You are on page 1of 120

SADRŽAJ

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA I OPREME (OBRAZAC STRUKTURE CENE)
DEMONTAŽE 3
TROŠKOVI DISPEČERSKIH MANIPULACIJA 3
DEMONTAŽA SPOJNOG PRIBORA ENERGETSKIH TRANSFORMATORA 110/35 kV;
63MVA I 60 MVA 3
DEMONTAŽA UZEMLJENJA NEUTRALNE TAČKE 110kV ENERGETSKIH
TRANSFORMATORA 3
DEMONTAŽA VODENOG OTPORNIKA ZA UZEMLJENJE NEUTRALNE TAČKE 35kV
ENERGETSKIH TRANSFORMATORA 3
DEMONTAŽA RAZVODNOG POSTROJENJA 110kV 4
Trafo polje 110kV (=E1 i =E5) 4
Dalekovodno polje 110kV (=E2 i =E4) 4
Sabirnički sistem i spojno polje 110kV (=E3) 4
DEMONTAŽA OPREME U KOMANDNOJ PROSTORIJI I PROSTORIJAMA SA
ISPRAVLJAČIMA I AKU BATERIJAMA 5
DEMONTAŽA SEKUNDARNE OPREME U POSTROJENJU 35 kV 8
DEMONTAŽA RAZVODNOG POSTROJENJA 35kV 9
RAZVODNO POSTROJENJE 110KV 12
Visokonaponska oprema u poljima RP 110kV 12
Transformatorsko polje (=E02, =E06) 12
Dalekovodno polje (=E03, =E05) 15
Spojno polje (=E04) 17
Posebna oprema 19
Transport, montaža 19
Troškovi obuke i fabričkih ispitivanja 19
Tehnička dokumentacija 20
Konfigurisanje i parametriranje zaštite 20
ZAŠTITA ZA RP 110KV 20
Ormani zaštite 110kV strane transformatora (+WE2 =E02+R1, +WE6=E06+R1) 20
Ormani zaštite dalekovodnih polja 110kV (+WE3 =E03+R1, +WE6 =E06+R1) 23
Orman zaštite spojnog polja 110kV ( +WE4 =E04+R1) 25
Mikroprocesorski zaštitni uređaji koji se ugrađuju u trafo stanicama na drugom kraju
kablovskih vodova 110kV 26
Troškovi obuke i fabričkih ispitivanja 27
Tehnička dokumentacija 28
Konfigurisanje i parametriranje zaštite 28
REGULACIJA NAPONA (+WRN) 28
OBRAČUNSKO MERENJE ENERGIJE (+WOM) 29
RAZVODNO POSTROJENJE 35 KV 30
Trafo ćelija 35 kV (H09, H24) 30
Dovodna - odvodna ćelija 35 kV (H04- H07, H10-H14, H19-H22, H25-H28) 32
Poprečna spojna ćelija 35 kV (H01, H31) 35
Podužne spojne ćelije 35 kV SS1 (H16, H17) 36
Podužne spojne ćelije 35 kV SS2 (H15, H18) 38
Merna ćelija 35 kV (H02 i H30) 40
MTK ćelija 35 kV (H08 i H23) 41
Izvodna ćelija 35kV za napajanje kućnog trafoa (H03 i H29) 44
Transport, montaža 46
Troškovi obuke i fabričkih ispitivanja za RP 35kV 46
Troškovi obuke i fabričkih ispitivanja za zaštitno-upravljačke uređaje 46
Tehnička dokumentacija 47
Konfigurisanje i parametriranje zaštite 47
ORMAN UPRAVLJANJA (+UT) 47
Troškovi obuke i fabričkih ispitivanja za zaštitno-upravljačke uređaje 50
UZEMLJENJE NEUTRALNE TAČKE 110KV ENERGETSKIH TRANSFORMATORA 50
UZEMLJENJE NEUTRALNE TAČKE 35KV ENERGETSKIH TRANSFORMATORA 51
PRIKLJUČCI ENERGETSKIH TRANSFORMATORA 52
Priključci energetskih transformatora 110/35 kV na RP 110 kV 52
Priključci energetskih transformatora 110/35 kV sa RP 35 kV 53
Transport i montaža 53
ORMAN OPŠTE SIGNALIZACIJE U TS (+NS) 53
RAZVOD I OPREMA NAIZMENIČNOG NAPONA SOPSTVENE POTROŠNJE 54
Страна 1 од 120

Pomoćni razvod naizmeničnog napona sopstvene potrošnje +NA 54
Kućni transformatori 35/0,42kV; 50Hz (KT1, KT2) 56
Glavni razvod naizmeničnog napona sopstvene potrošnje +NB 56
RAZVOD JEDNOSMERNOG NAPONA 110V SOPSTVENE POTROŠNJE 57
Akumulatorska baterija 57
Ormarići akumulatorskih baterija 57
Ispravljač 58
Ormani razvoda sopstvene potrošnje jednosmernog napona 110V DC, +NJ 58
Oprema u polju glavnog razvoda jednosmernog napona 110V DC, +NJ 59
SISTEM ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE (INV) 60
Invertori i razvod sistema besprekidnog napajanja 60
UZEMLJENJE 60
GROMOBRANSKA INSTALACIJA 63
NISKONAPONSKI NAPOJNI I KOMANDNO-SIGNALNI KABLOVI SA MONTAŽOM 63
IZMEŠTANJE POSTOJEĆIH MTK POSTROJENJA 64
IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ELEKTRO DELA TS 64
TROŠKOVI ISPITIVANJA 65
SVOĐENJE POSTOJEĆIH 110KV VODOVA 65
SVOĐENJE POSTOJEĆIH 35KV VODOVA 66
NOSAČI NISKONAPONSKIH KABLOVA 66
SPOLJAŠNJE OSVETLJENJE 68
OZNAKE OPREME I ELEMENATA U TS 68
ARHITEKTURA 69
Rušenje i demontaža 70
Zidarski radovi 73
Betonski i arm. bet. radovi 76
Armirački radovi 77
Izolaterski radovi 78
Tesarski radovi 78
Pokrivački radovi 78
Keramički radovi 79
Molersko-farbarski radovi 79
Podopolagački radovi 80
Bravarski radovi 80
Limarski radovi 81
Razni radovi 82
KONSTRUKCIJA 84
Pripremni radovi 84
Zemljani radovi 84
Betonski radovi 86
Armirački radovi 87
Čelična konstrukcija 88
Ostali radovi 89
INSTALACIJA OSVETLJENJA I UTIČNICA 90
TELEKOMUNIKACIJE 93
MAŠINSKE INSTALACIJE 96
KRAN 107
SISTEM DOJAVE POŽARA 109
Oprema 109
Instalacija materijala i opreme 114
Radovi i ostali troškovi 115
GAŠENJE POŽARA U ZGRADI 117
GAŠENJE TRAFO BOKSOVA 117
REKAPITULACIJA 120

Страна 2 од 120

DEMONTAŽE
TROŠKOVI DISPEČERSKIH MANIPULACIJA

1. Troškovi službe upravljanja el.mrežom radi neophodnih isključivanja.

paušalno

2. Troškovi izvođača demontažnih radova za pripremne radove u postojećoj TS.

paušalno

UKUPNO TROŠKOVI DISPEČERSKIH MANIPULACIJA:

DEMONTAŽA SPOJNOG PRIBORA ENERGETSKIH TRANSFORMATORA 110/35 kV; 63MVA I
60 MVA
1. Demontaža postojećih priključaka energetskih transformatora na RP 110kV (bakarnih
cevastih sabirnica i priključnih stezaljki od provodnih izolatora transformatora 110kV do
provodnih izolatora trafo boks -zid zgrade sa demontažom provodnih ploča u zidu zgrade),
pakovanje i odvoz prema uputstvu nadzornog organa.

kompleta 2

2. Delimična demontaža postojećih šinskih priključaka energetskih transformatora na RP
35kV (sa demontažom provodnih ploča u zidu zgrade, demontažom postojećih odvodnika
prenapona 35kV kao i njihovih veza), pakovanje i odvoz prema uputstvu nadzornog
organa.

kompleta 2

UKUPNO DEMONTAŽA SPOJNOG PRIBORA ET 110/35kV; 63 MVA
i 60 MVA:

DEMONTAŽA UZEMLJENJA NEUTRALNE TAČKE 110kV ENERGETSKIH
TRANSFORMATORA

1. Demontaža postojeće opreme za uzemljenje neutralne tačke 110kV transformatora
(odvodnika prenapona u neutralnoj tački 110kV, jednopolnog rastavljača, Al/Č užeta,
priključnih stezaljki i nosača navedene opreme), pakovanje i odvoz prema uputstvu
nadzornog organa.

kompleta 2

UKUPNO DEMONTAŽA UZEMLJENJA NEUTRALNE TAČKE
110kV ENERGETSKIH TRANSFORMATORA:

DEMONTAŽA VODENOG OTPORNIKA ZA UZEMLJENJE NEUTRALNE TAČKE 35kV
ENERGETSKIH TRANSFORMATORA

1. Demontaža postojećeg vodenog otpornika za uzemljenje neutralne tačke 35 kV, rezistanse
28,7 , priključnih stezaljki, pakovanje i odvoz prema uputstvu nadzornog organa.

komplet 1

UKUPNO DEMONTAŽA VODENOG OTPORNIKA ZA UZEMLJENJE
NEUTRALNE TAČKE 35kV ENERGETSKIH TRANSFORMATORA:
Страна 3 од 120

DEMONTAŽA RAZVODNOG POSTROJENJA 110kV

Trafo polje 110kV (=E1 i =E5)

1. Demontaža bakarnih cevi i priključnih stezaljki sa postojećih VN aparata u trafo polju
110kV sa odvozom prema uputsvu nadzornog organa.

komplet 1

2. Demontaža prekidača 110kV za spoljnu montažu iz trafo polja, tipa SB6m 145 proizvođača
“VATECH”, naznačenog napona Ur=123 kV, naznačene struje Ir=2000A, naznačene struje
okidanja Isc=40 kA, pakovanje i odvoz prema uputstvu nadzornog organa.

komplet 1

3. Demontaža sabirničkog pantografskog rastavljača 110kV za spoljnu montažu iz trafo polja,
tipa SYE 11 proizvođača “Energoinvest”, naznačenog napona Ur=123 kV, naznačene struje
Ir=1250A, pakovanje i odvoz prema uputstvu nadzornog organa.
komplet 1

4. Demontaža tri provodna izolatora sa strujnim transformatorima 110kV za unutrašnju
montažu, pakovanje i odvoz prema uputstvu nadzornog organa.

komplet 1

Ukupno demontaža trafo polja 110kV

Ukupno demontaža dva trafo polja 110kV

Dalekovodno polje 110kV (=E2 i =E4)

1. Demontaža bakarnih cevi i priključnih stezaljki sa postojećih VN aparata u DV polju
110kV sa odvozom prema uputsvu nadzornog organa.

komplet 1

2. Demontaža izlaznog pantografskog rastavljača 110kV sa noževima za uzemljenje za
spoljnu montažu iz DV polja, tipa SYE 11 proizvođača “Energoinvest”, naznačenog napona
Ur=123 kV, naznačene struje Ir=1250A, pakovanje i odvoz prema uputstvu nadzornog
organa.

komplet 1

3. Demontaža kablovskih završnica 110 kV iz DV polja, pakovanje i odvoz prema uputstvu
nadzornog organa.

komplet 1

Ukupno demontaža dalekovodnog polja 110kV

Ukupno demontaža dva dalekovodna polja 110kV

Sabirnički sistem i spojno polje 110kV (=E3)

Страна 4 од 120

1. Demontaža bakarnih cevi i priključnih stezaljki sa postojećih VN aparata u spojnom polju
110kV sa odvozom prema uputsvu nadzornog organa.

2. Demontaža dva sabirnička pantografska rastavljača 110kV za spoljnu montažu iz
spojnog polja, tipa SYE 11 proizvođača “Energoinvest”, naznačenog napona Ur=123 kV,
naznačene struje Ir=1250A, pakovanje i odvoz prema uputstvu nadzornog organa.

3. Demontaža prekidača 110kV za spoljnu montažu iz spojnog polja, tipa SB6m 145
proizvođača “VATECH”, naznačenog napona Ur=123 kV, naznačene struje Ir=2000A,
naznačene struje okidanja Isc=40 kA, pakovanje i odvoz prema uputstvu nadzornog
organa.

4. Demontaža 26 potpornih izolatora 110kV za spoljnu montažu iz postrojenja 110 kV, kao
i bakarnih sabirnica koje su na njih pričvršćene, pakovanje i odvoz prema uputstvu
nadzornog organa.

Ukupno demontaža sabirničkog sistema i spojnog polja 110kV

UKUPNO DEMONTAŽA RAZVODNOG POSTROJENJE 110kV:

DEMONTAŽA OPREME U KOMANDNOJ PROSTORIJI I PROSTORIJAMA SA
ISPRAVLJAČIMA I AKU BATERIJAMA

1. Demontaža kompletne postojeće komandno kontrolne table dimenzija 5,85x0,7x2,2 m koja
je sastavljena od više polja, sa sledećom sekundarnom opremom:
- 2US - Prednja strana - komandna ploča sa signalnim tabloima (15 kom.) i tasterima za
ispitivanje i kvitiranje signalizacije
Zadnja strana-zvono, dvopolni zaštitni automat, topljivi osigurači, pomoćni releji,
kontaktori, vremenski releji, MTK prijemnik, redne stezaljke, provodnici i dr.
- 2U1 - Prednja strana - ampermetar, dva voltmetra, vatmetar i varmetar, termoslika
transformatora T1, slepa jednopolna šema za 35 kV postrojenje sa
pokazivačima položaja rasklopne opreme i komandno-potvrdnim prekidačima
(ćelija br.1-trafo ćelija i br.26-kućni transformator)
Zadnja strana – jednopolni osigurač sa zaštitnim perom, pomoćni releji, topljivi
osigurači, merni pretvarač položaja regulacione sklopke, merni pretvarač
temperature, redne stezaljke, provodnici i dr.
- 2U2 - Prednja strana - dva ampermatra, slepa jednopolna šema za 35 kV postrojenje
sa pokazivačima položaja rasklopne opreme i komandno-potvrdnim prekidačima
(ćelija br.2-izvodna ćelija i br.25- izvodna ćelija)
Zadnja strana – prazna.
- 2U3 - Prednja strana - dva ampermatra, slepa jednopolna šema za 35 kV postrojenje
sa pokazivačima položaja rasklopne opreme i komandno-potvrdnim prekidačima
(ćelija br.3-izvodna ćelija i br.24- izvodna ćelija)
Zadnja strana – prazna.
- 2U4 - Prednja strana - dva ampermatra, slepa jednopolna šema za 35 kV postrojenje
sa pokazivačima položaja rasklopne opreme i komandno-potvrdnim prekidačima
(ćelija br.4-izvodna ćelija i br.23- izvodna ćelija)
Zadnja strana – prazna.
- 2U5 - Prednja strana - dva ampermatra, slepa jednopolna šema za 35 kV postrojenje
sa pokazivačima položaja rasklopne opreme i komandno-potvrdnim prekidačima
(ćelija br.5-izvodna ćelija i br.22- izvodna ćelija)
Zadnja strana – prazna.
- 2U6 - Prednja strana - dva ampermatra, slepa jednopolna šema za 35 kV postrojenje
sa pokazivačima položaja rasklopne opreme i komandno-potvrdnim prekidačima
(ćelija br.6-izvodna ćelija i br.21- izvodna ćelija)
Zadnja strana – prazna.
Страна 5 од 120

- 2U7 - Prednja strana - ampermetar, slepa jednopolna šema za 35 kV postrojenje sa
pokazivačima položaja rasklopne opreme i komandno-potvrdnim prekidačima
(ćelija br.7-izvodna ćelija i br.20- spojna ćelija) i pokazivačima položaja
rasklopne opreme u sistemu sabirnica GSI i GSII
Zadnja strana – prazna.
- 2U8 - Prednja strana - ampermetar, slepa jednopolna šema za 35 kV postrojenje sa
pokazivačima položaja rasklopne opreme i komandno-potvrdnim prekidačima
(ćelija br.8- spojna ćelija i br.19- izvodna ćelija)
Zadnja strana – prazna.
- 2U9 - Prednja strana - dva ampermatra, slepa jednopolna šema za 35 kV postrojenje
sa pokazivačima položaja rasklopne opreme i komandno-potvrdnim prekidačima
(ćelija br.9-izvodna ćelija i br.18- izvodna ćelija)
Zadnja strana – prazna.
- 2U10 - Prednja strana - dva ampermatra, slepa jednopolna šema za 35 kV postrojenje
sa pokazivačima položaja rasklopne opreme i komandno-potvrdnim prekidačima
(ćelija br.10-izvodna ćelija i br.17- izvodna ćelija)
Zadnja strana – prazna.
- 2U11 - Prednja strana - dva ampermatra, slepa jednopolna šema za 35 kV postrojenje
sa pokazivačima položaja rasklopne opreme i komandno-potvrdnim prekidačima
(ćelija br.11-izvodna ćelija i br.16- izvodna ćelija)
- 2U12 - Prednja strana - dva ampermatra, slepa jednopolna šema za 35 kV postrojenje
sa pokazivačima položaja rasklopne opreme i komandno-potvrdnim prekidačima
(ćelija br.12-izvodna ćelija i br.15- izvodna ćelija)
Zadnja strana – prazna.
- 2U13 - Prednja strana - ampermetar, dva voltmetra, vatmetar i varmetar, termoslika
transformatora T1, slepa jednopolna šema za 35 kV postrojenje sa
pokazivačima položaja rasklopne opreme i komandno-potvrdnim prekidačima
(ćelija br.13-trafo ćelija i br.14-kućni transformator)
Zadnja strana – jednopolni osigurač sa zaštitnim perom, pomoćni releji, topljivi
osigurači, merni pretvarač položaja regulacione sklopke, merni pretvarač
temperature, redne stezaljke, provodnici i dr..
- 2U14 - Prednja strana - ampermetar, voltmetar, regulator napona, slepa jednopolna
šema za 110 kV postrojenje sa pokazivačima položaja rasklopne opreme i
komandno-potvrdnim prekidačima
Zadnja strana – topljivi osigurači, dvopolni zaštitni automat, tropolni zaštitni
automat, pomoćni releji, stezaljke, provodnici i ostala prateća oprema.

priprema za transport i odvoz prema uputsvu nadzornog organa.

komplet 1

2. Demontaža kompletne pomoćne table za sopstvenu potrošnju i postojeće relejne table
dimenzija 5,5x0,7x2,2 m koja je sastavljena od više polja, sa sledećom sekundarnom
opremom:

- NJ - Prednja strana - dva voltmetra, tropoložajna grebenasta preklopka, slepa šema
sabirnica jednosmernog napona sa dva ampermetra i voltmetrom i dve
dvopoložajne grebenaste preklopke i tri tropoložajne grebenaste preklopke
Zadnja strana – pljosnate bakarne sabirnice, potporni izolatori 1 kV, nožasti
osigurači, vremenski relej, topljivi osigurači, pomoćni releji, tropolni zaštitni
automati, kontaktori, redne stezaljke, provodnici i ostala prateća oprema.
- V2 - Prednja strana - tri voltmetra, tri ampermetra (nisu u funkciji), četiri
dvopoložajne grebenaste preklopke i deset dvopoložajnih grebenastih preklopki
Zadnja strana - pljosnate bakarne sabirnice, potporni izolatori 1 kV, vremenski
relej, topljivi osigurači, pomoćni releji, dvopolni zaštitni automati, kontaktori, KJN
„Mihajlo Pupin“, vremenski relejni kontaktor, redne stezaljke, provodnici i ostala
prateća oprema.
- 1W1 - Prednja strana – prazno
Страна 6 од 120

KT2 ..1W13 . . redne stezaljke. INO 200V „Energoinvest“. 50 Hz Na vratima: dvopoložajna grebenasta preklopka 11 kom. CRT-01„Iskra“. pomoćni releji. 400 A. vremenski releji.2). RD 20 „Iskra“ Zadnja strana – pomoćni relej. prazno priprema za transport i odvoz prema uputsvu nadzornog organa. međutransformatori u fazama 0. nožasti osigurači. . Sabirnice 3x380. tropolni NN prekidač tipa OEZ J2V50K.1W10 .8 (2 kom. INVERTOR 1000 . 500 V. redne stezaljke.TDU 1010. Prednja strana -statička zaštita „Minel“ . pomoćni releji.TDU 1010. strujni transformatori.1W7 .1W8 - . Kućni transformator T2 400 kVA Na vratima: ampermetar.4..1W6 . . Zadnja strana – pomoćni relej.). nožasti osigurači. RD 20 „Iskra“ . redne stezaljke. tropolni NN prekidač tipa OEZ J2V50K.8 (2 kom. elektronsko brojilo električne energije SL7000 Actaris. Prednja strana . IR 2 „Iskra“(kom. . voltmetarska preklopka. prazno . vremenski relej. RF 2 „Iskra“ Zadnja strana – pomoćni releji. . . brojilo aktivne i brojilo reaktivne energije. brojilo električne energije PB „Minel“ “Institut Mihajlo Pupin“.). MRC (2 kom. Sa zadnje strane: bakarne pljosnate sabirnice.).EPRO electronic. strujni transformatori. provodnici i ostala prateća oprema. . potporni izolatori. nožasti osigurači. voltmetar. redne stezaljke. prazno . voltmetar. prateći ispravljački uređaj.1W14 .KT3 .1W7 .5x0. provodnici i ostala prateća oprema.elektromehanička zaštita za transformator T1 RI 130 „Iskra“. statička zaštita „Iskra“. potporni izolatori. INO 200V „Energoinvest“. Prednja strana . međutransformator.. međutransformatori u fazama 0. komplet 1 3.2 m koja je sastavljena od sledećih polja: . prazno . RZf2 „EAW“ Berlin (2 kom. IR 2 „Iskra“. Dodatne table za obračunsko merenje – ARES-S „Institut Mihajlo Pupin“ . tropoložajna grebenasta preklopka 2 kom.elektromehanička zaštita za transformator T2 RI 130 „Iskra“. provodnici i dr. redne stezaljke.4. voltmetarska preklopka. MRC (2 kom. potporni izolatori 1 kV. brojilo aktivne i brojilo reaktivne energije.7x2. pomoćni releji.1W5 . 400 A.KT1 . . Prednja strana .). Sa zadnje strane: bakarne sabirnice. Zadnja strana – topljivi osigurači. Sa zadnje strane: bakarne pljosnate sabirnice.1W8 - .) . Sabirnice 3x380. MRC (2 kom.1W12 . Prednja strana . Demontaža komplet ormara za razvod naizmeničnog napona iz kućnog transformatora T1 i kućnog transformatora T2 ukupnih dimenzija 5. provodnici i dr. Prednja strana .KT4 . provodnici i ostala prateća oprema. 50 Hz Na vratima: dvopoložajna grebenasta preklopka 14 kom. topljivi osigurači. tropoložajna Страна 7 од 120 . 50 Hz.1W9 . provodnici i ostala prateća oprema.1W2 .1W4 .1W11 .) . 50 Hz. Kućni transformator T1 250 kVA Na vratima: ampermetar. redne stezaljke. IR 2 „Iskra“. statička zaštita „Iskra“ .1W3 . topljivi osigurači. kontaktori. 500 V. Prednja strana -statička zaštita „Minel“ .

dvopoložajne grebenaste preklopke 8 kom. komada 3 7. . . komplet 1 4. .). Sa zadnje strane: topljivi osigurači. strujni transformatori. komada 2 5.Vremenski Rele CRT-01 „Iskra“ 1 kom.Rele za kratkospojnu zaštitu RZf2 „EAW“ Berlin 4 kom. . grebenasta preklopka 2 kom. GSM/GPRS modem ITRON SPARKLINE III . voltmetar. . . . .Rele za zemljospojnu zaštitu IR1 „Iskra“ 18 kom. komada 2 6. . .Rele za termičku zaštitu RMI 11T „ASEA“ 1 kom.Rele za zemljospojnu zaštitu VER150 „Šurjanac“ 3 kom. priprema za transport i odvoz prema uputsvu nadzornog organa. priprema za transporti odvoz prema uputsvu nadzornog organa.Rele za prekostrujnu zaštitu RIT „Iskra“ 3 kom.Rele za kratkospojnu zaštitu 3xIR10 „Iskra“ 1 kom. provodnici i dr. Demontaža postojećih aku baterija. paušalno Страна 8 од 120 . 1 kom. priprema za transport i odvoz prema uputsvu nadzornog organa. nožasti osigurači i dr. niskonaponski prekidači „Rade Končar“. Demontaža postojećih ormana koncentracije. priprema za transport i odvoz prema uputsvu nadzornog organa. nožasti osigurači. priprema za transport i odvoz prema uputsvu nadzornog organa. potporni izolatori. 16 kom. priprema za transport i odvoz prema uputsvu nadzornog organa. redne stezaljke. Demontaža postojećeg ispravljača ARI 110-630 proizvođača „Institit Nikola Tesla“. na spratu.KT5 .. komada 2 UKUPNO DEMONTAŽA OPREME U KOMANDNOJ PROSTORIJI I PROSTORIJI SA ISPRAVLJAČIMA I AKU BATERIJAMA: DEMONTAŽA SEKUNDARNE OPREME U POSTROJENJU 35 kV 1. . . Na vratima: šest ampermetara. Sa zadnje strane: bakarne sabirnice. . voltmetarska preklopka.Rele za zemljospojnu zaštitu RZf2 „EAW“ Berlin 1 kom.Rele RZf2 „EAW“ Berlin 2 kom. vremenski releji.Rele za termičku zaštitu RVAA71 „ASEA“ 16 kom. . Demontaža sledećih relea iz niskonaponskih ormarića ćelija 35kV.Rele za prekostrujnu zaštitu RI 130 „Iskra“ . Demontaža postojećih ormana daljinske stanice Atlas max sa pratećim ormanima.Rele za prekostrujnu zaštitu RI 140 „Iskra“ .Rele za kratkospojnu zaštitu CR 40 „Iskra“ 25 kom. elektronsko brojilo električne energije SL7000 Actaris (2 kom.

strujni transformatori i dva sistema sabirnica). 1. kontaktora. njihovo pakovanje i odvoz prema uputstvu nadzornog organa. gornji nivo: prekidači. njihovo pakovanje i odvoz prema uputstvu nadzornog organa. Страна 9 од 120 . njihovo pakovanje i odvoz prema uputstvu nadzornog organa. kom. 19 7. ampermetara i voltmetara sa ćelija.) i njihov odvoz iz TS prema uputstvu nadzornog organa. 50 6. njihovo pakovanje i odvoz prema uputstvu nadzornog organa. 1 3. Demontaža komandno-signalnih kablova paušalno UKUPNO DEMONTAŽA SEKUNDARNE OPREME U POSTROJENJU 35 kV: DEMONTAŽA RAZVODNOG POSTROJENJA 35kV NAPOMENA: Postojeće ćelije su u dva nivoa (donji nivo: priključci ćelija i izlazni rastavljači sa noževima za uzemljenje. zaštitnih automata. njihovo pakovanje i odvoz prema uputstvu nadzornog organa. pomoćnih releja. kom. naznačene struje 1250 A I udarne struje 25 kA. kom. kom. kom. Demontaža ostale sitne nenavedene elektro opreme (niskonaponskih osigurača. kom. rednih stezaljki itd. njihovo pakovanje i odvoz prema uputstvu nadzornog organa. Demontaža tropolnih rastavljača za unutrašnju montažu. Demontaža tropolnih rastavljača sa zemljospojnikom za unutrašnju montažu. Demontaža strujnih mernih transformatora za unutrašnju montažu. njihovo pakovanje i odvoz prema uputstvu nadzornog organa. 2 5. pokazivača položaja. Demontaža provodnih strujnih mernih transformatora za unutrašnju montažu. kom. Demontaža tropolnih uljnih prekidača proizvođača “Energoinvest” za unutrašnju montažu. Demontaža tropolnih vakuumskih prekidača tipa HPW 307 f proizvođača “S&S”Linz za unutrašnju montažu. voltmetarskih preklopki. njihovo pakovanje i odvoz prema uputstvu nadzornog organa. Demontaža tropolnih vakuumskih prekidača tipa MS5 302-2 proizvođača “Minel”za unutrašnju montažu.2. 18 2. Demontaža tropolnih vakuumskih prekidača tipa 3AHS 314-2 proizvođača “Siemens” za unutrašnju montažu. 2 4. naznačene struje 1250 A I udarne struje 16 kA. paušalno 3. 27 8. tastera.

Demontaža potpornih izolatora u sistemima sabirnica sa odvozom prema uputstvu nadzornog organa. Demontaža indikatora napona za unutrašnju montažu. kom. za unutrašnju montažu. Demontaža konstrukcije spratnog dela dvoetažnih slobodnostojećih ćelija. kom. Demontaža potpornih izolatora sa odvozom prema uputstvu nadzornog organa. veza u svim ćelijama 35kV između VN opreme. kom. njihovo pakovanje i odvoz prema uputstvu nadzornog organa. kom. 168 15. kom. sa odvozom prema uputstvu nadzornog organa. 209 16. kom. 3 13. kom. kom. Demontaža provodnih izolatora „prizemlje-sprat“u podu na spratu i „trafo boks-postrojenje 110 kV“ na zidu. četiri spojna mosta RP 35 kV. 22 9. Demontaža naponskih mernih transformatora sa osiguračima. kom. Demontaža konstrukcije prizemnog dela dvoetažnih slobodnostojećih ćelija. njihovo pakovanje i odvoz prema uputstvu nadzornog organa. njihovo pakovanje i odvoz prema uputstvu nadzornog organa. 222 14. kom. za unutrašnju montažu. sa odvozom prema uputstvu nadzornog organa. 6 10. Demontaža VN osigurača za unutrašnju montažu. 20 12. njihovo pakovanje iodvoz prema uputstvu nadzornog organa. njihovo pakovanje i odvoz prema uputstvu nadzornog organa. paušalno 17. 26 18. 26 19. 8 Страна 10 од 120 . potpornih i provodnih izolatora u ćelijama 35kV i odvoz prema uputstvu nadzornog organa. kom. Demontaža sklopke-rastavljača sa VN osiguračima. 1 11. Demontaža podužnih tropolnih rastavljača u sistemu sabirnica za unutrašnju montažu. Demontaža prvog i drugog glavnog sistema sabirnica 35kV. sa odvozom prema uputstvu nadzornog organa.

