You are on page 1of 4

Lesson Log for Grade 7 Paaralan Sta.

Rita High School Baitang 7
Guro Celee Ann Kris A. Mamon Asignatura Filipino
Mga Petsa ng Pagtuturo Hunyo 26-30, 2017 Markahan Una
Oras ng Pagtuturo 7:30- 8:30, 9:45- 10:45, 1:15- 7-Camia, 7-Orchids, 7- Rose 7-
2:15 2:30-3:30,3:30-4:30 Sampaguita, 7- Magnolia

BAHAGI NG LESSON LOG LUNES MARTES MIYERKULES BIYERNES
HUWEBES
I.Layunin 1. Naibibigay ang kahulugan ng mga salita sa isang akda batay sa paggamit sa pangungusap, denotasyon, konotasyon,, tindi ng
pagpapakahulugan, kasingkahulugan at kasalungat.
2. Nagagamit ang dating kaalaman at karanasan sa pang-unawa at pagpapakahulugan ng mga kaisipansa teksto at akdang
pampanitikan
3. Nakagbibigay ng sariling hinuha tungkol sa akdang binasa
4. Nakasusulat ng isang payak at simpleng paglalarawan
A. Pamantayang Naipamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga akdang pampanitikan ng Mindanao.
Pangnilalaman
B. Pamantayan sa Naisagawa ng mag-aaral ang isang makatotohanang proyektong panturismo
Pagganap
C. Mga Kasanayan sa F7PB-Ia-b-1 F7PN-Ia-0b-1 F7PT-Ia-b-1 F7PU-Ia-b1 F7WG-Ia-b-1
Pagkatuto
II. Nilalaman Panitikan: Ang Sundalong Patpat ni Rio Alma
Gramatika at Retorika: Mga Pandiwang Ginagamit sa PAgpapahayag ng Aksiyon, Karanasan at Pangyayari)
Uri ng Teksto: Naglalarawan
III. Kagamitang Panturo  Ang sipi ng  Chart  Sipi ng
Ang sundalong  Batayang Aklat  Batayang aklat takdang
Patpat ni Rio aralin ng
Alm mga mag-
aaral

A. Sanggunian
1. Mga Pahina sa Gabay p.9-11 p. 9-11 p. 9-11 P 9-11
ng Guro
2. Mga Pahina sa P10-27 P10-27 P10-27 P10-27
Kagamitang Pang-mag-
aaral
3. Mga Pahina sa
Teksbuk
4. Karagdagang

kilos na nabanggit ay mga sagot ng mga diin ang nagpapahayag ng mag-aaral upang mahahalagang aksiyon. D.Kagamitan Mula sa Portal ng Learning Resource B. karanasan at magabayan sila sa kaisipan na pangyayari pagsusuri sa akdang nakapaloob sa . Pagtalakay ng bagong Talakayin ang Tanungin ang bawat Muling balikan ang tekstong Ipahanap sa mga mag- konsepto at paglalahad ng mahahalagang grupo kung bakit nila binasa at suriin ang mga aaral ang mga salitang bagong kasanayan #1 pangyayari sa kwento napili ang kanilang pandiwang ginamit dito ginamit nila. Pumili ng isinadulang tagpo sampung salitang kilos na ginamit nila sa panayam. napakinggan mula sa panabik na tagpo sa karanasan at pangyayari panayam batay sa mitong binasa at taglay na elemento ng isadula ito sa klase akda. ng mga mag-aaral aaral kung ang salitang bagong kasanayan #2 Talakayin sa klase ang upang mabigyang. Ipahanap ang mga salitang Hayaang magbahagi aralin malayang talakayan aaral kung sinong nagsaaad ng kilos sa bawat ang mga mag-aaral ng kung paano ba tauhan ang kanilang halimbawa kanilang opinyon o nagagawa ng tao ang hinahangaan at saloobin sa mga matalinong bakit? kwentong kanilang pagpapasya sa (Tanggapin ang ibabahagi kanyang buhay? sagot ng mga mag- aaral) C. Pamamaraan A. E. Paghahabi sa layunin ng Magsagawa ng Itanong sa mga mag. kanilang panayan. Pag-uugnay ng mga Ipabasa ang tekstong Pangkatang Gawain Talakayin ang mga salitang Ipasuri sa klase ang halimbawa sa bagong “Isang Dosenang klase Pipili ang bawat naglalarawan na ginamit sa mga akdang aralin ng Hayskul Students” grupo ng kapana. Pagtalakay ng bagong Ipasagot ang mga Iproseso ang sagot Ipagawa ang Pagsasanay 1 Uuriin ng mga mag- konsepto at paglalahad ng tanong sa Gawain 9. Balik-aral sa nakaraang Pagbabalik-aral sa Pagbabalik-aral sa Magpapabasa ng ilan sa mga Pumili ng ilang mag- aralin at/o pagsisimula ng Sundalong Patpat ni binasa pangungusap na ginamit sa aaral na babasa ng mga bagong aralin Rio Alma(Gagawin Sundalong PatPat ni Rio kwentong kanilang itong dugtungan ng ALma napakinggan mula sa guro mula simula. pagpapahayag ng aksiyon. Iba pang Kagamitang Panturo IV. gitna at wakas) B.

