You are on page 1of 30

Univerzitet u Novom Sadu

Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”
Zrenjanin

IZRADA KURSA ZA ELEKTRONSKO UČENJE
U MOODLE SISTEMU
Seminarski rad

NASTAVNI PREDMET: ELEKTRONSKO UČENJE

Mentor: Student:
Prof. dr Dragana Glušac Aleksandar Vujičić
Informatika i tehnika
u obrazovanju – master
MPT 1/14

Zrenjanin, 2015.

SADRŽAJ
1. UVOD................................................................................................................................ 3
2. SISTEM ZA UPRAVLJANJE ELEKTRONSKIM UČENJEM ....................................... 3
3. MOODLE LMS SISTEM.................................................................................................. 4
3.1. Šta je Moodle LMS sistem? ....................................................................................... 4
3.2. Servisi i moduli Moodle-a .......................................................................................... 5
4. PROCES INSTALACIJE MOODLE SISTEMA .............................................................. 6
4.1. Priprema – instalacija XAMPP servera i kreiranje SQL baze podataka .................... 6
4.2. Instalacija Moodle paketa ......................................................................................... 14
5. KREIRANJE MOODLE SAJTA ZA e-UČENJE ........................................................... 22
6. ZAKLJUČAK.................................................................................................................. 29
LITERATURA .................................................................................................................... 30

2

1. UVOD
U svim razvijenim zemljama sveta, predviđanje ishoda obrazovanja motivisano je
potrebom da se mladi ljudi pripreme za uspešno suočavanje sa promenama koje budućnost
donosi, ali i potrebom za njenim promišljenim i smisaonim kreiranjem. Na taj način se
pristupa i učenju na daljinu kao modernom tipu edukacije, i edukacije budućnosti.

Većina svetskih univerziteta uporedo sa osnovnim studijama nude kao uslugu i učenje na
daljinu. Za te svrhe najpopularniji je programski paket koji predstavlja platformu za
upravljanje elektronskim učenjem - Moodle. Studijski kursevi kreirani u Moodle-u su među
najboljima u svetu u kategoriji materijala za učenje na daljinu i redovno osvajaju nagrade
za inovacije u radu. Kod većine univerziteta učenje na daljinu je standard, a akcenat rada
se stavlja na osavremenjavanje materijala, unapređenje procesa učenja i testiranja, a sve u
cilju prevazilaženja problema koje takav način učenja neminovno nosi.

Razvojem računarske tehnologije, a pre svega komunikacione tehnologije (naročito
interneta) došlo je do značajnog razvoja sistema za učenje na daljinu (Distance Learning).
Prednosti takve vrste učenja su vrlo brzo prepoznate, i prihvaćene, a neke od najznačajnijih
prednosti koje omogućuje ovaj način učenja su veliki stepen aktivnosti učenika ili
studenata, kolaborativno e-učenje (Collaborative e-Learning) i dinamička interakcija
nastavnika sa učenicima.

2. SISTEM ZA UPRAVLJANJE ELEKTRONSKIM
UČENJEM
Sistem za upravljanje elektronskim učenjem (eng. Learning Management System, ili
skraćeno LMS) su sistemi za izradu i omogućavanje web programske podrške za
elektronsko učenje.

LMS je termin koji se odnosi na web aplikacije koje rade na serveru, a pristupa im se preko
veb čitača. Server je obično stacioniran u vašoj računarskoj učionici, a može biti i bilo gde
u svetu. Može mu se pristupiti kroz lokalnu računarsku mrežu ili putem internet konekcije.
LMS-ovi daju nastavnicima alate za kreiranje veb sajta kursa i daju mu mogućnost
kontrole pristupa, tako da samo upisani polaznici mogu da ga vide. [1]

LMS sistemi su se počeli razvijati od 1996. godine. Oni su objedinili su sve potrebne alate
za implementaciju elektronske učionice: izradu i mogućnost preuzimanja sadržaja za
učenje, kvizove i testove, komunikaciju, beleženje podataka o učenicima, itd. Ovi sistemi
na različite načine memorišu sadržaje koji se uče, dodatne informacije potrebne za učenje,
kao i informacije o učenicima.

