You are on page 1of 16

BEZPATNA GAZETA TORUSKA | NR 91 | 7 LIPCA 2017 | ISSN 4008-3456 | NAKAD 25 000 EGZ.

www.tylkotorun.pl

Tytu zobowizuje
Toruska fitneska Karolina Karasiewicz zdobya ty-
tu mistrzyni Polski

Naprawmy to
Taki jest Tylko Toru

serduszko Gdy Olu wemie pierwszy oddech, zacznie


umiera. Monika i Tomasz musz zebra
ponad 300 tysicy zotych, aby ich niena-
rodzony syn mg walczy o ycie. Zebrali
poow, a czasu jest coraz mniej

Tylko Toru . 7 lipca 2017


2 FELIETONY DZIE DOBRY!

W ydawca T ylko T oru korzysta z usug i poleca usugi kancelarii prawnej P aza i W splnicy

stopka redakcyjna
ao celnie, strzela pki mona i plotki uruchamiay najgorsze Redakcja Tylko Toru
Ostronie z ogniem ot, taka polityczna filozofia. ludzkie instynkty, koczc si
rozlewem krwi. Zagroenie ter-
Toru, ul. Skodowskiej-Curie 41
redakcja@tylkotorun.pl
Ale to akurat bro wyjtkowo Wydawca
paskudna i niebezpieczna. rorystyczne w Europie to temat, Fundacja MEDIUM
Stawianie znaku rwnoci o ktrym trzeba rozmawia Redaktor naczelny
Radosaw Rzeszotek
MARCIN midzy uchodstwem jako ta- i ktremu trzeba przeciwdzia- Sekretarz redakcji
CZYNIEWSKI kim i terrorystami rozjedaj- a. Ale mam jako wraenie, e ukasz Piecyk (tel. 733 842 795)
cymi ludzi na ulicach na dugo kolegom straszcym uchodca- Redaktor wydania

Stao si: uchodcy pojawi- e warto wystrzeli z nich na moe zamiesza ludziom w go- mi nie o problem chodzi. Mj Kinga Baranowska
Dzia reportau i publicystyki
li si w Toruniu. Nie, nie stoj krajowym rynku politycznym. wach. Nic to, e uchodcy nie dziadek, przedwojenny o- Robert Kamiski
na rogatkach, czekajc na prze- Trudno zabrania jakiejkolwiek wida nawet ze szczytu ratu- nierz, przypomina, e kada Dzia informacyjny
praw nowym mostem. Poja- sile politycznej, by korzystaa szowej wiey, i e nikt nie zapo- bro raz do roku sama strzela. Micha Ciechowski, Katarzyna Ochocka
wili si jako bro polityczna. ze skutecznych narzdzi mar- wiada przyjcia ich do Torunia. Jeli ta bro wystrzeli, bdzie Kultura
Micha Ciechowski
Udao si w wymiarze krajo- ketingowych. To przecie od Wiele mielimy w historii, tak- doskonale wiadomo, kto naci- Sport
wym i grupa politykw uznaa, dawna istota polityki. Zadzia- e naszej, wypadkw, gdy mity gn kurek. Karol ebrowski
Zdjcia
ukasz Piecyk
Korekta
Piotr Gajdowski
krwawej Nocy w. Bartomieja. i liberalne Stany Zjednoczone.
Ostoja tolerancji
REKLAMA
Justyna Tobolska
Efekt tych dziaa przeszed Tym bardziej e u zarania histo- (GSM 603 285 530)
najmielsze oczekiwania. Do rii USA nikt nie wry sukcesu Iwona Zuchniak
kraju o trudnym klimacie wy- krajowi imigrantw. W Amery- (GSM 500 324 572),
bieray si najczciej osoby ce potg terytorialn i militar- Karol Przybylski
aktywne, otwarte i ukierunko- n by wwczas znacznie bar-
(GSM 665 169 292),
mec. UKASZ PAZA Magorzata Kramarz
wane na sukces. Stay si koem dziej konserwatywny Meksyk. (GSM 607 908 607),
Kancelaria Paza i Wsplnicy
zamachowym naszej zotej ery. Jak si okazao, kolos na glinia- Agnieszka Korzeniewska
Wprowadziy i rozwiny nowe nych nogach. (GSM 534 206 683)
By taki kraj, ktry w obli- wszystkich nowoytnych myli metody uprawy, produkcji rze- reklama@tylkotorun.pl
czu katastrof trawicych kon- renesansu. Wicej, poszed pod Krtkie spojrzenie w prze-
mielniczej. To wtedy, m.in. Skad
tynent, wojen domowych prd rodzcym si trendom dziki ich kontaktom, rozwi- szo i liberalne kraje otwarte Studio Tylko Toru
i religijnych, szeregu plag szed i wprowadzi najbardziej libe- n si handel polskim zboem. na innych okazuj si przyso- Druk
wiowymi tygrysami regionw. Drukarnia Polska Press Bydgoszcz
w wczesnym wiecie pod ralne rzdy wrd europejskich Energia imigrantw nadaa
prd. Wbrew narastajcym krajw. nam rozmachu. Imigracja to szansa, nie zagro- ISSN 4008-3456
trendom by otwarty na imi- Rzeczpospolita Zotej Ery. Podobnie potencja przy- enie. Polska ma wielki poten- Redakcja nie odpowiada za tre ogosze.
***
grantw, czy to religijnych, czy Bylimy oaz tolerancji, gdzie jezdnych wykorzysta obecny cja, wykorzystajmy aktywno Na podstawie art.25 ust. 1 pkt 1b ustawy
ekonomicznych. Przyjmowa wadze dbay o zapewnienie lider demokratycznego wia- i determinacj imigrantw, jeli z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
innowiercw, zachca do przy- przybyym opieki i bezpiecze- ta. Dziki zdeterminowanym tylko chc wrd nas zamiesz- i prawach pokrewnych. Fundacja MEDIUM
zastrzega, e dalsze rozpowszechnianie ma-
jazdu przywilejami dla obcych stwa. I nie by to przejaw szale- Europejczykom, ale nie tylko, ka. Mamy szans na kolejn teriaw opublikowanych w Tylko Toru
i czerpa caymi garciami ze stwa naszych wadcw w epoce powstay silne, demokratyczne Zot Er. jest zabronione bez zgody wydawcy.

Cytat numeru

Ustawa o zamwieniach publicznych


dopuszcza inne kryterium ni tylko cen.
Ale kady wodarz chciaby mie usug jak
(...)

najtaniej. Bo mieszkaniec moe wtedy mniej za-


paci i by zadowolonym.
Piotr Rozwadowski
prezes MPO

Tylko Toru . 7 lipca 2017


KIERUNEK: GMINA LISEWO ZA MIEDZ 3

Gmina Lisewo dobra


Lisewo jest blisko. Gmina
usytuowana jest w powiecie
chemiskim przy gwnym
szlaku komunikacyjnym

droga do celu
autostradzie A1, pomidzy
Grudzidzem a Toruniem.
Atrakcyjno gminy pod-
nosi ulokowanie w Lisewie
wza autostradowego. Za-
ledwie w godzin mona
std dojecha nad morze,
do Torunia w kwadrans,
a do Grudzidza w 10 mi-
nut. Dla niezmotoryzowa-
nych podr kolej trwa
40 minut do Torunia i 30
minut do Grudzidza. Dla
wszystkich, ktrzy nie lubi
sta w korkach, jest to bar-
dzo dogodna lokalizacja.
Legenda gosi, e na-
zwa miejscowoci wzia
si z jednej z wizyt krla
polskiego, ktry przeje-
dajc przez nasz pikn
wie, krzykn do krlowej:
Spjrz, lis - Ewo i std na-
zwa Lisewo.

Mieszkasz na wsi, a moesz poczu si jak nisze ni


w maym miasteczku tak czuj si miesz- w okolicach ma halami gim- turalnych i sportowych. Do najwaniejszych
kacy gminy. Wszystko jest na miejscu: To r u n i a . n a s t y c z ny m i , zalicza si Lisewski Bieg Jaszczurczy, Jaszczur
szkoy, sklepy, koci. Posiadamy tereny Podobnie jest z opatami za wod i kanaliza- wietlica dla Music Festiwal (z takimi gwiazdami jak T.Lo-
zielone w centrum Lisewa. Najcenniejszym cj. Lisewo posiada duy potencja rozwoju dzieci, boisko wielofunkcyjne oraz trawiaste, ve oraz Dem), Wycig Kolarski czy Gminne
zabytkiem gminy jest koci parafialny budownictwa mieszkaniowego. Gmina przy- trzy place zabaw, dobrze wyposaony Oro- Doynki.
pochodzcy z koca XIII wieku. Poza Lise- gotowuje tereny pod zabudow jedno- i wie- dek Zdrowia z gabinetem rehabilitacyjnym, Dbamy o bezpieczestwo. W tym roku
wem znajduje si wiele ciekawych miejsc, tj. lorodzinn. Od pocztku lat 90. funkcjonuje biblioteka, aula widowiskowa. Na terenie wprowadzilimy na wsi monitoring wizyjny,
ruiny zamku krzyackiego z XIV wieku, ze- u nas Osiedle Mieszkaniowe, w ktrym za- gminy posiadamy rwnie szerokopasmo- a od 2018 roku przywrcony zostanie poste-
spoy paacowo-parkowe, zesp klasztor- mieszkuje 146 rodzin, a w najbliszej przy- wy internet, wodocig, kanalizacj, a od runek policji. Prnie dziaa take Ochot-
ny, gospodarstwa agroturystyczne. Sprzyja szoci planowana jest budowa kolejnych bu- 2018 roku rwnie gaz ziemny. Gmina synie nicza Stra Poarna zrzeszajca ponad stu
to rodzinnym wypadom na rowerach, cze- dynkw mieszkalnych. z wytwarzania lokalnych produktw spoyw- czonkw.
mu suy bdzie nowo budowana cieka Wszystko tutaj jest dosownie na wyci- czych: sera lisewskiego, wdlin Ritter oraz Jestemy przyjani mieszkacom, co zo-
pieszo-rowerowa oraz szlaki rowerowe. gnicie rki: Gminne Przedszkole (czynne 9 chleba z dwch lokalnych piekarni. stao docenione uhonorowaniem wadz tytu-
Posiadamy atrakcyjne ceny dziaek, duo godzin dziennie), Szkoa Podstawowa z dwo- Tutaj nie mona si nudzi. Co roku od- ami Super Samorzdu (2017 r.) oraz Prooby-
bywa si u nas kilka duych wydarze kul- watelskiego Samorzdu (2016 r.).

