You are on page 1of 5

Programă şcolară pentru disciplina ,,Pedagogie

"

INTRODUCERE ÎN PEDAGOGIE ŞI TEORIA ŞI METODOLOGIA CURRICULUM-
ULUI
– CLASA A IX-A –
OBIECTIVE DE REFERINŢĂŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a IX-a elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei a IX-a se
recomandăurmătoarele activităţi:
1. să elaboreze o schemă de organizare a -completarea de scheme eliptice -studiul
ştiinţelor educaţiei şi să demonstreze statutul dicţionarelor şi al enciclopediilor
teoretic şi aplicativ al principalelor discipline
pedagogice
2. să identifice şi să interpreteze -alcătuirea unui glosar de termeni pedagogici
specificitatea termenilor fundamentali din -realizarea de hărţi conceptuale -analiza
domeniile Introducere în pedagogie şi Teoria comparativă a definiţiilor termenilor
şi metodologia curriculum-ului, să-i integreze pedagogici -analiza documentelor şcolare
într-un sistem unitar şi să-i utilizeze în
comunicarea pedagogică
3. să demonstreze valoarea socialăşi -dezbateri pe tema valorii şi a limitelor
individuală a educaţiei şi să justifice limitele educaţiei
acesteia
4. să caracterizeze principalele medii - dezbateri pe tema tendinţelor de evoluţie ale
educaţionale, în special sistemul de şcolii, în general, ale şcolii româneşti - analiza
învăţământ din România; să interpreteze Legii învăţământului din România -
principalele direcţii şi probleme ale reformei compararea unor sisteme de învăţământ din
şcolii româneşti alte ţări - studii de caz

5. să argumenteze proiectarea curriculumului - exerciţii de analiză a programelor şcolare
pe baza unui set de principii din învăţământul preşcolar şi primar, din
perspectiva principiilor proiectării
curriculum-ului - studiul comparativ al unor
modele de proiectare curriculară-analiza
documentelor de politicăeducaţionalăşi
curriculară

6. să enunţe şi să interpreteze sursele şi - studii de caz pe documente curriculare
criteriile de selecţie şi de organizare (programe şcolare, manuale) - exerciţii de
pedagogică a conţinuturilor analiză a modului de selectare şi de
structurare a conţinuturilor unor manuale
şcolare

realizarea de clasificări ale obiectivelor clasificare a obiectivelor şi să opereze cu educaţionale. să definească metodologia . să diferenţieze între sistemele de . programe şcolare. în vederea selectării învăţământ. să elaboreze proiecte proprii de .analiza critică a obiectivelor prezentate în proiectele de lecţii de la diferite discipline şcolare 10. să-şi asume şi să practice codul .studii de caz deontologic al profesiei 13.7. din perspectiva modernizării acestora -analiza avantajelor şi a limitelor modernizărilor la nivelul obiectivelor şi al conţinuturilor 11.realizarea fundamentale ale disciplinelor pedagogice unor glosare de termeni pe o temă dată- (Introducere în pedagogie şi Teoria şi utilizarea unor scheme conceptuale. să opereze cu criterii pertinente şi cu -elaborarea unor grile de evaluare a metode adecvate. în vederea elaborării obiectivelor pentru o temădată. să identifice şi să interpreteze direcţiile de -analiza critică a obiectivelor şi a modernizare a obiectivelor şi a conţinuturilor conţinuturilor din programe şi manuale educaţionale şcolare. să realizeze conexiuni între conceptele . manuale etc.utilizarea unor criterii principalelor produse curriculare – plan de şi metod de evaluare. în metodologia curriculum-ului). pentru analiza şi evaluarea produselor curriculare .analiza propriilor nevoi de dezvoltare - dezvoltare profesională elaborarea unor proiecte de dezvoltare profesională . a explicării unor situaţii educaţionale educaţionale şi a justificării unor moduri de intervenţie educaţională 12.alcătuirea de hărţi conceptuale . manualelor şcolare 8. pe baza unor criterii date - acestea utilizarea instrumentelor de clasificare.exerciţii de identificare şi de corectare a operaţionalizării obiectivelor şi să o utilizeze greşelilor de operaţionalizare -exerciţii de în elaborarea obiectivelor operaţionale formulare a obiectivelor operaţionale Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IX-a elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei a IX-a se recomandăurmătoarele activităţi: 9. în vederea elaborarea unor mesaje cu conţinut explicării şi fundamentării acţiunii educaţional.

suporturi audio-video) 6 Reforma curriculum-ului 10. Reforma sistemului de învăţământ din România 4. Educaţia – delimitări conceptuale 2.2.5. Sistemul ştiinţelor educaţiei 1. programăşcolară. Inovaţii reprezentative: interdisciplinaritate.2.4.Educaţia – obiect de studiu al ştiinţelor educaţiei 1. Şcoala în sistemul social 4.4.1.1. Criterii de selecţie şi de organizare a conţinuturilor 4 Metodologia proiectării curriculum-ului 5 Produse curriculare: plan de învăţământ.Disciplinele educaţionale şi relaţiile dintre ele 1.2. structură. Autoeducaţia 3. Educabilitatea 3. Educaţia formală.3.3. Rolul educaţiei în dezvoltarea personalităţii. 2 Statutul profesional al cadrului didactic – competenţe şi calităţi 3 Curriculum – delimitări conceptuale 7.4. Forme şi tipuri de educaţie 3.1.1. Funcţiile individuale şi sociale ale educaţiei 2. Determinările educaţiei 2.1. Metodologii de operaţionalizare a obiectivelor 7.2.1.1. Sisteme de clasificare a obiectivelor 7. modularitate 10.3. Educaţia permanentă 3. Categorii de finalităţi educaţionale 7.1. manuale şi auxiliare curriculare (softuri educaţionale.3.2. Tendinţe ale evoluţiei învăţământului 4. Sistemul de învăţământ din România – baze legislative. Alte medii educaţionale: organizaţii non-guvernamentale.3. Familia 4.3. nonformală. CONŢINUTURI TEMATICE 1.Evoluţia concepţiilor despre educaţie 2. Finalităţi şi conţinuturi educaţionale 7.2. Structura educaţiei 2.1. Biserica. Interdependenţa formelor şi tipurilor de educaţie 4. mass-media etc.1. pachete de învăţare.2. alternative educaţionale 4. Medii educaţionale 4. Noţiunea de conţinut 7. informală 3. Reforma curriculum-ului în România .

