You are on page 1of 55

EMLÉKKÖNYV

FÜZESGYARMATI UNITÁRIUS
EGYHÁZKÖZSÉG

MEGALAKÍTÁSÁNAK és t e m p l o m -
é p ít é s é n e k
E M L É K É R E .

SZE R K E SZ TE T T E :

GÁLFFY KÁLMÁN,
FÜZESGYARMATI
unitárius hit- és elemi tanító.

ARA 80 FILLÉR.

ELŐSZÓ.
A nagy m agyar Alföld végtelen rónaságán ismét
fellobbant egy világitó fáklya, újra alakult egy egy­
házközség, m elynek hivei az unitárius vallás egy­
szerű hitelvei alapján im ádják az egy igaz Istent.
1902. év július 27-én alakult meg Füzesgyar­
maton az unitárius 1. egyházközség. Józan Miklós
budapesti, Ádámossy Gábor hódm ezővásárhelyi
lelkészek és Zoltán Ferencz m ezőberényi kántor-
tanitó tartották az első Isten-tiszteletet nagyszám ú
közönség előtt, egyik atyánkfia, Homoki F. Lajos
udvarán. Amidőn felhangzott D ávid király LXY.
zsoltárának lélekemelő dallama, a gyülekezet egy-
szivvel s lélekkel énekelte :
,,A Sionnak hegyén Ur-lsten!
Tied a dicséret!"

Egyházi beszédet Józan Miklós, a D una—Tisza
menti unitárius egyház kör-esperese tartott. Hirdette
a béke, az igazság és a szeretet országát. Biztatta
a hiveket, hogy ne féljenek, mert „tetszett az ő
Atyjoknak, hogy adjon nekik országot".
Az újonnan alakult egyházközség tagjai a faj-
fentartó m agyarságot m indenha jellem ző „hitért,
hazáért, szabadságért" mindig tettre s áldozatra-
kész buzgósággal láttak hozzá az egyház alap­
já n a k megvetéséhez. Veteményes kertjeit, az isko-

— 6 —

Iát és im aházat szépen tervbevették s annak meg­
valósításán nagy buzgósággal fáradoztak.
Az emberi kebelben működő isteni erőnek
csodálatos m unkája, hogy az alig 200 tagot szám­
láló egyházközségnek ma m ár iskolája és fel­
avatott temploma van.
Ha végig pillantunk egyházközségeink törté­
netén, kevés hasonló példát találunk. Budapesti
s angolországi hittestvéreink is hozzájárultak ne­
mes adom ányaikkal tem plom unk felépítéséhez;
fogadják érte szivünk hálás köszönetét. Kisérje
az isteni oltalom nemes m unkáikban.
Hálás szívvel kell, hogy megemlékezzünk
vallás-közönségünk szeretett főpásztoráról, Főtisz­
telendő Ferencz József püspök u r Öméltóságáról,
ki m indig atyai érdeklődéssel viseltetett egyház-
községünk iránt s buzdító, lelkesítő szavaival
táplál és éltet, buzdít és bátorít, hogy hitben vilá­
gosság fiai s szeretett m agyar hazánknak igaz hon-
íiai legyünk. Ú gyszintén Józan Miklós budapesti
esperes, Ádámossy Gábor jelenlegi alsó-, felső-szt.-
m ihályfalvi és Balázs A ndrás jel. hódm ezővásár­
helyi lelkészekről, kik szintén eleitől fogva biz­
tattak, hogy mint egy atya gyerm ekei szeressük
egym ást, tartsunk össze, hogy m int oldott kéve
szét ne hulljunk.
Ez em lék-füzet is a hivő lélek áldozatrakész
buzgóságának köszöni megjelenését. Az egyház-
község m egalakítása, tem plom unk alapkövének
letétele s a fölépült_ templom fölszentelési ünne­
pélye m ind mély benyom ást gyakoroltak a hívek
lelkére. De a szó és ének elszáll és a későbbi kor,
ha nem talál nyom ára, nem gondol vele. Az utó­

évi m árczius hó. nagy- atyáik m unkáját. drágább ju tal­ mat és m egnyugovást. tan.és el. hogy az idők járása fe­ lettébb súlyos ne le g y e n ! De ha jönnek is a meg­ próbáltatásnak nehéz napjai. hogy azáltal elősegít­ sék tőlök kitelhető módon Isten országának e föl­ dön minél szélesebb körben megvalósítását. Most m ár kibocsátjuk ezt az emlék-füzetet. Gá l f f y Kál mán. Hitünk tanítja s a K risztus hirdette. A benne foglaltakból m entsünk újból kitartást. H itrokonaink fogad­ janak bennünket és tartsanak meg továbbra is atyaíiui jóin d u lato k b an . kik ez emlék-füzet megjelenését lehetővé tették. ne essünk kétségbe. — 7 — dók iránti kötelességérzet támadt fel azok szivé­ ben. Legyenek készek ők is nagy és nemes tettek véghezvitelére. tudván. 1904. Adja a Mindenható. lel­ kesedést és áldozatkészséget. . Adjon nekik e tudat m indennél nagyobb. ne csüggedjünk el. tartsák tiszteletben atyáik. A jánljuk a liivek és hitrokonok szeretetébe. A jövendő idők nemze­ déke. hogy: „Erős várunk nekünk az Isten !“ Füzesgyarm aton. az unokák. hogy Isten a nemes és jótetteket megjutalmazza. u n itá riu s hit.

Te­ szem ezt annál nagyobb lelkiörömmel. amely a ti szivetekhez vezet. Amit én most mondani akarok tinektek. utolsó óráiban is bizalommal int a Nébó hegyéről a tejjel-mézzel folyó Kánaán felé: „Ne félj kicsiny sereg. * T artotta J ó z a n Miklós. hogy adjon nektek országot. miután úgy látom. de a jövőbe tekintő próféta és törvényadó. e vendégszerető család házas telkén. A lap-ige: „Ne félj kicsiny sereg. a Jézusnak egyszerű evangéliumát. Olykor még a vezér lelke is csüggedez. hogy mily híven vezette őket az isteni Gondviselés nappal köd. Lelki szemeim előtt megújul a bujdosó Izrael képe. a nagy Mózes. Gyönyörű költői hasonlatban maradt reánk. Ez alkalommal először hirdetem nektek az Urnák igéjét. „Az Ur nem hagyja el az Övéit“. És az Isten őket nem hagyja el. kik közelebbről az unitárius hitelvek szolgálatába szegődtetek. annak összhangban kell lennie azzal a sajátságos lelki állapottal. m art tetszett a ti A tyátoknak. melyben mindannyian vagytok. Inkább éheznek és szomjuhoznak.Megalakuláskor tartott egyházi beszéd* 1902. XII. . országot. hogy a zsoltár magasztos dallama és az ima hathatós ereje már meg­ nyitották az utat. mert tetszett a ti Atyátoknak. midőn hazátlaaul jártak-keltek a kietlen sivatagban. Messze még az ígéret földe. éjjel pedig tüzoszlop alakjában." — L ukács ev. hogy adjon néktek.. budapesti un itáriu s lelkész. Isten országa. Istennek hívei! Kedves hallgatóim! Testvéri szeretettel üdvözöllek titeket Istennek szabad ege alatt. 32.11 Az I7r szövetséget köt az emberi nemzettel. julius 27. mintsem a szolgaság és megaláztatás igáját hordozzák.

És a csüggedő tanítvány a tanitó-mester ajkairól hálásan lesi az igét: „Ne félj kicsiny sereg. . az igazságnak és III. a melybe léptek. II. Tegyétek ezt ti is. nem ismeretlen. rá nézve már csak üres forma. a szeretetnek országa. több mint 300 éven át. mint 1000 éve. Tekintsetek az egyszerű székely népre. uj hazát keresni. S e közben mintha ismételten hallanék az égi szózat biztatá­ sát: „Ne félj. I. Legyen ez a lelki világ.11 — „Az én országom nem e világból való. a mi egyházunk nem egyedül üdvözítő. kiket nem a számarány. hogy adjon nektek országot.11 Vezet minket is a magyarok istene. Ezt a birodalmat. diadalmas Árpád. minden benső érték és tartalom nélkül. kicsiny sereg!11 Kicsiny sereg vagytok ti is. Ezt a hármas birodalmat óhajtom ma nektek megmutatni. 9 — Hazát keres a Jézus tanítványainak kisded csoportja is. tinektek is. Egy uj világ dereng az ébredő keresztény öntudat fölött. Előáll a vezér. Az ország. de vallásunk nemes egyszerűsége kielégíti úgy a gondolkozó ér­ telem. Utai nem járatlanok. hanem az elvek hűsége és igazsága szerint Ítél meg a jó Isten és minden hivő lélek. harsan a harczi kürt a Kárpátok ormán. A mi hitvilágunknak nincsennek titokzatos rejtelmei. Gyülekezetté alakultok a inai napon. amelybe önként vágyakozik. a melynek csak egy uralkodója v a n : az egy . mint az ősi istentisztelet alkotó része. Az áldozattétel és a törvény. Törvényei ott vannak szátokban és szivetekben. mert tetszett a ti Atyátoknak. mint az érező s z í v kívánalmait. mint mindnyájunknak. Gyülekezet vagytok ettől a percztől fogva. nincsen- nek csodatételei. mely a hitjavitás óta. Alig pár százan. mert nem tud meg­ barátkozni a pogány világ erkölcseivel. Hazát keres az üldözött kereszténység. a melyet hitelődeinktől örököltetek. úgy ragaszkodott hozzá. Hazánk szentesitett törvényeinek oltalma alatt követtétek kebletekben a hit és lelkiismereti szabadság szent vágyódását. mint a hü gyermek az édes jó anyá­ hoz. a békességnek. birtokába veszi Attila örökét. Ősi jogaira hivatkozva meg­ szállja rónáinkat és bérczeinket. Több. füzesgyarmati kedves híveink.

a melyek munkásságunk gyümölcseit megsemmisitéssel fenyege­ tik. és a kifejlett magban egy uj életnek szunnyadó csirája . a mely felé von. a megujhodott élet isteni örömét. melynek örvénye felett szédület fog el. melynek sugarai minden reggel hirdetik a diadalt. sőt fény nélkül árny sem lehet. Ha van vihar. van enyhe szellő is. Annak képei és változá­ sai a saját lelkünk vágyat és reményeit tükrözik vissza. El tudunk gyönyörködni annak ezer szépségében. mely delejes álomba meríti a teremtett világot van világosság is. Ebben az örökös hullámzásban van összhangzatos rend és törvénytisztelet. Az ő lelke világosítsa meg a mi elménket. hogy a természet a békesség országa. . Ha van tél. mely felkorbácsolja a tenger hullámait s korai sírba dönti a vakmerő hajóst. éppen úgy mint a mi emberi életkorunknak különböző szakaszai megteszi a maga kötelességét és átadja a szerepet a következőnek. a rügyből bimbó fakad. A tünemények felett van Isten. jó és igaz. vagy hegy-völgyes tájon vezet végig vándorutunk. van fény i s . Szeretjük a szabad természetet. a mi szép. Ha van árny. — Kísérjetek figyelemmel. a bimbóból virág. Ha van sötétség. ahol az örök törvény szerint működő titkos erők egyik a másikat kiegyenlítik. . ragad bennünket a lélek legszentebb vágyódása: közel az Istenséghez. szivünket pedig tegye fogékonynyá minden iránt. mely kedvező irányba tereli vitorlánkat. a mint a sik mezőn dolog után látunk. I. Ezért mon­ dom én azt. Egyik évszak a másik után. mint a békességnek országa. van magasság is. S a mig ez végbe megy. virágból gyümölcs. . a melynek dermesztő hi­ dege megállítja a vérkeringést a fa kérge alatt. van tavasz is. a mosolygó kék eget hányszor nem borítják be vészes felhők. Hirdetem nektek a békesség országát. Egyiknek a munkája sem kerek és be végzett a másiknak se­ gítsége és közreműködése nélkül. S mégis úgy áll előttünk a nagy természet. az óhajtva várt boldog kikötő felé.örök élő igaz Isten. Ha van mélység. amelynek jótékony melege újból lombkoronával díszíti fel a letarolt ágakat s virágot csal ki minden kis göröngyön. Sőt derült égből is lecsaphat a villám.

