You are on page 1of 129

PENGGUNAAN KUASA RENDAH UNTUK APLIKASI RFID

AKTIF

oleh

MOHD AMINUDDIN BIN SHAHIMI

Tesis yang diserahkan untuk
memenuhi keperluan bagi
Ijazah Sarjana Sains

September 2014

PENGHARGAAN

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani

Dengan rasa rendah diri, saya bersyukur ke hadrat Ilahi kerana memberikan

keberkatan dalam menyiapkan tesis ini. Jutaan terima kasih diucapkan kepada

penyelia saya, Dr. Zaini Abd Halim kerana banyak memberikan tunjuk ajar dan

galakan yang tidak terhingga dalam penyelidikan dan juga penulisan tesis. Saya juga

ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penyelia kedua saya, Dr Widad

Ismail atas sokongan yang telah diberikan.

Saya juga berterima kasih kepada staf-staf teknikal Pusat Pengajian

Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik yang banyak membantu dari segi teknikal dan

juga sokongan dalam bentuk moral. Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada ahli-

ahli Auto ID Lab serta rakan-rakan yang membantu secara langsung ataupun secara

tidak langsung.

Akhir sekali, ucapan jutaan terima kasih kepada keluarga saya, yang sentiasa

memberikan sokongan yang tidak terhingga untuk menyiapkan tesis ini, terutamanya

kepada isteri saya, Norjulia Ahmad Mahir yang sentiasa memberikan tunjuk ajar dan

sokongan moral yang tidak berbelah bahagi. Terima kasih diucapkan.

Mohd Aminuddin Shahimi

September 2014

ii

SENARAI KANDUNGAN

Muka Surat

PENGHARGAAN ii
SENARAI KANDUNGAN iii
SENARAI JADUAL vi
SENARAI GAMBAR RAJAH vii
SENARAI SINGKATAN xii
ABSTRAK xiii
ABSTRACT xv
BAB 1 PENGENALAN
1.1 Pendahuluan 1
1.2 Permasalahan Kajian 3
1.3 Objektif Tesis 4
1.4 Skop Projek 5
1.5 Rangkuman Tesis 6
BAB 2 KAJIAN LITERATUR
2.1 Pendahuluan 7
2.2 Komponen Utama Sistem Pengenalan Radio Frekuensi 9
2.2.1 Tag Aktif Pengenalan Radio Frekuensi 9
2.2.2 Pembaca Aktif Pengenalan Radio Frekuensi 16
2.3 Teknologi Zigbee untuk Pengenalan Radio Frekuensi 18
2.4 Kajian berkenaan penjimatan Kuasa dalam Sistem Pengenalan 20
Radio Frekuensi
2.4.1 Pengatur Lelurus 23
2.4.2 Penganjak Penurun 24
2.4.3 Penganjak Peningkat 25
2.5 Ringkasan 26
BAB 3 METODOLOGI PENYELIDIKAN
3.1 Pengenalan 27
3.2 Kaedah reka bentuk dan pelaksanaan pengujian 28
3.3 Pelaksanaan ujikaji 29

iii

1 Aliran Data Penghantaran/Penerimaan Universal Tidak 31 Segerak (UART) 3.1 Analisis Signal pada tag Aktif Pengenalan Radio 54 Frenkuensi 4.1 Analisis Penggunaan Kuasa Tag Aktif RFID 56 4.2 Analisis Penggunaan Kuasa Tag Aktif RFID Dengan 61 Penganjak Naik AS1320 4.1 Mod Rehat Berkala 38 3.2 Penetapan Antara Muka 52 4.10.3.10.10.3 Reka bentuk Seni Bina Pembaca Aktif RFID 48 3.2 Analisis Penggunaan Kuasa Tag Aktif RFID bagi mod 56 rehat berkala 4.11 Pelaksanaan Pengujian Tag Aktif RFID 49 3.6 Pengatur Penurunan keluaran Rendah 39 3.2 Pengantaramukaan Pengatur Penurunan Keluaran 46 Rendah dengan Modul Xbee 3.2.8 Modul MM232R Mini USB-Sesiri UART 41 3.3.4.4 Modul Xbee Siri 2 OEM RF 30 3.5.4.2.3.2.12 Spesifikasi Reka bentuk Yang Dicadangkan Untuk Sistem 50 RFID 3.3.3.13 Ringkasan 51 BAB 4 KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN BERKENAAN DENGAN SISTEM RFID YANG DICADANGKAN 4.4.3 Mod Operasi 35 3.1 Reka bentuk Seni Bina Tag Aktif RFID 45 3.7 Penukar Sesiri MAX3232 40 3.10 Pembinaan prototaip 43 3.3 Analisis Signal dan Tenaga 54 4.3.5 Konfigurasi Mod Rehat 38 3.9 Pembangunan Perkakasan dan Pelaksanaan 42 3.1 Pendahuluan 52 4.2 Mod Rehat Kawalan Pin 39 3.3 Analisis Penggunaan Kuasa Tag Aktif RFID Dengan 64 iv .2 Konfigurasi Perisian 32 3.5.

5 Analisis Penggunaan Kuasa Tag Aktif RFID Dengan 72 Penganjak Turun TPS60500 4.6 Analisis Penggunaan Arus Tag Aktif RFID Dengan 76 Pengatur Penurunan Keluaran Rendah TPS78001 4.4 Analisis Penggunaan Kuasa Tag Aktif RFID Dengan 67 Penganjak Naik TPS61220 4.1 Rumusan 98 5.2 Cadangan kajian masa hadapan 99 PENERBITAN 100 RUJUKAN 101 APPENDIX A 107 v .2.3.2.3.4 Rumusan 97 BAB 5 RUMUSAN DAN CADANGAN KAJIAN MASA HADAPAN 5.3 Jangka Hayat Bateri bagi tag aktif RFID 96 4. Penganjak Naik TPS61221 4.2.3.3.

Jadual 4.1 Perbandingan antara frekuensi RFID 3 Jadual 2.3 Penggunaan kuasa bagi mod rehat dan mod Tx/Rx 67 bagi tag aktif RFID dengan litar penganjak naik TPS61221 Jadual 4.1 Penggunaan kuasa bagi mod rehat dan mod Tx/Rx 60 bagi tag aktif RFID.1 Perbezaan tag Pengenalan Radio Frekuensi 12 Jadual 2.5 Penggunaan kuasa bagi mod rehat dan mod Tx/Rx 75 bagi tag aktif RFID dengan litar penganjak turun TPS60500 vi .2 Perbezaan antara sistem tanpa wayar 19 Jadual 3.4 Penggunaan kuasa bagi mod rehat dan mod Tx/Rx 70 bagi tag aktif RFID dengan litar penganjak naik TPS61220 Jadual 4. SENARAI JADUAL Muka Surat Jadual 1.2 Spesifikasi pembaca aktif RFID 50 Jadual 3.1 Penggunaan arus bagi Modul Xbee Series 2 OEM RF 30 Jadual 3.3 Spesifikasi tag aktif RFID 51 Jadual 4.2 Penggunaan kuasa bagi mod rehat dan mod Tx/Rx 64 bagi tag aktif RFID dengan litar penganjak naik AS1320 Jadual 4.

3V Rajah 3.6 Litar asas bagi pengatur peningkat 25 Rajah 3. Rajah 3.3 Pelaksanaan ujikaji yang dijalankan ke atas tag aktif 29 RFID dengan litar pengatur penurunan keluaran rendah Rajah 3.4 (a) Pandangan atas dan (b) bawah Modul Xbee Siri 2 31 Rajah 3.7 Carta alir konfigurasi perisian bagi tag aktif RFID 35 Rajah 3.9 Gambar rajah blok sambungan di antara modul Xbee 40 dengan LDO pada reka bentuk tag aktif RFID Rajah 3.1 Kaedah reka bentuk dan pelaksanaan pengujian secara 28 keseluruhan dalam projek Rajah 3.12 Sambungan antara modul USB-sesiri UART dan 42 modul Xbee dalam reka bentuk pembaca RFID Rajah 3.13 Kaedah reka bentuk dan pembangunan perkakasan 44 vii .2 Gambar rajah blok tag aktif 12 Rajah 2.8 Carta alir menunjukkan mod penghantaran bg Modul 37 Xbee siri 2 Rajah 3.11 Litar operasi yang dicadangkan untuk sambungan 42 logik 3.5 Litar asas untuk penganjak turun 24 Rajah 2.5 Pengantaramukaan tab konfigurasi modem bagi 33 perisian X-CTU.2 Pelaksanaan ujikaji yang dijalankan ke atas tag aktif 29 RFID Rajah 3.3 Seni bina untuk pembaca RFID aktif 17 Rajah 2.4 Litar asas untuk pengatur lelurus. SENARAI GAMBAR RAJAH Muka Surat Rajah 2. 23 Rajah 2.1 Sistem pengenalan radio frekuensi pasif 11 Rajah 2.10 Gambar rajah blok sambungan antara MAX3232 dan 41 modul Xbee dalam reka bentuk pembaca RFID Rajah 3.6 Carta alir konfigurasi perisian bagi pembaca aktif 34 RFID Rajah 3.

14 Sambungan asas litar penganjak naik keluaran tetap.12 Graf Mod Tx/Rx Melawan Voltan Masukan bagi litar 63 penganjak naik AS1320 Rajah 4.4 Penyambungan perkakasan untuk menganalisis tag 56 aktif RFID Rajah 4.2 Penyediaan perkakasan semasa pengujian dijalankan 54 Rajah 4.15 Sambungan antara pengatur penurunan keluaran 48 rendah dengan modul Xbee Rajah 3.5 Gambar rajah menunjukkan susun atur perkakasan tag 57 aktif RFID sepanjang ujikaji dijalankan Rajah 4.14 Reka bentuk seni bina tag aktif dengan litar pengatur 46 penurunan keluaran rendah Rajah 3.16 Graf Mod Tx/Rx Melawan Voltan Masukan bagi litar 66 penganjak naik TPS61221 Rajah 4.9 Graf Nilai dBm Melawan Voltan Masukan 60 Rajah 4.16 Reka bentuk seni bina pembaca RFID 49 Rajah 4. 61 Rajah 4.Rajah 3. 65 TPS61221 Rajah 4.6 Gambar rajah menunjukkan susun atur perkakasan 58 pembaca aktif RFID sepanjang ujikaji dijalankan Rajah 4.3 Isyarat voltan pada pin penunjuk perhubungan tag 55 aktif dengan komunikasi data berkala Rajah 4.13 Graf Nilai dBm Melawan Voltan Masukan bagi litar 63 penganjak naik AS1320 Rajah 4.10 Sambungan asas litar penganjak naik AS1320.1 Penetapan konfigurasi program X-CTU 53 Rajah 4.7 Graf Mod Rehat Melawan Voltan Masukan 58 Rajah 4.11 Graf Mod Rehat Melawan Voltan Masukan bagi litar 62 penganjak naik AS1320 Rajah 4.15 Graf Mod Rehat Melawan Voltan Masukan bagi litar 66 penganjak naik TPS61221 Rajah 4.8 Graf Mod Tx/Rx Melawan Voltan Masukan 59 Rajah 4.17 Graf Nilai dBm Melawan Voltan Masukan bagi litar 67 penganjak naik TPS61221 viii .

8V Rajah 4.19 Graf Mod Rehat Melawan Voltan Masukan bagi litar 70 penganjak naik TPS61220 Rajah 4.29 Graf Mod Rehat Melawan Voltan Masukan bagi litar 79 pengatur penurunan keluaran rendah TPS78001 bagi keluaran voltan 1.8V Rajah 4.2V ix .21 Graf Nilai dBm Melawan Voltan Masukan bagi litar 71 penganjak naik TPS61220 Rajah 4. TPS61220 Rajah 4.18 Sambungan asas litar penganjak naik keluaran boleh 68 laras.22 Sambungan asas litar penganjak turun. TPS60500 72 Rajah 4.26 Sambungan asas litar pengatur penurunan keluaran 76 rendah TPS78001 Rajah 4.32 Graf Mod Tx/Rx Melawan Voltan Masukan bagi litar 82 pengatur penurunan keluaran rendah TPS78001 keluaran 2.30 Graf Mod Tx/Rx Melawan Voltan Masukan bagi litar 80 pengatur penurunan keluaran rendah TPS78001 bagi keluaran voltan 1.24 Graf Mod Tx/Rx Melawan Voltan Masukan bagi litar 74 penganjak turun TPS60500 Rajah 4.25 Graf Nilai dBm Melawan Voltan Masukan bagi litar 75 penganjak turun TPS60500 Rajah 4.28 Graf Mod Tx/Rx Melawan Voltan Masukan bagi litar 78 pengatur penurunan keluaran rendah TPS78001 Rajah 4.2V Rajah 4.20 Graf Mod Tx/Rx Melawan Voltan Masukan bagi litar 71 penganjak naik TPS61220 Rajah 4.Rajah 4.31 Graf Mod Rehat Melawan Voltan Masukan bagi litar 81 pengatur penurunan keluaran rendah TPS78001 bagi voltan keluaran 2.27 Graf Mod Rehat Melawan Voltan Masukan bagi litar 77 pengatur penurunan keluaran rendah TPS78001 Rajah 4.23 Graf Mod Rehat Melawan Voltan Masukan bagi litar 73 penganjak turun TPS60500 Rajah 4.

43 Graf Mod Rehat Melawan Voltan Masukan bagi litar 91 pengatur penurunan keluaran rendah TPS78001 bagi voltan keluaran 3.33 Graf Mod Rehat Melawan Voltan Masukan bagi litar 83 pengatur penurunan keluaran rendah TPS78001 bagi voltan keluaran 2.35 Graf Mod Rehat Melawan Voltan Masukan bagi litar 84 pengatur penurunan keluaran rendah TPS78001 bagi voltan keluaran 2.2V Rajah 4.36 Graf Mod Tx/Rx Melawan Voltan Masukan bagi litar 85 pengatur penurunan keluaran rendah TPS78001 bagi voltan keluaran 2.Rajah 4.37 Graf Mod Rehat Melawan Voltan Masukan bagi litar 86 pengatur penurunan keluaran rendah TPS78001 bagi voltan keluaran 2.38 Graf Mod Tx/Rx Melawan Voltan Masukan bagi litar 86 pengatur penurunan keluaran rendah TPS78001 bagi voltan keluaran 2.0V Rajah 4.3V x .0V Rajah 4.6V Rajah 4.6v Rajah 4.8V Rajah 4.4V Rajah 4.2v Rajah 4.41 Graf Mod Rehat Melawan Voltan Masukan bagi litar 89 pengatur penurunan keluaran rendah TPS78001 bagi voltan keluaran 3.8V Rajah 4.42 Graf Mod Tx/Rx Melawan Voltan Masukan bagi litar 90 pengatur penurunan keluaran rendah TPS78001 bagi voltan keluaran 3.4V Rajah 4.40 Graf Mod Tx/Rx Melawan Voltan Masukan bagi litar 88 pengatur penurunan keluaran rendah TPS78001 bagi voltan keluaran 3.34 Graf Mod Tx/Rx Melawan Voltan Masukan bagi litar 83 pengatur penurunan keluaran rendah TPS78001 bagi voltan keluaran 2.39 Graf Mod Rehat Melawan Voltan Masukan bagi litar 87 pengatur penurunan keluaran rendah TPS78001 bagi voltan keluaran 3.

46 Graf Nilai dBm Mod Rehat Melawan Voltan Masukan 94 bagi litar pengatur penurunan keluaran rendah TPS78001 Rajah 4.44 Graf Mod Tx/Rx Melawan Voltan Masukan bagi litar 92 pengatur penurunan keluaran rendah TPS78001 bagi voltan keluaran 3.47 Graf Kuasa Mod Tx/Rx Melawan Voltan Masukan 94 bagi litar pengatur penurunan keluaran rendah TPS78001 Rajah 4.48 Graf Nilai dBm Mod Tx/Rx Melawan Voltan 95 Masukan bagi litar pengatur penurunan keluaran rendah TPS78001 Rajah 4.49 Graf Voltan (V) Melawan Masa (Hari) bagi litar 96 pengatur penurunan keluaran rendah TPS78001 bagi voltan keluaran 1.45 Graf Kuasa Mod Rehat Melawan Voltan Masukan 93 bagi litar pengatur penurunan keluaran rendah TPS78001 Rajah 4.3V Rajah 4.Rajah 4.8V xi .

SENARAI SINGKATAN AES Advance Encryption Standard API Application Programming Interface CCTV Closed Circuit Television CDS Connected Dominating Set CMOS Complementary Metal–Oxide–Semiconductor DC Direct Current DS-MAC DS Medium Access Control GPS Global Positioning System HF High Frequency IFF Identity Friend or Foe ISM Industry. Scientific and Medical LF Low Frequency LDO Low Dropout MAC Medium Access Control RF Radio Frequency RFID Radio Frequency Identification S-MAC Sensor Medium Access Control SoC System on Chip TDMA Time Division Multiple Access T-MAC Timeout Medium Access Control UART Universal Asynchronous Receiver/Transmitter UHF Ultra High Frequency USB Universal Serial Bus xii .

Teknik ini mengandungi litar pengatur lelurus dan pengatur penukaran pada voltan masukan tag RFID aktif. penggunaan kuasa yang tinggi menjadi salah satu kelemahan tag RFID aktif. Lima jenis pengatur penurunan keluaran rendah yang berbeza diuji iaitu penganjak naik DC-DC AS1320. penggunaan mod rehat pada tag boleh menyebabkan tag tidak dapat menerima data dan seterusnya akan berlaku kehilangan data semasa berada dalam keadaan mod rehat. Manakala dengan menggunakan penganjak naik DC-DC AS1320 dan penganjak naik xiii . Namun. Keputusan menunjukkan penjimatan penggunaan kuasa semasa mod penghantaran dan penerimaan data bagi sistem yang telah dibangunkan adalah hampir 88% dengan menggunakan pengatur penurunan keluaran rendah TPS78001. penganjak naik DC-DC TPS61221. penggunaan mod rehat untuk aplikasi pemantauan tidak begitu sesuai. Penggunaan kuasa semasa mod rehat dan mod penghantaran dan penerimaan data diuji. Projek ini mencadangkan teknik baru untuk memastikan penggunaan kuasa yang rendah bagi tag aktif. 70% dengan menggunakan penganjak turun DC-DC TPS60500 dan 1% dengan menggunakan penganjak naik DC-DC TPS61220. Semua prototaip yang dibangunkan diuji dalam skala makmal dengan jarak pengujian 5m di antara tag dan pembaca. PENGGUNAAN KUASA RENDAH UNTUK APLIKASI RFID AKTIF ABSTRAK Tag RFID aktif telah banyak digunakan untuk aplikasi pemantauan. penganjak naik DC-DC TPS61220. Walaubagaimanapun. Litar tambahan ini akan menyalurkan voltan masukan yang tetap kepada tag RFID aktif. Kebanyakkan tag RFID aktif menggunakan mod rehat untuk mengurangkan penggunaan kuasa pada tag. Oleh itu. penganjak turun DC-DC TPS60500 dan pengatur penurunan keluaran rendah TPS78001 untuk melihat kesesuaian dalam sistem yang dicadangkan.

xiv . penggunaan litar pengatur penurunan keluaran rendah TPS78001 yang dicadangkan boleh menjimatkan penggunaan kuasa tag RFID aktif hamper 88% dan sesuai digunakan untuk aplikasi pemantauan. Kesimpulannya.DC-DC TPS61221 penggunaan kuasa meningkat hampir 70% dan 15%.

