You are on page 1of 11

Bahagian Pembangunan Kurikulum April 2016

MODUL 6
Standard kandungan: 3.1 Projek Brif

Standard 3.1.3 Merancang projek brif untuk penghasilan produk


pembelajaran: yang kreatif

3.1.4. Menyaring maklumat dalam projek brif

3.1.5 Mengaplikasikan projek brif dalam bentuk jadual dan


lakaran

Masa: 240 minit

NOTA RUJUKAN

3.1.3 Merancang projek brief untuk penghasilan produk yang kreatif

Sesi perancangan projek brief lebih mudah dilaksanakan dengan menggunakan


Borang Projek Brif. Soalan yang dibina mesti berdasarkan ciri-ciri projek brif, mudah
difahami pelanggan dan berupaya mendapat maklumat yang diperlukan (rujuk
lampiran).

71
Bahagian Pembangunan Kurikulum April 2016

Lampiran
Contoh Jadual Projek Brif:
Tajuk : Cermin mata

Ciri-ciri projek brif Catatan

Tajuk

1. Apakah jenis produk atau 1. Cermin mata


perkhidmatan? 2. Mengatasi masalah rabun,
2. Apakah kegunaan produk ini? menghalang sinaran cahaya matahari
3. Di manakah produk ini akan dan sebagai aksesori
digunakan? 3. Dimana-mana sahaja mengikut
kesesuaian.

Gambaran keseluruhan projek

1. Siapakah yang akan


menggunakannya? 1. Sesiapa sahaja
2. Apakah tujuan projek ini
dihasilkan? 2. Memenuhi kehendak pelanggan
3. Mengapa projek ini diperlukan 3. Mengatasi masalah dan kehendak
oleh pelanggan?
4. Bagaimanakah cara produk itu pelanggan
digunakan atau 4. Digayakan untuk mengatasi masalah
dipersembahkan
rabun, menghalang sinaran cahaya
matahari dan sebagai aksesori
Reka bentuk projek
1. Apakah elemen dan prinsip
reka bentuk yang akan 1. Elemen yang digunakan ialah garisan,
digunakan? bentuk, saiz dan warna. Manakala
2. Apakah kriteria reka bentuk prinsip yang digunakan ialah
yang diterapkan? keseimbangan, pengulangan, kontras,
3. Adakah membangunkan idea ruang dan berdekatan (proximity).
baru atau menginovasi idea 2. Kriteria reka bentuk adalah fungsi,
yang sedia ada? persembahan, tujuan pasaran, kuantiti,

72
Bahagian Pembangunan Kurikulum April 2016

stail/gaya, kualiti, kos dan jangka masa.


3. Menginovasi idea yang sedia ada
Perancangan

1. Kumpulan kerja 1. Kumpulan kerja- Pembahagian tugas


2. Jadual Kerja (masa, minggu, 2.
Perancangn 1 2 3 4 5
bulan) / Minggu
3. Kos Pengeluaran Merancang
Menyaring
4. Kuantiti penghasilan maklumat
Melakar
Menghasilkan
mock-up

3. Kos pengeluaran = Kos bahan +kos


overhead + kos upah
4. Bergantung kepada kehendak
pelanggan

Analisa Kajian

1. Membanding beza dari segi Kriteria Produk A Produk B


fungsi, persembahan, tujuan Fungsi
pasaran, kuantiti, stail/gaya, Persembahan
kualiti, kos dan jangka masa. Tujuan
pasaran
2. Apakah ia akan mendapat Kuantiti
perhatian di pasaran? Kos
Jangka masa

Sudah semestinya kerana ia mempunyai


rekaan masa hadapan iaitu futuristic dan
mampu memikat hati pelanggan.

Lakaran

1. Bagaimanakah dengan kuanliti 1. Saya aakan pastikan produk yang


pembuatannya? berkualiti tinggi
2. Apakah pelanggan 2. Pelanggan memerlukan jenis cermin
mempunyai sebarang yang tidak mudah calar dan kelam.

73
Bahagian Pembangunan Kurikulum April 2016

permintaan istimewa? 3. Berdasarkan standard nasional, produk


3. Standard nasional yang perlu perlulah tahan dan tidak mudah
dipatuhi? pecah ketika digunakan atau
menyebabkan kerosakan harta benda
pengguna.
Mock up

1. Bahan yang diperlukan untu 1. Manila kad, plastik, dawai, salotip dan
menghasilkan mock up bahan yang bersesuaian.

3.1.4. Menyaring maklumat dalam projek brif

Setelah pelanggan melengkapkan jadual projek brif, maklumat yang diperolehi perlu
diringkaskan supaya menjadi panduan dalam melakar lakaran asas produk. Murid
boleh menggunakan pelgabai jenis peta i-Think untuk menyaring maklumat dalam
projek brif.