S a mikor őt magát halljuk. — 11 S a mi igaz. akik az általános világbéke eszmé­ jének is hívei vagyunk. És amiképpen a békesség országában a boldogító békét nem a felszínen. Nem tartozunk azok közé. a természet világban. hogy végre is az igazság ismeretére el lehet jutni. jó és rossz. mely Istent dicsőiti s a földön békességet hirdet a jót akaró emberek között. a szép szivárvány. annak polgárjogát szabadon élvezheti. e szerint. a melynek követelményei elől kitérni nem lehet. az Isten országába bátran beléphet. Itt is az egymás ellen küzdő vagy egymást támogató erkölcsi erőknek kölcsönhatásából. Mintha ez volna jeligéje a Jézusnak s ő utána minden igaz keresztény­ nek. „békesség e háznak11 mind evangéliumi jelsza­ vak. Sötétség és világosság. Az evangéliumból is olvashat­ tátok az angyali sereg énekét. Hirdetem tinektek a igazság országát is. II. Mást ígér a jövendölés és mást vált be a való élet. hogy az óriási sző- . amikor a zivatar rettentő ereje ki­ tombolta magát. Nem várjuk egyes embertől. mint az osz­ tályok és felekezetekre tagolt emberi társadalomban. a házi tűzhelynél éppen úgy. a szabadon választó erős akaratnak. vagy diadalából áll az élet. inegilletődéssel vesszük észre. A ki itt a lélek folytonos küzdelmei között is megtudja őrizni fenséges nyugalmát. hogy nem békét akar hozni e földre. mély és örök vonásaiban kerestük. akik Pilátussal azt szokták kérdezni: micsoda az igazság ? Mi nem kételkedünk abban. „Békes­ ség e földön11. élet és halál. De a békének mindig harcz és küzdelem volt és leend az ára. hanem fegyvert és rneghasonlást. A termé­ szetben is akkor tűnik fel az isteni kegyelem és békesség diadalive. helyet adva a leg­ szentebb emberi jognak. Ezt hirdetjük mi is. hanem a lélek benső. erény és bűn állanak örökös harczban egymással. bármennyire körül legyen véve földi létünk a talányok és kérdések egész tömkelegével. nem külső jelekben. nemcsak a csatatéren. mélység és magasság. bu­ kásából. ily értelemben keresem is. annak igaz­ nak kell lennie a lelki világban is. akárhányszor ugyanegy emberi kebelben. közöny és lelkesedés. hanem az egyén lelki világában is.

csak újabb lépcsőfoka az emberi előhaladásnak és tökéletesedés­ nek. Annak áldásaiban részesül boldog-boldogtalan. És bár világ szerint a külső erőszak diadalmaskodik. hogy ez igy legyen a hit és erkölcsi . intenek végbucsut a földi létnek. akik éhezik és szomju- hozzák az igazságot. áldozatul esik az egyenetlen küzdelemben. Erre rövid az em­ beri élet. ki nem meríthető varázsa azoknak kebelé­ ben van. amelyekben a mi korunk kiválóan gazdag. kutatják künn a termé­ szetben. vagy benn az emberi lélek mélyén. A tudomány világában minden elismert igazság közkincscsó válik. Ezt kifejteni. akik az emberi mi- velődés minden korszakában keresik. Látjuk a tudomány búvárait. Az igaz­ ság azt hozná magával. Azok meg- elégittetnek. az erkölcsi erő és annak soha el nem múló. hanem a lélek elévül­ hetetlen kincseivel. Az igazság nevében száműznek és máglyára hurezolnak ezreket. Hanem jut egy-egy összekuszált fonal mindegyikünknek. Jézus azokat tartá boldogoknak. a melyek nélkül a világot. kik az igazság dicsőítésével aj­ kukon. sa­ já t rejtélyünket megoldani: oly elemi dolog. . pénz és véráldozattal. akik ha kell. mint a találmányok és felfedezések terén még az esetleges hibák és tévedések is útmutatói és ösz­ tönzői lehetnek — s azok is — a további fölfedezések tüne­ ményes sorozatának. saját életűket sem oly mértékben boldognak. a nazarethi prófétát. Hol itt az igazság? és hol van az igazságnak országa? Bizonynyal nem az üldözők és elnyomók részén. az ó-kor legtisztább jellemének. Az igazság bajnokainak látszólagos bukása. Az igazság ne­ vében feszitette keresztre Jézust. . És pedig nem a szokott hatalmi eszkö­ zökkel: fegyver. Akárhány oda vesz. Az igazság itélőszéke ítéli oda a méregpoharat Socratesnek. Ezek emelik annak jólétét és tekintélyét. Ezek népesítik be az igazság országát. mely meghazudtolta és meghiúsította legszentebb álmaikat . akiknek az igazság éppen úgy létfentartó eleme. Éppen úgy. azokat az igazsá­ gokat. melyet joggal követel mitőlünk az emberi méltóság érzete. a mi hitünknek tanitómesterét. És többnyire elégtelen az emberi erő. mint Isten müvét se tartják tökéletesnek. mint a mindennapi kenyér és a friss ivóvíz. a mint óhajtanák. 12 — vevény összes szálait egymaga lebonyolítsa. egy egész világgal szembeszállanak s a meggyőződés hangján harsányan kiáltják: „mégis mozog a föld'1.

Hasztalan kérdeznünk : hol van és hol nincs a szeretet ? Mikor látjuk. Megszegi kenyerét az éhezőnek. — 13 — világ terén is. Az igazság or­ szága nem zár ki senkit. szereti és megbecsüli az igazságot. hogy mindenütt ott van. Az igazság köntöse. jó és nemes tündöklő eszményei­ vel. Ne foglalja le itt se senki az igazságot és üdvösséget magam agának. A madár is felcseréli szinét a különböző égövek a la tt. a tiszta szeretet. mindenekre ki­ terjedő. . igazán. az idők során változásnak van alávetve . ahol és amikor az ő megváltó segítségére legnagyobb szükség van. Járni nem tudunk: karján hordoz a sze­ retet. Épp igy a szeretet is. a nagy éjszakára . Gryügyögő ajkainkat édes beszédre tanítja meg. vallja. „Nem mint az árny az utazót. Ifjú korunk ábrándos éveit a szeretet népesíti be a szép. az igaz szeretet éppen olt és akkor mutatja meg magát. A szeretet. Messze visznek vágyaink és reményeink: baráti jobbot nyújt nekünk az önzetlen. mert ezzel magát az igazságot és üdvösséget fosztja meg attól az egyetemes. lelkesedjünk érte s munkáljunk tőlünk íelhetőleg annak diadalán. mig dallamával egyformán gyönyörködtet. Öntudatlanok vagyunk még s máris érezzük a minden­ ható szeretet melegét. külső megnyilatkozási módja. országát keresem és hirdetem tinektek. isteni befolyásától. csak jó időben11. Hiven. melynek Ili. A sze­ retet szent keze fogja be szemeinket. . Felruházza . Mosolyt ébreszt a hervadó világon. Az igazság mindennél drágább. Innia ad a szomjuhozónak. Ha érte nehéz időkben szenvedni és tűrni tudtak hitelődeink s mi boldogan élvezhetjük az ő keserű mártiromjuk édes gyümölcseit. A béke zavartalan. Sebet kötöz be. a férfias küzdelmek zivataros napjaiban. A szeretet napjainak mocsoktalan fénysugara aranyozza be életünk alkonyát. aki nyíltan hiszi. Lépten-nyomon kisér bennünket az élet vándor-utain. Könnyet töröl. de lényege mindig ugyanaz marad. Az igazság örök. amely nélkül pedig az igazság nem igazság és az üdvösség — nem üdvösség. A szeretet hiven őrt áll mellettünk a nehéz próbák.

a melynek ál­ dásait csak azokra terjesztheti ki az égi kegyelem. enyhület vár reánk. ami tanítómesterünk. Örömet hirdetek néktek. nem más az. Amennyiben egyenlő hűséggel és odaadással szeretjük a jó Istent és minden embertársunkat. van helye közöttünk az egyenlőség sokszor félreértett magasztos jelszavának. mikor a szeretet országát hirde­ tem. mint az öldöklő fegyverek gúláiban. Ez az igaz törvény és a próféták. Szeretet nélkül nincs bizalom és nincs tisztelet a polgári vagy erkölcsi törvény és annak őrei és végrehajtói iránt.“ Annak országa soha sem válik néptelen és kietlen pusztasággá. felkelteni az emberi méltóság érzetét. mint egy bús sivatag: a hol fájdalmainkat elnémíthatjuk. akik azok­ tól magukat könnyelműen meg nem fosztják. Igazi bensőségteljes szeretet nélkül nincs és nem lehet boldog családi élet. A bujdosót befogadja hajlékába. Kövessük az ő példáját a békesség. Az elnyomottak védelmére kel. Mi a fiuságnak lelkét v ettük: áldjuk érte buzgó szívvel szerelmes Atyánkat. igazság és szeretet országának. ennek az örök evangéliumnak. hogy trónjaiknak sokkal szilárdabb támasza van népeiknek szerető szivében. melyet egész életével oly szépen példázott előttünk Jézus. szolgaságnak lelke. megvalósítani mirajtunk az isteni bélyeget és hasonlatosságot. Az uralkodóknak is mindinkább be kell látniok. mint a s z e r e t e t zöld szigetje a homoktenger közepén. Nem fog el akkor a félelemnek. szomjunkat oltva. S ha nehéz órákban szinte úgy tűnnék fel előttünk a mi földi életünk. . csak vak engedelmességre szoktatja meg a gyermeket. a helyett. A tudatlanok szeméről levonja a sötét hályogot. — 14 — a mezítelent. Ámen. hirdetésében és gyakorlásában. Szeretet nélkül nincs és nem lehet igazi boldogság és megelégedés. me­ lyeknek közös célja e földön közelebb hozná Istennek országát. Szeretet nélkül nincs foganatja a nevelésnek. mely célját tévesztve. Csak a szeretet — és nem a gyűlölet — nyelvén ért­ hetik meg egymást a különböző osztályok és felekezetek. „A szeretet soha el nem fogy. hogy igyekeznék benne fölébreszteni a viszontszeretet csodatevő ha­ talmát.

