza woln
wol i bezsprzecznie nie ma potwierdzenia w Biblii. Zobaczmy, czego Biblia uczy o predestynacji.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 241
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Istotnie, czytamy, e Bg nas wybra, ale ten fakt wymaga sprecyzowania. Bg od zaoenia
wiata postanowi odkupi ludzi, o ktrych wiedzia, e w odpowiedzi na Jego zew, dokonujc
wasnego wyboru, opamitaj si i uwierz ewangelii. Czytajmy, co mwi Pawe o wybranych
przez Boga ludziach:
Bg nie odrzuci swojego ludu, ktry wczeniej pozna. Czy nie wiecie, co mwi Pismo o
Eliaszu? Jak skary si przed Bogiem na Izraela: Panie, pozabijali Twoich prorokw, zburzyli
Twoje otarze, mnie samego pozostawili i nastaj na moje ycie? Co jednak mwi mu gos
Boy? Pozostawiem sobie siedem tysicy mw, ktrzy nie zgili kolan przed Baalem.
Podobnie i teraz pozostaa reszta dziki wybraniu przez ask (Rz 11,2-5).
Zauwamy, e Bg powiedzia Eliaszowi, e pozostawi sobie siedem tysicy mw. Jednak
tych siedem tysicy podjo decyzj, by nie zgina kolan przed Baalem. Dalej Pawe mwi, e
podobnie i teraz, dziki Boemu wybraniu, pozostaa reszta wierzcych ydw. Moemy zatem
powiedzie, e owszem, Bg nas wybra, ale wybra tych, ktrzy najpierw sami dokonali
waciwego wyboru. Bg postanowi zbawi wszystkich, ktrzy wierz w Jezusa; taki by Jego plan
jeszcze przed stworzeniem wiata.

Boa przedwiedza
Podajc tym tokiem mylenia Biblia naucza, e Bg przewidzia, kto dokona waciwego
wyboru. Czytamy na przykad:
do przybyszw wrd rozproszenia ktrzy wybrani zostali wedug tego, co przewidzia
Bg Ojciec) 1P 1,1-2a BT).
Zostalimy wybrani zgodnie z Bo przedwiedz. Pawe rwnie pisa o wierzcych, ktrych
Bg zna w swoim przedwiecznym planie:
Tych bowiem, ktrych od wiekw pozna [nas], tych te przeznaczy na to, by si stali na
wzr obrazu Jego Syna, aby On [Jezus] by pierworodnym midzy wielu brami. Tych za,
ktrych przeznaczy, tych te powoa, a ktrych powoa tych te usprawiedliwi, a ktrych
usprawiedliwi tych te obdarzy chwa (Rz 8,29-30 BT).
Bg z gry zna tych z nas, ktrzy zdecyduj si uwierzy w Jezusa. Postanowi, e staniemy si
podobni do obrazu Jego Syna, odrodzonymi dziemi Boga w Jego wielkiej rodzinie. Zgodnie z tym
odwiecznym planem wezwa nas dziki ewangelii, usprawiedliwi i kiedy w swym przyszym
krlestwie obdarzy nas chwa.
W innym licie Pawe pisa:
Niech bdzie bogosawiony Bg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, ktry na wyynach
niebiaskich udzieli nam w Chrystusie peni duchowych bogosawiestw. W Nim przecie
wybra nas przed zaoeniem wiata, abymy stanli przed Nim w mioci, wici i
nieskazitelni. Wedug postanowienia swojej woli przeznaczy nas, abymy przez Jezusa
Chrystusa stali si Jego synami, dla uwielbienia chway Jego aski, ktr obdarzy nas w
Umiowanym (Ef 1,3-6).
Tutaj przedstawiona jest ta sama prawda: Bg przeznaczy nas (wiedzc, e si opamitamy i
uwierzymy) przed zaoeniem wiata, abymy przez Jezusa Chrystusa stali si Jego witymi
synami.
Jak ju wspomniaem, niektrzy przekrcaj znaczenie takich urywkw, pomijajc ca pozosta
nauk Biblii. Twierdz, e tak naprawd nie my decydujemy o swoim zbawieniu, bo caego wyboru
dokona ju za nas Bg. Doktryn t nazywaj bezwarunkowym wybraniem. Ale czy ktokolwiek
sysza o wybraniu bezwarunkowym, czyli takim, jakiego dokonuje si niezalenie od spenienia
pewnych warunkw? W krajach wolnych wybieramy politycznych przedstawicieli w oparciu o
warunki, jakie wedug nas speniaj. Tak samo wybieramy wspmaonkw, w oparciu o cechy,

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 242
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

ktre czyni ich godnymi podania. A jednak niektrzy teolodzy chc, abymy uwierzyli, e Boa
decyzja odnonie do tego, kto nie jest, a kto jest zbawiony, to bezwarunkowe wybranie, ktre nie
opiera si na spenieniu adnych warunkw! Zatem zbawienie ludzi to sprawa czystego przypadku,
zachcianka okrutnego, niesprawiedliwego, obudnego i nierozsdnego potwora nazywanego
Bogiem! Samo okrelenie bezwarunkowe wybranie stanowi wewntrzn sprzeczno, jako e ju
sowo wybranie sugeruje uwarunkowanie. Jeli to jest bezwarunkowe wybranie, to nie jest ono
adnym wybraniem tylko lepym losem.

