You are on page 1of 36

Ante Vrankovi Opinsko Dravno odvjetnitvo u Splitu

Domjanieva 15 Zamjenica opinskog dravnog odvjetnika Mandina Hanevi

10380 Sveti Ivan Zelina Gundulieva 29A


21 000 Split Na znanje:
Ministar pravosua RH
Dr. sc. Ivan imonovi
Ministarstvo pravosua RH
Demanova 6
10 000 Zagreb

Delegacija Europske komisije u RH


Trg rtava faizma 6
10 000 Zagreb

Hrvatski helsinki odbor


Miramarska 11B
10 000 Zagreb

Potovana gospoo zamjenice Hanevi,

dana 16. travnja o. g. od Vas sam primio dopis koji me nemalo iznenadio svojim neobinim
sadrajem, pa sam odluio da se, prije nego li Vam na njega odgovorim, o sadraju tog Vaeg
dopisa posavjetujem s barem dvoje odvjetnika. To je razlog zbog kojeg Vam odgovor evo
aljem (tek) nakon etrnaest dana.
Nakon tih konzultacija s dvoje odvjetnika, slobodan sam Vam obratiti panju na sljedee: Va
dopis, kojega ste datirali nadnevkom 17. oujka 2010. (Prilog 1/a), ali je, kako to pokazuje ig
na koverti, poslan zapravo 8. 4. (Prilog 3/a), sadri vie tvrdnji koje ne odgovaraju
objektivnom injeninom stanju koje je razvidno iz dokumenata priloenih uz moje
Kaznene prijave (Prilog 3-7 i 15-20), tj. istih onih dokumenata na koje ste se i Vi, pismeno
iznosei svoje navedene neistinite tvrdnje, izrijekom pozvali.

I.
Odbijajui naime navode moje Prijave kaznenog djela krivotvorenja slubene isprave (KZ l.
312) poinjenog od strane sutkinje Opinskog suda u Starome Gradu na Hvaru Jadranke Jelii
dana 5. veljae 2007. (Prilog 4-6), koju sam Vam poslao dana 4. veljae 2010. (Prilog 7), Vi ste
naveli (Prilog 1/b) da je:
- zapisnik sa roita od 19. rujna 2006. sainjen na licu mjesta rjeenjem istog suda br.
R1-22/06 od 12. rujna 2006.,
- da je tim rjeenjem u navedenom predmetu odreena svrha oevida,
- da su u svezi s tim uneseni potrebni podaci u zapisnik od 19. rujna 2006.,
- da je sadraj zapisnika i kako se on sastavlja reguliran odredbama l. 123 do 126
Zakona o parninom postupku

Svi ti Vai navodi su pojedinano toni, ali niti jedan od njih ne pobija injenicu da je
navedeni zapisnik sutkinje Jelii krivotvorina, i to ne samo prema opisu krivotvorine u
Kaznenom zakonu - l. 312, ve i po tome kako sadraj zapisnika opisuje l. 126. Zakona o
parninom postupku, to jest upravo jedan od lanaka na kojeg ste se Vi, ne navodei njegov
sadraj, cinino pozvali (Prilog 1/b) u svojem iskljuivo na prozirnom manipuliranju
utemeljenom implicitnom negiranju injenice da je sutkinja Jelii kada je dana 5. veljae
2007. (Prilog 26-27), prekrivi time uz Kazneni zakon, l. 312 i Zakon o parninom postupku,
l. 126 - odbila da na moje pismeno traenje od 2. listopada 2006. (Prilog 10-12) u skladu sa
zakonom upotpuni zapisnik s roita od 19. rujna 2009. (Prilog 8-9), ime je poinila kazneno
djelo krivotvorenja slubene isprave, radi ega sam Vam je 4. veljae o. g. i prijavio.

lanak 126 Zakona o parninom postupku naime izrijekom kae:


