You are on page 1of 12

1

SULIT 018/2

NO. KAD PENGENALAN/
NO. SIJIL KELAHIRAN

ANGKA GILIRAN

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH
KUALA SELANGOR

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2016
TAHUN 5
SAINS 018/2
Kertas 2
JULAI
1 jam Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Tulis nombor kad pengenalan atau
Untuk Kegunaan Pemeriksa
nombor sijil kelahiran dan angka
giliran kamu pada petak-petak yang Kod Pemeriksa:
disediakan.
Markah Markah
Soalan
2. Jawapan kamu hendaklah ditulis pada Penuh Diperoleh
ruang yang disediakan dalam kertas
soalan ini. 1 4

2 4
3. Kertas ini mengandungi 8 soalan.
3 5
4. Kamu dikehendaki menjawab semua
soalan. 4 5

5. Jika kamu hendak menukar jawapan, 5 5
padamkan jawapan yang telah dibuat.
Kemudian tulis jawapan yang baru. 6 5

7 6

8 6

Jumlah

Kertas soalan ini mengandungi 13 halaman bercetak dan 3 halaman tidak bercetak.
[Lihat halaman sebelah
018/2 SULIT

100cm 60 cm 25 cm 20 cm Rajah 1. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… [1markah] (c) Hitungkan luas bagi permukaan buku. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… [1markah] (d) Berapakah bilangan buku yang diperlukan untuk menutup seluruh permukaan meja? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… [1markah] . 2 1 Rajah 1.1 menunjukkan sebuah meja dan sebuah buku yang mempunyai ukuran masing- masing.1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan luas? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… [1markah] (b) Hitungkan luas bagi permukaan meja.

3 2 Rajah 2.1 menunjukkan alat-alat teknologi hasil ciptaan manusia. [1markah] . ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… [1markah] (d) Lukis dan labelkan ciri-ciri sebuah kereta masa hadapan yang boleh mengatasi masakah kesesakan jalan raya .1 (a) Apakah maksud teknologi? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… [1markah] (b) Bagaimanakah cara penggunaan yang betul bagi alat Y? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… [1markah] (c) Terangkan kebaikan penciptaan mikroskop sebagai alat teknologi. Alat X Alat Y Rajah 2.

2 ………………………………………………………………………………………… [1markah] ii) Apakah yang disingkirkan daripada organ yang ditunjukkan? ………………………………………………………………………………………… [1markah] .2 menunjukkan salah satu organ dalam tubuh badan manusia.1 menunjukkan sistem pernafasan manusia.1 bagi laluan udara semasa menghembus nafas. Rajah 3.1 (a) Lukiskan arah anak panah pada Rajah 3. Rajah 3. 4 3 Rajah 3.2 i) Namakan organ yang ditunjukkan dalam rajah 3. [1markah] (b) Rajah 3.

………………………………………………………………………………… [1markah] . Rajah 3..3 i) Apakah nama proses yang ditunjukkan dalam Rajah 3. 5 (c) Rajah 3.3 menunjukkan suatu situasi..………………………………………………………………………………… [1markah] ii) Apakah kesan sekiranya seseorang itu kerap menahan dirinya daripada melakukan proses yang dinyatakan di 3 (c)(i)? .3 di atas? .

6 4 Berikut adalah beberapa haiwan yang terdapat dalam suatu habitat. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… [1markah] (c) Berdasarkan haiwan-haiwan di atas.…………………………………………………………… [1markah] (d)  Tikus dan burung merbah makan buah kelapa sawit. …………………………………………………………………………………… 2..  Tikus dan burung merbah dimakan oleh ular dan burung hantu. [1markah] . bina satu siratan makan di habitat ini. Berdasarkan pernyataan di atas. …………………………………………………………………………………… [2 markah] (b) Terangkan kesan penggunaan racun serangga di habitat tersebut. Burung Pipit Ular Tikus Padi Helang Belalang (a) Bina dua rantai makanan di habitat tersebut.. 1. nyatakan satu haiwan: i) Herbivor : …………………………………………………………….  Burung hantu makan haiwan karnivor dalam habitat ini. ii) Omnivor : .

