You are on page 1of 11

TINGKATAN 1 [Ceraian (a

)]
BAB 1 : NOMBOR BULAT

1 (a) Padankan nombor bulat yang berikut dengan perkataan yang betul.
Match the following whole numbers with the correct words.
[3 markah]
Jawapan / Answer:

(i) Enam puluh enam ribu dua ratus tiga
9 304
Sixty-six thousand two hundred and three

(ii) Satu juta empat puluh lapan ribu tujuh
66 203
One million forty-eight thousand and seven

(iii) Sembilan ribu tiga ratus empat
1 048 007
Nine thousand three hundred and four

2 (a) Tuliskan nilai tempat dan nilai digit bagi nombor berikut.
Write the place value and digit value for the following numbers.
[3 markah]
Jawapan / Answer:

Nombor Nilai tempat Nilai digit
Number Place value Digit value
Puluh
(i) 6 275
Tens

(ii) 25 498 5 000

(iii) 652 352 Sa
Units

3 Bundarkan ... yang terdekat.
Round off ... the nearest.
[3 markah]
Jawapan / Answer:

(i) 696 032 kepada puluh
696 032 to ten

(ii) 832 255 kepada ratus
832 255 to hundred

(iii) 236 848 kepada ribu
236 848 to thousand

75 (iii) 80. 1 ialah faktor bagi 25. 15 (ii) 95. 56 (ii) Tandakan (√ ) bagi dua pernyataan yang betul. List down odd numbers between 50 to 60. 12. 50. _______. A 1. 9. _____. 5 is a factor of 25 . 7. _____ 3 (a) (i) Rajah 1(a)(i) menunjukkan faktor-faktor bagi 98. 15 is a factor of 25. 6. _______. _____.BAB 2 : URUTAN DAN POLA NOMBOR 1 (a) Isi tempat kosong dengan urutan nombor yang betul. 98 14 2 Rajah 1(a)(i) Kenal pasti tiga lagi faktor bagi 98. 12 . [3 markah] Jawapan / Answer: (i) 3. 70. 1 is a factor of 25. Diagram 1(a)(i) shows factors of 98. Identify three other factors of 98. 85 . Mark (√ ) for two correct statements. 49 D 9. 2. [3 markah] Jawapan / Answer: 51. . 7 ialah faktor bagi 25 7 is a factor of 25. [3 markah] Jawapan / Answer: 5 ialah faktor bagi 25. Fill in the blanks with the correct number sequence. 40 2 (a) Senaraikan nombor ganjil antara 50 hingga 60. 15 ialah faktor bagi 25. 90 . _______. 28 C 1. 45 B 1. 57.

[3 markah] Jawapan / Answer: 25 5 3 30 4 10 9 6 2 (a) Lorekkan kawasan yang diwakili oleh pecahan yang diberikan dalam rajah berikut. Fill the suitable number to show equivalent fractions.BAB 3 : PECAHAN 7 1 (a) (i) Antara pecahan berikut. [3 markah] Jawapan / Answer: (i) 4 (ii) 6 8 12 (iii) 2 3 3 (a) Isikan nombor yang sesuai bagi menunjukkan pecahan setara. Circle the improper fractions. Shade the area represented by the given fraction in the following diagrams. [3 markah] Jawapan / Answer: 1 4 (i) = 2 7 21 (ii) = 33 40 (iii) = 13 65 . yang manakah kurang daripada ? Which of the following fractions is less than 7 ? 16 16 1 A 2 9 B 17 13 C 25 8 D 19 (ii) Bulatkan pecahan tak wajar.

Tick (√) at the pair of fractions which are correct and (×) at the pair of fraction which are incorrect. Round off the following decimals number to the nearest whole number.576 (ii) 24.1 1 000 (ii) 1 0.444 (iii) 33. Match the following fractions to decimal numbers.001 100 2 (a) Bundarkan nombor perpuluhan berikut kepada nombor bulat yang hampir.4 (a) Tandakan (√) pada pasangan pecahan yang betul dan (×) pada pasangan pecahan yang salah.668 . [3 markah] Jawapan / Answer: (i) 1 0.01 10 (iii) 1 0. [3 markah] Jawapan / Answer: (i) 22 2 =4 5 5 68 = 17 (ii) 4 100 100 5 = 26 (iii) 3 7 7 BAB 4 : PERPULUHAN 1 (a) Padankan pecahan yang berikut dengan nombor perpuluhan. [3 markah] Jawapan / Answer: (i) 11.

97 (iii) 45% = 0. [3 markah] Jawapan / Answer: (i) 38% = 0. Tick (√) for correct percentages and (×) for incorrect percentages.38 (ii) 79% = 0.BAB 5 : PERATUSAN 1 (a) Padankan rajah berikut dengan peratusan yang betul. [3 markah] Jawapan / Answer: (i) 75% (ii) 25% 50% (iii) 2 (a) Tandakan (√ ) pada peratusan yang betul dan (×) pada peratusan yang salah. Match the following diagrams with the correct percentage.45 .

Write "True" or "False" of the following statements. [3 markah] Jawapan / Answer: (i) – 48 : (ii) +1 234 : (iii) –156 : . Percen t is the fract ion with denom in ator 100.3 (a) Tuliskan "Betul" atau "Salah" pada pernyataan berikut. Fill in the boxes with the symbol “>” or “<”. [3 markah] Jawapan / Answer: (i) – 15 –8 (ii) 1 1 2 3 (iii) 0.078 2 (a) Tuliskan nombor-nombor berikut dalam perkataan. Write the following numbers in words.65 0. [3 markah] [3 marks] Jawapan / Answer: (i) Peratus ialah pecahan dengan penyebut 100. (ii) Keuntungan = Harga jualan + Harga kos Profit = Selling price + Cost price (iii) Komisen = Peratusan k omisen × Harga j ualan Comm ision = Comm ision percent age × S elling price BAB 6 : INTEGER 1 (a) Isi petak dengan simbol “>” atau “<”.

