You are on page 1of 1

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH na lata

2014- 2023
( z prerspektyw¹ do 2025r)

ee e
STAN REALIZACYJNY I PLANOWANY

e
6 6
2
1 S6
©
S³upsk © © Gdynia Port

L
S³upsk Zachód ©Redzikowo Gdynia Wielki Kack
GRONOWO
©
Rosja
©

ie itw
!7
GRZECHOTKI
© S6 S³upsk Wschód

k
GDANSK

c
3 BEZLEDY
7 GO£DAP

y
a³t
S³upsk Po³udnie S6

a

4
Gdañsk Lotnisko
©

5
6
© #
· Budzisko

B
Gdañsk Karczemki Braniewo Pó³noc
©
¯ukowo © 7

e
Gdañsk Port
Go³dap S61

rz
Kowale © © Gdañsk Wschód

51
© S7
©©
o
© ¯u³awy Zachód ©
#
·
Braniewo Po³udnie

#
·
Koszalin Wschód
Gdañsk Po³udnie© Gdañsk Lipce S22
©
M © © Sianów ©Cedry Ma³e

63
Ko³obrzeg

#
·
Koszalin Pó³noc
Bielice ©
Wschód
Dworek ©Frombork Suwa³ki
© S7 Bartoszyce
© © Nowy Dwór Gdanski Elbl¹g
Rusocin
S6 ©
© © Koszalin Zachód© Koszalin © ©
©

#
·
Ko³obrzeg Wschód
¯u³awy Wschód Suwa³ki Pó³noc
Ustronie Morskie Elbl¹g Zachód
Ko³obrzeg Zachód © © M³ynary
©

9
©
#
·

1
2 Suwa³ki Zachód
20 0 © ©
Elbl¹g Po³udnie Elbl¹g Wschód
©Suwa³ki Po³udnie
Koœcierzyna
© Stanis³awie
Bogaczewo
©
©
Pas³êk Pó³noc
51
Olecko #
·
Stan na dzieñ
S61

2
©

2
Pas³êk Po³udnie
6 © Raczki 16
S11 © Swaro¿yn
Miêdzyzdroje
S7
©
Kie³pino
©
#
Starogard Gdañski

·
3 5
59

04 .05. 2017r
6
©Marzewo
Œwinoujœcie S3
25
© Pelpin
dk8
#
·

5
© Ma³dyty E³k Augustow

7
Mr¹gowo S61

#
·
© Par³ówko 22
#
· ©©
#
·
©

5
5
©
Biskupiec

9
16

51
1
P³oty Pó³noc Barczewo
©©
Brzozowo 6
OLSZTYN
A1
dk16
© © S16 1

20
#
·

e
Borki 61

59
Kwidzyn Mi³om³yn Pó³noc

©
Olsztyn Zachód
#
· ©
©Olsztyn Wschód

63
90
©
Mi³om³yn Po³udnie
© S51 Barg³ów Koœcielny
© S11
#
·

16
© Nowogard Wschód
© Nowogard Szczecinek Pó³noc
Kopytkowo © ©Olsztyn Pieczewo
Szczecinek Sródmiescie © Szczecinek
2 Ostróda Pó³noc
© Chojnice
©
#
· ©
Pó³noc
Miêkowo ©Nowogard Zachód
5
© ©Olsztyn Jaroty
Szczecinek Wschód ©

!7
© Goleniów Osina Ostróda ©
Ostróda Po³udnie Olsztyn Po³udnie

SZCZECIN ©©
S6 Szczecinek Po³udnie ©
© © Stawiguda 58
58
S51
Goleniów Lotnisko
Goleniów Pó³noc
S7 ©Gryzliny
#
·