Uloga LMS sistema u prenosu znanja je ogromna. Oni su omogućili sledeće:
 tehnološki su unapredili izvođenje nastave i učinili multimedijalne materijale i
aktivnosti dostupne učenicima
 u svojoj osnovi i dalje podržavaju klasičan model odeljenskog ili grupnog učenja

3

Ovaj softverski paket je objavljen pod licencom GNU Public License. Naziv Moodle predstavlja skraćenicu od Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment. testiranje i anketiranje polaznika. Imaju većinom dva korisnička grafička interfejsa.org/. vođenje diskusija na mreži. Da sada je lokalizovan na preko 100 jezika. što znači da je korisnicima dozvoljeno da koriste. testiranjem proizvoda ili pružanjem podrške korisnicima.[8] 4 . Kako je Moodle projekat otvorenog koda. periodički dobijaju materijale i očekuje se da svi završe učenje u isto vrijeme (u okviru semestra ili planiranog trajanja kursa)  dopuna nastavi u učionici  mešoviti model e-učenja Funkcije kod LMS sistema se dele u dve osnovne grupe: administratorske i nastavne. sa ciljem da pomogne nastavnicima u stvaranju uspešnih e-learning zajednica na internetu. koji dolaze iz 232 zemlje. koji se baziraju na web tehnologijama. ima veliku zajednicu korisnika i veoma obimnu dokumentaciju. prikupljanje i pregled zadataka. sa preko 54000 registrovanih sajtova sa preko 7.moodle. kopiraju i menjaju kod. razvijen uvažavajući moderne pedagoške pristupe. sastoji se od skoro 70 miliona registrovanih korisnika. dok je ulaz u sistem u obliku web portala. LMS-ovi poseduju različite alate koji mogu pomoći da kurs bude još uspešniji. On je potpuno besplatan. koji služi za nastavnike koji postavljaju sadržaje. Korisnička baza Moodle-a je velika. snimanje ocena. ne menjaju originalnu licencu ni zaštitu i primene istu licencu na bilo koji drugi rad koji iz Moodle-a proizilazi. To su autorski grafički interfejs.  učenici se grupišu. Moodle je jedan od vodećih sustava za upravljanje učenjem. tj.1. započinju učenje u isto vreme. i korisnički . slobodan softverski paket. MOODLE LMS SISTEM 3. Oni omogućavaju jednostavno ostavljanje dokumenata. Moodle je izuzetno popularan softver za učenje na daljinu i trenutno se koristi u skoro svim državama. Moodle se može besplatno preuzeti sa zvaničnog web sajta: http://download. ukoliko i drugima omoguće korišćenje koda pod jednakim uslovima. odnosno softverski paket čija je osnovna namena izrada i održavanje on-line kurseva na Internetu. Sistem je takav da može podržavati potrebe jednog predmeta ili celog univerziteta sa čak i više od stotinu hiljada upisanih studenata. Šta je Moodle LMS sistem? Moodle je aplikacija. Mnogi korisnici aktivno učestvuju u stvaranju Moodle-a izradom novih modula. [1] 3.5 miliona kurseva za učenje.za studente Pored kontrole pristupa.

