You are on page 1of 6

Nama:__________________________________________________ Tingkatan:_________

942/2 STPM 2017


GEOGRAFI 2
(2 jam)

PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM 2017

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA


(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)

ARAHAN KEPADA CALON

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT


DEMIKIAN.
UNTUK KEGUNAAN
Jawab empat soalan
PEMERIKSA
Bahagian A : Jawab soalan 1 dan satu soalan lain
BAHAGIAN A
sama ada soalan 2 atau soalan 3
Bahagian B : Jawab soalan 4 dan satu soalan lain 1
sama ada soalan 5 atau soalan 6
2
Jawapan untuk soalan 1 bagi Bahagian A dan Bahagian B hendaklah
ditulis dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini. 3

Untuk menjawab sama ada soalan 2 atau soalan 3 bagi Bahagian A BAHAGIAN B
dan Bahagian B, anda dikehendaki menggunakan kertas tulis
jawapan. 4

Mulakan setiap jawapan pada helaian kertas yang baru dan susun 5
jawapan anda mengikut tertib berangka.
6
Jawapan bagi soalan 1 Bahagian A dan Bahagian B hendaklah
dipisahkan daripada kertas soalan dan diikat bersama dengan
jawapan anda.
JUMLAH
Semua penghitungan hendaklah diserahkan bersama dengan
jawapan anda.
Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung [ ].

NOTA
Kertas graf akan dibekalkan sekiranya diminta.
______________________________________________________________________________
Kertas soalan ini terdiri daripada 6 halaman bercetak .
STPM 942/2 SULIT
BAHAGIAN A: ALAM SEKITAR FIZIKAL
[ 40 MARKAH]

Jawab semua soalan

1. (a) Takrifkan maksud tekanan udara. [3m]

....

(b) Terangkan dua jenis daya yang mempengaruhi arah dan kelajuan angin. [4m]

i)...............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................
ii).............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................

(c) Terangkan tentang perkara-perkara berikut semasa tiupan angin monsun musim sejuk
[4m]
i) Pembentukan sel tekanan udara

ii) Arah pergerakan angin:
.
(d) Jelaskan pengaruh angin monsun musim sejuk terhadap aktiviti pertanian dan perikanan
di kawasan Tropika Lembap [4m]

i) Pertanian:

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................

ii) Perikanan
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Jawab sama ada soalan 2 atau soalan 3

2. a) Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kesan rumah hijau. [10]

b) Sejauh manakah langkah-langkah perundangan boleh mengurangkan


kesan rumah hijau?
[15]

3. a) Bincangkan faktor fizikal yang boleh mempengaruhi kurangan air. [13]

b) Huraikan kesan kurangan air terhadap aktiviti manusia [12]


BAHAGIAN B : ALAM SEKITAR MANUSIA
[40 MARKAH]

Jawab semua soalan

4. (a) Nyatakan tiga Syarikat Multinasional (MNC) di Malaysia. [3 m]

i)

ii)

iii) .............

(b) Jelaskan tiga sumbangan Syarikat Multinasional yang anda pilih dalam
soalan (a) di atas menyumbang kepada pembangunan sesebuah negara. [6 m]

i).

..

ii)

iii)

...


(c) Huraikan tiga kesan negatif yang diterima oleh negara Malaysia akibat Dasar
Pembangunan yang terlalu bergantung kepada Syarikat Multinasional.. [6 m]

i) ...

. ..

ii)

iii)

.
Jawab sama ada soalan 5 atau soalan 6

5. Jadual 1 di bawah ini menunjukkan bilangan pelancong asing yang datang ke Malaysia
mengikut negara asal pada tahun 2010.

Jadual 1: Bilangan Pelancong Asing Yang Datang ke Malaysia


Mengikut Negara Asal Pada Tahun 2010

Negara Asal Jumlah Pelancong

(orang)

India 225 789

United Kingdom 240 030

Jepun 340 027

Amerika Syarikat 151 354

Arab Saudi 53 682

China 352 088

JUMLAH 1 362 970

(a) Berdasarkan Jadual 1 di atas, lukis sebuah carta pai untuk menunjukkan ketibaan
pelancong asing yang datang ke Malaysia mengikut negara asal pada tahun 2010.
[10m]
(b) Jelaskan kesan negatif aktiviti pelancongan terhadap alam sekitar fizikal.
[6 m]
(c) Bincangkan faktor yang mempengaruhi aktiviti pelancongan di Malaysia?
[9 m]

6. (a) Huraikan cabaran dalam memajukan segi tiga pertumbuhan ASEAN . [12 m]

(b) Sejauh manakah globalisasi ekonomi memberi kebaikan terhadap negara sedang
membangun? [13 m]

SOALAN TAMAT