You are on page 1of 247

H. Abdul Somad, Lc., MA.

S1 Al-Azhar, Mesir. S2 Dar al-Hadith, Maroko
Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

37
MASALAH POPULER

Ikhtilaf dan Mazhab - Bid’ah - Memahami Ayat dan Hadits Mutasyabihat – Beramal Dengan
Hadits Dha’if - Isbal - Jenggot - Kesaksian Untuk Jenazah - Merubah Dhamir (Kata Ganti) Pada
Kalimat “Allahummaghfir lahu” - Duduk di Atas Kubur - Azab Kubur Talqin Mayat - Amal
Orang Hidup Untuk Orang Yang Sudah Wafat - Bacaan al-Qur’an Untuk Mayat - Membaca al-
Qur’an di Sisi Kubur - Keutamaan Surat Yasin - Membaca al-Qur’an Bersama - Tawassul -
Khutbah Idul Fithri dan Idul Adha - Shalat di Masjid Ada Kubur - Doa Qunut Pada Shalat
Shubuh - Shalat Qabliyah Jum’at - Bersalaman Setelah Shalat - Zikir Jahr Setelah Shalat -
Berdoa Setelah Shalat - Doa Bersama - Berzikir Menggunakan Tasbih - Mengangkat Tangan
Ketika Berdoa - Mengusap Wajah Setelah Berdoa - Malam Nishfu Sya’ban - ‘Aqiqah Setelah
Dewasa - Memakai Emas Bagi Laki-Laki - Poto - Peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw -
Benarkah Ayah dan Ibu Nabi Kafir? - as-Siyadah (Mengucapkan “Sayyidina Muhammad Saw”)
- Salaf dan Salafi - Syi’ah.

1

CONTENTS

MASALAH KE-1: IKHTILAF DAN MADZHAB. ...............................................................................................................9
MASALAH KE-2: BID’AH. ............................................................................................................................................. 30
MASALAH KE-3: MEMAHAMI AYAT DAN HADITS MUTASYABIHAT. ..................................................................... 73
MASALAH KE-4: BERAMAL DENGAN HADITS DHA’IF.............................................................................................. 89
MASALAH KE-5: ISBAL ................................................................................................................................................ 91
MASALAH KE-6: JENGGOT. ......................................................................................................................................... 96
MASALAH KE-7: KESAKSIAN UNTUK JENAZAH...................................................................................................... 100
MASALAH KE-8: MERUBAH DHAMIR (KATA GANTI) PADA KALIMAT: ALLAHUMMAGHFIR LAHU. ................. 101
MASALAH KE-9: DUDUK DI ATAS KUBUR. .............................................................................................................. 103
MASALAH KE-10: AZAB KUBUR ............................................................................................................................... 104
MASALAH KE-11: TALQIN MAYAT. .......................................................................................................................... 109
MASALAH KE-12: AMAL ORANG HIDUP UNTUK ORANG YANG SUDAH WAFAT. ................................................ 115
MASALAH KE-13: BACAAN AL-QUR’AN UNTUK MAYAT. ...................................................................................... 121
MASALAH KE-14: MEMBACA AL-QUR’AN DI SISI KUBUR...................................................................................... 124
MASALAH KE-15: KEUTAMAAN SURAT YASIN. ...................................................................................................... 128
MASALAH KE-16: MEMBACA AL-QUR’AN BERSAMA. ............................................................................................ 130
MASALAH KE-17: TAWASSUL. .................................................................................................................................. 131
MASALAH KE-18: KHUTBAH IDUL FITHRI DAN IDUL ADHA. ................................................................................. 139
MASALAH KE-19: SHALAT DI MASJID ADA KUBUR. ............................................................................................... 142
MASALAH KE-20: DOA QUNUT PADA SHALAT SHUBUH. ....................................................................................... 146
MASALAH KE-21: SHALAT QABLIYAH JUM’AT. ...................................................................................................... 157
MASALAH KE-22: BERSALAMAN SETELAH SHALAT. ............................................................................................. 161
MASALAH KE-23: ZIKIR JAHR SETELAH SHALAT. .................................................................................................. 164
MASALAH KE-24: BERDOA SETELAH SHALAT. ....................................................................................................... 173
MASALAH KE-25: DOA BERSAMA............................................................................................................................. 176
MASALAH KE-26: BERZIKIR MENGGUNAKAN TASBIH........................................................................................... 179
MASALAH KE-27: MENGANGKAT TANGAN KETIKA BERDOA. .............................................................................. 182
MASALAH KE-28: MENGUSAP WAJAH SETELAH BERDOA. .................................................................................... 184
MASALAH KE-29: MALAM NISHFU SYA’BAN. ......................................................................................................... 185
MASALAH KE-30: ‘AQIQAH SETELAH DEWASA. ..................................................................................................... 187
MASALAH KE-31: MEMAKAI EMAS BAGI LAKI-LAKI. ............................................................................................ 189
MASALAH KE-32: POTO. ............................................................................................................................................ 191
MASALAH KE-33: PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW DAN HARI-HARI BESAR ISLAM. ................ 195
MASALAH KE-34: BENARKAH AYAH DAN IBU NABI KAFIR?................................................................................. 202
MASALAH KE-35: AS-SIYADAH................................................................................................................................. 206
MASALAH KE-36: SALAF DAN SALAFI. .................................................................................................................... 216
MASALAH KE-37: SYI’AH........................................................................................................................................... 228

2

Sekapur Sirih.

،‫ وبه نستعين على أمور الدنيا والدين‬،‫الحمد هلل رب العالمين‬

.‫ ومن تبعه إلى يوم الدين‬، ‫ وعلى آله وصحبه أجمعين‬،‫ سيدنا محمد‬،‫والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين‬

“Tadi ibu-ibu di Masjid Agung mengadu, ayahnya meninggal, mau dibuat Talqin di kuburnya,
langsung saudara laki-lakinya bawa parang dari rumah hingga ke kubur dengan ancaman, ‘Jika
kalian buat Talqin di kubur nanti, akan kupancung kalian’. Akhirnya tak ada yang berani
bacakan Talqin”. SMS Kamis, 21 Rabi’ al-Akhir 1435H / 20 Februari 2014M, Jam: 21:37, dari
085274645xxx.

Kalau seperti ini memahami agama, mau dibawa ke mana umat ini?!

Padahal hadits tentang Talqin diterima para ulama. Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani berkata
dalam kitab Talkhish al-Habir, [‫الضيَا ُء فِي أَحْ كَا ِم ِه‬
ِ ُ‫ َوقَ ْد قَ َّواه‬. ‫سنَا ُدهُ صَا ِل ٌح‬
ْ ِ‫] َوإ‬.
“Sanadnya shalih (baik). Dikuatkan Imam Dhiya’uddin dalam kitab Ahkam-nya”1.
Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani menyebutkan lima riwayat lain yang semakna dengan hadits
ini sehingga membuatnya menjadi riwayat yang kuat.
Para ulama terpercaya dari kalangan Ahli Hadits dan Ahli Fiqh membenarkan Talqin.

Pendapat Ahli Hadits Imam Ibnu ash-Sholah (643H/1161M – 643H/1245M)2:
‫وسئل الشيخ أبو عمرو بن الصالح رحمه هللا عنه فقال التلق ين هو الذى نختاره ونعمل به قال وروينا فيه حديثا من حديث أبى‬
‫امامة ليس إسناده بالقائم لكن اعتضد بشواهد وبعمل أهل الشام قديما‬
Syekh Abu ‘Amr bin ash-Sholah ditanya tentang talqin, ia menjawab: “Talqin yang kami pilih
dan yang kami amalkan, telah diriwayatkan kepada kami satu hadits dari hadits Abu Umamah,
sanadnya tidak tegak/tidak kuat. Akan tetapi didukung hadits-hadits lain yang semakna
dengannya dan dengan amalan penduduk negeri Syam sejak zaman dahulu 3.

1
Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Talkhish al-Habir fi Takhrij Ahadits ar-Rafi’i al-Kabir, Juz.II (Dar al-
Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419H), hal.311.
2
Nama lengkap beliau adalah Utsman bin ‘Abdirrahman, Abu ‘Amr, Taqiyyuddin. Populer dengan nama
Ibnu ash-Sholah. Ahli hadits, Fiqh, Tafsir dan Rijal (ilmu periwayat hadits). Lahir di Syarkhan, dekat dari Syahrzur.
Kemudian pindah ke Mosul (Irak). Melanjutkan perjalanan ilmiah ke Baghdad, Hamadan, Naisabur, Marwa,
Damaskus, Heleb, Harran dan Baitul Maqdis. Kemudian kembali dan menetap di Damascus. Raja al-Asyraf
menugaskannya memimpin Dar al-Hadits al-Asyrafiyyah, sebuah institut khusus hadits. Diantara karya ilmiah
beliau yang sangat populer adalah kitab Ma’rifat Anwa’ ‘Ulum al-Hadits, kitab ilmu hadits yang sangat sistematis,
populer dengan judul Muqaddimah Ibn ash-Sholah. Kitab lain, al-Amaly, al-Fatawa, Syarh al-Wasith, Fawa’id ar-
Rihlah, Adab al-Mufti wa al-Mustafti, Thabaqat al-Fuqaha’ asy-Syafi’iyyah, Shilat an-Nasik fi Shifat al-Manasik
dan beberapa kitab lainnya. Wafat di Damaskus.

3
Imam an-Nawawi, al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, juz.V (Beirut: Dar al-Fikr), hal.304.

3

Pendapat Imam Ibnu al-‘Arabi (468H/1078M – 543H/1148M)4:
‫قال ابن العربي في مسالكه إذا أدخل الميت قبره فإنه يستحب تلقينه في تلك السااعة وهاو فعال أهال المديناة والصاالحين مان‬
‫ وأحاو ماا يكاون العباد إلاى التاذكير بااهلل عناد سايال‬،‫األخيار ألنه مطابق لقوله تعالى ﴿ وذكر فإن الاذكرى تنعاا المايمنين و‬
.‫المالئكة‬
Ibnu al-‘Arabi berkata dalam kitab al-Masalik: “Apabila mayat dimasukkan ke dalam kubur,
dianjurkan agar di-talqin-kan pada saat itu. Ini adalah perbuatan penduduk Madinah dan orang-
orang shaleh pilihan, karena sesuai dengan firman Allah Swt: “Dan tetaplah memberi
peringatan, karena Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman”.
(Qs. adz-Dzariyat [51]: 55). Seorang hamba sangat butuh untuk diingatkan kepada Allah ketika
ditanya malaikat5.

Pendapat Imam an-Nawawi (631H/1234M – 676H/1278M)6:

‫قال جماعات من أصحابنا يستحب تلقين الميت عقب دفنه فيجلس عند رأسه انسان ويقول يا فالن ابن فالن ويا عبد هللا ابن‬
‫أمة هللا اذكر العهد الذى خرجت عليه من الدنيا شهادة أن ال اله وحده ال شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق‬
‫وأن النار حق وأن البعث حق وأن السا عة آتية الريب فيها وأن هللا يبعث من في القبور وأنك رضيت باهلل ربا وباالسالم دينا‬

4
Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Abdillah bin Muhammad al-Ma’afiri, Abu Bakar, Ibnu al-
‘Araby. Salah seorang ulama Mazhab Maliki. Ahli Fiqh, ahli Hadits, ahli Ushul Fiqh, sastrawan dan ahli Ilmu
Kalam. Lahir di Sevilla (Spanyol). Setelah bertualang di Andalusia, kemudian melanjutkan perjalanan ilmiah ke
negeri timur Islam. Belajar kepada Imam al-Maziri, Imam al-Ghazali, al-Qadhi ‘Iyadh, Imam as-Suhaili dan para
ulama besar lainnya. Diantara kitab karya beliau adalah Tafsir Ahkam al-Qur’an, al-Khilafiyyat, al-Inshaf, al-
Mahshul fi Ushul Fiqh, ‘Aridhat al-Ahwadzy fi Syarh at-Tirmidzi, al-Qabas fi Syarh Muwaththa’ Malik bin Anas,
Tartib al-Masalik fi Syarh Muwaththa’ Malik, Ahkam al-Qur’an, Musykil al-Kitab wa as-Sunnah, an-Nasikh wa al-
Mansukh, Qanun at-Ta’wil, al-Amal al-Aqsha fi Asma’illah al-Husna, Tabyin ash-Shahih fi Ta’yin adz-Dzabih, at-
Tawassuth fi Ma’rifat Shihhat al-I’tiqad, al-‘Awaashim min al-Qawashim dan kitab lainnya. Wafat di Merrakech,
dikuburkan di Fez (Kerajaan Maroko).

5
Hawamisy Mawahib al-Jalil, juz.II, hal. 238.

6
Nama lengkap beliau adalah Yahya bin Syaraf, bergelar Muhyiddin (orang yang menghidupkan agama) ,
populer dengan nama Imam an-Nawawi. Seorang ulama besar yang hidup zuhud dan wara’. Lahir di Nawa (Suriah)
pada bulan Muharram tahun 631H. Pernah menjabat sebagai rektor Dar al-Hadits al-Asyrafiyyah di Damaskus.
Karya Imam an-Nawawi lebih dari lima puluh judul kitab. Diantaranya, dalam bidang hadits:al-Minhaj Syarh
Shahih Muslim bin al-Hajja, Riyadh ash-Shalihin, al-Arba’in an-Nawawiyyah, Khulashat al-Ahkam min Muhimmat
as-Sunan wa Qawa’id al-Islam, Syarh Shahih al-Bukhari (tidak selesai), Hulyat al-Abrar wa Syi’ar al-Akyar fi
Talkhish ad-Da’awat wa al-Adzkar populer dengan nama al-Adzkar. Dalam bidang Ilmu Hadits: at-Taqrib. Al-
Isyarat ila Bayan al-Asma’ wa al-Mubhamat. Dalam bidang Fiqh: Raudhatu ath-Thalbin. Al-Majmu’ Syarh al-
Muhadzdzab, dilanjutkan Imam as-Subki dan Syekh al-Muthi’i. al-Minhaj wa al-Idhah wa at-Tahqiq. Dalam bidag
Akhlaq: at-Tibyan fi Adab Hamalat al-Qur’an. Bustan al-‘Arifin. Dalam bidang biografi: Tahdzib al-Asma’ wa al-
Lughat. Thabaqat al-Fuqaha’. Mukhtashar Usud al-Ghabah fi Ma’rifat ash-Shahabah. Dalam bidang bahasa:
bagian kedua dari kitab Tahdzib al-Asma’ wa al-Lughat. Tahrir at-Tanbih. Wafat di Nawa pada hari Rabu 24 Rajab
676H.

4

jika mengkhatamkan al-Qur’an. al-‘Aqidah at-Tadammuriyyah. 8 Ibid. hanya Dia saja. maka afdhal. 9 Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam bin Abdillah bin Abi al-Qasim bin Muhammad bin Taimiyyah al-Harrani al-Hanbali ad-Dimasyqi. sesungguhnya engkau ridha Allah sebagai Tuhan. Syekh Nashr menambahkan: “Tuhanku Allah. sesungguhnya Muhammad adalah hamba-Nya dan rasul-Nya. Islam sebagai agama. kepada-Nya aku bertawakkal. 5 . Bergelar Syaikhul Islam. al-Kalam ‘ala Haqiqat al-Islam wa al-Iman. Tafsir Surah al-Baqarah. Diantara karyanya: Iqtidha’ ash-Shirath al-Mustaqim fi ar-Raddi ‘ala Ahl al-Jahim. orang-orang beriman sebagai saudara”. kesaksian tiada tuhan selain Allah. ‫يستحب أن يمكث على القبر بعد الدفن ساعة يدعو للميت ويستغعر له نص عليه الشافعي واتعق عليه االصحاب قالوا‬ ‫ويستحب أن يقرأ عنده شئ من القرآن وإن ختموا القرآن كان أفضل وقال جماعات من أصحابنا يستحب أن يلقن‬ Dianjurkan berdiam diri sejenak di sisi kubur setelah pemakaman. mereka berkata: dianjurkan membacakan beberapa bagian al- Qur’an. Talqin ini dianjurkan menurut mereka. Ka’bah sebagai kiblat. sesungguhnya surga itu benar. al-‘Aqidah al-Wasithiyyah. disepakati oleh para ulama mazhab Syafi’i. Lahir di Harran (Turki). sesungguhnya hari berbangkit itu benar. berdoa untuk mayat dan memohonkan ampunan untuknya. Melanjutkan petualangan ilmiah ke Damaskus. as-Siyasah asy-Syar’iyyah fi Ishlah ar-Ra’i wa ar-Ra’iyyah. cit. Muhammad sebagai nabi. al-Wasithah Baina al-Khalq wa al-Haq. wahai hamba Allah anak dari hamba Allah. Dialah Pemilik ‘Arsy yang agung”. tiada sekutu baginya. ingatlah perjanjian yang engkau keluar dari dunia dengannya. Syekh Nashr al- Maqdisi. Sekelompok ulama mazhab Syafi’i berkata: dianjurkan supaya ditalqinkan8. hal. ash-Sharim al-Maslul ‘ala Syatim ar-Rasul. diantara yang menyebutkan secara nash bahwa talqin itu dianjurkan adalah al-Qadhi Husein.‫وبمحمد صلى هللا عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالميمنين إخوانا زاد الشيخ نصر ربي هللا ال إله اال هو عله‬ ‫توكلت وهو رب العرش العظيم فهذا التلقين عندهم مستحب ممن نص علي استحبابه القاضي حسين والمتولي والشيخ نصر‬ ‫المقدسي والرافعي وغيرهم‬ Para ulama mazhab Syafii menganjurkan talqin mayat setelah dikuburkan. Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah. sesungguhnya neraka itu benar. tiada tuhan selain Dia. demikian disebutkan Imam Syafi’i secara nash. Dar’ Ta’arudh al-‘Aql wa an-Naql. al-Mutawalli.V. Majmu’ al-Fatawa dan kitab-kitab lainnya.294. al-Qur’an sebagai imam. loc. sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. juz. ar-Rafi’i dan selain mereka 7. Pendapat Imam Ibnu Taimiah (661H/1263M – 728H/1328M)9: 7 Imam an-Nawawi. ada seseorang yang duduk di sisi kubur bagian kepala dan berkata: “Wahai fulan bin fulan. tiada keraguan baginya. sesungguhnya Allah membangkitkan orang yang di kubur. Bayan al-Furqan Baina Auliya’ asy-Syaithan wa Auliya’ ar-Rahman.

oleh sebab itu Imam Ahmad dan ulama lainnya berkata: “ Talqin ini boleh dilakukan. Wadhih al-Burhan ‘ala Tahrim al-Khamr fi al-Qur’an. Qishash al-Anbiya’. at-Tahqiq al-Bahir fi Ma’na al-Iman Billah wa al-Yaum al-Akhir.XXIV (Dar al-Wafa. Sabil at-Taufiq fi Tarjamah Abdillah bin ash-Shiddiq. al-Fath al-Mubin bi Syarh al-Kanz ats-Tsamin. Majmu’ Fatawa. tidak banyak shahabat yang melakukannya. Dzawq al- Halawah bi Imtina’ Naskh at-Tilawah. Mishbah az- Zujajah fi Shalat al-Hajat. Pendapat Syekh Abdullah bin Muhammad ash-Shiddiq al-Ghumari (1328H/1910M – 1413H/1992M)11: 10 Imam Ibnu Taimiah. ‘Aqidatu Ahl al-Islam fi Nuzul Isa fi Akhir az-Zaman.296. Taudhih al-Bayan li Wushul Tsawab al-Qur’an. Kitab umum: Itqan as-Shun’ah fi Bayan Ma’na al-Bid’ah. mereka tidak memerintahkannya. Izalat al-Iltibas ‘an ma Akhtha’a fi hi Katsir min an-Nas. al-Ihsan fi Ta’qib al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur’an. ar-Radd al-Muhkam al-Matin ‘ala Kitab al-Qaul al-Mubin. al-Adillah ar-Rajihah ‘ala Fardhiyyati Qira’at al-Fatihah. Tamam al-Minnah bi Bayan al-Khishal al-Mujibah li al-Jannah. ‫ أنهم أمروا به كأبي أمامه الباهلي وغيره وروي فيه حديث عن النبي‬: ‫هذا التلقين المذكور قد نقل عن طائعة من الصحابة‬ : ‫صلى هللا عليه و سلم لكنه مما ال يحكم بصحته ولم يكن كثير من الصحابة يععل ذلك فلهذا قال اإلمام أحمد وغيره من العلماء‬ ‫أن هذا التلقين ال بأس به فرخص وا فيه ولم يأمروا به واستحبه طائعة من أصحاب الشافعي وأحمد وكره طائعة من العلماء من‬ ‫أصحاب مالك وغيرهم‬ Talqin yang disebutkan ini telah diriwayatkan dari sekelompok shahabat bahwa mereka memerintahkannya. mereka memberikan rukhshah (dispensasi keringanan). ash-Shubh as-Safir fi Tahrir Shalat al-Musafir. Belajar di Universitas al-Qarawiyyin Maroko. al-Qaul al-Masmu’ fi Bayan al-Hajr al-Masyru’. Istimdad al-‘Aun fi Bayan Kufr Fir’aun. Kaifa Tasykuru an-Ni’mah. Tasy-yid al-Mabani li ma Hawathu al-Ajrumiyyah min al-Ma’ani. Ittihaf an-Nubala’ bi Fadhl asy- Syahadah wa Anwa’ asy-Syuhada’. 11 Nama lengkap beliau adalah al-Hafizh as-Sayyid Abu al-Fadh Abdullah bin al-‘Allamah Abi Abdillah Syamsuddin Muhammad ash-Shiddiq al-Ghumari al-Hasani. Fadha’il Ramadhan wa Zakat al-Fithr. Spesialisasi di bidang Hadits di Universitas al -Azhar. Tawjih al-‘Inayah bi Ta’rif al-Hadits Riwayah wa ad- Dirayah. diriwayatkan hadits dari Rasulullah Saw. ar-Ra’y al-Qawim fi Wujub Itmam al-Musafir Khalf al- Muqim. Ittihaf al-Adzkiya’ bi Jawaz at-Tawassul bi Sayyid al-Anbiya’. Nihayat al-Amal fi Syarh wa Tash-hih Hadits ‘Ardh al-A’mal. juz. Ghun-yat al-Majid bi Hujjiyyati Khabar al-Wahid. 6 . Dalam bidang Aqidah: Irsyad al-Jahil al-Ghawiyy Ila Wujub I’tiqad Anna Adam Nabiyy. Kamal al-Iman fi at-Tadawa bi al-Qur’an. dimakruhkan sekelompok ulama dari kalangan mazhab Maliki dan lainnya 10. al-Ghara’ib wa al-Wahdan fi al-Hadits asy-Syarif. hal. akan tetapi tidak dapat dihukum shahih. Dianjurkan oleh sekelompok ulama mazhab Syafi’i dah Hanbali. an-Nafhah al-Ilahiyyah fi ash-Shalat ‘ala Khair al-Bariyyah. 1426H). Qurrat al-‘Ain bi Adillat Irsal an-Nabi ila ats-Tsaqalain. Kitab Ilmu al-Qur’an: Fadha’il al-Qur’an. Husn al-Bayan fi Lailat an-Nishf min Sya’ban. Kemudian melanjutkan perjalanan ilmiah ke Kairo. Tanwir al-Bashirah bi Bayan ‘Alamat as-Sa’ah al-Kabirah. dalam bidang Hadits dan Ilmu Hadits: al-Ibtihaj bi Takhrij Ahadits al-Minhaj li al-Baidhawi. al-Arba’un Haditsan al-Ghumariyyah fi Syukr an-Ni’am. Syarh al-Irsyad fi Fiqh al- Malikiyyah. Takhrij Ahadits al-Luma’ li Abi Ishaq asy-Syirazi. Jawahir al-Bayan fi Tanasub Suwar al-Qur’an. seperti Abu Umamah al-Bahili dan lainnya. al-Hujaj al-Bayyinat fi Itsbat al- Karamat. Husn at-Tafahhum wa ad-Dark li Mas’alat at- Tark. Kitab Fiqh: al-Istiqsha’ li Adillati Tahrim al-Istimna’. al- Arba’un Haditsan ash-Shiddiqqiyyah fi Masa’il Ijtima’iyyah. Lahir di Tanger (Maroko) pada tahun 1910M. Menulis banyak kitab. al-Qaul al-Muqni’ fi ar-Radd ‘ala al-Bani al- Mubtadi’. al-Mahdi al-Muntazhar. Dilalah al-Qur’an al-Mubin ‘ala anna Annabi Afdhal al-‘Alamin. al-I’lam bi Anna at-Tashawwuf min Syari’at al-Islam. I’lam an-Nabil bi Jawaz at-Taqbil. karena nasabnya sampai kepada Imam al-Hasan bin Imam Ali bin Abi Thalib.

al-‘Amal wa al- Ummar fi Nazhr al-Islam. hal. Syafi’i dan Hanbali membolehkannya. bahkan memberikan manfaat bagi orang yang masih hidup. mubadzir.X. Diantara karya ilmiah beliau: ad-Da’wah al-Islamiyyah Da’wah ‘Ilmiyyah. Pendapat Syekh ‘Athiyyah Shaqar Mufti Al-Azhar (1914 – 2006M) 13: . Dosen Pasca Sarjana Kajian Islam dan Bahasa Arab Universitas Al-Azhar pada tahun 1970M. Tidak dibahas. Jika menerima perbedaan dengan sikap berlapang dada. Pimpinan Majma’ al-Buhuts al-Islamiyyah (Lembaga Riset Islam). Kunjungan ilmiah ke berbagai negara. seribu dalil tak pernah cukup untuk memuaskan hawa nafsu. Penghargaan yang diperoleh: Nobel al-Majlis al- A’la li asy-Syu’un al-Islamiyyah. Provinsi Syarqiyyah. Dirasat Islamiyyah li Ahamm al-Qadhaya al-Mu’ashirah. Wisam al-‘Ulum wa al-Funun min ath-Thabaqah al-Ula tahun 1983M. Karena ada orang-orang yang memancing saya untuk berbuat mubadzir. al- Jaza’ir 1977M. ummat bingung. Pakistan. Mesir. lahir di Bahnbay.‫ وفى قرطبة ونواحيها حوالى المائة الخامسة فما‬،‫إن التلقين جرى عليه العمل قديما فى الشام زمن أحمد بن حنبل وقبله بكثير‬ ‫ وذكر أن حديث أبى أمامة‬، ‫ وذكر بعض العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة الذين أجازوه‬، ‫بعدها إلى نكبة األندلس‬ ‫ لكن الحافظ ابن حجر قال فى "التلخيص " إسناده صحيح‬، ‫ضعيف‬ Sesungguhnya talqin telah dilaksanakan di negeri Syam sejak zaman Imam Ahmad bin Hanbal dan lama sebelumnya. al-Hijab wa ‘Amal al-Mar’ah.VIII. tentulah pendapat para ulama di atas sudah cukup. semoga Allah mengampuni saya atas perbuatan mubadzir ini. al-Babiyyah wa al-Baha’iyyah Tarikhan wa Madzhaban. maka tidak ada larangan membacakan talqin untuk mayat14. Saya memilih mubadzir. Wafat di Tanger pada tahun 1992M. Uni Sovyet dan Malaysia. Libia tahun 1972. Prancis. diantaranya Indonesia tahun 1971M. pada hari Ahad 4 Muharram tahun 1333H. al-Usrah Tahta Ri’ayat al-Islam. Bahrein 1976M. Andai dibahas. akan tetapi al- Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab Talkhish al-Habir: sanadnya shahih12. Hadits riwayat Abu Umamah adalah hadits dha’if. Amerika. Ketua Majlis Fatwa al-Azhar.Kunjungan ke negara-negara lain seperti Senegal. Wafat di Kairo pada 9 Desember 2006M.III. juga di Cordova (Spanyol) dan sekitarnya kira-kira abad ke lima dan setelahnya hingga sekitar Andalusia. Bahkan menghabiskan energi hanya untuk membahas masalah-masalah yang sudah tuntas dibahas ulama berabad-abad silam. Inggris.303. Fann Ilqa’ al-Mau’izhah. contoh kasus adalah masalah Talqin di atas. Banglades. buku ini membahas masalah-masalah yang populer di tengah masyarakat. ad-Din al-‘Alamy wa Manhaj ad-Da’wah Ilaihi. ‫ فال مانا منه‬،‫ بل ينتعا به األحياء تذكرة وعبرة‬، ‫أن هذا العمل ال يضر األحياء وال األموات‬ Talqin tidak memudharatkan bagi orang yang masih hidup dan orang yang sudah wafat. 12 Majallah al-Islam. sebagai peringatan dan pelajaran. 7 . Nigeria. juz. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan: Pertama. edisi. 13 Syekh ‘Athiyyah Shaqar. 14 Fatawa al-Azhar. Benin. bertepatan dengan 22 November 1914M. Beberapa ulama dari kalangan Mazhab Maliki. jilid. Tapi jika yang dibangkitkan adalah semangat fanatisme golongan. memperoleh ijazah al-‘Alamiyyah dari al-Azhar Mesir pada tahun 1943M. Brunei Darussalam. kawasan Zaqaziq.

dengan rela hati menerima segala kekurangan. Jangan sampai kita habiskan kebencian hanya untuk orang-orang yang membaca Talqin.Andai itu dosa. dapat mengampuni segala dosa. Ummat yang memiliki pemahaman yang kuat dan pengetahuan mendalam dari Turats (kitab-kitab klasik). Perlu kritikan membangun dari para ulama. Kedua. buku ini disusun dengan mengemukakan dalil dan pendapat para ulama yang mu’tabar. buku ini tidak ingin menggiring pembacanya kepada mazhab tertentu. karena kita berhadapan dengan orang-orang yang sulit menerima pendapat orang lain. orang-orang yang berzikir bersama dan masalah-masalah khilafiyyah lainnya. Menghormati orang lain. Dan yang paling penting. Keempat. pendapat para ulama saya tuliskan lengkap dengan teksnya agar para penuntut ilmu dapat melihat dan mengkaji kembali. Israel dan bahkan untuk Iblis sekalipun. Hingga tidak lagi tersisa sedikit kebencian untuk Kristenisasi. di hadapan Yang Maha Kuasa. Andai ditunggu sempurna. tentulah buku ini tidak akan pernah ada. Yang diharapkanlah hanyalah agar setelah melihat pendapat para ulama. Saya tidak terlalu banyak memberikan komentar. karena membangkitkan perkara-perkara mubadzir. amin. menghidupkan semangat mendalami bahasa Arab dan menggali ilmu dari referensi aslinya. Ucapan terima kasih tak terhingga buat mereka yang sudah memberikan motivasi. amin ya Robbal-‘alamin. tidak salah memilih musuh. ketika anak dan harta tak lagi bermakna. jazakumullah khaira al-jaza’. mereka pun dapat juga dosanya. buku ini amat sangat jauh dari kesempurnaan. berakar ke bawah dan berpucuk ke atas. 10 Jumada al-Akhirah 1435H / 10 April 2014M. Ketiga. kita lebih memahami perbedaan. Kelima. mengikis fanatisme buta. Hamba-Mu yang faqir lagi dha’if. Abdul Somad 8 . Pekanbaru. Semoga setiap kesulitan dan tetesan air mata. bukan kiambang yang mudah terbawa arus air.

Hasyiyah Radd al-Muhtar ‘ala ad-Durr al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar.403.197 16 Imam ‘Ala’ ad-Din Muhamad bin Ali al-Hashfaki. Khilaf: perbedaan tanpa dalil16. jika setiap orang pergi ke tempat yang berbeda dari tempat yang dituju orang lain 15. Maksudnya. 1421H). 9 .V (Beirut: Dar al-Fikr. atau ungkapan. Contoh Ikhtilaf Ulama Dalam Memahani Nash: Allah Swt berfirman: 15 Imam Ibnu ‘Abidin. ‫االختالف ال الخالف والعرق أن لألول دليال ال الثاني‬ Ikhtilaf: perbedaan dengan dalil. juz. MASALAH KE-1: IKHTILAF DAN MADZHAB. Makna Khilaf dan Ikhtilaf. 1386H). Untuk mengetahui makna kata khilaf dan ikhtilaf. mari kita lihat penggunannya dalam bahasa Arab: ‫خالعته مخالعة وخالفا وتخالف القوم واختلعوا إذا ذهب كل واحد إلى خالف ما ذهب إليه اآلخر‬ Saya berbeda dengannya dalam suatu perbedaan [ ‫]خالعته مخالعة وخالفا‬ [‫] وتخالف القوم واختلعوا إذا ذهب كل واحد إلى خالف ما ذهب إليه اآلخر‬ Kaum itu telah ikhtilaf. Maka selalu kita mendengar orang mengatakan.VII (Beirut: Dar al-Fikr. Jadi makna Khilaf dan Ikhtilaf adalah: adanya perbedaan. Sebagian ulama berpendapat bahwa Khilaf dan Ikhtilaf mengandung makna yang sama. bahwa para ulama tidak satu pendapat dalam masalah tersebut. “Ulama ikhtilaf dalam masalah ini”. juz. hal. Ad-Durr al-Mukhtar. hal. Namun ada juga ulama yang membedakan antara Khilaf dan Ikhtilaf. “Ini adalah masalah Khilafiyyah”.

beliau awali dari bagian depan kepalanya. Menyikapi ayat dan beberapa hadits tentang mengusap kepala diatas. di atas kepalanya ada sorban buatan Qathar. Hadits Riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim. (Qs. ‫س ُك ْم‬ ِ ‫س ُحوا ِب ُر ُءو‬ َ ‫َوا ْم‬ “Dan usaplah kepalamu”. ia berkata. Hadits Riwayat Imam Abu Daud: ْ‫امة ٌ قِ ْط ِري َّة ٌ فَأ َ ْد َخ َل ي َ َد ُه مِ ن‬ َ ‫ضأ ُ َو‬ َ ‫علَيْ ِه عِ َم‬ َّ ‫سلَّ َم يَت َ َو‬ َ ‫علَي ْ ِه َو‬ َّ ‫صلَّى‬ َ ُ ‫َّللا‬ َ ‫َّللا‬ ِ َّ ‫سو َل‬ ُ ‫عَنْ أَنَ ِس ب ِْن َمالِكٍ قَا َل َرأَيْتُ َر‬ َ ‫امة‬ ْ ُ ‫ام ِة فَ َمسَحَ ُمقَ َّد َم َرأْسِ ِه َولَ ْم يَنْق‬ َ ‫ض الْع َِم‬ َ ‫تَحْ تِ الْعِ َم‬ Dari Anas bin Malik. (HR. mengusap bagian atas sorban dan bagian atas kedua sepatu khufnya”. maka ada beberapa pendapat ulama tentang mengusap kepala ketika berwudhu’: Mazhab Hanafi: 10 . Para ulama berijtihad. “Saya melihat Rasulullah Saw berwudhu’. al- Bukhari dan Muslim). beliau tidak melepas sorbannya”. beliau mengusap bagian depan kepalanya. Muslim). ُ ‫َان الَّذِي بَ َدأ َ مِ ْنه‬ ِ ‫َب بِ ِه َما إِلَى قَعَاهُ ث ُ َّم َر َّدهُ َما إِلَى ا ْل َمك‬ ِ ْ‫سهُ بِيَ َد ْي ِه فَأ َ ْقبَ َل بِ ِه َما َوأ َ ْدبَ َر بَ َدأ َ بِ ُمقَد َِّم َرأ‬ َ ‫س ِه َحت َّى ذَه‬ َ ْ‫س َح َرأ‬ َ ‫ث ُ َّم َم‬ Kemudian Rasulullah Saw mengusap kepalanya. Abu Daud). Rasulullah Saw memasukkan tangannya dari bawah sorbannya. beliau mengusap ubun- ubunnya. hingga kedua (telapak) tangannya ke tengkuknya. Rasulullah Saw (menjalankan kedua telapak) tangannya ke depan dan ke belakang. (HR. muncul beberapa pertanyaan: bagaimanakah cara mengusap kepala ketika berwudhu’? Apakah cukup menempelkan telapak tangan yang basah ke bagian atas rambut? Atau telapak tangan mesti dijalankan di atas kepala? Apakah cukup mengusap ubun-ubun saja? Atau mesti mengusap seluruh kepala? Di sinilah muncul Ikhtilaf diantara ulama. kemudian ia kembalikan lagi ke tempat semula. Al-Ma’idah [5]: 6). Hadits Riwayat Imam Muslim: ‫اصيَتِ ِه َو َعلَى ا ْل ِع َما َم ِة َو َعلَى الْ ُخعَّ ْي ِن‬ َ ‫ضأ َ فَ َم‬ ِ َ‫س َح بِن‬ َّ ‫سلَّ َم ت َ َو‬ َ ‫َّللا َعلَ ْي ِه َو‬ َ ‫ِيرةِ أَنَّ النَّبِ َّي‬ ُ َّ ‫صلَّى‬ َ ‫قال ابْن ا ْل ُمغ‬ Ibnu al-Mughirah berkata. “Sesungguhnya Rasulullah Saw berwudhu’. (HR.

Tidak dianjurkan mengusap kepala dan telinga beberapa kali usapan. Jika rambut tidak ada. karena ubun-ubun satu bagian dari empat bagian kepala. Jika huruf Ba’ masuk ke alat yang mengusap. Dalil Mazhab Hanafi: 1. di atas kepalanya ada sorban buatan Qathar. sebanyak satu kali. Hadits riwayat Abdullah bin Zaid. Dalil Mazhab Maliki: 1. misalnya air yang menetes dari pipi diusapkan ke kepala. 2. jika huruf Ba’ masuk pada kata yang diusap. seukuran ubun-ubun. Ia mulai dari bagian depan kepala. 3. Jika seluruh telapak tangan diusapkan ke kepala. ia usapkan kedua tangan itu ke bagian depan dan belakang. maka yang diusap adalah kulit kepala. Mesti mengikuti makna mengusap menurut ‘urf (kebiasaan). ia engusap bagian depan kepalanya. Maka mesti menempelkan telapak tangan ke kepala. Hadits ini menjelaskan ayat yang bersifat mujmal (global/umum). Ubun-ubun atau bagian depan kepala itu seperempat ukuran kepala. 2. kemudian ia kembalikan lagi ke bagian depan tempat ia memulai usapan”. ini tidak sah. riwayat Abu Daud dari Anas. “Tempelkanlah usapan air ke kepala kamu”. bukan mengusap ujung rambut yang dikepang/diikat. Mazhab Maliki: Wajib mengusap seluruh kepala. tapi tidak boleh diambil dari air bekas basuhan pada anggota wudhu’ yang lain. Tidak sah jika hanya mengusap rambut yang terurai dari kepala. ia berkata. kemudian menjalankan kedua tangannya hingga ke tengkuk. maka maknanya mesti menempelkan seluruh alat yang mengusap. maka mesti mengusap seluruh objek yang diusap. Seakan-akan Allah Swt berfirman. Makna huruf Ba’ pada ayat [‫ ]برؤوسكم‬artinya menempel. dalam kasus ini menempelkan tangan ke seluruh kepala. “Saya melihat Rasulullah Saw berwudhu’. Huruf Ba’ mengandung makna menempel. Cukup diusap satu kali. maka bagian kepala yang terkena usapan adalah seperempat bagian kepala. Orang yang mengusap kepala tidak mesti melepas ikatan rambutnya dan tidak mesti mengusap rambut yang terurai dari kepala. ia tidak melepas sorbannya”. “Sesungguhnya Rasulullah Saw mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Meskipun hanya terkena air hujan. artinya menempelkan alat kepada yang diusap. karena kulit kepala itulah bagian permukaan kepala bagi orang yang tidak memiliki rambut. diatas dua daun telinga. Menurut kaedah. atau basah bekas sisa air mandi.Wajib mengusap seperempat kepala. Hadits yang menjelaskan ayat ini. Ini menunjukkan disyariatkan mengusap seluruh kepala. Rasulullah Saw memasukkan tangannya dari bawah sorbanya. Sah jika mengusap rambut yang tidak turun dari tempat yang diwajibkan untuk diusap. 11 . Itulah bagian yang dimaksud ayat mengusap kepala.

Usapan itu sudah terwujud apakah dengan mengusap seluruh kepala. karena membasuh itu berarti usapan dan lebih dari sekedar usapan. karena kedua daun telinga itu bagian dari kepala. Boleh membasuh kepala. Sedangkan bagi perempuan cukup mengusap kepala bagian depan saja. tidak menunjukkan lebih dari sekedar mengusap kepala. Jika huruf Ba’ masuk ke dalam kata jama’ (plural). Dalam hadits ini disebutkan cukup mengusap sebagian saja. hal. bahwa ayat (‫س ُك ْم‬ ِ ‫س ُحوا ِب ُر ُءو‬ َ ‫“ ) َوا ْم‬Usaplah kepala kamu” termasuk ayat yang bersifat umum. sama-sama mengandung makna mengusap 17. tanpa menjalankan tangan tersebut di atas kepala. Mazhab Syafi’i: Wajib mengusap sebagian kepala. Dalil Mazhab Syafi’i: 1.323-325. sedikit atau pun 17 Lihat selengkapnya dalam al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu. “Usapkan sebagian kepala kamu saja”. Sebagaimana hadits riwayat Ibnu Majah.Wahbah az-Zuhaili: ‫ وبمسح أي‬،‫ وذلك يتحقق بمسح الكل‬،‫ وأنها ال تدل على أكثر من إيقاع المسح بالرأس‬،‫ أن ا آلية من قبيل المطلق‬:‫والحق‬ . Juz. karena Aisyah mengusap bagian depan kepalanya. “Sesungguhnya Rasulullah Saw mengusap ubun-ubunnya dan bagian atas sorbannya”.II (Damascus: Dar al-Fikr). ‫ وأن مسح شعرة أو ثالث شعرات ال يصدق عليه ذلك‬،‫ ما دام في دائرة ما يصدق عليه اسم المسح‬،‫جزء قل أم كثر‬ Yang benar. dengan sedikit perbedaan: 1. maka maknanya. Boleh hanya sekedar meletakkan tangan di atas kepala. dikutip oleh Syekh DR. 2. Syekh Wahbah az-Zuhaili. Hadits riwayat al-Mughirah dalam Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim. tanpa ada batasan tertentu. maka sebagian saja sudah mencukupi. karena sedikit itu sama dengan banyak. 2. bagian luar dan bagian dalam daun telinga. karena tujuan mengusap kepala telah tercapai dengan sampainya air membasahi kepala. Yang dituntut hanyalah mengusap secara mutlak/umum. Mengusap sedikit sudah cukup. Komentar Syekh Mahmud Syaltut dan Syekh Muhammad Ali as-Sais. “Kedua telinga itu bagian dari kepala”. Wajib mengusap dua daun telinga.Mazhab Hanbali: Seperti Mazhab Maliki. Wajib mengusap seluruh kepala hanya bagi laki-laki saja. 12 . mengusap sebagian kepala. maka menunjukkan makna sebagian.

mengamalkan firman Allah Swt. tidak membid’ahkan hanya karena beda cara melakukan. demikian juga sebaliknya. Tabi’in dan Tabi’ Tabi’in juga Ikhtilaf dalam masalah-masalah tertentu.banyak. selama dapat dianggap sebagai makna mengusap.. sampai huruf Ba’ yang masuk ke dalam kata. apakah mengusap itu seluruh kepala atau sebagiannya saja? Demikian juga dalam shalat. tapi apakah setiap orang memiliki kemampuan? Apakah semua orang memiliki alat untuk memahami al-Qur’an dan Sunnah seperti pemahaman para ulama?! Oleh sebab itu bermazhab tidak lebih dari sekedar bertanya kepada orang yang lebih mengerti tentang suatu masalah.326. ‘urf. Yang mengusap seluruh kepala tidak membid’ahkan yang mengusap sebagian kepala. dalil hadits. Begitu detailnya. (Qs. Ikhtilaf tidak hanya terjadi pada masa generasi khalaf (belakangan). Mereka hanya ikhtilaf tentang cabang-cabang dalam shalat. hal. memang benar. mazhab bukan agama. Ikhtilaf Shahabat Ketika Rasulullah Saw Masih Hidup. para shahabat Rasulullah Saw. Tapi pemahaman ulama terhadap nash-nash (teks) agama dengan ilmu yang ada pada mereka. ikhtilaf mereka pada furu’ (permasalahan cabang). Selama perbuatan itu masih bernaung di bawah dalil yang bersifat umum. Oleh sebab itu slogan “Kembali kepada al-Qur’an dan Sunnah”. Yang mereka perselisihkan adalah masalah-masalah cabang. Mereka tidak ikhtilaf tentang apakah wudhu’ itu wajib atau tidak. َ‫سل َّ َم لَنَا لَ َّما َر َج َا مِ نْ ْاألَحْ زَ ابِ َال يُصَلِيَنَّ أ َ َح ٌد ا ْلعَص َْر إِ َّال فِي بَنِي ُق َريْ َظةَ فَأَد َْرك‬ َ ‫َّللا َعلَ ْي ِه َو‬ ُ َّ ‫صلَّى‬ َ ‫عَنْ اب ِْن ُع َم َر قَا َل قَا َل النَّب ِ ُّي‬ ُ َّ ‫ضهُ ْم بَ ْل نُصَلِي ل َ ْم يُ َر ْد مِ نَّا ذَلِكَ فَذُك َِر لِلنَّ ِبي ِ صَلَّى‬ ‫َّللا َعلَ ْي ِه‬ ْ ُ ‫ضهُ ْم َال نُصَلِي َح ت َّى نَأتِيَهَا َوقَا َل ب َ ْع‬ ُ ‫يق فَقَا َل ب َ ْع‬ِ ‫ضهُ ْم ا ْلعَص ُْر فِي ال َّط ِر‬ َ ‫بَ ْع‬ َ ‫سلَّ َم فل َ ْم يُعَن ِْف َواحِ دًا مِ نْ ُه ْم‬ َ ‫َو‬ 18 Ibid. Dari uraian diatas dapat dilihat: Pertama. mereka tidak ikhtilaf tentang apakah shalat itu wajib atau tidak? Semuanya sepakat bahwa shalat itu wajib. Dari mulai pemahaman mereka tentang ayat. tidak dapat dianggap mengusap 18. bukan pada ushul (dasar/prinsip). Adapun mengusap satu helai atau tiga helai rambut. 13 . Ketiga. Kalangan Salaf (generasi tiga abad pertama Hijrah). Kedua. ِ ‫سأَلُوا أ َ ْه َل‬ َ‫الذك ِْر إِنْ كُنْت ُ ْم َال تَعْل َ ُمون‬ ْ ‫فَا‬ “Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”. an-Nahl [16]: 43). apakah basmalah dibaca sirr atau jahr? Apakah mengangkat tangan sampai bahu atau telinga? Dan sejeninsya.

Sebagian mereka berkata. sebagian mereka berpendapat bahwa shalat Ashar mesti dilaksanakan di Bani Quraizhah. Maka kasur tempat Rasulullah Saw meninggal pun diangkat. 19 Imam Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisyam al-Bashri (w. Peristiwa itu diceritakan kepada Rasulullah Saw.II. meskipun belum sampai di Bani Quraizhah. Ikhtilaf Shahabat Ketika Rasulullah Saw Telah Wafat. Sirah Ibn Hisyam. “Tidak seorang pun dari nabi itu yang meninggal dunia melainkan ia dimakamkan di mana ia meninggal”.Dari Ibnu Umar. “Rasulullah Saw berkata kepada kami ketika beliau kembali dari perang Ahzab. ‘Kami tidak akan melaksanakan shalat ‘Ashar hingga kami sampai di Bani Quraizhah’. hal. Kaum muslimin ikhtilaf dalam hal pemakamannya. “Saya pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda. Inilah cikal bakal ikhtilaf dan Rasulullah Saw membenarkan keduanya. Ini membuktikan bahwa para shahabat juga ikhtilaf. maupun setelah Rasulullah Saw wafat. Lalu makam Rasulullah Saw digali di bawah kasur itu”19. Jenazah Rasulullah Saw diletakkan di tempat tidurnya di dalam rumahnya. karena tidak keluar dari tuntunan Sunnah. yang lain berpegang pada makna teks.663. ia berkata. (HR. Sebagian mereka memasuki shalat ‘Ashar di tengah perjalanan. Abu Bakar berkata. 14 . ‘Janganlah salah seorang kamu shalat ‘Ashar kecuali di Bani Quraizhah’. juz. ‘Kami melaksanakan shalat ‘Ashar sebelum sampai di Bani Quraizhah’.213H). Setelah Rasulullah Saw wafat pun para shahabat mengalami ikhtilaf dalam masalah- masalah tertentu. “Kita makamkan di dalam masjidnya (Masjid Nabawi)”. Ini membuktikan bahwa para shahabat ikhtilaf. “Kita makamkan bersama para shahabatnya (di pemakaman Baqi’)”. ‫فلما فرغ من جهاز رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم الثالثاء وضا في سريره في بيته وقد كان المسلمون اختلعوا في دفنه‬ :‫ إني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول‬:‫ بل ندفنه ما أصحابه فقال أبو بكر‬:‫ ندفنه في مسجده وقال قائل‬:‫فقال قائل‬ ‫ما قبض نبي إال دفن حيث يقبض فرفا فراش رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذي توفي عليه فحعر له تحته‬ Ketika jenazah Rasulullah Saw telah siap (untuk dikebumikan) pada hari Selasa. beliau tidak menyalahkan satu pun dari mereka”. Ada yang berpendapat. Sebagian mereka berkata. baik ketika Rasulullah Saw masih hidup. Satu kelompok berpegang pada teks. Namun kedua ikhtilaf itu diselesaikan dengan tuntunan Sunnah Rasulullah Saw. Ada yang berpendapat. al-Bukhari). sedangkan sebagian lain berpendapat shalat Ashar dilaksanakan ketika waktunya telah tiba.

‘Umdat al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari. Juz.500. ‫واختلعوا في وجوب السعي بين الصعا والمروة فذهب مالك والشافعي وأصحاب هما وأحمد وإسحاق وأبو ثور إلى ما ذكرنا‬ ‫ وكان أنس بن مالك وعبد هللا بن الزبير ومحمد بن سيرين يقولون‬. 15 . Abdullah bin az-Zubair dan Muhammad bin Sirin berpendapat bahwa Sa’i itu sunnat. َ‫صلَّيَا ث ُ َّم َو َجدَا ا ْل َماء‬َ َ‫ْس َمع َ ُه َما َما ٌء فَتَيَ َّم َما صَ ِعيدًا طَ ِيبًا ف‬ َ ‫سعَ ٍر فَ َحض ََرتْ الص ََّالةُ َولَي‬ َ ‫عَنْ أ َ ِبي سَ ِعي ٍد الْ ُخد ِْري ِ قَا َل َخ َر َ َرج َُال ِن فِي‬ ‫سل َّ َم فَذَك ََرا ذَلِكَ لَهُ فَقَا َل ِللَّذِي لَ ْم يُ ِع ْد‬ َ ‫َّللا َعلَيْ ِه َو‬ ُ َّ ‫صلَّى‬ َ ‫َّللا‬ ِ َّ ‫سو َل‬ ُ ‫ت فَأَعَا َد أ َ َح ُدهُ َما الص ََّالةَ َوا ْل ُوضُو َء َول َ ْم يُ ِع ْد ْاآل َخ ُر ث ُ َّم أَتَيَا َر‬ ِ ‫فِي ا ْل َو ْق‬ ‫سنَّةَ َوأَجْ زَ أَتْكَ ص ََالت ُكَ َوقَا َل لِلَّذِي ت ََوضَّأ َ َوأَعَا َد لَكَ ْاألَجْ ُر َم َّرت َ ْي ِن‬ ُّ ‫صبْتَ ال‬ َ َ‫أ‬ Dari Abu Sa’id al-Khudri. mereka menyebutkan peristiwa yang telah mereka alami. lalu mereka berdua bertayammum dengan tanah yang suci. (HR.‫وهو مذهب عائشة رضي هللا عنها و مذهب عروة وغيره‬ ‫هو تطوع وليس ذلك بواجب‬ Mereka ikhtilaf tentang hukum wajibnya sa’i antara Shafa dan Marwah. Salah seorang dari mereka mengulangi shalatnya dengan berwudhu’. Ketika mengalami suatu peristiwa. Sedangkan yang lain tidak mengulangi shalatnya.V. hal.XX 21 (Mu’assasah al-Qurthubah). Kemudian tiba waktu shalat. maka para shahabat itu berijtihad. Hasil ijtihad mereka disebut madzhab. Rasulullah Saw berkata kepada yang mengulangi shalatnya dengan berwudhu’. menurutnya (wanita yang mengalami istihadhah) tidak wajib mandi pada setiap shalat 20. hal. ‫المشهور من مذهب عائشة رضي هللا تعالى عنها أنها كانت ال ترى الغسل لكل صالة‬ Masyhur dari mazhab Aisyah ra. Kemudian mereka berdua mendapatkan air dan waktu shalat masih ada. “Perbuatanmu sesuai dengan Sunnah. seperti yang disebutkan dalam sebuah hadits. Rasulullah Saw berkata kepada yang tidak mengulangi shalatnya. seperti yang telah kami sebutkan (wajib Sa’i). mereka tidak memiliki air. mazhab ‘Urwah dan lainnya. Ijtihad Shahabat Ketika Rasulullah Saw Telah Wafat. shalatmu sah”. “Dua orang shahabat pergi dalam suatu perjalanan.151. Abu Daud). at-Tamhid li ma fi al-Muwaththa’ min al-Ma’ani wa al-Asanid. Lalu mereka berdua melaksanakan shalat. Sedangkan Anas bin Malik. ini adalah mazhab Aisyah. Imam Badruddin al-‘Aini al-Hanafi. Juz. Menurut Imam Malik. Kemudian mereka berdua datang menghadap Rasulullah Saw. Imam Syafi’i. Imam Ishaq dan Abu Tsaur. “Engkau mendapatkan dua pahala”. tidak wajib 21. 20 Imam Ibn ‘Abdilbarr. para ulama kedua mazhab tersebut. Ijtihad Shahabat Ketika Rasulullah Saw Masih Hidup. Rasulullah Saw tidak berada bersama para shahabat. Imam Ahmad. ia berkata.Ijtihad Shahabat Rasulullah Saw.

Pengertian madzhab yang lebih sempurna dan sistematis dengan kaedah-kaedah yang tersusun baru ada pada masa imam-imam mazhab. 12. Imam Daud azh-Zhahiri (w.240H).Makna Madzhab. 11. 10. Imam Hanafi (w. An-Nu’man bin Tsabit. Imam Malik (w. Imam al-Hasan al-Bashri (w. 7.1098H). Imam al-Auza’i (w. Imam Ishaq bin Rahawaih (w.179H). Imam Mazhab Menyikapi Perbedaan.175H). 8. ِ ‫ َم ْو ِض ُا الذَّهَا‬tempat pergi. 1. Syafi’i dan Hanbali. Ibrahim bin Khalid al-Kalbi. Imam Sufyan ats-Tsauri (w. Malik bin Anas al-Ashbuhi. Abu ‘Amr bin Abdirrahman bin ‘Amr. Imam Abu Tsaur (w. Imam al-Laits bin Sa’ad (w.198H).I.157H).241H).110H). Maliki. Bahkan Syekh Abu Bakar al-Jaza’iri menyusun kitab Fiqhnya dengan judul al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah (Fiqh menurut empat mazhab).270H). Namun tidak semua mazhab ini bertahan. 3. Imam Hanbali (w. Sufyan bin Sa’id bin Masruq.238H). 22 Imam Ahmad bin Muhammad al-Hanafi al-Hamawi (w. Ghamz ‘Uyun al-Basha’ir fi Syarh al- Asybah wa an-Nazha’ir. Oleh sebab itu yang populer di kalangan Ahlussunnah-waljama’ah adalah empat mazhab: Hanafi. Imam Syafi’i (w. Imam Sufyan bin ‘Uyainah (w. 2. 9.204H).150H). Makna kata Madzhab menurut bahasa adalah: ‫ب‬ Sedangkan Madzhab menurut istilah adalah: ‫ستَعَا َد ِة مِ نْ ْاأل َ ِدلَّ ِة الظَّ ِن َّي ِة‬ ْ ‫ُص ِب ِه ا ْل ُمجْ ت َِه ُد مِ نْ ْاألَحْ ك َِام الش َّْر ِع َّي ِة ا ْلعَ ْر ِع َّي ِة ِاالجْ ِتهَا ِد َّي ِة ا ْل ُم‬ َّ ‫َما ا ُْخت‬ Hukum-hukum syar’i yang bersifat far’i dan ijtihadi yang dihasilkan dari dalil-dalil yang bersifat zhanni oleh seorang mujtahid secara khusus22. Para Imam Mazhab. Banyak yang punah karena tidak dilanjutkan oleh para ulama yang mengembangkan mazhab setelah imam pendirinya wafat. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Juz. 5. Muhammad bin Idris. hal.160H).40 16 . Abu Sa’id al-Hasan bin Yasar al-Bashri. 6. 4. Daud bin Ali al-Ashbahani al-Bahdadi.

lokasinya dekat dari makam Imam Hanafi. 17 . Namun itu tidak menghalangi mereka untuk shalat berjamaah. (Cairo: Dar al-Kutub al-Haditsah). Imam Malik VS Imam Hanafi. ada yang membaca jahr. hal.332. Khalifah Harun ar-Rasyid berkata. 25 Imam Abu Nu’aim al-Ashbahani. meskipun ada perbedaan diantara mereka pada hal-hal tertentu. 23 Waliyyullah ad-Dahlawi. Adab Imam Syafi’i Kepada Imam Hanafi. Juz. ‫كان أبو حنيعة أو أصحابه والشافعي وغيرهم رضي هللا عنهم يصلون خلف أئمة المدينة من المالكية وغيرهم وإن كانوا ال‬ ‫يقرءون البسملة ال سرا وال جهرا‬ Imam Hanafi atau para ulama Mazhab Hanafi. Hulyat al-Auliya’ wa Thabaqat al-Ashfiya’. 24 Ibid. “Allah membarikan taufiq-Nya kepadamu wahai Abu Abdillah (Imam Malik)” 25. hal. Hujjatullah al-Balighah. semuanya benar dalam ijtihadnya”. Imam Syafi’i dan para ulama lain shalat di belakang para imam di Madinah yang berasal dari kalangan Mazhab Maliki. Saya katakan.VI (Beirut: Dar al- Kitab al-‘Araby). beliau ingin menetapkan agar seluruh masyarakat memakai isi kitab al-Muwaththa’. Imam Syafi’i tidak membaca doa Qunut karena beradab kepada Imam Hanafi24. ‫ فلم يقنت تأدبا معه‬، ‫وصلى الشافعي رحمه هللا الصبح قريبا من مقبرة أبي حنيعة رحمه هللا‬ Imam Syafi’i melaksanakan shalat Shubuh. ada yang membaca sirr.Mereka tetap shalat berjamaah. meskipun para imam di Madinah itu tidak membaca Basmalah.335. Adab Imam Malik. misalnya Basmalah pada al-Fatihah. ada pula yang tidak membaca Basmalah sama sekali. Imam Malik berkata. “Jangan lakukan! Sesungguhnya para shahabat Rasulullah Saw telah berbeda pendapat dalam masalah furu’. beliau ingin menggantungkan kitab al- Muwaththa’ (karya Imam Malik) di Ka’bah. mereka juga telah menyebar ke seluruh negeri. ‫ فإن أصحاب رسول هللا‬،‫ ال تععل‬:‫ ويحمل الناس على ما فيه فقلت‬،‫شاورني هارون الرشيد في أن يعلق (الموطأ) في الكعبة‬ ‫ وفقك هللا يا أبا عبد هللا‬:‫ فقال‬،‫ وكل عند نعسه مصيب‬،‫ وتعرقوا في البلدان‬،‫صلى هللا عليه وسلم اختلعوا في العروع‬ Khalifah Harun ar-Rasyid bermusyawarah dengan saya. baik sirr maupun jahar (karena menurut Mazhab Maliki: Basmalah itu bukan bagian dari surat al-Fatihah)23.

Imam Malik menjawab. Komentar Imam Hanbali Terhadap Imam Syafi’i. “Demi Allah. hal.36 27 Imam al-Qurthubi (w. darinya aku mengambil ilmu”. . “Bagus sekali ucapan Imam Malik terhadap dirimu”.‫قال عزفت ما أبي حنيعة‬ . saya katakan kepadanya. “Saya merasa tidak punya apa-apa ketika bersama Abu Hanifah. maka kuatkanlah kedua tanganmu dengan hadits itu”.‫ ما أحسن قول ذلك الرجل فيك‬:‫ثم لقيت أبا حنيعة قلت‬ Imam al-Laits bin Sa’ad berkata.‫ وهللا ما رأيت أسرع منه بجواب صادق وزهد تام‬:‫ فقال‬. Malik wa asy- Syafi’i wa Abi Hanifah. ‫اذا ذكر العلماء فمالك النجم وما أحد أمن على من مالك بن أنس‬ “Jika disebutkan tentang ulama-ulama. al-Intiqa’ fi Fadha’il ats-Tsalatsah al-A’immah al-Fuqaha’. saya belum pernah melihat orang yang lebih cepat memberikan jawaban yang benar dan zuhud yang sempurna melebihi Imam Malik” 26. Tidak seorang pun yang lebih aman bagiku daripada Imam Malik bin Anas”.463H). Imam Hanafi menjawab. ‫اذا جاءك الحديث عن مالك فشد به يديك‬ “Apabila ada hadits datang kepadamu. “Saya bertemu dengan Imam Malik. sesungguhnya ia benar-benar ahli Fiqh wahai orang Mesir (Imam al-Laits)”.23. 26 Al-Qadhi ‘Iyadh. Juz. Tartib al-Madarik wa Taqrib al-Masalik.‫ إني أراك تمسح العرق عن جبينك‬:‫ لقيت مالكا ً بالمدينة فقلت له‬:‫قال الليث‬ . maka ia buang semuanya” 27.‫ إنه لعقيه يا مصري‬. dari Imam Malik. Komentar Imam Syafi’i Terhadap Imam Malik. maka Imam Malik adalah bintangnya. (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah). ‫كان مالك بن أنس اذا شك في الحديث طرحه كله‬ “Imam Malik bin Anas itu. ‫مالك بن أنس معلمى وعنه أخذت العلم‬ “Imam Malik bin Anas adalah guruku. 18 .I. Kemudian saya menemui Imam Hanafi. ‘Saya lihat engkau mengusap keringat dari alis matamu?’. ‫اذا جاءك الخبر فمالك النجم‬ “Jika datang Khabar kepadamu. maka Imam Malik adalah bintangnya”. Hal. jika ia ragu terhadap suatu hadits. saya katakan kepadanya.

Berikut ini beberapa contoh ikhtilaf diantara ulama kontemporer: Contoh Kasus Pertama: Cara Turun Ketika Sujud. Ikhtilaf Ulama Kontemporer: Para ulama zaman sekarang pun berijtihad dalam masalah-masalah tertentu yang tidak ada nash menjelaskan tentang itu. 19 .XXIV (Beirut: Mu’assasah ar-Risalah. 1400). tapi mereka ikhtilaf dalam memahaminya. Atau ada nash. Imam Hanbali menjawab. maka tentu saja mereka pun ikhtilaf seperti orang-orang sebelum mereka. “Jika tidak ada hadits shahih.juz. hal. (Beirut: al-Maktab al-Islamy. ‫قال أبو أيوب حميد بن أحمد البصري كنت عند أحمد بن حنبل نتذاكر في مسألة فقال رجل ألحمد يا أبا عبد هللا ال يصح فيه‬ ‫حديث فقال إن لم يصح فيه حديث فعيه قول الشافعي وحجته أثبت شيء فيه‬ Abu Ayyub Humaid bin Ahmad al-Bashri berkata. tidak ada hadits shahih tentang masalah itu’. saya selalu mendengar engkau berdoa untuknya’. Syekh Ibnu Baz: Lutut Lebih Dahulu. ‘Wahai Ayahanda. adakah pengganti bagi kedua ini?!”28. Seperti kesehatan bagi tubuh. Tahdzib al-Kamal. Shifat Shalat an-Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam min at-Takbir ila at-Taslim ka Annaka Tarahu. Lihatlah. Seorang laki-laki bertanya kepada Imam Hanbali. Imam Hanbali menjawab. 1408H). Ketika mereka berijtihad.‫عبد هللا بن أحمد بن حنبل قال قلت ألبي يا أبة أي رجل كان الشافعي فإني سمعتك تكثر من الدعاء له فقال لي يا بني كان‬ ‫الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس فانظر هل لهذين من خلف أو منهما عوض‬ Abdullah putra Imam Hanbali berkata.107. 31 Syekh al-Albani. ‫واعلم أن وجه مخالعة البعير وضا اليدين قبل الركبتين فأشكل هذا على كثير من أهل العلم فقال بعضهم يضع‬ ، ‫ يديه قبل ركبتيه وقال آخرون بل يضع ركبتيه قبل يديه‬Ketahuilah bahwa bentuk membedakan diri ‫ وهذا هو الذي يخالف بروك البعير ألن بروك البعير يبدأ‬dari unta adalah dengan meletakkan ‫ بيديه فإذا برك المؤمن على ركبتيه فقد خالف البعير وهذا‬tangan terlebih dahulu sebelum kedua ‫ هو الموافق لحديث وائل بن حجر وهذا هو الصواب أن‬lutut (ketika turun sujud)31. “Wahai Abu Abdillah. orang seperti apa Syafi’i itu. ‘Wahai Anakku. Hujjah Imam Syafi’i terkuat dalam masalah itu” 29. “Saya katakan kepada Ayah saya. 28 Al-Hafizh al-Mizzi. “Saya bersama Imam Hanbali bermuzakarah tentang suatu masalah. Syekh al-Albani: Tangan Lebih Dahulu. hal. Imam Syafi’i seperti matahari bagi dunia.372 29 Ibid. ada pendapat Imam Syafi’i dalam masalah itu.

inilah yang disyariatkan menurut Sunnah dari Rasulullah Saw. sebagian mereka mengatakan: meletakkan kedua tangan sebelum lutut.‫يسجد على ركبتيه أوال ثم يضع يديه على األرض ثم‬ ‫يضع جبهته أيضا على األرض هذا هو المشروع فإذا‬ ‫رفع رفع وجهه أوال ثم يديه ثم ينهض هذا هو المشروع‬ ‫الذي جاءت به السنة عن النبي صلى هللا عليه وسلم وهو‬ : ‫ وأما قوله في حديث أبي هريرة‬، ‫الجمع بين الحديثين‬ ‫وليضع يديه قبل ركبتيه فالظاهر وهللا أعلم أنه انقالب كما‬ ‫ذكر ذلك ابن القيم رحمه هللا إنما الصواب أن يضع‬ ‫ركبتيه قبل يديه حتى يوافق آخر الحديث أوله وحتى يتفق‬ ‫مع حديث وائل بن حجر وما جاء في معناه‬ Masalah ini menjadi polemik di kalangan banyak ulama. kemudian bangun. zahirnya –wallahu a’lam- terjadi pembalikan kalimat. Ketika bangun dari sujud. kemudian menempelkan kening. kemudian kedua tangan. kombinasi antara dua hadits. inilah yang disyariatkan. sebagaimana yang disebutkan Ibnu al-Qayyim – rahimahullah-. inilah yang berbeda dengan turunnya unta. agar akhir hadits sesuai dengan awalnya. ini yang sesuai dengan hadits Wa’il bin Hujr (mendahulukan lutut daripada tangan). inilah yang benar. kemudian meletakkan kedua tangan di atas lantai. Adapun ucapan Abu Hurairah: “Hendaklah meletakkan kedua tangan sebelum lutut. Yang benar: meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan. jika seorang mu’min memulai turun dengan kedua lututnya. karena ketika unta turun ia memulai dengan kedua tangannya (kaki depannya). sebagian yang lain mengatakan: meletakkan dua lutut sebelum kedua tangan. sujud dengan cara mendahulukan kedua lutut terlebih dahulu. maka ia telah berbeda dengan unta. agar 20 . mengangkat kepala terlebih dahulu.

hal. mereka yang lebih mendahulukan tangan.. selama berdasar kepada dalil dan masalah yang diperselisihkan itu bersifat zhanni. Majmu’ Fatawa wa Maqalat Ibn Baz: juz. karena jika seseorang meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut. Contoh Kasus Kedua: Takbir Pada Sujud Tilawah Dalam Shalat Syekh Ibnu Baz : Bertakbir. ia bahas dengan pembahasan yang baik dan bermanfaat.. lebih mendahulukan lutut daripada tangan. Majmu’ Fatawa wa Rasa’il Ibn ‘Utsaimin. 32 Syekh Ibnu ‘Utsaimin. 21 . Begitu juga sebaliknya.XIII. pastilah ia turun seperti turunnya unta. pastilah orang yang sujud dengan mendahulukan lutut akan membid’ahkan Syekh al-Albani dan para pengikutnya karena lebih mendahulukan tangan.‫يديه‬ Ketika itu maka yang benar jika kita ingin sesuai antara akhir dan awal hadits: “ Hendaklah meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan”.‫قبل الركبتين كما قلت لبرك كما يبرك البعير‬ ‫ وقد ألف بعض األخوة رسالة سماها (فتح المعبود في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود) وأجاد فيه‬. hal. Dengan demikian maka menurut Sunnah yang diperintahkan Rasulullah Saw ketika sujud adalah: meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan 32. Dalam hal ini Syekh Ibnu ‘Utsaimin sepakat dengan Syekh Ibnu Baz. maka berarti ada kontradiktif antara awal dan akhir hadits.. Syekh al-Albani : Tanpa Takbir. ‫فحينئذ يكون الصواب إذا أردنا أن يتطابق آخر الحديث وأوله "وليضع ركبتيه قبل يديه"؛ ألنه لو وضع اليدين‬ . Maka ikhtilaf dalam furu’ itu suatu yang biasa.19. juz. .‫وأفاد‬ ‫ وعلى هذا فإن السنة التي أمر بها الرسول صلى هللا عليه وس لم في السجود أن يضع اإلنسان ركبتيه قبل‬. pasti akan membid’ahkan Syekh Ibnu Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin yang lebih mendahulukan lutut daripada tangan.‫ وحينئذ يكون أول الحديث وآخره متناقضان‬. atau semakna dengannya 30.sesuai dengan hadits riwayat Wa’il bin Hujr.. .125. Ada salah seorang ikhwah telah menulis satu risalah berjudul Fath al-Ma’bud fi Wadh’i ar- Rukbataini Qabl al-Yadaini fi as-Sujud.XI. Tidak membuat orang saling memusuhi dan membid’ahkan. sebagaimana yang saya nyatakan. ‫وقد روى ج ما من الصحابة سجوده صلى هللا عليه يشرع للمصلي إذا كان إماما أو منعردا ومر بآية سجدة‬ 30 Syekh Ibnu Baz. Jika berbeda pendapat itu membuat orang saling membid’ahkan.

34 Syekh al-Albani. 22 .179.XV.Ada Shalat Sunnat Tahyatul-masjid.267.‫ فإن كان في صالة وجب أن يكبر إذا سجد وأن يكبر إذا قام‬،‫ مالم يكن اإلنسان في صالة‬،‫وسلم‬ Sujud Tilawah tanpa takbir ketika turun sujud dan tanpa takbir ketika bangun dari sujud. hal. Oleh sebab itu kami condong kepada pendapat: tidak disyariatkannya takbir ketika sujud tilawah34.‫ وهذا يدل على أن له حكم المسجد‬. ‫سجود التالوة ليس له تكبير عند السجود وليس له تكبير عند الرفا من السجود؛ ألن ذلك لم يرد عن النبي صلى هللا عليه‬ . disyariatkan ‫ صالة العيد أن يكثر من التهليل والتكبير؛ ألن ذلك هو‬melaksanakan shalat Tahyatul-masjid di 33 Al-Lajnah ad-Da’imah li al-Buhuts al-‘Ilmiyyah wa al-Ifta’. masjid. Kemudian bertakbir ketika kesempatan yang berbeda-beda. agar ia bertakbir dan sujud dalam banyak ayat dan di banyak Tilawah. ketika melewati ayat tentang sujud tilawahnya Rasulullah Saw Sajadah.‫أن يدخلن المصلى‬ ‫ والمشروع لمن جلس ينتظر‬. Liqa’at al-Bab al-Maftuh. tidak bangun dari sujud. ‫ أو االستسقاء‬، ‫ السنة لمن أتى مصلى العيد لصالة العيد‬،‫مصلى العيد يشرع فيه تحية المسجد كغيره من المساجد‬ ‫ أن يجلس وال يصلي تحية المسجد ؛ ألن ذلك لم ينقل عن‬:‫ السائل‬.‫إذا دخل اإلنسان ال يجلس حتى يصلي ركعتين‬ ‫ وإن كان خارج النبي صلى هللا عليه وسلم وال عن أصحابه رضي هللا‬:‫حتى وإن كان خارج القرية؟ الجواب‬ ‫ والدليل على عنهم فيما نعلم إال إذا كانت الصالة في المسجد فإنه‬،‫القرية؛ ألنه مسجد سواء س ُِّو ر أو لم يُ َس َّور‬ ‫ أن الرسول صلى هللا عليه وسلم منع النساء الحيض يصلي تحية المسجد ؛ لعموم قول النبي صلى هللا عليه‬:‫ذلك‬ ‫ إذا دخل أحدكم المسجد فال يجلس حتى يصلي‬:‫وسلم‬ . Contoh Kasus Ketiga: Shalat Sunnat Tahyatul-masjid di Tempat Shalat ‘Ied. hal.31. ‫ ثم يكبر عندما ينهض‬،‫أن يكبر ويسجد سجود التالوة‬ ‫وسلم للتالوة في كثير من اآليات في مناسبات مختلعة‬ ‫من السجدة؛ ألن التكبير يكون في كل خعض ورفا‬ ‫فلم يذكر أحد منهم تكبيره عليه السالم للسجود ولذلك‬ Disyariatkan bagi orang yang ‫نميل إلى عدم مشروعية هذا التكبير‬ melaksanakan shalat. 35 Syekh Ibnu ‘Utsaimin. Dalam hal ini Syekh Ibnu ‘Utsaimin sependapat dengan Syekh Ibnu Baz. Kecuali jika seseorang dalam shalat.IX.‫ ركعتين متفق على صحته‬Tempat shalat ‘Ied. Tamam al-Minnah.13206. no. Syekh Ibnu Baz : Syekh Ibnu ‘Utsaimin : Tidak Ada Shalat Sunnat Tahyatul. juz. juz. karena tidak ada riwayat dari Rasulullah Saw. jika ia sebagai imam Sekelompok shahabat telah meriwayatkan atau shalat sendirian. Juz. bahwa Rasulullah Saw bertakbir ketika akan sujud. hal. maka ia wajib bertakbir ketika akan sujud dan bertakbir ketika akan bangun tegak berdiri 35. Karena takbir itu pada seorang pun dari mereka menyebutkan setiap turun dan bangun33.I.

cit. Ini menunjukkan melaksanakan shalat Tahyatul-masjid bahwa hukum tempat shalat itu sama berdasarkan umumnya sabda Rasulullah seperti masjid 37. kecuali jika shalat ‘Ied perempuan yang sedang haidh masuk ke dilaksanakan di masjid. disepakati keshahihannya. demikian itu tidak ada riwayat dari apakah diberi pagar ataupun tanpa pagar. ‫ جعل الشمسي والتصوير الذي له ظل‬:‫ ألن التصوير مصدر صور أي‬،ً‫ليس تصويرا‬ .‫ ومن اشتغل بقراءة القرآن فال بأس‬. .4.‫ وما أشبه ذلك‬،‫ يخطط العينين واألنف والشفتين‬،‫يخطط‬ memberitahukan bahwa mereka adalah Adapun gambar moderen zaman sekarang. Contoh Kasus Keempat: Hukum Poto. karena yang karena tempat shalat ‘Ied itu adalah masjid. maka janganlah duduk hingga ia shalat dua rakaat”. juz.‫حتى تنتهي الخطبة‬ Apabila seseorang masuk ke tempat itu. maka tempat shalat tersebut. Wallahu Waliyyu at- Taufiq36. Sunnah bagi orang yang datang ke tempat Penanya: Meskipun di luar kampung? shalat ‘Ied atau Istisqa’ agar duduk. op. Rasulullah Saw dan para shahabat menurut Dalilnya. seperti masjid-masjid lain. “Apabila salah seorang kamu masuk masjid. boleh. Saw. 37 Syekh Ibnu ‘Utsaimin. Syekh Ibnu Baz : Syekh Ibnu ‘Utsaimin : Poto Sama Dengan Patung/Lukisan..VIII. Poto Tidak Sama Dengan Patung/Lukisan. juz.XIII. ‫جسم معين فينطبع هذا الجسم في الورقة فهذا في الحقيقة أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة‬ ‫ ومن فرق فليس عنده‬. hal. tidak Jawaban: Meskipun di luar kampung. itu adalah Sunnah bagi semua di masjid dan di luar masjid hingga berakhir khutbah ‘Ied. hal. . 36 Syekh Ibnu Baz. beliau .22. ‫أما ال تصوير الحديث اآلن الذي يسلط فيه اإلنسان آلة على الرسول صلى هللا عليه وسلم لعن المصورين وأخبر‬ ‫ وهذا يعم التصوير‬. Orang yang sibuk dengan membaca al- Qur’an. Liqa’ al-Bab al-Maftuh.‫ وهو السنة للجميع في المسجد وخارجه‬، ‫شعار ذلك اليوم‬ tempat tersebut. 23 . ‫ وهذا الذي التقطه بهذه اآللة لم دليل على التعرقة‬،‫الشيء على صورة معينة‬ Rasulullah Saw melaknat al-Mushawwir ‫ الصورة المعينة هو بنفسه‬،‫يجعله على صورة معينة‬ (orang yang menggambar). karena itu adalah syi’ar pada hari itu. ‫وهللا ولي التوفيق‬ jangan duduk hingga shalat dua rakaat. shalat Tahyatul-masjid. Disyariatkan bagi orang yang duduk menunggu shalat ‘Ied agar memperbanyak Tahlil dan Takbir. Rasulullah Saw melarang pengetahuan kami.

op.. Contoh Kasus Kelima: Umrah Berkali-kali Dalam Satu Perjalanan.. untuk mencari pahala yang disebabkan Pertanyaan: Syekh yang mulia. Edisi:1151.XIX. maka ia tidak memiliki bentuk mashdar dari kata shawwara. karena kata tashwir adalah gambar/patung. Syekh Ibnu Baz: Boleh. Siapa yang kertas. hidung. Rasulullah Saw bersabda. 40 Telah dimuat di Majalah al-Yamamah. cit. hal. 24 . bentuk kedua mata.72. Syekh Ibnu ‘Utsaimin: Bid’ah. ada ibadah Umrah tersebut?40 sebagian orang datang dari tempat yang Jawaban: Tidak mengapa (boleh). juz. ‫ فتكرار العمرة في سفر واحد من البدع‬،‫الصحابة‬ Pertanyaan: apakah boleh berulang kali Berulang-ulang Umrah Dalam Satu Safar melaksanakan Umrah di bulan Ramadhan Adalah Bid’ah. jauh untuk tujuan Umrah ke Mekah. lalu mencakup poto dan gambar yang tidak kemudian gambar tersebut terbentuk di memiliki bayang-bayang. kemudian melaksanakan Umrah 38 Syekh Ibnu Baz.V.orang-orang yang paling keras azabnya seseorang menggunakan alat untuk pada hari kiamat. mengambil gambar objek tertentu. Tanggal: 25 Ramadhan 1411H. 39 Syekh Ibnu Utsaimin. cit. ‫له جزاء إال الجنة متفق عليه‬ ‫ فقد‬. maka itu sebenarnya bukanlah membedakan antara poto dan makna tashwir. Gambar berbentuk adalah gambar yang dibentuk. “Satu Umrah ke kemudian melaksanakan Umrah dan Umrah berikutnya menjadi penutup dosa Tahallul. artinya: menjadikan sesuatu dalam bentuk tertentu. ‫ هذا بارك هللا فيك من البدع في دين هللا؛ ألنه فإذا اعتمر ثالث أو أربع مرات فال حرج في ذلك‬:‫الجواب‬ ‫ليس أحرص من الرسول صلى هللا عليه وسلم وال من اعتمرت عائشة رضي هللا عنها في عهد النبي صلى هللا‬ ‫ والرسول صلى هللا عليه وسلم كما نعلم جميعا ً عليه وسلم في حجة الوداع عمرتين في أقل من عشرين‬،‫الصحابة‬ . hal. dua bibir dan sejenisnya39. ‫تكرار العمرة في رمضان‬ ‫تكرار العمرة في سفر واحد من البدع‬ ‫ هل يجوز تكرار العمرة في رمضان طلبا لألجر‬: ‫ فضيلة الشيخ! بعض الناس يأتي من مكان بعيد س‬:‫السؤال‬ ‫ ثم يذهبون المترتب على ذلك؟‬،‫ ثم يعتمرون ويحلون‬، ‫لهدف العمرة إلى مكة‬ « : ‫ النبي صلى هللا عليه وسلم قال‬، ‫ ال حرج في ذلك‬: ‫ في سفره عدة ج‬:‫ يعني‬،‫إلى التنعيم ثم يؤدون العمرة‬ ‫ والحج المبرور ليس‬، ‫العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما‬ ‫ فكيف هذا؟‬،‫عمرات‬ . dalil untuk membedakannya 38. ‫ وبقي تسعة عشر يوما ً يوما‬،‫دخل مكة فاتحا ً في آخر رمضان‬ Berulang-ulang melaksanakan Umrah di ‫ وكذلك‬،‫في مكة ولم يخرج إلى التنعيم ليحرم بعمرة‬ bulan Ramadhan. Ini bersifat umum. op. juz.287. Kemudian mereka pergi ke antara keduanya dan haji yang mabrur itu Tan’im. Sedangkan gambar yang diambil dengan alat tidak menjadikannya dalam bentuk sesuatu.

42 Syekh Ibnu ‘Utsaimin.‫ والعشرون فعلها عمر‬lebih daripada itu.121. Demikian juga para shahabat. perbuatan Umar ra dan para shahabat. Aisyah telah melaksanakan berkah-Nya kepada Anda. melaksanakan ibadah melebihi Rasulullah Saw dan para shahabat. atau 13 rakaat. Juz. Inilah yang ‫العرق فعليه الدليل‬ afdhal. Contoh Kasus Keenam: Tarawih 23 Rakaat Syekh Ibnu Baz: Boleh. cit.‫ بل هي من السنن‬، ‫فليس فيها نقص وليس فيها إخالل‬ Selanjutnya Syekh al-Albani ‫ س نن الخلعاء الراشدين‬berkata. Ini termasuk Umrah dua kali pada masa Rasulullah Saw perbuatan bid’ah dalam agama Allah. Menetap sembilan belas hari di Mekah. op. Syekh al-Albani: Tidak Boleh Lebih Dari 11 Rakaat. . padahal kurangdari Karena tidak ada yang lebih bersemangat dua puluh hari41.. 23 rakaat adalah (rakaat) melebihi jumlah yang disunnatkan.XXVIII. melaksanakan Umrah beberapa kali. atau ‫عليه وسلم عددا معينا فيها ال يزيد عليه فمن ادعى‬ 23 rakaat. dalam satu perjalanan. 25 . ini dalil tidak boleh menambah ‫ والصحابة‬. Rasulullah Saw tidak pergi ke Tan’im untuk ihram melaksanakan Umrah. tidak boleh ada tambahan hingga imam selesai.tidak ada balasannya kecuali surga”. cit. tidak karena shalat Tarawih sama dengan shalat- 41 Syekh Ibnu Baz. lagi. Afdhal bagi ma’mum mengikuti imam ‫صالة التراويح ال يجوز الزيادة فيها على العدد المسنون‬ hingga shalat selesai.. Juz.‫ وعشرين أو غير ذلك‬Rasulullah Saw hanya melaksanakan shalat ‫ والثالث‬، ‫ هذا هو األفضل أن يتابا اإلمام حتى ينصرف‬11 rakaat. hal. ، ‫اقتصاره صلى هللا عليه وسلم على اإلحدى عشرة ركعة فاألفضل للمأموم أن يقوم ما اإلمام حتى ينصرف‬ ‫سواء صلى إحدى عشرة ركعة أو ثالث عشرة أو ثالثا‬ ‫دليل على عدم جواز الزيادة عليها‬ . tidak mengapa (boleh) Jawaban: semoga Allah memberikan melakukan itu. ma’mum mengikuti imamnya Shalat Tarawih. op.432.XVII. ia al-Bukhari dan Muslim).‫ رضي هللا عنه‬. Maka jika Anda melaksanakan Umrah tiga Bagaimanakah ini? atau empat kali. (HR. pada waktu haji Wada’. Maka berulang-ulang melaksanakan umrah dalam satu safar adalah bid’ah42. atau selain itu. hal. Maksudnya. apaka shalat ‫الشتراكها ما الصلوات المذكورات في التزامه صلى هللا‬ (Tarawih) itu 11 rakaat. Sedangkan Rasulullah Saw sebagaimana yang kita ketahui semua bahwa beliau masuk ke kota Mekah pada pembebasan kota Mekah pada akhir Ramadhan.

tertentu. sesungguhnya Rasulullah Saw melaksanakan shalat malam 13 rakaat. Shalat at-Tarawih.‫وعشرين ركعة‬ Hadits riwayat Ibnu Abbas ra. (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif. hal. Karena Rasulullah Saw tidak membatasi shalat malam dengan jumlah bilangan tertentu. Hal.tentang shalat malam. maka ia mesti menunjukkan dalil44.‫أن يدعو‬ ‫ذلك؛ وألنه دعاء وجد سببه في الصالة ف تعمه أدلة‬ ‫ هذا ال أصل له‬،‫ فهذا الدعاء الطويل العريض‬،‫القيام‬ 43 Syekh Ibnu Baz. ‫ حكم دعاء ختم القرآن في الصالة‬. Rasulullah Saw tidak membatasi jumlah bilangan rakaat. maka engkau telah menutup dengan Witir”. 45 Syekh Ibnu ‘Utsaimin.. Rasulullah Saw menjelaskan bahwa shalat malam itu dua rakaat. Syekh Ibnu Baz: Boleh Syekh al-Albani: Bid’ah. Dengan demikian maka tidak diingkari siapa yang melaksanakan shalat 23 rakaat45.. “ Shalat malam itu dua rakaat.XIV. Juz. 44 Syekh al-Albani. Jika salah seorang kamu khawatir (masuk waktu) shalat Shubuh. Akan tetapi jika seseorang melaksanakan shalat 23 rakaat. Contoh Kasus Ketujuh: Membaca Doa Khatam al-Qur’an Dalam Shalat Tarawih. Pendapat Syekh Ibnu Utsaimin: Boleh. tidak boleh ditambah.XI. “Apa pendapatmu?”. Majmu’ Fatawa wa Rasa’il Ibn ‘Utsaimin.. Bahkan ketika Rasulullah Saw ditanya -sebagaimana disebutkan dalam Shahih al-Bukhari dari Ibnu Umar. dua rakaat (satu salam). ‫ فما صحة ذلك؟‬،‫ إذا ختم المسلم يسن في حقه أو يستحب إنه لم يثبت أن أحدا من السلف فعلها‬. 26 .‫ بل سئل كما في صحيح البخاري عن ابن عمر‬،‫معين‬ ‫ ولم‬،‫ فبين النبي صلى هللا عليه وسلم أنها مثنى مثنى‬،"‫ مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى‬،‫مثنى‬ ‫ وعلى هذا فال ينكر على من صالها ثالث‬،‫ ولو كان العدد واجبا ً بشيء معين لبينه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم‬،‫يحدد العدد‬ . akan tetapi bagian dari Sunnah secara konsisten dengan jumlah rakaat al-Khulafa’ ar-Rasyidin 43. cit. Rasulullah Saw menjawab..ada kekurangan dan kekacauan di shalat yang dilaksanakan Rasulullah Saw dalamnya.24 Ketika Syekh al-Albani ditanya tentang doa ‫ بعض الناس ينكرون على أئمة المساجد الذين‬:‫ س‬khatam al-Qur’an dalam shalat Tarawih. dua rakaat. ‫ يقرءون ختمة القرآن في نهاية شهر رمضان ويقولون‬beliau menjawab. Jika jumlah rakaat itu wajib dengan jumlah tertentu. pastilah Rasulullah Saw menjelaskannya. 1421H). Juz. maka ia tidak diingkari.119.‫ليس له أصل‬ ‫ ال حر في ذلك؛ ألنه ثبت عن بعض السلف أنه فعل‬: ‫ صالة‬،‫ أما ختم القرآن هكذا في الصالة‬.‫ رضي هللا عنهما‬. Siapa yang menyatakan ada beda antara Tarawih dengan shalat lain. .29.‫حديث ابن عباس رضي هللا عنهما أن النبي صلى هللا عليه وسلم صلى من الليل ثالث عشرة ركعة‬ ‫ولكن لو صالها اإلنسان ثالث وعشرين ركعة فإنه ال ينكر عليه؛ ألن النبي صلى هللا عليه وسلم لم يحدد صالة الليل بعدد‬ ‫ "صالة الليل‬:‫ عن صالة الليل ما ترى فيها؟ فقال‬.325. maka shalatlah satu rakaat.. hal. op.

Abdul Ilah Husain al- ‘Arfaj dalam Mafhum al-Bid’ah wa Atsaruhu fi Idhthirab al-Fatawa al-Mu’ashirah. (Amman: Dar al-Fath. Juz.19 dalam Silsilah al-Hady wa an-Nur.XXX. ini khatam Qur’an di akhir bulan Ramadhan.‫ولي التوفيق‬ Tidak ada dasarnya. Edisi: 1658. 47 Syekh Ibnu Baz. itu benar?46 ‫أن التزام دعاء معين بعد ختم القرآن من البدع التي ال‬ Jawaban: Tidak mengapa melakukan itu : ‫سلَّ َم‬ َ ‫َّللا َعلَ ْي ِه َو‬ ُ َّ ‫صلَّى‬ َ ‫ كقوله‬، ‫تجوز ؛ لعموم األدلة‬ (boleh). Waktu Doa Khatam al-Qur’an Dalam Shalat Tarawih: ‫ ما موضا دعاء ختم القرآن ؟ وهل هو قبل الركوع‬: ‫س‬ ‫أم بعد الركوع ؟‬ ‫ األفضل أن يكون بعد أن يكمل المعوذتين فإذا أكمل‬: ‫القرآن يدعو سواء في الركعة األولى أو في الثانية أو‬ ‫ يعني بعد ما يكمل قراءة القرآن يبدأ في‬، ‫في األخيرة‬ ‫الدعاء بما يتيسر في أي وقت من الصالة في األولى‬ ‫ كل ذلك ال بأس به‬. tidak ada dasarnya sama sekali49. Adapun khatam al- Pertanyaan: Sebagian orang mengingkari Qur’an seperti ini dalam shalat. Karena perbuatan itu benar dari "‫ وكل ضاللة في النار‬، ‫"كل بدعة ضاللة‬ sebagian kalangan Salaf melakukan itu. seperti doa Qunut dalam sabda Rasulullah Saw. Jika telah selesai 46 Telah dimuat di Majalah ad-Da’wah (Saudi Arabia).‫الدعاء في الصالة كالقنوت في الوتر وفي النوازل‬ ‫إطالقا‬ ..XXIV (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif). disebutkan DR.32. hal.Hukum Doa Khatam al-Qur’an khatam al-Qur’an. cit. 50 Syekh al-Albani. Wallahu dhalalah (sesat) dan setiap yang sesat itu Waliyyu at-Taufiq47. “Setiap bid’ah itu shalat Witir dan bencana-bencana. mereka mengatakan bahwa tidak shahih Syekh al-Albani berkata di tempat ada kalangan Salaf melakukannya. jika seorang muslim 24.266. 27 .‫منها أو في الوسط أو في آخر ركعة‬ ‫ المهم أن يدعو عند قراءة آخر القرآن‬، Pertanyaan: Bila kah doa khatam al- Qur’an dibaca? Apakah sebelum ruku’ atau setelah ruku’? Jawaban: afdhal dibaca setelah membaca surat al-Falaq dan an-Nas. as-Silsilah adh-Dha’ifah. Juz.‫ وهللا‬. dianjurkan berdoa. dalam neraka”50. 2013M). Apakah lain. hal. op. 49 Kaset Syekh al-Albani no. atau Dalam Shalat. maka tercakup bagian dari perbuatan bid’ah yang tidak dalil-dalil yang bersifat umum tentang doa dibolehkan berdasarkan dalil umum seperti dalam shalat. tanggal: 19 Jamada al-Ula 1419H.315. Sesungguhnya konsisten dengan doa Karena doa itu adalah doa yang ada tertentu setelah khatam al-Qur’an adalah sebabnya di dalam shalat. dengan doa yang panjang. maka ia berhak. hal. saat shalat para imam masjid yang membaca doa Qiyamullail.

‫ أما في الصالة فليس لها أصل‬. tidak pula dari Sunnah para shahabat. Pendapat Syekh Ibnu ‘Utsaimin: Tidak Ada Dasarnya. setelah sempurna membaca al-Qur’an. Juz. ini termasuk perkara ikhtilaf di antara para ulama.‫ وال من سنة الصحابة‬،‫وأما دعاء ختم القرآن في الصالة فال أعلم له أصالً ال من سنة الرسول صلى هللا عليه وسلم‬ .‫السنة وليسوا علماء البدعة‬ ‫ويعارق جماعة المسلمين من أجل الدعاء عند ختم القرآن‬ Adapun doa khatam al-Qur’an dalam shalat. karena maksud bid’ah yang 48 Ibid. hal. membaca doa khatam al-Qur’an ketika membaca akhir al-Qur’an48. Yang penting. ulama Sunnah. saya tidak mengetahui ada dasarnya dari Sunnah Rasulullah Saw. Dalil paling kuat dalam masalah ini bahwa ketika Anas bin Malik ingin khatam al-Qur’an. 51 Syekh Ibnu ‘Utsaimin. kemudian berdoa. ia mengumpulkan keluarganya. mulai membaca doa khatam al-Qur’an di semua waktu dalam shalat. ..‫ لكن ما ذلك هي مما اختلف فيه العلماء رحمهم هللا‬. Liqa’ al-Bab al-Maftuh. Tapi Hormati Perbedaan.108 53 Syekh al-Albani.357. Maksudnya.I (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif). maka tidak ada dasarnya.184. Contoh Kasus Kedelapan: Zikir Menggunakan Tasbih. Juz. apakah di awal. di tengah atau di akhir rakaat. Perkara ini luas. tidak ada ‫ واألفضل منها أن يكون عد التسبيح‬،‫ مرجوحة معضولة‬pada zaman Rasulullah Saw. kemudian ia berdoa. ‫إن السبحة بدعة لم تكن في عهد النبي صلى هللا عليه و فإن التسبيح بالمسبحة ال يعد بدعة في الدين؛ ألن المراد‬ ‫ والتسبيح‬،‫بالبدعة المنهي عنها هي البدع في الدين‬ ‫سلم إنما حدثت بعده‬ ‫ وهي وسيلة‬،‫ بالمسبحة إنما هو وسيلة لضبط العدد‬Sesungguhnya Tasbih itu bid’ah. Juz.‫ باألصابا‬setelah masa Rasulullah Saw 53. 28 .‫وهذا في غير الصالة‬ ‫ ال ينبغي لإلنسان أن يشدد حتى يخر عن المسجد‬:‫ يعني‬. as-Silsilah adh-Dha’ifah. tidak selayaknya seseorang bersikap keras hingga keluar dari masjid dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin disebabkan doa khatam al-Qur’an51. Adapun membaca doa khatam al-Qur’an di dalam shalat. apakah pada rakaat pertama atau pada rakaat kedua atau di akhir shalat.‫ أن أنس بن مالك رضي هللا عنه كان إذا أراد أن يختم القرآن جما أهله ودعا‬:‫و غاية ما فيه‬ ‫ علماء‬. Meskipun demikian.membaca al-Quran secara sempurna. hal. hal. dibuat-buat . maksudnya. Sesungguhnya bertasbih menggunakan Tasbih tidak dianggap berbuat bid’ah dalam agama. Semua itu boleh. Tapi ini di luar shalat.XI. Syekh ‘Utsaimin: Boleh. Syekh al-Albani: Bid’ah. bukan ulama bid’ah.XXXIX.‫ واألمر في هذا واسا‬.

seperti rendah hatinya Imam Malik yang tidak mau memaksakan Mazhab Maliki. 52 Syekh Ibnu ‘Utsaimin. Afdhalnya menghitung tasbih itu dengan jari jemari 52..dilarang adalah bid’ah dalam agama. berarti ia membid’ahkan Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh Ibnu Baz. kemudian berlanjut hingga zaman shahabat setelah ditinggalkan Rasulullah Saw. ‫نعمل فيما اتعقنا ونعتذر فيما اختلعنا‬ “Mari beramal pada perkara yang kita sepakati. hingga sampai sekarang ini. Contoh lain. ini berbahaya. sudah terjadi ketika Rasulullah Saw masih hidup. dan mari berlapang dada menyikapi perkara yang kita ikhtilaf di dalamnya”. seperti yang diwasiatkan al-Imam asy-Syahid Hasan al-Banna. Juz. Ketiga. Orang yang berpegang pada pendapat Syekh Ibnu Baz yang mengatakan tidak ada shalat Tahyatal-masjid di tanah lapang tempat shalat Ied. 29 . bukan masalah ushul. ia akan mendahulukan tangan. jika ia berpegang pada pendapat Syekh Ibnu Utsaimin. 1413H). jika tidak dapat menerima perbedaan pendapat. sebagaimana yang dicontohkan para Shalafusshaleh diatas. Majmu’ Fatawa wa Rasa’il Ibn ‘Utsaimin. Beberapa pelajaran dari uraian di atas: Pertama. Jika ia tidak dapat menerima pendapat yang mengatakan mendahulukan lutut. maka ia pasti akan membid’ahkan orang-orang yang berpegang pada pendapat Syekh Ibnu Utsaimin. bahwa ikhtilaf dalam memahami nash (teks) bukan perkara baru. contoh: orang yang berpegang pada pendapat Syekh al- Albani. Sedangkan bertasbih menggunakan Tasbih adalah cara untuk menghitung jumlah bilangan (zikir). Ia mesti dapat menerima perbedaan. tapi memahami ikhtilaf sebagai dinamika dan kekayaan khazanah keilmuan Islam. Maka yang perlu dilakukan bukan menghilangkan ikhtilaf. selama ikhtilaf itu dalam masalah furu’. Kecenderungan membid’ah orang lain ketika berbeda pendapat.XIII (Dar al-Wathan. Karena Imam Ahmad bin Hanbal tidak membid’ahkan Imam Syafi’i dan para pengikutnya hanya karena mereka membaca doa Qunut pada shalat Shubuh. maka ia akan melaksanakan shalat Tahyatul- masjid. berbeda dalam masalah furu’ tidak menyebabkan ummat Islam saling membid’ahkan.174. ketika akan turun sujud. Kedua. Tasbih adalah sarana yang marjuhah (lawan rajih/kuat) dan mafdhulah (lawan afdhal). hal. orang yang datang ke tanah lapang untuk melaksanakan shalat Idul Fitri.

(HR. hari kiamat seperti ini”. apa yang engkau pesankan kepada kami wahai Rasulullah”. Abu Daud. nasihat yang sangat menyentuh. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang dibuat-buat. Muslim). Hadits Kedua: ‫سلَّ َم يَ ْو ًما بَ ْع َد ص ََالةِ ا ْل َغدَاةِ َم ْو ِع َظةً بَلِي َغةً ذَ َرفَتْ مِ ْنهَا ا ْلعُيُو ُن‬ َ ‫َّللا َعلَ ْي ِه َو‬ ُ َّ ‫صلَّى‬ َ ‫َّللا‬ ِ َّ ‫سو ُل‬ُ ‫س ِاريَةَ قَا َل َو َع َظ َنا َر‬ َ ‫اض ب ِْن‬ ِ َ‫عَنْ ا ْلع ِْرب‬ ِ‫س ْم ِا َوال َّطا َعة‬ ِ ُ ‫َّللا قَا َل أ‬ ِ َّ ‫وصي ُك ْم ب ِت َ ْق َوى‬ َّ ‫َّللا َوال‬ ِ َّ ‫ِع فَ َماذَا ت َ ْع َه ُد إِل َ ْينَا يَا َرسُو َل‬ ٍ ‫وب فَقَا َل َر ُج ٌل إِنَّ هَ ِذ ِه َم ْو ِع َظةُ ُم َود‬ ُ ُ‫َو َو ِجلَتْ مِ ْنهَا ا ْلقُل‬ ُ ِ‫ور فَ ِإنَّهَا ض ََاللَةٌ فَ َمنْ أَد َْر كَ ذَلِكَ مِ ْن ُك ْم فَعَلَ ْي ِه ب‬ ‫سنَّتِي‬ ِ ‫ت ْاأل ُ ُم‬ ِ ‫ِيرا َوإِيَّاكُ ْم َو ُمحْ َدثَا‬ ً ‫اخت َِالفًا َكث‬ ْ ‫ش مِ نْ ُك ْم يَ َرى‬ْ ‫ِي فَ ِإنَّهُ َمنْ يَ ِع‬ ٌّ ‫َوإِنْ َع ْب ٌد َحبَش‬ ‫اج ِذ‬ َّ َ ْ ِ ‫ش ِدينَ ال َم ْهدِيِينَ َعضُّوا عَل ْيهَا بِالن َو‬ ِ ‫الرا‬ َّ ِ‫سنَّ ِة الْ ُخلَعَاء‬ ُ ‫َو‬ Dari al-‘Irbadh bin Sariyah. “Dia yang telah menjadikan kamu hidup di waktu pagi dan petang”. at-Tirmidzi dan Ibnu Majah). Gigitlah dengan gigi geraham”. suaranya keras. Dan tiap-tiap perkara yang dibuat- buat itu dhalalah (sesat)”. meskipun kamu dipimpin seorang hamba sahaya berkulit hitam. Ia berkata. Seorang laki-laki berkata. kedua matanya memerah. Hadits Pertama: ‫شت َ َّد َغضَبُهُ َحت َّى َكأَن َّ ُه‬ ْ ‫ب احْ َم َّرتْ عَ ْينَاهُ َوع ََال ص َْوتُهُ َوا‬ َ ‫سل َّ َم إِذَا َخ َط‬ َ ‫َّللا َعلَ ْي ِه َو‬ ُ َّ ‫صلَّى‬ َ ‫َّللا‬ ُ ‫َّللا قَا َل كَانَ َر‬ ِ َّ ‫سو ُل‬ ِ َّ ‫عَنْ جَابِ ِر ب ِْن عَ ْب ِد‬ َ َ ُ َّ‫سطى َويَقو ُل أ َّما بَ ْع ُد ف ِإن‬ َ ْ ْ ُ َ َ ْ ْ ِ ‫سا ُك ْم َويَقو ُل بُعِثتُ أنا َوالسَّاعَة َكهَاتَي ِْن َويَق ُرنُ بَيْنَ إ‬ ْ ‫صبَع َ ْي ِه السَّبَّابَ ِة َوال ُو‬ ُ َّ ‫صب َّ َح ُك ْم َو َم‬ َ ‫ْش يَقُو ُل‬ ٍ ‫ُم ْنذ ُِر َجي‬ ٌ ‫ور ُمحْ َدثَاتُهَا َو ُك ُّل بِ ْد َع ٍة ض ََاللَة‬ ِ ‫َّللا َو َخي ُْر ا ْل ُهدَى هُدَى ُم َح َّم ٍد َوش َُّر ْاأل ُ ُم‬ ِ َّ ‫َاب‬ ُ ‫ث ِكت‬ ِ ‫َخي َْر ا ْل َحدِي‬ Dari Jabir bin Abdillah. membuat air mata menetes dan hati bergetar. (HR. “Ketika Rasulullah Saw menyampaikan khutbah. Rasulullah Saw bersabda. sesungguhnya perkara yang dibuat-buat itu dhalalah (sesat). ia berkata. Kemudian Rasulullah Saw berkata lagi. Tetap mendengar dan patuh. “Amma ba’du (adapun setelah itu). sesungguhnya sebaik-baik cerita adalah kitab Allah (al-Qur’an). MASALAH KE-2: BID’AH. “ Aku wasiatkan kepada kamu agar bertakwa kepada Allah. 30 . jari telunjuk dan jari tengah. Jauhilah perkara yang dibuat-buat. “Aku diutus. “Sesungguhnya ini nasihat orang yang akan pergi jauh. Rasulullah Saw menjawab. seakan-akan ia seorang pemberi peringatan pada pasukan perang. Kemudian Rasulullah Saw bersabda lagi. maka hendaklah ia berpegang pada sunnahku dan sunnah Khulafa’ Rasyidin yang mendapat hidayah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Sesungguhnya orang yang hidup dari kamu akan melihat banyak pertikaian. marahnya kuat. Makna Bid’ah. “Rasulullah Saw suatu hari memberikan nasihat kepada kami setelah shalat Shubuh. Siapa yang mendapati itu dari kalian. Rasulullah Saw mendekatkan dua jarinya.

21. juz. juz. Pendapat Imam an-Nawawi: ‫قال أهل اللغة هي كل شيء عمل على غير مثال سابق‬ Para ahli bahasa berkata. bid’ah adalah semua perbuatan yang dilakukan. Wafat tahun 660H. al-Majalis (Syarh kitab al-Buyu’ dari Shahih al-Bukhari). cara yang dibuat-buat. Pendapat Imam al-‘Izz bin Abdissalam56: . dari kalangan Mazhab Maliki. Pendapat al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani: ‫كل شيء أحدث على غير مثال يسمى بدعة سواء كان محمودا أو مذموما‬ Segala sesuatu yang dibuat-buat tanpa ada contoh sebelumnya disebut bid’ah.I. 58 Imam an-Nawawi. Diantara kitab karya beliau adalah: al- Muwafaqat dan al-I’tisham (dalam bidang Ushul Fiqh). 1392H). menandingi syariat Islam. 55 Imam asy-Syathibi. Populer dengan nama Imam asy-Syathibi. al-Ifadat wa al-Insyadat (dalam bidang sastra Arab). Bergelar Sulthan al-‘Ulama’.II (Beirut: Dar al-Ma’arif).Pendapat Imam asy-Syathibi54: ‫طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يق صد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد هلل سبحانه‬ Suatu cara/kebiasaan dalam agama Islam. apakah itu terpuji ataupun tercela59. juz.‫البدعة فعل ما لم يعهد في عصر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم‬ Bid’ah adalah perkara yang tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah Saw 57. cara yang dibuat-buat. al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj. tidak pernah ada contoh sebelumnya58. Ahli Ushul Fiqh. menandingi syariat Islam. tujuan melakukannya seperti tujuan melakukan cara dalam syariat Islam 55. hal. 54 Imam Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Gharnathi (Granada-Spanyol). Definisi lain. 56 Abu Muhammad ‘Izzuddin Abdul Aziz bin Abdissalam bin Abi al-Qasim bin al-Hasan as-Sullami ad- Dimasyqi. ‫البدعة طريقة في الدين مخترع ة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية‬ Bid’ah adalah suatu cara/kebiasaan dalam agama Islam. al-I’tisham.VI (Beirut: Dar Ihya’ at-Turats al- ‘Araby. tujuan melakukannya adalah sikap berlebihan dalam beribadah kepada Allah Swt.155. 57 Imam ‘Izzuddin bin Abdissalam. 31 . 172. Ushul an-Nahwi (dalam bidang gramatikal bahasa Arab) . Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam. hal.

bahkan ada yang membaginya menjadi lima. Dengan memberikan jawaban itu. 1379H). Semuanya sepakat bahwa bid’ah ada perkara yang dibuat-buat. Kretria Pembagian Bid’ah Mahmudah (terpuji) dan Bid’ah Madzmumah (tercela). Bid’ah Tidak Bisa Dibagi. (Beirut: Dar al- Ma’rifah. Tentu orang yang tidak setuju akan mengatakan. semua sepakat bahwa Bid’ah adalah apa saja yang tidak ada pada zaman Rasulullah Saw. maka kita mesti naik onta. Kalau bid’ah bisa dibagi menjadi dua. Benarkan? Seperti yang disebutkan para ulama di atas. Jika bertentangan dengan Sunnah. yang dimaksud Bid’ah itu adalah masalah ibadah”. hal. boleh.XIII. Bid’ah urusan dunia. Menurut Imam Syafi’i: ‫وجاء عن الشافعي أيضا ما أخرجه البيهقي في مناقبه قال المحدثات ضربان ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا‬ ‫فهذه بدعة الضالل وما أحدث من الخير ال يخالف شيئا من ذلك فهذه محدثة غير مذمومة‬ 59 Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani. maka itu Bid’ah Mahmudah. sebagiannya berasal dari kalangan Salaf (tiga abad pertama Hijrah): Pembagian Bid’ah Menurut Imam Syafi’i (150 – 204H): ‫قال الشافعي البدعة بدعتان محمودة ومذمومة فما وافق السنة فهو محمود وما خالعها فهو مذموم‬ Imam Syafi’i berkata. tidak boleh. mengapa bid’ah tidak bisa dibagi kepada bid’ah terpuji dan bid’ah tercela?! Oleh sebab itu para ulama membagi bid’ah kepada dua. Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari.253. “Bid’ah itu terbagi dua: Bid’ah Mahmudah (terpuji) dan Bid’ah Madzmumah (tercela). tidak diucapkan atau dilakukan Rasulullah Saw. Jika demikian maka mobil adalah bid’ah. Berikut pendapat para ulama. 60 Ibid. bid’ah urusan dunia dan bid’ah urusan ibadah. “Mobil itu bukan ibadah. Bid’ah dalam ibadah. sebenarnya ia sedang membagi bid’ah kepada dua: bid’ah urusan dunia dan bid’ah urusan ibadah. tanpa ada contoh sebelumnya. maka itu Bid’ah Madzmumah Disebutkan oleh Abu Nu’aim dengan maknanya dari jalur riwayat Ibrahim bin al-Junaid dari Imam Syafi’i60. 32 . Jika sesuai dengan Sunnah. juz.

