You are on page 1of 15

Zaman Paleolitik

Zaman Mesolitik

1. Antara berikut yang manakah mengambarkan ciri-ciri masyarakat kedua-dua zaman di
atas?

I hidup menetap
II hidup bercucuk tanam
III memungut hasil hutan
IV memburu binatang

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

2. Masyarakat ini mencipta alatan batu yang dilicinkan serta mempunyai pelbagai fungsi.
Masyarakat ini tinggal pada zaman

A Paleolitik
B Mesolitik
C Neolitik
D Logam

 mencipta tembikar
 hidup menetap
 menternak binatang

3. Maklumat di atas merupakan ciri-ciri masyarakat Zaman

A Paleolitik
B Mesolitik
C Neolitik
D Logam

4. Berikut adalah bahan yang dikaji melalui kaedah arkeologi.

I Abstrak
II Artifak
III Ekofak
IV Sastera lisan

A I dan II
B I dan IV

1

Senarai di atas adalah alatan yang digunakan pada Zaman A Paleolitik B Mesolitik C Neolitik D Logam 7.  Tingkayu  Lenggong  Kota Tampan Petempatan tersebut ialah petempatan zaman A Paleolitik B Mesolitik C Neolitik D Logam 8. Maklumat di bawah ini berkaitan dengan petempatan manusia Zaman Prasejarah. C II dan III D III dan IV Tinggalan seperti stuktur bangunan X atau lubang sampah yang tidak boleh diubah 5. 2 . X ialah A Artifak B Feature C Ekofak D Arkeologi  Kapak  Beliung  Tulang Mawas 6. Apakah kejayaan yang diperoleh daripada penggunaan alatan logam khususnya besi pada Zaman Logam? A Manusia dapat membina rumah dan perahu.

Apakah persamaan antara kedua-dua tempat di atas? A Bandar purba B Kawasan Pusat Keagamaan C Kawasan pertanian D Pusat pembinaan piramid 10. A Ibn Khaldun B Gordon Childe C Darcy Riberio D Syed Naquib al-Attas  Menganggap bahawa kehidupan bandar ialah kehidupan bertamadun  Kehidupan bandar terbentuk apabila lahir semangat assabiah 12. Apakah kegunaan cangkerang cowrie? A Barang perhiasan B Hasil eksport utama C Hantaran perkahwinan D Nilai tukaran dagangan Tamadun ialah pencapaian tahap tatasusila yang tinggi dan kebudayaan yang yang luhur oleh sesebuah masyarakat. Maklumat di atas dapat dikaitkan dengan tokoh 3 . B Manusia dapat berinteraksi C Manusia dapat mengenali tulisan D Manusia dapat bekerja dengan mudah  Jericho di Jordan  Catal Huyuk di Turki 9. Cangkerang cowrie atau siput gerus dibentuk seperti rantai supaya mudah dibawa. Siapakah yang memberi definisi tersebut. 11.

Manakah antara berikut merupakan bangunan yang menjadi tumpuan anggota masyarakat dan menjadi pusat sesebuah kota di Mesopotamia? A Pasar B Istana C Rumah kedai D Rumah ibadat 17. Manusia memilih lembah sungai untuk petempatan mereka kerana A Air banjir untuk mengairi tanaman B Tanah yang subur untuk pertanian C Sempadan menentukan pengaruh politik D Lembah berpaya sesuai untuk pertahanan 15. Manakah antara berikut merupakan ciri-ciri tamadun? I Petempatan Kekal II Kehidupan mewah III Pembinaan monumen IV Bahasa dan Sistem Tulisan A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 14. Apakah sumbangan Raja Nebuchadnezzar dalam bidang seni bina? A Membina zigurat 4 . Apakah cara yang digunakan oleh orang Sumeria menjadikan kegiatan pertanian mereka mendapat hasil yang banyak? A Menggunakan roda B Menebus guna tanah C Menanam secara bergilir D Meninggalkan sistem pertanian tradisional 16.A. A Ibn Khaldun B R. Buchanan C Richard Sullivian D Syed Naquib al-Attas 13.

