You are on page 1of 34

JÁTÉKOS ÉS TÁBORTÜZI KÖNYV

TARTALOMJEGYZÉK

A CSERKÉSZPRÓBÁKKAL KAPCSOLATOS JÁTÉKOK

Kérdés-felelet
Küldönc

BECSLÉS
Távolságbecslés
Becslési verseny

CSERKÉSZTÖRVÉNY ISM.
Cserkésztörvény

CSOMÓZÁS
Csomóstaféta
Számos csomóverseny

ELSŐSEGÉLY
Elsősegély labdajáték
Életmentő játék
Sebesülések

A MAGYAR HON ISMERETE
Honismeret játék
Ismételjük a történelmet
Vármegye kirakós játék
Eltévedt városok
Turistahajózás
Őrsi album
Szülővárosom
Népdalok hazája
Ismered az országot?
Földrajzi kim
Térkép kim
Fénykép kim
A nemzetesdi új változata

JELADÁS
Jeladó játékok
Folyasd a szót
Morse automata
Morse játék
Morse jelek gyakorlása
Morse mérkőzés

Sípjelek
Keresd gyorsan
TÉRKÉPÉSZET
Térképes kim
Térkép játék
Térképjel tanulás
Merre van észak?
Világtájak

SZABADTÉRI JÁTÉKOK

Halászjáték
Hol vagy Jancsi?
Kém a táborban
Ki húz jobban?
Ne nézz hátra, jön a farkas
Sípos fogócska
Üsd a harmadikat
Cica
Csali labda
Ki mozdult el a helyéről?

BEMUTATÁSRA ALKALMAS JÁTÉKOK

Amerikából jöttünk
Árny-képek
Drinápoly ostroma
Egy perc
Erről eszembe jut
Élő abc
Éneklő iskola
Fehér-fekete, igen-nem
Fülbesúgás
Gyerünk a Maharadzsához
Gyufaskatulya verseny
Hogy tetszik?
Ki beszél?
Közmondásos játék
Megnémult mesemondó
Miről szól a nóta?
Ki hogyan szavalná?
Mosolydobás
Mulatságos torna
Péter hívja Pált
Színjáték
Szó láncjáték
Tükör
Üzenet szavanként
Zálogkiváltási módok

VERSENYEK

Bikaviadal
Botdöntés
Konzervfutás
Lovascsata
Öltözködési verseny
Párbaj cserkészmódra
Stafétaugrás
Talicskázás
Helyből kitoló
Kakasviadal

TÁBORTŰZI SZÁMOK

Dongózás
Filmjelenetek
Birkózás a ”Győzhetetlen X-el”
Hajszál művész
Hektor búcsúja
Orrfúvás
Tehetséges kezdő
Samuka, az ugróművész
Villamosvárás
A gramofon
Dani bácsi hálóinge
Tűkeresés
Múlt éjjel láttam a szellemet
Őserdőben
A főcserkész…
A vonat
Lepihent a tábor
Énekek pantomimmal
Hajmási hangutánzás
Mozgás kánon
Rakéta
Sörivás
Szúnyogvadászat
Tigrisvadászat
Tetszésnyilvánítás
Tüsszentés
Az eltört gyufaszál
Gondolatolvasás
Gorillázás
Kabátlevetés egyedül
Számolás százig
Családi kör
Romanza Espagnola
Köcsögöt örökölt Ödön

és mindegyik iparkodik először elérni. A vezető műszaki kérdést intéz hozzájuk (csomó. A fiúknak a tárgyak méreteit kell megbecsülniük és feljegyezniük. A vezető sípjába fúj. hanem fejleszti a látás és hallás szerverit. s helyben marad. ahhoz egy kérdést intéz a vezető. akik az ellenpárthoz mennek át. KÉRDÉS-FELELET A cserkészek hátratett kezekkel állnak. sőt maguktól cserkészeidtől is. hogy mindenki kézbefogva becsülhesse meg. azt kormos parafadugóval megjelölik. Az őrsök küldöncöket jelölnek ki. BECSLÉSI VERSENY A vezető különböző tárgyakat mutat fel. elsősegélynyújtás. mire a cserkész öt másodpercen át mutatja a lámpa fényét a hátramaradott cserkészeknek. KÜLDÖNC Két őrs játsza. stb. Öt másodperc után lámpáját újra elrejti. Bemelegítőnek itt van néhány játék. azonkívül kitűnő alkalmat nyújt a távolság becslésének begyakorlására is. Az új lámpavivő ugyancsak addig halad előre a sötétben. Adott jelre abbahagyják az éneket. és eldöntjük a verseny eredményét. Vedd elő képzelőtehetségedet. Énekszó közben nyakkendőt adogatnak egymásnak kézről-kézre. foglyai lesznek a másik őrsnek BECSLÉS TÁVOLSÁGBECSLÉS Éjszakai gyakorlat. A vezető feljegyzi magának a cserkészek különböző becsléseit. A többieknek meg kell határozniuk. Aki nem tud felelni a feltett kérdésre. Adott jelre pedig elindulnak arra. hosszúsági. Például: Mondd el a hetedik törvényt. hogy ne látszódjék. aki először találta meg. amerről a lámpafényt látták. míg a vezető sípjába nem fúj. Mondd el a fő és mellék világtájakat. A tárgyak súlyát legjobb már előre mérlegen lemérni. súly. akik a feladott kérdésekre nem tudnak válaszolni. hogy ne vegyen el sok időt a méricskélés. . amelyekkel a kiképzést érdekesebbé és jobbá teheted. Hogyan lehet óra segítségével a világtájak irányát megállapítani. Az nyer.) Azok a küldöncök. merre áll. vagy jelöl meg. vagy másféleképpen büntetik. A lámpavivő annak adja át a lámpát. stb. aki legjobban megközelítette a valóságot. és hány méter vagy lépés választja el tőlük. Akinek a kezében marad a nyakkendő. területi becslés.A CSERKÉSZPRÓBÁKKAL KAPCSOLATOS JÁTÉKOK A cserkészkiképzésnek nincs olyan része. Ez a játék nem csupán szórakoztat. Sötét éjjel elindul egy cserkész lámpájával a réten keresztül – lámpáját úgy tartja. A tárgyakat körbe adjuk. Tíz-tizenöt tárgy felmutatása után összehasonlítjuk a becsléseket a lemért valódi távolságokkal. amelyet ne lehetne játék formájában lebonyolítani. vagy kölcsönözz ötleteket vezetőtársaidtól. Ugyanúgy egyes tárgyak súlyát is megbecsülhetjük.

CSERKÉSZTÖRVÉNY ISMERETE Tíz cserkész körben ül. amelyiknek a végén legtöbb pontja lesz. és azt a fiúk a lehető leggyorsabban elkészítik. míg a kérdező tízig számol. amelyik bizonyos idő múlva több pontot szerez. míg mindenkire sor kerül. Abban az esetben is cserélnek szerepet és helyet a középsővel a fiúk. stb. A sorokat egytől felfelé számozzuk. hármasok. Például: ”szigorú” az ötödik törvényből. Például: mit teszel. Játszhatja hat cserkész is. A sorok közötti távolság néhány méter. zúzott sebet hogyan tisztítunk és kötünk be? (Esetleg meg is lehet mutatni. . vagy orrba került idegen anyagot. ha a fürgébb rossz csomót kötött. gyorsan megköti a halászcsomót. annak a sora három pontot kap. akik az illető törvényeket képviselik. átmegy az ellenpárthoz. stb. közben kérdez valamit. A vezető megnevez egy számot és egy csomót. feltartja a zsineget. A két hármas a zsineghez fut. ha meggyullad a ruhád.) Hogyan kell a fagyott embert vagy testrészt kezelni? Mi az eljárás kartörésnél. Adott jelre az elsők a vezető elé állnak egy sorban (oszlopuktól 3-4 lépésnyire). és sorshúzással döntjük el. a hely nélkül maradt cserkész áll be a kör közepére. ha a másodiknak jó a csomója. Aki a labdát elkapta. vagy lábtörésnél? Hogyan vesszük ki a szembe került piszkot? Hogyan távolítjuk el a fülbe. Egy pontot kap. felel a hozzá intézett kérdésre. Az az őrs nyer. Ha sikerült neki. Aki előbb ér a helyére és jó csomót készített. de csomója rossz. vagy részt kiállt. stb. Az a sor nyer. aki elsőnek lett kész. egy pontot kap csapata. ebben az esetben azonban mindegyik két törvényt képvisel. hogy melyik csapat kezdjen. A tizenegyedik a kör közepére áll. Ha nem tud válaszolni. míg a középső cserkész megkísérli valamelyik üres helyét elfoglalni. Az első labdát vagy csomóra kötött nyakkendőt dob az ellenpárt valamelyik tagjának. CSOMÓZÁS CSOMÓSTAFÉTA A cserkészek őrsönként oszlopban sorakoznak. Az egyesek. Aki megkötötte a csomót. és visszaszalad a helyére. kezüket felemelik. ha elsőnek lesz kész. Két pontot kap. . az két pontot kap. Például: ”Hármas halászcsomó”. mindegyik egy törvényt képvisel. de gyorsaságban második lett. átadja a vezetőnek. Így folytatódik a játék. Adott jelre visszafutnak őrsükhöz. Ugyanakkor. ELSŐSEGÉLY ELSŐSEGÉLY LABDAJÁTÉK A játékosokat két pártra osztjuk. Azok a cserkészek. törvényét viszont az kapja meg. akinek jó a csomója. és két zsineget tesz a padlóra. ha nem ismerik fel a szóból saját törvényüket. ”vidám” a nyolcadikból. A vezető a tíz cserkésztörvény közül kettőből egy szót . -hogy tudomást szerezhessenek egymásról. A vezető mond egy csomót. átadják a következőknek a zsineget. és az oszlop végére állnak. akivel szerepet cserélt (aki eddig a középen állt).és azonnal helyet cserélnek. Három pontot kap a győztes. SZÁMOS CSOMÓVERSENY A cserkészek egymással szemben két sorban állnak. vagy valaki másnak a ruhája? Hogyan kell súlyos égési sebeket kezelni? Piszkos. Középen áll a vezető. és jó a csomója. kettesek. Abban az esetben. egymással szemben állnak.

