You are on page 1of 36

Hrvatska poljoprivredna komora Ministarstvo poljoprivrede Agronomski fakultet

Sveuĉilišta u Zagrebu

SUSTAV POLJOPRIVREDNIH
KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA
(FADN – Farm Accountancy Data Network)

PRIRUĈNIK
za provedbu
"FADN istraživanja 2012."

Za voditelje, koordinatore i anketare

Zagreb, sijeĉanj 2012.

FADN PRIRUČNIK Datum: sijeĉanj 2012.
Verzija: 1.3.
za voditelje, koordinatore i anketare Oznaka: FADN_PR

SADRŢAJ

SADRŢAJ ..............................................................................................................................................................2
1 UVODNE NAPOMENE .............................................................................................................................3
2 ODABIR POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA I PRISTUP ISTRAŢIVANJU .......................4
2.1 ODABIR POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA 4
2.2 PRISTUP PODACIMA 4
2.3 OSTALE METODOLOŠKE NAPOMENE 5
2.3.1 MJERNE JEDINICE, NOVČANE JEDINICE I TEČAJEVI 5
2.3.2 OPĆE NAPOMENE GLEDE POPUNJAVANJA TABLICA 5
TABLICE ..............................................................................................................................................................6
1 OPĆI PODACI ............................................................................................................................................6
2 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE..........................................................................................................9
3 OBJEKTI I TRAJNI NASADI ................................................................................................................10
4 MEHANIZACIJA I OPREMA NA GOSPODARSTVU .......................................................................13
5 BROJ I VRIJEDNOST STOKE ..............................................................................................................15
6 TRAJNI NASADI - PROIZVODNJA .....................................................................................................17
7 BILJNA PROIZVODNJA ........................................................................................................................19
8 PROIZVODI PRERADE U BILJNOJ PROIZVODNJI .......................................................................23
9 STOĈARSKA PROIZVODNJA ..............................................................................................................24
10 OSTALI PROIZVODI ..............................................................................................................................25
11 TROŠKOVI ...............................................................................................................................................26
12 POTPORE, SUBVENCIJE, PREMIJE I ODŠTETE ............................................................................29
13 KREDITNA I OSTALA ZADUŢENJA ..................................................................................................30
14 NOVĈANI TIJEKOVI .............................................................................................................................31
15 PRILOZI ....................................................................................................................................................32

2

FADN PRIRUČNIK Datum: sijeĉanj 2012.
Verzija: 1.3.
za voditelje, koordinatore i anketare Oznaka: FADN_PR

1 UVODNE NAPOMENE

˝FADN upitnik˝ podsastavnica je projekta ˝Uspostava sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih
podataka˝ (engl. FADN – Farm Accountancy Data Network; u daljnjem tekstu: FADN sustav) kao uvjeta za
daljnje pregovore o pristupanju RH u punopravno članstvo EU u Poglavlju 11 – Poljoprivreda i ruralni
razvitak. Osnovni cilj Projekta je uvoĎenje FADN sustava u Hrvatskoj, u skladu sa zahtjevima EU, koji će
omogućiti učinkovito prikupljanje i obradu poljoprivrednih statističkih podataka.

Uspostava FADN sustava obveza je RH koja proizlazi iz Zakona o poljoprivredi (NN 149/09, članak 26.),
a predstavlja instrument Europske Komisije za vrednovanje dohotka poljoprivrednih gospodarstava (u
daljnjem tekstu PG) te utjecaja Zajedničke poljoprivredne politike EU. VoĎenje FADN sustava obveza je
svih drţava članica EU. Temeljem uzorka PG-a (uzimajući u obzir regionalni aspekt, aspekt veličine PG-a i
vrste proizvodnje), koja se dobrovoljno uključuju u sustav, svake se godine prikuplja više od 1.000
proizvodnih, ekonomskih i financijskih varijabli iz kojih se izračunavaju strukturni i ekonomski pokazatelji
vezani uz poljoprivrednu proizvodnju.

Svrha FADN upitnika je prikupljanje podataka kroz FADN istraţivanje kao jedne od faza uspostave
FADN sustava u poljoprivredu RH. Tijekom 2008., 2009. i 2010. provedena su tri FADN pilot projekta, na
namjerno odabranom uzorku PG-a. U FADN pilot projektu I uzorak se sastojao od 71 PG-a iz 8 ţupanija.
FADN pilot projekt II proveden je na uzorku od 212 PG-a rasporeĎenih u 10 ţupanija. U oba pilot projekta
uključene su bile samo ţupanije s djelatnicima agroekonomske specijalnosti. Za razliku od prva dva, FADN
pilot projekt III proveden je na uzorku od 408 PG-a s područja cijele Republike Hrvatske, a u provoĎenje su,
osim agroekonomista, bili uključeni i djelatnici drugih specijalnosti, i to po jedan ili dva u svakoj ţupaniji.
Zadaća FADN pilot projekata bila je upoznavanje svih sudionika projekta s metodologijom prikupljanja,
kontrole i obrade podataka.

U 2011. planirano je provoĎenje FADN istraţivanja na uzorku od 520 PG-a odabranih prema statističkim
pravilima i metodama, uzevši u obzir tip gospodarstva i ekonomsku veličinu, a bez uzimanja u obzir kriterija
regije. Do 1. rujna 2011. prikupljeni su podaci sa 510 PG-a. FADN istraţivanje po prvi je puta proveo
novoustrojeni Odjel za Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN) unutar Sektora za Sustav
poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN) i agroekonomiku Hrvatske poljoprivredne komore (u
daljnjem tekstu HPK).

U 2012. planirano je provoĎenje FADN istraţivanja na uzorku od 777 PG-a odabranih prema statističkim
pravilima i metodama, uzevši u obzir tip gospodarstva i ekonomsku veličinu. Kriterij regije još uvijek neće
biti uzet u obzir.

Podaci prikupljeni FADN upitnikom ne mogu se iskazivati za pojedini PG, niti se bilo koji podatak moţe
objaviti na način da ga je moguće vezati uz odgovarajući PG. Podaci se mogu rabiti isključivo za potrebe
FADN istraţivanja i uporaba u bilo koje druge svrhe nije dopuštena. Tajnost pojedinačnih podataka i svrhu
uporabe garantira HPK.

Cilj FADN upitnika, odnosno FADN istraţivanja je prikupljanje podataka za kontrolu EU metodologije i
organizacijskih aspekata projekta. Osim toga, projekt uspostave FADN sustava usmjeren je na upoznavanje
komercijalnih poljoprivrednih proizvoĎača sa FADN sustavom te na mogućnost njihovog dobrovoljnog
sudjelovanja u budućim FADN istraţivanjima. Nadalje, FADN upitnikom se planira ustanoviti prihod na
razini PG-a, koji je ostvaren na osnovi bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom, kao osnovnom aktivnosti
nositelja i/ili članova PG-a.

FADN istraţivanje 2012. provodit će se od 1. veljače do 1. rujna 2012. godine na uzorku PG-a (Prilog I,
tablica 1.). FADN upitnikom se prikupljaju podaci koji se odnose na promatrano (obračunsko) razdoblje od
1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine.

3

FADN PRIRUČNIK Datum: sijeĉanj 2012. pravnim osobama ili zadrugama koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom. poţeljno je i prikupljanje dijela podataka iz postojećih knjigovodstvenih evidencija. te aţuriranog na temelju Istraţivanja o strukturi poljoprivrednih gospodarstava (Farm Structure Survey – FSS) provedenog 2010. za PG-e koji vode knjigovodstvo. za voditelje. koordinatore i anketare Oznaka: FADN_PR 2 ODABIR POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA I PRISTUP ISTRAŢIVANJU 2. već samo zastupljenost i jednog i drugog oblika poslovanja. s liste PG-a dobivene od DZS-a odabran je uzorak od 777 PG-a rasprostranjenih u svim hrvatskim ţupanijama. redovito ih upoznavati sa svrhom. intervjuom se stvara pozitivna klima gdje ispitanik iznosi svoja mišljenja na način koji moţe biti usmjeren i kontroliran. obrtima. Zato je dio preračuna. provedenog od strane Drţavnog zavoda za statistiku (DZS). vještina i znatno zalaganje. u FADN uzorku su zastupljeni i svi organizacijski oblici PG-a. izravni kontakt s ispitanikom. anketar se ispitaniku zahvaljuje na iskazanom strpljenju i vremenu. 2. Temelj za odabir uzorka čine podaci iz Popisa poljoprivrede 2003. ispravaka i sreĎivanja zabilješki potrebno napraviti naknadno. potrebno je odgovarajuće poznavanje problematike. koji ne vode ni jednostavno knjigovodstvo.2 Pristup podacima U cilju pridobivanja ispitanika za suradnju i prikupljanja što kvalitetnijih podataka. mehanizacije i opreme. Ukoliko je to gospodarstvo sudjelovalo u prošlogodišnjem anketiranju. Poslovanje u ili izvan sustava Poreza na dohodak/dodanu vrijednost nije bio uvjet za ulazak u FADN uzorak. (u daljnjem tekstu: FADN uzorak) odabran je prema EU metodologiji. Dragovoljnost i suradnja s ispitanicima izuzetno je vaţna. Potrebno je usmjeriti posebnu pozornost u pristupu ispitanicima. Zbog sloţenosti zahtijevanih podataka teško je pri samom anketiranju potpuno i korektno ispuniti FADN upitnik. To se prvenstveno odnosi na PG-e upisane kao fizičke osobe.3. Poljoprivredni proizvoĎači u Hrvatskoj nisu posebnim zakonima i propisima vezani za voĎenje knjigovodstva na razini PG-a. Razlog tome je djelomično prikupljanje podataka temeljeno na procjeni ispitanika. pa će i prikupljanje podataka biti znatno oteţano. gdje je i prikupljanje podataka znatno olakšano. S druge strane. Iako je skuplji i zahtjeva veći radni angaţman i vrijeme. Osim intervjua. prilikom dolaska na anketu savjetnik nositelju takoĎer dostavlja izvještaj za PG temeljen na prošlogodišnjim podacima uz kratko objašnjenje navedenih pokazatelja. Osim toga. Verzija: 1. 4 . Poţeljno je ponašati se uljudno. pohranjivanjem u aplikaciju FADN offline upitnik. Kao metoda istraţivanja odabran je osobni.1 Odabir poljoprivrednih gospodarstava Uzorak za FADN istraţivanje 2012. uzevši u obzir 2 glavna kriterija: tip i ekonomsku veličinu gospodarstva. U FADN uzorku prevladavaju PG-i kao fizičke osobe izvan sustava PDV-a. bilo direktno od nositelja ili kontaktom s njegovim knjigovoĎom. Podaci se biljeţe u elektronskom obliku. koja vode dvostruko knjigovodstvo sukladno vaţećim propisima. pogotovo na PG-ima na kojima se istraţivanje provodi po prvi puta te je potreban dodatni trud kako bi se prikupili zahtijevani podaci. potrebom i osnovnim značajkama FADN pilot projekta. bilo da se radi o fizičkim osobama. potrebno je sugovornicima pristupati što otvorenije i srdačnije. Nakon ispunjavanja FADN upitnika. posebno kod odreĎivanja trţišne vrijednosti imovine. Temeljem postavljenih uvjeta za ulazak u FADN uzorak. Za potrebe FADN istraţivanja u uzorak je potrebno uključiti i one PG-e koja posluju kao pravni subjekti.

novčane jedinice i tečajevi U anketi se obvezno veličine izraţavaju u slijedećim mjernim jedinicama: . ovoga proručnika nalaze se podaci o minimalnim i maksimalnim prinosima po kulturama (tablica 2. te ih je potrebno prevesti u hektare.1 Mjerne jedinice. moguće su velike razlike u prikupljenim podacima. 2.3. Količina mlijeka izraţena u volumnim jedinicama (litre) obračunava se u teţinske jedinice (kg) kori- štenjem faktora korekcije koji iznosi za: .Volumen u litrama (l). a ukoliko ispitanik izraţava procjene vrijednosti u EUR. i to na sljedeći način: mjerna jedinica u m2 u ha Kvadratni metar 1 m2 1 Hektar 1 ha 10. bilo iz drugih izvora. hektarima i arima. Ovi podaci vam koriste za kontrolu unosa podataka i procjenu realnih vrijednosti. FADN PRIRUČNIK Datum: sijeĉanj 2012.01 Četvorni hvat 1 čvh 3. Verzija: 1.036 Sve vrijednosti unose se u kunama.575464 Ar 1a 100 0. strojeva. koordinatore i anketare Oznaka: FADN_PR 2.).3.000359 Mjerne jedinice nije potrebno upisivati ručno.030 . u Prilogu II.3.Površina u hektarima (kratica: ha) uz zaokruţivanje na dva decimalna mjesta (tj. . za preračun u kune uporabite vaţeći tečaj EUR.3 Ostale metodološke napomene 2.59 0.64 0.ovĉje mlijeko 1. opreme i gotovih proizvoda. Da bi se smanjila mogućnost velikih odstupanja.Masa u kilogramima (kg).000 1 Katastarsko jutro 1 ral 5754. U vrijednost gotovih proizvoda ne ulaze isplaćene premije i poticaji. 5 . osim kad je u pitanju drugačije naznačeno) Prilikom intervjuiranja nositelja/članova PG-a često se koriste druge jedinice za površine. nego se odabiru automatski odabirom pojedine stavke u padajućem izborniku. za voditelje. bilo da su ostvarene kroz Zakon o drţavnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju i podzakonskih akata. Vrijednosti u kunama odnose se na trţišnu vrijednost imovine. dok se odgovarajući proizvodi izraţavaju u komadima (jaja). Broj stoke odnosi se na broj grla/kljunova. Za procjenu trţišne vrijednosti osnovnih sredstava potrebno je i dalje pouzdati se u procjene poljoprivrednih proizvoĎača.kravlje i kozje mlijeko 1. . Iznosi ostvarenih potpora i poticaja biljeţe se zasebno u odgovarajućim tablicama.2 Opće napomene glede popunjavanja tablica Iz razloga što je većina podataka svojevrsna pretpostavka i procjenjena vrijednost samih poljoprivrednih proizvoĎača.

