You are on page 1of 4

JAI'A'IAN PI,LAJARAN PI]RAI

(
IALAN TUN ABDUL RAZAK,
30640IPOH,
PERAK DARUL RIDZUAN.

klefon: 05-501 5000 Faks : 05-527 7273 Portal : www.pelajaranperak.gov.my
(IMALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN,,

Rujukan Kami : J.Pel.Pk.(HEM)5123D9 ((t)
Tarikh :.llApril2013
Semua Pegawai Pelajaran Daerah
Pejabat Pelajaran Daerah Negeri Perak

Semua Pengetua dan Guru Besar
Sekolah Kerajaan dan Bantuan Kerajaan
Negeri Perak Darul Ridzuan

Tuan,

SURAT SIARAN KPM BIL. 11/2013 :
PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN DI KOPERASI SEKOLAH

Dengan hormatnya saya merujuk surat KP(BPSH-SPDK)201/005/02 Jtd.5(11) berlarikh l5 April
2013 bagi menerangkan maksud di atas.

2. Sehubungan dengan itu, pihak tuan adalah diminta mempastikan keputusan Kementerian
Pelajaran Malaysia tidak membenarkan koperasi sekolah menjual makanan dan minuman semasa
kantin beroperasi dipatuhi oleh semua sekolah. Namun begitu, pihak koperasi boleh menjual makanan
dan minuman semasa kantin tidak beroperasi tertakluk seperti dalam Buku Panduan Pengurusan
Kantin Sekolah Sihat.

3. Bersama ini disertakan salinan Surat Siaran Kementerian Pelajaran Malaysia Bilangan 1l
tahun 2013 yang jelas menyatakan maksudnya untuk makluman dan tindakan pihak tuan. Segala
kerjasama serta sokongan pihak tuan berikan amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima
kasih.

Sekian.

..BE Rr(HrD W tTfiNrUK NE GARA'
/
Saya yang mer/urut perintah,

't'
(HAJr RozI nft rurnH ISMAIL, AMp., ppr.)
Ketua Sektor, {
Sektor Pembangunan Kemanusiaan.
b.p Pengarah Pelajaran Perak.

s.k. 1. Pengarah Pelajaran Perak.
2. Timbalan Pengarah Pelajaran Perak

,,
CINTAILAH BAHASA KITA"
( Sila catatkan rujukan pejabat ini apabila berhubung)

dalam Buku Panduan boleh menjual *"krnrn dan rninum"n t"tlurluk sepefti Pengurusan Kantin Sekolah Sihat' ...mereka' petafarai Malaysia juga mengambil berat akan Jr. KOMPLEKS E LEVEL 4 BLOCK E2 COMPLEX E PUSAT PENTADBIFAN KER. p"ntu.A"IAAN PERSEKUTUAN FEDERAL GOVERNMENT ADMINISTp.moe. SURAT S/ARAAI KEMENTERIAN PELAJARAN MAI.Cnu berhubung Koperasi Sekolah pendapatan Selain menjual makanan dan minumrn Vuig menjejaskan .TIVE CENTRE Tel : +603€884 9302 82804 PUTRAJAYA Fax : +603€889 6680 MAI.. setelah meneliti dan memperhalusi impllkasi tersebut' maka pihak pihak Koperasi Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia memutuskan supaya kantin sekolah tidak dibenarkan meniual makanan aun minuman Semasapihak koperasi sekolah beroperasi./. Datuk/Tuan/Puan. Dengan hormatnya saya meruiuk kepada Perkara tersebut di Adalah dimaklUmkan bahawa isu berkaitan Koperasi sekolah menjual 2.YSIA BILANGAN 11 TAHUN 2013 PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN DI KOPERASI SEKOLAH atas./. Kementerian berlaku keracunan implikasi terhadaf pihak pengurusan sekolah sekiranya makanan yang melibatkan penjultan di koperasi sekolah' 4." ilu.5 ( tl ) Semua Pengarah Pelaiaran Jabatan Pelajaran Negeri YBhg. Pihak Kementerian Pelajaran Malaysiakantin ig yrng Oifangkitkan oleh pri.CE/VEML OF EDUCATPN MAUYSIA SEKTOR OPERASI PENDIDIKAN EDU CATI O N A L OP E MTI ON SEC 7OF KEMENIERIAN FEI-AJARAN MALAYSIA MINISTRY OF EDUCATION MAUYSIA ARAS 4 BLOK E2. PEJABAT TIMBALAN KETUA PENGAMH PELAJARAN MALAYSLA OFFICE OF DEPIJW D/RECTOR. semasa klntin sekolah tidak beroperasi. yang soring dibangkitkan makanan dan minuman adalah masalah paling utama oleh para pengusaha kantin sekolah' sangat memandang berat terhadap 3.g1 : rtY/ KP(BPSH-SPDK)2011005t02 ' t lnPril 2013 Jld.AYSIA Webslte :http://www.

tIJ UI.h : 5.H UHU SLIiUL'!. Datuk/Tuan/Puan adatah dipohon mengambil tindakan ="*jirrnya dan memaklumkan kandungan surat siaran ini kepada pegawai yang Uertjhqqingjawab di Jabatan Pelajaran Negeri. terima kasih. Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran MalaYsia 7.e. Tirnbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (Pembangunan Profesionalisme Keguruan) 8. Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran MalaYsia 5. Setiausaha Sulit Kanan kePada YB Timbalan Menteri Pelajaran Malaysia ll 4. Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (Sektor OPerasi Pendidikan) Kementerian Pelajaran MalaYsia s.lrj. Setiausaha Sulit Kanan kePada YB Timbalan Menteri Pelajaran Malaysia I 3.k. BERKHI DMAT UNTU* *=64FLA'I Saya yang menurut Perintah. Setiausaha Sulit Kanan kePada YAB Menteri Pelajaran MalaYsia 2. Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (Dasar dan Pernbangunan Pendidikan) L Rektor lnstitut Pendidikan Guru Malaysia Kementerian Pelajaran MalaYsia ..i 1.t. semua I-- pendetua dJn Guru Besar di bawah pentadbiran YBhg' Datuk/Tuan/Puan' Sekian.'(rt1 201:l 14 4ltr i-..H Jrrt rfii. i Kerjasama YBhg. Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia b.i{ Ut-iUq UCILi .S.. .'. Pejabat Pelajaran Daerah.

Ketua-Ketua Bahagian Kementerian Pelajaran MalaYsia 11. Pegawai Perhubungan Awam Kementerian Pelajaran MalaYsia .10. Penasihat Undang-Undang Kementerian Pelajaran MalaYsia 12.