Zainwestuj w Lisewie
W Lisewie znajduje si wze autostra- podstawowe przeznaczenie to tereny
dowy A1, stwarzajcy moliwoci usy- produkcyjne, wytwrcze, przetwrcze
tuowania w jego rejonie obiektw han- i usugi techniczne, a take jako miejsce
dlowych, magazynowych i produkcji pod skady celne, hurtowe, bazy skado-
nieuciliwej dla rodowiska. Gmina wania, magazynowania, przeadunku
opracowuje Miejscowy Plan Zagospo- i dystrybucji towarw oraz bazy logi-
Toru darowania Przestrzennego, ktry b- styczne.
dzie gotowy w 2018 roku. Wszystkie dziaki inwestycyjne maj
Tereny inwestycyjne le w bezpo- moliwo uzbrojenia w media - kana-
redniej bliskoci autostrady A1, przy lizacj sanitarn, gazocig, wodocig,
wle Lisewo, zapewniajcym doskona energi elektryczn.
dostpno komunikacyjn.
W najbliszych latach zaplanowana Zapraszamy do kontaktu z Urzdem
15ha jest budowa obwodnicy Lisewa, kt- Gminy w Lisewie, z pani Agnieszk
ra przetnie tereny inwestycyjne na p Dalke pod numerem telefonu:
45ha i umoliwi bezporednie skomunikowa- 535-031-583 lub adresem:
nie ich z wzem. a.dalke@lisewo.com oraz na stron
Gdask internetow:
Dziaki inwestycyjne na sprzeda po-
oone s na zachd od autostrady. Ich www.lisewo.com.
Tylko Toru . 7 lipca 2017
4 TEMAT NUMERU WSPIERAMY RODZICW OLKA W ZBIRCE NA JEGO OPERACJ

Naprawmy to serduszko
Za dwa miesice na wiat przyjdzie Olek. Przeyje tylko dziki natych-
miastowej operacji. Jej koszt to ponad trzysta tysicy zotych
Micha Ciechowski | fot. ukasz Piecyk

Lekarz pozbawi ich zudze. Dia- usyszeli najpikniejszy dwik Nie znajdujc pomocy w Pol- piec wemie pierwszy oddech, za- szej rehabilitacji.
gnoza o brakujcej poowie ser- bijcego maego chopicego sce, zdecydowali si na leczenie cznie umiera. Natychmiast pod- - Kochamy synka jak nikogo in-
duszka i miertelnym niebezpie- serduszka. Jednak w dwudziestym w niemieckiej klinice. Aby jednak czony lek pozwoli bezpiecznie nego na wiecie dodaje szczli-
czestwie dla syna zburzya ich drugim tygodniu ciy sowa le- do operacji mogo doj, potrzeba doczeka operacji. Pierwszej wa przysza mama. - Chciaabym
szczcie. Od tej chwili rodzice karza brzmiay jak wyrok - Zesp trzystu tysicy zotych. Zaoone z trzech. Profesor daje 95% szans zatrzyma go tam, gdzie jest bez-
chopca rozpoczli wielk walk HLHS, czyli zoona wada serca. na stronie siepomaga.pl konto po- na szczliwy fina. Co wane, jeeli pieczny i nic mu nie grozi. Gasz-
o jego ycie. Pomoc zadeklaro- Nieleczona oznacza najgorsze - a zwolio zebra ju prawie poow wszystko pjdzie dobrze, chopiec
wa najlepszy kardiolog dzieci- 95% dzieci z t wad, bez rozpocz- tej sumy. W akcj wczyli si tak- w przyszoci bdzie mg normal- cz swj brzuch, czuj ruchy Olka
cy w Europie, ktry przyjmie cia leczenia, umiera w pierwszym e mieszkacy regionu Torunia nie si rozwija. i mwi mu, e mamusia o niego
rodzicw do niemieckiej kliniki miesicu ycia. i okolic oraz ludzie dobrego serca - Odzyskaam wewntrzn si, zadba najlepiej, jak umie. e bdzie
w Mnster. Szczliwy fina tej - Kolejne dwa tygodnie prze- z caej Polski. a przeraliw rozpacz zastpia zdrowy i szczliwy. Dni jednak
historii kosztuje trzysta tysicy pakaam mwi przysza mama. - Zbirk mocno promowalimy nadzieja mwi Monika. Dzi uciekaj bardzo szybko, a kady
zotych. Nie potrafiam poradzi sobie w internecie opisuj rodzice Olka. wiem, e si nie poddam i zrobi z nich przyblia nas do ostateczne-
z diagnoz. Skrt, ktry na poczt- Pisalimy take do znanych osb, wszystko, co moe zrobi matka, by go starcia.
Monika i Tomasz Magiero- ku brzmia tak obco, sta si czci ktre mogyby przekaza informa- ratowa ycie swojego dziecka. Mu- Jeszcze przed zamkniciem nu-
wie o dziecko starali si pi lat. mojego ycia. Tym razem, wpisujc cj o pomocy dalej. Tak nawizali- sz da Olusiowi najwiksz szans meru dostalimy informacj, e
W ubiegym roku, spacerujc po go w wyszukiwark, szukaam dla my kontakt z Ann Lewandowsk na przeycie. Na to, by nie umar dziecko jest wiksze ni si spodzie-
miecie w jednym z wakacyjnych Olka ratunku. Kiedy dotaram do czy Pawem Maaszyskim. zaraz po narodzinach, a w przyszo-
kurortw, pojawi si przed nimi informacji o profesorze Edwardzie Zbirka oficjalnie trwa do 10 ci mg by zdrowy i szczliwy. wano. Tym samym czas na zbirk
niebieski balonik. artowali, e to Malcu, najlepszym dziecicym kar- sierpnia. Do koca wakacji rodzice Wielk nadziej przysania jed- si skraca. Olu musi bowiem uro-
znak urodzi im si chopiec. Na diochirurgu w Europie, postanowi- musz pojawi si w klinice. Tam, nak lk o coraz bliszy fina zbirki dzi si ju w niemieckiej klinice.
pocztku grudnia balonik pojawi limy si z nim skontaktowa. Mie- jak zdecydowali lekarze, Monika pienidzy. Naprawa serduszka jest Zbirka prowadzona jest na
si ponownie. Wystarczy mie- limy wielkie szczcie, poniewa urodzi Olka siami natury. Kiedy bardzo droga. Sum t powikszaj stronie https://www.siepomaga.
sic, aby ich marzenie si spenio zgodzi si podj jego operacji. doktor przetnie ppowin, a cho- take koszty porodu oraz pniej- pl/serduszko-olka
REKLAMA

Tylko Toru . 7 lipca 2017


CZY NOWELIZACJA USTAWY MIECIOWEJ CO ZMIENIA? WYWIAD 5

Cigle bkitna Niebieska Planeta


Ustawa o Utrzymaniu Czystoci i Porzdku w Gminach wesza w ycie 1 lipca 2013 roku. O tym, jak przez ostatnie
cztery lata wpyna na wygld naszego kraju, rozmawiamy z prezesem MPO w Toruniu Piotrem Rozwadowskim
Robert Kamiski | fot. ukasz Piecyk
Czy tzw. rewolucja mieciowa bya niebieski papier, ty metale
potrzebna? i tworzywa, zielony szko. Dano
Nie nazywam tej ustawy rewolu- pi lat na dostosowanie si do sys-
cj mieciow. Rewolucja to ofiary, temu. Koszty obsugi systemu na
a to bya ewolucja. W mojej ocenie pewno bd wiksze: dla gminy,
bya ona bardzo potrzebna. Upo- dla mieszkacw, ale rwnie dla
rzdkowaa system gospodarki od- przedsibiorstw, takich jak MPO.
padami, a przede wszystkim wadz- Bez wtpienia jednak przyniesie to
two nad nimi przekazaa wjtom, lepszy efekt, jeli chodzi o odbir
burmistrzom, prezydentom. Jeli surowca.
zadaniem wasnym gminy jest go-
spodarka odpadami, to nieche ci Czy zmniejszya si liczba dzikich
gospodarze decyduj, jak ona ma wysypisk?
by prowadzona. One nie znikny i myl, e nie-
prdko znikn. Jednak to nie
Czy bya to ustawa chciana? mieszkaniec tworzy te miejsca. Nie
Na pocztku by opr i due nie- ma powodu: za darmo ma odebra-
zadowolenie. Wiele firm zdobywa- ne odpady. TV, radio, lodwk od-
o klientw latami. Podpisywano bierzemy nieodpatnie z jego domu.
umowy bezporednio z mieszka- To po co miaby jedzi i samemu
cami. Rwnie MPO miao kilka- tworzy dzikie wysypiska? Myl,
dziesit tysicy umw wypraco- e powstaj one wskutek dziaalno-
wanych przez lata. Ustawa, ktra ci nieuczciwych przedsibiorcw.
wesza 1 lipca 2013 r., anulowaa Zamiast zapaci 5 z za ton gruzu,
wszystkie te umowy. To musiao wol go wywie na poligon.
wzbudzi niech.
Na wiecie jest ju ponad 7 mld lu-
Jak ustawa jest odczuwalna dla dzi. Liczba ta wzrasta w zawrotnym
MPO? tempie. Kiedy, paskim zdaniem,
Jej wprowadzenie niczego nie Piotr Rozwadowski w trakcie spotkania pokazywa nam zgniatark do butelek. zostaniemy zasypani przez mieci?
zmienio. Cigle istnieje MPO Moim zdaniem to nie nastpi.
i dalej obsugujemy toruski rynek. technologicznie, ale oferujcych Ale kady wodarz chciaby mie ju jest spory problem. Jak wyci- Trudno ocenia globalnie, np. kra-
Poszerzylimy go nawet poprzez tasz usug w zakresie odbioru usug jak najtaniej. Bo mieszka- gn konsekwencje wobec caej je azjatyckie, uwaam jednak, e
moliwo startu w nowych prze- odpadw? niec moe wtedy mniej zapaci zbiorowoci? Wydaje si, e w tej w Europie z pewnoci sobie pora-
targach. Pocztkowo obawialimy To jest problem samej ustawy i by zadowolonym. materii jedynym rozwizaniem jest dzimy. Zdecyduje o tym gospodar-
si duych koncernw, czy nie bd o zamwieniach publicznych. My edukacja. Dlatego mamy u siebie ka o obiegu zamknitym. Wpro-
ekspansyjnie wchodzi na rynki, to odczuwamy, poniewa posia- Jak ta ustawa wpyna na oglny Centrum Edukacji Ekologicznej, wadzony na rynek produkt bdzie
w sposb nie zawsze uczciwy. Bali- damy dobry sprzt, zatrudniamy poziom wiadomoci ekonomicz- ktre rocznie odwiedza ok. 4 tys. wraca, bdzie przetwarzany. Np.
my si monopolistw, ktrzy bd pracownikw na umow o prac, nej w naszym kraju? dzieci. Ucz si nie tylko, jak segre- tak jak z butelek plastikowych wy-
dyktowa ceny. mamy fundusz socjalny. Jestemy Rok 2013-14 to wrd mieszkacw gowa, ale widz te u nas, jak to si twarzamy dzi polary. Istnieje pro-
firm tak, jak by powinna. Sza- hurraoptymizm. Chtne skadanie odbywa w praktyce. sta hierarchia postpowania z od-
Czy to, e samorzdy organizuj cunek dla pracownika liczy si deklaracji. Obserwowalimy wzrost padami: 1. Ograniczaj wytworzenie
przetargi, to dobrze? przede wszystkim. Jest on dla nas surowcw, ktre byy selektywnie Czy ustawa dziaa sprawnie? Czy odpadu; 2. Sprbuj z tych odpadw
Bardzo dobrze. Ustawa o gospo- podmiotem, a nie przedmiotem gromadzone. Jednak ju rok 2015- wymaga ewentualnych ulepsze? wycign maksymalnie duo su-
darce komunalnej okrela, e jest to pracy. Nie wszyscy stajcy do prze- 16 pokaza, e trudno jest wyeg- Cigle mamy do czynienia z no- rowcw, ktre mona przetwarza
zadanie wasne gminy. Organizuj targw mog poszczyci si tym, zekwowa te deklaracje. Powd wymi regulacjami. Od 1 lipca 2017 i produkowa z nich co nastpne-
wic sobie odbir odpadw i zago- e wyznaj podobne zasady. Tote jest prosty: konstytucja w Polsce r. wchodzi w ycie rozporzdzenie go; 3. Jeli si to nie uda zlikwiduj
spodarowanie w taki sposb, eby musimy boryka si z tym pro- nie przewiduje odpowiedzialnoci w sprawie szczegowego sposobu termicznie; 4. A jeli i to si nie uda
mieszkaniec mia jak najkorzyst- blemem. Ustawa o zamwieniach zbiorowej i tu ustawodawca, naka- selektywnego zbierania odpadw. dopiero wtedy skieruj na ska-
niej. publicznych dopuszcza inne kryte- zujc selektywne gromadzenie od- Ujednolicono cay system. Wpro- dowisko. Wystarczy zatem wzrost
rium ni tylko cen. Dlatego sdz, padw, nie powiedzia, jak to wy- wadzono minimum dla kadej oglnej wiadomoci i nie utonie-
Zwykle gwn kart atutow e ci, ktrzy organizuj przetargi, egzekwowa. Jeli jest to budynek gminy, np. w kwestii iloci pojem- my pod mieciami. Zostawimy t
wszelkich przetargw jest cena. powinni w swoich kryteriach pod- jednorodzinny nie ma adnych nikw i ich kolorw. Zastrzeo- planet naszym dzieciom i wnu-
Czy nie promuje to firm sabszych krela rwnie inne parametry. problemw. Ale taki wieowiec to no kolory: brzowy bioodpady, kom czyst.
REKLAMA

