You are on page 1of 4

SAWAT ELEMENTARY SCHOOL

LEAST LEARNED

MATHEMATICS V

1ST QUARTER

Solves routine or non-routine problems involving division without or with any of the other
operations of fractions and whole numbers using appropriate problem solving strategies and tools
M5NS-Ij-97.1

2ND QUARTER

Creates problems (with reasonable answers) involving multiplication and/or division or with any
of the other operations of decimals and whole numbers including money. M5NS-IIg-121.1

3RD QUARTER

Solves routine and non-routine problems involving circumference of a circle. M5ME-IIIj-71

4TH QUARTER

Creates problems involving a circle, with reasonable answers. M5ME-IVb-76

Creates problems (with reasonable answers) involving volume of a cube and rectangular prism in
real-life situations. M5ME-IVe-84

SCIENCE V

1ST QUARTER

investigate changes that happen in materials under the following conditions:


2.1 presence or lack of oxygen; and
2.2 application of heat; S5MT-Ic-d-2

2ND QUARTER
describe the reproductive parts in plants and their functions; S5LT-IIf-6

3RD QUARTER

describe the motion of an object by tracing and measuring its change in position (distance
travelled) over a period of time; S5FE- IIIa-1

4TH QUARTER

investigate extent of soil erosion in the community and its effects on living things and the
environment; S5FE-IVb-2
communicate the data collected from the investigation on soil erosion; S5FE-IVc-3

ARALING PANLIPUNAN V

1ST QUARTER

Natutukoy ang relatibong lokasyon (relative location) ng Pilipinas batay sa karatig bansa na
nakapaligid dito gamit ang pangunahin at pangalawang direksyon AP5PLP-Ia-1

2ND QUARTER

Nakabubuo ng timeline ng mga paglalakbay ng Espanyol sa Pilipinas hanggang sa pagkakatatag


ng Maynila at mga unang engkwentro ng mga Espanyol at Pilipino

3RD QUARTER

Nakapagbibigay ng sariling pananaw tungkol sa naging epekto ng kolonyalismo sa lipunan ng


sinaunang Pilipino AP5KPK-IIIf-5

4TH QUARTER

Nababalangkas ang pagkakaisa o pagkakawatak watak ng mga Pilipino sa mga mahahalagang


pangyayari at mga epekto nito sa naunang mga pag-aalsa laban sa kolonyalismong Espanyol
AP5PKB-IVh-6

Nakapagbibigay-katuwiran sa mga naging epekto ng mga unang pag-aalsa ng mga makabayang


Pilipino sa pagkamit ng kalayaaan na tinatamasa ng mga mamamayan sa kasalukuyang panahon
AP5PKB-IVi-7
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO V

1ST QUARTER
naipapahayag ang katotohanan kahit masakit sa kalooban gaya ng:
- Pagkuha ng pag-aari ng iba
- Pangongopya sa oras ng pagsusulit
- Pagsisinungaling sa sinumang miyembro ng pamilya, atbp.

2ND QUARTER

nakabubuo at naipapahayag ang mabuting ideya/opinion

3RD QUARTER

napatutunayan na ang pangngailangan ay di nakukuha sa kasakiman


- Paggiging vigilant sa mga illegal na gawaing nakasisira sa kapaligiran

4TH QUARTER

naipakikita ang bui at tunay na pagmamahal sa kapwa gaya ng:


- Pagsasaalang-alang sa kapakanan ng kapawa
- Pakikiisa sa pagdarasal para sa kabutihan ng panlahat
- Paghalinga sa kapwa naipakikita ang ibat ibang paraan ng pasasalamat sa Diyos na
lumikha
SAWAT ELEMENTARY SCHOOL

LEAST LEARNED

MATHEMATICS VI

1ST QUARTER

Interpret PEMDAS rule correctly

2ND QUARTER

Divide 2 to 5 digit whole numbers by 1 to 2 digit decimals

3RD QUARTER

Divide a whole number by a fraction

4TH QUARTER

Find the rate, base and percentage

SCIENCE VI

1ST QUARTER

Describe the structure and function of the circulatory system.

2ND QUARTER

Explain the harmful effects of certain activities on a complex ecosystem.

3RD QUARTER

Infer that energy can be transferred from one body to another.

4TH QUARTER

Explain the theories about the universe