— ki a szent sát­ rat szűknek s nem elég felségesnek találta Isten im ádására s e végből nagyobb. hogy Isten nem lakik kézzel csinált haj­ lékban. 1903. im ája együtt szárnyaljon fel a magas­ ságban lakozó Istenhez.*) Füzesgyarm aton. isten­ tiszteletük buzgóbbá tétessék s hogy a gyülekezet­ nek óhaja. A nnál is inkább.Alapkőletételkor tartott istentisztelet. Ily gondolatok vezérelték a nagy Zsoltár irót. mely eme szavaiból lá th a tó : „én teljes te­ *) T artotta : G á 1 f f y K álm án unitár. egye­ dül Istent im ádhassák. — A szent írásból tudjuk s K risztus U runk is tanította. M indazonáltal a hívő keblet nem elégítette ki az U rnák m agános helyen való imá- dása. szentebb s felsé­ gesebb hajlékot óhajtott volna épitni — Dávid ki­ rály volt. Dávidot is. tanító. Tudták azt m ár az ó-kor népei is. Az első. hit. hol a világi dolgo­ kat és érzelm eket küszöbön kivül hagyva. az emberek édes atyjához. hol Isten im ádására megjelenvén. hogy az egész természet Isten temploma. . — O r a t i o. midőn a Jeruzsálemi templom felépí­ tését határozta el és annak m egvalósításán fára­ dozott. junius 24-én. m agokat mint­ egy a m ennyország kapujában képzelvén.és el. mert prófétái által m ondá az U r Izrael népének: „építsetek én nekem szentélyt. V ágyódtak m ár a régi nemzetiségek is egy olyan közös szent hely után." I)e az emberi érzelm ek is egy oly ál­ landó hajlék után vágyódtak s vágyódnak ma is. melyben an­ nak A lkotója m indenütt jelen van s egyform án lehet imádni m agános hajlékainkban és a hívek gyülekezetében.

mely m ind­ nyájunkon van. m elyre a jövendő idők nemzedéke hálával gondol vissza. Ez az öröm s lelkesedés. az én szivem és testem kívánkoznak az élő erős Istenhez Lelkesüljünk Isten országa építésének halla­ tán. midőn e helyen. mely a nagy királynak. s ma m ár ki tudná számba venni. ily szép számmal állu n k . ezüstöt és minden­ féle drága köveket. midőn az Isten házának fölépítésére ajánlott kincseinket összegyűjtve tesz- szük le az U r lábainak zsámolyához. ünnepélyes érzet hatja át lelkünket. Salamon példaadó m unkássága lelkesített titeket is füzesgyarm ati unitárius testvéreim ! Mert a szűk. bölcs Salam on be- végezé a nagy m unkát s megépítette Istennek az első templomot Jeruzsálem ben. — 16 — hetségem szerint készítettem az én Istenem házának felépítésére bőségesen aranyat. ő akkor A brahám - nak kebelén pihent. Meg­ fizet az ur kinek-kinek érdeme szerint. azóta is mindig újabb hajtásokat növeszt.11Tudjuk ugyan. nem egyéb. hány ilyen templomban hangzik föl naponként a könyörgést m eghallgató édes Atya nagy neve. m ert kedves az Isten előtt. Mert egy oly napot ün­ nepelünk ma. melyet elplántált. hogy altemplom építést ő m ár n em érh ette el. sőt anyagi áldozatokat is hozzunk oltárához. Igye­ kezzetek is azon. e p illan atb an . — Isten im á- dására nem elég felséges im aház helyett egy fel­ ségesebb s magasztosabb czélokra szentelt hajlék építését határoztátok el. Az eszme. . m int kifejezése ama szent érzelm eknek. midőn fia. mely vallásos kebleitek legmélyéből piros rózsát font arczaitokon. S most. dicsőítése és imádása. S m intha hallanám ajkai­ tokról a szent öröm s lelkesedés szózatát. D ávid­ nak ajkaira adá a szót: „az Úrnak pitvariba való menetelnek kívánsága m iatt elfogy átkozik az én lel­ kem. Szent Dávid bölcs terve. Készítettetek is tehetségtek szerint az Ur házának fölépítésére kincseket.

„ a n n a k v a n k i v á l t k é p p e n való kincse. Lelkünket fel üdíti. vigasztalást találjanak. Az Isten iránti végtelen szeretet indított titeket — mint am a nagy király — arra. Igen! m ert ott van a mi Atyánk. csak a min­ denek A tyjánál. az Ő tiszteletére épített hajlékban. O h ! mert mi lehet megnyugtatóbb. Nem leli fel másutt. mivel hogy kedvem van az Isten házához. Szeressétek Istent és az 0 házát. tem plom unk alapköve mellett. kivel beszélgethetünk imáinkban. melyet öröm­ me l ád a n n a k s z ü k s é g e i r e . a templomban. boruljunk le Isten . mely az U r oltárának építésére adatott egy m indeneknél k é n y e s e b b kincs. “ Minden nemes ajándék. midőn együtt állunk. mint a templomi öröm. A mi fáradt lelkünk s zaklatott életünk meg­ nyugvást keres. lelkünket m egnyugtatja s uj erőt és bátorságot ád az élet nehéz terheinek elviselésére. Az ö Atyai keblén pihennünk jól esik. m ert ki így cselekszik. m elylyel ti egy láthatatlan erőnek. m eghallgatja kérésünket. vigasztalóbb s mi ad­ hatna n a g y o b b é l v e z e t e t lelkűnknek. Még ezek felette. mint gondos. Úgy van! S mi templomot építünk a m i A tyánknak. a min­ deneket oly szép renddel fenntartó örök Istennek hódoltok. — 17 — m ert s z e r e t i az I s t e n a z á l d o z a t k é s z s z i v i i e k o t. Ez a szép m ondat van telketekbe vésve. „Ez szólított adakozásra. hogy annak falai között. hogy kincseiteket össze­ gyűjtve templomot építsetek az egyszemélyi! Isten tiszteletére. melyeket ezelőtt gyűjtöttem a szent háznak épületére. megújítja. Ez ünnepélyes pillanatban. félretett kincsem is van annak szükségére. szent óhajtásunk m egvalósulásának kezdetén. kinek elpana­ szolhatjuk keserveinket s ő. jó Atya. midőn tes­ t ünk a létért való küzdelem nehéz harczában el­ fárad s lelkünk óhajtva vágyódik Istenhez szent pihenőre üdülést.

ha még há- borog.JXe féljetek. sebzett szivünk ineg- gyógyitott érzetével jöttünk e helyre. mint Isten­ nek háza s az a menyeknek kapuja. bölcsességed és örökkévalóságod tüköré. békesség és szeretet Kútfeje. H irdessük az em­ berek előtt. mert én m egnyugtatlak titeket1'. gondoskodói azokról is. Ámen. Tehozzád sieténk s Te meg- vigasztalád nyugtalan lelkünket szózatod által: . hogy m egm utatni engedted azon utat. mint m enedéket keresők. Hála énekkel és segedelmedért esdő könyörgéssel teszsziik le a te tiszteletedre épülendő szent ház fundam en tornát. hanem m egújulva tündök- lik a te jóságod gyerm ekeid iránti szereteted is! Oh! mily felemelő az a tudat. mert veletek vagyok. Ima. hogy sorsunk s életünk változásait atyai bölcsességed szerint inté­ zed s m int jó Atya. Szerető szent A tyánk! Nemcsak napjaid újul­ nak meg fejünk felett.. Ez is a te hatalm ad." Ti pedig járjatok szüntelen az U r utaiban s úgy boldogok lesztek! S lelkesítsen a nagy evan­ gélista és nyugtassa meg telketeket. meg ne rettenjetek 1“ Jézus által szólítasz: „Jöjjetek én hozzám m indnyá­ jan. hol leend a szeretet háza. kik m egfáradtatok és megterheltettetelc. véghetet- len bölcsességü Isten. Áldás. melyen a . hogy: „e hely nem egyéb. mert igy szól hozzánk áz evangéliomban: K e r e s s é t e k e l ő s z ö r I s t e n n e k or­ szágát és e g y e b e k megadatna k n e k t e k . kik­ nek a világ jóságokért gonoszszal fizet. a békességnek temploma. m ennyei édes A ty á n k ! szent öröm érzésre gyűlt kebellel. — 18 előtt s szenteljük meg e helyet. Mi. Á ldunk és m agasztalunk Téged atyai jóságodért.

— 19 — te szent fiad. m int egyedül uralkodó. hoz­ zád em eljük fel segedelmedért esdő lelkünket. hitünk és meggyőződésünk szerint. bátoríts fogadásaink teljesítésére. magasztos érzelm einknek megfelelően érhes­ sük el. legyen áldott folytatása s végezetül teljes siker koronázza fára­ dozásainkat: Tartsd meg és neveld ez igazán haladni akaró. áldozatkész gyülekezet minden egyes tagjában azt az igazi buzgóságot. Szerető szent A ty á n k ! ha volna érző s z í v . Te tudod jó A tyánk. Te vagy m in­ den áldásnak és előhaladásnak eszközlője. ha volna. az U r Jézus haladt s hogy kezünkbe adád a haladás evangélium át. édes A ty á n k ! Oh éleszd ami buzgóságunkat. a Te szent országod terjedését szóval és tettel előmozdít­ hatjuk. Ama nagy evangéliom irta élőnkbe erkölcsi k ö ­ telességeinket. ápold szivünkben a lelkesedést. buzdíts. hogy legyen sze­ rencsés ami vállalatunk kezdete. Jövőnk is attól függ. m elyet m agunk elibe tűztünk szép rem ények­ kel. leg­ jobb Atyát. Nem kivánsz tőlünk egyebet. mint egyedül mindentudó. hogy lélekben és igazságban im ádjunk Tégedet. ha az egész világ ellenünk tám adna is. c pillanat komolyságát. m elylyel segédkezet nyúj­ tottak a Te dicsőséged hajlékának emelésére. Erezzük oh A tyánk. ki e gyönyö­ rűen világitó égi szövétneket kioltani törekednék. igaz élő istent. melyek által a közjót. Hogy akaratod cselekvése lehessen eledelünk. legszentebb. Mivel azonban szent vallásunk útm utatása. szándékunkat. m ely m inket e tiszta evangéliom törvényeitől megfosztani igyekeznék. Állj m ellénk Mindenható erőddel. mint. hogy e szent m unkát m iként kezdjük el hogy benne öröm ünk legyen. csak Te benned bízunk. színed előtt buzgón imádkozni. hogv eme szent célt. Ezért borulunk le szent. . csak oltalm adat keressük. am elyből m egism er­ hettünk téged.