Therefore. Results show that. However it can cause data lose because the tag cannot receive any data during the sleep mode. the power consumption can be reduced until 88% by using TPS78001 low-dropout regulator. While using AS1320 step up DC-DC converter and TPS61221 step up DC-DC converter increased the power consumption by 70% and 15% respectively. xv . The circuit will provide a fixed input voltage to the active RFID tag. However. TPS61220 step up DC-DC converter. LOW POWER CONSUMPTION FOR ACTIVE RFID APPLICATION ABSTRACT Active RFID tags have been widely used for monitoring applications. 70% by using TPS60500 step down DC-DC converter and 1% by using TPS61221 step up DC-DC converter. This technique consists of switching and linear regulator circuit in the active tag power management system. As a conclusion. TPS61221 step up DC-DC converter. TPS60500 step down DC-DC converter and TPS78001 low-dropout regulator are tested in order to get the optimum result. Five different types of switching and linear regulator IC which are AS1320 step up DC-DC converter. high power consumption becomes one of the drawbacks of the active RFID tags. during transmitting data and during receiving data are tested. Most of the active tags uses sleep mode to reduce power consumption. the sleep mode is not suitable for monitoring application. Power consumption during sleep mode. This project proposes a new technique of low power consumption for an active tag application. All of the developed prototypes are tested in laboratory scales with the distance between the tag and the host is 5 meter. the use of the proposed TPS78001 low-dropout regulator can reduce power consumption of active RFID tag by 88% and it is suitable for monitoring applications.

kewujudan sistem tanpa wayar ini bermula sejak tahun 1800 lagi. Kemudian. Pengenalan radio frekuensi (RFID) adalah salah satu daripada teknologi tanpa wayar. kawalan terhadap kecurian serta dalam sektor pengangkutan (Nambiar. Teknologi yang sedang membangun ini telah mengalami pelbagai perubahan. Terdapat pelbagai aplikasi yang boleh dipraktikkan dengan menggunakan teknologi tanpa wayar termasuk pengurusan gudang. pemantauan stok pada rak. telah bermula pemahaman berkenaan dengan tenaga elektromagnetik (Landt. 2009). Apa yang diperlukan oleh pasaran sekarang ialah. pengeluaran kos yang 1 . Reka bentuk yang dicipta untuk memenuhi piawaian wayarkedd ini termasuklah tempoh penggunaan bateri yang lebih lama serta kadar penghantaran data yang lebih rendah berbanding teknologi yang telah wujud sekarang. Sekarang. Dengan keupayaan yang dimiliki oleh teknologi RFID seperti penggunaan kuasa yang kurang. Pada tahun tersebut. pemeriksaan pengeluaran secara automatik. Perubahan-perubahan ini perlu untuk memastikan teknologi tanpa wayar boleh digunakan dalam pelbagai aplikasi yang dapat mengurangkan beban manusia. sistem yang menggunakan piawaian teknologi tanpa wayar yang memenuhi keperluan seperti aspek keselamatan data serta kebolehpercayaan.1 Pendahuluan Seperti mana yang diketahui. BAB 1 PENGENALAN 1. ilmu tenaga elektromagnetik ini berkembang selaras dengan kajian secara mendalam yang dilakukan sehingga abad ke- 21. sistem tanpa wayar ini telah digunakan secara meluas tidak kira di rumah mahupun di pasaran industri. 2005).

iaitu tag dan pembaca. Pembaca juga mempunyai komponen litar yang sama seperti tag tetapi tidak mempunyai data untuk disimpan sebaliknya setiap data yang diterima akan terus dipamerkan ke PC. Jadual 1.1 menunjukkan perbandingan di antara pengenalan radio frekuensi pasif dan aktif (Domdouzis et al.. Dalam sistem RFID. RFID boleh dikelaskan kepada beberapa kumpulan mengikut frekuensi-frekuensi yang ditetapkan. ia dapat memenuhi ciri-ciri yang diperlukan seperti yang disebutkan di atas. Secara umumnya. pemproses data dan antena yang digunakan untuk penghantaran dan penerimaan data. Tag ini digunakan untuk menyimpan data manakala pembaca digunakan untuk membaca data dalam tag melalui perhubungan tanpa wayar. 2 . Tag aktif mengandungi penerima radio frekuensi yang digunakan untuk menerima dan menghantar data yang diperlukan oleh pembaca (penyelaras). iaitu pasif dan aktif. RFID terdiri daripada dua bahagian yang berbeza. Tag RFID ini mengandungi beberapa litar bersepadu untuk penyimpanan data. tag terdiri daripada dua jenis.rendah serta teknologi tanpa sentuh. Tag aktif menggunakan bateri sementara tag pasif menjana tenaga melalui gelombang mikro di udara. 2007).

penggunaan kuasa yang rendah dalam sistem RFID amat penting. Bagi memastikan jangka hayat tag aktif lebih lama.5m 0~2m >3m ~100m Punca Kuasa Pasif (Induktif) Pasif (Induktif) Pasif (Induktif) Aktif (Bateri) Simpanan Rendah Rendah Rendah Tinggi Data Kadar perpindahan 1k bit/s 25k bit/s 100k bit/s 100k bit/s data Pembayaran Pengenalan tiket. jangka hayat bateri juga bergantung kepada kapasiti bateri tersebut. 3 .2 Permasalahan kajian Dalam sistem RFID aktif. sistem RFID aktif akan lebih cekap dan lebih mudah untuk digunakan dalam pelbagai aplikasi. Rangkaian Penjejakan aset. Jangka masa hayat bateri bergantung kepada penggunaan kuasa yang diperlukan oleh tag aktif (Geng et al.8GHz Jarak <0. Aplikasi diri. semakin besar kapisiti bateri. Selain daripada itu.45GHz & 125~135kHz MHz 5. Jadual 1. 2008). pas penjejakan pengesan pengurusan stok keselamatan buku di tanpa wayar perpustakaan Berdasarkan kepada jadual di atas. Oleh sebab itu.56MHz 2.. Penggunaan bateri dalam tag aktif akan menyebabkan jangka hayat tag tersebut bergantung kepada kapasiti bateri itu. semakin lama jangka hayat bateri. Dengan itu. Berbeza dengan tag pasif yang memerlukan gelombang mikro dari pembaca pasif untuk menjana tenaga. 1. Selain daripada itu. tag aktif memerlukan bateri sebagai punca kuasa.1 : Perbandingan antara frekuensi RFID Microwave LF UHF 433~956 Frekuensi HF 13. perhubungan antara tag dan pembaca memerlukan penggunaan kuasa yang tinggi. penggunaan kuasa yang rendah akan menjimatkan kos penyelenggaraan sistem ini. penjimatan kuasa bateri amat dititik beratkan bagi mengurangkan kadar penyelenggaraan tag aktif.

antaranya ialah tag berada dalam mod rehat jika tiada komunikasi antara tag dengan pembaca. Dengan menggunakan pengubah penganjak naik DC-DC. akan menjadikan jangka hayat bateri lebih panjang walaupun menggunakan bateri berkapasiti rendah.3 Objektif tesis Kajian ini dijalankan berpandukan kepada objektif-objektif seperti berikut: 1. Mengkaji tentang kadar penggunaan kuasa oleh tag pengenalan radio frekuensi aktif melalui konfigurasi mod rehat berkala pada jarak yang tetap. 2. Terdapat beberapa teknik yang digunakan untuk mengawal penggunaan kuasa bateri tag aktif. 2006). ia juga dapat meminimumkan penggunaan kuasa bateri kerana pengubah ini dapat menukar punca arus terus dari voltan tinggi ke paras voltan yang lebih rendah (Pollak et al. Mengkaji tentang penggunaan pengatur lelurus dan pengatur penukaran bagi meningkatkan kadar jangka hayat bateri dalam aplikasi pengenalan radio frekuensi aktif pada jarak yang tetap. 3. 2008). Bateri berkapasiti rendah penting untuk tag aktif bagi mengurangkan kos dan penyelengaraan serta dapat memastikan reka bentuk yang lebih kecil (Cho dan Baek.. 1.45 GHz berkuasa rendah yang mengandungi pembaca dan tag. Membangunkan sistem pengenalan radio frekuensi 2. 4 .Penggunaan kuasa yang kurang.

Pembangunan kajian juga tertumpu kepada penggunaan modul Xbee sebagai peranti penghantar terima RF. Pemilihan modul ini adalah berdasarkan kepada sistem keseluruhan yang terdapat pada modul ini. iaitu piawaian IEEE 802. Pemilihan frekuensi ini adalah kerana ia beroperasi dalam jalur radio industri. menjimatkan kos serta menampung rangkaian “mesh” bagi sistem tanpa wayar (Ahamed. Operasi tanpa penggunaan lesen merupakan satu kelebihan beroperasi pada frekuensi 2.4 yang boleh digunakan untuk komunikasi penghantaran dan penerimaan data yang dibangunkan dengan penggunaan kuasa yang rendah.4 Skop Projek Pembangunan kajian ini hanya menumpukan kepada pengubahsuaian perkakasan sahaja. saintifik dan perubatan (ISM).15.1. Aspek penting yang diperlukan dalam pemilihan komponen utama kajian ini adalah frekuensi operasi dan teknologi perhubungan yang digunakan oleh modul penghantar terima RF.. Lukisan skematik diperlukan dalam kajian ini kerana ia akan digunakan untuk membuat reka bentuk papan litar cetak. Modul ini beroperasi dengan menggunakan teknologi ZigBee. Gabungan komponen pada papan litar cetak seterusnya ujikaji dilakukan bagi mendapatkan keputusan. Reka bentuk perkakasan dijalankan selepas pemilihan komponen-komponen utama selesai. kajian mengenai komponen-komponen utama dilakukan sebelum pemilihan dijalankan. 5 . Oleh itu. Kedua-dua bahagian tag dan pembaca akan direka bentuk. 2009).45 GHz berbanding sistem RFID yang beroperasi pada frekuensi-frekuensi yang lain.45 GHz. saintifik dan perubatan yang beroperasi tanpa menggunakan lesen. Jalur radio ISM merupakan satu jalur radio yang dikhaskan untuk kegunaan dalam industri. Sistem RFID aktif yang dibangunkan ini beroperasi dalam frekuensi 2.

Penghasilan prototaip pengenalan radio frekuensi aktif 2.45GHz juga dijelaskan dalam bab ini.5 Rangkuman Tesis Laporan tesis ini mengandungi lima bab seperti berikut. Bab tiga mengandungi metodologi pembangunan sistem pengenalan radio frekuensi aktif yang digunakan. Dalam bab ini juga diterangkan secara teori kaedah-kaedah yang digunakan bagi memastikan projek ini berjaya dihasilkan. 6 . Selain daripada pengenalan radio frekuensi. penggunaan pengatur lelurus dan pengatur penukaran akan diterangkan dalam bab dua ini. Selain daripada itu. penerangan lebih terperinci mengenai sistem pengenalan radio frekuensi aktif yang akan dibangunkan.1. penggunaan komponen- komponen dalam projek ini juga akan diterangkan dalam bahagian tag dan juga pembaca RFID. Dalam bab ini. Bab terakhir mengandungi kesimpulan daripada hasil kajian ini serta langkah-langkah yang boleh digunapakai untuk memantapkan lagi projek ini pada masa hadapan. Kajian literatur tesis ini akan berada pada bab dua. Bab empat mengulas mengenai keputusan dan ulasan ujikaji yang dijalankan ke atas sistem prototaip pengenalan radio frekuensi yang dihasilkan. Penggunaan komponen-komponen ini amat penting kerana penyesuaian perkakasan juga perlu dititikberatkan.

Guglielmo Marconi berjaya membuat demonstrasi mengenai penghantaran isyarat radio melintasi Atlantik. BAB 2 KAJIAN LITERATUR 2. Sehingga kini. sama ada ia berada di dalam gudang ataupun sedang dimasukkan ke dalam kapal untuk penghantaran (Bacheldor. sistem RFID telah diperluaskan lagi penggunaannya. Kajian demi kajian dibuat sehingga pada tahun 1896. Pihak British telah menggunakan sistem “Identity Friend or Foe” (IFF) untuk mengenal pasti samaada jet pejuang musuh atau pihaknya. penggunaan sistem ini hanya tertumpu kepada penghantaran telegraf untuk tujuan komunikasi antara satu tempat dengan tempat yang lain. tag hibrid telah dibangunkan dengan menggabungkan sistem RFID. Perkembangan teknologi ini bermula apabila James Clerk Maxwell. Tag ini direka bagi mengesan barangan di dalam rangkaian global.1 Pendahuluan Pembangunan sistem tanpa wayar ini telah bermula dari abad ke-18. komunikasi satelit dan juga sistem kedudukan global (GPS). Sistem ini telah dibangunkan pada era 1950-an dan teknologi ini masih digunakan dalam industri peperangan (Roussos. Pada tahun 2009. (2013). 2009). Sejak dari itu. Penggunaan sistem pengenalan radio frekuensi (RFID) ini telah bermula sejak perang dunia kedua lagi. penggunaan isyarat radio menjadi keutamaan untuk tujuan penghantaran maklumat. penggunaan tag aktif RFID juga boleh digunakan kepada sistem perkapalan yang membawa 7 . Ini memudahkan untuk mengenal pasti kedudukan barangan tersebut. 2008). meramal tentang kewujudan sinaran elektromagnet. kajian yang dilakukan oleh Todorovic et al. Selain mengesan barangan. Tetapi pada waktu itu.

kelengkapan dan sebagainya dari satu tempat ke tempat yang lain (Suda dan Rani. (2010) mengenal pasti kelebihan dan kekurangan menggunakan RFID aktif dan RFID pasif dalam sistem operasi keretapi. Setiap julat frekuensi boleh digunakan mengikut aplikasi yang bersesuaian dengan industri 8 . dan pengesanan logistik dan rangkaian bekalan. 2010). Kajian yang dibuat oleh Mishra et al. Tag aktif RFID boleh digunakan pada barangan tersebut untuk mengenal pasti bahan yang dibawa tanpa perlu membuka untuk pemeriksaan. memudahkan proses serta meningkatkan tahap prestasi sistem rangkaian bekalan. 2009). Sistem pemantauan Penggunaan sistem RFID pada masa kini telah diperluas kepada pelbagai aplikasi. 2013 dan Dhanalakshmi dan Mamatha. (2012) dan Nambiar (2009) teknologi RFID dapat membantu memudahkan proses pengenalan. alatan. Data tag akan dipindahkan melalui penghantar terima kepada hos untuk tujuan pengumpulan data. Kajian yang dilakukan oleh Amanna et al.muatan yang mengandungi bahan yang mudah rosak atau barangan yang tidak tahan lama. (2013) dan juga pemantauan dalam bangunan yang besar (Casano dan Moreno. Sistem RFID aktif juga boleh digunakan untuk pemantauan dalam wad bersalin seperti yang dibangunkan oleh Hussian et al. Pengurusan sistem perpustakaan yang menggunakan teknologi RFID memudahkan pemantauan pergerakan buku. Menurut kajian yang dilakukan oleh Zhu et al. (2014) menjelaskan penggunaan sistem RFID dalam industri perlombongan boleh digunakan dari julat frekuensi rendah hingga ke frekuensi tinggi. Penggunaan sistem RFID dalam bidang perternakan digunakan oleh Jabatan Pertanian Amerika Syarikat untuk binatang ternakan lembu (Grooms. Sistem pengangkutan seperti sistem operasi keretapi juga boleh menggunapakai sistem RFID untuk tujuan penambahbaikan. 2007). Ia juga mengurangkan kos tenaga kerja. Tag dilekatkan pada telinga lembu untuk tujuan pemantauan.

. Tag ini mempunyai nombor identiti dan juga 9 . 2014 dan Qu et al. Penggunaan sistem RFID membantu sistem pengurusan rondaan yang dilakukan sebelum ini.. Penggunaan RFID aktif dalam penentuan kedudukan dalam bangunan memberikan kelebihan berbanding dengan sistem GPS. gabungan sistem RFID aktif dengan rangkaian pengesan tanpa wayar membolehkan pemantauan dilakukan pada masa sebenar (Rajesh. 2014). 2014). Dengan menggunakan gabungan ‘Received Signal Strength Indication’ (RSSI) dan sistem pengecilan kuasa. kerja lebih masa semasa proses merekod dan mengisi laporan ke dalam dokumen elektronik (Chung et al. 2010. Ia dapat membantu dalam mengurangkan tenaga kerja.2 Komponen Utama Sistem Pengenalan Radia Frekuensi Dua komponen utama dalam sistem RFID ialah pembaca RFID dan tag RFID. 2014.perlombongan. 2. Begitu juga dalam industri petrokimia.2. 2010. Selain daripada itu. Chen et al. 2011). 2010). Zhang et al. 2013. Gabungan kedua-dua teknologi ini juga akan meningkatkan kecekapan tenaga bagi sistem RFID aktif (Nedelcu et al.1 Tag Pengenalan Radio Frekuensi Tag pengenalan radio frekuensi merupakan satu komponen penting dalam sistem pengenalan radio frekuensi.. 2. Penambahan penghala dalam sesuatu sistem diperlukan mengikut rangkaian yang ingin dibangunkan. Hasnan et al... Kedua-dua komponen ini merupakan komponen asas dalam sistem RFID.. golongan OKU dapat mengetahui kedudukan mereka dan tiba ditempat yang dituju (Alghamdi dan van Schyndel. RFID aktif mempunyai kelebihan pada jarak berkesan berbanding dengan RFID pasif. Wang.

Dalam sistem RFID. Reka bentuk EEPROM dioptimumkan bagi mengurangkan penggunaan kuasa tag pasif. (2012) membuat kajian untuk mengurangkan arus yang diperlukan oleh tag pasif dengan menambahbaik litar pengawal jajaran bagi mengurangkan ketirisan bit memori. Prestasi sistem RFID pasif ini bergantung kepada kekuatan sistem penyebaran yang berada pada tag tersebut. namun masih ada kuasa yang diperlukan oleh tag tersebut. Kedua-dua tag ini berbeza antara satu sama lain. Jika tag berada didalam kawasan lingkaran pembaca. Rajah 2. tag dapat dikelaskan sama ada tag pasif atau tag aktif. 10 . Keadaan ini akan menyebabkan sistem RFID pasif memiliki jarak berkesan yang agak terhad.menyimpan data berkenaan dengan barang yang ditag.1 menunjukkan sistem pengenalan radio frekuensi pasif. Sistem penyebaran yang lemah akan mempengaruhi jarak pembaca untuk mengesan tag yang berada didalam kawasannya. bergantung kepada kekuatan antena pembaca sistem tersebut. Cheng et al. Data yang diterima oleh pembaca ini akan disalurkan kepada sistem terakhir atau ‘back end’ untuk proses pengenalan objek yang ditag. tag akan dihidupkan dan menghantar data yang diperlukan kepada pembaca melalui bahagian penyebaran dari tenaga yang diterima olehnya. Sistem pengenalan radio frekuensi ini beroperasi apabila pembaca memancarkan isyarat pada frekuensi yang tetap. Penggunaan ‘Field-programmable Gate Array’ (FPGA) dalam tag RFID aktif membolehkan penggunaan kuasa yang rendah bagi tag aktif tersebut. Tag pasif menggunakan sumber kuasa dari antena pembaca RFID pasif.

1: Sistem pengenalan radio frekuensi pasif Bagi tag aktif pula. Rajah 2. mengkaji mekanisma untuk menjimatkan kuasa tag serta mengenal pasti kadar kehadiran tag.2. Tag aktif RFID dibangunkan dengan menggunakan Atmel pengawal mikro Atmega128L. pembangunan platform bagi sistem aktif RFID telah direkacipta. Kajian yang telah dijalankan adalah untuk membangunkan sistem aktif RFID yang mematuhi piawaian ISO/IEC 18000-7. Semtech XE1203F penghantar terima RF 433MHz dan beberapa komponen lain seperti Rajah 2. iaitu bateri. 11 . Maka tag aktif memerlukan komponen-komponen yang lain untuk menghasilkan isyarat. Dalam kajian yang telah dijalankan oleh Cho dan Baek (2006). jarak komunikasi antara pembaca dan tag lebih baik jika dibandingkan dengan tag pasif. Oleh kerana tag ini menggunakan bateri. berbeza dengan tag pasif yang hanya mempunyai cip dan antena. ia mempunyai punca kuasa luar untuk menghidupkannya.

1: Perbezaan tag pengenalan radio frekuensi RFID aktif RFID pasif Tenaga yang disalurkan Sumber kuasa Bateri dari pembaca Jika berada dikawasan Kuasa yang berterusan Ya pembaca Kekuatan isyarat yang Sangat rendah Sangat tinggi diperlukan oleh pembaca Simpanan Data Sehingga 128k Bit 128 Bit Jarak 10 – 100 m 3–5m Mane (2013) dan Patil dan Bedekar (2014) juga membangunkan tag aktif RFID berfrekuensi 2. (2013). sesebuah tag aktif tidak dapat dibangunkan. Tanpa kedua-dua komponen ini. cip nRF24L01 digunakan untuk membangunkan sistem 12 .2: Gambar rajah blok tag aktif Berdasarkan kepada Rajah 2. Tag aktif memerlukan penghantar terima RF dan juga pengawal mikro sebagai otak untuk berfungsi.2. Selain daripada itu. Rajah 2. sistem pengurusan kuasa juga penting bagi tag aktif kerana ia menggunakan sumber kuasa luar untuk dihidupkan. Bagi Shi et al.1 menunjukkan rangkuman perbezaan di antara tag pasif serta tag aktif. cahaya serta penyimpanan data yang lebih besar. Tag aktif juga boleh diintegrasikan dengan aplikasi-aplikasi lain seperti pengesan suhu. Jadual 2. Jadual 2. dapat disimpulkan bahawa tag aktif lebih kompleks berbanding dengan tag pasif.45 GHz dengan menggunakan cip 2500 dan pengawal mikro 8051.

(2011) dan Preradovic and Karmakar. bergantung kepada keupayaan bateri tersebut (Baumann. Konsep tag RFID tanpa cip yang diperkenalkan Hashemi et al. Su dan Xu (2010) menggabungkan sistem RFID aktif yang mengandungi pengawal mikro berkuasa rendah MSP430 untuk menghadkan pengeluaran kuasa kepada modul CC1100 untuk meningkatkan masa operasi sistem yang dibangunkan. Terdapat pelbagai teknik yang digunakan untuk meminimumkan penggunaan kuasa tag aktif. Song et al. (2011) membangunkan sistem RFID aktif yang menggunakan cip nRF24LE1 dengan penambahan ciri mod lompatan frekuensi yang memainkan peranan untuk menghantar isyarat untuk menukar mod tag dari keadaan pasif kepada keadaan aktif. Vena et al. kajian yang dilakukan Chu et al. (2012) menjadi salah satu penyelesaian untuk mengurangkan kos tag RFID. Walaupun kuasa yang rendah dapat disalurkan kepada tag RFID aktif. 2006). (2011) dapat digunakan oleh aplikasi RFID aktif yang memerlukan kuasa rendah untuk beroperasi. sistem RFID aktif yang dibangunkan lebih efektif dalam komunikasi di antara tag dan pembaca aktif. Jika tag aktif berupaya beroperasi dengan menggunakan kuasa yang rendah. jangka hayat bateri dapat dilanjutkan sehingga 5 tahun.RFID aktif. (2013). menukar mod tag kepada mod tidur jika tiada komunikasi antara satu sama lain serta penambahan pengubah penganjak naik DC-DC pada sistem pengurusan kuasa. Selain itu. Tenaga yang ditukar dari sistem mekanikal kepada elektrik menjadikan tag RFID aktif lebih cekap. Reka bentuk tag aktif memerlukan penelitian dari segi prestasi RF dan juga pengurusan kuasa efisien. Antara teknik tersebut ialah menggunakan pengawal mikro berkuasa rendah. Dengan penambahan algoritma anti pelanggaran. Masalah jangka hayat yang rendah oleh 13 . pembangunan tag RFID aktif yang menggunakan kuasa piezoelektrik membantu dalam penyelidikan RFID aktif.