Juz.. maka itu Bid’ah Ghair Madzmumah (bid’ah tidak tercela)61. 62 Ibid. maka itu adalah Bid’ah Dhalalah. dari kebaikan. maka itu Bid’ah Dhalal (bid’ah sesat) Perkara yang dibuat-buat. atau Ijma’. maka itu disebut Bid’ah Mustaqbahah (bid’ah buruk).IV. bertentangan dengan al-Qur’an. jika bid’ah itu tergolong dalam perkara yang dianggap baik menurut syariat Islam. atau Atsar. Jika tergolong dalam sesuatu yang dianggap buruk menurut syariat Islam.Juga dari Imam Syafi’i. 61 Ibid. Jika bertentangan dengan Sunnah. ‫والتحقيق أنها أن كانت مما تندر تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة وأن كانت مما تندر تحت مستقبح في الشرع فهي‬ ‫مستقبحة‬ ‫وإال فهي من قسم المباح‬ Berdasarkan penelitian. Kedua. atau Sunnah. maka itu disebut Bid’ah Hasanah. 33 . Atsar dan Ijma’. diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi dalam Manaqib Imam Syafi’i. tidak bertentangan dengan al-Qur’an. “Bid’ah itu terbagi dua: Perkara yang dibuat-buat. ‫فما وافق السنة فحسن‬ ‫وما خالف فضاللة‬ ‫وهو المراد حيث وقا ذم البدعة‬ ‫وما لم يوافق ولم يخالف فعلى أصل اإلباحة‬ Jika perbuata itu sesuai dengan Sunnah. Kretria Pembagian Bid’ah Menurut al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani: Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani menyebut dua kali dengan dua istilah berbeda: Pertama: Bid’ah Hasanah – Bid’ah Mustaqbahah – Bid’ah Mubah. Jika tidak termasuk dalam kedua kelompok ini. Bid’ah Hasanah – Bid’ah Dhalalah – Bid’ah Mubah.253. Itulah yang dimaksudkan. Sunnah. maka itu adalah Bid’ah Hasanah. hal. maka termasuk Mubah62.

apa maksudnya? Imam an-Nawawi menjawab. “Semua bid’ah itu sesat”. Hadits ini bersifat umum. hal.64‫ومكروهة ومباحة‬ Tapi ada hadits menyebut.VII (Beirut: Dar Ihya’ at-Turats al- ‘Araby. Dasar Pembagian Bid’ah Menurut Imam an-Nawawi: Hadits yang berbunyi. juz. 64 Imam an-Nawawi. ‫كل محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة‬ “Semua perkara yang dibuat-buat itu adalah bid’ah dan setiap yang bid’ah itu sesat”.104 34 . Teks lengkapnya: ‫( من سن في االسالم سنة حسنة فله أجرها ) إلى آخره‬ ‫وفي هذا الحديث تخصيص قوله صلى هللا عليه و سلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وأن المراد به المحدثات الباطلة‬ ‫والبدع المذمومة وقد سبق بي ان هذا في كتاب صالة الجمعة وذكرنا هناك أن البدع خمسة أقسام واجبة ومندوبة ومحرمة‬ . bid’ah makruh dan bid’ah mubah. Sedangkan bid’ah itu sendiri dibagi lima: bid’ah wajib. maka ia mendapatkan balasan pahalanya”. Yang dimaksud dengan bid’ah dhalalah dalam hadit pertama adalah: ‫المحدثات الباطلة والبدع المذمومة‬ Perkara diada-adakan yang batil dan perkara dibuat-buat yang tercela.85.Oleh sebab itu bid’ah dikecam. Jika tidak sesuai dengan Sunnah dan tidak pula bertentangan dengan Sunnah. bid’ah haram. 1392H). Dikhususkan oleh hadits lain yang berbunyi: ‫من سن في االسالم سنة حسنة فله أجرها‬ “Siapa yang membuat tradisi yang baik dalam Islam. al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj.I. ‫قوله صلى هللا عليه و سلم وكل بدعة ضاللة هذا عام مخصوص والمراد غالب البدع‬ 63 Ibid. bid’ah mandub. hal. maka hukum asalnya adalah Mubah63.

‬‬ ‫‪Jika masuk dalam kaedah mubah. mandub (anjuran).‬‬ ‫‪Contoh bid’ah wajib: pertama. hal.‬منها‪ :‬إحداث الربط والمدارس وبناء القناطر‪ ،‬ومنها كل إحسان لم يعهد في العصر األول‪ ،‬ومنها‪:‬‬ ‫صالة التراويح‪ ،‬ومنها الكالم في دقائق التصوف‪ ،‬ومنها الكالم في الجدل في جما المحافل لالستدالل على المسائل إذا قصد‬ ‫بذلك وجه هللا سبحانه‪. maka ia pun ikut menjadi wajib. ini kalimat yang bersifat umum. maka itu bid’ah haram.‬المثال الثاني‪ :‬حعظ غريب الكتاب والسنة من اللغة‪. maka itu bid’ah makruh.155..‬‬ ‫‪Bid’ah Dibagi Lima:‬‬ ‫‪Pendapat Imam al-‘Izz bin Abdissalam:‬‬ ‫البدعة فعل ما لم يعهد في عصر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم‪ .‬‬ ‫أحدها‪ :‬االشتغال بعلم النحو الذي يعهم به كالم هللا وكالم رسوله صلى هللا عليه وسلم‪ ،‬وذلك واجب ألن حعظ الشريعة واجب‬ ‫وال يتأتى حعظها إال بمعرفة ذلك‪ ،‬وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب‪ . maka itu adalah bid’ah wajib. Contoh kedua.‬منها‪ :‬مذهب القدرية‪ ،‬ومنها مذهب الجبرية‪ ،‬ومنها مذهب المرجئة‪ ،‬ومنها مذهب المجسمة‪ ،‬والرد‬ ‫على هيالء من البدع الواجبة‪. maka itu bid’ah mubah.‬‬ ‫‪Jika masuk dalam kedah makruh. Maka maknanya.‬‬ ‫وللبدع المكروهة أمثلة‪ . pembahasan al-Jarh wa at-Ta’dil untuk membedakan shahih dan saqim‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪Ibid.‬‬ ‫وللبدع المندوبة أمثلة‪ . Syariat tidak mungkin dapat dijaga kecuali dengan mengetahui bahasa Arab.‬‬ ‫‪Contoh keempat.‬‬ ‫‪Jika masuk dalam kaedah mandub. Jika sesuatu‬‬ ‫‪tidak sempurna karena ia.VI. “Semua bid’ah itu sesat”. Itu wajib karena untuk menjaga syariat itu‬‬ ‫‪wajib. makruh dan mubah.‬وقد يختلف في بعض ذلك‪ ،‬فيجعله بعض العلماء من البدع المكروهة‪ ،‬ويجعله‬ ‫آخرون من السنن المععولة على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فما بعده‪ ،‬وذلك كاالستعاذة في الصالة والبسملة‪. bid’ah tersebut ditimbang dengan kaedah-kaedah syariat Islam.‬‬ ‫وللبدع المحرمة أمثلة‪ . haram.‬‬ ‫‪Cara untuk mengetahuinya.‬منها‪ :‬زخرفة المساجد‪ ،‬ومنها تزويق المصاحف‪ ،‬وأما تلحين القرآن بحيث تتغير ألعاظه عن الوضا‬ ‫العربي‪ ،‬فاألصح أنه من البدع المحرمة‪.‬‬ ‫‪Jika masuk dalam kaedah haram. juz. Jika‬‬ ‫‪bid’ah tersebut masuk dalam kaedah wajib.‬‬ ‫‪Bid’ah terbagi kepada: wajib. sibuk mempelajari ilmu Nahwu (gramatikal bahasa Arab) untuk‬‬ ‫‪memahami al-Qur’an dan sabda Rasulullah Saw. maka itu bid’ah mandub. Contoh ketiga.‬‬ ‫‪Bid’ah adalah perbuatan yang tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah Saw.‬‬ ‫المثال الثالث‪ :‬تدوين أصول العقه‪ . menghafal gharib‬‬ ‫‪(kata-kata asing) dalam al-Qur’an dan Sunnah. “Pada umumnya bid’ah itu sesat”65.‬‬ ‫والبدع المباحة أمثلة‪ . menyusun ilmu Ushul Fiqh.‫‪Sabda Rasulullah Saw.‬منها‪ :‬المصافحة عقيب الصبح والعصر‪ ،‬ومنها التوسا في اللذيذ من المآكل والمشارب والمالبس‬ ‫والمساكن‪ ،‬ولبس الطيالسة‪ ،‬وتوسيا األكمام‪ .‬وهي منقسمة إلى‪ :‬بدعة واجبة‪ ،‬وبدعة محرمة‪ ،‬وبدعة‬ ‫مندوبة‪ ،‬وبدعة مكروهة‪ ،‬وبدعة مباحة‪ ،‬والطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة‪ :‬فإن دخلت في‬ ‫قواعد اإليجاب فهي واجبة‪ ،‬وإن دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة‪ ،‬وإن دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبة‪ ،‬وإن‬ ‫دخلت في قواعد المكروه فهي مكروهة‪ ،‬وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة‪ ،‬وللبدع الواجبة أمثلة‪.‬‬ ‫‪35‬‬ . tapi‬‬ ‫‪dikhususkan.‬المثال الرابا‪ :‬الكالم في الجرح والتعديل لتمييز الصحيح من السقيم‪ ،‬وقد دلت قواعد‬ ‫الشريعة على أن حعظ الشريعة فرض كعاية فيما زاد على القدر المتعين‪ ،‬وال يتأتى حعظ الشريعة إال بما ذكرناه‪.

mazhab Mujassimah (menyamakan Allah dengan makhluk). Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam.(mengandung penyakit). prasarana jihad dan sebagainya.VI. haram. sebagian lain menjadikannya tergolong ke dalam perbuatan yang telah dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw dan masa setelahnya. cit. juz. Menolak mereka termasuk perkara wajib. Kaedah-kaedah syariat Islam menunjukkan bahwa menjaga syariat Islam itu fardhu kifayah pada sesuatu yang lebih dari kadar yang tertentu. Contoh bid’ah haram: mazhab Qadariyyah (tidak percaya kepada takdir).II (Beirut: Dar al-Ma’arif). juz. 172-174. tempat tinggal. 67 Imam an-Nawawi. memakai jubah pakaian kebesaran dan melebarkan lengan baju. Sedangkan contoh bid’ah haram dan makruh sudah jelas 67. makanan. pelaku bid’ah dan sejenisnya. pakaian. Contoh bid’ah mandub: menyusun kitab-kitab ilmu. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. pembahasan mendetail tentang Tashawuf. maka itu tergolong bid’ah haram. Menikmati yang nikmat-nikmat. Diantaranya: shalat Tarawih. makruh dan mubah. Contoh bid’ah mandub (anjuran): membangun prasarana jihad. sebagian ulama menjadikan ini tergolong bid’ah makruh. Contoh bid’ah makruh: hiasan pada masjid-masjid. Pembahasan ilmu debat dalam semua aspek untuk mencari dalil dalam masalah-masalah yang tujuannya untuk mencari ridha Allah Swt. Semua perbuatan baik yang belum pernah ada pada masa generasi awal Islam. membangun sekolah-sekolah. 36 . Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani Menyetujui Pembagian Bid’ah Menjadi Lima: 66 Imam ‘Izzuddin bin Abdissalam. hal. Penjagaan syariat Islam tidak akan terwujud kecuali dengan menjaga perkara-perkara di atas. Contoh bid’ah mubah: bersalaman setelah selesai shalat Shubuh dan ‘Ashar. membangun sekolah dan jembatan.155. sama seperti isti’adzah (mengucapkan a’udzubillah) dan basmalah (mengucapkan bismillah) dalam shalat66. op. Hiasan pada mush-haf al-Qur’an. mandub. Contoh bid’ah wajib: menyusun dalil-dalil ulama ahli Kalam untuk menolak orang-orang atheis. Imam an-Nawawi Menyetujui Pembagian Bid’ah Menjadi Lima: ‫قال العلماء البدعة خمسة أقسام واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة فمن الواجبة نظم أدلة المتكلمين للرد على‬ ‫المالحدة والمبتدعين وشبه ذلك ومن المندوبة تصنيف كتب العلم وبناء المدارس والربط وغير ذلك ومن المباح التبسط في‬ ‫ألوان األطعمة وغير ذلك والحرام والمكروه ظاهران‬ Para ulama berpendapat bahwa bid’ah itu terbagi lima: wajib.. Adapun melantunkan al-Qur’an sehingga lafaznya berubah dari kaedah bahasa Arab. Contoh bid’ah mubah: menikmati berbagai jenis makanan dan lainnya. minuman. mazhab Jabariyyah (berserah kepada takdir).

‫وقد تنقسم إلى األحكام الخمسة‬ Bid’ah terkadang terbagi ke dalam hukum yang lima (wajib. hal.IV. Rasulullah Saw tidak memakannya karena makan Dhab bukan kebiasaan di negeri tempat tinggal Rasulullah Saw. “Ini adalah Dhab”. Rasulullah Saw menahan tangannya. Kaedah ini hanya buatan sebagian orang saja. al- Bukhari dan Muslim). Kedua. Tidak ada satu pun kitab Ushul Fiqh maupun kitab Fiqh memuat kaedah seperti ini.253. tapi karena Dhab tidak ada di negeri kaumku. berarti mengandung makna haram”. namun tidak selamanya karena perbuatan itu haram. tapi karena beberapa sebab: Pertama. Contoh: ٌ‫سكَ يَ َدهُ فَقَا َل َخا ِلد‬ ٌّ ‫ش ِوي ٍ فَأ َ ْه َوى إِلَ ْي ِه ِليَأ ْ ُك َل فَقِي َل لَهُ إِنَّهُ ض‬ َ ‫َب فَأ َ ْم‬ ْ ‫سلَّ َم ِبضَبٍ َم‬ ُ َّ ‫عَنْ َخا ِل ِد ب ِْن ا ْل َولِي ِد قَا َل أُت َِي النَّ ِب ُّي صَلَّى‬ َ ‫َّللا َعلَ ْي ِه َو‬ ‫َّللا َعلَ ْي ِه َوسَلَّ َم يَ ْن ُظ ُر‬ ُ َّ ‫َّللا صَلَّى‬ِ َّ ‫سو ُل‬ ُ ‫ض قَ ْومِ ي فَأ َ ِج ُدنِي أ َعَافُهُ فَأ َ َك َل َخا ِل ٌد َو َر‬ ِ ‫أَح ََرا ٌم ه َُو قَا َل َال َولَ ِكنَّهُ َال يَكُونُ ِبأ َ ْر‬ Dari Khalid bin al-Walid. “Rasulullah Saw diberi Dhab (biawak Arab) yang dipanggang untuk dimakan. Juz. Benarkah? Yang selalu dijadikan dalil mendukung argumen ini adalah kaedah: ‫الترك يقتضي التحريم‬ “Perkara yang ditinggalkan/tidak dilakukan Rasulullah Saw. makruh dan mubah)68. Jika Tidak Dilakukan Nabi. Apakah karena Rasulullah Saw tidak memakannya maka Dhab menjadi haram!? Dhab tidak haram. karena kebiasaan. haram. Khalid bertanya. op. Rasulullah Saw menjawab. cit. Untuk menguji kekuatan kaedah ini. Khalid memakan Dhab itu. Maka aku merasa tidak suka”. sedangkan Rasulullah Saw melihatnya”. mandub. Maka Haram. “Apakah Dhab haram?”.. khawatir akan memberatkan ummatnya. “Tidak. Lalu dikatakan kepada Rasulullah Saw. mari kita lihat beberapa contoh dari hadits-hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah Saw tidak melakukan suatu perbuatan. ia berkata. (HR. 37 . Contoh: 68 Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani.

sesungguhnya Rasulullah Saw shalat di Masjid pada suatu malam. Perempuan itu membuatkan mimbar. al-Bukhari dan Muslim). Tapi karena tidak terlintas untuk membuat mimbar. Rasulullah Saw menjawab. Mengapa Rasulullah Saw tidak melakukannya?! Bukan karena perbuatan itu haram. Keempat. Ketiga. Tidak ada yang mencegahku untuk keluar rumah menemui kalian. maka mimbar menjadi haram?! Tentu saja tidak. “Wahai Rasulullah. Sesungguhnya aku mempunyai seorang hamba sahaya tukang kayu”. atau bagi manusia. apakah perbuatan ke masjid setiap malam itu haram?! Tentu saja tidak haram. al-Bukhari dan Muslim). Itu terjadi di bulan Ramadhan. Contoh: ً ‫علَيْ ِه ف َ ِإنَّ لِي غُ َال ًما نَج‬ ‫َّارا‬ َ َ‫َّللا أ َ َال أَجْ ع َ ُل لَك‬ َ ُ‫شيْئ ًا تَقْعُد‬ ِ َّ ‫ام َرأَةً قَالَتْ يَا َرسُو َل‬ ْ َّ‫َّللا أَن‬ َ ‫عَنْ جَ ابِ ِر ب ِْن‬ ِ َّ ِ‫عب ْد‬ ‫قَا َل ِإنْ شِ ئ ْتِ فَعَمِ لَتْ الْمِ نْب ََر‬ Dari Jabir bin Abdillah. sampai perempuan itu menawarkan mimbar. Rasulullah Saw tidak membuat mimbar. Lalu apakah karena Rasulullah Saw tidak membuatnya. Rasulullah Swt tidak ke masjid setiap malam. al-Bukhari). pastilah aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali shalat”. (HR. Kemudian mereka berkumpul pada malam ketiga atau malam keempat. Pada waktu paginya. bukan berarti mimbar itu haram. ada seorang perempuan berkata. Rasulullah Saw tidak keluar rumah. tapi karena khawatir memberatkan ummat Islam. Pada malam berikutnya orang banyak mengikuti beliau. lalu orang banyak ikut shalat bersama beliau. sudikah aku buatkan untuk engkau sesuatu? engkau duduk di atasnya. “Jika engkau mau”. Contoh lain: ٍ‫اس َأل َ َم ْرت ُ ُه ْم ِبالس َِواكِ َم َا ك ُِل ص ََالة‬ ِ َّ ‫ق عَلَى أ ُ َّمتِي أ َ ْو َعلَى الن‬ ُ َ ‫لَ ْو َال أَنْ أ‬ َّ ‫ش‬ “Kalaulah tidak memberatkan bagi ummatku. (HR. (HR. Contoh: 38 . hanya saja aku khawatir ia diwajibkan bagi kalian”. tidak terlintas di fikiran Rasulullah Saw. karena Rasulullah Saw lupa. “Aku telah melihat apa yang kalian lakukan.‫اس‬ ُ َّ ‫ص َّلى مِ نْ ا ْلقَا ِبلَ ِة فَ َكث ُ َر الن‬ َ ‫اس ث ُ َّم‬ ٌ َ ‫ص َّلى بِص ََالتِ ِه ن‬ َ ‫س ِج ِد ذَاتَ َل ْي َل ٍة َف‬ ْ ‫سلَّ َم صَلَّى فِي ا ْل َم‬ َ ‫َّللا َعلَ ْي ِه َو‬ُ َّ ‫صلَّى‬ َ ‫َّللا‬ ِ َّ ‫سو َل‬ ُ ‫عَنْ عَائِش ََة أَنَّ َر‬ َ ‫ص َب َح قَا َل قَ ْد َرأَيْتُ الَّ ِذي‬ ‫صنَعْت ُ ْم‬ ْ َ ‫سلَّ َم فَلَ َّما أ‬ َ ‫َّللا َعلَ ْي ِه َو‬ ُ َّ ‫صلَّى‬ َ ‫َّللا‬ ِ َّ ‫سو ُل‬ ُ ‫الرا ِب َع ِة فَلَ ْم َي ْخ ُر ْ ِإلَي ِْه ْم َر‬ َّ ‫ث ُ َّم ا ْجت َ َم ُعوا مِ نْ اللَّ ْيلَ ِة الثَّا ِلث َ ِة أ َ ْو‬ ‫ض عَلَيْ ُك ْم قَا َل َوذَلِكَ فِي َر َمضَا َن‬ َ ‫فَلَ ْم يَ ْمن َ ْعنِي مِ نْ ا ْل ُخ ُرو ِ إِل َ ْي ُك ْم إِ َّال أَنِي َخشِيتُ أَنْ ت ُ ْع َر‬ Dari Aisyah. Rasulullah Saw berkata.

“Rasulullah Saw melaksanakan shalat. dengan itu aku sampaikan dasar Ibrahim”. Jika perbuatan itu sesuai Sunnah. pastilah aku perintahkan merenofasi Ka’bah. Dikatakan kepada Rasulullah. Aku akan masukkan ke dalamnya apa yang telah dikeluarkan darinya. Rasulullah Saw kembali bertanya.ِ‫َث فِي الص ََّالة‬ َ ‫َّللا أ َ َحد‬ ِ َّ ‫سو َل‬ ُ ‫سلَّ َم قِي َل لَهُ َيا َر‬ َ ‫ص فَلَ َّما‬ َ َ‫سل َّ َم قَا َل ِإب َْراهِي ُم َال أَد ِْري زَ ا َد أ َ ْو نَق‬َ ‫َّللا َعلَ ْي ِه َو‬ ُ َّ ‫صلَّى‬ َ ‫صلَّى النَّ ِب ُّي‬ ِ َّ ‫قَا َل َع ْب ُد‬ َ ‫َّللا‬ ‫سل َّ َم فَلَ َّما أ َ ْق َب َل َعلَ ْينَا ب ِ َوجْ ِه ِه قَا َل ِإنَّهُ لَ ْو‬ َ ‫سجْ َدتَي ِْن ث ُ َّم‬ َ ‫ست َ ْق َب َل ا ْلقِ ْبلَةَ َو‬ َ ‫س َج َد‬ ْ ‫صلَّيْتَ َكذَا َو َكذَا فَثَنَى ِرجْ لَ ْي ِه َوا‬ َ ‫ش َْي ٌء قَا َل َو َما ذَاكَ قَالُوا‬ ‫س ْونَ فَ ِإذَا نَسِيتُ فَذَك ُِرونِي‬ َ ْ‫سى َك َما تَن‬ َ ْ‫َث فِي الص ََّالةِ ش َْي ٌء لَنَبَّأْت ُ ُك ْم ِب ِه َول َ ِكنْ إِنَّ َما أَنَا بَش ٌَر مِ ثْل ُ ُك ْم أَن‬ َ ‫َحد‬ Abdullah bin Mas’ud berkata. satu di timur dan satu di barat. Aku buat dua pintu. Aku juga lupa. “Wahai Aisyah. karena khawatir orang Arab tidak dapat menerima perbuatan Rasulullah Saw. maka ingatkanlah aku”. maka bid’ah hasanah. Keenam. (HR. Kelima. pastilah aku beritahukan kepada kamu. ia berkata. bukan berarti haram. Jika aku terlupa. Contoh: ‫ت‬ ُ ‫سل َّ َم قَا َل لَهَا يَا عَائِشَةُ ل َ ْو َال أَنَّ قَ ْو َمكِ َحد‬ ِ ْ‫ِيث َع ْه ٍد بِجَا ِهلِيَّ ٍة َأل َ َم ْرتُ بِالْبَي‬ َ ‫َّللا َعلَ ْي ِه َو‬ ُ َّ ‫صلَّى‬ َ ‫َّللا َع ْنهَا أَنَّ النَّبِ َّي‬ ُ َّ ‫ض َي‬ ِ ‫عَنْ عَائِشَةَ َر‬ َ‫اس إِب َْراهِيم‬ َ ‫س‬ َ َ ‫ض َو َجعَ ْلتُ لَهُ بَابَي ِْن بَابًا ش َْرقِيًّا َوبَابًا َغ ْربِيًّا فَبَل َ ْغتُ بِ ِه أ‬ ِ ‫فَ ُه ِد َم فَأ َ ْد َخ ْلتُ فِي ِه َما أ ُ ْخ ِر َ مِ ْنهُ َوأ َ ْلزَ ْقتُهُ بِ ْاأل َ ْر‬ Dari Aisyah. ‘Saya tidak mengetahui apakah rakaat berlebih atau kurang. Rasulullah Saw tidak melakukan. kalaulah bukan karena kaummu baru saja meninggalkan masa jahiliyah. karena termasuk dalam makna ayat yang bersifat umum. Aku akan menempelkannya ke tanah. 39 . Jika bertentangan dengan Sunnah. sama seperti kamu. al-Hajj [22]: 77). sama seperti kamu. beliau sujud dua kali. bukan karena haram. Rasululllah Saw tidak melakukan renofasi itu. َ‫َوافْ َعلُوا الْ َخي َْر لَ َعلَّكُ ْم تُع ْ ِل ُحون‬ “Dan perbuatlah kebajikan. Rasulullah Saw tidak melakukannya. al-Bukhari). Ibrahim berkata. Tapi karena tidak ingin orang-orang Arab berbalik arah. sesungguhnya Rasulullah Saw berkata kepada Aisyah. Ketika shalat telah selesai. “Apakah itu?”. tidak dapat menerima perbuatan Rasulullah Saw. Ketika Rasulullah Saw menghadapkan wajahnya kepada kami. al-Bukhari dan Muslim). “Engkau telah melakukan anu dan anu”. Tapi aku hanyalah manusia biasa. Tapi karena beliau lupa. Kemudian salam. karena mereka baru saja masuk Islam. Tapi masuk dalam kategori kebaikan yang bersifat umum. Kemudian Rasulullah Saw menekuk kedua kakinya dan kembali menghadap kiblat. bukan berarti haram. hati mereka masih terikat dengan masa jahiliyah. Mereka menjawab. (HR. “Jika terjadi sesuatu dalam shalat. “Apakah telah terjadi sesuatu dalam shalat?”. (Qs. supaya kamu mendapat kemenangan”. maka bid’ah dhalalah.

Maka Haram”. contoh: [‫الز َنا‬ ِ ‫“ ] َو َال ت َ ْق َربُوا‬Dan janganlah kamu mendekati zina”. “Yang ditinggalkan Rasulullah Saw. maka haram”. Yang dilarang Rasulullah Saw. b. lakukanlah. haramkanlah!”. Ketiga. tidak satu pun ahli Ushul Fiqh menggolongkannya ke dalam kaedah haram. laksanakanlah. [ ‫الرسُو ُل فَ ُخذُوهُ َو َما نَهَا ُك ْم َع ْنه ُ فَا ْنتَهُوا‬ َّ ‫] َو َما آَت َا ُك ُم‬ “Apa yang diberikan Rasul kepadamu. layak dijadikan sebagai dalil hukum syar’i. Dan apa yang dilarangnya bagimu. contoh: [‫ْس مِ نَّا‬َ ‫شنَا فَلَي‬ َّ ‫]و َمنْ َغ‬ َ “Siapa yang menipu kami. al-Hujurat [49]: 12). Membid’ahkan yang tidak bid’ah. ulama Ushul Fiqh mendefinisikan Sunnah adalah: ‫ مما يصلح أن يكون‬، ‫السنة عند األصوليين ما صدر عن النبي صلى هللا عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير‬ . tinggalkanlah”. maka bukanlah bagian dari golongan kami”. (Qs. tinggalkanlah.“Jika Tidak Dilakukan Rasulullah Saw. Yang aku larang. (Qs. 40 . al-Hasyr [59]: 7). ‫دليالً على حكم شرعي‬ Sunnah menurut para ahli Ushul Fiqh adalah: ucapan. fi’l (Perbuatan) dan Taqrir (Ketetapan). al-Isra’ [17]: 32). Keempat. Wa’id (ancaman keras). (Qs. maka tinggalkanlah”. Ini berdasarkan ayat. Nafy (larangan/kalimat tidak langsung). c. Nahy (larangan/kalimat langsung). maka terimalah. (HR. Muslim). Adakah kaedah seperti ini dalam Ilmu Ushul Fiqh? Pertama. Sedangkan at-Tark (perbuatan yang ditinggalkan/tidak dilakukan Rasulullah Saw). “Yang aku perintahkan. [ ‫] َما أ َ َم ْرت ُ ُك ْم ِب ِه ف َ ُخذُوهُ َو َما نَهَ ْيت ُ ُك ْم عَ ْنهُ فَانْتَهُوا‬. perbuatan dan ketetapan yang berasal dari Rasulullah Saw. contoh: [‫ض ُك ْم ب َ ْعضًا‬ ُ ْ‫“ ] َو َال يَغْتَبْ بَع‬dan janganlah menggunjingkan satu sama lain”. “Yang tidak aku lakukan. Tidak ada kalimat tambahan. Tidak ada kaedah tambahan. yang diperintahkan Rasulullah Saw. Kedua. Adakah Kaedah Ini? Inilah yang dijadikan kaedah membuat orang mengharamkan yang tidak haram. Hanya ada tiga: Qaul (Ucapan). Ini berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majah. kaedah haram ada tiga: a.

maka itu adalah kebaikan Allah. Dinyatakan shahih oleh Imam al-Hakim70. Maryam [19]: 64). Maka terimalah kebaikan-Nya. Apa yang Ia haramkan. Jalan keluarnya. tapi mengandung multi makna. Maka at-Tark tidak dapat disebut bisa menetapkan hukum haram. maka itu halal.XIII. Sesungguhnya Allah tidak pernah lupa terhadap sesuatu”. “Sanadnya shalih”. Jika dikatakan bahwa semua yang tidak dilakukan Rasulullah Saw itu mengandung hukum haram. maka terhentilah kehidupan kaum muslimin. Juz. ‫أخرجه البزار وقال سنده صالح وصححه الحاكم‬ Disebutkan oleh Imam al-Bazzar dalam kitabnya. 41 . maka itu haram. Keenam. itu adalah asal. Sedangkan perbuatan itu datang belakangan. ia berkata. Maka at-Tark tidak termasuk dalil penetapan hukum syar’i. cit. Rasulullah Saw bersabda.Tidak ada disebutkan at-Tark (perkara yang ditinggalkan/tidak dilakukan Rasulullah Saw).. Karena banyak sekali perkara mandub (anjuran) dan perkara mubah (boleh) yang tidak pernah dilakukan Rasulullah Saw.”. 70 Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani. Apa yang didiamkan (tidak disebutkan). Dalam kaedah Ushul Fiqh dinyatakan: [‫]أن ما دخله اإلحتمال سقط به االستدالل‬ Jika dalil itu mengandung ihtimal (banyak kemungkinan/ketidakpastian). op. hal. at-Tark (perkara yang ditinggalkan/tidak dilakukan Rasulullah Saw). “dan tidaklah Tuhanmu lupa. Kelima. at-Tark (perkara yang ditinggalkan/tidak dilakukan Rasulullah Saw) tidak selamanya mengandung makna larangan.266. Kemudian Rasulullah Saw membacakan ayat. (Qs. Hukum asalnya tidak ada suatu perbuatan pun. 69 Lihat selengkapnya dalam kitab Itqan ash-Shun’ah fi Tahqiq Ma’na al-Bid’ah karya Ahli Hadits Maroko Syekh Abdullah bin ash-Shiddiq al-Ghumari. maka tidak layak dijadikan sebagai dalil. 69 Komentar al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani terhadap hadits ini. ‫ما أحل هللا في كتابه فهو حالل وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو ععو فاقبلوا من هللا عافيته فان هللا لم يكن ينسى شيئا‬ ‫ثم تال هذه اآلية وما كان ربك نسيا‬ “Apa yang dihalalkan Allah dalam kitab-Nya.

shalat yang telah ditetapkan bagiku”. melainkan aku shalat dengan itu (shalat sunnat Wudhu’). dan Rasulullah Saw tidak melarangnya. Tapi dilakukan oleh shahabat. Ada beberapa perbuatan yang tidak pernah dilakukan Rasulullah Saw. “Aku tidak pernah melakukan amal yang paling aku harapkan. Jika demikian maka shalat sunnat setelah 42 . hanya saja aku tidak pernah bersuci (wudhu’) dalam satu saat di waktu malam atau siang. tapi mengandung makna boleh. Baca dan fikirkan baik-baik! Oleh sebab itu banyak sekali perbuatan-perbuatan yang tidak dilakukan Rasulullah Saw. karena tidak ada hadits menyebut Rasulullah Saw pernah melakukan. (HR. tidak pernah beliau ucapkan dan tidak pernah beliau ajarkan. bahkan memujinya. Ini menunjukkan bahwa yang tidak disebutkan Allah Swt dan tidak dilakukan Rasulullah Saw bukan berarti mengandung makna haram. “Wahai Bilal. Dengan demikian. berarti mengandung makna haram”. Diantaranya adalah: Shalat Dua Rakaat Setelah Wudhu’. mengucapkan atau mengajarkan shalat sunnat dua rakaat setelah wudhu’. Apakah Rasulullah Saw pernah melaksanakan shalat sunnat setelah wudhu’? tentu tidak pernah. maka batallah kaedah: ‫الترك يقتضي التحريم‬ “at-Tark: perkara yang ditinggalkan/tidak dilakukan Rasulullah Saw. tapi dilakukan shahabat. Padahal Rasulullah Saw Tidak Pernah Melakukannya. ceritakanlah kepadaku tentang amal yang paling engkau harapkan yang telah engkau amalkan dalam Islam? Karena aku mendengar suara gesekan sandalmu di depanku di dalam surga”. Bilal menjawab. al-Bukhari). Rasulullah Saw membenarkannya. ‫سلَّ َم قَا َل ِلبِ َال ٍل ِع ْن َد ص ََالةِ ا ْلعَجْ ِر يَا بِ َال ُل حَدِثْنِي بِأ َ ْرجَى َع َم ٍل عَمِ ْلتَهُ فِي‬ َ ‫َّللا َعلَ ْي ِه َو‬ ُ َّ ‫صلَّى‬َ ‫َّللا َع ْنهُ أ َنَّ النَّبِ َّي‬ ُ َّ ‫عَنْ أَبِي ه َُري َْر َة َر ِض َي‬ ‫سا َع ِة لَيْ ٍل أ َ ْو نَه ٍَار‬ ً ‫َي فِي ا ْل َجنَّ ِة قَا َل َما َع ِم ْلتُ َع َم ًال أ َ ْرجَى ِع ْندِي أَنِي لَ ْم أَتَطَه َّْر َطه‬ َ ‫ُورا فِي‬ َّ ‫َف نَ ْعلَيْكَ بَيْنَ يَد‬ َّ ‫اإل س َْال ِم فَ ِإنِي سَمِ عْتُ د‬ ِْ ‫ُور َما ُكت َِب لِي أَنْ أُصَل َِي‬ ِ ‫صلَّيْتُ ِبذَلِكَ ال ُّطه‬ َ ‫ِإ َّال‬ Dari Abu Hurairah. Berikut contoh-contohnya: Rasulullah Saw Membenarkan Perbuatan Shahabat. sesungguhnya Rasulullah Saw berkata kepada Bilal pada shalat Shubuh. hingga ada dalil lain yang mengharamkannya.

“Rasulullah Saw mengutus utusan sebanyak sepuluh orang. karena Rasulullah Saw tidak pernah melakukannya. lalu dipersiapkan untuk‬‬ ‫‪menghadapi mereka hampir seratus orang pemanah. ia tetaplah bid’ah. tentulah Bilal‬‬ ‫‪melakukannya seumur hidupnya tanpa mengetahui apa pendapat Rasulullah Saw tentang shalat‬‬ ‫‪dua rakaat setelah wudhu’ itu. Fahamilah dengan baik‬‬ ‫‪Shalat Dua Rakaat Sebelum Dibunuh. Mengapa Bilal tidak‬‬ ‫‪merasa berat melakukannya? Mengapa Bilal tidak mengkonsultasikannya kepada Rasulullah‬‬ ‫‪Saw sebelum melakukanya? Andai Rasulullah Saw tidak bertanya kepada Bilal. Pasukan musuh mengikuti jejak pasukan‬‬ ‫‪kaum muslimin hingga pasukan musuh mendapati makanan pasukan kaum muslimin yaitu‬‬ ‫‪43‬‬ .‬‬ ‫‪Ketika mereka berada di al-Hadah lokasi antara ‘Asafan dan Makkah. Berita kedatangan mereka‬‬ ‫‪disampaikan ke satu kawasan dari Hudzail bernama Bani Lihyan.‬‬ ‫ي َج َّد‬ ‫ص ِار َّ‬ ‫ت ْاألَنْ َ‬ ‫َاص َم بْنَ ثَاب ِ ٍ‬ ‫سلَّ َم َعش ََرةً َع ْينًا َوأ َ َّم َر َعلَي ِْه ْم ع ِ‬ ‫َّللا َعلَ ْي ِه َو َ‬ ‫صلَّى َّ ُ‬ ‫َّللا َ‬ ‫سو ُل َّ ِ‬ ‫ث َر ُ‬ ‫َّللا َع ْنهُ قَا َل بَعَ َ‬ ‫عَنْ أَبِي ه َُري َْرةَ َر ِض َي َّ ُ‬ ‫سعَانَ َو َمكَّةَ ذُك ُِروا ِلحَي ٍ مِ نْ هُذَ ْي ٍل يُقَا ُل لَ ُه ْم بَنُو ِل ْحيَانَ فَنَعَ ُروا لَ ُه ْم‬ ‫َاص ِم ب ِْن ُع َم َر ب ِْن ا ْل َخطَّابِ َحت َّى إِذَا كَانُوا بِا ْل َه َدةِ بَيْنَ َع ْ‬ ‫ع ِ‬ ‫َس‬ ‫َ‬ ‫ارهُ ْم فل َّما ح َّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ب فاتَّبَعُوا آث َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ارهُ ْم َحت َّى َو َجدُوا َمأكَل ُه ْم الت َّْم َر فِي َمن ِز ٍل نَزَ لوهُ فقَالوا ت َْم ُر يَث ِر َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫بِقَ ِريبٍ مِ نْ مِ ائ َ ِة َر ُج ٍل َر ٍام فاقتَصُّوا آث َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ق أنْ َال نَقت ُ َل مِ ن ُك ْم‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫صحَابُهُ لَ َجئ ُوا إِلَى َم ْو ِض ٍا فأحَاط ب ِ ِه ْم القَ ْو ُم فقَالوا ل ُه ْم ان ِزلوا فأ ْعطوا بِأ ْي ِد يكُ ْم َولكُ ْم العَ ْه ُد َوال ِميثا ُ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َاص ٌم َوأ َ ْ‬ ‫بِ ِه ْم ع ِ‬ ‫َ‬ ‫سل َم ف َر َم ْوهُ ْم‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫َّللاُ َعل ْي ِه َو َ‬ ‫صلى َّ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ت أيُّهَا القَ ْو ُم أ َّما أنَا ف َال أن ِز ُل فِي ِذ َّم ِة كَاف ٍِر ث َّم قا َل الل ُه َّم أخبِ ْر َعنَّا نَبِيَّكَ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َاص ُم بْنُ ثابِ ٍ‬ ‫أ َ َحدًا فَقَا َل ع ِ‬ ‫ست َْمكَنُوا مِ نْ ُه ْم‬ ‫ب َوزَ ْي ُد بْنُ ال َّدثِنَ ِة َو َر ُج ٌل آ َخ ُر فَلَ َّما ا ْ‬ ‫َاص ًما َونَزَ َل إِلَي ِْه ْم ث َ َالثَة ُ نَعَ ٍر عَلَى ا ْلعَ ْه ِد َوا ْلمِ يثَاقِ مِ ْنهُ ْم ُخبَيْ ٌ‬ ‫بِالنَّ ْب ِل فَقَتَلُوا ع ِ‬ ‫ص َحبُ ُك ْم إِنَّ لِي بِ َهي َُالءِ أُس َْوةً يُ ِري ُد ا ْلقَتْلَى فَج ََّر ُروهُ‬ ‫َّللا َال أ َ ْ‬‫ِث هَذَا أ َ َّو ُل ا ْلغَد ِْر َو َّ ِ‬ ‫الر ُج ُل الثَّال ُ‬ ‫أ َ ْطلَقُوا أ َ ْوت ََار قِسِي ِ ِه ْم فَ َربَ ُطوهُ ْم بِهَا قَا َل َّ‬ ‫ث ب ِْن عَامِ ِر ب ِْن نَ ْوفَ ٍل‬ ‫َار ِ‬ ‫ق بِ ُخبَيْبٍ َوزَ ْي ِد ب ِْن الدَّثِنَ ِة َحت َّى بَاعُوهُ َما بَ ْع َد َو ْقعَ ِة بَد ٍْر فَابْت َاعَ بَنُو ا ْلح ِ‬ ‫ص َحبَهُ ْم فَانْ ُط ِل َ‬ ‫َوعَالَجُوهُ فَأَبَى أَنْ يَ ْ‬ ‫ت‬ ‫ْض بَنَا ِ‬ ‫ار مِ نْ بَع ِ‬ ‫ستَعَ َ‬ ‫يرا َحت َّى أَجْ َمعُوا قَتْلَهُ فَا ْ‬ ‫س ً‬ ‫ب ِع ْن َدهُ ْم أ َ ِ‬ ‫ث ُخب َ ْي ٌ‬ ‫ث ْب َن َع امِ ٍر يَ ْومَ بَد ٍْر فَلَبِ َ‬ ‫َار َ‬‫ْب هُ َو قَت َ َل ا ْلح ِ‬ ‫ُخبَيْبًا َوكَانَ ُخبَي ٌ‬ ‫ت‬ ‫سى بِيَ ِد ِه قَالَتْ فَعَ ِز ْع ُ‬ ‫سهُ عَلَى فَخِ ِذ ِه َوا ْل ُمو َ‬ ‫َارتْهُ فَد ََر َ بُنَ ٌّي لَهَا َوه َِي َغافِلَةٌ َحت َّى أَت َاهُ فَ َو َج َدتْهُ ُم ْج ِل َ‬ ‫ستَحِ ُّد بِهَا فَأَع َ‬ ‫سى يَ ْ‬ ‫ث ُمو ً‬ ‫ا ْلح ِ‬ ‫َار ِ‬ ‫َّللا لَقَ ْد َو َج ْدتُهُ ي َ ْو ًما‬ ‫ِيرا قَ ُّط َخي ًْرا مِ نْ ُخب َ ْيبٍ َو َّ ِ‬ ‫َّللا َما َرأَيْتُ أَس ً‬ ‫ْب فَقَا َل أَت َْخشَيْنَ أَنْ أ َ ْقتُلَهُ َما ُك ْنتُ ِأل َ ْفعَ َل ذَلِكَ قَالَتْ َو َّ ِ‬ ‫فَ ْزعَةً ع ََرفَهَا ُخبَي ٌ‬ ‫َّللاُ ُخبَيْبًا فَلَ َّما َخ َرجُوا بِ ِه مِ نْ‬ ‫ق َرزَ قَهُ َّ‬ ‫ق بِالْ َح ِدي ِد َو َما ب ِ َمكَّةَ مِ نْ ث َ َم َرةٍ َوكَانَتْ تَقُو ُل إِنَّه ُ لَ ِر ْز ٌ‬ ‫يَأ ْ ُكلُ قِ ْط عًا مِ نْ ِعنَبٍ فِي يَ ِد ِه َوإِنَّهُ لَ ُموث َ ٌ‬ ‫س ُبوا أَنَّ َما ِبي َجزَ ع ٌ‬ ‫َّللا لَ ْو َال أَنْ ت َحْ ِ‬ ‫ْب َدعُونِي أُص َِلي َر ْك َعتَي ِْن فَت ََركُو ُه فَ َر َك َا َر ْك َعتَي ِْن فَقَا َل َو َّ ِ‬ ‫ا ْلح ََر ِم ِلي َ ْقتُلُو ُه فِي ا ْلحِ ِل قَا َل لَ ُه ْم ُخ َبي ٌ‬ ‫س ِل ًما‬ ‫ستُ أ ُ َبالِي حِ ينَ أ ُ ْقت َ ُل ُم ْ‬ ‫شأ َ َيقُو ُل فَل َ ْ‬ ‫ْق مِ ْن ُه ْم أ َ َحدًا ث ُ َّم أ َ ْن َ‬‫لَ ِز ْدتُ ث ُ َّم قَا َل اللَّ ُه َّم أَحْ ِص ِه ْم َع َددًا َو ْاقت ُ ْل ُه ْم َب َددًا َو َال تُب ِ‬ ‫ّلِل َمص َْرعِي‬ ‫ب كَانَ ِ َّ ِ‬ ‫َعلَى أَي ِ َج ْن ٍ‬ ‫اإللَ ِه َو ِإنْ يَشَأ ْ‬ ‫ت ِْ‬ ‫َوذَلِكَ فِي ذَا ِ‬ ‫ش ْل ٍو ُم َمزَّع ِ‬ ‫ُي َب ِاركْ َعلَى أ َ ْوصَا ِل ِ‬ ‫صب ًْرا الص ََّالةَ‬ ‫سل ٍِم قُتِ َل َ‬ ‫سنَّ لِك ُِل ُم ْ‬ ‫ْب ه َُو َ‬ ‫ث فَقَتَلَهُ َوكَانَ ُخ َبي ٌ‬ ‫َار ِ‬ ‫ث ُ َّم قَا َم ِإل َ ْي ِه أ َ ُبو س ِْر َوعَةَ ُع ْق َبةُ بْنُ الْح ِ‬ ‫‪Dari Abu Hurairah. Sebelum Rasulullah Saw‬‬ ‫‪membenarkannya. amal yang dibuat-buat oleh Bilal. Ini menunjukkan bahwa‬‬ ‫‪shalat sunnat dua rakaat setelah wudhu’ itu bid’ah hasanah. Maka jelaslah bahwa shalat setelah wudhu’ itu bid’ah hasanah‬‬ ‫‪sebelum diakui Rasulullah Saw. memang benar. Tapi ia menjadi‬‬ ‫‪sunnah taqririyyah setelah Rasulullah Saw membenarkannya.‫‪wudhu’ itu bid’ah. maka ia‬‬ ‫!‪berubah menjadi sunnah taqririyyah. ia berkata.‬‬ ‫‪Mereka dipimpin ‘Ashim bin Tsabit al-Anshari kakek ‘Ashim bin Umar bin al-Khaththab. Setelah mendapatkan pengakuan Rasulullah Saw.‬‬ ‫‪Jika ada yang mengatakan bahwa ini sunnah taqririyyah.

Demi Allah. ia berkata. aku tidak akan turun ke dalam perlindungan orang kafir. Ya Allah. Bagian kalian perjanjian. Khubaib menyadari hal itu. “Wahai sahabat. Kami tidak akan membunuh seorang pun dari kalian”. Khubab berkata kepada mereka. Perempuan itu berkata. serahkan diri kalian. “Aku sangat terkejut”. sedangkan di Makkah tidak ada buah-buahan. “Biarkanlah aku melaksanakan shalat dua rakaat”. aku tidak akan bersama dengan kamu. andai kalian tidak menyangka bahwa aku berkeluh-kesah. Kemudian Khubaib bersyair: Aku tidak peduli ketika aku terbunuh sebagai muslim Di sisi apa pun bagi Allah kematianku Itu semua pada Tuhan yang satu jika Ia berkehendak Allah memberikan berkah pada setiap bagian tubuh yang terputus 44 . Bani al-Harits bin ‘Amir bin Naufal membeli Khubaib. Pasukan musuh mengelilingi mereka dan berkata. Tiga orang turun berdasarkan perjanjian. Perempuan itu mendapati anak laki-lakinya berada di atas pangkuan Khubaib sedangkan pisau silet berada di tangan Khubaib. inilah tipuan pertama. beritahukan nabi-Mu tentang kami”.kurma di tempat yang mereka diami. “Turunlah kalian. Kemudian Khubaib berkata. tapi ia tetap menolak untuk ikut bersama mereka. Lalu Khubaib dan Zaid bin ad-Datsinah dibawa hingga pasukan musuh menjual mereka berdua setelah perang Badar. Sesungguhnya aku suri tauladan bagi mereka”. Ketika pasukan musuh membawa Khubaib keluar untuk dibunuh di tanah halal (luar tanah haram). Khubaib menetap di negeri mereka sebagai tawanan hingga mereka berkumpul untuk membunuhnya. Khubab berkata. “Demi Allah. Lalu Khubaib melaksanakan shalat dua rakaat. pastilah aku tambah (jumlah rakaat)”. “Ya Allah. diantara mereka adalah Khubaib. Pasukan musuh berkata. Ketika ‘Ashim dan para sahabatnya merasa bahwa mereka diikuti. ketika perempuan itu lengah. yang ia maksudkan adalah dalam hal pembunuhan. mereka pun singgah di suatu tempat. “Apakah engkau khawatir aku membunuhnya? Aku tidak mungkin melakukan itu”. bunuhlah mereka segera. Laki-laki yang ketiga itu berkata. Ketika pasukan musuh dapat menguasai mereka. anak laki-lakinya datang kepada Khubaib. Khubaib meminjam pisau silet kepada salah seorang perempuan dari anak perempuan al-Harits. Khubaib adalah orang yang membunuh al-Harits bin ‘Amir pada perang Badar. Perempuan itu berkata. mereka berhasil membunuh ‘Ashim. Pasukan musuh terus mengikuti jejak pasukan kaum muslimin. Pasukan musuh terus menyeret dan mengajaknya. padahal ia terikat dengan besi. hitunglah jumlah mereka. perempuan itu meminjamkannya. “Demi Allah aku tidak pernah melihat seorang tawanan sebain Khubaib. Mereka pun membiarkannya. Pasukan musuh memanah pasukan kaum muslimin. jangan sisakan seorang pun dari mereka”. Perempuan itu memiliki seorang anak laki-laki. ‘Ashim bin Tsabit berkata. Itulah adalah rezeki yang diberikan Allah Swt kepada Khubaib”. pasukan musuh melepaskan tali busur panah mereka dan mengikat pasukan kaum muslimin. “Ini kurma Yatsrib (Madinah)”. “Demi Allah. Zaid bin ad-Datsinah dan seorang laki-laki. suatu hari aku dapati Khubaib memakan setangkai anggur di tangannya.

apa yang mencegahmu untuk melakukan saran sahabat-sahabatmu? Apa yang membuatmu terus membaca surat al-Ikhlas?”. lalu engkau baca surat lain. al-Bukhari). Maka Khubaib melakukan perbuatan yang tidak dilakukan. Ia menjawab. “Saya tidak akan meninggalkan surat al-Ikhlas. Shalat sunnat dua rakaat ini murni inisiatif dari Khubaib. (HR. al-Bukhari). Kemudian engkau merasa itu tidak cukup. “Sesungguhnya saya sangat suka surat al-Ikhlas”. ia tidak 45 . Setelah disampaikan kepada Rasulullah Saw. mereka tidak suka jika orang lain yang menjadi imam. jika kamu akan dibunuh. (HR. Ketika mereka datang kepada Rasulullah Saw. atau jangan engkau baca dan cukup baca surat lain saja”.Lalu Abu Sirwa’ah ‘Uqbah bin al-Harits tegak berdiri membunuh Khubaib. Mereka berkata. Ia terus melakukan itu dalam setiap rakaat. Engkau baca surat al-Ikhlas. Jika kalian tidak suka. ia adalah orang yang paling utama diantara mereka. mereka menceritakan peristiwa itu. Mengapa ketika melakukannya. Kemudian ia membaca surat lain. tapi bid’ah hasanah. diakui beliau. “Cintamu kepada surat al-Ikhlas membuatmu masuk surga”. ِ ‫ورةً َي ْق َرأ ُ ِبهَا لَ ُه ْم فِي الص ََّالة‬ َ ‫س‬ ُ ‫س ِج ِد قُ َباءٍ َوكَانَ ُكلَّ َما ْافتَت َ َح‬ ْ ‫َّللا َع ْنهُ كَانَ َر ُج ٌل مِ نْ ْاألَنْص َِار َي ُي ُّم ُه ْم فِي َم‬ ُ َّ ‫عَنْ أ َ َن ِس ب ِْن َمالِكٍ َر ِض َي‬ ُ ‫صحَا ُبه‬ ْ َ ‫صنَ ُا ذَلِكَ فِي ك ُِل َر ْك َع ٍة فَ َكلَّ َمهُ أ‬ ْ ‫ورةً أ ُ ْخ َرى َم َعهَا َوكَانَ َي‬ َ ‫س‬ ُ ُ ‫َّللا أ َ َح ٌد َحت َّى َي ْع ُرغَ مِ ْنهَا ث ُ َّم َي ْق َرأ‬ ُ َّ ‫ب قُ ْل ه َُو‬ ِ ‫مِ َّما َي ْق َرأ ُ ِب ِه ْافتَت َ َح‬ ‫ور ِة ث ُ َّم َال ت ََرى أَنَّهَا ت ُجْ ِزئ ُكَ َحت َّى ت َ ْق َرأ َ بِأ ُ ْخ َرى فَ ِإ َّما ت َ ْق َرأ ُ ِبهَا َو ِإ َّما أَنْ ت َ َد َعهَا َوت َ ْق َرأ َ بِأ ُ ْخ َرى فَقَا َل َما أَنَا‬ َ ‫س‬ ُّ ‫فَقَالُوا ِإنَّكَ ت َ ْعت َ ِت ُح ِب َه ِذ ِه ال‬ ‫ضل ِِه ْم َوك َِرهُوا أَنْ َي ُي َّم ُه ْم َغي ُْر ُه فَلَ َّما أَت َاهُ ْم‬ َ ‫ِبت َِار ِكهَا ِإنْ أَحْ َب ْبت ُ ْم أَنْ أ َ ُؤ َّم ُك ْم ِبذَلِكَ فَ َعلْتُ َو ِإنْ ك َِر ْهت ُ ْم ت ََر ْكتُكُ ْم َوكَانُوا َي َر ْونَ أَنَّهُ مِ نْ أ َ ْف‬ ِ ُ‫صحَا ُبكَ َو َما َيحْ ِملُكَ َعلَى ل‬ ‫زُوم هَ ِذ ِه‬ ْ َ ‫سلَّ َم أ َ ْخ َب ُرو ُه ا ْل َخ َب َر فَقَا َل يَا فُ َالنُ َما َي ْمنَ ُعكَ أَنْ ت َ ْع َعلَ َما يَأ ْ ُم ُركَ ِب ِه أ‬ َ ‫َّللا َعل َ ْي ِه َو‬ ُ َّ ‫صلَّى‬ َ ‫النَّ ِب ُّي‬ َ ‫ورةِ فِي ك ُِل َر ْك َع ٍة فَقَا َل إِنِي أُحِ بُّهَا فَقَا َل ُح ُّبكَ إ ِ َّياهَا أ َ ْد َخلَكَ ا ْل َجنَّة‬ َ ‫س‬ُّ ‫ال‬ Dari Anas bin Malik. Rasulullah Saw tidak pernah melakukan dan mengajarkan membaca surat al-Ikhlas sebelum shalat lain. shalat sunnatlah dua rakaat”. Masuk kategori bid’ah. barulah ia menjadi sunnah taqririyyah. Dalam pandangan mereka. ada seorang laki-laki menjadi imam orang-orang Anshar dalam shalat di masjid Quba’. Ini murni ijtihad shahabat tersebut. Setiap kali membawa surat. saya akan melakukannya. ia awali dengan membaca surat al-Ikhlas hingga selesai. Khubaib adalah orang pertama yang men-sunnah-kan shalat (sunnat) bagi setiap muslim yang terbunuh dalam keadaan sabar. “Wahai fulan. Sahabat- sahabatnya berbicara kepadanya. Rasulullah Saw tidak pernah mengajarkan. Rasulullah Saw berkata. tidak diucapkan dan tidak diajarkan Rasulullah Saw. “Hai orang-orang beriman. Membaca Surat al-Ikhlas Sebelum Surat Lain. Ia menjawab. “Engkau mengawali bacaan dengan surat al- Ikhlas. Rasulullah Saw bertanya. Jika kalian suka saya menjadi imam bagi kalian. saya akan meninggalkan kalian”.

ia mengulang-ulangi bacaannya. (HR. seakan-akan orang itu membicarakannya. (HR. Ketika mereka kembali. ‫سلَّ َم‬ َ ‫َّللا َعلَ ْي ِه َو‬ ُ َّ ‫صلَّى‬ َ ‫َّللا‬ ِ َّ ‫سو ِل‬ ُ ‫صبَ َح جَا َء إِلَى َر‬ ْ َ ‫َّللا أ َ َح ٌد يُ َر ِد ُدهَا َفلَ َّما أ‬ ُ َّ ‫س ِعي ٍد ا ْل ُخد ِْري ِ أَنَّ َرج ًُال سَمِ َا َرج ًُال يَ ْق َر ُأ ُق ْل ه َُو‬ َ ‫عَنْ أ َ ِبي‬ ِ ‫ث الْقُ ْر‬ ‫آن‬ َ ُ‫سل َّ َم َوالَّذِي نَ ْعسِي ِبيَ ِد ِه إِنَّهَا لَت َ ْع ِد ُل ثُل‬ َ ‫َّللا َعلَ ْي ِه َو‬ ُ َّ ‫صلَّى‬ َ ‫َّللا‬ ِ َّ ‫سو ُل‬ ُ ‫الر ُج َل يَتَقَالُّهَا فَقَا َل َر‬ َّ َّ‫فَذَك ََر ذَلِكَ لَهُ َو َكأَن‬ Dari Abu Sa’id al-Khudri. peristiwa itu disebutkan kepada Rasulullah Saw. (HR. al-Bukhari dan Muslim). Maka Rasulullah Saw berkata. Sesungguhnya surat al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga al-Qur’an”. Peristiwa itu disebutkan kepada Rasulullah Saw. Ahmad). surat al-Ikhlas itu sama dengan setengah atau sepertiga al-Qur’an”. Ia menjawab. “Demi jiwaku berada di tangan-Nya. Ia menjadi imam bagi sahabat-sahabatnya dalam shalat mereka. Rasulullah Saw berkata. Menutup Bacaan Dengan Surat al-Ikhlas. Qatadah bin an-Nu’man: Membaca Surat al-Ikhlas Sepanjang Malam. ia berkata. Rasulullah Saw berkata. mengapa itu melakukan itu?”. Rasulullah Saw berkata. “Karena al-Ikhlas adalah sifat Allah Yang Maha Pengasih.. ‫َّللا أ َ َح ٌد‬ ُ َّ ‫صحَابِ ِه فِي ص ََالت ِِه ْم فَيَ ْختِ ُم بِقُ ْل ه َُو‬ ْ َ ‫س ِريَّ ٍة َوكَانَ يَ ْق َرأ ُ ِأل‬ َ ‫ث َرج ًُال َعلَى‬ َ َ‫سل َّ َم بَع‬ َ ‫َّللا َعلَ ْي ِه َو‬ ُ َّ ‫َّللا صَلَّى‬ ِ َّ ‫سو َل‬ ُ ‫عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ َر‬ ‫الرحْ َم ِن فَأَنَا‬َّ ُ‫صعَة‬ ِ ‫سأَلُوهُ فَقَا َل ِألَنَّهَا‬ َ َ‫صنَ ُا ذَلِكَ ف‬ ْ َ‫سلُوهُ ِألَي ِ ش َْيءٍ ي‬ َ ‫سلَّ َم فَقَا َل‬ َ ‫َّللا َعلَ ْي ِه َو‬ ُ َّ ‫صلَّى‬ َ ‫َّللا‬ ِ َّ ‫سو ِل‬ ُ ‫فَلَ َّما َر َجعُوا ذُك َِر ذَلِكَ ل َِر‬ َ َّ َّ‫َّللا َعلَ ْي ِه َوسَلَّ َم أ َ ْخبِ ُروهُ أَن‬ ُ ‫َّللا يُحِ بُّه‬ ُ َّ ‫َّللا صَلَّى‬ِ َّ ‫سو ُل‬ُ ‫ب أَنْ أ َ ْق َرأ َ بِهَا فَقَا َل َر‬ ُّ ِ‫أُح‬ Dari Aisyah. Tentang nama orang yang membaca surat al-Ikhlas itu dijelaskan dalam hadits riwayat Imam Ahmad: ‫عن أبي سعيد الخدري قال بات قتادة بن النعمان يقرأ الليل كله قل هو هللا أحد فذكر ذلك للنبي صلى هللا عليه و سلم فقال النبي‬ ‫ والذي نعسي بيده لتعدل نصف القرآن أو ثلثه‬: ‫عليه السالم‬ Dari Abu Sa’id al-Khudri.khawatir sedikit pun terjerumus ke dalam perbuatan bid’ah? Karena ia yakin bahwa perbuatan itu bid’ah hasanah. “Demi yang jiwaku berada di tangan-Nya. sesungguhnya seorang laki-laki mendengar ada orang membaca surat al-Ikhlas. ia datang menghadap Rasulullah Saw menyebutkan peristiwa itu. 46 . Saya suka membacanya”. pada waktu shubuh. sesungguhnya Rasulullah Saw mengutus seorang laki-laki dalam satu pasukan perang. Ia selalu menutup bacaan ayat dengan surat al-Ikhlas. “Beritahunlah kepadanya bahwa Allah Swt mencintainya”. “Qatadah bin an-Nu’man membaca surat al-Ikhlas sepanjang malam. al-Bukhari). “Tanyakanlah kepadanya.

“Siapakah yang mengucapkan kalimat anu dan anu?”. 47 . jika diminta maka diberi”. “Aku tidak pernah meninggalkan doa itu sejak aku mendengar Rasulullah Saw mengatakannya”. (HR.Bacaan Iftitah Dibuat-buat Shahabat. “Saya wahai Rasulullah”. “Saya kagum dengan bacaan itu. Seorang laki-laki dari suatu kaum mengucapkan: ِ َ ‫َّللا بُك َْرةً َوأ‬ ‫صي ًال‬ ِ َّ َ‫س ْبحَان‬ ُ ‫ِيرا َو‬ ِ َّ ِ ‫يرا َوا ْلح َْم ُد‬ ً ‫ّلِل َكث‬ ً ِ‫َّللا أ َ ْكبَ ُر َكب‬ ُ َّ Rasulullah Saw bertanya. Laki-laki itu menjawab. apabila berdoa dengan doa itu maka dikabulkan. Abdullah bin Umar berkata. komentar Syekh Syu’aib al-Arnauth: hadits Shahih). Do’a Buatan Shahabat. ‫ ان النبي صلى هللا عليه و سلم سما رجال يقول اللهم اني أسألك ان لك الحمد ال إله اال أنت وحدك ال‬: ‫عن أنس بن مالك‬ ‫شريك لك المنان بد يا السماوات واألرض ذا الجالل واإلكرام فقال النبي صلى هللا عليه و سلم لقد سألت هللا باسم هللا األعظم‬ ‫الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى‬ ‫ حديث صحيح‬: ‫تعليق شعيب األرنيوط‬ Dari Anas bin Malik. . “Engkau telah memohon kepada Allah dengan nama-Nya yang Agung. Muslim). Pintu-pintu langit dibukakan karena doa itu”. (HR. Rasulullah Saw berkata. Doa Tambahan Pada Bacaan Sesudah Ruku’. ia berkata. Ahmad. “Ketika kami shalat bersama Rasulullah Saw. ‫ِيرا‬ ِ َّ ِ ‫يرا َوا ْلح َْم ُد‬ ً ‫ّلِل َكث‬ ُ َّ ‫سلَّ َم إِ ْذ قَا َل َر ُج ٌل مِ نْ الْقَ ْو ِم‬ ً ‫َّللا أ َ ْكبَ ُر كَ ِب‬ َ ‫َّللا َعلَ ْي ِه َو‬ ُ َّ ‫َّللا صَلَّى‬ ِ َّ ‫سو ِل‬ ُ ‫عَنْ اب ِْن ُع َم َر َقا َل بَيْ َن َما نَحْ نُ نُصَلِي َم َا َر‬ ِ‫َّللا‬ َّ ‫سو َل‬ ُ ‫سل َّ َم َمنْ ا ْلقَائِ ُل كَ ِل َمةَ َكذَا َو َكذَا قَا َل َر ُج ٌل مِ نْ ا ْلقَ ْو ِم أَنَا يَا َر‬ َ ‫َّللا َعلَ ْي ِه َو‬ ُ َّ ‫ص لَّى‬ ِ َّ ‫يال فَقَا َل َرسُو ُل‬ َ ‫َّللا‬ ً ‫َّللا بُك َْرةً َوأ َ ِص‬ ِ َّ َ‫س ْبحَان‬ ُ ‫َو‬ ‫س َما ِء‬ ُ ‫قَا َل ع َِجبْتُ لَهَا فُتِحَتْ لَهَا أَب َْو‬ َّ ‫اب ال‬ ‫َّللا َعلَ ْي ِه َوسَلَّ َم يَقُو ُل ذَ ِل َك‬ ُ َّ ‫َّللا صَلَّى‬ ِ َّ ‫سو َل‬ ُ ‫س ِمعْتُ َر‬ َ ُ‫قَا َل ابْنُ ُع َم َر فَ َما ت ََر ْكتُهُنَّ ُم ْنذ‬ Dari Ibnu Umar. sesungguhnya Rasulullah Saw mendengar seorang laki-laki mengucapkan: ‫اللهم اني أسألك ان لك الحمد ال إله اال أنت وحدك ال شريك لك المنان بديا السماوات واألرض ذا الجالل واإلكرام‬ Rasulullah Saw berkata.

“Sesungguhnya kami telah diberitahu bahwa kalian datang dari sisi laki-laki itu (Nabi Muhammad Saw) membawa kebaikan. beliau bertanya. kemudian saya tiupkan. Rasulullah Saw berkata. ia berkata. (HR. Mereka berkata. “Saya”. Seakan-akan orang gila itu sadar dari ikatannya. “Kami datang dari sisi Rasulullah Saw. Mereka memberi upah kepada saya. “Siapakah yang mengucapkan kalimat tadi?”. “Tidak. Setiap kali selesai membaca surat al-Fatihah. sampai saya menanyakan hukumnya kepd Rasulullah Saw”. saya kumpulkan air liur saya. ia berkata. Ketika Rasulullah Saw mengangkat kepalanya dari ruku’ dan mengucapkan: ُ ‫َّللا ُ ل َِمنْ حَمِ دَه‬ َّ ‫سَمِ َا‬ Seorang laki-laki yang berada di belakangnya mengucapkan: ‫ِيرا طَيِبًا ُمب ََاركًا ف ِي ِه‬ ً ‫َربَّنَا َولَكَ الْح َْمدُ حَ ْمدًا كَث‬ Ketika Rasulullah Saw selesai melaksanakan shalat. ada orang gila terikat di tempat kami”. ‫سلَّ َم فَأَتَيْنَا عَلَى حَي ٍ مِ نْ ا ْلعَ َربِ فَقَالُوا‬ َ ‫َّللا َعلَ ْي ِه َو‬ ُ َّ ‫َّللا صَلَّى‬ ِ َّ ‫سو ِل‬ُ ‫ت التَّمِ يمِ ي ِ عَنْ ع َِم ِه قَا َل أ َ ْقبَ ْلنَا مِ نْ ِع ْن ِد َر‬ ِ ْ‫صل‬ َّ ‫عَنْ َخ ِارجَةَ ب ِْن ال‬ َ‫الر ُج ِل بِ َخي ٍْر فَ َه ْل ِع ْن َد ُك ْم مِ نْ د ََواءٍ أ َ ْو ُر ْقيَ ٍة فَ ِإنَّ ِع ْن َدنَا َم ْعت ُوهًا فِي ا ْلقُيُو ِد قَا َل فَقُ ْلنَا نَعَ ْم قَال‬ َّ ‫إِنَّا أ ُ ْنبِئْنَا أَن َّ ُك ْم قَ ْد ِجئْت ُ ْم مِ نْ ِع ْن ِد هَذَا‬ َ‫شط‬َ َ ‫شيَّةً ُكلَّ َما َخت َْمتُهَا أَجْ َم ُا بُزَ اقِي ث ُ َّم أَتْعُ ُل فَ َكأَنَّ َما ن‬ ِ ‫فَجَا ُءوا بِ َم ْعت ُو ٍه فِي ا ْلقُيُو ِد قَا َل فَقَ َرأْتُ َعلَ ْي ِه فَاتِحَةَ ا ْل ِكت َابِ ث َ َالثَةَ أَيَّ ٍام ُغد َْوةً َو َع‬ َ ‫سلَّ َم فَقَا َل ُك ْل فَل َ َع ْم ِري َمنْ أ َ َك َل ِب ُر ْق َي ِة بَاطِ ٍل لَقَ ْد أ َ َك ْل‬ ‫ت‬ َ ‫َّللا َعلَ ْي ِه َو‬ ُ َّ ‫صلَّى‬ َ ‫َّللا‬ ِ َّ ‫سو َل‬ ُ ‫سأ َ َل َر‬ ْ َ ‫مِ نْ ِعقَا ٍل قَا َل فَأ َ ْع َط ْونِي ُجع ًْال فَقُلْتُ َال َحت َّى أ‬ ٍ ‫ِب ُر ْق َي ِة ح‬ ‫َق‬ Dari Kharijah bin ash-Shalat at-Tamimi dari pamannya. 48 . ‫الر ْكعَ ِة‬ َ ْ ‫علَي ْ ِه َوسَلَّ َم فَل َ َّما َرفَ َا َرأ‬ َّ ْ‫سه ُ مِ ن‬ َ ُ ‫َّللا‬َّ ‫صلَّى‬ َ ِ ‫الز َرقِي ِ قَا َل كُنَّا ي َْو ًما نُصَلِي َو َرا َء النَّبِي‬ ُّ ‫عَنْ ِرفَاعَةَ ب ِْن َراف ٍِا‬ َ ‫ِيرا طَ ِيبًا ُمب ََاركًا ِفي ِه فَل َ َّما انْص ََر‬ ْ‫ف قَا َل َمن‬ ً ‫َّللا ُ ل َِمنْ حَ مِ دَ ُه قَا َل َر ُج ٌل َو َرا َء ُه َربَّنَا َولَكَ الْحَ ْم ُد حَ ْمدًا َكث‬ َّ ‫قَا َل سَمِ َا‬ ُ‫ضعَةً َوث َ َالثِينَ َملَكًا يَبْتَدِ ُرونَهَا أَيُّ ُه ْم يَكْتُبُهَا أ َ َّول‬ ْ ِ ‫الْ ُمتَك َِل ُم قَا َل أَنَا قَا َل َرأَيْتُ ب‬ Dari Rifa’ah bin Rafi’ az-Zuraqi. “Aku melihat tiga puluh sekian (3-9) malaikat segera mendatanginya. Laki-laki itu menjawab. al-Bukhari dan Muslim). Lalu saya bacakan surat al-Fatihah tiga hari pagi dan petang. Apakah kalian memiliki obat atau ruqyah. “Suatu hari kami melaksanakan shalat di belakang Rasulullah Saw. “Ya”. Mereka pun datang membawa orang gila yang terikat itu. (mereka berlomba) siapa diantara mereka yang menuliskannya pertama kali”. Kami mendatangi suatu kawasan dari kawasan Arab. Kami jawab. Bacaan Ruqyah Buatan Shahabat. Saya jawab.

sesungguhnya aku orang yang paling takut dan paling takwa kepada Allah diantara kamu. Salah satu dari mereka berkata. Ketika mereka diberitahu. “Adapun saya. maka Rasulullah Saw marah dan melarangnya. “Dimanakah kita bila dibandingkan dengan Rasulullah Saw. (HR. tidak benar orang yang makan dari hasil ruqyah yang batil. Shahih wa Dha’if Sunan Abi Daud. Satu dari mereka berkata. “Tiga orang datang ke rumah istri Rasulullah Saw. saya akan terus shalat malam untuk selamanya”. “Makanlah. Tapi aku tetap berpuasa dan aku berpuasa. mereka berkata. al- Bukhari dan Muslim). Aku menikahi wanita. Kesimpulan: Yang menjadi standar bukanlah perbuatan itu pernah dilakukan Rasulullah Saw atau tidak pernah dilakukan Rasulullah Saw. (HR. 49 . Aku shalat malam dan aku tetap tidur. Demi Allah. ia berkata. Syekh Nashiruddin al-Albani berkata. Saya tidak akan menikah untuk selamanya”.VIII. Siapa yang tidak mengikuti Sunnahku. Rasulullah Saw hanya membenarkan perbuata shahabat yang sesuai dengan Sunnah. mereka bertanya tentang ibadah Rasulullah Saw. “Hadits Shahih” 71. Tapi yang dijadikan sebagai dasar adalah bahwa perbuatan itu tidak 71 Syekh Nashiruddin al-Albani. Satu dari mereka berkata. Ahmad dan al-Hakim). maka bukanlah dari ummatku”. Juz. Rasulullah Saw datang kepada mereka seraya berkata. hal.401. “Saya akan berpuasa sepanjang tahun”. Tapi tidak selamanya Rasulullah Saw membenarkan ijtihad shahabat. Ketika perbuatan itu bertentangan dengan Sunnah. contoh: ‫ص َّلى‬َ ِ ‫سأَلُونَ عَنْ ِعبَا َدةِ النَّ ِبي‬ ْ َ ‫سلَّ َم ي‬ َ ‫َّللا َعلَ ْي ِه َو‬ ُ َّ ‫صلَّى‬ َ ِ ‫ت أ َ ْز َوا ِ النَّ ِبي‬ ِ ‫َّللا َع ْنهُ يَقُو ُل جَا َء ث َ َالثَةُ َر ْهطٍ إِلَى بُيُو‬ ُ َّ ‫س بْنَ َمالِكٍ َر ِض َي‬ َ َ‫أَن‬ َ َ ‫سل َّ َم ق ْد ُغع َِر لَه ُ َما تَقَ َّدمَ مِ نْ ذ ْنبِ ِه َو َما‬ َ ‫َّللا َعل َ ْي ِه َو‬ ُ َّ ‫صلَّى‬ َ َ َ ُ َ ِ ‫سل َّ َم فلَ َّما أ ْخبِ ُروا كَأنَّ ُه ْم تَقَالُّوهَا فقَالُوا َوأ ْي َن نَحْ نُ مِ نْ النَّبِي‬ َ َ ‫َّللا َعلَ ْي ِه َو‬ ُ َّ َ َ َ ‫سا َء ف َال أت َزَ َّو ُ أبَدًا‬ َ َ َ ْ َ ِ‫تَأ َ َّخ َر قا َل أ َح ُدهُ ْم أ َّما أنَا ف ِإنِي أصَلِي الل َّ ْي َل أبَدًا َوقا َل آ َخ ُر أنَا أصُو ُم ال َّد ْه َر َو َال أفطِ ُر َوقا َل آ َخ ُر أنَا أ ْعت َِز ُل الن‬ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ‫ّلِل َوأَتْقَا ُك ْم لَهُ ل َ ِكنِي أَصُوم‬ِ َّ ِ ‫َّللا إِنِي َأل َ ْخشَا ُك ْم‬ ِ َّ ‫سلَّ َم إِلَي ِْه ْم فَقَا َل أ َ ْنت ُ ْم الَّ ِذينَ قُ ْلت ُ ْم َكذَا َو َكذَا أ َ َما َو‬ َ ‫َّللا َعلَ ْي ِه َو‬ ُ َّ ‫صلَّى‬ َ ‫َّللا‬ ِ َّ ‫سو ُل‬ ُ ‫فَجَا َء َر‬ ‫ْس مِ نِي‬َ ‫سنَّت ِي فَلَي‬ ُ ْ‫ب عَن‬ َ ‫َوأ ُ ْفطِ ُر َوأُصَلِي َوأ َ ْرقُ ُد َوأَت َزَ َّو ُ النِسَا َء فَ َمنْ َر ِغ‬ Dari Anas bin Malik. “Saya menjauhi wanita. Sungguh engkau telah makan dari hasil ruqya yang haq (benar)”. Beliau yang tidak diampuni semua dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang”. Abu Daud. seakan-akan mereka merasa sedikit. Perbuatan Shahabat Bertentangan Dengan Sunnah.Rasulullah Saw berkata. demi usiaku. “Kalian yang mengatakan anu dan anu.

Zaid berkata. Aku khwatir pembunuhan juga menghabiskan para penghafal al-Qur’an di negeri-negeri lain sehingga kebanyak al-Qur’an akan hilang.bertentangan dengan dasar-dasar syariat Islam. “Sesungguhnya Umar datang kepada saya. “Abu Bakar mengirim korban perang Yamamah (memerangi nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab) kepada saya. ia berkata. َ‫ب ِع ْن َدهُ قَال‬ ِ ‫س َل إِلَ َّي أَبُو بَك ٍْر َم ْقت َ َل أ َ ْه ِل الْيَ َما َمةِ فَ ِإذَا ُع َم ُر بْنُ ا ْل َخ َّطا‬ َ ‫َّللا َع ْن ُه قَا َل أ َ ْر‬ ُ َّ ‫ت َر ِض َي‬ ٍ ِ ‫اق أَنَّ زَ ْي َد بْنَ ثَاب‬ ِ َّ‫عَنْ ُعبَ ْي ِد ْب ِن السَّب‬ ِ‫ستَحِ َّر ا ْلقَتْ ُل ِبا ْلقُ َّراء‬ ْ َ‫آن َوإِن ِي أ َ ْخشَى أَنْ ي‬ ِ ‫ستَح ََّر يَ ْو َم الْيَ َما َم ِة ِبقُ َّراءِ ا ْلقُ ْر‬ ْ ‫َّللا َع ْنهُ إِ َّن ُع َم َر أَت َانِي فَقَالَ إِنَّ ا ْلقَتْ َل قَ ْد ا‬ ُ َّ ‫أَبُو بَك ٍْر َر ِض َي‬ ِ‫َّللا َعلَ ْيه‬ُ َّ ‫صلَّى‬ َ ‫َّللا‬ ِ َّ ‫سو ُل‬ ُ ‫شيْئ ًا ل َ ْم يَعْعَ ْلهُ َر‬ َ ‫ْف ت َ ْععَ ُل‬َ ‫آن قُ ْلتُ ِلعُ َم َر َكي‬ ْ ِ ‫آن َوإِن ِي أ َ َرى أَنْ ت َأ ُم َر ِبج َْم ِا ا ْلقُ ْر‬ ِ ‫ِير مِ نْ ا ْلقُ ْر‬ ٌ ‫َب كَث‬ َ ‫ِبا ْل َم َواطِ ِن فَيَ ْذه‬ ‫صد ِْري ِلذَلِكَ َو َرأ َيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي َر أَى ُع َم ُر قَا َل زَ ْي ٌد قَا َل‬ َ ‫َّللا‬ ُ َّ ‫اجعُنِي َحت َّى ش ََر َح‬ ِ ‫َّللا َخي ٌْر فَلَ ْم يَزَ ْل ُع َم ُر يُ َر‬ ِ َّ ‫سلَّ َم قَا َل ُع َم ُر هَذَا َو‬ َ ‫َو‬ ِ َّ ‫سلَّ َم فَتَتَبَّاْ ا ْلقُ ْرآنَ فَاجْ َم ْعهُ فَ َو‬ ‫َّللا لَ ْو‬ َ ‫َّللا َعلَ ْي ِه َو‬ ُ َّ ‫صلَّى‬ َ ‫َّللا‬ِ َّ ‫َاب عَاقِ ٌل َال نَت َِّه ُمكَ َوقَ ْد ُكنْتَ ت َ ْكت ُُب الْ َوحْ َي ل َِرسُو ِل‬ ٌّ ‫أَبُو بَك ٍْر إِنَّكَ َر ُج ٌل ش‬ ‫صلَّى‬ َ ‫َّللا‬ ِ َّ ُ‫سول‬ ْ ُ ‫شيْئ ًا لَ ْم يَ ْععَلهُ َر‬ َ َ‫ْف تَعْعَلُون‬ َ ‫ت كَي‬ ْ ُ ُ ‫آن قل‬ ْ ِ ‫َكلَّعُونِي ن َ ْق َل َجبَ ٍل مِ نْ ا ْل ِجبَا ِل َما كَانَ أثقَ َل عَلَ َّي مِ َّما أ َم َرنِي بِهِ مِ نْ ج َْم ِا القُ ْر‬ ْ َ َ ‫صد َْر أَبِي بَك ٍْر َو ُع َم َر َر ِض َي‬ َ ُ‫صد ِْري ِللَّذِي ش ََر َح لَه‬ َ ‫َّللا‬ ُ َّ ‫اجعُن ِي َحت َّى ش ََر َح‬ ِ ‫َّللا َخي ٌْر فَلَ ْم يَزَ ْل أَبُو بَك ٍْر يُ َر‬ ِ َّ ‫سلَّ َم قَا َل ه َُو َو‬ َ ‫َّللا َعلَ ْي ِه َو‬ ُ َّ َ َ َ ِ ‫ورةِ الت َّْوبَ ِة َم َا أبِي خُزَ ْي َمة ْاأل ْنص َِاري‬ َ ‫س‬ ُ ‫الرجَا ِل َحت َّى َو َج ْدتُ آخِ َر‬ ِ ‫ُور‬ ِ ‫صد‬ ُ ‫الل َخافِ َو‬ ِ ‫سبِ َو‬ ْ َ ْ َ ُ ُ‫َّللا َع ْن ُه َما فتَتَبَّعْتُ القُ ْرآنَ أجْ َمعُهُ مِ نْ الع‬ ُ َّ َ َ ِ‫لَ ْم أ ِج ْدهَا َم َا أ َح ٍد َغي ِْره‬ َ } ‫س ُك ْم ع َِزيزٌ َعل ْي ِه َما عَنِت ُّ ْم‬ ْ َ ِ ُ‫سو ٌل مِ نْ أنع‬ ُ ‫{ لَقَ ْد جَا َء ُك ْم َر‬ ُ ‫َّللا َع ْنه‬ ُ َّ ‫ت ُع َم َر َر ِض َي‬ ِ ْ‫َّللا ث ُ َّم ِع ْن َد ُع َم َر َحيَاتَهُ ث ُ َّم ِع ْن َد َح ْعصَةَ بِن‬ ُ َّ ُ‫ُف ِع ْن َد أَبِي بَك ٍْر َحت َّى ت ََوفَّاه‬ ُ ‫َحت َّى َخاتِ َم ِة بَ َرا َءةَ فَكَانَتْ الصُّح‬ Dari ‘Ubaid bin as-Sabbaq. Maka kumpulkanlah al-Qur’an”. Saya katakan kepada Umar. andai mereka membebankan kepadaku untuk memindahkan bukit. Jika bertentangan. Umar terus membahas itu kepada saya hingga Allah melapangkan dada saya untuk melakukan itu. Engkau pernah menjadi penulis wahyu untuk Rasulullah Saw. Menurut pendapatku. “Bagaimana mungkin engkau melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah Saw?’. Ijtihad Abu Bakar: Pengumpulan al-Qur’an Dalam Satu Mush-haf. sesunggunya Zaid bin Tsabit berkata. Abu Bakar berkata. maka bid’ah hasanah. Umar menjawab. Zaid berkata. maka bid’ah dhalalah. ‘Engkau (wahai Zaid) seorang pemuda yang cerdas. Jika sesuai dengan Sunnah. Engkau mengikuti al-Qur’an. engkau perintahkan pengumpulan al- Qur’an”. ‘Sesungguhnya pembunuhan pada perang Yamamah telah menghabiskan para penghafal al-Qur’an. 50 . Ijtihad Shahabat Setelah Rasulullah Saw Wafat. “Abu Bakar berkata. tidak ada yang lebih berat bagiku daripada apa yang ia perintahkan kepadaku untuk mengumpulkan al-Qur’an (dalam satu mush-haf)”. kami tidak menuduhmu tidak benar. akhirnya saya melihat apa yang dilihat Umar”. Umar bin al- Khaththab ada bersamanya. “Demi Allah ini perbuatan baik”. “Demi Allah.

( ‫َّللا َخي ٌْر‬ ِ َّ ‫“ ) ه َُو َو‬Demi Allah. hal.266. aku tidak mendapatkannya bersama seorangpun selain dia. Abu Bakar berkata. tapi perbuatan ini baik”. ِ ُ ‫سو ٌل مِ نْ أ َ ْنع‬ Ayat: (‫س ُك ْم ع َِزيزٌ َعل َ ْي ِه َما عَ ِنت ُّ ْم‬ ُ ‫ ) لَقَ ْد جَا َء ُك ْم َر‬hingga akhir surat Bara’ah (at-Taubah). Maka aku pun mengikuti dan mengumpulkan al-Qur’an dari pelepah kurma. “Bagaimana mungkin kalian melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah Saw?”.I (Beirut: Dar al-Ma’rifah). tapi ini baik” 72. Diriwayatkan dari Ubai bin Ka’ab bahwa Ubai bin Ka’ab berkata kepada Umar. Akhirnya Ubai dapat menerima 72 Imam Ibnu Rajab al-Hanbali. batu yang tipis dan dada para penghafal al-Qur’an. maka inilah sebaik-baik bid’ah”. Jami’ al-‘Ulum wa al-Hikam. Umar menjawab. karena Rasulullah Saw tidak pernah melakukan dan memerintahkannya. yaitu membukukan al-Qur’an. (HR. “Demi Allah ini perbuatan baik”. Umar berkata. Abu Bakar terus membicarakan itu kepadaku hingga Allah melapangkan dadaku sebagaimana Allah melapangkan dada Abu Bakar dan Umar. Diriwayatkan dari Umar bahwa ia berkata. al-Bukhari). Kemudian bersama Umar selama hidupnya. Zaid bin Tsabit pun dapat menerima.Saya (Zaid bin Tsabit) katakan. “Jika ini adalah bid’ah. “Sesungguhnya shalat Qiyam Ramadhan (Tarawih) berjamaah ini tidak pernah dilakukan sebelumnya”. Juz. Namun ketika Umar dapat meyakinkan Ubai dengan ucapannya. Lembaran-lembaran al-Qur’an bersama Abu Bakar hingga Allah mewafatkannya. Ubai bin Ka’ab amat khawatir melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan dan diajarkan Rasulullah Saw. ( ‫قد‬ ‫“ ) علمت ولكنه حسن‬Saya mengetahuinya. Kemudian bersama Hafshah puteri Umar. Namun ketika Abu Bakar mampu meyakinkan Zaid bin Tsabit bahwa perbuatan itu baik dengan ucapannya. “Sebaik-baik bid’ah adalah ini”. hingga aku dapatkan akhir surat at-Taubah bersama Abu Khuzaimah al-Anshari. 51 . perbuatan ini baik”. Umar keluar melihat mereka melaksanakan shalat. ‫قول عمر رضي هللا عنه لما جما الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد وخر ورآهم يصلون كذلك فقال نعمت‬ ‫البدعة هذه وروى عنه أنه قال إن كانت هذه بدعة فنعمت البدعة‬ ‫وروى عن أبي بن كعب قال له إن هذا لم يكن فقال عمر قد علمت ولكنه حسن‬ Ucapan Umar ketika orang banyak berkumpul melaksanakan Qiyam Ramadhan dengan satu imam di masjid. “Saya telah mengetahuinya. Lihatlah bagaimana kekhawatiran Zaid bin Tsabit melakukan perbuatan yang tidak dilakukan Rasulullah Saw. Bid’ah Hasanah Umar: Shalat Tarawih Berjamaah.

ia berkata. Ya Allah. “Saya shalat Shubuh di belakang Umar bin Khatthab. Umar bertakbir. Doa Qunut Shubuh Buatan Umar. Dapatlah diketahui bahwa Umar telah keluar melontar Jumrah. َ‫ َون َ ْخلَ ُا َمنْ ي َ ْكعُ ُرك‬، َ‫ض ُا لَك‬ ْ َ ‫اللَّ ُه َّم إِنَّا ن‬ ْ َ‫ستَعِينُكَ َون‬ “Ya Allah. Takbir Berjamaah Pada Hari Nahr. Umar sendiri memuji. Untuk-Mu kami shalat dan sujud. Sesungguhnya azab-Mu terhadap orang-orang kafir pasti terbukti menyertai mereka. ُ‫ فَسَمِ ْعتُهُ يَقُول‬، ‫ْح‬ ِ ‫صالَة َ الصُّب‬ ُ َّ ‫ف ُع َم َر ب ِْن الْ َخطَّاب ِ َر ِض َى‬ َ ُ ‫َّللا َع ْنه‬ َ ‫ صَلَّيْتُ َخ ْل‬: َ‫الرحْ َم ِن ب ِْن أ َ ْبزَ ى عَنْ أَبِيهِ قَال‬ َّ ‫سعِي ِد ْب ِن َع ْب ِد‬َ ْ‫عَن‬ : ‫ُوع‬ ِ ‫الرك‬ُّ ‫بَ ْع َد ا ْلق َِرا َءةِ ق ْب َل‬ َ Dari Sa’id bin Abdirrahman bin Abza. Kami berlepas diri dari orang yang kufur kepada-Mu” 52 . Umar bertakbir. saya mendengar ia berkata setelah membaca ayat sebelum ruku’: ٌ ‫ إِنَّ َعذَابَكَ بِا ْلكَاف ِِرينَ ُم ْل َح‬، َ‫شى َعذَابَك‬ ‫ق‬ َ ‫ نَ ْرجُو َرحْ َمت َكَ َونَ ْخ‬، ‫سعَى َونَحْ ِع ُد‬ ْ َ‫ َوإِلَيْكَ ن‬، ‫س ُج ُد‬ ْ َ ‫ َولَكَ نُصَلِى َون‬، ‫اللَّ ُه َّم إِيَّاكَ ن َ ْعبُ ُد‬ َ ‫ َونُيْ مِ نُ ِبكَ َونَ ْخ‬، َ‫ َونُثْنِى َعلَيْكَ ا ْل َخي َْر َوالَ ن َ ْكعُ ُرك‬، َ‫ستَغْع ُِرك‬ . Kemudian Umar keluar lagi untuk yang ketiga kali ketika matahari telah beralih. Hingga takbir itu bersambung dan sampai ke Baitullah. Kemudian Umar keluar lagi untuk yang kedua kali di hari yang sama setelah matahari naik. Umar bertakbir. ( ‫إن كانت هذه بدعة‬ ‫“ )فنعمت البدعة‬Jika ini perbuatan bid’ah. kepada-Mu kami menyembah. Kami beriman kepada-Mu dan tunduk kepada-Mu. sesungguhnya kami memohon pertolongan kepada-Mu dan memohon ampunan-Mu. Kepada-Mu kami berusaha dan beramal. orang banyak ikut bertakbir mengikuti takbir Umar. ُ َّ ‫َار شَيْئ ًا فَ َكب ََّر فَ َكب ََّر الن‬ ‫اس بِت َ ْك ِب ِير ِه‬ ُ ‫ارتَعَ َا النَّه‬ ْ َ‫ب َخ َر َ الْغَ َد مِ نْ ي َْو ِم النَّحْ ِر حِ ين‬ ِ ‫أَنَّ ع َُم َر بْنَ الْ َخطَّا‬ َ ‫اس بِت َ ْكبِ ِير ِه ث ُ َّم َخ َر َ الثَّا ِلثَةَ حِ ينَ َزا‬ ْ‫غت‬ ُ َّ‫اع النَّه َِار فَ َكب ََّر فَ َكب ََّر الن‬ ِ َ ‫ارتِع‬ْ ‫ث ُ َّم َخ َر َ الثَّانِيَةَ مِ نْ ي َْومِ ِه ذ َ ِلكَ بَعْ َد‬ ‫ير َو َي ْبل ُ َغ الْ َبيْتَ فَي ُ ْعلَ َم أَنَّ ع َُم َر قَ ْد َخ َر َ ي َْرمِي‬ ُ َّ‫س فَ َكب ََّر فَ َكب ََّر الن‬ ُ ‫اس بِت َ ْك ِب ِير ِه حَ تَّى يَت َّ ِص َل التَّكْ ِب‬ ُ ‫الش َّْم‬ Sesungguhnya Umar bin al-Khaththab keluar di pagi hari Nahr (10 Dzulhijjah) ketika matahari mulai naik. maka orang banyak ikut bertakbir mengikuti takbir Umar.dan ia menjadi imam shalat Tarawih berjamaah di Madina. maka ini adalah sebaik-baik bid’ah”. Kami mengharap rahmat-Mu dan takut akan azab-Mu. (HR. maka orang banyak pun ikut bertakbir mengikuti takbir Umar. Kami memuji-Mu atas semua kebaikan dan tidak kufur kepada-Mu. dari Bapaknya. Malik dalam al-Muwaththa’).

266. ia mengucapkan seperti ucapan pada Tasyahhud dan Takbir secara keseluruhan. : ‫ قَا َل‬، ِ‫صالَة‬ َّ ‫َي َعلَى ال‬ َ َّ ‫عَنْ قَت َا َدةَ ؛ أَنَّ عُثْ َمانَ كَانَ إذَا سَمِ َا ا ْل ُميَذِنَ يُيَذِنُ يَ قُو ُل َك َما يَقُو ُل فِي الت‬ َّ ‫ ح‬: ‫ فَإذَا قَا َل‬، ‫ش ُّه ِد َوالت َّ ْكبِ ِير ك ُِل ِه‬ َّ ‫ َوبِال‬، ً ‫ َم ْر َحبًا بِا ْلقَائِلِينَ َع ْدالً َوصدقا‬: ‫ قَا َل‬، ُ‫صالَة‬ ‫صالَةِ َم ْر َحبًا‬ َّ ‫ت ال‬ ِ ‫ قَ ْد قَا َم‬: ‫ َوإذَا قَا َل‬، ‫ّلِل‬ ِ َّ َ ‫ َوالَ ح َْو َل َوالَ قُ َّوةَ إِالَّ بِا‬، ‫َّللا‬ ُ َّ ‫َما شَا َء‬ َ . 73 Imam Ibnu Rajab al-Hanbali. Jami’ al-‘Ulum wa al-Hikam. Aku sambut panggilan-Mu. Talbiyah Buatan Umar. Sesungguhnya segala puji. 53 . ‫أذان الجمعة األول زاده عثمان لحاجة الناس إليه وأقره واستمر عمل المسلمين عليه‬ Sesungguhnya adzan pertama hari Jum’at ditambah oleh Khalifah Utsman bin ‘Affan karena hajat manusia terhadap adzan tersebut. Imam Abdurazzaq dalam al-Mushannaf. sesungguhnya Talbiyah Rasulullah Saw adalah: Aku sambut panggilan-Mu ya Allah. hal. Tiada sekutu bagi-Mu. Berharap kepada-Mu. Juz. Panggilan-Mu. ِ َّ َ ‫ َوالَ ح َْو َل َوالَ قُ َّوةَ ِإالَّ ِبا‬، ‫َّللا‬ Utsman menjawab: (‫ّلِل‬ ُ َّ ‫) َما شَا َء‬. sesungguhnya apabila Utsman mendengar mu’adzin mengumandangkan adzan. juga amal. nikmat dan kekuasaan milik-Mu.I (Beirut: Dar al-Ma’rifah). al-Bukhari dan Muslim).ِ‫صالة‬ َّ ‫َض إلى ال‬َ ُ ‫ ث ُ َّم يَنه‬، ً‫َوأ َ ْهال‬ ْ Dari Qatadah.(Hadits ini disebutkan Imam Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf. Ketika mu’adzin َّ ‫َي َعلَى ال‬ mengucapkan: (ِ‫صالَة‬ َّ ‫) ح‬. Bid’ah Hasanah Utsman: Azan Pertama Shalat Jum’at. Jawaban Iqamat Buatan Utsman. Kemudian kaum muslimin terus mengamalkannya 73. Tiada sekutu bagi-Mu. Kebaikan di tangan-Mu. ‫َّللا َعل َ ْي ِه َوسَلَّ َم‬ ُ َّ ‫صلَّى‬ َ ‫َّللا‬ ِ َّ ‫سو ِل‬ ُ ‫َّللا َع ْن ُه َما أَنَّ ت َ ْلبِيَةَ َر‬ ُ َّ ‫َّللا ب ِْن ُع َم َر َر ِض َي‬ِ َّ ‫عَنْ َع ْب ِد‬ ََ‫لَبَّيْكَ اللَّ ُه َّم لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ َال ش َِريكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ ا ْلح َْم َد َوالنِ ْع َمةَ لَكَ َوا ْل ُم ْلكَ َال ش َِريكَ لك‬ ُ‫الر ْغبَا ُء إِلَيْكَ َوا ْلع َ َمل‬ َّ ‫َّللا َع ْن ُه َما يَ ِزي ُد فِ يهَا لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ َوسَ ْع َديْكَ َوالْ َخي ُْر بِيَ َديْكَ لَبَّيْكَ َو‬ ِ َّ ‫قَا َل َوكَانَ عَ ْب ُد‬ ُ َّ ‫َّللا بْنُ ُع َم َر َر ِض َي‬ Dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar menambahkan: ُ‫الر ْغبَا ُء إِلَيْكَ َوا ْلعَ َمل‬ َّ ‫لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ َوسَ ْع َديْكَ َوالْ َخي ُْر بِيَ َديْكَ لَبَّيْكَ َو‬ Aku sambut panggilan-Mu. aku sambut panggilan-Mu. Imam al-Baihaqi dalam as-Sunan al-Kubra dan kitab Ma’rifat as-Sunan wa al- Atsar dan Imam ath-Thahawi dalam Tahdzib al-Atsar). (HR.

Ketika mu’adzin mengucapkan: (ُ‫صالَة‬ ِ ‫) قَ ْد قَا َم‬. Tentulah pula Ubai bin Ka’ab tidak ragu mengikuti ajakan Umar untuk menjadi imam Tarawih di Madinah. Memang benar. semua itu tetaplah amalan berdasarkan ijtihad Khulafa’ Rasyidin. walau pun Umar mengucapkannya. (HR. tentulah Zaid bin Tsabit tidak ragu mengikuti ajakan Abu Bakar untuk membukukan al-Qur’an. Imam Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf dan Imam ath-Thabrani dalam al-Mu’jam al- Kabir). Andai tidak setuju menggunakan kata Bid’ah. Itu Bukan Bid’ah. Kemudian Utsman bangun untuk melaksanakan shalat. Imam Syafi’i Bid’ah Huda Bid’ah Mahmudah Bid’ah Ghair Madzmumah Imam ‘Izzuddin bin Abdissalam Bid’ah Wajib Bid’ah Mandub Bid’ah Mubah Imam an-Nawawi Bid’ah Hasanah al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani Bid’ah Hasanah 54 . karena wahyu tidak turun kepada mereka. َّ ‫ت ال‬ Utsman menjawab: (ً‫صالَةِ َم ْر َحبًا َوأ َ ْهال‬ َّ ‫ َوبِال‬، ً ‫) َم ْر َحبًا بِا ْلقَائِلِينَ َع ْدالً َوصدقا‬. Abu Daud. karena Rasulullah Saw bersabda. at- Tirmidzi dan Ibnu Majah). Tapi Sunnah Khulafa’ Rasyidin! Jika ada yang mengatakan bahwa semua perbuatan di atas adalah Sunnah Khulafa’ Rasyidin. tapi bid’ah hasanah. pilihlah salah satu dari istilah yang dibuat oleh para ulama: Nama Ulama Istilah Untuk Perkara Baru Yang Tidak Dilakukan Rasulullah Saw. Tapi Baik Menurut Syariat Islam. (HR. tapi jangan lupa. Andai mereka menerima wahyu yang absolut tidak terbantahkan. Maka perbuatan-perbuatan itu tetap masuk kategori bid’ah. َّ ِ‫فَعَلَيْكُ ْم ِبسُنَّتِي َوسُنَّ ِة الْ ُخلَعَاء‬ َ‫الراشِ دِ ين‬ “Hendaklah kalian mengikuti Sunnahku dan Sunnah Khulafa’ Rasyidin”.

VIII. mengikuti istilah Imam Syafi’i -rahimahullah. 376. sesungguhnya Abu Hurairah bertasbih setiap hari sebanyak dua belas ribu kali tasbih76. Berikut ini beberapa amalan yang dilakukan para Shahabat yang tidak pernah dilakukan Rasulullah Saw.000 Tasbih Dalam Sehari. tapi perbuatan itu baik menurut syariat Islam dan dilakukan oleh orang-orang shaleh setelah Rasulullah Saw: Bid’ah Mahmudah Para Shahabat. Juz. 76 Ibid. .Abdul Ilah bin Husain al-‘Arfaj.DR. tidak pernah beliau ajarkan dan tidak pula beliau ucapkan. hal.‫ وعرض آل فرعون على النار‬،‫ وجاء النهار‬،‫ ذهب الليل‬:‫يقول‬ ‫فال يسمعه أحد إال استعاذ باهلل من النار‬ 74 DR. 55 . karena perbuatan itu Bid’ah Mahmudah. hal. (Dar al-Fath.610.‫ أول النهار وآخره‬:‫ كانت البي هريرة صيحتان في كل يوم‬:‫ قال‬،‫عن ميمون بن ميسرة‬ .untuk menyebut suatu perbuatan yang tidak dilakukan Rasulullah Saw. juz. Dua Teriakan Dalam Sehari.186. 2013M).II. ‫ أن عائشة كانت تصوم الدهر‬،‫عن ابن أبي مليكة‬ Diriwayatkan dari Ibnu Abi Malikah. Mereka tidak khawatir sedikit pun melakukannya. Bid’ah Mahmudah Aisyah. saya pilih kata Bid’ah Mahmudah. sesungguhnya Aisyah melaksanakan puasa sepanjang tahun75.Abdul Ilah bin Husain al-‘Arfaj Sunnah Hasanah 74 Kalau alergi dengan istilah Bid’ah Hasanah. 75 Imam adz-Dzahabi. Siyar A’lam an-Nubala’. hal. Tapi para shahabat melakukannya. Mafhum al-Bid’ah wa Atsaruhu fi Idhthirab al-Fatawa al- Mu’ashirah Dirasah Ta’shiliyyah Tathbiqiyyah. ‫ أن أبا هريرة كان يسبح كل يوم اثني عشر ألف تسبيحة‬:‫عن عكرمة‬ Dari ‘Ikrimah.. Bid’ah Mahmudah Abu Hurairah: 12.

Satu malam ia ruku’ hingga shubuh. ia berkata. Bid’ah Mahmudah Abdullah bin Abbas: .‫يسبح به‬ Dari Abdul Wahid bin Musa. Tidak seorang pun yang mendengarnya melainkan memohon perlindungan kepada Allah Swt 77. kemudian air dari tulisan itu dimandikan dan diberikan sebagai minuman bagi perempuan tersebut 79. 56 . Bid’ah Mahmudah Abdullah bin az-Zubair: ‫ وليلة‬،‫ فليلة هو قائم حتى الصباح‬،‫ قسم ابن الزبير الدهر على ثالث ليال‬:‫ قال‬،‫ عن الثقة يسنده‬،‫روى يوسف بن الماجشون‬ ‫ وليلة هو ساجد حتى الصباح‬،‫هو راكا حتى الصباح‬ Yusuf bin al-Majisyun meriwayatkan dari periwayat yang tsiqah (terpercaya) dengan sanadnya. Tasyahhud Buatan Abdullah bin Umar. “Abu Hurairah memiliki dua teriakan setiap hari. 78 Ibid. keluarga Fir’aun dimasukkan di dalam neraka’. ‘Malam telah pergi. 1000 Tasbih Sebelum Tidur.‫ ثم يُغسل وت ُسقى‬،‫أثر من القرآن‬ َّ ‫َتب المرأة ت َ َع‬ ٌ ‫س َر عليها ِوالدُها‬ َ ‫ أنه أمر أن ُيك‬:‫ويذكر عن ابن عباس‬ Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa ia memerintahkan agar menuliskan ayat al-Qur’an untuk perempuan yang sulit melahirkan. 79 Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. pada tali benang itu ada seribu simpul. Juz. juz. dari kakeknya (Abu Hurairah). hal.369..Dari Maimun bin Maisarah.IV (Kuwait: Maktabah al- Manar al-Islamiyyah. sesungguhnya Abu Hurairah memiliki tali benang. siang telah datang.. “Ibnu az-Zubair membagi masa menjadi tiga malam. hal. Zad al-Ma’ad fi Hadyi Khar al-‘Ibad. hal. Satu malam ia shalat berdiri hingga shubuh. hal. 1415H). 80 Imam adz-Dzahabi. Abu Hurairah tidak tidur sebelum bertasbih menggunakan seribu simpul tali benang itu 78.623.III. Nu’aim bin al-Muharrar bin Abi Hurairah meriwayatkan kepada kami. Dan satu malam ia sujud hingga shubuh” 80. Abu Hurairah mengatakan. ‫ ال ينام حتى‬،‫ أنه كان له خيط فيه ألعا عقدة‬:‫ عن جده‬،‫ أخبرنا نعيم بن المحرر ب ن أبي هريرة‬:‫عن عبد الواحد بن موسى‬ .. pagi dan petang. 77 Ibid.611. ia berkata. Siyar A’lam an-Nubala’.170.

Bid’ah Mahmudah Abu ad-Darda’: Tasbih 100.II (Beirut:Dar al-Fikr. Lafaz Tasyahhud adalah: ‫ السالم عليك أيها النبي ورحمة هللا وبركاته‬،‫ الصلوات الطيبات‬،‫التحيات هلل‬ Ibnu Umar berkata. “Ibnu Mas’ud berkata setelah: ‫ال سالم عليك أيها النبي ورحمة هللا وبركاته‬ Ia ucapkan: ‫( السالم علينا من ربنا‬Keselamatan untuk kita dari Rabb kita). 57 . :‫سلَّ َم التشهد‬ َ ‫َّللا َعلَ ْي ِه َو‬ ُ َّ ‫صلَّى‬ َ ‫عن ابن عمر عن رسول هللا‬ ،. Abu ad-Darda’ menjawab. 81 Imam Ibnu Hajar al-Haitsami.‫ وكان ال يعتر من الذكر‬. hal. Juz.IV (Kuwait: Mu’assasah Gharras.‫ أشهد أن ال إله إال هللا‬،‫السالم علينا وعلى عباد هللا الصالحين‬ .‫قيل البي الدرداء‬ Ditanyakan kepada Abu ad-Darda’ –ia tidak pernah berhenti berzikir-." ‫ وأشهد أن محمدا ً عبده ورسوله‬،-‫ وحده ال شريك له‬:‫ زدت فيها‬:‫قال ابن عمر‬ Dari Ibnu Umar. “Saya tambahkan: ‫”وحده ال شريك له‬.125. dari Rasulullah Saw. para periwayatnya adalah para periwayat shahih”82. “Disebutkan oleh ath-Thabrani dalam al-Mu’jam al- Kabir. “Saya tambahkan: ‫وبركاته‬ Kemudian lafaz: ‫ أشهد أن ال إله إال هللا‬،‫السالم علينا وعلى عباد هللا الصالحين‬ Ibnu Umar berkata. Komentar Imam Ibnu Hajar al-Haitsami. hal.338.‫ السالم عليك أيها النبيي ورحمة هللا وبركاته‬،‫ الصلوات الطيبات‬،‫" التحيات هلل‬ . kecuali jika jari jemari keliru” 83. ia berkata. diakui oleh al-Hafizh Ibnu Hajar al- ‘Asqalani” 81.‫ وبركاته‬:‫ زدت فيها‬:‫ قال ابن عمر‬:‫ قال‬. Abu Daud). demikian dikatakan ad-Daraquthni. Syekh al-Albani berkata: ‫ وأقره الحافظ العسقالني‬،‫ وكذا قال الدارقطني‬،‫إسناده صحيح‬ “Sanadnya shahih. Syekh al-Albani. Shahih Abi Daud. Majma’ az-Zawa’id wa Manba’ al-Fawa’id. Tasyahhud Buatan Ibnu Mas’ud.000 Kali Dalam Satu Hari: ‫ إال أن تخطئ االصابا‬،‫ مئة ألف‬:‫ كم تسبح في كل يوم ؟ قال‬:. Juz. 1423H). (HR. “Berapa banyak engkau berzikir dalam sehari?”. ‫ السالم علينا من ربنا‬: ‫ كان ابن مسعود يقول بعد السالم عليك أيها النبي ورحمة هللا وبركاته‬: ‫وعن الشعبي قال‬ ‫رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح‬ Dari asy-Sya’bi. “Seratus ribu kali. 82 1412H) .

al-Bazzar seperti riwayat ini dengan beberapa Sanad. 58 . Lalu saya bangkit dan saya katakan. Ia menjawab. 1412H) . “Siapakah kamu?”. Kalian suruh saya mengajar salah seorang shahabat Rasulullah Saw”. Seorang laki-laki datang. Lalu saya kembali kepada sahabat-sahabat saya. Majma’ az-Zawa’id wa Manba’ al-Fawa’id. Rasulullah Saw bersabda. cit. Saya katakan. hal. ‫ينصرف ع لى شعا أو على وتر‬ : ‫ ولكن هللا يدري وسمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول‬: ‫ قال‬. ruku’ dan sujud. ‫ وهللا ما أرى هذا يدري‬: ‫ قعدت إلى نعر من قريش فجاء رجل فجعل يصلي ويركا ويسجد وال يقعد فقلت‬: ‫وعن مطرف قال‬ ‫ يا عبد هللا ما أراك تنصرف على شعا‬: ‫ فقمت فقلت‬: ‫ أال تقوم إليه فتقول له ؟ قال‬: ‫ فقالوا‬. Maka Allah Swt mengangkatnya dengan itu satu tingkatan dan digugurkan satu kesalahannya”. saya katakan. Allah tuliskan baginya satu kebaikan. Juz. Saya katakan. “Mengapa engkau tidak datang dan mengatakan itu kepadanya”.Shalat Sunnat Buatan Abu Dzar. Ia menjawab. saya tidak melihat kamu berhenti pada bilangan genap atau ganjil”. saya tidak tahu apakah orang ini tahu ia berhenti pada bilangan genap atau ganjil”. Mereka berkata. ia berkata. “Siapa yang sujud karena Allah satu kali sujud. Para periwayatnya adalah para periwayat Shahih. Ia menjawab. Ia tidak duduk. Dalam riwayat lain.514. Disebutkan Imam ath-Thabrani dalam al-Mu’jam al-Ausath84. “Aku berusaha untuk berbuat baik. Komentar Syekh Syu’aib al-Arnauth dalam ta’liqnya terhadap kitab Musnad Ahmad. 84 Imam Ibnu Hajar al-Haitsami. ‫حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف‬ 83 Imam adz-Dzahabi. ia melaksanakan shalat. “Siapa yang ruku’ satu kali ruku’ atau sujud satu kali sujud.348. “Wahai hamba Allah. ‫أو على وتر‬ ‫من سجد هلل سجدة كتب هللا له بها حسنة وحط بها عنه خطيئة ورفا له بها درجة‬ ‫ جزاكم هللا من جلساء شر أمرتموني أن أعلم رجال من أصحاب‬: ‫ فرجعت إلى أصحابي فقلت‬. op.. Lalu saya sebutkan itu kepadanya. “Abu Dzar”. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. “Tapi Allah Maha Mengetahui. hal. “Demi Allah.II (Beirut:Dar al-Fikr. banyak ruku’ dan sujud. “Saya melihatnya memperlama tegak. Saya telah mendengar Rasulullah Saw bersabda. digugurkan darinya satu kesalahan dan diangkat untuknya satu tingkatan”. “Saya duduk bersama beberapa orang Quraisy. ‫ أبو ذر‬: ‫ من أنت ؟ فقال‬: ‫فقلت‬ ‫النبي صلى هللا عليه و سلم‬ ‫ ما ألوت أن أحسن رسول هللا صلى هللا عليه و‬: ‫ فرأيته يطيل القيام ويكثر الركوع والسجود فذكرت ذلك له فقال‬: ‫وفي رواية‬ :‫سلم يقول‬ ‫من ركا ركعة أو سجد سجدة رفا بها درجة وحط عنه بها خطيئة‬ ‫رواه كله أحمد والبزار بنحوه بأسانيد وبعضها رجاله رجال الصحيح ورواه الطبراني في األوسط‬ Dari Mutharrif.II. “Semoga Allah Swt memberikan balasan kepada kalian dari teman-teman yang buruk. Juz.