melyből szomszédjának kell őt kigyógyítania. míg csak egyetlen egy cserkész marad hátra. Ugyanez az eljárás minden egyes párnál. Természetesen nem egészen biztos. Itt persze vigyázni kell arra. ha a sérült testrészét nyújtja szomszédja felé. a többiek épek és egészségesek. Az első forduló után a játszók felerészben sebesültek lesznek.előre meghatározott időn belül – több cserkész lesz.(Hogyan kell hívni őket?). és addig folytatják a versenyszerű játékot. hogy a győztes a csapat legjobb elsősegélynyújtója. két-három fiút pedig kellőképpen ”elalélva” padra. Néhányan vizes zsebkendővel a szájuk. Azok szerint állapítják meg.Az a csapat nyer. A sebesültek a vesztesek. Az egyik játékos szomszédjához fordul azzal. aki megkapja a győztesnek járó babért. Minden esetben azonban más és más sebesülést kell alkalmazni. másik ablakokat nyit és huzatot csinál. székre fektetünk. A nyertesek tehát újra egymással szemben állnak. Nincs sok idő a tanakodásra. mindegyik mellett egy szám. SEBESÜLÉSEK A cserkészek párosával állnak fel. esetleg alkalmas vasedényben lobogó lángokat ”helyezünk el”. Ha ellenkezőleg helyesen felel. Ugyanakkor testtartása a balesethez idomul. esetleg a mentőknek is. akkor örökli szomszédja betegségét. hogy meggyőződjék az ”orvos” tudása felöl. Ha az utóbbi rögtön tud felelni. nagyobb . mi az eljárás a baj orvoslására. azok kimaradnak a versenyből. azonnal cselekedni kell. Az Otthonba érkező fiúkat ez a rettenetes látvány fogadja. hogy a mentők ne nyílt lánggal nyomuljanak be a helységbe. hogy a világítás-kérdés ne legyen olyan egyszerű. Érdekesség kedvéért előre kicsavarhatjuk a villanykörtét. A vázlaton 8-10 kis kör van. akkor egyik fiú eközben elrohan telefonálni a tűzoltóságnak. Az új fordulóban csak azok vesznek részt. orruk előtt berohannak az Otthonba: egyik a tüzet oltja el. hogy ki a győztes. A MAGYAR HON ISMERETE HONISMERET JÁTÉK Minden játékos kap egy papirost. amelyen Magyarország vázlatos térképe látható (térképből indigópapírral kirajzolva). azonban ez a játék kétségkívül igen jó gyakorlat az elsősegélynyújtás terén. a többiek kihozzák az ájultakat és megfelelő módon felélesztésükhöz fognak. és ezáltal a sebesült felgyógyul. amellett mégis higgadt nyugalommal. akik kétszer nyertek. Minden menjen rettentő gyorsan. Hasonlóképpen lehet világítógáz-balesetet is eljátszani egy kis világítógáz szaggal. A betegségből az előbb említett módon felgyógyult cserkész egyszerre másfajta súlyos betegségbe esik. akkor ismét részt vesz a legközelebbi fordulóban. amelyikben . Az illető cserkésznek azonnal meg kell mondania. A vezető ellenőrzi a feltett kérdéseket és feleleteket. Ha nagyobb tűzvészt tételezünk fel. Ha nem tudja mit feleljen. illetve sebesülését. hogy kificamította a bokáját. Esetenként kérdést intéz ő is a cserkészekhez. a sebesült előbbi sérülését megtartja. akik viszont csak egyszer. hogy az egyes körök mely városoknak. nem ismeri a segélynyújtás módját. azonban az is elég. A játékosok feladata meghatározni. vagy egyszer sem tudtak helyes feleletet adni. vagy elvágta az ujját. ÉLETMENTŐ JÁTÉK Az Otthonban egy kis füst szagot csinálunk.

ennek mintájára ismételhetik csapat-történetüket is. a másik oldalára az ennek megfelelő történelmi esemény rövid megnevezése kerül (pl. ISMERED AZ ORSZÁGOT? Ki tud két perc alatt több B betűvel kezdődő várost (folyók. vagy vékony deszkából (lombfűrésszel) kivágjátok Magyarország vármegyéit és a részeket összekeveritek. Kihívhatjátok a többi őrsöt versenyre: kinek az albuma lesz a legszebb? SZÜLŐVÁROSOM Mindegyik őrsi tag előkészít egy kis előadást szülőhelyéről. VÁRMEGYE KIRAKÓS JÁTÉK Papírból. hogy ahol falitábla áll rendelkezésre. Ki tudja őket a jó helyre visszatenni? TURISTAHAJÓZÁS Képzeletben végigmentek a Dunán. Megoldható a dolog úgy is. Mohácsi vész). népmeséitekről. hangosan leolvassák.Nemzeti Nagytábor) Ezt a játékot érettségire készülő fiúknak is ajánljuk. Milyen hamar tudjátok az egész országot összeilleszteni? ELTÉVEDT VÁROSOK Magyarország hegy.) Minden hibás válasz rossz pontot jelent. vagy a városról. vagy körülhajózzátok a Balatont. és mindenki mond valamit a városok nevezetességeiről. NÉPDALOK HAZÁJA Állapítsátok meg kedvenc népdalaitokról. stb. A papírlapok összekeverve. (1926. és igyekeznek megmondani. a játékosok pedig papírra írják a megfejtést. hogy honnan származnak. ahonnan szülei jöttek. Az egyik oldalára egy történelmi évszám. ami a másik oldalon lehet.községeknek felelnek meg. egy dobozban az asztal közepére kerülnek.) felírni? (Mindig más betűt adj. de mindegyiket rossz helyre. minél több képpel. (Az évszámról az eseményre következtetnek és fordítva. a vezető arra rajzolja a térképvázlatot a számozott városkarikákkal. amelyek már több évre tekinthetnek vissza. A játékosok sorban húznak egy-egy lapot. Öregebb cserkészcsapatok. ISMÉTELJÜK A TÖRTÉNELMET Sok apró papírlapot készítünk kemény papírból. 1526.) . ŐRSI ALBUM Az őrs egy tájról albumot készít.és vízrajzi térképére kis papírlapokat teszel a nagyobb városok neveivel. amelynél elmentek. ami rá van írva.

és C őrs. stb. vagy háztetőn. templomtoronyban. A mellette ülő cserkész azonnal olyan betűt sípol. FOLYTASD A SZÓT A cserkészek körben ülnek. A C őrs úgy közelíti meg ellenfeleit. a C őrsben lesznek a legtöbben. épületek. B őrs. a B őrs nyer. vagy elfogták volna az ellenfél tagjait. könyvábra. hogy észrevették volna. A vezető sípol egy Morse betűt. Az A őrs lesz a legkisebb. mely az előző betűhöz kapcsolva egy szónak az elejét képezheti. A B őrs elrejtőzik az A őrs által szemmeltartott területen. folyók. hogy melyik mit ábrázol. Amikor egy földrajzi nevet említesz. hogy a kijelölt területen több helyen is mutatkozik. megpróbálhatod a városok neve helyett csak egy nevezetességüket kikiáltani.vagy szemaforzászlókat kap. hegyek nevét. hogy azok ne vegyék őket észre egyáltalán. A C őrs akkor nyerheti meg a játékot. Az őrs tagjai megállapítják. de országok helyett magyar városok nevét kapja minden játékos. dombon. A . Ez az őrs Morse. Te elkezdesz mesélni egy képzeletbeli utazást. egy bizonyos kiterjedésű látóhatár áttekintése végett. ha bekeríti a búvóhelyén tartózkodó B őrsöt. Kinek a térképén lesz rajta a helyes útvonal az ”utazás” végén? TÉRKÉP KIM Az előbbi verseny fordítottja: Az elbeszélés közben nem mondod meg a városok. A B őrs ravaszkodhat úgy. míg végül eltűnik egy jó búvóhelyen. Mindenekelőtt az A őrs helyet foglal egy magaslaton. stb. ki a labdadobó. a C őrs közeledik. Makó. Az őrs minden tagja felírja a helyek nevét. (Például: Kolozsvár-Mátyás király szülővárosa.) JELADÁS JELADÓ JÁTÉK A csapat vagy őrs három részre oszlik: A őrs. és abból megtudni. Egy negyedórával a B őrs eltávozása után . és utána feljegyzik a neveket. Ez a játék két óra hosszat tart.) amely ismert magyar nevezetességeket ábrázol (városképek. szobrok). a jeladók: az A őrs Morse- vagy szemaforjelek segítségével irányítják és értesítik őket az ellenség: B őrs állásáról. amelyekre rámutattál. Ha a C őrs tagjai elhaladnak a B őrs búvóhelye mellett anélkül. mindenki berajzolja térképére a megfelelő helyre. Ha ügyes az őrs. NEMZETESDI ÚJ VÁLTOZATA A szokásos szabályokkal játszhatjátok. hanem rájuk mutatsz egy térképen. és ezáltal hirtelen támadhassanak. de a legjobb jeladóknak kell benne lenni. Ki ír teljes jegyzéket? FÉNYKÉP KIM Egymás után felmutatsz az őrs előtt néhány képet (levelezőlap.a hagyma városa.FÖLDRAJZI KIM Minden cserkész rajzol magának egy Magyarország térképet. vagy más jeladásra alkalmas eszközt.

melyek betűi természetesen nincsenek abc sorrendben. Ha rögtön eltalálja. Aki habozik. Ha a szó befejeződött. A vezető mond egy szót. aki téved. Az egyik párt ugyanolyan betűket képviselhet. A betű két tulajdonosa –tehát mindkét pártból egy. mely az előző szóval és az utána következőkkel együtt mondatot fog alkotni. akkor a következő cserkész új szó kezdőbetűjét fújja. pontot kap. vagy két betűt. A közöttük levő távolság közepére két kört rajzolunk. 4. Aki előbb leolvassa a szót. azokba egy-egy palackot teszünk. vagy sípjeleket ad le. mint a másik. A nyertes cserkész őrsét pontozzuk. s aki előbb rakja le az ennek megfelelő Morsebetűt. akinek le kell olvasnia az így nyert Morse-betűt. MORSE-MÉRKŐZÉS . egyet sem. Játék (Egy őrs) A vezető mond egy betűt. pontot szerez a pártjának. aki előbb adja elő az ennek megfelelő Morse-betűt a rendelkezésre álló sorozatból. kap két pontot. Játék (Két őrs) Minden játékosnak adunk egy Morse abc sorozatot. akár a vonásosat. 2. Öt kijelölt cserkész magához veszi a kartonokat és a többiekkel szemben áll. akár a ponttal ellátottat. MORSE-JÁTÉK A résztvevők két pártra oszlanak. illetve értelmét. vagy nem tudja. melyet a fiúk azonnal összeraknak Morse-jelek szerint. a másik oldalára vonalat rajzolunk. pontot kap. 1. vagy szavakat mond a vezető. Játék (Egy őrs) A vezető kirak egy szót Morse-jelekből. Egymással szemben néhány méternyire leülnek. és a benne lévő üveget elmozdítja a helyéből.következők szintén olyan betűt adnak le. egy pontot veszít.a saját köréhez fut. attól három pontot kell levonni. Minden cserkész választ magának egy. Az üvegnek a körön belül álló helyzetben kell maradnia. melyek az előzőkhöz kapcsolódhatnak. vagy jelez egy betűt. Pontot kap az a cserkész. melynek egyik oldalára pontot. hanem szemafor jeleket. MORSE-AUTOMATA Öt kartonlapot készítünk. mi legyen a következő betű. ha tétovázik. A bíró fütyül. MORSE-JELEK GYAKORLÁSA A Morse-jeleket több példányban egyenlő nagyságú kartonokra rajzoljuk. A vezető megnevez a ”nézők” közül valakit. vagy sorbaállnak. hogy legyen az abc betűiből néhány sorozat. Játék (Egy őrs) Az előbbi játék változataként nem betűket. vagy pedig valamelyik hátra teszi a kezét. A vezető jeladására valamennyien felmutatják kartonuk egyik oldalát. úgy. utána visszatér. ha tévedett. egyet. 3. Amelyik játékos előbb ér vissza a helyére.