(2013) adalah salah satu jalan penyelesaian untuk industri logistik. Teknologi AR-RFID yang dibangunkan oleh Ginters et al. penggunaan kuasa dapat dijimatkan kerana tag hanya akan dihidupkan apabila komunikasi hendak dijalankan. (2008) menggunakan termoelektrik sebagai punca kuasa untuk tag RFID aktif. (2011) mereka bentuk tag RFID aktif yang mengandungi bateri nipis. Dengan adanya empat keadaan yang berbeza pada sistem tag. penggunaan kuasa yang tinggi memberikan kelebihan dari segi jarak pada sesuatu sistem RFID aktif. Penggunaan kuasa yang tinggi merupakan salah satu faktor mengapa sistem ini kurang berkesan berbanding sistem pengenalan radio frekuensi pasif yang tidak menggunakan kuasa luar. Kebanyakan penyelidikan dijalankan ke atas sistem pengenalan radio frekuensi aktif kerana pelbagai modifikasi boleh dijalankan untuk memperbaiki kualiti sistem RFID aktif terutamanya pada bahagian tag. Kebiasaannya.3V. Sistem yang dibangunkan ini beroperasi pada frekuensi 2. penggunaan kuasa yang rendah juga menjadi salah satu faktor penting yang dititikberatkan dalam membangunkan sistem ini.45 GHz serta dilengkapi dengan algoritma anti konflik bagi penerimaan data. Tenaga semulajadi yang ditukar kepada tenaga elektrik memberi kelebihan kepada tag RFID aktif. Kajian yang dilakukan oleh Saeki et al.tag aktif menyebabkan banyak kajian dilakukan bagi meningkatkan tempoh hayat tersebut. iaitu 3. antena serta mempunyai pelbagai kelebihan termasuk saiz yang kecil. Mekanisma untuk menjimatkan penggunaan kuasa adalah penting bagi memastikan jangka hayat tag 14 . reka bentuk sistem aktif RFID dibangunkan untuk aplikasi logistik yang berkesan. Huang et al. Selain daripada itu. Dalam kajian yang dilakukan oleh Sun et al. ringan dan bentuk yang fleksibel. cip RF. Penganjak DC-DC digunakan untuk meningkatkan voltan termoelektrik kepada voltan yang sama dengan bateri litium. (2013) dan Dalola et al. (2009).

terdapat perbandingan di antara protokol yang boleh digunakan dalam sistem RFID aktif iaitu protokol “Free2move”. 15 . Dalam kajian yang dilakukan oleh Nilsson et al.30876 mA per jam. Ia menggunakan bateri AA berkuasa 2500 mAh dan dijangka dapat menghidupkan tag aktif ini hampir 1 tahun. ia memang dibangunkan untuk kegunaan sistem RFID aktif manakala 802. jarak yang dekat serta penggunaan kuasa yang rendah. Selain daripada reka bentuk pekakasan.15. Dengan menggunakan pemproses yang boleh dimatikan apabila tiada aktiviti komunikasi. ia merupakan protokol asas yang dibangunkan oleh IEEE yang memiliki spesifikasi seperti kadar penghantaran data yang rendah. Sistem ini terdiri daripada penerima RF XEMIC iaitu siri XE1203. lapisan Mac 802.15. (2007).aktif dapat dipanjangkan. jam masa nyata serta pemproses Atmega 128L daripada Atmel. Setiap protokol komunikasi berbeza di antara satu sama lain. penambahbaikan protokol “Free2move”.4 ZigBee dan protokol bayangan sebagai tanda aras rujukan kepada perbandingan ini. Kesimpulannya. Cho dan Baek (2006) telah membangunkan sistem RFID aktif beroperasi pada frekuensi 433MHz. Bagi protokol “Free2move”. Dengan menganggap sistem ini beroperasi secara seragam.4 memiliki kelebihan serta kekurangan antara satu sama lain. kedua-dua protokol “Free2move” dan 802.15.4 pula. kaedah untuk penjimatan kuasa juga bergantung kepada protokol komunikasi yang digunakan oleh sistem RFID aktif tersebut. penggunaan arus oleh tag pada sistem ini ialah 0. Sistem yang dibangunkan ini mementingkan penggunaan kuasa yang rendah untuk meningkatkan jangka hayat tag aktif sistem tersebut.

Selain daripada itu.2.2 Pembaca Pengenalan Radio Frekuensi Pembaca RFID selalunya bertindak sebagai tuan dalam suatu sistem. penukaran mod tag RFID ke mod rehat secara serentak kepada tag yang telah menghantar data kepada pembaca juga dapat mengurangkan masa pengumpulan data berbanding dengan mekasnima yang terdahulu. Pembaca RFID ini boleh dikawal melalui komputer atau peranti yang lain menggunakan antara muka RS-232. Dalam kajian ini. 2008). Pemproses mikro akan mengawal komunikasi penerima RF di antara pembaca dengan tag serta memproses data dan aktiviti-aktiviti yang akan dilakukan oleh pembaca tersebut sebelum dihantar kepada hos atau komputer.. ia bertindak sebagai pemberi tenaga kepada tag untuk dihidupkan serta memberi isyarat kepada tag supaya menghantar maklumat yang dikehendakinya.2. Pembaca akan menghantar isyarat melalui antena. Ini bergantung kepada reka bentuk pembaca tersebut. Penggunaan mekanisma baru dalam pemilihan saiz slot oleh pembaca RFID dicadangkan dalam kajian yang dijalankan oleh Yoon et al. Bagi pembaca RFID pasif. Rajah 2. “Universal Serial Bus” (USB) ataupun sistem “Bluetooth”. 16 . penambahbaikan dilakukan untuk mengatasi masalah kecekapan semasa pengumpulan data tag aktif.3 menunjukkan gambar rajah senibina pembaca RFID aktif (Yoon et al. (2008). Terdapat juga pembaca yang menghantar isyarat melalui beberapa antena di lokasi yang berlainan.

Mekanisma pengesan pelanggaran. (2013) mencadangkan penggunaan protokol ‘Collision-Free Arbitration’ (CFA) dalam sistem RFID aktif. (Cho et al. mekanisma mengelakkan pelanggaran dan kecekapan penerimaan tag diperkenalkan dalam protokol ini bagi meningkatkan kecekapan sistem RFID aktif. Rajah 2.3: Senibina untuk pembaca RFID aktif Mekanisma penyusunan data bagi komunikasi tanpa wayar amat penting bagi mengelak kehilangan data. Mekanisma penghantaran secara siaran untuk tag RFID aktif berada dalam keadaan mod rehat juga dilaksanakan bagi meningkatkan kadar pengumpulan tag aktif manakala kajian Yoon et al. 2011) mencadangkan penggunaan pembaca aktif berganda. Geng et al. Kajian yang dibuat oleh Yoon et al. Untuk sistem RFID aktif yang berskala besar. Wang et al. (2012) pula menggunakan kaedah ‘Identified Slot Scan-based TCA’ (ISS-TCA) bagi meningkatkan pengumpulan tag RFID aktif. (2010) mencadangkan penggunaan algoritma ‘Improved Dynamic Framed Slotted Aloha’ (IDFSA) dengan mengelaskan tag RFID aktif kepada saluran frekuensi yang berbeza.. Pelbagai protokol atau algoritma dibangunkan bagi mengatasi masalah kehilangan data semasa proses komunikasi. (2008) menggunakan mekanisma bagi memudahkan pembaca RFID memilih untuk mengoptimumkan saiz slot. Ia menggunakan kaedah ‘multihop’ bagi meningkatkan kawasan jaringan dan 17 .

penggunaan kuasa yang kecil dan sekaligus memberi kesan kepada jangka hayat satu sistem yang menggunakan bateri sebagai punca kuasa. ZigBee adalah salah satu piawaian global dalam protokol komunikasi dibawah kumpulan IEEE 802.15 (Ahamed. teknologi ini sering digunakan dalam aplikasi yang berkaitan dengan pengesan dan juga sistem penggera. Li et al. Teknologi ZigBee ini dipilih untuk digunakan dalam kajian ini adalah kerana ia mempunyai kadar data yang rendah. kebarangkalian yang tinggi untuk tag RFID aktif hilang dari pemantauan. Dengan kadar data sebanyak 250kbps. Dengan kawasan jaringan yang besar. Jadual 2. Dengan menggunakan piawaian IEEE 802. (2013) telah membangunkan protokol yang mengesan tag aktif yang berada diluar kawasan dengan lebih cepat dan dapat mengurangkan masa pelaksanaan sistem tersebut.2 menunjukkan perbezaan di antara ZigBee dengan teknologi tanpa wayar yang lain. 2. Peranti yang menggunakan teknologi ZigBee ini mempunyai kadar data yang terhad berbanding teknologi tanpa wayar yang lain seperti “Bluetooth” yang mampu mencecah 1Mbps. 2009).15.4 untuk perhubungan data.membolehkan pengumpulan tag RFID aktif yang berada di luar kawasan komunikasi.3 Teknologi ZigBee untuk Pengenalan Radio Frekuensi Objektif utama bahagian ini adalah untuk menerangkan dengan lebih lanjut mengenai teknologi ZigBee yang digunakan dalam sistem RFID ini. Teknologi ZigBee ini dibangunkan oleh ZigBee Alliance pada tahun 2003. 18 .

Abdulla (2013) menghuraikan kemungkinan teknologi ZigBee boleh dilaksanakan dalam tag RFID aktif berdasarkan kepada kelebihan yang ada pada teknologi ZigBee. Jadual 2. Dalam kajian Hatem dan Habib (2010). Selain daripada itu. RFID digabungkan dengan rangkaian pengesan tanpa wayar bagi meningkatkan sistem perkhidmatan bas. dan penggunaan kuasa yang rendah. Sistem RFID 19 . ZigBee dipilih kerana ia mempunyai kelebihan seperti kos penyelenggaraan yang rendah. Wi-Fi 100m 100+KB 54Mbps tinggi rangkaian PC. Sistem yang dicadangkan ini digabungkan dengan teknologi Closed-Circuit Television (CCTV) dan juga GPS. terbukti teknologi ZigBee ini sesuai digunakan untuk jarigan pengesan tanpa wayar berdasarkan kelebihan yang ditawarkan oleh teknologi tersebut. jauh.2: Perbezaan antara sistem tanpa wayar Jalur Saiz Piawai Jarak Kelebihan Aplikasi Lebar protokol Kegunaan Sehingga Kadar data yang Internet. pemindahan fail Keboleh USB tanpa Bluetooth 1Mbps 10m 100+KB operasian. Bagi teknologi ZigBee. Dengan wujudnya kajian ini. wayar. ia juga dapat beroperasi di dalam mahupun di luar bangunan. perhubungan dua hala juga menjadikan teknologi ini sesuai diaplikasikan dalam sistem penentuan lokasi dalam bangunan. tetikus pengantian wayar tanpa wayar Jangka hayat Sistem kawalan 250kbps 5-100m 4-32KB bateri lebih lama. sistem ZigBee kos rendah pemantauan tanpa wayar Dalam kajian yang dilakukan oleh Liu dan Fan (2008). ZigBee digunakan untuk di integrasi dengan sistem lokasi masa nyata. Ini merupakan satu kelebihan teknologi ini berbanding GPS yang hanya boleh beroperasi di luar bangunan dengan bantuan satelit. Sistem ini hampir sama dengan sistem GPS tetapi digunakan untuk kegunaan dalam bangunan.

namun kelebihannya yang boleh mengawal peranti lain melalui RF boleh mengembangkan lagi kegunaan sistem ini (Douglas. Sepertimana yang diketahui. rumah hijau ini dibangunkan untuk memastikan tanaman yang ditanam menerima suhu. Aplikasi penggunaan tag aktif yang di integrasi dengan pengesan agak meluas dalam industri elektronik secara umumnya. ia juga dapat menjimatkan kos serta masa yang diperlukan untuk pemasangan.. Kelebihan reka bentuk yang mempunyai sistem ini ialah ia dapat mengurangkan penggunaan kuasa serta kos sesuatu produk.yang digabungkan ini akan membantu sistem GPS yang bergantung kepada satelit serta perlu berada pada garisan penglihatan. Terdapat pelbagai teknik yang digunakan selain daripada pengubahsuaian pada pekakasan dalam penjiimatan kuasa untuk sistem perhubungan tanpa wayar. 2008) 2. Di samping itu. kelembapan serta cahaya yang bersesuaian. Suhu di dalam rumah hijau perlu dititik beratkan supaya mendapat hasil tanaman yang baik. Terdapat pelbagai jenis pengesan yang boleh digunakan untuk di integrasi dengan sistem tanpa wayar contohnya pengesan suhu. Jadi. 2007). Teknik ini memilih beberapa nod untuk dijadikan tulang belakang dalam 20 . integrasi antara teknologi ZigBee dan pengesan suhu ini memenuhi kriteria yang diperlukan oleh rumah hijau (Ismail et al. “Connected Dominating Set” (CDS) adalah salah satu protokol dalam menjimatkan kuasa nod dalam rangkaian (Baronti et al.. 1998). ia memberi kelebihan dari segi komunikasi serta pengesanan kenderaan. Dengan penambahan sistem RFID. Walaupun pembangunan peranti ini mulanya adalah untuk keselamatan peralatan. Aplikasi yang boleh menggunakan pengesan ini adalah untuk aplikasi rumah hijau.4 Kajian berkenaan Penjimatan Kuasa dalam Sistem Pengenalan Radio Frekuensi Kebanyakan reka bentuk terkini menekankan sistem berkuasa rendah.

4 juga merupakan salah satu protokol yang menggunakan lapisan MAC. Gabungan 21 . T-MAC dan DS-MAC juga merupakan salah satu teknik yang menggunakan lapisan MAC. Piawaian IEEE 802. Nod ini hanya akan aktif secara berkala untuk proses penukaran data. Nod biasa akan berada dalam keadaan mod rehat semasa berada dalam rangkaian. 2007). Lapisan MAC digunakan tanpa melibatkan sebarang perubahan pada lapisan atasan dalam tindanan protokol ini.rangkaian dan sentiasa aktif untuk memastikan rangkaian sentiasa berhubung antara satu sama lain. Pendekatan pada lapisan “Medium Access Control” (MAC) merupakan teknik lain yang digunakan bagi tujuan penjimatan kuasa (Baronti et al. Terdapat beberapa protokol lain yang mengubahsuai lapisan MAC bagi meminimumkan penggunaan kuasa. Protokol S- MAC. Ia merupakan protokol yang membahagikan masa kepada beberapa sela bagi tujuan untuk mengekalkan nod berada dalam keadaan aktif dan juga rehat. Saluran data hanya digunakan untuk menyalurkan data dan mesej pengawasan manakala saluran isyarat hanya digunakan untuk memberi notifikasi kepada nod. 2007). Nod yang aktif ini juga berperanan menyimpan data sementara untuk nod biasa.15. Pendekatan pada lapisan bersilang akan menggabungkan infomasi dari lapisan atasan dalam tindanan protokol dengan pendekatan lapisan MAC bagi mencapai penjimatan tenaga yang berkesan (Baronti et al. protokol CDS akan melakukan penukaran nod antara satu sama lain. Piawaian ini dibangunkan bagi menyokong gabungan-gabungan lain tetapi memastikan penjimatan kuasa yang signifikan. Penyaluran data dan isyarat pada dua saluran yang berbeza juga merupakan cabang yang dikaji dalam penjimatan kuasa.. Memandangkan nod yang menjadi tulang belakang rangkaian menggunakan kuasa yang banyak.. antaranya protokol “Slot- based” dan juga protokol “Time Division Multiple Acces (TDMA).

Penggunaan kuasa semasa tag RFID aktif berada dalam keadaan mod lengah lebih tinggi berbanding tag aktif berada dalam keadaan mod penghantaran dan penerimaan data. 22 .maklumat ini di cadangkan menggunakan infomasi lapisan rangkaian untuk memacu lapisan MAC bagi mod aktif dan rehat (Zheng and Cravert. 2007). seksyen ini juga menerangkan kaedah lain yang boleh digunapakai dalam penjimatan kuasa iaitu penggunaan pengatur lelurus dan pengatur penukaran (Heidrich et al. 2003). Pemproses “Advance Encryption Standard” (AES) telah digabungkan dalam SoC dan hanya akan beroperasi apabila diperlukan oleh ZigBee. (2009).. Penerangan ini hanya menumpukan kepada penambahan litar pada tag aktif. Penggabungan ini menukarkan mod ke mod operasi rendah berkala dan komunikasi hanya berlaku apabila nod berada dalam mod aktif. Pengawasan pada topologi juga salah satu kaedah menjimatan kuasa bagi sesuatu sistem tanpa wayar (Baronti et al. Dalam kajian yang dijalankan Li et al. (2014) membangunkan protokol ‘Reservation Aloha for No Overhearing’ (RANO) dengan memastikan tag RFID aktif berada dalam mod rehat jika tiada komunikasi antara tag aktif tersebut dengan pembaca RFID aktif. Tujuan pembangunan pengawasan ini adalah untuk memaksimumkan kapasiti rangkaian dan mengurangkan kadar penggunaan tenaga kerana hanya kuasa yang minimum diperlukan bagi melakukan sebarang aktiviti.. penggunaan “System on Chip” (SoC) dicadangkan pada nod ZigBee. Kajian yang dilakukan oleh Lee et al. Penerangan secara terperinci berkenaan pengatur lelurus dan pengatur penukaran yang merupakan tulang belakang dalam kajian yang dilakukan. Selain daripada kajian-kajian yang telah diterangkan. 2010). Kaedah ini diperlukan untuk mengurangkan penggunaan kuasa tag aktif selain daripada menggunakan kaedah mod rehat oleh tag.

Penggunaan 23 . Rajah 2. menjimatkan kos serta memiliki prestasi yang tinggi untuk membekalkan kuasa kepada sesuatu produk. Jika voltan keluaran menyusut. Kelebihan menggunakan pengatur lelurus dalam sistem pengurusan kuasa ialah ia dapat memberikan voltan keluaran yang malar dan tepat.2.4. Op-Amp mengawal transistor berdasarkan kepada voltan keluaran sebagai rujukan. Litar ini terdiri daripada komponen-komponen asas seperti Op-Amp. diod dan beberapa perintang. Di samping itu.4: Litar asas untuk pengatur lelurus. Secara umumnya.1 Pengatur Lelurus Setiap produk elektronik memerlukan arus malar ataupun voltan malar untuk beroperasi. Texas Instrument). transistor.4 menunjukkan litar asas untuk pengatur lelurus. Op-Amp akan meningkatkan pemacuan supaya voltan keluaran berada pada aras yang ditetapkan. Rajah 2. ia juga boleh melindungi litar jika terdapat masalah arus berlebihan. Pengatur lelurus ini terbahagi kepada dua iaitu pengatur lelurus piawaian dan pengatur penurunan keluaran rendah (LDO) (Michael Day. Pengatur lelurus ini boleh digunakan untuk memastikan arus dan voltan adalah malar.

Penggunaan pengatur ini lebih tertumpu kepada alat komunikasi. Penganjak turun mengandungi komponen asas seperti transistor. Rajah 2. Rajah 2.5: Litar asas untuk penganjak turun 24 . Perubahan arus AC kepada DC memerlukan litar luar untuk memberikan keluaran arus yang bersih dan malar.5 menunjukkan litar asas penganjak turun (Erickson. peranti yang memiliki arus yang rendah serta mikro pemproses yang berprestasi tinggi. Kegunaan LDO kebanyakannya hampir sama dengan pengatur lelurus.4. Perbezaan di antara kedua-dua pengatur ini ialah LDO direka bentuk untuk meminimumkan ketepuan transistor dan boleh menetapkan keluaran voltan yang dikehendaki oleh pengguna. induktor.pengatur lelurus diperlukan dalam litar sumber kuasa AC-DC bagi mengurangkan arus pancang. diod. Jadi penggunaan voltan yang berlebihan akan merugikan kuasa bateri tersebut. Selain daripada itu. 2007).2 Penganjak Turun Fungsi penganjak turun ini sama seperti pengatur keciciran lelurus yang menurunkan voltan masukan kepada voltan keluaran seperti yang dikehendaki tetapi sistem ini menggunakan mod suis. litar yang menggunakan bateri sebagai kuasa juga perlu memerlukan pengatur lelurus kerana bateri akan mengalami proses dinyahcas. kapasitor dan juga perintang. 2.

Rajah 2. Kehilangan kuasa ini memerlukan penenggelam haba dan kapasitor yang besar serta menjadikan sistem pengurusan kuasa tidak relevan. 2009).. 2. Dalam litar ini. Nilai masukan pada pengatur ini kecil dan akan meningkatkan nilai voltan pada keluaran. Dengan menggunakan pengatur peningkat ini. Rajah 2.3 Penganjak Peningkat Pengatur peningkat merupakan salah satu topologi dalam pengatur lelurus dan pengatur penukaran.6 menunjukkan litar asas bagi pengatur peningkat (Pressman et al.6: Litar asas bagi pengatur peningkat 25 . jumlah bateri yang diperlukan dapat dikurangkan tetapi masih dapat membekalkan voltan keluaran yang tinggi. Ini adalah kerana kadar kehilangan kuasa yang tinggi pada transistor. Pengatur peningkat ini juga dikenali sebagai penganjak naik DC-DC. penggunaan transistor MosFET untuk bertindak sebagai suis menyebabkan topologi ini kurang digunakan untuk aplikasi elektronik pada masa sekarang. Sistem ini digunakan pada litar yang menggunakan bateri sebagai sumber kuasa tetapi memerlukan keluaran voltan yang tinggi.4.

litar luar ini akan berada di antara bateri iaitu sumber kuasa tag aktif dengan modul penghantar terima RF Xbee. Gabungan kedua-dua faktor ini akan menambahbaikkan sistem RFID yang dicadangkan. penjimatan kuasa bagi tag RFID aktif memerlukan litar luar yang perlu digabungkan dengan modul penghantar terima RF Xbee. Litar ini akan membekalkan voltan malar kepada modul untuk beroperasi. mod tidur juga perlu disetkan kepada tag aktif ini. Selain daripada menggunakan litar ini untuk penjimatan kuasa tag.5 Ringkasan Berdasarkan kajian yang dibuat.2. Bagi RFID tag aktif yang dicadangkan. 26 .