Rasulullah Saw memberikan nasihat kepada mereka. “Sesungguhnya orang banyak tidak akan duduk bersama kami setelah shalat. Kemudian bergeser. Saya jawab. Saya katakan kepadanya. Marwan berkata. Jika perbuatan mereka itu tidak bertentangan dengan Sunnah. ia balas menarik. “Demi Allah. (HR. Komentar al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani. beliau berdiri menghadap orang banyak. Bid’ah Dhalalah Shahabat. “Rasulullah Saw keluar pada hari raya Idul Fithri dan Idul Adha ke tempat shalat. beliau perintahkan. maka wajib ditolak dan disebut sebagai bid’ah Dhahalah. seperti yang dilakukan Marwan ibn al-Hakam membuat khutbah sebelum shalat ‘Ied. ada mimbar yang dibuat Katsir bin ash-Shalat. Orang banyak dalam keadaan duduk pada shaf-shaf mereka. ia berkata. tahqiq oleh: Syekh 85 Syu’aib al-Na’uth.V (Cairo: Mu’assasah Qurthubah). hingga kaum muslimin keluar bersama Marwan -ia adalah Amir kota Madinah. “Kaum muslimin terus melakukan seperti itu. sanad ini dha’if”85. maka diterima. Karena mereka bukan ma’shum. Tapi tidak semua perbuatan shahabat itu dibenarkan. menyampaikan pesan dan memerintahkan mereka. hal. apa yang engkau ketahui telah berlalu”. maka saya menarik pakaiannya. Marwan berkata. Perkara pertama yang beliau lakukan adalah shalat. kemudian ia naik dan menyampaikan khutbah sebelum shalat ‘Ied. juz. “Demi Allah kalian telah merubah”. Jika Rasulullah Saw ingin menghentikan. 59 . ia berhenti. Tapi jika perbuatan itu bertentangan dengan Sunnah. “Wahai Abu Sa’id. Atau ia ingin memerintahkan sesuatu. al-Musnad. Abu Sa’id berkata.“Hadits shahih. al-Bukhari).147. Ketika kami sampai di tempat shalat.pada shalat Idul Adha atau Idul Fithri. Kemudian Rasulullah Saw pergi. Marwan ingin naik ke atas mimbar sebelum shalat. ‫وفيه إنكار العلماء على األمراء إذا صنعوا ما يخالف السنة‬ Imam Ahmad bin Hanbal. maka saya buat khutbah sebelum shalat ‘Ied”. Ini ditolak karena bertentangan dengan Sunnah: ‫ش ْيءٍ ي َ ْب َدأ ُ ِب ِه‬َ ‫صلَّى فَأ َ َّو ُل‬ َ ‫ضحَى ِإلَى ا ْل ُم‬ ْ َ ‫سلَّ َم َي ْخ ُر ُ ي َ ْو َم ا ْلعِ ْط ِر َو ْاأل‬ َ ‫َّللا َعلَ ْي ِه َو‬ ُ َّ ‫َّللا صَلَّى‬ ِ َّ ‫سو ُل‬ ُ ‫سعِي ٍد ا ْل ُخد ِْري ِ قَا َل كَانَ َر‬ َ ‫عَنْ أ َ ِبي‬ ‫يه ْم َويَأ ْ ُم ُرهُ ْم فَ ِإنْ كَانَ ُي ِري ُد أَنْ َيقْ َط َا َبعْثًا‬ ِ ‫وص‬ ِ ‫وس َعلَى صُعُوف ِِه ْم فَي َ ِع ُظ ُه ْم َو ُي‬ ٌ ُ‫اس ُجل‬ ُ َّ‫اس َوالن‬ ِ َّ‫ف فَ َيقُو ُم ُمقَا ِب َل الن‬ ُ ‫الص ََّالةُ ث ُ َّم َينْص َِر‬ ‫ف‬ُ ‫قَ َط َعهُ أ َ ْو َيأ ْ ُم َر بِش َْيءٍ أ َ َم َر ِب ِه ث ُ َّم ي َ ْنص َِر‬ ‫صلَّى إِذَا مِ ْنبَ ٌر‬ َ ‫ضحًى أ َ ْو فِ ْط ٍر فَلَ َّما أَتَيْنَا ا ْل ُم‬ ْ َ ‫ير ا ْل َم ِدينَ ِة فِي أ‬ ُ ِ‫اس َعلَى ذَلِكَ َحت َّى َخ َر ْجتُ َم َا َم ْر َوانَ َوه َُو أَم‬ ُ َّ‫سعِي ٍد فَلَ ْم يَزَ ْل الن‬ َ ‫قَا َل أَبُو‬ ‫ب قَ ْب َل الص ََّالةِ فَقُ ْلتُ لَهُ َغيَّ ْرت ُ ْم‬ َ ‫ت فَ ِإذَا َم ْر َوانُ يُ ِري ُد أَنْ يَ ْرتَقِيَهُ قَ ْب َل أَنْ يُصَل َِي ف َ َجبَ ْذتُ ِبث َ ْو ِب ِه فَ َجبَذَنِي فَ ْارتَعَ َا فَ َخ َط‬ ِ ‫ِير بْنُ الصَّ ْل‬ ُ ‫بَنَاهُ كَث‬ ِ‫سونَ لَنَا بَ ْع َد الص ََّالة‬ ُ ‫اس لَ ْم يَكُونُوا يَ ْج ِل‬ َ َّ ‫َّللا َخي ٌْر مِ َّما َال أ َ ْعلَ ُم فَقَا َل إِنَّ الن‬ِ َّ ‫َب َما تَعْلَ ُم فَق ُ ْلتُ َما أ َ ْعلَ ُم َو‬ َ ‫َّللا فَقَا َل أَبَا سَ ِعي ٍد قَ ْد ذَه‬ ِ َّ ‫َو‬ ِ ‫فَ َجعَ ْلتُهَا قَ ْب َل الص ََّالة‬ Dari Abu Sa’id al-Khudri. apa yang aku ketahui lebih baik daripada apa yang tidak aku ketahui”.

hal.. 60 . Kun-yah panggilan Abu al-Husain.450. perkiraan. op. Ada juga menyebut namanya Ghazzalah. Juga disebut Abu Abdillah. Bid’ah Mahmudah Imam Ali bin Abdillah bin Abbas (Anak Abdullah bin Abbas): 1000 Kali Sujud Dalam Sehari. juz. 87 Imam adz-Dzahabi. al-Madani (lahir dan besar di Madinah). Ia lahir pada tahun 38 Hijrah.Dalam riwayat ini terkandung pengingkaran ulama terhadap para pemimpin (umara’) jika mereka melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Sunnah 86. karena ibadahnya87. 88 Ibid. Bergelar Zain al-‘Abidin. Ia meriwayatkan hadits dari al-Husain ayahnya yang mati syahid. hal. cit. al-Hasyimi (keturunan Bani Hasyim).II. al-‘Alawy (keturunan Ali). ‫ وكان يسمى زين العابدين لعبادته‬. Ia disebut Zain al-‘Abidin (perhiasan para ahli ibadah).‫أنه كان يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعة إلى أن مات‬ Imam Zainal Abidin melaksanakan shalat sehari semalam sebanyak seribu rakaat hingga ia wafat.‫ المدني‬،‫العلوي‬ .‫ولد في سنة ثمان وثالثين ظنا‬ ‫ وكان معه يوم كائنة كربالء وله ثالث وعشرون سنة‬،‫وحدث عن أبيه الحسين الشهيد‬ Beliau adalah Ali bin al-Husain bin Imam Ali bin Abi Thalib bin Abdil Muththalib bin Hasyim bin ‘Abdi Manaf.‫ غزالة‬:‫ وقيل‬،‫ اسمها سالمة سالفة بنت ملك العرس يزدجرد‬،‫وأمه أم ولد‬ . Bid’ah Mahmudah Golongan Salaf (Tiga Abad Pertama Hijrah): Bid’ah Mahmudah Imam Zainal ‘Abidin: Shalat 1000 Rakaat Sehari Semalam.392. Siapa Imam Zainal ‘Abidin? Imam adz-Dzahabi memperkenalkannya.‫ أبو عبد هللا‬:‫ ويقال‬،‫ أبو محمد‬:‫ ويقال‬،‫ أبو الحسن‬:‫يكنى أبا الحسين ويقال‬ . Ibunya adalah sahaya bernama Salamah binti Sulafah puteri Raja Persia bernama Yazdajard. saat itu ia berusia 23 tahun 88. hal. juz. Juga disebut Abu Muhamad.387.IV. Juga disebut Abu al-Hasan.. op. ‫ الهاشمي‬،‫ زين العابدين‬،‫ السيد االمام‬،‫علي بن الحسين بن االمام علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف‬ . Ia bersama dengan al-Husain pada peristiwa Karbala’. 86 Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani. cit..

As-Sajjad (ahli sujud/ibadah). Al-Hasyimi (keturunan Bani Hasyim).18. Ia berkata. .‫ روى عن عمر وسلمان‬. juz. Ahli ibadah.‫ وأبي سعيد وجماعة‬،‫ وابن عمر‬،‫ وأبي هريرة‬،‫ فسمي باسمه حدث عن أبيه ابن عباس‬،‫ولد عام قتل االمام علي‬ Beliau adalah Imam Ali bin Abdillah bin Abbas bin Abdul Muththalib bin Hasyim bin ‘Abdi Manaf. juz. Ia juga meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah. Abdullah bin Umar.IV.‫ ) ابن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف االمام القانت أبو محمد الهاشمي المدني السجاد‬4 ،‫علي بن عبد هللا * (م‬ . hal. lalu ia diberi nama dengan nama Imam Ali. ‫ إنما خلقت‬،‫ يا أمارة بالسوء‬:‫ فينصرف وقد انتعخت ساقاه فيقول‬،‫كان عامر ال يزال يصلي من طلوع الشمس إلى العصر‬ ‫للعبادة‬ ‘Amir bin ‘Abd Qais selalu melaksanakan shalat dari sejak terbit matahari hingga waktu ‘Ashar. Siapa ‘Amir bin ‘Abd Qais? Imam adz-Dzahabi memperkenalkan ‘Amir bin ‘Abd Qais: .. Disebut Abu Muhammad. “Wahai nafsu yang selalu menyuruh kepada keburukan. 90 Ibid. hal. 61 . Bid’ah Mahmudah ‘Amir bin ‘Abd Qais: Shalat Dari Terbit Matahari Sampai ‘Ashar. . Ia meriwayatkan hadits dari Abdullah bin Abbas ayah kandungnya.‫ع ن االوزاعي وغيره أنه كان يصلي في اليوم ألف سجدة‬ Diriwayatkan dari Imam al-Auza’i dan ulama lainnya bahwa Ali bin Abdillah bin Abbas shalat satu hari 1000 kali sujud 89.‫ هذا راهب هذه االمة‬:‫ رآه كعب االحبار فقال‬،‫ كان ثقة من عباد التابعين‬:‫قال العجلي‬ 89 Ibid. Al-Madani (berasal dari Madinah). hingga kedua kakinya bengkak. Siapa Imam Ali bin Abdillah bin Abbas? Imam adz-Dzahabi memperkenalkan.V. Abu Sa’id al-Khudri dan para shahabat lainnya90.284.‫ وقلما روى‬،‫ وأبو عبد الرحمن الحبلي وغيرهم‬،‫ ومحمد بن سيرين‬،‫ الحسن‬:‫وعنه‬ . Seorang imam.. Kemudian setelah itu ia berhenti. 91 Ibid.‫ البصري‬،‫ العنبري‬،‫ أبو عمرو التميمي‬:‫ ويقال‬،‫عام ر بن عبد قيس القدوة الولي الزاهد أبو عبد هللا‬ . sesungguhnya engkau diciptakan hanya untuk beribadah!” 91. Dilahirkan pada tahun terbunuhnya Imam Ali bin Abi Thalib.

IV. seorang suri tauladan. hal. suatu ketika Ka’b al-Ahbar melihatnya. Ia jarang meriwayatkan. Siapa Baqi bin Makhlad? Imam adz-Dzahabi memperkenalkan: ‫ صاحب " التعسير " و‬،‫ الحافظ‬،‫ أبو عبد الرحمن االندلسي القرطبي‬،‫ شيخ االسالم‬،‫ القدوة‬،‫ االمام‬:‫ ابن يزيد‬. 62 . dari Cordova. Shalat seratus raaat di siang hari dan puasa sepanjang tahun 93.285. Meriwayatkan hadits dari Umar bin al-Khattab dan Salman al-Farisi. Ini menunjukkan bahwa Imam Baqi bin Makhlad masih tergolong kalangan Salaf (tiga abad pertama Hijrah). Penulis kitab Tafsir dan al- Musnad (kitab hadits) yang tidak ada tandingannya. “Ia seorang yang tsiqah (terpercaya). Seorang al-Hafizh. Berasal dari Tamim. seorang yang zuhud. Orang ‘Anbar. hal..‫ أو قبلها بقليل‬،‫ ولد في حدود سنة مئتين‬. Muhammad bin Sirin. “Inilah rahib ummat ini”. juz. Lahir pada batas tahun dua ratus. maka Ka’b al-Ahbar berkata. orang Andalusia. Dipanggil Abu Abdillah. Abu Abdirrahman al-Habli dan selain mereka. penolong agama Allah. Abu ‘Ubaid berkata dalam al-Qira’at. Ahli ibadah dari kalangan Tabi’in.292..XIII. ‫بقي بن مخلد‬ . seorang tauladan. Bid’ah Mahmudah Baqi bin Makhlad: Khatam al-Qur’an Setiap Malam. Menetap di Bashrah (Irak). “’Amir bin Abdillah yang dikenal dengan Ibnu ‘Abd Qais membacakan qira’at kepada manusia (ia ahli qira’at)” 92.‫ كان عامر بن عبد هللا الذي يعرف بابن عبد قيس يقرئ الناس‬:" ‫وقال أبو عبيد في " القراءات‬ ‘Amir bin ‘Abd Qais. Shalat Siang 100 Rakaat. Ibnu Yazid. Abu Abdirrahman. 93 Ibid. . Para perawi yang meriwayatkan hadits darinya adalah Imam al-Hasan al-Bashri. juz.‫" المسند " اللذين ال نظير لهما‬ Baqi bin Makhlad. seorang imam.15. Ada juga yang mengatakan ia dipanggil Abu ‘Amr. Selanjutnya Imam adz-Dzahabi berkata. hal. 92 Ibid. Puasa Setiap Hari. Imam al-‘Ijli berkata. ‫ ويصوم الدهر‬،‫ وكان يصلي بالنهار مئة ركعة‬،‫ في ثال ث عشرة ركعة‬،‫كان بقي يختم القرآن كل ليلة‬ Baqi bin Makhlad mengkhatamkan al-Qur’an setiap malam dalam shalat 13 rakaat. 94 Ibid. atau sedikit sebelum itu 94. bergelar Syaikhul Islam..

berfatwa berdasarkan atsar. kemudian airnya diminum. hal. 98 Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Berdoa Untuk Imam Syafi’i Dalam Shalat Selama 40 Tahun. 1413H). tidak ada bandingannya. Thabaqat asy-Syafi’iyyah al-Kubra.III (Hajar li ath-Thiba’ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi’.212. “Boleh hukumnya menuliskan ayat al-Qur’an. airnya dimandikan. ayat-ayat dari al-Qur’an dituliskan. hal. Ketika ia sakit disebabkan cambukan (karena fitnah khalq al-Qur’an).‫ ثم يشربَها‬،‫س َلف أن ت ُكتب له اآلياتُ مِ ن القرآن‬ َّ ‫ورأى جماعة من ال‬ ‫ ثم يُغسل‬،‫أثر من القرآن‬ ٌ ‫س َر عليها ِوالدُها‬ َ َ ‫ أنه أمر أن يُك‬:‫ ويذكر عن ابن عباس‬.254. rabbani. Zad al-Ma’ad fi Hadyi Khar al-‘Ibad. Manaqib asy-Syafi’i. . “Aku mendoakan Imam Syafi’i dalam shalatku sejak empat puluh tahun”. ampunilah aku. Riwayat yang sama dari Abu Qilabah”98. ikhlas. Bid’ah Mahmudah Imam Ahmad bin Hanbal: 300 Rakaat Sehari Semalam. 95 Ibid. juz. hal.300. Imam Ahmad bin Hanbal mengucapkan doa. Juz. “Ya Allah. diberikan kepada orang yang sakit”.‫ فكان يصلي كل يوم وليلة مئة وخمسين ركعة‬،‫ أ ضععته‬،‫فلما مرض من تلك االسواط‬ Abdullah putra Imam Ahmad bin Hanbal berkata.170. Bid’ah Mahmudah Sebagian Kalangan Salaf: Meminum Air Tulisan Ayat al-Qur’an. membuatnya lemah.286.‫ ومثلُه عن أبى قِالبَة‬،‫المريض‬ َّ َ ‫َتب المرأة تَع‬ َ .‫وت ُسقى‬ Sekelompok kalangan Salaf berpendapat. tidak banyak bergaul (karena ibadah). al-Baihaqi.. kedua orang tuaku dan Muhammad bin Idris asy-Syafi’i” 97.II. 1415H). ia shalat sehari semalam sebanyak seratus lima puluh rakaat”96. ‫أحمد بن حنبل يقول إنى ألدعو هللا للشافعى فى صالتى منذ أربعين سنة يقول اللهم اغعر لى ولوالدى ولمحمد بن إدريس‬ ‫الشافعى‬ Imam Ahmad bin Hanbal berkata. jujur..‫أحدا‬ Imam Baqi bin Makhlad seorang imam mujtahid. juz.IV (Kuwait: Maktabah al- Manar al-Islamiyyah.XI.‫ وال يقلد‬،‫ يعتي باالثر‬،‫ منقطا القرين‬،‫ عديم المثل‬،‫ رأسا في العلم والعمل‬،‫ ربانيا صادقا مخلصا‬،‫وكان إماما مجتهدا صالحا‬ . 97 Imam Tajuddin as-Subki. shaleh. tidak bertaqlid kepada seorang pun95. hal. 63 . ‫ َويْس ِقيَه‬،‫سلَه‬ ِ ‫ ويغ‬، َ‫ ال بأس أن يكت َُب القرآن‬:‫ قال مجاهد‬.‫ كان أبي يصلي في كل يوم وليلة ثالث مئة ركعة‬:‫قال عبد هللا بن أحمد‬ . 96 Ibid. “Ayah saya melaksanakan shalat sehari semalam sebanyak tiga ratus rakaat. juz. hal. induk dalam ilmu dan amal. Imam Mujahid berkata.

‬‬ ‫‪Jelas Rasulullah Saw tidak pernah mengajarkan doa ini. juz.‬‬ ‫‪Kebiasaan Imam Ibnu Taimiah:‬‬ ‫فإذا فرغ من الصالة اثنى على هللا عز و جل هو ومن حضر بما ورد من قوله اللهم انت السالم ومنك السالم تباركت يا ذا‬ ‫الجالل واالكرام ثم يقبل على الجماعة ثم يأتي بالتهليالت الواردات حينئذ ثم يسبح هللا ويحمده ويكبره ثالثا وثالثين ويختم‬ ‫المائة بالتهليل كما ورد وكذا الجماعة ثم يدعو هللا تعالى له ولهم وللمسلمين اجناس ما ورد‬ ‫وكان غالب دعائه‬ ‫اللهم انصرنا وال تنصر علينا وامكر لنا وال تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك اواهين‬ ‫لك مخبتين اليك راغبين اليك راهبين لك مطاويا ربنا تقبل توباتن ا واغسل حوباتنا وثبت حججنا واهد قلوبنا اسلل سخيمة‬ ‫صدورنا‬ ‫يعتتحه ويختمه بالصالة على النبي ص ‪ -‬ثم يشرع في الذكر‬ ‫وكان قد عرفت عادته ال يكلمه احد بغير ضرورة بعد صالة العجر فال يزال في الذكر يسما نعسه وربما يسما ذكره من الى‬ ‫جانبه ما كونه في خالل ذلك يكثر من تقليب بصره نحو السماء هكذا دأبه حتى ترتعا الشمس ويزول وقت النهي عن الصالة‬ ‫وكنت مدة اقامتي بدمشق مالزمه جل النهار وكثيرا من الليل وكان يدنيني منه حتى يجلسني الى جانبه وكنت اسما ما يتلو‬ ‫وما يذكر حينئذ فرأيته يقرأ العاتحة ويكررها ويقطا ذلك الوقت كله اعني من العجر الى ارتعاع الشمس في تكرير تالوتها‬ ‫‪99‬‬ ‫‪Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.I (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Araby. apalagi dengan jumlah tertentu. Madarij as-Salikin Baina Manazil Iyyaka Na’budu wa Iyyaka‬‬ ‫‪Nasta’in.‬‬ ‫من واظب على أربعين مرة كل يوم بين سنة العجر وصالة العجر ياحي ياقيوم الإله إال أنت برحمتك أستغيث حصلت له حياة‬ ‫القلب ولم يمت قلبه‬ ‫‪Siapa yang mengamalkan empat puluh kali setiap hari antara shalat Sunnat Fajar dan Shalat‬‬ ‫‪Shubuh. hal.‬‬ ‫‪64‬‬ .‬‬ ‫‪pada waktu tertentu dengan keutamaan tertentu. Tidak ada tuhan selain Engkau. 1393H). Hatinya tidak akan mati99.448.‬‬ ‫‪Imam Ibnu Taimiah berkata.‬‬ ‫ياحي ياقيوم الإله إال أنت برحمتك أستغيث‬ ‫‪“Wahai Yang Maha Hidup.‫‪Bid’ah Mahmudah Kalangan Khalaf (Setelah Tiga Abad Pertama Hijrah):‬‬ ‫‪Bid’ah Mahmudah Imam Ibnu Taimiah (661 – 728H).‬‬ ‫‪Maka ia mendapatkan kehidupan hati.‬‬ ‫‪Dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan”. wahai Yang Maha Mengatur. Ini adalah doa buatan Imam Ibnu Taimiah.

ia dan orang-orang yang hadir. Kemudian bertasbih. Maha Suci Engkau wahai Yang Memiliki kemuliaan dan keagungan”. jangan Engkau berikan makar buruk kepada kami. Kemudian beliau membaca Tahlil yang ada dalam hadits.‫فعكرت في ذلك لم قد لزم هذه السورة دون غيرها فبان لي وهللا اعلم ان قصده بذلك ان يجما بتالوتها حينئذ بين ما ورد في‬ ‫االحاديث وما ذكره العلماء هل يستحب حينئذ تقديم االذكار الواردة على تالوة القرآن او العكس فراى رضي هللا عنه ان في‬ ‫العاتحة وتكرارها حينئذ جمعا بين القولين وتحصيال للعضيلتين وهذا من قوة فطنته وثاقب بصيرته‬ Ketika selesaih melaksanakan shalat. Berilah kami hidayah. Orang-orang yang berzikir kepada-Mu. Orang-orang yang takut kepada-Mu dengan sukarela. Alirkanlah darah hitam yang ada di dada kami (bersihkan hati kami)”. Beliau sempurnakan 100 dengan Tahlil. Sucikanlah kesalahan kami. Seringkali doa yang beliau baca adalah: ‫اللهم انصرنا وال تنصر علينا وامكر لنا وال تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا‬ ‫اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك اواهين لك مخبتين اليك راغبين اليك راهبين لك مطاويا‬ ‫ربنا تقبل توباتنا واغسل حوباتنا وثبت حججنا واهد قلوبنا اسلل سخيمة صدورنا‬ “Ya Allah. jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur kepada-Mu. Mudahkanlah hidayah itu bagi kami. sebagaimana yang terdapat dalam hadits. Berikan makar yang baik bagi kami. Kemudian Imam Ibnu Taimiah berzikir. Wahai Tuhan kami. tahmid dan takbir 33 kali. terimalah taubat kami. ( ‫اللهم انت السالم ومنك‬ ‫“ ) السالم تباركت يا ذا الجالل واالكرام‬Engkaulah Maha Keselamatan. tolonglah kami. Imam Ibnu Taimiah membuka dan menutupnya dengan shalawat kepada Rasulullah Saw. mengucapkan seperti yang disebutkan dalam hadits. Imam Ibnu Taimiah memuji Allah ‘Azza wa Jalla. seperti doa-doa yang terdapat dalam al-Qur’an dan hadits. dari Engkau keselamatan. Kemudian Imam Ibnu Taimiah menghadap ke arah jamaah. Orang-orang yang kembali kepada-Mu. Demikian juga dengan para jamaah. Orang-orang yang merasa tenang kepada- Mu. Ya Allah. jangan Engkau beri pertolongan kepada musuh untuk menguasai kami. Berilah hidayah ke dalam hati kami. Kuatkan hujjah kami. 65 . Orang-orang yang berhadap kepada-Mu. Kemudian Imam Ibnu Taimiah berdoa kepada Allah Swt untuk dirinya dan untuk kaum muslimin.

Bid’ah Mahmudah Syekh Abdul Aziz bin Baz Mufti Saudi Arabia: Doa Pengusir Sihir Buatan Syekh Abdul Aziz bin Baz. Saya bisa mendengar apa yang ia baca dan apa yang ia sebut ketika itu. murid Ibnu Taimiah) mengetahui kebiasaan Imam Ibnu Taimiah. 66 . Ia menghabiskan waktu itu semuanya.Saya (al-Bazzar. terus mengulang-ulang bacaan surat al-Fatihah. Demikian juga dengan mengulang- ulang bacaan al-Fatihah sampai terbit matahari adalah buatan Imam Ibnu Taimiah. sesungguhnya maksud Imam Ibnu Taimiah melakukan itu. Imam Ibnu Taimiah terus berzikir. Selama saya berada di Damaskus. 100 Umar bin Ali bin Musa al-Bazzar. Saya melihat Imam Ibnu Taimiah membaca al-Fatihah. ia ingin menggabungkan antara bacaan al-Fatihah antara apa yang terdapat dalam hadits-hadits dan apa yang disebutkan para ulama. tidak seorang pun berbicara dengannya tanpa kepentingan setelah shalat Shubuh. Demikianlah kebiasaan Imam Ibnu Taimiah hingga matahari naik dan hilang waktu terlarang untuk shalat. maksudnya dari sejak Shubuh hingga matahari naik. doa dan shalawat seperti di atas jelas buatan Imam Ibnu Taimiah. Selama berzikir itu Imam Ibnu Taimiah terus memandang ke atas arah langit. hal. 1400H). mengapa Imam Ibnu Taimiah melazimkan diri dengan surat ini. (Beirut: al-Maktab al-Islamy. ia dengar sendiri. seringkali di waktu malam. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengajarkan doa menjaga diri agar selamat dari gangguan jin dan sihir. saya terus bersama Imam Ibnu Taimiah sepanjang siang hari. mungkin orang yang duduk di sampingnya dapat mendengar zikir Imam Ibnu Taimiah. Demikian disebutkan dalam Sunan at-Tirmidzi. sesungguhnya dalam mengulang-ulang bacaan al-Fatihah itu menggabungkan antara dua pendapat dan mendapatkan dua keutamaan. Saya berfikir tentang itu. wallahu a’lam. Membuat urutan zikir. Apakah dianjurkan mendahulukan zikir daripada membaca al-Qur’an? Atau sebaliknya? Menurut Imam Ibnu Taimiah. Ia terus mengulang-ulangi bacaan al- Fatihah. al-A’lam al-‘Aliyyah fi Manaqib Ibni Taimiyyah. Rasulullah Saw hanya mengajarkan duduk berzikir setelah shalat Shubuh hingga terbit matahari. Ini adalah bagian dari kuatnya kecerdasan Ibnu Taimiah dan tajamnya bashirah (pandangan batin) Ibnu Taimiah 100. Maka jelaslah bagi saya. Imam Ibnu Taimiah mendekatkan saya kepada dirinya hingga ia mendudukkan saya di sampingnya. bukan dengan surat lain.37-38.

surat al-Falaq dan surat an-Nas sebanyak tiga kali101. Ini merupakan bagian dari sebab-sebab keselamatan. Tapi sebagai bacaan pagi dan petang. ayat Kursi. Jika Anda bacakan tanpa daur Sidr. tapi sebagai bacaan zikir selesai shalat. tidak disebutkan dalam hadits. 67 . hal. Memang ada hadits riwayat Abdullah bin Khubaib dalan Sunan at-Tirmidzi memerintahkan membaca surat al-Ikhlas. Ramuan Tangkal Sihir Buatan Syekh Abdul Aziz bin Baz: ‫ وإذا‬، ‫ تنعث على نعسك أو تنعث في الماء‬، ‫ والمعوذتين‬، ‫ واإلخالص‬، ‫ وآية الكرسي‬، ‫ العاتحة‬: ‫وعليك تستعمل القراءة‬ ‫ وإن قرأت من دون سدر يكعي‬، ‫طرحت فيه سبا ورقات من السدر مدقوقة ثم استحممت بها فإن هذا مجرب لزوال هذا البالء‬ ‫ إذا أ حس بشيء ينعث في يديه ثالث مرات عند النوم يقرأ اإلخالص والمعوذتين ثالث‬. Atau tiupkan ke air. maka ini buatan Syekh Abdullah Aziz bin Baz.VIII.‫ كان النبي‬، ، ‫ ويزول البأس إن شاء هللا‬، ‫ ويمسح على وجهه وصدره ورأسه‬، ‫مرات‬ ‫ ثم تمسح على‬، ‫ تقرأ آية الكرسي واإلخالص والمعوذتين ثالث مرات‬، ‫ تقرأ في يديك عند النوم‬، ‫وعليك أن تستعمل هذا‬ ‫ وإن جعلت فيه‬، ‫ وإن قرأت هذا في ماء واستحممت به زال البالء‬، ‫ ويزول البالء إن شاء هللا‬، ‫رأسك ووجهك ثالث مرات‬ ‫ ثم قرأت فيها أو قرأ فيها غيرك آية الكرسي وسورة اإلخالص والمعوذتين‬، ‫سبا ورقات من السدر كما فعل بعض السلف‬ ‫ تغتسل به ويزول البأس إن‬، ‫ فإنه يزول البأس إن شاء هللا‬، ‫وآيات السحر من سورة األعراف وسورة يونس وسورة طه‬ . Juz. ‫شاء هللا‬ Anda mesti menggunakan bacaan: al-Fatihah. dada dan kepala. Memang ada hadits riwayat ‘Uqbah bin ‘Amir dalam Sunan at-Tirmidzi menyatakan membaca surat al-Ikhlas. apabila ia merasa ada sesuatu. kemudian Anda pakain untuk mandi. cit.115. Dengan demikian. ‫َّللا أ َ َح ٌد } و ( المعوذتين ) بعد كل صالة‬ ُ َّ ‫ { قُ ْل ه َُو‬: ‫ومن أسباب السالمة أيضا قراءة‬ ) ‫َّللا أ َ َح ٌد } و ( المعوذتين‬ ُ َّ ‫ { قُ ْل ه َُو‬: ) ‫والمغرب ( ثالث مرات‬ Diantara sebab-sebab keselamatan juga adalah membaca surat al-Ikhlas. surat al-Ikhlash. tidak disebutkan sebagai tangkal sihir. al-Falaq dan an-Nas seteleh selesai shalat. Adapun mengkhususkan bacaan setelah shalat Shubuh dan shalat Maghrib dengan tujuan tertentu. sudah cukup. surat al-Falaq dan surat an-Nas setiap selesai shalat. maka ini mujarab untuk menghilangkan gangguan sihir. Kemudian mengusap wajah. Karena Rasulullah Saw. Jika Anda masukkan tujuh lembar daun Sidr yang sudah dihaluskan.‫ صلى هللا عليه وسلم‬.‫ وبعد العجر‬. beliau membaca surat al-Ikhlash. Gangguan akan hilang insya Allah. Anda tiupkan ke diri Anda.. al-Falaq dan an-Nas. Dan setelah shalat Shubuh dan shalat Maghrib membaca surat al-Ikhlas. beliau meniupkan ke kedua tangannya tiga kali ketika akan tidur. al-Falaq dan an-Nas. op. al-Falaq dan an-Nas tiga kali. ‫ فهي من أسباب السالمة‬. 101 Syekh Ibnu Baz.

gangguan akan hilang. Ini disebutkan Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi: : ‫يح ؟ قَا َل‬ ِ ‫ أَجْ عَلُهُ فِي ا ْل ِوتْ ِر أ َ ْو فِي الت ََّرا ِو‬، َ‫ أ َ ْخت ِ ُم ا ْلقُ ْرآن‬: ‫َّللا فَقُ ْلت‬ ِ َّ ‫ سَأ َ ْلت أَبَا عَ ْب ِد‬: ‫ض ُل بْنُ ِزيَا ٍد‬ ْ َ ‫ قَا َل ا ْلع‬: ‫آن‬ ِ ‫ فِي َختْ ِم ا ْلقُ ْر‬: ‫ص ٌل‬ ْ َ‫ف‬ . kemudian dipakai untuk mandi. 102 Syekh Ibnu Baz. cit. op.346. Jika Anda letakkan di dalam air itu tujuh lembar daun Sidr. “Jika saya khatam al-Qur’an. atau orang lain yang membacakan. al-Falaq dan an-Nas tiga kali. gangguan akan hilang insya Allah 102. Sebagaimana kita ketahui bahwa sampai saat ini setiap malam imam Masjidil-haram membaca satu juz al-Qur’an dalam shalat Tarawih. sebagaimana yang dilakukan sebagian kalangan Salaf. ayat Kursi. surat Thaha. saya katakan. Gangguan akan hilang insya Allah. hal. al-Falaq dan an-Nas. surat al-Ikhlash. surat al-Ikhlash. َ‫اس بِالْبَص َْرةِ َوبِ َمكَّة‬ َ َّ ‫ َو َكذَ ِلكَ أَد َْر ْكنَا الن‬: ‫يم‬ِ ِ‫اس بْنُ َع ْب ِد ا ْلع َظ‬ُ َّ ‫قَا َل ا ْلعَب‬ . ‫ َوكَانَ سُ ْعيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ يَعْعَلُهُ َمع َ ُه ْم ِب َمكَّة‬، ُ‫ َرأَيْت أ َ ْه َل َمكَّةَ يَعْعَلُونَه‬: ‫َب فِي هَذَا ؟ قَا َل‬ ُ ‫ إلَى أَي ِ ش َْيءٍ ت َْذه‬: ‫قُ ْلت‬ . kemudian Anda bacakan. Anda bacakan ke telapak tangan Anda ketika akan tidur. ‫ َحت َّى يَكُونَ لَنَا ُدعَا ًء بَيْنَ اثْنَي ِْن‬، ‫يح‬ ِ ‫اجْ عَ ْلهُ فِي الت ََّرا ِو‬ . َ‫ َوذُك َِر عَنْ عُثْ َمانَ ب ِْن عَعَّان‬، ‫ش ْيئ ًا‬ َ ‫َويَ ْر ِوي أ َ ْه ُل ا ْل َم ِدينَ ِة فِي هَذَا‬ Pasal: Tentang Khatam al-Qur’an.XXVIII. ‫صنَ ُا‬ ْ َ ‫ْف أ‬َ ‫قُ ْلت َكي‬ . Gangguan akan hilang insya Allah. Saya lakukan pada shalat Witir atau pada shalat Tarawih?”. ‫شئْت‬ ِ ‫ ِب َما‬: ‫ ِب َم أ َ ْدعُو ؟ قَا َل‬: ‫قُ ْلت‬ ‫ إذَا فَ َر ْغت‬: ‫آن‬ ِ ‫ سَمِ عْت أَحْ َم َد يَقُو ُل فِي َختْ ِم ا ْلقُ ْر‬: ‫ َوقَا َل َح ْنبَ ٌل‬، ‫ َويَ ْرفَ ُا يَ َد ْي ِه‬، ‫ َوه َُو َخ ْلعِي يَ ْدعُو قَائِ ًما‬، ‫ فَعَعَ ْلت ِب َما أ َ َم َرنِي‬: ‫قَا َل‬ . Bid’ah Mahmudah di Masjidil-Haram dan Masjid-Masjid di Saudi Arabia Sampai Saat Ini: Doa Khatam Qur’an Dalam Shalat Tarawih. Kemudian usapkan ke kepala dan wajah tiga kali. Anda baca ayat Kursi. ditambah ayat-ayat Sihir yang ada dalam surat al- A’raf. Imam Ahmad bin Hanbal menjawab. 68 . “Lakukanlah dalam shalat Tarawih. Al-Fadhl bin Ziyad berkata. ‫ َوأَطِ ْل الْ ِقيَا َم‬، ِ‫ َوا ْدعُ ِبنَا َونَحْ نُ فِي الص ََّالة‬، ‫آن فَ ْارفَاْ يَ َديْكَ قَ ْب َل أَنْ ت َْر َك َا‬ ِ ‫؟ قَا َل إذَا فَ َر ْغتَ مِ نْ آخِ ِر ا ْلقُ ْر‬. “Saya bertanya kepada Abu Abdillah (Imam Ahmad bin Hanbal). sebelum ruku’ imam membaca doa khatam al-Qur’an. Kemudian Anda pakai untuk mandi. Jika Anda bacakan ke air. agar kita mendapatkan doa dalam dua shalat tersebut (Tarawih dan Witir)”. Ini murni ijtihad Syekh Abdul Aziz bin Baz. ‫ُوع‬ ِ ‫الرك‬ ُّ ‫اس } فَ ْارفَاْ يَ َديْكَ فِي ال ُّدعَاءِ قَ ْب َل‬ ِ َّ‫مِ نْ ق َِرا َءةِ { قُ ْل أَعُوذُ ِب َربِ الن‬ َ.. surat Yunus.Anda mesti menggunakan ini. Tidak ada hadits Nabi Muhammad Saw menyebut seperti ini. Juz. Ketika selesai juz 30.

‫ حكم دعاء ختم القرآن في الصالة‬. ia mengangkat kedua tangannya. “Apakah doa yang saya ucapkan?”. “Kepada pendapat manakah engkau berpegang dalam masalah ini?”. al-Mughni.III.Saya katakan. “Apabila engkau selesai membaca surat an-Nas. mereka mengatakan bahwa tidak shahih ada kalangan Salaf melakukannya.” Saya katakan. Pendapat Syekh Ibnu Baz: Doa Khatam Qur’an Dalam Shalat Tarawih. Ia berada di belakang saya berdoa dalam keadaan berdiri. disebutkan dari Utsman bin ‘Affan103. Imam Ahmad menjawab.‫ وهللا ولي التوفيق‬.‫كالقنوت في الوتر وفي النوازل‬ 24. “Demikian juga kami dapati orang-orang melakukannya di Bashrah (Irak) dan di Mekah”.Hukum Doa Khatam al-Qur’an Dalam Shalat. Lamakanlah tegak”. Pertanyaan: Sebagian orang mengingkari para imam masjid yang membaca doa khatam Qur’an di akhir bulan Ramadhan. Hanbal berkata. “Saya telah melihat penduduk Mekah melakukanya.369. Penduduk Madinah meriwayatkan sesuatu tentang ini. Imam Ahmad menjawab. “Apabila engkau selesai membaca akhir al-Qur’an. Al-‘Abbas bin ‘Abd al-‘Azhim berkata. 69 . Berdoalah untuk kita ketika kita dalam shalat. “Apa saja yang engkau inginkan”. Ia menjawab. Apakah itu benar?104 103 Ibnu Qudamah al-Maqdisi. “Bagaimanakah saya melakukannya?”. Saya katakan. Angkatlah kedua tanganmu sebelum engkau ruku’. “Saya mendengar Imam Ahmad berkata tentang khatam al-Qur’an. Imam Sufyan bin ‘Uyainah melakukannya bersama mereka di Mekah”. maka angkatlah kedua tanganmu dalam berdoa sebelum ruku’. hal. juz. Saya pun melakukan apa yang diperintahkan Imam Ahmad bin Hanbal.24 ‫ بعض الناس ينكرون على أئمة المساجد الذين يقرءون ختمة القرآن في نهاية شهر رمضان ويقولون إنه لم يثبت أن‬:‫س‬ ‫ فما صحة ذلك؟‬،‫أحدا من السلف فعلها‬ ‫ ال حر في ذلك؛ ألنه ثبت عن بعض السلف أنه فعل ذلك؛ وألنه دعاء وجد سببه في الصالة فتعمه أدلة الدعاء في الصالة‬: .

Karena doa itu adalah doa yang ada sebabnya di dalam shalat. cit. tidak selayaknya seseorang 104 Telah dimuat di Majalah ad-Da’wah (Saudi Arabia). ulama Sunnah. hal. apakah pada rakaat pertama atau pada rakaat kedua atau di akhir shalat. Edisi: 1658.‫وهذا في غير الصالة‬ ‫ ال ينبغي لإلنسان أن يشدد حتى يخر عن المسجد ويعارق جماعة‬:‫ يعني‬.‫ركعة‬ Pertanyaan: Bila kah doa khatam al-Qur’an dibaca? Apakah sebelum ruku’ atau setelah ruku’? Jawaban: afdhal dibaca setelah membaca surat al-Falaq dan an-Nas. cit. tanggal: 19 Jamada al-Ula 1419H. Karena perbuatan itu benar dari sebagian kalangan Salaf melakukan itu. setelah sempurna membaca al-Qur’an.‫ أن أنس بن مالك رضي هللا عنه كان إذا أراد أن يختم القرآن جما أهله ودعا‬:‫فيه‬ ‫ علماء السنة‬. op. 106 Syekh Ibnu Baz.. Waktu Doa Khatam al-Qur’an Dalam Shalat Tarawih: ‫ ما موضا دعاء ختم القرآن ؟ وهل هو قبل الركوع أم بعد الركوع ؟‬: ‫س‬ ، ‫ األفضل أن يكون بعد أن يكمل المعوذتين فإذا أكمل القرآن يدعو سواء في الركعة األولى أو في الثانية أو في األخيرة‬: ‫يعني بعد ما يكمل قراءة القرآن يبدأ في الدعاء بما يتيسر في أي وقت من الصالة في األولى منها أو في الوسط أو في آخر‬ ‫ المهم أن يدعو عند قراءة آخر القرآن‬، ‫ كل ذلك ال بأس به‬. maka tidak ada dasarnya.XXX.‫وليسوا علماء البدعة‬ ‫المسلمين من أجل الدعاء عند ختم القرآن‬ Adapun doa khatam al-Qur’an dalam shalat. kemudian ia berdoa. di tengah atau di akhir rakaat. Dalil paling kuat dalam masalah ini bahwa ketika Anas bin Malik ingin khatam al-Qur’an. ia mengumpulkan keluarganya. hal. 70 . mulai membaca doa khatam al-Qur’an di semua waktu dalam shalat. maka tercakup dalil-dalil yang bersifat umum tentang doa dalam shalat. saya tidak mengetahui ada dasarnya dari Sunnah Rasulullah Saw. op. maksudnya. Semua itu boleh. Adapun membaca doa khatam al-Qur’an di dalam shalat. Juz. membaca doa khatam al-Qur’an ketika membaca akhir al- Qur’an106.Jawaban: Tidak mengapa melakukan itu (boleh).‫ لكن ما ذلك هي مما اختلف فيه العلماء رحمهم هللا‬.‫ واألمر في هذا واسا‬. kemudian berdoa. seperti doa Qunut dalam shalat Witir dan bencana-bencana. Perkara ini luas. Tapi ini di luar shalat. ini termasuk perkara ikhtilaf di antara para ulama. Juz.357. tidak pula dari Sunnah para shahabat. 105 Syekh Ibnu Baz. Wallahu Waliyyu at-Taufiq105.32. bukan ulama bid’ah. Pendapat Syekh Ibnu ‘Utsaimin: ‫ وغاية ما‬. Yang penting.XI.‫ وال من سنة الصحابة‬،‫وأما دعاء ختم القرآن في الصالة فال أعلم له أصالً ال من سنة الرسول صلى هللا عليه وسلم‬ . apakah di awal. Maksudnya.‫ أما في الصالة فليس لها أصل‬. Meskipun demikian.. Jika telah selesai membaca al-Quran secara sempurna.

Menguran gi jumlah sujud dalam shalat. Dan semua keyakinan yang dibuat-buat yang menyebabkan orang meyakininya disebut sebagai kafir. Atau shalat dengan pakaian tertentu akan mendapatkan keutamaan tertentu. Misalnya menyerupakan Allah dengan makhluk.bersikap keras hingga keluar dari masjid dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin disebabkan doa khatam al-Qur’an107. Atau menyembah Allah Swt. meyakini ada suatu keutamaan pada suatu ibadah yang dilakukan dengan cara khusus. Standar Penetapan Bid’ah Dhalalah. Jika tidak diberi batasan. menyatakan keutamaan khusus pada waktu tertentu. maka perlu menetapkan standar. tanpa ada dalil syar’i. hal. Ketiga. Atau mengatakan al-Qur’an tidak lengkap. namun menghadapkan diri beribadah kepada selain Allah Swt. Membuat sujud sebelum ruku’. Suatu perkara dapat disebut Bid’ah Dhalalah jika termasuk dalam beberapa poin berikut: Pertama. seperti keyakinan Pantheisme. merubah waktu ibadah. atau orang tertentu. semua orang akan membuat-buat ibadah dan menyatakannya sebagai bid’ah hasanah. Pernyataan bahwa agama Islam tidak relevan dengan zaman. Juz. Thawaf di kuburan dan sebagainya. atau tempat tertentu.XXXIX. Misalnya. seperti thawaf di bukit keramat. berpuasa dengan menjemur diri di panas akan mendatangkan keutamaan ini dan ini. Atau puasa setengah hari. Liqa’ al-Bab al-Maftuh. Berpuasa selama empat puluh hari akan mendapat ini dan ini. Mengurangi takaran zakat Fitrah. Atau menyatakan bersatu dengan tuhan. Mengganti surat al-Fatihah dengan surat lain. Mengatakan Allah duduk bersemayam di atas ‘Arsy seperti manusia duduk di atas kursi. Mengingkari takdir. keyakinan batil yang berkaitan dengan dasar-dasar agama Islam. 107 Syekh Ibnu ‘Utsaimin. seperti menambah atau mengurangi. atau surat tertentu. merubah bentuk ibadah yang telah disyariatkan. Atau diam pada hari senin akan mendapatkan keutamaan khusus. Atau keutamaan zikir yang dibuat oleh orang tertentu. Keempat. tanpa ada dalil syar’i. Misalnya menambah rakaat shalat wajib. jika tidak maka dikhawatirkan ummat akan terjerumus ke dalam perbuatan bid’ah. Atau merubah tempat ibadah. atau Manunggaling Kawula Gusti. Mengkafirkan sesama muslim. Seperti menyatakan ada keutamaan pada malam 12 Rabi’ul-Awal. Merubah lafaz azan. seperti shalat Shubuh jam sembilan pagi. atau zikir tertentu. Kedua. Kelima. Menyatakan selain nabi itu ma’shum. Mencaci maki shahabat nabi.108 71 .

jumlah bilangan. maka itu adalah Sunnah Hasanah. atau secara terperinci dalam dalil. dengan jumlah tertentu. Para imam masjid di Saudi Arabia membaca doa khatam al-Qur’an dalam shalat Tarawih di akhir Ramadhan. padahal Rasulullah Saw tidak membuat dan mengajarkannya. semuanya telah melakukan perbuatan haram. semua perkara yang dibuat-buat. Kesembilan. Atau pada malam tahun baru Hijrah sebagai muhasabah diri. akan mendapatkan anu dan anu. Syekh Ibnu Utsaimin dan para imam Saudi Arabia. atau dalilnya global bersifat umum. Dalil khusus lebih didahulukan daripada dalil yang bersifat umum. jumlah putaran thawaf dan sa’i. jarak. 72 .Abdul Ilah bin Husain al-Arfaj. maka dalil yang bersifat nash lebih didahulukan daripada dalil yang bersifat ijmaly (global). jumlah batu melontar jumrah. atau dalilnya global bersifat umum. Seperti berat nishab zakat. Ketujuh. atau pemahaman terhadap nash. shalat 100 rakaat. Dalil yang disebutkan secara nash lebih didahulukan daripada dalil pemahaman terhadap nash. dengan keutamaan tertentu. atau secara terperinci dalam dalil. Maka Ibnu Taimiah. (Dar al-Fath. tanpa ada dalil dari syariat Islam. maka itu adalah bid’ah dhalalah. Adapun berkumpul di masjid pada malam Maulid Nabi Muhammad Saw. padahal Rasulullah Saw tidak pernah mengajarkan dan melakukannya. jumlah bilangan kafarat. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengajarkan ramuan tangkal sihir.373-376. padahal Rasulullah Saw tidak pernah mengajarkannya.Keenam. “Setiap yang tidak dilakukan Rasulullah Saw. dengan mendengarkan bacaan al-Qur’an dan ceramah agama seputar sejarah Nabi Muhammad Saw. 2013M). 108 Lihat selengkapnya dalam Mafhum al-Bid’ah wa Atsaruhu fi Idhthirab al-Fatawa al-Mu’ashirah Dirasah Ta’shiliyyah Tathbiqiyyah. membuat batasan tertentu dalam takaran. dengan cara tertentu. atau pemahaman terhadap nash. hal. Kedelapan. yang telah ditetapkan syariat Islam. jarak Qashar shalat. apakah dalil itu nash (teks). berkumpul melakukan suatu ibadah. membuat ibadah khusus. pada malam maulid nabi. sangat dianjurkan untuk memanfaatkan momen tertentu dalam membahas masalah tertentu. Imam Ibnu Taimiah merutinkan membaca al-Fatihah dari setelah shalat Shubuh hingga terbit matahari. pada waktu tertentu dan tempat tertentu dengan keyakinan ada balasan tertentu terhadap perbuatan tersebut. Ketika terjadi ikhtilaf antara dalil-dalil. apalagi melakukannya. Jika terangkum dalam dalil. Syekh Ibnu ‘Utsaimin mengajarkan shalat sunnat Tahyatal-masjid di tanah lapang tempat shalat ‘Ied. Dengan demikian maka pintu ijtihad tetap terbuka bagi para ulama 108. Misalnya. Syekh Ibnu Baz. Andai Anda masih juga berpegang pada kaedah. maka haram”. waktu. Andai Imam Syafi’i Tidak Membagi Bid’ah. padahal Rasulullah Saw tidak pernah melakukan dan mengajarkannya. DR. apakah dalil itu nash (teks).

Misalnya ayat: ْ ‫الرحْ َمنُ َعلَى ا ْلعَ ْر ِش ا‬ ‫ست ََوى‬ َّ “(Yaitu) Tuhan Yang Maha Pemurah. (HR. Thaha [20]: 5). Rasulullah Saw bersabda. jika difahami secara tekstual. semuanya itu dari sisi Tuhan kami”. (Qs. Jika kita memahami ayat ini secara tekstual. Asy-Syura [42]: 11). 73 . tabi’in. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat. padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya. dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan Melihat”. Di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat. “Rasulullah Saw membacakan ayat: “ Dia-lah yang menurunkan Al- Kitab (Al-Quran) kepada kamu. Yang bersemayam di atas 'Arsy”. maka mereka itulah yang disebut Allah (orang yang sesat). Ada ayat-ayat dan hadits-hadits yang mutasyabihat (mengandung kesamaran makna). Dalil mereka adalah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah: ‫ب َوأ ُ َخ ُر‬ ِ ‫َاب مِ ْنهُ آيَاتٌ ُمحْ كَ َماتٌ هُنَّ أ ُ ُّم ا ْل ِكت َا‬ َ ‫َّللا َعل َ ْي ِه َوسَلَّ َم { ه َُو الَّذِي أ َ ْنزَ َل َعلَيْكَ ا ْل ِكت‬ ُ َّ ‫صلَّى‬ َ ‫َّللا‬ِ َّ ‫سو ُل‬ ُ ‫َعن عائِش ََة قَالَتْ ت ََال َر‬ ‫س ُخو َن‬ ِ ‫الرا‬ َّ ‫َّللا َو‬ُ َّ ‫ُمتَشَا ِبهَاتٌ فَأ َ َّما الَّ ِذينَ فِي قُلُو ِب ِه ْم زَ ْي ٌغ فَيَت َّ ِبعُونَ َما ت َشَابَهَ مِ ْنهُ ابْتِغَا َء ا ْل ِعتْنَ ِة َوا ْبتِغَا َء ت َأ ْ ِوي ِل ِه َو َما يَ ْعل َ ُم ت َأ ْ ِويلَهُ إِ َّال‬ َ‫سلَّ َم إِذَا َرأ َ ْيت ُ ْم الَّ ِذين‬ َ ‫َّللا َعلَ ْي ِه َو‬ ُ َّ ‫صلَّى‬ َ ‫َّللا‬ ِ َّ ‫سو ُل‬ ُ ‫فِي ا ْل ِع ْل ِم يَقُولُونَ آ َمنَّا ِب ِه ُك ٌّل مِ نْ ِع ْن ِد َر ِبنَا َو َما يَذَّك َُّر إِ َّال أُولُو ْاأل َ ْلبَابِ } قَالَتْ قَا َل َر‬ ‫َّللا فَاحْ ذَ ُروهُ ْم‬ ُ َّ ‫س َّمى‬ َ َ‫يَتَّبِعُونَ َما تَشَابَهَ ِم ْنهُ فَأُولَئِكَ الَّ ِذين‬ Dari Aisyah. Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal”. Maka dalam memahami ayat-ayat dan hadits-hadits yang semakna dengan ini. hingga sampai saat ini memahami ayat-ayat mutasyabihat dengan dua metode: Metode Pertama: Tafwidh (Menyerahkan maknanya kepada Allah Swt). “Apabila kamu melihat orang- orang yang memperturutkan (membahas) ayat-ayat mutasyabihat. al-Bukhari dan Muslim). maka kita akan menyamakan Allah Swt dengan seorang manusia yang duduk di atas kursi. ia berkata. Ali ‘Imran [3]: 7). (Qs. maka jauhilah mereka”. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan. para ulama sejak zaman para shahabat. maka akan terjerumus kepada tasybih (penyerupaan Allah Swt dengan makhluk) dan tajsim (penjasmanian wujud Allah Swt). itulah pokok-pokok isi al-Qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. karena Allah Swt itu: ‫ْس كَمِ ث ْ ِل ِه ش َْي ٌء َوه َُو السَّمِ ي ُا ا ْلب َ ِصي ُر‬ َ ‫لَي‬ “Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia. (Qs. MASALAH KE-3: MEMAHAMI AYAT DAN HADITS MUTASYABIHAT. tidak dapat difahami secara tekstual. tabi’ at-tabi’in. Maha Suci Allah Swt dari sifat seperti itu.

III. as-Sunan. Mereka katakan tentang hadits- hadits seperti ini. “Tidak aku khawatirkan terhadap ummatku kecuali tiga kerusakan: harta mereka menjadi banyak. sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda. Dan dibukakan bagi mereka kitab-kitab. Demikianlah pendapat ulama dari kalangan Ahlussunnah waljama’ah 110. Ibnu Abi al-‘Izz. 74 . “Makna kata bersemayam. Kemdian mereka saling membunuh. Pendapat Imam Malik bin Anas (w. “Kemudian Allah Swt bersemayam di atas ‘Arsy”. Sufyan bin ‘Uyainah dan Abdullah bin al-Mubarak. semua orang mengetahuinya. Jawaban yang sama juga diriwayatkan dari Ummu Salamah (ketika ia ditanya tentang ayat ini). tidak ada yang mengetahuinya”.‫والكيف مجهول‬ Imam Malik berkata ketika ditanya tentang firman Allah Swt. 110 Imam at-Tirmidzi. bagaimanakah Allah Swt bersemayam?”.Hadits Kedua: ‫ ال أخاف على أمتي إال ثالث خالل أن يكثر لهم من‬: ‫عن أبي مالك األشعري أنه سما رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول‬ ‫المال فيتحاسدون فيقتتلوا وأن يعتح لهم الكتب يأخذ الميمن يبتغي تأويله وليس يعلم تأويله إال هللا‬ Dari Abu Malik al-Asy’ari.I (Wakalah ath-Thiba’ah wa 109 at-Tarjamah fi ar-Ri’asah al-‘Ammah li Idarat al-Buhuts al-‘Ilmiyyah wa al-Ifta’ wa ad-Da’wah wa al-Irsyad). tidak pula dikatakan kaifa (bagaimana model atau bentuknya?). secara mauquf dan marfu’ kepada Rasulullah Saw 109.179H). Imam Malik menjawab. hal. seorang mu’min mencari takwilnya. ‫ االستواء معلوم‬:‫) كيف استوى ؟ فقال‬6(}‫ست ََوى َعلَى ا ْلعَ ْر ِش‬ ْ ‫ {ث ُ َّم ا‬:‫ لما سئل عن قوله تعالى‬،‫قال اإلمام مالك رحمه هللا‬ . mereka (para ulama) berkata bahwa riwayat-riwayat tentang ini shahih dan kuat. juz. juz. (HR. Riwayat-riwayat itu diimani. “Berlakukanlah hadits-hadits itu tanpa kaif (seperti apa?)”. Pendapat Imam at-Tirmidzi (w.71.279H): ‫ْف هَ َك َذا‬ َ ‫الر َوايَاتُ فِي هَذَا َويُيْ َمنُ ِبهَا َو َال يُت ََوهَّ ُم َو َال يُقَا ُل كَي‬ ِ ُ‫س َماءِ ال ُّدنْيَا قَالُوا قَ ْد ت َْثب ُت‬َّ ‫اركَ َوتَعَالَى ُك َّل لَ ْيلَ ٍة إِلَى ال‬ َ َ‫ب تَب‬ ِ ‫الر‬َّ ‫َونُزُ و ِل‬ ْ‫ث أَمِ ُّروهَا ِب َال َكيْفٍ َوهَ َكذَا قَ ْو ُل أَ ْه ِل ا ْل ِع ْل ِم مِ ن‬ ِ ‫اركِ أَنَّ ُه ْم قَالُوا فِي هَ ِذ ِه ْاألَحَا ِدي‬ َ َ‫َّللا ب ِْن ا ْل ُمب‬ َ ِ َّ ‫س ْعيَانَ ب ِْن ُعيَيْنَة َو َع ْب ِد‬ ُ ‫ي عَنْ َمالِكٍ َو‬ َ ‫ُر ِو‬ ِ‫سنَّ ِة َوالْ َج َما َعة‬ ُّ ‫أ َ ْه ِل ال‬ Tentang turunnya Allah Swt setiap malam ke langit dunia. tidak diimajinasikan.183.‫ ويروى هذا الجواب عن أم سلمة رضي هللا عنها موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى هللا عليه وسلم‬. Syarh ath-Thahawiyyah fi al-‘Aqidah as-Salafiyyah. Demikian diriwayatkan dari Imam Malik. hal. tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Swt”. lalu mereka saling dengki. ath- Thabrani dalam al-Mu’jam al-Kabir). Bagaimana Allah Swt bersemayam.

bahwa mereka meriwayatkan hadits-hadits seperti ini. bahwa manusia melihat Rabb mereka. para ulama dan pembesar ummat Islam. Pendapat Imam Ibnu ash-Sholah (w. juz.I (Beirut: Mu’assasah ar-Risalah. 1406H). Imam Ibnu al-Mubarak.30.III. “Berdasarkan metode ini (tafwidh: menyerahkan maknanya kepada Allah Swt). 111 Ibid. Metode Kedua: Ta’wil. Inilah pendapat para ulama yang mereka pilih dan mereka pegang111. Mar’i bin Yusuf al-Karami al-Maqdisi. Pendapat al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani (w. ‫اس َي َر ْونَ َر َّب ُه ْم َو ِذك ُْر ا ْلقَد َِم َو َما‬ َ َّ‫لرؤْ َي ِة أَنَّ الن‬ ُّ ‫ِيرةٌ مِ ثْ ُل هَذَا َما ُي ْذك َُر فِي ِه أ َ ْم ُر ا‬ َ ‫سلَّ َم ِر َوايَاتٌ َكث‬ َ ‫َّللا َعلَ ْي ِه َو‬ ُ َّ ‫صلَّى‬ َ ِ ‫ي ع َْن النَّ ِبي‬ َ ‫َوقَ ْد ُر ِو‬ َ ‫اركِ َواب ِْن ُع َييْنَة‬ َ َ ‫س َوا ْب ِن ا ْل ُمب‬ ٍ َ‫سعْ َيانَ الث َّ ْو ِري ِ َو َمالِكِ ْب ِن أَن‬ ُ ‫َب فِي هَذَا ِع ْن َد أ َ ْه ِل ا ْل ِعلْ ِم مِ نْ ْاألَئِ َّم ِة ِمثْ ِل‬ ُ ‫ش َيا َء َوا ْل َم ْذه‬ْ َ ‫ش َبهَ هَ ِذ ِه ْاأل‬ْ َ‫أ‬ ِ ‫اخت ََارهُ أ َ ْه ُل ا ْل َحدِي‬ ‫ث‬ ْ ‫ْف َوهَذَا الَّذِي‬ َ ‫ث َون ُيْ مِ نُ ِبهَا َو َال يُق َا ُل َكي‬ ُ ‫شيَا َء ث ُ َّم قَالُوا ت ُْر َوى هَ ِذ ِه ْاألَحَا ِدي‬ ْ َ ‫يا َو َغي ِْر ِه ْم أَنَّ ُه ْم َر َو ْوا هَ ِذ ِه ْاأل‬ ٍ ‫َو َو ِك‬ ِ‫اخت َُاروهُ َوذَهَبُوا إِلَ ْيه‬ ْ ‫ْف َوهَذَا أ َ ْم ُر أ َ ْه ِل ا ْل ِع ْل ِم الَّذِي‬ َ ‫س ُر َو َال تُت ََوهَّ ُم َو َال يُقَا ُل َكي‬َّ َ‫شيَا ُء َك َما جَا َءتْ َويُيْ َمنُ ِبهَا َو َال تُع‬ ْ َ ‫أَنْ ت ُْر َوى هَ ِذ ِه ْاأل‬ Diriwayatkan dari Rasulullah Saw banyak riwayat seperti ini (mutasyabihat).. 75 . Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari. hal.643H). Imam Waki’ dan para imam lainnya. Imam Ibnu ‘Uyainah. Kepada pendapat ini pula seruan para imam ahli hadits dan para tokohnya. Selesai112. mereka adalah mayoritas kalangan Salaf 113. bahwa hadits-hadits seperti ini diriwayatkan seperti apa adanya. juz. Tidak seorang pun dari ahli Ilmu Kalam yang memalingkan diri darinya dan menolaknya. ‫وقال اإلمام ابن الصالح وعلى هذه الطريقة مضى صدر األمة وساداتها وإياها اختار أئمة العقهاء وقاداتها وإليها دعا أئمة‬ ‫الحديث وأعالمه وال أحد من المتكلمين من أصحابنا يصدف عنها ويأباها انتهى‬ Imam Ibnu ash-Sholah berkata.66. (Beirut: Dar al- Ma’rifah. tidak dijelaskan. kemudian mereka berkata. Aqawil ats-Tsiqat fi Ta’wil al-Asma’ wa ash-Shifat wa al-Ayat 112 al-Muhkamat wa al-Musytabihat.116. juz. 1379H). Imam Malik bin Anas. Pendapat ini pula yang dipilih oleh para imam ahli Fiqh. 113 Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani.852H). Inilah pendapat yang dipilih para ahli hadits. tidak dikatakan ‘bagaimana?”. “Hadits-hadits seperti ini diriwayatkan. diimani. kita mengimaninya. mensucikan Allah Swt dari kaif (cara) dan mensucikan Allah Swt dari tasybih (penyamaan dengan makhluk). di dalamnya disebutkan tentang ru’yah (melihat). hal. ‫ومنهم من اجراه على ما ورد ميمنا به على طريق اإلجمال منزها هللا تعالى عن الكيعيه والتشبيه وهم جمهور السلف‬ Sebagian ulama membiarkan teks-teks tersebut sebagaimana apa adanya. tidak pula dibayang-bayangkan. Mazhab ulama tentang masalah ini dari para imam seperti Imam Sufyan ats-Tsauri. tidak dikatakan ‘bagaimana?’. tentang kaki dan seperti itu. mengimaninya dengan cara global.IX. hal.

Maryam [19]: 64). juz. Jami’ al-Bayan fi Ta’wil al-Qur’an. “Kami tinggalkan mereka dari rahmat.XII (Mu’assasah ar-Risalah. “Maka pada hari (kiamat) ini.‫ كما تركوا أن يعملوا للقاء يومهم هذا‬،‫ نتركهم من الرحمة‬:‫ قال‬، "‫"فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا‬:‫عن ابن عباس‬ Dari Ibnu Abbas.Penjelasan makna Ta’wil disebutkan al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani. ‫ومنهم من أوله على وجه يليق مستعمل في كالم العرب‬ Ada diantara mereka yang menta’wilkannya ke pendapat layak yang digunakan dalam bahasa Arab114. Kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini”. tapi tidak melupakan mereka dari kejahatan115. sebagaimana mereka meninggalkan amal untuk pertemuan pada hari ini”. 76 .‫ ولم ينسهم من الشر‬،‫نسيهم هللا من الخير‬ Allah Swt melupakan mereka dari kebaikan. Contoh-Contoh Ta’wil: Ta’wil Abdullah bin Abbas.475. Ta’wil Kedua: . ayat. Sementara dalam ayat lain disebutkan. (Qs. hal. (maknanya). Ayat Mutasyabihat: ‫مِه ْم هَذَا‬ ِ ‫سوا ِلقَا َء يَ ْو‬ َ ْ‫فَا ْليَ ْو َم نَن‬ ُ َ‫ساهُ ْم َك َما ن‬ “Maka pada hari (kiamat) ini. karena tidak mungkin Allah Swt memiliki sifat lupa. Kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini”. Ayat ini tidak dapat difahami secara tekstual. 114 Ibid. 115 Imam ath-Thabari. ِ َ‫َو َما كَانَ َربُّكَ ن‬ ‫سيًّا‬ “Dan tidaklah Tuhanmu lupa”. 1420H). Ibnu Abbas berkata. Maka untuk menjelaskan ini. Abdullah bin Abbas melakukan ta’wil terhadap ayat mutasyabihat ini: Ta’wil Pertama: . Al-A’raf [7]: 51). (Qs.

Al-Qalam [68]: 42).XXII. 77 . Kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini”. “Pada hari betis disingkapkan”. Imam Mujahid menta’wilkan ayat mutasyabihat ini dengan beberapa ta’wil: Ta’wil Pertama: 116 Ibid. Kata ‘tangan’ dita’wilkan dengan kata ‘kekuatan’. Ayat Mutasyabihat: ِ ‫س َما َء بَنَ ْينَاهَا ِبأ َ ْي ٍد َو ِإنَّا لَ ُمو‬ ‫س ُعو َن‬ َّ ‫َوال‬ Secara tekstual. adalah: perkara yang berat dan sangat keras karena ketakutan huru-hara pada hari kiamat116. Ayat ini tidak dapat difahami secara tekstual. juz.XXIII. “Dan langit itu Kami bangun dengan kekuatan (kami)”117. firman Allah Swt. lalu manusia diperintahkan untuk sujud. Maka Abdullah bin Abbas menta’wilkan ayat Mutasyabihat ini: . (Qs. hal.‫ بقوة‬:‫س َما َء َبن َ ْينَاه َا ِبأ َ ْي ٍد ) يقول‬ َّ ‫ قوله( َوال‬،‫عن ابن عباس‬ Ibnu Abbas menta’wilkan ayat mutasyabihat ini. bagaimana mungkin betis Allah Swt disingkapkan. Al-A’raf [7]: 51).438.. maka mereka tidak kuasa”. juz.‫اق ) هو األمر الشديد المعظا من الهول يوم القيامة‬ ٍ ‫س‬َ ْ‫َف عَن‬ ُ ‫( يَ ْو َم يُ ْكش‬:‫ قوله‬،‫عن ابن عباس‬ Dari Ibnu Abbas. (Qs.. (Qs.Ayat Mutasyabihat: ْ َ‫اق َويُ ْدع َْونَ إِلَى السُّجُو ِد فَ َال ي‬ ‫ست َ ِطيعُو َن‬ ٍ َ‫َف عَنْ س‬ ُ ‫يَ ْو َم ي ُ ْكش‬ “Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud. .555. terjemah ayat ini adalah. hal. ‫مِه ْم هَذَا‬ ِ ‫سوا ِلقَا َء يَ ْو‬ َ ْ‫فَا ْليَ ْو َم نَن‬ ُ َ‫ساهُ ْم َك َما ن‬ “Maka pada hari (kiamat) ini. Ta’wil Imam Mujahid: Allah Swt berfirman. adz-Dzariyat [51]: 47). 117 Ibid. “Dan langit itu Kami bangun dengan tangan (Kami) dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa”.

Imam Malik bin Anas menta’wilkan hadits mutasyabihat ini: ‫وقد روى محمد بن علي الجبلي وكان من ثقات المسلمين بالقيروان قال حدثنا جاما بن سوادة بمصر قال حدثنا مطرف عن‬ ‫مالك بن أنس أنه سئل عن الحديث "إن هللا ينزل في الليل إلى سماء الدنيا" فقال مالك يتنزل أمره‬ Muhammad bin Ali al-Bajalli. juz. hal.VII (Mu’assasah al- Qurthubah). 78 . Imam Ahmad bin Hanbal menta’wilkan ayat mutasyabihat ini: 118 Ibid. Hadits Mutasyabihat: [‫سماء الدنيا‬ ‫]إن هللا ينزل في الليل إلى‬ “Sesungguhnya Allah turun pada waktu malam ke langit dunia”. Ta’wil Imam Malik bin Anas (w. salah seorang perawi tsiqah (terpercaya) dari kaum muslimin di al-Qairawan.‫نيخرهم في النار‬ “Kami akhirkan mereka dalam api neraka”118. Ta’wil Ketiga: . Al-Fajr [89]: 22). ia ditanya tentang hadits.143. ia berkata. juz. 119 Ibnu ‘Abdilbarr. “Jami’ bin Sawadah menceritakan kepada kami di Mesir. dari Malik bin Anas.‫نتركهم كما تركوا لقاء يومهم هذا‬ “Kami tinggalkan mereka sebagaimana mereka telah meningalkan pertemuan mereka hari ini”. “Perkaranya turun”119. Ta’wil Imam Ahmad bin Hanbal (w. ‘Mutharrif menceritakan kepada kami’..476. ia berkata. “Sesungguhnya Allah Swt turun pada waktu malam ke langit dunia”. Ta’wil Kedua: ‫نتركهم في النار‬ “Kami tinggalkan mereka di dalam api neraka”.179H). at-Tahmid li ma fi al-Muwaththa’ min al-Ma’ani wa al-Asanid. hal.XII. Kalimat ‘Allah turun’ dita’wilkan Imam Malik dengan kalimat. ‘Perkara-Nya turun’. (Qs. Imam Malik bin Anas menjawab. . sedang malaikat berbaris-baris”.241H): Ayat Mutasyabihat: ‫صعًّا‬ َ ُ‫َوجَا َء َربُّكَ َوا ْل َملَك‬ َ ‫صعًّا‬ “Dan datanglah Tuhanmu.

1407H). Lalu Rasulullah Saw mengutus kepada istrinya.‫ ] أنه جاء ثوابه‬22 Imam al-Baihaqi meriwayatkan dari al-Hakim. Imam al-Bukhari mena’wilkan kata ُ ‫هه‬ kekuasaan Allah Swt 121. dari Abu ‘Amr bin as-Simak.IV (Beirut: Dar al-Yamamah. dari Hanbal.‫ عَنْ فُضَ ْي ٍل‬، ‫ث أ َ ِبي أُسَا َمة‬ ِ ‫َوأ َ ْخ َر َجهُ أ َ ْيضًا مِ نْ َحدِي‬ ِ‫ َم ْعنَى الضَّحِ ك‬: ‫ي‬ ْ َ ْ ُّ ‫ب َولَ ْم يَذك ُِر الضَّحِ كَ قا َل البُ َخ ِار‬ َ ‫ث ع َِج‬ ْ ِ ‫ض ُه ْم فِي ال َحدِي‬ َ ُ ْ‫ض ْي ٍل َوقا َل بَع‬ َ ‫ عَنْ ف‬، ‫سلِ ٌم مِ نْ أ َ ْو ُج ٍه أ َخ َر‬ ُ ُ ْ ‫َوأ َ ْخ َر َجهُ ُم‬ . Hadits Mutasyabihat: َ‫ َما ِع ْن َدنَا إِالَّ ا ْل َما ُء فَقَال‬: َ‫ فَقُ ْلن‬، ‫سائِ ِه‬ َ ِ ‫ث إِلَى ن‬ َ َ‫ فَبَع‬، ‫سل َّ َم‬ ُ َّ ‫َّللا َع ْن ُه أَنَّ َرجُال أَت َى النَّ ِب َّي صَلَّى‬ َ ‫َّللا َعلَ ْي ِه َو‬ ُ َّ ‫ َر ِض َي‬، ‫عَنْ أ َ ِبي ه َُري َْر َة‬ ‫ْف‬َ ‫ضي‬ َ ‫ أَك ِْرمِ ي‬: ‫ فَقَا َل‬، ‫ام َرأَتِ ِه‬ ْ ‫ق ِب ِه إِلَى‬ َ َ‫ أَنَا فَانْ َطل‬: ‫يف هَذَا ؟ فَقَا َل َر ُج ٌل مِ نَ األَنْص َِار‬ ُ ‫ض‬ ِ ُ‫ َمنْ ي‬: ‫سل َّ َم‬ َ ‫َّللا َعلَ ْيهِ َو‬ ُ َّ ‫صلَّى‬ َ ِ‫سو ُل هللا‬ ُ ‫َر‬ ‫ص ْبيَانَ ِك‬ِ ‫ َونَ ِومِي‬، ‫صلِحِ ي س َِرا َج ِك‬ ْ َ ‫ َوأ‬، ِ‫ ه َِيئِي طَعَا َمك‬: ‫ان فَقَا َل‬ ِ َ‫الصبْي‬ِ ‫ت‬ ُ ‫ َما ِع ْن َدنَا إِالَّ قُو‬: ْ‫َّللا َعلَ ْيهِ َوسَلَّ َم فَقَالَت‬ ُ َّ ‫سو ِل هللاِ صَلَّى‬ ُ ‫َر‬ ِ‫ َو َجعَال يُ ِريَانِه‬، ُ‫صلُ ُح س َِرا َجهَا فَأ َ ْطعَأَتْه‬ ْ َ ‫ ث ُ َّم قَا َمتْ كَأَنَّ َها ت‬، ‫ص ْبيَانَهَا‬ ِ ْ‫صل َ َحتْ س َِرا َجهَا َونَ َّو َمت‬ ْ َ ‫ َوأ‬، ‫إِذَا أ َ َرادُوا ا ْلعَشَا َء فَ َهيَّأَتْ َطعَا َمهَا‬ ،‫ب‬ َ َ ‫ أ َ ْو ع َِج‬، ‫َّللا اللَّ ْيلَة‬ ُ َّ َ‫ لَقَ ْد ضَحِ ك‬: ‫ فَقَا َل‬، ‫سلَّ َم‬ َ ‫َّللا َعلَ ْي ِه َو‬ ُ َّ ‫صلَّى‬ َ ‫هللا‬ِ ‫سو ِل‬ ُ ‫صبَ َح َغدَا َعلَى َر‬ ْ َ ‫ فَلَ َّما أ‬، ‫ فَبَات َا َطا ِويَي ِْن‬، ‫ُالن‬ ِ ‫َكأَنَّ ُه َما يَأْك‬ . (Qs. “Muliakanlah tamu Rasulullah Saw”.ٍ‫س َّدد‬ ِ ِ‫ي فِي "الصَّح‬ ُّ ‫رواهُ ا ْلبُ َخ ِار‬ َ َ .ُ‫الرحْ َمة‬ َّ Dari Abu Hurairah. Ia berkata.X. “Siapakah yang mau menerima tamu ini?”. Ia katakan kepada tamunya. :‫ (وجاء ربك) [العجر‬:‫وروى البيهقي عن الحاكم عن أبي عمرو بن السماك عن حنبل أن أحمد بن حنبل تأول قول هللا تعالى‬ . Seorang laki-laki dari Anshar berkata. ash-Shahih. hanya makanan anak-anak”. hal. 121 Imam al-Bukhari. al-Bidayah wa an-Nihayah. Lalu ia pergi bersama tamu itu. “Tiap-tiap sesuatu pasti binasa. sesungguhnya seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah Saw. tidurkanlah anak- 120 Imam Ibnu Katsir. Rasulullah Saw bertanya. Kemudian Imam al-Baihaqi berkata. “Sanad ini tidak ada debu di atasnya” (ungkapan penerimaan terhadap suatu riwayat)120. sesungguhnya Imam Ahmad bin Hanbal menta’wilkan ayat. “Kami tidak memiliki apa-apa melainkan air”. َ ْ‫( َوج‬wajah Allah Swt) kepada kata ُ‫ ُم ْل َكه‬artinya. juz.}ٌ‫{ويُ ْيث ُِرونَ َعلَى أ َ ْنعُس ِِه ْم َولَ ْو كَانَ ِب ِه ْم َخصَاصَة‬ ُ َّ ‫مِ نْ فَعَا ِل ُك َما َوأ َ ْنزَ َل‬ َ : ‫َّللا عَزَّ َو َج َّل‬ َ ‫ عَنْ ُم‬، "‫يح‬ .256H).361. Ayat Mutasyabihat: ُ ‫{ ُك ُّل ش َْيءٍ هَالِكٌ ِإ َّال َوجْ َههُ } ِإ َّال ُم ْل َكه‬ Secara tekstual.‫ وهذا إسناد ال غبار عليه‬:‫ ثم قال البيهقي‬. Istrinya menjawab. terjemah ayat ini adalah. hal. kecuali wajah Allah”. “Saya bersedia”. “Siapkanlah makanan. juz.1787 79 . Al-Qashash [28]: 88). Ta’wil Imam al-Bukhari (w. “Kita tidak memiliki apa-apa. Istrinya menjawab. perbaiki lampu. “Dan datanglah Tuhanmu”: “Dan datanglah balasan pahala-Nya”.

al-Asma’ wa ash-Shifat. “Allah telah tertawa tadi malam”. Juga disebutkan Imam al-Bukhari dari riwayat Abu Usamah dari Fudhail. Mustahil bagi Allah Swt disifati dengan sifat tinggi secara fisik 124. Mereka berdua (suami-istri) memperlihatkan seakan-akan mereka sedang makan. Karena kalimat pertama tidak layak bagi Allah Swt. Tidak menyebutkan kata. Al-Hasyr [59]: 9). Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Musaddad. “Telah kagum”. juz.VI. (Qs. Ta’wil al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani: ‫وصعه بالعلو من جهة المعنى والمستحيل كون ذلك من جهة الحس‬ Allah Swt disifati dengan sifat tinggi. Mereka berdua tidur malam itu dalam keadaan lapar (karena tidak makan). 1414H). juz. lalu ia memadamkannya. Sekelompok Salaf mengatakan bahwa makna ‫ وجه هللا‬adalah ‫( قبلة هللا‬kiblat Allah Swt) 123. dari Fudhail. “Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat. hal. “Tertawa”. Lalu perempuan itu pun menyiapkan makanan. terhadap perbuatan kamu berdua. hal. atas diri mereka sendiri. 122 Imam al-Baihaqi. hal. Fath al-Bari. 123 Ibnu Taimiah. Jika demikian. Sebagian mereka berkata dalam hadits.IV (Riyadh: Dar al-‘Ashimah. Kemudian perempuan itu berdiri. khawatir akan terjerumus kepada perbuatan tasybih (meyerupakan Allah Swt dengan makhluk). 80 . “Makna kata: ِ‫ضحِ ك‬ َّ ) kasih sayang” . atau “Telah kagum”. menurut arah.II (Jedah: Maktabah as-Sawadi). juz. memperbaiki lampu dan menidurkan anak-anak. maka cara memahami ayat-ayat mutasyabihat yang dicontohkan sejak zaman Salafusshalih adalah: metode tafwidh (menyerahkan maknanya kepada Allah Swt) dan metode ta’wil (pendekatan makna bahasa). Imam al-Bukhari menta’wilkan kalimat. Ta’wil Imam Ibnu Taimiah: ‫وقوله وهلل المشرب والمغرب فأينما تولوا فثم وجه هللا وهذا قد قال فيه طائعة من السلف فثم قبلة هللا‬ Firman Allah Swt. kepada 122 kalimat. Diriwayatkan Imam Muslim dari beberapa jalur periwayatan lain. Allah Swt menurunkan ayat: “dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin). Rasulullah Saw berkata. Ketika pada pagi harinya. Al-Baqarah [2]: 115). secara maknawi.414. al-Jawab ash-Shahih li man Baddala Din al-Masih. “Allah telah memberikan rahmat-Nya tadi malam”. “Allah telah tertawa tadi malam”. 124 Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani.136.anak. seakan-akan ia memperbaiki lampu.403. suami istri itu datang menghadap Rasulullah Saw. sekalipun mereka dalam kesusahan”. Ta’wil Imam al-Bukhari: َّ ‫( ال‬tertawa) dalam hadits ini adalah: (ُ ‫الرحْ َمة‬ Imam al-Bukhari berkata. maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah” (Qs. jika mereka ingin makan malam”.

Kedua. Sementara ada ayat-ayat lain yang menyebutkan: ‫ين‬ ِ ِ‫سيَهْد‬ ٌ ‫َوقَا َل إِنِي ذَاه‬ َ ‫ِب إِلَى َربِي‬ 125Ibid. maka makna ayat di atas adalah: ‫الرحمن استولى على عرش العالم وحكم العالم بقدرته ودبر بمشيئته‬ Allah Swt Yang Maha Pengasih menguasai singgasana alam semesta. Ini adalah salah satu dari sifat dzat 125.406. Juz. Thaha [20]: 5). Contoh Penerapan Metode Tafwidh dan Ta’wil Memahami Ayat Mutasyabihat. Metode Tafwidh: maka serahkanlah hakikat maknanya kepada Allah Swt. hal. tanpa darah yang tertumpah. seperti kata: ‫( قهر‬menguasai/menaklukkan). Yang bersemayam di atas 'Arsy”. Ayat Mutasyabihat: ْ ‫الرحْ َمنُ َعلَى ا ْلعَ ْر ِش ا‬ ‫ست ََوى‬ َّ “(Yaitu) Tuhan Yang Maha Pemurah. tanpa pedang dan darah yang tertumpah.. maka benar. (Qs. ‘Allah Bersemayam di Atas ‘Arsy’ Menurut al-Qur’an: Mereka yang mengatakan bahwa Allah Swt bersemayam di atas ‘Arsy berdalil dengan ayat: ْ ‫علَى الْعَ ْر ِش ا‬ ‫ست َ َوى‬ َ ُ‫الرحْ َمن‬ َّ “(Yaitu) Tuhan Yang Maha Pemurah.XIII. Yang bersemayam di atas 'Arsy”. Namun ada kata lain yang mendekati makna kata ‫( استوى‬bersemayam). (Qs. Orang Arab bersyair: ‫من غير سيف ودم مهراق‬ ‫قد استوى بشر على العراق‬ Terjemah Tekstual: Bisyr telah bersemayam di atas Iraq. Inilah mazhab yang benar dan pendapat Ahlussunnah. Metode Ta’wil: memahami dengan pendekatan makna bahasa Arab. menguasai dan mengatur Irak. Jika dua metode di atas digunakan memahami ayat ini: Pertama. 81 . Terjemah Ta’wil: Bisyr telah menaklukkan. karena sesungguhnya Allah Swt mensifati diri-Nya dengan kata‫( العلي‬Maha Tinggi) dan firman-Nya. “Maha Tinggi Allah Swt dari apa yang mereka persekutukan”. memimpin alam semesta dan mengatur dengan kehendak-Nya. Jika metode pendekatan makna bahasa ini digunakan. Menurut al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani: ‫واما تعسير استوى عال فهو صحيح وهو المذهب الحق وقول أهل السنة ألن هللا سبحانه وصف نعسه بالعلي وقال سبحانه‬ ‫وتعالى عما يشركون وهي صعة من صعات الذات‬ Adapun kata ‫( استوى‬bersemayam) diartikan sebagai ‫( عال‬tinggi). Thaha [20]: 5). kata ‫( دبر‬mengatur) dan kata ‫( حكم‬memimpin).

“Sesungguhnya aku pindah ke negeri Syam” 126. (Qs. Bukan berarti Fir’aun dan bangsa Mesir di atas. (Qs. (Qs. ‫ إني مهاجر إلى أرض الشام‬:‫فعسر أهل التأويل ذلك أن معناه‬ Ahli ta’wil menafsirkan ayat ini dengan makna. ِ ‫َوقَا َل إِنِي ُمه‬ ‫َاج ٌر إِلَى َربِي‬ “Sesungguhnya aku akan berpindah ke tempat Tuhanku”. Ayat-ayat lain menyebutkan pernyataan yang berbeda: ‫َوه َُو َمعَكُ ْم أَيْنَ َما كُنْت ُ ْم‬ “Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada”. Ketika Allah Swt mengatakan kepada Nabi Musa as: ْ َ ‫ف إِنَّكَ أَنْتَ ْاأل‬ ‫علَى‬ ْ ‫َال ت َ َخ‬ “Janganlah kamu takut. ‫ي ََخافُونَ َرب َّ ُه ْم مِ نْ فَ ْوق ِِه ْم‬ “Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka”. Al-An’am [6]: 18 dan 61). Orang seperti itu sama seperti ucapan Fir’aun: ‫ين فَاجْ ع َ ْل لِي ص َْر ًحا لَ َعلِي‬ َ ُ‫غي ِْري فَأ َ ْو ِق ْد لِي ي َا َها َمان‬ ِ ‫علَى‬ ِ ‫الط‬ َ ‫َو َقا َل ف ِْرع َْونُ ي َا أَيُّهَا ال ْ َم َأل ُ َما عَل ِْمتُ َلكُ ْم مِ نْ ِإلَ ٍه‬ َ‫سى َوإِنِي َألَظُنُّه ُ مِ نَ الْكَاذِ بِين‬ َ ‫أ َ َّط ِل ُا إِلَى إِلَ ِه ُمو‬ 126 Imam ath-Thabari. Bukan berarti nabi Musa berada di tempat yang tinggi. Imam Ibnu Jarir ath-Thabari menjelaskan. Tapi maknanya adalah."”. sesungguhnya kamulah yang paling paling tinggi”. menyamakan-Nya dengan makhluk. lalu orang-orang Israel di bawah. Tapi maknanya adalah bahwa Nabi Musa akan menang mengalahkan tukang sihir Fir’un. Ash-Shaffat [37]: 99). 82 . Menurut ayat ini Allah tidak di ‘Arsy. Al-‘Ankabut [29]: 26). Jami’ al-Bayan fi Ta’wil al-Qur’an . (Qs. tapi di Palestina (Syam). (Qs. 1420H). “Kita lebih mulia. Thaha [20]: 68). An-Nahl [16]: 50). Al-Hadid [57]: 4). Qaf [50]: 16). Orang yang mengatakan Allah Swt di atas.72. Al-A’raf [7]: 127). ُ ‫َونَحْ نُ أَقْ َر‬ ‫ب إِلَيْ ِه مِ نْ حَ ب ْ ِل الْ َو ِري ِد‬ “Dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya”. juz.“Dan Ibrahim berkata:"Sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku. Dijelaskan Ayat Lain: ِ‫َوه َُو الْقَا ِه ُر فَ ْوقَ عِ بَادِ ه‬ “Dan Dialah yang berkuasa di atas sekalian hamba-hamba-Nya”. (Qs. dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku”. lebih berkuasa”. Perbandingan ayat-ayat seperti ini adalah ayat tentang Allah Swt menceritakan ucapan Fir’aun: َ‫َو ِإنَّا فَ ْوق َ ُه ْم قَاه ُِرون‬ “dan sesungguhnya kita berkuasa penuh di atas mereka. Ayat-Ayat Mengandung Makna: ‘di Atas’. (Qs. Dari beberapa ayat di atas jelaslah bahwa yang dimaksud bukanlah makna tekstual. di atas. (Qs. hal.XX1 (Mu’assasah ar-Risalah.

sesungguhnya ia seorang beriman”. (Qs. Rasulullah Saw berkata. (Qs. (yaitu) pintu-pintu langit. Ternyata Fir’aun itu sangat tekstualis. Allah Swt membantah dan mengeca keyakinan Fir’aun itu: َ ‫اواتِ فَأ َ َّطل َِا إِلَى إِلَ ِه ُمو‬ ‫سى َوإِنِي‬ َ ‫س َم‬ َّ ‫َاب ال‬ َ ‫سب‬ ْ َ ‫) أ‬36( ‫َاب‬ َ ‫سب‬ ْ َ ‫امانُ اب ِْن لِي ص َْر ًحا لَعَلِي أَبْل ُ ُغ ْاأل‬ َ ‫َوقَا َل ف ِْرع َْونُ ي َا َه‬ ٍ‫سبِي ِل َو َما كَيْدُ ف ِْرع َْونَ ِإ َّال فِي تَبَاب‬ َّ ‫ص َّد ع َِن ال‬ ُ ‫سو ُء ع ََملِ ِه َو‬ ُ َ‫َألَظُنُّه ُ كَا ِذبًا َوكَذَ ِلكَ زُ ِينَ ِلع ِْرع َْون‬ “Dan berkatalah Fir'aun: “Hai Haman. Al-Ikhlas [112]: 4). ada beberapa hal yang perlu difahami: Pertama. Maha Suci Allah dari yang disifati manusia. Al-Qashash [28]: 38). “Merdekakanlah ia. supaya aku dapat melihat Tuhan Musa dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta. ٌ ‫َولَ ْم يَكُنْ لَه ُ كُع ُ ًوا أَحَ د‬ “Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia”. Maka telah terjerumus kepada perbuatan tasybih (menyamakan Allah Swt dengan makhluk) dan tajsim (penjasmanian wujud Allah Swt). “Di langit”. ia ingin melihatnya langsung. (Qs. dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian "." Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang baik perbuatan yang buruk itu. Muslim). hadits ini terdiri dari beberapa versi. Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa. Hadits ini tidak satu versi. dan dia dihalangi dari jalan (yang benar). “Di manakah Allah?”. (HR. Ghafir [40]: 37). Hadits ini tidak dapat difahami secara tekstual. ada beberapa riwayat lain dengan redaksi berbeda: Versi Kedua: . Rasulullah Saw bertanya lagi. buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu. Fir’aun minta dibuatkan bangunan yang tinggi. aku tidak mengetahui tuhan bagimu selain aku. karena Allah Swt itu: َّ ‫ْس َكمِ ث ْ ِل ِه ش َْي ٌء َوه َُو ال‬ ‫سمِي ُا الْب َِصي ُر‬ َ ‫لَي‬ “Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia”. Ketika ayat di atas difahami bahwa Allah Swt duduk di atas ‘Arsy. karena ia meyakini Tuhan Nabi Musa itu di atas. “Siapakah aku”.“Dan berkata Fir'aun: "Hai pembesar kaumku. ‘Allah di Langit’ Menurut Hadits: Mereka yang mengatakan bahwa Allah Swt di langit berdalil dengan hadits: ٌ ‫َّللا قَا َل أ َ ْعتِ ْقهَا فَإِنَّهَا ُميْ مِ نَة‬ ُ ‫َّللا قَالَتْ فِي السَّ َماءِ قَا َل َمنْ أَنَا قَالَتْ أ َ ْنتَ َر‬ ِ َّ ‫سو ُل‬ ُ َّ َ‫فَقَا َل لَهَا أَيْن‬ Rasulullah Saw bertanya kepada seorang hamba sahaya perempuan. Subhanallah. dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta”. (Qs. Hamba itu menjawab. Asy-Syura [42]: 11). ‫ نعم‬: ‫ أتشهدين أَن َال إِلَه إِ َّال هللا ؟ قَالَت‬: . “Engkau adalah utusan Allah”.‫صلَّى هللا َعلَ ْي ِه َوسلم‬ َ .‫فَقَا َل لَهَا َرسُول هللا‬ 83 . Ia menjawab.

IV. hal. 84 . Hamba itu menjawab. ‫ هللا‬: ‫ من َربك ؟ قَالَت‬: ‫فَقَا َل‬ Rasulullah Saw bertanya kepada hamba sahaya perempuan itu. “Di manakah Allah?”. Yang ditanyakan adalah kedudukan dan kekuasaan Allah Swt. Musykil al-Hadits wa Bayanuhu. “Di manakah Allah?”. Pendapat Imam al-Baji: ‫َف ُك ُّل َمنْ شَأْنُهُ ا ْلعُل ُ ُّو فَيُقَا ُل َمكَانُ فُ َال ِن فِي‬ ُ ‫صعَهُ بِا ْلعُلُ ِو َو بِذَلِكَ يُوص‬ َّ ‫ فِي ال‬: ْ‫َّللا ؟ فَقَالَت‬ ْ ‫س َماءِ لَعَلَّهَا ت ُِري ُد َو‬ ُ َّ َ‫َاريَ ِة أَيْن‬ ِ ‫ ِل ْلج‬: ُ‫َوقَ ْولُه‬ ‫س َماءِ بِ َم ْعنَى ُعلُ ِو حَا ِل ِه َو ِر ْفعَتِ ِه َوش ََرفِ ِه‬ َّ ‫ال‬ Ucapan Rasulullah Saw kepada hamba sahaya perempuan. Pendapat: Imam Abu Bakar Muhammad bin al-Hasan bin Faurak al-Ashbahani (w. Jika satu versi mengandung makna muhkamat.159. Para imam yang ahli dan yang bertaqlid. bahwa makna zahir (teks) yang menyebutkan Allah Swt di langit seperti firman Allah Swt. para ahli Fiqh. Versi Ketiga: . ta’wil: yang ditanya bukan tempat. maka yang dipegang adalah riwayat muhkamat yang mengandung kepastian. (Beirut: ‘Alam al-Kutub. tapi kedudukan Allah. “Allah”. juz. Mayoritas ulama menta’wilkan hadits ini. al-Muntaqa Syarh al-Muwaththa’. Yang ia maksudkan adalah sifat agung. karena khawatir terjerumus ke dalam tasybih (meyerupakan Allah Swt dengan makhluk). Oleh sebab itu semua yang agung selalu disebut. maksudnya adalah: ia agung. “Apakah engkau bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah?”. “Ya”. “Tempat si anu di langit”. Hal. Hamba sahaya perempuan itu menjawab. “Tidak ada khilaf (perbedaan pendapat) diantara seluruh kaum muslimin. Hamba sahaya perempuan itu menjawab. maka tidak dapat berpegang hanya pada satu versi saja dan menafikan versi lain.Rasulullah Saw bertanya kepada hamba sahaya perempuan itu. Karena terdiri dari beberapa versi. “Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang (berkuasa) di langit bahwa Dia akan 127 Imam Abu Bakar Muhammad bin al-Hasan bin Faurak al-Ashbahani.101.406H): ‫إن معنى قوله صلى هللا عليه وسلم أين هللا استعالم لمنزلته وقدره عندها وفي قلبها‬ Sesungguhnya makna pertanyaan Rasulullah Saw. Imam an-Nawawi mengutip pendapat al-Qadhi ‘Iyadh: ‫قال القاضي عياض ال خالف بين المسلمين قاطبة فقيههم ومحدثهم ومتكلمهم ونظارهم ومقلدهم أن الظواهر الواردة بذكر هللا‬ ‫تعالى في السماء كقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم األرض ونحوه ليست على ظاهرها بل متأولة عند جميعهم‬ Al-Qadhi ‘Iyadh berkata. Itu adalah pertanyaan tentang kedudukan dan kekuasaan Allah Swt menurut hamba sahaya perempuan itu127. 1985H). versi lain mengandung makna mutasyabihat. 128 Imam al-Baji. “Siapakah Rabb-mu?”. “Di langit”. Riwayat model seperti ini disebut dengan istilah mudhtharib (simpang siur). Kedua. tinggi dan mulia 128. bukan tempat Allah Swt. ahli Hadits dan ahli Ilmu Kalam.

911H): ‫فقال لها أين هللا قالت في السماء هو من أحاديث الصعات يعوض معناه وال يخاض فيه ما التنزيه أو ييول بأن المراد‬ ‫امتحانها هل هي موحدة تقر بأن الخالق المدبر هو هللا وحده وهو الذي إذا دعاه الداعي استقبل السماء كما إذا صلى له‬ ‫يستقبل الكعبة وليس ذلك ألنه منحصر في ال سماء كما أنه ليس منحصرا في جهة الكعبة بل ذلك ألن السماء قبلة الداعين كما‬ ‫أن الكعبة قبلة المصلين أم هي من الذين يعبدون األوثان التي بين أيديهم‬ Rasulullah Saw bertanya kepada hamba sahaya perempuan.menjungkir balikkan bumi bersama kamu”. tidak terjerumus membahasnya. Atau dita’wilkan. hal. sebagaimana ketika shalat menghadap ke Ka’bah. (Qs. akan tetapi dita’wilkan. maka Rasulullah Saw mengoreknya dengan tangannya. Di atasnya tidak Imam an-Nawawi. Rasulullah Saw berkata. sesungguhnya Rasulullah Saw melihat dahak (kering) di arah kiblat. Allah Swt juga tidak terbatas di arah Ka’bah. Akan tetapi ke kiri atau ke bawah kaki” (HR. 130 Imam as-Suyuthi. Atau. di manakah Tuhan kita sebelum Ia menciptakan makhluk?”. al-Bukhari). juz. al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Ibn al-Hajjaj. “Tuhannya diantara ia dan kiblatnya. “Saya bertanya. apakah ia bertauhid. terlihat ketidaksukaan Rasulullah Saw terhadap itu.217. “Sesungguhnya salah seorang kamu apabila ia berdiri ketika shalat. ia berkata. dari Pamannya bernama Abu Razin. Atau. “Di langit”. mengakui bahwa Pencipta dan Pengatur adalah Allah saja. bahwa maksudnya adalah ujian terhadap hamba sahaya perempuan itu. ‘Wahai Rasulullah. 85 . Ia menjawab. Pendapat Imam as-Suyuthi (w. Maka janganlah ia meludah pada kiblatnya. hal.24. Ini termasuk hadits sifat-sifat Allah Swt yang maknanya diserahkan kepada Allah Swt. yang ketika diseru oleh orang yang berseru ia menghadap ke langit. Terlihat darinya sikap tidak suka. “Di manakah Allah?”. demikian menurut mereka secara keseluruhan129.II. dengan tetap menjaga kesucian Allah Swt. ُ‫ق َخ ْلقَهُ قَا َل كَانَ فِي َع َماءٍ َما ت َحْ تَه‬ َ ُ‫َّللا أَيْنَ كَانَ َر ُّبنَا قَ ْب َل أَنْ ي َ ْخل‬ ُ ‫ين قَا َل قُلْتُ يَا َر‬ ِ َّ ‫سو َل‬ ٍ ‫ُس عَنْ ع َِم ِه أ َ ِبي َر ِز‬ ٍ ‫يا ب ِْن ُحد‬ ِ ‫عَنْ َو ِك‬ ‫شهُ َعلَى ا ْل َما ِء‬ َ ‫ق ع َْر‬ َ َ‫ه ََوا ٌء َو َما فَ ْوقَهُ ه ََوا ٌء َو َخل‬ ‫ْس َمعَهُ ش َْي ٌء الترمذي حسن‬ َ ‫َارونَ ا ْلعَ َما ُء أ َ ْي لَي‬ُ ‫ِيا قَا َل يَ ِزي ُد بْنُ ه‬ ٍ ‫قَا َل أَحْ َم ُد بْنُ َمن‬ Dari Waki’ bin Hudus. Ketiga. Di bawahnya tidak ada angin. dan teks lainnya tidak difahami secara zahir teks. Bukanlah maknanya bahwa Allah Swt terbatas di langit. Rasulullah Saw menjawab “Tidak ada sesuatu pun bersama-Nya. juz. Al-Mulk [67]: 16). ad-Dibaj Syarh Shahih Muslim Ibn al-Hajjaj. Akan tetapi itu dilakukan karena langit adalah arah kiblat bagi orang yang berdoa sebagaimana Ka’bah sebagai kiblat bagi orang yang shalat. ada hadits lain yang lebih shahih dengan pernyataan berbeda: َ‫سلَّ َم َرأَى نُ َخا َمةً فِي ا ْل ِق ْبلَ ِة فَ َح َّكهَا بِيَ ِد ِه َو ُرئ َِي مِ ْنهُ ك ََرا ِهيَةٌ أ َ ْو ُرئ َِي ك ََرا ِهيَتُهُ ِلذَلِك‬ َ ‫َّللا َعلَ ْي ِه َو‬ ُ َّ ‫صلَّى‬َ ‫عَنْ أَنَ ِس ب ِْن َمالِكٍ أَنَّ النَّبِ َّي‬ ‫اجي َربَّهُ أ َ ْو َربُّهُ ب َ ْينَهُ َوبَيْنَ ق ِ ْبلَتِ ِه فَ َال ي َ ْبزُ قَنَّ فِي قِ ْبلَتِ ِه َول َ ِكنْ عَنْ يَسَ ِار ِه أ َ ْو‬ ِ َ ‫ش َّدتُهُ َعل َ ْي ِه َوقَا َل إِنَّ أ َ َح َد ُك ْم إِذَا قَا َم فِي ص ََال تِ ِه فَإِنَّ َما يُن‬ ِ ‫َو‬ َ ِ‫ت َحْ تَ قدَمِ ه‬ Dari Anas bin Malik. sesunggunya ia bermunajat dengan Tuhannya”. Apakah perempuan itu termasuk orang-orang yang menyembah berhala-berhala di depan mereka?”130.V (Beirut: Dar Ihya’ at-Turats al- 129 ‘Araby).

ada angin. Kemudian Ia menciptakan ‘Arsy-Nya di atas air”. Ahmad bin Muni’ berkata, “Yazid
bin Harun berkata, makna kata al-‘Ama’ adalah: tidak ada sesuatu pun bersama-Nya”. (HR. at-
Tirmidzi).

‫وقد قال امير الميمنين على رضي هللا عنه‬
‫ان هللا تعالى خلق العرش اظهارا لقدرته ال مكانا لذاته وقال ايضا قد كان وال مكان وهو اآلن على ما كان‬
Amirul Mu’minin Ali ra berkata, “Sesungguhnya Allah Swt menciptakan ‘Arsy untuk
menunjukkan kuasa-Nya, bukan sebagai tempat bagi dzat-Nya”. Imam Ali juga berkata, “Allah
Swt telah ada sebelum tempat itu ada, dan Ia sekarang sama seperti sebelumnya” 131.

Keempat, hadits ini adala hadits Ahad. Sedangkan hadits Ahad itu hanya dapat menetapkan amal,
tidak dapat menetapkan pengetahuan yang pasti, karena ia bersifat zhanni.

Pendapat Imam Ibn ‘Abdilbarr.
‫واختلف اصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل هل يوجب العلم والعمل جميعا أم يوجب العمل دون العلم والذي عليه أكثر‬
‫أهل العلم منهم أنه يوجب العمل دون العلم وهو قول الشافعي وجمهور أهل العقه والنظر وال يوجب العلم عندهم‬
Para ulama Mazhab Maliki dan ulama lain berbeda pendapat tentang khabar Ahad yang
diriwayatkan seorang perawi yang ‘adil, apakah mewajibkan kepastian ilmu dan diamalkan, atau
hanya sekedar mewajibkan amal tanpa memberikan kepastian ilmu. Pendapat yang dipegang
mayoritas ulama adalah bahwa khabar Ahad itu hanya mewajibkan amal, tidak memberikan
kepastian ilmu. Demikian menurut pendapat Imam asy-Syafi’i, mayoritas ahli Fiqh dan Ilmu
Kalam, menurut mereka hadits Ahad itu tidak memberikan kepastian ilmu 132.
Imam al-Bukhari membuat satu bab dalam kitab Shahih-nya,
‫ِض َو ْاألَحْ كَا ِم‬
ِ ‫ان َوالص ََّالةِ َوالص َّْو ِم َوا ْلعَ َرائ‬
ِ َ‫ُوق فِي ْاألَذ‬
ِ ‫صد‬َّ ‫بَاب َما جَا َء فِي إِ َجازَ ةِ َخبَ ِر ا ْل َواحِ ِد ال‬
Bab: Riwayat-riwayat tentang bolehnya khabar Ahad yang diriwayatkan seorang perawi yang
terpercaya dalam masalah azan, shalat, puasa, kewajiban-kewajiban dan hukum-hukum.
Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani memberikan komentar dalam Fath al-Bari Syarh
Shahih al-Bukhari, menukil pendapat Imam al-Kirmani,
‫قال الكرماني ليعلم أنما هو في العمليات ال في االعتقاديات‬
Al-Kirmani berkata, “Mesti dimaklumi bahwa khabar Ahad itu hanya pada perkara yang bersifat
‘amaliyyat (amal/perbuatan), bukan pada perkara-perkara yang bersifat i’tiqadiyyat
(keyakinan) . 133

Pendapat Imam Ibnu Taimiah.

131
Imam Abdul Qahir al-Baghdadi, al-Farq Baina al-Firaq, juz.I (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1977M),
hal.321
Ibnu ‘Abdil Barr, at-Tamhid li ma fi al-Muwaththa’ min al-Ma’ani wa al-Asanid, juz.I (Mu’assasah
132

Qurthubah), hal.7.
133
Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari, juz.XIII (Beirut: Dar al-
Ma’rifah), hal.233.

86

Ketika membahas tentang Imam Mahdi, dinyatakan pertanyaan tentang hadits Ahad, Imam Ibnu
Taimiah menjawab,
‫إن هذا من أخبار االحاد فكيف يثبت به أصل الدين الذي ال يصح اإليمان إال به‬
Sesungguhnya ini salah satu dari khabar Ahad, bagaimana mungkin dasar agama ditetapkan
berdasarkan khabar Ahad, padahal dasar agama itu adalah suatu perkara yang keimanan tidah
sah kecuali dengan keberadaannya134.

‘Allah di Langit’ Berdasarkan Ijma’ Salaf.
Jika ada yang mengatakan bahwa Allah di langit berdasarkan Ijma’. Maka Imam Abdul Qahir al-
Baghdadi menyebutkan dalam kitab al-Farq Bain al-Firaq:
‫واجمعوا على انه ال يحويه مكان وال يجرى عليه زمان‬
Para ulama telah Ijma’ bahwa Allah Swt itu tidak dapat dibatasi oleh tempat dan tidak berlalu
bagi-Nya zaman (masa)135.