és megfigyelik mindazt.000 vagy 1:5. a jeladó cserkészek szemafor-jelekkel leadják. Egy párt négy játékosból áll. akkor az fogságba kerül.--. Játék előtt meghatározzuk. és hová. de ha kis ideig habozott. mellyel bábuit is megjelöli. Ha két ellenséges bábutól csak két centiméter választja el a bábut. amelyik a legkevesebb hibát követi el és nem tétovázik. stb. Közben változatos terep. Az őrsök célja minél több rejtett tárgyat megtalálni.) Az egyik cserkész labdát dob a szemben ülő társához és mond egy betűt. Két pontot kap az őrs. szintén két centimétert egyszerre. Pihenj! (. mialatt a többiek kinn tartózkodnak. azért nem csak a saját leadójuk utasításait figyelik. választása szerint). Gyülekező (--). 3 kerékpáros. stb. 3 öregcserkész. ja cserkésze helyes feleletet adott. vagy pedig mindkét őrsből kiválasztanak egy cserkészt. ami ezen a kijelölt részen látható. hanem a többi őrsét is. 2 kocsi. Cél: Minél előbb.). (Lehetőleg mindenkinél legyen síp. hogy milyen tárgyakat rejtettek el. és közben minél több foglyot ejteni. Minden cserkész egyszerre két bábut járathat (egy cserkészt és egy másikat. . (1:10. de csak az utakon. melyek az alábbiakat ábrázolják: 8 cserkész. de ha útközben folyóhoz. ezek a bábuk. SÍPJELEK Az őrsök oszlopba sorakoznak. A kerékpárosok négy centimétert haladnak előre. TÉRKÉP-JÁTÉK Kis méret-arányú térképet készítünk. KERESD GYORSAN Minden őrs kijelöl egy cserkészt. utakkal. Utána felírják (esetleg vázlatosan lerajzolják) a legapróbb részletekig a látottakat. aki néhány tárgyat elrejt az otthonban. A vezető az egységesen használt sípjeleket adja le: Vigyázz! (-).. vizekkel. Állj! (.-). vagy szántóföldön keresztül is. Mihelyt az őrsök visszajönnek. hogy a cserkészek egyszerre két centimétert haladhatnak előre. Tíz centiméteres utat tehetnek meg a kocsik egyhuzamban. Mindkét párt más színt választ magának.Két őrs egymással szemben ül le. A másiknak azonnal meg kell adni a választ. TÉRKÉPÉSZET TÉRKÉPES KIM A vezető a térképen bizonyos területet körülrajzol. akkor csak egyet. aki a másik őrsöt ellenőrzi. vagy patakhoz érnek. Sebesen! (…).000). Kemény papírra rajzolt alakokat gombostűre szúrunk. vagy sípolja egy betű jelét. amelynek két szemben fekvő végén van két ellenfél tábora. Az öregcserkészek bármerre mehetnek. A cserkészek két percig nézik. Visszafelé menni nem szabad. és az előttük álló vállát fogják. élükön az őrsvezetővel. minél nagyobb létszámmal átjutni az ellenfél táborába. A vezető lesz a bíró. - akár réten. Győztes lesz az az őrs. bármelyiket. hídon kell átmenniük. de csak a kocsiúton. Bekötött szemmel állnak.

A legügyesebb (legutolsónak maradt) két hal lesz a következő játék kezdetén a két halász. A játékosok sorban húznak egy-egy lapot. s ketten bemennek a középre. vagy fordítva: megmondják. nem találnák meg egymást.de az egyiknek azt mondja: ” Te vagy az” és hozzáteszi: ”A gémeskútnál”. akinél a síp van. A vezető mond egy világtájat. a ravasz sípoló a sípszó után azonnal továbblopódzik. Ha azonban valamelyik fiú a többiek közül észreveszi. hogy három órán belül el kell lopnia a szalagot. HOL VAGY JANCSI? A játszók kezüket összefogva kört képeznek. borús napokon is gyakorolni. és játszva tanulhatjuk meg. Akit elfogtak. Aki hibát követ el. Az egyik egy összehajtott cserkész-nyakkendőt. az a jobb kezét a fejére teszi. Háttal egymásnak felállítjuk őket. a játéktéren szétszóródva elhelyezkedett halak közé. és el kell rejtenie a gémeskútnál. Ha harmadszor is hibázik. Mindkettőnek bekötik a szemét. Az nyer. vagy más jól ismert helyet jelöl meg a körzetben. Ekkor a fiú tudja. és minden fiúnak a fülébe súgja: ”Kém van a táborban”. s egy papírra lerajzolják a megfelelő térképjeleket. A halászok láncának elszakadnia nem szabad. Hogy ne tudjon a másik a síp hangja után könnyen odaszaladni. s akkor az egész őrs arccal arrafelé fordul. vagy túl későn fordul a megnevezett világtáj felé. E játékot érdemes ködös. hogy merre van a négy fővilágtáj. Utána az. Mivel egyik sem lát. VILÁGTÁJAK A játékosok csoportban állnak. MERRE VAN ÉSZAK? A terepen egymástól 15-20 lépésnyire felállítjuk a cserkészeket azzal az utasítással. hogy merre van észak. Erre a mintára bármely más cserkészpróba anyagát is feldolgozhatjuk. akinél a korbács van.TÉRKÉPJEL TANULÁS Sok apró papírlapot készítünk kemény papírból. s adott jelre mindegyik három lépést megy előre. hogy a másikat azzal megüsse. A halászok száma mindig nő. A lapokat összekeverve az asztal közepére tesszük. ami rajta áll. mit jelent a lapon látott rajz. vagy övet vesz kezébe. akinek botja leginkább megközelíti észak –déli irányt. KÉM A TÁBORBAN Egy reggel a táborban a parancsnok egy színes szalagot akaszt egy könnyen észrevehető helyre. A vezető aztán ellenőrzi iránytű segítségével a beállítást. Az otthonban megállapítjuk. így a játék igen mulatságos. a másik pedig egy sípot. a másik oldalra a rajz jelentését írjuk. Az egyik oldalra egy-egy térképjelet rajzolunk. s most már hármasban futnak zsákmány után. riadót fuvat és mindenki a . hangosan elolvassák. hogy ellopták a szalagot. időnként sípol. szintén halász lesz. azon iparkodik. Egyszerre két-három halat is keríthetnek ”hálójukba”. azért az. Ezután az utolsó őrség vezetője körüljárja a tábort. Ha már jól tudják. s igyekszik közülük egyet bekerítéssel elfogni. a halak helyzete mindig nehezebb. hogy borjaikat fektessék le hegyükkel észak felé. a játéktérről kifutni is tilos. akkor kiesik a játékból. vagy ismételhetjük át őket.

Csak annyira lássanak bekötött szemekkel. KI HÚZ JOBBAN? Három cserkészt egyenlő szárú háromszög alakban kötéllel összekötünk. JÖN A FARKAS A fiúk körben állnak és kezüket hátra teszik. amikor is azzal szerepet cserél. SÍPOS FOGÓCSKA Bármilyen furcsán hangzik is. mert a tapasztalat azt mutatja. Sípjelre az ellenfelek egymás felé közelednek. megnyerte a játékot. nehogy valaki túlságosan messzire menjen. hogy a bekötött szemű fiúk nagyon óvatosak. akkor a kém a győztes. s ezután mindegyik előtt néhány méterre kitűzünk egy-egy őrsi zászlót. hogy a körön belül futni nem szabad. de már gyakorlottságot kíván. hogy figyelmeztessék a játékosokat az esetleges veszedelmekre. aki azzal kezdi püfölni jobboldali szomszédját. de úgy. az fogoly. s akinek háttal áll. A fiúk felállnak. A nyertes a legerősebb lesz.kém felkutatására indul. tehát a futó. mint az előbbi. hogy a párok szemközt állnak fel. kötelüket megfeszítik. Mivel hárman vannak. és cserkészbotot tartanak kezükben. jön a farkas. c) Kevés számú játékos esetén ”Üsd a másodikat!„játszhatunk. amelyiknek a végén több a foglya. A cserkészek áttetsző kendővel bekötik szemüket. A ”Rajta!” szóra mindegyik fiú igyekszik az elébe tűzött zászlót elérni. Ritkás erdőben 150 méternyire egymástól két őrs feláll. Szabály az. Nem kell félni a balesetektől. Négyőrsös csapatban egyszerre csak két őrsöt játszassunk. abban az esetben a futó közéjük lép be. Egyikük cserkész nyakkendőből rögtönzött korbácsfélével körbejár. Akit megérintenek. egymástól négy-öt méterre állva páronként. ezenkívül éjszakai játékok előkészítésére is alkalmas. A futó menekülés közben valamelyik pár elé beáll elsőnek. hogy a vezető szemmel tartsa őket. A győztes őrs az lesz. azonnal a leghátsó válik a futóvá. Az a változat érdekesebb. Azonban mégis szükséges.” Azután a kendőt valamelyiknek a markába nyomja. Ha senki nem találja meg. a másik kettő álljon a kijelölt játékterep határvonalához. A kergető igyekszik minél előbb megérinteni a futót. akinek futnia kell előle mindaddig. ködös erdőben bolyonganának. az a harmadik. Most az előbbi kergető járja körül a kört. NE NÉZZ HÁTRA. hanem mondogatni: ”Ne nézz hátra. vagy egy ügyetlen harmadikat. s adja a kendőt valamelyik kezébe. hogy egyik a másiktól legalább két-öt méterre legyen. Ideges természetű fiúk részére kitűnő gyakorlat ez. Kijelölünk egy futót és egy kergetőt. b) Játszható úgy is. míg a kört megkerülve eredeti helyére vissza nem ér. mintha éjjel. s most már ő keres új helyet magának. ÜSD A HARMADIKAT a) A játékosok párosával egymás mögött tágas kört alkotnak. miközben senkinek sem szabad hátranézni. CICA . Ha valaki megtalálja a szalagot. nappal is lehet az éjjeli játékokra előkészülni.

CSALI LABDA Egy cserkész kivételével a többiek kört alkotnak. Egy-egy pontot kap az őrs minden egyes helyes megfigyelésért. Ennek kötelessége most már leleményességével élénkséget vinni a játékba úgy. ha egy őrs játsza. két pontot kell levonni minden hibáért. Ez leülteti. mesterségünk címere (itt a két szó kezdőbetűjét mondják) c. most a cipőtisztítást. (Pl.t. és – mivel a beteg a gyomrát fájdítja-.Nagyobb labdával. Azután bejönnek. Utána a megfigyelő őrs kimegy a szobából. cserél a középsővel. Aki helyesen kapja el a labdát. maga mellé választva egy társat. aki utoljára dobta a labdát. ezért eleinte csak egy-két cserkész cseréljen helyet egymással. hogy az a színészek alakjának árnyékát a lepedőre vetítse. lábbal mutatják mesterségüket. hogy a labdát a körön állóknak dobja. ÁRNYKÉPEK A ”Közönséget” a ”színészektől” egy kifeszített lepedő választja el. versenyt futni. A játékosok körben állnak. Az egyik őrs megfigyeli. kefe.(pl.”. . Például: jajgató beteg jön a csodadoktorhoz.) A csodadoktor azután a legkülönfélébb tárgyakat veszi ki egyenként páciense gyomrából. ( A lepedő úgy mutatja. BEMUTATÁSRA ALKALMAS JÁTÉKOK AMERIKÁBÓL JÖTTÜNK Legjobb. A legtöbb pontot szerzett őrs nyer. hogy milyen sorrendben állnak egymás mellett a többiek. konyhakés. Különben az árnyék hibásan fog mutatni. Természetesen közben szabad incselkedni a többiekkel. és a beteg szája mellett lenyúl a mélybe. az lesz a cica. Ketten kimennek. Ugyanis a labda elkapása előtt a körön állónak valamilyen mozgást kell végeznie (pl. cipőt tisztítani). legfeljebb őt cserkész helyet cserél egymással. Különösen a fiatalabb cserkészek képeznek rendkívül hálás nézőközönséget. kezet mosni. KI MOZDULT EL HELYÉRŐL? Az őrsök körben állnak. Őrsönként megismétlődik a játék. a cica iparkodik megkaparintani. tapsolni). A tárgyakat valaki adagolja a csodadoktornak. mintha a szájába nyúlt volna. Ezalatt négy. Persze a doktor nagyon ügyeljen arra. és egy perces megfigyelés után az őrsvezető leírja. Az őrs visszajön. futballal (fülessel) játszható. stb. Azután kézzel. A játékosok mindig a lepedőhöz egészen közel helyezkedjenek el. Ügyes játékosok így rendkívül mulatságos jeleneteket rögtönözhetnek. kapukulcs. vagy megmondja az észlelt változásokat. felváltva. könyvet olvasni. Ha sikerült. kiáll a játékból. hogy pontosan a beteg szája mellett húzza elő a gyomorból kivett tárgyakat. lasszókötél. illetőleg a játék színhelyéről. míg a ”színpadon” lámpát (gyertyát) helyezünk el úgy. az megy ki. stb. Ha pedig valaki a középső csalafintasága folytán hiába végezte a mozgást. Ez a játék elég nehéz. s választanak maguknak egy ”mesterséget”. aki a cica. A körben állók egymásnak dobálják a labdát. A kimaradt játszó beáll a kör közepére egy nagyobb labdával. A nézőtér sötét. Aki a gondolt mesterséget kitalálja. mely két szóval fejezhető ki.könyékig. pl. egy kivételével.) A megkönnyebbült beteg hálálkodva távozik. Álljon itt néhány jól bemutatható mesterség: ruhát kefélni. gombot varrni. fogat tisztítani. s azokat mind diadalmasan felmutatja. s mondják: ”Amerikából jöttünk. feltűri az ujját.