Berikut adalah komponen-komponen utama yang digunakan: I. Tag dan pembaca mempunyai litar yang berbeza memandangkan litar pembaca lebih kompleks dengan litar tambahan untuk perantaramukaan antara RS232 dan USB berbanding dengan litar tag yang lebih ringkas dengan litar tambahan untuk pengatur penurunan keluaran rendah.45 GHz berkuasa rendah dan objektif-objektif yang telah diterangkan dalam bab 1. Pengatur Penurunan Keluaran Rendah III. Walaupun begitu. MM232R Modul USB Sesiri UART 27 . Modul Xbee Siri 2 OEM RF II. projek ini lebih menjurus kepada reka bentuk perkakasan. Penerangan berkenaan komponen-komponen utama akan diterangkan dalam bab ini. BAB 3 METODOLOGI PENYELIDIKAN 3. Bab ini menerangkan tentang kaedah pengujian yang dijalankan. Komponen-komponen utama yang digunakan dalam projek ini dipilih bagi memenuhi spesifikasi yang reka bentuk yang ingin dicapai.1 Pengenalan Reka bentuk dan metodologi penyelidikan yang akan diterangkan dalam bab ini adalah untuk membangunkan sistem pengenalan radio frekuensi 2. iaitu perkakasan dan perisian. Penghantar terima MAX3232 IV. Pembangunan projek ini terbahagi kepada dua bahagian. penyediaan uji kaji yang dijalankan serta spesifikasi komponen-komponen utama yang digunakan dalam penyelidikan ini.

Seperti yang dijelaskan. Voltan keluaran litar penukar Pembaca dan tag RFID DC-DC diubah disambung dalam jaringan yang sama. kaedah reka bentuk dan pelaksanaan pengujian akan diterangkan dalam bab ini.1. Ia terbahagi kepada beberapa bahagian iaitu metodologi secara keseluruhan projek.3. Kaedah reka bentuk dan pelaksanaan pengujian secara kesuluruhan dalam projek ini digambarkan pada rajah 3.1: Kaedah reka bentuk dan pelaksanaan pengujian secara kesuluruhan dalam projek 28 . Mula Voltan masukan ditetapkan. kaedah bagi konfigurasi perisian dan pembangunan perkakasan.2 Kaedah reka bentuk dan pelaksanaan pengujian. Penggunaan kuasa semasa mod rehat pada tag disukat Penambahan/Penukaran litar pengatur penurunan keluaran rendah Penggunaan kuasa semasa penghantaran dan penerimaan data pada tag disukat Tidak Penggunaan kuasa yang minimum? Ya Tamat Rajah 3.

3.3 Pelaksanaan ujikaji

Pelaksanaan uji kaji yang diterangkan dalam subtopik ini adalah secara

keseluruhan. Ia melibatkan tag dan pembaca aktif RFID yang telah siap dibangunkan.

Penambahan litar pengatur penurunan keluaran rendah dalam tag aktif RFID dikaji

untuk memastikan penjimatan kuasa yang signifikan.

Penggunaan kuasa semasa tag berada dalam mod rehat dicatatkan. Begitu

juga dengan penggunaan kuasa semasa tag berada dalam mod penghantaran dan

penerimaan data. Voltan masukan bagi tag aktif RFID juga dilaras untuk melihat

kesan kadar penggunaan kuasa tag jika voltan masukan berubah. Rajah 3.2 dan rajah

3.3 menunjukkan gambar rajah pelaksanaan ujikaji yang dilakukan pada tag aktif

RFID.

Penghantar
Punca
Multimeter terima Radio
Kuasa
Frekuensi

Voltan Keluaran Modul Xbee Siri 2
2.0V – 3.3V

Rajah 3.2: Pelaksanaan ujikaji yang dijalankan ke atas tag aktif RFID

Litar Pengatur
Penghantar
Punca Penurunan
Multimeter terima Radio
Kuasa Keluaran
Frekuensi
Rendah

Voltan Keluaran Modul Xbee Siri 2
2.0V – 3.3V

Rajah 3.3: Pelaksanaan ujikaji yang dijalankan ke atas tag aktif RFID dengan litar
pengatur penurunan keluaran rendah

29

3.4 Modul Xbee Siri 2 OEM RF

Modul Xbee siri 2 dipilih sebagai penghantar terima RF yang akan digunakan

sebagai salah satu komponen dalam penyelidikan ini. Modul Xbee ini berupaya

menjalankan aktiviti menghantar dan menerima maklumat dalam satu sistem. Rajah

3.4 menunjukkan gambaran fizikal modul Xbee siri 2. Modul ini merupakan sistem

dalam cip yang direka khas untuk menampung operasi protokol ZigBee serta

mempunyai ciri-ciri kuasa yang rendah untuk rangkaian pengesan tanpa wayar dan

kosnya agak rendah. Jadual 3.1 menunjukkan penggunaan arus bagi modul tersebut

(Maxstream, 2007).

Jadual 3.1: Penggunaan arus bagi Modul Xbee Siri 2 OEM RF
Mod Penggunaan Arus
Penghantaran 40mA
Penerimaan 40mA
Rehat <1µA

Teknologi ZigBee ini beroperasi dalam 3 jalur frekuensi yang berbeza,

868MHz, 915MHz dan 2.45GHz (ZigBee and Wireless Frequency Coexistence

ZigBee White Paper, 2007). Dengan menggunakan frekuensi 2.45GHz, sistem ini

boleh digunakan secara meluas di kebanyakan negara kerana ia merupakan frekuensi

piawai yang boleh digunakan tanpa menggunakan lesen. Selain daripada itu,

penghantar terima RF yang digunakan ini beroperasi dalam jalur frekuensi Industri,

sainstifik dan perubatan (ISM) yang lebih fokus untuk penggunaan dalam industri

serta perubatan.

Dalam modul ini, terdapat beberapa parameter yang boleh ditetapkan

mengikut reka bentuk rangkaian yang dikehendaki. Penerangan lanjut berkenaan

parameter ini boleh didapati dalam helaian data Xbee siri 2. Perubahan parameter

30

boleh dibuat samaada dalam arahan AT ataupun dalam bentuk sistem “Application

Programming Interface” (API). Antara parameter-parameter tersebut ialah rangkaian,

alamat, pengantaramukaan RF, keselamatan, pengantaramukaan sesiri, mod operasi

dan penetapan input dan output. Berikut adalah parameter yang diubahsuai untuk

penyelidikan ini:

 PAN ID

 Siaran operasi

 Mengenal pasti Nod

 Kadar Baud

 Keluaran Aras Kuasa

 Mod Rehat

Rajah 3.4: (a) Pandangan atas dan (b) bawah Modul Xbee Siri 2

3.4.1 Data Aliran Penghantaran/Penerimaan Sejagat Tak segerak (UART).

Modul Xbee siri kedua ini berkomunikasi secara sesiri bagi proses

penghantaran dan penerimaan data. Komunikasi secara sesiri ini mudah dan

menjimatkan penggunaan pin luaran bagi pengawal mikro. Terdapat dua pin penting

dalam modul ini, iaitu pin 2 sebagai pin keluaran manakala pin 3 sebagai pin

31

pengantaramukaan RF (RF interfacing). Bahagian terminal memberi kelonggaran untuk mengkonfigurasi modul secara manual dengan menggunakan arahan AT. Selain daripada itu. Sebarang perubahan yang berkaitan dengan modul boleh dilakukan pada bahagian konfigurasi modem. Bagi bahagian penetapan PC. bit berhenti dan kesetarafan (parity) juga boleh ditetapkan pada tab ini. Pada bahagian ini. pengantaramukaan sesiri.masukan. modul dapat berinteraksi dengan komputer atau hos melalui aras logik tak segerak pot sesiri yang disambungkan kepada pin 2 dan 3.2 Konfigurasi perisian Perisian XCTU ini dibekalkan oleh MaxStream untuk memudahkan pengaturcaraan modul mengikut kofigurasi yang dikehendaki. pilihan arahan AT. keselamatan. semua penetapan modul boleh dilakukan seperti penetapan rangkaian. Perisian ini telah menetapkan parameter-parameter tertentu yang boleh diubahsuai mengikut modem Xbee serta fungsi yang ditetapkan kepada modul tersebut. penetapan seperti kadar baud. mod rehat.5 menunjukkan pengantaramukaan tab konfigurasi modem. 3. Selain itu. bahagian pengujian jarak dan bahagian terminal. Dengan menggunakan komunikasi secara sesiri. Perisian ini terbahagi kepada beberapa bahagian. ia digunakan untuk memilih pot sesiri yang digunakan modul bagi tujuan pengaturcaraan. Rajah 3. perisian ini juga dilengkapi dengan bahagian penetapan PC. 32 . pengalamatan (addressing). kawalan aliran. penetapan pot masukan/keluaran dan arahan diagnostik (diagnostic command). bit data.4.

Ini adalah untuk memastikan kedua-dua pembaca dan tag aktif RFID dapat membentuk satu jaringan antara satu sama lain.6 dan rajah 3.5: Pengantaramukaan tab konfigurasi modem bagi perisian X-CTU. Rajah 3.7 menunjukkan carta alir konfigurasi perisian yang dilakukan ke atas kedua-dua pembaca dan tag aktif RFID. 33 . Bagi pengujian yang dijalankan. Rajah 3. konfigurasi perisian dilakukan ke atas kedua-dua pembaca dan tag aktif RFID.

iaitu komputer secara komunikasi sesiri. Keluaran Aras Kuasa disetkan pada tahap maksimum Tamat Rajah 3. Pembaca aktif RFID menjadi koordinator kepada jaringan yang dibangunkan. Sebagai koordinator. Keluaran aras kuasa ditetapkan pada tahap maksimum untuk memaksimumkan jarak di antara pembaca dan tag aktif RFID. Kadar baud perlu selari antara pembaca aktif RFID dengan hos untuk memastikan data yang dihantar dan diterima dengan baik. ID jaringan yang ditetapkan untuk membolehkan pembaca dan tag aktif RFID berada dalam jaringan yang sama.6: Carta alir konfigurasi perisian bagi pembaca aktif RFID. Mula ID Jaringan ditetapkan ID Pembaca aktif RFID disetkan Kadar Baud disetkan untuk komunikasi dengan hos. pembaca aktif RFID perlu dihubungkan dengan hos. Perisian X-CTU diakses melalui komputer. membolehkan konfigurasi perisian dilakukan kepada pembaca dan tag aktif RFID. 34 .

3. Syarat-syarat perubahan mod ini telah ditetapkan melalui perisian X- CTU.3 Mod Operasi Modul Xbee siri 2 ini mempunyai beberapa keadaan operasi ataupun mod operasi mengikut pada syarat-syarat tertentu. Walaupun berada dalam mod lengah. Mod lengah ini digunakan oleh modul apabila tiada aktiviti penghantaran ataupun penerimaan data. mod penghantaran. mod penerimaan.7: Carta alir konfigurasi perisian bagi tag aktif RFID. Mod operasi ini akan berubah dari satu mod ke mod yang lain jika modul penghantar terima RF memenuhi syarat-syarat mod tersebut.4. mod arahan dan juga mod rehat. Mula ID Jaringan tag disetkan sama dengan ID Jaringan pembaca RFID ID Pembaca aktif RFID disetkan Keluaran Aras Kuasa disetkan pada tahap maksimum Mod Rehat berkala disetkan Tempoh masa mod rehat berkala ditetapkan Tempoh masa tag aktif kembali ke mod rehat berkala ditetapkan Tamat Rajah 3. Antara mod operasi yang digunakan dalam kajian ini ialah mod lengah. ia tidak menghalang 35 .

2007). Pencarian laluan pula akan digunakan jika tidak mengetahui laluan yang perlu digunakan bagi penghantaran data. pencarian alamat rangkaian akan digunakan. 36 . Modul penghantar terima RF ini akan berubah dari mod lengah ke mod penghantaran apabila data sesiri diterima dan bersedia untuk menghantar data yang telah ditetapkan. Jika alamat rangkaian 16-bit tidak diketahui. Data-data tersebut akan dihantar jika kedua-dua alamat rangkaian serta laluan telah dikenalpasti. Bagi modul yang tidak menemui alamat rangkaian yang sepadan. Rajah 3.8 menunjukkan cara penghantaran data yang diterangkan diatas dalam bentuk carta alir (Maxstream. Mod lengah ini boleh berubah kepada mod-mod yang lain mengikut kepada keadaan yang tertentu mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan melalui perisian yang diterangkan pada awal bahagian bab ini. modul akan menentukan alamat rangkaian 16-bit dan laluan yang akan digunakan untuk menghantar data.modul RF ini untuk memeriksa data yang dihantar kepada modul tersebut. data tersebut akan dihalang daripada penghantaran. Data yang akan dihantar ke nod lain perlu memiliki alamat rangkaian 16-bit dan laluan yang akan digunakan untuk tujuan penghataran data. Begitu juga jika laluan untuk penghantaran data tidak ditemui. Nod penerima akan ditentukan melalui alamat destinasi yang diperlukan. Untuk melakukan penghantaran data yang betul.

mod rehat terbahagi kepada dua.8: Carta alir menunjukkan mod penghantaran bagi Modul Xbee siri 2 (Maxstream.3. Selain daripada itu. Mod terakhir yang boleh beroperasi dalam modul ini ialah mod rehat. iaitu mod rehat berkala dan mod rehat kawalan pin. 2007) Mod arahan digunakan apabila ingin melakukan sebarang ketetapan ke atas modul Xbee ini melalui perisian. mod arahan juga boleh digunakan dimana ia akan mentafsir data sesiri yang diterima adalah sebagai arahan. Mod ini boleh digunakan sebagai altenatif untuk memodifikasi modul RF selain daripada menggunakan pekakas X-CTU. Salah satu cara untuk berinteraksi atau melakukan modifikasi ke atas modul ini adalah dengan menggunakan mod API. jika ingin membaca parameter- parameter yang ditetapkan ke atas modul RF ini. 37 . Bagi modul ini. Kedua-dua mod rehat ini akan diterangkan dengan lebih jelas dalam sub topik 3. Rajah 3.

terdapat dua syarat yang perlu dipatuhi iaitu pin 9 modul RF perlu berada pada keadaan logik satu bagi mod rehat kawalan pin. Konfigurasi modul perlu ditetapkan untuk memastikan ia beroperasi dalam keadaan mod rehat berkala. mod rehat terbahagi kepada dua. modul penghantar terima RF akan menukar mod semasa kepada mod rehat dan menggunakan kuasa yang rendah untuk beroperasi apabila tiada aktiviti dijalankan.3.3. Untuk memastikan modul RF ini bertukar kepada mod rehat.1 Mod Rehat Berkala Mod rehat berkala ini akan membenarkan modul untuk kembali aktif secara berkala untuk memeriksa sebarang data RF dan kembali ke mod asal apabila bertukar kepada mod lengah atau tidak melakukan proses penghantaran dan penerimaan data. Tempoh masa untuk modul ini berada dalam keadaan rehat ditetapkan selama 5 saat. Masa sebelum rehat ini boleh ditentukan bergantung kepada aplikasi sistem yang dibangunkan. 3. ia akan bergantung kepada masa sebelum rehat yang telah ditetapkan melalui perisian. iaitu mod rehat berkala dan mod rehat kawalan pin. modul akan aktif dan bersedia menerima atau menghantar data RF yang ditugaskan. Sebaik sahaja masa rehat modul tamat. Tag akan menghantar isyarat tinjauan untuk mengetahui sama ada terdapat data tertangguh. Masa untuk tag aktif RFID kembali ke mod rehat akan dikira sebaik sahaja data sesiri atau data RF selesai diterima atau dihantar oleh tag. Bagi modul RF yang menggunakan mod rehat berkala.5. Pada keadaan mod rehat ini. Protokol ini hampir sama dengan mod kawalan pin.5 Konfigurasi Mod Rehat Modul Xbee Siri 2 ini mempunyai dua mod rehat yang boleh ditetapkan mengikut aplikasi yang ingin digunakan. Seperti yang diterangkan dalam sub topik 3.2. Modul akan berada dalam keadaan mod lengah 38 .

Untuk menukarkan kembali modul dari mod rehat ke mod aktif atau lengah. 3.6 Pengatur Penurunan Keluaran Rendah Pengatur penurunan keluaran rendah (LDO) antara komponen penting dalam pembangunan tag aktif dalam sistem RFID ini. 3. Penyelaras akan menghantar data yang tertunggak kepada tag sebaik sahaja menerima status tersebut dari tag. modul tidak akan memberi sebarang respon kepada sebarang isyarat RF atau aktiviti sesiri. Peranti LDO beroperasi dalam 39 . Apabila modul ini kembali aktif. ia akan menghantar status kepada penghala atau penyelaras untuk memastikan sama ada terdapat data yang tertunggak. modul masih menghantar isyarat tinjauan untuk memeriksa data dari penyelaras.5.2 Mod Rehat Kawalan Pin Mod rehat yang dikawal oleh pin 9 ini dilakukan secara manual. Peranti ini dipilih berdasarkan kelebihannya dapat mengurangkan kadar arus dari sumber kuasa tetapi mengekalkan arus yang diperlukan oleh modul RF. modul akan menamatkan proses penghantaran atau penerimaan data dan akan bertukar kepada keadaan mod rehat.sehingga masa yang ditetapkan tamat. Dengan kelebihan ini. Apabila pin 9 diletakkan pada keadaan logik satu. pin 9 diletakkan pada logik sifar dan modul akan serta-merta bersedia menerima dan menghantar data. ia dapat meningkatkan jangka hayat bateri yang digunakan pada tag aktif. Semasa dalam keadaan mod lengah. Tag akan terus berada dalam keadaan mod rehat sebaik sahaja masa tamat. Pada mod ini. Aplikasi ini sesuai jika modul digabungkan dengan pengawal mikro bagi mengawal kemasukan pin 9. Masa untuk tag aktif kembali ke mod rehat akan ditetapkan semula setiap kali modul menerima dan menghantar data.

tidak bersesuaian dengan aras operasi RS232. Rajah 3. Penukar sesiri MAX3232 digunakan untuk membolehkan perhubungan data antara modul Xbee dengan RS232 walaupun aras operasi kedua- duanya berbeza.1V DC. Dalam reka bentuk tag aktif ini. RS232 beroperasi menggunakan +5 V sehingga -5 V.2V hingga 5. Peranti ini mengandungi dua pot penghantar dan dua port penerima. Peranti ini dapat melaraskan voltan keluaran dari 1. Voltan keluaran yang disetkan pada peranti ini adalah voltan minimum yang diperlukan oleh modul RF. Sambungan antara dua peranti ini hanya terdapat pada tag aktif kerana tag aktif memerlukan penggunaan kuasa yang minimum. Litar Pengatur Penurunan Penghantar terima Punca Kuasa Keluaran Rendah Radio Frekuensi Bateri Litium Modul Xbee Siri 2 3V Rajah 3. peranti pengatur penurunan keluaran rendah boleh laras digunakan bagi melengkapkan litar tag aktif RFID.9: Gambar rajah blok sambungan di antara modul Xbee dengan LDO pada reka bentuk tag aktif RFID 3.1µF pada voltan masukan dan voltan keluaran untuk memastikan kestabilan voltan.7 Penukar Sesiri MAX3232 Modul Xbee siri 2 beroperasi dalam lingkungan 0 hingga 3 V. 40 . Ia menggunakan kapasitor seramik 0.9 menunjukkan gambar rajah blok sambungan di antara peranti pengatur penurunan keluaran rendah dengan modul Xbee. Kepentingan pelarasan voltan keluaran ini adalah untuk menjimatkan kuasa bateri yang digunakan untuk disalurkan kepada tag aktif.3V sehingga 6V DC.julat voltan -0.