Mozilla Firefox. nedeljni. ili tzv. lakše postavljanje lekcije iz hemije sa modulom koji omogućava ispisivanje hemijskih formula. 3. pre toga mora proći proceduru registracije preko administratora kursa. Sa dodavanjem modula olakšava se kreiranje matematičkih formula ili npr. zatim tzv. elektronske pošte ili četa. Korisničko okruženje je dostupno iz nekog od standardnih internet pregledača. Pri tome je moguće samostalno definisati sistem ocenjivanja. Wiki aktivnosti i izrada ankete (Survey). Zadaci i provere znanja omogućavaju dodelu različitih vrsta zadataka polaznicima. sa širokim mogućnostima. diskusione grupe (forumi). prikupljanje i čuvanje rešenja u memoriji. čet (chat) kao metoda instant komunikacije pri čemu korisnici trebaju biti online u isto vreme. Elektronska komunikacija pomoću foruma. kreiranje višestrukih kopija kurseva i mnoge druge.php. Opera ili Google Chrome. anketiranje i mnoge druge mogućnosti. te brzo i jednostavno unošenje ocena (koje ulaze u celokupnu skalu ocenjivanja). Preuzimanje se vrši preko internet stranice: https://moodle. te svakom korisniku omogućuje individualan pristup. 5 . Izrada testova za proveru znanja vrlo je kompleksna. baš kao i broj raznih modula za proširenje programskog okruženja Moodle. Postoji velik broj različitih aktivnosti koje se mogu dodati Moodle-u u obliku modula. ubacivanje fleš datoteka. Ima modula koji omogućavaju dostavljanje testova na mobilne telefone učenika. socijalni ili neki drugi oblik organizacije. zatim tzv. video konferencija korisnicima omogućuje stalnu dostupnost resursa. neki su pisani za starije verzije Moodle-a. Servisi i moduli Moodle-a Moodle je mrežna aplikacija. Resursi u Moodle-u su sve datoteke. tj. ali ne i teška. Komunikacioni alati i alati za saradnju su tzv.2. Svaki od modula se dodatno instalira. pri čemu svaki korisnik može sam birati puteve učenja. kao što je Internet Explorer. Ovako koncipirano učenje na daljinu je prostorno i vremenski nezavisno. vrstama pitanja. Moodle kursevi su strukturisani po logičkim celinama koje mogu imati tematski. jer su resursi postavljeni u elektronskom obliku. načine na koje će prolaziti kroz sadržaje nastave. pri čemu datoteke moraju prethodno biti napravljene na lokalnom računaru. Na korisnički interfejs aplikacije se vrlo jednostavno umeću događaji u kalendar događanja.org/plugins/index. Jedna od bitnih karakteristika Moodle-a jeste njegova proširivost. Naravno. plugin-ova. Dokumentacija o ovim modulima je obimna. dodataka i ostalog. Korisnik se na Moodle sajt prijavljuje unosom korisničkog imena i šifre za proistup. mape i linkovi. Lekcije su složeni nastavni materijali sa mnogo podešavanja.Moodle LMS sistem omogućuje sledeće:  pristup nastavnim materijalima za bilo koji kreirani kurs ili temu u okviru kursa  postavljanje zadataka učenicima u bazu i ocenjivanje izvršenja tih zadataka  komunikaciju sa učenicima  samoorganizovanje vremena za učenje  neograničeno ponavljanje gradiva  rečnik pojmova i FAQ baza  online ispitivanje. Treba napomenuti da nisu svi moduli odgovarajući za svaku verziju Moodle-a.