Ha az abc véget ért. az abc sorrendjében egy megfelelő kezdőbetűs szót kell azonnal mondania. és így tovább. Ha a vezető tenyerével csupasz térdét kezdi paskolni. A legpontosabb nyer. mivel az egyes szavak ismétlése nehezebben lesz elkerülhető. Énekelnek. ” Ha már mindenki hozzászólt a vezető által bemondott szóhoz. Ez az ágyúdörgés. csak a ”fekete. ÉNEKLŐ ISKOLA A fiúk körben ülnek. mindenki azt teszi. amely a játék folyamán már szerepelt. Amikor szerintük a perc befejeződött. azt felelheti: ”Erről eszembe jut a kozma ”. valamint ha öt másodpercnél tovább gondolkozik. Aki elhibázza a betűk sorrendjét. IGEN-NEM Egy fiút kiküldenek. Pl. aki 5-10 perc elteltével is a vezető jobboldalán ül. mire az egész csapat hatalmas ”Rááá” ordítást hallat. vagy pedig már egyszer említett szót újra mond. kiesik a játékból. Ez a diadalordítás egyúttal a befejezése ennek a szórakoztató. Amelyik csoportra mutat. illetőleg kiáll a játékból. de fegyelmet kívánó játéknak. s egy csomóra kötött nyakkendőt kezdenek egymásnak dobálni. akinek dobták.) A behívott fiú a játékosok mindegyikéhez tetszés szerinti kérdéseket tesz fel. fogalom. Újra kezdenek énekelni. újra kezdődik a játék. vagy nem áll összefüggésben az előzővel. újra az ”a”-nál kezdjük.DRINÁPOLY OSTROMA A csapat két részre oszlik. Következő: ”Erről eszembe jut a tábor. a vezető baloldalára ül. s ezután dobja csak tovább. Végül a vezető felugrik. felemelik kezüket. Aki olyan szót mond. amire bármit lehet válaszolni. Annak. nem” szavakat nem szabad kimondani. Például: bogrács. FEHÉR-FEKETE. Az abc többszöri ismétlése csak élénkíti a játékot. Minden nóta megszakításánál egy-két játékos követ el hibát. EGY PERC A cserkészek bekötött szemmel ülnek. (Ez a puskaropogás). és karjait a magasba emeli. tárgy. aki határozott karlökésekkel mutat hol egyik. Ez az éles csattogás a géppuskát akarja utánozni. A vezető sípjelére a fiúk magukban egy percig számolnak. az egész csapat azt teszi. Középen helyezkedik el a vezető. Az ügyes kérdező a célszerűn feltett kérdésekkel nem a feltett szót igyekszik kitalálni. a többiek megállapodnak egy szóban (személy. hanem arra is . ERRŐL ESZEMBE JUT Minél többen vesznek részt ebben a játékban. más tárggyal. amely vonatkozásban áll a bográccsal. A következőnek olyan szót kell mondania. Az nyer. ÉLŐ ABC A cserkészek körben ülnek. stb. zálogot ad. Amikor a vezető a mellét kezdi döngetni két öklével. annál érdekesebb. vagy folytatják az abbahagyott nótát. igen. annak tagjai egyszerre tapsolnak egyet. hol a másik csoport felé. Ha valaki csak egy szótaggal is többet énekel.” ”Erről eszembe jut a sátor. ezek mind a büntető oldalon. mindenki elhallgat. A vezető megemlít egy tárgyat. Amikor a vezető az éneket abbahagyja (az ének közepén is megteheti). a vezető baloldalán foglalnak helyet. A tapsolás sorrendjét és sebességét a vezető igyekszik minél változatosabbá tenni. fehér.

akinek utolsó cserkésze leghamarabb adja át a hüvelyt a vezetőnek. aki a játékot még nem ismeri. az egyik így felel: ” Ha hegyes” (az írótoll). különben a maharadzsa testőrei a hóhér elé viszik. hogy a játékosokat a négy tiltott szó kimondására beugrassa. A másik: ”Ha szép színe van” (madártoll). Mikor ez megtörtént. lábukat csendben visszahúzzák. ahol még arra sem vigyáznak. akik lábaikat előre nyújtják. Vigyáznia kell. Aki ugyanis a neki feltett kérdésre adott válaszában kiejti e szavak egyikét. s a játékvezető útmutatásai alapján most így kell a testőrök érintése nélkül a maharadzsához eljutnia. úgy. toll (írótoll. A következő kérdés: ”Hol található?” Ha erre is olyan ügyesen válaszoltak.törekszik. Az az őrs nyer. szerepet cserél a kérdezővel és kimegy. aki a kinyújtott lábakon és kezeken olyan óvatosan lépked át. s az áldozat a közönség mulatságára mégis úgy lépdel. és ugyanilyen módon mindjárt tovább is adja. kezeiket összefogják. hogy senkit sem érint. mintha csupa tojás volna előtte. miről van szó. Ő a maharadzsa. csatorna). madártoll). Ha nem jött rá. Pl. bekötik a szemét. mert a földről is az orrukkal kell felvenniük. a többiek pedig lehetőleg egy olyan főnevet választanak. panama (kalap. és mindenkitől megkérdezi: ” Hogy tetszik? ” Erre egyenként válaszolnak. Nagy figyelmet igénylő játék. az megy ki. GYUFASKATULYA VERSENY Két. FÜLBESÚGÁS Pista odasúgja Laci fülébe: ”Két hét múlva mindegyikünknek teljesen be kell fejezni a második próba letételét. Az őrsvezetők őrseik élére állnak. Most Laci bejön. Pl. nap (égitest. hogy mire gondoltak. Mindezt bekötött szemmel kell végrehajtania. Most mindenki láthatja. Ez hangosan elmondja az üzenetet. míg az utolsóhoz nem érkezik. hogy egy mondat nyolc-tíz cserkészen végigmenve –még ha úgy vigyáztak is. hét napjai) villa (evőeszköz. nyaraló). arccal egymás felé. Azonban a maharadzsa testőrei kezüket. és orrukra helyezik egy-egy gyufaskatulya hüvelyét. . és ez így megy tovább. Adott jelre az őrsvezető mögött álló fiú veszi át a dobozt. akinél kitalálta. Azonban a játékvezetőnek segítségével az áldozat kétszer nyitott szemmel próbát tehet. A maharadzsához csak az juthat. ahogy az hozzá eljutott.hogyan változott meg. HOGY TETSZIK? Laci kimegy a szobából. GYERÜNK A MAHARADZSÁHOZ! Főszereplő csak olyan lehet. ha tollról van szó. ismét ő megy ki. feladhatja a harmadik kérdést: ” Mire használható? ” Ha kitalálta. ” Hozzáteszi: ”Add szó szerint tovább!” Laci továbbadja szomszédjának. amelynek több értelme van. hogy hozzá ne tegyenek valamit. Előtte ülnek két sorban. hogy nem tudja kitalálni. Egy fiút székre ültetünk. megszólás. az út tehát szabad. mennyire eltorzul. rémhír. mert másképpen a tréfa nem sikerül. Hát még a világban az embereknél szájról-szájra menő mende-monda. hogy a hüvely le ne essék. vagy több egyenlő létszámú őrs áll fel oszlopban egymás mellett. a maharadzsa testőrei. hivatali visszaélés.

úgy. s a játék végén beadják. versben. abbahagyja a mesét. változtatás nélkül). MOSOLYDOBÁS . ”csikót” mond. a többiek megállapodnak egy közmondásban. mire az kimondja a bekötött szemű fiú nevét. hogy minden játékosra jusson egy. Akinél kitalálta. vagy akár egy nóta szövegen. a játékosok pedig igyekeznek egymást megelőzve olyan nótát (nótacímet) bemondani. Ha a középső felismerte a hangjáról. egyszerre „megnémul”. amelyet a kiküldött fiú is ismer. ha nem. jó pontot kap. Ebben az esetben minden szó után rövid gondolkodási időt kell adni. a palóc legény. Az ötödik fiúra eső szó: ”maga”. amíg sikerül az elrejtett szavakból a feladott közmondásra. mert a nyakkendő színét mindenki maga választja meg. amire úgy kell válaszolni. KÖZMONDÁSOS JÁTÉK A társaság egyik tagját kiküldik. Amikor már egy darabig mesél. maga esik bele. az elemista kislány.KI BESZÉL? A fiúk körben ülnek. A kérdező addig folytatja az egyes játékosok kérdezését. Most ennek kell – amennyire csak jól tudja. hogy a játékosok -más-más szerepbe képzelve magukat. Az egyik cserkész bekötött szemmel a kör közepére ül. A kérdező ettől a fiútól azt kérdezi: ”Miért kék a nyakkendőd? ” A válasz: ”Ehhez semmi közöd. a tragikus színész. Ez mindenkihez egy tetszés szerinti kérdést tesz fel. hogy a válasz szavai között – minden rag. Hogyan szavalná el. vagy egyéb változtatás nélkül.” Ehhez hét játékos kell. Példa: a feladott közmondás: ”Aki másnak vermet ás. mese elmondásába kezd. amelyben az a szó szerepel. A szöveg minden szavát kiosztják. kimenjen-e újra. Egy ideig mesél. majd hirtelenül szintén megnémul. az megy ki. Megfelelő nóta a Sárga csikó kezdetű. (a mulatságtól eltekintve). stb. ”(Szerepel a ”maga” szó. hogy a játékosok egy papirlapra írják a megfelelő nótacímeket. MEGNÉMULT MESEMONDÓ A vezető egy történet. Így folyik a játék a mese befejezéséig. a szerelmes diák. hogy rejtett színésztehetségeket fedezzünk fel. vagy más próbáljon szerencsét. a játékvezető határoz. A kint várakozó fiút most behívják.a félbehagyott mesét folytatni. A vezető pl. Aki leggyorsabban válaszol. helyet és szerepet cserélnek egymással. KI HOGYAN SZAVALNÁ? A vezető egy közismert verset megnevez azzal. lehetőleg elváltoztatott hangon. Egy szóhoz esetleg több nóta is megfelelő lehet. Rámutat a körben ülők közül valakire.a kiadott szó is szerepeljen. Jó ez a játék arra is. akkor zálogot ad. A játék költeményekkel is játszható. és rámutat a társaság egyik tagjára. MIRŐL SZÓL A NÓTA? A játékvezető mond egy szót.szavalják el. Pl. Megoldható úgy is. például a ’’Füstbe ment terv ’’-et Petőfi Sándortól a nyugalmazott ezredes. mindegyikre egy szó esik. (versre. az ’’eperfáról’’ Arany János Családi kör című verse juthat eszünkbe. és egyik társát jelöli meg a folytatásra. Ha már mindenkit végigkérdezett. nótára) ráismernie. és mégsem találta ki.