Contoh Peta Pokok Projek Brif

Tajuk projek brif:


Cermin mata

Gambaran Lakaran Mock


Reka bentuk Perancangan Analisa kajian
keseluruhan up
projek
projek

Nota:
Menukarkan jadual projek brif kepada bentuk peta i-Think

74
Bahagian Pembangunan Kurikulum April 2016

3.1.5 Mengaplikasikan projek brif dalam bentuk jadual dan lakaran

Setelah semua maklumat berkaitan dengan reka bentuk produk disaring, murid boleh
mengaplikasikan projek brif dalam bentuk jadual dan lakaran. Contoh jadual boleh
dirujuk pada sub tajuk 3.1.3. Rajah di bawah menunjukkan contoh lakaran dan
produk yang direka berdasarkan projek brif.

Tajuk : Cermin mata

Ciri-ciri projek brif Catatan

Tajuk

Gambaran keseluruhan
projek

Reka bentuk projek

Perancangan

Analisa Kajian

Lakaran

Mock up

75
Bahagian Pembangunan Kurikulum April 2016

Lakaran Produk

Contoh Produk

76
Bahagian Pembangunan Kurikulum April 2016

PENGETAHUAN SEDIA ADA MURID

1. Murid telah memahami tentang maksud dan ciri-ciri projek brif

KEPERLUAN BAHAN

1. Borang projek brif


2. Borang projek brif yang lengkap

KEPERLUAN PERALATAN

1. LCD
2. Komputer

AKTIVITI

Mengenal pasti ciri dalam projek brif

Set Induksi 1. Guru membayangkan satu objek/watak/haiwan/tumbuhan


2. Murid diminta meneka apakah yang dibayangkan oleh guru
dengan mengajukan soalan di mana jawapannya Ya atau
Tidak
3. Contoh, Haiwan:

4. Contoh soalan yang ditanya.


a. Adakah haiwan itu kecil?
ya atau tidak
b. Adakah ia mempunyai ekor?
ya atau tidak

5. Aktiviti tamat apabila jawapan yang betul diperolehi.

77
Bahagian Pembangunan Kurikulum April 2016

Langkah 1 1. Guru mengaitkan aktiviti murid dengan tajuk pelajaran hari ini.
2. Murid diberi penerangan oleh guru tentang merancang projek
brif.
3. Murid berinteraksi dengan guru berkaitan isi pembelajaran yang
dipelajari
4. Guru membuat ulasan.

Langkah 2 1. Murid diberikan borang projek brif.


2. Murid menyediakan soalan berpandukan ciri-ciri projek brif
pada borang yang diberi.
3. Guru membimbing dan memantau aktiviti murid
4. Guru dan murid membuat rumusan.

Langkah 3 1. Murid diberikan borang projek brif yang lengkap.


2. Murid menyaring maklumat yang terdapat dalam borang
tersebut.
3. Guru memaparkan 3 produk reka bentuk dan murid diminta
memilih produk yang memenuhi kriteria seperti di borang projek
brif.
4. Guru membimbing dan memantau aktiviti murid
5. Guru dan murid membuat rumusan.

Penutup Murid bersama guru membuat rumusan topik pelajaran yang telah
dipelajari.

78
Bahagian Pembangunan Kurikulum April 2016

AKTIVITI 1

Menyatakan pengetahuan sediada

Langkah 1: Guru membayangkan satu objek/watak/haiwan/tumbuhan

Langkah 2: Murid diminta meneka apakah dibayangkan oleh guru dengan


mengajukan soalan di mana jawapannya Ya atau Tidak

Langkah 3: Aktiviti tamat apabila jawapan yang betul diperolehi.

Contoh, Haiwan:

Contoh soalan yang ditanya.


a. Adakah haiwan itu kecil?
ya atau tidak
b. Adakah ia mempunyai ekor?
ya atau tidak

79
Bahagian Pembangunan Kurikulum April 2016

AKTIVITI 2

Membina Soalan Yang Sesuai Berkaitan Ciri Projek Brif

Langkah 1: Murid diberikan borang projek brif.

Langkah 2: Murid menyediakan soalan berpandukan ciri-ciri projek brif pada


borang yang diberi.

Langkah 3: Guru membimbing dan memantau aktiviti murid

Langkah 4: Guru dan murid membuat rumusan.

AKTIVITI 3

Menyaring maklumat dalam projek brif dan mengaplikasikan projek brif


dalam bentuk jadual dan lakaran

Langkah 1: Murid diberikan borang projek brif yang lengkap.


Langkah 2: Murid menyaring maklumat yang terdapat dalam borang tersebut.
Langkah 3: Guru memaparkan 3 produk reka bentuk dan murid diminta
memilih produk yang memenuhi kriteria seperti di borang projek
brif.
Langkah 4: Guru membimbing dan memantau aktiviti murid.

Langkah 5: Guru dan murid membuat rumusan.

80
Bahagian Pembangunan Kurikulum April 2016

PENILAIAN 1

1. Syarikat Boon Hock ingin menghasilkan sebuah produk iaitu tempat menyimpan
alat tulis. Anda sebagai Pengurus Projek bertanggungjawab mendapatkan
maklumat berkaitan dengan kehendak Syarikat Boon Hock. Sediakan soalan
projek berdasarkan ciri-ciri yang telah dipelajarai.

Ciri Soalan

Fungsi

Persembahan

Tujuan pasaran

Kuantiti

Stail/gaya

Kualiti

kos

Jangka masa

81