1 UKUPNO DEMONTAŽA RAZVODNOG POSTROJENJA 35kV: UKUPNO DEMONTAŽA: Страна 11 од 120 . 2 21. Demontaža kućnog transformatora 35/0.4 kV snage 250kVA. njegovo pakovanje i odvoz prema uputstvu nadzornog organa. počev od ploča sa provodnim izolatorima »unutra-unutra« na zidu objekta. sa odvozom prema uputstvu nadzornog organa. kom. njegovo pakovanje i odvoz prema uputstvu nadzornog organa.20.4 kV snage 400kVA. kom. pa sve do trafo ćelija. kom. Demontaža kućnog transformatora 35/0. 1 22. Demontaža unutrašnjeg dela trafo priključka 35kV (unutrašnji mostovi-šinski priključci).

sekcionisane. i biće montirani ispod poklopaca tokom proizvodnje GIS-a. Izveden je sa jednim. Visokonaponska oprema u poljima RP 110kV Polja RP 110kV se sastoje od rasklopne opreme (prekidači.RAZVODNO POSTROJENJE 110kV Postrojenje 110 kV je SF6 gasom izolovano. Postrojenje treba da ima mogućnost proširivosti te je kroz tehničku dokumentaciju predviđen prostor za ugradnju još po jednog dalekovodnog polja 110 kV u produžetku niza.naznačena struja 1250 A . . jedinstvenim motorno-opružnim pogonskim mehanizmom koji je opremljen sa dva nezavisna kalema za isključenje. UHF senzori treba da podnesu unutrašnji normalni i prolazni pritisak kao i postrojenje a ugradnja senzora ne sme da dovede do curenja gasa iznad specificirane granice.naznačena frekvencija 50 Hz . sa obe strane.naznačeni napon 123 kV .broj polova 3 kom.napon kalema uključenja i kalema isključenja 110 V DC.broj kalemova za uključenje po pogonu (110V DC) 1 kom. U postrojenju je jednostruki sistem sabirnica. rastavljači.broj kalemova za isključenje po pogonu (110 V DC) 2 kom. Sva rasklopna oprema je opremljena mehaničkim pokazivačima položaja koji treba da budu lako vidljivi sa lokacije stojećeg operatera. Sabirnice su sastavni deo SF6 gasom izolovanog postrojenja.napon motora pogona 110 V DC . 1 Страна 12 од 120 .grejač pogona 110 V DC. Senzori će biti internog tipa.motorno-opružni pogon za sva tri pola (110V DC) 1 kom. Broj i raspored senzora treba da pokriva kompletan GIS uključujući i naponske transformatore. .naznačena struja kratkog spoja u trajanju od 1 s 40 kA . =E06) 1. tropolno oklopljenih u SF6 gasu. Prekidač je opremljen mehaničkim pokazivačima položaja koji treba da bude lako vidljiv sa lokacije stojećeg operatera. Priključci na senzore trebaju biti sa zaštitom od prenapona da se osigura da priključeno pred- pojačalo/elektronski uređaj ne bude oštećen usled bilo kojeg prenapona nastalog operisanjem rastavljača dok je postrojenje pod naponom. Kako bi se omogućilo merenje parcijalnih pražnjenjau toku pogona na RP 110kV su ugrađeni UHFpločastim senzori – priključci za uređaj za merenje parcijalnih pražnjenja. . dva dalekovodna polja (E03 i E05) i jednog spojnog polja (E04). . Ugradnja UHV senzora ne sme da umanji izdržljivost postrojenja na atmosferski impulsni i kratkotrajni podnosivi napon. strujnih i naponskih transformatora. zemljospojnici). . pod pritiskom. metalom oklopljeno. Priključci svih polja su kablovski.naznačeni ciklus O-0. *Tip i proizvođač postrojenja: ____________________________________________________ Transformatorsko polje (=E02. pored polja E02 i E06 kada se za to ukaže potreba. nazivne trajne struje 1250 A. sa fiksno montiranom rasklopnom opremom i jednim sistemom sabirnica.3s-CO-3 min-CO . Karakteristike prekidača su: . Izbor i razmeštaj senzora je predmet razmatranja i odobrenja Investitora. nazivne kratkotrajne podnosive struje 40 kA u trajanju od 1 sekunde. Prekidač je izolovan SF6 gasom koji služi i kao medijum za gašenje električnog luka. Sastoji se iz dva trafo polja (E02 i E06). kom. postrojenje za unutrašnju montažu. tropolno.naznačena udarna struja kratkog spoja 100 kA .

naznačena struja kratkog spoja u trajanju od 1 s 40 kA . 2 3. sledećih karakteristika: .naznačeni kratkotrajni podnosivi napon (50 Hz.broj polova 3 kom.I jezgro: .motorno-opružni pogon za sva tri pola (110V DC) 1 kom. Karakteristike rastavljača su: .motorno-opružni pogon za sva tri pola (110V DC) 1 kom.2 .naznačeni napon 123 kV .naznačena snaga 30 VA . kom.klasa tačnosti 5P30 komplet 1 5.naznačena frekvencija 50 Hz .naznačena struja 1250 A .naznačeni atmosferski impulsni podnosivi napon 550 kV .naznačena snaga 30 VA .naznačeni odnos transformacije 2x400/1/1/1/1/1 A .naznačeni napon 123 kV . sa jednim jedinstvenim motornim pogonskim mehanizmom. .klasa tačnosti 0. Tropoložajni rastavljač sa zemljospojnikom.naznačena struja 1250 A .naznačena struja kratkog spoja u trajanju od 1 s 40 kA .naznačena udarna struja kratkog spoja 100 kA .naznačena snaga 30 VA . u potpunosti zatvoren i smešten u posebnim gasnim komorama izolovan od susednih gasnih komora. Karakteristike zemljospojnika su: . Brzi zemljospojnik je sa jednim jedinstvenim motorno-opružnim pogonskim mehanizmom sledećih karakteristika: . Fs=10 . Zemljospojnik (deo tropoložajnog modula rastavljač-zemljospojnik).naznačeni napon 123 kV . Naponski merni induktivni transformator.naznačeni napon 123 kV . . izolovan SF6 gasom. Zemljospojnici su izvedeni kao deo tropoložajnog rastavljač-zemljospojnik modula koji objedinjuju funkcije rastavljača i zemljospojnika.klasa tačnosti 5P30 -IV jezgro: . Fs=10 . Rastavljači su izvedeni kao deo tropoložajnog rastavljač-zemljospojnik modula koji objedinjuju funkcije rastavljača i zemljospojnika.naznačena struja kratkog spoja u trajanju od 1 s 40 kA .broj polova 3 kom.II jezgro: .naznačena frekvencija 50 Hz Страна 13 од 120 .klasa tačnosti 0.motorno-opružni pogon za sva tri pola (110V DC) 1 kom.naznačena frekvencija 50 Hz . sa jednim jedinstvenim motornim pogonskim mehanizmom.naznačena frekvencija 50 Hz .naznačena moć uključenja na kratak spoj 100 kA . .2.naznačena snaga 15 VA . SF6 izolovan.5.broj polova 3 kom. Strujni merni transformator sa pet sekundarnih jezgara. 1 4. sledećih karakteristika : .klasa tačnosti 5P30 -V jezgro: . 1min) 230 kV .III jezgro: . izolovan SF6 gasom.naznačena snaga 5 VA . kom.

Orman lokalnog upravljanja u transformatorskim poljima RP 110kV (=E02+S1. preklopka za komandovanje raskopnom opremom. U sklopu MCU se nalazi: Prednji panel sa grafičkim displejom sa mogućnošću prikaza dinamičke jednopolne šeme. za montiranje na zadnju ploču ormana.kontaktori sa diodom. uvodnice. taster za nužno isključenje. signalni tablo. preklopka za izbor nadležnosti upravljanja. 100 Mbit Ethernet.2. redne stezaljke. termostatom i higrostatom.II jezgro: . kanalice. 1 7. Odgovarajuće kablovske završnice za 110kV kabl tipa XHE 49-A 1x800-1000/95mm2. sa terminalima sa zavrtnjima strujni ulazi 1A. ostali nespecificirani materijal uključujući oznake komandno signalnih kablova. zaštitni dvopolni automat za ugradnju u kolu pomoćnog naizmeničnog napajanja ormana sa pomoćnim kontaktima.I jezgro: . za uvod kablova u opisana trafo polja 110kV.naznačeni odnos transformacije 110 / 3 / 0. mA ulaza i ’’live status’’ kontakata.klasa tačnosti 1/3P komplet 1 6. *Tip i proizvođač uređaja: ____________________________________________________ kom. Mikroprocesorski uređaj upravljanja (MCU) Dimenzije: 1/1x19”. .kontaktori sa dodatnim pomoćnim kontaktima i diodom. =E06+S1) 7. vremenski relej (kontaktor (2NO+2NC) sa vremenskim članom). rastavna redna stezaljka sa test utičnicom i sa kliznim kratkospojnikom. 3 7. zaštitni automati za ugradnju u VT kolu. optički. kom. zaštitni dvopolni automati za ugradnju u DC kolu sa pomoćnim kontaktima. Pokazivači položaja rasklopnih aparata. pomoćni relej – 2 preklopna kontakta.1. voltmetarska preklopka.naznačena snaga 25VA .1/ 3 kV . ampermetar za priključenje na SMT 2x400/1. komplet sa grejačem. provodnici za unutrašnje ožičenje. IEC 61850. izolacioni linkovi. dvostruki. kontaktor za prebacivanje napajanja sa varistorom.naznačena snaga 75 VA .2 . pomoćni releji .1/ 3 / 0.klasa tačnosti 0. pomoćni releji . fluorescentnom svetiljkom. kontaktom na vratima . funkcionalnim tasterima i preklopkom sa ključem.… paušalno Ukupno trafo polje 110 kV: Ukupno dva trafo polja 110 kV: Страна 14 од 120 . naponski ulazi 100V Naznačeni pomoćni napon: 60-125V DC Potreban broj binarnih ulaza i izlaza. analogni voltmetar.

Rastavljači su izvedeni kao deo tropoložajnog rastavljač-zemljospojnik modula koji objedinjuju funkcije rastavljača i zemljospojnika.motorno-opružni pogon za sva tri pola (110V DC) 1 kom.naznačeni napon 123 kV .naznačena struja kratkog spoja u trajanju od 1 s 40 kA .naznačena struja kratkog spoja u trajanju od 1 s 40 kA . Tropoložajni rastavljač sa zemljospojnikom. 2 3.broj polova 3 kom. 1 4. sa jednim jedinstvenim motornim pogonskim mehanizmom. 1min) 230 kV . Karakteristike zemljospojnika su: .motorno-opružni pogon za sva tri pola (110V DC) 1 kom. kom. Zemljospojnik (deo tropoložajnog modula rastavljač-zemljospojnik).broj polova 3 kom.naznačeni ciklus O-0.motorno-opružni pogon za sva tri pola (110V DC) 1 kom. Prekidač je izolovan SF6 gasom koji služi i kao medijum za gašenje električnog luka. izolovan SF6 gasom.broj polova 3 kom. sa jednim jedinstvenim motornim pogonskim mehanizmom. .naznačena frekvencija 50 Hz . 1 2.broj kalemova za uključenje po pogonu (110V DC) 1 kom. =E05) 1.3s-CO-3 min-CO .Dalekovodno polje (=E03. jedinstvenim motorno-opružnim pogonskim mehanizmom koji je opremljen sa dva nezavisna kalema za isključenje.napon motora pogona 110 V DC . .naznačeni napon 123 kV . Kom.napon kalema uključenja i kalema isključenja 110 V DC.naznačeni kratkotrajni podnosivi napon (50 Hz. Karakteristike prekidača su: .naznačena frekvencija 50 Hz . .naznačena moć uključenja na kratak spoj 100 kA .naznačena udarna struja kratkog spoja 100 kA .naznačeni napon 123 kV .naznačena struja 1250 A . kom. Strujni merni transformator sa četiri sekundarna jezgra. Zemljospojnici su izvedeni kao deo tropoložajnog rastavljač-zemljospojnik modula koji objedinjuju funkcije rastavljača i zemljospojnika. Prekidač je opremljen mehaničkim pokazivačima položaja koji treba da bude lako vidljiv sa lokacije stojećeg operatera.broj polova 3 kom.naznačena frekvencija 50 Hz . .naznačena struja 1250 A . . sledećih karakteristika : . Karakteristike rastavljača su: . Brzi zemljospojnik je sa jednim jedinstvenim motorno-opružnim pogonskim mehanizmom sledećih karakteristika: .broj kalemova za isključenje po pogonu (110 V DC) 2 kom. izolovan SF6 gasom.naznačena struja kratkog spoja u trajanju od 1 s 40 kA .naznačeni napon 123 kV Страна 15 од 120 .naznačeni atmosferski impulsni podnosivi napon 550 kV .motorno-opružni pogon za sva tri pola (110V DC) 1 kom. Izveden je sa jednim. . .naznačena struja 1250 A .

preseka provodnika Cu 300 mm2.naznačena snaga 75 VA .naznačeni odnos transformacije 2x400/1/1/1/1 A .naznačena struja kratkog spoja u trajanju od 1 s 40 kA .naznačena snaga 25VA . za montiranje na zadnju ploču ormana.Za polje E04: 64/110kV. kom.2 . dvostruki. mA ulaza i ’’live status’’ kontakata. sa terminalima sa zavrtnjima strujni ulazi 1A.II jezgro: . Mikroprocesorski uređaj upravljanja (MCU) Dimenzije: 1/1x19”. . funkcionalnim tasterima i preklopkom sa ključem. 100 Mbit Ethernet.5. SF6 izolovan.klasa tačnosti 5P30 -III jezgro: .klasa tačnosti 5P30 komplet 1 5. Odgovarajuće kablovske završnice za postojeće uljne kablove 110kV i to: . . u potpunosti zatvoren i smešten u posebnim gasnim komorama izolovan od susednih gasnih komora. Naponski merni induktivni transformator.I jezgro: . 1973.naznačeni napon 123 kV . sledećih karakteristika: . LTD.klasa tačnosti 0.naznačena snaga 30 VA .II jezgro: . Orman lokalnog upravljanja u odvodno-dovodnim kablovskim poljima RP 110kV (=E03+S1. NAPOMENA: Isporučilac postrojenja 110kV je u obavezi da pripremi dalekovodna polja i odgovarajuće kablovske završnice prema postojećim uljnim kablovima ili da ponudi odgovarajuće ekvivalentno rešenje za uvod kablova u dalekovodna polja.Za polje E02: presek provodnika Cu 300 mm2 sa tankovima.naznačena frekvencija 50 Hz . 1968.. proizvođač Sumitomo Electric ind. proizvođač NKF DELFT NETHERLANDS.1/ 3 kV . sa diskonektorom.naznačena snaga 30 VA . IEC 61850.naznačena frekvencija 50 Hz .naznačena udarna struja kratkog spoja 100 kA .klasa tačnosti 5P30 -IV jezgro: . 3+3 7. U sklopu MCU se nalazi: prednji panel sa grafičkim displejom sa mogućnošću prikaza dinamičke jednopolne šeme. optički. =E05+S1) 7.1/ 3 / 0.klasa tačnosti 0.I jezgro: . za uvod navedenih kablova u opisana dalekovodna polja 110kV. godine. god. Fs=10 .naznačena snaga 15 VA . naponski ulazi 100V Naznačeni pomoćni napon: 60-125V DC Potreban broj binarnih ulaza i izlaza.klasa tačnosti 1/3P komplet 1 6. *Tip i proizvođač uređaja: ____________________________________________________ Страна 16 од 120 .naznačena snaga 30 VA .1.naznačeni odnos transformacije 110 / 3 / 0.

naznačena struja kratkog spoja u trajanju od 1 s 40 kA . termostatom i higrostatom. zaštitni dvopolni automati za ugradnju u DC kolu sa pomoćnim kontaktima.napon motora pogona 110 V DC .motorno-opružni pogon za sva tri pola (110V DC) 1 kom.naznačena struja 1250 A . Rastavljači su izvedeni kao deo tropoložajnog rastavljač-zemljospojnik modula koji objedinjuju funkcije rastavljača i zemljospojnika.naznačena frekvencija 50 Hz . . pomoćni releji . Pokazivači položaja rasklopnih aparata. Tropoložajni rastavljač sa zemljospojnikom. zaštitni četvoropolni automati za ugradnju u VT kolu podnaponski relej.napon kalema uključenja i kalema isključenja 110 V DC. Karakteristike rastavljača su: .broj kalemova za isključenje po pogonu (110 V DC) 2 kom.naznačeni napon 123 kV . voltmetarska preklopka. komplet sa grejačem. provodnici za unutrašnje ožičenje.broj polova 3 kom.naznačeni atmosferski impulsni podnosivi napon 550 kV . fluorescentnom svetiljkom.kontaktori sa dodatnim pomoćnim kontaktima i diodom. kom. 1 7.naznačena frekvencija 50 Hz . zaštitni dvopolni automat za ugradnju u kolu pomoćnog naizmeničnog napajanja ormana sa pomoćnim kontaktima. uvodnice.… paušalno Ukupno dalekovodno polje 110 kV: Ukupno dva dalekovodna polja 110 kV: Spojno polje (=E04) 1.2. Izveden je sa jednim. 1 2.3s-CO-3 min-CO .naznačeni napon 123 kV . kontaktom na vratima.broj kalemova za uključenje po pogonu (110V DC) 1 kom. Страна 17 од 120 .naznačeni ciklus O-0. ampermetar za priključenje na SMT 2x400/1.naznačeni kratkotrajni podnosivi napon (50 Hz. preklopka za komandovanje raskopnom opremom.naznačena struja 1250 A . taster za nužno isključenje. kom. analogni voltmetar. vremenski relej (kontaktor (2NO+2NC) sa vremenskim članom). signalni tablo. Prekidač je opremljen mehaničkim pokazivačima položaja koji treba da bude lako vidljiv sa lokacije stojećeg operatera. 1min) 230 kV . redne stezaljke. pomoćni relej – 2 preklopna kontakta. izolovan SF6 gasom. rastavna redna stezaljka sa test utičnicom i sa kliznim kratkospojnikom. ostali nespecificirani materijal uključujući oznake komandno signalnih kablova. jedinstvenim motorno-opružnim pogonskim mehanizmom koji je opremljen sa dva nezavisna kalema za isključenje. . preklopka za izbor nadležnosti upravljanja. pomoćni releji - kontaktori sa diodom. Karakteristike prekidača su: . sa jednim jedinstvenim motornim pogonskim mehanizmom. kanalice. kontaktor za prebacivanje napajanja sa varistorom. Prekidač je izolovan SF6 gasom koji služi i kao medijum za gašenje električnog luka. .broj polova 3 kom.naznačena struja kratkog spoja u trajanju od 1 s 40 kA . . izolacioni linkovi.naznačena udarna struja kratkog spoja 100 kA .

naznačena snaga 15 VA .1.naznačeni odnos transformacije 2x400/1/1/1 A .klasa tačnosti 0.naznačena frekvencija 50 Hz .5. izolovan SF6 gasom. u potpunosti zatvoren i smešten u posebnim gasnim komorama izolovan od susednih gasnih komora.II jezgro: . sledećih karakteristika : .naznačena frekvencija 50 Hz . Zemljospojnici su izvedeni kao deo tropoložajnog rastavljač-zemljospojnik modula koji objedinjuju funkcije rastavljača i zemljospojnika.5 . za montiranje na zadnju ploču ormana. sa diskonektorom.1/ 3 kV . Zemljospojnik (deo tropoložajnog modula rastavljač-zemljospojnik). kom. Karakteristike zemljospojnika su: . Mikroprocesorski uređaj upravljanja (MCU) Dimenzije: 1/1x19”.naznačena moć uključenja na kratak spoj 100 kA . . naponski ulazi 100V.naznačena struja kratkog spoja u trajanju od 1 s 40 kA .broj polova 3 kom.I jezgro: .naznačena snaga 25VA . Brzi zemljospojnik je sa jednim jedinstvenim motorno-opružnim pogonskim mehanizmom sledećih karakteristika: . .klasa tačnosti 0. sledećih karakteristika: .I jezgro: .klasa tačnosti 5P30 komplet 1 5.naznačeni odnos transformacije 110 / 3 / 0.klasa tačnosti 1/3P kompleta 2 6.naznačena struja 1250 A . Fs=10 . sa funkcijom kontrole sinhronizma (ANSI 25) Naznačeni pomoćni napon: 60-125V DC Страна 18 од 120 .broj polova 3 kom.naznačeni napon 123 kV . Naponski merni induktivni transformator. sa terminalima sa zavrtnjima strujni ulazi 1A. kom.1/ 3 / 0.naznačena snaga 75 VA .naznačeni napon 123 kV .naznačena snaga 30 VA . Orman lokalnog upravljanja u spojnom polju RP 110kV (=E04+S1) 6.naznačena snaga 30 VA .motorno-opružni pogon za sva tri pola (110V DC) 1 kom.SF6 izolovan.naznačena frekvencija 50 Hz .motorno-opružni pogon za sva tri pola (110V DC) 1 kom. sa jednim jedinstvenim motornim pogonskim mehanizmom. 2 4. .naznačena udarna struja kratkog spoja 100 kA . Strujni merni transformator sa tri sekundarna jezgra. 2 3.motorno-opružni pogon za sva tri pola (110V DC) 1 kom.naznačena struja kratkog spoja u trajanju od 1 s 40 kA .klasa tačnosti 5P30 -III jezgro: .II jezgro: .naznačeni napon 123 kV .

a pre puštanja postrojenja u pogon. paušalno Страна 19 од 120 .… paušalno Ukupno spojno polje 110 kV: Posebna oprema Ponuđač je obavezan da isporuči kompletnu opremu za visokonaponska VN ispitivanje postrojenja. na objektu nakon montaže. kontaktom na vratima . Uz ponudu dostaviti metodologiju visokonaponskih ispitivanja. dvostruki. zaštitni dvopolni automati za ugradnju u DC kolu naznačene struja 3A i 6A sa pomoćnim kontaktima. taster za nužno isključenje. komplet 1 Ukupno posebna oprema : Transport. 100 Mbit Ethernet.2. preklopka za komandovanje raskopnom opremom. fluorescentnom svetiljkom. mA ulaza i ’’live status’’ kontakata. termostatom i higrostatom. Obuka za manipulaciju i održavanje RP 110 kV u trening centru proizvođača postrojenja za 3 (tri) predstavnika Investitora. komplet sa grejačem. izolacioni linkovi. kao i spisak opreme. *Tip i proizvođač uređaja: ____________________________________________________ kom. pomoćni relej – 2 preklopna kontakta. U sklopu MCU se nalazi: prednji panel sa grafičkim displejom sa mogućnošću prikaza dinamičke jednopolne šeme.kontaktori sa diodom. uvodnice. na objektu. Pokazivači položaja rasklopnih aparata. zaštitni dvopolni automat za ugradnju u kolu pomoćnog naizmeničnog napajanja ormana sa pomoćnim kontaktima naznačene struje 6A. Potreban broj binarnih ulaza i izlaza. preklopka za izbor nadležnosti upravljanja. montaža Transport i montaža razvodnog postrojenja 110 kV paušalno Ukupno transport i montaža oprema : Troškovi obuke i fabričkih ispitivanja 1. Spisak opreme. kanalice. paušalno 2. 1 6. kontaktor za prebacivanje napajanja sa varistorom. signalni tablo. pomoćni releji . IEC 61850. Pokazne obuke za manipulaciju. funkcionalnim tasterima i preklopkom sa ključem. vremenski relej (kontaktor (2NO+2NC) sa vremenskim članom). pomoćni releji - kontaktori sa dodatnim pomoćnim kontaktima i diodom. rastavna redna stezaljka sa test utičnicom i sa kliznim kratkospojnikom. optički. ostali nespecificirani materijal uključujući oznake komandno signalnih kablova. redne stezaljke. provodnici za unutrašnje ožičenje. materijala i alata za visokonaponsko ispitivanje i održavanje RP 110kV kao i metodologiju visokonaponskih ispitivanja potrebno je da definiše proizvođač SF6 RP 110kV. materijala i alata za visokonaponska ispitivanja.

šeme veza.šema delovanja. +WE6=E06+R1) Mikroprocesorski zaštitni uređaji sa svom pripadajućom opremom ugrađuju se u dozidne ormane. zemljospojna zaštita kućišta transformatora (64).kablovske liste. Ormani su opremljeni sa kablovskim uvodnicama za višežilne komandno-signalne i F. Ormani treba da budu prilagođeni za ugradnju zaštitnih releja u standardnoj 19 . Страна 20 од 120 . .način označavanja u šemama.specifikaciju kablova po tipu i dužini . . komplet 1 Ukupno tehnička dokumentacija : Konfigurisanje i parametriranje MCU Ugradnja. .O. povezivanje. Za svako transformatorsko polje ugrađuje se poseban orman zaštite sa sledećim opremom: 1. komplet 1 Ukupno konfigurisanje i parametriranje MCU: UKUPNO RAZVODNO POSTROJENJE 110kV: ZAŠTITA ZA RP 110kV Ormani zaštite 110kV strane transformatora (+WE2 =E02+R1. Orman je izrađen od nerđajućeg čeličnog lima i pristup opremi je omogućen preko transparentnih vrata sa prednje strane. Pre izrade ormana predviđenih ovom specifikacijom potrebno je predlog šema ormana i postrojenja dostaviti na saglasnost Investitoru.plan polaganja kablova.inčnoj izvedbi. sa zakretnim ramom potrebnih dimenzija. Mikroprocesorski uređaj glavne zaštite sa funkcijom diferencijalne zaštite energetskog transformatora (-F87T) Dodatne zaštitne funkcije: . . zaštita od nesimetričnog opterećenja (46BC).3. parametriranje i funkcionalno ispitivanje mikroprocesorskih uređaja. instalacija softvera. za minimum 3 (tri) predstavnika Investitora. kontrola isključnih krugova (30). komandi i signalizacija uz RP 110 kV i prvo puštanje u pogon. . Projekat uraditi prema konkretnoj opremi. kablove za ulazak odozdo kao i šinom za uzemljenje plašteva kablova sa dovoljnim brojem priključaka. . Prisustvo fabričkim ispitivanjima za kompletnu opremu RP 110 kV koja se isporučuje. paušalno Ukupno troškovi obuke i fabričkih ispitivanja : Tehnička dokumentacija Izrada fabričkih šema delovanja i vezivanja predmetnog RP 110 kV. orijentaciono 2200x800x800mm (HxWxD). prethodno usaglašene sa Investitorom. Šeme obuhvataju: . konfigurisanje.

Podrška za: IEC 61850.Prekostrujna zaštita u dva stepena od preopterećenja (50/51). Mikroprocesorski uređaj za distribuiranu zaštitu sabirnica 110kV u polju (-F87B) Strujni ulazi: 1A Pomoćni napon 110V DC Potreban broj binarnih ulaza Potreban broj binarnih izlaza i WD (live) contact Povezivanje sa centralnom jedinicom F. ST konektor *Tip i proizvođač uređaja: ____________________________________________________ kom. 1 4. 100 Mbit Ethernet. *Tip i proizvođač uređaja: ____________________________________________________ kom. ograničena zemljospojna zaštita. Uređaj je za montažu na prednju ploču. . .prekostrujna zaštita (50/51) Uređaj je za montažu na prednju ploču.Zaštita od otkaza prekidača (50BF). dvostruki. 820 nm. 1 Страна 21 од 120 .Kontrola isključnih krugova (30). Mikroprocesorski uređaj rezervne zaštite sa funkcijom prekostrujne zaštite energetskog transformatora (-F50/51) Dodatne zaštitne funkcije: . sa terminalima sa zavrtnjima Sa 4 strujna ulaza 1A Pomoćni napon 110V DC Potreban broj binarnih ulaza i binarnih izlaza. 1 3. optički. optički. . Mikroprocesorski uređaj za zaštitu metalnog otpornika (-F51N-R) sa zaštitnom funkcijom: . zaštita od otkaza prekidača (50BF). dvostruki. Uređaj je za montažu na prednju ploču. sa terminalima sa zavrtnjima Sa 4 strujna ulaza 1A Pomoćni napon 110V DC Potreban broj binarnih ulaza Potreban broj binarnih izlaza Podrška za: IEC 61850. sa terminalima sa zavrtnjima Sa 12 strujnih ulaza: 1A Sa 4 naponska ulaza: 100V Pomoćni napon: 60-125V DC Potreban broj binarnih ulaza i binarnih izlaza. optički. 100 Mbit Ethernet. kablovima. *Tip i proizvođač uređaja: ____________________________________________________ kom.O. 1 2. LC konektor EN 100 *Tip i proizvođač uređaja: ____________________________________________________ kom. Podrška za: IEC 61850. . dvostruki. 100 Mbit Ethernet.

termostatom i higrostatom. brzi bistabilni releji. 5. za upravljanje ventilacijom transformatora i za rasterćenje transformatora. Relej za kontrolu isključnog kruga Naznačeni napon: 110V Komlet sa otpornicima Broj pomoćnih kontakata: 2NO. 100 Mbit Ethernet. pomoćni releji. Zaštitni dvopolni automati za ugradnju u DC kolu sa pomoćnim kontaktima. *Tip i proizvođač uređaja: ____________________________________________________ kom. Ispitna utičnica sa Harting konektorom (ili ekvivalentnim) za montažu na prednju ploču (za ispitivanje diferencijalne zaštite) *Tip i proizvođač uređaja: ____________________________________________________ kom. 1 6. provodnici za unutrašnje ožičenje. optički. komplet sa grejačem. Termo slika za merenje temerature ulja i namotaja. 1 8. kontaktori. svetiljka. brzi releji. redne stezaljke. 2NC + 1 blokadni kom. 2 10. 4 7. Ispitni Harting konektor (ili ekvivalentni) sa 2m kabla za povezivanje sa ispitnim utičnicom za diferencijalnu zaštitu. mikroprekidač za svetlo na vratima. sa terminalima sa zavrtnjima Sa 4 strujna ulaza 1A Pomoćni napon 110V DC Potreban broj binarnih ulaza Potreban broj binarnih izlaza Podrška za: IEC 61850. Za ugradnju u 19“ rek. uvodnice. šuko utičnica.Višestepena prekostrujna zaštita (/51) Dimenzije releja: Uređaj je za montažu na prednju ploču. Napomena : jedan komplet za dva ormana zaštite trafo polja komplet 1 9.… komplet 1 Страна 22 од 120 . dvostruki. rastavna redna stezaljka sa test utičnicom i sa kliznim kratkospojnikom ostali nespecificirani materijal uključujući oznake komandno signalnih kablova. Mikroprocesorski uređaj za zaštitu i rasterećenje transformatora (-F51ZP): . 1 11. izolacioni linkovi. zaštitni jednopolni i tropolni automat za ugradnju u kolu pomoćnog naizmeničnog napajanja ormana sa pomoćnim kontaktima. LC konektor EN 100 *Tip i proizvođač uređaja: ____________________________________________________ kom. kanalice. Ispitna utičnica sa Harting konektorom (ili ekvivalentno) za montažu na prednju ploču *Tip i proizvođač uređaja: ____________________________________________________ kom.

. . .usmerena zemljospojna prekostrujna zaštita (67N).Blokada uključenja na kvar (86). . .Blokada zaštite pri oscilovanju snage u mreži (21 PSB). .zemljospojna zaštita (50N/51N).Funkciju komunikcije između zaštitnih uređaja na krajevima kablovskog voda (85) za distantnu i usmerenu zemljospojnu zaštitu. kablove za ulazak odozdo kao i šinom za uzemljenje plašteva kablova sa dovoljnim brojem priključaka. Mikroprocesorski uređaj glavne zaštite sa funkcijom diferencijalne zaštite voda (-F87L) Dodatne zaštitne i ostale funkcije: .inčnoj izvedbi. .Funkcija snimanja poremećaja u mreži (disturbance recorder).Automatsko ponovno uključenje (nije aktivirano) (79). . Uređaj je za montažu na prednju ploču. . .zaštita od otkaza prekidača (50BF). povezivanje i ispitivanje veza ormana.Interna signalizacija delovanja zaštite. paušalno 13. 12.prekostrujna zaštita (50/51). .O.termička zaštita kablovskog voda (49). .zaštita od nesimetričnog opterećenja (46BC). potrebnih dimenzija.Nadzor nad naponskim kolima (27/59L). . . Orman je izrađen od nerđajućeg čeličnog lima i pristup opremi je omogućen preko transparentnih vrata sa prednje strane. Za svako dalekovodno polje ugrađuje se poseban orman zaštite sa sledećom opremom : 1. orijentaciono 2200x800x800mm (HxWxD).distantna zaštita (21). . Ormani su opremljeni sa kablovskim uvodnicama za višežilne komandno-signalne i F. Ormani treba da budu prilagođeni za ugradnju zaštitnih releja u standardnoj 19 .Kontrolu sinhronizma pri ’’ručnom’’ uključenju voda (nije aktivirano) (25). Montaža gore navedene opreme. sa terminalima sa zavrtnjima Sa 4 strujna ulaza: 1A Sa 4 naponska ulaza: 100V Pomoćni napon: 110V DC Orjentaciono:16 binarnih ulaza. NAPOMENA: Ormani se isporučuju ožičeni i ispitani. Transport i montaža kompletnog ormana na predviđeno mesto u TS. paušalno Ukupno kompletan orman zaštite 110kV strane transformatora: Ukupno dva kompletna ormana zaštite 110kV strane transformatora: Ormani zaštite dalekovodnih polja 110kV (+WE3 =E03+R1. . . sa zakretnim ramom. .Funkcija nadzora sekundarnih kola. .Monitoring ulaznih mernih veličina na sopstvenom displeju. 24 binarnih izlaza Страна 23 од 120 .kontrola isključnih krugova (30).Funkcija samonadzora (self supervision).Funkcija hronološke registracije događaja (event recorder). +WE5 =E05+R1) Mikroprocesorski zaštitni uređaji sa svom pripadajućom opremom ugrađuju se u dozidne ormane. .Lokator kvara (FL).

sa istim karakteristikama i funkcijama zaštite kao opisani uređaj glavne zaštite.O. 2 8. Port D. Ispitni Harting konektor (ili ekvivalentni) sa 2m kabla za povezivanje sa ispitnim utičnicom Napomena : jedan komplet za dva ormana zaštite DV polja komplet 1 7. kablovima. *Tip i proizvođač uređaja: ____________________________________________________ kom. 820 nm. 1 2. dvostruki. ST konektor *Tip i proizvođač uređaja: ____________________________________________________ kom. brzi releji. Ispitna utičnica sa Harting konektorom (ili ekvivalentno) za montažu na prednju ploču za glavnu i rezervnu zaštitu *Tip i proizvođač uređaja: ____________________________________________________ kom. 2 6. maksimalna dužina F. Podrška za: IEC 61850. brzi bistabilni releji. Ispitna utičnica sa Harting konektorom (ili ekvivalentno) za montažu na prednju ploču za zaštitu sabirnica *Tip i proizvođač uređaja: ____________________________________________________ kom. kontaktori.O. 1300 nm. 1 3. 1 5. pomoćni releji. optical. zaštitni jednopolni i tropolni automat za ugradnju u kolu pomoćnog naizmeničnog napajanja ormana sa pomoćnim kontaktima. identičan. Komunikacija između zaštitnih releja diferencijalne zaštite na drugom kraju voda: F. Mikroprocesorski uređaj rezervne zaštite sa funkcijom distantne zaštite voda. 1 4. monomode. optički.O. 2NC + 1 blokadni kom. Relej za kontrolu isključnog kruga Naznačeni napon: 110V Komlet sa otpornicima Broj pomoćnih kontakata: 2NO. LC duplex konektor. Mikroprocesorski uređaj za distribuiranu zaštitu sabirnica 110kV u polju (-F87B) Strujni ulaz: 1A Pomoćni napon 110V DC Potreban broj binarnih ulaza Potreban broj binarnih izlaza i WD (live) contact Povezivanje sa centralnom jedinicom F. Zaštitni dvopolni automati za ugradnju u DC kolu sa pomoćnim kontaktima. 100 Mbit Ethernet. Страна 24 од 120 . kabla: 24km *Tip i proizvođač uređaja: ____________________________________________________ kom. kablovima.

provodnici za unutrašnje ožičenje. Centralni mikroprocesorski uređaj za distribuiranu zaštitu sabirnica 110kV(-F87BCU) Pomoćni napon: 110V DC Podrška za: IEC 61850. kanalice.inčnoj izvedbi. Ormani treba da budu prilagođeni za ugradnju zaštitnih releja u standardnoj 19 . Orman je izrađen od nerđajućeg čeličnog lima i pristup opremi je omogućen preko transparentnih vrata sa prednje strane. paušalno Ukupno kompletan orman zaštite dalekovodno polja 110kV: Ukupno dva kompletna ormana zaštite dalekovodnih polja 110kV: Orman zaštite spojnog polja 110kV ( +WE4 =E04+R1) Mikroprocesorski zaštitni uređaji sa svom pripadajućom opremom ugrađuju se u dozidne ormane. 100 Mbit Ethernet. rastavna redna stezaljka sa test utičnicom i sa kliznim kratkospojnikom ostali nespecificirani materijal uključujući oznake komandno signalnih kablova. dvostruki.O. Montaža gore navedene opreme. redne stezaljke. kablovima. 820 nm. Mikroprocesorski uređaj za merenje napona na sabirnicama. uvodnice. sa zakretnim ramom dimenzija 2200x800x800mm (HxWxD). komplet sa grejačem.… komplet 1 9. izolacioni linkovi. iz spojnog polja Sa 4 naponska ulaza 100 V Pomoćni napon 110V DC Potreban broj binarnih ulaza Potreban broj binarnih izlaza i WD (live) contact Страна 25 од 120 . povezivanje i ispitivanje veza ormana. *Tip i proizvođač uređaja: ____________________________________________________ kom. ST konektor *Tip i proizvođač uređaja: ____________________________________________________ kom. paušalno 10. mikroprekidač za svetlo na vratima. Transport i montaža kompletnog ormana na predviđeno mesto u TS. šuko utičnica. Mikroprocesorski uređaj za distribuiranu zaštitu sabirnica 110kV u polju (-F87B) Strujni ulaz: 1A Pomoćni napon 110V DC Potreban broj binarnih ulaza Potreban broj binarnih izlaza i WD (live) contact Povezivanje sa centralnom jedinicom F. 1 3. 1 2. kablove za ulazak odozdo kao i šinom za uzemljenje plašteva kablova sa dovoljnim brojem priključaka. Orman zaštite je sa sledećom opremom : 1. optički. termostatom i higrostatom. NAPOMENA: Ormani se isporučuju ožičeni i ispitani. svetiljka.O. Ormani su opremljeni sa kablovskim uvodnicama za višežilne komandno-signalne i F.

