You are on page 1of 4

Visieontwikkeling

1. Hoe verhoudt de aanpak meerjarenprogramma van gemeente Groningen tot onze visie:

Over het algemeen zijn wij positief over het meerjarenprogramma en over de aanpak hiervan.
We zien dat er veel ingespeeld wordt in de trends, wat nu belangrijk is en de integrale aanpak.
Wel vinden we dat er nog teveel gericht wordt op de jeugd zelf, in minder op de omgeving van
de jeugd zoals de ouders. Hieronder zijn de strategien samengevat en daarbij wordt verteld hoe
deze aanpak verhoudt tot onze visie. Onze visie luid als volgt:

Wij streven ernaar om de leefstijl van alle inwoners in de gemeente Groningen naar een
gezonder en actiever level te brengen. Het belang van het aanleren van een gezonde leefstijl is
zeker voor de jeugd zeer belangrijk maar we mogen daarin de oudere generaties niet vergeten.
Niet alleen om het feit dat zij er ook toe doen, maar ook omdat de omgeving van de jeugd
belangrijk is in het bijbrengen van een gezonde manier van leven.

Hoofdstuk 1. Faciliteren van verenigingen

Gemeente Groningen maakt investeringen in accommodaties mogelijk en bieden verenigingen


de mogelijkheid om ook zelf hierin te investeren. Hiervoor bieden ze verenigingen
arrangementen met ruimte voor maatwerk. Daarnaast ondersteunen ze verenigingen om vit aal
te blijven.

Een faciliterende rol vanuit de gemeente als het gaat om verenigingsondersteuning is altijd een
goede keus, aangezien de verenigingscultuur altijd nog moet worden ondersteunt en een grote
kostenpost is voor de gemeente. De gemeente zorgt niet alleen voor het faciliteren, maar ook
het versterken van de verenigingen met het oog op de toekomst en de ingrijpende
veranderingen die hierin plaatsvinden. De sporter anno 2017 veranderd in zijn wensen als het
gaat om sporten en die gevolgen zijn zeker voelbaar bij de vereniging. Daarom staan wij dan ook
zeer achter ingrepen als het investeringsfonds wat is opgericht, het overdragen van het
eigendom of het stimuleren van de samenwerking tussen verenigingen. Dit zal ervoor zorgen dat
de verenigingen in Groningen steviger in hun schoenen staan. Deze ontwikkelingen passen bij
onze visie aangezien wij van mening zijn dat het verenigingsleven op een andere manier moet
worden ondersteunt dan hoe dat tot voor kort toe werd gedaan.

Hoofdstuk 2. Jeugd in beweging

In deze ambitie biedt de gemeente Groningen de jeugd een sportieve basis door hen de kans te
geven plezier te beleven aan sport en bewegen. Onderwijs vormt hier een belangrijke partner in.
Bslim wordt doorontwikkeld naar Bslim 3.0 en richt zich met sport en beweegactiviteiten op de
jeugd. Het doel hiervan is het bevorderen van een gezonde leefstijl onder jongeren en hun
ouders.

Om uiteindelijk goed in te spelen op de jeugd die op dit moment niet actief is, is naar ons idee
een andere aanpak dan de B-slim aanpak nodig. Nationaal blijkt het dat de aanpakken zoals B-
slim niet altijd de juiste doelgroepen bereikt en de gewenste effecten hebben. (Zijl, 2017)
Eenmalige sportactiviteiten en sport instuiven of aan school gerelateerde sportactiviteiten,
trekken vaak juist de kinderen die al sporten en bewegen, en niet de kinderen die daadwerkelijk
bereikt moeten worden. Wij vinden dat ouders meer betrokken moet worden, en zien dit graag

1
terug in een extra strategie. Deze nieuwe strategie zal in het volgend hoofdstuk uitgebreid aan
bod komen.