a közjó és szeretet m unkálásában is egyek lehessünk s lelkünk igaz nyugalm ával várjuk az Ítéletet. a gyülekezet buzgóságának és ami hitünknek erős kősziklája! S ha majd erőtlen szolgád ajkairól hangozni fog a buzgóság im ája s az élet be­ széde. Hassa át őket szent lel­ ked ereje. férfiakat és nőket. Iste n ü n k ! Fo­ gadd kedvesen esdő gyerm ekeid hála imáját. Ámen. Áldd meg egyházi és polgári elöljáróin­ kat. hogy közös hajlékunk legyen. hogy felépülhessen egy erős „Sion“ s annak falai között buzgó imáikban találják fel leikök elvesztett nyugalm át. hogy együttesen. kinek szép lelkében az épület rajza tes­ tet öltött. Áldd szeretett hazánkat * s oltalmazd minden- nem ű veszélytől. az igaz vallásosság és a tiszta erkölcs közöttünk mind jobban-jobban terjedjen. teljék be a mi szivünk és lelkünk a földi boldogság s menyei üdvösség hálaérzetével. Áldd meg e gyülekezet minden egyes tagját. Te hozzád kiáltunk jó A tyánk. Áldd meg minden nemesczélu intézését. — 20 — Áldd meg mindazokat. . szülőket és gyerm ekeket. kik bármi okból késedelmeztek adom ányaikkal járu ln i ez épülendő szent hajlókhoz. az öregeket m int az ifjakat. hogy e dicsőséged hirdetésére épülendő templomhoz tehetségük szerint hozzájárulhassanak. Áldd meg angol hitro k o n ain k at kik ez alkalom m al is jelentékeny áldozattal járu ltak a te oltárodhoz. hogy uralkodása alatt sokáig élvezhessük a béke áldásait. M indenható szent Istenünk! Oh áldd meg e szent művön dolgozó m unkásokat életerővel. egész­ séggel és lelkes igyekezettel. Oh! áldd meg jó A tyánk koronás királyunkat. Á ldd meg családostul azt az igazi felebará­ tunkat is. Költsd fel a szent áhítatot azoknak lelkében. Engedd oh Isten. Szent fiad az U r Jézus nevében. kik áldozatunkat lábaid zsám olyához rakták le. hogy a tudom ány. m int egy Atya gyerm ekei. a Te jóváhagyó szent tetszésedet.

melyeket m a tehet- tü n k. „Végezvén keit m unkáinkat. hova oltárt em elünk az Ú rnak. „Lebegjen az isteni gondviselés nemes tervünk és az Őt hivő lelkek sokasága felett örökkön-örökké. Ámen. liogy láttátok a helyet. V ilágítson lelkeitekben az örökké fénylő égi szövétnek.u Menjetek el nyugodt lélekkel. — 21 — Zárszó. hogy ti is részesei voltatok e szerény ünne­ pélynek. hogy soha az erény útjáról el ne tévelyedjetek. Mondjátok el. békességgel és m ondjátok el szeretteiteknek. . Jegyezzétek sziveitek legbensőbb rejte­ lmébe e ritk a látványt.

. — maradandóbb jellegű alkotások­ kal tisztelték meg az ő isteneiket. 1903. oly helyet. A ti lelkűteknek hő vágya teljesül. méreteire nézve eltörpül a Salamon templom mellett. amelyeknek hirdetésére épült ez a kedves kis templom. Ez a szerény hajlók. ami hitünk és meggyőződésünk szerint. nov. (Alkalm i beszéd. amikor ezt az uj Siont — úgy az erdélyi. nem kevésbbé Isten­ háza és lakóhelye. Adjunk kifejezést azoknak a vágyaknak és remények­ * T artotta J ó z a n Miklós. oly helyet. melyet ti. melyről a buzgó építő méltán inondhatá: „Lakóházat csinálék néked. Istenük számára is szent sátort építettek s azt hitték. amikor az életadó folyóvizek mentén állandóan letelepedtek s a polgáriasult viszonyok között maguknak ál­ landó lakóházakat építettek. hogy az Istent is egyik helyről a másikra magukkal vihetik. 2. Volt idő.*) Alap-ige : „— — Lakóházat csinálék n é­ ked. Az ó-kori építészetnek re­ mekei azok a templomok. Ezek között fényben és kiterje­ désben nem sok vehette fel a versenyt Salamon templomával. melyben lakozzál mindörökké11. építettetek. m elyben lakoz­ zál m indörökké". Később. amikor az emberek künn a mezőn felütött sát­ rakban laktak. budapesti u n itáriu s esperes. K rónika VI. kedves Atyámfiái! a sa­ já t erőtökön. De azért. amelyek ma még romjaikban is ma­ gukkal ragadják a képzeletet. Templomszenteiéskor. 8. mint az angol és amerikai hitrokonok buzgó érdeklődése mellett — ami szeretve tisztelt főpásztorunknak megbizásából fölszenteljük és átadjuk a köz- használatnak. önönmagát dicsérő áldozatkészséggel. Jelöljük meg tehát ez ünnepélyes alkalommal azokat az irányelveket. I s t e n háza. 2.

Azért. hogy ez a templom legyen mindörökké : I. amely ami keblünket megelégedéssel tölti el. derengő sugára vezérli. . kiáltal vannak mindenek . Nekünk is van Istenünk. I. Azért. Azért. amelylyel az igazhitű mozulmán a szent vá­ ros felé tekint. amelylyel az ember Jézus Krisztus örök evangéliumához ragaszkodunk. Az Ur dicsőségének hajléka.“ Templomot építettünk. mint igaz bölcseség. holott jól tudjuk azt is. — 23 — nek. II. „amaz Atya. Amig ezekről elmélkedem. hogy annak égre néző tornya irányítsa a mi tekintetünket a szabad esz­ mék és fenkölt gondolatok tisztult és emelkedett világába. És amiképen egész életünket az isteni félelem. a nagy természet végtelen biro­ dalma. hogy ennek világos ablakai be- bocsássák az igaz világosságot minden oldalról s egyúttal visszatükrözzék azt az igazi boldogságot. Ez a templom csak külső jelképe annak a templomnak^ amelyet mindannyian önönmagunkban építünk. „nem lakozik kézzel csi­ nált templomokban. amelylyel szent ügyünk diadalát biztosíthatjuk. A bölcs előtt. amelyek ehhez a hajlékhoz. A hűség angyala pedig a családi szentélyt is az Ur dicsőségének hajlékává avatja. A hazafiság védőbástyája. hogy annak alapja jelezze az állhatatosságot. hogy e szent falak mutassák az összetartást. úgy itt e helyen is első és legszentebb az U r neve és dicsősége. miközben egy világot meghóditni kész bizonyos­ sággal hirdeti: „Egy az Isten és Mohammed az ő prófétájal“ . Azért emeltünk templomot. Van hát elég templom ezen a világon. mint Isten házához fűződ­ nek ! S e végett a mi lelkünk mélyéből kívánjuk. mely előtt áhítattal rebegheté vala a nép- szabaditó és törvényadó : „Egy az Isten és Mózes az ő prófé­ tája !“ Itt fogja el egész lényünket az a ki se magyarázható vágy és rajongás. hogy az Isten. melynek lángja olíhatatlanul lobogott hajdan a Horeb hegyén égő csipkebokorban.. A tiszta erkölcs őre és III. ajándékozzatok meg becses figyelmetekkel. És mi mégis templomot építettünk. a mi Istenünk. Az Ur dicsőségének hajléka — az apostol szerint — az emberi kebel. Itt telik be lelkünk azzal a szent örömmel.

tisztulását és nemesbedósét előmozditották. Itt ápoljuk azokat az örök igazságokat. Isten háza. amelylyel ezt a boldogító hangulatot elcserélni hajlandók vol­ nánk. a tiszta erkölcs őre. Nincs a világnak az a kincse. örökké. És ez jól is van igy. hadd vigyünk innen mindenkor az itt uralkodó szellemből egy-egy jóravezérlő su­ gallatot." Ezzel a vallo­ mással ajkunkon és szivünkben tesszük le a fiúi szent foga­ dalmat. Állj és ékeskedjél soká. mint minden törvény és minden evangélium örökbecsű alap-elveit. igyekezünk e templomba járók között ébreszteni és fentartani az isteni félel­ met és a felebaráti sz°retetet. az itt élesztett oltári eleven szénből egy-egy szikrát. mint en­ nek hűséges szolgája. A názárethi nagy prófétának. majd mint szövetségese és fegyvertársa. hogy ezek által mi közöttünk ez a templom legyen egyúttal II. aki nekünk mennyei Atyánk. Ilyen irányelvek vezetnek bennünket. ezekkel a szent erények­ kel." Itt hirdetjük ezt nyiltan. Amikor az egy igaz Isten dicsőségére templomot építünk s azt örömeink és fájdalmaink között hálaadó szívvel és lelki megnyugvással látogatjuk. a gyüle­ kezetnek szine előtt. Ezeknek buzgó hirdetése. ilyen vágyak és re­ mények dagasztják a mi keblünket az újonnan épült Isten há­ zában. amelyek az emberiséget évezredes törekvéseiben vezérelték s a jó és igaz utján való előhaladását. az ember Jézus Krisztusnak könytől és vértől ázott nyomdokait követve. Itt találkozik a mi akaratunk felséges össz­ hangban a Mindenható Istennek akaratjával s most. De ez még nem elég az üdvösségre. trős hitbeli meggyőződésünkről teszünk tanúbizonyságot. hogy mint e templom élő kövei egyek leszünk min­ denkoron ami Istenünknek álhatatos tiszteletében és imádásá- ban. Az Isten dicsőítése. ezeknek az igéknek testet öltő hatalma teheti ezt a templomot v a ló b a n az Ur dicsősé­ gének hajlékává. harcol kiki a maga módja szerint az 0 országának terjedéséért. . ami Urunk dicsőségének hajléka! S amiképpen porszemekből hordottunk össze tégedet. akkor a mi vallásos érzületünkről. gazdagsága. „Van Isten. — 24 — s mi is ő benne vagyunk.

tiszta erkölcs őre. 26 — hogy az ő jelenlétében élve és küszködve. anyagi és szellemi gyarapodása. mennyi dicsőség és diadal fűződik 1 Mindannyian ismerjük azokat a nehéz próbákat. Rombolóbb volt a nemzet lelkületére és erkölcsi nagyságára az a csapás. melyek örökös elnyeléssel fe­ nyegetik. Tudjuk. „Ezer esztendeje annak. — Isten csodája. a hazafiság védőbástyája. ez csak azt bizonyítja. nem pártpolitika. te kedves kis templom! Állj és világolj. . A költők is. Állj azért és világoljál soká. abban a testvértelen környezetben. melyben a nemzet valóban tu­ datára ébred világtörténelmi nagy missziójának s megőrzi ősi jellemvonásait. amelyet saját honfitársainknak irigysége és pár­ toskodása hozott reánk. a hit és erkölcs vezércsillagai. Ezeknek glóriájától övezve. hanem mindnyájunknak féltve ápolt szent érdeke. Tündököljenek feletted tiszta fényben. a hazafiság evangéliumát hirdetem. újból hálát adhasson a mi Gondviselő jó Istenünk­ nek.“ Re azért nem szűntünk meg soha „buzgó imádsággal epedezni egy jobb kor után“. amelyek hazánkat és nemzetünket végpusz- íulással fenyegették. A nemzet fenmaradása. örökké. diadalt ülhessünk az élet és világ ezer meg ezer apró kísértései felett ? . . hogy a pogány ősiségből fenmaradt szent fogalom. mint őrző angya­ laink.“ S ehez a hosszú ezredévhez mennyi gyász és keserűség. Nyújts vigaszt és jó reménysé­ get még a hajótörötteknek is. hogy akárhányszor nem annyira a külső ellenség vad ostroma zúdított reánk vészt és vihart. fejlődése. S ha én itt ma a hit és erkölcs magasztos igéi mellett. A habokkal bátran küzködő vi­ torlást vezesd mindenkoron biztos kikötőbe. hogy még áll hazánk. — a nyíltságot és egyszerűséget. a nagy nemzetek hullámzó tengerében. . ahol fáradalmait kipihenve. legyen ez a templom III. végül. a készsé­ get és bátorságot. mint világitó torony az élet zajgó tengerének partján. hogy a magyarok itt laknak. csak a lemondás keserű igéit hallaták : „a kidőlt fában őrlő szú la- kiku. a nemzet prófétái.

