You are on page 1of 3

WERNICKE ENSEFALOPATSYLE KOMPLKE HPEREMESS GRAVDARUM

Mehmet GÜNEY, Evrim ERDEMOLU, Tamer MUNGAN

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doum Anabilim Dalı, Isparta

ÖZET

Amaç: Wernicke ensefalopatisi (WE) ölümcül olabilen, geri döndürülebilir bir medical acil durumdur. WE obstetrik hastalarda
genellikle tanımlanamaz. Bu çalımanın amacı nadir görülebilen bir durum olan WE ile komplike bir hiperemesis gravidarum
olgusunu sunmaktır.
Olgu: 29 yaında, gravida 2, para 1 olan bir hasta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne 1 haftadır devam eden
konvülziyon ve konfüzyonla bavurdu. Hastanın gebeliin baından beri devam eden bulantı kusmaları vardı ve 8 kg kaybetmiti
Bulantı-kusma ikayetleri son haftalarda daha da artmıtı. Hastada ataksi, nystagmus, konfüzyon ve genel kas güçsüzlüü mevcuttu.
tet Gynecol Soc), Ketonuri ve hipokalemi dıında labaratuar bulgularında özellik yoktu. Radyolojik aratırmalarında da herhangi bir lezyon tespit
edilemedi. Hastaya WE tanısıyla 7 günlük thiamin tedavisi, sıvı-elektrolit replasmanı yapıldı. Hasta tedaviye yanıt vermesiyle
taburcu edildi.
Sonuç: WE tanısını klinik olarak koymak mümkün olup hipermesis gravidarum WE’ne neden olan bir durumdur. Uzun süreli
kusmaları olan hiperemesis gravidarum olgularında WE geliimini önlemek için tedaviye thiamin eklenmelidir.

Anahtar kelimeler: hiperemesis gravidarum, konvülziyon, thiamin, Wernicke ensefalopatisi

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Dernei Dergisi, (TJOD Derg), 2008; Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa: 134- 6

SUMMARY

Hyperemesis gravidarum complicated by Wernicke encephalopathy

Background: Wernicke encephalopathy (WE) is a potentially fatal but reversible medical emergency. WE usually remains
unrecognized in obstetric patients. Aim of the present study is to report a rare case of hyperemesis gravidarum that is complicated
by WE.
Case: A 29 years-old, gravida 2, para 1 woman was admitted to Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine,
Süleyman Demirel University in 2007 with an one week history of convulsions and confusion. The patient had nausea and vomiting
accompanied by weight loss of 8 kg since she was pregnant. Symptoms of nausea and vomiting became severe in the last weeks.
The patient had ataxia, nystagmus, confusion and general muscle weakness. Laboratory examinations were normal, except potassium
levels (2.4 mmol/l) and ketonuria. There was no diagnosed lesion in the radiological examinations. The patient was diagnosed as
WE, and she had replacement therapy with potassium and thiamine for 7 seven days. The patient responded well and was discharged.
Conclusion: Hyperemesis gravidarum may cause WE which can be diagnosed clinically. Thiamine should be supplemented to
pregnant women with prolonged vomiting to prevent development of WE.

Key words: convulsion, hiperemesis gravidarum, thiamin, Wernicke encephalopathy
Journal of Turkish Obstetric and Gynecology Society, (J Turk Obstet Gynecol Soc), 2008; Vol: 5 Issue: 2 Pages: 134- 6

Yazıma adresi:Yard. Doç. Dr.Mehmet Güney. Modernevler Mahallesi stanbul cad. Karadayı apt. no: 74 D: 2, 32100 Isparta
Tel: (0246) 211 21 45
e-posta:mguney@med.sdu.edu.tr
Alındıı tarih: 10.04.2007, revizyon sonrası alınma: 21.01.2008, kabul tarihi: 21.01.2008

