Cap.III.

FONDUL EUROPEAN DE INVESTITII

Fondul European de Investitii a fost instituit printr-o decizie a Consiliului Guvernatorilor Băncii din 25
mai 1993 și și-a început activitatea în anul 1994.

Obiectivele FEI - sunt să sprijine creșterea ,crearea și dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii
(IMM).Fondul European de Investitii își desfășoară activitatea pe teritoriul statelor membre ,în țările
Asociatiei Europene a Liberului Schimb, în țări limitrofe ale UE.

Membri fondatori ale FEI sunt -BEI; Comisia ;unele institutii financiar europene private. Fondul
European de Investitii sprijină obiectivele comunitare prin acordare de garantii si de împrumuturi .

Fondul European de Investitii este condus de -Adunarea generala

- Consiliul de administratie

-Directorul General

1.Adunarea generala -este formată din membrii fondului , si îndeplinește următoarele atribuții:

- adoptă hotărârile care autorizează fondul privind operatiunile financiare

-aprobă regulamentul de procedură a fondului

- hotărăște admiterea de noi membri

- aprobă raportul anual prezentat de Consiliul de Administratie

- aprobă bilantul anual si contul de profit si pierderi stabilește alocarea și
distribuirea veniturilor nete ale fondului

Adunarea generală se întrunește cel puțin o dată pe an la convocarea președintelui Consiliului de
Administratie.

2.Consiliul de administratie -este format din 7 membri numiti de adunarea generala si desemnati de
membrii fondului având un mandat de 2 ani.

Atributii ale Consiliului de Administratie -hotarste cu privire la toate operatiunile fondului

- Formuleaza propuneri care sint prezentate adunarii
generale
- Stabileste conditii generale de achizitionare a
participatiilor

Consiliul de Administratie se întruneste cel putin o data pe trimestru .Hotărârile se iau cu majoritate
de voturi cu conditia ca jumătate din din membrii consiliului sa fie prezenti.

3.Directorul general .conduce fondul si este responsabil de gestionarea acestuia . .răspunde în fața Consiliului de Administrație și ieste numit pentru un mandat de 5 ani si îndeplinește următoarele atribuții -actionează potrivit principiilor stabilite de Consiliul de Administratie -prezintă raportul anual al fondului -stabileste situatia contabila anuală a fondului Activitatea Fondului European de Investiții părivind situația financiară este verificată de 5 auditori care sunt numiți de adunarea generală .