— 27 _T. Legyen ez a kedves. Ki tudja. oh m agyar!“ . amely után a magyar honfi lélek vágya száz halál közt menne biztos győ­ zelemre. legyünk egyek a hazaszeretetben is. így leend boldog és szabad. Gyermekeink az anyalejjel együtt szívják be a haza lán­ goló szeretetét. mely hazánk boldogitása érdekében megoldásra várakozik.“ Ily szép és dicső múlt ezredéves mesgyéjén s egy uj ezredév derengő hajnalán sok és nagy a feladat. .a magyarok Istene11 — összhangban van és lehet azzal a Te. csakugyan el nem fojtható lelki szükségletnek teszek eleget. .4 remtővel. Ezt óhajtjuk tovább ápolni és fejleszteni az iskolákban. akit mi mint jámbor keresztények áldunk és dicsőitünk. „gyújtunk a régi fénynél uj szövétneket. . ü g y legyen! Ámen. „Életünket és vérünket — a hazáért 1“ . zsoltárainkban és beszédeink­ ben. Ami pedig engemet illet. mit rejt-takar előlünk „a jövendő sivatag hom álya?“ Tartsunk össze. hol a megdicsőült ősök lelkesítő példáján tanul­ juk megbecsülni az igazán szép és nemes emberi jellemet s eljárva az ő bemohosult sírjaikhoz. amely magától értetődik. minden szép. nagy és független. így kisér mind­ nyájunkat az ő áldó és megszentelő igaz kegyelme. „Hazádnak rendületlenül légy hive. Ma­ gyarország. ha szégyen és megaláztatás sötét éjszakája nehezedik vészterhes felhőként imádott hazánkra! Amiképen egyek vagyunk Isten dicsőítésében. így száll e hajlókra Istennek áldása. kis templom a hazafiság védőbástyája ! Oly törekvés ez. Hiszen az édes honi nyelv bűbájos zengzete csendül meg imáinkban és énekeinkben. ami édes hazánk. . ha öröm és dicsőség napja kél felettünk! Tartsunk össze. . jó és igaz ápolásában és terjesztésében. amikor e szent helyről hazafiságra buzditlak titeket. Hiszen ami kicsiny tornyunkban is az a trikolor leng.

.

J .

velünk együtt ünnepel. lelkem igaz érzetével tehetek bizonyságot arról. de lélekben. Igenis. amidőn ok­ tóber hó 18-ra kitűztétek templomotok felszentelését. Üdvözlő beszéd. kér. megvagyok azonban győződve. vágya nem teljesedhetett. az Úr­ ban kér. agg kora és gyengélkedő állapota miatt. hallgassátok csak üdvözlő iiatát: A füzesgyarmati unitárius egyházközségnek Istentől áldás és békesség ! Szeretett hiveim ! K edves atyámfiai az Urban ! Főpásztori szeretetemnek egész melegével üd­ vözöllek az egyetlen egy Isten tiszteletére az O *) T artotta : V é g h M i h á l y egyházi és püspöki titkár. az ut fáradalmainak s egy esetleges meghűlésnek kitegye magát. a mi hőén szere­ tett főpásztorunk nevében és megbízásából köszöntelek ünneplő gyülekezet. engem küldött el. hogy mennyire vá­ gyott eljönni hozzátok s mily örömmel mondotta. Fájdalom. hogy képviseljem a mai lélekemelő szép ünnepélyen. nem jöhetett el hozzátok s Ko­ lozsvárt a központban. főleg titeket füzesgyarmati unitárius hívek. testvéreim! Miután szeretett főpásztorunk. mi magunk sem engedhettük meg.*) Méltóságos és főtisztelendő püspökünk. testvéreim! lé­ lekben itt van velünk. hogy tekintetlel a beállott őszi napokra. Pedig. hogy e pillanatban is reálok gondol s ajkai talán a nagy apostol ezen szavát hangoztatják : „jóllehet testben távol vagyok tőletek. Ott kellett maradjon a messze távolban. tiveletek vagyok11. . mint amily örömmel Füzesgyarm atra megyek11. hogy: „sok templomot szenteltem fel már életem ben püspöksé­ gem ideje alatt. de nagyobb örömmel egyre sem mentem.

E hitnek emeltetek ti egy uj oltárt templomo­ tokkal s a m ily nagy lelki örömmel készültem volt annak f. K igyul az mindenütt. hogy az Isten egyetlen egy. Mintha a gondviselésnek különös kegyelmét látnám m egnyilatkozni egyházunk iránt abban. veletek vagyok s a távolban is ve­ letek áldom az Istent az 0 nagy jóvoltáért. melyért fo­ . a hol a mostoha idők ugyan elfojtották volt szent vallásunknak a reform ációval felcsapott lángját. megsemmisíteni nem lehet. de azt a szikrát. hogy lélekben ve­ letek leszek. elfojtani. Kiváló bizonyítéka e templom a ti hitbuzgó- ságtoknak és áldozatkészségteknek is. egészségi állapotom miatt. a mely­ ben titeket templomotok felépítésében részesített. az idő is mind hűvösebbre válván. talán titokban — m int a hányat a statisztikai ada­ tok feltüntetnek. . 82 segedelmével épitett tem plom otoknak felszentelési ünnepélye alkalmából. hogy m iután kénytelenek voltatok azt november 8-ra halasztani. Mert az evangélium nak nincs oly tiszta és világos tanitása. az igazság szikráját. évi október hó 18-ra kitűzött fel­ szentelési ünnepélyére: éppen annyira sajnálom. hol az em berek­ ben az igazság keresésvágya felébred. De legyetek meggyőződve. hogy a jó Isten megsegitett titeket az első unitárius templomot felépíteni a nagym agyar alföldön is. a melyből az él és táplálkozik. templomotok felszen­ telési ünnepélyében legjobb akaratom mellett sem vehetek személyesen részt. S ón telje­ sen m egvagyok győződve arról. mint az. hogy ma több unitárius van hazánkban is — talán öntudatlanul.

1908. a mely bár meglelt már szentelve. azon nemes érzet. amelyel felemeltétek. És most engedjétek meg. ma mégis. ha e g y m á s t s z e r e t i t e k “. átadjuk a közhasználatnak. — 33 gadjátok elismerésemet és köszönetéin egész egy­ házunk nevében. Istennek szent áldása legyen templomotokon végtelen id ő k ig ! Fogadjátok ismételten főpásztori üdvözletemet! Kolozsvárt.. találjon ott telke­ tek békét. nektek pedig a Benne való hit és bizalom m egszilárdítására s ezzel csa­ ládi. hogy templomot építhettetek. novem ber hó 2-án. S a hitkülöm b- ség. k. ünnepélyesen felszentelve. mely titeket külön templom építésére indított. korunk­ ban az első unitárius templomot a magyar alföldön! Istenem. a test­ véri szeretet gyakorlásában. buzgóság és áldozatkészség által. áldott legyen a te szent neved. nyugalm at és örömet. hazafiui és honleányi kötelességeitek ápo­ lására. V alahányszor abba beléptek. szem előtt tartva az U r Jézusnak tanítványaihoz intézett eme szavait: „ A r r ó l i s m e r n e k m e g az e m b e r e k . soha se szolgáljon akadályul a íelebaráti. én édes jó Istenem. hogy ezt -megérnünk engedted ! . hogy a magam nevében is szól­ jak nehány szót. ha­ nem egyházunknak is dicsőségét m unkáltátok ti templom otok felépítésével. h o g y az én t a n í t v á n y a i m v a g y t o k . Az U r őrködjék templom otok felett. Szolgál­ jo n az az 0 dicsőségére. egy­ házi gyakorlatunknak megfelelően. Ferencz József s. u n itá riu s püspök. Átadjuk a közhasználatnak. Mert nem csak m agatoknak. A jó Isten megsegített.

Azokból merítjük mi. mély meggyőződésünkből csak az egyet­ len egy Istent hiszszük és imádjuk. Hitéért ki-ki csak lelki­ ismeretének és az Istennek felelős. egy Istenben és az ő gondviselésében helyezett hit és bizalom. Ez. mintha egyházunkba. mint amit mi hiszünk. avagy a Jézus tanításainak is. a magyar alföldön számos unitárius egyházközség volt 1 Nem uj hitvallás a mi hitvallásunk. században. azt vizsgálni nem a mi dolgunk és kötelességünk. mert hiszen ez régibb a reformácziónál is. Oh. földi boldogságunk alapfeltétele s a tökéletesedés utján való elhaladásban. egyházunk ellen oly gyakran felhozni szokott ama vád ellem is. maga Jézus sem tanított egyebet. — 34 — Oh. Külömben. bizonyára nagyobb áldozatot hoztatok ti egyházunknak. melyek hitünket alkotják. lelkesítő erőnk. nem uj hitvallás a mi hitvallásunk. nemde az Isten egysége és egyetemes atyasága. mint a mennyivel előbbi egyházatokban terhelve voltatok. s annnak követ­ keztében saját boldogságotok munkálására emeltétek fel e he­ lyen Istennek szent templomát. azokat a magasztos igazságokat. kér. amennyiben a keresztény vallás alapitója. Mert hiszen. S ezt a felelősséget pedig. fenntart és igazgat. hogy kit mi hoz egyházunkba. Ugyanazért. követvén az apostoli utasí­ tást: „cselekedeteidből mutasd meg hitedet. aki mindeneket teremtett. a ti hitbuzgóságtoknak és áldozat- készségteknek ! De amellett kézzelfogható bizonyítékul szolgál. Legfőbb törvényünk pedig a szeretet törvénye. mert hiszen az is a reformációval született és a XVI. ti kész örömmel magatokra válaltátok és vállalhattátok is. éppen mint a mi unitárius hitvallásunknak ?! Úgy van. amint a templomépitós is mutatja. csak az egyházi terhektől való szaba­ dulás vágya hozná az embereket. azonképen élteteknek egyetlen pillanatában . melyet a gyakorlati élet­ ben igyekszünk érvényre juttatni. benső. Mert e templom építésével. minő kiváló jele ez. vallunk és taní­ tunk 1 Mert. sőt visszavihetjük a kereszténység kezde­ tére. az evangéliumon nyugszik.11 Ennek az élő és haló hitnek erősítésére. középpontját. az Isten és felebaráti szeretet alkotják-e lényegét. a mi unitárius val­ lásunk is az Ur Jézus tanításán. testvéreim! mi unitáriusok a Jézus tanításai alapján és saját. mikénté templom- építés alkalmával.

hogy: . mely kivezet a tévelygések tömkelegéből és a jó Istent mutatja fel slőttünk akkor is. . füzesgyarmati unitárius templom 1 Terjessze ki feletted az egek nra az ő védő karjait.valam it cselekesztelc. hogy pusztító vész-vihar ne érjen soha. csak örvényt és homályt.se feledjétek el soha.“ A külső templomot felépítettétek. m in t az Urnák és nem m in t az embereknek. Oh. a léleknek magasztos. de lakozzék szent falaid közt állandó békesség. íme készen áll. összeköti az egymást megértő sziveket s itt e földön boldogságot s túl a siron üdvöt biztosit! E magasztos szent ezél szolgálatára. ama benső templomot is a ti kebletekben. Istennek szent háza. találjon lelkének boldogító megnyugvást és kielégítést! Ámen. a távollevő főpásztor nevében. Tápláljátok az igaz reménységet. midőn a csapások között nem látunk egye­ bet. legyél megszentelve Istentől. mely virágokkal hinti be életpályánknak sokszor göröngyös utait s midőn már csak­ nem összeroskadunk. tovább és föllebb ! Ápoljátok az édes szeretetek mely mint egy égi tündér alávarázsolja az eget a földre. dicső tem plom át! Őrizzétek és erősítsétek szüntelen azt a tiszta hitet. hogy aki ide jön. a ti szivetek szerint cselekedjétek.. de építsétek szüntelen. akkor is édes biztatással szól: tovább.

nov. Péterfy Dénes un itáriu s pap. Legyen Is­ tennek áldása a szent hajlékon s a gyülekezetnek m inden egyes tagján nemzedékről-nemzedékre. Az U nitárius leányegyháznak. nov. A legrégibb unitárius egyházközség nevében: K olozsvárt. T em plom uk hirdesse m indig az egy igaz Isten tiszteletét és terjeszsze az unitárius erényeket. K olozsvárt. Füzesgyarm at. Ferencz József u n itáriu s püspök. de hitben. Az unitárius egyházközségnek Füzesgyarm at. Füzesgyarm at. 1903. 8. Az U nitárius leányegyháznak. hogy még együtt is fogunk im ádkozni az egyetlen egy tiszteletére épitett templomukban. 1903. Fogadja az egyházközség ez utón is legmé­ lyebb üdvözletemet. Templom-szentelési ünne­ pélyünkben legnagyobb sajnálatom ra nem vehetek részt szem élyesen. 8. de ha Isten éltet reményiem. hogy a térben tőlünk messze. Szívből kívánom . Távirati üdvözletek. vallásban velünk együtt érző és élő .