‘Allah Bersemayam di Atas ‘Arsy’ Menurut Akal Sehat:
Jika dikatakan Allah Swt bersemayam di atas ‘Arsy. Berarti ada yang di atas, ada yang di bawah,
maka otomatis menetapkan suatu tempat bagi Allah Swt.
Jika dikatakan Allah Swt duduk di atas ‘Arsy. Berarti ada yang lebih besar, atau lebih kecil, atau
sama. Bagaimanakah perbandingan antara Allah Swt dan ‘Arsy?! Subhanallah, Allah Maha Suci
dari sifat-sifat seperti itu.
‘Arsy itu diciptakan, berarti memiliki awal dan akhir. Lalu sebelum ‘Arsy itu ada, di manakah
Allah?

Tidak Boleh Menyerupakan Allah Swt Dengan Makhluk.
Imam ath-Thahawi berkata,
‫وتعالى عن الحدود والغايات واألركان واألعضاء واألدوات ال تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات‬
Allah Swt Maha Suci dari batasan, tujuan akhir, sudut, anggota tubuh dan peralatan. Allah Swt
tidak diliputi arah yang enam (kiri, kanan, depan, belakang, atas dan bawah)136.

Menyerupakan Allah Swt Dengan Makhluk Adalah Kafir.
Imam an-Nawawi berkata,
‫فممن يكعر من يجسم تجسيما صريحا‬
Maka diantara orang yang dikafirkan adalah orang yang menyatakan Allah Swt memiliki tubuh
secara nyata (menyerupakan dengan makhluk)137.

134
Ibnu Taimiah, Minhaj as-Sunnah, juz.IV (Mu’assasah Qurtubah), hal.44.
135
Imam Abdul Qahir al-Baghdadi, al-Farq Baina al-Firaq, juz.I (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1977M),
hal.321.
136
Imam ath-Thahawi, al-‘Aqidah ath-Thahawiyyah, juz.I, hal.26.
137
Imam an-Nawawi, al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, Juz.IV, hal.253.

87

Arahan dan Peringatan:
Syekh Muhammad Abdul’Azhim az-Zarqani dalam Manahil al-‘Irfan fi ‘Ulum al-Qur’an,
membuat satu judul khusus:
Arahan dan Peringatan:
Ada sebagian orang pada zaman ini yang terlalu berlebihan, terjerumus dalam mutasyabih sifat-
sifat Allah Swt tanpa kebenaran. Pembicaraan dan komentar mereka terhadap sifat-sifat Allah
Swt dengan sesuatu yang tidak diizinkan Allah Swt. Dalam hal ini mereka mengeluarkan kata-
kata yang pelik; mengandung makna tasybih (penyamaan Allah Swt dengan makhluk) dan tanzih
(pensucian Allah Swt dari sifat makhluk). Sangat disayangkan mereka membahas itu kepada
masyarakat awam. Yang paling menyedihkan, mereka menisbatkan itu pada Salafusshalih.
Mereka menyatakan diri kepada masyarakat bahwa mereka adalah kalangan Salaf. Diantaranya
adalah ucapan mereka, “Sesungguhnya Allah Swt bisa ditunjuk secara fisik”. Ucapan mereka,
“Allah memiliki salah satu dari enam arah, yaitu arah atas”. Ucapan mereka, “Allah Swt
bersemayam di atas ‘Arsy dengan dzat-Nya, dengan makna bersemaya yang hakiki; bahwa Allah
Swt benar-benar menetap di atas ‘Arsy”. Akan tetapi mereka juga mengatakan, “Allah
bersemayam tapi tidak seperti menetapnya kita, bukan seperti yang kita ketahui”. Demikianlah
mereka memahami ayat-ayat mutasyabihat. Mereka tidak memiliki dasar dalam hal ini
melainkan sikap berpegang pada zahir teks (tekstual). Telah jelas bagi Anda bagaimana kalangan
Salaf dan Khalaf dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat. Anda juga telah mengetahui bahwa
memaknai ayat-ayat mutasyabihat secara zahir (tekstual), namun tetap mengatakan bahwa ayat-
ayat itu tetap pada hakikatnya, itu bukanlah pendapat seorang pun dari kaum muslimin. Akan
tetapi itu adalah pendapat penganut agama lain seperti Yahudi dan Nasrani, pendapat pengikut
aliran sesat seperti Musyabbihah (kelompok yang menyamakan Allah Swt dengan makhluk) dan
Mujassimah (kelompok yang menyatakan Allah Swt memiliki fisik seperti fisik makhluk) 138.

138
Syekh Muhammad Abdul’Azhim az-Zarqani, Manahil al-‘Irfan fi ‘Ulum al-Qur’an, juz.II (Beirut: Dar
al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1416H), hal.312.

88

‫‪MASALAH KE-4: BERAMAL DENGAN HADITS DHA’IF.‬‬

‫‪Hukum Beramal Dengan Hadits Dha’if.‬‬

‫‪Imam as-Suyuthi menyebutkan dalam Tadrib ar-Rawy fi Syarh Taqrib an-Nawawi,‬‬

‫‪Boleh meriwayatkan dan mengamalkan hadits Dha’if, dengan syarat:‬‬

‫‪1. Bukan pada masalah Aqidah; tentang sifat Allah, perkara yang boleh dan mustahil bagi‬‬
‫‪Allah, penjelasan firman Allah Swt.‬‬
‫‪2. Bukan pada hukum halal dan haram. Boleh pada kisah-kisah, fadha’il (keutamaan) amal‬‬
‫‪dan nasihat.‬‬
‫‪3. Tidak terlalu dha’if; perawinya bukan kadzdzab (pendusta), tertuduh sebagai pendusta‬‬
‫‪atau terlalu banyak kekeliruan dalam periwayatan.‬‬
‫‪4. Bernaung di bawah hadits shahih.‬‬
‫‪5. Tidak diyakini sebagai suatu ketetapan, hanya sebagai bentuk kehati-hatian.‬‬

‫‪Teks lengkapnya139:‬‬

‫( ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف والعمل به من غير بيان ضععه في غير صعات هللا تعالى ) وما يجوز ويستحيل‬
‫عليه وتعسير كالمه ( واألحكام كالحالل والحرام و ) غيرهما وذلك كالقصص وفضائل األعمال والمواعظ وغيرها ( مما ال‬
‫تعلق له بالعقائد واألحكام ) ومن نقل عنه ذلك ابن حنبل وابن مهدي وابن المبارك قالوا إذا روينا في الحالل والحرام شددنا‬
‫وإذا روينا في العضائل ونحوها تساهلنا تنبيه لم يذكر ابن الصالح والمصنف هنا وفي سائر كتبه لما ذكر سوى هذا الشرط‬
‫وهو كونه في العضائل ونحوها وذكر شيخ اإلسالم له ثالثة شروط أحدها أن يكون الضعف غير شديد فيخر من انعرد من‬
‫الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه نقل العالئي االتعاق عليه الثاني أن يندر تحت اصل معمول به الثالث أن ال‬
‫يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد االحتياط وقال هذان ذكرهما ابن عبد السالم وابن دقيق العيد وقيل ال يجوز العمل به مطلقا‬
‫قاله أبو بكر بن العربي وقيل يعمل به مطلقا وتقدم عزو ذلك إلى ابي داود وأحمد وانهما يريان ذلك أقوى من رأي الرجال‬
‫وعبارة الزركشي الضعيف مردود ما لم يقتض ترغيبا أو ترهيب ا أو تتعدد طرقه ولم يكن المتابا منحطا عنه وقيل ال يقبل‬
‫مطلقا وقيل يقبل إن شهد له أصل واندر تحت عموم انتهى ويعمل بالضعيف ايضا في األحكام إذا كان فيه احتياط‬

‫‪Contoh: Hadits Doa Buka Puasa.‬‬

‫سل َّ َم كان إذا ْأفطر؛ قال‪ " :‬اللهم لك ص ُْمت‪ ،‬وعلى رزقك أفطرت "‬
‫َّللا َعل َ ْي ِه َو َ‬
‫صلَّى َّ ُ‬
‫عن معاذ بن زُ ْهرة‪ :‬أنه بلغه أن النبي َ‬

‫‪Dari Mu’adz bin Zuhrah: telah sampai kepadanya bahwa ketika berbuka Rasulullah Saw‬‬
‫‪mengucapkan:‬‬

‫‪139‬‬
‫‪Imam as-Suyuthi, Tadrib ar-Rawi fi Syarh Taqrib an-Nawawi, juz.I (Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-‬‬
‫‪Haditsah), hal.299.‬‬

‫‪89‬‬

Disebabkan mursal dijadikan ‘illat oleh al-Hafizh al-Mundziri140.“Ya Allah untuk-Mu puasaku dan atas rezeki-Mu aku berbuka”. hal. maka lebih dekat kepada penyerahan diri kepada Allah Swt. hal. status Mu’adz ini adalah seorang tabi’i majhul. karena waktu berbuka itu waktu akhir ibadah. 140 Syekh Nashiruddin al-Albani. Syekh Ibnu ‘Utsaimin Membolehkan Doa Yang Didha’ifkan Syekh al-Albani: ،‫ وألن اإلنسان أشد ما يكون غالبا ً من ضعف النعس عند إفطاره‬،‫ ألنه في آخر العبادة‬،‫إن وقت اإلفطار موطن إجابة للدعاء‬ ‫ «اللهم لك‬:‫ والدعاء المأثور‬،‫ وأرق قلبا ً كان أقرب إلى اإلنابة واإلخبات إلى هللا عز وجل‬،ً ‫وكلما كان اإلنسان أضعف نعسا‬ ‫ «ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت األجر إن‬:‫ وعلى رزقك أفطرت» ومنه أيضا ً قول النبي عليه الصالة والسالم‬،‫صمت‬ . hati yang lembut. untuk-Mu aku berpuasa dan atas rezeki-Mu aku berbuka”. Majmu’ wa Fatawa Ibn ‘Utsaimin.II (Kuwait: Mu’assasah Gharras li an-Nasyr wa at- Tauzi’. 1423H). Doa yang ma’tsur adalah: ‫ وعلى رزقك أفطرت‬،‫اللهم لك صمت‬ “Allahumma laka shumtu wa ‘ala rizqika afthartu”. 90 . setiap kali manusia dalam keadaan jiwa yang lemah.264 141 Syekh Ibnu ‘Utsaimin. ‫ وباالرسال أعله الحافظ المنذري‬،‫إسناده ضعيف مرسل؛ معاذ هذا تابعي مجهول‬ Sanadnya dha’if mursal.268. urat-urat telah basah dan balasan telah ditetapkan insya Allah141. Dha’if Abi Daud. karena biasanya manusia dalam keadaan sangat lemah ketika akan berbuka.XVII. Komentar Syekh al-Albani. Juz. juz. Juga sabda Rasulullah Saw: ‫ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت األجر إن شاءهللا‬ “Dzahaba azh-Zhama’u wabtallati al-‘Uruqu wa tsabata al-Ajru insya Allah” “Dahaga telah pergi. “Ya Allah.»‫شاءهللا‬ Sesungguhnya waktu berbuka adalah waktu terkabulnya doa.

Beliau menjawab. Hadits Pertama: ‫اب أَلِي ٌم قَا َل‬ ٌ َ‫ِيه ْم َولَ ُه ْم َعذ‬ ُ َّ ‫سل َّ َم قَا َل ث َ َالثَةٌ َال يُك َِل ُم ُه ْم‬ ِ ‫َّللا يَ ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِة َو َال يَنْ ُظ ُر إِلَي ِْه ْم َو َال يُزَك‬ َ ‫َّللا َعلَ ْي ِه َو‬ ُ َّ ‫صلَّى‬ َ ِ ‫عَنْ أ َ ِبي ذَ ٍر عَنْ النَّ ِبي‬ ُ‫س ِب ُل َوا ْل َمنَّان‬ ْ ‫َّللا قَا َل ا ْل ُم‬ ِ َّ ‫ارا قَا َل أَبُو ذَ ٍر َخابُوا َو َخس ُِروا َمنْ هُ ْم يَا َرسُو َل‬ ً ‫ث مِ َر‬ َ ‫سل َّ َم ث َ َال‬ َ ‫َّللا َعلَ ْي ِه َو‬ ُ َّ ‫صلَّى‬َ ‫َّللا‬ ِ َّ ‫سو ُل‬ ُ ‫فَقَ َرأَهَا َر‬ ِ ‫سلْعَتَهُ ِبالْ َحلِفِ ا ْلكَا ِذب‬ ِ ‫ق‬ ُ ‫َوا ْل ُمنَ ِع‬ Dari Abu Dzar. hanya bagi orang yang sombong. beliau bersabda. Hadits Kedua: ‫اإلزَ ِار فَعِي النَّ ِار‬ ِ ْ ْ‫س َع َل مِ نْ ا ْل َكعْ َبي ِْن مِ ن‬ ْ َ ‫س َّل َم َقا َل َما أ‬ َ ‫َّللا َع َل ْي ِه َو‬ ُ َّ ‫عَنْ أ َ ِبي ه َُري َْرةَ َر ِض َي‬ ُ َّ ‫َّللا َع ْنهُ عَنْ الن َّ ِبي ِ صَلَّى‬ Dari Abu Hurairah. Pendapat Imam al-Bukhari: 142 Al-Haifzh Ibnu Hajar al-‘Asqalani. 1379H). maka di dalam neraka”. (HR. Demikian disebutkan Imam Syafi’i secara nash tentang perbedaan antara orang yang memanjangkan kain karena sombong dan orang yang memanjangkan kain tetapi tidak sombong 142. “Mereka itu sia-sia dan merugi. MASALAH KE-5: ISBAL (Kaki celana/Jubah/Kain menutup mata kaki). juz. “Kain yang di bawah dua mata kaki. Rasulullah Saw mengatakannya tiga kali. Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari. “Al-Musbil (orang yang memanjangkan jubah/kain/kaki celana menutupi mata kaki). orang yang mengungkit-ungkit pemberian dan orang yang menjual barangnya dengan sumpah dusta”. Allah Swt tidak memandang mereka. “Makna Isbal adalah memanjangkan kain di bawah kedua mata kaki. Jika pada orang yang tidak sombong.263. Pendapat Ulama Memahami Hadits-Hadits Ini: Pendapat Imam Syafi’i: ‫وقال النووي اإلسبال تحت الكعبين للخيالء فإن كان لغيرها فهو مكروه وهكذا نص الشافعي على العرق بين الجر للخيالء‬ ‫ولغير الخيالء‬ Imam an-Nawawi berkata. (HR. beliau bersabda. 91 . Muslim). maka makruh.X (Beirut: Dar al- Ma’rifah. al-Bukhari). “Ada tiga yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Swt pada hari kiamat. dari Rasulullah Saw. Siapakah mereka wahai Rasulullah?”. dari Rasulullah Saw. Abu Dzar berkata. hal. tidak mensucikan mereka dan bagi mereka azab yang menyakitkan”.

Ini membuktikan bahwa Imam al-Bukhari membedakan antara orang yang memanjangkan pakaian dengan sifat sombong dan tanpa sifat sombong. “ Allah Swt tidak memandang pada hari kiamat kepada orang yang memanjangkan kainnya karena angkuh/sombong”. Muslim). Abu Bakar berkata. Kitab: al-Libas (pakaian). (HR. َ ْ‫ارهُ مِ ن‬ ‫غي ِْر ُخي ََال َء‬ َ ‫بَاب َمنْ جَ َّر إِ َز‬ Bab: Orang Yang Memanjangkan/Menyeret Kainnya Tanpa Sifat Sombong. “Wahai Rasulullah. Rasulullah Saw berkata. (HR.” (HR. Pendapat Imam an-Nawawi: ‫وأما قوله صلى هللا عليه و سلم المسبل ازاره فمعناه المرخى له الجار طرفه خيالء كما جاء معسرا فى الحديث اآلخر ال ينظر‬ ‫هللا إ لى من يجر ثوبه خيالء والخيالء الكبر وهذا التقييد بالجر خيالء يخصص عموم المسبل ازاره ويدل على أن المراد‬ ‫بالوعيد من جره خيالء وقد رخص النبى صلى هللا عليه و سلم فى ذلك البى بكر الصديق رضى هللا عنه وقال لست منهم اذ‬ ‫كان جره لغير الخيالء‬ Adapun makna sabda Rasulullah Saw: ‫“ المسبل ازاره‬Orang yang memanjangkan kainnya”. beliau bersabda. tidak menginginkan dengan itu melainkan keangkuhan. maka sesungguhnya Allah Swt tidak akan melihatnya pada hari kiamat’. ُ‫ست َْرخِ ي إِ َّال أَنْ أَتَعَاهَ َد ذَلِكَ مِ ْنه‬ ِ ‫َّللا إِنَّ أ َ َح َد‬ ْ َ‫شقَّ ْي إِزَ ِاري ي‬ ِ َّ ‫َّللا إِلَ ْي ِه ي َ ْو َم ا ْلقِيَا َم ِة قَا َل أَبُو بَك ٍْر يَا َرسُو َل‬ ُ َّ ‫َمنْ ج ََّر ث َ ْوبَهُ ُخيَ َال َء ل َ ْم ي َ ْن ُظ ْر‬ َ‫صنَعُهُ ُخيَ َالء‬ ْ َ‫ستَ مِ َّمنْ ي‬ ُ َّ ‫فَقَا َل النَّبِ ُّي صَلَّى‬ ْ َ ‫َّللا َعلَ ْي ِه َوسَلَّ َم ل‬ “Siapa yang memanjangkan pakaiannya karena sombong. maka Allah Swt tidak akan memandangnya pada hari kiamat”.Imam al-Bukhari memuat satu bab khusus dalam Shahih al-Bukhari. sesungguhnya salah satu bagian kainku terujulur (panjang). al-Bukhari). “Saya telah mendengar Rasulullah Saw dengan kedua telinga saya ini. 92 . Rasulullah Saw bersabda. َ َّ َّ‫ارهُ َال يُ ِري ُد بِذَلِكَ إِ َّال ا ْل َمخِ يلَةَ فَ ِإن‬ ‫َّللا َال‬ َ َ‫سل َّ َم بِأُذُنَ َّي هَاتَي ِْن يَقُو ُل َمنْ ج ََّر إِز‬ َ ‫َّللا َعلَ ْي ِه َو‬ ُ َّ ‫صلَّى‬ ِ َّ ‫عن ابْن ُع َم َر قَا َل سَمِ عْتُ َرسُو َل‬ َ ‫َّللا‬ ‫يَ ْن ُظ ُر إِل َ ْي ِه يَ ْو َم ا ْلقِيَا َم ِة‬ Dari Abdullah bin Umar. sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda. melainkan bahwa aku tidak berniat sombong”. ia berkata. “Engkau tidak termasuk orang yang melakukannya karena sifat sombong”. ‘Siapa yang memanjangkan kainnya. ‫َّللا يَ ْو َم ا ْلقِيَا َم ِة إِلَى َمنْ ج ََّر إِزَ ا َرهُ بَ َط ًرا‬ ُ َّ ‫سل َّ َم قَا َل َال يَنْ ُظ ُر‬ َ ‫َّللا َعلَ ْي ِه َو‬ ُ َّ ‫صلَّى‬ َ ‫َّللا‬ ُ ‫عَنْ أَبِي ه َُري َْر َة أَنَّ َر‬ ِ َّ ‫سو َل‬ Dari Abu Hurairah. al- Bukhari dan Muslim). Dalam bab ini Imam al-Bukhari memuat hadits yang mencela orang yang memanjangkan kain dengan sifat sombong.

257.. disepakati ulama tentang ini146. kain dan ujung sorban. ‫وه ذا اإلطالق محمول على ما ورد من قيد الخيالء فهو الذي ورد فيه الوعيد باالتعاق‬ Penggunaan kalimat yang bersifat umum ini mengandung makna ikatan.116. 144 Imam an-Nawawi. 146 Ibid. menyeret ujungnya karena sombong. Oleh sebab itu tidak haram menyeret dan memanjangkan kain jika selamat dari sifat sombong145. itulah yang diancam dengan ancaman yang keras. juz. al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Ibn al-Hajjaj. Karena Abu Bakar memanjangkan pakaiannya bukan karena sombong143. 1392H).. Kata ‘memanjangkan’ yang bersifat umum diikat dengan kata ‘sombong’. op. Makna kata: ‫ الخيالء‬adalah sombong. Riyadh ash-Shalihin. diikat dengan hadist- hadits yang mengikat dengan sifat sombong. juz.X. hal. cit. Rasulullah Saw memberikan keringanan kepada Abu Bakar ash-Shiddiq dengan ucapan. akan tetapi diikat dengan hadits-hadits lain yang mengandung makna sombong. Ini menunjukkan bahwa yang diancam dengan ancaman yang keras adalah orang yang memanjangkan kainnya karena sombong. Adapun memanjangkan kain bagi yang tidak sombong. hal. sebagaimana dijelaskan oleh hadits lain : ‫ال ينظر هللا إلى من يجر ثوبه خيالء‬ “Allah Swt tidak memandang kepada orang yang memanjangkan kainnya karena sombong”. “Engkau tidak termasuk bagian dari mereka”. makruh jika tidak sombong 144.II (Beirut: Dar Ihya’ at-Turats al- ‘Araby. zhahir hadits ini mengandung makna haram juga. ujung gamis. Kalimat yang bersifat umum dalam kecaman tersebut mengandung makna ikatan: bagi orang yang sombong. hal. untuk mengkhususkan orang yang memanjangkan kain yang bersifat umum.I. Imam an-Nawawi membuat satu bab khusus dalam kitab Riyadh ash-Shalihin: ‫باب صعة طول القميص والكُم واإلزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيالء وكراهته من غير‬ ‫خيالء‬ Bab: Sifat panjangnya gamis. Haram memanjangkan semua itu untuk kesombongan. 143 Imam an-Nawawi. juz. hal. Pendapat al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani: ‫وفي هذه األحاديث أن إسبال اإلزار للخيالء كبيرة وأما اإلسبال لغير الخيالء فظاهر األحاديث تحريمه أيضا لكن استدل بالتقييد‬ ‫في هذه األحاديث بالخيالء على أن اإلطالق في الزجر الوارد في ذم اإلسبال محمول على المقيد هنا فال يحرم الجر واالسبال‬ ‫إذا سلم من الخيالء‬ Dalam hadits-hadits ini disebutkan bahwa memanjangkan kain bagi orang-orang yang sombong adalah dosa besar.263. 93 .Maknanya adalah: orang yang memanjangkan kainnya. maka orang yang memanjangkan kain/jubah/kaki celana dengan sifat sombong.425. 145 Al-Haifzh Ibnu Hajar al-‘Asqalani.

Pendapat Imam ash-Shan’ani: ‫وتقييد الحديث بالخيالء دال بمعهومه أنه ال يكون من جره غير خيالء داخال في الوعيد‬ Hadits ini diikat dengan kata: ‫( خيالء‬sombong). banyak pemuda Islam yang bersemangat sangat mengingkari orang lain yang tidak memendekkan pakaiannya di atas mata kaki.tidak faham agama! Sesungguhnya hanya mencukupkan diri dengan makna zhahir satu hadits saja.Pendapat Imam as-Suyuthi: ‫المسبل إزاره المرخي له الجار طرفيه خيالء فهو مخصص بالحديث اآلخر ال ينظر هللا إلى من جر ثوبه خيالء وقد رخص‬ ‫صلى هللا عليه و سلم في ذلك ألبي بكر حيث كان جره لغير الخيالء‬ Makna kata: ‫ المسبل إزاره‬adalah: Orang yang memanjangkan kainnya. Hadits tentang Isbal. hal. Pendapat Syekh DR. juz.II (Idarah ath-Thiba’ah al-Muniriyah). orang yang menyeret ujung kainnya karena sombong.112. Syarh as-Suyuthi ‘ala Muslim. hal. 94 .I. Hadits ini dikhususkan dengan hadits lain: ‫“ ال ينظر هللا إلى من جر ثوبه خيالء‬Allah Swt tidak memandang kepada orang yang memanjangkan kainnya karena sombong”.121. Nail al-Authar min Ahadits Sayyid al-Akhyar Syarh Muntaqa al-Akhbar.158. 1379H). mereka menuduhnya -bahkan secara terang-terangan. 148 Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukani. juz.IV (Maktabah al-Bab al-Halaby. itulah yang 147 Imam as-Suyuthi. 149 Imam Muhammad bin Isma’il al-Amir al-Kahlani ash-Shan’ani. hal.Yusuf al-Qaradhawi: Salah satu metode memahami hadits dengan baik adalah: ‫جما األحاديث الواردة في الموضوع الواحد‬ Menggabungkan beberapa hadits dalam satu tema. Bahkan mereka terlalu berlebihan dalam bersikap sampai pada tingkat menjadikan perbuatan memendekkan kaki celana sebagai syi’ar Islam atau kewajiban yang besar dalam Islam. karena Abu Bakar memanjangkan kainnya bukan untuk sombong147. ini menunjukkan pemahaman bahwa orang yang memanjangkan kain tetapi tidak sombong. juz. Subul as-Salam Syarh Bulugh al- Maram. tanpa melihat hadits-hadits lain yang terkait dengan tema tertentu secara keseluruhan. maka tidak termasuk dalam ancaman hadits ini 148. Jika mereka melihat seorang ulama atau da’i tidak memendekkan kaki celana seperti yang mereka lakukan. ini menunjukkan pemahaman bahwa orang yang memanjangkan kain tanpa sombong tidak termasuk dalam ancaman hadits ini 149. Pendapat Imam asy-Syaukani: ‫وظاهر التقييد بقوله ( خيالء ) يدل بمعهومه أن جر ا لثوب لغير الخيالء ال يكون داخال في هذا الوعيد‬ Zhahir ikatan dengan kata: ‫( خيالء‬sombong). Rasulullah Saw memberikan keringanan kepada Abu Bakar.

hal. (Cairo. 1423H). 150 Syekh DR. Untuk menunjukkan keangkuhan dan kesombongan mereka. Juz. maka para penguasa itu memanjangkan jubah yang ujungnya dibawa oleh para pengawal dan dayang-dayang.Yusuf al-Qaradhawi.37..128 151 DR.XVIII (Dar as-Saqi. 1422H). 95 . hal. jauh dari kebenaran dan tujuan yang dimaksud hadits Rasulullah Saw 150. ‫ اني امرؤ في عند الجد تشمير‬. ‫فال يغرنك جر الثوب معتجرا‬ Janganlah engkau terpukau dengan panjangnya jubah dan sorban yang terurai Sesungguhnya aku juga orang yang memiliki pakaian yang panjang 151.. Hubungan Kesombongan dan Memanjangkan Pakaian/Jubah. Kaifa Nata’amal Ma’a as-Sunnah an-Nabawiyyah. Dalam satu bait sya’ir jahiliyah dikatakan. Tradisi keangkuhan dan kesombongan itulah yang dibantah Rasulullah Saw. Memanjangkan jubah merupakan tradisi kesombongan raja-raja Romawi dan Persia masa silam.Jawwad ‘Ali. Tradisi itu masuk juga ke dalam masyarakat Jahiliyah.seringkali membuat orang terjerumus dalam kekeliruan. Dar asy- Syuruq. al-Mufashshal fi Tarikh al-‘Arab Qabl al-Islam.

dari Ibnu Umar. juz. 96 . beliau menggenggam jenggotnya. “Makruh mencabut jenggot” dan seterusnya. pendapat ini adalah pendapat yang dha’if153. oleh sebab itu mencukur jenggot hanya dikatakan makruh. juz. hal. bukan wajib. Diantaranya hadits: ‫ صلى هللا عليه‬. dari Rasulullah Saw. 58. Apabila Ibnu Umar melaksanakan ibadah haji atau Umrah. Demikian juga halnya dengan mencukur jenggot. » ‫ب‬ ، ‫ض َعلَى لِحْ يَتِ ِه‬ َ ‫ َوأَحْ عُوا الش ََّو ِار‬، ‫اللحَى‬ِ ‫ َوف ُِروا‬، َ‫ قَا َل « َخا ِلعُوا ا ْل ُمش ِْر ِكين‬. dari Nafi’. 58. Hasyiyah Asna al-Mathalib. 153 Imam ar-Ramly. Umar bin Muhammad bin Zaid menceritakan kepada kami. hal. biarkanlah jenggot dan rapikanlah kumis”.‫وسلم‬ . Yazid bin Zurai’ menceritakan kepada kami. VII. . Banyak hadits menyebutkan bahwa Rasulullah Saw memerintahkan agar membiarkan (tidak mencukur) jenggot. Komentar Imam ar-Ramly terhadap teks ini: ‫ِيف‬ ٌ ‫ضع‬َ ‫َاجبَ ْي ِه‬ ِ ‫( قَ ْولُهُ َويُك َْرهُ نَتْعُهَا ) أ َ ْي اللِحْ يَ ِة إلَ ْخ َو ِمثْلُهُ َح ْلقُهَا فَقَ ْو ُل الْ َحلِيمِي ِ فِي مِ ْنه‬ َ ‫َاج ِه َال يَحِ ُّل ِأل َ َح ٍد أَنْ يَحْ ِل‬ ِ ‫ َو َال ح‬، ُ‫ق ِل ْحيَتَه‬ “Ucapan Syekh Zakariya al-Anshari.‫َح َّدثَنَا ُم َح َّم ُد بْنُ ِم ْنهَا ٍل َح َّدثَنَا يَ ِزي ُد بْنُ زُ َريْاٍ َح َّدثَنَا ُع َم ُر بْنُ ُم َح َّم ِد ب ِْن زَ ْي ٍد عَنْ نَافِاٍ ع َِن اب ِْن ُع َم َر ع َِن النَّبِ ِى‬ َ َ‫ َوكَانَ ابْنُ ُع َم َر إِذَا َح َّج أ َ ِو ا ْعت َ َم َر قَب‬. Adapun pendapat al-Halimi dalam kitab al-Minhaj yang mengatakan bahwa tidak halal bagi seseorang mencukur jenggot dan dua alis. VII.‫ الكراهة‬:‫ ويحرم حلق لحية) المعتمد عند الغزالي وشيخ االسالم وابن حجر في التحعة والرملي والخطيب وغيرهم‬:‫(قوله‬ 152 Syekh Zakariya al-Anshari. Apakah perintah Rasulullah Saw “Biarkanlah jenggot!” diatas mengandung makna wajib? Atau hanya bersifat anjuran (an-Nadab)? Ulama Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa makna perintah di atas hanya bersifat anjuran. beliau bersabda: “Bedakanlah diri kamu dari orang-orang musyrik. Berikut ini beberapa teks dari kitab-kitab ulama kalangan mazhab Syafi’i: ِ‫ُّورة‬ َ ‫س ِن الص‬ ً َ ‫الل ْحيَ ِة أ َ َّو َل طُلُوعِ هَا إيث‬ ْ ‫ارا ِلل ْ ُم ُرودَ ِة َو ُح‬ ِ ‫ي‬ ْ َ ‫( َو ) يُك َْرهُ ( نَتْعُهَا ) أ‬ “Makruh hukumnya mencabut jenggot pada awal tumbuhnya untuk orang yang baru tumbuh jenggot dan untuk penampilan yang bagus” 152. ُ‫ض َل أ َ َخذَه‬َ َ‫فَ َما ف‬ Muhammad bin Minhal menceritakan kepada kami. Asna al-Mathalib. MASALAH KE-6: JENGGOT. yang berlebih (dari genggaman itu) ia potong.

Tuhfat al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj. hal. memotong dan membakar jenggot” 157. hal. 49. Grand Syaikh Al-Azhar. XIII. juz. 97 . memotong 154 Imam Abu Bakar bin as-Sayyid Muhammad Syatha a-Dimyathi. juz. ‫( فَ ْرعٌ ) ذَك َُروا هُنَا فِي اللِحْ يَ ِة َونَحْ ِوهَا خِ ص ًَاال َمك ُْروهَةً ِم ْنهَا نَتْعُهَا َو َح ْلقُهَا‬ (Masalah Cabang): disini mereka sebutkan tentang jenggot dan lainnya. ‫ كاألحاديث المرغبة فى السواك وقص‬،‫وقد وردت أحاديث نبوية شريعة ترغب فى اإلبقاء على اللحية والعناية بنظافتها‬ ‫ وسماها كثير منهم سنة يثاب عليها فاعلها وال يعاقب‬،‫األظافر والشارب وقد حمل بعض العقهاء هذه األحاديث على األمر‬ ‫ وال دليل لمن قال إن حلق اللحية حرام أو منكر إال األحاديث الخاصة باألمر بإععاء اللحية مخالعة للمجوس‬،‫تاركها‬ ‫ واألمر فى األحاديث الواردة عن الرسول صلى هللا عليه وسلم كما يكون للوجوب يكون لمجرد اإلرشاد إلى‬،‫والمشركين‬ ‫األفضل‬ Terdapat beberapa hadits yang menganjurkan membiarkan jenggot dan memperhatikan kebersihannya. juz. Syaikhul Islam. al-Khathib dan lainnya: makruh 154. َ ‫الر ُج ِل َولَي‬ ‫ْس ح ََرا ًما‬ َ ‫إنَّ َح ْل‬ َّ ْ‫ق اللِحْ يَ ِة َمك ُْروهٌ َحت َّى مِ ن‬ “Sesungguhnya mencukur jenggot itu makruh. Bukan haram”155. ‫األمر الوارد فى إععاء اللحية مختلف فيه بين الوجوب والسنة والندب‬ Perintah tentang membiarkan jenggot. Syekh Jad al-Haq Ali Jad al-Haq melanjutkan. seperti hadits-hadits yang menganjurkan menggosok gigi (bersiwak). 202. Al- Qadhi ‘Iyadh dari Mazhab Maliki juga berpendapat demikian: ‫ يُك َْرهُ َح ْلقُهَا َوقَصُّهَا َوت َحْ ِريقُهَا‬: ‫اض‬ ِ َ‫َوقَا َل ا ْلق‬ ٌ َ ‫اضي ِعي‬ “al-Qadhi ‘Iyadh berkata: “Makruh hukumnya mencukur. ulama berbeda pendapat tentang ini antara: wajib. ada beberapa perkara yang makruh. 157 Imam Zainuddin al-‘Iraqi.(Haram mencukur jenggot). Sunnah dan nadab (anjuran). 386 155 Imam al-Bujairimi. pendapat yang kuat menurut Imam al-Ghazali. Hasyiyah I’anatu ath-Thalibin ‘ala Hall Alfazh Fath al-Mu’in li Syarh Qurrat al-‘Ain bi Muhimmat ad-Din. ar-Ramly. hal. 156 Imam Ibnu Hajar al-Haitsami. Bukan hanya dari kalangan ulama mazhab Syafi’i saja yang berpendapat demikian. meskipun dilakukan oleh laki-laki dewasa. Hasyiyah al-Bujairimi ‘ala al-Khathib. Ibnu Hajar dalam at-Tuhfah. Tharhu at-Tatsrib. II. II (Beirut: Dar al-Fikr). hal. Pendapat Syekh Jad al-Haq Ali Jad al-Haq. diantaranya adalah mencabut dan mencukur jenggot156. 273. IV. juz.

‫يتبا فيها ما تستحسنه بيئته ويألعه الناس ويعتادونه ما لم يخالف نصا أو حكما غير مختلف عليه‬ ‫من األمور المختلف على حكم األمر الوارد فيها باإلععاء على ما تقدم‬ Kebenaran yang dianjurkan Sunnah yang mulia dan adab Islamy dalam masalah ini. tidak termasuk dalam ibadah (mahdhah) yang seorang muslim mesti mewajibkan diri mengikuti cara nabi dan para shahabat. akan tetapi dalam hal ini seorang muslim mengikuti apa yang baik menurut lingkungannya dan baik menurut kebiasaan orang banyak. Para ahli Fiqh berpendapat bahwa merubah uban itu hukumnya dianjurkan. Para Fuqaha’ menganjurkan banyak hal. Akan tetapi karena merubah uban bukanlah suatu perbuatan yang diingkari di tengah-tengah masyarakat. sebagaimana yang telah dijelaskan di atas 158. maka tidak dilakukan. ‫والحق الذى ترشد إليه السنة الشريعة وآداب اإلسالم فى الجملة أن أمر الملبس والمأكل وهيئة اإلنسان الشخصية ال تدخل فى‬ ‫ بل للمسلم أن‬،‫العبادات التى ينبغى على المسلم االلتزام فيها بما ورد فى شأنها عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه‬ ‫ وإععاء اللحية أو حلقها‬. Sebagian ahli Fiqh memahami hadits-hadits perintah membiarkan jenggot mengandung makna wajib. mereka tidak mengatakan diwajibkan. Janganlah kamu menyamakan diri dengan orang-orang Yahudi”. Jenggot itu termasuk kebiasaan dan tradisi. maka itu menjadi indikasi yang mengalihkan makna perintah dari bermakna wajib kepada makna anjuran. selama tidak bertentangan dengan nash atau hukum yang tidak diperselisihkan. padahal dalam nashnya secara jelas dalam bentuk perintah. Para ulama berpendapat berdasarkan metode ini. bahwa masalah pakaian. Tidak ada dalil bagi mereka yang mengatakan bahwa mencukur jenggot itu haram atau munkar selain hadits-hadits khusus yang terkait dengan perintah membiarkan jenggot untuk membedakan diri dengan orang-orang Majusi dan musyrik.II. hal. karena berkaitan dengan kebiasaan dan tradisi.kuku dan kumis. Syekh Jad al-Haq Ali Jad al-Haq melanjutkan. (HR. Jika hal ini terkait dengan kebiasaan dan tradisi. orang yang melakukannya mendapatkan pahala dan yang tidak melakukannya tidak dihukum. juga mengandung makna sekedar anjuran kepada yang lebih utama. makanan dan bentuk fisik. Bentuk kata perintah dalam hadits perintah merubah uban kejelasannya menyerupai hadits perintah memelihara jenggot. mereka menyatakan bahwa siapa yang melakukan itu berarti kafir. Para ulama bersikap keras dalam hal pemakaian topi dan memakai dasi. Perintah dalam hadits-hadits dari Rasulullah Saw tersebut sebagaimana ada yang memahaminya mengandung makna wajib. Misalnya sabda Rasulullah Saw: ‫شب َّ ُهوا بِالْيَهُو ِد‬ َ َ ‫شي َْب َوالَ ت‬ َ َّ ‫غيِ ُروا ال‬ “Rubahlah uban. at- Tirmidzi). Pendapat Syekh Ali Jum’ah Mufti Mesir. Bukanlah karena perbuatan itu kafir pada zatnya. Membiarkan atau mencukur jenggot termasuk perkara yang diperselisihkan hukum perintahnya (apakah wajib atau anjuran).166. 98 . juz. Akan tetapi karena perbuatan itu 158 Fatawa al-Azhar. sebagian besar ahli Fiqh menyebutnya Sunnat.

seluruh penduduk bumi. Hukum jenggot pada masa Salaf. Memelihara jenggot hukumnya sunnat. mendapat pahala bagi yang menjaganya. karena tradisi telah berubah. baik yang kafir maupun yang muslim. hal. tidak berdosa bagi orang yang mencukurnya. 99 . tidak seorang pun ulama mengkafirkan orang yang memakainya.mengandung makna kekafiran pada masa itu. Kairo: al-Muqaththam. Tidak ada alasan untuk mencukurnya. Al-Bayan li ma Yusyghil al-Adzhan. Wallahu Ta’ala A’la wa A’lam 159. 330 – 333. Syekh DR. dengan tetap memperhatikan tampilan yang bagus. semuanya memanjangkan jenggot. menjaganya sesuai dengan wajah dan tampilan seorang muslim. Oleh sebab itu menurut kami pada zaman ini perlu mengamalkan Mazhab Syafi’i. Ali Jum’ah. Oleh sebab itu ulama berbeda pendapat antara jumhur yang mewajibkan memelihara jenggot dan Mazhab Syafi’i yang menyatakan bahwa memelihara jenggot itu sunnat. Mencukur jenggot itu hukumnya makruh. 159 1426H/2005M). (Cet. I. Ketika pemakaian dasi sudah menjadi tradisi.

Umar bin al-Khaththab berkata: “Apa yang wajib?”. tergolong dalam dosa besar. ia wajib masuk surga. Rasulullah Saw menjawab: “Jenazah yang kamu puji baik. (HR. ia wajib masuk neraka. Bahkan jika kesaksian itu palsu. “Rasulullah Saw ditanya tentang dosa-dosa besar”. Akan tetapi pujian dalam hadits ini murni dari orang yang ingin memberikan persaksian. ia berkata. Persaksian terhadap jenazah yang biasa kita lihat. » ْ‫ « َو َجبَت‬. Lalu dijawab: “Baik”. membunuh jiwa dan kesaksian palsu”.ِ‫ فَقَا َل ُع َم ُر بْنُ ا ْل َخطَّاب‬. ia berkata: “Mereka melewati jenazah.»‫ض‬ ِ ‫َّللا فِى األ َ ْر‬ ُ َّ‫ َوهَذَا أَثْنَيْت ُ ْم َعل َ ْي ِه ش ًَّرا فَ َو َجبَتْ لَهُ الن‬، ُ‫َخي ًْرا فَ َو َجبَتْ لَهُ الْ َجنَّة‬ ُ ‫ أ َ ْنت ُ ْم‬، ‫ار‬ ِ َّ ‫ش َهدَا ُء‬ Dari Anas bin Malik. “Mempersekutukan Allah Swt.ٍ‫س ْب َن َمالِك‬ َ َ‫أَن‬ ِ‫ َما َو َجبَتْ قَا َل « هَذَا أَثْنَ ْيت ُ ْم َعل َ ْيه‬. MASALAH KE-7: KESAKSIAN UNTUK JENAZAH. 100 . Rasulullah Saw bersabda: “Wajib”.‫ رضى هللا عنه‬. al- Bukhari dan Muslim). dengan pertanyaan: “Apakah jenazah ini baik?”. lalu mereka memuji kebaikan jenazah itu. Jenazah yang kamu cela. (HR.‫ صلى هللا عليه وسلم‬. Al-Bukhari dan Muslim). Kemudian mereka melewati jenazah lain. Rasulullah Saw bersabda: “Wajib”. Rasulullah Saw menjawab. Apakah ada dalilnya? Jawaban: Disebutkan dalam Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim: ‫ ث ُ َّم‬. » ْ‫َم ُّروا بِأ ُ ْخ َرى فَأَثْنَ ْوا َعلَ ْيهَا ش ًَّرا فَقَا َل « َو َجبَت‬ . Kamu adalah para saksi Allah di atas bumi”. bukan direkayasa dengan ditanya: “Apakah jenazah ini baik?”.‫ فَقَا َل النَّبِ ُّى‬، ‫ يَقُو ُل َم ُّروا بِ َجنَازَ ةٍ فَأَثْن َ ْوا َعلَيْهَا َخي ًْرا‬. karena tidak ada yang akan menjawab : “Tidak baik”. mereka mencela. Dalam hadits disebutkan: ‫عنْه ُ قَا َل‬ َّ ‫عَنْ أَنَ ٍس َر ِض َي‬ َ ُ ‫َّللا‬ ‫ور‬ ِ ‫الز‬ َ ‫ق ال ْ َوا ِلدَي ِْن َوقَت ْ ُل النَّعْ ِس َو‬ ُّ ُ ‫شهَادَة‬ ُ ‫اّلِل َوعُقُو‬ ِ ْ ‫سلَّ َم عَنْ الْ َكب َائ ِِر قَا َل‬ ِ َّ ‫اإلش َْراكُ ِب‬ َ ‫علَيْ ِه َو‬ َّ ‫صلَّى‬ َ ُ ‫َّللا‬ َ ‫سئِ َل الن َّ ِب ُّي‬ ُ Dari Anas ra. yaitu dosa memberikan kesaksian palsu.‫ رضى هللا عنه‬. Pertanyaan seperti ini akan membuat orang berbohong.

diucapkan: Allahummaghfir lahuma. maafkanlah ia.146. Misalnya dengan mengucapkan: Allahummaghfir laha warhamha dan seterusnya. hal. (HR. Sucikanlah ia dari dosa-dosa sebagaimana kain putih dibersihkan dari noda. II (Beirut: Dar al-Fikr). Berikut ini pendapat para ulama: Ulama Mazhab Syafi’i: . Beberapa orang laki-laki dan perempuan: Allahummaghfir lahum. Adapun jika beberapa orang perempuan. Muslim).149. 101 .XXIV. Demikian juga jika dua orang laki-laki. salju dan yang menyejukkan. ampunilah ia. MASALAH KE-8: MERUBAH DHAMIR (KATA GANTI) PADA KALIMAT: ALLAHUMMAGHFIR LAHU. Dibedakan antara kata ganti untuk laki-laki dan untuk perempuan161. Doa Dalam Shalat Jenazah. juz. Rasulullah Saw mengajarkan doa dalam shalat jenazah.‫ إلخ‬.‫ اللهم اجعلها فرطا البويها‬،‫ اللهم اغعر لها وارحمها إلخ‬:‫ ويينث الضمائر في االنثى) كأن يقول‬:‫(قوله‬ (Kalimat: di-mu’annats-kan [dalam bentuk kalimat feminin] jika mayat itu perempuan). masukkanlah ia ke dalam surga. muliakanlah tempat turunnya. mandikanlah ia dengan air. Pendapat Syekh Ibnu ‘Utsaimin: ‫ وكذلك‬،‫ اللهم اغعر لهما‬:‫ وكذلك إذا كانا رجلين يقول‬،‫ اللهم اغعر لهما‬:‫وإذا كان رجل وامرأة دعا لهما بصيغة التثنية فيقول‬ ،‫ اللهم اغعر لهم‬:‫ جماعة ذكور يقول‬،‫ اللهم اغعر لهن‬:‫ أما إذا كانوا جماعة نساء يقول‬،‫ اللهم اغعر لهما‬:‫إذا كانا انثيين يقول‬ ‫ فيعصل ضمير الذكور على ضمير اإلناث‬،‫ اللهم اغعر لهم‬:‫ذكور وإناث يقول‬ Jika laki-laki dan perempuan. Hasyiyah I’anat ath- Thalibin ‘ala Hall Alfazh Fath al-Mu’in li Syarh Qurrat al-‘Ain bi Muhimmat ad-Din. Ada sebagian orang yang berpendapat. berikanlah kebaikan kepadanya. hal. Demikian juga jika dua orang. lindungilah ia dari azab kubur”. atau “dari azab neraka”. didoakan dalam bentuk kalimat mutsanna: Allahummaghfir lahuma. juz. Beberapa orang laki-laki. Liqa’ al-Bab al-Maftuh. Allahummaj’alha farathan li abawaiha dan seterusnya160. diucapkan: Allahummaghfir lahuma. َ ‫ج َوا ْلبَ َر ِد َون َ ِق ِه مِ نْ ا ْل َخ َطايَا َك َما نَق َّ ْي‬ ‫ت‬ ِ ‫س ْلهُ ِبالْ َماءِ َوالث َّ ْل‬ ِ ‫ْف َع ْنه ُ َوأَك ِْر ْم نُزُ لَهُ َو َوسِاْ ُم ْد َخلَهُ َوا ْغ‬ُ ‫اللَّ ُه َّم ا ْغع ِْر لَهُ َو ْارح َْمه ُ َوعَافِ ِه َواع‬ ْ‫َارا َخي ًْرا مِ نْ د َِار ِه َوأ َ ْه ًال َخي ًْرا مِ نْ أ َ ْه ِل ِه َوزَ ْوجًا َخي ًْرا مِ نْ زَ ْو ِج ِه َوأ َ ْدخِ ْلهُ الْ َجنَّةَ َوأَع ِْذهُ مِ ن‬ ً ‫ض مِ نْ ال َّدن َ ِس َوأ َ ْب ِد ْلهُ د‬ َ َ ‫ب ْاأل َ ْبي‬ َ ‫الث َّ ْو‬ ‫َعذَابِ ا ْلقَب ِْر أ َ ْو مِ نْ َعذَابِ الن َّ ِار‬ “Ya Allah. diucapkan: Allahummaghfir lahum. rahmatilah ia. kata ganti dalam doa ini tidak boleh diganti. 161 Syekh Ibnu ‘Utsaimin. 160 Imam Abu Bakar bin as-Sayyid Muhammad Syatha ad-Dimyathi. lapangkanlah tempat masuknya. maka diucapkan: Allahummaghfir lahunna. pasangan yang lebih baik dari pasangannya. Gantilah negeri yang lebih baik dari negerinya.

. juz.. maka diucapkan: Allahummaghfir laha dst.III.. maka diucapkan: allahummaghfir lahuma. Dalam bentuk jamak jika lebih banyak dari itu 162. . ‫ " اللهم اغعر لها‬: ‫وإذا كان الميت امرأة يقال‬ . hal.145.‫ اللهم اغعر لهم وارحمهم‬:‫ أو ذكورا وإناثا بقوله‬، ‫يدعى لألموات جميعا ذكورا كانوا أم إناثا‬ .XIII. 162 Syekh Ibnu Baz. hal. 102 . dst.298. hingga akhir doa 163..... juz. ‫كانت أكثر‬ Jika mayat perempuan. :‫ وإن كانوا اثنين‬، ‫ إلى آخره‬.‫اللهم اغعر لهما وارحمهما‬ Semua mayat-mayat didoakan.. apakah laki-laki saja atau perempuan saja atau laki-laki dan perempuan dengan ucapan: allahummaghfir lahum warhamhum . Jika dua mayat: allahummaghfir lahuma warhamhuma .Pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baz: ‫ " اللهم اغعر لهما " وبالجما إن‬: ‫ إلخ " وإذا كانت الجنائز اثنتين يقال‬.. Jika dua mayat.‫ إلى آخر الدعاء‬. 163 Ibid. Majmu’ Fatawa Ibn Baz.

MASALAH KE-9: DUDUK DI ATAS KUBUR. Rasulullah Saw bersabda. Padahal Rasulullah Saw telah bersabda. 103 . banyak orang yang duduk bahkan menginjak kubur. ‫ِس عَلَى قَب ٍْر‬ َ ‫ص إِلَى ِج ْل ِد ِه َخي ٌْر لَهُ مِ نْ أَنْ يَجْ ل‬ َ ُ ‫ق ثِيَابَهُ فَت َْخل‬ َ ‫ِس أ َ َح ُدكُ ْم َعلَى ج َْم َرةٍ فَت ُحْ ِر‬ َ ‫ألَنْ يَ ْجل‬ Dari Abu Hurairah. Muslim). (HR. -‫صلى هللا عليه وسلم‬.)‫ (مسلم‬. “Salah seorang kamu duduk di atas batu api hingga pakaiannya terbakar hingga sampai ke kulitnya.‫َّللا‬ ُ ‫عَنْ أَبِى ه َُري َْرةَ قَا َل قَا َل َر‬ ِ َّ ‫سو ُل‬ . Ketika pemakaman jenazah. ia berkata. itu lebih baik baginya daripada ia duduk di atas kubur”.

ar-Ruh fi al-Kalam ‘ala Arwah al-Amwat wa al-Ahya’ bi ad-Dala’il min al- 164 Kitab wa as-Sunnah. 104 . MASALAH KE-10: AZAB KUBUR Apakah ada dalil azab kubur dalam al-Qur’an? ‫أن نعيم البرزخ وعذابه مذكور في القرآن في غير موضا‬ Sesungguhnya kenikmatan dan azab kubur disebutkan dalam al-Quran di beberapa tempat164. (Qs. ‫وهذا خطاب لهم عند الموت وقد أخبرت المالئكة وهم الصادقون أنهم حينئذ يجزون عذاب الهون ولو تأخر عنهم ذلك إلى‬ ‫انقضاء الدنيا لما صح أن يقال لهم اليوم تجزون‬ Kalimat ini ditujukan kepada mereka ketika mati. Al-An’am [6]: 93). Ibnu Qayyim al-Jauziah. 1395H). Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang[1324]. [1324] Maksudnya: dinampakkan kepada mereka neraka pagi dan petang sebelum hari berbangkit. karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah (perkataan) yang tidak benar dan (karena) kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatNya”. “Di hari ini kamu dibalas”. Ghafir [40]: 45-46). (Qs. Andai azab itu ditunda hingga dunia kiamat. maka tidak mungkin dikatakan kepada mereka. dan pada hari terjadinya kiamat. (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. (sambil berkata): "Keluarkanlah nyawamu" di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan. mereka sangat benar. hal. Ayat Pertama: ِ ‫اب ا ْله‬ َ‫ُون بِ َما ُكنْت ُ ْم تَقُولُون‬ َ َ‫ِيه ْم أ َ ْخ ِرجُوا أ َ ْنعُسَ ُك ُم الْيَ ْو َم ت ُجْ زَ ْونَ َعذ‬ ِ ‫ت َوا ْل َم َالئِكَةُ بَا‬ ِ ‫س ُطو أ َ ْيد‬ ِ ‫ت ا ْل َم ْو‬ ِ ‫َولَ ْو ت ََرى إِ ِذ ال َّظا ِل ُمونَ فِي َغ َم َرا‬ ْ َ ‫َق َوكُ ْنت ُ ْم عَنْ آَيَا ِت ِه ت‬ ‫ست َ ْك ِب ُرو َن‬ ِ ‫َّللا َغي َْر ا ْلح‬ ِ َّ ‫َعلَى‬ “Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakratul maut. sedang Para Malaikat memukul dengan tangannya. dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang Amat buruk. bahwa ketika itu orang-orang zalim diazab dengan azab yang menghinakan. Ayat Kedua: ‫شيًّا َوي َ ْو َم تَقُو ُم السَّاعَةُ أ َ ْدخِ لُوا‬ ُ َّ‫) الن‬45( ِ‫سو ُء ا ْلعَذَاب‬ ِ ‫ار يُ ْع َرضُونَ َعلَيْهَا ُغد ًُّوا َو َع‬ ُ َ‫ق بِآ َ ِل ف ِْرع َْون‬ َ ‫ت َما َمك َُروا َوحَا‬ ِ ‫سيِئ َا‬ ُ َّ ُ‫فَ َوقَاه‬ َ ‫َّللا‬ ِ ‫ش َّد ا ْل َعذَا‬ ‫ب‬ َ َ ‫آ َ َل ف ِْرع َْونَ أ‬ “Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. (Dikatakan kepada malaikat): "Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras”.75. Malaikat memberitahukan.

Dan Sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada azab selain daripada itu. (Qs. Pendapat yang kuat. ‫فهم منها عذاب القبر فانه سبحانه أخبر أن له فيهم عذابين أدنى وأكبر فأخبر أنه يذيقهم بعض األدنى ليرجعوا فدل على أنه‬ ‫بقى لهم من األدنى بقية يعذبون بها بعد عذاب الدنيا ولهذا قال من العذاب األدنى ولم يقل ولنذيقنهم العذاب األدنى فتأمله‬ 105 . Ath-Thur [52]: 45-47). ini adalah ancaman azab bagi mereka di dunia dan di alam barzakh. 46. [1427] Yang dimaksud azab yang lain ialah adanya musim kemarau. ada diantara mereka yang diazab di dunia dengan azab pembunuhan dan jenis azab lainnya. siapa yang mati diantara mereka diazab di alam barzakh. As-Sajadah [32]: 21). karena banyak diantara mereka yang mati tanpa azab di dunia. tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui[1427]”. 47. Ayat Keempat: ‫ب ْاأل َ ْك َب ِر لَ َعلَّ ُه ْم َي ْر ِج ُعو َن‬ ِ ‫ب ْاأل َ ْدنَى دُونَ الْ َعذَا‬ ِ ‫َولَنُذِيقَنَّ ُه ْم مِ نَ ا ْل َعذَا‬ “Dan sesungguhnya Kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat (di dunia) sebelum azab yang lebih besar (di akhirat). tidak mengandung makna lain. juga azab bagi mereka di alam barzakh. Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari (yang dijanjikan kepada) mereka yang pada hari itu mereka dibinasakan. azab di alam barzakh lebih kuat. ‫فذكر عذاب الدارين ذكرا صريحا ال يحتمل غيره‬ Disebutkan dua jenis azab secara jelas. ‫وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا وأن يراد به عذابهم في البرزخ وهو أظهر ألن كثيرا منهم مات ولم‬ ‫يعذب في الدنيا وقد يقال وهو أظهر أن من مات منهم عذب في البرزخ ومن بقى منهم عذب في الدنيا بالقتل وغيره فهو وعيد‬ ‫بعذابهم في الدنيا وفي البرزخ‬ Ada kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan azab adalah azab bagi mereka dengan azab dalam bentuk pembunuhan di dunia dan azab lainnya. azab kubur dan lain-lain. mudah-mudahan mereka kembali (ke jalan yang benar)”. (Qs. kelaparan malapetaka yang menimpa mereka. Ayat Ketiga: ْ ُ‫فَذَ ْرهُ ْم َحت َّى يُ َال ُقوا يَ ْو َمهُ ُم ا َّلذِي فِي ِه ي‬ ‫) َوإِنَّ لِلَّ ِذينَ َظلَ ُموا‬46( َ‫) يَ ْو َم َال يُ ْغن ِي َعنْ ُه ْم كَ ْي ُدهُ ْم شَ ْيئ ًا َو َال هُ ْم ي ُ ْنص َُرون‬45( َ‫صعَقُون‬ )47( َ‫َعذَابًا دُونَ ذَلِكَ َولَكِنَّ أ َ ْكث َ َرهُ ْم َال يَ ْعلَ ُمون‬ “45. (yaitu) hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikitpun tipu daya mereka dan mereka tidak ditolong.

Tidak dikatakan: [‫“ ] ولنذيقنهم العذاب األدنى‬Dan sesungguhnya Kami merasakan kepada mereka azab yang dekat”.» ِ‫قَا َل « فَ َمت َى َماتَ هَ ُيالَء‬ ِ َّ ‫ قَالُوا نَعُوذُ ِب‬. ِ‫اإلش َْراك‬ ِ ‫ قَا َل َمات ُوا فِى‬. tiba-tiba Bighal itu liar. Rasululullah Saw menjawab: “Semoga azab keduanya diringankan selama pelepah kurma ini basah”. Allah Swt memberitahukan bahwa Ia merasakan bagi mereka sebagian dari azab yang dekat (di dunia) agar mereka kembali (ke jalan yang benar). beliau menunggang Bighal (lebih besar dari keledai. » ‫ َوأ َّما اآلخ ُر فكَانَ يَ ْمشِى بِالن ِمي َم ِة‬، ‫ستَت ُِر مِ نَ ا ْلبَ ْو ِل‬ َ ْ ً َ َ َ ُ َّ َ َ َ ْ َ‫ي‬ َ ْ . ‫ فغ َر فِى ك ُِل قب ٍْر َواحِ َدة‬، ‫صعي ِْن‬ َ َ َ َّ ْ ِ‫شقهَا ن‬ ً َ ‫ ف‬، ‫ ث َّم أخذ ج َِري َدة َرطبَة‬.Abdullah bin Abbas memahami ayat ini bahwa maksudnya adalah azab kubur. mengapa engkau melakukan ini?”. ini menunjukkan bahwa masih tersisa azab lain dari azab yang dekat (di dunia) yang akan ditimpakan bagi mereka setelah azab di dunia. mereka diazab bukan karena dosa besar. salah satu dari mereka tidak menutup ketika buang air kecil.» ‫اّلِل ِ مِ نْ َعذاب ِ القَب ِْر‬ َّ ِ‫َعذَابِ الن َّ ِار فَقَالَ « تَعَ َّوذُوا ب‬ ِ‫اّلِل مِ نْ فِتْنَة‬ ِ َّ ِ‫ قَالُوا نَعُوذُ ب‬. nyaris membuat Rasulullah Saw jatuh.» ُ‫س َم ُا مِ ْنه‬ ْ َ ‫يُسْمِ ع َ ُك ْم مِ نْ َعذَابِ ا ْلقَب ِْر الَّذِى أ‬ ‫اّلِل مِ نَ العِت َِن َما َظه ََر مِ نْهَا‬ْ ُ َ ْ َ ِ َّ ِ ‫ قا َل « تَعَ َّوذوا ب‬. salah satu dari mereka berjalan membawa ucapan orang lain (gosip)”.‫ى‬ ُّ ‫ قَا َل َكذَا كَانَ يَقُو ُل الْج َُري ِْر‬. beliau bersabda: “Kedua penghuni kubur ini diazab.» ‫َاب هَ ِذ ِه األ َ ْقبُ ِر‬ َ ‫صح‬ ْ َ‫ف أ‬ ُ ‫ فَقَا َل « َمنْ يَع ِْر‬.» ‫اّلِل مِ نْ فِتْنَ ِة ال َّدجَّا ِل‬ ِ َّ ِ‫اّلِل مِ نَ ا ْلعِت َِن َما َظه ََر مِ ْنهَا َو َما بَ َطنَ قَا َل « تَعَ َّوذُوا ب‬ ِ َّ ِ ‫ قَالُوا نَعُوذُ ب‬. kami (para shahabat) bersama beliau. » ‫ف َعن ُه َما َما ل ْم ي َ ْيبَسَا‬ َّ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ ُ ‫ ِل َم فعَلتَ هذا قا َل « لعَله يُخع‬، ‫َّللا‬ ِ َّ ‫سو َل‬ ُ ‫يَا َر‬ Dari Abdullah bin Abbas.‫اّلِل ِ مِ نْ َعذاب ِ القَب ِْر‬ ُ َ ْ َ َّ ِ‫ قالُوا نَعُوذ ب‬.‫اس قَا َل َم َّر النَّبِ ُّى‬ ٍ َّ ‫ع َِن اب ِْن َعب‬ ُ َ ً َ َ‫ز‬ ‫ قالوا‬. Para shahabat bertanya: “Wahai Rasulullah. lalu membaginya menjadi dua bagian. Hadits Kedua: ‫ست َّةٌ أ َ ْو‬ ِ ‫ فِى حَائِطٍ ِلبَنِى النَّج َِّار َعلَى بَغْلَ ٍة لَهُ َونَحْ نُ َمعَهُ إِ ْذ حَادَتْ ِب ِه فَكَادَتْ ت ُ ْلقِي ِه َوإِذَا أ َ ْقبُ ٌر‬. karena Allah Swt meberitahukan bahwa bagi mereka dua azab. kemudian menanamkan dua bagian tersebut ke kedua makam itu. al- Bukhari dan Muslim).‫ال َّدجَّا ِل‬ Ketika Rasulullah Saw melewati kebun Bani Najjar.‫ فَقَا َل َر ُج ٌل أَنَا‬. ia berkata: Rasulullah Saw melewati dua kubur.‫صلى هللا عليه وسلم‬. yang dekat (di dunia) dan yang besar (di akhirat). (HR.ٌ‫سةٌ أ َ ْو أ َ ْربَعَة‬َ ‫َخ ْم‬ ‫َّللا أ َ ْن‬ َ َّ ُ‫ورهَا فَلَ ْوالَ أَنْ الَ تَدَافَنُوا لَ َدع َْوت‬ َ ِ ُ‫ فَقَا َل « إِ نَّ هَ ِذ ِه األ ُ َّمة ت ُ ْبتَلَى فِى قُب‬.‫بَ ْينَ َما النَّ ِب ُّى‬ .» َ‫َو َما ب َ َطن‬ .‫ صلى هللا عليه وسلم‬. َ ‫ان فِى َكب ِ ٍير أ َ َّما أ َ َح ُدهُ َما فَكَا َن ال‬ِ َ ‫ َو َما يُعَذَّب‬، ‫ بِقَب َْري ِْن فَقَا َل « إِن َّ ُه َما لَيُعَذَّبَا ِن‬. Kemudian Rasulullah Saw mengambil satu pelepah kurma yang basah. ada enam atau lima atau empat kubur -demikian 106 . Fikirkanlah ! Hadits-Hadits Azab Kubur.» ‫اّلِل مِ نْ َعذَابِ النَّ ِار‬ ْ‫اّلِل مِ ن‬ ْ ِ َّ ِ ‫ ث ُ َّم أَقبَ َل َعلَيْنَا ِب َوجْ ِه ِه فَقَا َل « تَعَ َّوذُوا ب‬. Oleh sebab itu disebutkan: [‫األدنى‬ ‫“ ] من العذاب‬Dan sesungguhnya Kami merasakan kepada mereka sebahagian dari azab yang dekat (di dunia)”. lebih kecil dari kuda).

Kami ucapkan: “Kami berlindung kepada Allah dari azab kubur”. Hadit Keempat: ‫ فَسَمِ َا ص َْوت ًا‬، ‫س‬ ِ َ‫ َوقَ ْد َو َجب‬. Laki-laki itu menjawab: “Mereka mati dalam keadaan musyrik”. Rasulullah Saw mendengar suatu suara. Rasulullah Saw berkata: “Mohonkanlah perlindungan dari azab dajal”.dinyatakan al-Jurairi.Rasulullah Saw bertanya: “Siapakah yang mengenal kubur siapakah ini?”.‫ صلى هللا عليه وسلم‬. Kemudian Rasulullah Saw menghadap kami seraya berkata: “Mohonkanlah perlindungan kepada Allah dari azab neraka”. Rasulullah Saw bertanya: “Bilakah mereka meninggal dunia?”. Rasulullah Saw berkata: “Ummat ini disiksa di dalam kubur mereka. (Hadits riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim). Hadits Kelima: 107 . beliau berkata: “Ada orang Yahudi yang disiksa di kuburnya”.‫ رضى هللا عنهم‬. Mereka mengucapkan: “Kami berlindung kepada Allah dari azab dajal”. ia berkata: “Rasulullah Saw keluar ketika matahari telah tenggelam.‫ قَا َل َخ َر َ النَّبِ ُّى‬. dari azab kubur. pastilah aku berdoa kepada Allah supaya memperdengarkan kepada kamu azab kubur yang aku dengar”. Mereka mengucapkan: “Kami berlindung kepada Allah dari azab yang terlihat dan tidak terlihat”. (Hadits riwayat Muslim). Rasulullah Saw berkata: “Mohonkanlah perlindungan kepada Allah dari azab yang tampak dan yang tak tampak”. Rasulullah Saw berkata: “Mohonkanlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur”. dari azab hidup dan mati dan dari azab al-masih dajal”. » ‫ورهَا‬ ُ َّ‫فَقَا َل « يَهُو ُد تُعَذ‬ Dari Abu Ayyub. Seorang laki-laki menjawab: “Saya”. Hadits Ketiga: ِ‫ت َومِ نْ فِتْنَة‬ ِ َّ ِ‫ش ُّه ِد األَخِ ِير فَ ْليَتَعَ َّو ْذ ب‬ ِ ‫اّلِل مِ نْ أ َ ْربَ ٍا مِ نْ َعذَابِ َج َهنَّ َم َومِ نْ َعذَابِ ا ْلقَب ِْر َومِ نْ فِتْنَ ِة ا ْل َمحْ يَا َوا ْل َم َما‬ َ َّ ‫إِذَا َف َرغَ أ َ َح ُد ُك ْم مِ نَ الت‬ ‫يح ال َّدجَّا ِل‬ ِ ‫س‬ ِ ‫ا ْل َم‬ “Apabila salah seorang kamu selesai dari tasyahud akhir.‫وب‬ ُ ‫ت الش َّْم‬ َ ُّ‫عَنْ أَبِى أَي‬ ِ ُ‫ب فِى قُب‬ . maka mohonkanlah perlindungan kepada Allah dari empat perkara: dari azab jahanam. Kami ucapkan: “Kami berlindung kepada Allah dari azab neraka”. kalaulah bukan karena kamu akan takut dikubur. (Hadits riwayat Ibnu Majah).

(HR. beliau bersabda: “Kedua perempuan Yahudi itu benar. 108 . sesungguhnya ada dua orang perempuan Yahudi”. penghuni kubur diazab di dalam kubur. Saya tidak pernah melihat Rasulullah Saw selesai shalat melainkan memohon perlindungan dari azab kubur”. ia berkata: “Dua orang perempuan tua Yahudi kota Madinah menemui Aisyah seraya berkata: “Sesungguhnya penghuni kubur diazab di dalam kubur mereka”.‫ َو َل ْم‬، ‫ فَ َكذ َّ ْبت ُ ُه َما‬، ‫ور ِه ْم‬ِ ‫ور ُي َع َّذبُونَ فِى ُق ُب‬ ِ َ‫عَنْ عَائِش ََة قَالَتْ َد َخلَتْ عَلَ َّى َع ُجوز‬ ِ ‫ان مِ نْ ُعج ُِز َيهُو ِد ا ْل َمدِينَ ِة فَقَالَت َا لِى ِإنَّ أ َ ْه َل ا ْلقُ ُب‬ « ‫ فَقَا َل‬، ُ‫ت لَه‬ ُ ‫َّللا ِإ َّن َع ُجوزَ ْي ِن َوذَك َْر‬ ِ َّ ‫سو َل‬ُ ‫ فَق ُ ْلتُ لَهُ َيا َر‬. saya tidak nyaman untuk mempercayai mereka. saya sebutkan hal itu kepada Rasulullah Saw. maka saya mendustakan mereka. azab mereka dapat didengar semua hewan”. Karena azab kubur adalah masalah yang disepakati para ulama Ahlussunnah waljama’ah.‫ صلى هللا عليه وسلم‬.‫ فَ َخ َر َجت َا َو َد َخلَ َعلَ َّى النَّ ِب ُّى‬، ‫أ ُ ْن ِع ْم أَنْ أُص َِدقَ ُه َما‬ . lalu kedua orang itu pergi. lalu saya berkata kepada Rasulullah. “Wahai Rasulullah. maka tidak ada alasan untuk menolak azab kubur. kemudian Rasulullah Saw datang. ‫ب ا ْلقَب ِْر‬ ِ ‫صالَةٍ إِالَّ تَعَ َّوذَ مِ نْ َعذَا‬َ ‫ فَ َما َرأَيْتُهُ ب َ ْع ُد فِى‬. al-Bukhari dan Muslim). » ‫س َمعُهُ الْبَهَائِ ُم كُلُّهَا‬ ْ َ ‫ إِن َّ ُه ْم يُعَذَّبُونَ َعذَابًا ت‬، ‫ص َدقَت َا‬ َ Dari Aisyah. Setelah melihat dalil dari al-Qur’an. hadits dan pendapat para ulama di atas.

1392H).VI (Beirut: Dar Ihya’ at-Turats al- 165 ‘Araby.219. Para ulama telah Ijma’ tentang talqin ini. juz. َ‫شعُ ُرون‬ْ َ ْ َ ‫َّللا َول َ ِكنْ َال ت‬ ُ َّ ‫ش ْدنَا يَ ْرح َْم َك‬ ِ ‫ أ َ ْر‬: ‫يَقُو ُل‬ ‫ِيرا يَأ ْ ُخذُ ُك ُّل َواحِ ٍد‬ ً ‫آن إ َما ًما فَ ِإنَّ ُم ْنك ًَرا َونَك‬ ِ ‫ َوبِالْقُ ْر‬، ‫ َوبِ ُم َح َّم ٍد نَبِيًّا‬، ‫اإلس َْال ِم دِينًا‬ ِ َّ َ ‫ َوأَنَّك َر ِضيت بِا‬، ُ‫سولُه‬ ِ ْ ِ‫ َوب‬، ‫ّلِل َربًّا‬ ُ ‫َع ْب ُدهُ َو َر‬ Imam an-Nawawi. MASALAH KE-11: TALQIN MAYAT. Para ulama memakruhkan memperbanyak talqin dan terus menerus tanpa henti agar orang yang sedang sakaratul-mau itu tidak kacau karena kondisinya yang sedang sulit dan berat hingga menyebabkan tidak suka dalam hatinya dan ia mengatakan kata-kata yang tidak layak. Kecuali jika setelah mengucapkan itu ia mengucapkan kata-kata lain. Perintah talqin ini adalah perintah anjuran. Komentar Imam an-Nawawi: ‫معناه من حضره الموت والمراد ذكروه ال إله إال هللا لتكون آخر كالمه كما في الحديث من كان آخر كالمه ال إله إال هللا دخل‬ ‫الجنة واألمر بهذا التلقين أمر ندب وأجما العلماء على هذا التلقين وكرهوا االكثار عليه والمواالة لئال يضجر بضيق حاله‬ ‫وشدة كربه فيكره ذلك بقلبه ويتكلم بما ال يليق قالوا وإذا قاله مرة ال يكرر عليه إال أن يتكلم بعده بكالم آخر فيعاد التعريض به‬ ‫ليكون آخر كالمه ويتضمن الحديث الحضور عند المحتضر لتذكيره وتأنيسه واغماض عينيه والقيام بحقوقه وهذا مجما‬ ‫عليه‬ Maknanya. َّ ‫سلَّ َم لَقِنُوا َم ْوتَاكُ ْم َال ِإلَهَ إ ِ َّال‬ ُ ‫َّللا‬ َ ‫علَيْ ِه َو‬ َّ ‫صلَّى‬ َ ُ ‫َّللا‬ َ ‫َّللا‬ ُ ‫عَنْ أ َ ِبي ه َُري َْرةَ قَا َل قَا َل َر‬ ِ َّ ‫سو ُل‬ Dari Abu Hurairah. maka talqin diulang lagi agar akhir kalamnya adalah ‘ ‫‘ال إله إال هللا‬. siapa yang sedang mengalami sakratul-maut. Hadits ini juga mengandung makna anjuran agar hadir di tempat orang yang sedang menjalani sakaratul-mau untuk mengingatkannya. (HR. hal. menutupkan kedua matanya dan melaksanakan hak- haknya. Talqin Mayat Ketika Sakaratul-Maut. Rasulullah Saw bersabda. jika orang yang sakaratul-maut itu telah mengucapkan ‘ ‫ ‘ال إله إال هللا‬satu kali. maka tidak perlu lagi mengulangi talqin. ُ‫سول‬ ُ ‫صنَ َا ِب َم ْوت َانَا أ َ َم َرنَا َر‬ ْ َ‫َّللا َعل َ ْي ِه َوسَلَّ َم أَنْ ن‬ ُ َّ ‫صلَّى‬ َ ِ‫َّللا‬َّ ُ‫سول‬ ُ ‫صنَعُوا ِبي َك َما أ َ َم َرنَا َر‬ ْ ‫ { إ َذا أ َ َنا مِ تُّ فَا‬: َ ‫ال َّطبَ َران ُِّي عَنْ أ َ ِبي أ ُ َما َمة‬ ‫ يَا‬: ‫ ث ُ َّم لْيَقُ ْل‬، ‫ فَ ْليَقُ ْم أ َ َح ُدكُ ْم َعلَى َرأْ ِس قَب ِْر ِه‬، ‫اب عَلَى قَب ِْر ِه‬ َ َ‫إخ َوانِ ُك ْم ف‬ َ ‫س َّو ْيت ُ ْم الت َُّر‬ ْ ْ‫ إذَا َماتَ أ َ َح ٌد مِ ن‬: ‫سل َّ َم فَقَا َل‬ َ ‫َّللا َعلَ ْي ِه َو‬ ُ َّ ‫صلَّى‬ َ ‫َّللا‬ ِ َّ َ ُ ‫ يَا فُ َالنُ بْنُ فُ َالنَة ؛ فَ ِإنَّه‬: ‫ست َ ِوي قَا ِعدًا ث ُ َّم يَقُو ُل‬ َ ْ َ‫ فَ ِإنَّهُ ي‬، ‫ يَا فُ َالنُ بْنُ فُ َالنَة‬: ‫ ث ُ َّم يَقُو ُل‬، ‫يب‬ ُ ‫س َمعُهُ َو َال يُ ِج‬ َ ْ َ ‫ فَ ِإنَّهُ ي‬، ‫فُ َالنُ بْنُ فُ َالنَة‬ َ َ ُ َّ ‫شهَا َدةَ أنْ َال إلَهَ َّإال‬ ‫َّللا َوأنَّ ُم َح َّمدًا‬ ْ َ : ‫ ا ُذك ُْر َما َخ َرجْ ت َعلَ ْيهِ مِ نْ ال ُّد ْنيَا‬: ‫ فليَق ُ ْل‬. berbuat baik kepadanya. maka ingatkanlah ia dengan ucapan ‘ ‫ال‬ ‫ ‘ إله إال هللا‬agar kalimat terakhirnya adalah ‘ ‫ ‘ال إله إال هللا‬sebagaimana yang disebutkan dalam hadits. “Talqinkanlah orang yang sakaratul-maut diantara kamu dengan ucapan La ilaha illallah”. maka ia masuk surga”. Menurut para ulama. al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj. Berikut ini pendapat para ulama: Dalil-Dalil Talqin Mayat Setelah Dikubur. “Siapa yang akhir kalamnya adalah: ‘ ‫‘ال إله إال هللا‬. 109 . Ulama ikhtilaf tentang talqin mayat setelah dikuburkan. Semua perkara ini disepakati para ulama berdasarkan Ijma’165. Muslim).

Maka malaikat Munkar dan Nakir saling menarik tangan satu sama lain seraya berkata: “Marilah kita pergi. Rasulullah Saw menjawab: “Dinisbatkan kepada Hawa. Qur’an sebagai imam”. Riwayat Kedua: ‫ فَقُو ُموا َعلَى‬، ‫شت ُ ْم َعلَى قَب ِْري ا ْل َما َء‬ َ ‫ { إذَا َدفَ ْنت ُ ُمونِي َو َر‬: ‫ث السُّلَمِ ي ِ أَنَّهُ قَا َل لَ ُه ْم‬ ْ ‫ش‬ ِ ‫ث ا ْل َحك َِم ب ِْن ا ْلح َِار‬ ِ ‫َو َر َوى ال َّطبَ َران ُِّي مِ نْ َحدِي‬ . ia berkata: “Apabila aku mati. Seorang laki- laki bertanya: “Wahai Rasulullah. hendaklah seseorang berdiri di sisi kepala kuburnya seraya mengucapkan: “Wahai fulan bin fulanah”. maka lakukanlah terhadapku sebagaimana Rasulullah Saw memerintahkan kami melakukannya terhadap orang yang mati diantara kami. syahadat kesaksian tiada tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan rasul Allah. Sesungguhnya engkau ridha Allah sebagai Tuhan. mereka berkata: “Apabila kubur mayat telah diratakan. ‫ َون َ ِبي ِ ُم َح َّم ٌد‬، ‫اإلس َْال ُم‬ ُ َّ ‫ َر ِبي‬: ‫ قُ ْل‬، ‫ت‬ ِ ْ ‫ َودِينِي‬، ‫َّللا‬ َ ‫ث َ َال‬ ٍ ‫ث َم َّرا‬ Diriwayatkan Sa’id bin Manshur. Al-Hafizh Ibnu Hajar menyebutkan beberapa riwayat lain yang semakna dengan hadits ini dalam kitab Talkhish al-Habir. dari jalur Rasyid bin Sa’d. Dikuatkan Imam Dhiya’uddin dalam kitab Ahkam-nya”. Muhammad sebagai nabi. Riwayat Pertama: ‫ت قَب ُْر ُه‬ِ ‫س ِو َي َعلَى ا ْل َم ِي‬ ُ ‫ { إذَا‬: ‫ َو َغي ِْر ِه َما قَالُوا‬، ‫ب‬ ٍ ‫ َوض َْم َر َة ب ِْن َح ِبي‬، ‫س ْع ٍد‬ َ ‫ش ِد ب ِْن‬ ِ ‫يق َرا‬ ِ ‫ُور مِ نْ َط ِر‬ ٍ ‫س ِعي ُد بْنُ َم ْنص‬َ ‫َما َر َوا ُه‬ ، ‫َّللا‬ُ َّ ‫ش َه ُد أَنْ َال إلَهَ َّإال‬ ْ َ ‫ أ‬: ‫ قُ ْل‬، ‫َّللا‬ ُ َّ ‫ َال إلَهَ َّإال‬: ‫ َيا فُ َالنُ قُ ْل‬: ‫ت ِع ْن َد قَب ِْر ِه‬ ِ ِ ‫ستَحِ بُّونَ أَنْ ُيقَا َل ِل ْل َمي‬ ْ ‫ كَانُوا َي‬، ُ‫اس َع ْنه‬ُ َّ‫ف الن‬ َ ‫َوا ْنص ََر‬ . semoga Allah merahmatimu”. } ‫ َيا فُ َالنُ بْنُ ح ََّوا َء‬، ‫س ُبهُ إلَى أ ُ ِم ِه ح ََّوا َء‬ ُ ‫َي ْن‬ Riwayat Imam ath-Thabrani dari Abu Umamah. Untuk apa kita duduk di sisi orang yang jawabannya telah diajarkan”. mereka menganjurkan agar dikatakan kepada mayat di sisi kuburnya: “Wahai fulan. Maka ia menjawab: “Bimbinglah kami. Islam sebagai agama. Hendaklah orang yang membacakan talqin itu mengucapkan: “Ingatlah apa yang engkau bawa ketika keluar dari dunia. ‫سنَا ُدهُ صَا ِل ٌح‬ ْ ِ‫َوإ‬ “Sanadnya shalih (baik). katakanlah tiada tuhan selain Allah. lalu kamu ratakan tanah kuburannya. Nabiku Muhammad”.: ‫ف أ ُ َّم ُه ؟ قَا َل‬ ْ ‫َّللا فَ ِإنْ لَ ْم َيع ِْر‬ ُ ‫ فَقَا َل َر ُج ٌل َيا َر‬: ‫ قَا َل‬. Kemudian orang yang membaca talqin itu mengatakan: “Wahai fulan bin fulanah”. Akan tetapi kamu tidak dapat merasakannya. Kemudian katakana: “Wahai fulan bin fulanah”. Agamaku Islam. ia berkata kepada mereka: “Apabila kamu telah menguburku dan kamu telah menyiramkan air di atas 110 .}‫ف‬ ُ ‫ ث ُ َّم ي َ ْنص َِر‬. Katakanlah: aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah. Tiga kali. orang banyak telah beranjak. Komentar Imam al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani: ِ‫الضيَا ُء فِي أَحْ كَامِ ه‬ ِ ُ‫ َوقَ ْد قَ َّواه‬. Kemudian beranjak. Wahai fulan anak Hawa”. Rasulullah Saw memerintahkan kami seraya berkata: “Apabila salah seorang saudara kamu mati. Maka ia pun duduk. bagaimana jika tidak diketahui nama ibunya?”. Dhamrah bin Habib dan lainnya. Katakanlah: Tuhanku Allah. akan tetapi ia tidak menjawab. } ‫ست َ ْق ِبلُوا الْ ِق ْبلَةَ َوا ْدعُوا لِي‬ ْ ‫قَب ِْري َوا‬ Imam ath-Thabrani meriwayatkan dari hadits al-Hakam bin al-Harits as-Sulami. Sesungguhnya ia mendengarnya. ُ‫ ا ْنطَلِقْ بِنَا َما ُي ْق ِعدُنَا ِع ْن َد َمنْ لُقِنَ ُح َّجتُه‬: ‫مِ ْن ُه َما ِب َي ِد صَاحِ ِب ِه َو َيقُو ُل‬ ِ َّ ‫سو َل‬ .

menghadaplah ke arah kiblat. mohonkanlah agar ia diberi ketetapan. berikanlah ridha kepadanya dari sisi-Mu”.َ‫ار عَنْ عُثْ َمان‬ ُ َّ‫ َوا ْلحَا ِك ُم َوا ْلبَز‬، ‫َاود‬ ُ ‫ أَبُو د‬. Talkhish al-Habir. Abu Daud dan an-Nasa’i).II. Imam asy-Syaukani dan lainnya berpendapat: Kata [‫ ] موتااكم‬adalah teks untuk orang yang sudah mati. } ‫ َولَ ِقهَا مِ ْنك ِرض َْوانًا‬، ‫ َوص َِع ْد ُرو َحهَا‬، ‫ض عَنْ َجنْبَيْهَا‬َ ‫ اللَّهُ َّم جَافِ ْاأل َ ْر‬: ‫ ث ُ َّم قَا َل‬، ‫ب ا ْلقَب ِْر‬ ِ ِ ‫إلَى جَان‬ Diriwayatkan Ibnu Majah dari jalur riwayat Sa’id bin al-Musayyib.» ‫ « لقنوا موتاكم ال إله إال هللا‬:‫حديث‬ ‫قال المحب الطبري وابن الهمام والشوكاني وغيرهم لعظ موتاكم نص في األموات وتناوله للحاي المحتضار مجااز فاال يصاار‬ . diantara isinya: “Apabila salah seorang kamu telah meratakan labin (batu dari tanah liat dijemur) di atas kubur. kemudian berkata: “Ya Allah. maka ia berdiri di sisi kubur. Hadits Lain: . Riwayat Kelima: ، َ‫ست َ ْغع ُِروا ِألَخِ يكُ ْم َواسْأَلُوا لَهُ الت َّثْبِيت‬ ْ ‫ ا‬: ‫ َوقَا َل‬، ‫ف َعلَ ْي ِه‬ ِ ِ‫سلَّ َم كَانَ إذَا فَ َرغَ مِ نْ د َْف ِن ا ْل َمي‬ َ َ‫ت َوق‬ ُ َّ ‫ { أَنَّهُ صَلَّى‬: ‫يث‬ َ ‫َّللا َعلَ ْي ِه َو‬ ُ ‫َح ِد‬ . apabila telah selesai mengubur jenazah. karena ia sekarang sedang ditanya”. (Hadits riwayat Imam Muslim). maka tegaklah setelah itu di sekitar kuburku sekira-kira selama orang menyembelih hewan sembelihan dan membagi-bagi dagingnya. juz. Imam al-Muhibb ath-Thabari. naikkanlah ruhnya.396-398 111 . dari Ibnu Umar dalam hadits. Riwayat Keempat: ‫ " إذَا َدفَ ْنت ُ ُمونِي أَقِي ُموا ح َْو َل قَب ِْري قَد َْر َما يُ ْنح َُر‬: ‫ث ِع ْن َد َم ْوتِ ِه‬ ٍ ‫اص أَنَّهُ قَا َل لَ ُه ْم فِي َح ِدي‬ ِ َ‫سل ٍِم عَنْ ع َْم ِرو ب ِْن ا ْلع‬ ْ ‫يح ُم‬ ِ ِ‫َوفِي صَح‬ . " ‫س َل َربِي‬ ُ ‫اج ُا ُر‬ ُ َ َ ِ ‫ َوأ ْعل َ َم َماذا أ َر‬، ‫ِس بِكُ ْم‬ ْ َ ْ ‫س ُم لَحْ ُمهَا َحت َّى أ‬ َ ‫ست َأن‬ َّ َ‫ور َويُق‬ ٍ ُ‫َجز‬ Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya. Digunakan untuk orang yang masih hidup ketika sekarat sebagai bentuk Majaz. maka berdirilah kamu di sisi kuburku. keringkanlah tanah di kedua sisinya. dan berdoalah untukku”. hingga aku merasa tenang dengan kamu dan aku dapat melihat apa yang ditanyakan malaikat utusan Tuhanku”. beliau berdiri di sisi makam seraya berkata: “Mohonkanlah ampunan untuk saudara kamu. tidak digunakan untuk orang hidup kecuali dengan qarinah 166 Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani. Komentar Ulama Tentang Makna Kata: [‫] موتاكم‬. Riwayat Ketiga: ‫ قَا َم‬، ‫س َّوى اللَّ ِبنَ عَلَ ْيهَا‬ َ ‫ { فَلَ َّما‬: ‫ َوفِي ِه‬، ُ‫ضه‬ ُ ‫ق بَ ْع‬ َ ‫ث سِي‬ ٍ ‫ عَنْ اب ِْن ُع َم َر فِي َحدِي‬، ‫ب‬ َ ‫سعِي ِد ب ِْن ا ْل ُم‬ ِ ِ ‫سي‬ ِ ‫َو َر َوى ابْنُ َما َج ْه مِ نْ َط ِر‬ َ ‫يق‬ . al-Hakim dan Al-Bazzar dari ‘Utsman) 166.‫إليه إال بقرينة وحيث ال توجد قرينة تصرفه عن حقيقته إلى مجازه فشموله لألموات أولى إن لم يقتصر عليهم فقط وهللا أعلم‬ Hadits: “Talqinkanlah orang yang mati diantara kamu dengan ucapan: La ilaha illallah”.kuburku. bahwa sahabat nabi bernama ‘Amr bin al-‘Ash berkata kepada keluarganya: “Apabila kamu mengubur aku. Ibnu al-Hammam. (Hadits riwayat Abu Daud. (Hadits riwayat Muslim. hal. } ‫سأ َ ُل‬ ْ ُ‫فَ ِإنَّهُ ْاآلنَ ي‬ Hadits: sesungguhnya Rasulullah Saw.

167 Imam an-Nawawi. sanadnya tidak tegak/tidak kuat. akan tetapi al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab Talkhish al-Habir: sanadnya shahih. al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab. Syafi’I dan Hanbali yang membolehkannya. hal. Pendapat Ahli Hadits Syekh Abdullah bin Muhammad ash-Shiddiq al-Ghumari: ‫ وفى قرطبة ونواحيها حوالى المائة الخامسة فما‬،‫إن التلقين جرى عليه العمل قديما فى الشام زمن أحمد بن حنبل وقبله بكثير‬ ‫ وذكر أن حديث أبى أمامة‬، ‫ وذكر بعض العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة الذين أجازوه‬، ‫بعدها إلى نكبة األندلس‬ ‫ إسناده صالح ألن له طرقا وشواهد‬، ‫ لكن الحافظ ابن حجر قال فى "التلخيص " إسناده صحيح‬، ‫ضعيف‬ Sesungguhnya talqin telah dilaksanakan di negeri Syam sejak zaman Imam Ahmad bin Hanbal dan lama sebelumnya. edisi.3.V.(indikasi).10. karena sesuai dengan firman Allah Swt: “Dan tetaplah memberi peringatan. juz. juga di Cordova (Spanyol) dan sekitarnya kira-kira abad ke lima dan setelahnya hingga sekitar Andalusia. meskipun tidak terbatas hanya untuk orang yang sudah mati saja. Ia juga menyebutkan bahwa hadits riwayat Abu Umamah adalah hadits dha’if. maka lebih utama penggunaannya kepada makna untuk orang yang sudah mati. dianjurkan agar di-talqin-kan pada saat itu. ia menjawab: “Talqin yang kami pilih dan yang kami amalkan. Pendapat Ulama Ahli Hadits. Pendapat Ibnu al-‘Arabi: ‫قال ابن العربي في مسالكه إذا أدخل الميت قبره فإنه يستحب تلقينه في تلك السااعة وهاو فعال أهال المديناة والصاالحين مان‬ ‫ وأحاو ماا يكاون العباد إلاى التاذكير بااهلل عناد سايال‬،‫األخيار ألنه مطابق لقوله تعالى ﴿ وذكر فإن الاذكرى تنعاا المايمنين و‬ . jika tidak ada qarinah yang mengalihkan maknanya dari makna sebenarnya kepada makna Majaz. Imam Ibnu ash-Shalah: ‫وسئل الشيخ أبو عمرو بن الصالح رحمه هللا عنه فقال التلقين هو الذى نختاره ونعمل به قال وروينا فيه حديثا من حديث أبى‬ ‫امامة ليس إسناده بالقائم لكن اعتضد بشواهد وبعمل أهل الشام قديما‬ Syekh Abu ‘Amr bin ash-Shalah ditanya tentang talqin. 112 .304. 168 Majallah al-Islam. wallahu a’lam.‫المالئكة‬ Ibnu al-‘Arabi berkata dalam kitab al-Masalik: “Apabila mayat dimasukkan ke dalam kubur. telah diriwayatkan kepada kami satu hadits dari hadits Abu Umamah. karena Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman”. jilid. karena memiliki beberapa jalur lain 168. Pendapat Ahli Fiqh. Akan tetapi didukung hadits-hadits lain yang semakna dengannya dan dengan amalan penduduk negeri Syam sejak zaman dahulu 167. Menurut Syekh Abdullah al-Ghumari sanadnya baik. Ini adalah perbuatan penduduk Madinah dan orang- orang shaleh pilihan. Syekh Abdullah al-Ghumari menyebutkan beberapa ulama dari kalangan Mazhab Maliki.

wahai hamba Allah anak dari hamba Allah. sesungguhnya Allah membangkitkan orang yang di kubur. 170 Imam Ibnu Taimiah. juz. 1426H). ingatlah perjanjian yang engkau keluar dari dunia dengannya. Islam sebagai agama. Pendapat Ibnu Taimiah: ‫ أنهم أمروا به كأبي أمامه الباهلي وغيره وروي فيه حديث عن النبي‬: ‫هذا التلقين المذكور قد نقل عن طائعة من الصحابة‬ ‫صلى هللا عليه و سلم لكنه مما ال يحكم بصحته ولم يكن كثير من الصحابة يععل ذلك فلهذا قال اإلمام أحمد وغيره من العلماء‬ ‫ أن هذا التلقين ال بأس به فرخ صوا فيه ولم يأمروا به واستحبه طائعة من أصحاب الشافعي وأحمد وكره طائعة من العلماء‬: ‫من أصحاب مالك وغيرهم‬ Talqin yang disebutkan ini telah diriwayatkan dari sekelompok shahabat bahwa mereka memerintahkannya. tiada tuhan selain Dia. seperti Abu Umamah al-Bahili dan lainnya. Muhammad sebagai nabi. sesungguhnya hari berbangkit itu benar. tiada keraguan baginya.XXIV (Dar al-Wafa. “Talqin ini boleh dilakukan. 113 . Ka’bah sebagai kiblat. sesungguhnya neraka itu benar. Seorang hamba sangat butuh untuk diingatkan kepada Allah ketika ditanya malaikat169. ada seseorang yang duduk di sisi kubur bagian kepala dan berkata: “Wahai fulan bin fulan. kepada-Nya aku bertawakkal.II. Majmu’ Fatawa. sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. dimakruhkan sekelompok ulama dari kalangan mazhab Maliki dan lainnya 170. al-Qur’an sebagai imam. akan tetapi tidak dapat dihukum shahih. oleh sebab itu Imam Ahmad dan ulama lainnya berkata. tidak banyak shahabat yang melakukannya. kesaksian tiada tuhan selain Allah. sesungguhnya surga itu benar. 238. tiada sekutu baginya. sesungguhnya engkau ridha Allah sebagai Tuhan. hal. hanya Dia saja. mereka tidak memerintahkannya. hal. diriwayatkan hadits dari Rasulullah Saw. Dianjurkan oleh sekelompok ulama mazhab Syafi’i dah Hanbali. Dialah 169 Hawamisy Mawahib al-Jalil.296. Syekh Nashr menambahkan: “Tuhanku Allah. orang-orang beriman sebagai saudara”. Pendapat Imam an-Nawawi: ‫قال جماعات من أصحابنا يستحب تلقين الميت عقب دفنه فيجلس عند رأسه انسان ويقول يا فالن ابن فالن ويا عبد هللا ابن‬ ‫أمة هللا اذكر العهد الذى خرجت عليه من الدنيا شهادة أن ال اله وحده ال شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق‬ ‫وأن النار حق وأن البعث حق وأن السا عة آتية الريب فيها وأن هللا يبعث من في القبور وأنك رضيت باهلل ربا وباالسالم دينا‬ ‫وبمحمد صلى هللا عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالميمنين إخوانا زاد الشيخ نصر ربي هللا ال إله اال هو عله‬ ‫توكلت وهو رب العرش العظيم فهذا التلقين عندهم مستحب ممن نص علي استحبابه القاضي حسين والمتولي والشيخ نصر‬ ‫المقدسي والرافعي وغيرهم‬ Para ulama mazhab Syafii menganjurkan talqin mayat setelah dikuburkan.(Qs. sesungguhnya Muhammad adalah hamba-Nya dan rasul-Nya. juz. adz-Dzariyat [51]: 55). mereka memberikan rukhshah (dispensasi keringanan).

maka lebih afdhal. al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab. 172 Ibid. ‫يستحب أن يمكث على القبر بعد الدفن ساعة يدعو للميت ويستغعر له نص عليه الشافعي واتعق عليه االصحاب قالوا‬ ‫ويستحب أن يقرأ عنده شئ من القرآن وإن ختموا القرآن كان أفضل وقال جماعات من أصحابنا يستحب أن يلقن‬ Dianjurkan berdiam diri sejenak di sisi kubur setelah pemakaman. bahkan memberikan manfaat bagi orang yang masih hidup. berdoa untuk mayat dan memohonkan ampunan untuknya. al-Mutawalli. maka tidak ada larangan membacakan Talqin untuk mayat173. 171 Imam an-Nawawi.Pemilik ‘Arsy yang agung”. Pendapat Syekh ‘Athiyyah Shaqar Mufti Al-Azhar: .294. 173 Fatawa al-Azhar. hal. jika mengkhatamkan al-Qur’an. mereka berkata: dianjurkan membacakan beberapa bagian al- Qur’an. ar-Rafi’i dan selain mereka 171..304. juz.303. juz. hal. Sekelompok ulama mazhab Syafi’i berkata: dianjurkan supaya ditalqinkan 172. hal. Talqin ini dianjurkan menurut mereka.VIII.V. diantara yang menyebutkan secara nash bahwa talqin itu dianjurkan adalah al-Qadhi Husein. ‫ فال مانا منه‬،‫ بل ينتعا به األحياء تذكرة وعبرة‬، ‫أن هذا العمل ال يضر األحياء وال األموات‬ Talqin tidak memudharatkan orang yang masih hidup dan orang yang sudah wafat. Syekh Nashr al- Maqdisi. demikian disebutkan Imam Syafi’i secara nash. 114 . disepakati oleh para ulama mazhab Syafi’i. peringatan dan pelajaran.

‫ رضى هللا عنها‬. ُ ‫عنْه‬ ِ ‫علَي ْ ِه‬ َ ‫صيَا ٌم صَا َم‬ ِ َّ ‫ أَنَّ َرسُو َل‬. Rasulullah Saw bertanya: “Apakah engkau sudah melaksanakan haji untuk dirimu sendiri?”. 115 . sesungguhnya Rasulullah Saw mendengar seorang laki-laki mengucapkan: “Aku menyambut panggilan-Mu untuk Syubrumah”.» َ‫شب ُْر َمة‬ ‫يب‬ ُ ْ‫ قَا َل « َمن‬. seorang perempuan dari Juhainah datang menghadap Rasulullah Saw seraya berkata. kemudian hajikanlah Syubrumah”.‫لِى‬ ُ ْ َ َ ْ Dari Ibnu Abbas. Rasulullah Saw bertanya: “Siapakah Syubrumah?”. MASALAH KE-12: AMAL ORANG HIDUP UNTUK ORANG YANG SUDAH WAFAT. maka walinya (ahli warisnya) melaksanakan puasa untuknya”. sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: “Siapa yang mati. bahkan Imam Muslim memuatnya dalam Bab: Qadha’ Puasa Untuk Mayat). (Hadits shahih riwayat al- Bukhari dan Muslim.َ‫عَنْ عَائِشَة‬ َ ‫ قَا َل َمنْ َماتَ َو‬. Kemudian ia meninggal dunia. apakah engkau akan membayarkannya? Laksanakanlah. Abu Daud).‫َّللا‬ ُ ‫َو ِليُّه‬ Dari Aisyah. Puasa. ٌ ‫ قَا َل أ َ ٌخ لِى أ َ ْو قَ ِر‬. (HR.َ‫شب ُْر َمة‬ ُ ْ‫ سَمِ َا َر ُجالً يَقُو ُل لَبَّيْكَ عَن‬.» ‫ قا َل « ُح َّج عَنْ نَعسِكَ ث َّم ُح َّج عَنْ شُب ُْر َمة‬. Ia menjawab: “Saudara saya”. Ibadah Haji. “Sesungguhnya ibu saya bernazar untuk melaksanakan ibadah haji. Ia menjawab: “Belum”. laksanakanlah haji untuknya. Ia belum melaksanakan ibadah haji. Apakah saya boleh menghajikannya?”.‫صلى هللا عليه وسلم‬. Rasulullah Saw menjawab: “Ya. ia masih punya hutang puasa. atau: “Kerabat saya”. ‫ إن أمى‬: ‫روى البخارى عن ابن عباس رضى هللا عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبى صلى هللا عليه وسلم فقالت‬ ‫ أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟‬، ‫ حجى عنها‬، ‫ أفأحج عنها؟ قال "نعم‬، ‫نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت‬ .» َ‫ قَا َل « َحجَجْ تَ عَنْ نَعسِك‬. " ‫اقضوا فاهلل أحق بالوفاء‬ Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas. jika ibumu punya hutang. Rasulullah Saw berkata: “Laksanakanlah haji untuk dirimu.‫اس أَنَّ النَّبِ َّى‬ ٍ َّ‫ع َِن اب ِْن َعب‬ َ .‫ صلى هللا عليه وسلم‬. Menurut pendapatmu. karena hutang kepada Allah lebih layak untuk ditunaikan”.َ‫ قا َل ال‬.

Kurban adalah ibadah badan. “Ya Allah. Imam Syafi’i berkata: “Semua yang aku katakan. semuanya.‫ وسكت عنه في التلخيص‬،‫إسناده حسن‬ ‫ وما من شك في‬،ً ‫ وقد ضحى النبي صلى هللا عليه وسلم عن أهل بيته وعن أمته جميعا‬،‫واألضحية عبادة بدنية قوامها المال‬ . sesungguhnya Rasulullah Saw apabila berkurban. Kemudian al-Baihaqi menyebutkan dengan sanadnya kepada Imam Syafi’i. beliau sebut nama Allah dan bertakbir. “Sanadnya hasan. saya tidak mengetahui ada perbedaan di kalangan ahli hadits tentang keshahihannya.‫ وينالهم ثوابه ولو لم يكن كذلك لم يكن للتضحية عنهم فائدة‬،‫أن ذلك ينعا المضحى عنهم‬ Kurban untuk orang lain. Pendapat Syekh Ibnu ‘Utsaimin: ‫ "ضحى النبي صلى هللا عليه وسلم بكبشين‬:‫ فقد ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال‬،‫األضحية عن الغير‬ ‫ وألحمد من حديث أبي رافا رضي هللا عنه "أن‬. ia berkata. Kemudian menyembelih kambing berikutnya dengan mengatakan. Rasululullah Saw berkurban untuk keluarganya dan untuk ummatnya.Apa pendapat ulama tentang hadits ini? ‫ق‬ َ ‫ ث ُ َّم‬، ‫ب الْعَ َمل بِهَا‬ َ ‫سا‬ َ ‫ص َّحتهَا فَ َو َج‬ ِ ‫ هَ ِذ ِه ا ْل َمسْأَلَة ثَابِت َة َال أ َ ْعلَم خِ َالفًا بَيْن أ َ ْهل ا ْل َحدِيث فِي‬: " ‫َوقَا َل ا ْلب َ ْي َهق ُِّي فِي " ا ْلخِ َالفِيَّات‬ . Tidak diragukan lagi bahwa kurban itu mendatangkan manfaat bagi mereka. Kurban. ternyata ada hadits shahih dari nabi yang berbeda dengan itu. Andai pahalanya 174 Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani."‫ ووضا رجله على صعاحهما‬،‫ وسمى وكبر‬،‫ ذبحهما بيده‬،‫أملحين أقرنين‬ ‫ اللهم هذا عن أمتي‬:‫ فيذبح أحدهما ويقول‬،‫ أقرنين أملحين‬،‫النبي صلى هللا عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين‬ :‫ قال في مجما الزوائد‬. “Ini untuk Muhammad dan keluarga Muhammad”. “Rasulullah Saw berkurban dua ekor kambing kibasy putih bersih dan bertanduk. oleh sebab itu wajib diamalkan”. beliau beli dua ekor kambing kibasy yang gemuk. VI. maka ambillah hadits. ‫ث َو َال تُقَ ِلدُونِي‬ِ ‫سلَّ َم خِ َالفه فَ ُخذُوا بِا ْل َحدِي‬ َ ‫َّللا َعلَ ْي ِه َو‬ َّ ‫صلَّى‬ َ ‫ص َّح عَنْ النَّبِي‬ َ ‫ كُل َما قُلْت َو‬: ‫سنَ ِد ِه إِلَى الشَّافِعِي قَا َل‬ َ ِ‫ب‬ Imam al-Baihaqi berkata dalam al-Khilafiyyat: “Masalah ini (masalah puasa untuk mayat) adalah kuat. Juga hadits riwayat Imam Ahmad dari hadits Abu Rafi’. Beliau letakkan salah satu kakinya ke salah satu sisi kambing itu”. ini untuk ummatku semuanya yang bersaksi kepada-Mu dengan tauhid dan bersaksi terhadapku telah menyampaikan (risalah Islam)”. Fath al-Bari. Dalam kitab Majma’ az-Zawa’id disebutkan. dasarnya adalah harta. Beliau sembelih salah satunya dengan mengatakan. (Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani) tidak memberikan komentar dalam kitab at-Talkhish. hal. Disebutkan dalam Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim dari Anas bin Malik. 212 116 . Rasulullah Saw menyembelih keduanya dengan tangannya sendiri. mereka mendapatkan balasan pahalanya."‫ هذا عن محمد وآل محمد‬:‫ ثم يذبح اآلخر ويقول‬،‫ من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبالغ‬،ً ‫جميعا‬ . juz. jangan ikuti pendapatku” 174. bertanduk dan putih bersih.

Rasulullah Saw menjawab: “Memberi air‬‬ ‫‪minum”.‬‬ ‫‪Sedekah.‬‬ ‫‪Imam Ahmad bin Hanbal berkata dalam kitab az-Zuhd. ia berkata: “Saya bertanya kepada Rasulullah. “Hasyim bin al-Qasim meriwayatkan‬‬ ‫‪kepada kami. Saya‬‬ ‫‪bertanya: “Apakah sedekah yang paling utama?”.‬وهذه الرواية بهذه الزيادة أوردها الحافظ أبو عمر بن عبد البر‬ ‫في التمهيد واإلمام أبو علي الحسين بن رشيق المالكي في شرح الموطأ وحكاه اإلمام أبو زيد عبد الرحمن الجزولي من‬ ‫المالكية في الشرح الكبير على رسالة اإلمام أبي محمد بن أبي زيد واإلمام أبو القاسم بن عيسى بن ناجي من المالكية في‬ ‫شرح الرسالة أيضا وأورد الرواية األولى والشيخ كمال الدين الدميري من الشافعية في حياة الحيوان وحافظ العصر أبو‬ ‫العضل بن حجر في المطالب العالية ‪. maka tidak ada gunanya kurban itu dilaksanakan Rasulullah Saw‬‬ ‫‪untuk mereka175.‬‬ ‫‪Ada yang menuduh bahwa bersedekah untuk orang yang sudah meninggal selama tujuh malam‬‬ ‫‪itu tradisi Hindu.‬‬ ‫‪Dari Sa’ad bin ‘Ubadah. al-Asyja’i meriwayatkan kepada kami.‫‪tidak sampai kepada mereka. Benarkah demikian? Mari kita lihat riwayat kalangan Salaf tentang masalah ini.164‬‬ ‫‪117‬‬ . juz.‬‬ ‫‪Bukan Tradisi Hindu. Rasulullah Saw menjawab: “Ya”. maka‬‬ ‫‪dianjurkan agar bersedekah makanan untuk mereka pada hari-hari itu”.‬‬ ‫‪hal. Majmu’ Fatawa wa Rasa’il Ibn ‘Utsaimin.‬‬ ‫‪“Sesungguhnya orang-orang yang sudah mati itu diazab di kubur mereka selama tujuh hari.‬‬ ‫‪(Hadits riwayat an-Nasa’i. apakah saya bersedekah untuknya?”.‬ذكر الرواية المسندة عن طاووس قال اإلمام أحمد بن حنبل رضي هللا عنه في كتاب‬ ‫‪175‬‬ ‫‪Syekh Ibnu ‘Utsaimin.XVII (Dar al-Wathan. status hadits ini: hadits hasan menurut al-Albani). dari Sufyan.‬وأخرجها ابن جريج في مصنعه‬ ‫باإلسناد إلى عبيد بن عمير وهو أكب ر من طاووس في التابعين بل قيل أنه صحابي وعزاها الحافظ زين الدين بن رجب في‬ ‫كتاب أهوال القبور إلى مجاهد وعبيد بن عمير فحكم هذه الروايات الثالث حكم المراسيل المرفوعة على ما يأتي تقريره وفي‬ ‫رواية عبيد بن عمير زيادة أن المنافق يعتن أربعين صباحا‪ .‬‬ ‫‪Komentar Imam as-Suyuthi:‬‬ ‫مسألة ‪ -‬فتنة الموتى في قبورهم سبعة أيام أوردها غير واحد من األئمة في كتبهم فأخرجها اإلمام أحمد بن حنبل في كتاب‬ ‫الزهد والحافظ أبو نعيم االصبهاني في كتاب الحلية باإلسناد إلى طاووس أحد أئمة التابعين‪ . 1413H).‬‬ ‫عن سعد بن عبادة قال قلت يا رسول هللا إن أمي ماتت أفأتصد ق عنها قال نعم قلت فأي الصدقة أفضل قال سقي الماء ‪. Thawus berkata. sesungguhnya ibu saya‬‬ ‫‪meninggal dunia.‬‬ ‫قال اإلمام أحمد بن حنبل رضي هللا عنه في كتاب الزهد له حدثنا هاشم بن القاسم قال ثنا االشجعي عن سعيان قال قال‬ ‫طاووس إن الموتى يعتنون في قبورهم سبعا فكانوا يستحبون أن يطعموا عنهم تلك األيام‪.

maka dianjurkan agar bersedekah makanan untuk mereka pada hari-hari itu”. disebutkan oleh banyak imam dalam kitab mereka:  Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab az-Zuhd.‫يستحبون أن يطعموا عنهم تلك األيام‬ ‫أبي ثنا هاشم بن القاسم ثنا األشجعي عن سعيان قال قال طاووس إن الموتى يعتنون في قبورهم سبعا فكانوا يستحبون أن‬ ‫ قال ابن جريج في مصنعه عن الحارث ابن أبي الحارث عن‬:)‫ (ذكر الرواية المسندة عن عبيد بن عمير‬. ia riwayatkan dari Imam Mujahid dan Imam ‘Ubaid bin ‘Umair. “Sesungguhnya orang-orang yang sudah mati itu diazab di kubur mereka selama tujuh hari. 118 . juga dalam kitab asy- Syarh al-Kabir ‘ala Risalah al-Imam Abi Muhammad bin Abi Zaid. “Sesungguhnya orang munafiq diazab empat pulu shubuh”.‫يطعم عنهم تلك األيام‬ . Riwayat dengan sanad yang lengkap dari Imam Thawus disebutkan oleh:  Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab az-Zuhd.  Imam Abu Ali al-Husain bin Rasyiq al-Maliki dalam Syarh al-Muwaththa’. Dalam riwayat Imam ‘Ubaid bin ‘Umair terdapat tambahan.  Disebutkan Imam Ibnu Juraij dalam kitab al-Mushannaf karyanya dengan sanadnya kepada Imam ‘Ubaid bin ‘Umair dan ia lebih besar daripada Imam Thawus di kalangan Tabi’in. salah seorang imam dari kalangan Tabi’in (kalangan Salaf).  Al-Hafizh Abu Nu’aim al-Ashbahani dalam kitab al-Hulyah dengan sanadnya kepada Imam Thawus. al-Asyja’i meriwayatkan kepada kami. Thawus berkata. bahkan ada yang mengatakan ia seorang shahabat Nabi Muhammad Saw.‫عبيد بن عمير قال يعتن رجالن ميمن ومنافق فأما الميمن فيعتن سبعا‬ Permasalahan: azab terhadap orang-orang yang sudah wafat di kubur mereka selama tujuh hari.  Imam Abu al-Qasim bin Isa bin Naji dari kalangan Mazhab Maliki. Beliau juga menyebutkan riwayat yang pertama (tanpa tambahan). “Hasyim bin al-Qasim meriwayatkan kepada kami. ‫الزهد له حدثنا هاشم بن القاسم قال ثنا االشجعي عن سعيان قال قال طاووس إن الموتى يعتنون في قبورهم سبعا فكانوا‬ ‫ قال الحافظ أبو نعيم في الحلية حدثنا أبو بكر بن مالك ثنا عبد هللا بن أحمد ابن حنبل ثنا‬.  Disebutkan al-Hafizh Zainuddin bin Rajab dalam kitab Ahwal al-Qubur.  Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani dalam kitab al-Mathalib al-‘Aliyyah. Dengan tambahan seperti inidisebutkan oleh:  Al-Hafizh Abu ‘Amr bin Abdilbarr dalam kitab at-Tamhid. Tiga riwayat ini dihukum sebagai riwayat Mursal Marfu’.  Imam Abu Zaid Abdurrahman al-Jazuli dari kalangan Mazhab Maliki dalam kitab asy- Syarh al-Kabir ‘ala Risalah al-Imam Abi Muhammad bin Abi Zaid. sebagaimana akan disebutkan penjelasannya.  Syekh Kamaluddin ad-Dumairi dari kalangan Mazhab Syafi’i dalam kitab Hayat al- Hayawan. dari Sufyan.