Ispitna utičnica sa Harting konektorom (ili ekvivalentno) za montažu na prednju ploču *Tip i proizvođač uređaja: ____________________________________________________ kom.distantna zaštita (21). Preklopka za isključenje zaštite sabirnica prilikom testiranja (IN&OUT SWITCH) kom. paušalno 10. Montaža gore navedene opreme. svetiljka. 2NC + 1 blokadni kom. Zaštitni dvopolni automati za ugradnju u DC kolu sa pomoćnim kontaktima. redne stezaljke. NAPOMENA: Ormani se isporučuju ožičeni i ispitani. brzi releji. mikroprekidač za svetlo na vratima. 2 4. izolacioni linkovi. kontaktori.… komplet 1 9. zaštitni jednopolni i tropolni automat za ugradnju u kolu pomoćnog naizmeničnog napajanja ormana sa pomoćnim kontaktima. 1. brzi bistabilni releji. Relej za kontrolu isključnog kruga Naznačeni napon: 110V Komlet sa otpornicima Broj pomoćnih kontakata: 2NO. Transport i montaža kompletnog ormana na predviđeno mesto u TS. povezivanje i ispitivanje veza ormana. 1 5. pomoćni releji. 2 8.*Tip i proizvođač uređaja: ____________________________________________________ kom. Mikroprocesorski uređaj glavne zaštite sa funkcijom diferencijalne zaštite voda (-F87L) Dodatne zaštitne i ostale funkcije: . paušalno Ukupno kompletan orman spojnog polja 110kV: Mikroprocesorski zaštitni uređaji koji se ugrađuju u trafo stanicama na drugom kraju kablovskih vodova 110kV Napomena: Tehnička specifikacija koja sledi odnosi se isključivo na opremu koja se ugrađuje u postojeće TS110/35 kV “Beograd 1” i TS 110/35 kV “Toplana Novi Beograd” na koje je TS 110/35kV “Beograd 6” priključena i treba da su podudarne sa zaštitama u ovoj TS. rastavna redna stezaljka sa test utičnicom i sa kliznim kratkospojnikom ostali nespecificirani materijal uključujući oznake komandno signalnih kablova. Ispitni Harting konektor (ili ekvivalentno) sa 2m kabla za povezivanje sa ispitnim utičnicom komplet 1 6. Страна 26 од 120 . provodnici za unutrašnje ožičenje. termostatom i higrostatom. 1 7. kanalice. uvodnice. šuko utičnica. komplet sa grejačem.

kablovima. usmerena zemljospojna prekostrujna zaštita (67N). dvostruki. . Komunikacija između zaštitnih releja diferencijalne zaštite na drugom kraju voda: F. Uređaj je za montažu na prednju ploču. Port D.O. . 2 Ukupno mikroprocesorski zaštitni uređaji koji se ugrađuju u trafo stanicama na drugom kraju kablovskih vodova 110kV: Troškovi obuke i fabričkih ispitivanja 1. . zaštita od nesimetričnog opterećenja (46BC). Monitoring ulaznih mernih veličina na sopstvenom displeju. 1300 nm. . LC duplex konektor. . paušalno 2. monomode. . . 2 2. . . Interna signalizacija delovanja zaštite. zaštita od otkaza prekidača (50BF). Obuka za zaštitu i upravljanje za uređaje primenjene za RP110kV u trening centru proizvođača za minimum 3 (tri) predstavnika Investitora. Mikroprocesorski uređaj rezervne zaštite sa funkcijom distantne zaštite voda identičan sa opisanim uređajem glavne zaštite. . *Tip i proizvođač uređaja: ____________________________________________________ kom. Lokator kvara (FL). Kontrolu sinhronizma pri ’’ručnom’’ uključenju voda (nije aktivirano) (25). optical. Funkcija snimanja poremećaja u mreži (disturbance recorder). sa terminalima sa zavrtnjima Sa 4 strujna ulaza: 1A Sa 4 naponska ulaza: 100V Pomoćni napon: 110V DC Potreban broj binarnih ulaza Potreban broj binarnih izlaza Podrška za: IEC 61850. 100 Mbit Ethernet. Funkciju komunikcije između zaštitnih uređaja na krajevima kablovskog voda (85) za distantnu i usmerenu zemljospojnu zaštitu. . Funkcija nadzora sekundarnih kola. . a pre puštanja postrojenja u pogon.O. Nadzor nad naponskim kolima (27/59L). . Funkcija samonadzora (self supervision). kabla: 24km *Tip i proizvođač uređaja: ____________________________________________________ kom. . Blokada zaštite pri oscilovanju snage u mreži (21 PSB). zemljospojna zaštita (50N/51N). na objektu. . . Pokazne obuke za manipulaciju. prekostrujna zaštita (50/51). Funkcija hronološke registracije događaja (event recorder). termička zaštita kablovskog voda (49). . Automatsko ponovno uključenje (nije aktivirano) (79). optički. Blokada uključenja na kvar (86). kontrola isključnih krugova (30). maksimalna dužina F. paušalno Страна 27 од 120 . . . .

prethodno usaglašene sa Naruciocem.kablovske liste. Šeme obuhvataju: . 1. na pokretni ram. 19-inčno kućište Pomoćno napajanje: 93-265V DC. F.način označavanja u šemama.O. *Tip i proizvođač uređaja: ____________________________________________________ Страна 28 од 120 . komplet 1 Ukupno konfigurisanje i parametriranje zaštite: UKUPNO ZAŠTITA ZA RP 110kV: REGULACIJA NAPONA (+WRN) Mikroprocesorski regulatori napona energetskih transformatora i pridružena oprema ugrađuju se u dozidni ormar regulacije napona. Orman je opremljen i sa kablovskim uvodnicama i šinom za uzemljenje plašteva kablova sa dovoljnim brojem priključaka. parametriranje i funkcionalno ispitivanje ormana za zaštitu i upravljanje RP 110 kV komplet sa ugrađenom opremom i prvo puštanje u pogon.6W Mogućnost indikacija položaja regulacione sklopke sa BCD davača položaja Kompenzacija pada napona na vodu Podrška za IEC 61850 protokol. Parametre podešenja zaštite obezbeđuje naručilac. u prostoriji. Prisustvo fabričkim ispitivanjima i prijemu za opremu za zaštitu i upravljanje za uređaje primenjene za RP110kV. Regulator je presetovan za merenje tap pozicije sa otpornicima u stepenu 10 Ohma/0.UC Sa dodatnom Analogno ulaznim modulom (AD) za otporničko mernje pozicije regulacione sklopke.plan polaganja kablova. prilagođen za ugradnju standardizovanih 19-inčnih uređaja. komplet 1 Ukupno tehnička dokumentacija: Konfigurisanje i parametriranje zaštite Instalacija softvera. . 3. preko dodatnog (SID ( Ethernet) modula sa RJ 45 konektorom i MC1 modula sa RJ 45/FO konvertorom za priključak 1300nm.specifikaciju kablova po tipu i dužini . paušalno Ukupno troškovi obuke i fabričkih ispitivanja: Tehnička dokumentacija Šeme delovanja i vezivanja ormana zaštite za RP110kV. Mikroprocesorski regulator napona sa standardnim modulima SU. .šeme veza. sa prednjim transparentnim vratima orijentacionih dimenzija 2200x800x800mm.šema delovanja. Orman je od čeličnog lima. kablova (FH-ST tip konektora). multimode. .CPU. Šeme uraditi prema konkretnoj opremi. Pre izrade ormana predviđenih ovom specifikacijom potrebno je predloge šema ormana dostaviti na saglasnost Investitoru.IO. . za minimum 3 (tri) predstavnika Investitora. konfigurisanje.

termostatom i higrostatom. 3 3. Montaža i povezivanje specificirane opreme. GSM-GPRS Modem sa RS232 i RS485 portovima Страна 29 од 120 . Naznačena struja: 4A. U orman se ugrađuje sledeća oprema: 1. Zaštitni dvopolni automat Prekidna moć: 10kA. redne stezaljke. Orman se izrađuje i oprema se instalira u potpunosti prema tehničkim uslovima EMS-a. kontaktom na vratima. 2 2. komplet 1 6.2S klasa tačnosti za reaktivnu energiju: 2 verzija: 5. izolacioni linkovi … prema Projektu za izvođenje komplet 1 5. rastavne redne stezaljke sa test utičnicom i kliznim kratkospojnikom i ostali sitan i nespecificirani materijal: oznake komandno signalnih kablova. komplet 1 4. svetiljkom. Zaštitni dvopolni automat sa pomoćnim kontaktima za ugradnju u kolu pomoćnog naizmeničnog napajanja ormana Naznačena struja: 6A. 2 2. orijentacionih dimenzija (Širina=600) x (Visina=2200) x (Dubina=600). kom. C karakteristika okidanja. komplet 1 7. Višefunkcijsko brojilo električne energije klasa tačnosti za aktivnu energiju: 0. uvodnice. kanalice. Šeme delovanja i vezivanja ormana za regulaciju napona (+WRN). Komplet sa grejačem.35 ili novija. Orman je opremljen i sa kablovskim uvodnicama i šinom za uzemljenje plašteva kablova sa dovoljnim brojem priključaka. provodnici za unutrašnje ožičenje. Transport i montaža ormana za regulaciju napona (+WRN) na mestu ugradnje. C kriva Broj pomoćnih kontakata: 2NC kom. 400V AC. komplet 1 UKUPNO REGULACIJA NAPONA: OBRAČUNSKO MERENJE ENERGIJE (+WOM) Predviđen je tipski dozidni orman za smeštaj brojila za obračunsko merenje energije. kom. Pristup opremi treba da bude omogućen preko zastakljenih vrata sa prednje strane.

2 4. komplet 1 7. slobodnostojeća. kom. Mikroprocesorska zaštita se smešta u niskonaponski ormarić ćelije.900 mm . Ćelija je opremljena rastavljačem. Transport i montaža ormana za obračunsko merenje energije (+WOM) na mestu ugradnje. Ćelija je metalom pregrađena i sastoji se od nezavisnih odeljaka za smeštaj rasklopne aparature. Dimenzije ćelija su orjentaciono: . kanalice. vakuumskim prekidačem i strujnim transformatorima. komplet 1 UKUPNO OBRAČUNSKO MERENJE ENERGIJE: RAZVODNO POSTROJENJE 35 kV Trafo ćelija 35 kV (H09. uvodnice. Ćelija je za naznačeni napon 40. obezbeđuje statičku i dinamičku čvrstoću pri mogućim naprezanjima od struje kratkog spoja Ik=20 kA i ima mogućnost priključenja minimum 3 kabla po fazi. Odeljci za sabirnice. za unutrašnju montažu. provodnici za unutrašnje ožičenje. za dvostruki sistem sabirnica. Ćelija je na odgovarajući način zaštićena od korozije.širina ("korak") . izolovana SF6 gasom.1990 mm *Tip i proizvođač ćelije: ____________________________________________________ Visokonaponska oprema u ćeliji: Страна 30 од 120 . Merno priključna kutija sa 24 kleme. zaštitni dvopolni automat za ugradnju u DC kolu. VN opreme.5kV. kom. Fluo svetiljka sa prekidačem. prekidač. kablovskih konektora i NN opreme. 2 3.visina . sabirnica. izolacioni linkovi … prema projektu za izvođenje i uslovima JP EMS kom. Šeme delovanja i vezivanja ormana za obračunsko merenje energije (+WOM). 1 5. rastavljačem-zemljospojnikom. strujne transformatore i sabirničke rastavljače su ispunjeni SF6 gasom.dubina . kao i potrebnim logičkim blokadama za sprečavanje pogrešne manipulacije rasklopnom opremom (sve potrebne električne i mehaničke blokade). šuko utičnica. Cela konstrukcija ćelije je dimenzionisana za struju 2500 A. Montaža i povezivanje gore navedene opreme komplet 1 6. zaštitni dvopolni automat. redne stezaljke i ostali sitan i nespecificirani materijal : oznake komandno signalnih kablova.2780 mm . sa ugrađenim vakuumskim prekidačem. H24) Konstrukcija ćelije Ćelija je fabrički izrađena. metalom oklopljena.

sledećih karakteristika: .naznačena struja 2500 A .klasa tačnosti I jezgro 0. Mikroprocesorski uređaj za zaštitu i upravljanje: Rele ima aktivirane sledeće zaštitne funkcije (In=5 A): .naznačeni napon 40.napon motora pogona 110 V jss .naznačena frekvencija 50 Hz .naznačena struja kratkog spoja 20 kA .5 kV . Rasklopna oprema (tropolni rastavljač-zemljospojnik): .20/35 kV. . Odgovarajuća kablovska konektorska zvršnica za priključak u SF6 trafo ćeliju za jednožilni 2 kabl XHE 49-A 1x(150-240) mm .5.5 kV .strujna. Rasklopna oprema (tropolni vakuumski prekidač): .napon kalemova za uključenje i isključenje 110 V jss . zaštitu i upravljanje 7.kratkospojna zaštita u tri faze.naznačeni napon 40.Fs=5 . 1 4.napon motora pogona 110 V jss . 1 3. vremenski nezavisna zaštita tri faze .klasa tačnosti III jezgro 5P10 kom. 3 5. pomoćnim naponom 110V DC i binarnim izlazima za daljinsku signalizaciju prisustva napona kom.naznačena struja 2500 A . Strujni transformator sa jednim sekundarnim jezgrom. za unutrašnju montažu. spoljašnjeg prečnika kabla 40-44 mm.signalni kontakti (dovoljan broj NO i NC) kom.1. 6 Osnovna oprema za komandovanje.5 kV .klasa tačnosti II jezgro 5P10 . L2.naznačena struja 2500 A . Rasklopna oprema (tropolni rastavljač): .naznačena struja kratkog spoja 20 kA .5 kV .signalni kontakti (dovoljan broj NO i NC) kom.napon motora pogona 110 V jss .naznačeni napon 40. kom.naznačeni napon 40. Страна 31 од 120 .naznačena snaga 15 VA .naznačena frekvencija 50 Hz . Kapacitivni indikator prisustva napona na priključćima ćelije L1.naznačeni odnos transformacije 2x1250/5/5/5 A .naznačena frekvencija 50 Hz .naznačena frekvencija 50 Hz . 1 2. vremenski nezavisna zemljospojna zaštita. 1 6.signalni kontakti (dovoljan broj NO i NC) kom.prekostrujna. L3 sa lokalnom signalizacijom prisustva napona.naznačena struja kratkog spoja 20 kA .

grejač.H07. zaštita otvorenog trougla. . vremenski relei za jednosmerni napon 110 V. 1 8. 1 9. higrostat. . konektorske i druge redne stezaljke. . Ćelija je metalom pregrađena i sastoji se od nezavisnih odeljaka za smeštaj rasklopne aparature. za dvostruki sistem sabirnica. paušalno Ukupno jedna trafo ćelija 35 kV : UKUPNO DVE TRAFO ĆELIJE 35 kV (H09. za unutrašnju montažu. *Tip i proizvođač uređaja: ____________________________________________________ kom. koji idu na špulne za uključenje i isključenje prekidača. odnosno u skladu sa zahtevima predmetne ćelije. Страна 32 од 120 . H24): Dovodna . mikroprekidač. Predviđeni su MPCU koji na sebi imaju preklopku L/D. sa tri preklopna kontakta. . Rele ima sledeće funkcije merenja: . Ispitni sa 2m kabla za povezivanje sa isporučenom ispitnom utičnicom komplet 1 10. reaktivna i prividna snaga) Rele ima minimalno 24 binarna ulaza. sabirnica. Pomoćni relei za jednosmerni napon 110 V. Osim funkcija zaštite rele ima i funkcije daljinske signalizacije. H10-H14. VN opreme. Uređaj je predviđen sa komunikacionim protokolom (standardom) IEC 61850. svetiljka. termostat. . pribor.odvodna ćelija 35 kV (H04. Rele ima funkciju daljinskog upravljanja: . . tastere za lokalno komandovanje i lokalnu led signalizaciju delovanja zaštite sa mogućnošću memorisanja i resetovanja signala.prekidačem.merenje struje u sve tri faze. zaštitni automatski prekidači 230 V AC. . označavanje i potrebni provodnici. Odeljci za sabirnice.merenje napona (fazni i linijski). *Tip i proizvođač uređaja: ____________________________________________________ kom. metalom oklopljena. . slobodnostojeća. elementi za ožičavanje. grafički displej sa dinamičkim prikazom jednopolne šeme. podfrekventna zaštita.merenja snage (aktivna. izolovana SF6 gasom. blokada uključenja na kratak spoj. zaštita od otkaza prekidača. odgovarajući zaštitni automatski prekidači 110 V DC.rastavljačima. H25-H28) Konstrukcija ćelije Ćelija je fabrički izrađena. Odgovarajuće ispitne stezaljke. kablovskih konektora i NN opreme.struje kvara. kontrola isključnih krugova. sa ugrađenim vakuumskim prekidačem. . odnosno odgovarajuća ispitna utičnica. H19-H22.

naznačena snaga 15 VA .dubina .naznačeni napon 40.naznačeni napon 40. strujne transformatore i sabirničke rastavljače su ispunjeni SF6 gasom. Rasklopna oprema (tropolni rastavljač-zemljospojnik): . Ćelija je za naznačeni napon 40.naznačeni odnos transformacije 2x200/5A .naznačena struja 1250 A .širina ("korak") . Ćelija je opremljena rastavljačem. Ćelija je dimenzionisana za struje sabirnica 2500 A. obezbeđuje statičku i dinamičku čvrstoću pri mogućim naprezanjima od struje kratkog spoja Ik=20 kA.5kV.napon motora pogona 110 V jss .naznačena struja kratkog spoja 20 kA .naznačeni napon 40. 3 Страна 33 од 120 . prekidač.naznačena frekvencija 50 Hz . Rasklopna oprema (tropolni rastavljač): .1990 mm *Tip i proizvođač ćelije: ____________________________________________________ Visokonaponska oprema u ćeliji 1.signalni kontakti (dovoljan broj NO i NC) kom.napon motora pogona 110 V jss .naznačena frekvencija 50 Hz .signalni kontakti (dovoljan broj NO i NC) kom.naznačena struja kratkog spoja 20 kA . 1 3.5 kV . sledećih karakteristika: .naznačeni napon 40. strujnim transformatorima i jednoplno izolovanim naponskim mernim transformatorima odgovarajućeg prenosnog odnosa sa pratećim rastavljačem-zemljospojnikom.signalni kontakti (dovoljan broj NO i NC) kom. Mikroprocesorska zaštita se smešta u niskonaponski ormarić ćelije. Rasklopna oprema (tropolni vakuumski prekidač): .2780 mm .5 kV . Strujni transformator sa jednim sekundarnim jezgrom.naznačena struja 1250 A .naznačena struja 1250 A .naznačena frekvencija 50 Hz .napon kalemova za uključenje i isključenje 110 V jss .naznačena struja kratkog spoja 20 kA . kao i potrebnim logičkim blokadama za sprečavanje pogrešne manipulacije rasklopnom opremom (sve potrebne električne i mehaničke blokade). za unutrašnju montažu. vakuumskim prekidačem.napon motora pogona 110 V jss .600 mm .naznačena frekvencija 50 Hz .5 kV . 1 4. Ćelija je na odgovarajući način zaštićena od korozije.klasa tačnosti 5P10 kom.visina . Dimenzije ćelija su orjentaciono: . rastavljačem-zemljospojnikom.5 kV . 1 2.

5. Jednopolno izolovan naponski merni transformator “plug-in”, za unutrašnju montažu u ćeliju
preko dvopoložajnog rastavljač-zemljospojnika, sledećih karakteristika:
- naznačena frekvencija 50 Hz
- naznačeni primarni napon 35 / 3 kV
- naznačeni sekundarni napon 0,1 / 3 kV
- naznačena snaga jezgra 20 VA
- klasa tačnosti jezgra 0,5
kom. 3
6. Kapacitivni indikator prisustva napona na priključcima ćelije L1, L2, L3 sa lokalnom
signalizacijom prisustva napona, pomoćnim naponom 110V DC i binarnim izlazima za
daljinsku signalizaciju prisustva napona
komplet 1
7. Odgovarajuća kablovska konektorska zvršnica za priključak u SF6 odvodnu ćeliju za
jednožilni kabl XHE 49-A (150-240) mm2;20/35 kV, spoljašnjeg prečnika kabla 40-44 mm.
kom. 3

Osnovna oprema za komandovanje, zaštitu i upravljanje

8. Mikroprocesorski uređaj za zaštitu i upravljanje:
Rele ima aktivirane sledeće zaštitne funkcije (In=5 A):
- kratkospojna zaštita u tri faze,
- prekostrujna, vremenski nezavisna zaštita tri faze
- strujna, vremenski nezavisna zemljospojna zaštita,
- podfrekventna zaštita,
- termička zaštita kabla,
- zaštita od otkaza prekidača,
- zaštita od prekida provodnika
- blokada uključenja na kratak spoj,
- kontrola isključnih krugova,

Rele ima sledeće funkcije merenja:
- merenje struje u sve tri faze,
- merenje napona (fazni i linijski),
- struje kvara,
- merenja snage (aktivna, reaktivna i prividna snaga)
Rele ima minimalno 24 binarna ulaza, odnosno u skladu sa zahtevima predmetne ćelije.
Osim funkcija zaštite rele ima i funkcije daljinske signalizacije.

Rele ima funkciju daljinskog upravljanja:
- prekidačem,
- rastavljačima.

Predviđeni su MPCU koji na sebi imaju preklopku L/D, grafički displej sa dinamičkim
prikazom jednopolne šeme, tastere za lokalno komandovanje i lokalnu led signalizaciju
delovanja zaštite sa mogućnošću memorisanja i resetovanja signala.
Uređaj je predviđen sa komunikacionim protokolom (standardom) IEC 61850.

*Tip i proizvođač uređaja: ____________________________________________________

kom. 1
9. Odgovarajuće ispitne stezaljke, odnosno odgovarajuća ispitna utičnica.

*Tip i proizvođač uređaja: ____________________________________________________

Страна 34 од 120

kom. 1
10. Pomoćni relei za jednosmerni napon 110 V, sa tri preklopna kontakta, koji idu na špulne za
uključenje i isključenje prekidača, vremenski relei za jednosmerni napon 110 V, higrostat,
termostat, grejač, odgovarajući zaštitni automatski prekidači 110 V DC, zaštitni automatski
prekidači 230 V AC, konektorske i druge redne stezaljke, mikroprekidač, svetiljka, pribor,
elementi za ožičavanje, označavanje i potrebni provodnici.
paušalno
Ukupno jedna dovodno-odvodna ćelija 35kV:
UKUPNO SEDAMNAEST DOVODNO - ODVODNIH ĆELIJA 35 kV
(H04-H07, H10-H14, H19-H22, H25-H28):

Poprečna spojna ćelija 35 kV (H01, H31)

Konstrukcija ćelije

Ćelija je fabrički izrađena, slobodnostojeća, metalom oklopljena, izolovana SF6 gasom za
unutrašnju montažu, za dvostruki sistem sabirnica, sa ugrađenim vakuumskim prekidačem.
Ćelija je metalom pregrađena i sastoji se od nezavisnih odeljaka za smeštaj rasklopne
aparature, sabirnica, VN opreme i NN opreme. Odeljci za sabirnice, prekidač, strujne
transformatore i sabirničke rastavljače su ispunjeni SF6 gasom. Ćelija je opremljena
rastavljačima-zemljospojnicima, vakuumskim prekidačem i strujnim transformatorima, kao i
potrebnim logičkim blokadama za sprečavanje pogrešne manipulacije rasklopnom opremom.
Mikroprocesorska zaštita se smešta u niskonaponski ormarić ćelije.
Ćelija je za naznačeni napon 40.5kV.
Cela konstrukcija ćelije je dimenzionisana za struju 2500 A, i obezbeđuje statičku i
dinamičku čvrstoću pri mogućim naprezanjima od struje kratkog spoja Ik=20 kA. Ćelija je na
odgovarajući način zaštićena od korozije.
Dimenzije ćelija su orjentaciono:
- širina ("korak") - 800 mm
- visina - 2780 mm
- dubina - 1990 mm

*Tip i proizvođač ćelije: ____________________________________________________

Visokonaponska oprema u ćeliji

1. Rasklopna oprema (tropolni vakuumski prekidač):
- naznačeni napon 40.5 kV
- naznačena frekvencija 50 Hz
- naznačena struja 2500 A
- naznačena struja kratkog spoja 20 kA
- napon kalemova za uključenje i isključenje 110 V jss
- napon motora pogona 110 V jss
- signalni kontakti (dovoljan broj NO i NC)
kom. 1
2. Rasklopna oprema (tropolni rastavljač-zemljospojnik):
- naznačeni napon 40.5 kV
- naznačena frekvencija 50 Hz
- naznačena struja 2500 A
- naznačena struja kratkog spoja 20 kA
- napon motora pogona 110 V jss
- signalni kontakti (dovoljan broj NO i NC)

Страна 35 од 120

kom. 2
3. Strujni transformator sa dva sekundarna jezgra, za unutrašnju montažu, sledećih
karakteristika:
- naznačeni napon 40.5 kV
- naznačena frekvencija 50 Hz
- naznačeni odnos transformacije 2x1250/5/5 A
- naznačena snaga 15 VA
- klasa tačnosti I jezgro 5P10
- klasa tačnosti II jezgro 5P10
kom. 3
4. Kapacitivni indikator prisustva napona na priključćima ćelije L1, L2, L3 sa lokalnom
signalizacijom prisustva napona, pomoćnim naponom 110V DC i binarnim izlazima za
daljinsku signalizaciju prisustva napona
komplet 1

Osnovna oprema za komandovanje, zaštitu i upravljanje

5. Mikroprocesorski uređaj za zaštitu i upravljanje:
Rele ima minimalno 24 binarna ulaza, odnosno u skladu sa zahtevima predmetne ćelije.
Rele ima zaštite kao i MPCU u izvodnoj ćeliji, sa dodatnom funkcijom kontrole sinhronizma
(ANSI 25), kao i funkcije daljinske signalizacije i funkciju daljinskog upravljanja:
- prekidačem,
- rastavljačima.

Predviđeni je MPCU koji na sebi ima preklopku L/D, grafički displej sa dinamičkim prikazom
jednopolne šeme, tastere za lokalno komandovanje i lokalnu led signalizaciju delovanja
zaštite sa mogućnošću memorisanja i resetovanja signala.
Uređaj je predviđen sa komunikacionim protokolom (standardom) IEC 61850.

*Tip i proizvođač uređaja: ____________________________________________________

kom. 1
6. Odgovarajuće ispitne stezaljke, odnosno odgovarajuća ispitna utičnica.

*Tip i proizvođač uređaja: ____________________________________________________

kom. 1
7. Pomoćni relei za jednosmerni napon 110 V, sa tri preklopna kontakta, koji idu na špulne
za uključenje i isključenje prekidača, vremenski relei za jednosmerni napon 110 V,
higrostat, termostat, grejač, odgovarajući zaštitni automatski prekidači 110 V DC, zaštitni
automatski prekidači 230 V AC, konektorske i druge redne stezaljke, mikroprekidač,
svetiljka, pribor, elementi za ožičavanje, označavanje i potrebni provodnici..
paušalno
Ukupno jedna poprečna spojna ćelija 35 kV:

UKUPNO DVE POPREČNE SPOJNE ĆELIJE 35 kV (H01, H31) :

Podužne spojne ćelije 35 kV SS1 (H16, H17)

Страна 36 од 120

1 3. Ćelija je opremljena rastavljačem-zemljospojnikom.5kV. obezbeđuje statičku i dinamičku čvrstoću pri mogućim naprezanjima od struje kratkog spoja I k=20 kA. 1 2.visina .klasa tačnosti II jezgro 5P10 kom. Ćelija je na odgovarajući način zaštićena od korozije.naznačeni napon 40. Dimenzije ćelija su orjentaciono: .naznačena frekvencija 50 Hz . metalom oklopljena. sabirnica.5 kV .5 kV .naznačena frekvencija 50 Hz . Ćelija je za naznačeni napon 40. Cela konstrukcija ćelije je dimenzionisana za struju 2500 A. Strujni transformator sa dva sekundarna jezgra. Odeljci za sabirnice.naznačeni odnos transformacije 2x1250/5/5 A . za dvostruki sistem sabirnica. Ćelija je metalom pregrađena i sastoji se od nezavisnih odeljaka za smeštaj rasklopne aparature.signalni kontakti (dovoljan broj NO i NC) kom. prekidač. 3 4. Rasklopna oprema (tropolni rastavljač-zemljospojnik): . strujnim transformatorima kao i potrebnim logičkim blokadama za sprečavanje pogrešne manipulacije rasklopnom opremom.naznačena struja kratkog spoja 20 kA .naznačeni napon 40.5 kV .širina ("korak") .napon motora pogona 110 V jss . kablovskih konektora i NN opreme. L3 sa lokalnom signalizacijom prisustva napona. strujne transformatore i sabirnički rastavljač su ispunjeni SF6 gasom.2780 mm .naznačena snaga 15 VA .naznačeni napon 40. Kapacitivni indikator prisustva napona na priključćima ćelije L1.naznačena struja 2500 A . za unutrašnju montažu.napon kalemova za uključenje i isključenje 110 V jss .signalni kontakti (dovoljan broj NO i NC) kom. vakuumskim prekidačem. Rasklopna oprema (tropolni vakuumski prekidač): . sa ugrađenim vakuumskim prekidačem. VN opreme. izolovana SF6 gasom za unutrašnju montažu. Konstrukcija ćelije Ćelija je fabrički izrađena. L2. Mikroprocesorska zaštita se smešta u niskonaponski ormarić ćelije.klasa tačnosti I jezgro 5P10 .naznačena struja kratkog spoja 20 kA . pomoćnim naponom 110V DC i binarnim izlazima za daljinsku signalizaciju prisustva napona komplet 1 Страна 37 од 120 .naznačena frekvencija 50 Hz .dubina .1990 mm *Tip i proizvođač ćelije: ____________________________________________________ Visokonaponska oprema u ćeliji 1.napon motora pogona 110 V jss . slobodnostojeća.naznačena struja 2500 A . sledećih karakteristika: .800 mm .

prekidačem. označavanje i potrebni provodnici.rastavljačima. Osnovna oprema za komandovanje. . sa ugrađenim vakuumskim prekidačem i indikatorom napona. prekidač. za unutrašnju montažu.. *Tip i proizvođač uređaja: ____________________________________________________ kom. Rele ima zaštitne funkcije kao MPCU u izvodnoj ćeliji. vremenski relei za jednosmerni napon 110 V. Mikroprocesorska zaštita se smešta u niskonaponski ormarić ćelije. higrostat. 1 7. termostat. Odeljci za sabirnice. kao i funkcije daljinske signalizacije i funkciju daljinskog upravljanja: . izolovana SF6 gasom. grafički displej sa dinamičkim prikazom jednopolne šeme. konektorske i druge redne stezaljke. Odgovarajuće ispitne stezaljke. grejač. Ćelija je opremljena rastavljačem-zemljospojnikom. Страна 38 од 120 . H17).5kV. koji idu na špulne za uključenje i isključenje prekidača. vakuumskim prekidačem i strujnim transformatorima kao i potrebnim logičkim blokadama za sprečavanje pogrešne manipulacije rasklopnom opremom. 20kA. svetiljka. zaštitu i upravljanje 5. Pomoćni relei za jednosmerni napon 110 V. SA IZOLOVANOM VEZOM IZMEĐU NJIH: Podužne spojne ćelije 35 kV SS2 (H15. 1 6. 1 Ukupno izolovana sabirnička veza: UKUPNO DVE PODUŽNE SPOJNE ĆELIJE 35 kV SS1 (H16. sabirnica. za 2500A. odnosno odgovarajuća ispitna utičnica. komplet. slobodnostojeća. zaštitni automatski prekidači 230 V AC. Ćelija je za naznačeni napon 40. elementi za ožičavanje. mikroprekidač. tastere za lokalno komandovanje i lokalnu led signalizaciju delovanja zaštite sa mogućnošću memorisanja i resetovanja signala.5kV a prema rastojanjima iz dispozicije prostorije 35kV. VN opreme. za dvostruki sistem sabirnica. Predviđeni je MPCU koji na sebi ima preklopku L/D. odgovarajući zaštitni automatski prekidači 110 V DC. strujne transformatore i sabirnički rastavljač su ispunjeni SF6 gasom. Odgovarajuća potpuno izolovana sabirnička veza između pomenutih ćelija. paušalno Ukupno jedna podužna spojna ćelija 35 kV SS1: 8. odnosno u skladu sa zahtevima predmetne ćelije. sa dodatnom funkcijom kontrole sinhronizma (ANSI 25). kablovskih konektora i NN opreme. H18) Konstrukcija ćelije Ćelija je fabrički izrađena. Mikroprocesorski uređaj za zaštitu i upravljanje: Rele ima minimum 24 binarna ulaza. metalom oklopljena. pribor. 40. sa tri preklopna kontakta. Uređaj je predviđen sa komunikacionim protokolom (standardom) IEC 61850. Ćelija je metalom pregrađena i sastoji se od nezavisnih odeljaka za smeštaj rasklopne aparature. *Tip i proizvođač uređaja: ____________________________________________________ kom.

