You are on page 1of 5

SILAT TAEKWANDO TARANNUM

1.ObjektifKelabTarannumialahmemperelokbacaandenganmemasuk
yang sesuaibagimemberikesanpada yang mendengardanmembaca.
2.Kesandarisegilebihpenghayatandanmenambahbaikbacaandarisud
3.AhliKelabTarannumjugaberpeluangmelibatkandiridalampertandin
yang dianjurkan di pelbagaiperingkatsekolah,
daerahataunegeri.Pesertaakandidedahkandenganasastarannumkae
surah pilihan.
-Pembimbingjemputan: Ustzh. Ruzanah
SMART MARTIAL ARTS & TAEKWANDO -Terbuka kepadasemuamuridtahun 2-6.

Terbuka kepada semua murid.


Latihan mingguan: MEMANAH
1. Tumbukan dan tangkisandalamPosisi AKADEMI MEMANAH THALHAH
KELAB SILAT SENI GAYONG PLKU 2. StatiksertaPosisiBergerak) 1.Pengenalan
Terbuka kepada semua murid. 3. PelbagaiTendangandenganalatTaekwondo 2.Teknik berdiri&penilaian
Aktiviti: 4. Poomsae (SeniPergerakan) 3.Teknik duduk&penilaian
1.Latihan asas dan teknik pergerakan 5. Teknik-teknikKyorugi (Lawan) 4.Teknik horseback &penilaian
2. Ujian 6. Senamanmenyejukkanbadan 5.Teknik berjalan&penilaian
3. Persembahan dalam/luar sekolah 6.2 Teknik&Penilaian
4. Pertandingan perlawanan antara KEJOHANAN TAEKWONDO YANG AKAN 7.Penilaian keseluruhan
sekolah-sekolah DISERTAI UNTUK TAHUN 2017
5. Kem 1) 12th Nestle Koko Krunch Junior *Pertandingan akan diadakan untuk mewakili sekolah.
6. Jamuan & Penyampaian bengkung Taekwondo *Melatih anak-anak focus dalam setiap perkara yang dilakukan.
Championship 2017 *Memupuk nilai murni dalam aktiviti sukan memanah
2) Saga Youth Taekwondo Championship
2017
3) Milo Poomsae Taekwondo Championship
2017
4) Milo Kyorugi Taekwondo Championship
2017
5) RemajaKebangsaan 2017
6) UKM Open 2017
7) Thailand Open 2017
8) Australia Open 2017
9) Kejohanan Taekwondo JemputanNilai
10) Kejohanan MSSM

NASYID KELAB SENI BAHASA RST


Platform untuk menubuhkan kumpulan nasyid sekolah dan mewakili SRITI Terbuka kepadasemuamurid.
untuk persembahan dalam/luarsekolah.
Terbuka kepada murid lelaki tahun 1-6. KELAB BAHASA MELAYU
Aktiviti: *Fokus untuk mencungkil bakat
1.Mencipta lirik. dalam kemahiran
2.Kelas pengenalan dan pembelajaran alat muzik nasyid. berbahasa seperti bersyair,
3.Kelas vocal nasyid berpantun, seloka, sajak, pidato dan
4.Mencari bakat baru untuk pelapis nasyid sekolah. lain-lain.
5.Pertandingan menyanyi antara ahli kelab.
*Membudayakan seni Bahasa
Melayu dalam perbualan dan
BOLA SEPAK peradaban seharian supaya
1.Platformuntukmembimbingmuridsupayamenguasiteknikdankemahirana melahirkan generasi masyarakat REKA BENTUK, SENI &
saspermainan bola sepak. yang penuh santun, tinggi akhlak TEKNOLOGI MAKLUMAT
dan adabnya. (RST)
2.Mengenalpastidanmempertingkatkanpotensidanbakatmuriduntukmew Platform
akilisekolahkepertandinganluar. KELAB BAHASA ARAB untukmuridmencungkilbakat
Fokus dalam aktiviti komunikasi kesenian yang
Terbuka kepadapelajarlelakitahun 1-6. dengan baik seperti taaruf dan terpendamdalamdiri.
hiwar dalam Bahasa Arab, Kalam Terbuka kepadamuridtahun
Jamaie,debat Bahasa Arab, Speaking 1-6
Corner Arabic ,"Haiyyan Natakkalam Contohaktiviti:
Lughah Arabiah fi KullaYaumin " dan 1.Mural
lain-lain. 2..Pemasangan model kereta
3. Origami
*Memahami dan menghayati B.Arab 4. Fotografi
sebagai bahasa syurga dan al-Quran. 5.Rekacipta&hiasandrbarang
anterpakai
KELAB BAHASA INGGERIS 6.Glowing art
Fokus dalam aktiviti 7. Flextangle
memperkasakan penggunaan 8.String art
Bahasa Inggeris seperti public 9. Lava lamp
speaking, story telling,choir, dan 10.Kinetic sand
lain-lain. 11. Volcano
12. Dan lain-lain

MEDIA & PENERBITAN


Matlamatutamaadalahmembentukk
emahirandalam media sosial.
Aktiviti:
1. Adobe photoshop
2. Buat video
3. Sesikewartawanan.
Terbuka kepadamuridtahun 5 & 6
sahaja.
NISA BADMINTON CATUR

Nisa'
merupakansebuahkelabuntukmuridpere
mpuansebagai platform MatlamatpenubuhanKelab
kearahmembentukjatidiriseorangmuslima Badminton MatlamatpenubuhanKelabCaturadalahuntukmelahirkanmurid yang
hygberketrampilandankentalmenghadapi adalahuntukmemupukbakat mempunyaikemahirandalampermainancatursekaligusdapatmewakili
paraahliterhadapbadmtonse sekolahkepertandinganluar.KelabCaturturutmemberipeluangkepada
kehidupansebgaiseorangmuslimah yang
berintegriti. rtamencungkilbakatyang pelajaruntukmemupukkemahiranbermaincaturmelalui program
terpendamsehinggadapatme PertandinganCaturperingkatsekolahsertamengadakansesilatihanpad
1.Membuat aktiviti-aktivitiyang
menyumbangkepadapembangunan wakilisekolahkepertandingan awaktu ALK.
modal insan. luar.
Terbuka kepadasemuamurid.
2.
Membinajatidirimuriddalamaktivitikesuka Terbuka
relawan. kepadasemuamuridtahun 3-
3. Menyertaiperkhemahantahunan. 6.

BOLA BALING
MatlamatpenubuhanKelab
Bola Baling
adalahsebagaiasasbagimemil
ihwakil-
wakilsekolahdalampertandin
gandalam/luar.Kelab Bola
Baling
turutmemberipeluangkepad
apelajaruntukmemupukkem
ahiranbermainbola baling
melaluisesilatihanpadawaktu
ALK.

Terbuka
kepadamuridperempuantah
un 3-6.