134

Bu ikayetlerin hiperemesis bulgularını ortaya çıkarabilmektedir. sinir sisteminde glukoz enerji metabolizmasında rol Thiamin verilmesini takiben klinik ve nörolojik tabloda almakta ve eksiklii en sık alkolizmde görülmektedir düzelme gözlendi. kusmalara ve nutrisyonel alımdaki hiperemesis gravidarum vakası ve klinik özellikleri eksiklie balı olarak hiperemesis gravidarum incelenmitir. ataksi ve nystagmusu saptanan olgunun Üçlü triadın hepsi vakaların ancak %47’sinde bulunurken. statoaustik sinirler. ventriküler sistem. Mevcut sıvı elektrolit dengesizlii düzeltilerek. 135 TJOD Derg 2008.4). bazal ensefalopatisinde göz kaslarında güçsüzlük.2). kolaylatırdıı ileri sürülmütür(4). normal referans Wernicke ensefalopatisinde hipotonik derin tendon aralıı 3. GABA sentezindeki önemli enzimlerin antiemetik tedavi eklendi. gastrointestinal sistem cerrahisi hastanın oral alımını tolere etmesi ve nörolojik geçirenlerde. gastrik plikasyon yapılanlarda. serebral ve serebeller Wernicke ensefalopatisi (WE) thiamin eksikliine balı sulkuslar. Günlük 100 mg parenteral kofaktörü olarak rol oynamaktadır.Aynı zamanda hiperemesis gravidarum gebe bir haftadır devam eden konvülziyon ikayetiyle tedavisi sırasında thiamin eklemeden sadece glukoz içeren Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın parenteral sıvıların verilmesi de WE’nin olumasını Hastalıkları ve Doum klinii acil bölümüne bavurdu. Olgunun oral alımı kesilerek parenteral sıvı tedavisine genazın. Olgumuzda da yaklaık 8 haftadır devam eden hiperemesis gravidarum Yirmi dokuz yaında. 5: 134.6 . Thiamin Kreb’s enerji siklusunda piruvat dehidro. parite 1 olan 16 haftalık öyküsü mevcuttu.0 mmol/l) dıında bir özellik saptanmadı. beyin sapı. B1 vitamini olarak da adlandırılmaktadır(1. ataksi ve oküler bozukluk sürerken ortaya çıktıı örenildi. AIDS. En sık major vasküler yapılar tabii görünümde izlendi. talamuslar.5mmol/l. eksiklii görülmektedir. fissürler ve sisternalar normal genilikte gelien ciddi bir nörolojik durumdur(1).2. Wernicke gravidarum tanısıyla baka bir merkezde tedavisi ensefalopatisi tanısı konfüzyon. konvülziyon.5-5. Wernicke ensefalopatisi özellikle uzun süren (ortalama 7 hafta) bulantı ve kusma görülen hiperemesis gravidarumlu OLGU SUNUMU olgularda ortaya çıktıı bildirilmitir(1. Gebelikte hiperemesiz gravidrum sonucu thiamin eksikliine TARTIMA balı WE tanısı genellikle tanınamamaktadır. ikayetlerinin kaybolmasıyla (3). Wernicke izlenmi olup. deerlendirmesinde kalvarial kemik intensiteleri. korpus kallosum. tanısı konularak klinie yatırıldı. gravida 2. bulantı. Thiamin özellikle thiamin (vitamin B1) tedavisi yedi gün uygulandı. anoksik ensefalopati. Nörolojik muayenede semptomlarının olutuu üçlü tiriadla konulmaktadır. olgularında WE ortaya çıkabilmektedir. Gestasyonel tirotoksikoz Olguda konfüzyon. asetilkolinin. WE’nin ayırıcı nedenler ayırıcı tanıda deerlendirildi. temporal lob infarktı. karılaılan oküler bulgu horizontal nistagmus olmakla Serebellum ve serebrumun beyaz ve gri cevher birlikte WE sadece koma ile de kendini gösterebilmektedir. global amnesi. paralizi. Kanserli hastalarda. refleksleri. ataksi ve mental konfüzyon gelimektedir. Wernicke ensefalopatisiyle komplike hiperemesis gravidarum GR paranazal sinus ve nazal kavite havalanmaları normal sınırda. Bunun yanın da laktasyon ve gebelikte de thiamin eksiklii bildirilmitir(2). hücrelerinde ve myelinli yapılarda nekroz ortaya Beyin bilgisayarlı tomografi ve magnetik rezonans çıkmaktadır(2). ikayetlerin kaybolması sonucu olgu oral thiamin idame intravenöz beslenme ve ciddi enfeksiyonlarda da tedavisi verilerek taburcu edildi. görüntülemesinde nörolojik patoloji saptanamayan Suda çözünen esansiyel bir B kompleks vitamini olan olguya hiperemesis gravidaruma elik eden WE ön thiamin. intensiteleri normal sınırlarda olup farklı intensitede Wernicke ensefalopatisinde nöropatolojik olarak sinir patolojik oluum. hipofiz bezi. Radyolojik tanısında temporal lob epilepsisi. lipid metabolizmasında transketolazın ve alındı. deerlerindeki düüklük (2. kusma ve genel kas ve hipertiroidizm oluan gebelerde de WE’nin klinik güçsüzlüü mevcuttu. Çalımamızda nadir görülen bir WE ile komplike olmu Gebelikteki tüketime. kitlesel lezyon ayırt edilmemiti. labor atuar incelemesinde s er um potasyum en sık rastlanan semptom ise göz bulguları olmaktadır(5). hafıza kaybı ve hastalarda epilepsi benzeri Nöroloji konsültasyonu istenerek dier nörolojik nöbetler de görülebilmektedir(6) . kafa travması. çekirdekler.