Tylko Toru . 7 lipca 2017


6 SYLWETKA KRZYSZTOF LIS PROWADZI AUTOBUSY OD BLISKO 30 LAT

Bohaterem si nie czuj


Kierowca autobusu mierzy si w pracy z wieloma nieprzewidywalnymi sytuacjami
Micha Ciechowski | fot. ukasz Piecyk
Najgorsze s nocki, kiedy pijana dy osobowe prbuj wcisn si li, po incydencie, w ktrym nasz
modzie wsiada do pustego au- przed autobus, doprowadzajc do kolega po prostu oberwa, kiedy
tobusu. Byy noce, kiedy rzucano nagych hamowa. A pasaerowie nie mia czym poczstowa pijan
w pojazd mietnikiem, zdarzay najczciej win obarczaj wtedy grupk. Czsto papierosy rozado-
si obraliwe gesty czy sowa. - prowadzcego busa. wuj agresj. Ale praca ta obfituje
Musielimy nauczy si pali Kierowcy kadego dnia na jed- take w wiele zabawnych sytuacji
tumaczy Krzysztof Lis, kierow- nej trasie pokonuj setki kilome- czy po prostu miych spotka. Wy-
ca MZK. - Raz zaczepili jednego trw. O rutynie jednak mwi nie starczy zwyke dzie dobry czy
z nas, pytajc o papierosa. Kiedy mona, poniewa kady przystanek umiech i dzie staje si lepszy. Raz
kierowca nie mia, po prostu obe- obfituje w rnorodno pasae- zdecydowaem si zapaci za bilet
rwa. Epizody te s jednak prze- rw. A ich zachowania przypisa pasaera, ktremu zabrako pieni- Praca kierowcy autobusu czy motorniczego nie jest atwa.
plecione take pozytywnymi sy- mona do obu skrajnoci od iry- dzy. Nastpnego dnia przyszed do
tuacjami, ktre nie raz s w stanie tujcych po zaskakujce, a nawet zajezdni i tam zwrci mi za prze- Natychmiast podjechaem do ko- zdrowia.
nas zaskoczy. niebezpieczne. jazd. Kilka dni pniej otrzymaem biety, zaoferowaem pomoc, a ca Jak podkrela mczyzna, za-
Zdarzaj si osoby, ktre od niego kartk z wakacji, w ktrej spraw zgosiem na policj. Po- wsze stara si reagowa na nieod-
Czasami wstaje wraz ze wscho- awanturuj si od samego wejcia serdecznie mi dzikowa. szkodowanej pani zostawiem do powiednie zachowania pasaerw.
dem soca, innym razem kadzie do pojazdu mwi kierowca. - Sowa uznania w stron Krzysz- siebie kontakt, jako wiadek caego Problemem s take osoby, ktre
si dopiero po pierwszej w nocy, Najbardziej irytujca jest beztroska tofa Lisa pady w ostatnim czasie zdarzenia. nie dbaj o swoj higien. Latem
kiedy ostatnim dziennym auto- pasaera, ktry, wiadomie lub nie, take od prezydenta Torunia Mi- Wieczorem Krzysztof Lis otrzy-
busem zjedzie do bazy. I tak od niszczy znajdujcy si w pojedzie chaa Zaleskiego oraz prezesw ma kolejny telefon, tym razem od wyprosi takich ludzi jest prociej.
dwudziestu siedmiu lat. Autobusy sprzt. Dlaczego automaty biletowe Miejskiego Zakadu Komunikacji. ma kobiety, ktry podzikowa Zim, kiedy chc si w pojazdach
mioci obdarzy ju jako mody s porysowane? Kiedy nie przyjmu- Wszystko za spraw sytuacji, w kt- za szybk reakcj i zainteresowanie po prostu ogrza, rozum podpo-
chopak, jak sam mwi zawsze j drobnych, pasaerowie pocieraj rej pomg napadnitej kobiecie. jego on. W dowd wdzicznoci wiada jedno, serce za zapala iskr
cigno go za kko. Kadego dnia monety o urzdzenie. Taki ot, na- Godzina 12.40. Na przystanku o caej sprawie poinformowa lo- empatii.
dba o to, by bezpiecznie zawie wyk rodem z kasyna. Biaa przy ul. Hallera zatrzymuje kalne media oraz wadze MZK. - Jak kada kobieta obawiam
mieszkacw Torunia do celu. Tak naprawd nigdy nie wia- si autobus linii nr 36, za ktrego - Nie czuj si bohaterem si o swojego ma, poniewa jest
- Nasza praca jest du odpo- domo, kogo kierowcy wioz. Naj- kierownic siedzi Krzysztof Lis. mwi skromnie. Bardzo du czowiekiem stawiajcym spra-
wiedzialnoci, sprawia mi jed- gorsze s kursy noc, kiedy do Kawaek przed autobusem mo- rado sprawio mi sowo dziku- wiedliwo na pierwszym miejscu
nak ogromn rado podkrela autobusu wsiada pijana modzie dy mczyzna, biegncy w stron j, ktre usyszaem w suchawce mwi skromnie ona Krzysztofa
Krzysztof Lis. Na pewno jest i puszczaj jej wodze fantazji. Zda- pojazdu, przewraca kobiet, ktrej od ma poszkodowanej kobiety.
stresujca, w duej mierze z powo- rzao si, e zebrane na dawnym wyrywa torebk. Dziki niemu dane mi byo spotka Lisa. Ale to jest jego praca, ktr
du warunkw, ktre zastajemy na Placu Teatralnym osoby rzucay - Dopiero po chwili zoriento- si osobicie z prezydentem miasta bardzo kocha. I chyba bya mu pi-
drodze i innych kierowcw. Kiedy w pojazd mietnikami czy zacho- waem si, e to jest napad rela- i prezesem firmy. Mam nadziej, sana. Wystarczy spojrze na imi
zachowujemy bezpieczn odlego dziy drog kierowcom. cjonuje zdarzenie kierowca. Na- e ta pani szybko o tym przykrym przecie w. Krzysztof jest wanie
za innym pojazdem, samocho- - Musielimy si nauczy pa- pastnik zdy uciec ju za blok. incydencie zapomni. ycz jej duo patronem kierowcw.
REKLAMA

Tylko Toru . 7 lipca 2017


CO SYCHA W MIECIE? DZIELNICE 7

Kierowco, cierpliwy bd
go - mwi Marek Fijakowski, kie- miasto rwnie na osiedlu JAR.
rownik budowy z firmy Strabag. - Na odcinku od ul. Ugory do
- Trwaj tu roboty wodocigowe skrzyowania z ul. Hubego na ist-
i przebudowa przejazdu kolejowe- niejcej jezdni powstaj brakujce
go. Prace na caej trasie potrwaj chodniki i cieka rowerowa, nato-
do 30 wrzenia i kosztowa bd miast od skrzyowania z ul. Hube-
Korki, zamknite ulice i remonty czas na wakacyjne remonty drg ponad 6,3 mln z. go do skrzyowania z ul. Watzenro-
Micha Ciechowski | fot. ukasz Piecyk Intensywn modernizacj za- dego/Strobanda wykonano jezdni
uway mona take na Szosie pnocn bez warstwy cieralnej,
Chemiskiej. Od 4 lipca zamkni- chodniki, cieki rowerowe i owie-
ta dla ruchu zostaa ulica wirki tlenie informuje Agnieszka Ko-
i Wigury w kierunku szpitala. Dro- bus-Psko, rzecznik prasowy
gowcy zalecaj objazd ulicami w. MZD Toru. - Taki zakres prac, je-
Jzefa lub Grunwaldzk. Zmiany eli chodzi o jezdni, jest konieczny
te obowizywa bd okoo p- z uwagi na dostaw materiaw do
tora miesica. W tej chwili na bu- powstajcego osiedla.
dowie trwaj roboty kanalizacyjne Na JAR-ze budowana jest rw-
i ziemne. Gotowy jest murek opo- nie ul. Hubego. Po stronie zachod-
rowy, ktry ma niwelowa rnice niej zostaa wykonana kanalizacja
wysokociowe m.in. w okolicach deszczowa, po stronie wschodniej
Mentoru. obecnie budowana jest jezdnia.
- Docelowo na Szosie Chemi- - Powstan tam take parkingi,
skiej bd dwie jezdnie po dwa chodniki jednostronne i owietle-
pasy ruchu, sygnalizacja wietlna nie wyjania Maciej Gozdowski,
na kadym przejciu dla pieszych kierownik budowy z PBDI S.A. -
i na skrzyowaniu ulic Dugiej oraz Ulica Hubego zostanie poczona
wirki i Wigury - wylicza Tomasz z istniejc infrastruktur drogow
Krlak z firmy Skanska S.A. - W ra- za pomoc nawierzchni tymczaso-
mach inwestycji powstanie cieka wej. Koszt robt budowlanych re-
rowerowa, chodniki, zatoki auto- alizowanych na JAR-ze wynosi 3,5
busowe. Warto doda, e wzdu mln z. Termin zakoczenia plano-
zmodernizowanej drogi wykonaw- wany jest na 30 wrzenia 2017 r.
ca nasadzi prawie 40 drzew i ponad Ponadto toruscy drogowcy
32 tys. krzeww. Ziele nie tylko przygotowuj si do przebudowy
doda miastu walorw estetycznych, placu Chrapka. Obecnie trwa po-
ale rwnie ochroni przed zanie- stpowanie przetargowe i budowa
czyszczeniami, stumi haas, osoni ulic osiedlowych. Niemniej jednak
Polna, Szosa Chemiska i osiedle chodniki, a take zatoki autobu- si moemy na odcinku ulicy Po- przed wiatrem oraz zwikszy kom- ju wkrtce tam take spodziewa
JAR w tych miejscach w najbli- sowe czy owietlenie. lnej od Fortu VII do Szosy Okr- fort jazdy i urozmaici kierowcom si bdziemy mogli sporych utrud-
szych miesicach spodziewa si nej, na dugoci 1,3 km. Te potrwaj drog. nie w ruchu. Naley wic uzbroi
moemy czasowych utrudnie Zmiany dotycz gwnie p- okoo dwa miesice. Prace na Szosie Chemiskiej si w cierpliwo, by po wakacjach
w ruchu. W ramach prac moder- nocnej czci miasta od Wrzosw - W tej chwili najwicej prac potrwaj do koca maja 2018 roku, mc bez problemw korzysta ze
nizacyjnych w Toruniu powsta- po Chemiskie Przedmiecie. Naj- wykonujemy na odcinku od Szosy a ich koszt to ponad 15,7 mln z. zmodernizowanych tras i drg
n m.in. nowe cieki rowerowe, wikszych utrudnie spodziewa Chemiskiej do ul. Moryciskie- Spory zakres inwestycji realizuje w miecie.