8
KUNICA
© ©

Szczecin Podjuchy
Rychnowo
0
© ©

59
2

Szczecin Kijewo
Warlubie
© Olsztynek Wschód
Szczuczyn
S6 Olsztynek Zachód

63
S5 58 S19
5
S3 S6 © Grunwald

9
3

Radziszewo

1
6
5
S16
15 © Waplewo ©
©Rzêœnica
#
· #
0 Sêpólno Krajeñskie

·
Przeclaw 2 Nowe Marzy
©Szczecin D¹bie © Grudzi¹dz
#
·
© Nowe Miasto Lubawskie

e
2

#
· #
·
5 Œwiecie Pó³noc

A6 © © © © 19
©
Stargard Zachód
©© Klucz ©
Œwiecie Zachod Grudzi¹dz
© R¹czki Stawiski
© © Nidzica Pó³noc

8
Szczecin Zachód
Kobylanka Stargard Wschód

© © © 55

53
Œwiecie Po³udnie
© Gryfino Stargard Po³udnie
S10 ©
© Nidzica Po³udnie
S61

#
·
KO£BASKOWO Wa³cz
©
#
·

Rzêdziany

Choroszcz
56
S10 © Wasilków

Tykocin
Wa³cz Zachód
S7
Wa³cz Pó³noc S5 © Lisewo Kolno © ©
#
· © BOBROWNIKI

Je¿ewo
15
©

25
Powier¿
© ©Koronowo 64
BIA£YSTOK

Kobylin
Wa³cz Wschód
©
©

91
Napierki
© Makymilianowo

Sikory
© © 8 65
Bydgoszcz Op³awiec
© © Brodnica ©

#
·
©
Pyrzyce
S10 Bydgoszcz Pó³noc £om¿a Po³udnie © S8
©©
© ©
£om¿a

!7
Pi³a © Wyrzysk
©

57
©
£ob¿enica S10 Bydgoszcz Zachód
A1 Ostro³êka Mê¿enin
©
#
·

63
Bydgoszcz Miedzyn © BYDGOSZCZ £om¿a Zachód ©

#
·
S3
Bydgoszcz B³onie
© Toruñ Ko³aki
© Turzno
©
©

19
Rynarzewo
2
6 Ujœcie © ©Zambrów Wschód
S5 S10 S8
Myœlibórz 22
Szubin Pó³noc
© Bydgoszcz Po³udnie © Lubicz
© ©Zambrów Zachód
©Szubin Po³udnie
© © Toruñ Po³udnie

#
·
Strzelce Krajeñskie
©Pa³uki
Toruñ Zachód
©Szumowo
31

S10 S61
S11 Ciechanów
S5
60
©Prosienica

2
¯nin Pó³noc
©
¯nin Pó³noc 13

5
Ciechocinek © 1
©
6
©
©Podborze

5
¯nin Zachód

1
Ostrów Maz.
Gorzów Wlkp 0 ©
Biskupin©
A1 © £om¿a
3

6

#
·
2

66
Ma³yszyn Raci¹¿ © Ró¿an
© Inowroc³aw
#
· ©Nagoszewo
Brok

0
67
Rogowo

5
Wieprzyce ©

e

91
© Lubcz
©
Kostrzyn Górzow Wlkp Po³udnie
dk25 © Dybki
S8
n/Odr¹
Coton
© 60
©Porêba

#
·
Mieleszyn © W³oc³awek
#
·
Oborniki
S3 © 14 S7 ©
© Trzcianka 3
22

W³oc³awek Pó³noc S10 6

24 Skwierzyna Zachód
2
2 © 15 ©
Ciechanów
©Wyszków Pó³noc

2
62 W³oc³awek Zachód © 62
©
P³oñsk

5
P³ock

66
© Skwierzyna Po³udnie
P³oñsk
© Siedlin © Wyszków Po³udnie

91
Gniezno Pó³noc
© 62
© Lucynów
#
·
24
K³ecko
©

63
£ochów
©

!7
31

Gniezno Mostówka

#
·
Kowal

#
·

61
©Poznañ
S11 Pó³noc S19 PO£OWCE
©

Nowy Tomyœl
Miêdzyrzecz Pó³noc 92
Gniezno Po³udnie
©
© © Poznañ Rokietnica S8
Niegów 62