Antara berikut yang manakah merupakan sumbangan tamadun Mesopotamia dalam sejarah peradaban manusia? I Kod undang-undang Hammurabi II Sistem tulisan cuneiform III Melahirkan saintis terkenal iaitu Imhotep IV Penciptaan roda A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 22. Makna sistem pemerintahan teokrasi yang diamalkan di Mesopotamia ialah A raja dipilih oleh rakyat jelata B raja mempunyai kuasa autonomi C taraf raja dan rakyat jelata adalah sama D raja dianggap sebagai tuhan atau wakil tuhan 21. B Membina piramid C Membina aqueduct D Membina Taman Tergantung Babylon 18. D Langkah untuk mengelirukan musuh  Memaksa penduduk Akkad menyembahnya sebagai Tuhan  Menggelar diri “Raja Empat Penjuru Alam”  Berjaya Menguasai wilayah yang luas 19. Apakah kepentingan ilmu perubatan bagi mereka? 5 . Pelbagai pintu gerbang dibina dalam setiap negara kota di Mesopotamia sebagai A Lambang identiti negara kota B Lambang kekayaan sesebuah negara kota C Cara untuk membezakan negara kota. Kerajaan Assyria sangat memberi perhatian kepada ilmu perubatan. Tokoh yang dimaksudkan ialah A Raja Chaldea B Raja Naramsin C Raja Hammurabi D Raja Nebuchadnezzar 20.

6 . Maklumat di atas berkaitan sumbangan tamadun A Indus B Hwang Ho C Mesir Purba D Mesopotamia 25.M. A Mencegah wabak penyakit B Menitik berat kesihatan rakyat C Mementingkan kesihatan tentera D Ingin memonopoli ilmu perubatan 23. Peralatan ini mempunyai kaitan dengan penciptaan A roda B kertas C benang D tembikar  Membentuk empayar yang pertama di dunia  Menggunakan kapal layar sejak tahun 3000 S. 24. Apakah faktor kejatuhan empayar Yunani kepada Rom? A Strategi peperangan yang lemah B Kelemahan pemimpin C Kematian pemimpin D Rakyat tidak setia. Kincir air digunakan oleh orang pada tamadun awal Mesopotamia untuk mengalirkan air ke tanah tandus.

 Seluruh kawasan Laut Mediteranean di bawah penguasaannya. Apakah bentuk pemerintahan yang diamalkan oleh Maharaja Shih Huang Ti? A Autokratik B Aristokrasi C Demokrasi D Republik 7 . Apakah yang ditekankan oleh Maharaja Asoka dalam usahanya untuk meluaskan Empayar Maurya. Apakah budaya yang disebarkan olehnya di kawasan jajahan takluknya? A Vedik B Hellenistik C Graeco-Rom D Pax Romana  Chandragupta Maurya  Bindusara 27. Apakah cara yang digunakan oleh kedua-dua tokoh di atas untuk meluaskan empayar Maurya? A Melalui penyebaran agama B Melalui perkahwinan C Melalui ketenteraan D Melalui demokrasi 28. Mengapakah Maharaja Shih Huang Ti membina Tembok Besar China? A Menunjukkan kekuatan ketenteraan dinasti Chin B Menunjukkan keindahan seni bina China C Menahan daripada serangan orang gasar D Memperingati jasa ayah baginda 30. A Agama Buddha B Hak asasi rakyat C Kekuatan ketenteraan D Dasar yang lebih keras 29.  Alexander The Great ialah seorang jeneral agung dalam sejarah dunia. 26.