Na kraju se učenik unosi u sistem za praćenje rada i ocenjivanja. Na kraju se kreiraju kursevi. gde treba odabrati stranicu Downloads. Instalaciona verzija Moodle-a se može pronaći na sajtu http://moodle. Priprema – instalacija XAMPP servera i kreiranje SQL baze podataka Za instalaciju Moodle programskog okruženja potrebno je prethodno instalirati XAMPP server i aktivirati neophodne servise (Apache i MySQL). PROCES INSTALACIJE MOODLE SISTEMA 4. U sledećoj fazi instalira se Moodle softverski paket i na kraju vrše podešavanja parametara. Najbolje je naći kompletan paket (Moodle for Windows) koji.)  potpuno je pogodan za pohađanje nastave preko interneta kao i za dopunu za klasične nastave  ima veoma jednostavan. mogu da se dodaju razni sadržaji kao što su video fajlovi.jedan Moodle sajt može podržati hiljade kurseva. 6 . Nabrojane su samo one najznačajnije:  promoviše društvenu konstruktivnost pedagogije (koja uključuje saradnju. itd. 4. Te uloge mogu biti sa različitim nivoima pristupa i dele se na administratore. nastavnike. Posle toga je potrebno kreirati SQL bazu podataka.Ono što karakteriše Moodle kao najpopularniji LMS sistem su upravo njegove brojne prednosti.1. koje pomažu u procesu učenja. audio fajlovi. nisko tehnološki zahtevan pretraživač  lista kurseva opisuje sadržaj svakog kursa na serveru. kritike. učenike i goste. bilo pojedinačno. kvizova i radionica. učenje na osnovu aktivnosti. koji omogućuju komunikaciju između nastavnika i učenika. Prilikom kreiranja kurseva i nakon toga. PHP-a i baze podataka.org. Na toj stranici se nalazi više ponuđenih opcija od kojih su najbitnije dve:  Standardni Moodle paketi (Standard Moodle Distributions) i  Moodle za Windows (Moodle for Windows). uključujući i pristup posetiocima  planiranje i kalendar aktivnosti  upravljanje sistemom i praćenje svih aktivnosti korisnika  kreiranje rečnika stručnih pojmova  komunikacija putem raznovrsnih alata  kursevi se mogu kategorizirati i pretražiti . Standard Moodle Distribution je grupa distribucija u kojoj se nalazi samo Moodle aplikacija. bilo korišćenjem nekog od gotovih paketa poput XAMPP-a. Pored ovih glavnih opcija postoje još i Language packs ili jezički moduli (trenutno preko 100 jezičkih modula. Zatim sledi kreiranje naloga i dodela uloga korisnicima. kao i testova. s tim što neki nisu potpuno prevedeni) i Plugins ili programski dodaci za proširenje mogućnosti Moodle paketa. efikasan. bez Apache web servera. razne tekstualne datoteke i linkovi. Potom dolazi do stvaranja foruma i pričaonica. osim Moodle-a. koje je potrebno prethodno samostalno instalirati.

Instalacija je započeta klikom na dugme Next i u toku instalacije praćeni su koraci na ekranu (slike 2 – 8).apachefriends. može raditi. ili naći na internetu neko od uputstava za instalaciju. Slika 1.org/en/xampp.html.org. pokrenuta je njegova instalacija (slika 1). Ukoliko je potrebna dodatna pomoć pri instalaciji. Nakon završene instalacije pokreće se kontrolna tabla XAMPP-a i aktiviraju se servisi Apache i MySQL . dobro je pročitati deo dokumentacije za administratore. Određivanje direktorijuma gde će XAMPP biti instaliran 7 . XAMPP u sebi sadrži instalacije sledećih neophodnih komponenata:  Apache server  MySQL bazu  PHP Kada je XAMPP je preuzet. Paketi za instalaciju na operativnom sistemu Windows (Moodle for Windows) su zasnovani na aplikaciji XAMPP. Takođe postoje i paketi za instalaciju na MacOS operativnim sistemima. koja se nalazi na: http://docs.sadrži i sve potrebno za instalaciju okruženja u kojem Moodle.moodle. koja sadrži Apache web server. Za instalaciju se preuzima „zipovana“ verzija softverskog paketa XAMPP sa web stranice: www. MySQL i PHP. kao tipična web aplikacija.

Proces instalacije XAMPP-a Slika 3. Završetak instalacije XAMPP-a 8 . Slika 2.

Slika 4. Komandna tabla XAMPP servera 9 . Pokretanje XAMPP servera pomoću prečice sa Desktopa Slika 5.

Pokretanje Apache web servera Slika 7. Pokretanje MYSQL baze 10 .Slika 6.