sledećih karakteristika: .naznačena frekvencija 50 Hz . 1 2. zaštitu i upravljanje 5. .signalni kontakti (dovoljan broj NO i NC) kom.signalni kontakti (dovoljan broj NO i NC) kom.dubina .5 kV .prekidačem.naznačena struja 2500 A .naznačena frekvencija 50 Hz . Ćelija je na odgovarajući način zaštićena od korozije. Rasklopna oprema (tropolni vakuumski prekidač): . 3 4.klasa tačnosti II jezgro 5P10 kom.napon motora pogona 110 V jss . Rele ima zaštitne funkcije kao MPCU u izvodnoj ćeliji.visina . L3 sa lokalnom signalizacijom prisustva napona.naznačeni napon 40. Predviđeni je MPCU koji na sebi ima preklopku L/D.naznačena struja kratkog spoja 20 kA . Kapacitivni indikator prisustva napona na priključćima ćelije L1.1990 mm *Tip i proizvođač ćelije: ____________________________________________________ 1.rastavljačima. Mikroprocesorski uređaj za zaštitu i upravljanje: Rele ima minimalno 24 binarna ulaza.naznačena snaga 15 VA . grafički displej sa dinamičkim prikazom jednopolne šeme. za unutrašnju montažu.naznačena frekvencija 50 Hz . tastere za lokalno komandovanje i lokalnu led signalizaciju delovanja zaštite sa mogućnošću memorisanja i resetovanja signala.širina ("korak") .klasa tačnosti I jezgro 5P10 .naznačeni napon 40. Cela konstrukcija ćelije je dimenzionisana za struju 2500 A. Rasklopna oprema (tropolni rastavljač-zemljospojnik): . pomoćnim naponom 110V DC i binarnim izlazima za daljinsku signalizaciju prisustva napona komplet 1 Osnovna oprema za komandovanje. L2.900 mm .5 kV .napon motora pogona 110 V jss . Dimenzije ćelija su orjentaciono: .naznačena struja kratkog spoja 20 kA .5 kV . odnosno u skladu sa zahtevima predmetne ćelije. Страна 39 од 120 . kao i funkcije daljinske signalizacije i funkciju daljinskog upravljanja: .napon kalemova za uključenje i isključenje 110 V jss . 1 3. sa dodatnom funkcijom kontrole sinhronizma (ANSI 25).naznačena struja 2500 A .naznačeni odnos transformacije 2x1250/5/5 A . Strujni transformator sa dva sekundarna jezgra. obezbeđuje statičku i dinamičku čvrstoću pri mogućim naprezanjima od struje kratkog spoja I k=20kA.naznačeni napon 40.2780 mm .

odnosno odgovarajuća ispitna utičnica.5kV a prema rastojanjima iz dispozicije prostorije 35kV. Odgovarajuća potpuno izolovana sabirnička veza između pomenutih ćelija. sa tri preklopna kontakta. izolovana SF6 gasom. i NN opreme. i obezbeđuje statičku i dinamičku čvrstoću pri mogućim naprezanjima od struje kratkog spoja Ik=20 kA. *Tip i proizvođač uređaja: ____________________________________________________ kom. 40. označavanje i potrebni provodnici. mikroprekidač. paušalno Ukupno jedna podužna spojna ćelija 35 kV SS2: 8. Ćelija je na odgovarajući način zaštićena od korozije.visina .dubina . SA IZOLOVANOM VEZOM IZMEĐU NJIH:: Merna ćelija 35 kV (H02 i H30) Konstrukcija ćelije Ćelija je fabrički izrađena. grejač.5kV. higrostat. termostat. metalom oklopljena.2780 mm . slobodnostojeća. Ćelija je dimenzionisana za struje sabirnica 2500 A. Ćelija je za naznačeni napon 40. vremenski relei za jednosmerni napon 110 V. Uređaj je predviđen sa komunikacionim protokolom (standardom) IEC 61850. zaštitni automatski prekidači 230 V AC. pribor. odgovarajući zaštitni automatski prekidači 110 V DC. *Tip i proizvođač uređaja: ____________________________________________________ kom. 20kA. za dvostruki sistem sabirnica. konektorske i druge redne stezaljke.1990 mm *Tip i proizvođač ćelije: ____________________________________________________ Visokonaponska oprema u ćeliji Страна 40 од 120 . Ćelija je metalom pregrađena i sastoji se od nezavisnih odeljaka za smeštaj sabirnica i VN opreme. Pomoćni relei za jednosmerni napon 110 V.600 mm . Mikroprocesorska zaštita se smešta u niskonaponski ormarić ćelije. za unutrašnju montažu. 1 7. Ćelija je opremljena jednopolno izolovanim naponskim mernim transformatorima odgovarajućeg prenosnog odnosa. elementi za ožičavanje. 1 6. H18).širina ("korak") . Dimenzije ćelija su orjentaciono: . Odgovarajuće ispitne stezaljke. komplet. 1 Ukupno izolovana sabirnička veza: UKUPNO DVE PODUŽNE SPOJNE ĆELIJE 35 kV SS2 (H15. svetiljka. za 2500A. koji idu na špulne za uključenje i isključenje prekidača.

klasa tačnosti II jezgra 1/3P 90VA kom.1 / 3 kV . Mikroprocesorski uređaj za zaštitu i upravljanje: Rele ima aktivirane sledeće zaštitne funkcije (In=5 A): . Ćelija je metalom pregrađena i sastoji se od nezavisnih odeljaka za smeštaj rasklopne aparature. *Tip i proizvođač uređaja: ____________________________________________________ kom. higrostat. termostat.naznačeni primarni napon 35 / 3 kV . grejač. Jednopolno izolovan naponski merni transformator “plug-in”. Odgovarajuće ispitne stezaljke. Uređaj je predviđen sa komunikacionim protokolom (standardom) IEC 61850. *Tip i proizvođač uređaja: ____________________________________________________ kom. elementi za ožičavanje. sabirnica.5 .podnaponska zaštita. Osim funkcija zaštite ima funkcije daljinske signalizacije. prekidač. svetiljka. preko dvopoložajnog rastavljača . tastere za lokalno komandovanje i lokalnu led signalizaciju delovanja zaštite sa mogućnošću memorisanja i resetovanja signala. zaštitni automatski prekidači 230 V AC. strujne transformatore i sabirničke rastavljače su ispunjeni SF6 gasom. zaštitu i upravljanje 2. . za unutrašnju montažu. Predviđeni su MPCU koji na sebi imaju preklopku L/D.naznačena snaga jezgra 20 VA . pribor. konektorske i druge redne stezaljke. označavanje i potrebni provodnici. VN opreme.naznačeni sekundarni napon 0. slobodnostojeća. 6 Osnovna oprema za komandovanje. odnosno odgovarajuća ispitna utičnica. metalom oklopljena. mikroprekidač. grafički displej sa dinamičkim prikazom jednopolne šeme. u skladu sa zahtevima predmetne ćelije. Odeljci za sabirnice.naznačeni tercijerni napon 0. odgovarajući zaštitni automatski prekidači 110 V DC. 2 4.zemljospojnika sledećih karakteristika: .klasa tačnosti I jezgra 0. Ćelija je Страна 41 од 120 . Rele ima funkciju merenja napona. za dvostruki sistem sabirnica.prenaponska zaštita. Rele ima potreban broj binarnih ulaza. sa ugrađenim vakuumskim prekidačem.1.1/ 3 kV . 2 3. Pomoćni relei za jednosmerni napon 110 V. izolovana SF6 gasom.naznačena frekvencija 50 Hz . paušalno Ukupno jedna merna ćelija 35 kV: UKUPNO DVE MERNE ĆELIJE 35 kV (H02. kablovskih konektora i NN opreme. H30) : MTK ćelija 35 kV (H08 i H23) Konstrukcija ćelije Ćelija je fabrički izrađena.

rastavljačem-zemljospojnikom. za unutrašnju montažu u ćeliju preko dvopoložajnog rastavljač-zemljospojnika.2780 mm . Jednopolno izolovan naponski merni transformator “plug-in”.5 kV . Strujni transformator sa jednim sekundarnim jezgrom.naznačena snaga 15 VA .naznačena frekvencija 50 Hz . Rasklopna oprema (tropolni vakuumski prekidač): .naznačena struja kratkog spoja 20 kA .širina ("korak") .1990 mm *Tip i proizvođač ćelije: ____________________________________________________ Visokonaponska oprema u ćeliji 1.5kV. Dimenzije ćelija su orjentaciono: . 1 4.visina . za unutrašnju montažu.naznačena struja 1250 A .naznačeni napon 40.600 mm .naznačena frekvencija 50 Hz .5 kV . 1 2. 1 3. Ćelija je na odgovarajući način zaštićena od korozije.naznačena struja 1250 A . strujnim transformatorima i jednoplno izolovanim naponskim mernim transformatorima odgovarajućeg prenosnog odnosa sa pratećim rastavljačem-zemljospojnikom.naznačena struja 1250 A .naznačena frekvencija 50 Hz . vakuumskim prekidačem. Rasklopna oprema (tropolni rastavljač-zemljospojnik): .napon kalemova za uključenje i isključenje 110 V jss .naznačena struja kratkog spoja 20 kA .5 kV . i obezbeđuje statičku i dinamičku čvrstoću pri mogućim naprezanjima od struje kratkog spoja Ik=20 kA .naznačeni odnos transformacije 2x200/5 A .5 kV .napon motora pogona 110 V jss .napon motora pogona 110 V jss .naznačena struja kratkog spoja 20 kA .signalni kontakti (dovoljan broj NO i NC) kom.naznačeni napon 40.dubina . kao i potrebnim logičkim blokadama za sprečavanje pogrešne manipulacije rasklopnom opremom (sve potrebne električne i mehaničke blokade).naznačena frekvencija 50 Hz .klasa tačnosti jezgra 5P10 kom. Rasklopna oprema (tropolni rastavljač): . sledećih karakteristika: Страна 42 од 120 .naznačeni napon 40. opremljena rastavljačem.signalni kontakti (dovoljan broj NO i NC) kom.signalni kontakti (dovoljan broj NO i NC) kom.naznačeni napon 40. Ćelija je dimenzionisana za struje sabirnica 2500 A. 3 5. sledećih karakteristika: .napon motora pogona 110 V jss . Mikroprocesorska zaštita se smešta u niskonaponski ormarić ćelije. Ćelija je za naznačeni napon 40.

- naznačena frekvencija 50 Hz
- naznačeni primarni napon 35 / 3 kV
- naznačeni sekundarni napon 0,1 / 3 kV
- naznačena snaga jezgra 20 VA
- klasa tačnosti I jezgra 0,5
kom. 3
6. Kapacitivni indikator prisustva napona na priključćima ćelije L1, L2, L3 sa lokalnom
signalizacijom prisustva napona, pomoćnim naponom 110V DC i binarnim izlazima za
daljinsku signalizaciju prisustva napona
komplet 1
7. Odgovarajuća kablovska konektorska zvršnica za priključak u SF6 odvodnu(MTK) ćeliju za
2
jednožilni kabl XHE 49-A preseka (150-240) mm ;20/35 kV, spoljašnjeg prečnika kabla 40-
44 mm.
kom. 3

Osnovna oprema za komandovanje, zaštitu i upravljanje

8. Mikroprocesorski uređaj za zaštitu i upravljanje:
Rele ima aktivirane sledeće zaštitne funkcije (In=5 A):
- kratkospojna zaštita u tri faze,
- prekostrujna, vremenski nezavisna zaštita tri faze
- strujna, vremenski nezavisna zemljospojna zaštita,
- podfrekventna zaštita,
- termička zaštita kabla,
- zaštita od otkaza prekidača,
- zaštita od prekida provodnika
- blokada uključenja na kratak spoj,
- kontrola isključnih krugova,

Rele ima sledeće funkcije merenja:
- merenje struje u sve tri faze,
- merenje napona (fazni i linijski),
- struje kvara,
- merenja snage (aktivna, reaktivna i prividna snaga)
Rele ima minimalno 24 binarna ulaza, odnosno u skladu sa zahtevima predmetne ćelije.
Osim funkcija zaštite rele ima i funkcije daljinske signalizacije.

Rele ima funkciju daljinskog upravljanja:
- prekidačem,
- rastavljačima.

Predviđeni su MPCU koji na sebi imaju preklopku L/D, grafički displej sa dinamičkim
prikazom jednopolne šeme, tastere za lokalno komandovanje i lokalnu led signalizaciju
delovanja zaštite sa mogućnošću memorisanja i resetovanja signala.
Uređaj je predviđen sa komunikacionim protokolom (standardom) IEC 61850.

*Tip i proizvođač uređaja: ____________________________________________________

kom. 1
9. Odgovarajuće ispitne stezaljke, odnosno odgovarajuća ispitna utičnica.

*Tip i proizvođač uređaja: ____________________________________________________

Страна 43 од 120

kom. 1
10. Pomoćni relei za jednosmerni napon 110 V, sa tri preklopna kontakta, koji idu na špulne za
uključenje i isključenje prekidača, vremenski relei za jednosmerni napon 110 V, higrostat,
termostat, grejač, odgovarajući zaštitni automatski prekidači 110 V DC, zaštitni automatski
prekidači 230 V AC, konektorske i druge redne stezaljke, mikroprekidač, svetiljka, pribor,
elementi za ožičavanje, označavanje i potrebni provodnici.
paušalno

Ukupno jedna MTK ćelija 35kV
UKUPNO DVE MTK ĆELIJE 35 kV (H08 i H23):

Izvodna ćelija 35kV za napajanje kućnog trafoa (H03 i H29)

Konstrukcija ćelije

Ćelija je fabrički izrađena, slobodnostojeća, metalom oklopljena, izolovana SF6 gasom, za
unutrašnju montažu, za dvostruki sistem sabirnica, sa ugrađenim vakuumskim prekidačem i
indikatorom napona. Ćelija je metalom pregrađena i sastoji se od nezavisnih odeljaka za
smeštaj rasklopne aparature, sabirnica, VN opreme, kablovskih konektora i NN opreme.
Odeljci za sabirnice, prekidač, strujne transformatore i sabirničke rastavljače su ispunjeni
SF6 gasom. Ćelija je opremljena rastavljačem, rastavljačem-zemljospojnikom, vakuumskim
prekidačem, strujnim transformatorima, kao i potrebnim logičkim blokadama za sprečavanje
pogrešne manipulacije rasklopnom opremom (sve potrebne električne i mehaničke blokade).
Mikroprocesorska zaštita se smešta u niskonaponski ormarić ćelije.
Ćelija je za naznačeni napon 40.5kV.
Ćelija je dimenzionisana za struje sabirnica 2500 A, i obezbeđuje statičku i dinamičku
čvrstoću pri mogućim naprezanjima od struje kratkog spoja Ik=20 kA. Ćelija je na
odgovarajući način zaštićena od korozije.
Dimenzije ćelija su orjentaciono:
- širina ("korak") - 600 mm
- visina - 2780 mm
- dubina - 1990 mm

*Tip i proizvođač ćelije: ____________________________________________________

Visokonaponska oprema u ćeliji

1. Rasklopna oprema (tropolni vakuumski prekidač):
- naznačeni napon 40.5 kV
- naznačena frekvencija 50 Hz
- naznačena struja 1250 A
- naznačena struja kratkog spoja 20 kA
- napon kalemova za uključenje i isključenje 110 V jss
- napon motora pogona 110 V jss
- signalni kontakti (dovoljan broj NO i NC)
kom. 1
2. Rasklopna oprema (tropolni rastavljač):
- naznačeni napon 40.5 kV
- naznačena frekvencija 50 Hz
- naznačena struja 1250 A
- naznačena struja kratkog spoja 20 kA
- napon motora pogona 110 V jss
- signalni kontakti (dovoljan broj NO i NC)

Страна 44 од 120

kom. 1
3. Rasklopna oprema (tropolni rastavljač-zemljospojnik):
- naznačeni napon 40.5 kV
- naznačena frekvencija 50 Hz
- naznačena struja 1250 A
- naznačena struja kratkog spoja 20 kA
- napon motora pogona 110 V jss
- signalni kontakti (dovoljan broj NO i NC)
kom. 1
4. Strujni transformator sa jednim sekundarnim jezgrom, za unutrašnju montažu, sledećih
karakteristika:
- naznačeni napon 40.5 kV
- naznačena frekvencija 50 Hz
- naznačeni odnos transformacije 10/5 A
- naznačena snaga 15 VA
- klasa tačnosti jezgra 5P10
kom. 3
5. Kapacitivni indikator prisustva napona na priključćima ćelije L1, L2, L3 sa lokalnom
signalizacijom prisustva napona, pomoćnim naponom 110V DC i binarnim izlazima za
daljinsku signalizaciju prisustva napona
kom. 1
6. Odgovarajuća kablovska konektorska zvršnica za priključak u SF6 izvodnu ćeliju za
2
napajanje kućnog transformatora za jednožilni kabl XHE 49-A preseka (150-240) mm ;20/35
kV, spoljašnjeg prečnika kabla 40-44 mm.
kom. 3
7. Jednožilni kabl XHE 49-A preseka 240 mm2;20/35 kV, spoljašnjeg prečnika kabla 40-44
mm.
m. 50

Osnovna oprema za komandovanje, zaštitu i upravljanje

8. Mikroprocesorski uređaj za zaštitu i upravljanje:
Rele ima aktivirane sledeće zaštitne funkcije (In=5 A):
- kratkospojna zaštita u tri faze,
- prekostrujna, vremenski nezavisna zaštita tri faze
- strujna, vremenski nezavisna zemljospojna zaštita,
- podfrekventna zaštita,
- termička zaštita kabla,
- zaštita od otkaza prekidača,
- zaštita od prekida provodnika
- blokada uključenja na kratak spoj,
- kontrola isključnih krugova,

Rele ima sledeće funkcije merenja:
- merenje struje u sve tri faze,
- merenje napona (fazni i linijski),
- struje kvara,
- merenja snage (aktivna, reaktivna i prividna snaga)
Rele ima 24 binarna ulaza. , odnosno u skladu sa zahtevima predmetne ćelije.
Osim funkcija zaštite rele ima i funkcije daljinske signalizacije.

Rele ima funkciju daljinskog upravljanja:
- prekidačem,
Страна 45 од 120

pribor. konektorske i druge redne stezaljke. paušalno 2. paušalno 2. na objektu. tastere za lokalno komandovanje i lokalnu led signalizaciju delovanja zaštite sa mogućnošću memorisanja i resetovanja signala. označavanje i potrebni provodnici. . Obuka za zaštitu i upravljanje za uređaje primenjene za RP35kV u trening centru proizvođača za minimum 3 (tri) predstavnika Investitora. paušalno 3. Prisustvo fabričkim ispitivanjima i prijemu za RP 35 kV koja se isporučuje. a pre puštanja postrojenja u pogon. 1 10. Obuka za RP35 kV u trening centru proizvođača za minimum 3 (tri) predstavnika Investitora. mikroprekidač.rastavljačima. sa tri preklopna kontakta. odnosno odgovarajuća ispitna utičnica. elementi za ožičavanje. za minimum 3 (tri) predstavnika Investitora. paušalno Ukupno troškovi obuke i fabričkih ispitivanja za RP 35kV : Troškovi obuke i fabričkih ispitivanja za zaštitno-upravljačke uređaje 1. vremenski relei za jednosmerni napon 110 V. *Tip i proizvođač uređaja: ____________________________________________________ kom. Страна 46 од 120 . termostat. grejač. a pre puštanja postrojenja u pogon. *Tip i proizvođač uređaja: ____________________________________________________ kom. montaža Transport i montaža razvodnog postrojenja 35 kV paušalno Ukupno transport i montaža: Troškovi obuke i fabričkih ispitivanja za RP 35kV 1. svetiljka. odgovarajući zaštitni automatski prekidači 110 V DC. Pokazne obuke za manipulaciju. na objektu. Odgovarajuće ispitne stezaljke. higrostat. grafički displej sa dinamičkim prikazom jednopolne šeme. zaštitni automatski prekidači 230 V AC. Predviđeni su MPCU koji na sebi imaju preklopku L/D. paušalno Ukupno izvodna ćelija 35kV za napajanje kućnog trafoa: UKUPNO DVE IZVODNE ĆELIJE 35 kV ZA NAPAJANJE KUĆNIH TRAFOA (H03 H29): Transport. Pomoćni relei za jednosmerni napon 110 V. Uređaj je predviđen sa komunikacionim protokolom (standardom) IEC 61850. 1 9. Pokazne obuke za manipulaciju. koji idu na špulne za uključenje i isključenje prekidača.

prethodno usaglašene sa Investitorom.šema delovanja.specifikaciju kablova po tipu i dužini . Pre izrade ormana predviđenih ovom specifikacijom potrebno je šeme ormana dostaviti na saglasnost Investitoru. zaštite i upravljanje RP 35 kV komplet sa ugrađenom opremom i prvo puštanje u pogon.plan polaganja kablova.način označavanja u šemama. Страна 47 од 120 . LED indikacija statusa sistema. Šeme obuhvataju: . . paušalno Ukupno troškovi obuke i fabričkih ispitivanja za zaštitno- upravljačke uređaje : Tehnička dokumentacija Šeme delovanja i vezivanja RP35kV. Šeme uraditi prema konkretnoj opremi. odgovarajuća 19 rack verzija industrijskog kućišta. . Parametre podešenja zaštite obezbeđuje naručilac. . .8GHz . procesor minimum Intel(R) Atom(TM) CPU D525 @ 1. Hardware komunikacionog računara . . . bez rotacionih delova . sa navedenim minimalnim zahtevima: 1. integrisana VGA grafička kartica sa minimalnom rezolucijom 1280 h 1024. 2GB. Prisustvo fabričkim ispitivanjima i prijemu za opremu za zaštitu i upravljanje za uređaje primenjene za RP35kV. Orman je na zakretnom ramu i opremljen je sa kablovskim uvodnicama i šinom za uzemljenje plašteva kablova sa dovoljnim brojem priključaka. komplet 1 Ukupno konfigurisanje i parametriranje zaštite: UKUPNO RAZVODNO POSTROJENJE 35 kV: ORMAN UPRAVLJANJA (+UT) Stanični i komunikacioni računar sa pratećim uređajima se ugrađuju u dozidni orman izrađenog od nerđajućeg dvostruko dekapiranog čeličnog lima orijentacionih dimenzija (Širina=800)x (Visina=2200) x (Dubina=800) koji treba da bude prilagođen za ugradnju 19” polica. komplet 1 Ukupno tehnička dokumentacije: Konfigurisanje i parametriranje zaštite Instalacija softvera. parametriranje i funkcionalno ispitivanje signalizacije. Pristup opremi treba da bude omogućen preko transparentnih vrata sa prednje strane sa mogućnošću zaključavanja. 1x 4GB proširivo do max 32GB CF disk. DDR2 SDRAM. . za minimum 3 (tri) predstavnika Investitora. paušalno 3. konfigurisanje.šeme veza.kablovske liste. U okviru ormana je predviđena instalacija sledeće opreme.

. tj. . . . Izvlačiva fioka 19“ u rack verziji za smeštaj periferije (miš i tastatura). rack 19” verzija industrijskog IPC kućišta. . minimum 4 USB porta ( poželjno da dva budu unutar kućišta). bazu podataka za procesne podatke i arhive. . . . za komunikaciju sa MPCU/MCU. ambijentalna temperatura od -10 do +55°S. Stanični računar Hardware staničnog računara (HMI) . . . . mrežni priključak 1 x LAN 10/100 Mb (RJ45). minimum 2 x RS 232 serijska porta (DB9M). . . protokol IEC 60870-5-104 za komunikaciju sa CU EDB. stalnu samodijagnostiku i nadzor svih podsistema. *Tip i proizvođač uređaja: ____________________________________________________ Страна 48 од 120 . . . . .8 GHz. eksport podataka o prelaznim pojavama u COMTRADE formatu. . *Tip i proizvođač uređaja: ____________________________________________________ kom. . . . ispis željenih podataka iz arhive na HMI. grafički prikaz merenja (trendove). temperaturni i naponski nadzor senzora. Tastatura sa YU latiničnim slovima. Optički miš. procesor Pentium IV – min. Software staničnog računara treba da podržava: . . aplikativnu podršku za editovanje jednopolnih šeme postrojenja. Software komunikacionog računara treba da podržava: . mrežni priključak 2 x LAN 10/100 Mbit/s (RJ45). već primenjen u drugim sistemima. . . . dinamičku vizualizaciju sistema. PCI modul (sa PCI slotovima) za proširenje. . 4 GB RAM memorije. 2. hlađenje računarskog sklopa pasivno. mrežna Ethernet dual-port PCI kartica. napajanje AC/DC 110-230 V. rack 19” verzija LCD panela. DVD-ROM/CD-RW drajv. standardni upravljački software (lokalna SCADA). podršku za konfiguraciju i parametrizaciju sistema. 1 x paralelni port. . . protokol IEC 61850. 2 x PS (tastatura/miš). softversku blokadu daljinskog upravljanja sa HMI. 2 x serijska porta RS-232. . Grafička kartica (min 1280 x 1024 piksela). . . 2 x HD od minimalno 500 GB. . prikaz listi događaja i alarma. listu korisnika. . protokol IEC 61850. . 4 x USB porta (minimalno). . 1 2. . eksport podataka o merenjima u tekstualnom formatu. bez obtnih delova (ventilatora). . . bazu podataka procesnih podataka.

svetiljka. pet šuko utičnica kom. provodnici za unutrašnje ožičenje. komplet. 1 5. Komplet pomoćnih uređaja u ormanu: Grejač. kom. uvodnice. 1 8. kanalice. Ethernet switch (6FO+4RJ) za 110V DC sa sistematizacijom ispada. Kompletno konfigurisanje i parametriranje opreme u ormanu upravljanja (sistema upravljanja). 1 11. 1 7. ventilator na gornjoj ploči i min. 2 4. termostat sa higrostatom. Ethernet switch. Montaža i povezivanje specificirane opreme u ormanu upravljanja (+UT). Optički kablovi za povezivanje pojedinih uređaja sa staničnim računarom (prema listi optičkih kablova datoj u Projektu za izvođenje) - 10. 1 6. komplet 1 Страна 49 од 120 . mikroprekidač za svetlo na vratima. izolacioni linkovi … prema projektu za izvođenje paušalno 9. mrežni ethernet kablovi. Odgovarajući ruter (2 LAN i 2 WAN porta) Pomoćni napon: 88-300VDC or 85-264VAC Način ugradnje: ugrađen u okviru 19” police kom. Komplet: PS/2 YU latinična tastatura i optički miš19’’. LCD monitor za montažu u orman. Ethernet moduli kom. Broj i tip switch-eva u skladu sa ponuđenom konfiguracijom *Tip i proizvođač uređaja: ____________________________________________________ kom. Pomoćni napon: 88-300VDC or 85-264VAC. Oprema za sinhronizaciju jedinstvenog tačnog vremena: GPS sat Komplet sa antenom Zaštita od prenapona Način ugradnje: ugrađen u okviru 19” police Pridružena oprema: 30m koaksijalnog kabla kom. Ostali sitan i nespecificirani materijal: redne stezaljke. 1 3. oznake komandno signalnih kablova.

naznačena frekvencija 50 Hz .6/1kV PP00 185 mm2 Cu.naznačena snaga jezgra 30 VA kom. ekvivalentno tipu C12 18 40 proizvodnje NHBG . Potporni strujni transformator za spoljašnju montažu.12. 25 m 0 3. Obuka za isporučeni sistem za upravljanje u trening centru proizvođača za minimum 3 (tri) predstavnika Investitora.Žiks Hard. (stezaljke su predvidjene za montažu na Cu šinu debljine 10mm u šahtu za uzemljenje neutralne tačke 110kV trafoa). 1 2. 1 4. komplet 1 Troškovi obuke i fabričkih ispitivanja za zaštitno-upravljačke uređaje 13. Transport i montaža ormana na mestu ugradnje. za minimum 3 (tri) predstavnika Investitora.naznačeni prenosni odnos 2x200/1A . a pre puštanja postrojenja u pogon. kom. Bronzana priključna stezaljka sa zavrtnjima – strujna stezaljka sa tri zavrtnja 3xM12. 1. ekvivalentno tipu B00 18 18 proizvodnje NHBG . Kombinovana “Al-Cu” priključna stezaljka sa zavrtnjima – 45 za spoj Al bolcna Φ40mm. Veza imeđu provodnog izolatora zvezdišta transformatora i strujnog transformatora kao i strujnog transformatora i uzemljenja je izvedena i zolovanim bakarnim provodnikom PP00 185 mm2.klasa tačnosti 5P30 . sledećih karakteristika: . paušalno UKUPNO ORMAN UPRAVLJANJA: UZEMLJENJE NEUTRALNE TAČKE 110kV ENERGETSKIH TRANSFORMATORA Uzemljenje neutralne tačke.Žiks Hard. paušalno 15. kom. preko strujnog transformatora koji se koristi za funkciju zaštite transformatora.5mm).naznačeni napon 24 kV (LI55 AC125) . na objektu. L=80mm provodnog izolatora u neutralnoj tački 110kV trafoa i Cu provod nika 185mm2 (Φ17. Veza imeđu provodnog izolatora zvezdišta transformatora i strujnog transformatora kao i strujnog transformatora i uzemljenja je izvedena kablom 0. za spoj Cu provodnika 185mm2 na Cu uže 185mm2. 1 Страна 50 од 120 . zvezdišta primarnog namotaja transformatora je izvedeno direktno. Prisustvo fabričkim ispitivanjima i prijemu sistem za upravljanje. Pokazne obuke za manipulaciju. paušalno 14.

2 Страна 51 од 120 . 5. . 1 7. (stezaljke su predvidjene za montažu na Cu šinu debljine 10mm u šahtu za uzemljenje neutralne tačke 110kV trafoa). 70mm. Jednožilni bakarni kabl PVC izolacije za povezivanje metalnog otpornika i šahta za uzemljenje neutralne tačke 35kV. Kablovska završnica za spoljašnju montažu za kabl XHE 49-A 240/25mm2. proizvodnje FKS Jagodina ili ekvivalentno 30 m 4.Žiks Hard. Juvidur cev za mehaničku zaštitu Cu užeta. kom. 35kV. 2 6. 1 2. Transport i montaža navedene opreme i polaganje kablova paušalno Ukupno uzemljenje neutralne tačake 110kV jednog energetskog transformatora: UKUPNO UZEMLJENJE NEUTRALNIH TAČAKA 110kV DVA ENERGETSKA TRANSFORMATORA: UZEMLJENJE NEUTRALNE TAČKE 35kV ENERGETSKIH TRANSFORMATORA 1. kom. sa ograničenjem struje zemljospoja na 300 A. tipa PP00 1x95mm2.ekvivalentno tipu OVN-21/300.naznačeni napon 21 kV .naznačeni napon otpornika 50 Hz . 12/20kV proizvodnje FKS Jagodina ili ekvivalentno 100 m 3. Metalni otpornik za uzemljenje neutralne tačke 35kV. ekvivalentno tipu B00 10 proizvodnje NHBG . zaštitom tipa XHE 49-A 1x240/25mm2. dužine 3m. Bronzana priključna stezaljka sa zavrtnjima – strujna stezaljka sa dva zavrtnja 2xM12. za spoj Cu užeta 95mm2 na Cu uže 95mm2. *Tip i proizvođač uređaja: ____________________________________________________ kom. Ostali sitan nespecificiran materijal paušalno 8.naznačena struja 300 A . Za uzemljenje neutralne tačke RP 35kV koriste se jednožilni aluminijumski kablovi sa el. proizvodnje FMT-Zaječar. sa montažom.naznačena otpornost na 20 oC 70 Ω . kom.

240. kom.. kom. Kabl se polaže u formaciji „trolist“. 2 Страна 52 од 120 . 6 4. Kablovske obujmice od nemagnetskog materijala za kabal XHE 49-A 240/25mm2.. Kablovska završnica na potpornim izolatorima za spoljnu montažu. 4 2 5. 230 2. 9 6. zaštite kabla sa kratkospojnicima. Jednožilni bakarni kabl tipa PP00 1x185mm2 za povezivanje krajnjih uzemljenih tačaka el.1000mm2 ili ekvivalentno. 2 7. za spoj kablovske završnice i provodnog izolatora transformatora odgovarajuće dužine m.. zaštite kabla sa kratkospojnicima i prenaponskom zaštitom. 70 3. 5.. Kablovska završnica za kabl tipa PP00 1x185mm2 . kom. kom. Priključak energetskog transformatora 110/35kV na RP 110kV izveden je sa tri jednožilna 2 aluminijumska kabla sa el. Kutija-ormarić (kod transformatora) za uzemljenje el. m. odgovarajuće kablovske papučice i ostali sitan nespecificiran materijal. zaštitom tipa XHE 49-A 1x800(1000)/95mm . Al/Če uže 240/40mm . tipa ES-s 123.145kV. 110kV. za priključak kabla kod transformatora. Kutija-ormarić (kod transformatorskog polja RP 110kV) za uzemljenje el.zaštite kabla („bonding“ kabl) m. paušalno 6. Transport i montaža navedene opreme i polaganje kablova paušalno Ukupno uzemljenje neutralne tačake 35kV jednog energetskog transformatora: UKUPNO UZEMLJENJE NEUTRALNIH TAČAKA 35kV DVA ENERGETSKA TRANSFORMATORA: PRIKLJUČCI ENERGETSKIH TRANSFORMATORA Priključci energetskih transformatora 110/35 kV na RP 110 kV 1.

sa 5 slobodnih priključnih mesta. na 1kV izolatorima na profilisanom nosaču. 6 Ukupno priključci energetskih transformatora 110/35 kV sa RP 35 kV: Transport i montaža 1. Orman je opremljen i sa kablovskim uvodnicama za ulazak odozdo i šinom za uzemljenje plašteva kablova sa dovoljnim brojem priključaka.inčnoj izvedbi. Priključci energetskih transformatora 110/35kV na RP 35kV izveden je sa dva jednožilna aluminijumska kabla 35 kV po fazi tipa XHE 49-A 20/35kV 240 mm2. 12 3. za M10. sabirne bakarne šina 40x10mm. kom. za povezivanje el. Transport specificirane opreme. zaštite kabla na uzemljenje i na „bonding“ kabl i sl. sa zakretnim ramom.8.. Orman je izrađen od nerđajućeg čeličnog lima i pristup opremi je omogućen preko transparentnih vrata sa prednje strane. komplet 1 2. U okviru ormana je predviđena instalacija sledeće opreme: Страна 53 од 120 . 550 2. Potporni izolatori 35kV za unutrašnju montažu. Orman treba da budu prilagođeni za ugradnju zaštitnih releja u standardnoj 19 . Kablovska završnica za unutrašnju montažu za priključak kabla 35 kV tipa XHE 49-A 20/35kV 240 mm2 kom. bronzane priključne stezaljke. Ukupno jednožilnog kabla. Montaža i povezivanje opreme na mestu ugradnje. Odgovarajuće kablovske obujmice od nemagnetskog materijala za sve navedene tipove kablova pri njihovom učvršćenju na nosače. komplet 1 Ukupno transport i montaža: UKUPNO PRIKLJUČCI ENERGETSKIH TRANSFORMATORA: ORMAN OPŠTE SIGNALIZACIJE U TS (+NS) Predviđen je dozidni orman orijentacionih dimenzija (Širina=800)x(Visina=2200)x(Dubina=800). m. kompleta 2 Ukupno priključci energetskih transformatora 110/35 kV na RP 110 kV: Priključci energetskih transformatora 110/35 kV sa RP 35 kV 1.