Stranke imaju pravo da proitaju zapisnik ili zahtijevati da im se proita te staviti svoje prigovore na sadraj
zapisnika.
Ispravci ili dodaci u pogledu sadraja zapisnika koje treba provesti u povodu prigovora stranaka ili drugih
osoba ili po slubenoj dunosti unijet e se na kraju zapisnika. Na zahtjev tih osoba unijet e se i prigovori
koji nisu prihvaeni.
Potovana zamjenice Hanevi, kako sam Vas u mojoj prijavi od 4. veljae o. g. to
izvijestio, utemeljivi tu svoju tvrdnju na priloenim preslicima svoje Izjave u spis od 2.
listopada 2006. ovdje u Prilogu 10-12, ja sam u navedenoj Izjavi u skladu s citiranim l. 126
ZPP-a doista i stavio svoje prigovore na sadraj zapisnika, ali sutkinja Jelii u svojem
upotpunjavanju zapisnika izvrenom dana 5. veljae 2007. (Prilog 26-27) niti jedan od tih mojih
pismenih prigovora nije unijela u zapisnik, to je kako smo vidjeli, po l. 126 ZPP-a bila duna
uiniti, kako vidimo, ak i ako te prigovore nije prihvatila, a to je bila duna tim vie to sam ja
to isto svoje traenje da ona u skladu sa zakonom upotpuni zapisnik ponovo pismeno iznio i 24.
studenog 2007. (Prilog 14), te sam time, da ona u skladu sa zakonom upotpuni navedeni
zapisnik, tada ak uvjetovao svoje sudjelovanje u daljnjem tijeku postupka (Prilog 14/b). Stoga
je dakle svojom ogluhom na moje dvokratno pisano traenje upotpunjavanja zapisnika sa roita
od 19. rujna 2006. (Prilog 10-12 i 14) sutkinja Jelii prekrila ne samo l. 126 ZPP-a, nego i
l. 312 Kaznenog zakona, jer u navedeni zapisnik nije unijela kakov vaan podatak, a da se
radilo o vanim podacima koje ona u konkretnom sluaju nije unijela pokazuje l. 126 ZPP-a
po kojem je Jeliika moje dvokratne pismene prigovore bila duna unijeti, ak i u sluaju da
ih nije prihvatila.
Stoga Vae implicitno negiranje navoda moje Prijave da je sutkinja Jelii poinila
kazneno djelo krivotvorenja slubene isprave predstavlja kazneno djelo klevete, jer Vi njime
(implicite) tvrdite da sam ja zapravo Vama neistinito prijavio kazneno djelo sutkinje Jelii, a
ta Vaa neistinita tvrdnja, premda implicitna, svejedno predstavlja kazneno djelo, te je podlona
sudskom potraivanju naknade tete, na to u se osvrnuti nie pod: III.