Slika 8. Početni ekran XAMPP servera 11 .9 paketa Moodle sa web stranice: http://download. XAMPP kontrolna tabla sa pokrenutim modulima Nakon toga preuzeta je verzija 1. Google Chrome treba uneti adresu: http://localhost/xampp/ (slika 9 i 10) da bi se kreirala i podesila baza podataka koja je neophodna za funkcionisanje Moodle-a. Nakon toga treba u bilo koji internet pregledač. Slika 9. npr.org/ .moodle. Preuzeta datoteka je raspakovana i ceo sadržaj direktorijuma “moodle” je smešten na disk C u “htdocs” direktorijum u XAMPP-u gde je kreiran direktorijum pod imenom „moodle“.

Slika 10. Slika 11. Alati XAMPP servera Zatim se odabirom opcije pHpMyAdmin vrši kreiranje MySQL baze podataka (slike 11 i 12). 14 i 15). dodavanje novog korisnika te baze podataka i davanje privilegija za rad sa bazom (slike 13. Kreiranje MySQL baze podataka 12 .

Slika 12. Završetak kreiranja MySQL baze podataka Slika 13. Dodavanje novog korisnika 13 .

Odabran srpski jezik 14 . Slika 14. Dodela privilegija korisniku (sve privilegije) 4. Instalacija Moodle paketa Nakon toga potrebno je posetiti stranicu http://localhost/ da bi mogao instalirati Moodle. Kada se prvi put uđe na ovu stranicu. preusmerava se na stranicu koja vodi kroz postupak konfiguracije.2. instalacije i podešavanja Moodle sajta (slike 16 .19). Unos podataka o novom korisniku Slika 15.

Provera PHP podešavanja 15 .za instalaciju. Odabir jezika za instalaciju Slika 17. Slede provere web adrese. Slika 16. Nakon odabira jezika pritisne se dugme na dnu strane za nastavak instalacije (slika 16). direktorijuma za podatke i provera PHP podešavanja (slika 17).

Provera adrese i direktorijuma podataka Na sledećoj stranici treba da se unesu tip servera. Slika 18. imena i lozinke korisnika 16 . korisnik i lozinka (slika 19). naziva baze podataka. Slika 19. Unos tipa servera. Dalje se dolazi do stranice gde se nalazi GPL licenca (licenca za besplatni softver) i treba samo potvrditi. Potrebno je uneti lozinku i pritisnuti dugme za nastavak instalacije. baza podataka.

Zatim se vrši provera okruženja (provera servera) (slika 20) i opcija za preuzimanje jezičkog paketa za Moodle (slika 21). Provere servera Slika 21. Slika 20. Opcije za preuzimanje jezičkih paketa 17 . Time je završena konfiguracija (slika 22).

Kraj konfiguracije i kreiranje config. Treba nekoliko puta kliknuti na dugme Continue za nastavak instalacije u toku ovog procesa (slike 25 i 26). Ovaj proces traje nekoliko minuta i kada se završi. Slika 22. Izjava o autorskim pravima 18 . nalaze se potvrda izjave o autorskim pravima (slika 23) i izveštaji o kreiranju baza podataka potrebnih za rad Moodle sajta (slika 24). Slika 23. automatski se prelazi na dno stranice.php datoteke U sledećih nekoliko koraka koliko traje sama instalacija paketa Moodle.

Izveštaji o kreiranju baze podataka Slika 25. Instalacija Moodle paketa 19 .Slika 24.