Peny obraz
Mamy ju peny obraz. Bg wiedzia, e wszyscy zgrzeszymy, ale stworzy plan naszego
odkupienia, zanim si jeszcze urodzilimy. Ten plan mia ujawni Jego niesamowit mio i
sprawiedliwo, bo zakada, i Jego bezgrzeszny Syn umrze za nasze grzechy jako ofiara
zastpcza. Bg nie tylko postanowi, e my, ktrzy si opamitamy i uwierzymy, otrzymamy
przebaczenie, ale staniemy si takimi jak Jego Syn Jezus, jak powiedzia Pawe: Ju nie ja yj,
lecz yje we mnie Chrystus (Ga 2,20).
Jako narodzone na nowo dzieci Boga, otrzymamy kiedy nieskazitelne ciaa i bdziemy y w
idealnym spoeczestwie z naszym cudownym niebiaskim Ojcem, suc Mu i Go miujc!
Zamieszkamy na nowej ziemi i w Nowym Jeruzalem. Wszystko to stao si moliwe dziki
przebagalnej mierci Jezusa! Dziki niech bd Bogu za Jego przedwieczny plan.

ycie obecne
Kiedy pojmiemy ten odwieczny plan Boga, peniej zrozumiemy, czym jest obecne ycie. Przede
wszystkim jest ono sprawdzianem dla kadego czowieka. Wybr kadego z nas zdecyduje o tym,
czy skorzystamy z bogosawionego przywileju stania si jednym z dzieci samego Boga, yjcymi z
Nim przez ca wieczno. Ci, ktrzy si ukorz, odpowiedz na Boe woanie, a nastpnie si
opamitaj i uwierz, zostan wywyszeni (zob. k 18,14). Nasze obecne ycie decyduje o yciu
przyszym.
To pomaga nam rwnie zrozumie niektre tajemnice okrywajce doczesne ycie. Wielu na
przykad si zastanawia: Dlaczego szatan i jego demony maj prawo ludzi kusi? Lub: Gdy
szatan zosta strcony z nieba, dlaczego otrzyma prawo dostpu do ziemi?
Widzimy, e nawet szatan peni istotn rol w Boym planie. Po pierwsze, stanowi alternatyw
dla drogi czowieka. Gdyby mona byo wybra tylko sub Jezusowi, wszyscy dokonaliby takiego
wyboru, czy tego chc czy nie.
Byoby to podobne do wyborw, na ktrych kady musi odda swj gos, ale jest tylko jeden
kandydat. Zostaby jednomylnie wybrany, ale nie miaby pewnoci, czy jest kochany albo chocia
lubiany przez kogo ze swojego elektoratu! Ludzie nie mieli innego wyjcia jak tylko gosowa na
niego! Bg znalazby si w podobnej sytuacji, gdyby nie byo innego konkurenta zabiegajcego
wraz z Nim o pozyskanie ludzkich serc.
Spjrzmy na to z takiej perspektywy: Przypumy, e Bg umieci Adama i Ew w ogrodzie i
pozbawi wszelkich zakazw. Wwczas byliby w tym rodowisku robotami. Nie mogliby
powiedzie: Postanowilimy by posuszni Bogu bo nie mieliby sposobnoci postpi inaczej.
Co waniejsze, Bg nie mgby powiedzie: Wiem, e Adam i Ewa mnie kochaj. Przecie
nie mieliby szansy dziki posuszestwu dowie swojej mioci do Boga. Bg musi da istotom
posiadajcym woln wol moliwo nieposuszestwa, aby stwierdzi, czy chc Go sucha. Bg
nikogo nie kusi (zob. Jk 1,13), ale wszystkich prbuje, dowiadcza (zob. Ps 11,5; Prz 17,3). Midzy
innymi dopuszcza, by kusi ich szatan, ktry w ten sposb peni istotn rol w Boym planie.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 243
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Doskonay przykad
W Starym Testamencie czytamy:
Jeli powstanie u ciebie prorok, lub wyjaniacz snw, i zapowie znak lub cud, i speni si znak
albo cud, jak ci zapowiedzia, a potem ci powie: Chodmy do bogw obcych ktrych nie
znae i sumy im, nie usuchasz sw tego proroka, albo wyjaniacza snw. Gdy Pan, Bg
twj, dowiadcza ci, chcc pozna, czy miujesz Pana, Boga swego, z caego swego serca i z
caej duszy (Pwt 13,2-4).
Nasuwa si logiczny wniosek, e to nie Bg udziela faszywemu prorokowi nadnaturalnej
zdolnoci uczynienia znaku lub cudu, to musia by szatan. Bg jednak do tego dopuci i
wykorzysta pokus szatask, by sprawdzi, co jest w sercach Jego ludu.
Ta sama zasada jest te zilustrowana w Sdz 2,21 3,8, kiedy Bg dopuci, by okoliczne narody
kusiy Izraelitw. Chcia sprawdzi, czy Go posuchaj. Take Jezus zosta zaprowadzony przez
Ducha na pustyni, aby kusi Go diabe (zob. Mt 4,1). To rwnie byo w Boych oczach
sprawdzianem. Jezus musia dowie swojej bezgrzesznoci, a jedynym testem bya prba
pokuszenia.

Nie wszystkiemu jest winien szatan


Szatan zwid ju mnstwo ludzi na wiecie, zamykajc ich umysy przed prawd ewangelii, ale
musimy pamita, e on nie moe tego czyni samowolnie. Moe zwodzi tylko tych, ktrzy mu na
to zezwalaj, ktrzy odrzucaj prawd.
Pawe stwierdzi, i niewierzcy maj przymiony umys (Ef 4,18 BW) i trwaj w niewiedzy.
Ujawni te tego przyczyn:
abycie ju nie postpowali tak, jak poganie w ich prnym myleniu. Ciemnoci ogarny
ich rozum, a ycie Boe stao si dla nich czym odlegym z powodu panujcej w nich
niewiedzy, na skutek zatwardziaoci ich serca. Poniewa stali si nieczuli, oddali si
rozpucie, aby bez adnych oporw postpowa bezwstydnie (Ef 4,17b-19).
Niezbawieni to nie s po prostu ludzie nieszczliwi, ktrzy stali si ofiarami sztuczek szatana.
To raczej zbuntowani grzesznicy, wiadomie trwajcy w niewiedzy. Wol by oszukiwani, bo ich
serca s zatwardziae.
Nikt nie musi trwa w zwiedzeniu, czego dowodem jest twoje ycie! Szatan ju duej nie mg
ci w nim trzyma, bo twoje serce rozgrzao si dla Boga.
Ostatecznie, podczas tysicletniego krlowania Chrystusa zostanie zwizany i nie bdzie
wywiera wpywu na nikogo:
I [anio] schwyci Smoka, Wa starodawnego, ktrym jest diabe i szatan, i zwiza go na
tysic lat. I wrzuci go do otchani, i zamkn j, i opiecztowa, aby ju nie zwodzi narodw,
dopki nie dopeni si tysic lat. Potem na krtki czas ma by wypuszczony (Ap 20,2-3).
Zauwamy, e przed uwizieniem szatan zwodzi narody, lecz po zwizaniu nie bdzie ju
tego czyni. Kiedy jednak zostanie wypuszczony, znowu zwiedzie narody:
A gdy si dopeni tysic lat, szatan zostanie uwolniony ze swojego wizienia. I wyjdzie, aby
zwie narody z czterech kracw ziemi i aby zgromadzi je do boju I wyszli oni na
powierzchni ziemi, i otoczyli obz witych i miasto umiowane, lecz zstpi ogie z nieba i
pochon ich (Ap 20,7-9).
Po co Bg uwolni szatana na w krtki czas? Po to, aby ujawnili si wszyscy ci, ktrzy w sercu
nienawidz Chrystusa, cho podczas Jego panowania udawali posuszestwo. Wwczas zostan
sprawiedliwie osdzeni. To bdzie ich ostatni test.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 244
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Teraz z tego samego powodu szatanowi wolno dziaa na ziemi, aby ujawnili si i kiedy zostali
osdzeni ci, ktrzy nienawidz Chrystusa. Gdy szatan nie bdzie ju Bogu potrzebny do speniania
Jego zamierze, zwodziciel zostanie wrzucony do ognistego jeziora, i tam bdzie drczony na wieki
(zob. Ap 20,10).