. . kojeg provodi Drţavni zavod za statistiku (u daljnjem tekstu: DZS).navodnjavane površine (KPP). i to kako slijedi: Regija: 850 Sjeverozapadna Hrvatska Varaţdinska ţupanija od 142001 do 142xxx MeĎimurska ţupanija od 140001 do 140xxx Krapinsko-zagorska ţupanija od 149001 do 149xxx Zagrebačka ţupanija i Grad Zagreb od 110001 do 110xxx Koprivničko-kriţevačka ţupanija od 148001 do 148xxx 851 Središnja i istoĉna Hrvatska Bjelovarsko-bilogorska ţupanija od 243001 do 243xxx Virovitičko-podravska ţupanija od 233001 do 233xxx Poţeško-slavonska ţupanija od 234001 do 234xxx Brodsko-posavska ţupanija od 235001 do 235xxx Osječko-baranjska ţupanija od 231001 do 231xxx Vukovarsko-srijemska ţupanija od 232001 do 232xxx Karlovačka ţupanija: od 247001 do 247xxx Sisačko-moslavačka ţupanija: od 244001 do 244xxx 6 . Farm Structure Survey – FSS). FADN PRIRUČNIK Datum: sijeĉanj 2012. U osnovne podatke o PG-u ulaze: . . konvencionalna i ekološka proizvodnja. .pripadnost području s teţim uvjetima gospodarenja (TUG). općinu/grad.identifikacija PG-a. Verzija: 1. tip gospodarstva i ekonomska veličina). koordinatore i anketare Oznaka: FADN_PR FADN upitnik za potrebe pilot projekta uspostave FADN-a u Republici Hrvatskoj TABLICE 1 OPĆI PODACI Poljoprivredno gospodarstvo jest proizvodno-gospodarska jedinica koja se bavi poljoprivredom. u uzorak se odabiru samo ona PG-a koja su upisana u Upisnik PG-a i imaju status komercijalnog PG-a. ţupaniju. . PG za FADN istraţivanja izabiru se na temelju ankete strukture PG-a (engl.kategorija PG-a (vrsta proizvodnje. .3. Za potrebe odreĊivanja uzorka PG-a za FADN istraţivanje.neplaćena i plaćena radna snaga. za voditelje.organizacijski oblik PG-a. Popunjavanje tablice opći podaci:  Identifikacija PG-a: U naznačena polja upisati osnovne podatke o PG-u: oznaku PG-a. Svakom PG-u koje se uključuje u FADN istraţivanje dodjeljuje se šesteroznamenkasta oznaka. .nadmorska visina. Oznaka PG-a odreĎuje se temeljem tri kriterija: regije. a djeluje kao trgovaĉko društvo. poštanskog broja i rednog broja PG-a pod kojim je uvedeno u istraţivanje. naselje i broj pošte.korištene poljoprivredne površine (KPP) ukupne. obrt ili zadruga ako je registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te kao seljaĉko gospodarstvo ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: OPG). oznaku prikupljača.

šifru 2 ako se radi o ekološkoj proizvodnji. 1 Biljna proizvodnja . kao jedna od mjera strukturne politike kojima se potiče gospodarska učinkovitost poljoprivredne proizvodnje te skla- dan razvitak poljoprivrednih regija i seoskih područja. a ovisno o tome koliko pojedini savjetnik ima gospodarstava u uzorku ( tj. a odreĎuje se pomoću aplikacije FADN kalkulator. područja nepovoljnih hidroloških i pedoloških obiljeţja i područja od posebne drţavne skrbi (samo I. otoke i poluotok Pelješac. i II. 003. a šifru 3 odaberite ako KPP pripadaju TUG-u.  Tip PG-a: odabiru se šifre 1 . uključujući i brdsko- planinska područja.kombinirano Biljna proizvodnja – povrćarstvo. FADN PRIRUČNIK Datum: sijeĉanj 2012.ispitivaĉi na terenu. Tip PG-a odreĎuje se pomoću aplikacije FADN kalkulator.  Vrsta proizvodnje: Za vrstu proizvodnje odaberite šifru 1 ako PG proizvodi po načelima konvencionalne ili integrirane poljoprivrede. za voditelje.ratarstvo 6 Biljna proizvodnja . Oznaka prikupljača je dvoznamenkasti broj dodjeljen svakom pojedinom savjetniku-prikupljaču podataka od strane Odjela za Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka. te šifru 5 ako je registriran kao zadruga.). Kada se PG-u dodijeli oznaka. Oznake PG-ima NE DODJELJUJU savjetnici . 2 7 Stoĉarstvo . skupina). Ako je poslovni subjekt registriran za obavljanje poljoprivredne proizvodnje upisan kao obrt odaberite šifru 3. šifru 2 ako većina KPP pripada TUG-u. nego djelatnici Odjela za Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka u Javnoj poljoprivrednoj savjetodavnoj sluţbi HPK. 7 .  Organizacijski oblik PG-a: Ako je PG upisan u Upisnik PG-a kao OPG izvan poreznog sustava odaberite šifru 1.kombinirano cvjećarstvo i ukrasno bilje Biljna proizvodnja i stoĉarstvo - 3 Biljna proizvodnja .. već se poništava. Sve šifre u narednim stavkama odabiru se iz padajućeg izbornika.9 (vidi tablicu). ako posluje kao trgovačko društvo odaberite šifru 4. 002. ako posluje kao OPG unutar poreznog sustava odaberite šifru 2. ali izvan brdsko-planinskih područja. ovĉarstvo i 4 9 Nerazvrstano gospodarstvo kozarstvo Stoĉarstvo – svinjogojstvo i 5 peradarstvo  Ekonomska veličina: upisuje se razred ekonomske veličine koja prema ES14 clusteru moţe biti 1 – 14. ona je nezamjenjiva. Pomoću nje moguće je u bazi podataka prepoznati tko je proveo istraţivanje na odreĎenom PG-u. odnosno nakon izlaska PG-a iz FADN istraţivanja oznaka se ne dodjeljuje drugom PG-u.  Područja s teţim uvjetima gospodarenja (TUG): OdreĎena su Zakonom o poljoprivredi.. koordinatore i anketare Oznaka: FADN_PR 852 Jadranska Hrvatska Istarska ţupanija od 352001 do 352xxx Šibensko-kninska ţupanija od 322001 do 322xxx Ličko-senjska ţupanija od 353001 do 353xxx Primorsko-goranska od 351001 do 351xxx Zadarska ţupanija od 323001 do 323xxx Splitsko-dalmatinska ţupanija od 321001 do 321xxx Dubrovačko-neretvanska ţupanija od 320001 do 320xxx. Odaberite šifru 1 ako većina KPP ne pripada TUG-u. a šifru 3 ako je prijelazni oblik. Verzija: 1.3. xxx = 001.trajni nasadi 8 kombinirano Stoĉarstvo – govedarstvo. Potpora se odnosi na: brdsko-planinska područja.

a ne ostvaruju redovna primanja. Unesite podatke kako je opisano kod neplaćene radne snage.  Navodnjavana površina (KPP): Unesite ukupne navodnjavane površine. Plaća/nadnica: Unesite iznos u kunama za rad isplaćen stalnim i/ili povremenim nadničarima na PG-u za 2011. upišite procijenjenu vrijednost proizvoda kojima je plaćen rad stalnih i/ili povremenih radnika. šifru 3 za PG iznad 600 m n/v. FADN PRIRUČNIK Datum: sijeĉanj 2012. Ukupne KPP moraju odgovarati zbroju površina svih stavki u vlasništvu i zakupu (osim šuma i ostalog poljoprivrednog zemljišta!) iz tablice 2. upisati bruto iznos. šifru 2 za PG izmeĎu 300 i 600 m n/v.  Nadmorska visina: Odaberite šifre ovisno o prosječnoj nadmorskoj visini većine KPP-a. ostale članove PG-a. a nisu članovi PG-a i za taj rad dobivaju naknadu u vidu plaće ili redovite nadnice. Površine se izraţavaju u hektarima sa dvije decimale i izračunavaju se automatski.3. više od jedne godišnje jedinice rada (1 AWU = 1800 radnih sati). Broj osoba: Unesite broj stalnih i povremeno zaposlenih članova PG-a Godina roĎenja: Unesite za svakog člana PG-a godinu roĎenja (4 znamenke) Radni dani u godini: Unesite ukupni broj radnih dana u godini članova PG-a i sezonskih radnika. Povremena plaćena radna snaga su osobe koje redovito sudjeluju u radu na gospodarstvu. Ako je nadnica izraţena u proizvodima. Ako je isplaćivana plaća. te stavki koje ulaze u trajne nasade iz tablice 3.  Neplaćena radna snaga: Nositelj i članovi PG-a koji rade na gospodarstvu. za voditelje. preko stanarine. godinu (promatrano razdoblje).. hrane itd. Povremena neplaćena radna snaga su osobe koje PG povremeno unajmljuje za obavljanje poslova u vršnim radnim razdobljima i nisu članovi PG-a. Verzija: 1. Površine se izraţavaju u hektarima sa dvije decimale. Ukupne KPP dijele se na:  KPP pod konvencionalnom proizvodnjom: Unesite ukupan broj ha u vlasništvu i zakupu pod konvencionalnom proizvodnjom. tj. te povremenu neplaćenu radnu snagu ne smije iznositi više od 225 dana godišnje. a šifru 4 ukoliko podaci o nadmorskoj visini nisu dostupni.  KPP pod ekološkom proizvodnjom: Unesite ukupan broj ha u vlasništvu i zakupu pod ekološkom proizvodnjom ako ista postoji na PG-u. Šifru 1 odaberite za PG ispod 300 m n/v. Nadnica moţe biti isplaćena u novcu ili u proizvodima PG-a. koordinatore i anketare Oznaka: FADN_PR  Korištene poljoprivredne površine (KPP): Ukupne površine u vlasništvu i zakupu nositelja i/ili članova PG-a.  Plaćena radna snaga: Nositelj i članovi PG-a koji rade na gospodarstvu i ostvaruju redovita primanja. već ih ostvaruju temeljem poslovanja PG-a. 8 . Pri tome je potrebno voditi računa da broj radnih dana godišnje za supruţnika.