A felszólított nem hívhatja felszólítóját. leülés. Ha pl. cserkészpajtás. és mondja: „Péter hívja Pált”. a harsona zeng” kezdetű indulót. Aki elfelejt nevetni. Akinek odadobták a nyakkendőt. vagy kiáll a játékból. vagy soron kívül elneveti magát. annak dobja oda a nyakkendőt. A kezdő mond két szót a másodiknak. ki-ki nyugalomba” SZÓ-LÁNCHÁTÉK Történelmi és földrajzi nevekkel szokás játszani. törzshajlítás hátra. akkor a 19-es lesz a 22-es. stb. „Este van. s ábrázolják a megbeszélt verssort. Ezt a jelenetet ismételhetik is. Amikor a középen álló cserkész figyelmeztető mozdulatot tesz. esetleg kettő a harsonázást utánozza. Pál folytatja: „Pál hívja a hármast”. Ha Péter tévedett. (Térdelés. Pál tévedése esetén 22-es lesz és az 1-esből lesz a Pál. SZÍNJÁTÉK A játék rendezője néhány fiúval elhúzódik. A raj tagjai körben ülnek. London. mint a játékosok. Budapest. Ha a játékos téved. mert akkor kiderül a képmutatás. Péter kezdi a játékot. Pál lesz Péter. Péter minden tévedés után újra kezdi a játékot. vezényszóra különböző gyakorlatokat mutatnak be. A tornászok emberi ábrázatot mutató álarcot kötnek tarkójukra. annak is csak az első sorát. Felsorakoznak. addig hahotázik. este van. Az ilyen fordított gyakorlatok igen furcsán hatnak. Néhány fiú az egyik oldalon álldogál. akinek L betűs várossal kell kezdenie. csoportban álló fiúk délcegen a magasba kapják fejüket. aki mindenkit megver.). PÉTER HÍVJA PÁLT A játszók körben ülnek. az összes. hogyha nem találják ki az első bemutatásra. fel a magas hegyre”. a 20-as a 19-es lesz. térdemelés. „Fel. a másik oldalon pedig egy. Két egymás mellett ülőt Péternek. Néhány könnyen színre hozható verssor: „Házunk előtt mennek el a cserkészek”. amivel a következőnek kezdenie kell. s minden játszó egy számmal előbbre megy. míg a nyakkendő nála van. kedélyes kacajra fakad. illetve Pálnak nevezünk. stb. Például elhatározzák a „Fiúk fel a fejjel. Gyors körültekintés után kiszemel valakit. A hármasnak rögtön egy másik játékost (számot) kell hívnia: „Hármas hívja a tízest”. Csak hátraarcot nem szabad vezényelni. olyat. Az a nyertes a körjátszmánál. Párizs. Ugyanazt a nevet kétszer nem szabad mondani. Most a következőre kerül sor. TÜKÖR . a többiek pedig sorjában egy-egy számot kapnak. amelyet némajátékkal fognak bemutatni. vagy habozik. akkor mindig a 10-es helyét foglalja el. vagy közmondást. 24 játékos van Péterrel és Pállal együtt. Tehát a válasz lesz: Peking. A felhívások habozás és megszakítás nélkül folytatódnak. Ezután bevonulnak. és megbeszél valamely verssort. fel. a 21-es a 20-as. s azonnal elkomolyodik. Pl. MULATSÁGOS TORNA Itt inkább a nézők mulatnak. akkor a legnagyobb számú helyét foglalja el. és a 19-es játékos téved. a 22-es a 21-es. összecsomózott nyakkendőt dobálnak egymásnak. A kiszemelt viszont örömteli nevetésbe kezd. az egész kör pedig eggyel lejjebb megy az üres helyéig. zálogot ad. bő hálóruhájukat (pizsama) is fordítva veszik fel (eleje hátul).

A cserkészek körben ülnek. szavanként adjuk tovább. Ezek kiváltása sok mulatságot okoz. hogy készít pörköltet Mondjon egy jó zálogkiváltási módot . Ennek a játéknak igen érdekes változata. A tükör hűen utánozza a hiú cserkész mozdulatait: megfésülködik. A cserkészek körben ülnek. lábficam) Mondja meg a X-ik cserkésztörvényt Szavaljon el egy kis verset. felteszi a kalapját. amit a jobboldalitól hallott. az üzenet első szavát. baljával simogassa gyomrát. a másik a „hiú cserkész”. illetve szájról-szájra jár. ha stafétaszerűen minden őrsvezetőnek ugyanazt a szót mondjuk be. Ez a szó fülről-fülre. feláll. hogy az üzenetek átadásánál mennyire elváltozik a szöveg hibás átadás és figyelmetlenség miatt. fejfájás. Ha téved a tükör. ZÁLOGKIVÁLTÁSI MÓDOK Sok társasjáték van. Ilyenek: Állathangot utánozni Közmondást mondani Féllábon ugrálni Mesterséget utánozni Mondjon egy jó ételreceptet Mondjon bókot Tegyen végrendeletet Sorolja fel a csapat táborhelyeit Mutatkozzék be „Morse”-vel Sorolja fel a hét vezért Féllábon állva hajoljon meg mindenki előtt Mi a székhelye X megyének? Mutasson be egy tornagyakorlatot Jobbjával ütögesse a fejét. különösen akkor. azt kell a másiknak utánozni. közben azonban kerülnie kell az igen és nem szavakat. amelyik leginkább megközelíti a vezető által szavanként súgott mondatot. Ez utóbbi lesz a „tükör”. Középen helyet foglal két fiú. ÜZENET SZAVANKÉNT Ez a játék bizonyítéka annak. Az egész mondatot így. A vezető baloldali szomszédjának a fülébe súg egy szót. és mást jelölünk ki tükörnek. A hiú cserkész kérdéseket intézhet a tükörhöz. Mindkettőnek kalap van a kezében. stb. Mondjon egy jó „rémhírt” Mondjon rímet saját nevére Utánozzon egy történelmi hírességű alakot Cserkésznótát énekelni Jótettet végezni a játék folyamán Békaugrással ugrani Álljon szobrot Utánozzon egy érzést (fogfájás. az utolsó felírja a hallott szót. Mondja el. Amit ez egyik csinál. Minden cserkész azt súgja baloldali szomszédja fülébe. lehetőleg nem szorosan egymás mellett. Minél elmésebb a hiú cserkész. ha szellemes módokat választunk. Az az őrs nyer. akkor szerepet cserél a másikkal. amelyre azonnal kell felelnie. amelynél zálogot kell adnunk. annál érdekesebb és mozgalmasabb a játék.

úgy. A többi fiú. az kiáll. Az ilyen játék. A játszók két pártra oszlanak. hogy készít pörköltet Mondjon egy jó zálogkiváltási módot Mondjon egy rövid mesét „Csatakiáltson” Vegyen fel féllábon állva kisebb tárgyat a földről Ajánljon egy jó játékot Mondjon mindenkinek egy jó kívánságot VERSENYEK BIKAVIADAL Az egyik fiúnak. hogy az könnyen levehető legyen. vagy esetleg újra kezdheti.Mondjon egy rövid mesét fájás. Így folytatják a játékot. a bikának hátára nyakkendőt erősítünk. igyekszik a bika hátáról a nyakkendőt levenni. túlságosan hevessé válhat. hogy az feldőljön. A célvonal 10-15 méternyire van. LOVASCSATA Elővigyázatosságból csak egészen puha talajon (pl. A verseny előtt tisztázandó. ÖLTÖZKÖDÉSI VERSENY . aki lábával közben a földet érinti: kiesik-e azonnal. míg egy marad csak. a felszabadult dobozt. anélkül. Ezért ajánlatos idősebb vezetőknek ellenőrizni. egyik lábukkal arra lépnek. Aki szerencsésen először éli el a célvonalat. Adott jelre ezeken lépegetve kell a célvonal felé elindulniuk. hogy nyakáról. pedig felemelve maguk elé teszik. lábficam) Mondja meg a X-ik cserkésztörvényt Szavaljon el egy kis verset. A fiúk tehát a rajvonalon felállnak két dobozra. homokban) vagy térdig érő vízben játszhatjuk. Az erősebbek a kisebbeket a nyakukba veszik. ha valaki nem mérsékeli. Aztán a két fél „egymásra ront”. Aki feldönti a botot. és így tovább. mi lesz annak a sorsa. Minden induló 3-3 üres konzervdobozt kap. Akit a bika megérint. majd indításkor a harmadikat maguk elé a földre téve. hogy lábuk a földet érintené. BOTDÖNTÉS Kézfogással kört alakítunk. a torreádorok serege. A „lovak” természetesen nem harcolnak. akit „botbajnoknak” keresztelnek el. megkapja a „konzervbajnok” címet. az kiesik a játékból. fejfájás. melynek közepére cserkészbotot szúrunk.. A cserkészek egymást húzogatva. KONZERVFUTÁS Az indulók felállnak a rajvonalra. Mondja el. vagy „paripájával” együtt lerántsák. igyekeznek valakit a botnak nekihúzni.

Az a győztes. PÁRBAJ CSERKÉSZ-MÓDRA Vitás kimenetelű játékoknál a döntést sok esetben nyakkendő-mérkőzésre lehet hárítani. A cserkészek azon igyekeznek. ahol az előtte álló ugrását jelezték. A játék úgy helyes. akkor ő nyert. A hátsó lábnak tetszés szerint szabad elmozdulnia. hogy hüvelykujjuk kiálljon. Minden következő fiú onnét ugrik. s ha közben egymás kezét elengedik. ha őrsök versenyeznek. sőt ezen túlmenőleg nagyon jó gyakorlat a villámgyors felkészülést kívánó riadók esetére. s térdük alá körülbelül egy méter hosszú botot tesznek. hogy ellenfeleik nyakkendőjét ki tudják húzni az övből. Győztes az az őrs. A cserkészek nyakkendőjüket egyik sarkánál fogva övükbe dugják. mert ily módon. Mindegyik igyekszik a másik belső lábát helyéből kimozdítani. 10-10 méterenként a földre helyezve egy-egy öltözet darab várja őket. törülközés után a második vonalon rövid reggeli tornát végeznek. pl. pedig megjelölik az ugrás helyét. egy vonal előtt oszlopban állnak fel. aki minden baj nélkül elsőnek jut a célba. klottnadrágban állnak a rajvonalhoz.Akár önállóan. a másik fele pedig mögéjük áll. ami a játékból való kiesést jelenti. TALICSKÁZÁS A fiúk egyik fele fekvőtámaszt csinál. amely a nézőket szórakoztatja. Adott jelre az elsők páros lábbal helyből távolt ugranak. ha felváltva. hogy mindkét alkarjuk erősödjék. aki kifogástalanul felöltözve elsőnek ér a célba. mindkét karral játszák. A versenyzők mezítláb. Még mulatságosabb. KAKASVIADAL A kakasviadal mindenkor mulatságos játék. Előttük bizonyos távolságra. guggoló helyzetben maradni igen nehéz. STAFÉTAFUTÁS Legjobb. Saját nyakkendőjét senki sem foghatja le azzal a céllal. akár akadályversenybe illesztve igen mulatságos játék. újra összefogódzhatnak. amelyik a legtávolabbra jutott. HELYBŐL KITOLÓ Ketten játszák. s ha sikerült. ha a versenyzők ébresztő kürtjelre sátraikból futnak elő. A két ellenfél leguggol. Az ellenfelek azon igyekeznek. Kezüket a bot alatt az alsólábszárnál összekapcsolják. Amikor elkészültek. mégpedig úgy. . hogy ne tudják onnan kihúzni. és így kezdenek az öltözéshez. futnak a következőhöz. a jelzők. és adott jelre megindul vele a 15- 20 lépésnyire megvont célvonal felé. stb. A hátul állók mindegyike bokájánál fogva felemeli a maga „talicskáját”. ami elég könnyen sikerülhet. hogy egymást feldöntsék. és kezet fognak úgy. Így ugrik egymásután az őrsök minden tagja. hogy felállás után belső lábukat egymás mellé helyezik. és igyekeznek gyorsan felvenni. Az a győztes. az első vonalon kikészített mosdótálakban megmosakodnak. trikóban. Az őrsök egymástól néhány lépésnyire. Adott jelre a versenyzők az első öltözetdarabhoz futnak.