3 V dapat dibekalkan terus kepada modul RF tanpa menggunakan litar luaran.10: Gambar rajah blok sambungan antara MAX3232 dan modul Xbee dalam reka bentuk pembaca RFID 3. Litar operasi yang dicadangkan untuk sambungan logik 3. Modul berupaya untuk menukar masukan logik kepada keluaran UART untuk memudahkan komunikasi. Bagi pembaca akfif USB. Rajah 3. pilihan punca kuasa +3. punca kuasa 3.8 Modul MM232R Mini USB-Sesiri UART Pembaca aktif RFID menggunakan 2 jenis komunikasi. 41 . Antara muka Penghantar terima MAX 3232 RS 232 Radio Frekuensi Rajah 3.25V DC dapat dibekalkan melalui modul ini. Ini dapat memudahkan litar pada pembaca aktif yang menggunakan komunikasi melaui USB.Setiap port penghantar akan menukar masukan logik CMOS kepada logik aras RS232.3V DC dan +5.3V seperti Rajah 3. Penggunaan peranti ini hanya terdapat pada pembaca aktif RFID yang menggunakan soket RS232.11 (FTDI Chip.10 berikut menunjukkan gambar rajah blok sambungan di antara MAX3232 dengan modul Xbee siri 2. Selain itu. 2010). iaitu pot sesiri RS232 dan “Universal Serial Bus” (USB). modul USB-Sesiri UART digunakan untuk melaksanakan bentuk komunikasi antara pembaca dengan komputer untuk tujuan penerimaan atau penghantaran data. Jadi.

iaitu dari 300 baud sehingga 1 Megabaud.3V Kadar data baud yang ditetapkan pada modul USB-Sesiri UART ini boleh dilaraskan mengikut piawaian sistem sesiri RS232. Litar yang dibangunkan pada peringkat awal akan melalui proses pengubahsuaian untuk tujuan analisa dan penyelesaian masalah. penggunaan ‘vero board’ memudahkan untuk menukar atau memateri 42 . Rajah 3. USB-Sesiri UART Penghantar terima Radio Frekuensi Rajah 3. Kaedah pembangunan dan pelaksanaan perkakasan di ilustrasi pada Rajah 3.12: Gambar rajah blok sambungan antara modul USB-sesiri UART dan modul Xbee dalam reka bentuk pembaca RFID 3.11: Litar operasi yang dicadangkan untuk sambungan logik 3. penerangan akan lebih terperinci berkenaan dengan pembangunan dan pelaksanaan perkakasan sistem RFID yang dibangunkan. Oleh itu.13.12 menunjukkan gambar rajah blok sambungan di antara modul USB-sesiri UART dengan modul Xbee untuk pembaca aktif RFID.9 Pembangunan Perkakasan dan Pelaksanaan Dalam sub topik ini. Sistem RFID ini lebih menekankan kepada pembangunan tag aktif yang digabungkan dengan pengatur penurunan keluaran rendah. Rajah 3.

‘Net list’ adalah satu langkah penting bagi menghasilkan bentangan. Begitu juga dengan luas tapak setiap komponen. beberapa modifikasi telah dilakukan.10 Pembinaan Prototaip Pembinaan prototaip melibatkan penggunaan perisian OrCAD. Sebelum mendapat IC yang sesuai untuk litar pengatur penurunan keluaran rendah. Tag aktif yang diprogram akan menghantar data setiap kali menerima arahan. Pembaca RFID akan menghantar satu arahan kepada tag aktif melalui program X-CTU. Proses terakhir untuk pembinaan papan cetak berlitar ini ialah 43 . maka sambungan litar pembaca juga berada dalam keadaan yang betul. Jika pembaca menerima identiti tag tersebut. satu komunikasi ringkas antara tag dan pembaca dijalankan. Perbincangan tentang pembangunan prototaip tag serta pembaca aktif RFID juga akan diterangkan. Untuk mendapatkan litar yang sesuai. pelbagai IC telah diuji untuk mengetahui kemampuan IC tersebut dalam membantu menjayakan projek ini. Skematik untuk tag dan pembaca RFID direkebentuk pada peringkat awal pembangunan projek ini. Reka bentuk skematik ini akan digunakan bagi tujuan bentangan sebagai output. kemudian tag akan kembali ke mod rehat untuk penjimatan kuasa. 3.komponen yang diperlukan. Luas tapak diperlukan untuk melengkapkan bentangan yang akan dihasilkan. Jika arahan tersebut diterima oleh tag. ‘Net list’ diperlukan untuk memastikan setiap pin yang disambung dalam skematik berada dalam keadaan baik ketika dalam bentangan. Bagi memastikan litar tag dan pembaca RFID disambung dengan betul. Proses ini merangkumi reka bentuk skematik dan juga bentangan untuk tag dan pembaca RFID. maka tag akan menghantar identiti tag tersebut kepada pembaca setiap kali arahan dibuat.

iaitu lapisan atas dan bawah Pemilihan Perkakasan Reka bentuk Senibina Perkakasan Ya Reka bentuk skematik Perlu penukaran Tidak Pemasangan litar papan reka komponen? Ujian Perkakasan Ujian Komunikasi Membaik pulih Perkakasan Lulus Ujian? Tidak Ya Reka bentuk Papan Litar Pembikinan Papan Litar Pemasangan Komponen Membaikpulih Perkakasan Ujian dan Pengoptimuman Modifikasi Perkakasan Tidak Keputusan diterima/Objektif tercapai? Ya Perkakasan Lengkap Rajah 3. Papan cetak berlitar bagi tag dan pembaca menggunakan dual lapisan.13: Kaedah reka bentuk dan pembangunan perkakasan 44 .penyusunan sambungan laluan litar tersebut.

Dalam eksperimen ini. terdapat dua jenis tag yang direka bentuk.3. Keluaran optimum ini ialah untuk mengelak pembaziran voltan kerana modul Xbee hanya memerlukan voltan yang rendah untuk beroperasi. Modul RF Xbee pula akan menjalankan aktiviti penghantaran dan penerimaan data. Tujuan dua tag aktif RFID yang berlainan jenis dibangunkan ialah untuk menunjukkan perbezaan prestasi bagi kedua-dua tag aktif ini. litar bagi tag aktif RFID ini lebih ringkas berbanding dengan litar pembaca RFID berdasarkan fungsi litar tersebut.10. Sumbangan utama projek ini ialah penggunaan pengatur penurunan keluaran rendah pada tag aktif RFID. voltan keluaran optimum dari LDO perlu dihasilkan untuk disalurkan kepada modul Xbee ini. Tag aktif ini menggunakan bateri ion litium 3V sebagai sumber kuasa. semakin berkurangan. Bagi memastikan jangka hayat bateri dapat bertahan lebih lama.1 Reka bentuk Seni Bina Tag Aktif RFID Secara umumnya. Tag aktif ini akan dibekalkan voltan masukan yang sama oleh LDO walaupun paras voltan sumber kuasa iaitu bateri. Penggunaan bateri secara terus ke modul akan menyebabkan kuasa berlebihan disalurkan kepada modul Xbee dan menyebabkan jangka hayat bateri 45 . komponen utama yang diperlukan ialah modul Xbee yang telah diprogram. Bagi tag aktif RFID. Pengatur penurunan keluaran rendah ini digunakan dalam pembangunan tag aktif RFID ini ialah untuk mengurangkan kadar penggunaan sumber kuasa tag aktif ini. Ini kerana fungsi utama pengatur penurunan keluaran rendah ialah untuk memastikan tag aktif RFID mendapat bekalan voltan masukan secukupnya untuk melakukan aktiviti penghantaran dan penerimaan data. Pengatur penurunan keluaran rendah ini akan membekalkan kuasa yang sama kepada tag aktif RFID. tag aktif mod rehat berkala dan tag aktif mod rehat berkala dengan pengatur penurunan keluaran rendah.

10. Ini bergantung kepada aplikasi yang diperlukan oleh litar tersebut. Voltan keluaran dari bateri ion Litium 3V akan menjadi masukan pada pin VIN litar bersepadu LDO ini. pin ini akan disambung pada pin VIN untuk mendapat voltan minimum yang diperlukan. voltan keluaran LDO ini adalah fleksibel. 3. Voltan keluaran ini boleh ditetapkan dari 1. Begitu juga dengan kapasitor 1uF pada keluaran LDO ini. Ia diprogram dengan menggunakan pembahagi perintang luaran untuk mendapatkan voltan yang 46 . 3V Bateri Pengatur Penurunan Xbee Siri 2 Litium Keluaran Rendah Pengatur Penurunan Keluaran Rendah Modul Penghantar Kuasa Ultra Rendah terima RF IQ Rendah Gandaan Voltan Keluaran pilihan Rajah 3. Voltan keluaran fleksibel dipilih untuk mendapatkan voltan keluaran optimum yang diperlukan modul Xbee.2V hingga 5. 1uF pada pin masukan akan menstabilkan voltan masukan LDO.14 adalah reka bentuk seni bina tag aktif RFID yang dibangunkan dalam penyelidikan ini. Pin EN memerlukan voltan minimum 1. Kapasitor input. Oleh kerana tag tidak menggunakan pengawal mikro tambahan.14: Reka bentuk seni bina tag aktif dengan litar pengatur penurunan keluaran rendah. Seperti yang diketahui.2V atau logik satu untuk memastikan LDO berada dalam keadaan berfungsi.menjadi lebih singkat. Fungsi pin EN pada LDO ini ialah untuk menukar mod operasi litar bersepadu dari mod rehat kepada mod operasi. Rajah 3.1V.2 Pengantaramukaan Pengatur Penurunan Keluaran Rendah dengan Modul Xbee Pengatur penurunan keluaran rendah (LDO) yang digunakan mempunyai voltan keluaran yang fleksibel.

1.1.2 uA. 2008).216V.15 menunjukan sambungan litar untuk pengatur penurunan keluaran rendah dengan modul Xbee. 2008). 2008).1 ini sah dimana VFB = 1.2) Rajah 3.2 (Texas Instrument. voltan keluaran yang dikehendaki dapat tetapkan (Texas Instrument.1) Persamaan 3. 47 . nilai perintang yang kecil digunakan untuk mendapatkan keluaran yang dikehendaki. Dengan menggunakan persamaan 3. R1 = (VOUT/VFB – 1) x R2 (3.dikehendaki (Texas Instrument.2 uA. Voltan suap balik ini akan mempengaruhi voltan keluaran yang telah ditetapkan. Ini kerana ia akan menyebabkan arus bocor dari FB akan melalui R 1/R2 dan akan menyebabkan voltan offset mempengaruhi voltan suap balik. Nilai perintang bagi R1 dan R2 perlu dipilih untuk memastikan arus pembahagi menghampiri 1. Pengiraan untuk mendapatkan nilai R1 adalah seperti yang tertera pada persamaan 3. Oleh itu. VOUT = VFB x (1 + R1/R2) (3. Walaubagaimanapun. nilai perintang R2 yang dicadangkan untuk reka bentuk ini ialah 1 MΩ untuk menetapkan arus pembahagi pasa 1. Penggunaan nilai perintang yang besar juga perlu dielakkan. VFB ialah voltan rujukan dalaman yang digunakan sebagai rujukan dalam persamaan 3.

Seperti yang diketahui.15: Sambungan antara pengatur penurunan keluaran rendah dengan modul Xbee 3. modul ini berkomunikasi pada voltan 0 dan +3V manakala RS232 berkomunikasi pada 0 dan +5V.10. penggunaan penukar sesiri MAX3232 digunakan untuk memastikan modul penghantar terima RF Xbee berkomunikasi menggunakan RS232.3 Reka bentuk Seni Bina Pembaca Aktif RFID Pembaca dan tag aktif 2. Rajah 3.45 Ghz menggunakan modul RF yang sama iaitu modul penghantar terima RF Xbee.16 adalah reka bentuk seni bina pembaca aktif RFID yang dibangunkan dalam penyelidikan ini. 48 . Maklumat ID tag akan dihantar kepada pembaca untuk tujuan seterusnya. ia akan kembali ke mod rehat sehingga tag menerima arahan seterusnya dari pembaca aktif. Tag aktif yang berada dalam kawasan pembaca aktif akan memberi tindak balas apabila pembaca menghantar arahan untuk tujuan pemeriksaan. Bagi tag aktif yang telah memberi tindak balas. Rajah 3. Kelebihan pembaca port sesiri RS232 ialah boleh digunakan sebagai penghala kerana mempunyai sistem kuasa tersendiri manakala pembaca USB memerlukan sambungan pada komputer untuk mendapatkan sumber kuasa. Oleh itu. Perbezaan voltan komunikasi ini memerlukan penukar untuk membolehkan ia berkomunikasi menggunakan RS232. Terdapat dua jenis pembaca yang dibangunkan. iaitu komunikasi menggunakan pot sesiri RS232 dan USB.

16: Reka bentuk seni bina pembaca RFID 3. Tempoh masa tag untuk kembali ke mod rehat juga ditetapkan pada lima saat. satu prototaip tag aktif RFID tanpa gabungan litar dan satu prototaip pembaca aktif RFID serta komputer sebagai hos. Kesemua pengujian yang dijalankan dalam penyelidikan ini adalah dalam skala makmal. terdapat dua situasi tag iaitu semasa tag aktif berada dalam mod rehat dan semasa tag aktif sedang melakukan aktiviti penghantaran dan penerimaan data. Untuk merekodkan penggunaan arus pada tag aktif.11 Pelaksanaan Pengujian Tag Aktif RFID Dalam sub topik ini. Tag aktif akan sentiasa berjaga dan kembali ke mod rehat pada setiap lima saat jika tiada sebarang aktiviti penghantaran dan penerimaan data. Bagi keadaan tag dalam mod rehat. penerangan akan lebih terperinci berkenaan dengan pengujian yang dijalankan ke atas tag aktif RFID bagi mencapai objektif-objektif yang ditetapkan. bacaan arus dicatatkan. mod rehat berkala telah diprogramkan melalui perisian X-CTU. Bagi situasi kedua. Bagi setiap tag aktif RFID yang diuji. Rajah 3. pembaca aktif RFID akan menghantar 49 . Pengujian ini melibatkan lima prototaip tag aktif RFID yang digabungkan dengan pengatur linear dan pengatur penukaran. Tempoh masa untuk tag aktif berada dalam keadaan mod rehat ditetapkan kepada lima saat.

Tetapi voltan keluaran dari pengatur linear dan pengatur penukaran akan disetkan pada keluaran yang berbeza.12 Spesifikasi Reka bentuk Yang Dicadangkan Untuk Sistem RFID Spesifikasi reka bentuk yang dicadangkan untuk sistem RFID ini adalah berdasarkan spesifikasi komponen-komponen utama yang digunakan. Penggunaan arus pada tag dicatatkan semasa aktiviti ini dijalankan. Bagi tag aktif yang digabungkan dengan pengatur linear dan pengatur penukaran. Metodologi yang sama juga dilakukan untuk tag aktif ini. Jadual 3. Ini bertujuan untuk mencari voltan masukan yang efektif bagi modul penghantar terima sistem ini. parameter yang sama juga diprogram kepada tag aktif ini. iaitu lima meter di antara pembaca aktif dan tag aktif.2: Spesifikasi pembaca aktif RFID Parameter Spesifikasi Jalur Frekuensi 2. Jadual dibawah menunjukkan spesifikasi bagi tag dan pembaca aktif RFID. Penyelidikan ini dilakukan pada jarak yang tetap.arahan kepada tag supaya aktiviti penghantaran dan penerimaan data berlaku. Voltan efektif amat penting bagi penjimatan kuasa sistem RFID aktif yang dibangunkan ini. Penggunaan arus bagi kedua-dua mod ini diplotkan bagi tujuan perbincangan pada bab lima.45 GHz Sesiri RS232 9600 kbps Komunikasi DB9. USB Kadar Data RF 250 kbps Jarak Bacaan <100 m Punca Kuasa 5-12 VDC 500 mA adapter. 3. USB 50 .

Dua jenis tag aktif RFID yang dibangunkan iaitu tag aktif tanpa gabungan litar dan tag aktif dengan pengatur linear dan pengatur penukaran. 51 . Sistem yang mengandungi pembaca aktif RFID yang mempunyai dua jenis pengantaramukaan iaitu melalui RS232 dan melalui USB.13 Rumusan Bab ini menerangkan tentang sistem aktif RFID yang dibangunkan secara keseluruhan. Pengujian ini dilakukan pada jarak yang tetap seperti yang ternyata dalam objektif tesis ini. Jadual 3.45 GHz Tag ID >1 trillion ID unik Kadar Data RF 250 kbps Jarak Bacaan <100 m Jenis Bateri 3 V Ion Litium 3. Perbezaan penggunaan arus semasa mod rehat dan mod penghantaran dan penerimaan data akan dikaji bagi kedua-dua tag yang dibangunkan.3: Spesifikasi tag aktif RFID Parameter Spesifikasi Jalur Frekuensi 2.

2 Penetapan Antara Muka Bagi menjalankan pengujian. Oleh itu. BAB 4 KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN BERKENAAN DENGAN SISTEM RFID YANG DICADANGKAN 4. kadar baud bagi pembaca aktif RFID dengan hos atau komputer riba harus sepadan untuk memastikan komunikasi dua hala dapat berjalan dengan lancar. akan dijelaskan mengenai keputusan dan perbincangan berkenaan dengan ujian-ujian yang dijalankan pada tag aktif RFID 2. 52 . Kaedah pengujian yang dijalankan mengandungi pembaca aktif RFID yang disambungkan ke komputer riba dan juga tag aktif RFID yang dicadangkan. Rajah 4. Pembaca aktif RFID akan menganalisa data yang diterima dari tag aktif RFID dan akan disalurkan untuk paparan pada program X-CTU. nilai maksimum yang boleh ditetapkan pada modul Xbee siri 2 ini adalah 115200 bps. 4. Walau bagaimanapun. Ujian- ujian yang dijalankan ke atas tag aktif RFID bertujuan untuk menganalisa kemampuan sistem yang akan digabungkan. setiap sistem yang diuji akan menjalani kaedah ujian yang sama bagi memastikan keputusan yang dihasilkan adalah sekata.45 GHz.1 Pendahuluan Dalam bab ini.1 menunjukkan penetapan konfigurasi program X- CTU. Pembaca aktif boleh berkomunikasi dengan komputer riba secara sesiri melalui sambungan RS232 dan juga USB. Kadar baud yang ditetapkan untuk kedua-dua pembaca aktif RFID dan komputer riba ialah 9600 bps. Secara amnya. program X-CTU digunakan sebagai antara muka aplikasi untuk memaparkan maklumat yang diterima.

Ia dihidupkan menggunakan adaptor 9VDC 500mA dan bagi pembaca aktif USB. Rajah blok pada Rajah 4. Rajah 4. 53 . Bagi tag aktif pula. bateri 3V litium digunakan pada sistem kuasa.1 : Penetapan konfigurasi program X-CTU Pembaca aktif akan dihidupkan setelah penetapan konfigurasi program X- CTU selesai.2 menunjukkan penyediaan perkakasan semasa pengujian dijalankan. kuasa diambil dari port USB itu sendiri.

3. 4. 54 .2 : Penyediaan perkakasan semasa pengujian dijalankan 4. terdapat dua tag aktif RFID yang dibangunkan iaitu tag aktif mod rehat berkala dan tag aktif mod rehat berkala dengan pengatur penurunan keluaran rendah.1 Analisis Isyarat pada Tag Aktif RFID Seperti yang diterangkan dalam bab 4. sumber kuasa DC dan juga computer riba sebagai secara stesen utama. Walaupun tag aktif sudah berada dalam keadaan mod rehat tetapi masih menggunakan arus untuk bersedia menerima isyarat daripada pembaca. Subtopik seterusnya akan menjelaskan dengan lebih lanjut tentang analisis yang dijalankan. Rajah 4. Kajian dilakukan di dalam makmal yang menggunakan alatan seperti multimeter digital.3 Analisis Isyarat dan Tenaga Analisis untuk setiap pengatur lelurus dan pengatur penukaran dijelaskan. Analisis ini berpandukan kepada penggunaan arus modul Xbee siri 2 semasa berada dalam mod rehat. Tujuan penambahan pengatur penurunan keluaran rendah ini adalah untuk meminimumkan penggunaan arus semasa tag aktif berada dalam keadaan mod lengah.

Kadar penggunaan arus semasa penghantaran dan penerimaan data oleh tag aktif dengan komunikasi data berkala ialah 14. voltan isyarat akan 55 . tag telah berhubung dengan pembaca untuk menjalankan aktiviti penghantaran dan penerimaan data. Tetapi bagi pin 3.3 mA dan semasa berada di mod rehat pada kadar 0. tag aktif bersedia menerima data dari pembaca atau tag aktif lain. Rajah 4. Selepas data terakhir diterima.3 menunjukkan isyarat voltan pada pin13 iaitu pin penunjuk perhubungan tag aktif dengan komunikasi data berkala. Tag aktif tidak akan menerima sebarang data semasa berada dalam keadaan mod rehat. Isyarat voltan pada pin ini bergantung sepenuhnya kepada data yang dihantar dan data yang diterima oleh tag aktif. Bagi tag aktif mod rehat berkala. tag aktif akan bertukar ke keadaan bersedia. Selepas 5 saat.06 mA. Dalam mod ini. tag ini telah disetkan dengan mod rehat selama 5 saat.3 : Isyarat voltan pada pin penunjuk perhubungan tag aktif dengan komunikasi data berkala Pin 2 dan pin 3 merupakan pin keluaran dan pin masukan bagi data sesiri untuk tag aktif. tag akan berada dalam keadaan bersedia selama 5 saat sebelum kembali ke mod rehat. Rajah 4. Pada keadaan ini. Penerangan berkenaan kadar penggunaan arus bagi tag aktif akan diperincikan dalam sub tajuk yang lain.

3. Nilai minimum ditetapkan berdasarkan pada voltan minimum yang diperlukan oleh tag RFID untuk dihidupkan. Sumber kuasa 56 . Setiap perubahan nilai arus ini dicatatkan untuk rekod simpanan.2.1 Analisis Penggunaan Kuasa Tag Aktif RFID Proses pengumpulan bermula dari awal tag aktif beroperasi dalam keadaan mod rehat. Bagi eksperimen ini. Perubahan ini menunjukkan bahawa terdapat penerimaan data oleh tag aktif. Rajah 4.3. Pin 6 merupakan penunjuk kekuatan isyarat yang diterima.4 : Penyambungan perkakasan untuk menganalisis tag aktif RFID 4. Perubahan isyarat voltan dari logik 0 kepada logik 1 dapat dilihat apabila pengkajian dilakukan pada pin 6 tag aktif. Penilaian ini penting sebagai tanda aras untuk dijadikan kayu pengukur kepada analisis-analisis yang lain. nilai minimum untuk sumber kuasa bermula dari 2V. Nilai penggunaan arus akan berubah bagi setiap saat. Nilai-nilai perubahan arus ini juga diukur mengikut sumber kuasa yang ditetapkan. 4. Sela masa perubahan isyarat voltan ini bergantung kepada tempoh tag berada dalam keadaan bersedia menerima data. 2007).berada pada logik 1 jika tiada penerimaan data (Digi International. Penyambungan perkakasan seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 4.2 Analisis Penggunaan Kuasa Tag Aktif RFID bagi mod rehat berkala Pengujian ini hanya menumpukan kepada penggunaan arus tag aktif RFID tanpa litar tambahan dari pengatur penurunan keluaran rendah.4. Inc.