Zaman Hellenistik memperlihatkan penyerapan budaya Greek ke dalam masyarakat Rom. Bagaimanakah masyarakat China memajukan bidang pertanian. kualiti dan gaji pekerja. B Kepentingan latihan kesukanan C Kepentingan latihan fizikal D Kepetahan berpidato 35. B Menjaga kebajikan golongan pemodal C Menyuarakan masalah pekerja wanita D Memastikan golongan miskin tidak dijadikan hamba 33. Zaman ini juga dikenali sebagai A Graeco-Rom B Pax Romana C Hellenistik D Vedik 32. Apakah bentuk hukuman yang akan dikenakan kepada calon yang meniru dalam peperiksaan awam di China? A Dibuang negara B Dihukum bunuh C Dihukum kerja berat D Dipenjara seumur hidup 8 .31. Perkembangan pesat dalam bidang ekonomi menyebabkan sresthin ditubuhkan di setiap bandar di India? Apakah fungsi sresthin? A Mengawal harga. Apakah yang ditekankan dalam sistem pendidikan di Sparta? A Keseimbangan aspek rohani dan jasmani. I Penanaman bergilir diperkenalkan II Membuat batas tanaman III Penggunaan jentera moden IV Membina baray A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 34.

37. Pendapat di atas disarankan oleh pengikut A Confucianime B Legalisme C Taoisme D Mencius 38. Apakah bidang yang dianggap sebagai ilmu sains negara di kalangan masyarakat China? A Bioteknologi B Astronomi C Perubatan D Fizik Aqueduct di Rom dibina berasaskan teknologi sistem graviti. 39. Apakah kepentingan aqueduct kepada masyarakat Rom A Sebagai benteng pertahanan B Tempat pahlawan bertarung C Tempat mandi awam D Sumber bekalan air 9 . Apakah yang diperlukan oleh seseorang untuk menjadi seorang Brahmin yang berpendidikan? I Menghafal buku agama II Lulus peperiksaan awam kerajaan III Mempelajari ilmu praktikal IV Mempelajari karya falsafah dan saintifik A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV Pengaruh alam sekitar memberi kesan kepada akhlak manusia.36.

Mengapakah organisasi sosial masyarakat tamadun India dikatakan unik? A Mangamalkan sistem kasta B Mengamalkan sistem perhambaan C Semua rakyat terlibat aktif dalam pemerintahan D Terdapat rakyat warganegara dan bukan warganegara 43. Rom.40. Apakah kepentingan kesusasteraan yang lahir dalam tamadun Yunani. Apakah ciri-ciri golongan Helot? I Golongan minoriti II Mengusahakan tanah III Golongan majoriti IV Golongan warganegara A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 42. Bagaimanakah seseorang individu di China dapat menukar status sosial mereka dalam masyarakat? A Berjaya dalam pendidikan B Banyak membantu orang susah C Menjadi penganut agama yang setia D Mempunyai keluarga yang disegani 10 . India dan China? I Dijadikan pedoman hidup II Kepentingan pemerintah III Menyampaikan mesej kepada rakyat IV Menunjukkan keadaan masyarakat sesuatu tamadun A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 41. Kehadiran golongan Helot di Sparta merupakan faktor utama mengapa sistem ketenteraan diamalkan.

 Kebenaran yang ditemui dipercayai akan melepaskan manusia daripada kesengsaraan. Agama yang dimaksudkan ialah A Buddha B Hindu C Kristian D Islam 11 .M. Apakah sumbangan paling besar tamadun Yunani kepada dunia masa kini? A Pembinaan aqueduct B Kaedah pertanian moden C Teknologi membuat kertas D Sistem pemerintahan demokrasi 45. Apakah syarat penting bagi memastikan seseorang mancapai tahap Moksya dalam agama Hindu? A Mendekati tuhan B Banyak menderma C Berbuat baik semasa hidupnya D Menyucikan diri daripada perkara dunia  Mempercayai dapat mencapai empat kebenaran mulia melalui lapan jalan. 47. dan diadakan di Olympia. Apakah tujuan utama sukan ini dijalankan? A Bagi menghormati Tuhan Zeus B Mencari lelaki yang gagah untuk menjadi tentera C Melahirkan rakyat yang sihat D Mencari lelaki yang gagah untuk menjadi tentera 46.44. Sukan Olimpik telah diperkenalkan pada Zaman Yunani iaitu pada tahun 776 S.