Ha ez sikerül. Majd a láthatatlan hajszálat az orrán keresztül fűzi. A legkisebb cserkész is sok babért szerezhet ezzel. túlzott gesztikulálással. mert a megütöttnek joga van hozzá. Lassított film: Hangosfilm. majd ezeket marokra fogja. Megismétli az előbbi mozdulatokat. homlokán felállítva egyensúlyoz vele. Sőt a szerepek is felcserélődhetnek. X urat győztesnek hirdetik ki. és odamegy a fiúkhoz. fújtat. megint leesik. s különösen a mozgás. mint egy csokrot. indiai művész. hogy ő még gyorsabban leüthesse fejéről a kalapot. hidat csinál. beugrik. Gyorsított film: az előbbinek az ellentéte. s hol egyik. majd úgy tesz. fél Nelson-ba kapják. az orrán. és a feje felett lengeti. Siritavibavanadityadaranapandi tusudéchamaray vagyok. hogy most Czája János fog birkózni X úrral. stb. és az egyik fülén kezdi befűzni. végül egy hirtelen mozdulattal kirántja az orrából. aztán hirtelen megmerevíti a hajszálat. s egyenként visszateszi a fejükre. aztán leesik. Az ütés után azonnal lebukik. a másikon pedig kihúzza. hol másik társának combját megüti. s így most az egyik fülén és a száján keresztül kezdi a hajszálat ide-oda húzogatni. Opera: Mindent énekelnek. FILMJELENETEK Rendes felvétel: eljátszunk valami rövid kis jelenetet 2-3 szereplővel a tábor életéről. aki kalappal a fején. A küzdelem megkezdődik. Legvégül úgy tesz. vagy egyebet. csomóba szorul. de mérhetetlenül lassú minden beszéd. s ezáltal komikusan elnyújtva történik minden. Igen gyorsan pergő kell. TÁBORTÜZI SZÁMOK DONGÓZÁS Hárman állnak egymás mellé. szétterpesztett lábbakkal folyton dong. Ez előadó fiú egy elképzelt ellenféllel birkózik. és így tovább. HEKTOR BUCSUJA . Középső a dongó. Ezután több fiúhoz odalép. ha úgy tetszik”. ő lesz a dongó. hogy legyen. HAJSZÁL-MŰVÉSZ A művész kiáll a középre és bemutatkozik: „Engedjék meg tisztelt uraim. akiktől a hajszálakat tépte. Végül két vállal a földet érinti. A lengetésből krinolinozás lesz (kiugrik. fejét elkapja. sikerül neki talpra állni. Egyszer-egyszer a levegőbe repül. mintha hajszálakat gyűjtene. mintha szétoldaná az összekötött hajszálakat. avagy csepűrágó. BÍRKÓZÁS A „GYŐZHETETLEN X”-SZEL A tábortűzvezető bejelenti. Végül kihúzza az orrán keresztül a hajszálat. A több fiú fejéről mímelve kitépett hajszálakat összeköti. mintha a hajszál egy részét a száján húzná ki. Némafilm: ugyanezt eljátszuk hang nélkül. ide-oda huzigálja. dugóhúzót csinál).

a világhírű szavalóművész. orrát fújja. A szavaló művész bejön. Negyedik zsebéből egy asztalkendőt vesz elő. Elmondja ismét a négy sort náthás hangon. trombitál hosszasan. Kiáll a tűzhöz. A szavalóművész kiáll. s pihegve (a szavaló is liheg) szól: „Uram. Hunyadi akkor félreáll (a szavaló félreáll). Elővesz egy rendes zsebkendőt. ORRFÚVÁS A vezető bejelenti. Erre egy lepedőt húz elő. Hogy egy verset mondjak el tinéktek. Elővesz egy picike zsebkendőt. Elszavalja náthás hangon a fenti két sort. . hogy következik X úr. Náthás hangon szól: Azért jöttem én ide elétek. dallamosan. stb. hangosan. pózba vágja magát. Szavaló művészünk megragadó élethűséggel fogja előadni Hektor búcsúját. S körültekint (kezével a szemét beárnyékolva ugyancsak körültekint) a sík mezőn Az esti fénysugárnál (hunyorog) Hunyadi ő. majd hirtelen fájdalmas vakkantást hallat. Ilyenformán: Ki áll amott a szirttetőn (mutató ujjával mutat) Hunyad magas (ágaskodva mutatja) falánál. Utána elővesz egy nagy zsebkendőt. A versben előforduló minden egyes mozdulatot azonban hatalmas gesztussal és arcmozdulattal kísér. orrát fújja. A TEHETSÉGES KEZDŐ A tehetséges kezdő Czuczor Gergelynek „Hunyadi” című költeményét adja elő az önképzőkörben. és náthás hangon szavalni kezd: Azért jöttem én ide elétek. orrát fújja. ismét hosszan fújja az orrát. hangosan fújja. Én meg vagyok zavarban. amelyet oly szépen írt meg az Iliasban a vak költő. az ősz (szakállát simogatja) vitéz. zavarna) Várába szállt (kezével szárnycsattogást utánoz) nyugodni De hírnők jő. Hogy egy verset mondjak el tinéktek. orrát hosszasan. belekezd a szavalásba. végül tiszta hangon ennyit mond: Hát csak azt akarom mondani. De nátha van az orromban. és fájdalmas búcsújára. Elővesz ötödik zsebéből egy törölközőt. s elugatja „Hektor” búcsúját. hatalmad eldőlt (szintén dőlni kezd) Hazádon nem kormányozol (kezével volánt kormányoz) A polcra már Ulricht ült „ (leül) „Ha úgy akarja a király. Elmondja a két sort náthás hangon. mintha valakit űzne. Hazáját most nem űzi vész (úgy tesz.Bizonyára mindenki emlékszik Homérosz eposzának eme híres alakjára. s újra szaval náthásan: Azért jöttem én ide elétek. Jó volt az orromat kifújni. Hogy egy verset mondjak el tinéktek.

(Persze jó hangú fiú legyen a pokróc alatt. No. s a gramofon játszani kezd. ez már sok. liheg. Télen: nagy hideg. Itt van nálam. óh. mintha a szél cibálná. mint a legnagyobb elefánt. no. Megjegyzem. csalódottan. Nyáron: kabátját leveti. Azután ráteszi a gramofonra. Ősszel: eső. most ugorj ide. ráhajtja a gramofon karját (ennek tűje az ökölbe szorított kézből kinyúló mutatóujj. szélirányba dől. kérek erre a célra két vállalkozó szellemű cserkészt. Samuka jóval kisebb. kihúzom onnan Samukát. Gyertek egy lépéssel közelebb. felemeli a lemezt. A GRAMOFON Két szereplője van. s pokróccal leterítik. Itt van. esernyőt nyit. mintha onnan egy egész kicsinyke állatot venne ki). rögtön elő fogom venni a zsebemből. s egy pokrócot dobva fejére. most még egyszer ugorj! No. egy fiú hajába nyúl. de sebaj! Óvatosan a tenyeremre helyezem. Nem. No. figyelj ide! Ugrálni fogsz! Innen (mutatva). Így… Menjetek egy lépést hátra! Nem. A fedő a hanglemez.) De hisz ez nem is az én Samukám! VILLAMOS VÁRÁS Nagyszerűen lehet azt is utánozni. ketten is elbújhatnak a pokróc alá. Ugye. mint várja egy fiatalember a megállónál a villamost. árnyékot keres. 5-10 méternyire egymástól. Samuka! Hooop! (Keresi). stb. Belenyúlok a zsebembe. s most más dalt hallhatnak a fiúk. Látjátok? Nem? Hát persze.). most bemutatom nektek az ugróművész urat. ha az alája bújtatott fiú jól tud utánozni valamilyen hangszert. SAMUKA. most álljatok egymással szemben. valami nagyszerű mutatvánnyal. AZ UGRÓMŰVÉSZ Egy jó humorú. a kinyúló kéz a gramofon karja.) No. Rátesznek egy nagy fazékfödőt. ekkora távolságot mégsem tud az én ugróbajnokom átugrani. Szükségem van azonban két ügyes trapézra. stb. majd megáll. Jobb karja kinyúlik a pokróc alól. Tavasszal: kalapját fogja. Hol a Samuka? Hol van Samuka? (Körülnéz. most nagyobb távolságra ugorj. Újra fel kell húzni. No. kicsit hátrább. (5 percig tart a rendezkedés. ide ugrasz! … Jó? (Óvatosan az egyik trapéz tenyerébe helyezi). topog. kezet fog velük) Úgy.Mond és marad nyugodtan (nyugodtan áll egy ideig). A lejátszott lemezt azután meg lehet fordítani. kb. Különösen nagy sikere lehet a gramofonnak. most Samuka. kis Samuka! (Megsimogatja). stb. utánozza a nagy szélben való viselkedést. ügyes fiú lép a tábortűz elé: Kedves fiúk! Én ma meg akartalak benneteket örvendeztetni. örömmel). karját lengeti.. Ha szükséges. Ez felhúzza a gramofont (a gramofon utánozza a hangot). (Két jelentkező jön elő.” Ketten berohannak. vacog. milyen ügyes! Még egy pár ugrást csinálunk. Samuka! Hooop! (Ujjával a levegőben követi. gallérját felhajtja. no! (Jobban megnézi. s ezért elhoztam nektek a világ legnagyszerűbb ugróművészét. Itt a Samuka! No. itt van a drága. A másik fiú a gramofon-kezelő. leolvassa róla az eljátszandó dal címét. kényszerzubbonyostól kiviszik a szavalót a színről. mintha Samuka ugrott volna). DANI BÁCSI HÁLÓINGJE . Az egyik fiú a földre kuporodik. Közben a gramofon egyszerre elkezd recsegni. Ide gyorsan. a világítás is gyenge! No. (Úgy tesz. stb. Ökölbe szorított kezeiteket tartsátok a melletek elé.