In memoriam
Pierwszym pomysem na upamitnienie ofiar obozw jenieckich na toruskich
Zaprojektuj j
mieszkacy
Glinkach byo utworzenie w tym miejscu muzeum. Drugim by pomnik. Skoczy si na
dwch tablicach Ulica Serdeczna w Kaszczorku ju wkrtce zyska
tekcie miejsca ich powstania na nowy wygld
terenie obozowych grobw?. Miejski Zarzd Drg w Toruniu dzidzka 159 lub e-mail na adres:
Apel zda si na niewiele. To- zmieni oblicze kolejnej drogi. mzd@mzd.torun.pl z dopiskiem
ruskie Towarzystwo Budownic- O wygldzie ulicy Serdecznej tym w tytule konsultacje ul. Serdecz-
twa Spoecznego poinformowao, razem zadecyduj mieszkacy na.
e wraz z zakoczeniem dziaa Kaszczorka. Pierwsze spotkanie - Na stronie MZD zgodnie
ekshumacyjnych prace budowlane konsultacyjne, ktre odbyo si 19 z wnioskami mieszkacw za-
zostan wznowione. Teren Glinek czerwca, zaowocowao planem jej mieszczone zostay rysunki prze-
zosta w miejscowym planie zago- zagospodarowania.
spodarowania przeznaczony pod krojw poprzecznych drogi tu-
inwestycje i wraz z usuniciem maczy Agnieszka Kobus-Psko.
Projekt Zaprojektuj ulic dla - Ze wzgldu na uksztatowanie
z niego ludzkich szcztkw oraz zadania Przebudowa ulicy Ser-
ewentualnych rde historycznych terenu, konieczno nawizania do
Makabryczne odkrycia masowych pocztkowujc badania archeolo- decznej w Toruniu ma na celu wysokoci istniejcych zjazdw do
mogi onierzy poday w wtpli- giczne. Na tym etapie pojawi si wedug wadz miasta nie ma prze- zaangaowanie jej mieszkacw
ciwwskaza, aby projekt zrealizo- posesji oraz szeroko pasa drogo-
wo sens kontynuacji budowy sprzeciw. w tworzenie najbliszej okolicy. wego zaprojektowano jednostronny
osiedla na Glinkach. Wahania Toruscy intelektualici wy- wa. Aktualne konsultacje potrwaj do
Jedynym efektem protestu bya spadek poprzeczny drogi. W zwiz-
trway krtko, a gos protestw stosowali list otwarty podajcy 13 lipca. Jest to termin, w ktrym ku z tym zastosowano w planach
okaza si niezbyt donony. oglna zgoda - zarwno inwesto- kady moe zgosi swoje uwagi do
w wtpliwo sens budowy osiedla odprowadzenie wd deszczowych
rw, wodarzy miasta, jak i history- opublikowanego projektu.
w miejscu masowych mogi. Pisano kw - by miejsce uczci pomnikiem ze zjazdw po stronie poudniowej
Pierwszych odkry masowych w nim midzy innymi: Z kadym - Po raz pierwszy spotkalimy si
mogi dokonano na Glinkach lub choby tablicami pamitkowy- z mieszkacami ulicy 19 czerwca poprzez odwodnienie liniowe.
dniem odsania si straszna skala mi. Dzi wiemy, e zdecydowano Na ulicy Serdecznej planowana
w roku 1996. Ekshumowano ww- tragedii (). W przeprowadzo- mwi Agnieszka Kobus-Psko,
czas ciaa ponad 900 niemieckich si na ten ostatni wariant. rzecznik prasowy MZD w Toruniu. jest budowa jezdni z kostki beto-
onierzy. Wstrzsajce odkrycia nych wczeniej i obecnie trwaj- Tablice bd dwie, obie w kocie- Zaoeniem wizyty byo pozna- nowej o szerokoci piciu metrw
nie miay jednak znaczenia dla cych ekshumacjach wydobyto ju le pod wezwaniem b. ks. Stefana nie wszelkich uwag i wysuchanie z jednostronnym, dwumetrowym
sporzdzenia miejscowego planu prawie 3 tysice szcztkw onie- Frelichowskiego przy ulicy Szubi- wnioskw co do przyszego wy- chodnikiem biegncym wzdu
zagospodarowania przestrzennego, rzy (). Odkryto rwnie szcztki skiej. Pierwsza upamitni winiw gldu tego miejsca i zastosowania wspomnianej ulicy oraz wzdu
jakiego dokonano 10 lat pniej. kobiet i dzieci. () Apelujemy do obozw jenieckich niemieckiego sugerowanych rozwiza. Na tej ul. Kubusia Puchatka. Dodatko-
W toku tych prac nie wpyny ad- wadz Miasta Torunia o powane i sowieckiego przetrzymywanych podstawie powsta plan zagospo- wo przebudowie ulegn wszystkie
ne wnioski w sprawie ustanowie- rozwaenie sensu kontynuowania w czasie II wojny wiatowej. Dru- darowania terenu ulicy Serdecznej, zjazdy do posesji, a powierzchnia
nia miejsc ochrony pochowkw na inwestycji na terenie obozu. Moe ga powicona zostanie ofiarom ktry mona zobaczy na stronie pomidzy chodnikiem a pasem
Glinkach. Dziaania inwestycyjne naley jednak przerwa budow obozu dla internowanej ludnoci Miejskiego Zarzdu Drg. drogowym zostanie uzupeniona
podjto. Dopiero w ich toku doszo i powstajce obiekty przeznaczy niemieckiej, ktry funkcjonowa Uwagi do projektu przesya kruszywem ozdobnym, a take ob-
do odkrycia kolejnych mogi. To na cele edukacyjne, muzealne lub w Toruniu-Glinkach w okresie od mona pisemnie na adres: Miejski sadzona drzewami.
wstrzymao prace budowlane, za- takie, ktre nie bd raziy w kon- maja 1945 do wrzenia 1946. (RK) Zarzd Drg w Toruniu, ul. Gru- (MC)
Tylko Toru . 7 lipca 2017
8 SPORT WIADOMOCI ZE SPORTOWYCH AREN

Tytu zobowizuje
Zawodniczka TKK Pacific Nestle Fitness Cycling Team Karolina Karasiewicz zdobya
tytu mistrzyni Polski w elicie kobiet w wycigu ze startu wsplnego
Karol ebrowski | fot. ukasz Piecyk
Dwa miesice przed zawodami a take dwukrotnie zaj czwarte
gdzie przeniosa si i bardzo szyb-
zamaa obojczyk. Do wycigu ko, bo jeszcze w tym samym roku, miejsce w elicie.
w Gdyni nie przystpowaa w roli wietnie zaprezentowaa si na mi- Karolina jedzia dla grudzidz-
faworytki. A jednak okazaa si strzostwach Polski do lat 23 na to-
kiego klubu do 2015 roku. Pniej
najlepsza. Jak sama twierdzi rze w Pruszkowie, przywoc z tej przez rok wystpowaa pod egi-