Przygotowanie do przyszego wiata


Jeli si opamitae i uwierzye ewangelii, przeszede pierwsz, najwaniejsz prb swojego
ycia. Pamitaj jednak, e bdziesz poddawany dalszym prbom. Bg chce si przekona, czy
jeste Mu prawdziwie oddany i wierny. Tylko ci, ktrzy wytrwaj w wierze stan przed Bogiem
jako wici i nienaganni (Kol 1,22-23).
Poza tym, zgodnie z Pismem, wszyscy kiedy staniemy przed Boym sdem i wtedy kady z nas
otrzyma nagrod zgodnie z tym, czy bylimy na ziemi posuszni. A zatem Bg cigle nas
dowiadcza, aby sprawdzi, na ile jestemy godni owych szczeglnych nagrd w Jego Krlestwie.
Pawe pisa:
Dlaczego wic ty osdzasz swojego brata? Albo dlaczego gardzisz swoim bratem? Wszyscy
przecie staniemy przed trybunaem Boga. Napisano bowiem: Na Moje ycie, mwi Pan,
przede Mn zegnie si wszelkie kolano. I kady jzyk bdzie wyznawa Boga. Tak wic kady
za siebie samego odpowie przed Bogiem (Rz 14,10-12).
Wszyscy bowiem musimy stawi si przed trybunaem Chrystusa, aby kady odebra to, co
bdc w ciele zdziaa dobro lub zo (2Kor 5,10).
Dlatego te nie osdzajcie niczego przed czasem, dopki nie przyjdzie Pan, ktry i rzuci
wiato na to, co ukryte w ciemnociach, i wyjawi zamiary serc. Wtedy kady otrzyma
pochwa od Boga (1Kor 4,5).

Jakie to bd nagrody?
Jakie dokadnie nagrody otrzymaj ci, ktrzy dowiod swojej mioci i oddania Jezusowi?
Pismo mwi o przynajmniej dwch rnych nagrodach: pochwale od Boga oraz dalszej
moliwoci suenia Mu. O obydwu mwi Jezus w podobiestwie o pewnym dostojniku:
Powiedzia: Pewien czowiek ze znakomitego rodu uda si do dalekiego kraju, aby obj
krlestwo, a potem wrci. Wczeniej jednak przywoa dziesiciu swoich sug, da im
dziesi min i powiedzia do nich: Obracajcie nimi, dopki nie przyjd. Lecz obywatele tego
kraju nienawidzili go. Wysali za nim poselstwo z zawiadomieniem, e nie chc, aby nad nimi
krlowa. Gdy jednak po otrzymaniu krlestwa powrci, rozkaza przywoa swoje sugi,
ktrym powierzy pienidze, eby si dowiedzie, jak kady z nich nimi obraca. Przyby
pierwszy i powiedzia: Panie, twoja mina zarobia dziesi min. Odpowiedzia mu:
Znakomicie, sugo dobry, poniewa bye sumienny w tym, co drobne, otrzymasz wadz nad
dziesicioma miastami. Przyszed drugi i owiadczy: Panie, twoja mina przysporzya pi
min. Temu wic odpowiedzia: Ty wadaj picioma miastami. Nastpny przyszed i
powiedzia: Panie, oto twoja mina, ktr przechowywaem w chucie. Baem si bowiem
ciebie, poniewa jeste czowiekiem wymagajcym. Bierzesz, czego nie pooye, i zbierasz,
czego nie posiae. Odpowiedzia mu: Sugo gnuny, osdz ci na podstawie twoich sw.
Wiedziae, e jestem czowiekiem wymagajcym, e bior, czego nie pooye, e zbieram,
czego nie posiaem. Dlaczego wic nie dae moich pienidzy do banku, abym po powrocie
odebra je z zyskiem? I poleci tym, ktrzy stali obok: Odbierzcie mu min i dajcie temu,
ktry ma dziesi. Oni za powiedzieli: Panie, przecie ma ju dziesi min. Mwi wam:
Kademu, kto ma, bdzie dodane, temu za, kto nie ma, zostanie odebrane i to, co ma.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 245
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Ponadto przyprowadcie tutaj moich wrogw, tych, ktrzy nie chcieli, abym nad nimi
panowa, i pozabijajcie ich w mojej obecnoci (k 19,12-27).
Bezsprzecznie powrt nieobecnego dostojnika przedstawia przyjcie Jezusa. Kiedy to nastpi,
bdziemy musieli zda spraw z tego, co zrobilimy z talentami, zdolnociami, posugami i
sposobnociami, jakie nam da, co w podobiestwie symbolizuje jedna mina wrczona kademu
sudze. Jeli okaemy si wierni, zostaniemy wynagrodzeni przez Niego pochwa oraz otrzymamy
wadz, aby wraz z Nim rzdzi i panowa nad ziemi (zob. 2Tm 2,12; Ap 2,26-27; 5,10; 20,6). W
podobiestwie symbolizuje to przekazanie wiernym sugom zarzdu nad miastami.