kao i postignutu prodajnu i/ili kupovnu cijenu. ribnjaci. unesite površinu kupljenu i/ili prodanu u promatranoj godini. prosinca. bez obzira na iznos plaćenih naknada (zakupnina) te izvor zakupa. Unesite površine i procijenjenu trţnu vrijednost zemljišta na dan 1. vrtovi. Zemljište koje se nakon privoĎenja poljoprivrednoj proizvodnji smatra poljoprivrednim odnosi se na zemljište u vlasništvu nositelja ili članova PG-a te zasebno na površine u zakupu. voćnjaci. a odrţava se napasivanjem stoke sukladno uvjetima dobre poljoprivredne prakse ili alternativno napasivanjem i košnjom. 152/08. ovisno o postojanju kupnje ili prodaje tijekom promatranog razdoblja. prirodnog (samoniklog) ili uzgojenog (zasijanog). livade. ispaša na planini ili drugim pašnjacima koji nisu uključeni u KPP PG-a. trstici i močvare. za voditelje. Površina i vrijednost zemljišta na kraju promatranog razdoblja izračunavaju se automatski.) poljoprivrednim zemljištem smatraju se poljoprivredne površine: oranice.  U zakupu: Unesite sve KPP koje nisu u vlasništvu nositelja ili članova PG-a u hektarima. od 1.  Investicija i prodaja: Za kategorije zemljišta kod kojih je došlo do smanjenja prodajom i/ili povećanja kupnjom. na početku promatranog razdoblja te površine i procijenjenu trţnu vrijednost zemljišta na kraju promatranog razdoblja. a moţe biti pod oraničnim ili povrtnim jednogodišnjim ili višegodišnjim kulturama (do 5 godina trajnosti). Površine u zakupu se izraţavaju u hektarima sa dvije decimale. koje nije uključeno u plodored pet ili više godina. Unesite broj dana ispaše uvjetnih grla goveda. prirodnog (samoniklog) ili uzgojenog (zasijanog). odvodnim kanalima itd. ako je bilo trgovine zemljištem ili procjena Porezne uprave ako raspolaţe podacima o vrijednosti zemljišta na svom području. TakoĊer ne ulaze u ukupne KPP! Popunjavanje polja tablice poljoprivredno zemljište:  Površina zemljišta: Unesite površinu pojedine kategorije zemljišta izraţenu u ha na dvije decimale. Šume ne ulaze u ukupan zbroj KPP!  Ostalo: Površine pod kućnim vrtovima. Površina se izraţava u hektarima. s dva decimalna mjesta.  Vrijednost zemljišta: Unesite procijenjenu trţišnu vrijednost vlastitog zemljišta u kunama. ovaca ili koza u godini dana te korištene površine u hektarima u promatranom razdoblju. putevima..  Šume: Površine pod šumskim raslinjem.1. koje nije uključeno u plodored pet ili više godina. plodova. a odrţava se košnjom sukladno uvjetima dobre poljoprivredne prakse. obrade zemljišta ili ubiranja ljetine. siječnja do 31. 9 . koordinatore i anketare Oznaka: FADN_PR 2 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE Prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (NN. Verzija: 1. na dan 31.  Korištenje javnog zemljišta: Zemljište izvan KPP.  Napolica: KPP koje zajedno obraĎuju davatelj zemljišta i napoličar (obraĎuje nečiju njivu za dogovoreni dio prinosa) na osnovi ugovora.12. odnosno dijeljenje prinosa s njive izmeĎu vlasnika i napoličara. kao i drugo zemljište koje se moţe privesti poljoprivrednoj proizvodnji. pašnjaci. oblik davanja zemlje u zakup. za proizvodnju ogrjevnog ili graĎevnog drva. Kategorije poljoprivrednog zemljišta:  Oranice i vrtovi: Zemljište koje se ore redovno ili najmanje jednom u 5 godina.  Livade: Zemljište koje se koristi za prirodan uzgoj trave ili drugog zeljastog krmnog bilja.3. maslinici. gospodarskim objektima.  Početno/završno stanje: Odnosi se za promatrano razdoblje. vinogradi. FADN PRIRUČNIK Datum: sijeĉanj 2012. Unesite podatke u hektarima. Kao orijentacijske vrijednosti mogu posluţiti informacije o ostvarenim cijenama za slično zemljište u okolici PG-a.  Pašnjaci: Zemljište koje se koristi za prirodan uzgoj trave ili drugog zeljastog krmnog bilja.

Klasična staja (višenamjenska) 2. Ako objekt nije dovršen. Staja za tov goveda 4. Unesite podatke o veličini u m2 te procijenjenu trţnu vrijednost u kunama. Šifrarnik za označavanje tipa objekta: Oznaka Objekti imovine 1. Unosite površine u m2 pod zaštićenim prostorima te procijenjenu vrijednost objekta (plastenika. Peradarnik za nesilice 6. unesite podatke o veličini objekata u m2 te procijenjenu trţnu vrijednost u kunama.  Staja za mliječne krave.  Nedovršeni objekti: Unesite površinu i procijenjenu vrijednost za objekte u gradnji. pri čemu se tu ubrajaju samo površine pod stalnom zaštitom. koševi za kukuruz) i slično kad nisu uključeni u vrijednost nekog drugog objekta. FADN PRIRUČNIK Datum: sijeĉanj 2012. staje za ovce i koze: Ukoliko gospodarstvo ima objekte prilagoĎene za uzgoj neke od navedenih vrsta stoke ili proizvodnju. staklenika) u kunama. Unesite površinu objekta u m2 ili m3 (silosi) te procijenjenu trţnu vrijednost u kunama. voće. Zaštićeni prostori 11. Staja za koze 9. zatim garaţe. a ipak se koristi. Verzija: 1. Ostali objekti na gospodarstvu 12.  Ostali objekti PG-a: Čvrsti prostori za spremanje strojeva. staje za tov goveda i svinja. Peradarnik za tovne piliće 7. Unesite površinu objekta u m2 te procijenjenu trţnu vrijednost u kunama. ukrasno bilje) ili slične namjene. peradarnici. Samostojeći objekti za skladištenje 10. Stoga se vrijednost objekata za skladištenje unosi samo za samostojeće objekte (silosi. Staja za ovce 8. Nedovršeni objekti Pojašnjenja za objekte:  Klasična staja (višenamjenska): Stajski objekt u kojem se drţi više vrsta i kategorija stoke s različitim namjenama proizvodnje. Tablica 3.1. Staja za mliječne krave 3.  Zaštićeni prostori: Plastenici i staklenici za uzgoj bilja (povrće.3. radionice. Kod ove kategorije objekata ne obračunava se amortizacija! 10 . Ovdje se podrazumijevaju samo oni objekti koji zaista još nisu u upotrebi. podrumi i slično. Staja za tov svinja 5. ako već nisu uključeni u vrijednost prije navedenih objekata. unosi se pod odgovarajuću kategoriju objekata. koordinatore i anketare Oznaka: FADN_PR 3 OBJEKTI I TRAJNI NASADI Objekti Ovdje se unose podaci o veličini/površini i vrijednosti za objekte u vlasništvu ili u zakupu nositelja i/ili članova PG-a.  Samostojeći objekti za skladištenje poljoprivrednih proizvoda: Kod prostora za skladištenje postoji mogućnost da je njihova vrijednost već uključena u vrijednost stajskog ili nekog drugog objekta (ako su u sastavu tih objekata). za voditelje.

Šifrarnik za označavanje tipa trajnog nasada: Oznaka Objekti imovine 1. godinu podizanja trajnog nasada. Tablica 3.3. FADN PRIRUČNIK Datum: sijeĉanj 2012. osim ovdje. Osim samih sadnica korištenih pri podizanju nasada. kao odreĎena stavka (jezgričasto voće. zaštitna sredstva…) koji se. ţice. te povećavaju vrijednost tog nasada. TakoĎer je za nasade u podizanju u tablici 6. Voćnjaci 3. a u tablici 6. itd. koordinatore i anketare Oznaka: FADN_PR Trajni nasadi Ovdje se unose podaci o veličini/površini i vrijednosti za trajne nasade u vlasništvu ili u zakupu nositelja i/ili članova PG-a. Popunjavanje polja tablice Objekti i trajni nasadi:  Godina investicije/podizanja: Unesite godinu izgradnje objekata.). a za staklenike i plastenike 8%. armature. voćnjaci.  Amortizacija: Za obračun amortizacije gospodarskih zgrada i fiksne opreme (staklenika i klijališta) koja pripadaju nositelju ili članovima PG-a. Postotak: Stopa amortizacije za čvrste objekte iznosi 4%. za voditelje. Zbog toga vrijednost stavke „Investicija“ uvijek mora biti veća ili jednaka od vrijednosti stavke „Prirast mladih nasada“ u tablici 6. Maslinici Pojašnjenja za trajne nasade:  Vinogradi. ova investicija ukljuĉuje i stupove. pod „Prirast mladih nasada“. Za trajne nasade koriste se stope amortizacije prema tablici: Trajni nasad Stopa amortizacije Voćnjak 8% Vinograd 5% Maslinik 2% 11 . biljeţe i u tablicu 6. potrebno obavezno odabrati stavku „Prirast mladih nasada“. dok se podrobniji pregled po vrstama biljeţi u tablici 6. maslinici: Pribiljeţiti podatke samo za nasade u uporabi od značaja za gospodarstvo.2. groţĎe za kvalitetna vina. vinograd ili maslinik). Pojedinačna stabla i trsove na okućnici ili dvorištu i slično nije potrebno biljeţiti! U ovoj tablici biljeţi se ukupna površina ovih katastarskih kultura. koristi se linearna stopa amortizacije na osnovi zamjenske vrijednosti. itd. Vinogradi 2. tj. bobičasto voće. Trajni nasadi u podizanju biljeţe se takoĎer u ovoj tablici pod odgovarajućom kategorijom nasada (voćnjak. FADN upitnika. osim ako se radi o nedovršenim objektima kad se amortizacija ne obračunava. Za mladi nasad koji nije u rodu do trenutka njegovog ulaska u rod svi troškovi inputa u promatranoj godini smatraju se investicijom i kao takvi biljeţe u ovu tablicu pod stavku „Investicija“. Ovdje je potrebno spomenuti i da se isti inputi u promatranoj godini biljeţe i ukupno kao troškovi pod odgovarajućim stavkama tablice 11. Verzija: 1. TakoĊer ukljuĉuje i troškove inputa (gnojivo.

siječnja do 31. 1. Ovdje se unosi površina u ha u zakupu pojedinog nasada..  U zakupu: Stavka postoji samo kod trajnih nasada. Vrijednost na završnom stanju računa se automatski. 31. prosinca. Ovdje unesite procijenjeni udio (u %) vrijednosti vlastitog zemljišta u ukupnoj vrijednosti trajnog nasada! 12 .  Završno stanje: Unesite površinu na kraju promatranog razdoblja. Verzija: 1. FADN PRIRUČNIK Datum: sijeĉanj 2012. ili podizanja novih trajnih nasada.  Vrijednost: Procijenjena trţna vrijednost odreĎene vrste objekta/trajnog nasada u kunama.3. Unesite površinu i vrijednost objekata i trajnih nasada na dan 1. Za trajne nasade unosi se procijenjena vrijednost nasada sa zemljištem. na početku promatranog razdoblja  Investicija/prodaja: Investicija uključuje kupnju. Ako je gospodarstvo tijekom promatrane godine prodalo objekt/trajni nasad. koordinatore i anketare Oznaka: FADN_PR Stopa amortizacije unosi se automatski odabirom odreĎenog objekta ili trajnog nasada.  Vrijednost vlastitog zemljišta: Stavka postoji samo kod trajnih nasada. 12. od 1. za voditelje. kao i vrijednost ulaganja u izgradnju novih objekata. unesite ostvarenu cijenu u kunama. Vrijednost: Vrijednost amortizacije takoĎer se izračunava automatski. umanjivanjem vrijednosti na početnom stanju za iznos amortizacije.  Početno stanje: Odnosi se za promatrano razdoblje. a površina trajnih nasada u ha. ukoliko je ona ostvarena u promatranom razdoblju.  Površina (vlastito i u zakupu): Veličina stajskih i ostalih objekata izraţena je u m2.

 U strojeve i oruĎa za obradu tla ulaze motokultivatori (freze). Informatička i ostala oprema Pojašnjenja za mehanizaciju i opremu:  Traktor. Sredstva za transport 14. Verzija: 1. laktofriz. automobil. Strojevi i oprema za ţetvu/berbu 12.  Strojeve i opremu za ostale namjene čine one vrste koje se rabe u proizvodnji i preradi na poljoprivrednom gospodarstvu.  U strojeve i opremu u stočarstvu ulazi vrijednost opreme u stajama. s aktivnim ili neaktivnim dijelovima. Strojevi i oruĎa za zaštitu i njegu 11. ravnjači.  U strojeve i oruĎa za sjetvu/sadnju usjeva ubrajaju se sijačice i sadilice. tanjurače. Dostavno vozilo 5. za stajnjak. godine). Traktor 2.1. dostavno vozilo. Strojevi i oruĎa za sijeno 13. Strojevi i oruĎa za sjetvu/sadnju 10. ovisno o godini nabavke (npr. Strojevi i oprema u stočarstvu 15. za voditelje. drljače. preše (osim preše za sijeno). Sustav za natapanje 8.  U sredstva za transport ulaze sve vrste sredstava za prijevoz proizvoda ili inputa na gospodarstvu: cisterne. tresači. kultivatori. cijevi.  Sustav za navodnjavanje: Uključuje crpku. rasprskivače i dodatnu opremu.  U strojeve i opremu za preradu na gospodarstvu ulaze: oprema za proizvodnju sira. Strojevi i oprema za ostale namjene 17. kombajn za ţita: Ubiljeţiti strojeve i vozila na gospodarstvu koji su uporabljivi. a nisu navedene. silokombajni. FADN PRIRUČNIK Datum: sijeĉanj 2012. Ubiljeţiti broj samostalnih kompleta. Oprema u vinarstvu 3.3. godine. plugovi. sortirke. Šifrarnik za označavanje tipa mehanizacije i opreme: Oznaka Mehanizacija i oprema mehanizacije/opreme 1. Strojevi i oprema za preradu 16. rasipači mineralnog gnojiva i slični strojevi. preše i slično. prikolice (za rasute terete. itd. prekretači. za stoku). koordinatore i anketare Oznaka: FADN_PR 4 MEHANIZACIJA I OPREMA NA GOSPODARSTVU Ubiljeţite podatke o svakoj pojedinoj vrsti stroja i opreme koji se koriste na PG-u. sjetvospremači i slični strojevi. platforme i slično.  Kombajn za krumpir: Kompletan stroj za iskop i prikupljanje krumpira. Tablica 4. a čine ih: kosilice.  U strojeve i oruĎa za zaštitu i njegu usjeva ulaze: prskalice. izgnojivači i slični strojevi i oprema). inox posuda zapremine 2200 litara nabavljena 2005. Strojevi i oruĎa za obradu tla 9. Kombajn za krumpir 7. za sijeno. bačve. kotlovi za rakiju. mlinovi i slično. atomizeri. Automobil (koji se ne koristi za privatne svrhe) 4. Kombajn za ţita 6. bez obzira na tip. Ubiljeţiti svaku vrstu opreme zasebno.  U strojeve i oruĎa za sijeno ubrajaju se strojevi koji se rabe u procesu pripreme sijena ili zelene krme. ako nije uračunata u vrijednost objekta u tablici 04 (dojilice.  U strojeve i oruĎa za ţetvu/berbu ulaze: berači.  Oprema u vinarstvu: Kompletna oprema vinskog podruma. 13 . samohodni ili vučeni. inox posuda zapremine 1000 litara nabavljena 1999.