— 37 — hitrokonaink. áldottak az U r dicsőségére emelt szent hajlékban s megelégedett családi életük­ ben. kinek áldása legyen az egyházközség hitbuzgó tagjainak aprajára és nagyjai ra. Abrudbányán. kiknek az egyedül való Isten se­ gedelme adott lelki és anyagi erőt. nov. legyenek erő­ sek a Dávid vallásában. 1903. V . 8-án. Az uj hajlék hirdesse nekik és m ásoknak is az egyetlen egy Isten szeretetét. Mó z e s Mi hál y u n itáriu s lelkész.

a legtökéletesebb embert szemléljük. nem csak e tette al­ kalmával. de nevezetes szavak Jézus ajkairól ott hang­ zottak el Kelet derült. 15 „Példát adtam n e k te k !“ Ez egyszerű. verőfényes ege alatt. ott Jeruzsálemben. de egész életét tekintve. hogy7 még ellenségei is bámulva kiáltának I r t a : B a l á z s A n d r á s li. milyent csak emberi nemünk az időben fel tud mutatni. Jézus az alá­ zatosság és tiszta szeretet mindent legyőző nemességétől el­ telve méltán vehette ajkaira e szavakat. eszményeiről tanítani. Urvacsorai beszéd és imádságok.-m . a gyülölség és viszálykodás. O méltán vehette ajkaira e szavakat: Példát adtam n e k te k ! Mert valóban a ki oly igazán tudott szeretni. a szegények támogatására. Az életével megszentelt barátságos Galilea földjén történt kisebb-nagyobb mozzanatoktól kezdve egészen a kereszt küz­ delmeinek szomorú pillanatáig a Golgotán : Egy fenséges élet! Benne egy magasztos személyiséget. hitéről. — az örvendezőkkel örvendezni. aki oly nemesen. Jézus legmagasabb azon oszlopok között. szent meggyőződéssel tudott beszélni. de ezen egyhangú közönséges tömegből egyes oszlopok emelkednek ég felé s nemesebb rendeltetésüket bizonyítják.*) Alap-igo : Ján. hogy honnan jött és hova kell törekednie. a ki egész életét az elesettek fölemelésére. oly tiszta. a lenézés világvárosában azon a neveze­ tes vacsorán. a bűnö­ sök megtéritésére fordította . X III. mikor a tanítványok lábait megmosta.-vásárhelyi unitárius lelkész. melyek mutatják az embernek. . sírni a a sírokkal. Az emberiség magában véve csak önző lények egyesülete s csak önzésük nagyobb megfontolásával állanak az állatok fö­ lött. Benne természetünknek minden jósága és magasztossága összponto­ sult. Isten hatalmáról. mert az ő élete a bámula­ tos példaadás hosszú sorozata.

Látjuk a Mestert átszellemült arczal tanítani ott a hegyen és szavai kétezer év múltán is fülünkbe csengnek: „Boldogok a tiszta szivüek. a tökéletesedés felé. mint ez az em ber! (Ján. a mi Istenünknek. mint központi világosságoknak vonzó. • Látjuk a szegények és nyomorultak támogatóját . . . Jé ­ zusról. hogy megemlékezzünk az emberiség legnagyobb példaadójáról. „Az ilyen nagyszellemi útmutatók jelölik meg az irányt. . kiható. Látjuk küz­ deni az igazságért. . a mi az erkölcsös. mely mutatja az utat dicső rendeltetésünk. mely általuk a világ sötétségeit megvilágositotta. fenséges alakjával az emberiség legnagyobb példaadója mindabban. itt a szeretet asztala előtt. itt van az a természetes kenyér és bor.. mert ők az Istent m eglátják!“ (Máté V. . sőt a kereszt fájdalmai között is szeretettel gondol ellenségeire s kéri számukra a menyei Atya bocsánatát. — 39 föl: S oha em ber úgy nem szólott. összetartó nagy ereje által az erkölcsi világrendet. mely megtérítve áll szá­ munkra. mily forró szeretettel öleli kebelére a szerencsétleneket. Látjuk . megvetőit mily szelíd arczal köszönti! . útmutatónk a lelki élet mezején ! Az ilyen világtörténelmi egyénekről lelki örömmel emlékezünk meg minden adott alkalommal és ha szinte nem is tudunk az ő magasztos életükben elmerülni. Nézzétek! . Ezeknek látása felidézi lelkűnkben azt a nazarethi gyermeket. . munkálni szivvel-lólekkel Isten országának megvalósításán .) aki magasztos gondolatait nem értő honfitársaitól oly kinos halállal lön jutalmazva. .. mindig megvan az a vigaszta­ lásunk. .) . hogy közelükben lenni jó és kellemes. 46. a bűnben fetrengőket. .“ Jézus példaadónk. VIII. Nézzétek ! . kinek bölcses­ ségén a papok és írástudók annyira csodálkoztak. itt az alkalom. üldözőit. küzdel­ meit és dicső elmúlását juttatják eszünkbe. nekünk is jut mindig egy-egy sugár. erényes és istenes életre tartozik. . . ellenségeit. . melyek egy magasztos élet törekvéseit. Ilyen szellemek által vezérli Isten képére teremtett fajunkat. 8. az ai. a lelki tökély magaslatain fölebb és fölebb és tartja fenn ezen szellemeknek. abból a fény­ ből. íme afiai! most midőn az egy igaz isten tiszteletére épí­ tett ez uj hajlékban először mutatjuk be hálaáldozatunkat a szeretet Istenének. ezek jelképek.

teljes leikéből. igazságnak és felebaráti szeretetnek. ha tiszta. „Nem eszem többé veletek e kenyérből és nem iszom többé veletek e szöllőnek le- véből“. Ez adta ajkaira a vallás ezen megnyugtató szavait: „Uram ! legyen meg a te akaratod !“ E szavak Istenbe vetett hitének legszilárdabb bizonyítékai. melye­ ket csak az Istenbe vetett mély bizalom enyhíthetett. hogy befog­ tok tölteni minden szomorú lelket az isteni félelem szent láng­ jával és hogy minden keresztényi erényeket koszoruzni fogjá­ tok jó cselekedeteitekkel és áldozatkészségtekkel. Hassa át kebleteket e pillanatban az ő magasztos szelleme. Ilyen erős hittel. ki szereti az Istent teljes szivéből. büntelen élet után sovárogtok ! Ha a nagyravágyás nem enged nyugtot: tekintsetek reá. kik a sötétben tapogatóz­ nak. ha az önzés elfogultan tartja sziveteket: nézzetek reá. hogy az evangélium fényével fog­ játok megvilágítani azoknak elméjét. Utolsó! . mert itt nyugalmat találtok. ilyen mély meggyőződéssel. hogy alamizsnátokat: sziveteknek hitből lángoló melegét fogjátok osztani a hitben szükölködőknek. hadd teljék meg az a keresztényi szeretet mindent le­ győző nemességével. Nézzétek Jézust. E szent asztalnál szülessetek újra az erénynek. tanuljatok tőle. ki kész megosztani másokkal ruháját i s . — 40 — szeretett tanítványaival együtt ülni az utolsó vacsoránál . kik meg­ fáradtatok. ilyen vallá­ sos áhítattal járuljatok e szent asztalhoz. . telketeknek legtitkosabb rejtekébe az ő példaadó életét. ha embertársaitokat gyű­ lölitek : engesztelődjetek tanítására: „S zeressétek felebarátai­ tokat mint önm agatokat11. . hogy gyógyítói lesz­ tek ti is a lelki betegeknek. ki szelíd és alázatos szivü. És ő ezt tudta . mely ha innen távoztok. És most jertek e szent asztalhoz! jertek ide ti. de ne csak pillanatnyi hatás legyen az. . Jertek az életnek for­ rásához elcsüggedt lelkek. Ha eddig buz- gólkodtatok az egyház érdekében az csak biztatás a jövőre . sziveteket érintetle­ nül hagyja. . hogy megfogtok öntözni minden szomorú szivet a felebaráti szeretet magasztos eszméjével. életnek vize csörgedez abból. . hanem e kenyér és bor élvezése vésse be szive­ tekbe. . ha fásult kebletek nem törődik Istennel. Tegyetek erős fogadást. . mert példát adott nektek. . Kövessétek őt. kiknek szive puszta és üres. E szavak a szeretet és fájdalom könycseppjei. .

kitől m inden v a n ! E hittel bízunk benned oh legfőbb Jó sá g !. hogy szent nevedet dicsőítve kérjük. hálát adhatunk. sorsunk és életünk Kormányzója 1 Engedd. . engedd. Áldott légy mindama lelki és tesli javakért. Áldott légy. hogy befogadtál szent házadba s abban az édes boldogságban részesítet­ tél. Vizsgáljátok meg önmagatokat. . ki vagy a menyben . nézd el hibáinkat. Áldott légy. egészséget adtál. a Te meg­ szentelő erődet és esedezzünk megáldó kegyelmedért. lelkűnknek nemességét. . . Ámen. hogy szivünknek tisztaságát. midőn ré­ szesei kívánunk lenni e vendégségnek és kérünk téged jó Atyánk. N ekünk egy Istenünk van. mely talán érde- metlenekké tenne e szent vendégségre: tiszta szívvel. melyekkel minket naponként elhalmozol s bár tudjuk. megengedted érnünk e szent napot. az Atya. hogy sokszor méltatlanok vagyunk a te szeretetedre. sziveteket és lelketeket és aztán úgy egyetek ebből a kenyérből és úgy igyatok ebből a borból. Vetkezzétek Je az irigység és bosszuállás. szerencsétlenségtől és haragtól. . . . Hallgass meg könyörgésünkben Mi Atyánk. . a jézus! szeretettől áthatva méltó vendégei lehessünk szent fiad aszta­ lának . . lisztisd meg szivünket és lelkünket a bűntől. melyen hitünk templomában ma­ gasztalhatunk téged. u szeretetlensóg és harag sötét ruhá­ ját és úgy jertek ide. hitünk és egyházunk szeretetét és pél­ daadó áldozatkészségünket mindvégig megtarthassuk . hogy a szeretet ez asztalánál erőt és bátorságot. hogy újra szü­ letve s levetkőzve minden földi gyarlóságot. Ámen. hogy aki méltatlanul eszik és iszik Ítéletet eszik és iszik ma­ g ának . hogy erőt. . Ima. vigasz­ talást és enyhületet találhatunk. hol újra születünk az erénynek és uj erőt nyerünk az élet terheinek olhordozására. . . Őrök Iste n ! szeretetnek és kegyelemnek forrása! •szent áhítattal borulunk le előtted. Úrvacsora kiosztáskor mondott imák. mielőtt a szeretet asztalá­ hoz járulnánk. 41 — m erítsetek m agatoknak v ig a sz ta iá st! . . ne vondd meg tőlünk atyai szeretetedet és kegyelme­ det . de lelkünk egész bizodalmával fordulunk hozzád most. .