Suszno oczekujcego nas sdu


Inne podobiestwo ilustruje niepodwaaln suszno przyszego sdu:
Krlestwo niebios jest bowiem podobne do gospodarza, ktry wyszed wczesnym rankiem,
aby wynaj robotnikw do swojej winnicy. Uzgodni z robotnikami zapat jednego denara
za dzie i posa ich do winnicy. Okoo godziny trzeciej wyszed ponownie i zobaczy innych,
stojcych na rynku bezczynnie. Im rwnie powiedzia: Idcie i wy do winnicy, a i was
sprawiedliwie wynagrodz. Wtedy oni poszli. Okoo godziny szstej i dziewitej wyszed
znowu i postpi tak samo. Gdy wyszed jeszcze okoo godziny jedenastej, napotka innych,
ktrzy tam stali i zapyta: Dlaczego tu stoicie przez cay dzie i nie pracujecie? Oni
odpowiedzieli: Bo nas nikt nie naj. Powiedzia im: Idcie i wy do winnicy. A kiedy nasta
wieczr, pan winnicy poleci swojemu zarzdcy: Zwoaj robotnikw i wypa im naleno,
zaczynajc od ostatnich, a koczc na pierwszych. Gdy przyszli najci okoo godziny
jedenastej, otrzymali po denarze. Kiedy wic podeszli pierwsi, spodziewali si, e dostan
wicej, ale i oni otrzymali po denarze. Wzili zapat, ale narzekali na gospodarza: Ci ostatni
tylko godzin przepracowali, a zrwnae ich z nami, cho my znosilimy trudy dnia i
spiekot. Wtedy on odpowiedzia: jednemu z nich: Przyjacielu, nie krzywdz ci. Czy nie
zgodzie si za denara za dniwk? Zabierz, co twoje i odejd. Chc bowiem tego ostatniego
wynagrodzi tak samo jak ciebie. Czy z tym, co moje, nie wolno mi uczyni, co zechc?
Dlaczego zawistnym okiem patrzysz na to, e jestem dobry? Tak ostatni bd pierwszymi, a
pierwsi ostatnimi (Mt 20,1-16).
Jezus nie mwi, e wszyscy sudzy Boga otrzymaj na kocu t sam nagrod, to byoby
niesprawiedliwe oraz sprzeczne z wieloma innymi tekstami (zob. na przykad k 19,12-27; 1Kor
3,8).
Jezus raczej pokazuje, e kady Boy suga zostanie nagrodzony za to, co w miar swoich
moliwoci, dla Niego zrobi. Jednogodzinni robotnicy w podobiestwie Chrystusa pracowaliby
cay dzie, gdyby mieli tak moliwo. Ale wykorzystali swoj szans i zostali nagrodzeni na
rwni z tymi, ktrzy pracowali cay dzie.
Bg daje swoim sugom rne sposobnoci. Niektrzy maj ogromne moliwoci, su
otrzymanymi od Niego cudownymi darami i s bogosawiestwem dla tysicy ludzi. Inni maj
mniejsze moliwoci i dary, jednak w kocu otrzymaj tak sam nagrod, jeli tylko bd wierni w
tym, co im Bg powierzy.1

Zakoczenie

1. Przypowie ta nie uczy te, e ci, ktrzy nawracaj si w modym wieku i wiernie przez wiele lat pracuj,
otrzymaj tak sam nagrod jak ci, ktrzy si opamitali w ostatnim roku swego ycia i wiernie su Bogu tylko przez
rok. Byoby to niesprawiedliwe, i nie opieraoby si na zasadzie rwnych szans, jako e Bg przez cae ycie daje
czowiekowi moliwo opamitania si. Zatem ci, ktrzy pracowali duej, otrzymaj wiksz nagrod ni ci, ktrzy
pracowali krcej.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 246
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Nic nie jest waniejsze od posuszestwa Bogu, i kiedy wszyscy si o tym przekonaj. Ludzie
mdrzy ju teraz to wiedz i zgodnie z tym postpuj!
Koniec mowy. Wszystkiego tego wysuchawszy: Boga si bj i przykaza Jego przestrzegaj,
bo cay w tym czowiek! Bg bowiem kad spraw wezwie na sd, wszystko, cho ukryte:
czy dobre byo czy ze (Kzn [Koh] 12,13-14).
Pozyskujcy uczniw suga Boga jest Mu posuszny caym sercem i robi wszystko, co w jego
mocy, aby do tego samego umotywowa swych uczniw!
Do dalszego studiowania tego wanego tematu przyszego sdu zob. Mt 6,1-6.16-18; 10,41-42;
12,36-37; 19,28-29; 25,14-30; k 12,2-3; 14,12-14; 16,10-13; 1Kor 3,5-15; 2Tm 2,12; 1P 1,17; Ap
2,26-27; 5,10; 20,6.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 247
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

www.shepherdserve.org
Mile widziane jest drukowanie, kopiowanie, dystrybucja lub
rozsyanie tego dokumentu w jakikolwiek sposb.
Warunkiem jest zachowanie integralnoci i niezmienionej
treci oraz nie czerpanie z tego zyskw.
(c) 2007 David Servant

Pozyskujcy uczniw suga Boy


Biblijne zasady przynoszenia owocu oraz pomnaania Boego Krlestwa
David Servant

Rozdzia dwudziesty dziewity


Pochwycenie i koniec wiekw
Kiedy Jezus w ludzkiej postaci chodzi po ziemi, wyranie mwi uczniom, e odejdzie, ale
kiedy tu powrci. Wwczas zabierze ich ze sob do nieba (obecnie chrzecijanie nazywaj to
pochwyceniem). Na przykad w wieczr poprzedzajcy ukrzyowanie powiedzia jedenastu
wiernym apostoom:
Niech si nie trwoy wasze serce. Wierzycie w Boga i we Mnie wierzcie. W domu Mojego
Ojca jest wiele mieszka. Jeliby tak nie byo, to czy powiedziabym wam, e id
przygotowa wam miejsce? Gdy pjd i przygotuj wam miejsce, znowu przyjd i zabior
was do siebie, abycie tam, gdzie Ja jestem i wy byli (J 14,1-3).
Sowa Jezusa wyranie sugeroway moliwo Jego powrotu za ich ycia. Kiedy to usyszeli,
mogli zwyczajnie przypuszcza, e tak si stanie.
Jezus wielokrotnie mwi uczniom, eby byli gotowi na Jego powrt, sugerujc tym samym
moliwo swego powrotu za ich ycia (zob. na przykad Mt 24,42-44).