RTD box za priključak na MCU sa 8 analognih ulaza 4-20mA Pomoćni napon 110VDC. grejač ormarića. Na otvoru montirati pertinaks ploču sa uvodnicama za prolaz napojnih i komandno-signalnih kablova. optički. Mikroprocesorski uređaj za nadzor i upravljanje Bez strujnih i naponskih ulaza Naznačeni pomoćni napon: 110V DC Potreban broj binarnih ulaza. Vrata dihtovati protiv ulaska prašine. komplet. kom. Ormane izraditi od dvostruko dekapiranog lima debljine 2-3mm. sa DC/DC konvertorom. Predvideti zavrtanj za uzemljenje ormana. +NA Orman razvoda Razvod se sastoji iz tri polja (tri povezana ormana sa zajedničkim sabirnicama razvoda u gornjem delu ormana). izlaznih releja i ’live status’ kontakata Prednji panel sa grafičkim displejom. 1 Страна 54 од 120 . kom. 1 2. komplet 1 5. a ploču pričvrstiti na zadnju stranu ormana. Ormar ofarbati spolja i iznutra bojom prema izboru Investitora. dvostruki. Dno ormana zatvoriti čeličnom pločom sa otvorom za prolaz kablova.4A. termostat i higrostat. funkcionalnim tasterima i preklopkom sa ključem. Skidanje i montaža relea mora biti moguća i bez skidanja ploče. strujne i druge redne stezaljke u svemu prema zahtevima Investitora. a vrata uzemljiti Cu pletenicom 16mm2. Transport i montaža ormana opšte signalizacije (+NS) na mestu ugradnje. binarnih izlaza. 100 Mbit Ethernet. transmiter za merenje temperature i vlažnosti vazduha. komplet 1 UKUPNO ORMAN OPŠTE SIGNALIZACIJE U TS: RAZVODI I OPREMA NAIZMENIČNOG NAPONA SOPSTVENE POTROŠNJE POMOĆNI RAZVOD NAIZMENIČNOG NAPONA SOPSTVENE POTROŠNJE. 1 3. svetiljka. Veza sa RTD box-om preko RS485 porta (Port C) IEC 61850. pribor. Montaža i povezivanje gore navedene opreme u orman opšte signalizacije (+NS). elementi za ožičavanje i potrebni provodnici. Opremu ormana montirati na posebnu demontažnu ploču. Dimenzije ormana su orijentaciono(u mm): širina dubina visina 800+800+800 800 2200 Ukupne dimenzije ormana su: 2400x800x2200 mm. paušalno 4. Svako polje je sa zasebnim jednokrilnim vratima. Napojna jedinica DC pretvarač 110VDC/24VDC.1. odgovarajući zaštitni automatski prekidači. a za zatvaranje ormana predvideti bravicu sa dugmetom. signalni tablo sa 16 ulaza.

*Tip i proizvođač uređaja: ____________________________________________________ kom. zaštitnim poklopcem i sl. digitalni MTK.motornoopružni pogon za 110V DC. sa standardnom opremom (izbor ručno/automatski i signalom položaja ovog izbornog prekidača. Niskonaponski strujni transformator 600/5A. a sa gornje šinski priključak (orijentaciono 30x5mm). Ampermetar. 630A. grejač. tri fazne struje sa strujnih mernih transformatora 600/5A.sa donje strane pripremljen za kablovske priključke PP00 150mm . trip kontakti (SDE+SD). 2 3. voltmetar. Uređaj se napaja naponom 110V DC. svetiljka.. za napajanje ormana. naznačenog napona 0.. Uređaj je za ugradnju u vrata ormana. 10VA. 2 analogna ulaza. Fs=5. 50Hz. za odgovarajuću sabirnicu.).5. kl. +NA 1. Mikroprocesorski uređaj. za prikupljanje i daljinski prenos binarnih informacija i njihovu lokalnu LED signalizaciju na prednjem panelu. Tropolni niskonaponski prekidač 440V.sa gornje strane proširivačima šinskog priključka i odgovarajućom prednjom zaštitnom maskom ili odgovarajućim zaštitnim poklopcima priključka. 30kA. . trofazna poluindirektna brojila (2 kom. . komplet 1 6. voltmetarska preklopka.sa prigrađenim pomoćnim signalnim kontaktima: 2 x položaj prekidača (2xOF).) .. preklopke za izbor vodećeg kućnog transformatora. 1 2. Oprema u ormanima pomoćnog razvoda 3x420/242V. Prekidač je za fiksnu montažu na zadnju ploču ormana. tasterima za ručnu manipulaciju sa prekidača. higrostat.0. Prekidač opremiti sledećom pratećom opremom: . sa prednjim priključcima. pomoćni releji. sa kablovskim konektorima. Napomena: MPCU ima mogućnost programabilnosti algoritma za upravljanje transformatorima za sopstvenu potrošnju *Tip i proizvođač uređaja: ____________________________________________________ kom. 2 . sa odgovarajućom elektronskom termomagnetnom zaštitnom jedinicom. brojačem radnih ciklusa i sl.sa zadnjim izolacionim podloškama priključaka. sa 33 binarna ulaza. mogućnost merenja napona 3x400/242V.72kV. za povezivanje na dovod sa kućnog transformatora. komplet 1 5. Transport i montaža ormana na mestu ugradnje. Komunikacija sa ormanom upravljanja predviđena je optičkom vezom protokolom (standardom) IEC 61850. pregradama između polova. 50Hz . odgovarajući tropolni prekidači sa elektronskim zaštitnim jedinicama za izvode za napajanje velikoh potrošača. Montaža i povezivanje specificirane opreme u orman opšte signalizacije (+NS). Sa donje strane predviđeno je povezivanje kablova PP00 1x150mm2. 6 4. kom. komplet 1 Страна 55 од 120 . a ima i mogućnost samonadzora.

a ima i mogućnost samonadzora. Transport i montaža opreme na mestu ugradnje. 50Hz : UKUPNO DVA KUĆNA TRANSFORMATORA 35/0. Skidanje i montaža relea mora biti moguća i bez skidanja ploče. Opremu ormana montirati na posebnu demontažnu ploču. Uređaj se napaja naponom 110V DC. tri fazne struje sa strujnih mernih transformatora 100/5A. 50Hz. 50Hz.42 kV. mogućnost merenja napona 3x400/242V. 50Hz (KT1. +NA: KUĆNI TRANSFORMATORI 35/0. 50Hz (KT1.42kV. sa montažom ormara na mestu ugradnje i sa crtežom dispozicije opreme na trajno obeležavajućem materijalu. Dimenzije ormana su orijentaciono (u mm): širina dubina visina 800 600 2200 Isporuka ormara sa povezivanjem opreme. snage 400kVA. stepena zaštite IP23. a vrata uzemljiti Cu pletenicom 16mm2. Mikroprocesorski uređaj za prikupljanje i daljinski prenos binarnih informacija i njihovu lokalnu LED signalizaciju na prednjem panelu. Fabričko zaštitno kućište navedenog kućnog transformatora. Vrata dihtovati protiv ulaska prašine. Na otvoru montirati pertinaks ploču sa uvodnicama za prolaz napojnih i komandno-signalnih kablova. a za zatvaranje ormana predvideti bravicu sa dugmetom. prenosnog odnosa 35/0. Ukupno jedan kućni transformator 35/0. sa ugrađenom odgovarajućom termičkom zaštitom. KT2): GLAVNI RAZVOD NAIZMENIČNOG NAPONA SOPSTVENE POTROŠNJE. Страна 56 од 120 .42kV. +NB 1. komplet 1 3. 50Hz . Predvideti zavrtanj za uzemljenje ormana. Trofazni “suvi” transformator. a ploču pričvrstiti na zadnju stranu ormana. *Tip i proizvođač uređaja: ____________________________________________________ kom. kom. sprege Dyn5. komplet 1 Transformator je predviđen za priključenje na RP 35kV i razvod sopstvene potrošnje kablovima preko odgovarajućih kablovskih završnica.UKUPNO POMOĆNI RAZVOD SOPSTVENE POTROŠNJE NAIZMENIČNOG NAPONA. Uređaj je za ugradnju u vrata ormana. Orman je sa jednokrilnim vratima. +NB Orman razvoda Razvod se sastoji iz jednog polja. KT2) 1. sa 37 binarna ulaza. Ormar ofarbati spolja i iznutra bojom prema izboru investitora. 1 Oprema u ormanu glavnog razvoda 3x420/242V. 1 2. sa pratećom antivibracionom platformom (postoljem). Orman izraditi od dvostruko dekapiranog lima debljine 2- 3mm.42kV. Dno ormana zatvoriti čeličnom pločom sa otvorom za prolaz kablova.

voltmetar. prema Projektu za izvođenje 3. *Tip i proizvođač uređaja: ____________________________________________________ kompleta 1 2. redne stezaljke paušalno. 3x420/ 3 /3x100/ 3 kl. Baterija se isporučuje kompletna sa postoljem i sa vezama za spajanje elemenata. provodni izolator 1 kV.5.72kV. 1 2. voltmetarska preklopka za merenje tri fazna i tri linijska napona. Niskonaponski strujni transformatori 100/5A. komplet 1 4. *Tip i proizvođač uređaja: ____________________________________________________ kom. Montaža i povezivanje specificirane opreme u orman (+NB). grejač ormana sa termostatom. za provodnike do 4 mm2 Страна 57 од 120 . jednopolni automatski zaštitni prekidač. jednopolni instalacioni prekidač. naznačenog napona 0. tip NVT-00-100. Komunikacija sa ormanom upravljanja predviđena je optičkom vezom protokolom (standardom) IEC 61850. kl. Olovna deljena (50+5) akumulatorske baterije kapaciteta 350 Ah. kompleta 1 Ukupno akumulatorska baterija: Ukupno dva kompleta akumulatorske baterije: Ormarići akumulatorskih baterija 1. +NB: UKUPNO RAZVODI I OPREMA NAIZMENIČNOG NAPONA SOPSTVENE POTROŠNJE: RAZVOD I OPREMA JEDNOSMERNOG NAPONA 110V SOPSTVENE POTROŠNJE Akumulatorska baterija 1.0. pomoćno rele. signalna mikrosklopka za 110 V DC za signalizaciju pregorevanja NV osigurača. Transport i montaža akumulatorske baterije na mestu ugradnje. pljosnati bakar 30x5mm. monofazna šuko utičnica. tropolni prekidači. redne stezaljke za montažu na DIN šinu. ampermetar. trofazni naponski transformator. 5VA.0. fluorescentna svetiljka. Transport i montaža ormana na mestu ugradnje komplet 1 UKUPNO GLAVNI RAZVOD NAIZMENIČNOG NAPONA 400/230V SOPSTVENE POTROŠNJE. Metalni ormarić orijentacionih dimenzija 500x600x250mm sa ugrađenom sledećom opremom: jednopolno podnožje za osigurače tip NVP-0 naznačene struje 160 A. Fs=5.5. topljivi visokoučinski osigurač naznačene struje 100 A. 10VA. Baterija je sa varenim spojevima.

Sistem za daljinski nadzor nad sistemom baterija. 1 (po jedan za svaki sistem baterija – ispravljač) 4. Podrazumeva se isporuka i montaža u TS.naznačeni izlazni jednosmerni napon 110V 1% . minimalno potrebnih dimenzija sa transparentnim vratima. *Tip i proizvođač uređaja: ____________________________________________________ kom. Nabavku i ugradnju izvršiti u saradnji sa nadležnom službom investitora. Transport i montaža ormarića za priključak akumulatorske baterije na mestu ugradnje. Dva modula smestiti u jedan odgovarajući nazidni orman. komplet 1 Ukupno jedan komplet ispravljača Ukupno kompleta dva ispravljača: Ormani razvoda sopstvene potrošnje jednosmernog napona 110V DC. tip DNU 24 110V.. *Tip i proizvođač uređaja: ____________________________________________________ kompl. Transport i montaža ispravljača i prateće opreme na mestu ugradnje. komplet sa potrebnim vezama i opremom u odgovarajućem nazidnom kućištu. +NJ Страна 58 од 120 . Napomena: Pražnjač je razvijen kao tipski proizvod za potrebe investitora. Tiristorski ispravljač sa osnovnom i dodatnom granom. komplet 1 2. Nabavku i ugradnju izvršiti u saradnji sa nadležnom službom investitora. Napomena: Sistem je razvijen kao tipski proizvod za potrebe investitora. proizvodnje “IRITEL” ili ekvivalentno.naznačena jednosmerna struja(min. . modulom za daljinski nadzor i AKU-baterijom. 50Hz10% .ispravljač u odgovarajućem kućištu sa potrebnom pratećom opremom. za napajanje potrošača i automatskim punjenjem (i održavanjem) olovne “deljene” AKU-baterije 50+5 ćelija desetočasovnog kapaciteta 350 Ah. 1 2. Podrazumeva se isporuka i montaža u TS.) 100A. komplet 1 Ukupno ormarić za priključak AKU baterije: Ukupno dva ormarića aku baterije: Ispravljač 1.naznačeni ulazni napon 3x400/230V10%. kompl. AKU-pražnjač uparen sa gore specificiranim ispravljačem. 1 (po jedan za svaki sistem baterija – ispravljač) 3.

Ormani su sa zasebnim jednokrilnim vratima. Mikroprocesorski uređaj. a za zatvaranje ormana predvideti bravicu sa dugmetom. a vrata uzemljiti Cu pletenicom 16mm2. kom. provodnici. Komunikacija sa ormanom upravljanja predviđena je optičkom vezom protokolom (standardom) IEC 61850. Montaža i povezivanje specificirane opreme u orman (+NJ). za prikupljanje i daljinski prenos binarnih informacija i njihovu lokalnu LED signalizaciju na prednjem panelu. Skidanje i montaža relea mora biti moguća i bez skidanja ploče. a ima i mogućnost samonadzora. komplet. +NJ UKUPNO RAZVOD I OPREMA JEDNOSMERNOG NAPONA 110V SOPSTVENE POTROŠNJE: Страна 59 од 120 . sa montažom ormara na mestu ugradnje i sa crtežom dispozicije opreme na trajno obeležavajućem materijalu. monofazna šuko utičnica. Na otvoru montirati pertinaks ploču sa uvodnicama za prolaz napojnih i komandno-signalnih kablova. uvodnice. dvopolni prekidač za jednosmerni napon. a ploču pričvrstiti na zadnju stranu ormana. *Tip i proizvođač uređaja: ____________________________________________________ kom. petopolna dvopoložajna preklopka bez nultog položaja za 110V DC. izolacioni linkovi … prema Projektu za izvođenje komplet 2 3. Dimenzije ormana su (u mm): širina dubina visina 800+800 600 2000 Ukupne dimenzije ormana su: 1600x600x2000 mm. Uređaj se napaja naponom 110V DC. mogućnost merenja napona 110V DC (preko 2 analogna ulaza). Vrata dihtovati protiv ulaska prašine. redne stezaljke i ostali sitan spojni materijal: oznake komandno signalnih kablova. dvopolni kontaktor za 110V DC. Orman ofarbati spolja i iznutra bojom prema izboru Investitora. Predvideti zavrtanj za uzemljenje ormana. 100A. pljosnati bakar. 2 2. potporni izolatori sabirnica. Ampermetar za merenje vrednosti jednosmerne struje preko odgovarajućeg šanta. sa 33 binarna ulaza. komplet 2 4. kanalice. fluorescentna svetiljka. voltmetar za priključak direktno na jednosmerni napon 110V DC. jednopolni instalacioni prekidač. Razvod se sastoji iz dva polja (dva povezana ormana ili jedan dvokrilni). 2 Ukupno oprema u polju glavnog razvoda jednosmernog napona 110V DC. kanali POK. +NJ 1. Transport i montaža ormana na mestu ugradnje. provodnici za unutrašnje ožičenje. grejač sa termostatom. Orman izraditi od dvostruko dekapiranog lima debljine 2-3mm. Dno ormana zatvoriti čeličnom pločom sa otvorom za prolaz kablova. taster crne boje za 110V DC . kontrolnik izolacije jednosmernog napona 110V DC. Uređaj je za ugradnju u vrata ormana. 1 Oprema u polju glavnog razvoda jednosmernog napona 110V DC. Isporuka ormara sa povezivanjem opreme. Opremu ormana montirati na posebnu demontažnu ploču.

Transport. komplet 1 UKUPNO SISTEM ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE: KONTROLA ULASKA U TS 1. 200 m 3. paušalno 4. Orman se uzemljuje povezivanjem na zajednički uzemljivač objekta preko šine za uzemljenje. Kabl PP00 2x2.  Invertor sa “plivajućom nulom”. stepen zaštite IP54..5 za povezivanje graničnik prekidača do MPCU u ormanu opšte signalizacije. Sistem zaštite od indirektnog dodira je kao i u glavnom razvodu naizmeničnog napona (TN-C-S) a ostvaruje se povezivanjem nultog provodnika dovodnog kabla iz razvoda naizmeničnog napona sa neutralnom sabirnicom u razvodu besprekidnog napajanja. zaptiven od ulaska prašine i vlage sa uvodnicom signalnog kabla.10.2015. paušalno UKUPNO KONTROLA ULASKA U TS: UZEMLJENJE Na osnovu izveštaja broj 315249-L Ispitivanje sistema uzemljenja TS 110/35kV “Beograd 6“ izrađenog od strane Elektrotehničkog instituta „Nikola Tesla“ urađenog 09. 10 2. zaključuje se Страна 60 од 120 . na koju je povezana neutrala izlaza invertora. sa parom signalnih kontakata (1r+1m). minimalne snage 3 kW.SISTEM ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE (INV) Invertori i razvod sistema besprekidnog napajanja Orman sistema besprekidnog napajanja je opremljen sa dva invertora snage od po 3kW i svom pripadajućom opremom. sa kontrolom sopstvenih naizmeničnih napona kom. Stepen zaštite ormana je IP45. Granični prekidač sa montažom i povezivanjem za signalizaciju položaja vrata. 2  Dvopolni automatski zaštitni prekidač sa pomoćnim signalnim sklopkama za formiranje izvoda paušalno  Transport i montaža ormana na mestu ugradnje. kom. Ormani se isporučuju kompletno opremljeni i ožičeni sa potrebnim brojem rednih stezaljki. montaža i povezivanje specificirane opreme. Ostali sitan instalacioni pribor potreban za montažu opisanog kabla.

uzemljenje električne zaštite kablova 110kV) se izvodi izolovanim bakarnim provodnikom Ž/Z 2 185 mm 100 m 4. List SRJ 61/95). Mreža 110kV je uzemljena direktno. Sistem uzemljenja TS je izveden kao združeno uzemljenje zaštitnog. uzemljenje glavnog razvoda 0. Uzemljenje neutralnih tačaka je ostvareno priključenjem direktno na uzemljivač u šahtovima u okviru kojih će da se instalira šina. 35kV i 400V na oformljeni sistem uzemljenja i to: . Pod izjednačavanjem potencijala podrazumeva se galvansko povezivanje svih metalnih delova (okviri vrata i prozora i ostale metalne mase ) na unutrašnje uzemljenje što je moguće kraćim vezama izolovanim bakarnim fleksibilnim (savitljivim) provodnicima dovoljnog preseka u pogledu mehaničke izdržljivosti. Predviđa se da se veza metalnog otpornika i uzemljivača ostvari pomoću izolovanog bakarnog provodnika površine poprečnog preseka od 95mm2. a preko nje će se obezbediti i rastavna veza uzemljivača i neutralne tačke RP 110kV i 35kV. Potrebno je predvideti sve neophodne mere za izjednačavanje potencijala u svim prostorijama TS. Za slučaj da postojeći sistem uzemljenja ne zadovoljava po bilo kom kriterijumu. Sabirni zemljovod unutrašnjeg uzemljenja se izvodi bakarnom trakom Cu 40x5 mm. Zemljovodni provodnici za povezivanje spoljnjeg i unutrašnjeg uzemljenja TS su izolovani bakarni provodnici 2 x Ž/Z 95 mm2 350 m 3. uzemljenje opreme u postrojenju MTK) se izvodi izolovanim bakarnim Страна 61 од 120 . a spojeve izvedene pod zemljom izvesti bakarnim kompresionim stezaljkama za presek 95 mm2 zalivenim bitumenom radi zaštite od korozije. radnog i gromobranskog uzemljenja. Na zajednički uzemljivač treba povezati unutrašnje uzemljenje i temeljni uzemljivač zgrade. Koristiće se postojeći sistem uzemljenja TS uz potrebne dopune u skladu sa zahtevima novoprojektovane opreme i važećim podacima o sadašnjim i perspektivnim strujama dozemnog kratkog spoja dobijenih od stručnih službi EMS-a. dok je mreža 35kV uzemljena preko otpornika za ograničenje struje zemljospoja na 300A. Predvideti i uzemljenje spoljnjih zaštitnih ograda u svemu prema Projektu za izvođenje. Zemljovodi za uzemljivanje opreme ( uzemljenje opreme u RP 110kV. Predviđeno je da se veza neutralne tačke transformatora 110kV sa uzemljivačem ostvari bakarnim 2 kablom PP00 -1kV površine poprečnog preseka od 185 mm . uzemljenje nosača kablova 110kV i 35 kV. odnosno izradu novog sistema uzemljenja TS. Zemljovodi za uzemljivanje opreme i čeličnih nosača (uzemljenje opreme u RP 35kV. Spojeve koji nisu u zemlji izvesti bronzanim priključnim stezaljkama.78 kg/m. metalne konstrukcije za nošenje energetskih kablova 110kV i 35kV . električnih zaštitnih omotača energetskih kablova i neutralnih tačaka sistema 110kV.4kV. 1. Projektom je predviđeno povezivanje svih metalnih masa. metalnog oklopa SF6 RP 110kV . nosače niskonaponskih kablova i odgovarajuće potpore nosača . uzemljenje neutralne tačke 110kV i 35kV. izvršiti doradu. metalne električne zaštite i armature kablova 110kV i 35kV . ukupno 250m 445 kg 2. m’=1.da postojeći sistem uzemljenja ispunjava sve zahteve propisane Pravilnikom o tehničkim normativima za uzemljenje elektroenergetskih postrojenja nazivnog napona iznad 1000V (Sl. svih ostalih metalnih delova opreme koji ne pripadaju strujnim kolima . Neutralna tačka 35kV je povezana na uzemljivač TS preko jednopolnog rastavljača za unutrašnju montažu i metalnog otpornika za ograničenje struje zemljospoja.

uzemljenje nosača kablova 35kV i 1kV i kablovskih kanala.merenje napona dodira i napona koraka na području postrojenja i izvan postrojenja u prelaznoj zoni. Izvodi se bakarnim provodnikom R 16mm2. paušalno 11. provodnikom Ž/Z 95 mm2 500 m 5. Veze za izjednačavanje potencijala u zgradi TS tj. sa bakarnim kalajisanim pločicama na oba kraja. izvrši sledeća merenja: . Страна 62 од 120 . vodovodnih cevi. dužine 400mm se koristi za uzemljenje pokretnih delova 40 kom. Bakarni provodnik Cu 95 mm za korekciju spoljašnjeg uzemljenja 200 m 10. obujmice za fiksiranje provodnika. Zemljovodi za uzemljivanje ostale opreme i metalnih konstrukcija (Uzemljenje ormana upravljanja. biće detaljno specificirana u Projektu za izvođenje. Postavljanje mreže i provodnika predmet je građevinskih radova. spojevi za povezivanje provodnika na pocinkovane čelične nosače. Detaljno je obrađeno u svesci Projekta za izvođenje elektro projekta unutrašnjih instalacija. paušalno 12. armatura u mokrom čvoru. . uzemljenje metalnih vrata) se izvodi izolovanim bakarnim provodnikom Ž/Z 25 mm2 480 m 6. prozora. unutrašnje uzemljenje u postrojenju se izvodi povezivanjem svih metalnih masa. pre ugradnje.uzemljenje neutralne tačke 35kV transformatora(povezivanje se izvodi u šahtu). Izradom unutrašnjeg uzemljenja svi metalni delovi objekta dovode na isti potencijal.. . u cilju provere potrebne sigurnosti u eksploataciji postrojenja. Provodnik za uzemljenje mreže za izjednačenje potencijala ispod RP 110kV definisan je od strane proizvođača opreme. . Nakon završenih radova.merenje impedanse sistema uzemljenja.povezivanje spoljnjeg i unutrašnjeg uzemljenja. Povezivanje delova sistema uzemljenja na sabirnoj šini Cu 50x6mm sa svim elementima . zaštite i razvoda jednosmernog i naizmeničnog napona. metalnih kućišta ormana i razvodnih tabli itd. na sabirnicu za izjednačavanje potencijala a odatle na temeljni uzemljivač. vrata. Ostali sitan i nespecificiran materijal paušalno Za svu opremu. bakarnim pletenicama i pocinkovanom čeličnom trakom FeZn 30x4 mm. 50 m 8. nadzornom organu dostaviti dokaze o kvalitetu u skladu sa važećim propisima i standardima. Bakarna pletenica 25x3. . nosači trake. Spojevi za povezivanje provodnika. a pre puštanja postrojenja u pogon potrebno je da ovlašćena radna organizacija.povezivanje unutrašnjeg uzemljenja sa temeljnim uzemljivačem. vijci. matice.merenje napona sistema uzemljenja. 7.5mm. . 20 kom 2 9.uzemljenje neutralne tačke 110kV transformatora (povezivanje se izvodi u šahtu). olovni podmetači.

Pre puštanja instalacije u rad obavezno je izvršiti pregled instalacije i merenje.10. Niskonaponski i komandno-signalni kablovi. Spusteve do mernog spoja izvesti trakom FeZn 30x4 mm po potporama.. usled iznošenja potencijala izvan postrojenja i . rad i materijal kompletno povezano i ispitano. Na izlazu trake iz zemlje traku zaštititi bitumenom i ispod zemlje u dubini 0.merenje radi kontrole međusobne povezanosti pojedinih elemenata sistema uzemljenja i kontinuiteta uzemljivača između pojedinih kontaktnih mesta i spojeva.11/96). paušalno 2. kao i kablovi za strujne i naponske veze. TP 12 Direkcije za distribuciju električne energije i važećim standardima iz ove oblasti. Zemni uvodnik je izvod od uzemljivača i polaže se po izlazu iz zemlje po potporama do mernog spoja i štiti se mehaničkom zaštitom do visine 1. transport. Plaća se transport. Za svu opremu. odnosno izradu novog sistema gromobranskih instalacija. nadzornom organu dostaviti dokaze o kvalitetu u skladu sa važećim propisima i standardima. pre ugradnje.11/96). izvršiti njegovu doradu. Merenje i izdavanje atesta o ispravnosti sistema uzemljenja vrši ovlašćeno preduzeće a sprovodi Isporučilac. Montaža i povezivanje svih niskonaponskih napojnih i komandno signalnih međupoveznih kablova. Страна 63 од 120 .7 m od kote terena. Način na koji se objekat i postrojenje štiti definisati u Projektu za izvođenje. sve prema Projektu za izvođenje. rad i materijal kompletno povezano i ispitano. NAPOMENA: Svi napojni i komandno-signalni.merenje napona dodira i koraka na području referentne zemlje. Gromobransku instalaciju izvesti prema Pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja (Službeni list SRJ br. Plaća se isporuka.2015. Merne spojeve izvesti pomoću razdvojnika na 1.. komplet 1 UKUPNO UZEMLJENJE: GROMOBRANSKA INSTALACIJA Na osnovu izveštaja broj 3152250-L Ispitivanje sistema uzemljenja TS 110/35kV “Beograd 6“ izrađenog od strane Elektrotehničkog instituta „Nikola Tesla“ urađenog 09. Merenje i izdavanje atesta o ispravnosti sistema gromobranske instalacije vrši ovlašćeno preduzeće a sprovodi Isporučilac. komplet 1 UKUPNO GROMOBRANSKA INSTALACIJA: NISKONAPONSKI NAPOJNI I KOMANDNO-SIGNALNI KABLOVI SA MONTAŽOM 1. U slučaju da postojeći sistem gromobranskih instalacija ne zadovoljava po bilo kom kriterijumu. Gromobransku instalaciju povezati na sistem uzemljenja. zaključuje se da postojeći sistem gromobranske zaštite ispunjava sve zahteve propisane Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja (Službeni list SRJ br.3 m. isporuka.6 m. Specifikaciju opreme i potrebne količine definisati u Projektu za izvođenje.

. ormana razvoda pomoćnog napona i sl. kompleta 1 5. odnosno ormana iz postojeće prostorije MTK komande (demontaža veza. Demontaža kompletne opreme. u dva navrata. kompleta 2 UKUPNO IZMEŠTANJE POSTOJEĆIH MTK POSTROJENJA: IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ELEKTRO DELA TS 1. kao i podataka za druge učesnike u projektovanju. prigušnica. Prebacivanje.izrada i isporuka konačnih 6 (šest) identičnih primeraka dokumentacije potpuno usaglašenih i usklađenih sa ostalom tehničkom dokumentacijom. .usaglašenje primedbi i postupanje po eventualnim primedbama revizije Naručioca. montaža i povezivanje kompletne opreme iz postojećih prostorija MTK filtara. montaža i povezivanje kompletne opreme iz postojeće prostorija MTK komande. . strujnih i naponskih mernih transformatora) kompleta 2 2. Страна 64 од 120 .isporuka 3 (tri ) primerka projekta u elektronskom obliku. . demontaža VN i NN kondenzatora. Podrazumeva se: . paušalno UKUPNO NISKONAPONSKI NAPOJNI I KOMANDNO-SIGNALNI MEĐUPOVEZNI KABLOVI SA MONTAŽOM: IZMEŠTANJE POSTOJEĆIH MTK POSTROJENJA 1. kao i po svim primedbama ranije navedenih organa. Izrada Projekta za izvođenje elektromontažnih radova. Troškovi dolaska ovlašćenog lica isporučioca MTK postrojenja radi ponovnog podešavanja izmeštenog MTK postrojenja. ormana predajnika.priprema sveske građevinskih podataka sa svim podacima za potrebe projektovanja građevinskog dela TS.dostavljanje 3 (tri) primerka projekta na internu reviziju Naručioca. NAPOMENA: Izmeštanje MTK postrojenja će se realizovati fazno. . Demontaža kompletne opreme iz postojećih prostorija MTK filtara (demontaža veza.ispravke po eventualnim primedbama "MUP-a". u međufazama i staro i novo postrojenje 35kV imaju MTK postrojenje na raspolaganju. demontaža ormana lokalne automatike. po primedbama organa lokalne samouprave (zaduženog za izdavanje građevinske dozvole) i sl. Prebacivanje. tako da u svakom trenutku. kompleta 2 3.) kompleta 1 4.

isporuka 3 (tri ) primerka projekta u elektronskom obliku. zaštite. Ispitivanja visokonaponskih i srednjenaponskih kablovskih veza (110kV i 35kV) za preusmeravanje postojećih kablova 110kV i 35kV u nova postrojenja. šema delovanja i vezivanja RP110kV. RP35kV. Izrada elektrotehničkih projekata za izvođenje. a nakon ispitivanja i puštanja TS u pogon i unosa eventualnih korekcija u postojeću dokumentaciju. radi kasnije izrade Projekta izvedenog objekta. što podrazumeva identifikaciju voda. komplet 2. komplet UKUPNO TROŠKOVI ISPITIVANJA: SVOĐENJE POSTOJEĆIH 110kV VODOVA NAPOMENA: Isporučilac postrojenja 110kV je u obavezi da pripremi dalekovodna polja i odgovarajuće kablovske završnice prema postojećim uljnim kablovima ili da ponudi odgovarajuće ekvivalentno rešenje za uvod kablova u dalekovodna polja.izrada i isporuka konačna 4 (četiri) identična primerka dokumentacije . merenja i signalizaciju. 1.usaglašenje primedbi i postupanje po primedbama revizije Naručioca. komplet UKUPNO IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ELEKTRO DELA TS: TROŠKOVI ISPITIVANJA 1. komplet 2. ormana upravljanja. Sekundarna ispitivanja veza i uređaja. preusmeravanje novom trasom kroz novi Страна 65 од 120 .isporuka 3 (tri ) primerka projekta u elektronskom obliku. Podrazumeva se: .izrada i isporuka konačnih 6 (šest) identičnih primeraka dokumentacije . u smislu projekata šema delovanja i vezivanja RP110kV. Podrazumeva se: . kao i daljinskog upravljanja. provera funkcionalnosti veza za komandu. sopstvene potrošnje. kao i daljinskog upravljanja. provera lokalne i daljinske komande. . zaštitu.prethodno dostavljanje 3 (tri) primerka na internu reviziju Naručioca. Preusmeravanje 110kV voda iz TS Beograd 1. merenja i signalizacije i upis eventualnih izmena u postojeću dokumentaciju. otkop u trotoaru i saobraćajnici u zoni od oko 30m. Za jedno polje uzeti u obzir i produženje cevnih veza (uljne instalacije) između postojećih tankova za ulje i novih kablovskih završnica. . RP35kV. Izrada Projekata izvedenog objekta (izvedenog stanja) elektromontažnog dela. komplet 3. kao i 110kV kablovskih trafo priključaka. ormana upravljanja. sopstvene potrošnje.