Bagi pengikut ajaran Confucianisme. Antara berikut yang manakah merupakan teras dalam agama Islam. 48. I Akidah II Politisme III Kehormatan IV Syariah A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 50. ketinggian moral dapat dicapai melalui A kesengsaraan B kesopanan C kesusilaan D pendidikan 12 . Baginda telah mengisytiharkan agama Kristian di Rom dan mengecualikan individu yang terlibat dengan perancangan dan kegiatan keagamaan daripada kerja berat. Tokoh tersebut ialah A Justinian B Augustus C Constantine D Alexander The Great 49.

(i) (ii) [2 markah] (e) Nyatakan dua tugas golongan hamba. (i) (ii) (iii) [3 markah] (c) Apakah dua keistimewaan yang dimiliki oleh golongan pembesar sehingga mereka mudah menundukkan golongan bawahan? (i) (ii) [2 markah] (d) Nyatakan dua jenis tentera yang wujud dalam masyarakat Shang. (a) Bagaimanakah golongan artisan boleh wujud dalam organisasi sosial masyarakat Shang di China. [1 markah] (b) Senaraikan tiga kegunaan gangsa dalam masyarakat Shang. BAHAGIAN B 1. (i) (ii) [2 markah] 13 .

__________________________________________________________ ii __________________________________________________________ ( 2 markah ) c) Nyatakan prinsip-prinsip undang – undang Rom I __________________________________________________________ Ii __________________________________________________________ III __________________________________________________________ ( 2 markah ) d) Apakah tujuan Maharaja Justinian memperkenalkan Kod Undang-Undang Rom pada tahun 527 M ? I __________________________________________________________ II __________________________________________________________ ( 2 markah ) e) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda. HukumkanunRom: ______________________________________________ _____________________________________________________________ ( 1 markah ) II.apakah kepentingan asas perundangan yang jelas dalam pentadbiransesebuah Negara ? I __________________________________________________________ II __________________________________________________________ ( 2 markah ) 14 . Undang – Undang Justinian : _______________________________________ _____________________________________________________________ ( 1 markah ) b) Senaraikan DUA cabang undang – undang Rom i. a) Jelaskan Undang – undang berikut I.2. Tamadun Rom Terkenal dengan sumbangan dalam bidang perundangan.

apakah ciri – ciri ketamadunan masyarakat awal yang masih diaplikasikan oleh masyarakat hari ini ? (6 markah ) 2.Jelaskan mengenai sistem pendidikan yang dilaksanakan dalam tamadun tersebut ( 8 markah ) c.Berdasarkan pengetahuan sejarah anda. a.Terangkan ciri – ciri sistem pemerintahan Dinasti Shang ( 8 markah ) b. Arahan : JAWAB SATU SOALAN SAHAJA DALAM BAHAGIAN INI. Pada pendapat anda.Jelaskan sumbangan tamadun Hwang Ho dalam bidang berikut : I Politik ( 3 markah ) II Ekonomi ( 3 markah ) c. ( 4 markah ) SELAMAT MENJAWAB Disediakan Oleh Sadayan Vikraman KP Sejarah smkc 15 . a.Huraikan tentang peperiksaan awam yang dilaksanakan dalam tamadun China ( 8 markah ) b.Dalam Tamadun China masyarakat begitu menghargai pendidikan. 1. Kemunculan Tamadun Hwang Ho dapat dikesan daripada jumpaan tengkorak homo sapien.bagaimanakah kita dapat menjadikan Malaysia Negara yang unggul dalam bidang pendidikan.