You are on page 1of 1

OTVARANJE AKREDITIVA

Na zahtjev Gospodarskog društva: ____________________________________________,
(firma, sjedište, adresa i identifikacioni broj)
( u daljem tekstu: Nalogodavac) za otvaranje dokumentarnog akreditiva u korist Kompanije:
________________________ (u daljem tekstu: Korisnik akreditiva),
Banka: _______________________ iz _______________________, (u daljem tekstu:
Akreditivna banka) se obvezuje da korisniku akreditiva isplati novčani iznos pod uslovima
iz ovog akreditiva.
Članak 1.
Akreditivna banka se obvezuje, saglasno nalogu Nalogodavca, da će lično ili preko Banke
_________________ u ________________, Korisniku akreditiva isplatiti novčani iznos
___________________ KM, na lični zahtjev Korisnika akreditiva.

Članak 2.
Akreditivna banka će isplatiti novčani iznos iz Članka 1. ovog akreditiva, pod uslovom da
joj Korisnik akreditiva podnese robna i transportna dokumenta, kao i dokumenta osiguranja:
______________________________________________________________ (npr. fakturu
korisnika akreditiva, potvrdu o porijeklu robe, njenom kvalitetu i ispravnosti za upotrebu, tovarni
list, konosman, certifikat o osiguranju ili polisu i dr, zavisno od toga šta su stranke
ugovorile kao dokaz za isplatu određenog iznosa po temelju otvorenog Akreditiva).

Članak 3.
Korisnik akreditiva može opozvati svoj nalog o otvaranju ovog akreditiva, ne navodeći
razlog za taj opoziv.
Članak 4.
Ovaj akreditiv nije prenosiv.

Članak 5.
Ovaj akreditiv važi od dana kada Akreditivna banka saopšti otvaranje akreditiva Korisniku
akreditiva, odnosno banci preko koje će vršiti naplatu, do _______________ godine.

Članak 6.
U slučaju spora nadležna je Spoljnotrgovinska arbitraža pri Spoljnotrgovinskoj komori
Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

ALTERNATIVA:
U slučaju spora nadležan je sud _____________________ u _____________________. .
U _________________, ___________, godine.

NALOGODAVATELJ AKREDITIVNA BANKA
______________________ _______________________