A Dani bácsi. másik a detektív. hogy általa mutatja be két ügyes fiú a színpadi irodalom fajait. Mi nem láttuk a Dani bácsi hálóingét. egy ideig küszködik magával. Népszínmű: A: (csárdás ütemben. a Dani bácsi. és lesújtóan bevallja. miközben többször kiejtik a Dani bácsi és hálóing nevét. Megragadja vállánál fogva társát. majd láthatólag beleőrül a gyilkosságba. Vígjáték: A: (fuldokolva kacag) B: (bejön) Mi az? A: (alig tudja kiejteni ) A háló. Egyszerre hirtelen a földre vágódik. csak hosszú trillák. nem láttam az ümögét nekie. Óvatosan körülnéz. ereiben hidegvér. Matyi. majd elbújik úgy. A komikus a sarokban kacag. előhúz a cserkészingből lassan egy lepedőt. Opera: A szereplők nem mondanak mást. a Dani bácsi hálóingét… A hálóingét! –szól a másik. és mint egy bánatos szerelmes. duettek között utánozzák az opera áriát ebből a szövegből: Nem láttad a Dani bácsi hálóingét? Nem én. Dani bácsi … B: (mint legény jön be) Nem láttad a Dani bácsi hálóingét? A: Lelköm. hogy. Egymást támogatva. A másik felindultan rohan be. megragadja A-t két vállánál fogva): Asszony. jobb kezében . a háló. hogy) Nem látta a Dani bácsi hálóingét… A: (vigasztalólag) (feléje közeledve): Nézz rám. Végül is A. könnyed dallamra éneklik a fenti szöveget. Operett: A bonviván és a primadonna sok tánc közben. és eljárják a Dani bácsi hálóinge című csárdásra a magyar kettőst. hatalmas bottal verdesi a tolvaj nyomait. Majd belép a mesterdetektív. (Drámai fordulat) Kérdezi: -Nem láttad a Dani bácsi hálóingét? A másik ijedten: -Nem! -Ah. hogy nem láttad-e?! A: (fejével nemet integet) B: (elszomorodva leül. A társa felhördülve leszúrja. közben lehetőleg sokat hajlonganak. nem láttad? B: (őrá is rájön a nevetés) A hálóingét! Nagyszerű! A Dani bácsiét! (Egymásra borulva vonaglanak a nevetéstől. B: (felnéz az égre. de nem talál semmit. Először a tolvaj jön be. fuldokolva vonulnak ki a színről. a Dani bácsiét.A Dani bácsi hálóingének csak szerény szerepe van. nótát kezd énekelni. a hálóingét. és felejtsd el a Dani bácsi hálóingét. aztán összeszedi magát. Tragédia: az egyik szereplő gondtalanul tesz-vesz a színpadon. mondván: A Dani bácsi hálóingét keresik! Hahaha! Detektív dráma: Egyik fiú a tolvaj. nem. illegve-billegve énekli a „Már én többet nem” dallamát használva): Dani bácsi.látta. aranyom. Mindketten táncra perdülnek. Szájában pipa. igaz lelkedre mond meg. Te nem láttad a Dani bácsi hálóingét. balkezére támaszkodva. és itt-ott hősies mozdulatokat tesznek. Ő nem látta a Dani bácsi hálóingét. Szimatol. szép galambom. hogy jól látszik a ruhája alól kilógó óriási hálóing. nem láttad?!! Másik kétségbeesve: -Nem! A Dani bácsi hálóingét? Az első szereplő sírva fakad és suttogva mondja: .

. mire diadalittasan elvezeti a tolvajt. ŐSERDŐBEN Nyolc tigrisvadász megindul az őserdőben. A: (síri hangon): Múlt éjjel láttam a szellemet. végül hason csúszva keresnek valamit. -Elvesztettétek? -Igen. Jó vártatva megszólal a tábortűzvezető: -Hát ti mit csináltok itt? -Keresünk. A további szorgos kutatás közben rálép a tolvaj lábára. akit nem oltottak be három éves korában. B: (összeborzad): Mit csinált? (továbbadják A-ig) A: (föltartja jobb kezét): Ezt tette. hogy a tolvaj 47 éves. (továbbadják B-ig. -Akkor miért itt keresitek? -Mert itt világos van! MÚLT ÉJJEL LÁTTAM A SZELLEMET Négyen állnak egy sorban. -Mikor? -Vacsorakiosztás alatt. „A” a vezető. B: És mit tettél te? A: Ezt tettem! (És vállával hirtelen fellöki az egész sort). B: És mit tettél te? A: (föltartja bal kezét): Ezt tettem. s először csak erősen a földre nézve. -Vacsorakiosztás alatt itt voltatok? -Nem! -S mégis itt vesztettétek el? -Nem! -Hát hol vesztettétek el? -A konyhában. ezért csak egymás mögött vonulhatnak. A detektív lefogja: „Hol a Dani bácsi hálóinge?” A tolvaj tagad. nőtlen fűszerkereskedő. -Mit kerestek? -Tűt. aki felvisít. A játék vége előtt a „végső fordulatot” természetesen nem szabad elárulni. később lehajolva. Kisüti.nagyítóüveget tettetve vizsgálja a láthatatlan nyomot. az csak A tudja. B: Aztán mit tett ő? A: (Meghajtja térdét) Ezt tette. a vezető a jobbszárnyon. libasorban. Keskeny az ösvény. „B” a balszélső. Nagy motozás közben megtalálja a mesterdetektív a kilógó hálóinget. TŰKERESÉS Minden különös bejelentés nélkül két fiú lép a tábortűz közelébe.

A hangjátéknak hosszú mozdonyfütty vet véget. s elindul a vonat. Mindenki leguggol. Erre nagy dorongütést utánozva. Erre mindenki feláll. amelynek üteme szerint igazodik a hangutánzás. Első kép az állomás. stb. A harmadik része „s”-hanggal segíti a mozdonyt utánozni. -Megtízóraizunk. mert azt hallották róla mindenfelől. amely a táborozó csapatot viszi. segítség!”. narancsot. Síp. mint kalauz. A csapat egyik része (gyerekhang) a Megy a gőzös-t énekli. Itt a j betüt hangoztatják erősen. -Követjük a tigris nyomait. és kezdjük ijesztgetni Bi-Pit. Valaki. halk hangon súgja a mögötte menőknek: -Beértünk az őserdőbe. úgy. hogy mi vagyunk a bushmannok. ezt mondja: „Cibak Péter. a másik „fu”-t. A harmadik része különböző újságcímeket. Mérges arcot vág. hogy igen bátor ember. Amikor a mozdony hegynek felfelé tart. Természetesen mindig gyorsabban.féle szöveg helyett ezt a szöveget is mondhatjuk: „Ide Kati. átcsapnak a következőbe: „Cibak Péter. szinte visítva mondja: „Viszki-vivivi!” Bi-Pi nem ijed meg. -Tigrisnyomokat látok. „Cibak Péter esz a fene” a szöveg. s a két kezét félmagasságból előre lökve mondja kísértetiesen: Vászkávava! Bi-Pi nem ijed meg. halk hangon? -Mert rekedt vagyok! A FŐCSERKÉSZ A BUSHMANNOK KÖZÖTT A tábortűz vezető előadja. kiabál. ide Kati!” LEPIHENT A TÁBOR . hogy Bi-Pit egyszer meg akarták ijeszteni a bushmannok. mégpedig lassú ritmussal. A csapat egyik része az álló mozdonyt utánozza. Ezt hátraadják. Ezt is hátraadják. Próbáljuk elképzelni. titokzatos. -Rövid időre lepihenünk. épp úgy a következőket is. az utoljára érkező hal hangon kérdi a vezetőt: -Miért beszélt útközben olyan titokzatos. jövök már!”. rendezkedik. Erre a törzs álmélkodni kezdett és üdvözölte Bi-Pit a törzs csatakiáltásával: „Kukuk!” A VONAT A csapat által bemutatható hangutánzás. ugyanolyan mozdulattal. segítség. a csapat sistergő része erősen megnyomja a c-t és az s-et. Mikor a vonat már lefelé szalad. A tábortűz-vezető két karja a dugattyúkar. Mikor már valamennyi leült. vizet. hogy egy kis h-t is mondanak hozzá. Ezt is hátraadják. Közben egymás után letelepednek fiatal vezetőjük köré. Cibak Péter. majd a vonatvezető trombitajele. cukorkát. A Cibak Péter . -Egy tisztásra érünk.Vezetőjük a törzsfőnök fia. Hátrafelé ismétlik. Az egyik társaság egy erős „cs”-t sistereg. Mikor a vonat fellihegett a csúcsra. egészen az utolsóig. A másik része dugóhúzót mond. felemeljük a dorongot: ”Dzzzzzz!” Azután lesújtunk: Bummm! Bi-Pi nem ijed meg.

) Kijelöljük ugyanis. amikor a puskaravaszt gyorsan elrántjuk. brekegjük a Pált. felállás. rövid „SSS!” Aztán a tábortűz-vezető lassan emelkedni kezd a guggoló ülésből. hogy az egyes szavak éneklése helyett megfelelő mozdulatot végzünk. a többit mind mutogatjuk. intésre az egész csapat mondja ásítva: „Áááálom. Cincogjuk a Pétert. A tábortűz-vezető a közönség egészségére kívánja az italt. hrr”. mulatságos hatást eredményezhetnek. ha a Péter és Pál és Hajmási elhagyogatása után ezeket csináljuk: Tapsoljuk a Pétert. Horkolva: „Hrr. A dugó húzásának pukkanását úgy utánozzuk. szemlecsukva: „Áááh!”. Következik a sör kiöntése pohárba. remek!” SÖRIVÁS Felkérjük a tábortűz körül ülőket. RAKÉTA A tábortűz-vezető egyszeri bemutatása után mindenki segít neki -mozdulatait kísérve. zizegjük a Pált. MOZGÁS-KÁNON A kánonok egyik-másikát igen jól fel lehet használni közös mókákra. Kéz-érintésére (gyufagyújtás) erős. a másikkal a poharat. stb. és . Hangutánzás: mélyhangú és folyton gyorsuló és magasabbá váló nyelvcsettintgetés. Mindenki utánozza a dugó kihúzásának nyikorgását azáltal. hogy a nagyujjunkkal. Hajmási Pál” nóta igen érdekes változata. S aztán a tömeg csodálkozásának utánzása: „Áááá. majd egy hatalmas taps. Ugassuk a Pétert. A különböző csoportok által különböző időkben végzett mozdulatok igen kedves.a rakéta feleresztését utánozni. Fütyüljük a Pétert. hogy összecsücsörített ajakkal levegőt szív be. hsz.Kellő bevezetés után. A vezető érintésére pillanatnyi csend. szemeivel követi a rakéta útját a levegőben. stb. hsz”. ÉNEKEK PANTOMIM MOZDULATOKKAL Kedves tömegszámként lehet felhasználni magyar vagy idegen énekeket a következő módon: az éneket először végigénekeljük minden mozdulat nélkül. szamárfül. (Leülés. majd egy láthatatlan dugóhúzót fúr a dugóba. áááálom!” Felnyújtózkodva. A fák hajlását deréklengéssel utánozva: „Sssszszszsz” Szuszogva:” Hsz. HAJMÁSI HANGUTÁNZÁS Az ismert „Hajmási Péter. hrr. a rakéta fönn elrobbant. A tábortűz-vezető magasra emeli egyik kezével az üveget. A végén már csak alig néhány kötőszó akad. A tábortűz-vezető lehajol. tapsoljuk a Pált. hogy a szöveg bizonyos szavainál milyen mozdulatokat kell végeznie a csoportnak. A vezető egy láthatatlan sörös üveget szorít a térdei közé. mint akkor. a többiek pedig utánozzák a rakéta hangját: Sssz és fütyülés szerű hangot. Azután énekeljük úgy. nyávogjuk a Pált. hogy összekötjük különféle mozdulatokkal. úgy. Minden egyes újraéneklésnél (egymás utáni sorrendben) a régi s egy újabb szót mutogatunk éneklés helyett. hogy segítsenek a kedves egészségünkre egy üveg Angliából importált sört meginni.