Vrijednost na kraju promatranog razdoblja izračunava se automatski. umanjivanjem vrijednosti na početnom stanju za iznos amortizacije.500 kn.  Prodaja: Unesite vrijednost u kunama ostvarenu prodajom stroja ili opreme tijekom promatranog razdoblja. 14 . 1. Verzija: 1. a prema tablici: Mehanizacije i oprema Stopa amortizacije Poljoprivredna mehanizacije 8% (šifre: 1. 9.siječnja do 31. 14. prosinca promatrane godine. 6) Oprema 10% (šifre: 2. 16) Automobili 10% (šifre: 3. 4) Informatička i ostala oprema 20% (šifra 17) Vrijednost: Vrijednost amortizacije takoĎer se izračunava automatski.  Amortizacija: Mehanizacija i oprema koji su predmetom amortizacije odreĎuju se kao sredstva čija je nabavna vrijednost ako se nabavljaju novi veća od 2. Unesite trţnu vrijednost mehanizacije/opreme na dan 1. Popunjavanje polja tablice Mehanizacija i oprema:  Tip mehanizacije i opreme: Iz padajućeg izbornika odaberite kategoriju mehanizacije/opreme kojoj odreĎeno sredstvo pripada. Pod investicijom se takoĎer smatra i svako veće ulaganje u već postojeću mehanizaciju i opremu koje znatno povećava vrijednost iste. a sva mehanizacija i oprema amortizira se do otpisa (do 0 kn). 11. na početku promatranog razdoblja. 15. 10. 7..  Početno/završno stanje: Odnosi se na razdoblje od 1. FADN PRIRUČNIK Datum: sijeĉanj 2012. Kupnju strojeva i opreme u promatranom razdoblju navedite u polju kupnja/investicija. 12.3. potrebno je upisati svaki zasebno. koordinatore i anketare Oznaka: FADN_PR  U informatičku i ostalu opremu na gospodarstvu ubrajamo razne kompjutorizirane sustave. Postotak: Stope amortizacije unose se automatski odabirom pojedine stavke. Vrijednost je izraţena u kunama. 5. za voditelje. kao i računala i elektroničku opremu potrebnu za voĎenje PG-a.  Investicija/kupnja: Unesite vrijednost u kunama plaćen za kupnju nove ili polovne mehanizacije i opreme tijekom promatranog razdoblja. 8.  Godina proizvodnje: Unesite godinu proizvodnje stroja ili opreme odreĎene vrste.  Vrijednost: Procjena sadašnje trţne vrijednosti za pojedninu vrstu stroja ili opreme. Ukoliko se radi o mehanizaciji/opremi iste namjene (npr. dva traktora). Iznos godišnje amortizacije izračunava se linearnom stopom. 13.

3.. poniji i ostale ţivotinje koje se koriste u agro-turizmu 15 . Stoka se razvrstava u odgovarajuće kategorije. isključujući izlučene krmače Svinje teţe od 20 kg. To konkretno znači da npr. Ostala goveda 32 uključujući i mlaĎe od 2 god. 23 za klanje unutar 6 mj. starosti ili sustava proizvodnje pojedine vrste ţivotinja u promatranoj godini. 25 Junice od 12 do 24 mj. nojevi. Ostale ţivotinje 50 jeleni. a na završnom stanju mliječnih krava dva grla više. riba. purani. Šifrarnik za označavanje kategorija stoke Osnovno Oznaka Kategorija stoke Opis stado kategorije Konji. Mliječne krave 30 a drţe se isključivo za proizvodnju mlijeka. ako je na gospodarstvu na početku godine bilo pet rasplodnih junica. nesilice i iznešene Perad Kokoši nesilice 48 kokoši patke. isključujući veprove i izlučene Svinje za tov 45 krmače teţe od 20 kg. radne krave i nemliječne krave za klanje Pčelinje zajednice Pčele 33 broj košnica Kunići 34 samo rasplodne ţenke Rasplodne koze 38 rasplodne ţenke Koze Ostale koze 39 uključujući jariće i rasplodne muţjake Rasplodne ovce 40 rasplodne ţenke starije od 1 godine Ovce Ostale ovce 41 uključujući janjad i rasplodne muţjake Prasad 43 do 20 kg ţive vage Rasplodne krmače 44 teţe od 50 kg. nesilica i jednodnevnih Brojleri 47 pilića kokoši koje još nisu pronijele. uključujući veprove i izlučene Ostale svinje 46 krmače osim iznešenih kokoši. ili za proizvodnju mlijeka i teladi Izlučene mliječne krave 31 nakon zadnje laktacije krave koje se drţe za proizvodnju teladi. 24 bez obzira na spol Junad od 12 do 24 mj.1. Kopitari 22 svih starosti (osim ponija) Telad za tov do 6 mj. koordinatore i anketare Oznaka: FADN_PR 5 BROJ I VRIJEDNOST STOKE U ovu tablicu biljeţiti broj i vrijednost stoke prema šifarniku koji se nalazi u tablici 5. FADN PRIRUČNIK Datum: sijeĉanj 2012. i tijekom godine dvije prijeĎu u kategoriju mliječnih krava. starosti Ostala telad do 12 mj.1. za voditelje. Pripadnost odreĎenoj kategoriji odreĎena je na temelju spola. rasplodni muţjaci Ostala perad 49 isključujući jednodnevne piliće jednodnevni pilići. sukladno FADN EU metodologiji. kunići (osim rasplodnih ţenki). 26 osim prvotelki Junad starija od 2 godine 27 uključujući rasplodne bikove Rasplodne junice starije od 28 samo koje se još nisu telile 2 godine Goveda Tovne junice starije od 2 29 nisu za rasplod i nisu se telile godine krave koje su se telile uključujući mlaĎe od 2 god. magarci i dr. perlinke. guske. kruţenje stoke na gospodarstvu. Tablica 5. na završnom stanju kod rasplodnih junica biljeţi se dva grla manje. Verzija: 1. Ovdje posebno treba napomenuti da iz tablice mora biti vidljivo tzv.

od 1.3. na dan 31. za perad je 1 kljun. 16 . ovce. Unesite broj i procijenjenu vrijednost stoke na dan 1. u kunama: Procjena trţne vrijednosti odnosne vrste stoke tijekom promatranog razdoblja.  Prosječan broj: Potrebno je zabiljeţiti koliki je prosječan broj grla odreĎene stoke bio na gospodarstvu tijekom promatrane godine. za voditelje. a sva se ostala polja popunjavaju nulama. 12.  Podmladak: Unesite ukupan broj i vrijednost novoroĎenih ţivotinja u promatranom razdoblju. koordinatore i anketare Oznaka: FADN_PR Pojašnjenja za kategorije stoke: Vidi tablicu! Pri popunjavanju ove tablice potrebno je koristiti se pomoćnom tablicom s evidencijom kretanja stoke na gospodarstvu tijekom godine (tzv.  Broj dana u tovu: Kod tova svinja potrebno je odrediti broj dana u tovu u promatranom razdoblju.  Kupnja: Unesite vrijednost u kunama plaćen za kupnju odreĎene količine stoke tijekom promatrane godine.  Početno/Završno stanje: Odnosi se za promatrano razdoblje. svinje jedinica mjere je 1 grlo.  Prodaja: Unesite vrijednost u kunama dobivenu prodajom stoke u promatranom razdoblju. dok je za pčele 1 košnica. U ovu se tablicu biljeţi i stoka u usluţnom tovu koja se u promatranom razdoblju nalazi na PG-u.  Vrijednost. FADN PRIRUČNIK Datum: sijeĉanj 2012.  Vlastita potrošnja: Unesite količinu proizvoda iskorištenu za potrebe kućanstva. koje su roĎene na gospodarstvu tijekom te godine. na početku promatranog razdoblja. Kod tih se kategorija stoke unosi samo prosjeĉan broj. Iznos primitaka iz usluţnog tova unosi se u tbl. Ova stavka unosi se samo kod mladih ţivotinja. siječnja do 31.  Plaćanje u proizvodima: Unesite količinu i procijenjenu vrijednost proizvoda kojima je plaćen rad stalnih ili povremenih radnika. 9. bez obzira je li izvor sredstava vlastiti ili kredit. Koristiti podatke iz pomoćne tablice za evidenciju kretanja stoke na PG-u tijekom promatranog razdoblja. 1.. koze. prosinca promatrane godine. te na kraju promatranog razdoblja. Verzija: 1. diary book).  Uginuće: Unesite ukupan broj i procijenjenu vrijednost uginulih ţivotinja u promatranom razdoblju. Koristiti podatke iz pomoćne tablice za evidenciju kretanja stoke na PG-u tijekom promatranog razdoblja. Popunjavanje polja tablice Broj i vrijednost stoke:  Kategorija stoke: Iz padajućeg izbornika odbrati odgovarajuću kategoriju stoke prema gornjoj tablici.  Količina: Za goveda.

Vrijednost prirasta procjenjuje se na bazi ulaznih troškova. kruška. kao i o proizvodnji koja se ostvaruje na razini PG-a. rogoz. vinove loze i maslina. klementina 153 Nasadi agruma 356 limun 357 ostali agrumi 281 stolne masline 154 Maslinici 282 masline za proizvodnju ulja 285 stolno groţĎe 292 groţĎe za kvalitetna vina (i vrhunska vina) 155 Vinogradi 293 groţĎe za ostala vina 304 nusproizvodi vinove loze (lišće. smokva) 354 naranča 355 mandarina. lubenice.  Kod proizvodnje: odabire se iz padajućeg izbornika prema donjoj podjeli: nenavodnjavani glavni usjev 1 Ubrajamo pojedinačne i mješovite usjeve. nektarina. FADN PRIRUČNIK Datum: sijeĉanj 2012. borovnica. lješnjak. Popunjavanje polja tablice trajni nasadi-proizvodnja:  Vrsta/proizvod: Iz padajućeg izbornika odaberite nazive pojedinih voćnih i vinogradarskih vrsta ili proizvoda koji se proizvode u nasadima na PG-u. presadnice) i rasadnike. malina. jagode. kesten) 352 bobičasto voće (ribiz. povrće i cvijeće uzgajano u prodajnim vrtovima na otvorenom 4 Ubrajamo svjeţe povrće. Verzija: 1. cvijeće i ukrasno bilje koje se uzgaja u zaštićenom prostoru. za voditelje. Šifrarnik za označavanje trajnih nasada i proizvoda voćnih vrsta: Oznaka Oznaka Vrsta nasada Proizvod nasada proizvoda 349 jezgričasto voće (jabuka. dinje i lubenice uzgojeno u prodajnim vrtovima na otvorenom (uključujući i ono u plastičnim tunelima). iskazuju se samo površina i vrijednosti prodaje. trajne nasade u zaštićenim prostorima. nenavodnjavani postrni usjev 3 Usjev kraće vegetacije sijan poslije ţetve glavnog usjeva. bez obzira na kultivar (sortu) pojedine vrste ili podlogu na kojoj su uzgojene. te cvijeće i ukrasno bilje na otvorenom uzgoj u zaštićenom prostoru 5 Ubrajamo svjeţe povrće.) Pojašnjenja za trajne nasade: U ovu tablicu unesite podatke o voćnim i vinogradarskim vrstama koje se proizvode isključivo u nasadima. dunja) koštićavo voće Nasadi voćaka i 350 (breskva.koji još nisu 159 u rodu. višnja) 152 bobičastog voća 351 lupinasto voće (orah. šljiva. a po potrebi i gljive. 17 . pergole) 156 Trajni nasadi u zaštićenim prostorima Rasadnici (osim rasadnika šumskih stabala.PROIZVODNJA U ovu tablicu upisuju se podaci o trajnim nasadima višegodišnjih voćnih vrsta. trska) Prirast mladih nasada (unosi se vrijednost prirasta mladih nasada – trajnih nasada u podizanju . bambus. Tablica 6. koordinatore i anketare Oznaka: FADN_PR 6 TRAJNI NASADI .1. vrba. ostalo sjeme (npr. a ţanju se odvojeno. početnog i 157 završnog stanja) 158 Ostali trajni nasadi (boţićna drvca. trešnja. marelica.3. šipak. dinje. kupina. nenavodnjavani kombinirani usjev 2 Ubrajamo usjeve koji se siju zajedno na istoj površini. jagode. badem.

