‫ش ـ ـ ـ ـ ــهرزاد دوم ﻓﺼـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ س ـ ــوم ﻗﺴ ـ ـ ــﻤﺖ دانلـ ـ ـ ـ ــود‬

‫د عاش قانهیال جدیال عاش قانه‪ ,‬دانل ود س ریگ ان س ریدانل ود را ‪,‬دانل ود قس مت س وم فص ل دوم ش هرزاد‬
‫گ انید و ب رتر‪ ,‬دانل ود رایجد یلم هایم‪ ,‬دانل ود فین ک مس تقیال عاش قانه ب ا لیدانل ود س ر یرانیا‬
‫ال ش هرزاد ‪ ,‬دانل ود قس مت س وم فص لیم دانل ود قس مت ‪ 3‬فص ل ‪ 2‬س رین ک مس تقیال ب ا لیل م و س ریف‬
‫خ پخ شیاد‪ ,‬ت اریم یال ش هرزاد کیود‪ ,‬دانل ود قس مت ‪ 3‬فص ل ‪ 2‬س ر شیپخ ش م یال ش هرزاد ‪ 2‬کیدوم س ر‬
‫ال ش هرزادیفص ل دوم س ر‬

‫‪ - Shahrzad 2‬ش هرزاد ‪2‬‬

‫ژان ر‪ :‬درام‪ ,‬عاش قانه | یکنن ده‪ :‬محم د ام ام هیت ه‬

‫یه گذار ‪ :‬محم د ام امیش مار بخ ش ه ا ‪ | 20 :‬س رما‬

‫س ال س اخت‪ | 1395 :‬پخ ش‪ | 96 :‬پخ ش کنن ده‪ :‬ک ول دانل ود‬

‫ینیو نغم ه ث م یس نده ‪ :‬حس ن فت حین و | یک ارگردان ‪ :‬حس ن فت ح‬

‫‪Contract Us‬‬

‫‪http://tendownalod.blogsazan.com/post16.php‬‬

‫‪http://shimadownload.shopfa.com/products/340047‬‬

‫‪https://goo.gl/ekpKDY‬‬

‫‪https://goo.gl/cWpovy‬‬

‫‪https://goo.gl/yxqVmx‬‬

‫‪https://goo.gl/mPP6zn‬‬