You are on page 1of 2

Sa ilalim ng batas militar, protektado pa rin ang pangunahing karapatan ng mga

Martial law: Ano ito at ang iyong mga karapatan mamamayan, tulad ng:
• Karapatang mabuhay (the right to life);
sa ilalim nito? • Karapatan laban sa torture o pagpapahirap o pagdanas ng malupit na parusa,
hindi makatao o nakakababa ng pagkatao (the right not to be tortured, nor
Idineklara ng Pangulong Rodrigo Duterte ang martial law o batas militar sa buong subjected to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment);
Mindanao kaugnay ng pag-atake ng Maute Group sa Marawi City nitong Martes, • Karapatan laban sa sapilitang paggawa o forced labor (the right not to be
Mayo 23, 2017. subjected to forced labor);
Pinag-aaralan din ng Pangulo ang pagsasailalim ng batas militar sa buong Visayas • Karapatan laban sa pagkakakulong dahil sa hindi pagbayad ng utang (the right
sakaling kumalat ang aktibidad ng terror groups sa labas ng Mindanao. not to be imprisoned for non-payment of debt);
• Karapatang hindi parusahan para sa isang gawaing hindi pa itinuturing na
Ito na ang pangatlong beses na isinailalim ang bahagi o kabuuan ng Pilipinas sa krimen noong panahon ng pangyayari (the right not to be punished for an act
batas militar matapos ang ikalawang digmaang pandaigdigan. which was not yet a crime at the time of its commission);
Maaari lamang magdeklara ng martial law ang pangulo na siyang commander-in- • Karapatang kilalanin at tratuhin bilang tao (the right to be recognized and
chief ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas kapag may pananalakay o paghihimagsik treated as a person);
kung saan kinakailangang mapangalagaan ang kaligtasan ng publiko. • Karapatan sa malayang pag-iisip, konsensiya at relihiyon (the right to freedom
Maaari ring suspendihin ng pangulo ang pribilehiyo ng writ of habeas corpus na of thought, conscience and religion).
proteksiyon ng bawat mamamayan sa anumang ilegal na detensiyon kung saan Hindi maaaring alisin ang mga karapatang ito kahit na nasa ilalim ng batas militar.
maaari itong idulog sa korte.
Hindi naman awtomatikong suspendido ang writ of habeas corpus sa panahon ng
martial law.
Matapos ang batas militar sa ilalim ng rehimeng Marcos, itinakda sa Saligang
Batas noong 1987 ang bagong probisyong ito para maiwasan ang pagmamalabis
dito.
Batay sa Konstitusyon, hanggang 60 araw lang epektibo ang batas militar o
suspensiyon ng writ of habeas corpus, maliban na lang kung pahahabain ito ng
Kongreso sa pangunguna ng Pangulo.
Sa loob ng 48 oras magmula nang deklarasyon, kailangang magsumite ng ulat sa
Kongreso ang Pangulo nang personal o nakasulat.
Maaaring bawiin o ipawalang bisa ng Kongreso ang batas militar sa boto ng
mayorya ng mga miyembro.
Maaari ring kuwestyunin sa Korte Suprema ang deklarasyon ng batas militar at
dapat nila itong desisyunan sa loob ng 30 araw.

This salawikain would remind us of the value of spending accordingly and adjusting to the situation. It likewise speaks of making do with what you have by being resourceful .” This salawikain speaks of learning how to endure hardships. It teaches of knowing how to adjust in times of crisis. This salawikain can also expand to anything that needs adjustment. This salawikain shows the value of spending according to ones means. people tend to keep their lifestyles even in time of crisis. In Philippine culture.If the blanket is short. This leads to debts and more hardships in the future. The cartoon shows of a mother making do with the cheapest type of rice as her budget would not allow for the more expensive one. or stretching resources as the situation requires. learn to curl.