20/35kV. što podrazumeva identifikaciju voda. uzemljenje i ispitivanje pre puštanja pod napon. kom. kao i kablovskom papučicom za el. kao i polaganje novih kablova od novih MTK ćelija do izmeštenih MTK postrojenja. i prilagođenje manjeg obima u zoni prilaska kablova novom RP 110kV. 57 4. zaštitu kabla Cu 25 mm2. Tačne tipove i količine ugrađivati u skladu za Projektom za izvođenje. Polaganje suvih kablova po privremenim nosačima od kablovskog kanala do ćelija na spratu i kasnije prebacivanje iz postojećih ćelija na spratu u nove ćelije. spojnom čaurom. Isporuka i montaža kablovske završnice za unutrašnju montažu za jednožilni kabl XHE 49- A 1x240/25mm2. 75 UKUPNO SVOĐENJE POSTOJEĆIH 35kV VODOVA: NOSAČI NISKONAPONSKIH KABLOVA NAPOMENA: Sva navedena oprema nosača mora biti izrađena od negorivog materijala. montažu ranije opisanih kablovskih završnica. uzemljenje. prilagođenje uljne instalacije i ispitivanje pre puštanja pod napon. Montaža kablovskih završnica u SF6 ćelije pri finalnom svođenju kablova u nove ćelije 35kV. kablovski prostor do novog postrojenja 110kV. komplet sa svim priborom. 2000 3. materijalom za montažu i tablicom za obeležavanje spojnice. Страна 66 од 120 . 35kV sa papirnom izolacijom i kabla XHE 49-A 3x(1x240/25mm2). 2 6. Preusmeravanje 110kV voda iz TS TO Novi Beograd. 20/35kV. Kutija-ormarić za uzemljenje el. paušalno 5. paušalno UKUPNO SVOĐENJE POSTOJEĆIH 110kV VODOVA: SVOĐENJE POSTOJEĆIH 35kV VODOVA 1. kom. Ostali sitan nespecificiran materijal i radovi. montažu ranije opisanih kablovskih završnica. 1 5. zaštite kabla sa kratkospojnicima i prenaponskom zaštitom. m. 20/35kV. 1 2. kompl. kompl. 17 2. Isporuka jednožilnog kabla XHE 49-A 1x240/25mm2. kom. sa kablovskom papučicom Al-Cu za presek provodnika Al 240/25mm2.. kompl. Isporuka i montaža prelazne kablovske spojnice za spajanje postojećeg trožilnog kabla IPZO(Cu) 13 3x95mm2.

Tačne tipove i količine pribora za kačenje odrediti na lici mesta. 50 9. širine 200mm i dubine 100mm. Ugaona "T"spojnica perforiranih nosača širine 400mm. m. sa poklopcima i potrebnim spojnim elementima. 6 4. predviđeni za montažu "plafon-plafon" " ili slično. m. sa poklopcima i potrebnim spojnim elementima. predviđeni za montažu "plafon-plafon" ili slično. Perforirani nosači komandno signalnih kablova sa držačima. sa potrebnim elementima za kačenje i spojnim elementima. m. sa poklopcima i potrebnim spojnim elementima. Perforirani nosači komandno signalnih kablova sa držačima. predviđeni za montažu "plafon-plafon" kačenje ispod greda u plafonu kablovskog prostora. sa poprečnim gredama u kablovskom prostoru RP 35kV i RP 10kV. širine 600mm i dubine 100mm. u skladu sa specifičnostima plafona. 4 11. 2 10. sa poklopcima i potrebnim spojnim elementima. sa poklopcima i potrebnim spojnim elementima. Perforirani nosači komandno signalnih kablova sa držačima. delom u trafo boksovima i ostalim prostorijama po trasi koju diktira raspored nove energetske opreme. sa poklopcima i potrebnim spojnim elementima. sa potrebnim elementima za kačenje i spojnim elementima. m. sa poklopcima. m. m. kom. 50 6. m. odnosno prilagođenje njihovog preporučenog vešanja. 120 3. širine 300mm i dubine 100mm.Nosači komandno signalnih kablova se montiraju u kablovskom prostoru. sa poklopcima. 4 7. Tačne tipove i količine pribora za kačenje odrediti na lici mesta. m. Ugaona "T"spojnica perforiranih nosača širine 200mm. 4 8. sa potrebnim elementima za kačenje i spojnim elementima. Perforirani nosači komandno signalnih kablova sa držačima. Ostali sitan materijal potreban za montažu pomenutih novih nosača. 12 2. širine 400mm i dubine 100mm. 14 5. Ugaona spojnica 90º perforiranih nosača širine 400mm. sa poklopcima. Ugaona spojnica 90º perforiranih nosača širine 200mm. Tačne tipove i količine pribora za kačenje odrediti na lici mesta. Ugaona "T"spojnica perforiranih nosača širine 300mm. sa potrebnim elementima za kačenje i spojnim elementima. paušalno Страна 67 од 120 . predviđeni za montažu "plafon-plafon". sa poklopcima. Tačne tipove i količine pribora za kačenje odrediti na lici mesta. Ugaona spojnica 90º perforiranih nosača širine 300mm. m. 1.

signalizaciju i merenje. Zamena postojećih svetiljki na fasadama objekta čija je namena osvetljenje kruga TS i prostora ispred trafo boksova. paušalno UKUPNO NOSAČI NISKONAPONSKIH KABLOVA: SPOLJAŠNJE OSVETLJENJE 1. Kvalitet.Kompletna izrada i postavljanje oznaka svih elemenata u RP 110kV i RP 35kV. polaganje i povezivanje napojnih kablova za preusmeravanje napajanja spoljašnjeg osvetljenja na nove ormane sopstvene potrošnje. Sa unutrašnje strane niskonaponskih ormana postaviti ploču sa iscrtanom dispozicijom opreme u ormanu. Ostali sitan nespecificiran instalacioni materijal sa ugradnjom. kao i za dopune i korekcije postojećih strujnih kola za napajanje spoljašnjeg osvetljenja.Izrada jednopolne šeme TS sa uramljivanjem i postavljanjem u TS (4 kom. transport i montaža. svih uređaja. . kom. veličina. tabli. Ukupno svetiljke. Isporuka. zaštitu. paušalno 4.) paušalno UKUPNO OZNAKE OPREME I ELEMENATA U TS: Страна 68 од 120 . 8 3. komandu. kao i svih prostorija u TS. Transport i montaža nosača niskonaponskih kablova.12. paušalno UKUPNO SPOLJAŠNJE OSVETLJENJE: OZNAKE OPREME I ELEMENATA U TS . način ispisivanja i postavljanja u svemu prema zahtevu investitora. Povezivanje navedenih svetiljki u okviru postojećih strujnih krugova. kom. ormana za sopstvenu potrošnju. 8 2. novim odgovarajućim svetiljkama sa svetlosnim izvorom NaVP 150W ili ekvivalentno.

Обрачун по комаду демонтираних прозора. утоварити на камион и одвести на депонију по избору извођача.0m2 1. . Обрачун по комаду демонтираних прозора. РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА 1. Обрачун по комадуовора. 2 . Јед. утоварити на камион и одвести на депонију по избору извођача.1. утоварити на камион и одвести на депонију по избору извођача.Прозори површине преко 5. 24 фасадног зида командно погонске зграде.0m 1.Прозори површине од 2. У цену је урачунат сав потребан алат и материјал као и употреба радне скеле.0m Страна 69 од 120 . Демонтажа прозора заједно са штоковима kom. 1.0m2 1.Прозори површине до 2. 2 . Демонтирани прозор утоварити на камион и одвести на депонију по избору извођача.5. Опис радова Кол.2. Пажљива демонтажа стаклених призми са kom. У цену је урачунат сав потребан алат и материјал као и употреба радне скеле. 2 са енергетског дела командно погонске зграде. Обрачун по комаду демонтираних прозора. Демонтиране елементе утоварити на камион и одвести на депонију по избору извођача.3. Демонтиране прозоре склопити. Обрачун по комаду демонтираних прозора.4. 1 бокса заједно са штоком. У цену је урачунат сав потребан алат и материјал као и употреба радне скеле. Демонтажа прозорског платна код трафо kom.АРХИТЕКТУРА Редни Јед. У цену је урачунат сав потребан алат и материјал као и употреба радне скеле. Демонтиране прозоре склопити. 3 штоковима са пословног дела командно погонске зграде код система за хлађење трансформатора. Демонтажа прозора заједно са штоковима kom. 49 са енергетског дела командно погонске зграде. Демонтиране прозоре склопити. . Пажљива демонтажа прозора заједно са kom.0-5. Укупно број мере цена 1. У цену је урачунат сав потребан алат и материјал као и употреба радне скеле.Прозор површине 24.

1 са надсветлом заједно са штоковима. Обрачун по комаду демонтираних прозора.11. утоварити на камион и одвести на депонију по избору извођача. 2 заједно са штоковима са трафо боксова.Врата површине до 2.5m2 Страна 70 од 120 . утоварити на камион и одвести на депонију по избору извођача. Демонтажа врата заједно са штоковима са kom.Прозори површине од 2. 1 енергетског дела командно погонске зграде. Обрачун по комаду демонтираних врата. Демонтажа врата заједно са штоковима са kom. Демонтажа лимених и жичаних врата kom. . Демонтирана врата склопити. Демонтирана врата склопити. .Врата површине 12. Обрачун по комаду демонтираних врата. Демонтажа лимених и жичаних врата kom. Обрачун по комаду демонтираних врата.Врата површине преко 5.0m2 1. У цену је урачунат сав потребан алат и материјал као и употреба радне скеле. 2 заједно са штоковима са трафо боксова.Врата површине од 2. Демонтажа врата заједно са штоковима са kom.0m2 1.12. Демонтирана врата склопити. Обрачун по комаду демонтираних врата.10. Демонтирана врата склопити.Врата површине од 2. Демонтирана врата склопити.0-5. .1. 5 енергетског дела командно погонске зграде. утоварити на камион и одвести на депонију по избору извођача. утоварити на камион и одвести на депонију по избору извођача. . утоварити на камион и одвести на депонију по избору извођача. Демонтирана врата склопити. утоварити на камион и одвести на депонију по избору извођача.8. .9. Демонтиране прозоре склопити. Обрачун по комаду демонтираних врата.0m2 1.0-5.0m 1. Обрачун по комаду демонтираних врата. Демонтажа лимених врата за унос опреме kom. 5 енергетског дела командно погонске зграде. .Врата површине преко 5.0m2 1. 1 штоковима са пословног дела командно погонске зграде код система за хлађење трансформатора. Пажљива демонтажа прозора заједно са kom.0m2 1.7. 2 .6.0-5. утоварити на камион и одвести на депонију по избору извођача.

1.13. утовар и одвоз шута на градску депонију. Обрачун по m’ демонтиране лимарије.0m2 1. У цену је урачунат сав потребан алат и материјал као и употреба радне скеле. . Обрачунава се по m3.0 вертикала.0 дебљине 25cm у просторији постојећег постројења 110kV ka dvorištu. утоварити на камион и одвести на градску депонију. Лимарију демонтирати. Обрачунава се по m3. Шут прикупити. Демонтажа лимених олука.18. У цену је урачунат сав потребан алат и материјал као и употреба радне скеле. изнети. утоварити на камион и одвести на депонију по избору инвеститора. Фасадни зид разбити пажљиво како би оштећења на околнимзидовима била минимална. 1. а ценом је обухваћено разбијање. 1. Фасадни зид разбити пажљиво како би оштећења на остатку зида била минимална. Шут прикупити. Разбијање дела фасадног зида дебљине m3 0. олучних m’ 320.16. утоварити на камион и одвести на градску депонију. Демонтажа металних жалузина заједно са kom. Страна 71 од 120 .17. Лим скинути на безбедан начин. утовар и одвоз шута на градску депонију. Обрачун по m2 косе површине крова. 1.0 поцинкованог лима изнад трафо боксова. У цену је урачунат сав потребан алат и материјал као и употреба радне скеле. Скидање кровног покривача од челичног m2 280. Демонтиране жалузине утоварити на камион и одвести на депонију по избору извођача.15. а ценом је обухваћено разбијање. Даске пажљиво скинути. утоварити на камион и одвести на депонију по избору инвеститора.Жалузине површине до 2.9 25cm због израде нових врата и надвратне греде у просторији постојећег постројења 110kV.14. изнети. кровних m2 280. упаковати. Разбијање оштећеног фасадног зида m3 54. Обрачун по комаду демонтираних жалузина. 6 штоковима са енергетског дела командно погонске зграде.1. Обрачун по m2 косе површине крова. опшивки прозора и других елемената.0 летви и дашчане подлоге са кровне конструкције. Скидање хидроизолације крова.

1. Демонтажа умиваоника са сифоном и kom. утовар и одвоз шута на градску депонију. 1.20. У цену је урачунат сав потребан алат и материјал. 3 Обрачунава се по m . Пењалице демонтирати. Демонтажа металне заштитне ограде у m2 135. У цену је урачунат сав потребан алат и материјал.1 дебљине 20cm због проширења врата kod aku baterije. Разбијање дела унутрашњег зида m3 0.4 испред просторије акубатерије. 1 батеријом заједно са цевима до подне плоче.25.19. Демонтирати умиваоник. Ограду демонтирати. 1.24. Шут изнети. утоварити на камион и одвести на депонију по избору инвеститора. утовар и одвоз шута на градску депонију. Обрачун по m3 порушеног зида.1.21.0 постројењу 110kV. 5 фасадном зиду акубатерије изнад прозора за потребе вентилације. Зид разбити пажљиво како би оштећења на остатку зида била минимална. Шут изнети.23.4 дебљине 25cm због проширења врата за унос опреме. 1. утоварити на камион и одвести на градску депонију. 6. Страна 72 од 120 . Обрачун по komadu демонтиране опреме.0 МТК просторије. батерију и инсталације у зиду и одвести на депонију по избору инвеститора. утовар и одвоз шута на градску депонију. а у ценом је обухваћено разбијање. а у ценом је обухваћено разбијање. 1. 1.26. 1. Рушење преградног зидадебљине 20cm m3 0. Отварање 5 отвора пречника 100мм на kom. утоварити на камион и одвести на градску депонију.5m.22. 2 Обрачун по m порушеног зида. Рушење преградног зида испред постојеће m2 10. 2 Обрачун по m демонтиране ограде. сифон. Демонтажа металнихпењалица у kom. утоварити на камион и одвести на депонију по избору инвеститора. Обрачунава се по m3. Зид разбити пажљиво како би оштећења на остатку зида била минимална. Обрачун по комаду умиваоника. Разбијање дела унутрашњег зида m3 0. а у ценом је обухваћено разбијање. Обрачунава се по комаду отвора.0 постројењу 110kV visine 7.

као и употреба скеле. Отвори се одбијају. 2. 2. Отвори се одбијају. као и употреба скеле.5. Затварање отвора у фасадном зиду трафо m2 6. Отвор зазидати преградним блоковима од поробетона дебљине d=25cm у танкослојном малтеру (YТОNG или слично). истовар и уградња комплетан рад и материјал. Отвори се одбијају. Блокове уградити у свему по упутству произвођача.0 блоковима од поробетона дебљине d=20cm у танкослојном малтеру (YТОNG или слично). Затварање отвора у преградном зиду m2 2. допремање на гардилиште.2. Обрачун по m2 готовог зида. 2.4. Отвор зазидати преградним блоковима од поробетона дебљине d=25cm у танкослојном малтеру (YТОNG или слично). допремање на гардилиште. Зидање преградних зидова преградним m2 65. истовар и уградња комплетан рад и материјал. Обрачун по m2 готовог зида. Блокове уградити у свему по упутству произвођача.5 након уклањања врата између постојећег постројења 110kV и степенишног простора пословног дела.0 поробетона дебљине d=25cmу танкослојном малтеру (YТОNG или слично). Обрачун по m2 готовог зида. Зидање fasadnog зида блоковима од m2 216.0 блоковима од поробетона дебљине d=12cmу танкослојном малтеру (YТОNG или слично). истовар и уградња комплетан рад и материјал. као и употреба скеле. 2. као и употреба скеле. истовар и уградња комплетан рад и материјал. допремање на гардилиште. а ценом је обухваћена набавка. истовар и уградња комплетан рад и материјал.1. а ценом је обухваћена набавка. допремање на гардилиште. Блокове уградити у свему по упутству произвођача. Обрачун по m2 готовог зида. Зидање преградних зидова преградним m2 310. допремање на гардилиште.3. Страна 73 од 120 . ЗИДАРСКИ РАДОВИ 2.0 боксова након уклањања врата. Обрачун по m2 готовог зида. а ценом је обухваћена набавка. а ценом је обухваћена набавка. као и употреба скеле. Блокове уградити у свему по упутству произвођача.2. Блокове уградити у свему по упутству произвођача. а ценом је обухваћена набавка.

Зидање преградног зида код постојеће m2 36.0 ка пословном делу зграде преградним блоковима од поробетона дебљине d=12cm у танкослојном малтеру (YТОNG или слично). За зидање користити целе опеке и половине равно одсечених ивица.9 пословног дела командно пословне зграде код система за хлађење трафоа након уклањања прозора. 2. У цену улазе и фуговање. Отвор зазидати преградним блоковима од поробетона дебљине d=25cm у танкослојном малтеру (YТОNG или слично). Зид дебљине d=25cm зидати пуном фасадном опеком у продужном малтеру размере 1:2:6. 2. Обрачун по m2 готовог зида. а ценом је обухваћена набавка. као и употреба скеле. истовар и уградња комплетан рад и материјал. серклажи и помоћна скела. као и употреба скеле. Затварање отвора у фасадном зиду m 0.7. Блокове уградити у свему по упутству произвођача. Блокове уградити у свему по упутству произвођача. Затварање постојећег кабловског канала m2 2. Обрачунава се по m3 готовог зида а у цену је урачунат сав рад и материјал. Опека не сме да буде испрљана малтером. Страна 74 од 120 . истовар и уградња комплетан рад и материјал. као и употреба скеле.0 МТК просторије и код рампе за унос опреме преградним блоковима од поробетона дебљине d=12cm у танкослојном малтеру (YТОNG или слично).5 пословног дела командно пословне зграде код система за хлађење трафоа након уклањања прозора.6. 3 2. Блокове уградити у свему по упутству произвођача. По завршном зидању зид фуговати. Обрачун по m2 готовог зида. истовар и уградња комплетан рад и материјал. допремање на гардилиште. а ценом је обухваћена набавка. допремање на гардилиште. а ценом је обухваћена набавка.9. Обрачун по m2 готовог зида. допремање на гардилиште. Спојнице извести користећи четвртасту или кружну гвоздену шипку пресека који одговара дебљини спојница.2.8. Затварање отвора у фасадном зиду m2 2.

2 2.0m. а ценом је обухваћен комплетан рад и материјал. 2 2. трафо боксовима. истовар и уградња комплетан рад и материјал. а ценом је обухваћена набавка. као и употреба скеле. Малтерисане зидове довести у раван са постојећим. допремање на гардилиште. Блокове уградити у свему по упутству произвођача.13.5 стаклених призми на фасадном зиду преградним блоковима од поробетона дебљине d=12cm у танкослојном малтеру (YТОNG или слично). а ценом је обухваћена набавка. Обрачун по m2готове таванице. Зидање таванице у командној просторији.0 прозора у предпросторуакубатерије ка транспортној рампи преградним блоковима од поробетона дебљине d=12cm у танкослојном малтеру (YТОNG или слично). допремање на гардилиште. допремање на гардилиште. Обрачун по m2 готовог зида. Затварање отвора након уклањања m2 4. истовар и уградња комплетан рад и материјал.0 Таваницу урадити као полумонтажну лакобетонску конструкцију дебљине 15cm. а ценом је обухваћена набавка.0 постојењу 35kV (обе етаже) преградним блоковима од поробетона дебљине d=12cm у танкослојном малтеру (YТОNG или слично) висине 1. истовар и уградња комплетан рад и материјал. код МТК просторије и пословном делу командно пословне зграде са унутрашње стране продужним малтером 1:2:6 у два слоја. Таваницу урадити у свему по упутству произвођача. 2.14. допремање на гардилиште. употреба скеле као и неговање малтера.12. Блокове уградити у свему по упутству произвођача.2. Обрачунава се по m2 омалтерисаног зида. као и употреба скеле. истовар и уградња комплетан рад и материјал. Блокове уградити у свему по упутству произвођача. Страна 75 од 120 . Малтерисање зазиданих отвора у m 28. Обрачун по m2 готовог зида. Затварање отвора након уклањања m2 8. Зидање парапетних зидова у постојећем m 13. Обрачун по m2 готовог зида.0 постројењу 110kV.10. m2 37. а ценом је обухваћена набавка.11. 2.

употреба скеле као и неговање малтера. 3. преградних и m2 620.0 боксовима. БЕТ. употреба скеле као и неговање малтера. Обрачун по m2 уграђеног бетона. као и сва потребна оплата. Обрачунава се по m2 омалтерисаног зида. справљање и транспорт до места уграђивања бетона.0 парапетних зидова од поробетона танкослојним малтером за унутрашње малтерисање. Обрачунава се по m2 омалтерисане таванице. Малтерисане зидове довести у раван са постојећим. Страна 76 од 120 .2. Бетон неговати према важећим прописима. 2. Малтерисање зазиданих отвора у трафо m2 13. а ценом је обухваћена набавка и допремање свог материјала на објекат. Обрачунава се по m2 уграђеног бетона.17. РАДОВИ 2 3.400 kg/m ) те да буде паропропустан. Малтерисање фасадног. Израда цементне кошуљице на бетонској m 33. кречно-гипсаним или гипсаним малтером дебљине до 1. треба водити рачуна о томе да буде лаган 3 (до 1. а ценом је обухваћен комплетан рад и материјал. Бетонирање подлоге за хидроизолацију m2 33. Обрачунава се по m2 омалтерисаног зида. а ценом је обухваћен комплетан рад и материјал.0 командној сали лаганим готовим кречним.0cm.2. а ценом је обухваћена набавка и допремање свог материјала на објекат. Малтерисање доње стране таванице у m2 37. Приликом уградње придржавати се упутства произвођача малтера. употреба скеле као и неговање малтера. Користити малтер препоручен од стране произвођача преградних блокова. справљање и транспорт до места уграђивања бетона. Приликом уградње придржавати се упутства произвођача малтера. 3.16. а ценом је обухваћен комплетан рад и материјал. 2.0 плочи дебљине 4cm у просторији акубатерије и предпростору.0 дебљине 5cm испод подне плоче у просторији акубатерије и предпростору од мршавог бетона МБ15. При избору малтера.15. пословном делу командно пословне зграде и отвора на фасадном зиду ка Хиландарској улици са спољашње стране продужним малтером 1:2:6 у два слоја. БЕТОНСКИ И АРМ.1. Бетон неговати према важећим прописима.

3.4.и. исправљање. савијање и kg 1600. Обрачун по m3 уграђеног бетона. Набавка.5. а ценом је обухваћена набавка и допремање свог материјала на објекат. Обрачунава се по m2 уграђеног бетона. справљање и транспорт до места уграђивања бетона. а ценом је обухваћена набавка и допремање свог материјала на објекат. Бетон неговати према важећим прописима.0 бетонској плочи у простору и платформи за унос опреме дебљине 5cm. справљање и транспорт до места уграђивања бетона. 3.1. у просторији акубатерије и предпростору од мршавог бетона МБ15. а ценом је обухваћена набавка и допремање свог материјала на објекат. а ценом је обухваћена набавка и допремање свог материјала на објекат. Бетонирање заштите за хидроизолацију m2 33.и. АРМИРАЧКИ РАДОВИ 4.6. а ценом је обухваћена набавка и допремање свог материјала на објекат. као и сва потребна оплата. Бетон неговати према важећим прописима. 2 Обрачун по m уграђеног бетона. Израда цементне кошуљице на бетонској m2 440. 3. справљање и транспорт до места уграђивања бетона. Бетон неговати према важећим прописима. Претходно припремити подлогу.0 дебљине 5cm преко х. као и сва потребна оплата. справљање и транспорт до места уграђивања бетона. 3. од мршавог бетона МБ15. Израда ојачане цементне кошуљице на m2 45. Бетон неговати према важећим прописима. Бетонирање армирано бетонских m3 8. 2 Обрачунава се по m уграђеног бетона.0 дебљине 5cm испод подне плоче. као и сва потребна оплата. 3.3. справљање и транспорт до места уграђивања бетона. 25/25cm и 20/30cm у дашчаној оплати марком бетона МБ 30.0 Страна 77 од 120 . 4. Бетон неговати према важећим прописима.0 хоризонталних и вертикалних серлклажа димензија 12/20cm. дна и зидова кабловских канала од мршавог бетона МБ15.0 дебљине 5cmпреко х.8. 20/20cm. сечење. 3.7. Бетонирање подлоге за хидроизолацију m2 680.0 плочи дебљине 5cm у постројењу. справљање и транспорт до места уграђивања бетона. као и сва потребна оплата. Обрачун по m2 уграђеног бетона. а ценом је обухваћена набавка и допремање свог материјала на објекат. Обрачунава се по m2 уграђеног бетона. Бетонирање заштите за хидроизолацију m2 680. Бетон неговати према важећим прописима.

3. 2 5.1. Постављање дашчане оплате преко m2 280. Оплата се везује са роговима закивањем. 7.2.1. Хидроизолацију поставити у свему према упутству произвођача. уграђивање арматуре у све армирано бетонске елементе командно погонске зграде. Покривање крова трапезастим челичним m2 280. преко дашчане пологе на делу крова изнад трафо боксова. дна и m2 680.0 постојеће кровне конструкције дебљине d=2. уградња као и спојна средства. Дашчана оплата мора се извести од суве јеловине. Обрачунава се по m2 урађеног премаза. допремање.4. а ценом је обухваћен набавка. Обрачун по kg уграђене арматуре.0 зидова кабловских канала у постројењу ‫״‬кондором‫ ״‬3 са два слоја битумена. уградња као и спојна средства. Хидроизолацију поставити у свему према упутству произвођача. TEСАРСКИ РАДОВИ 6. Обрачун по m2 постављене хидроизолације.1. Заштитни премаз поставити у свему према упутству произвођача. Постављање хидроизолације крова m 280. а ценом је обухваћен набавка. Израда хидроизолације подне плоче. а ценом је обухваћен сав рад и потребан материјал. Хидроизолацију поставити у свему према упутству произвођача. уградња и спојна средства. док су летве текође од суве јеловине. а ценом је обухваћен сав рад и потребан материјал. 2 Обрачун по m косе површине крова. 5. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 5. допремање.0 акубатерије и предпростора ‫״‬кондором‫ ״‬3 са два слоја битумена. Израда хидроизолације подне плоче m2 33.0 за унос опреме полиуретанским премазом за заштиту и хидроизолацију. ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ 7. 6.0 ‫״‬кондором‫ ״‬или слично. допремање. а ценом је обухваћена набавка. Обрачун по m2 постављене хидроизолације. Обрада пода у простору и на платформи m 60.0 поцинкованим пластифицираним лимом Страна 78 од 120 . правилног облика и квалитета I класе. Овом позицијом обухваћене су и летве димензија 6/6 cm и 5/3 cm које се постављају у два правца и носе покривач од челичног трапезастог поцинкованог лима.4 cm. 2 Обрачунава се по m постављене хидроизолације. 2 5. 5.

8. Постављање сокле у ходницима и на m′ 92. Постављање подних кисело-отпорних m2 33. Обрачунава се по m′ комплет постављене сокле. ТП237/35 дебљине 0.0 керамичких плочица у акубатерији и предпростору домаће производње I класе у тону по избору инвеститора. Овом позицијом је обухваћено и глетовање зидова. а ценом је обухваћен комплетан рад и материјал. 2 Обрачунава се по m комплет постављених плочица.2. Овом позицијом обухваћене су све опшивке као и снегобрани. у тону по избору инвеститора. Плочице су домаће производње I класе у тону по избору инвеститора.7 мм преко носећих дрвених гредица димензија 6/6 cm. 9.0 керамичких плочица у акубатерији до плафона и предпростору до висине 1.0 степеништима висине 12cm од против клизних керамичких плочица домаће производње I класе у тону по избору инвеститора. Овом позицијом обухваћена је и припрема подлоге. Овом позицијом обухваћена је и припрема подлоге. а ценом је обухваћен комплетан рад и материјал. а ценом је обухваћен комплетан рад и материјал. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 8. 2 Обрачунава се по m комплет постављених плочица. 8. Плочице поставити у свему према упутству произвођача. Постављање подних против клизних m2 130. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ 9. У цену су урачунате и све потребне опшивке. Обрачун по m2 косе површине крова. Страна 79 од 120 . Бојење унутрашњих зидова дисперзивном m2 1500. Плочице поставити у свему према упутству произвођача. Плочице поставити у свему према упутству произвођача.0 бојом у два слоја. допремање на градилиште уградња и спојна средства. 8.1. 8.3. Плочице поставити у свему према упутству произвођача.0 керамичких плочица у ходницима и на степеништима домаће производње I класе у тону по избору инвеститора.4. Постављање зидних кисело-отпорних m2 110. набавка.8m. а ценом је обухваћен комплетан рад и материјал.1. Овом позицијом обухваћена је и припрема подлоге. 2 Обрачунава се по m комплет постављених плочица.

2. Сучељавања геровати. а ценом је обухваћен комплетан рад и материјал. Обрачун по m2 комплет завршеног зида. БРАВАРСКИ РАДОВИ 11. Врата снабдети одговарајућим оковом за отварање и закључавање. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ 2 10. а ценом је обухваћен комплетан рад и материјал.1. Обрачун по m2 комплет завршеног зида. На сваких 80cm лајсне причвстити на зид. алуминијума у тону по избору инвеститора. Овом позицијом је обухваћено и глетовање. Израда и уградња врата од елоксираног kom. 170/250 3 Страна 80 од 120 . 2 9. просторијама МТК1. Боја треба да одговара постојећој боји на фасадама. а ценом је обухваћен комплетан рад и материјал. Обрачунава се по комаду уграђених врата. Под излити према детаљима и упуству произвођача. а ценом је обухваћен комплетан рад и материјал. 9.0 слоја. Обрачун по m2 комплет завршеног плафона. 10.0 предпростора кисело-отпорном бојом у два слоја у тону по избору инвеститора. а у свему према шеми браварије. МТК2 и МТК команда. 2 Обрачун по m комплет завршеног плафона.0 кисело-отпорном бојом у два слоја у тону по избору инвеститора. 173.2. у тону по избору инвеститора.4. допремање на гардилиште и уградња. Обрачун по m2обрађене фасаде а ценом је обухваћен комплетан рад и материјал. 9. Бојење зидова предпростора акубатерије m2 32. а ценом је обухваћен комплетан рад и материјал Набавка и постављање лајсни висине 8cm m′ 10. а у тону по избору инвеститора. постројењима 35kV и 110kV. Обрачун по m2 изливеног пода. 2 9. Овом позицијом је обухваћено и глетовање. Изливање саморазливајућег епоксидног m 310. Бојење плафона акубатерије и m 33. Обрада зазиданих отвора на трафо m 16. а ценом је обухваћен комплетан рад и материјал.3.0 пода у командној сали.0 боксовима. 11.5. Бојење плафона бојом за бетон у два m2 460.1. Обрачунава се по m′ постављених лајсни. фасади ка Хиландарској улици и пословном делу зграде пластичним малтером. а ценом је обухваћена набавка.0 у тону са постављеним подом.

Обрачун по комаду уграђених прозора. ЛИМАРСКИ РАДОВИ 12.1. Израда браварске ограде у постројењу m' 22. Страна 81 од 120 . 500/120 1 400/210 8 80/1360 8 790/300 1 20/50 8 50/30 2 80/50 2 100/30 2 11.0 110kV и степеништима. са свим потребним спојним средствима у кукама носачима олука. алуминијума у тону по избору инвеститора. Висина ограде је 1.55mm ширине 15cm. Набавка. Обрачунава се по комаду комплет уграђених врата а ценом је обухваћен комплетан рад и материјал.2. Обрачун по m' изведене ограде. Прозоре снабдети одговарајућим оковом за отварање. а са унутрашње двреном даском у тону по избору инвеститора. 240/330 1 80/205 2 120/205 1 75/205 1 290/435 1 160/210 4 11.0 висећег олука полукружног пресека од поцинкованог лима d=0. Израда и уградња прозора од елоксираног kom. Овом позицијом обухваћена је и израда окапнице од елоксираног лима са спољне стране. а ценом је обухваћена набавка. Набавка и уградња противпожарних врата kom.00m. отпорних на пожар 90 минута у тону по избору инвеститора а у свему према шеми браварије. Ограду урадити према цртежу и детаљима произвођача. а у свему према шеми браварије. развијене ширине до 33cm. израда. 80/170 3 350/570 2 100/230 2 100/250 2 240/330 2 170/330 1 90/205 1 11.3. транспорт и монтажа m′ 170. 12.4. допремање на гардилиште и уградња. Прозори су са побољшаним термопрекидом и застакљени су нискоемисионим двоструким стаклом 4+12+4 пуњеним криптоном.