Áldd meg oh Isten a te népedet. . a kicsinyeket úgy. mint a nagyokat. hogy virágozzék jólétben és boldogságban. Ámen. hogy munkálkodjanak hazánk és nemzetünk fel­ virágoztatásán. hitünk és buz- góságunk ez uj hajlékát és adjad. meg­ erősítetted bennünk ez alkalommal is az irántad való hitet és felebarátaink iránti szeretetet. Áldd meg e községet. hogy részesüljünk a szeretet vendégségében. Legyen tisztelet és hála a Te nagy nevednek. Utó-Ima. hogy lel­ künk üdvösségének keresésére erőt és bátorságot ad tál. jó Atyánk ! áldj meg a te javaiddal és szentelj a te szent lelkeddel! Ékesítsd fel szivünket és lelkünket az igaz­ ság és erény virágaival. bölcseket törvény­ tisztelettel. áldd meg lelki erősséggel és bátorsággal. — 42 — Boldogok. alkalmat és lehetőséget adtál arra. . Atyánk Istenünk! áldd meg a te gyermekeidet az igazság szeretetével. mert öle megelégittetnek. annak minden hü polgárait jó- kedvvel-bőséggel. hogy minden körülmények kö­ zött bátran ragyogtassák a te örök igazságaidnak fénysugarait. melylyel megengedted. hogy legyen ez a mi erős­ ségünk és oltalmunk mindenha. Legyen tisztelet és hála a Te nagy nevednek. kiket a te gondviselésed abban az édes boldogságban részesitett. Áldd meg és szenteld meg e szent Siont. Áldd meg vér­ rel szerzett szent hazánkat. felebará­ tainkkal együtt levetkőzve minden földi gyarlóságot — együtt élveztük a te szeretetedet és kegyelmedet! . Ámen. ennek minden egyes tagját kiváló javaid­ dal. a kik éhezik és szom/uhozzdk az igaz­ ságot. hogy méltó kövelői lehessünk Jézus­ nak. Áldd meg a tudósokat. . hogy buzgó könyörgésünkben fejezzük ki köszönetünket a te atyai jóságodért. hogy itt megjelenve. Isten. Oh mily lelki gyönyörűséggel eltelve távozunk innen mi. Fölemeljük szeretetünk és hálaadásunk imáját hozzád oh seregeknek Ura Istene!. hogy szivünk örvendezzen a te szerete- tedért. hogy időt és módot. Áldd meg egyházunk derék és áldozatkész tagjait.

részesüljetek az U r áldásában és im ádkozzatok: 0 bizonyára m eghallgatta im ádság- tokát. Ámen. Vigyétek innen kebletekben am a megtisz­ tult érzelmeket. . melyek érdemessé tesznek Isten -és em bertársaitok szeretetére m indörökké. — 43 — Zárszó. Legyetek megáldva Istennek hívei s m enjetek el békességgel.

m ert am ig emezek csak testileg fejlődnek. a régi hit ósdivá válik s elő áll a reformátió. mig a lelki világosságot. A füzesgyarmati unitárius egyházközség keletkezése. Még szt. hogy könyvekből tudjuk. addig az embernek lelki. m elyekkel a dicső ember találkozik. hitük is elveszszen velők. ujjal pótoltatik. midőn az emberi lélek még m agasabbra em elkedik. Unitárismus. Nemcsak. Később. Istvánnak meny­ nyit kelle küzdenie szóval s ha úgy kellett erő­ szakkal is. Mind elpusztiták őket. A test­ ben való fejlődésnek legíölebb egy súlyos beteg­ ség állja útját. avult. Az egész Zsidóország ellene van. Ezt bizonyítanunk fölösleges. Jöjjünk még közelebb ! Alig 400 esztendeje. A mi régi. . az nem hal meg. százan. László is sokat áldoz a keresztény vallás meg­ erősítéséért. hogy elvök. mint a teremtmények koronája e tekintetben is különbözik a többi te­ rem tm ényektől. a haladás sugarait az egyszerű kunyhókba is bevihető. Vagy jöjjünk közelebb! ím e szt. Az idő haladásával az eszmények nemesid­ nek. meg ezeren állanak fel ellene s kiáltanak feszitsdmeget a haladó lé­ lekre. csak egy néhány szegény halász és vámszedő követi az igazság bajnokát. Látni fogjuk lépten-nyom on az akadályo­ kat. szellemi fejlő­ dése is van. ki a gyönyörű világegyetem nek éke. am ely megtépi azt. De a szellem. fej­ lődik. hanem tapasztalhatjuk is. de a lelki fejlődésnek sokféle el­ lensége v a n ! Vessünk csak egy futó pillantást az U r Jézus életére. Az ember. S az em­ ber. mint szélvész a fák üstökét.

Előbb eljön a pihentető tél fa­ gya s aztán a kikelet. E nagy reform átor D á v i d F e r e n c z volt. . am elyet elvetett. igazán hirdettem.“ Az ige. hogy vele a magasztos igék is fogságba esnek. bizó lélekkel. Megvagyok győződve. m iként veti rá átkos kezeit s mi­ képpen akarja visszafolytam a lelkiism ereti sza­ badság igéit. gondolván. egy ham ar nem kel­ hetett ki. m iként sző ellene ha­ mis vádakat. de ismét. m iképpen vetik a dévai-vár sötét töm- löczébe. kath. Legelőször E rdély bérczei között terjeded el az uj hit: az unitarism us. hogy az én vesz­ tem után a ham is ige hirdetők tanai össze fognak o m l a n i. ú jra fellobban és min­ dig nagyobb-nagyobb tért hódit magának. Később. Az uj apostol hite is előbb pihent — az elnyom atás miatt — s azután kelt ki sírjából. plébános. . félelmet nem ismerő bátor­ sággal lép elő s vonja m agára előbb környezete s később az egész E rdély figyelmét. midőn látja. Ott látjuk a nagy férfiút halá­ los ágyán. hogy varázs fényével bevilágítson az iga­ zán érző keblek titkos rejtekébe. Itt látjuk az árm ányt. hol a m ásik apostol m unkálkodását hiven támogatja. Azt irtain. aki hol az egyik. mint a lefolytott tűz. . am it éreztem s amit érzek. . mit az erőszak ú jra elnyom. Mintha még most is hallanék a hitében rendíthetetlen próféta végső szavait: „A p á p á k kardja a kereszt s a halál képe semmi sem fogja az igazságot útjában feltartóztatni . Aki még a L u t li e r és K á l v i n hitelveit is megreform álja s erélylyel hirdeti az I s t e n e g y s é g é t . hogy elődei nehéz reform m unkáik­ ban m egakasztatnak.45 — m ikor a reformátió bekövetkezik. Látjuk. Később elterjedt az egész országban. Hiszen a m egm unkált talajba vetett m ag sem rögtön kel ki. feltűnik a nagy reformátorok között egy jeles kolozsvári rém. m elynek czélja a lelkiism ereti szabadság kivivása lévén.

ref. részint más felekezetekbe olvadnak bele. Orosházán s legutol­ já ra Füzesgyarm aton sorakozik egy-egy kicsiny sereg az egyszerű igék mellé. rágalom pótolja m indenütt a régi üldöztetést. nem áll mögöttünk vas lábakon . Természetesen gúny. A 80-as évek után tűnik fel egyszerűségéért. — 46 Úgy 1580 körül itt az Alföldön is számos vi­ rágzó egyházközsége volt az unitáriusoknak. A nagylelkű tem esvári p a p : K á r á d i P á l volt a megalapítója. mert régen pusztulnunk kellett volna. 2 évig volt üresedésben a lelkészi szék. Nem igy folyt ez az utóbbi években. Mezőberényben. irigység. Az 1900-ik évben megfosztó a halál Füzes- gyarm at község reform átus polgárait a mély szel­ lemű papjától: S z i l á g y i M á r t o n t ó 1. Füzesgyarm aton évszázadok előtt — amint azt a „Füzesgyarm ati K rónika 1838“ czimü könyvecs­ kéből olvasom — m ár alapjában megerősödött ev. m elylyel az egyház- községek részint megsemm isülnek. jó­ indulatú lelkipásztorok vezetése alatt igen szép haladást. fejlődést tár elénk. egyházközség állott. Áldom a törvényt és az igazságot. hogy gonosz fondorlatokat . aki lelkes buzgósággal vezette hí­ veit az igazság utain. ha az meg nem véd. 1882-ben alakult meg Hódm ezővásárhelyen nehány lélekkel az első egyházközség. Azóta szelíd. Az elnyomatás után a délibábos rónaság lakói hírét sem hallották az unitárius vallásnak. mig a lelkiism ereti szabad­ ság bilincsekbe nem veretik. Innen és még a régebben alakult budapesti egyházközség lelkes vezetőitől hullám zott ide-oda az alföld nehány községébe. . K örülbelül a reformátió korára vezeti vissza keletkezését. . •Jf Vessünk hát egy futópillantást füzesgyarm ati egyházközségünk keletkezésére is. Dévaványán. Ez az idő éppen elég volt arra.

s egyúttal a köz­ ség közbékéjét is felforgatni. am ik később az egyház szakadását idézik elő. arra adta szavát. lelkileg meg­ sértve. eredm ényül ők lettek a bűnö­ sök. ki­ jelentvén. határozottan tiltakozott az ilyen eljárás el­ len s ezt kifejezendő. Itt kezdődik a földbirto­ kos osztálynak m eghasonlása a m unkás o s z tá l­ lyal. am ely eddig az egyház sava volt. A laposan folyt a korteskedés. hogy az egész község m unkás osztályát — mely számban na­ gyobb a földbirtokos osztálynál — sikerült neve­ zett lelkész pártjára m egnyerni. m ikor egy­ házi járandóságok elengedéséről volt szó. ki az előadottak után meggyőződik az igazság felől s megígéri ügyök békés elintézését. Az Ígéretekkel meg- -1 vesztegetett párt győzött. aki k oly nagy iigybuzgalom m al m unkálkodtak. Hogyne. 1902 juliu s havában bekövetkezett a lelkész­ választás napja. A gazdagabb osztály. hogy se szeri. ha a m eghasonlást előidéző nemes hivatása egyéneket más községbe helyezik. aki többet ígért. hogy sehol sem adnak elég­ tételt. se száma. elhatározták. hogy m indent meg nem történt dolog­ nak fognak tekinteni. Egy Ízben. Ezt elviselni nem bírták. hogy az egyház kebeléből ki­ lépnek. kire hallgasson. hiszen úgy is annyi a fizetni valója a szegény népnek. A szegény nép azt sem tudta. az egyház kör-esperesét kérték az ügy békés elintézésére. a választás megsemmisítése ügyében. A választás megtörtént. müveit. Ebbéli széndékokban nehány szabadon gondolkozó. A szégyen pírja ült napbarnított arczaikon. K orteskedés körül legjobban kitűntek a még akkor egri lelkész megbízottai. m ert ők ezután minden kellemetlenségtől óva­ kodni akarnak. községi lakos igyekezett fel- . — 47 — eszeljenek ki némelyek. Három egyházkerületi gyűlés tárgyalja ügyöket. M ikor m ár látták. Az esperes durván elutasítja őket. 104 tagú küldöttséget me­ neszt az egyházkerület püspökéhez. Hát mit volt tenni.