Hoofdstuk 3. Ruim baan voor talent

De gemeente Groningen wil de onderlinge samenwerking tussen topsportclubs,


kennisinstellingen en de gemeente verstevigen. Daarnaast willen ze een beter beeld krijgen van
breedtesportverenigingen die aan talentontwikkeling werken, of de ambitie hebben om daaraan
te willen gaan werken. Dit doen ze door onder andere bijeenkomsten te faciliteren, clinics bij
verenigingen te laten verzorgen en als laatst subsidiren ze het Sport Science Instituut. De
overheid heeft als ambitie om Nederland in de top-10 van de beste sportlanden in de wereld te
krijgen. Om dit te bewerkstelligen wordt er jaarlijks 12,5 miljoen extra genvesteerd in de
topsport. De gemeente Groningen draagt hier zijn steentje aan bij doordat ze veel inzetten op
het ondersteunen van de ontwikkeling van de sporttalenten en topsporters.

Ten opzichte van onze visie is deze ambitie minder interessant voor kinderen en ouders die nog
niet veel met sport bezig zijn. Kinderen en ouders die nog niet bezig zijn met een gezonde
leefstijl, zullen niet snel in aanmerking komen met topsport. Wij vinden het daarom belangrijk
dat er eerst meer ingezet om de breedtesport te versterken in plaats van de topsport. De
breedtesport bereikt een veel grotere groep kinderen, en juist in deze tijd waar de helft van de
Nederlandse bevolking overgewicht heeft, is het belangrijk dat iedereen bereikt wordt om de
gezonde leefstijl te stimuleren.

Hoofdstuk 4. Sportieve ruimte openbaar & openbare ruimte sportief

De openbare ruimte wordt steeds meer gebruikt als plek voor sport en bewegen, in
georganiseerd of in ongeorganiseerd verband. In de nota De Bewegende Stad, Visie op de
inrichting van de sportieve en speelse openbare ruimte heeft de gemeente aangegeven dat ze
de openbare ruimte in de stad zo willen inrichten dat deze meer uitnodigt tot bewegen. Dit doen
ze onder andere door een sportief ingericht park, een ruimte voor spel en beweging en andere
sportieve inrichtingen van de wijken.

De gemeente betrekt bij meerdere plannen de inwoners van de wijk. Op deze manier zulle n de
plannen goed aansluiten op de wensen en behoeften van de inwoners. Wij denken dat een
sportieve openbare ruimte goed aansluit op het stimuleren van de gezonde leefstijl van kinderen
en ouderen. Het is een plek waar vaak beide doelgroepen samen kunnen bewegen.

Hoofdstuk 5. Sport verbindt

Die kracht van sport wil de gemeente versterken door sport en bewegen te verbinden met de
sociale wijkstructuur. De WIJ-teams en sociaal-culturele accommodaties vormen hierin een
belangrijke rol. Dit doen ze door onder andere in gesprek te gaan met verenigingen. Daarnaast
richten ze zich ook op mensen met een beperking.

Onze visie sluit goed aan bij deze strategie, sport voor iedereen mogelijk maken. Wel vragen wij
ons af hoe ze ervoor zorgen dat de jeugd en ouderen die op het moment niet sporten, wel
komen opdagen naar de georganiseerde sportactiviteiten. Dit wordt niet duidelijk in het rapport
weergeven.

Hieronder geven we aan hoe we onze ambities willen realiseren. We presenteren 3 nieuwe
uitvoeringsstrategien waarin we aangeven wat we daar concreet voor gaan doen.

2
Aanvullende ambitie:

Het stimuleren van sport en bewegen voor zowel de jeugd, ouders en ouderen, op gelijk
niveau. Een langer zelfstandige participatie in de samenleving is hier het uitgangspunt.

Onze 3 nieuwe strategien.