119 . Bukan berarti amal orang lain terputus kepada dirinya. Adapun orang yang beriman diazab selama tujuh hari 176. karena dia menjadi penyebab keberadaan anak tersebut. tapi tetap mendatangkan manfaat baginya. karena anak itu bagian dari amalnya ketika ia masih hidup. “Jika manusia meninggal dunia. “Dari al-Harits bin Abi al-Harits."‫ "انقطا عمله‬:‫ "انقطا العمل له" بل قال‬:‫ ولهذا لم يقل‬،‫غيره له‬ Ini tidak bertentangan dengan hadits. atau ilmu yang bermanfaat. (HR. atau anak shaleh yang mendoakannya”. hal. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal meriwayatkan kepada kami. maka dianjurkan agar bersedekah makanan untuk mereka pada hari-hari itu”.‫ وبينهما فرق بين‬. al-Asyja’i meriwayatkan kepada kami. dari Sufyan.III. ia berkata. amal si mayat terputus. “Apabila manusia meninggal dunia. “Abu Bakr bin Malik meriwayatkan kepada kami. tapi tradisi kalangan Tabi’in dan Salafushshalih. misalnya doa saudara untuk saudaranya. orang beriman dan orang munafiq. al-Hawi li al-Fatawa. itu bukan amal orang yang sudah wafat. Terlalu cepat menarik kesimpulan dengan teori pengaruh hanya karena ada suatu indikasi kesamaan adalah tindakan tidak ilmiah. “ Amal 176 Imam as-Suyuthi. Hasyim bin al-Qasim meriwayatkan kepada kami. ‘Thawus berkata. ia berkata. maka putuslah amalnya”? Jawaban Syekh Ibnu ‘Utsaimin: ‫ أو علم‬،‫ إال من صدقة جارية‬:‫ "إذا مات اإلنسان انقطا عمله إال من ثالث‬:‫وهذا ال يعارض قول النبي صلى هللا عليه وسلم‬ ‫ وإنما جعل دعاء الولد‬،‫ ألن المراد به عمل اإلنسان نعسه ال عمل غيره له‬،‫ رواه مسلم‬،"‫ أو ولد صالح يدعو له‬،‫ينتعا به‬ ‫ بخالف دعاء‬. ‘Dua orang diazab. Muslim). bukan amal orang lain terputus untuk mayat. Karena maksudnya adalah. Oleh sebab itu Rasulullah Saw tidak mengatakan. Dari penjelasan Imam as-Suyuthi di atas jelaslah bahwa bersedekah untuk orang mati selama tujuh hari itu bukan tradisi agama Hindu. Riwayat dengan sanad bersambung dari Imam ‘Ubaid bin ‘Umair: Imam Ibnu Juraij berkata dalam kitab al-Mushannaf karyanya.‫ فكأن دعاءه لوالده دعاء من الوالد نعسه‬،‫الصالح من عمله؛ ألن الولد من كسبه حيث أنه هو السبب في إيجاده‬ ‫ فاالستثناء الذي في الحديث من انقطاع عمل الميت نعسه ال عمل‬،‫غير الولد ألخيه فإنه ليس من عمله وإن كان ينتعا به‬ . juz. dari ‘Ubaid bin ‘Umair. Pengecualian yang terdapat dalam hadits ini. Bagaimana dengan hadits. Doa anak yang shaleh dijadikan sebagai amal orang yang sudah meninggal.  Al-Hafizh Abu Nu’aim dalam al-Hulyah. Seakan-akan doa anak untuk orang tuanya seperti doa orang tua itu terhadap dirinya sendiri. maka putuslah amalnya kecuali tiga: sedekah jariyah. “Amal mayat itu terputus”. ‘Sesungguhnya orang-orang yang sudah mati itu diazab di kubur mereka selama tujuh hari. Bapak saya meriwayatkan kepada kami. Berbeda dengan doa selain anak.266.

Tapi Rasulullah Saw mengatakan. Perbedaan yang jelas antara dua kalimat ini 177.162. 120 . “Amal mayat itu terputus”. op. 177 Syekh Ibnu ‘Utsaimin. cit.. hal.terputus untuk mayat”.

membaca (al-Qur’an) dan menghadiahkan bacaannya kepada orang‬‬ ‫‪yang sudah meninggal tanpa ada yang mengingkari. karena kaum muslimin‬‬ ‫‪berkumpul di setiap tempat. maka walinya melaksanakan puasa untuknya”.‬‬ ‫وهكذا هذا إذا تبرع له الغير بسعيه نععه هللا بذلك كما ينععه بدعائه له والصدقة عنه وهو ينتعا بكل ما يصل إليه من كل‬ ‫مسلم سواء كان من أقاربه أو غيرهم كما ينتعا بصالة المصلين عليه ودعائهم له عند قبره‬ ‫‪Pasal: adapun bacaan (al-Qur’an). (Lebanon: Dar al-Kitab al-‘Araby. shalat.‬‬ ‫‪121‬‬ . shalat dan bacaan al-Qur’an. sedekah dan amal kebaikan lainnya.‬‬ ‫)‪Para ulama berbeda pendapat tentang sampainya pahala amal yang bersifat badani (fisik‬‬ ‫‪seperti puasa.‬‬ ‫فصل ‪ :‬وأما القراءة والصدقة وغيرهما من أعمال البر فال نزاع بين علماء السنة والجماعة في وصول ثواب العبادات المالية‬ ‫كالصدقة والعتق كما يصل إليه أيضا الدعاء واالستغعار والصالة عليه صالة الجنازة والدعاء عند قبره‪. shalat jenazah dan doa di kubur. Dalam hadits lain. sebagaimana‬‬ ‫‪sampainya doa. istighfar. maka ini sudah menjadi Ijma’ 178. semua itu sampai‬‬ ‫‪kepada orang yang telah meninggal dunia. agar anaknya itu berpuasa untuk ibunya”. sedangkan ia masih‬‬ ‫‪memiliki kewajiban puasa.‬‬ ‫وتنازعوا في وصول األعمال البدنية ‪ :‬كالصوم والصالة والقراءة والصواب أن الجميا يصل إليه‪ ،‬فقد ثبت في الصحيحين‬ ‫عن النبي صلى هللا عليه و سلم أنه قال ‪ [ :‬من مات وعليه صيام صام عنه وليه ] وثبت أيضا ‪ [ :‬أنه أمر أمرأة ماتت أمها‬ ‫وعليها صوم أن تصوم عن أمها ] وفي المسند عن النبي صلى هللا عليه و سلم أنه قال لعمر بن العاص ‪ [ :‬لو أن أباك أسلم‬ ‫فتصدقت عنه أو صمت أو اعتقت عنه نععه ذلك ] وهذا مذهب أحمد وأبي حنيعة وطائعة من أصحاب مالك والشافعي‪. Lebanon). ‫‪MASALAH KE-13: BACAAN AL-QUR’AN UNTUK MAYAT. Fiqh as-Sunnah. “Siapa yang meninggal dunia.‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪Syekh Sayyid Sabiq. berdasarkan nash-nash yang ada tentang itu.‬‬ ‫‪Pendapat Imam Ibnu Taimiah. beliau bersabda.‬‬ ‫وأما احتجا بعضهم بقوله تعالى { وأن ليس لإلنسان إال ما سعى} فيقال له قد ثبت بالسنة المتواترة وإجماع األمة ‪ :‬أنه‬ ‫يصلى عليه ويدعى له ويستغعر له وهذا من سعي غيره‪ ،‬وكذلك قد ثبت ما سلف من أنه ينتعا بالصدقة عنه والعتق وهو من‬ ‫سعى غيره وما كان من جوابهم في موارد اإلجماع فهو جواب الباقين في مواقا النزاع وللناس في ذلك أجوبة متعددة‬ ‫لكن الجواب المحقق في ذلك أن هللا تعالى لم يقل ‪ :‬إن اإلنسان ال ينتعا إال بسعى نعسه وإنما قال ‪{ :‬ليس لإلنسان إال ما سعى‬ ‫} فهو ال يملك إال سعيه وال يستحق غير ذلك وأما ما سعى غيره فهو له كما أن اإلنسان ال يملك إال مال نعسه ونعا نعسه فمال‬ ‫غيره ونعا غيره وهو كذلك للغير لكن إذا تبرع له الغير بذلك جاز‪. Disebutkan dalam Shahih al-Bukhari dan Shahih‬‬ ‫‪Muslim dari Rasulullah Saw.569. tidak ada perbedaan‬‬ ‫‪pendapat di kalangan ulama Ahlussunnah wal Jama’ah tentang sampainya pahala ibadah bersifat‬‬ ‫‪harta seperti sedekah dan membebaskan (memerdekakan) hamba sahaya. juz: I.‬‬ ‫‪“Rasulullah Saw memerintahkan seorang perempuan yang ibunya telah meninggal dunia. juz. Menurut pendapat yang benar. hal.‬‬ ‫وفي المغني البن قدامة‪ :‬قال أحمد بن حنبل‪ ،‬الميت يصل إليه كل شئ من الخير‪ ،‬للنصوص الواردة فيه‪ ،‬والن المسلمين‬ ‫يجتمعون في كل مصر ويقرءون ويهدون لموتاهم من غير نكير‪ ،‬فكان إجماعا‪.‬‬ ‫‪Dalam kitab al-Mughni karya Ibnu Qudamah: Imam Ahmad bin Hanbal berkata: “Mayat.‬‬ ‫‪sementara ibunya itu masih ada kewajiban puasa. semua‬‬ ‫‪kebaikan sampai kepadanya.I.

Akan tetapi. juz. Adapun apa yang diusahakan orang lain. hal. 142. Pendapat Imam Ibnu Qayyim al-Jauziah Murid Imam Ibnu Taimiah: ‫وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعا بغير أجرة فهذا يصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحج‬ Adapun bacaan al-Qur’an dan menghadiahkan bacaannya secara sukarela tanpa upah. (Qs. Jawaban terhadap mereka. jika seseorang menyumbangkan (harta/manfaat) tersebut kepada orang lain. 1395H). Semua itu adalah perbuatan orang lain untuk dirinya. didoakan dan dimohonkan ampunan dosa. “Andai bapakmu masuk Islam. maka Allah Swt menjadikannya bermanfaat bagi orang lain tersebut. (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. Banyak jawaban dalam masalah ini. sekelompok ulama dari kalangan mazhab Maliki dan Syafi’i. ia tidak memiliki selain daripada itu.63-64. hal. akan tetapi jawaban yang benar adalah bahwa Allah Swt tidak mengatakan. kemudian engkau bersedekah untuknya atau berpuasa untuknya atau memerdekakan hamba sahaya untuknya. Demikian juga halnya jika seseorang menyumbangkan hasil usahanya kepada orang lain. sebagaimana doa dan sedekah seseorang bermanfaat bagi orang lain. akan tetapi Allah Swt mengatakan. sebagaimana ia mendapatkan manfaat dari shalat orang-orang yang melaksanakan shalat untuknya dan berdoa untuknya di kuburnya 179. (Qs. 179 Imam Ibnu Taimiah.III (Beirut: Dar al-Ma’rifah. Demikian juga menurut riwayat yang terpercaya dari kalangan Salaf bahwa sedekah dan memerdekakan hamba sahaya bermanfaat bagi orang yang telah meninggal dunia. dari Rasulullah Saw. Maka harta orang lain dan manfaat yang diusahakan orang lain juga adalah milik orang lain. Jawaban terhadap mereka yang berasal dari Ijma’ merupakan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan lain yang diperdebatkan. sebagaimana manusia tidak memiliki melainkan harta miliknya sendiri dan manfaat yang diusahakannya sendiri. ar-Ruh fi al-Kalam ‘ala Arwah al-Amwat wa al-Ahya’ bi ad-Dala’il min al- Kitab wa as-Sunnah. maka semua itu bermanfaat baginya”. Adapun sebagian mereka yang berdalil dengan ayat. Manusia tidak memiliki melainkan apa yang telah diusahakannya.Disebutkan dalam al-Musnad. itu bisa saja terjadi. an-Najm [53]: 39). beliau berkata kepada ‘Amr bin al-‘Ash. disebutkan dalam hadits Mutawatir dan Ijma’ kaum muslimin: bahwa orang yang telah meninggal dunia itu dishalatkan. apakah itu kerabatnya ataupun orang lain. maka itu milik orang lain. 122 . an-Najm [53]: 39). maka pahalanya sampai sebagaimana sampainya pahala puasa dan haji 180. 180 Ibnu Qayyim al-Jauziah. dan itu adalah perbuatan orang lain. Beirut). “Sesungguhnya manusia tidak mendapatkan manfaat kecuali dari usaha dirinya sendiri”. “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”. Abu Hanifah. al-Fatawa al-Kubra. “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”. Maka orang yang telah meninggal dunia memperoleh manfaat dari semua yang sampai kepadanya yang berasal dari semua muslim. Ini menurut mazhab Imam Ahmad.

karena amal orang lain tetap mengalir kepadanya. at-Tirmidzi dan an-Nasa’i). karena itulah yang ditunjukkan Rasulullah Saw 181.Pendapat Syekh Ibnu ‘Utsaimin. 181 Syekh Ibnu ‘Utsaimin. misalnya ia bersedekah dengan sesuatu. ia tidak dapat beramal lagi. juz. ‫ال صالحا ً كأن يتصدق بشيء ينويه للميت أو يصلى ركعتين ينويها للميت أو يقرأ قرآن‬ ً ‫وإن أهدى اإلنسان إلى الميت عم‬ . Yang َ َ‫ ] انْق‬putuslah amalnya. doa dan lain-lain seperti yang telah dijelaskan di atas berdasarkan hadits-hadits shahih. Bukan amal orang lain kepadanya terputus. ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakannya”.‫ينوينه للميت فال حر في ذلك ولكن الدعاء أفضل من هذا كله ألنه هو الذي أرشد إليه النبي صلى هللا عليه وسلم‬ Jika seseorang menghadiahkan amal shaleh untuk mayat. tapi doa lebih afdhal dari semua itu. seperti badal haji. maka tidak mengapa (boleh). Bagaimana Hadits Yang Menyatakan Yang Mengalir Hanya Tiga Perkara? Yang lain terputus? َ ٌ ‫اريَة ٌ َوعِّ لْ ٌم يُنْتَفَ ُع بِّ ِّه َو َولَد‬ ُ ‫صا ِّل ٌح يَدْعُو لَه‬ ِّ ‫صدَقَة ٌ َج‬ َ ٍ‫ط َع َع َملُه ُ إِّالَّ مِّ ْن ثَالَث‬ َ َ‫اإلنْ َسانُ انْق‬ ِّ َ‫إِّذَا َمات‬ “Apabila manusia meninggal dunia. atau shalat dua rakaat ia niatkan untuk mayat. shalat jenazah. maka putuslah amalnya kecuali tiga: sedekah jariyah.XVI. terhenti. (HR. Fatawa Nur ‘ala ad-Darb. ia niatkan untuk mayat.228 123 . Maksudnya adalah: amal mayat dimaksud dengan kalimat: [ُ ‫ط َا ع ََملُه‬ tersebut terputus. atau ia membaca al-Qur’an ia niatkan untuk mayat. hal.

Juz. Pendapat Imam an-Nawawi: ‫واستحب العلماء قراءة القرآن عند القبر لهذا الحديث ألنه إذا كان يرجى التخعيف بتسبيح الجريد فتالوة القرآن أولى وهللا‬ ‫أعلم‬ Para ulama menganjurkan membaca al-Qur’an di sisi kubur berdasarkan hadits ini (hadits tentang Rasulullah Saw menancapkan pelepah kurma). al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj. al-Adzkar. 1379H). MASALAH KE-14: MEMBACA AL-QUR’AN DI SISI KUBUR. “Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda.162. 182 Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani. “Dianjurkan membaca sebagian al-Qur’an di sisi kubur. jika mereka mampu mengkhatamkan al-Qur’an secara keseluruhan. Rasulullah Saw bersabda. hal. Pendapat Ulama Mazhab Syafi’i: Pendapat Imam Syafi’i: . segerakanlah ia ke kuburnya. maka itu baik 183.202. jika tasbih pelepah kurma saja diharapkan meringankan azab kubur. Karena. 183 Imam an-Nawawi.III (Beirut: Dar Ihya’ at-Turats al- ‘Arabi. hal. 1392H). Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari. maka janganlah kamu menahannya. ‫ ( إذا مات أحدكم قال تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره وليقرأ‬: ‫ يقول سمعت النبي صلى هللا عليه و سلم يقول‬: ‫عن اب ن عمر‬ ‫عند رأسه بعاتحة الكتاب وعند رجليه بخاتمة البقرة في قبره‬ Dari Abdullah bin Umar. bacakanlah di sisi al-Fatihah dan di sisi kedua kakinya akhir surat al-Baqarah di kuburnya”. maka bacaan al-Qur’an lebih utama. Pendapat al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani: ‫أخرجه الطبراني بإسناد حسن‬ Diriwayatkan oleh Imam ath-Thabrani dengan sanad Hasan182. ia berkata. Mereka berkata. hal.184. 184 Imam an-Nawawi. Wallahu a’lam184. 124 . Juz.III (Beirut: Dar al- Ma’rifah.‫ فإن ختموا القرآن كله كان حسنا‬: ‫ قالوا‬، ‫ يستحب أن يقرؤوا عنده شيئا من القرآن‬: ‫قال الشافعي واألصحاب‬ Imam Syafi’i dan para ulama Mazhab Syafi’i berkata. ‘Apabila salah seorang kamu meninggal dunia.

disepakati oleh para ulama mazhab Syafi’i. ia berkata. hal. Imam Ahmad berkata. ketika mayat itu telah dimakamkan. “Tsiqah (terpercaya). ‘Aku telah mendengar Abdullah bin Umar berpesan seperti itu’. demikian disebutkan Imam Syafi’i secara nash. “Apakah engkau ada menulis riwayat darinya?”. maka lebih afdhal. ada seorang laki-laki buta membaca al-Qur’an di sisi kepala jenazah. ‫وقال الحسن بن الصباح الزععراني سألت الشافعي عن القراءة عند القبر فقال ال بأس بها‬ Al-Hasan bin ash-Shabah az-Za’farani berkata. 125 . ia seorang periwayat yang shaduq (benar). ‘Wahai Abu Abdillah (Imam Ahmad). mereka berkata: dianjurkan membacakan beberapa bagian al- Qur’an. “Al-Hasan bin Ahmad al-Warraq memberitahukan kepada saya. “Kembalilah. Sekelompok ulama mazhab Syafi’i berkata: dianjurkan supaya ditalqinkan 185. katakanlah kepada laki-laki itu agar terus membaca”. “Ya”. Ketika kami keluar dari pekuburan. Imam Ahmad bin Hanbal menjawab. Ali bin Musa al-Haddad menceritakan kepada saya. Ia berkata. berdoa untuk mayat dan memohonkan ampunan untuknya. sesungguhnya ia berpesan. al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab. apa pendapatmu tentang Mubasysyir al-Halabi?”. Muhammad bin Qudamah berkata. “Mubasysyir telah memberitakan kepadaku dari Abdullah bin al-‘Ala’ al-Lajlaj.294. Lalu Imam Ahmad berkata kepadanya.V. 185 Imam an-Nawawi. “Boleh”. Imam Ahmad menjawab. ‘Saya bersama Imam Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Qudamah al-Jauhari pada suatu pemakaman jenazah. Imam Syafi’i menjawab.‫يستحب أن يمكث على القبر بعد الدفن ساعة يدعو للميت ويستغعر له نص عليه الشافعي واتعق عليه االصحاب قالوا‬ ‫ويستحب أن يقرأ عنده شئ من القرآن وإن ختموا القرآن كان أفضل وقال جماعات من أصحابنا يستحب أن يلقن‬ Dianjurkan berdiam diri sejenak di sisi kubur setelah pemakaman. sesungguhnya membaca al-Qur’an di sisi kubur itu bid’ah”. “Saya bertanya kepada Imam Syafi’i tentang membaca al-Qur’an di sisi kubur”. dari Bapaknya. apabila ia dikuburkan. Dari Kalangan Ulama Mazhab Hanbali: Pendapat Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah: ‫قال الخالل وأخبرني الحسن بن أحمد الوراق حدثنى على بن موسى الحداد وكان صدوقا قال كنت ما أحمد بن حنبل ومحمد‬ ‫بن قدامة الجوهرى في جنازة فلما دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر فقال له أحمد يا هذا إن القراءة عند القبر‬ ‫بدعة فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن ق دامة ألحمد بن حنبل يا أبا عبد هللا ما تقول في مبشر الحلبي قال ثقة قال كتبت‬ ‫عنه شيئا قال نعم فأخبرني مبشر عن عبد الرحمن بن العالء اللجال عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بعاتحة‬ ‫البقرة وخاتمتها وقال سمعت ابن عمر يوصي بذلك فقال له أحمد فارجا وقل للرجل يقرأ‬ Al-Khallal berkata. Muhammad bin Qudamah berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal. “Wahai kamu. Muhammad bin Qudamah bertanya. juz. agar dibacakan di sisi kepalanya awal surat al-Baqarah dan penutupnya. jika mengkhatamkan al-Qur’an.

‘Apa yang membuatmu duduk di sini?’. (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. ‘Saya melewati kubur saudari saya. “Orang-orang Anshar itu. ia duduk di tepi kuburnya’. ‘Saya mendengar al-Hasan bin al-Jarawi berkata. ia berkata. Pendapat Imam al-Buhuti: ِ‫ َوأ َ ْوصَى بِه‬، ‫ِف َع ْنهُ َولَ ْو ب ِ َج ْع ِل ج َِري َدةٍ َر ْطبَ ٍة فِي ا ْلقَب ِْر ) لِ ْل َخبَ ِر‬ُ ‫ت فِ ْع ُل ( َما ي ُ َخع‬ ُ ‫اإلي َمانُ بِعَذَابِ ا ْلقَب ِْر ( َو‬ ٍ ِ ‫سنَّ ) ِلزَ ائ ِِر َمي‬ ِْ ‫ب‬ ُ ‫َويَ ِج‬ َ َ ُ ْ َ ‫سب ِيحِ هَا فالق َِرا َءة أ ْولى‬ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ ُ ‫ ( َو ) ل ْو ( بِ ِذك ٍْر َوق َِرا َءةٍ ِعن َدهُ ) أ ْي القَب ِْر ِل َخبَ ِر الج َِري َدةِ ِألنَّه ُ إذا ُر ِج َي الت َّخع‬.11. lalu ia membacakan surat Yasin. ia berkata. ‫قال وأخبرني أبو يحيى الناقد قال سمعت الحسن بن الجروى يقول مررت على قبر أخت لي فقرأت عندها تبارك لما يذكر فيها‬ ‫فجاءني رجل فقال إنى رأيت أختك في المنام تقول جزى هللا أبا على خيرا فقد انتععت بما قرأ‬ Al-Khallal berkata. Lalu saya bertanya. apabila ada yang meninggal dunia diantara mereka. 1395H). aku mendapatkan manfaat dari apa yang telah ia baca”. ‫ي‬ ْ َ ‫ِيف بِت‬ ْ َ ُّ ‫بُ َر ْي َدةَ ذك ََرهُ الب ُ َخ ِار‬ َّ ُ‫ َر َواه‬، ‫ورةِ ا ْلبَقَ َرةِ َو َخاتِ َمتِهَا‬ ‫الاللَكَائ ُِّي‬ َ ‫س‬ ُ ‫س ِه بِعَات ِ َح ِة‬ِ ْ‫َب إذَا ُدفِنَ ا ْل َميِتُ أَنْ يَ ْق َرأ َ ِع ْن َد َرأ‬ ْ ُ‫َوعَنْ اب ِْن ع َْم ٍرو أَنَّهُ كَانَ ي‬ ُّ ‫ستَح‬ 186 Ibnu Qayyim al-Jauziah. Ia menjawab. atau. jika Engkau memberikan balasan pahala untuk bacaan surat Yasin ini. ‘Semoga Allah Swt memberikan balasan kebaikan kepada Abu Ali. ia berkata. ‘Sesungguhnya anak perempuan saya telah meninggal dunia. “Abu Yahya an-Naqid memberitakan kepada saya. 126 . ‘Ya Allah. ‫وذكر الخالل عن الشعبي قال كانت األنصار إذا مات لهم الميت اختلعوا إلى قبره يقرءون عنده القرآن‬ Al-Khallal menyebutkan riwayat dari asy-Sya’bi. ‘Ya’. ia telah membaca surat Yasin dan ia jadikan balasan pahalanya untuk para penghuni pekuburan ini. maka kami mendapatkannya’. ‫أخبرني الحسن بن الهيثم قال سمعت أبا بكر بن األطروش ابن بنت أبي نصر بن التمار يقول كان رجل يجيء إلى قبر أمه يوم‬ ‫الجمعة فيقرأ سورة يس فجاء في بعض أيامه فقرأ سورة يس ثم قال اللهم إن كنت قسمت لهذه السورة ثوابا فاجعله في أهل‬ ‫هذه المقابر فلما كان يوم الجمعة التي تليها جاءت امرأة فقالت أنت فالن ابن فالنة قال نعم قالت إن بنتا لي ماتت فرأيتها في‬ ‫النوم جالسة على شعير قبرها فقلت ما أجلسك ها هنا فقالت إن فالن ابن فالنة جاء إلى قبر أمه فقرأ سورة يس وجعل ثوابها‬ ‫ألهل المقابر فأصابنا من روح ذلك أو غعر لنا أو نحو ذلك‬ Al-Khallal berkata. saya melihatnya dalam mimpi. ‘Allah memberikan ampunan untuk kami’. ‘Saya telah mendengar Abu Bakar bin al-Athrasy bin Binti Abi Nadhr bin at-Tamar berkata. maka jadikanlah ia untuk para penghuni pekuburan ini’. mereka membacakan al-Qur’an di sisi kuburnya”. ‘Ada seorang laki-laki datang ke kubur ibunya pada hari Jum’at. atau seperti itu 186. maka mereka datang ke kuburnya. hal. Laki-laki itu menjawab. Perempuan itu berkata. ‘Sesungguhnya aku melihat saudarimu dalam mimpi. ‘Sesungguhnya si fulan anak fulanah datang ke kubur ibunya. ia berkata. ada seorang perempuan datang. lalu saya bacakan surat al-Mulk karena riwayat tentang surat al-Mulk. Pada hari Jum’at berikutnya. Kemudian pada hari lain ia membacakan surat Yasin. Lalu datang seorang laki-laki kepada saya dan berkata. “Al-Hasan bin al-Haitsam memberitakan kepada saya. ar-Ruh fi al-Kalam ‘ala Arwah al-Amwat wa al-Ahya’ bi ad-Dala’il min al- Kitab wa as-Sunnah. Kemudian ia mengatakan. ia berkata. ‘Apakah engkau fulan anak si fulanah?’.

Pendapat ini disetujui oleh al-Qadhi ‘Iyadh dan al-Qurafi dari kalangan mazhab Maliki. sesungguhnya ia menganjurkan apabila ia dikuburkan agar dibacakan di sisi kepalanya awal surat al-Baqarah dan penutup surat al-Baqarah. tentulah bacaan al-Qur’an lebih utama. Lebanon).559. Jika dengan tasbih pelepah kurma diharapkan meringankan azab kubur. diriwayatkan oleh al-Alka’i187. karena berkah dekatnya pembacaan al-Qur’an dengan kubur.‫ أنه ال بأس بها‬:‫ ويرى أحمد‬،‫ ووافقهما القاضي عياض والقرافي من المالكية‬،‫المجاورة‬ .‫وكرهها مالك وأبو حنيعة النها لم ترد بها السنة‬ Para ahli fiqh berbeda pendapat tentang hukum membaca Qur’an di sisi kubur. juz: I. karena tidak terdapat dalam sunnah188. juz. Pendapat Syekh Sayyid Sabiq Dalam Fiqh Sunnah: ‫ فذهب إلى استحبابها الشافعي ومحمد بن الحسن لتحصيل للميت بركة‬،‫اختلف العقهاء في حكم قراءة القرآن عند القبر‬ . walaupun hanya sekedar meletakkan pelepah kurma basah di kubur berdasarkan khabar. hal. Disebutkan oleh Imam al-Bukhari. Diriwayatkan dari Ibnu Umar. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal: boleh. hal. Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah (Hanafi): Makruh.16. Fiqh as-Sunnah. Diwasiatkan oleh al-Buraidah agar melakukan itu. Menurut Imam Syafi’i dan Imam Muhammad bin al-Hasan hukumnya dianjurkan. 188 Syekh Sayyid Sabiq. 127 .III. Syarh Muntaha al-Iradat. 187 Imam al-Buhuti. (Lebanon: Dar al-Kitab al-‘Araby. Meskipun hanya sekedar zikir dan membaca al-Qur’an di sisi kubur berdasarkan khabar tentang pelepah kurma.Wajib beriman kepada azab kubur. Dianjurkan bagi orang yang berziarah ke kubur agar melakukan perbuatan yang dapat meringankan azab kubur.

Ibnu Majah dari Abdullah bin al-Mubarak.‫ وهللا أعلم‬،‫ وليسهل عليه خرو الروح‬،‫الرحمة والبركة‬ Oleh sebab itu sebagian ulama berkata: “Diantara keistimewaan surat ini (surat Yasin). ‘Siapa yang membaca surat Yasin pada suatu malam. Maksudnya adalah bacakanlah surat Yasin. ‘Saya mendengar Abu Hurairah berkata.‫ يس‬:‫يعني‬. 128 . Dan siapa yang membaca surat Ha Mim yang di dalamnya ada ad-Dukhan.‫ عن معقل بن يسار‬،‫أبي عثمان‬ Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal berkata. ‘Rasulullah Saw bersabda. “Ishaq bin Abi Isra’il meriwayatkan kepada kami. ‘Bacakanlah surat Yasin kepada orang yang sudah mati diantara kamu’. Hadits Kedua: Selanjutnya Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadits. Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim. Seakan-akan dibacakannya surat Yasin di sisi mayat agar turun rahmat dan berkah dan memudahkan baginya keluarnya ruh”.‫مغعورا له‬ ً ‫ "من قرأ يس في ليلة أصبح‬:‫ قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم‬:‫هريرة يقول‬ .‫وليس بالنهدي‬. Ibnu al- Mubarak meriwayatkan kepada kami. ia berkata.VI. “’Arim meriwayatkan kepada kami. ‫ عن‬،‫عن أبيه‬.562.‫ أنها ال تقرأ عند أمر عسير إال يسره هللا‬:‫ من خصائص هذه السورة‬:‫ولهذا قال بعض العلماء‬ . Sulaiman at-Taimi meriwayatkan kepada kami. wallahu a’lam190. ‘Rasulullah Saw bersabda. dari Abu ‘Utsman –bukan an-Nahdi-. hanya saja dalam riwayat an-Nasa’i disebutkan: dari Abu ‘Utsman.561.VI (Dar Thibah li an-Nasyr wa at-Tauzi’. sesungguhnya tidaklah surat Yasin dibacakan pada suatu perkara suit. 190 Ibid. Diriwayatkan oleh Abu Daud..‫ عن أبي عثمان‬،‫ حدثنا سليمان التيمي‬،‫ حدثنا ابن المبارك‬،‫ حدثنا عارم‬:‫ثم قال اإلمام أحمد‬ . Hajjaj bin Muhammad meriwayatkan kepada kami. maka pada pagi harinya ia diampuni”. juz. hal."‫مغعورا له‬ ً ‫أصبح‬ Al-Hafizh Abu Ya’la berkata. dari Ma’qil bin Yasar. Ia berkata. maka pada pagi harinya ia diampuni. dari Hisyam bin Ziyad. ‫ ] إسناد جيد‬Sanad Jayyid (baik)189. Imam Ibnu Katsir memberikan komentar: [. 1420H). Hadits Pertama: ‫ سمعت أبا‬:‫ عن الحسن قال‬،‫ عن هشام بن زياد‬،‫ حدثنا حجا بن محمد‬،‫ حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل‬:‫وقال الحافظ أبو يعلى‬ ‫ "حم" التي فيها الدخان‬:‫ ومن قرأ‬. Komentar Imam Ibnu Katsir: ‫ وكأن قراءتها عند الميت لتنزل‬. hal. malainkan Allah Swt memudahkannya. an-Nasa’i dalam al-Yaum wa al- Lailah. 189 Imam Ibnu Katsir. juz. dari Ma’qil bin Yasar. MASALAH KE-15: KEUTAMAAN SURAT YASIN. dari al-Hasan."‫ "اقرؤوها على موتاكم‬:‫ قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم‬:‫سار قال‬ َ ‫َم ْعقِل بن َي‬ ‫ عن‬:‫ به إال أن في رواية النسائي‬،‫ والنسائي في "اليوم والليلة" وابن ماجه من حديث عبد هللا بن المبارك‬،‫ورواه أبو داود‬ . dari Bapaknya.

tapi hadits lain menyebutkan keutamaan membaca surat al- Kahfi malam Jum’at. ‫من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين‬ “Siapa yang membaca surat al-Kahfi pada hari Jum’at. Tentang beramal dengan hadits dha’if. (HR. maka Allah Swt mengampuninya”. tidak perlu disebutkan dalam kitab-kitab hadits palsu 191.303. ia diterangi cahaya antara dua Jum’at”. Disebutkan Imam Abu Nu’aim. tetap bisa diamalkan sebagai fadha’il amal. an-Nasa’i dan al-Baihaqi) Dinyatakan shahih oleh Syekh al-Albani dalam Shahih at-Targhib wa at-Tarhib. juga disebutkan Imam al-Khathib al-Baghdadi. Andai hadits-hadits ini dha’if. Membaca Surat al-Kahfi Hari/Malam Jum’at. Komentar Imam asy-Syaukani: ‫رواه البيهقي عن أبي هريرة مرفوعا وإسناده على شرط الصحيح وأخرجه أبو نعيم وأخرجه الخطيب فال وجه لذكره في كتب‬ ‫الموضوعات‬ Diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi dari Abu Hurairah. 129 . lihat masalah keempat. sanadnya menurut syarat shahih. al-Fawa’id al-Majmu’ah fi al-Ahadits al-Maudhu’ah. Tidak hanya membaca surat Yasin. Dalam hadits disebutkan. hal.Hadits Keempat: ‫حديث من قرأ يس ابتغاء وجه هللا غعر له‬ Hadits: “Siapa yang membaca surat Yasin karena mengharapkan keagungan Allah Swt. 1407H). hadits Marfu’. 191 Imam asy-Syaukani. (Beirut: al-Maktab al- Islamy.

II. MASALAH KE-16: MEMBACA AL-QUR’AN BERSAMA.97.166. 194 Imam al-Buhuti al-Hanbali. Pendapat Imam an-Nawawi : ‫ال كراهة في قراءة الجماعة مجتمعين بل هي مستحبة‬ Tidak makruh membaca (al-Qur’an) berjama’ah bersama-sama. juz. bahkan dianjurkan 192. Syarh Muntaha al-Iradat. hal. Pendapat Imam al-Buhuti al-Hanbali: ٍ ‫َو َال تُك َْر ُه ق َِرا َءةُ َج َما َع ٍة ِبص َْو‬ ‫ت َواحِ ٍد‬ Tidak makruh membaca (al-Qur’an) berjamaah dengan satu suara 194. hal.II. Pendapat Imam Ibnu Taimiah: ‫ت َواحِ ٍد‬ ٍ ‫َارةِ ق َِرا َءت ُ ُه ْم ُمجْ ت َ َم ِعينَ بِص َْو‬ ِ ْ ِ‫سنَةٌ ِع ْن َد أ َ ْكث َ ِر ا ْلعُلَ َماءِ َومِ نْ ق َِرا َءة‬ َ ‫اإلد‬ َ ‫َارةِ َح‬ ِ ْ ُ‫َوق َِرا َءة‬ َ ‫اإل د‬ Qira’at al-Idarah itu baik menurut mayoritas ulama. juz. 130 . al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab. 1408H). hal. 193 Imam Ibnu Taimiah.344. juz. 192 Imam an-Nawawi.V (Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. Diantara bentuk Qira’at al-Idarah adalah mereka membaca (al-Qur’an) bersama-sama dengan satu suara193. al-Fatawa al-Kubra.

‫‪MASALAH KE-17: TAWASSUL.X. hal.103‬‬ ‫‪131‬‬ . Maknanya: “Saya mendekatkan diri‬‬ ‫‪kepadanya”195. lalu mereka bernaung di sebuah gua.‬قَا َل النَّبِ ُّى ‪ -‬صلى هللا عليه وسلم ‪-‬‬ ‫َوجْ ِهكَ فَعَ ِر ْ عَنَّا َما نَحْ ُن فِي ِه مِ نْ هَ ِذ ِه الصَّ ْخ َرةِ ‪ ،‬فَا ْنعَ َرجَتْ شَ ْيئ ًا ال َ ي َ ْ‬ ‫سنَةٌ مِ َن‬ ‫امت َنَعَتْ ِمنِى َحت َّى أ َلَ َّمتْ بِهَا َ‬ ‫سهَا ‪ ،‬فَ ْ‬ ‫اس إِلَ َّى ‪ ،‬فَأ َ َر ْدتُهَا عَنْ نَ ْع ِ‬ ‫ب الن َّ ِ‬ ‫« َوقَا َل اآل َخ ُر اللَّ ُه َّم كَانَتْ لِى بِ ْنتُ ع ٍَم كَانَتْ أ َ َح َّ‬ ‫سهَا ‪ ،‬فَع َعَلَتْ َحت َّى إِذَا قَد َْرتُ َعلَ ْيهَا قَالَتْ ال َ أُحِ لُّ‬ ‫السن ِينَ ‪ ،‬فَجَا َءتْنِى فَأ َ ْع َطيْتُهَا ِعش ِْرينَ َومِائ َةَ دِينَ ٍار عَلَى أَنْ ت ُ َخل َِى ب َ ْينِى َوبَيْنَ نَ ْع ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َب ال ِذى أ ْعط ْيتُهَا‬‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫اس إِل َّى َوت ََر ْكتُ الذه َ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫لَكَ أنْ تَع َّ‬ ‫ُ‬ ‫ب الن ِ‬ ‫وع َعل ْيهَا ‪ ،‬فانص ََرفتُ َعنهَا َوه َى أ َح ُّ‬ ‫ض الخات َ َم إِال بِح َِق ِه ‪ .‬‬ ‫ت الصَّ ْخ َرةُ ‪َ ،‬غي َْر أَنَّهُ ْم الَ يَ ْ‬ ‫‪ ،‬اللَّهُ َّم إِنْ ُكنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَا َء َوجْ ِهكَ ف َ ْاف ُر ْ َعنَّا َما نَحْ نُ فِي ِه ‪ .‬‬ ‫تقربت إليه‬ ‫توسلت إلى فالن بكذا‪ ،‬بمعنى‪َّ :‬‬ ‫‪“Saya bertawassul kepada si fulan dengan anu”.‬فتَح ََّر ْجتُ مِ نَ ال ُوق ِ‬ ‫ستَطِ يعُونَ الْ ُخ ُرو َ مِ نْهَا ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ش ْيئ ًا ‪ ،‬الل ُه َّم ف ِإ ُكنتُ فعَلتُ ذلِكَ ا ْبتِغا َء َوج ِْهكَ فاف ُر ْ َعنا َما نحْ نُ فِي ِه ‪ .290‬‬ ‫‪196‬‬ ‫‪Tafsir Ibn Katsir.‬فانع َر َج ِ‬ ‫ْ‬ ‫نْ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫‪Abdullah bin Umar berkata: Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: “Ada tiga orang sebelum‬‬ ‫‪kamu melakukan perjalanan.‬‬ ‫‪Makna Tawassul menurut Bahasa: Mendekatkan diri. mereka masuk ke dalamnya.‬فَقَا َل َر ُج ٌل ِم ْن ُه ُم اللَّ ُه َّم كَانَ لِى أَبَ َو ِ‬ ‫َّللا بِصَال ِ‬ ‫أَنْ ت َ ْدعُوا َّ َ‬ ‫ق قَ ْبلَ ُه َما أ َ ْهالً أ َ ْو‬‫بِى فِى َطلَبِ ش َْىءٍ يَ ْو ًما ‪ ،‬فَلَ ْم أ ُ ِر حْ َعلَي ِْه َما َحت َّى نَا َما ‪ ،‬فَ َحلَبْتُ ل َ ُه َما َغبُوقَ ُه َما فَ َو َج ْدت ُ ُه َما نَائِ َمي ِْن َوك َِر ْهتُ أَنْ أ َ ْغبِ َ‬ ‫ست َ ْيق َ َظا فَش َِربَا غَبُوقَ ُه َما ‪ ،‬الل َّ ُه َّم إِنْ ُك ْنتُ فَع َ ْلتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ‬ ‫ق ا ْلعَجْ ُر ‪ ،‬فَا ْ‬ ‫ستِيقَا َظ ُه َما َحت َّى بَ َر َ‬ ‫َماالً ‪ ،‬فَلَبِثْتُ َوا ْلقَ َد ُح َعلَى يَد َّ‬ ‫َى أ َ ْنتَظِ ُر ا ْ‬ ‫ستَطِ يعُونَ الْ ُخ ُرو َ » ‪ .‬‬ ‫‪lalu ada satu buah batu besar jatuh dari atas bukit dan menutup pintu gua itu.‬‬ ‫‪Salah satu dari mereka bertiga berkata: “Ya Allah.III.‬‬ ‫‪Ber-tawassul Dengan Amal Shaleh. Mereka berkata:‬‬ ‫‪“Tidak ada yang dapat menyelamatkan kamu dari batu besar ini kecuali kamu berdoa kepada‬‬ ‫‪Allah dengan amal shaleh kamu.‬فَقُ ْل ُ‬ ‫َب فَث َ َّم ْرتُ أَجْ َرهُ َحت َّى كَث ُ َرتْ مِ ْنه ُ األ َ ْم َوا ُل ‪ ،‬فَجَاءَنِى بَ ْع َد حِ ي ٍن فَقَا َل يَا َع ْب َد َّ ِ‬ ‫َوذَه َ‬ ‫ست َاقَهُ فَلَ ْم يَتْ ُركْ مِ ْنه ُ‬ ‫ئ بِكَ ‪ . hal.‬فَقُ ْلتُ إِنِى الَ أ َ ْ‬ ‫ِيق ‪ . juz.‬فَأ َ َخذَهُ ُكلَّهُ فَا ْ‬ ‫ستَه ِْز ُ‬ ‫ستَه ِْزئْ بِى ‪ . tidak seorang pun yang lebih saya dahulukan daripada mereka berdua.‬‬ ‫‪Makna Wasilah:‬‬ ‫والوسيلة‪ :‬هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود‬ ‫‪Wasilah adalah: sesuatu yang dijadikan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan 196. juz.‬‬ ‫ق ثَالَثَةُ َر ْهطٍ مِ َّمنْ كَانَ قَ ْبل َ ُك ْم‬ ‫َّللا ‪ -‬صلى هللا عليه وسلم ‪ -‬يَقُو ُل « انْ َطلَ َ‬ ‫سو َل َّ ِ‬ ‫َّللا بْنَ ُع َم َر ‪ -‬رضى هللا عنهما ‪ -‬سَمِ عْتُ َر ُ‬ ‫قَا َل َعبْد َّ ِ‬ ‫ار فَقَالُوا إِنَّهُ الَ يُ ْن ِجيكُ ْم مِ نْ هَ ِذ ِه الص َّْخ َرةِ إِالَّ‬ ‫سدَّتْ َعلَي ِْه ُم ا ْلغ َ َ‬ ‫َحت َّى أ َ َو ُوا ا ْل َمبِيتَ إِلَى َغ ٍار فَ َد َخلُوهُ ‪ ،‬فَانْ َحد ََرتْ ص َْخ َرةٌ مِ نَ ا ْل َجب َ ِل فَ َ‬ ‫ق قَبْلَ ُه َما أ َ ْهالً َوالَ َماالً ‪ ،‬فَنَأَى‬ ‫ان ‪َ ،‬و ُكنْتُ الَ أ َ ْغبِ ُ‬ ‫ير ِ‬ ‫ان َكب ِ َ‬ ‫ان شَ ْي َخ ِ‬ ‫ِح أ َ ْع َما ِلكُ ْم ‪ .‬فَقَا َل يَا َع ْب َد َّ ِ‬ ‫َّللا الَ ت َ ْ‬ ‫الرق ِ‬ ‫اإلبِ ِل َوا ْلبَقَ ِر َوا ْلغَنَ ِم َو َّ‬ ‫مِ نَ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ت الصَّخ َرة فخ َرجُوا يَ ْمشُونَ ‪.‬فَا ْنعَ َر َج ِ‬ ‫ست َأْج َْرتُ أُج ََرا َء فَأ َ ْع َط ْيت ُ ُه ْم أَجْ َرهُ ْم ‪َ ،‬غي َْر َر ُج ٍل َواحِ ٍد ت ََركَ الَّ ِذى لَ ُه‬ ‫ِث الل َّ ُه َّم إِنِى ا ْ‬ ‫قَا َل النَّبِ ُّى ‪ -‬صلى هللا عليه وسلم ‪َ -‬وقَا َل الثَّال ُ‬ ‫ت لَهُ ُك ُّل َما ت ََرى مِ نْ أَجْ ِر َك‬ ‫َّللا أ َ ِد إِلَ َّى أَجْ ِرى ‪ . saya mempunyai dua orang tua yang‬‬ ‫‪sudah tua renta. baik‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪Tafsir ath-Thabari.

dalam urusan keluarga maupun harta. Suatu hari mereka meminta sesuatu kepada saya. Saya
belum menyenangkan mereka hingga mereka tertidur. Maka saya siapkan susu untuk mereka
berdua, saya dapati mereka berdua sudah tertidur, saya tidak ingin lebih mendahulukan yang
lain; keluarga dan harta daripada mereka berdua. Maka saya terdiam, cangkir berada di tangan
saya, saya menunggu mereka berdua terjaga, hingga terbit fajar. Mereka berdua pun terjaga, lalu
mereka minum. Ya Allah, jika yang aku lakukan itu untuk mengharapkan kemuliaan-Mu, maka
lepaskanlah kami dari dalam gua ini dan dari batu besar ini”. Maka gua itu terbuka sedikit,
mereka belum bisa keluar.

Orang kedua berkata: “Ya Allah, saya mempunyai sepupu perempuan, dia orang yang
paling saya cintai, saya menginginkan dirinya. Ia menahan dirinya hingga berlalu beberapa tahun
lamanya. Ia datang kepada saya, lalu saya beritakan seratus dua puluh Dinar kepadanya agar ia
mau berdua-duaan dengan saya. Ia pun melakukannya, sampai saya mampu untuk melakukan
sesuatu terhadapnya. Ia berkata: “Aku tidak halalkan bagimu untuk melepas cincin kecuali
dengan kebenaran”. Saya merasa berat untuk melakukan sesuatu terhadapnya. Maka saya pun
pergi meninggalkannya, padahal ia orang yang paling saya cintai, saya pun meninggalkan uang
emas yang telah saya berikan. Ya Allah, jika yang saya lakukan itu untuk mengharapkan
kemuliaan-Mu, maka lepaskanlah kami dari dalam gua ini”. Maka pintu gua itu pun terbuka
sedikit, hanya saja mereka masih belum mampu keluar.

Orang yang ketiga berkata: “Ya Allah, saya mempekerjakan para pekerja, saya
memberikan gaji kepada mereka. Hanya saja ada seorang laki-laki yang tidak mengambil
gajinya, ia pergi. Maka saya mengembangkan gajinya hingga menjadi harta yang banyak. Lalu
setelah berapa lama ia datang lagi dan berkata: “Wahai hamba Allah, bayarkanlah gaji saya”.
Saya katakana kepadanya: “Semua yang engkau lihat ini adalah dari gajimu; ada unta, lembu,
kambing dan hamba sahaya”. Pekerja itu berkata: “Wahai hamba Allah, janganlah engkau
mengejek”. Saya jawab: “Saya tidak mengejekmu”. Maka pekerja itu pun mengambil semuanya,
ia membawanya, tidak meninggalkan walau sedikit pun. Ya Allah, jika yang aku lakukan itu
untuk mengharapkan kemuliaan-Mu, maka lepaskanlah kami dari gua ini”. Maka batu besar itu
pun bergeser (gua terbuka), lalu mereka pun pergi keluar melanjutkan perjalanan”. (HR. al-
Bukhari dan Muslim).

Ber-tawassul Dengan Nabi Muhammad Saw.

Riwayat Tentang Ber-tawassul Sebelum Nabi Muhammad Saw Lahir ke Dunia.

‫ لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب أسألك‬: ‫ قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم‬: ‫عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قال‬
‫ يا رب ألنك لما خلقتني بيدك و نعخت في‬: ‫ يا آدم و كيف عرفت محمدا و لم أخلقه ؟ قال‬: ‫بحق محمد لما غعرت لي فقال هللا‬
‫من روحك و رفعت رأسي فرأيت على قوا ئم العرش مكتوبا ال إله إال هللا محمد رسول هللا فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلى‬
‫ صدقت يا آدم إنه ألحب الخلق إلي ادعني بحقه فقد غعرت لك و لوال محمد ما خلقتك‬: ‫أحب الخلق فقال هللا‬

132

Dari Umar bin al-Khattab, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Ketika Adam melakukan
kesalahan, ia berkata: “Ya Tuhanku, aku memohon kepada-Mu berkat kebenaran Muhammad,
ketika Engkau mengampuni aku”. Allah berkata: “Wahai Adam, bagaimana engkau mengenal
Muhammad padahal Aku belum menciptakannya?”. Nabi Adam as menjawab: “Ya Allah, karena
ketika Engkau menciptakan aku dengan tangan-Mu dan Engkau tiupkan ke dalam diriku dari
ruh-Mu dan aku engkat kepalaku, aku lihat di tiang ‘Arsy tertulis: ‘Tiada tuhan selain Allah,
Muhammad utusan Allah’. Maka aku pun mengetahui bahwa Engkau tidak akan menambahkan
sesuatu kepada nama-Mu melainkan nama orang yang paling Engkau cintai”. Allah berfirman:
“Engkau benar wahai Adam, sesungguhnya Muhammad itu makhluk yang paling aku cintai.
Berdoalah berkat dirinya, Aku telah mengampuni engkau. Kalaulah bukan karena Muhammad,
maka Aku tidak akan menciptakan engkau”.

Ulama berbeda pendapat tentang hadits ini. Adz-Dzahabi menyatakan ini hadits palsu.
Akan tetapi Imam al-Hakim menyebutkan hadits ini dalam al-Mustadrak, ia nyatakan shahih.
Disebutkan al-Hafizh as-Suyuthi dalam al-Khasha’ish an-Nabawiyyah, ia nyatakan shahih.
Disebutkan al-Baihaqi dalam Dala’il an-Nubuwwah, padahal Imam al-Baihaqi tidak
meriwayatkan hadits palsu, begitu ia nyatakan dalam muqaddimah kitabnya. Juga dinyatakan
shahih oleh Imam al-Qasthallani dan az-Zarqani dalam al-Mawahib al-Ladunniyyah, as-Subki
dalam Syifa’ as-Saqam.

Imam Ibnu Taimiah Berdalil Dengan Hadits Yang Semakna Dengan Hadits Ini:

‫وقد روى أن هللا كتب اسمه على العرش وعلى ما فى الجنة من األبواب والقباب واألوراق وروى فى ذلك عدة آثار توافق هذه‬
‫األحاديث الثابتة التى تبين التنويه باسمه وإعالء ذكره حينئذ وقد تقدم لعظ الحديث الذى فى المسند عن ميسرة العجر لما قيل‬
‫له متى كنت نبيا قال وآدم بين الروح والجسد وقد رواه أبو الحسين بن بشران من طريق الشيخ أبى العر بن الجوزى فى‬
‫الوفا بعضائل المصطعى حدثنا أبو جععر محمد بن عمرو حدثنا احمد بن اسحاق بن صالح ثنا محمد ابن صالح ثنا محمد بن‬
‫سنان العوفى ثنا ابراهيم بن طهمان عن يزيد بن ميسرة عن عبد هللا بن سعيا ن عن ميسرة قال قلت يا رسول هللا متى كنت‬
‫نبيا قال لما خلق هللا األرض واستوى إلى السماء فسواهن سبا سموات وخلق العرش كتب على ساق العرش محمد رسول‬
‫هللا خاتم األنبياء وخلق هللا الجنة التى أسكنها آدم وحواء فكتب اسمى على األبواب واألوراق والقباب والخيام وآدم بين الروح‬
‫والجسد فلما أحياه هللا تعالى نظر الى العرش فرأى اسمى فأخبره هللا انه سيد ولدك فلما غرهما الشيطان تابا واستشععنا‬
‫باسمى إليه‬
‫وروى أبو نعيم الحافظ فى كتاب دالئل النبوة ومن طريق الشيخ أبى العر حدثنا سليمان بن أحمد ثنا أحمد بن رشدين ثنا‬
‫أحمد بن سعيد الع هرى ثنا عبد هللا بن اسماعيل المدنى عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال‬
‫قال رسول هللا لما أصاب آدم الخطيئة رفا رأسه فقال يا رب بحق محمد إال غعرت لى فأوحى اليه وما محمد ومن محمد فقال‬
‫يا رب إنك لما أتممت خلقى رفعت رأسى الى عرشك فإذا عليه مكتوب ال إله اال هللا محمد رسول هللا فعلمت أنه أكرم خلقك‬
‫عليك إذ قرنت اسمه ما اسمك فقال نعم قد غعرت لك وهو آخر األنبياء من ذريتك ولواله ما خلقتك فهذا الحديث يييد الذى‬
‫قبله وهما كالتعسير لألحاديث الصحيحة‬
Diriwayatkan bahwa Allah telah menuliskan nama Muha mmad di ‘Arsy, di surga, di pintu-
pintunya, di kubah-kubahnya dan di dedaunannya. Diriwayatkan beberapa riwayat yang sesuai
dengan hadits-hadits shahih yang menjelaskan agar mengagungkan nama Muhammad dan

133

memuliakan sebutannya pada saat itu. Telah disebutkan sebelumnya lafaz hadits yang terdapat
dalam al-Musnad, dari Maisarah al-Fajr, ketika dikatakan kepada Rasulullah Saw: “Sejak bilakah
engkau menjadi nabi?”. Rasulullah Saw menjawab: “Sejak Adam antara ruh dan jasad”.

Diriwayatkan oleh Abu al-Husein bin Basyran dari jalur rirwayat Syekh Abu al-Faraj bin
al-Jauzi dalam al-Wafa bi Fadha’il al-Musthafa: Abu Ja’far Muhammad bin ‘Amr meriwayatkan
kepada kami, Ahmad bin Ishaq bin Shalih meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Shalih
meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Sinan al-‘Aufi meriwayatkan kepada kami, Ibrahim
bin Thahman meriwayatkan kepada kami, dari Yazid bin Maisarah, dari Abdullah bin Sufyan bin
Maisarah, ia berkata: saya berkata kepada Rasulullah: “Wahai Rasulullah, sejak bilakah engkau
menjadi nabi?”. Rasulullah Saw menjawab: “Ketika Allah menciptakan bumi, kemudian Allah
bersemayam di langit, lalu Allah ciptakan tujuh langit, Allah menciptakan ‘Arsy dan menuliskan
di atas kaki ‘Arsy: Muhammad utusan Allah, penutup para nabi. Allah menciptakan surga yang
didiami Adam dan Hawa, dituliskan namaku di atas pintu-pintunya, dedaunannya, kubah-
kubahnya dan kemahnya. Adam antara ruh dan jasad. Ketika Allah menghidupkannya, ia melihat
kepada ‘Arsy, ia lihat namaku, maka Allah memberitahukan kepada Adam, dia (Muhammad)
adalah pemimpin anak cucumu. Ketika setan menggoda Adam dan Hawa, maka Adam dan Hawa
memohon pertolongan kepada Allah dengan menyebut namaku (Muhammad)”.

Diriwayatkan oleh Abu Nu’aim al-Hafizh dalam kitab Dala’il an-Nubuwwah dan dari
jalur riwayat Syekh Abu al-Faraj, Sulaiman bin Ahmad meriwayatkan kepada kami, Ahmad bin
Rasydin meriwayatkan kepada kami, Ahmad bin Sa’id al-Fihri meriwayatkan kepada kami,
Abdullah bin Isma’il al-Madani meriwayatkan kepada kami, dari Abdurrahman bin Zaid bin
Aslam, dari Bapaknya, dari Umar bin al-Khattab, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Ketika
Adam melakukan dosa, ia mengangkat kepalanya seraya berkata: “Wahai Tuhanku, berkat
kebenaran Muhammad Engkau mengampuni aku”. Diwahyukan kepada Adam: “Siapa
Muhammad?”. Adam menjawab: “Wahai Tuhanku, ketika Engkau menyempurnakan
penciptaanku, aku angkat kepalaku ke ‘Arsy-Mu, tiba-tiba tertulis di atasnya: Tiada tuhan selain
Allah, Muhammad utusan Allah. Maka aku pun mengetahui bahwa dia (Muhammad) makhluk-
Mu yang paling mulia bagi-Mu, karena Engkau mendekatkan namanya bersama nama-Mu”.
Allah menjawab: “Ya, Aku telah mengampunimu, dialah nabi terakhir dari keturunanmu.
Kalaulah bukan karena dia, maka Aku tidak akan menciptakan engkau”. (Ibnu Taimiah
melanjutkan komentarnya): “Hadits ini mendukung hadits sebelumnya. Kedua hadits ini sebagai
penjelasan hadits-hadits shahih”197.

Orang-Orang Yahudi Ber-tawassul Dengan Nabi Muhammad Saw Sebelum Beliau Lahir:

‫ إنا نسألك بحق النبي‬:‫ فعادت يهود بهذا الدعاء وقالوا‬،‫ كانت يهود خيبر تقاتل غطعان فلما التقوا هزمت يهود‬:‫قال ابن عباس‬
.‫االمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان إال تنصرنا عليهم‬

197
Majmu’ Fatawa Imam Ibn Taimiah, Juz.II, hal.150-151.

134

‫ فأنزل‬،‫ فلما بعث النبي صلى هللا عليه وسلم كعروا‬،‫ فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطعان‬:‫قال‬
." ‫ " فلعنة هللا على الكافرين‬:‫ إلى قوله‬،‫ " وكانوا من قبل يستعتحون على الذين كعروا " أي بك يا محمد‬:‫هللا تعالى‬

Dari Ibnu ‘Abbas: “Yahudi Khaibar berperang dengan Ghathafan, ketika mereka bertempur,
orang-orang Yahudi mengalami kekalahan. Maka orang-orang Yahudi berdoa: “Kami memohon
kepada-Mu berkat nabi yang tidak dapat membaca yang telah Engkau janjikan kepada kami yang
Engkau keluarkan di akhir zaman, tolonglah kami melawan Ghathafan”. Apabila mereka
menghadapi Ghathafan, maka mereka berdoa dengan doa ini, lalu mereka pun dapat
mengalahkan Ghathafan. Akan tetapi ketika Rasulullah Saw tiba, mereka kafir kepada
Rasulullah Saw, maka Allah turunkan ayat:

“Padahal sebelumnya mereka biasa memohon (kedatangan Nabi) untuk mendapat kemenangan
atas orang-orang kafir, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui,
mereka lalu ingkar kepadanya. Maka la'nat Allah-lah atas orang-orang yang ingkar itu”. (Qs. al-
Baqarah [2]: 89)198.

Ber-tawassul Ketika Rasulullah Saw Masih Hidup.

‫ سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم و جاءه رجل‬: ‫عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف قال‬
‫ ائت‬: ‫ يا رسول هللا ليس لي قائد و قد شق علي فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم‬: ‫ضرير فشكا إليه ذهاب بصره فقال‬
‫ اللهم إني أسألك و أتوجه إليك بنبيك محمد صلى هللا عليه و سلم نبي الرحمة يا محمد‬: ‫الميضاة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل‬
‫إني أتوجه بك إلى ربك فيجلي لي عن بصري اللهم شععه في و شععني في نعسي قال عثمان فو هللا ما تعرقنا و ال طال بنا‬
‫الحديث حتى دخل الرجل و كأنه لم يكن به ضر قط‬
Dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif, dari pamannya bernama Utsman bin Hunaif, ia berkata:
Saya mendengar Rasulullah Saw, datang seorang laki-laki buta mengadu tentang matanya, ia
berkata: “Wahai Rasulullah, tidak ada orang yang membimbing saya, ini berat bagi saya”. Maka
Rasulullah Saw berkata: “Pergilah ke tempat berwudhu’, maka berwudhu’lah, kemudian
shalatlah dua rakaat. Kemudian ucapkan: “Ya Allah, aku memohon kepada-Mu dan menghadap
kepada-Mu berkat nabi-Mu Muhammad Saw nabi pembawa rahmat, wahai Muhammad aku
menghadap denganmu kepada Tuhanmu, maka tampakkanlah pandanganku, ya Allah jadikanlah
ia penolong bagiku dan jadikan aku dapat menolong diriku sendiri”. Utsman berkata: “Demi
Allah, belum lama kami berpisah, belum lama kami bercerita, lalu laki-laki itu masuk, seakan-
akan ia tidak pernah buta sama sekali”.

Komentar al-Hafizh al-Mundziri:

198
Tafsir al-Qurthubi, juz.II, hal.27.

135

Lalu ia menemui Utsman bin Hunaif dan berkata: “Semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepadamu. Laki-laki itu pun menyebutkan keperluannya. Utsman bin ‘Affan bertanya: “Apakah keperluanmu?”. hal. kemudian berwudhu’lah. lalu Utsman bin ‘Affan menunaikannya. kemudian ucapkanlah hajatmu. ya Muhammad aku menghadap denganmu kepada Tuhanmu. ia melakukan apa yang dikatakan Utsman bin Hunaif. ia mengadu kepada Utsman bin Hunaif. Jika engkau ada keperluan.272-273 136 . Diriwayatkan Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dalam Shahihnya. kemudian ucapkanlah: “Ya Allah. agar Ia menunaikan hajatku”. agar aku dapat pergi bersamamu”. 199 Al-Hafizh al-Mundziri. Utsman bin Hunaif berkata kepadanya: “Pergilah ke tempat wudhu’. kemudian pergilah ke masjid. Kemudian laki-laki itu pergi. bahwa ada seorang laki-laki akan menghadap Khalifah Utsman bin ‘Affan untuk suatu urusan. Diriwayatkan al-Hakim. aku memohon kepada-Mu dan menghadap kepada-Mu berkat nabi-Mu Muhammad Saw nabi pembawa rahmat. dari pamannya bernama Utsman bin Hunaif. Pergilah. at-Targhib wa at-Tarhib. Diriwayatkan an-Nasa’i dengan lafaznya. ‫عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف أن رجال كان يختلف إلى عثمان بن ععان فى حاجة له فلقى‬ ‫عثمان بن حني ف فشكا اليه ذلك فقال له عثمان بن حنيف ائت الميضأة فتوضأ ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل اللهم‬ ‫إنى أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى هللا عليه و سلم نبى الرحمة يامحمد إنى أتوجه بك إلى ربك عز و جل فيقضى لى‬ ‫حاجتى وتذكر حاجتك ورح حتى أروح معك فإنطلق الرجل ف صنا ما قال له ثم أتى باب عثمان بن ععان فأجلسه معه على‬ ‫الطنعسة وقال حاجتك فذكر حاجته فقضاها له ثم قال له ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة وقال ما كانت لك من حاجة‬ ‫فائتنا ثم إن الرجل خر من عنده فلقى عثمان بن حنيف فقال له جزاك هللا خيرا ما كان ينظر فى حاجتى وال يلتعت الى حتى‬ ‫كلمته فى فقال له عثمان بن حنيف وهللا ما كلمته ولكن شهدت رسول هللا وأتاه ضرير فشكا اليه ذهاب بصره فقال له النبى‬ ‫أفتصبر فقال يا رسول هللا إنه ليس لى قائد وقد شق على فقال له رسول هللا ائت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم ادع بهذه‬ ‫الدعوات فقال عثمان بن حنيف فوهللا ما تعرقنا وال طال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط‬ Dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif. juz. Utsman bin Hunaif berkata: “Demi Allah.‫رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب والنسائي واللعظ له وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه والحاكم وقال صحيح‬ ‫على شرط البخاري ومسلم وليس عند الترمذي ثم صل ركعتين إنما قال فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يدعو بهذا‬ ‫الدعاء فذكره بنحوه قال الطبراني بعد ذكر طرقه والحديث صحيح‬ Diriwayatkan at-Tirmidzi. Kemudian Utsman bin ‘Affan berkata kepadanya: “Engkau tidak menyebutkan keperluanmu hingga saat ini. akan tetapi saya menyaksikan Rasulullah Saw. saya tidak pernah menceritakan tentangmu kepada Khalifah Utsman bin ‘Affan. lalu Utsman mendudukkannya bersamanya di atas karpet alas duduk. sebelumnya Khalifah Utsman bin ‘Affan tidak mau melihat keperluan saya dan tidak menoleh kepada saya hingga engkau menceritakan tentang saya kepadanya”. seorang yang buta datang kepadanya mengadu kepadanya tentang penglihatannya yang hilang. shalatlah dua rakaat. Kemudian ia datang ke pintu Utsman bin ‘Affan.I. ia berkata: “Shahih menurut syarat al-Bukhari dan Muslim”. Maka laki-laki itu pun pergi. maka ia pun menemui Utsman bin Hunaif. Imam ath- Thabrani berkata setelah menyebutkan beberapa jalur periwayatannya: “Hadits Shahih” 199. maka datanglah kepada kami”. Ber-tawassul Ketika Rasulullah Saw Sudah Wafat. ia berkata: Hadits hasan shahih gharib.

kemudian shalatlah dua rakaat. at-Tawassul wa al-Wasilah.273 137 . ia berkata: Saya mendengar Katsir bin Muhammad bin Katsir bin Rifa’ah berkata: Seorang laki-laki datang kepada Abdul Malik bin Sa’id bin Abjar. karena riwayat Rauh bin ‘Ubadah dari Syu’bah tidak sampai kepada ath-Thabrani. Abdul Malik bin Sa’id bin Abjar berkata: “Engkau mengala mi penyakit yang tidak dapat disembuhkan”. juz. Saya (Ibnu Taimiah) katakan: ath-Thabrani menyebutkan hanya Utsman bin Umar yang meriwayatkan. kemudian berdoalah dengan doa ini”. ‫ابن أبى الدنيا فى كتاب مجابى الدعاء قال حدثنا أبو هاشم سمعت كثير بن محمد ابن كثير بن رفاعة يقول جاء رجل الى عبد‬ ‫الملك بن سعيد بن أبجر فجس بطنه فقال بك داء ال يبرأ قال ما هو قال الدبيلة قال فتحول الرجل فقال هللا هللا هللا ربى ال أشرك‬ ‫به شيئا اللهم إنى أتوجه اليك بنبيك محمد نبى الرحمة تسليما يا محمد إنى أتوجه بك الى ربك وربى يرحمنى مما بى قال‬ ‫فجس بطنه فقال قد برئت ما بك علة‬ ‫قلت فهذا الدعاء ونحوه قد روى أنه دعا به السلف‬ Diriwayatkan oleh Ibnu Abi ad-Dunia dalam kitab Mujabi ad-Du’a’. hanya Utsman bin Umar yang meriwayatkan dari Syu’bah. berat bagi saya”. Abu Abdillah al-Maqdisi berkata: “Ini hadits shahih”. berwudhu’lah.I. Lalu laki-laki itu berpaling seraya mengucapkan: “Allah Allah Allah Tuhanku. namanya Umar bin Yazid. Ya Allah. tidak ada yang membimbing saya. Laki-laki buta itu menjawab: “Wahai Rasulullah. itu pengetahuan ath-Thabrani. Rasulullah Saw berkata kepadanya: “Pergilah engkau ke tempat wudhu’. aku tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apa pun. ia seorang periwayat yang Tsiqah (terpercaya). hingga laki-laki buta itu datang kepada kami. tidak berapa lama kami bercerita. tidak berapa lama kami berpisah. Pendapat Ibnu Taimiah Terhadap Hadits ini: ‫قال الطبرانى روى هذا الحديث شعبة عن أبى جععر واسمه عمر بن يزيد وهو ثقة تعرد به عثمان بن عمر عن شعبة قال أبو‬ ‫عبد هللا المقدسى والحديث صحيح‬ ‫قلت والطبرانى ذكر تعرده بمبلغ علمه ولم تبلغه رواية روح بن عبادة عن شعبة وذلك إسناد صحيح يبين أنه لم ينعرد به‬ ‫عثمان بن عمر‬ Ath-Thabrani berkata: “Yang meriwayatkan hadits ini adalah Syu’bah dari Abu Ja’far.maka Rasulullah Saw berkata kepadanya: “Apakah engkau bersabar?”. ia meraba perut laki-laki itu. Utsman bin Hunaif berkata: “Demi Allah. wahai Muhammad sesungguhnya aku menghadap denganmu kepada Tuhanmu dan Tuhanku agar ia merahmati aku 200 Majmu’ Fatawa Ibn Taimiah. ia berkata: Abu Hasyim meriwayatkan kepada kami. Orang itu bertanya: “Apakah namanya?”. hal. Itu sanad yang shahih yang menjelaskan bahwa Utsman bin Umar tidak meriwayatkan sendirian 200. Ia menjawab: “Dubailah (Bisul besar yang ada di dalam perut. aku menghadap kepada-Mu berkat nabi-Mu Muhammad nabi pembawa rahmat dan keselamatan. biasanya orang yang terkena penyakit ini berakhir dengan kematian)”. seakan-akan ia tidak buta sama sekali”.

dengan demikian berarti Imam Ahmad membolehkan tawassul dengan Nabi Muhammad Saw 202.dan apa yang menimpaku”. Imam Ahmad bin Hanbal Membolehkan Ber-tawassul Dengan Nabi Muhammad Saw: ‫ إن‬: ‫قال أحمد في منسكه الذي كتبه للمروزي صاحبه إنه يتوسل بالنبي صلى هللا عليه و سلم في دعائه ولكن غير أحمد قال‬ ‫هذا إقسام على هللا به وال يقسم على هللا بمخلوق وأحمد في إحدى الروايتين قد جوز القسم به فلذلك جوز التوسل به‬ Imam Ahmad bin Hanbal berkata dalam al-Mansak yang ia tulis untuk al-Marwazi sahabatnya. bahwa Imam Ahmad bin Hanbal bertawassul dengan Nabi Muhammad Saw dalam doanya. hal. juz. Komentar Ibnu Taimiah: Doa seperti ini dan sejenisnya adalah doa yang biasa diucapkan kalangan Salaf 201. ia berkata: “Engkau telah sembuh. Dalam salah satu riwayat dari Imam Ahmad disebutkan bahwa Imam Ahmad membolehkan sumpah demi Nabi Muhammad Saw. 201 Majmu’ Fatawa Ibn Taimiah. juz. al-Fatawa al-Kubra. hal. akan tetapi selain Imam Ahmad bin Hanbal berkata: “Sesungguhnya ini bersumpah kepada Allah demi nabi Muhammad Saw.II.I. Abdul Malik bin Sa’id bin Abjar kembali meraba perut laki-laki itu.264 202 Imam Ibnu Taimiah.422. 138 . tidak boleh bersumpah kepada Allah demi makhluk”. tidak ada penyakit pada dirimu”.

Beliau memulai dengan shalat sebelum khutbah. Mereka yang mengatakan khutbah ‘Ied dua kali juga mengqiyaskan khutbah ‘Ied dengan khutbah Jum’at yang terdiri dari dua khutbah. karena dalam hadits ini memang Rasulullah Saw khutbah dua kali. Kemudian Rasulullah Saw pergi kepada kaum perempuan. Sedangkan yang mengatakan ada dua khutbah. al-Bukhari dan Muslim). mereka berikan sebagian dari anting-anting dan cincin mereka”. “Karena kalian banyak membuat pengaduan dan melawan suami (dalam pergaulan)”. ia berkata. Hadits: ‫ان َو َال‬ ٍ َ‫َّللا َعلَ ْيهِ َوسَلَّ َم الص ََّالةَ ي َ ْو َم الْ ِعي ِد فَبَ َدأ َ ِبالص ََّالةِ قَ ْبلَ ا ْل ُخ ْطبَةِ ِبغَي ِْر أَذ‬ ُ َّ ‫َّللا صَلَّى‬ ِ َّ ‫سو ِل‬ ُ ‫َّللا قَا َل ش َِه ْدتُ َم َا َر‬ ِ َّ ‫عَنْ جَا ِب ِر ب ِْن عَ ْب ِد‬ ‫سا َء فَ َوعَ َظ ُه َّن‬ َ ِ‫اس َوذَك ََّرهُ ْم ث ُ َّم َمضَى َحت َّى أَت َى الن‬ َ َّ‫ث َعلَى طَا َعتِهِ َو َوعَ َظ الن‬ ِ َّ ‫إِقَا َم ٍة ث ُ َّم قَا َم ُمت َ َو ِكئ ًا َعلَى ِب َال ٍل فَأ َ َم َر بِت َ ْق َوى‬ َّ ‫َّللا َو َح‬ ‫َّللا قَا َل ِألَنَّ ُك َّن‬ ِ َّ ‫سو َل‬ ُ ‫سعْعَا ُء ا ْل َخدَّ ْي ِن فَقَالَتْ لِ َم يَا َر‬ َ ِ‫س َط ِة النِسَاء‬ ِ ْ‫ام َرأَةٌ مِ ن‬ ْ ْ‫ب َج َهنَّ َم فَقَا َمت‬ ُ َ‫صد َّْقنَ فَ ِإنَّ أ َ ْكث َ َركُنَّ َحط‬ َ َ ‫َوذَك ََّرهُنَّ فَقَا َل ت‬ ْ ‫صدَّقنَ مِ نْ ُحل ِِي ِهنَّ يُلْقِينَ فِي ث َ ْوبِ ِب َال ٍل مِ نْ أَق ِر َطت ِِهنَّ َو َخ َواتِمِ ِه َّن‬ْ َ َ ‫ير قَا َل فَ َجعَ ْلنَ يَت‬ َ ‫ش‬ ِ َ ‫شكَاةَ َوت َ ْكعُ ْرنَ ا ْلع‬ َّ ‫ت ُ ْكث ِْرنَ ال‬ Dari Jabir bin Abdillah. (HR. mereka berpegang dengan hadits ini. Rasulullah Saw menjawab. “Bersedakahlah kalian. Tanpa ada azan dan iqamat. khutbah pertama dan kedua. Untuk lebih jelasnya kita lihat pendapat para ulama: Pendapat Imam Syafi’i: ‫َّللا بن‬ ِ َّ ‫َّللا عن عُ َب ْي ِد‬ ِ َّ ‫ِيم بن عبد‬ ِ َّ ‫ِي أخبرنا إب َْراهِي ُم بن ُم َح َّم ٍد قال حدثني عبد الرحمن بن ُم َح َّم ِد بن عبد‬ ِ ‫َّللا عن إب َْراه‬ ُّ ‫قال الشَّافِع‬ ٍ ُ‫اإل َما ُم في الْ ِعي َدي ِْن ُخ ْط َبتَي ِْن َيعْ ِص ُل ب َ ْين َ ُه َما ِب ُجل‬ ‫وس‬ َ ‫سنَّةُ أَنْ َي ْخ ُط‬ ِْ ‫ب‬ ُّ ‫َّللا بن ُعتْ َبةَ قال ال‬ِ َّ ‫عبد‬ ِ ‫سقَاءِ َو ُخ ْطبَةُ ا ْلكُسُوفِ َو ُخ ْطبَةُ الْح‬ ٍ‫َج َو ُك ُّل ُخ ْطبَ ِة َج َما َعة‬ ْ ‫ِي ) َو َكذَلِكَ ُخ ْطبَةُ ِاال‬ ْ ِ ‫ست‬ ُّ ‫( قال الشَّافِع‬ 139 . Ada seorang perempuan yang berada di tengah barisan kaum perempuan. sesungguhnya banyak diantara kalian menjadi kayu bakar neraka Jahannam”. satu kali khutbah kepada kaum laki-laki dan satu kali kepada kaum perempuan. ia berkata. MASALAH KE-18: KHUTBAH IDUL FITHRI DAN IDUL ADHA. mereka juga berpegang dengan hadits ini. Kemudian Rasulullah Saw tegak bertumpu kepada Bilal. memberikan motifasi agar taat kepada-Nya. mereka memasukkannya ke kain Bilal. Rasulullah Saw memberikan nasihat kepada mereka dan mengingatkan mereka. menurut mereka Rasulullah Saw hanya satu kali menyampaikan khutbah. Rasulullah Saw memerintahkan agar bertakwa kepada Allah Swt. kedua pipinya memiliki tanda hitam. Mereka yang berpendapat bahwa khutbah shalat ‘Ied itu hanya satu saja. Rasulullah Saw berkata. Lalu para perempuan itu bersedekah dengan perhiasan yang ada pada mereka. memberikan nasihat kepada orang banyak dan mengingatkan mereka. “Saya ikut shalat ‘Ied bersama Rasulullah Saw. “Mengapa wahai Rasulullah?”.

Dua khutbah itu dipisah dengan duduk.2/61 :‫ كشاف القناع‬،387. dari Ibrahim bin Abdillah bin ‘Ubaidillah bin Abdillah bin ‘Utbah. ‘Abdurrahman bin Muhammad bin Abdillah meriwayatkan kepada saya.I (Beirut: Dar al-Ma’rifah.238. “Demikian juga dengan khutbah shalat Istisqa’. dianjurkan menurut Mazhab Maliki.II (Damascus: Dar al-Fikr). Dua khutbah atau satu khutbah? Kami mohon jawaban detail tentang itu. khutbah pertama dan khutbah kedua. Imam Syafi’i berkata. Pendapat Syekh Ibnu ‘Utsaimin: ‫ نرجو التعصيل في ذلك؟‬،‫السيال ما هي السنة في خطبة العيد هل هي خطبتان أم واحدة‬ ‫الجواب‬ ‫ ولو اقتصر اإلنسان على واحدة بدون إحداث فتنة‬،‫ أنها خطبتان خطبة العيد أولى وثانية‬:‫المشهور عند العلماء من الحنابلة‬ ‫ فإن خاف من فتنة بأن يتعلت الناس ويصير كل واحد يعر ف حكم مسألة يذهب إليها فهنا يقتصر على ما كان الناس‬،‫فال بأس‬ . hal. dua khutbah pada shalat ‘Ied. berbeda dengan shalat Jum’at (khutbah sebelum shalat Jum’at). ia berkata. Dilaksanakan setelah shalat ‘Ied. Hal. khutbah shalat Kusuf (gerhana matahari). juz. syarat.‫يعتادونه؛ لئال يعتتح الباب على الناس‬ Pertanyaan: mana yang sesuai menurut Sunnah dalam khutbah ‘Ied. tanpa 203 Imam Syafi’i. “Ibrahim bin Muhammad meriwayatkan kepada kami. al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu.Imam Syafi’i berkta. al-Umm.62. Jika seseorang berkhutbah hanya satu khutbah saja. 1393H) .1/118 :‫اللباب‬ ،5/36 :‫ المجموع‬،1/120 :‫ المهذب‬،‫ ومابعدها‬1/311 :‫ مغني المحتاج‬،86‫ ص‬:‫ القوانين الفقهية‬،1/400 :‫ الشرح الكبير‬،1/530 :‫ الشرح الصغير‬،784 . seperti khutbah Jum’at dalam hal rukun. juz.528. “Sunnah seorang khatib berkhutbah dua khutbah pada shalat ‘Ied (Idul Fitri atau Idul Adha). Pendapat Empat Mazhab: ‫ بعد صالة‬،‫تسن عند الجمهور وتندب عند المالكية خطبتان للعيد كخطبتي الجمعة في األركان والشروط والسنن والمكروهات‬ ‫ بال خالف بين المسلمين‬،‫العيد خالفا ً للجمعة‬ Disunnatkan menurut jumhur (mayoritas ulama). khutbah haji dan semua khutbah jamaah”203. ia berkata. Jawaban: Yang masyhur menurut sebagian ulama Mazhab Hanbali bahwa khutbah ‘Ied itu dua khutbah. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama kaum muslimin dalam masalah ini204. Sumber Syekh Wahbah az-Zuhaili: -1/782:‫ الدر المختار‬،‫ ومابعدها‬1/428 :‫ فتح القدير‬،1/141 :‫ الفتاوى الهندية‬،1/226 :‫ تبيين الحقائق‬،91‫ ص‬:‫ مراقي الفالح‬،119. 204 Syekh Wahbah az-Zuhaili.2/384:‫المغني‬ 140 . sunnat-sunnat dan hal- hal makruhnya.

Juz.I (Beirut: Dar al-Ma’rifah. Berdasarkan riwayat Sa’id bin Manshur dari ‘Ubaidullah bin ‘Utbah. al-Umm. “Imam bertakbir shalat Idul Fithri dan Idul Adha sebelum berkhutbah. hal.XXIII. Pendapat Ulama Mazhab: ‫ لما روى‬،ً ‫ يكبر في الثانية بسبا متوالية أيضا‬:‫ وفي الثانية‬،‫ يكبر في الخطبة األولى تسا تكبيرات متوالية‬:‫وعند الجمهور‬ ‫ سبا‬:‫ وفي الثانية‬،‫ «كان يكبر اإلمام يومي العيد قبل أن يخطب تسا تكبيرات‬:‫ قال‬،‫سعيد بن منصور عن عبيد هللا بن عتبة‬ »‫تكبيرات‬ Menurut Jumhur (mayoritas) ulama: khatib bertakbir sembilan takbir berturut-turut pada khutbah pertama. Hal. 205 Syekh Ibnu ‘Utsaimin. 1393H). 206 Imam Syafi’i.153.. hal. 141 .238. maka dalam kasus seperti ini cukuplah mengikuti kebiasaan yang sudah dilakukan orang banyak. Jika khawatir menimbulkan fitnah. Tujuh takbir berturut-turut pada khutbah kedua. Kemudian duduk (istirahat antara dua khutbah). “Ibrahim bin Muhammad meriwayatkan kepada kami. Liqa al-Bab al-Maftuh.ada unsur ingin menimbulkan fitnah (di tengan masyarakat). ia berkata. kemudian menyampaikan khutbah. setiap orang berpegang pada pendapat mazhabnya. dari Abdurrahman bin Muhammad bin Abdillah. 207 Syekh Wahbah az-Zuhaili.239. maka boleh. mengawali khutbahnya dengan tujuh kali takbir berturut-turut tanpa dipisah kalimat diantaranya. Sembilan takbir pada khutbah pertama dan tujuh takbir pada khutbah kedua”207. “Sunnah hukumnya bertakbir pada hari raya Idul Adha dan Idul Fithri di atas mimbar sebelum khatib memulai khutbah. orang banyak menjadi sibuk. dari Ibrahim bin Abdillah dari ‘Ubaidillah bin Abdillah bin ‘Utbah. agar tidak membuka pintu (konflik) di tengah-tengah masyarakat205. Kemudian menyampaikan khutbah (kedua)206. khatib tegak di atas mimbar berkhutbah sembilan takbir berturut-turut tanpa dipisah kalimat diantaranya. op. cit. Kemudian khatib tegak berdiri pada khutbah kedua. ia berkata. Takbir Dalam Khutbah ‘Ied: Pendapat Imam Syafi’i: ‫َّللا بن عبد‬ ِ َّ ‫َّللا عن ُعبَ ْي ِد‬ ِ َّ ‫ِيم بن عبد‬ ِ ‫َّللا عن إب َْراه‬ ِ َّ ‫ِي قال أخبرنا إب َْراهِي ُم بن ُم َح َّم ٍد عن عبد الرحمن بن ُم َح َّم ِد بن عبد‬ ُّ ‫قال الشَّافِع‬ ‫ب وهو قَائ ِ ٌم على‬ َ ُ‫اإل َما ُم قبل أَنْ ي َ ْخط‬ ِ ْ ‫ِئ‬َ ‫ضحَى َوالْ ِع ْط ِر على ا ْلمِ نْبَ ِر قبل ا ْل ُخ ْطبَ ِة أَنْ ي َ ْبتَد‬ ُ َ ْ َ ‫َّللا بن ُعتْبَة قال السُّنَّة في الت َّ ْكب ِ ِير يوم ْاأل‬ ِ َّ َ ِ ‫سة ث ُ َّم يَقُو ُم في ا ْل ُخ ْطبَ ِة الثَّانِيَ ِة فَيَعْتَت ِ ُحهَا ب‬ ً َ ‫ِس ِج ْل‬ ُ ‫ب ث ُ َّم يَجْ ل‬ ُ ُ‫ت تَتْ َرى َال يَ ْع ِص ُل بَيْنَهَا بِك ََال ٍم ث ُ َّم يَ ْخط‬ ٍ ‫يرا‬ ‫ت‬ َ ‫سب ِْا ت َ ْك ِب‬ ٍ ‫يرا‬ ِ ‫ا ْلمِ ْنبَ ِر ِبتِس‬ َ ِ ‫ْا ت َ ْكب‬ ‫ب‬ ُ ُ ُ‫تَتْ َرى َال يَعْ ِص ُل ب َ ْينَهَا بِك ََال ٍم ث َّم ي َ ْخط‬ Imam Syafi’i berkata. juz.

 Shalat di masjid yang ada kubur di sekitarnya. juz. atau sejenisnya. Syarh as-Sindi ‘Ala an-Nasa’i. Perlu dibedakan antara:  Menjadikan kubur sebagai masjid. hal. Hadits: Larangan Menjadikan Kubur Sebagai Masjid. karena akan mengacaukan hukum yang dihasilkan. apakah dengan bersujud ke kubur karena mengagungkan kubur atau menjadikan kubur sebagai arah dalam ibadah.II (Heleb: Maktab al-Mathbu’at al- Islamiyyah). Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani Menukil Pendapat Imam al-Baidhawi: 208 Imam Abu al-Hasan as-Sindi. ِ َ‫ور أ َ ْنبِيَائ ِِه ْم َمس‬ َ‫اجد‬ َ ُ‫َارى ات َّ َخذُوا قُب‬ َ ‫َّللا ا ْليَهُو َد َوالنَّص‬ ُ َّ َ‫لَعَن‬ “Allah Swt melaknat orang Yahudi dan Nashrani karena telah menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah”. MASALAH KE-19: SHALAT DI MASJID ADA KUBUR. al-Bukhari dan Muslim). ia memperingatkan ummatnya agar tidak melakukan terhadap kuburnya seperti yang dilakukan orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap kubur para nabi mereka. (HR.41. 142 . Apakah makna hadits ini: tidak boleh shalat di masjid yang ada kubur? Pendapat Imam Abu al-Hasan as-Sindi: ‫ومراده بذلك أن يحذر أمته أن يصنعوا بقبره ما صنا اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم من اتخاذهم تلك القبور مساجد أما‬ ‫بالسجود إليها تعظيما لها أو بجعلها قبلة يتوجهون في الصالة نحوه ا قيل ومجرد اتخاذ مسجد في جوار صالح تبركا غير‬ ‫ممنوع‬ Yang dimaksudkan Rasulullah Saw dengan itu. Ketiga pembahasan ini tidak sama. mereka telah menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat sujud. Ada pendapat yang mengatakan: hanya sekedar membangun masjid di samping kubur orang shalih untuk mengambil berkah tidak dilarang 208. tidak dapat disatukan.  Shalat ke arah kubur.

juz. (HR. mereka beribadah menghadap ke kubur-kubur itu dalam ibadah dan sejenisnya. Hadits: Larangan Shalat ke Kubur: ‫سوا عَلَ ْيهَا‬ ِ ُ‫صل ُّوا إِلَى ا ْلقُب‬ ُ ‫ور َو َال ت َ ْج ِل‬ َ ُ ‫سل َّ َم يَقُو ُل َال ت‬ َ ‫َّللا َعلَ ْي ِه َو‬ ُ َّ ‫صلَّى‬ َ ‫َّللا‬ ُ ‫عَنْ أَبِي َم ْرث َ ٍد ا ْل َغن َ ِوي ِ قَا َل سَمِ عْتُ َر‬ ِ َّ ‫سو َل‬ Dari Abu Martsad al-Ghanawi. “Ini adalah solusi terhadap dua perkara. Adapun orang yang membuat masjid di samping makam orang shalih untuk berkah kedekatan. Dalil celaan terhadap dua perkara ini adalah sabda Rasulullah Saw.226. juz.I (Beirut: Dar al- Ma’rifah. “Ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani sujud ke kubur para nabi karena mengagungkan mereka dan menjadikan kubur-kubur itu sebagai arah kiblat.II (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah). orang-orang Yahudi dan Nasrani sujud ke kubur nabi-nabi mereka karena pengagungan dan niat ibadah. Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari. Imam al-Mubarakfury menukil pendapat Imam at-Turbasyti: ‫قال التوربشتي هو مخر على الوجهين أحدهما كانوا يسجدون لقبور األنبياء تعظيما لهم وقصد العبادة في ذلك وثانيهما‬ ‫أنهم كانوا يتحرون الصالة في مدافن األنبياء والتوجه إلى قبورهم في حالة الصالة والعبادة هلل نظرا منهم أن ذلك الصنيا‬ ‫أعظم موقعا عند هللا الشتماله على األمرين عبادة والمبالغة في تعظيم األنبياء وكال الطريقين غير مرضية وأما األول فشرك‬ ‫جلي وأما الثانية فلما فيها من معنى االشراك باهلل عز و جل وإن كان خعيا والدليل على ذم الوجهين قوله صلى هللا عليه و‬ ‫سلم اللهم ال تجعل قبري وثنا اشتد غضب هللا على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد‬ Imam at-Turbasyti berkata. 143 . Tuhfat al-Ahwadzi bi Syarh Jami’ at- Tirmidzi. 209 Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani. meskipun khafy (tersembunyi). Kedua. “ Janganlah kalian jadikan kuburku sebagai berjala.‫وقال البيضاوي لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور األنبياء تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصالة‬ ‫نحوها واتخذوها أوثانا لعنهم ومنا المسلمين عن مثل ذلك فأما من أتخذ مسجدا في جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه ال‬ ‫التعظيم له وال التوجه نحوه فال يدخل في ذلك الوعيد‬ Imam al-Baidhawi berkata. bukan untuk pengagungan. sedangkan cara yang kedua itu mengandung makna mempersekutukan Allah Swt. hal. Murka Allah Swt amat sangat besar terhadap orang-orang yang menjadikan kubur para nabi mereka sebagai tempat ibadah”210. pertama. menurut mereka perbuatan itu agung di sisi Allah karena mengandung dua perkara: ibadah dan sikap berlebihan dalam mengagungkan para nabi. ‘Janganlah kamu shalat ke kubur dan janganlah kamu duduk di atas kubur”. 1379H). Cara pertama itu syirik jaly (yang jelas). 210 Imam Muhammad Abdurrahman bin Abdirrahim al-Mubarakfury. mereka mencari kesempatan beribadah di kubur para nabi dan menghadap ke kubur- kubur itu dalam ritual ibadah. maka tidak termasuk dalam ancaman tersebut209. hal. Muslim). “Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda. bukan pula sebagai arah ibadah atau sejenisnya. ia berkata. maka Rasulullah Saw melaknat mereka dan melarang kaum muslimin untuk melakukan seperti itu. mereka jadikan kubur- kubur itu sebagai berhala-berhala.525. Kedua cara ini tidak diridhai Allah Swt.

al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab. apakah mayat itu shalih atau tidak211. riwayat yang sama. ‘(Awas) Kubur. “Janganlah kamu duduk di atas kubur dan janganlah shalat ke (arah) kubur atau di atas kubur”. karena sebagai peringatan. atau di antara dua kubur. 144 .316. ia sebutkan di awal bab. Ketika Anas melihat bahwa yang dimaksud Umar adalah kubur. Atsar dari Umar: Shalat Menghadap Kubur Tidak Batal. hadits Marfu’. 211 Imam an-Nawawi. Ucapan Umar: [‫ ]القبر القبر‬dengan huruf Ra’ berbaris fathah. Kalimat: Umar tidak memerintahkan Anas mengulangi shalatnya. riwayat Abu Nu’aim guru Imam al-Bukhari. ‘Bulan’. atau ke (arah) kubur. namun tidak mengandung makna bahwa shalat tersebut batal. Maka aku pun bergeser dari tempat itu”. ‫قوله وما يكره من الصالة في القبور يتناول ما إذا وقعت الصالة على القبر أو إلى القبر أو بين القبرين وفي ذلك حديث رواه‬ ‫مسلم من طريق أبي مرثد الغنوي مرفوعا ال تجلسوا على القبور وال تصلوا إليها أو عليها قلت وليس هو على شرط البخاري‬ ‫فأشار إليه في الترجمة وأورد معه اثر عمر الدال على أن النهي عن ذلك ال يقتضي فساد الصالة واالثر المذكور عن عمر‬ ‫رويناه موصوال في كتاب الصالة ألبي نعيم شيخ البخاري ولعظه بينما أنس يصلي إلى قبر ناداه عمر القبر القبر فظن أنه‬ ‫يعني القمر فلما رأى أنه يعني القبر جاز القبر وصلى وله طرق أخرى بينتها في تعل يق التعليق منها من طريق حميد عن أنس‬ ‫نحوه وزاد فيه فقال بعض من يليني إنما يعني القبر فتنحيت عنه وقوله القبر القبر بالنصب فيهما على التحذير‬ ‫وقوله ولم يأمره باإلعادة استنبطه من تمادي أنس على الصالة ولو كان ذلك يقتضي فسادها لقطعها واستأنف‬ Makna kalimat: makruh shalat di kubur. Atsar tersebut dari Umar. kami riwayatkan secara bersambung dalam kitab shalat. Disebutkan bersamanya satu Atsar dari Umar yang menunjukkan bahwa Umar melarang melakukan itu. Bulan: qamar). juz. maka ia pun melewati kubur itu dan melanjutkan shalatnya. lafaznya: “Ketika Anas shalat ke arah kubur. diantaranya jalur riwayat Humaid dari Anas.V. Hadits ini bukan menurut syarat Imam al-Bukhari. Ia ambil kesimpulan dari perbuatan Anas melanjutkan shalatnya. Dalam hal ini ada hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dari jalur riwayat Abu Martsad al-Ghanawi. Umar memanggilnya dengan mengatakan. kubur!’. Mengandung makna: jika shalat di atas kubur. dengan tambahan kalimat: “Sebagian orang yang berada di sekitarku (Anas) mengatakan bahwa yang dimaksud Umar adalah kubur. Andai shalat Anas batal. Kubur: qabr. hal. pastilah Anas menghentikan shalatnya dan memulai shalat baru212.Pendapat Imam Syafi’i: ‫قال الشافعي وا الصحاب وتكره الصالة الي القبور سواء كان الميت صالحا أو غيره‬ Imam Syafi’i dan para ulama Mazhab Syafi’i berpendapat: makruh hukumnya shalat ke (arah) kubur. Ada beberapa jalur riwayat lain yang telah saya (Al-Hafizh Ibnu Hajar) jelaskan dalam Ta’liq at-Ta’liq. Anas menyangka Umar mengatakan. (karena kemiripan bunyi kalimat.

1379H).I (Beirut: Dar al- Ma’rifah. Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari. 145 . karena mengandung unsur syirik mempersekutukan Allah Swt. Yang dilarang adalah menjadikan kubur sebagai masjid. shalat menghadap kubur. hal. Apalagi ada dinding dan jarak antara kubur dan masjid. Dari pembahasan di atas jelaslah bahwa shalat di masjid yang ada kubur di sekitarnya tidak dilarang. Juz.525. 212 Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani.

kemudian meninggalkannya. diriwayatkan sekelompok para al-Hafizh dan mereka nyatakan shahih.‫وعن عبد هللا بن معقل‬ ‫رواه ا لبيهقى وقال هذا عن علي صحيح مشهور‬ Dari Abdullah bin Ma’qil. " ‫ التابعي قال " قنت علي رضى هللا عنه في العجر‬. 213 Imam an-Nawawi. Ia menjawab. Rasulullah Saw Membaca Doa Qunut Shubuh Hingga Meninggal Dunia. hal.505. Imam al-Baihaqi berkata: ‫“ هذا إسناد حسن‬Sanad ini hasan”. Diriwayatkan juga oleh Imam ad-Daraquthni213. “Ini dari Imam Ali. ‫حديث انس رضى هللا عنه " أن النبي صلي هللا تعالي عليه وسلم قنت شهرا يدعوا عليهم ثم ترك فأما في الصبح فلم يزل‬ " ‫يقنت حتى فارق الدنيا‬ Hadits Anas ra. ia berkata.III. Diantara ulama yang menyatakannya shahih secara teks adalah al-Hafizh Abu Abdillah Muhammad bin Ali al-Balkhi Imam al-Hakim Abu Abdillah di beberapa tempat dalam kitabnya dan Imam al- Baihaqi. Imam Ali Membaca Doa Qunut Shubuh. Imam al-Baihaqi berkata. shahih masyhur”. al-Baihaqi). al-Baihaqi). “Ali ra membaca Qunut pada shalat Shuhub”. Abu Bakar. Umar dan Utsman”. Rasulullah Saw terus membaca doa Qunut pada shalat Shubuh hingga beliau meninggal dunia”. “Sesungguhnya Rasulullah Saw membaca Qunut selama satu bulan. Adapun doa Qunut pada shalat Shubuh. Ia menjawab. “Setelah ruku’. ‫وعن العوام بن حمزة قال " سألت أبا عثمان عن القنوت في الصبح قال بعد الر كوع قلت عمن قال عن أبى بكر وعمر‬ " ‫وعثمان رضي هللا تعالي عنهم‬ Dari al-‘Awwam bin Hamzah. 146 . Umar dan Utsman Membaca Doa Qunut Shubuh. beliau melaknat mereka.‫ بعتح الميم وإسكان العين المهملة وكسر القاف‬. Pendapat Ulama Tentang Hadits ini: ‫حديث صحيح رواه جماعة من الحعاظ وصححوه وممن نص علي صحته الحافظ أبو عبد هللا محمد بن علي البلخى والحاكم‬ ‫أبو عبد هللا في مواضا من كتبه والبيهقي ورواه الدار قطني‬ Hadits shahih. (HR. “Saya bertanya kepada Abu ‘Utsman tentang doa Qunut pada shalat Shubuh. (HR.” Saya katakan. ia berkata. juz. “Dari Abu Bakar. al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab. MASALAH KE-20: DOA QUNUT PADA SHALAT SHUBUH. “Dari siapa?”. seorang tabi’in.

tentang hadits Anas bin Malik: Rasulullah Saw membaca Qunut selama satu bulan. karena yang dimaksud dengan meninggalkannya. “Sesungguhnya Rasulullah Saw membaca doa Qunut selama satu bulan. Sementara riwayat yang lain menyatakan nabi membaca Qunut Shubuh hingga meninggal dunia. Muslim).ُ‫سولَه‬ َ َّ ‫شه ًْرا يَلْعَنُ ِر ْعالً َوذَك َْوانَ َو ُعصَيَّةَ َعص َُوا‬ ُ ‫َّللا َو َر‬ َ َ‫ قَنَت‬. juz. Imam Abdurrahman bin Mahdi berkata: “Yang ditinggalkan hanya laknat ”214. 214 1344H). al-Bukhari dan Muslim). Dzakwan dan ‘Ushayyah yang telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya”. as-Sunan al-Kubra. bukan meninggalkan Qunut. hal. kemudian meninggalkannya”. kemudian setelah itu Rasulullah Saw meninggalkannya. 201.II (Haidarabad: Majlis Da’irat al-Ma’arif an-Nizhamiyyah. ‫وأما الحواب عن حديث أنس وأبى هريرة رضي هللا عنهما في قوله ثم تركه فالمراد ترك الدعاء على أولئك الكعار ولعنتهم‬ ‫فقط ال ترك جميا القنوت أو ترك القنوت في غير الصبح وهذا التأويل متعين الن حديث أنس في قوله " لم يزل يقنت في‬ ‫الصبح‬ ‫حتى فارق الدنيا " صحيح صريح فيجب الجما بينهما وهذا الذى ذكرناه متعين للجما وقد روى البيهقي باسناده عن عبد‬ ‫الرحمن بن مهدي االمام انه قال انما ترك اللعن ويوضح هذا التأويل رواية أبي هريرة السابقة وهي قوله " ثم ترك الدعاء‬ " ‫لهم‬ Imam al-Baihaqi.‫صلى هللا عليه وسلم‬. sesungguhnya Rasulullah Saw membaca Qunut selama satu bulan beliau melaknat (Bani) Ri’lan. 147 . (HR. akan tetapi meninggalkan laknat dalam Qunut. kemudian beliau meninggalkannya. Berarti dua riwayat ini kontradiktif? Padahal periwatnya sama-sama Anas bin Malik. Laknatnya ditinggalkan. Yang dimaksud dengan laknat dalam Qunut adalah: . Satu menyatakan nabi membaca qunut hanya satu bulan. berdoa terhadap daerah-daerah Arab.‫عَنْ أَنَ ِس ب ِْن َمالِكٍ أَنَّ النَّبِ َّى‬ Dari Anas bin Malik. Hadits riwayat Anas bin Malik ini menyatakan bahwa Rasulullah Saw membaca Qunut shubuh selama satu bulan. Berarti ada kontradiktif? Tidak ada kontradiktif.Hadits-Hadits Menolak Doa Qunut Shubuh: Hadits Pertama: ِ ‫علَيْ ِه َوسَلَّ َم قَنَتَ شَه ًْرا يَ ْدعُو عَلَى أ َ ْحيَاءٍ مِ نْ أَحْ ي َاءِ الْعَ َر‬ ُ ‫ب ث ُ َّم ت َ َر َكه‬ َّ ‫صلَّى‬ َ ُ ‫َّللا‬ َ ‫َّللا‬ ُ ‫عَنْ أَنَ ٍس أَنَّ َر‬ ِ َّ ‫سو َل‬ Dari Anas bin Malik. Demikian riwayat al-Baihaqi: ‫عن عبد الرحمن بن مهدى في حديث انس قنت شهرا ثم تركه قال عبد الرحمن ر حمه هللا انما ترك اللعن‬ Dari Abdurrahman bin Mahdi. (HR. Qunutnya tetap dilaksanakan.

sesungguhnya engkau shalat di belakang Rasulullah Saw. Abu Bakar. Hanya meninggalkan laknat dalam doa saja. “Saya bertanya kepada Bapak saya. [ ‫]ثم ترك الدعاء لهم‬. Kemudian Rasulullah Saw meninggalkan doa (laknat) terhadap mereka”215. Hadits Ketiga Menolak Qunut: . bahwa riwayat yang menetapkan adanya Qunut. tentang kalimat. 148 . Hadits ini shahih dan jelas. Maksudnya adalah: meninggalkan doa terhadap mereka. juz. 215 216 Ibid. Imam al-Baihaqi telah meriwayatkan dengan sanadnya dari Imam Abdurrahman bin Mahdi. Apakah mereka membaca doa Qunut?”. “Yang ditinggalkan hanya laknatnya saja”. “Kemudian ia meninggalkannya”. ia berkata.III. karena hadits riwayat Anas menyatakan. Pendapat Ulama: ُّ ‫كََ َذا َر َوا ُه ُم َح َّم ُد بْنُ جَا ِب ٍر ال‬ .‫س َحيْمِ ُّى‬ Demikian diriwayatkan oleh Muhammad bin Jabir as-Suhaimi. itu perbuatan yang dibuat-buat”. hal. Pendapat Ulama: ‫والجواب عن حديث سعد بن طارق أن رواية الذين اثبتوا القنوت معهم زيادة علم وهم أكثر فوجب تقديمهم‬ Jawaban terhadap hadits Sa’ad bin Thariq (nama asli Abu Malik al-Asyja’i). ‘Wahai bapakku. statusnya: Matruk. maka wajib mengkombinasikan antara kedua riwayat tersebut. hal.Adapun jawaban terhadap hadits Anas dan Abu Hurairah. Bapaknya menjawab. juz. (HR.505. Penakwilan ini menetapkan sesuatu. yaitu kalimat. ٌ‫ { } َوه َُو َمتْ ُروك‬. Umar.‫صلى هللا عليه وسلم‬. at-Tirmidzi). ia berakata. al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab. Utsman dan Ali bin Abi Thalib di sini. 1344H). “Rasulullah Saw terus membaca doa Qunut pada shalat Shubuh hingga meninggal dunia”.II (Haidarabad: Majlis Da’irat al-Ma’arif an-Nizhamiyyah.217 ‫وعن حديث ابن مسعود أنه ضعيف جدا النه من رواية محمد بن جابر السحمى وهو شديد الضعف متروك والنه نعي وحديث‬ ‫أنس إثبات فقدم لزيادة العلم‬ Imam an-Nawawi. Hadits Kedua Menolak Qunut: َ‫َّللا َعل َ ْي ِه َوسَلَّ َم َوأَبِي بَك ٍْر َو ُع َم َر َوعُثْ َمان‬ ُ َّ ‫صلَّى‬ َ ‫َّللا‬ ِ َّ ‫سو ِل‬ ُ ‫ف َر‬ َ ‫صلَّيْتَ َخ ْل‬َ ‫ش َجعِي ِ قَا َل قُ ْلتُ ِألَبِي يَا أَبَ ِة إِنَّكَ قَ ْد‬ ْ َ ‫عَنْ أَبِي َمالِكٍ ْاأل‬ ‫ث‬ ٌ ‫سن ِينَ أَكَانُوا يَقْنُت ُونَ قَا َل أ َ ْي بُنَ َّي ُمحْ َد‬ِ ‫َو َعلِي ِ ب ِْن أَبِي َطا ِلبٍ هَا هُنَا بِالْكُوفَ ِة نَح ًْوا مِ نْ َخ ْم ِس‬ Dari Abu Malik al-Asyja’i. as-Sunan al-Kubra. Penakwilan ini dijelaskan riwayat Abu Hurairah di atas. ia berkata. maka riwayat mereka lebih dikedepankan216. yaitu orang-orang kafir. bersama mereka itu ada tambahan pengetahuan. Meninggalkan laknat terhadap mereka. di Kufah lebih kurang lima tahun.ِ‫صلَ َواتِه‬ َ ْ‫ فِى ش َْىءٍ مِ ن‬.‫َّللا‬ ُ ‫ َما قَنَتَ َر‬: ‫َّللا َع ْنهُ قَا َل‬ ِ َّ ‫سو ُل‬ ُ َّ ‫سعُو ٍد َر ِض َى‬ ِ َّ ‫عَنْ َع ْب ِد‬ ْ ‫َّللا ب ِْن َم‬ Dari Abdullah bin Mas’ud. yang menyatakan ada Qunut Shubuh lebih banyak. Atau artinya: meninggalkan doa Qunut dalam semua shalat selain shalat Shubuh. “Rasulullah Saw tidak pernah membaca doa Qunut dalam shalat-shalatnya”. bukan meninggalkan doa Qunut secara keseluruhan. 217 Imam al-Baihaqi. “Wahai anakku.213.

al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab. sedangkan hadits Anas menetapkan.Hadits riwayat Ibnu Mas’ud dha’if jiddan (lemah sekali). 149 . statusnya: Syadid adh-Dha’f. “Ini tidak shahih. Hadits Keempat Menolak Qunut: ُ‫ الَ أَحْ ع َ ْظه‬: ‫ قَا َل‬. “Saya tidak menghafalnya dari seorang pun dari para sahabat kami”. al-Barra’ bin ‘Azib dan shahabat lain. “Saya shalat bersama Ibnu Umar pada shalat Shubuh. Saya katakan kepada Ibnu Umar. matruk. karena sebagai tambahan pengetahuan218. ia tidak membaca doa Qunut. juz. Maka yang hafal lebih diutamakan. hal. “Sesungguhnya Rasulullah Saw melarang membaca doa Qunut pada shalat Shubuh”. Pendapat Ulama: ‫وعن حديث ابن عباس أنه ضعيف جدا وقد رواه البيهقى من رواية أبى ليلي الكوفى وقال هذا ال يصح وابو ليلى متروك وقد‬ " ‫روينا عن ابن عباس انه " قنت في الصبح‬ Hadits dari Ibnu Abbas adalah dha’if jiddan (lemah sekali). “Saya tidak melihat engkau membaca doa Qunut”. Karena diriwayatkan oleh Muhammad bin Jabir as-Suhaimi. Karena hadits ini menafikan. ُ‫ الَ أ َ َراكَ تَقْنُت‬: ‫ فَقُ ْلتُ ِالب ِْن ُع َم َر‬، ْ‫ْح فَلَ ْم يَقْنُت‬ َ ‫ صَلَّيْتُ َم َا اب ِْن ُع َم َر‬: ‫عَنْ قَت َا َدةَ عَنْ أ َ ِبى مِ جْ لَ ٍز قَا َل‬ ِ ‫صالَةَ الصُّب‬ . Imam al-Baihaqi berkata.‫صحَا ِبنَا‬ْ َ ‫عَنْ أ َ َح ٍد مِ نْ أ‬ Dari Abu Qatadah. ‫وحديث ابن عمر أنه لم يحعظه أو نسيه وقد حعظه أنس والبراء بن عازب وغيرهما فقدم من حعظ‬ Hadits Ibnu Umar yang menyatakan bahwa ia tidak menghafalnya atau terlupa. Disebutkan al-Baihaqi dari riwayat Abu Laila al-Kufi. 218 Imam an-Nawawi. Maka yang menetapkan lebih dikedepankan daripada yang menafikan. cit. Telah kami riwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Ibnu Abbas membaca doa Qunut pada shalat Shubuh 220.505. Ibnu Umar menjawab.III. Pendapat Ulama: . Hadits Kelima Menolak Qunut: ٌ ‫ْح ب ِ ْدعَة‬ َ ‫ أَنَّ الْقُنُوتَ ف ِى‬: ‫َّاس‬ ُّ ‫صالَ ِة ال‬ ِ ‫صب‬ ٍ ‫عب‬ َ ‫ع َِن اب ِْن‬ Dari Ibnu Abbas. Ada shahabat lain yang menghafalnya. dari Abu Mijlaz.ُ‫ْض السُّنَ ِن الَ ي َ ْق َد ُح فِى ِر َوايَ ِة َمنْ َح ِع َظهُ َوأَثْبَتَه‬ ِ ‫صحَابَ ِة أ َ ْو َغعْلَتُهُ عَنْ بَع‬ َّ ‫ْض ال‬ ِ ‫سيَانُ بَع‬ ْ ِ‫ن‬ Sebagian shahabat terlupa atau lalai tentang sebagian Sunnah. 220 Ibid. “Sesunguhnya doa Qunut pada shalat Shubuh itu bid’ah”. Hadits Keenam Menolak Qunut: َ ‫ نَهَى ع َِن الْقُنُوتِ فِى‬-‫صلى هللا عليه وسلم‬. loc. yaitu Anas. ia berkata. itu tidak dapat merusak riwayat shahabat lain yang ingat dan menetapkannya219. 219 Imam al-Baihaqi.‫ أَنَّ النَّب ِ َّى‬: َ‫سلَ َمة‬ ُّ ‫صالَ ِة ال‬ ِ ‫صبْح‬ َ ‫عَنْ أ ُ ِم‬ Dari Ummu Salamah. Status Abu Laila: matruk”.

hal. Doa Qunut Hanya ada Pada Shalat Shubuh. juz. ِ ْ ‫ت كُل ِِهنَّ إنْ شَا َء‬ ‫اإل َما ُم‬ َّ ‫ص ْب َح َّإال أَنْ ت َ ْن ِز َل َن ِاز َلةٌ فَي ُ ْقنَتَ في ال‬ ِ ‫صل َ َوا‬ َّ ‫َو َال قُنُوتَ في ش َْيءٍ من ال‬ ِ ‫صل َ َوا‬ ُّ ‫ت َّإال ال‬ Tidak ada doa Qunut dalam shalat-shalat.205.505. Karena doa Qunut itu bagian dari amal shalat. Kecuali jika terjadi bencana.132. Ad- Daraquthni berkata. maka ia sujud Sahwi.III. al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab. Jika Terlupa. Rasulullah Saw membaca Qunut. semuanya dha’if. 223 Imam Syafi’i. jika imam berkehendak222. hal. 1393H). Qunut Shubuh Lebih Dahulu Daripada Qunut Nazilah. kecuali pada shalat Shubuh. 150 . Pernyataan Imam Syafi’i (w. “Ketiga orang ini.I (Beirut: Dar al-Ma’rifah. Maka Sujud Sahwi.Pendapat Ulama: ‫وعن حديث أم سلمة انه ضعيف النه من رواية محمد بن يعلي عن عنبسة بن عبد الرحمن عن عبد هللا بن نافا عن ابيه عن‬ ‫ام سلمة قال الدار قطني هيالء الثالثة ضععاء وال يصح لنافا سماع من ام سلمة وهللا اعلم‬ Hadits Ummu Salamah adalah hadits dha’if.150-204H) Tentang Qunut Shubuh. Menurut Imam Syafi’i. Imam Syafi’i berkata dalam kitab al-Umm: ُ ‫س ْه ِو ِألَنَّهُ من َع َم ِل الص ََّالةِ وقد ت ََر َكه‬ َّ ‫َوإِنْ ت ََركَ ا ْلقُنُوتَ في ا ْلعَجْ ِر سَ َج َد لِل‬ Jika seseorang meninggalkan doa Qunut pada shalat Shubuh. karena diriwayatkan oleh Muhammad bin Ya’la dari ‘Anbasah bin Abdirrahman dari Abdullah bin Nafi’ dari Bapaknya dari Ummu Salamah. al-Umm. maka mesti sujud Sahwi. Tidak benar bahwa Nafi’ mendengar dari Ummu Salamah”. al-Umm. 222 Imam Syafi’i. Qunut shubuh itu bagian dari amal shalat Shubuh. juz. juz. 1393H). hal. menurut pengetahuan kami Rasulullah Saw tidak pernah meninggalkan Qunut Shubuh sama 221 Imam an-Nawawi. Wallahu a’lam221.I (Beirut: Dar al-Ma’rifah. ‫ْح قَ ُّط َوإِنَّ َما‬ ِ ‫ت في الصُّب‬ َ ‫َّللا عليه وسلم ولم ي َ ْت ُركْ َعل ِْمنَاهُ ا ْلقُنُو‬ ُ َّ ‫َّللا صلى‬ ِ َّ ‫ت رسول‬ َ َ‫الر ْكعَ ِة الثَّانِيَةِ قَن‬ ِ ‫َويَ ْقنُتُ في ص ََالةِ الصُّب‬ َّ ‫ْح ب َ ْع َد‬ ‫ت‬ ً ِ ‫س َعش ََر ل َ ْيلَة يَ ْدعُو على قَ ْو ٍم من ا ْل ُمش ِْر ِكينَ في الصَّلَ َوا‬ َ َ ‫َّللا عليه وسلم حين جَا َءهُ قَتْ ُل أ َ ْه ِل ِبئ ِْر َمعُونَة َخ ْم‬ ُ َّ ‫قَنَتَ النبي صلى‬ َ َ ‫ْح قبل قتْ ِل أ ْه ِل بِئ ِْر‬ ِ ‫صب‬ َ َ َ َ َ ُّ ‫ْح ف َال أ ْعلَ ُم أنَّهُ ت ََر َكهُ بَ ْل ن َ ْعلَ ُم أنَّهُ قنَتَ في ال‬ َ َ ِ ‫ت كُلِهَا فأ َّما في ص ََالةِ الصُّب‬ َّ ‫ك ُِلهَا ث ُ َّم ت ََركَ ا ْلقُنُوتَ في ال‬ ِ ‫صل َ َوا‬ ِ ‫الركُوع‬ ُّ ‫َّللا َع ْن ُه ْم كلهم بَ ْع َد‬ ُ َّ ‫َّللا عليه وسلم أبو بَك ٍْر َو ُع َم ُر َو َعل ُِّي بن أبي طَالِبٍ رضي‬ ُ َّ ‫َّللا صلى‬ ِ َّ ‫َمعُونَةَ َوب َ ْع ُد وقد قَنَتَ بَ ْع َد رسول‬ ‫ارتِ ِه‬ َ ‫ْض إ َم‬ ِ ‫َّللا عنه في بَع‬ ُ َّ ‫َوعُثْ َمانُ رضي‬ Membaca Qunut pada shalat Shubuh setelah rakaat kedua. jika terlupa. dan ia telah meninggalkannya 223. maka membaca doa Qunut dalam semua shalat.