!7

50
16
Œwiecko

Poznañ Napachanie Modlin Serock
© © © Trojany
Rzepin

Miêdzyrzecz Zachód
© ©

Poznañ Wschód
S7
Torzym

£ubowo
Jordanowo

Miêdzyrzecz Po³udnie © © Czerniejewo © Wola Rasztowska
Poznañ Tarnowo Podgórne © POZNAÑ
© Radzymin P³n.
Trzciel

S5 Gostynin

#
·
62

ee
©
A2

Warszawa Pó³noc

£abiszyñska
2
92 92 © Iwno
62 © Radzymin P³d.
©Poznañ D¹brówka © Kostrzyn
#
·

G³êbocka

Bia³
15
© ©

91
©Wo³omin

Warszawa Zachód
© © ©Strumiany
S10
©
©

11
ŒWIECKO
© © © ©#Koby³ka

Buk
S7

Marki
© © © © Kleszczewo ©Zielonka

Poznañ Zachód

Poznañ Luboñ

Miñsk Maz.
Poznañ Komorniki

Poznañ Krzesiny
© Wrzeœnia

Bemowo
92
b ©
©G¹dki © ©©©©

Ka³uszyn
Drewnica

Koninko
© ©

50

Konotopa
S5 ©Borówiec ©©Modliñska Rembertów
A2

Grodzisk Maz.
Œwiebodzin Pó³noc
©

Pruszków
S8
© Œwiebodzin Po³udnie © Kroœniewice
©
Kutno Pó³noc
Konin
#
·
!7
© Kórnik Pó³noc
©
WARSZAWA
©Pow¹zkowska Janów
© Kórnik Po³udnie 92
©
Niemc

92
32
© ©
©
#
· Zakrêt© ©
A2 ©
Mosina KUKURYKI
© Siedlce

oruœ
S³upca 92 © © 2
S3 S11 © Kutno Wschód
© S2 © 92
© © Opacz
S79 Lubelska
© © © Marynarska S2
©Wiazowna

Wiskitki
2 92
© ©Lotnisko ©
A1

Skierniewice
9 Golina
© ©
© Wa³ Miedzeszynski
© 92 ©Warszawa Janki © ©©© Przyczolkowska
A2
#
Krosno Odrzañskie Mod³a

· A2
2
©
A2
a

Warszawa Lotnisko
©

68
©
2

!7
Koœcian Pó³noc

#
·

0
' Sulechów ©
Konin Wschód
3

TERESPOL

6
Paszków 2
© Ko³o
©

7
7 Ko³biel

0
Miêdzyrzec Podl.

#
· #
·
9
S8

e
©© Smigiel Pó³noc

£owicz
Koœcian Po³udnie
© © Pi¹tek Zyrardów S17 Bia³a Podlaska
© 50

7
Mieszków
S11 D¹bie ©

#
·
50
Œmigiel

91
© Radziejowice

6
© Pó³nocna © Smigiel
#
·

Emilia

3
Po³udnie

#
·
Jarocin
©
© Jarocin © © © Mszczonów Pó³noc

7
76

Zgierz
ZIELONA GÓRA © Racula

0
Wartkowice Garwolin Pó³noc
Góra Kalwaria
© Lipno
y

1
4
© Mszczonów Po³udnie ©
DK25 50 #
·
©
#
# ·
©
Niedoradz Stryków Garwolin Zachód
© 12 © © Skierniewice ©G³uchów
S5
Leszno
72
© ©
£ódŸ Pó³noc
© Kowiesy ©
© Mogielnica
· 76
© Garwolin Po³udnie
63
Leszno Zachod Mszczonowska

©
© © Babsk © Skurów © Górzno S£AWATYCZE
Nowa Sól Zachód
© S11
S3
Leszno Po³udnie S8
© Julianów ©© Goñczyce

