You are on page 1of 3

OmInstrumente de evaluare

an școlar 2016 -2017

Potrivit ROFUIP (art. 115, alin. 1), instrumentele de evaluare în învățământul preuniversitar
sunt:
a)chestionări orale;
b) teste, lucrări scrise;
c) experimente şi activităţi practice;
d) referate;
e) proiecte;
f) interviuri;
g) portofolii;
h) probe practice;
i) alte instrumente stabilite de comisiile metodice şi aprobate de director sau elaborate de către
ministerul educaţiei /inspectoratele şcolare, elaborate în conformitate cu legislația națională.

a) Evaluarea orală (chestionări orale)

Evaluarea orală se realizează mai ales prin întrebări - răspunsuri şi prin îndeplinirea unor
sarcini de lucru, oral sau în scris (de obicei, la tablă), sub directa supraveghere a profesorului. Este
folosită cu precădere ca verificare curentă şi parţială, pe parcursul orelor de curs. Examinarea orală
constă, în toate cazurile, în probe la care răspunsurile sunt date oral.

b) Evaluarea scrisă (teste, lucrări scrise)

 subiectele formulate să se regăsească în tematica recomandată de programele școlare și
manual;
 sarcinile de lucru să fie formulate clar, fără ambiguități sau cu intenția de a-i induce în
eroare pe elevi;
 în formularea subiectelor să se aibă în vedere nu doar reproducerea informațiilor, ci și
evaluarea capacității elevilor de a opera cu acestea;
 să se facă cunoscute baremele de corectare și notare.

c) Referatul

Referatul reprezintă o modalitate de evaluare care permite atât o apreciere nuanţată a
învăţării cât şi identificarea unor elemente de performanţă individuală probate de elev şi izvorâte
din motivaţia lui pentru activitatea desfăşurată.
Din punctul de vedere al conţinutului lor, referatele pot fi clasificate în două categorii
distincte:
- referate bibliografice, bazate pe o informare documentară a elevului;
- referate de investigaţie ştiinţifică, bazate pe dezvoltarea unui plan de acţiune elaborat de elev sau
sugerat de profesor.
Caracteristicile esenţiale ale referatelor sunt:
- au un pronunţat caracter formativ şi creativ;
- înglobează zone mai întinse de conţinut;
- dispun de un caracter integrat or, oferit de metodologia informării şi cercetării ştiinţifice;

a. teoriile prezentate sunt susţinute de argumente din bibliografie.d. modul de alcătuire ş. 8 până la 12). formularea sa nu este ambiguă. . dacă este necesar.  Aspectul general al referatului: respectarea criteriilor prezentate în continuare: gramatica. elevii învaţă despre ei înşişi în procesul întocmirii portofoliului şi a reflectării asupra produselor propriei învăţări. colectarea şi selectarea produselor care satisfac scopul portofoliului. iar profesorii pot afla o serie de aspecte relevante pentru evoluţia elevilor care. inovaţie: modul deosebit prin care se abordează tema. Atunci când elevii sunt solicitaţi să întocmească referate. prezentarea opiniilor personale bazate însă pe analiza diferitelor surse bibliografice. Portofoliul poate cuprinde:  lista conţinutului acestuia. li se oferă sprijin privind planul de lucru.relevă motivaţia de învăţare.  argumentaţia care explică ce lucrări sunt incluse în portofoliu. creativitate. de ce este importantă fiecare şi cum se articulează între ele într-o viziune de ansamblu a elevului/grupului cu privire la subiectul respectiv. care include titlul fiecarei lucrări/fişe. altfel. ortografia.. . lucrarea este organizată în jurul unei idei pentru care exista dovezi verificabile. și numărul paginii la care se găseşte). Acest fapt conferă portofoliului o importantă valoare instructivă. dacă portofoliul conţine un număr foarte mare de piese este îngreunată selecţia produselor relevante de cele nerelevante  precizarea corectă de către profesor/asimilarea de către elev a scopului pe care îl are alcătuirea portofoliului  reflecţiile personale care însoţesc produsele incluse în portofoliu şi care pot organiza întreaga informaţie conţinută în portofoliu. pe lângă valenţa sa evaluativă. (sumarul. Elementul esenţial al acestei metode este implicarea activă a elevului în crearea. ar fi fost trecute cu vederea.  Argumentare: ideile. acestora li se comunică tematica şi timpul de lucru şi. argumentele aduse sunt susţinute prin prezentarea diferitelor cercetări. indicaţii bibliografice. g) Portofoliul Portofoliul reprezintă o metodă de evaluare a activității elevilor pe o perioadă mai lungă de timp (semestru sau an școlar). Criterii de evaluare ale referatului  Claritatea: mesajul referatului este bine conturat.  Originalitate.etc. realizând conexiuni interdisciplinare. Pentru ca un portofoliu să fie eficient. aspectul estetic etc.  Coerenţa logică: ideile au legătură între ele și decurg unele din altele.  lucrările pe care le face elevul individual sau în grup. sunt esenţiale:  un număr mic de piese (6.  Interacţiunea cu materialul bibliografic: sursele bibliografice sunt citate corespunzător.permit abordarea unor domenii noi. Evaluarea unui referat se face pe baza unei scheme de notare a profesorului care vizează toate etapele implicate în elaborarea lui.m.

 rapoarte scrise – de realizare a proiectelor. lăudându- l pentru lucrurile bune şi ajutându-l să se concentreze asupra aspectelor care trebuie îmbunătăţite.  calitatea pieselor din portofoliu.  rezumate.  chestionare de atitudini.  reflecţiile proprii ale elevului asupra a ceea ce lucrează. trecând în revistă lucrările anexate. a obiectivelor învăţării în perioada pentru care se va primi nota.  înregistrări. utilizând metodele obişnuite de evaluare.  probleme rezolvate. pe baza intereselor şi a progreselor înregistrate.  nivelul de competenţă al elevului. Atunci când elevul îşi prezintă portofoliul.  progresul realizat pe parcursul colectării produselor. Se pot evalua:  fiecare element în parte. hărţi cognitive.  fişe individuale de studiu. de exemplu părinţii.  comentarii suplimentare şi evaluări ale profesorului. fotografii care reflectă activitatea desfăşurată de elev individual sau împreună cu colegii săi. ale altor grupuri de învăţare şi/sau ale altor părţi interesate. aranjarea pieselor după un anumit criteriu). analizând atitudinea lui fată de munca depusă.  observaţii pe baza unor ghiduri de observaţii. profesorul trebuie să realizeze un interviu cu acesta.  alte materiale. Criterii de evaluare ale portofoliului Evaluarea portofoliului începe de obicei prin explicarea de către profesor.  autoevaluări scrise de elev sau de membrii grupului. la începutul perioadei. . contribuţii la activitate care reflectă participarea elevului/ grupului la derularea şi soluţionarea temei date.  proiecte şi experimente.  teste şi lucrări semestriale.  articole.  eseuri. comunicări. Profesorul şi elevii cad de acord asupra produselor pe care trebuie să le conţină portofoliul şi care să dovedească îndeplinirea obiectivelor învăţării (mulţi profesori le reamintesc aproape zilnic elevilor să pună în portofoliu eşantioane care să le amintească mai târziu de munca depusă).  temele realizate. prin raportarea produselor sale la scopul propus. calitatea imaginilor.  estetica pieselor din portofoliu (tehnoredactarea. referate.  viitoare obiective pornind de la realizările curente ale elevului/grupului.  interviuri de evaluare.