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan imam lainnya. al-Baihaqi dan al-Balkhi”. Ali bin Abi Thalib. 151 . Abu Bakar. beliau membaca Qunut setelah ruku’. Rasul membaca Qunut ketika datang berita pembunuhan di sumur Ma’unah selama lima belas malam. Umar. Qunut Shubuh Menurut Mazhab Syafi’i: ‫ {ما زال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم‬:‫وأما القنوت فيستحب في اعتدال الثانية في الصبح لما رواه أنس رضي هللا عنه قال‬ ‫ منهم‬:‫ قد حكم بصحته غير واحد من الحعاظ‬:‫يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا} رواه اإلمام أحمد وغيره قال ابن الصالح‬ ،‫ العمل بمقتضاه عن الخلعاء األربعة‬:‫الحاكم والبيهقي والبلخي قال البيهقي‬ Adapun Qunut. hal. Diantara mereka adalah Imam al-Hakim. beliau berdoa (laknat) untuk orang-orang musyrik dalam semua shalat. menurut riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa ketika Rasulullah Saw membaca doa Qunut pada kisah korban pembunuhan peristiwa sumur Ma’unah. “Banyak para al-Hafizh (ahli hadits) yang menyatakan hadits ini adalah hadits shahih. Al-Baihaqi berkata: “Akan tetapi para periwayat hadits tentang Qunut setelah ruku’ lebih banyak dan lebih hafizh. maka dianjurkan pada I’tidal kedua dalam shalat Shubuh berdasarkan riwayat Anas. dan pada sebagian masa pemerintahan Utsman.VII. Bahwa doa Qunut itu setelah ruku’. Benar bahwa dalam kitab Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim diriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah Saw membaca doa Qunut sebelum ruku’. ia berkata: “Rasulullah Saw terus menerus membaca doa Qunut pada shalat Shubuh hingga beliau meninggal dunia”.‫ويسجد للسهو على األصح‬ Bahwa Qunut Shubuh itu pada rakaat kedua berdasarkan riwayat Imam al-Bukhari dalam kitab Shahihnya. Al-Baihaqi berkata. Bahkan sepengetahuan kami bahwa Rasulullah Saw sudah membaca doa Qunut Shubuh sebelum peristiwa pembunuhan di sumur Ma’unah. semuanya membaca Qunut Shubuh setelah Rasulullah Saw 224. kemudian setelah itu Rasulullah Saw meninggalkan doa Qunut dalam semua shalat. kemudian dilanjutkan setelah peristiwa itu. Jika seseorang membaca Qunut sebelum 224 Ibid. “Membaca doa Qunut pada shalat Shubuh ini berdasarkan tuntunan dari empat Khulafa’ Rasyidin”. juz. Maka kami Qiyaskan Qunut Shubuh kepada riwayat ini.sekali.141.. saya (Imam Syafi’i) tidak mengetahui bahwa Rasulullah Saw meninggalkan Qunut Shubuh. Imam Ibnu ash-Shalah berkata. Adapun pada shalat Shubuh. maka riwayat ini lebih utama”. ‫وكون القنوت في الثانية رواه البخاري في صحيحه وكونه بعد رفا الرأس من الركوع فلما رواه الشيخان عن أبي هريرة‬ ‫ {لما قنت في قصة قتلى بئر معونة قنت بعد الركوع فقسنا عليه قنوت‬:‫رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم‬ ‫الصبح} نعم في الصحيحين عن أنس رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم {كان يقنت قبل الرفا من الركوع} قال‬ ‫ لم يجزئه على الصحيح‬:‫ لكن رواة القنوت بعد الرفا أكثر وأحعظ فهذا أولى فلو قنت قبل الركوع قال في الروضة‬:‫البيهقي‬ .

“Tidak sah menurut pendapat yang shahih. berilah hidayah kepadaku seperti orang-orang yang telah Engkau beri hidayah. at-Tirmidzi. Aku memohon ampun dan bertaubat kepada-Mu). Imam ar-Rafi’i berkata: “Para ulama menambahkan kalimat : ‫( وال يعز من عاديت‬Tidak ada yang dapat memuliakan orang yang telah Engkau hinakan). Demikian diriwayatkan oleh Abu Daud. Sesungguhnya Engkau menetapkan dan tidak ada sesuatu yang ditetapkan bagi-Mu.}‫على ما قضيت أستغعرك وأتوب إليك‬ ،‫القنوت تأدت السنة بذلك‬ “Ya Allah. Ketahuilah bahwa sebenarnya doa ini tidak tertentu. maka sunnah telah dilaksanakan dengan itu. Maksud saya. an-Nasa’i dan lainnya dengan sanad sahih. dengan huruf Fa’ pada kata: ‫ فإنك‬dan huruf Waw pada kata: ‫وإنه ال يذل‬. 152 . Bahkan jika seseorang membaca Qunut dengan ayat yang mengandung doa dan ia meniatkannya sebagai doa Qunut. Berkahilah bagiku terhadap apa yang telah Engkau berikan.‫هكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بإسناد صحيح أعني بإثبات العاء في فإنك وبالواو في وإنه ال يذل‬ ‫ وبعده {فلك الحمد‬،‫ وقد جاءت في رواية البيهقي‬،}‫ وزاد العلماء {وال يعز من عاديت} قبل {تباركت ربنا وتعاليت‬:‫الرافعي‬ ‫ وقصد‬،‫ واعلم أن الصحيح أن هذا الدعاء ال يتعين حتى لو قنت بآية تتضمن دعاء‬. Berikan aku kekuatan seperti orang-orang yang telah Engkau beri kekuatan. Peliharalah aku dari kejelekan yang Engkau tetapkan. Sebelum kalimat: ‫( تباركت ربنا وتعاليت‬Maka Suci Engkau wahai Tuhan kami dan Engkau Maha Agung). Dalam riwayat Imam al-Baihaqi disebutkan. Imam Nawawi berkata dalam kitab ar-Raudhah. setelah doa ini membaca doa: ‫فلك الحمد على ما قضيت أستغعرك وأتوب إليك‬ (Segala puji bagi-Mu atas semua yang Engkau tetapkan. ia mesti sujud sahwi menurut pendapat al-Ashahh”. Lafaz Qunut: ‫ولعظ القنوت {اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت‬ }‫فإنك تقضي وال يقضى عليك وإنه ال يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت‬ ‫ قال‬.ruku’. Maka Suci Engkau wahai Tuhan kami dan Engkau Maha Agung”. Berikanlah kebaikan kepadaku seperti orang-orang yang telah Engkau beri kebaikan. Tidak ada yang merendahkan orang yang telah Engkau beri kuasa.

Ada pendapat yang mengatakan dianjurkan membaca Qunut pada shalat Witir sepanjang tahun. “Menurut pendapat al- Ashahh.‫كراهته قاله في الروضة‬ ،‫ إنه مستحب في جميا السنة‬:‫ وقيل يقنت كل السنة في الوتر قاله النووي في التحقيق فقال‬،‫عنه وأبو داود عن أبي بن كعب‬ :‫ ويستحب فيه قنوت عمر رضي هللا عنه ويكون قبل قنوت الصبح قاله الرافعي وقال النووي‬،‫قيل يقنت في جميا رمضان‬ . Ada pendapat yang mengatakan bahwa doa Qunut dibaca di sepanjang Ramadhan. Wallahu a’lam225. Dianjurkan membaca Qunut di akhir Witir dan pada paruh kedua bulan Ramadhan. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan at-Tirmidzi. Demikian dinyatakan oleh al-Baihaqi. Tidak dianjurkan mengusap dada.‫نعسه صرح به الغزالي في اإلحياء وهو مقتضى كالم األذكار للنووي‬ Imam membaca Qunut dengan lafaz jama’. 225 Imam Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Hishni ad-Dimasyqi asy-Syafi’i. Kemudian demikian juga halnya dengan semua doa-doa. berdasarkan sabda Rasulullah Saw: “Janganlah seorang hamba mengimami sekelompok orang. demikian dinyatakan Imam Nawawi dalam at-Tahqiq. tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Maka lebih utama untuk diamalkan. Demikian dinyatakan oleh Imam al-Ghazali dalam kitab Ihya’ ‘Ulumiddin. demikian disebutkan Imam Nawawi dalam ar-Raudhah. Demikian diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi dari Imam Ali dan Abu Daud dari Ubai bin Ka’ab. makruh bagi imam mengkhususkan dirinya saja. doa Qunut rirwayat Umar dibaca setelah doa Qunut Shubuh. hal. bahkan makruh bagi imam mengkhususkan dirinya dalam berdoa. maka sungguh ia telah mengkhianati mereka”. Karena riwayat Qunut Shubuh kuat dari Rasulullah Saw pada shalat Witir. Dianjurkan agar membaca doa Qunut riwayat Umar. Imam at-Tirmidzi berkata: “Hadits hasan”. ia berkata: “Doa Qunut dianjurkan dibaca (dalam shalat Witir) sepanjang tahun”.‫ وهللا أعلم‬،‫األصح بعده ألن قنوت الصبح ثابت عن النبي صلى هللا عليه وسلم في الوتر فكان تقديمه أولى‬ Sunnah mengangkat kedua tangan dan tidak mengusap wajah. karena tidak ada riwayat tentang itu.‫ويقنت اإلمام بلعظ الجما بل يكره تخصيص نعسه بالدعاء لقوله صلى هللا عليه وسلم { ال ييم عبد قوم ا ً فيخص نعسه بدعوة‬ ‫ ثم سائر األدعية في حق اإلمام كذلك أي يكره له إفراد‬،‫ حديث حسن‬:‫دونهم فإن فعل فقد خانهم} رواه أبو داود والترمذي وقال‬ . 153 . Mengangkat Kedua Tangan: ‫والسنة أن يرفا يديه وال يمسح وجهه ألنه لم يثبت قاله البيهقي وال يستحب مسح الصدر بال خالف بل نص جماعة على‬ ‫ ويستحب القنوت في آخر وتره وفي النصف الثاني من رمضان كذا رواه الترمذي عن علي رضي هللا‬. Jika ia melakukan itu.114-115. juz. demikian dinyatakan oleh Imam ar-Rafi’i. Demikian juga makna pendapat Imam Nawawi dalam al-Adzkar. lalu ia mengkhususkan dirinya dengan suatu doa tanpa mengikutsertakan mereka. Kifâyat al- Akhyâr fi Hall Ghâyat al-Ikhtishâr. Bahkan sekelompok ulama menyebutkan secara nash bahwa hukum melakukan itu makruh. sebelum Qunut Shubuh.I. Imam Nawawi berkata.

yang paling shahih. Ma’Mum Mengikuti Imam. maka ia melakukan itu juga. 154 . Ketiga. Wallahu a’lam227. Jika imamnya tidak berqunut. dianjurkan mengangkat tangan tanpa mengusap wajah. ‫ يرفا ويمسحه‬: ‫ والثاني‬. maka ia tidak berqunut. Syafi’i dan Hanbali. ‫ص َل أَيْضًا‬ َ َ‫ت َم ْوصُولَ ٍة فَ َع َل ذَلِكَ َو ِإنْ فَصَ َل ف‬ ٍ ‫ث َر َك َعا‬ ِ ‫َم َعهُ َو ِإنْ لَ ْم َي ْقنُتْ لَ ْم َي ْقنُتْ َو ِإنْ صَلَّى ِبث َ َال‬ . al-Adzkar. Pendapat Syekh Ibnu ‘Utsaimin: ‫ عن حكم القنوت في صالة العريضة؛ والصالة خلف إمام يقنت في العريضة؟‬:‫وسئل فضيلة الشيخ‬ 226 Imam an-Nawawi. Kedua. Pendapat pertama lebih shahih. maka boleh berdasarkan kesepakatan jumhur ulama muslimin. tidak diharamkan oleh Imam Hanafi. hal. mengangkat tangan dan mengusapkannya ke wajah. terbagi kepada tiga pendapat: Pertama. Para ulama sepakat untuk tidak mengusap selain wajah. Bahkan mereka mengatakan perbuatan itu makruh226. Jika dipisahkan. ‫ِي َو َال أَحْ َم د‬ُّ ‫شافِع‬ َّ ‫يُح َِر ْم ذَلِكَ َال أَبُ و َحنِيعَةَ َو َال َمالِكٌ َو َال ال‬ ِ ‫اس َمنْ َي ْخت َُار ِل ْل َمأ ْ ُم‬ ْ‫وم أَن‬ ِ َّ ‫ َومِ نْ الن‬. ‫َّللا أ َ ْعلَ ُم‬ َ َ ‫ص َل إ َما ُمهُ َو ْاأل َ َّو ُل أ‬ ُ َّ َ ‫ص ُّح َو‬ َ َ‫يَ ِص َل إذَا ف‬ Jika seorang yang bertaklid itu bertaklid dalam suatu masalah yang menurutnya baik menurut agamanya atau pendapat itu kuat atau seperti itu.V. selayaknya bagi makmum mengikuti imamnya.Ikhtilaf Ulama Tentang Mengangkat Tangan Ketika Qunut: ‫ أصحها أنه يستحب رفعهما وال يمسح‬: ‫اختلف أصحابنا في رفا اليدين في دعاء القنوت ومسح الوجه بهما على ثالثة أوجه‬ ‫ واتعقوا على أنه ال يمسح غير الوجه من الصدر ونحوه بل‬. juz. 146. seperti dada dan lainnya. Demikian juga pada shalat witir dan shalat lain.360. tidak mengusap dan tidak mengangkat tangan. Maliki. ‫الوجه‬ ‫ ذلك مكروه‬: ‫قالوا‬ Ulama Mazhab Syafi’I berbeda pendapat tentang mengangkat tangan dan mengusap wajah dalam doa Qunut. 227 Imam Ibnu Taimiah. Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa makmum tetap menyambung jika imamnya melaksanakannya terpisah. maka ia laksanakan terpisah. hal. Jika imamnya membaca qunut. Jika imamnya shalat 3 rakaat bersambung. Pendapat Imam Ibnu Taimiah: ‫سلِمِ ينَ َل ْم‬ ْ ‫اق َج َماه ِِير ُعلَ َماءِ ا ْل ُم‬ ِ َ‫صلَ َح فِي ِدينِ ِه أ َ ْو ا ْلقَ ْو ُل ِبهَا أ َ ْر َجحُ أ َ ْو نَحْ ِو َذلِكَ َجازَ هَذَ ا ِباتِع‬ ْ َ ‫سأَلَ ٍة يَ َراهَا أ‬ ْ ‫فَ ِإذَا كَانَ ا ْل ُمقَ ِل ُد يُقَ ِل ُد فِي َم‬ َ‫وم أَنْ يَتْبَ َا فِي ِه إ َما َمهُ فَ ِإنْ قَنَتَ قَنَت‬ ِ ‫ َو َكذَلِكَ ا ْل ِوتْ ُر َو َغي ُْرهُ يَ ْنبَغِي ِل ْل َمأ ْ ُم‬. ‫ ال يمس ُح وال يرفا‬: ‫ والثالث‬. Majmu’ Fatawa Ibn Taimiah. maka ia ikut membaca qunut bersamanya.

‫ رحمه هللا‬..XIV. Pendapat Syekh Ibnu ‘Utsaimin Lagi: ‫ عن حكم القنوت في العرائض؟ وما الحكم إذا نزل بالمسلمين نازلة؟‬:‫وسئل فضيلة الشيخ‬ .. Jika terjadi musibah menimpa kaum muslimin. untuk menolak fitnah dan mempertautkan hati”228. ‫ أم يرسل يديه على جنبيه؟‬،‫ثم إذا كان اإلنسان مأموما ً هل يتابا هذا اإلمام فيرفا يديه وييمن معه‬ ... juz. . boleh berqunut untuk memohon kepada Allah Swt agar Allah mengangkatnya” 229.‫رحمه هللا‬ ‫ رخص في ذلك؛ أي في متابعة اإلمام‬.‫ وقد نص اإلمام أحمد‬.‫ بل ييمن على دعاء اإلمام ويرفا يديه تبعا ً لإلمام خوفا ً من المخالعة‬:‫والجواب على ذلك أن نقول‬ ‫ رحمه‬.‫ ما أن اإلمام أحمد‬،‫ فإنه يتابعه وييمن على دعائه‬،‫ على أن الرجل إذا ائتم برجل يقنت في صال ة العجر‬. 229 Ibid.‫ وإن نزل بالمسلمين نازلة فال بأس بالقنوت حينئذ لسيال هللا تعالى رفعها‬.. kecuali Qunut Nawazil.‫ لكن إن قنت اإلمام فتابعه ألن الخالف شر‬،‫ القنوت في العرائض ليس بمشروع وال ينبغي فعله‬:‫ فأجاب فضيلته بقوله‬.113. Akan tetapi. . tidak ada Qunut pada shalat Fardhu.‫ وتأليعا ً للقلوب‬،‫للعتنة‬ Syekh Ibnu ‘Utsaimin ditanya tentang hukum Qunut pada shalat Fardhu di belakang imam yang membaca Qunut pada shalat Fardhu? Syekh Ibnu ‘Utsaimin menjawab: “Menurut kami. tidak layak dilaksanakan. maka ikutilah imam.‫ لكنه‬،‫ ال يرى مشروعية القنوت في صالة العجر في المشهور عنه‬. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan Syekh Ibnu ‘Utsaimin: Ma’mum Tetap Ikut Mengangkat Tangan dan Mengucapkan.ً ‫ لكن من صلى خلف إمام يقنت فليتابعه درءا‬،‫ الذي نرى أن ال قنوت في العرائض إال في النوازل‬:‫ فأجاب فضيلته بقوله‬.‫هللا‬ . Syekh Ibnu ‘Utsaimin ditanya tentang hukum Qunut pada shalat Fardhu? Apa hukumnya apabila terjadi musibah menimpa kaum muslimin? Syekh Ibnu ‘Utsaimin menjawab: “Qunut pada shalat Fardhu tidak disyariatkan. jika seseorang shalat di belakang imam yang membaca Qunut. “Amin”. hal. karena berbeda dengan imam itu jelek. 155 .‫الذي يقنت في صالة العجر خوفا ً من الخالف الذي قد يحدث معه اختالف القلوب‬ 228 Majmu’ Fatawa wa Rasa’il Ibn ‘Utsaimin.. maka hendaklah ia mengikuti imamnya. akan tetapi jika imam membaca Qunut.

karena khawatir menimbulkan khilaf yang terkadang menimbulkan perselisihan hati230. Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan secara nash (teks) bahwa apabila seseorang menjadi ma’mum mengikuti imam yang membaca doa Qunut pada shalat Shubuh. maka ma’mum itu mesti mengikuti imamnya dan mengucapkan ‘Amin’ terhadap doa Qunut yang dibaca imam. artinya: keringanan untuk mengikuti imam yang membaca doa Qunut pada shalat Shubuh. Walaupun menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal bahwa doa Qunut Shubuh itu tidak disyariatkan menurut pendapat yang masyhur dari beliau. tapi Imam Ahmad bin Hanbal tetap memberikan keringanan dalam masalah itu. karena khawati berbeda dengan imam.. 156 .78.Jika seseorang menjadi ma’mum. 230 Ibid. apakah ia mengikuti imamnya yang membaca doa Qunut Shubuh dengang mengangkat kedua tangan dan mengucapkan amin bersama imam? Atau cukup meluruskan kedua tangan di kedua sisi tubuh? Menjawab masalah ini kami katakan: Ma’mum ikut mengucapkan ‘Amin’ terhadap doa Qunut Shubuh yang dibaca imam dan ma’mum mengangkat kedua tangannya mengikuti imam. hal.

tidak ada larangan seperti itu 231. 231 Fatawa al-Azhar. Komentar Syekh ‘Athiyyah Shaqar. Dalil Kedua. IX. ‫ما من صالة معروضة إال وبين يديها ركعتان‬ “Setiap shalat fardhu diawali dua rakaat (shalat sunnat)”. juz. (HR. hal. (Hadits riwayat Ibnu Hibban dari Abdullah bin az-Zubair. sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda. “Antara dua seruan ada shalat”.10 157 . ‫ وال‬، ‫ وليس هناك مخصص لهذا العموم‬. tidak dapat dikatakan bahwa hadits ini khusus untuk shalat fardhu selain shalat Jum’at karena ketika Rasulullah Saw keluar rumah akan melaksanakan shalat Jum’at beliau tidak shalat dua rakaat sebelum naik mimbar. Dalil Pertama. Dinyatakan shahih oleh Syekh Nashiruddin al-Albani dalam as-Silsilah ash-Shahihah). Komentar Imam an-Nawawi.IV. hal. yang menjadi dasar adalah hadits Abdullah bin Mughaffal yang telah disebutkan dalam far’ (masalah cabang) sebelumnya.11. 232 Imam an-Nawawi. ‫سل َّ َم قَا َل بَيْنَ ك ُِل أَذَانَي ِْن ص ََالةٌ ث َ َالثًا ِل َمنْ شَا َء‬ َ ‫َّللا َعلَ ْي ِه َو‬ ُ َّ ‫صلَّى‬ َ ‫َّللا‬ ُ ‫َّللا ب ِْن ُمغَعَّ ٍل ا ْل ُمزَ ن ِي ِ أَنَّ َر‬ ِ َّ ‫سو َل‬ ِ َّ ‫عَنْ َع ْب ِد‬ Dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani. “Antara dua seruan ada shalat (sunnat)”. Tidak ada dalil lain yang mengkhususkan hadits ini. al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab. ‫فالحديث يدل بعمومه على مشروعية صالة ركعتين سنة قبل صالة فريضة الجمعة‬ ‫ ألن العام ال يخصصه إال منا خاص‬، ‫يقال إنه مخصص بغير الجمعة ألن النبى كان إذا خر لم يصلهما قبل أن يرقى المنبر‬ . al-Bukhari dan Muslim). beliau ucapkan tiga kali. MASALAH KE-21: SHALAT QABLIYAH JUM’AT. ‫ ولم يوجد ذلك‬، ‫من صالة ركعتين أو أربا بعد الزوال قبل األذان للخطبة‬ Hadits ini secara umum menunjukkan disyariatkannya shalat dua rakaat sebelum shalat fardhu Jum’at. larangan melaksanakan shalat dua rakaat atau empat rakaat setelah Zawal (tergelincir matahari) sebelum azan untuk khutbah. karena hadits yang bersifat umum tidak dapat dikhususkan kecuali ada larangan khusus. Dan diqiyaskan kepada shalat Zhuhur232. ‫وأما السنة قبلها فالعمدة فيها حديث عبد هللا بن مغعل المذكور في العرع قبله " بين كل أذانين صالة " والقياس علي الظهر‬ Adapun shalat sunnat sebelum Jum’at.

‫العناية وهذا التأكيد من ابن مسعود‬ . Dalam Atsar as-Sunan.‫ وقد جاء فى إسناد جيد‬: ‫على أن عليَا القارى قال فى المرقاة‬ . Dalil Keempat: Perbuatan Abdullah bin Mas’ud. Imam Ali al-Qari berkata dalam al- Mirqat. ‫ إسناده صحيح‬: " ‫ وفى " آثار السنن‬. ‫آخرهن ركعه‬ ‫ أنه صلى هللا عليه وسلم كان يصلى‬. ‫ فهو حديث صحيح أو حسن على قاعدته المشهورة‬، ‫ساقه ابن حجر فى التلخيص وسكت عنه‬ Dari Ali ra. ‫ وإال لما أمر به‬، ‫وهذا األثر الموقوف له حكم المرفوع ألن الظاهر أنه قد ثبت عنده من النبى صلى هللا عليه وسلم فيه شىء‬ Dalam atsar dari Ibnu Mas’ud dengan Sanad shahih disebutkan bahwa Abdullah bin Mas’ud shalat empat rakaat sebelum Jum’at dan empat rakaat setelah Jum’at. ini hadits hasan. ‫ رواه الطبرانى فى األوسط وهو حديث حسن وإن كان فيه محمد بن عبد الرحمن السهمى وهو مختلف فيه‬. Dalam ad-Dirayah disebutkan. : ‫ قاله الترمذى فى جامعه‬، ‫فقد جاء فى األثر عن ابن مسعود بسند صحيح أنه كان يصلى قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا‬ " ‫وكان يأمر الناس ويعلِمهم ذلك كما جاء فى "إطعاء العتن على إعالء السنن " لحكيم الهند " أشرف على التهانوى‬ . maka ini hadits shahih atau hadits hasan menurut kaedah al-Hafizh yang masyhur. “Abdullah bin Mas’ud memerintahkan orang banyak melaksanakannya dan mengajarkannya kepada mereka”. statusnya diperselisihkan.‫ رواه عبد الرزاق فى مصنعه اهـ‬. Dalam Nashb ar-Rayah disebutkan. 158 . “Abdullah bin Mas’ud memerintahkan kami melaksanakan shalat empat rakaat sebelum Jum’at dan empat rakaat setelah Jum’at”. ‫قبلها أربعا‬ ‫ وقد‬. at-Tirmidzi menyebutkan dalam kitab Jami’nya. Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani menyebutkan hadits ini dalam kitab at-Talkhish tanpa komentar. “Rasulullah Saw melaksanakan shalat empat rakaat sebelum Jum’at dan empat rakaat setelah Jum’at. “Sanadnya shahih”. ia berkata. ‫ كان عبد َّللا يأمرن ا أن نصلى قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا‬: ‫وجاء فى نصب الراية‬ . ‫ كان النبى ( صلى هللا عليه وسلم ) يصلى قبل الجمعة ركعتين وبعدها ركعتين‬: ‫وفى األوسط للطبرانى عن أبى هريرة‬ . “Diriwayatkan dengan Sanad Jayyid. ia jadikan salam pada rakaat terakhir. sebagaimana yang dikatakan oleh al-Hafizh al- ‘Iraqi bahwa Rasulullah Saw shalat empat rakaat sebelum Jum’at. Rasulullah Saw melaksanakan shalat dua rakaat sebelum Jum’at dan dua rakaat setelahnya. ‫ رجاله ثقات‬: " ‫وفى "الدراية‬ ‫ فالنعل المطلق يرغب فيه ترغيبا عاما وال يعت َم وال ييمر به أمر إرشاد بهذه‬، ‫ إن هذا نعل مطلق ال سنة راتبة للجمعة‬: ‫ال يقال‬ . “Para periwayatnya adalah orang-orang terpercaya (Tsiqah)”. ‫ يجعل التسليم فى‬، ‫ كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " يصلى قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا‬: ‫عن على رضى هللا عنه قال‬ . Diriwayatkan oleh Imam ath- Thabrani dalam al-Mu’jam al-Ausath. Disebutkan juga dalam Ithfa’ al-Fitan ‘ala I’la’ as-Sunan karya Hakim al-Hindi Asyraf Ali at-Tahanawi.Dalil Ketiga: Perbuatan Rasulullah Saw. Dalam al-Mu’jam al-Ausath karya Imam ath-Thabrani dari Abu Hurairah. meskipun di dalamnya ada Muhammad bin Abdirrahman as-Sahmi. Diriwayatkan Abdurrazzaq dalam Mushannafnya.‫كما قال الحافظ العراقى‬.

shalat Jum’at diqiyaskan ke shalat Zhuhur. 159 . Dalam Shahih al-Bukhari disebutkan bab.IX. ‫ولم يذكر شيئا في ا لصالة قبلها قال بن المنير في الحاشية كأنه يقول األصل استواء الظهر والجمعة حتى يدل دليل على خالفه‬ ‫ألن الجمعة بدل الظهر‬ Imam al-Bukhari tidak menyebutkan sedikit pun tentang shalat sebelum shalat Jum’at. “Tidak disebutkan shalat sebelum Jum’at dalam hadits ini. tidak diperintahkan secara khusus dengan perintah ajaran dan perhatian seperti ini serta penekanan dari Abdullah bin Mas’ud. Selesai.Tidak dapat dikatakan bahwa ini adalah shalat sunnat muthlaq bukan shalat Qabliyah Jum’at. Qiyas. Atsar Mauquf ini dihukum Marfu’ karena zhahirnya berasal dari Rasulullah Saw. mungkin Imam al-Bukhari menetapkan shalat qabliyah Jum’at berdasarkan Qiyas. andai tidak demikian tidak mungkin Abdullah bin Mas’ud memerintahkannya 233. Dalil Kelima. ‫باب الصالة بعد الجمعة وقبلها‬ Bab: Shalat Setelah Shalat Jum’at dan Sebelumnya. ‫وقال بن التين لم يقا ذكر الصالة قبل الجمعة في هذا ال حديث فلعل البخاري أراد إثباتها قياسا على الظهر انتهى‬ ‫وقواه الزين بن المنير بأنه قصد التسوية بين الجمعة والظهر في حكم التنعل كما قصد التسوية بين اإلمام والمأموم في الحكم‬ ‫وذلك يقتضى أن النافلة لهما سواء انتهى‬ Ibnu at-Tin berkata. “Seakan-akan Imam al-Bukhari menyatakan: pada dasarnya asal shalat Zhuhur dan shalat Jum’at itu sama. Imam al-Bukhari menyamakan antara shalat Jum’at dan shalat Zhuhur dalam hal shalat sunnatnya. hal. sebagaimana Imam al-Bukhari menyamakan antara imam 233 Fatawa al-Azhar. karena shalat Jum’at itu pengganti shalat Zhuhur. hingga ada dalil lain yang membedakannya. Al-Hafizh melanjutkan. Dikuatkan az-Zain al-Munir. Ibnu al- Munir berkata dalam al-Hasyiyah. Komentar al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani.17. karena shalat sunnat muthlaq dianjurkan dengan anjuran yang bersifat umum. juz.

II (Beirut: Dar al- Ma’rifah. 234 Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani.426. 1379H). 160 . Dengan demikian maka hukum shalat sunnat pada shalat Zhuhur dan shalat Jum’at itu sama. Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari. Selesai 234. hal.dan ma’mum dalam hukumnya. juz.

Tidak boleh mengkhususkan sesuatu tanpa ada dalil yang mengkhususkan. al-Bukhari). Hadits Kedua dan Ketiga: 440 . apakah ketika datang dari perjalanan atau pun ketika kembali dari suatu perjalanan. hadits Mauquf). mereka adalah orang-orang yang lebih lembut hatinya daripada kalian. ia berkata. Jika ada yang melarang bersalaman setelah shalat. 968/749 (sanadnya shahih. ia berkata. ‘Dua orang muslim yang bertemu. maka Allah mengampuni mereka berdua sebelum mereka berpisah”. Dari Anas bin Malik. Dari al-Barra’ bin ‘Azib.‫ فهم أول من جاء بالمصافحة‬. hadits Mauquf). Keempat hadits di atas jelas menyatakan bahwa bersalaman adalah perbuatan yang baik. mengandung makna boleh bersalaman kapan saja. ‘Apakah para shahabat nabi Muhammad Saw bersalaman?”."‫ "من تمام التحية أن تصافح أخاك‬:‫ (صحيح اإلسناد موقوفا ً) عن البراء بن عازب قال‬968/749 391. Disebutkan Imam al-Bukhari dalam Adab al-Mufrad. Abu Daud. “Ketika orang-orang Yaman datang. MASALAH KE-22: BERSALAMAN SETELAH SHALAT. 967/748 (sanadnya shahih.‫ باب المصافحة‬.391 ‫ قد أقبل أهل‬: ‫ قال النبي صلى هللا عليه وسلم‬،‫ لما جاء أهل اليمن‬:‫ (صحيح اإلسناد موقوفا ً) عن أنس بن مالك قال‬967/748 . (HR. (HR. Yang ada justru hadits menyebutkan Rasulullah Saw bersalaman setelah shalat: ‫ضأ َ ث ُ َّم صَلَّى ال ُّظه َْر‬ َّ ‫َاج َرةِ إِلَى ا ْلبَ ْطحَاءِ فَت َ َو‬ ِ ‫سل َّ َم بِا ْله‬َ ‫َّللا َعلَ ْي ِه َو‬ ُ َّ ‫صلَّى‬ َ ‫َّللا‬ ِ َّ ‫سو ُل‬ُ ‫عَنْ ا ْل َحك َِم قَا َل سَمِ عْ تُ أَبَا ُج َح ْيعَةَ َقا َل َخ َر َ َر‬ َ‫شعْبَةُ َوزَ ا َد فِي ِه ع َْونٌ عَنْ أ َ ِبي ِه أ َ ِبي ُج َح ْيعَةَ قَال‬ُ ‫َر ْكعَتَي ِْن َوا ْلعَص َْر َر ْكعَتَي ِْن َوبَيْنَ يَ َد ْي ِه عَنَزَ ةٌ قَا َل‬ 161 . “Ya”. Hadit Keempat: ‫سل َّ َم قَا َل ن َ َع ْم‬ َ ‫َّللا َعلَ ْي ِه َو‬ ُ َّ ‫صلَّى‬ ْ َ ‫عَنْ قَت َا َدةَ قَا َل قُ ْلتُ ِألَنَ ٍس أَكَانَتْ ا ْل ُمصَافَحَةُ فِي أ‬ َ ِ ‫صحَابِ النَّبِي‬ Dari Qatadah. Maka hadits-hadits ini bersifat umum.Bab: Bersalaman. mengandung makna umum. “Rasulullah Saw bersabda. Tidak ada hadits yang melarang. Mereka adalah orang pertama yang bersalaman”. lalu bersalaman. ‘Orang Yaman telah datang. Sebelum shalat atau pun setelah shalat. Anas bin Malik menjawab. Hadits Pertama: ‫َان إِ َّال ُغع َِر لَ ُه َما قَ ْب َل أَنْ ي َ ْعت َِر َقا‬ ِ ‫ان فَيَتَصَافَح‬ ِ َ ‫س ِل َمي ِْن يَلْت َ ِقي‬ ْ ‫سلَّ َم َما مِ نْ ُم‬ َ ‫َّللا َعلَ ْي ِه َو‬ ُ َّ ‫صلَّى‬ َ ‫َّللا‬ ُ ‫عَنْ ا ْلبَ َراءِ ب ِْن ع َِازبٍ قَا َل قَا َل َر‬ ِ َّ ‫سو ُل‬ Dari al-Barra’ bin ‘Azib. “Saya bertanya kepada Anas bin Malik. Dinyatakan Syekh al-Albani sebagai hadit shahih dalam Shahih Adab al-Mufrad. bahkan dianjurkan Rasulullah Saw. “Diantara kesempurnaan penghormatan adalah engkau bersalaman dengan saudaramu”. ia berkata."‫ وهم أرق قلوبا ً منكم‬،‫اليمن‬ . Ibnu Majah dan at-Tirmidzi). Rasulullah Saw berkata. ia berkata. Hadits-hadits diatas tidak menyebutkan waktu bersalaman.

Lalu Rasulullah Saw berwudhu’.68. “Saya mendengar Abu Juhaifah berkata.XXX. dari Abu Juhfah Bapaknya. Pendapat Ulama. ia menoleh ke kanan lalu bersalaman kepada orang yang ada di sebelah kanannya. ‘Perempuan lewat di belakang tongkat pendek itu’. ia sampai di dalam shaf. ia berkata. Sunnah hukumnya bersalaman dengan orang yang berada di sebelah kanan dan kiri setelah selesai shalat. Juz. Jawaban: Bismillah. lalu saya letakkan di wajah saya. ia berkata. Andai bersalaman setelah shalat itu dilarang. mereka juga bersalaman.Hukum Bersalaman Setelah Shalat Wajib. ‘Aun menambahkan. Pertanyaan: ada sebagian orang yang shalat. lalu mereka mengusapkannya ke wajah mereka. hal. Ketika para shahabat bertemu. 162 . Pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baz: ‫ حكم المصافحة بعد الصالة المعروضة‬. al-Bukhari). Rasulullah Saw ketika bertemu dengan para shahabatnya. ‘Rasulullah Saw keluar pada saat panas terik ke al-Bath-ha’ (antara Mekah dan Mina). setelah menunaikan shalat Tahyatal-masjid. Lalu orang banyak pun berdiri. ‫ بسم هللا والحمد هلل‬: ‫ فإذا جاء المصلي إلى المسجد‬،‫ وكان الصحابة رضوان هللا عليهم إذا التقوا تصافحوا‬،‫وسلم إذا التقى بصحابته صافحهم‬ ‫ ثم بعد الصالة يصافح من على يمينه وشماله إذا كان لم يصافحهم قبل الصالة لما‬،‫ووصل إلى الصف فليسلم قبل الصالة‬ ‫في ذلك من التأسي بالنبي‬ 56. ia menoleh ke kiri dan bersalaman dengan orang yang berada di sebelah kirinya. Setelah shalat. walhamdulillah. ia bersalaman dengan orang yang berada di sebelah kanan dan kirinya jika ia belum bersalaman dengan mereka sebelum shalat karena itu mengikuti perbuatan Rasulullah Saw235. kemudian shalat Zhuhur dua rakaat dan shalat ‘Ashar dua rakaat. Majmu’ Fatawa Ibn Baz.‫جزاكم هللا خيرا‬ ‫ فقد كان النبي صلى هللا عليه‬،‫ ا لسنة أن يصافح من عن يمينه وعن شماله إذا فرغ من صالته‬. .56 ‫ فما حكم ذلك؟ وهل هي سنة؟‬،‫ بعض المصلين وبعد أداء تحية المسجد يلتعت ويصافح من على يمينه ومن على شماله‬:‫س‬ . Pendapat Imam an-Nawawi: ‫ان صافح من كان معه قبل الصالة فمباحة كما ذكرنا وان صافح من لم يكن معه قبل الصالة عند اللقاء فسنة باالجماع‬ ‫لالحاديث الصحيحة في ذلك‬ 235 Syekh Ibnu Baz. Apabila orang yang shalat datang ke masjid. maka hendaklah ia mengucapkan salam sebelum shalat.‫ساحُونَ ِبهَاا ُوجُاوهَ ُه ْم قَاا َل فَأ َ َخ ْاذتُ ِب َيا ِد ِه فَ َوضَا ْعتُهَا َعلَاى‬ َ ‫اس فَ َج َعلُاوا َيأ ْ ُخاذُونَ َي َديْا ِه فَ َي ْم‬ ُ َّ‫كَانَ َي ُم ُّر مِ نْ َو َرائِهَا ا ْل َم ْرأَةُ َوقَا َم الن‬ ِ‫ب َرائِحَةً مِ نْ ا ْلمِ سْك‬ُ ‫ج َوأ َ ْط َي‬ ِ ‫َوجْ ِهي فَ ِإذَا ه َِي أَب َْر ُد مِ نْ الث َّ ْل‬ Dari al-Hakam. mereka menarik kedua tangan Rasulullah Saw. ia bersalaman dengan mereka. di hadapannya ada tongkat pendek”. apa hukumnya? Semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada Anda. (HR. tentulah Rasulullah Saw melarang mereka. lebih sejuk daripada salju dan lebi wangi daripada semerbak kasturi”. Lalu saya pun menarik tangan Rasulullah Saw.

237 Imam Ahmad bin Muhammad bin Ismail ath-Thahawi. 1379H). (Mesir: al-Mathba’ah al-Kubra al-Amiriyyah. Pendapat Imam ath-Thahawi: ‫المصافحة فهي سنة عقب الصالة كلها وعند كل لقي‬ Bersalaman itu sunnah dilakukan setelah selesai semua shalat dan di setiap pertemuan 237. 1318H).Jika ia sudah bersalaman sebelum shalat.345. orang tersebut belum bersalaman dengannya saat bertemu sebelum shalat. hal. 236 Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani. Hasyiyah ‘ala Maraqi al-Falah Syarh Nur al- Idhah. 163 . maka bersalaman itu sunnah menurut ijma’ berdasarkan hadits- hadits shahih tentang itu. Jika ia bersalaman dengan seseorang setelah shalat. maka itu tidak mengeluarkannya dari asal Sunnah 236.XI (Beirut: Dar al- Ma’rifah. maka itu mubah (boleh). )kemudian ia ulang lagi setelah shalat(. sebagaimana yang telah kami sebutkan. hal. ‫وأصل المصافحة سنة وكونهم حافظوا عليها في بعض األحوال ال يخر ذلك عن أصل السنة‬ Asal bersalaman itu sunnah. Bahwa ada orang-orang yang bersalaman pada waktu-waktu tertentu (misalnya setelah selesai shalat).55. Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari. juz.

Dalam riwayat Muslim disebutkan. apa hukum mengangkat suara berzikir setelah shalat wajib? Syekh Ibnu ‘Utsaimin: Sunnah. “Sesungguhnya mengeraskan suara ketika berzikir selesai shalat wajib telah dilakukan sejak masa Rasulullah Saw”. dari Ibnu Abbas. . (HR. maka jangan keraskan suara anda. al-Bukhari dan Muslim). MASALAH KE-23: ZIKIR JAHR SETELAH SHALAT. ‫اس من المكتوبة كانَ على عه ِد رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم‬ ‫ كنتُ أعل ُم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعت ُه‬: ‫وقال ابن عباس‬ Telah diriwayatkan kepada kami dalam Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim dari Ibnu Abbas. “Saya mengetahui bahwa mereka telah selesai melaksanakan shalat ketika saya mendengarnya”. Ibnu Abbas berkata. “Kami mengetahui”. Pendapat Syekh Ibnu ‘Utsaimin: ‫ ما حكم رفا الصوت بالذكر عقب الصالة المكتوبة؟‬:‫ فضيلة الشيخ‬:‫السيال‬ . ‫أعرف انقضاء صالة رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم بالتكبير‬ ُ ُ‫ كنت‬: ‫عن ابن عباس رضي َّللا عنهما قال‬ ‫ينصرف‬ ُ ‫ أن رف َا الصوت بالذكر حين‬: ‫وفي رواية مسلم " كنا " وفي رواية في صحيحيهما عن ابن عباس رضي َّللا عنهما‬ ُ َّ‫الن‬ . Penanya: Dalilnya syekh? Syekh Ibnu ‘Utsaimin: 164 . Dalam riwayat lain dalam Shahih al-Bukhari dan Muslim. kecuali jika di samping anda ada seseorang yang menyempurnakan shalat dan anda khawatir jika anda mengangkat suara anda akan mengganggunya.‫ إال إذا كان إلى جنبك رجل يتم وتخشى إن رفعت الصوت أن تشوش عليه فال ترفا صوتك‬،‫ سنة‬:‫الشيخ‬ ‫ (كان رفا‬:‫ الدليل حديث عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما في صحيح البخاري قال‬:‫ والدليل يا شيخ؟ الشيخ‬:‫السائل‬ . beliau berkata: “Aku mengetahui bahwa shalat Rasulullah Saw telah selesai ketika terdengar suara takbir”.)‫ وكنت أعرف انقضاء صالتي بذلك‬،‫الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى هللا عليه وسلم‬ Penanya: Syekh yang mulia.

Al ‘Imran [3]: 191).XIX. hal. Firman Allah Swt: ‫علَى ُجنُوب ِ ِه ْم‬ َ ‫َاما َوقُعُودًا َو‬ َ َّ َ‫الَّذِ ينَ يَذْك ُُرون‬ ً ‫َّللا قِي‬ “(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring”. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”. Banyak ayat-ayat al-Qur’an menyebut kata zikir dalam bentuk jamak. (Qs. zikir yang sebanyak-banyaknya. Liqa’ al-Bab al-Maftuh. (Qs. 165 . (Qs. Juz. Hadits-Hadits Tentang Zikir Beramai-ramai. saya mengetahui shalat telah selesai dengan itu”238. Firman Allah Swt: ً ‫ص‬ )42( ‫يال‬ ِ َ ‫س ِب ُحوهُ بُك َْرةً َوأ‬ َ َّ ‫يَا أَيُّهَا الَّذِ ينَ آ َ َمنُوا اذْك ُُروا‬ ً ‫َّللا ذِ ك ًْرا َكث‬ َ ‫) َو‬41( ‫ِيرا‬ “Hai orang-orang yang beriman. Al-Ahzab [33]: 41-42).134. berzdikirlah (dengan menyebut nama) Allah.Hadits Abdullah bin Abbas dalam Shahih al-Bukhari: “Mengangkat suara berzikir ketika setelah selesai shalat wajib telah ada pada masa Rasulullah Saw. Dan bertasbihlah kepada-Nya diwaktu pagi dan petang”. Firman Allah Swt: ‫َّللا ُ ل َ ُه ْم َمغْع َِرةً َوأَجْ ًرا عَظِ ي ًما‬ َ َ ‫ِيرا َوالذَّاكِ َراتِ أ‬ َّ ‫ع َّد‬ َ َّ َ‫َوالذَّاكِ ِرين‬ ً ‫َّللا كَث‬ “Laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya. laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah. Al-Ahzab [33]: 35). Hadits Pertama: ‫ قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم «إن هلل مالئكة يطوفون في الطرق يتلمسون أهل‬:‫عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال‬ ‫ فيسألهم ربهم‬:‫ فيحعونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا قال‬:‫الذكر فإذا و جدوا قوما يذكرون هللا تنادوا هلموا إلى حاجتكم قال‬ ‫ هل رأوني؟ قال‬:‫ يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك قال فيقول‬:‫ ما يقول عبادي؟ قال‬:‫وهو أعلم منهم‬ ‫ كيف لو رأوني ؟ قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك‬:‫ فيقول‬:‫فيقولون ال وهللا ما رأوك قال‬ ‫ وهل رأوها؟قال يقولون ال وهللا يا رب ما رأوها قال يقول‬:‫ يقول‬:‫ يسألونك الجنة قال‬:‫تسبيحا قال يقول فما يسألوني؟ قال‬ 238 Syekh Ibnu ‘Utsaimin. KEUTAMAAN ZIKIR JAHR BERAMAI-RAMAI.

Tuhan mereka bertanya kepada mereka. mereka tidak pernah melihatnya”. Para malaikat menjawab: “Andai mereka melihat-Mu. Allah berkata: “Apa yang mereka mohon kepada-Ku?”. al-Bukhari. Allah berkata: “Bagaimana jika mereka melihatnya?”. Allah berkata: “Apa yang mereka mohonkan supaya dijauhkan?”. pengagungan mereka lebih hebat. Malaikat menjawab: “Pastilah mereka lebih kuat melarikan diri dari nereka dan lebih takut”. ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Sesungguhnya Allah Swt memiliki para malaikat yang berkeliling di jalan-jalan mencari ahli zikir. pastilah mereka lebih bersemangat untuk mendapatkannya. Para shahabat bertanya: 166 . Allah berkata: “Aku persaksikan kepada kamu bahwa Aku telah mengampuni orang-orang yang berzikir itu”. Malaikat menjawab: “Demi Allah. Malaikat menjawab: “Mereka bertasbih mensucikan-Mu. Allah berkata: “Bagaimana jika mereka pernah melihatnya?”. Allah bertanya: “Apakah mereka pernah melihat Aku?”. Malaikat menjawab: “Demi Allah.‫منه حيث أنزله من نعسه‬ Dari Jabir. lebih berusaha mencarinya dan lebih hebat keinginannya”. Malaikat menjawab: “Demi Allah. Allah Maha Mengetahui daripada mereka: “Apa yang dikatakan hamba-hamba-Ku?”. ia berkata: “Rasulullah Saw keluar menemui kami. Allah berkata: “Apakah mereka pernah melihat surga?”. bertahmid memuji-Mu. memuliakan-Mu”.‫فكيف لو أنهم رأوها؟ قال فيقلون لو أنهم راوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة قال فمم يتعوذون ؟‬ ‫ يقولون من النار قال يقول وهل رأوها ؟ قال يقولون ال وهللا ما رأوها قال يقول فكيف لو رأوها؟ قال يقولون لو رأوها‬:‫قال‬ ‫ فأشهدكم أني قد غعرت لهم قال يقول ملك من المالئكة فيهم فالن ليس‬: ‫كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة قال فيقول‬ ‫ هم الجلساء ال يشقى بهم جليسهم‬:‫منهم إنما جاء لحاجة قال‬ Dari Abu Hurairah. maka para malaikat itu saling memanggil: “Marilah kamu datang kepada apa yang kamu cari”. Para malaikat itu menutupi majlis zikir itu dengan sayap-sayap mereka hingga ke langit dunia. apabila para malaikat itu menemukan sekelompok orang berzikir. maka nikmatilah taman-taman surga”. mereka datang karena ada suatu keperluan saja”. mereka tidak pernah melihatnya”. tasbih mereka lebih banyak”. Malaikat menjawab: “Mereka memohon surga-Mu”. bertakbir mengagungkan-Mu. Ada satu malaikat berkata: “Ada satu diantara mereka yang bukan golongan orang berzikir. Allah berkata: “Mereka adalah teman duduk yang tidak menyusahkan teman duduknya”. Malaikat menjawab: “Mereka mohon dijauhkan dari neraka”. Malaikat menjawab: “Andai mereka pernah melihat surga. mereka tidak pernah melihat Engkau”. ia berkata: “Wahai manusia. Allah berkata: “Bagaimana jika mereka melihat Aku?”. at-Tirmidzi dan Ahmad bin Hanbal). Muslim. sesungguhnya Allah Swt memiliki sekelompok pasukan malaikat yang menempati dan berhenti di majlis-majlis zikir di atas bumi. tentulah ibadah mereka lebih kuat. Hadits Kedua: ‫ يا أيها الناس إن هلل سرايا مان المالئكاة‬:‫ خر علينا النبي صلى هللا عليه وآله وسلم فقال‬:‫عن جابر رضي هللا عنه قال‬ ‫ مجالس الذكر فاغدوا‬:‫تحل وتقف على مجالس الذكر في األرض فارتعوا في رياض الجنة قالوا وأين رياض الجنة؟ قال‬ ‫وروحوا في ذكر هللا وذكروا أنعسكم من كان يح ب أن يعلم منزلته عند هللا فلينظر كيف منزلة هللا عنده فإن هللا ينزل العبد‬ . (HR. Allah berkata: “Apakah mereka pernah melihat neraka?”.

kami duduk hanya karena itu”.‫ حلق الذكر‬: ‫وما رياض الجنة؟ قال‬ Dari Anas. Rasulullah Saw berkata: “Demi Allah. at-Tirmidzi). bukan karena aku menuduh kamu. apakah taman surga itu?”. ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Apabila kamu melewati taman surga. (Dalam Shahih wa Dha’if Sunan at-Tirmidzi). ia berkata: “Apa yang membuat kamu duduk?”. (Hadits riwayat Al-Hakim dalam al-Mustadrak). ia memberitahukan kepadaku bahwa Allah membanggakan kamu kepada para malaikat”. sesungguhnya malaikat Jibril telah datang kepadaku. apakah kamu duduk hanya karena itu?”. tapi tidak disebutkan Imam al-Bukhari dan Muslim dalam kitab mereka. ia berkata: Mu’awiyah pergi ke masjid. maka hendaklah ia melihat bagaimana kedudukan Allah bagi dirinya. tidak seorang pun yang kedudukannya seperti aku bagi Rasulullah Saw yang hadits riwayatnya lebih sedikit daripada aku. Para shahabat menjawab: “Kami duduk berzikir dan memuji Allah karena telah memberikan hidayah Islam dan nikmat yang telah Ia berikan kepada kami”. para shahabat bertanya: “Wahai Rasulullah. Mu’awiyah berkata: “Aku meminta kamu bersumpah. Hadits Keempat: ‫عن أبي سعيد الخدري قال خر معاوية إلى المسجد فقال ما يجلسكم قالوا جلسانا ناذكر هللا قاال آهلل ماا أجلساكم إال ذاك قاالوا‬ ‫وهللا ما أجلسنا إال ذاك قال أما إني لم أستحلعكم تهمة لكم وما كان أحد بمنزلتي من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أقل حديثا‬ ‫عنه مني إن رسول هللا ص لى هللا عليه وسلم خر على حلقة من أصحابه فقال ما يجلسكم قالوا جلسنا ناذكر هللا ونحماده لماا‬ ‫هدانا لإلسالم ومن علينا به فقال آهلل ما أجلسكم إال ذاك قالوا آهلل ما أجلسنا إال ذاك قال أما إناي لام أساتحلعكم لتهماة لكام إناه‬ ‫أتاني جبريل فأخبرني أن هللا يباهي بكم المالئكة‬ Dari Abu Sa’id al-Khudri. 167 . Mereka menjawab: “Demi Allah. Komentar Syekh al-Albani terhadap hadits ini: Hadits Hasan. Siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah. Maka pergilah. Rasulullah Saw menjawab: “Majlis-majlis zikir. At-Tirmidzi). sesungguhnya Allah menempatkan seorang hamba di sisi-Nya sebagaimana hamba itu menempatkan Allah bagi dirinya”. hanya itu yang membuat kami duduk”. bukan karena aku menuduh kamu. (HR. Rasulullah Saw menjawab: Halaqah-halaqah (lingkaran-lingkaran) majlis zikir”. (HR. Komentar Imam al-Hakim terhadap hadits ini: ‫هذا حديث صحيح اإلسناد و لم يخرجاه‬ Hadits ini sanadnya shahih. kamu hanya duduk karena itu?”. Mereka menjawab: “Kami duduk berzikir mengingat Allah”.“Di manakah taman-taman surga itu?”. Rasulullah Saw bertanya: “Apa yang membuat kamu duduk?”. Rasulullah Saw bersabda: “Sesungguhnya aku meminta kamu bersumpah. Ia bertanya: “Demi Allah. maka nikmatilah”. sesungguhnya Rasulullah Saw keluar menemui halaqah (lingkaran) majlis zikir para shahabatnnya. Hadits Ketiga: ‫ قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا يا رساول هللا‬:‫وعن أنس رضي هللا عنه قال‬ . Mereka menjawab: “Demi Allah. bertenanglah dalam zikir kepada Allah dan jadikanlah diri kamu berzikir mengingat Allah.

maka Aku menyebutnya di dalam diriku. Hadits Ketujuh: ْ‫َّللا عَزَّ َو َج َّل أَنَا ِع ْن َد َظ ِن عَ ْبدِى ِبى َوأَنَا َمعَهُ حِ ينَ يَ ْذك ُُرنِى إِن‬ ُ َّ ‫ « يَقُو ُل‬. aku ingin ikut serta dengan kamu”. Aku bersamanya ketika ia berzikir mengingat Aku. maka aku menyebutnya dalam kelompok yang lebih baik dari kelompok mereka.» ‫ب إِلَ َّى ذ َِراعًا تَقَ َّربْتُ ِم ْنهُ بَاعًا َوإِنْ أت َانِى يَ ْمشِى أتَيْتُهُ ه َْر َولَة‬ َ ‫تَقَ َّر‬ Dari Abu Hurairah. Komentar Imam adz-Dzahabi: ‫ صحيح‬: ‫تعليق الذهبي قي التلخيص‬ Komentar Imam adz-Dzahabi dalam kitab at-Talkhish: Hadits Shahih. Rasulullah Saw bertanya: “Apa yang kamu ucapkan? Aku melihat rahmat turun kepada kamu. Rasulullah Saw datang kepada mereka dan mendekat. Jika ia berzikir bersama kelompok orang banyak. lalu Rasulullah Saw melewati mereka.‫صلى هللا عليه وسلم‬. Jika ia berzikir sendirian. tidak disebutkan Imam al-Bukhari dan Muslim dalam kitab mereka. Jika ia mendekat satu jengkal kepadaku. ia mengucapkan dengan suara yang tinggi: ‫ال إله إال هللا وحده ال شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ال حول وال قوة إال باهلل ال إلاه إال هللا ال إلاه إال هللا‬ ‫وال نعبد إال إياه له النعمة وله العضل وله الثناء الحسن ال إله إال هللا مخلصين له الدين ولو كره الكافرون‬ Komentar Syekh al-Albani dalam Misykat al-Mashabih: Hadits Shahih. Hadits Kelima: ‫كان سلمان في عصابة يذكرون هللا فمر بهم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فجاءهم قاصدا حتى دنا منهم فكعوا عن الحديث‬ ‫ ما كنتم تقولون فإني رأيت الرحمة تنزل عليكم فأحببت أن أشارككم فيها‬: ‫إعظاما لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال‬ ‫و قد احتجا بجععر بن سليمان فأما أبو سلمة سيار بن حاتم الزاهد فإنه عابد عصره و قد أكثر أحمد بن حنبل الرواية عنه‬ Salman al-Farisi bersama sekelompok shahabat berzikir. (Dalam Shahih wa Dha’if Sunan at-Tirmidzi). ia berkata: Rasulullah Saw apabila telah salam dari shalat. Jika ia 168 . " ‫إياه له النعمة وله العضل وله الثناء الحسن ال إله إال هللا مخلصين له الدين ولو كره الكافرون‬ Dari Abdullah bin az-Zubair. Komentar Imam al-Hakim terhadap hadits ini: ‫هذا حديث صحيح و لم يخرجاه‬ Ini hadits shahih. maka Aku mendekat satu hasta kepdanya. Hadits Keenam: ‫ " ال إلاه إال هللا‬: ‫ كا ن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا سلم من صاالته يقاول بصاوته األعلاى‬: ‫وعن عبد هللا بن الزبير قال‬ ‫وحده ال شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ال حول وال قوة إال بااهلل ال إلاه إال هللا ال إلاه إال هللا وال نعباد إال‬ ‫ رواه مسلم‬.Komentar Syekh al-Albani terhadap hadits ini: Hadits Shahih. Lalu mereka berhenti karena memuliakan Rasulullah Saw.‫َّللا‬ ُ ‫عَنْ أ َ ِبى ه َُري َْرةَ قَا َل قَا َل َر‬ ِ َّ ‫سو ُل‬ ْ‫شب ًْرا تَقَ َّربْتُ إِل َ ْي ِه ذ َِراعًا َوإِن‬ َ ‫س ِه ذَك َْرتُهُ فِى نَ ْعسِى َوإِنْ ذَك ََرنِى فِى َمإلٍ ذَك َْرتُهُ فِى َمإلٍ هُ ْم َخي ٌْر مِ ْنهُ ْم َوإِنْ تَقَ َّر‬ ِ ‫ب ِمنِى‬ ِ ‫ذَك ََرنِى فِى نَ ْع‬ ً َ َ . (Hadits riwayat Imam al-Hakim). ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Allah Swt berfirman: “Aku menurut prasangka hamba-Ku kepada-Ku.

mendekat satu hasta.. maka ada malaikat dari langit yang memanggil mereka: “Berdirilah kamu. Hadits Kesebelas: ‫عن أنس رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم قال ألن أذكر هللا تعالى ما قوم بعد صاالة العجار إلاى طلاوع‬ ‫الشمس أحب الي مما طلعت عليه الشمس وألن أذكر هللا ما قوم بعد صالة العصر إلى أن تغيب الشمس أحاب إلاي مان الادنيا‬ . (Hadits riwayat Imam as-Suyuthi dalam kitab al-Jami’ ash- Shaghir dengan tanda: Hadits Hasan).‫وما فيها‬ Dari Anas. Hadits Kesepuluh: ‫ ما من قوم اجتمعوا يذكرون هللا ال يريدون بذلك اال وجهه اال‬: ‫عن أنس بن مالك عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال‬ ‫ناداهم مناد من السماء ان قوموا مغعورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات‬ Dari Anas bin Malik. beliau bersabda: “Sekelompok orang berkumpul berzikir mengingat Allah. (Hadits riwayat Imam at-Tirmidzi). tidak mengharapkan kecuali keagungan Allah. Hadits Kesembilan: ‫ما من قوم يذكرون هللا إال حعت بهم المالئكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم هللا فيمن عنده‬ Tidaklah sekelompok orang berzikir mengingat Allah. dari Rasulullah Saw. 169 . Aku berzikir bersama orang banyak setelah shalat ashar hingga tenggelam matahari lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya”. Komentar Syekh al-Albani dalam shahih wa dha’if Sunan at-Tirmidzi: Hadits Shahih. beliau bersabda: “Aku berzikir mengingat Allah bersama orang banyak setelah shalat shubuh hingga terbit matahari lebih aku sukai daripada terbitnya matahari. al-Bukhari dan Muslim). dari Rasulullah Saw. sanad ini sanad hasan.‫اس مِ نَ ا ْل َم ْكت ُوبَ ِة كَانَ َعلَى َع ْه ِد النَّ ِب ِى‬ ‫اس‬ ُ َّ‫ف الن‬ ُ ‫الذك ِْر حِ ينَ يَ ْنص َِر‬ ِ ‫أَنَّ َر ْف َا الص َّْو‬ ِ ‫ت ِب‬ . mereka diliputi rahmat Allah. al-Bukhari dan Muslim). melainkan para malaikat mengelilingi mereka. Pendapat Ulama Tentang Zikir Jahr.‫صلى هللا عليه وسلم‬. Jika ia datang berjalan. dosa-dosa kamu telah diganti dengan kebaikan”.ُ‫ُك ْنتُ أ َ ْعل َ ُم إِذَا ا ْنص ََرفُوا ِبذَلِكَ إِذَا سَمِ ْعتُه‬ Sesungguhnya mengeraskan suara ketika berzikir setelah selesai shalat wajib sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw. maka Aku mendekat satu lengan kepadanya. turun ketenangan kepada mereka dan mereka dibanggakan Allah kepada para malaikat yang ada di sisi-Nya. Ibnu Abbas berkata: “Aku tahu bahwa mereka telah selesai shalat ketika aku mendengarnya (zikir dengan suara jahr)”. (HR. Hadits Kedelapan: ٍ َّ‫ َوأَنَّهُ قَا َل قَا َل ابْنُ عَب‬. Hadits riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab al-Musnad. maka Aku akan datang kepadanya dengan berlari”. Komentar Syekh Syu’aib al-Arna’uth tentang hadits ini: ‫ وهذا إسناد حسن‬،‫صحيح لغيره‬ Shahih li ghairihi. (HR.

terdapat beberapa hadits yang menganjurkan zikir jahr dan hadits- hadits yang menganjurkan zikir sirr. ayat ini turun di Mekah. juz. apakah itu makruh atau tidak? Jawaban: Perbuatan itu tidak makruh. juz. al-Isra’ 239 Imam as-Suyuthi. seperti ayat dalam surat al-Isra’: “Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu”. dan dengan tidak mengeraskan suara”.Pendapat Imam as-Suyuthi: ‫سألت أكرمك هللا عما اعتاده السادة الصوفية من عقد حلق الذكر والجهر به في المساجد ورفا الصوت بالتهليل وهل ذلك‬ . Imam as-Suyuthi memuat 25 hadits tentang zikir jahr. surat ini turun di Mekah.I. Pendapat Syekh Abdul Wahhab asy-Sya’rani: ‫وقال الشيخ عبدالوهاب الشعراني رحمه هللا تعالى (وأجمعوا على انه يجب على المريد الجهر بالذكر بقوة تامة بحيث ال يبقى‬ .‫مكروه أو ال‬ ‫ إنه ال كراهاة فاي شايء مان ذلاك وقاد وردت أحادياث تقتضاي اساتحباب الجهار بالاذكر وأحادياث تقتضاي اساتحباب‬. sebagaimana yang digabungkan Imam an- Nawawi tentang hadits-hadits berkaitan dengan anjuran membaca al-Qur’an dengan cara jahr dan sirr 239. lihat selengkapnya. hal.)‫منه متسا إال ويهتز من فوق رأسه إلى إصبا قدميه‬ Syekh Abdul Wahhab asy-Sya’rani berkata: “Para ulama sepakat bahwa wajib bagi seorang murid men-jahr-kan zikir dengan kekuatan yang sempurna hingga tidak ada yang luang melainkan bergetar dari atas kepala hingga jari-jari kedua kaki”240. hal. Imam as-Suyuthi memberikan jawaban dalam kitab Natijat al-Fikr fi al-Jahr bi adz-Dzikr: ‫ إنها مكية ألنها من األعراف وهي مكية كآية اإلسراء﴿وال تجهر بصاالتك وال تخافات بهااو وقاد نزلات حاين كاان النباي‬:‫األول‬ ‫صلى هللا عليه وآله وسلم يجهر بالقرآن فيسمعه المشركون فيسبون القرآن ومن أنزلاه فاامره هللا بتارك الجهار سادا للذريعاة‬ . 240 Al-Anwar al-Qudsiyyah. al-Hawi li al-Fatawa.‫ ﴿وال تسبوا الذين يدعون من دون هللا فيسبوا هللا عدوا بغير علمو وقد زال هذا المعنى‬:‫كما نهى عن سب األصنام في قوله‬ Pertama. Kombinasi antara keduanya bahwa jahr dan sirr berbeda sesuai perbedaan kondisi dan orang yang berzikir.81. al- A’raf [7]: 205). (Qs. Bagaimana Dengan Ayat Yang Memerintahkan zikir Sirr? ‫﴿واذكر ربك في نعسك تضرعا وخعية ودون الجهر من القولو‬ “Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut.II. karena bagian dari surat al-A’raf. (Qs.‫الجواب‬ ‫األسرار به والجما بينهما أن ذلك يختلف باختالف األحوال واألشاخاص كماا جماا الناووي بمثال ذلاك باين األحادياث الاواردة‬ ‫باستحباب الجهر بقراءة القرآن والواردة باستحباب األسرار بها‬ Pertanyaan ditujukan kepada Imam as-Suyuthi tentang kebiasaan kalangan Tasauf membuat lingkaran zikir dan berzikir jahr di masjid-masjid serta mengeraskan suara ketika ber-tahlil. 38 170 .

dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat”. maka dengarkanlah baik-baik. ia mendengar anaknya berdoa: “Ya Allah. aku memohon kepada-Mu istana yang putih di sebelah kanan surga”. adapun kepada selain Rasulullah Saw maka mereka adalah tempatnya was-was dan lintasan hati. diantara mereka Abdurrahman bin Yazid bin Aslam guru Imam Malik dan Ibnu Jarir memaknai perintah zikir sirr ini ketika ada bacaan al-Qur’an.[17 ]: 110). (Qs. karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan”. sekelompok ahli Tafsir. (Qs. ayat ini turun ketika Rasulullah Saw membaca al-Qur’an secara jahr lalu didengar orang-orang musyrik. lalu mereka mencaci maki al-Qur’an dan Allah yang menurunkannya. Ini kuat hubungannya dengan ayat: “Dan apabila dibacakan Al Quran. sebagaimana dilarang mencaci-maki berhala dalam ayat: “Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Jawaban: ‫ أن الراجح في تعسيره أنه تجاوز المأمور أو اختراع دعوة ال أصال لهاا فاي الشارع فعان عبادهللا بان مغعال رضاي هللا‬:‫احدهما‬ ‫ (اللهم إني أسألك القصر األبيض عن يمين الجنة فقال إناي سامعت رساول هللا صالى هللا علياه وآلاه‬:‫عنه أنه سما ابنه يقول‬ . Bagaimana Dengan Ayat Yang Memerintahkan Sirr? ‫﴿ادعوا ربكم تضرعا وخعية إنه ال يحب المعتدينو‬ “Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak 171 .)‫وسلم يقول« يكون في األمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور» وقرأ هذه اآلية فهذا تعسير صحابي وهو أعلم بالمراد‬ Pertama: Pendapat yang kuat tentang makna melampaui batas dalam ayat ini adalah melampaui batas yang diperintahkan. Diperintahkan zikir sirr ketika ada bacaan al-Qur’an untuk mengagungkan al-Qur’an. diriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal. Sebagaimana yang disebutkan para ulama Tasauf bahwa perintah dalam ayat ini khusus kepada Rasulullah Saw. Al-A’raf [8 ]: 55). maka Abdullah bin Mughaffal berkata: “Aku pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda: “Ada di antara ummatku suatu kaum yang melampaui batas dalam berdoa dan bersuci. atau membuat-buat doa yang tidak ada dasarnya dalam syariat Islam. maka Allah memerintahkan agar jangan membaca jahr untuk menutup pintu terhadap perbuatan tersebut. al-A’raf [7 ]: 204). Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”. (Qs. Kemudian ia membaca ayat ini: “Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. ‫ ما ذكره علماء الصوفية من أن األمار فاي اآلياة خااص باالنبي صالى هللا علياه وآلاه وسالم واماا غياره فمان هاو محال‬:‫الثالث‬ ‫الوساوس والخواطر فمأمور بالجهر ألنه أشد تأثيرا في دفعها‬ Ketiga. ‫ أن جماعة من المعسرين منهم عبدالرحمن بن يزيد بن أسلم شيخ مالك وابن جرير حملوا اآل ية على الذكرحال قراءة‬:‫والثاني‬ ‫القرآن وأنه أمره بالذكر على هذه الصعة تعظيما للقرآن الكريم أن ترفا األصوات عنده ويقويه اتصاله بقوله تعالى ﴿وإذا قرئ‬ ‫القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمونو‬ Kedua. maka diperintahkan zikir jahr karena zikir jahr itu lebih kuat pengaruhnya dalam menolak was-was. al-An’am [6 ]: 108).

(Qs. Al-A’raf [ 7]: 55). (Qs. sebagaimana firman Allah: “ Yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut”.menyukai orang-orang yang melampaui batas”. 172 . ia lebih mengetahui maksud ayat ini.‫قال تعالى ﴿إذ نادى ربه نداء خعياو‬ Kedua: ayat ini tentang doa. Doa secara khusus lebih utama dengan sirr. karena lebih dekat kepada dikabulkan. bukan tentang zikir. Ini penafsiran seorang shahabat nabi tentang ayat ini. ‫ على تقدير التسليم فاآلية في الدعاء ال في الذكر والدعاء بخصوصه األفضل فيه اإلسرار ألنه أقرب إلاى اإلجاباة ولاذا‬:‫الثاني‬ . Maryam [19]: 3).

(HR. Rasulullah Saw menjawab. ia berkata.‫َّللا‬ ِ َّ ‫سو ُل‬ ُ ‫َوقَا َل‬ ُ ‫سل َ ْي َمانُ كَانَ َر‬ ٍ‫ب ك ُِل ش َْىء‬ َّ ‫ب َوحْ دَكَ الَ ش َِريكَ َلكَ اللَّ ُه َّم َر َّبنَا َو َر‬ َّ َ‫ش ِهي ٌد أَنَّكَ أ َ ْنت‬ ُّ ‫الر‬ َ ‫ب ك ُِل ش َْىءٍ أَنَا‬ َّ ‫اللَّ ُه َّم َربَّنَا َو َر‬ ٌ ‫ش ِهي ٌد أَنَّ الْ ِعبَادَ كُلَّ ُه ْم إِ ْخ َوة‬ َ ‫ب ك ُِل ش َْىءٍ أَنَا‬ َّ ‫سولُكَ اللَّ ُه َّم َربَّنَا َو َر‬ َ ‫ش ِهي ٌد أَنَّ ُم َح َّمدًا‬ ُ ‫ع ْب ُدكَ َو َر‬ َ ‫أَنَا‬ ‫ع ٍة فِى ال ُّد ْنيَا َواآلخِ َر ِة يَا ذَا‬ َ ‫سا‬ َ ‫صا لَكَ َوأ َ ْهلِى فِى ك ُِل‬ ً ‫ب ك ُِل ش َْىءٍ اجْ ع َ ْلنِى ُم ْخ ِل‬ َّ ‫اللَّ ُه َّم َربَّنَا َو َر‬ . tolonglah aku agar mengingat-Mu. “Doa di penghujung malam dan doa setelah shalat fardhu”. Riwayat Kedua: . “Ditanyakan kepada Rasulullah Saw. janganlah engkau tinggalkan setiap selesai shalatmu engkau ucapkan: “Ya Allah. Aku pesankan kepadamu wahai Mu’adz. demi Allah sesungguhnya aku sangat menyayangimu. َ‫َّللا إِنِى ألُحِ بُّك‬ ِ َّ ‫َّللا إِنِى ألُحِ بُّكَ َو‬ ِ َّ ‫ يَا ُمعَاذُ َو‬:‫ أ َ َخذَ ِبيَ ِد ِه َوقَا َل‬. Hadits riwayat Imam at-Tirmidzi. demi Allah sungguh aku sangat menyayangimu.‫َّللا‬ ُ ‫عَنْ ُمعَا ِذ ب ِْن َجبَ ٍل أَنَّ َر‬ ِ َّ ‫سو َل‬ َ ‫وصيكَ يَا ُمعَاذُ الَ ت َ َدعَنَّ فِى ُدبُ ِر ك ُِل‬ :‫صالَةٍ تَقُو ُل‬ ِ ُ ‫ أ‬:‫فَقَا َل‬ . sesungguhnya Rasulullah Saw menarik tangan Muadz seraya berkata: “Wahai Mu’adz.‫ض‬ ِ ‫ت َواأل َ ْر‬ ِ ‫س َم َوا‬ َ ُ‫َّللا أ َ ْكبَ ُر األ َ ْكبَ ُر اللَّ ُه َّم ن‬ َّ ‫ور ال‬ ُ َّ ‫ب‬ ِ ‫ست َ ِج‬ ْ ‫س َم ْا َوا‬ ْ ‫اإلك َْر ِام ا‬ِ ‫ا ْل َجالَ ِل َو‬ Sulaiman berkata: “Setelah selesai shalat Rasulullah Saw berdoa dengan doa ini 173 . ‘Doa apakah yang paling didengar?’.‫ك‬ َ ِّ‫ِّعبَادَت‬ ‫ش ْك ِّر َك َو ُحس ِّْن‬ َ ‫اللَّ ُه َّم أَ ِّعنِّى‬ ُ ‫علَى ِّذ ْك ِّر َك َو‬ Dari Mu’adz bin Jabal. Riwayat Pertama: ِ ‫ت ا ْل َم ْكت ُوبَا‬ ‫ت‬ َ ‫س َم ُا قَا َل ج َْو‬ ِ ‫ف الل َّ ْي ِل ا ْآلخِ ِر َو ُدبُ َر الصَّلَ َوا‬ ْ َ ‫ي ال ُّدعَاءِ أ‬ ُّ َ ‫سلَّ َم أ‬ َ ‫َّللا َعلَ ْي ِه َو‬ ُ َّ ‫صلَّى‬ َ ‫َّللا‬ ِ َّ ‫سو َل‬ ُ ‫عَنْ أَبِي أ ُ َما َمةَ قَا َل قِي َل يَا َر‬ ‫س ٌن‬ ٌ ‫سى هَذَا َح ِد‬ َ ‫يث َح‬ َ ‫قَا َل أَبُو عِي‬ Dari Abu Umamah. MASALAH KE-24: BERDOA SETELAH SHALAT. Riwayat Ketiga: ‫صالَتِ ِه‬ َ ‫ يَقُو ُل فِى ُدبُ ِر‬.‫صلى هللا عليه وسلم‬. “Ini hadits hasan”. bersyukur kepada-Mu dan beribadah dengan ibadah yang baik kepada-Mu”. beliau berkata.‫صلى هللا عليه وسلم‬. Abu Daud).

duduknya Rasulullah Saw setelah shalat. hal. Engkau Maha Esa. wahai Yang Memiliki Kemuliaan dan keagungan. Perbaikilah untukku duniaku yang telah Engkau jadikan kehidupanku di dalamnya. (HR. Aku saksi bahwa Muhammad adalah hamba-Mu dan rasul-Mu. Ya Allah aku berlindung dengan ridha-Mu dari murka-Mu.ُّ‫الَ َمانِ َا ِل َما أ َ ْع َط ْيتَ َوالَ ُمعْطِ َى ِل َما َمنَ ْعتَ َوالَ يَ ْنعَ ُا ذَا الْج َِد ِم ْنكَ ا ْل َجد‬ َ ْ‫ كَانَ يَقُولُهُنَّ ِع ْن َد ا ْن ِص َرافِ ِه مِ ن‬. Shuhaib menyatakan bahwa Rasulullah Saw mengucapkan kalimat ini ketika selesai shalat. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah membuat satu pasal dalam kitab Zad al-Ma’ad fi Hady Khair al- ‘Ibad241: ‫ وما‬،‫ وسرع ِة االنتقال منها‬،‫ وجلوسِه بعدَها‬،‫َّللاُ َعل َ ْي ِه َوسَلَّ َم يقوله بعد انصرافه من الصالة‬ َّ ‫صلَّى‬ َ ‫ فيما كان رسو ُل هللا‬:‫فصل‬ ‫شرعه ألمته من األذكار والقراءة بعدها‬ Pasal: Ucapan Rasulullah Saw setelah selesai shalat. 1415H). Engkaulah cahaya langit dan bumi”. aku saksi bahwa sesungguhnya Engkau adalah Tuhan. Zad al-Ma’ad fi Hadyi Khair al-‘Ibad. aku saksi bahwa hamba-hamba-Mu semuanya adalah bersaudara.297. Aku berlindung dengan-Mu. juz. Dengarkan dan perkenankanlah wahai Tuhan Yang Maha Besar. an-Nasa’i). Ya Allah Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu. juga keluargaku. Ya Allah Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu.‫ص َهيْبًا َح َّدثَهُ أَنَّ ُم َح َّمدًا‬ . perbaikilah untukku agamaku yang telah Engkau jadikan sebagai penjaga bagiku. tiada sekutu bagi-Mu.I (Kuwait: Maktabah al- 241 Manar al-Islamiyyah.‫صلى هللا عليه وسلم‬. Riwayat Keempat: ِ ‫اى الَّتِى َج َعلْتَ فِيهَا َمعَا‬ ‫شى‬ ْ َ ‫ص َمةً َوأ‬ َ َ ‫ص ِل ْح لِى ُد ْني‬ ْ َ ‫اللَّ ُه َّم أ‬ ْ ‫ص ِل ْح لِى دِينِى الَّذِى َجع َ ْلتَهُ لِى ِع‬ َ‫س َخطِ كَ َوأَعُوذُ ِبعَ ْع ِوكَ ِمنْ نِ ْق َمتِكَ َوأَعُوذُ ِبكَ ِم ْنك‬ َ ْ‫اللَّ ُه َّم ِإن ِى أَعُوذُ ِب ِرضَاكَ ِمن‬ . cepat beralih tempat. Tidak ada yang mencegah atas apa yang Engkau beri. Ya Allah. apa yang disyariatkan untuk ummatnya dari zikir-zikir dan bacaan setelah shalat. dalam setiap saat di dunia dan akhirat. aku berlindung dengan ampunan-Mu dari azab- Mu. Tidak ada yang memberi atas apa yang Engkau cegah.“Ya Allah Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu. Abu Daud). Yang memiliki kemuliaan tidak ada yang dapat memberikan manfaat. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Ya Allah. 174 . jadikanlah aku ikhlas kepada-Mu. (HR. karena kemuliaan itu dari-Mu”.ِ‫صالَتِه‬ ُ َّ‫ْب أَن‬ ٌ ‫قَا َل َو َح َّدثَنِى َكع‬ “Ya Allah. Engkau Tuhan segala sesuatu.

Rasulullah Saw mengucapkan doa ini setiap selesai shalat: ‫ أَنَا‬، ٍ‫كل شَيء‬ ِ ‫ب‬ َّ ‫ الل ُه َّم َربَّنَا َو َر‬، َ‫ب وحدك ال ش َِريكَ لَك‬ َّ َ‫ أَنا شَهيدٌ أَنك‬،ُ ‫ب ك ُِل شَيءٍ َو َملِي َكه‬ ُّ ‫الر‬ َّ ‫اللًّ ُه َّم َربنَا َو َر‬ ‫ الل ُه َّم َربَّنَا َورب‬،ٌ‫ش ِهيدٌ أَنَّ العِ ب َا َد كُلَّ ُهم ِإ ْخ َوة‬َ ‫ أَنَا‬، ٍ‫ب ك ُِل شَيء‬ َّ ‫ش َِهيدٌ أَنَّ ُمحَ َمدا ً عَبْدُكَ َورسولك الل ُه َّم َربَّنَا َو َر‬ ْ ‫ست َ ِج‬ ،‫ب‬ ْ ‫س َم ْا َوا‬ ْ ‫ ا‬،‫كر ِام‬ ِ ‫كل ساعَة مِ نَ الدنْيَا َواآلخِ َر ِة ي َا ذَا الجالل َو‬ َ ‫اإل‬ ِ ‫مخلِصا ً لَكَ َوأ َ ْهلِي في‬ ْ ‫ اجْ عَلْني‬، ٍ‫كل شَيء‬ ‫ هللا ُ أَكْب َُر الألَ ْكب َُر ورواه‬،‫ي هللا ُ َونِعْ َم ال ْ َوكِ ي ُل‬ َ ِ‫سب‬ْ َ‫ ح‬،‫ هللا أ َ ْكب َُر األَكْب َُر‬. hanya Engkau saja. Ya Allah Rabb kami dan Rabb segala sesuatu. Cahaya langit dan bumi. Apa yang aku rahasiakan dan apa yang aku tampakkan. beliau mengucapkan: ْ َ ‫ َو َما أنْتَ أ‬، ُ‫س َرفت‬ َ‫ أنْت‬،‫علَ ُم به منِي‬ ْ ‫ َو َما أ‬، ُ‫علَنْت‬ ْ ‫ َو َما أ‬، ُ‫س َر ْرت‬ ْ ‫ َو َما أ‬،‫أخ ْرت‬ َّ ‫ َو َما‬، ُ‫عر لي َما قَد ًّْمت‬ ْ ‫غ‬ ْ ‫الل ُه َّم ا‬ َ‫ الَ إلهَ ِإال اْنْت‬،‫ َوأنْتَ ال ُميَ ِخ ُر‬،‫ال ُمقَ ِد ُم‬ Ya Allah.‫س َماواتِ َواألَرض‬ َّ ‫هللا ُ أ ْكب َُر األَكب ُْر هللا ُ نُور ال‬ . Allah Maha Besar diantara yang besar”. Allah Maha Besar diantara yang besar. 175 . Sikap berlebihanku. Engkau yang mengawalkan dan Engkau yang mengakhirkan. Juga diriwayatkan Abu Daud. Rabb kami. Aku bersaksi bahwa Engkau adalah Rabb.Dalam pasal ini Imam Ibnu Qayyim memuat beberapa doa setelah shalat: :‫سل َّ َم كان إذا سلَّم من الصالة قال‬ َ ‫َّللا َعلَ ْي ِه َو‬ ُ َّ ‫صلَّى‬ َ ‫ أن رسول هللا‬،‫وذكر أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه‬ Disebutkan Imam Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib. Cukuplah Allah sebagai sebaik-baik Penolong. Allah Maha Besar diantara yang besar. Ya Allah Rabb kami dan Rabb segala sesuatu. :‫سلَّ َم يقو ُل ك ُِل صالة‬ َ ‫َّللا َعل َ ْي ِه َو‬ ُ َّ ‫صلَّى‬ َ ‫ كان رسو ُل هللا‬:‫وذكر اإلمام أحمد عن زيد بن أرقم قال‬ Disebutkan oleh Imam Ahmad dari Zaid bin Arqam. Dengarkanlah dan kabulkanlah. Aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah hamba-Mu dan rasul-Mu. ampunilah aku atas apa yang sudah dan akan aku lakukan. Rabb segala sesuatu dan Pemiliknya. Tiada sekutu bagi-Mu. Jadikanlah aku ikhlas untuk-Mu dan keluargaku dalam setiap waktu di dunia dan akhirat wahai yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ya Allah Rabb kami dan Rabb segala sesuatu.‫أبو داود‬ “Ya Allah. Tiada tuhan selain Engkau. Apa yang yang Engkau ketahui dariku. sesungguhnya Rasulullah Saw itu apabila beliau telah salam (selesai shalat). Aku bersaksi sesungguhnya semua hamba-hamba itu bersaudara.

“Kami telah mengabulkan doa kamu berdua tentang permohonan kamu berdua untuk menghancurkan pasukan Fir’aun”243. karena beramal ikut-ikutan saja. Doa bersama bukanlah tradisi buatan Tuk Lebai Kampong yang mudah dibid’ahkan. 242 Imam Ibnu Katsir. Selanjutkan Imam Ibnu Katsir menyebutkan beberapa riwayat.IV (Dar Thibah. “Nabi Musa berdoa dan yang mengaminkan adalah Nabi Harum”. Ya Tuhan kami. 243 Ibid. 1320H). MASALAH KE-25: DOA BERSAMA. Juz. “Amin”. Muhammad bin Ka’ab al-Qarzhi dan ar-Rabi’ bin Anas berkata. hal. Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim. Nabi Musa Berdoa. Yunus [10]: 88). sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus”. 176 .291. Yang mengamalkan doa bersama pula merasa ragu-ragu. ya Tuhan Kami . ْ ‫قَا َل قَ ْد أ ُ ِجيبَتْ َدع َْوتُكُ َما فَا‬ َ ‫ستَق‬ ‫ِيما‬ “AlIah berfirman: "Sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Allah Swt Mengabulkan Doa Nabi Musa dan Nabi Harun. binasakanlah harta benda mereka. maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih”. dan kunci matilah hati mereka. ‫ قد أجبناكما‬:‫ أي‬،‫ دعا موسى وأ َّمنَ هارون‬:‫ والربيا بن أنس‬،‫ ومحمد بن كعب القرظي‬،‫ وعكرمة‬،‫ وأبو صالح‬،‫قال أبو العالية‬ . Berdoa bersama telah dilaksanakan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad Saw. Komentar Imam Ibnu Katsir: ‫ التي أ َّمنَ عليها أخوه هارون‬،‫ فيهم هذه الدعوة‬،‫ عليه السالم‬،‫ولهذا استجاب هللا تع الى لموسى‬ Oleh sebab itu Allah Swt mengabulkan doa Nabi Musa as terhadap Fir’aun dan para pengikutnya. sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia.akibatnya mereka menyesatkan (manusia) dari jalan Engkau. Hadits: ‫الداعى وال ُميَ ِمنُ فى األجر شريكان‬ “Orang yang berdoa dan yang mengaminkan berkongsi dalam pahala”. ‫مِس‬ َ ْ‫سى َربَّنَا إِنَّكَ آَتَيْتَ ف ِْرع َْونَ َو َم َألَهُ ِزينَة ً َوأ َ ْم َو ًاال فِي الْحَ يَا ِة ال ُّدنْيَا َربَّنَا ِلي ُ ِضلُّوا عَن‬ ْ ‫سبِي ِلكَ َربَّنَا ا ْط‬ َ ‫َوقَا َل ُمو‬ ‫اب ْاألَلِي َم‬ َ َ‫علَى قُل ُوبِ ِه ْم فَ َال يُيْ ِمنُوا َحتَّى ي ََر ُوا الْعَذ‬ َ ‫علَى أ َ ْم َوال ِِه ْم َواشْدُ ْد‬ َ “Musa berkata: "Ya Tuhan kami.‫فيما سألتما من تدمير آل فرعون‬ Abu al-‘Aliyah. doa itu diaminkan oleh Nabi Harun as saudara Nabi Musa as 242. Yunus [10]: 89). Abu Shalih. ‘Ikrimah. (Qs. (Qs. Artinya. Nabi Harun Mengucapkan.

Shahabat Berdoa. kami juga meminta kepada Allah ilmu yang tidak akan terlupakan”. “Lalu saya dan sahabat saya berdoa sebelum Abu Hurairah. Rasulullah Saw mengaminkan doa kami. hal. Imam adz-Dzahabi tidak memberikan komentar terhadap hadits ini. juz. ia bertanya tentang sesuatu. “Hendaklah engkau menemui Abu Hurairah. Rasulullah Saw keluar menemui kami hingga ia duduk bersama kami. sesungguhnya aku memohon kepada-Mu seperti yang dimohonkan kedua sahabatku ini. kami berdoa kepada Allah dan berzikir menyebut-Nya. Rasulullah Saw mengatakan. Kemudian Abu Hurairah berdoa. Maka Zaid berkata kepadanya. Dari Abdullah bin Abbas. Satu Orang Berdoa. statusnya: Hasan al-Hadits. lalu kami pun diam.43. Nabi Muhammad Saw Mengaminkan. “Lakukanlah kembali apa yang telah kalian lakukan”. 177 . Rasulullah Saw menjawab. “Ya Allah. lalu sebagian mereka berdoa.Disebutkan Imam ad-Dailami dalam Musnad al-Firdaus. Disebutkan dalam al-Mu’jam al-Kabir karya ath-Thabrani. Yang Lain Mengaminkan. Kami berkata. demikian disebutkan Syekh Ahmad bin ash-Shiddiq al-Ghumari dalam al-Mudawi fi ‘Ilal al-Jami’ ash-Shaghir wa Syarh al-Munawi. َّ ‫سائ ُِرهُ ْم إِال أَجَابَ ُه ُم‬ ُ ‫َّللا‬ ُ ‫ال يَ ْجتَمِ ُا َمأل ٌ فَيَ ْدعُو ب َ ْع‬ َ ُ‫ضهُ ْم َويُي َِمن‬ ‫المعجم الكبير للطبراني ودالئل النبوة للبيهقي والمستدرك للحاكم‬ ‫ سكت عنه الذهبي في التلخيص‬: ‫تعليق الحافظ الذهبي في التلخيص‬ “Tidaklah sekelompok orang berkumpul. karena sesungguhnya ketika saya. “Wahai Rasulullah. Hadits ini dha’if.IV. Zaid berkata. tapi dikuatkan firman Allah Swt di atas. Dala’il an-Nubuwwah karya al- Baihaqi dan al-Mustadrak karya al-Hakim. melainkan Allah Swt mengabulkan doa mereka”. “Abu Hurairah telah mendahului kalian berdua”. Komentar Imam Ibnu Hajar al-Haitsami: ‫ رجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث‬: )170/10( ‫قال الهيثمى‬ Para perawinya adalah periwayat ash-shahih. ‫ عليك‬: ‫عن إسماعيل بن أمية أن محمد بن قيس بن مخرمة حدثه أن رجال جاء زيد بن ثابت فسأله عن شيء فقال له زيد‬ ‫بأبي هريرة فإنه بين ا أنا و أبو هريرة و فالن في المسجد ذات يوم ندعو هللا تعالى و نذكر ربنا خر علينا رسول هللا صلى هللا‬ ‫ فجلس و سكتنا فقال عودوا للذي كنتم فيه قال زيد فدعوت أنا و صاحبي قبل أبي هريرة و‬: ‫عليه و سلم حتى جلس إلينا قال‬ ‫ ثم دعا أبو هريرة فقال اللهم إني أسألك مثل الذي سألك‬: ‫جعل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ييمن على دع ائنا قال‬ ‫ آمين فقلنا يا رسول هللا و نحن نسأل هللا علما ال‬: ‫صاحباي هذان و أسألك علما ال ينسى فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم‬ ‫ سبقكما بها الدوسي‬: ‫ينسى فقال‬ Dari Ismail bin Umayyah. Dan aku memohon kepada-Mu ilmu yang tidak akan terlupakan”. ada seorang laki-laki datang kepada Zaid bin Tsabit. kecuali Ibnu Lahi’ah. semua mereka mengaminkan. Abu Hurairah dan fulan berada di masjid pada suatu hari. “Amin”. Rasulullah Saw berkata. sesungguhnya Muhammad bin Qais bin Makhramah meriwayatkan kepadanya.

170. Jibril Berdoa. Komentar Imam adz-Dzahabi: ‫ صحيح‬: ‫تعليق الذهبي قي التلخيص‬ Hadits shahih 244. tapi tidak disebutkan Imam al-Bukhari dan Muslim dalam kitab mereka. “Sesungguhnya malaikat Jibril as menawarkan kepadaku. “Amin”. Rasulullah Saw menjawab. tetapi tidak disebutkan al-Bukhari dan Muslim dalam kitab mereka. Jibril berkata. “Celakalah orang yang ketika namamu disebut. Ketika Rasulullah Saw naik ke anak tangga kedua. Rasulullah Saw bersabda. (HR. ia katakan. Komentar Imam al-Hakim terhadap hadits ini dalam al-Mustadrak: ‫صحيح اإلسناد و لم يخرجاه‬ Sanad hadits ini shahih. Aku katakan. Aku katakan. “Amin”. Komentar Imam al-Hakim: ‫هذا حديث صحيح اإلسناد و لم يخرجاه‬ Sanad hadits ini shahih. ia berkata.IV (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. 178 . ‫ آمين‬: ‫ احضروا المنبر فحضرنا فلما ارتقى درجة قال‬: ‫ قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم‬: ‫عن كعب بن عجرة قال‬ ‫ آمين‬: ‫ آمين فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال‬: ‫فلما ارتقى الدرجة الثانية قال‬ : ‫ إن جبريل عليه الصالة و السالم عرض لي فقال‬: ‫فلما نزل قلنا يا رسول هللا لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه قال‬ ‫بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغعر له قلت آمين فلما رقيت الثانية قال بعدا لمن ذكرت عنده فلم يصلي ع ليك قلت آمين فلما رقيت‬ ‫الثالثة قال بعدا لمن أدرك أبواه الكبر عنده فلم يدخاله الجنة قلت آمين‬ Dari Ka’ab bin ‘Ajrah. kami katakan. “Celakalah orang yang kedua orang tuanya sampai usia tua bersamanya. Juz. ia katakan. kami telah mendengar darimu sesuatu yang belum pernah kami dengar sebelumnya”. Ketika Rasulullah Saw turun.Hadits ini disebutkan Imam an-Nasa’i dalam as-Sunan al-Kubra. Ketika aku naik ke anak tangga kedua. 244 Imam al-Hakim. ia katakan. “Amin”. 1411H). al-Hakim). Aku katakan. disebutkan Imam ath-Thabrani dalam al-Mu’jam al-Ausath dan disebutkan juga oleh Imam al-Hakim dalam al-Mustadrak. “Celakalah orang yang mendapati Ramadhan. “Wahai Rasulullah. Ketika Rasulullah Saw naik ke anak tangga kedua. tapi tidak membuatnya masuk surga”. Jibril berkata. hal. “Amin”. Ketika aku naik ke anak tangga ketiga. Ketika Rasulullah Saw naik ke anak tangga pertama mimbar. Nabi Muhammad Saw Mengaminkan. “Amin”. tapi ia tidak diampuni”. “Datanglah kalian ke mimbar”. al-Mustadrak ‘ala ash-Shahihaih. Lalu kami pun datang ke mimbar. ia tidak bershalawat kepadaku”. ia berkata. “Amin”.

ia bertasbih menggunakan biji-bijian dan batu itu. di depannya ada biji-bijian atau batu. Rasulullah Saw tidak melarang berzikir menggunakan biji-bijian atau batu sebagai alat hitung. “Wahai Abu ad-Darda’. di dalamnya ada batu-batu atau biji-biji. az-Zuhd. ada seorang perempuan. Segala puji bagi Allah. Ketika batu-batu yang ada di dalam kantong itu habis. “Abu ad-Darda’ memiliki biji-biji dari biji-biji kurma ‘Ajwah. Apabila ia telah melaksanakan shalat Shubuh. ia bertasbih menggunakannya. ‫س ِب ُح ِبهَا َحت َّى ِإذَا‬ َ ُ‫َار َي ٌة لَه‬ َ ‫س ْو َدا ُء َوه َُو ُي‬ ْ َ ‫ِيس ف ِي ِه َحصًى أ َ ْو نَ ًوى َوأ‬ ِ ‫سعَ َل مِ ْنه ُ ج‬ ٌ ‫س ِر ٍير لَهُ َو َم َعهُ ك‬ َ ‫فَ َب ْينَ َما أَنَا ِع ْن َد ُه َي ْو ًما َوه َُو عَلَى‬ ِ‫ِيس فَ َدفَ َعتْهُ ِإلَ ْيه‬ ِ ‫ِيس أ َ ْلقَا ُه ِإلَ ْيهَا فَ َج َمعَتْهُ فَأَعَا َدتْهُ فِي الْك‬ ِ ‫أ َ ْنعَ َد َما فِي ا ْلك‬ “Ketika saya berada di sisi Abu Hurairah suatu hari.141. Abu Hurairah melemparkan kantong itu kepada hamba sahaya itu. Kemudian Rasulullah Saw mengucapkan. Abu ad-Darda’ menjawab. Ia bertasbih menggunakannya hingga Ummu ad-Darda’ datang seraya berkata. ‫ام َرأَةٍ َوبَيْنَ يَدَ ْيهَا نَ ًوى أ َ ْو‬ ْ ‫سلَّ َم َعلَى‬ َ ‫َّللا َعل َ ْي ِه َو‬ ُ َّ ‫صلَّى‬ َ ‫َّللا‬ ِ َّ ‫سو ِل‬ ُ ‫اص عَنْ أ َ ِبيهَا أَنَّه ُ َد َخ َل َم َا َر‬ ٍ َّ‫س ْع ِد ب ِْن أ َ ِبي َوق‬ َ ‫ت‬ ِ ‫عَنْ عَائِش ََة ب ِ ْن‬ ‫َّللا َع َد َد َما‬ ِ َّ َ‫س َماءِ َوسُ ْبحَان‬ َّ ‫ق فِي ال‬ َ َ ‫َّللا َع َد َد َما َخل‬ ُ ‫ض ُل فَقَا َل‬ ِ َّ َ‫سبْحَان‬ َ ‫س ُر َعلَيْكِ مِ نْ هَذَا أ َ ْو أ َ ْف‬ َ ْ‫َحصًى تُسَ ِب ُح ِب ِه فَقَا َل أ ُ ْخ ِب ُركِ ِب َما ه َُو أَي‬ ‫ّلِل ِمثْ ُل ذَ ِلكَ َو َال‬ ِ َّ ِ ‫َّللا أ َ ْكبَ ُر مِ ث ْ ُل ذَلِكَ َوا ْلح َْم ُد‬ ِ َّ َ‫ق بَيْنَ ذَلِكَ َوسُ ْبحَان‬ ٌ ‫َّللا َع َد َد َما ه َُو َخا ِل‬ ُ َّ ‫ق َو‬ َ َ‫َّللا َع َد َد َما َخل‬ ِ َّ َ‫ض َوسُ ْبحَان‬ ِ ‫ق فِي ْاأل َ ْر‬ َ َ‫َخل‬ ‫اّلِل ِمثْ ُل ذَ ِل َك‬ ِ َّ ‫َّللا مِ ثْ ُل ذَلِكَ َو َال ح َْو َل َو َال قُ َّوةَ إِ َّال ِب‬ ُ َّ ‫إِلَهَ إِ َّال‬ Dari Aisyah binti Sa’ad bin Abi Waqqash. di bawahnya ada hamba sahaya berkulit hitam. “Maha Suci Allah sejumlah apa yang telah Ia ciptakan di langit. Maha Suci Allah sejumlah apa yang telah Ia ciptakan diantara itu. beliau mendekat ke kasurnya lalu mengambil kantong tersebut dan mengeluarkan biji-biji itu satu per-satu. hal. 245 Imam Ahmad bin Hanbal. Maka Rasulullah Saw berkata. ‫عن القاسم بن ع بد الرحمن قال كان البي الدرداء نوى من نوى العجوة حسبت عشرا او نحوها في كيس وكان اذا صلى الغداة‬ ‫اقعى على فراشه فاخذ الكيس فاخرجهن واحدة واحدة يسبح بهن فاذا نقدن اعادهن واحدة واحدة كل ذلك يسبح بهن قال حتى‬ ‫تأتيه ام الدرداء فتقول يا ابا الدرداء ان غدائك قد حضر فربما قال ارفعوه فاني صائم‬ Dari al-Qasim bin Abdurrahman. bersamanya ada satu kantong. Oleh sebab itu para shahabat tetap menggunakan alat untuk menghitung zikir. (HR. 179 . Allah Maha Besar seperti itu. lalu ia mengumpulkannya dan mengembalikannya ke dalam kantong dan menyerahkannya kepada Abu Hurairah”. hanya saja Rasulullah Saw menunjukkan cara yang lebih mudah. sesungguhnya aku puasa”245. ia berkata. dari Bapaknya. (HR. menurut saya ada sepuluh atau seperti itu. seperti itu”. Apabila telah habis. sesungguhnya makananmu telah tiba”. “Aku beritahukan kepada engkau dengan yang lebih mudah bagimu daripada ini atau lebih utama”. ia berada di atas kasur. Abu Hurairah bertasbih menggunakan batu-batu dan biji-biji itu. sesungguhnya ia masuk bersama Rasulullah Saw. Maha Sui Allah sejumlah apa yang telah Ia ciptakan di bumi. seperti itu. Tidak ada tuhan selain Allah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah. Abu Daud). seperti itu. berada dalam satu kantong. Abu Daud). ia ulangi lagi satu per-satu. MASALAH KE-26: BERZIKIR MENGGUNAKAN TASBIH. Maha Suci Allah sejumlah apa yang telah Ia ciptakan. “Angkatlah.