wszystko dziki cikiej imprezy pi medali, z czego dwa d zespou Planet-X BO-
pracy i trenerowi Leszkowi -GO Cycling Team, a wraz
Szyszkowskiemu. z rozpoczciem biecego
sezonu rozpocza wsp-
Kolarka z pochodzenia prac z TKK Pacific Nestle Karolina z trenerem Leszkiem Szyszkowskim.
jest odziank. Wanie tam
stawiaa swoje pierwsze szli-
Wraz z trenerem wykonalimy Fitness Cycling Team.
- Moje doczenie do tu wsplnego elity kobiet. Wrd Karolina Karasiewicz wywalczy-
fy kolarskie, jedc na ro- ogrom pracy. W zasadzie tylko ja i on toruskiej druyny to dua zawodniczek rywalizujcych na dy- a nie tylko zoty medal, ale take
werze, do ktrego przekona zasuga trenera Leszka stansie 126 kilometrw znalaza si przywilej startowania przez najbli-
j tata. wiemy, jak wielu powice to wyma- Szyszkowskiego twierdzi take Karolina Karasiewicz. szy rok w koszulce mistrzyni Polski.
- To bya mio od pierw- mistrzyni Polski. Szkole- - Przed rozpoczciem zmaga - Dopiero to wszystko powoli do
szego wejrzenia wspomina gao. Wanie jemu zawdziczam ten niowiec wietnie przygoto- ustalilimy z trenerem, e bd mnie dociera mwi triumfatorka.
swoj pierwsz przygod sukces. wuje nie tylko pod wzgl- szukaa swojej szansy w ucieczce Wraz z trenerem wykonalimy
z rowerem nowa mistrzyni dem sportowym, ale take mwi. Ju na dziesitym kilome- ogrom pracy. W zasadzie tylko ja
Polski, Karolina Karasie- mentalnym. Imponuje mi trze wraz z Ani Plicht i Monik i on wiemy, jak wielu powice
wicz. Miaam wtedy sze lat i po zote. jego indywidualne podejcie do Brzen oderwaymy si od pe- to wymagao. Wanie jemu za-
raz pierwszy udaam si z tat na - W Grudzidzu nauczyam si kadej z nas, uwaam, e wszyst- letonu. Przewaga nad reszt staw- wdziczam ten sukces. Rado jest
wycig. Potem wszystko toczyo si bardzo duo twierdzi zawodnicz- kie zawodniczki czuj si tutaj po- ki powikszaa si, a kiedy osi- ogromna, ale zaraz czekaj mnie
ka. Byy to zupenie inne realia gna pi minut, wiedziaam, e kolejne starty. W sierpniu bd
bardzo szybko rower, nauka jazdy szkoleniowe ni te, z ktrymi spo- trzebne. Dodatkowo cae zaplecze
i praktycznie ze sprztem stalimy tkaam si wczeniej. Cika praca klubowe jest bardzo dobrze zorga- wszystko rozegra si midzy nami. braa udzia w mistrzostwach Eu-
si nierozczni, co trwa a do dzi. przynosia owoce nie tylko na to- nizowane. Nam pozostaje skupi Znajc mocne i sabsze strony Ani ropy w Danii. Wiele bdzie zale-
W odzi kolarka jedzia do rze, ale rwnie na szosie. Wanie si tylko na cikich treningach i Moniki, zdecydowaam, e finisz e od dyspozycji dnia i zada mi
dwudziestego roku ycia, czyli do reprezentujc barwy Stali, udao i optymalnych wystpach podczas rozpoczn na 350 metrw przed przydzielonych, ale postaram si
2012 roku. Wtedy Karolina zosta- mi si zdoby tytu wicemistrzyni zawodw. kocem. Udao si, lini mety prze- tam pokaza z jak najlepszej strony.
a zauwaona przez przedstawi- Polski orliczek ze startu wsplnego, 24 czerwca w Gdyni odbywa si kroczyam jako pierwsza. W kocu tytu mistrzyni Polski do
cieli grudzidzkiego ALKS-u Stal, wycig o mistrzostwo Polski ze star- Tam pojawiy si zy szczcia. czego zobowizuje.

Dominatorki na murawie Krok od mistrzostwa


Pikarki Gwiazdy-Kani Toru byy bezkonkurencyjne w trzecioligowych
Speedrowerzyci TS Toru s na
najlepszej drodze do wywalczenia
naszych zawodnikw lub przynaj-
mniej im w tym pomc.
tytuu Druynowego Mistrza Pol- TS Toru trenuje i organizuje
zmaganiach ski 2017. swoje spotkania na torze przy ulicy
Bielaskiej 66, na terenach Moto-
Karol ebrowski | fot. nadesane Toru jest bez wtpienia jed- Parku. W przeciwiestwie do losw
nym z najwaniejszych orodkw kolegw z Motoareny tegoroczne
Poprzednie sezony byy dla nas ulowych w Polsce. Wpywa na to zmagania s dla speedrowerzystw
rne, wygrywalimy spotkania, wiele czynnikw, a jednym z nich bardzo udane.
ale nie unikalimy take poraek. jest rnorodno, bowiem toru- - Wszystkie spord dotych-

[ ]
Najwaniejsze dla nas byo jednak ski uel to nie tylko reprezentanci czasowych siedmiu spotka udao
dowiadczenie, ktre dziewczy- Get Well Toru, ale take coroczne nam si wygra z dum mwi
ny zyskiway z kadym kolejnym zawody na lodzie oraz speedrower, Przemysaw Binkowski. Daje to
meczem. Bylimy przekonani, e czyli uel na rowe- nam oczywicie
prdzej czy pniej przeoy si na rach. pozycj lidera ta-

69:85
takie rezultaty, jakie udao si osi- - Toruskie Sto- beli w walce o tytu
gn teraz. warzyszenie ulo- DMP. Bardzo wane
Wyniki Gwiazdy-Kani odbiy si we dziaa od roku zwycistwo zano-
szerokim echem nie tylko w Toru- 1999 przedstawia towalimy 1 lipca
niu. Do zawodniczek Gwiazdy-Ka- histori klubu Prze- w Ostrowie Wiel-
ni spywa sporo ofert od klubw, mysaw Binkowski, takim wynikiem zako- kopolskim, gdzie
ktre chciayby mie podopieczne jeden z zawodnikw czy si pierwszy od lat nie potrafilimy
trenerw Jacka Wiskiego i Mariu- TS Toru. Rok wygrany mecz w Ostro- zwyciy od kilku
sza angowskiego w swoich szere- pniej przystpi- wie Wielkopolskim lat, a teraz udao
Mimo propozycji adna z zawodniczek nie opuci klubu.
gach. limy do zmaga si tego dokona
Podopieczne duetu trenerskiego w kadym kolejnym meczu po- - Byy to propozycje z wyszych ligowych i pomimo i to nie w byle jakim
angowski-Wiski ju na cztery kazywalimy swoj si twierdzi lig twierdzi Mariusz angowski. debiutu potrafili- stylu, gdy zatrium-
kolejki przed kocem rozgrywek Mariusz angowski, jeden z dwjki Z moich informacji wynika, e ad- my w kilku spotkaniach przechyli fowalimy 69:85.
zrealizoway cel, jakim by awans. trenerw Gwiazdy-Kani Toru. na z zawodniczek nie zdecydowaa szal zwycistwa na swoj stron. Kolejna runda walki o tytu jest
Teraz, po wywalczeniu promo- Regularnie dokadane do naszego si opuci naszej druyny. Bardzo W roku 2005 zdobylimy pierw- zaplanowana na 27 sierpnia. TS
cji, przed dziewczynami kolejne dorobku trzy punkty daway dziew- cieszymy si z takiego obrotu sytu- szy zoty medal Druynowych Mi- uda si do witochowic na mecz
zadanie rywalizacja w drugiej acji. Nie do, e nie ubdzie nam strzostw Polski. z tamtejszym MS lskiem. Jeeli
czynom jeszcze wiksz pewno Przez ten czas TS wyrobi sobie torunianie podtrzymaj tam zwy-
lidze. swoich umiejtnoci. Im pniejsze adna z pikarek, to my postaramy niema renom. Klub posiada licz- cisk pass, zapewni ju sobie
stadium sezonu, tym bardziej to si jeszcze bardziej wzmocni ze- n grup wspierajcych go fanw, pierwszy od 2013 roku, a czwarty
Dwadziecia pi zwycistw wszystko trybio, skd takie zwy- sp. rozwina si take szkka speede- w historii zoty medal DMP.
w dwudziestu szeciu spotkaniach. cistwa jak 10:0, 9:1 czy 7:1. Mog one si okaza kluczo- rowerowa dla modych adeptw - Wszystko moe si zdarzy,
Bilans Gwiazdy-Kani robi ogromne Skad Gwiazdy-Kani jest oparty we w nowym sezonie. Rola benia- tego sportu. ale jestem dobrej myli mwi
wraenie. Pikarki z Torunia beza- gwnie na zawodniczkach z Toru- minka nie naley do atwych, za - Chcemy, aby skad tworzy- Przemysaw Binkowski. Sport
pelacyjnie zdominoway lig, bdc nia i okolic. Praktycznie caa kadra na drodze zawodniczek z Torunia li gwnie nasi wychowankowie jest nieobliczalny. Musimy przy-
lepszymi od m.in. zawodniczek skada si z modych pikarek, ktre stan jeszcze trudniejsze rywalki. twierdzi Przemysaw Binkow- piecztowa tytu i dopiero wtedy
z Wocawka, Inowrocawia czy s dopiero na pocztku swojej ka- Trzymamy kciuki, aby Gwiazda- ski. Generalnie do rozpoczcia rozpoczniemy witowanie. Teraz
Bydgoszczy. riery. -Kania radzia sobie w tych poje- swojej przygody ze speedrowerem najwaniejszy jest najbliszy mecz
- Wydaje mi si, e to nie liga - Zbieramy owoce lat wczeniej- dynkach tak dobrze, jak w zako- potrzebne s chci. Jeeli chodzi i zwycistwo w nim.
bya saba, tylko my po prostu szych mwi trener angowski. czonym sezonie. o sprzt, to staramy si zaopatrzy (K)
Tylko Toru . 7 lipca 2017
WIECI OD NASZYCH SSIADW ZA MIEDZ 9

Przez pryzmat dobra


20 czerwca odbya si w Dobrzejewicach uroczysto jubileuszu 30-lecia pracy dusz-
pasterskiej ksidza proboszcza kanonika Andrzeja Pogorzelskiego
Robert Kamiski | fot. nadesane
Uroczyst msz wit dzik- skich. Wystpili rwnie modzi lat mwi wjt Obrowa Andrzej
czynn odprawi pasterz diecezji artyci z Gimnazjum w Dobrzeje- Wieczyski i cigle mam przed
wocawskiej ksidz biskup Wie- wicach oraz zesp muzyczny ro- oczyma to, co byo w Dobrzeje-
saw Alojzy Mering. Msz praw- dzicw z parafii Dobrzejewice. wicach przed 30 laty. To byo zu-
dziwie podnios. W dniu jubileuszu powicono penie inne miejsce. Zmienio si
odrestaurowany rokokowy otarz dosownie wszystko. I to za spra-
Uroczysto zaszczycili swoj dobrzejewickiego kocioa. Do re- w jednego czowieka: gospodarza
obecnoci wodarze gminy Ob- nowacji otarza doszo gwnie za z prawdziwego zdarzenia ksi-
rowo z wjtem Andrzejem Wie- spraw samego dostojnego jubila- dza Andrzeja.
czyskim na czele, sekretarzem ta, ksidza Andrzeja. Rzeczywicie: liczba inwe-
gminy Mirosaw Kosisk oraz Warto w tym miejscu przypo- stycji, jakie poczyniono w cigu
skarbnikiem Joann Falesk. mnie krtk histori otarza. ostatnich 30 lat, jest imponujca.
Nie zabrako rwnie przedstawi- Otarz kocioa w Dobrzejewi- Prcz wymienionych ju: ota-
cieli wadz pastwowych, woje- cach pochodzi z 2. poowy XVIII rza, ambony i chrzcielnicy ksidz sam fakt 30-letniego pobytu na wyej.
wdztwa kujawsko-pomorskiego, wieku. W grnej jego czci znaj- Pogorzelski doprowadzi rw- jednej parafii o czym wiadczy. Ksidz Andrzej Pogorzelski jest
a take radnych gminy Obrowo. duje si obraz olejny namalowa- nie do remontu dachu kocioa To prawdziwa rzadko, by je- czowiekiem w gminie powszech-
Przybyli rwnie: delegacja Stray ny na desce, datowany na koniec i pokrycia go blach miedzian, den kapan tak dugo piastowa t nie szanowanym. Cieszy si dobr
Poarnych z Zawa, Zawa-Nadle- XVIII wieku. Przedstawiony jest renowacji dzwonnicy i zainstalo- godno. Oczywicie samo dobre opini zarwno wrd parafian,
nictwa, Dobrzejewic i Szembeko- na nim patron parafii, w. Waw- wania dwch nowych dzwonw. gospodarowanie to nie wszystko. jak i wodarzy gminy.
wa. Byli take sotysi wielu soectw rzyniec. rodek otarza zajmuj Szczeglnie ta ostatnia inwestycja
gminy Obrowo, a take dyrekto- dwa obrazy: Matka Boska Czsto- okazaa si bardzo kosztowna. Sta- Musi by rwnie obecny auten- - Zna ludzi i zna si na ludziach
rzy, nauczyciele oraz katecheci chowska (XIX w.) oraz Niepoka- re zabudowania zostay zburzone, tyczny aspekt duchowy. I to jest podkrela wjt. Potrafi obiek-
Gimnazjum i Liceum w Dobrze- lana Maryja z ksiycem pod sto- a w ich miejsce postawiono nowe. w przypadku ksidza Andrzeja tywnie oceni czowieka przede
jewicach oraz ze Szkoy Podstawo- pami (2. po. XVIII w.). Renowacji - Stajc przy budynku plebanii, rwnie cenne. Jest to kapan bar- wszystkim poprzez pryzmat do-
wej z Dobrzejewic i Brzozwki. poddane zostay take ambona od razu widzimy rk gospoda- dzo powaany przez parafian, za bra, jakie ten czyni. Tak si akurat
O uroczyst opraw muzyczn wraz z chrzcielnic, rwnie po- rza dodaje wjt Wieczyski. to wanie, jak wasn postaw skada, e w naszej gminie mamy
zadbay orkiestra dta z Dobrzeje- chodzce z XVIII wieku. Wszystko jest odnowione, dokoa uosabia wartoci chrzecijaskie. dobrych ksiy. Ale ksidz An-
wic i Kapela Ludowa im. Kami- - Mieszkam w gminie od wielu rosn kwiaty. Ujm to inaczej: ju Zawsze dobro innych stawia naj- drzej jest wyjtkowy.
REKLAMA