. svjeţe voće pojedeno na gospodarstvu i sl. Ovdje je bitno napomenuti da se unosi samo količina. za voditelje. Verzija: 1. na početku promatranog razdoblja.  Vlastita potrošnja: Unesite količinu proizvoda iskorištenu za potrebe kućanstva ili u neku drugu aktivnost kućanstva u promatranoj godini (npr. 12. Napomena: U slučaju trajnih nasada u podizanju (mladih nasada koji još nisu u punom rodu).  Vrijednost: Unesite vrijednost pojedinog proizvoda u kunama. kao vrijednost proizvoda prerade u biljnoj proizvodnji. Proizvodnja se računa kao: proizvodnja = (završno stanje + plaćanje u proizvodima + potrošeno za preradu + vlastita potrošnja + prodaja) – poĉetno stanje  Količina: Unesite količinu proizvedenih voćnih i vinogradarskih proizvoda u kilogramima (kg). FADN PRIRUČNIK Datum: sijeĉanj 2012. 1. te na kraju promatranog razdoblja. koordinatore i anketare Oznaka: FADN_PR 6 navodnjavani glavni ili kombinirani usjev 7 navodnjavani postrni usjev energetski usjevi 10 Usjevi preteţno za proizvodnju biogoriva (npr. troškova korištenih inputa za taj nasad u promatranoj godini. 88 Uredbe EK 1782/2003. Osim toga. taj se nasad unosi u ovu tablicu pod odgovarajućom vrstom nasada. tj.  Plaćanje u proizvodima: Unesite količinu i procijenjenu vrijednost proizvoda kojima je plaćen rad stalnih ili povremenih radnika. na dan 31. prosinca promatrane godine. s dva decimalna mjesta. 18 .). siječnja do 31. uljana repica za biodizel).   Površina: Ukupna površina odreĎene vrste nasada izraţena u hektarima. kako je definirano čl. dok se vrijednost biljeţi u tablici 8.  Potrošeno za preradu: Unesite količinu proizvoda koja je u promatranoj godini utrošena kao input u preradi na gospodarstvu (groţĎe za vino i sl. od 1. makar njegova proizvodnja bila i 0 kg. Unesite količinu i vrijednost proizvodnje na dan 1.). Od toga navodnjavano: Unijeti navodnjavanu površinu u ha pod odreĎenim nasadom.  Proizvodnja: Unesite ukupnu količinu odreĎenog proizvoda proizvedenu u promatranom razdoblju. kod nasada u podizanju odabire se još i stavka „Prirast mladih nasada“ čija se vrijednost procjenjuje isključivo na bazi ulaznih troškova.  Prodaja: Unesite ukupnu količinu (u kg) i vrijednost prodanih proizvoda u kunama u promatranoj godini.3. te za proizvodnju električne i toplinske energije iz biomase.  Početno/Završno stanje: Odnosi se za promatrano razdoblje.

Ljetne mješavine ţitarica 125 Kukuruz u zrnu 126 uključujući proso. endivija. poljski grah i slatka lupina 360 Mahunarke. gljive i ostalo bilje. triticale. FADN PRIRUČNIK Datum: sijeĉanj 2012. matovilac. Svi podaci odnose se na promatranu godinu. krastavci 19 . poriluk. kelj pupčar. cikorija. brokula. aromatično bilje 345 Šećerna trska 346 Pamuk 347 Ostalo industrijsko bilje 135 Lan 373 Konoplja 374 Ostalo 348 Povrće. patliĎan. lubenice i jagode Svjeţe povrće. krmno bilje. cvijeće. blitva. Verzija: 1. povrće. lisnati kelj. grahorica 361 Ostale mahunarke 330 Krumpir 130 Uključuje mladi i sjemenski krumpir Šećerna repa 131 Osim sjemena i presadnica. U biljne vrste ubrajamo slijedeće skupine proizvoda: ţitarice. začinsko. špinat. Ječam 123 Ovdje se unose i ţitarice za sjemensku proizvodnju. radič. rabarbara 136 Rajĉica 337 136 Kukuruz šećerac 375 136 Plodasto povrće 338 paprika. leguminoze 129 Leća. cvjetača. kao Zob 124 i silaţa klipa kukuruza. dinje. heljdu. unijeti samo teţinu korijena Uljana repica 331 Suncokret 332 Uljarice 132 Soja 333 Ostalo (ricinus. grahorice. koordinatore i anketare Oznaka: FADN_PR 7 BILJNA PROIZVODNJA Biljna proizvodnja Pod biljnom proizvodnjom u FADN upitniku razumijevamo uzgoj korisnog bilja. sirak (osim krmnog Ostale ţitarice 128 sirka) Industrijsko bilje Stočni grašak. rikula. industrijsko bilje. artičoke. slanutak. gorčica. tikvice. mak) 334 Hmelj (osim sjemena) 133 Unosi se količina osušenih cvjetova Duhan (osim sjemena) 134 Unosi se količina osušenih listova Ljekovito.1.3. tikve. dinje. koraba 136 Lisnato povrće 336 zelena salata. cvjetaĉa i brokula 335 uzgojene na otvorenom kupus. Tablica 7. sezam. tako i merkantilnog. lubenice i jagode 136 Kupusnjaĉe. Šifrarnik za označavanje biljne proizvodnje i proizvoda: Oznaka Oznaka Skupina proizvoda Vrsta proizvoda proizvodnje proizvoda Ratarske kulture Pšenica (uključuje običnu pšenicu i pir 120 krupnik) Durum pšenica 121 Ţitarice i kukuruz koje su poţete zelene radi ishrane stoke (uključujući silaţu) nisu uključene ovdje već se Raţ (uključujući suraţicu) 122 unose pod oznakom 145 „Ostalo krmno bilje“. kako sjemenskog i sadnog. za voditelje.

cikorija. lubenice i jagode u 138 Kupusnjaĉe. FADN PRIRUČNIK Datum: sijeĉanj 2012. rotkva. cikla. bob 136 Dinje.3. peršin. komorač. kelj. krumpir. celer. repa. ukrasno bilje i okopavine. Ostali ratarski usjevi 148 Nisu navedeni pod oznakama 120 . grah. pastrnjak. TakoĎer uključuje presadnice i sadni materijal. bob 138 Dinje. mahunarke. cvjetaĉa i brokula 335 zaštićenom prostoru kupus. endivija. Krmno bilje i ugari Krmno korijenje i kupusnjače 144 Stočna repa.) Upisati ukupnu proizvodnju sijena i/ili sjenaţe sa ovih površina. blitva. krastavci 138 Korjenasto i gomoljasto povrće 339 mrkva.147 1 Krmni usjevi na oranicama koji se uzgajaju u plodoredu i koriste istu zemlju manje od pet godina (jedno ili višegodišnji krmni usjevi. za voditelje. lisnati kelj. koordinatore i anketare Oznaka: FADN_PR 136 Korjenasto i gomoljasto povrće 339 mrkva. Verzija: 1. luk. hren. luk. peršin. krmna repica Kukuruz za silaţu 326 Ostale ţitarice i smjese ţitarica s Krmni usjevi na oranicama1 145 327 leguminozama za silaţu (i krmni sirak) Lucerna i ostalo krmno bilje 328 Zemljište na ugaru izvan sustava potpora 315 Zemljište na ugaru 146 Zemljište na ugaru u sustavu potpora 316 Koristi se radi plodoreda. rotkvica. a ulazi u KPP. češnjak 136 Mahunarke 340 grašak. cvijeće. travne smjese. rotkvica. koraba 138 Lisnato povrće 336 zelena salata. poriluk. pastrnjak. radič. osim privremene trave) 20 . tikvice. matovilac. kelj pupčar. češnjak 138 Mahunarke 340 grašak. lubenice i jagode 341 Ukupna površina (u m2 ) = površina x broj berbi Gljive 139 (ne ulazi u KPP) Cvijeće i ukrasno bilje Cvijeće i ukrasno bilje na otvorenom 140 (osim rasadnika) Cvijeće i ukrasno bilje u zaštićenom 141 prostoru Sjeme i sadni materijal Sjeme trava 142 Uključuje sjeme krmnih leguminoza Sjeme za povrće. djetelinsko-travne smjese itd. rabarbara 138 Rajĉica 337 138 Kukuruz šećerac 375 138 Plodasto povrće 338 paprika. hren. ne ukljuĉuje sjeme za ţitarice. rotkve. komorač. repa. artičoke. rikula. celer. lubenice i jagode 341 Svjeţe povrće. travno- Privremeni kultivirani travnjaci 147 djetelinske smjese. trave i Ostalo sjeme 143 uljarice koje se biljeţi pod odgovarajuću kategoriju usjeva. grah. dinje. tikve. rotkve. špinat. Krmni usjev (travnjak) zasijan na oranici na vrijeme kraće od pet godina (trave. patliĎan. cvjetača. cikla. brokula.

a po potrebi i gljive. pa je tako: 1 kg u klipu pribliţno je 0.kukuruz biljeţite kao kukuruz u zrnu (oznaka 126) osim kod silaţnog kukuruza (oznaka 326). Napomena: Za unos proizvedene količine krme svakako koristite gore navedene raspone definirane od strane struke. uljana repica za biodizel). 6 navodnjavani glavni ili kombinirani usjev 7 navodnjavani postrni usjev energetski usjevi 10 Usjevi preteţno za proizvodnju biogoriva (npr. kako je definirano čl.3. a odrţavaju se sukladno 314 proizvodnju) uvjetima dobre poljoprivredne prakse i podloţna su isplati potpora. lubenice. Biljeţe se proizvodi koji su dozreli. 147. za voditelje. nenavodnjavani kombinirani usjev 2 Ubrajamo usjeve koji se siju zajedno na istoj površini. trajne nasade u zaštićenim prostorima. odnosno ubrani (poţeti) u promatranoj godini.8 kg u zrnu 1 m3 u klipu pribliţno je 400 kg u zrnu . livada. presadnice) i rasadnike. Količine iskazane u broju proizvedenih bala ili m3 u silosu ili skladištu pretvorite u kg na sljedeći način: broj bala x masa bala. 21 . cvijeće i ukrasno bilje koje se uzgaja u zaštićenom prostoru. FADN PRIRUČNIK Datum: sijeĉanj 2012. Poštujte slijedeća pravila: . ostalo sjeme (npr. a ţanju se odvojeno. Popunjavanje polja tablice biljna proizvodnja:  Proizvod: Nazive proizvoda birajte iz padajućeg izbornika.proizvodnju krme s travnjaka. svakako koristite njegove podatke uz unos komentara. Ovisno o broju proizvoda ispunite odgovarajući broj tablica. Verzija: 1. te cvijeće i ukrasno bilje na otvorenom uzgoj u zaštićenom prostoru 5 Ubrajamo svjeţe povrće. masa proizvedenog sijena zbraja se s masom proizvedene sjenaţe/silaţe kako bi dobili ukupnu proizvodnju krme na toj površini. djetelišta i lucerništa (oznaka 145. koordinatore i anketare Oznaka: FADN_PR Unijeti površinu u ha i primitak od najma u stavku Zemljište dano u najam 149 prodaja Prirodne livade 150 Travnjak korišten na vrijeme dulje od pet godina Travnjak na neobraĎivanom zamljištu s lošom Trajni pašnjaci 151 kvalitetom ispaše Područja pod trajnim travnjacima i livadama koja se više Trajni travnjaci (koji se ne koriste za ne koriste u proizvodne svrhe.  Kod proizvodnje: odabire se iz padajućeg izbornika prema donjoj podjeli: nenavodnjavani glavni usjev 1 Ubrajamo pojedinačne i mješovite usjeve. bez obzira kad su sijani ili saĎeni. te za proizvodnju električne i toplinske energije iz biomase. Sve količine potrebno je izraziti u kg kukuruza u zrnu. pašnjaka. povrće i cvijeće uzgajano u prodajnim vrtovima na otvorenom 4 Ubrajamo svjeţe povrće. nenavodnjavani postrni usjev 3 Usjev kraće vegetacije sijan poslije ţetve glavnog usjeva. jagode. dinje i lubenice uzgojeno u prodajnim vrtovima na otvorenom (uključujući i ono u plastičnim tunelima). Ukoliko poljoprivrednik smatra da se vrijednosti njegove proizvodnje razlikuju od gore navedenih. dinje. 150 ili 151) izrazite u kg proizvedenog sijena i/ili sjenaţe/silaţe. odnosno m3 x masa 1 m3. uzimajući u obzir sljedeće prosječne vrijednosti: sijeno: velika okrugla bala = 250 – 300 kg mala kockasta bala = 15 – 20 kg 1m3 u skladištu = 150 . jagode.200 kg silaţa/sjenaţa: velika okrugla bala = 600 – 800 kg 1 m3 u silosu = 350 – 500 kg silaţni kukuruz (silaţa cijele stabljike): 1 m3 = 400 – 600 kg Ako se na istoj površini proizvodi i sijeno i sjenaţa/silaţa. 88 Uredbe EK 1782/2003.