‫ي أنَّ أبَا هُ َري َْرة كَانَ يُسَبِ ُح بِ ِه‬َ َ َ َ َ َ َ ‫سبِ ُح بِال َحصَى َوأق َّرهَا َعلى ذلِكَ َو ُر ِو‬ ْ ْ ُ َّ َ ُ ‫سل َم أ َّم ال ُميْ مِ ن ِينَ ت‬ َ َ ‫َّللا َعل ْي ِه َو‬ ُ َّ ‫صلى‬ َّ َ ‫س ٌن‬ َ ُ َ ‫سنتْ فِي ِه النِيَّة فه َُو َح‬ َ ُ َ ْ َ ْ ِ ْ‫اس َمنْ ك َِرهَهُ َومِ ن ُه ْم َمنْ ل ْم يَك َْرههُ َوإِذا أح‬ َّ َ َ َ ْ َ ِ ‫سبِي ُح بِ َما يُ ْجعَ ُل فِي نِظ ٍام مِ نْ الخ َر ِز َونحْ ِو ِه فمِ نْ الن‬ ْ َّ ‫َوأ َ َّما الت‬ ‫س َو ِار فِي الْيَ ِد أ َ ْو نَحْ ِو ذَلِكَ فَ َهذَا إ َّما‬ ُّ ‫ق أ َ ْو َج ْع ِل ِه كَال‬ ِ ُ‫اس ِمثْ ُل ت َ ْعلِي ِقهِ فِي ا ْلعُن‬ ِ َّ‫َارهُ لِلن‬ُ ‫َغي ُْر َمك ُْرو ٍه َوأ َ َّما اتِ َخاذُهُ مِ نْ َغي ِْر حَا َج ٍة أ َ ْو إ ْظه‬ ‫اس‬ ِ َّ ‫ ْاأل َ َّو ُل ُمح ََّر ٌم َوالث َّانِي أَقَ ُّل أَحْ َوا ِلهِ ا ْلك ََراهَةُ فَ ِإنَّ ُم َرا َءاةَ الن‬: ‫اس أ َ ْو َمظِ نَّة ُ ا ْل ُم َرا َءاةِ َو ُمشَابَ َه ِة ا ْل ُم َرائِينَ مِ نْ َغي ِْر حَا َج ٍة‬ ِ َّ‫ِريَا ٌء لِلن‬ ِ ‫آن مِ نْ أ َ ْع َظ ِم الذُّنُوب‬ ِ ‫الذك ِْر َوق َِرا َءةِ ا ْلقُ ْر‬ِ ‫الصيَ ِام َو‬ ِ ‫ص ِة كَالص ََّالةِ َو‬ َّ َ ‫ت ا ْل ُم ْخت‬ ِ ‫فِي ا ْل ِعبَادَا‬ Menghitung tasbih dengan jari jemari adalah sunnah. Pendapat Imam Ibnu Taimiah: ‫ت‬ ٌ ‫ُوال‬ ْ ‫سبِحْ نَ َوا ْع ِقدْنَ بِ ْاألَصَابِ ِا فَ ِإنَّهُنَّ َم‬ َ ‫سئ‬ َ { : ِ‫َّللا َعلَ ْي ِه َوسَلَّ َم لِلنِسَاء‬ ُ َّ ‫يح بِ ْاألَصَابِ ِا سُنَّةٌ َك َما قَا َل النَّبِ ُّي صَلَّى‬ ِ ِ ‫سب‬ ْ َّ ‫َو َع ُّد الت‬ َّ َ َ َ ْ ‫َّللا َعن ُه ْم َمنْ ي َععَ ُل ذلِكَ َوق ْد َرأى النبِ ُّي‬ ْ ُ َّ ‫ض َي‬ ِ ‫صحَابَ ِة َر‬ َّ ‫س ٌن َوكَانَ مِ نْ ال‬ َ َ ْ َ َ ‫ َوأ َّما َع ُّدهُ بِالن َوى َوال َحصَى َونحْ ُو ذلِكَ ف َح‬. 1426H). di akhirnya beliau katakana. } ٌ‫ستَنْ َطقَات‬ َ َّ ْ ‫ُم‬ َ . 248 Majmu’ Fatawa Ibn Taimiah. Selesai 247. pada benang itu ada seribu simpul. Pendapat Syekh Ibn ‘Utsaimin: ‫ والتسبيح بالمسبحة إنما‬،‫فإن التسبيح بالمسبحة ال يعد بدعة في الدين؛ ألن المراد بالبدعة المنهي عنها هي البدع في الدين‬ . hal. 247 Imam asy-Syaukani. (Idarah ath-Thiba’ah al-Muniriyyah). sesungguhnya Abu Hurairah memiliki benang. juz. sesungguhnya jari jemari itu adalah ditanya dan akan dibuat berbicara”. Sedangkan bertasbih menggunakan Tasbih adalah cara untuk menghitung jumlah bilangan (zikir). “Bertasbihlah. hal.II. baik dari kalangan Salaf maupun Khalaf tentang larangan berzikir menggunakan tasbih. “Tidak ada riwayat dari seorang pun. Adapun menghitung zikir dengan biji-bijian atau batu-batu kecil dan seperti itu.‫ واألفضل منها أن يكون عد التسبيح باألصابا‬،‫ وهي وسيلة مرجوحة معضولة‬،‫هو وسيلة لضبط العدد‬ Sesungguhnya bertasbih menggunakan Tasbih tidak dianggap berbuat bid’ah dalam agama. Tasbih adalah 246 Abu Nu’aim al-Ishfahani.383. Rasulullah Saw melihat Ummul Mu’minin bertasbih menggunakan batu-batu kecil dan Rasulullah Saw mengakuinya. hitunglah dengan jari jemari. : ‫وقد ساق السيوطي آثارا في الجزء الذي سماه المنحة في السبحة وهو من جملة كتابه المجموع في العتاوى وقال في آخره‬ ‫ولم ينقل عن أحد من السلف وال من الخلف المنا من جواز عد الذكر بالسبحة بل كان أكثرهم يعدونه بها وال يرون في ذلك‬ ‫مكروها انتهى‬ Imam as-Suyuthi telah menyebutkan beberapa atsar dalam satu juz yang beliau beri judul al- Min-hah fi as-Sab-hah. dari Abu Hurairah Kakeknya. kitab yang tergaung dalam al-Fatawa (kumpulan fatwa). Imam asy-Syaukani berkata. 180 .XXII (Dar al-Wafa’. juz. Sebagian shahabat melakukan itu. karena maksud bid’ah yang dilarang adalah bid’ah dalam agama. Diriwayatkan bahwa Abu Hurairah bertasbih menggunakannya 248. juz.I. hal.358.506. Abu Hurairah tidak tidur hingga ia bertasbih menggunakan (seribu simpul itu) 246. َ ‫ فَالَ َينَا ُم َحت َّى ُي‬،ٍ‫وعن نعيم بن المحرر بن أبي هريرة عن جده أبي هريرة رضي هللا عنه أنه كان له َخ ْي ٌط فِيه أ َ ْلعَا عُ ْق َدة‬ ‫س ِب َح ِب ِه‬ Dari Nu’aim bin al-Muharrar bin Abi Hurairah. sebagaimana sabda Rasulullah Saw kepada wanita. mereka tidak memakruhkannya. Hulyat al-Auliya’. Nail al-Authar. bahkan sebagian besar mereka menganggapnya dipakai saat berzikir. maka baik.

174. Majmu’ Fatawa wa Rasa’il Ibn ‘Utsaimin. hal. 249 Syekh Ibnu ‘Utsaimin. Afdhalnya menghitung tasbih itu dengan jari jemari 249. 1413H).sarana yang marjuhah (lawan rajih/kuat) dan mafdhulah (lawan afdhal). 181 .XIII (Dar al-Wathan. Juz.

ya Rabb”. Ya Allah. Al-Anfal [8]: 9). Rasulullah Saw terus berbisik kepada Tuhannya dengan menengadahkan kedua tangan menghadap kiblat. Al-A’raf [7]: 55). “Ketika perang Badar. rambutnya kusut dan berdebu. kemudian menengadahkan kedua tangannya. Bentuk merendahkan diri kepada Allah Swt adalah dengan cara mengangkat tangan seperti yang dicontohkan Rasulullah Saw. “Wahai nabi utusan Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”. lalu diperkenankan-Nya bagimu: "Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan seribu malaikat yang datang berturut- turut”. Perintah Allah Swt: ُّ ِ‫ا ْدعُوا َربَّكُ ْم تَض َُّرعًا َو ُخعْيَةً إِنَّه ُ َال ي ُح‬ َ‫ب الْ ُمعْتَدِ ين‬ “Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Tapi makanannya haram. ia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya menyeru. apakah mungkin doanya dikabulkan?! (HR. jumlah mereka seribu orang. Rasulullah Saw melihat kepada orang- orang musyrik. tunaikanlah janji-Mu kepadaku. 182 . Hadits Kedua. Lalu Abu Bakar datang mengambil selendang itu dan meletakkannya kembali ke bahu Rasulullah Saw dan terus mengikuti Rasulullah Saw di belakang. Maka Allah menurunkan ayat: “(Ingatlah). (Qs. hingga selendangnya terjatuh dari kedua bahunya. ia berbisik menyeru Tuhannya. sesungguhnya Ia akan menunaikan janji-Nya kepadamu”. sedangkan shahabat berjumlah tiga ratus Sembilan belas orang. Abu Bakar berkata. Engkau tidak disembah di bumi’. cukuplah permohonanmu kepada Tuhanmu. Muslim). (Hadits riwayat Imam Muslim). minumannya haram. jika golongan dari kaum muslimin ini binasa. ٍ‫ث مِائَة‬ ُ ‫صحَابُه ُ ث َ َال‬ ْ َ ‫ف َوأ‬ ٌ ‫َّللا عَلَ ْيهِ َوسَلَّ َم إِلَى ا ْل ُمش ِْركِينَ َوه ُ ْم أ َ ْل‬ ُ َّ ‫صلَّى‬ َ ‫َّللا‬ ِ َّ ‫ُع َم ُر بْنُ الْ َخطَّابِ قَا َل ل َ َّما كَا َن يَ ْو ُم بَد ٍْر نَ َظ َر َرسُو ُل‬ ‫ِف ِب َر ِب ِه اللَّ ُه َّم أَنْ ِج ْز لِي َما َو َع ْدتَنِي الل َّ ُه َّم‬ َ ُ ‫سلَّ َم ا ْل ِقبْلَة ث ُ َّم َم َّد يَ َد ْي ِه ف َ َجعَ َل يَ ْهت‬َ ‫َّللا َعلَ ْي ِه َو‬ ُ َّ ‫َّللا صَلَّى‬ ْ ‫سعَة َ َعش ََر َرج ًُال فَا‬ ِ َّ ‫ست َ ْقب َ َل ن َ ِب ُّي‬ ْ ِ‫َوت‬ ِ‫ستَقْ ِب َل ا ْلقِ ْبلَة‬ ْ ‫ِف ِب َر ِب ِه َمادًّا يَ َد ْي ِه ُم‬ ُ ‫ض فَ َما زَ ا َل يَ ْهت‬ ِ ‫اإلس َْال ِم َال ت ُ ْعبَ ْد فِي ْاأل َ ْر‬ َ ِ ْ ‫ت َما َو َع ْدتَنِي اللَّ ُه َّم إِنْ ت ُ ْه ِلكْ هَ ِذ ِه ا ْل ِعصَابَة مِ نْ أ َ ْه ِل‬ ِ ‫آ‬ َ ‫َّللا َكعَاكَ ُمنَا‬ ‫ش َدت ُ َك‬ ِ َّ ‫سق َ َط ِردَا ُؤهُ عَنْ َم ْن ِكبَ ْي ِه فَأَت َاهُ أَبُو بَك ٍْر فَأ َ َخذَ ِردَا َءهُ فَأ َ ْلقَاهُ َعلَى َمنْ ِكب َ ْي ِه ث ُ َّم الْت َزَ َمهُ مِ نْ َو َرائِ ِه َوقَا َل يَا نَ ِب َّي‬ َ ‫َحت َّى‬ ْ ْ َ َ } َ‫َاب لَ ُك ْم أنِي ُممِ ُّد ُك ْم بِألفٍ مِ نْ ال َم َالئِ َك ِة ُم ْر ِدفِين‬ َ ‫ستَج‬ َ ُ ْ ‫ستَغِيثونَ َرب َّ ُك ْم فا‬ ْ ْ َ ‫َّللا عَزَّ َو َج َّل { إِذ ت‬ ُ َّ ‫َربَّكَ فَ ِإنَّهُ سَيُنْ ِجزُ لَكَ َما َو َعدَكَ فأ ْنزَ َل‬ َ َ Umar bin al-Khaththab berkata. (Qs. Kita diperintahkan berdoa kepada Allah Swt dengan sikap merendahkan diri dan hati kepada Allah Swt. ‘Ya Allah. Rasulullah Saw menghadap kiblat. datangkanlah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. ُ َ ‫ش َر ُب ُه ح ََرا ٌم َو َم ْلب‬ َ ‫سهُ ح ََرا ٌم َو ُغذ‬ ‫ِي‬ ْ ‫ب َو َم ْط َع ُمهُ ح ََرا ٌم َو َم‬ َّ ‫ث أ َ ْغ َب َر َي ُم ُّد َي َد ْي ِه ِإلَى ال‬ ِ ‫س َماءِ َيا َرب ِ يَا َر‬ ْ َ ‫سعَ َر أ‬ َ ‫ش َع‬ َّ ‫ث ُ َّم ذَك ََر‬ َّ ‫الر ُج َل ي ُطِ ي ُل ال‬ ‫َاب ِلذَ ِل َك‬ ُ ‫ستَج‬ ْ ُ ‫ِبالْح ََر ِام فَأَنَّى ي‬ Kemudian Rasulullah Saw menyebutkan seorang laki-laki dalam perjalanan panjang. Ya Allah. “Ya Rabb. ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu. MASALAH KE-27: MENGANGKAT TANGAN KETIKA BERDOA. Hadits Pertama. pakaiannya haram dan diberi makanan haram.

V (Kuwait: Mu’assasah Gharras li an-Nasyr wa at-Tauzi’.Hadits Ketiga.I. ia berkata. :‫سلَّ َم‬ َ ‫َّللا ُ عَلَيْ ِه َو‬ َّ ‫صلَّى‬ َ ‫ قال رسول هللا‬:‫عن سلمان قال‬ . al-Hakim dan adz-Dzahabi250. dinyatakan sebagai hadits hasan oleh Imam at-Tirmidzi. Komentar Syekh al-Albani: ‫ وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي‬،‫ وحسنه الترمذي‬،‫حديث صحيح‬ Hadits shahih.226 251 Imam Ibnu Taimiah. 183 . ‫وأما رفا اليدين في الدعاء فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة‬ Adapun mengangkat kedua tangan ketika berdoa. “ Sesungguhnya Tuhan kamu yang Maha Mulia dan Agung adalah Maha Hidup dan Maha Pemberi. Dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban. 250 Syekh al-Albani. 1423H). Pendapat Ibnu Taimiah. hal. Ia malu kepada hamba-Nya jika hamba itu mengangkat kedua tangannya kepada-Nya lalu ia tolak kedua tangan itu dalam keadaan kosong”. Shahih Abi Daud. juz. Rasulullah Saw bersabda. Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah." ً ‫ستَحِ ي من عبده إذا رفا يديه إليه أن ي َُردَّهما ِصعرا‬ ْ ‫ َي‬،‫" إن ربكم تبارك وتعالى حَ ِيي كربم‬ Dari Salman. juz. maka banyak hadits shahih tentang itu 251.80. hal.

XXVII. maka sesuai jika diusapkan ke wajah yang merupakan anggota tubuh yang paling mulia dan paling berhak memperoleh kemuliaan252. seakan-akan kesesuaian (antara berdoa dan mengusap wajah). Liqa’ al-Bab al-Maftuh.. hal. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi. Di dalamnya dalil disyariatkannya mengusap wajah dengan kedua tangan setelah berdoa. Siapa yang tidak mengusap juga tidak diingkari. Ada pendapat yang mengatakan. “Apabila Rasulullah Saw menengadahkan kedua tangannya ketika berdoa.197. ia berkata. seakan-akan rahmat mengenainya. siapa yang mengusap (wajah setelah berdoa). diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam Sunan Abi Daud dan hadits lainnya. 253 Syekh Ibn ‘Utsaimin. 219. yang secara keseluruhannya menyebabkan hadits ini menjadi hadits hasan. beliau tidak menurunkannya hingga mengusapkan kedua tangannya ke wajahnya”.IV (Maktabah Mushthafa al-Bab al- Halaby. juz. juz.‫ وهو أقرب إلى السنة ممن مسح‬،‫ ومن لم يمسح ال ينكر عليه‬،‫ أن من مسح ال ينكر عليه‬:‫والذي أرى في المسألة‬ Menurut pendapat saya dalam masalah ini. Subul as-Salam Syarh Bulugh al-Maram. hal. 1379H). MASALAH KE-28: MENGUSAP WAJAH SETELAH BERDOA. 184 . Pendapat Imam ash-Shan’ani. bahwa ketika Allah Swt tidak membiarkan kedua tangan yang berdoa itu dalam keadaan kosong dan hampa. Pendapat Syekh Ibnu ‘Utsaimin. 252 Imam ash-Shan’ani. ‫ "كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما‬:‫وعن عمر رضي هللا عنه قال‬ ‫وجهه" أخرجه الترمذي وله شواهد منها حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن وفيه‬ ‫دليل على مشروعية مسح الوجه باليدين بعد العراغ من الدعاء قيل وكأن المناسبة أنه تعالى لما كان ال يردهما صعرا فكأن‬ ‫الرحمة أصابتهما فناسب إفاضة ذلك على الوجه الذي هو أشرف األعضاء وأحقها بالتكريم‬ Dari Umar ra. . ada beberapa hadits lain yang semakna dengannya (Syawahid). ia tidak diingkari. ia lebih mendekati Sunnah daripada yang mengusap 253.

Hadits-hadits tentang keutamaan malam Nisfhu Sya’ban disebutkan dalam Musnad Ahmad. memakai celak.II. Khalid bin Ma’dan. al- Mu’jam al-Kabir karya Imam ath-Thabrani dan Musnad al-Bazzar. Adapun tentang cara menghidupkan malam Nishfu Sya’ban.259. MASALAH KE-29: MALAM NISHFU SYA’BAN. ‫ وكان خالد بن معدان‬،‫ أحدهما أنه يستحب إحياؤها جماعة فى المسجد‬، ‫اختلف علماء أهل الشام فى صعة إحيائها على قولين‬ ‫ ووافقهم‬، ‫ولقمان ابن عامر وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم ويتبخرون ويكتحلون ويقومون فى المسجد ليلتهم تلك‬ . mereka menghidupkan malam Nishfu Sya’ban di masjid. ‫ نقله عنه حرب الكرمانى فى مسائله‬،‫ ليس ذلك ببدعة‬: ‫إسحاق بن راهويه على ذلك وقال فى قيامها فى المساجد جماعة‬ ‫ وهذا قول‬، ‫ وال يكره أن يصلى الرجل فيها لخاصة نعسه‬، ‫والثا نى أنه يكره االجتماع فى المساجد للصالة والقصص والدعاء‬ . Dinyatakan shahih oleh Syekh al-Albani dalam as-Silsilah ash-Shahihah. Luqman bin ‘Amir dan tabi’in lain pada malam Nisfu Sya’ban itu memakai pakaian terbaik. Dari merekalah orang banyak mengambil pengagungan malam Nishfu Sya’ban. no. ada dua pendapat: Pertama. 1144. dianjurkan menghidupkan malam Nisfu Sya’ban berjamaah di masjid. Demikian diriwayatkan oleh al-Kirmani dalam al-Masa’il. 185 . Imam al-Qasthallani melanjutkan. memakai harum-haruman. Tabi’in itu termasuk kalangan Salaf. juz. ‫يا َخ ْل ِق ِه إِال ِل ُمش ِْركٍ أ َ ْو ُمشَاحِ ٍن‬ ِ ‫ش ْعبَانَ فَيَ ْغع ُِر ِل َج ِم‬ ِ ‫علَى َخ ْل ِق ِه لَيْلَةَ النِص‬ َ ْ‫ْف ِمن‬ ُ َّ ‫يَ َّط ِل ُا‬ َ ‫َّللا ع ََّز َو َج َّل‬ “Allah Swt memperhatikan para makhluk-Nya pada malam Nishfu Sya’ban. kecuali musyrik dan orang yang bertengkar (belum berdamai)”. Imam Ishaq bin Rahawaih setuju dengan mereka dalam hal itu dan ia berkata tentang menghidupkan malam Nishfu Sya’ban di masid: tidak bid’ah. artinya sejak zaman Salaf telah ada pengagungan malam Nisfu Sya’ban. ‫األوزاعى إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهم‬ Ulama negeri Syam berbeda pendapat tentang cara menghidupkan malam Nishfu Sya’ban. Tabi’in Negeri Syam Menghidupkan Malam Nishfu Sya’ban. hal. ‫ أن التابعين من أهل الشام كخالد بن معدان‬259 ‫ ص‬2 "‫يذكر القسطالنى فى كتابه "المواهب اللدنية‬ ‫ وعنهم أخذ الناس تعظيمها‬، ‫ومكحول كانوا يجتهدون ليلة النصف من شعبان فى العبادة‬ Imam al-Qasthallani menyebutkan dalam kitab al-Mawahib al-Ladunniyyah. “Sesungguhnya kalangan Tabi’in negeri Syam seperti Khalid bin Ma’dan dan Mak-hul bersungguh-sungguh menghidupkan malam Nishfu Sya’ban dengan ibadah. Ia mengampuni seluruh makhluk-Nya.

1426H). ٍ ‫ص ََالةٍ ُمقَد َّ َرة‬ Apabila seseorang melaksanakan shalat pada malam Nishfu Sya’ban sendirian atau berjamaah secara khusus seperti yang dilakukan beberapa kelompok Salaf.XXIII (Dar al-Wafa. juz. Wallahu a’lam255. Majmu’ al-Fatawa. Tidak makruh jika seseorang melaksanakan shalat secara khusus untuk dirinya sendiri. ‫ِف ِمنْ السَّلَفِ فَه َُو أَحْ سَ ُن‬ َ ُ‫صةٍ كَ َما كَا َن يَ ْععَل‬ ُ ‫ط َوائ‬ َّ ‫صفِ َوحْ دَهُ أ َ ْو ف ِي َج َماعَ ٍة َخا‬ ْ ِ‫اإل ْنسَا ُن لَ ْيلَ َة الن‬ ِ ْ ‫صلَّى‬ َ ‫إذَا‬ َ ُ‫َّللا ُ أ ْعلَم‬ َ َ ٌ َ ْ َ‫ فَ َهذَا ب ِ ْدعَة لَ ْم ي‬. Adapun berkumpul di masjid-masjid dengan shalat tertentu seperti berkumpul melaksanakan shalat seratus raka’at dengan membaca seribu kali surat al-Ikhlas secara terus menerus. ‫َّللا ُ أ َحد ٌ } دَائِ ًما‬ َّ َ ‫ َو‬. ‫ستَحِ بَّهَا أ َحد ٌ ِمنْ ْاألئِ َّم ِة‬ َ َّ ‫ { قُ ْل ه َُو‬: ٍ‫ ك َِاالجْ تِ َماع ِ عَلَى مِائ َ ِة َر ْكعَ ٍة ِبقِ َرا َءةِ أ ْلف‬. 186 . makruh berkumpul di masjid-masjid untuk shalat.131. juz. Pendapat Imam Ibnu Taimiah.Kedua. 255 Imam Ibnu Taimiah.X. faqih dan ulama negeri Syam 254. hal. hal. kisah-kisah dan doa. maka itu bid’ah. maka itu baik. 254 Fatawa al-Azhar. ‫ َوأ َ َّما ِاالجْ تِ َماعُ ف ِي ا ْل َمسَا ِج ِد عَلَى‬. 131. Ini pendapat Imam al- Auza’i imam. tidak seorang pun dari para imam menganjurkannya.

Imam al-Qaffal dan Imam asy-Syasyi menganggapnya baik. Ada pendapat yang menyebutkan bahwa jika tujuh hari itu telah berulang tiga kali. 187 . ‫وال تعوت بتأخيرها عن السبعة لكن االختيار أن ال تيخر إلى البلوغ قال أبو عبد هللا البوشنجي من أصحابنا إن لم تذبح في‬ ‫السابا ذبحت في الرابا عشر وإال فعي الحادي والعشرين وقيل إذا تكررت السبعة ثالث مرات فات وقت االختيار فإن أخرت‬ ‫حتى بلغ سقط حكمها في حق غير المولود وهو مخير في العقيقة عن نعسه واستحسن القعال والشاشي أن يععلها ويروى‬ . karena maknanya: orang yang telah dewasa tidak mengaqiqahkan orang lain. Raudhat ath-Thalibin wa ‘Umdat al-Muftin.III (al-Maktab al-Islamy. maka hukumnya gugur. jika tidak. tidak bertentangan dengan keterangan di atas. . 1405H). “Saya telah melihat nashnya dalam kitab al-Buwaithi yang sama. Dalam teks ini tidak terdapat penafian bahwa seseorang boleh mengaqiqahkan dirinya sendiri”. karena aqiqah itu sunnah pada tanggung jawab bapaknya. mereka menganggapnya aneh.‫ أنه يستحب أن يعق عن نعسه؛ ألن العقيقة ميكدة وهو مرتهن بها‬: ‫أحدها‬ . MASALAH KE-30: ‘AQIQAH SETELAH DEWASA. ‫وحق أمه عنه وغيرهما من أقاربه‬ Pertama.‫غيره وليس فيه نعي عقه عن نعسه وهللا أعلم‬ ‘Aqiqah tidak luput jika lewat dari tujuh hari. juz.‫ وهللا ولي التوفيق‬. karena aqiqah itu sunnah mu’akkadah dan seorang anak tergadai dengan aqiqahnya. “Jika tidak disembelihkan pada hari ketujuh. Saya (Imam an-Nawawi) katakan. dianjurkan mengaqiqahkan diri sendiri. Pendapat Syekh Ibnu Baz. Diriwayatkan dari Rasulullah Saw bahwa beliau mengaqiqahkan dirinya sendiri setelah menjadi nabi. 256 Imam an-Nawawi. Anak tersebut memilih untuk mengaqiqahkan dirinya sendiri. Jika tidak dilaksanakan hingga baligh. Wallahu a’lam256. ia berkata.‫عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه عق عن نعسه بعد النبوة ونقلوا عن نصه في البويطي أنه ال يععل ذلك واستغربوه‬ ‫ قد رأيت نصه في نعس كتاب البويطي قال وال يعق عن كبير هذا لعظه وليس مخالعا لما سبق ألن معناه ال يعق عن‬:‫قلت‬ . tapi sebaiknya tidak ditunda hingga baligh. Kedua.229. Abu Abdillah al-Busyanji dari kalangan ulama mazhab Syafi’i berkata. maka habislah waktu pilihan. hal. ‘Orang yang telah dewasa tidak aqiqah’.‫ وألنها قربة إلى هللا سبحانه وإحسان إلى المولود‬، ‫أن يعق عن نعسه ؛ أخذا بالحيطة‬ . tidak ada aqiqah baginya. maka disembelihkan pada hari ke-empat belas. seperti ini bunyi teksnya. Mereka riwayatkan nashnya dalam kitab al-Buwaithi bahwa Rasulullah Saw tidak melakukan itu. maka disembelihkan pada hari ke-dua puluh satu”. Pendapat Imam an-Nawawi. tidak disyariatkan baginya aqiqah.‫ ال عقيقة عليه وال يشرع له العق عن نعسه ؛ ألنها سنة في حق أبيه فقط‬: ‫الثاني‬ ‫ ولكن ال مانا من‬، ‫ ال حر عليه أن يعق عن نعسه وليس ذلك بمستحب ؛ ألن األحاديث إنما جاءت موجهة إلى الوالد‬: ‫الثالث‬ ‫ وفك لرهانه فكانت مشروعة في حقه‬.

seorang ibu mengaqiqahkan anaknya. tapi tidak dianjurkan. juga kerabat selain kedua orang tua. hal.267. 188 . untuk lebih berhati-hati. as-Silsilah ash-Shahihah.VI (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif). juz. Terlebih lagi ada hadits yang mengatakan. Juz.229. Allah Penolong (memberikan) taufiq257. maka disyariatkan bagi seorang bapak mengaqiqahkan anak. juga karena aqiqah itu ibadah mendekatkan diri kepada Allah Swt. 258 Syekh al-Albani.Ketiga. Karena hadits-hadits yang ada tentang aqiqah ditujukan kepada orang tua. 257 Majmu’ Fatawa Ibn Baz. berbuat baik untuk anak dan melepaskan ikatan gadai anak. Berdasarkan pendapat di atas maka boleh hukumnya seseorang meng-aqiqah-kan dirinya sendiri setelah dewasa. Hadits ini diyatakan shahih oleh al-Albani dalam as-Silsilah ash-Shahihah258. ‫عق عن نعسه بعد ما بعث نبيا‬ Rasulullah Saw meng-aqiqah-kan dirinya setelah ia diutus menjadi nabi.XXVI. hal. ia boleh mengaqiqahkan dirinya sendiri. Tapi seseorang boleh mengaqiqahkan dirinya sendiri.

Abu Daud). ia letakkan di sebelah kanannya. (HR. sesungguhnya Rasulullah Saw melarang cincin emas. ‫وأما خاتم الذهب فهو حرام على الرجل باالجماع وكذا لو كان بعضه ذهبا وبعضه فضة حتى قال أصحابنا لو كانت سن الخاتم‬ ‫ذهبا أو كان مموها بذهب يسير فهو حرام لعموم الحديث اآلخر فى الحرير والذهب ان هذين حرام على ذكور أمتى حل إلناثها‬ Adapun cincin emas. al-Bukhari dan Muslim). Hadits Kedua: ‫سلَّ َم َرأَى َخات َ ًما مِ نْ ذَهَبٍ فِي يَ ِد َر ُج ٍل فَنَزَ َعهُ فَ َط َر َحهُ َوقَا َل يَعْمِ ُد أ َ َح ُد ُك ْم‬ َ ‫َّللا َعلَ ْي ِه َو‬ ُ َّ ‫صلَّى‬ َ ‫َّللا‬ ِ َّ ‫سو َل‬ ُ ‫اس أَنَّ َر‬ ِ َّ ‫عَنْ َع ْب ِد‬ ٍ َّ‫َّللا ب ِْن َعب‬ ِ َّ ‫سل َّ َم ُخ ْذ َخاتِ َم َك ا ْنتَعِاْ بِ ِه قَا َل َال َو‬ ‫َّللا َال‬ َ ‫َّللا َعلَ ْي ِه َو‬ ُ َّ ‫َّللا صَلَّى‬ ِ َّ ‫سو ُل‬ ُ ‫َب َر‬ َ ‫ِلر ُج ِل بَ ْع َد َما ذَه‬ َّ ‫إِلَى ج َْم َرةٍ مِ نْ نَ ٍار فَيَ ْجعَلُهَا فِي يَ ِد ِه فَقِي َل ل‬ َ‫سلَّم‬ َ ‫َّللا َعلَ ْي ِه َو‬ ُ َّ ‫صلَّى‬ َ ‫َّللا‬ ِ َّ ‫سو ُل‬ُ ‫آ ُخذُهُ أَبَدًا َوقَ ْد َط َر َحهُ َر‬ Dari Abdullah bin Abbas. sesungguhnya ia telah mendengar Imam Ali bin Abi Thali berkata. Lalu dikatakan kepada laki-laki itu setelah Rasulullah Saw pergi. (HR. sesungguhnya Rasulullah Saw melihat cincin terbuat dari ema di tangan seorang laki-laki. Hadits Ketiga: ُ َّ ‫َّللاِ ب ِْن زُ َري ٍْر يَ ْعنِي الْغَافِق َِّي أَنَّهُ سَمِ َا َعل َِّي بْنَ أَبِي َطالِبٍ َر ِض َي‬ ‫َّللا َع ْنهُ يَقُو ُل‬ َّ ‫عَنْ َع ْب ِد‬ ُ ُ َ َ َ ُ ِ ‫ش َما ِل ِه ث َّم قا َل إِنَّ هَذي ِْن ح ََرا ٌم َعلى ذك‬ ‫ُور أ َّمتِي‬ َ َ َ َ َ َ َ َ ِ ‫يرا ف َجعَلهُ فِي يَ ِمينِ ِه َوأخذ ذهَبًا ف َجعَلهُ فِي‬ َ َ َ ً ‫سل َم أخذ ح َِر‬ َّ َ َ ‫َّللا َعليْ ِه َو‬ ُ َّ ‫صلى‬ َّ ِ َّ ‫إِنَّ نَبِ َّي‬ َ ‫َّللا‬ Dari Abdullah bin Zurair al-Ghafiqi. Bahkan ulama Mazhab Syafi’i berpendapat. maka haram bagi laki-laki berdasarkan Ijma’. manfaatkanlah”. jika gigi cincin itu emas atau bercampur dengan sedikit emas. Muslim). Demikian juga jika sebagiannya emas dan sebagiannya perak. ia berkata. MASALAH KE-31: MEMAKAI EMAS BAGI LAKI-LAKI. “Tidak. dari Rasulullah Saw. sesungguhnya Nabi (utusan) Allah Swt mengambil sutera. Pendapat Imam an-Nawawi. maka ia tetap haram berdasarkan hadits 189 . maka Rasulullah Saw mencabut dan membuangnya seraya berkata. demi Allah saya tidak akan mengambilnya untuk selamanya. Hadits Pertama: ِ ‫سل َّ َم أَنَّهُ نَهَى عَنْ َخات َِم الذَّهَب‬ َ ‫َّللا َعلَ ْي ِه َو‬ ُ َّ ‫صلَّى‬ ُ َّ ‫عَنْ أَبِي ه َُري َْرةَ َر ِض َي‬ َ ِ ‫َّللا َع ْنهُ عَنْ النَّبِي‬ Dari Abu Hurairah. “ Sesungguhnya dua ini haram bagi laki-laki ummatku”. “Salah seorang kamu sengaja mengambil batu api dari neraka dan meletakkannya di tangannya”. ia mengambil emas lalu ia letakkan di sebelah kirinya. Rasulullah Saw telah membuangnya”. “Ambillah cincinmu. Ia menjawab. (HR.

259 Imam an-Nawawi.yang bersifat umum tentang larangan sutera dan emas. juz. sesungguhnya keduanya ini haram bagi laki-laki dari ummatku dan halal bagi perempuan259. hal. Syarh Shahih Muslim. 1392H).XIV.32. 190 . (Beirut: Dar Ihya’ at-Turats al-‘Araby.

‬‬ ‫‪Adapun gambar moderen zaman sekarang. hidung.‬‬ ‫‪Pendapat Syekh Ibnu ‘Utsaimin lagi:‬‬ ‫ال يلقي اآللة يوجهها إلى شيء تصور‪ ،‬هذا ليس بتصوير في الواقا؛ ألن اإلنسان ما خطط؛ ال خطط العيون وال‬ ‫إنسان مث ً‬ ‫األنف وال العم وال شيئا ً من هذا‪ ،‬هذه اآللة وجهها إلى أي شيء تلتقطه‪ ،‬والحديث‪( :‬أشد الناس عذابا ً يوم القيامة المصورون‬ ‫كثير من السلف إلى أن المحرم هو الصورة المجسمة والتي يصنعها اإلنسان بيده‬ ‫ٌ‬ ‫الذين يضاهئون بخلق هللا) ولهذا ذهب‬ ‫وتكون جسما ً وقالوا‪ :‬بأن هذا هو الذي يكون فيه المضاهاة‪ ،‬أما هذا فهو مجرد ل ون‪ ،‬ولهذا جاء في حديث زيد بن خالد ‪( :‬إال‬ ‫رقما ً في ثوب)‪ . lalu kemudian gambar tersebut terbentuk di kertas. (HR.‬‬ ‫‪191‬‬ .XIX.‬‬ ‫‪al-Bukhari dan Muslim). dua bibir dan sejenisnya 260. hal. Liqa’ al-Bab al-Maftuh. ‫‪MASALAH KE-32: POTO.‬الدليل‪ :‬اكتب لي كتابا ً بقلمك ثم أدخله أنا باآل لة المصورة‪ ،‬هل‬ ‫أكون أنا الذي كتبت الحروف هذه أم ال؟ تنسب الكتابة إليك وال شك‪ ،‬وليس لي‪ ،‬ولذلك تجد اإلنسان األعمى يستطيا أن‬ ‫يصور‪ ،‬وكذلك الكتاب‪ ،‬لكن يبقى النظر إذا صور لغرض‪ ،‬ما هذا الغرض؟ إذا كان غرضا ً صحيحا ً مثل‪ :‬الرخصة‪ ،‬أو تابعية‪ ،‬أو‬ ‫جواز‪ ،‬أو إثبات شيء‪ ،‬فه ذا ال بأس به‪ ،‬أما إذا كان لمجرد الذكرى وأن يكون اإلنسان كلما حنَّ إلى صديقه ذهب ينظر إلى هذه‬ ‫الصورة فهذا ال يجوز؛ ألن هذا مما يجدد تعلق القلب بغير هللا عز وجل‪ ،‬والسيما إذا مات وصار يرجا إلى هذه الصور‬ ‫يتذكرها فإنه سوف يزداد حزنا ً إلى حزنه‪.‬‬ ‫عذَابًا ِع ْن َد َّ ِ‬ ‫َّللا يَ ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِة ا ْل ُمص َِو ُرونَ‬ ‫إِنَّ أ َ َ‬ ‫ش َّد النَّ ِ‬ ‫اس َ‬ ‫‪“Manusia yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah orang yang menggambar”. Gambar berbentuk adalah gambar yang dibentuk.‬لكني أرى‪ :‬أن التصوير باليد سواء رقما ً في ثوب‪ ،‬أو بعجينة تصنعها على شكل حيوان‪ ،‬نرى أنه حرام‪ ،‬أما‬ ‫التقاط الصورة باآللة العوتوغرافية فال‪ ،‬ليست تصويرا ً أصالً‪ .‬‬ ‫‪artinya: menjadikan sesuatu dalam bentuk tertentu.‬‬ ‫?‪Apakah yang dimaksud dengan gambar dalam hadits di atas‬‬ ‫?‪Apakah poto termasuk gambar yang dimaksud dalam hadits di atas‬‬ ‫‪Berikut penjelasan para ulama:‬‬ ‫‪Pendapat Syekh Ibnu ‘Utsaimin:‬‬ ‫أما التصوير الحديث اآلن الذي يسلط فيه اإلنسان آلة على جسم معين فينطبا هذا الجسم في الورقة فهذا في الحقيقة ليس‬ ‫تصويرا ً‪ ،‬ألن التصوير مصدر صور أي‪ :‬جعل الشيء على صورة معينة‪ ،‬وهذا الذي التقطه بهذه اآللة لم يجعله على صورة‬ ‫معينة‪ ،‬الصورة المعينة هو بنعسه يخطط‪ ،‬يخطط العينين واألنف والشعتين‪ ،‬وما أشبه ذلك‪. Sedangkan gambar yang diambil dengan alat‬‬ ‫‪tidak menjadikannya dalam bentuk sesuatu.‬‬ ‫‪bentuk kedua mata. seseorang menggunakan alat untuk mengambil‬‬ ‫‪gambar objek tertentu.‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪Syekh Ibnu Utsaimin. karena kata tashwir adalah bentuk mashdar dari kata shawwara. maka itu sebenarnya‬‬ ‫‪bukanlah makna tashwir.72. juz.

“Sesungguhnya di dalam bentuk itu terdapat sikap menandingi penciptaan”. maka itu boleh. Dalam hadits disebutkan. “ Manusia yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah orang yang menggambar. juz. maka tidak haram. Saudi Arabia). perbedaan itu tidak tersembunyi bagi orang yang berfikir. maka itu tidak boleh. karena manusia adalah sesuatu yang bergaris/berbentuk. lalu ia ambil gambar. demikian juga menulis. Oleh sebab itu orang buta pun bisa menggambar. tidak ada garis hidung. Karena pada dasarnya itu bukan gambar berbentuk. Alat (kamera) tersebut diarahkan pada suatu objek. tidak diragukan lagi. terlebih lagi jika orang tersebut telah meninggal dunia. orang-orang yang menandingi penciptaan dengan penciptaan Allah Swt”. Oleh sebab itu dalam hadits riwayat Zaid bin Khalid disebutkan. Pendapat DR. pendapat yang kuat Syekh Ibn ‘Utsaimin. lalu ia melihat gambar tersebut. Oleh sebab itu. Sedangkan gambar poto hanya sekedar warna. apa tujuannya? Jika tujuannya benar. Pendapat yang lebih mendekati kebenaran bahwa poto tidak termasuk dalam gambar yang dilarang. karena tidak sesuai dengan sifat gambar yang dilarang menurut Islam. kemudian saya masukkan tulisan itu dengan kamera. ‫ وهللا أعلم‬.I. ‫ محمد بن أحمد علي واصل‬: ‫ويراجا لبسط أكثر كتاب ( أ حكام التصوير في العقه اإلسالمي ) لـ‬ Adapun gambar poto. maka semakin menambah kesedihan261. Namun demikian tetap dilihat tujuan dari poto itu. sebenarnya ini bukanlah makna tashwir. “Kecuali goresan pada kain”. tidak ada garis mulut.Misalnya seseorang memakai suatu alat (kamera) yang ia arahkan ke suatu objek. memiliki tubuh. Adapun jika hanya untuk mengenang sesuatu. itu haram. para ahli Fiqh kontemporer berbeda pendapat dalam masalah ini antara yang membolehkan dan yang melarang. )‫ ومثل ذلك أيضا ً التصوير بآلة التصوير العلمي (العيديو‬. sedangkan pada gambar itu tidak ada garis/bentuk mata. Itu bukan tulisan saya. Berdasarkan ini mayoritas kalangan Salaf mengharamkan gambar yang berbentuk. tidak satu garis pun. hal. Bukti: tulislah satu tulisan dengan pena Anda. ‫ ولعل األقرب أنه غير داخل في التصوير المنهي‬،‫أما التصوير العوتوغرافي فقد اختلف فيه فقهاء العصر بين مجيز ومانا‬ ‫ ولذا فالراجح جوازه ؛ ألن معنى المضاهاة فيه‬،‫ وبينهما من العروق ما ال يخعى على متأمل‬،‫عنه؛ ألنه ال ينطبق عليه وصعه‬ . karena itu hanya untuk memperbaharui keterikatan hati dengan selain Allah Swt. Tetapi manurut saya bahwa gambar yang dibentuk dengan tangan. apakah goresan pada kain atau adonan yang dibentuk berbentuk makhluk hidup. lalu ia terus melihat poto tersebut untuk mengenangnya. Mereka berkata. yang dibuat manusia dengan tangan. Adapun mengambil gambar dengan alat potografi. misalnya untuk surat izin kenderaan atau salah satu kelengkapan persyaratan atau paspor atau untuk menetapkan sesuatu. ‫ وإنما هو حبس للظل كانعكاس الصورة على المرآة‬،‫غير موجود‬ . Ada perbedaan antara poto dengan apa yang dilarang dalam Islam. apakah saya yang menulis tulisan itu? Tulisan itu tetaplah tulisan Anda. lalu alat tersebut menangkap gambar objek tersebut.33.Abdul Wahab bin Nashir ath-Thariri (Dosen Universitas Imam Muhammad Ibnu Sa’ud – Riyadh. Durus wa Fatawa al-Haram al-Madani (Pelajaran dan Fatwa yang disampaikan 261 Syekh Muhammad bin Shalih bin ‘Utsaimin di Madinah pada tahun 1416H). misalnya jika seseorang merasa rindu kepada temannya. 192 .

seperti yang kita lihat pada zaman kita sekarang ini.376. seperti pada poto dan video. Karena makna menandingi penciptaan Allah Swt tidak terdapat dalam poto. dengan cara menahan cahaya. apakah yang dimaksud dengan makna kata [‫( ]التصوير‬tashwir) tersebut? yang mereka itu diancam dengan ancaman yang sangat keras. 262 Fatawa wa Istisyarat Islam al-Yaum. juz. manusia atau hewan. kemudian mengambil gambar dengan alat tersebut.1354H) (Mantan Mufti Mesir) dan Syekh DR.IV. Poto itu hanya sekedar cahaya yang tertahan. Untuk lebih lengkapnya lihat kitab Ahkam at-Tashwir fi al-Fiqh al-Islami karya Muhammad bin Ahmad Ali Washil. hal. dan alat tersebut disebut [‫( ] صورة‬shurah).XIII. hal. seperti pantulan gambar pada cermin. Apakah penamaan ini. Pendapat Al-‘Allamah Syekh Muhammad Bakhyat Al-Muthi’i (w. juz.256. 193 .Yusuf al-Qaradhawi (Ketua Ikatan Ulama Dunia): Kata [ ‫( ]التصوير‬tashwir) dan kata [ ‫( ]النحت‬naht). orang yang menggunakan alat yang disebut dengan kamera. karena semua itu sama seperti gambar yang dipantulkan kaca cermin dan sejenisnya 263. Siapa yang tidak memperhatikan dua istilah ini secara tepat. Banyak diantara mereka yang menyibukkan diri dengan hadits dan fiqh memasukkan ke dalam ancaman ini orang-orang yang pada zaman ini disebut sebagai photographer. Sama juga halnya seperti gambar dengan alat perekam video. penamaan ini hanyalah penamaan secara bahasa semata. Pendapat Lembaga Fatwa Kuwait: ‫ والتلعزيوني فهو جائز‬،‫ إما بحبس الظل كما في التصوير العوتوغرافي‬،‫ أو حيوان فهو‬،‫أما تصوير كل ذي روح من إنسان‬ ‫على األرجح من آراء العقهاء المعاصرين ألنه كالصور التي تعكسها المرآه ونحوها‬ Adapun gambar semua yang bernyawa. orang yang mengambil gambar disebut [‫( ] مصور‬mushawwir) dan perbuatannya disebut [‫( ]التصوير‬tashwir) apakah ini hanya sekedar penggunaan bahasa saja? Tidak seorang pun dari bangsa Arab ketika membuat kata tashwir terlintas di hati mereka tentang ini. wallahu a’lam 262.adalah: boleh. Misalnya kata [‫( ]التصوير‬tashwir) yang terdapat dalam banyak hadits shahih yang disepakati keshahihannya. maka itu boleh. maka akan terjerumus dalam banyak kekeliruan. Oleh sebab itu. menurut pendapat yang paling kuat diantara pendapat para ahli Fiqh kontemporer. 263263 Fatawa Qitha’ al-Ifta’ Kuwait.

194 . Apakah penamaan naht ini mengeluarkannya dari apa yang disebutkan dalam nash-nash dengan ancaman untuk tashwir dan mushawwirin? Jawabannya. Bahasa yang mereka gunakan ini lebih mendekati kebenaran. Karena seni potografi belum dikenal pada masa turunnya syariat Islam. 1423H). karena potografi masih belum ada wujudnya. sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Qudsi. Jika salah seorang mereka pergi ke tukang poto. Padahal bisa saja jika mereka menyebutnya dengan nama lain. 264 Syekh DR. (Dar asy-Syuruf. lalu mereka menggunakan istilah tashwir untuk poto. kapan saya bisa mengambil hasil poto saya?”. Lantas siapa yang menyebut potografer itu mushawwir [‫ ?]مصور‬Dan siapa yang pula yang menyebut perbuatannya mengambil poto itu disebut tashwir [‫?] التصوير‬ Itu adalah ‘urf (tradisi) moderen. Sedangkan tashwir al-mujassam (gambar berbentuk/tiga dimensi) disebut naht.Yusuf al-Qaradhawi. dan orang yang melakukannya disebut ‫‘ عكاس‬ukkas. Karena gambar berbentuk seperti inilah yang sesuai disebut dengan tashwir secara bahasa dan istilah syar’i. hal. al-Bukhari) 264. “ [ ‫اريد أن‬ ‫“ ] تعكسني متى آخذ منك العكوس؟‬Saya ingin Anda mengambil poto saya. sebagaimana yang dipakai orang-orang Qathar dan Teluk Arab. tidak tergambar bagaimana digunakan kata mushawwir untuk orang yang mengambil gambar. atau kakek kita yang pada masa mereka poto ini muncul. ‫ق َك َخ ْلقِي‬ َ ‫َو َمنْ أ َ ْظلَ ُم ِم َّمنْ ذَ َه‬ ُ ُ‫ب يَ ْخل‬ “Siapa yang lebih zhalim daripada orang yang menciptakan (sesuatu) seperti penciptaan yang Aku lakukan?!”. bisa saja disebut ‫‘(عكس‬aks). Kaifa Nata’amal Ma’a as-Sunnah. ia akan mengatakan. Poto di zaman kita sekarang ini disebut tashwir.Tidak seorang pun menyatakan bahwa penamaan ini penamaan syar’i. Karena penciptaan yang dilakukan Allah Swt adalah pembentukan makhluk yang berbentuk. Itu yang disebutkan al-‘Allamah Syekh Muhammad Bakhyat al-Muthi’i Mufti Mesir pada zamannya dalam kitabnya berjudul al-Kafi fi Ibahat at-Tashwir al-Futughrafi. sebagaimana pantulan gambar pada cermin. kecuali permainan anak-anak.198- 199. karena gambar berbentuklah yang menandingi penciptaan seperti penciptaan yang dilakukan Allah Swt. (HR. Karena poto itu tidak lebih dari pantulan gambar dengan alat tertentu. Kita. Jenis inilah yang mereka sepakati haramnya. tentu tidak. Ini yang disebut ulama Salaf dengan istilah: ‫ما له ظل‬ (yang memiliki bayang-bayang).

(HR. Ini terlihat dari jawaban beliau ketika beliau ditanya mengapa beliau melaksanakan puasa pada hari Senin. Muslim). “Saya tidak mendapatkan kebaikan setelah kamu. Rasulullah Saw memperingati hari kelahirannya dengan melaksanakan puasa pada hari itu. Beliau menjawab. Imam an-Nasa’i. meskipun demikian mereka mengingkari perkara-perkara bid’ah yang menyertai peringatan maulid. Dengan demikian maka makna ayat ini: “Dan ingatkanlah mereka kepada nikmat-nikmat dan karunia Allah”. al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani dan Ibnu Hajar al-Haitsami memperingati maulid nabi itu baik. Dan kelahiran nabi Muhammad Saw adalah nikmat dan karunia terbesar yang mesti diingat dan disyukuri. karena saya membebaskan Tsuwaibah dan azab saya diringankan setiap hari Senin”. Ibrahim [14]: 5). Ketika Rasulullah Saw lahir. Karena senang menyambut kelahiran nabi. “Pada hari itu aku dilahirkan dan hari aku dibangkitkan (atau hari itu diturunkan [al-Qur’an] kepadaku)”. )‫وسئل عن صوم االثنين ؟ قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت ( أو أنزل علي فيه‬ Rasulullah Saw ditanya tentang puasa hari senin. al-Baihaqi dalam Syu’ab al- Îmân dari Ubai bin Ka’ab meriwayatkan dari Rasulullah Saw bahwa Rasulullah Saw menafsirkan kalimat Ayyâmillah sebagai nikmat-nikmat dan karunia Allah Swt. Abu Lahab menjawab. maka Tsuwaibah kembali ke rumah tuannya menyampaikan berita kelahiran nabi. Al-‘Abbas bin Abdul Muththalib bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. hanya saja saya diberi minum di sini. (Qs. Abdullah bin Ahmad dalam Zawâ’id al-Musnad. Tsuwaibah adalah hamba sahaya milik Abu Lahab. Dalam Fatâwa al-Azhar dinyatakan oleh Syekh ‘Athiyyah Shaqar bahwa menurut Imam al- Suyuthi. ia menanyakan keadaan Abu Lahab. 195 . Para ulama menyebutkan dalam kitab-kitab hadits dan Sirah tentang pembebasan Tsuwaibah. Pendapat mereka ini berdasarkan kepada firman Allah Swt: ‫وذكِرهم بأيام هللا‬ “Dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah”. maka Abu Lahab membebaskan Tsuwaibah dari status hamba sahaya. Kisah Pembebasan Tsuwaibah. MASALAH KE-33: PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW DAN HARI- HARI BESAR ISLAM.

pastilah balasannya dari Allah Swt ia akan dimasukkan ke dalam surga karena karunia-Nya”266. Al-Hafizh Abdurrahman bin al-Daiba’ al-Syaibani pengarang Jâmi’ al-Ushûl meriwayatkan kisah ini dalam kitab Sirah karya beliau. juz. juz. Hadâ’iq al-Anwâr. Berdasarkan firman Allah Swt: “Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan”. Disebutkan oleh Imam Abdurrazzaq al- Shan’ani dalam kitab al-Mushannaf.‫النه لما بشرته ثويبة بميالد ابن أخيه محمد بن عبد هللا أعتقها من ساعته فجوزي بذلك لذلك‬ “Karena ketika Tsuwaibah menyampaikan berita gembira kelahiran Muhammad bin Abdillah putra saudara laki-lakinya. karena rasa senangnya pada malam maulid nabi. Bab: wa Ummahatukum allati Ardha’nakum). 255 267 Al-Hafizh Abdurrahman bin al-Daiba’ asy-Syaibani. I. Sungguh. Komentar Imam para ahli Qira’at al-Hafizh Syamsuddin bin al-Jazari seperti yang dinukil oleh al-Hafizh al-Suyuthi dalam kitab al-Hâwi li al-Fatâwa: ‫فإذا كان أبو لهب الكافر الذي نزل القرآن بذمه جوزي في النار بعرحه ليلة مولد النبي صلى اله عليه وسلم به فما حال المسلم‬ ‫الموحد من أمة النبي صلى اله عليه وسلم يسر بمولده ويبذل ما تصل إليه قدرته في محبته صلى هللا عليه وسلم لعمري إنما‬ ‫يك ون جزاؤه من هللا الكريم أن يدخله بعضله جنات النعيم‬ “Jika Abu Lahab kafir yang disebutkan celanya dalam al-Qur’an. hal.II (Beirut: Maktabah al-Ma’arif). al-Hâwi li al-Fatâwa. 196 . Imam Ibnu Katsir dalam al-Bidâyah wa al-Nihâyah: . VIII. Hud [11]: 16)267. Imam al-Bukhari dalam Shahih al-Bukhari (Kitab: al- Nikah. Maka bagaimanakah keadaan seorang muslim yang bertauhid dari umat nabi Muhammad Saw yang senang dengan kelahirannya dan mengerahkan segenap kemampuannya dalam mencintai Rasulullah Saw. sebagaimana azab Abu Thalib diringankan. bukan karena Abu Lahab membebaskan Tsuwaibah. Komentar beliau: ‫ ( َو َحب ِ َط َما‬:‫ لقوله تعالى‬،‫فتخعيف العذاب عنه إنما هو كرامة للنبي صلى هللا عليه وسلم كما خعف عن أبي طالب ال ألجل العتق‬ ) َ‫صنَعُوا فِيهَا َوبَا ِط ٌل َما كَانُوا يَ ْع َملُون‬ َ “Keringanan azab bagi Abu Lahab hanya karena kemuliaan untuk Rasulullah Saw. 134. Ibnu Hajar al-‘Asqalani dalam Fath al- Bari. hal. 266 Imam al-Suyuthi. 273. (Qs. Kisah ini disebutkan para ulama hadits dan Sirah. hal. Maka Abu Lahab diberi balasan atas perbuatannya itu ”265. maka Abu Lahab membebaskan Tsuwaibah (dari hamba sahaya). ia tetap diberi balasan meskipun ia di dalam neraka. juz. Komentar Syekh Syamsuddin bin Nashiruddin al-Dimasyqi dalam kitab Maurid al-Shâdi fî Maulid al-Hâdi tentang kisah diringankan azab Abu Lahab karena membebaskan Tsuwaibah saat ia gembira mendengar berita kelahiran Rasulullah Saw: ‫إذا كان هذا كافرا جاء ذمه * وتبت يداه في الجحيم مخلدا‬ ‫أتى أنه في يوم االثنين دائما * يخعف عنه للسرور بأحمدا‬ 265 Ibnu Katsir. al-Bidâyah wa an-Nihâyah.

Dan siapa yang tidak menghindari hal-hal yang tidak baik. Pendapat Ibnu Taimiah: ‫فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يععله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعيظمه لرسول هللا صلى هللا‬ ‫عليه وآله وسلم‬ “Mengagungkan hari kelahiran nabi Muhammad Saw dan menjadikannya sebagai perayaan terkadang dilakukan sebagian orang. I. Akan tetapi maulid itu juga mengandung banyak kebaikan dan sebaliknya. Siapa yang dalam melaksanakannya mencari kebaikan- kebaikan dan menghindari hal-hal yang tidak baik. Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani pernah ditanya tentang peringatan maulid nabi. tidak terdapat riwayat dari seorang pun dari kalangan Salafushshalih dari tiga abad (pertama). maka ia mendapat balasan pahala yang besar karena kebaikan niatnya dan pengagungannya kepada Rasulullah Saw” 269. berarti bukan bid’ah hasanah 270. al-Hâwi li al-Fatâwa. juz. 270 Imam Ibnu Hajar al-Haitsami. 283. II. hal. hal. 268 Imam al-Suyuthi. 197 . Iqtidhâ’ al-Shirâth al-Mustaqîm Mukhâlafat Ahl al-Jahîm (Cet. Tuhfat al-Muhtâj fî Syarh al-Minhâj. Cairo: Mathba’ah al- 269 Sunnah al-Muhammadiyyah. Ibnu Taimiah. XXXI. juz. hal. ‫فما الظن بالعبد الذي طول عمره * بأحمد مسرورا ومات موحدا‬ Jika orang kafir ini (Abu Lahab) yang telah dikecam Celaka kedua tangannya di dalam neraka kekal abadi Diriwayatkan bahwa setiap hari Senin selamanya Azabnya diringankan karena merasa senang dengan Muhammad Maka bagaimana dengan seorang hamba yang sepanjang umurnya Gembira dengan kelahiran Muhammad dan mati dalam keadaan bertauhid 268 Pendapat Ulama Tentang Peringatan Maulid Nabi. maka maulid itu adalah bid’ah hasanah. 1369H). 297. 377. beliau menjawab: ْ ‫ون الث َّ َالث َ ِة َولَ ِك نَّهَا َم َا ذَلِكَ قَ ْد ا‬ ‫شت َ َملَتْ عَلَى َمحَاسِنَ َو ِض ِدهَا‬ ِ ‫ِح مِ نْ ا ْلقُ ُر‬ ِ ‫سلَفِ الصَّال‬ َّ ‫ص ُل َع َم ِل ا ْل َم ْو ِل ِد بِ ْدعَةٌ لَ ْم يُ ْنقَ ْل عَنْ أ َ َح ٍد مِ نْ ال‬ ْ َ‫أ‬ ‫ب ِض َّدهَا كَانَ بِ ْدعَةً َحسَنَةً َو َمنْ َال فَ َال‬ َ َّ‫فَ َمنْ تَح ََّرى فِي َع َم ِلهَا ا ْل َمحَاسِنَ َوت َ َجن‬ Hukum asal melaksanakan maulid adalah bid’ah. Pendapat Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani.

mengingatkan kembali berbagai peristiwa yang terlupakan. Uhud. semua peristiwa itu tidak lagi ada di benak mereka. shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah Saw. tidak pernah hilang dari fikiran mereka. 255. Khandaq dan Khaibar. kaum muslimin melupakan berbagai peristiwa tersebut. Mereka menceritakan kepada anak-anak mereka tentang apa yang terjadi pada perang Badar. kebenaran 271 Fatâwa al-Azhar. boleh memperingati maulid nabi pada saat ini ketika para pemuda nyaris melupakan agama dan keagungannya. pada saat ramainya perayaan-perayaan lain yang hampir mengalahkan hari-hari besar agama Islam. Kemudian tiba suatu masa. juz. peristiwa hijrah dan perang Badar. Nabi Muhammad Saw hidup di hati mereka. Pendapat Syekh Yusuf al-Qaradhawi. Mereka hidup bersama Rasulullah Saw. (Cairo: Wizârat al-Auqâf al-Mishriyyah). ‫أو أى عمل خيرى يربط من يشاهده برسول َّللا وسيرته‬ Menurut pendapat saya. 198 . akan tetapi saya nyatakan bahwa kita merayakan maulid nabi untuk mengingatkan kaum muslimin tentang kebenaran hakikat sejarah Rasulullah Saw. Oleh sebab itu mereka tidak perlu diingatkan tentang berbagai peristiwa tersebut. amma ba’du: Ada bentuk perayaan yang dapat kita anggap dan kita akui memberikan manfaat bagi kaum muslimin.tidak pernah merayakan maulid nabi. Tidak ada dalam akal dan hati mereka. membuat peninggalan-peninggalan yang dapat mengabadikan peringatan maulid seperti membangun masjid atau lembaga pendidikan atau amal baik lainnya yang dapat mengaitkan antara orang yang melihatnya dengan Rasulullah Saw dan sejarah hidupnya271. Mereka menceritakan kepada anak-anak mereka tentang berbagai peristiwa dalam kehidupan Rasulullah Saw. Oleh sebab itu kaum muslimin perlu menghidupkan kembali makna-makna yang telah mati. Beliau memberikan jawaban: “Bismillah.Syekh ‘Athiyyah Shaqar mantan ketua Komisi Fatwa Al-Azhar Mesir: ‫ فى غمرة االحتعاالت األخرى التى كادت‬، ‫ورأيى أنه ال بأس بذلك فى هذا العصر الذى كاد الشباب ينسى فيه دينه وأمجاده‬ ‫ كبناء مسجد أو معهد‬،‫ وعمل آثار تخلد ذكرى المولد‬، ‫ على أن يكون ذلك بالتعقه فى السيرة‬، ‫تطغى على المناسبات الدينية‬ . Sa’ad bin Abi Waqqash berkata. mengapa? Karena semua peristiwa ini mereka alami secara langsung. Peringatan maulid tersebut diperingati dengan memperdalam sirah (sejarah nabi). VIII. Alhamdulillah. Memang benar bahwa ada beberapa bentuk bid’ah terjadi. Syekh Yusuf al-Qaradhawi ketua al-Ittihâd al-‘Âlami li ‘Ulamâ’ al-Muslimîn ditanya tentang hukum memperingati maulid nabi. Kita mengetahui bahwa para shahabat –semoga Allah Swt meridhai mereka. “Kami bercerita kepada anak-anak kami tentang peperangan Rasulullah Saw sebagaimana kami menghafalkan satu surah al-Qur’an kepada mereka”. hal.

jika salah seorang dari mereka melihat ke bawah kedua kakinya. tidak hanya sekedar seremonial tanpa makna yang membuat umat terjebak pada rutinitas. Pada kesempatan ini saya mengingatkan umat manusia tentang sebuah peristiwa agung dan banyak pelajaran yang bisa diambil. Rasulullah Saw menjawab. Firman Allah Swt: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah”. Ketika saya merayakan maulid nabi.risalah Muhammad Saw. Agar kita dapat membuat strategi sebagaimana Rasulullah Saw membuat strategi hijrah. Bahkan para da’i dan 272 www. (Qs. Adapun hal-hal yang keluar dari semua ini. Peringatan maulid nabi tidak lebih dari sekedar ekspresi kegembiraan seorang hamba atas nikmat dan karunia besar yaitu kelahiran Muhammad Saw. sebagaimana yang dinyatakan Syekh al-Sayyid Muhammad ‘Alawi al-Maliki: ‫ بل يجب على الدعاة والعلماء أن‬،‫وإن هذه االجتماعات هي وسيلة كبرى للدعوة إل ى هللا وهي فرصة ذهبية ينبغي أن ال تعوت‬ ‫ وأن ينصحوهم ويرشدهم إلى‬،‫يذكروا األمة بالنبي صلى هللا عليه وسلم بأخالقه وآدابه وأحواله وسيرته ومعاملته وعباداته‬ ‫الخير والعالح ويحذروهم من البالء والبدع والشر والعتن‬ Perkumpulan-perkumpulan (maulid) ini adalah wasilah/sarana terbesar untuk berdakwah kepada Allah dan merupakan kesempatan emas yang semestinya tidak terlewatkan. Peringatan maulid nabi merupakan sarana untuk mengingatkan kembali umat manusia akan makna-makna yang mulia ini. Sebagaimana Ali mengorbankan dirinya dengan menempatkan dirinya di tempat tidur nabi.qaradawi. “Wahai Abu Bakar. 19 Maret 2008M. sesungguhnya Allah bersama kita”. Agar kita bisa berkorban sebagaimana para shahabat berkorban. membangkitkan semangat menjalankan agama. tidaklah menurut prasangkamu tentang dua orang. Akan tetapi perlu inovasi dalam peringatan maulid nabi. akan tetapi cara memperingatinya. Kita membutuhkan pelajaran-pelajaran ini. maka maulid menjadi sesuatu yang baik. agar saya dapat mengeratkan kembali antara manusia dengan sejarah nabi. Dari beberapa pendapat ulama diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dipermasalahkan itu bukanlah peringatannya. pastilah ia melihat kita”. Sebagaimana Asma’ berkorban dengan naik ke atas bukit Tsur setiap hari. Saya yakin bahwa hasil positif di balik peringatan maulid adalah mengikat kembali kaum muslimin dengan Islam dan mengeratkan mereka kembali dengan sejarah nabi Muhammad Saw agar mereka bisa menjadikan Rasulullah Saw sebagai suri tauladan. 199 . maka Allah adalah yang ketiga. Agar kita mampu bertawakkal kepada Allah Swt sebagaimana Rasulullah Saw bertawakkal ketika Abu Bakar berkata kepadanya. Saya mengingatkan manusia tentang risalah dan sirah Rasulullah Saw. Ketika dengan peringatan maulid kesadaran umat semakin bertambah. maka semua itu bukanlah perayaan maulid nabi dan kami tidak membenarkan seorang pun untuk melakukannya272.net. menyadarkan generasi muda akan nabi dan keagungan agamanya. Perlu menjadikan momen maulid nabi sebagai wasilah. sebuah bukit terjal. Jangan bersedih. “Wahai Rasulullah. maka saya sedang merayakan lahirnya risalah Islam. Al-Ahzab [33]: 21).

Isra’ Mi’raj. adab sopan santunnya. Adapun peringatan hari-hari besar Islam seperti tahun baru Hijrah. tentang akhlaknya. Bahwa seseorang memperhatikan momentum tertentu. apa hukumnya? Jawaban: Ini baik. mereka buat judul sesuai momentum. Misalnya.‫ ولهذا إذا وقعت حادثة تحتا إلى خطبة قام وخطب حتى يبلغ الجمهور‬،‫عليه وسلم‬ ‫ وفي الحج يتحدث عن‬،‫ مثالً في رمضان يتحدث عن الصيام‬،‫كون اإلنسان يراعي األحوال ويخطب في المناسبات هذا طيب‬ ‫ وهو دليل على أن الخطيب فقيه وحكيم‬،‫ هذا ال بأس به‬،‫ ينظر المناسبات‬:‫ يعني‬،‫ وفي ربيا األول عن الهجرة‬،‫الحج‬ Anjuran memilih judul-judul yang sesuai dengan momentum pada khutbah Jum’at. Memberikan nasihat kepada kaum muslimin dan menunjukkan jalan kebaikan dan kemenangan. memperingatkan umat akan musibah. maka itu baik. Peringatan Hari-Hari Besar Islam. Pada bulan Rabi’ al-Awal ia sampaikan tentang Hijrah. ketika mereka menyampaikan khutbah. keadaannya. 1993M). mereka sampaikan khutbah tentang Isra’ Mi’raj. maka Rasulullah Saw tegak berdiri dan menyampaikan khutbah hingga beliau menyampaikannya kepada orang banyak. jika terjadi suatu peristiwa yang membutuhkan khutbah. Pada momen haji ia sampaikan khutbah tentang ibadah haji. pengajian pada bulan Rajab diisi dengan tema kajian tentang Isra’ Mi’raj. kemudian mereka jelaskan tentang perbuatan bid’ah dan kekeliruan yang terjadi saat ini. ketika bulan Ramadhan ia sampaikan tentang puasa. untuk kembali menyegarkan ingatan ummat Islam tentang peristiwa tersebut. Berikut pendapat Syekh Ibnu ‘Utsaimin tentang khatib yang memilih tema tertentu pada momen tertentu: ‫استحباب اختيار الموضوعات المناسبة للواقا في خطبة الجمعة‬ ‫ فمثالً إذا جاء موسم اإلسراء والمعرا يخطبون فيه‬،‫ بالنسبة لبعض الخطباء إذا خطبوا يجعلون للخطب مناسبات‬:‫السيال‬ ‫ فما حكمه؟‬،‫ويبينون بعض العوائد ويعرجون على بي ان بعض البدع واألخطاء التي تقا في هذا اليوم‬ ‫ وهذا هو الغالب على خطب النبي صلى هللا‬،‫ هذا طيب‬،‫ كون اإلنسان يجعل الخطبة مناسبة لما حدث‬:‫ هذا جيد يعني‬:‫الجواب‬ .ulama mesti mengingatkan umat tentang nabi Muhammad Saw. bid’ah. Nuzul al-Qur’an dan peristiwa-peristiwa penting lainnya. mereka jelaskan tentang manfaat-manfaat Isra’ Mi’raj. memperhatikan momen-momen tertentu. Dan ini menunjukkan bahwa 273 Syekh al-Sayyid Muhammad ‘Alawi al-Maliki. Demikianlah khutbah Rasulullah Saw pada umumnya. Misalnya. 200 . Pertanyaan: ada sebagian khatib. hal. seorang khatib menyampaikan khutbah berdasarkan momentum. ini boleh. kemudian menyampaikan judul khutbah sesuai momentum tersebut. Maksudnya. Mafâhîm Yajib an Tushahhah (Cairo: Dar Jawami’ al- Kalim. Misalnya. pada momen Isra’ Mi’raj. 254. ini bagus. Maksudnya. maka sebenarnya tidak lebih dari sekedar mengisi taushiyah atau kajian dengan tema-tema tersebut untuk mengingatkan ummat Islam tentang peristiwa yang pernah terjadi di masa silam. sejarah hidupnya. Oleh sebab itu. kejelekan dan fitnah273. mu’amalah dan ibadahnya.

XVIII. maka tentulah lebih boleh lagi.155. 201 . Liqa’ al-Bab al-Maftuh. apalagi dalam ceramah. 274 Syekh Ibnu ‘Utsaimin. Juz. hal. Jika dalam khutbah Jum’at saja boleh memasukkan judul tertentu.khatib tersebut seorang yang mengerti dan bijaksana 274.

Abu Thalib masuk neraka karena tidak beriman setelah rasul diutus. Sedangkan Abdullah meninggal sebelum rasul diutus. ‫َّللا أَيْنَ أَبِي قَا َل فِي ال َّن ِار فَلَ َّما قَ َّعى َدعَاهُ فَ َقا َل إِنَّ أَبِي َوأَبَاكَ فِي النَّ ِار‬ ُ ‫عَنْ أَنَ ٍس أَنَّ َرج ًُال قَا َل يَا َر‬ ِ َّ ‫سو َل‬ Dari Anas. maka ia termasuk ahlulfatrah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Abdullah dan Aminah hidup sebelum Nabi Muhammad Saw diutus.XII (Dar al-Wafa’. ً‫سا َو َمنْ بَلَغَتْهُ ج ُْملَة‬ ً ْ‫الرسَالَ ِة فَ َمنْ ل َ ْم ت َ ْبلُ ْغهُ ج ُْملَةً لَ ْم يُعَ ِذ ْبهُ َرأ‬ ِ ِ‫ب أ َ َحدًا َّإال بَ ْع َد إب َْالغ‬ َ َّ َّ‫سنَّةَ قَ ْد َد َّل َعلَى أَن‬ ُ ‫َّللا َال يُعَ ِذ‬ َ ‫فَ ِإنَّ ا ْل ِكت‬ ُّ ‫َاب َوال‬ ‫ْض التَّعْ ِصي ِل لَ ْم ُي َع ِذ ْبهُ َّإال عَلَى إ ْنك َِار َما قَا َمتْ َعل َ ْي ِه ا ْل ُحجَّةُ الرسالية‬ ِ ‫دُونَ َبع‬ Sesungguhnya al-Qur’an dan Sunnah menunjukkan bahwa Allah tidak mengazab seorang pun kecuali setelah sampainya risalah kepada mereka.493. (HR. Ia mengizinkanku”. Rasulullah Saw menjawab. hal. Demikian juga pendapat Imam Ibnu Taimiah. َ ُ‫ست َأْذ َ ْنتُهُ أَنْ أَز‬ ‫ور قَب َْرهَا‬ ْ ‫ست َ ْغع َِر ِألُمِي فَلَ ْم يَأْذَنْ لِي َوا‬ ْ َ ‫ست َأْذ َ ْنتُ َربِي أَنْ أ‬ ْ ‫سلَّ َم ا‬ َ ‫َّللا َعلَ ْي ِه َو‬ ُ َّ ‫صلَّى‬ َ ‫َّللا‬ ُ ‫عَنْ أَبِي ه َُري َْرةَ قَا َل قَا َل َر‬ ِ َّ ‫سو ُل‬ ‫فَأَذِنَ لِي‬ Dari Abu Hurairah. 1426H). Adapun hadits. Ketika laki-laki itu pergi. “Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka”. (Qs. Al-Isra’ [17]: 15). yaitu Abu Thalib. orang yang hidup sebelum rasul diutus. Rasulullah Saw memanggilnya. 202 . MASALAH KE-34: BENARKAH AYAH DAN IBU NABI KAFIR? Allah Swt berfirman. Rasulullah Saw bersabda. Siapa yang tidak sampai risalah kepadanya secara keseluruhan. Muslim). Demikian keyakinan Ahlussunnah waljama’ah. ia berkata. (HR. 275 Imam Ibnu Taimiah. Muslim). “Wahai Rasulullah. ً ‫س‬ ‫وال‬ َ َ‫َو َما ُكنَّا ُمعَ ِذبِينَ َحت َّى ن َ ْبع‬ ُ ‫ث َر‬ “Dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul”. Bukan Abdullah. Karena orang Arab biasa menyebut paman dengan sebutan (‫)أَبِي‬. Aku meminta izin agar aku ziarah ke kuburnya. maka mereka berdua termasuk ahlul fatrah yang tidak diazab sebelum rasul diutus. di manakah bapakku?”. Juz. Tapi Ia tidak memberikan izin kepadaku. Adapun hadits. maka ia tidak diazab sama sekali. maka ia diazab hanya pada perkara yang ia ingkari saja275. “ Aku memohon izin kepada Allah Swt akan mengizinkanku memohonkan ampun untuk ibuku. sesungguhnya seorang laki-laki berkata. Majmu’ al-Fatawa. “Di neraka”. Siapa yang risalah sampai kepadanya secara keseluruhan tapi tidak terperinci. Yang dimaksud dengan bapak dalam hadits ini adalah paman Rasulullah Saw.

Tidak berarti kafir. Hadits ini disebutkan Imam Muslim dalam Shahihnya. hal. ‫ست َّ ِة أَيَّا ٍم‬ َ ‫ت َو ْاأل َ ْر‬ ِ ‫ض فِي‬ ِ ‫اوا‬ َ ‫س َم‬ َ َ‫َّللا الَّذِي َخل‬ َّ ‫ق ال‬ ُ َّ ‫إِنَّ َربَّ ُك ُم‬ “Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa”. ditolak Imam al-Bukhari karena bertentangan dengan ayat.194. al-Khathib al-Baghdadi menyebutkan satu kaedah dalam menerima hadits. ia berkata. ‫ وخلق فيها الجبال يوم‬، ‫ "خلق هللا التربة يوم السبت‬:‫ أخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيدي فقال‬:‫عن أبي هريرة قال‬ ،‫ وبث فيها الدواب يوم الخميس‬،‫ وخلق النور يوم األربعاء‬،‫ وخلق المكروه يوم الثالثاء‬،‫ وخلق الشجر يوم االثنين‬،‫األحد‬ ‫ فيما بين العصر إلى الليل‬،‫وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة‬ Dari Abu Hurairah. Juz. menciptakan pepohonan pada hari Senin. antara Ashar ke malam”. tapi dita’wil. (Dar Ibn al-Jauzi. jika tetap bertahan dengan makna tekstual. bukan karena ia kafir.168. “Rasulullah Saw menarik tangan saya. hal. menciptakan Adam setelah ‘Ashar pada hari Jum’at. Hadits ini hanya menyatakan bahwa Rasulullah Saw tidak diberi izin memohonkan ampunan. Atau digugurkan sama sekali. menyebarkan binatang pada hari Kamis. Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim.. 1417H). Al-A’raf [7]: 54). ‫إذا روى الثقة المأمون خبرا متصل اإلسناد رد بأمور‬ ‫منسوخ‬ Apabila seorang periwayat yang tsiqah (terpercaya) dan aman dari dusta. menciptakan sesuatu yang tidak menyenangkan hari Selasa. Oleh sebab itu Imam al-Bukhari menolak hadits berikut ini. menciptakan cahaya pada hari Rabu. 203 . Maka pilihannya hanya ada dua. sanadnya bersambung. Karena Allah Swt tetap mengizinkan ziarah ke kuburnya. Rasulullah Saw juga pernah dilarang mendoakan seorang shahabat. beliau bersabda. (Qs. maka bertentangan dengan nash al-Qur’an. tapi karena ia mati berhutang.VII (Dar Thibah. ciptaan terakhir pada waktu terakhir hari Jum’at. 277 Ibnu Katsir.Hadits ini tidak menyatakan bahwa Aminah masuk neraka. 1420H). riwayatnya ditolak disebabkan beberapa perkara… (diantaranya): jika riwayat itu bertentangan dengan nash al-Qur’an dan Sunnah Mutawatirah. al-Faqih wa al-Mutafaqqih. ia meriwayatkan hadits. karena bertentangan dengan nash yang mutawatir. menciptakan bukit-bukit pada hari Ahad. Seandainya ia kafir. pastilah dilarang ziarah ke kuburnya. ‫ أن يخالف نص الكتاب أو السنة المتواترة‬. ‫ فيعلم أنه ال أصل له أو‬. menerima nash hadits di atas. Demikian disebutkan Imam Ibnu Katsir dalam Tafsirnya 277. ‫ومتى خالف خبر اآلحاد نص القرآن أو اجماعا وجب ترك ظاهره‬ 276 Al-Khathib al-Baghdadi. maka diketahui bahwa riwayat itu tidak ada dasarnya atau mansukh276. Kaedah mengatakan.. Hadits di atas mesti dita’wilkan. ‘Allah menciptakan tanah pada hari Sabtu.

Allah melihat perubahan gerak kejadian Nabi Muhammad Saw di tulang sulbi Adam.‫إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي عمار شداد‬ ‫مسلم والبخاري في " األدب المعرد " وهو ثقة‬ Sanadnya shahih menurut syarat Muslim. ‫ فقد أخر له‬.‫ وهو ابن عبد هللا القرشي‬. Rasulullah Saw mengaku tentang nasab dirinya. Imam Muslim dan al-Bukhari menyebutkan riwayatnya dalam al-Adab al- Mufrad. Dalam hadits dinyatakan.IV.Apabila khabar Ahad bertentangan dengan nash al-Qur’an atau Ijma’. ‫ ان هللا اصطعى كنانة من بني إسماعيل واصطعى من بني‬: ‫عن واثلة بن األسقا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم‬ ‫كنانة قريشا واصطعى من قريش بني هاشم واصطعاني من بني هاشم‬ Dari Watsilah bin al-Asqa’. bukan kafir. Makna ayat ini menurut Ibnu Abbas.XIII (Dar ‘Alam al-Kutub. Dan Ia pilih aku dari Bani Hasyim”. 279 Imam al-Qurthubi. Asy- Syu’ara’ [26]: 219). Ia pilih Quraisy dari Bani Kinanah. Komentar Syekh Syu’aib al-Arna’uth tentang kualitas hadits ini. Juz. ia tsiqah (terpercaya). ِ َّ‫َوتَقَلُّبَكَ فِي الس‬ ‫اج ِدي َن‬ “dan (melihat pula) perobahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud”. ia berkata. orang-orang yang shaleh dan baik. al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an. Rasulullah Saw dikeluarkan dari tulang sulbi orang-orang yang sujud. Juz. (HR. ‫ آدم ونوح وإبراهيم حتى أخرجه نبيا‬،‫أي في أصالب اآلباء‬ Artinya. Hadits ini jelas menyebutkan bahwa Rasulullah Saw berasal dari orang-orang pilihan. al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab. maka wajib meninggalkan makna zhahirnya 278. Maknanya. Ahmad). Para periwayatnya adalah para periwayat Tsiqah (terpercaya). 204 .144. kemudian Ibrahim. Allah Swt berfirman. hingga Ia mengeluarkan Muhammad (Saw) sebagai seorang nabi279. bukan dari tulang sulbi orang kafir. ‘Sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari Bani Isma’il. kemudian Nuh. “Rasulullah Saw bersabda. para periwayat Shahih al-Bukhari dan Muslim. selain Abu ‘Ammar Syaddad –bin Abdillah al-Qurasyi-. (Qs. hal. Ia pilih Bani Hasyim dari Quraisy.432. hal. َ ‫ق فَ َج َعلَن ِي مِ نْ َخي ِْر ِه ْم مِ نْ َخي ِْر ف َِرق ِِه ْم َو َخي ِْر ا ْلعَ ِريقَي ِْن ث ُ َّم ت َ َخ َّي َر ا ْلقَبَا ِئ َل فَ َج َعلَنِي مِ نْ َخي ِْر قَ ِبيلَ ٍة ث ُ َّم ت َ َخ َّي َر ا ْل ُبيُو‬ ‫ت‬ َ ‫ق ا ْل َخ ْل‬ َ َ‫َّللا َخل‬ َ َّ َّ‫ِإن‬ ً ْ‫فَ َج َعلَنِي مِ نْ َخي ِْر ُب ُيوت ِِه ْم فَأَنَا َخي ُْرهُ ْم نَع‬ ‫سا َو َخي ُْرهُ ْم َب ْيت ًا‬ 278 Imam an-Nawawi. 1423H).

dari yang terbaik diantara dua kelompok. 205 . Karena hanya orang munafik dan kafir yang menyakiti Rasulullah Saw. Karena iman tidak diakui tanpa cinta kepada Rasulullah Saw. Tidak jelas. entah apa motifasi orang-orang yang terus menerus membahas orang tua nabi dalam neraka. Dalam hadits dinyatakan. (HR. bukan dari orang kafir. At- Taubah [9]: 61). Ia jadikan aku dari kabilah terbaik. Ia jadikan aku dari yang terbaik diantara mereka. Ia jadikan aku dari rumah terbaik diantara mereka. ٌ‫اب أَلِيم‬ ٌ َ‫َّللا لَ ُه ْم َعذ‬ ُ ‫َوالَّ ِذينَ يُيْ ذُونَ َر‬ ِ َّ ‫سو َل‬ “Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu. hingga aku lebih ia cintai daripada anak kandungnya. al-Bukhari dan Muslim). ‫اس أَجْ َم ِعي َن‬ َّ ‫َال يُيْ مِ نُ أ َ َح ُدكُ ْم َحت َّى أَكُونَ أ َ َح‬ ِ َّ‫ب إِلَ ْي ِه مِ نْ َولَ ِد ِه َو َوا ِل ِد ِه َوالن‬ “Tidak beriman salah seorang kamu. Oleh sebab itu hati-hati ketika membahas orang tua Nabi Muhammad Saw.“Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk. beliau nyatakan sebagai hadits hasan). (Qs. kemudian Ia pilih rumah- rumah. at-Tirmidzi. mungkin Allah ingin menunjukkan kemunafikannya. bagi mereka azab yang pedih”. Rasulullah Saw berasal dari nasab terbaik. daripada ayah ibunya kandungnya dan semua manusia”. dari yang terbaik dari kelompok mereka. Menyinggung orang tua Rasulullah Saw berarti menyakiti Rasulullah Saw. Aku jiwa terbaik dan rumah terbaik diantara mereka”. Orang yang menyakiti Rasulullah Saw diancam dengan ancaman keras. kemudian Ia pilih diantara kabilah-kabilah. (HR.

Al ‘Imran [3]: 39). Sampai-sampai seorang jamaah mengadu. ketika saya memutar CD ceramah Ustadz. saudara saya yang mendengarnya langsung menyuruh saya agar mematikannya. Rasulullah Saw sendiri menggunakan kata Sayyid dalam ucapannya. Ada orang-orang yang sangat anti dengan kata Sayyidina. yang membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah. menjadi ikutan. An-Nur [24]: 63). (Qs. menahan diri (dari hawa nafsu)”. demikian disebutkan Allah Swt: ‫الرسُو ِل بَيْنَكُ ْم كَدُعَاءِ بَعْ ِضكُ ْم بَعْضًا‬ َّ ‫َال تَجْ عَلُوا دُعَا َء‬ “Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul diantara kamu seperti panggilan sebahagian kamu kepada sebahagian (yang lain)”. Dalam pembahasan ini saya bagi pembahasan penggunaan kata Sayyidina menjadi dua: menggunakan kata Sayyidina di luar shalat dan kata Sayyidina di dalam shalat. Ini adalah perintah dari Allah Saw. Jika untuk nabi Yahya as digunakan kata [ ‫سيِدًا‬ َ ‫] َو‬. (Qs. Rasulullah Saw mengutus utusan agar membawa Sa’ad (ke Madinah). Maka Sa’ad bin Mu’adz pun datang. Allah SWT berfirman : َ‫ُورا َونَبِيًّا مِ نَ الصَّالِحِ ين‬ ً ‫سيِدًا َو َحص‬ َ ‫َّللا َو‬ َ َّ َّ‫فَنَا َدتْهُ ا ْل َم َالئِكَةُ َوه َُو قَائِ ٌم يُصَلِي فِي ا ْل ِمحْ َرابِ أَن‬ ِ َّ َ‫َّللا يُبَش ُِركَ بِيَحْ يَى ُمص َِدقًا بِ َك ِل َم ٍة مِ ن‬ )39( “Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang puteramu) Yahya. “Penduduk Quraizhah berada di bawah kepemimpinan Sa’ad bin Mu’adz. ‘Sayyidina Muhammad (Saw)’ di awal ceramah”. Tentulah ini berangkat dari fanatisme dan kejahilan. َ ‫سلَّ َم إِلَ ْي ِه فَجَا َء فَقَا َل قُو ُموا إِلَى‬ ‫س ِي ِدكُ ْم‬ َ ‫َّللا َعلَ ْي ِه َو‬ َ ‫سعِي ٍد أَنَّ أ َ ْه َل قُ َر ْي َظةَ نَزَ لُوا َعلَى ُحك ِْم سَ ْع ٍد فَأ َ ْر‬ ُ َّ ‫س َل الن َّ ِب ُّي صَلَّى‬ َ ‫عَنْ أ َ ِبي‬ Abu Sa’id al-Khudri berkata. “Berdirilah kalian untuk pemimpin kalian”. Ketika ia datang. Menyebut “Sayyidina Muhammad Saw” di Luar Shalat. “Ustadz. Rasulullah Saw berkata kepada orang-orang Anshar. (HR. Memanggil nabi tidaklah sama seperti menyebut nama orang biasa. Kata Sayyid yang berarti tuan atau pemimpin bukanlah kata yang dibuat-buat generasi belakangan. MASALAH KE-35: AS-SIYADAH (Menyebut Sayyidina Muhammad Saw). mengapa kata Sayyid tidak boleh digunakan untuk Nabi Muhammad Saw yang Ulul’Azmi dan memiliki keutamaan lainnya. karena Ustadz menyebut. 206 . al-Bukhari dan Muslim).

Muslim at-Tirmidzi. hal itu disampaikan kepada Rasulullah SAW. berikut ini kutipannya: Riwayat Pertama: Abu Hurairah berkata. dalam hadits berikut ini Rasulullah SAW menyebut dirinya dengan lafaz Sayyid di dunia. dan ‘Wahai Abu al-Qasim’. al-Bukhari. cit. ‘Perintahkanlah Abu Tsabit agar memohon perlindungan’. Ibnu Abi Syaibah. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah. aku keluar dalam keadaan demam. Maka aku katakan. an-Nasa’i dalam al-Kubra). Ibnu Majah. Adh-Dhahhak berkata dari Ibnu Abbas. akan tetapi minimal tidak kurang dari sebuah anjuran.242-244.meskipun perintah ini bukan perintah yang mengandung makna wajib. dan mengucapkan Sayyidina Muhammad adalah salah satu bentuk penghormatan dan memuliakan Nabi Muhammad SAW. Imam Malik berkata dari Zaid bin Aslam. beliau berkata. beliau juga mengingatkan akan kepemimpinannya di akhirat kelak dengan keterangan yang jelas sehingga tidak perlu penakwilan. secara panjang lebar. 207 . Abu Daud (4673) dan Ahmad (2/540). Adapun beberapa dalil dari hadits.III. Riwayat Kedua: Dari Sahl bin Hunaif. Muslim (5899). ‫َو َال ف َ ْخ َر‬ “Bukan keangkukan”282. Ibnu Khuzaimah dalam At-Tauhid. ia berkata. kami masuk dan mandi di dalamnya. al-Baghawi (4332). Maka Allah melarang mereka mengatakan itu untuk mengagungkan nabi-Nya”. At-Tirmidzi (3148). Dalam riwayat lain dari Abu Sa’id Al Khudri dengan tambahan. 281 HR. (HR. “Kami melewati aliran air. ‫الرقَى‬ ُّ ‫س ِيدِ ي َو‬ َ ‫ي َا‬ ٌ ‫‘ صَالِحَ ة‬Wahai tuanku. hal. Beliau menjawab. asy-Syama’il. “Allah memerintahkan agar menghormati nabi-Nya. secara ringkas. op. 282 HR. ‘Wahai Muhammad’. agar memuliakan dan mengagungkannya serta menggunakan kata Sayyidina”. hal. Muqatil mengucapkan kalimat yang sama. َ ‫أَنَا‬ َ ‫سيِدُ َولَدِ آ َد َم ي َْو َم الْقِي‬ ‫َام ِة‬ “Aku adalah Sayyid (pemimpin) anak cucu (keturunan) Adam pada hari kiamat”281. Ibnu Majah (4308).306. Ahmad. Ibnu Hibban. 280 Tafsir Ibnu Katsir. ruqyah itu baik’. Demikian juga yang dikatakan oleh Mujahid dan Sa’id bin Jubair. َ ‫اس ي َْو َم الْ ِقي‬ ‫َام ِة‬ َ ‫أَنَا‬ ِ َّ‫سيِدُ الن‬ “Aku adalah pemimpin manusia pada hari kiamat”. Qatadah berkata. juz. “Allah memerintahkan mereka agar memuliakan Nabi Muhammad Saw” 280. “Mereka mengatakan. Ahmad (3/6). “Rasulullah SAW bersabda.

Al-Khaththabi berkata dalam penjelasan hadits ini. al-Bukhari dalam al-Adab al-Mufrad. “Aku melihat Rasulullah Saw. (HR. (HR. Riwayat Kelima: Umar bin al-Khaththab ra berkata. Tidak boleh mengucapkan itu kepada seseorang yang jahat”. dalam hadits ini Sahl bin Hunaif memanggil Rasulullah SAW dengan sebutan Sayyidi dan Rasulullah Saw tidak mengingkarinya. disetujui oleh Adz-Dzahabi. “Dari hadits ini dapat diketahui bahwa ucapan seseorang kepada sahabatnya. ٍ ْ‫‘ َال ُرقْيَةَ إ ِ َّال فِي نَع‬Tidak ada ruqyah kecuali pada jiwa atau demam panas atau َ ‫س أ َ ْو ُح َم ٍة أ َ ْو ل َ ْد‬ ‫غ ٍة‬ sengatan (binatang berbisa)’. ia telah membebaskan pemimpin kami”. “Ya sayyidi (wahai tuanku)” bukanlah larangan. al-Bukhari). al-Bukhari). ‫سي ِ َدنَا يَعْنِي بِ َال ًال‬ ْ َ ‫سيِدُنَا َوأ‬ َ َ‫عتَق‬ َ ‫أ َبُو بَك ٍْر‬ “Abu Bakar adalah pemimpin kami. Rasulullah Saw berkata: ُ‫“ قُو ُموا إِلَى سَيِدِ كم فَأَنْ َزل ُ ْوه‬Berdirilah kamu untuk (menyambut) pemimpin kamu”284. Riwayat Ketiga: Terdapat banyak riwayat yang shahih yang menyebutkan lafaz Sayyidi yang diucapkan para shahabat. 208 . semoga dengannya Allah mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin”. ia berkata. Muslim dan Abu Daud. Tidak mungkin Rasulullah SAW mengakui suatu perbuatan shahabat yang bertentangan dengan syariat Islam. beliau berkata. ia berkata. yang ia maksudkan adalah Bilal. َ‫يمتَي ِْن مِ نْ الْ ُمسْ ِل ِمين‬ ْ ُ ‫َّللاَ أَنْ ي‬ َ ِ‫صلِحَ ب ِ ِه بَيْنَ فِئَتَي ِْن عَظ‬ َ ‫إِنَّ ابْنِي َهذَا‬ َّ ‫سيِدٌ َولَعَ َّل‬ “Sesungguhnya anakku ini adalah seorang pemimpin. an-Nasa’i dalam ‘Amal al-Yaum wa al-Lailah. jika ia memang baik dan utama. Diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan Aisyah dalam kisah kedatangan Sa’ad bin Mu’adz. “Hadits shahih”. Ini adalah dalil pengakuan dari Rasulullah Saw. 283 HR. al-Hakim. Riwayat Keempat: Diriwayatkan dari Abu Bakarah. Abu Daud.”283 Perhatikan. saat itu ia menyambut beberapa orang. al-Hasan bin Ali berada di sampingnya. 284 HR. Ahmad dengan sanad yang shahih. Ahmad.

(HR. kecuali para nabi dan rasul”. Riwayat Kesembilan: Rasulullah Saw bersabda.Riwayat Keenam: Dalam kitab Shahih Muslim disebutkan bahwa Ummu Ad-Darda’ berkata. ‫ه ِل الْجَ ن َّ ِة‬ ِ ‫س ِيدَا شَبَا‬ َ ‫سنُ َوالْ ُح‬ َ ُ‫سيْن‬ َ َ‫الْح‬ “Al-Hasan dan al-Husein adalah dua pemimpin pemuda penghuni surga”. Riwayat Kedelapan: Rasulullah Saw bersabda. ٌ ‫ستَج‬ ‫َاب‬ ِ ْ‫خ ألَخِ ي ْ ِه بِ َظه ِْر الْغَي‬ ْ ‫ب ُم‬ ِ َ ‫دُعَا ُء األ‬ “Doa seseorang untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya itu adalah doa yang dikabulkan”. ia berkata. Riwayat Kesepuluh: Rasulullah Saw berkata kepada Fathimah az-Zahra’ ra. َ ‫س ِيدَا كُ ُهو ِل أ َ ْه ِل الْجَ ن َّ ِة مِ نْ ْاأل َ َّولِينَ َو ْاآلخِ ِرينَ َما َخ َال النَّب ِ ِيينَ َوال ْ ُم ْر‬ َ‫س ِلين‬ َ ‫أَبُو بَك ٍْر َوع َُم ُر‬ “Abu Bakar dan Umar adalah dua pemimpin orang-orang tua penghuni surga dari sejak manusia generasi awal hingga terakhir. (HR. “Rasulullah SAW bersabda. as-Suyuthi dalam al- Jami’ ash-Shaghir). 209 . Riwayat Ketujuh: ْ َ‫ب أ‬ Rasulullah Saw bersabda. at-Tirmidzi). hadits hasan shahih). ِ‫سيِدِ ي أَبُو الد َّْردَاء‬ َ ‫حَ َّدثَنِي‬ “Tuanku Abu Ad-Darda’ memberitahukan kepadaku. َ ‫اَلْحَ لِيْ ُم‬ َ ‫سيِدٌ فِي الدُّنْي َا َو‬ ِ‫سيِدٌ فِي اآلخِ َرة‬ “Orang yang sabar itu menjadi pemimpin di dunia dan akhirat”. (HR. at-Tirmidzi.

‫سيِ ٌد‬ َ ُ‫“ إِنَّه‬Ia –Al Hasan bin Ali. ia berkata. bahkan sebagian ulama berpendapat hukumnya dianjurkan. dengan demikian maka kita lebih utama untuk menggunakannya. 210 . shalawat untuk Sayyidina Muhammad. oleh sebab itu maka dalil-dalil ini tetap bersifat umum dan lafaz Sayyid digunakan di setiap waktu. ia tidak menyadari bahwa al-Hasan bin Ali datang. Majma’ Az-Zawa’id (15049). Mereka berkata kepada Abu Hurairah. ‫علَيْكَ يَا سَ ِيدِي‬ َ ‫“ َو‬Keselamatan juga bagimu wahai tuanku”.adalah seorang pemimpin” . Abu Hurairah bersama kami. at-Tirmidzi). “Engkau katakan ‘Wahai tuanku’?”. Jika kamu nikahkan ia. maka subhanallah”. maka Abu Hurairah menjawab. sesungguhnya si fulan meminang kepada kamu. lalu dikatakan kepadanya. al-Husein. orang banyak membalasnya. “Segala puji bagi Allah. apakah di dalam shalat maupun di luar shalat. Dari dalil-dalil diatas. ia mengucapkan salam. Imam Ibnu Hajar al-Haitsami berkata. jika Ibnu Umar diundang untuk menikahkan. ‫سلَّ َم قا َ َل‬ َ ‫علَي ْ ِه َو‬ َّ ‫صلَّى‬ َ ُ ‫َّللا‬ َ ‫َّللا‬ ُ ‫ش َهدُ أَن َر‬ ِ َّ ‫سو َل‬ ْ َ‫أ‬ “Aku bersaksi bahwa Rasulullah Saw bersabda . ia pun pergi. “Kami bersama Abu Hurairah. karena tidak ada dalil yang mengkhususkan dalil-dalil dan nash-nash yang bersifat umum ini. kemudian al-Hasan datang. maka Alhamdulillah. Jika kamu menolaknya. 285 HR. maka jumhur ulama muta’akhkhirin dari kalangan Ahlussunnah waljama’ah berpendapat bahwa boleh hukumnya menggunakan lafaz Sayyid kepada Nabi Muhammad Saw. “Ini adalah al-Hasan bin Ali mengucapkan salam”. Abu Hurairah menjawab. Ibnu Umar menyebut:‫وصلى هللا على سيدنا محمد‬ ‫ الحمد هلل وصلى هللا على سيدنا محمد إن فالنا يخطب إليكم فإن انكحتموه‬: ‫ " أنه كان إذا دعي ليزو قال‬: ‫حديث ابن عمر‬ ‫فالحمد هلل وإن رددتموه فسبحان هللا‬ Kisah tentang Ibnu Umar. al-Hasan. 285 Kata Sayyid dan Sayyidah digunakan pada Fathimah. “Para periwayatnya adalah para periwayat yang tsiqah”. Riwayat Kesebelas: Al-Maqburi berkata. Umar dan orang-orang yang sabar secara mutlak. َ ‫أ َ َما ت َ ْر ِضيْنَ أَنْ تَك ُْون ِْي‬ ‫سيِ َدةَ نِسَاءِ الْجَ ن َّ ِة‬ “Apakah engkau tidak mau menjadi pemimpin wanita penduduk surga”. (HR. Ath-Thabrani dalam al-Mu’jam al-Kabir. Abu Bakar. Sa’ad.

ia berkata. ia berkata. Hal. 211 . Zhilal al-Jannah fi Takhrij as-Sunnah li Ibn Abi ‘Ashim. “Jika kamu bershalawat kepada Rasulullah Saw.221. 288 Syekh al-Albani. hal. Kemudian Rasulullah Saw berkata. Rasulullah Saw Mengajarkan Shalawat Dengan Lafaz Sayyidina: ‫ أتانا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة فقال بشير بن سعد أمرنا هللا‬: ‫عن أبي مسعود األنصاري قال‬ ‫أن نصلي عليك يا رسول هللا فكيف نصلي عليك قال فسكت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال‬ ‫ ( قولوا‬: ‫رسول هللا صلى هللا عليه وسلم‬ Dari Abu Mas’ud al-Anshari. Syekh al-Albani sendiri ketika mengakhiri kitab tahqiqnya. keluarga dan semua shahabatnya. Juz. akan tetapi juga diambil dari ucapan beliau. Basyir bin Sa’ad berkata. Penggunaan kata Sayyidina ditemukan dalam banyak hadits Nabi Muhammad Saw. karena kamu tidak mengetahui mungkin shalawat itu diperlihatkan kepadanya”. 287 Syekh al-Albani. 1413H). Ibnu Mas’ud memanggil beliau dalam bentuk shalawat.VI (Beirut: al-Maktab al- Islamy. Dan shalawat kepada Sayyidina Muhammad. Bagi orang yang sedang melaksanakan shalat. 1405H). (Beirut: al-Maktab al-Islamy. maka bershalawatlah dengan baik. ia tutup dengan kalimat.II (Beirut: al-Maktab al- Islamy. Ucapan Sayyidina Dalam Shalat. 1977M). Maka dalam shalawat Al Ibrahimiah itu kita ucapan lafaz Sayyidina. segala puji bagi Allah Rabb semesta alam288.59. Fadhl ash-Shalat ‘ala an-Nabi.Syekh al-Albani menyatakan riwayat ini shahih 286. Irwa’ al-Ghalil fi Takhrij Ahadits Manar as-Sabil. hal. “Ucapkanlah: ‫ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محم د كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على‬: ‫آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسالم كما علمتم‬ Riwayat ini dinyatakan shahih oleh Syekh al-Albani dalam Fadhl ash-Shalat ‘ala an-Nabi287. ‫وتم بحمد هللا وكرمه وصلى هللا على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد هلل رب العالمين‬ Dan telah sempurna dengan pujian kepada Allah Swt dan kemuliaan-Nya. pada saat tasyahhud dan pada saat membaca shalawat al-Ibrahimiah. dianjurkan agar mengucapkan Sayyidina sebelum menyebut nama Nabi Muhammad Saw.480. Juz. “Allah memerintahkan kami agar bershalawat kepadamu wahai Rasulullah. 286 Syekh al-Albani. Bagaimanakah kami bershalawat kepadamu?”. Rasulullah Saw diam hingga kami berangan-angan andai ia tidak menanyakan itu. “Rasulullah Saw datang di masjid Sa’ad bin ‘Ubadah. Karena sunnah tidak hanya diambil dari perbuatan Rasulullah Saw.

‫َّللا َال أ َ ْم ُحوكَ أَبَدًا‬ ِ َّ ‫ َال َو‬:‫ قَا َل‬. “Dianjurkan mengucapkan lafaz Sayyidina. pembahasan kata: ‫ ع ز ر‬. “Ajarkanlah kepada kami”.” Imam Ali menjawab. 290 HR. al-A’raf [7]: 157). diantaranya adalah ucapan Rasulullah Saw kepada Imam Ali. Nabi Muhammad SAW hamba dan rasul-Mu …”. “Tidak. Sebagian ulama berpendapat bahwa adab dan sopan santun kepada Rasulullah Saw itu lebih baik daripada melakukan suruhannya. (Qs. ringkasannya. demikian juga disebutkan oleh para ulama lainnya. Dengan demikian maka menggunakan Sayyidina lebih afdhal daripada tidak menggunakannya. Ucapan Rasulullah SAW kepada Abu Bakar. Disebutkan juga oleh Imam ar-Ramli asy-Syafi’i dalam kitab Syarhnya terhadap kitab al-Minhaj karya Imam Nawawi. “Maka orang-orang yang beriman kepadanya. 212 . demi Allah aku tidak akan menghapus engkau untuk selama- lamanya”290. Memberikan tambahan kata Sayyidina adalah sopan santun dan tata krama kepada Rasulullah SAW. jadikanlah shalawat. “Ucapkanlah: َ ٍ‫س ِلينَ َوإِ َم ِام الْ ُمت َّ ِقينَ َو َخات َ ِم النَّبِيِينَ ُمحَ َّمد‬ َ‫عبْدِ كَ َو َرسُو ِلك‬ َ ‫سيِدِ ال ْ ُم ْر‬ َ ‫علَى‬ َ َ‫اللَّ ُه َّم اجْ عَ ْل ص ََالت َكَ َو َرحْ َمت َكَ َوب ََركَاتِك‬ “Ya Allah. 289 Mukhtar ash-Shahhah. Itu adalah argumentasi yang baik. ‘Rasulul (utusan) Allah’. Dengan demikian maka penetapannya berdasarkan Sunnah dan sesuai dengan isi kandungan al-Qur’an. (HR. menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Quran). Ibnu Mas’ud berkata. al-Bukhari dan Muslim. Dalam kitab Ad-Durr al-Mukhtar disebutkan. ُ َّ ‫صلَّى‬ ‫ّللا َعلَيْ ِّه‬ ِّ َّ ‫ول‬ َ ‫ّللا‬ ِّ ُ‫َي َرس‬ ْ ‫ِّي بَيْنَ َيد‬ َ ‫صل‬َ ُ ‫َما َمنَعَ كَ أ َ ْن ت َثْب ُتَ إِّ ْذ أ َ َم ْرتُكَ فَقَالَ أَب ُو بَ ْك ٍر َما َكانَ ِّالب ِّْن أَبِّي ق ُ َحافَةَ أ َ ْن ي‬ ‫َو َسلَّ َم‬ “Apa yang mencegahmu untuk menetap ketika aku memerintahkanmu?”. imam orang- orang yang bertakwa.Mereka berkata kepada Ibnu Mas’ud. Ibnu Majah). penutup para nabi. Makna kata at- Ta’zir adalah memuliakan dan mengagungkan289. rahmat dan berkah-Mu untuk pemimpin para rasul. karena tambahan terhadap pemberitahuan yang sebenarnya adalah inti dari adab dan sopan santun. mereka itulah orang-orang yang beruntung”. dalil-dalilnya berdasarkan hadits-hadits shahih yang terdapat dalam kitab Shahih al-Bukhari dan Muslim. Ini makna “Adab lebih utama dari mengikuti perintah”. Allah berfirman.‫َّللا‬ ِ َّ ‫سو َل‬ ُ ‫ام ُح َر‬ ْ “Hapuslah kalimat. memuliakannya.