Rychy powrt Jezusa w Listach apostolskich


Autorzy nowotestamentowych Listw bezsprzecznie potwierdzali swoje przekonanie, i Jezus
moe powrci za ycia ich czytelnikw w pierwszym stuleciu naszej ery. Jakub na przykad pisa:
Bdcie wic cierpliwi, bracia, a do przyjcia Pana. Robotnik cierpliwie czeka na cenny
owoc ziemi, dopki nie spadnie deszcz jesienny i deszcz wiosenny. I wy bdcie cierpliwi!
Umocnijcie wasze serca, bo przyjcie Pana jest bliskie (Jk 5,7-8).
Nie byoby sensu, eby Jakub wzywa swych czytelnikw do cierpliwego oczekiwania na co, co
nie mogoby si wydarzy za ich ycia. Wierzy, e przyjcie Pana jest bliskie. Jakub pisa do
chrzecijan cierpicych przeladowania (zob. Jk 1,2-4), ktrzy naturalnie tsknili za powrotem
Pana.
Podobnie Pawe z pewnoci wierzy, e Jezus powrci za ycia wielu jemu wspczesnych:
Nie chcemy te, bracia, abycie pozostawali w niewiedzy co do tych, ktrzy umieraj i si
smucili, jak ci, ktrzy nie maj nadziei. Jeli bowiem wierzymy, e Jezus umar i
zmartwychwsta, to i tych, ktrzy umarli w Jezusie, Bg poprowadzi razem z Nim. To wam

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 248
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

ogaszamy jako Sowo Pana, e my, ktrzy yjemy i jestemy pozostawieni do przyjcia Pana,
nie wyprzedzimy tych, ktrzy umarli, gdy na wezwanie Boga, na gos archanioa i dwik
trby, sam Pan zstpi z nieba i najpierw powstan ci, ktrzy umarli w Chrystusie. Potem my,
ktrzy pozostaniemy jeszcze przy yciu, razem z nimi zostaniemy porwani na obokach, w
powietrze, na spotkanie z Panem i odtd ju na zawsze bdziemy z Panem. Pocieszajcie si
wic nawzajem tymi sowami (1Tes 4,13-18).1
Dowiadujemy si tu, e kiedy Jezus powrci z nieba, ciaa umarych wierzcych zostan
wskrzeszone i wraz z wierzcymi, yjcymi w chwili Jego przyjcia, zostan porwani w powietrze
na spotkanie z Panem (nastpi pochwycenie). Poniewa Pawe stwierdzi, i Jezus przywiedzie z
sob z nieba tych, ktrzy umarli w Nim, moemy wycign wniosek, e przy pochwyceniu
duchy wierzcych z nieba pocz si ze swoimi, wskrzeszonymi wanie ciaami.
Piotr take wierzy w bliskie przyjcie Chrystusa, pisa bowiem:
Dlatego pobudcie wasze umysy i bdcie trzewi, miejcie doskona nadziej na ask, ktra
zostaa wam dana przy objawieniu si Jezusa Chrystusa Zblia si za koniec wszystkiego.
Bdcie wic roztropni i trzewi, abycie mogli si modli ale poniewa jestecie
wspuczestnikami cierpie Chrystusa, cieszcie si, abycie, gdy objawi si Jego chwaa,
cieszyli si i radowali (1P 1,3;4,7.13).2
Wreszcie, kiedy Jan pisa listy do kociow, on rwnie wierzy, e koniec jest bliski, a
wspczeni mu czytelnicy mog by wiadkami powrotu Jezusa:
Dzieci, jest ju ostatnia godzina i tak, jak syszelicie, antychryst nadchodzi, a nawet wielu
antychrystw ju si pojawio. Po tym wanie poznajemy, e jest ostatnia godzina Teraz
wanie, dzieci, pozostacie z Nim, abymy mieli odwag i nie zostali zawstydzeni przez
Niego, gdy si objawi w swoim przyjciu Umiowani, teraz jestemy dziemi Boymi, ale
jeszcze si nie ujawnio, kim bdziemy. Wiemy, e kiedy On si objawi, bdziemy do Niego
podobni, poniewa ujrzymy Go takim, jakim jest. Kady, kto pokada w Nim t nadziej,
uwica si, podobnie jak On jest wity (1J 2,18.28; 3,2-3).

Jezus zwleka
Patrzc wstecz na ostatnie 2000 lat stwierdzamy, e Jezus nie powrci tak szybko, jak si tego
spodziewali apostoowie. Ju w ich czasach byli tacy, ktrzy zaczynali wtpi, czy Jezus w ogle
powrci, z uwagi na czas, jaki upyn od Jego odejcia. Kiedy na przykad ziemskie ycie Piotra
dobiegao kresu (zob. 2P 1,13-14), a Jezus cigle nie powraca, aposto w swoim ostatnim licie
zwrci si do wtpicych:
Przede wszystkim to wiedzcie, e w dniach ostatecznych przyjd szydzcy szydercy, ktrzy
bd postpowa wedug wasnych dz i mwi: Gdzie jest obietnica Jego przyjcia? Odkd
bowiem zasnli ojcowie, wszystko tak trwa, jak od pocztku stworzenia. Tym, ktrzy tak
uwaaj, umyka, e od dawna byy niebiosa i ziemia, ktra z wody i wrd wody powstaa
dziki Sowu Boga. Przez te wody te wczesny wiat zgin zalany wod. Obecnie za
niebiosa i ziemia dziki temu samemu Sowu s zachowane dla ognia, strzeone na dzie sdu
i zagady bezbonych ludzi. Niech to jedno, umiowani, nie uchodzi waszej uwagi, e jeden
dzie u Pana jest jak tysic lat, a tysic lat jak jeden dzie. Pan nie zwleka z wypenieniem
obietnicy chocia niektrzy uwaaj, e zwleka ale jest cierpliwy wzgldem was, gdy nie
chce, aby ktokolwiek zgin, lecz aby wszyscy si nawrcili. A dzie Pana przyjdzie jak