: svjeţe povrće pojedeno na gospodarstvu i sl. za voditelje. 12. od 1.  Početno/završno stanje: Odnosi se za promatrano razdoblje. Iz padajućeg izbornika bira se usjev (s oznakom proizvoda i proizvodnje) i unosi površina pod tim usjevom na dan 31. koordinatore i anketare Oznaka: FADN_PR  Površina: Pod površinom razumijevamo površinu zasijanu (zasaĎenu) odreĎenom kulturom. Unesite količinu i vrijednost na dan 1. nego se te količine proizvoda biljeţe pod stavkom „potrošeno na gospodarstvu“. 22 . na dan 31. lukovica i sl.  Prodaja: Unesite količinu i vrijednost proizvoda koja je prodana tijekom promatrane godine.  Potrošeno na gospodarstvu: Količina i vrijednost proizvoda koja je u promatranoj godini utrošena kao input u poljoprivrednoj proizvodnji ili preradi na gospodarstvu (vlastito sjeme. gnojivo. Za svaki proizvod površinu unijeti isključivo u hektarima s dva decimalna mjesta. Pod prodanom razumijevamo robu koja je isporučena kupcu. 12. Od toga navodnjavano: Unijeti navodnjavanu površinu u ha pod odreĎenom kulturom.. 1. Verzija: 1.  Vrijednost: Unosi se vrijednost nedovršene proizvodnje promatranog razdoblja koja iznosi ukupan zbroj svih inputa te proizvodnje (sjeme. prosinca promatrane godine. izraţava se u komadima. za hranidbu stoke. zaštitna sredstva.  Količina: Unesite količinu uporabljivih proizvoda koja je ubrana ili poţeta u promatranoj godini izraţena u kilogramima. osim za gljive za koje je jedinica površine m2.  Plaćanje u proizvodima: Unesite količinu i procijenjenu vrijednost proizvoda kojima je plaćen rad stalnih ili povremenih radnika.) utrošenih do 31..3.  Vlastita potrošnja: Unesite količinu i procijenjenu vrijednost proizvoda iskorištenih za potrebe kućanstva ili za neke druge aktivnosti kućanstva u promatranoj godini (npr. Nedovršena proizvodnja U tablicu nedovršena proizvodnja biljeţe se proizvodi čiji ciklus proizvodnje traje. Količina proizvedenih sadnica. stočna hrana i sl.  Proizvodnja: Unesite ukupnu količinu (u kg ili kom) odreĎenog proizvoda proizvedenu u promatranom razdoblju.). pod stavkom „kratkoročna potraţivanja“. cvijeća. iako poţete (obrane) površine mogu biti manje. unosi se samo količina.). Jedinica mjere: Kraticu mjerne jedinice u kojoj se izraţava količina proizvoda FADN upitnik unosi automatski. 12. a očekivani iznos za isplatu biljeţi se u tablici 14. FADN PRIRUČNIK Datum: sijeĉanj 2012. Vaţno je napomenuti da ovdje ne ubrajamo količine utrošene npr. te na kraju promatranog razdoblja.. Ako roba nije naplaćena. siječnja do 31.

Proizvodi prerade u stočarstvu bilježe se u tablici 9.  Kod proizvodnje: Vidi upute za tablice 6. Vrijednost je izraţena u kunama. na dan 31.3. Šifrarnik za označavanje proizvoda prerade: Oznaka Vrsta Oznaka Proizvod prerade biljne proizvodnje nasada nasada proizvoda 283 maslinovo ulje 154 Maslinici 284 ostali proizvodi od maslina 155 Vinogradi 288 različiti vinogradarski proizvodi (mošt. Tablica 8. Svi podaci odnose se na promatranu godinu. koordinatore i anketare Oznaka: FADN_PR 8 PROIZVODI PRERADE U BILJNOJ PROIZVODNJI Pod proizvodima prerade u biljnoj proizvodnji podrazumijevamo proizvode voćnjaka. pod stavkom „kratkoročna potraţivanja“. Za ostale stavke površina nije potrebna.  Vlastita potrošnja: Unesite količinu i procijenjenu trţnu vrijednost proizvoda koja je u promatranom razdoblju utrošena u kućanstvu. kvalitetno i ostala vina i groţĎice potrebno je unijeti i površinu (u ha) trajnog nasada s koje je proizvod dobiven.  Plaćanje u proizvodima: Unesite količinu i procijenjenu trţnu vrijednost proizvoda kojima je plaćen rad stalnih ili povremenih radnika. Ako roba nije naplaćena. groţĎa. Biljeţe se gotovi proizvodi. voćna vina.1. iz završenog ciklusa proizvodnje. koji se dobivaju preradom osnovnog proizvoda (voća.  Proizvodnja: Unesite ukupnu količinu odreĎenog proizvoda proizvedenog u promatranom razdoblju. Kod proizvodnje pojedinog proizvoda prerade mora odgovarati kodu proizvodnje odgovarajućeg usjeva tj. odn. 12. rakija.  Početno/završno stanje: Odnosi se za promatrano razdoblje. dţemove. Stočarska proizvodnja. od 1.. vinograda i maslinika. rakije i likere. Unesite količinu i vrijednost na dan 1. 23 . prosinca promatrane godine. FADN PRIRUČNIK Datum: sijeĉanj 2012. prirodne voćne sokove i sl.) 294 kvalitetno vino sa zaštićenim porijeklom (i vrhunska vina) 295 ostala vina 291 groţĎice 160 Proizvodi prerade koji nisu posebno spomenuti (uključuje alkohol osim od groţĎa. na početku promatranog razdoblja.  Količina: Ukupno proizvedena količina proizvoda tijekom promatranog razdoblja izraţena u zadanoj jedinici mjere. a očekivani iznos za isplatu biljeţi se u tablici 14. maslina) te nusproizvode ratarske proizvodnje (slama). te na kraju promatranog razdoblja. vinograda i maslinika) 299 slama 300 glave šećerne repe 301 ostalo Popunjavanje polja tablice Proizvodi prerade u biljnoj proizvodnji:  Vrsta proizvoda: Nazive proizvoda birajte iz padajućeg izbornika. sok. itd.) 161 Nusproizvodi biljnih proizvoda (osim nusproizvoda voćnjaka. trajnog nasada od kojeg je proizveden!  Površina: Za stavke maslinovo ulje. Verzija: 1.  Prodaja: Unesite količinu i vrijednost prodaje (ostvarene i naplaćene) navedenog proizvoda tijekom promatrane godine. 1. unosi se samo količina. i 7. za voditelje. ocat. siječnja do 31. Ne biljeţe se proizvodi čiji ciklus proizvodnje traje u trenutku provoĎenja istraţivanja.

 Plaćanje u proizvodima: Unesite količinu i procijenjenu trţnu vrijednost proizvoda kojima je plaćen rad stalnih ili povremenih radnika.030.) – biljeţi se samo vrijednost prodaje! Usluţni tov (iznos primitaka koji odgovara plaćanju za pruţene usluge i gdje nositelj ne 171 preuzima gospodarski rizik koji inače postoji u uzgoju i tovu). Proizvodnja proizvoda od kravljeg.  Prodaja: Unesite količinu i vrijednost ostvarene prodaje navedenog proizvoda tijekom promatranog razdoblja.  Vlastita potrošnja: Unesite količinu i procijenjenu trţnu vrijednost proizvoda koja je u promatranom razdoblju utrošena u kućanstvu. Biljeţe se gotovi proizvodi. Količina mlijeka u litrama preračunava se u kilograme korištenjem fakotra korekcije koji iznosi za kravlje i kozje mlijeko 1. Šifrarnik za označavanje stočarskih proizvoda: Oznaka proizvoda Vrsta stoĉarskih proizvoda 162 Kravlje mlijeko (osim mlijeka za telad) 163 Proizvodi od kravljeg mlijeka (sve vrste sireva. Unesite količinu i vrijednost na dan 1. naknade za oplodnju pastuhom. 12. Ne biljeţe se proizvodi čiji ciklus proizvodnje traje u trenutku provoĎenja istraţivanja. koordinatore i anketare Oznaka: FADN_PR 9 STOĈARSKA PROIZVODNJA U tablicu stočarska proizvodnja biljeţe se podaci za vaţnije stočarske proizvodnje na gospodarstvu pojedinačno. dok je za ovčje mlijeko 1. prosinca promatrane godine..1. mlijeko utrošeno u preradi za sir ili vrhnje). sirutka…) 164 Ovčje mlijeko 165 Kozje mlijeko 166 Vuna 167 Proizvodi od ovčjeg mlijeka 168 Proizvodi od kozjeg mlijeka 169 Kokošja jaja (izraţena u komadima) Ostali stočarski proizvodi (stajski gnoj za prodaju.  Količina: Ukupno proizvedena količina proizvoda tijekom promatrane kalendarske godine izraţena u odgovarajućoj jedinici mjere. 164 i 165). te na kraju promatranog razdoblja. Ova se grla stoke ubrajaju u ukupan broj stoke na gospodarstvu. jaja 170 osim kokošjih i sl. Za mlijeko se biljeţi ukupna proizvodnja koja uključuje namuţeno mlijeko.  Proizvodnja: Unesite ukupnu količinu odreĎenog proizvoda proizvedenu u promatranom razdoblju.3.  Potrošeno za preradu: Unesite količinu i procijenjenu trţnu vrijednost proizvoda koja je u promatranom razdoblju utrošena u preradi na poljoprivrednom gospodarstvu (npr. na dan 31.036. FADN PRIRUČNIK Datum: sijeĉanj 2012. Usluţni tov goveda 307 Usluţni tov ovaca i koza 308 Usluţni tov svinja 309 Usluţni tov peradi 310 Usluţni tov ostalih ţivotinja 311 313 Med i ostali proizvodi pčelarstva Popunjavanje polja tablice Stočarska proizvodnja:  Vrsta proizvoda: Nazive stočarskih proizvoda birajte iz padajućeg izbornika. Tablica 9. kozjeg i ovčjeg mlijeka (npr. sir) biljeţi se kao količina mlijeka (u kg) potrebna za izradu tog proizvoda. Ova se stavka unosi jedino kod kravljeg. ovčjeg i kozjeg mlijeka (šifre 162. iz završenog ciklusa proizvodnje.  Početno/završno stanje: Odnosi se za promatrano razdoblje. vrhnje. ukupni primici ostvareni prodajom tih proizvoda i usluga. Vrijednost je izraţena u kunama. 1. Za sve stavke pod šifrom 170 (ostali stočarski proizvodi) i 171 (usluţni tov) unosi se samo vrijednost prodaje tj. siječnja do 31. maslac. od 1. Verzija: 1. za voditelje. 24 . na početku promatranog razdoblja.

182 dvorišni vrtovi. 25 . Odnosi se samo na stavku 182 (proizvodnja na ostalim površinama)  Površina: Odnosi se samo na stavku 182 (proizvodnja na ostalim površinama). zemljište 181 dano u zakup itd. lova i ribolova) osim 179 proizvoda prerade koji su proizvedeni i nude se na gospodarstvu 180 Primici iz prethodne računovodstvene godine (zakašnjela plaćanja) Ostali proizvodi i primici (vezani isključivo uz poljoprivredne aktivnosti. npr. najam mehanizacije).  Kod proizvodnje: Vidi upute za tablice 6. te raznih usluga u poljoprivredi (pruţanje usluge berbe. ţetve. jahanja. otkosa i sl. jelke. površine pod objektima. smola) 177 Najam mehanizacije i opreme. Šifrarnik za označavanje ostalih proizvoda: Oznaka proizvoda Vrsta ostalih proizvoda 172 Naknada za otkos livadnih površina 174 Prodaja srušenih stabala 175 Prodaja šumskih stabala 176 Ostali šumarski proizvodi (pluto.) Proizvodnja na ostalim površinama (izvan KPP.  Ukupni proizvod: Unesite vrijednosti (procjena!) proizvedenih ostalih proizvoda i pruţenih usluga ostvarenih i naplaćenih u promatranom razdoblju.).). ribnjaci. i 7. za voditelje. Unesite podatke o svim ostalim proizvodima i pruţenim uslugama po osnovi obavljanja poljoprivredne djelatnosti temeljem koje se ostvaruju prihodi na razini PG-a tijekom promatranog razdoblja. Verzija: 1. prehrane i drugih oblika agroturizma. ugovoreni rad 178 Kamate na obrtna sredstva Agroturizam (pruţanje usluga smještaja.3. kao i različiti novčani primici (kamate na novac u banci itd. ali unutar ukupne površine PG-a. koordinatore i anketare Oznaka: FADN_PR 10 OSTALI PROIZVODI U ovoj tablici biljeţe se podaci o ostalim proizvodima koji nisu navedeni u prethodnim tablicama za biljnu i stočarsku proizvodnju.) Popunjavanje polja tablice Ostali proizvodi:  Vrsta/aktivnost: Iz izbornika izaberite nazive ostalih proizvoda ili pruţenih usluga koji su navedeni u šifrarniku. Tablica 10. unijeti površinu u ha. U ovu se tablicu unose i prihodi od šuma (drva itd..1. Vrijednost je izraţena u kunama. ceste i sl. FADN PRIRUČNIK Datum: sijeĉanj 2012. Aktivnosti se uglavnom odnose na pruţanje usluga smještaja. noćenje.

