You are on page 1of 2

RUBRIK PENYIASATAN SAINTIFIK/EKSPERIMEN

Senarai Semak Pelaksanaan Eksperimen untuk menentukan Tahap Penguasaan

Tajuk eksperimen :..


Nama pelajar :..........
Tingkatan :..

PERKARA TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6


TUJUAN penyiasatan
HIPOTESIS
MERANCANG Semua PEMBOLEHUBAH
EKSPERIMEN terlibat

BAHAN DAN RADAS


KAEDAH ATAU TEKNIK
Menggunakan RADAS mengikut
PERANCANGAN yang telah
MENJALANKAN dibuat
EKSPERIMEN
MEMBERSIH DAN MENYIMPAN
RADAS
MEMBINA JADUAL dengan
PEMBOLEHUBAH YANG
DIMANIPULASI dan
PEMBOLEHUBAH YANG
MENGUMPUL DAN BERGERAK BALAS
MEREKOD
DATA/PEMERHATIAN MELENGKAP JADUAL dengan
data yang betul atau pemerhatian
pembolehubah yang bergerak
balas

MENULIS PERBINCANGAN
atau MELUKIS GRAF yang
menyokong data terkumpul

Menyatakan sama ada


HIPOTESIS DITERIMA ATAU
DITOLAK

MEMBUAT RUMUSAN daripada


eksperimen dengan betul

MENTAFSIR DATA MENJUSTIFIKASIKAN


MEMBUAT DAPATAN PENYIASATAN
KESIMPULAN dengan MENGAITKAN TEORI,
PRINSIP DAN HOKUM SAINS
DALAM MEMBUAT
PELAPORAN

MENILAI dan
MENCADANGKAN
PENAMBAHBAIKAN kepada
kaedah penyiasatan dan kaedah
inkuiri lanjutan apabila perlu

MEMBINCANGKAN KESAHAN
data dan MENCADANGKAN
PENAMBAHBAIKAN kaedah
pengumpulan data