Slika 27. Unos parametara ua Moodle sajt 20 . Slika 26. kao i o samom sajtu. državu i sl. Instalacija Moodle paketa Nakon toga dolazi se do forme gde se mogu definisati parametri za Moodle sajt (slike 27 i 28). Nije potrebno ispuniti sva polja. U prvoj formi može se kreirati administratorski nalog i uneti podatke o imenu. Tu se nalaze podaci o administratoru sajta. ali je neophodno ispuniti polja koja su posebno označena crvenim slovima. korisničkom nalogu. gradu.

dovoljno je otkucati http://localhost/moodle/ u Google Chrome ili bilo koji internet pregledač. pa će se pojaviti početna strana Moodle sajta. Unos podataka o sajtu 21 . Slika 28. instalacija i podešavanje Moodle sajta je završeno (slika 30). Unos parametara ua Moodle sajt U drugoj formi je potrebno uneti podatke o sajtu (slike 29). Da bi se nakon toga pristupalo Moodle sajtu. Nakon što se unesu svi potrebni podaci. Slika 29.

dodavati predavače. Te opcije su Obaveštenja. Korisnici. ID kursa. menjati uloge predavača. Lokacija. Slika 30. Završetak instalacije Moodle sajta 5. kratak opis. Server. Bezbednost. Početna stranica. Jezik. Umrežavanje. Ocene. izrađivati kvizove za proveru znanja i mnoge druge aktivnosti. 22 . sa leve strane se nalazi meni sa opcijama za administratore. Izgled. Moduli. pristupi i mnoga druga podešavanja kursa (slika 31). Pritiskom na to dugme otvara se prozor za dodavanje novog kursa: daje se ime kursu. Administrator sajta može kreirati kurseve. KREIRANJE MOODLE SAJTA ZA e-UČENJE Na početnoj stranici Moodle sajta (slika 30). Kreiranje kursa je omogućeno pritiskom na dugme Add new course. dodavati korisničke naloge. Izveštaji i Razno. kratko ime. Kursevi.

Slika 31.). Podešavanja kursa Za potrebe ovog seminarskog rada kreiran je kurs „Informatika za VII razred“ sa tematskim rasporeda tema (slika 32. Slika 32. Kurs „Informatika za VII razred“ Kada se klikne na dugme Turn editing on u gornjem desnom uglu stranice. opcije za uređivanje sadržaja kursa postaju dostupne. Pošto je organizacija takva da su kursevi u 23 .

Dodavanje resursa u nastavnu temu Slika 34. To su Add a resource (slika 33) i Add an activity (slika 34). web stranica. tekstualna stranica. Aktivnosti mogu biti: 24 . Dodavanje aktivnosti u nastavnu temu Resursi mogu biti: natpis. linkovi ka datotekama ili web stranama. IMS (IP multimedijalni podsistemi) paketi.Moodle-u podeljeni teme. svaka od definisanih tema se može uređivati na dva načina. Slika 33. direktorijumi.

kolekcija standarda i specifikacija za učenje na daljinu).baza podataka. pričaonica. Slika 35. SCORM/AICC (Sharable Content Object Reference Model. Prva nastavna jedinica kursa Slika 36. test. rečnik. izbor. Druga nastavna jedinica 25 . lekcija. upitnik. forum. Dodani resursi i aktivnosti u sklopu 4 nastavne jedinice (+ kviz) u nastavnoj temi „Informatika za VII razred“ su prikazani na slikama 35 – 37. Wiki i Zadaci.

U padajućem meniju Create new Question može se odabrati jedna od više vrsta ponuđenih pitanja (Opis. kratak odgovor. četvrta nastavna jedinica i kviz provere znanja Za potrebe testa – kviza znanja postoji banka pitanja. višestruki izbor. koja sadrži sva pitanja iz neke kategorije koja su ranije kreirana (slika 38). numeričko pitanje. Kreiranje i odabir pitanja za kviz znanja 26 . Treća. izbor: tačno-netačno). Slika 38. Slika 37. sparivanje.