Ameliorarea şi inovarea procesului educaţional. Participarea la propria dezvoltare profesionalăşi la definirea unui stil propriu de instruire . Manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de profesia didactică VALORI ŞI ATITUDINI 1. Angajarea în relaţii de parteneriat socio-educaţional cu familia şi cu alte instituţii cu responsabilităţi educaţionale 6. Promovarea unui sistem de valori culturale. în concordanţă cu idealul educaţional 3. Examinarea critică. în vederea optimizării procesului de educaţie 8. Crearea unui climat socio-afectiv securizant. Explicarea şi interpretarea unor idei. conducerea şi evaluarea activităţilor de învăţare 5. în clasa de elevi 4. Implicarea în dezvoltarea instituţionalăşi în promovarea inovaţiilor în învăţământ 5. proiecte şi procese educaţionale 3. morale şi civice. Realizarea şi valorificarea corelaţiilor intra-şi interdisciplinare. FINALITĂŢILE GENERALE ALE STUDIERII DISCIPLINEI 1. Cultivarea unui mediu şcolar centrat pe valori şi relaţii democratice 2. Proiectarea. Conştientizarea şi interpretarea problemelor specifice şcolii contemporane şi reformei învăţământului românesc 7. Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a conceptelor specifice ştiinţelor educaţiei 2. evaluativă a unor idei. integrarea şi utilizarea noilor tehnologii informaţionale şi de comunicare 6. proiecte şi procese educaţionale 4.

V..P.P.. 1981.. C. Ed. *** Legea învăţământului nr. Principii de design al instruirii... Metode şi tehnici moderne de învăţare eficientă. Bucureşti.D..D. 17. UNGUREANU. G.P. J. 1998.. CRISTEA.P. 1999. Dicţionar de termeni pedagogici. Ed. Ed. 2002. Polirom. 1998. Iaşi. Bucureşti. DE LANDSHEERE. Ioan.. (Coord. Ed.) Psihologie şcolară. E.. Bucureşti. 12. Bucureşti. Educaţie şi curriculum. JINGA. 2001.. Ioan. COSMOVICI. Iaşi. NEACŞU.D. Bucureşti.) Pedagogie. T. Ed. BÎRZEA. 9. Studii de diagnoză... E. Introducere în teoria educaţiei. CERGHIT. 18. Bucureşti. E. MOMANU. DE LANDSHEERE.D. Cezar. Emil. BALL. I. Polirom. Curs de pedagogie. L. E. 1995.. All. 4. O introducere în psihologia pedagogică. Iaşi. MIROIU. L. Caracterizarea dinamică a copilului şi a adolescentului. S. 84/1995. Dan. 1977. Ion. S. 23. ROBINSON. Mariana. AUSUBEL.. 1991. IACOB. partea I.P. I. Instruire şi învăţare. Învăţarea eficientă. Bucureşti.. Evaluarea procesului didactic. E. Didacticăşi Pedagogică. Creativitatea şi inteligenţa emoţională. POTOLEA. E. Ioan.. 16. A. CREŢU. nr. CERGHIT. 1979. Bucureşti.P. Bucureşti.D. 5. Polirom.P. E. Polirom.). Mihaela... E. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative... Învăţarea în şcoală. 10. (Coord. E.Bibliografie orientativă 1. Condiţiile învăţării. L. R. E.. Ed. Ed. NEGREŢ. Timişoara. Militară. 1999.D. GAGNE. 1994. ROCO.D. 13. PĂUN. 1993. 1998.D.). 1998. 1999. 1975. republicată în Monitorul Oficial al României. Arta şi ştiinţa educaţiei. (Coord. Psihologia procesului educaţional. Metode de învăţământ.. Ed. 2002. Ed. 11. 3..P. EUROSTAMPA. 15. 20.. 14. (Coord. 6. Iaşi. Curriculum diferenţiat şi personalizat. A. 21. NEACŞU. Manual de pedagogie. D. GAGNE. cu aplicaţii la fişa şcolară. E. R. 2000.. I.. Învăţământul românesc azi.. RADU. Bucureşti. Bucureşti. Definirea obiectivelor educaţiei. 2. Iaşi. BRIGGS.. Bucureşti. R..D. Iaşi. Ed. Bucureşti. 1978. G.D. 7. VLĂSCEANU.P. . Ioan. E. 8.. 606/10 dec. DAVTZ.P. 1998. Polirom. JINGA. de la 3 la 18 ani. 22. EDITIS.. Polirom. Bucureşti. 19. BADEA. Bucureşti. 1988. ISTRATE. D. 1990.