Strategie 1. B-Really-slim

Er wordt in het meerjarenprogramma veel aandacht aan jongeren geschonken en daarom


verdwijnen de ouders merendeels op de achtergrond. In onze ogen vallen het sporten van
kinderen en ouders samen. Uit het rapport Meer ruimte voor sport en bewegen, sportvisie
2010/2020, blijkt dat vooral ouders met jonge kinderen stoppen met sporten. Door vanuit de
huiselijke sfeer te beredeneren hebben de familieleden vaak een grote invloed op het gedrag
van omringende personen. Overgewicht bij kinderen wordt niet veroorzaakt door een keer een
snoepje te veel maar door de leefstijl van de ouders. Die conclusie trekt hoogleraar
kindergeneeskunde Pieter Sauer van de Rijksuniversiteit Groningen. Met het aspect van een
gezonde leefstijl, zullen de ouders veel meer benaderd moeten worden omdat deze een
voorbeeldrol hebben.

Een betreffende strategie hierop is het aangaan van sportieve activiteiten voor jong en oud.
Wanneer kinderen na schooltijd naar huis gaan, gaan zij op een aantal momenten in de week aan
de slag met beweging met hun ouders. Deze activiteiten worden door de scholen in
samenwerking met sportverenigingen georganiseerd. Hierbij krijg je kleine toernooitjes waar
kinderen met ouders in beweging komen. Tegelijkertijd worden ze gentroduceerd met een
nieuwe sport waarna ze zich in kunnen schrijven voor een lidmaatschap.

Strategie 2. Ouderen in de maatschappij

Vanaf het 65 e levensjaar is er een breekpunt als het gaat om de sportdeelname bij de doelgroep
50+, blijkt uit het rapport meer ruimte voor sport en bewegen, sportvise 2010/2020. Juist nu
deze groep ouderen, 50-75 jaar, groeit in Groningen is het belangrijk dat de gezonde leefstijl
onder deze doelgroep gestimuleerd wordt. Daarnaast willen we met deze strategie ouderen
terug laten komen in de maatschappij. Je ziet veel achteruitgang in de fysieke en geestelijke
gezondheid van ouderen wat invloed heeft op de maatschappij. Door ouderen te helpen met
bewegen kunnen zij langer zelfstandig participeren in de samenleving wat ook weer op financile
basis voordelen oplevert. In de Beleidswijzer Sport en Bewegen is te lezen dat meerdere
gemeentes zich hiermee bezighouden. Zoals de sportvisie van Eindhoven en Westvoorne die hun
beleid onder andere ook specifiek op de ouderen richten.

Strategie 3. Groningen leeft gezond

Werken aan een gezonde leefstijl en voldoende bewegen is belangrijk voor de gezondheid.
Daarom willen we inwoners van alle leeftijden uitdagen om te gaan en te blijven sporten. Nodig
zijn dan:

- Bewustwording van het belang van sporten voor de gezondheid. Niet door grote
campagnes, maar door aandacht voor sport en voeding via bestaande structuren, zoals
school, zorg en werk.

3
- Evenementen organiseren voor jong en oud, met elk een ander onderwerp die aansluit
op een gezonde en actieve leefstijl.

Strategie 4. Online game

Door middel van verkregen informatie uit de dialoog middag van 30 mei, is er een idee tot stand
gekomen met betrekking tot het in beweging krijgen van de jeugdigen in de Gemeente Groningen.
Het kan vergeleken worden met een trend van de laatste tijd, Pokmon Go. Een online game die
gespeeld kan worden op smartphones op allerlei plekken in Nederland.
Er zijn 3 pijlers waarop gericht wordt bij deze strategie, namelijk:

- Wedstrijdverband
- Buiten
- Online

Ten eerste kinderen worden getriggerd buiten in beweging te komen door het inzetten van een
game-element. Ze nemen het op tegen hun vriendjes en vriendinnetjes, en waar er gewonnen kan
worden zijn kinderen meestal gebrand om hun uiterste best te doen.

Ten tweede kan het spel alleen maar buiten gespeeld worden op aangewezen plekken. Je moet je
dus verplaatsen wil je participeren in het spel.

En als laatste, de game is online. Dit betekend dat je het overal en altijd kan spelen en niet
aangewezen bent op bepaalde (opening)tijden, inspelend op het feit dat alles steeds meer gericht
wordt op het gebruik van (mobiele)technologie.