Крило урадити од браварских елемената у складу са постојећом браваријом. чепом и ланцем. Венецијанере поставити према упуствима произвођача. Обрачун по m′ постављених цеви. допремање нагардилиште и уградња. димензија 60x40cm. Обрачун по комаду комплетно постављеног олучњака. домаће производње I класе са са хромираном једноручном зидном батеријом за хладну воду. 1 степенишном простору пословног дела зграде на највишој етажи крилом са механизмом за отварање. Обрачун по комаду. 13.0 командној сали. пречника 12. Обрачун по комаду крила прозора.4. који имају атесте. Затварање отвора за пролаз каблова у m2 28. Умиваоник повезати одводом хромираним сифоном пречника Ø32mm са розетом.5. а ценом је обухваћен сав потребан матријал и рад. Набавка и монтажа комплет умиваоника од ком 1 керамике. 13. а ценом је обухваћена набавка.0 прозорима у просторији командне сале у тону по избору инвеститора. Набавка и постављање венецијанера на m2 26. Пролазе каблова обрадити термоекспандирајућим премазом.1.0 одводних олучних вертикала кружног пресека.3.55mm развијене ширине до 50cm са потребним обујмицама на 1. 12. а ценом је обухваћен комплетан рад материал. Страна 82 од 120 . постројењу 110kV и постројењу 35kV симпролит плочама или слично. 13. Замена фиксног прозорског крила у ком. Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типловима и месинганим шрафовима. дебљине 15cm. Обрачун по m′ комплетно постављеног олука.2. транспорт и монтажа m′ 120.0m. Набавка и монтажа ПВЦ канализационих m′ 1. израда. Набавка. 12. а преко подметача од гуме. Умиваоник наручити по избору инвеститора. 13. Обрачун по m′ комплетно уграђеног олука.2. а ценом је обухваћена набавка. транспорт и монтажа ливених ком 2 атмосферских сливника – олучњака D125. РАЗНИ РАДОВИ 13. 2 Обрачун по m постављених венецијанера. допремање нагардилиште и уградња. Набавка. хромираним сифономиогледалом.3. 13.0 цеви од тврдог поливинилхлорида заједно са фазонским комадима и материјалом за спајање у зиду у предпростору акубатерије. Поставити само исправне комаде.5cmод поцинкованог лима 0.

0 отварања нових отвора за врата и вентилацију. Обрачун по m2 урађене фасаде. УКУПНО АРХИТЕКТУРА: Страна 83 од 120 . а ценом је обухваћена набавка и допремање свог материјала на објекат. 13. Обрачун по m2 уграђених плоча. Поправка фасаде оштећене приликом m2 4. 13. справљање и транспорт до места уграђивања.6. Обрачун по m2 урађеног тротоара.0 Хиландарској улици. Израда тротоара код новог улаза у m2 12.7.

Машинско разбијање и вађење темеља носача апарата у постројењу 1. Рушење армирано-бетонске подне плоче дебљине 20cm у просторији 1. Позиција обухвата 1.1 kg 5850 сечење. изнети.4 утоварити на камион и одвести на градску депонију. Позиција обухвата демонтажу. Јед.0 сечење.1 привременим складиштењем на m3 190. утоварити на камион и одвести на градску депонију. m3 97.2 постројења 110kV. изнети. Страна 84 од 120 . утовар у камионе и одвоз на складиште које одреди инвеститор. Позиција обухвата сечење. Шут прикупити. обезбеђење ископа од обрушавања и набијање дна темељне јаме.0 слободној површини. Шут прикупити. 1. Уклањање спољне металне ограде са капијом у дворишту. m 670. Позиција обухвата 1.8 шине се задржавају.7 kg 900 утовар у камионе и одвоз на складиште које одреди инвеститор. m 87. Рушење армирано-бетонске подне плоче дебљине 20cm у оквиру 3 1.9 опреме. Шут прикупити. Шут прикупити. утовар у камионе и одвоз на складиште које одреди инвеститор.6 m' 37. kg 150 утовар у камион и одвоз на складиште које одреди инвеститор.5 110kV. Рушење бетонског платоа у дворишту и демонтажа олучника. Рушење кабловских канала у постројењу 110kV. 1. Шут прикупити. утоварити на камион и одвести на градску депонију. цена Укупно Опис радова Количина број мере РСД РСД 1 Припремни радови Демонтажа носача апарата у постројењу 110kV. 2 Земљани радови Ископ земље III категорије за кабловске канале у постројењу 110 kV. утоварити на камион и одвести на градску депонију.3 акубатерије. Демонтажа и уклањање металног степеништа код платформе за унос 1.0 изнети.1 изнети. Уклањање улазне капије (према улици). m3 5.4 m3 40. Сви шахтови и 2 1.0 изнети.0 утоварити на камион и одвести на градску депонију. Радови обухватају ископ земље са 2. КОНСТРУКЦИЈЕ Редни Јед.

За насипање користити 2. Ископ земље III категорије за полагање каблова у дворишту. Ископ земље III категорије за темеље металних отпорника у дворишту.0 складиштењем на слободној површини.6 привременим складиштењем на m3 9.50 складиштењем на слободној површини. Нивелација платоа у дворишту. темељних зидова и стубова. Радови обухватају ископ земље са привременим 2. уградњу и набијање. обезбеђење ископа од обрушавања и набијање дна темељне јаме. Ископ земље III категорије за темељне траке испод зиданог зида у оси Б у постројењу 110 kV.0 дебљине до 30сm. Радови обухватају ископ земље са 2.0 дебљини до 10сm. Ископ земље III категорије за темеље самце испод АБ стубова у постројењу 110 kV. Насипање земље после бетонирања кабловских канала. обезбеђење ископа од обрушавања и набијање дна темељне јаме.4 m3 34.8 каблова у рововима у дворишту у m3 9. Набавка и уграђивање песка око 2.0 слободној површини. Радови обухватају ископ земље са привременим 2.3 m 55. Радови обухватају набавку и уградњу 2.0 шљунчаног тампона дебљине 10cm са набијањем.0 земљу из ископа. Радови обухватају набавку. Радови обухватају набијање земње у слојевима до потпуне збијености.0 складиштењем на слободној површини.7 m3 95.5 привременим складиштењем на m3 32. Страна 85 од 120 . Радови обухватају ископ земље са привременим 3 2.0 слободној површини. обезбеђење ископа од обрушавања и набијање дна темељне јаме. обезбеђење ископа од обрушавања и набијање дна темељне јаме. транспорт. Радови обухватају ископ земље са 2.9 рововима у дворишту у слојевима m3 23. Набавка и уграђивање шљунка гранулације 0-32mm у рововима изнад слоја песка након уградње каблова у 2. Ископ земље III категорије за темељне траке испод АБ зидова у постројењу 110 kV. обезбеђење ископа од обрушавања и набијање дна темељне јаме.10 m2 670.2 m3 38.

Бетон неговати према важећим прописима. справљање и допремање до места уграђивања бетона. Бетонирање стубова марком бетона МВ30. справљање и допремање до места уграђивања бетона. Радови 3. Утовар и одвоз вишка земље на 2.0 прописима.0 обухватају набавку свог материјала. марком бетона МВ30. Бетон неговати према важећим прописима. Бетонирање зидова кабловских канала марком бетона МВ30.5 m 30. Бетонирање темељних зидова марком бетона МВ30.11 депонију. справљање и допремање до места уграђивања бетона.7 m 11. Бетонирање дна кабловског канала марком бетона МВ30. Бетонирање плоче на тлу.0 обухватају набавку свог материјала.0 обухватају набавку свог материјала.5 обухватају набавку свог материјала. Бетонирање темељних трака марком бетона МВ30.4 m 11. обухваћен је утовар. дебљине 10cm.3 m3 8. справљање и допремање до места уграђивања бетона. Бетон неговати према важећим прописима. Бетонирање темеља самаца марком бетона МВ30. Радови 3 3. m3 263.0 обухватају набавку свог материјала. дебљине 12cm. справљање и допремање до места уграђивања бетона. Радови 3. у постројењу 110kV. Бетон неговати према важећим прописима. Радови 3.6 m3 24.1 m 48. Бетон неговати према 3. Страна 86 од 120 . 3 Бетонски радови Бетонирање подлоге од мршавог марком бетона МВ15 испод темељних трака и темеља самаца. Радови m3 44. справљање и допремање до места уграђивања бетона.2 m3 40. Бетон неговати према важећим 2 3. Бетон неговати према важећим прописима.8 важећим прописима. Бетон неговати према важећим прописима. Радови обухватају набавку свог материјала. Радови обухватају набавку 3 3. справљање и допремање до места уграђивања бетона. Радови 3 3.0 свог материјала.0 обухватају набавку свог материјала. справљање и допремање до места уграђивања бетона.5 транспорт и истовар.

0 справљање и допремање монтажних плоча до места уградње.10 m3 3. марком бетона МВ30. Бетон неговати према важећим 3.50. Бетон неговати према важећим 3 3.5 свог материјала. m3 7. Бетонирање АБ плоче са гредама. Бетон неговати према важећим прописима.9 важећим прописима. Радови 3. справљање и допремање до места уграђивања бетона. марком бетона МВ30. дебљина плоче 25 cm. као и сви потребну оплату. Радови обухватају набавку 3. Израда бетонских поклопних плоча за затварање кабловских канала. Бетонирање степеништа марком бетона МВ30.12 прописима. дебљине 12cm у просторији акубатерије. Затварање рупа у постојећој таваници на коти +7. као и сва потребна оплата. подупирачи и помоћна скела.13 прописима. дебљина плоче 15 cm. сечење. Бетонирање платоа у дворишту. подупирачи и помоћна скела. марком бетона МВ30. Бетон неговати према важећим прописима. справљање и допремање до места уграђивања бетона. као и сва потребна оплата.14 обухватају набавку свог материјала. Радови m 3. 4 Армирачки радови Набавка.0 свог материјала.5 справљање и допремање до места уграђивања бетона.1 kg 50000 Страна 87 од 120 . Радови обухватају набавку свог материјала. Бетон неговати према 3 3.0 уграђивања бетона.5 обухватају набавку свог материјала. Бетонирање темеља металних отпорника. Бетонирање плоче на тлу. Радови обухватају набавку m3 100. Радови обухватају набавку m 6.15 справљање и допремање до места m3 3.0 свог материјала. справљање и допремање до места уграђивања бетона.11 m3 110. Радови обухвају 3. 3. марком бетона МВ30. савијање и уграђивање арматуре квалитета В500В у све армирано-бетонске елементе 4. справљање и допремање до места уграђивања бетона.

израду. 5. Радови kg 180 обухватају набавку. израду. 5.6 каблова 35kV до ћелија. Радови обухватају 5. антикорозивну заштиту и уградњу.9 металних поклопаца.3 kg 250 Радови обухватају набавку.5 каблова 110kV.4 за прихватање таванице изнад kg 180 командне собе. Челична конструкција за подизање 5. антикорозивну заштиту и монтажу на постојеће АБ стубове. Израда и монтажа конзола за прихватање кабловских глава 110kV. Набавка и уградња L профила на ивицама зидова кабловских канала за 5. израду. Набавка и уградња L профила на ивицама отвора у плочи за ослањање 5. израду. израду. антикорозивну заштиту и монтажу. антикорозивну заштиту и уградњу. Израда и монтажа конзола за прихватање кабловских глава 35кV. 5. израду. Челична конструкција за подизање 5. Челична конструкција за подизање 5. Радови kg 600 обухватају набавку. Страна 88 од 120 . израду. израду. антикорозивну заштиту и монтажу на постојеће зидове.1 kg 1080 набавку. kg 200 Радови обухватају набавку. израду. антикорозивну заштиту и монтажу на постојеће АБ стубове. Радови обухватају набавку.2 kg 450 Радови обухватају набавку. 5 Челична конструкција Израда и монтажа кратких елемената (конзола) за прихватање носача кранске стазе. Израда и монтажа челичних греда са чеоним плочама за њихово ослањање. антикорозивну заштиту и монтажу. Радови обухватају kg 600 набавку. антикорозивну заштиту и монтажу на постојеће зидове. Радови обухватају набавку.8 kg 800 ношење бетонских поклопних плоча.7 излазних каблова 35kV из шахтова. антикорозивну заштиту и монтажу.

Набавка и монтажа улазне двокрилне капије са делом за пролаз пешака.4 постојећих отвора у плочи на коти ком 270 +7. Капија је висине 2m. на 6.10 плочи.50 који се затварају.1 m2 90. 6 Остали радови Набавка и уградња мреже за уземљење испод опреме у постројењу 110kV. Бушење рупа Ø18 у постојећим 6.8 пауш. У цену урачунати антикорозивну заштиту.0m са пешачком капијом.7 бетонском парапету. висине 2. Набавка и уграђивање ПВЦ цеви Ø160 6. антикорозивну заштиту и монтажу. Ископ рова ширине 0.5.5 m' 15 за пролаз каблова 35kV.9 m' 200. ширине 5. са металним стубићима и металном испуном. Набавка и монтажа металних поклопаца за затварање отвора у 5. обрачун према уграђеној површини. Радови обухватају набавку. Радови обухватају набавку и уградњу арматурне мреже. У оквиру ограде m' 45.0 опреме. остатак до 6. kg 475 израду.0m. У цену урачунати антикорозивну заштиту.0 потребе полагања кабла и враћање у првобитно стање. Заштита каблова 35 у постојећим шахтовима дрвеним талпама 6. УКУПНО КОНСТРУКЦИЈЕ: Страна 89 од 120 . Набавка и уграђивање заштитних цеви за пролаз каблова ка металним 6. дубине 0.0 израдити капију. Бушење рупа Ø12 за анкере по ободу 6.6 m' 25 отпорницима испод транспортних стаза Израда и уграђивање ограде у дворишту.8 у тротоару испод бехатон плоча за 6.3 стубовима за анкере за ношење ком 48 кранске стазе. таванице је затворен жичаном оградом.2 ком 5 приликом извођења радова на реконструкцији. према препоруци произвођача 6.

1. 50 5600 Lm. светиљке са сопственим напајањем 12 аутономије 3 h Набавка и уградња надградне 5. 4 инсталационог прекидача (10 А) Набавка и уградња ОГ једнополног 9. 16 А Набавка и уградња трополног инсталационог аутоматског прекидача за заштиту електричне инсталације и уређаја: 14 .за суве просторије. светиљки сигурносног осветљења 34 28 W.) цена (дин) (дин) Набавка и уградња надградних дихтованих ЛЕД светиљки IP66. за монтажу у зид. Набавка и уградња надградних дихтованих ЛЕД светиљки IP66. ln = 100 A Набавка и уградња једнополног 7. светиљке са инкадесцентним 12 извором светла 100 W Набавка и уградња трополне 6. 40 4200 Lm.за суве просторије. 6 инсталационог прекидача (10 А) Набавка и уградња монофазне прикључнице. за монтажу на зид. 12 контактом. 7 инсталационог прекидача (10 А) Набавка и уградња наизменичног 8. 50 Hz. 2. Набавка и уградња једнофазне прикључнице са заштитним 11. гребенасте склопке на врата RT . 39 W са транспарентним дифузором. комплет са прибором. са заштитним 10. . 16 А Набавка и уградња дупле једнофазне прикључнице са 13. за монтажу у зид. 16 А.за суве просторије.ИНСТАЛАЦИЈЕ ОСВЕТЉЕЊА И УТИЧНИЦА Редни Количина Јединична Укупна цена Опрема број (ком.1 1 0. за монтажу у зид. 16 А Набавка и уградња трофазне прикључнице са заштитним 12.карактеристика искључења Б (IEC 60898) Страна 90 од 120 .са поклопцем и у заштити IP54. 16 контактом.назначена струја 16 А. 110 V јсс Набавка и уградња надградне ЛЕД 4. .назначени напон 230 V/400 V нз. 10 50 Hz. 1 контактом. 55 W са транспарентним дифузором. 2 заштитним контактом. Набавка и уградња надградних 3. комплет са прибором.4 kV.

назначени напон 230 V/400 V нз. . светиљки од флуо цеви осветљења 1 ормана крана 18 W Набавка и уградња 23. 2. 5 50 Hz.назначена струја 10 А. 18. . Набавка и уградња једнополног инсталационог аутоматског прекидача за заштиту електричне инсталације и уређаја: 15 . Сензор температуре за спољашњу 19. 2 50 Hz.карактеристика искључења Б (IEC 60898) Набавка и уградња једнополног инсталационог аутоматског прекидача за заштиту електричне инсталације и уређаја 17 . 15 50 Hz.карактеристика искључења Б (IEC 60898) Набавка и уградња једнополног инсталационог аутоматског прекидача за заштиту електричне инсталације и уређаја 16 . . .карактеристика искључења Б (IEC 60898) Сензор температуре за унутрашњу уградњу са два услова за укључење: 1.назначена струја 16 А. одвојних релеја и 1 операторског панела 220 V наизменично/24 V јсс. Оба услова морају бити испуњена за укључење. услов за укључење је да је 5 спољашња температура мања од унутрашње.назначена струја 10 А.назначени напон 230 V/400 V нз. улаза. . 16 А Набавка и уградња уградних 22. 1 ормана вентилације +NА7 Набавка и уградња једнофазне 21. 2 уградњу Испорука и уградња разводног 20. антикондензационог грејача 1 1×150 W са термостатом Напојна јединица за напајање стабилисаним напоном дигиталних 24. услов за укључење да унутрашња температура буде већа од 30°С. 50 W Страна 91 од 120 . 1 прикључнице. .назначени напон 230 V/400 V нз.

снаге 0. 1 са уградњом у орман +NА7 и ожичењем Фреквентни регулатор за вентилатор снаге 1.117 kW комплет 26. улаза.назначени напон 230 V/400 V нз. 2 са уградњом у орман +NА7 и ожичењем Фреквентни регулатор за вентилатор снаге 1. 1 50 Hz. 25. апликативним софтвером и системским програмима за рад Фреквентни регулатор за вентилатор снаге 5. светиљки од флуо цеви осветљења 1 ормана крана 18 W Набавка и уградња 35. одвојних релеја и 1 операторског панела 220 V наизменично/24 V јсс. аналогним излазима. 1 ормана грејања +NА8 Набавка и уградња једнофазне 33. аналогним улазима. дигиталним излазима. . . . Програмабилни контролер (PLC) са дигиталним улазима. комплет са 31. 2 уградњом и ожичењем Испорука и уградња разводног 32. 50 W УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ ОСВЕТЉЕЊА И УТИЧНИЦА: Страна 92 од 120 . 2 са уградњом у орман +NА7 и ожичењем Контролер брзине за вентилатор 29.94 kW комплет 27.52 kW комплет 28. 16 А Набавка и уградња уградних 34. напајањем и 1 комуникационим портом за везу са системом управљања.карактеристика искључења Б (IEC 60898) Зидни термостат.назначена струја 16 А. EEPROM меморијом.5 kW комплет са уградњом у 1 орман +NА7 и ожичењем Набавка и уградња трополног инсталационог аутоматског прекидача за заштиту електричне инсталације и уређаја 30. 1 прикључнице. адаптером. антикондензационог грејача 1 1×150 W са термостатом Напојна јединица за напајање стабилисаним напоном дигиталних 36.

) цена (дин) (дин) PDH/SDH мултиплексер 1. 1 еквивалентно Лиценца за додатну количину мултиплексера (лиценца за 1 чвор) у постојећем систему надзора 15. SFP 100Mb 2 4. DATAR картица или еквивалентно 1 8. адаптери итд. NEBRO картица или еквивалентно 1 3. држачи splice kaseta. NEMSG картица или еквивалентно 1 10. опремљен са одговарајућом опремом (splice касете. цевчице. SFP S1. и SC/PC-SC/PC 5m Инсталација мултиплексера са 20. 2x3 и постојећи орман у објекту Славија). DATAS картица или еквивалентно 1 9. Исправљач 220 V AC на 48 V DC 1 17. 1 потребним софтверима Интеграција мултиплексера у 21. као 18.) која је неопходна за остваривање везе.ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ Редни Количина Јединична Укупна цена Опрема број (ком. Пауш.ovi SC/PC-SC/APC 5m 19. 1 систем надзора Страна 93 од 120 .1 2 6. LOMI4 E1 G. за хоризионталну rack монтажу у 19" ТК орман (орман из ставке 17. UMUX1500/UMUX1200 или 1 еквивалентно 2. Кабл за LOMI4 1 Кабл за DATAS 5m или 13. Patch-cord . висине 1U. pig tail-ови.1 2 7. SFP S4. SYN4E картица или еквивалентно 1 5. Rack орман 19“ 42 HU 1 Оптички модул типа ODF капацитета 24 конектора типа SC/PC (2 kom.) + Оптички модул типа ODF капацитета 24 конектора типа SC/APC (1 kom.). 1 еквивалентно 12.703 kartica 1 Кабл за NEMSG 3m или 11. UNEM R9C или Нови систем 1 надзора са потребним хардвером и лиценцама а све према захтевима из табеле Обавезних услова 16. 1 еквивалентно Кабл за DATAR 5m или 14.

Транспорт и монтажа остале 31. опоменска PTT трака.000м free мини цев Ø12/8mm. Подземни неметални оптички микро-кабл са заштитом од глодара капацитета 48 мономодна оптичка влакна по G. Увођење неметалног приводног оптичког микро-кабла у ТК ормане (ODF модуле) и спајање pig tail-ова 32. увлачи приводни оптички кабл. Монтажа и полагање спојница у 33.652) CMAN) HDPE цев Ø40mm у коју се увлачи приводни оптички микро-кабл. Пауш.800m кабловске канале ван зграде.655 ITU-T (сличан типу TOSM 04 ((2x12)xIIIx0.000m мономодна оптичка влакна по G. са удувававњем и са остављањем резерве кабла по 5м на крајевима и по 15м резерве у згради или постројењу. за 200m полагање у кабловске канале унутар зграде Остали монтажни материјал: обујмице и носачи за каблове. или у самом орману или његовој близини са испоруком материјала. Спојнице на траси за полагање у 26. Транспорт. 2 са уграђеним конекторима SC/PC и SC/APC са оптичким влакнима из приводног оптичког кабла (72 F0). 25. 2 кабловском каналу унутар зграде. монтажа и учвршћивање неметалног увлачног микро-оптичког кабла погодног за удувавање у HDPE цевима Ø40мм и/или 30. 3 кабловске канале Полагање цеви HDPE Ø40mm у 27.652 ITU-T и 24 22. инсталационим гибљивим halogen.Cu приводник Пауш.5 G.4x3. калибрација цеви (калибратор за 28. опреме (ТК орман. 3. за 23. и др. 3 спојницу у кабловској Страна 94 од 120 . 3 кабловској канализацији Увођење оптичких каблова у 34. 4. ODF модули.35x5 G. 2 1x16 мм са папучицама за уземљење.800 m полагање у ров у земљи или у кабловске канале ван зграде Инсталациона гибљива halogen- free мини цев Ø12/8mm у коју се 24. 4. ситни монтажни материјал). 3.800m цев Ø40мм) Формирање резерве оптичког микро-кабла (15 м) увученог у halogen-free мини цев Ø12/8mm у 29. 3.655 + (4x12)xIIx0.

служби и комисија за технички Пауш. УКУПНО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ: Страна 95 од 120 . Рефлектрометријско мерење слабљења и дужине оптичких 35.1dB/споју). обострано рефлектометарско мерење с краја на крај обострано 36. Мерење слабљења са Power Source – Power Meter у II и III прозору обострано на положеним 37. пријем. канализацији. надзорних 39. 6 примерка у штампаној и у 6 дигиталној форми Трошкови сагласности. 4 x 72 x 2 терминисаног влакна са израдом протокола мерења Потребно је извршити предају SOR фајлова из OTDR уз протокол са резултатима мерења. појединачним деоницама кабла 4 x 72 као и на деоницама комплетираним од више секција по сплајсовању Израда пројекта изведеног стања у 38. Подразумева се израда спојева на 72 оптичких влакана (маx слабљење 0. влакана у неметалном оптичком 1 x 2 x 72 микро-каблу (72F0) пре и након монтаже Завршна мерења и испитивања у II и III прозору са израдом протокола мерења за 72 оптичких влакана.

6 "Тrоx". Немачка или еквивалентно. Испорука и монтажа алуминијумских противкишних решетки за узимање свежег ваздуха. тип АТ-АG 1. производ "Тrоx". Испорука и монтажа алуминијумских решетки за извлачење ваздуха.5 ком 5 825x325. ком 2 Уградња се врши у фасадни зид. (уградња у канал). тип ком 8 AT-DG 825x425. димензија 825x425 mm. са регулатором протока ваздуха. прелазним комадима. Немачка или еквивалентно. (уградња у канал).25 mm у зависности од димензије канала 1. као и пауш 1. тип АТ-АG 1. Израда. производ "Тrоx". Испорука и монтажа алуминијумских решетки за убацивање ваздуха.4 ком 4 825x425. димензија 825x325 mm. Јед. Опис радова Количина Укупно број мере цена 1 ПОСТРОЈЕЊЕ 35 kV Израда. вијци. производ "Тrоx". подлошке). тип АWК 997x1197. димензија 825x425 mm.2 остали монтажни материјал (конзоле. (уградња у канал). У цену урачунати материјал и рад за враћање околне грађевинске конструкције у пређашње стање.0-1. Канали су израђени од поцинкованог лима са 275 g/m2 цинка. У цену урачунати материјал и рад за враћање околне Страна 96 од 120 .7 ком 4 врши у фасадну браварију. комплетно са коленима. са регулатором протока ваздуха и са 1. заптивке.3 независно померљивим лопатицама. Испорука и монтажа елемената за вешање канала.МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ Редни Јед. Испорука и монтажа алуминијумских решетки за извлачење ваздуха.75-1. испорука и монтажа канала и пленума за убацивање и извлачење ваздуха израђених од поцинкованог лима дебљине d=0. ал вешаљке. димензија 997x1197 mm. са регулатором протока ваздуха. производ 1. Немачка или еквивалентно. навртке. рачвама. прирубнице. Немачка или еквивалентно. димензија 750x1300 mm. Уградња се 1.1 kg 2450 Ова ставка се односи на канале правоугаоног попречног пресека. Пре израде решетки обавезно узети прецизне димензије на објекту. испорука и монтажа алуминијумских противкишних решетки за избацивање отпадног ваздуха.5-0.

Проток ваздуха: 24000 m3/h .Напајање: 3x400 V.Број обртаја: n=1400 o/min 1. Испорука и монтажа каналског вентилатора за убацивање свежег ваздуха.Проток ваздуха: 12000 m3/h .Број обртаја: n=1460 o/min 1. следећих карактеристика: .челични профили потребни за качење вентилатора за међуспратну конструкцију са антивибрационим елементима – комплет.117 kW . следећих карактеристика: .940 kW . производ “SOLER&PALAU” или еквивалентно.8 А . заједно са свом опремом потребном за правилну монтажу и неометан рад.флексибилне спојнице тип АCО BRIDA COMPACT-800 или еквивалентно – 2 ком . заједно са свом опремом потребном за правилну монтажу и неометан рад. Испорука и монтажа каналског вентилатора за избацивање ваздуха.6 А .флексибилне спојнице тип АCО BRIDA COMPACT-630 или еквивалентно – 4 ком . 50Hz . тип TCBT/4-630/H.Ел.Расположиви напор: 245 Pa .заштитна мрежа на усису тип DEF-630T или еквивалентно – 1 ком .Јачина струје: 8. снага мотора: 1.8 ком 1 Напомена: уз вентилатор се испоручује и уграђује следећа опрема: .Јачина струје: 3. грађевинске конструкције у пређашње стање.прикључне спојнице тип АCО BRIDA COMPACT-800 или еквивалентно – 2 ком .Напајање: 3x400 V. снага мотора: 5. 50Hz .челични профили потребни за качење вентилатора за међуспратну конструкцију са антивибрационим Страна 97 од 120 .прикључне спојнице тип АCО BRIDA COMPACT-630 или еквивалентно – 4 ком .Расположиви напор: 320 Pa .Ел.9 ком 2 Напомена: уз вентилатор се испоручује и уграђује следећа опрема: .заштитна мрежа на усису тип DEF-800T или еквивалентно – 1 ком . производ “SOLER&PALAU” или еквивалентно. тип TCBT/4-800/K-Н.

Канали су израђени од поцинкованог лима са 275 g/m2 цинка. Испорука и монтажа елемената за вешање канала. подлошке). нитроразређивач за одмашћивање канала. “halogen free”. са регулатором протока ваздуха и са 2. снага: 9050 W . Немачка или еквивалентно. дебљине 25mm. производ “SOLER&PALAU“ или еквивалентно. ал вешаљке. Напомена: у цену монтаже опреме је урачуната употреба скеле за рад на висини до 10 m.10 за изолацију канала и пленума за m2 150 убацивање ваздуха. вијци. тип ком 3 AT-DG 825x425. комплетно са коленима. испорука и монтажа канала и пленума за убацивање и извлачење ваздуха израђених од поцинкованог лима дебљине d=0. навртке.Проток ваздуха: 800 m3/h 1.Ј1. самолепљива трака). заптивке. тип EC-9N. четке. као и пауш 2.4 Испорука и монтажа алуминијумских ком 3 Страна 98 од 120 . димензија 825x425 mm. 2 ПОСТРОЈЕЊЕ 110 kV Израда. 50Hz Напомена: уз калорифер се испоручује и уграђује следећа опрема: . Испорука и монтажа зидног електро калорифера. или еквивалентно. производ "Тrоx".3 независно померљивим лопатицама. следећих карактеристика: .Напајање: 3x400 V.0-1. производ " Kaimann".75-1.Ел.0 А . Испорука и монтажа самолепљиве плочасте термичке изолације са парном браном.Јачина струје: 13. HF-PL25-R- SK. 1.1 kg 800 Ова ставка се односи на канале правоугаоног попречног пресека.челични профили потребни за качење калорифера на зид – комплет. тип Kaiflex HF. 2. рачвама. Испорука и монтажа алуминијумских решетки за убацивање ваздуха.2 остали монтажни материјал (конзоле.11 ком 2 . У позицију је урачунат ситан материјал за припрему канала за монтажу плочасте изолације (лепак.25 mm у зависности од димензије канала 2. елементима – комплет. (уградња у канал). заједно са свом опремом потребном за правилну монтажу и неометан рад. прирубнице.5-0. класе B2 према норми СРПС У. прелазним комадима. као и сва остала пратећа опрема за рад на висини.055 (1992).

заједно са свом опремом потребном за правилну монтажу и неометан рад.2 А .Напајање: 3x400 V.9 kW .6 ком 1 Напомена: уз вентилатор се испоручује и уграђује следећа опрема: . производ “SOLER&PALAU” или еквивалентно. Испорука и монтажа алуминијумских противкишних решетки за узимање свежег и избацивање отпадног ваздуха. производ "Тrоx".Јачина струје: 3. Немачка или еквивалентно. Испорука и монтажа каналског вентилатора за убацивање свежег ваздуха. снага мотора: 1.Број обртаја: n=1330 o/min 2. заједно са свом опремом потребном за правилну монтажу и неометан рад. тип TCBT/4-630/L-B. тип АТ-АG 825x425.9 kW . производ “SOLER&PALAU” или еквивалентно.флексибилне спојнице тип АCО BRIDA COMPACT-630 или еквивалентно – 4 ком .Напајање: 3x400 V.Јачина струје: 3. тип АWК 997x1197.5 ком 2 еквивалентно.Проток ваздуха: 9000 m3/h .Број обртаја: n=1330 o/min Напомена: уз вентилатор се испоручује Страна 99 од 120 . производ "Тrоx". (уградња у канал). димензија 825x425 mm. 50Hz .заштитна мрежа на усису тип DEF-630T или еквивалентно – 1 ком . тип TCBT/4-630/L-B. следећих карактеристика: . решетки за извлачење ваздуха. Испорука и монтажа каналског вентилатора за избацивање ваздуха.Расположиви напор: 260 Pa . Уградња се врши у фасадни зид. 50Hz . следећих карактеристика: 2. Немачка или 2.прикључне спојнице тип АCО BRIDA COMPACT-630 или еквивалентно – 4 ком .Проток ваздуха: 9000 m3/h .челични профили потребни за качење вентилатора за међуспратну конструкцију са антивибрационим елементима – комплет. снага мотора: 1.Ел.Расположиви напор: 260 Pa .7 ком 1 . са регулатором протока ваздуха.Ел.2 А . У цену урачунати материјал и рад за враћање околне грађевинске конструкције у пређашње стање. димензија 997x1197 mm.

рачвама.Ј1. производ “SOLER&PALAU“ или еквивалентно. класе B2 према норми СРПС У.челични профили потребни за качење вентилатора за међуспратну конструкцију са антивибрационим елементима – комплет.Јачина струје: 13.0 А . самолепљива трака). Напомена: у цену монтаже опреме је урачуната употреба скеле за рад на висини до 10 m. нитроразређивач за одмашћивање канала.флексибилне спојнице тип АCО BRIDA COMPACT-630 или еквивалентно – 4 ком .9 ком 2 . 3. комплетно са коленима.25 mm у зависности од димензије канала 3.5-0.заштитна мрежа на усису тип DEF-630T или еквивалентно – 1 ком . прелазним комадима. Канали су израђени од поцинкованог лима са 275 g/m2 цинка. “halogen free”. као и сва остала пратећа опрема за рад на висини. заједно са свом опремом потребном за правилну монтажу и неометан рад. 3 МТК Израда. снага: 9050 W .2 Испорука и монтажа елемената за пауш Страна 100 од 120 . Испорука и монтажа зидног електро калорифера. следећих карактеристика: . четке. тип EC-9N. или еквивалентно. тип Kaiflex HF.Напајање: 3x400 V.челични профили потребни за качење калорифера на зид – комплет. и уграђује следећа опрема: . Испорука и монтажа самолепљиве плочасте термичке изолације са парном браном.прикључне спојнице тип АCО BRIDA COMPACT-630 или еквивалентно – 4 ком .0-1. производ " Kaimann". 50Hz Напомена: уз калорифер се испоручује и уграђује следећа опрема: . У позицију је урачунат ситан материјал за припрему канала за монтажу плочасте изолације (лепак.Проток ваздуха: 800 m3/h 2. испорука и монтажа канала и пленума за убацивање и извлачење ваздуха израђених од поцинкованог лима дебљине d=0.1 kg 240 Ова ставка се односи на канале правоугаоног попречног пресека. дебљине 25mm.8 за изолацију канала и пленума за m2 40 убацивање ваздуха. HF-PL25-R- SK. 2.055 (1992).75-1.Ел.