8.5 dan rajah 4. Rajah 4.3V. Nilai kuasa dan desibel bagi mod rehat diplot melawan Voltan Masukan. Keputusan analisis yang dibuat pada tag aktif RFID tanpa litar tambahan bagi perubahan kuasa mod rehat diplot seperti Rajah 4.akan ditingkatkan secara sekata sebanyak 0.5 : Gambar rajah menunjukkan susun atur perkakasan tag aktif RFID sepanjang ujikaji dijalankan. Keputusan analisis yang dibuat pada tag aktif RFID tanpa litar tambahan bagi perubahan arus mod penghantaran dan penerimaan data seperti Rajah 4. Kaedah yang sama diguna pakai untuk analisis bagi nilai-nilai tersebut. nilai penggunaan arus bagi tag aktif RFID akan dicatatkan.Tag aktif dan pembaca berada pada jarak 5m antara satu sama lain. Graf Mod Tx/Rx diplot melawan Voltan Masukan.2V sehingga mencapai tahap maksimum iaitu 3.7. nilai perubahan arus bagi mod penghantaran dan penerimaan data juga direkodkan. Setiap perubahan pada voltan masukan. Data yang dicatatkan akan ditukar kepada nilai kuasa dan desibel. Selain daripada itu. 57 .6 menunjukkan gambaran berkenaan dengan susun atur pembaca dan tag aktif RFID sepanjang ujikaji dijalankan. Rajah 4.

kadar penggunaan kuasa semasa mod rehat meningkat dengan peningkatan voltan masukan pada tag aktif RFID. Bagi persamaan graf pada Rajah 4.7. Rajah 4.6. Rajah 4.6 : Gambar rajah menunjukkan susun atur perkakasan pembaca aktif RFID sepanjang ujikaji dijalankan. kadar peningkatan penggunaan kuasa pada mod rehat adalah seperti berikut : 58 .7 : Graf Mod Rehat Melawan Voltan Masukan Berdasarkan kepada data yang dipaparkan dalam graf pada Rajah 4.

00012)-1)*100 = 10. Kadar peningkatan penggunaan kuasa pada mod penghantaran dan penerimaan data adalah seperti berikut : Peratusan perubahan kuasa (%) = ((0.3V (Digi International. Perubahan ini akan memberi kesan kepada jangka hayat bateri. 2007).83% Rajah 4.03179/0. Inc.67% Jika dibandingkan dengan lembaran data modul Xbee.0249)-1)*100 = 27.8 : Graf Mod Tx/Rx Melawan Voltan Masukan Kadar peningkatan kuasa yang ditunjukkan membuktikan bahawa penggunaan kuasa yang tinggi oleh tag aktif RFID semasa mod penghantaran dan penerimaan data.Peratusan perubahan kuasa (%) = ((y2/y1)-1)*100 (4. voltan keluaran dari bateri 59 . nilai penggunaan arus ketika mod penghantaran dan penerimaan data ialah 40mA pada 3. Tanpa menggunakan pengatur lelurus dan pengatur penukaran.1) = ((0.000133/0.

Tag aktif akan menggunakan voltan yang disalurkan tanpa had sehingga kehabisan.43 0.3233 14.000214 0.58 0.9 menunjukkan nilai dBm kedua-dua mod rehat dan mod penghantaran dan penerimaan data melawan Voltan Masukan.25 0.66 0.0341 -8.05 0.11 0.0658 14.1760 3.3462 16.3 0.3826 2.7058 17.0580 -6.1151 13.3258 2.3 0.000158 0.0041 15.2 3.8 3.2 0.061 11.3 0.4 3.0097 3 3.3 0.0609 13.3 3.tidak dapat dikawal.0638 16.9 : Graf Nilai dBm Melawan Voltan Masukan Jadual 4.000184 0.000147 0.2 3. Rajah 4.0399 -7.3471 16.1 : Penggunaan kuasa bagi mod rehat dan mod Tx/Rx bagi tag aktif RFID.3 0.000204 0.9003 17.3 0. Rajah 4.0274 -8.5896 3.0614 15.6 3.0912 2.7225 14.0522 -6.000184 0.4439 2. Penggunaan Nisbah Nisbah Kuasa Kuasa Voltan Voltan Penggunaan Arus Kuasa Kuasa (Mod (Mod Masukan keluaran Arus (Mod (Mod (Mod (Mod rehat) Tx/Rx) (V) (V) rehat) (mA) Tx/Rx) rehat) Tx/Rx) (W) (W) (mA) (dBm) (dBm) 2 3.000134 0. Jangka hayat bateri bukan sahaja bergantung kepada kapasiti bateri tersebut.000123 0.0647 17.3 0.0613 11.31 0. ia juga bergantung kepada kadar penggunaan arus bagi litar yang disambungkan.0257 -8.0456 -7.0221 -9.6353 60 .3 0.0613 11.

3) Rajah 4. dimana arus keluaran bagi AS1320 ialah 200mA pada voltan masukan 2V. Rev 1. Rev 1.0. Topologi penganjak peningkat atau penganjak naik memerlukan voltan masukan yang kecil tetapi akan meningkatkan voltan keluaran yang telah ditetapkan.5V untuk menghasilkan voltan keluaran 3.10 menunjukkan litar asas bagi litar tambahan yang digunakan oleh AS 1320 untuk pengujian yang dilakukan. (Austria Micro Systems.3V dengan menggunakan sela 0. Voltan minimum yang diperlukan hanya 1.10 : Sambungan asas litar penganjak naik AS1320.03).3V.0V sehingga 3.2V setiap sela.3. voltan keluaran adalah tetap iaitu 3. Ini adalah satu kelebihan menggunakan IC ini sebagai litar tambahan dalam tag aktif RFID. 61 .3V (Austria Micro Systems.2 Analisis Penggunaan Kuasa Tag Aktif RFID Dengan Penganjak Naik AS1320 Pemilihan IC AS1320 sebagai litar tambahan untuk tag aktif RFID adalah berdasarkan kepada topologi penganjak naik yang dimiliki oleh IC ini. Rajah 4.4.2. Sumber kuasa DC akan disambungkan kepada litar penganjak naik AS1320 dan keluaran dari penganjak naik akan disambungkan kepada modul Xbee tersebut. Bagi penganjak naik AS1320 ini. Litar tambahan yang digunakan ini akan bertindak sebagai sumber kuasa kepada modul Xbee bagi tag aktif RFID. Voltan masukan bermula dari 2.

namun penggunaan kuasa semasa mod penghantaran dan penerimaan tinggi berbanding dengan tag aktif RFID tanpa litar tambahan.12. iaitu arus pada sumber kuasa disukat bagi Ini bertujuan untuk memudahkan perbandingan yang akan dilakukan bagi setiap litar tambahan yang digunakan. 62 .04 W berbanding dengan purata penggunaan kuasa bagi litar tag aktif RFID tanpa litar tambahan hanya 0. Rajah 4. Kadar purata penggunaan kuasa bagi litar penganjak naik AS1320 semasa mod rehat meningkat kepada 0.169 mW. Kaedah pengujian yang sama digunakan bagi penambahan litar penganjak naik AS1320.11 menunjukkan graf Mod Rehat diplot melawan Voltan Masukan bagi litar penganjak naik AS1320. Ini akan mempercepatkan pengurangan tempoh hayat bateri pada tag aktif RFID. Walaupun terdapat penurunan penggunaan arus. Rajah 4.11 : Graf Mod Rehat Melawan Voltan Masukan bagi litar penganjak naik AS1320. Penurunan penggunaan kuasa bagi mod penghantaran dan penerimaan data dicatatkan pada Rajah 4.

12 : Graf Mod Tx/Rx Melawan Voltan Masukan bagi litar penganjak naik AS1320 Rajah 4.13 : Graf Nilai dBm Melawan Voltan Masukan bagi litar penganjak naik AS1320 Rajah 4. Rajah 4. Jadual 4.13 menunjukkan nilai nisbah kuasa dalam desibel bagi kedua-dua mod operasi.2 menunjukkan penggunaan kuasa bagi tag aktif RFID dengan 63 .

51 0.30 0.7921 18.18 56. Rajah 4.1009 16.57 0.3 12.2 3.3 3. litar penganjak naik AS1320.3 13. Kapasitor masukan dan keluaran. SLVS776–2009).0130 20.3645 20.03795 0.50 0.6009 3.0710 15.3.4 3.57 53.4356 2.79 0.0381 3.2 3.3 12.1578 16.03993 0.65 47.035673 0.3 11.3V.3 13.1852 15.10 30.6696 22. Kadar pengeluaran arus dari penganjak naik TPS61221 ini bergantung kepada nisbah voltan masukan kepada voltan keluaran IC tersebut (Texas Instrument.1759 16.8 3.6 3.1148 16.042075 0.041481 0.5365 21. mempunyai voltan keluaran tetap 3. Penggunaan kuasa tag aktif RFID dengan litar penganjak naik bagi kedua-dua mod lebih tinggi berbanding tag aktif tanpa litar tambahan.5115 3.1785 22.80 0.043296 0.2 : Penggunaan kuasa bagi mod rehat dan mod Tx/Rx bagi tag aktif RFID dengan litar penganjak naik AS1320 Nisbah Nisbah Penggunaan Kuasa Kuasa Voltan Voltan Penggunaan Kuasa Kuasa Arus (Mod (Mod (Mod Masukan keluaran Arus (Mod (Mod (Mod Tx/Rx) rehat) Tx/Rx) (V) (V) rehat) (mA) rehat) Tx/Rx) (mA) (W) (W) (dBm) (dBm) 2.2402 20.50 21.3 Analisis Penggunaan Kuasa Tag Aktif RFID Dengan Penganjak Naik TPS61221 TPS61221 merupakan peranti penganjak naik yang dibangunkan untuk penggunaan produk yang dikuasakan dari bateri.6771 2.0851 15.0 3.75 33.3 12. C1 dan C2 diperlukan bagi memastikan voltan masukan dan voltan keluaran mempunyai riak voltan yang 64 .3 10.045045 0.4524 2.9821 2.83 0.14 menunjukkan sambungan asas litar penganjak naik keluaran tetap bagi TPS61221. Jadual 4.12 34.2.036894 0.1106 16.2997 4.13 0.5234 19.3 11.0 3.81 25. Ia beroperasi sama seperti penganjak naik yang dibincangkan sebelum ini.

15. SLVS776–2009) Rajah 4. Oleh kerana arus keluaran peranti ini bergantung kepada nisbah voltan masukan kepada voltan keluaran.7V (Texas Instrument. 65 .minimum.14 : Sambungan asas litar penganjak naik keluaran tetap. (Texas Instrument. SLVS776-2009).9V untuk memastikan modul Xbee dapat dihidupkan. Graf Mod Rehat melawan Voltan Masukan bagi litar penganjak naik TPS61221 pada Rajah 4.16 pula menunjukkan graf Mod Tx/Rx melawan Voltan Masukan. Jadi. Voltan minimum yang diperlukan oleh TPS61221 untuk beroperasi serendah 0.17 menunjukkan nilai nisbah kuasa dalam desibel bagi kedua-dua mod operasi. TPS61221. Tetapi secara praktikalnya. Rajah 4. gabungan IC ini bersama modul Xbee memerlukan voltan minimum 2. C1 juga berfungsi untuk meningkatkan tahap tapisan EMI bagi keseluruhan sistem kuasa tersebut. ini menyebabkan arus yang disalurkan kepada modul Xbee tidak mencukupi untuk menghidupkan modul Xbee. Rajah 4. Selain daripada itu. voltan masukan yang diperlukan lebih tinggi bagi memastikan arus yang disalurkan mencukupi. Kedua-dua graf ini menunjukkan penurunan seperti yang ditunjukkan.

15 : Graf Mod Rehat Melawan Voltan Masukan bagi litar penganjak naik TPS61221 Rajah 4.16 : Graf Mod Tx/Rx Melawan Voltan Masukan bagi litar penganjak naik TPS61221 66 .Rajah 4.

2.9611 3.994 12.3.5291 17.33 0.5V (Texas Instrument.895 19.0 3.2 3.28 0. Kadar pengeluaran arus 67 .0346 8.007445 0.0885 3.37 0.0562 10.009427 0.3 3.4 Analisis Penggunaan Kuasa Tag Aktif RFID Dengan Penganjak Naik TPS61220 TPS61220 merupakan IC penganjak naik yang sama dengan IC yang dibincangkan sebelum ini kecuali nilai voltan keluaran bagi TPS61220 boleh dilaras dari 1.9 3.7185 15.0443 9.011088 0. Jadual 4.009581 0.3 2.4609 3.05 0.4485 17.256 10.011296 0.8140 15. SLVS776-2009).0395 9.2 2.0512 10.17 : Graf Nilai dBm Melawan Voltan Masukan bagi litar penganjak naik TPS61221 Jadual 4.9 2.47 0.1 3.696 17.7438 16.0 3.3 : Penggunaan kuasa bagi mod rehat dan mod Tx/Rx bagi tag aktif RFID dengan litar penganjak naik TPS61221 Nisbah Nisbah Kuasa Kuasa Voltan Voltan Penggunaan Penggunaan Kuasa Kuasa (Mod (Mod Masukan keluaran Arus (Mod Arus (Mod (Mod (Mod rehat) Tx/Rx (V) (V) rehat) (mA) Tx/Rx) (mA) rehat) Tx/Rx) (W) ) (W) (dBm) (dBm) 2.4953 3.3846 4.8V sehingga 5.1 3.041 14.

VOUT yang ditetapkan ialah 2. Kapasitor masukan dan keluaran.dari penganjak naik TPS61220 ini juga bergantung kepada nisbah voltan masukan kepada voltan keluaran IC tersebut (Texas Instrument. SLVS776-2009).18 : Sambungan asas litar penganjak naik keluaran boleh laras.18 menunjukkan sambungan asas litar penganjak naik keluaran tetap bagi TPS61220. R1 = R2 (VOUT/VFB – 1) (4. TPS61220 68 . C1 juga berfungsi untuk meningkatkan tahap tapisan EMI bagi keseluruhan sistem kuasa tersebut (Texas Instrument. Nilai R1 dan R2 adalah untuk menetapkan nilai voltan keluaran yamg diperlukan. R1 = R2 (VOUT/VFB – 1) = 250 kΩ (2. SLVS776-2009).3/500mV – 1) = 900 kΩ Rajah 4. VOUT dan juga VFB. Rajah 4.3V. Nilai untuk R1 boleh diketahui berdasarkan persamaan dibawah dengan nilai-nilai pemalar lain diketahui seperti R2. Selain daripada itu. Jadi berdasarkan persamaan diatas. nlai yang dicadangkan untuk R2 mestilah kurang daripada 500 kΩ bagi memastikan nilai arus pembahagi mempunyai nilai minimum 1uA (Texas Instrument. SLVS776-2009). C1 dan C2 diperlukan bagi memastikan voltan masukan dan voltan keluaran mempunyai riak voltan yang minimum. nilai R1 adalah seperti berikut.2) Bagi litar penganjak naik keluaran tetap TPS61220. Secara praktikalnya.

ini menyebabkan voltan masukan minimum yang diperlukan ialah 2. Voltan keluaran yang dilaraskan bagi penganjak naik keluaran boleh laras ini ialah 2. Oleh kerana arus keluaran penganjak naik keluaran boleh laras ini bergantung kepada nisbah voltan masukan kepada voltan keluaran. Rajah 4. Rajah 4.3V.19 menunjukkan graf Mod Rehat melawan Voltan Masukan bagi litar penganjak naik TPS61220. Berdasarkan kepada analisis kuasa bagi ketiga-tiga peranti penganjak naik yang digunakan. Jadi.5V bagi memastikan arus yang disalurkan kepada modul Xbee mencukupi untuk menghidupkan modul Xbee. penggunaan penganjak naik dengan tag aktif RFID dalam kajian ini tidak sesuai memandangkan penggunaan kuasa yang lebih tinggi berbanding tag aktif tanpa litar tambahan. voltan masukan yang diperlukan lebih tinggi bagi memastikan arus yang disalurkan mencukupi. Jadual 4.4 menunjukkan penggunaan kuasa bagi mod rehat dan mod Tx/Rx bagi tag aktif RFID dengan penganjak naik TPS61220. 69 .20 pula menunjukkan graf Mod Tx/Rx melawan Voltan Masukan bagi litar penganjak naik TPS61220.21 menunjukkan nilai nisbah kuasa dalam desibel bagi kedua-dua mod operasi. Rajah 4.

8457 70 .8678 3.809 16.0475 9.0342 7.7 2.0439 8.006994 0.65 0.041 19.3 4.3 2.1 2.005486 0. Rajah 4.54 0.3 2.4474 16.8134 16.009580 0.79 0.1028 15.3 2.385 14.85 0.08 0.4: Penggunaan kuasa bagi mod rehat dan mod Tx/Rx bagi tag aktif RFID dengan litar penganjak naik TPS61220 Nisbah Nisbah Penggunaan Kuasa Kuasa Voltan Voltan Penggunaan Kuasa Kuasa Arus (Mod (Mod Masukan keluaran Arus (Mod (Mod (Mod (Mod rehat) Tx/Rx) (V) (V) rehat) (mA) rehat) Tx/Rx) Tx/Rx) (mA) (W) (W) (dBm) (dBm) 2.0386 8.19 : Graf Mod Rehat Melawan Voltan Masukan bagi litar penganjak naik TPS61220 Jadual 4.5 2.3922 15.005189 0.006461 0.3 3.4231 2.256 10.7665 2.3 2.9 2.1507 13.0242 7.3345 3.165 20.

Rajah 4.21 : Graf Nilai dBm Melawan Voltan Masukan bagi litar penganjak naik TPS61220 71 .20 : Graf Mod Tx/Rx Melawan Voltan Masukan bagi litar penganjak naik TPS61220 Rajah 4.

Nisbah nilai R1 dan R2 digunakan bagi menetapkan voltan keluaran penganjak turun boleh laras 72 . Rajah 4.2.4.22 : Sambungan asas litar penganjak turun keluaran boleh laras. Voltan keluaran bagi IC ini boleh dilaraskan dari 0.22. Kadar pengeluaran arus dari penganjak turun TPS60500 ini bergantung kepada nisbah voltan masukan kepada voltan keluaran IC tersebut (Texas Instrument. TPS60500 merupakan salah satu penganjak turun yang diuji dalam siri ini.8V hingga 3.5 Analisis Penggunaan Kuasa Tag Aktif RFID Dengan Penganjak Turun TPS60500 Selain daripada penganjak naik. Kapasitor Ci dan Co diperlukan bagi memastikan riak voltan yang minimum pada voltan masukan dan voltan keluaran. SLVS391B.3. 2002). Texas Instrument juga mempunyai topologi yang lain bagi pengatur lelurus dan pengatur penukaran iaitu penganjak turun. TPS60500 Sambungan asas litar penganjak turun keluaran boleh laras bagi TPS60500 adalah seperti Rajah 4.3V.

Rajah 4. Nilai kedua-dua rintangan ini boleh diketahui melalui persamaan berikut. berdasarkan kepada persamaan diatas.8V. R1 = R2 (VOUT/VFB) – R2 = R2 (2.3) Bagi konfigurasi litar penganjak turun ini. nilai R1 adalah seperti berikut. nilai Vout yang ditetapkan ialah 2V dimana VFB bagi TPS60500 ialah 0.8) – R2 = 1. nilai R2 ialah 100 kΩ.0/0.23 : Graf Mod Rehat Melawan Voltan Masukan bagi litar penganjak turun TPS60500 73 . Tiada nilai minimum atau nilai maksimum yang ditetapkan bagi R1 atau R2. R1 = R2 (VOUT/VFB) – R2 (4. Jadi. nilai R1 ditetapkan 150 kΩ dan mengikut nisbah persamaan diatas.5R2 Dalam ujikaji ini.TPS60500.

kadar penurunan penggunaan kuasa pada mod rehat adalah seperti berikut : Peratusan perubahan kuasa (%) = ((0.97% Rajah 4.027438/0.02762)-1)*100 = 0. kadar penurunan penggunaan kuasa pada mod Tx/Rx adalah seperti berikut : Peratusan perubahan kuasa (%) = ((0.24 : Graf Mod Tx/Rx Melawan Voltan Masukan bagi litar penganjak turun TPS60500 74 .0792)-1)*100 = 8.24.23 menunjukkan graf Mod Rehat melawan voltan masukan bagi litar penganjak turun TPS60500. Rajah 4.24 pula menunjukkan graf Mod Tx/Rx melawan Voltan Masukan bagi litar penganjak turun TPS60500. Berdasarkan kepada persamaan graf pada Rajah 4. Berdasarkan kepada persamaan graf pada Rajah 4.087/0.66% Rajah 4.23.