Umw si
z nami
na kaw

docz do zespou
handlowcw
lidera prasy bezpatnej na terenie
kujawsko-pomorskiego

Zadzwo i dowiedz si wicej


tel. 796 302 471
Tylko Toru . 7 lipca 2017
10 TORU OGRODEM WYBIERAMY NAJPIKNIEJSZY OGRD W GRODZIE KOPERNIKA

Tylko Toru . 7 lipca 2017


NOWOCI NA REGIONALNYCH UNIWERSYTETACH EDUKACJA 11

Nowe kierunki, nowe moliwoci Czym uczelnie wysze kusz absolwentw szk ponadgimnazjalnych?
Piotr Gajdowski
kierunki okazyway si sukcesem planujemy pierwszy nabr na wete- nich latach maj charakterystyczne
(np. dugo oczekiwana psychologia, rynari. Psychologia i weterynaria cechy. Chodzi o wsk specjalizacj
gospodarka przestrzenna, bezpie- to kierunki tradycyjne. Sport i wel- (np. chemia kosmetyczna, archi-
czestwo wewntrzne), ale byway lness, mimo pionierskiego w skali tektura wntrz, biologia sdowa),
zaskoczenia. Mniejsz ni spodzie- kraju profilu, podobnie jak psycho- interdyscyplinarno (w powsta-

[ ]
wana popularnoci cieszyy si np. logia i weterynaria wypenia wielo- wanie organizacji opieki nad oso-
pedagogika medialna (mimo e letni edukacyjn luk regionu. b starsz zaangaoway si trzy
zainteresowanie tradycyjn peda- Odpowied na potrzeby rynku wydziay) oraz wpisywanie si
gogik jest cigle ogromne, a nowy pracy to tylko jedno z zaoe two- w realia rynku pracy (np. program

7
kierunek wpisuje si rzenia nowych kie- lingwistyki praktycznej i copyw-
idealnie w potrzeby runkw. ritingu oceniali pracownicy lokal-
rynku pracy) i orga- - Nowe kierunki nych agencji reklamowych).
nizacja opieki nad powstaj inaczej ni We wsppracy z lokalnymi pra-
osob starsz (bez dotychczas w prak- codawcami powoano take nowy
wtpienia to kieru- tyce akademickiej. kierunek na Uniwersytecie Tech-
nek przyszoci) nowych kierunkw Zaley nam na nologiczno-Przyrodniczym w Byd-
deklaruje dr Walu- zwikszeniu szans goszczy. Inynieri w biologii sto-
siak-Bednarek. proponuj uczelnie absolwentw na sowanej na Wydziaach Hodowli
W tym roku z regionu znalezienie pracy, i Biologii Zwierzt oraz Rolnictwa
UMK po raz pierw- dlatego w proces i Biotechnologii reklamuje si jako
Ju 30 czerwca tegoroczni matu- Mikoaja Kopernika w Toruniu szy prowadzi nabr ich powstawania kierunek gwarantujcy zatrudnie-
rzyci poznaj wyniki egzaminw uruchomi 10 nowych kierunkw na matematyk sto- wczamy take sa- nie m.in. sektorze produkcji yw-
dojrzaoci. Teraz czas na wybr studiw, rok pniej 6. W tym sowan, chemi kryminalistyczn, morzdowcw i przedsibiorcw. noci ekologicznej. Ofert nowoci
studiw. Uczelnie w regionie ku- roku otwieramy kolejne 4 mwi sport i wellness oraz optometri, Prowadzimy analiz potrzeb re- dopeniaj zielarstwo i fitoterapia
sz nowociami: UMK w Toruniu dr Ewa Walusiak-Bednarek z Biura a take ekonomi I stopnia w jzy- gionu (edukacyjnych, rynkowych) (wsplnie z CM UMK) oraz in-
prowadzi nabr na 4 nowe kie- Prasowego UMK. Z inicjatyw ku angielskim i zarzdzanie II stop- i perspektyw jego rozwoju. Z dru- spekcja weterynaryjna.
runki, UTP w Bydgoszczy na 3. To uruchomienia nowych kierunkw nia w jzyku angielskim. giej strony nowe kierunki maj Globalne zmiany cywilizacyjne
mniej ni w poprzednich latach, jak dotd wystpoway wydziay. - Ju w tej chwili mona powie- strategiczne znaczenie dla samej wpywaj rwnie na lokalny rynek
ale poszerzanie oferty dydaktycz- Chodzio o pozyskanie kandyda- dzie, e w tym roku wrd nowych uczelni poszerzaj zakres jej ba- pracy. Uczelnie w regionie trzyma-
nej wpisao si ju na stae w stra- tw, co stanowio pewn koniecz- kierunkw liderem bdzie sport da naukowych, wpywajc na po- j rk na pulsie i tak modyfikuj
tegi orodkw akademickich. no w obliczu niu demograficz- i wellness (liczba rejestracji docho- zycj w wiatowej nauce deklaruje ofert dydaktyczn, by zapewni
nego i dotychczasowych zasad dzi setki) mwi dr Walusiak-Bed- dr Walusiak-Bednarek. absolwentom kompetencje nie-
- Dwa lata temu Uniwersytet finansowania uczelni. Zwykle nowe narek. Z kolei w przyszym roku Kierunki uruchomione w ostat- zbdne w nowej rzeczywistoci.
REKLAMA

Tylko Toru . 7 lipca 2017


12 EDUKACJA STUDENCI WSKSiM O SWOJEJ UCZELNI

Pisklta ojca
dyrektora
Co czy Ferdynanda Kiepskiego z ojcem dyrektorem?
Obaj zabieraj babkom renty. Czy studentw ojca Tade-
usza Rydzyka takie dowcipy miesz? Czy ucz si manipu-
lacji? Czy gosowali na PiS? Czy w akademikach pij piwo?
I najwaniejsze: dlaczego nie chc rozmawia?
Robert Kamiski | fot. ukasz Piecyk
Na studiach dziennych Wyszej lepszych uniwersytetw w Polsce
Szkoy Kultury Spoecznej i Me- UMK w Toruniu. W zwizku z tym
dialnej w Toruniu studiuje okoo czsto zarzuca im si, e s zbyt gu-
300 osb. Bardzo trudno namwi pi, by studiowa gdzie indziej.
kogokolwiek z nich do rozmowy. - Kiedy sysz takie obelgi, odpo-
Zgodziy si tylko dwie. Obie za- wiadam tak: przyjd i sprawd si
strzegy sobie anonimowo. Cze- u nas komentuje Krzysztof, stu-
go si boj? dent politologii WSKSiM. Sprbuj
zaliczy choby jeden semestr, to po- wiatopogld nie ma tu nic do rze- prowadzone przez WSKSiM (moja si koledzy z dziennikarstwa UMK
- To wcale nie jest strach przed gadamy. czy. Wielu pracuje w Polsacie albo babcia dowiedziaa si o nich wa- mog sobie o takich warunkach tyl-
karzc rk ojca dyrektora mwi Nie maj wtpliwoci, e poziom TVN-ie. S cenieni. nie z Radia Maryja) umiecha ko pomarzy. W ostatecznym rozra-
Agnieszka, studentka dziennikar- szkoy jest bardzo wysoki. Absol- Jak si trafia do szkoy ojca Ry- si Agnieszka. Weszam i opada chunku nie bdzie si liczy co sko-
stwa WSKSiM. Nie potrzebujemy wenci, zwaszcza dziennikarstwa czy dzyka? Rodzina kae? Babcia pa- mi szczka. Od razu rzucili nas na czye, ale co potrafisz.
na to jego oficjalnej zgody. Skoro informatyki, s fachowcami poszu- ci za studia? Wasne przekonania? gbok wod. Praktyka i jeszcze raz Media to wadza. Czy maj po-
koledzy odmawiaj, to znaczy, e nie kiwanymi na rynku pracy. Wiara? Jednym z warunkw przy- praktyka. Studio, radio, kamera, mi- czucie, e s przygotowywani do
chc si naraa na zawi i donosi- - To po prostu profesjonalici jcia jest rekomendacja proboszcza. krofon, montaownia. Wystarczy- tego, by kiedy t wadz posi? e
cielstwo innych. tumaczy Agnieszka. Reyserzy - Jeszcze jako licealistka przyje- a godzina i wiedziaam, e chc tu s ksztaceni, by w przyszoci decy-
Studiuj w cieniu jednego z naj- dwiku, montayci, fotograficy. chaam na warsztaty dziennikarskie studiowa. Myl, e nasi mdrzej- dowa o losach tego kraju?
REKLAMA