1. Oto kilka innych tekstw wyraajcych przekonanie Pawa, i Jezus moe powrci za ycia jego pokolenia: Flp
3,20; 1Tes 3,13; 5,23; 2Tes 2,1-5; 1Tm 6,14-15; Tt 2,11-13; Hbr 9,28.
2. Inne teksty, wyraajce przekonanie Piotra, i Jezus moe powrci za ycia jego pokolenia, to 2P 1,15-19; 3,3-
15.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 249
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

zodziej. Wwczas niebiosa z hukiem przemin, ywioy za zostan zniszczone w ogniu, i


ziemia, i te dziea, ktre na niej zostan znalezione (2P 3,3-10).
Piotr potwierdzi, e ociganie si Jezusa wypywa z Jego mioci i miosierdzia: chce da
ludziom wicej czasu na opamitanie si. Potwierdzi te, e nie ma cienia wtpliwoci co do tego,
e Jezus powrci. A przybdzie z wielkim gniewem.
Pismo mwi te wyranie, jak zaraz zobaczymy, e powrt Chrystusa bdzie poprzedzony latami
bezprecedensowego globalnego ucisku oraz wylania Boego gniewu na bezbonych. Ksiga
Apokalipsy powica temu okresowi bardzo duo miejsca. Jak si pniej dowiemy w naszych
rozwaaniach, Biblia zapowiada nadejcie siedmioletniego ucisku. Nie ma wtpliwoci, e
pochwycenie Kocioa nastpi w jakim momencie w cigu lub bardzo blisko tego okresu siedmiu
lat.

Kiedy dokadnie nastpi pochwycenie?


Pytanie, ktre czsto pornia chrzecijan dotyczy dokadnego momentu pochwycenia.
Niektrzy twierdz, e nastpi tu przed siedmioletnim uciskiem, a zatem moe nastpi w kadej
chwili. Inni uwaaj, e nastpi dokadnie w poowie ucisku, a jeszcze inni, e w jakim momencie
od poowy do koca ucisku. A s tacy, ktrzy twierdz, e pochwycenie nastpi w chwili powrotu
Jezusa jako sdziego na zakoczenie ucisku.
Na pewno nie warto si z tego powodu kci, wystarczy, e wszystkie cztery obozy uznaj, i
pochwycenie nastpi w jakim momencie w cigu lub w pobliu tego siedmioletniego okresu. Jest
to do may przedzia czasu w dziejach liczcych tysice lat. Zatem zamiast tworzy podziay z
powodu nieporozumie lepiej si cieszy ze wsplnego zrozumienia! A niezalenie od tego, w co
kady z nas wierzy, nie zmieni to wydarzenia, ktre nastpi.
Wobec powyszego musz si przyzna, e przez pierwsze 25 lat swego chrzecijaskiego ycia
uwaaem, i pochwycenie nastpi przed siedmioletnim okresem ucisku. Po prostu tak mnie
nauczono, a ja nie wgbiaem si specjalnie w to, o czym czytaem w ksidze Apokalipsy! Kiedy
jednak zabraem si do studiowania Biblii, mj pogld si zmieni. Spjrzmy zatem na to, co mwi
Biblia i zobaczmy, jakie wnioski mona z tego wycign. A nawet gdybym ci nie przekona,
nadal musimy si miowa!

Przemowa na Grze Oliwnej


Zacznijmy od rozwaenia 24. rozdziau Ewangelii Mateusza, podstawowego urywka Pisma
dotyczcego wydarze koca czasw i powrotu Jezusa. Wraz z rozdziaem 25. stanowi tak zwan
przemow na Grze Oliwnej i s zapisem kazania, jakie Jezus wygosi tam kilku swoim
najbliszym uczniom.3 Czytajc je dowiemy si o wielu przyszych wydarzeniach i zobaczymy, jak
w moment pochwycenia mogli zrozumie uczniowie, do ktrych te sowa skierowa:
Gdy Jezus opuci wityni, podeszli do Niego uczniowie, aby pokaza Mu zabudowania
wityni. Wwczas powiedzia do nich: Widzicie to wszystko? Zapewniam was: nie
pozostanie tu kamie na kamieniu, ktry nie byby zwalony. Gdy siedzia na Grze Oliwnej,
podeszli do Niego uczniowie i pytali na osobnoci: Powiedz nam, kiedy to nastpi i co bdzie
znakiem Twojego przyjcia i koca wiata? (Mt 24,1-3).
Uczniowie chcieli dowiedzie si o przyszoci, a konkretnie kiedy zostan zniszczone
zabudowania wityni (co Jezus wanie przepowiedzia) i jaki bdzie znak Jego przyjcia i koca
dziejw.

3. Mk 13,3 podaje imiona czterech z obecnych: Piotr, Jakub, Jan i Andrzej. Zapis przemowy na Grze Oliwnej
znajdujemy te w Mk 13,1-37 oraz k 21,5-36. Rwnie k 17,22-37 zawiera podobn tre.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 250
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

Patrzc na to z perspektywy historycznej wiemy, e witynia zostaa cakowicie zburzona w


roku 70. przez rzymskie wojsko pod wodz generaa Tytusa. Wiemy te, e Jezus jeszcze nie
powrci, aby zabra Koci do siebie, zatem te dwa wydarzenia nie s jednoczesne.