II.
to se tie moje prijave kaznenog djela krivotvorenja slubene isprave kojeg je dana 14.
prosinca 2007. poinila tadanja predsjednica Opinskog suda u Starome Gradu na Hvaru Vesna
Kuzmii (Prilog 15-20, 21-22), Vi ste ju implicite odbacili reenicom koja doslovce glasi:
smatram da iako u Vaem Oitovanju i izjavi u spis R1-22/06 izrijekom niste traili
izuzee uredujue sutkinje Jadranke Jelii, iz sadraja samog podneska to proizlazi (Prilog
1/c). Krajnje znakovito je meutim da Vi u prilog tog svojeg smatranja tj. miljenja niste
naveli doslovce niti jednu jedninu objektivnu injenicu, to, ako se uzme u ruku moj navedeni
podnesak (Prilog 14) i Prijava (Prilozi 15-20) i ne udi, jer se iz tih dokumenata vidi da Vi
svjesno laete tj. kleveete (KZ 200), jer mi ponovo implicite podmeete da sam ja lano
prijavio kazneno djelo krivotvorenja slubene isprave, u ovom sluaju ono koje je doista i
poinila sutkinja Kuzmii. Odvjetnici su me naime upozorili da se Vi u toj svojoj izjavi
lukavo pokuavate pozvati na ustavno pravo na slobodno izraavanje miljenja, no isti
odvjetnici naglaavaju injenicu da po zakonu poinitelj koji znade da govori neistinu ne moe
se pozvati na ustavno pravo na slobodno izraavanje i miljenje. Takva izjava u krajnjoj liniji i
nije nikakvo miljenje jer ne izraava ono to se zaista i misli. Takvo pravo ne moe se niim
opravdati pa ni odredbom lanka 38. Ustava koji jami slobodu izraavanja misli, jer je domet
te slobode ogranien odredbom lanka 35 Ustava kojom se jami zatita osobnog ivota.
(Kaznena djela protiv asti i ugleda u hrvatskom kaznenom pravu, Pravnik, 41, 1, (84), Zagreb,
2007., str. 61-94.)
III.
Potovana zamjenice Hanevi, prijavljujui u veljai ministru imonoviu kaznena djela tj.
otvorenu korumpiranost sutkinje Kuzmii (Prilog 23), napomenuo sam mu da sam prole,
2009. godine objavio knjigu dokumenata o korupciji u ULUPUH-u, krovnoj udruzi hrvatskih
primijenjenih umjetnika koja broji preko 1200 lanova, a kojoj sam punih pet godina bio lanom
Upravnoga odbora. Tu knjigu (koju i Vama u prilogu aljem) naslovio sam na g. ministra
Bikupia, koji me za njezino pisanje i objavljivanje velikoduno nagradio produenjem statusa
samostalnog umjetnika (tj. pravom na uplatu zdravstvenog i mirovinskog osiguranja od strane
RH) za jo 6 godina (Prilozi 24-25). Ministru imonoviu sam naglasio da o i sluaju korupcije
kojeg njemu djelomino prijavljujem, takoer piem slinu knjigu dokumenata pod naslovom
Ogledni primjer korumpiranosti hrvatskoga sudstva, te sam izrazio nadu da u u njoj moi
osvrnuti i na njegov konkretni doprinos u borbi protiv europski glasovite korumpiranosti
hrvatskoga sudstva (Prilog 23/b).
Va dopis od 17. oujka, tj. zapravo 8. 4. (Prilog 1-3) je meutim, zamjenice Hanevi, bitno
izmijenio moje planove o knjizi. Naime, obzirom da ste svojim neistinitim tvrdnjama Vi
otvoreno pismeno stali u obranu dokumentiranih i dokazanih, evidentnih kaznenih djela tj.
neprijeporno oite korumpiranosti sutkinja Jelii i Kuzmii, knjigu koju u izdati morat u
radi takvog Vaeg postupanja nasloviti Ogledni primjer korumpiranosti hrvatskoga
pravosua (a ne samo sudstva), te u je po logici stvari morati nasloviti na resornog ministra,
te u skladu sa Ustavom zatraiti, kao i u sluaju ministra Bikupia, da se on pismeno oituje o
Vaim kaznenim djelima tj. o Vaoj drskoj osobnoj korumpiranosti. Knjiga e stoga biti
zanimljiva i medijima, a umjesto sutkinja Jelii i Kuzmii, njezinim glavnim likom ete
postati Vi, zamjenica opinskog dravnog odvjetnika Mandina Hanevi, jer ste svojim
klevetama svjesno titili kriminal (krivotvorine) navedenih dviju sutkinja. to to u praksi znai,
postat e Vam jasno ako na Google-u utipkate ime predsjednice ULUPUH-a Ivane Bakal, i
pogledate na kojem se mjestu nalaze dokumenti o njezinim poreznim utajama i drugim brojnim
kaznenim djelima o kojima sam dokaze objavio u svojoj knjizi Afera plagijat otvoreni dossier,
koju je u cijelosti mogue besplatno proitati na Internetu.
Ukoliko gospoo Hanevi Vi meutim svoje daljnje postupanje glede mojih prijava
krivotvorenja slubenih isprava od strane sutkinje Jelii (Prilog 4-7) i Kuzmii (Prilog 1520)
ipak provedete u djelo u skladu sa zakonom, a u svjetlu mogunosti da ste dopis od 17. oujka
tj. 8. 4. (Prilog 1-3) Vi samo potpisali, a ne i napisali, spreman sam zaboraviti na taj ruan
incident, kao i odustati od graanske tube protiv RH za naknadu tete radi implicitnih kleveta
koje su u reenom dopisu od 17. oujka tj. 8. 4. iznesene, a koje, kako su me to upozorili
odvjetnici, naa sudska praksa (o tome: Hrvatska pravna revija, studeni 2004., str. 79) smatra
kaznenim djelima ravnim eksplicitnim klevetama, te da temeljem njih u konkretnom sluaju,
jer bi okrivljenik bio RH, dodue nije mogue pokrenuti kazneni, ali je mogue pokrenuti
graanski postupak tj. parnicu za naknadu tete.
Ukoliko pak gospoo Hanevi Vi odbijate svoje daljnje slubeno postupanje glede mojih
prijava kaznenih djela krivotvorenja slubene isprave poinjenih od strane sutkinja Jelii i
Kuzmii uskladiti sa Zakonom, molim da mi o tome im prije poaljete pisanu
dravnoodvjetniku odluku, kako bih Vas mogao tuiti.