…………………………………………………………… …………………………. …………………………. 7 5 Jadual 5.…………………………………………………………… [1markah] (d) Jarak sumber cahaya dari objek mempengaruhi saiz bayang-bayang Nyatakan hubungan antara pembolehubah dimanipulasikan dengan pembolehubahbergerakbalas berdasarkan pernyataan di atas..…………………………………………………………… [1markah] (e) Apakah prinsip cahaya yang terlibat dalam penyiasatan ini? …………………………..... saiz bayang-bayang bola adalah paling kecil? ………………………………………………………………………………………… [1 markah] (b) Apakah pola saiz bayang-bayang bola apabila jarak bola dari skrin bertambah? ………………………………………………………………………………………… [1markah] (c) Ramalkan saiz bayang-bayang objek jika kedudukan bola di antara Q dan R..…………………………………………………………… [1markah] ..1 menunjukkan hasil pemerhatian daripada penyiasatan yang telah dijalankan oleh Rizwa tentang kedudukan bola dan saiz bayang bayang bola yang terbentuk pada skrin.. ………………………….1 (a) Pada kedudukan manakah.....…………………………………………………………… …………………………... Kedudukan bola Jarak bola dari skrin (cm) Saiz bayang-bayang (cm) P 2 3 Q 3 5 R 4 7 S 5 9 Jadual 5..

.…………………………………………………………… [1markah] (d) Nyatakan satu hubungan (hipotesis) berdasarkan penyiasatan di atas.1 (a) Lengkapkan Jadual 6. ………………………….. Rajah 6. ………………………………………………………………………………………… [1markah] (c) Berdasarkan jawapan di 6 (b).…………………………………………………………… [1markah] .. ………………………….. 8 6 Rajah 6. pemadam. lidi dan paku.... Abdullah mempunyai 4 jenis objek yang berbeza iaitu jarum.1 menunjukkan satu litar elektrik yang digunakan untuk mengenal pasti sifat-sifat bahan..1 berdasarkan penyiasatan di atas..1 [2 markah] (b) Nyatakan pemerhatian apabila paku disambungkan pada litar di atas... nyatakan sebab (inferens) bagi menyokong jawapan anda. Objek yang boleh menyalakan Objek yang tidak boleh menyalakan mentol mentol i) ……………………………………… ii) …………………………………… Jadual 6. Objek-objek ini diuji satu persatu.…………………………………………………………… …………………………..…………………………………………………………… ………………………….

. 9 7 Rajah 7...1 menunjukkan tiga batang paku yang diletakkan dalam tiga tabung uji yang berbeza.…………………………………………………………… [1markah] . Minyak masak Kapas Agen basah pengering Air mendidih P Q R Rajah 7... Q dan R.. …………………………..…………………………………………………………… ………………………….…………………………………………………………… …………………………..…………………………………………………………… [1markah] (d) Ramalkan keadaan sebentuk cincin emas yang didedahkan kepada air dan udara selama seminggu. ii) Paku R : …………………………………………………………………………… [1markah] (c) Apakah fungsi agen pengering dalam penyiasatan ini? ………………………….. P... ………………………………………………………………………………………… [1markah] (b) Nyatakan keadaan paku selepas seminggu.. i) Paku P : …………………………………………………………………………….1 (a) Nyatakan satu pembolehubah yang dimanipulasikan dalam penyiasatan ini.

.…………………………………………………………… …………………………. Cadangkan satu cara agar rantai basikal Adnan tidak berkarat..…………………………………………………………… [1markah] ...…………………………………………………………… …………………………. 10 (e) Adnan ingin memastikan rantai basikalnya tidak berkarat.. …………………………..…………………………………………………………… [1markah] (f) Apakah kesimpulan bagi penyiasatan ini? ………………………….......

. ………….1 Saiz orbit Tempoh masa peredaran lengkap planet / saat P 21 Q 32 R 42 S 53 Jadual 8. Tempoh masa pergerakan mereka dicatatkan seperti dalam jadual 8..1.. Setiap ahli dalam kumpulan mewakili beberapa buah planet.…………………………………………………………… [1markah] .……………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… [1markah] (b) Apakah corak bagi tempoh masa peredaran lengkap planet. Q S P R Rajah 8. [1markah] (c) Berikan inferens (sebab) bagi tempoh masa peredaran lengkap planet-planet yang berbeza-beza? …………………………... Mereka berdiri di garisan orbit yang berbeza untuk beredar mengelilingi Matahari.1 (a) Nyatakan tujuan penyiasatan ini. 11 8 Rajah 8..…………………………………………………………… …………………………..1 menunjukkan sekumpulan murid melakukan simulasi pergerakan planet-planet dalam sistem suria.

lakarkan sebuah kenderaan yang boleh menghantar manusia ke bulan.…………………………………………………………… [2markah] (e) Suatu masa nanti manusia boleh melancung ke Bulan.. [1markah] KERTAS SOALAN TAMAT .... 12 (d) Nyatakan pembolehubah: i) dimanipulasikan: …………………………...…………………………………………………………… ii) bergerak balas: …………………………. Berdasarkan imaginasi anda.