Jezus odpowiada na pytania uczniw


Wydaje si, e Mateusz nie zapisa odpowiedzi Jezusa na pytanie dotyczce zburzenia wityni,
uczyni to natomiast ukasz (zob. k 21,12-24). U Mateusza Jezus od razu przeszed do znakw
poprzedzajcych Jego powrt przy kocu wiekw:
Wtedy Jezus im odpowiedzia: Uwaajcie, aby kto was nie zwid. Liczni bowiem przyjd
pod moim imieniem i powiedz: Ja jestem Mesjaszem. I wielu zwiod. Bdziecie sysze o
wojnach i odgosy bitew. Uwaajcie, nie dajcie si zastraszy. Tak bowiem musi si sta, ale
to jeszcze nie koniec. Powstanie nard przeciwko narodowi i krlestwo przeciwko krlestwu.
Zapanuje gd, a miejscami wystpi trzsienia ziemi. To wszystko, to dopiero pocztek
boleci (Mt 24,4-8).
Od samego pocztku tego kazania jest jasne, e Jezus wierzy, i Jego uczniowie, yjcy w I
wieku, mog by wiadkami wydarze poprzedzajcych Jego powrt. Zauwamy, jak czsto zwraca
si do suchaczy w drugiej osobie. W samym 24. rozdziale co najmniej 20 razy, aby wszyscy Jego
suchacze wierzyli, e doyj tego, co przepowiedzia.
Wiemy oczywicie, i wszyscy uczniowie suchajcy Jezusa tamtego dnia, dawno umarli. Nie
moemy jednak sdzi, i Jezus ich oszukiwa, poniewa sam nie zna dokadnego czasu swego
powrotu (zob. Mt 24,36). Byo zatem cakiem moliwe, e Jego suchacze z Gry Oliwnej doyj
Jego powrotu.
Najwaniejsz trosk Jezusa byo to, aby uczniowie nie dali si zwie faszywym Chrystusom,
ktrych tak wielu ma si pojawi w czasach ostatecznych. Wiemy, e sam antychryst bdzie
faszywym Chrystusem i zwiedzie wiksz cz wiata, podajc si za cudownego zbawc.
Jezus zapowiedzia wojny, gody i trzsienia ziemi, ale zaznaczy, i nie bd to znaki Jego
powrotu, tylko pocztek boleci [ang. porodowych]. Mona bezpiecznie powiedzie, e te znaki
pojawiay si przez ostatnie dwa tysice lat. Dalej jednak Jezus mwi o czym, co jeszcze nie
nastpio.

Zaczyna si globalny ucisk


Wwczas bd was drczy i zabija. Bdziecie znienawidzeni przez wszystkie narody ze
wzgldu na Moje imi. I wtedy wielu si zaamie, bd si wzajemnie wydawa i jedni
drugich znienawidz. Pojawi si liczni faszywi prorocy i wielu zwiod. A poniewa nasili
si bezprawie, u wielu ozibnie mio. Kto jednak wytrwa do koca, ten bdzie zbawiony. A
ta Dobra Nowina o Krlestwie bdzie goszona po caej ziemi dla wszystkich narodw. I
wwczas nadejdzie koniec (Mt 24,9-14).
I znowu, gdyby zapyta tych, ktrzy suchali Jezusa tamtego dnia: Czy spodziewacie si doy
tych wydarze? z pewnoci odpowiedzieliby twierdzco. Jezus cigle si do nich zwraca w
drugiej osobie.
Jak przeczytalimy, po blach porodowych nadejdzie wydarzenie, ktre z pewnoci jeszcze
nie zaistniao, czyli okres bezprecedensowego globalnego przeladowania chrzecijan na caym
wiecie. Bdziemy znienawidzeni przez wszystkie narody, a raczej dosownie przez wszystkie
grupy etniczne i plemiona. Jezus zapowiedzia pewien konkretny czas, kiedy to nastpi, ale nie jest
to jaki okres trwajcy setki lat, gdy zaraz w nastpnym zdaniu stwierdzi: I wtedy wielu si
zaamie, bd si wzajemnie wydawa i jedni drugich znienawidz.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 251
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

To oznacza oczywicie, e niektrzy wierzcy si zaami i znienawidz innych wierzcych.


Niewierzcy nie mog si zaama, oni ju si wzajemnie nienawidz. Pocztek globalnego
przeladowania spowoduje ogromne odstpstwo tych, ktrzy si podaj za naladowcw Chrystusa.
Czy bd to szczerzy czy faszywi wierzcy, owce czy kozy, wielu odpadnie. Ujawni te
przeladujcym wadzom tosamo innych wierzcych, ktrych niegdy miowali a teraz
znienawidzili. Efektem bdzie oczyszczenie Kocioa na caym wiecie.
Powstan te faszywi prorocy. Najwaniejszy z nich jest przedstawiony w ksidze Apokalipsy
jako wsplnik antychrysta (zob. Ap 13,11-18; 19,20; 20,10). Bezprawie nasili si w takim stopniu,
e ludzie strac resztki tego, co im w sercu pozostao, za grzesznicy stan si osobnikami zupenie
pozbawionymi serca.

Mczennicy i ocaleni
Chocia Jezus przepowiedzia, e wierzcy strac ycie (zob. w. 9), to chyba nie wszyscy, bo
obieca, e kto wytrwa do koca, ten bdzie zbawiony (zob. w. 13). To znaczy, e jeli nie dadz si
zwie faszywym Chrystusom lub prorokom, zdoaj si oprze pokusie porzucenia wiary i nie
odpadn, zostan zbawieni, ocaleni przez samego Chrystusa, kiedy powrci, by ich zgromadzi na
niebiosach. Ten przyszy okres ucisku oraz ocalenia zosta rwnie objawiony prorokowi
Danielowi:
Wtedy nastpi okres ucisku, jakiego nie byo, odkd narody powstay, a do chwili obecnej. W
tym czasie nard twj dostpi zbawienia: ci wszyscy, ktrzy zapisani s w ksidze. Wielu za,
co posnli w prochu ziemi, zbudzi si: jedni do wiecznego ycia (Dn 12,1b-2).
Nawet w owych dniach bdzie oferowane zbawienie, gdy Jezus obieca, e ewangelia bdzie
goszona wszystkim narodom (grupom etnicznym i plemionom), aby mieli ostatni sposobno
opamitania si, a wtedy nadejdzie koniec.4 Ciekawe, e w ksidze Apokalipsy czytamy o czym,
co moe by spenieniem obietnicy Jezusa:
I zobaczyem innego anioa, ktry lecia przez rodek nieba i mia ogosi odwieczn Dobr
Nowin mieszkacom ziemi, wszystkim narodom, pokoleniom, jzykom i ludom. Mwi
dononym gosem: Ulknijcie si Boga i oddajcie Mu chwa, bo przysza godzina Jego sdu,
i oddajcie pokon temu, ktry stworzy niebo i ziemi, i morze, i rda wd (Ap 14,6-7).
Niektrzy uwaaj, e wwczas ewangeli bdzie gosi anio, poniewa w tamtym czasie,
podczas siedmioletniego ucisku, bdzie ju po pochwyceniu i wszyscy wierzcy zostan zabrani.
Ale jest to, oczywicie, spekulacja.