Zduñska Wola Zachód
S7
£ÓD © 72
27

Brzeziny
Kalisz S14 © Rawa Maz. Pó³noc © Józefów

83

Zduñska Wola Wschód
A1
Olszyna S17
© Rydzyna

!7
© Rawa Maz. Po³udnie © Broniszew

Sieradz Wschód
© © Bojanowo © ©Trojanów S19 Kock

#
·
¯ary Zachód £ódŸ Wschód
OLSZYNA
© © Podkonice

Sieradz Po³udnie
© Franklinów Wola Skromowska

5
12 Gaworzyce £ódŸ Lublinek

2
© © Bia³obrzegi Pó³noc
©
Ryki Pó³noc
© © ©Wólka Jagielczyñska ©
©
#
G³ogów

·
£ódŸ Górna 48
36 36 © Ostrów Wlkp Wschód ©Bia³obrzegi Po³udnie
5
1 12 ©
#
·
Rzgów Czerniewice
£êknica ¯ary Po³udnie

#
· © ©Ryki
Dobroñ Po³udnie
© © © £ódŸ Po³udnie
© Rawicz S8 © Lubochnia © Kamieñ 48
1
8 S11 Ró¿a © 12/9
³

KaŸmierzów Ostrów Wlkp ©
2

Pu³awy Zachód
© © 1
© Jakubów

Wis³a
1

I³owa © Gózd
©
Skrudki
© 12 © £ask
©
Pabianice P³d
© Tomaszów Maz. Pó³noc

2
©

8
7
©
©Ostrów Wlkp Po³udnie © © © © Tomaszów Maz.Centrum
2 Korzeñsko Tuszyn
© Radom Pó³noc
©¯yrzyn S19

Pu³awy
48
Luboszów © Tomaszów Maz.Po³udnie
© Studzianki

4
e

7

2
© S8 © Polichno

8
Lubin Pó³noc Kurów Zachód

©3 © Wolbórz © ©©
© ©©
©

Pu³awy Wschód
Kroœcina

Syców Wschód

Pu³awy Azoty
Syców Zachód
Kurów Wschód
©
©

Koñskowola
Radom Zachód
36 © Piotrków Tryb.Wschód S12 ©
©©Piotrków
Piotrków Tryb. Zachód
Radom
A18 © Tryb.Pó³noc © Na³êczów
Oleœnica Wschód

Lubin Zachód
Golnice
© Piotrków Tryb. Po³udnie
Oleœnica Zachód

© Z³oczew 74 Wolanów
©
#
·
Szczodrów

LUBLIN
Oleœnica Pó³noc

S5 S12
© ©
##
!7
·
Krzy¿owa Lubin Po³udnie Prusice S12/S17
5

Boles³awiec
© ©
2

S12 © Lublin CzechówLublin Rudnik
Jastków

Bralin
Wroc³aw Psie Pole

© ©
Opoczno © ©

45
Legnica Wschód

Be³chatów Radom Po³udnie
S12
36

S3 Wieruszów 74 Lublin S³awinek ©
Lublin Tatary
Krzywa
Wieluñ
©
© © ©
Legnickie Pole

© Lublin Szerokie ©

#
·
94
© ©
W¹dro¿e Wielkie

Legnica ©
Miko³ajowice

Kêpno Kr¹¿kowy Okopy
£ozina

Godzieszów 94
© © Piotrków S7 ©Lublin Zadêbie DOROHUSK

A4
© Jadwisin
#
·

79
Lublin Felin
JÊDRZYCHOWICE Kêpno
Raczyn
74
Lublin Wêglin
© ©
© © © Tryb. © Szyd³owiec Pó³noc Œwidnik S12

#
·
Chojnów
S19 ©
©©
#
·
© © S8 ©
Lubiatów © 9
Bia³a Jod³owiec
© Szyd³owiec Centrum S12/S17

9
4
Budziszów

© © Piaski Wschód
#
·
Zgorzelec
©© Kamieñsk
©
K¹ty Wroc³awskie

30 Z³otoryja Wroc³aw Pó³noc

e
© ©
98

A4 ©
Wieluñ

!7
©
Goœcis³aw

©© WROC£AW Piaski Zachód Che³m
A8
Legnica P³d.
Pietrzykowice

Skar¿ysko- Kamienna Pó³noc
©
ú
Udanin

9
Kostom³oty

3

#
·
© Wroc³aw Stadion
S11 ©
Skar¿ysko-Kamienna Zachód
I³¿a
42 42
O Z N A C Z E N I A: © Jawor Pó³noc
©
#
·
© Wroc³aw Lotnisko Skar¿ysko ©
©
© ©
Wroc³aw Zachód Praszka Radomsko