— 48 — világosítani őket. nehány nap m últán 147 lélek iratkozott át. m elylyel számos kebelnek megnyertem rokon- szenvét s vallásunk iránti gyűlöletet békességgé igyekeztem változtatni. részben sikerült is. egyházunk­ nak és a társadalom nak is eg y a rá n t! . Azután. Itt kezdődik a füzesgyarm ati unitarism us. A legközelebbi rokon-vallást. m ikor a Gond­ viselés ide vezérelt engem. Megismervén főelveit. hogy e kicsiny sereg m un­ kálkodása épületére váljon hazánknak. teljes tehetségemmel egyszerű elveink m egm agyarázásával foglalkoz­ tam. A dja az egek Ura. az unitáriust ajánlották. Két év lefolyása alatt mintegy 120 lélekkel em elkedett füveink száma. mi hála Istennek.

Unitárius templomunk keletkezését a hivő lélek áldozatra :kósz buzgóságának köszönheti. hogy a mindenséget ily szép rend­ del fenntartó láthatatlan erőről. Emlékfüzetünk 3-ik lapján látható templomunk. Oh milyen szép volt nézni az Ur házának növekedését. hogy Isten nevében tette. akkor a természet müveinek gyönyörei tettre szóliták híveinket is. Istenibb lett. hogy az unitárius erények. Tervezője B o r s o t h y Géza mag. Templomépittetési költség czimen 10. ha­ nem. 1903 óv tavaszán. Szívességből készítette a tervet. az Isten dicsőségéhez méltó hajlék után. A szeretet istene velünk volt. mikor a mezők szárnyas dalosainak föl-föl csendülő harmóniája az emberi kebelben újabb és vidá­ mabb érzelmeket keltett s az öreg föld is megvénült ruhája he­ lyett újabbat öltött. mérnök ur. hogy szebb házban imádhassák az urat. sőt még az építkezés kezdetétől az épület átvételéig tartó felügyeletét is megígérte. módot vágyunk. mely napról-napra szebb. Egyszerre a természet ilyetén megújhodásával fogtunk a szent munkához . melyből az építkezés költ­ . szabadság és az egyszemélyü Isten tisztelete a nagy magyar Alföldön is állandó. Nem azért. templomunk fölépítéséhez 1903 junius 24-én. az idők viharaival is daczolni tudó templomban hirdettessenek. Egyházközségünk.000 korona volt elő­ irányozva. a világosság. egyházközségünk megbízottjai átvették. De vágyódtak egy. Mióta egyházközségünk Füzes­ gyarmaton megalakult. mivel csak még egy éves volt. rnig végre 1903 novem­ ber 5-ére elkészülvén. nem rendelkezett akkora Összeggel. az Istenről megemlékezzenek. akaratunk megvalósítására. azóta egy nádfödeles kis házikóban tar­ tottuk Istentiszteleteinket. Templomunk keletkezése. A hívek szivében viszhangra találtak az unitarismus egyszerű igéi. Leikök teljesen meg volt nyu­ godva. Legyen mindennél drágább jutalma. mit nagy lelkének őszinte sugallata szerint teljesített is. Adott utat.

de hitben. S z r e n k á n y i Pál mczőberé- nyi építész vállalta és építette föl 4250 koronáért. kik egyházközségünk iránti szívélyes érdeklődésüknek többször jelét adták. 50 — ségeit fedezhette volna. Többször jelentékeny összeget ajándékoz­ tak egyházközségünknek. Kedves ünnepély volt. Ennek kövelkeztében a budapesti uni­ tárius egyházközséghez folyamodtunk segedelemért. 1903 november 8-án adatott át rendeltetésének szép és maradandó emlékű ü n n e p él­ lyel. midőn megtudták.000 korona kölcsönt. A templom felépítését ifj. Meg kell emlékeznünk e helyen is a tőlünk térben távol levő. hogy tem­ plomot építünk. így épülvén föl az urnák Sionja. vallásban együtt érző Angol unitárius hitroko- nainkról. Tartsa meg a mi egy Istenünk ezt az igaz atyafi szeretetet keblükben. A kért összeg meg is ada'ott 5% és 503 korona félévi törlesztés mellett. melyet még azon év junius havában fel is vettünk és a nevezett czélra fordítottuk. Lelki épületére szolgált egész Füzesgyarmatnak. Most. 1000 koronával járultak az Urnák oltárához. Hálára buzdul szivünk nevök hallatán ! V . kérva 10.

.

— 52 — .

. Pál........ Tehát tem plom unk építkezési alapjában ez idő szerint van: a) S e g é ly e k b ő l.......... 1110 korona... a nagy apostol mondá...... 4098 „ c) Más felekezetüek által tett ajánlatokból 44 „ Összesen 5252 korona... .. hogy a ti jóked­ vetekből való adakozástok haszna ti reátok térjen.. b) Egyházunk tagjainak ajánlataiból ....... h o g y : Az Isten az ő hatalmassága szerint megteheti.....

Daru Eszter ajándékozott egy igen szép urasztali térítőt. Szőke Eszter egy kenyér takarót. Lajosné ajándékozott egy szép babérkoszorút. melyhez a bádogos m unkát Zsadányi Rebeka készíttette. Értéke 40 korona. . É rtéke 8 korona. Értéke 10 korona.Imaházi. Értéke 50 korona. Értéke 240 korona. Gyáni Zsuzsánna egy szép szó-szék térítőt. H asonlóan ez alkalom ra Kugler Jánosné szül. Daru András asztalos m ester készített egy keresztelő medenezét. Értéke 10 korona. Templomszentelési ünnepélyünkre Gacsári Já­ nos és neje Gidai Zsuzsánna ajándékoztak egy igen csinos kiállítású urasztali térítőt. Templomszentelési ünnepélyünk megörökítése végett Homoki F. melyet a szó-szék első oldalán he­ lyeztünk el. Értéke 78 korona. Ifj. Barna János és neje Zsadányi Rebeka egy csinos ezüst kelielyt. illetve templomi fölszerelések (térítők. kehely. keresztelő medencze) ajándékozói. Ibrányi János készíttetett egy szám rakó táblát. Az első úrvacsora emlékezetessé tétele végett Gyáni Zsigmondné szül. Nagy Margit egy bor takarót. U gyanarra az alkalom ra és czélból Bálint Lajosné szül. Értéke 150 korona.

csinos kiállítású urasztal. a mi jó Istenünk. vajha ez a kis templom. könyörgésünk hozzá emelkedik! Füzesgyarm at. — 55 Legújabb ajándékunk eg. m ely főgondnoknénk. csak egy. rövid egy év lefolyása alatt m ily nemes m unkát végzett! . IS*' 4 . szilárd védbástyája lehetne az al­ földi u n itarism u sn ak ! Legyen e hajlékon az isteni oltalom végtelen időkig. s hogy hirdesse az Istennek igéit. . G yönyörű tárgy! Értéke 150 korona.y igen szép. Aki uralkodik kegyesen felettünk Hatalma nagy. e kicsiny sereg. Homoki Erzsébet ajándéka. Templomot épített! Be is rendezte ügyesen. világosságnak és szabadságnak. a Jézus evangélium át mind­ örökké. S ma áll a Sión! Hirdeti a világosságot m indeneknek! Oh. . Fogadják egyen-egyen az egyházközség szí­ vélyes köszönetét. 1904 február hó. felér a földtől az é g ig ! Hálánk. hogy őre. hirdetője legyen az igazságnak. melyet a köz­ szeretet emelt. m o n d v á n : Nincs több Isten. íme.

3. Homoki F. Hegyesi István.) 1. Gyáni András. egyházfi. 7. Lajos. 8. Sári József 11. Diószegi István. V. Gyáni Zsigmond 2. egyházközsé­ günk m egalakulásakor 1902 július 27-én válasz- . Gálffy Kálmán. Bökfi János. 6. Kebli tanácsosok (Presbyterium. 2. egyházi főgondnok. Fentnevezett egyházi elöljárók. 1. Gidai Sándor. hit. utóbb Balázs András hódmezővásárhelyi lelkész. 5. Péter. 3. egyházi pénztárnok. Tóth B. 9. Bálint Lajos. Csák János.és elemi tanító. G acsári András. Ád á m o s y Gábor. Nagy Gergely. Túri István. 4. 4. Daru Sándor. Egyházközségünk elöljárósága. 10. egyházi gondnok.

— 57 — tattak meg. Tartsa meg az Isten lelki buzgóságokat. Azóta ők intézik az egyházközség anyagi ügyeit szellemi vezérükkel együtt békes­ séggel és szeretettel. m elyre felépüljön az az Akol. hogy úgy m agunk. 4 \ k . mely- lyel eddig m űködtek egyházunk keretében. m int utódainknak oly szilárd alapot vessenek. hol a népek egygyé olvadva im ádhassák az egy igaz Istent örökkön-örökké.

11......... 13....... hit....... 9.......... tanító . 51..................... Templomunk keletkezése: Irta Gálffy Kálmán unitárius hit................ Templomunk építkezési alapjába tett kegyes ajánlatok: Összeállította Gálffy Kálmán unit. 1................ ................... Távirati üdvözletek............és el...... hit... illetve templomi fölszerelések (térítők........... 2...........és el.. 5................ 6...... 7. ............ 49..................... 12..és el....................és el.............. Megalakuláskor tartott egyházi beszéd: Tartotta Józan Miklós budapesti unitárius le lk é s z ......... hit... kehely. tanító 44....... hit... t a n í t ó ............ 3............... 8........... t a n í t ó .. 15... t a n í t ó .....és el......29........ ..ta n ító ....... ......3..... Imaházi.. T a r t a l o m ... ....... t Oldal..... Urvaesorai beszéd és imádságok: Irta Balázs András hódmezővásárhelyi unitárius l e l k é s z ............. keresztelő medencze stb) ajándékozói: Összeállította Gálffy Kálmán unit........ 22.....38..és el........ Templomszenteléskor: Tartotta Józan Miklós budapesti unitárius esperes .............................................. 5................ Üdvözlő beszéd : Tartotta Végb Mihály egyházi és püs­ pöki titkár .... Alapkőletételkor tartott Istentisztelet: Tartotta Gálffy Kálmán unit................ 4. Egyházközségünk e lö ljá r ó s á g a ..... 56....... hit. Szentelési hymnus: Szövegét dallamra és összhangra irta Gálffy Kálmán unit.. ........... 31...... 10....és el.54................... hit........ Unitárism us: Irta Gálffy Kálmán unit............ A templom k é p e ........ tanitótól . Előszó: Gálffy Kálmán unit. 8.36. 13..