Antychryst
Prorok Daniel wyjawi, e w poowie siedmioletniego ucisku antychryst zasidzie w
odbudowanej wityni w Jerozolimie i ogosi si bogiem (zob. Dn 9,27 tekst ten przestudiujemy
pniej). To wanie wydarzenie mia Jezus na myli, kontynuujc swe kazanie na Grze Oliwnej:
Gdy wic ujrzycie ohyd spustoszenia zapowiedzian przez proroka Daniela, umieszczona w
miejscu witym kto czyta, niech stara si poj wtedy mieszkacy Judei niech uciekaj w
gry. Kto bdzie na dachu, niech nie schodzi, by zabra rzeczy ze swojego domu, a kto bdzie
na polu, niech nie wraca, eby wzi swj paszcz. W tych dniach najtrudniej bdzie kobietom
ciarnym i karmicym. Mdlcie si, abycie nie musieli ucieka w zimie ani w dzie
szabatu. Nastanie bowiem wielki ucisk, jakiego nie byo od pocztku wiata a dotd, ani

4. T obietnic czsto wyrywa si z kontekstu twierdzc, e zanim Jezus powrci, musimy dokoczy dzieo
ewangelizacji wiata. Ale zgodnie z kontekstem obietnica ta mwi o ostatecznym zwiastowaniu ewangelii caemu
wiatu tu przed kocem wiekw.

http://www.heavensfamily.org/ss/polish/polish_main_tdmm 252
David Servant Pozyskujcy uczniw suga Boy

nigdy wicej nie bdzie.5 Gdyby te dni nie zostay skrcone, nikt by nie ocala. Ze wzgldu
jednak na wybranych dni te bd skrcone (Mt 24,15-22).
Jest to konkretniejsze i szersze przedstawienie ucisku, o ktrym Jezus wspomnia wczeniej
(zob. w. 9). Kiedy antychryst ogosi si bogiem w jerozolimskiej wityni, wybuchnie
niewyobraalne przeladowanie wierzcych w Jezusa. Antychryst bdzie chcia, aby wszyscy uznali
jego bstwo. Wtedy te wszyscy prawdziwi naladowcy Chrystusa natychmiast stan si
oficjalnymi wrogami pastwa, ktrych naley tropi i zabija. Dlatego Jezus powiedzia, e
mieszkacy Judei powinni niezwocznie ucieka w gry modlc si, aby nic im nie przeszkodzio w
ucieczce.
Uwaam, e wierzcy na caym wiecie powinni ucieka do ukrytych miejsc, kiedy to
wydarzenie nastpi, gdy przypuszczalnie bdzie ono pokazywane w telewizji na caym globie.
Biblia mwi, e antychryst, podajc si za Chrystusa, zwiedzie cay wiat i wszyscy oka mu
ulego. Uwierz, e jest bogiem i bd go czci. Wypowiadajc blunierstwa przeciwko Bogu
prawdziwemu, Bogu chrzecijan, skoni cay zwiedziony wiat, by nienawidzi tych, ktrzy
odmwi mu czci (zob. Ap 13,1-8).
Jezus obieca ostateczne wyzwolenie swego ludu przez skrcenie tych dni ucisku, bo inaczej
nikt by nie ocala (w. 22). To skrcenie dni ze wzgldu na wybranych musi si odnosi do ich
wyswobodzenia, kiedy si pojawi i zgromadzi ich na niebiosach. Jednak tutaj Jezus nie mwi, kiedy
po ogoszeniu antychrysta bogiem to uwolnienie nastpi.
Zauwaamy ponownie, i Jezus wywoa w swoich wczesnych suchaczach wraenie, e doyj
dnia, gdy antychryst ogosi swoje bstwo i wypowie wojn chrzecijanom. Jest to sprzeczne ze
stanowiskiem tych, ktrzy twierdz, e wierzcy zostan pochwyceni przed tym wydarzeniem.
Gdyby zapyta Piotra, Jakuba i Jana, czy Jezus powrci, by ich wybawi, zanim antychryst ogosi
sw bosko, odpowiedzieliby: Najwyraniej nie.

Wojna przeciwko witym


Biblia w innych urywkach zapowiada przeladowanie wierzcych przez antychrysta. Na
przykad takie objawienie otrzyma Jan:
I dano jej [bestii czyli antychrystowi] usta, ktre mwiy rzeczy wielkie i blunierstwa, i dano
jej moc, aby dziaaa przez czterdzieci dwa miesice. I otworzya swoj paszcz, eby
bluni przeciwko Bogu, zniewaa Jego imi i Jego namiot, i tych, ktrzy w niebie rozbijaj
namioty. I pozwolono jej walczy ze witymi i ich zwyciy. I zostaa jej dana wadza nad
kadym pokoleniem, ludem, jzykiem i narodem (Ap 13,5-7).
Zauwamy, e antychryst otrzyma moc, aby dziaa przez czterdzieci dwa miesice, czyli
dokadnie trzy i p roku. Ciekawe, e to stanowi akurat poow okresu siedmioletniego ucisku.
Wydaje si rozsdne uwaa, e antychryst otrzyma t wadz na kocowe czterdzieci dwa
miesice ucisku, poniewa bdzie mu ona na pewno odebrana, kiedy pod koniec ucisku powrci
Chrystus, by stoczy wojn przeciwk