292 dalam hadits ini. meskipun al-Isnawi bimbang tentang afdhalnya. Maka shalawat yang sempurna untuk nabi dan keluarganya adalah: ‫ وبارك على سيدنا‬،‫ كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم‬،‫اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد‬ 293‫ إنك حميد مجيد‬،‫ وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين‬،‫ كما باركت على سيدنا إبراهيم‬،‫محمد وعلى آل سيدنا محمد‬ Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitsami: ِ ْ ‫ير َة َوص ََّر َح بِهِ َج ْم ٌا َوبِهِ أ َ ْفت َى الش َِّار ُح ِأل َ َّن فِي ِه‬ ‫اإل ْتيَانَ بِ َما‬ َ ‫السيَا َدةِ َك َما قَالَهُ ابْنُ ظَ ِه‬ ِ ‫اإلتْيَا ُن بِلَ ْع ِظ‬ ِ ْ ُ‫ضل‬َ ‫( قَ ْولُهُ عَلَى ُم َح َّم ٍد ) َو ْاأل َ ْف‬ ‫سيِدُونِي‬ َ ُ ‫ِيث { َال ت‬ُ ‫ َوأ َ َّما َحد‬، ‫ي‬ ُّ ‫سن َ ِو‬ َ ‫ض ُل مِ نْ ت َْر ِك ِه َوإِنْ ت ََر َّد َد فِي أ َ ْف‬ ِ ْ ‫ض ِليَّتِ ِه‬ ْ ‫اإل‬ َ ‫َب فَه َُو أَ ْف‬ ٌ ‫اإل ْخبَ ِار بِا ْل َواق ِِا الَّذِي ه َُو أَد‬ ِ ْ ُ‫أُمِ ْرنَا بِ ِه َو ِزيَا َدة‬ ‫ْض ُمتَأ َ ِخ ِري ا ْل ُحعَّا ِظ‬ ُ ‫ص َل لَهُ َك َما قَالَهُ بَع‬ ْ َ ‫فِي الص ََّالةِ } فَبَاطِ ٌل َال أ‬ Ucapan Muhammad. 291 HR. ِ‫صالَة‬ َ ُ ‫َال ت‬ َّ ‫سيِد ُْون ِْي فِي ال‬ “Janganlah kamu menggunakan kata Sayyidina pada namaku dalam shalat”. no. al-Bukhari (2/167). ‫ وأما خبر « ال تسودوني في الصالة» فكذب موضوع‬. Al-Hafizh as-Sakhawi berkata dalam kitab al-Maqashid al-Hasanah.463. karena asal kata ini adalah ُ‫سا َد يَسُ ْود‬ Pendapat Mazhab: ‫ فهو‬،‫ تندب السيادة لمحمد في الصلوات اإلبراهيمة؛ ألن زيادة اإلخبار بالواقا عين سلوك األدب‬: ‫قال الحنعية والشافعية‬ ‫ «اللهم صل على‬:‫ أكمل الصالة على النبي وآله‬:‫ وعليه‬. 292 As-Sakhawi. Abu Bakar lebih mengutamakan adab daripada mengikuti perintah.1292. 213 . Fath al-Bari. »‫ إنك حميد مجيد‬،‫ وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين‬،‫ كما باركت على سيدنا إبراهيم‬،‫سيدنا محمد‬ Mazhab Hanafi dan Syafi’i: Dianjurkan mengucapkan Sayyidina pada Shalawat Ibrahimiyah. ini adalah hadits maudhu’ dan dusta. Adapun hadits yang sering disebutkan banyak orang yang berbunyi.Abu Bakar menjawab. afdhal menambahkan lafaz as-Siyadah (Sayyidina). dinyatakan secara jelas oleh sekelompok ulama. 293 Syekh Wahbah az-Zuhaili. hal. Demikian juga difatwakan asy- Syarih (yang mensyarah kitab ini). sebagaimana dikatakan Ibnu Zhahirah. maka lebih utama memakai Sayyidina daripada meninggalkannya. “Hadits ini tidak ada dasarnya”. tidak boleh dianggap sebagai hadits. hal. al-Maqashid al-Hasanah. Muslim (1/316).‫أفضل من تركه‬ ‫ وبارك على سيدنا محمد وعلى آل‬،‫ كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم‬،‫سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد‬ . maka lebih utama dilakukan daripada ditinggalkan. Adapun hadits yang mengatakan: “Janganlah kamu menyebut Sayyidina untukku”. Ini adalah hadits palsu. “Ibnu Abi Quhafah tidak layak melaksanakan shalat di depan Rasulullah Saw” 291.juz. Juga terdapat kesalahan bahasa َ jadi kalimat yang benar adalah ‫تَسُ ْود ُْون ِْي‬.94. al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu.II. karena memberikan tambahan pada riwayat adalah salah satu bentuk adab. karena di dalam as-Siyadah itu terkandung makna melakukan apa yang diperintahkan (memuliakan Rasulullah Saw) dan menambah pemberitaan dengan fakta kenyataan yang merupakan adab.

Kedua hadits ini shahih. Adapun hadits.II (Idarat ath-Thiba’ah al-Muniriyyah). Andai Dianggap Tambahan. Nail al-Authar min Ahadits Sayyid al-Akhyar Syarh Muntaqa al-Akhbar. apakah menambah bacaan selain yang ma’tsur (dari al-Qur’an dan Hadits secara teks) itu membatalkan shalat? 294 Imam Ibnu Hajar al-Haitsami.I (Beirut: Dar al-Fikr. ini adalah hadits batil. ini didukung hadits Abu Bakar ketika ia diperintahkan Rasulullah Saw agar tegak di tempat posisi Rasulullah Saw. 1386H). maka menggunakan Sayyidina lebih afdhal daripada tanpa Sayyidina.VI. hal. karena tambahan pemberitaan terhadap kenyataan adalah inti adab kesopanan. Juz. “Janganlah kamu menyebut Sayyidina terhadapku dalam shalat”. Abu Bakar berkata.329. Demikian juga disebutkan Imam ar-Ramli asy-Syafi’i dan lainnya 295. “Tidak layak anak Abu Quhafah maju di hadapan Rasulullah”. Imam Ali berkata.126 295 Imam al-Hashfaki. 214 . ia menjadikan (Sayyidina) bagian dari menjalankan adab. Taqrir (pengakuan) Rasulullah Saw terhadap mereka berdua tentang tidak mau melakukan perintah karena adab menunjukkan keutamaannya296. Ini berdasarkan kaedah. Pendapat Imam asy-Syaukani: . juz. “Saya tidak mau menghapus namamu untuk selamanya”. hal. ad-Durr al-Mukhtar. Juz. Demikian juga dengan Imam Ali. ‫وقد روي عن ابن عبد السالم أنه جعله من باب سلوك األدب وهو مبني على أن سلوك طريق األدب أحب من االمتثال‬ ‫ويييده حديث أبي بكر حين أمره صلى هللا ع ليه وآله وسلم أن يثبت مكانه فلم يمتثل وقال ما كان البن أبي قحافة أن يتقدم بين‬ ‫يدي رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم وكذلك امتناع علي عن محو اسم النبي صلى هللا عليه وآله وسلم من الصحيعة في‬ ‫صلح الحديبية بعد أن أمره بذلك وقال ال أمحو اسمك أبدا وكال الحديثين ف ي الصحيح فتقريره صلى هللا عليه وآله وسلم لهما‬ ‫على االمتناع من امتثال األمر تأدبا مشعر بأولويته‬ Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abdissalam. Tuhfat al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj. tidak ada dasarnya. menjalankan adab lebih disukai daripada melakukan perintah. hal. 296 Imam asy-Syaukani. Abu Bakar tidak melaksanakannya. sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian al-Hafizh generasi belakangan294. beliau tidak mau menghapus nama nabi dari lembaran Shulh al-Hudaibiyyah setelah Rasulullah Saw memerintahkannya. Imam al-Hashfaki dari kalangan Mazhab Hanafi: ‫وندب السيادة ألن زيادة اإلخبار بالواقا عين سلوك األدب فهو أفضل من تركه ذكره الرملي الشافعي وغيره‬ Dianjurkan as-Siyadah. Apakah Membatalkan Shalat? Jika menambahkan Sayyidina itu dianggap menambah bacaan shalat.513.

297 Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani. hal.Pendapat al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani: ‫جواز إحداث ذكر في الصالة غير ماثور إذا كان غير مخالف للمأثور‬ Boleh membuat bacaan yang tidak ma’tsur dalam shalat. Pendapat Imam Ibnu Taimiah: ِ ُ ‫غي ِْر الْ َمأْث‬ ْ َ‫ور ؛ لَكِ نَّه ُ لَ ْم ي‬ ُ ‫ستَحِ بَّه‬ َ ِ‫ق قَ ْو ِل أَحْ َمد ف َ ِإنَّه ُ لَ ْم يُبْطِ ْل الص ََّالةَ بِال ُّدعَاء‬ ُ ‫َو َهذَا تَحْ قِي‬ Ini adalah tahqiq terhadap ucapan Imam Ahmad bin Hanbal. jika tidak bertentangan dengan yang ma’tsur297. juz. Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari. juz. akan tetapi Imam Ahmad bin Hanbal tidak menganjurkannya 298. hal. 298 Imam Ibnu Taimiah.286.V. Majmu’ Fatawa Ibn Taimiah. sesungguhnya shalat tidak batal dengan doa yang tidak ma’tsur. 1379H). 215 . II (Beirut: Dar al- Ma’rifah.215.

Al-Hafizh Ibnu Hajar memberikan batasan -ketika ditanya tentang Maulid Nabi. Kemudian orang-orang setelah mereka. Kemudian orang-orang setelah mereka. Kemudian nama ini populer digunakan orang-orang Wahabi yang mengikuti mazhab Muhammad bin Abdul Wahhab (1115-1206H / 1703-1792M) yang tersebar di Saudi Arabia. 216 . ‫وعملوا على نشرها فى العالم اإلسالمى كله‬ Akhir-akhir ini muncul mereka yang menyebut diri mereka kelompok Salafi. Adapun batasan Salaf. ‫وظهر أخيرا من يطلقون على أنعسهم "السلعية" نسبة إلى السلف أى القدامى وحددهم ابن حجر حين سئل عن عمل المولد‬ ‫ الذى‬، ‫النبوى بأنهم أ هل القرون الثالثة وشاعت هذه التسمية عند الوهابيين الذين يأخذون بمذهب محمد بن عبد الوهاب‬ ، ‫ الذى اهتموا فيه بآراء ابن تيمية‬،‫ وذلك لتبرمهم بأن منبعهم هو هذا المذهب الجديد‬، ‫انتشر فى السعودية وصار مذهبا لهم‬ . ‫إِنَّ َخي َْر ُك ْم قَ ْرنِي ث ُ َّم الَّ ِذينَ يَلُونَ ُه ْم ث ُ َّم الَّذِينَ يَلُونَهُ ْم ث ُ َّم الَّ ِذينَ يَلُون َ ُه ْم‬ “Sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah abadku. berdasarkan hadits. MASALAH KE-36: SALAF DAN SALAFI. kemudian menjadi mazhab bagi mereka. juz.Kontra Tentang Salafi-Wahhabi: Pendapat Syekh Abdul ‘Aziz Ibnu Baz: 299 Fatawa Dar al-Ifta’ al-Mishriyyah.bahwa Salaf adalah orang-orang yang hidup pada tiga abad pertama (Hijrah). Kemudian orang-orang setelah mereka”. al- Bukhari dan Muslim). Salaf secara bahasa adalah orang-orang terdahulu. artinya: orang-orang di masa lalu. dinisbatkan kepada Salaf.295. Mereka sangat perhatian dengan pendapat-pendapat Ibnu Taimiah dan menyebarkannya di seluruh dunia Islam 299. maka istilah yang populer untuk orang-orang yang hidup pada tiga abad pertama Hijrah adalah kalangan Salaf atau Shalafushshaleh. sebagaimana pendapat al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani adalah orang-orang yang hidup pada tiga abad pertama Hijrah. Pro .X. Demikian menurut Syekh ‘Athiyyah Shaqar mantan mufti al-Azhar. sebagai lawan kata khalaf atau orang-orang yang datang belakangan. sedangkan orang yang mengaku-ngaku salaf adalah istilah Salafi-Wahhabi. (HR. Sedangkan para pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab (1115-1206H / 1703-1792M) yang disebut Wahhabi menisbatkan diri kepada Salaf. hal. Untuk membedakan antara Salaf asli dengan orang yang men-salaf-salaf-kan diri. karena mereka sudah menetapkan diri bahwa mereka berasal dari mazhab baru tersebut.

]100:‬‬ ‫‪Pertama. Ahmad‬‬ ‫‪dalam Musnadnya. bentuk jamak dari kata Salafi. juz.‬‬ ‫أقول‪ :‬السلعي من أخذ بمذهب السلف عقيدة وقوالً وعمال ً في أي مكان‪ ،‬وال يصح أن نقسم المسلمين ونقول‪ :‬هذا عقالني‪،‬‬ ‫وهذا سلعي وما أشبه ذلك‪ ،‬بل يجب على الجميا أن يكونوا سلعيين‪ ،‬ال على أنها مسألة حزبية ال‪ ،‬على أنها هي الحق‪ ،‬قال هللا‬ ‫َّللا َع ْن ُه ْم َو َرضُوا َع ْنهُ }‬ ‫ان َر ِض َي َّ ُ‬ ‫س ٍ‬‫َاج ِرينَ َو ْاأل َ ْنص َِار َوالَّذِينَ اتَّبَعُوهُ ْم بِإِحْ َ‬ ‫سابِقُونَ ْاأل َ َّولُونَ مِ نَ ا ْل ُمه ِ‬ ‫عز وجل‪َ { :‬وال َّ‬ ‫[التوبة‪.‬‬ ‫‪Imam al-Bukhari.‬‬ ‫وأما أن نجعله في فئة معينة نقول‪ :‬هيالء سلعيون وهيالء عقالنيون فهذا غلط‪ ،‬ولكن ليعلم أن من العلماء من يغلب جانب‬ ‫العقل ومنهم من يغلب جانب الشرع‪ ،‬ولهذا تجد في كتب الخالف العقهية إذا أرادوا أن يتكلموا عن أصحاب أبي حنيعة رحمهم‬ ‫هللا يصعونهم بأنهم أصحاب الرأي؛ ألن عندهم أصحاب الدليل وأصحاب الرأي‪. (HR.‬‬ ‫‪Al-Lajnaj ad-Da’imah li al-Buhuts al-‘Ilmiyyah wa al-Ifta’. mengikuti al-Qur’an dan Sunnah. mengajak kepada al-Qur’an dan‬‬ ‫‪Sunnah dan mengamalkannya.242. Imam Muslim dan orang-orang Salafiyyun.‫السلعية‪ :‬نسبة إلى السلف‪ ،‬والسلف‪ :‬هم صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأئمة الهدى من أهل القرون الثالثة األولى‬ ‫رضي هللا عنهم الذين شهد لهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالخير في قوله‪ « :‬خير الناس قرني ثم الذين يلونهم‪ ،‬ثم الذين‬ ‫يلونهم‪ ،‬ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته » (‪ )1‬رواه اإلمام أحمد في مسنده (‪ )1‬اإلمام أحمد (‪/ 4‬‬ ‫‪ ،)479 ،427 ،426‬والبخاري [فتح الباري] برقم (‪ ،)6695 ،6428 ،3650 ،2651‬ومسلم برقم (‪ ،)2535‬وأبو داود برقم‬ ‫(‪ ،)4657‬والترمذي برقم (‪. apakah zaman terdahulu‬‬ ‫‪ataupun zaman belakangan. wafat pada tahun 1421H. Dengan demikian mereka adalah Ahlussunnah waljama’ah 300. kemudian orang-orang setelah mereka.)2223 ،2222‬‬ ‫والبخاري ومسلم والسلعيون ‪ :‬جما سلعي نسبة إلى السلف‪ ،‬وقد تقدم معناه‪ ،‬وهم الذين ساروا على منها السلف من اتباع‬ ‫الكتاب والسنة والدعوة إليهما والعمل بهما‪ ،‬فكانوا بذلك أهل السنة والجماعة ‪.II. al-Bukhari. Salaf adalah: para shahabat Rasulullah Saw dan para imam dari tiga‬‬ ‫‪abad awal Hijrah.‬‬ ‫فخذ هذه القاعدة‪ :‬السلعي من تمسك بمذهب السلف وال يختص بطائعة معينة‪ ،‬وال يجوز أن نصنف الناس ونقول‪ :‬هيالء‬ ‫سلعيون وهيالء عقالنيون‪ ،‬أو ما أشبه ذلك‪. Abu Daud dan at-Tirmidzi). Kemudian datang beberapa kaum yang‬‬ ‫‪persaksiannya mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului kesaksiannya”. ulama besar‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪Saudi Arabia. Muslim. telah dijelaskan maknanya. hal. mereka adalah orang-orang yang berjalan‬‬ ‫‪di atas manhaj kalangan Salaf.‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪Nama lengkap beliau adalah Syekh Muhammad bin Shalih bin Muhammad al-‘Utsaimin. Inilah Salafi. Semua‬‬ ‫‪yang berpegang dengan mazhab Salaf adalah Salafi.‬‬ ‫‪217‬‬ .‬‬ ‫‪Salafi dinisbatkan ke Salaf.‬‬ ‫‪Pendapat Syekh Ibnu ‘Utsaimin 301:‬‬ ‫أو ًال‪ :‬يجب أن نعلم أن السلعي ليس محصورا ً على فئة معينة‪ ،‬كل من تمسك بمذهب السلف فهو سلعي‪ ،‬هذا السلعي سواءً‬ ‫تقدم زمنه أو تأخر‪. kita wajib mengetahui bahwa Salafi tidak hanya terbatas ada kelompok tertentu. Allah Swt meridhai mereka dan Rasulullah Saw telah mempersaksikan‬‬ ‫‪kebaikan mereka dalam sabdanya.‬‬ ‫‪dinisbatkan kepada Salaf. kemudian orang-orang‬‬ ‫‪setelah mereka. “Sebaik-baik manusia adalah abadku.

Itu keliru. Liqa’at al-Bab al-Maftuh. wafat tahun 1241H. karena diantara diantara para ahli Fiqh itu ada yang ahli dalil da nada pula ahli ra’yi (pendapat).220. “Salafi adalah orang yang berpegang pada mazhab Salaf. َ‫صنَعُون‬ ْ َ‫ي‬ ‫مشاهد اآلن في نظائرهم وهم فرقة بأرض الحجاز يقال لهم الوهابية يحسبون أنهم على شيء أال إنهم هم الكاذبون‬ “Maka apakah orang yang dijadikan (syaitan) menganggap baik pekerjaannya yang buruk lalu dia meyakini pekerjaan itu baik.XXI. Hasyiyah ‘ala al-Jaridah al-Bahiyyah li ad-Dardir. bukan khusus untuk kelompok tertentu”. mereka sebut orang-orang Mazhab Hanafi itu adalah ahli ra’yi (pendapat). Ayat ini turun pada orang-orang Khawarij yang menyelewengkan penakwilan al-Qur’an dan Sunnah. Pendapat-Pendapat Kontra: Pendapat Syekh Ahmad bin Muhammad ash-Shawi al-Maliki (w.Adapun kita jadikan Salaf pada kelompok tertentu dengan mengatakan. Fathir [35]: 8). Tidak benar jika kita membagi kaum muslimin dengan mengatakan. bukan masalah kelompok. Allah Swt berfirman. Akan tetapi semuanya wajib Salafi. At-Taubah [9]: 100)302.1241H)303: ‫َّللا َعلِي ٌم بِ َما‬ َ َّ َّ‫ت إِن‬ ُ ‫َّللا ي ُ ِض ُّل َمنْ يَشَا ُء َوي َ ْهدِي َمنْ يَشَا ُء فَ َال ت َْذ َهبْ نَ ْع‬ َ ‫سكَ عَلَي ِْه ْم َح‬ ٍ ‫س َرا‬ َ َّ َّ‫سو ُء َع َم ِل ِه فَ َرآَهُ َحسَنًا فَ ِإن‬ ُ ُ‫أَفَ َمنْ زُ يِنَ لَه‬ ‫ هذه االية نزلت في الخوار الذين يحرفون تأويل الكتاب والسنة ويستحلون بذلك دماء المسلمين وأموالهم كما هو‬. “Mereka Salafi dan mereka orang-orang Rasionalis”. Hasyiyah ‘ala Anwar at- Tanzil li al-Baidhawi. Ambillah kaedah ini. “Salafi adalah orang yang berpegang kepada mazhab Salaf dalam aqidah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. Bulghat as-Salik li Aqrab al-Masalik. “Ini Salafi”. Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah”. di setiap tempat. juz. ucapan dan perbuatan. Saya katakakan. maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. “Mereka adalah orang- orang Salafi dan mereka adalah orang-orang rasionalis”. Beberapa diantara kitab karya beliau: Hasyiyah ash-Shawi ‘ala al-Jalalain. 302 303 Syekh Ahmad bin ash-Shawi al-Mishri al-Maliki al-Khalwati. atau kalimat seperti itu. Hasyiyah ‘ala Syarh ad-Dardir dan Syarh Manzhumah Asma’ Allah al-Husna li ad-Dardir. sebagaimana yang dapat disaksikan saat sekarang ini pada kelompok yang sama dengan mereka yaitu satu kelompok di Syekh Muhammad bin Shalih bin Muhammad al-‘Utsaimin. 218 . Apabila mereka ingin bicara tentang mazhab Hanafi. (Qs. dan. Kita tidak boleh mengelompokkan orang. dengan itu mereka menghalalkan darah dan harta kaum muslimin. (Qs. lalu mengatakan. (sama dengan orang yang tidak ditipu oleh syaitan) ? Maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya. al-Asrar ar-Rabbaniyyyah wa al-Fuyudhat ar- Rahmaniyyah ‘ala ash-Shalawat ad-Dardiriyyah. “Ini orang rasionalis”. atau seperti itu. Oleh sebab itu Anda temukan di dalam kitab-kitab perbedaan fiqh. hal. Perlu diketahui bahwa ada diantara ulama yang lebih mengedepankan aspek akal dan ada pula yang lebih mengedepankan aspek syar’i. akan tetapi masalah kebenaran. “Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik.

Tanbih Dzawi al-Ifham ‘ala Hukm at-Tabligh Khalf al-Imam. Raf’ al-Anzhar ‘amma Auradahu al-Halaby ‘ala ad-Durr al-Mukhtar. 6. 8. Menurut mereka hanya mereka sajalah yang disebut kaum muslimin. 21. Raf’ at-Taraddud fi ‘Aqd al-Ashabi’ ‘Inda at-Tasyahhud. 15. Sall al-Hisam al-Hindi li Nushrat Maulana Khalid an-Naqsyabandi. 18. 20. 14. Ar-Rahiq al-Makhtum Syarh Qala’id al-Manzhum li Ibn ‘Abdirrazzaq. Tahbir at-Tahrir fi Ibthal al-Qadhaya li Fath bi al-Ghabn al-Fahisy bi la Taghrir. 7. padahal mereka adalah para pendusta304. hingga Allah Swt menghancurkan kekuatan mereka dan menghancurkan negeri mereka. Al-Aqwal al-Wadhihah al-Jaliyyah fi Tahrir Mas’alah an-Naqsh al-Qismah wa Mas’alat Darajah al- Ja’liyyah. 4. Pasukan kaum muslimin berhasil menumpas mereka pada tahun 1233H306. Dengan itu mereka menghalalkan pembunuhan terhadap Ahlussunnah. Sebagaimana telah terjadi di zaman kita tentang para pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab yang telah keluar dari Nejed. juz. Syekh Ahmad bin ash-Shawi al-Maliki. Tahrir al-Qaul fi Nafaqat al-Furu’ wa al-Ushul. mereka menguasai Mekah dan Madinah. Ijabat al-Ghauts bi Bayan Hal an-Nuqaba’ wa an-Nujaba’ wa al-Abdal wa al-Autad wa al-Ghauts. Tanbih al-Ghafil al-Wisnan fi Ahkam Hilal Ramadhan. hal. 13. Tuhfat an-Nasik fi Ad’iyat al-Manasik. Raf’ al-Isytibah ‘an ‘Ibarah al-Asybah. 3. Raf’ al-Intiqadh wa Daf’ al-I’tiradh fi Qaulihim al-Iman Mubayyinah ‘ala al-Alfazh la ‘ala al-A’radh. Radd al-Muhtar Syarh ad-Durr al-Mukhtar. 2. Pendapat Syekh Ibnu ‘Abidin (1198-1252H) 305: ‫ كما وقا في زمننا في أتباع ابن عبد الوهاب الذين خرجوا من نجد‬:‫مطلب في أتباع محمد بن عبد الوهاب الخوار في زمننا‬ ‫وتغلبوا ع لى الحرمين وكانوا ينتحلون مذهب الحنابلة لكنهم اعتقدوا أنهم هم المسلمون وأن من خالف اعتقادهم مشركون‬ ‫واستباحوا بذلك قتل أهل السنة وقتل علمائهم حتى كسر هللا شوكتهم وخرب بالدهم وظعر بهم عساكر المسلمين عام ثالث‬ ‫وثالثين ومائتين وألف‬ Sub Pembahasan: Tentang para pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab seorang Khawarij di zaman kita. terkenal dengan nama Ibnu ‘Abidin. Tanbih ar-Ruqud ‘ala Masa’il an-Nuqud. diantara karya beliau adalah: 1. 5. mereka menyangka bahwa mereka di atas sesuatu. 19. 11.III. A’lam al-A’lam bi Ahkam Iqrar al-‘Am. 10. Ajwibat Muhaqqaqah ‘an As’ilat Mufarraqah. siapa saja yang berbeda dengan keyakinan mereka maka mereka adalah orang-orang musyrik. 12. 17. Tahrir al-‘Ibarah fi man Ahaqq bi al-Ijabah. 219 . Ad-Durar al-Madhiyyah fi Syarh Nuzhum al-Abhur asy-Syi’riyyah. Mereka mengikut mazhab Hanbali. Hasyiyah ash-Shawi ‘ala Tafsir al-Jalalain. Al-Ibanah ‘an Akhdz al-Ujrah ‘ala al-Hidhanah. 16. 22. 9.bumi Hijaz. Tanbih Dzawi al-Ifham ‘ala Buthlan al-Hukm bi Naqdh ad-Da’wa Ba’da Ibram al-‘Am. Seorang mufti dalam Mazhab Hanafi. Ittihaf adz-Dzaki an-Nabih bi Jawab ma Yaqulu al-Faqih. mereka disebut al-Wahhabiyyah.307 304 Nama asli beliau adalah as-Sayyid Muhammad Amin ‘Abidin bin as-Sayyid Umar ‘Abidin bin Abdul 305 Aziz bin Ahmad bin Abdurrahim ad-Dimasyqi al-Hanafi. Lahir pada tahun 1198H dan wafat pada tahun 1252H. membunuh para ulama Ahlussunnah.

as-Suhub al-Wabilah ‘ala Dhara’ih al-Hanabilah. Hasyiyah Radd al-Muhtar ‘ala ad-Durr al-Mukhtar. pernah menjadi imam dan khatib di Masjidilharam Makkah al-Mukarramah. Al-‘Ilm azh-Zhahir fi an-Nasab ath-Thahir. Al-‘Uqud ad-Durriyyah fi Tanqih Fatawa al-Hamidiyyah.‫هذا أنه كان غاضبا على ولده محمد لكونه لم يرض أن يشتغل بالعقه كأسالفه وأهل جهته ويتعرس فيه أنه يحدث منه أمر‬ ‫ يا ما ترون من محمد من الشر فقدر هللا أن صار ما صار وكذلك ابنه سليمان أخو محمد كان منافيا له في‬:‫ف كان يقول للناس‬ ‫دعوته ورد عليه ردا جيدا باآليات واآلثار وسمى الشيخ سليمان رده عليه فصل الخطاب في الرد على محمد بن عبد الوهاب‬ ‫وسلمه هللا من شره ومكره ما تلك الصولة الهائلة التي أرعبت األباعد فإنه كان إذا باينه أحد ورد عليه ولم يقدر على قتله‬ ‫مجاهرة يرسل إليه من يغتاله في فراشه أو في السوق ليال لقوله بتكعير من خالعه استحالل قتله‬ Abdul Wahhab bin Sulaiman at-Tamimi an-Najdi. 32.II. juz. 306 Syekh Ibnu ‘Abidin. karena ia tidak mau menekuni fiqh seperti para pendahulunya dan penduduk negerinya. 220 . 40. Al-Fawa’id al-Mukhashshishah fi Ahkam al-Himshah. Memiliki halaqah ilmu di Masjidilharam. 26. Hadiyyat al-‘Arifin.5). diriwayatkan dari sebagian ulama yang sezaman dengan Syekh Abdul Wahhab. Minhat al-Khaliq ‘ala al-Bahr ar-Ra’iq. Juga sebagai seorang ahli fatwa di Makkah al-Mukarramah. 34. Beirut: Mu’assasah ar-Risalah.IV. 33. Syifa’ al-‘Alil wa Ball al-Ghalil fi Hukm al-Washiyyah bi al-Khatamat wa at-Tahlil. 36. 30. Syekh Abdul Wahhab telah memiliki firasat bahwa akan terjadi sesuatu pada anaknya itu. hal.Pendapat Syekh Ibnu Humaid an-Najdi (1236-1295H) 307: ‫عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي وهو والد صاحب الدعوة التي انتشر شررها في اآلفاق لكن بينهما تباين ما أن‬ ‫محمدا لم يتظاهر بالدعوة إال بعد موت والده وأخبرني بعض من لقيته عن بعض أهل العلم عمن عاصر الشيخ عبد الوهاب‬ . 27. Saudi-Arabia) pada tahun 1236H. 24.140). Al-‘Uqud ad-Durriyyah fi Qaul al-Waqif ‘ala Faridhah asy-Syar’iyyah. ‘Uqud Rasm al-Mufti. juz. Fath Rabb al-Arbab ‘ala Lubb al-Albab Syarh Nadzat al-A’rab. Nasyr al-‘Urf fi Bina’ Ba’dhi al-Ahkam ‘ala al-‘Urf. 38. Ghayat al-Mathlab fi Isytirath al-Waqif ‘Aud an-Nashab ila Darajat al-Qurb fa al-Aqrab. Syarh al-Kafi fi al-‘Arudh wa al-Qawafi. hal. 31.262. Lahir di ‘Unaizah (daerah al-Qashim. Ghayat al-Bayan fi an Waqf al-Itsnain waqf la Waqfan. Manhal al-Waridin min Bihar al-Faidh ‘ala Dzakhr al-Muta’ahhilin. Bahwa ia marah kepada anaknya yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab. Akan tetapi antara ayah dan anak ada perbedaan. 35. wafat di Tha’if pada tahun 1295H. (Lihat: Syekh Muhammad bin Abdullah bin Humaid an-Najdi al-Makki (1236-1295H). Manahil as-Surur li Mubtaghi al-Hisab bi al-Kusur. Sebagian orang yang saya temui memberitahukan kepada saya. Syekh Abdul Wahhab berkata kepada orang banyak: “Jika kalian akan melihat kejahatan pada diri Muhammad bin Abdul Wahab. 39. itu adalah takdir Allah. 29. 307 Syekh Muhammad bin Abdullah bin Humaid an-Najdi al-Makki al-Hanbali. 37. Al-‘Uqud al-Laly fi Asanid al-‘Awaly. Al-Fawa’id al-‘Ajibah fi I’rab al-Kalimat al-Gharibah. 25. Muhammad bin Abdul Wahhab tidak memperlihatkan seruannya melainkan setelah ayahnya wafat. Beliau adalah ayah dari pendiri kelompok yang kejahatannya telah menyebar di seluruh penjuru. ia 23. Nasamat al-Ashar ‘ala Ifazhah al-Anwar Syarh al-Manar. 28. Minnat al-Jalil li Bayan Isqath ma ‘ala adz-Dzimmah min Katsir wa Qalil. (al-Babani. hal.

akan menjadi seperti itu”. Demikian juga dengan anaknya yang bernama Sulaiman bin Abdul
Wahab, saudara kandung Muhammad bin Abdul Wahhab, ia menafikan seruan saudaranya itu
dan menolaknya dengan penolakan yang sangat baik berdasarkan ayat-ayat al-Qur’an dan Atsar.
Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab memberi judul penolakannya itu dengan judul Fashl al-
Khithab fi ar-Radd ‘ala Muhammad bin Abdul Wahhab. Allah Swt telah menyelamatkan Syekh
Sulaiman dari kejahatan dan makar saudara kandungnya itu, meskipun Muhammad bin Abdul
Wahhab melakukan serangan besar dan mengerikan yang menakutkan orang-orang yang jauh
darinya. Jika ada orang yang menentang dan menolaknya, jika ia tidak mampu membunuh orang
itu terang-terangan, maka ia akan mengirim seseorang untuk menculik orang tersebut dari atas
tempat tidurnya atau di pasar. Itu semua karena ia mengkafirkan siapa saja yang berbeda
pendapat dengannya, ia menghalalkan darahnya308.

Pernyataan Syekh Zaini Dahlan (1231-1304H)309 Mufti Mazhab Syafi’i di Hijaz:

‫ و كانت فتنتهم من المصائب التي‬،‫هذا حاصل ما كان في قصة الوهابي بغاية اإلختصار ولو بسط الكالم في كل قضية لطال‬
‫ وتطاير شررهم فال حول وال‬،‫ وعم ضررهم‬،‫أصيب بها أهل اإلسالم فإنهم سعكوا كثيرا من الدماء وانتهبوا كثيرا من األموال‬
‫ يخر‬: ‫ وكثير من أحاديث النبي صلى هللا عليه وسلم فيها التصريح بهذه العتنة كقوله صلى هللا عليه وسلم‬،‫قوة إال باهلل‬
‫ وهذا‬.‫أناس من قبل المشرق يقرأون القرآن ال يجاوز تراقيهم يمرقوم من الدين كما يمرق السهم من الرمية سيماهم التحليق‬
‫الحديث جاء بروايات كثيرة بعضها في صحيح البخاري وبعضها في غيره ال حاجة لنا إلى اإلطالة بنقل تلك الروايات وال لذكر‬
‫ تصريح بهذه الطائعة ألنهم كانوا يأمرون كل من اتبعهم أن‬،‫ فع ي قوله سيماهم التحليق‬.‫من خرجها ألنها صحيحة مشهورة‬
.‫يحلق رأسه ولم يكن هذا الوصف ألحد من طوائف الخوار والمبتدعة الذين كانوا قبل زمن هيالء‬

Inilah kesimpulan tentang kisah Wahhabi dengan sangat ringkas. Andai pembahasan dibuat
panjang lebar, pastilah sangat panjang. Musibah Wahhabi adalah satu diantara musibah-musibah
yang menimpa ummat Islam. Salafi-Wahhabi telah menumpahkan banyak darah, telah merampas
banyak harta, mudharat mereka telah menyebar, kejahatan mereka telah meluas, tiada daya dan
upaya kecuali hanya dengan Allah Swt. Banyak hadits-hadits Rasulullah Saw yang di dalamnya
jelas menyeutkan musibah Wahhabi ini, seperti sabda Rasulullah Saw, “ Akan datang orang-
orang dari arah timur, mereka membaca al-Qur’an, tidak melewati tenggorokan mereka, mereka
telah keluar dari agama Islam seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Ciri tanda mereka
adalah mencukur rambut”. Hadits ini disebutkan dalam banyak riwayat, sebagiannya dalam
Shahih al-Bukhari, sebagian yang lain di lain kitab, tidak perlu kita sebutkan riwayat-riwayat
tersebut panjang lebar, juga tidak perlu menyebutkan para ulama yang meriwayatkannya, karena
hadits ini shahih masyhur. Dalam hadits tersebut disebutkan, “ Ciri tanda mereka adalah
mencukur rambut”. Ini jelas menunjukkan kelompok Salafi Wahhabi, karena mereka (dulu)

308
Syekh Muhammad bin Abdullah bin Humaid an-Najdi al-Makki, as-Suhub al-Wabilah ‘ala Dhara’ih
al-Hanabilah, hal.275.
309
Syekh Ahmad bin Zain bin Ahmad Dahlan al-Makki asy-Syafi’i. Lahir di Mekah tahun 1231H dan
wafat di Madinah tahun 1304H. Mufti Mazhab Syafi’i di Hijaz (Mekah-Madinah).

221

memerintahkan semua pengikut mereka agar mencukur rambut. Ciri ini tidak ada pada seorang
pun dari kelompok Khawarij dan pelaku Bid’ah yang ada sebelum zaman Salafi-Wahhabi310.

Syekh Zaini Dahlan melanjutkan,

‫وكانوا يمنعون من قراءة دالئل الخيرات المشتملة على الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم وعلى ذكرها كثير من أوصافه‬
‫ ويمنعون من الصالة عليه صلى هللا عليه وسلم على المنابر بعد األذان حتى أن رجال صالحا‬.‫الكاملة ويقولون إن ذلك شرك‬
‫ فأتوا به إلى ابن عبد‬،‫كان أعمى وكان ميذنا وصلى على النبي صلى هللا عليه وسلم بعد األذان بعد أن كان المنا منهم‬
‫الوهاب فأمر به أن يقتل فقتل ولو تتبعت لك ما كانوا يععلونه من أمثال ذلك لمألت الدفاتر واألوراق وفي هذا القدر كعاية وهللا‬
.‫سبحانه وتعالى أعلم‬

Mereka (Salafi-Wahhabi) melarang membaca Dala’il al-Khairat yang berisi shalat kepada
Rasulullah Saw dan banyak menyebut tentang sifat-sifat Rasulullah Saw yang sempurna, mereka
mengatakan bahwa itu syirik. Mereka melarang bershalawat di atas mimbar setelah adzan.
Bahkan seorang laki-laki shaleh yang buta, ia seorang muadzin, ia bershalawat setelah adzan,
setelah dilarang Salafi-Wahhabi, lalu Salafi-Wahhabi membawa muadzin buta itu kepada
Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian Muhammad bin Abdul Wahhab memerintahkan
supaya muadzin buta itu dibunuh, lalu ia pun dibunuh. Jika saya sebutkan kepada Anda semua
contoh-contoh yang telah mereka lakukan, pastilah catatan dan kertas akan penuh. Cukuplah
sekadar ini saja, Allah Swt yang lebih mengetahui311.

Masa lalu Salafi-Wahhabi yang keras dan penuh dengan sikap ekstrim itu terus berlanjut
hingga ke zaman moderen ini. Seperti pengakuan para ulama moderen:

Pengakuan Syekh DR.Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buthi (1929-2013M)312:

310
Syekh Zaini Dahlan, Fitnah al-Wahhabiyyah, hal.21.
311
Syekh Zaini Dahlan, Fitnah al-Wahhabiyyah, hal.22.
312
Lahir pada tahun 1929M. Menyelesaikan pendidikan S1, S2 dan S3 di Universitas al-Azhar,
Kairo. Karyanya mencapai 60 kitab, diantaranya:
1. Fiqh as-Sirah,
2. al-Lamadzhabiyyah Akhthar Bid’ah Tuhaddid asy-Syari’ah al-Islamiyyah,
3. as-SalafiyyahMarhalah Zamaniyyah Mubarakah la Madzhab Islamy,
4. al-Mar‘ah Bayn Thughyan an-Nizham al-Gharbiyy wa Latha‘if at-Tasyri’ ar-Rabbaniyy,
5. al-Islam wa al-‘Ashr,
6. Awrubah min at-Tiqniyyah ila ar-Ruhaniyyah: Musykilah al-Jisr al-Maqthu’,
7. Barnamij Dirasah Qur‘aniyyah,
8. Syakhshiyyat Istawqafatni,
9. Syarh wa Tahlil Al-Hikam Al-‘Atha‘iyah,
10. Kubra al-Yaqiniyyat al-Kauniyyah,
11. Hadzihi Musykilatuhum, Wa Hadzihi Musykilatuna,
12. Kalimat fi Munasabat,
13. Musyawarat Ijtima’iyyah min Hishad al-Internet,
14. Ma’a an-Nas Musyawarat wa Fatawa,
15. Manhaj al-Hadharah al-Insaniyyah fi Al-Qur‘an,
16. Hadza Ma Qultuhu Amama Ba’dh ar-Ru‘asa‘ wa al-Muluk,
222

‫ وأتيح لي‬،‫ هـ واحدا ممن استضافتهم رابطة العالم اإلسالمي لإلشتراك في الموسم الثقافي‬1406 ‫كنت في هذا العام المنصرم‬
‫ وأكثرهم يشرفون في‬،‫بهذه المناسبة أن أتعرف على كثير من ضيوف الرابطة الذين جاؤوا من أوربا وأمريكا وآسيا وإفريقيا‬
‫ والعجيب الذي ال بد أ يهيج آالما ممزقة في نعس كل‬.‫األصقاع التي أتوا منها على مراكز الدعوة اإلسالمية أو يعملون فيها‬
‫ أسما جوابا‬،‫ أنني عند ما كنت أسأل كال منهم عن سيرة الدعوة اإلسالمية في تلك الجهات‬،‫مسلم أخلص هلل في إسالمه‬
‫ المشكلة الوحيدة عندنا هي الخالفات والخصومات‬:‫ خالصته‬،‫ بمرارة وأسى‬،‫واحدا يطلقه كل من هيالء اإلخوة على انعراد‬
...‫الطاحنة التي تثيرها بيننا جماعة السلعية‬

Pada tahun 1406H ini saya menjadi salah satu tamu Rabithah al-‘Alam al-Islamy (Ikatan Dunia
Islam) untuk ikut serta pada Agenda Tahunan Keilmuan. Dengan momen ini saya diberi
kesempatan untuk berkenalan dengan para tamu Rabithah al-‘Alam al-Islamy yang datang dari
Eropa, Amerika, Asia dan Afrika. Sebagian besar mereka adalah ketua atau pengurus pusat
da’wah Islam di tempat tinggal mereka. Keanehan yang pasti membangkitkan rasa sakit yang
merobek-robek pada diri setiap muslim yang ikhlas karena Allah dan Islam. Ketika saya bertanya
pada setiap mereka tentang perjalanan Da’wah Islam di tempat mereka masing-masing, saya
mendapatkan jawaban yang sama, meskipun dialog itu dilakukan terpisah, rasa sakit dan putus
asa. Kesimpulannya, satu-satunya masalah yang ada pada kami adalah ikhtilaf dan permusuhan
keras diantara kami yang dibangkitkan oleh jamaah Salafi 313.

‫ ثم‬،‫ إلى درجة ألجأت السلطات األمريكية إلى التدخل‬،‫ في مسجد واشنطون‬،‫ولقد اشتدت هذه الخصومات منذ بضا سنوات‬
‫إلى إغالق المسجد لبضعة شهور‬

Permusuhan semakin keras sejak beberapa tahun belakangan di masjid Washington, hingga
Pemerintah Amerika terpaksa menginterfensi konflik tersebut, kemudian masjid ditutup untuk
beberapa bulan.

‫ حتى اضطرت الشر طة العرنسية إلى‬،‫ في أحد مساجد باريس منذ ثالثة أعوام‬،‫ولقد اشتدت هذه الخصومات ذاتها واهتاجت‬
‫ أن أحد أطراف تلك الخصومة أخذته الغيرة الحمقاء لدين هللا ولحرمة‬،‫ والمضحك والمبكي بآن واحد‬.‫اقتحام المسجد‬
‫ وهل‬:‫ ولكن الشرطي صععه قائال‬.‫ لما رأى أحد الشرطة داخال المسجد بحذائه فصاح فيه أن يخر أو يخلا حذاءه‬،‫المساجد‬
!‫ألجأنا إلى إقتحام المسجد على هذه الحال غيركم أيها السخعاء؟‬

Permusuhan semakin keras dan sengit, terjadi di salah satu masjid di kota Paris sejak tiga tahun
belakangan, hingga Kepolisian Perancis terpaksa mengambil tindakan dengan menerobos masuk
masjid. Lucu sekaligus menangis pada waktu yang sama, salah satu pihak dari yang berkonflik
itu dikuasai semangat dungu untuk agama Allah dan kemuliaan masjid, ketika ia melihat seorang

17. Yughalithunaka Idz Yaqulun,
18. Min al-Fikr wa al-Qalb,
19. al-Insan Baina al-Musayyar wa al-Mukhayyar,
20. La Ya‘tihi al-Bathil,
21. Al-Hubb fi al-Qur‘an wa Dawr al-Hubb fi Hayah al-Insan,
22. al-Islam Maladz Kull al-Mujtama’at al-Insaniyyah,
23. azh-Zhullamiyyun wa an-Nuraniyyun.
Wafat sebagai syahid di Masjid Jami’ al-Iman, kota Damascus, Suriah. Pada hari Kamis, 21 Maret 2013M.
313
Syekh DR.Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buthi, as-Salafiyyah Marhalah Zamaniyyah Mubarakah la
Madzhab Islamy, (Damascus: Dar al-Fikr, 1990M), hal.245.

223

polisi masuk ke dalam masjid mengenakan sepatu, ia pun berteriak supaya polisi itu keluar
masjid atau melepas sepatunya. Tapi polisi itu menepisnya seraya berkata, “Bukankah kalian
yang membuat kami menerobos masjid dengan cara seperti ini wahai orang-orang dungu?!” 314.

Meskipun Salafi-Wahhabi moderen tidak lagi menggunakan pedang untuk menghabisi
orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka, tapi lidah mereka tidak kalah tajam daripada
pedang yang pernah mereka hunuskan.

Kecaman Ulama Salafi-Wahhabi Terhadap Ulama Lain:

30 Caci Maki al-Albani Terhadap Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah.

Berikut ini pengakuan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah:

،‫ والجور‬،‫ واالفتراء‬،‫ والتزوير‬،‫ وتعمد الكذب‬،‫ صاحب ثالثين وصعا من (التعصب‬:‫وصرت أنا عنده في تلك المقدمة‬
‫ إلى المخبر والجاسوس‬،....... ،.....‫والضالل‬

“Saya (Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah) baginya (bagi al-Albani) dalam Muqaddimah itu
(Muqaddimah kitab Syarh al-‘Aqidah ath-Thahawiyyah) pemilik tiga puluh sifat (caci maki dan
sumpah serapah), diantaranya: fanatik, sengaja berdusta, pemalsu, pendusta, sesat,….,….. hingga
spionase dan mata-mata”.

Selanjutnya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah mengatakan,

‫ وال خلقه بالرادع له عن االقذاع‬،‫ ولم يكن لسانه بالعف النزيه‬،‫أن األلباني في نزاعه لم يسلك خطة ادب الخالف عند العلماء‬
‫ وأن نقاشه ألهل العلم يقوم على تجهيل غيره وتضليله‬،‫والشتم لمخالعيه‬

“Sesungguhnya al-Albani dalam kecenderungannya tidak melewati langkah adab etika khilaf
pada ulama. Lidah al-Albani bukanlah lidah yang terjaga dan tidak bersih. Akhlaknya tidak dapat
mencegahnya untuk tidak bersikap kasar dan menahan caci maki terhadap orang-orang yang
berbeda pendapat dengannya. Debatnya dengan para ulama berdasarkan sikap membodohkan
orang lain dan menyesatkan orang lain” 315.

Bahkan Syekh Hasan as-Saqqaf menulis kitab khusus berjudul Qamus Syata’im al-Albani
(Kamus Caci-maki al-Albani), buku setebal 206 halaman ini berisi caci-maki al-Albani terhadap
para ulama.

314
Ibid.

315
Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, Kalimat fi Kasyfi Abathil wa Iftira’at, Muqaddimah Jawab al-Hafizh
Abi Muhammad ‘Abdil ‘Azhim al-Mundziri al-Mishri ‘an As’ilah fi al-Jarh wa at-Ta’dil, , (Halab: Maktabah an-
Nahdhah, 1411H), hal. 15.

224

48. hal. diterbitkan oleh Dar al-Atsar tahun 2005M. hal. 317 Imam Syafi’i mendefinisikan Golongan Murji’ah sebagai: [ ‫ فهو مرجئ‬،‫ االيمان قول‬:‫] من قال‬ “Siapa yang mengatakan bahwa iman hanya cukup dengan ucapan saja. ar-Radd al-Mufhim. Syekh Hamud at-Tuwijri Menyebut Syekh al-Albani Pelaku Ilhad (Sesat): Syekh al-Albani mengaku bahwa Syekh Hamud at-Tuwijri Ulama Salafi Riyadh menuduhnya telah melakukan Ilhad: ‫ونسبني بسبب مخالعتي إياه لإللحاد‬ Dia (Syekh Hamud at-Tuwijri) menisbatkan saya (Syekh al-Albani) kepada Ilhad karena saya berbeda pendapat dengannya 316. juz. Sungguh kata yang sangat tidak layak digunakan terhadap ulama.Syekh Muqbil Menyebut Syekh Yusuf al-Qaradhawi Sebagai Anjing. ‫وإياهم ل لصواب‬ Sangat disayangkan bahwa sebagian ulama hadits kontemporer yang berpegang teguh dengan manhaj Salafushshalih telah mengikuti orang-orang Murji’ah dalam berpendapat bahwa amal 316 Syekh Nashiruddin al-Albani. Siyar A’lam an-Nubala’.X. Sesama Salafi-Wahhabi Saling Menyerang. maka dia adalah golongan Murji’ah” (Imam adz-Dzahabi.Safar al-Hawaly Menyebut al-Albani Golongan Murji’ah317: ‫والميسف للغاية أن بعض علماء الحديث المعاصرين الملتزمين بمنهج السلف الصالح قد تبعوا هيالء المرجئة فى القول بأن‬ ‫ وال أدرى كيف‬، ‫ كما فعل أولئك الذين ذكرنا بعضهم أعاله‬، ‫ ونسبوا ذلك إلى أهل السنة والجماع ة‬، ‫األعمال شرط كمال فقط‬ – ‫يوافقون هيالء فى هذه المسألة العظيمة من مسائل العقيدة التي جاء بيانها في الكتاب والسنة وإجماع السلف – كما تقدم‬ ‫وتظافرت عبارات السلف على ذم من خالف فيها ووصعه بالبدعة والضالل – كما أسلعنا – وهم من ذ لك ينعرون منه أشد‬ ‫ وإذا كان مثل‬، ‫ بل ليست من مسائل االعتقاد أصال‬، ‫ بل ربما حرصوا على مخالعتهم فى أمور أهون من هذه بكثير‬، ‫النعور‬ ‫ هداني هللا‬، ‫ فإن ال يغتعر للذين يقلدونه في ذلك طلبه العلم‬، ‫هذا يغتعر للعالم المجتهد الكبير ويضيا فى بحر حسناته وفضائله‬ . 225 . Syekh DR.)42‫ رسالة حكم تارك ال صالة المنسوبة للشيخ األلباني (ص‬: ‫ أنظر‬.13). Buku ini 80 halaman. Syekh Muqbil al-Wadi’i menulis kitab berjudul: ‫إسكات الكلب العاوي يوسف بن عبد هللا القرضاوي‬ (Iskat al-Kalb al-‘Awy Yusuf Ibni ‘Abdillah al-Qaradhawi) Membungkam Anjing Menggonggong Yusuf bin Abdillah al-Qaradhawi.

juz. bahkan mereka sangat menentang Murji’ah dalam perkara yang lebih ringan daripada masalah ini. Semoga Allah Swt memberikan hidayah kepada saya dan mereka ke jalan kebenaran. sesat menyesatkan sesama mereka. bahkan dalam masalah-masalah yang bukan masalah akidah sama sekali. mengapa mereka setuju dengan orang-orang Murji’ah dalam masalah yang besar dari masalah ‘Aqidah yang dijelaskan dalam al-Qur’an dan Sunnah serta Ijma’ Salaf. mereka tetap saja sibuk dengan bid’ah membid’ahkan. maka mereka pun saling membid’ahkan satu sama lain. ketika tidak ada lagi yang perlu dibid’ahkan. sudah semacam hoby yang mesti disalurkan. 226 . tentang kitab Syekh Ali Hasan al-Halabi. Intinya. Saya tidak mengerti. Padahal mereka itu sangat menjauhkan diri dari orang-orang Murji’ah. buku Syekh Ali Hasan al-Halabi berjudul at-Tahdzir min Fitnah at-Takfir yang dilarang al-Lajnah ad-Da’imah itu diberi kata pengantar dan komentar oleh Syekh Ibnu Baz dan Syekh Ibnu ‘Utsaimin. 318 Syekh DR. 319 Lihat fatwa al. Lembaga resmi pemerintah Saudi Arabia ini mengeluarkan fatwa: Bahwa Syekh Ali Hasan al-Halabi seorang berfaham Murji’ah dan batil319. dan saling membela terhadap fahamnya masing-masing. Lihat Risalah Hukm Tarik ash-Shalat karya Syekh al-Albani. Zhahirat al-Irja’. berjudul at-Tahdzir min Fitnah at- Takfir dan kitab Shaihat an-Nadzir. murid Syekh al-Albani.al-Lajnah ad-Da’imah li al-Buhuts al-‘Ilmiyyah wa al-Ifta’. Mereka menisbatkan itu kepada Ahlussunnah waljama’ah sebagaimana yang dilakukan sebagian mereka yang telah kami sebutkan di atas. hal.hanyalah syarat sempurna saja (bagi keimanan). seorang Salafi-Wahhabi Yordania.II. Syekh ‘Abd al-Muhsin bin Hamd al-‘Abbad al-Badr seorang ulama Salafi-Wahhabi moderat merasa resah melihat pertikaian diantara mereka. halaman 42318.Safar al-Hawaly. Fatwa al-Lajnah ad-Da’imah li al-Buhuts al-‘Ilmiyyah wa al-Ifta’. Padahal kaum muslimin di Palestina membutuhkan pertolongan.137-139. mereka disebut sebagai pelaku bid’ah dan sesat -sebagaimana yang telah kami sebutkan-.Ahmad Umar Bazamul pula mengkritik Syekh Ali Hasan al-Halabi dengan buku berjudul Shiyanah as-Salafi min Was-wasah wa Talbisat Ali al-Halaby (pemeliharaan seorang Salafi dari keraguan dan kepalsuan Ali al-Halabi).350. Telah banyak ungkapan kalangan Salaf tentang kecaman terhadap orang-orang yang berbeda pendapat dalam masalah ini. maka ia menulis buku membantah fatwa al-Lajnah ad-Da’imah berjudul al-Ajwibah al-Mutala’imah ‘ala Fatwa al- Lajnah ad-Da’imah (jawaban-jawaban yang layak terhadap fatwa al-Lajnah ad-Da’imah). hal. Seorang dosen Universitas Umm al-Qura bernama DR. Akan tetapi Syekh Ali Hasan al-Halabi tidak dapat menerima tuduhan itu. Maka tidak terampuni bagi para penuntut ilmu yang mengikutinya dalam masalah tersebut. maka ia menulis satu kitab berjudul Rifqan Ahl as-Sunnah bi Ahl as-Sunnah (Sikap Lembut Ahlussunnah Terhadap Ahlussunnah). Jika masalah seperti ini terampuni bagi seorang ulama besar ahli ijtihad namun dapat menyebabkan lautan kebaikan dan keutamannya menjadi sia-sia. Anehnya.

Ini respon terhadap Salafi-Wahhabi yang kasar. 227 . Dalam buku ini beliau ada menulis satu sub judul: [‫( ] حعظ اللسان من الكالم إال في خير‬menjaga lidah agar tidak berbicara melainkan pada kebaikan). “Mengapa ustadz-ustadz Salafi-Wahhabi itu mudah sekali menghina dan membodoh-bodohkan orang lain yang tidak sefaham dengan mereka?”. maka murid kencing berlari”. Setelah membaca teks di atas. bak kata pepatah. Jika ada jamaah yang bertanya.kitab ini mengajak para Salafi-Wahhabi yang bertikai agar kembali ke jalan yang benar. Wallahu a’lam bi ash-shawab. Semoga mereka kembali ke jalan yang benar. dapatlah kita fahami. “Bila guru kencing berdiri. amin ya Robbal’alamin.

al- Bukhari). Seorang ulama Syi’ah bernama al-Hasan bin Musa an- Naubakhti menyebutkan dalam Firaq asy-Syi’ah. ‫سل َّ َم قَا َل أَبُو بَك ٍْر قُ ْلتُ ث ُ َّم َمنْ قَا َل ث ُ َّم ُع َم ُر‬ َ ‫َّللا َعلَ ْي ِه َو‬ ُ َّ ‫صلَّى‬َ ‫َّللا‬ِ َّ ‫سو ِل‬ ُ ‫اس َخي ٌْر بَ ْع َد َر‬ ُّ َ ‫عَنْ ُم َح َّم ِد ب ِْن ا ْل َحنَعِيَّ ِة قَا َل قُ ْلتُ ِألَبِي أ‬ ِ َّ ‫ي الن‬ ‫س ِل ِمي َن‬ ْ ‫َو َخشِيتُ أَنْ يَقُو َل عُثْ َمانُ قُ ْلتُ ث ُ َّم أَنْتَ قَا َل َما أَنَا إِ َّال َر ُج ٌل مِ نْ ا ْل ُم‬ Dari Muhammad bin al-Hanafiyyah. MASALAH KE-37: SYI’AH. ia berkata. ِ ِ‫َو َد َخ َل ا ْل َمدِينَةَ َعلَى ح‬ ِ‫ين َغ ْعلَ ٍة مِ نْ أ َ ْه ِلهَا فَ َو َج َد فِيهَا َر ُجلَي ِْن يَقْتَت َِال ِن هَذَا مِ نْ شِيعَتِ ِه َوهَذَا مِ نْ َعد ُِوه‬ ‫ستَغَاثَهُ الَّذِي مِ نْ شِيعَتِ ِه عَلَى الَّذِي مِ نْ َعد ُِو ِه‬ ْ ‫فَا‬ “Dan Musa masuk ke kota (Memphis) ketika penduduknya sedang lengah. Ali menjawab. Tarikh Madzahib al-Islamiyyah fi as-Siyasah wa al-‘Aqa’id. Setelah Imam Ali meninggal dunia. tidak ada perbedaan dalam masalah ‘Aqidah.‫السالم‬ 320 Lihat Syekh Abu Zahrah. konflik itu berakhir dengan at-Tahkim (arbitrasi). untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya”. Saya katakan.ً ‫ ووالى عليا‬،‫ أن عبدهللا بن سبأ كان يهوديا ً فأسلم‬:.‫ عليه السالم‬. Sejumlah pasukan Ali keluar. karena Imam Ali menyatakan sendiri keutamaan Abu Bakar dan Umar ketika ia ditanya tentang itu. Embrio kelompok ini telah ada ketika Imam Ali masih hidup. maka didapatinya di dalam kota itu dua orang laki-laki yang ber.‫وحكى جماعة من أهل العلم من أصحاب علي‬ ‫ فقال في إسالمه بعد وفاة‬،‫ بهذه المقالة‬.. Makna kata Syi’ah menurut bahasa adalah: golongan. “Saya katakan kepada Bapak saya. Al- Qashash [28]: 15). ‘Umar’. (HR.‫ عليه السالم‬. ‘Abu Bakar’. 228 . Ketika terjadi konflik antara golongan Ali dengan golongan Mu’awiyah. ‘Lalu engkau?’.kelahi.‫ وكان يقول وهو على يهوديته في يوشا بن نون بعد موسى‬. ‘Siapakah manusia yang lebih baik setelah Rasulullah?’. Ali menjawab. ‘Aku hanyalah salah seorang dari kaum muslimin’. Perkembangan Syi’ah Setelah Ali Wafat. Saya katakan. (Qs. kelompok yang berkeyakinan bahwa Imam Ali tidak mati. Ali menjawab. Sedangkan yang bertahan disebut dengan Syi’ah Ali (golongan Ali) 320. Imam Ali tetap hidup untuk menegakkan keadilan di dunia. berkembang setelah kematian Imam Ali. Saya khawatir ia menyebut Utsman. Allah Swt berfirman. ‫ عليه‬. Syi’ah terpecah menjadi beberapa kelompok: Pertama. mereka disebut dengan Khawarij. Namun hanya sekedar dukungan politik. Maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya. namum gagal. ‘Kemudian siapa?’. yang seorang dari golongannya (Bani Israil) dan seorang (lagi) dari musuhnya (kaum Fir'aun).

sesungguhnya Abdullah bin Saba’ seorang Yahudi.‫ عليه السالم‬. penggantinya adalah Muhammad bin Al-Hanafiyyah.‫ وهو أول من أظهر القول بعرض إمامة علي‬،‫النبي صلى هللا عليه وسلم بمثل ذلك‬ ‫ إن أصل الرفض مأخوذ من اليهودية‬:‫وكاشف مخالعيه فمن هناك قال من خالف الشيعة‬ Diriwayatkan oleh sekelompok ulama dari para sahabat Imam Ali –‘Alaihissalam-. Abdullah bin Saba’ orang pertama yang mewajibkan keimaman Ali. Ketika masih Yahudi. berdasarkan itu maka orang-orang yang menentang Syi’ah menyatakan bahwa asal Syi’ah Rafidhah diambil dari Yahudi 321. tapi beliau tetap berkomitmen kepada Abu Bakar dan Umar. Setelah al-Hasan menyerahkan khilafah kepada Mu’awiyah. Ketika di Kufah muncul para sahabat yang membai’atnya. 229 . ia mengatakan bahwa Yusya’ bin Nun pelanjut Nabi Musa as. keimaman berpindah ke al-Hasan bin al-Hasan yang bergelar ar-Ridha. ia menyatakan kalimat yang sama. hal. ia mendengar sebagian dari mereka mencela Abu Bakar dan Umar. ‫وكان زيد بن على يعضل على بن ابى طالب على سائر اصحاب رسول هللا ويتولى ابا بكر وعمر ويرى الخرو على أيمة‬ ‫الجور فلما ظهر بالكوفة في اصحابه الذين بايعوه سما من بعضهم الطعن على ابى بكر وعمر فأنكر ذلك على من سمعه منه‬ ‫فتعرق عنه الذين بايعوه فقال لهم رفضتموني فيقال انهم سموا الرافضة لقول زيد لهم رفضتموني‬ Imam Zaid bin Ali lebih mengutamakan Imam Ali daripada para shahabat Rasulullah Saw yang lain. kelompok yang berpendapat bahwa setelah Imam Ali wafat. Ali pelanjut nabi Muhammad Saw. ia juga berpendapat wajib melawan pemimpin yang jahat.،‫ وأظهر البراءة من أعدائه‬. Ketiga.32. Syi’ah Rafidhah. Setelah masuk Islam. Kata rafidhah ‫ الرافضة‬diambil dari kata rafadha. Mereka disebut al-Kaisaniyyah 322. kelompok ini meyakini bahwa setelah Imam Ali wafat. Rafidhah diambil dari ucapan Imam Zaid bin Ali. Mereka juga mengkafirkan orang-orang yang ikut perang Shiffin dan perang Jamal melawan Ali. sebagian mereka berpendapat bahwa setelah al-Hasan. maka keimaman berpindah ke al-Husain. Imam Zaid mengingkari 321 Al-Hasan bin Musa an-Naubakhti dan Sa’ad bin Abdullah al-Qummi. Perselisihan internal di kalangan Syi’ah ini membuktikan bahwa keimaman itu tidak seperti yang mereka nyatakan bahwa nabi Muhammad Saw sudah menuliskan secara teks. Mereka mengkafirkan semua yang menolak keimaman Ali. karena ia yang dipercaya membawa panji Imam Ali dalam peperangan di Bashrah. 322 Ibid. Firaq asy-Syi’ah. Namun mereka juga tidak sependapat. keimaman berpindah ke al- Hasan. Abdullah bin Saba’ juga yang menyatakan Imam Ali telah berlepas diri dan menyingkap musuh- musuhnya. lalu masuk Islam dan berkomitmen mendukung Imam Ali. (Dar ar- Rasyad). Kedua.

Imam Ali bin Muhammad al-Hadi (w.perbuatan mereka itu.261H/874M). Tapi perbedaan dengan Syi’ah adalah perbedaan pada masalah-masalah ushul (dasar).203H/818M).94H/712M). Perbedaan dalam masalah furu’ (cabang) adalah suatu kewajaran. hal. Imam Syafi’i mendefinisikan Rafidhah sebagai. Juz. ‫ فهو رافضي‬،‫ إن أبا بكر وعمر ليسا بإمامين‬:‫ومن قال‬ Siapa yang mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar bukan imam (khalifah). hal. Karena mereka (Sunni) mengatakan bahwa tuhan mereka adalah 323 Abu al-Hasan al-Asy’ari. Syi’ah Rafidhah disebut juga Syi’ah Imamiyah Itsna’asyriyyah (Syi’ah dua belas Imam) 325. 4. Imam al-Husain (61H/680M). 7. 3. 325 Yang dimaksud para imam adalah 12 imam yang diklaim Syi’ah telah disebutkan Rasulullah Saw sesuai urutannya. Imam Zaid berkata kepada mereka. Imam Muhammad bin Ali al-Baqir (w. Maka dikatakan. 11. Imam Musa bin Ja’far al-Kazhim (128-203H).113H/731M). seperti yang dinyatakan al-Qunduzi (w.265H/878M). Imam al-Hasan bin Ali al-‘Askari (w. ‘Rafadhtumuni (kalian menolak aku)’323. 2.49H/669M). mereka disebut Syi’ah Rafidhah. 324 Adz-Dzahabi. Imam Ali bin Abi Thalib (w.41H/661M).146H/765M).1294H) dalam kitab Yanabi’ al-Mawaddah.65. 5.31. Imam Muhammad bin al-Hasan al-Mahdi al-Munthazhar (w.221H/835M). Imam Ali bin al-Husain Zainal Abidin (w. satu nabi dan satu imam. 9. Maqalat al-Islamiyyin. Imam Ali bin Musa ar-Ridha (w. 6. 230 . maka dia adalah Syi’ah Rafidhah 324. Maka orang-orang yang membai’atnya pun terpecah. karena ucapan Imam Zaid kepada mereka. 8. (Beirut: Dar Ihya’ at-Turats al-‘Araby). Perbedaan pada Ushul (prinsip utama). 12.440: 1. “Rafadhtumuni (kalian menolak aku)”. 10.X. Siyar A’lam an-Nubala’. Imam al-Hasan bin Ali (w. hal. Imam Muhammad bin Ali al-Jawwad (w.254H/868M). Ini dapat dilihat dalam teks-teks klasik Syi’ah: Tentang Allah Swt: ‫ وذلك أنهم يقولوا إن ربهم هو الذي كان محمد صلى هللا‬،‫وحاصله أنا لم نجتما معهم على إله وال على نبي وال على إمام‬ ،‫عليه وسلم نبيه وخليعته بعده أبو بكر ونحن ال نقول بهذا الرب وال بذالك النبي‬ ‫بل نقول أن الرب الذي خليعة نبيه أبو بكر ليس ربنا وال ذلك النبي نبينا‬ Kesimpulannya bahwa kami (Syi’ah) tidak mungkin bersama dengan mereka (Sunni) dalam satu tuhan. Imam Ja’far bin Muhammad ash-Shadiq (w. karena mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad Saw telah menuliskan keimaman secara teks.

al-Anwar an-Nu’maniyyah. hal. Sedangkan kami tidak mengakui tuhan itu dan nabi itu. Ushul al-Kafi. yaitu al-Qur’an. 231 . “Siapa yang menyatakan bahwa seorang dari manusia mengumpulkan seluruh al-Qur’an sebagaimana yang telah diturunkan. ‫باب لم يجما القرآن كله إال األئمة عليهم السالم‬ Bab: Tidak ada yang mengumpulkan al-Qur’an secara keseluruhan kecuali para imam ‘Alaihimussalam. juz. ia berkata. “Sesungguhnya kami (Syi’ah) memiliki mush-haf Fatimah ‘Alaihassalam. ‫اب َو َما َج َمعَهُ َو َح ِع َظهُ َك َما‬ ٌ َّ‫اس أَنَّهُ َج َم َا ا ْلقُ ْرآنَ ُكلَّهُ َك َما أ ُ ْن ِز َل إِ َّال َكذ‬ ِ َّ‫ ( َما ا َّدعَى أ َ َح ٌد مِ نَ الن‬:‫عن أبي َج ْععَ ٍر ( عليه السالم ) قال‬ ‫َّللا تَعَالَى إِ َّال َعل ُِّي بْنُ أَبِي طَالِبٍ ( عليه السالم ) َو ْاألَئِ َّمةُ مِ نْ بَ ْع ِد ِه عليهم السالم‬ ُ َّ ُ‫نَزَّ لَه‬ Dari Abu Ja’far ‘Alaihissalam. hal. 2005). ia berkata. Allah Swt berfirman dalam surat al-Ahzab. Bahkan kami katakan bahwa tuhan yang khalifah nabi-Nya adalah Abu Bakar bukanlah tuhan kami dan nabi itu juga bukan nabi kami 326. Dari kutipan di atas terlihat jelas perbedaan antara Sunni dan Syi’ah dalam hal yang sangat prinsip. “Mush-haf yang di dalamnya seperti al-Qur’an kamu ini tiga kali lipat. Tidak ada yang mengumpulkan al-Qur’an dan menjaga/menghafalnya sebagaimana yang telah diturunkan Allah Swt kecuali Ali bin Abi Thalib ‘Alaihissalam dan para imam setelahnya”327. Dalam riwayat lain disebutkan.I (Beirut: Mu’assasah al-A’lami. Ia menjawab. juz. 327 Al-Kulaini. ‫ت‬ُ ‫َف فَاطِ َمةَ ( عليها السالم ) قَا َل قُ ْل‬ ُ ‫صح‬ ْ ‫يه ْم َما ُم‬ ِ ‫َف فَاطِ َمةَ ( عليها السالم ) َو َما ُيد ِْر‬ َ ‫صح‬ ْ ‫ ( َو ِإ نَّ ِع ْن َدنَا لَ ُم‬:‫عن أبي عبدهللا قال‬ ٌ ‫َّللا َما فِي ِه ِمنْ قُ ْرآ ِن ُك ْم ح َْر‬ ‫ف َواحِ ٌد‬ ِ َّ ‫ت َو‬ ٍ ‫ث َم َّرا‬ َ ‫َف فِي ِه مِ ثْ ُل قُ ْرآن ِ ُك ْم هَذَا ث َ َال‬ ٌ ‫صح‬ ْ ‫َف فَاطِ َمةَ ( عليها السالم ) قَا َل ُم‬ ُ ‫صح‬ ْ ‫َو َما ُم‬ Dari Abu Abdillah.II (Beirut: Mu’assasah al-A’lami li al-Mathbu’at).Muhammad nabi-Nya dan Abu Bakar khalifah setelahnya. sungguh ia telah menang dengan kemenangan yang besar”. Bahkan ini tertulis dalam kitab induk Syi’ah yang diyakini keshahihannya.228. Al-Qur’an Menurut Syi’ah. demi Allah tidak ada di dalamnya al-Qur’an kamu walaupun satu huruf”328.239. ‫سولَهُ فَقَ ْد فَازَ فَ ْوزً ا عَظِ ي ًما‬ َ َّ ‫َو َمنْ يُطِ ِا‬ ُ ‫َّللا َو َر‬ “Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ayat Sempurna Menurut al-Kafi. ayat: 71. 328 Ibid. hal. Bahkan al-Kulaini menulis satu bab berjudul.. “Apakah mush-haf Fatimah itu?”. Tahukah mereka apa itu mush-haf Fatimah? Saya bertanya. maka ia adalah pendusta. َ‫سولَهُ فِي َو َاليَ ِة عَلِي ٍ َو َو َاليَ ِة ْاألَئِ َّم ِة مِ نْ بَ ْع ِد ِه فقَ ْد فاز‬ َ ِ َّ ‫َّللا ( عليه السالم ) فِي قَ ْو ِل‬ َّ ‫َّللا عَزَّ َو َج َّل َو َمنْ يُطِ ِا‬ ُ ‫َّللاَ َو َر‬ ِ َّ ‫عَنْ أَبِي َع ْب ِد‬ ْ‫فَ ْوزا ً عَظِ يما ً هَ َكذَا نَزَ لَت‬ 326 As-Sayyid Ni’matullah al-Jaza’iri.378. Namun ayat yang sempurna menurut kitab al-Kafi adalah.

tentang firman Allah Swt. sungguh ia telah menang dengan kemenangan yang besar”. hal. maka ia lupa (akan perintah itu)”. Tentang ayat 115. ‫باب أن األرض كلها لإلمام‬ Bab: Sesungguhnya Seluruh Bumi Milik Imam. ‫ وأنه ال يخعى عليهم شيء‬، ‫ وما يكون‬، ‫باب أن األئمة عليهم السالم يعلمون علم ما كان‬ Bab: Para imam ‘Alahimussalam mengetahui apa yang telah terjadi. Husain dan para imam ‘Alaihissalam dari keturunan mereka. cit.Dari Abu Abdillah ‘Alaihissalam. juz. diantaranya. ia berkata. Dalam Ushul al-Kafi juga al-Kulaini ada memuat satu bab. 331 Al-Kulaini. dari Abu Abdillah (Al-Husein) ‘Alaihissalam. hal. demikian ayat ini diturunkan329. “Dan sesungguhnya telah Kami perintahkan kepada Adam dahulu beberapa kata tentang Muhammad. op. Hasan. ia meletakkan kepada siapa yang ia kehendaki dan menyerahkannya kepada siapa yang ia kehendaki” 332. ، ‫ وأعلم ما كان‬، ‫ وأعلم ما في الجنة والنار‬، ‫ وما في األرض‬، ‫ إن ي أعلم ما في السموات‬: ‫عن أبي عبد هللا عليه السالم قال‬ ‫وما يكون‬ Dari Abu Abdillah ‘Alaihissalam.. 332 Ibid. Kemudian Imam al-Kulaini memuat satu riwayat dari Imam al-Husain. “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang ada di langit.. tentang ayat. Demi Allah. Fatimah. tidak ada yang tersembunyi bagi para imam walau sedikitpun. Dalam kitab al-Kafi ada satu bab berjudul. “Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dalam hal kekuasaan Ali dan kekuasaan para imam setelahnya. hal. apa yang ada di bumi. َ ‫َولَقَ ْد ع َِه ْدنَا إِلَى آ َ َد َم مِ نْ قَ ْب ُل فَنَس‬ ‫ِي‬ “Dan sesungguhnya telah Kami perintahkan kepada Adam dahulu. apa yang sedang dan akan terjadi” 331. demikian ayat ini turun kepada nabi Muhammad Saw 330. ‫ " أما علمتَ أن الدنيا واآلخرة لإلمام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من‬: ‫عن أبي بصير عن أبي عبد هللا عليه السالم قال‬ . ia berkata. 329 Ibid.I.147. 330 Ibid.260. maka ia lupa akan perintah itu”.. Ali. apa yang sedang dan akan terjadi. aku mengetahui apa yang ada di dalam surga dan neraka. 232 . Para Imam Ma’shum Menurut Syi’ah. surat Thaha. " ‫يشاء‬ Dari Abu Bashir. Dalam bab ini al-Kulaini memuat beberapa riwayat.416. “Apakah engkau tidak mengetahui bahwa dunia dan akhirat milik imam. Aku mengetahui apa yang telah terjadi. Dalam al-Kafi disebutkan. ‫س ْي ِن‬ َ ‫ت فِي ُم َح َّم ٍد َو َعلِي ٍ َو فَاطِ َمةَ َو ا ْل َح‬ َ ‫س ِن َو ا ْل ُح‬ ٍ ‫َّللا ( عليه السالم ) فِي قَ ْو ِل ِه َو لَقَ ْد ع َِه ْدنا إِلى آ َد َم مِ ْن قَ ْب ُل َك ِل َما‬ ِ َّ ‫عَنْ أ َ ِبي َع ْب ِد‬ ) ‫َّللا نَزَ لَتْ عَلَى ُم َح َّم ٍد ( صلى هللا عليه وآله‬ ِ َّ ‫ِي هَ َكذَا َو‬َ ‫َو ْاألَئِ َّم ِة (عليهم السالم ) مِ نْ ذُ ِريَّت ِِه ْم فَنَس‬ Dari Abu Abdillah ‘Alaihissalam.

‘Sesungguhnya beberapa malaikat bertengkar.‫ أي السمكة الصغيرة‬. Fatimah menjawab. Fatimah menjawab. 334 Imam al-Khumaini. ‫إن لنا ما هللا حاالت ال يسعها ملك مقرب وال نبي مرسل ومثل هذه المنزلة موجودة لعاطمة الزهراء عليه السالم‬ Sesungguhnya kami (Syi’ah) memiliki beberapa kondisi bersama Allah Swt. tidak mengherankan jika riwayat-riwayat ini memberikan fanatisme yang luar biasa terhadap para imam. ia berkata. Imam al-Khumaini: Para Imam Menurut al-Khumaini.333. Imam Ali Naik ke Langit. Lalu mereka memilih Ali bin Abi Thalib –‘Alaihissalam. ‘Untuk urusan apa?’. bahwa para imam memiliki kedudukan yang tidak dapat dicapai malaikat yang mendekatkan diri (kepada Allah Swt) dan tidak pula dapat dicapai oleh seorang Nabi yang diutus 334. ‘Di manakah suamimu?’. mungkin ada yang mengatakan bahwa itu hanya ada pada Syi’ah masa silam. ia berkata. al-Ikhtishash. 335 Ibid. (Beirut: al-A’lamy li al-Mathbu’at. hal. dari Ziyad bin Wahab. berikut petikan dari pendapat pemimpin reolusi Iran.‫شبر وأكبر من فتر فدخلت هذه الحوت‬ 333 Syekh al-Mufid.213. Saya bertanya. ‫وأن من ضروريات مذهبنا أن ألئمتنا مقاما ال يبلغه ملك مقرب وال نبي مرسل‬ Sesungguhnya diantara perkara penting mazhab kami. ‘Saya datang menemui Fatimah –shalawatullah ‘alaiha-. yang kondisi itu tidak dapat dialami oleh malaikat yang mendekatkan diri (kepada Allah Swt) dan tidak pula dapat dicapai oleh nabi yang diutus. mereka menanyakan hukum dari para manusia. “Hammad bin Salamah meriwayatkan kepada saya dari al-A’masy. Namun teks berikut ini membuktikan bahwa sikap fanatik terhadap imam itu teru berlanjut sampai saat ini. ‘Malaikat Jibril membawanya naik ke langit’. Riwayat Aneh. dari Abdullah bin Mas’ud. kedudukan ini ada pada Fatimah az-Zahra’ ‘Alaihissalam 335. Meskipun semua data tersebut di atas dari kitab-kitab terpercaya dalam golongan Syi’ah.‫ في خياشيمه فصعق فمكث بذلك‬. al-Hukumah al-Islamiyyah. dari Abdullah bin Muhammad al-‘Abasi. Gempat Menurut Syi’ah. hal. 233 . karena para imam memiliki kuasa tanpa batas. 1402H). Saya bertanya. Maka Allah mewahyukan kepada para malaikat agar para malaikat menetapkan pilihan.52. ‫ فأرسل هللا إليه حوتا ً أصغر من‬.‫ عر به جبرئيل عليه السالم إلى السماء‬:‫ أين بعلك؟ فقالت‬:‫ فقلت لها‬. ‫ أخبرني حماد بن سلمة عن األعمش عن زياد بن وهب عن عبد هللا بن‬:‫ قال‬،‫ عن عبد هللا بن محمد العبسي‬،‫أحمد بن عبد هللا‬ ‫ فيما‬:‫ فقلت‬.‫ ( أن الحوت الذي يحمل األرض أسر في نعسه أنه إنما يحمل األرض بقوته‬:‫عن أبي عبد هللا‬ ‫ أي الحوت الكبير الذي‬.‫ أتيت فاطمة صلوات هللا عليه ا‬:‫مسعود قال‬ ‫ فاختاروا‬،‫ إن نعرا من المالئكة تشاجروا في شيء فسألوا حكما من اآلدميين فأوحى هللا تعالى إليهم أن تخيروا‬:‫ذا؟ فقالت‬ ‫على بن أبي طالب عليه السالم‬ Ahmad bin Abdillah. Melihat kedudukan kitab al-Kafi yang begitu tinggi dalam Syi’ah.

maka mesti diimani dengan penuh keyakinan. dari Abu Abdillah ‘Alaihissalam. Kemudian Allah kasihan dan sayang. hal. hal. Salman al-Farisi melihat pemandangan itu. cit. sesungguhnya ikan yang memikul bumi merasa bahwa ia telah memikul bumi dengan kekuatannya. maka ia mengutus ikan kecil itu kepada ikan besar yang memikul bumi. ia berkata.. op. “Ketika Nabi Muhammad Saw dilahirkan. ketika terjadi bai’at terhadap Abu Bakar di Saqifah Bani Sa’idah. 234 .‫ فإذا أراد هللا عز وجل بأرض‬. Kebencian terhadap Khalifah Abu Bakar juga sangat terlihat dalam al-Kafi. ‫بعد وفاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحين تقررت البيعة ألبي بكر في سقيعة بني ساعدة وبعد وصول أبي بكر إلى‬ ‫ ورأى سلمان العارسي هذا المنظر ذهب‬،‫المسجد النبوي واعتلى منبر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبدأ الناس يبايعونه‬ ‫ أتعرف من أول من بايا أبا بكر ووضا يده في يده؟ فقال‬: ‫إلى علي رضي هللا عنه وأبلغه باألمر فسأل علي سلمان العارسي‬ ‫ كان ذلك هو الشيخ‬،‫ وعلى جبينه عالمة السجود‬،‫ ال أعرف ذلك الرجل لكني رأيت شيخا عجوزا يتوكأ على عصاه‬،‫ ال‬:‫سلمان‬ ‫ ابسط يدك فبسط يده‬،‫الحمد هلل الذي لم يمتني حتى رأيتك في هذا المكان‬:‫ وأخذ يبكي ويقول‬،‫الذي تقدم أوال إلى أبي بكر‬ ‫ذاك إبليس لعنه هللا‬: ‫ فقال علي‬،‫ ال أدري‬:‫ هل تدري من هذا ؟ فقال سلمان‬:‫ فسما علي كالم سلمان وقال‬،‫فبايعه‬ Setelah Rasulullah Saw wafat. maka ikan yang memikul bumi itu pun pingsan selama empat puluh hari. Apabila Allah ingin membuat bumi bergoncang (gempa).VIII. di 336 Al-Kulaini. Kebencian Kepada Khalifah Abu Bakar. Akan tetapi saya melihat ada lelaki tua bertongkat. ia menyampaikan berita itu. orang banyak mulai membai’atnya.I. maka ikan besar itu pun bergoncang. tetapi tidak boleh menolaknya. Memusuhi Para Shahabat Nabi. maka bumi pun gempa336. hingga Abu Thalib bertemu dengan Halimah as-Sa’diyyah lalu menyerahkan nabi kepada Halimah”337.212. lalu nabi Muhammad Saw menyusu beberapa hari. “Tahukah engkau siapa yang pertama kali membai’at Abu Bakar dan meletakkan tangannya ke tangan Abu Bakar?”.‫يحمل األرض‬ ‫ فإذا رآه أضطرب فتزلزلت األرض‬. juz. 337 Ibid. lalu ia mengeluarkan ikan kecil itu.448. Nabi Muhammad Saw Menyusu Kepada Abu Thalib. Ketika ikan besar melihat ikan kecil. Maka Allah mengutus seekor ikan kecil kepadanya.‫زلزلة بعث ذلك الحوت الصغير إلى الحوت الكبير الذي يحمل األر ض‬ Dari Abu Abdillah. lalu ia pergi kepada Ali. setelah Abu Bakar sampai ke Masjid Nabawi.‫ عليه السالم‬.. Salman menjawab: “Tidak. juz. maka Allah Swt menurunkan susu.‫عن أبي بصير عن أبي عبد هللا‬ ‫ فأنزل هللا لبنا فرضا منه أياما حتى وقا أبو طالب على حليمة السعدية فدفعه إليها‬،‫طالب على ثدي نعسه‬ Dari Abu Bashir. beberapa hari tidak ada susu. ia naik ke mimbar Rasulullah Saw. ali bertanya kepada Salman. Tentu riwayat ini tidak rasional dan menimbulkan kelucuan. Lalu ikan kecil itu masuk ke saluran pernafasan ikan yang memikul bumi. lalu Abu Thalib meletakkan nabi Muhammad Saw ke payudaranya. lebih kecil dari sejengkal dan lebih besar dari sejari.‫ أربعين يوما ً ثم إن هللا عز وجل رأُف به ورحمه وأخر ذلك الحوت الصغير‬. saya tidak kenal laki-laki itu. ‫ فألقاه أبو‬،‫ لما ولد النبي صلى هللا عليه وسلم مكث أياما ليس له لبن‬:‫ قال‬. karena kitab ini terpercaya dan diriwayatkan dari para imam yang terpercaya. hal ini dapat dilihat dalam riwayat.

mereka lebih kotor tujuh puluh kali lipat” 340. hal. juz. Ali ‘Imran [3]: 144). Orang Mekah dan Madinah Kafir. Sesungguhnya penduduk Madinah lebih kotor daripada penduduk Mekah. ،‫ أ تدرون مات النبي صلى هللا عليه وسلم أو قتل‬:‫ قال‬،‫ – عن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد هللا عليه السالم‬152/791 ‫ فقلنا إنهما وأبوهما شر من خلق هللا‬،‫ إنهما سقتاه‬،‫ (فَ ِإنْ َماتَ أ َ ْو قُت ِ َل ا ْنقَلَ ْبت ُ ْم َعلَى أ َ ْعقَا ِبكُ ْم( فسم قبل الموت‬:‫إن هللا يقول‬ 791/152 – Dari Abdusshamad bin Basyir. ia berkata. ia menangis dan berkata: “Alhamdulillah yang tidak mematikan aku hingga aku bisa melihatmu di tempat ini. “Sesungguhnya penduduk Mekah itu kafir kepada Allah secara nyata. Salman menjawab: “Saya tidak tahu”. dari Abu Ja’far –‘Alaihissalam-. ia berkata. 340 Al-Kulaini. kecuali tiga orang”. dialah orang tua yang pertama kali maju kepada Abu Bakar.‫ كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى هللا عليه وسلم إال ثالثة‬:‫ عن أبي جععر عليه السالم قال‬،‫ عن أبي ه‬،‫ حنان‬. Saya bertanya. “Apakah Jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barangsiapa yang berbalik ke belakang”. Ali bertanya: “Apakah engkau tau siapa orang itu?”. Ali berkata: “Itu Iblis la’natullah”338. Nabi Muhammad Saw wafat atau dibunuh? Sesungguhnya Allah Swt berfirman. Lalu Abu Bakar mengulurkan tangannya.159.. dari Ahmad bin Muhammad bin Khalid dari Utsman bin Isa dari Sima’ah dari Abu Bashir dari salah seorang dari mereka berdua –‘Alaihimassalam-. ia berkata. juz. al-Kafi (al-Ushul). :‫ فقلت‬.keningnya ada bekas sujud. juz. ‫ – عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أحدهما عليهما‬4 ‫ إن أهل مكة ليكعرون باهلل جهرة وإن أهل المدينة أخبث من أهل مكة أخبث منهم سبعين ضععا‬:‫السالم قال‬ 4.410. dari Bapaknya. hal. Lalu orang tua itu membai’atnya. 1375H). hal. 235 . “Apakah kamu mengetahui.Dari beberapa orang periwayat para sahabat kami. Ulurkanlah tanganmu”. Tafsir al-‘Ayyasyi.II (Teheran: Dar al-Kutub al-Islamiyyah. dari Abu Abdillah –‘Alaihissalam-. “Siapakah tiga orang itu?”. Kecuali Tiga Orang. Kami katakan bahwa mereka berdua (Aisyah dan Hashah) dan Bapak keduanya (Abu Bakar dan Umar) seburuk-buruk makhluk ciptaan Allah Swt 339.VIII. Rasulullah Saw Wafat Karena Diracun Aisyah dan Hafshah. “Manusia semuanya murtad setelah Nabi Muhammad Saw.241 ‫ المقداد بن األسود وأبو ذر الغعاري وسلمان العارسي رحمة هللا وبركاته عليهم‬:‫ومن الثالثة؟ فقال‬ 241 – Hannan. (Qs.I (Beirut: Mu’assasah al-A’lami li al-Mathbu’at). Mereka berdua (Aisyah dan Hafshah) telah meracunnya.342. Ia 338 Ibid. Semua Shahabat Setelah Nabi Muhammad Saw Adalah Kafir. 339 Abu an-Nashr al-‘Ayyasyi. Nabi Muhammad Saw telah diracun sebelum wafat.

apakah nikah mut’ah itu empat orang saja?”. hal. maka Allah tuliskan baginya setiap langkahnya satu kali haji dengan manasiknya (aku tidak mengetahui melainkan ucapannya) dan satu kali perang jihad” 345. 236 . “Menikah mut’ah-lah walaupun seribu orang. “Wahai Basyir. 341 Al-Kulaini. meskipun dilakukan terhadap bayi yang masih menyusui 343. maka boleh. “Al-Miqdad bin al-Aswad. karena sesungguhnya mereka itu para wanita yang telah diberi upah” 342. dari Bapaknya. 1375H).245. ‫َّللا عليه السالم قَا َل‬ َ ِ ‫سل ٍِم عَنْ عُبَ ْي ِد ب ِْن زرا َرةَ عَنْ أ َ ِبي ِه َعنْ أ َ ِبي َع ْب ِد‬ ْ ‫س ْعدَانَ ب ِْن ُم‬ َ ْ‫ق عَن‬ َ ‫سحَا‬ ْ ِ‫سيْنُ بْنُ ُمح ٍَمد عَنْ أَحْ َم َد ب ِْن إ‬ َ ‫ا ْل ُح‬ ‫ت‬ ْ ٌ ‫ست َأج ََرا‬ َ َ َ َ ْ ‫ذَك َْرتُ لَهُ ال ُمتْعَة أ ه َِي مِ نَ األ ْربَ ِا فقَا َل ت َزَ َّو ْ ِم ْنهُنَّ ألعا ً ف ِإنُّهنَّ ُم‬ َ ْ ْ Dari al-Husain bin Muhammad.IV. juz. apabila ia datang ke makam Husain ‘Alaihissalam pada hari ‘Arafah.VIII (Teheran: Dar al-Kutub al-Islamiyyah. Adapun semua kenikmatan seperti sentuhan dengan birahi.580. masalah no. ) ‫اإلس َْال ِم َغي ُْرنَا وغير شيعتنا‬ ِ ْ ‫ْس َعلَى ِملَّ ِة‬ َ ‫ ( لَي‬:‫الرضَا ( عليه السالم ) قال‬ ِ ‫عن‬ Dari Imam ar-Ridha ‘Alaihissalam. Abu Dzar al-Ghifari dan Salman al-Farisi –rahmat dan berkah dari Allah untuk mereka. “Tidak termasuk dalam agama Islam. cit.II.III.216. َ َ ‫س ْي ِن ( عليه السالم ) َي ْو َم ع ََرفَ َة َو ا ْغت‬ ‫س َل مِ َن‬ َ ‫ير ِإنَّ الْ ُميْ مِ نَ ِإذَا أَت َى قَب َْر الْ ُح‬ ِ ‫ ( يَا َب‬:َ‫عن أبي عبد هللا ( عليه السالم ) قَال‬ ُ ‫ش‬ ِ ‫َّللا لَهُ ِبك ُِل ُخ ْط َوةٍ َحجَّةً ِب َمنَا‬ ً‫س ِكهَا َو َال أ َ ْعلَ ُمهُ ِإ َّال قَا َل َو َغ ْز َوة‬ ُ َّ ‫ت ث ُ َّم ت ََو َّجهَ ِإل َ ْي ِه كَت ََب‬ ِ ‫ا ْلعُ َرا‬ Dari Abu Abdillah ‘Alaihissalam. ia berkata. apakah nikah abadi atau nikah temporer (Mut’ah). hal.341. 344 Al-Kulaini. 342 Ibid. Abu Abdillah ‘Alaihissalam menjawab. hal. Zurarah berkata. Fatwa Tidak Layak. hal. kemudian menuju makam Husain. 343 Imam al-Khumaini..12. juz. Fanatisme Syi’ah.. ia mandi dari Sungai Eufrat. juz. hal. juz. 345 Ibid. ‫ وأما سائر االستمتاعات كاللمس بشهوة‬،‫ ال يجو ز وطأ الزوجة قبل إكمال تسا سنين دواما كان النكاح أو منقطعا‬:12 ‫مسألة‬ ‫والضم والتعخيذ فال بأس بها حتى في الرضيعة‬ Masalah ke-12: tidak boleh hubungan kelamin dengan istri yang belum berumur Sembilan tahun.223. dari Sa’dan bin Muslim.I. yaitu orang- orang selain kita dan selain Syi’ah kita” 344. al-Kafi (ar-Raudhah). ia berkata. pelukan dan tafkhidz (meletakkan kemaluan di celah paha). dari Ahmad bin Ishaq. Tahrir al-Wasilah. Imam al-Khumaini berkata. dari ‘Ubaid bin Zurarah. Nikah Mut’ah Dalam al-Kafi. dari Abu Abdillah ‘Alaihissalam. juz..menjawab.458. “Saya sebutkan tentang nikah mut’ah kepadanya. op. sesungguhnya seorang mukmin.

Maka ketika itu anak itu akan menangis sangat keras ketika ia keluar dari rahim ibunya. Analisa Sanad. Semua Manusia Anak Zina. 347 Ibid. Kecuali Syi’ah. “Penduduk Syam lebih jahat daripada penduduk Romawi. dari Ahmad bin Muhammad bin Isa.885. juz. ‫ فإن علم‬،‫ ما من مولود إال وإبليس من األبالسة بحضرته‬:‫ – عن إبراهيم بن أبي يحي عن جععر بن محمد عليه السالم قال‬73 ‫ وإن لم يكن من شيعتنا أثبت الشيطان إصبعه السبابة في دبره فكان مأبونا (وذلك‬،‫هللا أنه من شيعتنا حجبه عن ذلك الشيطان‬ ‫ فعند ذلك يبكي الصبي بكاءا شديدا إذا هو خر من‬،‫أن الذكر يخر للوجه) فإن كانت إمرأة أثبت في فرجها فكانت فاجرة‬ ‫ وهللا بعد ذلك يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب‬،‫بطن أمه‬ 73 – Dari Ibrahim bin Abi Yahya. ia berkata. kecuali Syi’ah kita 347. hal. maka setan menusukkan jari telunjuknya ke kemaluan anak perempuan itu dan anak perempuan itu adalah anak perempuan nakal..II (Beirut: Mu’assasah al-A’lami li al-Mathbu’at).II. maka Allah menghalangi anak tersebut dari setan. 348 Abu an-Nashr al-‘Ayyasyi. ia berkata. “Tidak ada anak yang lahir melainkan Iblis dari Iblis-Iblis hadir. dari Saif bin ‘Umairah. Penduduk Madinah lebih jahat daripada penduduk Mekah. apakah penduduk negeri Syam lebih jahat atau 346 Ibid. Penduduk Mekah telah kafir kepada Allah secara nyata”346. hal. juz. maka setan menusukkan jari telunjuknya di dubur anak tersebut. Jika Allah mengetahui bahwa anak itu dari golongan Syi’ah kita. ‫إن الناس كلهم أوالد بغايا ما خال شيعتنا‬ Sesungguhnya semua manusia itu anak-anak zina. Tafsir al-‘Ayyasyi.234.409. ia berkata.. 237 . َّ ‫وم َو أ َ ْه ُل ا ْل َم ِدينَ ِة ش ٌَّر مِ نْ أ َ ْه ِل َمكَّةَ َو أَ ْه ُل َمكَّةَ َي ْكعُ ُرونَ ِب‬ ِ ‫اّلِل‬ ُّ ‫َّام ش ٌَّر مِ نْ أ َ ْه ِل‬ ِ ‫الر‬ ِ ‫ ( أ َ ْه ُل الش‬:َ‫َّللا ( عليه السالم ) قَال‬ ِ َّ ‫عَنْ أ َ ِبي َع ْب ِد‬ ) ً‫َجه َْرة‬ Dari Abu Abdillah ‘Alaihissalam. tempat itu akan menjadi tempat zina [karena zakar dikeluarkan untuk suatu tujuan]. Setelah itu Allah menghapus dan menetapkan apa yang Ia kehendaki karena di sisi-Nya ada Umm al-Kitab (induk kitab)348. “Saya bertanya kepada Abu Abdillah ‘Alaihissalah. Anak Orang Syi’ah Tidak Diganggu Setan. juz.VIII. dari Ja’far bin Muhammad –‘Alaihissalam-. dari Fadhalah bin Ayyub. Jika anak itu bukan dari golongan Syi’ah kita. dari Abu Bakr al-Hadhrami. ‫محمد بن يحي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر‬ ‫ إن الروم كعروا ولم يعادونا وإن أهل الشام‬:‫ قلت ألبي عبد هللا عليه السالم أهل الشام شر ام أهل الروم؟ فقال‬:‫الحضرمي قال‬ ‫كعروا وعادونا‬ Muhammad bin Yahya. hal. Jika anak itu perempuan. dari al-Husain bin Sa’id.

dengan bahasa Quraish Shihab. 238 .II. juz. juz.326H).I (Teheran: Dar al-Kutub al-Islamiyyah).410. ketika beliau membahas hadits-hadits Syi’ah tentang kekurangan al- Qur’an. 351 Abu al-Qasim al-Khu’i. maka sangat berpengaruh terhadap Syi’ah kontemporer. di dalamnya juga terdapat riwayat dari jalur yang mu’tabar.19. Teks-teks yang terdapat dalam referensi Syi’ah sangat propokatif. hal. status para imam. rasanya sulit untuk memenuhi undangan Ayatullah Ali Taskhiri dalam Mu’tamar at-Taqrib Baina al-Madzahib (Konferensi Pendekatan Sunni-Syi’ah). menanamkan fanatisme dan permusuhan. 4. Abu Umar ‘Utsman bin Sa’id al-‘Umari (w. beliau menganggap baik kitab al-Kafi dan berkata. hal.tidak diketahui). 2.225. ‫ كاف لشيعتنا‬:‫ويعتقد بعض العلماء أنه عرض على القائم عليه السالم فاستحسنه وقال‬ Sebagian ulama (Syi’ah) meyakini bahwa kitab al-Kafi telah dipresentasikan kepada al-Qa’im ‘Alaihissalam. dari masalah al-Qur’an. op. 3. 350 Abdul Husain al-Muzhaffar.329H). Namun entah mengapa al-Kulaini membuat Sanad yang amat sangat panjang. Sesungguhnya penduduk negeri Syam kafir dan memusuhi kita” 349. ‫كثرة الروايات تورث القطا بصدور بعضها عن المعصومين عليهم السالم وال أقل من اإلطمئنان بذلك وفيها ما روي بطريق‬ ‫معتبر فال حاجة بنا إلى التكلم في سند كل رواية بخصوصها‬ Banyaknya riwayat-riwayat memberikan keyakinan yang kuat. Abu Ja’far Muhammad bin Utsman bin Sa’id al-‘Umari (w. al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an (Qom: Mu’assasah Ihya’ Turats al-Khu’i). Sunni-Syi’ah bergandeng tangan. guru dari Ayatullah al-‘Uzhma Ali as-Sistani ulama terbesar Syi’ah Irak zaman ini. Ia menjawab.penduduk Romawi?”. “Cukup bagi Syi’ah kita” 350. Menentukan Sikap. terlebih lagi sebagiannya diriwayatkan dari para imam yang ma’shum ‘Alaihissalam.304H). Orang-orang 349 Al-Kulaini. Abu al-Qasim al-Husain bin Ali an-Naubakhti (w.. al-Khu’i sampai pada kesimpulan. Namun karena al-Kafi sudah dianggap sebagai kitab suci. Al-Mushthafawi dalam Syarh Hal al-Kulaini menyatakan bahwa al-Kulaini bertemu langsung dengan Imam al-Mahdi dan empat utusan Imam al-Mahdi yang jika dilihat dari masa hidup mereka sezaman: 1. tidak ada yang lebih menenangkan daripada itu. Analisa Matn. cit. bahkan kitab al-Kafi yang dianggap sebagai kitab tershahih diantara referensi Syi’ah. Abu al-Hasan Ali bin Muhammad as-Samarri (w. sampai riwayat-riwayat aneh yang tidak rasional. “Sesungguhnya Romawi kafir tapi tidak memusuhi kita. Bahkan Abdul Husain al-Muzhaffar dengan jelas menyatakan. Setelah membaca kutipan dari beberaa kitab Syi’ah diatas. kita tidak perlu membahas sanad-sanadnya secara khusus351. Imam Abu al-Qasim al-Khu’i merupakan salah satu Imam Marja’ di kalangan Syi’ah kontemporer. hal. Muqaddimah Ushul al-Kafi.

Siapa yang mencintai mereka. ‘Semoga Allah meridhai mereka’.IV (Kuwait: Dar al-Qalam. Al-Qadhi ‘Iyadh berkata dalam kitab asy-Syifa bi Ta’rif Huquq al-Musthafa. dilarang menyebarkan satu mazhab di daerah yang dikuasai mazhab tertentu. “Sebagian mereka bahkan sampai pada tingkatan kafir dan zindiq. maka dengan cinta kepadaku aku mencintai mereka. ia nyatakan dalam Fatawa Mu’ashirah. Janganlah kalian menjadikan mereka sebagai sasaran caci maki sesudah aku tiada. dikhawatirkan Allah akan menghukumnya”. “Janganlah kamu mencela para shahabatku. ‘Takutlah kepada Allah. terutama jika minoritas tersebut adalah mazhab yang sah. Siapa yang telah menyakiti Allah. Syekh DR. Semua ini telah saya jelaskan dengan sejelas- jelasnya pada saat kunjungan saya ke Iran sepuluh tahun silam. “Dari Abdullah bin Mughaffal. Siapa yang menyakiti aku. Sedangkan kalian (Syi’ah) mengatakan. Ketiga. Pernyataan Ulama Indonesia. Sedangkan antara kata ridha dan laknat memiliki perbedaan yang sangat besar.Yusuf al-Qaradhawi.230. maka dengan kebencianku aku membenci mereka. Membenci para shahabat nabi dan berlebihan dalam mencintai Sayyidina Ali dan anggota keliarganya. Karena kita tidak bisa dipertemukan atau didekatkan jika masih seperti itu. Saya tidak akan menjadi penyeru kepada ‘peleburan prinsip’ atau menjadi orang-orang yang berhamburan kepada usaha taqrib (pendekatan Sunni-Syi’ah) tanpa syarat dan ketentuan”352. siapa yang 352 Syekh Yusuf al-Qaradhawi. at- Tirmidzi). “Sesungguhnya sejak saya ikut serta dalam konferensi at-Taqrib Baina al-Madzahib. kesepakatan untuk tidak mencerca para shahabat. Disini saya hanya mengacu pada tiga perkara: Pertama. juz.yang terjebak dalam taqrib mesti segera bertaubat. (HR. semoga Allah meridhoi mereka semua. 2009M). akhirnya sadar. Atau seperti yang dinyatakan Syekh Muhammad Mahdi Syamsuddin dengan istilah Syi’ahisasi (ekspor mazhab Syi’ah ke negara lain). 239 . Inilah sikap saya. hal. Diantara mereka juga ada golongan Rafidhah yang suka mencaci Sayyidina Abu Bakar dan Umar. semoga Allah melindungi kita dan ummat Islam dari aliran ini. Fatawa Mu’ashirah. berarti telah menyakiti Allah. Karena saya mengatakan. Siapa yang membenci mereka. Hadhratu Syaikh Hasyim Asy’ari (1875-1947H)353. seperti yang dilakukan Syekh Yusuf al- Qaradhawi yang pernah ikut at-Taqrib Baina al-Madzahib. ‘Semoga Allah melaknat mereka’. Sayyid Muhammad berkata dalam Syarh Qamus. memperhatikan hak-hak minoritas. takutlah kepada Allah mengenai para shahabatku. Rasulullah Saw bersabda. saya telah menemukan beberapa poin penting yang membuat pendekatan ini tidak akan terjadi jika poin- poin ini diabaikan atau tidak diberikan hak-haknya. 353 Ra’is Akbar Nahdlatul Ulama dan Pahlawan Nasional. Rasulullah Saw bersabda. Kedua.

mencela mereka, maka baginya laknat dari Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Allah tidak
akan menerima amal darinya di hari kiamat, yang wajib maupun yang sunnat”. (HR. Abu
Nu’aim, ath-Thabrani dan al-Hakim).

Rasulullah Saw bersabda, “Janganlah kalian mencaci maki shahabatku, sebab di akhir
zaman nanti akan datang suatu kaum yang mencela para shahabatku. Maka janganlah kalian
laksanakan shalat jenazah untuk mereka dan janganlah shalat bersama mereka. Janganlah kamu
menikahi mereka dan janganlah duduk-duduk bersama mereka. Jika sakit, janganlah kalian
menjenguk mereka”. Rasulullah Saw telah memberitahukan bahwa mencela dan menyakiti
shahabat berarti telah menyakiti Rasulullah Saw, sedangkan menyakiti Rasulullah Saw itu haram
hukumnya. Rasulullah Saw bersabda, “Janganlah kalian menyakiti aku dalam perkara
shahabatku. Siapa yang menyakiti mereka berarti telah menyakitiku”. Rasulullah Saw bersabda,
“Janganlah kalian menyakitiku dengan cara menyakiti Fatimah, sebab Fatimah adalah darang
dagingku. Apa saja yang menyakitinya, berarti telah menyakitiku” 354.

Syekh Hasyim Asy’ari menukil pendapat al-Qadhi ‘Iyadh dalam asy-Syifa tentang
penjelasan kelompok-kelompok yang dipastikan kekafirannya diantara ummat Islam. Dalam al-
Anwar disebutkan, “Dipastikan kekafirannya; semua orang yang mengatakan suatu kalimat yang
menyesatkan ummat, mengkairkan shahabat dan setiap orang yang melakukan suatu perbuatan
yang hanya dilakukan oleh orang kafir seperti sujud ke salib atau menyembah api” 355.

Prof.DR.HAMKA (1908-1981M)356.

Kita di Indonesia adalah golongan Sunni. Jelasnya ialah bahwa dalam menegakkan ‘aqidah, kita
menganut faham Abu al-Hasan al-Asy’ari dan Abu Manshur al-Maturidi. Di dalam amalan
syariat Islam kita pengikut mazhab Syafi’i terutama dan menghargai juga ajaran-ajaran dari
ketiga imam yang lain (Hanafi, Maliki dan Hanbali).

Menilik kesemuanya ini dapatlah saya sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia,
atau sebagai pribadi menjelaskan pendirian saya sehubungan dengan revolusi Iran:

1) Sesuai dengan preambul dari UUD RI, saya simpati atas revolusi yang telah berlaku di Iran.
Saya simpati karena mereka telah menentang feodalisme Kerajaan Syah yang tidak adil.

2) Karena ternyata bahwa revolusi Islam-nya ialah berdasar mazhab Syi’ah, maka kita tidak
berhak mencampuri urusan dalam negeri orang lain, dan saya tetap seorang Sunni yang tak perlu
berpegang pada pendapat orang Syi’ah dan ajaran-ajaran Ayatullah.

354
Hadhratu Syaikh Hasyim Asy’ari, Risalah Ahli as-Sunnah wa al-Jama’ah, hal.9-10.
355
Ibid., hal.41.
356
Pahlawan Nasional, tokoh Muhammadiyyah, Ketua Umum MUI Pusat periode: 1975-1980.

240

Ketika saya di Iran, datang empat orang pemuda ke kamar hotel saya dan dengan
bersemangat mereka mengajari saya tentang revolusi dan menyatakan keinginannya untuk
datang ke Indonesia guna mengajarkan revolusi Islam Syi’ah itu di Indonesia. Kami
menerimanya dengan senyum simpul, “Boleh datang sebagai tamu, tapi ingat, kami adalah
bangsa yang merdeka dan tidak menganut Syi’ah!”, ujar saya 357.

BIOGRAFI PENYUSUN.

H.Abdul Somad, Lc., MA. Lahir pada hari Rabu, 30 Jumada al-Ula 1397 Hijrah, bertepatan
dengan 18 Mei 1977M, menyelesaikan pendidikan atas di Madrasah Aliyah Nurul Falah Air
Molek Indragiri-Hulu Riau pada tahun 1996. Memperoleh beasiswa dari Universitas Al-Azhar
Mesir pada tahun 1998, mendapat gelar Licence (S1) pada tahun 2002. Pada tahun 2004
memperoleh beasiswa dari AMCI (Agence Marocaine Cooperation Internationale), mendapat
gelar Diplôme d'Etudes Supérieure Approfondi (S2) di Dar al-Hadith al-Hassania Institute,
sebuah insitut pendidikan Islam khusus Hadits yang didirikan oleh Raja Hasan II Raja Maroko di
Rabat pada tahun 1964. Anggota Komisi Pengkajian Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau.
Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kotamadya Pekanbaru periode 2012 – 2017.
Anggota Komisi Pengembangan Badan Amil Zakat Provinsi Riau. Dosen Universitas Islam
Sultan Syarif Kasim Riau sejak 2008 sampai sekarang. Mengasuh tanya jawab Islam di blog:
www.somadmorocco.blogspot.com, kajian keislaman dalam bentuk mp3, mp4 dan buku dalam
bentuk PDF dapat diakses di www.tafaqquhstreaming.com

Artikel Buya Hamka, “Majelis Ulama Indonesia, Bicaralah!”, Harian Umum Kompas, tanggal 11
357

Desember 1980M.

241

Senarai Bacaan.
1. Ahmad bin Hanbal, al-Musnad, (Cairo: Mu’assasah Qurthubah).
2. -----------------------, az-Zuhd.
3. Al-‘Aini, Imam Badruddin, ‘Umdat al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari.
4. Al-Albani, Syekh Nashiruddin, as-Silsilah ash-Shahihah, (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif).
5. ------------------------------------, Irwa’ al-Ghalil fi Takhrij Ahadits Manar as-Sabil,
(Beirut: al-Maktab al-Islamy, 1405H)
6. ------------------------------------, Tamam al-Minnah.
7. ------------------------------------, Shalat at-Tarawih, (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, 1421H)
8. ------------------------------------, Shahih wa Dha’if Sunan Abi Daud
9. ------------------------------------, Fadhl ash-Shalat ‘ala an-Nabi, (Beirut: al-Maktab al-
Islamy, 1977M).
10. ------------------------------------, Zhilal al-Jannah fi Takhrij as-Sunnah li Ibn Abi ‘Ashim,
(Beirut: al-Maktab al-Islamy, 1413H).
11. Al-Anshari, Syekh Zakariya, Asna al-Mathalib.
12. Al-‘Arfaj, DR.Abdul Ilah bin Husain al-‘Arfaj, Mafhum al-Bid’ah wa Atsaruhu fi
Idhthirab al-Fatawa al-Mu’ashirah Dirasah Ta’shiliyyah Tathbiqiyyah, (Dar al-Fath,
2013M).
13. Al-Ashbahani, Abu Bakar Muhammad bin al