0204 8.835 12.67 0.5 menunjukkan penggunaan kuasa bagi tag aktif RFID dengan litar penganjak turun TPS60500 manakala Rajah 4.0 4.25 : Graf Nilai dBm Melawan Voltan Masukan bagi litar penganjak naik TPS60500 Jadual 4.7091 3.207 12. Jadual 4.007566 0.0233 8.278 10.2 2.0963 3.965 12.0 3.1664 13.8543 14.25 menunjukkan nilai nisbah kuasa dalam desibel bagi kedua-dua mod operasi.9927 13.3200 12.33 0.0183 7.008414 0.875 9.006556 0.005750 0.2500 14.0247 8.0 2.5: Penggunaan kuasa bagi mod rehat dan mod Tx/Rx bagi tag aktif RFID dengan litar penganjak turun TPS60500 Nisbah Nisbah Penggunaan Kuasa Kuasa Voltan Voltan Penggunaan Kuasa Kuasa Arus (Mod (Mod Masukan keluaran Arus (Mod (Mod (Mod (Mod rehat) Tx/Rx) (V) (V) rehat) (mA) rehat) Tx/Rx) Tx/Rx) (mA) (W) (W) (dBm) (dBm) 2.75 0.6 2.36 0.20 0.9305 2.6198 75 .5967 12.0415 2.68 0.0 2.0654 2.8 2. Rajah 4.6810 3.3 2.0254 9.007930 0.0 3.14 0.783 11.009670 0.0 4.0 3.0187 8.4 2.006792 0.396 9.0255 9.2 2.0 3.7887 13.

26 : Sambungan asas litar pengatur penurunan keluaran rendah TPS78001 Rajah 4. Bagi setiap litar pengurusan kuasa boleh laras. Kadar pengeluaran arus dari pengatur penurunan keluaran rendah TPS78001 ini tetap pada kadar minimum 150mA (Texas Instrument. 2008).4) 76 .4. Litar ini mempunyai kapasitor masukan dan keluaran bagi memastikan kestabilan voltan sistem tersebut. Rajah 4. Nilai kedua-dua perintang tersebut boleh diketahui melalui persamaan berikut.2V hingga 5.1V.2. Ia menggunakan topologi pengatur keciciran lelurus.26 menunjukkan sambungan litar asas pengatur penurunan keluaran rendah TPS78001 bagi ujikaji yang terakhir. Hasil nisbah nilai R1 dan R2 menjadi penentu voltan keluaran bagi IC ini.3. SBVS083C. VOUT = VFB (1+ R1/R2) (4. salah satu teknik lain dalam pengatur lelurus dan pengatur penukaran. Begitu juga dengan TPS78001. Voltan keluaran bagi TPS78001 ini boleh dilaraskan dari 1. nisbah rintangan dua perintang menjadi satu kewajipan bagi menentukan voltan keluaran yang dikehendaki.6 Analisis Penggunaan Kuasa Tag Aktif RFID Dengan Pengatur Keciciran Lelurus TPS78001 TPS78001 merupakan salah satu peranti dalam pengurusan kuasa yang dikeluarkan oleh Texas Instrument.

Rajah 4.645 MΩ Rajah 4.216 – 1)1 MΩ = 0.27 : Graf Mod Rehat Melawan Voltan Masukan bagi litar pengatur penurunan keluaran rendah TPS78001 Berdasarkan kepada nilai-nilai perintang dan voltan keluaran yang di kehendaki. R1 = (VOUT/VFB – 1) R2 = (2.0V.2µA. berdasarkan persamaan 4.Nilai R2 ditetapkan kepada 1 MΩ bagi memastikan arus pembahagi bersamaan dengan 1. SBVS083C.216v (Texas Instrument. Berdasarkan 77 .1. VFB bagi TPS78001 ialah 1. 2008) dan voltan keluaran bagi ujikaji ini ditetapkan pada 2V.0/1. Jadi.27 menunjukkan graf Mod Rehat melawan voltan masukan bagi litar pengatur penurunan keluaran rendah TPS78001 pada voltan keluaran 2. litar pengatur penurunan keluaran rendah TPS78001 dibangunkan.

kadar penurunan penggunaan kuasa pada mod rehat adalah seperti berikut : Peratusan perubahan kuasa (%) = ((0.00009703/0.19% Rajah 4.02294)-1)*100 = 0.kepada persamaan graf pada Rajah 4.022966/0. kadar peningkatan penggunaan kuasa pada mod penghantaran dan penerimaan data adalah seperti berikut : Peratusan perubahan kuasa (%) = ((0. penambahan litar pengatur penurunan keluaran rendah TPS78001 tidak memberi 78 .22.11% Rajah 4.28 pula menunjukkan graf Mod Tx/Rx melawan Voltan Masukan bagi litar pengatur penurunan keluaran rendah TPS78001.0000982)-1)*100 = 1.27 dan Rajah 4.28 : Graf Mod Tx/Rx Melawan Voltan Masukan bagi litar pengatur penurunan keluaran rendah TPS78001 Jika diperhatikan kepada kedua-dua graf pada Rajah 4. Berdasarkan kepada persamaan graf pada Rajah 4.28 ini.28.

penggunaan kuasa ketika mod Tx/Rx lebih sekata dari 1.28. Ini menunjukkan kestabilan penggunaan kuasa litar keciciran lelurus TPS78001 dalam menyalurkan arus kepada modul Xbee untuk tujuan penghantaran dan penerimaan data. Akan tetapi.67% berbanding peningkatan arus ketika mod penghantaran dan penerimaan data dengan litar pengatur penurunan keluaran rendah TPS78001 yang hanya 0. Ujikaji ini akan melibatkan keluaran voltan dari 1. Rajah 4.3V.3V.29 : Graf Mod Rehat Melawan Voltan Masukan bagi litar pengatur penurunan keluaran rendah TPS78001 bagi keluaran voltan 1.8 dimana peningkatan penggunaan kuasa berkadar langsung dengan peningkatan voltan masukan sebanyak 27.8V sehingga 3.11%. Ini dapat dibandingkan dengan graf pada Rajah 4.8V 79 . ujikaji yang lebih terperinci dijalankan ke atas litar pengatur penurunan keluaran rendah TPS78001.kesan kepada penggunaan kuasa semasa dalam keadaan mod rehat.27 dan Rajah 4. Ini adalah untuk menunjukkan bahawa penggunaan litar pengatur penurunan keluaran rendah TPS78001 ini dapat membantu untuk menjimatkan penggunaan bateri bagi tag aktif RFID yang dibangunkan.8V sehingga 3. Berdasarkan kepada kedua-dua keputusan graf pada Rajah 4.

Berdasarkan kepada graf pada Rajah 4.8V 80 .00010099/0. Nilai keluaran 1. 1.29 dan Rajah 4.8V.29.30 : Graf Mod Tx/Rx Melawan Voltan Masukan bagi litar pengatur penurunan keluaran rendah TPS78001 bagi keluaran voltan 1.30 menunjukkan graf arus bagi kedua-dua mod yang beroperasi pada voltan keluaran 1.45% Rajah 4. peratus perubahan kuasa ketika mod rehat adalah seperti berikut : Peratusan perubahan kuasa (%) = ((0.8V disetkan pada litar pengatur keciciran lelurus.Rajah 4.020231/0. peratusan perubahan kuasa bagi mod ini ialah : Peratusan perubahan kuasa (%) = ((0.39% Manakala penggunaan kuasa bagi mod Tx/Rx data.02014)-1)*100 = 0.8V ialah voltan minimum yang diperlukan oleh modul Xbee untuk dihidupkan.0001006)-1)*100 = 0.

27 dan Rajah 4.07% Rajah 4.2V. Analisis graf bagi Rajah 4.0V telah diterangkan pada Rajah 4.32 menunjukkan penurunan penggunaan kuasa pada mod penghantaran dan penerimaan data bagi keluaran voltan 2.2V pada mod penghantaran dan penerimaan data iaitu 0.027 W.28.0622/0. 81 .0615)-1)*100 = 1.2V. Keputusan bagi voltan keluaran 2.31 : Graf Mod Rehat Melawan Voltan Masukan bagi litar pengatur penurunan keluaran rendah TPS78001 bagi voltan keluaran 2.Analisis voltan keluaran seterusnya ialah 2.31 adalah seperti berikut : Peratusan perubahan arus (%) = ((0. Purata penggunaan kuasa bagi keluaran voltan pada 2.2V Graf pada Rajah 4.

027002/0.0297)-1)*100 = 0.02708)-1)*100 = 0.8V.02996/0.2V Peratusan penurunan kuasa bagi mod penghantaran dan penerimaan data bagi voltan keluaran 2.4V. Berikut adalah analisis perubahan kuasa bagi mod rehat dan juga mod penghantaran dan penerimaan data bagi voltan keluaran 2. 2.0V dan 2.2V iaitu 0.4V hampir sama dengan graf-graf bagi keluaran 1.33 menunjukkan graf penggunaan kuasa bagi mod rehat untuk keluaran voltan 2. Rajah 4.4V.90% Bagi mod penghantaran dan penerimaan data pula.88% 82 . Peratusan perubahan kuasa (%) = ((0.000102/0.29% Rajah 4.15 mW.000101)-1)*100 = 0. Penggunaan kuasa yang dicatatkan pada mod rehat bagi keluaran voltan 2.2V adalah seperti berikut: Peratusan perubahan kuasa (%) = ((0.32 : Graf Mod Tx/Rx Melawan Voltan Masukan bagi litar pengatur penurunan keluaran rendah TPS78001 keluaran 2. Peratusan perubahan kuasa (%) = ((0.

Rajah 4.4V Rajah 4.34 : Graf Mod Tx/Rx Melawan Voltan Masukan bagi litar pengatur penurunan keluaran rendah TPS78001 bagi voltan keluaran 2.4V 83 .33 : Graf Mod Rehat Melawan Voltan Masukan bagi litar pengatur penurunan keluaran rendah TPS78001 bagi voltan keluaran 2.

Rajah 4.35 dan Rajah 4.36 pula menunjukkan graf penggunaan kuasa bagi

keluaran voltan 2.6V dari litar pengatur keciciran lelurus. Penggunaan kuasa semasa

mod rehat tidak menunjukkan banyak perubahan berbanding sebelum ini. Purata

penggunaan kuasa bagi mod rehat voltan keluaran 2.6V ialah 0.00163 W. Analisis

bagi penggunaan kuasa mod rehat adalah seperti berikut :

Peratusan perubahan kuasa(%) = ((0.0002066/0.000204)-1)*100

= 1.27%

Rajah 4.35 : Graf Mod Rehat Melawan Voltan Masukan bagi litar pengatur
penurunan keluaran rendah TPS78001 bagi voltan keluaran 2.6V

Bagi penggunaan kuasa mod penghantaran dan penerimaan data untuk voltan

keluaran 2.6V, analisis penggunaan kuasa bagi mod ini adalah seperti berikut:

Peratusan perubahan kuasa (%) = ((0.03463/0.0332)-1)*100

= 4.31%

84

Berdasarkan kepada analisis di atas, peningkatan sebanyak 4.31%

penggunaan kuasa apabila voltan masukan ditingkatkan. Purata penggunaan kuasa

bagi voltan keluaran 2.6V ialah 0.0353 W. Jika dibandingkan dengan purata

penggunaan kuasa pada voltan keluaran 2.2V, peningkatan sebanyak 30.98% dari

penggunaan kuasa pada voltan keluaran 2.2V.

Rajah 4.36 : Graf Mod Tx/Rx Melawan Voltan Masukan bagi litar pengatur
penurunan keluaran rendah TPS78001 bagi voltan keluaran 2.6v

Rajah seterusnya menunjukkan graf mod rehat dan mod penghantaran dan

penerimaan data bagi voltan keluaran 2.8V. Voltan keluaran litar pengatur penurunan

keluaran rendah TPS78001 disetkan pada 2.8V untuk tujuan pengujian. Analisis

penggunaan kuasa bagi mod rehat adalah seperti berikut :

Peratusan perubahan kuasa (%) = ((0.000203/0.000202)-1)*100

= 0.64%

85

Rajah 4.37 : Graf Mod Rehat Melawan Voltan Masukan bagi litar pengatur
penurunan keluaran rendah TPS78001 bagi voltan keluaran 2.8V

Rajah 4.38 : Graf Mod Tx/Rx Melawan Voltan Masukan bagi litar pengatur
penurunan keluaran rendah TPS78001 bagi voltan keluaran 2.8V

86

0364)-1)*100 = 6.39 dan Rajah 4. Rajah 4.000196)-1)*100 = 1.8V ialah 0.39 : Graf Mod Rehat Melawan Voltan Masukan bagi litar pengatur penurunan keluaran rendah TPS78001 bagi voltan keluaran 3.40 menunjukkan graf penggunaan kuasa bagi litar pengatur penurunan keluaran rendah TPS78001 pada voltan keluaran 3.07% Purata penggunaan kuasa bagi mod rehat untuk keluaran voltan 2.0V.33% 87 .0V Rajah 4.03861/0.0001934/0.Analisis penggunaan bagi mod penghantaran dan penerimaan data adalah seperti berikut : Peratusan perubahan kuasa(%) = ((0.04 W. Analisis bagi penggunaan kuasa bagi mod rehat adalah seperti berikut : Peratusan perubahan kuasa (%) = ((0.172 mW manakala purata penggunaan kuasa semasa mod penghantaran dan penerimaan data ialah 0.

Rajah 4.35% 88 .043 W.0V ialah 0.0V berbanding dengan 2.0V Analisis bagi penggunaan kuasa untuk mod penghantaran dan penerimaan data bagi voltan keluaran 3.0V adalah seperti berikut : Peratusan perubahan kuasa (%) = ((0.40 : Graf Mod Tx/Rx Melawan Voltan Masukan bagi litar pengatur penurunan keluaran rendah TPS78001 bagi voltan keluaran 3. purata penggunaan kuasa untuk mod ini ialah 0.183 mW. Bagi mod penghantaran dan penerimaan data pula.5% bagi purata penggunaan kuasa bagi keluaran voltan 3.04176/0. Peningkatan sebanyak 7.0389)-1)*100 = 7.Purata bagi penggunaan kuasa untuk mod rehat bagi voltan keluaran 3.8V.

41 menunjukkan graf penggunaan kuasa bagi mod rehat manakala Rajah 4. Purata penggunaan kuasa bagi mod rehat untuk voltan keluaran 3.2V. Rajah 4. Analisis bagi penggunaan kuasa mod rehat adalah seperti berikut : Peratusan perubahan kuasa (%) = ((0. Tiada perubahan yang ketara bagi graf penggunaan kuasa untuk mod rehat jika dibandingkan dengan graf-graf mod rehat sebelum ini.2v Bagi voltan keluaran 3.41 : Graf Mod Rehat Melawan Voltan Masukan bagi litar pengatur penurunan keluaran rendah TPS78001 bagi voltan keluaran 3.2V ialah 0.0002006)-1)*100 = 0.42 pula mewakili mod penghantaran dan penerimaan data.196 mW.19% 89 .00020099/0. Rajah 4.

0456/0.35% Nilai purata penggunaan kuasa bagi mod penghantaran dan penerimaan data bagi voltan keluaran 3.2V ialah 0.41% berbanding dengan purata penggunaan kuasa bagi voltan keluaran 3.2V Bagi mod penghantaran dan penerimaan data.0V. analisis penggunaan kuasa bagi mod ini adalah seperti berikut : Peratusan perubahan kuasa(%) = ((0.0417)-1)*100 = 9. iaitu peningkatan hampir 9. Rajah 4. 90 .04753 W.42 : Graf Mod Tx/Rx Melawan Voltan Masukan bagi litar pengatur penurunan keluaran rendah TPS78001 bagi voltan keluaran 3.

3V. Purata penggunaan kuasa bagi mod rehat adalah 0.44 menunjukkan penggunaan kuasa bagi mod rehat dan mod penghantaran dan penerimaan data untuk voltan keluaran 3.43 dan Rajah 4. Seperti pada Rajah 4.27% 91 .000204)-1)*100 = 1.3V Graf pada Rajah 4. Analisis penggunaan kuasa bagi mod ini adalah seperti berikut : Peratusan perubahan kuasa (%) = ((0.43 : Graf Mod Rehat Melawan Voltan Masukan bagi litar pengatur penurunan keluaran rendah TPS78001 bagi voltan keluaran 3.43. Rajah 4.205 mW. nilai perubahan penggunaan kuasa semasa mod rehat tidak begitu ketara berbanding dengan mod penghantaran dan penerimaan data.0002066/0.

Rajah 4.44 : Graf Mod Tx/Rx Melawan Voltan Masukan bagi litar pengatur
penurunan keluaran rendah TPS78001 bagi voltan keluaran 3.3V

Bagi mod penghantaran dan penerimaan data pula, nilai purata penggunaan kuasa

ialah 0.049 W. Analisis bagi mod ini adalah seperti berikut :

Peratusan perubahan kuasa (%) = ((0.04696/0.0428)-1)*100

= 9.72%

Berdasarkan kepada analisis di atas, nilai peningkatan bagi voltan keluaran 3.3V

adalah tertinggi berbanding dengan voltan keluaran yang lain. Ini membuktikan

bahawa penggunaan voltan masukan yang tinggi untuk modul Xbee akan

menyebabkan penggunaan kuasa yang tinggi semasa aktiviti penghantaran dan

penerimaan data.

92

Rajah 4.45 : Graf Kuasa Mod Rehat Melawan Voltan Masukan bagi litar pengatur
penurunan keluaran rendah TPS78001

Rajah 4.45 menunjukkan gabungan perubahan penggunaan kuasa bagi mod

rehat dengan litar pengatur penurunan keluaran rendah TPS78001 keluaran voltan

1.8V hingga 3.3V. Berdasarkan kepada Rajah 4.45, kadar penggunaan kuasa bagi

mod rehat meningkat dengan peningkatan voltan keluaran. Perubahan kecil dilihat

pada penggunaan kuasa bagi setiap voltan keluaran berada dalam julat 0% hingga

2%. Rajah 4.46 menunjukkan gabungan nilai nisbah kuasa dalam desibel bagi mod

rehat dengan litar pengatur penurunan keluaran rendah TPS78001. Data yang

ditunjukkan dalam Rajah 4.46 adalah nisbah kuasa bagi voltan keluaran 1.8V hingga

3.3V. Nilai bacaan voltan keluaran 1.8V memberikan bacaan paling minimum bagi

nisbah kuasa yang ditunjukkan dalam Rajah 4.46.

93

Rajah 4.46 : Graf Nilai dBm Mod Rehat Melawan Voltan Masukan bagi litar
pengatur penurunan keluaran rendah TPS78001

Rajah 4.47 : Graf Kuasa Mod Tx/Rx Melawan Voltan Masukan bagi litar pengatur
penurunan keluaran rendah TPS78001

94

47 menunjukkan gabungan perubahan penggunaan kuasa bagi mod Tx/Rx dengan litar pengatur penurunan keluaran rendah TPS78001 keluaran voltan 1. Perubahan kecil dilihat pada penggunaan kuasa bagi voltan keluaran 1. kadar penggunaan kuasa bagi mod Tx/Rx meningkat dengan peningkatan voltan keluaran.4V hingga 3. Rajah 4. Voltan keluaran 3.0V sebanyak 0.8V. Berdasarkan kepada Rajah 4.8V hingga 3.48 menunjukkan gabungan nilai nisbah kuasa dalam desibel bagi mod Tx/Rx dengan litar pengatur penurunan keluaran rendah TPS78001.48 : Graf Nilai dBm Mod Tx/Rx Melawan Voltan Masukan bagi litar pengatur penurunan keluaran rendah TPS78001 Rajah 4. 2.0V dan 2. Tetapi perubahan kadar penggunaan kuasa bagi mod Tx/Rx menunjukkan peningkatan barumla dari voltan keluaran 2.47.3V.2V yang berada dalam julat 0% hingga 2%.11%.3V. Rajah 4.3V menunjukkan peningkatan sebanyak 9.72% berbading dengan voltan keluaran 2. Data yang 95 .

Ini memberikan satu kelebihan kepada sistem aktif RFID yang dibangunkan.48 adalah nisbah kuasa bagi voltan keluaran 1.8V memberikan bacaan paling minimum bagi nisbah kuasa yang ditunjukkan dalam Rajah 4.8V hingga 3.48. Rajah 4. Penggunaan arus yang minimum diperlukan oleh tag aktif RFID bagi memastikan jangka hayat bateri dapat dimaksimakan.3V. Dengan menggunakan litar pengatur penurunan keluaran rendah TPS78001. Nilai bacaan voltan keluaran 1. Oleh itu.8V 96 . 4.3. pengujian jangka hayat bateri dijalankan bagi memastikan pengiraan dari segi teori adalah selari dengan penggunaan yang sebenar.3 Jangka Hayat Bateri bagi tag aktif RFID Tag aktif RFID memerlukan bateri sebagai sumber kuasa utama.ditunjukkan dalam Rajah 4.49 : Graf Voltan (V) Melawan Masa (Hari) bagi litar pengatur penurunan keluaran rendah TPS78001 bagi voltan keluaran 1. penggunaan arus dapat diminimumkan.