Tentukan nilai P. circle three algebraic terms with one unknown. Q dan R.Tuliskan integer yang tertinggal pada garis nombor.8pd 1 – 1 pd d 6 . In the answer space. Write the missing integers on that number lines. Q and R.3 (a) Rajah 5(a) menunjukkan garis nombor. – 4 is _________________ than – 12. Determine the value of P. Diagram 5(a) shows a number line. – 7 is _________________ than – 2. Write "larger" or "smaller" for the following integers. 5 (a) Rajah 5(a) menunjukkan satu garis nombor. bulatkan tiga sebutan algebra dengan satu pemboleh ubah. [3 markah] Jawapan / Answer: -8 0 8 12 Rajah 5(a) Diagram 5 (a) 4 (a) Tuliskan "lebih besar" atau "lebih kecil" bagi integer yang berikut. P –12 Q –8 R –6 –2 Rajah 5(a) [3 markah] Jawapan / Answer: P:__________________ Q:__________________ R:__________________ BAB 7 : UNGKAPAN ALGEBRA 1 (a) Pada ruang jawapan. (iii) – 8 adalah _________________ daripada 12. Diagram 5(a) shows a number line. (ii) – 7 adalah _________________ daripada – 2. [3 markah] Jawapan / Answer: (i) – 4 adalah _________________ daripada – 12. [3 markah] Jawapan / Answer: 11d pd – 3d 0. – 8 is _________________ than 12.

[3 markah] Jawapan / Answer: (i) 7c + a – 2 ____ sebutan / term s (ii) 3 – 4x + 2y + v – 9z ____ sebutan / term s 5 (iii) 6p – (–q) ____ sebutan / term s BAB 8 : UKURAN ASAS 1 (a) Pada ruang jawapan. Match the types of angles with the correct values. state the number of terms in each of the following algebraic expression. [3 markah] [3 marks] Jawapan / Answer: (i) Sudut cakah 110° Obtuse angle (ii) Sudut refleks 52° Reflex angle (iii) Sudut tirus 216° Acute angle . mark (√) for the correct conversion of unit and (×) for the incorrect conversion of unit. In the answer space.4 (a) Dalam ruang jawapan. nyatakan bilangan sebutan dalam setiap ungkapan algebra berikut. [3 markah] [3 marks] Jawapan / Answer: (i) 5 m = 500 cm (ii) 8 mm = 0. In the answer space.8 cm (iii) 210 km = 0. tandakan (√) pada pertukaran unit yang betul dan (×) pada pertukaran unit yang salah.21 m BAB 9 : SUDUT DAN GARIS 1 (a) Padankan jenis-jenis sudut dengan nilai-nilai yang betul.

mark (√) for shape of a poligon and (×) for the shape that is not poligon. [3 markah] Jawapan / Answer: (i) (ii) (iii) . State whether the following lines are perpendicular lines or not. S R T Rajah 3(a) [3 markah] Jawapan / Answer: R: _________________ S: _________________ T: _________________ BAB 10 : POLIGON 1 (a) Pada ruang jawapan. S and T on Diagram 3(a). In the answer space. [3 markah] Jawapan / Answer: (i) D Ya / Yes A Tidak / No C B (ii) G Ya / Yes E F Tidak / No H (iii) P S Ya / Yes Tidak / No Q R 3 (a) Namakan sudut R. Name angles R. S dan T pada Rajah 3(a). Circle your answer. Bulatkan jawapan anda.2 (a) Nyatakan sama ada garis-garis berikut adalah garis serenjang atau tidak. tandakan (√) pada bentuk poligon dan (×) pada bentuk bukan poligon.

2 (a) Padankan segi tiga berikut dengan jenis yang betul. In the answer space. nyatakan sama ada bentuk berikut mempunyai paksi simetri. [3 markah] [3 marks] Jawapan / Answer: (i) 2 cm 2 cm Segi tiga tak sama kaki Scalene triangle 1 cm 4 cm 2 cm (ii) Segi tiga sama sisi Equilateral triangle 5 cm 3 cm 3 cm Segi tiga sama kaki (iii) Isosceles triangle 3 cm 3 (a) Dalam ruang jawapan. Match the following triangles with the correct type. state whether there is line of symmetry for the following shapes. [3 markah] [3 marks] Jawapan / Answer: R: _________________ S: _________________ T: _________________ BAB 11: PERIMETER DAN LUAS .

BAB 12 : PEPEJAL GEOMETRI 1 (a) Pada ruang jawapan. Mewakili 1 cm³ Represent 1 cm³ [3 markah] [3 marks] Jawapan / Answer: (i) (ii) (iii) . In the answer space. [3 markah] [3 marks] Jawapan / Answer: (i) (ii) (iii) 2 (a) Dalam ruang jawapan. tandakan (√) pada bentangan kubus yang betul dan (×) pada bentangan kubus yang salah. In the answer space. nyatakan isi padu bagi setiap pepejal di bawah. mark (√) for the correct nets of a cube and (×) for the incorrect nets of a cube. state the volume for each of solids below.