You are on page 1of 4

แบบบบันททึกผลหลบังการจบัดการเรรียนรรร

1. ผลการจบัดการเรรียนรรร
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
………………
2. ปบั ญหาและออุปสรรคระหวว่างการจบัดกกิจกรรมการเรรียน
การสอน
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
3. การปรบับปรอุงและการพบัฒนา
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….

ลงชชชอ………………………………………..................
( นางพบัชราวรรณ ศรรีบบัวงาม )
________/________
/________
แบบประเมมินททักษะทางภาษา
กลลลุ่มสาระการเรรี ยนรรรู้ ภาษาตลุ่ างประเทศ
รายการประเมมิน
รวมคะแนน
ระดดบคคณภาพ

การฟด ง การพพูด การออ่าน การเขขียน
ออ่านเวข นวรรคไดข เหมาะสม

มขีความคมิดสรข างสรรคท/เครชท องหมายถพูก
เขข าใจความหมายของคคาศดพทท/ประโยค

ออกเสขียงคคาไดข ถกพู ตข อง ชดดเจน

พพูดไดข ถกพู ตข อง ตรงประเดดน

ออ่านออกเสขียงคคา/ประโยคไดข ถกพู ตข อง

เขขียนคคาศดพทท/ประโยคไดข ถกพู ตข อง
สรคปเรชท องทขีทฟดงไดข
ทขีท
ชชทอ – สกคล

3 2 3 2 3 2 3 2 20
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

เกณฑฑ์ การประเมมินระดทับคลณภาพ
คะแนน 18 – 20 คะแนน ระดดบดขีมาก คะแนน 14 – 17 คะแนน ระดดบดขี
คะแนน 10 – 13 คะแนน ระดดบพอใชข คะแนน 1 – 9 คะแนน ระดดบปรดบปรคง
จคานวนนดกเรขี ยนทขีทผอ่านระดดบคคณภาพ .......................คน รข อยละ....................
จคานวนนดกเรขี ยนทขีทผอ่านระดดบคคณภาพ .......................คน รข อยละ....................

ลงชชทอ.............................................ผพูขประเมมิน
( )