Laboratuar incelemelerinde ise anemi. Yang YC. 45: 256. In: Isselbacher KJ. kalıcı sekellerede neden olabilmektedir (5). edilmektedir(8). metabolik alkoloz. Harrison’s principles of internal medicine. Tanı ve tedavinin geçikmesi durumunda 7.5. Gestational thyrotoxicosis asit. Alzheimer hastalıı. Dier nörolojik hastalıklar ile ayırıcı tanısında yapılan Braunwald E. Harding S. Tedavide 5. Shenkin A. elektrolit bozuklukları. and going blind. Yang DW. Revelly JP. önleyebilir.52. Ahn KJ. 3 ventrikül tümörleri gibi KAYNAKLAR hast alıklar akılda tutulmalıdır. Girard DE. Achari V. 312: 1035. thiamin yada multivitamin eklenmesi WE geliimini Eur J Radiol 2003. Ogura T et al. zinc. Betterworth RF. WE özgü bazı anormallikler saptanabilmektedir. Cooney TG. 1994: 474. eklenmesinde WE kliniinin daha çabuk düzeldii Endocrine J 1997. 99: idame tedavisi olarak oral 10-100mg ile tedaviye devam 196. Pora öncelikle parenteral thiamin 100mg verilmekte ve JP. Baines M. Sonuç olarak hiperemesis gravidarumlu olgularda 8. 325. Kim BS. selenium. 44: 447. 5: 134. Tesfaye S.8. 3. hipoalbuminemi. Wernicke-Korsakoff WE tedavi ile düzelebilen bir durum olmakla birlikte syndrome. Postgrad Med J 1997. Tada K. Chung TI. Maternal thiamine deficieny. 4. Park SK.16. Pregnant. Copper. 1. TJOD Derg 2008. quadripleji ve ölüme neden intrauterine growth retardation.Mehmet Güney ve ark. Thiamin tedavisine ek olarak B6. gelien gebeliklerde fetal kayıp oranları. Wernicke’s encephalopathy. bozuklukları saptanmıtı. vomiting. Cayeux MC.9. Ann N Y Acad Sci 1993. Nörolojik bulguları olan hiperemesis gravidarum vakalarında WE ön tanısı düünülmel ve kalıcı sekellerin meydana gelmemesi için geçikmeden thiamin tedavisine balanmalıdır. 73: 27. A factor in komplikasyon olarak koma. parenteral glukoz içeren sıvıların verilirken bunlara Diffusion weighted MR imaging of acute Wernicke’s encephalopathy. Fernandes JG. Rodnight R. Lancet 1998.6 136 . Wilson JD.31. and thiamine balances karacier enzimlerinde yükseklik görülebilmektedir. Bowden A. 678: olabilmektedir. Reuler JB. intrauterin N Engl J Med 1985. ölüm ve intrauterin gelime gerilii riski artmaktadır(7). Vitamin deficieny and excess. metabolik asidoz.9. during continuous venovenous hemodiafiltration in critically Olgumuzda da hafif derecede anemi ve serum elektrolit ill patients. Zubaran C. Kim JS. görülmütür. folik 6. Am J Clin Nutr 2004. New York: McGraw Hill Inc. Berger MM. 80: 410. Roberts E. B12 gibi dier vitaminlerinde tedaviye manifesting as Wernicke encephalopathy: a case report. Otsuka F. Wernicke ensefalopatisi 2.9. eds. th beyin bilgisayarlı tomografi ve MRI incelemelrinde 13 ed.