You are on page 1of 6

Isang Pagtataya sa Epekto ng Paggamit ng Filipino at Ingles Bilang Midya sa Pagtuturo

Tungo sa Mabisang Pagkatuto ng mga Mag-aaral na Kumukuha ng Kursong

Accountancy, Business and Management sa Marcelo H. del

Pilar National High School

Parsyal na

Pananaliksik sa

Asignaturang

Filipino 11:

Cunanan, Joshua Marie G.

Hernandez, Irish F.

Ranoco, Liezel S.

Santos, Aiko M.
Isang Pagtataya sa Epekto ng Paggamit ng Filipino at Ingles Bilang Midya sa Pagtuturo

Tungo sa Mabisang Pagkatuto ng mga Mag-aaral na Kumukuha ng Kursong

Accountancy, Business and Management sa Marcelo H. del

Pilar National High School

Abstract

Ingles and pangkaraniwang midyum na ginagamit sa pagtuturo ng ibat ibang

paksa sa mga paaralan sa ibat ibang panig ng Pilipinas. Ito ay upang magkaroon ng

unipormidad sa ginagamit na lenggwahe sa pagtuturo sa kabila ng mahigit isang-daan at

pitumpung dayalekto na nagpapaikot sa bansa. Gayupaman, patuloy na naipagkukumpara

kung alin sa wikang Ingles at wikang Filipino ang mas epektibo sa mabisa at madaling

pagkatuto ng mga mag-aaral. Ang pananaliksik na ito ay naglalayon na bigyang linaw

ang epekto ng midyum ng pagtuturo sa mas mabisang pagkatuto at pag unawa ng mga

mag-aaral sa kursong may kaugnay sa matematika na Accountancy, Business and

Management. Bilang ang matematika ay lantarang isa sa pinakamahihirap na paksa sa

mga paaralan, ninanais mabatid ng mga mananaliksik kung ang Ingles o Filipino bilang

midya sa pagtuturo ay nakapaghahatid ng pagbabago sa antas ng pagkatuto ng mga mag-

aaral sa Marcelo H. del Pilar National High School. Upang lubusang mapag-aralan,

maitala at maipagkumpara ang hatid na epekto ng wikang Ingles at Filipino bilang midya

sa pagbibigay ng kaalaman, ang mga mananaliksik ay nagpasya na magsagawa ng

patataya sa loob ng paaralan ng Marcelo H. del Pilar National High School sa

pamamagitan ng isang pag-aaral sa uring naglalarawan kung saan ang mga respondante

ay mga mag-aaral na tumatahak ng kursong Accountancy, Business and Management.


Isang Pagtataya sa mga Salik na Nakaeepekto sa Pagtahak ng mga Mag-aaral sa Kursong

Accountancy, Business and Management sa Marcelo H. del Pilar National

High School sa Pinal na Kursong BS Accountancy sa Kolehiyo

Parsyal na

Pananaliksik sa

Asignaturang

Filipino 11:

Cunanan, Joshua Marie G.

Hernandez, Irish F.

Ranoco, Liezel S.

Santos, Aiko M.
Isang Pagtataya sa mga Salik na Nakaeepekto sa Pagtahak ng mga Mag-aaral sa Kursong

Accountancy, Business and Management sa Marcelo H. del Pilar National

High School sa Pinal na Kursong BS Accountancy sa Kolehiyo

Abstract

Isa sa mga sangay ng implementasyon ng programang K to12 ang kursong

Accountancy, Business and Management na may malaking kaugnayan sa paksang

matematika. Gayunpaman, kahit na hindi lingid sa kaalaman ng nakakarami na isa sa

pinakamahihirap na paksa ang matematika, marami pa rin ang bilang ng mga mag-aaral

na tumatahak sa pag-aaral ng mga propesyong may kinalaman dito. Ang pananaliksik na

ito ay naglalayon na bigyang diin ang ibat- ibang salik na may epekto sa desisyon ng

mga kasalukuyang mag-aaral na kumukuha ng paunang kurso sa Senior High School na

Accountancy, Business and Management tungkol sa pagtahak ng kursong Accounting sa

kolehiyo bilang kanilang pinal na kurso. Layunin ng mga mananaliksik na malaman ang

mga dahilan ng mga mag-aaral sa kanilang pagpupursigi sa paglahok sa industriya ng

matematika sa hinaharap. Upang lubusang mapag-aralan, maitala at mataya ang ibat

ibang salik na ikinokonsidera sa pagdedesiyon ng mga mag-aaral na may kaugnayan sa

kursong matematika, ang mga mananaliksik ay nagpasya na magsagawa ng patataya sa

loob ng paaralan ng Marcelo H. del Pilar National High School sa pamamagitan ng isang

pag-aaral sa uring naglalarawan kung saan ang mga respondante ay mga mag-aaral na

tumatahak ng kursong Accountancy, Business and Management.


Isang Pagtataya sa Estratehiya ng Pagtuturo na Mas Kinawiwilihan at Nakapagapaunlad

sa Performance ng mga Mag- Aaral na Kumukuha ng Kursong Accountancy,

Business and Management sa Marcelo H. del Pilar National High School

Parsyal na

Pananaliksik sa

Asignaturang

Filipino 11:

Cunanan, Joshua Marie G.

Hernandez, Irish F.

Ranoco, Liezel S.

Santos, Aiko M.
Isang Pagtataya sa Estratehiya ng Pagtuturo na Mas Kinawiwilihan at Nakapagapaunlad

sa Performance ng mga Mag- Aaral na Kumukuha ng Kursong Accountancy,

Business and Management sa Marcelo H. del Pilar National High School

Abstract

Bawat mag-aaral ay may kani-kaniyang paraan upang mas mabilis mapaunlad ang

kani-kaniyang kakayahan. Ito ay napapaloob sa teorya ng pagtuklas ng ibat ibang

kaalaman (Multiple Intelligence Test) ni Dr. Howard Gardner. Kaugnay ng ibat ibang

paraan ng pagkatuto ay ang ibat ibang paraan ng pagtuturo kung saan mas nawiwili at

napapadali ang pagpapaunlad ng kaalaman ng mga mag-aaral. Ang pananaliksik na ito ay

may layunin na malaman ang pinakamabisang estratehiya na makakapagpabilis ng antas

ng pagkatuto ng mga mag-aaral sa larangan ng matematika sa kursong Accountancy,

Business and Management. Bilang mga mag-aaral sa larangan ng mga numero, nilalayon

ng mga mananaliksik na alamin kung alin sa biswal, matematikal, kinestetikal, musical,

interpersonal, intrapersonal, eksistensyal at naturalistang paraan ng patuturo ng mas

nakatutulong sa mga nasabing mag-aaral. Kabilang ang posibilidad na mas bihasa at

kinawiwilihan ng mga mag-aaral sa kursong ito ang matematikal na paraan ng pagtuturo,

ninanais ng mga mananaliksik na malaman sa pamamagitan ng pagtataya ang general na

paraan ng pagkatuto ng mga estudyante sa larangan ng Accountancy, Business and

Management. Upang lubusang mapag-aralan, maitala at mataya ang pinakaepektibong

paraan ng pagtututuro, ang mga mananaliksik ay nagpasya na magsagawa ng patataya sa

loob ng paaralan ng Marcelo H. del Pilar National High School sa pamamagitan ng isang

pag-aaral sa uring naglalarawan kung saan ang mga respondante ay mga mag-aaral na

tumatahak ng kursong Accountancy, Business and Management.