vreme koje je potrošeno za izradu testa i ocena. odabirom opcije „Predaj sve odgovore i završi test“ prikazaće se nova stranica gde će biti prikazani rezultati testa. da odredi li da se pitanja i odgovori izmešaju. Nakon završetka izrade kviza znanja. da odredi broj dozvoljenih pokušaja rešavanja testa. odabere se opcija „Pregled“ i tako se može videti celokupan sadržaj testa. Na kraju. Slika 39. metod ocenjivanja i opcije za pregled. pitanje) 27 . da unese uvodni tekst. i 2. da zada vremenske parametre za test. odredi izgled pitanja. tj. kviza znanja (slike 39 – 41). učitelj prelazi na stranicu za dodavanje pitanja testu. Učitelj treba da dodeli ime testu. Nakon definisanja svih potrebnih parametara.Aktivnost „Test“ služi za zadavanje testa učenicima radi provere njihovog znanja. Na kraju postoji mogućnost davanja povratnih informacija za određeni procenat uspešnosti. Izgled testa znanja (1. tačni i netačni odgovori.

pitanje) Slika 41. i 4. Izgled testa znanja (5.Slika 40. Izgled testa znanja (3. i 6. pitanje) 28 .

Da je Moodle najpoznatiji softver za elektronsko učenje širom sveta kojim se jednostavno kreiraju dinamičke aplikacije za učenje. Takva interaktivna nastava zadovoljava zahteve savremene nastave u kojoj učenje nije samo „konzumiranje“ sadržaja. Drugo. a. ono što je možda najvažnije. treće. Može se zaključiti da je Moodle svoju veliku popularnost stekao zato što je od samog početka bio usmeren na sam proces učenja. Prvo. Mac-u. Moodle radi na Windows-u. Moodle je tako postao naročito pristupačan nastavnicima (teacher-friendly). Na taj se način informativno- komunikativna tehnologija koristi kao dopuna klasičnoj nastavi i stvara se tzv. bilo kom serveru koji podržava PHP programski jezik. Smisao Moodle-a je u aktivnom i kreativnom procesu učenja baš na način kako je i sam softver nastao i kako se dalje razvija i nadograđuje. Popularnost Moodle sistema za učenje na daljinu proizilazi iz nekoliko činjenica. ZAKLJUČAK Pozitivna strana uvođenja e-učenja u nastavi je da ovakav tip učenja zadovoljava važne metodičko-pedagoške potrebe. 29 . konstantno je u fazi unapređivanja tako da je prilagodljiv svim zahtevima korisnika. 6. ovaj softver je potpuno besplatan. Moodle je na revolucionaran način promenio učenje. vidi se iz broja korisnika ovog programskog okruženja. njegova upotreba je prilično jednostavna. Na taj način se omogućuje bolji i širi pristup obrazovanju. Veliki plus za Moodle je i zaista neiscrpna podrška koju pruža veoma široka Moodle zajednica korisnika. Te potrebe su unapređenje kvaliteta obrazovnog procesa i ishoda učenja. a ne zbog primene savremene tehnologije. otvorena škola u kojoj će aktivno učenje sa interakcijom učitelja i učenika doprineti bržem razvoju pozitivnog odnosa prema učenju. a ne toliko na same alate kojim je raspolagao. a učenici se osposobljavaju za doživotno učenje. Linux-u tj. već se odvija kroz saradnju i stvaranje vlastitih sadržaja.

org [4] http://www. 2012.com/ITAkademija-Pojam-ucenja-na-daljinu_121__15_107 [7] https://moodle.link-elearning.org/ [6] http://www.org/stats/ [8] https://web2tools-technologies.apachefriends.wikispaces.xampp.uns.: Elektronsko učenje. D. preuzeto sa: http://www.it-akademija.com/site/e-learning [5] http://www.org/ [3] http://www.php [11] www.ac.moodle.org/ [10] https://moodle.com/Moodle+-+instalacija [9] http://download.org/plugins/index.org/en/xampp. udžbenik u radnoj verziji.pdf [2] https://moodle.usdla.tfzr. LITERATURA [1] Glušac. Zrenjanin.html 30 .rs/Content/files/0/Knjiga%20Elektronsko%20ucenje.