#
· S74
W¹chock

43
©
#
·
Bielany Wroc³awskie S7
©Jawor Wschód ©
©©
©
© Wroc³aw Po³udnie 42
Suchedniów ©
©Raczyn
S3
©
Tyniec Ma³y #
· Kobierzyce
Radomsko

© Zalezianka
Jelenia Góra
#
·
Ostrowiec Œwiêtokrzyski Krasnik

#
·
5

Wroc³aw Wschód
AUTOSTRADY, DROGI EKSPRESOWE I INNE DROGI KRAJOWE ©

·
Bolków
9

Krzepice

#
· © Barcza
3

ZOSIN

91
3 S8 © Kielce Pó³noc
© Bolków 5 9 43

#
·
3 4
A1 Kielce Zachód
©
S1 ©
34

#
·
Kielce Bocianek
Brzezimierz
3 © © © 74
45

Czêstochowa Czêstochowa Pó³noc S74
odcinki w eksploatacji
#
Opatów

·
Olesno Jasna Góra
©
Kielce Jaworznia
© Hrubieszów

odcinki w realizacji
JAKUSZYCE
S3
#
· 39
Brzeg 9
4
A1 Czêstochowa
Kielce Po³udnie ©
KIELCE 74

© Czêstochowa

Wa³brzych
A4
Blachownia ©
©© #
· Frampol

#
·
74

#
·
©
Myœlina Janow Lubelski
odcinki w trakcie procedury przetargowej DK8 ©
8

Czêstochowa Po³udnie Morawica Zamoœæ S17
5
3

4 Jedrzejów
6
46 S74
#
·
78

# ©©
·
Opole Po³udnie

#
·
LUBAWKA ©
Opole Zachód
Lubliniec © Lasy Janowskie

Niemodlin

#
·
Jêdrzejów Pó³noc
zadania planowane ujête w Programie Budowy Dróg Krajowych OPOLE ©Jêdrzejów
Jêdrzejów Wschód 78
Tarnobrzeg
Kêdzierzyn KoŸle

Strzelce Opolskie

Po³udnie

1
© Stalowa Wola
Krapkowice

WoŸniki

#
·
46 9

e
4 78
na lata 2014-2023 (z perspektyw¹ do 2025r.) S11

#
·
Tomaszów Lubelski

S7
©

!7 ·#
Nysa
Pyrzowice
Piekary Œl¹skie

Nisko

9
Lotnisko

#
· · #
# ·

7
odcinki planowane do realizacji w formule drogowej spó³ki specjalnego przeznaczenia(dssp) Porêba
K³odzko

#
· 46
46
©
A4 Tarnowskie Gory
#
· Zawiercie
73
Zabrze Po³udnie

©
41

8 © ©© © Siewierz
Bytom
Zabrze Pó³noc

drogi ujête w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 19 maja 2016 r. £any
94
© Podwarpie

A1
Gliwice Bojków
33

©
#
·
Kêdzierzyn-KoŸle
©
#
·
1

© S1
40 © 6
zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. 40 8 © Hrebenne

7
HREBENNE
© ©

7
40

#
·
Kleszczów
Lezajsk
94
© Gliwice Wschód
41

Katowice Miko³owska

Rzeszów Pó³noc
Rzeszów Zachód
S19
S86

!7
© ©

Zachód

Dêbica Wschód
Obwodnice miast i miejscowoœci: © KATOWICE Soko³ów M³p.
© © ©

Sêdziszów
©

9
e
©

#
·
Gliwice Ostropa
©©
Gliwice Soœnica

Murckowska
Chrzanów
Zabrze Po³udnie

Ruda Œl¹ska

Chorzów

Przeworsk
38 D¹browa Tarnowska

#