71 troškovi mliječne zamjenice. te ostali troškovi npr. troškovi ambalaţe i marketinga gotovih proizvoda) 67 Hrana za perad i ostale male ţivotinje Troškovi biljne proizvodnje 72 Sjeme/sadni materijal 26 . minerali itd. Verzija: 1. riblje 64 brašno. koordinatore i anketare Oznaka: FADN_PR 11 TROŠKOVI Trošak se definira kao utrošak različitih dobara (materijala. ţitarice. Kod biljeţenja troškova biljne i stočarske proizvodnje pojavljuju se troškovi sjemena. Tablica 11. kao i kupljenu stelju i slamu) 66 Hrana za svinje Ostali troškovi stočarske proizvodnje (veterinarski troškovi i lijekovi. nisu uključeni u imovinu PG-a) Troškovi stoĉarske proizvodnje Koncentrirana krma za kopitare. U ove tablice unosite sve troškove koji su nastali temeljem bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom u promatranom razdoblju. koze i ovce (uključuje i troškove ispaše stoke i 65 zajedničkih pašnjaka. cestarine i police osiguranja) Ugovoreni rad i najam mehanizacije (troškovi ugovorenog rada. Iznose pojedinih troškova unesite u kunama.1. Zbog toga je potrebno utvrditi i unijeti stanje zaliha repromaterijala na početku promatranog razdoblja. krave. krave. Radi lakše determinacije troškova tablice su podijeljene ovisno o vrsti proizvodnje i nastanku troškova. Ukoliko u odreĎenom izborniku ne postoji odreĎeni trošak. 61 troškovi mehaničara. deterdţenti za čišćenje opreme za muţnju. Kod unosa troškova koristite se padajućim izbornicima. sadnog materijala.. koze i ovce (uljane pogače.) Voluminozna krma za kopitare.3. gnojiva. najma mehanizacije. za voditelje. umjetno osjemenjivanje. 60 strojeva i opreme) Tekuće odrţavanje strojeva i opreme (odrţavanje i manji popravci strojeva i opreme. ne uključuje veće popravke koji povećavaju vrijednost strojeva i opreme) 62 Goriva i maziva 63 Automobili (korištenje za potrebe PG-a. novca i znanja) potrebnih za nastanak nekog proizvoda ili usluge što će se realizirati prodajom na trţištu. tada biljeţite samo ukupnu vrijednost reţijskih troškova i u ćeliju od toga za gospodarstvo unesite 100%. testiranje mlijeka. Kod odreĎivanja reţijskih troškova na gospodarstvu potrebno je utvrditi koji je udio (u postotku) poljoprivredne aktivnosti u ukupnoj vrijednosti reţijskih troškova na kućanstvu.: Šifrarnik za označavanje troškova Oznaka troška Vrsta troškova Troškovi rada i mehanizacije 59 Registracija vozila i strojeva (naknade za tehnički pregled. vremena. jedino ukoliko se poljoprivredna aktivnost odvija u sklopu kućanstva. VAM-a i sl. sredstava za zaštitu bilja pa je potrebno utvrditi stvarne troškove nabavke inputa za proizvodnju koji su ostvareni u promatranom razdoblju. biljeţite ga pod kategorijom ostalo unutar izbornika uz obavezno unošenje komentara. Ukoliko je poljoprivredna aktivnost odvojena od kućanstva. kako bi mogli unijeti stvaran iznos troška koji je nastao u promatranom razdoblju. plaćene usluge- troškovi stočarske-selekcijske sluţbe. FADN PRIRUČNIK Datum: sijeĉanj 2012.

za voditelje.  Završno stanje: Unijeti vrijednost preostalog sjemena. gnojiva. vezice. herbicidi. tajničke usluge.  Početno stanje: Unijeti stanje zaliha (vrijednost u kn) na početku promatranog razdoblja (samo za repromaterijal koji moţe postojati na zalihi!)  Kupnja: Unijeti vrijednost u kn pojedine vrste repromaterijala kupljenog te godine. 27 . Verzija: 1. gnojovka i gnojnica) Poboljšivači tla (sredstva koja poboljšavaju fizikalna i kemijska svojstva tla – vapnenac. zaštita od 75 mraza) Ostali troškovi biljne proizvodnje (troškovi ambalaţe gotovih proizvoda uključujući i boce i čepove za vino. na kraju promatranog razdoblja. fungicidi. konopci. Unijeti količine utrošenih gnojiva i poboljšivača tla u kg pridruţenih odgovarajućim vrijednostima. FADN PRIRUČNIK Datum: sijeĉanj 2012. uredski troškovi. uključujući manje popravke i poboljšanja zemljišta . koordinatore i anketare Oznaka: FADN_PR 74 Mineralna gnojiva (svih formulacija hraniva) 74 Organska gnojiva (stajski gnoj – kruti. analiza tla. folije za silaţu i jagode.kalcizacija) 79 Električna energija 80 Goriva za grijanje 81 Vodoopskrba Ostali reţijski troškovi (troškovi knjigovodstva. razni 84 doprinosi i pretplate i sl. sredstava za zaštitu bilja itd. ali i trošak kupnje dodatnog vinskog groţĎa za preradu) 77 Troškovi korištenja šumskih resursa Reţijski troškovi Tekuće odrţavanje 78 (odrţavanje objekata. protugradne rakete. kompost…) Zaštita i njega usjeva (insekticidi.3. troškovi 76 prodaje i marketinga gotovih proizvoda. 74 treset.) Troškovi osiguranja 82 Osiguranje nasada i usjeva 82 Osiguranje stoke 82 Osiguranje opreme 87 Osiguranje objekata 82 Ostali troškovi osiguranja Troškovi poreza i naknada 83 Porezi na pokretnu imovinu 83 Ostali porezi i naknade 88 Porezi na nepokretnu imovinu (uključuje zemljište i objekte) Troškovi korištenja zemljišta i objekata 85 Plaćeni najam objekata 86 Plaćeni najam zemljišta Popunjavanje polja tablice Troškovi:  Vrsta troška: Odabrati iz padajućeg izbornika!  Količina: Unosi se samo kod mineralnih i organskih gnojiva i poboljšivača tla.

Od toga za gospodarstvo: Stavka postoji samo kod reţijskih troškova. FADN PRIRUČNIK Datum: sijeĉanj 2012. Ukupni trošak izračunava se automatski. unosi se udio (u postotku) reţijskih troškova utrošen za poljoprivrednu proizvodnju. koordinatore i anketare Oznaka: FADN_PR  Ukupni trošak: Ukupni trošak u promatranom razdoblju. tj.3. Verzija: 1. nije ga potrebno biljeţiti! 28 . Ukoliko je taj udio 0. odreĎeni trošak nastao je samo za potrebe kućanstva. Ukoliko se poljoprivredna aktivnost gospodarstva odvija u sklopu kućanstva. za voditelje. Izračunava se kao: ukupni trošak = poĉetno stanje + kupnja – završno stanje.

Za ostale vrste subvencija i potpora namjena se ne unosi. bilo poljoprivrednih subvencija iz ţupanijskih i općinskih proračuna. ovisno o namjeni za biljnu ili stočarsku proizvodnju. koordinatore i anketare Oznaka: FADN_PR 12 POTPORE. za koje su u promatranom razdoblju isplaćena izravna plaćanja. gospodarstvo moţe ostvarivati odreĎene premije.3. FADN PRIRUČNIK Datum: sijeĉanj 2012. Potpore za mjere ruralnog razvitka 4.  Namjena: Ukoliko se radi o izravnim plaćanjima u poljoprivredi. tuča. Ako se radi o potporama kapitalnim ulaganjima i potporama za mjere ruralnog razvoja unesite vrijednost ostvarenih i isplaćenih potpora za dovršene investicije u promatranom razdoblju. odnosno ako je investicija dovršena u promatranom razdoblju i sredstva su isplaćena za tu namjenu na račun nositelja PG-a.1. Izravna plaćanja (proizvodno vezana plaćanja) 2. nasadima. Popunjavanje polja tablice Potpora osiguranju od mogućih šteta u proizvodnjii:  Vrsta potpore: Unesite vrstu potpore osiguranju od šteta u proizvodnji ukoliko je ostvarena na gospodarstvu. potres. Ako se radi o izravnim plaćanjima unesite vrijednost u kunama isplaćenih potpora u promatranom razdoblju. a koje se odnose na štete na objektima. PREMIJE I ODŠTETE U ovu tablicu unesite u kunama vrijednosti svih potpora i subvencija poljoprivredi i ruralnom razvoju. gradske i ţupanijske subvencije) 5. Pod ostalo unesite vrijednost u kunama za ostvarene ostale premije. vrijednosti u kunama biljeţite na slijedeći način: 1. Tablica 12.  Iznos odštete: Unesite vrijednost u kunama za isplaćene odštete u promatranom razdoblju. usjevima i sl. a odnosi se na promatrano razdoblje. bilo potpora ostvarenih temeljem provedenih natječaja unutar predpristupnih programa Europske unije (SAPARD/IPA-RD). SAPARD/IPARD programi Popunjavanje polja tablice Potpore i poticaji:  Vrsta potpore/poticaja: Nazive potpora ili subvencija birajte iz padajućeg izbornika. Potpora kapitalnim ulaganjima 3.  Iznos premije: Unesite iznos u kunama za vrijednost premije za mlijeko ostvarene u promatranom razdoblju. 2. potpora osiguranju. poplava. Subvencije JL(R)S (općinske. Verzija: 1. unesite ukupnu vrijednost u kunama posebno za biljnu i stočarsku proizvodnju. bilo drţavnih koje proizlaze iz Zakona o drţavnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN. SUBVENCIJE. Popunjavanje polja tablice Premije:  Vrsta premije: Ovisno o vrsti proizvodnje. poţar). za voditelje. a ukoliko se radi o drugim premijama njih unosite pod ostalo.  Ukupna vrijednost: Ovisno o vrsti. izvoru i vremenu ostvarivanja bespovratnih sredstava. premija i isplaćenih naknada koje je PG ostvarilo temeljem komercijalnog bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom.: Šifrarnik za označavanje potpora i subvencija Oznaka Vrsta potpore/subvencije/programa 1.  Iznos: Unesite iznos u kunama za vrijednost ostvarenih potpora osiguranju u promatranom razdoblju. 29 . Ovdje se navode količinske premije za mlijeko. Popunjavanje polja tablice Isplaćene štete na gospodarstvu:  Vrsta štete: Potrebno je ubiljeţiti samo štete koje su nastale uslijed elementarnih nepogoda (suša. 83/09).

Verzija: 1.krediti za kupnju zemljišta . Vrste leasinga: 1.ostala dugovanja  Oznaka: Za kredite s rokom trajanja otplate kraćim od godine dana unesite šifru 1.). tj. opreme i pokretnina gdje korisnik ne plaća najam predmeta leasinga već mjesečnu ratu.  Iznos glavnice: Unesite iznos u kunama za cjelokupnu vrijednost podignutog kredita ili nekog drugog zaduţenja.krediti za kupnju stoke . 12. 2. koordinatore i anketare Oznaka: FADN_PR 13 KREDITNA I OSTALA ZADUŢENJA Kreditna zaduženja U tablicu kreditna zaduţenja unosite podatke o kreditnim i ostalim zaduţenjima (kratkoročna dugovanja) nositelja i/ili članova PG-a u promatranom razdoblju. vratiti i uzeti noviji model ili jednostavno vratiti uz pravo na povrat jamčevine.  Nova glavnica: Unesite stanje obveze na kraju promatranog razdoblja. te stanje na kraju promatranog razdoblja. agroturizam. iznos na koji glasi ugovor o leasingu. što znači da korisnik nije vlasnik predmeta leasinga već za njegovo korištenje plaća fiksnu mjesečnu naknadu. 30 . tj.ostali krediti . Ovdje se biljeţe podaci samo o namjenskim leasinzima koji se odnose na poljoprivrednu proizvodnju i dodatne aktivnosti na PG-u (prerada vlastitih proizvoda. Popunjavanje polja tablice Leasing:  Glavnica: Unesite ukupnu vrijednost leasinga u kunama.  Kamata: Unesite vrijednost u kunama za plaćene kamate na osnovu leasinga u promatranom razdoblju. koje se odnosi za promatrano razdoblje.  Početno/završno stanje: Unesite stanje obveza po namjenskim kreditima. Popunjavanje polja tablice Kreditna zaduženja:  Namjena kredita: Odaberite iz padajućeg izbornika izmeĎu sljedećih namjena: . Vidi plan otplate kredita nositelja ili članova PG-a. traktora. FADN PRIRUČNIK Datum: sijeĉanj 2012. Po isteku ugovora predmet leasinga stranka moţe po ţelji kupiti. Operativni leasing Osnovna karakteristika operativnog leasinga je najam predmeta leasinga. Ovdje se biljeţe podaci samo o namjenskim kreditima koji se odnose na poljoprivrednu proizvodnju i dodatne aktivnosti na PG-u (prerada vlastitih proizvoda.3. i sl. Podatke provjerite uvidom u mjesečne račune za leasinge koje zatraţite od nositelja ili članova PG-a.krediti za kupnju i izgradnju objekata . Financijski leasing To je češći oblik financiranja vozila. iznos preostao za otplatu. agroturizam. na početku promatranog razdoblja. i sl. Leasing U tablicu leasing unosite podatke o leasingu nositelja i/ili članova PG-a u promatranom razdoblju. Unesite stanje na dan 1. 1.krediti za nabavku mehanizacije i opreme . Korisnik temeljem fakture koju je primio od leasing društva bilancira predmet leasinga kao svoju imovinu. ali vlasništvo na njega prelazi tek po otplati posljednje leasing rate.) Podatke o kreditima provjerite uvidom u plan otplate kojeg zatraţite od nositelja ili članova PG-a.  Plaćene kamate: Vidi plan otplate kredita nositelja ili članova PG-a. za voditelje. na dan 31. a za srednjoročne i dugoročne kredite unesite šifru 2.