paglalarawan sa kuwento G. Mga tala VI. Magsasagawa ng Pagnilayan at unawain “Hindi mabubuhay ang talakayan panayam ang mga mag-aaral Bilang 2. Ipapakwento nila ang mga kaakaibang nilalang na matatagpuan sa lupa. Paglalapat ng aralin sa Kung bibigyan ka ng Ito ay masasagot ng Magbibigay ng halimbawa Gaano kahalaga ang pang-araw-araw na buhay pagkakataon ano ang bawat grupo sa ang mga mag-aaral ng mga kuwentong bayan pipiliin mong klase ng talakayang gagawin salitang gingamit nila sa bilang akdang estudyantesa hayskul. Karagdagang Gawain para sa takdang-aralin at remediation V. pagtataya ng aralin ng aralin J. mga Diyos at Diyosa na alam nila. F. karanasan at pangyayari H. pakikipag-usap na may mga pampanitikan? Bakit? pandiwang nagsasaad ng Patunayan. Paglinang sa kabihasaan Paghambingin ang Ang pangkatang Ipagawa ang Pagsasanay 2 sa Suriin kung ang (Tungo sa Formative iba’t-ibang klase ng gawain ang batayang aklat at ipabahagi kwentong napakinggan Assessment) estudyante sa hayskul magsisilbing sa 4-6 na mag-aaral ang mula sa panayam ay pagtataya ng aralin nabuo nilang pangungusap maihahanay ba bilang sa buong klase. Pagtataya ng Aralin Maikling pagsusulit Ang pangkatang Ang ipapasa nila ang Ang sagot ng mga mag- mula sa dalawang gawain ang magsisilbing pagtataya ng aaral sa Gawain 2. Pagninilay . I. Paglalahat ng Aralin Ipaliwanag: Ito ay masasagot ng IPapagawa ang Pagsasanay Ipasagot ang mga mag-aaral sa 3.2 pag-ibig kung walang sa isang lolo at lola sa tiwala” kanilang pamilya at komunidad.2 ang kuwentong bayan magsisilbing aralin. langit o sa ilalim ng lupa. nabasa. aksyon. magsisilbing pagtataya tinalakay. kuwento at lubos nilang makilala ang pagkakatulad ng katangian ng tao at ng Diyos.

Anong suliranin ang aking naranasan na nasolusyunan sa tulong ng aking punongguro at superbisor? G. Bilang ng mga mag- aaral na magpapatuloy sa remediation E. CABARLE Ulong Guro I . Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya B. Nakatulong ba ang remedial?Bilang ng mga mag-aaral na nakakuha ng aralin D. A. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa kapwa ko guro? Natunghayan ni : SANDY T. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation C. Alin sa mga estratehiyang pagtuturo ang nakatulong ng lubos? F.