0610 mA 4. 2007). Nilai voltan bateri diambil setiap hari bagi tujuan pengumpulan data. Tag aktif RFID dibekalkan dengan bateri Ion Litium CR2477 dengan kapasiti 1000mAh.45 GHz berjaya dibangunkan. 97 .0610 mA semasa mod rehat dan 11.8V dipilih berdasarkan kepada penggunaan arus purata yang rendah semasa dalam mod rehat dan juga mod penghantaran dan penerimaan data iaitu 0.87 tahun. Tag aktif RFID dalam sistem ini menggunakan mod rehat berkala bagi memastikan jangka hayat bateri dapat dimaksimumkan. Bateri Ion Litium CR2477 digunakan bagi meminimumkan saiz tag aktif RFID ini. iaitu bateri Ion Litium CR2477. Voltan keluaran bagi bateri ini ialah 3V dan berkapasiti 1000mAh.8V kepada tag aktif supaya tiada pembaziran kuasa dari sumber kuasa.0610 mA. jangka hayat tag aktif ini boleh dianggarkan berdasarkan pengiraan berikut (Bengtsson. Litar ini membekalkan voltan minimum sebanyak 1.4 Rumusan Pembangunan sistem aktif RFID ini berdasarkan kepada objektif-objektif yang dinyatakan pada awal tesis ini.26 mA. Dengan penggunaan arus purata 0.49 menunjukkan graf voltan bateri (V) melawan masa (hari).26 mA semasa mod penghantaran dan penerimaan data dapat menganggarkan jangka hayat bateri bagi sistem RFID yang dibangunkan ini sehingga 1. Pengujian ini dilakukan selama 166 hari secara berterusan dan Rajah 4. 1000 mAh = 16393 jam = 1. Penggunaan arus purata sebanyak 0. 0. Sistem aktif RFID 2.0610 mA dan 11.87 tahun. Voltan keluaran 1. Penggunaan arus pada tag aktif dapat diminimumkan dengan penggunaan litar pengatur keciciran lelurus.

identiti modul ini boleh di program sehingga 20 abjad. tetapi penghantaran dan penerimaan data dapat dijalankan. 2. Rangkaian ‘Mesh’ juga membolehkan jarak antara pembaca aktif Pengenalan Radio Frekuensi dengan tag dimaksimumkan berdasarkan gabungan sistem yang dibangunkan. Walaupun beroperasi dalam mod rehat. Berdasarkan kepada kecekapan modul Xbee.1 Rumusan Sistem aktif Pengenalan Radio Frekuensi yang telah dihasilkan dalam kajian ini boleh dilaksanakan dalam sistem inventori aset.048. modul ini boleh beroperasi dalam rangkaian ‘Mesh’. Ini adalah kerana ia mengekalkan jangka hayat bateri lebih lama walaupun berada dalam mod penghantaran dan penerimaan data. Modul Xbee yang digunakan dalam kajian ini mempunyai kelebihan yang diperlukan dalam pembangunan sistem Pengenalan Radio Frekuensi. Selain beroperasi dalam frekuensi percuma. Mod rehat dalam tag Pengenalan Radio Frekuensi meningkatkan jangka hayat bateri yang digunakan.45 Ghz. Kelebihan rangkaian ‘Mesh’ membolehkan penghantaran dan penerimaan data dapat dilakukan walaupun terdapat gangguan di aliran yang lain. bermaksud setiap sistem boleh mempunyai jumlah tag aktif sehingga 1. penjimatan kadar penggunaan arus oleh tag aktif semasa mod penghantaran dan penerimaan data adalah kelebihan utama kajian dalam projek ini. Selain daripada itu.576 tag. Namun 98 . BAB 5 RUMUSAN DAN CADANGAN KAJIAN MASA HADAPAN 5. Mod rehat di programkan ke atas tag aktif bertujuan untuk menjimatkan penggunaan bateri pada tag. Sistem yang dibangunkan mempunyai tag aktif yang beroperasi secara mod rehat berkala dan mod rehat kawalan pin.

99 . Penambahan sebarang peranti sensor pada tag Pengenalan Radio Frekuensi bagi meluaskan penggunaan Pengenalan Radio Frekuensi dalam komunikasi tanpa wayar. 5. Kajian berkenaan perisisan dalaman modul Xbee bagi mengurangkan penggunaan maklumat untuk tujuan penjimatan kuasa semasa penghantaran dan penerimaan data.demikian. penambahan litar pengatur penurunan keluaran rendah membolehkan penjimatan penggunaan kuasa semasa mod penghantaran dan penerimaan data sehingga 88%. 1.2 Cadangan kajian masa hadapan Sistem Pengenalan Radio Frekuensi yang dibangunkan ini boleh ditingkatkan dengan penambahan aspek-aspek seperti berikut. Kajian berkenaan dengan kesan penggunaan arus semasa mod penghantaran dan penerimaan data bagi tahap kuasa penghantaran yang berbeza. 3. 2.

Ismail..A. IEEE. PENERBITAN Penerbitan : Shahimi. Halim. Z.A. In: Asia Pacific Conference on Circuits and Systems.. Kuala Lumpur (2010) 100 .: Development of active RFID system using ZigBee standard with non beacon mode. W. M.

Hybrid Tag Includes Active RFID. Technology and Innovation (ICGCTI2013) (pp. Rodriguez-Moreno M. 100-105). (2010) Logical RFID reader using hybrid active-passive solution. & Hu Y.B. The importance of sleep mode in zigbee/802.D. 129-135 Alghamdi S.E.. 2007.com/article/view/4635 (Accessed on 9 October 2013) Baronti P. Industrial Electronics & Applications (ISIEA 2010). (2010) Active RFID for enhanced railway operations. (2007).. Chook V. (Accessed on 15 June 2014) Bhanage G. (2010). Proceedings of the IEEE. Dai Y. Gotta A.. Lu Y. USA Austria Micro Systems.S.. Available at Available: http://www. Journal Available: http://www. Ahamed. Roanoke.. S.0. (2009).. Industrial Control DesignLine. 98 (9). 135-147 Amanna A. 3-5 October 2010. Malaysia.W. 30(7). 1636-1647 Cheng Z. Suri S... Chou P. Journal of Theoretical and Applied Information Technology.. Atmel Corp. The Society of Digital Information and Wireless Communication. 5(2).. Howard. (2007). Manteghi M. Chessa S. 74. RFID. Pillai P. 12-13 October 2010. Khalil I. Cohen N. 585-589 101 . Agrawai A. GPS. C. 1655-1695 Baumann. Reason J. Wireless sensor networks: A survey on the state of the art and the 802. Zhang Y. In The First International Conference on Green Computing. In EUROCON.M. 16-21 Chen H. Trappe W. 2521-2528 Castaño B. Zhang X.. van Schyndel R...15.. RollCall: the design for a low-cost and power efficient active RFID asset tracking system.15. 4 applications. (2013) Design techniques of low-power embedded EEPROM for passive RFID tag.. (2009). Journal of Network and Computer Applications...H.3 Datasheet Bacheldor B. Proceeding of the ASME 2010 Rail Transport Division Fall Conference. (2014). R.com/192701026. Rev 1. Accurate positioning using long range active RFID technology to assist visually impaired people.F. Computer communications. R.rfidjournal. (2006). (2013).. R. The role of zigbee technology in future data communication system. Penang. 4 and ZigBee standards. The International Conference on Computer as a Tool. Satellite and Sensors. A ZigBee and RFID hybrid system for people monitoring and helping inside large buildings. Zhang Y. Analog Integrated Circuits and Signal Processing.industrialcontroldesignline... Development of Active RFID System for Power Efficiency. RUJUKAN Abdulla. 41.

A. 21. & Taroni.E. 2011 IEEE International Conference on Cyber Technology in Automation. Available at: http://www. Zhao Y. RFID based library management system.. Kumar B. Wu G.. 194. Miniature radio frequency transponder technology suitability as threatened species tags. Anumba C. Kim J.. In Instrumentation and Measurement Technology Conference Proceedings.. Serpelloni. Sardini. E.nz/Documents/science-and-technical/Sfc071. Hou L.... IEEE Transactions on Consumer Electronics. Control.F. Domdouzis K. Mamatha U.. 1-26 Dalola. Noida.pdf (Accessed on 15 June 2014) Eady F. DC-DC Power Converters. 379-385 Chu H.C (2008).H. Rev1. Advanced Engineering Informatics.1 Datasheet Geng S..Cho H.. 227-234. S. (2011) Large-scale active RFID system utilizing ZigBee networks. (2007). Chen S. 2006.C. Wiley Encyclopedia of Electrical and Electronics Engineering. Kunming. Go wireless with the Xbee. In Applications and the Internet Workshops. (2007). China Chung Y. SAINT Workshops 2006. (2008.. India. Wireless Personal Communications. Guizzetti. Design and implementation of an active RFID system platform.govt. M.. Proceedings of ASCNT–2009. 2008 2nd Annual IEEE.. Erickson R. Hsiao T. M. (2011) Study and simulation of semi-active RFID tags using piezoelectric power supply for mobile process temperature sensing. 20-23 March 2011. 1376-1380 Dhanalakshmi M.conservation. Marioli.. International Symposium on IEEE Cho H.. May). CDAC.C. FTDI Chip MM232R USB . Baek Y. Chen J.. A Low-power Active RFID Portable Reader System. Radio-Frequency Identification (RFID) applications: A brief introduction. Circuit cellar: The magazine for computer applications. The Application of RFID Monitoring Technology to Patrol Management System in Petrochemical Industry. Baek Y. and Intelligent Systems. Wang J. 48-56..W.G. D.. In Systems Conference.. Wu W.Serial UART Development Module (2010). autonomous sensor system with RF link and thermoelectric generator for power harvesting.. (2014). 350–355 Douglas M. 2008. Zuo L. (2006).. (2006). 1-4 102 . 57 (2). V. (1998). (2009). Ferrari.Q.

Hou L. 7 (2). Hofer G. (2010. & Habib H. International Conference on Electronic Packaging Technology & High Density Packaging. (2010) Anti-collision algorithms for Multi-tag RFID. Extension Bulletin E-2970. Kaynak O. Mahmood H. Design of a low-power voltage regulator for RFID applications. Zhang W. 19-20 Dec..A. Radio Frequency Identification Fundamentals and Applications. 900-912.anr.. (2013) RFID & WSN Based Integrated Maternity Ward Monitoring System. Available at: http://www. edited by Christina Turcu. Sarhaddi A. Han J.rfidjournal. Hoare R. Multi Topic Conference (INMIC)..com/whitepapers/download?248 (Accessed on 6 January 2014) Jones A. (2013). Shen M.. Blums G. Bringing Research to Practice...edu/uploads/236/58567/Radio_Frequency_Identification__RFID __Technology_for_Cattle. Microprocessors and Microsystem. 552-557 Huang J.. In Proceedings of European and Mediterranean Conference on Information Systems. 68-75 Hasnan K. Radio Frequency Identification (RFID) Technology for Cattle. Wu J.H. Junjua G. Emami H.. Zhang J. Optimizing RFID network planning by using a particle swarm optimization algorithm with redundant reader elimination. Essel J. Markerless outdoor AR-RFID solution for logistics.. Tung S. Zhang Z. Mickle M. (2012)..msu.. Jung M. 25.Geng S. FPGA-based reconfigurable. Ikram N. 2013 16th International. Lahore. 80-89 Gong Y.. In Computational Technologies in Electrical and Electronics Engineering (SIBIRCON). 8(4).. Fischer G.. Pakistan.. Heinrich M. 662-668 Hatem B. IEEE Transactions on..G. Chen W.Q...K...T. Cain J.J. (2007). Bus Management System Using RFID In WSN... Sprang R. (2010). 2010 IEEE Region 8 International Conference on IEEE.. Croatia Ginters E. 1- 8 Heidrich J. 97-102 Hussian F. low-power RFID tag.. Zhan Z. Sani W. Dontharaju S. Jattala I.. (2007). (2008).)..S. 31.. An automated. Farooqi J. Industrial Informatics. Fazekas J. Abdulla R.H. 116-134 103 .N.. Chen H..H... Ahmed A... Procedia Computer Science. (2013) A review on chipless RFID tag deisgn. Mandeep J. Australian Journal of Basic and Applied Sciences.. (2011) Reliability optimazation for multilayer active RFID tags on rigid and flexible substrates.. 2013.. Grooms D. 43-48 Ismail W. (2014) Optimization of RFID real-time locating system. Wireless Zigbee transponder with temperature sensor capability for RFID application.. Available at: http://msue. Brenk D. Bakhsh Q.C.pdf (Accessed on 9 September 2014) Hashemi A.. Cirulis A. Majlesi Journal of electrical Engineering. Durrani S. Wu W.. 8 (4).

(2004). APSCC'08. pp.. Lee C. 21 (6).. (2010). Potentials.. 791-795 Nedelcu A. IEEE. 813-817 Maxim MAX3222/MAX3232/MAX3237/MAX3241 (2007). 83-117 Li T. Yagoub M. 72-79 Nambiar A.H. Omnidirectional Inductive Powering for Biomedical Implants. (2011) Energy-efficient intefration of S+WSNS with active RFID systems. (2009). Ling Y. Power converters and voltage regulators. Zhuang Y. Vol. IEEE pervasive computing.. 2008. Engineering and Technology..C (2008). Stoianovici V. IEEE. Svensson B. An Energy Efficient Active RFID Protocol to Avoid Overhearing Problem.0 Datasheet Maxstream (2007). 89-94 Liu C. An active 104 .. 13(1). 225-233. Bilstrup U. In Proceedings of the world congress on engineering and computer science. 20-22 Nambiar A. XBee™ Series 2 OEM RF Modules Datasheet Michael Day.D. (2009). (2009) A supply chain perspective of RFID systems. 8-11.H.Q. (2013) Efficient protocols for identifying the missing tags in a large RFID system. 24(4). 1974-1987 Li Z.N. Low-power and area-optimized VLSI implementation of AES coprocessor for Zigbee system. 16(3). 36. Wiberg P. Szekely I. Advanced power semiconductors and ICs for DC/DC converter applications.Kinzer. Bolic M. Bulletin of Transilvania University of Brasov. Zigbee-research into integrated real-time located systems. (2009).F. rFID in underground- Mining Service applications. Microelectronics journal.K.... (2013) Design and implementation of an active RFID tag.Understanding LDO dropout Mishra P. Bengtsson L. Stewart R.R.. 127-134 Nilsson B. In Asia-Pacific Services Computing Conference.C. N. J. Series I: Engineering Sciences. World Academy of Science..C. IEEE Sensors Journal. The history of RFID. 2. 14 (1). Chen S. Landt. (2014). 15-24 Lenaerts B. Jin G. (2005). Kim D. 4 (6). 35 (3)... and Fan C. 4 (53). Kim J.V. ACM Transactions on Networking.. Zhang C. Puers R. 942-947 Mane R.. Rev 7. International Journal of Computer Science & Engineering Technology. D. The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications. (2014).. Texas Instruments .S. RFID technology: A review of its applications.P.

Zhang H. Karmakar N.4GHz active RFID system based on nRF24LE1 Su Y. What is RFID.. (2010). Design and implementation of a novel active low-power RFID tag. Journal of Intelligent Manufacturing. 2013 International Conference on Control. Bedekar P. 26-30 Patil P. Step-up DC-DC converter with coupled inductors for low input voltages. (2012).M. Jiaozuo. (2013) A design of active RFID tags based on NRF24L01. 2010 IEEE International Conference on IEEE. 210-213 Song H... Mateu L.A.N. Gulliver T.P. Xu Y. Automation. 2007. (2014).... Springer. 269-270 Shi S. IEEE. (2008). SIES'07. (2013) Integration of active RFID and WSN for real time low-cost data monitoring of patients in hospitals. McGraw-Hill.. Luo H..P. (2010). In Industrial Embedded Systems.. P. Nilsson B.. Svensson B. Inoue M.. Huang G. (2012) A case of implementing RFID-based real-time shop-floor material management for household electrical appliance manufacturers.R. (2011) 2. 2010 IEEE International Conference on IEEE. Lu T. Billings K. (2007). 86-91 Nilsson B.Q. & Spies P. (2008). Analysis & Design of Active RFID Tag.. 47-51 Pollak M. Yang H... Svensson B. (2013) Active RFID tag drive using thermoelectric conversion element. 4(4). 41-48 Nilsson E. Bengtsson L. Low Cost Chipless RFID Systems. In RFID-Technology and Applications (RFID-TA). Bengtsson L. Fraunhofer IIS. Bilstrup. 2013 IEEE 2nd Global Conference on Consumer Electronics. Springer-Verlag London Limited Saeki R.. Zhang Y. 14-15 August 2010. China 105 . Robotics and Embedded Systems (CARE) Roussos G.F. International Symposium on IEEE.. Wiberg P.backscatter wake-up and tag identification extraction protocol for low cost and low power active RFID. A low power-long range active RFID-system consisting of active RFID backscatter transponders..9-24 Pressman A. Lan H. Qin W.. Yoshino J. C.. Network and Complex Systems.. Preradovic S. Multiresonator-Based Chipless RFID. US.. (2009). Wiberg P. Proceeding of the Third International Symposium on Computer Science and Computational Technology. U. ISBN 978-0-07-148272-1 Qu T..R. Morey T... 2343- 2356 Rajesh S. Switching Power Supply Design.I. Protocols for active RFID- the energy consumption aspect. Liu H..D.. Zu L. 23. In RFID-Technology and Applications (RFID-TA)..

Chung S. 59 (3). Morocco. Design and realization of 2.45 GHz active RFID system. 582-585 Texas Instruments (2002).. 29. Chen M. Yang L. March–April 2003.A.. Su B. & Peng P.. Neag.. IEEE. Journal of Communications and Networks. Marrakesh. M. (2012) A review of RFID technology and its managerial applications in different industries. Rani N. TPS60500 SLVS391B Datasheet Texas Instruments (2008). 20-23 March 2011. Procedia Engineering.. San Francisco. Pei C..K. W. A research on WSN based distributive RFID system. 1345-1349.T. Lee SJ (2008). 1662-1672 Yoon WJ. (2014). ZigBee and Wireless Frequency Coexistence | ZigBee White Paper .. M. Zhang Y. Zhang Y. 1-10 Zheng R. International Journal of Business and Social Science.. (2014) Real-Time Locating Systems Using Active RFID for Internet of Things. Mukhopadhyay S. Second International Conference on IEEE. USA. in: Proceedings of the 22nd Joint Conference of the IEEE Computer and Communications Societies (Infocom 2003). 69.. (2009). (2011). 152-167 ZigBee Alliance. 4107- 4116 Zhang D. Tedjini S. TPS61221 SLVS776 Datasheet Todorovic. ICICTA'09. Computer Communications.Suda K. Implementation and performance evalutaion of an active RFID system for fast tag collection. Vena A.. CA. Perret E. Lazarevic. Zhao S..... V. IEEE Transactions on Industrial Electronics. (2010).A. Systems Journal. PIERS Proceedings. TPS78001 SBVS083C Datasheet Texas Instruments (2009). Kravets R. 31. Journal of Engineering and Technology Management. 481–491. In Intelligent Computation Technology and Automation. Novel compact RFID chipless tag.H (2012) ISS-TCA: An identified slot scan-based tag collection algorithm for performance improvement in active RFID systems. (2013) Radio Frequency Identification for Efficient Library Management. Chung SH..J. 4 (15). 144-149 Zhu X..June 2007 106 . Zhi-wen. On the Usage of RFID Tags for Tracking and Monitoring of Shipped Perishable Goods. 2009.S. 1. In Ubi- media Computing (U-Media). Kurata H. 2010 3rd IEEE International Conference. (2003) On-demand power management for ad hoc networks. PP(99). Guo M. (2012) Collision-free arbitration protocol for active RFID systems. 125-131 Sun Y.. 34-39 Yoon W.1062-1066 Wang H. 14 (1)..

APPENDIX A Gambar rajah Skematik. Bentangan Papan Cetak dan Prototaip bagi Tag Aktif dan Pembaca Aktif RFID Skematik bagi tag aktif RFID yang dibangunkan dalam projek ini adalah seperti berikut: Rajah A1: Skematik tag aktif RFID 107 .

(a) (b) Rajah A3: (a) Lapisan bawah PCB tag aktif RFID dengan litar pengatur penurunan keluaran rendah (b) Lapisan atas PCB tag aktif RFID pengatur penurunan keluaran rendah 108 .Rajah A2 menunjukkan lapisan atas dan lapisan bawah bagi papan cetak berlitar (PCB) bagi tag aktif tanpa litar tambahan. (a) (b) Rajah A2: (a) Lapisan atas PCB tag aktif RFID (b) Lapisan atas PCB tag aktif RFID Rajah A3 menunjukkan lapisan atas dan lapisan bawah bagi papan cetak berlitar (PCB) bagi tag aktif litar pengatur penurunan keluaran rendah.

(a) (b) Rajah A4: (a) Prototaip tag aktif RFID (b) Prototaip tag aktif RFID pengatur penurunan keluaran rendah 109 .Rajah A4 menunjukkan prototaip bagi aktif tag.

Skematik bagi pembaca aktif RFID dengan pengantaramukaan RS232 yang dibangunkan dalam projek ini adalah seperti berikut: Rajah A5: Skematik pembaca RFID dengan RS232 110 .

Skematik bagi pembaca aktif RFID dengan pengantaramukaan USB yang dibangunkan dalam projek ini adalah seperti berikut: Rajah A6: Skematik pembaca RFID dengan USB 111 .

Rajah A7: (a) Lapisan atas PCB pembaca aktif RFID dengan pengantaramukaan RS-232 Rajah A7: (b) Lapisan bawah PCB pembaca aktif RFID dengan pengantaramukaan RS-232 112 .Rajah A7 menunjukkan lapisan atas dan lapisan bawah bagi papan cetak berlitar (PCB) bagi pembaca aktif RFID dengan pengantaramukaan RS232.

Rajah A8 menunjukkan lapisan atas dan lapisan bawah bagi papan cetak berlitar (PCB) bagi pembaca aktif RFID dengan pengantaramukaan USB. Rajah A8: (a) Lapisan atas PCB pembaca aktif RFID dengan pengantaramukaan USB Rajah A8: (b) Lapisan bawah PCB pembaca aktif RFID dengan pengantaramukaan USB 113 .

Rajah A9 menunjukkan prototaip bagi aktif tag. Rajah A9: (a) Prototaip pembaca aktif RFID dengan soket RS-232 Rajah A9: (b) Prototaip pembaca aktif RFID dengan USB 114 .