a játékvezető kezébe kerül. „Eltört gyufaszál”. és mondjuk: „Zzzzz”. amikor meglátja. és a végén (amikor a vezető ujjával a magasba mutat) így törnek ki: „Ávó!” A nem-tetszés nyilvánítása ugyanennek a fordítottja. mindig rémesebb ábrázattal és mindig kétségbeesettebb módon. Ő majd végzi a mozdulatokat. a kellő pillanatban nagyot tüsszent. Ez megismétlődik három-négyszer. és a tömeg. amikor a tábortűz-vezető utánozza a tüsszentési vággyal való viaskodást. AZ ELTÖRT GYUFASZÁL Valakivel fogadni kell. négy szó szerint: herc.akkor oda kell neki adni. majd kisebb köröket ír le csigavonalban. hogy az eltört gyufaszál. Természetesen a tábortűz-vezető nem késik egészségére kívánni a kedves vendégeknek a tüsszentést. mindinkább felfelé emelkedve. Ennek a mókának értelmesebb alakja. Kézérintésre egyszerre mondja ki mindegyik csoport a neki kijelölt szót. A törzs feleli: „Dzsiii”. amelyre a másik habozás nélkül feleli. hátraugrik egy lépéssel. ász. mint egy nagy tüsszentés. hogy nem tudja három kérdésre egymás után azt felelni: „Eltört gyufaszál”. A harmadik kérdés így hangzik: „Mi kell inkább neked: a pénz (2 fillér). amikor a „Bravó”-t így adjuk elő: A tábortűz-vezető lehajol. TÜSSZENTÉS Beosztjuk a tömeget négy részre. SZÚNYOGVADÁSZAT Ezt is a tábortűz-vezető mutatja előre. A többiek pedig lassan és mélyen kezdett „Brrrr” hangot felviszik magasabb. Boldog kiáltással mondjuk: „Megvan!” TIGRISVADÁSZAT A tábortűz-vezető előadja. A fogadás tárgya egy kis értékű pénzdarab.mindenki csücsörítve és kortyolgatva. Felemeljük óvatosan jobb kezünket és nagy csattanással lesújtunk rá. lábujjhegyen. és elordítja magát rémült arccal: „Dzsikolááá-jóóóó!”. és bedobja a nem létező tigrisbe dárdáját. óvatosan közeledik a bozótban rejtőző tigris felé. A végén egy megelégedett „ahhh” és hassimogatás. Feltesz két tetszés szerinti kérdést. ha ellenben azt mondja. Kezébe vesz egy eltört gyufaszálat is. és a közönség utánozza. hátraszegezett fejjel issza a nedűt. hogy a pénz. vékonyabb hangra. Leszáll a balkezünkre. erősebb. mint törzsfőnök. azután kezével széles. Ujjunkkal a levegőbe sikló vonalakat rajzolunk. vagy az eltört gyufaszál?” Ha azt feleli. Jön a szúnyog. tref. mondván: „Voaaaááák!” TETSZÉSNYILVÁNÍTÁS A közös tetszésnyilvánításnak igen könnyű és érdekes fajtája. Végül is a törzsfőnök intésére mindenki megembereli magát. pik. . Ez úgy hat. mire a királyi fenevad kiadja nemes lelkét. hogy egy tigrisvadászat utánzása következik. A tábortűz-vezető. akkor elveszítette a fogadást. magasra emelt lábakkal. a többiek a hangutánzást végzik. bedöfi szívó lándzsáját bőrünkbe: csettintés a nyelvvel.

Igaz. mit gondol az előtte ülő: „Azt. „Hat” -hallatszik a gyors válasz. „Kettő” -vágja rá gyorsan. Ő ezalatt eltűnik és „ugyanazt” felírja egy papírra. A játékvezető elmondja a játék menetét. Mindenki torka szakadtából ordít. hogy mi áll az ő papírján. (Az egész számolás csupán a kezünkkel történik. s az e feletti meglepetése nem csekély meghökkenésben szokott megnyilvánulni.) Mennyi ez? . akinek a bentmaradtak ordításából ki kell találnia.feleli egész . aki elegendő erőt érez magában egy nem túlságosan nehéz bemutatás elvégzésére? Ha a jelentkező fiú elég erős (megnézik karizmát). SZÁMOLÁS SZÁZIG Egészen bizonyos. hogy maga olvasná fel. Persze a mit sem sejtő áldozat egyedül kezd ordítozni. Vigyázni kell azonban arra. KI TUDJA KABÁTHÁT EGYÉSZEN EGYEDÜL LEVETNI? A tábortűz-vezető megkérdezi. hogy ő is kap egy szál gyufát”. elküldjük őket a tábortűztől távolabb. Azt a játékot megismétlik egyszer-kétszer. hogy most megmondja. Miután a kiküldött eltávozott. Kell hozzá valaki. Elkezd gyufaszálakat osztogatni. de most eldicsekedhet vele.GONDOLATOLVASÁS A gondolatolvasó felszólítja a társaságot: „Vegyen elő valaki egy darab papírt és írjon rá valamit. s megkezdjük a próbát. Csak 8-10 fiú játszhatja. és így még a legerősebb fiú sem képes kabátjának egyedüli levetésére. Mikor az utolsónak nyújtaná a gyufát. A felelet: „ugyanaz”. aki nem ismeri a játékot. Ahelyett. „Tíz kézen száz ujj van” . ő marad bent. hogy mit gondolt az előtte ülő. Mennyi ez?. „Tíz” -feleli a páciens. hogy tud gondolatot olvasni. Valaki elmondja.kérdezzük négy ujjunkat feltartva. az ott maradók kijelölik maguk közül a fő-gorillát. De ordít a kiküldött is. hogy hosszú és fárasztó tanulás árán szerezte meg ebben a tudományban a jártasságot. A gondolatolvasó a papírra ezt a szót írja: „ugyanaz”. hogy száz eset közül 99-ben meg tudja mondani. hogy van-e valaki a fiúk között. megkérdezi tőle. két ujjunkat feltartva. a kérdező is leveti saját kabátját. hogy ki a főgorilla. Ez abból áll. Ha több vállalkozó van. Vállalkozó valószínűleg fog akadni több is. hogy közületek senki sem tud százig számolni -mondja a vezető a tábortűznél. hogy kiküldenek egy fiút. le tudja-e vetni egyedül a kabátját? Amikor a jelentkező nagy igyekezettel hozzáfog kabátja levetéséhez. Amikor a játékot nem ismerő fiú megy ki és jön vissza. hiszen mindenki bízik számtantudásában. mindenki elhallgat. GORILLÁZÁS Ez is becsapósdi játék. egy kis hókusz-pókusz közben.kérdezzük hat ujjunkat feltartva. gyors válaszokat kell mindig adni. Mennyi ez?. és a megtalált főgorilla megy ki. Ha a kiküldött meg tudja állapítani a teljesítményből. Mennyi ez?. hogy senki se maradjon ki. mint a csuka. azután felolvastatja az eredeti papírt. hogy ki a fő-gorilla.kérdezzük most tíz ujjunkat feltartva. „Hát akkor tíz kézen hány ujj van?” -adjuk fel neki hirtelen a kérdést. előbb odaadja valakinek. „Négy” -mondja a kérdezett. csupán egy fiút hagyunk ott. Mindenkinek ad egy szálat.kérdezzük a pácienstől. majd megkérdezi. kijelenti.

Hogy látva lássanak. Meg megáll. „Ki az. majd kapja hirtelen S egy iramodással a pitvarban terem.. s azt tréfáljuk meg. Uram László király. Nagyot koppan akkor Azután elhallgat. Annál érdekesebb ez a harc. minél előkelőbb úron. ki főre Menekülnek a várból előle!. „Hess te gyilkos. Az egyiket betakarja. Így leírva talán hihetetlennek látszik az egész. S minden gondja. Ki-ki nyugalomba. gondolatja Neveletlen négy magzatja. egy unatkozó diák Este van. (Természetesen óriási hahota tör ki erre. Nekimegy a falnak. ne bocsáss fullánkot Neked adom.. angol király Vágtat fakó lován! Ej no… mi baja lehet annak az állatnak. Az ellenség ki nyakra. körülnéz.. Szédelegve ballag…. A zápor majd eláll. Kikapá levelét az anyai kézből. Nagyot ütött botjával a szamár fejére. bejöhet a tábortűzhöz a második vállalkozó is. s az áldozat csak akkor veszi észre a tévedést). este van. benne vizet kémlel. csontja szőrős. Jaj de nem tudok így maradni Szeretném magam megmutatni. és azzal cselekszünk hasonlóképpen. mi az? Vagy úgy?” Fordulj be és aludj. S Edward király. Másikat felfogja karja. Ösztövér kútágas. vagy minél nagyabb rangú cserkészen próbáljuk ki a dolgot. lecsapott fekete szélvészből. S elkeseredésében mit telhetett tőle. Az veri ablakod.. . Ha az egyikkel végeztünk. Lecsapott. CSALÁDI KÖR Írta : Sok magyar költő után. Szőre borzos. vigyed a virágot!” S szép menyasszony ruhát sem cserélhet. Zúg az éji bogár. Feketén bólintgat Az eperfa lombja. biztosan mindenki el fogja téveszteni az utolsó kérdést. de ha megpróbáljátok.bizonyosan a páciens. hórihorgas gémmel Mélyen néz a kútba.

ellenség tombol.. S tovalebben a vak éjben. Íme bizonyság Isten előtt. ahol jön egy fekete holló. Semmi nesz. s vidul a határ S te újra itt vagy jó gólya madár. Pedig éhes borja nagyokat döf rajta. közben csupán a macska dorombol. Könyöklőn várnak az udvari cselédek. Hogy felvitte a kend dolgát. Harmadikat ápolgatja. hangja régi Fia.” Bodri kutyám! Figyelj csak rám Van nekem egy tarka macskám Kinek drágább rongy élete Mint a haza becsülete. megösméri. és csapkos a gránát Minden tüzes ördög népet. Csendesen kérődzik. mint véred lüktető zenéje Amely most lázas ajkadon liheg A hang vagyok mely belesír az éjbe. tyúkanyó. Don Subláda . éjben. Hosszú. Szemekkel. Gyilkos erőszak ölte meg őt. Egy madár csak néha füttyent be. jót ád. Lám csak jó az Isten. Hazafelé az ösvényen. Az ünnepélyes csendbe. lánya. Hunyadi pajzsán ül ahhoz hasonló. Hamuban. mint a csillagtűz. És én. igen jámbor fajta.Elringatja. Majd a földre hintik a zizegő szalmát S átveszi a tücsök csendes birodalmát. Közben. És sorsod gyászát az zendíti meg: Ej mi a kő. Megenyhül az ég. falvat ont. hegyes tőr ifjú szívében. Úgy töri Drégely sziklai várát Haldokló hördül. S ahol jön. míg s keservek lőporához ér és akkor…. Arca halvány. irgalom atyja ne hagyj el! És röpked a bomba. kend A szobában lakik itt bent. Fekete viaszból nyom reá pecsétet. ROMANZA ESPAGNOLA Don Subláda. száz évekig. elaltatja. Ah ki vagy te márványkeblű szűz? „Én vagyok a falu rossza egyedül Engem ugat minden kutya messziről. És titkon kúszik tíz. Oh.

il gitára on la mono et cantata szerenado. Blankissimo ingalléro Quando an der paripano. Donna Panna. Donna Panna. par la longa promenada. Bella donna in Sevilla. Il grajcara oldalláda Tristissimo borravaló (E hősköltemény nagyszerűen előadható tábortűznél három szereplővel. Donna Panna. Frude benne audiamo. Et magno suspirando Quoi fait höle gyékényháló. Longa spáda oldalláda. Donna Panna és Don Subláda pedig némajátékkal bemutatja a jeleneteket. vörös. Lo pido vestra gratia Mae entendu Donna Panna Et da ipsi une grajcara.Grandissimo cavellero. hallgatandó Zsalugater in ablako. Tömör. Egy szaval. Donna Panna. . Mio corde semper fajó Il grajcara impress aréna Mortifice une mordályó. zömök. Sörös köcsög fölött Bögöly körözött. törökös Köcsögöt csötörtökön. Un durrantás…. Don Subláda morte jacet szobapadló. Csökönyös kölyök Ödön Zöld ködmönt öltött. Donna Panna.) KÖCSÖGÖT ÖRÖKÖLT ÖDÖN Költő: Töhötöm (Tábortűznél drámai hangon előadva). Gratiara il grajcara Valde male e kadencia. Sörös köcsögöt örökölt Dömötör Ödön. Bella donna in Sevilla.

Zömök. Hö-hö-hö. Döglött ökrök között Törött köcsögök mögött Ödön föl-föl röhögött Hö-hö-hö. Hö-hö-hö. Több csökönyös dögöt Köldökön döfött. . göndör. Szökött ökrökhöz Ödön Göröngyöt lökött. Jött több ökör.Dögölj bögöly körmöm között dörgött Ödön. vörös.