Tylko Toru . 7 lipca 2017


STUDENCI WSKSiM O SWOJEJ UCZELNI EDUKACJA 13

- Co w tym musi by mwi niby jak? Mam oglda TVN czy wysucha modlitwy Anio Paski,
Krzysztof. Wystarczy spojrze na moe czyta Nie Urbana? Dowiem a o godz. 21 Apel Jasnogrski. Go-
kierunki, jakie proponuje szkoa: si dokadnie tyle samo, co z milcze- nika w pokoju wyczy si nie da.
dziennikarstwo, politologia, kultu- nia ojca Tadeusza. Uwaam, e skoro W czwartki mamy te obowizkow
roznawstwo, informatyka. Wydaje ludzie pac, to znaczy, e tego chc. msz wit. Ale czy to a taka tra-
si, e nie jest to dobr przypadko- Nikt nikomu pistoletu do skroni nie gedia?
wy. Ale czy ja widz siebie w przy- przykada. A dziewczyny? Czy mona przy-
szych elitach tego kraju? Nie wiem. - Jeli nawet interesy ojca Tade- prowadzi do pokoju w akademiku
Pki co, staram si uczy jak najle- usza nie do koca s krysztaowe, dziewczyn?
piej. Czas pokae, gdzie bd praco- to po pierwsze, su powszechne- - Akademik mski jest oddzielo-
wa. mu dobru, a po drugie, czy ci gocie ny od eskiego salami wykadowy-
Oczywicie niekwestionowanym z rzdu te nie krc na boku swoich mi. Ale to jeden budynek. W nocy
autorytetem szkoy jest jej zaoyciel lodw? kwituje Krzysztof. po korytarzu nie chodzi pani i nie
ojciec Tadeusz Rydzyk. Posta, eufe- Czy zakonnik redemptorysta apie chopcw, ktrzy chc prze-
mistycznie mwic, kontrowersyjna. musi a tak si miesza do polityki? kra si do pokoju dziewczynek. To
Panuje mniemanie, e to apodyk- Czy do tego zosta powoany? Co nie kolonie. W kocu studiuj tam
tyczny choleryk nieznoszcy sprze- ze lubami posuszestwa, ubstwa doroli ludzie.
ciwu. Co myl o nim jego studenci? i przestrzegania zakonnych regu? Czy w ramach edukacji s indok-
- To bardzo ciepy i yczliwy czo- - Przecie musi si miesza! trynowani? Ile jest prawdy w okre-
wiek wyznaje Krzysztof. Miaem Krzysztof wybucha gonym mie- leniu ultrakatolicka sekta? Czy
z nim pedagogik massmediw. Po chem. Jak miaby niby prowadzi sugeruje si im, by gosowali na dzi rodkw na zagraniczne stypen- czywistoci s niemal rwni. Tyle e
wykadzie mona byo podej, po- biznesy? PiS? dia i wszelkiego rodzaju praktyki. jednego zwykle kadrowali od dou,
rozmawia. Kadego chce pozna, Powiedzie, e ojciec dyrektor - To kolejny mit mieje si - Byam w Brukseli, Berlinie, a drugiego od gry. Oto czego nas
stara si zapamitywa imiona. w dzisiejszym wiecie moe duo, to Agnieszka. Kady gosuje, jak Rumunii. Miaam praktyki w IPN- ucz: jak nie da si zmanipulowa.
- Jest miy i sympatyczny doda- nic nie powiedzie. Ale co z jego pi- chce. To sprawa sumienia, a nie na-
-ie, ZUS-ie, Ministerstwie Sprawie- Mam nadziej w przyszoci upra-
je Agnieszka. Czsto syszy si, e skltami? Czy w razie potrzeby oso- ciskw szkoy. Zdziwiby si pan, jak
to fanatyk. Ja bym raczej uya so- bicie pomgby im znale prac? wielu w tej szkole jest korwinistw. dliwoci. Poznaam mnstwo ludzi, wia rzetelne dziennikarstwo, a nie
wa wizjoner. Ma wizj, ktr konse- - Myl, e gdybym si do nie- W ogle oceniam, e tych prawdzi- ktrzy nie maj niczego wsplnego medialny shit.
kwentnie realizuje. Wyprzedza swoje go zwrci, to by mi nie odmwi. wych fundamentalistw katolickich, z nasz szko ani z Radiem Mary- Czy kaway o Radiu Maryja i TV
czasy. Do tego to wietny biznesmen. Zwaszcza jeli by pamita, e byem ktrzy bezkrytycznie wierz w ka- ja. To po prostu potencjalne miej- Trwam ich miesz?
Niewielu osigno podobny sukces: niezym studentem. To naprawd de sowo ojca dyrektora, jest raptem sca pracy. Ktra szkoa oferuje takie - Mnie osobicie akurat nie, bo s
radio, telewizja, wysza szkoa, kilka miy i uczynny czowiek. okoo 30%. Tych z przysowiowo moliwoci? gupie. Ale inni si miej. I znw: to
fundacji. ycie w akademiku to sl ycia wypranym mzgiem. Reszta to nor- Szkoa rzekomo synie ze sztuki kwestia raczej poczucia humoru, nie
Ojca dyrektora od zawsze otacza- studenckiego. O domach studenc- malni modzi ludzie, ktrzy myl manipulacji. Czy ucz jej tam rze- pogldw.
a aura tajemniczoci i podejrze. kich szkoy ojca dyrektora kr le- samodzielnie. Oczywicie prze- czywicie? Wic jak, warto?
yjc z datkw, nigdy nie rozlicza si gendy: klasztor, asceza, wiato tylko strzegamy regu, bo wiemy, w jakiej - Ucz, jak nie da si zmanipu- - Na pocztku kumple si ze mnie
przed spoeczestwem. Na pytanie do godz. 22. Jak jest naprawd? szkole jestemy. Wikszoci chodzi lowa. Gdybym zapytaa pana, o ile miali, e poszedem do szkoy ojca
o podatki, ujawnienie majtku czy - Akademik jak akademik mwi po prostu o uzyskanie wietnego jest paskim zdaniem wyszy Kwa- dyrektora podsumowuje Krzysz-
omijanie opat celnych Agnieszka Agnieszka. Fakt, e full wypas. Ale wyksztacenia i jeszcze lepszych per- niewski od Kaczyskiego, prawdo- tof. Ale niedugo magisterka
i Krzysztof wzruszaj ramionami. poza tym normalne ycie. Rni spektyw na przyszo. podobnie powiedziaby pan, e co i przyjdzie czas znalezienia dobrej
- Nie zagbiaam si w to. Bo si tylko troch: o godz. 12 trzeba Szkoa ojca dyrektora nie szcz- najmniej 25 centymetrw. W rze- pracy. Wtedy te si bd mia?
REKLAMA

Tylko Toru . 7 lipca 2017


14 KULTURA CO W KULTURZE PISZCZY?

Kada biografia pornografizuje


Pamitamy go z programu Pieprz i wanilia, w ktrym opowiada o swoich egzotycznych podrach. Ale zanim
urodzony w Toruniu Mieczysaw Sdzimir zosta Tonym Halikiem, przey kilka rnych yciorysw. Z Mirosawem
Wlekym, autorem biografii Tu byem. Tony Halik, rozmawia Micha Ciechowski
fot. Dawid Zuchowicz
Mija dwadziecia lat od mierci To- storii? zwodzi Polakw. Okazao si, e
nyego Halika. Dlaczego tak barwny Bez wtpienia Elbieta Dzikow- o wielu barwnych rzeczach w swo-
czowiek dopiero teraz doczeka si ska, ktra przekazaa mi niezbdne im yciu nie mwi, a jednoczenie
biografii? kontakty, a take Muzeum Podr- du wag przykada do tworzenia
Fakt, e do tej pory nikt nie pod- nikw im. Halika w Toruniu. Dla historii niestworzonych.
j si jej napisania, rwnie mnie ostatniej partnerki Tonyego wie Jaki obraz Halika poznamy?
zdziwi. Nale do pokolenia, ktre o biografii nie bya dobr informa- Z biografii wyania si obraz szalo-
wychowao si na programach Ha- cj, poniewa kto zacz grzeba nego marzyciela, jednego z nielicz-
lika, a dzi adna telewizja nie przy- w yciu jej partnera. Cho udao nych ludzi na wiecie, ktry potrafi
pomina ich modziey. Pocztkowo mi si dotrze do wielu osb z nim spenia swoje marzenia. A docho-
ja rwnie nie zamierzaem podej- zwizanych, do kilku si spni- dzc do nich, nikogo nie skrzyw-
mowa si prby przyblienia jego em. ona Tonyego Pierrette dzi.
postaci w formie biografii. Wszyst- w momencie powstawania ksiki
ko zaczo si przypadkiem. Kilka ju nie ya. Biorc ksik do rki, zauwaymy,
lat temu wziem udzia w projek- e jest napisana w nietypowy spo-
cie Afryka Nowaka, ruszylimy Zachoway si jednak listy. W bio- sb.
na rowerze ladami podrnika grafii publikuje pan intymne roz- Biografia rozpoczyna si od lat doj-
z Poznania, dokadnie odwzoro- mowy z Elbiet Dzikowsk. rzaych i stopniowo Halika odma-
wujc tras, ktr przejecha. Kilka Udostpnienie listw byo decy- dzam. Wiele razy syszaem, e oso-
miesicy po powrocie odwiedzi zj samej partnerki Halika. Poza by, ktre znay Tonyego z telewizji,
mnie wsporganizator wyprawy - po Alask. Po drodze przygldamy Tonyego. Podr rozpoczem we nimi jest jednak wiele informacji, doskonale ten zabieg rozumiej.
Norbert Skrzyski pytajc o nasz si narodzinom syna Halika, a tak- Francji, gdzie w maej wiosce spo- ktre mog zmieni postrzeganie Wychodz od tego, o czym wszyscy
kolejny cel podry. A posta Tony- e poznajemy podrnika z zupe- tkaem osoby, ktre znay Halika. Tonyego. Ju na pocztku ksiki wiemy. Z kad stron wchodzimy
ego Halika ju od dawna nie dawa- nie nowej, nieznanej nam strony. Tam, a take w niemieckich i an- obiecaem sobie, e napisz j rze- coraz gbiej w jego yciorys i za-
a mi spokoju. Mgbym powiedzie, e poznaje- gielskich archiwach, zweryfikowa- telnie, tak, jak naprawd jego ycie gbiamy si w tajemnice. Poznaje-
my go na nowo, poniewa w Polsce em informacje o tym, e nie by on wygldao. Nie baem si strcenia my go na nowo.
Decyzja wic zapada natychmiast? nikt nas wczeniej nie informowa pilotem RAF-u, jak wczeniej m- Halika z piedestau, bo tak te si
Temat Ameryka Halika Nor- o Mieczysawie Antonio Haliku, wi. Nastpnie udaem si do Ar- nie stao, czy ukazania uczucia do Jest co, co w ksice si nie poja-
bert podchwyci od razu. Obecnie wielkim reporterze stacji telewizyj- gentyny, gdzie wyemigrowa, oraz Elbiety w chwili, kiedy oboje mieli wio?
projekt jest realizowany i zbiera- nej NBC. do Meksyku. Finaem wyprawy yciowych partnerw. Wiele osb zauwayo, e pisz
ne s na niego pienidze. Wanie byy Stany Zjednoczone, gdzie do o rozbieranych zdjciach Pierrette,
w trakcie tych dziaa przyszed Rzadkoci w Polsce jest to, e wy- dzi yje syn podrnika. Co cieka- Biografia prostuje znane dotd in- za nie pojawiaj si one w ksice
mi do gowy pomys napisania tej dawnictwo finansuje pisarzowi po- we, nikt z polskich dziennikarzy do formacje o Haliku? (miech). Kada biografia, dotyka-
biografii. W wydawnictwie zadano dr, aby mg napisa biografi. tej pory do niego nie dotar. Wielu Nie dosta Pulitzera, poniewa na- jc czyjego ycia, w pewnym sen-
mi to samo pytanie: dlaczego do tej Jak wygldao weryfikowanie tego, za w ogle nie wierzyo w jego ist- grod t przyznaje si za sowo pi- sie je pornografizuje. Celowo tych
pory ona nie powstaa? Zabieram co o Haliku wiemy? nienie. sane, nie za materia telewizyjny. zdj wic nie umieciem. Ciesz
wic czytelnikw na wypraw od Miaem okazj osobicie porozma- Nigdy te nie lata jako pilot RAF-u. si jednak, e po t ksik sigaj
Buenos Aires przez Ziemi Ognist wia z przyjacimi i najbliszymi A kto by punktem wyjcia do hi- Halikowi skutecznie udawao si take mczyni.