S potovanjem,

Ante Vrankovi, v. r.

U Svetom Ivanu Zelini, 30. travnja 2010.


Povratnica koja dokazuje primitak u ODO Split
SAETAK
Mandina Hanevi (ODO Split): Gospodine Vrankoviu, injenino je tono je da vi niste traili izuzee sutkinje Jelii,
ali ja smatram da jeste, i zato odbacujem vau prijavu!
Obzirom da je sutkinja Jadranka Jelii svojim neunoenjem niza injenica prekrila lanak 126 Zakona o parninom postupku, te da je sutkinja
Vesna Kuzmii izdala negativno rjeenje za neto povodom ega joj se nisam ni obratio, a kamoli to traio, time su obje poinile kazneno
djelo krivotvorenja slubene isprave, te sam poetkom 2010. ta njihova kaznena djela temeljem uz detaljne dokaznu dokumentaciju prijavio
DORH-u.
Zamjenica opinskog dravnog odvjetnika Mandina Hanevi, inae isto sa Hvara kao i obje prijavljene sutkinje, odbacila je jednim
rjeenjem obje moje prijave. Prijavu Jeliikine krivotvorine je odbacila navevi da ona smatra da podaci koje sam ja traio da se unesu u
zapisnik nisu bitni (ne objasnivi kako je nebitno da je sutkinja u svom autu na roite dovezla odvjetnikog vjebenika protustranke) a da
takvi moraju biti da bi uli u zapisnik. To je naravno svjesna la, izmiljotina Mandine Hanevi, jer u Zakonu o parninom postupku, l. 126,
nita takvoga ne stoji, tovie stoji da u zapisnik moraju unijeti i prigovori koji nisu prihvaeni, tj. bili oni bitni ili ne. Da je Hanevieva svjesno
lagala, oito je i iz toga to je sutkinja Jelii, kako smo vidjeli, dodala u zapisnik svoj navod da e provjeriti gdje ja prijavljujem goste, a to
svakako nije bilo bitno za podjelu vikendice a Hanevieva je to znala.
Obrazloenje odbacivanja moje prijave krivotvorine Vesne Kuzmii bilo je jo nakaradnije: Smatram sa iako u Vaem Oitovanju i
izjavi u spis R1-22/06 izrijekom to niste traili izuzee sutkinje Jadranke Jelii, iz sadraja samog podneske to proizlazi. Hanevieva naravno
nije u prilog tog smatranja navela niti jedan dokaz, jer ga nije bilo, obzirom da je svjesno lagala u to se svak moe uvjeriti ako proita
navedeno Oitovanja i izjavu, u kojem se obraam sutkinji Jelii a ne sutkinji Kuzmii, i u kojem ju obavjetavam da nema namjeru pristupiti
na sud dok ona ne upotpuni zapisnik injenicama s roita 19. 9. 2006. koje sam taksativno nabrojao pod brojevima 1-6, te koje ine najvei
dio tog podneska.
To da zamjenica Hanevi svoje smatranje utemeljeno ni na emu (jer za svoje smatranje ne navodi nikakav zakonski temelj niti
konkretan dokaz, pokazujui tome da je svjesna da ni jednog ni drugog nema) smatra jaim od nepobitnog materijalnog dokaza, zapravo
predstavlja poruku: Gospodine Vrankoviu, ja sam vlast i dok se mene pita, zakon i dokazi protiv mojih kolegica koje ste prijavili, iako su
nepobitni, ne znae Vam nita! Na kraju mi je poruila da sutkinje mogu tuiti sam, znajui da to ne mogu uiniti jer su mi nezakonito oduzele
sredstva za ivot, pa nemam od ega ni sam ivjeti a kamoli plaati odvjetnika. Obzirom da je DORH godinama svjesno, sustavno titio i
glasovitog ubojicu Josipa Perkovia, ovakvo e Hanevikino tienje kolegica koje su mi osporile pravo na ivot, pa su stoga samo ubojice
perom je trebalo i oekivati: naime, javnosti je poznato da DORH i inae u pravilu titi kriminal, a sprega Jelii-Kuzmii-Hanevi pokazuje
da je upravo o tome i ovdje bila rije.

You might also like