You are on page 1of 3

NAMA: MUHAMMAD NADZRI BIN ABDUL KADIR

NO MATRIKS: 224610
SOALAN KUIZ 1: BINCANGKAN 3 SEBAB UTAMA KENAPA
KERAJAAN TEMPATAN DILETAKKAN DIBAWAH BIDANG KUASA
KERAJAAN NEGERI.

Terdapat alasan kenapa kerajaan tempatan diletakkan dibawah bidang
kuasa kerajaan negeri. Sebab yang pertama ialah mengikut Perkara 4,
Senarai Kedua, Perlembagaan Persekutuan, kerajaan tempatan yang di
luar Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya)
berada di bawah tanggungjawab kerajaan negeri masing-masing.
Sungguhpun kerajaan tempatan terletak di bawah bidang kuasa
kerajaan negeri, tetapi pentadbirannya berada di bawah kawalan
kerajaan persekutuan menerusi Bahagian Kerajaan Tempatan,
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan.

Kerajaan tempatan berfungsi untuk memberi perkhidmatan perbandaran
di kawasan-kawasan yang ditetapkan seperti penjagaan kebersihan am,
memungut sampah, kesihatan am, menyediakan sistem tandas dan
saluran najis. Badan yang menyediakan perkhidmatan ini dikenali
sebagai penguasa tempatan.

Kerajaan tempatan adalah satu unit yang sah yang mempunyai kuasa
untuk mendakwa dan didakwa, membuat kontrak, memiliki harta,
mengutip cukai dan sewa, menikmati autonomi kewangan serta
membuat undang-undang kecil (by-laws).

Selain itu, sebab kedua ialah berdasarkan Akta Kerajaan Tempatan
1976, bermakna semua penguasa tempatan telah disusun semula dan

224610

Ini bermakna pihak tersebut mempunyai autonomi kewangan. Prinsip ini memberi penguasa tempatan kuasa yang agak luas. fungsi utama penguasa tempatan di Malaysia adalah seperti berikut: i. Memberikan perkhidmatan sanitari dan pembersihan seperti mengutip sampah. Kuasa-kuasa tersebut terletak kepada Pihak Berkuasa Tempatan di bawah 3 buah akta iaitu Akta Kerajaan Tempatan 1976. Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 dan Akta Jalan. mempunyai kuasa-kuasa tertentu sahaja. Menjaga dan mengawal kesihatan awam 224610 . Mendirikan klinik dan dispensari awam dengan menetapkan bayaran bagi rawatan iv. iii. mencuci longkang dan memotong rumput iii. Kuasa untuk mengadakan kumpulan wang Pihak Berkuasa Tempatan yang terletak dalam kawalan pihak itu sendiri. Kuasa untuk mengadakan undang-undang kecil. kadar sewa dan lain-lain. Parit dan Bangunan serta dalam Enakmen Negeri yang di gunakan. Kuasa mengutip cukai. Kuasa yang utama dan terpenting adalah seperti berikut: i. ii. Mengawal pembangunan tanah dan bangunan di dalam kawasan pentadbiran masing-masing ii. Pada umumnya. Sebab ketiga ialah prinsip general competence memberi kuasa kepada penguasa tempatan menjalankan sebarang kegiatan dengan syarat penguasa tempatan itu mampu membiayai kegiatan tersebut.

padang permainan. Menyediakan perumahan awam vi. kolam renang dan gynamsium vii. Mengurus pasar dan gerai-gerai viii. Menyenggara dan membaiki jalan-jalan awam ix.v. Membina dan menyenggara kemudahan rekreasi seperti taman awam. Membina betung-betung awam x. Membina dan menyenggara parit dan alur air 224610 .