koordinatore i anketare Oznaka: FADN_PR 14 NOVĈANI TIJEKOVI Jedno od završnih izvješća temeljem provoĎenja FADN istraţivanja je i pisanje izvješća za poljoprivredno gospodarstvo.3. nositelja i/ili članova PG-a koji ne potječe od poljoprivredne aktivnosti. a potječu isključivo od poljoprivredne djelatnosti. i ovdje se isprva moţe očekivati otpor i sumnjičavost poljoprivrednika. Ova se tablica sastoji od dvije podtablice. jer se može očekivati otpor poljoprivrednika prema iznošenju detalja o financijama. Verzija: 1.  Novčana sredstva: Unosite vrijednost u kunama za iznos novčanih sredstava koja nositelj ili članovi PG- a posjeduju kao novac na bankovnom računu ili u gotovini. mirovinama i sl. sadrţava račun dobiti i gubitka i bilancu stanja. To izvješće. za unaprijed plaćene a neisporučene robe i usluge.12.  Prihod od nesamostalnog rada: Unesite iznos u kunama ostvaren radom kod drugog poslodavca. a za koje poljoprivrednik očekuje da će mu da će mu biti isplaćene u skorije vrijeme.  Plaćeni predujmovi: Unosite vrijednost u kunama na dan 31. kao i njihova nevoljkost da daju podatke o svojim ostalim prihodima. Ovo je pitanje potrebno postaviti posebno diskretno i pažljivo. Kao i kod pitanja o novčanim sredstvima. za čiju su izradu potrebni odreĎeni financijski pokazatelji. kao i nepovjerenje prema anketaru.12. Novčani tijekovi i Ostali prihodi domaćinstva.  Povrat PDV-a: Unesite iznos u kunama primljen na ime povrata PDV-a u promatranoj godini. za voditelje. Popunjavanje polja podtablice Ostali prihodi domaćinstva:  Prihod od samostalnog rada: Unesite iznos u kunama ostvaren samostalnim radom nositelja i/ili članova PG-a koji ne potječe od poljoprivredne aktivnosti. za isporučene a nenaplaćene robe i usluge. kao i njegovim vlastitim novčanim sredstvima. izmeĎu ostaloga. Zbog toga je u anketiranju PG-a nuţno postaviti pitanja i o nenaplaćenim potraţivanjima PG-a. FADN PRIRUČNIK Datum: sijeĉanj 2012. Popunjavanje polja podtablice Novčani tijekovi:  Kratkoročna potraţivanja: Unesite vrijednost potraţivanja u kunama na dan 31. 31 .

Tablica 1. red.3. koordinatore i anketare Oznaka: FADN_PR 15 PRILOZI PRILOG I. studeni 2011.: Uzorak PG-a i popis savjetnika JPSS-a HPK uključenih u FADN istraţivanje 2011. Verzija: 1. za voditelje. FADN PRIRUČNIK Datum: sijeĉanj 2012. broj podruĉni odjeli ţupanije savjetnika broj PG-a broj 1 VARAŢDINSKA 2 47 2 MEĐIMURSKA 1 25 3 KRAPINSKO ZAGORSKA 1 17 4 GRAD ZAGREB 1 22 5 ZAGREBAČKA 3 70 6 KOPRIVNIČKO KRIŢEVAČKA 2 50 7 BJELOVARSKO BILOGORSKA 2 50 8 VIROVITIČKO PODRAVSKA 2 50 9 POŢEŠKO SLAVONSKA 1 25 10 BRODSKO POSAVSKA 2 50 11 OSJEČKO BARANJSKA 2 50 12 VUKOVARSKO SRIJEMSKA 2 50 13 KARLOVAČKA 1 19 14 SISAČKO MOSLAVAČKA 3 59 15 ISTARSKA 2 34 16 ŠIBENSKO KNINSKA 1 20 17 LIČKO SENJSKA 1 16 18 PRIMORSKO GORANSKA 1 25 19 ZADARSKA 2 23 20 SPLITSKO DALMATINSKA 2 50 21 DUBROVAČKO NERETVANSKA 1 25 UKUPNO 777 Izvor: HPK. 32 .

300 80.000 kg/ha 148 Ostali ratarski usjevi 2. Minimalni i maksimalni prinosi po kulturama/proizvodima FADN Naziv min max jedinica oznaka 120 Pšenica 1.000 80.000 kg/ha 124 Zob 1.500 kg/ha 135 Ostalo industrijsko bilje 600 6.000 kg/ha 150 Prirodne livade 2.000 kg/ha 129 Mahunarke.000 7.200 kg/grlu 169 Kokošja jaja 50 270 kom/kljunu 299 Slama 2.000 kg/ha 152 Nasadi voćaka i bobičastog voća 0 70. lubenice i jagode u prodajnim vrtovima 1.000 kg/ha 122 Raţ 1.000 100.200 6.500 65.000 kg/ha 33 . Tablica 2.000 kg/ha 138 Svjeţe povrće.300 80. koordinatore i anketare Oznaka: FADN_PR PRILOG II.000 kg/ha 154 Maslinici 0 21.000 kg/ha 131 Šećerna repa 20.000 kg/ha 136 Svjeţe povrće.000 kg/ha 327 Ostale ţitarice i smjese ţitarica s leguminozama za silaţu 2.600 8.800 100. lubenice i jagode na otvorenom 1.000 6.000 kg/ha 128 Ostale ţitarice 1. leguminoze 600 5.000 11.000 30.800 kg/ha 126 Kukuruz u zrnu 3. dinje.000 kg/ha 147 Privremeni kultivirani travnjaci 1.500 15.500 kom/ha 144 Krmno korijenje i kupusnjače 20.000 12.000 335. grahorice.000 kg/ha 130 Krumpir 5.000 5.000 kg/ha 132 Uljarice 1. dinje.000 6.000 30.000 42. dinje.000 kg/ha 155 Vinogradi 0 22. Verzija: 1. lubenice i jagode u ZP 2.000 kg/ha 123 Ječam 1.000 kg/ha 137 Svjeţe povrće.3.000 kg/ha 313 Med 10 80 kg/košnici 326 Kukuruz za silaţu 1.000 6.500 kg/ha 162 Kravlje mlijeko 2.000 kom/ha 141 Cvijeće i ukrasno bilje u ZP 9.000 kg/ha 145 Krmni usjevi na oranicama 1.500 65.000 2. FADN PRIRUČNIK Datum: sijeĉanj 2012.000 18.000 kg/grlu 164 Ovčje mlijeko 30 600 kg/grlu 165 Kozje mlijeko 50 1.000 kg/ha 140 Cvijeće i ukrasno bilje na otvorenom 6. za voditelje.000 kg/ha 153 Nasadi agruma 0 50.000 kg/ha 134 Duhan 1.000 690.

za voditelje. klementina 0 50.000 45.000 kg/ha 350 Koštičavo voće 0 30.500 5.000 kg/ha 355 Mandarina. FADN PRIRUČNIK Datum: sijeĉanj 2012.000 kg/ha 360 Stočni grašak.000 10.500 kg/ha 341 Dinje. koordinatore i anketare Oznaka: FADN_PR 328 Lucerna 3.000 kg/ha 352 Bobičasto voće 0 20.000 5. grahorica 600 5. Verzija: 1.200 5.000 kg/ha 351 Lupinasto voće 0 5.3. slanutak. studeni 2011.000 kg/ha 361 Leća.000 kg/ha 349 Jezgričasto voće 0 70. poljski grah i slatka lupina 1. 34 .000 kg/ha 331 Uljana repica 2.000 kg/ha 332 Suncokret 1.000 kg/ha 333 Soja 1.000 kg/ha Izvor: HPK. začinsko i aromatično bilje 600 6.000 6. lubenice i jagode 1.000 kg/ha 345 Ljekovito.000 kg/ha 375 Kukuruz šećerac 3.000 170.

00 32.00 10.30 50.00 70.00 kn/kg 124 Zob 0.60 25.00 kn/kg 294 Kvalitetna vina 9.00 kn/kg 136 Svjeţe povrće. za voditelje.20 kn/kg 151 Sijeno i sjenaţa (trajni pašnjaci) 0.60 kn/kg 164 Ovčje mlijeko 3. FADN PRIRUČNIK Datum: sijeĉanj 2012.90 kn/kg 328 Lucerna 0.00 12.00 kn/kg 169 Kokošja jaja 0.00 kn/kg 139 Gljive 18. dinje.00 kn/kom 145 Krmni usjevi na oranicama 0.33 1.00 10.00 kn/kg 130 Krumpir 1.00 kn/kg 165 Kozje mlijeko 3.00 3. Minimalne i maksimalne prodajne cijene po kulturama/proizvodima FADN Naziv min max jedinica oznaka 120 Pšenica 0.00 45.70 3.80 2. lubenice i jagode u ZP 1.00 kn/kg 126 Kukuruz u zrnu 0.10 1.30 1.50 kn/kg 129 Mahunarke.00 30.40 kn/kg 132 Uljarice 1.00 kn/kg 147 Privremeni kultivirani travnjaci 0.45 2.13 0.00 kn/kg 326 Kukuruz za silaţu 0.00 kn/kg 140 Cvijeće i ukrasno bilje na otvorenom 1.00 66.00 kn/kg 138 Svjeţe povrće.60 2.00 kn/kg 293 GroţĎe za ostala vina 2.00 kn/kg 285 Stolno groţĎe 4.20 10.00 kn/l 295 Ostala vina 4.20 0.20 1.00 12.20 2.50 kn/kg 134 Duhan 7.70 1.00 kn/l 162 Kravlje mlijeko 1.50 kn/kom Stajski gnoj 35. koordinatore i anketare Oznaka: FADN_PR PRILOG III.45 1.00 70.00 1.00 kn/kg 131 Šećerna repa 0.3. grahorice.20 kn/kg 123 Ječam 0. Verzija: 1.20 kn/kg 148 Ostali ratarski usjevi 1.50 kn/kg 35 . dinje.00 kn/m3 313 Med 20.50 5.70 kn/kg 122 Raţ 1.00 kn/kg 331 Uljana repica 1.80 1.00 70. leguminoze 5.00 9.00 80.00 kn/kg 292 GroţĎe za kvalitetna vina 2. Tablica 3. lubenice i jagode na otvorenom 1.00 kn/kom 141 Cvijeće i ukrasno biljeu ZP 0.00 kn/kg 150 Sijeno i sjenaţa (prirodne livade) 0.00 12.

40 40.00 38.50 20.00 60. cvjetača i brokula 0. studeni 2011.00 kn/kg 339 Korjenasto i gomoljasto povrće 1.00 kn/kg 350 Koštičavo voće 1.20 25.30 26.3.00 kn/kg 355 Mandarina.10 10.00 kn/kg 375 Kukuruz šećerac 1. za voditelje.50 kn/kg 335 Kupusnjače.00 kn/kg 351 Lupinasto voće 9. lubenice i jagode 1. klementina 2.00 5.00 30.50 kn/kg 333 Soja 2.30 3. 36 .00 40.00 kn/kg Izvor: HPK.00 kn/kg 341 Dinje. FADN PRIRUČNIK Datum: sijeĉanj 2012.70 15. koordinatore i anketare Oznaka: FADN_PR 332 Suncokret 1.00 kn/kg 352 Bobičasto voće 6.20 15.00 kn/kg 336 Lisnato povrće 1.00 kn/kg 349 Jezgričasto voće 0.00 kn/kg 338 Plodasto povrće 1.00 kn/kg 340 Mahunarke 3.20 70.00 kn/kg 337 Rajčica 1. Verzija: 1.40 3.