Расположиви напор: 110 Pa .заштитна мрежа на усису тип DEF- 500x250 или еквивалентно – 1 ком . Напомена: у цену монтаже опреме је урачуната употреба скеле за рад на висини до 10 m. Испорука и монтажа алуминијумских решетки за убацивање ваздуха. (уградња у канал).3 независно померљивим лопатицама.Број обртаја: n=1160 o/min Напомена: уз вентилатор се испоручује и уграђује следећа опрема: . са регулатором протока ваздуха и са 3. подлошке). 1 3.98 А .прикључне спојнице тип IBR-225 или еквивалентно – 2 ком . вијци. производ "Тrоx". производ "Тrоx". тип ком 2 AT-АG 425x225. следећих карактеристика: . као и сва остала пратећа опрема за рад на висини. снага мотора: 0. димензија 597x297 mm. У цену урачунати материјал и рад за враћање околне грађевинске конструкције у и фасадне браварије пређашње стање. Уградња се ком врши у фасадну браварију.Напајање: 3x400 V. Испорука и монтажа “in-line“ вентилатора за избацивање отпадног ваздуха. производ "Тrоx". димензија 425x225 mm. као и ал остали монтажни материјал (конзоле. производ “SOLER&PALAU” или еквивалентно.флексибилне спојнице тип IAE-225 или еквивалентно – 2 ком . вешаљке.челични профили потребни за качење вентилатора за међуспратну конструкцију са антивибрационим елементима – комплет.Проток ваздуха: 1500 m3/h .Јачина струје: 0. 50Hz 3. (уградња у канал).4 независно померљивим лопатицама.5 kW . Страна 101 од 120 . димензија 425x125 mm. заптивке. тип ILT/4-225.6 ком 1 . тип ком 1 AT-АG 425x125. Испорука и монтажа алуминијумских решетки за убацивање ваздуха. Немачка или еквивалентно. вешање канала. Испорука и монтажа алуминијумских противкишних решетки за узимање свежег ваздуха. прирубнице. са регулатором протока ваздуха и са 3. заједно са свом опремом потребном за правилну монтажу и неометан рад. навртке. Немачка или еквивалентно.Ел. тип АWК 597x297.5 Немачка или еквивалентно.

У цену урачунати потребну опрему за ношење цевовода.тип спољне јединице: FDC71VNP или еквивалентно . самогасиве.70 mm Испорука и монтажа термичке изолације са парном браном за изоловање бакарне цевне мреже (µ>7000. дебљине 9.капацитет грејања ном (мин-маx): 7. Следеће димензије изолације: Страна 102 од 120 .1-7.+46°C ет .1) kW .опсег рада хлађење: -15 . Испорука и монтажа бакарних цевних водова.7 mm Напомена: у цену урачунати израду челичне конструкције за монтажу спољне јединице сингл система на зид објекта.6.произвођач: "MITSUBISHI" или еквивалентно . монтажа и пуштање у рад спољне и унутрашње јединице зидног сингл сплит система у инвертер изведби.димензије спољашње јединице ВxШxД: 640x800(+71)x290 mm .36/1. тип SТ. к≤0.опсег рада грејање: -15 . Парну и течну фазу изоловати одвојено.тип унутрашње јединице: SRK71ZM-S или еквивалентно . следећих карактеристика: . у шипкма или бунту. односно m 16 13 mm (у зависности од пречника цеви).4 КОМАНДНА ПРОСТОРИЈА Испорука.041).35/12. тврде или полутврде.1) kW .12.4-7. на бази синтетичког каучука. производ " Kaimann" 4.+30°C компл 4.2 m 20 течне фазе фреона (R 410 А). Такође. у котуру.35 mm .3 или слично.потрошња струје хлађење/грејање: 2. у комплету са изолационом траком за бакарне цеви. као и ожичење између спољне и унутрашње јединице сингл сплит система. ценом је обухваћена опрема потребна за качење унутрашње јединице сплит система.радни напон: 1x230V.1 2 . које по квалитету и димензијама одговарају SRPS или DIN стандардима. за транспорт гасне и 4.димензије унутрашње јединице ВxШxД: 318x1098x248 mm .1 (1. тежина унутрашње/спољашње јединице: 16/45 кг . 50Hz .88 kW .1 (1.капацитет хлађења ном (мин-маx): 7. следећих димензија: .цевовод течност/гас: 6.

4-7.опсег рада грејање: -15 .тип: mini BLANC .1-7. Парну и течну фазу изоловати одвојено.димензије спољашње јединице ВxШxД: 640x800(+71)x290 mm -тежина унутрашње/спољашње јединице: 16/45 кг Страна 103 од 120 .1 компл 5.6. самогасиве.1 А Испорука и монтажа ППР цеви за израду кондензне мреже од унутрашње јединице сингл сплит система.70 mm дебљина 19 mm – 19x12 Испорука и монтажа пумпе за подизање кондензата.1 (1. тип Kaiflex Protect 4.потрошња струје хлађење/грејање: 2.35 mm дебљина 9 mm – 9x6 . следећих карактеристика: .опсег рада хлађење: -15 . тип спољне јединице: или еквивалентно .1 (1..88 kW .4 m 4 Alu-TEX или слично.капацитет грејања ном (мин-маx): 7.+46°C .12.5 еквивалентно ком 2 .. Следеће димензије изолације: .35 mm дебљина 19 mm – 19x6 .капацитет хлађења ном (мин-маx): 7. PPR Ø25 mm Напомена: у цену монтаже опреме је урачуната употреба скеле за рад на висини до 10 m. производ "Kaimann" или слично. у комплету са опремом за постављање. У цену 4.36/1.Јачина струје: 0. следећих карактеристика: . 50Hz . 50Hz .тип унутрашње јединице: SRK71ZM-S . опрему за m 25 монтажу цевовода и сву осталу опрему (носаче.12. на бази синтетичког каучука. држаче. .).6.произвођач: "MITSUBISHI" или еквивалентно . 5 МТК КОМАНДНА ПРОСТОРИЈА Испорука.1) kW 2 ет .димензије унутрашње јединице ВxШxД: 318x1098x248 mm .+30°C .радни напон: 1x230V.радни напон: 1x230V. као и сва остала пратећа опрема за рад на висини.6 урачунати потребне фитинге.70 mm дебљина 13 mm – 13x12 Испорука и монтажа термичке изолације са парном браном и механичком заштитом за изволовање бакарних цевовода на крову објекта.произвођач: "ASPEN PUMPS " или 4.1) kW . . монтажа и пуштање у рад спољне и унутрашње јединице зидног сингл сплит система у инвертер изведби.

35 mm дебљина 19 mm – 19x6 . опрему за монтажу цевовода и сву осталу опрему (носаче. тврде или полутврде. самогасиве. на бази синтетичког каучука.6.12..4 m 4 Alu-TEX или слично. у шипкма или бунту.12. у котуру. Парну и течну фазу изоловати одвојено. следећих димензија: .5 еквивалентно ком 2 .1 А Испорука и монтажа ППР цеви за израду кондензне мреже од унутрашње јединице сингл сплит система. производ "" Kaimann " или слично.радни напон: 1x230V.6 m 38 урачунати потребне фитинге.7 mm Напомена: у цену урачунати израду челичне конструкције за монтажу спољне јединице сингл система на зид објекта.35 mm .12.6. Следеће димензије изолације: . . к≤0. у комплету са опремом за постављање.). за транспорт гасне и 5. Испорука и монтажа бакарних цевних водова. самогасиве.70 mm Испорука и монтажа термичке изолације са парном браном за изоловање бакарне цевне мреже (µ>7000. тип Kaiflex Protect 5. као и ожичење између спољне и унутрашње јединице сингл сплит система. производ " Kaimann" или слично.6. односно 5. Парну и течну фазу изоловати одвојено. ценом је обухваћена опрема потребна за качење унутрашње јединице сплит система.. на бази синтетичког каучука. дебљине 9.произвођач: "ASPEN PUMPS " или 5. које по квалитету и димензијама одговарају SRPS или DIN стандардима.35/12. У цену урачунати потребну опрему за ношење цевовода.041). m 36 у комплету са изолационом траком за бакарне цеви.2 m 40 течне фазе фреона (R 410 А).70 mm дебљина 19 mm – 19x12 Испорука и монтажа пумпе за подизање кондензата.Јачина струје: 0. Такође. . 50Hz . тип SТ.цевовод течност/гас: 6. следећих карактеристика: .3 13 mm (у зависности од пречника цеви). Страна 104 од 120 .70 mm дебљина 13 mm – 13x12 Испорука и монтажа термичке изолације са парном браном и механичком заштитом за изволовање бакарних цевовода на крову објекта.тип: mini BLANC . Следеће димензије изолације: .35 mm дебљина 9 mm – 9x6 . држаче. У цену 5.

представник изводача радова и руководилац радова. учешце у техничком пријему и отклањање примедби. и да о мерењу изда извештај о извршеном балансирању. Мерење и балансирање треба да изврши акредитована лабораторија. оксигена и дисугаса. потребног алата за рад. израда упутства за руковање и одржавање у три примерка од којих један треба застаклити. Сва мерења и регулације инсталације мора да изврши акредитована лабораторија и да о извршеним испитивањима и регулацији изда одговарајуће извештаје. Вакуумирање сингл сплит система и испитивање на заптивеност Пуњење бакарних цевовода сплит система фреоном Р410А по потреби. као и кроз кровну конструкцију по пауш 6. урамити и поставити на видно место. Страна 105 од 120 . опреме. обележавање инсталације (натпис. Пробијање отвора у међуспратним конструкцијама и преградним зидовима.1 потреби. израда пројекта изведеног објекта у три примерка који се предају инвеститору испорука целокупне техничке документације о опреми и радовима. PPR Ø25 mm Напомена: у цену монтаже опреме је урачуната употреба скеле за рад на висини до 10 m. 6 ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ Припремни радови обухватају: упознавање са пројектом и осталом документацијом отварање градилишта упоређење пројекта са стварним изведеним стањем на објекту пријем и ускладиштење предвиђеног материјала. са накнадним враћањем ал околне конструкције у пређашње стање. Завршни радови на изради инсталација који обухватају: Пуштање у рад сингл сплит система Мерење количина ваздуха по дистрибутивним елементима и у каналској мрежи и регулација протока ваздуха. као и сва остала пратећа опрема за рад на висини. симболи и позиције) рашчишћавање и чишћење градилишта технички пријем и примопредаја инсталација крајњем кориснику са израдом извештаја који потписују службена лица: надзорни орган.

отпада и шута и завршно чишћење објекта УКУПНО МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ: Страна 106 од 120 . контрола и завршна регулација инсталације. пуњење инсталације фреоном. Унутрашњи и спољни транспорт материјала и алата Завршни радови на изради цевне мреже. проба. израда упутства за коришћење и рад термотехничких инсталација. са пуштањем у рад. Обука запослених у локалу у трајању од пет радних дана. одвоз вишка материјала. чишћење објекта од шута и вишка материјала.

дужинe приближно 12.0 m/min 3.0/24.30 m 1.КРАН Редни Јединица Количи Јед.34 kW 40/40 % CDF Колица се напајају преко шлеп кабла који се веша преко вођица Колица витла су офарбана у две боје. дебљина слоја фарбе 60μм Тролни вод DEMAG DCL sa DSE. дужине кабла 11m Ком. Опис радова Укупно број мере на цена За израду и монтажу једногреде мостне дизалице на електрични погон са следећим карактеристика: Носивост Q=3. од челика S235J2G3. 2 Главни носач дизалице израђен је од стандардног I профила са широким ножицама ознаке IPBI400 (HEA).0t.0 m према израђеној инвестиционо–техничкој документацији. дебљина слоја фарбе 80μm Ком. dužina kretanja do 8. „DEMAG" или доказано еквивалентан Челична конструкција чеоних носача је израђена од кутијастог профила и 1. предмер радова гласи: Врста радова 1 Електрично ужетно једногредо витло Тип витла: ЕU56 DC-Pro 25-4000 2/1 H10 V4/1 Погонска група: FEM: 2m+ / ISO: M5+ Кука: 7 (prema DIN 15400).1m и висина дизања H=8. дебљина слоја фарбе 60μм Погони су офарбани бојом РАЛ Ком.0 m/min 0.1 CDF Фина брзина: 1. 1 Чеони носач са погоном.70 kW 40 % 1. 1 Страна 107 од 120 . распон L=12.2 припремљена у складу са СРПС ЕН ИСО12944 па офарбана златно жутом бојом РАЛ 1004.09/0.0 m Брзине: Главна брзина: 4.0 m/min 0.3 Челична конструкција главног носача је припремљена у складу са СРПС ЕН ИСО12944 па офарбана златно жутом бојом РАЛ 1004.93 kW 20 % CDF Брзина кретања колица: 6.

док је за допунску контролу предвиђен Demag Line Control (DLC) управљач или слично. па заустављање крана у крајњим положајима Ком.управљачки напон 24V) Систем за заштиту од преоптерећења: тип MGS електро-механичка заштита од преоптерећења Крајњи прекидач за вожњу колица: Двостепени прекидач (смањење брзине. 1 Стаза крана (мин HEA 200) у квалитету 1.5. монтажа и фарбање m 24 УКУПНО КРАН: Страна 108 од 120 . Дужина кабла управљачке тастатуре је 7 м Електро компоненте Пренос сигнала на крану се базира на интегрисаном БУС систему са сигурносном опцијом CANopen. Вођице точка: Налазе се на чеоним носачима и служе да спрече закошење крана на шинама. Анализа спектра оптерећења: Интегрисана на витлу Крајњи прекидач за кретање крана: Крајњи прекидач за успоравање. услед неадекватног коришћења и сл. Остала опрема Контроле: Основна контрола је предвиђена преко Demag DRC даљинског управљача или слично. Сви конектори су повезани на електронске плоче преко специјалних конектора који смањују вибрације. па заустављање) Заштита од испадања са шина: Налази се на чеоним носачима крана и служи као допунска заштита од испадања крана са шина. На овај начин је омогућена в исока продуктивност у складу са савременим трендовима и прописима. Сви мотори се искључују у колико се прекине 1. израда.4 командни напон на крану. S235 Испорука. или искључењем главног прекидача (3x400V/50Hz . који се веша на кран преко вођица и омогућава независно кретање од колица са витлом.

На конзоли постоје 3 функцијска тастера и 7 ЛЕД за приказивање приоритетних стања. за изградњу интерактивног. Модул за повезивање две петље. Централа има интегрисану оперативно- управљачку конзолу за руковање системом.СИСТЕМ ДОЈАВЕ ПОЖАРА цена јед. 1 Страна 109 од 120 .7“ и SecuriWheel-ом (или екв) за кретање кроз меније. поз. или еквивалентно. Акумулаторске батерије 2 x 12V. Централа треба да има VdS атест и да задовољава стандард EN54-2. у свакој петљи и могућношћу проширења. Микропроцесорска адресабилна централа PPC2 за сигнализацију пожара. Централа треба да поседује Потврду о усаглашености на основу Правилника о електромагнетној компатибилности. кпл. Сва стања система се приказују у текстуалном облику на дисплеју. са 126 адресабилних интерактивних SecuriLine детектора или екв. кпл. B5-SCP2020 Securiton Швајцарска или слично. ОПРЕМА 1. капацитета 2 адресабилне петље. са ТФТ дисплејом 5. Тип B5-DXI2 SecuriLine eXtended. опис позиције количина Јединична Укупна мере дин дин СИСТЕМ ДОЈАВЕ ПОЖАРА 1. од којих је један српски. Мењање језика је могуће у току рада централе. Модул се монтира у централу дојаве пожара. Могуће је бирати испис на 4 језика. 2 3. 1 2. ком. потпуно редундантног SecuriFire система за дојаву пожара или екв. 17Аh за резервно напајање система минимално 72 сата у мирном и 30 минута у алармном режиму у случају испада мрежног напајања. као и Потврду о усаглашености на основу Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона. до максимално 126 јављача по петљи. Securiton Швајцарска. Централа садржи напојну јединицу и простор за постављање акумулаторских батерија за резервно напајање система минимално 72 сата у мирном и 30 минута у алармном.

Поседује 8 излаза који су надгледани на прекид и кратак спој. 1 5. Предвиђен за монтажу на плафон. Предвиђена за монтажу на зид у просторији портирнице како је дато у графичкој документацији. ком. Паралелна управљачка конзола тип B5- MIC 711 Securiton или слична. ком. Тип B5-OM8 Securiton Швајцарска или сличан. Модул за контролу алармних сирена и бљескалица. ком. 1 7. Модул се монтира у централу дојаве пожара.4. Предвиђен за монтажу у спуштеном плафону. 84 8. Аутоматски адресабилни оптичко- термички јављач пожара комплет са универзалним подножјем сличан типу MCD 573X/USB 501. Аутоматски адресабилни оптичко- термички јављач пожара комплет са универзалним подножјем сличан типу MCD 573X/USB 501. Јављач мора поседовати извештај о испитивању према SRPS ЕN54. Јављач мора поседовати извештај о испитивању према SRPS ЕN54 и VdS сертификат. 2 Страна 110 од 120 . софтверски програмиран да ради као оптички. софтверски програмиран да ради као оптички. ком. и VdS сертификат.

Сваки јављач треба да има уграђен изолатор петље који у случају кратког споја или прекида линије омогућује несметан рад јављача. осетљивост детектора се аутоматски прилагођава амбијенталној температури. 14 11. 16 12. са могућношћу провере стања запрљаности софтверског подешавања начина рада (димни. Монтажа на плафон. Јављач мора поседовати извештај о испитивању према SRPS ЕN54 и VdS сертификат. 4 Страна 111 од 120 . Адресабилни ручни јављач пожара сличан типу CXM49990073/SDI82X-1N за спољашњу монтажу у IP65. Интелигентна логика гарантује поуздану дојаву са најмањом могућношћу појаве лажних аларма. Интерактивни адресабилни комбиновани пожарни детектор (вишекритеријумски димни. Адресабилни ручни јављач пожара сличан типу MCP521/SDI82X-1N. температурни и детектор угљен- моноксида) који уједињује предности температурне. 5 10. Јављач се монтира у стандардно подножје за монтажу на плафон или на спуштени плафон. температурни или комбиновани). ком. ком. ком. Паралелни светлосни индикатор за аутоматске детекторе монтиране у простор спуштеног плафона. Јављач треба да поседује VdS атест и да задовољава стандард EN54-5 и EN54-7.9. Софтверски програмиран да ради као јављач дима и угљен-моноксида. димне и детекције угљен-моноксида у једном детектору. Јављач мора поседовати извештај о испитивању према SRPS ЕN54 и VdS сертификат. Тип CCD573X/USB501-1 Securiton Швајцарска или сличан. Тип RAL720X Securiton Швајцарска или сличан ком.

ком. Адресабилни улазно/излазни модул за контолу надзираних уређаја. Тип BX-IOM Securiton Швајцарска или сличан. Сваки модул треба да има уграђен изолатор петље који у случају кратког споја или прекида линије омогућује несметан рад. у комплету са кутијом за монтажу. 3 Страна 112 од 120 . Улази су надзирани на прекид и кратак спој. системи за гашење пожара и сл. Контакти на вратима. Сваки улаз се може програмирати помоћу PC софтвера. пожарне зоне. ПГП2). Предвиђен за монтажу у разводним орманима и служи за активирање алармних сирена као и за активирање ПП врата.13. Тип BX-REL4 Securiton Швајцарска или сличан. 1 14. Адресабилни релејни модул са четири безнапонска релејна контакта 2А / 230 В. Сваки релеј даје COM. ком.Предвиђен је за активирање ормана за контролу и управљање ормана који управљају радом клима комора (РО-К). Сваки модул треба да има уграђен изолатор петље који у случају кратког споја или прекида линије омогућује несметан рад. Поставља се у сопствено кућиште. Предвиђен је за прикупљање сигнала о промени стања на централама за дојаву пожара( ППЦ1) и контролу и управљање гашења на Трафоима (ПГП1. NO i NC kotakt. ком. Модул треба да поседује VdS сертификат и да задовољава стандард EN 54-17 и EN 54-18. Модул треба да поседује VdS сертификат и да задовољава стандард EN 54-17 и EN 54-18. Надзирани излаз на модулу је отпоран на кратак спој. Тип BX-IM4 Securiton Швајцарска или сличан. Сваки улаз се посебно програмира и конфигурише софтверски. Адресабилни улазни модул за индикацију и надзор типова повратних сигнала(нпр. 1 15. који се напајају са додатне напојне јединице. Релејни излази се могу пребацити на фаил-сафе позицију у случају губитка напајања.) Модул садржи 4 улаза за надзиране и ненадзиране безнапонске контакте. Модул треба да поседује VdS sertifikat и да задовољава стандард ЕН 54-17 и ЕН 54-18.

1 Страна 113 од 120 . Предвиђена за монтажу на зид просторија . tip Sonos 501 (PSC-0013) Klahon V. од два пута декапираног лима.5мм2. Алармна сирена са црвеном бљескалицом. аутоматски осигурач 6А. за унутрашњу монтажу. Разводни метални орман РО-ДП у ИП 54 заштити. Сирена мора поседовати извештај о испитивању према СРПС ЕН54.  место за постављање улазно/излазних модула  1 ком. Сирена треба да задовољава стандард ЕN54. ком. 10 17.16.слична типу Sonos 450. торусни трафо 220Vac /24Vdc. ВС клеме 1. са металном монтажном плочом. 1 ком. 106dB. ком.  1 ком.  1 ком. ДИН шина. 24V. 2 18. ком. 5А. са вратима и кључем.2Ах. смештај улазно/излазних адресабилних модула. 50mA. Орман је за назидну монтажу. димензија (ШxВxД) 600x400x210мм. модула за напајање и активирање алармних сирена и бљескалица и резервних акумулаторских батерија. са по 10 отвора за увод каблова са горње и доње стране.  релејну картицу са по три релеа 24В/2А  50 ком. Аларман сирена – звучна труба 106 dB. са могућношћу избора између 32 различита тона. за превезивање каблова.  перфориране каналице са поклопцем  остали неспецифицирани ситан материјал Комплет са прибором за повезивање опреме и монтажу на зид поред ППЦ 1. акумулаторске батерије 2x12В. 7.2м од коте пода.  1 ком. напојну јединицу 24В. 24VDC. Орман садржи: . Британија или слична. ходника на висини 2.

20 21. Кабл се полаже највећим делом у самогасиве безхалогене каналице. Аларман сирена – звучна труба 106 dB. са могућношћу бирања 32 различита тона.8мм за повезивање елемената система међусобно и са централом. са могућношћу прикључења две аутоматске зоне и по једном зоном за активирање и блокаду прораде система гашења.слична типу Sonos 450 или еквивалентни. 24V. за подесену температуру 72° 50VAC. 2 Укупно опрема ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ И ОПРЕМА 25. ком. Тип Sonos 501 Klaxon В. 2 23. кпл. а делимично кроз гибљиве безхалогене ПВЦ цеви. Јављач пожара Tyco T54B E или еквивалентни. тип SFP 512 Securiton Швајцарска или еквивалентно. 2 24. Испорука и монтажа безхалогеног кабла типа TH(St)H2x2x0. 2 20. у плавој боји.8мм за повезивање елемената система међусобно и са централом. Сирена мора поседовати извештај о испитивању према SRPS EN 54. система за гашење и осталих извршних функција. Централа се испоручује комплет са напојном јединицом и акумулаторским батеријама за аутономан рад система 2x12V. м 10 Страна 114 од 120 . у жутој боји. Тастер за активирање гашења. Подцентрала за дојаву пожара и управљање стабилном инсталацијом за гашење ПГП. 106dB. тип 2470 Cooper или еквивалентни ком. Кабл се полаже највећим делом у самогасиве безхалогене каналице. тип 2470 Cooper или еквивалентни ком. Сирена поседује VdS атест и задовољава стандард ЕN54-3. Испорука и монтажа безхалогеног кабла типа TH(St)H5x2x0.19. са релејним модулом за активирање алармних уређаја. 24VDC.120VDC-200nA маx ком. Тастер за блокаду гашења. 35mА. 7. Британија или еквивалентни ком. Конвенционална алармна сирена са црвеном бљескалицом за унутрашњу монтажу.2Аh. 2 22. Централа задовољава стандарде EN54-2 и ЕN12094-1. м 1850 26. а делимично кроз гибљиве безхалогене ПВЦ цеви.

а делимично на одстојне обујмице по зиду или плафону као и делом у простору спуштеног плафона. Монтажа и повезивање подножја ручних јављача пожара. Савитљива безхалогена инсталациона цев ø16 мм. м. 24 39. тастераза активирање гашења и блокаду гашења. Водоотпорне разводне кутије са поклопцем димензије 110x110x52мм у заштити IP 66. 1 РАДОВИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ 36. за уземљење разводних ормана. Извођење инсталације каблом N2XH 2 3x1. м. Демонтажа постојећих аутоматских и ручних јаљача комплет са подножјем у делу простора објекта који припада ЕМС и њихова предаја Инвеститору. Испорука и монтажа самогасивих безхалогених каналица 20x20 мм.27. 111 38. кпл. 20 31. Поставља се делом у безхалогене каналице по зиду а делом у безхалогене инсталационе цеви м 20 30. ком. Испорука и монтажа самогасивих безхалогених каналица 40x40 мм. м 250 33. кпл. Поставља се делом на одговарајуће носче или челичне обујмице а које су испитане према DIN 4102 део12. Монтажа и повезивање паралелних индикатора.5мм за извођење напајања ППЦ од најближег енергетског разводног ормана који поседује могућност повезивања. испорука и монтажа. Поставља се делом на одговарајуће носче или челичне обујмице а које су испитане према DIN 4102 део12. 100 29.8мм или еквивалентни. за повезивање извршних елемената међусобно и са централом. Obo Betterman или еквивалентни ком. делимично у безхалогене каналице по зиду. Безхалогени кабл N2XH 1x16мм2. м 10 34. Монтажа и повезивање подножја аутоматских јављача пожара . 20 35. за повезивање извршних елемената (сирена. ком. м.8мм или еквивалентни. Испорука и монтажа безхалогеног кабла типа TH(St)HFE180/Е30 2x2x0. Испорука и монтажа безхалогеног кабла типа TH(St)HFE180/Е90 2x2x0. 1 37. Постављен делимично на ПНК регал. Постављена на обујмице на зиду или плафону м 1450 32. Остали ситан неспецифициран материјал. 450 28. бљескалица) међусобно и са централом. 14 Страна 115 од 120 . ком.

. . Пуштање у рад подцентрала за контролу и управљање гашењем ПГП.проверу исправности изведене инсталације.испоруку документације (упутство за руковање и програмирање. Монтажа и повезивање сирена. кпл. 1 44.примопредају и састављање записника о исправности и функционалном испитивању.40. . дневник уређаја и атести).монтажу сигналних линија на централу. Пуштање у рад адрсабилне централе ППЦ2. 1 46. Услуга обухвата: . кпл. дневник уређаја и атести).обележавање опреме.испоруку документације (упутство за руковање и програмирање. . Превезивање постојеће инсталације аутоматске дојаве пожара после демонтаже инсталације (дато у позицији 38) и репрограмирање централе дојаве пожара ППЦ1. 12 41. 4 42.обуку корисника у руковању.програмирање централе.монтажу сигналних линија на централу. . ком. .обележавање опреме.програмирање централе. Услуга обухвата: . примопредају и састављање записника о исправности и функционалном испитивању. кпл. монтираних и повезаних елемената система. функционално испитивање и пуштање у рад. функционално испитивање и пуштање у рад. . монтираних и повезаних елемената система. 2 47. . ком.обуку корисника у руковању. . Монтажа и повезивање сирена са бљескалиом ком. 1 УКУПНО СИСТЕМ ДОЈАВЕ ПОЖАРА: Страна 116 од 120 . Потребна мерења електричне инсталације са издавањем атеста о резултатима мерења кпл. . 5 43. 1 45. Монтажа и повезивање адресабилних улазно/излазних модула.проверу исправности изведене инсталације. . Монтажа и повезивање ормана дојаве пожара РО-ДП кпл.

Страна 117 од 120 .5.3. потезне летве.: Челична конструкција за међусобну везу 3 боце и елементи за фиксирање Компл.7. 1..7 бара са електро активирањем произ. 3 притиска W21. држачи.04A Даљинска ласерска контрола 1. Компл. Viking-Minimax или сл. Колич Јединична Укупна цена Опрема број мере ина цена (дин. Сандук са песком 0. 1. 1 напуњености боца са носачима Компл. 1 51. Првозни противпожарни 4. 1 вентилима Флексибилно црево високо Koм.. угаоне полуге.) Испорука и монтажа батерије за 3 боце CO2 гаса капацитета 30кг (40л) радног притиска 1. за гашање угљен диоксидом 15 тип CO2-5.4. Ручни противпожарни апарат 3. 3 напуњености боца Колектор (сабирна цев) ДН50 1. Првозни противпожарни 2. Уређај за вешање боца WE3 Ком. 1.6. 1. 10 за гашање прахом тип S-9. 2 лопатом. 3 Уређај за контролу Ком. апарат за гашање угљен 10 диоксидом тип CO2-10.) (дин.1. 1 опреме (бочни рамови. УКУПНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА У ЗГРАДИ: ГАШЕЊЕ ПОЖАРА У ТРАФО БОКСОВИМА Редни Јед.25м3 и 5. Koм. 1 магнетом 24VDC-1. апарат за гашање прахом тип 2 S-50.ГАШЕЊЕ ПОЖАРА У ЗГРАДИ Редни Јединична цена Укупна цена Опрема ком број (дин) (дин) Ручни противпожарни апарат 1.8x3/4x375 Командни орман VZ3 са ел.) 1.2. за 3 боце са неповратним Ком.

урачунати и евентуална измештања цевног развода око трафоа.5м3) и испорука и монтажа новог 5. Испитивање и антикорозиона заштита цевне инсталације. 75 или сл. 4. Демонтажа свих млазница са чишћењем. 1 Напомена: у цену монтаже Компл. Компл. 3 капом K85-20. резервоара за воду (4м3).1. Ком. произ. Viking-Minimax или сл. поновном монтажом. Компл. Испорука и монтажа челичних боца 40л напуњених са 30кг 2. продувавањем и 6. 2. Мембрана сигурности Ком. МИП Ћуприја или сл. -Прикључак ДН125 за одвод воде -Прикључак ДН50 за пуњење воде -Прикључак ДН50 за гас са блендом -Прикључак ДН40 за вентил сигурности и вентил сигурности -Прикључак ДН25 за грејач и грејач -Прикључак ДН40 за пражњење -Прикључак ДН25 за водоказно стакло и водоказно стакло са даљинском сигнализацијом -Прикључак ДН15 за манометар и манометар -Ревизиони отвор Напомена: у цену демонтаже и монтаже опреме урачунати употребу крана као и скелу за рад на висини до 10 m. 2 произ. магнетне копче 24VDC-1.2. Viking-Minimax или сл. 2 ДН125. као и сву осталу пратећу опрему за рад на висини. 3 Испорука и монтажа ручног лоптастог вентила са полугом 3. : Вентил боце са заштитном Ком. : Демонтажа постојећег резервоара за воду (3. 3 ЦО2 гаса произ. Испорука и монтажа ел. 1 радног притиска од 8 бара. НП16.04A Ком.0-S9 2.Argus FK. Страна 118 од 120 .

потребног алата за рад. 7. Рашчишћавање и чишћење градилишта технички пријем и примопредаја инсталација крајњем кориснику са израдом записника. Припремно-завршни радови Компл. УКУПНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА У ТРАФО БОКСОВИМА: Страна 119 од 120 . 1 Припремни радови обухватају: упознавање са пројектом и осталом документацијом отварање градилишта пријем и ускладиштење предвиђеног материјала. Сва испитивања инсталације мора да изврши реистрован фирма и изда одговарајуће извештаје. опреме. Завршни радови на изради инсталациј обухватају: Комплетну пробу са симулирањем пожара. Израда упутства за руковање и одржавање од којих један треба застаклити. урамити и поставити на видно место. активирањем свих боца са CO2 гасом и пражње резервора за воду као поновно пуњење боца и резервоара.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОПИС Укупно понуђена цена без ПДВ-а Демонтаже: Разводно постројење 110kV: Заштита за РП110kV: Регулација напона (+WRN): Обрачунско мерење енергије (+WOM): Разводно постројење 35kV: Орман управљања (+UT): Уземљење неутралне тачке 110kV ЕТ: Уземљење неутралне тачке 35kV ЕТ: Прикључци ЕТ: Орман опште сигнализације у ТС (+NS): Разводи и опрема наизменичног напона сопствене потрошње: Развод и опрема једносмерног напона 110V сопствене потрошње: Систем за беспрекидно напајање: Контрола уласка у ТС: Уземљење: Громобранска инсталација: Нисконапонски напојни и командно- сигнални каблови са монтажом: Измештање постојећих МТК постројења: Израда техничке документације електро дела ТС: Трошкови испитивања: Свођење постојећих 110kV водова: Свођење постојећих 35kV водова: Носачи нисконапонских каблова: Спољашње осветљење: Ознаке опреме и елемената у ТС: Архитектура: Конструкција: Инсталација осветљења и утичница: Телекомуникације: Машинске инсталације: Кран: Систем дојаве пожара: Гашење пожара у згради: Гашење пожара у трафо боксовима: УКУПАН ИЗНОС (БЕЗ ПДВ-а): Страна 120 од 120 .