Tajemnice Legenda
Gra z Lemmym z Motorhead, Ed-

Polmosu
diem Vedderem z Pearl Jam oraz
muzykami grupy Rancid, a ju
w lipcu wystpi przed torusk
publicznoci C.J. Ramone b-
dzie gwiazd koncertu, ktry od-
bdzie si 10 lipca w Hard Rock
Pub Pamela.

- C.J. Ramone to najmodszy


z trzech yjcych muzykw legen-
darnej formacji The Ramones tu-
maczy Dariusz Kowalski z HRPP.
- Doczy do grupy w 1989 roku,
zastpujc jednego z jej zaoycieli -
basist Dee Dee. C.J. wnis wie
energi i entuzjazm do zespou, co
mona usysze na pycie Mondo
Bizarro.
Kultowy zesp rozsta si ze
swoj publicznoci wielkim po-
egnalnym koncertem, w ktrym
zagray najwiksze gwiazdy wiato-
wej muzyki rockowej. C.J. Ramone
dalsz karier ksztatowa jako in-
Toruskie Wdki Gatunkowe pochodzcy sprzed 130 lat zbior- dzi dzie. Sercem fabryki, ktrej Klaudia Derda, przewodniczka dywidualista.
otwieraj swoj siedzib dla tu- nik spirytusu. Co ciekawe, ten in- zabudowania rozcigaj si dzi wycieczek po toruskim przedsi- Polscy fani maj niepowtarzal-
rystw. Powstaa w 1884 roku fa- dustrialny moloch ma pojemno na przestrzeni ponad 7 hektarw, biorstwie. Wymagane minimum, n okazj, eby zobaczy na scenie
bryka zachowaa si po dzi dzie p miliona litrw i swoje funkcje jest aparatura rektyfikacyjna, czyli ktre moemy wpuci na teren jednego z Ramonesw i na wasnej
w stanie praktycznie nienaruszo- peni do dzi. Jest te nieco tylko urzdzenia oczyszczajce destylat zakadu, to 5 osb. Naley pami- skrze odczu magi, jak emano-
nym. wikszy pojemnik na destylat go- gorzelniany. To stworzone przez ta, e jest to przestrze skadu wa ten legendarny zesp. Cena
rzelniany o objtoci 1,5 mln litrw. wosk firm Mussi jedyne tego podatkowego, s wic obostrzenia biletw w przedsprzeday to 55 z,
Wiele zabudowa to orygi- Ten zbudowany w 1900 roku zbior- typu urzdzenie w Polsce i jedno celnicze, dlatego zawsze musimy w dniu koncertu za 65 z. Do na-
nalne XIX-wieczne budynki, jak nik znajduje si w zabytkowym z nielicznych w Europie. wczeniej zgosi wycieczk. Najle- bycia w klubie przy ul. Legionw
choby zabytkowa willa zaoycie- magazynie spirytusu nalecym - Zgasza ch zwiedzenia za- piej planowa wizyty w godzinach 36. Mona je take zarezerwowa
la wytwrni Georga Hirschfelda, do najstarszej czci zakadu. Rw- kadw naley co najmniej 48 go- przedpoudniowych. mailowo i po uprzedniej wpacie na
w ktrej dzi mieszcz si biura czy nie i on dziaa z powodzeniem po dzin przed planowan dat mwi (RK) konto odebra przed koncertem.
(MC)
Tylko Toru . 7 lipca 2017
CO W KULTURZE PISZCZY? KULTURA 15

Trzej detektywi w Toruniu


- Zawsze chciaam pozna bohaterw, ktrzy chodziliby ulicami, ktre znam i tak wyldowaam w Toruniu z trojgiem moich wasnych
postaci, ktre traktuj jak ywych przyjaci mwi Olga Pniewska, autorka Tajemnic Torunia w rozmowie z Piotrem Gajdowskim
fot. ukasz Piecyk
Tajemnice Torunia to trzy opo- Irm, z ktr z kolei dziel zamio-
wiadania poczone bohaterami wanie do trampek. Mikoaj jest czy-
trjk nastoletnich przyjaci stym wytworem mojej wyobrani
i miastem. Sporo w nich zmieci- (jak mwi koleanki - niestety).
a to nie jest tylko prosta intry- Jedynie pewne fragmenty, w kt-
ga kryminalna. Na jaw wychodz rych Irma poszukuje informacji
tajemnice z przeszoci bohaterw, o Sarasatem, niejako przepisaam
obserwujemy rodzce si midzy z ycia. Czciowo utrwaliam mj
nimi uczucia. Jest te sporo Torunia wasny, mozolny proces pozyskiwa-
obok znanych turystom miejsc na nia wiedzy na jego temat. Ciesz si,
Starwce odwiedzamy z Irm, Ol e udao mi si dotrze do niemal
i Mikoajem np. dziaki na Rudaku. zapomnianego faktu, e hiszpaski
Zawsze chciaam pozna bohate- wirtuoz koncertowa w Toruniu.
rw, ktrzy chodziliby ulicami, kt- Stworzony przez mnie bilet nie jest
re znam i tak wyldowaam w To- oryginalny, ale wszystkie informa-
runiu z trojgiem moich wasnych cje na nim ju tak: miejsce, repertu-
postaci, ktre traktuj jak ywych ar, nazwisko akompaniatorki.
przyjaci. Tak naprawd wszyst- Jedna z bohaterek przez jaki
ko zaczo si od Fortu IV. Kiedy czas ma niesprawn rk. Niedaw-
byam maa, byo to najmodniej- no przydarzya mi si podobna
sze miejsce wyprawiania urodzin, i Nienacki najbardziej mnie zain- dzo gon muzyk: klasyczn albo
wic bardzo czsto tam bywaam, kontuzja rki, ktra uniemoliwia
spirowali, przy czym po latach na te rockow. Nie wiem, czy mona to Jedna z bliniaczek, Ola, gra na mi gr na skrzypcach. Mona po-
a ciemne korytarze pobudzay wzorce naoyy si filmy typu 07 nazwa rytuaem, ale nie potrafi skrzypcach. Ty te.
moj wyobrani. Pierwsze opo- wiedzie, e przewidziaam sobie
zgo si albo Sherlock Holmes pokona psychicznie oporu przed Moje postaci nie maj konkretnych swj wasny stan beznadziejnoci
wiadanie, ktre dzieje si wanie z Robertem Downeyem Jr. pokazaniem komukolwiek tekstu, pierwowzorw. Wyjtkiem jest
tam, jest najmniej udane, ale bez i dziki temu mogam skupi si
Nigdy wczeniej nie przymie- dopki ten nie jest skoczony, obo- moja ulubiona Orchidea mwica cakowicie na pisaniu.
niego nie byoby kolejnych czci. rzaam si do kryminau. Czciej jtnie czy bdzie to mama, przyja- aman polszczyzno-angielszczy-
na wasny uytek eksperymentuj cika, czy ciotka wujcia Wadzia. zn. Wprawdzie nie wykorzystaam ***
Twoi bohaterowie rozwizuj
kryminalne zagadki zupenie jak z fantastyk, romansem albo, na- Do niedawna pisaam tylko dla autentycznych powiedzonek mojej Olga Pniewska ma 16 lat. Jest
w modzieowym cyklu Przygody zwijmy to, opowiadankami obycza- siebie, mj komputer dosownie przyjaciki Phoebe, Amerykan- uczennic Oglnoksztaccej Szko-
trzech detektyww sygnowanym jowymi. Sam proces twrczy jest zapcha si niedokoczonymi opo- ki, ktr poznaam na kursie mu- y Muzycznej II stopnia im. Karola
nazwiskiem Alfreda Hitchcocka. dla mnie czyst rozrywk, uwiel- wiadaniami. Pierwszym, ktre uda- zycznym, ale jej sposb mwienia Szymanowskiego w Toruniu i sty-
Ostatnio, na przekr modzie, wa- biam to robi. o mi si skoczy (chyba w trzeciej bardzo odcisn si na kreacji tej pendystk Miasta Torunia w dzie-
ciwie nie czytuj kryminaw. Jed- klasie podstawwki), bya bajka postaci. Wymylanie jej niekon- dzinie kultury. Kiedy nie pisze, gra
nak kiedy byam modsza, a moje Masz jakie swoje pisarskie rytu- zaczynajca si sowami: Za sied- wencjonalnych zachowa i angiel- na skrzypcach, fotografuje lub ry-
uczucie do ksiek jeszcze chod- ay? mioma mopami, za omioma wia- sko-polskich acuszkw sprawia suje, a przede wszystkim opiekuje
ne, przesuchaam pokane sterty Nie mog si skupi bez wenianej drami, za picioma szczotkami, mi wielk przyjemno. Oczywi- si swoimi zwierztami: rybkami,
audiobookw. Na mojej wirtualnej podkadki pod okie w ksztacie ya sobie bezimienna cierka do cie, nie mogam si powstrzyma rakami, patyczakami, papug Ro-
pce stany np. Seria niefortun- tej kury z bardzo dobrego cho- kurzu. Pniej moje zainteresowa- przed osobistymi wstawkami, jak soem i wiewirk Mel. Jej ksi-
nych zdarze, Century, Ksiga wu, ktr wydziergaa moja bab- nia przeniosy si ze rodkw czy- Ola - skrzypaczka oraz jej zamio- ka Tajemnice Torunia ukazaa
urwisw czy Pan Samochodzik. cia. Oprcz tego potrzebny mi jest stoci na nieco bardziej zakurzone wanie do Czajkowskiego i Sarasa- si w Wydawnictwie Naukowym
Wydaje mi si, e to Niziurski wity spokj w poczeniu z bar- grunty, to znaczy histori miasta. tego, chocia raczej przypominam UMK.
REKLAMA

Tylko Toru . 7 lipca 2017